1 NÝSAN 2009 ÇARÞAMBA YIL:4 SAYI: YKR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 NÝSAN 2009 ÇARÞAMBA YIL:4 SAYI:860 35 YKR"

Transkript

1 YIL:4 SAYI: YKR 1 NÝSAN 2009 ÇARÞAMBA ANKARA / ÝSTANBUL - Aylardýr süren seçim maratonu sona erdi. Ancak seçim sadece oy oranlarýný ortaya koymakla kalmýyor. Partilerin nerelerde, nasýl yanlýþ yaptýðýný görme fýrsatýný yaratýyor yerel seçimlerinden iktidarýn ve diðer partilerin çýkartmasý gereken dersler þöyle: AKP yenilmez bir parti deðil. AKP li olmayan seçmende umutsuzluk, AKP li seçmende aþýrý bir kendine güvene yol açabilecek, partilerin siyaset yapma arzularýný zayýflatan bir önyargý yýkýldý. Baþarý çalýþmaktan geçiyor. Seçimde, hem iktidar hem muhalefet tarafýnda baþarý hanesinin altýnda çalýþmanýn yattýðý bir daha ortaya çýktý. Bunun örnekleri çoktu: Ýstanbul da CHP Ýl Baþkaný Gürsel Tekin le gelen hareketlilik, ardýndan Kemal Kýlýçdaroðlu faktörüyle birleþti ve CHP hem büyükþehir seçiminde oylarýný artýrdý, hem de kaybettiði ilçeler dahil, her yerde oylarýný artýrmayý baþardý. Ýstanbul Þiþli de Mustafa Sarýgül, Eskiþehir de Büyükerþen gibi isimler de, seçmenin partilerden çok çalýþkan bildiði isimlere yöneldiðinin sadece iki kanýtýydý. Hýrçýnlýk sevilmiyor. Baþbakan Erdoðan seçimden önce hayli gergin ve öfkeliydi. Mitinglerde siyasi rakiplerinin yaný sýra medyasýndan akademisine ve yargýsýna kadar birçok kesime aðýr biçimde yüklendi, ama bu oylarý istediði yere taþýmasýna yardýmcý olmadý. Partisi belli bir baþarý kaydeden CHP lideri Baykal ise Erdoðan la girdiði polemiklerdeki sert sözlerin yanýna, kredi kartý borçlarýnýn dondurulmasý, istihdamý artýrýcý tedbir gibi güncel ama hayati konularda öneriler getirdi; daha önceki dönemlerde siyasi rakiplerinin hýrçýn diye tanýmladýðý tutumdan uzak göründü. Halkýn her beðenisi oy demek deðil: Baþbakan Erdoðan ýn seçimden önce en çok konuþulan çýkýþý, Davos ta Ýsrail Cumhurbaþkaný Peres le tartýþmasý olmuþtu; Erdoðan tartýþmadan sonra Ortadoðu ülkelerinin yaný sýra Türkiye de övgü ve alkýþ aldý; ancak seçim sonuçlarý, bu övgünün oy anlamýna gelmediðinin bir iþareti oldu. 2 DE Cengiz ERARSLAN: 45. Kütüphaneler haftasý, Türkiye genelinde Bakanlýðýmýzýn düzenlediði bir haftadýr. Her yýl 31 Mart 5 Nisan tarihleri arasýnda kutlanýlmaktadýr. Hafta boyunca biz kitap sergisi açýyoruz, okul müdürlüklerine yazý yazdýk, öðrenciler gelip ziyaret edecekler. Kütüphanede 3 personel; Mehtap SÜMER, Serdar AKHAN ve Þener KÖKVER arkadaþýmla birlikte hizmetimize devam etmekteyiz kitap içerisinden emanet olarak evlere alýnan kitaplardan mutlaka içinden gidip gelmeyen oluyor, bu konuda vatandaþlarýmýzdan daha duyarlý olmasýný istiyoruz. Yýllýk kaybýmýz 50 yi geçmez ama olmamasýný temenni ederiz. K.ÖNTAÞ: Verdiðiniz bilgilerden dolayý teþekkür ediyorum, Cengiz ERARSLAN : Ben teþekkür ederim 3 DE Baðcýlar da, bu nitelikler nedeniyle önemli farklýlýklar yaþanýyor. Muhafazakârlaþma yolundaki dinamikleri ise, ilçede çalýþmalarý hayli yoðun olan cemaatlerden ve bizzat belediyeden kaynaklanýyor... Baðcýlar, Ýsmailaða ve Ýskenderpaþa cematlerinin Fatih ten sonraki ikinci merkezi olarak biliniyor. Buna ek olarak, Nur Cemaati nin çalýþmalarý da büyük bir yaygýnlýk gösteriyor. 24 adet Kuran Kursu nun hemen tamamý çeþitli cemaatlerin denetimi altýnda. Ýki kursun ise Süleymancýlara ait olduðu söyleniyor. Gidilen ilçeler arasýnda Kuran Kurslarý nýn en profesyonel þekilde iþlediði Baðcýlar da, bu kurslara giden öðrenciler üniforma bile giyiyor. Yardým derneklerinin çalýþmalarý da benzer þekilde büyük bir aðýrlýk kazanmýþ durumda. Belediye, Baðcýlar ýn meskûn mahallelerinde ramazaný gündelik yaþamýn merkezine dönüþtürmüþ durumda. Baðcýlar ý ayrýksý kýlan özelliklerinden biri ise, gecekondulaþma sonrasý siteleþme ve yap-sat apartmanlaþma sürecinin çok hýzlý bir þekilde ilerlemesi. Ýlçedeki iþ merkezlerinin tahrik ettiði bu süreç nedeniyle kimi mahallelerde gecekondularla söz konusu siteler iç içe ve bu kesimler arasýnda da bir gerginlik ve iletiþimsizlik ortamý mevcut. Söz konusu sitelerden bir bölümü ise muhafazakâr bir nitelik sergiliyor. Baðcýlarýn en muhafazakâr mahallesi ise Kirazlý. Ýsmailaða Cemaati nin denetimindeki bu mahalledeki Kuran Kursu daha önce basýnda da gündeme gelmiþti. Merkez Mahallesi ise Ebubekir Ýlim ve Hizmet Vakfý nýn denetiminde. Baðcýlar da ayrýca Fethullah Gülen Cemaati ne baðlý olduðu ileri sürülen Ensar Koleji de ilçenin en önemli eðitim kurumlarýndan biri görünümünde Devamý 4 DE Köþe yazýsý 2 DE Kuzularýnýn soðuk havadan etkilenmemesi için hayvanlarýný çadýra býrakan hayvan sahipleri, oy kullandýktan sonra tekrar çadýr kurduklarý bölgeye döndü. 6 DA Fredrika Stahl ýn Ýtalyan bir davulcu, Japon bir piyanist, Norveçli bir gitarcý ve Brezilyalý bir bas-gitarcý gibi dünyanýn dört bir yanýndan müzisyenlerle birlikte oluþturmuþ. Türkiye de Sony Music etiketiyle yayýmlanan Tributaries dinleyicileri caz dan baþlayýp, blues, reggae ve bossa dünyalarýna alýp götüren bir müzikal serüven. Ayaðýnýn tozuyla geldiði Ýstanbul da yakaladýk Fredrika Stahl ý 5 DE Köþe yazýsý 3 DE Köþe yazýsý 6 DA Köþe yazýsý 8 DE

2 2 1 Nisan 2009 Çarþamba Sonuçlara iliþkin henüz bilgi sahibi olmadan seçim deðerlendirmesi yazmak ilginç bir deneyim. Böyle ilginç deneyimler yaþayabilmek ancak BirGün gibi bir gazetede çalýþýyorsanýz nasip olur. Sonuçlarý görmeden benim attýðým türden bir baþlýk atarsanýz, sonuçlar geldiðinde ya rezil olursunuz ya da vezir. 29 Mart yerel seçimi üzerine gözlem yapan yabancý meslektaþlarýmýzýn not ettikleri ilk þey, bizim pek de tartýþmaya deðer bulmadýðýmýz bir nokta: Çoðunluðu Güney Doðu olmak üzere deðiþik yerlerdeki çatýþmalarda 6 ölü ve 100 den fazla yaralý olmasý. Bu demokrasimizin düzeyi ve demokrasi kültürü konusundaki bölgesel daðýlým açýsýndan bir fikir veriyor. Demokrasi kültürümüz konusunda bir baþka ölçü de, asýl olarak liderler tarafýndan yürütülen seçim kampanyasý boyunca yapýlan konuþmalarýn içeriði. Kahvehane sohbeti içerikli nutuklar, sadece liderlerin ve siyasal partilerin derinliðini deðil, ayný zamanda onlarýn seçmenin algý ve bilinç düzeyi hakkýndaki fikirlerini ortaya koyuyordu. Baþlýðý yalnýzca AKP nin alacaðý belediyelere ve oy oranýna dayandýrmadým. Benim tahminim geçen yerel seçimlerde aldýðý oy oranýna yakýn yüzde 40 civarýnda bir oy alacaðý. Daha aþaðýsý bizi hýzla erken genel seçim tartýþmalarýna götürecek. Yüzde 50 civarýnda bir oy almasý, kimi liberallere göre, AKP yi yeniden AB reformlarý konusunda hýzlandýrabilir. Benim endiþem ise, yüzde 50 civarýnda oy alan AKP de totaliter eðilimlerin daha da öne çýkacaðý. AKP bir cazibe merkezi olmaktan çýkýyor diyorum ve bunun da bundan sonra yaþanacak bir seçim açýsýndan önemli olduðunu düþünüyorum. AKP en önemsediði þehirlerde bir türlü parlak adaylar bulamadý. Gözü siyasette, hatta kendi geleceðinde olan insanlarýn burnu iyi koku alýr; AKP nin adaylýk teklif edip kabul ettiremediði isimler bana bu partinin cazibe merkezi olmaktan çýkmaya baþladýðýný düþündürten. Öte yandan, ana muhalefet açýsýndan da mesajlarý olacak seçimin. Kampanya boyunca pek çok seçmenin CHP ye vereceðim ama, ah Baykal olmasa þeklindeki yaklaþýmýný saðýr sultan bile duydu. Kýlýçdaroðlu nun Ýstanbul da alacaðý yüksek oy oraný CHP de nasýl bir liderle daha ileri noktalara ulaþýlabileceði tartýþmasýna yol açacak. Bir de sosyalist sol Yüzdelere vurulunca çok da anlamlý sayýlmayacak aldýklarý oy belki. Ama yine de önemli. Alýnacak bir tek yer bile, oranýn baþarý öyküsüne dönüþtürülmesinin geneldeki yansýmalarý açýsýndan önemli olacak. Ýç çatýþmalar yüzünden kaybedilen yerler olursa, belki bir kez daha düþünülecek. Ve Sivas Yazýcýoðlu nun ölümü, BBP ye büyük olasýlýkla zaten güçlü olduðu Sivas da oy patlamasý yaptýrabilir. Kim bilir, belki belediyeyi bile kazandýrabilir. Solun buradan da alacaðý bir ders olmalý. Ayaðýný saðlam bastýðýn, güçlü olduðun bir tek yerin olmasý bile çok önemli. Geriden gelenlerin, ayaklarýný bir yere saðlam basmadan genelde büyük sýçramalar yapmalarý da pek mümkün olmuyor. Seçim sonuçlarýnýn sosyalistlere dediði þu her halde; hele de AKP özellikle yoksullar için cazibe merkezi olmaktan çýkýyorsa: Çok çalýþmak gerek, çooook! Birgün Bunun örnekleri çoktu: Ýstanbul da CHP Ýl Baþkaný Gürsel Tekin le gelen hareketlilik, ardýndan Kemal Kýlýçdaroðlu faktörüyle birleþti ve CHP hem büyükþehir seçiminde oylarýný artýrdý, hem de kaybettiði ilçeler dahil, her yerde oylarýný artýrmayý baþardý. Ýstanbul Þiþli de Mustafa Sarýgül, Eskiþehir de Büyükerþen gibi isimler de, seçmenin partilerden çok çalýþkan bildiði isimlere yöneldiðinin sadece iki kanýtýydý. Hýrçýnlýk sevilmiyor. Baþbakan Erdoðan seçimden önce hayli gergin ve öfkeliydi. Mitinglerde siyasi rakiplerinin yaný sýra medyasýndan akademisine ve yargýsýna kadar birçok kesime aðýr biçimde yüklendi, ama bu oylarý istediði yere taþýmasýna yardýmcý olmadý. Partisi belli bir baþarý kaydeden CHP lideri Baykal ise Erdoðan la girdiði polemiklerdeki sert sözlerin yanýna, kredi kartý borçlarýnýn dondurulmasý, istihdamý artýrýcý tedbir gibi güncel ama hayati konularda öneriler getirdi; daha önceki dönemlerde siyasi rakiplerinin hýrçýn diye tanýmladýðý tutumdan uzak göründü. Halkýn her beðenisi oy demek deðil: Baþbakan Erdoðan ýn seçimden önce en çok konuþulan çýkýþý, Davos ta Ýsrail Cumhurbaþkaný Peres le tartýþmasý olmuþtu; Erdoðan tartýþmadan sonra Ortadoðu ülkelerinin yaný sýra Türkiye de övgü ve alkýþ aldý; ancak seçim sonuçlarý, bu övgünün oy anlamýna gelmediðinin bir iþareti oldu. Gerilimin azalmasý AKP ye yaramadý. AKP nin yükseliþinin sandýkta tescillendiði 2002 den bu yana sürekli gündemde tutulan þeriat korkusudarbe beklentisi etrafýndaki tartýþmalar, bu seçimde belki sona ermedi, ama gerilimin düþmesine yol açtý. Darbeci kafalarýn gücünü aldýðý Bir þeyler yapýlmazsa bunlar ülkeyi ele geçirecek söylemi zeminini yitirdi. Seçimler, AKP nin oylarýnýn, ülkenin bütün gelmiþ geçmiþ partileri için de geçerli olacak biçimde, yükselebileceði gibi düþebileceðini ortaya koydu. Özetle, eski Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer in sözü doðrulandý: Ýktidardan hoþlanmayanlarýn çýkýþ yolunun, sandýk eksenindeki meþru siyaset olduðu kanýtlandý. Siyaset olaðanlaþýnca seçmen de olaðanlaþtý. AKP nin oy kaybetmesi, bir baþarýsýz lýðýn göstergesi deðil; seçim sonuçlarýnýn çok önemli bir yönü de, darbe, darbecilik propagandasý, AKP yi öcü gösterme gibi yöntemlerin deðil, AKP yi olaðan bir parti olarak kabul edip, olaðan siyasi mücadelenin sonuç olabileceðini ortaya koymasý oldu. Dolayýsýyla seçmenin sandýktan çýkan bir sözü de, AKP meþru partidir, sen onunla meþru biçimde rekabet edersen, sana da yönelirim oldu. Yaþam tarzý kaygýsý ciddi. AKP nin, özellikle turizmin öne çýktýðý Ege ve Akdeniz sahil þeridinde hiçbir ili alamamasý, son birkaç yýldýr AKP liler tarafýndan gündeme getirilen içki ve içkili eðlence yerlerine karþý söylemlere bir yanýt gibi. Söz konusu bölgede, baþta Antalya olmak üzere CHP nin önce çýkmasý, bölgenin muhafazakâr seçmenininse AKP yerine MHP ye yönelmesi, AKP nin yaþam tarzlarýna, turizme ve eðlenceye yönelik söylemlerini gözden geçirmesini gerektirebilir. Laiklik de muhafazakârlýk da kimsenin tekelinde deðil. AKP nin oy kaybýna karþýlýk MHP nin muhafazakâr bölgelerde elde ettiði baþarý, Ýstanbul da özellikle muhafazakar bölgelerde Saadet Partisi nin yükseliþi, seçmenin iktidara, Muhafazakârlýk konusunda da alternatifler yok deðil mesajý niteliðinde. Bu, daha önceki seçimlerde CHP nin, özellikle DSP ye karþý kullandýðý Bize oy verilmezse laiklik tehlikeye girer anlamýna gelecek söylemlerine karþý seçmenin vermiþ olduðu yanýta benziyor. CHP nin laiklik kaygýsýný en az dillendirdiði, muhafazakâr kesim ve sembollere açýlma iþareti verdiði seçimde oylarýnýn yükselmesi de ayný þeyi gösteriyor: Laiklik de muhafazakârlýk da kimsenin tekeli deðil, baþarý da sadece bu konulardaki tutumlara baðlý deðil. Kürt sorunu, herkesin sorunu. Kürt sorununda temsilci olduðunu savunan DTP, Kürtlerin yaþamadýðý yerlerde yok. Bundan önceki seçimlerde DTP ye rakip olarak öne çýkan AKP, bölgede aradýðýný bulamadýðý gibi, Van ve Siirt i kaybetti. Bunda Erdoðan ýn Ya sev ya terk et söylemini kullanmasýnýn önemli payý olabilir. CHP ve MHP de Kürt bölgelerinde hiç yok. Bütün partilerin Kürt sorunu na dair politikalarýný gözden geçirmesi þart. Seçim rüþvetleri tutmadý. Tunceli de beyaz eþya daðýtýmý AKP ye puan kazandýrmadý. Seçim öncesinde Diyarbakýr da daðýtýlan yiyecek paketleri de DTP nin önünü kesmeye yetmedi, aksine oylarý arttý. Son dakika açýlýmlarý fayda etmedi. TRT Þeþ kanalýnýn kurulmasý, bunun özellikle AKP tarafýndan Güneydoðu da propaganda malzemesi haline getirilmesi oy olarak geri dönmedi. Kürt seçmene seçim arifesindeki açýlýmlar yeterince samimi gelmedi; en azýndan bunlarý yeterli bulmadý. Kuyu kazýlarýndan oy çýkmadý. Faili meçhul yakýnlarýnýn yýllardýr yaptýklarý suç duyurularý sonuçsuz kalýrken seçim arifesinde Botaþ ta asit kuyularýnda kazý yapýlmasý ve Erdoðan ýn bu kazýlarý propaganda malzemesi olarak kullanmasý seçmen üzerinde etkili olmadý. Poþu takmak gönül almadý. Seçim meydanlarýnda Kürtçe konuþmanýn, poþu takmanýn Kürt seçmenin gönlünü kazanmak için yeterli olamayacaðý görüldü. Baþbakan Tayyip Erdoðan TRT Þeþ in açýlýþýnda Kürtçe hayýrlý olsun dedi. CHP lideri Baykal da Mardin mitinginde Kürtçe, Mardin þehrine hoþgeldin ifadesiyle karþýlandý. Baykal, omzuna bölgenin geleneksel þalý poþu da taktý. Ancak sonuçlar CHP için hezimet, AKP için hayal kýrýklýðý oldu. Tehditler ters tepti. Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin Antalya da, kendi partilerinin seçilmemesi halinde Ankara ile sýkýntý yaþanacaðýný söyledi. Bu yaklaþým Baþbakan tarafýndan da tekrarlandý. Þahin in seçim bölgesi olan Antalya da seçmen, Baþbakan ýn 28 kez giderek destek verdiði Menderes Türel yerine CHP adayý Mustafa Akaydýn ý seçti. Þikâyete sitemle yanýt iþe yaradý. Baykal, partisinin Giresun mitinginde fýndýk fiyat ve alýmlarýný eleþtirirken Bu ne biçim Ali Cengiz oyunu? Giresunlu bunun farkýnda deðil mi? diye sordu. Kalabalýktan yükselen evet farkýndayýz sesleri üzerine, Geçen seçimde de böyle diyordunuz Giresunlular. Yine öyle dediniz, sonra gördük. Yapmayýn artýk þunu caným, yapmayýn artýk. Tüm yanlýþlýklarýn özü budur. Biliyorsun, görüyorsun, bedelini de ödüyorsun, ama ne oluyorsa son anda her þey tepetaklak oluyor. Buralardan araba geçirtmediniz ya!. Bu iþin içinde bir iþ var diye sitem etti. Giresunlular CHP yi tercih etti. Belgeli siyaset sonuç verdi. CHP nin ve MHP nin AKP ye yönelik yolsuzluk suçlamalarýný söylem düzeyinden çýkarýp belgeli hale dönüþtürmeye baþlamasý yer yer sonuç verdi. Özellikle Kemal Kýlýçdaroðlu nun seçimlerin hemen öncesinde sýk sýk ortaya çýkardýðý yolsuzluk ve usulsüzlük belgeleri, dürüst siyasetçi imajýný güçlendirdi. Yerel seçimlerde yerelin sözü önemli. Her seçimdeki gibi bu seçimde de partiler, yerel yöneticileri belirlerken yerel taleplere çoðu zaman kulak astý. CHP Ýstanbul da yerel yönetimin taleplerini, Gürsel Tekin in direncinin de etkisiyle dinledi ve baþarý buldu. AKP, merkezin müdahale ettiði Þanlýurfa ve Adana yý kaybetti. Ceket her zaman kazanmayabilir. Ceketi koysak kazanýr söyleminin yanlýþ olduðu kanýtlandý. AKP Þanlýurfa daki belediye baþkaný Eþref Fakýbaba yý aday göstermemiþ, AKP nin Þanlýurfa milletvekilleri ceketi koysak kazanýrýz diyerek baðýmsýz aday olan Fakýbabaya tepki göstermiþti. Seçimi Fakýbaba kazandý. Seçmen yine maðdurun yanýnda oldu. Geçtiðimiz seçimlerde AKP ye yaradýðý bilinen maðduriyet siyaseti bu kez kendiliðinden de olsa BBP ye yaradý. Seçimlerden hemen önce genel baþkanlarý Muhsin Yazýcýoðlu nu helikopter kazasýnda yitiren BBP, Sivas ta seçimleri kazandý. Maðduriyet silahýný yitiren AKP nin oyu düþtü. Önceki seçimlerde ya askerin ya da yargýnýn tehdidi altýnda görünen AKP nin maðduriyet kozuyla oylarýný artýrdýðý biliniyordu seçimleri arifesinde eline herhangi bir maðduriyet kozu geçiremeyen AKP nin oylarý düþtü. Kriz seçimleri teðet geçmedi. Seçim öncesinde meydanlarda ve katýldýðý televizyon programlarýnda ýsrarla global krizin Türkiye yi teðet geçtiðini öne süren Baþbakan Erdoðan ýn bu söylemi, giderek artan iþsizlik gerçeðine çarptý. Seçmen kriz teðet geçti diyenleri kýsmen de olsa teðet geçti. Laiklik söylemi karýn doyurmuyor. Daha önce AKP yi Ýslami referanslarýndan ötürü eleþtiren ve laiklik karþýtý olmakla suçlayarak oy toplamaya çalýþan CHP bu seçim kampanyasýnda halkýn çok daha somut taleplerinden yola çýkmaya çalýþtý. Özellikle hükümet karþýtý propagandada ekonomik kriz ve iþsizlik konusunu temel almaya çalýþan CHP puan topladý. Bu seçimlerde, çok uzun sürededir seçimlerde görüldüðünün aksine, türban, üniversite katsayýlarý, laikliðe özel vurgu, þeriat kaygýsý etrafýnda dönen söylemler öne çýkmadý. Gerçeklerden kaçýlmýyor. Baþbakan Erdoðan ýn seçimden önceki, Kriz yok, muhalefetin ve medyanýn moral bozma gayreti var sözleri, AKP nin 2002 den bu yana ilk defa oy kaybetmesinde etkili görünüyor; Baykal ýn önerilerine mitinglerde alaycý yanýtlar veren Erdoðan ve AKP kurmaylarý, seçmenin gerçek duruma dair algýlarýný bundan sonra daha iyi analiz etmeye zorlanacak. Baþkan olmak vekil olmaktan zor. Genel seçimlerde Genel Merkezlerden listeye konularak rahatça milletvekili seçilenler belediye baþkaný olarak seçilmekte zorlandý. Aday olan beþ vekilden daha önce Aydýn da da ön seçimle milletvekili adayý olmayý baþaran Özlem Çerçioðlu ile Ýstanbul adayý Kemal Kýlýçdaroðlu büyük baþarý gösterdi. Çerçioðlu baþkan olurken, Kýlýçdaroðlu 2.5 milyondan fazla oy almasýna karþýn ipi göðüsleyemedi. Kampanyayý ajanslara havale etmek þart deðil. Reklam ajanslarýnýn yürüttükleri kampanyalarýn siyasi partilere fazla bir desteðinin olmadýðý görüldü. Seçimde oylarý artýrmak için profesyonel reklam ajansý kullanmanýn þart olmadýðý, CHP nin ilk kez bir ajansla çalýþmadan oylarýný artýrmasýndan görüldü. Radikal

3 1Nisan 2009 Çarþamba Bir süre önce gazetemizde bir yazým yayýmlanmýþtý.ön yargýlara karþý peþinen yapmýþtým açýklamasýný yine de anlamayanlar, babamýn yazdýrdýðýný iddia edenler olmuþ memleketim insanlarý kendisini gayet iyi tanýr;kendi sözlerini söyleyecek yüreðe sahiptir kýzýnýn adýna sýðýnacak kadar yetersiz deðildir. Henüz ben dünyada yokken onun sesiyle çýnlýyordu Hacýbektaþ sokaklarý ve ben bir baþkasýnýn doldurduðu bir bardak suyu bile sahiplenmem,ben doldurdum diye bu yüzdendir, kimse sahiplenemez bir tek cümlemi bile babam da olsa!çok þükür ki,kendimi ifade edecek beceri ve zekaya sahibim. Oy kullanmanýn ne kadar önemli olduðunun bilincinde bir seçmen olarak,iki ay gibi bir zaman önce;oyumu en iyi þekilde deðerlendirebilmek adýna parti baþkanýmýz Deniz Baykal a kiþisel dileðimi ifade eden bir mektup yazdým.fakat mektubu göndermeyerek, Ýlçemiz atama sonuçlarýnýn açýklanmasýný bekledim.çünkü kimseye yönelik bir hareket olarak algýlanmasýný istemedim.babamýn istifa dilekçesinin gazetemizde yayýnlanmasýnýn ardýndan ortaya çýkan tepkiler doðrultusunda;bu satýrlarýmý sizlerle paylaþma kararý aldým atama sonuçlarýný beklerken geçmiþe dair günah çýkaran kiþiler,çýkarlarýný hayata geçirmek adýna;hata yaptýklarýný dile getirdikleri tarihi tekrarlamakta ve bu uðurda etrafa gözdaðý vermekten kaçýnmamaktadýrlar.seçim süreci medeniyetten uzak mahalle kabadayýlarýnýn aðýz dalaþý þeklinde nihayet bulmak üzeredir ve ben artýk susup her þeyi kabullenen bir birey olma halinden uzaklaþmýþ durumdayým.bu nedenle özelime ait-ki,özelim memleketim meselesidir-iki mektubu paylaþmak istiyorum. Etrafa gözdaðý verenlere sesleniyorum; fikrimle, yüreðimle,cümlelerimle buradayým.burada yaþýyor aranýzda dolaþýyorum her türlü tehdit ve tepkilerinizi bekliyorum Deniz bey; Öncelikle kendimi tanýtarak baþlamak istiyorum söze yýllarý arasýnda Hacýbektaþ Ýlçe Baþkanlýðýný yarýda býrakmýþ Ali Nihat Doðan ýn kýzýyým.o dönemden kendisini hatýrlayacaðýnýz düþüncesiyle bu þekilde tanýttým kendimi çünkü sizin iziniz bizde unutulamayacak kadar büyük! Satýrlarým ne þikayet ne de maddesel bir talep içeriklidir yerel seçimler arifesinde, partimize üyelik isteðimi dile getirmek istiyorum. Fakat öncesinde sizi olan kýrgýnlýðýmý bilmenizi ve bunu bilerek üyeliðimi bizzat sizin onaylamanýzý istiyorum. Bana bir hayat borçlusunuz Deniz Bey! Sulucakarahöyük/ HACIBEKTAÞ Röportaj: Kamil ÖNTAÞ Foto: Kamil ÖNTAÞ K.ÖNTAÞ: Kendinizi tanýtýrmýsýnýz ve kütüphanenin iþleyiþi hakkýnda bilgi verirmisiniz? Cengiz ERARSLAN: 5 Yýldýr Kütüphane Amacým asla bir dram oluþturmak deðil. Böyle acizlikler asla tarzým olamaz bilgilendirmek adýnadýr sözlerim. Geçmiþte araþtýrmadan, düþünmeden, ölçüp biçmeden vermiþ olduðunuz bir karar ve yanlý tutumunuz; benden ailemi, geçmiþimi ve geleceðimi çaldý! Bir yandan damarlarýnda ATATÜRKÇÜLÜK ve Cumhuriyet Halk Partisi sevdasýyla doðmuþ, aþkla baðlý olduðu Ýlçesine ve Partisine hizmet için maddi-manevi bütün gücünü, eðitimini ve hatta ailesini feda eden; henüz 17 yaþýnda yönetimdeki sað partiye raðmen,ýlçesinde CHP oluþumunu baþlatan ve bu uðurda 30 yýlýný harcamýþ bir insan!!!;diðer tarafta siyaseti bu þahýstan görüp,öðrendikleriyle,ucundan kýyýsýndan yakalamaya çalýþan;sahip olduðu diplomasýný bile borçlu olduðu en yakýn arkadaþýný Ali-Cengiz oyunlarýyla sýrtýndan býçaklayan;amacý sadece kendi çýkarlarýný hayata geçirmek olan ve bu uðurda parti,parti gezen diðer bir insan!!!özelinde dile getirmeyi kendime yakýþtýramadýðým kadar alçakça tezgahlar kuran bir insan!!!özetle siz dürüst olaný deðil,haklý bir eleþtiriyle yerden yere vurduðunuz Tayyip in fotokopisini seçtiniz. Bilemezdiniz elbet çünkü araþtýrmak yarine size ilk gelene inanmayý seçtiniz.ben halkýmýn onurunu satýn almam diyerek teklifleri geri çeviren kiþiye karþýlýk;erzak yardýmýyla oy dilenen ve yine de kendine güvenemeyip kullanýlan oylarý çalabilecek kadar alçalan bir kiþiyi tercih ettiðinizi görürdünüz siyaset böyle demek ki! yalanla, iftirayla, oyunla, parayla geçiyorlar baþa insanlarý satýn ala ala emek veren deðil, yemeyi seçen revaçta yanlý ve duygusal davrandýðýmý düþünebilirsiniz.çünkü beni de tanýmýyorsunuz.bizde Sezar ýn hakký Sezar a verilir. Haksýzlýk yapan baba da olsa söylenir böyle öðrendim ben! Bana bir hayat borçlusunuz deniz bey!tekrar yineliyorum bu sözümü yaþananlar ailemden geriye bir enkaz býraktý kirli oyunlarý kendine yediremeyip, hayata küsen; her þeyini bu uðurda yitiren bir insan!ömrünü adadýðý partisi,ondan ve bizden hayatýmýzý çaldý yine de esirgemedi emeðini çünkü benim babam idam sehpasýný deviren sözde dostlarýnýn konuþmalarýný bile hazýrlayacak kadar yüce gönüllü bir insan! Müdür Vekilliði yapýyorum, 8 Yýldýr Hacýbektaþ Kütüphanesinde çalýþýyorum. Kitap sayýmýz adet yýlý içerisinde kütüphanemize okuyucu gelmiþ. Evine okumasý için verdiðimiz kitap sayýsý 5.445, alt katýmýzda bir adet internet salonumuz var, Türk Telekom ve Hacýbektaþ Kaymakamlýðý iþbirliði ile oluþturduðumuz 20 bilgisayarlý internet salonumuz var. 8 bilgisayarýmýz da üst katýmýzda var. Toplam 28 adet bilgisayarýmýz bulunmaktadýr. ADSL ücretini kütüphanemiz karþýlamaktadýr, halka ücretsiz hizmet vermektedir. Üst kattaki salonumuzu yetiþkinlerin kitap okumalarý için kullanýyoruz, bir de çocuk bölümümüz var ve süreli yayýnlarýn bulunduðu bölümümüz var, üç bölüm var, internetle birlikte dört bölüm var. K.ÖNTAÞ: Yurt genelinde kutlamalarý yapýlan Kütüphaneler haftasý etkinlikleri hakkýnda bilgi verirmisiniz? Cengiz ERARSLAN: 45. Kütüphaneler haftasý, Türkiye genelinde Bakanlýðýmýzýn düzenlediði bir haftadýr. Her yýl 31 Mart 5 Nisan tarihleri arasýnda kutlanýlmaktadýr. Hafta boyunca biz kitap sergisi açýyoruz, okul müdürlüklerine yazý yazdýk, öðrenciler gelip ziyaret edecekler. Kütüphanede 3 personel; Mehtap SÜMER, Serdar AKHAN ve Þener KÖKVER arkadaþýmla birlikte hizmetimize devam etmekteyiz kitap içerisinden emanet olarak evlere Müge DOÐAN Deniz BAYKAL'A Mektup acýyla itiraf ediyorum ki;ne annemi ne de beni partisi kadar sevmedi!mücadelesi yüzünden yüzünü bile doðru düzgün göremeden büyüdüm ben ayrýldý yollarý da annemle!!! Þimdi siz;ne yitik çocukluðumu geri verebilirsiniz ne de mutsuz geçen yýllarýmý!ne yaþayan bir ölü olan babamý diriltebilirsiniz ne de yaþadýklarýnýn yüküyle daha 51 yaþýndayken hayata veda eden annemi geri getirebilirsiniz! benden aldýklarýnýzýn iadesi yok niyetim sizi yaralamak deðil deniz bey;acýttýðýnýz yanýmý bilin istedim sadece yok olan üç hayata bu kadar sitemi çok görmezsiniz sanýrým ve ben þimdi diyorum ki size;damarlarýmdaki kana ihanet etmemek adýna,ülkem için,partim için,bir þeyler yapmak istiyorum üzerimdeki ölü kabuðu atýp,ölmekte olan ülkem için küçücük bir fidan yeþertmek istiyorum ve bunca kýrgýnlýðýma raðmen ama etkisinde kalmayarak;partimi ülkemin yönetiminde görmek için yanýnýzda yer almak istiyorum.ýlk adým olarak;uygun görürseniz,üyelik talebimin kabulünü rica ediyorum.cevabýnýzý bekliyorum.haddimse! saygýlarýmla Ýlk mektubumu size ulaþtýrmak için özellikle bekledim bu vakti çünkü;mektubumda bahsi geçen þahsa bir komplo teorisi olarak algýlanacaðýndan emindim. Artýk bir endiþem kalmadý sonuç netleþti çünkü. Bu kiþiyle aranýzda anlam veremediðim özel bir bað var galiba! vazgeçemediniz kendisinden politikacý olmadýðým için, politik davranamam üzgünüm.ilk mektubumdaki üyelik ricamý yok sayabilirsiniz.hem Ýlçemde hem Ülke genelinde üç-beþ oy uðruna takýndýðýnýz tavýr;ölene kadar deðiþmez dediðim partime olan inancýmý epey derinden sarstý kemikleþmiþ oy diyorsunuz ya hani;siz albeninizi artýrmak adýna dýþtan yaptýrdýðýnýz estetiklerle kendi kemiklerinizi kýrýyorsunuz farkýnda olmadan.unutmayýn!vücudu ayakta tutan,o hep içinizde olacak sanarak hiçe saydýðýnýz omurgadýr gerekli özeni göstermezseniz,ufacýk bir zedelenmeyle tüm vücudunuzu felç eder insan kazancýna;o uðurda kaybettiklerine bakarak karar vermeli. Kaybedilen fazla ve kalýcýysa;iki günlük Kütüphaneler Haftasý Kutlanýyor 31 Mart 5 Nisan alýnan kitaplardan mutlaka içinden gidip gelmeyen oluyor, bu konuda vatandaþlarýmýzdan daha duyarlý olmasýný istiyoruz. Yýllýk kaybýmýz 50 yi geçmez ama olmamasýný temenni ederiz. K.ÖNTAÞ: Verdiðiniz bilgilerden dolayý teþekkür ediyorum, Cengiz ERARSLAN : Ben teþekkür ederim. kazanç,kazanç sayýlmaz.atam yaþasa ve görseydi bu halini partisinin,kurduðuna piþman olurdu!siz böylesine net bir manzarayý nasýl göremiyorsunuz aklým almýyor doðrusu ben karþýmdaki insana;hele ki deðer veriyorsam,þirin görünmek adýna yakýþmayan bir kýyafetle hoþ göründüðünü söylemem.söylersem dost deðil,rezil olmasýný isteyen bir düþman olurum sadece haddimi aþýyorsam özür dilerim ama giyindiðiniz bu kýyafet size yakýþmýyor bence. Olmak istemeyeceðiniz kiþilere benzetiyor sizi omurgayý oluþturan hücrelerden biri olarak,fikrimi söyleme hakkýna sahip olduðumu düþünüyorum:ýlçemde kanýma ihanet pahasýna partinize oy vermeyeceðimi bildirmeliyim. Partiniz diyorum çünkü;öyle bir þahsý seçen parti artýk benim partim deðildir.bu þahýs üçüncü kez memleketim insanlarýnýn baþýna gelemez hele ki,unesco nun Hacý Bektaþ-ý veli yýlý ilan ettiði 2009 yýlý seçimlerinde siz ne düþünürseniz düþünün isterseniz kin olarak algýlayýn,fark etmez.ama þunu da belirteyim ki,böyle duygular benim kalbimi kirletemez.þu an görevini yürütmekte olan baþkanýmýz;memleketimde yaþamadýðý halde bu þahýsa karþý rica minnet getirildi ve seçildi yürüttüðü bazý politikalardan þikayetçi olsak da,yine kendisini tercih ederiz çünkü onuruna ve þerefine tüm ilçe kefiliz. Damarlarýmdaki kana ve kendime raðmen; artýk CHP de yokum ben! bu kadar kötüydü madem;neden iki dönem seçildi dediðinizi gayet net duyuyorum.ben de size soruyorum; bütün çirkeflikleri bu kadar aleniyken,neden Tayyip Erdoðan yüz de kýrk beþ gibi ezici bir çoðunlukla þu an baþýmýza bela??? ayný durum iþte; gemisini yürüten kaptan! bu gibilerin hileyle hurdayla baþa geçmesi,namuslu insanlarý yok sayma hakkýný vermez kimseye.size de!!! Tekrar Saygýlarýmla??? GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi

4 ARAÞTIRMA 1 Nisan 2009 Çarþamba. Nur Cemaati nin Ýstanbul daki üniversitelerde okuyan öðrenciler için tuttuðu cemaat evlerinin yoðunluðu da alýnan bilgiler arasýnda. Sitelerde klan hayatý Baðcýlar, kent merkezine yakýnlýðý ve karmaþýk yapýsý nedeniyle her yaþtan, her düþünceden ve eðitim düzeyinden kadýna rastlanýlabilen bir yer. Baðcýlar ýn aðýrlýklý olarak iþ merkezlerinin bulunduðu Güneþli çevresindeki yeni yapýlaþan alanlarda oturan ve çalýþan kadýnlar, birkaç yýl öncesine göre daha rahat olduklarýný söylüyorlar ki bunda siteleþmenin payý büyük. Ancak siteler de tamamen þehirden kopuk deðil. Örneðin Kirazlý Park Sitesi tam da Kirazlý Kuran Kursu nun yakýnýnda bulunuyor ve sitede oturanlarýn büyük bir bölümünü de muhafazakâr aileler oluþturuyor. Sitedeki kimi dairelerin de cemaat evi olarak kullanýldýðý ifade ediliyor. Varlýklý muhafazakâr ailelerin yerleþmeye baþlamasýyla birlikte Baðcýlar modern türbanlýlarýn sayýsýnýn giderek arttýðý bir görünüme bürünmeye baþlamýþ. Bu durum bir kadýnýn gözlemleriyle þöyle ifade edildi. Sitemizdeki muhafazakâr ailelerin tamam birbirlerini tanýyor ve etraflarýyla kurduklarý iliþkiler de yukarýdan ve küçümseyici. Aslýnda bir klan gibi yaþýyorlar. Sürekli birbirlerini ziyaret ediyorlar, birbirlerinin çocuklarýna bakýyorlar, sanki birbirlerini takip ederek buralara geliyorlar. Onlarý sitenin bahçesinde gördüðünüz zaman sanki özel bahçelerine girmiþ gibi kendinizi rahatsýz hissediyorsunuz. Buralarda yaþýyorsanýz asýl sorun evinize dönerken çýkýyor. Laf atanlar siteden deðil, onlarýn kim olduðunu bilemezsiniz. Ama siteye biraz geç bir saatte girer ve görülürseniz bakýþlarýyla adeta sizi itham ediyorlar. Ýçinizden bir daha yapmayacaðým diyorsunuz. Ayný siteden konuþtuðumuz türbanlý bir genç kadýn ise, siteye taþýnanlarýn genellikle bir þekilde birbirlerini tanýyan aileler olduklarýný doðruluyor ve bunun köylerinden þehre taþýnan ailelerin birbirlerine yakýn oturmaya çalýþmalarýyla ayný olduðunu söylüyor: Doðrudur, biz birbirimizi tanýdýðýmýz ve iþten arta kalan zamanlarda da birbirimizle gidip geldiðimiz için onlarý dýþlýyor gibi görünebiliriz. Cemaatlerin kurs rekabeti Baðcýlar da bulunan kýz Kuran Kurslarý özellikle gecekondu mahallelerinde muhafazakârlaþma yönünde çok büyük bir iþlev görüyor. Aðýrlýklý olarak Ýsmailaða Cemaati nin denetimindeki bu Kuran Kurslarý nýn en önemli özellikleri diðer mahallelerdekine oranla çok daha örgütlü ve profesyonel bir görünüme sahip olmalarý. Yenimahalle deki Kuran Kursu dört katlý, Kirazlý Merkez Camii nin altýnda bulunuyor. Ýsmailaða Cemaati ne yakýn bir iþadamý tarafýndan yaptýrýlmýþ. Hem kýz hem de erkek öðrencileri kabul ediyor, öðrencilere burs ve yatacak yer imkâný da saðlanýyor. Kýz öðrenciler de üniforma biçiminde tek tip kýyafetle dersleri izliyor. Yatýlý öðrencilerin kursa giriþ çýkýþlarý son derece aðýr bir biçimde denetleniyor. Bununla birlikte kütüphanesi, bilgisayar laboratuvarý, sýnýflarý ve etüt salonlarýyla kurs hayli modern bir görünüm arz ediyor. Eðitim döneminde düzenli öðrencileri kabul eden kurs, yazlarý ise çevreden gelen öðrencilere din dersleri ve Kuran eðitimi veriyor. Görüþülen kiþiler Baðcýlar daki diðer Kuran Kurslarýnýn da aþaðý yukarý ayný nitelikleri taþýdýðýný söylüyorlar. Kuran Kurslarý ayný zamanda cemaatlerin Baðcýlar içindeki rekabet mekânlarý görünümündeler. Burslarda kýz-erkek ayrýmý Gecekondu mahallelerinde oturanlardan öðrenci olmayan hemen bütün kadýnlar türbanlý. Diðer ilçelerin mahallelerinde olduðu gibi bu mahallelerde de yoksullara yönelik yardým faaliyetlerinden söz ediliyor. Buradaki farklýlýk ise yardým faaliyetlerini gerçekleþtiren dernek ve vakýflarýn merkezlerinin de Baðcýlar da olmasý. Örneðin Ebubekir Ýlim ve Hizmet Vakfý bu yardým faaliyetlerinin merkezinde yer alýyor. Erkek öðrencilere üniversite ve lise eðitimleri için de burs veren vakýf, kýz öðrencilere böylesi bir hizmet sunmuyor. Kýz öðrenciler eðer isterlerse Güngören ilçe sýnýrlarý içinde kalan Fetih Kur an Kursu na kabul ediliyor. Konuþtuðumuz kadýnlar, gecekondu mahallelerindeki pek çok ailenin bu dernekten gelen yardýmlardan yararlandýðýný ifade ediyor. Bu vakfýn çalýþmalarý arasýnda tesettür konusundaki teblið önemli bir önem taþýyor. Bu konuda kitapçýklar, broþürler daðýtýyorlar. Mahallelerde teblið çalýþmalarýnda bulunan vakýf özellikle yoksul bölgelerde ciddi bir taraftara sahip. Kadýnlarýn, yalnýzca vakfa ya da vakýfla iliþkili sohbet toplantýlarýnýn yapýldýðý evlere giderken bile olsa küçük çocuklarýnýn da baþlarýný örttüðü ifade ediliyor. Hanýmlar meclisi iþbaþýnda Kadýnlarla ilgili sözü edilebilecek Baðcýlar a özgü bir baþka durum ise, Belediye nin Hanýmlar Meclisi nin çalýþmalarý. Hemen tamamýnýn türbanlý kadýnlardan oluþtuðunu öðrendiðimiz bu Meclis yaygýn bir yardým aðýna sahip. Bununla birlikte çeþitli kermesler, sosyal faaliyetler çerçevesinde de Baðcýlar da yaþayan kadýnlarý etkileme potansiyeli olduðu söylenebilir. Yine kadýnlarla ilgili olarak Baðcýlar Belediyesi nin doðrudan yönlendirdiði bir diðer etkinlik alaný ise Mahalle Konaklarý. Mahalle muhtarlýklarýnýn, saðlýk ocaklarýnýn, çeþitli eðitim faaliyetlerinin verildiði kurslarýn bulunduðu bu konaklarda çalýþan kadýnlarýn hemen tamamý doktor, hemþire, eðitimci, spor eðitimcilerinden oluþuyor. Kadýnlara yönelik kurslara katýlanlar da benzer nitelikte ve genellikle türbanlý. Spor salonlarýnýn da bulunduðu bu konaklarda kadýnlar ve erkekler ayrý saatlerde hizmetlerden yararlanýyorlar. Gençlerin kaçýþ yeri AVM ler Baðcýlar, Ýstanbul da gidilen ilçeler arasýnda genç nüfusun sosyalleþme ortamlarý anlamýnda en fazla alternatife sahip olduðu ilçe görünümünde. Alýþveriþ merkezleri (AVM), buralardaki sinemalar, ana caddeler üzerindeki internet kafe ve kafeler bu anlamda geniþ olanaklar sunuyor. Genç kýzlarý caddeler üzerindeki internet kafe ve kafelerden çok, alýþveriþ merkezlerinde görmek mümkün. Burada konuþtuðumuz genç kýzlarýn buna getirdikleri açýklama, alýþveriþ merkezlerindeki kafelerin daha korunaklý olduðu yolunda. Ana caddeler üzerindeki kafelere gecekondu mahallelerinden eðitimsiz insanlarýn da gelmesi nedeniyle sýk sýk buralarda rahatsýz edildiklerini ifade eden genç kýzlar, alýþveriþ merkezlerindeki önlemlerin buralarda daha rahat etmelerini saðladýðýný ifade ediyorlar. Yeni açýlan Güneþli Hayatpark Alýþveriþ Merkezi bu anlamda bir tür moda mekân olarak deðerlendiriliyor. Ne var ki buralar da daha çok lise öðrencisi gençlerin ya da yaþýtlarýnýn tercih ettiði yerler. Bunun dýþýnda gençler, eðlenmek ya da zaman geçirmek için daha çok Taksim e, arada bir Bakýrköy e gitttiðini söylüyor. Baðcýlar da, örneðin uzun saçlý ya da küpeli erkeklere yönelik bir baský olup olmadýðýný sorduðumuzda ise, Hangi saatte, nerede dolaþtýðýnýza baðlý olarak deðiþir. Baðcýlar da yaþayýp da böyle alýþkanlýklarý olan genç yok denecek kadar azdýr. Gündüz saatlerinde burada olanlar da dýþarýda yaþýyordur. Buralýlar onlara bulaþmazlar. Ancak burada yaþadýðýnýzý biliyorlarsa da rahat býrakmazlar yanýtýný veriyor gençler. Kýz-erkek arkadaþlýklarýna Baðcýlar da nasýl bakýldýðýný sorduðumuz da ise; Baðcýlar ýn deðiþken bir yapýsý olduðunu söylüyor. Gençlerin birbirleriyle görüþebilmek için kapalý alýþveriþ merkezlerini tercih ettiklerini, sokakta görülmeleri halinde ailelerinden ve komþularýndan gelecek baskýlardan çekindikleri belirtilerek þu noktalara dikkat çekiliyor: Bu konuda en cesur olanlar türbanlýlar. Buraya istedikleri gibi geliyorlar. Benim diniman iþlerine raðbet etmememin nedeni de onlar. Baþlarýný örtüyorlar ama istedikleri herþeyi de yapýyorlar. Baþý açýk bir kýz yapsa dedikodu oluyor, rahat býrakmýyorlar, ama baþlarýný örtünce ne yaparlarsa yapsýnlar namuslu kalýyorlar. Bir de özellikle gecekondu mahallelerine yakýn yerlerdeki internet kafelerde liseli gençler uyuþturucu ve pornografiyle tanýþtýrýlýyor. Oralar ayrý birer âlem. Kimse karýþamýyor. Ne zabýta ne polis. Okul çevrelerinde hepsi. Okul yönetimleri de bir þey diyemiyor. AKP, baðcýlar ý koca bir köye çevirdi Baðcýlar da kültürel etkinlikler açýsýndan belediyenin dini motifli faaliyetlerinin dýþýnda bir etkinlikten söz etmek olanaksýz. Çalýþan kesimler, etkinliklere zaman olmadýðý ve içeriðin genelde din olmasý nedeniyle katýlmadýðýný beyan ederken, gençler zaman olsa bile bu tür etkinliklerin hiçbir cazibesi olmadýðýný vurguluyor. Kutlu Doðum Haftasý, muhafazakâr edebiyatçýlarla ilgili anma ve þiir etkinlikleri, dini konferanslar bu etkinliklerin baþýnda geliyor. Gençlerin bir kýsmý, Baðcýlar ýn Ýstanbul un içinde yer almasýna karþýn, adeta büyük bir köy olduðunun altýný çizerken; bu durumun özellikle AKP li belediye ile birlikte arttýðýna iþaret ediyor. Gündüzleri ev toplantýlarýna gidilen, geceleri yine haremlik selamlýk toplantýlarýn düzenlendiði bir yaþamýn göze çarptýðý anlatýlýrken, cemaatlerin faaliyetlerini yoðunlaþtýrmasý ile birlikte; ilçede sosyal hayata dair pek belirti olmadýðýnýn altý çiziliyor. Aleviler teblið lerin odaðýnda Baðcýlar da, daha çok Erzincan, Sivas ve Trakyalý Aleviler bulunuyor ve yaþadýklarý Ateþtuðla çevresinde son birkaç yýla kadar hiçbir sýkýntý yokken, ancak son yýllarda bu çevreye de Sünnilerin taþýndýðý ve bu kesimin belirgin biçimde Aleviler den uzak durmaya çalýþtýðý aktarýldý. Belediye Baþkaný Lokman Çaðýrýcý nýn son zamanlarda Ýranlýlarýn da katýldýklarý Mehdilikle ilgili bir konferansýn açýlýþýna katýlarak ve belediyenin hemen her iþinde Sünniliðin ya da dindarlýðýn vurgulandýðýný kaydeden bir Alevi þunlarý söyledi: Baðcýlar da okullarýn, sokaklarýn, caddelerin isimlerini bile kendi adamlarýnýn isimleriyle deðiþtiriyorlar. Her fýrsatý bunun için deðerlendiriyorlar. Okullarda din dersleri yetmiyor, konferanslar veriyorlar. Namaz kýldýrýyorlar. Sürekli teblið ediyorlar. Bu baský deðilse baský daha nasýl olur ki? Belediyede çalýþan kadýnlarýn büyük bölümü türbanlý. Belediye bizimle karþý karþýya gelmek de istemiyor. Ýþlerini cemaatlere, tarikatlara göz yumarak yapýyor. Baðcýlar ýn her yerinde ayrý bir cemaat, ayrý bir tarikat var. Fakirlere yemek daðýtýp, çocuklarýný Kuran Kurslarý na alýyorlar, hafýz yapýyorlar, hoca yapýyorlar. Buradaki mahallelerde zaten çocuk sayýsý fazla, insanlar çocuklarýndan kurtulmak için tarikatlara veriyorlar. Kendileri de çýkar için müslüman oluyorlar. Ýlçede içki yasaðý alenileþti Baðcýlar, Ýstanbul da araþtýrma yapýlan ilçeler arasýnda alkol konusunda en çok sorunun yaþandýðý yer. Karmaþýk yapýsýndan dolayý farklý uygulamalarýn görüldüðü Baðcýlar da içki yasaðý iyice alenileþmiþ durumda te içki ruhsatý verme yetkisinin emniyet müdürlüklerinden belediyelere geçmesinden itibaren alenen içki yasaðý uygulayan Baðcýlar Belediyesi, bu alanda kendince özel yöntemler de geliþtirmiþ görünüyor. Büyük iþ merkezlerine, banka ve medya binalarýna yakýn yerlerde içki ruhsatýnýn zor olsa da alýnabilir olduðu, ancak Baðcýlar ýn içinde yeni içki ruhsatý almanýn imkânsýzlýðýna dikkat çekildi. Bir iþletmecinin görüþmemizde dile getirdiði; Zaten son yýllarda içkili mekânlarýn sayýlarý iyice azaldý. Belediye çeþitli bahanelerle ruhsatlarý iptal etti 2005 te. Çok az ruhsat uzatýldý. O ruhsatlarýn uzatýlmasý için de büyük kavgalar çýktý. Þimdi de sürekli zabýta kontrolü ve saat sýnýrlamasý getirdiler. Ýstanbul un pek çok yerinde içkili mekânlara saat 4 e kadar izin vardýr. Bizim saat 1 de kapatmamýzý istiyorlar. Saat 1 de kapýmýzda zabýta beliriyor, eðer kapatmýyorsak para cezasý veriyor ya da belirli sürelerle kapatýyorlar. Ramazanda, kontroller daha da sýký, iþletmeler de bahane bulmasýnlar diye ramazan boyunca kapatýyor. Daha önce bir araya gelip belediyeyi protesto ettik, ancak hiçbir iþe yaramadý. Bu konuda kesin kararlýlar. Baðcýlar da içkili mekân býrakmayacaklar. Ceza ödemekten bunalýp birer birer dükkânlarýný kapatýyor insanlar. Belediyenin bu davranýþý baþkalarýný da cesaretlendiriyor. Belediyenin iskâný olmayan bölgelerde içkili mekân ruhsatý verilmeyeceðine iliþkin düzenlemeyi bahane ederek pek çok ruhsatý iptal ettiðini anlatan bir baþka iþletmeci ise bakýn neler söylüyor: Baðcýlar da iskânlý yer mi var ki? Bugüne kadar bunu iþletmediler de þimdi mi akýllarýna geldi? Bu durum kasýtlýdýr. Belediye güvenliði gerekçe göstererek alkollü yerleri erken kapattýrmaya baþladý. Sanki meyhaneden çýkan, alkol kullanan herkes sokaða dalýp kadýnýn-kýzýn peþine düþüyormuþ gibi davranýyorlar. Asýl cüppeliler, sarýklýlar bizim kadýnlarýmýzý rahatsýz ediyor. Onlara hiçbir þey söylemiyorlar. Devam Edecek Birgün

5 1 Nisan 2009 Çarþamba Ýsveç doðumlu, 24 yaþýndaki besteci ve þarkýcý Fredrika Stahl, ilk albümü A Fraction of You albümünün ardýndan ikinci albümü Tributaries ile, caz ve pop ögelerini birleþtirdiði kendine özgü tarzýyla müzikseverlerin karþýsýna çýkýyor. Fredrika Stahl ýn, caz ve pop ögelerini birleþtirdiði kendine özgü tarzýyla caz dünyasýnda çok büyük ses getiren ikinci albümü Tributaries müziðe olan saygýsýný müzikle dile getirdiði ve türlerin birlikteliðinden oluþan bir çalýþma. Fredrika Stahl ýn Ýtalyan bir davulcu, Japon bir piyanist, Norveçli bir gitarcý ve Brezilyalý bir bas-gitarcý gibi dünyanýn dört bir yanýndan müzisyenlerle birlikte oluþturmuþ. Türkiye de Sony Music etiketiyle yayýmlanan Tributaries dinleyicileri caz dan baþlayýp, blues, reggae ve bossa dünyalarýna alýp götüren bir müzikal serüven. Ayaðýnýn tozuyla geldiði Ýstanbul da yakaladýk Fredrika Stahl ý Sempatik tavýrlarýyla karþýmýzdaydý, büyük bir içtenlikle yanýtladý sorularýmýzý.»3 yýl aradan sonra 2. albümünüzü yayýnladýnýz. Sizce bu süre bir sanatçý için uzun bir ara mý? Ya da bir albümün zamanlamasýna karar verirken neleri dikkate alýyorsunuz? 2. albümüm ilkinden 2 sene sonra Fransa da piyasaya çýktý. Söz konusu uluslararasý bir müzik piyasasý olunca, biraz daha fazla zaman alýyor. Bence 2 sene yeni bir albüm için oldukça normal bir ara. Bir albüm yayýna hazýr hale gelene kadar tamamlanmasý gereken oldukça fazla süreç var. Ýlk ve en uzun kýsmý þarkýlarý yazmak ve bestelemek. Sonra düzenlemelerle uðraþýyorsunuz ve sonrasýnda sýrasýyla kayýt, mixing, mastering, albüm kapak çekimleri, görsellerin hazýrlanmasý, albümün yayýnlanmasý ve promosyon süreçleri geliyor. Þunu söyleyebilirim, 3. albümün þarkýlarýnýn yarýdan fazlasý tamamlanmýþ durumda!»müziðinizde hem pop hem de caz esintileri var. Peki siz hangisine kendinizi daha yakýn hissediyorsunuz? Ýlk baþlarda pop müziðe daha yakýndým ancak Parise geldiðimde burada tanýþtýðým müzisyenler ve þehirdeki klüpler sayesinde Jazz ý keþfettim. Tom Mc Clung ( ilk albümümün aranjörü) Jazz konusunda adeta yol göstericim oldu diyebilirim. Beni kendi caz arþiviyle tanýþtýrdý, Ella Fitzgerald (favorim), Sara Vaughan, Billie Holiday gibi dev isimlerle Müzikte çeþitlilik dendiðinde bu konuda oldukça açýk görüþlüyüm aslýnda, dünyanýn her yerinden müzisyenlerle çalýþýyorum ve herbirinin müziðimde býraktýðý küçük dokunuþlar var. Daha öðreneceðim ve keþfedeceðim bir çok þey olduðunu düþünüyorum ve böyle oldukça da müziðim deðiþmeye devam edecek. Kimbilir.. Belki gelecek albümüm bir hardcore Punk albümü olur.j»tributaries albümünde hedef noktanýz neydi? Size planladýðýnýz þekilde geri dönüþümü oldu mu? Tributaries de beni en tatmin eden þey, evrenlerin bir karýþýmý olmasý oldu. Özel bir soundu kaybetmeden deðiþik stillerle harmanlamak gerçekten ilginç ve keyifliydi. Prodüktörüm ve diðer müzisyen arkadaþlarýmla birlikte göstermek istediðimiz þey, müzikte ötesine geçemeyeceðiniz sýnýrlarýn olmadýðý.»siz ayný zamanda þarký da yazýyorsunuz. Sizce ayný anda hem yorumlayan hem de üreten olmak bir avantaj mý? Kesinlikle evet. Bir hikâyeyi kendi kelimelerinizle anlatmak çok özel bir his ve uygun melodiyi bulmak da benim en keyif aldýðým kýsmý. Bununla birlikte baþkalarýnýn þarkýlarýný söylemek de bazen oldukça eðlenceli, sizi baþka diyarlara götürüyor.»ýlk müzik deneyiminizi oldukça genç yaþlarda yaþadýnýz. Müzik sizin için ne ifade ediyor ve kendi müziðinizdeki olmazsa olmazlarýnýz nelerdir? Müzik benim hayatým oldu, bana herþeyi ifade ediyor. Bence en önemlisi þarkýlarý yazarken kendinize karþý dürüst olmanýz.dinleyeciyi kandýramazsýnýz, zorlama olaný hemen farkediyorlar.ýlham geldiðinde çok kýsa sürede harika bir iþ çýkarabilirsiniz ama diðer türlü, doðru olaný yakalamak için biraz beklemek ve daha çok denemek gerekir. Bir þarkýda beni en fazla etkileyen ve þarký bittiðinde hala kafamýn içinde dönüp duran þey melodi.bu yüzden melodiler benim olmazsa olmazým!»genel bir soru; bugün dünyaya baktýðýnýzda, müzik piyasasýnýn durumu ve gidiþatý hakkýnda neler söyleyebilirsiniz? Size tablo iyimser mi kötümser mi? Aslýnda ben iyimser bakýyorum. Geçtiðimiz yýllarda müzik endüstrisi bir takým zorlukla karþýlaþtý, internet üzerinden yasal olmayan tüketimler ve benzeri sorunlar. Ama internet ayný zamanda iyi þeylere de aracý olmadý deðil: insanlarýn dünyanýn her yeriyle iletiþim kurmasýný saðlamasý mesela. Bugün myspace ve youtube gibi siteler aracýðýyla uluslararasý üne kavuþan birçok baðýmsýz grup görüyoruz. Sanatçýlarýn arasýndaki rekabet 10 yýl öncesiyle kýyasladýðýmýzda bugün daha adil. Daha fazla seçenek var.»4 Nis an da Ýstanbul a geliyorsunuz. Bu Türkiye ye ilk geliþiniz mi? Hayýr,daha önce de 2 kez Türkiye ye geldim. 12 yaþýnda ailemle birlikte Marmaris e tatile gelmiþtik, 2 sene önce de klip çekmek için Ýstanbul a geldim. Gerçekten çok keyifliydi! Çok güzel bir þehir! Vidyoyu izlemek isteyen olursa websitemde ya da youtube da bulabilirler, þarkýnýn ismi Game Over.»Kendi bakýþ açýnýzla Türkçe müziði nasýl buluyorsunuz? Duyduðunuz Türk müzisyenler var mý? Marmaristeyken günde 25 kere Tarkan ismini duyuyorduk! Þarkýsýyla birlikte dansý da gerçekten güzeldi (gülüyor). Daha ciddi olursam, ben aslýnda iki Türk müzisyenle oldukça fazla çalýþýyorum, Ahmet Gülbay (piyanist) Paris te yaþýyor, ve Robert Mehmet Ýkiz (davulcu) Stockholm de yaþýyor. Çok iyi ve tatlý çocuklar! *** Çok yönlü bir caz sanatçýsý Fredrika Stahl, 1984 te Ýsveç in Stockholm kentinde doðdu. 4 yaþýndayken ailesinin Paris e yerleþmesiyle Fransýzca öðrendi ve klasik dansla piyano dersleri aldý. 17 yaþýnda müzik kariyerini sürdürmek için döndüðü Paris te, Cinks Productions tan Gee F ile tanýþtý ve ilk albümü A FRACTION OF LIFE ý gerçekleþtirdi. Bu albümün düzenlemelerini Archie Sheep in piyanisti, ünlü müzisyen Tom McClung yapmýþtý. A Fraction of Life çok yüksek satýþ sayýlarýna ulaþarak, Fredrika Stahl a þarkýcý-kompozitör olarak büyük bir ün saðladý. Besteci ve þarkýcý olmasýnýn yanýsýra piyano ve gitar da çalan çok yönlü bir müzisyen olan Fredrika Stahl, birinci albümün büyük baþarýsýnýn ardýndan caz dünyasýnýn çok önemli sanatçýlarýyla konserler gerçekleþtirdi ve Lionel Richie, Diane Reeves, Richard Bone, Ron Carter, JJ Milteau, Maceo Parker ve The Brand New Heavies gibi önemli sanatçýlarla Olympia gibi büyük salonlarda ve Berlin Caz Festivali, Tokyo Caz Festivali gibi önemli müzik organizasyonlarýnda sahne aldý. Prestijli caz festivali Juan-les-Pins de sahneye çýkarak 6 bin kiþiye konser verdi. BirGün Baba Zula, Derviþ Zaim in Tabutta Rövaþata filminde Yansýmalar grubu ile birlikte ünlenen ve son yýllarda iyi bir hayran kitlesi edinmeyi baþarmýþ bir müzik grubu yýlýnda Levent Akman, Murat Ertel ve Emre Önel tarafýndan kurulmuþ yýlýnda Emre Önel gruptan ayrýlýnca, yerine Coþar Kamçý ve Ceren Oykut katýlmýþ. Kaðýt üzerindeki ekip bu kadar olmasýna raðmen, konserlerinde çekirdek kadroya ek olarak renkli simalarla birlikte sahneye çýkabiliyorlar. Dansçýlar, ünlü enstrümanistler, sinema ve tiyatro sanatçýlarý ve ressamlar þimdilik aklýmýza gelenler. Bu çeþitlilik içerisinde yapýlan müzik yalnýzca kulaðýnýza deðil, birçok açýdan farklý duyularýnýza sesleniyor. Albümlerinden tanýdýðýmýz kadarýyla Baba Zula yeni bir müzik yapma peþinde. Uzay Yolu Oryantal Müziði olarak adlandýrdýklarý bu tarzda þimdilik rakipleri yok. Çünkü kendilerini sürekli yeniliyorlar, bir ayaklarýný bu topraðýn müziðine býrakýp diðer ayaklarýyla uzay yolu nu aþýndýrýyorlar. Ve üstelik bunu zorlama bir ciddiyetle yapmýyorlar, hatta böyle bir zoraki ciddiyet onlarýn isteyecekleri son þey bile olabilir. Konserlerine daha evvel katýlanlar hatýrlayacaktýr, Baba Zula konserleri kuklalý çengi, çeþitli danslar, ilginç enstrümanlar ve görsel þovlar ile tam bir þölen havasýnda geçer. Duyduðumuz kadarýyla son zamanlarda bu konuda da fark yaratacak iþler yapýyorlarmýþ. 3 Nisan da Ýzmir de, Nisan da Ýstanbul da, 30 Nisan da Ankara da, 7-8 Mayýs ta Antalya da ve 14 Mayýs ta Corsica da konserleri var. Sevenlerine ve meraklýlara duyurulur Birgün

6 1 Nisan 2009 Çarþamba sürdürüyor. Branþlarýnda uzmanlaþmýþ bir eðitim Tüm gýda ve kömür sadakalarýna ve beyaz eþya ticaretine raðmen, seçmenlerin mahalledeki hükümdar baskýsý ndan uzaklaþmak istediklerine dair iþaretler belirginleþmeye baþladý Genel seçimlerde meclisi seçiyorsunuz, yani yaþadýðýnýz bölgeyle birlikte ülkenin diðer ucunu da yönetecek/yönlendirecek kadrolarý belirliyorsunuz. Bu kadrolarý belki bir kere bile göremeyecek, yazarkasa atma eylemi gibi zorla yarattýðýnýz fýrsatlar dýþýnda onlara tepkilerinizi bir kere bile iletemeyeceksiniz. Buna oranla küçük ya da daha önemsizmiþ gibi görünen yerel seçimlerdeyse, tepkilerinizi çok daha kolay duyurabileceðiniz, belli koþullarda kolayca ulaþabileceðiniz insanlarý seçiyorsunuz. Ama iki seçim arasýndaki fark sadece bu olsaydý keþke Yerel seçimlerde vereceðiniz karar, özü itibariyle þudur aslýnda: Bir hükümdarla mý, yoksa bir arkadaþla mý yaþamak istersiniz? Hemen evinizin önünde olup bitecekler konusunda dediðim dedik, musluðunuzdan akan suya, sofranýzdaki ekmeðe, yürüdüðünüz yola doðrudan hükmeden birisiyle mi yaþamak istersiniz, yoksa o sokakta yaþayan herkesle birlikte karar vermek isteyen, nasýl yaþadýðýnýzý bilen ve sizin gibi yaþayan, sizin musluðunuzdan akan suyun bulanýk olduðunu kendi musluðundan bilen birisiyle mi? Fatsa komünü nü kurmak isteyenlere izin vermeyeceklerini söyleyecek kadar açýk sözlü hükümdarlýk yanlýlarý var biliyorsunuz (MHP); söylemleri de açýkça Biz birlikte karar vermeye, birlikte eylemeye karþýyýz! anlamýna geliyor Ama bunlar niyetlerini açýkça belli ettikleri için çok da tehlikeli sayýlmazlar. Asýl tehlikeli olan, içi boþaltýlmýþ bir demokrasiyi yerellik sosuyla önünüze koyan hükümdar özentileri... Doðrudan toplumsal bilinçdýþýndaki imparatorluk geçmiþine gönderme yapan Sen Türkiye sin, büyük düþün sloganýnýn sahipleri örneðin... Her ne kadar verili sistemin verili seçimlerinden nefret ediyorsam da Oy vermek bir þeyleri deðiþtirseydi, yasaklanýrdý. (Emma Goldman)- sonuçlarýn sosyolojik önemini reddedemem. Bu seçimin sonuçlarýný da çok yönlü okumak mümkün tabii, ama beni inançsýzlýk ve umutsuzlukla itham eden okur ve dostlarýmý þaþýrtma pahasýna, þöyle bir deðerlendirmenin çok makul olacaðýný düþünüyorum: Tüm gýda ve kömür sadakalarýna ve beyaz eþya ticaretine raðmen, seçmenlerin mahalledeki hükümdar baskýsý ndan uzaklaþmak istediklerine dair iþaretler belirginleþmeye baþladý. Ýnsanlar kendi sokaklarýna, kendi hayatlarýna dair karar süreçlerine katýlabileceklerini farketmeye baþladýlar galiba... Bir sonraki adým, bu süreçlere doðrudan katýlmalarýnýn sadece mümkün deðil, ayný zamanda þart olduðunu fark etmeleridir. Ýlle de MHP nin ödünü patlatan komün ler þeklinde olmasý gerekmiyor tabii; ama yine de, gerçek anlamýyla katýlýmcý yerel demokrasiden ancak mahalle konseylerinin gündeme geldiði gün söz etmeye baþlayacaðýz. O zaman sloganlar da içi boþ cümleler olmaktan çýkmaya baþlayacak galiba: Ferman hükümdarýnsa, sokaklar bizimdir. BirGün Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Yaþar ALKAN Nevþehir Belediyesi Kapadokya Eðitim Merkezi (KAPEM)12. eðitim dönemi sonunda, birbiri ardýna açtýðý 19 branþtaki 26 deðiþik kurs çalýþmasý ile bugüne kadar 5 bine yakýn kiþinin eðitimlerini saðladý.13. eðitim dönemine 13 branþta 22 kursta 498 kiþinin Sulucakarahöyük/ KAYSERÝ Kayseri'nin Akkýþla ilçesinde küçükbaþ hayvan yetiþtiriciliði yapan 7 kiþiye ait 785 kuzu, olumsuz hava þartlarý sebebiyle telef oldu. Beldede oy kullandýktan sonra mera alanýna geldiklerinde kuzularýnýn telef olduðunu gören hayvan sahipleri sinir krizleri geçirdi. Akýþla ilçesi Gömürge beldesi mevkiinde yýlda 2 kez mera kiralayarak küçükbaþ hayvan yetiþtiriciliði yapan bir grup hayvan sahibi, yerel seçimlerde oy kullanmak için beldeye gitti. Kuzularýnýn soðuk havadan etkilenmemesi için hayvanlarýný çadýra býrakan hayvan sahipleri, oy kullandýktan sonra tekrar çadýr kurduklarý bölgeye döndü. eðitimlerini devam ettirdiði KAPEM,bu alanda öncü bir kuruluþ olduðunu devam ettiriyor. Nevþehir de etkin yaygýn eðitim hizmetinin toplumun tüm kesimlerini içine alabilecek düzeyde yapýlandýrýldýðý KAPEM,bu alanda eðitimli insan sayýsýnýn artýrýlmasýnýn yaný sýra,istihdamýn verimli hale gelmesine de temel bir basamak oluþturmayý Aþýrý soðuk hava sebebiyle çadýrda tuttuklarý 790 kuzunun 785'inin cansýz bedeni ile karþýlaþan hayvan sahipleri sinir krizleri geçirdi. Jandarmaya ve Tarým Ýl Müdürlüðü yetkililerine haber veren hayvan sahiplerinden Mustafa Günay (60), her yýl 2 kez evlerinden ayrýlarak 3 ay boyunca meralarda çadýr kurduklarýný söyledi. Devlet makamlarýndan yardým isteyen Günay, "Bu mera alanýna geleli gün oldu. Her gün kar ve yaðmur yaðýyor. Hava þartlarý oldukça aðýr. 7 aile ortak hayvancýlýk yapýyoruz. Toplam bin 200 küçükbaþ hayvanýmýz var. Bunlarýn yüzde 785'i telef oldu. Tek geçim kaynaðýmýz hayvancýlýk. Þimdi ne yapacaðýmýz bilmiyoruz. Ölen hayvanlarýmýzýn bize kadrosu ile baþka KAPEM ana idari merkezi Paþa Konaðý,Bilgisayar Eðitim Merkezi, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi ve Han Odasý Kadýn Eðitim Birimi nde hafta içi ve hafta sonu gerçekleþtirilen kurslara ilginin her geçen gün arttýðý gözleniyor. Halen Bilgisayar,Ýngilizce,Almanca,Çocuk Geliþimi,Diksiyon ve Beden Dili,Web tasarýmý,ebru,giyim,mefruþat,el Sanatlarý,Filoðrafi,Resim ve Nevþehir de geçici olarak yaþayan Ýran lý mültecilere yönelik olarak Türkçe branþlarýnda 22 kursun devam ettiði KAPEM de 13. eðitim dönemi Haziran ayý sonunda tamamlanacak. maliyeti yaklaþýk 300 bin YTL'dir. Devlet büyüklerimizden yardým istiyorum" dedi. Kuzularýnýn telef olduðuna üzülen Ayþe Temiz, çok miktarda borçlarýnýn olduðunu dile getirdi. Telef olan hayvanlarýnýn baþýnda gözyaþlarýný tutamayan Temiz, "Bizim gelirimiz sadece bu. Bir sürü borcumuz var. Borç günü gelip herkes para isteyecek. Biz þimdi ne yapacaðýz? Havalarýn soðuk olmasýndan ve yetersiz beslenmeleri sebebiyle hayvanlarým telef oldu. Hükümetten yardým istiyorum" diye konuþtu. Kayseri ili Damýzlýk Koyun ve Keçi Yetiþtiriciliði Birliði Baþkaný Yýldýrým Yaðan, hayvanlarý telef olan ailelerin yardýma ihtiyacý olduðunu söyledi.güneþli ilçesi, Gömülge Belde Belediye Baþkaný Selahattin Boydan ise bu yörede hayvancýlýðýn önemli bir geçim kaynaðý olduðunu kaydederek bölgede zor kýþ þartlarýnýn yaþandýðýný ifade etti. Kent Haber

