Visual Basic Uygulamaları-4. Dİ Zİ LER (ARRAYS) ve Nesne Kü meleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Visual Basic Uygulamaları-4. Dİ Zİ LER (ARRAYS) ve Nesne Kü meleri"

Transkript

1 Visual Basic Uygulamaları-4 Dİ Zİ LER (ARRAYS) ve Nesne Kü meleri Bellekte sürekli yer kaplayan aynı türden verilerin oluşturduğu kümeye dizi denir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere bir dizinin dizi olabilmesi için; 1 Bellekte yer kaplaması 2 Aynı tür elemanlardan oluşmuş olması gerekir. Dizilerin her elemanı ayrı bir nesne gibi ele alınmalıdır. Dizi tanımlarken; o dizinin adını ve dizi içerisindeki elemanlara erişmek amacıyla onun kaçıncı eleman olduğunu belirten indisini ( index, subscript) yazmak gerekir. Visual Basic de diziler Boyut Aç anlamında, DIM komutu ile tanımlanırlar. Genelde dizilerin ilk elemanı 0. indisli elemanıdır. İçerisinde sayıları sakladığımız 5 elemanlı A dizisini aşağıdaki gibi gösterebiliriz: A( ) A(4) ifadesi A Dizisinin 4 numaralı elemanı şeklinde okunabilir ve değeri bu örnek için 1 dır. A(2) ifadesi A dizisinin 2. indisli elemanı şeklinde okunabilir ve değeri bu örnek için 9 dur. Ve bu diziyi tanımlamak için VB dilinde Boyut aç A (4) anlamında DIM A(4) ifadesini kullanırız. Bu ifade ile bellekte birbiri ardına sıralanmış 5 adet sayısal türde değişken tanımlanmış olur. Değişken tanımlamada kullandığımız Dim deyimini dizi tanımlamada da kullanıyoruz. Dizi tanımlamak için DIM deyimi aşağıdaki şekilde; kullanılır. DIM Dizi_adı ( Dizinin eleman sayısı ) AS veri tipi

2 Visual Basic dilinde Dizinin başlangıç indisini bulmak için LBOUND, son indisini bulmak için de UBOUND deyimleri kullanılır. Bu deyimlerin kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir; LBound ( dizi, [ boyut ] ) UBound ( dizi, [ boyut ] ) Örneğin; LBound(A) ifadesi A dizisinin ilk elemanını, UBound(A) ifadesi ise A dizisinin son elemanını ile verir. Dizi tanımlama şekilleri kullanılan programlama dillerine göre farklılık gösterse de temel mantık aynıdır. Yani dizinin adı, eleman sayısı (boyutu) ve tipi belirtilir. Visual Basic dilinde 10 elemanlı bir A dizisi farklı şekillerde tanımlanabilir; Dim A(9) Dim A (0 to 9) as integer 10 elemanlı variant türünde bir A dizisi. 10 elemanlı integer türünde bir A dizisi Ayrıca, Değişken tanımlamalarında olduğu gibi dizilerde de tanımlama sırasında ilk değerlerin verilmesi mümkündür. Örneğin aşağıdaki dizi tanımlamasında dizinin tüm değerleri tanımlama sırasında verilmektedir. Dim A() As Integer= {8, 9, 12, 4, 5, 7, 1, 0, 6, 11} Örnek , 9, 12, 4, 5, 7, 1, 0, 6, 11 sayılarını A dizisine aktarıp ekranda gösteren programı yazınız. VB Dilinde Kodlanması (Visual Basic 2010 a göre); Dim A() As Integer= {8, 9, 12, 4, 5, 7, 1, 0, 6, 11} Dim i as Integer Console.WriteLine(" A dizisinin elemanları..:") For i = LBound(A) To UBound(A) For i= 0 to A.Length-1 Console.WriteLine(A(i)) Console.ReadKey() REDIM Deyimi: Dizinin eleman sayısı belli ise bu tip dizilere statik dizi denir ve Dim komutu ile tanımlanır. Eğer dizinin boyutu (eleman sayısı) programın her çalışmasında değişiyorsa bu tip dizilere dinamik dizi denir ve Dim komutu ile tanımlandıktan sonra ReDim komutu ile yeniden tanımlanırlar. Dizinin ne kadar büyüyeceğini bilemediğimiz durumlarda dinamik dizi tanımlaması kullanılır. Dizinin boyutunu ReDim komutu ile değiştirebiliriz fakat tipini değiştiremeyiz.

