~ç!y~k ~u!ar f.a!>ha~b~m~e~s~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "~ç!y~k ~u!ar f.a!>ha~b~m~e~s~"

Transkript

1 ~ç!y~k ~u!ar f.a!>ha~b~m~e~s~ International and Quarterly Journal of Folklore Reyue Internationale et Trimestrielle des Artd et Traditions Populaires. CiltNolume/Tome: 8 Yıl1Year/Annee: 15 Sayı/Number/Nombre: 60 Kış /Winter /Hioer:?003 ISSN İÇİNDEKİLER i Oorıeorıe«i So/tl.Tnaire Hakem Kurulu ieditorialboard i Comited ExfJ'Jrt t' 3 Birkaç Söz/Forewordl Par l'ediieur.4 M. ÖcalOOUZ Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı'nın Özgeçmişi/A Short Biographyof Prof.Dr. Ethem Ruhi Fığlal,ICurriculum Vitaedu Professeur Ethem Ruhi F,glal, 6 Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlah'nın Bilimsel Çalışmalarından SeçmelerlSelected ScientificWork. of Prof.Dr. Ethem Ruhi Fığlal, i Quelque.etudesdu Professeur Ethem Ruhi F,gıal, 8 Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlah ile Söyleşi/An Interviewwith Prof.Dr. Ethem Ruhi F,glal,iReportage avec le Professeur Ethem Ruhi Fı.Alal' 14 Yard. Doç. Dr.AliA ÇINAR Muallim Cevdet ve Oğuzname/Muallim Cevdetand OğuznameiMuallim Cevdetet l'oğuzname 35 Prof.Dr.Ahmet B. ERCILASUN Dirse Han Oğlu Buğaç Han Hikayesi/The Story of Buğaç Han the Son of DirseHan in the Bookof DedeKorkutIle Recitde BuAaçKhan.fils de DirseKhan.47 Prof. Dr.Himmet UÇ Türk Halk Tiyatrolarımn Gelişme EvrelerilEvolution Periods of Turkish Faik Theaiers]Lesphases de!'evolutian du tmdtre populaire turc 57 Prof. Dr.Ahmet PlRVERD100LU Halkbilim Araştırmalarında Üçüncü Boyut/Third Dimension in FoIkWre StudiesiLa'troisiemedimension dans lesrecherches folkloriques 72 Doç. Dr. Metinsstc: Anadolu'da Yağmur Duasına Bağlı Olarak Oynanan Bir Oyun: "Çömçeli GeIin"IAnAnatolianFoIk Game Relatedto Rain Prayers:"Çömçeli Gelin'/"ÇömçeliGelin': Unjeu lie lı la prierepour la pluie en Anatolie 78 Doç. Dr. Esma ŞIMŞEK Yozgat ve Yöresinde Bazı Şamaııik ve Kozmogonik İnançlar/On Same of the Shamanistic and Cosmogonic Belief. in and Around the Cityof Yozgati Croyanceschamaniques et coemogoniques dans la region de Yozgat 88 Doç. Dr. HayrettinRAYMAN Tezkirelerde Şiirin Ahengini Belirten Kelimeler Üzerine/On the HarmonyCreatingPoetic Words in Tezkires!A propoede. motoqui definls.ent la musicaliie de la poesie dan. le. biographiestraditionnelle 110 Doç. Dr.Filiz KlUÇ Atasözlerinde Anlam Kaymaları. Zamana Bağlı Anlam ve Coğrafi Mekan Kayıpları/The Meaning Changein Prooerbs and the MeaningDepended On the Ero and the Looee of Geographieal PlaceiChangements et pertesde.ignirıcation Ile. au temps et lı l'espacegeographique de prouerbe 116. Doç. Dr. Osman Kemal KAYRA. 1

2 TÜRK DÜGÜNLERiNDE GERDEK SONRASı DUVAK GELENEGi The "Duvak" Traditlon, whlch Takes Places Following the Wedding Ceremony, In Turkish Wedding Ceremony Traditlon du voile nuptlal apres les noces en Turquie Doç. Dr. Neriiı KÖSE- ÖZET Günümüzde Anadolu Türkler'inde yaşayan ve gerdeğin ertesi günü düzenlenen bu tören giderek eski canlılığını yitirmektedir. Çeşitli yörelere göre farklı adlarla anılan "duvak" töreni, İslamiyetle birlikte değer yargılarımızdakideğişmenin de izlerini taşıması açısından son derece dikkat çekicidir. Anahtar Kelimeler:. Duvak, Yüzaçma, Magar sofrası, Cuma günü, Duvak indirme, Gelin sabahı, Paça günü, Gelin sofrası, Cumalık, Gelin ertesi RESUMEE Cette eeremonie organise'e de nos jours chez les Turcs Anatoliens est en train de perdre sa vivacite. La eeremonie de Voile de Mariee qu'on appelle par des noms differents selon les regions attire rattention'par le fait qu'elle enferrne les vestiges du changement dans nos jugements de valeur avec t,1slamisme. Mots-cles: Voile de la marie'e, Ouvrir le voile de la marie'e, Table de magar, Jour de vendredi, Enlevement du voile de la marie'e, Matin de mariee, Jour de soupe a'lajambe be mouton, Table de marie'e, Pour vendredi, Lendemain de marie'e, Bir milletin dili, tarihi, coğrafyası, edebiyatı, sosyal ve siyasi yapısı, hayat tarzı vb. unsurlarıyla ilgili gelenek ve görenekleri, inanç ve pratikler, maddi ve manevi değerleriyle sözlü ürünlerinden oluşan kültür, bir bütündür. Geçmişte ya da bugün ortak bir tarihin,.coğrafyanın, dil ve edebiyatın vb. kısacası birlikte geçmiş ya da geçmekte olan hayatın izlerini taşıyanbu hususların milletlerin birlik ve beraberliğini sağlamaktaki rolü, inkar edilemez. Çünkü kültür unsurları, bir milleti meydana getiren İnsan toplulukları geçmişteki ortaklık ruhunu koruduklarısürece yaşarlar. ( Türkler için de aynı durum söz konusudur. Nitekim uzun zaman ortak bir coğrafyayı, dili, tarihi vb. paylaşan Türk boylarının bir kısmı çeşitli sebeplerle Orta Asya'dan ayrıldıktan sonra da gelenek ve göreneklerinin ekseriyetini saklamışlar, günümüze kadar getirmişlerdir. Bilhassainsan hayatınınüç büyükdöneminden en önemlisi olan "düğün" (Evliyaoğlu-Baykurt, s.60-61) ile ilgili olanlan, bu konuda çok büyük bir görev üstlenmişlerdir. Bunda toplumun en küçük birimi olarak kabul edilen "aile" (Sayın, s:2)nin oturduğu temelin, onun sağlıklı ve uzun süre devamında etkili olacağının düşünülmesi kadar Türkler'in geçmiş hayatlarındaki Türk Ailesi'nin top- Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi 92

3 Milli Fo1klor, 2003, Yıl 15, Sayı 60 lumdaki yeri ve önemi de büyük bir rol. oynamıştır. Çünkü eski Türkler'de ordu ile millet, aynıidi ve her ikisinin temelini de"aile" oluşturmaktaydı (Ögel, s:239). Ancak milletlerin herhangi bir sebeple bir arada bulunduklarıkültür daireleri, onların geçmişten bugüne getirdikleri gelenek, görenek ve inançlanyla bunların yerine getirilmesinde başvurulan pratiklerin az ya da çok değişmesine, bazı unsurların ilave edilmesine ya da yenilerinin ortaya çıkmasına sebep olmuş, düğün sırasında görülen aşamalano da bu değişim. ve gelişmeden nasibini almasına yol açmıştır. İşte, yazımızın konusunu teşkil eden, Orta Asya Türk Boylanyla Anadolu ve Trakya'nın bazı bölgelerinde karşımıza çıkan ve gerdeğin ertesi günü tertip edilen "duvak" töreni de, bu tür bir uygulamadır. "Genel olarak gelinlerin başlarını ve yüzlerini kapayan örtü" ve "çömlek ağızlarını kapayan kapak" olarak bilinen bu kelime Kazaklarda "tumak" (kış başlığı), Bulgarlarda "devak", Sırplarda "düvak", Özbeklerde "tuvok" (kapak), Kırgızlarda "tubak" (kapak), Uygurlarda "tuvak" (kapak) anlamlarını taşır. Türkçe'de ise "tuvak">"duvak" şeklinde değişmiştir. (Eren I,) Rasiinen ise bu kelimenin "duvak" olduğunu ve "yüz örtüsü" anlamına geldiğini söyler. (Rasanen) Söz konusu terimin "tuğ + ak" kelimelerinden meydana geldiğini, "küçük tuğ" anlamında olduğunu ifade eden Hasan Eren'in yamsıra (Eren II).Tietze"duvak"ın "gelin alayında gelinin yüzünü bürüyen örtü" olup, Türk dillerinde "tubak" veya "tumak" şeklinde, "kürk", "kalpak" anlamlarında yaşadığım açıklar (Tietze). Tarama sözlüğüne göre bu kelime "tuvak" (Peçe)tır ve Farsça'da "rüy-püş" (yüz örtüsü), Arapça'da "Burka" "hıdr" (perde) olarak biinmektedir (Tarama Sözlüğü, S.3864). Değişik yörelere göre ayrı adlar alan "duvak" teriminin söyleyişindekibu çeşitlilik, törene adını veren "gelin başı"nm yapılışında da görülmektedir. Nitekim bugün Türk düğünlerinde gerdeğin ertesi sabahtan itibaren başlayanve düğünün en son aşamasını teşkil eden "duvak"ı ifa<fe eden gelin başı, iki şekilde karşımıza çıkmaktadır: L.Baş bağlama, 2.Duvak (Bu konuda daha geniş bilgi için bkz.: Ruhi Kara, Erzincan Düğünlerinde Gelin-Güvey Motifi (Kına Gecesi ve Gelin Başı Bağlama Töreni), III. MilletlerarasıTürk Halk Edebiyatıve FoIklorü Kongresi Bildirileri, 1995, Konya.) Şekli ve söyleyişi ne olursa olsun, düğünün son uygulamalanndan biri olan bu gelenek çiftlerin karı-koca olması, gelinin bak.ireliğini ispat etmesi halinde tertip edilen bir törendir. Gerdek sabahı kadınların (genellikle oğlan tarafından biri olup sözü dinlenen, akıllı biridir vedüğünde sağdıç olarak da görev yapmıştır) gelinin yatağını toplayıp çarşafta gördüğü değişikliklere.bakarak verdikleri kararla düzenlenen bu törende eşlerin birbirleriyle birleşmelerinden ziyade "genç kızın namusunu, şeref ve haysiyetini koruyarak gelin olması" fikri daha çok ön planda yer almaktadır. Aslında "duvak" nikahtan önce gelinin beline bağlanan gayret-bakaret kuşağıile de aym anlama gelmektedir. Zira kızın babası, dayısı, ağabeyi "duvak"ı örterlerken bir anlamda kız üzerindeki velayet haklarını da damada teslim etmiş sayılırlar. "Duvak" eski Türklerde "duvak", kırmızı idi. Hatta gelinlik ile damadın katıımı da kırmızı kumaştan yapılırdı. Nitekim bugün Anadolu'nun ve Trak- 93 L

4 Milli Folklor, 2003, Yıl 15, Sayı 60 ya'nın bazı kesimlerinde kırmızı gelinlik giymiş hanımlar olduğu kına örtülerinin kırmızıdan yapıldığı gözönüne alınırsa, "Türk'ün gözü aldadır" atasözünün asıl anlamı anlaşılmış olur. Alıcak İslamiyet'le birlikte duvak genç kızlığın, bekaretin sembolü sayılmış; hatta bakire olmayan bayanlarınduvak takmalan ayıp bile sayılmıştır. Günümüzde ikinci kez evlenen kadınların "gelinbaşı" olarak tülden örtfi yerine az süslü bir başlık ya da çiçek takmalannın sebebi budur. Bugün ekonomik ve kültürel ilişkilerin, göçlerin vb. büyük birrol oyiıadığı, özellikle yabancı büyük ülkelerle aramızda gelişen bu hareketli durum hayatımızın her safhasında olduğu gibi, düğün merasimimizin bu aşamasında da etkisini hissettirmektedir. Nitekim uzunca bir dönem önemini koruyan "bekaret" meselesi bu gün bilhassa kültürel değişimin hızlı olarak seyrettiği büyük şehirlerimizde ve batı ile teması fazla olan yerleşim merkezlerimizde eski cazibesini yitirmiş durumdadır. Bu sebeple "gelinin bakireliğinin bir simgesi" olarak "duvak" (veya baş bağlama) töreni de giderek tarihe kanşmakta; duvak adı sadece "gelin başı"nı ifade edenbirkavram niteliğini kazanmaktadır. Bir' anlamda "gelinin yüz aldığını"ifade edilen bu uygulama günümüzde eski önemini kay-. betmiş görünmektedir. Bütün bunlara rağmen bazı yörelerimizde hala uygulandığını gördüğümüz bu geleneğin uzak ve yakın tarihimizi günümüze taşıyan, bir döneme damgasını vurduğu bilinen değer yargılanmızdanbiri olması dolayısıyla araştırmalarımızı o yönde yoğunlaştırdık. O nedenle Anadolu, Trakya ve Orta AEya Türk Cumhuriyetleri'nin çeşitli kesimlerinden gelmiş öğrencilerimizden kırk sekizinin yaptıklan derlemelere bakarak "duvak"ıngünümüzdeki durumunu, çeşitli yönlerden değerlendirmeye çalıştık. Bu arada incelemeye çalıştığımız bu hususların yanlanna da, makalenin sonuna aldığımız ve kaynak kişilere verdiğimiz numaralan, bunlardan aldığımız bilgi numaralan olarak. kaydettiğimizi belirtmek istiyoruz. Elde ettiğimiz bilgilere göre: *Araştışma yaptığımız yörelerden [Marmaris- Merkez (43), Marmaris- Osmaniye Köyü (31», [Ödemiş Yeniceköy (42), Demirci Köyü (35), Klavuzlar Köyü (21)), [Bergama (3)], [Üsküp-Dirjilova Köyü (40)], [Kütahya (41)], [Rize-Çayeli Uzundere köyü (39)], [Manisa (38) Akhisar (12)], [Sancaklı-Bozköy (4), Merkez (1), Caherfakılı (23)], [Edime-Keşan (37)], [Çankırı-Baykuş Köyü (36)], [Tunceli (34)], [İzmir-Torbalı (33), Merkez (18)], [Mardin (32)], [Balıkesir-Bandırma (30,28)], [Tarsus (29)], [Denizli-Merkez (27), Zeytin Köyü (7)], [Eskişehir İnönü (26)], [İskenderun-Hatay (25), Yayladağı (10)], [Afyon-Merkez (22), Sandıklı-Yavaşlar Köyü (14)], [Tire-Küçükkale Köyü (20)], [Silistre (6)], [Niğde Kemerhisar (19)], [Sivas-Ortaköy (17), Sarkışla (8)], [Bursa (13», [Trabzon Merkez (9)], [Konya-Seydişehir-Bahçe (2», [Nevşehir-Uçhisar Köyü (5)]ünden ekseriyetinde tespit ettiğimizbu "duvak" eğlencesi "geleneği"ne Bergama (3), Akhisar (12), Bandırma (28), Ortaköy-Şarkışla (17), Alaşehir-Merkez (16) ve Caberfakılı (23)'da rastlayamadık. *Araştırmamız sonucunda "duvak geleneği"nin farklı yörelerde değişik adlarla anıldığını da tespit etmiş bulunuyoruz. Nitekim Sivas'ın Şarkışla ilçesinde (8), Afyon'a bağlı Sandıklı İlçesi'nin Yavaşlar Köyü'nde (14), Manisa'ya bağlı Demirci Kasabası'nın Kılavuzlar Köyü'nde (21, Eskişehir'in İnönü yöresinde (26), Tarsus'ta (29), Ödemiş'in Demirci 94

5 Milli Fo1klor, 2003,Yıl 15, Sayı 60 Köyü'nde (35), Çankın'ya bağlı Bozkuş Köyü (36)nde "duvak" adıyla bilinen bu gelenek Kütahya (41)da "paça günü"; Niğde'ye bağlı Kemerhisar yöresi'nde (19) "yüz açma", Tunceli (34) de "yüz açımı"; Rize'ye bağlı Çayeli Kasabası'nın Uzundere Köyü'nde (39) "Magar safrası"; Çanakkale'nin Ezine ilçesi'ne bağlı Arasanlı Köyü'nde (15) "Cuma günü"; İzmir'in Torbalı İlçesi (33)nde "duvak açma'" Trabzon'da (9) "cumalık" Denizli'ye 'ı", bağlı Zeytinköy'de (7) "Gelin ertesi"; HatayYayladağıYöresi'nde (10)"Süpha günü"; Balıkesir'in Bandırma ilçesi'nde (30) "Kahve içmesi"; Edirne'nin Keşan ilçesi'nde "duvak indirnıe"; Afyon (22) ve Denizli merkez'de (27) ise "gelin sabahı" diye bilinmektedir. Duvak geleneğinin aynı yörede birkaç isimle anıldığı da olmaktadır. Mesela Mardin'de (32) hem "sabahiye", hem de "gelin sabahı" ve "Cuma sabahı"; Marmaris (43) ve Bursa'da (13) hem "duvak", hem "paça günü"; Bozköy [Sandıklı-Manisa] (4) de "baş düzme" ve "duvak"; Nevşehir'in Uçhisar Köyü'nde (5) "duvak" ve "gale"; Marmaris Osmaniye Köyü'nde (31) "duvak" ve "duvak sabahı"; Bursa'da (13) "paça günü" ve "duvak"; Seydişehir-Konya'da (2) "duvak" ve "gelin yanı"; Manisa merkezde de (1) hem "duvak", hem de "gelin sofrası" şeklinde ifade edilmektedir. Birkaç yöremizde duvak geleneği uygulanmakta ise de bir ad taşımamak.ta; kaynak kişilerce sadece belli bir uygulamanın geçmişten günümüze taşındığı belirtilmektedir. Söz konusu geleneğin yavaş yavaş ortadan kalktığını gösterdiğini tahmin ettiğimiz bu durumu Torbalı-İzmir(33), Yayladağı-Hatay (10) ve Yeniceköy-Ödemiş (42)de tespit etmiş bulunuyoruz. *Duvak gününün tespiti konusunda da farklı uygulamalarla karşılaşıyoruz. Ancak bu gelenek gelinin bekaretinin, damat ile gelinin ilk kez kan-koca oldukıatinın bir ifadesi demek olduğu için ekseriyetle gerdek gecesinin, yani düğünün ertesi günü yapılması, olaya man- tıklı ve gerçekçi bir yaklaşımdır. Bu sebeple Manisa'nın Sancaklı İlçesine bağlı Bozköy'de (4) bu eğlence düğünden dört gün sonra, gene " Manisa'nın Demirci ilçesine ait olan Klavuzlar köyü'nde (21) bu gelenek bazen düğündenbir hafta sonra, bazen de gerdeğin ertesi günü uygulanır. Diğer kırk bölgede ise, (1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,1 8,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30, 31, 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43) duvak eğlencesi düğünün ertesi günü tertip edilir. Ancak yukanda belirttiğimiz bu farklılıklara rağmen duvağın gelin yatağındaki çarşafınuygun görülenve görevlendirilen kişilerce kontrol edilip, gelinin bakire olduğu tespit edildikten sonra öğleye doğru karar verilip, hazırlıklara başlanması, adı geçen Metin ortaya çıkış sebebini bize gayet güzel ifade etmektedir. *Gelelim duvak eğlencesinin tertip edildiği yere... Yaptığımız araştırma sonucu İzmir (42,35,33,24,20,3), Manisa (38,35,23,21,16,12,4), Sivas (8,17), Marmaris (43,31), Hatay (10,29), Afyon (22,14), Denizli (27,7), Bulgaristan (6,18), Balıkesir-Bandırma (20,28) ve çevresi dahil olmak üzere yirmi beş ayn ilin kırk üç farklı yöresinin ekseriyetinde "duvak" gelinin gerdeğe girdiği yeri yani onun yeni evini temsil etmekte idi. Duvağın, gelinin sahip olduğu onurlu ve gururlu durum ile koruduğu iiietinin şerefine tertip edildiğinibir kez daha ortaya koyar. Bu tören Denizli Merkez'de mutlaka kayınvalidenin evinde tertip 95

6 Milli FoIklor, 2003, Yıl 15, Sayı 60 edilirken (27), İzmir yöresinde bazen gelinin, bazen de kayınvalidenin evinde düzenlendiği(18) belirtilmektedir. İzmir gibi, kültürel değişikliklerinhızlı ve çok yönlü yaşandığı batı Anadoİu şehirlerinden birindeki bu uygulama çeşitli törenlerde olduğu gibi, düğünlerdeki katı kurallann da yavaş yavaş değişip yumuşadığım gösterirken, Denizli ilimizdeki tablo, bozulmamış bir geleneği ifade etmektedir. t *Edindiğimiz bilgilere göre çoğu yerde duvak eğlencesine gelen misafir, davetliler ya da akraba gelinin de evini gezerler. Mesela Manisa-Merkez (1), Yayladağı-Hatay (lo), Torbalı-Merkez (6,33), Zeytinköy-Denizli (7), Bursa-Merkez (13), Arasanlı Köyü-Çanakkale (15), İzmir (18), Kemerhisar-Niğde (19), Küçükkale Köyü-Tire (20), Klavuzlar-Manisa (21), Bayındır-İzmir (24), Hatay-İskenderun (25), İnönü-Eskişehir (32), Tunceli (34), Demirci Köyü-Ödemiş (35), Bozkuş Köyü-Çankın (36), Kütahya (41), Yeniköy-Ödemiş (42), Marmaris-Merkez (43)de duvağa gelen büyük küçük herkes özellikle genç kızlar için bu, bir zorunluluk gibidir. Bozköy-Sancaklı-Manisa (4), Uçhi~ sar Köyü-Nevşehir (5), Şarkışla-Sivas (8), Trabzon (9), Yavaşlar Köyü-Sandıklı-Afyon (14) ve Afyon Merkezde ise gelin evininduvak günü gezilmesi uygun değildir. Bu sebeple duvağa gelenler, eğlence bittikten sonra hemen evlerine dönerler. Bazı bölgelerde duvak günü gelin evinin gezilip gezilmediği konusunda ise kesin bir bilgi edinemedik. Kaynak kişilerin unutkanlıklarım, derleyicilerin böyle bir soruyu unutmuş olabileceklerini veya geleneğin giderek bozulmakta olduğunu gösteren bu durum Borabay-Taşova-Amasya (11), Alaşehir-Manisa (l6), 96 Ortaköy-Şarkışla-Sivas (17), Keşan Edirne (37), Manisa-Merkez (38), Uzundere Köyü-Çayeli-Rize (39), Dirjilova Köyü-Üsküp (40)te karşımıza çıkmaktadır. Sadece Bühçe Köyü-Seydişehir Konya'da (2) tespit edildiği üzere gelin evini yengeler, sağdıçlarve dürü (Köse I, ss: ) getirenler gezebilirler. Bir anlamda ye~e veya sağdıçlara tanınan. bir imtiyaz olarak karşımıza çıkan bu durumun ataerkil aile düzeninde erkeğin aile reisi olması (Gökalp, s:305), bu sebeple kız çocukları üzerindeki velayet hakkının düğün ile birlikte erkek tarafına geçtiğininkabul edilmesi ile ilgili bir husus (Gökalp s: ) olduğunu tahmin ediyoruz. *Bu konuyla ilgili bir başka mesele de duvak geleneğinin bölgelere göre farklı özellikler gösterdiği, bir başka ifade ile niteliğinin her yörede değişebildiğidir. Nitekim genellikle düğünün ertesi günü tertip edilen bu tören, derleme yaptığımız bölgelerin ekseriyetinde yemekli ve eğlenceli bir gelenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Mesela Manisa. Merkez (1), Manisa'mn Sancaklıilçesine bağlı Bozköy (4), Torbalı (6), Zeytinköy Denizli (7), Şarkışla-Sivas (8), Trabzon (9), Yayladağı-Hatay (10), Küçükkale Köyü-Tire (20), Klavuzlar Köyü-Demirci-Manisa (21), Afyon-Merkez (22), Tarsus (29), Mardin (32), Uzundere Köyü Çayeli-Rize (39), Yeniceköy-Ödemiş (42)te duvak için gelenlere hem yemek ikram edilir hem de eğlendirilirler. Bazı yörelerde ise duvak, yemeksiz bir eğlence olarak uygulanmaktadır.bu sebeple duvağa gelen davetliler o gün gelinin şerefine tertip edilen bu törende, o yöreye has çalgılar eşliğindesadece çalıp söylerler ve oynarlar: Bursa (13), Yavaşlar Köyü-Sandıklı-Afyon(4) Arasanlı Köyü-Ezine-Çanakkale (15), Bayındır-İzhttp://www.millifoIklor.com

7 Milli Fo1klor, 2003, Yıl 15, Sayı 60 mir (24), Denizli-Merkez (27), Bandırma-Balıkesir (30), Osmaniye Köyü-Marmaris (31) Tçrbalı-İzmir (33), Demirci Köyü-Ödemiş (35), Bozkuş Köyü-Çankın (36), Keşan-Edirne (37), Dirjilova Köyü Üsküp (40) ve Marmaris (43)te olduğu gibi... Bazı bölgelerde ise bu gelenek ailelerin, bir başka ifadeyle bu töreni düzenleyen kız ya da oğlan tarafının ekonomik seviyesine, o bölgedeki sosyal statüsüne bağlı olarbi bazen yemekli, bazen de yemeksiz eğlence olarak karşımıza çıkmaktadır. Sadece Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Bühçe Köyü (2) ile Tunceli Merkezde tespit edilen bu uygulamanın daha çok hayat şartlarının giderek zorlaşması dolayısıyla olaylara daha realist bir yaklaşımla ilgili olduğunu tahmin ediyoruz. İzmir'in Bornova ilçesinde ortaya çıkan bir başka uygulama ise duvağın sadece erkeklerin bulunduğu yemekli bir toplantı olarak düzenlenmekte olmasıdır.(l8) Kırk üç bölgeden sadece "bir yerde tespit ettiğimiz bu durumun, o ailenin duvak olayında gelinin namus ve şeretinden daha çok güveyin egemenliğini ön plana çıkarması, yani olaya bakış açısıyla alakalı olduğunu düşünüyoruz. *Bu çeşitliliğin, duvağın onuruna tertip edildiği yeni gelinin, o tören için giydiği kıyafete de aksettiğini görüyoruz. Araştırma yaptığımız yörelerin ekseriyetinde yeni gelinin duvak töreni için kıyafeti, düğünde giydiği "gelinlik"tir. Nitekim Bühçe Köyü (2), Bozköy (4), Torbalı (S,33), Trabzon (9), Şarkışla (8), Yayladağı (10), Arasanlı Köyü (15), Kemerhisar (19), İzmir (18), Bayındır (24), Denizli (27), Tarsus (29), Bayındır (30), Osmaniye Köyü (31), Mardin (32) ve Tunceli (34)de duvak günü gelin, gelinliğini giyerek misafirlerini karşılar. Bazı bölgelerde ise yeni geline bu özel günde, o yöreye has kıyafetler giydirilir. Nitekim Hatay'da (25) ve İnönü-Eskişehir (2S)e gelin, o yerleşim bölgesinin m.illi giysilerini ya da o giyim tarzıyla birlikte günün şartlarına uydurulmuş giysilerini giyer. Başına da üzeri pullarla işli kırmızı bir yemeni örtünür, Mesela bu özel kıyafet Sandıklı'nın Yavaşlar Köyü'nde ~ etek" ve üzerine giyilen bir bulüz olarak karşımıza çıkmaktadır (14). Derleme yaptığımız bölgelerin bir kısmında da gelinin o gün için ya da yeni hayatında giyilmek üzere diktirdiği birkaç elbiseyi, değiştirerek giydiği olur: Nevşehir'in Uçhisar Köyü (5)Bde olduğu gibi... Bazı yörelerde ise gelin sık sık kıyafet değiştirir. Sadece Kütahya merkez'de (41) rastladığımız bu durumun önce "gelinlik" arkadan "çeşitlive ilk kez giyilen pek çok elbise" [Marmaris (43) ve Kütahya'da (41) olduğu gibi] ya da "üç etek" veya sadece "gelinlik" [Yavaşlar Köyü (14)] olarak karşımıza çıktığı da olmaktadır. Değişen ve gelişen zaman içinde ailelerin ekonomik ve kültür seviyeleri yanında tamamen gösteriş,biriyle ya da bir başka aile ile olan iddialaşma vb. kadar çeşitli sebeplere bağlı olan bu uygulamada, insan faktörü ve kültür değişmeleri, etkili olmaktadır. Sadece Manisa-Merkez (38) ve Dirjilova Köyü (40)da duvak gününde yeni gelinin giyeceği kıyafetin belirli olmayışı bize bu geleneğin giderek kaybolduğu izlenimini vermektedir. *Gelelim yemekli olarak düzenlenen ya da çerez, meyve suyu kabilinden yiyecek ve içecek sunulan duvak toplantılarında bu ikramların kimin tarafından hazırlandığına... Elde ettiğimiz bilgilere göre bazı yörelerde "ağalar evi" [Manisa (1,38), Torbalı (f),33), Trabzon 97 l

8 Milli Folklor, 2003, Yıl 15, Sayı 60 ii (9), Afyon (22), Tarsus (29), Mardin (32), Kütahya (41), Yenice Köy (42)]nin yüklendiği bu görev Bühçe Köyü (29), Bozköy (4), Vahisar Köyü (5), Yayladağı (Iü), Yavaşlar Köyü (14), Klavuzlar Köyü (21), Tunceli (34), Demirci Köyü (35), Bozkuş Köyü (36), Keşan (37)da "kız evi" tarafından yerine getirilmektedir. Kırsal kesimde kız evi, şehir kesiminde ise oğlan evi tarafından hazırlanması Türkler'in eski yurtlanndaki hayatlannda devlet teş:fuatındaki bölümneye geri git-. tiğini tahmin ettiğimiz (Köse II, ss:89 99) bu hususun küçük yerleşimyerlerinde henüz etkisini sürdürdüğü, büyük merkezlerde ise giderek canlılığını yitirdiğini hissettirmektedir..*kaynak kişilere "bu geleneğin neden uygulandığı" yolunda sorulan sorular bizi farklı bakış açılan ve yaklaşım.larla karşı karşıya bırakmıştır. Araştırmamızmsonucuna göre duvak töreninin yapılmasında en büyük etken "gelinin bakire olmasının kutlanması ve çevreye ilan edilmesitdir. Bühçe Köyü (2), Borabay (11), İzmir (18), Bandırma (30), Keşan (37)da olduğu gibi... Bazı bölgelerde ise duvak, yeni evlilerin eksiğini tamamlama, onlara maddi yardımda bulunmak için düzenlenir. Mesela Manisa'nın bazı kısımlannda (1) törene gelen misafirler daha önceden hediyelerini almamışlarsa evin eksiğini yerinde görerek fikir edinirler veya geline. oynarken ya da törenden ayrılırkenpara takarlar. Gelin evini düğünden önce gezmenin uğur getirmediğine inanılan yerlerde ise bu toplantının amacı yeni gelinin çeyizini, eşyalarını yerinde görmektir. Nitekim Bayındır-İzmir (24)de eğlenceden önce ev misafirlerce gezilir; çeyizin niteliği, gelinin bu konudaki becerisi hakkında fikir edinilir. 98 Zeytinköy (7) ve Cabarfakılı Köyü'nde (23) duvak, düğüne gelernediği için gelini göremeyen, ona hediyelerini takdim edemeyip takılarını takamayan uzak ya da yakın misafirleri ağırlamak, onlann da düğün töreninin hiç olmazsa bu son kısmına katılmalarım sağlamaktır. Bazı yörelerde ise "duvak'tan maksat güveyiif' tarafının gelini yakından görmeleri, onunla tanışmaları. gelinin yeni hayatı için uygun bir çevre hazırlamalan anlamını taşır: Yavaşlar Köyü (14) ile Denizli (27)de olduğu gibi... Yeni gelinin evliliğin ilk gecesi ya da ilk günlerindeyeni hayatı, yeni çevresi ile uyum içinde olup olmadığı, bu konuda bir problem yaşayıp yaşamadığının, ortaya çıkması için de duvak töreninin düzenlendiği görülmektedir. Daha çok oğlan tarafının yeni kızlannın mutluluğunu, kız tarafına' etrafa duyurması, göstermesi anlamına da gelen.bu husus Bozköy (4), Keşan (37) ve Marmaris Merkez'de (43) tespit edilmiştir. Bunlardan ayn olarak tören sırasında uygulanan bazı yönteınlerle(daha sonraki bölümde söz konusu edilecektir) "gelinin sabnnın ölçüldüğü" Ilzmlr (18)] veya "gelini daha baştan yeni çevresinin hayat tarzı, değer yargılanile tanıştırıp, o konuda eğitildiği, boynunu eğmesinin sağlandığı" [Torbalı (33)]da olmaktadır. Sadece Uzundere Köyü (39)nde karşımıza çıktığı üzere duvak töreninin belli bir amaçla uygulanmayıp"adet olduğu için" düzenlendiği de söz konusudur. Daha çok eski kültürü yaşatan. geleneğe sımsıkı bağlı olan bu tür kırsal kesiınlerde olaya realist değil, geleneksel bir bakış dikkatimizi çekmiş olduğunu, belirtmeliyiz. _ Ancak diğer milletlerle gittikçe sıklaşan ve farklı sahalarda etkin olan ilişhttp://www.millifolklor.com

9 Milli Folk1or, 2003, Yıl 15, Sayı 60 kilerimiz çoğalması, pahalılaşması, zor ulaşılması, kısacası ekonomik sebepler düğünün bu son geleneğinin bu sebeplerin giderilmesinde bir aşama olarak kar-. şımıza çıkmasını sağlamış; duvak eğlencesinin birden fazla sebebe bağlı olarak uygulanmasına yol açmıştır. Nitekim Tunceli'de (34) yeni evlilere eşya ve para yardımı yapmak, gelinin bakire olduğunu duyurmak, gelinin evini gezerek, çeyizini görmek; Demirci Köyü-Ödemiş'te (35) yeni ~lilerin eksiğini tamamlama ve para yardımı yapma yanında gelin evinin gezilip görülmesi de duvak töreninin düzenlenmesinde etkili olmaktadır. Marmaris'in Osmaniye Köyü'nde (31) ise duvak gelinin bakire olduğunun duyurulması, yeni çevresi ve eşi ile bir sorun olup olmadığının anlaşılması ve gelinin çeyizine bakmak için yapılır. Oğlan evinin bakire bir gelin aldığım isbat etmesi, gelinin evinin gezilip çeyizinin görülmesi, yeni yuvanın eksiğini yerinde tespit edip 'tamamlamak ve düğüne gelemeyenlerin gelini görüp tammalarını sağlamak da duvak eğlencesinin tertibine vesile olabilmektedir. Küçükkale Köyü (20)nda olduğu gibi... Şarkışla'da (8) ise duvak eğlencesi gelinin bakira olduğunu duyurmak, misafirlere gelinin eşya ve çeyizlerini göstermek için tertip edilir. Yayladağı (10)nda oğlan tarafının bakire bir gelin aldığım çevresine ilan etmesi yanında misafirlerin, yakınların yeni evlilerin eksiklerini tespit ve temin de duvak eğlencesiyapılmasınasebep olmaktadır. Hatay'da (25) düğüne yetişemeyenlere gelini göstermek, gelinin bekaretini duyurmak ve çeyizinin görülmesini sağlamak duvak töreni tertip edilmesine yol açarken Eskişehir'in İnönü mevkiinde (26) bu sebeplerin yanında gelinin yeni çevresine uyum sağlayıp sağlamadığının, bir problemi olup olmadığının anlaşılması için bir zemin teşkil etmeside sebep olmaktadır. Arasanlı Köyü'nde (15)de buna benzer bir durum söz konusudur. Nitekim adı geçen yörede bu eğlence gelinin evinin gezilip görülmesi, düğüne gelemeyenlerin gelinle tamşmaları, yeni gelinin oğlan tarafırün bütün fertler ile görüşüp anlaşılmasını temin için söz konusu olmaktadır. Bursa (13) da gelin evinin, çeyizinin özellikle genç kızlar tarafından gezilip görülmesi ve oğlan tarafının kız tarafına "yeni gelinin hiçbir sorunu olmadığım belirtmek" için düzenlenen duvak töreni Kütahya'da (41) bu sebeplerin yamsıra gelinin bakire olduğunu duyurma düşüncesi de, bu işte önemli bir rol oynamaktadır. Kemerhisar-Niğde'de (19), Tarsus'ta (29), gelinin evinin gezilip görülmesi yanında.düğüne gelemeyenlerin hediyelerinive takılarını takdim etmelerini sağlamakiçin düzenlenen duvak eğlencesinde Bozkuş Köyü (36) ve Manisa"da (38) bu iki sebeple birlikte gelinin bakireliğini duyurmak ve onun yeni çevresiyle olan uyumunu kontrol etmek etkili olmakta iken Yeniceköy-Ödemiş'te (42) daha çok bakire bir gelinin yeni evine ve çevresine uyumunun derecesini ortaya koymak, sebep teşkil etmektedir. *Duvak eğlencesi gelinin şeretine, bir anlamda onun bekaretini gerdek gecesine kadar muhafaza etmesi sonucu yüzünün ak çıkmasını kutlamak üzere düzenlendiği için genellikle oğlan ve kız tarafının kadınları ile genç kızların katılıp yemekli ya da yemeksiz, ikramlı ya da ikramsız, çalgılı ya da çalgısız bir toplantıdır, Gelinin ailesinin katılmadığıbu törene özellikle nişanlı genç kızlar rağ- 99

10 l Milli FoIklor, 2003, Yıl 15, Sayı 60 bet ederler. Bir müddet sonra kendilerinin de yaşayacaklan bu olayı, biraz merak ve biraz da heyecanla izler, gerek gelinin çeyizi, gerekse bu konudaki kurallan görerek ders ve tedbirlerini almaya çalışırlar. Incelediğimiz kırk üç yöreden elde ettiğimiz bilgiler sonucu Kütahya'da (41) farklı bir uygulama dikkatimizi çekmiş bulunmaktadır. Sadece oğlan tarafının genç kız ve kadınlannın davet edildiği, kız tarakdan hiç kimsenin katılmadığı bu eğlencede damat tarafının ağırlığını, etkinliğini, üstünlüğünü hissetmemek imkansızdır. Yine bir tek Üsküp'ün Dirjilova Köyü'nde (40) tespit edildiği üzere duvak günü kadınlar bir yerde, erkekler ayrı yerde eğlenirler. Rize'ye bağlı Çayeli İlçesi'nin Uzundere Köyü'nde (39) ise daha farklıbir durum söz konusudur. Nitekim kuşlukvakti gelinin odasında kurulan sofrada kız ve erkek tarafındanönde gelen birkaçkişi ile gelinin yengesi ve güvey, birlikte yemek yerler. O sırada dışanda eğlence öğleye kadar hiç durmaksızın devam eder. Yani Duvak eğlencesine de yukanda sayılan kişilerden sadece güvey katılır ve düğün eğlencesi, gerdeğin ertesi günü öğleye kadar devam eder (39). Diğer yörelerde ise "duvak" hem kız, hem de oğlan tarafından bayanların katıldığı, ortak bir eğlence görünümündedir. *Duvak eğlencesi sırasında ikram edilen yiyecek ve içeceklere baktığımızda farklı yörelere, duvağı tertip eden tarafın ekonomik seviyesine ve geleneklere olan bağlılık durumuna, yeni geline verilen değere ve olaya bakış açısına göre büyük bir renklilik söz konusu olduğunu görüyoruz. Nitekim Manisa (l)nın bazı kısımlarındasadece bugüne has "kı- 100 lıç ekmeği" bazı kısımlarında (38) ise "duvak helvası" Bühçe Köyü'de (2) "çerez", Afyon'da (22) "katmer"; Hatay'da (25) "zini" adı verilen bir yemek; Şarkışla (8), İzmir'in bazı kesimlerinde (18) ve Mardin'de de (32) "pilav ve çeşitli et yemekleri" Torbalı'da (33) "alaça ekmek";. Bozköy'de (4) "helva ve kele";trabzon'da (9) "lokma ve lahana dolması"; Yayladağı'nda (10~ "su böreği ve mantı çorbası"; Kemerhisar'da (19) önce "pilav ve et yemekleri, sonra tatlı"; Kütahya'da (41) "pilav, tavuk ve tatlı"; Klavuzlar Köyü'nde (21) "tavuk, pilav, tatlı ve keşkek" ikram edilir. Bunlardan ayrı olarak Bandırma'nın(30) bazı kesimlerinde sadece kahve içilirken Bursa (13), Yavaşlar Köyü (14), Küçükkale Köyü (20), De- -. mirci Köyü (35) ve Keşan'da (37) misafirlere "çerez" Dirjilova Köyü'nde (40) "çerez ve şeker" verilir. Zeytinköy (7), İzmir'in bazı kesimleri (18), Tunceli (34) ve Bozkuş Köyü'nde (36) ikramın belli bir adı yoktur; ailelerin (kız ya da oğlan tarafının) gelinin isteği ve ekonomik durumlarına göre istenilen ikram hazırlanır, davetlilere çıkarılır. Nevşehir'in Uçhisar Köyü'nde de benzer bir durum söz konusudur. Nitekim duvağı düzenleyen taraf, kendi isteği ve bütçesi doğrultusunda bir yemek listesi hazırlar; onlan pişirir ve ikram eder. Araşanlı Köyü (15), Bayındır-İzmir (24), Osmaniye Köyü (31), Torbalı (33) ve Marmaris-Merkez'de (43) duvak eğlencesine gelenlere bir şey ikram edilmez. Oraya gelenlerin amacı gelinin evini, çeyizini ve gerdek sonrasıyüzünü ifadesini görmektir. *Gelelim araştırmamızı sürdürdüğümüz 43 yöreden 37'sinde tesit ettiğimiz duvak eğlencesinin nasıl yapıldığıhttp://www.millifoiklor.com

11 kızlar oynar. Gelin oynarken, kayınvali- o de "bereketli ve uğurlu olması için" başına çerez serper; misafirlere de ikram edilir. Eğlencenin sonuna yakın damat gelir; kansının başını bozar ve onu koluna takarak evlerine götürür (2). Bozköy'de düğünün ertesi günü gelinliğini giyip, duvağını takan gelin mi- safirleribeklemeye başlar. Düğüne gelemeyenler onu yakından incelerlerken kucağınaküçük bir bebek oturttılur. "Kısa zamanda bir bebeğinin olması dileği"ni aksettirenbu gelenek gelinin, çocu o Milli Folklor, 2003, Yıl 15, Sayı 60 na... Manisa'da sabahleyin oğlan evinin bekar kızlan "kulaç ekmeği" denilen bir ekmek yaparlar; gene oğlan evinin er.~ekleri de bu ekmeği ve o gün için hazırlanan yemekleri yedikten sonra bir miktar para bırakarak çıkıp giderler. Sonra oğlan evinin kadınlan gelir. Kayınvalide, gelinin başından şeker saçar, diğerleri bu şekerleri toplar. En son, kayınvalide oynar ve iki kişi onu havaya kaldırır. Gelin, kayınvalidesini kaldıranların omzuna yemehi atar. Kayınvalide ile gelinin birlikte karşılıklı oynadıklanve kadınlarınhiç yemek yemedikleri bu eğlence, kayınvalidenin eski bir şalvarmınyakılması ile son bulur.(l) Evdeki işlerin yeni patronunun geldiğini anlatan bu şalvar yakma olayından sonra Bühçe Köyü'ne baktığımızda gerdek sabahısaat B-9 sıralarında gelinliği giydirilip, başı yeniden kırmızı duvak örtüsü konularak yeniden giydirilen gelin misafirleri beklerken, kayınvalide gelin başına serpmek ve misafirlere 'dağıtmak üzere çerez (leblebi ve kuru üzüm) hazırlar. "gelin yanı" adı verilen bu tören gibi başlar. Genç ğun koynuna para, mendil vb. koyması; gelinle görümcenin "bahçelerde börülce, oynar gelin görümee" türküsünde oynamasıyla tören sona erer (4). Uçhisar Köyü'nde ise bu eğlence kuşluk vaktinde başlar. Düğününertesi günü misafirler gelinin evinde toplanırlar/ve çorba, kıymalı yumurta, pilav (bugün için adı "gale pilavı"), bamya ve zerdali tatlısı yenir. Evin dar gelmesi ve gelenin çok olması halinde komşu evlerde ağırlanan misafirler yemekten sonra müzik çalıp oynayarak eğlenirler. Bu müddet için~ gelin düğünden önce diktirdiği ve ilk kez giydiği elbiselerini sırasıyla giyip, misafirlere gösterir (5). Bulgaristan'da Sillstre'de "duvak açımı" adı verilen bu tören, Cuma günü olur. Perşembe günü düğününertesinde öğleye doğru ya da öğleden sonra gelin kıbleye karşı oturtulur. Duvak, oklavaya sanlır ve gelinin yüzüne oklavayla örtülür. Daha sonra gelinin yengesi tarafından gül ya da başka bir ağacın üstüne serilen duvak, o yörenin herhangi bir azası (eli, ayağı sakat; aklı kıt vb.) eksik bir çocuğu tarafından, bahşiş karşılığında gelin tarafından geri alınır (6). Denizli'nin Zeytinköy oyöresinde de düğünün ertesi günü, gelin evinde toplanan kadınlarve genç kızlar müzik çalıp, oynayarak eğlenirler. Yemeksiz olarak yapılan bu toplantıya gelin ertesi de denilir (7). Sivas'ın Şarkışla ilçesi'nde sadece kadın ve kızların gittiği, yemeksiz ve katılanlann kendi aralarında eğlendikleri bu tören ise küçük çapta bir eğlence niteliğindedir (B). Trabzon'da duvak, "cumalık" adıyla bilinir. Düğünün ertesi günü gelin, gelinligini giyerek misafirlerini bekler. Kadınlarda bir araya gelerek kemençe eşliğinde horon teperler (9). Yayladağı-Hatay'da ise duvak gününe "süpha günü" denilir. Düğünün ertes{ günü, gelinin bakira çıktığım belirten çarşafın duvara asılı olarak bekletil- 101

12 l Milli Folklor, 2003, Yıl 15, Sayı GO diği "Süpha günü"nde bu gün gelinin arkadaşları, komşuları akrabaları gelirler. Gelin giydirilip süslenerek sağdıçıilekapıda durur, gelenleri karşılar; misafir, çocuk bile olsa gelinin görevi onun elini öpmektir. Hemen herkesin bir hediye ile geldiği bu eğlence gelinin imkanı ölçüsünde hediye ile karşılık vermesi ""adettendir. Yemeksiz olarak gerçekleştirilen bu toplantı kuşluk vakti, saat gibi başlar; dümbek eşliğinde oyunlar o~anır (10). Bursa'da "paça günü" adı verilen bu tören yine gelin evinde ve kadınlar arasında, çalıp söyleiıerek kutlanır. İçecek olarak şerbet, meyve suyu vb.; yiyecek olarak da pasta, kek vb. ikram edildiği duvak düğünün ertesi günü, öğleden sonrayapılır(13). Afyon'un Yavaşlar Köyü'nde biraz farklı bir durum söz konusudur. Hemen her bölgede olduğu gibi gene düğünün ertesi günü gelin evinin bahçesinde, kadınlar arasında düzenlenen bu eğlencede nişanlı kızların çokluğu dikkat çekicidir. Zira nişanlı genç kızların nişanlılarının ablaları ve yengeleri vb. tarafından duvak törenine götürülmelerinin sebebi ise ortada oynadıkları sırada başkalarına çember adı verilen örtü (tülbent) geçirilerek nişanlı olduklarınınherkese ilan edilmesi'dir. Bu törende gelin, gelinliğini (geçmişte ise üç etek giyilirmiş)giymektedir (41). Arasanlı Köyü'nde "Cuma günü eğlencesi" adıyla 9 10 yıl öncesine kadar yaşayan bu tören, düğünün ertesi günü yapılır. Gelinin evinde,' sadece oğlan tarafının kız, gelin (yeni evli) ve kadınlarının geldiği, gelinin gelinliğiyle dolaştığı bu gündüz eğlencesinde (Cuma olsun olmasın) düğünün ertesi gününü simgeler (15). İzmir'de oturan Esma Sever'in anlattığına göre Makedonya'da da duvak eğlencesi, düğünün ertesi günü yapılır. Kayınvalide yakın ise onun, yoksa gelinin evinde düzenlenen bu tören için gerdek sabahı elti ya da görümeesi gelini düğündeki gibi süsler. Davetlilerin olduğu odaya gelin, kayınvalidesi ile görümce (ya da elti)sinin ortasında girer. Yaşlı-genç herkesin elini öpen gelin, sandalyeye oturtuıur. "Dare" (def) çalıp eğlenen " davetliler, gelini de oynattıktan sonra başına "partal" adı verilen dokuma kilimler örtülür. O arada kurulan yan sofralarda yemek yiyen davetliler, yemeklerine bitirene kadar gelin, o örtünün altında bekler. Bir yerde sabn da ölçülen geline, sadece ayaklannın dibine oturan eltisi (yoksa görümeesi) birer kaşık yemek yedirir. Tören, ortaya konan üç mindere oturan kayınvalideninüç kere elini, üç kere dizini, üç kere de ayağını öpmesi, kayınvalidenin de gelinin alnını öpmesi ve devam eden eğlenceni kesilmesiyle sona erer (18). Kemerhisar-Niğde'de bu olaya "yüz açımı"da denir. Gelin evinde, düğünün ertesi günü düzenlenen ve yemek olarak sarma, parça etti sulu köfte, sütlaç veya zerdeni sunulduğu bu günde gelin yüzü açık, gelinliğini giymiş olarak misafırlerini karşılar. Oğlan tarafınca düzenlenen bu eğlence için kız tarafı kendilerine özel bir davetiye gelmezse, duvağa gitmezler (19). Küçükkale Köyü'nde gelinin annesi dahil, bütün kadınların katılabildiğive "duvak", "Cuma", "Cuma eğlencesi" adıyla hala yaşayanbu gelenek için gelin ge linliğini giyerek misafirlerini karşılar. Bütün davetlilerin elini öpen gelin, sürekli oturur; hizmet etmez. Tören, gelin evi gezildikten ve kısa bir eğlenceden sonra sona erer (20).. Klavuzlar Köyü'nde duvak eğer düğüne uzak yerden gelen akrabalar varsa 102

13 Milli Folklor, 2003, Yıl 15, Sayı 60 düğünün ertesi günü yoksa düğünden bir hafta sonra gelinin yeni evinde yapılır. Sadece kızın yakın arkadaşlan ile yakınlannın katıldığı. bu törende gelenlere keşkek ikram edilir (21). Afyon'da ise duvak "gelin sabahı" adıyla bilinir. Düğünün ertesi günü yeni gelinin evinde, sadece damat tarafının kadınlannınkatıldığı. eğlenceninözel ye Iiıeği"katmer"dir (22). lzmir'e bağlı Bayındır İlçesi'nde ise duvak, Cuma günü yeni gelinin eviiıde kadınlar arasında düzenlenen bireğlencedir. Gelinliğini yeniden giyerek misafirleri karşılayan gelinin başına kırk parçalı, pembe veya kırmızırenkli duvağı. (yüzü açık bırakacak şekilde) örtülür (24).. Hatay'da da düğünün ertesi günü gelini yeni evinde yapılan bu toplantıya "zini" adı verilen bir baklava yapmak adet olmuştur. Sadece kadın ve çocukların katıldığı. bu törende gelin ortaya oturtulur, davetliler de onun etrafında çalıp söylerler. O gün için başına işlemeli, kırmızı bir yemeni örten gelinin sırtında yöresel kıyafetler vardır. Eğlencenin sonunda toplantıdakilerinen yaşlısı gelinin yemenisini açar ve tören gelinin oynatılmasıyla sona erer (25). Eskişehir'in İnönü mevkiinde ise. gene düğünün ertesi günü, gelinin yeni evinde, kız ve oğlan tarafından isteyen kız, gelin ve kadınların katılabileceği bu eğlencede gelin bindallı işlemeli bir kadife şalvar ve cepken ile beyaz tülden bir duvağın üstüne örtülmüş kırmızı yemenili başıyla misafirleri karşılar. Duvağı üç defa, oklava ile açıp kapayan kayınva1ide geline, karşılıklı oynadı.k1annda dua eder. Oyun sırasında her ikisinin tan oluşan düğün yemeği ikram edilmesi gelenektendir (26). Eskişehir'de hala yaşayan bu gelenek Denizli yöresinde de vardır. Oğlan evinde, düğünün ertesi günü düzenlenen bu tören kuşluk vakti başlar; ye doğru biter. Davul-zurna eşliğinde yapılan bu eğlence, sağdıçın, gelinin yeni akrabalanın dolaştırıp ellerini öptürmesi ve onların ~ geline hediye ya da para vermesiyle başlar; misafirlerinçalıp oynamalanylasona erer (27). Tarsus'da duvak eğlen. 'si, öğleden sonra saat te başlar. Daha önce gelini kına gecesinde ve düğünde giydiren kadın bu gün için ona açık pembe yada açık mavi bir elbise giydirir. Oğlanın tanıdı.k1annın hediyelerini takdim edip, kızın çeyizinin incelendiği bu eğlenceye sadece damadın tarafından kadınlar gidebilir. Duvakta misafirlere köfte ve "analı-kuzu'tdan pişirilmiş yemekler (gelin bereket getirsin, çocuğa kanşsın diye) ikram edilir (29). Bandırma'nın bazı kesimlerinde bu günün adı "kahve içmesi"dir. Düğünün ertesi günü beyaz gelinliği ve duvağı.yla misafirlerini karşılayan yeni gelinin bu özel eğlencesine kızın annesi ve erkekler, katılamazlar. Gelen konu:klara kahve ikram edildiği, kimseni içmezlik edemediği duvak eğlencesinde çalgı takımı, kadınlardankumludur (30). Marmaris'e bağlı Osmaniye Köyü'nde duvak eğlencesi, özelolarak bu işler için ayrılan yerde yapılır. Sadece kadın ve kızların katılabildiği duvak eğlencesi, kısa bir çalıp söylemeyle özellikle genç kızların, en sonra da gelinin oynatılmasıyla son bulur (31). Mardin'de "duvak"a "sabahiye" adı verilir. Düğünün ertesi günü gelinin evinde yapılan ve öğleden sonra başlayıp akşama kadar süren bu eğlenceye sade- başına "bolluk, bereket olması" dileğiyle buğday serpilir. Eğlenceye gelenlere güveç, yoğurt çorbası, sarma, pilav, hoşafhttp://www.millifolk1qr.com 103

14 Milli Folklor, 2003, Yıl 15, Sayı 60 l ce kadınlar gelir. Gelinin o günkü kıyafeti ya gelinliği ve beyaz duvağı, ya da yöresel kıyafet ve kırmızı oyalı baş örtüsüdür. Tören, gelinin misafirlerin ellerini öpmesi ve hal-hatır sormasıyla başlar. Kadınların mani okuyup, türküler söyledikleri duvakta misafirlere pirinç pilavı ve et yemekleri ikram edilir. Kayınvalide ve görümce tarafından giydirilmesi adet olan gelin, eğlencenin en sonuna oynayıncaya kadar oturur; hiç kalkmaz (32). t' Torbalı'da duvak töreni, düğünün ertesi sabah başlar; öğleyinbiter. "Gelin sabahı", "Cuma sabahı", "duvak açma" gibi adlarla bilinen bu tören için gelin gelinliğinigiyer, başına da uzun, kırmızı bir (duvak) örtü örter. Ortaya konulan bir sandalyede oturan birinin elinde beyaz gül dalı, diğerinin elinde kırmızı gül dalı bulunan biri erkek, diğeri kız iki çocuk tarafindan, 3 kere tekrar edilmek şartıyla tepeye kadar dolanır ve bırakılır, Erkek çocuk "ne açarsın?" sorusuna "duvak açarım" diye cevap verir. Oğlan tarafinın düzenlediği bu tören tef çalınıp, oynanarak sona erer (39). Tunceli yöresinde "yüz açımı", "yüz görümü" diye adlandırılan duvak geleneği gene düğünün ertesi günü, yeni gelinin evinde yapılır. Eğlence, daha sabahtan, gelinin sağdieının çarşafı toplayıp tören yapılacak odanın ortasında bohça halinde koymasıyla başlar. Genç kızlann ve erkeklerin alınriıadığı duvak törenine gelin öğleye doğru gelir ve gelinliğini giyip duvağım takarak hazırlanır.geline verilen hediyeler bu çarşaf-bohçanın üstüne, sepet ya da elek içine konulur. Misafirlere yapılacak ikraının tamamen ev sahibine bağlı olduğu duvak, gelin evinin misafirlere gezdirilmesi ve onlara çeyizden birer yazma verilmesiyle sona erer (34). 104 Demirci Köyü'nde ise düğünün ertesi günü, gelin evinde düzenlenen bu tören, annesinin ve erkeklerin katılmadığı, kadınların kendiaralarında eğlenerek çay içip, pasta çörek vb. yedikleri küçük bir eğlencedir. (35) Çankın'nın Bozkuş Köyü'nde "duvak" diye bilinenbu eğlence gerdekgecesinin ertesi günü, gelin evinde düzenlenen bir eğlencedir. " DUVak günü gelen misafirler gelinin yatak odasına girerek çarşafinı kontrol ederler. Daha sonra da bu çarşaf, bahçeye kalbur içinde çıkarılarak herkesin görmesi sağlanır. Kadınların kendi aralarında yaptıklan bu eğlencede misafirlere çerez ikram edilir. (36) Keşan'daduvak eğlencesine"duvak indirme" denir ve sadece kadınlar gidebilir. Kızlann, çocuk ve erkeklerin katılmadığı bu törende misafırlere börek, çörek vb. kuru yiyecekler verilir. Düğünün ertesi günü yeni evinde saman bir yastığa oturtulan gelinin yüzü, duvağıyla örtülür, 3-4 yaşlarında bir kız, bir erkek iki çocuk tarafından oklavayla duvağı kaldırılan gelinin yüzüne pirinç ve şeker atılır; kucağına da bu çocuklar oturtulur. Bereketi, uğuru ve nesil yetiştirmeyi sembolize eden bu toplantı,2-3 saatlik bir eğlence ile sona erer. (37) Manisa'da ise duvak günü sabaher kenden iki sağdıç, damadı babasına el öpmeye götürürler. Daha sonra diğer akraba ve yakınlannı da ziyaret eden damat gittiği her eve şeker, helva vb. götürür. Gelin ise öğleye kadar evden dışan çıkmaz. Yengesi, arkadaşlan ve yakınlarının ziyaret ettiği bu günde gelinle hep birlikte eğlenilen, sadece kadınların katıldığı bu törende "duvak helvası" yenii. (38) Uzundere Köyü'nde biraz farklı bir durum söz konusudur. Çünkü erkeklerin

15 Milli Folklor, 2003,Yıl 15, Sayı 60 eğlendiği bu duvak töreni, hiç kesilineyen düğün eğlencesinin devamı niteliğindedir. Nit~kim gerdek sabahı gelinin odasında-"magar sofrası" adıyla kurulan sofrada gelin ve gelinin yengesi, damadı beklerler. O gelince "hoş geldin" denir ve sofraya oturulur. Ortasındabulunan bir tabaneınınkalkmasıiçin damattan para istenir. Yine sofradaki birbardaksu (damat önce davranıp dökemezse) damadın arkasındap. dökülür. Öğleye kadar tulum çalınıp, horon tepilerek devam eden bu eğlence, öğlen saatinde biter. Bu sofranın en önemli özelliği ise, olmayan şeylerin istenmesidir. (39) Üsküp'e bağlı Diıjilova Köyü'nde ise duvak eğlencesi kadınlarla erkeklerin ayrı ayrı eğlendikleri bir törendir. Defçalıp, şarkı söyleyip oynayarak eğlenen davetlilere "pagaça" denilen bir çeşit ekmek ve ahçılarla yapılan yemeklerden ikram edilir. Kadınlar duvak için gelin evini seçerlerken.erkekler, uygun bir yerde horon teperler, (40) -- Kütahya'da bu günün adı "paça günü"dür. Gelin evinde sadece oğlan tarafı. nın kadın ve kızlarının geldiği bu eğlence başlamadan önce gelin ve damat, oğlan tarafının bütün akrabalarınınevine el öpmeye giderler. Hemen eve gelen damat dışarı çıkarılırkengelin, mahalli kıyafetlerini giyer, sık sık da elbise değiştirir. Eğlence, gelinin oynamasıyla sona erer. (41). Marmaris-Merkez'de de bugün ya- - şamadığını söyleyebileceğimiz ancak eski şekliyle belirtebileceğimiz bu gelenek tamamen Kütahya ili'nde olduğugibidir. Bir farkla ki duvak günü gelin, gelinliğini giyip duvağını takar. (43) Yeniceköy'de baktığımızda düğünün ertesi günü, gelinin evinde yapılan butörene sadece gelinin kız arkadaşlannın davetli olduğunu görmekteyiz. Gehttp://www.millifolklor.eom linliğini giyip duvağını takan gelinin duvağı, yeniden damat tarafından açılır. O gün damat, sadece gelinin babasınıneviniel öpmeye gider ve yemeğe kalır. Gelinin gelmediğibu yemek sırasındagelin evinde keşkek, çorba, pilav, tatlı yenir. Gücü olmayanlarise yağlı pide yaparlar. (42) Orta Jvya Türk Toplulukları'nda bu durum zaman olarak genelde farklılık göstermekte ise de şekil bakıinından "baş bağlama" özelliğini ifade etmektedir. Bu bakımdan gelinbaşı genç kızın evleneceğini, yanı evli bir bayan olacağım ifade eder. Kırgızlarda; düğün sırasında, yani nikahtan önce, kayınvalide, gelini, daha önceden hazırlamış olduğu kapalı bir odanın köşesine oturtur. Başına, beyaz bir yazma örter. Sonra imam çağnlarak gelin ve güveyin nikahlan kıyılır. Gelin, kayınvalide ve kayın atasına hürmeti yüzünden bu örtüyü hiç çıkarmaz ve evliliğin ilk aylarındabu örtüyü taşır (44). Ahıska Türkleri'nde; "gelin alma" günü, kuşak bağlamaadetinin uygulamşından sonra gelinin başında bulunan tacın ya da eskidenözelolarak hazırlanmış gelin başlıklarının üzerine, mendilden büyükçe birtülbentiki defa bağlanır ve çözülür, Üçüncüsünde ise bir daha çözülmemek üzere bağlanır. Bu adet; "gelin, başım alıp gitmesin; eşine, evine bağlı olsun" diyerek "baş bağlama" adı altında yapılır (45). Doğu Türkistan'da, Uygurlar arasında da "baş bağlama" adeti vardır ve bu adet, gerdekten Önce yani gelin, oğlan evine getirildiğizaman uygulanır. Kayın valide gelinin üzerindeki büyük baş örtüsünü alıp, onun yerine küçük yağlıkya da halk arasında"pürkence" diye adlandınlan beyaz örtüyü örter (46). Kazaklar'da. gelin kendi ailesinin 105

16 Milli Folklor, 2003, YıllS, Sayı 60 evinden çıkarken, yengeleri tarafından başı örtülür. Törenle kayın validenin evine getirilir. Orada, başındaki beyaz örtü kaldırılır. Kayınvalide,gelinin başınaözelolarakhazırlanmışayrı bir beyaz örtü örter. Akşamüzeri, "Betaşar" töreni için, gelin ayrı bir odaya alınır. Gelinin yüzü herkese gösterilmez. Ancak yakınları görebilir. Bunun için de mutlaka para istenir. Betaşar törenini akın, sazı ile başlatır. pelini, saz eşliğinde söylediği "cırlar" ile, gelen misafirlere tamtır. Betaşar töreninin bitiminde, akın, sazının ucuna, beyaz, küçük bir örtü bağlar ve sazı ile gelinin başını açar. Bir anlamda düğün töreni oğlan evinde devam eder. Bayanlar ve erkekler ayrılırlar. Bayanlar, gelin ile birlikte, kendi aralarında eğlenirler(47). Söz konusu adet bizim "yüz görümü" pratiğimizle aynı olup, halen devam etmektedir. (Köse III, ss: 20 27) Sadece Türkmenlerde bu adet, bizimkiyle ayın zamanda yapılmaktadır. Nitekini gerdekten sonra gelinin yengeleri, halaları toplanıp, gelinin saçını, başının arka kısmına,bir top şeklinde örüp bağlarlar. Bunun üzerine de beyaz yağlık (tülbent) örterler. Bunun anlamı ise, artık kızlığın bitip kadınlığın başlaması ve evine, erkeğine bağlı olması, şeklinde yorumlanabilir. Gelin, bu örtüyü belirli bir süre kullamr; hemen çıkarmaz (48). Sonuç olarak diyebiliriz ki duvak, düğünün en son safhası olup gelinin bekaretini. iffetini ifade eden bir törendir. Düğün günü takılan gelinin belindeki kırmızı kuşak ile ayın anlamı taşıyan bu düğün sonrası eğlencesi, yeni evlilere yardımı da beraberinde getirmektedir. Daha çok batılı ülkelerde olan çeşitli/ilişkilerimizin sonucunda meydana gelen kültürel ve teknolojik gelişmelerden Türk düğünleri de nasibini almış; du- vak, yeni teknolojik ürünlerin, ihtiyaçların yeni evlilere de taşınmasında, onların ihtiyaçlarını belirlemede bir vasıta haline gelmiştir. Yakın zamana kadar her yörede uygulananve Maraş'ta Kızdağı Yörükleriyle Ayvalık Türkmenleri'nde "baş bağlama" olarak yaşadığını bildiğinıiz duvak töreni ekonomik sıkıntılar sonucu dü-.. ğünlerin bir geceye ya da bir saate sığdırılmasından dolayı bugün canlılığını yitirmiş durumdadır. Ancak bu tabloda farklı küıtürlerden gelen etkilerin sonucunda değer yargılarımızdameydana gelen farklılaşmanın, "gelinin bekaretinin ' eskisi gibi önem taşımadığı" görüşüne yol açmasının rolünü de unutmamak gerekir. Duvak "kız tarafının,gelini yeni ve ebedi yuvasına yerleştirmesi" anlamım taşır. çoğu yörelerimizde bu eğlencenin oğlan evi tarafınca tertip edilmesi ve annesinin, hatta kız tarafından kimsenin gelmemesi, bu anlayışı gayet güzel bir biçimde ifade etmektedir. Bunda eski Türklerde "gelinin evlenince koca evinin kütüğüne kayıtlı sayıldığı" ve günümüzde Medeni Kanunumuzda da etkisini sürdüren düşüncenin etkisini de unutmamak gerekmektedir. Türk Dünyası'nda ise "duvak" Türkmenistan hariç diğer bölgelerde sadece baş bağlama şeklinde olup, düğünden önce yapılmaktadır. Kısacası bugün için "duvak" sadece gelinin başında yer alan ve ne için takıldığı giderek ununılan beyaz bir tülü hatırlatır olmuş; özde değil de şekilde sürdürülen veya bazı bölgelerde tespit edildiği üzere sadece bir "terim" olarak varlığını korumuştur. Günümüzde duvak. töreni ya eski fonksiyonunu yitirip kadınlar arasında sadece bir eğlence haline gelmiş, ya da 106

17 Milli Fo1klor, 2003, Yıll5, Sayı 60 tamamen kaybolmuştur. Kadınların da sosyal hayatta "çalışankadın"olarak yer almalanyla, bir başka ifadeyle ailenin ekonomik durumu ile ilgili olduğunu tahmin ettiğimizbu husus aile birliğinin sağlam temeller üzerine kurulması gerektiğini belirten ancak kaybolmak üzere olan en güzel ıidetlerimizden biridir. KAYNAKÇA EVUYAOGLU- Sait- Şerif BAYKURT, Türk Halk bilimi 1'987. Ankara: Ofset Repdodüksiyon Matbaacılık. SAYIN, Önal, Aile Sosyolojisi-Ailenin Toplumdaki Yeri İzmir. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No:57. ÖGEL, Bahaeddin, Dünden Bugüne Türk Kültürünün Gelişme Çağları 1998, İstanbul Türk Dünyası AraştırmalanVakfı YayınlarıNo:46 KÖSE, Nerin i "Anayurttan Anadolu'ya Dürü Geleneği" Araştırmalar II 1997, Ankara: Milli Folklor Yayınları: LO, Halk Edebiyatı Dizisi: G ss: KÖSE, Nerin II "Türk Halk Hikayelerinde Ak, Kara ve Arap VasıflıTipler" Eğitim Bilimleri Dergi. si, Buca Eğitim Fakültesi Yayın organı,yıl:2 Sayı:3, ss:89-99!zmir1993. KÖSE, Nerin m, Kazak Dü.AUnÜ, Ankara: Milli Folklor Yayınları: 13, Folklor Dizisi:.? EREN, Hasan I, rürk Dili'nin Etimoloji Sözlüğü. 19G9Ankara. EREN, Hasan II, TDAY-Belleten, GÖKALP, Ziya; Türk Medeniyeti Tarihi- İslamiyetten Evvel Türk Medeniyeti- İslamiyetten Evvel Türk Dini, I. Kitap, (Haz. Fikret Şahoğlu) İstanbul Türk Kültür Yayını:5. RAsANEN, Martti, Versuch eines Etymologischen Wörtebuchs der Türksprachen, 1969, Helsinki. mtze, Andreas, Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati. 2002, İstanbul-Wien, Simurg Yayınları,CiltI. Tarama Sözlüğü, 1971, Ankara: TDK Yayınları: S:21215, c:v. DERLEME İLE İLGİLİ BİLGİLER:. (1) Derleyen: Hatice Anka. Kaynak Kişi: Elmas San 43 Yaşında, tıkokul Mezunu Duvak olayını bizzat yaşamış. Manisa (2) Derleyen: Cemil Kandırıcı Kaynak Kişi: Sevgi Yalçın 58 Yaşında Duvak olayını bizzat yaşamış. Bühçe Köyü-Beydişehir-Konya (3) Derleyen: Dilek Emiroğlu Kaynak Kişi: Emine Dülger 68 yaşında Duvak olayınıbizzat yaşamış. Bergamal1zmir (4) Derleyen: Ayşegül Er Kaynak kişi: Fadinıe Taşhca 85 yaşında Duvak olayını b~zat yaşamış. Manisa/Sancakli/Bozköy (5) Derleyen: ülkü Köse Kaynak kişi: Semra Köse 40 yaşında Başından geçmemişama; pek çok defa şahit olmuş. Uçhisar KöyülNevşehir. (G)Derleyen: Nalan Ertürk' Kaynak kişi: Nazmiye Kocabay 71 yaşında Olay başından geçmiş. İzmir (Silistre doğumlu) (7) Derleyen: Sibel Demir Kaynak kişi: Zeliha Şener 70 yaşında Duvak olayını bizzat yaşamış. (8) Derleyen: Pınar Taş Kaynak kişi: Sultan Taş GO yaşında Duvak olayını bizzat yaşamamışama, şahit olmuş.. ŞarkışlalSivas. (9) Derleyen: Erinç Büyüksşık Kaynak kişi: Güler Büyükaşık 47 yaşında Olayı bizzat yaşamış. TrabzonlMerkez (10) Derleyen: Deniz Dertsiz Kaynak kişi: Fatma Dertsiz 52 yaşında Olayı bizzat yaşamış. Yayla Dağı-Hatay (11) Derleyen: Mehmet Küçükergiiler Kaynak kişi: Ülkü Telli Gl yaşında Olayı kendisi yaşamış. Borabay-Amasya. (12) Derleyen: Hanife Kavaklı Kaynak kişi: Samiye Kavaklı 50 yaşında 107

18 l Milli Fo1klor, 2003, Yıl 15, Sayı 60 Olayı bizzat yaşamış Akhisar-Manisa. (13) Derleyen: Songül Yılmaz Kaynak kişi: Nebiye Hayırlı 42 yaşında Ilkokul mezunu Duvağıbizzat yaşamış. Bursa (14) Derleyen: Nagehan Tekin Kaynak kişi: Hasibe Tekin 60 yaşında Tahsili yok Yavaşlar/SandıklılAfyon (15)Derleyeıe Nurgül Köken Kaynak kişi: Sevim Köken 45 yaşında Okuryazar. Duvak olayını yaşamamışancak, şahit olmuş. Arasanlı KöyülEzinelÇanakkale (16) Derleyen: ümran Kaçar Kaynak kişi: Sabire Özgün 67 yaşında Ilkokul mezunu Olayı bizzat yaşamış. AlaşehirIManisa (17) Derleyen: Hüseyin Bülent Oksay Kaynak kişi: ElifDinç 7l yaşında Öğrenim görmemiş. Olayı kendisi yaşamış. ŞarkışlalSivas (18) Derleyen: Esin Alçiçek Kaynak kişi: Esma Sever 31 yaşında. Ilkokul mezunu. Duvak olayını yaşamış. ızmir (Bulgaristan doğumlu) (19) Derleyen: Melike Viırgun Kaynak kişi: Mehmet Yağcı 53 yaşında Ortaokul mezunu. Olayı biliyor. Kemerhisar/Niğde (20) Derleyen: Niha! Gündem Kaynak kişi: Nazine Gündem 69 yaşında Başından böyle bir olay geçmiş. Kü.çiikkale Köyü!Tirel1zmir (21) Derleyen: ümran Işık Kaynak kişi: Münire Özer 67 yaşında Olayı yaşamış. Kılavuzlar köyüldeınircilmanisa ( (22) Derleyen: Esra Kızıl Kaynak kişi: Perihan Kurma! 68 yaşında. ılkokul mezunu. Olayı yaşamış. AfyonlMerkez (23) Derleyen: Melike Türkyılmaz Kaynak kişi: Hatice Selvitopu 63 yaşında Ilkokul 3.sınıftan terk. Olayı biliyor. Cabarfakılı köyülalaşehirlmanisa (24) Derleyen: Cansel Akarsu Kaynak kişi: Zeynep Çakır 78 yaşında. Hiç tahsili yoıt. Duvak olayını yaşamışve şahit olmuş. Bayındırilzmir (25) Derleyen: Çiğdem Yenmiş Kaynak kişi: Emine Esengül 64yaşında. Hiç tahsili yok. Duvak olayını bizzat yaşamış. Hatayl1skenderun. (26) Derleyen: Elif Kantık Kaynak kişi: Nusret Adıyaman 55 yaşında 1lkokul mezunu. Olayı bizzat yaşamış. 1nönülEskişehir (27) Derleyen: Mücahide Sarıhan Kaynak kişi: Yıldız Kahv~ 55 yaşında. Ilkokul mezunu. Olay başından geçmiş. Denizli (28) Derleyen: Sezer Aktar Kaynak kişi: Melahat Aktar 72 yaşında Ortaokul mezunu. Olayı yaşamamışve görmemiş. BandırınalBalıkesir (29) Derleyen: Tuğba Mergen Kaynak kişi: Zeynep Mergen 65 yaşında. Hiç okula gitmemiş. Olayı kendisi yaşamış. Tarsus (30) Derleyen: Nilgün Gürel Kaynak kişi: Mürşide Gürel 65 yaşında. Ilkokul mezunu. Olayı kızı yaşamış. BandırınalBalıkesir (31) Derleyen: Berna Moğolkoç Kaynak kişi: Hatice Gedik 46 yaşında. Ilkokul mezunu. Olaya şahit olmuş. Osmaniye KöyülMarmarislMuğla (32) Derleyen: Meliha Gül Kaynak kişi: Arzu Vildan Gülyel 108

19 Milli Folklor, 2003, Yıl 15, Sayı Yaşında Üniversite mezunu. Olayı yaşamamışancak pek çok kere şahit olmuş. Mardin (33) Derleyen: Yasemin Çalışkan Kaynak kişi: Şadiye Sevinçli 59 yaşında. Ilkokul mezunu. Olaya şahit olmuş. Torbalı/İzmir (34) Derleyen: Elif Miraloğlu Kaynak kişi: Neriman Tokat 56 yaşında. Ilkokul mezunu. Olayı yaşamamışancak şahit olmuş. Tunceli l' (35) Derleyen: Betül Uysal Kaynak kişi: Nezahat Yüce 60 Yaşında İlkokul mezunu. Olayı bizzat yaşamış. Demirci KöyütÖdeınişl1zmir (36) Derleyen: Makbule Berberoğlu Kaynak kişi: Günay Karadağlıoğlu 34 yaşında. İlkokul mezunu. Olayı görmüş ama, başından geçmemiş. Bozkuş KöyütÇankın (37) Derleyen: Sibel Akarçay Kaynak kişi: Gülver Coşkun 38 yaşında. Ilkokul mezunu. Olayı gözlemiş. KeşanlEdime (38) Derleyen: ~ba Şerbetçioğlu Kaynak kişi: Ayşe Baydil 79 yaşında. Hiç okula gitmemiş. Olayı bizzat yaşamış. Manisa (39) Derleyen: Ash Okumuş Kaynak kişi: Nazlı Kalyoncu 61 yaşında. Okula gitmemiş. Olayını bizzat yaşamış. Uzundere KöyülÇayelilRize (40) Derleyen: Murat Algül Kaynak kişi: Fatime Algül 70 yaşında. Okula gitmemiş. Olayı bizzat yaşamış. İzmir (Dirjilova Köyü-Üsküp doğumlu) (41) Derleyen: Hilal Ertan Kaynak kişi: Halime Dursun 40 yaşında. Ilkokul mezunu. Olaya sadece şahit olmuş. KÜtahyalMerkez (42) Derleyen: Canan Zorlu Kaynak kişi: Makbule Elbeyi 27 yaşında. Ilkokul mezunu. Olayı yaşamış. Yenice Köy/Ödemiş!lzmir (43) Derleyen: ~erin Köse Kaynak kişi: Mukaddes Dülger 74 yaşında. Okur-yazar. Olayı yaşamış. MarmarislMuğla. (44) Derleyen: Nerin Köse Kaynak Kişi: Aygerim Dıykanbayova 22 yaşında Üniversite mezunu Olaya şahit olmuş Bişkek-Kırgızistan (45) Derleyen Nerin Köse Kaynak Kişi: Elmira İsmailova 28 yaşında Üniversite mezunu Olaya şahit olıııuş Kazakistan (46) Derleyen: Nerin Köse Kaynak Kişi: Mehmet Abdülhekim 35 yaşında Üniversite mezunu, öğretim üyesi Olayı biliyor. Doğu Türkistan (47) Derleyen: Nerin Köse Kaynak Kişi: Elmira Adilbekova 35 yaşında Üniversite mezunu, öğretim üyesi Olaya şahit olmuş. Almatı-Kazakistan (48) Derleyen: Nerin Köse Kaynak Kişi: Feyznla Rahmankulov 35 yaşında Üniversite mezunu Olayı duymuş, biliyor Aşgabat - Türkmenistan 109

TÜRK DÜĞÜNLERİNDE GERDEK SONRASI DUVAK GELENEĞİ

TÜRK DÜĞÜNLERİNDE GERDEK SONRASI DUVAK GELENEĞİ TÜRK DÜĞÜNLERİNDE GERDEK SONRASI DUVAK GELENEĞİ The Duvak Tradition, which Takes Places Following the Wedding Ceremony, in Turkish Wedding Ceremony Tradition du voile nuptial apres les noces en Turquie

Detaylı

TÜRÜK Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl:2, Sayı:3 Sayfa:272-278 ISSN: 2147-8872

TÜRÜK Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl:2, Sayı:3 Sayfa:272-278 ISSN: 2147-8872 TÜRÜK Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl:2, Sayı:3 Sayfa:272-278 ISSN: 2147-8872 UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ BİR GELENEK DUVAK TÖRENİ * ÖZET Erol Eroğlu ** Zehra Özkanat *** Düğünün en

Detaylı

Siirt'te Örf ve Adetler

Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te diğer folklor grupları gibi örf ve adetlerde ke NİŞAN Küçük muhitlerde görülen erken evlenme adeti Siirt'te de görülür FLÖRT YOK Siirt'te nişanlıların nişandan evvel birbirlerini

Detaylı

Sözlü Bilgi Kaynakları

Sözlü Bilgi Kaynakları Adana Düğünlerinde Gelin Hamamı * Uzm. Ayşe BAŞÇETİNÇELİK Çukurova Üniversitesi Anadolu'nun pek çok yerinde kına gecesinden önce, gelin hamama götürülür. Eğer yörede hamam yoksa böyle bir âdete rastlanmaz.

Detaylı

AZERBAYCAN DA DÜĞÜN GELENEKLERİ

AZERBAYCAN DA DÜĞÜN GELENEKLERİ Gelenek Dr. Nargiz KULIEVA Tarih Bilimci AZERBAYCAN DA DÜĞÜN GELENEKLERİ AZERBAYCAN DA DÜĞÜN MERASİMLERİ KADİM VE ZENGİN MİLLİ GELENEKLERE DAYANIR. DÜĞÜN SADECE İKİ AİLENİN ÖZEL BAYRAM GÜNÜ OLMAYIP, GENELLİKLE

Detaylı

Güzel Ülkem Kültürümüz Bayramlarımız Atatürk İnkılapları Atatürk İlkeleri

Güzel Ülkem Kültürümüz Bayramlarımız Atatürk İnkılapları Atatürk İlkeleri Güzel Ülkem Kültürümüz Bayramlarımız Atatürk İnkılapları Atatürk İlkeleri GÜZEL ÜLKEM Tarihi Mekan Tarihi Yapıt Kale Savunma amaçlıdır Ör: Niksar Kalesi Tarihi nesne Doğal varlık KÜLTÜRÜMÜZ TÜRKÜLERİMİZ

Detaylı

Bu durum, Kula için de söz konusu olup, ile defa sosyal sınıflaşmanın

Bu durum, Kula için de söz konusu olup, ile defa sosyal sınıflaşmanın DoçDr. Nerin KÖSE Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Halkbilimi ABD KULA OÜGÜN GELENEKLERi Ünlü halkbilim uzmanlarından Wolfun da dediği gibi insan hayatında üç önemli aşama

Detaylı

UFUK ARSLAN ANADOLU LİSESİ

UFUK ARSLAN ANADOLU LİSESİ Slovak Noel Gelenekleri Slovakya büyüleyici gelenekler ülkesidir. Böyle küçük bir ülkede bu kadar değişimi bulmak şaşırtıcıdır. Alışkanlıklarımızın yalnızca bölgelere göre değişmediğini her ailenin Noel

Detaylı

Düğün Hazırlık Listesi...

Düğün Hazırlık Listesi... Düğün Hazırlık Listesi... Beş sayfalık bu bölüm, bütçenizden davetli listesine, müzikten çiçeklere kadar düğününüzle ilgili pek çok önemli ayrıntıyı düzenli bir şekilde organize etmeniz ve planlamanız

Detaylı

www.abuzerakbiyik.com.tr den alınmıştır. DÜGÜN ADETLERİ EVLENMEYE HAZIRLIK

www.abuzerakbiyik.com.tr den alınmıştır. DÜGÜN ADETLERİ EVLENMEYE HAZIRLIK www.abuzerakbiyik.com.tr den alınmıştır. DÜGÜN ADETLERİ EVLENMEYE HAZIRLIK Şanlıurfalı genç kızlar geleneksel olarak 16-20, erkekler ise 18-25 yaşları arasında evlenirler. Ama son zamanlarda gerek kızların

Detaylı

E V L E N İ Y O R U M! D ü ğ ü n h a z ı r l ı k k i t a p ç ı ğ ı.

E V L E N İ Y O R U M! D ü ğ ü n h a z ı r l ı k k i t a p ç ı ğ ı. EVLENİYORUM! D ü ğ ü n h a z ı r l ı k k i t a p ç ı ğ ı. Beş sayfalık bu bölüm, bütçenizden davetli listesine, müzikten çiçeklere kadar düğününüzle ilgili pek çok önemli ayrıntıyı düzenli bir şekilde

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

Tekirdağ Seyirlik Köy Oyunları ( Gelin Verme Oyunu- Kimde Kabahat Oyunu)

Tekirdağ Seyirlik Köy Oyunları ( Gelin Verme Oyunu- Kimde Kabahat Oyunu) Tekirdağ Seyirlik Köy Oyunları ( Gelin Verme Oyunu- Kimde Kabahat Oyunu) Prof. Dr. Erman Artun GELİN VERME OYUNU Gelinlerin anasının üç kızıyla oyun alanına gelmesiyle başlar. "Haydee gelin satıyorum,

Detaylı

DİNİ VE MİLLİ BAYRAMLAR

DİNİ VE MİLLİ BAYRAMLAR DİNİ VE MİLLİ BAYRAMLAR Bütün ülkelerin din ve kültürlerinde kutlanan özel günler vardır. Bu özel günler, bir tarihi veya dini amaçla kutlanır. Böyle günler o ülkenin dini ve resmi günleridir. Bu günlere

Detaylı

Çaresiz bir tanık gözüyle

Çaresiz bir tanık gözüyle Çaresiz bir tanık gözüyle Bu yazımda sizlere eski Konya'dan ve kültüründen söz etmek istiyorum. İstedim ki Konya'yı eskisiyle yenisiyle iyi bilen biriyle görüşeyim ve sizlere sağlıklı, tanıklı bilgiler

Detaylı

Sosyal Bilgiler 5 Ders Notları

Sosyal Bilgiler 5 Ders Notları Ders Notları Adım Adım Türkiye-2 Öğrencinin Adı ve Soyadı: Sınıfı ve Numarası: 5/ - KÜLTÜRÜMÜZDEN ÖRNEKLER Milletimiz çok köklü bir geçmişe sahiptir. Yüzyıllardır devam eden gelenek ve göreneklerini günümüze

Detaylı

yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam

yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam VARLIKLARIN ÖZELLİKLERİNİ BELİRTEN KELİMELER yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam şu otobüs birkaç portakal Yuvarlak masa : Yuvarlak sözcüğü varlığın biçimini bildiriyor. Yeşil erik : Yeşil sözcüğü

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI İZMİR OKULLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI İZMİR OKULLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI İZMİR OKULLARI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.VELİ BÜLTENİ ANAOKULU SINIF ETKİNLİKLERİ MERKÜR Fen ve Doğa Etkinliği dersinde büyüteçlerle bire bir gözlem yaparak etkinliği tamamladılar.

Detaylı

5. BÖLÜM EVLİLİK KONUŞULANIN MEDENÎ HALİ VE EVLİLİK ÖZELLİKLERİ

5. BÖLÜM EVLİLİK KONUŞULANIN MEDENÎ HALİ VE EVLİLİK ÖZELLİKLERİ 5. BÖLÜM EVLİLİK Şu tepe kumlu tepe Kar yağar sepe sepe Yârim uykuya dalmış Uyardım öpe öpe. (Bayraktar, 2004 : 164) Aile; Ebeveyn ve çocuklardan oluşan, en küçük toplumsal birimdir. (Emiroğlu, Aydın,

Detaylı

DÜĞÜN GÜNÜM PROGRAMI

DÜĞÜN GÜNÜM PROGRAMI DÜĞÜN GÜNÜM TV PROGRAMI HEDEF KİTLE Potansiyel Hedef Kitle 14 yaş ve üstü A,B,C,D,E özellikle kadın TV. izleyicisi Programın Hedef Kitlesi 14-65 yaş A,B,C,D,E özellikle kadın TV. izleyicisi Potansiyel

Detaylı

NOEL VE YILBAŞI KUTLAMALARI

NOEL VE YILBAŞI KUTLAMALARI NOEL VE YILBAŞI KUTLAMALARI Noel, sözlüklerde her yıl 25 Aralık tarihinde İsa nın doğumunun kutlanıldığı hristiyan bayramı olarak geçer. Hristiyanlar, kutlamalara 24 Aralık ta Noel arifesiyle başlar ve

Detaylı

MERHABA ARKADAŞLAR BEN YEŞİLCAN!

MERHABA ARKADAŞLAR BEN YEŞİLCAN! MERHABA ARKADAŞLAR BEN YEŞİLCAN! Sağlıklı olan ne varsa yaparım. Zararlı olan her şeyle savaşırım. Kötülerin düşmanı, iyilerin dostuyum. Zor durumda kaldığınızda İmdaat! diye beni çağırabilirsiniz. Sesinizi

Detaylı

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR Tüvturk Araç Muayene işleminin araç sahiplerine en az zaman kaybettirerek gerçkeleştirilmesi amaçlanarak kurulan araç muayene randevu sistemi yoğunluğu

Detaylı

Siyahın Tasarımlardaki Önemi Nedir?

Siyahın Tasarımlardaki Önemi Nedir? Siyahın Tasarımlardaki Önemi Nedir? Asil duruşu nedeniyle bayanların kıyafetlerde tercih ettiği renklerin başında siyah gelir. Kadına zerafet ve incelik katan siyah aynı zamanda kadınları daha zayıf ve

Detaylı

Yayımlandığı yer: V. Uluslararası Gagauz Kültürü Sempozyumu, Tekirdağ, 16-17.10.2000. / Sabaa Yıldızı, S. 14, 2001, s. 20-24.

Yayımlandığı yer: V. Uluslararası Gagauz Kültürü Sempozyumu, Tekirdağ, 16-17.10.2000. / Sabaa Yıldızı, S. 14, 2001, s. 20-24. 1 GAGAUZLAR TÜRKLERİNDE DÜĞÜNLE İLGİLİ TERİMLER * Dr. Doğan KAYA Doğumdan ölüme kadar insan hayatına yeni bir şekil, enerji, dinamizm, davranış ve yaşama tarzı kazandıran bir takım safhalar vardır. Bunların

Detaylı

DDD. m . HiKAYE. KiTAPLAR! . CİN. ALİ'NİN. SERiSiNDEN BAZILARI. Öğ. Rasim KAYGUSUZ

DDD. m . HiKAYE. KiTAPLAR! . CİN. ALİ'NİN. SERiSiNDEN BAZILARI. Öğ. Rasim KAYGUSUZ . CİN. ALİ'NİN. HiKAYE. KiTAPLAR! SERiSiNDEN BAZILARI 1 - Cin Ali'nin Atı 2 - Cin Ali'nin Topu 3 - Cin Ali'nin Topacı 4 - Cin Ali'nin Karagözlü Kuzusu 5 - Cin Ali'nin Oyuncakları 6 - Cin Ali Okula Başlıyor

Detaylı

EYLÜL AYI BÜLTENİ(İnci Taneleri)

EYLÜL AYI BÜLTENİ(İnci Taneleri) EYLÜL AYI BÜLTENİ(İnci Taneleri) KONULAR 1-Okula Uyum Haftası 2-Okulumuzu Tanıyoruz 3-Okul Kuralları BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 1-1-4 Eylül kurban bayramı 2-25 Eylül- 1 Ekim itfaiye haftası 3-Eylülün 3. haftası

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 24 Ağustos 2009 04:42 - Son Güncelleme Çarşamba, 26 Ağustos 2009 19:20

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 24 Ağustos 2009 04:42 - Son Güncelleme Çarşamba, 26 Ağustos 2009 19:20 Düğünlerde Takılan Sahte Paralar Yüksek eğitimini tamamlamış, babası ticaretle uğraşan, annesi ise bir bankada görevli bulunan bir ailenin tek kızıydı. Okul arkadaşı ile evlenmeye karar vermişlerdi. Damat

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

BİZE KATILIR MISINIZ? ŞARKILAR

BİZE KATILIR MISINIZ? ŞARKILAR BİZE KATILIR MISINIZ? ŞARKILAR RESİMDEKİ ATATÜRK Gözlerin mavi mavi, Saçların sarı sarı, Candan severler seni. Bütün Türk çocukları, Karanfil, zambak, mine, Senin için toplarız. Öpücükler yollarız, Sınıftaki

Detaylı

ağışlar 2/28 PROTOKOL GÖRGÜ VE NEZAKET KURALLARI

ağışlar 2/28 PROTOKOL GÖRGÜ VE NEZAKET KURALLARI ağışlar 1/28 ağışlar 2/28 PROTOKOL GÖRGÜ VE NEZAKET KURALLARI Davranış Protokolü ağışlar 3/28 3 1 ES 2 Davranış Protokolü ağışlar 4/28 Resmi törenlerde yürüyüş ve oturma düzeninde 1 numara (üst) daima

Detaylı

Adım Adım Düğün Organizasyonu Hazırlıkları

Adım Adım Düğün Organizasyonu Hazırlıkları Aslında sevinçli bir telaş ile başlanan hazırlıklar, zamanın az, yapılacak işlerin çok olması nedeniyle stresli günlere dönüşmesin. Hazırlıklar hem çok keyifli hem de yorucudur. Bu nedenle hazırlıklara

Detaylı

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN 2011 PAZARTESĐ SAAT- 07:42 Sahne - 1 OTOBÜS DURAĞI Otobüs durağında bekleyen birkaç kişi ve elinde defter, kitap olan genç bir üniversite öğrencisi göze çarpar. Otobüs gelir

Detaylı

Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128

Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128 Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.100.A.P.K. 0000000/

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı

A D E T L E R İ M İ Z

A D E T L E R İ M İ Z A D E T L E R İ M İ Z BEY KÖY DE BAYRAMLAR Bayramlarda, özellikle köylerimiz eski heyecanını yitirmese de şehirlerde eski heyecan kalmamıştır.bazı köylerimiz hala yıllar öncesine ait bayram geleneklerini

Detaylı

Ö. Ç. BİLFEN ANAOKULU 6 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI

Ö. Ç. BİLFEN ANAOKULU 6 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 03.11.2014 PAZARTESİ Ö. Ç. BİLFEN ANAOKULU 6 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaşıldı. Müzik eşliğinde öğretmenin yönergelerine uygun ısınma hareketleri yapıldı.

Detaylı

Osmanlıda Başlayan Ve Biten Geleneğin Adı: Âmin Alayı - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Osmanlıda Başlayan Ve Biten Geleneğin Adı: Âmin Alayı - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Her şeyin eskisi başkaymış. Evi de elbisesi de; teknolojisi de bilgisi de; Ramazan ı da gündelik hayatı da; hocası da mektebi de Evvelini ben söyledim ahirini siz getirin artık. Her dönemin kendine özgü

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

Menüde sosluklar getirilmelidir. Yemekten sonra çay veya kahve servisi yemeğe dâhil olan içecektir.

Menüde sosluklar getirilmelidir. Yemekten sonra çay veya kahve servisi yemeğe dâhil olan içecektir. TÜRK SERVİS USULÜ 1-Türk servisinin özellikleri: Türk gelenek ve göreneklerini yansıtan servis usulüdür. Yemekler hazır porsiyonlar seklinde servis edilir. Tekerlekli geridonda servis yapılır. Alışıla

Detaylı

Bodrum aşığı yabancıların buluşması

Bodrum aşığı yabancıların buluşması Bodrum aşığı yabancıların buluşması Bodrum da yaşayan, çoğunluğu yabancı uyruklu olan Internations üyeleri, Bodrum Eski Çeşme Mahallesi ndeki Sugar and Salt restoranda düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Detaylı

OKULUMUZUN SESİ ***DEĞERLERİMİZ*** Zübeyde Hanım Huzurevi nden Misafirlerimiz Geldi

OKULUMUZUN SESİ ***DEĞERLERİMİZ*** Zübeyde Hanım Huzurevi nden Misafirlerimiz Geldi ***DEĞERLERİMİZ*** Zübeyde Hanım Huzurevi nden Misafirlerimiz Geldi Okulumuza gelen Zübeyde Hanım Huzurevi sakinlerini Şehri SEVER öğretmenimizin 3/G sınıfının Al Yazmalım gösterisi ve Mehmet TÜRKER öğretmenimizin

Detaylı

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ 3-6 yaş arasını kapsayan ve okul öncesi dönem adını verdiğimiz süreç çocukların gelişimi açısından oldukça önemlidir. Okul öncesi dönem çocukta büyümenin ve gelişimin en hızlı

Detaylı

küçük bizon kızılderili köyü

küçük bizon kızılderili köyü ETKİNLİK HAKKINDA Kimileri onları elinde ok ve yayla acımasız birer savașçı olarak resmetti, kimileri ise doğaya ve tabiata saygılı ve sevgi dolu insanlar olduklarını anlattı. Peki Kızılderililer aslında

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? ETKİNLİKLERİMİZ GEMS ETKİNLİĞİMİZ: KUTUP HAYVANLARI DEĞERLER EĞİTİMİ ETKİNLİĞİMİZ: PAYLAŞMA KİTAP ATÖLYESİ: YAZAR ETKİNLİĞİMİZ GEZİLERİMİZ SİNEMA GÜNÜMÜZ

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

Sezonu Yurtiçi Faaliyetleri Sirküleri

Sezonu Yurtiçi Faaliyetleri Sirküleri 2016 2017 Sezonu Yurtiçi Faaliyetleri Sirküleri 1. GENEL BİLGİLER Türkiye haritası coğrafi kriterler ve geçmiş basketbol şampiyonalarındaki başarıları göz önünde bulundurularak 8 bölgeye ayrılmıştır. Erkek

Detaylı

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Türkisch Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Veliler için Bilgiler Januar 2008 / Türkisch 2 / 6 Zürih Kantonu İlköğretim Okulu Hedefler ve Hedefe Yönelik Görüşler Zürih kantonunda devlet ilköğretim okulu

Detaylı

Dört öğrenci sabahleyin uyanamamışlar ve matematik finalini kaçırmışlar, ertesi gün hocalarına gitmişler, zar zor ikna etmişler. Arabaya bindik yolda

Dört öğrenci sabahleyin uyanamamışlar ve matematik finalini kaçırmışlar, ertesi gün hocalarına gitmişler, zar zor ikna etmişler. Arabaya bindik yolda Bir gün sormuşlar Ermişlerden birine: Sevginin sadece sözünü edenlerle, onu yaşayanlar arasında ne fark vardır? Bakın göstereyim demiş Ermiş. Önce sevgiyi dilden gönle indirememiş olanları çağırarak onlara

Detaylı

.com. Faydalı Olması Dileğiyle... Emrah& Elvan PEKŞEN

.com. Faydalı Olması Dileğiyle... Emrah& Elvan PEKŞEN .com Faydalı Olması Dileğiyle... Emrah& Elvan PEKŞEN ilkok Adı-Soyadı:... Yukarıdaki resmi inceleyelim. Sonrasında aşağıdaki yönergelere göre, çocukları numaralandıralım ve soruları cevaplayalım. Deniz

Detaylı

Administrator tarafından yazıldı.

Administrator tarafından yazıldı. Çamlıyayla Köyü Dernek yönetimi ve Kadın kolları geçtiğimiz hafta sonu çok güzel organizasyonla Alucra-Çamoluk-Şebinkarahisarlı sağlık alanında çalışan tüm personelleri biraraya getirdi. İstanbul bölgesinde

Detaylı

El göz koordinasyon çalışmaları yapıyoruz. Kurallı serbest oyunları oynuyoruz. Ze-kare ile eğleniyoruz.

El göz koordinasyon çalışmaları yapıyoruz. Kurallı serbest oyunları oynuyoruz. Ze-kare ile eğleniyoruz. Balıklar Ekim Ayı Bülteni Ekim Ayı Yemek Listesi Neler Öğreniyoruz 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 05.10.2017 06.10.2017 Anne Ördek adlı parmak oyunumuzu öğreniyoruz eğleniyoruz. İngilizce sayıları İngilizce

Detaylı

edersin sen! diye ciyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin! Kadının kocası kendisini affetmesi için yarvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları

edersin sen! diye ciyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin! Kadının kocası kendisini affetmesi için yarvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları RAPUNZEL Bir zamanlar bir kadınla kocasının çocukları yokmuş ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorlarmış. Gel zaman git zaman kadın sonunda bir bebek beklediğini fark etmiş. Bir gün pncereden komşu evin bahçesindeki

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU UĞUR BÖCEKLERİ SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU UĞUR BÖCEKLERİ SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU UĞUR BÖCEKLERİ SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR Kızılay Haftası (29 Ekim 4 Kasım) Atatürk Haftası (10-16 Kasım) Öğretmenler Günü (24 Kasım) SERBEST ZAMAN

Detaylı

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında 23 Nisan 2014 Çarşamba 17:23 Devremülk Turizm inden Sağlık Turizm ine, madencilik ve mermerden gayrimenkule kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren

Detaylı

ŞANLIURFA GELENEKSEL HALK OYUNLARI KADIN VE ERKEK GİYSİSİ. Halk oyunları Araştırmacısı ŞÜKRÜ ÜZÜMCÜ

ŞANLIURFA GELENEKSEL HALK OYUNLARI KADIN VE ERKEK GİYSİSİ. Halk oyunları Araştırmacısı ŞÜKRÜ ÜZÜMCÜ ŞANLIURFA GELENEKSEL HALK OYUNLARI KADIN VE ERKEK GİYSİSİ Halk oyunları Araştırmacısı ŞÜKRÜ ÜZÜMCÜ GİYSİ Karanlık devirlerden buyana insanlar örtünme amacıyla çeşitli malzemeler kullanarak değişik giysiler

Detaylı

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı

Selin A.: Yağmur yağdığında neden gökkuşağı çıkar? Gülsu Naz Ş.: Neden sonbaharda yapraklar çok dökülür? Emre T.: Yapraklar neden sararır?

Selin A.: Yağmur yağdığında neden gökkuşağı çıkar? Gülsu Naz Ş.: Neden sonbaharda yapraklar çok dökülür? Emre T.: Yapraklar neden sararır? İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK ANAOKULU MARTILAR SINIFI Mevsimler Geçtikçe Doğadaki Canlıların Yaşam Biçimleri de Değişir Konusu İle İlgili Neler Biliyoruz? Ece S. : Yaz mevsimi olunca hayvanlar daha da heyecanlanır.

Detaylı

Samed Behrengi. Sevgi Masalı. Çeviren: Songül Bakar

Samed Behrengi. Sevgi Masalı. Çeviren: Songül Bakar Samed Behrengi Sevgi Masalı Çeviren: Songül Bakar Samed BEHRENGİ Azeri asıllı İranlı yazar Samed Behrengi, 1939 da Tebriz de doğdu. Öğretmen okullarında öğrenim gördükten sonra Tebriz Üniversitesi İngiliz

Detaylı

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 15 ARALIK -19 ARALIK 2014

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 15 ARALIK -19 ARALIK 2014 15 ARALIK PAZARTESİ Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 15 ARALIK -19 ARALIK 2014 SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaşıldı. İstedikleri ilgi köşelerinde(evcilik, kitap, puzzle,

Detaylı

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ? 2017-2018 EKİM AYI 3-4 YAŞ PLANI EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?.HAFTA: EVİMİZ VE AİLEMİZ Evi izi Evi izi eşyaları ı ta ıyalı. Ailemizde kimler var. Çekirdek aile ve ge iş aileyi ta ıyalı. ölü leri i ta

Detaylı

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

ÜNİTE 14 ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ. TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri

ÜNİTE 14 ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ. TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri HEDEFLER TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI - 2012. PAMUK ŞEKERİM I (Kavram Eğitimi Kitabı)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI - 2012. PAMUK ŞEKERİM I (Kavram Eğitimi Kitabı) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI - 2012 PAMUK ŞEKERİM I (Kavram Eğitimi Kitabı) ANKARA 2012 BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan

Detaylı

* ÇEVRE KORUMA HAFTASI * BABALAR GÜNÜ * RAMAZAN (ŞEKER) BAYRAMI * KULLANDIĞIMIZ ARAÇ VE GEREÇLER

* ÇEVRE KORUMA HAFTASI * BABALAR GÜNÜ * RAMAZAN (ŞEKER) BAYRAMI * KULLANDIĞIMIZ ARAÇ VE GEREÇLER KONULARIMIZ KAVRAMLARIMIZ * ÇEVRE KORUMA HAFTASI * BABALAR GÜNÜ * RAMAZAN (ŞEKER) BAYRAMI * KULLANDIĞIMIZ ARAÇ VE GEREÇLER RENK KAVRAMI: BEYAZ ŞEKİL KAVRAMI: SİLİNDİ SAYI KAVRAMI: 1DEN 20 KADAR SAYMA 17-18

Detaylı

.com. Faydalı Olması Dileğiyle... Emrah& Elvan PEKŞEN

.com. Faydalı Olması Dileğiyle... Emrah& Elvan PEKŞEN .com Faydalı Olması Dileğiyle... Emrah& Elvan PEKŞEN ilkok Adı-Soyadı:... Yukarıdaki resmi inceleyelim. Sonrasında aşağıdaki yönergelere göre, çocukları numaralandıralım ve soruları cevaplayalım. Deniz

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? ETKİNLİKLERİMİZ GEMS ETKİNLİĞİMİZ: FİLLER TUTUM-YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI OTANTİK EŞYA SERGİMİZ ETİ PETİTO ETKİNLİĞİMİZ DÜZENLİ ODA ETKİNLİĞİMİZ

Detaylı

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI HÜRRİYET İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 1 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI Sayın Müdürüm, Saygı Değer Öğretmenlerim,Kıymetli

Detaylı

ARTVİN ATABARI OYUNU NUN HİKAYESİ ve TARİHİ

ARTVİN ATABARI OYUNU NUN HİKAYESİ ve TARİHİ ARTVİN ATABARI OYUNU NUN HİKAYESİ ve TARİHİ ATATÜRKLE BİRLİKTE ATABARINI OYNAYAN İLK TÜRK HALK OYUNU TOPLULUĞU 1936-1937 yıllarında Artvin oyun ekibi Büyük Ata nın isteği ile Balkan Festivaline çağrılır.

Detaylı

5 Mayısı 6 Mayısa bağlayan gece Hızır ın iyilik, mutluluk dağıtacağı, sorunları olanlara yardım edeceği inancı birtakım

5 Mayısı 6 Mayısa bağlayan gece Hızır ın iyilik, mutluluk dağıtacağı, sorunları olanlara yardım edeceği inancı birtakım HIDRELLEZ Hıdrellezden bir gün önce oruç tutulur. Bu uygulama kendine sıkıntı, çile çektirme ve canlılığa geçici bir dönem ara vermedir. Bu yolla yaşamın sona erişiyle bir başka deyişle kışın sona ermesiyle,

Detaylı

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ NEVRUZ BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI MERKEZ KAMPÜS 19 MART 2012

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ NEVRUZ BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI MERKEZ KAMPÜS 19 MART 2012 MERKEZ KAMPÜS 19 MART 2012 : Prof. Dr. Arif AMİROV Konferans Salonu Saat : 16.00 Yabancı Uyruklu Öğrencilerimizin Müzik, Dans ve Tiyatro Gösterisi 20 MART 2012 : Tahir KARAUĞUZ Konferans Salonu Saat :

Detaylı

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ? 2017-2018 EKİM AYI 5-6 YAŞ PLANI EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?.HAFTA: EVİMİZ VE AİLEMİZ Evi izi Evi izi eşyaları ı ta ıyalı. Ailemizde kimler var. Çekirdek aile ve ge iş aileyi ta ıyalı. ölü leri i ta

Detaylı

ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU MAYIS-HAZİRAN AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI

ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU MAYIS-HAZİRAN AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU MAYIS-HAZİRAN AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI SINIF ETKİNLİKLERİ TÜRKÇE DİL Mayıs ayında Duyularımla Hissediyorum, Haziran ayında Açık Hava Oyunları temalarımızı işledik.elif Öğreniyor

Detaylı

Örnek alınacak en güzel insan Hz. Muhammed hayatı boyunca görüntüsüne ve hareketlerine dikkat etmiştir.

Örnek alınacak en güzel insan Hz. Muhammed hayatı boyunca görüntüsüne ve hareketlerine dikkat etmiştir. Örnek alınacak en güzel insan Hz. Muhammed hayatı boyunca görüntüsüne ve hareketlerine dikkat etmiştir. Görünümü Elbiseleri Hz. Peygamber çeşitli renk ve desenlerde elbiseler giymiştir. Ancak daha çok

Detaylı

Okul ve öğretmenine karşı sorumluluklarını bilir.

Okul ve öğretmenine karşı sorumluluklarını bilir. 40 Dakika Örnek olay, soru cevap, yaparak yaşayarak öğrenme Okul ve öğretmenine karşı sorumluluklarını bilir. Öğrencilere sınıfta uyulması gereken kurallar ve onlardan beklenilen davranışların neler olabileceği

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI. Nİsan AYI BÜLTENİ. Sevgİ Kİlİmlerİmİz

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI. Nİsan AYI BÜLTENİ. Sevgİ Kİlİmlerİmİz ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI Nİsan AYI BÜLTENİ Sevgİ Kİlİmlerİmİz BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR Dünya Kitap Günü (23 Nisan gününü içine alan hafta) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan)

Detaylı

SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ:Çocuklarla selamlaşılır.çocuklar ilgi köşelerinde(eğitici oyuncaklar,lego ve tahta blok, v.b) serbest oyun oynanır.

SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ:Çocuklarla selamlaşılır.çocuklar ilgi köşelerinde(eğitici oyuncaklar,lego ve tahta blok, v.b) serbest oyun oynanır. Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 5 EKİM-9 EKİM 2015 5 EKİM 2015 PAZARTESİ oyuncaklar,lego ve tahta blok, v.b) serbest oyun oynanır. TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ:Çocukların sandalyelere yarım daire

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

OKU, ANLA, CEVAPLA! 2. Minnoş un fiziksel özellikleri nelerdir?

OKU, ANLA, CEVAPLA! 2. Minnoş un fiziksel özellikleri nelerdir? Defne, kedileri çok seven 8 yaşında bir çocuktu. Üç kedisiyle her gün oynar, bakımlarını da hiç eksik etmezdi. Minnoş, Defne nin en küçük kedisiydi. Kahverengi tüyleri yumuşacık, patileri pamuk gibiydi.

Detaylı

Doğum Yeri 2,2 4,4 2,2 4,4 4,4 2,2 2,2 2,2 28,8 2,2 6,6 17,7 4,4 4,4 2,2

Doğum Yeri 2,2 4,4 2,2 4,4 4,4 2,2 2,2 2,2 28,8 2,2 6,6 17,7 4,4 4,4 2,2 Doğum Yeri Katılımcıların doğum yerlerine bakıldığında üçte birine yakınının (%28,8) İzmir doğumlu olduğu görülmüştür. İzmirlileri, Kars doğumlular (%17,7) ve Kütahya doğumlular (6,6) izlerken diğer katılımcıların

Detaylı

PROTOKOL BİLGİSİ. Prof. Dr. Rıdvan DURAK Atatürk Üniversitesi Pasinler Meslek Yüksekokulu Pasinler/ERZURUM

PROTOKOL BİLGİSİ. Prof. Dr. Rıdvan DURAK Atatürk Üniversitesi Pasinler Meslek Yüksekokulu Pasinler/ERZURUM PROTOKOL BİLGİSİ Prof. Dr. Rıdvan DURAK Atatürk Üniversitesi Pasinler Meslek Yüksekokulu 25300 Pasinler/ERZURUM E-mail: rdurak@atauni.edu.tr I Masa Oturma Düzeni I tipi masa düzeninde ev sahiplerinin masa

Detaylı

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 2. Aile geçmişini öğrenen bir kimsede aşağıdaki duygulardan

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ VE HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU

SAĞLIK TURİZMİ VE HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU SAĞLIK TURİZMİ VE HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK BAKIM ÖRNEKLERİ MEDİCANA İNTERNATİONAL İSTANBUL HASTANESİ KLİNİK EĞİTİM HEMŞİRESİ EREN YAŞAR MUTLU SAĞLIK TURİZMİ VE HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0 ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI Eğitimin kalitesi, öğrenme ortamlarının kalitesiyle doğru orantılıdır. Nitelikli öğrencilerin yetişmesi için nitelikli öğretmenlerin yanında öğrenme ortamlarının

Detaylı

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 2002-2016 YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 1 ADANA SANAYİ ODASI 2 ADANA TİCARET BORSASI 3 ADANA TİCARET ODASI 4 ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 5 AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI 6 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ 1- Bir gün Nasreddin Hoca şehre gelip bir arkadaşıyla birlikte handa kalmış ( ) Gece yarısı arkadaşı sormuş ( ) ( ) Hocam ( ) uyudunuz mu ( ) ( ) Buyurun bir şey mi var ( ) ( ) Biraz borç para isteyecektim

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Nisan ayı

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

AĢağıdaki sözcüklerle tümceler kurunuz! 6

AĢağıdaki sözcüklerle tümceler kurunuz! 6 AĢağıdaki sözcüklerle tümceler kurunuz! 6 geldi bayramım Benim geldi Bütün çocukların bayramı Bu gün, Günü`dür Dünya Çocuklar Atatürk etti bize armağan Bu günü, Bayramı geldi Ulusal Egemenlik ve Çocuk

Detaylı

BEŞPARMAK DAĞLARI ŞENLENDİ

BEŞPARMAK DAĞLARI ŞENLENDİ BEŞPARMAK DAĞLARI ŞENLENDİ Söke İlçesi ne bağlı Karakaya Köyü ndeki Göktepe kaya sığınağında 8000 yıl önce çizilen kaya resmindeki ilkbahar şenliklerinden yola çıkılarak, EKODOSD- KARAKAYA MUHTARLIĞI işbirliğiyle

Detaylı

.com. Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır.

.com. Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır. .com Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır. ilkok 2/... Sınıfı Türkçe Dersi Değerlendirme Sınavı Adı-Soyadı:... Yaşayabilmek için oksijene ihtiyaç vardır. Oksijen sayesinde karadaki

Detaylı

Gerçekten de hanımların giyim kuşamında birinci ölçü tesettür ise, ikincisi de erkek giyimi olmaması, erkek giyimine benzememesidir.

Gerçekten de hanımların giyim kuşamında birinci ölçü tesettür ise, ikincisi de erkek giyimi olmaması, erkek giyimine benzememesidir. Sıkça sorulan sorulardan biri de budur: Hanımların pantolon giymesi dini açıdan uygun mu? Tesettürü temin eden uygun bir giyimdir diyenler olduğu gibi, pantolon erkek giyimidir, kadınlar erkek giyimi giyemezler.

Detaylı