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

Etik mi, tetik mi? Emekliler. Hakký Devrim. Ümit Otan. Darwin in hatýrlattýklarý. Yaþamadan ölenler(2) Ali ÖZCÝVAN Halk Ozaný.

Etik mi, tetik mi? Emekliler. Hakký Devrim. Ümit Otan. Darwin in hatýrlattýklarý. Yaþamadan ölenler(2) Ali ÖZCÝVAN Halk Ozaný. 48 sendika, meslek odasý, toplumsal hareket, dernek, siyasi parti ve çevrelerin bir araya gelerek oluþturduðu 'Suyun Ticarileþmesine Hayýr Platformu, 16-22 Mart tarihlerinde beþincisi Ýstanbul'da yapýlacak

Detaylı

Devamý 4 DE 6 DA 2 DE Doðu daki kaleler DTP nin Hürriyet 7 DE 8 DE 5 DE 2 DE 8 DE

Devamý 4 DE 6 DA 2 DE Doðu daki kaleler DTP nin Hürriyet 7 DE 8 DE 5 DE 2 DE 8 DE Kesin olmayan seçim sonuçlarýna göre 29 Mart 2009 Yerel Yönetim Seçimine baðýmsýz aday olarak katýlan Hacýbektaþ Belediye baþkaný A.Rýza Selmanpakoðlu ikinci kez belediye baþkaný seçildi. Baðýmsýz aday

Detaylı

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay YIL:4 SAYI:814 35 YKR 14 OCAK 2009 ÇARÞAMBA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay Gazetemiz muhabirlarinden Kamil Öntaþ, Dünyan turu için birlikte karar aldýklarý

Detaylı

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu CHP lideri Baykal, parti grup toplantýsýna Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur Öymen le birlikte katýldý. Protesto olasýlýðýna karþý Öymen, salona girmeden Meclis Þeref Kapýsý nda Baykal ý bekledi. Baykal ýn

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

Seçim rüþvetleri. 14 Þubat Sevgililer Gününüzü, Nazým Hikmet'in Gözlerin' Þiiri ile kutlarýz... Haydn'ý unutmak mümkün deðil

Seçim rüþvetleri. 14 Þubat Sevgililer Gününüzü, Nazým Hikmet'in Gözlerin' Þiiri ile kutlarýz... Haydn'ý unutmak mümkün deðil YIL:4 SAYI:836 35 YKR 13 ÞUBAT 2009 CUMA Seçim rüþvetleri GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 bütçeyi patlattý Son dönemde bozulmaya baþlayan bütçe yeni yýla da kötü baþladý. Küresel krizin

Detaylı

Ben Anadolu kadýnýyým Yapraklarým sararsa da Rüzgar çýkýp savrulsa da

Ben Anadolu kadýnýyým Yapraklarým sararsa da Rüzgar çýkýp savrulsa da Çünkü kadýnýn özgürlüðü, kadýn sorunu, çözümü baþta AKP olmak üzere diðer iktidar partileri de bu durum üzerinden politika yapmýyor. Yerel yönetimlerdeki erkek iktidarýndan kaynaklanmaktadýr bu sorun.

Detaylı

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý YIL:4 SAYI:815 35 YKR 15 OCAK 2009 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý 2008-2009 Yerel Enerji Forumlarý üst baþlýðýyla düzenlenen etkinlikler

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Seçim rüþvetine çifte kýskaç

Seçim rüþvetine çifte kýskaç YIL:4 SAYI:834 35 YKR 11 ÞUBAT 2009 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Seçim rüþvetine çifte kýskaç Fidel Castro Obama nýn politikalarý ve ahlaki deðerleri arasýndaki çeliþkiler

Detaylı

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE 14 Nisan'da 15 ilde DTP'ye yönelik baþlatýlan eþzamanlý operasyonlarda aralarýnda DTP'nin üç genel baþkan yardýmcýsýnýn da bulunduðu 53 kiþinin gözaltýndaki sorgusu sürerken dün de 4 ilde DTP'ye, yeni

Detaylı

4 bin yýl yetecek kadar ilaç alýnmýþ

4 bin yýl yetecek kadar ilaç alýnmýþ YIL:4 SAYI:830 35 YKR 5 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE 4 bin yýl yetecek kadar ilaç alýnmýþ Nevþehir Belediyesi Türk halk Müziði topluluðu 14 þubat'da konser verecek Etkinlikte ayrýca,türkiye birinciliðini elde eden

Detaylı

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü Kolluk kuvvetlerince katledilen 342 çocuk için tek yürek olan siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sanatçýlar ve aydýnlar, bölgeyi yýllarca kana bulayan çocuk katillerinin derhal yargýlanmasýný

Detaylı

Madýmak'ta müze bilmecesi

Madýmak'ta müze bilmecesi YIL:3 SAYI:685 35 YKR 8 TEMMUZ 2008 SALI Madýmak'ta müze bilmecesi Sivas CHP Bu Fotoðrafýn Neresinde? Sivas'ta 2 Temmuz anmasýna onbinler katýldý. Sivil toplum kuruluþlarýnýn bir çoðu, sol siyasi partilerin

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

ABD kendi ayaðýna sýkýyor

ABD kendi ayaðýna sýkýyor YIL:3 SAYI:691 35 YKR 16 TEMMUZ 2008 ÇARÞAMBA ABD kendi ayaðýna sýkýyor ABD iþgali altýndaki Afganistan da dün meydana gelen çatýþmalarda 9 ABD askeri yaþamýný yitirdi. Afganistan"da zor günler geçiren

Detaylı

Kaðýthane ilçesindeki parselin kýsmen yol, kýsmen yeþil alan, kýsmen turizm ve ticaret alaný olarak ayrýlmasýna iliþkin 19 Mayýs

Kaðýthane ilçesindeki parselin kýsmen yol, kýsmen yeþil alan, kýsmen turizm ve ticaret alaný olarak ayrýlmasýna iliþkin 19 Mayýs Deniz Kuvvetleri eski Komutaný Oramiral Özden Örnek, Kara Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Aytaç Yalman ve Hava Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Ýbrahim Fýrtýna'nýn darbe giriþimleri konusunda ifadelerinin

Detaylı

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? YIL:3 SAYI:742 35 YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu

Detaylı

Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA

Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA Çok sert açýklamalar yapan Baþbuð Ýddialar vicdansýzlýk. Lanetliyorum. TSK nýn sabrýnýn sýnýr var dedi. Ayný saatlerde baþbakan Erdoðan ise Ankara da Uluslararasý Demokrasi Kongresi kongresinde konuþtu.

Detaylı

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama Barýþ gruplarý dün Habur dan giriþ yaptý. PKK, piþmanlýk yasasýndan yararlanmaya karþýyken hükümetin bu konuda yeni çalýþmasý yok. Uzmanlar ise affýn tartýþýlmasýndan yana 4 DE Kandil ve Mahmur dan gelen

Detaylı

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci YIL:3 SAYI:718 35 YKR 22 AÐUSTOS 2008 CUMA GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 0 555 858 18 98 Cumhurbaþkaný Gül den Esnafa Darbe Bizler hediyelik eþya satan esnaflar olarak 365 gün 16-19 Aðustos'ta

Detaylı

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði YIL:3 SAYI:737 35 YKR 18 EYLÜL 2008 PERÞEMBE GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Koçak: Emeði geçenlere teþekkürler Karaburna belediye Baþkaný Yusuf Koçak yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda

Detaylı

2 DE. Köþe yazýsý 2 DE

2 DE. Köþe yazýsý 2 DE DTP üyelerine yönelik 14 Nisan da baþlatýlan gözaltý ve tutuklama operasyonlarýný protesto etmek için Diyarbakýr'ýn Koþuyolu Parký'nda DTP Eþbaþkanlarý Ahmet Türk ve Emine Ayna ile DTP'li milletvekilleri

Detaylı

Özcan ÇÝRÝÞ / BÝTLÝS 4 DE 2 DE 7 DE (Radikal) 8 DE 3 DE 6 DA 5 DE 6 DA

Özcan ÇÝRÝÞ / BÝTLÝS 4 DE 2 DE 7 DE (Radikal) 8 DE 3 DE 6 DA 5 DE 6 DA Eðitim-Sen Bitlis Þube Baþkaný Gültekin: AK Parti yerine AKP dediðim için bana soruþturma açýldý Özcan ÇÝRÝÞ / BÝTLÝS BÝTLÝS - Eðitim-Sen Bitlis Þube Baþkaný Kemal Gültekin, Adalet ve Kalkýnma Partisi'ne,

Detaylı

Iraklý mülteciden resim sergisi. GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02

Iraklý mülteciden resim sergisi. GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF) Baþkaný Ali Balkýz, basýnda büyük yer bulan Þarkýþla'da yaptýrýlan 'Takkeli Aþýk Veysel' heykeline büyük tepki gösterdi.

Detaylı