T.C. BALIKESR VALL MAHALL ÇEVRE KURULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BALIKESR VALL MAHALL ÇEVRE KURULU"

Transkript

1 Balkesir Mahalli Çevre Kurulu, Vali Yard mc s Ahmet SOLEY bakanlnda, 05/07/2005 tarihinde saat de Vilayet Brifing salonunda toplanarak aada belirtilen kararlar almtr. Madde 1: limiz, Edremit lçesi, Altnoluk Beldesi, Tahtakular Köyü Havaclar Sitesi girii adresinde yer alan S.S. HEDEF Konut Yap Koop. evsel atksularn artmak amacyla gerçekletirilen atksu artma tesisine Dearj zin Belgesi verilmesinde Mahalli Çevre Kurulunca saknca olmadna, Madde 2: limiz, Edremit lçesi, Altnoluk Beldesi, Narlalt Mevkii adresinde yer alan ORMANCILAR Sitesi evsel atksularn artmak amacyla gerçekletirilen atksu artma tesisine Dearj zin Belgesi verilmesinde Mahalli Çevre Kurulunca saknca olmadna, Madde 3: limiz Ayvalk lçesi, Küçükköy, zmir yolu üzeri,telli Kavak Mevkii adresinde faaliyet gösteren UN KOM GIDA SAN. VE T C.A.7. tarafndan iletilmekte olan bitkisel ya fabrikasnn YUDUM GIDA SAN.VE T C.A.7. ne devri nedeniyle, UN KOM GIDA SAN. VE T C.A.7. adna düzenlenmi olan tarih ve 16 sayl A gurubu Emisyon izin belgesinin, YUDUM GIDA SAN.VE T C.A.7. adna düzenlenmesi talebi üzerine, tesiste yaplan denetim sonucunda, YUDUM GIDA SAN.VE T C.A.7 tarafndan iletilen,bitkisel ya üretim tesisinin yakma sistemleri açsndan EKHKKY EK-3 Liste B.1.2.a ve proses açsndan Bitkisel ya fabrikalar EKHKKY EK-3 Liste A 7.25 kapsamnda yer alan tesislerden olduu anlalm olup, Tesise ait A Gurubu emisyon izni verilmesinde Mahalli Çevre Kurulunca bir saknca olmadna,nihai kararn verilmesi için dosyann Çevre ve Orman bakanlna gönderilmesine, Madde 4: Çevre ve Orman Bakanlnca; tarih ve sayl Resmi Gazetede Yaymlanarak 1 Nisan 2005 tarihinden itibaren yürürlüe giren Isnmadan Kaynaklanan Hava Kirliliinin Kontrolü Yönetmelii ; ile bu yönetmelikte yaplan deiiklik 17 Mart 2005 tarih ve sayl Resmi Gazete de yaymlanmtr.çevre ve Orman Bakanl, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüü nün tarih ve 2005/06 sayl Hava Kirlii Kontrolü konusundaki Genelgesi gerei; Balkesir linde,konut, toplu konut, kooperatif, site, okul, üniversite, hastane, resmi daireler, iyerleri, sosyal dinlenme tesisleri, sanayide ve benzeri yerlerde snma amaçl kullanlan yakma tesislerinden kaynaklanan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halinde d havaya atlan kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltlmas ve denetlenmesine yönelik alnacak tedbirlerin aadaki ekilde düzenlenmesine; Isnmadan Kaynaklanan Hava Kirliliinin Kontrolü Yönetmelii nin 28.Maddesinde; l ve lçelerin kirlilik derecelendirilmesi; il ve ilçenin toporafik yaps, atmosferik artlar, meteorolojik parametreler, sanayi durumu, nüfus younluu ve önceki yllarn hava kalitesi ölçüm sonuçlar dikkate alnarak 2/11/1986 tarihli ve sayl Resmi Gazetede yaymlanan Hava Kalitesinin Korunmas Yönetmeliine göre Bakanlk tarafndan k sezonu balamadan önce ilan edilir. ifadesi yer almaktadr. Bu hususlar çerçevesinde illerden alnan bilgiler de deerlendirilerek tüm il ve ilçelerin kirlilik derecelendirilmesi tarih ve 2005/06 sayl Hava Kirlii Kontrolü konusundaki Genelgesi 1

2 ile yaplm ve buna göre; Snr Deerlerinin Ald l ve lçeler ve Snr Deerlerinin Almad l ve lçeler olmak üzere snflandrma yaplmtr. Bu snflandrmaya göre kullanlacak olan kömür özellikleri aada verilmitir. Buna göre, Balkesir li; K Sezonu için I. Grup Kirli ller bu llere Bal lçelerin Kirlilik Dereceleri snflandrmasnda; Balkesir Merkez lçe, Bandrma lçesi ile bu lçeye bal belde ve köylerin Kirlilik Grubu I, bu lçenin dnda kalan dier lçeler ile bu lçelere bal belde ve köylerin Kirlilik Grubu II olarak belirlenmitir. A-YAKITLAR: I- Kat Yak tlarda : Balkesir ili snrlar içerisinde yer alan tüm kat yakt yakan konut, toplu konut, kooperatif, site, okul, üniversite, hastane, resmi daireler, iyerleri, sosyal dinlenme tesisleri, sanayide ve benzeri yerlerde snma amaçl kullanlan yakma tesislerinde aada belirtilen özellikleri tayan yerli ve ithal kömürlerin kullanlmasna ; a)yerli Kömürlerde Aranacak Özellikler : Uygunluk Belgesi (4) 4limizde Kullan lacakyerli Kömürlerde Aranacak Özellikler (5) Kirlilik Grubu : I (4) Kirlilik Grubu : II (4) Kirlilik Grubu : I (5) Kirlilik Grubu : II (5) Yerli Kömürlerin Özellikleri S n rlar S n rlar S n rlar S n rlar Toplam Kükürt (kuru bazda) max. % 2 max. % 2,3 max. % 1,5 max. % 2 Alt Isl Deer (orijinalde) (3) min Kcal/kg (-200 tolerans) min Kcal/kg (-200 tolerans) min Kcal/kg (-200 tolerans) min Kcal/kg (-200 tolerans) Toplam Nem (sata sunulan) max. %25 max. %30 max. %25 max. %30 Kül (kuru bazda) max. %25 max. %30 max. %25 max. %30 7ime ndeksi (1) max. 1 max Boyut (2) mm (2) mm (2) mm (2) mm (2) (1) Uygunluk Belgesi verilme aamasnda dikkate alnr. (2) Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu mm olabilir. (18 mm alt max. %10 tolerans 150 mm üstü max.% 10 tolerans) (3) Alt Isl Deeri (orijinalde) en az 5000kcal/kg yanabilir kükürt (kuru bazda) oran en çok yüzde birbuçuk (%1.5) ve dier özellikleri bu Tablo da belirtilen özellikleri salayan yerli kömürler mevcut soba ve kazanlarda yakldnda bacadan atlan kükürt dioksit konsantrasyonu, bu Tablo da özellikleri belirlenen kömürün mevcut soba ve kazanlarda yaklmasnda bacadan atlan kükürt dioksit konsantrasyonu edeerini amad akredite olmu veya Bakanlkça uygun görülen laboratuarlar tarafndan belgelenmesi halinde bu Yönetmeliin 28 inci maddesine göre snr deerlerin almad (II.Grup) il ve ilçelerde snma amacyla kullanlabilir. (4) limizde üretilecek yerli kömürler için; llerin kirlilik gruplarna göre Uygunluk Belgesi verilme aamasnda yerli kömürde aranacak özellikler ve snr deerleri verilmitir. (5) Balkesir Merkez lçe, Bandrma lçesi ile bal belde ve köylerin Kirlilik Grubu I; Dier lçeler ve bal belde ve köylerinde Kirlilik Grubu II dir.buna göre; I.K.H.K.K. Yönetmelii 31/b maddesi uyarnca; limizin toporafik yaps, atmosferik artlar, meteorolojik parametreler, sanayi durumu, nüfus younluu ve önceki yllarn hava kalitesi ölçüm sonuçlar dikkate alnarak, belge ve izin verilme aamasnda; Balkesir Merkez lçe ve lçeler ile bal belde ve köylerinde satlacak ve kullanlacak yerli kömürlerde aranacak özellikler ve snr deerleri verilmitir. b)is nma Amaçl Kullan lacak 4thal Ta8 ve Linyit Kömürlerde Aranacak Özellikler: Özellikler S n rlar Toplam Kükürt (kuru bazda) : max. % 0,9 Alt Isl Deer (orijinalde) : min 6200 kcal/kg (- 400 tolerans) Uçucu Madde (kuru bazda) : % (+1 tolerans) 2

3 Toplam Nem (orijinalde) : max. % 10 Kül (kuru bazda) : max. %14 (+1 tolerans) 7ime ndeksi : max. 1 Boyut* : mm (18 mm alt ve 150 mm üstü için max. %10 tolerans) *Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu mm olabilir. c)kömür Briketlerinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri : Aranacak Özellikler Özellik Snf I Snf II Alt Is Deeri (1) (kcal/kg), enaz Baca Gazna Geçen Kükürt Oran(%) m/m, en fazla Düme Salaml (%) m/m, en az Anma Salaml (%) m/m, en az Yastk veya Yumurta 7eklinde Briketlerde (Kgf), en az Krlma Salaml Taban Düzgün Geometrik 7ekilli Briketlerde (Kgf), en az Suya Dayanm (2) (%), en az Isl Verimi (%), en az Duman Emisyon Oran (g/kg), en fazla 8 12 (1) Bu özellik, orijinal (sata sunulan) briket bazndadr (2) Su geçirmeyen torbalar içerisinde satlan briketlerde bu özellik aranmaz d) Biyokütle (saman,prina,m s r koçan,pamuk,patl can,biber,kabak,dometes saplar,ayçicek kabuklar ve saplar, f nd k kabuklar ve pirinç kabuklar gibi maddelerden elde edilmi8 briketler) Briketlerinde Aranacak Özellikler (kuru bazda): 3

4 Aranacak Özellikler S n rlar Kalori 3700 Kcal/kg (min.) Nem % 15 maksimum Ya % 1,5 Sodyum (Na) 300 ppm Boyut 6 mm (min.) (6mm den küçük arlkça %5 i geçemez) - limiz snrlar dahilinde petrol koku, kullanlm mineral ya, araba plastii parçalar, lastik, tezek, kat atklar ve tekstil artklar, kablolar, slak odun, boyal odun, plastikler, gazete hariç olmak üzere ev eyalar ve yemek atklar gibi evsel atklar, özel atklar, tbbi atklar, asfalt ve asfalt ürünleri, boya ve boya ürünleri ile fuel-oil kaplarnn snma amacyla yaklmasnn yasaklanmasna, II-S v Yak tlarda : 1- limiz snrlar dahilinde, hava kirliliine neden olan emisyonlar arasnda yer alan kükürt dioksit (SO 2 ) emisyonunun azaltlmas için yaklak %3,5 kükürt (S) içeren 6 nolu fuel-oilin snma amaçl kullanmnn yasaklanmasna, 2- limiz snrlar dahilinde TÜPRA7 spektlerine uygun %1 kükürt ihtiva eden ithal edilen fuel-oil kullanlabilir; ayrca, TÜPRA7 tarafndan üretilen % 1,5 kükürt içeren TÜPRA7 615 Kalorifer Yaktnn kullanlmasna, III-Gaz Yak tlarda : -Doalgazn limizde snma amaçl olarak yaygn kullanm için halkmzn bilinçlendirilmesi ve tevik edilmesine, B-YAKMA S4STEMLER4: 1-Yakma sistemleri konusunda Isnmadan Kaynaklanan Hava Kirliliinin Kontrolü Yönetmelii nin 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddelerinde belirtilen hususlara uyulmasna, 2- limizde, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren yakma tesislerinde Tip Emisyon Belgesinin aranmasna,(belge Çevre ve Orman Bakanl tarafndan verilecektir.) 3- limizde kullanlacak kömürlerin daha verimli yaklmas için soba ve kalorifer kazanlarnn TSE standartlarna uygun olmasna, 4-Kalorifer tesisatlarnn iyi izole edilerek s kayplarnn önlenmesi, tüm stma tesisatnn bakm ve temizliinin gerei gibi yaplmas, kazan dairelerinin yeterince havalandrlmas ve iletme talimatlarna uygun olarak iletilmesi, bacalarn periyodik temizliinin yaplmas ve yaplacak denetimlerde baca temizlik belgesinin ibraz edilmesine, (Baca temizlik belgesi, Belediye Bakanl yada Belediye Bakanl tarafndan yetkilendirilmi gerçek ve tüzel kiiler tarafndan verilecektir.) C-ISI YALITIMI: - limizde, bata resmi bina ve okullar olmak üzere yeni bina yapmnda s yaltm projelerinin uygulanmasna, VE YAKMA SAATLER4: 1- limizde, d ortam scakl gece ve gündüz 15 o C nin üzerinde olduu günlerde kalorifer ve sobalarn yaklmamasna, 2- limizde, kalorifer ve sobalarn ; iyerlerinde, bina iç ortam scakl 18 o C, konutlarda ise 20 o C dan yukarda olmayacak ekilde yaklmasna, 4

5 3- limizin meteorolojik verileri ve toporafik yaps dikkate alnarak kirli havann zararlarna kar insan saln korumak amacyla kamu kurum ve kurulular ile özel ve tüzel kiilere ait binalardaki kalorifer ve sobalarn devaml olarak yaklmas en ideali olmakla birlikte sönen kaloriferlerin ilk yakma saatlerinin sabah saatleri arasnda yaklmasna, 4-4limizde hava kirliliainin yoaun olduau günlerde sobalar ve kaloriferler mümkünse sabah saat 10 dan sonra ve akam en geç saat 16 dan önce yaklmasna, 5- limizdeki hastaneler, yatl ve gündüzlü okullar, örenci yurtlar, yallar ve güçsüzler yurtlar, kreler, terminaller ve kolluk binalar, kalorifer ve sobalarn iç ortam scakl 20 o C dan yukar olmayacak ekilde devaml olarak, ancak hava kirliliine neden olmayacak ekilde yaklmasna,ayrca otellerin ise iç ortam scaklnn 18 0 C den yukar olmayacak ekilde devaml olarak hava kirliliine neden olmayacak ekilde yaklmasna, 6-Kalorifer kazan dairesinde, Kalorifer Kazann Yakma Talimat nn gözle görünür bir yere aslmasna, yakma talimatnda belirtilen d ortam scaklna göre yaklmasna, 7- limizde, ilk yanma srasnda bacadan atlan partikül madde emisyonlarn kontrol etmek amacyla ön yanmay temin edecek ekilde stokerli sistemlerin sürekli (non-stop) yanmasnn salanmas, ayarlarnn iyi yaplm olmas, sürekli kontrol edilmesi ve ateçi ehliyet belgesine sahip kiilerce yaklmasna, E-KATI VE SIVI YAKITLARIN ÜRET4M4, PAZARLANMASI VE TORBALANMASI 4LE 4LG4L4 ESASLAR : 1-Isnmadan Kaynaklanan Hava Kirliliinin Kontrolü Yönetmeliin 27. maddesine göre Bu yönetmeliin 22,23,24 üncü maddelerinde özellikleri belirtilen ithal ta ve linyit kömürler, yerli kömürler ve toz kömürden elde edilen briket kömürler ile 25. maddede özellikleri belirtilen biyokütle briketlerinin tamam tüm yerleim alanlarnda torbalanarak sata sunulur. Isnma amaçl kat yaktlarn torbalanmas;yerli kömürlerin çkarld bölgede, ithal kömürün ise ithalatn gerçekletirildii limana yakn alanda yaplmas, ancak torbalamann belirtilen alanlarda yetersiz olduu durumlarda, kömür üretici ve ithalatçlar, kömürün üretildii ve ithalatn gerçekletirildii ilin Valilii ile torbalamann yaplaca ilin Valiliinden izin almak kaydyla torbalama ilemini baka yerde yapabilir veya bayisi olan /anlama yapt gerçek ve tüzel kiilere yaptrabilir. Toz kömür ile biyokütleden elde edilen briketler üretildii yerde torbalanmas, 2- limizde snma amaçl sadece izin verilen kömürlerin temini, kaçak kömür kullanlmasnn önüne geçilmesi, kömür üreticisi ve satcsnn bilinmesi, denetlenmenin etkili uygulanmas, kömürlerin açkta satnn önlenmesi, kömürlerin tanmas, doldurulmas ve boaltlmas srasnda kömür kaybn ve bu ilemlerde oluacak tozumay önlemek açsndan ithal ve yerli kömürler ile briket kömür ve biyokütlenin aada yer alan torba örneklerine göre torbalanarak sata sunulmasna, 1) YERL4 KÖMÜR TORBA ÖRNEG4 2) 4THAL KÖMÜR TORBA ÖRNEG4 ÜRET C F RMA ADI: THAL EDEN F RMA ADI : SAT C F RMA ADI: SATICI F RMA : KÖMÜRÜN KÖMÜRÜN Menei: Menei: Cinsi: Cinsi: Arl: Arl: 5

6 KÖMÜRÜN ÖZELL KLER : KÖMÜRÜN ÖZELL KLER : Toplam Kükürt Deeri (kuru bazda): Toplam Kükürt Deeri (kuru bazda): Alt Isl Deeri (orijinalde): Alt Isl Deeri (orijinalde): Toplam Nem (orijinalde): Uçucu Madde (kuru bazda): Kül (kuru bazda): Toplam Nem (orijinalde): 7ime ndeksi: Kül (kuru bazda): Boyut: 7ime ndeksi: Boyut:: L N K RL L K DERECES : UYGUNLUK Z N BELGES VEREN VAL L K: SATI7 Z N BELGES VEREN VAL L K: KONTROL BELGES N N Tarihi: Says: YAKITIN KULLANILACATI YAKMA S STEMLER YAKITIN KULLANILACATI YAKMA S STEMLER Soba: Soba: Kalorifer Kazan: Kalorifer Kazan: Mekanik Beslemeli Kazan: Mekanik Beslemeli Kazan: Torbalayan Firma : Torbalayan Firma : Adres, Tel, Faks, Adres, Tel, Faks, Oda ve/veya Dernek ad ve üye no su : 3) BR4KET KÖMÜR TORBA ÖRNEG4 4) B4YOKÜTLE TORBA ÖRNEG4 ÜRET C F RMA ADI: ÜRET C F RMA ADI: SAT C F RMA ADI: SAT C F RMA ADI: B YOKÜTLEN N Cinsi: 6

7 KÖMÜRÜN MEN7E /C NS : Arl: BR KET N ÖZELL KLER : B YOKÜTLEN N ÖZELL KLER : Snf: Alt Isl Deeri: Alt Isl Deeri: Nem Kükürt Oran: Ya Is Verimi: Sodyum (Na) Duman Emisyon Oran: Boyut: Boyut: ÜRET M ZN VEREN YETK L MERC : TSE UYGUNLUK BELGES UYGUNLUK VE SATI7 ZN VEREN YETK L MERC : Tarih: Says B YOKÜTLEN N KULLANILACATI YAKMA S STEMLER YAKITIN KULLANILACATI YAKMA S STEMLER Soba: Soba: Kalorifer Kazan: Kalorifer Kazan: Mekanik Beslemeli Kazan: Mekanik Beslemeli Kazan: Torbalayan Firma : Torbalayan Firma : Adres, Tel, Faks, Oda ve/veya Dernek ad ve üye no su : Adres, Tel, Faks, Oda ve/veya Dernek ad ve üye no su : 3- limizde, yukarda belirtilen torba örnekleri dnda bilgi içeren torbalarn tespiti halinde 2872 sayl Çevre Kanunu nun 12. maddesine istinaden 21. madde uyarnca ceza uygulanmasna, geçmi dönemlerde bastrlan/hazrlanan torbalarn kullanm yasak olup eski torbalarn yukarda belirtilen esaslar içeren yeni torbalarn içine konulmasna yada bask/yaptrma v.b. yoluyla yeni torba esaslarnn salanmasna, 4- limizde sata sunulacak ithal ve yerli kömür torbalar üzerinde yer alacak bilgiler yukarda belirtilen asgari bilgileri tamas ve söz konusu kömür özellikleri ( kükürt, alt sl deer, nem, kül v.b.) yukarda belirtilen deerlerden daha iyi olsa bile asgari yukarda belirtilen deerlerin yazlmasna, 7

8 5- Balkesir l snrlar içerisinde kullanlacak evsel snmada kullanlacak kömürlerin 20 kg veya 25 kg lk torbalarda biyokütlelerin 50 kg lk torbalarda sata sunulmasna, 6- limizde üretilen yerli kömürler için; kömür üreticilerinin, Valiliimizden Yerli Kömür Uygunluk Belgesi almalarna, 7- limizde sat yaplacak yerli kömürler için; kömür üretici ve satclarnn, Valiliimizden Yerli Kömür Sat zin Belgesi almalarna, 8-Hava kirliliinin azaltlmas amacyla ithal edilen kömürler Çevre ve Orman Bakanl ndan alnan Kontrol thal Kömür Uygunluk Belgesi olarak kabul edilmesine ve limizde sat yapmak isteyen ithalatç firma ve kömür satclarnn, Valiliimizden thal Kömür Sat zin Belgesi almalarna, 9- lgili ithalatç firmann, kimlere(firma/bayii/mahrukatç) kömür sat yapacana dair Valiliimize bilgi ve beyanda bulunmasna, 10- limizde yukarda özellikleri belirlenmi briket kömürlerin kullanlmasna ve limizde bulunan briket kömür tesislerinin TSE den uygunluk belgesini alarak; Valiliimizden Briket Kömür Sat zin Belgesi almalarna, 11- limizde yukarda özellikleri belirlenmi biyokütlenin kullanlmasna ve limizde bulunan biyokütle tesis sahiplerinin Valiliimizden Biyokütle Uygunluk Belgesi ve Biyokütle Sat zin Belgesi almalarna, 12- limizde, yerli ve ithal kömür satclarnn sadece izinli kömürleri satmalarna, 13-Balkesir l snrlar içerisinde kömür maden oca ileten tüm firmalar kömür üretimi ve sat ile ilgili, ayrca amaçl biyokütle üretimi ve satn yapacak gerçek ve tüzel kiiler, Uygunluk Belgesi almak üzere Valiliimize ( l Çevre ve Orman Müdürlüüne) müracaat ederek, l Çevre ve Orman Müdürlüü ile lgili Belediye Bakanl elemanlarndan oluan ekip marifetiyle TS 5125 ve TS 4744 sayl standartlarn belirledii numune alma esaslarna göre kömür numuneleri alnarak analizlerinin yaptrlmasna, 14-Analiz neticesinin belirlenen snrlar salamas halinde ilgili firmaya, Valiliimiz ( l Çevre ve Orman Müdürlüü) tarafndan Uygunluk belgesi verilmesine, uygunluk belgesi bulunmayan firmalarn kömürlerinin ve biyokütlerinin nitelii uygun olsa dahi Balkesir l snrlar içerisinde satna izin verilmemesine, 15-Analiz neticesinin belirlenen snrlar salamamas durumunda, firma tarafndan talep edildii takdirde numune alnmas iinin, ayn komisyon marifetiyle bir kereye mahsus olmak üzere tekrarlanmasna, 16-Balkesir l snrlarnda Uygunluk Belgesi ve Sat zin Belgesi bulunmayan kömürlerin ve biyokütlelerin satlmasna izin verilmeyeceine, 17- limiz dnda üretilen ve torbalanm ekilde limiz snrlar içinde satlmak istenen yerli kömürlerin yukarda A-Yaktlar bölümü a)yerli Kömürlerde Aranacak Özellikler ksmnda Balkesir l Snrlar dahilinde satlmasna ve kullanlmasna izin verilen yerli kömür özelliklerini saladn belgelemesi durumunda sat izin belgesi verilmesine, F-ALINACAK 4Z4NLER: a) Yerli Kömür Uygunluk Belgesi ve Biyokütle Uygunluk Belgesi : - l snrlar dahilinde bulunan kömür ocaklarnn Yerli Kömür Uygunluk Belgesi ile biyokütle üreticilerinin Biyokütle Uygunluk Belgesi, alabilmeleri için; l Çevre ve Orman Müdürlüüne verecekleri dilekçe ile bavuruda bulunmalarna, bavuru dilekçesinde; -Bavuru Dilekçesi (firma ad, adresi, irtibat telefonu, varsa adresi) Dilekçe ekinde; 1) lgili meslek kuruluundan alnma Ticaret Sicil Kaydna havi faaliyet belgesi (Ticaret Odas, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birlii, Kömürcüler Odas veya Dernei), 2) Belgeleri imzalamaya yetkili olanlarn noterden tasdikli imza sirküleri, 3) Tesis için alnm izin yada ruhsat belgeleri(çed belgesi, madenle ilgili ruhsatlar vs. ), 8

9 4) Kapasite raporu, 5) Vergi Levhasnn fotokopisi, 6) Satclarn ad ve adresi, 7) Tesis için alnm izin yada ruhsat belgeleri, 8) Tesisle ilgili tantc bilgiler (torbalama tesisi veya deponun mülkiyete havi belge, tesisin özellikleri, kapasitesi, i akm emas v.b.), 9) Valilikçe düzenlenmi taahhütname, (Müdürlüümüzce müracaatta verilecektir.) 10) Bavuru aamasnda yetkili makamca gerekli görülen ek bilgi ve belgeler, b) Yerli Kömür Sat 8 4zin Belgesi, Briket Kömür Sat 8 4zin Belgesi ve Biyokütle Sat 8 4zin Belgesi : - l snrlar dahilinde bulunan kömür satclarnn uygunluk belgesinin bir örnei ile müracaatta bulunarak Yerli Kömür Sat zin Belgesi, - limiz snrlar içinde sat yapacak kömür satclarnn kömür uygunluk belgesinin bir örnei ile müracaatta bulunarak Yerli Kömür Sat zin Belgesi, - limizde üretim yapan briket kömür üreticileri TSE tarafndan verilmi uygunluk belgesi ile birlikte müracaatta bulunarak Briket Kömür Sat zin Belgesi, -Biyokütle satclar uygunluk belgesinin bir örnei ile müracaatta bulunarak Biyokütle Sat zin Belgesi, alabilmeleri için; l Çevre ve Orman Müdürlüüne verecekleri dilekçe ile bavuruda bulunmalarna, bavuru dilekçesinde; -Bavuru Dilekçesi (firma ad, adresi, irtibat telefonu, varsa adresi) Dilekçe ekinde; 1) lgili meslek kuruluundan alnma Ticaret Sicil Kaydna havi faaliyet belgesi (Ticaret Odas, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birlii, Kömürcüler Odas veya Dernei), 2) Belgeleri imzalamaya yetkili olanlarn noterden tasdikli imza sirküleri,(yenileme bavurusunda istenmez) 3) Kapasite raporu, 4) Vergi Levhasnn fotokopisi, 4) lgili Belediyeden alnm çalma ruhsat fotokopisi, (yenileme bavurusunda istenmez) 6) Deponun mülkiyetene havi belge,(tapu, kira sözlemesi) 7) Valilikçe düzenlenmi taahhütname, (Müdürlüümüzce müracaatta verilecektir.) 8) Dier llerden torbalanm olarak gelecek yerli kömürlerin analiz raporu, 9) Bavuru aamasnda yetkili makamca gerekli görülen ek bilgi ve belgeler, c) 4thal Kömür Sat 8 4zin Belgesi : - l snrlar ve l dnda bulunan kömür ithalatç ve satclarnn Çevre ve Orman Bakanlnca verilen kontrol belgesinin bir örnei ile müracaatta bulunarak thal Kömür Sat zin Belgesi, alabilmeleri için; l Çevre ve Orman Müdürlüüne verecekleri dilekçe ile bavuruda bulunmalarna, bavuru dilekçesinde; -Bavuru Dilekçesi (firma ad, adresi, irtibat telefonu, varsa adresi) Dilekçe ekinde; 1) lgili meslek kuruluundan alnma Ticaret Sicil Kaydna havi faaliyet belgesi (Ticaret Odas, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birlii, Kömürcüler Odas veya Dernei), 2) Belgeleri imzalamaya yetkili olanlarn noterden tasdikli imza sirküleri, 3) Kapasite raporu,(kömür ithalatçlar) 4) Satclarn ad ve adresi,(kömür ithalatçlar) 5) Vergi Levhasnn fotokopisi, 6) lgili Belediyeden alnm çalma ruhsat fotokopisi, 7) Deponun mülkiyetene havi belge,(tapu, kira sözlemesi) 8) Valilikçe düzenlenmi taahhütname, (Müdürlüümüzce müracaatta verilecektir.) 9

10 9) Bavuru aamasnda yetkili makamca gerekli görülen ek bilgi ve belgeler, -Kömür ve biyokütle ile ilgili olarak alnan bu kararn Merkez lçe dndaki lçelerde takip ve icrasnn; Kaymakamlklar ve Belediye Bakanlklarnca uygulanmasna, - Uygunluk Belgesi ve Sat zin Belgesi olmadan kömür ve biyokütle üretimi ve satnn yaplmas yada denetim annda belge ibraz edilememesi durumunda, 1.Torbalama yapan firmaya ; -Birinci tespitte 2872 sayl Çevre Kanununun 8. Maddesi gereince ayn kanunun 20. Maddesi uyarnca idari para cezas verilmesine, -Sonradan yaplacak tüm tespitlerde izin belgesinin iptaline, 2.Satc bayi ve irtibat bürolarna ; -Birinci tespitte satnn yaplmamasna dair uyar yaplmasna, -Tekrarnn tespitinde 2872 sayl Çevre Kanununun 8. Maddesi gereince ayn kanunun 20. Maddesi uyarnca idari para cezas verilmesine, G- DENET4M VE ANAL4Z : 1-Balkesir l snrlar dahilinde yaplacak denetimlerde kömür ve biyokütle kalitesinin kontrolü (numune alma) için l Çevre ve Orman Müdürlüü Bakanlnda, lçe Belediye Bakanl ve l Emniyet Müdürlüü ve Kuzeybat MTA Bölge Müdürlüünden görevlendirilecek bir ekip aracl ile yaplmasna, l Emniyet Müdürlüü nün görev alan dndaki bölgelerde yaplacak denetimlerde l Jandarma Komutanl ndan eleman alnmasna, 2-Merkez lçe ve dier lçelerde; snmadan kaynaklanan hava kirliliinin kontrolüne yönelik yaplacak (konut, toplu konut, kooperatif, site, okul, üniversite, hastane, resmi daireler, iyerleri, sosyal dinlenme tesisleri, sanayide ve benzeri yerlerde snma amaçl kullanlan yakma tesisleri, yakma saatleri, ateçi ehliyet belgesi, baca temizlik belgesi v.b.)denetimlerin; belediye mücavir alanlar içinde ilgili Belediye Bakanlnca, mücavir alan snrlar dnda Valilik tarafndan yaplmasna ve bu denetimler esnasnda gerekli görüldüü hallerde Emniyet Müdürlüü ve Jandarma Komutanlndan destek alnmasna, lçelerde mücavir alan dnda organizasyon görevinin Kaymakamlklarca yürütülmesine, 3- l snrlar dahilinde pazarlama veya nihai tüketiciye dorudan sat amacyla getirilecek olan her parti kömürün Belediye Bakanlklarnca yeri tespit edilen kontrol istasyonunda kontrol ettirilmesine ve kömüre ait belgelerin (sevk irsaliyesi veya fatura) ibraz edilmesine, denetim ekipleri tarafndan kömüre ait sevk irsaliyesi veya faturasna kontrol edilmitir kaesinin bastrlmasna aksi halde kontrol edilmitir kaesi baslmayan veya belgesiz ya da eksik belgeli kömürlere ait Sat Uygunluk Belgesinin iptal edilmesine, 4-Alnan numunelerin, Isnmadan Kaynaklanan Hava Kirliliinin Kontrolü Yönetmeliinin 26. maddesine göre akredite olmu veya Çevre ve Orman Bakanlnn uygun gördüü laboratuvarlarda yaptrlmasna; 5-Analiz ücretini kömür ithalatçlar, üreticileri ve satclar tarafndan ödenmek üzere; ithal kömürlerin gümrük sahalarndan ve/veya ithalatçlara ait depolardan, ithal ve yerli kömürlerin üretildii, torbaland, depoland, tand ve satnn yapld yerleri ile nihai tüketim yerlerinden TS 5125 ve TS 4744 sayl standartlarn belirledii numune alma esaslarna göre kömür numuneleri alnarak analizlerinin yaptrlmasna, torbadaki her kömür parças belirlenen özellikleri salamak zorunda olduundan, en az üç torbadan alnarak hazrlanan numunenin analiz sonucunun uygun çkmamas durumunda 2872 sayl Çevre Kanunu gereince cezai ilemin uygulanmasna ve ikinci analiz sonucunun uygun çkmamas durumunda ise kömür üreticileri, ithalatçlar ve/veya satclarn izin belgelerinin iptal edilmesine, analiz bedellerinin vatandalara yanstlmamasna, 10

11 Madde 5: limiz Susurluk lçesi, Göbel Beldesi, Deirmenbayr Mevkii adresinde faaliyet gösteren ORAKLAR TUR ZM GIDA SAN. VE T C.A.7. tarafndan iletilmekte olan Salça,sebze ve hazr yemek konservesi,reçel, Marmelat üretim tesisinin Valiliimize Emisyon izin bavurusu üzerine, tesiste tarihinde yaplan denetim sonucunda, ORAKLAR TUR ZM GIDA SAN. Ve T C.A.7. tarafndan iletilen,bitkisel ya üretim tesisinin yakma sistemleri açsndan EKHKKY EK-3 Liste B.1.2.a ve proses açsndan EKHKKY EK-3 Liste B 7.4 kapsamnda yer alan tesislerden olduu anlalm olup, Tesise ait B Gurubu emisyon izni verilmesinin Mahalli Çevre Kurulunca saknca olmadna, oy birlii ile karar verilmitir; BA7KAN Ahmet SOLEY Vali Yardmcs Sabri UTUR Belediye Bakan S.Mete PINAR Trafik 7ube Müdür V. Emine TAMER l Çevre ve Orman Müdürü Deniz ÖZSOY l Jandarma Komutanl Jand.Üçv.Jand.Çevre Kor.Tim Komutan Erkan AKÇAY l Defterdar lyas ÇAKMAK l Bayndrlk ve skan Müdür Yrd. Dr.Süleyman BAYSAL l Salk Müdürü brahim B NAY l Milli Eitim Müdür V. Burhanettin ATABEYOTLU Sanayi ve Ticaret l Müdürü Mustafa ÇALTI l Kültür ve Turizm Müdürü Kemal YALÇIN l Tarm Müdür V. Z.Firuz ÖZGÜR Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl D.S..25. Bölge Müdür Yrd. 7ükrü 7IK Ulatrma Bakanl Türk Telekom l Müdürü (Katlmad) Necdet ASAN Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl SSK l Müdürü 11

12 Rona YIRCALI Sanayi Odas Bakan Sami SÖZAT Ziraat Odas Bakan Mahmut YAVUZ Ticaret Odas Bakan (Katlmad) 12

T.C. BİLECİK VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü KARAR

T.C. BİLECİK VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü KARAR KARAR Madde 1- Amaç: Bu kararın amacı, toplum sağlığını olumsuz etkilememesi için ısınma amaçlı kullanılan yakma tesislerinden kaynaklanan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halinde dış havaya atılan

Detaylı

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun No. 5307 Kabul Tarihi : 2.3.2005 BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği. Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği. Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği. Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699 BİRİNCİ BÖLÜM

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği. Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699 BİRİNCİ BÖLÜM Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. R.Gazete No. 25699 R.G. Tarihi: 13.1.2005 Çevre ve Orman Bakanlığından : ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Turizm Tesisleri Yönetmelii

Turizm Tesisleri Yönetmelii Turizm Tesisleri Yönetmelii Birinci Ksm - Balangç Hükümleri Amaç Madde 1 - Yönetmeliin amac, turizm yatrm ve iletmelerinin gelitirilmesi, günün artlarna uygun hale getirilmesi belgeli turizm yatrm ve iletmelerinin

Detaylı

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; mar Kanunu ve buna bal imar Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar yönetmeliklerine göre in'a edilen binalarda, insan ve yük ta'masnda

Detaylı

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği. Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği. Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 13.01.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25699

Resmi Gazete Tarihi: 13.01.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25699 Resmi Gazete Tarihi: 13.01.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25699 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın !!!"# $ %!" #"$!"# & ' ()*+,-, +) -' Amaç Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına likin Tebli (Tebli No: 2012/1) MADDE 1 (1) Bu Tebli in amacı, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

2008 2009 SEZONU BANK ASYA 1.LG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2008 2009 SEZONU BANK ASYA 1.LG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 008 009 SEZONU BANK ASYA.LG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE TANIM 008 009 sezonunda bu kategori Bank Asya.Lig olarak adlandrlmtr ve bu ekilde anlacaktr. MADDE AMAÇ Bu statü, Bank Asya.Lig tanmn, Kulüplerin

Detaylı

Çünkü, bu malzemenin büyük bir çounluu, ariv malzemesi vasfn tamaktadr. Hizmet birimlerince sürekli kullanlmalar sebebiyle kurumlarnda saklanmalar

Çünkü, bu malzemenin büyük bir çounluu, ariv malzemesi vasfn tamaktadr. Hizmet birimlerince sürekli kullanlmalar sebebiyle kurumlarnda saklanmalar GENEL AÇIKLAMALAR Belediyeler, Kanunlarn kendisine verdii yetki ve görevleri yerine getirmek için yapt faaliyetler sonucunda belge üretmektedir. Bu belgeler, Belediyelerin varlk sebebini ortaya koyan temel

Detaylı

KAMULA,TIRMA KANUNU. 2942-4650 sayl Kamulatrma Kanunu /Kamu Ölçmeleri Dersi Eki / Ör.Gör.Dr. S.Denizhan Yaln/[ 1 ]

KAMULA,TIRMA KANUNU. 2942-4650 sayl Kamulatrma Kanunu /Kamu Ölçmeleri Dersi Eki / Ör.Gör.Dr. S.Denizhan Yaln/[ 1 ] KAMULA,TIRMA KANUNU Kanun Numaras : 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Yaymland Resmi Gazete : Tarih: 8/11/1983 Say: 18215 2942 Sayl Kamulatrma Kanunu nda çeitli deiiklikler yapan 4650 Sayl Kanun 5 Mays 2001

Detaylı

BAYMAK L NY TOMAT PLUS KAT KALOR FER

BAYMAK L NY TOMAT PLUS KAT KALOR FER BAYMAK L NY TOMAT PLUS KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK LNYTOMAT PLUS KAT KALORFER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Lütfen cihaznz kullanmaya balamadan önce bu klavuzu okuyunuz. Size

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN YAYINAHAZIRLAYAN ERKANKARAARSLAN 1 i İç Kontrol Mevzuatı ii TEMMUZ/2012 iii İç Kontrol Mevzuatı iv ÇNDEKLER 1. KAMUMALÎYÖNETMVEKONTROLKANUNU 1 2. ÇKONTROLVEÖNMALÎKONTROLELKNUSULVEESASLAR 13 3. STRATEJGELTRMEBRMLERNNÇALIMAUSULVEESASLARI

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"!

T.C. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! T.C. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi 0NE AT SÖZLE0ME TASARISI Götürü Bedel Hizmet

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/35 Ref: 4/35

SĐRKÜLER Đstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/35 Ref: 4/35 SĐRKÜLER Đstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/35 Ref: 4/35 Konu: SGK TARAFINDAN GENEL SAĞLIK SĐGORTASI VE GELĐR TESTĐ HAKKINDA GENELGE ĐLE SORU CEVAP ÇALIŞMASI YAYINLANMIŞTIR 01.01.2012 den itibaren yürürlüğe

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmelii, Resmi Gazete nin 14.03.2005 Pazartesi tarih ve 25755 Sayısında yayınlanmıtır

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmelii, Resmi Gazete nin 14.03.2005 Pazartesi tarih ve 25755 Sayısında yayınlanmıtır Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmelii, Resmi Gazete nin 14.03.2005 Pazartesi tarih ve 25755 Sayısında yayınlanmıtır Çevre ve Orman Bakanlıından: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmelii BRNC BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ÜYE Recep ERDEM Isparta Belediye Baş. Yard. (İmza) ÜYE Haldun Ziya YÜCEL İl Jandarma Komutanlığı (İmza) ÜYE

ÜYE Recep ERDEM Isparta Belediye Baş. Yard. (İmza) ÜYE Haldun Ziya YÜCEL İl Jandarma Komutanlığı (İmza) ÜYE KARAR NO : 182 KARAR TARİHİ : 27.01.2011 Isparta İli Mahalli Çevre Kurulu 27.01.2011 günü saat: 10:00 da Valilik Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı İzzet ERCAN lığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Detaylı

L MÜDÜRLÜ ÜMÜZCE SUNULAN H ZMETLERDE STEN LEN BELGELER VE B T RME SÜRELER

L MÜDÜRLÜ ÜMÜZCE SUNULAN H ZMETLERDE STEN LEN BELGELER VE B T RME SÜRELER SIRA NO L MÜDÜRLÜ ÜMÜZCE SUNULAN H ZMETLERDE STEN LEN BELGELER VE B T RME SÜRELER H ZMET N ADI NSAN KAYNAKLARI VE DESTEK H ZMETLER UBE MÜDÜRLÜ Ü BA VURUDA STENEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA SÜRES (EN

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT)

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlndan: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan+mlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; radyokomünikasyon ile telekomünikasyon ve elektrikli

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI : B.18.0.ÇYG.0.02.02-010.06-16691 28 EYLÜL 2010 KONU : Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi GENELGE (2010/14) Hava Kirliliğinin Kontrolü

Detaylı

Aada adlar, soyadlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre bir anonim irket kurulmutur.

Aada adlar, soyadlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre bir anonim irket kurulmutur. ALLANZ YAAM VE EMEKLLK A.. ESAS SÖZLEMES MADDE 1:KURULU Aada adlar, soyadlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre bir anonim irket kurulmutur.

Detaylı

TÜRKYE DE TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER THE POSITION OF TOBACCO SECTOR IN TURKEY, PROBLEMS AND SUGGESTIONS FOR SOLUTION

TÜRKYE DE TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER THE POSITION OF TOBACCO SECTOR IN TURKEY, PROBLEMS AND SUGGESTIONS FOR SOLUTION 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye TÜRKYE DE TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER ÖZET Dr. dris Özkul * Dr. Yaar Sar ** Türkiye nin tarmsal

Detaylı

SAYI : B.18.0.ÇYG.0.02.04-010.06/619 24 ŞUBAT 2011 KONU: İthal Katı Yakıtlar GENELGE (2011/4)

SAYI : B.18.0.ÇYG.0.02.04-010.06/619 24 ŞUBAT 2011 KONU: İthal Katı Yakıtlar GENELGE (2011/4) SAYI : B.18.0.ÇYG.0.02.04-010.06/619 24 ŞUBAT 2011 KONU: İthal Katı Yakıtlar GENELGE (2011/4) Bu Genelge 8/5/2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4856 Sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilât

Detaylı

SAYI : B.18.0.ÇYG.0.02.04-010.06/619 24 ŞUBAT 2011 KONU: İthal Katı Yakıtlar GENELGE (2011/4)

SAYI : B.18.0.ÇYG.0.02.04-010.06/619 24 ŞUBAT 2011 KONU: İthal Katı Yakıtlar GENELGE (2011/4) SAYI : B.18.0.ÇYG.0.02.04-010.06/619 24 ŞUBAT 2011 KONU: İthal Katı Yakıtlar GENELGE (2011/4) Bu Genelge 8/5/2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4856 Sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilât

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı