ICS TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001"

Transkript

1 OHSAS SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i Güvenlii kavramı giderek önem kazanmakta ve bu alanda günümüzde geçmie oranla Daha planlı, Sistematik, Standardize edilmi yaklaımlar sunulmaktadır. Bir Organizasyonun SG Yaklaımı; Çalıanlar, Hissedarlar, Tüketiciler, Sigorta, Müteahhitler ve Sonuçta Toplumu Kapsamalıdır. SG tanımı sadece kazaların önlenmesinden ibaret deildir SG Yönetimi aynı zamanda SG de yüksek standartlamayı hedeflemektedir. Bu da genel anlamda tehlikelerinin tanımlanması, deerlendirilmesi ve ile ilgili risklerin kontrolünü kapsamalıdır. Bu kapsamda günümüzde kalite, çevre ve SG bir üçgenin birbirini tamamlayan kenarları gibi görülmekte ve birbirine uyumlu, standart, Genel Yönetim ve entegre bir yaklaımla ele alınmaktadır. Aaıda genel çerçevesi verilmeye çalıılan SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI da British Standardı nstitution (BS) tarafından gelitirilmi ve SG alanında dünyada kabul gören rehber bir standart özelliindedir. Bu standart, i salıı ve güvenlii yönetiminin, iletme yönetimine entegre edilmesi gerektii ve genel yönetimin ayrılmaz bir parçası olduu gerçei düünülerek hazırlanmıtır. OHSAS bir rehber standarttır ve iletme yönetimine rehberlik edecek önerileri içermektedir. Bilindii gibi iyerlerinde tutulan istatistikler, i kazalarını, ie balı hastalıkları ve meslek hastalıklarını bildirmekte ve haberdar olmamızı salamaktadırlar. Oysa bu kazaların ve hastalıkların arkasında yatan kazaya ya da hastalıa maruz kalanın, arkadalarının ve iverenin çektii acıları tam olarak görmemizi salayamazlar. Bununla birlikte kazalıya ya da hastaya maliyeti,iverene maliyeti, topluma maliyeti gibi önemli unsurlarda da çou kez yol gösterici olmaktan çok uzaktırlar. ngiltere de yapılan bir çalıma sonucunda; bir i kazası sonucu ortaya çıkan, sigorta kapsamı dıındaki maliyetin, sigorta dahilindeki maliyetten 8 ile 36 kat daha fazla olduu gösterilmitir. Gösterilen ekonomik nedenlerle beraber, etik nedenler ve iin verimini artırıcı nedenler dorultusunda, i salıı ve güvenlii yönetiminin bilimsel ve sistematik biçimde uygulanması gereklilii ortaya çıkmıtır. Halen yürürlükte olan yasal çerçeveye uygun olarak, i kazalarını ve hastalıkları en aza indirmek ve hatta önlemek için i salıı ve i güvenlii aktivitelerini yönetimin ve organizasyonunun bir parçası olarak ele almak amaçlanmaktadır. Bunu salamak üzere oluturulan rehber standart; Çalıanların ve dierlerinin maruz kaldıkları riskleri minimize etmek; in performansını attırmak; Dier iletmeler ya da müterilere karı duyarlı,sorumlu bir imaj yaratmayı amaçlamaktadır.

2 Bu Standart, ÇEVRE YÖNETM KALTE YÖNETM BAARILI SALIK VE GÜVENLK YÖNETM standartlarındaki yönetim sistemleri ile aynı prensipleri paylamaktadır. Bunu salamak üzere OHSAS i Salıı ve Güvenlii yönetimini gelitirmekle beraber; dier yönetim sistemleri ile balantıları kurmaktadır. Bu rehber etkin bir SG Yönetim Sistemi için temel olan balıkları kapsamaktadır. Toplumların kültürel ve dier insani farklılıkları, bu rehberin uygulanmasını olumlu veya olumsuz ekilde etkileyebilir. Bu nedenle adaptasyon ve uygulama aamasında bu farklılıkları göz önüne almak gerekmektedir. Bu standart; SG Yönetim Sistemi Gelitirme, Dier yönetim sistemleri ile balantı kurma, konularında rehberlik etmektedir. Sürekli Geliim Yönetimin Gözden Geçirilmesi Balangıç Durum Deerlendirme Kontrol ve yiletirme SG POLTKASI Planlama Uygulama I. BALANGIÇ DURUM DEERLENDRMES: Balangıç Durum Deerlendirmesi POLTKA Performans Ölçümünün Organizasyon

3 letmeler uygulamaya balamadan mevcut i salıı ve güvenlii yönetim düzenlemelerini gözden geçirmeli ve NEREDEYZ? sorusunun cevabını aramalıdırlar. Bu deerlendirmede mevcut düzenlemelerin; lgiliyi yasalar uyarınca mevcut SG yönetim prosedürlerinde yapılması gerekenler letme içindeki SG yönetim rehberi olup olmama durumu, Dier benzer iletme ve sektörlerdeki iyi uygulamalar, le karılatırması yapılmalıdır. II. SG POLTKASI: Yönetim Deerlendirme Politika Planlama Performans Deerlendirmeden Edinilen Bilgiler letmenin politikası aaıdaki balıkları içerecek ekilde hazırlanmalıdır; SG Performansının entegre bir parçası olarak tanımlanmak, Yüksek bir SG performansına ulamak Yasaların gerektirdii düzenlemeleri kapsamak, Politikayı uygulamaya yönelik uygun ve yeterli kaynakları salamak SG Politikasının amaçlarını hazırlamak ve iletme içi herkesin bilgilenmesine yönelik yayınlamak, SG yönetimine birinci derecede öncelik vermek, SG Politikasının iletmede tüm seviyelerde anlaılmasını, uygulanmasını ve yerletirilmesini salamak, Çalıanların Politikaya uymak ve uygulanmasını salamak konusunda ibirliini salamak, SG Politikasını belirli aralıklarla gözden geçirmek, Her seviyede çalıanların SG Politikası uyarınca sorunluluklarını yerine getirebilmeye yönelik uygun eitimleri aldıklarından emin olmak, I. ORGANZASYON Politika ORGANZASYON Planlama ve Uygulama Performans Ölçümünün

4 SORUMLULUKLAR: SG sorumlulukları bütünüyle üs yönetimle ilgilidir. En güzel uygulama üst yönetimden ( büyük kurulularda Yönetim Kurulu üyelerinden biri olabilir) birisinin,sg yönetim sistemiyle ilgili bütün sorumluluu alarak,iletmede uygulama ve organizasyonu salamasıdır. Ayrıca iletmedeki bütün birimlerde çalıan yetkililer; Birimlerinde çalıan bütün insanların salıından ve güvenliinden sorumlu olmalı, Birimlerindeki ortamlardan,salık ve güvenlik yönünden etkilenenlerin sorumluluunun da kendilerine ait olacaını bilmeli, Alacakları kararların SG Yönetim Sistemi performansını etkileyecek düzeyde olduunun bilincinde olmalıdırlar. Üst düzey Yöneticiler, SG performansının daha da artması için aktif olarak kendi katılımlarını göstermelidirler. YÖNETSEL DÜZENLEMELER : SG in organizasyon ve onun tüm aktivitelerine,iin büyüklüü veya yapısı ne olursa olsun,tamamı ile entegre olması son derece önemlidir. Politikanın uygulanması ve etkin bir SG yönetimi için bir organizasyon unlara sahip olmalıdır; Yeterli SG bilgisine ulaılması, kanuni yaptırımlar çerçevesinde güvenli aktiviteler yapılması için beceri ve kabiliyet, Yönetim yapısı içinde sorunlulukların daılımının tanımlanması ve gerçekletirilmesi Kiilerin sorumluluklarını yerine getirebilmeye yönelik gerekli yetki ile donatılması, Organizasyon yapısına ve büyüklüüne uygun gerekli kaynakların salanması, Organizasyonun tüm seviyelerinde ihtiyaçların tanımlanması ve gerekli eitimlerin organize edilmesi, SG bilgisinin etkin ekilde ve uygun yerde paylaılmasına, iletiim salanmasına yönelik organizasyon yapılması, Uzmanlardan öneri ve hizmet almaya yönelik organizasyon yapılması, Çalıanların katılımının salanmasına yönelik organizasyonlar yapılması, SG YÖNETM SSTEMNN DÖKÜMÜNTASYONU : Etkin ve baarılı bir SG Yönetim Sistemi için, dokümantasyon en önemli unsurlardan biridir. Fakat unutulmamalıdır ki, dokümantasyon mümkün olan en az sayıda tutulmalı, verimlilik ve etkinlik azaltılmamalıdır. Organizasyon yasal veya ihtiyaçtan doan, bu gereklilii gösterebildikleri, kayıt sistemini oluturmalıdırlar. Bu kayıt sistemi SG planlarını tam anlamı ile uygulamaya geçirmeye uygun olmalı ve ihtiyaçların bir parçası olmalıdır. letmeler, dökümanların yenilikleri izleyen ekilde yeni tarihli olmasına dikkat etmeli ve uygun görüldükleri amaca hizmet için kullanılmalarını salamalıdır.

5 II. PLANLAMA VE UYGULAMA Organizasyon Planlama ve Uygulama Performans Ölçümü Performans Ölçümü Bu planlanan aktivitenin baarı veya baarısızlıını açık bir ekilde görebilmek için önem taımaktadır. Bu planlama; SG konusunda gereksinimleri tanımlamak, belirgin performans kriterleri belirlemek aamalarını kapsamalı ve; NE yapılacak? KM sorumlu olacak? NE ZAMAN yapılacak? BEKLENEN çıktı ne olacak? sorularının cevapları yer almalıdır. RSK ANALZ : letme, tehlikelerin saptanmasını da kapsayacak ekilde risk analizi yapmalıdır. KANUN ve DER GEREKSNMLER: letme, risk analizinin yanı sıra, kanuni gereksinimleri belirlemeli ve dier gereksinimlerle birlikte SG Yönetimini uygulamalıdır. SG YÖNETM DÜZENLEMELER: Organizasyon aaıdaki balıkları da kapsayan düzenlemeleri yapmalıdır.; Politkikayı uygulamaya yönelik genel plan ve amaçlar (personel,kaynaklar da dahil) hazırlanmalıdır. Tanınmalanan riskleri kontrol ve tanımlanan ihtiyaçları karılamaya yönelik uygulama düzenlemeleri ve genel planlama yapılmalıdır. Acil durumlara yönelik planlamalar yapılmalıdır. letme gelecekte karılaılabilecek acil durumları inceden sezinleyip gerekli önlemleri almalı ve oluabilecek etkilerini hafifletmelidir. Performans ölçümü, denetleme ve durum deerlendirmesi için planlama yapılmalıdır. Gerekli görülen düzeltme aktiviteleri planlanmalı ve uygulanmalıdır. III. PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

6 Planlama ve Uygulama Performans Ölçümü Tüm Aktivitelerin Performans Ölçümü,SG Yönetim Sisteminin verimini göstermek için anahtar bir yoldur. Gerekli olduu takdirde hem nitelik hem de nicelik ölçümleri yapılmalıdır. Performans ölçümü izleme anlamındadır. Hangi politika ve amaçların gerçekleebileceini gösterir. iki yolla yapılabilir. Proaktif Performans Ölçümü; surveyans ve gözlemler ile; Örnein yapılacak iin güvenlik sistemleri,çalıma izinleri gibi. Reaktif Performans Ölçümü; Kazaları, kazaya ramak kaldı durumlarını,hastalık,salık,dier salık ve güvenlik performans olaylarının takibi gibi. Yetersizlik görüldüü zaman, sebepleri kökten tespit edilmeli ve düzeltilmesi için gereken düzenlemeler yapılmalıdır. IV. DENETLEME Rutin Durum Gözden Geçirme Tüm Aktivitelere 2 yollu Bilgi Akıı SG nin rutin izlenmesine ek olarak SG Yönetim Sisteminin tüm elementlerini daha derin ve daha eletirel bakıla irdeleyen periyodik bir denetlemeye gerek vardır. Bu denetleme, organizasyon dıından, baımsız ve profesyonel kii veya kiilerce yapılmalıdır. yöntemleri organizasyonların büyüklüü ve mevcut tehlikelerin yapısına göre deiik olabilir. u soruları içermelidir. Organizasyon genel SG Yönetim Sistemi tanımlanan SG Performans standartlarına ulama kapasitesine sahip mi? SG Yönetim Sisteminin güçlü ve zayıf yönleri nelerdir.? Organizasyon gerçekten hedeflediklerini yapıyor ve ulaabiliyor mu? çok geni olabilir veya seçilmi bir alan veya konulara yönelik olabilir. Denetim sonuçları ve alınması gerekli düzeltici önlemler ilgili tüm kiilerle paylaılmalı, bu kiiler bilgilendirilmelidir.

7 V. PERYODK DURUM DEERLENDRME ç Faktörler Dı Faktörler Periyodik Durum Deerlendirme Performans Ölçümü Geri Bildirimi Politika Organizasyon ihtiyaçlara yönelik SG Yönetim Sisteminin periyodik gözden geçirilme sıklıını tanımlamalıdır. Bu gözden geçirme unları göz önünde tutmalıdır. SG Yönetim Sisteminin genel performansını, Sistemin elementlerinin performansını, bulgularını ç ve dı faktörleri; ÖRNEN; Deien organizasyonel yapı, deien kanunlar, yeni teknoloji sunumu gibi, Ve herhangi bir yetersizlii ortadan kaldırmak için hangi aktivitelerin gerekli olduunu tanımlayabilmelidir.

ÜNİTE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNDE BELGELENDİRME İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Murat KOŞAR

ÜNİTE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNDE BELGELENDİRME İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Murat KOŞAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNDE BELGELENDİRME İÇİNDEKİLER İSG Yönetim Sistemini Belgelendirmenin Önemi İSGYS'de Belgelendirme Süreci OHSAS 18001 Belgelendirme Şartları OHSAS 18001 Belgelendirme

Detaylı

Federal Hükümette ç Kontrol Standartları

Federal Hükümette ç Kontrol Standartları Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Federal Hükümette ç Kontrol Standartları Çeviri Baran Özeren Uzman Denetçi Aratırma ve Tasnif Grubu Ekim 2002 Federal Hükümette ç Kontrol Standartları Çeviri Baran Özeren

Detaylı

ICS 13.020 TÜRK STANDARDI TS ISO 14001/Nisan 1996 ÇEVRE YÖNETM SSTEMLER - ÖZELLKLER VE KULLANIM KILAVUZU

ICS 13.020 TÜRK STANDARDI TS ISO 14001/Nisan 1996 ÇEVRE YÖNETM SSTEMLER - ÖZELLKLER VE KULLANIM KILAVUZU ÇEVRE YÖNETM SSTEMLER - ÖZELLKLER VE KULLANIM KILAVUZU GR Her çeit kurulu; çevre politika ve amaçlarını da dikkate alarak; faaliyet, ürün ve hizmetlerinin çevre üzerindeki etkilerini kontrol altında tutmak

Detaylı

Denetimde Kalite Yönetimi/Güvencesi/Kontrolu

Denetimde Kalite Yönetimi/Güvencesi/Kontrolu Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Denetimde Kalite Yönetimi/Güvencesi/Kontrolu Aratırma hsan Gören (Kom. Bakanı) Nevin Atakan (Kom. Üyesi) eref Efe (Kom. Üyesi) M.Hakan Özbaran (Kom. Üyesi) Eylül 2003 Denetimde

Detaylı

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları Konu Konunun genel amacı Öğrenme Hedefleri Konunun alt başlıkları ISO 9000 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Katılımcıların,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ Bihter PEKCAN YÜKSEK LSANS TEZ YAZILIM ERGONOMS VE BR LETME YAZILIMI ÜZERNE UYGULANMASI ENDÜSTR MÜHENDSL ANABLM DALI ADANA, 2007 ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

Detaylı

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES TÜRKYEYE ETKL TÜRKYEYE TÜTÜN KONTROL POLTKALARININ ETKL TÜTÜN UYGULANMASI KONTROL POLTKALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ORTAK ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES DSÖ Avrupa

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

Ara tırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu

Ara tırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu Strasbourg, 7 ubat 2011 CDBI/INF(2011)2 Biyoetik Yürütme Komitesi (CDBI) Aratırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu Bu belge Aratırma Etik Kurul üyelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıtır. Metin Avrupa

Detaylı

Guide for Research Ethics Committee Members. Steering Committee on Bioethics (CDBI) Council of Europe. CDBI/INF(2011)2, Strasbourg, 7th February 2011

Guide for Research Ethics Committee Members. Steering Committee on Bioethics (CDBI) Council of Europe. CDBI/INF(2011)2, Strasbourg, 7th February 2011 Guide for Research Ethics Committee Members Steering Committee on Bioethics (CDBI) Council of Europe CDBI/INF(2011)2, Strasbourg, 7th February 2011 ÇEVREN: YEM IIL ÜLMAN Biyoetik Yürütme Komitesi Aratırma

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

ÜNİTE 4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİNDEKİLER. Doç. Dr. Tülün DURUKAN HEDEFLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

ÜNİTE 4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİNDEKİLER. Doç. Dr. Tülün DURUKAN HEDEFLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri TS(OHSAS) 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminde Yasal

Detaylı

ÜNİTE 1 İÇİNDEKİLER HEDEFLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Dr. Tamer EREN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNE GİRİŞ

ÜNİTE 1 İÇİNDEKİLER HEDEFLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Dr. Tamer EREN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNE GİRİŞ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER İSG Yönetimi ve Ergonomi İSG Yönetiminin Önemi Ergonominin İSG Faaliyetlerine Katkısı Ergonominin Yönetime Katkısı Ergonominin İSG Kültürüne

Detaylı

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002. " ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması" Hk.

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002.  ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması Hk. Bilgi Notu ARATIRMA VE TASNF GRUBU 30.05.2002 "ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması" Hk. ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması Kamu Kurumlarındaki

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

Fatih Emiral. Deloitte

Fatih Emiral. Deloitte Bilgi güvenlii bilincinin genele yayılması Fatih Emiral Deloitte nsan faktörü bilgi güvenlii programlarındaki en zayıf halka olarak nitelendirilmektedir. Kullanıcılar kasıtlı veya kasıtsız olarak, bilgi

Detaylı

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr 1 NASIL BR AFET YÖNETM? Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr GR Bilindii üzere afetler, meydana geldikleri toplumlarda olumsuz etkiler bırakan olaylardır. nsan kaynaklı afetlerin bir ekilde önlenmesi,

Detaylı

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI Elife Doan, Çidem Apaydın ve Özgür Önen ÖZET Bu çalımada Toplam Kalite Yönetiminden yola çıkarak, kalite, kalite garantisi, kalite belirleyicilerinin

Detaylı

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Sayıtayın Performans Ölçümüne likin Ön Aratırma Raporu Aratırma Sacit Yörüker (Kom Bakanı) Levent Karabeyli (Kom. Üyesi) Safiye Kaya (Kom. Üyesi) Baran Özeren (Kom. Raportörü)

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 TOPLAM KALTE YÖNETM UYGULAMALARINA ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ETKS: AMPRK BR ÇALIMA HAZIRLAYAN: BAAK ÇATALOLU DANIMAN: YRD. DOÇ. DR. AL ENDER ALTUNOLU

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 18001 Nisan 2008 ICS 03.100.01; 13.100 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Occupational health and safety management systems - Requirements TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: METAL SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: METAL SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: METAL SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU 1 KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Aviva Sigorta A.., Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim lkelerinde yer alan prensiplere, pay sahiplerinin

Detaylı

SEVESO II DİREKTİFİ KAPSAMINDA GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİ

SEVESO II DİREKTİFİ KAPSAMINDA GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİ SEVESO II DİREKTİFİ KAPSAMINDA GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİ SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS UNDER SEVESO II DIRECTIVE Cemal Can AYANOĞLU * Özet Hızla gelişen ve değişen yaşam şatları ile beraber çalışma koşulları

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A..

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.., 01 Ocak 2009 31 Aralık 2009 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri AVIVA SGORTA A.. FAALYET RAPORU 2005 ÇNDEKLER Gündem Genel Müdürün Mesajı Kurumsal Yönetim Beyanı Kurumsal Yönetim lkeleri Genel Kurulların Fonksiyonu, Pay Sahiplerinin Sahip Olduu Haklar Ve Bu Hakların

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

ngiltere Sayı tayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü - ç Kontrollar-

ngiltere Sayı tayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü - ç Kontrollar- Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü -- Çeviri Sacit Yörüker Uzman Denetçi 5. Grup Mart 2004 ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü --

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı