Matematik. Körfez Yayınları. YGS - LYS Ön Hazırlık

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Matematik. Körfez Yayınları. YGS - LYS Ön Hazırlık"

Transkript

1 Matematik 1 R İ T N R Ö SYISL K E 1 YGS - LYS Ön Hazırlık

2 opyright Çağlayan asım Yayın ağıtım mbalaj San. Tic..Ş. u kitabın tamamının ya da bir kısmının, kitabı yayımlayan şirketin önceden izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemi ile çoğaltılması, yayımlanması ve depolanması yasaktır. u kitabın tüm hakları ÇĞLYN SIM YYIN ĞITIM MLJ SN. Tİ..Ş. ye aittir.

3 içindekiler Matematik Türkçe... 5 Tarih oğrafya Felsefe Matematik Geometri SYISL 3 YGS - LYS Ön Hazırlık

4

5 il ve nlatım Edebiyat

6 il ve nlatım Edebiyat Metinlerin Sınıflandırılması- ilin İşlevleri Test:1 1. Metinlerin sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi ölçüt olamaz? ) Paragrafların uzunlukları ) nlatım türleri ) Yazılış amaçları ) ilin işlevleri E) Gerçeklikle ilişkileri 4. şağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı metinlerin özelliklerinden biri değildir? ) ir olayı ve durumu aktarma amacı taşıması ) Tasvir ve tahlillere sıkça yer verilmesi ) Masal, roman ve hikâyenin bu grupta yer alması ) elli bir plana göre yazılması E) ir bilgiyi paylaşma amacı güdülmesi 2. Hikâye, roman, şiir, tiyatro ve destan gibi türler sanatsal metinlerdendir. u türlerin özelliklerine bakılarak sanatsal metinlerle ilgili aşağı da ki ler den hangisinin söylenmesi yanlış olur? ) Sözcükler, yan anlamlarıyla kullanılabilir. ) Olay örgüsü, önemli bir yer tutar. ) Okuyucu okuduğundan farklı anlamlar çıkarabilir. ) Sözcükler her zaman ilk anlamlarında kullanılır. E) aha çok kurgusal ögeler ağır basar. 3. şağıdakilerden hangisi sanatsal metinlerle öğretici metinlerin ortak özelliklerinden biridir? ) Okuyucuya edebi zevk vermesi ) Kurguya dayanması ) elli bir plana uyularak yazılması ) Sözcüklerin genelde mecaz anlamda kullanılması E) ilin daha çok göndergesel işlevde kullanılması 5. u metinlerde en önemli özellik öznelliğin hakim olmasıdır. Okuyanda bir çağrışım uyandırma, farklı yönlerden algılanma ve sanatsal bir kaygıyla oluşturulma bu metinlerin diğer özelliklerindendir. şağıdakilerin hangisi bu parçada özellikleri verilen metinlere örnek gösterilemez? ) iyografi ) Masal ) estan ) Orta oyunu E) Mesnevi 6. şağıdakilerden hangisinde verilen açıklama ayraç içindeki kavramla uyuşmaz? ) izeler ve ahenk unsurlarıyla oluşturulur, sanatsal metinler içinde yer alır. ( şiir ) ) ilin göndergesel işlevi kullanılarak oluşturulur ve öğretici metinler içinde yer alır. ( eleştiri ) ) Türk edebiyatına özgü olan ve doğaçlama olarak ortaya konan sanatsal bir türdür. ( masal ) ) atı edebiyatından edebiyatımıza geçmiştir, ilk örnekleri Tanzimat ta görülür. (makale) E) Gazete çevresinde gelişen bir türdür, güncellik temel özelliklerinden biridir. ( fıkra ) 6

7 il ve nlatım Edebiyat Metinlerin Sınıflandırılması- ilin İşlevleri Test:1 7. oşku ve heyecanı dile getiren metinlerle ilgili olarak aşa ğıdakilerden hangisi yanlıştır? ) aha çok, insanın duygularına seslenir. ) Genellikle düz cüm lelerden oluşur. ) Öznelliğin en yoğun olduğu metinlerdir. ) Sanat çı, kişiliğini gizleme gereği duymaz. E) henk ve ritim önemli bir yer tutar. 11. şağıdakilerden hangisi kişisel hayatı konu alan yazı türlerinden değildir? ) Günlük ) nı ) Gezi yazısı ) Eleştiri E) iyografi 8. şağıdakilerden hangisi göstermeye bağlı metinle - rin özelliklerinden biridir? ) Roman, hikâye, masal gibi türlerden oluşur. ) u tür metinlerde sanatçı, kişiliğini giz ler. ) Trajedi, komedi, dram, piyes, vodvil gibi değişik tür leri vardır. ) u metinlerde, düşünce ön planda dır. E) u metinler okura bilgi vermek amacıyla yazılır. 9. şağıda verilen edebi türlerden özellikle hangisi düşünce ağırlıklı yazı türlerinden biridir? ) Masal ) Öykü ) Roman ) Şiir E) Eleştiri 10. şağıdakilerin hangisinde verilenler, çoşku ve heyecanı dile getiren metinlerden oluşmuştur? ) İstiklal Marşı - Çanakkale Şehitlerine - Eş ar-ı Ziya ) Üç Şehitler estanı - Kaşağı - omba ) Hürriyet Kasidesi - Şair Evlenmesi - İntibah ) raba Sevdası - Karabibik - Zafername E) Sergüzeşt - Zehra - Tercüme-i Manzume 12. şağıdakilerden hangisi gazete çevresinde gelişen metinlerden değildir? ) Makale ) Fıkra ) eneme ) Söyleşi E) Gezi yazısı 13. şağıdakilerin hangisinde anlatmaya bağlı metinler bir arada verilmiştir? ) Sunum - panel - forum - sempozyum ) eneme - röportaj - anı - günlük ) Fabl - masal - roman - hikâye ) Münazara - tartışma - nutuk - konferans E) Gezi yazısı - felsefe yazıları - tarih yazıları - biyografi 14. şağıdakilerden hangisi öğretici metinlerin özelliklerinden biri değildir? ) Konuyla ilgili duygu ve düşünceler kısa, kesin ifadelerle dile getirilir. ) Söz sanatlarına, sözcüklerin mecaz ve soyut anlamlarına çok yer verilmez. ) çıklamak, bilgi vermek, öğretmek amacıyla yazılır. ) Çağrışım ve duygu değeri yüksek metinlerdir. E) il, daha çok göndergesel işlevde kullanılır E E E

8 il ve nlatım Edebiyat Metinlerin Sınıflandırılması- ilin İşlevleri Test:2 1. Havalar pek soğudu. Geçicidir bu, birkaç güne kadar ısınır ortalık. diyoruz ya, kendimiz de pek inanmıyoruz buna. iliyoruz artık yazın geçtiğini, günler iyice kısaldı. Eylül bu! undan sonra soğuklar geçici olur mu hiç? irkaç gün hava ısınırsa o geçicidir asıl. u parçanın yazarının en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir? ) Fikirlerini kanıtlama amacı gütmüştür. ) Gezip gördüğü yerleri anlatmıştır. ) Yaşadığı zamanı ve düşüncelerini anlatmıştır. ) ir konu ile ilgili eleştiri yapmıştır. 4. I. nlaşmayı sağlaması II. inamik bir olgu olması III. Karşılıklı olması IV. Nesnel bir özellik taşıması V. ille gerçekleşmesinin zorunlu olması Yukarıda numaralanmış özelliklerden hangileri iletişimin temel özellikleri arasında yer almaz? ) I. ve II. ) II. ve III. ) II. ve IV. ) III. ve IV. E) IV. ve V. E) ir olayı senaryolaştırarak aktarmıştır. 2. ilin bu işlevinde dille ilgili bilgi verme amacı vardır. u cümlede, dilin hangi işlevinden söz edilmektedir? ) Şiirsel işlev ) Göndergesel işlev ) lıcıyı harekete geçirme işlevi ) Kanalı kontrol işlevi E) il ötesi işlev 3. I. Metinlerde kullanılan anlatım türleri II. Metinlerin gerçeklikle ilişkisi III. Metinlerin oluşturulduğu dönemin siyasi koşulları IV. Metinlerin dil ve anlatım özellikleri V. Metinlerin yazılış amaçları Yukarıda verilenlerden hangisi metinlerin sınıflandırılmasında göz önünde bulundurulması gereken özelliklerden biri değildir? ) I. ) II. ) III. ) IV. E) V. 5. ir ulus binlerce yılın yaşam deneyimini, inanışını, geleneğini ---- özelliğinden yararlanarak sonraki kuşaklara iletir. Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ) dilin kültür aktarımı ) dilin kendiliğinden öğrenilme ) dilin durağan olmama ) dilin nedensizliği E) dilin yaşam etkinliği 6. ireyin içinde yaşadığı toplumun dilini herhangi bir çaba göstermeye gerek duymadan öğrenmesine ---- ilkesi denir. Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ) dilin yaşam etkinliği ) dilin kendiliğinden öğrenilme ) dilin nedensizliği ) dilin durağan olmama E) dilin kültür aktarımı 8

9 il ve nlatım Edebiyat Metinlerin Sınıflandırılması- ilin İşlevleri Test:2 7. ilimizde sözcükler ile o sözcüklerin kendisi arasında bir anlam ilişkisi bulunmaz. Örneğin elma ya neden ayak denmemiş? İşte bu belli değildir. una dilin nedensizlik ilkesi denir. şağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde nedensizlik ilkesine uyulmamıştır? ) uvardaki yazıyı silmeye uğraşıyordu. ) Her yıl pamuk tarlasında çalışıyordu. ) Sınıf arkadaşlarımı gördünüz mü? ) Salonda sabaha kadar horul horul uyumuştu. E) Elindeki paketi masanın üzerine bırakıver. 11. u iletide dili açıklamak ve dille ilgili bilgi vermek esastır. Sıfatlar, ismi niteleyen veya belirten sözcüklerdir. cümlesi dilin ---- işlevine örnektir. u parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ) dil ötesi ) sanatsal ) kanalı kontrol ) alıcıyı harekete geçirme E) heyecana bağlı 8. şağıdakilerden hangisi dilin özelliklerinden biri değildir? ) İnsanlar arası iletişimi sağlayan bir araçtır. ) anlıdır ve bir sistemler bütünüdür. ) Kültürün aktarılmasında kullanılır. ) Zaman içinde kendini yenileyerek gelişir. E) İnsanları birleştirir ama onlara toplum olma bilinci vermez. 9. şağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır? ) En gelişmiş iletişim aracı internettir. ) İnsan, dil sayesinde iletişim etkinliğini sürdürür. ) İletişim, görsel veya işitsel nitelik taşıyabilir. ) Gazete haberlerinde dil, göndergesel işlevde kullanılır. E) İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliklerden biri dili kullanabilme yeteneğine sahip olmasıdır. 12. şağıdakilerden hangisi dil ve kültürün ortak özelliklerinden biri değildir? ) Geçmiş ve gelecek arasında bir köprü görevi niteliğindedir. ) ir milletin ortak mirası olma özelliği gösterir. ) Toplumun ayakta durmasında etkilidir. ) Toplumun yaşayış biçiminden izler taşır. E) Her toplumda aynı sürede gelişmiştir. 13. Gezi yazıları, ---- ve ---- metinler grubuna girer. u cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? ) öğretici - kişisel hayatı konu alan ) öğretici - gazete çevresinde gelişen ) sanatsal - olay çevresinde gelişen ) sanatsal - anlatmaya bağlı E) olay çevresinde gelişen - kurmaca 10. şağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır? ) Şiirsel işlevde dil, sanatsal bir nitelikte kullanılır. ) Göndergesel işlevde nesnel özellikteki ifadeler yoğunluktadır. ) ilimsel metinler öğretici metinler içinde yer alır. ) İletişim genellikle dile dayanır. E) Kanalı kontrol işlevinde iletinin içeriği değil, iletişimin devam ettirilmesi önemlidir. 14. şağıdakilerin hangisi sanatsal metinlerin özelliklerinden değildir? ) Sanatçı gerçekleri kendi bakış açısına göre değiştirebilir. ) maç okurda edebi bir zevk uyandırmaktır. ) Temelde gözlemci bakış açısıyla oluşturulur. ) İmgeli anlatıma yer verilir. E) İl daha çok, sanatsal işlevde kullanılır E 3. 4.E E E E

10 il ve nlatım Edebiyat nlatım tür ve yöntemleri nlatıcı bakışı Test:3 1. ir şiirde kullanılan sözcüklerin, günlük yaşamda çok kullanılan, yaygın sözcükler oluşu bir zayıflık mıdır? en buna katılmıyorum. Yunus Emre, Pir Sultan bdal, Karacaoğlan, Âşık Veysel bugüne kadar gündemde kalabilmişse halkın dilini kullandıkları içindir. Şair uzaydan gelmediğine göre halkın dilini kullanmak durumundadır. u dilin içindeki sözcüklerin az kullanılanı ile iyi şiir, çok kullanılanı ile kötü şiir oluşur savı; bütünü göz ardı eden, anlamı rastlantıya bırakan görüşler için geçerli olabilir. unun da nasıl bir şiir olduğu, halen tartışma konusudur. Yukarıdaki parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır? ) Emredici anlatım ) Öyküleyici anlatım ) estansı anlatım ) Kanıtlayıcı anlatım E) Mizahi anlatım 2. Geldiğimin ertesi sabahı derse başlamıştım. u ilk gün, hayatımın en unutulmaz günü olarak kalacaktı. Milli Eğitim Müdürünün büyük fedakarlıklarla genişlettiği bu tek sınıflı okulu, yeni gördüm. urası herhalde eski bir okul olacaktı. Yalnız altına tahtalar döşemişler, pencereleri genişleterek cam çerçeve taktırmışlardı. Ocak başları gibi kapkara görünen duvar kaplamalarında tepe aşağı takılmış bir harita ile bir iskelet levhası, bir çiftlik ve bir yılan resmi vardı. unlar da herhalde yeni ders araçları olacaktı. urası şimdiye kadar gördüğüm en kötü okuldu. u parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ) Karşılaştırmaya yer verilmiştir. ) nlatıma duygular katılmıştır. ) Tahmin niteliği taşıyan ifadelere yer verilmiştir. ) Öyküleyici anlatım tekniği ağır basmaktadır. E) enzetmeye yer verilmiştir. 3. İki kişi toprak yolun sağ tarafında önlü arkalı ilerlemekteydi. Havanın sıcağı omuzlarına binmişti. aşları önde konuşmadan yürümekteydiler. İnsanın içine işleyen bir görünüşleri vardı. Yanlarından gelip geçen insan ve araçlara da pek dikkat etmiyorlardı. Yol kenarındaki tek tük ağaçlara denk geldiklerinde biraz gölgelenip yeniden yola koyuluyorlardı. nlaşılan daha uzun süre böyle gideceklerdi. u parçanın anlatımında aşğıdaki yöntemlerden hangisine baş vurulmamıştır? ) Öyküleme anlatım tarzına ) enzetmelere ) Öznel ifadeye ) etimlemeye E) Nitelik bildiren sözlere 4. üyük babam kitap odasında bir sedirde... Sedire çömelmiş, gözlüğünü takmış. ir şarkı söyler gibi Fuzuli ivanı okuyor. en de odaya girip yanına sokuluyorum. eni kürkünün içine alıp öpüyor ve sonra bir kağıt çıkarıp üstüne birtakım yazılar yaz dırıyor ve: - Yaz bakalım şuraya; diyor, büyükbabanın ismini yaz! Özene bezene, kâğıda bir Hilmi konduruyorum. u parçada altı çizili yerlerde sırasıyla hangi anlatıcı bakış açılarına yer verilmiştir? ) Gözlemci bakış açısı - kahraman anlatıcı ) Kahraman anlatıcı - gözlemci bakış açısı ) Kahraman anlatıcı - hakim bakış açısı ) Hakim bakış açısı - kahraman anlatıcı E) Gözlemci bakış açısı - hakim bakış açısı 10

11 il ve nlatım Edebiyat nlatım tür ve yöntemleri nlatıcı bakışı Test:3 5. ir ikindi vakti asmaların gölgesinde oturuyordum. Masaya taze salkımları koymuştum. Havada kekik kokusu vardı. Her şey, tatlı bir musiki gibiydi. Yaprakların arasından sızan pembe akşam aydınlığına baktım. İçimde sebepsiz bir ferahlık vardı. Kendi kendime dedim ki: öyle anlar bize neden yetmiyor? Mutluluk bu değil mi? Nedir içimizdeki o obur şey ki en mutlu anımızda bile aha daha! diye haykırıyor? u parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? ) Karşılaştırmalardan yararlanma ) Kişisel görüşe yer verme ) enzetmeye başvurma ) etimleyici ögelere yer verme E) İç konuşmaya yer verme 6. lbert amus un dediği gibi Savaş, gerçekten içimizde ve biz o savaşı her an yaşıyoruz. O içimizdeki savaş zaten dışımızdaki savaşları, kavgaları oluşturmuyor mu? İçimizdeki çatışmalar ve bunalımlar dışımızdaki çatışma ve bunalımlara neden olmuyor mu? İçimizde barındırdığımız kurt, dışımıza adeta canavarlaşmış olarak yansırken oturduğumuz zemini, soluduğumuz havayı, içinde yaşadığımız doğayı yok ediyor. Kendi kendini yok ediş değil de nedir bunun adı? u nedenle Savaş top ve tüfeklerle olur. diyenlere şaşırıyorum. u parçanın anlatımda aşağıda verilenlerin hangilerinden yararlanılmıştır? ) çıklama - örneklendirme ) çıklama - karşılaştırma ) Öyküleme - betimleme ) etimleme - benzetme E) Tartışma - tanık gösterme 7. şağıdaki açıklamalardan hangisi, ayraç içindeki kavramla uyuşmamaktadır? ) Olayları, kahramanları benzeri olmayan bir anlatımla ele almış (özgünlük) ) Sözcükleri cümlelerde rahatça okunacak, anlaşılacak biçimde kullanmış. (akı cılık) ) nlatımını bizi güldüren ögelerle zenginleştirmiştir. (mizahi anlatım) ) u tarz Türk edebiyatında tanınmış, sevilmiş ve örnek alınmıştır. (evrensellik) E) Yazar sayfalarca anlatılabilecek şeyleri tek sayfada anlatmayı başarmıştır. (özlülük) 8. u yıl bahar kutlamaları erkene alınmıştı. Halk kızakları daha yeni bırakmıştı. vlularda hâlâ kar vardı. Köyün sokaklarında sular akıyordu. İki avlu arasındaki sokakta büyük bir su birikintisi oluşmuştu. Meydanda iki kız vardı. nneleri her ikisine de yeni elbiseler giydirmişti. Küçüğünki mavi, büyüğünki ise süslü ve sarıydı. u parçanın anlatımında aşağıda verilen anlatım biçimlerinin hangilerinden yararlanılmıştır? ) etimleme - öyküleme ) Öyküleme - tanık gösterme ) çıklama - tanımlama ) Tartışma - örneklendirme E) enzetme - karşılaştırma 9. ütün şairlerin İstanbul u çok sevdikleri ve bize bu şehri parça parça verdikleri bir gerçektir. Yalnız şu nokta var ki hepsi az çok şehir çocuğu olarak bunu yapmışlardır. Yahya Kemal in onlardan farkı İstanbul şairi olmasıdır. O, yaşanan bir medeniyeti hazır çerçevesinden değil, resmin bizzat içinde İstanbul u yaşayarak anlatmıştır. u parçada aşağıdakilerin hangisine yer verilmemiştir? ) Kişisel kanılara ) Örneklendirmeye ) Yinelemeye ) Tanık göstermeye E) Nitelik bildiren sözlere 10. Yetenek, kişinin belli konulara olan yetkinliği, onu yapabilme gücüdür. Meslekteki başarıyı et ki leyen en önemli etkenlerden biridir. Seçtiği mesleğin gerektirdiği yetenek düzeyine sahip olmayan bireyin, o meslekte başarılı olması oldukça zordur. El becerisi çok zayıf olan birisinin diş hekimi veya cerrah olmak istemesi veya konuşma konusunda problemleri olan birisinin avukat olmak istemesi; onun başarısız bir meslek yaşamı geçirmesine sebep olacaktır. u parçanın anlatımında aşağıda verilenlerin hangilerinden yararlanılmıştır? ) çıklama, betimleme, tartışma ) Tanımlama, açıklama, örneklendirme ) çıklama, tanık gösterme, karşılaştırma ) Öyküleme, betimleme, tanımlama E) Karşılaştırma, tartışma, örneklendirme E

12 il ve nlatım Edebiyat nlatım tür ve yöntemleri nlatıcı bakışı Test:4 1. "Pekâlâ, adamlarım! Haydi, şimdi, aslanlarım! Kurşunlarımızı israf etmeyip bu süprüntüleri süngümüzle birer birer temizleyelim. "Hurra!" diye bağırdığımda hepinizin arkamdan geldiğini görmek istiyorum. Kimse geride oyalanmasın. irbirinizden ayrılmamalısınız, bu en önemlisi... Onlara kim olduğumuzu gösterelim ve yüzümüzü kara çıkarmayalım, tamam mı arkadaşlar? u parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangileri ağır basmaktadır? ) Kanıtlayıcı anlatım - emredici anlatım 3. Nehir yatağı havzalarının, şiddetli ve tehlikeli akıntılara sahip kısımları yüzde 19'dan, 2070 yılında yüzde 36'ya çıkacak. atı vrupa'da muhtemelen milyonlarca insan, sulak alanlarla iç içe yaşayacak. Küresel sıcaklık ortalamalarının hızla yükseleceği bir senaryonun gerçekleşmesi halinde 2080'lerde yıl da fazladan 2,5 milyon kişi daha kıyı şeritlerindeki sellerden etkilenecek. u parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisi ağır basmaktadır? ) oşku ve heyecana bağlı anlatım ) Öyküleyici anlatım - gelecekten söz eden anlatım ) estansı anlatım - emredici anlatım ) etimleyici anlatım - mizahi anlatım E) Gelecekten söz eden anlatım - betimleyici anlatım 2. Güven; korku ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusudur. Özgüven ise insanın kendine güvenme duygusudur. İnsanın kendi programını öğrenmeye çalışmasıdır. Yani İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. diyor ünlü halk ozanımız. Kendini bilmek ise hem yaratılışın donanımlarını görmek hem de haddini bilmek ile ilgilidir. u parçanın anlatımında aşağıda verilenlerden hangilerinden yararlanılmıştır? ) Karşılaştırma - alıntı yapma ) enzetme - öyküleme ) çıklama - tartışma ) etimleme - öyküleme E) Örnekleme - açıklama ) etimleyici anlatım ) estansı anlatım ) Kanıtlayıcı anlatım E) Gelecekten söz eden anlatım 4. il bilincini yitiren bir ulus, düşünce üretme ve düşünme yeteneğini de yitirir. Türkiye, bu savın doğruluğunun en iyi gözlendiği, gözlenebileceği bir ülkedir. üyük kentlerin ana caddelerinde biraz çevreye bakınarak yapılan bir yürüyüş, karşı karşıya bulunduğumuz durumun boyutlarını görmek için yeterlidir: Kebap lokantasının adı Hanedan, berber dükkanının adı allas... Televizyon kültürünün bağımlısı haline geldiğimizi, her türlü eleştiri duygusunu yitirdiğimizi bundan daha iyi ne gösterebilir? Fazıl Hüsnü ağlarca Türkçem, benim ses bayrağım. derken işte bu bilincin gereğini anımsatmaktadır. u paragrafta yazar, tezini inandırıcı hale getirmek için aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur? ) Tanık gösterme - örneklendirme ) enzetme - örneklendirme ) Öyküleme - alıntı yapma ) Karşılaştırma - tanımlama E) Tanımlama - karşılaştırma 12

13 il ve nlatım Edebiyat nlatım tür ve yöntemleri nlatıcı bakışı Test:4 5. Evden oldukça kızgın çıkmıştım. Yürüyordum yürüdükçe de açılıyordum. Yanımdan geçenler de bana garip garip bakıyordu. u bakışlardan kurtulmak için deniz kenarına indim. eniz kenarı bugün daha bir ferahtı. Martıların beyazlığı, denizin maviliği içimdeki sıkıntıyı iyice hafifletmişti. u parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinde verilenlerden yararlanılmıştır? ) Öyküleme - betimleme - karşılaştırma ) çıklama - örneklendirme - betimleme ) etimleme - tartışma - öyküleme ) Tanımlama - karşılaştırma - betimleme E) Öyküleme - karşılaştırma - tanık gösterme 6. lexandre umas ı küçümsemek kolaydır. ma o zannedildiğinden büyüktür. Monte Kristo da sını, vapurla geçerken sadece açığından görmüştü. Hayal gücü için bu kadarı yetti. Lakin bu baş döndürücü romanda en büyüleyici bölümler, kuşkusuz Edmond antes in yalçın kayalıklar üzerine bir kartal yuvası gibi kondurulmuş, içine girenin bir daha dışarı çıkamadığı ürpertici İf Şatosu ndaki hücresinde geçirdiği on dört yılı anlatan bölümlerdi. u parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ) Farklı yapılı cümleler kullanılmıştır. ) etimleyici ögelere yer verilmiştir. ) Tartışmacı anlatım ağır basmaktadır. ) Kişisel düşüncelere yer verilmiştir. E) enzetmeye başvurulmuştur. 7. ğaçların arasındaki dar yoldan denize iniyorlardı. Nevin, örtüsünü omuzlarına indirmiş; kıvırcık saçları, akşam güneşinin içinde daha sarı; gözleri daha parlak, babasının önünde yürüyordu. ir taş yığınından ibaret kalmış, yosunlu bir çeşme başında iki kız çocuğuna rastladılar. üyüğü on iki, küçüğü yedi yaşlarındaydı. Yukarıdaki parçanın anlatımda yazar aşağıdakilerin hangisinde verilenlerden yararlanmıştır? ) çıklama - benzetme ) Öyküleme - örneklendirme ) etimleme - örneklendirme ) Öyküleme - betimleme E) etimleme - karşılaştırma 8. nlatım türleriyle ilgili aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır? ) oşku ve heyecana bağlı anlatım daha çok şiir ve söylevlerde kullanılır. ) İlahi bakış açısında her ayrıntıyı anlatıcı bilir, kahramanların neler düşündüğünü bize anlatabilir. ) estansı anlatımda olağanüstü kişilere yer verilir ancak olaylar abartılmaz. ) Gözlemci bakış açısında kamera tarafsızlığıyla olayları ve varlıkları anlatmak esastır. E) Tartışmacı anlatımda savunulan veya karşı çıkılan bir görüş vardır. 9. ir gürültüdür koptu. Tüfeğe sarılan sarılana. aşladı üzerimize dolu gibi kurşun yağmaya. İslam ey üç yerinden yaralandı. ayıldı, yere yıkıldı. en omuzlarından tuttum, çocuk da ayaklarına sarıldı. Tüfek patırtıları, kurşun vınlamaları arasında onu mağaraya çektik. ir zaman sonra kurşun sesleri dinmiş, ortalığı yanık kokusu sarmıştı. u parçada aşağıdakilerden hangisine rastlanmaz? ) Olayların, meydana geliş sırasına göre anlatılmasına ) Farklı duyularla algılanan ayrıntılara ) Kahraman anlatıcı bakış açısına ) Yansıma sözcüklere E) Karşılaştırmalı bir anlatıma 10. Çok şairimiz var şimdi. ergiler şiirle dolu, hatta birinde -Kaynak ta- bundan birkaç ay önceye kadar yalnız şiir çıkıyordu. Varlık da bize her ay en az on beş şair kazandırıyor. iliyorum, dudak bükenler oluyor: unlara da şair denir mi? diye. Hangi çağ, kendi şairlerinin değerini bilmiş, beğenmiş ki onları? Naci Efendi Erbâb-ı teâşur çoğalıp şair azaldı, / Yok, öyle değil, şairin ancak adı kaldı. diye yakınır. Şüphesiz 16. yüzyıl okurları da aki nin değerini bilmez ondan öncekileri arardı. Yukarıdaki paragrafın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ) Sorulu cevaplı cümlelere yer verilmiştir. ) Tanımlamalardan yararlanılmıştır. ) Öznel ve nesnel ifadelere yer verilmiştir. ) Örnekleme yapılmıştır. E) üşünceyi inandırıcı kılmak için tanık göstermeye başvurulmuştur E E

14 il ve nlatım Edebiyat nlatım tür ve yöntemleri nlatıcı bakışı Test:5 1. Şimdi biraz şiire dönelim. Siz edebiyat literatüründe şair sınıfından mısınız, yoksa yazar sınıfından mı? Pek çoğu beni şair sınıfına sokar. Fakat ben kendimi şair olduğu kadar yazar ve gazeteci olarak da görüyorum. Senaryo da yazıyorum. Yani ben edebiyatın, yazın dünyasının içindeyim. u parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır? ) Fantastik anlatım ) Epik anlatım ) Söyleşmeye bağlı anlatım ) Mizahi anlatım E) Tartışmacı anlatım 2. Montaigne in kendine dönük, söyleşi havasında, gelişigüzel yazılmış duygusu uyandıran; acon ın ise nesnel, özlü, betimleyici denemeler yazdığı söylenir. İki denemecinin yalnızca biçiminin değil, bakıp yorumladıkları dünyanın da farklı olduğu görülebilir. Montaigne nin denemelerini kendi benliğini anlamak için acon ın ise değişik gözlem ve deneyimleri aktarmak için yazdığı anlaşılmaktadır. u parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangileri ağır basmaktadır? ) Öyküleme - örneklendirme ) etimleme - açıklama ) Karşılaştırma - açıklama ) çıklama - örneklendirme E) Karşılaştırma - tartışma 4. Truman apote nin Yerel Renkler adlı yapıtı, her haliyle usta bir romancının elinden çıktığını belli ediyor. apote bir gezgin gibi gördüğü kentlerden söz ediyor ama biz bu yazılarda, o kentleri genel yönleriyle tanımıyoruz. Kitabı bitirdiğinizde kitabın bir yerinde apote nin: en doğayı genel olarak değil, özel olarak severim. sözünü boşuna söylemediğini anlıyorsunuz. u parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ) enzetme yapılmıştır. ) Tanık göstermeye başvurulmuştur. ) Öznel yargılara yer verilmiştir. ) üşünce örnekler verilerek açıklanmıştır. E) Olumlu eleştiri yapılmıştır. 5. Tiyatro ve öykü alanında da yapıtları olan bu sanatçının şiirleri daha çok sevilir. Öbür şairlere göre plansız, hazırlıksız bir söyleyişi vardır onun. İçinden geldiği gibi söyler. iğer şairlerin şiirlerindeki imgelere de hiç benzemez onun şiirlerindeki imgeler. Yalnız kendine ait özellikleri olan farklı bir şiir iklimi vardır. Sokaktaki insanın kullandığı dili tüm sıcaklığı ve canlılığı ile aktarır şiirine. u parçada düşünceyi geliştirme yollarından aşağıdakilerin özellikle hangisine başvurulmuştur? ) Tanımlayıcı ifadelere ) Karşılaştırmaya ) Örneklendirmeye ) Kanıt göstermeye E) Sayısal verilerden yararlanmaya 3. Meyan kökü, sonbaharın sonlarına doğru sökülür, yıkanarak iyice temizlenir. Genellikle kabuğu soyulur ve güneşte kurutulur. aha sonra ince kıyılır ve hava almayan kaplarda saklanır. algam söktürücü, böbrek üstü bezlerini etkileyici ve kramp çözücü gibi pek çok faydası da vardır. Yazın soğuk şerbeti, kışın ise çayı yapılır. u parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangileri ağır basmaktadır? ) Öyküleme ) etimleme ) Örneklendirme ) Tartışma E) çıklama 6. Parlak ışıklı bir salondaydık. uvarlar kırık beyazdı, yerler gri renkte bir halıyla kaplıydı. ilindik dikdörtgen ışıklar, tavanda çifter çifter sıralanmıştı. urasının sıcaklığı ruhumuzu da sarmıştı. Kadife kaplı koltuklardan birine doğru yürüyüp oturduk. u parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? ) Tanımlama ) Karşılaştırma ) Tartışma ) Kanıt gösterme E) etimleme 14

15 il ve nlatım Edebiyat nlatım tür ve yöntemleri nlatıcı bakışı Test:5 7. Özgür düşünce hem tutucu, gelenekçi hem de özgür olamaz. Nasıl olabilir ki düşünce özgürlüğü eski düşünce kalıplarını kırmanın ta kendisidir. Kendi aklını kullanamayan insan, düşüncenin en güzeline de inansa özgür düşünemiyor demektir. una karşılık yalnız kendi aklını beğenen de özgür düşünüyor sayılmaz. Nasıl sayılsın ki özgür düşünce, bütün akıllara başvuran kendini beğenmeyen, durmadan gelişmek isteyen düşüncenin kendisidir. Yukarıdaki parçada ağır basan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir? ) çıklama ) Öyküleme ) Tartışma ) etimleme E) enzetme 8. ir zamanlar dilimizle ilgili öz Türkçeleştirme çalışması yapanlar, maalesef birçok güzelliği görmezden gelerek atmaya çalışmışlardı. Halbuki atmaya çalıştıkları Türkçenin zenginliğidir. tatürk, Yahya Kemal in Geçmiş Yaz şiirini dinlediği zaman yanındakilere şöyle söylemişti: Öz Türkçe diyoruz fakat dikkat etmeliyiz ki Yahya Kemal velhâsıl kelimesini şiire sokmuştur. u kelime buradaki kullanışı ile ne kadar Türkçedir. u parçada ağır basan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir? ) Karşılaştırma ) Tanık gösterme ) Tanımlama ) Öyküleme E) enzetme 9. Genç Kalemler ve Yeni Mecmua gibi dergilerde çıkan makalelerinin yanı sıra, çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanan hikâyeleriyle de haklı bir ün kazanmıştır. O, yirminci yüzyıl realist Türk hikâyeciliğinin en başarılı ismidir. Hikâyelerinde destanlardan, halk hikâyelerinden, efsanelerden yararlanmış, Türk tarihinin kahramanlarının etkili hayatlarını işlemiştir. yrıca yanlış atılılaşmayı, batıl inançları, bilgisizlikten kaynaklanan yanlış davranışları, pek çok hikâyesinde eleştirmiştir. u parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? ) Kişisel görüşlere ) Öykülemeye ) çıklamaya ) Karşılaştırmaya E) Yalın bir söyleyişe 10. Yola çıkalı ne kadar olmuştu? Günler geçti, geceler geçti; derken yine günler geçti. treju ne kadar zamandır yolda olduklarını bilmiyordu. Ejderha, uykusunda da uçabiliyordu; hep böyle gidiyordu ve treju da ejderhanın beyaz yelesine sımsıkı sarılmış durumda, ara sıra kestiriyordu. ma bu, hafif ve huzursuz bir uykuydu. u nedenle de uyanışı bile her şeyin belirsizleştiği bir rüyaya dönüşüyordu. u parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi ağır basmaktatır? ) Fantastik (düşsel) anlatım ) Mizahi anlatım ) Söyleşmeye bağlı anlatım ) Emredici anlatım E) Tartışmacı anlatım 11. İyi bir yazının temel özelliği nedir, diye soruyorlar. azı yeni yetmeler bu soru karşısında sanki yılların tecrübesini taşıyor gibi ahkam kesmeye başlıyor. Yazıyı iyi yapan şeyin yapmacıksız oluşu, anlaşılır oluşu, sürükleyici oluşu... diye sıralıyorlar. unları bir kalem geçeceksiniz. Yazıyı yazı yapan kendine özgü olması, başkasına benzememesi; farklı ve alışılmışın dışında olmasıdır. u parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır? ) Öyküleme ) enzetme ) Tartışma ) etimleme E) Örnekleme 12. Sabahleyin erkenden yola çıktık. Etrafı zakkum ve mersinlerle çevrili patika yoldan susam tarlalarına doğru ilerliyorduk. Güneşin yüzünü göstermesiyle oluşan duman, yavaş yavaş yükselmeye başladı. Sazlıklardan zakkumlara konan arıların vızıltılarına bazen kurbağa sesi karışıyordu. Tarlaya vardığımızda sıcak iyice kendini hissettirmeye başladı. Öğle sıcağında kuyunun ba şındaki çınarın gölgesinde oturduk. Kuyunun alt tarafı renk renk lâlelerle kaplıydı. sırlık çınarın bizi gölgesinde misafir etmesiyle güneşin kavurucu sıcağından kurtulmuştuk ama dallardaki serçelerin cıvıl - tısı beynimizi tırmalıyordu. u parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdaklerden hangisi söylenemez? ) Öyküleme ve betimlemeden yararlanılmıştır. ) Söz sanatlarına başvurulmuştur. ) Yansıma sözcükler kullanılmıştır. ) üşünce örneklerle açıklanmıştır. E) İkilemelere yer verilmiştir E E

16 il ve nlatım Edebiyat Yazım Kuralları Test:6 1. şağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? ) ir ilkbahar sabahı güneşle uyandın mı hiç? ) inmiş denizin şarkısı, rüzgâr uyumakda. ) izim diyarımız da bin bir baharı saklar. ) aştan başa tutuşsun göklerin yangınıyla E) ediler ki zamanla hep azalırmış sevgiler. 5. şağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır? ) Komşumuzun oğlu, önümüzdeki temmuz ayında evleniyor. ) Çocuk iken en büyük hayalim, öğretmen olmaktı. ) İnsanlar yalnızlıktan bunalmaya başladılar. ) Çocuklara yardım ederseniz bizi mutlu edersiniz. E) edem, 12 haziran 1995 te kaza geçirmişti. 2. şağıdaki cümlelerin hangisinde de nin yazımında yanlışlık yapılmıştır? ) Son günlerde uyusam da dinlenemiyorum. ) Gölgende bana da bana da yer ver. ) ağırsam da sesimi ona duyuramıyorum. ) Yarasa da yaramasa da bu ilacı kullanacaksın. E) Çok şükür, akmasada damlıyor ya! 3. Son hecesinde dar ünlü (-ı, -i, -u, ü) bulunan sözcüklere ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde son hecedeki dar ünlü düşer. şağıdakilerden hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır? ) Sınav de başlayacak. ) O da akşamki filimi çok beğenmiş. ) Konuyu bir de bu akşam tekraredin. ) Konya ovası Türkiye nin en büyük ovasıdır. E) Sorulara yarımyamalak cevap verdi. 6. şağıdakilerin hangisinde ünsüz benzeşmesi kuralına uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı yapılmıştır? ) Yaptığı hatalardan dolayı af edilmeyi bekliyordu. ) Evden ayrıldıkdan sonra bir daha geri dönmedi. ) Zonguldak tan ayrılan otobüs zamanında gelecek. ) Kimi düşünürler, eser yayınlamayı sıradan bulur. E) Ön yargılarının esiri bir insan duruyor karşımızda. 7. şağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? ) Olup biteni gördünmü ki görmüş gibi anlatıyorsun? ) ir kaç parça eşyasından başka bir şeyinin de olduğu söylenemez. ) Konuşmasında ki nezaket herkesin dikkatini çekerdi. ) ugün bizim içinde bir bayramdı sanki. E) Herkes gibi o da istediğini yapabilir, öyle değil mi? 4. şağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazı - mında yanlışlık yapılmamıştır? ) 2001 yılında yaşanan kırizde işsiz sayısı artmıştı. ) nnesinin yeni aldığı kazağıda çok sevmişti. ) Ege üniversitesi, ülkemizdeki en büyük yerleşkeye sahiptir. ) Madem gelmiyeceksin baştan söyleseydin ya! 8. şağıdaki altı çizili sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır? ) izim için 2003 te verimli geçmişti 2004 te. ) O da çok başarılı bir öğrenci değilmi? ) Çok sinirlenmişti, ağızına geleni söylemişti. ) İzmiri gece hiç uçaktan seyrettiniz mi? E) nadolu savunması, işgallerin hemen ardından başlamıştı. E) Gösterilen hoşgörü fabrikadaki verimi artırmıştı. 16

17 il ve nlatım Edebiyat Yazım Kuralları Test:6 9. şağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? ) Önümüzdeki yıl osman da sınava girecek. ) Sanatçı bu yılda başarısını devam ettirdi. ) ikkat ederseniz sizde hata yapmazsınız. ) Niçin soru çözerken dikkat et miyorsunuz? E) Geçen gün Konyalı bir doktorla tanıştım. 13. irileri onun anlayamayacağı şiiri verirse, bu seferde I II III Git işine! diye karşılar. Kitapçıya giren adama Ne emrediyorsunuz? diye garip bir şekilde soru yöneltir. IV V Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır? ) I. ) II. ) III. ) IV. E) V. 10. şağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? ) Konuşmasında pamukkale ana konu başlığıydı. ) Hukuka saygılı bireyler yetiştirmeliyiz. ) O, eserlerinde Orta nadolu insanının yaşantısını anlatmıştı. ) alıkçılar bugün denize açılmadılar. E) Onun bu işi başaracağını söyleyebilirim. 11. I. Mehmet im sevinin başlar yüksekte II. Ölsek de sevinin eve dönsekte III. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte IV. Yarın elbet elbet bizimdir. V. Gün doğmuş gün batmış ebed bizimdir. Yukarıda verilen numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? ) I. ) II. ) III. ) IV. E) V. 14. şağıdaki cümlelerin hangisinde de da nın yazı - mıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? ) Her iki şair de mesnevi türünde eser vermiştir. ) aki nin de İstanbul un güzelliklerini anlatan ünlü kasidesi vardır. ) Sade dille yazdıkları şiirler de bize ağır gelir. ) İstanbul Türkçesinin güzelliklerini de şiirlerinde göstermiştir. E) üzyazılarındada aynı söyleyiş güzelliği görülür. 15. şağıdaki cümlelerin hangisinde ki nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? ) Gençken bilgi ağacını dikelim ki yaşlandığımızda gölgesinde barınacak yerimiz olsun. ) Tarih sayfalarındaki olayların, gelecek için iyi değerlendirilmesi gerekir. ) nkara nın havasına göre İstanbul un ki daha sinsi ve sıcaktır. ) Sokağa çıktığında sanki kendini kuş gibi hissedi yor - du. E) Şu karşıki binaların çoğunun sahibi yurt dışındadır. 12. şağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır? ) u akşam bize gelmiyor musun? ) u akşam bize gelmiyor mu sun? ) u akşam niye bize gel miyorsun? ) u akşam bize gel miyor musun? E) u akşam niye bize gelmiyor sun? 16. şağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? ) Ona da kararımı hemen söylemiyeceğim. ) Hava biraz açılır ise çıkıp gezineceğiz. ) İşten çıktıktan sonra evde çalışacağını söyledi. ) ulutlar ufukta daha yeni yeni görünmekte idi. E) Siz ki bizi anlayan biriydiniz E 3. 4.E 5.E 6. 7.E 8.E 9.E E

18 il ve nlatım Edebiyat Noktalama İşaretleri Test:7 1. şağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti getirilemez? ) Ne kadar da yaramaz bir çocuk ) u tabağı buraya kim koymuş olabilir ) Siz de bizimle pikniğe gelmez misiniz ) Nereye gideceğini size de mi söylemez E) urası kitap okumak için uygun mudur 5. talarımız Kel ölür (I) sırma saçlı olur (II) kör ölür (III) badem gözlü olur (IV) demiş(v) Yukarıdaki cümlede numaralanmış yerlerden hangilerine virgül (,) konulmalıdır? ) I. ve III. ) II. ve III. ) III. ve IV. ) III. ve V. E) IV. ve V. 2. Kuşlar gelip konuyor dallara (I) kendi dillerince şarkılar söylüyor (II) Tadını çıkarıyor hayatın (III) bahar (IV) ılık havalar onları çok mutlu ediyor (V) Kuşların bu mutluluğu insana başka bir çoşku veriyor. u cümledeki numaralı yerlerden hangisine noktalı virgül (;) getirilmelidir? ) I. ) II. ) III. ) IV. E) V. 3. şağıdakilerden hangisi noktalı virgülün (;) kullanıldığı yerlerden biri değildir? ) Örnekler sıralanırken grup oluşturulursa bu grupların arasına getirilir. ) dlaşmış sıfatın kendisinden sonra gelen eş görevli sözcüklerle karışmasını önlemek için kullanılır. ) İçinde virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmada kullanılır. ) Tırnak içine alınmayan alıntı sözlerin sonunda kullanılır. E) Özne, diğer sözcüklerle karışacaksa virgülle değil noktalı virgülle ayrılır. 6. Şiir (I) ne felsefe ne politika ne bir hikâye ne bir ağlayıştır. Şiir (II) her şeyden önce ahenktir ve okunmaktan çok duyulmak için yazılır. Yeter ki şiir bizim olsun (III) Şiir gibi şiir olsun. Serbest şiirin (IV) şiirin en korkunç düşmanlarından biri olduğunu unutmamak gerekir. Çünkü düzyazı tehlikesi her zaman (V) her yerde pusudadır. Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisine farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? ) I. ) II. ) III. ) IV. E) V. 7. Yolcu otobüsü sağlı sollu dağ yolunu döne döne zor alıyordu (I) ma ne yokuş ne yokuş (II) Geçmişte yük hayvanlarını terletmiş daha da terleteceğe benziyor (III) Otobüsü soracak olursanız tıklım tıklım, sanki balık istifiydi (IV) Şoför, kamyondan bozma bu arabada kasketini enseye itmiş, ha babam vites değiştiriyordu (V) u parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine üç nokta (...) getirilebilir? ) I. ) II. ) III. ) IV. E) V. 4. Okuduğumuz romanlar (I) öyküler (II) şiirler (III) seyrettiğimiz oyunlar (IV) filmler (V) diziler bizi bireysellikten kurtarıp başka insanların yaşamları ile bütünleştiri - yor. Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisinde farklı bir noktalama işareti kullanılmalıdır? ) I. ) II. ) III. ) IV. E) V. 8. Sanki onlar halkın dışında ( ) halktan uzakta yaşıyorlar. Hem halk olmazsa o kitapları kim okuyacak ( ) kim satın alacak ( ) Madem halkın içinde yaşıyorsun ve eserlerini birileri okusun diye yazıyorsun ( ) o halde halkı düşünmek zorundasın. u parçada ayraçla gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? ) (,) (.) (?) (;) ) (,) (,) (?) (,) ) (;) (?) (.) (.) ) (.) (.) (?) (:) E) (;) (?) (;) (.) 18

19 il ve nlatım Edebiyat Noktalama İşaretleri Test:7 9. Refik Halit in bir sözü var (I) şöyle diyor (II) Romanlarımı para kazanmak için yazdım (III) ütün eleştirmenlerimiz (IV) edebiyatçılarımız da yazarın bütün eserlerini bu sözüyle değerlendirmeye kalkıyor (V) onu yargılamaya çalışıyor. u parçada numaralanmış yerlerden hangisinde iki nokta kullanılmalıdır? ) I. ) II. ) III. ) IV. E) V. 13. şağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalamaişareti getirilmelidir? ) Siz ne kadar da laftan anlamaz biriymişsiniz ) Siz burada niçin duruyorsunuz ) uraya bir daha ne zaman gelebiliriz ) u markaların reklamını siz mi yapıyorsunuz E) Soruları ne zaman çözebiliriz 14. Mehmet kif, milli marşımızın şairi, törenlerle anıldı. 10. Yaşlı kadın( ) başını kaldırdı Konuştuklarınızı anlamadığımı mı sanıyorsunuz ( ) dedi ( ) u cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? ) (.) (,) (.) ) (:) (?) (.) ) (:) (,) (!) ) (;) (?) (!) E) (,) (?) (.) 11. Odaya sıkıla sıkıla girdi ( ) Ekrem ey tam kar şıda şahin gibi onu süzüyordu. Yavaşça başını kaldırdı ve usulca eyim bunu ben ( ) sözleri döküldü ağzından. ir türlü sözün sonu gelmedi ( ) kafasını önüne eğdi, sustu, bekledi. Yu ka rı da ki ayraçla be lir ti len yer le re aşa ğı da ki nok - ta la ma işa ret le rin den han gi le ri sı ra sıy la ge ti ril me li - dir? ) (!) (.) (,) ) (.) (...) (!) ) (,) (.) (!) ) (.) (...) (;) E) (...) (.) (,) 12. öy le dir sa na tı se ven ( ) sev di ği ni söy le yen in san la rın ço ğu ( ) ü yük bir us ta nın ha yat hi ka ye si ni an la tan ki - tapta onun da ço cuk lu ğun da çem ber çe vir di ği ni ( ) kuş av la dı ğı nı oku du lar mı ba yı lır lar bu işe ( ) Yu ka rı da ki ayraçla be lir ti len yer le re aşa ğı da ki nok - ta la ma işa ret le rin den han gi le ri sı ra sıy la ge ti ril me li - dir? ) (. ) (. ) (? ) (. ) ) (. ) (... ) (! ) (... ) ) (, ) (. ) (, ) (. ) ) (, ) (... ) (? ) (. ) E) (. ) (. ) (, ) (... ) şağıdaki cümlelerin hangisinde virgül, bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır? ) Eylülde havalar soğumaya, yapraklar sararmaya başlar. ) İki gün önce, perşembe günü, rahatsızlandım. ) Kardeşim odasına girdi, defterini aldı. ) İhtiyar, adama bir şeyler fısıldıyordu. E) Haftaya sınav yapacağım, demişti öğretmenimiz. 15. Uzattın ama; öykü bitti. I itmedi mi? II Öyküler bitmez mi? Hayda! III Yazacağın öykü bu değil miydi? IV Ya! aha başlamadı bile, öyle mi? V Yukarıdaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yerinde kullanılmamıştır? ) I. ) II. ) III. ) IV. E) V. 16. Yazar (I) romandaki kişilerin düşüncelerini (II) duygularını (III) isteklerini bilme yeteneğini bir kenara bırakmalıdır (IV) istediği zaman kişilerin birinin açısından (V) istediği zaman kendi açısından bakmayacaktır. üyük harf kullanımının göz ardı edildiği bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? ) I. ) II. ) III. ) IV. E) V E

20 il ve nlatım Edebiyat Yazım - Noktalama Test:8 1. İnsanın dertlerini paylaşacağı bir dosttan daha önemli I neyi olabilir ki? En çok da sıkıntılı ve yapayalnızken II III dertleriyle başbaşa kaldığında bir dost yüzü arar insan. IV Çünkü dertler paylaşıldıkça azalır. V Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? 5. şağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır? ) Resamın 7 inci sergisi dün İzmir de açıldı. ) Uçağın saat de kalkacağını söylediler. ) Yeni dizi önümüzdeki hafta TRT de gösterime girecekmiş. ) z önce doktor hmet ey le sizi anıyorduk. E) ize onun İstanbul lu olduğunu söylemişti. ) I. ) II. ) III. ) IV. E) V. 2. şağıdaki altı çizili yerlerden hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır? ) Kitabını yayımladığında henüz onyedi yaşındaydı. ) alkonlarında hanım eli ve menekşe vardı. ) ir hızlı süvariki gölgesi bile yetişemez ona. ) Sizin bu konuda anlatacak bir şeyiniz yokmudur? E) ir pazartesi almıştı müjdeli haberi. 3. Herbiri, yirmi ton olan taşlarla inşa edilen piramidin I II III IV içinde yanık, sıyrık gibi yaralar daha çabuk iyileşme V eğilimi gösterir. u cümlede altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? ) I. ) II. ) III. ) IV. E) V. 6. şağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? ) urakta seni bekliyen adamı tanıyor musun? ) u kitapcının önünden daha önce de geçmiştik. ) Onu birden karşımda görünce dona kaldım. ) u adam elli beş yaşlarında, orta boylu biriydi. E) Olaylara birde bu gözle bakmayı deneyin. 7. (I) Korku, kişinin zarardan korunmasını, olumsuz olaylarada hazırlıklı olmasını sağlayan bir duygu. (II) Herkesin belli korkuları vardır, bunların şiddeti de kişinin yaşına, korkulan şeyin çeşidine göre değişir. (III) Siz de korktuğu şeyle karşılaşmaktan kaçınan biri misiniz? (IV) Korkularınız, hayatınızı adeta kâbusa mı çeviriyor? (V) Hemen korkuya kapılmayın, belki de korkularınızla başa çıkabilirsiniz. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? ) I. ) II. ) III. ) IV. E) V. 4. şağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur? ) ir daha bu konudan sözetmemesini istedim. ) u sözleriyle bizi kastettiğini düşünüyorum. ) Onun bizi terkedeceğini hiç düşünmüyordum. ) Orada olmadığımızı ne zaman farkedecek? E) u parayı hakettiğine hiç kimse inanmıyor. 8. şağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? ) Güpegündüz bir bankayı da soymuşlar. ) Olay karşısındaki tavrı beni kahır etti. ) Hiç fark ettirmeden bizide süzdü oturduğu yerden. ) Yarası ağırağır kapanmaktaydı. E) Onun vatan severliği ile gurur duyuyoruz. 20

21 il ve nlatım Edebiyat Yazım - Noktalama Test:8 9. şağıdaki cümlelerin hangisinde virgül farklı bir görevde kullanılmıştır? ) ugün felsefe, düşünce iyice arka plana itilmiş durumda. ) Çok daha pragmatik, çok daha gündelik sorunlar ağır basıyor. ) üşünelim ve körü körüne benimsemeyelim, herhangi bir noktaya saplanmayalım. ) Özellikle eleştirel düşünceyi, başka türlü görmeyi ön planda tutarsak sorunlarımızı aydınlatabiliriz. E) Öyküyle bugüne, düne ve yarınlara ışık tutabiliriz. 10. (I) Kar yağıyordu: omboş caddelerde yapayalnız yürüyordu. (II) Zaman, sanki durmuş gibiydi. (III) z ileride soğuktan birbirine sarılmış, ısınmaya çalışan insanlar... (IV) elki de hayatın acımasızca sokağa terk ettiği insanlardı bunlar. (V) Çaresizlik içinde, yaşama tutunma çabası içindeler. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışlığı yapılmıştır? ) I. ) II. ) III. ) IV. E) V. 11. şağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna üç nokta (...) getirilemez? ) Evde üç kişi vardı: annem, babam ve ben ) Gezdiğim her yer tarih kokuyordu: İstanbul, ursa, Konya ) İnsanların güzel şeylere ihtiyacı var: sevgi, merhamet, hoşgörü ) Mağazada yok yok: yiyecek, giyecek, içecek E) Tatilde herkes oradaydı: dedemler, amcamlar, halamlar 13. Necip Fazıl ın yaptıklarına hayranım. Ona (I) dönemin koşullarında içinden geleni yapabilen (II) her şeyi göze alabilen biri olduğundan (III) ona saygı duyuyorum. Hepimizin içinde (IV) bazen fırtınalar eser. Halbuki onun (V) fırtınası hiç durmamış. u parçada ayraçla gösterilen yerlerin hangisine virgül (,) getirilemez? ) I. ) II. ) III. ) IV. E) V. 14. Namık Kemal, bir yazısında Edebiyatsız millet, dilsiz insan gibidir ( ) der. Gerçekten de edebiyatları, milletlerin dili saymak doğru bir görüştür. ireyler( ) karşılarındaki insana duygu ve düşüncelerini dil ile anlatırlar fakat bu dil artık iyice asimile oldu. Neden ( ) diye sormak istiyorum. Sonuçta yine yalnız kalıyorum ( ) Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ) (.) (,) (,) (.) ) (,) (,) (,) (.) ) (,) (.) (?) (...) ) (;) (:) (,) (...) E) (.) (;) (?) (.) 15. oğubeyazıt nedir( ) diye sorsalar ben ( ) ğrı yı seyretmektir derim ( ) yrıca ğrı nın büyüleyici masalını dinlemek ( ) hmet Muhip ıranas ın da dağın görkemli manzarasından etkilenerek yazdığı şiiri hatırlamaktır derim. oş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? ) (, ) (?) (. ) (... ) ) (? ) (, ) (. ) (... ) ) (, ) (. ) (. ) (... ) ) ( ; ) (, ) (, ) (... ) E) (? ) (, ) (. ) (. ) 12. şağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin ( ) kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? ) u kış, tatilimi Uludağ da geçirdim. ) rkadaşımla ursa yı gezdik sokak sokak. ) N olduğunu bile anlayamadan tatilim bitti. ) Konya lı arkadaşımla seneye görüşmek için sözleştik. E) Uçağımız saat 09:00 da hareket edecek. 16. ilim ( ) bizlere bilmediğimiz birçok şeyi öğretti fakat öğrendiğimiz şeyleri ne kadar az anlayabildiğimizi de gösterdi ( ) Ne kadar yerinde bir saptama ( ) Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmeli dir? ) (, ) (. ) (? ) ) (, ) (. ) (! ) ) ( ; ) (. ) (? ) ) (, ) (, ) (? ) E) ( ; ) ( ; ) (! ) 1. 2.E E

22 il ve nlatım Edebiyat Mektup - Günce Test:9 1. Mektup türü, zamanla diğer yazı türlerinde özellikle I romanda bir anlatım biçimi olarak da kullanılmıştır. Goethe nin Genç Werther in cıları, R.Nuri Güntekin in II III IV kşam Güneşi buna örnek gösterilebilir. V Yukarıdaki cümlede numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? 4. şağıdaki cümlelerin hangisinde günlük ile ilgili bilgi yanlışlığı yapılmıştır? ) Yazar anlattıklarını kanıtlamak zorunda değildir. ) Yalın, açık, içten bir anlatımı vardır. ) Edebiyatımızda İslamiyet ten önce de var olan bir türdür. ) Yaşananlar günü gününe anlatılır. E) Yazıldığı günün tarihini taşır. ) I. ) II. ) III. ) IV. E) V. 2. şağıdakilerden hangisi günlük türü için söylenemez? ) İzlenimler günü gününe yazılır. ) irinci kişi ağzından yazılmış özlü yazılardır. ) Konuşma diline yakın bir dil vardır. ) Tarihi delillere bağlılık esastır. E) Yazarın görüşlerini, ruhsal yapısını yansıtır. 3. ugünkü edebiyatımızda günlük türü olarak adlandırılan yazı türü divan edebiyatında ---- adıyla bilinmekteydi. u cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ) tezkire ) biyografi ) günce ) anı E) ruznâme 5. Günlük türüyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Kişiye özgü bir türdür. ) Yazıldığı günün tarihini taşır. ) Günlükler yayımlanacağı için okur düşünülerek yazılır. ) içimsel olarak kısa metinlerden oluşur. E) Gerçek anlamda günlük atı dan geçmiştir. 6. Edebiyatımızda günlük türüne günce deyişini kazandıran sanatçımızdır. Yukarıda bilgisi verilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir? ) emal Süreya ) Oğuz tay ) Nurullah taç ) ahit Sıtkı Tarancı E) Falih Rıfkı tay 22

23 il ve nlatım Edebiyat Mektup - Günce Test:9 7. şağıdaki yazı türlerinden hangisinin yazılış amacı ötekilerden farklıdır? ) Makale ) Fıkra ) Eleştiri ) Haber yazısı E) Günlük 10. şağıdakilerden hangisi günlük türündeki yapıtı ile edebiyatımızda öne çıkan bir isimdir? ) hmet Haşim ) Mehmet kif Ersoy ) bdülhak Şinasi Hisar ) hmet Hamdi Tanpınar E) Nurullah taç 8. 7 Nisan umartesi andırma dayız. Sahil boyuna yayılmış, yamaçlara tırmanmış, şirin bir yer burası. Yarım saat kalabildik. İskeleye çıktıktan, tarihi bir kubbe altından geçtikten sonra, sağdaki sahil kıyısında bizim vapur yolcularını bekleyen trene bindik. rtık memleketimizde pek kalmayan, kömürle işleyen, at arabası hızında giden bir trendi bu. Çokları bu yavaşlığa kızar, benim ise hoşuma gitti. Çünkü andırma ile İzmir arasını ilk geçişim bu. Oturduğum daracık iki kişilik koltuktan rahatlıkla her iki yanı seyrediyorum. Yukarıdaki parçanın yazı türü aşağıdakilerden hangisi olabilir? ) Günlük ) nı ) iyografi ) Otobiyografi E) eneme 9. şağıdakilerden hangisi öğretici metinler içinde yer alır? ) Roman ) Masal ) Öykü ) Mektup E) Şiir 11. Özel mektubu yazan kişinin adı ve soyadı, mektubun yazılır. Resmi mektuplarda anlatımın ---- olmasına özen gösterilir. u cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? ) Sağ üst köşesine sanatlı, süslü ) Sağ alt köşesine duru, yalın ) Sol alt köşesine duru, yalın ) Sol üst köşesine içten, sanatlı E) Üstüne özentili, ağır 12. (I) Günlük, bir kişinin günlük yaşamını ayrıntılarıyla yansıttığı yazı türüdür. (II) Günlük, günü gününe yazılır ve yazıldığı günün tarihi yazının üstünde belirtilir. (III) Gerçeğe bağlılık, içtenlik, doğallık gibi özellikler günlüğün değerini belirler. (IV) Tanzimat önemi nde irektör li ey in Seyahat Jurnali bir gezi günlüğüdür. (V) Ömer Seyfettin in 1926 da yayımlanan Geçmişin Kuşları ise ilk ciddi günlük örneğidir. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? ) I. ) II. ) III. ) IV. E) V. 1.E 2. 3.E E E E 23

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU Copyright Ç NDEK LER DİL ve ANLATIM - EDEBİYAT................................... 5-40 TARİH................................................................... 41-72 COĞRAFYA..........................................................

Detaylı

C seçeneğinde dönemin yazarları arasından sivrilmek diğer yazarları geride bırakmak anlamını taşır.

C seçeneğinde dönemin yazarları arasından sivrilmek diğer yazarları geride bırakmak anlamını taşır. Bu soru tipine Sözcükte Çok Anlamlılık denir. Sözcüğün cümlede kazandığı anlamı sorar. Ya da sözcüğün anlamını verir, hangi cümlede o anlamda kullanıldığını sorar. TEOG da gelmesi çok muhtemel bir soru

Detaylı

Genel Müdür. Temel Ateş. Genel Koordinatör. Akın Ateş. Eğitim Koordinatörü. Nevzat Asma. Dizgi, Grafik, Tasarım Esen Dizgi Servisi

Genel Müdür. Temel Ateş. Genel Koordinatör. Akın Ateş. Eğitim Koordinatörü. Nevzat Asma. Dizgi, Grafik, Tasarım Esen Dizgi Servisi Genel Müdür Temel Ateş Genel Koordinatör Akın Ateş Eğitim Koordinatörü Nevzat Asma Dizgi, Grafik, Tasarım Esen Dizgi Servisi Görsel Tasarım Mustafa Uzun Bu kitabın tamamının ya da bir kısmının elektronik,

Detaylı

5CÜMLEDE ANLAM. Güzel bir gülüş, karanlık bir. eve giren güneşe. ünite. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul.

5CÜMLEDE ANLAM. Güzel bir gülüş, karanlık bir. eve giren güneşe. ünite. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. ek harekete geçmek için hazırlıktır, düşünmen, harekete geçmekten korkuyor demektir. ünite 5CÜMLEDE ANLAM CÜMLE NEDİR YükLEMİNİN ANLAMINA GÖRE CÜMLELER YARGI TÜRÜNE GÖRE CÜMLELER CÜMLEDE ANLATIM YOLLARI

Detaylı

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU Copyright Ç NDEK LER DİL ve ANLATIM - EDEBİYAT................................... 5-40 TARİH................................................................... 41-72 COĞRAFYA........................................................

Detaylı

ÖRNEKTİR DİL-ANLATIM 9.SINIF. İletişim - İletişim Ögeleri ve Dilin İşlevi GENEL

ÖRNEKTİR DİL-ANLATIM 9.SINIF. İletişim - İletişim Ögeleri ve Dilin İşlevi GENEL DİL-ANLATIM 1. Bir milletin yazılı olmayan ya da hepsi yazılı olmayan kanunlarına ---- ve ---- denir. Bu cümledeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) tarih - coğrafya B) din - ahlak

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir?

Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir? DİL ANLATIM Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel 10. SINIF GENEL 01 1. Aşağıdakilerden hangisi sunumda dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir? A) Slaytlar ile anlatımın eş zamanlı

Detaylı

SÖZEL BÖLÜM ÇÖZÜMLÜ YAPRAK TEST / SORULAR

SÖZEL BÖLÜM ÇÖZÜMLÜ YAPRAK TEST / SORULAR GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR SÖZEL BÖLÜM ÇÖZÜMLÜ YAPRAK TEST / SORULAR SÖZCÜK-SÖZ ANLAM - I / SORULAR SÖZCÜK-SÖZ ANLAM - I 1. Girmek sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yeni bir duruma geçmek, dönüşmek

Detaylı

Hazırlayanlar Mustafa YİYİT, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Mustafa YİYİT, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Mustafa YİYİT, Serap SEYFİ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem

Detaylı

ÜNİTE 5 DOĞA VE EVREN

ÜNİTE 5 DOĞA VE EVREN ÜNİTE 5 DOĞA VE EVREN Metin 1 Ağaç... 192 Etkinlik 1... 192 Etkinlik 2 Dil Bilgisi... 195 Etkinlik 3 Davet... 198 Konu Testi 1... 200 Metin 2 Oyunlarımız ve Çim Adamlarımız... 202 Etkinlik 1... 204 Etkinlik

Detaylı

TÜRKÇE DERS NOTLARI TERİM ANLAM

TÜRKÇE DERS NOTLARI TERİM ANLAM SÖZCÜKTE ANLAM TERİM ANLAM SÖZCÜK ANLAMI Anlamı olan en küçük ses birliğine sözcük denir. Sözcükler cümleyi oluşturan unsurlardır. Sözcükler kendi başlarına anlamlı olmakla birlikte cümlede de anlam kazanır

Detaylı

Şiir ve Düzyazı Türleri I. 4. Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum. 5. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı

Şiir ve Düzyazı Türleri I. 4. Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum. 5. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı EDEBİYAT Şiir ve Düzyazı Türleri I YGS / LYS TM-TS 01 1. (I) Deneme, yazarın herhangi bir konu üzerinde kesin sonuçlara gitmeden, kendisiyle konuşuyor gibi yazdığı yazılardır. (II) Kişiselliğin en fazla

Detaylı

4ANLAM YÖNÜNDEN ANLAM VE KAVRAM ANLAM ÇEŞİTLERİ ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAM ÖZELLİKLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAMI ZENGİNLEŞTİREN DEĞERLER

4ANLAM YÖNÜNDEN ANLAM VE KAVRAM ANLAM ÇEŞİTLERİ ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAM ÖZELLİKLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAMI ZENGİNLEŞTİREN DEĞERLER 4ANLAM YÖNÜNDEN ünite SÖZCÜKLER ANLAM VE KAVRAM ANLAM ÇEŞİTLERİ ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAM ÖZELLİKLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAMI ZENGİNLEŞTİREN DEĞERLER KALIPLAŞMIŞ SÖZ GRUPLARI ANLAM DEĞİŞMELERİ

Detaylı

SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM

SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM Sözcükler, anlaşmamızı sağlayan, dilin anlamlı en küçük parçasıdır. Bundan dolayı sözcükleri belli düzen içinde bir araya getirerek cümleler kurarız. Sözcükler cümle içinde kullanıldıkları

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

YAYIN KURULU. Hazırlayanlar Nazlı AYDIN, Serap SEYFİ. YAYIMA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

YAYIN KURULU. Hazırlayanlar Nazlı AYDIN, Serap SEYFİ. YAYIMA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Nazlı AYDIN, Serap SEYFİ YAYIMA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi - Dizgi ve Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ 23 HAZİRAN 2013 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ 23 HAZİRAN 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ 23 HAZİRAN 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

ünite ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM AD BETİMLEYİCİ ANLATIM SIFAT COŞKU VE HEYECANA BAĞLI ANLATIM ZAMİR DESTANSI ANLATIM EMREDİCİ ANLATIM EYLEM

ünite ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM AD BETİMLEYİCİ ANLATIM SIFAT COŞKU VE HEYECANA BAĞLI ANLATIM ZAMİR DESTANSI ANLATIM EMREDİCİ ANLATIM EYLEM ünite ANLATIM TÜRLERİ ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM AD BETİMLEYİCİ ANLATIM SIFAT COŞKU VE HEYECANA BAĞLI ANLATIM ZAMİR DESTANSI ANLATIM EMREDİCİ ANLATIM EYLEM ÖĞRETİCİ ANLATIM AÇIKLAYICI ANLATIM KANITLAYICI ANLATIM

Detaylı

Hazırlayanlar Özlem ZARİFOĞLU, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Özlem ZARİFOĞLU, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Özlem ZARİFOĞLU, Serap SEYFİ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler &

Detaylı

ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK ÜZERE HAZIRLANAN PARAGRAFLAR

ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK ÜZERE HAZIRLANAN PARAGRAFLAR 6 ünite PARAGRAF BİLGİSİ ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YAPI PARAGRAFIN KONUSU PARAGRAFTA BAKIŞ AÇISI PARAGRAFTA BAŞLIK PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK

Detaylı

ünite ANLATIM VE ÖZELLİKLERİ ANLATIMA HAZIRLIK ANLATIMDA TEMA VE KONU ANLATIMDA SINIRLANDIRMA ANLATIMIN VE ANLATICININ AMACI

ünite ANLATIM VE ÖZELLİKLERİ ANLATIMA HAZIRLIK ANLATIMDA TEMA VE KONU ANLATIMDA SINIRLANDIRMA ANLATIMIN VE ANLATICININ AMACI ünite ANLATIM VE ÖZELLİKLERİ ANLATIMA HAZIRLIK ANLATIMDA TEMA VE KONU ANLATIMDA SINIRLANDIRMA ANLATIMIN VE ANLATICININ AMACI ANLATIMDA ANLATICININ TAVRI ANLATIMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ANLATIMIN OLUŞUMU ANLATIM

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM İLİŞKİLERİ

SÖZCÜKTE ANLAM İLİŞKİLERİ 8 6 Bu testi çözmen gereken dakika DGS'de bu testten çıkan soru sayısı Test - 1 Sözcükte Anlam İlişkileri - 1 1. Dil sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözü söylemeye gönlü razı olmamak anlamında

Detaylı

Hazırlayanlar Ümit AKYÜZ, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Ümit AKYÜZ, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Ümit AKYÜZ, Serap SEYFİ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-23062012-1-1163-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-3 Türk Dili ve Edebiyatı Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 85 dakikadır.

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ EŞ ZAMANLI DENEME SINAVI. Açıklamalar. Cevaplamanızı, cevap kağıdına koyu siyah ve yumuşak kurşun kalemle aşağıdaki gibi işaretleyiniz.

TÜRKİYE GENELİ EŞ ZAMANLI DENEME SINAVI. Açıklamalar. Cevaplamanızı, cevap kağıdına koyu siyah ve yumuşak kurşun kalemle aşağıdaki gibi işaretleyiniz. YGS TÜRKİYE GENELİ EŞ ZAMANLI DENEME SINAVI Tarih : 20 Eylül 2015 Pazar Saat : 10:00-12:40 Açıklamalar Bu deneme sınavı eşzamanlı uygulanır. Bu kitapçıkta Türkçe 40 soru, Sosyal Bilimler 40 soru (45 soru

Detaylı

YGS LYS DİL VE ANLATIM ANLATIM BİÇİMLERİ KONU TESTLERİ

YGS LYS DİL VE ANLATIM ANLATIM BİÇİMLERİ KONU TESTLERİ YGS LYS DİL VE ANLATIM ANLATIM BİÇİMLERİ KONU TESTLERİ www.edebiyatogretmeni.org Türk Edebiyatı Dil ve Anlatım Dersleri İçin Kaynak Site 1. Gök gürültüleri ve şimşek aydınlıklarıyla bölünmüş bir rüyanın

Detaylı

Farkını Yaşayın VERDİĞİMİZ KURSLAR KPSS DENEME SINAVLARIMIZ. Genel Yetenek Genel Kültür DENEME SINAVI. Alan Bilgisi DENEME SINAVI.

Farkını Yaşayın VERDİĞİMİZ KURSLAR KPSS DENEME SINAVLARIMIZ. Genel Yetenek Genel Kültür DENEME SINAVI. Alan Bilgisi DENEME SINAVI. Yakaladığımız Benzer Sorular Genel Yetenek - Genel Kültür Farkını Yaşayın Çağdaş eğitim yöntemleriyle yüz yüze eğitim Tüm bölümlerdeki derslere yönelik haftanın her gününe ve saatine uygun ders alma imkanı

Detaylı

İlçede Yapılan Bilgi Yarışması Soruları

İlçede Yapılan Bilgi Yarışması Soruları İlçede Yapılan Bilgi Yarışması Soruları Soru 1 Edebiyat metninin dili günlük iletişim dilinden bütün bütüne ayrıymış gibi görüle gelmiştir bizde. İstiareli, aktarmalı, doğallıktan uzak bir dil olarak düşünülmüştür

Detaylı