Meningiom Olgularında Ki-67 Proliferasyon İndeksi, Histopatolojik ve Klinik Parametreler ile İlişkisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Meningiom Olgularında Ki-67 Proliferasyon İndeksi, Histopatolojik ve Klinik Parametreler ile İlişkisi"

Transkript

1 Meningiom Olgularında Ki-67 Proliferasyon İndeksi, Histopatolojik ve Klinik Parametreler ile İlişkisi Ebru Çağrı Çakır, Deniz Bulduk, Erencan Gündoğdu, Burcu Yalçın, Adil Uğur Yavuz Danışman: Dr Eylem Akar Özkan Özet AMAÇ: Meningiomlar, duramaterin iç yüzeyine yapışık meningotelyal hücrelerden köken alan genellikle benign karakterde tümörlerdir. Tümörün biyolojik davranışını belirlemede histomorfolojik bulgular her zaman belirleyici değildir. Proliferasyon aktivitesinin hesaplanması, daha agresif meningiomları belirlemede önemli bir yöntem olup, immunohistokimyasal olarak Ki-67 proliferasyon indeksi yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı hastanemizde tanı almış meningioma olgularını retrospektif olarak, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2007 sınıflamasına göre değerlendirmek ve Ki-67 proliferasyon indeksini prognostik parametrelerle karşılaştırmaktır. YÖNTEM: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı nda yılları arasında meningiom tanısı almış toplam 97 olgu incelenmiştir. Tüm olguların Hematoksilen-Eozin boyalı preparatları, Ki-67 immünohistokimyasal boyama sonuçları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Hastalara ait klinik verilere hasta dosyalarından ulaşılmıştır. Elde edilen tüm sonuçlar SPSS 15.0 paket programı kullanılarak istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. SONUÇ: Hastaların yaş ortalaması 52±14 olup %35.1 i erkek %64.9 u kadındır. Sadece 5 (%5.2) olguda rekürrens mevcuttur. İncelenen 97 olgunun 73 ü grade 1, 23 ü grade 2 ve 1 i grade 3 tür. Çalışmamızda Grade 3 olarak gruplanan bir olgumuz olduğu için grade ile değerlendirilen istatistiksel analizlerde anlamlı sonuç elde edilememiştir. Dura invazyonu 27, kemik 4, yumuşak doku 3, beyin invazyonu ise 2 olguda görülmüştür. Ki-67 oranı ortalama 23.41±20.84 olup rekürrens gelişen hastaların Ki-67 oranları ile gelişmeyenlerin Ki-67 oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (P>0,05). Nekroz olan hastaların Ki-67 skorlarının ortancası 30 iken nekroz bulunmayan olguların ortancası 20 dir. İki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark mevcuttur (P=0,001). Sağkalım durumuna göre (2 olgumuz takip sırasında ex olmuştur) Ki-67 oranlarının ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur. YORUM: Bu çalışma ile kendi merkezimize ait sonuçlarımızı, son DSÖ Sınıflamasını kullanarak literatür eşliğinde sunduk. Bu konuda geniş olgu serileri ile Ki-67 proliferasyonunun histopatolojik parametreler ile birlikte değerlendirilmesi, menengiomların biyolojik davranışı hakkında daha fazla bilgi edinmemize yarayacaktır. 1

