LTESİ GENEL CERRAHİ ABD. Prof. Dr. Turgut İPEK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LTESİ GENEL CERRAHİ ABD. Prof. Dr. Turgut İPEK"

Transkript

1 KANAMA, HEMOSTAZ, KAN TRANSFÜZYONU ve KOMPLİKASYONLARI KASYONLARI İ.Ü.. CERRAHPAŞA A TIP FAKÜLTES LTESİ GENEL CERRAHİ ABD Prof. Dr. Turgut İPEK

2 Travmanın n cinsine (fiziksel, kimyasal yada inflamatuar) Yaralanan damarın n tipine (arter, ven) ) ve çapına Anatomik lokalizasyona Damar çevresindeki destek doku yoğunlu unluğunauna Alınan ilaçlara lara (antikoag( antikoagülan, antitrombotik) Hastanın n yaşı şına (arterioskleroz( arterioskleroz) Klinik durumuna (diabet( diabet,, hipertansiyon, malign hastalıklar, siroz, şok, sepsis,, hematolojik hastalıklar, sarılıklar, vs) bağlıdır.

3 Normal hemostaz dört ana aşamada a amada gerçekle ekleşir: Vazokonstriksiyon Trombosit tıkacı Pıhtı oluşumu umu Pıhtı oluşumunun umunun durması ve pıhtp htı erimesi.

4

5 Konjenital Hemostaz Bozuklukları Hemofoli A Faktör r VIII eksikliği Psödohemofili von Willebrand faktörü ve +VIII eksikliği Christmas hast. (Hemofili B) Fakt Faktör r IX eksikliği Rosenthal sendromu Faktör r XI eksikliği Parahemofili. Faktör r V eksikliği Faktör r VII ve X eksikliği Faktör r VII ve X eksikliği Hrediter hipertrombinemi Faktör r II eksikliği Herediter hipofibrinojenemi Faktör r I eksikliği Herediter afibrinojenemi.. Faktör r I yokluğu

6 Akkiz (Edinsel) Hemostaz Bozuklukları K vitamini antogonistleri (Warfarin grubu) ne bağlı Heparin e bağlı Karaciğer yetmezliklerine bağlı Trombositlerle ilgili: Trombositopeniler : İlaçlara lara bağlı (Aspirin) Antitümör ilaçlar lar Kemik iliği i metastazları ITP Hipersplenizm DIC SepsisTrombasteni(Glanzman Glanzman) Polisitemia Vera Hipofibrinojenemi DIC Hiperfibrinoliz

7 Dissemine İntravasküler Koagulopati Nedenleri Intrauterin fetus ölümü Plasentanın n erken ayrılmas lması Amniotik sıvı embolisi Hemolitik transfüzyon komplikasyonu Yaygın karsinoma Lenfomalar Riketsia infeksiyonları Yılan sokması Şok Sepsis Trombotik trombositopenik purpura

8 Erişkin Çocuk Trombosit sayısı (103 /cm) 300±50 259±35 Kanama zamanı (dak) 4±1.5 4±1.5 Protrombin zamanı (PT)(san) Parsiyel tromboplastin zamanı (PTT)(san) Trombin zamanı (TT)(san) Fibrinojen (mg/dl dl)

9 Kan Tranfüzyonlar zyonlarının Tarihsel Evrimi 1665 Hayvandan-Hayvana Hayvana transfüzyon (R.Lower Lower) 1667 Hayvandan-İnsana nsana transfüzyon (J.Baptist Dennis) 1818 İnsandan-İnsana nsana tranfüzyon (James Blundell) 1881 İnsandan-İnsana nsana tranfüzyon (W. Halsted) 1900 ABO Kan gruplarının n bulunması (Landsteiner) 1939 Rh (Rhesus)) faktörünün n bulunması (Landsteiner ve Wiener) 1940 Cross-Matching Matching in

10 Kan ürünleri Tam kan Taze kan Banka kanı Eritrosit süspansiyonus spansiyonu Normal süspansiyon s spansiyon Dondurulmuş süspansiyonspansiyon Lökosit ve trombositten fakir Süspansiyon S (yıkanm kanmış) Trombosit süspansiyonuspansiyonu Trombositten zengin plazma Plazma Taze (ABO kompatibl) Taze donmuş (ABO kompatibl) Kuru (kompatibilite( şartı aranmaz) Dinlendirilmiş Konsantreler Faktör r VIII, IX (donmuş) Kuru fibrinojen Albümin (Tuzlu ve tuzdan fakir) İmmünoglobülinlerlinler Kriyopresipitat (F VIII, FXIII, Fibrinojen, v. Willebrand) (fazla miktarda ABO kompatibl olmalı)

11 KOMPLİKASYONLAR KASYONLAR Hemolitik reaksiyonlar: Alıcı verici arasında ABO veya Rh uyuşmazl mazlığı sonucu ortaya çıkan bir klinik tablodur. Uyuşmazl mazlık k sonucu verilen eritrositler parçalan alanır, hemoglobinemi ve hemoglobinüri oluşur. ur. Fatal olmayan hemolitik transfüzyon zyon reaksiyonları insidansı 1/6000 olarak bildirilmiştir. Fatal hemolitik transfüzyon reaksiyonlarının n ise her hastada 1 görüldg ldüğü bildirilmiştir. Böbrek lezyonları, tubuler nekroz ve hemoglobinin tubullere çökmesiyle meydana gelir. Hasta üşüme, ateş,, solunum sıkınts ntısı ve taşikardi gibi semptomları 50 ml lik lik,, küçük üçücük k bir miktarda bile gösterebilir. g Alerjik reaksiyon: Üriker,, kaşı şıntı ve kızark zarıklık k olur. Reaksiyonun şiddetine göre g antihistaminik ilaçlar, lar, adrenalin veya kortikosteroidler verilir. Pirojen reaksiyon: En sık s k rastlanan komplikasyondur. Antipiretikler ve dolantin verilebilir. Bakteriyel sepsis: İnfüzeze kandan bakteriyel kontaminasyon nadirdir. Donörün derisinden veya konteynırdan edinilmiş olabilir. Gram (-)( ) organizmalar, özellikle koliform ve psödomonos türleri, 40c de yaşayabilen ayabilen, en sık s k etkenlerdir.klinik bulgular ateş, üşüme, me,abdominal kramplar, kusma ve diyareyi içerir.

12 Emboli: Normal bir erişkinin 200 ml ye kadar bir hava embolisini tolere edebileceği gösterilmiştir. tir. Venöz hava embolisinin bulguları; venöz basınçta artış ve siyanöz, prekardiumda murmur (değirmen sesi), hipotansiyon, taşikardi ve senkoptur. Ölüm, primer respiratuar yetmezlik ile ilişkilidir.tedavi; hastayı sol tarafına kafası aşağıda ayağı yukarıda yatırmakt rmaktır. r. Trombofilebit: Periferik venleri kullanarak uzamış ış infüzyonlar süperfisyal venöz tromboza neden olabilir. 8 saatten uzun süren s intravenöz infüzyonlar zyonları genelde trombofilebit izler. Overtransfüzyon ve akciğer ödemi: Dolaşı şımı fazla yüklemek y kaçınılabilir bir komplikasyondur. Bu komplikasyonu önlemek için i in, bu hastalarda sentral venöz basınç monitorize edilmelidir. Hastalıklar kların n Taşı şınması: En önemlisi hepatit dir.. Tam kan verilen hastaların n %1 inde, kuru plazma verilenlerin %12 sinde ortaya çıkar. Sıtma, S Chagas hastalığı, brusella ve sifiliz kan transfüzyonuyla bulaşabilen abilen hastalıklard klardır. r. Kan transfüzyonu sonrası AIDS riski tahminen hastada 1 dir. 1 Ve kan bankaları yüksek risk gruplarının donör olmalarını imkansız z kılmaktadk lmaktadır r ve tanı yöntemleri uygulamaktadır.

13 Masif transfüzyon komplikasyonları Hemostaz yetersizliği Oksijen transportunun bozulması Asidoz Hiperpotasemi Sitrat intoksikasyonu Hipotermi Akciğer yetmezliği

14 Anormal kanamalar Banka kanındaki ndaki labil pıhtılaşma faktörlerinin ve trombositlerin bulunmaması sonucu gelişir. ir. 4 ünite kandan birinin taze kan olması önlenmesi için i in yeterlidir. Asidoz Çoğu u kez organizmanın n tamponlama yedeğini aşamaz. a amaz. Tedavide sodyum bikarbonat verilir. Sitrat zehirlenmesi İnfüzyon hızı 5 dakikada 1 üniteden fazla ise veya karaciğer yedeği düşük k olan hastalarda önemli sorun doğurur. Sitrat kandaki kalsiyumu bağlayarak hipotansiyon, aritmi ve kalp durmasına neden olabilir. Hiperpotasemi Böbrek işlevleri i yeterli ise fazla sorun yaratmaz.

15 Hipotermi 33 C un altındaki sıcakls caklıkta, kta, normotermik bir kişinin inin %50 si oranında nda koagulasyon aktivitesi vardır. r. Kalp iletim hızında h azalma yapar. Fazla ısıtma ise hemolize yol açar. a ar. Oksijen taşı şıma kapasitesinde azalma Yoğun kan transfüzyonlar zyonlarına na bağlı komplikasyonları önlemek amacıyla bazı yöntemler geliştirilmi tirilmiştir. tir. Otolog kan transfüzyonu, yaygın n olarak kardiyotorasik ameliyatlardan önce hastadan 1-21 ünite kan alınarak ve bu standart kan torbalarında saklanarak uygulanır. Ameliyat sırass rasında veya postoperatif devrede bu kan ihtiyaç duyulduğunda unda hastaya verilir. Bu kanlar 5 hafta süre s ile saklanabilir. Ameliyat sahasında biriken kan aspire edilerek hücre h koruyucu cihazlar içinde i inde (cell saver) ) steril bir çözeltiyle yıkandy kandıktan ktan sonra tekrar verilebilir. Bu şekilde toplanan kanın n eritrosit ömrü ve 2,3 difosfogliserat düzeyleri normaldir. Genç eritrositler sağlam kalırken yaşlı eritrositler lizise uğrar. Ancak koagulasyon faktörleri elimine olduğundan undan masif otolog transfüzyonlarda seyrelmeye bağlı pıhtılaşma bozukluğu u görülür. g r.

16 KAYNAKLAR Bilgin N, Hemostaz,, Ed: Sayek İ,, GüneG neş Kitabevi,, Ankara 67-76, 76, Bilgin N, Transfüzyon, Ed: Sayek İ,, GüneG neş Kitabevi,, Ankara 77-84, Bulut T, Kanama, Hemostaz,, Cerrahide Kan ve Kan Ürünleri Kullanımı.. Ed:Kalaycı G, Genel Cerrahi. Nobel Tıp T Kitabevleri, İstanbul, 85-96, Schwartz SI, Hemostasis, surgical bleeding, and transfusion Ed: Schwartz SI, Principles of Surgery,, 6th edition, Mc-Graw Hill Book Co New York , Levi M, van der Poll T, Hemostasis and coagulation.. Ed: Norton JA, Surgery, Springer New York , 176, Samir M. Fakhry M.D., Edmund J. Rutherford M.D., George F. Sheldon M.D. Sabiston Textbook of Surgery,, 16th ed., Chapter 5 - Hematologic Principles in Surgery pp , 88, 2001.

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM Modern anlamda transfüzyon; Tam kan yerine, kanın sadece hastaya gerekli bileşenlerinin belirlenip uygulanmasıdır. Transfüzyon

Detaylı

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu AMAÇ Kanama sonrası dolaşımdaki kan volümünün düzenlenmesi, ameliyat öncesi ve sonrası kan volümünün, kronik kan hastalıkları nedeniyle azalan hemoglobin düzeyinin düzenlenmesi,

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

TRANSFÜZYONUN METABOLİK KASYONLARI

TRANSFÜZYONUN METABOLİK KASYONLARI TRANSFÜZYONUN METABOLİK VE FİZİKSEL F KOMPLİKASYONLARI KASYONLARI Dr. Fatih Demirkan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji BD ULUSAL KAN MERKEZLERİ VE TRANSFÜZYON TIBBI KURSU XII 3-7 KASIM

Detaylı

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN Sayfa No 1/31 TAM KAN Transfüzyon için hazırlanan tam kan, uygun bir bağışçıdan, steril ve apirojen antikoagülan ve kullanılarak alınan kandır. Temelde kan bileşenlerinin hazırlanması için kaynak olarak

Detaylı

HEMATOLOJİ LABORATUARI

HEMATOLOJİ LABORATUARI 2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ HEMATOLOJİ LABORATUARI LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: Uzm.Dr. Selime AYAZ EDİTÖR: Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi Bu rehber Türkiye Yüksek

Detaylı

Öldürücü hemolitik transfüzyon reaksiyonlarının

Öldürücü hemolitik transfüzyon reaksiyonlarının Transfüzyon Tıbbında Yapılan Temel Hatalar Önder ARSLAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara Öldürücü hemolitik transfüzyon reaksiyonlarının en sık nedeni ya kan ünitesinin,

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI 69 KONU 9 HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI Cengiz UTAŞ, Tekin AKPOLAT Hemodiyaliz tedavisi hayat kurtarıcı bir tedavi yöntemi olmasına rağmen hastalarda birçok rahatsızlığa yol açar. Diyaliz teknolojisindeki

Detaylı

Trombositler; trombosit plağının geliştiği hemostazın

Trombositler; trombosit plağının geliştiği hemostazın PEDİATRİK TROMBOSİTOPENİLER Leyla Zümrüt Uysal Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, Ankara Trombositler; trombosit plağının geliştiği hemostazın ilk fazında yer alan çok

Detaylı

Klinik Laboratuvar Testleri

Klinik Laboratuvar Testleri Klinik Laboratuvar Testleri HEMOGRAM (TAM KAN SAYIMI) Diğer adı ve kısaltma: Tam kan sayımı, CBC. Kullanım amacı: Genel sağlık durumunun kontrolü, kemik iliğinin hücre üretim faaliyetinin ve beslenme ile

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖR: PROF. DR. AYTEKİN OĞUZ ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ (UZMANLIK TEZİ) DR

Detaylı

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ 1 AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ Prof. Dr.Ahmet Dobrucalı, Uz.Dr.Erkan Çağlar Tedavide kaydedilen belirgin ilerlemelere rağmen üst gastrointestinal sistem kanamaları günümüzde

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz (INN) içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz (INN) içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ACTILYSE 10 mg flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz

Detaylı

K Vitamini Eksikliği. Prof. Dr. Ahmet Koç

K Vitamini Eksikliği. Prof. Dr. Ahmet Koç K Vitamini Eksikliği Prof. Dr. Ahmet Koç Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi BD TPHD Okulu - 6, Hemostaz 14-15 Eylül 2013, Ankara 1 1. Hasta 6 günlük kız bebek Kanlı dışkılama

Detaylı

İntravenöz imünoglobilin (İVİG) dünyada en yaygın kullanılan

İntravenöz imünoglobilin (İVİG) dünyada en yaygın kullanılan ÖZGÜN OLMAYAN İMÜNOGLOBİLİN KULLANIMI Güçhan Alanoğlu Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, Isparta İntravenöz imünoglobilin (İVİG) dünyada en

Detaylı

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ Akut böbrek yetersizliği (ABY), böbrek fonksiyonlarının ani bozulması sonucu üre, kreatinin gibi bazı metabolitlerin kanda birikim göstermesidir. Çoğunlukla, idrar atılımında azalma

Detaylı

Koagülasyon testler n n kl n kte kullanımı

Koagülasyon testler n n kl n kte kullanımı TÜRK HEMATOLOJ DERNE HematoLog 2012: 2 2 Dr. Sefer Gezer Rush University, Medical Center, Chicago, Illinois, USA e-posta: sefer_gezer@rush.edu Tel: 001 312 942 35 85 Anahtar Sözcükler Kanama diyatezleri,

Detaylı

Acil Diyaliz Endikasyonlar

Acil Diyaliz Endikasyonlar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri ç Hastal klar nda Aciller Sempozyum Dizisi No: 29 Mart 2002; s. 257-263 Acil Diyaliz Endikasyonlar Uz. Dr. Sinan Trablus Akut diyaliz tedavisinin

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ. ALİ KAMAN Aralık 2013

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ. ALİ KAMAN Aralık 2013 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ ALİ KAMAN Aralık 2013 ABY: Önceden normal olan renal fonksiyonların saatler veya günler içinde bozulmasıdır. Buna bağlı olarak toksik madde birikimi ile birlikte klinik ve biyokimyasal

Detaylı

ÖZÜR ORANLARI CETVELİ KULAK BURUN BOĞAZ

ÖZÜR ORANLARI CETVELİ KULAK BURUN BOĞAZ EK-2 ÖZÜR ORANLARI CETVELİ Özür oranları cetveli ile özür durumunun değerlendirilmesinde ve belgelenmesinde uzman hekimler için standart, objektif bir yaklaşım sağlar. Özürlülük halinin ölçütü olarak kişinin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ TUR-P CERRAHİSİNDE İRRİGASYON SOLÜSYONU MİKTARI VE OPERASYON SÜRESİ İLE İLİŞKİLİ

Detaylı

Sepsis Tanısı. N. Defne ÖNÜR ALTINTAŞ*, Arzu TOPELİ İSKİT*

Sepsis Tanısı. N. Defne ÖNÜR ALTINTAŞ*, Arzu TOPELİ İSKİT* Sepsis Tanısı N. Defne ÖNÜR ALTINTAŞ*, Arzu TOPELİ İSKİT* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Ünitesi, ANKARA Diagnosis of Sepsis Key Words: Sepsis, Systemic

Detaylı

Karaciğer hastalıklarında pıhtılaşma-tromboz mekanizmasına neler oluyor?

Karaciğer hastalıklarında pıhtılaşma-tromboz mekanizmasına neler oluyor? 94 Derleme Review DOI: 10.4274/tpa.1840 Karaciğer hastalıklarında pıhtılaşma-tromboz mekanizmasına neler oluyor? What is happening to thrombosis-hemostasis in patients with liver disease İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Giriş. Bu broşürde ET tanısı, tedavisi, ilave bilgi kaynakları ve destek konusu tartışılmaktadır.

Giriş. Bu broşürde ET tanısı, tedavisi, ilave bilgi kaynakları ve destek konusu tartışılmaktadır. 1 Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 15.01.2011 tarihinde çevirisi yapılan bu kitapçığa yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Konular Esansiyel trombositoz

Detaylı

CISPLATIN-TEVA 10 mg IV

CISPLATIN-TEVA 10 mg IV CISPLATIN-TEVA 10 mg IV Liyofilize Toz İçeren Enjektabl Flakon FORMÜL Her bir flakon etken madde olarak 10 mg sisplatin muhteva eder. Yardımcı maddeler: sodyum klorür ve mannitol. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL Her 1 ml kullanıma hazır solüsyonda: Bemiparin sodyum (anti Faktör Xa*): 12.500 IU Enjeksiyonluk su.y.m. 1 ml *Potens WHO nun 1.

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Erkan AYDENİZ KEAH Acil Tıp Eylül 2011 1 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik FM Tanı Tedavi 2 TANIM Akut böbrek yetmezliği (ABY) toksik atıkların birikmesi ve

Detaylı

Ağır Sepsis ve Septik Şok Prof. Dr. Yalım Dikmen

Ağır Sepsis ve Septik Şok Prof. Dr. Yalım Dikmen Ağır Sepsis ve Septik Şok Prof. Dr. Yalım Dikmen Sepsis, infeksiyon nedeniyle başlayan ve sistemik inflamasyon yanıtı ile karakterize, karmaşık bir sendromdur. Amerika Birleşik Devletleri istatistiklerine

Detaylı

Plavix 75 mg Film Tablet

Plavix 75 mg Film Tablet Plavix 75 mg Film Tablet FORMÜLÜ Bir tablette : Klopidogrel hidrojen sülfat...97.875 mg (75 mg Klopidogrel baza eşdeğer) Boyar maddeler:titan dioksit, kırmızı demir oksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı