YAPI DENETİMİ KURULUŞLARI VE TÜRKİYE DE YAPI DENETİMİ UYGULAMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPI DENETİMİ KURULUŞLARI VE TÜRKİYE DE YAPI DENETİMİ UYGULAMALARI"

Transkript

1 Yapı Denetimi Kuruluşları ve Tür kiye de Yapı Denetimi Uygulamaları YAPI DENETİMİ KURULUŞLARI VE TÜRKİYE DE YAPI DENETİMİ UYGULAMALARI Av. Cihan KIRANER Yapı Denetim Hukuku özellikle 99 Marmara ve Düzce depremi sonrası, kontrolsüz, denetimsiz, hızlı ve çarpık kentleşmenin, kaçak yapılaşmanın doğal afetler ile can ve mal kaybına sebep olduğunu tüm gerçekliği ile ortaya koyması ile önem kazanmıştır. Sağlıklı yerleşme ve yapılaşma, kamu güvenliğini sağlamak, kaynak israfını engellemek, yapılaşmayı modern norm ve standartlar çerçevesinde geliştirmek, yapı denetimini sağlamak, yapı hasarı nedeni ile zarara uğrayan kimselerin haklarını korumak ve doğabilecek zararların tazmini gibi toplumsal olarak büyük önem taşıyan konular bu kapsamda değerlendirilmiştir. Konuya ilişkin bir düzenleme getirmek amacıyla aşağıda detaylı olarak açıklanacak uygulamalar getirilmiş olup sistemin etkili çalışabilmesi amaçlanmıştır. Konuya ilişkin açıklamalar; Yapı Denetiminin Yasal Dayanağı, Yapı Denetimi Kavramı ve Amacı, Yapı Denetim Kuruluşları, Faaliyet Alanları ve Yasal Sorumlulukları ile Yapı Denetiminin Türkiye deki Uygulamaları Doğrultusunda Yargı Kararları, başlıkları altında incelenecektir. I. Yapı Denetiminin Yasal Dayanağı Yukarıda da belirtildiği üzere Yapı Denetimi kavramının hayatımıza girişi 99 Marmara ve sonrasında yaşanan Düzce depremi ile gerçekleşmiş, yaşanan felaketler sonrası önem kazanmış ve yasal düzenlemeye tabii olmuştur. Yapı Denetimi ne ilişkin ilk yasal düzenleme öncelikle 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ( KHK ) ile gerçekleşmiştir. 595 sayılı KHK nin düzenlenme amacı, afet sonrası yapılarda oluşan hasarın etkisini asgari seviyeye düşürmek olmasına rağmen hem hukuki boyutta hem de sektörel anlamda eleştirilere maruz kalmıştır.

2 Yapı Denetimi Kuruluşları ve Türkiye de Yapı Denetimi Uygulamaları 2 Hukuki anlamda KHK daki tanımlamaların anayasaya aykırılık teşkil etmesi, sektörel anlamda ise uygulama ihtiyaçlarını karşılayamaması eleştirilmiştir. Kamusal denetimin yanında özel denetimin varlığı, yapı hasarında doğal afet ve benzeri hasarların belirtilmemesi gibi düzenlemeler içeren 595 sayılı KHK Anayasa Mahkemesi nin kararıyla iptal edilmiştir. 595 sayılı KHK nın Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesinden sonra yasa koyucu 29 Haziran 2001 tarih ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunu yürürlüğe sokmuştur. Bu defa, bu denli önemli bir konu olan Yapı Denetimi kanun yoluyla düzenlenmiştir. Halen yürürlükte olan Yapı Denetimi Hakkında Kanun aşağıda belirtilecek olan Yönetmelik ile beraber sektörün yasal düzenlemesini düzenlemektedir yılında ilgili Kanun da değişiklik yapılmasına dair tasarı hazırlanmış ancak TBMM ve Yürütmenin gündeminde henüz değişikliğin yapılması ve yasalaşması bulunmamaktadır. İptal edilen 595 sayılı KHK ve 4708 sayılı Kanun un yanı sıra konuya ilişkin olarak 3194 sayılı İmar Kanunu Yapı Denetimi mevzuatı konusunun temelini oluşturmaktadır. Yürürlükteki 4078 sayılı Kanun yürüklükteki son halini Kanun un 1. maddesinin ikinci fıkrasına 5205 sayılı Kanun un 1. maddesi ile ile tek parselde, bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam iki yüz metrekareyi geçmeyen müstakil yapılar ibaresinin metinden çıkarılmasıyla almıştır. İlgili düzenleme Anayasa nın 2, 5, 10 ve 56. maddelerine aykırılık teşkil ettiği iddiasıyla iptale konu olmuştur sayılı Kanun un 1. maddesinin 2. fıkrasına ruhsata tabi olmayan yapılar ibaresinden sonra eklenen ibare ile bazı yapıların denetim kapsamı dışında bırakılması aynı hukuksal duruma farklı kurallar uygulanmasına yol açmıştır. Devlet in denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla, yapı denetim kuruluşu adı verilen özel hukuk kişilerinin oluşmasına olanak sağlayan işbu Kanun a eklenen ibare tek parselde bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam iki yüz metrekareyi geçmeyen müstakil yapıların yapı denetimi kapsamı dışına çıkarılmasını öngörmektedir. Yapı Denetimi mevzuatının sisteme getirdiği genel yaklaşım inşaat sektörünün önünün açılması, dar gelirli vatandaşlara kolayca konut sağlama ve denetim yapılmayan yapılardan tasarruf sağlanarak konut projelerinin desteklenmesi şeklindedir. Ancak kamu düzeni ve kamu güvenliği gibi Devlet in sağlaması gereken başlıca unsurların bu gerekçelerle göz ardı

3 Yapı Denetimi Kuruluşları ve Türkiye de Yapı Denetimi Uygulamaları 3 edilmesi hukuka ayrılık teşkil ettiği tespit edilmiştir. Anayasa Mahkemesi nin ilgili kararı uyarınca itiraz konusu kuralın Anayasa nın 2, 5, 10, 56 ve 57. maddelerine aykırı olduğu belirtilmiş ve iptal edilmiştir. Yüksek Mahkeme nin iptal kararı gerekçesine ilişkin açıklamalar şu şekildedir: Anayasa nın 2. maddesinde hukuk devleti tanımlanmakta, 5. maddesinde, Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır denilmektedir. Anayasa nın Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması başlıklı 56. maddesinde, Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir hükmü yer almakta, 57. maddesinde de, devletin, şehirlerin özellikleri ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alacağı belirtilmektedir. Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği, 4078 sayılı Kanunun özel olarak düzenlemediği konulara ilişkin yasal dayanak oluşturmaktadır. Aşağıdaki ibarede de belirtildiği üzere Yönetmelik kapsamında ilgili Kanun uyarınca faaliyet gösteren kuruluşların görev, sorumluluk ve işleyişin sağlanması için gereken işlemlerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir. Merkez ve İl Yapı Denetim Komisyonlarının, yapı denetim kuruluşlarının ve laboratuarların kuruluş ve çalışmaları; yapı denetim kuruluşlarında ve laboratuarlarda görev alacak denetçi mimar ve mühendisler ile diğer görevlilerde aranacak nitelikler; ilgili idare, proje müellifi, yapı müteahhidi, şantiye şefi, yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu ortaklarının görev ve sorumlulukları; yapı denetimi hizmet sözleşmesinin düzenlenmesi ve hizmet bedellerinin ödenmesi; yapılara sertifika verilmesi ve Kanunun uygulanması... Konuya ilişkin yasal düzenleme imar ve yapı konusunun pek çok alanı ilgilendirdiğinden çeşitli yönetmeliklerle düzenlenmiş ve mevzuata dahil

4 Yapı Denetimi Kuruluşları ve Türkiye de Yapı Denetimi Uygulamaları 4 olmuşlardır. Yapı Denetimi Hukuku nda yararlanılan diğer yardımcı yasal düzenlemeler şu şekilde sıralanabilir: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, Asansör Yönetmeliği, Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Otopark Yönetmeliği ve sair mevzuat. II. Yapı Denetimi Kavramı & Amacı Yapı Denetimi her ne kadar ülkemizde yaşanan en büyük felaketlerden birinden sonra yasalaşmış olsa da aslında mevzuatın özellikleri ve uygulanışı dikkate alındığında imar politikası adı altında da karşımıza çıkmaktadır. Öncelikle Yapı Denetimi Hukuku nda sıkça karşımıza çıkan kavramların tanımlanması önem arz etmektedir. Konumuzun esasını oluşturan yapı kavramının tanımı yasal mevzuat ve yargı kararları çerçevesinde "Karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesisler" olarak tanımlanmıştır. Yapı sahibinin yapı ruhsatını aldığı tarih ile yapı kullanma izin belgesini aldığı tarih arasındaki dönem ise yapım süresi olarak tanımlanmaktadır. Hem hukuki hem de idari anlam taşıyan denetim kavramı ise doktrinde gerçekleşen durum ile gerçekleştirilmesi hedef alınan sonuçların karşılaştırılması olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlar doğrultusunda "Yapı Denetimi" kavramının iyi anlaşılması için amacının ne olduğu ve yasa koyucunun hangi saikler ile yasalaştırdığını anlamak önemli olacaktır. Yapı denetimi kamu düzeninin korunması ve bir şehir planlaması hizmeti olarak da kabul edilebilecektir. Bu kapsamda 4078 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun un 1. maddesi kanunu amacını şu şekilde ifade etmektedir: Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

5 Yapı Denetimi Kuruluşları ve Türkiye de Yapı Denetimi Uygulamaları 5 Yapı Denetimi kurgusunda sistem ve etkinliğin sağlanması denetimin özel kuruluşlar aracılığı ile sağlanması ve kamu idaresi ile özel sektör arasında işbirliği yapılmasıyla gerçekleşecektir. Yapı Denetiminde mevzuat sistemin şu şekilde kurulmasını öngörmektedir: Hizmet Sözleşmesi ile hukuki sorumluluk altına giren kuruluş, denetim, laboratuar incelemesi ve ihtar etme görevini asgari hizmet bedeli karşılığında Bakanlık denetimi altında yapacaktır. Sistemin etkin yürütülebilmesi için ise sektördeki nitelikli çalışanların çalışma alanlarının genişletilmesi, caydırıcı yaptırımlar sağlanması ve Türk Ceza Kanunu madde 184/5 de düzenlenen imar aflarına son verilmesi hedeflenmelidir. Yapı denetiminde sistemde etkin bir devamlılık sağlanması yukarıda belirtilen noktalara önem verilerek gerçekleşecektir. Bu konuya ilişkin Türkiye dışındaki ülkelerin işleyiş şekilleri farklılıklar göstermekle birlikte Kıta Avrupası, Japonya ve Amerika'da bu sistemin nasıl işlediğine değinilmesi karşılaştırma yapabilmek adına faydalı olacaktır. Yabancı sistemleri iki başlık altında incelemek mümkündür. Bu durumda Avrupa Sistemi ve ABD - Japonya Sistemi oturmuş iki temel sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Avrupa Sistemi nde yapı denetimini en iyi uygulayan ülkelerden biri olan Fransa nın sigorta sistemini benimsediği görülmektedir. Fransız sisteminin esası toplum ve tüketici bilincine dayanmaktadır. Şöyle ki; sistem yapı yaptıran kimselerin denetim hakkında çok da bilinçli olamayacağını kabul eder ve bu eksikliğe çözüm bulmak amacıyla proje ve yapımcı şirketlerin verdikleri hizmetler sigorta altına alınmıştır. Fransız yapı denetim sisteminin esas amacı mal sahibi ile müteahhit arasına teknik ve garanti aracısı olmaktır. Sigortaya dayalı yapı denetimi yetkililerin daha az kontrol sahibi olduğu ancak müteahhitlerin sorumluluğunun arttığı bir sistemdir. Bu sistemin temel öğeleri sigorta şirketleri, denetim şirketleri, teknik elemanlar ve belediyeler olacaktır. Sistemin etik, teknik ve yasal kapsamının belirlenmesi amacı ile Ulusal Bina Federasyonu (Fédération Nationale du Bâtiment) esas kuruluş olarak görevini sürdürmektedir. Almanya nın ise kamu denetimini benimsediği görülmektedir. Burada sistemin başarı ile ilerlemesindeki neden toplumun sisteme güvenmesidir. Alman yapı denetim sistemi denetimin projelendirmeden itibaren başlayıp inşaat bitimine kadar sürmesi şeklindedir. Denetimin esasında belediyelerce yapılması öngörülmüşse de yetkilendirme yoluyla özel büroların denetimi yapması yolu tercih edilmektedir. Sistemin federal yapıda olması nedeni ile

6 Yapı Denetimi Kuruluşları ve Türkiye de Yapı Denetimi Uygulamaları 6 bölgesel denetime önem verildiği, yetkililerin kontrol sahibi ve buna takiben müteahhitlerin daha az sorumlu olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği üye ülkeleri 1990 yılında İngiltere nin öncülüğünde Avrupa Yapı Denetimi Ortak Girişimi (The Consortium of European Building Control) kıtadaki ortak hedeflerin sağlanması için kurulmuştur. ABD ise Avrupa ülkelerinde olduğu gibi tek tip sistem seçme yoluna gitmemiştir. Amerika da sistem hayli pratiktir ve tüm yapıların mimar sorumluluğuna bırakılması şeklindedir. Esas olarak yapının mimarı, tüm tasarım işlerini alır ve yapı inşaat aşamalarında koordinasyonu sağlamaktadır. Son olarak uluslar arası çerçevede Japonya nın denetim görevini yerel yönetimlere bıraktığı görülmektedir. Bu sistemde yerel yönetimin görevi yapı miktarına yetecek sayıda mimar ve mühendisi bünyesinde bulundurmak olacaktır. Denetim proje hazırlanmasını ve inşaatın kontrolörlüğünü mimarın üstlenmesi şeklinde gerçekleşmektedir. III. Yapı Denetim Kuruluşları - Faaliyet Alanları & Sorumlulukları Bir kamu güvenliği unsuru olan yapı denetiminin özel sektöre yaptırılması hususu özellikle dikkat çeken bir konu olmuştur. Özel sektör işletmeleri kuruluş nedeni itibari ile kar etme amacı olmasına rağmen insan hayatı ve güvenliğinden sorumlu ve kamu hizmeti vermesi toplumun genelinde soru işaretleri doğurmuştur. Geçmişte bu kapsamda yapılan uygulamalara bakıldığında bazı dönemlerde bu kamu hizmetinin yine özel sektöre devredildiği görülmektedir sayılı Kanundan önce yeminli özel teknik bürolar, yeminli serbest mimarlık ve mühendislik büroları ve 595 sayılı KHK uyarınca faaliyet gösteren yapı denetim kuruluşları tarafından yapılmakta olan denetimler Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda iptal edilmiştir. Bu faaliyetler kapsamında her dönem amaçlanan ile uygulamada oluşan somut durumun birbirinden farklı olduğu ve işlevselliğini yitirdiği görülmüş ve bu kapsamda olup günümüz mevzuatı uyarınca özel sektör tarafından etkili bir denetimin sağlanması öngörülmüştür sayılı Kanunun 2. maddesi ve Uygulama Yönetmeliğin 4. Maddesi kurucular ve ortakları ile mimarlar ve mühendisler arasındaki işbirliği ve

7 Yapı Denetimi Kuruluşları ve Türkiye de Yapı Denetimi Uygulamaları 7 sistemi, yapı denetim kuruluşlarının oluşumu ve çalışma şekli açıklamaktadır. Kuruluşların oluşumu ve çalışma şekli konusunda Yapı Denetim Komisyonu tarafından yapılan inceleme ve Bakanlık izni yanı sıra denetçi mimar ve mühendislerin katılımı ile denetimin yapıldığı belirtilmelidir. Hizmet Sözleşmesi ile kurulan hukuki ilişki kapsamında Yapı Denetimi kuruluşları proje aşamasında ve yapım aşamasında olmak üzere denetimlerini iki aşamada gerçekleştirmektedirler. Yapı Denetim Kuruluşları nın verdiği kamu hizmetinden dolayı hukuki sorumlulukları da bu doğrultuda geniş ve kapsamlı olacaktır. Kanunun Sorumluluklar ve yapılamayacak işler başlıklı 3. maddesindeki şu ibare fenni mesuliyetinin Yapı Denetim kuruluşunca İdare ye karşı üstlendiğini göstermektedir: Bu Kanunun uygulanmasında, yapı denetim kuruluşları imar mevzuatı uyarınca öngörülen fennî mesuliyeti ilgili idareye karşı üstlenir. Yapı denetim kuruluşları, denetçi mimar ve mühendisler, proje müellifleri, laboratuar görevlileri ve yapı müteahhidi ile birlikte yapının ruhsat ve eklerine, fen, sanat ve sağlık kurallarına aykırı, eksik, hatalı ve kusurlu yapılmış olması nedeniyle ortaya çıkan yapı hasarından dolayı yapı sahibi ve ilgili idareye karşı, kusurları oranında sorumludurlar. Kuruluşları denetim görevine bağlayan tip hizmet sözleşmeleri sonucunda yapıya ilişkin sorumlulukları ise yapı kullanma izninin alındığı tarihten itibaren yapının taşıyıcı sisteminden dolayı on beş yıl, taşıyıcı olmayan diğer kısımlar için ise iki yıl sürelidir. Kanunun 3. maddesi ayrıca kuruluşun faaliyet alanını da sınırlamaktadır. Bu düzenleme yerinde ve amaca yönelik bir hüküm teşkil etmektedir. Yapı denetim kuruluşu denetim faaliyeti dışında başka ticarî faaliyette bulunamaz. Bu kuruluşun denetçi mimar ve mühendislerinin, denetim faaliyeti süresince başkaca meslekî ve inşaat işleri ile ilgili ticarî faaliyette bulunmaları yasaktır. Madde hükmü uyarınca, bu Kanun kapsamında ortaya çıkan yapı hasarında; kuruluş yöneticileri, ortakları, denetçi mimar ve mühendis vd. şahısların hukuki sorumluluğu doğmaktadır. Kuruluşun icrai veya ihmali

8 Yapı Denetimi Kuruluşları ve Türkiye de Yapı Denetimi Uygulamaları 8 davranışla güveni kötüye kullanan ilgili çalışanlarının cezai sorumluluğu ise Türk Ceza Kanunu madde 257 ile 4708 Yapı Denetimi Hakkında Kanun madde 9 kapsamında değerlendirilmektedir. Madde 9 yapı denetim kuruluşunun ortaklarının, yöneticilerinin, mimar ve mühendislerin, yapı müteahhidi, proje müellifi gerçek kişiler ile laboratuar görevlileri görevlerini kötüye kullanmaları, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını düzenlemektedir. Belirtmek gerekir ki; elbette ayıplı ifa ve kusur sorumluluğu Yapı Denetim Kuruluşları için Türk Borçlar Kanunu kapsamında doğacaktır. Yapı denetim kuruluşunun sorumluluğu, yapı hasarının doğması sonucuna bağlanmıştır. Yapı denetimi sözleşmesinde yapı denetim kuruluşunun borçlarından biri üstlendiği yapı denetleme borcunu özenle yerine getirmesidir. Anlaşıldığı üzere bu borç yasadan ve sözleşmeden doğan bir borç özelliği taşımaktadır. Yapı denetim sorumluluğunu vekil sorumluluğu ile kıyaslamak gerekirse vekilin sözleşmeye dayalı sorumluluğuna dayanılması için borca ilişkin ifanın gereği gibi yerine getirilmemiş olması gerekecektir. Bu durum denetimin hiç yerine getirilmemesi, zamanında denetim yapılmaması ya da denetimin kurallara aykırı yapılmış olması halinde oluşacaktır. Aykırılığın yapıda bir hasar doğurması ile kuruluşun kusuru arsında nedensellik bağı olması durumunda 4708 sayılı Kanun un herhangi bir sorumluluk yöntemi göstermemesi nedeni ile Borçlar Kanunu hükümlerine gidilecektir sayılı Borçlar Kanunu madde 112 kapsamında sözleşmeye aykırılık nedeniyle doğan zararların tazmin edilmesi sağlanacaktır. Ayrıca aynı Kanun un 50. ve 52. maddeleri uyarınca ise haksız eylem sorumluluğuna kusuru derecesi oranında uygulanacaktır. Yukarıda izah edilen sorumluluklar doğrultusunda denetim faaliyetinin durdurulması, izin belgesinin iptali gibi yaptırımlar mevzuat kapsamında aykırılık oluştuğunda uygulanmaktadır (Yapı Denetimi Hakkında Kanun madde 8). Yasal Mesuliyeti yanı sıra Kuruluşlar üzerinde Bakanlığın faaliyetlerini denetim yetkisi de ayrıca bulunmaktadır. IV. Türkiye deki Uygulamalar Doğrultusunda Yargı Kararları Yapı Denetimi hukukun pek çok alanı ile ilişki içerisindedir. Yukarıda açıklanan bazı hususlara ek olarak pratikte yaşananlara göz atmak amacı ile yargı kararlarını incelemek ve bu kararların sistemi nasıl çerçevelediğini görmek faydalı olacaktır;

9 Yapı Denetimi Kuruluşları ve Türkiye de Yapı Denetimi Uygulamaları 9 Yapı Denetimi şirketlerinin faaliyet alanlarının belirlenmesine ilişkin Danıştay 6. Dairesi nin 2008/1999 E. 2010/3042 K. sayılı ve tarihli kararı önemli bir içtihat niteliğindedir sayılı Kanunun amacı Denetim faaliyetinin sağlıklı ve etkin şekilde yapılabilmesi için yapı denetim kuruluşunun denetleyebileceği inşaat alanına sınırlama getirilmesi. olarak ifade edilmiştir. Konunun tamamlayıcı mevzuatlarından Yapı Denetimi Yönetmeliği madde 11 de bir kuruluşun denetim faaliyetini yapacağı azami yapı inşaat alanı m2'yi geçemeyeceğini belirterek yetki sınırını şu şekilde ifade etmektedir: Yapı denetim kuruluşunun denetleyebileceği toplam yapı inşaat alanı m2 yi geçemez. Aynı alanda ve aynı proje dahilinde olmak şartı ile kuruluş ve denetçileri için toplam yapı inşaat alanı sınırı aranmaz. Yapı denetim kuruluşunun üzerinde bulunan işlerin toplamı denetleme yetki sınırını aşmamış ise, alınmak istenen yeni bir işin son iş olması kaydıyla, toplam yapı inşaat alanı sınırı kuruluş ve denetçileri için aşılabilir. Yukarıda belirtilen Danıştay kararında yer verilen şu ifade: 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu'nun yukarıda belirtilen amacı dikkate alındığında, denetim faaliyetinin sağlıklı şekilde yapılabilmesi için yapı denetim kuruluşunun denetleyebileceği inşaat alanına sınırlama getirilebileceği açık olup yapı denetim kuruluşunun denetleyebileceği en fazla yapı inşaat alanının 360,000 m2 olarak belirlenmesinde hukuka aykırılık görülmemiştir yapılan işte nicelikten öte niteliğine önem verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Danıştay 6. Dairesi nin 2008/3365 E. 2011/161K. sayılı ve tarihli kararında ise yapı denetim kuruluşlarının yukarıda bahsedilen m2 lik yetkisinin hangi şartlarda patrikte uygulama bulduğuna ilişkin önemli bir kural benimsemiştir. Kuruluşlar için belirlenen yetki sınırının yapılan denetimdeki hak edişler oranında hesaplanması gerektiği aşağıdaki Karar da da açıkça görülmektedir: Anılan hükümler bağlamında Yönetmeliğe göre yapı denetim kuruluşunun düzenlediği hakediş raporu ilgili idareye sunulduktan sonra bu yapı bölümünde denetim açısından herhangi bir eksiklik veya kusur yok ise hizmet bedeli yapı denetim kuruluşuna ödenecek ve hakedişin tahsil edilen kısmı yapı bölümüne tekabül eden inşaat alanı, yapı denetim kuruluşunun ve teknik personelin denetim sorumluluğu altında bulunan inşaat alanından düşülecektir. Aksi bir

10 Yapı Denetimi Kuruluşları ve Türkiye de Yapı Denetimi Uygulamaları 10 hesaplama ve uygulama yapı denetim kuruluşunun m2'lik işin tamamını bitirmeden, yeni bir iş alamayacağı anlamına gelir ki bu da ticari alan kapsamında, yapı denetim kuruluşunun varlığını sürdürmesine engel olur. Kaldı ki, hakediş raporu sonucu denetleyebileceği inşaat alanı miktarından düşülen yapı kısmı ile ilgili olarak yapı denetim kuruluşunun sorumluluğu devam etmektedir. Yönetmeliğin hizmet bedelinin ödenmesi başlıklı 28. maddesinin 6. fıkrasında, "Yapı denetim kuruluşunca hakedişi tahsil edilen kısmi yapı bölümüne tekabül eden inşaat alanı, bu kuruluş ile birlikte, denetçi mimar ve denetçi mühendisleri, kontrol elemanı ve yardımcı kontrol elemanlarının sorumluluğu altında bulunan inşaat alanından minha edilir. Ancak, bu işlem, yapı denetim kuruluşunun o yapı bölümüyle ilgili sorumluluğunu ortadan kaldırmaz." düzenlemesi hizmet bedelinin yapı denetim kuruluşuna ödenmesi ve bu ödemeye ilişkin denetim alanının, yapı denetim kuruluşu ve teknik personelin toplam sorumluluk sınırından düşülmesine ilişkindir ve yukarıda bahsi geçen karar ile ilintilidir. Buna rağmen düzenleme düşülen ya da minha edilen kısma ilişkin sorumluluğun devam edeceğini öngörmektedir. Yapı Denetimi şirketlerinin ilgili İdare ye karşı üstlendiği fenni mesuliyete ilişkin önemli noktalar ise 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun'un 2. maddesinde belirtilen kuruluş görevlerinde görülmektedir. Bu kapsamda yapının, ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek ve ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek olan görevlerini yerine getirmemeleri yahut kusurlu yerine getirmeleri durumunda Kanunun 8. maddesi uyarınca faaliyetin 1 yıl süre ile durdurulması şeklindeki idari yaptırıma maruz kalacaklardır. Buna ilişkin içtihat metni Danıştay 6. Dairesi nin 2009/7077 E. 2010/157 K. sayılı ve tarihli ilamında karşımıza çıkmaktadır. Bahsi geçen kararda 4708 sayılı Yasanın uygulanmasında imar mevzuatı uyarınca öngörülen fenni mesuliyeti ilgili idareye karşı üstlenen yapı denetim kuruluşlarının, fenni mesuliyetini üstlendikleri her bir yapının, ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek, ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu belirli süre içinde ilgili idareye bildirmek konusundaki yükümlülüğünün, her yapı açısından yerine getirip getirmediğinin, davalı idarece ayrı ayrı düzenlenecek raporlar ile belirlenmesi ve bunun sonucuna göre ayrı ayrı cezai işlemlere konu edilmesi

11 Yapı Denetimi Kuruluşları ve Türkiye de Yapı Denetimi Uygulamaları 11 gerekmektedir. ibaresi yukarıda belirtilen yükümlülüklerin ihlalinin yaptırıma bağlandığını göstermektedir. Yapı Denetim kuruluşlarının yapının inşasındaki rolü ve yapı inşasına ilişkin sorumlulukları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun'un 6. maddesindeki Yapı sahibince, yeniden yapı denetim kuruluşu görevlendirilmedikçe veya yapı denetim kuruluşunca, ayrılan mimar ve/veya mühendislerin yerine yenisi işe başlatılmadıkça ilgili idarece yapının devamına izin verilmez. ve 8. maddesinin 4. fıkrasındaki Denetim faaliyeti geçici olarak durdurulan veya izin belgesi iptal edilen yapı denetim kuruluşu hakkındaki bu karar ilgili idareye bildirilir ve denetimini üstlendiği yapıların devamına izin verilmez. Bu durumda, yapım faaliyetine devam edilebilmesi için yapı sahibince başka bir yapı denetim kuruluşunun görevlendirilmesi zorunludur. ibarelerine istinaden Yargıtay 23. Hukuk Dairesi nin 2012/5146 E. 2012/7545 K. sayılı ve tarihli kararı, yetkisi iptal edilmiş bir yapı denetim firması ile yapılan sözleşme kapsamında, yüklenici tarafından yapı denetim firmasının yetkisinin iptalinden sonra, yukarıda belirtilen ilgili yasa hükümleri uyarınca yeni yapı denetim firması görevlendirilmesi hususu belirtilmiştir. Yapı Denetimi Kanunun 2. maddesi uyarınca yapı denetim kuruluşu ile yapı sahibi veya vekili arasında kurulan hizmet sözleşmesi marifeti ile yapılmaktadır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu nun 2012/15-559E., 2012/761K. sayılı ve tarihli ilamı hizmet sözleşmesinin taraflarına ilişkin bariz bir açıklama yapmıştır; Yapı Denetimi hizmet sözleşmesi, yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu arasında kurulan iki taraflı bir iş görme sözleşmesidir. Yasaya göre yapı sahibi, yapı üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan gerçek ve tüzel kişileri ifade etmektedir. Sözleşmeyi yapı sahibi adına vekilinin imzalamasına yasal bir engel bulunmamaktadır. Ancak yapı sahibi, yapım işi için anlaşma yaptığı yükleniciyi vekil tayin edemez. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2012/21073 E. 2013/1803 K. sayılı ve tarihli ilamı ve 2013/585 E. 2013/10051 K. sayılı ve tarihli ilamı ise hizmet sözleşmesinden doğan yapı denetimi hizmet bedelini ödeme mesuliyetinin sadece sözleşmeyi imzalayan yapı sahibine yıkılamayacağını, bu sorumluluğun arsa maliki üzerinde de icazet verdiği hallerde olduğunu hüküm altına almıştır.

12 Yapı Denetimi Kuruluşları ve Türkiye de Yapı Denetimi Uygulamaları 12 Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2007/678 E. 2009/6309 K. sayılı ve tarihli ilamı yapı denetim kuruluşunun ve çalışanlarının cezai sorumluluğuna ilişkin Yüksek Mahkeme nin verdiği en önemli içtihatlardan biridir sayılı Kanun madde 9 şu şekildedir: Bu Kanun hükümlerinin uygulanması sırasında, yapı denetim kuruluşunun icraî veya ihmalî davranışla görevini kötüye kullanan ortakları, yöneticileri, mimar ve mühendisleri, yapı müteahhidi, proje müellifi gerçek kişiler ile laboratuar görevlileri, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Yapı denetim kuruluşunun ve çalışanlarının cezai sorumluluğuna ilişkin önemli yargı kararlarından biri olan Yargıtay 4. Ceza Dairesi nin 2007/678 E. 2009/6309 K. sayılı ve tarihli ilamında geçen görevi kötüye kullanma suçundan cezalandırılmaları isteğiyle kamu davasının açıldığı, ancak mahkeme tarafından yapılan yargılama sonucunda, sanıkların bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyip, anlaşılmaktadır. Planında olmadığı halde çatı katının yaptırılmasına göz yumdukları anlaşılmakta ise de, 5237 sayılı TCY. 184/1. maddesi uyarınca sonradan ruhsat alınması durumunda davanın düşürülmesi gerektiğinden bahisle kamu davasının düşürülmesine karar verildiği ve Görüldüğü üzere sözü edilen 3/2. maddede yapı müteahhidine de binayı ruhsat ve projeye uygun olarak yapma yükümlülüğü getirilmiş ve bu yükümlülüğe aykırılık 9/1. madde ile cezalandırılmış ise de; 3/2. maddedeki yükümlülüklere aykırılık nedeniyle aynı maddede sayılan kişilerin sorumlu tutulabilmeleri ve dolayısıyla cezalandırılabilmeleri için, yapıda hasar meydana gelmesi koşulu aranmıştır. ibareleri yapı denetim kuruluşuna bağlı çalışan ve denetimde görevli olan her çalışana için bu sorumluluğu yüklemiş ve cezalandırılmaları için işin kamu güvenliği niteliği nedeniyle hasar oluşmasını aramamıştır. V. Sonuç Yukarıda ayrıntılı bir şekilde izah edilmeye çalışıldığı üzere konu ve amaç bakımından çok büyük önem arz eden "Yapı Denetimi" hususu, mevcut yasal düzenlemeler doğrultusunda uygulanmakta olup, ne yazık ki günümüzde amaçlanan hedefe ulaşamamış ve tam olarak uygulamadaki etkinliğini oluşturamamıştır. Gerek inşaatlarda olan aksaklıklar, gerek iskan sorunları,

13 Yapı Denetimi Kuruluşları ve Türkiye de Yapı Denetimi Uygulamaları 13 gerekse de şantiyelerde yaşanan iş kazalarında yapı denetim uygulamalarının tam etkili bir şekilde gerçekleştirilemediği görülmektedir. Bunun yanı sıra yasal mevzuatta da bazı boşluklar bulunması bu aksaklıklara yol açmaktadır, bu kapsamda 4078 sayılı Kanun'un revize edilmesi ve önemli bir kamu hizmeti niteliğinde olan "Yapı Denetimi" hususunun daha ayrıntılı ve işlevsel bir şekilde düzenlenmesi, bununla birlikte de hem idari hem de adli yaptırımların arttırılması ve etkinleştirilmesi ile denetimi amaçlanan seviyeye ulaştırmak mümkün olabilecektir. Ancak her ne kadar bahsedilen bu yasal ve teknik düzenlemelerin yapılması gerekli olsa da en önemli husus toplumda, özellikle de sektörde "Yapı Denetimi" kavramının öneminin benimsenmesi, bu hususun bir angarya değil, elzem bir unsur olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde bir bilinçle tüm toplum için önem arz eden "Yapı Denetimi" hususunun etkinleştirilebilmesi mümkün olabilecektir. Av. Cihan KIRANER ( Dr. Levent Bıçakcı Hukuk Bürosu ) Kaynaklar: 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun, 3194 sayılı İmar Kanunu, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği, Yapı Denetimi ve Yapı Denetim Kuruluşları (Dr. Halil Yılmaz - Yetkin Yayınları Ankara), İmar Hukuku Dersleri (Prof. Dr. Halil Kalabalık- Seçkin Yayınları Ankara), Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Hukuksal Sorumluluğu (Ar. Gör. Aytekin Çelik - Seçkin Yayınları Ankara).

14 Yapı Denetimi Kuruluşları ve Türkiye de Yapı Denetimi Uygulamaları 14

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU Sunanın Adı Sunu Tarihi Sunum Planı Sorumlu olunan Kanun ve Yönetmelikler Deprem sonrası

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ Erdal KULUÇLU * Giriş İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 15 Şubat 2012 Yayın No: 318 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat

Detaylı

ÖZELLİKLE FENNİ MESULLERİN FAİLLİK KONUMU AÇISINDAN İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU

ÖZELLİKLE FENNİ MESULLERİN FAİLLİK KONUMU AÇISINDAN İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU Özellikle Fenni Mesullerin Faillik Konumu Açısından İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu ÖZELLİKLE FENNİ MESULLERİN FAİLLİK KONUMU AÇISINDAN İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU N. Kaan KARCILIOĞLU * I. Suçun

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ Süheyla Suzan ALICA * ÖZET Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), çevre sorunlarının çözümüne ilişkin en önemli önleyici araçlardan

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU ÖZET Ayhan KÜÇÜK 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nda bilgi edinme hakkı nın kullanılmasına dair sınırlar

Detaylı

Sayı : 1/K-3625 15/12/2014 Konu : Torba Yasa Görüş İstemi Hk.

Sayı : 1/K-3625 15/12/2014 Konu : Torba Yasa Görüş İstemi Hk. Sayı : 1/K-3625 15/12/2014 Konu : Torba Yasa Görüş İstemi Hk. TMMOB BAŞKANLIĞI NA ANKARA İlgi: 09/12/2014 tarih ve 2062 sayılı yazınız. İlgi de kayıtlı yazınızda, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ 0 ÖNSÖZ Gelişen teknoloji, hızlı nüfus artışı ve artan ihtiyaçlar nedeniyle devletin yerine getirmesi gereken

Detaylı

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI 5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI Fehmi BAŞARAN Sayıştay Üyesi I-GİRİŞ Bilindiği üzere, son yıllarda Dünyadaki gelişmelere paralel olarak

Detaylı

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER Yaşar GÖK Sayıştay Uzman Denetçisi Kamu İhale Kurulu E. Üyesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Üyesi 1.GİRİŞ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 5 inci maddesinde

Detaylı

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI Gülşen AKAR PEHLİVAN Uyuşmazlık Mahkemesi Raportörü Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 1.GİRİŞ 2 2-İMAR

Detaylı

Kadastro Adası; kadastro yapıldığı zaman var olan adadır.

Kadastro Adası; kadastro yapıldığı zaman var olan adadır. 3194 Sayılı İmar Kanunu 3194 Sayılı İmar Kanunu Değişiklik İşlenmiş Hali Değerlendirme Tanımlar: Madde 5 Bu Kanunda geçen terimlerden bazıları aşağıda tanımlanmıştır. Nazım İmar Planı; varsa bölge veya

Detaylı

BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI 17/7/2008 TARİH VE 26939 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GÖRÜŞ VE ÖNERİLER BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR BİRİNCİ BÖLÜM Av.Sedat KARTAL Kamulaştırmasız El Koyma Kavramı: Kamulaştırma yetkisine sahip bir idarenin, Anayasa ve yasalara uygun

Detaylı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 2082. Cad. No: 4 06510 Bilkent / ANKARA Tel : 0312 218 13 00 Faks : 0312 218

Detaylı

5237 SAYILI TCK. 181-184. MADDELERİNDE YER ALAN ÇEVREYE KARŞI SUÇLAR 1

5237 SAYILI TCK. 181-184. MADDELERİNDE YER ALAN ÇEVREYE KARŞI SUÇLAR 1 5237 SAYILI TCK. 181-184. MADDELERİNDE YER ALAN ÇEVREYE KARŞI SUÇLAR 1 MUHAMMET MURAT ÜLKÜ ÇORUM CUMHURİYET SAVCISI 33516 1 Bu çalışma, Yeni Ceza Adalet Sistemi nin Cumhuriyet Savcıları ve Hakimlere tanıtımı

Detaylı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı Bankacılar Dergisi, Sayı 63, 2007 Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı 1. Giriş Akın EKİCİ * 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Sırların Saklanması konulu 73. maddesinde düzenlenmiştir.

Detaylı

KAMU HİZMETİ İMTİYAZINDAN YAP İŞLET DEVRET YÖNTEMİNE: YASAL SERÜVEN

KAMU HİZMETİ İMTİYAZINDAN YAP İŞLET DEVRET YÖNTEMİNE: YASAL SERÜVEN KAMU HİZMETİ İMTİYAZINDAN YAP İŞLET DEVRET YÖNTEMİNE: YASAL SERÜVEN Hüsniye AKILLI * ÖZET Araştırmada temel olarak kamu hizmeti kavramına ve kamu hizmetinin görülüş usullerinden biri olan yap işlet devret

Detaylı

A) 5651 Yoluyla. Öngörülen. Hakkında. Edilmesi. erişimin erişimin. tarafından içeriğin. engellenmesini,

A) 5651 Yoluyla. Öngörülen. Hakkında. Edilmesi. erişimin erişimin. tarafından içeriğin. engellenmesini, Rev.1-5 Şubat 2014 TS/BTK/14-01 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKL İK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi * 1. GİRİŞ Ülkeler arasındaki gelir düzeyi farklılığı bütçeleri ciddi olarak etkiler. Gelir düzeyi düşük ülkelerde yetersiz

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU HĐZMETE ÖZEL T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 2006-2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetlenmesi Đşbu Raporun;

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA ALT İŞVEREN KURUMUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER

6552 SAYILI KANUNLA ALT İŞVEREN KURUMUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER 6552 SAYILI KANUNLA ALT İŞVEREN KURUMUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER İbrahim AYDINLI * ÖZET Bugüne kadar 4857 Sayılı İş Kanununda asıl işveren- alt işverenlik ilişkisine yönelik pek çok

Detaylı

www.kanunum.com 25.Şubat.2014 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI

www.kanunum.com 25.Şubat.2014 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI AÇIKLAMALAR Bu çalışmada 4857 sayılı İş kanunun ilk 62 maddesinin gerekçeleri ile söz konusu maddelere

Detaylı

MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İL ÖZEL İDARESİNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ

MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İL ÖZEL İDARESİNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İL ÖZEL İDARESİNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ Recep DEMİR İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Giriş 3213 sayılı Maden Kanunu ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına

Detaylı

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği K I L A V U Z U I. GİRİŞ: PERYÖN OLARAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA KOBİ LERİN YANINDAYIZ II. REHBERİN SUNUMU: KONULAR VE İNCELENMESİ I. BÖLÜM: GENEL İLKELER

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

VERGİ İNCELEMESİNDE SÜRE SINIRLAMASININ ANALİZİ Murat DAYANÇ E. Baş Hesap Uzmanı

VERGİ İNCELEMESİNDE SÜRE SINIRLAMASININ ANALİZİ Murat DAYANÇ E. Baş Hesap Uzmanı Özet: VERGİ İNCELEMESİNDE SÜRE SINIRLAMASININ ANALİZİ Murat DAYANÇ E. Baş Hesap Uzmanı 6009 sayılı Kanun ve bu Kanundan alınan yetkiye dayanılarak çıkarılan Yönetmelik kapsamında, vergi incelemeleri kapsam

Detaylı

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ 28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ MAYIS-2013 AFYONKARAHİSAR Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 1 2 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı ÖNSÖZ Ülkemiz ekonomisi

Detaylı