1 NÝSAN 2009 ÇARÞAMBA YIL:4 SAYI: YKR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 NÝSAN 2009 ÇARÞAMBA YIL:4 SAYI:860 35 YKR"

Transkript

1 YIL:4 SAYI: YKR 1 NÝSAN 2009 ÇARÞAMBA ANKARA / ÝSTANBUL - Aylardýr süren seçim maratonu sona erdi. Ancak seçim sadece oy oranlarýný ortaya koymakla kalmýyor. Partilerin nerelerde, nasýl yanlýþ yaptýðýný görme fýrsatýný yaratýyor yerel seçimlerinden iktidarýn ve diðer partilerin çýkartmasý gereken dersler þöyle: AKP yenilmez bir parti deðil. AKP li olmayan seçmende umutsuzluk, AKP li seçmende aþýrý bir kendine güvene yol açabilecek, partilerin siyaset yapma arzularýný zayýflatan bir önyargý yýkýldý. Baþarý çalýþmaktan geçiyor. Seçimde, hem iktidar hem muhalefet tarafýnda baþarý hanesinin altýnda çalýþmanýn yattýðý bir daha ortaya çýktý. Bunun örnekleri çoktu: Ýstanbul da CHP Ýl Baþkaný Gürsel Tekin le gelen hareketlilik, ardýndan Kemal Kýlýçdaroðlu faktörüyle birleþti ve CHP hem büyükþehir seçiminde oylarýný artýrdý, hem de kaybettiði ilçeler dahil, her yerde oylarýný artýrmayý baþardý. Ýstanbul Þiþli de Mustafa Sarýgül, Eskiþehir de Büyükerþen gibi isimler de, seçmenin partilerden çok çalýþkan bildiði isimlere yöneldiðinin sadece iki kanýtýydý. Hýrçýnlýk sevilmiyor. Baþbakan Erdoðan seçimden önce hayli gergin ve öfkeliydi. Mitinglerde siyasi rakiplerinin yaný sýra medyasýndan akademisine ve yargýsýna kadar birçok kesime aðýr biçimde yüklendi, ama bu oylarý istediði yere taþýmasýna yardýmcý olmadý. Partisi belli bir baþarý kaydeden CHP lideri Baykal ise Erdoðan la girdiði polemiklerdeki sert sözlerin yanýna, kredi kartý borçlarýnýn dondurulmasý, istihdamý artýrýcý tedbir gibi güncel ama hayati konularda öneriler getirdi; daha önceki dönemlerde siyasi rakiplerinin hýrçýn diye tanýmladýðý tutumdan uzak göründü. Halkýn her beðenisi oy demek deðil: Baþbakan Erdoðan ýn seçimden önce en çok konuþulan çýkýþý, Davos ta Ýsrail Cumhurbaþkaný Peres le tartýþmasý olmuþtu; Erdoðan tartýþmadan sonra Ortadoðu ülkelerinin yaný sýra Türkiye de övgü ve alkýþ aldý; ancak seçim sonuçlarý, bu övgünün oy anlamýna gelmediðinin bir iþareti oldu. 2 DE Cengiz ERARSLAN: 45. Kütüphaneler haftasý, Türkiye genelinde Bakanlýðýmýzýn düzenlediði bir haftadýr. Her yýl 31 Mart 5 Nisan tarihleri arasýnda kutlanýlmaktadýr. Hafta boyunca biz kitap sergisi açýyoruz, okul müdürlüklerine yazý yazdýk, öðrenciler gelip ziyaret edecekler. Kütüphanede 3 personel; Mehtap SÜMER, Serdar AKHAN ve Þener KÖKVER arkadaþýmla birlikte hizmetimize devam etmekteyiz kitap içerisinden emanet olarak evlere alýnan kitaplardan mutlaka içinden gidip gelmeyen oluyor, bu konuda vatandaþlarýmýzdan daha duyarlý olmasýný istiyoruz. Yýllýk kaybýmýz 50 yi geçmez ama olmamasýný temenni ederiz. K.ÖNTAÞ: Verdiðiniz bilgilerden dolayý teþekkür ediyorum, Cengiz ERARSLAN : Ben teþekkür ederim 3 DE Baðcýlar da, bu nitelikler nedeniyle önemli farklýlýklar yaþanýyor. Muhafazakârlaþma yolundaki dinamikleri ise, ilçede çalýþmalarý hayli yoðun olan cemaatlerden ve bizzat belediyeden kaynaklanýyor... Baðcýlar, Ýsmailaða ve Ýskenderpaþa cematlerinin Fatih ten sonraki ikinci merkezi olarak biliniyor. Buna ek olarak, Nur Cemaati nin çalýþmalarý da büyük bir yaygýnlýk gösteriyor. 24 adet Kuran Kursu nun hemen tamamý çeþitli cemaatlerin denetimi altýnda. Ýki kursun ise Süleymancýlara ait olduðu söyleniyor. Gidilen ilçeler arasýnda Kuran Kurslarý nýn en profesyonel þekilde iþlediði Baðcýlar da, bu kurslara giden öðrenciler üniforma bile giyiyor. Yardým derneklerinin çalýþmalarý da benzer þekilde büyük bir aðýrlýk kazanmýþ durumda. Belediye, Baðcýlar ýn meskûn mahallelerinde ramazaný gündelik yaþamýn merkezine dönüþtürmüþ durumda. Baðcýlar ý ayrýksý kýlan özelliklerinden biri ise, gecekondulaþma sonrasý siteleþme ve yap-sat apartmanlaþma sürecinin çok hýzlý bir þekilde ilerlemesi. Ýlçedeki iþ merkezlerinin tahrik ettiði bu süreç nedeniyle kimi mahallelerde gecekondularla söz konusu siteler iç içe ve bu kesimler arasýnda da bir gerginlik ve iletiþimsizlik ortamý mevcut. Söz konusu sitelerden bir bölümü ise muhafazakâr bir nitelik sergiliyor. Baðcýlarýn en muhafazakâr mahallesi ise Kirazlý. Ýsmailaða Cemaati nin denetimindeki bu mahalledeki Kuran Kursu daha önce basýnda da gündeme gelmiþti. Merkez Mahallesi ise Ebubekir Ýlim ve Hizmet Vakfý nýn denetiminde. Baðcýlar da ayrýca Fethullah Gülen Cemaati ne baðlý olduðu ileri sürülen Ensar Koleji de ilçenin en önemli eðitim kurumlarýndan biri görünümünde Devamý 4 DE Köþe yazýsý 2 DE Kuzularýnýn soðuk havadan etkilenmemesi için hayvanlarýný çadýra býrakan hayvan sahipleri, oy kullandýktan sonra tekrar çadýr kurduklarý bölgeye döndü. 6 DA Fredrika Stahl ýn Ýtalyan bir davulcu, Japon bir piyanist, Norveçli bir gitarcý ve Brezilyalý bir bas-gitarcý gibi dünyanýn dört bir yanýndan müzisyenlerle birlikte oluþturmuþ. Türkiye de Sony Music etiketiyle yayýmlanan Tributaries dinleyicileri caz dan baþlayýp, blues, reggae ve bossa dünyalarýna alýp götüren bir müzikal serüven. Ayaðýnýn tozuyla geldiði Ýstanbul da yakaladýk Fredrika Stahl ý 5 DE Köþe yazýsý 3 DE Köþe yazýsý 6 DA Köþe yazýsý 8 DE

2 2 1 Nisan 2009 Çarþamba Sonuçlara iliþkin henüz bilgi sahibi olmadan seçim deðerlendirmesi yazmak ilginç bir deneyim. Böyle ilginç deneyimler yaþayabilmek ancak BirGün gibi bir gazetede çalýþýyorsanýz nasip olur. Sonuçlarý görmeden benim attýðým türden bir baþlýk atarsanýz, sonuçlar geldiðinde ya rezil olursunuz ya da vezir. 29 Mart yerel seçimi üzerine gözlem yapan yabancý meslektaþlarýmýzýn not ettikleri ilk þey, bizim pek de tartýþmaya deðer bulmadýðýmýz bir nokta: Çoðunluðu Güney Doðu olmak üzere deðiþik yerlerdeki çatýþmalarda 6 ölü ve 100 den fazla yaralý olmasý. Bu demokrasimizin düzeyi ve demokrasi kültürü konusundaki bölgesel daðýlým açýsýndan bir fikir veriyor. Demokrasi kültürümüz konusunda bir baþka ölçü de, asýl olarak liderler tarafýndan yürütülen seçim kampanyasý boyunca yapýlan konuþmalarýn içeriði. Kahvehane sohbeti içerikli nutuklar, sadece liderlerin ve siyasal partilerin derinliðini deðil, ayný zamanda onlarýn seçmenin algý ve bilinç düzeyi hakkýndaki fikirlerini ortaya koyuyordu. Baþlýðý yalnýzca AKP nin alacaðý belediyelere ve oy oranýna dayandýrmadým. Benim tahminim geçen yerel seçimlerde aldýðý oy oranýna yakýn yüzde 40 civarýnda bir oy alacaðý. Daha aþaðýsý bizi hýzla erken genel seçim tartýþmalarýna götürecek. Yüzde 50 civarýnda bir oy almasý, kimi liberallere göre, AKP yi yeniden AB reformlarý konusunda hýzlandýrabilir. Benim endiþem ise, yüzde 50 civarýnda oy alan AKP de totaliter eðilimlerin daha da öne çýkacaðý. AKP bir cazibe merkezi olmaktan çýkýyor diyorum ve bunun da bundan sonra yaþanacak bir seçim açýsýndan önemli olduðunu düþünüyorum. AKP en önemsediði þehirlerde bir türlü parlak adaylar bulamadý. Gözü siyasette, hatta kendi geleceðinde olan insanlarýn burnu iyi koku alýr; AKP nin adaylýk teklif edip kabul ettiremediði isimler bana bu partinin cazibe merkezi olmaktan çýkmaya baþladýðýný düþündürten. Öte yandan, ana muhalefet açýsýndan da mesajlarý olacak seçimin. Kampanya boyunca pek çok seçmenin CHP ye vereceðim ama, ah Baykal olmasa þeklindeki yaklaþýmýný saðýr sultan bile duydu. Kýlýçdaroðlu nun Ýstanbul da alacaðý yüksek oy oraný CHP de nasýl bir liderle daha ileri noktalara ulaþýlabileceði tartýþmasýna yol açacak. Bir de sosyalist sol Yüzdelere vurulunca çok da anlamlý sayýlmayacak aldýklarý oy belki. Ama yine de önemli. Alýnacak bir tek yer bile, oranýn baþarý öyküsüne dönüþtürülmesinin geneldeki yansýmalarý açýsýndan önemli olacak. Ýç çatýþmalar yüzünden kaybedilen yerler olursa, belki bir kez daha düþünülecek. Ve Sivas Yazýcýoðlu nun ölümü, BBP ye büyük olasýlýkla zaten güçlü olduðu Sivas da oy patlamasý yaptýrabilir. Kim bilir, belki belediyeyi bile kazandýrabilir. Solun buradan da alacaðý bir ders olmalý. Ayaðýný saðlam bastýðýn, güçlü olduðun bir tek yerin olmasý bile çok önemli. Geriden gelenlerin, ayaklarýný bir yere saðlam basmadan genelde büyük sýçramalar yapmalarý da pek mümkün olmuyor. Seçim sonuçlarýnýn sosyalistlere dediði þu her halde; hele de AKP özellikle yoksullar için cazibe merkezi olmaktan çýkýyorsa: Çok çalýþmak gerek, çooook! Birgün Bunun örnekleri çoktu: Ýstanbul da CHP Ýl Baþkaný Gürsel Tekin le gelen hareketlilik, ardýndan Kemal Kýlýçdaroðlu faktörüyle birleþti ve CHP hem büyükþehir seçiminde oylarýný artýrdý, hem de kaybettiði ilçeler dahil, her yerde oylarýný artýrmayý baþardý. Ýstanbul Þiþli de Mustafa Sarýgül, Eskiþehir de Büyükerþen gibi isimler de, seçmenin partilerden çok çalýþkan bildiði isimlere yöneldiðinin sadece iki kanýtýydý. Hýrçýnlýk sevilmiyor. Baþbakan Erdoðan seçimden önce hayli gergin ve öfkeliydi. Mitinglerde siyasi rakiplerinin yaný sýra medyasýndan akademisine ve yargýsýna kadar birçok kesime aðýr biçimde yüklendi, ama bu oylarý istediði yere taþýmasýna yardýmcý olmadý. Partisi belli bir baþarý kaydeden CHP lideri Baykal ise Erdoðan la girdiði polemiklerdeki sert sözlerin yanýna, kredi kartý borçlarýnýn dondurulmasý, istihdamý artýrýcý tedbir gibi güncel ama hayati konularda öneriler getirdi; daha önceki dönemlerde siyasi rakiplerinin hýrçýn diye tanýmladýðý tutumdan uzak göründü. Halkýn her beðenisi oy demek deðil: Baþbakan Erdoðan ýn seçimden önce en çok konuþulan çýkýþý, Davos ta Ýsrail Cumhurbaþkaný Peres le tartýþmasý olmuþtu; Erdoðan tartýþmadan sonra Ortadoðu ülkelerinin yaný sýra Türkiye de övgü ve alkýþ aldý; ancak seçim sonuçlarý, bu övgünün oy anlamýna gelmediðinin bir iþareti oldu. Gerilimin azalmasý AKP ye yaramadý. AKP nin yükseliþinin sandýkta tescillendiði 2002 den bu yana sürekli gündemde tutulan þeriat korkusudarbe beklentisi etrafýndaki tartýþmalar, bu seçimde belki sona ermedi, ama gerilimin düþmesine yol açtý. Darbeci kafalarýn gücünü aldýðý Bir þeyler yapýlmazsa bunlar ülkeyi ele geçirecek söylemi zeminini yitirdi. Seçimler, AKP nin oylarýnýn, ülkenin bütün gelmiþ geçmiþ partileri için de geçerli olacak biçimde, yükselebileceði gibi düþebileceðini ortaya koydu. Özetle, eski Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer in sözü doðrulandý: Ýktidardan hoþlanmayanlarýn çýkýþ yolunun, sandýk eksenindeki meþru siyaset olduðu kanýtlandý. Siyaset olaðanlaþýnca seçmen de olaðanlaþtý. AKP nin oy kaybetmesi, bir baþarýsýz lýðýn göstergesi deðil; seçim sonuçlarýnýn çok önemli bir yönü de, darbe, darbecilik propagandasý, AKP yi öcü gösterme gibi yöntemlerin deðil, AKP yi olaðan bir parti olarak kabul edip, olaðan siyasi mücadelenin sonuç olabileceðini ortaya koymasý oldu. Dolayýsýyla seçmenin sandýktan çýkan bir sözü de, AKP meþru partidir, sen onunla meþru biçimde rekabet edersen, sana da yönelirim oldu. Yaþam tarzý kaygýsý ciddi. AKP nin, özellikle turizmin öne çýktýðý Ege ve Akdeniz sahil þeridinde hiçbir ili alamamasý, son birkaç yýldýr AKP liler tarafýndan gündeme getirilen içki ve içkili eðlence yerlerine karþý söylemlere bir yanýt gibi. Söz konusu bölgede, baþta Antalya olmak üzere CHP nin önce çýkmasý, bölgenin muhafazakâr seçmenininse AKP yerine MHP ye yönelmesi, AKP nin yaþam tarzlarýna, turizme ve eðlenceye yönelik söylemlerini gözden geçirmesini gerektirebilir. Laiklik de muhafazakârlýk da kimsenin tekelinde deðil. AKP nin oy kaybýna karþýlýk MHP nin muhafazakâr bölgelerde elde ettiði baþarý, Ýstanbul da özellikle muhafazakar bölgelerde Saadet Partisi nin yükseliþi, seçmenin iktidara, Muhafazakârlýk konusunda da alternatifler yok deðil mesajý niteliðinde. Bu, daha önceki seçimlerde CHP nin, özellikle DSP ye karþý kullandýðý Bize oy verilmezse laiklik tehlikeye girer anlamýna gelecek söylemlerine karþý seçmenin vermiþ olduðu yanýta benziyor. CHP nin laiklik kaygýsýný en az dillendirdiði, muhafazakâr kesim ve sembollere açýlma iþareti verdiði seçimde oylarýnýn yükselmesi de ayný þeyi gösteriyor: Laiklik de muhafazakârlýk da kimsenin tekeli deðil, baþarý da sadece bu konulardaki tutumlara baðlý deðil. Kürt sorunu, herkesin sorunu. Kürt sorununda temsilci olduðunu savunan DTP, Kürtlerin yaþamadýðý yerlerde yok. Bundan önceki seçimlerde DTP ye rakip olarak öne çýkan AKP, bölgede aradýðýný bulamadýðý gibi, Van ve Siirt i kaybetti. Bunda Erdoðan ýn Ya sev ya terk et söylemini kullanmasýnýn önemli payý olabilir. CHP ve MHP de Kürt bölgelerinde hiç yok. Bütün partilerin Kürt sorunu na dair politikalarýný gözden geçirmesi þart. Seçim rüþvetleri tutmadý. Tunceli de beyaz eþya daðýtýmý AKP ye puan kazandýrmadý. Seçim öncesinde Diyarbakýr da daðýtýlan yiyecek paketleri de DTP nin önünü kesmeye yetmedi, aksine oylarý arttý. Son dakika açýlýmlarý fayda etmedi. TRT Þeþ kanalýnýn kurulmasý, bunun özellikle AKP tarafýndan Güneydoðu da propaganda malzemesi haline getirilmesi oy olarak geri dönmedi. Kürt seçmene seçim arifesindeki açýlýmlar yeterince samimi gelmedi; en azýndan bunlarý yeterli bulmadý. Kuyu kazýlarýndan oy çýkmadý. Faili meçhul yakýnlarýnýn yýllardýr yaptýklarý suç duyurularý sonuçsuz kalýrken seçim arifesinde Botaþ ta asit kuyularýnda kazý yapýlmasý ve Erdoðan ýn bu kazýlarý propaganda malzemesi olarak kullanmasý seçmen üzerinde etkili olmadý. Poþu takmak gönül almadý. Seçim meydanlarýnda Kürtçe konuþmanýn, poþu takmanýn Kürt seçmenin gönlünü kazanmak için yeterli olamayacaðý görüldü. Baþbakan Tayyip Erdoðan TRT Þeþ in açýlýþýnda Kürtçe hayýrlý olsun dedi. CHP lideri Baykal da Mardin mitinginde Kürtçe, Mardin þehrine hoþgeldin ifadesiyle karþýlandý. Baykal, omzuna bölgenin geleneksel þalý poþu da taktý. Ancak sonuçlar CHP için hezimet, AKP için hayal kýrýklýðý oldu. Tehditler ters tepti. Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin Antalya da, kendi partilerinin seçilmemesi halinde Ankara ile sýkýntý yaþanacaðýný söyledi. Bu yaklaþým Baþbakan tarafýndan da tekrarlandý. Þahin in seçim bölgesi olan Antalya da seçmen, Baþbakan ýn 28 kez giderek destek verdiði Menderes Türel yerine CHP adayý Mustafa Akaydýn ý seçti. Þikâyete sitemle yanýt iþe yaradý. Baykal, partisinin Giresun mitinginde fýndýk fiyat ve alýmlarýný eleþtirirken Bu ne biçim Ali Cengiz oyunu? Giresunlu bunun farkýnda deðil mi? diye sordu. Kalabalýktan yükselen evet farkýndayýz sesleri üzerine, Geçen seçimde de böyle diyordunuz Giresunlular. Yine öyle dediniz, sonra gördük. Yapmayýn artýk þunu caným, yapmayýn artýk. Tüm yanlýþlýklarýn özü budur. Biliyorsun, görüyorsun, bedelini de ödüyorsun, ama ne oluyorsa son anda her þey tepetaklak oluyor. Buralardan araba geçirtmediniz ya!. Bu iþin içinde bir iþ var diye sitem etti. Giresunlular CHP yi tercih etti. Belgeli siyaset sonuç verdi. CHP nin ve MHP nin AKP ye yönelik yolsuzluk suçlamalarýný söylem düzeyinden çýkarýp belgeli hale dönüþtürmeye baþlamasý yer yer sonuç verdi. Özellikle Kemal Kýlýçdaroðlu nun seçimlerin hemen öncesinde sýk sýk ortaya çýkardýðý yolsuzluk ve usulsüzlük belgeleri, dürüst siyasetçi imajýný güçlendirdi. Yerel seçimlerde yerelin sözü önemli. Her seçimdeki gibi bu seçimde de partiler, yerel yöneticileri belirlerken yerel taleplere çoðu zaman kulak astý. CHP Ýstanbul da yerel yönetimin taleplerini, Gürsel Tekin in direncinin de etkisiyle dinledi ve baþarý buldu. AKP, merkezin müdahale ettiði Þanlýurfa ve Adana yý kaybetti. Ceket her zaman kazanmayabilir. Ceketi koysak kazanýr söyleminin yanlýþ olduðu kanýtlandý. AKP Þanlýurfa daki belediye baþkaný Eþref Fakýbaba yý aday göstermemiþ, AKP nin Þanlýurfa milletvekilleri ceketi koysak kazanýrýz diyerek baðýmsýz aday olan Fakýbabaya tepki göstermiþti. Seçimi Fakýbaba kazandý. Seçmen yine maðdurun yanýnda oldu. Geçtiðimiz seçimlerde AKP ye yaradýðý bilinen maðduriyet siyaseti bu kez kendiliðinden de olsa BBP ye yaradý. Seçimlerden hemen önce genel baþkanlarý Muhsin Yazýcýoðlu nu helikopter kazasýnda yitiren BBP, Sivas ta seçimleri kazandý. Maðduriyet silahýný yitiren AKP nin oyu düþtü. Önceki seçimlerde ya askerin ya da yargýnýn tehdidi altýnda görünen AKP nin maðduriyet kozuyla oylarýný artýrdýðý biliniyordu seçimleri arifesinde eline herhangi bir maðduriyet kozu geçiremeyen AKP nin oylarý düþtü. Kriz seçimleri teðet geçmedi. Seçim öncesinde meydanlarda ve katýldýðý televizyon programlarýnda ýsrarla global krizin Türkiye yi teðet geçtiðini öne süren Baþbakan Erdoðan ýn bu söylemi, giderek artan iþsizlik gerçeðine çarptý. Seçmen kriz teðet geçti diyenleri kýsmen de olsa teðet geçti. Laiklik söylemi karýn doyurmuyor. Daha önce AKP yi Ýslami referanslarýndan ötürü eleþtiren ve laiklik karþýtý olmakla suçlayarak oy toplamaya çalýþan CHP bu seçim kampanyasýnda halkýn çok daha somut taleplerinden yola çýkmaya çalýþtý. Özellikle hükümet karþýtý propagandada ekonomik kriz ve iþsizlik konusunu temel almaya çalýþan CHP puan topladý. Bu seçimlerde, çok uzun sürededir seçimlerde görüldüðünün aksine, türban, üniversite katsayýlarý, laikliðe özel vurgu, þeriat kaygýsý etrafýnda dönen söylemler öne çýkmadý. Gerçeklerden kaçýlmýyor. Baþbakan Erdoðan ýn seçimden önceki, Kriz yok, muhalefetin ve medyanýn moral bozma gayreti var sözleri, AKP nin 2002 den bu yana ilk defa oy kaybetmesinde etkili görünüyor; Baykal ýn önerilerine mitinglerde alaycý yanýtlar veren Erdoðan ve AKP kurmaylarý, seçmenin gerçek duruma dair algýlarýný bundan sonra daha iyi analiz etmeye zorlanacak. Baþkan olmak vekil olmaktan zor. Genel seçimlerde Genel Merkezlerden listeye konularak rahatça milletvekili seçilenler belediye baþkaný olarak seçilmekte zorlandý. Aday olan beþ vekilden daha önce Aydýn da da ön seçimle milletvekili adayý olmayý baþaran Özlem Çerçioðlu ile Ýstanbul adayý Kemal Kýlýçdaroðlu büyük baþarý gösterdi. Çerçioðlu baþkan olurken, Kýlýçdaroðlu 2.5 milyondan fazla oy almasýna karþýn ipi göðüsleyemedi. Kampanyayý ajanslara havale etmek þart deðil. Reklam ajanslarýnýn yürüttükleri kampanyalarýn siyasi partilere fazla bir desteðinin olmadýðý görüldü. Seçimde oylarý artýrmak için profesyonel reklam ajansý kullanmanýn þart olmadýðý, CHP nin ilk kez bir ajansla çalýþmadan oylarýný artýrmasýndan görüldü. Radikal

3 1Nisan 2009 Çarþamba Bir süre önce gazetemizde bir yazým yayýmlanmýþtý.ön yargýlara karþý peþinen yapmýþtým açýklamasýný yine de anlamayanlar, babamýn yazdýrdýðýný iddia edenler olmuþ memleketim insanlarý kendisini gayet iyi tanýr;kendi sözlerini söyleyecek yüreðe sahiptir kýzýnýn adýna sýðýnacak kadar yetersiz deðildir. Henüz ben dünyada yokken onun sesiyle çýnlýyordu Hacýbektaþ sokaklarý ve ben bir baþkasýnýn doldurduðu bir bardak suyu bile sahiplenmem,ben doldurdum diye bu yüzdendir, kimse sahiplenemez bir tek cümlemi bile babam da olsa!çok þükür ki,kendimi ifade edecek beceri ve zekaya sahibim. Oy kullanmanýn ne kadar önemli olduðunun bilincinde bir seçmen olarak,iki ay gibi bir zaman önce;oyumu en iyi þekilde deðerlendirebilmek adýna parti baþkanýmýz Deniz Baykal a kiþisel dileðimi ifade eden bir mektup yazdým.fakat mektubu göndermeyerek, Ýlçemiz atama sonuçlarýnýn açýklanmasýný bekledim.çünkü kimseye yönelik bir hareket olarak algýlanmasýný istemedim.babamýn istifa dilekçesinin gazetemizde yayýnlanmasýnýn ardýndan ortaya çýkan tepkiler doðrultusunda;bu satýrlarýmý sizlerle paylaþma kararý aldým atama sonuçlarýný beklerken geçmiþe dair günah çýkaran kiþiler,çýkarlarýný hayata geçirmek adýna;hata yaptýklarýný dile getirdikleri tarihi tekrarlamakta ve bu uðurda etrafa gözdaðý vermekten kaçýnmamaktadýrlar.seçim süreci medeniyetten uzak mahalle kabadayýlarýnýn aðýz dalaþý þeklinde nihayet bulmak üzeredir ve ben artýk susup her þeyi kabullenen bir birey olma halinden uzaklaþmýþ durumdayým.bu nedenle özelime ait-ki,özelim memleketim meselesidir-iki mektubu paylaþmak istiyorum. Etrafa gözdaðý verenlere sesleniyorum; fikrimle, yüreðimle,cümlelerimle buradayým.burada yaþýyor aranýzda dolaþýyorum her türlü tehdit ve tepkilerinizi bekliyorum Deniz bey; Öncelikle kendimi tanýtarak baþlamak istiyorum söze yýllarý arasýnda Hacýbektaþ Ýlçe Baþkanlýðýný yarýda býrakmýþ Ali Nihat Doðan ýn kýzýyým.o dönemden kendisini hatýrlayacaðýnýz düþüncesiyle bu þekilde tanýttým kendimi çünkü sizin iziniz bizde unutulamayacak kadar büyük! Satýrlarým ne þikayet ne de maddesel bir talep içeriklidir yerel seçimler arifesinde, partimize üyelik isteðimi dile getirmek istiyorum. Fakat öncesinde sizi olan kýrgýnlýðýmý bilmenizi ve bunu bilerek üyeliðimi bizzat sizin onaylamanýzý istiyorum. Bana bir hayat borçlusunuz Deniz Bey! Sulucakarahöyük/ HACIBEKTAÞ Röportaj: Kamil ÖNTAÞ Foto: Kamil ÖNTAÞ K.ÖNTAÞ: Kendinizi tanýtýrmýsýnýz ve kütüphanenin iþleyiþi hakkýnda bilgi verirmisiniz? Cengiz ERARSLAN: 5 Yýldýr Kütüphane Amacým asla bir dram oluþturmak deðil. Böyle acizlikler asla tarzým olamaz bilgilendirmek adýnadýr sözlerim. Geçmiþte araþtýrmadan, düþünmeden, ölçüp biçmeden vermiþ olduðunuz bir karar ve yanlý tutumunuz; benden ailemi, geçmiþimi ve geleceðimi çaldý! Bir yandan damarlarýnda ATATÜRKÇÜLÜK ve Cumhuriyet Halk Partisi sevdasýyla doðmuþ, aþkla baðlý olduðu Ýlçesine ve Partisine hizmet için maddi-manevi bütün gücünü, eðitimini ve hatta ailesini feda eden; henüz 17 yaþýnda yönetimdeki sað partiye raðmen,ýlçesinde CHP oluþumunu baþlatan ve bu uðurda 30 yýlýný harcamýþ bir insan!!!;diðer tarafta siyaseti bu þahýstan görüp,öðrendikleriyle,ucundan kýyýsýndan yakalamaya çalýþan;sahip olduðu diplomasýný bile borçlu olduðu en yakýn arkadaþýný Ali-Cengiz oyunlarýyla sýrtýndan býçaklayan;amacý sadece kendi çýkarlarýný hayata geçirmek olan ve bu uðurda parti,parti gezen diðer bir insan!!!özelinde dile getirmeyi kendime yakýþtýramadýðým kadar alçakça tezgahlar kuran bir insan!!!özetle siz dürüst olaný deðil,haklý bir eleþtiriyle yerden yere vurduðunuz Tayyip in fotokopisini seçtiniz. Bilemezdiniz elbet çünkü araþtýrmak yarine size ilk gelene inanmayý seçtiniz.ben halkýmýn onurunu satýn almam diyerek teklifleri geri çeviren kiþiye karþýlýk;erzak yardýmýyla oy dilenen ve yine de kendine güvenemeyip kullanýlan oylarý çalabilecek kadar alçalan bir kiþiyi tercih ettiðinizi görürdünüz siyaset böyle demek ki! yalanla, iftirayla, oyunla, parayla geçiyorlar baþa insanlarý satýn ala ala emek veren deðil, yemeyi seçen revaçta yanlý ve duygusal davrandýðýmý düþünebilirsiniz.çünkü beni de tanýmýyorsunuz.bizde Sezar ýn hakký Sezar a verilir. Haksýzlýk yapan baba da olsa söylenir böyle öðrendim ben! Bana bir hayat borçlusunuz deniz bey!tekrar yineliyorum bu sözümü yaþananlar ailemden geriye bir enkaz býraktý kirli oyunlarý kendine yediremeyip, hayata küsen; her þeyini bu uðurda yitiren bir insan!ömrünü adadýðý partisi,ondan ve bizden hayatýmýzý çaldý yine de esirgemedi emeðini çünkü benim babam idam sehpasýný deviren sözde dostlarýnýn konuþmalarýný bile hazýrlayacak kadar yüce gönüllü bir insan! Müdür Vekilliði yapýyorum, 8 Yýldýr Hacýbektaþ Kütüphanesinde çalýþýyorum. Kitap sayýmýz adet yýlý içerisinde kütüphanemize okuyucu gelmiþ. Evine okumasý için verdiðimiz kitap sayýsý 5.445, alt katýmýzda bir adet internet salonumuz var, Türk Telekom ve Hacýbektaþ Kaymakamlýðý iþbirliði ile oluþturduðumuz 20 bilgisayarlý internet salonumuz var. 8 bilgisayarýmýz da üst katýmýzda var. Toplam 28 adet bilgisayarýmýz bulunmaktadýr. ADSL ücretini kütüphanemiz karþýlamaktadýr, halka ücretsiz hizmet vermektedir. Üst kattaki salonumuzu yetiþkinlerin kitap okumalarý için kullanýyoruz, bir de çocuk bölümümüz var ve süreli yayýnlarýn bulunduðu bölümümüz var, üç bölüm var, internetle birlikte dört bölüm var. K.ÖNTAÞ: Yurt genelinde kutlamalarý yapýlan Kütüphaneler haftasý etkinlikleri hakkýnda bilgi verirmisiniz? Cengiz ERARSLAN: 45. Kütüphaneler haftasý, Türkiye genelinde Bakanlýðýmýzýn düzenlediði bir haftadýr. Her yýl 31 Mart 5 Nisan tarihleri arasýnda kutlanýlmaktadýr. Hafta boyunca biz kitap sergisi açýyoruz, okul müdürlüklerine yazý yazdýk, öðrenciler gelip ziyaret edecekler. Kütüphanede 3 personel; Mehtap SÜMER, Serdar AKHAN ve Þener KÖKVER arkadaþýmla birlikte hizmetimize devam etmekteyiz kitap içerisinden emanet olarak evlere Müge DOÐAN Deniz BAYKAL'A Mektup acýyla itiraf ediyorum ki;ne annemi ne de beni partisi kadar sevmedi!mücadelesi yüzünden yüzünü bile doðru düzgün göremeden büyüdüm ben ayrýldý yollarý da annemle!!! Þimdi siz;ne yitik çocukluðumu geri verebilirsiniz ne de mutsuz geçen yýllarýmý!ne yaþayan bir ölü olan babamý diriltebilirsiniz ne de yaþadýklarýnýn yüküyle daha 51 yaþýndayken hayata veda eden annemi geri getirebilirsiniz! benden aldýklarýnýzýn iadesi yok niyetim sizi yaralamak deðil deniz bey;acýttýðýnýz yanýmý bilin istedim sadece yok olan üç hayata bu kadar sitemi çok görmezsiniz sanýrým ve ben þimdi diyorum ki size;damarlarýmdaki kana ihanet etmemek adýna,ülkem için,partim için,bir þeyler yapmak istiyorum üzerimdeki ölü kabuðu atýp,ölmekte olan ülkem için küçücük bir fidan yeþertmek istiyorum ve bunca kýrgýnlýðýma raðmen ama etkisinde kalmayarak;partimi ülkemin yönetiminde görmek için yanýnýzda yer almak istiyorum.ýlk adým olarak;uygun görürseniz,üyelik talebimin kabulünü rica ediyorum.cevabýnýzý bekliyorum.haddimse! saygýlarýmla Ýlk mektubumu size ulaþtýrmak için özellikle bekledim bu vakti çünkü;mektubumda bahsi geçen þahsa bir komplo teorisi olarak algýlanacaðýndan emindim. Artýk bir endiþem kalmadý sonuç netleþti çünkü. Bu kiþiyle aranýzda anlam veremediðim özel bir bað var galiba! vazgeçemediniz kendisinden politikacý olmadýðým için, politik davranamam üzgünüm.ilk mektubumdaki üyelik ricamý yok sayabilirsiniz.hem Ýlçemde hem Ülke genelinde üç-beþ oy uðruna takýndýðýnýz tavýr;ölene kadar deðiþmez dediðim partime olan inancýmý epey derinden sarstý kemikleþmiþ oy diyorsunuz ya hani;siz albeninizi artýrmak adýna dýþtan yaptýrdýðýnýz estetiklerle kendi kemiklerinizi kýrýyorsunuz farkýnda olmadan.unutmayýn!vücudu ayakta tutan,o hep içinizde olacak sanarak hiçe saydýðýnýz omurgadýr gerekli özeni göstermezseniz,ufacýk bir zedelenmeyle tüm vücudunuzu felç eder insan kazancýna;o uðurda kaybettiklerine bakarak karar vermeli. Kaybedilen fazla ve kalýcýysa;iki günlük Kütüphaneler Haftasý Kutlanýyor 31 Mart 5 Nisan alýnan kitaplardan mutlaka içinden gidip gelmeyen oluyor, bu konuda vatandaþlarýmýzdan daha duyarlý olmasýný istiyoruz. Yýllýk kaybýmýz 50 yi geçmez ama olmamasýný temenni ederiz. K.ÖNTAÞ: Verdiðiniz bilgilerden dolayý teþekkür ediyorum, Cengiz ERARSLAN : Ben teþekkür ederim. kazanç,kazanç sayýlmaz.atam yaþasa ve görseydi bu halini partisinin,kurduðuna piþman olurdu!siz böylesine net bir manzarayý nasýl göremiyorsunuz aklým almýyor doðrusu ben karþýmdaki insana;hele ki deðer veriyorsam,þirin görünmek adýna yakýþmayan bir kýyafetle hoþ göründüðünü söylemem.söylersem dost deðil,rezil olmasýný isteyen bir düþman olurum sadece haddimi aþýyorsam özür dilerim ama giyindiðiniz bu kýyafet size yakýþmýyor bence. Olmak istemeyeceðiniz kiþilere benzetiyor sizi omurgayý oluþturan hücrelerden biri olarak,fikrimi söyleme hakkýna sahip olduðumu düþünüyorum:ýlçemde kanýma ihanet pahasýna partinize oy vermeyeceðimi bildirmeliyim. Partiniz diyorum çünkü;öyle bir þahsý seçen parti artýk benim partim deðildir.bu þahýs üçüncü kez memleketim insanlarýnýn baþýna gelemez hele ki,unesco nun Hacý Bektaþ-ý veli yýlý ilan ettiði 2009 yýlý seçimlerinde siz ne düþünürseniz düþünün isterseniz kin olarak algýlayýn,fark etmez.ama þunu da belirteyim ki,böyle duygular benim kalbimi kirletemez.þu an görevini yürütmekte olan baþkanýmýz;memleketimde yaþamadýðý halde bu þahýsa karþý rica minnet getirildi ve seçildi yürüttüðü bazý politikalardan þikayetçi olsak da,yine kendisini tercih ederiz çünkü onuruna ve þerefine tüm ilçe kefiliz. Damarlarýmdaki kana ve kendime raðmen; artýk CHP de yokum ben! bu kadar kötüydü madem;neden iki dönem seçildi dediðinizi gayet net duyuyorum.ben de size soruyorum; bütün çirkeflikleri bu kadar aleniyken,neden Tayyip Erdoðan yüz de kýrk beþ gibi ezici bir çoðunlukla þu an baþýmýza bela??? ayný durum iþte; gemisini yürüten kaptan! bu gibilerin hileyle hurdayla baþa geçmesi,namuslu insanlarý yok sayma hakkýný vermez kimseye.size de!!! Tekrar Saygýlarýmla??? GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi

4 ARAÞTIRMA 1 Nisan 2009 Çarþamba. Nur Cemaati nin Ýstanbul daki üniversitelerde okuyan öðrenciler için tuttuðu cemaat evlerinin yoðunluðu da alýnan bilgiler arasýnda. Sitelerde klan hayatý Baðcýlar, kent merkezine yakýnlýðý ve karmaþýk yapýsý nedeniyle her yaþtan, her düþünceden ve eðitim düzeyinden kadýna rastlanýlabilen bir yer. Baðcýlar ýn aðýrlýklý olarak iþ merkezlerinin bulunduðu Güneþli çevresindeki yeni yapýlaþan alanlarda oturan ve çalýþan kadýnlar, birkaç yýl öncesine göre daha rahat olduklarýný söylüyorlar ki bunda siteleþmenin payý büyük. Ancak siteler de tamamen þehirden kopuk deðil. Örneðin Kirazlý Park Sitesi tam da Kirazlý Kuran Kursu nun yakýnýnda bulunuyor ve sitede oturanlarýn büyük bir bölümünü de muhafazakâr aileler oluþturuyor. Sitedeki kimi dairelerin de cemaat evi olarak kullanýldýðý ifade ediliyor. Varlýklý muhafazakâr ailelerin yerleþmeye baþlamasýyla birlikte Baðcýlar modern türbanlýlarýn sayýsýnýn giderek arttýðý bir görünüme bürünmeye baþlamýþ. Bu durum bir kadýnýn gözlemleriyle þöyle ifade edildi. Sitemizdeki muhafazakâr ailelerin tamam birbirlerini tanýyor ve etraflarýyla kurduklarý iliþkiler de yukarýdan ve küçümseyici. Aslýnda bir klan gibi yaþýyorlar. Sürekli birbirlerini ziyaret ediyorlar, birbirlerinin çocuklarýna bakýyorlar, sanki birbirlerini takip ederek buralara geliyorlar. Onlarý sitenin bahçesinde gördüðünüz zaman sanki özel bahçelerine girmiþ gibi kendinizi rahatsýz hissediyorsunuz. Buralarda yaþýyorsanýz asýl sorun evinize dönerken çýkýyor. Laf atanlar siteden deðil, onlarýn kim olduðunu bilemezsiniz. Ama siteye biraz geç bir saatte girer ve görülürseniz bakýþlarýyla adeta sizi itham ediyorlar. Ýçinizden bir daha yapmayacaðým diyorsunuz. Ayný siteden konuþtuðumuz türbanlý bir genç kadýn ise, siteye taþýnanlarýn genellikle bir þekilde birbirlerini tanýyan aileler olduklarýný doðruluyor ve bunun köylerinden þehre taþýnan ailelerin birbirlerine yakýn oturmaya çalýþmalarýyla ayný olduðunu söylüyor: Doðrudur, biz birbirimizi tanýdýðýmýz ve iþten arta kalan zamanlarda da birbirimizle gidip geldiðimiz için onlarý dýþlýyor gibi görünebiliriz. Cemaatlerin kurs rekabeti Baðcýlar da bulunan kýz Kuran Kurslarý özellikle gecekondu mahallelerinde muhafazakârlaþma yönünde çok büyük bir iþlev görüyor. Aðýrlýklý olarak Ýsmailaða Cemaati nin denetimindeki bu Kuran Kurslarý nýn en önemli özellikleri diðer mahallelerdekine oranla çok daha örgütlü ve profesyonel bir görünüme sahip olmalarý. Yenimahalle deki Kuran Kursu dört katlý, Kirazlý Merkez Camii nin altýnda bulunuyor. Ýsmailaða Cemaati ne yakýn bir iþadamý tarafýndan yaptýrýlmýþ. Hem kýz hem de erkek öðrencileri kabul ediyor, öðrencilere burs ve yatacak yer imkâný da saðlanýyor. Kýz öðrenciler de üniforma biçiminde tek tip kýyafetle dersleri izliyor. Yatýlý öðrencilerin kursa giriþ çýkýþlarý son derece aðýr bir biçimde denetleniyor. Bununla birlikte kütüphanesi, bilgisayar laboratuvarý, sýnýflarý ve etüt salonlarýyla kurs hayli modern bir görünüm arz ediyor. Eðitim döneminde düzenli öðrencileri kabul eden kurs, yazlarý ise çevreden gelen öðrencilere din dersleri ve Kuran eðitimi veriyor. Görüþülen kiþiler Baðcýlar daki diðer Kuran Kurslarýnýn da aþaðý yukarý ayný nitelikleri taþýdýðýný söylüyorlar. Kuran Kurslarý ayný zamanda cemaatlerin Baðcýlar içindeki rekabet mekânlarý görünümündeler. Burslarda kýz-erkek ayrýmý Gecekondu mahallelerinde oturanlardan öðrenci olmayan hemen bütün kadýnlar türbanlý. Diðer ilçelerin mahallelerinde olduðu gibi bu mahallelerde de yoksullara yönelik yardým faaliyetlerinden söz ediliyor. Buradaki farklýlýk ise yardým faaliyetlerini gerçekleþtiren dernek ve vakýflarýn merkezlerinin de Baðcýlar da olmasý. Örneðin Ebubekir Ýlim ve Hizmet Vakfý bu yardým faaliyetlerinin merkezinde yer alýyor. Erkek öðrencilere üniversite ve lise eðitimleri için de burs veren vakýf, kýz öðrencilere böylesi bir hizmet sunmuyor. Kýz öðrenciler eðer isterlerse Güngören ilçe sýnýrlarý içinde kalan Fetih Kur an Kursu na kabul ediliyor. Konuþtuðumuz kadýnlar, gecekondu mahallelerindeki pek çok ailenin bu dernekten gelen yardýmlardan yararlandýðýný ifade ediyor. Bu vakfýn çalýþmalarý arasýnda tesettür konusundaki teblið önemli bir önem taþýyor. Bu konuda kitapçýklar, broþürler daðýtýyorlar. Mahallelerde teblið çalýþmalarýnda bulunan vakýf özellikle yoksul bölgelerde ciddi bir taraftara sahip. Kadýnlarýn, yalnýzca vakfa ya da vakýfla iliþkili sohbet toplantýlarýnýn yapýldýðý evlere giderken bile olsa küçük çocuklarýnýn da baþlarýný örttüðü ifade ediliyor. Hanýmlar meclisi iþbaþýnda Kadýnlarla ilgili sözü edilebilecek Baðcýlar a özgü bir baþka durum ise, Belediye nin Hanýmlar Meclisi nin çalýþmalarý. Hemen tamamýnýn türbanlý kadýnlardan oluþtuðunu öðrendiðimiz bu Meclis yaygýn bir yardým aðýna sahip. Bununla birlikte çeþitli kermesler, sosyal faaliyetler çerçevesinde de Baðcýlar da yaþayan kadýnlarý etkileme potansiyeli olduðu söylenebilir. Yine kadýnlarla ilgili olarak Baðcýlar Belediyesi nin doðrudan yönlendirdiði bir diðer etkinlik alaný ise Mahalle Konaklarý. Mahalle muhtarlýklarýnýn, saðlýk ocaklarýnýn, çeþitli eðitim faaliyetlerinin verildiði kurslarýn bulunduðu bu konaklarda çalýþan kadýnlarýn hemen tamamý doktor, hemþire, eðitimci, spor eðitimcilerinden oluþuyor. Kadýnlara yönelik kurslara katýlanlar da benzer nitelikte ve genellikle türbanlý. Spor salonlarýnýn da bulunduðu bu konaklarda kadýnlar ve erkekler ayrý saatlerde hizmetlerden yararlanýyorlar. Gençlerin kaçýþ yeri AVM ler Baðcýlar, Ýstanbul da gidilen ilçeler arasýnda genç nüfusun sosyalleþme ortamlarý anlamýnda en fazla alternatife sahip olduðu ilçe görünümünde. Alýþveriþ merkezleri (AVM), buralardaki sinemalar, ana caddeler üzerindeki internet kafe ve kafeler bu anlamda geniþ olanaklar sunuyor. Genç kýzlarý caddeler üzerindeki internet kafe ve kafelerden çok, alýþveriþ merkezlerinde görmek mümkün. Burada konuþtuðumuz genç kýzlarýn buna getirdikleri açýklama, alýþveriþ merkezlerindeki kafelerin daha korunaklý olduðu yolunda. Ana caddeler üzerindeki kafelere gecekondu mahallelerinden eðitimsiz insanlarýn da gelmesi nedeniyle sýk sýk buralarda rahatsýz edildiklerini ifade eden genç kýzlar, alýþveriþ merkezlerindeki önlemlerin buralarda daha rahat etmelerini saðladýðýný ifade ediyorlar. Yeni açýlan Güneþli Hayatpark Alýþveriþ Merkezi bu anlamda bir tür moda mekân olarak deðerlendiriliyor. Ne var ki buralar da daha çok lise öðrencisi gençlerin ya da yaþýtlarýnýn tercih ettiði yerler. Bunun dýþýnda gençler, eðlenmek ya da zaman geçirmek için daha çok Taksim e, arada bir Bakýrköy e gitttiðini söylüyor. Baðcýlar da, örneðin uzun saçlý ya da küpeli erkeklere yönelik bir baský olup olmadýðýný sorduðumuzda ise, Hangi saatte, nerede dolaþtýðýnýza baðlý olarak deðiþir. Baðcýlar da yaþayýp da böyle alýþkanlýklarý olan genç yok denecek kadar azdýr. Gündüz saatlerinde burada olanlar da dýþarýda yaþýyordur. Buralýlar onlara bulaþmazlar. Ancak burada yaþadýðýnýzý biliyorlarsa da rahat býrakmazlar yanýtýný veriyor gençler. Kýz-erkek arkadaþlýklarýna Baðcýlar da nasýl bakýldýðýný sorduðumuz da ise; Baðcýlar ýn deðiþken bir yapýsý olduðunu söylüyor. Gençlerin birbirleriyle görüþebilmek için kapalý alýþveriþ merkezlerini tercih ettiklerini, sokakta görülmeleri halinde ailelerinden ve komþularýndan gelecek baskýlardan çekindikleri belirtilerek þu noktalara dikkat çekiliyor: Bu konuda en cesur olanlar türbanlýlar. Buraya istedikleri gibi geliyorlar. Benim diniman iþlerine raðbet etmememin nedeni de onlar. Baþlarýný örtüyorlar ama istedikleri herþeyi de yapýyorlar. Baþý açýk bir kýz yapsa dedikodu oluyor, rahat býrakmýyorlar, ama baþlarýný örtünce ne yaparlarsa yapsýnlar namuslu kalýyorlar. Bir de özellikle gecekondu mahallelerine yakýn yerlerdeki internet kafelerde liseli gençler uyuþturucu ve