KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR"

Transkript

1 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk KARAMAN Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eitim Fakültesi, BÖTE Bölümü, Erzurum Metin AÇIKYILDIZ Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Erzurum Geli Tarihi: Yayına Kabul Tarihi: ÖZET Günümüzde dijital materyallerin kullanımı bilgisayarlamaya paralel olarak hızla artmaktadır. Bünyesinde sayısız içerik bulunduran internet, bu tür materyallerin temininde önemli bir rol oynar. Öretmenler internet üzerinden edindikleri materyalleri küçük parçalara ayırıp kendilerine göre birletirerek özel içerikler oluturma eilimindedirler. nternetteki kaynakları kullanarak yeni materyal gelitirme sürecinde, arama yapma, kaydetme, düzenleme, birletirme gibi birçok ilem yapılır. Bu çalımada, kimya öretmen adaylarının internet kaynaklarının kullanımı ile ilgili tutumları ve bu kaynakların kullanıldıı materyal gelitirme sürecinde karılatıkları güçlükler belirlenmeye çalıılmıtır Anahtar Kelimeler: Materyal gelitirme, tutum, internet kullanımı, öretmen yetitirme CHEMISTRY PROSPECTIVE TEACHERS ATTITUDES TOWARD USING INTERNET RESOURCES AND DIFFICULTIES ABSTRACT Nowadays needs to digital materials are rapidly increasing related to widespread use of computer. Internet including countless contents has an important role in obtaining these materials. Teachers tend to develop specific contents by separating materials into sub contents and aggregating them considering self needs. There are many operations such as searching, saving, arrangement, aggregating in the process of developing new materials by using of internet resources. In this study, it was aimed to determine chemistry prospective teachers attitudes towards using of internet resources and the difficulties they have experienced in the process of material development by using these resources. Key Words: Material developing, attitude, using internet, teacher training

2 208 Kimya Öretmen Adaylarının nternet Kaynaklarını S. Karaman ve M. Açıkyıldız 1. GR Eitimde materyal kullanımı, etkili bir eitim-öretim ortamı hazırlayarak, örencilerin öngörülen hedeflere daha kolay ulamalarında önemli bir rol oynar (Akpınar ve Turan, 2002). Bu çerçevede, materyallerin çoklu örenme ortamı salaması, dikkat çekmesi, hatırlamayı kolaylatırması, soyut içerikleri somutlatırması, zaman tasarrufu salaması gibi yararlılıkları ortaya konulmutur (Yalın, 2002). Teknolojik olanaklar, ders araçgereçlerinin oluturulması ve temininde ciddi deiikliklere neden olmutur. Özellikle her geçen gün hızla gelien bilgi ve iletiim teknolojileri, çoklu ortam materyallerinin oluturulması, paylaımı ve öretim ortamlarına entegrasyonu konusunda büyük imkanlar sunmutur. Sınırsız sayıda grafik, ekil, ses ve video, sunu ve benzetim gibi kaynakları içeren internet, eitimi çeitli ekillerde destekleyebilir. Bu kaynakların sınıf içi eitimlerde kullanılması yaygın bir uygulamadır. Öretmenler bunları ya olduu gibi ya da aldıktan sonra kendilerine göre deiiklik yaparak kullanırlar. Ancak Reigeluth and Nelson (1997) a göre öretmenlerin bu kaynakları deitirme eilimleri daha fazladır. Dier yandan öretmenler, kendi hazırladıkları materyaller içerisine, önceden hazırlanmı resim, simülasyon vb. kaynakları yerletirerek özel içerikler oluturabilirler. Bilgisayar destekli materyallerin oluturulmasında internetin bu potansiyeli ülke politikalarına yansımı, tüm okulların internet balantısının yapılmasına öncelik verilmitir. Ancak dier teknoloji uygulamalarında olduu gibi nternetin öretim ortamlarında kullanılmasında da öretmenler anahtar rol oynarlar ve etkili uygulamalar öretmenlerin bu kaynakların kullanımına ilikin tutum ve beceri seviyeleri ile ilikilidir (Wiesenmayer, and Meadows, 1997). Teknolojik imkanların sınıf içi etkinliklere entegrasyonu için; öretmenlerin a) yeniliklere açık olması b) bilgisayarın öretim ortamlarındaki rolünün farkında olması c) bilgisayar kullanım becerisine sahip olması d) bilgi teknolojilerini öretim amaçlı kullanımına ilikin bilgi ve becerilere sahip olması e) bilgi teknolojilerinin öretim amaçlı kullanımı konusunda meslektalarıyla ibirlii içinde olması gerekmektedir (Becker, 1994; Chiero, 1997; Evans-Andris, 1995). Öretmenlerin internet kaynaklarının kullanımına yönelik tutum ve zorluklarının belirlenmesi yukarıdaki becerilerin kazandırılmasını amaçlayan hizmet içi ve/veya hizmet öncesi eitimlerin düzenlenmesinde önemli katkılar salayacaktır. Ayrıca öretmenlerin uygulamada karılatıkları zorlukların

3 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006) 209 ortaya konulması, çounlukla öretmenlerin internet ve bilgisayara karı tutumların aratırıldıı Türkçe literatürü zenginletirecektir. Bu çalımada, kimya öretmen adaylarının internet kaynaklarının kullanımı ile ilgili tutumları ve bu kaynakların kullanıldıı materyal gelitirme sürecinde karılatıkları güçlükler belirlenmeye çalıılmıtır. 2. YÖNTEM 2.1 Örneklem öretim yılı güz yarıyılında yürütülen bu çalımanın örneklemi, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eitim Fakültesi Kimya Eitimi Anabilim Dalı Lisans son dönem örencisi 44 (A), Tezsiz Yüksek Lisans III. Dönem örencisi 35 (B) ve Tezsiz Yüksek Lisans I. Dönem örencisi 37 (C) olmak üzere toplam 116 kiiden olumaktadır Veri Toplama araçları Tarama modelinin kullanıldıı bu çalımada veriler bilgisayar yeterlik ölçei, bilgi ve iletiim teknolojilerine karı tutum ölçei ve materyal gelitirme ve kullanımı ölçei yardımıyla toplanmıtır. 2.2.a. Bilgisayar Yeterlik Ölçei: Adayların bilgisayar uygulamaları yeterliklerini belirlenmesi amacıyla Yıldırım (1997) tarafından gelitirilen ve CCS (Computer Competency Scale- Bilgisayar yeterlik ölçei) adı verilen ölçek kullanılmıtır. Bu ölçekte Likert tipi (1- Çok yabancıyım, 2- Ainayım fakat yeterli deilim, 3- Yeteri derecede biliyorum, 4- Uzman sayılırım) 8 madde yer almaktadır. 2.2.b. Bilgi ve letiim Teknolojilerine Karı Tutum Ölçei: Öretmen adaylarının bilgi ve iletiim teknolojilerine karı tutumlarını belirlemek için gerekli verileri toplamak ve genel profillerini ortaya koymak amacıyla likert tipi 102 maddeden oluan bir ölçek hazırlanmıtır. Bu ölçek hazırlanırken literatürdeki benzer ölçeklerden (Berberolu ve Çalıkolu, 1992; Kay, 1993; Selwyn, 1997; Levine & Schmidt, 1998; Knezek et al, 1999; Tsai et al, 2001) yararlanılmıtır. 43 kii üzerinde ölçein pilot çalıması yapılmı ve güvenirlik katsayısı cronbach =0,89 olarak bulunmutur. Ölçek, öretmen adaylarının bilgisayara karı tutumlarını belirlemeye yönelik 57 madde (ör: Fırsat buldukça bilgisayar kullanırım...), internete karı tutumlarını belirlemeye yönelik 32 madde (ör: nternetsiz bir bilgisayar düünemiyorum ) ve sınıf içinde çoklu ortam materyallerinin kullanımına karı tutumlarını belirmeye yönelik 13 madde (ör: Çoklu ortam kullanımı ders anlatmamı kolaylatırır ) içermektedir.

4 210 Kimya Öretmen Adaylarının nternet Kaynaklarını S. Karaman ve M. Açıkyıldız 2.2.c. Materyal Gelitirme ve Kullanımı Ölçei: Materyal gelitirme ve kullanım ölçei, öretmen adaylarının bilgi teknolojilerini kullanım amaçlarını (8) ve nternet üzerinden materyal edinme ve yeni materyal hazırlama sürecinde karılaılan güçlükleri (8) belirlemek amacıyla gelitirilmi 16 maddeden olumaktadır. Ölçekteki, maddeler öretmen adaylarıyla yapılan ön görümelerden elde edilen sonuçlar ııında belirlenmitir. KKEF de materyal gelitirme dersini yürüten iki farklı uzmanın görüleri dorultusunda ölçek üzerinde gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra, toplam 32 kiinin katıldıı pilot çalıma sonucu ölçein güvenirlik katsayısı cronbach =0,78 olarak bulunmutur Verilerin Analizi Aratırma kapsamında toplanan veriler aaıda yer alan balıklara göre betimsel olarak analiz edilmitir. Bilgisayar uygulamaları kullanım yeterlikleri, Bilgi teknolojilerine yönelik tutumlar, Bilgi teknolojileri kullanım amaçları, nternet üzerinden materyal edinme ve yeni materyal hazırlama sürecinde karılaılan güçlükler. 3. BULGULAR VE TARTIMA Kimya öretmen adaylarının internet kaynaklarının kullanımı ile ilgili tutumları ve bu kaynakların kullanıldıı materyal gelitirme sürecinde karılatıkları güçlüklerin belirlenmesi amacıyla, adaylardan toplanan veriler SPSS 10.0 istatistik programı yardımıyla analiz edilmitir Bilgisayar uygulamaları kullanım ilikin bulgular yeterliklerine nternet üzerindeki kaynakların kullanımı ve bunları kullanarak yeni materyallerin gelitirilmesinde bilgisayar kullanım becerileri önem taır. Uygulamaya katılan öretmen adaylarının bilgisayar uygulamalarını kullanım yeterlilik seviyelerine ilikin bulgular Tablo-1 de gösterilmitir. Tablo-1: Adayların Uygulama Türlerini Kullanma Konusundaki Yeterlilik Seviyeleri (Puanlar 1-4) Uygulama Türleri Ort. S. S. Sunum Programları (Ör. PowerPoint) 2,73 0,76 letiim Programları (Ör. ) 2,62 0,79 Kelime lemciler (Ör. Ms. Word) 2,50 0,80 Web Tarayıcıları (Ör. Netscape Navigator, 2,30 0,81 Internet Explorer) Elektronik Hesap Tabloları (Ör. Excel) 2,16 0,80 Eitim Yazılımları (Ör. Drill, Simülasyon) 1,56 0,73 Veritabanları (Ör. Access, FileMaker Pro) 1,40 0,55 statistik Yazılımları (Ör. SPSS, Statistica) 1,31 0,56

