~ç!y~k ~u!ar f.a!>ha~b~m~e~s~

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "~ç!y~k ~u!ar f.a!>ha~b~m~e~s~"

Transkript

1 ~ç!y~k ~u!ar f.a!>ha~b~m~e~s~ International and Quarterly Journal of Folklore Reyue Internationale et Trimestrielle des Artd et Traditions Populaires. CiltNolume/Tome: 8 Yıl1Year/Annee: 15 Sayı/Number/Nombre: 60 Kış /Winter /Hioer:?003 ISSN İÇİNDEKİLER i Oorıeorıe«i So/tl.Tnaire Hakem Kurulu ieditorialboard i Comited ExfJ'Jrt t' 3 Birkaç Söz/Forewordl Par l'ediieur.4 M. ÖcalOOUZ Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı'nın Özgeçmişi/A Short Biographyof Prof.Dr. Ethem Ruhi Fığlal,ICurriculum Vitaedu Professeur Ethem Ruhi F,glal, 6 Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlah'nın Bilimsel Çalışmalarından SeçmelerlSelected ScientificWork. of Prof.Dr. Ethem Ruhi Fığlal, i Quelque.etudesdu Professeur Ethem Ruhi F,gıal, 8 Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlah ile Söyleşi/An Interviewwith Prof.Dr. Ethem Ruhi F,glal,iReportage avec le Professeur Ethem Ruhi Fı.Alal' 14 Yard. Doç. Dr.AliA ÇINAR Muallim Cevdet ve Oğuzname/Muallim Cevdetand OğuznameiMuallim Cevdetet l'oğuzname 35 Prof.Dr.Ahmet B. ERCILASUN Dirse Han Oğlu Buğaç Han Hikayesi/The Story of Buğaç Han the Son of DirseHan in the Bookof DedeKorkutIle Recitde BuAaçKhan.fils de DirseKhan.47 Prof. Dr.Himmet UÇ Türk Halk Tiyatrolarımn Gelişme EvrelerilEvolution Periods of Turkish Faik Theaiers]Lesphases de!'evolutian du tmdtre populaire turc 57 Prof. Dr.Ahmet PlRVERD100LU Halkbilim Araştırmalarında Üçüncü Boyut/Third Dimension in FoIkWre StudiesiLa'troisiemedimension dans lesrecherches folkloriques 72 Doç. Dr. Metinsstc: Anadolu'da Yağmur Duasına Bağlı Olarak Oynanan Bir Oyun: "Çömçeli GeIin"IAnAnatolianFoIk Game Relatedto Rain Prayers:"Çömçeli Gelin'/"ÇömçeliGelin': Unjeu lie lı la prierepour la pluie en Anatolie 78 Doç. Dr. Esma ŞIMŞEK Yozgat ve Yöresinde Bazı Şamaııik ve Kozmogonik İnançlar/On Same of the Shamanistic and Cosmogonic Belief. in and Around the Cityof Yozgati Croyanceschamaniques et coemogoniques dans la region de Yozgat 88 Doç. Dr. HayrettinRAYMAN Tezkirelerde Şiirin Ahengini Belirten Kelimeler Üzerine/On the HarmonyCreatingPoetic Words in Tezkires!A propoede. motoqui definls.ent la musicaliie de la poesie dan. le. biographiestraditionnelle 110 Doç. Dr.Filiz KlUÇ Atasözlerinde Anlam Kaymaları. Zamana Bağlı Anlam ve Coğrafi Mekan Kayıpları/The Meaning Changein Prooerbs and the MeaningDepended On the Ero and the Looee of Geographieal PlaceiChangements et pertesde.ignirıcation Ile. au temps et lı l'espacegeographique de prouerbe 116. Doç. Dr. Osman Kemal KAYRA. 1

2 TÜRK DÜGÜNLERiNDE GERDEK SONRASı DUVAK GELENEGi The "Duvak" Traditlon, whlch Takes Places Following the Wedding Ceremony, In Turkish Wedding Ceremony Traditlon du voile nuptlal apres les noces en Turquie Doç. Dr. Neriiı KÖSE- ÖZET Günümüzde Anadolu Türkler'inde yaşayan ve gerdeğin ertesi günü düzenlenen bu tören giderek eski canlılığını yitirmektedir. Çeşitli yörelere göre farklı adlarla anılan "duvak" töreni, İslamiyetle birlikte değer yargılarımızdakideğişmenin de izlerini taşıması açısından son derece dikkat çekicidir. Anahtar Kelimeler:. Duvak, Yüzaçma, Magar sofrası, Cuma günü, Duvak indirme, Gelin sabahı, Paça günü, Gelin sofrası, Cumalık, Gelin ertesi RESUMEE Cette eeremonie organise'e de nos jours chez les Turcs Anatoliens est en train de perdre sa vivacite. La eeremonie de Voile de Mariee qu'on appelle par des noms differents selon les regions attire rattention'par le fait qu'elle enferrne les vestiges du changement dans nos jugements de valeur avec t,1slamisme. Mots-cles: Voile de la marie'e, Ouvrir le voile de la marie'e, Table de magar, Jour de vendredi, Enlevement du voile de la marie'e, Matin de mariee, Jour de soupe a'lajambe be mouton, Table de marie'e, Pour vendredi, Lendemain de marie'e, Bir milletin dili, tarihi, coğrafyası, edebiyatı, sosyal ve siyasi yapısı, hayat tarzı vb. unsurlarıyla ilgili gelenek ve görenekleri, inanç ve pratikler, maddi ve manevi değerleriyle sözlü ürünlerinden oluşan kültür, bir bütündür. Geçmişte ya da bugün ortak bir tarihin,.coğrafyanın, dil ve edebiyatın vb. kısacası birlikte geçmiş ya da geçmekte olan hayatın izlerini taşıyanbu hususların milletlerin birlik ve beraberliğini sağlamaktaki rolü, inkar edilemez. Çünkü kültür unsurları, bir milleti meydana getiren İnsan toplulukları geçmişteki ortaklık ruhunu koruduklarısürece yaşarlar. ( Türkler için de aynı durum söz konusudur. Nitekim uzun zaman ortak bir coğrafyayı, dili, tarihi vb. paylaşan Türk boylarının bir kısmı çeşitli sebeplerle Orta Asya'dan ayrıldıktan sonra da gelenek ve göreneklerinin ekseriyetini saklamışlar, günümüze kadar getirmişlerdir. Bilhassainsan hayatınınüç büyükdöneminden en önemlisi olan "düğün" (Evliyaoğlu-Baykurt, s.60-61) ile ilgili olanlan, bu konuda çok büyük bir görev üstlenmişlerdir. Bunda toplumun en küçük birimi olarak kabul edilen "aile" (Sayın, s:2)nin oturduğu temelin, onun sağlıklı ve uzun süre devamında etkili olacağının düşünülmesi kadar Türkler'in geçmiş hayatlarındaki Türk Ailesi'nin top- Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi 92

3 Milli Fo1klor, 2003, Yıl 15, Sayı 60 lumdaki yeri ve önemi de büyük bir rol. oynamıştır. Çünkü eski Türkler'de ordu ile millet, aynıidi ve her ikisinin temelini de"aile" oluşturmaktaydı (Ögel, s:239). Ancak milletlerin herhangi bir sebeple bir arada bulunduklarıkültür daireleri, onların geçmişten bugüne getirdikleri gelenek, görenek ve inançlanyla bunların yerine getirilmesinde başvurulan pratiklerin az ya da çok değişmesine, bazı unsurların ilave edilmesine ya da yenilerinin ortaya çıkmasına sebep olmuş, düğün sırasında görülen aşamalano da bu değişim. ve gelişmeden nasibini almasına yol açmıştır. İşte, yazımızın konusunu teşkil eden, Orta Asya Türk Boylanyla Anadolu ve Trakya'nın bazı bölgelerinde karşımıza çıkan ve gerdeğin ertesi günü tertip edilen "duvak" töreni de, bu tür bir uygulamadır. "Genel olarak gelinlerin başlarını ve yüzlerini kapayan örtü" ve "çömlek ağızlarını kapayan kapak" olarak bilinen bu kelime Kazaklarda "tumak" (kış başlığı), Bulgarlarda "devak", Sırplarda "düvak", Özbeklerde "tuvok" (kapak), Kırgızlarda "tubak" (kapak), Uygurlarda "tuvak" (kapak) anlamlarını taşır. Türkçe'de ise "tuvak">"duvak" şeklinde değişmiştir. (Eren I,) Rasiinen ise bu kelimenin "duvak" olduğunu ve "yüz örtüsü" anlamına geldiğini söyler. (Rasanen) Söz konusu terimin "tuğ + ak" kelimelerinden meydana geldiğini, "küçük tuğ" anlamında olduğunu ifade eden Hasan Eren'in yamsıra (Eren II).Tietze"duvak"ın "gelin alayında gelinin yüzünü bürüyen örtü" olup, Türk dillerinde "tubak" veya "tumak" şeklinde, "kürk", "kalpak" anlamlarında yaşadığım açıklar (Tietze). Tarama sözlüğüne göre bu kelime "tuvak" (Peçe)tır ve Farsça'da "rüy-püş" (yüz örtüsü), Arapça'da "Burka" "hıdr" (perde) olarak biinmektedir (Tarama Sözlüğü, S.3864). Değişik yörelere göre ayrı adlar alan "duvak" teriminin söyleyişindekibu çeşitlilik, törene adını veren "gelin başı"nm yapılışında da görülmektedir. Nitekim bugün Türk düğünlerinde gerdeğin ertesi sabahtan itibaren başlayanve düğünün en son aşamasını teşkil eden "duvak"ı ifa<fe eden gelin başı, iki şekilde karşımıza çıkmaktadır: L.Baş bağlama, 2.Duvak (Bu konuda daha geniş bilgi için bkz.: Ruhi Kara, Erzincan Düğünlerinde Gelin-Güvey Motifi (Kına Gecesi ve Gelin Başı Bağlama Töreni), III. MilletlerarasıTürk Halk Edebiyatıve FoIklorü Kongresi Bildirileri, 1995, Konya.) Şekli ve söyleyişi ne olursa olsun, düğünün son uygulamalanndan biri olan bu gelenek çiftlerin karı-koca olması, gelinin bak.ireliğini ispat etmesi halinde tertip edilen bir törendir. Gerdek sabahı kadınların (genellikle oğlan tarafından biri olup sözü dinlenen, akıllı biridir vedüğünde sağdıç olarak da görev yapmıştır) gelinin yatağını toplayıp çarşafta gördüğü değişikliklere.bakarak verdikleri kararla düzenlenen bu törende eşlerin birbirleriyle birleşmelerinden ziyade "genç kızın namusunu, şeref ve haysiyetini koruyarak gelin olması" fikri daha çok ön planda yer almaktadır. Aslında "duvak" nikahtan önce gelinin beline bağlanan gayret-bakaret kuşağıile de aym anlama gelmektedir. Zira kızın babası, dayısı, ağabeyi "duvak"ı örterlerken bir anlamda kız üzerindeki velayet haklarını da damada teslim etmiş sayılırlar. "Duvak" eski Türklerde "duvak", kırmızı idi. Hatta gelinlik ile damadın katıımı da kırmızı kumaştan yapılırdı. Nitekim bugün Anadolu'nun ve Trak- 93 L

4 Milli Folklor, 2003, Yıl 15, Sayı 60 ya'nın bazı kesimlerinde kırmızı gelinlik giymiş hanımlar olduğu kına örtülerinin kırmızıdan yapıldığı gözönüne alınırsa, "Türk'ün gözü aldadır" atasözünün asıl anlamı anlaşılmış olur. Alıcak İslamiyet'le birlikte duvak genç kızlığın, bekaretin sembolü sayılmış; hatta bakire olmayan bayanlarınduvak takmalan ayıp bile sayılmıştır. Günümüzde ikinci kez evlenen kadınların "gelinbaşı" olarak tülden örtfi yerine az süslü bir başlık ya da çiçek takmalannın sebebi budur. Bugün ekonomik ve kültürel ilişkilerin, göçlerin vb. büyük birrol oyiıadığı, özellikle yabancı büyük ülkelerle aramızda gelişen bu hareketli durum hayatımızın her safhasında olduğu gibi, düğün merasimimizin bu aşamasında da etkisini hissettirmektedir. Nitekim uzunca bir dönem önemini koruyan "bekaret" meselesi bu gün bilhassa kültürel değişimin hızlı olarak seyrettiği büyük şehirlerimizde ve batı ile teması fazla olan yerleşim merkezlerimizde eski cazibesini yitirmiş durumdadır. Bu sebeple "gelinin bakireliğinin bir simgesi" olarak "duvak" (veya baş bağlama) töreni de giderek tarihe kanşmakta; duvak adı sadece "gelin başı"nı ifade edenbirkavram niteliğini kazanmaktadır. Bir' anlamda "gelinin yüz aldığını"ifade edilen bu uygulama günümüzde eski önemini kay-. betmiş görünmektedir. Bütün bunlara rağmen bazı yörelerimizde hala uygulandığını gördüğümüz bu geleneğin uzak ve yakın tarihimizi günümüze taşıyan, bir döneme damgasını vurduğu bilinen değer yargılanmızdanbiri olması dolayısıyla araştırmalarımızı o yönde yoğunlaştırdık. O nedenle Anadolu, Trakya ve Orta AEya Türk Cumhuriyetleri'nin çeşitli kesimlerinden gelmiş öğrencilerimizden kırk sekizinin yaptıklan derlemelere bakarak "duvak"ıngünümüzdeki durumunu, çeşitli yönlerden değerlendirmeye çalıştık. Bu arada incelemeye çalıştığımız bu hususların yanlanna da, makalenin sonuna aldığımız ve kaynak kişilere verdiğimiz numaralan, bunlardan aldığımız bilgi numaralan olarak. kaydettiğimizi belirtmek istiyoruz. Elde ettiğimiz bilgilere göre: *Araştışma yaptığımız yörelerden [Marmaris- Merkez (43), Marmaris- Osmaniye Köyü (31», [Ödemiş Yeniceköy (42), Demirci Köyü (35), Klavuzlar Köyü (21)), [Bergama (3)], [Üsküp-Dirjilova Köyü (40)], [Kütahya (41)], [Rize-Çayeli Uzundere köyü (39)], [Manisa (38) Akhisar (12)], [Sancaklı-Bozköy (4), Merkez (1), Caherfakılı (23)], [Edime-Keşan (37)], [Çankırı-Baykuş Köyü (36)], [Tunceli (34)], [İzmir-Torbalı (33), Merkez (18)], [Mardin (32)], [Balıkesir-Bandırma (30,28)], [Tarsus (29)], [Denizli-Merkez (27), Zeytin Köyü (7)], [Eskişehir İnönü (26)], [İskenderun-Hatay (25), Yayladağı (10)], [Afyon-Merkez (22), Sandıklı-Yavaşlar Köyü (14)], [Tire-Küçükkale Köyü (20)], [Silistre (6)], [Niğde Kemerhisar (19)], [Sivas-Ortaköy (17), Sarkışla (8)], [Bursa (13», [Trabzon Merkez (9)], [Konya-Seydişehir-Bahçe (2», [Nevşehir-Uçhisar Köyü (5)]ünden ekseriyetinde tespit ettiğimizbu "duvak" eğlencesi "geleneği"ne Bergama (3), Akhisar (12), Bandırma (28), Ortaköy-Şarkışla (17), Alaşehir-Merkez (16) ve Caberfakılı (23)'da rastlayamadık. *Araştırmamız sonucunda "duvak geleneği"nin farklı yörelerde değişik adlarla anıldığını da tespit etmiş bulunuyoruz. Nitekim Sivas'ın Şarkışla ilçesinde (8), Afyon'a bağlı Sandıklı İlçesi'nin Yavaşlar Köyü'nde (14), Manisa'ya bağlı Demirci Kasabası'nın Kılavuzlar Köyü'nde (21, Eskişehir'in İnönü yöresinde (26), Tarsus'ta (29), Ödemiş'in Demirci 94

5 Milli Fo1klor, 2003,Yıl 15, Sayı 60 Köyü'nde (35), Çankın'ya bağlı Bozkuş Köyü (36)nde "duvak" adıyla bilinen bu gelenek Kütahya (41)da "paça günü"; Niğde'ye bağlı Kemerhisar yöresi'nde (19) "yüz açma", Tunceli (34) de "yüz açımı"; Rize'ye bağlı Çayeli Kasabası'nın Uzundere Köyü'nde (39) "Magar safrası"; Çanakkale'nin Ezine ilçesi'ne bağlı Arasanlı Köyü'nde (15) "Cuma günü"; İzmir'in Torbalı İlçesi (33)nde "duvak açma'" Trabzon'da (9) "cumalık" Denizli'ye 'ı", bağlı Zeytinköy'de (7) "Gelin ertesi"; HatayYayladağıYöresi'nde (10)"Süpha günü"; Balıkesir'in Bandırma ilçesi'nde (30) "Kahve içmesi"; Edirne'nin Keşan ilçesi'nde "duvak indirnıe"; Afyon (22) ve Denizli merkez'de (27) ise "gelin sabahı" diye bilinmektedir. Duvak geleneğinin aynı yörede birkaç isimle anıldığı da olmaktadır. Mesela Mardin'de (32) hem "sabahiye", hem de "gelin sabahı" ve "Cuma sabahı"; Marmaris (43) ve Bursa'da (13) hem "duvak", hem "paça günü"; Bozköy [Sandıklı-Manisa] (4) de "baş düzme" ve "duvak"; Nevşehir'in Uçhisar Köyü'nde (5) "duvak" ve "gale"; Marmaris Osmaniye Köyü'nde (31) "duvak" ve "duvak sabahı"; Bursa'da (13) "paça günü" ve "duvak"; Seydişehir-Konya'da (2) "duvak" ve "gelin yanı"; Manisa merkezde de (1) hem "duvak", hem de "gelin sofrası" şeklinde ifade edilmektedir. Birkaç yöremizde duvak geleneği uygulanmakta ise de bir ad taşımamak.ta; kaynak kişilerce sadece belli bir uygulamanın geçmişten günümüze taşındığı belirtilmektedir. Söz konusu geleneğin yavaş yavaş ortadan kalktığını gösterdiğini tahmin ettiğimiz bu durumu Torbalı-İzmir(33), Yayladağı-Hatay (10) ve Yeniceköy-Ödemiş (42)de tespit etmiş bulunuyoruz. *Duvak gününün tespiti konusunda da farklı uygulamalarla karşılaşıyoruz. Ancak bu gelenek gelinin bekaretinin, damat ile gelinin ilk kez kan-koca oldukıatinın bir ifadesi demek olduğu için ekseriyetle gerdek gecesinin, yani düğünün ertesi günü yapılması, olaya man- tıklı ve gerçekçi bir yaklaşımdır. Bu sebeple Manisa'nın Sancaklı İlçesine bağlı Bozköy'de (4) bu eğlence düğünden dört gün sonra, gene " Manisa'nın Demirci ilçesine ait olan Klavuzlar köyü'nde (21) bu gelenek bazen düğündenbir hafta sonra, bazen de gerdeğin ertesi günü uygulanır. Diğer kırk bölgede ise, (1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,1 8,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30, 31, 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43) duvak eğlencesi düğünün ertesi günü tertip edilir. Ancak yukanda belirttiğimiz bu farklılıklara rağmen duvağın gelin yatağındaki çarşafınuygun görülenve görevlendirilen kişilerce kontrol edilip, gelinin bakire olduğu tespit edildikten sonra öğleye doğru karar verilip, hazırlıklara başlanması, adı geçen Metin ortaya çıkış sebebini bize gayet güzel ifade etmektedir. *Gelelim duvak eğlencesinin tertip edildiği yere... Yaptığımız araştırma sonucu İzmir (42,35,33,24,20,3), Manisa (38,35,23,21,16,12,4), Sivas (8,17), Marmaris (43,31), Hatay (10,29), Afyon (22,14), Denizli (27,7), Bulgaristan (6,18), Balıkesir-Bandırma (20,28) ve çevresi dahil olmak üzere yirmi beş ayn ilin kırk üç farklı yöresinin ekseriyetinde "duvak" gelinin gerdeğe girdiği yeri yani onun yeni evini temsil etmekte idi. Duvağın, gelinin sahip olduğu onurlu ve gururlu durum ile koruduğu iiietinin şerefine tertip edildiğinibir kez daha ortaya koyar. Bu tören Denizli Merkez'de mutlaka kayınvalidenin evinde tertip 95

6 Milli FoIklor, 2003, Yıl 15, Sayı 60 edilirken (27), İzmir yöresinde bazen gelinin, bazen de kayınvalidenin evinde düzenlendiği(18) belirtilmektedir. İzmir gibi, kültürel değişikliklerinhızlı ve çok yönlü yaşandığı batı Anadoİu şehirlerinden birindeki bu uygulama çeşitli törenlerde olduğu gibi, düğünlerdeki katı kurallann da yavaş yavaş değişip yumuşadığım gösterirken, Denizli ilimizdeki tablo, bozulmamış bir geleneği ifade etmektedir. t *Edindiğimiz bilgilere göre çoğu yerde duvak eğlencesine gelen misafir, davetliler ya da akraba gelinin de evini gezerler. Mesela Manisa-Merkez (1), Yayladağı-Hatay (lo), Torbalı-Merkez (6,33), Zeytinköy-Denizli (7), Bursa-Merkez (13), Arasanlı Köyü-Çanakkale (15), İzmir (18), Kemerhisar-Niğde (19), Küçükkale Köyü-Tire (20), Klavuzlar-Manisa (21), Bayındır-İzmir (24), Hatay-İskenderun (25), İnönü-Eskişehir (32), Tunceli (34), Demirci Köyü-Ödemiş (35), Bozkuş Köyü-Çankın (36), Kütahya (41), Yeniköy-Ödemiş (42), Marmaris-Merkez (43)de duvağa gelen büyük küçük herkes özellikle genç kızlar için bu, bir zorunluluk gibidir. Bozköy-Sancaklı-Manisa (4), Uçhi~ sar Köyü-Nevşehir (5), Şarkışla-Sivas (8), Trabzon (9), Yavaşlar Köyü-Sandıklı-Afyon (14) ve Afyon Merkezde ise gelin evininduvak günü gezilmesi uygun değildir. Bu sebeple duvağa gelenler, eğlence bittikten sonra hemen evlerine dönerler. Bazı bölgelerde duvak günü gelin evinin gezilip gezilmediği konusunda ise kesin bir bilgi edinemedik. Kaynak kişilerin unutkanlıklarım, derleyicilerin böyle bir soruyu unutmuş olabileceklerini veya geleneğin giderek bozulmakta olduğunu gösteren bu durum Borabay-Taşova-Amasya (11), Alaşehir-Manisa (l6), 96 Ortaköy-Şarkışla-Sivas (17), Keşan Edirne (37), Manisa-Merkez (38), Uzundere Köyü-Çayeli-Rize (39), Dirjilova Köyü-Üsküp (40)te karşımıza çıkmaktadır. Sadece Bühçe Köyü-Seydişehir Konya'da (2) tespit edildiği üzere gelin evini yengeler, sağdıçlarve dürü (Köse I, ss: ) getirenler gezebilirler. Bir anlamda ye~e veya sağdıçlara tanınan. bir imtiyaz olarak karşımıza çıkan bu durumun ataerkil aile düzeninde erkeğin aile reisi olması (Gökalp, s:305), bu sebeple kız çocukları üzerindeki velayet hakkının düğün ile birlikte erkek tarafına geçtiğininkabul edilmesi ile ilgili bir husus (Gökalp s: ) olduğunu tahmin ediyoruz. *Bu konuyla ilgili bir başka mesele de duvak geleneğinin bölgelere göre farklı özellikler gösterdiği, bir başka ifade ile niteliğinin her yörede değişebildiğidir. Nitekim genellikle düğünün ertesi günü tertip edilen bu tören, derleme yaptığımız bölgelerin ekseriyetinde yemekli ve eğlenceli bir gelenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Mesela Manisa. Merkez (1), Manisa'mn Sancaklıilçesine bağlı Bozköy (4), Torbalı (6), Zeytinköy Denizli (7), Şarkışla-Sivas (8), Trabzon (9), Yayladağı-Hatay (10), Küçükkale Köyü-Tire (20), Klavuzlar Köyü-Demirci-Manisa (21), Afyon-Merkez (22), Tarsus (29), Mardin (32), Uzundere Köyü Çayeli-Rize (39), Yeniceköy-Ödemiş (42)te duvak için gelenlere hem yemek ikram edilir hem de eğlendirilirler. Bazı yörelerde ise duvak, yemeksiz bir eğlence olarak uygulanmaktadır.bu sebeple duvağa gelen davetliler o gün gelinin şerefine tertip edilen bu törende, o yöreye has çalgılar eşliğindesadece çalıp söylerler ve oynarlar: Bursa (13), Yavaşlar Köyü-Sandıklı-Afyon(4) Arasanlı Köyü-Ezine-Çanakkale (15), Bayındır-İzhttp://www.millifoIklor.com

7 Milli Fo1klor, 2003, Yıl 15, Sayı 60 mir (24), Denizli-Merkez (27), Bandırma-Balıkesir (30), Osmaniye Köyü-Marmaris (31) Tçrbalı-İzmir (33), Demirci Köyü-Ödemiş (35), Bozkuş Köyü-Çankın (36), Keşan-Edirne (37), Dirjilova Köyü Üsküp (40) ve Marmaris (43)te olduğu gibi... Bazı bölgelerde ise bu gelenek ailelerin, bir başka ifadeyle bu töreni düzenleyen kız ya da oğlan tarafının ekonomik seviyesine, o bölgedeki sosyal statüsüne bağlı olarbi bazen yemekli, bazen de yemeksiz eğlence olarak karşımıza çıkmaktadır. Sadece Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Bühçe Köyü (2) ile Tunceli Merkezde tespit edilen bu uygulamanın daha çok hayat şartlarının giderek zorlaşması dolayısıyla olaylara daha realist bir yaklaşımla ilgili olduğunu tahmin ediyoruz. İzmir'in Bornova ilçesinde ortaya çıkan bir başka uygulama ise duvağın sadece erkeklerin bulunduğu yemekli bir toplantı olarak düzenlenmekte olmasıdır.(l8) Kırk üç bölgeden sadece "bir yerde tespit ettiğimiz bu durumun, o ailenin duvak olayında gelinin namus ve şeretinden daha çok güveyin egemenliğini ön plana çıkarması, yani olaya bakış açısıyla alakalı olduğunu düşünüyoruz. *Bu çeşitliliğin, duvağın onuruna tertip edildiği yeni gelinin, o tören için giydiği kıyafete de aksettiğini görüyoruz. Araştırma yaptığımız yörelerin ekseriyetinde yeni gelinin duvak töreni için kıyafeti, düğünde giydiği "gelinlik"tir. Nitekim Bühçe Köyü (2), Bozköy (4), Torbalı (S,33), Trabzon (9), Şarkışla (8), Yayladağı (10), Arasanlı Köyü (15), Kemerhisar (19), İzmir (18), Bayındır (24), Denizli (27), Tarsus (29), Bayındır (30), Osmaniye Köyü (31), Mardin (32) ve Tunceli (34)de duvak günü gelin, gelinliğini giyerek misafirlerini karşılar. Bazı bölgelerde ise yeni geline bu özel günde, o yöreye has kıyafetler giydirilir. Nitekim Hatay'da (25) ve İnönü-Eskişehir (2S)e gelin, o yerleşim bölgesinin m.illi giysilerini ya da o giyim tarzıyla birlikte günün şartlarına uydurulmuş giysilerini giyer. Başına da üzeri pullarla işli kırmızı bir yemeni örtünür, Mesela bu özel kıyafet Sandıklı'nın Yavaşlar Köyü'nde ~ etek" ve üzerine giyilen bir bulüz olarak karşımıza çıkmaktadır (14). Derleme yaptığımız bölgelerin bir kısmında da gelinin o gün için ya da yeni hayatında giyilmek üzere diktirdiği birkaç elbiseyi, değiştirerek giydiği olur: Nevşehir'in Uçhisar Köyü (5)Bde olduğu gibi... Bazı yörelerde ise gelin sık sık kıyafet değiştirir. Sadece Kütahya merkez'de (41) rastladığımız bu durumun önce "gelinlik" arkadan "çeşitlive ilk kez giyilen pek çok elbise" [Marmaris (43) ve Kütahya'da (41) olduğu gibi] ya da "üç etek" veya sadece "gelinlik" [Yavaşlar Köyü (14)] olarak karşımıza çıktığı da olmaktadır. Değişen ve gelişen zaman içinde ailelerin ekonomik ve kültür seviyeleri yanında tamamen gösteriş,biriyle ya da bir başka aile ile olan iddialaşma vb. kadar çeşitli sebeplere bağlı olan bu uygulamada, insan faktörü ve kültür değişmeleri, etkili olmaktadır. Sadece Manisa-Merkez (38) ve Dirjilova Köyü (40)da duvak gününde yeni gelinin giyeceği kıyafetin belirli olmayışı bize bu geleneğin giderek kaybolduğu izlenimini vermektedir. *Gelelim yemekli olarak düzenlenen ya da çerez, meyve suyu kabilinden yiyecek ve içecek sunulan duvak toplantılarında bu ikramların kimin tarafından hazırlandığına... Elde ettiğimiz bilgilere göre bazı yörelerde "ağalar evi" [Manisa (1,38), Torbalı (f),33), Trabzon 97 l

8 Milli Folklor, 2003, Yıl 15, Sayı 60 ii (9), Afyon (22), Tarsus (29), Mardin (32), Kütahya (41), Yenice Köy (42)]nin yüklendiği bu görev Bühçe Köyü (29), Bozköy (4), Vahisar Köyü (5), Yayladağı (Iü), Yavaşlar Köyü (14), Klavuzlar Köyü (21), Tunceli (34), Demirci Köyü (35), Bozkuş Köyü (36), Keşan (37)da "kız evi" tarafından yerine getirilmektedir. Kırsal kesimde kız evi, şehir kesiminde ise oğlan evi tarafından hazırlanması Türkler'in eski yurtlanndaki hayatlannda devlet teş:fuatındaki bölümneye geri git-. tiğini tahmin ettiğimiz (Köse II, ss:89 99) bu hususun küçük yerleşimyerlerinde henüz etkisini sürdürdüğü, büyük merkezlerde ise giderek canlılığını yitirdiğini hissettirmektedir..*kaynak kişilere "bu geleneğin neden uygulandığı" yolunda sorulan sorular bizi farklı bakış açılan ve yaklaşım.larla karşı karşıya bırakmıştır. Araştırmamızmsonucuna göre duvak töreninin yapılmasında en büyük etken "gelinin bakire olmasının kutlanması ve çevreye ilan edilmesitdir. Bühçe Köyü (2), Borabay (11), İzmir (18), Bandırma (30), Keşan (37)da olduğu gibi... Bazı bölgelerde ise duvak, yeni evlilerin eksiğini tamamlama, onlara maddi yardımda bulunmak için düzenlenir. Mesela Manisa'nın bazı kısımlannda (1) törene gelen misafirler daha önceden hediyelerini almamışlarsa evin eksiğini yerinde görerek fikir edinirler veya geline. oynarken ya da törenden ayrılırkenpara takarlar. Gelin evini düğünden önce gezmenin uğur getirmediğine inanılan yerlerde ise bu toplantının amacı yeni gelinin çeyizini, eşyalarını yerinde görmektir. Nitekim Bayındır-İzmir (24)de eğlenceden önce ev misafirlerce gezilir; çeyizin niteliği, gelinin bu konudaki becerisi hakkında fikir edinilir. 98 Zeytinköy (7) ve Cabarfakılı Köyü'nde (23) duvak, düğüne gelernediği için gelini göremeyen, ona hediyelerini takdim edemeyip takılarını takamayan uzak ya da yakın misafirleri ağırlamak, onlann da düğün töreninin hiç olmazsa bu son kısmına katılmalarım sağlamaktır. Bazı yörelerde ise "duvak'tan maksat güveyiif' tarafının gelini yakından görmeleri, onunla tanışmaları. gelinin yeni hayatı için uygun bir çevre hazırlamalan anlamını taşır: Yavaşlar Köyü (14) ile Denizli (27)de olduğu gibi... Yeni gelinin evliliğin ilk gecesi ya da ilk günlerindeyeni hayatı, yeni çevresi ile uyum içinde olup olmadığı, bu konuda bir problem yaşayıp yaşamadığının, ortaya çıkması için de duvak töreninin düzenlendiği görülmektedir. Daha çok oğlan tarafının yeni kızlannın mutluluğunu, kız tarafına' etrafa duyurması, göstermesi anlamına da gelen.bu husus Bozköy (4), Keşan (37) ve Marmaris Merkez'de (43) tespit edilmiştir. Bunlardan ayn olarak tören sırasında uygulanan bazı yönteınlerle(daha sonraki bölümde söz konusu edilecektir) "gelinin sabnnın ölçüldüğü" Ilzmlr (18)] veya "gelini daha baştan yeni çevresinin hayat tarzı, değer yargılanile tanıştırıp, o konuda eğitildiği, boynunu eğmesinin sağlandığı" [Torbalı (33)]da olmaktadır. Sadece Uzundere Köyü (39)nde karşımıza çıktığı üzere duvak töreninin belli bir amaçla uygulanmayıp"adet olduğu için" düzenlendiği de söz konusudur. Daha çok eski kültürü yaşatan. geleneğe sımsıkı bağlı olan bu tür kırsal kesiınlerde olaya realist değil, geleneksel bir bakış dikkatimizi çekmiş olduğunu, belirtmeliyiz. _ Ancak diğer milletlerle gittikçe sıklaşan ve farklı sahalarda etkin olan ilişhttp://www.millifolklor.com

9 Milli Folk1or, 2003, Yıl 15, Sayı 60 kilerimiz çoğalması, pahalılaşması, zor ulaşılması, kısacası ekonomik sebepler düğünün bu son geleneğinin bu sebeplerin giderilmesinde bir aşama olarak kar-. şımıza çıkmasını sağlamış; duvak eğlencesinin birden fazla sebebe bağlı olarak uygulanmasına yol açmıştır. Nitekim Tunceli'de (34) yeni evlilere eşya ve para yardımı yapmak, gelinin bakire olduğunu duyurmak, gelinin evini gezerek, çeyizini görmek; Demirci Köyü-Ödemiş'te (35) yeni ~lilerin eksiğini tamamlama ve para yardımı yapma yanında gelin evinin gezilip görülmesi de duvak töreninin düzenlenmesinde etkili olmaktadır. Marmaris'in Osmaniye Köyü'nde (31) ise duvak gelinin bakire olduğunun duyurulması, yeni çevresi ve eşi ile bir sorun olup olmadığının anlaşılması ve gelinin çeyizine bakmak için yapılır. Oğlan evinin bakire bir gelin aldığım isbat etmesi, gelinin evinin gezilip çeyizinin görülmesi, yeni yuvanın eksiğini yerinde tespit edip 'tamamlamak ve düğüne gelemeyenlerin gelini görüp tammalarını sağlamak da duvak eğlencesinin tertibine vesile olabilmektedir. Küçükkale Köyü (20)nda olduğu gibi... Şarkışla'da (8) ise duvak eğlencesi gelinin bakira olduğunu duyurmak, misafirlere gelinin eşya ve çeyizlerini göstermek için tertip edilir. Yayladağı (10)nda oğlan tarafının bakire bir gelin aldığım çevresine ilan etmesi yanında misafirlerin, yakınların yeni evlilerin eksiklerini tespit ve temin de duvak eğlencesiyapılmasınasebep olmaktadır. Hatay'da (25) düğüne yetişemeyenlere gelini göstermek, gelinin bekaretini duyurmak ve çeyizinin görülmesini sağlamak duvak töreni tertip edilmesine yol açarken Eskişehir'in İnönü mevkiinde (26) bu sebeplerin yanında gelinin yeni çevresine uyum sağlayıp sağlamadığının, bir problemi olup olmadığının anlaşılması için bir zemin teşkil etmeside sebep olmaktadır. Arasanlı Köyü'nde (15)de buna benzer bir durum söz konusudur. Nitekim adı geçen yörede bu eğlence gelinin evinin gezilip görülmesi, düğüne gelemeyenlerin gelinle tamşmaları, yeni gelinin oğlan tarafırün bütün fertler ile görüşüp anlaşılmasını temin için söz konusu olmaktadır. Bursa (13) da gelin evinin, çeyizinin özellikle genç kızlar tarafından gezilip görülmesi ve oğlan tarafının kız tarafına "yeni gelinin hiçbir sorunu olmadığım belirtmek" için düzenlenen duvak töreni Kütahya'da (41) bu sebeplerin yamsıra gelinin bakire olduğunu duyurma düşüncesi de, bu işte önemli bir rol oynamaktadır. Kemerhisar-Niğde'de (19), Tarsus'ta (29), gelinin evinin gezilip görülmesi yanında.düğüne gelemeyenlerin hediyelerinive takılarını takdim etmelerini sağlamakiçin düzenlenen duvak eğlencesinde Bozkuş Köyü (36) ve Manisa"da (38) bu iki sebeple birlikte gelinin bakireliğini duyurmak ve onun yeni çevresiyle olan uyumunu kontrol etmek etkili olmakta iken Yeniceköy-Ödemiş'te (42) daha çok bakire bir gelinin yeni evine ve çevresine uyumunun derecesini ortaya koymak, sebep teşkil etmektedir. *Duvak eğlencesi gelinin şeretine, bir anlamda onun bekaretini gerdek gecesine kadar muhafaza etmesi sonucu yüzünün ak çıkmasını kutlamak üzere düzenlendiği için genellikle oğlan ve kız tarafının kadınları ile genç kızların katılıp yemekli ya da yemeksiz, ikramlı ya da ikramsız, çalgılı ya da çalgısız bir toplantıdır, Gelinin ailesinin katılmadığıbu törene özellikle nişanlı genç kızlar rağ- 99

10 l Milli FoIklor, 2003, Yıl 15, Sayı 60 bet ederler. Bir müddet sonra kendilerinin de yaşayacaklan bu olayı, biraz merak ve biraz da heyecanla izler, gerek gelinin çeyizi, gerekse bu konudaki kurallan görerek ders ve tedbirlerini almaya çalışırlar. Incelediğimiz kırk üç yöreden elde ettiğimiz bilgiler sonucu Kütahya'da (41) farklı bir uygulama dikkatimizi çekmiş bulunmaktadır. Sadece oğlan tarafının genç kız ve kadınlannın davet edildiği, kız tarakdan hiç kimsenin katılmadığı bu eğlencede damat tarafının ağırlığını, etkinliğini, üstünlüğünü hissetmemek imkansızdır. Yine bir tek Üsküp'ün Dirjilova Köyü'nde (40) tespit edildiği üzere duvak günü kadınlar bir yerde, erkekler ayrı yerde eğlenirler. Rize'ye bağlı Çayeli İlçesi'nin Uzundere Köyü'nde (39) ise daha farklıbir durum söz konusudur. Nitekim kuşlukvakti gelinin odasında kurulan sofrada kız ve erkek tarafındanönde gelen birkaçkişi ile gelinin yengesi ve güvey, birlikte yemek yerler. O sırada dışanda eğlence öğleye kadar hiç durmaksızın devam eder. Yani Duvak eğlencesine de yukanda sayılan kişilerden sadece güvey katılır ve düğün eğlencesi, gerdeğin ertesi günü öğleye kadar devam eder (39). Diğer yörelerde ise "duvak" hem kız, hem de oğlan tarafından bayanların katıldığı, ortak bir eğlence görünümündedir. *Duvak eğlencesi sırasında ikram edilen yiyecek ve içeceklere baktığımızda farklı yörelere, duvağı tertip eden tarafın ekonomik seviyesine ve geleneklere olan bağlılık durumuna, yeni geline verilen değere ve olaya bakış açısına göre büyük bir renklilik söz konusu olduğunu görüyoruz. Nitekim Manisa (l)nın bazı kısımlarındasadece bugüne has "kı- 100 lıç ekmeği" bazı kısımlarında (38) ise "duvak helvası" Bühçe Köyü'de (2) "çerez", Afyon'da (22) "katmer"; Hatay'da (25) "zini" adı verilen bir yemek; Şarkışla (8), İzmir'in bazı kesimlerinde (18) ve Mardin'de de (32) "pilav ve çeşitli et yemekleri" Torbalı'da (33) "alaça ekmek";. Bozköy'de (4) "helva ve kele";trabzon'da (9) "lokma ve lahana dolması"; Yayladağı'nda (10~ "su böreği ve mantı çorbası"; Kemerhisar'da (19) önce "pilav ve et yemekleri, sonra tatlı"; Kütahya'da (41) "pilav, tavuk ve tatlı"; Klavuzlar Köyü'nde (21) "tavuk, pilav, tatlı ve keşkek" ikram edilir. Bunlardan ayrı olarak Bandırma'nın(30) bazı kesimlerinde sadece kahve içilirken Bursa (13), Yavaşlar Köyü (14), Küçükkale Köyü (20), De- -. mirci Köyü (35) ve Keşan'da (37) misafirlere "çerez" Dirjilova Köyü'nde (40) "çerez ve şeker" verilir. Zeytinköy (7), İzmir'in bazı kesimleri (18), Tunceli (34) ve Bozkuş Köyü'nde (36) ikramın belli bir adı yoktur; ailelerin (kız ya da oğlan tarafının) gelinin isteği ve ekonomik durumlarına göre istenilen ikram hazırlanır, davetlilere çıkarılır. Nevşehir'in Uçhisar Köyü'nde de benzer bir durum söz konusudur. Nitekim duvağı düzenleyen taraf, kendi isteği ve bütçesi doğrultusunda bir yemek listesi hazırlar; onlan pişirir ve ikram eder. Araşanlı Köyü (15), Bayındır-İzmir (24), Osmaniye Köyü (31), Torbalı (33) ve Marmaris-Merkez'de (43) duvak eğlencesine gelenlere bir şey ikram edilmez. Oraya gelenlerin amacı gelinin evini, çeyizini ve gerdek sonrasıyüzünü ifadesini görmektir. *Gelelim araştırmamızı sürdürdüğümüz 43 yöreden 37'sinde tesit ettiğimiz duvak eğlencesinin nasıl yapıldığıhttp://www.millifoiklor.com

11 kızlar oynar. Gelin oynarken, kayınvali- o de "bereketli ve uğurlu olması için" başına çerez serper; misafirlere de ikram edilir. Eğlencenin sonuna yakın damat gelir; kansının başını bozar ve onu koluna takarak evlerine götürür (2). Bozköy'de düğünün ertesi günü gelinliğini giyip, duvağını takan gelin mi- safirleribeklemeye başlar. Düğüne gelemeyenler onu yakından incelerlerken kucağınaküçük bir bebek oturttılur. "Kısa zamanda bir bebeğinin olması dileği"ni aksettirenbu gelenek gelinin, çocu o Milli Folklor, 2003, Yıl 15, Sayı 60 na... Manisa'da sabahleyin oğlan evinin bekar kızlan "kulaç ekmeği" denilen bir ekmek yaparlar; gene oğlan evinin er.~ekleri de bu ekmeği ve o gün için hazırlanan yemekleri yedikten sonra bir miktar para bırakarak çıkıp giderler. Sonra oğlan evinin kadınlan gelir. Kayınvalide, gelinin başından şeker saçar, diğerleri bu şekerleri toplar. En son, kayınvalide oynar ve iki kişi onu havaya kaldırır. Gelin, kayınvalidesini kaldıranların omzuna yemehi atar. Kayınvalide ile gelinin birlikte karşılıklı oynadıklanve kadınlarınhiç yemek yemedikleri bu eğlence, kayınvalidenin eski bir şalvarmınyakılması ile son bulur.(l) Evdeki işlerin yeni patronunun geldiğini anlatan bu şalvar yakma olayından sonra Bühçe Köyü'ne baktığımızda gerdek sabahısaat B-9 sıralarında gelinliği giydirilip, başı yeniden kırmızı duvak örtüsü konularak yeniden giydirilen gelin misafirleri beklerken, kayınvalide gelin başına serpmek ve misafirlere 'dağıtmak üzere çerez (leblebi ve kuru üzüm) hazırlar. "gelin yanı" adı verilen bu tören gibi başlar. Genç ğun koynuna para, mendil vb. koyması; gelinle görümcenin "bahçelerde börülce, oynar gelin görümee" türküsünde oynamasıyla tören sona erer (4). Uçhisar Köyü'nde ise bu eğlence kuşluk vaktinde başlar. Düğününertesi günü misafirler gelinin evinde toplanırlar/ve çorba, kıymalı yumurta, pilav (bugün için adı "gale pilavı"), bamya ve zerdali tatlısı yenir. Evin dar gelmesi ve gelenin çok olması halinde komşu evlerde ağırlanan misafirler yemekten sonra müzik çalıp oynayarak eğlenirler. Bu müddet için~ gelin düğünden önce diktirdiği ve ilk kez giydiği elbiselerini sırasıyla giyip, misafirlere gösterir (5). Bulgaristan'da Sillstre'de "duvak açımı" adı verilen bu tören, Cuma günü olur. Perşembe günü düğününertesinde öğleye doğru ya da öğleden sonra gelin kıbleye karşı oturtulur. Duvak, oklavaya sanlır ve gelinin yüzüne oklavayla örtülür. Daha sonra gelinin yengesi tarafından gül ya da başka bir ağacın üstüne serilen duvak, o yörenin herhangi bir azası (eli, ayağı sakat; aklı kıt vb.) eksik bir çocuğu tarafından, bahşiş karşılığında gelin tarafından geri alınır (6). Denizli'nin Zeytinköy oyöresinde de düğünün ertesi günü, gelin evinde toplanan kadınlarve genç kızlar müzik çalıp, oynayarak eğlenirler. Yemeksiz olarak yapılan bu toplantıya gelin ertesi de denilir (7). Sivas'ın Şarkışla ilçesi'nde sadece kadın ve kızların gittiği, yemeksiz ve katılanlann kendi aralarında eğlendikleri bu tören ise küçük çapta bir eğlence niteliğindedir (B). Trabzon'da duvak, "cumalık" adıyla bilinir. Düğünün ertesi günü gelin, gelinligini giyerek misafirlerini bekler. Kadınlarda bir araya gelerek kemençe eşliğinde horon teperler (9). Yayladağı-Hatay'da ise duvak gününe "süpha günü" denilir. Düğünün ertes{ günü, gelinin bakira çıktığım belirten çarşafın duvara asılı olarak bekletil- 101

12 l Milli Folklor, 2003, Yıl 15, Sayı GO diği "Süpha günü"nde bu gün gelinin arkadaşları, komşuları akrabaları gelirler. Gelin giydirilip süslenerek sağdıçıilekapıda durur, gelenleri karşılar; misafir, çocuk bile olsa gelinin görevi onun elini öpmektir. Hemen herkesin bir hediye ile geldiği bu eğlence gelinin imkanı ölçüsünde hediye ile karşılık vermesi ""adettendir. Yemeksiz olarak gerçekleştirilen bu toplantı kuşluk vakti, saat gibi başlar; dümbek eşliğinde oyunlar o~anır (10). Bursa'da "paça günü" adı verilen bu tören yine gelin evinde ve kadınlar arasında, çalıp söyleiıerek kutlanır. İçecek olarak şerbet, meyve suyu vb.; yiyecek olarak da pasta, kek vb. ikram edildiği duvak düğünün ertesi günü, öğleden sonrayapılır(13). Afyon'un Yavaşlar Köyü'nde biraz farklı bir durum söz konusudur. Hemen her bölgede olduğu gibi gene düğünün ertesi günü gelin evinin bahçesinde, kadınlar arasında düzenlenen bu eğlencede nişanlı kızların çokluğu dikkat çekicidir. Zira nişanlı genç kızların nişanlılarının ablaları ve yengeleri vb. tarafından duvak törenine götürülmelerinin sebebi ise ortada oynadıkları sırada başkalarına çember adı verilen örtü (tülbent) geçirilerek nişanlı olduklarınınherkese ilan edilmesi'dir. Bu törende gelin, gelinliğini (geçmişte ise üç etek giyilirmiş)giymektedir (41). Arasanlı Köyü'nde "Cuma günü eğlencesi" adıyla 9 10 yıl öncesine kadar yaşayan bu tören, düğünün ertesi günü yapılır. Gelinin evinde,' sadece oğlan tarafının kız, gelin (yeni evli) ve kadınlarının geldiği, gelinin gelinliğiyle dolaştığı bu gündüz eğlencesinde (Cuma olsun olmasın) düğünün ertesi gününü simgeler (15). İzmir'de oturan Esma Sever'in anlattığına göre Makedonya'da da duvak eğlencesi, düğünün ertesi günü yapılır. Kayınvalide yakın ise onun, yoksa gelinin evinde düzenlenen bu tören için gerdek sabahı elti ya da görümeesi gelini düğündeki gibi süsler. Davetlilerin olduğu odaya gelin, kayınvalidesi ile görümce (ya da elti)sinin ortasında girer. Yaşlı-genç herkesin elini öpen gelin, sandalyeye oturtuıur. "Dare" (def) çalıp eğlenen " davetliler, gelini de oynattıktan sonra başına "partal" adı verilen dokuma kilimler örtülür. O arada kurulan yan sofralarda yemek yiyen davetliler, yemeklerine bitirene kadar gelin, o örtünün altında bekler. Bir yerde sabn da ölçülen geline, sadece ayaklannın dibine oturan eltisi (yoksa görümeesi) birer kaşık yemek yedirir. Tören, ortaya konan üç mindere oturan kayınvalideninüç kere elini, üç kere dizini, üç kere de ayağını öpmesi, kayınvalidenin de gelinin alnını öpmesi ve devam eden eğlenceni kesilmesiyle sona erer (18). Kemerhisar-Niğde'de bu olaya "yüz açımı"da denir. Gelin evinde, düğünün ertesi günü düzenlenen ve yemek olarak sarma, parça etti sulu köfte, sütlaç veya zerdeni sunulduğu bu günde gelin yüzü açık, gelinliğini giymiş olarak misafırlerini karşılar. Oğlan tarafınca düzenlenen bu eğlence için kız tarafı kendilerine özel bir davetiye gelmezse, duvağa gitmezler (19). Küçükkale Köyü'nde gelinin annesi dahil, bütün kadınların katılabildiğive "duvak", "Cuma", "Cuma eğlencesi" adıyla hala yaşayanbu gelenek için gelin ge linliğini giyerek misafirlerini karşılar. Bütün davetlilerin elini öpen gelin, sürekli oturur; hizmet etmez. Tören, gelin evi gezildikten ve kısa bir eğlenceden sonra sona erer (20).. Klavuzlar Köyü'nde duvak eğer düğüne uzak yerden gelen akrabalar varsa 102

13 Milli Folklor, 2003, Yıl 15, Sayı 60 düğünün ertesi günü yoksa düğünden bir hafta sonra gelinin yeni evinde yapılır. Sadece kızın yakın arkadaşlan ile yakınlannın katıldığı. bu törende gelenlere keşkek ikram edilir (21). Afyon'da ise duvak "gelin sabahı" adıyla bilinir. Düğünün ertesi günü yeni gelinin evinde, sadece damat tarafının kadınlannınkatıldığı. eğlenceninözel ye Iiıeği"katmer"dir (22). lzmir'e bağlı Bayındır İlçesi'nde ise duvak, Cuma günü yeni gelinin eviiıde kadınlar arasında düzenlenen bireğlencedir. Gelinliğini yeniden giyerek misafirleri karşılayan gelinin başına kırk parçalı, pembe veya kırmızırenkli duvağı. (yüzü açık bırakacak şekilde) örtülür (24).. Hatay'da da düğünün ertesi günü gelini yeni evinde yapılan bu toplantıya "zini" adı verilen bir baklava yapmak adet olmuştur. Sadece kadın ve çocukların katıldığı. bu törende gelin ortaya oturtulur, davetliler de onun etrafında çalıp söylerler. O gün için başına işlemeli, kırmızı bir yemeni örten gelinin sırtında yöresel kıyafetler vardır. Eğlencenin sonunda toplantıdakilerinen yaşlısı gelinin yemenisini açar ve tören gelinin oynatılmasıyla sona erer (25). Eskişehir'in İnönü mevkiinde ise. gene düğünün ertesi günü, gelinin yeni evinde, kız ve oğlan tarafından isteyen kız, gelin ve kadınların katılabileceği bu eğlencede gelin bindallı işlemeli bir kadife şalvar ve cepken ile beyaz tülden bir duvağın üstüne örtülmüş kırmızı yemenili başıyla misafirleri karşılar. Duvağı üç defa, oklava ile açıp kapayan kayınva1ide geline, karşılıklı oynadı.k1annda dua eder. Oyun sırasında her ikisinin tan oluşan düğün yemeği ikram edilmesi gelenektendir (26). Eskişehir'de hala yaşayan bu gelenek Denizli yöresinde de vardır. Oğlan evinde, düğünün ertesi günü düzenlenen bu tören kuşluk vakti başlar; ye doğru biter. Davul-zurna eşliğinde yapılan bu eğlence, sağdıçın, gelinin yeni akrabalanın dolaştırıp ellerini öptürmesi ve onların ~ geline hediye ya da para vermesiyle başlar; misafirlerinçalıp oynamalanylasona erer (27). Tarsus'da duvak eğlen. 'si, öğleden sonra saat te başlar. Daha önce gelini kına gecesinde ve düğünde giydiren kadın bu gün için ona açık pembe yada açık mavi bir elbise giydirir. Oğlanın tanıdı.k1annın hediyelerini takdim edip, kızın çeyizinin incelendiği bu eğlenceye sadece damadın tarafından kadınlar gidebilir. Duvakta misafirlere köfte ve "analı-kuzu'tdan pişirilmiş yemekler (gelin bereket getirsin, çocuğa kanşsın diye) ikram edilir (29). Bandırma'nın bazı kesimlerinde bu günün adı "kahve içmesi"dir. Düğünün ertesi günü beyaz gelinliği ve duvağı.yla misafirlerini karşılayan yeni gelinin bu özel eğlencesine kızın annesi ve erkekler, katılamazlar. Gelen konu:klara kahve ikram edildiği, kimseni içmezlik edemediği duvak eğlencesinde çalgı takımı, kadınlardankumludur (30). Marmaris'e bağlı Osmaniye Köyü'nde duvak eğlencesi, özelolarak bu işler için ayrılan yerde yapılır. Sadece kadın ve kızların katılabildiği duvak eğlencesi, kısa bir çalıp söylemeyle özellikle genç kızların, en sonra da gelinin oynatılmasıyla son bulur (31). Mardin'de "duvak"a "sabahiye" adı verilir. Düğünün ertesi günü gelinin evinde yapılan ve öğleden sonra başlayıp akşama kadar süren bu eğlenceye sade- başına "bolluk, bereket olması" dileğiyle buğday serpilir. Eğlenceye gelenlere güveç, yoğurt çorbası, sarma, pilav, hoşafhttp://www.millifolk1qr.com 103

14 Milli Folklor, 2003, Yıl 15, Sayı 60 l ce kadınlar gelir. Gelinin o günkü kıyafeti ya gelinliği ve beyaz duvağı, ya da yöresel kıyafet ve kırmızı oyalı baş örtüsüdür. Tören, gelinin misafirlerin ellerini öpmesi ve hal-hatır sormasıyla başlar. Kadınların mani okuyup, türküler söyledikleri duvakta misafirlere pirinç pilavı ve et yemekleri ikram edilir. Kayınvalide ve görümce tarafından giydirilmesi adet olan gelin, eğlencenin en sonuna oynayıncaya kadar oturur; hiç kalkmaz (32). t' Torbalı'da duvak töreni, düğünün ertesi sabah başlar; öğleyinbiter. "Gelin sabahı", "Cuma sabahı", "duvak açma" gibi adlarla bilinen bu tören için gelin gelinliğinigiyer, başına da uzun, kırmızı bir (duvak) örtü örter. Ortaya konulan bir sandalyede oturan birinin elinde beyaz gül dalı, diğerinin elinde kırmızı gül dalı bulunan biri erkek, diğeri kız iki çocuk tarafindan, 3 kere tekrar edilmek şartıyla tepeye kadar dolanır ve bırakılır, Erkek çocuk "ne açarsın?" sorusuna "duvak açarım" diye cevap verir. Oğlan tarafinın düzenlediği bu tören tef çalınıp, oynanarak sona erer (39). Tunceli yöresinde "yüz açımı", "yüz görümü" diye adlandırılan duvak geleneği gene düğünün ertesi günü, yeni gelinin evinde yapılır. Eğlence, daha sabahtan, gelinin sağdieının çarşafı toplayıp tören yapılacak odanın ortasında bohça halinde koymasıyla başlar. Genç kızlann ve erkeklerin alınriıadığı duvak törenine gelin öğleye doğru gelir ve gelinliğini giyip duvağım takarak hazırlanır.geline verilen hediyeler bu çarşaf-bohçanın üstüne, sepet ya da elek içine konulur. Misafirlere yapılacak ikraının tamamen ev sahibine bağlı olduğu duvak, gelin evinin misafirlere gezdirilmesi ve onlara çeyizden birer yazma verilmesiyle sona erer (34). 104 Demirci Köyü'nde ise düğünün ertesi günü, gelin evinde düzenlenen bu tören, annesinin ve erkeklerin katılmadığı, kadınların kendiaralarında eğlenerek çay içip, pasta çörek vb. yedikleri küçük bir eğlencedir. (35) Çankın'nın Bozkuş Köyü'nde "duvak" diye bilinenbu eğlence gerdekgecesinin ertesi günü, gelin evinde düzenlenen bir eğlencedir. " DUVak günü gelen misafirler gelinin yatak odasına girerek çarşafinı kontrol ederler. Daha sonra da bu çarşaf, bahçeye kalbur içinde çıkarılarak herkesin görmesi sağlanır. Kadınların kendi aralarında yaptıklan bu eğlencede misafirlere çerez ikram edilir. (36) Keşan'daduvak eğlencesine"duvak indirme" denir ve sadece kadınlar gidebilir. Kızlann, çocuk ve erkeklerin katılmadığı bu törende misafırlere börek, çörek vb. kuru yiyecekler verilir. Düğünün ertesi günü yeni evinde saman bir yastığa oturtulan gelinin yüzü, duvağıyla örtülür, 3-4 yaşlarında bir kız, bir erkek iki çocuk tarafından oklavayla duvağı kaldırılan gelinin yüzüne pirinç ve şeker atılır; kucağına da bu çocuklar oturtulur. Bereketi, uğuru ve nesil yetiştirmeyi sembolize eden bu toplantı,2-3 saatlik bir eğlence ile sona erer. (37) Manisa'da ise duvak günü sabaher kenden iki sağdıç, damadı babasına el öpmeye götürürler. Daha sonra diğer akraba ve yakınlannı da ziyaret eden damat gittiği her eve şeker, helva vb. götürür. Gelin ise öğleye kadar evden dışan çıkmaz. Yengesi, arkadaşlan ve yakınlarının ziyaret ettiği bu günde gelinle hep birlikte eğlenilen, sadece kadınların katıldığı bu törende "duvak helvası" yenii. (38) Uzundere Köyü'nde biraz farklı bir durum söz konusudur. Çünkü erkeklerin

15 Milli Folklor, 2003,Yıl 15, Sayı 60 eğlendiği bu duvak töreni, hiç kesilineyen düğün eğlencesinin devamı niteliğindedir. Nit~kim gerdek sabahı gelinin odasında-"magar sofrası" adıyla kurulan sofrada gelin ve gelinin yengesi, damadı beklerler. O gelince "hoş geldin" denir ve sofraya oturulur. Ortasındabulunan bir tabaneınınkalkmasıiçin damattan para istenir. Yine sofradaki birbardaksu (damat önce davranıp dökemezse) damadın arkasındap. dökülür. Öğleye kadar tulum çalınıp, horon tepilerek devam eden bu eğlence, öğlen saatinde biter. Bu sofranın en önemli özelliği ise, olmayan şeylerin istenmesidir. (39) Üsküp'e bağlı Diıjilova Köyü'nde ise duvak eğlencesi kadınlarla erkeklerin ayrı ayrı eğlendikleri bir törendir. Defçalıp, şarkı söyleyip oynayarak eğlenen davetlilere "pagaça" denilen bir çeşit ekmek ve ahçılarla yapılan yemeklerden ikram edilir. Kadınlar duvak için gelin evini seçerlerken.erkekler, uygun bir yerde horon teperler, (40) -- Kütahya'da bu günün adı "paça günü"dür. Gelin evinde sadece oğlan tarafı. nın kadın ve kızlarının geldiği bu eğlence başlamadan önce gelin ve damat, oğlan tarafının bütün akrabalarınınevine el öpmeye giderler. Hemen eve gelen damat dışarı çıkarılırkengelin, mahalli kıyafetlerini giyer, sık sık da elbise değiştirir. Eğlence, gelinin oynamasıyla sona erer. (41). Marmaris-Merkez'de de bugün ya- - şamadığını söyleyebileceğimiz ancak eski şekliyle belirtebileceğimiz bu gelenek tamamen Kütahya ili'nde olduğugibidir. Bir farkla ki duvak günü gelin, gelinliğini giyip duvağını takar. (43) Yeniceköy'de baktığımızda düğünün ertesi günü, gelinin evinde yapılan butörene sadece gelinin kız arkadaşlannın davetli olduğunu görmekteyiz. Gehttp://www.millifolklor.eom linliğini giyip duvağını takan gelinin duvağı, yeniden damat tarafından açılır. O gün damat, sadece gelinin babasınıneviniel öpmeye gider ve yemeğe kalır. Gelinin gelmediğibu yemek sırasındagelin evinde keşkek, çorba, pilav, tatlı yenir. Gücü olmayanlarise yağlı pide yaparlar. (42) Orta Jvya Türk Toplulukları'nda bu durum zaman olarak genelde farklılık göstermekte ise de şekil bakıinından "baş bağlama" özelliğini ifade etmektedir. Bu bakımdan gelinbaşı genç kızın evleneceğini, yanı evli bir bayan olacağım ifade eder. Kırgızlarda; düğün sırasında, yani nikahtan önce, kayınvalide, gelini, daha önceden hazırlamış olduğu kapalı bir odanın köşesine oturtur. Başına, beyaz bir yazma örter. Sonra imam çağnlarak gelin ve güveyin nikahlan kıyılır. Gelin, kayınvalide ve kayın atasına hürmeti yüzünden bu örtüyü hiç çıkarmaz ve evliliğin ilk aylarındabu örtüyü taşır (44). Ahıska Türkleri'nde; "gelin alma" günü, kuşak bağlamaadetinin uygulamşından sonra gelinin başında bulunan tacın ya da eskidenözelolarak hazırlanmış gelin başlıklarının üzerine, mendilden büyükçe birtülbentiki defa bağlanır ve çözülür, Üçüncüsünde ise bir daha çözülmemek üzere bağlanır. Bu adet; "gelin, başım alıp gitmesin; eşine, evine bağlı olsun" diyerek "baş bağlama" adı altında yapılır (45). Doğu Türkistan'da, Uygurlar arasında da "baş bağlama" adeti vardır ve bu adet, gerdekten Önce yani gelin, oğlan evine getirildiğizaman uygulanır. Kayın valide gelinin üzerindeki büyük baş örtüsünü alıp, onun yerine küçük yağlıkya da halk arasında"pürkence" diye adlandınlan beyaz örtüyü örter (46). Kazaklar'da. gelin kendi ailesinin 105

16 Milli Folklor, 2003, YıllS, Sayı 60 evinden çıkarken, yengeleri tarafından başı örtülür. Törenle kayın validenin evine getirilir. Orada, başındaki beyaz örtü kaldırılır. Kayınvalide,gelinin başınaözelolarakhazırlanmışayrı bir beyaz örtü örter. Akşamüzeri, "Betaşar" töreni için, gelin ayrı bir odaya alınır. Gelinin yüzü herkese gösterilmez. Ancak yakınları görebilir. Bunun için de mutlaka para istenir. Betaşar törenini akın, sazı ile başlatır. pelini, saz eşliğinde söylediği "cırlar" ile, gelen misafirlere tamtır. Betaşar töreninin bitiminde, akın, sazının ucuna, beyaz, küçük bir örtü bağlar ve sazı ile gelinin başını açar. Bir anlamda düğün töreni oğlan evinde devam eder. Bayanlar ve erkekler ayrılırlar. Bayanlar, gelin ile birlikte, kendi aralarında eğlenirler(47). Söz konusu adet bizim "yüz görümü" pratiğimizle aynı olup, halen devam etmektedir. (Köse III, ss: 20 27) Sadece Türkmenlerde bu adet, bizimkiyle ayın zamanda yapılmaktadır. Nitekini gerdekten sonra gelinin yengeleri, halaları toplanıp, gelinin saçını, başının arka kısmına,bir top şeklinde örüp bağlarlar. Bunun üzerine de beyaz yağlık (tülbent) örterler. Bunun anlamı ise, artık kızlığın bitip kadınlığın başlaması ve evine, erkeğine bağlı olması, şeklinde yorumlanabilir. Gelin, bu örtüyü belirli bir süre kullamr; hemen çıkarmaz (48). Sonuç olarak diyebiliriz ki duvak, düğünün en son safhası olup gelinin bekaretini. iffetini ifade eden bir törendir. Düğün günü takılan gelinin belindeki kırmızı kuşak ile ayın anlamı taşıyan bu düğün sonrası eğlencesi, yeni evlilere yardımı da beraberinde getirmektedir. Daha çok batılı ülkelerde olan çeşitli/ilişkilerimizin sonucunda meydana gelen kültürel ve teknolojik gelişmelerden Türk düğünleri de nasibini almış; du- vak, yeni teknolojik ürünlerin, ihtiyaçların yeni evlilere de taşınmasında, onların ihtiyaçlarını belirlemede bir vasıta haline gelmiştir. Yakın zamana kadar her yörede uygulananve Maraş'ta Kızdağı Yörükleriyle Ayvalık Türkmenleri'nde "baş bağlama" olarak yaşadığını bildiğinıiz duvak töreni ekonomik sıkıntılar sonucu dü-.. ğünlerin bir geceye ya da bir saate sığdırılmasından dolayı bugün canlılığını yitirmiş durumdadır. Ancak bu tabloda farklı küıtürlerden gelen etkilerin sonucunda değer yargılarımızdameydana gelen farklılaşmanın, "gelinin bekaretinin ' eskisi gibi önem taşımadığı" görüşüne yol açmasının rolünü de unutmamak gerekir. Duvak "kız tarafının,gelini yeni ve ebedi yuvasına yerleştirmesi" anlamım taşır. çoğu yörelerimizde bu eğlencenin oğlan evi tarafınca tertip edilmesi ve annesinin, hatta kız tarafından kimsenin gelmemesi, bu anlayışı gayet güzel bir biçimde ifade etmektedir. Bunda eski Türklerde "gelinin evlenince koca evinin kütüğüne kayıtlı sayıldığı" ve günümüzde Medeni Kanunumuzda da etkisini sürdüren düşüncenin etkisini de unutmamak gerekmektedir. Türk Dünyası'nda ise "duvak" Türkmenistan hariç diğer bölgelerde sadece baş bağlama şeklinde olup, düğünden önce yapılmaktadır. Kısacası bugün için "duvak" sadece gelinin başında yer alan ve ne için takıldığı giderek ununılan beyaz bir tülü hatırlatır olmuş; özde değil de şekilde sürdürülen veya bazı bölgelerde tespit edildiği üzere sadece bir "terim" olarak varlığını korumuştur. Günümüzde duvak. töreni ya eski fonksiyonunu yitirip kadınlar arasında sadece bir eğlence haline gelmiş, ya da 106

17 Milli Fo1klor, 2003, Yıll5, Sayı 60 tamamen kaybolmuştur. Kadınların da sosyal hayatta "çalışankadın"olarak yer almalanyla, bir başka ifadeyle ailenin ekonomik durumu ile ilgili olduğunu tahmin ettiğimizbu husus aile birliğinin sağlam temeller üzerine kurulması gerektiğini belirten ancak kaybolmak üzere olan en güzel ıidetlerimizden biridir. KAYNAKÇA EVUYAOGLU- Sait- Şerif BAYKURT, Türk Halk bilimi 1'987. Ankara: Ofset Repdodüksiyon Matbaacılık. SAYIN, Önal, Aile Sosyolojisi-Ailenin Toplumdaki Yeri İzmir. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No:57. ÖGEL, Bahaeddin, Dünden Bugüne Türk Kültürünün Gelişme Çağları 1998, İstanbul Türk Dünyası AraştırmalanVakfı YayınlarıNo:46 KÖSE, Nerin i "Anayurttan Anadolu'ya Dürü Geleneği" Araştırmalar II 1997, Ankara: Milli Folklor Yayınları: LO, Halk Edebiyatı Dizisi: G ss: KÖSE, Nerin II "Türk Halk Hikayelerinde Ak, Kara ve Arap VasıflıTipler" Eğitim Bilimleri Dergi. si, Buca Eğitim Fakültesi Yayın organı,yıl:2 Sayı:3, ss:89-99!zmir1993. KÖSE, Nerin m, Kazak Dü.AUnÜ, Ankara: Milli Folklor Yayınları: 13, Folklor Dizisi:.? EREN, Hasan I, rürk Dili'nin Etimoloji Sözlüğü. 19G9Ankara. EREN, Hasan II, TDAY-Belleten, GÖKALP, Ziya; Türk Medeniyeti Tarihi- İslamiyetten Evvel Türk Medeniyeti- İslamiyetten Evvel Türk Dini, I. Kitap, (Haz. Fikret Şahoğlu) İstanbul Türk Kültür Yayını:5. RAsANEN, Martti, Versuch eines Etymologischen Wörtebuchs der Türksprachen, 1969, Helsinki. mtze, Andreas, Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati. 2002, İstanbul-Wien, Simurg Yayınları,CiltI. Tarama Sözlüğü, 1971, Ankara: TDK Yayınları: S:21215, c:v. DERLEME İLE İLGİLİ BİLGİLER:. (1) Derleyen: Hatice Anka. Kaynak Kişi: Elmas San 43 Yaşında, tıkokul Mezunu Duvak olayını bizzat yaşamış. Manisa (2) Derleyen: Cemil Kandırıcı Kaynak Kişi: Sevgi Yalçın 58 Yaşında Duvak olayını bizzat yaşamış. Bühçe Köyü-Beydişehir-Konya (3) Derleyen: Dilek Emiroğlu Kaynak Kişi: Emine Dülger 68 yaşında Duvak olayınıbizzat yaşamış. Bergamal1zmir (4) Derleyen: Ayşegül Er Kaynak kişi: Fadinıe Taşhca 85 yaşında Duvak olayını b~zat yaşamış. Manisa/Sancakli/Bozköy (5) Derleyen: ülkü Köse Kaynak kişi: Semra Köse 40 yaşında Başından geçmemişama; pek çok defa şahit olmuş. Uçhisar KöyülNevşehir. (G)Derleyen: Nalan Ertürk' Kaynak kişi: Nazmiye Kocabay 71 yaşında Olay başından geçmiş. İzmir (Silistre doğumlu) (7) Derleyen: Sibel Demir Kaynak kişi: Zeliha Şener 70 yaşında Duvak olayını bizzat yaşamış. (8) Derleyen: Pınar Taş Kaynak kişi: Sultan Taş GO yaşında Duvak olayını bizzat yaşamamışama, şahit olmuş.. ŞarkışlalSivas. (9) Derleyen: Erinç Büyüksşık Kaynak kişi: Güler Büyükaşık 47 yaşında Olayı bizzat yaşamış. TrabzonlMerkez (10) Derleyen: Deniz Dertsiz Kaynak kişi: Fatma Dertsiz 52 yaşında Olayı bizzat yaşamış. Yayla Dağı-Hatay (11) Derleyen: Mehmet Küçükergiiler Kaynak kişi: Ülkü Telli Gl yaşında Olayı kendisi yaşamış. Borabay-Amasya. (12) Derleyen: Hanife Kavaklı Kaynak kişi: Samiye Kavaklı 50 yaşında 107

18 l Milli Fo1klor, 2003, Yıl 15, Sayı 60 Olayı bizzat yaşamış Akhisar-Manisa. (13) Derleyen: Songül Yılmaz Kaynak kişi: Nebiye Hayırlı 42 yaşında Ilkokul mezunu Duvağıbizzat yaşamış. Bursa (14) Derleyen: Nagehan Tekin Kaynak kişi: Hasibe Tekin 60 yaşında Tahsili yok Yavaşlar/SandıklılAfyon (15)Derleyeıe Nurgül Köken Kaynak kişi: Sevim Köken 45 yaşında Okuryazar. Duvak olayını yaşamamışancak, şahit olmuş. Arasanlı KöyülEzinelÇanakkale (16) Derleyen: ümran Kaçar Kaynak kişi: Sabire Özgün 67 yaşında Ilkokul mezunu Olayı bizzat yaşamış. AlaşehirIManisa (17) Derleyen: Hüseyin Bülent Oksay Kaynak kişi: ElifDinç 7l yaşında Öğrenim görmemiş. Olayı kendisi yaşamış. ŞarkışlalSivas (18) Derleyen: Esin Alçiçek Kaynak kişi: Esma Sever 31 yaşında. Ilkokul mezunu. Duvak olayını yaşamış. ızmir (Bulgaristan doğumlu) (19) Derleyen: Melike Viırgun Kaynak kişi: Mehmet Yağcı 53 yaşında Ortaokul mezunu. Olayı biliyor. Kemerhisar/Niğde (20) Derleyen: Niha! Gündem Kaynak kişi: Nazine Gündem 69 yaşında Başından böyle bir olay geçmiş. Kü.çiikkale Köyü!Tirel1zmir (21) Derleyen: ümran Işık Kaynak kişi: Münire Özer 67 yaşında Olayı yaşamış. Kılavuzlar köyüldeınircilmanisa ( (22) Derleyen: Esra Kızıl Kaynak kişi: Perihan Kurma! 68 yaşında. ılkokul mezunu. Olayı yaşamış. AfyonlMerkez (23) Derleyen: Melike Türkyılmaz Kaynak kişi: Hatice Selvitopu 63 yaşında Ilkokul 3.sınıftan terk. Olayı biliyor. Cabarfakılı köyülalaşehirlmanisa (24) Derleyen: Cansel Akarsu Kaynak kişi: Zeynep Çakır 78 yaşında. Hiç tahsili yoıt. Duvak olayını yaşamışve şahit olmuş. Bayındırilzmir (25) Derleyen: Çiğdem Yenmiş Kaynak kişi: Emine Esengül 64yaşında. Hiç tahsili yok. Duvak olayını bizzat yaşamış. Hatayl1skenderun. (26) Derleyen: Elif Kantık Kaynak kişi: Nusret Adıyaman 55 yaşında 1lkokul mezunu. Olayı bizzat yaşamış. 1nönülEskişehir (27) Derleyen: Mücahide Sarıhan Kaynak kişi: Yıldız Kahv~ 55 yaşında. Ilkokul mezunu. Olay başından geçmiş. Denizli (28) Derleyen: Sezer Aktar Kaynak kişi: Melahat Aktar 72 yaşında Ortaokul mezunu. Olayı yaşamamışve görmemiş. BandırınalBalıkesir (29) Derleyen: Tuğba Mergen Kaynak kişi: Zeynep Mergen 65 yaşında. Hiç okula gitmemiş. Olayı kendisi yaşamış. Tarsus (30) Derleyen: Nilgün Gürel Kaynak kişi: Mürşide Gürel 65 yaşında. Ilkokul mezunu. Olayı kızı yaşamış. BandırınalBalıkesir (31) Derleyen: Berna Moğolkoç Kaynak kişi: Hatice Gedik 46 yaşında. Ilkokul mezunu. Olaya şahit olmuş. Osmaniye KöyülMarmarislMuğla (32) Derleyen: Meliha Gül Kaynak kişi: Arzu Vildan Gülyel 108

19 Milli Folklor, 2003, Yıl 15, Sayı Yaşında Üniversite mezunu. Olayı yaşamamışancak pek çok kere şahit olmuş. Mardin (33) Derleyen: Yasemin Çalışkan Kaynak kişi: Şadiye Sevinçli 59 yaşında. Ilkokul mezunu. Olaya şahit olmuş. Torbalı/İzmir (34) Derleyen: Elif Miraloğlu Kaynak kişi: Neriman Tokat 56 yaşında. Ilkokul mezunu. Olayı yaşamamışancak şahit olmuş. Tunceli l' (35) Derleyen: Betül Uysal Kaynak kişi: Nezahat Yüce 60 Yaşında İlkokul mezunu. Olayı bizzat yaşamış. Demirci KöyütÖdeınişl1zmir (36) Derleyen: Makbule Berberoğlu Kaynak kişi: Günay Karadağlıoğlu 34 yaşında. İlkokul mezunu. Olayı görmüş ama, başından geçmemiş. Bozkuş KöyütÇankın (37) Derleyen: Sibel Akarçay Kaynak kişi: Gülver Coşkun 38 yaşında. Ilkokul mezunu. Olayı gözlemiş. KeşanlEdime (38) Derleyen: ~ba Şerbetçioğlu Kaynak kişi: Ayşe Baydil 79 yaşında. Hiç okula gitmemiş. Olayı bizzat yaşamış. Manisa (39) Derleyen: Ash Okumuş Kaynak kişi: Nazlı Kalyoncu 61 yaşında. Okula gitmemiş. Olayını bizzat yaşamış. Uzundere KöyülÇayelilRize (40) Derleyen: Murat Algül Kaynak kişi: Fatime Algül 70 yaşında. Okula gitmemiş. Olayı bizzat yaşamış. İzmir (Dirjilova Köyü-Üsküp doğumlu) (41) Derleyen: Hilal Ertan Kaynak kişi: Halime Dursun 40 yaşında. Ilkokul mezunu. Olaya sadece şahit olmuş. KÜtahyalMerkez (42) Derleyen: Canan Zorlu Kaynak kişi: Makbule Elbeyi 27 yaşında. Ilkokul mezunu. Olayı yaşamış. Yenice Köy/Ödemiş!lzmir (43) Derleyen: ~erin Köse Kaynak kişi: Mukaddes Dülger 74 yaşında. Okur-yazar. Olayı yaşamış. MarmarislMuğla. (44) Derleyen: Nerin Köse Kaynak Kişi: Aygerim Dıykanbayova 22 yaşında Üniversite mezunu Olaya şahit olmuş Bişkek-Kırgızistan (45) Derleyen Nerin Köse Kaynak Kişi: Elmira İsmailova 28 yaşında Üniversite mezunu Olaya şahit olıııuş Kazakistan (46) Derleyen: Nerin Köse Kaynak Kişi: Mehmet Abdülhekim 35 yaşında Üniversite mezunu, öğretim üyesi Olayı biliyor. Doğu Türkistan (47) Derleyen: Nerin Köse Kaynak Kişi: Elmira Adilbekova 35 yaşında Üniversite mezunu, öğretim üyesi Olaya şahit olmuş. Almatı-Kazakistan (48) Derleyen: Nerin Köse Kaynak Kişi: Feyznla Rahmankulov 35 yaşında Üniversite mezunu Olayı duymuş, biliyor Aşgabat - Türkmenistan 109

TÜRÜK Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl:2, Sayı:3 Sayfa:272-278 ISSN: 2147-8872

TÜRÜK Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl:2, Sayı:3 Sayfa:272-278 ISSN: 2147-8872 TÜRÜK Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl:2, Sayı:3 Sayfa:272-278 ISSN: 2147-8872 UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ BİR GELENEK DUVAK TÖRENİ * ÖZET Erol Eroğlu ** Zehra Özkanat *** Düğünün en

Detaylı

TEKİRDAĞ HALK KÜLTÜRÜNDE GEÇİŞ DÖNEMLERİ DOĞUM-EVLENME-ÖLÜM * Prof. Dr. Erman Artun

TEKİRDAĞ HALK KÜLTÜRÜNDE GEÇİŞ DÖNEMLERİ DOĞUM-EVLENME-ÖLÜM * Prof. Dr. Erman Artun 1 TEKİRDAĞ HALK KÜLTÜRÜNDE GEÇİŞ DÖNEMLERİ DOĞUM-EVLENME-ÖLÜM * Prof. Dr. Erman Artun Giriş: Tekirdağ, Türkiye'nin en eski yerleşim merkezlerinden biridir. Çok eski çağlardan bu yana bir çok eski kültürler,

Detaylı

BİR ALEVİ KÖYÜ: BURSA ŞEHİTLER KÖYÜ NDE EVLENME TÖRENLERİ

BİR ALEVİ KÖYÜ: BURSA ŞEHİTLER KÖYÜ NDE EVLENME TÖRENLERİ BİR ALEVİ KÖYÜ: BURSA ŞEHİTLER KÖYÜ NDE EVLENME TÖRENLERİ The Marriage Ceremonies in the Alawii village Sehitler in Bursa Yrd. Doç. Dr. Hülya TAŞ* ÖZ Şehitler köyü Bursa ya 30 km uzaklıktadır. Soyu Ahmet

Detaylı

UYGULAMALARI ÜZERİNE SOSYOLOJiK BİR ARAŞTIRMA

UYGULAMALARI ÜZERİNE SOSYOLOJiK BİR ARAŞTIRMA EKEV AKADEMİ DERCİSİ Yıl: 14 Sayı: 42 (Kış 2010) ------- 17 TUNCELİ YÖRESİ ALEVİLERiNDE GEÇİŞ DÖNEMİ İNANÇ VE UYGULAMALARI ÜZERİNE SOSYOLOJiK BİR ARAŞTIRMA Erdal YILDIRIM(*) Özet İnsan hayatının geçiş

Detaylı

BURDUR DA HAYATIN ÇEŞİTLİ SAFHALARI İLE İLGİLİ DİNÎ- MANEVÎ İNANÇLAR, ÂDETLER VE BÜYÜSEL PRATİKLER

BURDUR DA HAYATIN ÇEŞİTLİ SAFHALARI İLE İLGİLİ DİNÎ- MANEVÎ İNANÇLAR, ÂDETLER VE BÜYÜSEL PRATİKLER I.BURDUR SEMPOZYUMU 1493 BURDUR DA HAYATIN ÇEŞİTLİ SAFHALARI İLE İLGİLİ DİNÎ- MANEVÎ İNANÇLAR, ÂDETLER VE BÜYÜSEL PRATİKLER Şevkiye KAZAN * İnsanların davranışlarını yönlendirmede etkili olan inançların

Detaylı

Silifke Yörüklerinde Doğum, Evlenme ve Ölüm Gelenekleri Üzerine Bir Araştırma

Silifke Yörüklerinde Doğum, Evlenme ve Ölüm Gelenekleri Üzerine Bir Araştırma TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 111 Silifke Yörüklerinde Doğum, Evlenme ve Ölüm Gelenekleri Üzerine Bir Araştırma A Research on the Nomads of Silifke Concerning Their Birth, Marriage and Funeral Traditions

Detaylı

TÜRKİYE. Hayatın Dönüm Noktaları ile İlgili Gelenek-Görenekler. 1. Doğum

TÜRKİYE. Hayatın Dönüm Noktaları ile İlgili Gelenek-Görenekler. 1. Doğum TÜRKİYE Hayatın Dönüm Noktaları ile İlgili Gelenek-Görenekler 1. Doğum 1.1.Doğumdan önce: Türkiye de doğum hazırlıkları hamilelikle başlar ve karnına çocuk düşen hanıma gebe, hamile, yüklü, ağırayak, iki

Detaylı

BURDUR MUTFAK KÜLTÜRÜNDE MAHALLÎ YEMEKLERİN ÖNEMİ, DEĞİŞMELER, DEĞERLENDİRMELER VE BU YEMEKLERE AD VERME ANLAMLANDIRMA

BURDUR MUTFAK KÜLTÜRÜNDE MAHALLÎ YEMEKLERİN ÖNEMİ, DEĞİŞMELER, DEĞERLENDİRMELER VE BU YEMEKLERE AD VERME ANLAMLANDIRMA I.BURDUR SEMPOZYUMU 147 BURDUR MUTFAK KÜLTÜRÜNDE MAHALLÎ YEMEKLERİN ÖNEMİ, DEĞİŞMELER, DEĞERLENDİRMELER VE BU YEMEKLERE AD VERME ANLAMLANDIRMA Şevkiye KAZAN * Bir şehrin kültür dokusunu anlayabilmek için

Detaylı

YAPISAL VE İŞLEVSEL ÖZELLİKLERİYLE GELİN GÖÇÜRME (MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ) *

YAPISAL VE İŞLEVSEL ÖZELLİKLERİYLE GELİN GÖÇÜRME (MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ) * YAPISAL VE İŞLEVSEL ÖZELLİKLERİYLE GELİN GÖÇÜRME (MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ) * Dr. Aslı BÜYÜKOKUTAN TÖRET ** ÖZ: İnsanların hayatında ve kadının hayat serüvenindeki geçiş dönemlerinden ikincisi olan evlilik, çiftler

Detaylı

Doğumdan Ölüme Uzanan Sosyalizasyon Sürecinde Yaşanan Ritüeller ve İnançlar

Doğumdan Ölüme Uzanan Sosyalizasyon Sürecinde Yaşanan Ritüeller ve İnançlar Doğumdan Ölüme Uzanan Sosyalizasyon Sürecinde Yaşanan Ritüeller ve İnançlar DOĞUMDAN ÖLÜME UZANAN SOSYALİZASYON SÜRECİNDE YAŞANAN RİTÜELLER VE İNANÇLAR İnanç, bir kimsenin günlük yaşamını, davranışlarını

Detaylı

TEKE YÖRESİNİN MERKEZİ BURDUR HALK KÜLTÜRÜ İLE MÜZİĞİNDEN ESİNTİLER

TEKE YÖRESİNİN MERKEZİ BURDUR HALK KÜLTÜRÜ İLE MÜZİĞİNDEN ESİNTİLER TEKE YÖRESİNİN MERKEZİ BURDUR HALK KÜLTÜRÜ İLE MÜZİĞİNDEN ESİNTİLER Gökay YILDIZ Şevkiye KAZAN ÖZET Her kültürün bir kurallar ve değerler bütünü vardır. Bu ürünlerin oluşmasında ve şekillenmesinde şehrin

Detaylı

8. Bölüm. Kültür - Sanat ve Edebi Hayat. Dünden Bugüne Antalya

8. Bölüm. Kültür - Sanat ve Edebi Hayat. Dünden Bugüne Antalya 8. Bölüm Kültür - Sanat ve Edebi Hayat 357 358 S E K İ Z İ N C İ VIII. KÜLTÜR-SANAT ve EDEBİ HAYAT SANA, BANA, VATANIMA, ÜLKEMİN İNSANLARINA DAİR Kadınlar bilirim ülkeme ait Yürekleri Akdeniz gibi geniş,

Detaylı

TÜRK TOPLUMUNDA HIDIRELLEZ - I In The Turkish Society Hıdırellez Or May Sixth -I

TÜRK TOPLUMUNDA HIDIRELLEZ - I In The Turkish Society Hıdırellez Or May Sixth -I A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 34 Erzurum 2007-113- TÜRK TOPLUMUNDA HIDIRELLEZ - I In The Turkish Society Hıdırellez Or May Sixth -I Alaattin UCA ÖZET Hıdırellez, Türk Dünyasında kutlanan

Detaylı

Çukurova Konar-Göçer Türkmenlerinin Halk Kültürlerinde Eski Türk İnançlarının İzleri Prof. Dr. Erman ARTUN

Çukurova Konar-Göçer Türkmenlerinin Halk Kültürlerinde Eski Türk İnançlarının İzleri Prof. Dr. Erman ARTUN 1 Çukurova Konar-Göçer Türkmenlerinin Halk Kültürlerinde Eski Türk İnançlarının İzleri Prof. Dr. Erman ARTUN Halk kültürü, doğumdan ölüme kadar insanların yaşantısında yer alan maddi ve manevi bütün kültür

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ AKÇAKOCA ETNOGRAFİK KÜLTÜR ENVANTERİ

T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ AKÇAKOCA ETNOGRAFİK KÜLTÜR ENVANTERİ T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ AKÇAKOCA ETNOGRAFİK KÜLTÜR ENVANTERİ 2010 T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ Koordinatör Özcan BUDAK (İl Kültür ve Turizm Müdürü) KONURALP

Detaylı

MUĞLA YÖRESİ ALEVÎ TÜRKMENLERİNDE ÖLÜMLE İLGİLİ İNANÇ VE PRATİKLER *

MUĞLA YÖRESİ ALEVÎ TÜRKMENLERİNDE ÖLÜMLE İLGİLİ İNANÇ VE PRATİKLER * MUĞLA YÖRESİ ALEVÎ TÜRKMENLERİNDE ÖLÜMLE İLGİLİ İNANÇ VE PRATİKLER * Araş. Gör. Aslı BÜYÜKOKUTAN ** ÖZ: Bu yazıda, Moğol istilası sonucunda Türkistan dan Anadolu ya gelen, bu ülkede kendi iktisadi faaliyetlerine

Detaylı

Isparta Mutfağı. Isparta Mutfağı Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler. Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler

Isparta Mutfağı. Isparta Mutfağı Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler. Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Isparta Mutfağı Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler Isparta Mutfağı Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler ISBN: 978-605-149-515-6 T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İL

Detaylı

TAHTACILARDA ÜÇ SAYISI VE ÜÇLEME

TAHTACILARDA ÜÇ SAYISI VE ÜÇLEME TAHTACILARDA ÜÇ SAYISI VE ÜÇLEME TAHTACILARDA ÜÇ SAYISI VE ÜÇLEME Nilgün ÇIBLAK COŞKUN 1 ÖZET Eski dönemlerden bu güne birbirinden farklı inanca ve kültüre sahip pek çok toplumda üç sayısı önemli sayılardan

Detaylı

Isparta'ya Ayrımlı Bir Bakış www.ispartaya.com

Isparta'ya Ayrımlı Bir Bakış www.ispartaya.com Isparta'ya Ayrımlı Bir Bakış www.ispartaya.com ISPARTA - 1998 TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN TEMELİ KÜLTÜRDÜR; M. K. ATATÜRK SUNUŞ Her milletin kültürü, onun şahsiyeti hükmündedir. Kültür denilince sadece dil

Detaylı

ÖZBEKİSTAN GELENEK VE GÖRENEKLERİ

ÖZBEKİSTAN GELENEK VE GÖRENEKLERİ ÖZBEKİSTAN GELENEK VE GÖRENEKLERİ Özbek kıyafetleri Özbekistan da giysiler milli kıyafetlerle paralel olarak gelişme göstermişlerdir. Özbekler, milli kıyafetlerini, ev malzemelerini, renk ve nakışla süslemişler,

Detaylı

GOTSE DELÇEV (NEVROKOP) VE YÖRESİ TÜRK GELENEK VE GÖRENEKLERİ

GOTSE DELÇEV (NEVROKOP) VE YÖRESİ TÜRK GELENEK VE GÖRENEKLERİ Motif Akademi Halkbilimi Dergisi / 2012-1 (Ocak-Haziran) (Balkan Özel Sayısı-I), s.55-70 Gotse Delçev (Nevrokop) Ve Yöresi Türk Gelenek Ve Görenekleri / H. BEKİR GOTSE DELÇEV (NEVROKOP) VE YÖRESİ TÜRK

Detaylı

ALİMCAN İBRAHİMOV UN ESERLERİNDE TATAR TÜRKLERİNİN KÜLTÜREL DEĞERLERİ 1

ALİMCAN İBRAHİMOV UN ESERLERİNDE TATAR TÜRKLERİNİN KÜLTÜREL DEĞERLERİ 1 ALİMCAN İBRAHİMOV UN ESERLERİNDE TATAR TÜRKLERİNİN KÜLTÜREL DEĞERLERİ 1 Yard. Doç. Dr. Çulpan ZARİPOVA ÇETİN Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim

Detaylı

TÜRKMEN IRIMLARI (HALK İNANÇLARI) *

TÜRKMEN IRIMLARI (HALK İNANÇLARI) * TÜRKMEN IRIMLARI (HALK İNANÇLARI) * Yrd. Doç.Dr.Durmuş TATLILIOĞLU ** GİRİŞ Türkmenlerde ırımlara (halk inançlarına) inanmak, halkın hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Türkmen halkının her davranışında

Detaylı

SOME OBSERVATIONS AND REMARKS ON BOSNIAN BIRTDAY PARADES

SOME OBSERVATIONS AND REMARKS ON BOSNIAN BIRTDAY PARADES BOŞNAK HALK KÜLTÜRÜNDE DOĞUM GEÇİŞ MERASİMİ ÜZERİNE TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER SOME OBSERVATIONS AND REMARKS ON BOSNIAN BIRTDAY PARADES Yusuf Ziya SÜMBÜLLÜ* Edina USTAVDIĆ** Öz Doğum, evlilik ve ölüm insan

Detaylı

A D E T L E R İ M İ Z

A D E T L E R İ M İ Z A D E T L E R İ M İ Z BEY KÖY DE BAYRAMLAR Bayramlarda, özellikle köylerimiz eski heyecanını yitirmese de şehirlerde eski heyecan kalmamıştır.bazı köylerimiz hala yıllar öncesine ait bayram geleneklerini

Detaylı

PAZARCIK YÖRESİ ALEVİLERİNDE ÖLÜM VE ÖLÜ İLE İLGİLİ UYGULAMALAR. Yrd.Doç.Dr.Hamza KARAOĞLAN GİRİŞ

PAZARCIK YÖRESİ ALEVİLERİNDE ÖLÜM VE ÖLÜ İLE İLGİLİ UYGULAMALAR. Yrd.Doç.Dr.Hamza KARAOĞLAN GİRİŞ KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi 2(2003) s.37-52 PAZARCIK YÖRESİ ALEVİLERİNDE ÖLÜM VE ÖLÜ İLE İLGİLİ UYGULAMALAR Yrd.Doç.Dr.Hamza KARAOĞLAN ÖZET Ölüm olayı Türk kültürü ve düşüncesinde önemli bir yer işgal

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI FEKE HALK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMASI. Ayhan KARAKAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI FEKE HALK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMASI. Ayhan KARAKAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ i ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI FEKE HALK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMASI Ayhan KARAKAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA/2005 ii ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

KAZAN TATARLARININ KÜLTÜREL KİMLİĞİNİN OLUŞUMUNDA SABANTUY BAYRAMI

KAZAN TATARLARININ KÜLTÜREL KİMLİĞİNİN OLUŞUMUNDA SABANTUY BAYRAMI 869 ÖZET KAZAN TATARLARININ KÜLTÜREL KİMLİĞİNİN OLUŞUMUNDA SABANTUY BAYRAMI ZARİPOVA ÇETİN, Çulpan * TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Türk kimliği, millî kültür içindeki manevî değerlere dayanmaktadır. Millî kültür ise

Detaylı

KARŞILAŞTIRMALI GACAL-GERLOVA-ÇITAK-TOZLUK TÜRKLERİ HALK İNANÇLARI

KARŞILAŞTIRMALI GACAL-GERLOVA-ÇITAK-TOZLUK TÜRKLERİ HALK İNANÇLARI KARŞILAŞTIRMALI GACAL-GERLOVA-ÇITAK-TOZLUK TÜRKLERİ HALK İNANÇLARI Yaşar Kalafat 1 -Hakan Ulutin 2 Kurt, avlayacağı kuzuyu sürüde belirler, ona saldırır onu yaralar ve bırakır. Yaralanan kuzu kendisi kurdun

Detaylı