3 Bir dizinin boyutları değiştirilirken verileri korumakta kullandığınız Preserve anahtar sözcüğü kullanılır. Preserve anahtar sözcüğünün söz dizimi aşağıdaki gibidir. ReDim Preserve DiziAdı (Dim1Öğeler, Dim2Öğeler...) Aşağıdaki örnekler bir dinamik dizideki son boyutun büyüklüğünü dizide var olan verileri silmeden Preserve kullanarak nasıl artırabileceğinizi göstermektedir. Dim M ( ) As String M adlı bir dizinin üstte verildiği şekilde bildirimini daha önce yaptıysanız aşağıdakine benzer bir kod kullanarak diziyi yeniden boyutlandırıp veri eklemesi yapabilirsiniz. ReDim M ( 200 ) M( 200 ) = Ali Mutlu Aşağıdaki söz dizimini kullanarak M dizisinin büyüklüğünü 401 öğeye (0-400) genişletebilir ve var olan içeriğini koruyabilirsiniz. ReDim Preserve M (400) Örnek 5.5. Dışarıdan girilen N elemanlı bir dizinin tüm elemanlarını toplayan programı yazınız. Çözüm: Dizinin eleman sayısı belli olmadığı için (N değeri) dinamik dizidir ve ReDim komutu ile tanımlanır. VB Dilinde Kodlanması (Visual Basic 2010 a göre); Dim n, A() As Integer, toplam As Integer n = Val(InputBox("dizinin eleman sayısı")) ReDim A(n) toplam = 0 For i = 0 To n 1 'For i=lbound(a) To UBound(A) - 1 A(i) = Val(InputBox("dizinin elemanlarını giriniz")) toplam = toplam + A(i) Console.WriteLine("Dizi elemanlarının toplamı=" & toplam) Console.ReadKey() Örnek 5.6. N elemanlı bir A dizisini ters sırada B dizisine aktaran programı yazınız. Çözüm: Dizinin ters sırada aktarılması; baştan ve sondan karşılıklı gelen elemanlarının yerdeğiştirilmesi işlemidir. Yani dizinin 10. elemanı 1. elemanı ile, 9. elemanı 2. elemanı ile yerdeğiştirilecek ve oluşan yeni dizi, B dizisine aktarılacak. N elemanlı bir dizide bu işlemi B(I) = A( N+1 I ) şeklinde formülleştirebiliriz.

4 VB Dilinde Kodlanması (Visual Basic 2010); Sub Main() Dim A(), B(), N, i As Integer N = Val(InputBox(" N değerini giriniz : ")) ReDim A(N), B(N) Console.WriteLine(" A dizisi") For i = 1 To N A(i) = Val(InputBox("A dizisinin" & i & ".elemanı")) Console.Write(A(i) & " ") Console.WriteLine() Console.WriteLine(" B Dizisi") For i = 1 To N B(i) = A(N i) Console.Write(B(i) & " ") Console.ReadKey() Programın ekran çıktısı: Örnek 5.7. n elemanlı bir dizinin elemanlarını Küçükten büyüğe doğru sıralayan programı yazınız (Visual Basic 2010). Sub Main() Dim A(), N, i As Integer N = Val(InputBox(" N değerini giriniz : ")) ReDim A(N) Console.WriteLine(" A dizisi") For i = 1 To N A(i) = Val(InputBox("A dizisinin" & i & ".elemanı")) Console.Write(A(i) & " ") Console.WriteLine() Console.WriteLine(" A Dizisinin Sıralı Hali ") Array.Sort(A) For i = 1 To N Console.Write(A(i) & " ") Console.ReadKey() Örnek Bilgisayarın rasgele ürettiği 10 kişinin boy uzunluklarının (100 ile 200 cm arası) ortalamasını alan ve boy ortalamasına eşit, boy ortalamasından küçük ve büyük kişilerin sayısını veren programı yazınız.