5 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006) 211 Tablo-1 deki veriler, 1-4 puan aralıına göre deerlendirilirse adayların, bilgisayar kullanma becerilerinin çok iyi olduu söylenemez. Ancak öretmen adaylarının özellikle sunum programları, iletiim programları ve kelime ilemciler konusunda nispeten daha yeterli ( x >2,5) oldukları görülmektedir. Web tarayıcı kullanım yeterliinin yüksek olmadıı ( x =2,3) dikkat çekmektedir Bilgi teknolojilerine yönelik Okullardaki tutumlara ilikin bulgular bilgisayarlamanın önemsen-mesi ve bilgi teknolojilerinin sınıf içi öretim etkinliklerinde kullanımı genel olarak bu teknolojilere yönelik tutumlarla ilikilidir (Kluever et. al, 1994). Bu yüzden adayların bilgisayara, nternet e ve çoklu ortam uygulamalarına karı tutumlarına yönelik veriler toplanmı ve analiz edilerek Tablo-2 de gösterilmitir. Tablo-2: Öretmen Adaylarının Bilgi Teknolojilerine Yönelik Tutumları (Puanlar 1-5) Grup Ort. S. S. Bilgisayara Karı Tutumlar 3,84 0,45 nternet e Karı Tutumlar 3,87 0,41 Çoklu Ortam Kullanımına Karı Tutumlar 3,94 0,51 Tablo-2 deki tutum puanları en az bir (1) ve en çok be (5) puan üzerinden deerlendirildiinde, genel olarak tutumların oldukça iyi ( x >3,65) olduu görülmektedir. Öretmen adaylarının, çoklu ortam kullanımı ve nternet'e yönelik tutumlarının bilgisayara karı tutumlarından daha yüksek olduu gözlenmitir. Tablo 1 ve Tablo 2 de yer alan standart sapmalar dikkate alınarak adayların bilgisayar yeterlik seviyeleri ile karılatırıldıında tutum puanlarının daha dar bir aralıkta daıldıı söylenebilir. Dolayısıyla farklı bilgisayar yeterlik seviyesinde olan adayların tutumlarının birbirine yakın olduu sonucu çıkarılabilir Bilgi teknolojileri kullanım amaçlarına ilikin bulgular Öretmen adaylarına, öretmenin kiisel olarak bilgisayar kullanım amaçlarının bir listesi verilmi ve hangi amaçlarla kullanmayı düündüklerini belirtmeleri istenmitir. Öretmen adaylarının verdikleri cevaplar analiz edilmi, daılımı Tablo 3 te gösterilmitir. Tablo-3: Adayların Bilgi Teknolojilerini Kullanma fadeler Amaçları nternet'ten dersim için bilgi ve materyal edinme Evet Hayır % % 94,1 5,9 Ders notu hazırlama 81,4 17,8 Bakalarıyla iletiim kurma 72,0 27,1 Ders planı hazırlama 64,4 34,7 Örenci puanlarını kaydetme ve hesaplama Derse hazırlanmak için web kamera, dijital kamera veya tarayıcı kullanma Örencilerin ödev, kaynak ya da görülerini web üzerinden iletme 61,9 38,1 40,7 57,6 40,7 58,5 Dosyalarımı baka 26,3 72,0

6 212 Kimya Öretmen Adaylarının nternet Kaynaklarını S. Karaman ve M. Açıkyıldız öretmenlerle paylama Tablo 3. incelendiinde, öretmen adaylarının dersleri için bilgi ve materyal elde etme amaçlı kullanım konusunda oldukça yüksek (%94,1) bir görü birliinde oldukları görülmütür. Ayrıca öretmen adaylarının tarayıcı vb. cihazları derse hazırlanmak amacıyla kullanma ve web ortamında materyal paylaımı konusunda daha isteksiz oldukları ortaya çıkmıtır nternet üzerinden materyal edinme ve yeni materyal hazırlama sürecinde karılaılan güçlüklere ilikin bulgular Öretmenlerin internetten faydalanarak yeni materyaller hazırlarken sıkıntı yaadıkları hususların belirlenmesi amacıyla adaylardan genellikle karılatıkları zorlukların yer aldıı görülere katılma derecelerini bir (1) ile be (5) arasında bir deerle ifade etmeleri istenmitir. Bu verilerden elde edilen sonuçlar Tablo 4 de gösterilmitir. Tablo-4: Adayların Materyal Hazırlarken Karılatıkları Zorluklar (Puanlar 1-5) fadeler Ort. S. S. ngilizce bilgisi yetersizliinden dolayı yabancı dilde anahtar kelimelerle arama yapmakta zorlanırım. nternetteki kaynakları dersim için kullanırken, kopyala yapıtır ileminde, özellikle ekillerinin bozulmasında sıkıntı yaarım nternet ten indirdiim materyaller üzerinde deiiklik yapmakta zorlanırım nternet üzerindeki kaynakları dersim için kullanırken, kopyala yapıtır ileminde, özellikle yazı tipi bozulmasında sıkıntı yaarım nternet üzerinden kaynak edinirken Türkçe materyal bulmakta zorlanırım nternet ten indirdiim materyalleri bir araya getirerek anlamlı bir bütün oluturmakta zorlanırım nternetteki kaynaklara erimek oldukça fazla zamanımı alır Bilgisayar destekli materyaller hazırlamak amacıyla tarayıcı (scanner) kullanabilirim 3,38 1,37 3,26 1,18 3,14 1,17 3,11 1,17 2,99 1,15 2,82 1,10 2,82 1,12 2,50 1,14 Tablo 4 teki verilere göre öretmen adaylarının eriim konusunda en çok yabancı dildeki anahtar kelimeleri kullanma ( x =3,38) olmak üzere, Türkçe materyal bulmakta zorlanma ( x =2,99) ve aramanın uzun zaman alması ( x =2,82) gibi sıkıntılarla karılatıkları söylenebilir.

7 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006) 213 Kaynaa erimenin yanı sıra materyal oluturmak üzere bu kaynakları kullanma noktasında, materyalleri bir araya getirirken daha çok ekillerin bozulması ( x =3,26), materyaller üzerinde deiiklik yapamama ( x =3,14) ve yazı tipi bozulması ( x =3,11) gibi zorluklar yaadıkları ortaya çıkmıtır. Ayrıca materyal oluturma balamında tarayıcı kullanma yeterliinin çok düük ( x =2,56) olduu göze çarpmaktadır. 4. SONUÇLAR Son yıllardaki teknolojik gelimeler, okullarda artan teknolojik imkanlar ve nternetin önemli bir kaynak haline gelmesi, öretmenleri mevcut öretim teknolojileri uygulamalarında yenilik yapmaya zorlamaktadır. Bu yeniliklere açık öretmen adaylarının yetitirilmesi son derece önemlidir. Bu çalımada, kimya öretmen adaylarının internet kaynaklarını kullanım konusundaki tutumları ve bu kaynakların kullanıldıı materyal gelitirme sürecinde karılatıkları güçlükler belirlenmeye çalıılmıtır. Elde edilen bulgular ııında adayların interneti ders materyali oluturma sürecinde bir kaynak olarak kullanma konusunda oldukça olumlu bir tutum içinde oldukları söylenebilir. Hatta internetin bu tür kullanımını, örencilerle veya dier öretmenlerle iletiim, ödev teslim ya da paylaım aracı olarak kullanımından daha çok benimsedikleri ortaya çıkmıtır. Buna ramen adayların, materyali bulma, indirme ve üzerinde deiiklik yapma konusunda ciddi sıkıntılar yaadıkları ortaya çıkmıtır. Sonuç olarak, öretmen eitiminde gerek bilgisayara giri dersi gerekse öretim teknolojileri ve materyal gelitirme dersi kapsamında arama motorlarının kullanımı, web üzerindeki bilgilerin uygulama programlarına aktarılması, belgeler arasında balantıların oluturulması gibi hususlara daha çok yer verilmesi gerektii söylenebilir. 5. KAYNAKLAR Akpınar, B., Turan, M. (2002). lköretim Okullarında Fen Bilgisi Eitiminde Materyal Kullanımı. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eitimi Kongresi, ODTU, Ankara. Becker, H. J. (1994). How Exemplary Computer-Using Teachers Differ From Other Teachers: Implications For Realizing The Potential Of Computers In Schools. Journal of Research on Computing in Education, 26(3), Berberolu, G. ve Çalıkolu.G. (1992). Türkçe Bilgisayar Tutum Ölçeinin Yapı Geçerlilii. Eitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 24(2), Ankara Üniversitesi Yay. Ankara. Chiero, R.T. (1997). Teacher s Perspectives On Factors That Affect Computer Use. Journal of Research on

8 214 Kimya Öretmen Adaylarının nternet Kaynaklarını S. Karaman ve M. Açıkyıldız Computing in Education, 30(2), Evans-Andris, M. (1995). An Examination Of Computing Styles Among Teachers In Elementary Schools. Educational Technology Research and Development, 43(1), Kay, R. H. (1993). An Exploration Of Theoretical And Practical Foundations For Assessing Attitudes Toward Computers: The Computer Attitude Measure (CAM). Computers in Human Behaviour, 9, Knezek, G., Christensen, R., Gilmore, E., Kim, H., Morales, C., Voogt, J. & Moonen, B. (1999). Teacher & Student Attitudes toward Information Technology in Four Nations. Panel presented at Society of Information Technology & Teacher Education (SITE)'s 10th International Conference, San Antonio, TX, March 2, Kluever, R.C., Lam, T.C., Hoffman, E.R., Green, K.E. & Swearingen, D.L. (1994). The Computer Attitude Scale: Assessing Changes in Teachers Attitudes toward Computer. Journal Educational Computing Research, 11(3), Levine, T. & Schmidt D.S. (1998). Computer Use, Confidence, Attitudes, and Knowledge: A Causal Analysis. Computer and Human Behaviour, 14(1), Reigeluth, C. M. & Nelson, L. M. (1997). A New Paradigm Of ISD? In R. C. Branch & B. B. Minor (Eds.), Educational media and technology yearbook (Vol. 22, pp ). Englewood, CO: Libraries Unlimited. Selwyn, N. (1997). Students' Attitudes toward Computers: Validation of a Computer Attitude Scale for Education. Computers & Education, 28, Tsai, C.-C., Lin, SSJ, & Tsai, M. J. (2001). Developing an Internet Attitude Scale for High School Students. Computer & Education, 37, p Wiesenmayer, R. L. and Meadows, G.R. (1997). Addressing Science Teacher's Initial Perceptions of the Classroom Uses of Internet and World Wide Web-Based Resource Materials. Journal of Science Education and Technology, 6(4), Yalın, H..(2002). Öretim Teknolojileri ve Materyal Gelitirme. 6. Baskı, Ankara, Nobel Yayın Daıtım.

9 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006) 215 Yıldırım, S. (1997). Effects of an Educational Computing Course on Preservice and Inservice Teachers Attitudes toward Computers. Yayınlanmamı doktora tezi. University of Southern California. Los Angeles.

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching Elementary Education Online, 7(2), 384-400, 2008. lköretim Online, 7(2), 384-400, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted

Detaylı

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008)

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008) Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ALMANCA ÖRETMEN ADAYLARININ TEKNOPEDAGOJK

Detaylı

The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course

The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course Elementary Education Online, 7(3), 627-639, 2008. lköretim Online, 7(3), 627-639, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course

Detaylı

The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students Academic Achievements and Enquiry Learning Skill Perceptions*

The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students Academic Achievements and Enquiry Learning Skill Perceptions* Elementary Education Online, 7(1), 188-202, 2008. lköretim Online, 7(1), 188-202, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

WEB TABANLI ASENKRON ÖRENME ORTAMINDA BREYSEL VE BRLKL PROBLEM TEMELL ÖRENMENN ELETREL DÜÜNME BECERLERNE ETKLER

WEB TABANLI ASENKRON ÖRENME ORTAMINDA BREYSEL VE BRLKL PROBLEM TEMELL ÖRENMENN ELETREL DÜÜNME BECERLERNE ETKLER Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 79-94 79 WEB TABANLI ASENKRON ÖRENME ORTAMINDA BREYSEL VE BRLKL PROBLEM TEMELL ÖRENMENN ELETREL DÜÜNME BECERLERNE

Detaylı

düüncelerle sıklıkla fen örenme ortamlarına gelen örencilerin, kavramsal deiim süreci yoluyla söz konusu düüncelerini deitirmelerinde öretmenler de

düüncelerle sıklıkla fen örenme ortamlarına gelen örencilerin, kavramsal deiim süreci yoluyla söz konusu düüncelerini deitirmelerinde öretmenler de Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi TheJournal of International SocialResearch Cilt: 8 Sayı: 39 Volume: 8 Issue: 39 Austos 2015 August 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 SINIF ÖRETMEN ADAYLARIYLA

Detaylı

Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire

Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire Elementary Education Online, 6(3), 430-440, 2007. lköretim Online, 6(3), 430-440, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

Views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics teaching

Views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics teaching Elementary Education Online, 6(2), 264-283, 2007. lköretim Online, 6(2), 264-283, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETM FAKÜLTES

Detaylı

The Effects of Reflective Thinking Activities in Science Course on Academic Achievements and Attitudes toward Science

The Effects of Reflective Thinking Activities in Science Course on Academic Achievements and Attitudes toward Science Elementary Education Online, 7(3), 557-568, 2008. lköretim Online, 7(3), 557-568, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effects of Reflective Thinking Activities in Science Course on Academic

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OKUMA YAZMA BECERLERN DESTEKLEYC DUYU

Detaylı

The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies Preservice Teachers

The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies Preservice Teachers Elementary Education Online, 7(3), 680-692, 2008. lköretim Online, 7(3), 680-692, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

Investigation of The Effect of Teacher and Class Characteristics on Mathematics Achievement in Turkey and European Union Countries

Investigation of The Effect of Teacher and Class Characteristics on Mathematics Achievement in Turkey and European Union Countries Elementary Education Online, 5(2), 75-86, 2006. lköretim Online, 5(2), 61-74 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Investigation of The Effect of Teacher and Class Characteristics on Mathematics

Detaylı

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE DEERLER

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi lköretim-online, 4(2), 32-45, 2005 [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Yard. Doç. Dr. brahim BLGN ABÜ, Eitim Fakültesi, lköretim Böl. Fen

Detaylı

NTERNET KULLANIM DURUMU

NTERNET KULLANIM DURUMU LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM DURUMU VE İNTERNET YÖNELİK TUTUMLARI: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ 1 Murat YALMAN Selahattin GÖNEN Bülent BAŞARAN ÖZ Bu çalışmada, lise son sınıf öğrencilerinin internet

Detaylı

ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION

ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION Yrd. Doç. Dr. Nazlı GÖKÇE Özet Çevre sorunlarının hızla artıı günümüzde çevre eitimi giderek daha önemli duruma gelmektedir.

Detaylı

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 175-189 175 KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER Cengiz AHN Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Yeterlilik Düzeylerinin ve Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Algılarının Belirlenmesi 1

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Yeterlilik Düzeylerinin ve Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Algılarının Belirlenmesi 1 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Yeterlilik Düzeylerinin ve Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Algılarının Belirlenmesi 1 Özet Muhammet Yılmaz 2, Lütfi Üredi 3 ve Sait Akbaşlı 4 Günümüzde çok

Detaylı

Fen Konularına Yönelik Web Sayfası Hazırlama Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Teknolojisini Kullanabilme Becerilerini Nasıl Etkiler?

Fen Konularına Yönelik Web Sayfası Hazırlama Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Teknolojisini Kullanabilme Becerilerini Nasıl Etkiler? Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 3, Sayı 2, Aralık 2009, sayfa 74-93. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRETMENLERĠNĠN BĠLGĠSAYAR KULLANIM VE UZMANLIK DÜZEYLERĠNĠN FARKLI DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ

ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRETMENLERĠNĠN BĠLGĠSAYAR KULLANIM VE UZMANLIK DÜZEYLERĠNĠN FARKLI DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 32, Sayfa 69-83, 2011 ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRETMENLERĠNĠN BĠLGĠSAYAR KULLANIM VE UZMANLIK DÜZEYLERĠNĠN FARKLI DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ

Detaylı

Media Literacy Levels of the Candidate Teachers

Media Literacy Levels of the Candidate Teachers Elementary Education Online, 8(3), 798-808, 2009. lköretim Online, 8(3), 798-808, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Media Literacy Levels of the Candidate Teachers Yrd. Doç Dr. M. Kemal Karaman

Detaylı

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri. Tülay Dargut * Gamze Çelik **

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri. Tülay Dargut * Gamze Çelik ** Dargut, T. ve Çelik, G. (2014). Türkçe öğretmeni adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(2), 28-41. Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother

Detaylı