NOKTALAMA ÝÞARETLERÝ. Yazýda okumayý kolaylaþtýrmak, yanlýþ okumalarý önlemek için kullanýlan iþaretlere noktalama

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NOKTALAMA ÝÞARETLERÝ. Yazýda okumayý kolaylaþtýrmak, yanlýþ okumalarý önlemek için kullanýlan iþaretlere noktalama"

Transkript

1 NOKTALAMA ÝÞARETLERÝ Yazýda okumayý kolaylaþtýrmak, yanlýþ okumalarý önlemek için kullanýlan iþaretlere noktalama iþaretleri denir. Baþlýca noktalama iþaretlerini ve bunlarýn kullanýldýklarý yerleri öðrenelim. Nokta (.) Tamamlanmýþ cümlelerin sonuna konur: Ödevlerimi bitirince oyun oynayacaðým. Bazý kýsaltmalarýn sonuna konur. Dr. Kemal Bey'in muayenehanesi Atatürk Cad. Vatan Sok. üzerindedir. Sýra gösteren sayýlarýn sonuna konur. Derginin 16. sayfasýnda çok eðlenceli bir bulmaca var. Tarihlerin yazýlýþýnda ay ve yýl sayýlarýný birbiriden ayýrmak için konur. Ýstanbul'a tarihinde taþýndýk. Saat ve dakika sayýlarýný birbirinden ayýrmak için konur. Otobüsümüz saat 16.30'da hareket edecekmiþ. Virgül (,) Eþ görevli kelimeler ve cümleler arasýna konur. Ahmet, Can, Murat ve Erdem ayný takýmda oynuyorlarmýþ. Amcam, kahverengi saçlý, mavi gözlü, uzun boylu, geniþ omuzlu, iri bir adamdý. Uzun cümlelerde eylemi gerçekleþtiren kiþiden sonra konur. Özlem, teyzesiyle birlikte gittiði hayvanat bahçesinde yaþadýklarýný eve gelir gelmez günlüðüne yazdý. Hitap sözlerinden sonra kullanýlýr. Sevgili Arkadaþým, Sayýn Veliler, 225

2 Ýki Nokta (:) Bir cümleden sonra açýklama yapýlacaksa ya da örnek verilecekse bu cümlenin sonuna konur. Dengeli ve düzenli beslenmenin yararlarý þunlardýr: Suna, kardeþinin kulaðýna eðilip þöyle dedi: Üç Nokta (...) Herhangi bir nedenle bitmemiþ cümlelerin sonuna konur. Burada her mevsim baþka yaþanýr. Hele ilkbahar... Ünlem Ýþareti (!) Sevinç, üzüntü, korku, acý, þaþkýnlýk gibi anlýk durumlarý anlatan cümlelerden sonra konur. Dikkat et, düþeceksin! Yaþasýn! Tatile gidiyoruz. Soru Ýþareti (?) Soru bildiren cümle ya da sözlerden sonra konur. Niçin? Bunlarý sana Hande mi verdi? Kýsa Çizgi (-) Satýr sonuna sýðmayan kelimeleri birleþtirmeye yayar. Yurt sevgisini tam olarak duyabilmek için, yurdun her köþesini tanýmak ve oralarda yaþamak gerekir. Birbiriyle iliþkili kelimeler arasýna konur. Adana - Ýstanbul uçak seferleri fýrtýna nedeniyle iptal edilmiþ. Bir kelimenin hecelerini göstermek için konur. te-le-viz-yon 226

3 Týrnak Ýþareti ( ) Týrnak Ýþareti (" ") Bir kimseden ya da yazýdan olduðu gibi aktarýlan sözlerin baþýna ve sonuna konur. Atatürk'ün "Yurtta barýþ, dünyada barýþ." sözü onun dünya barýþýna verdiði önemi anlatýr. Kesme Ýþareti ( ) Özel adlara getirilen ekleri ayýrmak için kullanýlýr. Suna'nýn Hatay'dan gelen teyzesini Anýtkabir'e götüreceðiz. Sayýlara getirilen ekleri ayýrmak için kullanýlýr. 153'le 182'yi çarparsak kaç buluruz? Sýralamalarda kullanýlýr. Yarýþmada 1'inci, 2'nci ve 3'üncü olanlara sürpriz hediyeler verilecekmiþ. Kýsaltmalara getirilen ekleri ayýrmak için kullanýlýr. TEMA'nýn çalýþmalarýný takdir ediyoruz. Noktalý Virgül (;) Birbirine baðlý cümleleri ayýrmak için kullanýlýr. Bu yörede kýz çocuklarýna genellikle Ayþe, Fatma Emine; erkek çocuklarýna Ahmet, Mehmet, Murat isimleri verilirmiþ. Uzun Çizgi ( ) Yazýda konuþmalarý göstermek için kullanýlýr. Ayþe, seninle bilmece oyunu oynayalým mý? Oynayalým ama ben o oyunu bilmiyorum ki! Ben sana öðretirim ancak bu oyunu yalnýzca ikimiz oynayacaðýz. Kimseye söylemeyeceksin. Parantez (Yay Ayraç) ( () ) Cümle içinde verilen açýklayýcý bilgiler parantez içine alýnýr. Atatürk'ün Samsun'a çýktýðý tarih (19 Mayýs) millî bayram olarak kutlanýr. 227

4 Denden Ýþareti ( ) Bir yazýdaki maddelerin sýralanmasýnda veya bir çizelgede alt alta gelen ayný sözlerin veya söz gruplarýnýn tekrar yazýlmasýný önlemek için kullanýlýr. Çanakkale Ýstanbul arasý 320 kilometre " " Ýzmir " " 330 " " " " Bursa " " 280 " " " " Ankara " " 650 " " " " Bandýrma " " 170 kilometredir. Alýþtýrma 58 Aþaðýdaki cümlelerde içlerine uygun noktalama iþaretlerini yazýnýz. Gazetenin 9 sayfasýnda çok güzel bir makale okudum Baban PTT de memur olarak mý çalýþýyor Eve geldim ellerimi yýkadým üstümü deðiþtirdim Bugün öyle mutluyum ki Ah Elim çok acýdý Oh Sonunda ödevlerimi bitirdim Veli öðretmen iþbirliði hakkýnda bir yazý okudum Sütten yapýlan yiyecekler þunlardýr Tereyaðý peynir yoðurt Dünya, Güneþ in etrafýndaki dönüþünü üç yüz altmýþ beþ gün altý saatte tamamlar TDK nin yayýnlarýný sen de takip ediyor musun Atalarýmýz Ak akçe kara gün içindir demiþler Salý çarþamba perþembe günleri futbol kursuna cuma cumartesi pazartesi günleri gitar kursuna gidiyormuþ Ayþe, öðretmeninin yanýna gidip Öðretmenim size bir þey sorabilir miyim dedi Eþ sesli sesteþ kelimelerin anlamlarýný kullanýldýklarý cümlelerden bulabiliriz. Bu yýl festivalin 42 ncisi düzenlenecekmiþ. Atalarýmýz Damlaya damlaya göl olur demiþler Eve geldim annemi öptüm odama girdim ders çalýþtým 228

5 KONU TESTÝ Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde noktanýn kullanýlýþý doðrudur? A. Pazardan aldýklarýnýz kaç kg. tuttu? B. Salonunuz için kaç m. perde aldýnýz? C. T.D.K. sözlüðümü sen mi aldýn? D. Dr. Osman Bulkan ile görüþebilir miyim? 2. "Ýçi dýþý bir( ) açýk sözlü( ) dürüst bir insandýr( )" cümlesinde parantez içlerine sýrasýyla hangi noktalama iþaretleri gelmelidir? A. nokta, nokta, nokta B. virgül, virgül, ünlem iþareti C. kýsa çizgi, kýsa çizgi, nokta D. virgül, virgül, nokta 3. Aþaðýdaki cümlelerden hangisinin sonuna 4. iki nokta gelmelidir? A. Bugünlerde caným hiçbir þey yapmak istemiyor B. Þu poþetleri eve kadar taþýmama yardým eder misin C. Spor yaparken özellikle þunlara dikkat etmeliyiz D. Kardeþimi þunlarý ellememesi konusunda uyardým Elif in cümlesinde ( ) içine hangi noktalama iþareti gelmelidir? A. üç nokta B. iki nokta C. soru iþareti D. nokta Köyümüzde yediðimiz her þey doðaldýr. Hele o sütten yapýlan tereyaðýnýn kokusu( ) 5. Aþaðýdaki sözlerden hangisinin sonuna ünlem iþareti gelmez? A. Hay Allah B. Ey Türk Gençliði C. Sakýn dokunma D. Az sonra gelir 6. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde 7. parantez içine kýsa çizgi gelmelidir? A. Ýngilizce( )Türkçe sözlük almak için kýrtasiyeye gittim. B. Babam doktordur( ) bu nedenle bazý geceler nöbete kalýr. C. Eyvah( ) anneme erken geleceðim diye söz vermiþtim! D. Arzu( )dan aldýðým kitabý en geç yarýn teslim etmem gerekiyor. Öðretmenimiz, ( )Bugünün iþini yarýna býrakmayýn( ) ( ) atasözünün anlamýný açýklamamýzý istedi( ) Esra nýn cümlesinde parantez içlerine gelmesi gereken noktalama iþaretleri hangi seçenekte sýrasýyla verilmiþtir? A. (") (.) (") (.) B. (') (.) (') (.) C. (-) (.) (-) (?) D. (") (.) (") (.) 8. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde kesme iþareti yanlýþ yerde kullanýlmýþtýr? A. Kitabýmýzýn 46'ýncý sayfasýný açtýk. B. Yarýþmayý 3'üncü olarak bitirdim. C. Bu bilgiyi ansiklopedinin 17 nci cildinde bulabilirsin. D. Bu ay derginin 39'uncu sayýsý çýkacakmýþ. 229

6 9. "Mert futbol, basketbol ve tenise( ) Ayþe voleybol, yüzme ve atletizme meraklýdýr." cümlesinde parantez içine hangi noktalama iþareti gelmelidir? A. virgül B. noktalý virgül C. kýsa çizgi D. nokta 13. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde kesme iþareti yanlýþ kullanýlmýþtýr? A. Yarýn Ýzmir'den dayýmlar gelecekler. B. Tuncay'ýn boyu benden biraz uzundur. C. Dilek'lerin apartmanýna kedi girmiþ. D. Fransa'nýn baþkenti Paris'tir. 10. Çocuk kendini þöyle tanýttý( ) ( ) Adým Onur. Babamýn tayini nedeniyle Ankara( )dan geldik. Yukarýdaki yazýda parantez içlerine sýrasýyla hangi noktalama iþaretleri gelmelidir? A. (:) ( _ ) (') B. (,) ( _ ) (') C. (:) ( _ ) (,) D. ( _ ) (:) (') 11. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde parantez kullanmak gerekir? A. Ankara - Bolu kara yolu yoðun kar yaðýþý nedeniyle trafiðe kapatýlmýþ. B. Büyüklerinin sözünü dinler, onlara karþý her zaman saygýlý davranýr. C. Türkiye'nin en kalabalýk þehri Ýstanbul ülkemizin kuzeybatýsýnda yer alýr. D. Kitap okuma alýþkanlýðý küçük yaþlarda kazandýrýlýrsa kalýcý olur. 14. Aþaðýdaki cümlelerden hangisinin sonuna diðerlerinden farklý bir noktalama iþareti konulmalýdýr? A. Neden burada oturuyorsun B. Hangi meslek sana ilgi çekici geliyor C. Nereye gideceðimize karar veremedik D. Ne zamandýr köpek besliyorsun 15. "Kardeþime 23( )4( )1920 tarihinde TBMM( )nin açýldýðýný söyledim." cümlesinde ( ) olan yerlere sýrasýyla hangi noktalama iþaretleri gelmelidir? A. virgül, virgül, virgül B. nokta, nokta, kesme iþareti C. eðik çizgi, eðik çizgi, virgül D. nokta, nokta, virgül 12. Ayþe ile annesi alýþveriþe çýkacaklardý. Annesi Ayþe'ye marketten alacaklarýný söylüyor, Ayþe de listeliyordu. Ancak "paket" kelimesini defalarca yazmasý gerektiðini fark etti. Bu durumu engellemek için Ayþe hangi noktalama iþaretini kullanmalýdýr? A. denden iþareti B. virgül C. týrnak iþareti D. kýsa çizgi 230

7 YAZIM KURALLARI Bir dilin kelimelerini doðru olarak yazýya geçirmek ve bu konuda birlik saðlamak için benimsenen yazma biçimine yazým (imla) denir. Bununla ilgili kurallara da yazým kurallarý adý verilir. Dilimizi doðru kullanmak ve yazdýklarýmýzýn doðru anlaþýlmasýný saðlamak için yazým kurallarýna uymamýz gerekir. Baþlýca yazým kurallarý þunlardýr: Büyük Harflerin Kullanýldýðý Yerler Yazýda cümlelerin ilk kelimesi büyük harfle baþlar. Nokta, soru iþareti ve ünlem iþaretinden sonra gelen her cümlenin baþýnda da büyük harf kullanýlýr: Ne kitaplar var! "Küçük Prens"i okudunuz mu? Küçük bir gezegeni vardýr Küçük Prens'in. Ýþte uzayda bir gezegen ama nasýl küçük! El kadar bir yer. Küçük Prens de küçük elbet. Altýn saçlý bir çocuk. Bir yanardaðý, bir koyunu var, bir de çiçeði. Her sabah yanardaðýnýn lâvlarýný süpürüyor, koyununa ot veriyor, çiçeðini suluyor. Sonra bir gün, aklýna esiyor, uzayda yolculuða çýkýyor. Ayrý ayrý gezegenlerde bir sürü insana rastlýyor. Bu arada Küçük Prens'in yolu dünyaya düþmez mi? Þiirlerde her dizenin ilk kelimesi büyük harfle baþlar: MEMLEKET ÝSTERÝM Memleket isterim Gök mavi, dal yeþil, tarla sarý olsun; Kuþlarýn, çiçeklerin diyarý olsun. Memleket isterim Ne baþta dert, ne gönülde hasret olsun; Kardeþ kavgasýna bir nihayet olsun. Cahit Sýtký TARANCI Otuz Beþ Yaþ (Kýsaltýlmýþtýr.) Özel adlar cümlenin neresinde olursa olsun büyük harfle baþlanarak yazýlýr. Dil, din, gezegen, yýldýz, savaþ, devir, çað ve kurum adlarý özel addýr. Türkçe öðrenmek için ülkesinde kursa gidiyormuþ. Ülke halkýnýn büyük çoðunluðu Müslüman'mýþ. Güneþ'e en yakýn gezegen Merkür'dür. Kurtuluþ Savaþý halkýmýzýn dayanýþmasý sayesinde kazanýlmýþ. Bana Orta Çað'ýn hangi olayla sona erdiðini anlattý. Ankara'da bulunan Türk Tarih Kurumunun yayýnlarýný takip ediyoruz. 231

8 Mektuplarda hitap bildiren kelime ve kelime gruplarý büyük harfle baþlar: Sayýn Mehmet Ada, Deðerli Meslektaþým, Sevgili Arkadaþým, Soru Ekinin Yazýlýþý Soru eki "mi" kendinden önceki kelimeden ayrý yazýlýr. Kelimenin seslerine göre "mý, mu, mü" þeklinde kelimeye eklenir. Parka gidelim mi? Pencereyi kapattýn mý? Sorular çok mu zordu? Kardeþimi gördün mü? de Baðlacýnýn Yazýlýþý "de" baðlacý ayrý bir kelime olduðundan ayrý yazýlýr. Kendisinden önce gelen kelimenin seslerine göre "de" veya "da" þeklinde yazýlmasý doðru; "te, ta" þeklinde yazýlmasý yanlýþtýr. Yarýn da buraya geleceðiz. Ben de seninle ayný düþüncedeyim. Yaz gelse de denize girsek! Bir çay yap da içelim. Durum eki olan "-de" ile baðlaç olan "de" karýþtýrýlmalýdýr. Durum eki olan "-de" cümleden çýkarýldýðýnda cümlenin anlamý bozulurken "de" baðlacýnýn çýkarýlmasý cümlenin anlamýný bozmaz. "Eda'nýn çantasýnda oyuncaklarý da vardý." cümlesini "Eda'nýn çantasý oyuncaklarý da vardý." þeklinde yazdýðýmýzda anlamsýz bir cümle oluþur. Oysa "Eda'nýn çantasýnda oyuncaklarý vardý." cümlesi anlamlý bir cümledir. ki Baðlacýnýn Yazýlýþý "ki" baðlacý da ayrý bir kelimedir ve dolayýsýyla ayrý yazýlýr. Ses deðiþikliðine uðramaz. Her zaman "ki" þeklinde yazýlmalýdýr. Pencereyi açma ki içeriye toz girmesin. Sessiz olun ki öðretmeniniz kýzmasýn. Öyle güzel bir kardeþi var ki. Ýnan ki ben de senin kadar üzgünüm. 232

9 Ünlü Düþmesi Olan Kelimelerin Yazýlýþý Ýki heceli olup ikinci hecesinde "ý, i, u, ü" sesleri bulunan kelimelere ünlü ile baþlayan bir ekler getirildiðinde ikinci hecedeki ünlü düþer. Buna ünlü düþmesi adý verilir. boyun boyun-u boynu burun burun-u burnu aðýz aðýz-ý aðzý gönül gönül-ü gönlü devir devir-i devri Alýþtýrma 59 Aþaðýdaki metni yapýlan yazým yanlýþlarýný düzeltip yeniden yazýnýz. yanlýz çinlilerin deðil, orta ve güneydoðu asya'da yaþayanlarýn, japonlarýn hatta eskimolarýnda gözleri çekiktir. aslýnda göz yapýsý bütün Dünyada aynýdýr. farký yaratan göz kapaklarýdýr. çekik gözlü diye nitelendirilen ýrklarda gözün üzerindeki göz kapaðýnýn ikinci kývýrýmý, gözün üstüne daha çok inmiþtir. bazý teorilere göre bu kývýrým insanlarýn gözlerini yoðun kar tabakasýnýn, göz kamaþtýran ýþýðýndan korumak için bir çeþit kar gözlüðü gibi geliþmiþtir. çin'de ve öte ki bölgelerde her ne kadar yoðun kar yaðmýyorsada onlarýn atalarýnýn buzul çaðýnda kuzey de yaþadýklarý daha sonra güneye indikleri kanýtlanmýþtýr. yanlýz gözleri deðil, burunlarýda rüzgâra karþý korunmak için küçülmüþ, burun delikleri soðuðu engellemek için daralmýþtýr. ciltleride koruma amaçlý olarak yaðlýdýr. göz kapaklarýda yaðlýdýr. gözü ve iç tabakalarýný kara ve buza karþý korur. yani çekik gözlü deðil, düþük göz kapaklý, demek daha doðrudur. 233

10 Alýþtýrma 60 Aþaðýdaki cümlelerde ayrý yazýlmasý gereken "de" ve "ki"leri / iþaretiyle ayýrýnýz; birleþik yazýlmasý gereken "-de" ve "-ki"leri de iþaretiyle birleþtiriniz. Ablamýn gözleride annemin ki gibi mavidir. Akþam ki maçý beraber seyredecektik ama Ahmet'in iþi bitmediki! Sýnýf ta çýt çýkmamasý ilginçti hemde öðretmen yokken... Hakan'da bizimle gelmek istediki öyle söyledi. Arkadaþlarýnýnda onayýný almalýsýnki sonra sana kýzmasýnlar. Köþede ki kuruyemiþçiyede uðrada yüz gram fýndýk al. Hem evine gittim hemde telefon ettim, daha ne yapayýmki. Gömleðin de ki leke çýkmayýnca kuru temizleyiciye verdi. Alýþtýrma 61 Aþaðýdaki cümlelerde yanlýþ yazýlan kelimeleri bulup düzeltiniz. Sepetdeki meyvalardan bazýlarý çürüktü. Herkezi etrafýna toplayýp birþeyler anlattý. Þaþgýnlýktan ne diyeceðini bilmiyordu. Ben de sizinle gelicektim ama vazgeçtim. Annem cacýða samýsak da koyar. Çocuklarýn kirbitle oynamalarý yalnýþtýr. Gittiðimiz yerde hem eylendik hemde dinlendik. Çamaþýr makinamýz bozulunca yenisini aldýk. Patatez ve sovan almak için pazara gitti. Ananemle babanem çok iyi anlaþýrlar. Okuduðu þiyiri hepimiz çok beyendik. Durakda münübüs beklerken arkadaþýmla karþýlaþtým. 234

11 KONU TESTÝ Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde büyük harfle baþlanarak yazýlmasý gereken bir kelime küçük harflerle yazýlmýþtýr? A. Dolmabahçe sarayý boðazý süsleyen bir yapýdýr. B. Minik kedim Pamuk oyun oynamayý çok sever. C. Güneþ'in çevresinde dönen gezegenlerden biri de Mars'týr. D. Kutup Yýldýzý her zaman kuzey yönünü gösterir. 2. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde yazým yanlýþý vardýr? A. Annem komþudan biraz kahve istedi. B. Eda, arkadaþýna bir bilmece sordu. C. Bu saati bana Dayým hediye etmiþti. D. Manavdan salatalýk ve domates aldýk. 3. Aþaðýdaki cümlelerden hangisinin tüm kelimeleri doðru yazýlmýþtýr? A. Kitablarýna gözü gibi bakardý. B. Kitapýmýn bazý sayfalarý eksikti. C. Yaþadýklarýný bir kitapda toplayacakmýþ. D. Kitabýna su dökülünce çok üzüldü. 4. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde ünlü düþmesine uygun olarak yazýlmayan bir kelime vardýr? A. Merdivenlerde ayaðý kayýp düþünce alýný kanadý. B. Baþarýlý olmak için sabretmeyi de bilmelisin. C. Nehrin kýyýsýnda dinlenip bir þeyler yedik. D. Herkes fikrini serbestçe söylemekte özgürdür. 5. "Oðulunun üzülmesine gönlü razý olmadý, ona istediði oyuncaðý alýp maðazadan ayrýldýlar." cümlesinde hangi kelime yanlýþ yazýlmýþtýr? A. gönlü B. oðulunun C. oyuncaðý D. maðazadan 6. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde özel adýn yazýmý yanlýþtýr? A. Ay, Dünya'nýn uydusudur, Ay'da hava ve su yoktur. B. Türk Hava Kurumu 1925'te Atatürk'ün emriyle kurulmuþtur. C. Gülten Dayýoðlu'nun kitaplarýndan hangilerini okudun? D. Kurtuluþ savaþý sýrasýnda pek çok askerimiz þehit olmuþtur. 7. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde "ki"nin yazýmý doðrudur? A. Öyle uykusuzum ki gözlerimi açamýyorum. B. Caddede ki evlerin çoðu yeni boyandý. C. Bu yýl ki sýnava kaç öðrenci katýlacak acaba? D. Yarýn ki maçta umarým bizim takým kazanýr. 8. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde "ki" baðlaç olmadýðý hâlde kelimeden ayrý yazýlmýþtýr? A. Okulda ki baþarýmý daha da artýrmak istiyorum. B. Ümit ediyorum ki istediðiniz baþarýya ulaþýrsýnýz. C. Fazla gürültü yapmayýn ki komþular rahatsýz olmasýn. D. O kadar sevindim ki içim içime sýðmýyor. 235

12 9. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde "-de" durum eki olduðu hâlde kelimeden ayrý yazýlmýþtýr? A. Bebek bize gelse de biraz sevsek. B. Bina da her kat üç daireden oluþuyordu. C. Hemen gelin de dýþarý çýkalým. D. Teyzem de her gün yürüyüþ yaparmýþ. 13. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde hem "de" hem de "ki" doðru yazýlmýþtýr? A. Babamda gelmedi ki yemeðe oturalým. B. Evde de yiyecek hiçbir þey kalmamýþ ki! C. Bugünler de öyle çok yoruluyor ki... D. Görülüyorki sabýrlý olmak da hiç zor deðil. 10. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde yazým yanlýþý yoktur? A. Toplantýya Selin'de katýlacakmýþ. B. Ege'de doðum günümde bana kitap almýþ. C. Gözlüklerimi Bahar'da unutmuþum. D. Artýk Defne'de oyunlarýmýza katýlacak. 11. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde birden çok yazým yanlýþý vardýr? A. Evimiz de üç oda birde salon vardýr. B. Çabuk olunki geç kalmayalým. C. Uçakta ki görevliden su istedim. D. Keþke ablamda yanýmýzda olsa! 14. Aþaðýdaki tarih yazýmlarýndan hangisi yanlýþtýr? A. 22/09/2008 B C. 22 Eylül 2008 D. 22 eylül Aþaðýdaki hikâye baþlýklarýndan hangisi yanlýþ yazýlmýþtýr? A. Balonla beþ Hafta B. Yaþlý Adam ve Deniz C. DÜNYA ÇOCUKLARIN OLSA D. Ormandaki Tehlike 12. "Sokaktaki yavru kedilere öyle acýdýki hemen dolaptaki sütü bir tasa boþaltýp kapýnýn önündeki yavrularý doyurdu." cümlesinde hangi kelimeye getirilen "ki" ayrý yazýlmalýdýr? A. sokakta B. acýdý C. dolapta D. önünde 236

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B)

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B) Sosyal Bilgiler BİZ VE DEĞERLERİMİZ Hece ve Harf Bilgisi Sözlük Sırası Sözcükte Anlam Konu Kavrama Testi - 1 Ayþe nin gözleri, gördükleri karþýsýnda iri iri açýlmýþtý. Bu okul kocamandý. Köydeki eski okuluna

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇEVREMÝZDEÝ GEOMETRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

KELÝME (SÖZCÜK) Aslý da babasý gibi doktor olmak istiyor. Ýþlerimiz bitmedi ki yanýnýza gelelim. Aðabeyim uzun boyludur ama ablam kýsa boyludur.

KELÝME (SÖZCÜK) Aslý da babasý gibi doktor olmak istiyor. Ýþlerimiz bitmedi ki yanýnýza gelelim. Aðabeyim uzun boyludur ama ablam kýsa boyludur. KELÝME (SÖZCÜK) Tek baþýna anlamý olan ya da tek baþýna anlamý olmadýðý hâlde cümle içinde görev yapan ses ve ses topluluklarýna kelime (sözcük) denir. "Aslý ile Canan da öðlene kadar iþleri biterse bize

Detaylı

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN MUTLU HAFTALAR Emrah&Elvan PEKŞEN ilkok BÜYÜK HARFLERIN KULLANIMI Emir Defne Özel isimlerin ilk harfleri büyük yazılır. Cesur Yumak Nevşehir Japon Azerbaycan Ağrı Dağı Anıtkabir Cümleler her zaman büyük

Detaylı

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN MUTLU HAFTALAR Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok BÜYÜK HARFLERIN KULLANIMI Emir Defne Özel isimlerin ilk harfleri

Detaylı

C c. D d B b. G g. J j. O o. Y y Z z

C c. D d B b. G g. J j. O o. Y y Z z bilgi HARFLERİ TANIYALIM Sesleri yazıda göstermemizi sağlayan işaretlere harf denir. Dilimizde 29 farklı harf bulunmaktadır. Bu harflerin hem küçük hem de büyük şekilleri vardır. Bunlar, alfabemizde belli

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanılışı ile ilgili yanlış yapılmıştır?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanılışı ile ilgili yanlış yapılmıştır? 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konulmalıdır? A) O kadar komik değildi B) Bir daha söylemem ha C) Amcanın yaptığını duydun mu D) Ne kadar da ağlamış 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI:

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: 09.04.2010 1. Vücudumuzdaki şeker oranını aşağıdaki organlarımızdan hangisi ayarlar? A) Kalp B) Böbrek C) Karaciğer 2. Sağlıklı bir yaşam için en önemli seçenek

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

TÜRKÇE PAMUK DEDE soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 1) Aşağıdakilerden hangisi Pamuk dede nin yaptığı işlerden birisi değildir?

TÜRKÇE PAMUK DEDE soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 1) Aşağıdakilerden hangisi Pamuk dede nin yaptığı işlerden birisi değildir? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok TÜRKÇE PAMUK DEDE Pamuk dede hiç durmadan çalışıyordu. Çünkü o çalışmayı çok seviyordu. Her

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1

MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1 MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1 1. m Z, x y(mod m) ise xy=m.k, k Z olduðuna göre, aþaðýdaki eþitliklerden hangisi yanlýþtýr? 5. 3x+1 2(mod 7) olduðuna göre, x in en küçük pozitif tam sayý deðeri kaçtýr? A)

Detaylı

ASTSUBAY RÜTBE VE ÝÞARETLERÝ

ASTSUBAY RÜTBE VE ÝÞARETLERÝ ASTSUBAY RÜTBE VE ÝÞARETLERÝ Onaylayan EMEKLÝ ASSUBAYLAR Çarþamba, 07 Mayýs 2008 Son Güncelleme Çarþamba, 07 Mayýs 2008 Emekli Assubaylar-ArsivSite1 NATO üyesi ülkelerin silâhlý kuvvetlerinde görevli astsubaylarýn

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ 1- Bir gün Nasreddin Hoca şehre gelip bir arkadaşıyla birlikte handa kalmış ( ) Gece yarısı arkadaşı sormuş ( ) ( ) Hocam ( ) uyudunuz mu ( ) ( ) Buyurun bir şey mi var ( ) ( ) Biraz borç para isteyecektim

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr?

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? ünite1 TEST 1 Doðal Sayýlar Matematik 4. 10 491 375 doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? 1. Ýki milyon yüz üç bin beþ yüz bir biçiminde okunan doðal sayý aþaðýdakilerden A.

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

FARKLI DÜÞÜNMEYE YÖNLENDÝREN ÝFADELER. Okuduðumuz metinlerde ve konuþmalarýmýzda geçen bazý ifadelerden sonra düþüncenin deðiþtiðini fark ederiz.

FARKLI DÜÞÜNMEYE YÖNLENDÝREN ÝFADELER. Okuduðumuz metinlerde ve konuþmalarýmýzda geçen bazý ifadelerden sonra düþüncenin deðiþtiðini fark ederiz. FARKLI DÜÞÜNMEYE YÖNLENDÝREN ÝFADELER Okuduðumuz metinlerde ve konuþmalarýmýzda geçen bazý ifadelerden sonra düþüncenin deðiþtiðini fark ederiz. Bu ifadeler þunlardýr: ama, fakat, veya, ya da, yalnýz,

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için. Nokta (. ) Annem bana meyve getirdi.

NOKTALAMA İŞARETLERİ Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için. Nokta (. ) Annem bana meyve getirdi. Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için kullandığımız işaretlere NOKTALAMA İŞARETLERİ deriz. Nokta (. ) 1-Tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta koyarız. Annem

Detaylı

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi bilgi GEOMETRÝK ÞEKÝLLER Tacýn ve basket potasýnýn þekilleri arasýnda nasýl bir benzerlik veya fark vardýr? Tacýn þeklinde bir açýklýk varken, basket potasýnýn þekli tamamen kapalýdýr. Buradan þekillerin

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

İlk 4 soruyu metne göre cevaplayınız. 1 Metinde geçen aşağıdaki cümlelerden hangisi metnin ana fikridir?

İlk 4 soruyu metne göre cevaplayınız. 1 Metinde geçen aşağıdaki cümlelerden hangisi metnin ana fikridir? İnsanın üstünlüğü, bilime dayanarak olaylara egemen olabilmesinde ve doğa güçlerini denetim altına alabilmesindedir. Bilim; doğada ve toplumda geçerli kuralları, yasalan bulup ortaya çıkartır. Sorunların

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor.

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 6. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 36 12 6 O 1 O 2 O 3 1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 3. A = 3

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 1. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Küçük Ressam * Matematik: Sayılar da Kurala Uyar * Alıștırma-Bulmaca: Nereye Gitsek? * Gezelim-Görelim: Disneyland * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Doğa: Ayaklar * Akıl Oyunları:

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ (İMLERİ)

NOKTALAMA İŞARETLERİ (İMLERİ) NOKTLM İŞRETLERİ (İMLERİ) 1) Okuduğunuz fıkrada numaralı yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır? Virgül Nokta Ünlem Nokta İki nokta Nokta Virgül Virgül İki nokta Nokta Soru Virgül Ünlem

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir.

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir. YAZIM KURALLARI BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI *Bitmiş cümleler büyük harfle başlar. İnanmak, başarmanın yarısıdır. * Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın

Detaylı

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır?

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır? 5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) Öğle üstü bir cip gelip obanın çadırları önünde durdu. Çocuklar hemen çevresinde toplaştılar. Cipten önce veteriner, sonrada kaymakam indi. Obanın yaşlıları hemen

Detaylı

ÇIKARMA İŞLEMİ. A) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. B) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. ... c) eksilen ...

ÇIKARMA İŞLEMİ. A) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. B) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. ... c) eksilen ... ÇIKARMA İŞLEMİ A) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. B) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. a) b) c) d) 4 1 3 a) eksilen çıkan fark 3 1 b) eksilen çıkan fark c) eksilen

Detaylı

2. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 3. FASÝKÜL

2. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 3. FASÝKÜL . Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. EMA: BÝREY VE OPLUM KURÞUN KALEM (Okuma Metni) Eþ Anlamlý Kelimeler Çaðrýþtýran Kelimeler Eþ Sesli (Sesteþ) Kelimeler SÝZ ÇÝÇEKLER OPLAYIN (Þiir) Karþýlaþtýrma Zýt (Karþýt)

Detaylı

NOKTA DOÐRU. Doðru; üzerindeki iki nokta ile ya da kenarýna yazýlan küçük bir harf ile gösterilir. okunur. AB, AB veya "d" ile gösterilir.

NOKTA DOÐRU. Doðru; üzerindeki iki nokta ile ya da kenarýna yazýlan küçük bir harf ile gösterilir. okunur. AB, AB veya d ile gösterilir. bilgi NOKT DOÐRU Yollardaki þeritler, tren raylarý, iki duvarýn kesiþimi, elektrik telleri vb. doðru modelleridir. Doðru, sonsuz tane noktadan oluþtuðu için baþlangýç ve bitiþ noktasý yoktur. Gösterimi

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI T105004 ADI SOYADI NOSU UYRUĞU SINAV TARİHİ ÖĞRENCİNİN BÖLÜM Okuma Dinleme Yazma Karşılıklı Konuşma Sözlü Anlatım TOPLAM

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

SÖZ VARLIÐINDAN YARARLANMA

SÖZ VARLIÐINDAN YARARLANMA Atasözü SÖZ VARLIÐINDAN YARARLANMA Halk tarafýndan bilinip kullanýlan, tecrübelerle ortaya çýkan, söyleneni belli olmayan, kalýplaþmýþ biçimleri bulunan kýsa ve özlü sözlere atasözü denir. Aþaðýda bazý

Detaylı

0-0 Eðitim Öðretim Yýlý ANKARA ÝLÝ LÝSELER ARASI "8. AKIL OYUNLARI YARIÞMASI" Ankara Ýli Liseler Arasý 8.. Akýl Oyunlarý Yarýþmasý, Mayýs 0 tarihinde Özel Sýnav Koleji ev sahipliðinde, Sýnav Eðitim Kurumlarý,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR?

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Kendimi Tanýyorum HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Resimdeki kiþilerin fiziksel farklýlýklarý nelerdir? Ýnsanlarý birbirinden ayýran fiziksel ve duygusal özellikleri ile ilgi alanlarý vardýr. Bu farklýlýklar

Detaylı

TÜRKÇE. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B. Kalem. A. k, l, ş B. u, k, ş. C.

TÜRKÇE. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B. Kalem. A. k, l, ş B. u, k, ş. C. Ad :... TÜRKÇE Soyad :... Değerlendirme 1 Harf Bilgisi Sınıf/Nu. :... /... 1. 5. Selin Süt içmeyi seviyorum. Selin in cümlesindeki hangi sözcüğün harf sayısı en azdır? Seviyorum Süt Anne Dede Baba Yukarıda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Dört tane kart aþaðýda görüldüðü gibi sýralanmýþlardýr. Yalnýzca iki kartýn yerleri birbirleriyle deðiþtirilerek aþaðýdaki sýralamalardan hangisini elde etmek mümkün deðildir? A) B)

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru,

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru, ünite1 Geometri Matematik E 1 3. 1. þaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur?. ýþýn, B B. doðru parçasý, d. nokta,. doðru, B Y erilen açýnýn gösterimi aþaðýdakilerden hangisi olabilir?.

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012-2013 Μάθημα: Σοσρκικά

Detaylı

SÖZLÜKTEN NASIL YARARLANIRIZ?

SÖZLÜKTEN NASIL YARARLANIRIZ? bilgi SÖZLÜKTEN NASIL YARARLANIRIZ? Bir dilin veya dillerin sözcük hazinesini söyleyiş ve yazılış şekilleriyle veren, sözcüğün kökünü esas alarak, bunların başka unsurlarla kurdukları sözleri ve anlamlarını,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA 2. TEMA

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA 2. TEMA ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA BÖLÜM-1 ANLAM BÝLGÝSÝ... 10 Eþ Anlamlý (Anlamdaþ) Kelimeler... 10 Karþýt (Zýt) Anlamalý Kelimeler...11 Eþ Sesli (Sesteþ) Kelimeler...12 Yakýn Anlamlý Kelimeler...13 Ýsim (Ad)...13 Anlamlý

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - I MF TM LYS1 13 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

1.Aşağıdaki isimlere uygun sıfatkarı getiriniz.(büyük, açık, tuzlu, şekerli, soğuk, uzun,güzel, zengin)

1.Aşağıdaki isimlere uygun sıfatkarı getiriniz.(büyük, açık, tuzlu, şekerli, soğuk, uzun,güzel, zengin) Birnci vize 1.Aşağıdaki isimlere uygun sıfatkarı getiriniz.(büyük, açık, tuzlu, şekerli, soğuk, uzun,güzel, zengin) a)... su b)... otel c)... kahve ç)... çay d)... yemek e)... boylu f)... adam g)... kız

Detaylı

SİMETRİ 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Akif ile annesi, köyün kıyısında ufacık bir evde yaşıyorlardı. Evleri bir bahçenin içindeydi. Akif'in annesi bahçeye mevsimine göre

Detaylı

A) servis B) seyis C) başarı. 7. k,u,k,a,l Yukarıdaki harflerin hepsi kullanılarak aşağıdaki sözcüklerden. Al Semender

A) servis B) seyis C) başarı. 7. k,u,k,a,l Yukarıdaki harflerin hepsi kullanılarak aşağıdaki sözcüklerden. Al Semender TÜRKÇE 1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde üç tane sesli harf yoktur? A) maymun B) selam C) çiçeklik 5. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte dğerlerinden önce gelir? A) servis B) seyis C) başarı Al

Detaylı

NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA. 1. Nokta (.) Çocuklar bahçede oynuyor. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Yarışmada 1. olmuş.

NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA. 1. Nokta (.) Çocuklar bahçede oynuyor. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Yarışmada 1. olmuş. NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA 1. Nokta (.) Cümlenin sonuna konur. Çocuklar bahçede oynuyor. Kısaltmaların sonuna konur. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TÜRKÇE. Değerlendirme 1 Harf Bilgisi. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B.

TÜRKÇE. Değerlendirme 1 Harf Bilgisi. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B. Ad :... Değerlendirme 1 Harf Bilgisi 1. 5. Selin Süt içmeyi seviyorum. Selin in cümlesindeki hangi sözcüğün harf sayısı en azdır? Seviyorum Süt Anne Dede Baba Yukarıda verilen sözcüklerin hangisi sözlükte

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

Cümle Bilgisi. Cümleler Duygu İstek Haber Düşünce. Yarın teyzemler gelecek. ( haber bildiriyor.) Arkadaşımı çok seviyorum.(duygu bildirir.

Cümle Bilgisi. Cümleler Duygu İstek Haber Düşünce. Yarın teyzemler gelecek. ( haber bildiriyor.) Arkadaşımı çok seviyorum.(duygu bildirir. .com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Cümle Bilgisi Duyguları, düşünceleri, haberleri, istekleri anlatan kelime veya kelime

Detaylı