5 Çözüm: (Visual Basic 2010 a göre) Sub Main() Dim SAY(10) As Integer Dim ortalama As Integer = 0 Dim toplam As Integer = 0 Dim ORTA As Integer = 0 Dim Bboy, Kboy As Integer For i = 1 To 10 SAY(i) = CInt(100 + Rnd() * 100) Console.WriteLine(SAY(i)) toplam = toplam + SAY(i) Console.WriteLine() ORTALAMA = toplam / 10 Console.WriteLine("BOY ORTALAMALARI=" & ortalama) For i = 1 To 10 If SAY(i) < ORTALAMA Then KBOY = KBOY + 1 ElseIf SAY(i) > ORTALAMA Then BBOY = BBOY + 1 ElseIf SAY(i) = ORTALAMA Then ORTA = ORTA + 1 End If Console.WriteLine("Ortalamadan Büyük Olan Boyların Sayısı:" & Bboy) Console.WriteLine("Ortalamadan Küçük Olan Boyların Sayısı:" & Kboy) Console.WriteLine("Ortalamaya Eşit Olan Boyların Sayısı:" & ORTA) Length, Rank, GetUpperBound, GetLength, BinarySearch, Sort Komutları Diziler array sınıfında tanımlanır, böylece array sınıfının tüm özellikleri diziler üzerinde kullanılabilir. Array sınıfının metotlarını kullanarak diziler üzerinde arama,sıralama gibi işlemleri gerçekleştirebiliriz. Bunları görmek için dizi adından sonra noktaya. basarak fonksiyonun özellikleri penceresine ulaşabilirsiniz. Length: Dizinin eleman sayısını verir. Son elemana ulaşmak için DiziAdi.length-1 yapısı kullanılır. Rank : Dizinin kaç boyutlu olduğunu verir. GetUpperBound : Dizinin en büyük indeksli elemanının indeks bilgisini verir. GetLength : Dizinin belirtilen boyutundaki eleman sayısını verir. BinarySearch : Dizide bir elemanı aramak için bu metodu kullanabiliriz. A dizisinde kemal elemanını aramak için; Array.BinarySearch(A, kemal ) Sort : Diziyi sıralamak için bu metodu kullanırız. Örneğin A dizisini sıralamak için; Array.Sort(A) yazılır.

6 İ Kİ BOYUTLU Dİ Zİ LER (MATRİ SLER) Bellekte ard arda sıralanmış satır ve sütunlardan oluşan yapıya iki boyutlu dizi ya da matris adı verilir. İki boyutlu dizileri aşağıdaki şekilde gösteririz. - 3 satır ve 5 sütundan oluşan bir A matrisini DIM A(3,5) deyimi ile tanımlarız Örnek Aşağıdaki A matrisini oluşturup ekranda gösteren programı yazınız Çözüm: Daha önce de belirttiğimiz gibi matrislerle işlem yaparken ya satır içinde sütunlarda dolaşılır ya da sütun içinde satırlarda dolaşılır. Bu örneğimizde I satırları, J sütunları gösterirse, matris elemanlarının alacağı değerleri inceleyelim; Dikkat edersek A(i,j) = j değerini almaktadır. VB Dilinde Kodlanması (Visual Basic 2010 a göre) Sub Main() Dim A(3, 5) As Integer Dim i As Integer Console.WriteLine(" A matrisinin elemanları..:") For i = 1 To 3 For j = 1 To 5 A(i, j) = j Console.Write(A(i, j) & " ") Next j Console.WriteLine() Console.ReadKey() Programın ekran çıktısı: I J A(I,J) 1 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 2 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 3 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5

7 Örnek Bir matrisin satırları ile sütunlarını yer değiştiren programı yazınız. { Matematikte bu işlem transpose olarak adlandırılır ve A matrisinin transposesi A T ile gösterilir. } Çözüm: A(4,5) şeklindeki bir matrisin transposesi B(5,4) şeklinde görülür. VB Dilinde Kodlanması (Visual Basic 6.0); Private Sub Command1_Click() Cls Dim A(4, 5) As Integer Dim B(5, 4) As Integer For I = 1 To 4 For J = 1 To 5 A(I, J) = Val (InputBox("A Matrisinin elemanları")) B(J, I) = A(I, J) Bu satırda A matrisinin transposesi alınıyor Next J Next I For I = 1 To 5 For J = 1 To 4 Print B(I, J); Next J Print Next I Örnek A ve B matrislerinin çarpımlarını C matrisine atan ve elemanlarını ekranda gösteren programı yazınız. { A 3*2 * B 2*3 = C 3*3 } Çözüm (Visual Basic 6.0): İki matrisin birbiri ile çarpılabilmesi için birincinin sütun sayısı ikincinin satır sayısına eşit olmalıdır. Eşit değilse çarpım belirsizdir. Eğer A matrisi m*n ve B matrisi n*p elemanlı ise çarpım matris C, m*p boyutunda olur. Matrislerin çarpımı aşağıdaki şekilde gerçekleşir.

8 VB Dilinde Kodlanması; Private Sub Command1_Click() Cls Dim A(3,3) As Integer, B(3, 3) As Integer, C(3, 3) As Integer For i = 1 To 3 For j = 1 To 2 A(i, j) = Val(InputBox("A matrisi")) Print A(i, j); Next j Print For i = 1 To 2 For j = 1 To 3 B(i, j) = Val(InputBox("B Matrisi")) Print B(i, j); Next j Print Print For i = 1 To 3 For j = 1 To 3 C(i, j) = 0 For k = 1 To 3 C(i, j) = C(i, j) + A(i, k) * B(k, j) Next k Next j For i = 1 To 3 For j = 1 To 3 Print C(i, j); Next j Print

9 NOT: Birinci For - Next döngüsü ile A(3,2) matrisinin elemanları girilip, ekranda gösterilirken, ikinci For Next döngüsü ile B(2,3) matrisinin elemanları girilip ekranda gösteriliyor. İç içe For Next döngüsü ile A matrisi ile B matrisinin çarpılmasından C(3,3) matrisi elde edilirken En son ki iç içe For Next döngüsü ile de Çarpım matrisi { C (3,3) } ekrana yazdırılıyor. Örnek Bilgisayarın rasgele ürettiği 10 öğrencinin numarası ile vize ve final notlarını dizilerde tutarak; En yüksek ve en düşük not ortalaması ile sınıfın not ortalamasını hesaplayan programı yazınız. { vize notunun %30 u, final notunun ise %70 i alınacaktır} Çözüm: (Visual Basic 2010 a göre) Sub Main() Randomize() Dim nt(10, 2) As Integer, nu(10) As Integer, ort(10) As Integer Dim OrtSnf, toplam As Single, i, Enb, Enk As Integer Console.WriteLine("Öğrenci no " & "Vize Notu " & "Final Notu " & " Ortalaması ") For i = 1 To 10 nu(i) = i 'Val(InputBox("öğrencinin numarası")) nt(i, 0) = CInt(Rnd() * 100) ' Val(InputBox("öğrencinin vize notu")) nt(i, 1) = CInt(Rnd() * 100) ' Val(InputBox("öğrencinin final notu")) ort(i) = nt(i, 0) * nt(i, 1) * 0.7 Console.WriteLine(nu(i) & Space(11) & nt(i, 0) & Space(11) & nt(i, 1) & Space(11) & ort(i)) Console.WriteLine() Enb = ort(1) : enk = ort(1) : toplam = 0 For i = 1 To 10 If Enb < ort(i) Then Enb = ort(i) End If If Enk > ort(i) Then Enk = ort(i) End If toplam = toplam + ort(i) OrtSnf = toplam / 10 Console.WriteLine("en yüksek notu alan öğrenci=" & Enb) Console.WriteLine("en düşük notu alan öğrenci=" & Enk) Console.WriteLine("sınıf ortalaması =" & OrtSnf) Programın ekran çıktısı:

10 ÇOK BOYUTLU Dİ Zİ LER Günlük yaşamda karşılaştığımız problemleri çözmek için sadece tek ve çift boyutlu dizileri kullanmak yetersiz kalabilir. Bu durumda 3,4,5,., n boyutlu dizler tanımlanabilir. Çoğu durumda çok boyutlu dizi kullanımında üç boyutlu diziler yaygın olarak kullanılmaktadır. Çok boyutlu dizilerin tanımında aşağıdaki yapı kullanılır; DIM Dizi_adı ( Satır sayısı, Sütun Sayısı, Matris sayısı ) As Veri Türü Örnek olarak 3 boyutlu A dizisini DIM A(4, 5, 3) şeklinde tanımlarız. Bu ifade 4 satır, 5 sütunu olan 3 adet iki boyutlu matris için yer aç şeklinde okunur. A dizisi 4*5*3 (=60) elemana sahiptir. NOT: Üç boyutlu dizi, birden çok iki boyutlu matrisin ardı ardına gelerek oluşturduğu yapıdır.. Nesne Kü meleri Form üzerindeki tüm nesneleri içeren kümeye denetim kümesi adı verilir ve Controls olarak isimlendirilir. Form üzerindeki nesnelere toplu işlem yapmak gerektiğinde for each döngü yapısı kullanılır. For Each degisken In Controls İşlemler Next degisken Bir kümenin bir ya da daha fazla üyesinin üzerinde diğerlerinden farklı bir işlem yapmak istediğinizde o nesnenin Tag özelliğini kullanabilirsiniz. Örnek_ Nesne 1: Şekildeki gibi bir grup nesneyi butona bastığımızda sağa doğru hareket ettiren kodu yazınız.

11 Çözüm: Tasarım aşamasında sağa doğru gitmeyecek olan Buton nesnesinin Tag özelliği Buton yapılmıştır. Visual Basic Kodu: Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button1.Click For Each a In Controls If a.tag <> "Buton" Then a.left = a.left + 20 '20 twip sağa taşır End If Next a Örnek_ Nesne 2: Butona bastıkça ay nesnesi sola giderken diğer nesneleri sağa kaydıran program Çözüm: Tasarım aşamasında sağa doğru gidecek olan nesnelerin Tag özelliği b, sola gidecek olanlar ay yapılmıştır. For Each a In Controls If a.tag = "b" Then a.left = a.left + 20 ElseIf a.tag = "ay" Then a.left = a.left - 20 End If Next a Not: 1 twip = 1/20 point veya 20 twips = 1 point 1 twip = 1/567 centimeter veya 567 twips = 1 centimeter 1 twip = 1/1440 inch veya 1440 twips = 1 inch TIMER NESNESİ Timer nesnesi belirli zaman aralıklarında bazı olayların tekrarlanması (örneğin animasyonlar gibi) veya belli bir bekleme zamanı için kullanılır. Zaman dolunca Enabled özelliği False yapılarak, Timer kontrolü devre dışı bırakılır. İki önemli özelliği vardır;

12 Enabled Interval Timer ın çalışmasını ON/OFF yapar. Eğer True ise Timer, False değerini alıncaya kadar çalışacaktır. Timer kontrolünün milisaniye cinsinden zaman periyodu (1000 milisaniye = 1 saniye). Not: Timer nesnesi form üzerinde gözükmez Örnek: Kalp atışını ve sayısal saati gösteren bir program Çözüm: Tasarımda kullanılan nesneler: İki Timer, bir Label VB Kodu: Public Class Form1 Dim a As Double Private Sub Form1_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load Me.Timer1.Enabled = True Me.Timer2.Enabled = True Private Sub Timer1_Tick(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick Me.Label1.Text = TimeOfDay Me.PictureBox1.Width = 100 Me.PictureBox1.Height = 100 Me.Timer2.Enabled = True Private Sub Timer2_Tick(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Timer2.Tick Me.PictureBox1.Width = 300 Me.PictureBox1.Height = 300 Me.Timer1.Enabled = True End Class

VISUAL BASIC.NET. Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) MsgBox(" Merhaba ") End Sub

VISUAL BASIC.NET. Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) MsgBox( Merhaba ) End Sub VISUAL BASIC.NET ÖRNEK 1:Tamam butonuna basıldığında MERHABA mesajını veren programı yazınız. Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) MsgBox(" Merhaba ") ÖRNEK

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KONTROL DEYİMLERİ 482BK0124 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic

Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic BİLGİSAYAR DONANIM Donanım birimleri ekran, klavye, harddisk, ram YAZILIM Yazılımlar ise bilgisayarın donanım yapısını kullanılır hale

Detaylı

Y a h y a D e m i r c a n

Y a h y a D e m i r c a n ALGORİTMA Algoritma; her tür ayrıntı göz önüne alınarak bir problemin çözüm yönteminin adım adım yazılmasıdır. Bu bir düzen içinde yapılır. Maddeler halinde sıralayacak olursak; 1- Algoritmanın bir başlangıcı

Detaylı

PhP. giriş. Peki ama PHP nedir? PHP ye. r? 2. r? 1 PHP. Hypertext Preprocessor. Ders 5

PhP. giriş. Peki ama PHP nedir? PHP ye. r? 2. r? 1 PHP. Hypertext Preprocessor. Ders 5 PhP PHP Personal Home Page/ / Form Interpreter Hypertext Preprocessor Ders 5 Rasmus Lerdorf, 1994 yılında bir iş başvurusu yaptığında kendisi ile ilgili bilgileri sergileyebileceği web ortamında bir personal

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ - 3 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Microsoft Small Basic. Programlamaya Giriş

Microsoft Small Basic. Programlamaya Giriş Microsoft Small Basic Programlamaya Giriş Bölüm 1 Giriş Small Basic ve Programlama Bilgisayar Programlaması, programlama dilleri kullanılarak, bilgisayar yazılımlarının oluşturulması süreci olarak tanımlanır.

Detaylı

C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ

C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ C Dilinin Tarihçesi 1972 de Dennis Ritchie tarafından AT&T Bell Laboratuarlarında B dilinden geliştirildi. C dili konusundaki ilk kitap 1978 de Dennis Ritchie ve Brain Kernighan

Detaylı

Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş

Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş Ders Notları Selahattin ERGEÇ-Mustafa Y.ATA KAPSAM 1. Temel Bilgisayar Donanım-Yazılım Bilgileri 2. Simgeler, Değişmezler ve Değişkenler 3. Aritmetiksel

Detaylı

#include main() { int i; i=0; do { printf("i nin simdiki degeri= %d\n",i); i = i + 1; } while (i<5); }

#include <stdio.h> main() { int i; i=0; do { printf(i nin simdiki degeri= %d\n,i); i = i + 1; } while (i<5); } DÖNGÜLER(do-while deyimi) do İfade bloğu; while (şart ifadesi) ; Mantıksal ifade doğru olduğu sürece döngü tekrar edilir. Yanlış olduğunda while sözcüğünden sonraki deyim yürütülür. do.. while döngüsünde

Detaylı

Assembly. Programlama Dili. T e m m u z 2 0 0 3

Assembly. Programlama Dili. T e m m u z 2 0 0 3 Assembly Programlama Dili T e m m u z 2 0 0 3 Hazırlayan : Fehmi Noyan İSİ fni18444@gantep.edu.tr fnoyanisi@yahoo.com http://www2.gantep.edu.tr/~fni18444 1 2 Bu dokümanda Intel firmasının 80x86 serisi

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

Bitirme Projesi. PROJE DANIŞMANI Prof. Dr. M. Yahya KARSLIGİL. PROJE GRUBU Selçuk BAŞAK 9411009 İrfan GÜNEYDAŞ 9411032 Arzu TUKAN 9411052

Bitirme Projesi. PROJE DANIŞMANI Prof. Dr. M. Yahya KARSLIGİL. PROJE GRUBU Selçuk BAŞAK 9411009 İrfan GÜNEYDAŞ 9411032 Arzu TUKAN 9411052 Yılddı ızz Teekknni ikk Ünni ivveerrssi iteessi i Eleekkt trri ikk- -Eleekkt trroonni ikk Faakküül lteessi i Bilggi issaayyaarr Bilimleerri i vvee Müühheennddi issl liğği i Bööl lüümüü Bitirme Projesi

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ NESNE TABANLI PROGRAMLAMADA DEĞER TÜRLERİ 482BK0157 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına SONLU MATEMATİK SAYMA SAYMANIN İKİ TEMEL PRENSİBİ TOPLAMA PRENSİBİ Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına eşittir. Örnek. Bir sınıftaki her öğrencinin, iki

Detaylı

- Matlab a Giriş- BÖLÜM -12- Matlab a Giriş

- Matlab a Giriş- BÖLÜM -12- Matlab a Giriş BÖLÜM -12- Matlab a Giriş 153 12. Matlab a Giriş 12.1. Giriş Temelde MATLAB aşağıda şekilde görülen menülere sahiptir. Programı çalıştırdığınızda Command Window, Current Directory, Workspace ve Command

Detaylı

LKS2. Sistem İşletmeni

LKS2. Sistem İşletmeni LKS2 Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2007 İçindekiler Sistem Yönetmeni... 4 Yönetim... 5 Terminaller... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 6 Gruplar... 7 Kullanıcılar... 8 Kullanıcının

Detaylı

Fonksiyonlar (Altprogram)

Fonksiyonlar (Altprogram) Fonksiyonlar (Altprogram) C Programlama Dili fonksiyon olarak adlandırılan alt programların birleştirilmesi kavramına dayanır. Bir C programı bir ya da daha çok fonksiyonun bir araya gelmesi ile oluşur.

Detaylı

DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ ÖRNEKLERİ İNCELEMEKTE FAYDA VAR.

DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ ÖRNEKLERİ İNCELEMEKTE FAYDA VAR. EXCEL DOKÜMAN ALTTADIR DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. DERSTE YAPILAN ÖRNEKLERE http://obis.bayar.edu.tr/notlar/excelornekcalismalar/ ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ

Detaylı

Değişkenler tanımlanırken onlara ne tür veriler atanabileceği de belirtilir. Temel veri türleri oldukça azdır:

Değişkenler tanımlanırken onlara ne tür veriler atanabileceği de belirtilir. Temel veri türleri oldukça azdır: C VERİ TÜRLERİ BASİT VERİ TÜRLERİ Değişkenler, program içinde üzerinde işlem yapılan, veri saklanan ve durumlarına göre programın akışı sağlanan nesnelerdir. C de bir değişken kullanılmadan önce tanımlanmalıdır.

Detaylı

C NASIL BİR DİL?.. PROGRAMIN ÇALIŞMASI

C NASIL BİR DİL?.. PROGRAMIN ÇALIŞMASI 1 Programlama Dillerinin Seviyelerine Göre Sınıflandırılması Önce seviye kavramının ne anlama geldiğini açıklamak gerekmektedir. Seviye, bir programlama dilinin insan algılamasına olan yakınlığının bir

Detaylı

NETSİS UYARLANABİLİR VERİTABANI SİSTEMİ

NETSİS UYARLANABİLİR VERİTABANI SİSTEMİ SİSTEM MODÜLÜ Amaç ve Fayda Yayın Tarihi Kategori Ürün Grubu Modül Versiyon Önkoşulu Yükleme ve Gereken Dosyalar Yükleme Sonrası İşlemler Uygulama Bu doküman ile, Netsis İnsan Kaynakları Paketinin temel

Detaylı

GO Plus Sistem Yönetmeni

GO Plus Sistem Yönetmeni GO Plus Sistem Yönetmeni LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Sistem Yönetmeni...4 Yönetim...5 Terminaller...6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi...7 Gruplar...8 Kullanıcılar...9

Detaylı

İLERİ WORD Hazırlayan : Öğr. Grv. Mahmut KANTAR

İLERİ WORD Hazırlayan : Öğr. Grv. Mahmut KANTAR İLERİ WORD Hazırlayan : Öğr. Grv. Mahmut KANTAR İÇİNDEKİLER 3.1. Biçimlendirme... 4 3.1.1. Metin... 4 3.1.1.1. Grafiksel Nesnelerin Metin Hizalama Seçenekleri... 4 3.1.1.2. Bul Değiştir özelliğini kullanma

Detaylı

7- Turbo Pascal Programlamada Alt Programlar (Procedure)

7- Turbo Pascal Programlamada Alt Programlar (Procedure) 7- Turbo Pascal Programlamada Alt Programlar (Procedure) Alt programların ana programda yapacağımız ek işlevleri üstlendiğinden daha önceki bölümde bahsetmiştik. Alt programlar genelde ana program bloğu

Detaylı

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1 SAYISAL MANTIK ŞEKİL YETENEĞİ TEST. + = = 4. I. a c a + b + c Yukarıdaki eşitliklerden,, sembolleri belli bir sayının yerine kullanılmıştır. b + nin değeri kaçtır? II. c b b c + m c A) B) C) D) 4 E) 5

Detaylı

Problem Seti 2 Çözümler

Problem Seti 2 Çözümler Algoritmalara Giriş Ekim 7, 2005 Massachusetts Institute of Technology 6.046J/18.410J Professors Erik D. Demaine ve Charles E. Leiserson Dağıtım 12 Problem Seti 2 Çözümler Problem 2-1. Bu (yaklaşık) sıralanmış

Detaylı

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ 1.GİRİŞ Bu bölüm lineer cebirin temelindeki cebirsel yapıya, sonlu boyutlu vektör uzayına giriş yapmaktadır. Bir vektör uzayının tanımı, elemanları skalar olarak adlandırılan herhangi bir cisim içerir.

Detaylı

Bağlı Liste. Tablo 2.1: Bir dizinin k nıncı elemanını silen algoritma

Bağlı Liste. Tablo 2.1: Bir dizinin k nıncı elemanını silen algoritma 2 Bağlı Liste Bağlı liste, içindeki elemanların doğrusal olarak düzenlendiği veri yapısıdır. Bu yönüyle dizilere benzeyen bağlı liste, içindeki elemanlara ulaşma yoluyla diziden ayrılmaktadır. Bir dizinin

Detaylı

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi Bil101 Bilgisayar Yazılımı I Bilgisayar Yüksek Mühendisi Sözde kod, algoritmalar ve programlar oluşturulurken kullanılan, günlük konuşma diline benzer ve belli bir programlama dilinin detaylarından uzak

Detaylı