2 Halen uygulamakta olduğumuz 2007 DSÖ Sınıflaması, 1993 de önerilen derecelendirme kriterlerinden daha somut olmakla birlikte, meningiom derecelendirmesindeki sorunların, kullanıma girecek yeni biyomarkırlar ve moleküler çalışmalar ile çözümleneceği düşünülmektedir. GİRİŞ İntrakraniyal tümörler icinde en sık görülen tümörlerden biri meningiomlardır. Primer intrakranial tümörlerin %24-30 unu oluşturduğu tahmin edilmektedir (2). Meningiomlarınn yıllık insidensi yaklaşık 4.4/ olup, postmortem incelemelerde prevelansı çok daha yüksek (%2,3) olarak bildirilmiştir.(2) Meningiomlar en çok orta ve daha ileri yaş yetişkinlerde görülmekle birlikte, çocuklarda da rastlanabilir. Orta yaş hastalar arasında belirgin olarak kadın cinsiyet ağırlıklıdır; kadın/erkek (K/E) oranı yaklaşık olarak 3/2 veya 2/1 dir. Ancak Norofibromatozis tip 2 ile birliktelikte olan, genç yaşlarda görülen örnekler ve grade II ve III meningiomlarda K/E oranı eşitlenir ve hatta hafifçe erkek baskınlığı dikkat çeker (2,11). Klinik olarak yerleşim yerlerine ve bası yaptıkları yapılara göre nörolojik semptom ve bulgular verirler. Meningiomların büyük çoğunluğu intrakranial, intraspinal ve orbital bölgelerde görülmekle birlikte araknoidal hücrelerin bulunduğu her bölgede ortaya çıkabilir. İntrakranial kavitede en sık görüldüğü bölge serebral konveksitelerdir (parasagittal ve falks). Sıklıkla yerleştikleri diğer bölgeler ise olfaktör çentik, sfenoid kanatlar, para/suprasellar bölgeler, optik sinir kılıfı, petröz kanatlar, tentorium ve posterior fossadır. Atipik ve anaplastik meningiom en sık falks ve lateral konveksitelerde görülür (2). Meningiomlar, makroskopik olarak duranın iç yüzeyine yapışık, iyi sınırlı, lobüle görünümlü, sert veya lastik kıvamlı kitlelerdir. (Şekil 1) Dura veya dural sinüs invazyonu oldukça sıktır. Kafatası, deri tutulumu ve orbita gibi kranium dışına invazyon nadirdir. Çoğunlukla üstünde bulundukları nöral parankimi invaze etmeyip iterler. Beyin sıklıkla tümör tarafından basıya uğramıştır, nadiren belirgin beyin invazyonu görülür. Genellikle tektirler, ancak NF2 olgularında daha sık olmak üzere çok sayıda da olabilirler. Sporadik olguların sadece %10 u çok odaklıdır (2). Bir meningiom cerrahi olarak çıkarılmasından sonra ilk lezyonun köken aldığı yerde, köken yerine komşu bir yerde ya da 4 cm. veya daha uzak bir yerde yeniden ortaya çıkabilmektedir. İlk lezyondan arta kalan tümor hücrelerinin büyüyerek yeni bir lezyon gibi gözükmeleri ya da tamamen yeni bir lezyon oluşturmaları olasıdır. Meningiomların histopatolojik görünümü çok çeşitli olabilir (2). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sınıflaması, meningiomları yavaş büyüyen ve düşük yineleme riskine sahip benign meningiomlar (Grade I), yüksek yineleme riskli ve agresif davranış gösteren atipik (Grade II) ve anaplastik (Grade III) meningiomlar olarak 3 gruba ayırır (Şekil 2 ve 3). Histopatolojik 2

3 derecelendirme, menengiomlarda en önemli prognostik faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. DSÖ 2007 ve 2000 sınıflamaları benzer niteliktedir ve 1993 sınıflamasına göre daha net ve objektif kriterler içerir. DSÖ sınıflaması, grade ile korele iyi tanımlanmış meningiom subtipleri ve varyantları içerir (Tablo 1). Bu subtiplerin arasında meningotelyal, fibröz ve transizyonel meningiomlar en sık görülenlerdir (2). Bilindiği gibi, tümor süpresör genler proteinleri enkodlayarak neoplastik süreçlerin oluşumunu inhibe etmektedirler. Bu genler genellikle Knudson tarafından bildirilen 2-hip hipotezini takip etmektedirler. NF2, DAL-1 ve TIMP grubu tümor supresör genler meningiomlarda sıklıkla baskılananlardır. NF2 deki somatik mutasyon kromozom 22q12.2 dedir. Kromozom 10 da LOH (heterozigosite kaybı) benign meningiomların % 73.4 unde, atipiklerin %80 inde ve malignlerin %86.75 inde tespit edilmiştir (9). Ek olarak, kromozom 9 un kısa kolunun, CDKN2A, CDKN2B ve p14arf gibi tümor supresyonu ile ilişkili bazı meningiom genlerini barındırdıkları bildirilmiştir (9). Tablo 1. DSÖ 2007 Meningiom sınıflaması. Düşük yineleme riski ve agresif büyüme özelliği gösteren meningiomlar Meningotelyal meningiom Fibröz (fibroblastik) meningiom Transizyonel (mikst) meningiom Psammomatöz meningiom Anjiomatöz meningiom Mikrokistik meningiom Sekretuvar meningiom Lenfoplazmasit-zengin meningiom Metaplastik meningiom Yüksek yineleme eğilimi ve/veya agresif davranış gösteren meningiomlar Kordoid meningiom Şeffaf hücreli meningiom Atipik meningiom Papiller meningiom Rabdoid meningiom Anaplastik (malign) meningiom I I I II II II Yüksek Ki-67 proliferasyon indeksi ve/veya beyin invazyonu gösteren herhangi bir meningiom subtipi Meningiomlarda immunhistokimyasal yöntemlerle belirlenen proliferasyon indeksleri, prognostik önemi çok sayıda çalışma ile vurgulanmış olmasına 3

4 karşın son DSÖ sınıflamasında meningiomların derecelendirme kriterleri arasına girememiştir. Gözlemciler ve enstitüler arası yüksek değişkenlik göstermesi ve farklı histolojik dereceler icin güvenilir sınır değerlerin belirlenememiş olması gerekçe gösterilmiştir. En sık kullanılan immunhistokimyasal belirteçler Ki-67/MIB-1, PCNA, DNA Topoizomeraz II dir. Bu belirleyicilerin hiçbirisi icin henüz evrensel kabul gören eşik değerler mevcut değildir. Ancak özellikle Ki-67/MIB-1 işaretlenme indeksinin meningiomlarda, benignden, atipik ve malign formlara doğru oldukça anlamlı bir artış gösterdiği bilinmektedir (2,4,5). Ki-67 hücre döngüsünün tümünde bulunan bir nükleer proteindir. Bu protein nükleer matriksin bir komponenti olup, hücre döngüsünün G0 hariç tüm fazlarında ekprese olur. Bu nedenle rutin protokollerde Ki-67 immun boyaması en populer ve güvenilir proliferasyon belirleyici yöntem olarak kabul edilmektedir (4,5). Son yayınlarda mitoz spesifik bir belirteç olan PHH3 mitoz sayımındaki gözlemciler arası farkı azaltmak icin önerilmektedir. GEREÇ VE YÖNTEM Bu çalışma bölümümüzde yılları arasında meningiom tanısı almış toplam 97 hasta üzerinde retrospektif olarak yapılmıştır. Meningiom tanısı düşünülen tüm hastaların doku örneklerine birimimizde Hematoksilen-Eozin boyaması, Ki-67 immünohistokimyasal boyama çalışması rutin olarak yapılmaktadır. Histopatolojik değerlendirmede DSÖ 2007 sınıflaması kullanılmıştır. Hastalara ait klinik veriler, hasta dosyaları, patoloji raporları, radyolojik tetkikleri, ameliyat kayıtlarının incelenmesi ile elde edilmiştir. Sağkalım sürelerini belirlemek için hastalar telefon ile aranmış olup 4 hastamıza ulaşılamamıştır. Elde edilen tüm sonuçlar SPSS 15.0 paket programı kullanılarak istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Analizlerde uygun veriler tanımlayıcı istatistiklerle (sayı, yüzde olarak); ölçümle belirtilen veriler ortalama±standart sapma ve ortanca (en küçüken büyük) olarak sunulacaktır. Gruplar arasındaki farkın saptanmasında ki-kare testi ile non-parametrik testler (Mann-Whitney U, Wilcoxon testleri) kullanılacaktır. Uygun bulunması halinde ileri analiz yöntemleri (korelasyon, regresyon) kullanılacaktır. Bu çalışma Başkent Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu tarafından onaylanmış (Proje no: KA 13/101) ve Başkent Üniversitesi Araştırma fonunca desteklenmiştir. 4

5 BULGULAR Çalışmamızda kadın hasta sayısı 63(%64.9), erkek hasta sayısı 34(%35.1) dür. Toplam 96 hastanın ortalama yaşı 52, 14 ± 14,42 olup ortancası 52 (22-84) bulunmuştur. Serimizde en sık yerleşim yeri konveksite (%58) ve parasellar bölge (%9) olarak tespit edilmiştir. Tablo 2: Hastaların lokalizasyona göre dağılımı. Lokalizasyon Sayı (kişi) % Konveksite Parasellar Parasagittal Serebellopontin köşe Spinal kord Falks Diğer Tam rezeksiyon yapıldığı düşünülen olgularımızın oranı %93.3 (84 olgu), tümör artığı kalan olguların oranı %6,7(6 olgu) dir. Yedi olgunun bilgilerine ulaşılamamıştır. Tablo 3: Olgularımızın grade lere göre dağılımı Histolojik alt Who Grade 1 Who Grade 2 Who Grade 3 tipler (n=93) (n=69) (n=23) (n=1) Meningotelyal Mikst / transizyonel Fibroblastik / Fibröz Psammamatöz Anjiomatöz Mikrokistik Atipik Kordoid Anaplastik Olgularımız arasında en sık (%40.9) görülen histolojik alt tip meningotelyal tiptir. Olgularımızın 27 sinde dura, 7 sinde beyin, 3 ünde kemik, 1 inde kasdamar invazyonu saptanmıştır. Olgularımızdan 5 inde(%5.2) rekürrens görülmüştür. Bu olgulardan 3 ü grade 1, biri grade 2, biri ise grade 3 dür. Olgularımızdan ikisi (%2.1) (biri grade 1, diğeri grade 2) takip süresinde hayatını yitirmiştir. Dört olgumuz takipten çıkmıştır. Sağkalım durumuna göre Ki-67 oranlarının ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. (Hastalarımızın 2 olgu hariç tümünün hayatta olması nedeniyle hasta serimiz istatistiksel olarak çalışma yapmaya elverişli değildi (2 ex, ortancalar 20-80) Kadınların Ki-67 oranlarının ortalaması 22,37±20,40, ortancası 20, erkeklerin ise ortalaması 25,35±21,82, ortancası 12,5 bulunmuştur. Cinsiyete göre Ki-67 oranlarının ortalamaları ya da ortanca değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur (P>0,05). 5

6 Ki-67 oranı ortalama ± olarak hesaplanmış olup ortanca değeri 20(0-150) dir. Rekürrens gelişen hastaların Ki-67 oranları ile gelişmeyen hastaların Ki-67 oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. P>0,05 Mitoz izlenen 23 kişi(%23.7), tespit edilmeyen 74 kişi (%76.3) mevcuttur. Mitoz ve Ki-67 proliferasyon indeksi arasında anlamlı fark bulunmuştur (P=0,001). Mitoz olmayanlarda ortalamaları 21,14±21,2, ortanca 14,5, mitoz tespit edilenlerde ortalama 30,7±17,8, ortanca 30 dur. Nekroz olmayan ki-67 ortalamaları 21.1±20.4, ortancası 20 iken nekroz olanların ortalaması 36±18.8, ortancası 30 dur. Nekroz varlığına göre Ki- 67 skorlarının ortalamaları arasında istatistiksel anlamlı fark mevcuttur (P=0,001). Tablo 3: Ki-67 immünreaktivitesi ile histolojik grade arasındaki ilişki.(*= Kruskal Wallis testi uygulanmıştır.) Ki-67 Who Grade 1 (n=73) Who Grade 2 (n=23) Ortalama ± SD 16,77±8,99 42,91±32,04 Ortanca (min-max) 10(0-50) 30(10-150) ĸ= 28,52 p*=0,0001 Grafik 1: Grade lere göre Ki-67 ortalama değerleri. TARTIŞMA Bulgularımız literatürde yer alan çalışmalar ile karşılaştırılmıştır. Hastalığın en sık literatürde orta yaşılılar ve yaşlılarda sık görüldüğünü 6

7 belirtilmişken (1,2,5,6) bizim çalışmamızda ise hastaların yaş ortalaması 52 olarak saptanmıştır. Meningiomların en sık görüldüğü yaşlar kıyaslandığında bulgularımız lüteratürle uyum göstermektedir. Meningiomlar kadınlarda erkeklerden daha sık görülmektedir. Grade I olgularında K/E oranı >1 iken Grade II ve Grade III olgularında bu oran 1 e yaklaşmaktadır (1,2,5,6,11,12). Bulgularımızda ise K/E oranı >1 olduğu halde bu fark istatiksel olarak anlamlı çıkmamıştır. Meningiomların intrakranial kavitede en sık yerleşim yeri serebral konveksiteler, falks ve parasagittal alandır. Spinal meningiomlar ise, en çok torakal bölgeyi tercih ederler. (3,4,6,11,12). Bulgularımızda (%61,7 Konveksiteler, %9,6 Parasellar, %8,5 Parasagital, %2,1 Falks) da en sık tutulan yerler aynı olmakla birlikte yalnızca görülme sıklıkları arasında fark saptanmıştır. Meningiomların alt tipleri değerlendirildiğinde en sık meningotelyal meningiom görülür (1-15). Çalışmamızda ise olgularımızın %40,8 inde meningotelyal alt tip bulunmuştur. Diğer alt tiplerin görülme sıklıkları karşılaştırıldığında literatürdeki bir çok çalışmayla uyum göstermiş olup (5,6,8), yalnızca Terzi at al (4) ile uyum göstermemektedir. Meningiomların Grade derecesi arttıkça mitoz sayısı ve nekroz oranı artar (1-14). Çalışmamızda ise Grade II olgularındaki mitoz sayısı ve nekroz oranı Grade I olgularınınkinden yüksek bulunmuştur. Grade III hasta sayımız 1 olduğu için Grade III hastalar için herhangi bir yorum yapamamaktayız. Literatürde meningiomların invazyonu çok görülmemekle birlikte en sık dura ya invazyon yaptığı belirtilmiştir (4-12).İnvazyon görülen olgularda %75 oranda duraya invazyon olduğu gözlenmiştir. WHO sınıflandırmasında yer almasa da literatürdeki tüm çalışmalar Ki-67 proliferasyon indeksindeki artışın Grade artışı ile doğru orantılı olduğu belirtilmiştir (1-15). Çalışmamızdaki Ki-67 indeks değerleri karşılaştırıldığında Grade I hastalarında ortalama 16,77, Grade II hastalarında ise 42,91 bulunmuştur. Bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş ve literatürü desteklemektedir. Artmış Ki-67 indeks değerinin rekürrensle ilişkisi konusunda literatürde farklı bulgular yer almaktadır. Bazı çalışmalar (12,13,15) rekürrens görülmesi ile artmış Ki-67 indeks değeri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu bildirse de bazı çalışmalar (14,16) aradaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamsız olduğunu bildirmiştir. Çalışmamızda hasta sayımızın yetersiz ve histolojik grade dağılımı açısından heterojen olması gibi birtakım kısıtlılıklar vardı. Ayrıca takip süremiz de kısaydı. Bunun sonucunda: Grade 3 olarak gruplanan bir olgumuz olduğu için grade ile değerlendirilen istatistiksel analizlerde anlamlı sonuç elde edilemedi. Aynı şekilde sağkalım ile ilgili verilerimiz de (2 olgu ex, 4 olgu takip dışı) istatistiksel çalışma yapmaya elverişli değildi. 7

8 Bu çalışma ile kendi merkezimize ait sonuçlarımızı, son DSÖ Sınıflamasını kullanarak literatür eşliğinde sunduk. Bu konuda geniş olgu serileri ile Ki- 67 proliferasyonunun histopatolojik parametreler ile birlikte değerlendirilmesi, menengiomların biyolojik davranışı hakkında daha fazla bilgi edinmemize yarayacaktır. Halen uygulamakta olduğumuz 2007 DSÖ Sınıflaması, 1993 de önerilen derecelendirme kriterlerinden daha somut olmakla birlikte, meningiom derecelendirmesindeki sorunların, kullanıma girecek yeni biyomarkırlar ve moleküler çalışmalar ile çözümleneceği düşünülmektedir. KAYNAKLAR 1- Söylemezoğlu F. Meningiom Sınıflaması ve Histopatolojik Özellikleri, Türk Nöroşirurji Dergisi. 2011; 21: Perry A, Louis DN, Scheithauer BW, et al. World Health Organization Classification of Tumours; vol 1. 4th ed. Lyon, France: IARC Press. 2007: Yılmaz İ, Günaldı Ö, Eseoğlu M. İntrakranial Meningiomlar: 85 Vakanın Literatür Eşliğinde İncelenmesi. Turk Noroşirurji Dergisi. 2012;22: Terzi A, Sağlam E A, Barak A, et al. The significance of immunohistochemical expression of Ki-67, p53, p21, and p16 in meningiomas tissue arrays, Pathology Research and Practice. 2008; 204: Karabağlı P, Sav A. Proliferative Indices (MIB-1) in Meningiomas: Correlation With The Histological Subtypes and Grades, Journal of Neurological Sciences [Turkish]. 2006; 23:(4)# 9; Üzüm N, Akyol G, Ataoğlu Ö. Histopathological parameters with Ki-67 and bcl- 2 in the prognosis of meningiomas according to WHO 2000 classification, Tumori. 2008; 94: Abry E, Thomassen IØ, Salvesen ØO, et al. The significance of Ki-67/MIB-1 labeling index in human meningiomas: a literature study. Pathol Res Pract. 2010;206(12): Özen Ö, Demirhan B, Altinörs N. Correlation between histological grade and MIB-1 and p53 immunoreactivity in meningiomas. Clin Neuropathol. 2005;24(5): Shayanfar N, Mashayekh M, Mohammadpour M. Expression of progestrone receptor and proliferative marker ki 67 in various grades of meningioma. Acta Med Iran. 2010;48(3): Hastürk A E, Basmacı M, Canbay S, et al. İntrakranial Menengiomlar: 56 Vakanın Analizi. Türk Nöroşirürji Dergisi. 2011;21: Radner H, Katenkamp D, Reifenberger G, et al : New Developments in the phatology of skull base tumors, Virch Arch, 2001: 435: Kakinuma K., Tanaka R., Onda K., et al. ; Proliferative potential of recurrent intracranial meningiomas as evelıated by labelling by indices of BUdR and Ki-67, and tumor doubling time, Acta Neurochir :1998 ; 140: Matsuno A., Fujimaki T., Sasaki T. Et al ;Clinical and histopathological analysis of proliferative potentials of recurrent and nonrecurrent meningiomas, Acta Neuropathol ;1996 ; 91: Murakami M, Kitz K., Hashimoto N., Takahashi Y., Hosokawa Y., Inazawa J., Mineura K. ; A consistent region of deletion on 1p36 in meningiomas : 8

9 identification and relation to malignant progression ; Canser Genet. Cytogenet ; 2003; 140: Perry A., Stafford S.L., Scheithauer B.W. Et al : The prognostic significance of MIB-1, p53, and DNA flow cytometry in completely resected primary meningiomas, Cancer 82 ;1998 ; 82 : Roser F., Nakamura M., Bellinzona M. Et al : Proliferation antigen in meningiomas. Experience in 600 cases ; Acta Neurochir ; 2004 ; 146:

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİYİ YÖNLENDİRİCİ BİYOLOJİK BELİRTEÇLER: RRM-1, SINIF III

Detaylı

NODAL DİFFÜZ BÜYÜK B- HÜCRELİ LENFOMA

NODAL DİFFÜZ BÜYÜK B- HÜCRELİ LENFOMA T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği Şef: Doç. Dr. Erol Rüştü Bozkurt NODAL DİFFÜZ BÜYÜK B- HÜCRELİ LENFOMA OLGULARINDA ZAP-70 EKSPRESYONUNUN MORFOLOJİK VARYANT

Detaylı

İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ

İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ Şef. Doç. Dr. MUZAFFER BAŞAK İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ Radyoloji

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarında Patoloji

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarında Patoloji Journal of Clinical and Analytical Medicine Plevra Patolojilerinde Radyolojik Görüntüleme Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarında Patoloji Dilek Yılmazbayhan, Yasemin Özlük Akciğer tümörlerinin patolojik

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ ORİJİNAL MAKALE ORIGINAL ARTICLE DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ ANALYSIS OF CASES REFERRED TO THE DISABILITY BOARD OF DICLE UNIVERSITY HOSPITALS Cem Uysal

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef V. Doç. Dr. Adnan Yılmaz KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Đstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü Şef: Doç. Dr. Erol Rüştü Bozkurt

T.C. Sağlık Bakanlığı Đstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü Şef: Doç. Dr. Erol Rüştü Bozkurt T.C. Sağlık Bakanlığı Đstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü Şef: Doç. Dr. Erol Rüştü Bozkurt KLĐ ĐĞĐMĐZDE TA I ALA GASTROĐ TESTĐ AL VE PA KREATĐK ÖROE DOKRĐ TÜMÖRLERĐ PROG OSTĐK PARAMETRELER

Detaylı

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

Detaylı

Epidemiologic Evaluation of Childhood Ocular Trauma Tuncay KÜSBECİ 1, Tayfun YİĞİT 2, Elif DEMİRHAN 2, Çağkan ÇATAL 2, Seyhan TEZCAN 2

Epidemiologic Evaluation of Childhood Ocular Trauma Tuncay KÜSBECİ 1, Tayfun YİĞİT 2, Elif DEMİRHAN 2, Çağkan ÇATAL 2, Seyhan TEZCAN 2 Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 13: 153-159/ Eylül 2012 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Çocukluk Çağı Göz Travmalarının Epidemiyolojik Değerlendirilmesi Epidemiologic Evaluation of Childhood Ocular Trauma

Detaylı

MEME KANSERİNDE C-ERBB-2 EKSPRESYONU İLE DİĞER PROGNOSTİK FAKTÖRLER ARASINDA İLİŞKİ VAR MI? ÖZET SUMMARY GİRİŞ

MEME KANSERİNDE C-ERBB-2 EKSPRESYONU İLE DİĞER PROGNOSTİK FAKTÖRLER ARASINDA İLİŞKİ VAR MI? ÖZET SUMMARY GİRİŞ Ege Tıp Dergisi 42 (3): 161-165, 2003 MEME KANSERİNDE C-ERBB-2 EKSPRESYONU İLE DİĞER PROGNOSTİK FAKTÖRLER ARASINDA İLİŞKİ VAR MI? IS THERE ANY RELATIONSHIP BETWEEN C-ERBB-2 EXPRESSION AND OTHERS PROGNOSTIC

Detaylı

Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler

Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler Sibel DORUK 1, Serpil BULAÇ 2, Can SEVİNÇ 2, Hakan Alp BODUR 3, Ayşe YILMAZ

Detaylı

İnvazif mesane tümörlerinde ilk ve son TUR-T ile radikal sistektomi arasında geçen süreler ve TUR-T sayısının lenf nodu pozitifliği ile ilişkisi

İnvazif mesane tümörlerinde ilk ve son TUR-T ile radikal sistektomi arasında geçen süreler ve TUR-T sayısının lenf nodu pozitifliği ile ilişkisi Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2010;36(1):13-17 13 Üroonkoloji Urooncology İnvazif mesane tümörlerinde ilk ve son TUR-T ile radikal sistektomi arasında geçen süreler ve TUR-T sayısının

Detaylı

Derleme GİRİŞ. Aydan EROĞLU 1, Egemen ÇİÇEK 2

Derleme GİRİŞ. Aydan EROĞLU 1, Egemen ÇİÇEK 2 Yeni Tıp Dergisi 2014;31:83-87 Derleme Meme Kanserinde Moleküler Alt Tiplere Göre Cerrahi Tedavi Yaklaşımları (Surgical treatment approaches according to the molecular subtypes in breast cancer) Aydan

Detaylı

Klinik Araştırma. doi:10.5222/buchd.2011.051. mergin1969@yahoo.com ÖZET

Klinik Araştırma. doi:10.5222/buchd.2011.051. mergin1969@yahoo.com ÖZET İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi ; ():5-5 doi:.5/buchd..5 Klinik Araştırma Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Patoloji Laboratuvarında - yıllarında incelenen böbrek biyopsilerinin klinik ve histopatolojik

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ. Meryem BARAN, Gülden KÜÇÜKAKÇA, Gülsün AYRAN

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ. Meryem BARAN, Gülden KÜÇÜKAKÇA, Gülsün AYRAN ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2014; 15(1) : 9-15 Araştırma SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ 1 2 3 Meryem BARAN, Gülden KÜÇÜKAKÇA, Gülsün AYRAN

Detaylı

İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Derslerdeki Başarı Düzeylerinin Birbiriyle İlişkisi

İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Derslerdeki Başarı Düzeylerinin Birbiriyle İlişkisi İlköğretim Online E-Dergi İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Derslerdeki Başarı Düzeylerinin Birbiriyle İlişkisi Relations among Primary School Students Course Performances Yard. Doç.Dr. Selma GÜLEÇ

Detaylı

BIRADS 3 ve 4 Meme Lezyonlarına Yaklaşım: Hangi Olgulara Biyopsi Yapılmalı?

BIRADS 3 ve 4 Meme Lezyonlarına Yaklaşım: Hangi Olgulara Biyopsi Yapılmalı? İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 (1) 19-24 (2009) BIRADS 3 ve 4 Meme Lezyonlarına Yaklaşım: Hangi Olgulara Biyopsi Yapılmalı? Deniz Gazioğlu*, Oktay Büyükaşık*, A. Oğuz Hasdemir**, Hülagü Kargıcı*

Detaylı

Alt Yüz (Üst Dudak, Alt Dudak ve Çene) Yükseklik Oranlarının. Cinsiyete Bağlı Olarak Değerlendirilmesi

Alt Yüz (Üst Dudak, Alt Dudak ve Çene) Yükseklik Oranlarının. Cinsiyete Bağlı Olarak Değerlendirilmesi Alt Yüz (Üst Dudak, Alt Dudak ve Çene) Yükseklik Oranlarının Cinsiyete Bağlı Olarak Değerlendirilmesi Sena Bahadıroğlu, S. Gayenur Büyükberber, Sıla Güçlü, Sümeyye Gürbüz, Ayçıl Karslıoğlu Danışman: Doç.

Detaylı

PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012

PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012 PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012 NEOPLAZİ TANIMLAMA Zamanımızda en yaygın ölüm nedenlerinden biri olan, neoplazinin gerçek anlamı yeni büyüme dir. Neo= yeni; plasm= oluşum, gelişme, büyüme

Detaylı

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ Dr. Gülseren Özşeker Rafioğlu

Detaylı

Çocukluk Çağı Alopesi Areata Hastalarının Klinik Özellikleri ve Seyri

Çocukluk Çağı Alopesi Areata Hastalarının Klinik Özellikleri ve Seyri 60 Orijinal Araştırma / Original Article Çocukluk Çağı Alopesi Areata Hastalarının Klinik Özellikleri ve Seyri Clinical Features and Prognosis of Juvenil Alopecia Areata Patients Müge Güler Özden, Nilgün

Detaylı

Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar

Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar Araştırma/Research Article Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar Burcu Tokuç*, Ufuk Berberoğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD,

Detaylı

Hekimlerin Tıbbi Hatalara Neden Olan Faktörlere İlişkin Değerlendirmeleri: Kocaeli İlinden Bir Alan Çalışması *

Hekimlerin Tıbbi Hatalara Neden Olan Faktörlere İlişkin Değerlendirmeleri: Kocaeli İlinden Bir Alan Çalışması * Hekimlerin Tıbbi Hatalara Neden Olan Faktörlere İlişkin Değerlendirmeleri: Kocaeli İlinden Bir Alan Çalışması * ÖZET Mehmet TOP Ömer GİDER *** Yunus TAŞ **** Seher ÇİMEN ***** Tıbbi hatalar, hasta güvenliğinin

Detaylı

Firma Derecelendirme Çalışmaları Konusunda Çok Değişkenli İstatistiksel Analize Dayalı Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı

Firma Derecelendirme Çalışmaları Konusunda Çok Değişkenli İstatistiksel Analize Dayalı Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı Bankacılar Dergisi, Sayı 54, 2005 Firma Derecelendirme Çalışmaları Konusunda Çok Değişkenli İstatistiksel Analize Dayalı Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı Hüseyin Tatlıdil 1, Murat Özel 2 1. Giriş Kredi

Detaylı

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON Asena İrem AKIN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

MESANENİN KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMU SMALL CELL CARCINOMA OF THE URINARY BLADDER

MESANENİN KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMU SMALL CELL CARCINOMA OF THE URINARY BLADDER ÜROONKOLOJİ/Urooncology MESANENİN KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMU SMALL CELL CARCINOMA OF THE URINARY BLADDER Yusuf KİBAR*, Yaşar ÖZGÖK*, Serdar GÖKTAŞ*, Okan KUZHAN**, Lütfü TAHMAZ*, A.Fuat PEKER* * Gülhane Askeri

Detaylı