pornografiyle tanýþtýrýlýyor. Oralar ayrý birer âlem. Kimse karýþamýyor. Ne zabýta ne polis. Okul çevrelerinde hepsi. Okul yönetimleri de bir þey diyemiyor. AKP, baðcýlar ý koca bir köye çevirdi Baðcýlar da kültürel etkinlikler açýsýndan belediyenin dini motifli faaliyetlerinin dýþýnda bir etkinlikten söz etmek olanaksýz. Çalýþan kesimler, etkinliklere zaman olmadýðý ve içeriðin genelde din olmasý nedeniyle katýlmadýðýný beyan ederken, gençler zaman olsa bile bu tür etkinliklerin hiçbir cazibesi olmadýðýný vurguluyor. Kutlu Doðum Haftasý, muhafazakâr edebiyatçýlarla ilgili anma ve þiir etkinlikleri, dini konferanslar bu etkinliklerin baþýnda geliyor. Gençlerin bir kýsmý, Baðcýlar ýn Ýstanbul un içinde yer almasýna karþýn, adeta büyük bir köy olduðunun altýný çizerken; bu durumun özellikle AKP li belediye ile birlikte arttýðýna iþaret ediyor. Gündüzleri ev toplantýlarýna gidilen, geceleri yine haremlik selamlýk toplantýlarýn düzenlendiði bir yaþamýn göze çarptýðý anlatýlýrken, cemaatlerin faaliyetlerini yoðunlaþtýrmasý ile birlikte; ilçede sosyal hayata dair pek belirti olmadýðýnýn altý çiziliyor. Aleviler teblið lerin odaðýnda Baðcýlar da, daha çok Erzincan, Sivas ve Trakyalý Aleviler bulunuyor ve yaþadýklarý Ateþtuðla çevresinde son birkaç yýla kadar hiçbir sýkýntý yokken, ancak son yýllarda bu çevreye de Sünnilerin taþýndýðý ve bu kesimin belirgin biçimde Aleviler den uzak durmaya çalýþtýðý aktarýldý. Belediye Baþkaný Lokman Çaðýrýcý nýn son zamanlarda Ýranlýlarýn da katýldýklarý Mehdilikle ilgili bir konferansýn açýlýþýna katýlarak ve belediyenin hemen her iþinde Sünniliðin ya da dindarlýðýn vurgulandýðýný kaydeden bir Alevi þunlarý söyledi: Baðcýlar da okullarýn, sokaklarýn, caddelerin isimlerini bile kendi adamlarýnýn isimleriyle deðiþtiriyorlar. Her fýrsatý bunun için deðerlendiriyorlar. Okullarda din dersleri yetmiyor, konferanslar veriyorlar. Namaz kýldýrýyorlar. Sürekli teblið ediyorlar. Bu baský deðilse baský daha nasýl olur ki? Belediyede çalýþan kadýnlarýn büyük bölümü türbanlý. Belediye bizimle karþý karþýya gelmek de istemiyor. Ýþlerini cemaatlere, tarikatlara göz yumarak yapýyor. Baðcýlar ýn her yerinde ayrý bir cemaat, ayrý bir tarikat var. Fakirlere yemek daðýtýp, çocuklarýný Kuran Kurslarý na alýyorlar, hafýz yapýyorlar, hoca yapýyorlar. Buradaki mahallelerde zaten çocuk sayýsý fazla, insanlar çocuklarýndan kurtulmak için tarikatlara veriyorlar. Kendileri de çýkar için müslüman oluyorlar. Ýlçede içki yasaðý alenileþti Baðcýlar, Ýstanbul da araþtýrma yapýlan ilçeler arasýnda alkol konusunda en çok sorunun yaþandýðý yer. Karmaþýk yapýsýndan dolayý farklý uygulamalarýn görüldüðü Baðcýlar da içki yasaðý iyice alenileþmiþ durumda te içki ruhsatý verme yetkisinin emniyet müdürlüklerinden belediyelere geçmesinden itibaren alenen içki yasaðý uygulayan Baðcýlar Belediyesi, bu alanda kendince özel yöntemler de geliþtirmiþ görünüyor. Büyük iþ merkezlerine, banka ve medya binalarýna yakýn yerlerde içki ruhsatýnýn zor olsa da alýnabilir olduðu, ancak Baðcýlar ýn içinde yeni içki ruhsatý almanýn imkânsýzlýðýna dikkat çekildi. Bir iþletmecinin görüþmemizde dile getirdiði; Zaten son yýllarda içkili mekânlarýn sayýlarý iyice azaldý. Belediye çeþitli bahanelerle ruhsatlarý iptal etti 2005 te. Çok az ruhsat uzatýldý. O ruhsatlarýn uzatýlmasý için de büyük kavgalar çýktý. Þimdi de sürekli zabýta kontrolü ve saat sýnýrlamasý getirdiler. Ýstanbul un pek çok yerinde içkili mekânlara saat 4 e kadar izin vardýr. Bizim saat 1 de kapatmamýzý istiyorlar. Saat 1 de kapýmýzda zabýta beliriyor, eðer kapatmýyorsak para cezasý veriyor ya da belirli sürelerle kapatýyorlar. Ramazanda, kontroller daha da sýký, iþletmeler de bahane bulmasýnlar diye ramazan boyunca kapatýyor. Daha önce bir araya gelip belediyeyi protesto ettik, ancak hiçbir iþe yaramadý. Bu konuda kesin kararlýlar. Baðcýlar da içkili mekân býrakmayacaklar. Ceza ödemekten bunalýp birer birer dükkânlarýný kapatýyor insanlar. Belediyenin bu davranýþý baþkalarýný da cesaretlendiriyor. Belediyenin iskâný olmayan bölgelerde içkili mekân ruhsatý verilmeyeceðine iliþkin düzenlemeyi bahane ederek pek çok ruhsatý iptal ettiðini anlatan bir baþka iþletmeci ise bakýn neler söylüyor: Baðcýlar da iskânlý yer mi var ki? Bugüne kadar bunu iþletmediler de þimdi mi akýllarýna geldi? Bu durum kasýtlýdýr. Belediye güvenliði gerekçe göstererek alkollü yerleri erken kapattýrmaya baþladý. Sanki meyhaneden çýkan, alkol kullanan herkes sokaða dalýp kadýnýn-kýzýn peþine düþüyormuþ gibi davranýyorlar. Asýl cüppeliler, sarýklýlar bizim kadýnlarýmýzý rahatsýz ediyor. Onlara hiçbir þey söylemiyorlar. Devam Edecek Birgün

5 1 Nisan 2009 Çarþamba Ýsveç doðumlu, 24 yaþýndaki besteci ve þarkýcý Fredrika Stahl, ilk albümü A Fraction of You albümünün ardýndan ikinci albümü Tributaries ile, caz ve pop ögelerini birleþtirdiði kendine özgü tarzýyla müzikseverlerin karþýsýna çýkýyor. Fredrika Stahl ýn, caz ve pop ögelerini birleþtirdiði kendine özgü tarzýyla caz dünyasýnda çok büyük ses getiren ikinci albümü Tributaries müziðe olan saygýsýný müzikle dile getirdiði ve türlerin birlikteliðinden oluþan bir çalýþma. Fredrika Stahl ýn Ýtalyan bir davulcu, Japon bir piyanist, Norveçli bir gitarcý ve Brezilyalý bir bas-gitarcý gibi dünyanýn dört bir yanýndan müzisyenlerle birlikte oluþturmuþ. Türkiye de Sony Music etiketiyle yayýmlanan Tributaries dinleyicileri caz dan baþlayýp, blues, reggae ve bossa dünyalarýna alýp götüren bir müzikal serüven. Ayaðýnýn tozuyla geldiði Ýstanbul da yakaladýk Fredrika Stahl ý Sempatik tavýrlarýyla karþýmýzdaydý, büyük bir içtenlikle yanýtladý sorularýmýzý.»3 yýl aradan sonra 2. albümünüzü yayýnladýnýz. Sizce bu süre bir sanatçý için uzun bir ara mý? Ya da bir albümün zamanlamasýna karar verirken neleri dikkate alýyorsunuz? 2. albümüm ilkinden 2 sene sonra Fransa da piyasaya çýktý. Söz konusu uluslararasý bir müzik piyasasý olunca, biraz daha fazla zaman alýyor. Bence 2 sene yeni bir albüm için oldukça normal bir ara. Bir albüm yayýna hazýr hale gelene kadar tamamlanmasý gereken oldukça fazla süreç var. Ýlk ve en uzun kýsmý þarkýlarý yazmak ve bestelemek. Sonra düzenlemelerle uðraþýyorsunuz ve sonrasýnda sýrasýyla kayýt, mixing, mastering, albüm kapak çekimleri, görsellerin hazýrlanmasý, albümün yayýnlanmasý ve promosyon süreçleri geliyor. Þunu söyleyebilirim, 3. albümün þarkýlarýnýn yarýdan fazlasý tamamlanmýþ durumda!»müziðinizde hem pop hem de caz esintileri var. Peki siz hangisine kendinizi daha yakýn hissediyorsunuz? Ýlk baþlarda pop müziðe daha yakýndým ancak Parise geldiðimde burada tanýþtýðým müzisyenler ve þehirdeki klüpler sayesinde Jazz ý keþfettim. Tom Mc Clung ( ilk albümümün aranjörü) Jazz konusunda adeta yol göstericim oldu diyebilirim. Beni kendi caz arþiviyle tanýþtýrdý, Ella Fitzgerald (favorim), Sara Vaughan, Billie Holiday gibi dev isimlerle Müzikte çeþitlilik dendiðinde bu konuda oldukça açýk görüþlüyüm aslýnda, dünyanýn her yerinden müzisyenlerle çalýþýyorum ve herbirinin müziðimde býraktýðý küçük dokunuþlar var. Daha öðreneceðim ve keþfedeceðim bir çok þey olduðunu düþünüyorum ve böyle oldukça da müziðim deðiþmeye devam edecek. Kimbilir.. Belki gelecek albümüm bir hardcore Punk albümü olur.j»tributaries albümünde hedef noktanýz neydi? Size planladýðýnýz þekilde geri dönüþümü oldu mu? Tributaries de beni en tatmin eden þey, evrenlerin bir karýþýmý olmasý oldu. Özel bir soundu kaybetmeden deðiþik stillerle harmanlamak gerçekten ilginç ve keyifliydi. Prodüktörüm ve diðer müzisyen arkadaþlarýmla birlikte göstermek istediðimiz þey, müzikte ötesine geçemeyeceðiniz sýnýrlarýn olmadýðý.»siz ayný zamanda þarký da yazýyorsunuz. Sizce ayný anda hem yorumlayan hem de üreten olmak bir avantaj mý? Kesinlikle evet. Bir hikâyeyi kendi kelimelerinizle anlatmak çok özel bir his ve uygun melodiyi bulmak da benim en keyif aldýðým kýsmý. Bununla birlikte baþkalarýnýn þarkýlarýný söylemek de bazen oldukça eðlenceli, sizi baþka diyarlara götürüyor.»ýlk müzik deneyiminizi oldukça genç yaþlarda yaþadýnýz. Müzik sizin için ne ifade ediyor ve kendi müziðinizdeki olmazsa olmazlarýnýz nelerdir? Müzik benim hayatým oldu, bana herþeyi ifade ediyor. Bence en önemlisi þarkýlarý yazarken kendinize karþý dürüst olmanýz.dinleyeciyi kandýramazsýnýz, zorlama olaný hemen farkediyorlar.ýlham geldiðinde çok kýsa sürede harika bir iþ çýkarabilirsiniz ama diðer türlü, doðru olaný yakalamak için biraz beklemek ve daha çok denemek gerekir. Bir þarkýda beni en fazla etkileyen ve þarký bittiðinde hala kafamýn içinde dönüp duran þey melodi.bu yüzden melodiler benim olmazsa olmazým!»genel bir soru; bugün dünyaya baktýðýnýzda, müzik piyasasýnýn durumu ve gidiþatý hakkýnda neler söyleyebilirsiniz? Size tablo iyimser mi kötümser mi? Aslýnda ben iyimser bakýyorum. Geçtiðimiz yýllarda müzik endüstrisi bir takým zorlukla karþýlaþtý, internet üzerinden yasal olmayan tüketimler ve benzeri sorunlar. Ama internet ayný zamanda iyi þeylere de aracý olmadý deðil: insanlarýn dünyanýn her yeriyle iletiþim kurmasýný saðlamasý mesela. Bugün myspace ve youtube gibi siteler aracýðýyla uluslararasý üne kavuþan birçok baðýmsýz grup görüyoruz. Sanatçýlarýn arasýndaki rekabet 10 yýl öncesiyle kýyasladýðýmýzda bugün daha adil. Daha fazla seçenek var.»4 Nis an da Ýstanbul a geliyorsunuz. Bu Türkiye ye ilk geliþiniz mi? Hayýr,daha önce de 2 kez Türkiye ye geldim. 12 yaþýnda ailemle birlikte Marmaris e tatile gelmiþtik, 2 sene önce de klip çekmek için Ýstanbul a geldim. Gerçekten çok keyifliydi! Çok güzel bir þehir! Vidyoyu izlemek isteyen olursa websitemde ya da youtube da bulabilirler, þarkýnýn ismi Game Over.»Kendi bakýþ açýnýzla Türkçe müziði nasýl buluyorsunuz? Duyduðunuz Türk müzisyenler var mý? Marmaristeyken günde 25 kere Tarkan ismini duyuyorduk! Þarkýsýyla birlikte dansý da gerçekten güzeldi (gülüyor). Daha ciddi olursam, ben aslýnda iki Türk müzisyenle oldukça fazla çalýþýyorum, Ahmet Gülbay (piyanist) Paris te yaþýyor, ve Robert Mehmet Ýkiz (davulcu) Stockholm de yaþýyor. Çok iyi ve tatlý çocuklar! *** Çok yönlü bir caz sanatçýsý Fredrika Stahl, 1984 te Ýsveç in Stockholm kentinde doðdu. 4 yaþýndayken ailesinin Paris e yerleþmesiyle Fransýzca öðrendi ve klasik dansla piyano dersleri aldý. 17 yaþýnda müzik kariyerini sürdürmek için döndüðü Paris te, Cinks Productions tan Gee F ile tanýþtý ve ilk albümü A FRACTION OF LIFE ý gerçekleþtirdi. Bu albümün düzenlemelerini Archie Sheep in piyanisti, ünlü müzisyen Tom McClung yapmýþtý. A Fraction of Life çok yüksek satýþ sayýlarýna ulaþarak, Fredrika Stahl a þarkýcý-kompozitör olarak büyük bir ün saðladý. Besteci ve þarkýcý olmasýnýn yanýsýra piyano ve gitar da çalan çok yönlü bir müzisyen olan Fredrika Stahl, birinci albümün büyük baþarýsýnýn ardýndan caz dünyasýnýn çok önemli sanatçýlarýyla konserler gerçekleþtirdi ve Lionel Richie, Diane Reeves, Richard Bone, Ron Carter, JJ Milteau, Maceo Parker ve The Brand New Heavies gibi önemli sanatçýlarla Olympia gibi büyük salonlarda ve Berlin Caz Festivali, Tokyo Caz Festivali gibi önemli müzik organizasyonlarýnda sahne aldý. Prestijli caz festivali Juan-les-Pins de sahneye çýkarak 6 bin kiþiye konser verdi. BirGün Baba Zula, Derviþ Zaim in Tabutta Rövaþata filminde Yansýmalar grubu ile birlikte ünlenen ve son yýllarda iyi bir hayran kitlesi edinmeyi baþarmýþ bir müzik grubu yýlýnda Levent Akman, Murat Ertel ve Emre Önel tarafýndan kurulmuþ yýlýnda Emre Önel gruptan ayrýlýnca, yerine Coþar Kamçý ve Ceren Oykut katýlmýþ. Kaðýt üzerindeki ekip bu kadar olmasýna raðmen, konserlerinde çekirdek kadroya ek olarak renkli simalarla birlikte sahneye çýkabiliyorlar. Dansçýlar, ünlü enstrümanistler, sinema ve tiyatro sanatçýlarý ve ressamlar þimdilik aklýmýza gelenler. Bu çeþitlilik içerisinde yapýlan müzik yalnýzca kulaðýnýza deðil, birçok açýdan farklý duyularýnýza sesleniyor. Albümlerinden tanýdýðýmýz kadarýyla Baba Zula yeni bir müzik yapma peþinde. Uzay Yolu Oryantal Müziði olarak adlandýrdýklarý bu tarzda þimdilik rakipleri yok. Çünkü kendilerini sürekli yeniliyorlar, bir ayaklarýný bu topraðýn müziðine býrakýp diðer ayaklarýyla uzay yolu nu aþýndýrýyorlar. Ve üstelik bunu zorlama bir ciddiyetle yapmýyorlar, hatta böyle bir zoraki ciddiyet onlarýn isteyecekleri son þey bile olabilir. Konserlerine daha evvel katýlanlar hatýrlayacaktýr, Baba Zula konserleri kuklalý çengi, çeþitli danslar, ilginç enstrümanlar ve görsel þovlar ile tam bir þölen havasýnda geçer. Duyduðumuz kadarýyla son zamanlarda bu konuda da fark yaratacak iþler yapýyorlarmýþ. 3 Nisan da Ýzmir de, Nisan da Ýstanbul da, 30 Nisan da Ankara da, 7-8 Mayýs ta Antalya da ve 14 Mayýs ta Corsica da konserleri var. Sevenlerine ve meraklýlara duyurulur Birgün

6 1 Nisan 2009 Çarþamba sürdürüyor. Branþlarýnda uzmanlaþmýþ bir eðitim Tüm gýda ve kömür sadakalarýna ve beyaz eþya ticaretine raðmen, seçmenlerin mahalledeki hükümdar baskýsý ndan uzaklaþmak istediklerine dair iþaretler belirginleþmeye baþladý Genel seçimlerde meclisi seçiyorsunuz, yani yaþadýðýnýz bölgeyle birlikte ülkenin diðer ucunu da yönetecek/yönlendirecek kadrolarý belirliyorsunuz. Bu kadrolarý belki bir kere bile göremeyecek, yazarkasa atma eylemi gibi zorla yarattýðýnýz fýrsatlar dýþýnda onlara tepkilerinizi bir kere bile iletemeyeceksiniz. Buna oranla küçük ya da daha önemsizmiþ gibi görünen yerel seçimlerdeyse, tepkilerinizi çok daha kolay duyurabileceðiniz, belli koþullarda kolayca ulaþabileceðiniz insanlarý seçiyorsunuz. Ama iki seçim arasýndaki fark sadece bu olsaydý keþke Yerel seçimlerde vereceðiniz karar, özü itibariyle þudur aslýnda: Bir hükümdarla mý, yoksa bir arkadaþla mý yaþamak istersiniz? Hemen evinizin önünde olup bitecekler konusunda dediðim dedik, musluðunuzdan akan suya, sofranýzdaki ekmeðe, yürüdüðünüz yola doðrudan hükmeden birisiyle mi yaþamak istersiniz, yoksa o sokakta yaþayan herkesle birlikte karar vermek isteyen, nasýl yaþadýðýnýzý bilen ve sizin gibi yaþayan, sizin musluðunuzdan akan suyun bulanýk olduðunu kendi musluðundan bilen birisiyle mi? Fatsa komünü nü kurmak isteyenlere izin vermeyeceklerini söyleyecek kadar açýk sözlü hükümdarlýk yanlýlarý var biliyorsunuz (MHP); söylemleri de açýkça Biz birlikte karar vermeye, birlikte eylemeye karþýyýz! anlamýna geliyor Ama bunlar niyetlerini açýkça belli ettikleri için çok da tehlikeli sayýlmazlar. Asýl tehlikeli olan, içi boþaltýlmýþ bir demokrasiyi yerellik sosuyla önünüze koyan hükümdar özentileri... Doðrudan toplumsal bilinçdýþýndaki imparatorluk geçmiþine gönderme yapan Sen Türkiye sin, büyük düþün sloganýnýn sahipleri örneðin... Her ne kadar verili sistemin verili seçimlerinden nefret ediyorsam da Oy vermek bir þeyleri deðiþtirseydi, yasaklanýrdý. (Emma Goldman)- sonuçlarýn sosyolojik önemini reddedemem. Bu seçimin sonuçlarýný da çok yönlü okumak mümkün tabii, ama beni inançsýzlýk ve umutsuzlukla itham eden okur ve dostlarýmý þaþýrtma pahasýna, þöyle bir deðerlendirmenin çok makul olacaðýný düþünüyorum: Tüm gýda ve kömür sadakalarýna ve beyaz eþya ticaretine raðmen, seçmenlerin mahalledeki hükümdar baskýsý ndan uzaklaþmak istediklerine dair iþaretler belirginleþmeye baþladý. Ýnsanlar kendi sokaklarýna, kendi hayatlarýna dair karar süreçlerine katýlabileceklerini farketmeye baþladýlar galiba... Bir sonraki adým, bu süreçlere doðrudan katýlmalarýnýn sadece mümkün deðil, ayný zamanda þart olduðunu fark etmeleridir. Ýlle de MHP nin ödünü patlatan komün ler þeklinde olmasý gerekmiyor tabii; ama yine de, gerçek anlamýyla katýlýmcý yerel demokrasiden ancak mahalle konseylerinin gündeme geldiði gün söz etmeye baþlayacaðýz. O zaman sloganlar da içi boþ cümleler olmaktan çýkmaya baþlayacak galiba: Ferman hükümdarýnsa, sokaklar bizimdir. BirGün Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Yaþar ALKAN Nevþehir Belediyesi Kapadokya Eðitim Merkezi (KAPEM)12. eðitim dönemi sonunda, birbiri ardýna açtýðý 19 branþtaki 26 deðiþik kurs çalýþmasý ile bugüne kadar 5 bine yakýn kiþinin eðitimlerini saðladý.13. eðitim dönemine 13 branþta 22 kursta 498 kiþinin Sulucakarahöyük/ KAYSERÝ Kayseri'nin Akkýþla ilçesinde küçükbaþ hayvan yetiþtiriciliði yapan 7 kiþiye ait 785 kuzu, olumsuz hava þartlarý sebebiyle telef oldu. Beldede oy kullandýktan sonra mera alanýna geldiklerinde kuzularýnýn telef olduðunu gören hayvan sahipleri sinir krizleri geçirdi. Akýþla ilçesi Gömürge beldesi mevkiinde yýlda 2 kez mera kiralayarak küçükbaþ hayvan yetiþtiriciliði yapan bir grup hayvan sahibi, yerel seçimlerde oy kullanmak için beldeye gitti. Kuzularýnýn soðuk havadan etkilenmemesi için hayvanlarýný çadýra býrakan hayvan sahipleri, oy kullandýktan sonra tekrar çadýr kurduklarý bölgeye döndü. eðitimlerini devam ettirdiði KAPEM,bu alanda öncü bir kuruluþ olduðunu devam ettiriyor. Nevþehir de etkin yaygýn eðitim hizmetinin toplumun tüm kesimlerini içine alabilecek düzeyde yapýlandýrýldýðý KAPEM,bu alanda eðitimli insan sayýsýnýn artýrýlmasýnýn yaný sýra,istihdamýn verimli hale gelmesine de temel bir basamak oluþturmayý Aþýrý soðuk hava sebebiyle çadýrda tuttuklarý 790 kuzunun 785'inin cansýz bedeni ile karþýlaþan hayvan sahipleri sinir krizleri geçirdi. Jandarmaya ve Tarým Ýl Müdürlüðü yetkililerine haber veren hayvan sahiplerinden Mustafa Günay (60), her yýl 2 kez evlerinden ayrýlarak 3 ay boyunca meralarda çadýr kurduklarýný söyledi. Devlet makamlarýndan yardým isteyen Günay, "Bu mera alanýna geleli gün oldu. Her gün kar ve yaðmur yaðýyor. Hava þartlarý oldukça aðýr. 7 aile ortak hayvancýlýk yapýyoruz. Toplam bin 200 küçükbaþ hayvanýmýz var. Bunlarýn yüzde 785'i telef oldu. Tek geçim kaynaðýmýz hayvancýlýk. Þimdi ne yapacaðýmýz bilmiyoruz. Ölen hayvanlarýmýzýn bize kadrosu ile baþka KAPEM ana idari merkezi Paþa Konaðý,Bilgisayar Eðitim Merkezi, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi ve Han Odasý Kadýn Eðitim Birimi nde hafta içi ve hafta sonu gerçekleþtirilen kurslara ilginin her geçen gün arttýðý gözleniyor. Halen Bilgisayar,Ýngilizce,Almanca,Çocuk Geliþimi,Diksiyon ve Beden Dili,Web tasarýmý,ebru,giyim,mefruþat,el Sanatlarý,Filoðrafi,Resim ve Nevþehir de geçici olarak yaþayan Ýran lý mültecilere yönelik olarak Türkçe branþlarýnda 22 kursun devam ettiði KAPEM de 13. eðitim dönemi Haziran ayý sonunda tamamlanacak. maliyeti yaklaþýk 300 bin YTL'dir. Devlet büyüklerimizden yardým istiyorum" dedi. Kuzularýnýn telef olduðuna üzülen Ayþe Temiz, çok miktarda borçlarýnýn olduðunu dile getirdi. Telef olan hayvanlarýnýn baþýnda gözyaþlarýný tutamayan Temiz, "Bizim gelirimiz sadece bu. Bir sürü borcumuz var. Borç günü gelip herkes para isteyecek. Biz þimdi ne yapacaðýz? Havalarýn soðuk olmasýndan ve yetersiz beslenmeleri sebebiyle hayvanlarým telef oldu. Hükümetten yardým istiyorum" diye konuþtu. Kayseri ili Damýzlýk Koyun ve Keçi Yetiþtiriciliði Birliði Baþkaný Yýldýrým Yaðan, hayvanlarý telef olan ailelerin yardýma ihtiyacý olduðunu söyledi.güneþli ilçesi, Gömülge Belde Belediye Baþkaný Selahattin Boydan ise bu yörede hayvancýlýðýn önemli bir geçim kaynaðý olduðunu kaydederek bölgede zor kýþ þartlarýnýn yaþandýðýný ifade etti. Kent Haber

7 1 Nisan 2009 Çarþamba 7 Faþist saldýrýlarý ve katliamlarýn birçoðunun mimarý olarak bilinen Muhsin Yazýcýoðlu nun helikopter kazasýnda öldüðü kesinleþti. Yazýcýoðlu nun ardýndan medyada kaleme alýnan yazýlar kör ölür badem gözlü olur dedirten cinstendi. BBP liderinin 1980 öncesi yaþanan faþist katliamlardaki payý gündeme dahi getirilmezken, yakýn tarihin en sarsýcý olaylaýndan biri olan Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi Erhan Tuncel ve Yasin Hayal le Yazýcýoðlu/BBP baðlantýsýnýn adý bile anýlmadý. Türkiye halklarý unutmayacak affetmeyecek Muhsin Yazýcýoðlu faþistlerin kalesi olarak bilinen Ankara Üniversitesi Veternerlik Fakültesi nde 1972 de baþladýðý öðrenim hayatý boyunca faþist hareketin kurmaylarýndan oldu. Ülkü Ocaklarý Genel Baþkan Yardýmcýlýðý ve Ülkü Ocaklarý Genel Baþkanlýðý yaptý. 1978'de faaliyete geçen Ülkücü Gençlik Derneði' nin de kurucu Genel Baþkaný oldu. 7 TÝP li öðrencinin öldürüldüðü Bahçelievler katliamý sanýklarýnýn tamamýný tanýyan Yazýcýoðlu nun adý davanýn tutanaklarýnda da suça yataklýk ettiði gerekçesiyle geçiyordu. Bahçelievler davasýnýn dosyasýnda katliam sýrasýnda kullanýlan otomobilin Yazýcýoðlu ve Abdullah Çatlý nýn tasarrufunda olduðu ifade edilmiþti. Yazýcýoðlu nun Çatlý ile dostluðunun köklerinin bu katliamla sýnýrlý kalmadýðý biliniyor de Balgat katliamý sanýklarýndan Mustafa Pehlivan la beraber yakalanan yakýn dostu için Emniyeti arayarak Abdullah'ý býrakmazsanýz Ankara'nýn 150 yerinde bomba patlatacaðýz tehdidini savuran da bizzat O ydu. Bu tehdidin ardýndan Çatlý ve Pehlivan serbest býrakýlmýþtý. Muhsin Yazýcýoðlu daha sonra ahte vefa nedeniyle bu eski dava arkadaþýnýn cenazesine katýlacak ve hatta Kanaatim o. Kaçmayýp mahkemeye çýksaydý beraat ederdi. Birçoklarý gibi þimdi Meclis'te olurdu" sözlerini sarfedecekti. Muhsin Yazýcýoðlu nun adý yine ayný yýl Sivas Alibaba Mahallesi nde yaþanan ve Alevilerin hedef haline getirilmek istendiði provokasyonla da iliþkilendirilmiþ kimi kaynaklar 1978 Eylül ünde gerçekleþen olaylarý Mustafa Mit ve Yazýcýoðlu nun birlikte örgütlediðini belirtmiþti. 12 Eylül de tutuklanan Yazýcýoðlu 7.5 yýllýk hapis hayatýnýn ardýndan serbest býrakýldý. Bir süre daha MHP nin ardýlý olan Milliyetçi Çalýþma Partisi (MÇP) de siyasi çalýþma yürüttükten sonra 1992 de Büyük Birlik Partisi ni kurdu. BBP nin adý kontrgerilla iliþkilerinin çoðunun aktarýldýðý Türkiye Çeçenistan baðlantýsýnda sýkça geçerken son olarak Hrant Dink davasýnýn sanýklarý olan Erhan Tuncel ve Yasin Hayal in BBP üyesi olduðu ortaya çýktý. Sendika.org Libyalý yetkililer, kalýntýlarýndan çürük olduðu anlaþýlan ilk gemide 253 mülteci bulunduðunun belirlendiðini, ülke açýklarýnda batan iki gemide olduklarý anlaþýlan cesetlere rastlandýðýný kaydetti. Batan ikici gemiden 23 mültecinin sað olarak kurtarýldýðýný belirten yetkililer, ancak gemide olduðu öðrenilen 342 kiþinin halen kayýp olduðuna dikkati çekti. Her iki geminin Libya açýklarýna sürüklendiðinin belirlendiðini ifade eden yetkililer, mültecilerin gerçek sayýsý ve gemilerin durumuyla ilgili olarak henüz detaylý bilgi edinilemediðini söyledi.(aa) Radikal AKP yeni il kazanamasý Erdoðan ýn yerel seçimlerde hedef olarak koyduðu Diyarbakýr, Ýzmir, Antalya, Siirt, Eskiþehir ve Mersin de ortaya çýkan sonuçlar AKP Genel Merkezi nde hayal kýrýklýðýna neden oldu. CHP Ýstanbul yönetimi, gece yarýsýna doðru, seçim sonuçlarýnýn yüzde 90'a yakýnýnýn belli olduðunu ve buna göre partilerinin Ýstanbul'da yüzde 1 farkla önde olduðunu açýkladý. Oylarýn büyük bir kýsmýnýn sayýldýðý saatlerde AKP nin oy oraný yüzde 47 den yüzde 40 civarýna indi. BirGün Libya açýklarýnda Ýtalya ya ulaþmak isteyen mültecileri taþýyan iki ayrý teknenin batmasý sonucu 21 kiþinin öldüðü, yüzlerce kiþinin kayýp olduðu bildirildi BOTAÞ'ýn kontrat devirleri kapsamýnda Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) ithalat lisansý alan þirketlerden Enerco yarýndan itibaren, 14 yýl boyunca yýllýk 2,5 milyar metreküp, Avrasya Gaz ise 13 yýl boyunca yýllýk 500 milyon metreküp doðal gaz satmaya baþlýyor. Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu Baþkaný Hasan Köktaþ konuya iliþkin yaptýðý deðerlendirmede, nisan ayýndan itibaren Avrasya Gaz ile Enerco þirketlerininin de doðal gaz ithalatçýsý olarak devreye girmesiyle Tunceli'de 'beyaz eþya' AKP'ye kazandýramadý Tunceli'de 'beyaz eþya' yardýmý AKP'nin oylarýný arttýrdý. Ancak AKP Tunceli'de DTP ve baðýmsýz adaya geçildi ANKARA - Yerel seçimlere damgasýný vuran Tunceli de daðýtýlan beyaz eþya" iktidar partisi AKP ye oy bazýnda beklenen primi yapmadý. Beyaz eþya daðýtýmýnýn oy kazandýracaðý iddia edilen AKP, 2004 seçimlerine göre, Tunceli de oylarýný sadece seçimlerine göre 7.5 puan artýrmýþ görünüyor. birlikte, dört özel þirketin toplamda 4 milyar metreküplük doðal gazý müþterilerine satmaya baþlayacaðýný bildirdi. Köktaþ, dünya piyasalarýndaki mevcut fiyatlar dikkate alýnarak genel bir hesaplama yapýldýðýnda bu gazýn toplam ekonomik büyüklüðünün yýllýk 1,5 milyar dolar civarýnda olduðunu ifade etti. Çok sayýda þirketin EPDK ile görüþerek Azerbaycan'dan Irak'a farklý ülkelerden Türkiye pazarýna doðal gaz getirmek isteklerini belirten Köktaþ, þunlarý kaydetti: ''Mevcut kanuni yapýda özel þirketlerin doðal gaz ithal edebilmesinin önünde bir takým kýsýtlar var. Enerji Bakanlýðýmýz tarafýndan yapýlacak bir yasa deðiþikliðiyle bu konuda tam bir serbesti saðlanmasý planlanýyor. Özel doðal gaz ithalat þirketleri, organize sanayi bölgeleri elektrik üreticileri, þehir içi doðal gaz daðýtým þirketleri gibi farklý müþterilerine yeni ve özel koþullarla gaz satmaya baþladýlar. Bu durumda bu yýl Türkiye doðal gaz tüketiminin yüzde 10'u düzeylerinde olmasý beklenen özel sektörün ithalat payý zamanla daha da artacak.'' BOTAÞ'ýn elindeki kontratlarýn özel sektöre devredilemeyeceði, devredilse bile özel þirketlerin bu gazý satamayacaklarý Resmi olmayan sonuçlara göre, Tunceli de DTP adayý Edibe Þahin seçimi yüzde 32.7 oy oranýyla önde götürürken, DTP ye en yakýn rakip ise baðýmsýz aday. Baðýmsýz aday yüzde 23.9, AKP ise yüzde 20.5 oy oranýnda bulunuyor yerel seçimlerinde yüzde 16.93, 2007 seçimlerinde yüzde oranýnda oy alan AKP, resmi olmayan sonuçlara göre oylarýný 2004 e göre 3.5, 2007 ye göre de 7.5 puan artýrmýþ görünüyor. Tunceli de iddiasý bulunmayan CHP nin oy oraný ise yüzde 15.9 oranýnda seyrediyor. Seçim öncesi Tunceli yönünde geçmiþte yapýlan tartýþmalarý hatýrlatan Köktaþ, yeni devreye giren þirketlerle birlikte bu tartýþmalarýn da ortadan kalkacaðýný söyledi. ''Doðal gaz ithalatý ve ticareti için þirketler sýraya girdi'' Köktaþ, Türkiye pazarýna doðal gaz ithal etmek, toptan satýþ yapmak isteyen yerli ve yabancý þirketler adeta sýraya girmiþ durumda olduðuna da dikkati çekti. Öte yandan Gazprom þirketi yetkilileri, geçtiðimiz hafta yaptýklarý bir açýklamada Bosphorus olarak BOTAÞ'tan devralýp satmaya baþladýklarý doðal gaz miktarýný orta vadede 6-7 milyar metreküpe çýkarmayý planladýklarýný belirtmiþti. Petkim'e sahip Socar-Turcas ortaklýðý Azerbaycan'dan 1 milyar metreküp, Türkerler de Irak'tan 10 milyar metreküp doðal gaz ithal etmek için EPDK'ya baþvurmuþtu. Enerco ve Avrasyagaz'ýn yaný sýra BOTAÞ'ýn toplamda 1 milyar metreküplük kontratýný devralan Shell (yýllýk 250 milyon metreküp) ve Bosphorus gaz þirketi (yýllýk 750 milyon metreküp) geçen yýldan itibaren doðal gaz satýþýna baþlamýþtý. Akþam Valiliði tarafýndan sosyal yardýmlaþma fonu aracýlýðýyla il genelinde daðýtýlan beyaz eþya büyük tartýþma yaratmýþtý. Yüksek Seçim Kurulu nun gündemine gelen ve tartýþma yaratan beyaz eþya daðýtýmýnýn seçimlerde AKP ye yarayacaðý muhalefet tarafýndan iddia edilmiþti. Ayrýca, Ýl Genel Meclisi deposunda AKP afiþlerinin bulunmasý da beyaz eþya daðýtýmýnýn ile birlikte tartýþmaya yeni boyut kazandýrmýþtý. (anka) Radikal

8 And Daðlarý nýn üzerinde bir mantar gibi duran 6438 metre yüksekliðindeki Ýllimani Daðý nýn eteðindeki Chuquiago kovuðunda bulunan La Paz ý uzaktan görme þansýnýz yok. Kentin çevresindeki uydukent El Alto ya geldiðinizde koca baþkentin bir çukurun içine adeta gizlendiðini görürsünüz. La Paz a olan hayranlýðýnýz iþte tam da anda baþlar. Tuðlalarla yapýlmýþ ve hiçbiri sývanmamýþ gecekondularýn serpiþtirildiði kahverengine bürünmüþ yamaçlardan keskin virajlar dönerek bir süre alçaldýk. Koloni dönemindeki hantal binalar ve baþkentin oturduðu çukurun tabanýndan yükselen çok katlý modern yapýlarýn arasýndan geçip en önemli meydan olan Plaza Murillo yakýnýnda yer alan ve tüm sýrt çantalý gezginlerin mutlak uðrak yeri olan Torino Oteli ne yerleþtim. Bolivya da bir gezginseniz ve yolunuz bir þekilde La Paz a düþmüþse Hotel Torino da kalmak için çok nedeniniz var. Hem öyle pahalý da deðil, kiþi baþý 5 dolar. Ama esas önemlisi buralara kadar gelen gezginlerin mutlak uðrak yerlerinden birisi olmasý. Yani bir nevi modern kervansaray. La Paz Ýspanyolca da Barýþýn yapýldýðý yer anlamýna geliyor. Baþkentlik niteliðini bir miktar Sucre kenti ile paylaþmasýna karþýlýk, bakanlar kurulu ve baþkan La Paz da olduðu için ülke de buradan yönetiliyor. (Yargý merkezi hâlâ Sucre de bulunuyor.) Ayrýca ülkede eyaletvari bir sistem olduðu için burasý, ayný zamanda bölgesel La Paz ýn da baþkenti. Bir buçuk milyonu aþkýn nüfusunu önemli bir bölümü kentin oturduðu vadinin yamacý ve sýrtlarýndaki gecekondulardan oluþuyor. Geniþ bir kazanýn içine oturtulmuþ gibi görünen La Paz, deniz seviyesinden 3600 metre yüksekte yer alýyor. Bir çukurda olmasýna karþýn bu özelliði ile bile yeryüzünün güneþe en yakýn baþkenti burasý. Þayet baþkente karayoluyla yavaþ yavaþ gelmiþseniz yüksek irtifa sorunuyla pek karþýlaþmazsýnýz. Ancak çoðunlukla baþka ülkelerden uçakla gelen yabancýlarýn çoðu 4000 metrenin üzerindeki havaalanýna indikleri andan itibaren büyük bir tehlike ile karþý karþýya kalýrlar. Özellikle deniz seviyesindeki bir bölgeden gelmiþseniz durum çok daha da tehlikeli boyuta ulaþabilir. Neyse ki böyle durumlar için bazý önlemler alýnmýþ durumda. Ýlk yapýlmasý gereken þey uçaktan iner inmez hemen bir araca atlayýp hýzla çukurun içindeki þehir merkezine inip yükseltiyi bir oranda da olsa azaltmak. Festivalin tam ortasýna düþmek Madem ki bu kadar tehlikeli niçin insanlar buraya bir kent kurmuþlar ve üstelik de onu baþkent yapmýþlar, diye düþünmeden edemiyor insan. Sabahýn erken saatlerinde gürültülü bir bando sesiyle uyandým. Yerel kültürün en yoðunlukta olduðu bir ülkenin baþkentinin sokaklarýnda curcunalý bir müzik sesi duymuþsanýz yorganý üzerinizden atýp sokaða fýrlamanýz gerekiyor. Nitekim ben de öyle yaparak kahvaltýyý unutup fotograf makinamý kaptýðým gibi kendimi þehrin büyük caddesine attým. Ýyi ki de öyle yapmýþým. Kentin en büyük caddesi olan Santa Cruz Caddesi ne indiðimde çoktan ortalýkta kýyamet kopmuþtu. Adýný her duyduðumda bile beni heyecanlandýran La Paz ýn nihayet sokaklarýyla tanýþtýðým bu ilk aný bile daha önce yaþadýðým o heyecanlarýn ne kadar yerinde olduðunu gösteriyordu. Haftalardýr dolaþtýðým Güney Amerika ülkelerinde nihayet ve nihayet bütünüyle yerel kültürün sergilendiði bir festivalin tam ortasýna bulmuþtum kendimi. En özgün müzik aletleri bacaklarda Tamamýyla gençlerden oluþan ve her biri kendine özgü kostümler giymiþ yüzlerce farklý grup yol boyunca kilometrelerce uzanan bir gösteri yapýyordu. Bu durum sadece benim deðil, bütün halkýn da ilgisini çekmiþ olacak ki; gösteri yapan yüzlerce ekibi, kaldýrýmlara birikmiþ binlerce halk izliyordu. Gösterilerin ilginç yaný ise, bu farklý gruplarýn her birinin, daha önceleri birçoðunu hayatýmda hiç görmediðim deðiþik müzik aletlerinden oluþan orkestralarýnýn çýkardýklarý garip seslerin birbirine karýþmasýydý. Çoðu grubun kullandýðý en özgün müzik aleti ise ayný zamanda bir giyim aksesuvarý olarak da kullanýlan lama toynaklarýydý. Gösteri yapan bazý gruplarýn ayak bileklerine baðladýklarý içleri boþ olan yüzlerce toynak belirli bir ritmle sallanarak birbirine çarptýrýlýyor ve ortalýðý daha önce hiç duymadýðým bir müzik sesi týnlatýyordu. Çocukluðumdan Anadolu da oynandýðýný hatýrladýðým bir oyun vardý. Özellikle kurbanlarda kesilen koyunlarýn arka aþýk kemikleri çýkartýlýr ve o kemiklerle deðiþik bir oyun oynanýrdý. Burada ise en yaygýn hayvan lama olduðu için onun ayaklarýndan alýnan toynaklar bir baþka oyun için kullanýlýyor. Bir baþka grubun ayaðýnda ise Gauçho kovboylarýnýn giydiði sivri uçlu çizmelerin yanýsýra o çizmelerin arka kýsýmlarýna takýlmýþ gösteri amaçlý özel yapýlmýþ uzun mahmuzlar dikkatimi çekti. Daha da ilginç olaný ise bu çizmelerin üst kýsmýndan yukarýya doðru bir baþka özel yapým çýngýraklý aletler bulunmasýydý. Amaç yine hep birlikte ayaklarý horon teper gibi yere vurup ortalýðý velveleye vermek ve diðer gruplardan daha fazla ilgi ses çýkarmak. Ýþin ilginç tarafý her grubun gösterisi birbirinden güzel olduðu için hangisini izleyeceðimi ve hangisinin fotoðgrafýný çekeceðimi kestiremiyor olmamdý. Hem ilgimi çeken sadece bu gruplarýn gösterisi deðildi. Kaldýrýmlara yýðýlmýþ gösterileri izlemeye gelen renk renk bohçalarýný sýrtlarýna geçirmiþ içlerine de kafalarý dýþarýya sarkmýþ halde birer çocuk bulunan geniþ fistanlý ve fötr þapkalý kadýnlarýn ilgi çeken görüntüleriydi. Gösterilerin bir baþka ilginç yaný ise genelde buna benzer gösterileri yapan gruplar resmî bir protokolün önüne geldiklerine en ciddi þekilde gösterilerini tamamlayýp görevlerini bitirmenin rahatlýðý ile tören alanýndan ayrýlýrlar. Ancak burada böyle bir durum söz konusu deðil. Her grup kendi müziðinin ritmine ve liderlerinin gösterdiði dans figürlerine kendini kaptýrmýþ durumda. Bense sanki bir fotograf ajansýna en iyi fotografý geçmenin telaþý içindeymiþim gibi gruplarýn arasýnda dolaþýp en çok ses getirecek kareyi deklanþörüme kaydetmeye çalýþýyordum. Gösterilerin sona ermesinden endiþe ettiðim için o kadar fotograf çektim ki, hem makinemin þarjý hem de belleði doldu. Ancak yakýndaki otelime dönüp bu sorunlarýmý giderdikten sonra yeniden caddeye döndüðümde gösteriler olanca hýzýyla devam ediyordu. Bu sýrada saat öðleye yaklaþmýþtý ve 3600 metre yükseklikte olduðumuz için hava çok ýsýnmýþtý. Bir süre dinlenmek ve susuzluðumu gidermek için bir büfeye girdim. Ülkenin doðusundaki iklim koþullarýndan ötürü o bölgeden geldiði anlaþýlan taze tropikal ürünlerden yapýlmýþ koca bir kova meyve suyunu mideye indirip yeniden gösteri alanýna döndüm. Yerel kültür bu gösterilere o denli yansýtýlýyor ki; izleyenler bu ülkenin ekonomik ve sosyal hayatý hakkýnda pek çok fikre sahip olabiliyor. Örneðin bir lama çobaný salt bu görüntüleri izlemek ve bir parça katýlmak için lamalarýný Andlarýn bozkýrlarýndan indirip özel olarak aklayýp pakladýktan sonra el dokumasý kumaþlarla renk renk süsleyerek gösteri alanýndaki yerini almýþ olduðunu görebilirsiniz. Gösteri yapan gruplar için herhangi bir yaþ sýnýrlamasý da yok. Ýlkokul çaðýndaki öðrenci gruplarýndan tutun da, üniversitenin son sýnýflarýndan bile öðrenciler var. Hatta yaþlarý yetmiþ iþleri henüz bitmemiþ kesimden de hâlâ büyük bir tutkuyla gösteri yapanlara rastlamak mümkün. Meðer esas gösteriler haftaya imiþ! Peki büyük bir tutkuyla yapýlan ve halkla tamamen bütünleþmiþ bu gösteriler ne anlama geliyordu? Bu sorunun yanýtýný bulabilmek için uzun bir aramadan sonra nihayet biraz Ýngilizce bilen birini yakalayýp gösterilerin sebebi hikmetini öðrendim. Kendisi de bir üniversite öðrencisi olan Ayma nýn açýklamalarý olduðum yere çakýlýp kalmama neden oldu. Meðer sabahtan beri aðzým açýk bir halde bir o grubun bir bu grubun arasýna dalýp hayranlýkla izlediðim bu gösteriler bir ön çalýþmadan ibaretmiþ. Gerçek gösteriler ise bir hafta sonra yapýlacakmýþ. Þimdi Ayma nýn sözlerine üzülmeli miyim yoksa sevinmeli miyim? Evet Önümüzdeki haftaya kadar burada kalamayacaðým için üzülebilirim. Ancak provanýn bile böylesine denk geldiðim için þanslý olduðumu da kabul edip fazla nankörlük etmemeliyim. Ben olmayacaðým ama önümüzdeki hafta La Pazlýlar eðitim hakký kazanmalarýnýn anýsýna sokaklarý bir kez daha çýlgýnca þenlendirecekler. Okullarýn açýlýp, eðitim ve öðretimin baþlamasýnýn kutlandýðý Umsa Eðitim Festivali her yýl 30 Temmuz da yapýlýyormuþ. Ama Ayma esas büyük festivalin bu olmadýðýný, Mayýs sonu ile Haziran baþýnda yapýlan El Gran Poder Festivali ile 24 Ocak ta yapýlan Alasitas kutlamalarý olduðunu belirtti. BirGün

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

BODRUM YENİ MUHTARLARINI SEÇTİ

BODRUM YENİ MUHTARLARINI SEÇTİ BODRUM YENİ MUHTARLARINI SEÇTİ ROCK SANATÇISI ÖZLEM TEKİN SEÇİLDİĞİ SANDIK TA OY KULLANMAYA GELMEDİ Bodrum Belediye Meclisinin 7 Mayıs 2015 tarihinde aldığı ve Kaymakamlık Makamınca onaylanan yeni mahallelerde

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı