Matematik. Körfez Yayınları. YGS - LYS Ön Hazırlık

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Matematik. Körfez Yayınları. YGS - LYS Ön Hazırlık"

Transkript

1 Matematik 1 R İ T N R Ö SYISL K E 1 YGS - LYS Ön Hazırlık

2 opyright Çağlayan asım Yayın ağıtım mbalaj San. Tic..Ş. u kitabın tamamının ya da bir kısmının, kitabı yayımlayan şirketin önceden izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemi ile çoğaltılması, yayımlanması ve depolanması yasaktır. u kitabın tüm hakları ÇĞLYN SIM YYIN ĞITIM MLJ SN. Tİ..Ş. ye aittir.

3 içindekiler Matematik Türkçe... 5 Tarih oğrafya Felsefe Matematik Geometri SYISL 3 YGS - LYS Ön Hazırlık

4

5 il ve nlatım Edebiyat

6 il ve nlatım Edebiyat Metinlerin Sınıflandırılması- ilin İşlevleri Test:1 1. Metinlerin sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi ölçüt olamaz? ) Paragrafların uzunlukları ) nlatım türleri ) Yazılış amaçları ) ilin işlevleri E) Gerçeklikle ilişkileri 4. şağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı metinlerin özelliklerinden biri değildir? ) ir olayı ve durumu aktarma amacı taşıması ) Tasvir ve tahlillere sıkça yer verilmesi ) Masal, roman ve hikâyenin bu grupta yer alması ) elli bir plana göre yazılması E) ir bilgiyi paylaşma amacı güdülmesi 2. Hikâye, roman, şiir, tiyatro ve destan gibi türler sanatsal metinlerdendir. u türlerin özelliklerine bakılarak sanatsal metinlerle ilgili aşağı da ki ler den hangisinin söylenmesi yanlış olur? ) Sözcükler, yan anlamlarıyla kullanılabilir. ) Olay örgüsü, önemli bir yer tutar. ) Okuyucu okuduğundan farklı anlamlar çıkarabilir. ) Sözcükler her zaman ilk anlamlarında kullanılır. E) aha çok kurgusal ögeler ağır basar. 3. şağıdakilerden hangisi sanatsal metinlerle öğretici metinlerin ortak özelliklerinden biridir? ) Okuyucuya edebi zevk vermesi ) Kurguya dayanması ) elli bir plana uyularak yazılması ) Sözcüklerin genelde mecaz anlamda kullanılması E) ilin daha çok göndergesel işlevde kullanılması 5. u metinlerde en önemli özellik öznelliğin hakim olmasıdır. Okuyanda bir çağrışım uyandırma, farklı yönlerden algılanma ve sanatsal bir kaygıyla oluşturulma bu metinlerin diğer özelliklerindendir. şağıdakilerin hangisi bu parçada özellikleri verilen metinlere örnek gösterilemez? ) iyografi ) Masal ) estan ) Orta oyunu E) Mesnevi 6. şağıdakilerden hangisinde verilen açıklama ayraç içindeki kavramla uyuşmaz? ) izeler ve ahenk unsurlarıyla oluşturulur, sanatsal metinler içinde yer alır. ( şiir ) ) ilin göndergesel işlevi kullanılarak oluşturulur ve öğretici metinler içinde yer alır. ( eleştiri ) ) Türk edebiyatına özgü olan ve doğaçlama olarak ortaya konan sanatsal bir türdür. ( masal ) ) atı edebiyatından edebiyatımıza geçmiştir, ilk örnekleri Tanzimat ta görülür. (makale) E) Gazete çevresinde gelişen bir türdür, güncellik temel özelliklerinden biridir. ( fıkra ) 6

7 il ve nlatım Edebiyat Metinlerin Sınıflandırılması- ilin İşlevleri Test:1 7. oşku ve heyecanı dile getiren metinlerle ilgili olarak aşa ğıdakilerden hangisi yanlıştır? ) aha çok, insanın duygularına seslenir. ) Genellikle düz cüm lelerden oluşur. ) Öznelliğin en yoğun olduğu metinlerdir. ) Sanat çı, kişiliğini gizleme gereği duymaz. E) henk ve ritim önemli bir yer tutar. 11. şağıdakilerden hangisi kişisel hayatı konu alan yazı türlerinden değildir? ) Günlük ) nı ) Gezi yazısı ) Eleştiri E) iyografi 8. şağıdakilerden hangisi göstermeye bağlı metinle - rin özelliklerinden biridir? ) Roman, hikâye, masal gibi türlerden oluşur. ) u tür metinlerde sanatçı, kişiliğini giz ler. ) Trajedi, komedi, dram, piyes, vodvil gibi değişik tür leri vardır. ) u metinlerde, düşünce ön planda dır. E) u metinler okura bilgi vermek amacıyla yazılır. 9. şağıda verilen edebi türlerden özellikle hangisi düşünce ağırlıklı yazı türlerinden biridir? ) Masal ) Öykü ) Roman ) Şiir E) Eleştiri 10. şağıdakilerin hangisinde verilenler, çoşku ve heyecanı dile getiren metinlerden oluşmuştur? ) İstiklal Marşı - Çanakkale Şehitlerine - Eş ar-ı Ziya ) Üç Şehitler estanı - Kaşağı - omba ) Hürriyet Kasidesi - Şair Evlenmesi - İntibah ) raba Sevdası - Karabibik - Zafername E) Sergüzeşt - Zehra - Tercüme-i Manzume 12. şağıdakilerden hangisi gazete çevresinde gelişen metinlerden değildir? ) Makale ) Fıkra ) eneme ) Söyleşi E) Gezi yazısı 13. şağıdakilerin hangisinde anlatmaya bağlı metinler bir arada verilmiştir? ) Sunum - panel - forum - sempozyum ) eneme - röportaj - anı - günlük ) Fabl - masal - roman - hikâye ) Münazara - tartışma - nutuk - konferans E) Gezi yazısı - felsefe yazıları - tarih yazıları - biyografi 14. şağıdakilerden hangisi öğretici metinlerin özelliklerinden biri değildir? ) Konuyla ilgili duygu ve düşünceler kısa, kesin ifadelerle dile getirilir. ) Söz sanatlarına, sözcüklerin mecaz ve soyut anlamlarına çok yer verilmez. ) çıklamak, bilgi vermek, öğretmek amacıyla yazılır. ) Çağrışım ve duygu değeri yüksek metinlerdir. E) il, daha çok göndergesel işlevde kullanılır E E E

8 il ve nlatım Edebiyat Metinlerin Sınıflandırılması- ilin İşlevleri Test:2 1. Havalar pek soğudu. Geçicidir bu, birkaç güne kadar ısınır ortalık. diyoruz ya, kendimiz de pek inanmıyoruz buna. iliyoruz artık yazın geçtiğini, günler iyice kısaldı. Eylül bu! undan sonra soğuklar geçici olur mu hiç? irkaç gün hava ısınırsa o geçicidir asıl. u parçanın yazarının en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir? ) Fikirlerini kanıtlama amacı gütmüştür. ) Gezip gördüğü yerleri anlatmıştır. ) Yaşadığı zamanı ve düşüncelerini anlatmıştır. ) ir konu ile ilgili eleştiri yapmıştır. 4. I. nlaşmayı sağlaması II. inamik bir olgu olması III. Karşılıklı olması IV. Nesnel bir özellik taşıması V. ille gerçekleşmesinin zorunlu olması Yukarıda numaralanmış özelliklerden hangileri iletişimin temel özellikleri arasında yer almaz? ) I. ve II. ) II. ve III. ) II. ve IV. ) III. ve IV. E) IV. ve V. E) ir olayı senaryolaştırarak aktarmıştır. 2. ilin bu işlevinde dille ilgili bilgi verme amacı vardır. u cümlede, dilin hangi işlevinden söz edilmektedir? ) Şiirsel işlev ) Göndergesel işlev ) lıcıyı harekete geçirme işlevi ) Kanalı kontrol işlevi E) il ötesi işlev 3. I. Metinlerde kullanılan anlatım türleri II. Metinlerin gerçeklikle ilişkisi III. Metinlerin oluşturulduğu dönemin siyasi koşulları IV. Metinlerin dil ve anlatım özellikleri V. Metinlerin yazılış amaçları Yukarıda verilenlerden hangisi metinlerin sınıflandırılmasında göz önünde bulundurulması gereken özelliklerden biri değildir? ) I. ) II. ) III. ) IV. E) V. 5. ir ulus binlerce yılın yaşam deneyimini, inanışını, geleneğini ---- özelliğinden yararlanarak sonraki kuşaklara iletir. Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ) dilin kültür aktarımı ) dilin kendiliğinden öğrenilme ) dilin durağan olmama ) dilin nedensizliği E) dilin yaşam etkinliği 6. ireyin içinde yaşadığı toplumun dilini herhangi bir çaba göstermeye gerek duymadan öğrenmesine ---- ilkesi denir. Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ) dilin yaşam etkinliği ) dilin kendiliğinden öğrenilme ) dilin nedensizliği ) dilin durağan olmama E) dilin kültür aktarımı 8

9 il ve nlatım Edebiyat Metinlerin Sınıflandırılması- ilin İşlevleri Test:2 7. ilimizde sözcükler ile o sözcüklerin kendisi arasında bir anlam ilişkisi bulunmaz. Örneğin elma ya neden ayak denmemiş? İşte bu belli değildir. una dilin nedensizlik ilkesi denir. şağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde nedensizlik ilkesine uyulmamıştır? ) uvardaki yazıyı silmeye uğraşıyordu. ) Her yıl pamuk tarlasında çalışıyordu. ) Sınıf arkadaşlarımı gördünüz mü? ) Salonda sabaha kadar horul horul uyumuştu. E) Elindeki paketi masanın üzerine bırakıver. 11. u iletide dili açıklamak ve dille ilgili bilgi vermek esastır. Sıfatlar, ismi niteleyen veya belirten sözcüklerdir. cümlesi dilin ---- işlevine örnektir. u parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ) dil ötesi ) sanatsal ) kanalı kontrol ) alıcıyı harekete geçirme E) heyecana bağlı 8. şağıdakilerden hangisi dilin özelliklerinden biri değildir? ) İnsanlar arası iletişimi sağlayan bir araçtır. ) anlıdır ve bir sistemler bütünüdür. ) Kültürün aktarılmasında kullanılır. ) Zaman içinde kendini yenileyerek gelişir. E) İnsanları birleştirir ama onlara toplum olma bilinci vermez. 9. şağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır? ) En gelişmiş iletişim aracı internettir. ) İnsan, dil sayesinde iletişim etkinliğini sürdürür. ) İletişim, görsel veya işitsel nitelik taşıyabilir. ) Gazete haberlerinde dil, göndergesel işlevde kullanılır. E) İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliklerden biri dili kullanabilme yeteneğine sahip olmasıdır. 12. şağıdakilerden hangisi dil ve kültürün ortak özelliklerinden biri değildir? ) Geçmiş ve gelecek arasında bir köprü görevi niteliğindedir. ) ir milletin ortak mirası olma özelliği gösterir. ) Toplumun ayakta durmasında etkilidir. ) Toplumun yaşayış biçiminden izler taşır. E) Her toplumda aynı sürede gelişmiştir. 13. Gezi yazıları, ---- ve ---- metinler grubuna girer. u cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? ) öğretici - kişisel hayatı konu alan ) öğretici - gazete çevresinde gelişen ) sanatsal - olay çevresinde gelişen ) sanatsal - anlatmaya bağlı E) olay çevresinde gelişen - kurmaca 10. şağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır? ) Şiirsel işlevde dil, sanatsal bir nitelikte kullanılır. ) Göndergesel işlevde nesnel özellikteki ifadeler yoğunluktadır. ) ilimsel metinler öğretici metinler içinde yer alır. ) İletişim genellikle dile dayanır. E) Kanalı kontrol işlevinde iletinin içeriği değil, iletişimin devam ettirilmesi önemlidir. 14. şağıdakilerin hangisi sanatsal metinlerin özelliklerinden değildir? ) Sanatçı gerçekleri kendi bakış açısına göre değiştirebilir. ) maç okurda edebi bir zevk uyandırmaktır. ) Temelde gözlemci bakış açısıyla oluşturulur. ) İmgeli anlatıma yer verilir. E) İl daha çok, sanatsal işlevde kullanılır E 3. 4.E E E E

10 il ve nlatım Edebiyat nlatım tür ve yöntemleri nlatıcı bakışı Test:3 1. ir şiirde kullanılan sözcüklerin, günlük yaşamda çok kullanılan, yaygın sözcükler oluşu bir zayıflık mıdır? en buna katılmıyorum. Yunus Emre, Pir Sultan bdal, Karacaoğlan, Âşık Veysel bugüne kadar gündemde kalabilmişse halkın dilini kullandıkları içindir. Şair uzaydan gelmediğine göre halkın dilini kullanmak durumundadır. u dilin içindeki sözcüklerin az kullanılanı ile iyi şiir, çok kullanılanı ile kötü şiir oluşur savı; bütünü göz ardı eden, anlamı rastlantıya bırakan görüşler için geçerli olabilir. unun da nasıl bir şiir olduğu, halen tartışma konusudur. Yukarıdaki parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır? ) Emredici anlatım ) Öyküleyici anlatım ) estansı anlatım ) Kanıtlayıcı anlatım E) Mizahi anlatım 2. Geldiğimin ertesi sabahı derse başlamıştım. u ilk gün, hayatımın en unutulmaz günü olarak kalacaktı. Milli Eğitim Müdürünün büyük fedakarlıklarla genişlettiği bu tek sınıflı okulu, yeni gördüm. urası herhalde eski bir okul olacaktı. Yalnız altına tahtalar döşemişler, pencereleri genişleterek cam çerçeve taktırmışlardı. Ocak başları gibi kapkara görünen duvar kaplamalarında tepe aşağı takılmış bir harita ile bir iskelet levhası, bir çiftlik ve bir yılan resmi vardı. unlar da herhalde yeni ders araçları olacaktı. urası şimdiye kadar gördüğüm en kötü okuldu. u parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ) Karşılaştırmaya yer verilmiştir. ) nlatıma duygular katılmıştır. ) Tahmin niteliği taşıyan ifadelere yer verilmiştir. ) Öyküleyici anlatım tekniği ağır basmaktadır. E) enzetmeye yer verilmiştir. 3. İki kişi toprak yolun sağ tarafında önlü arkalı ilerlemekteydi. Havanın sıcağı omuzlarına binmişti. aşları önde konuşmadan yürümekteydiler. İnsanın içine işleyen bir görünüşleri vardı. Yanlarından gelip geçen insan ve araçlara da pek dikkat etmiyorlardı. Yol kenarındaki tek tük ağaçlara denk geldiklerinde biraz gölgelenip yeniden yola koyuluyorlardı. nlaşılan daha uzun süre böyle gideceklerdi. u parçanın anlatımında aşğıdaki yöntemlerden hangisine baş vurulmamıştır? ) Öyküleme anlatım tarzına ) enzetmelere ) Öznel ifadeye ) etimlemeye E) Nitelik bildiren sözlere 4. üyük babam kitap odasında bir sedirde... Sedire çömelmiş, gözlüğünü takmış. ir şarkı söyler gibi Fuzuli ivanı okuyor. en de odaya girip yanına sokuluyorum. eni kürkünün içine alıp öpüyor ve sonra bir kağıt çıkarıp üstüne birtakım yazılar yaz dırıyor ve: - Yaz bakalım şuraya; diyor, büyükbabanın ismini yaz! Özene bezene, kâğıda bir Hilmi konduruyorum. u parçada altı çizili yerlerde sırasıyla hangi anlatıcı bakış açılarına yer verilmiştir? ) Gözlemci bakış açısı - kahraman anlatıcı ) Kahraman anlatıcı - gözlemci bakış açısı ) Kahraman anlatıcı - hakim bakış açısı ) Hakim bakış açısı - kahraman anlatıcı E) Gözlemci bakış açısı - hakim bakış açısı 10

11 il ve nlatım Edebiyat nlatım tür ve yöntemleri nlatıcı bakışı Test:3 5. ir ikindi vakti asmaların gölgesinde oturuyordum. Masaya taze salkımları koymuştum. Havada kekik kokusu vardı. Her şey, tatlı bir musiki gibiydi. Yaprakların arasından sızan pembe akşam aydınlığına baktım. İçimde sebepsiz bir ferahlık vardı. Kendi kendime dedim ki: öyle anlar bize neden yetmiyor? Mutluluk bu değil mi? Nedir içimizdeki o obur şey ki en mutlu anımızda bile aha daha! diye haykırıyor? u parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? ) Karşılaştırmalardan yararlanma ) Kişisel görüşe yer verme ) enzetmeye başvurma ) etimleyici ögelere yer verme E) İç konuşmaya yer verme 6. lbert amus un dediği gibi Savaş, gerçekten içimizde ve biz o savaşı her an yaşıyoruz. O içimizdeki savaş zaten dışımızdaki savaşları, kavgaları oluşturmuyor mu? İçimizdeki çatışmalar ve bunalımlar dışımızdaki çatışma ve bunalımlara neden olmuyor mu? İçimizde barındırdığımız kurt, dışımıza adeta canavarlaşmış olarak yansırken oturduğumuz zemini, soluduğumuz havayı, içinde yaşadığımız doğayı yok ediyor. Kendi kendini yok ediş değil de nedir bunun adı? u nedenle Savaş top ve tüfeklerle olur. diyenlere şaşırıyorum. u parçanın anlatımda aşağıda verilenlerin hangilerinden yararlanılmıştır? ) çıklama - örneklendirme ) çıklama - karşılaştırma ) Öyküleme - betimleme ) etimleme - benzetme E) Tartışma - tanık gösterme 7. şağıdaki açıklamalardan hangisi, ayraç içindeki kavramla uyuşmamaktadır? ) Olayları, kahramanları benzeri olmayan bir anlatımla ele almış (özgünlük) ) Sözcükleri cümlelerde rahatça okunacak, anlaşılacak biçimde kullanmış. (akı cılık) ) nlatımını bizi güldüren ögelerle zenginleştirmiştir. (mizahi anlatım) ) u tarz Türk edebiyatında tanınmış, sevilmiş ve örnek alınmıştır. (evrensellik) E) Yazar sayfalarca anlatılabilecek şeyleri tek sayfada anlatmayı başarmıştır. (özlülük) 8. u yıl bahar kutlamaları erkene alınmıştı. Halk kızakları daha yeni bırakmıştı. vlularda hâlâ kar vardı. Köyün sokaklarında sular akıyordu. İki avlu arasındaki sokakta büyük bir su birikintisi oluşmuştu. Meydanda iki kız vardı. nneleri her ikisine de yeni elbiseler giydirmişti. Küçüğünki mavi, büyüğünki ise süslü ve sarıydı. u parçanın anlatımında aşağıda verilen anlatım biçimlerinin hangilerinden yararlanılmıştır? ) etimleme - öyküleme ) Öyküleme - tanık gösterme ) çıklama - tanımlama ) Tartışma - örneklendirme E) enzetme - karşılaştırma 9. ütün şairlerin İstanbul u çok sevdikleri ve bize bu şehri parça parça verdikleri bir gerçektir. Yalnız şu nokta var ki hepsi az çok şehir çocuğu olarak bunu yapmışlardır. Yahya Kemal in onlardan farkı İstanbul şairi olmasıdır. O, yaşanan bir medeniyeti hazır çerçevesinden değil, resmin bizzat içinde İstanbul u yaşayarak anlatmıştır. u parçada aşağıdakilerin hangisine yer verilmemiştir? ) Kişisel kanılara ) Örneklendirmeye ) Yinelemeye ) Tanık göstermeye E) Nitelik bildiren sözlere 10. Yetenek, kişinin belli konulara olan yetkinliği, onu yapabilme gücüdür. Meslekteki başarıyı et ki leyen en önemli etkenlerden biridir. Seçtiği mesleğin gerektirdiği yetenek düzeyine sahip olmayan bireyin, o meslekte başarılı olması oldukça zordur. El becerisi çok zayıf olan birisinin diş hekimi veya cerrah olmak istemesi veya konuşma konusunda problemleri olan birisinin avukat olmak istemesi; onun başarısız bir meslek yaşamı geçirmesine sebep olacaktır. u parçanın anlatımında aşağıda verilenlerin hangilerinden yararlanılmıştır? ) çıklama, betimleme, tartışma ) Tanımlama, açıklama, örneklendirme ) çıklama, tanık gösterme, karşılaştırma ) Öyküleme, betimleme, tanımlama E) Karşılaştırma, tartışma, örneklendirme E

12 il ve nlatım Edebiyat nlatım tür ve yöntemleri nlatıcı bakışı Test:4 1. "Pekâlâ, adamlarım! Haydi, şimdi, aslanlarım! Kurşunlarımızı israf etmeyip bu süprüntüleri süngümüzle birer birer temizleyelim. "Hurra!" diye bağırdığımda hepinizin arkamdan geldiğini görmek istiyorum. Kimse geride oyalanmasın. irbirinizden ayrılmamalısınız, bu en önemlisi... Onlara kim olduğumuzu gösterelim ve yüzümüzü kara çıkarmayalım, tamam mı arkadaşlar? u parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangileri ağır basmaktadır? ) Kanıtlayıcı anlatım - emredici anlatım 3. Nehir yatağı havzalarının, şiddetli ve tehlikeli akıntılara sahip kısımları yüzde 19'dan, 2070 yılında yüzde 36'ya çıkacak. atı vrupa'da muhtemelen milyonlarca insan, sulak alanlarla iç içe yaşayacak. Küresel sıcaklık ortalamalarının hızla yükseleceği bir senaryonun gerçekleşmesi halinde 2080'lerde yıl da fazladan 2,5 milyon kişi daha kıyı şeritlerindeki sellerden etkilenecek. u parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisi ağır basmaktadır? ) oşku ve heyecana bağlı anlatım ) Öyküleyici anlatım - gelecekten söz eden anlatım ) estansı anlatım - emredici anlatım ) etimleyici anlatım - mizahi anlatım E) Gelecekten söz eden anlatım - betimleyici anlatım 2. Güven; korku ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusudur. Özgüven ise insanın kendine güvenme duygusudur. İnsanın kendi programını öğrenmeye çalışmasıdır. Yani İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. diyor ünlü halk ozanımız. Kendini bilmek ise hem yaratılışın donanımlarını görmek hem de haddini bilmek ile ilgilidir. u parçanın anlatımında aşağıda verilenlerden hangilerinden yararlanılmıştır? ) Karşılaştırma - alıntı yapma ) enzetme - öyküleme ) çıklama - tartışma ) etimleme - öyküleme E) Örnekleme - açıklama ) etimleyici anlatım ) estansı anlatım ) Kanıtlayıcı anlatım E) Gelecekten söz eden anlatım 4. il bilincini yitiren bir ulus, düşünce üretme ve düşünme yeteneğini de yitirir. Türkiye, bu savın doğruluğunun en iyi gözlendiği, gözlenebileceği bir ülkedir. üyük kentlerin ana caddelerinde biraz çevreye bakınarak yapılan bir yürüyüş, karşı karşıya bulunduğumuz durumun boyutlarını görmek için yeterlidir: Kebap lokantasının adı Hanedan, berber dükkanının adı allas... Televizyon kültürünün bağımlısı haline geldiğimizi, her türlü eleştiri duygusunu yitirdiğimizi bundan daha iyi ne gösterebilir? Fazıl Hüsnü ağlarca Türkçem, benim ses bayrağım. derken işte bu bilincin gereğini anımsatmaktadır. u paragrafta yazar, tezini inandırıcı hale getirmek için aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur? ) Tanık gösterme - örneklendirme ) enzetme - örneklendirme ) Öyküleme - alıntı yapma ) Karşılaştırma - tanımlama E) Tanımlama - karşılaştırma 12

13 il ve nlatım Edebiyat nlatım tür ve yöntemleri nlatıcı bakışı Test:4 5. Evden oldukça kızgın çıkmıştım. Yürüyordum yürüdükçe de açılıyordum. Yanımdan geçenler de bana garip garip bakıyordu. u bakışlardan kurtulmak için deniz kenarına indim. eniz kenarı bugün daha bir ferahtı. Martıların beyazlığı, denizin maviliği içimdeki sıkıntıyı iyice hafifletmişti. u parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinde verilenlerden yararlanılmıştır? ) Öyküleme - betimleme - karşılaştırma ) çıklama - örneklendirme - betimleme ) etimleme - tartışma - öyküleme ) Tanımlama - karşılaştırma - betimleme E) Öyküleme - karşılaştırma - tanık gösterme 6. lexandre umas ı küçümsemek kolaydır. ma o zannedildiğinden büyüktür. Monte Kristo da sını, vapurla geçerken sadece açığından görmüştü. Hayal gücü için bu kadarı yetti. Lakin bu baş döndürücü romanda en büyüleyici bölümler, kuşkusuz Edmond antes in yalçın kayalıklar üzerine bir kartal yuvası gibi kondurulmuş, içine girenin bir daha dışarı çıkamadığı ürpertici İf Şatosu ndaki hücresinde geçirdiği on dört yılı anlatan bölümlerdi. u parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ) Farklı yapılı cümleler kullanılmıştır. ) etimleyici ögelere yer verilmiştir. ) Tartışmacı anlatım ağır basmaktadır. ) Kişisel düşüncelere yer verilmiştir. E) enzetmeye başvurulmuştur. 7. ğaçların arasındaki dar yoldan denize iniyorlardı. Nevin, örtüsünü omuzlarına indirmiş; kıvırcık saçları, akşam güneşinin içinde daha sarı; gözleri daha parlak, babasının önünde yürüyordu. ir taş yığınından ibaret kalmış, yosunlu bir çeşme başında iki kız çocuğuna rastladılar. üyüğü on iki, küçüğü yedi yaşlarındaydı. Yukarıdaki parçanın anlatımda yazar aşağıdakilerin hangisinde verilenlerden yararlanmıştır? ) çıklama - benzetme ) Öyküleme - örneklendirme ) etimleme - örneklendirme ) Öyküleme - betimleme E) etimleme - karşılaştırma 8. nlatım türleriyle ilgili aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır? ) oşku ve heyecana bağlı anlatım daha çok şiir ve söylevlerde kullanılır. ) İlahi bakış açısında her ayrıntıyı anlatıcı bilir, kahramanların neler düşündüğünü bize anlatabilir. ) estansı anlatımda olağanüstü kişilere yer verilir ancak olaylar abartılmaz. ) Gözlemci bakış açısında kamera tarafsızlığıyla olayları ve varlıkları anlatmak esastır. E) Tartışmacı anlatımda savunulan veya karşı çıkılan bir görüş vardır. 9. ir gürültüdür koptu. Tüfeğe sarılan sarılana. aşladı üzerimize dolu gibi kurşun yağmaya. İslam ey üç yerinden yaralandı. ayıldı, yere yıkıldı. en omuzlarından tuttum, çocuk da ayaklarına sarıldı. Tüfek patırtıları, kurşun vınlamaları arasında onu mağaraya çektik. ir zaman sonra kurşun sesleri dinmiş, ortalığı yanık kokusu sarmıştı. u parçada aşağıdakilerden hangisine rastlanmaz? ) Olayların, meydana geliş sırasına göre anlatılmasına ) Farklı duyularla algılanan ayrıntılara ) Kahraman anlatıcı bakış açısına ) Yansıma sözcüklere E) Karşılaştırmalı bir anlatıma 10. Çok şairimiz var şimdi. ergiler şiirle dolu, hatta birinde -Kaynak ta- bundan birkaç ay önceye kadar yalnız şiir çıkıyordu. Varlık da bize her ay en az on beş şair kazandırıyor. iliyorum, dudak bükenler oluyor: unlara da şair denir mi? diye. Hangi çağ, kendi şairlerinin değerini bilmiş, beğenmiş ki onları? Naci Efendi Erbâb-ı teâşur çoğalıp şair azaldı, / Yok, öyle değil, şairin ancak adı kaldı. diye yakınır. Şüphesiz 16. yüzyıl okurları da aki nin değerini bilmez ondan öncekileri arardı. Yukarıdaki paragrafın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ) Sorulu cevaplı cümlelere yer verilmiştir. ) Tanımlamalardan yararlanılmıştır. ) Öznel ve nesnel ifadelere yer verilmiştir. ) Örnekleme yapılmıştır. E) üşünceyi inandırıcı kılmak için tanık göstermeye başvurulmuştur E E

14 il ve nlatım Edebiyat nlatım tür ve yöntemleri nlatıcı bakışı Test:5 1. Şimdi biraz şiire dönelim. Siz edebiyat literatüründe şair sınıfından mısınız, yoksa yazar sınıfından mı? Pek çoğu beni şair sınıfına sokar. Fakat ben kendimi şair olduğu kadar yazar ve gazeteci olarak da görüyorum. Senaryo da yazıyorum. Yani ben edebiyatın, yazın dünyasının içindeyim. u parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır? ) Fantastik anlatım ) Epik anlatım ) Söyleşmeye bağlı anlatım ) Mizahi anlatım E) Tartışmacı anlatım 2. Montaigne in kendine dönük, söyleşi havasında, gelişigüzel yazılmış duygusu uyandıran; acon ın ise nesnel, özlü, betimleyici denemeler yazdığı söylenir. İki denemecinin yalnızca biçiminin değil, bakıp yorumladıkları dünyanın da farklı olduğu görülebilir. Montaigne nin denemelerini kendi benliğini anlamak için acon ın ise değişik gözlem ve deneyimleri aktarmak için yazdığı anlaşılmaktadır. u parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangileri ağır basmaktadır? ) Öyküleme - örneklendirme ) etimleme - açıklama ) Karşılaştırma - açıklama ) çıklama - örneklendirme E) Karşılaştırma - tartışma 4. Truman apote nin Yerel Renkler adlı yapıtı, her haliyle usta bir romancının elinden çıktığını belli ediyor. apote bir gezgin gibi gördüğü kentlerden söz ediyor ama biz bu yazılarda, o kentleri genel yönleriyle tanımıyoruz. Kitabı bitirdiğinizde kitabın bir yerinde apote nin: en doğayı genel olarak değil, özel olarak severim. sözünü boşuna söylemediğini anlıyorsunuz. u parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ) enzetme yapılmıştır. ) Tanık göstermeye başvurulmuştur. ) Öznel yargılara yer verilmiştir. ) üşünce örnekler verilerek açıklanmıştır. E) Olumlu eleştiri yapılmıştır. 5. Tiyatro ve öykü alanında da yapıtları olan bu sanatçının şiirleri daha çok sevilir. Öbür şairlere göre plansız, hazırlıksız bir söyleyişi vardır onun. İçinden geldiği gibi söyler. iğer şairlerin şiirlerindeki imgelere de hiç benzemez onun şiirlerindeki imgeler. Yalnız kendine ait özellikleri olan farklı bir şiir iklimi vardır. Sokaktaki insanın kullandığı dili tüm sıcaklığı ve canlılığı ile aktarır şiirine. u parçada düşünceyi geliştirme yollarından aşağıdakilerin özellikle hangisine başvurulmuştur? ) Tanımlayıcı ifadelere ) Karşılaştırmaya ) Örneklendirmeye ) Kanıt göstermeye E) Sayısal verilerden yararlanmaya 3. Meyan kökü, sonbaharın sonlarına doğru sökülür, yıkanarak iyice temizlenir. Genellikle kabuğu soyulur ve güneşte kurutulur. aha sonra ince kıyılır ve hava almayan kaplarda saklanır. algam söktürücü, böbrek üstü bezlerini etkileyici ve kramp çözücü gibi pek çok faydası da vardır. Yazın soğuk şerbeti, kışın ise çayı yapılır. u parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangileri ağır basmaktadır? ) Öyküleme ) etimleme ) Örneklendirme ) Tartışma E) çıklama 6. Parlak ışıklı bir salondaydık. uvarlar kırık beyazdı, yerler gri renkte bir halıyla kaplıydı. ilindik dikdörtgen ışıklar, tavanda çifter çifter sıralanmıştı. urasının sıcaklığı ruhumuzu da sarmıştı. Kadife kaplı koltuklardan birine doğru yürüyüp oturduk. u parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? ) Tanımlama ) Karşılaştırma ) Tartışma ) Kanıt gösterme E) etimleme 14

15 il ve nlatım Edebiyat nlatım tür ve yöntemleri nlatıcı bakışı Test:5 7. Özgür düşünce hem tutucu, gelenekçi hem de özgür olamaz. Nasıl olabilir ki düşünce özgürlüğü eski düşünce kalıplarını kırmanın ta kendisidir. Kendi aklını kullanamayan insan, düşüncenin en güzeline de inansa özgür düşünemiyor demektir. una karşılık yalnız kendi aklını beğenen de özgür düşünüyor sayılmaz. Nasıl sayılsın ki özgür düşünce, bütün akıllara başvuran kendini beğenmeyen, durmadan gelişmek isteyen düşüncenin kendisidir. Yukarıdaki parçada ağır basan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir? ) çıklama ) Öyküleme ) Tartışma ) etimleme E) enzetme 8. ir zamanlar dilimizle ilgili öz Türkçeleştirme çalışması yapanlar, maalesef birçok güzelliği görmezden gelerek atmaya çalışmışlardı. Halbuki atmaya çalıştıkları Türkçenin zenginliğidir. tatürk, Yahya Kemal in Geçmiş Yaz şiirini dinlediği zaman yanındakilere şöyle söylemişti: Öz Türkçe diyoruz fakat dikkat etmeliyiz ki Yahya Kemal velhâsıl kelimesini şiire sokmuştur. u kelime buradaki kullanışı ile ne kadar Türkçedir. u parçada ağır basan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir? ) Karşılaştırma ) Tanık gösterme ) Tanımlama ) Öyküleme E) enzetme 9. Genç Kalemler ve Yeni Mecmua gibi dergilerde çıkan makalelerinin yanı sıra, çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanan hikâyeleriyle de haklı bir ün kazanmıştır. O, yirminci yüzyıl realist Türk hikâyeciliğinin en başarılı ismidir. Hikâyelerinde destanlardan, halk hikâyelerinden, efsanelerden yararlanmış, Türk tarihinin kahramanlarının etkili hayatlarını işlemiştir. yrıca yanlış atılılaşmayı, batıl inançları, bilgisizlikten kaynaklanan yanlış davranışları, pek çok hikâyesinde eleştirmiştir. u parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? ) Kişisel görüşlere ) Öykülemeye ) çıklamaya ) Karşılaştırmaya E) Yalın bir söyleyişe 10. Yola çıkalı ne kadar olmuştu? Günler geçti, geceler geçti; derken yine günler geçti. treju ne kadar zamandır yolda olduklarını bilmiyordu. Ejderha, uykusunda da uçabiliyordu; hep böyle gidiyordu ve treju da ejderhanın beyaz yelesine sımsıkı sarılmış durumda, ara sıra kestiriyordu. ma bu, hafif ve huzursuz bir uykuydu. u nedenle de uyanışı bile her şeyin belirsizleştiği bir rüyaya dönüşüyordu. u parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi ağır basmaktatır? ) Fantastik (düşsel) anlatım ) Mizahi anlatım ) Söyleşmeye bağlı anlatım ) Emredici anlatım E) Tartışmacı anlatım 11. İyi bir yazının temel özelliği nedir, diye soruyorlar. azı yeni yetmeler bu soru karşısında sanki yılların tecrübesini taşıyor gibi ahkam kesmeye başlıyor. Yazıyı iyi yapan şeyin yapmacıksız oluşu, anlaşılır oluşu, sürükleyici oluşu... diye sıralıyorlar. unları bir kalem geçeceksiniz. Yazıyı yazı yapan kendine özgü olması, başkasına benzememesi; farklı ve alışılmışın dışında olmasıdır. u parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır? ) Öyküleme ) enzetme ) Tartışma ) etimleme E) Örnekleme 12. Sabahleyin erkenden yola çıktık. Etrafı zakkum ve mersinlerle çevrili patika yoldan susam tarlalarına doğru ilerliyorduk. Güneşin yüzünü göstermesiyle oluşan duman, yavaş yavaş yükselmeye başladı. Sazlıklardan zakkumlara konan arıların vızıltılarına bazen kurbağa sesi karışıyordu. Tarlaya vardığımızda sıcak iyice kendini hissettirmeye başladı. Öğle sıcağında kuyunun ba şındaki çınarın gölgesinde oturduk. Kuyunun alt tarafı renk renk lâlelerle kaplıydı. sırlık çınarın bizi gölgesinde misafir etmesiyle güneşin kavurucu sıcağından kurtulmuştuk ama dallardaki serçelerin cıvıl - tısı beynimizi tırmalıyordu. u parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdaklerden hangisi söylenemez? ) Öyküleme ve betimlemeden yararlanılmıştır. ) Söz sanatlarına başvurulmuştur. ) Yansıma sözcükler kullanılmıştır. ) üşünce örneklerle açıklanmıştır. E) İkilemelere yer verilmiştir E E

16 il ve nlatım Edebiyat Yazım Kuralları Test:6 1. şağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? ) ir ilkbahar sabahı güneşle uyandın mı hiç? ) inmiş denizin şarkısı, rüzgâr uyumakda. ) izim diyarımız da bin bir baharı saklar. ) aştan başa tutuşsun göklerin yangınıyla E) ediler ki zamanla hep azalırmış sevgiler. 5. şağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır? ) Komşumuzun oğlu, önümüzdeki temmuz ayında evleniyor. ) Çocuk iken en büyük hayalim, öğretmen olmaktı. ) İnsanlar yalnızlıktan bunalmaya başladılar. ) Çocuklara yardım ederseniz bizi mutlu edersiniz. E) edem, 12 haziran 1995 te kaza geçirmişti. 2. şağıdaki cümlelerin hangisinde de nin yazımında yanlışlık yapılmıştır? ) Son günlerde uyusam da dinlenemiyorum. ) Gölgende bana da bana da yer ver. ) ağırsam da sesimi ona duyuramıyorum. ) Yarasa da yaramasa da bu ilacı kullanacaksın. E) Çok şükür, akmasada damlıyor ya! 3. Son hecesinde dar ünlü (-ı, -i, -u, ü) bulunan sözcüklere ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde son hecedeki dar ünlü düşer. şağıdakilerden hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır? ) Sınav de başlayacak. ) O da akşamki filimi çok beğenmiş. ) Konuyu bir de bu akşam tekraredin. ) Konya ovası Türkiye nin en büyük ovasıdır. E) Sorulara yarımyamalak cevap verdi. 6. şağıdakilerin hangisinde ünsüz benzeşmesi kuralına uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı yapılmıştır? ) Yaptığı hatalardan dolayı af edilmeyi bekliyordu. ) Evden ayrıldıkdan sonra bir daha geri dönmedi. ) Zonguldak tan ayrılan otobüs zamanında gelecek. ) Kimi düşünürler, eser yayınlamayı sıradan bulur. E) Ön yargılarının esiri bir insan duruyor karşımızda. 7. şağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? ) Olup biteni gördünmü ki görmüş gibi anlatıyorsun? ) ir kaç parça eşyasından başka bir şeyinin de olduğu söylenemez. ) Konuşmasında ki nezaket herkesin dikkatini çekerdi. ) ugün bizim içinde bir bayramdı sanki. E) Herkes gibi o da istediğini yapabilir, öyle değil mi? 4. şağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazı - mında yanlışlık yapılmamıştır? ) 2001 yılında yaşanan kırizde işsiz sayısı artmıştı. ) nnesinin yeni aldığı kazağıda çok sevmişti. ) Ege üniversitesi, ülkemizdeki en büyük yerleşkeye sahiptir. ) Madem gelmiyeceksin baştan söyleseydin ya! 8. şağıdaki altı çizili sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır? ) izim için 2003 te verimli geçmişti 2004 te. ) O da çok başarılı bir öğrenci değilmi? ) Çok sinirlenmişti, ağızına geleni söylemişti. ) İzmiri gece hiç uçaktan seyrettiniz mi? E) nadolu savunması, işgallerin hemen ardından başlamıştı. E) Gösterilen hoşgörü fabrikadaki verimi artırmıştı. 16

17 il ve nlatım Edebiyat Yazım Kuralları Test:6 9. şağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? ) Önümüzdeki yıl osman da sınava girecek. ) Sanatçı bu yılda başarısını devam ettirdi. ) ikkat ederseniz sizde hata yapmazsınız. ) Niçin soru çözerken dikkat et miyorsunuz? E) Geçen gün Konyalı bir doktorla tanıştım. 13. irileri onun anlayamayacağı şiiri verirse, bu seferde I II III Git işine! diye karşılar. Kitapçıya giren adama Ne emrediyorsunuz? diye garip bir şekilde soru yöneltir. IV V Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır? ) I. ) II. ) III. ) IV. E) V. 10. şağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? ) Konuşmasında pamukkale ana konu başlığıydı. ) Hukuka saygılı bireyler yetiştirmeliyiz. ) O, eserlerinde Orta nadolu insanının yaşantısını anlatmıştı. ) alıkçılar bugün denize açılmadılar. E) Onun bu işi başaracağını söyleyebilirim. 11. I. Mehmet im sevinin başlar yüksekte II. Ölsek de sevinin eve dönsekte III. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte IV. Yarın elbet elbet bizimdir. V. Gün doğmuş gün batmış ebed bizimdir. Yukarıda verilen numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? ) I. ) II. ) III. ) IV. E) V. 14. şağıdaki cümlelerin hangisinde de da nın yazı - mıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? ) Her iki şair de mesnevi türünde eser vermiştir. ) aki nin de İstanbul un güzelliklerini anlatan ünlü kasidesi vardır. ) Sade dille yazdıkları şiirler de bize ağır gelir. ) İstanbul Türkçesinin güzelliklerini de şiirlerinde göstermiştir. E) üzyazılarındada aynı söyleyiş güzelliği görülür. 15. şağıdaki cümlelerin hangisinde ki nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? ) Gençken bilgi ağacını dikelim ki yaşlandığımızda gölgesinde barınacak yerimiz olsun. ) Tarih sayfalarındaki olayların, gelecek için iyi değerlendirilmesi gerekir. ) nkara nın havasına göre İstanbul un ki daha sinsi ve sıcaktır. ) Sokağa çıktığında sanki kendini kuş gibi hissedi yor - du. E) Şu karşıki binaların çoğunun sahibi yurt dışındadır. 12. şağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır? ) u akşam bize gelmiyor musun? ) u akşam bize gelmiyor mu sun? ) u akşam niye bize gel miyorsun? ) u akşam bize gel miyor musun? E) u akşam niye bize gelmiyor sun? 16. şağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? ) Ona da kararımı hemen söylemiyeceğim. ) Hava biraz açılır ise çıkıp gezineceğiz. ) İşten çıktıktan sonra evde çalışacağını söyledi. ) ulutlar ufukta daha yeni yeni görünmekte idi. E) Siz ki bizi anlayan biriydiniz E 3. 4.E 5.E 6. 7.E 8.E 9.E E

18 il ve nlatım Edebiyat Noktalama İşaretleri Test:7 1. şağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti getirilemez? ) Ne kadar da yaramaz bir çocuk ) u tabağı buraya kim koymuş olabilir ) Siz de bizimle pikniğe gelmez misiniz ) Nereye gideceğini size de mi söylemez E) urası kitap okumak için uygun mudur 5. talarımız Kel ölür (I) sırma saçlı olur (II) kör ölür (III) badem gözlü olur (IV) demiş(v) Yukarıdaki cümlede numaralanmış yerlerden hangilerine virgül (,) konulmalıdır? ) I. ve III. ) II. ve III. ) III. ve IV. ) III. ve V. E) IV. ve V. 2. Kuşlar gelip konuyor dallara (I) kendi dillerince şarkılar söylüyor (II) Tadını çıkarıyor hayatın (III) bahar (IV) ılık havalar onları çok mutlu ediyor (V) Kuşların bu mutluluğu insana başka bir çoşku veriyor. u cümledeki numaralı yerlerden hangisine noktalı virgül (;) getirilmelidir? ) I. ) II. ) III. ) IV. E) V. 3. şağıdakilerden hangisi noktalı virgülün (;) kullanıldığı yerlerden biri değildir? ) Örnekler sıralanırken grup oluşturulursa bu grupların arasına getirilir. ) dlaşmış sıfatın kendisinden sonra gelen eş görevli sözcüklerle karışmasını önlemek için kullanılır. ) İçinde virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmada kullanılır. ) Tırnak içine alınmayan alıntı sözlerin sonunda kullanılır. E) Özne, diğer sözcüklerle karışacaksa virgülle değil noktalı virgülle ayrılır. 6. Şiir (I) ne felsefe ne politika ne bir hikâye ne bir ağlayıştır. Şiir (II) her şeyden önce ahenktir ve okunmaktan çok duyulmak için yazılır. Yeter ki şiir bizim olsun (III) Şiir gibi şiir olsun. Serbest şiirin (IV) şiirin en korkunç düşmanlarından biri olduğunu unutmamak gerekir. Çünkü düzyazı tehlikesi her zaman (V) her yerde pusudadır. Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisine farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? ) I. ) II. ) III. ) IV. E) V. 7. Yolcu otobüsü sağlı sollu dağ yolunu döne döne zor alıyordu (I) ma ne yokuş ne yokuş (II) Geçmişte yük hayvanlarını terletmiş daha da terleteceğe benziyor (III) Otobüsü soracak olursanız tıklım tıklım, sanki balık istifiydi (IV) Şoför, kamyondan bozma bu arabada kasketini enseye itmiş, ha babam vites değiştiriyordu (V) u parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine üç nokta (...) getirilebilir? ) I. ) II. ) III. ) IV. E) V. 4. Okuduğumuz romanlar (I) öyküler (II) şiirler (III) seyrettiğimiz oyunlar (IV) filmler (V) diziler bizi bireysellikten kurtarıp başka insanların yaşamları ile bütünleştiri - yor. Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisinde farklı bir noktalama işareti kullanılmalıdır? ) I. ) II. ) III. ) IV. E) V. 8. Sanki onlar halkın dışında ( ) halktan uzakta yaşıyorlar. Hem halk olmazsa o kitapları kim okuyacak ( ) kim satın alacak ( ) Madem halkın içinde yaşıyorsun ve eserlerini birileri okusun diye yazıyorsun ( ) o halde halkı düşünmek zorundasın. u parçada ayraçla gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? ) (,) (.) (?) (;) ) (,) (,) (?) (,) ) (;) (?) (.) (.) ) (.) (.) (?) (:) E) (;) (?) (;) (.) 18

19 il ve nlatım Edebiyat Noktalama İşaretleri Test:7 9. Refik Halit in bir sözü var (I) şöyle diyor (II) Romanlarımı para kazanmak için yazdım (III) ütün eleştirmenlerimiz (IV) edebiyatçılarımız da yazarın bütün eserlerini bu sözüyle değerlendirmeye kalkıyor (V) onu yargılamaya çalışıyor. u parçada numaralanmış yerlerden hangisinde iki nokta kullanılmalıdır? ) I. ) II. ) III. ) IV. E) V. 13. şağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalamaişareti getirilmelidir? ) Siz ne kadar da laftan anlamaz biriymişsiniz ) Siz burada niçin duruyorsunuz ) uraya bir daha ne zaman gelebiliriz ) u markaların reklamını siz mi yapıyorsunuz E) Soruları ne zaman çözebiliriz 14. Mehmet kif, milli marşımızın şairi, törenlerle anıldı. 10. Yaşlı kadın( ) başını kaldırdı Konuştuklarınızı anlamadığımı mı sanıyorsunuz ( ) dedi ( ) u cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? ) (.) (,) (.) ) (:) (?) (.) ) (:) (,) (!) ) (;) (?) (!) E) (,) (?) (.) 11. Odaya sıkıla sıkıla girdi ( ) Ekrem ey tam kar şıda şahin gibi onu süzüyordu. Yavaşça başını kaldırdı ve usulca eyim bunu ben ( ) sözleri döküldü ağzından. ir türlü sözün sonu gelmedi ( ) kafasını önüne eğdi, sustu, bekledi. Yu ka rı da ki ayraçla be lir ti len yer le re aşa ğı da ki nok - ta la ma işa ret le rin den han gi le ri sı ra sıy la ge ti ril me li - dir? ) (!) (.) (,) ) (.) (...) (!) ) (,) (.) (!) ) (.) (...) (;) E) (...) (.) (,) 12. öy le dir sa na tı se ven ( ) sev di ği ni söy le yen in san la rın ço ğu ( ) ü yük bir us ta nın ha yat hi ka ye si ni an la tan ki - tapta onun da ço cuk lu ğun da çem ber çe vir di ği ni ( ) kuş av la dı ğı nı oku du lar mı ba yı lır lar bu işe ( ) Yu ka rı da ki ayraçla be lir ti len yer le re aşa ğı da ki nok - ta la ma işa ret le rin den han gi le ri sı ra sıy la ge ti ril me li - dir? ) (. ) (. ) (? ) (. ) ) (. ) (... ) (! ) (... ) ) (, ) (. ) (, ) (. ) ) (, ) (... ) (? ) (. ) E) (. ) (. ) (, ) (... ) şağıdaki cümlelerin hangisinde virgül, bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır? ) Eylülde havalar soğumaya, yapraklar sararmaya başlar. ) İki gün önce, perşembe günü, rahatsızlandım. ) Kardeşim odasına girdi, defterini aldı. ) İhtiyar, adama bir şeyler fısıldıyordu. E) Haftaya sınav yapacağım, demişti öğretmenimiz. 15. Uzattın ama; öykü bitti. I itmedi mi? II Öyküler bitmez mi? Hayda! III Yazacağın öykü bu değil miydi? IV Ya! aha başlamadı bile, öyle mi? V Yukarıdaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yerinde kullanılmamıştır? ) I. ) II. ) III. ) IV. E) V. 16. Yazar (I) romandaki kişilerin düşüncelerini (II) duygularını (III) isteklerini bilme yeteneğini bir kenara bırakmalıdır (IV) istediği zaman kişilerin birinin açısından (V) istediği zaman kendi açısından bakmayacaktır. üyük harf kullanımının göz ardı edildiği bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? ) I. ) II. ) III. ) IV. E) V E

20 il ve nlatım Edebiyat Yazım - Noktalama Test:8 1. İnsanın dertlerini paylaşacağı bir dosttan daha önemli I neyi olabilir ki? En çok da sıkıntılı ve yapayalnızken II III dertleriyle başbaşa kaldığında bir dost yüzü arar insan. IV Çünkü dertler paylaşıldıkça azalır. V Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? 5. şağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır? ) Resamın 7 inci sergisi dün İzmir de açıldı. ) Uçağın saat de kalkacağını söylediler. ) Yeni dizi önümüzdeki hafta TRT de gösterime girecekmiş. ) z önce doktor hmet ey le sizi anıyorduk. E) ize onun İstanbul lu olduğunu söylemişti. ) I. ) II. ) III. ) IV. E) V. 2. şağıdaki altı çizili yerlerden hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır? ) Kitabını yayımladığında henüz onyedi yaşındaydı. ) alkonlarında hanım eli ve menekşe vardı. ) ir hızlı süvariki gölgesi bile yetişemez ona. ) Sizin bu konuda anlatacak bir şeyiniz yokmudur? E) ir pazartesi almıştı müjdeli haberi. 3. Herbiri, yirmi ton olan taşlarla inşa edilen piramidin I II III IV içinde yanık, sıyrık gibi yaralar daha çabuk iyileşme V eğilimi gösterir. u cümlede altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? ) I. ) II. ) III. ) IV. E) V. 6. şağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? ) urakta seni bekliyen adamı tanıyor musun? ) u kitapcının önünden daha önce de geçmiştik. ) Onu birden karşımda görünce dona kaldım. ) u adam elli beş yaşlarında, orta boylu biriydi. E) Olaylara birde bu gözle bakmayı deneyin. 7. (I) Korku, kişinin zarardan korunmasını, olumsuz olaylarada hazırlıklı olmasını sağlayan bir duygu. (II) Herkesin belli korkuları vardır, bunların şiddeti de kişinin yaşına, korkulan şeyin çeşidine göre değişir. (III) Siz de korktuğu şeyle karşılaşmaktan kaçınan biri misiniz? (IV) Korkularınız, hayatınızı adeta kâbusa mı çeviriyor? (V) Hemen korkuya kapılmayın, belki de korkularınızla başa çıkabilirsiniz. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? ) I. ) II. ) III. ) IV. E) V. 4. şağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur? ) ir daha bu konudan sözetmemesini istedim. ) u sözleriyle bizi kastettiğini düşünüyorum. ) Onun bizi terkedeceğini hiç düşünmüyordum. ) Orada olmadığımızı ne zaman farkedecek? E) u parayı hakettiğine hiç kimse inanmıyor. 8. şağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? ) Güpegündüz bir bankayı da soymuşlar. ) Olay karşısındaki tavrı beni kahır etti. ) Hiç fark ettirmeden bizide süzdü oturduğu yerden. ) Yarası ağırağır kapanmaktaydı. E) Onun vatan severliği ile gurur duyuyoruz. 20

21 il ve nlatım Edebiyat Yazım - Noktalama Test:8 9. şağıdaki cümlelerin hangisinde virgül farklı bir görevde kullanılmıştır? ) ugün felsefe, düşünce iyice arka plana itilmiş durumda. ) Çok daha pragmatik, çok daha gündelik sorunlar ağır basıyor. ) üşünelim ve körü körüne benimsemeyelim, herhangi bir noktaya saplanmayalım. ) Özellikle eleştirel düşünceyi, başka türlü görmeyi ön planda tutarsak sorunlarımızı aydınlatabiliriz. E) Öyküyle bugüne, düne ve yarınlara ışık tutabiliriz. 10. (I) Kar yağıyordu: omboş caddelerde yapayalnız yürüyordu. (II) Zaman, sanki durmuş gibiydi. (III) z ileride soğuktan birbirine sarılmış, ısınmaya çalışan insanlar... (IV) elki de hayatın acımasızca sokağa terk ettiği insanlardı bunlar. (V) Çaresizlik içinde, yaşama tutunma çabası içindeler. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışlığı yapılmıştır? ) I. ) II. ) III. ) IV. E) V. 11. şağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna üç nokta (...) getirilemez? ) Evde üç kişi vardı: annem, babam ve ben ) Gezdiğim her yer tarih kokuyordu: İstanbul, ursa, Konya ) İnsanların güzel şeylere ihtiyacı var: sevgi, merhamet, hoşgörü ) Mağazada yok yok: yiyecek, giyecek, içecek E) Tatilde herkes oradaydı: dedemler, amcamlar, halamlar 13. Necip Fazıl ın yaptıklarına hayranım. Ona (I) dönemin koşullarında içinden geleni yapabilen (II) her şeyi göze alabilen biri olduğundan (III) ona saygı duyuyorum. Hepimizin içinde (IV) bazen fırtınalar eser. Halbuki onun (V) fırtınası hiç durmamış. u parçada ayraçla gösterilen yerlerin hangisine virgül (,) getirilemez? ) I. ) II. ) III. ) IV. E) V. 14. Namık Kemal, bir yazısında Edebiyatsız millet, dilsiz insan gibidir ( ) der. Gerçekten de edebiyatları, milletlerin dili saymak doğru bir görüştür. ireyler( ) karşılarındaki insana duygu ve düşüncelerini dil ile anlatırlar fakat bu dil artık iyice asimile oldu. Neden ( ) diye sormak istiyorum. Sonuçta yine yalnız kalıyorum ( ) Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ) (.) (,) (,) (.) ) (,) (,) (,) (.) ) (,) (.) (?) (...) ) (;) (:) (,) (...) E) (.) (;) (?) (.) 15. oğubeyazıt nedir( ) diye sorsalar ben ( ) ğrı yı seyretmektir derim ( ) yrıca ğrı nın büyüleyici masalını dinlemek ( ) hmet Muhip ıranas ın da dağın görkemli manzarasından etkilenerek yazdığı şiiri hatırlamaktır derim. oş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? ) (, ) (?) (. ) (... ) ) (? ) (, ) (. ) (... ) ) (, ) (. ) (. ) (... ) ) ( ; ) (, ) (, ) (... ) E) (? ) (, ) (. ) (. ) 12. şağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin ( ) kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? ) u kış, tatilimi Uludağ da geçirdim. ) rkadaşımla ursa yı gezdik sokak sokak. ) N olduğunu bile anlayamadan tatilim bitti. ) Konya lı arkadaşımla seneye görüşmek için sözleştik. E) Uçağımız saat 09:00 da hareket edecek. 16. ilim ( ) bizlere bilmediğimiz birçok şeyi öğretti fakat öğrendiğimiz şeyleri ne kadar az anlayabildiğimizi de gösterdi ( ) Ne kadar yerinde bir saptama ( ) Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmeli dir? ) (, ) (. ) (? ) ) (, ) (. ) (! ) ) ( ; ) (. ) (? ) ) (, ) (, ) (? ) E) ( ; ) ( ; ) (! ) 1. 2.E E

22 il ve nlatım Edebiyat Mektup - Günce Test:9 1. Mektup türü, zamanla diğer yazı türlerinde özellikle I romanda bir anlatım biçimi olarak da kullanılmıştır. Goethe nin Genç Werther in cıları, R.Nuri Güntekin in II III IV kşam Güneşi buna örnek gösterilebilir. V Yukarıdaki cümlede numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? 4. şağıdaki cümlelerin hangisinde günlük ile ilgili bilgi yanlışlığı yapılmıştır? ) Yazar anlattıklarını kanıtlamak zorunda değildir. ) Yalın, açık, içten bir anlatımı vardır. ) Edebiyatımızda İslamiyet ten önce de var olan bir türdür. ) Yaşananlar günü gününe anlatılır. E) Yazıldığı günün tarihini taşır. ) I. ) II. ) III. ) IV. E) V. 2. şağıdakilerden hangisi günlük türü için söylenemez? ) İzlenimler günü gününe yazılır. ) irinci kişi ağzından yazılmış özlü yazılardır. ) Konuşma diline yakın bir dil vardır. ) Tarihi delillere bağlılık esastır. E) Yazarın görüşlerini, ruhsal yapısını yansıtır. 3. ugünkü edebiyatımızda günlük türü olarak adlandırılan yazı türü divan edebiyatında ---- adıyla bilinmekteydi. u cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ) tezkire ) biyografi ) günce ) anı E) ruznâme 5. Günlük türüyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Kişiye özgü bir türdür. ) Yazıldığı günün tarihini taşır. ) Günlükler yayımlanacağı için okur düşünülerek yazılır. ) içimsel olarak kısa metinlerden oluşur. E) Gerçek anlamda günlük atı dan geçmiştir. 6. Edebiyatımızda günlük türüne günce deyişini kazandıran sanatçımızdır. Yukarıda bilgisi verilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir? ) emal Süreya ) Oğuz tay ) Nurullah taç ) ahit Sıtkı Tarancı E) Falih Rıfkı tay 22

23 il ve nlatım Edebiyat Mektup - Günce Test:9 7. şağıdaki yazı türlerinden hangisinin yazılış amacı ötekilerden farklıdır? ) Makale ) Fıkra ) Eleştiri ) Haber yazısı E) Günlük 10. şağıdakilerden hangisi günlük türündeki yapıtı ile edebiyatımızda öne çıkan bir isimdir? ) hmet Haşim ) Mehmet kif Ersoy ) bdülhak Şinasi Hisar ) hmet Hamdi Tanpınar E) Nurullah taç 8. 7 Nisan umartesi andırma dayız. Sahil boyuna yayılmış, yamaçlara tırmanmış, şirin bir yer burası. Yarım saat kalabildik. İskeleye çıktıktan, tarihi bir kubbe altından geçtikten sonra, sağdaki sahil kıyısında bizim vapur yolcularını bekleyen trene bindik. rtık memleketimizde pek kalmayan, kömürle işleyen, at arabası hızında giden bir trendi bu. Çokları bu yavaşlığa kızar, benim ise hoşuma gitti. Çünkü andırma ile İzmir arasını ilk geçişim bu. Oturduğum daracık iki kişilik koltuktan rahatlıkla her iki yanı seyrediyorum. Yukarıdaki parçanın yazı türü aşağıdakilerden hangisi olabilir? ) Günlük ) nı ) iyografi ) Otobiyografi E) eneme 9. şağıdakilerden hangisi öğretici metinler içinde yer alır? ) Roman ) Masal ) Öykü ) Mektup E) Şiir 11. Özel mektubu yazan kişinin adı ve soyadı, mektubun yazılır. Resmi mektuplarda anlatımın ---- olmasına özen gösterilir. u cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? ) Sağ üst köşesine sanatlı, süslü ) Sağ alt köşesine duru, yalın ) Sol alt köşesine duru, yalın ) Sol üst köşesine içten, sanatlı E) Üstüne özentili, ağır 12. (I) Günlük, bir kişinin günlük yaşamını ayrıntılarıyla yansıttığı yazı türüdür. (II) Günlük, günü gününe yazılır ve yazıldığı günün tarihi yazının üstünde belirtilir. (III) Gerçeğe bağlılık, içtenlik, doğallık gibi özellikler günlüğün değerini belirler. (IV) Tanzimat önemi nde irektör li ey in Seyahat Jurnali bir gezi günlüğüdür. (V) Ömer Seyfettin in 1926 da yayımlanan Geçmişin Kuşları ise ilk ciddi günlük örneğidir. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? ) I. ) II. ) III. ) IV. E) V. 1.E 2. 3.E E E E 23

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU Copyright Ç NDEK LER DİL ve ANLATIM - EDEBİYAT................................... 5-40 TARİH................................................................... 41-72 COĞRAFYA..........................................................

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI Türk ve dünya edebiyatında ortaya konan eserler, amaçları ve içerikleri açısından farklı özellikler taşırlar. Bu eserler genel olarak üç ana başlıkta toplanır. Ancak son dönemde bu sınıflandırmaların sınırları

Detaylı

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYIN KURULU Hazırlayanlar Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ 1- Bir gün Nasreddin Hoca şehre gelip bir arkadaşıyla birlikte handa kalmış ( ) Gece yarısı arkadaşı sormuş ( ) ( ) Hocam ( ) uyudunuz mu ( ) ( ) Buyurun bir şey mi var ( ) ( ) Biraz borç para isteyecektim

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir.

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. 1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. B) İyi bir aşçıydı. Cümlesinde özel isim kullanılmıştır. C) Tavuklar

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için. Nokta (. ) Annem bana meyve getirdi.

NOKTALAMA İŞARETLERİ Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için. Nokta (. ) Annem bana meyve getirdi. Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için kullandığımız işaretlere NOKTALAMA İŞARETLERİ deriz. Nokta (. ) 1-Tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta koyarız. Annem

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE. Ekim 2013 Sayı 1. Yazar; HARUN ŞEN

ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE. Ekim 2013 Sayı 1. Yazar; HARUN ŞEN ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE Ekim 2013 Sayı 1 Yazar; HARUN ŞEN 1 İçindekiler KALDIRIMLAR 1... 3 DİYET... 4 ÇOCUKLARINIZA ZAMAN AYIRIN... 5 2 KALDIRIMLAR I Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında; Yürüyorum, arkama

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA. 1. Nokta (.) Çocuklar bahçede oynuyor. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Yarışmada 1. olmuş.

NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA. 1. Nokta (.) Çocuklar bahçede oynuyor. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Yarışmada 1. olmuş. NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA 1. Nokta (.) Cümlenin sonuna konur. Çocuklar bahçede oynuyor. Kısaltmaların sonuna konur. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur.

Detaylı

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir.

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. Örnek: Mustafa okula erkenden geldi. ( Kurallı cümle ) --KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE: Eylemi cümle sonunda yer almayan

Detaylı

Cümlede Anlam TEST 38

Cümlede Anlam TEST 38 SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 38 1) Çocukların öğütten çok, iyi bir. ihtiyaçları vardır. Tümcesinde boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilebilir? A. ilgiye sevgiye

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım.

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım. 1. Soru Kitap okumak insanı özgürleştirir. Okuyan insan yeni düşünceler edinir, zihnine yeni pencereler açar. Okumak olaylara bakış açımızı bile etkiler. Kalıplaşmış salt düşünceler, yerini farklı ve özgür

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır?

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır? 5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) Öğle üstü bir cip gelip obanın çadırları önünde durdu. Çocuklar hemen çevresinde toplaştılar. Cipten önce veteriner, sonrada kaymakam indi. Obanın yaşlıları hemen

Detaylı

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır.

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır. NOKTALAMA İŞARETLERİ Dilimizde ilk kez Tanzimat döneminde kullanılan noktalama işaretleri, yazının daha kolay anlaşılmasını sağlar. Yazının okunmasını kolaylaştırır ve anlam karışıklığına düşülmesine engel

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan

Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan Mart 2009 Kendi Yaşam Öykünüzü Yazın Diyelim ki edebiyatla uğraşmak, yazı yazmak, bir yazar olmak istiyorsunuz. Bu

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç katıyordu. Bulutlar gülümsüyor ve günaydın diyordu. Melek

Detaylı

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 :

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : Temel Bilgiler Hazırlayan : Prof. Dr. Rıza FİLİZOK Bir anlatıyı (récit ), hikâyeyi yazan kişidir. YAZAR = Yazar, yaşayan yahut yaşamış olan gerçek bir şahıstır! Yazarın hitap ettiği

Detaylı

LYS. Lisans Yerleştirme Sınavı. Öğretmenin defteri

LYS. Lisans Yerleştirme Sınavı. Öğretmenin defteri LYS Lisans Yerleştirme Sınavı Öğretmenin defteri LYS EDEBİYAT HIZLI ÖĞRETİM EDİTÖR Turgut MEŞE İÇİNDEKİLER Güzel Sanatlar ve Edebiyat... Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılması... 1 29 Bütün hakları Editör

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Hafta Sonu Ev Çalışması YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Zaman adlı ölümsüz bir dev vardı. Bir gün Zaman, Yıl Dede'yi dört kızıyla birlikte yeryüzüne indirdi. Kızlar, yeryüzünü çok sevdiler. Hepsi bir yana dağılıp

Detaylı

I. DÖNEM. 1. Şiir İnceleme Yöntemi... 25 2. Şiir Okuma... 49 3. Manzume ve Şiir... 50 DERS KİTABI ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ... 61

I. DÖNEM. 1. Şiir İnceleme Yöntemi... 25 2. Şiir Okuma... 49 3. Manzume ve Şiir... 50 DERS KİTABI ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ... 61 VII İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. DÖNEM 1. ÜNİTE (GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT) 1. Güzel Sanatlarda Edebiyatın Yeri... 5 2. Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi... 7 3. Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi...

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ A TEMASI: OKUL HEYECANIM. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir?

HAYAT BİLGİSİ A TEMASI: OKUL HEYECANIM. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir? 1. SINIF OKULA YARDIMCI VE SINAVLARA HAZIRLIK A TEMASI: OKUL HEYECANIM TEST-1 1. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir? A) Okula gitmemiz

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları

Detaylı

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Müdürlük Seçme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Müdürlük Seçme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Müdürlük Seçme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Ana Başlık Alt Başlık Sayfa Soru Düzeltme Olayları Ad Aktarması 6 - Ad Aktarması (Mecazı Mürsel) Kinaye 8 - Kinaye

Detaylı

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktin soğuk geciktim kış geciktiniz kış mevsiminde uç, sınır, son, limit bulunuyor/bulunur

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL LİSESİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM 11-A SINIFI MF GRUBU DİL VE ANLATIM DERSİ I

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL LİSESİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM 11-A SINIFI MF GRUBU DİL VE ANLATIM DERSİ I ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL LİSESİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM 11-A SINIFI MF GRUBU DİL VE ANLATIM DERSİ I. YAZILI SINAVI SORULARI Öğrencinin Adı ve Soyadı : Sınıfı: Numarası:

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I SANAT METİNLERİ ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA HAFTA 8 Eylül-

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

TÜRKÇE. Değerlendirme 1 Harf Bilgisi. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B.

TÜRKÇE. Değerlendirme 1 Harf Bilgisi. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B. Ad :... Değerlendirme 1 Harf Bilgisi 1. 5. Selin Süt içmeyi seviyorum. Selin in cümlesindeki hangi sözcüğün harf sayısı en azdır? Seviyorum Süt Anne Dede Baba Yukarıda verilen sözcüklerin hangisi sözlükte

Detaylı

PİNOKYO EĞİTİM KURUMLARI MART AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI 1. HAFTA

PİNOKYO EĞİTİM KURUMLARI MART AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI 1. HAFTA 1. HAFTA TARİH : 01 MART 2016 04 MART 2016 KONU : YEŞİLAY 1- Yeşilay nedir? Ne işe yara? Faaliyetleri nelerdir? Nefes akciğer yapalım. Vücudumuzu 2- Sigara ve alkolün zararlarını hep birlikte öğrenelim

Detaylı

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında 21. Hangi cümlede "mi" farklı anlamda kullanılmıştır? A) O bu resmi gördü mü? B) O buraya geldi mi bayram olur. C) Zil çaldı mı içeri girer. D) Yemeği pişirdi mi ocağı kapat. 22. "Boş boş oturmayı hiç

Detaylı

5. ) Yıkmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

5. ) Yıkmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? SEBEP-SONUÇ İLİŞKİLERİ 1.) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beğenme söz konusudur? A) Öğrenci dediğin çalışkan ve terbiyeli olur. B) Vadi dediğin yemyeşil olur. C) İşte, çalışma dediğin böyle olur. D) Armut

Detaylı

TEOG 1. Dönem Türkçe Denemesi (12) 1

TEOG 1. Dönem Türkçe Denemesi (12) 1 TEOG 1. Dönem Türkçe Denemesi (12) 1 1. Okumak sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğrenim görmek anlamında kullanılmıştır? A) Ali kitap okuyor. B)Ablam iki yıl başka bir bölümde okuyor. C) Güzel

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Mayıs 2010 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Mayıs 2010 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Eğitim, Hayatboyu Öğrenme ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri

Detaylı

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com GÜNLÜK (GÜNCE) 1 GÜNLÜK Öğretmeye bağlı, gerçekçi anlatım türlerinden biri olan günlükler, bir kişinin önemli ve kayda değer bulduğu olayları, gözlem, izlenim duygu düşünce ve hayallerini günü gününe tarih

Detaylı

ALTIN KALPLİ ÖĞRETMENİM

ALTIN KALPLİ ÖĞRETMENİM ALTIN KALPLİ ÖĞRETMENİM Bu zamana kadarki okul hayatım boyunca birçok öğretmenim oldu. Şu an düşündüğüm zaman, aslında her birinden bir şeyler öğrendiğimi ve her birinin hayatımın şekillenmesinde azımsanmayacak

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No. ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCU TEMSİLCİSİ ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA :ARTI ÖZEL

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

1 Anne çocuğuna ne öğütlüyor?

1 Anne çocuğuna ne öğütlüyor? . Sınıfı Hatırlıyorum Türkçe Noktalama İşaretleri 1. Hafta Aşağıdaki şiiri iki defa okuyunuz. Verilen soruları cevaplandırınız. TEMİZ ÇOCUK Temiz çocuk hasta olmaz. Gönlü acı ile dolmaz. Hiçbir vakit benzi

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ 7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ Estetik ve Sanat Felsefesi Estetiğin Temel Soruları Felsefe Açısından Sanat Sanat Eseri Estetiğin Temel Kavramları Estetiğin Temel Sorunlarına Yaklaşımlar Ortak Estetik

Detaylı

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce ÖDEV- 3 ADI SOYADI:.. HAYAT BİLGİSİ Tırnaklar, el ve ayak parmaklarının ucunda bulunur. Tırnaklar sürekli uzar. Uzayan tırnakların arasına kir ve mikroplar girer. Bu yüzden belli aralıklarla tırnaklar

Detaylı

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri 1 Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri Bugün kızla tanışma anında değil de, flört süreci içinde olduğumuz bir kızla nasıl konuşmamız gerektiğini dilim döndüğünce anlatmaya

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III Bölüm I Çocuk Edebiyatı ve Gelişimle İlgili Temel Kavramlar 15 Fiziksel (Bedensel)Gelişim 20 İlk Çocukluk Döneminde(2-6)Fiziksel Gelişim 21 6-12 Yaş Arası Fiziksel Gelişim 23 12-18

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül ün kaldırılması cümlenin anlamını etkilemez? A) Çocuk, oyuncaklarını topladı. B) Genç,kızın arkasından koştu.

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül ün kaldırılması cümlenin anlamını etkilemez? A) Çocuk, oyuncaklarını topladı. B) Genç,kızın arkasından koştu. 1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül ün kaldırılması cümlenin anlamını etkilemez? A) Çocuk, oyuncaklarını topladı. B) Genç,kızın arkasından koştu. C) Rüzgâr, çatıları uçuracak gibi esiyordu. D) Hırsız,

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu 3. Yazma 3. SAYFA HABERİNDEN ŞİİRE 3. Sayfa Haberinden Haydar ERGÜLEN İN «Elmanın E si» Adlı Şiire SERDAR SOLKUN GALATASARAY LİSESİ TDE ÖĞRETMENİ Grup: Ortaöğretim öğrencileri ( Hazırlık sınıfları ve 9.

Detaylı

Ö. Ç. BİLFEN ANAOKULU 6 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI

Ö. Ç. BİLFEN ANAOKULU 6 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 03.11.2014 PAZARTESİ Ö. Ç. BİLFEN ANAOKULU 6 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaşıldı. Müzik eşliğinde öğretmenin yönergelerine uygun ısınma hareketleri yapıldı.

Detaylı

KAYBEDİLENLER. Birkaç sene sonra iki nokta üst üste işaretini kaybetti ve davranış sebeplerini başkalarına açıklamaktan vazgeçti.

KAYBEDİLENLER. Birkaç sene sonra iki nokta üst üste işaretini kaybetti ve davranış sebeplerini başkalarına açıklamaktan vazgeçti. KAYBEDİLENLER Bir gün insan virgülü kaybetti; o zaman zor cümlelerden korkar oldu ve basit ifadeler kullanmaya başladı. Cümleleri basitleşince, düşünceleri de basitleşti. Bir başka gün ise, ünlem işaretini

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Sohbetler *Kendimi tanıyorum (İlgi ve yeteneklerim, hoşlandıklarım, hoşlanmadıklarım) *Arkadaşlarımı tanıyorum *Okulumu tanıyorum

Detaylı

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 1) İnsanlar, dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan cansızlar değildir. Arkadaşlar, tanışlar birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsun ve buluşmaları ne kadar güç olursa olsun, günün birinde bir araya

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

Defne Öztürk: Atatürk ün herkes mutlu ve özgür olsun diye hediye ettiği bayramdır.

Defne Öztürk: Atatürk ün herkes mutlu ve özgür olsun diye hediye ettiği bayramdır. 30.10.2015 DENİZATI ndan Herkese Merhaba! Haftanın ilk günü sohbet saatimizde herkes hafta sonu neler yaptığını anlattı. Duvarda asılı olan Atatürk resimlerine dikkat çeken öğretmenimiz onu neden asmış

Detaylı

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir?

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? 3 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile ve aileyi

Detaylı

PARAGRAFIN BÖLÜMLERİ

PARAGRAFIN BÖLÜMLERİ PARAGRAFIN BÖLÜMLERİ Paragrafın Bölümleri Hikâye, deneme gibi yazıların giriş, gelişme, sonuç bölümleri olduğu gibi paragrafın da vardır. a. Paragrafın giriş bölümü: Giriş cümlesi, paragrafın ilk cümlesidir.

Detaylı

Geç Kalmış Bir Yazı. Yazar Şehriban Çetin

Geç Kalmış Bir Yazı. Yazar Şehriban Çetin Bir bahar günü. Doğa en canlı renklerine büründü bürünecek. Coşku görülmeye değer. Baharda okul bahçesi daha bir görülmeye değer. Kıpır kıpır hareketlilik sanki çocukların ruhundan dağılıyor çevreye. Biz

Detaylı

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 01-05 HAZİRAN 2015 01 HAZİRAN PAZARTESİ SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaşıldı ve istedikleri ilgi köşelerinde evden getirdikleri oyuncaklarla

Detaylı

TÜRKÇE. NOT: 1. 2. 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır?

TÜRKÇE. NOT: 1. 2. 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır? TÜRKÇE Hiçbir zaman elinde sapan olan bir arkadaşım olmadı. Daha doğrusu, öyleleri ile arkadaşlık yapmadım. Çünkü minicik bir kuşun canına kıyarken acıma duygusu olmayan kişi, zor duruma düşene elini uzatmaz.

Detaylı

1. Hangisinin zıt anlamlısı yoktur? A) iyi B) savaş C) ağaç D) yoksul

1. Hangisinin zıt anlamlısı yoktur? A) iyi B) savaş C) ağaç D) yoksul 1. Hangisinin zıt anlamlısı yoktur? A) iyi B) savaş C) ağaç D) yoksul 2. Hangi seçenekte deyim yoktur? A) Boyu uzun aklı kısa olmak B) Boy fukarası olma C) Boyu posu yerinde olma D) Boyu uzasın diye süt

Detaylı

Parlar saçların güneşin rengini bana taşıyarak diye yazıvermişim birden.

Parlar saçların güneşin rengini bana taşıyarak diye yazıvermişim birden. BEYAZIN PEŞİNDEKİ TATİL Geçen yıllarda Hopa da görev yapan bir arkadaşım Adana ya ziyaretime gelmişti. Arkadaşım Güney in doğal güzelliğine bayılıyorum deyince çok şaşırmıştım. Sevgili okuyucularım şaşırmamak

Detaylı

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR TÜRK DİLİ 2 ZAFER FOTOKOPİ SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLER. 0.332 353 78 75 Rampalı Çarşı 1 Kat No: 135 Meram/KONYA Sipariş ve Bilgi İçin : www.zaferfotokopi.com

Detaylı

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar)

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar) (20 Aralık 2015, Pazar) GRADE ORTA HAZIRLIK 2015-2016 ORTAK SINAVI-1 Açıklamalar 1. Bu sınav 50 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. 2. Üç yanlış cevap bir doğru cevabı götürür. 3. Sınavın Süresi

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI'MIZ. Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı.

İSTİKLÂL MARŞI'MIZ. Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı. İSTİKLÂL MARŞI'MIZ Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı. Kimisi yazılmış bilmem hangi krala; lorda, barona. Küçümsemem ama, benzetirim

Detaylı

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ. Verimli ders çalışmayı öğrenmek istiyor musunuz?

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ. Verimli ders çalışmayı öğrenmek istiyor musunuz? VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ Verimli ders çalışmayı öğrenmek istiyor musunuz? Ders Çalışmanızın Nedenleri ve Sonuçları Verimli Ders Çalışma Yolları Nelerdir? Amaçların ve Önceliklerin Belirlenmesi Her

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI 1. Kâğıt Kullanım Alanı Raporlarda, her sayfanın sol kenarından 2,5 cm, sağ kenarından 2,5 cm, üst ve alt kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlar

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

TEMA: OKULUMUZU TANIYALIM KONU: OKULUMUZ TARİH: 01 EYLÜL / 30 EYLÜL YAŞAYAN DEĞERLER: SEVGİ

TEMA: OKULUMUZU TANIYALIM KONU: OKULUMUZ TARİH: 01 EYLÜL / 30 EYLÜL YAŞAYAN DEĞERLER: SEVGİ Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri TEMA: OKULUMUZU TANIYALIM KONU: OKULUMUZ TARİH: 01 EYLÜL / 30 EYLÜL YAŞAYAN DEĞERLER: SEVGİ Bu ayki yaşayan değerimiz Sevgi.

Detaylı

Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ve zarfların anlamlarını çeşitli yönden etkileyen sözcüklere zarf denir. Ör. Büyük lokma ye: büyük konuşma. Ör.

Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ve zarfların anlamlarını çeşitli yönden etkileyen sözcüklere zarf denir. Ör. Büyük lokma ye: büyük konuşma. Ör. Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ve zarfların anlamlarını çeşitli yönden etkileyen sözcüklere zarf denir. Eylem ve eylemsilerin anlamalarını durum yönünden tamamlayan zarflardır. Eylem ya da eylemsiye

Detaylı

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur.

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur. 33 Ders 4 Günah Bir dostunuzun size, içi güzel şeylerle dolu ve bütün bu güzelliklerin tadını çıkarmanız için bir saray verdiğini düşünelim. Buradaki her şey sizindir. Dostunuzun sizden istediği tek şey,

Detaylı

Dinleme Kuralları. 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur?

Dinleme Kuralları. 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur? 1. SINIF Dinleme Kuralları TEST-1 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur? A) Dinleme sırasında müzik dinleyebiliriz. Dinleme için hazırlık yapmalıyız. C) Dinleme sırasında resim yapabiliriz. 2.

Detaylı

Uzun Bir Köpek Hakkında Kısa Bir Öykü. Henry Winker. İllüstrasyonlar: Scott Garrett. Çeviri: Bengü Ayfer

Uzun Bir Köpek Hakkında Kısa Bir Öykü. Henry Winker. İllüstrasyonlar: Scott Garrett. Çeviri: Bengü Ayfer Uzun Bir Köpek Hakkında Kısa Bir Öykü Henry Winker İllüstrasyonlar: Scott Garrett Çeviri: Bengü Ayfer 4 GİRİŞ Bu sendeki kitaplar Dyslexie adındaki yazı fontu kullanılarak tasarlandı. Kendi de bir disleksik

Detaylı

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Soruları cevaplayınız. OKULUMUZ Her yerden daha güzel, Bizim için burası. Okul, sevgili okul, Neşe, bilgi yuvası. Güzel kitaplar burda, Birçok arkadaş burda, İnsan nasıl sevinmez,

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ TEMALAR 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: DEĞERLERİMİZ 3. TEMA: ATATÜRK 4. TEMA: ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK 5. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 6. TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞME 7. TEMA:

Detaylı