NOKTALAMA ÝÞARETLERÝ. Yazýda okumayý kolaylaþtýrmak, yanlýþ okumalarý önlemek için kullanýlan iþaretlere noktalama

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NOKTALAMA ÝÞARETLERÝ. Yazýda okumayý kolaylaþtýrmak, yanlýþ okumalarý önlemek için kullanýlan iþaretlere noktalama"

Transkript

1 NOKTALAMA ÝÞARETLERÝ Yazýda okumayý kolaylaþtýrmak, yanlýþ okumalarý önlemek için kullanýlan iþaretlere noktalama iþaretleri denir. Baþlýca noktalama iþaretlerini ve bunlarýn kullanýldýklarý yerleri öðrenelim. Nokta (.) Tamamlanmýþ cümlelerin sonuna konur: Ödevlerimi bitirince oyun oynayacaðým. Bazý kýsaltmalarýn sonuna konur. Dr. Kemal Bey'in muayenehanesi Atatürk Cad. Vatan Sok. üzerindedir. Sýra gösteren sayýlarýn sonuna konur. Derginin 16. sayfasýnda çok eðlenceli bir bulmaca var. Tarihlerin yazýlýþýnda ay ve yýl sayýlarýný birbiriden ayýrmak için konur. Ýstanbul'a tarihinde taþýndýk. Saat ve dakika sayýlarýný birbirinden ayýrmak için konur. Otobüsümüz saat 16.30'da hareket edecekmiþ. Virgül (,) Eþ görevli kelimeler ve cümleler arasýna konur. Ahmet, Can, Murat ve Erdem ayný takýmda oynuyorlarmýþ. Amcam, kahverengi saçlý, mavi gözlü, uzun boylu, geniþ omuzlu, iri bir adamdý. Uzun cümlelerde eylemi gerçekleþtiren kiþiden sonra konur. Özlem, teyzesiyle birlikte gittiði hayvanat bahçesinde yaþadýklarýný eve gelir gelmez günlüðüne yazdý. Hitap sözlerinden sonra kullanýlýr. Sevgili Arkadaþým, Sayýn Veliler, 225

2 Ýki Nokta (:) Bir cümleden sonra açýklama yapýlacaksa ya da örnek verilecekse bu cümlenin sonuna konur. Dengeli ve düzenli beslenmenin yararlarý þunlardýr: Suna, kardeþinin kulaðýna eðilip þöyle dedi: Üç Nokta (...) Herhangi bir nedenle bitmemiþ cümlelerin sonuna konur. Burada her mevsim baþka yaþanýr. Hele ilkbahar... Ünlem Ýþareti (!) Sevinç, üzüntü, korku, acý, þaþkýnlýk gibi anlýk durumlarý anlatan cümlelerden sonra konur. Dikkat et, düþeceksin! Yaþasýn! Tatile gidiyoruz. Soru Ýþareti (?) Soru bildiren cümle ya da sözlerden sonra konur. Niçin? Bunlarý sana Hande mi verdi? Kýsa Çizgi (-) Satýr sonuna sýðmayan kelimeleri birleþtirmeye yayar. Yurt sevgisini tam olarak duyabilmek için, yurdun her köþesini tanýmak ve oralarda yaþamak gerekir. Birbiriyle iliþkili kelimeler arasýna konur. Adana - Ýstanbul uçak seferleri fýrtýna nedeniyle iptal edilmiþ. Bir kelimenin hecelerini göstermek için konur. te-le-viz-yon 226

3 Týrnak Ýþareti ( ) Týrnak Ýþareti (" ") Bir kimseden ya da yazýdan olduðu gibi aktarýlan sözlerin baþýna ve sonuna konur. Atatürk'ün "Yurtta barýþ, dünyada barýþ." sözü onun dünya barýþýna verdiði önemi anlatýr. Kesme Ýþareti ( ) Özel adlara getirilen ekleri ayýrmak için kullanýlýr. Suna'nýn Hatay'dan gelen teyzesini Anýtkabir'e götüreceðiz. Sayýlara getirilen ekleri ayýrmak için kullanýlýr. 153'le 182'yi çarparsak kaç buluruz? Sýralamalarda kullanýlýr. Yarýþmada 1'inci, 2'nci ve 3'üncü olanlara sürpriz hediyeler verilecekmiþ. Kýsaltmalara getirilen ekleri ayýrmak için kullanýlýr. TEMA'nýn çalýþmalarýný takdir ediyoruz. Noktalý Virgül (;) Birbirine baðlý cümleleri ayýrmak için kullanýlýr. Bu yörede kýz çocuklarýna genellikle Ayþe, Fatma Emine; erkek çocuklarýna Ahmet, Mehmet, Murat isimleri verilirmiþ. Uzun Çizgi ( ) Yazýda konuþmalarý göstermek için kullanýlýr. Ayþe, seninle bilmece oyunu oynayalým mý? Oynayalým ama ben o oyunu bilmiyorum ki! Ben sana öðretirim ancak bu oyunu yalnýzca ikimiz oynayacaðýz. Kimseye söylemeyeceksin. Parantez (Yay Ayraç) ( () ) Cümle içinde verilen açýklayýcý bilgiler parantez içine alýnýr. Atatürk'ün Samsun'a çýktýðý tarih (19 Mayýs) millî bayram olarak kutlanýr. 227

4 Denden Ýþareti ( ) Bir yazýdaki maddelerin sýralanmasýnda veya bir çizelgede alt alta gelen ayný sözlerin veya söz gruplarýnýn tekrar yazýlmasýný önlemek için kullanýlýr. Çanakkale Ýstanbul arasý 320 kilometre " " Ýzmir " " 330 " " " " Bursa " " 280 " " " " Ankara " " 650 " " " " Bandýrma " " 170 kilometredir. Alýþtýrma 58 Aþaðýdaki cümlelerde içlerine uygun noktalama iþaretlerini yazýnýz. Gazetenin 9 sayfasýnda çok güzel bir makale okudum Baban PTT de memur olarak mý çalýþýyor Eve geldim ellerimi yýkadým üstümü deðiþtirdim Bugün öyle mutluyum ki Ah Elim çok acýdý Oh Sonunda ödevlerimi bitirdim Veli öðretmen iþbirliði hakkýnda bir yazý okudum Sütten yapýlan yiyecekler þunlardýr Tereyaðý peynir yoðurt Dünya, Güneþ in etrafýndaki dönüþünü üç yüz altmýþ beþ gün altý saatte tamamlar TDK nin yayýnlarýný sen de takip ediyor musun Atalarýmýz Ak akçe kara gün içindir demiþler Salý çarþamba perþembe günleri futbol kursuna cuma cumartesi pazartesi günleri gitar kursuna gidiyormuþ Ayþe, öðretmeninin yanýna gidip Öðretmenim size bir þey sorabilir miyim dedi Eþ sesli sesteþ kelimelerin anlamlarýný kullanýldýklarý cümlelerden bulabiliriz. Bu yýl festivalin 42 ncisi düzenlenecekmiþ. Atalarýmýz Damlaya damlaya göl olur demiþler Eve geldim annemi öptüm odama girdim ders çalýþtým 228

5 KONU TESTÝ Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde noktanýn kullanýlýþý doðrudur? A. Pazardan aldýklarýnýz kaç kg. tuttu? B. Salonunuz için kaç m. perde aldýnýz? C. T.D.K. sözlüðümü sen mi aldýn? D. Dr. Osman Bulkan ile görüþebilir miyim? 2. "Ýçi dýþý bir( ) açýk sözlü( ) dürüst bir insandýr( )" cümlesinde parantez içlerine sýrasýyla hangi noktalama iþaretleri gelmelidir? A. nokta, nokta, nokta B. virgül, virgül, ünlem iþareti C. kýsa çizgi, kýsa çizgi, nokta D. virgül, virgül, nokta 3. Aþaðýdaki cümlelerden hangisinin sonuna 4. iki nokta gelmelidir? A. Bugünlerde caným hiçbir þey yapmak istemiyor B. Þu poþetleri eve kadar taþýmama yardým eder misin C. Spor yaparken özellikle þunlara dikkat etmeliyiz D. Kardeþimi þunlarý ellememesi konusunda uyardým Elif in cümlesinde ( ) içine hangi noktalama iþareti gelmelidir? A. üç nokta B. iki nokta C. soru iþareti D. nokta Köyümüzde yediðimiz her þey doðaldýr. Hele o sütten yapýlan tereyaðýnýn kokusu( ) 5. Aþaðýdaki sözlerden hangisinin sonuna ünlem iþareti gelmez? A. Hay Allah B. Ey Türk Gençliði C. Sakýn dokunma D. Az sonra gelir 6. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde 7. parantez içine kýsa çizgi gelmelidir? A. Ýngilizce( )Türkçe sözlük almak için kýrtasiyeye gittim. B. Babam doktordur( ) bu nedenle bazý geceler nöbete kalýr. C. Eyvah( ) anneme erken geleceðim diye söz vermiþtim! D. Arzu( )dan aldýðým kitabý en geç yarýn teslim etmem gerekiyor. Öðretmenimiz, ( )Bugünün iþini yarýna býrakmayýn( ) ( ) atasözünün anlamýný açýklamamýzý istedi( ) Esra nýn cümlesinde parantez içlerine gelmesi gereken noktalama iþaretleri hangi seçenekte sýrasýyla verilmiþtir? A. (") (.) (") (.) B. (') (.) (') (.) C. (-) (.) (-) (?) D. (") (.) (") (.) 8. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde kesme iþareti yanlýþ yerde kullanýlmýþtýr? A. Kitabýmýzýn 46'ýncý sayfasýný açtýk. B. Yarýþmayý 3'üncü olarak bitirdim. C. Bu bilgiyi ansiklopedinin 17 nci cildinde bulabilirsin. D. Bu ay derginin 39'uncu sayýsý çýkacakmýþ. 229

6 9. "Mert futbol, basketbol ve tenise( ) Ayþe voleybol, yüzme ve atletizme meraklýdýr." cümlesinde parantez içine hangi noktalama iþareti gelmelidir? A. virgül B. noktalý virgül C. kýsa çizgi D. nokta 13. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde kesme iþareti yanlýþ kullanýlmýþtýr? A. Yarýn Ýzmir'den dayýmlar gelecekler. B. Tuncay'ýn boyu benden biraz uzundur. C. Dilek'lerin apartmanýna kedi girmiþ. D. Fransa'nýn baþkenti Paris'tir. 10. Çocuk kendini þöyle tanýttý( ) ( ) Adým Onur. Babamýn tayini nedeniyle Ankara( )dan geldik. Yukarýdaki yazýda parantez içlerine sýrasýyla hangi noktalama iþaretleri gelmelidir? A. (:) ( _ ) (') B. (,) ( _ ) (') C. (:) ( _ ) (,) D. ( _ ) (:) (') 11. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde parantez kullanmak gerekir? A. Ankara - Bolu kara yolu yoðun kar yaðýþý nedeniyle trafiðe kapatýlmýþ. B. Büyüklerinin sözünü dinler, onlara karþý her zaman saygýlý davranýr. C. Türkiye'nin en kalabalýk þehri Ýstanbul ülkemizin kuzeybatýsýnda yer alýr. D. Kitap okuma alýþkanlýðý küçük yaþlarda kazandýrýlýrsa kalýcý olur. 14. Aþaðýdaki cümlelerden hangisinin sonuna diðerlerinden farklý bir noktalama iþareti konulmalýdýr? A. Neden burada oturuyorsun B. Hangi meslek sana ilgi çekici geliyor C. Nereye gideceðimize karar veremedik D. Ne zamandýr köpek besliyorsun 15. "Kardeþime 23( )4( )1920 tarihinde TBMM( )nin açýldýðýný söyledim." cümlesinde ( ) olan yerlere sýrasýyla hangi noktalama iþaretleri gelmelidir? A. virgül, virgül, virgül B. nokta, nokta, kesme iþareti C. eðik çizgi, eðik çizgi, virgül D. nokta, nokta, virgül 12. Ayþe ile annesi alýþveriþe çýkacaklardý. Annesi Ayþe'ye marketten alacaklarýný söylüyor, Ayþe de listeliyordu. Ancak "paket" kelimesini defalarca yazmasý gerektiðini fark etti. Bu durumu engellemek için Ayþe hangi noktalama iþaretini kullanmalýdýr? A. denden iþareti B. virgül C. týrnak iþareti D. kýsa çizgi 230

7 YAZIM KURALLARI Bir dilin kelimelerini doðru olarak yazýya geçirmek ve bu konuda birlik saðlamak için benimsenen yazma biçimine yazým (imla) denir. Bununla ilgili kurallara da yazým kurallarý adý verilir. Dilimizi doðru kullanmak ve yazdýklarýmýzýn doðru anlaþýlmasýný saðlamak için yazým kurallarýna uymamýz gerekir. Baþlýca yazým kurallarý þunlardýr: Büyük Harflerin Kullanýldýðý Yerler Yazýda cümlelerin ilk kelimesi büyük harfle baþlar. Nokta, soru iþareti ve ünlem iþaretinden sonra gelen her cümlenin baþýnda da büyük harf kullanýlýr: Ne kitaplar var! "Küçük Prens"i okudunuz mu? Küçük bir gezegeni vardýr Küçük Prens'in. Ýþte uzayda bir gezegen ama nasýl küçük! El kadar bir yer. Küçük Prens de küçük elbet. Altýn saçlý bir çocuk. Bir yanardaðý, bir koyunu var, bir de çiçeði. Her sabah yanardaðýnýn lâvlarýný süpürüyor, koyununa ot veriyor, çiçeðini suluyor. Sonra bir gün, aklýna esiyor, uzayda yolculuða çýkýyor. Ayrý ayrý gezegenlerde bir sürü insana rastlýyor. Bu arada Küçük Prens'in yolu dünyaya düþmez mi? Þiirlerde her dizenin ilk kelimesi büyük harfle baþlar: MEMLEKET ÝSTERÝM Memleket isterim Gök mavi, dal yeþil, tarla sarý olsun; Kuþlarýn, çiçeklerin diyarý olsun. Memleket isterim Ne baþta dert, ne gönülde hasret olsun; Kardeþ kavgasýna bir nihayet olsun. Cahit Sýtký TARANCI Otuz Beþ Yaþ (Kýsaltýlmýþtýr.) Özel adlar cümlenin neresinde olursa olsun büyük harfle baþlanarak yazýlýr. Dil, din, gezegen, yýldýz, savaþ, devir, çað ve kurum adlarý özel addýr. Türkçe öðrenmek için ülkesinde kursa gidiyormuþ. Ülke halkýnýn büyük çoðunluðu Müslüman'mýþ. Güneþ'e en yakýn gezegen Merkür'dür. Kurtuluþ Savaþý halkýmýzýn dayanýþmasý sayesinde kazanýlmýþ. Bana Orta Çað'ýn hangi olayla sona erdiðini anlattý. Ankara'da bulunan Türk Tarih Kurumunun yayýnlarýný takip ediyoruz. 231

8 Mektuplarda hitap bildiren kelime ve kelime gruplarý büyük harfle baþlar: Sayýn Mehmet Ada, Deðerli Meslektaþým, Sevgili Arkadaþým, Soru Ekinin Yazýlýþý Soru eki "mi" kendinden önceki kelimeden ayrý yazýlýr. Kelimenin seslerine göre "mý, mu, mü" þeklinde kelimeye eklenir. Parka gidelim mi? Pencereyi kapattýn mý? Sorular çok mu zordu? Kardeþimi gördün mü? de Baðlacýnýn Yazýlýþý "de" baðlacý ayrý bir kelime olduðundan ayrý yazýlýr. Kendisinden önce gelen kelimenin seslerine göre "de" veya "da" þeklinde yazýlmasý doðru; "te, ta" þeklinde yazýlmasý yanlýþtýr. Yarýn da buraya geleceðiz. Ben de seninle ayný düþüncedeyim. Yaz gelse de denize girsek! Bir çay yap da içelim. Durum eki olan "-de" ile baðlaç olan "de" karýþtýrýlmalýdýr. Durum eki olan "-de" cümleden çýkarýldýðýnda cümlenin anlamý bozulurken "de" baðlacýnýn çýkarýlmasý cümlenin anlamýný bozmaz. "Eda'nýn çantasýnda oyuncaklarý da vardý." cümlesini "Eda'nýn çantasý oyuncaklarý da vardý." þeklinde yazdýðýmýzda anlamsýz bir cümle oluþur. Oysa "Eda'nýn çantasýnda oyuncaklarý vardý." cümlesi anlamlý bir cümledir. ki Baðlacýnýn Yazýlýþý "ki" baðlacý da ayrý bir kelimedir ve dolayýsýyla ayrý yazýlýr. Ses deðiþikliðine uðramaz. Her zaman "ki" þeklinde yazýlmalýdýr. Pencereyi açma ki içeriye toz girmesin. Sessiz olun ki öðretmeniniz kýzmasýn. Öyle güzel bir kardeþi var ki. Ýnan ki ben de senin kadar üzgünüm. 232

9 Ünlü Düþmesi Olan Kelimelerin Yazýlýþý Ýki heceli olup ikinci hecesinde "ý, i, u, ü" sesleri bulunan kelimelere ünlü ile baþlayan bir ekler getirildiðinde ikinci hecedeki ünlü düþer. Buna ünlü düþmesi adý verilir. boyun boyun-u boynu burun burun-u burnu aðýz aðýz-ý aðzý gönül gönül-ü gönlü devir devir-i devri Alýþtýrma 59 Aþaðýdaki metni yapýlan yazým yanlýþlarýný düzeltip yeniden yazýnýz. yanlýz çinlilerin deðil, orta ve güneydoðu asya'da yaþayanlarýn, japonlarýn hatta eskimolarýnda gözleri çekiktir. aslýnda göz yapýsý bütün Dünyada aynýdýr. farký yaratan göz kapaklarýdýr. çekik gözlü diye nitelendirilen ýrklarda gözün üzerindeki göz kapaðýnýn ikinci kývýrýmý, gözün üstüne daha çok inmiþtir. bazý teorilere göre bu kývýrým insanlarýn gözlerini yoðun kar tabakasýnýn, göz kamaþtýran ýþýðýndan korumak için bir çeþit kar gözlüðü gibi geliþmiþtir. çin'de ve öte ki bölgelerde her ne kadar yoðun kar yaðmýyorsada onlarýn atalarýnýn buzul çaðýnda kuzey de yaþadýklarý daha sonra güneye indikleri kanýtlanmýþtýr. yanlýz gözleri deðil, burunlarýda rüzgâra karþý korunmak için küçülmüþ, burun delikleri soðuðu engellemek için daralmýþtýr. ciltleride koruma amaçlý olarak yaðlýdýr. göz kapaklarýda yaðlýdýr. gözü ve iç tabakalarýný kara ve buza karþý korur. yani çekik gözlü deðil, düþük göz kapaklý, demek daha doðrudur. 233

10 Alýþtýrma 60 Aþaðýdaki cümlelerde ayrý yazýlmasý gereken "de" ve "ki"leri / iþaretiyle ayýrýnýz; birleþik yazýlmasý gereken "-de" ve "-ki"leri de iþaretiyle birleþtiriniz. Ablamýn gözleride annemin ki gibi mavidir. Akþam ki maçý beraber seyredecektik ama Ahmet'in iþi bitmediki! Sýnýf ta çýt çýkmamasý ilginçti hemde öðretmen yokken... Hakan'da bizimle gelmek istediki öyle söyledi. Arkadaþlarýnýnda onayýný almalýsýnki sonra sana kýzmasýnlar. Köþede ki kuruyemiþçiyede uðrada yüz gram fýndýk al. Hem evine gittim hemde telefon ettim, daha ne yapayýmki. Gömleðin de ki leke çýkmayýnca kuru temizleyiciye verdi. Alýþtýrma 61 Aþaðýdaki cümlelerde yanlýþ yazýlan kelimeleri bulup düzeltiniz. Sepetdeki meyvalardan bazýlarý çürüktü. Herkezi etrafýna toplayýp birþeyler anlattý. Þaþgýnlýktan ne diyeceðini bilmiyordu. Ben de sizinle gelicektim ama vazgeçtim. Annem cacýða samýsak da koyar. Çocuklarýn kirbitle oynamalarý yalnýþtýr. Gittiðimiz yerde hem eylendik hemde dinlendik. Çamaþýr makinamýz bozulunca yenisini aldýk. Patatez ve sovan almak için pazara gitti. Ananemle babanem çok iyi anlaþýrlar. Okuduðu þiyiri hepimiz çok beyendik. Durakda münübüs beklerken arkadaþýmla karþýlaþtým. 234

11 KONU TESTÝ Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde büyük harfle baþlanarak yazýlmasý gereken bir kelime küçük harflerle yazýlmýþtýr? A. Dolmabahçe sarayý boðazý süsleyen bir yapýdýr. B. Minik kedim Pamuk oyun oynamayý çok sever. C. Güneþ'in çevresinde dönen gezegenlerden biri de Mars'týr. D. Kutup Yýldýzý her zaman kuzey yönünü gösterir. 2. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde yazým yanlýþý vardýr? A. Annem komþudan biraz kahve istedi. B. Eda, arkadaþýna bir bilmece sordu. C. Bu saati bana Dayým hediye etmiþti. D. Manavdan salatalýk ve domates aldýk. 3. Aþaðýdaki cümlelerden hangisinin tüm kelimeleri doðru yazýlmýþtýr? A. Kitablarýna gözü gibi bakardý. B. Kitapýmýn bazý sayfalarý eksikti. C. Yaþadýklarýný bir kitapda toplayacakmýþ. D. Kitabýna su dökülünce çok üzüldü. 4. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde ünlü düþmesine uygun olarak yazýlmayan bir kelime vardýr? A. Merdivenlerde ayaðý kayýp düþünce alýný kanadý. B. Baþarýlý olmak için sabretmeyi de bilmelisin. C. Nehrin kýyýsýnda dinlenip bir þeyler yedik. D. Herkes fikrini serbestçe söylemekte özgürdür. 5. "Oðulunun üzülmesine gönlü razý olmadý, ona istediði oyuncaðý alýp maðazadan ayrýldýlar." cümlesinde hangi kelime yanlýþ yazýlmýþtýr? A. gönlü B. oðulunun C. oyuncaðý D. maðazadan 6. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde özel adýn yazýmý yanlýþtýr? A. Ay, Dünya'nýn uydusudur, Ay'da hava ve su yoktur. B. Türk Hava Kurumu 1925'te Atatürk'ün emriyle kurulmuþtur. C. Gülten Dayýoðlu'nun kitaplarýndan hangilerini okudun? D. Kurtuluþ savaþý sýrasýnda pek çok askerimiz þehit olmuþtur. 7. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde "ki"nin yazýmý doðrudur? A. Öyle uykusuzum ki gözlerimi açamýyorum. B. Caddede ki evlerin çoðu yeni boyandý. C. Bu yýl ki sýnava kaç öðrenci katýlacak acaba? D. Yarýn ki maçta umarým bizim takým kazanýr. 8. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde "ki" baðlaç olmadýðý hâlde kelimeden ayrý yazýlmýþtýr? A. Okulda ki baþarýmý daha da artýrmak istiyorum. B. Ümit ediyorum ki istediðiniz baþarýya ulaþýrsýnýz. C. Fazla gürültü yapmayýn ki komþular rahatsýz olmasýn. D. O kadar sevindim ki içim içime sýðmýyor. 235

12 9. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde "-de" durum eki olduðu hâlde kelimeden ayrý yazýlmýþtýr? A. Bebek bize gelse de biraz sevsek. B. Bina da her kat üç daireden oluþuyordu. C. Hemen gelin de dýþarý çýkalým. D. Teyzem de her gün yürüyüþ yaparmýþ. 13. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde hem "de" hem de "ki" doðru yazýlmýþtýr? A. Babamda gelmedi ki yemeðe oturalým. B. Evde de yiyecek hiçbir þey kalmamýþ ki! C. Bugünler de öyle çok yoruluyor ki... D. Görülüyorki sabýrlý olmak da hiç zor deðil. 10. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde yazým yanlýþý yoktur? A. Toplantýya Selin'de katýlacakmýþ. B. Ege'de doðum günümde bana kitap almýþ. C. Gözlüklerimi Bahar'da unutmuþum. D. Artýk Defne'de oyunlarýmýza katýlacak. 11. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde birden çok yazým yanlýþý vardýr? A. Evimiz de üç oda birde salon vardýr. B. Çabuk olunki geç kalmayalým. C. Uçakta ki görevliden su istedim. D. Keþke ablamda yanýmýzda olsa! 14. Aþaðýdaki tarih yazýmlarýndan hangisi yanlýþtýr? A. 22/09/2008 B C. 22 Eylül 2008 D. 22 eylül Aþaðýdaki hikâye baþlýklarýndan hangisi yanlýþ yazýlmýþtýr? A. Balonla beþ Hafta B. Yaþlý Adam ve Deniz C. DÜNYA ÇOCUKLARIN OLSA D. Ormandaki Tehlike 12. "Sokaktaki yavru kedilere öyle acýdýki hemen dolaptaki sütü bir tasa boþaltýp kapýnýn önündeki yavrularý doyurdu." cümlesinde hangi kelimeye getirilen "ki" ayrý yazýlmalýdýr? A. sokakta B. acýdý C. dolapta D. önünde 236

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ...... Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette,

Detaylı

Türkçe. 6.-7.-8. Sýnýf. Kýbrýs'ta. eniz Kolonileri. Kýbrýs Adasý. Ýletiþim. Zaman ve Mekan. Duygular ve Hayaller. Güzel Sanatlar.

Türkçe. 6.-7.-8. Sýnýf. Kýbrýs'ta. eniz Kolonileri. Kýbrýs Adasý. Ýletiþim. Zaman ve Mekan. Duygular ve Hayaller. Güzel Sanatlar. Sevgi Kýbrýs'ta eniz Kolonileri Kýbrýs Adasý Okuma Kültürü Ýletiþim Harit Zaman ve Mekan Duygular ve Hayaller Kýbrýs'ta Ýngiltere Krallýðý Ortaçaðda Kýbrýs Ýletiþim ve Güzel Sanatlar 6.-7.-8. Sýnýf Türkçe

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ............ Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ANLAM BÝLGÝSÝ...13 YAZIM BÝLGÝSÝ...23 DÝL BÝLGÝSÝ...25 ANLAM BÝLGÝSÝ...27 YAZIM BÝLGÝSÝ...37 DÝL BÝLGÝSÝ...39 ANLAM BÝLGÝSÝ...

ÝÇÝNDEKÝLER ANLAM BÝLGÝSÝ...13 YAZIM BÝLGÝSÝ...23 DÝL BÝLGÝSÝ...25 ANLAM BÝLGÝSÝ...27 YAZIM BÝLGÝSÝ...37 DÝL BÝLGÝSÝ...39 ANLAM BÝLGÝSÝ... ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE 1. TEMA ANLAM BÝLGÝSÝ...................................................................................13 YAZIM BÝLGÝSÝ....................................................................................23

Detaylı

MANTIK AKIL OYUNLARI

MANTIK AKIL OYUNLARI D Ý K K A T Ç O K Ö N E M L Ý N O T : Bu e-kitap Beyin Gücü dergisinin Eylül ayý hediyesidir. Kitap her dergi için sadece bir kez indirilebilinir. Hiç bir þekilde baþkalarýna daðýtýlamaz ve hiç bir ortamda

Detaylı

Ömür Diyorlar Buna. Ayfer Tunç

Ömür Diyorlar Buna. Ayfer Tunç Ömür Diyorlar Buna Ayfer Tunç yaþantý www.altkitap.com yaþantý Ömür Diyorlar Buna Ayfer Tunç "Bitmez tükenmez bu dert, ömür diyorlar buna Bu gece mehtab gibi aþkým da bitse suda. Gönlüm uyusun sesinde,

Detaylı

Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü

Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü www.altkitap.com öykü Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan altkitap - öykü 8 Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan Eylül 2003 Yayýna Hazýrlayan: Ayfer Tunç

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı

Seslenis. 15 Mart 2011 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:108. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Yayýnýdýr

Seslenis. 15 Mart 2011 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:108. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Yayýnýdýr Seslenis Ben yaþayabilmek için mutlaka baðýmsýz bir milletin evlâdý kalmalýyým. Bu sebeple milli baðýmsýzlýk bence bir hayat meselesidir. ATATÜRK 15 Mart 2011 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:108

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE MATEMATÝK. 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik, Varlýðýn Adý...11. 2. TEMA Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam...

ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE MATEMATÝK. 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik, Varlýðýn Adý...11. 2. TEMA Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam... ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik, Varlýðýn Adý....................................................11 Neden-Sonuç Cümlesi, Kurallý ve Anlamlý Cümle, Deyimler, Atasözleri..................................15

Detaylı

PazaR. Nil. Yeni Bir Hollywood Senaryosu (mu?): BALTIK KIYILARINA. Ýstanbul'a veda... SINIF MÜCADELELERÝ VE KAMU BORÇLARI

PazaR. Nil. Yeni Bir Hollywood Senaryosu (mu?): BALTIK KIYILARINA. Ýstanbul'a veda... SINIF MÜCADELELERÝ VE KAMU BORÇLARI PazaR Tarih: 12 Eylül 2010 YIL: (5) SAYI: (284) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Yeni Bir Hollywood Senaryosu (mu?): Batý Nil Virüsü n Emre Zeytinoðlu Ýstanbul'a veda... Diyarbakýr Cezaevi ni yýkmak 12

Detaylı

Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek

Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek Kaptanlar Grup Metropol Alýþveriþ Merkezini satýn aldý. Dün gerçekleþtirilen devir teslim törenine Kaptan Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Yakup Kaptan,

Detaylı

BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK. Ayfer Tunç

BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK. Ayfer Tunç BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK Ayfer Tunç www.altkitap.com BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK Ayfer Tunç altkitap - anlatý 2 BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK Ayfer Tunç Ocak 2001 Yayýna

Detaylı

GELENEKTEN ÇAÐDAÞA AKYAKA-GÖKOVA MÝMARÝSÝ NAÝL ÇAKIRHAN GÜNLERÝ. Yýl: 2 Sayý: 14 Eylül 2009 Ücretsizdir. aks-akyaka@hotmail.com

GELENEKTEN ÇAÐDAÞA AKYAKA-GÖKOVA MÝMARÝSÝ NAÝL ÇAKIRHAN GÜNLERÝ. Yýl: 2 Sayý: 14 Eylül 2009 Ücretsizdir. aks-akyaka@hotmail.com Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 aks-akyaka@hotmail.com SELÇUK ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. GELENEKSEL ANADOLU MÝMARÝSÝNDEN GÜNÜMÜZE KALANLAR VE NAÝL ÇAKIRHAN 1950'li yýllarda

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:109 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

Aykýrýlýðý doðumuyla birlikte baþlar sanki. Doðum kaydý, nüfus

Aykýrýlýðý doðumuyla birlikte baþlar sanki. Doðum kaydý, nüfus BÝLDÝK YAÞAMA AYKIRI BÝR DURUÞ; DURSUN AKÇAM Aykýrýlýðý doðumuyla birlikte baþlar sanki. Doðum kaydý, nüfus cüzdaný, kendisiyle ilgili bilgi veren kitap tanýtýmlarý, ansiklopediler doðum tarihi olarak

Detaylı

PazaR. benzemeyen þiir benzetmesi. "Cuma" bize sempatik gelir ama. Kana susayan prenslerden önce ne vardý ki? Hangi sevgi?

PazaR. benzemeyen þiir benzetmesi. Cuma bize sempatik gelir ama. Kana susayan prenslerden önce ne vardý ki? Hangi sevgi? PazaR Tarih: 31 Ekim 2010 YIL: (5) SAYI: (291) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ "Cuma" bize sempatik gelir ama n Emre Zeytinoðlu Hangi sevgi? Hangi kötülük? n Ümit Ýnatçý Hayatýn çiçeksiz avlusunda solar

Detaylı

Konumlandýrmalar. Ahmet Önel. anlatý

Konumlandýrmalar. Ahmet Önel. anlatý Konumlandýrmalar Ahmet Önel anlatý www.altkitap.com anlatý Konumlandýrmalar Ahmet Önel altkitap - anlatý 6 Konumlandýrmalar Ahmet Önel Kasým 2002 Yayýna Hazýrlayan: Yekta Kopan Düzelti: Yekta Kopan Tasarým:

Detaylı

kardelenseckisi@gmail.com

kardelenseckisi@gmail.com Allah ým bana çukulata, sakýz, mama ve bol bol bez ver emi Allah ým... 13-14-15-16. SAYILAR ÞUBAT MART NÝSAN MAYIS kardelenseckisi@gmail.com ! 2006 # Aydýn 3 Çok amaçlý program cd si, www.aydin.gov.tr

Detaylı

ÜLKESÝZ VE GÝYSÝSÝZ. Dilsiz Uþak Nehir Demirel. Oscar baþým sýzlýyor. UÇUÞ TECRÜBENÝZ NE KADAR SÝZÝN? Ýpek Ýbretler. Fatma Akilhoca.

ÜLKESÝZ VE GÝYSÝSÝZ. Dilsiz Uþak Nehir Demirel. Oscar baþým sýzlýyor. UÇUÞ TECRÜBENÝZ NE KADAR SÝZÝN? Ýpek Ýbretler. Fatma Akilhoca. PazaR Tarih: 26 Nisan 2015 YIL:(9) SAYI: 513 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ UÇUÞ TECRÜBENÝZ NE KADAR SÝZÝN? Fatma Akilhoca Dilsiz Uþak Nehir Demirel ÜLKESÝZ VE GÝYSÝSÝZ Oscar baþým sýzlýyor. Lev Atikoðlu

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Þevket SEZER - Yalçýn LÝMON Tashih Ekrem KAFTAN

Detaylı

Cazname I. Tunçel Gülsoy

Cazname I. Tunçel Gülsoy Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy www.altkitap.com Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy altkitap - deneme 3 Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy Þubat 2001 Yayýna Hazýrlayan: Düzelti:

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

'Psikolojik gerildim narsistik bozuldum!' "Kýsaca, Recep Tayyip Erdoðan'ýn akýl saðlýðý durumunun bilirkiþilerce rapor edilmesini talep ederim.

'Psikolojik gerildim narsistik bozuldum!' Kýsaca, Recep Tayyip Erdoðan'ýn akýl saðlýðý durumunun bilirkiþilerce rapor edilmesini talep ederim. PazaR Tarih: 5 Nisan 2015 YIL:(9) SAYI: 511 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Altýoklar'dan manifesto gibi savunma: "Kýsaca, Recep Tayyip Erdoðan'ýn akýl saðlýðý durumunun bilirkiþilerce rapor edilmesini

Detaylı

DÝL VE ANLATIM 10. SINIF

DÝL VE ANLATIM 10. SINIF ORTAÖÐRETÝM DÝL VE ANLATIM 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI DÖRDÜNCÜ BASKI., 2014 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI......: 5011 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ...: 1503 14.?.Y.0002.4136 Her

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN -

Detaylı

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ 1. Bu testte 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz. 1. (I) Roman bize yeni bir dünyanýn kapýsýný açar, biz de yaþamýmýzýn

Detaylı

Akýncý, Newroz için adada bulunan HDP Mardin Milletvekili Gülser Yýldýrým'la sohbet etti... TANIÞIYOR MUYUZ? KIBRIS SORUNU ÇÖZÜLMELÝDÝR (2)

Akýncý, Newroz için adada bulunan HDP Mardin Milletvekili Gülser Yýldýrým'la sohbet etti... TANIÞIYOR MUYUZ? KIBRIS SORUNU ÇÖZÜLMELÝDÝR (2) Kadýnlar polis tarafýndan fena halde dövüldü Tremeþe'deki evde... Kadýna karþý þiddete hayýr diyen kahramanlarýmýz nerde? Kocasý döverse hayýr da, polis döverse tamam mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

TÜRK EDEBİYATI 9. SINIF DERS KİTABI DEVLET KİTAPLARI YAZARLAR KOMİSYON

TÜRK EDEBİYATI 9. SINIF DERS KİTABI DEVLET KİTAPLARI YAZARLAR KOMİSYON TÜRK EDEBİYATI 9. SINIF DERS KİTABI YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2013 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI..................................... : 5008 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ..............................................

Detaylı