Cerrahpaşa Öğrenci Bilimsel Dergisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cerrahpaşa Öğrenci Bilimsel Dergisi"

Transkript

1 İ T ANBULÜNİ VE R İ T E İ CE RRAHPAŞ A ÖĞRE NCİ Bİ L İ M E LDE RGİ İ I T ANBULUNI VE R I T Y T UDE NT CI E NT I F I CJ OURNALOF CE RRAHPA A CÖBİ DBAHAR2014; Cİ L T6, AY I 7 PRI NG2014; VOL UME6, I UE7 www. c oba k de r g i. or g

2 TOTAL TİROİDEKTOMİ: CERRAHİ TEKNİĞİN GELİŞİMİ TOTAL THYROIDECTOMY: THE EVOLUTION OF URGICAL TECHNIQUE Leigh Delbridge Abdülkadir Baziki, Başak Dağhan, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Bölümü, 5. ınıf ÖZET idney Üniversitesi Endokrin Cerrahi Ünitesi, Royal North hore Hastanesi, idney, Avusturalya Burada yazılanlar, geçmişten 21.yüzyıla, tiroid cerrahisinde meydana gelen değişim ve gelişimi anlatmaktadır. Güvenli ve efektif total tiroidektomi için yeni tekniklerin gelişmesiyle birlikte, son birkaç dekadda önemli değişiklikler de meydana gelmiştir. on 25 yıl içerisinde, bilateral benign multinodüler guatr, Graves hastalığı ve düşük risk tiroid kanseri hastalarında bilateral subtotal tiroidektominin yerini total tiroidektomi almıştır. Teknik olarak temel değişim lateral diseksiyonun yerini kapsüler diseksiyonun alması olmuştur. Bununla ilişkili olarak da reküren laringeal sinir (RNL) ile nerede karşılaşılacağı, sempatik laringeal sinir anostomozunun (ILAB) belirlenmesi ve rutin olarak superior laringeal sinir eksternal dalı (EBLN) tesbiti üzerinde durulmaktadır. Rezeksiyonun tamlığının sağlanmasında anatomik temelli yaklaşımdan çok embriyolojik gelişimi göz önünde bulunduran yaklaşımlar, rezeksiyonda tercih edilmeye başlanmıştır. Buna bağlı olarak da pirimidal lob, Zuckerkandl tüberkülü ve tirotimik tiroid kalıntı gibi birtakım ekstra dokuların bulunabileceği ihtimali akıldan çıkarılmamalıdır. Paratiroid fonksiyonlarının korunması amacıyla, oldukça uzun süren vasküler pedikül diseksiyonu yerine başlangıçta selektif olarak uygulanan paratiroid ototransplantasyonu rutine girmiştir. Anahtar Kelimeler: EBLN, RNL, ILAB ABTRACT The present paper outlines the development of thyroid surgery from early times to the twenty-first century. The significant changes that have occurred in the past few decades in relation to the evolution of techniques for safe and effective total thyroidectomy are then summarized. In the last 25 years total thyroidectomy has replaced bilateral subtotal thyroidectomy as the preferred option for the management of all patients with bilateral benign multinodular goitre, Graves disease, and all but very low-risk thyroid cancer patients. The principal change in operative technique has been the move from lateral dissection to capsular dissection. Associated with that has been a focus on encountering the recurrent laryngeal nerve (RLN), recognizing sympatheticlaryngeal nerve anastomoses, and routinely identifying the external branch of the superior laryngeal nerve (EBLN). Completeness of resection has been assured by moving from an anatomically based approach to an embryologically based approach. This requires an awareness of the vagaries of thyroid development including attention to pyramidal remnants, to abnormalities associated with the tubercle of Zuckerkandl, and to thyrothymic thyroid tests. Preservation of parathyroid function has moved from the time-consuming technique of dissection of a vascularized pedicle in all cases, to initially selective, and then routine, parathyroid autotransplantation. These changes have ensured that total thyroidectomy can now be offered as a safe and efficacious procedure with a minimal complication rate. Key Words: EBLN, RLN, ILAB Tiroid Cerrahisi Tarihi Gelişimi Geçmişe ait kayıtlarda struma cerrahisine dair birçok veri bulunmasına rağmen bu girişimlerin birçoğunun tüberküloz enfeksiyonuna bağlı servikal lenf nodu rezeksiyonu olduğu düşünülmektedir. Yine de birçok cerrahın bu bölgenin anatomisi hakkında pek çok bilgiye sahip olduğu düşünülmektedir. Paul of Aegina bu tarz girişimler esnasında, karotid arter ve reküren sinire hasar verilebileceği konusunda hekimleri uyarmıştır. Tiroid cerrahisi hakkında ilk güvenilir kaynak chool of alerno dan gelmiştir (13. Yüzyıl). O dönemde cerrahide seton ve sıcak demir kullanımı sınırlı kalmış ve kalan dokuya çirişotu uygulanmıştır [1]. İyi dökümente edilmiş ilk anatomik total tiroidektomi Guillaume Dupuytren e aittir (1808 yılı Paris). Guillaume Dupuytren keskin diseksiyon ile guatr çıkardığını ve dört arteri tanımladığını ifade etmiştir. Operasyon

3 süresince kan kaybının az olduğunu fakat hastanın şoktan ex olduğu bildirilmiştir. O tarihten 1850 ye kadar 14 parsiyel/total tiroidektomi daha Avrupa kayıtlarına geçmiştir [1]. Ne var ki onlar da yeterli gelişmeyi sağlayamamışlardır. amuel Gross 1866 da yazmıştır ki: Cerrah tiroidektomi yapacak kadar maceracı ve yürekli olmalı. Atacağı her adım zorluklarla çevrili, neşterinin her vuruşunu kan sağanağı takip edecek. Ve eğer korkunç kasaplığını bitirebilecek kadar kurbanı yaşıyorsa kendini şanslı hissedecektir. Onurlu ve duyarlı hiç bir cerrah yoktur ki bu işe girişsin. *2+. Modern tiroid cerrahisi Theodore Billroth ile başlamıştır. Başlangıçta Zürih te yaptığı operasyonlarda mortalite %40 lara ulaşınca vazgeçmiştir. Ancak 1877 de Viena ya yerleşmiş ve sepsis ile ilgili birçok sorun burada çözülmüştür. Mortalitenin %5 e düştüğünü bildiren yayınlar mevcuttur. Billroth konservatif subtotal tiroidektomi tercih etmesine rağmen (%36) reküren sinir hasarına bağlı yüksek morbidite oranları ile karşı karşıya kalmıştır. Buna rağmen hipoparatiroidi ve tetaniyi oldukça az görmüştür. Güvenli ve efektif tiroid cerrahi dönemi Theodore Kocher ile birlikte başlamıştır (Proffesor of urgery in Berne). Kocher teknik olarak kapsüler diseksiyonu kullanmış ve 1883 yılına kadar 18 i total tirodektomi olan 101 vaka yayınlamıştır. Bununla beraber total eksizyon yapılmış hastalarda başarılı olamadığını fark etmiştir. Bunu cachexia strumpriva olarak değerlendirmiş ve kronik asfiksiye bağlamıştır. Gerçekte Kocher hipotiroidiyi tanımlamıştır, yine de artık total tiroidektomi yapmaktan vazgeçmiştir te 900 tiroid operasyonunu içeren bir seride mortalitenin %1 ve morbiditenin minimal olduğunu göstermiş [1] ve 1909 da kendisi Nobel Ödülü nü almıştır (bunu başaran ilk cerrahtır). Avustralya 20.yüzyılın başlarında tiroid cerrahisinde başı çeken merkezlerden biri olmuştur yılında Thomas Dunhill ekzoftalmik guatrı olan ve yalnızca 3ünün ex olduğu 230 ardışık vaka yayınlamış (t Vincent s Hospital Melbourne) ve Dunhill Prosedürü nün öncüsü olmuştur. (Dunhill prosedürü; lobektomi+kontralateral lob yarısı veya 2/3 ünün çıkarılması) Ancak Dunhill hiç total tiroidektomi yapmamıştır [3]. Bundan sonra subtotal tirodektomi, benign tiroid hastalıklarında dünya genelinde giderek standart haline gelmiştir. Mayo Klinik gibi merkezler 1935 yılında tiroid operasyonunu içeren yayın yayınlamışlar, Graves Hastalığı ve nodüler guatrda definitif tedavinin subtotal tiroidektomi olduğunu bildirmişlerdir [3]. Frank Rundle, ir Cecil Joll un öğrencisi, 1950 yılında Royal North hore Hastanesi Unit of Clinical Investigation kurucu olmuştur (idney) [4]. UCI tiroid hastalıklarının tanısı ve tedavisinde radyoaktif iyot (131 I) kullanımını başlatmıştır yılları arasında Thomas Reeve, Teaching Hospital of University of ydney de yıllık 300 ile 400 arasında hastaya uygulamıştır. Ancak Graves ve multinoduler guatr hastalarında bilateral subtotal tiroidektomi, tiroid kanseri hastalarında total tiroidektomi asıl tedavi seçeneği olarak kalmıştır [5, 6]. ubtotal tiroidektomi her ne kadar efektif bir prosedür gibi kabul edilse de nodüler guatr hastalarında rekürens oranları %25lerde görülmüş ve posterolateral tiroid kalıntısı sonucu trakea ve özafagus restriksiyonuna bağlı hastalarda semptomlar persiste etmiştir [7] (Fig. 1). ubtotal tiroidektomi yapılmış Graves hastalarında ise rekürens %5, uzun süreli artık dokuya bağlı başarısızlık ise %72 oranında görülmüştür [8]. Fig. 1. ubtotal tiroidektomi sırasında kısıtlı posterolateral diseksiyondan dolayı arka yerleşimli tiroid nodülü ihtimalle geride bırakılmaktadır. Total Tiroidektomi Tekniğinin Gelişimi 2002 yılından itibaren Royal North hore Hastanesi nde, tüm benign bilateral multinodüler guatr, Grave s Hastalığı, çok düşük riskli tiroid

4 kanserleri (düşük riskli papiller kanser, histopatolojik incelemesinde tesadüfi olarak papiller mikrokalsifikasyon bulunmuş ya da foliküler neoplazi düşünülerek hemitiroidektomi yapılmış ve patoloji sonucu yalnızca kapsüler invazyonu olan minimal invazif foliküler kanser gelen hastalar) hariç diğer tiroid kanserlerinde standart prosedür total tiroidektomi olmaya başlamıştır. 25 yılı aşkın bu gelişim süresince majör değişim cerrahi teknikte meydana gelmiştir. onuç itibariyle günümüzde total tiroidektomi, minimal komplikasyon ve yüz güldürücü sonuçları ile en güvenilir ve en efektif yöntem olarak kabul görmektedir. Bu değişiklikler Tablo 1. de özetlenmiştir. akımını engelleyerek nöropraksi açısından yüksek risk oluşturmuştur. Kapsüler diseksiyon ile tiroid bezinin lateral komponentleri de içine alacak şeklide posteriora doğru diseksiyonu mümkün kılınmaktadır [9, 10] (Fig. 2). Bu sayede paratiroid glandların kan akımı da yeterince korunmakta ve reküren laringeal sinir de minimal diseke edilerek riskler olabildiğince azaltılmaktadır. Kapsüler Diseksiyon Tekniği 1970lerde tiroid bezi standart yaklaşımında trakeoözafageal olukta seyreden reküren laringeal sinirin tespiti önem kazanmıştır. İlk zamanlarda sinirin krikofaringeus kasına kadar boylu boyunca ortaya çıkarılabilmesi için etraf dokular, paratiroid kan akımı korunmak suretiyle mediale doğru diseke edilmiştir. Bu yaklaşımda 2 majör problem ile karşı karşıya kalınmıştır. Bunlardan ilki, paratiroid bezlerin kan akımının korunmasına yönelik ortaya çıkan riskler olmuştur (her paratiroid dikkatli bir biçimde tespit edilmeli ve vasküler pedikülü korunmalıdır). Diğeri ise reküren sinirin geniş diseksiyonu vazo nervorumların kan Tablo 1. Bilateral Tiroidektomi Cerrahisinin on 25 Yıl İçerisindeki Gelişimi 1970ler Bugün Tercih edilen Bilateral subtotal tiroidektomi Total tiroidektomi operasyon tekniği Lateral diseksiyon Kapsüler diseksiyon Fig. 2. Tiroid yüzeyinde kesikli çizgilerle gösterilmiş kapsüler diseksiyon planı. - Reküren sinirle karşılaşılması - empatik-laringeal sinir anastomozunun belirlenmesi Rezeksiyon tamlığı Paratiroid korunması Anatomik yaklaşım In situ koruma - Rutin olarak superior laringeal sinirin eksternal dalının belirlenmesi Embriyolojik yaklaşım - Tiroglossal yol ve piramidal kalıntılar - Tirotimik tiroid kısımları - Zuckerkandl tüberkülü Ototransplantasyon - elektif ototransplantasyon - Rutin ototransplantasyon

5 RLN (Reküren Laringeal inir) ile Karşılaşma Reküren laringeal sinir, boylu boyunca diseke edilmesinden ziyade Berry ligamentinin lateralinde görülmelidir. Bu sayede uzamış diseksiyonun neden olabileceği nöropraksi riski en aza indirilirken sinir için tehlikeli sayılabilecek alana (Berry ligamenti) odaklanma sağlanmış olunur. Aksi takdirde trakeaözafageal olukta erken tespit edilen sinir, tecrübesiz bir cerrahı, yaralanmanın fazla görülebileceği alana ulaşamadan gördüm sanıp yanılmasına neden olabilir. Tiroid kapsülü üzerinde gerilen risk altındaki sinirler de başta daha lateral planda tespit edilerek güvenli bir şekilde korunabilir. empatik-laringeal inir Anastomozunun Belirlenmesi empatik ganglion ve reküren laringeal sinir arasında anastomoz olabildiği gibi superior laringeal sinirin eksternal dalı ile de tiroid glandı yüzeyinde anastomozların var olabileceği gösterilmiş [11, 12] ve bu anastomozların belirlenmesi önemli hale gelmiştir (Fig. 3). %2 oranında sempatik inferior laringeal sinir anastomoz dalının, reküren sinirden daha kalın olduğu bildirilmektedir [13]. Bu durum gerçek reküren sinirin ayrımında yanılgıya sebep olabilmektedir. Anastamotik dalın görünümünde herhangi bir şüpheye düşülecek olursa, sinir geriye ve laterale çekilmelidir. Bu sayede reküren sinirin vagustan orijinlendiği, anastamotik dalın ise sıklıkla orta servikal ganglion daha az sıklıkla superior ve inferior sempatik ganglionlardan orijinlendiği görülecektir. Bazen superior servikal ganglion bir ucuyla superior laringeal sinirin eksternal dalına bağlı seyrederken altta da diğer ucuyla reküren sinirin dalıyla birleşerek ikisini birbirine bağlar (Galen siniri). Primer olarak duyu taşıdığı düşünülen bu sinirin bazı motor dalları da bulunmaktadır. empatik dallar reküren laringeal sinirden tiroid yüzeyinde ayrılırlar. Ancak tiroid glandının içine giren dallar dikkatli değerlendirilmediği durumlarda, reküren sinirin küçük anterior dalları ile karışabilmektedir. Bu nedenle tiroid diseksiyonu boyunca sempatik anastamozların belirlenmesi önemli ve gereklidir. Fig. 3. ervikal sempatik ganglion, RLN ve tiroid arasındaki bağlantılar. EBLN ve RLN arasında Galen siniri. Rutin olarak EBLN (uperior laringeal sinirin eksternal dalı) tespiti uperior laringeal sinir eksternal dalının tesbit edilmesi geçmişte tiroid cerrahisinde ihmal edilen bir konu olmuştur [14]. Birçok cerrah uzun süre bu sinirin olası hasarından kaçınma gereği duymamıştır. Ancak günümüzde bu sinir yaralanmalarının sık olduğu görülmekte ve özellikle sesini kullanması gereken kişilerde önemli bir komplikasyon haline gelmektedir. Kendi ünitemizde her zaman bu sinir belirlenmeye çalışılmaktadır ve %60 vakada başarılı olunmuştur [12]. on zamanlarda Aina ve Hisham, bu sinirin %90nın üzerinde identifiye edilebileceğini göstermişlerdir [15]. EBLN, krikotiroid kas ve tiroid üst pol arasındaki avasküler planda belirlenebilmektedir. Tiroid lobunun laterale retraksiyonu ile avasküler düzlem daha kolay ortaya çıkarılabilmekte ve sinir rahatça tespit edilebilmektedir [16] (Fig. 4). Burada önemli olan nokta sinirin lokalizasyonunda varyasyonların olabileceğidir [17]. Cernea sınıflamasına göre; tip 1, EBNL üst polün 1cm üzerinden geçerek krikotiroid kasa ulaşmakta (Fig. 5a); tip2a, sinir superior tiroidal arter ve ven komşuluğunda seyretmekte, tip2b de ise tiroid lobunun anterior yüzünü çaprazlayarak ilerlemektedir (Fig. 5b). Tüm bu anatomik varyasyonların farkında olunarak

6 sinire zarar vermeden rezeksiyonu tamamlamak tiroid cerrahisi açısından oldukça önemlidir. kaynağını alan lateral tiroid bölümü median bölümle kaynaşarak Zukerkandl tüberkülünü (farklı bir anatomik yapı) oluşturmaktadır *20+. Bu kaynaşma sadece tiroidin C hücrelerinin kaynağı değil, aynı zamanda bu kaynaşmanın folikül gelişmesinde de önemli bir rolü vardır. Fig. 5. (a) Type 1 EBLN üst polün 1 cm üstünden geçmekte; (b) type 2b EBLN tiroid lobünün ön yüzünden geçmekte Fig. 4. Lob ve krikotiroid kas arasındaki avasküler bölgeyi açmak için tiroidin üst polünün lateral retraksiyonu. EBLN nin ortaya çıkarılması. Rezeksiyonun Tam Çıkarımın ağlanması Eskiden uygulanan subtotal tiroidektomi tekniği görünüşü anormal olan tiroid dokusunun anatomik olarak çıkarılmasına dayanmaktaydı ve bu teknikte geride bilateral arka bölümler kalmaktaydı. Total tiroidektomiye geçilmiş olması sadece daha fazla tiroid dokusunun çıkarılıyor olmasına değil, daha çok tiroidin embrolojik gelişimi hakkındaki sürekli artan bilgimiz ışığında diseksiyonun bu değişiklikler odağında rezeksiyonun tam olarak çıkarılmasını, ve dolayısıyla daha etkin bir prosedür yapılmasını sağlamaktadır. Tiroidin gelişmesi median hatta, foramen caecumdan larinks seviyesine tiroglossal trakt boyunca inmesini kapsamaktadır, bu aşamada sağ ve sol loblar gelişmektedir *18+ (Fig. 6). Tam olarak dikkat edilmeyen bir nokta ise tiroidin göçünün tirotimik bölgeye kadar (hatta anterior mediastene kadar) devam edebileceği, tiroid dokusunun bir uzantısının oluşabileceği ve hatta tamamen bağını koparmış izole bir tiroid dokusunun oluşabileceğidir [19]. İlaveten, 4. faringeal yarık ve ultimobrankial gövdeden Tiroglossal Trakt ve Piramidal Kalıntılar Piramidal bölgenin laringeal kıkırdağa kadar rutin diseksiyonu her total tiroidektomide uygulanmalıdır. Bu bölgede minimal bir rekürrans bile hasta tarafından kolayca fark edilmektedir. Daha önemlisi, Graves hastalarında, tam bir total tiroidektomi sonrası küçük bir piramidal lob kalıntısı bile klinik rekürrense neden olmaya yetecek kadar tiroid dokusu içerebilir. Tirotimik Tiroid Kalıntıları Eğer ayrıntıyla aranırsa hastaların yarısında, küçük de olsa, tirotimik tiroid kalıntılarına rastlanmaktadır. Çoğunlukla küçük lenf nodu, hatta paratiroid sanabilinirler ve çoğunlukla bir soruna neden olmamaktadırlar. Ana tiroid beziyle olan bağlantılarına göre sınıflanmaktadırlar (Fig. 7). Grade I de tiroid lobunun alt ucunun tiroid dokusu uzantısıdır, Grade II de tiroid beziyle arasında tiroid dokusundan bir köprü vardır, Grade III de ise sadece bir fibrovasküler yapı ile bağlantılıdır. Grade IV de ana tiroidle hiçbir bağlantısı yoktur. Klinik olarak önemli olan nokta, ilk operasyonda tam olarak ortadan kaldırılmadıkları takdirde, başarılı bir total tiroidektomi sonrası retrosternal

7 olarak rekürrense neden olabilmeleridir [21, 22]. Bu yüzden tirotimik alanın torasik inlete kadar rutin diseksiyonu ve kalıntıların aranması her total tiroidektominin bir parçası olmalıdır. öncekiler gibi, aranıp çıkarılmadığı takdirde tiroid cerrahisinde, inatçı düzelmeyen semptomlara ya da semptomların tekrarlamasına neden olabilmektedir. Zuckerkandl tüberkülünün anatomisinin anlaşılması güvenli bir cerrahi diseksiyon için çok mühimdir. Genelde RLN in lateralinde büyümekte, sinirin medialindeki bir oyuktan geçtiği izlenimini vermektedir - bazı cerrahların sinir tiroid maddesinin içine geçti olarak tasvir ettiği bir durumdur (Fig. 8). Zuckerkandl tüberkülünün erken havaya kaldırılması, ilk başta görünmese bile rekürren sinirin kolayca gözlenmesini sağlamaktadır. Ancak, nadir görünen ancak çok tehlikeli olan bir durum ise RLN ün büyümüş Zuckerkandl tüberkülünün lateralinden geçtiği durumdur, bu siniri hasar alma riskine sokmaktadır. Başka önemli bir nokta ise, normal süperiör paratiroid bezinin, 4. faringeal yarıktan kaynaklandığı için bu bezin de, Zuckerkandl tüberkülü ile yakın bir ilişkisi vardır, genelde Zuckerkandl tüberkülünün sefalik pozisyonundadır (Fig. 8). Paratiroidin Korunması Fig. 6. Tiroid Glandın embriyolojik gelişimi Zuckerkandl Tüberkülü Bu yapı, ilk 1902 de Zuckerkandl tarafından tarif edilmiş, ayrı bir anatomik yapıdır, tiroid ameliyatına giren hastaların üçte ikisinde görülebilmektedir [20]. Pelizzo ve ark. tarafından geliştirilmiş boyuta dayalı bir grade sistemiyle (Grade 0-3) derecelendirilmektedirler [23]. Zuckerkandl tüberkülü lokal bası ve obstrüktif semptomlarandan sorumlu olabilmektedir, özellikle de ana tiroid dokusu rölatif olarak küçük olduğunda. Zuckerkandl tüberkülünün önemi, aynı Uzun seneler boyunca, paratiroidin tiroid cerrahisi sırasında korunmasının ana yöntemi bütün paratiroid bezlerinin vaksülarize bir pedikülde in situ saklanmasıydı. Aynı zamanda ten rengini korumalarından yola çıkarak, gözle görülür olarak sağlam tüm paratiroidleri canlı kabul edip bırakma anlayışı hakimdi. Birimimizde kalıcı hipoparatiroidinin kabul edilebilir bir oranda düşük olmasına rağmen [24, 25] vakaların %1-2 sinde görülmektedir, muhtemelen korunan paratiroidlerin geç ya da fark edilememiş iskemisi yüzünden. Artık kabul gören bakış açısı, vaksülarize bir pedikülde paratiroidleri koruma amaçlı diseksiyonun, özellikle de tiroid yüzeyinde çok yukarda konumlularda, çok vakit alan bir prosedür olduğunun yanı sıra bu tekniğin paratiroidlerin korunmasında çok da etkin olmadığı yönündedir. Birçok paratiroid bezi, vaskülarize pedikülde meşakkatli diseksiyonlar ardından yetersiz damarlanmanın trombozu sonucu ya da disseke edildiği kapsülün içinde ödemden infarkte olmaktadır.

8 Fig. 7. Grade I ve Grade IV tirotimik tiroid kalıntıları örneği. Fig. 8. uperior paratiroid bez ve RLN ile Zuckerkandl tüberkülünün en sık görülen ilişkisi. elektif Paratiroid Ototransplantasyonu Paratiroid ototransplantasyonunun sporadik olarak da olsa gerçekleşmiş olduğunu gösteren belgeler olsa da, Wells in geniş bir paratroidektomi [26] geçiren hasta serisinde biyokimyasal ve klinik olarak paratiroid transplantasyonunun işe yaradığını göstermesinden sonra bu teknik son 20 yılda uygulanmaya başlanmıştır. Açıkçası, sadece son dönemde total tiroidektomiyle rutin klinik bir uygulama olarak yapılmaya başlanmıştır. Bölümümüzün ilk yaklaşımı selektif olarak zor disseke edilen ya da disseksiyon sonrası canlılığından şüphelenilen paratiroid bezleri için ototransplantasyon uygulamaktı. Tam bu aşamadayken ten rengi paratiroid bezlerinin hepsinin canlı olmadığı anlaşılmıştır. Pedikül ligasyonu sonucu oluşan venöz obstrüksiyon klasik siyah iskemik paratiroidle sonuçlanmaktadır; ancak, paratiroid bezini besleyen end arterin izole ligasyonu çoğunlukla ten rengi kalan infarktla sonuçlanmaktadır. Bu bıçak testinin uygulanmasına yol açmıştır; şüpheli paratiroidlerin kapsülleri dikkatlice kesilmektedir - kapiller sızıntı olmaması ototransplantasyon için ek bir endikasyondur. Paratiroid ototransplantasyonunun enjeksiyon tekniğiyle [27] gerçekleştirilebilmektedir. Ototransplantasyon için ayrılan her bir paratiroid bezi makasla hassas darbelerle 2 ml lik tamponlu salin içinde paratiroid hücreleri süspanse edilmektedir. Bu süspansiyon ipsilateral sternomastoid kasının içine kolayca kör bir vial access pin (Micro Pin MP-100,

9 Braun, Melsungen, Almanya) aracılığıyla enjekte edilebilmektedir. Rutin Paratiroid Ototransplantasyonu Çoğu yazarın hala selektif ("hazır") paratiroid ototransplantasyonunu [28] üstün görmesine rağmen, bölümümüz artık rutin ototransplantasyonu uygulamaktadır, paratiroid ototransplantasyonun çok etkin olmasının karşısında, in situ vaskülarize paratiroidin geç iskemi ihtimaliyle öngörülemez oluşu bu felsefi yaklaşımı getirmektedir [29]. Paratiroid bezlerinden en az birinin her total tiroidektomide ototransplantasyonu, çoğu vakada gerekmese bile, geç iskemiyle kalan bezlerin kaybedilme ihtimaline karşı bir güvence oluşturmaktadır. Ototransplantasyon için seçilen paratiroid bezi ya canlılığını kaybettiğini anatomik lokalizasyonuyla (Fig. 9) ya da başarısız bıçak testiyle gösterendir, ya da kalan in situ bezlerden en az canlı görünenidir. Rutin ototransplantasyon sonucu kısa dönemde geçici hipokalsemi [28] görülmesinde bir artış kaydedilebilmektedir, ancak, teorik olarak, kalıcı hipoparatiroidiyi sıfıra düşürme potansiyeline sahip bulunmaktadır *29+. Fig. 9. Ototransplantasyon gerektiren paratiroid bezleri. Inferior olan anatomik lokasyonundan dolayı, superior olan RLN kesilmesi sonucu oluşan devaskülarizasyonundan dolayı. Gelecek Total tiroidektomi, bu yazıda belirtilen prensiplerle, artık bilateral multinodüler guatr[30], Graves hastalığı [31] ve çoğu tiroid kanserli [32, 33] hastada tercih edilen seçenek haline gelmiştir. Total tiroidektomide tek istisna tanısal lobektomi gereken tek tiroid nodüllü hastalar, makroskopik olarak tek loba sınırlı nodüler hastalığı olan hastalar [34] ya da çok düşük riskli tiroid kanserli seçilmiş hastalardırlar [35] (ya insidental olarak bulunmuş papiller kanser ya da vaksüler invazyonu göstermeyen minimal invazif folliküler tiroid kanseri [36]). Yalnızca uzmanlaşmış endokrin cerrahisi birimlerinde değil, aynı zamanda iyi eğitim almış genel cerrahlar tarafından taşradaki merkezlerde hatta uzamanlar tarafından güvenli ve verimli bir şekilde yapılabilir [37, 38]. Bizim birimimiz benign tiroid hastalıklarında total tiroidektomiye felsefi yaklaşımda bir öncü olmuştur, multinodüler guatr için total tiroidektomiyi öneren yayınlardan ilklerine imza atmıştır *30+. Bunu yaparak Kocher in benign tiroid hastalıklarında kapsüler diseksiyon ve tiroidin total olarak çıkarılması orjinal fikri ve teknik yöntemi - kendisinin yanlış nedenlerle bulduğu bir yaklaşım - tekrardan keşfedilmiştir. Avustralya daki ve dünyanın dört bir yanındaki endokrin cerrahları gün geçtikçe bu yöntemi benimsemektedirler [39]. Lancet teki bir editör yazısında, Wheeler benign tiroid hastalıklarında total tiroidektomi endokrin cerrahlarının cephanesine katılmasının kabul görmesi muhtemeldir. yazmıştır *40+. Ufuktaki tek değişim minimal invaziv tiroidektominin (minimal erişim, video yardımlı, endoskopik) tanıtılmasıdır. Miccoli ve ark. Açık total tiroidektomiyi minimal invaziv video-yardımlı total tiroidektomiyle kıyasladığı, 35 papiller tiroid kanserli hastanın olduğu randomize kontrollü klinik bir çalışma yayınlamışlardır *41+. Asian Journal of urgery nin son zamanlardaki sempozyumunda minimal invaziv cerrahinin üzerinde düşülmüş ve birçok farklı teknik bildirilmiştir. Fakat, eşlik eden editör yazısında, Duh ancak belli bir kısım tirodektomi yapılacak hastanın minimal invaziv cerrahi için aday olduğu konusunda uyarmıştır *42+. Birimimiz yakın zamanda minimal invaziv paratiroidektomi ile beraber yapılan hemitiroidektomi ve lokal nodül eksizyonlarını içeren minimal erişimli tiroid prosedürlerinin bir alındığı bir seriyi bildirmiştir *42+. Bu yaklaşımlar teknik olarak mümkünken, bugüne kadar bu makalede bahsedilen tekniklerin tamamının da güvenlik ve etkinlik kriterlerini tam olarak doldurduğu bildirilmemiştir. Minimal invaziv cerrahi çağında, on yıllar boyunca geliştirilmiş diseksiyonun esas prensiblerini teknoloji ve market genişletilmesi için bir kenara atmamak hayati önem taşımaktadır.

10 Kaynaklar 1. Welbourn RB. The Thyroid. In: Welbourn RB (ed.) The History of Endocrine urgery. New York: Praeger, 1990; Grant C. Presidential address: boiling water to iodine: a story of unparalleled collaboration. urgery 2002; Vellar ID. Thomas Peel Dunhill: pioneer thyroid surgeon. Aust. NZ J. urg. 1999; 69: herington G, Vanderfield R. The Royal North hore Hospital A Century of Caring. ydney: Horwitz Grahame, Reeve T. Thyroidectomy in the treatment of thyrotoxicosis. J. Coll. Radiol. Aust. 1964; 8: Reeve T, Hales IB, Thomas ID, Poole AG, Messner L. Thyroidectomy a clinical evaluation of the results of 331 operations. Med. J. Aust. 1966; 1: Reeve T, Delbridge L, Brady P, Crummer P, mythe C. econdary thyroidectomy: a 20 year experience World J. urg. 1988; 12: Dominello A, Guinea A, Reeve T, Robinson B, Delbridge L. Progressive increase in thyroid dysfunction after subtotal thyroidectomy for Graves disease. Asian J. urg. 2000; 23: Delbridge L, Reeve T, Khadra M, Poole AG. Total thyroidectomy the technique of capsular dissection. Aust. NZ J. urg. 1992; 62: Bliss D, Gauger P, Delbridge L. The surgeons approach to the thyroid gland anatomy and surgical technique. World J. urg. 2000; 24: Reeve T, Coupland GAE, Johnson DC, Buddee FW. The recurrent and external laryngeal nerves in thyroidectomy. Med. J. Aust. 1969; 1: Hunt P, Poole M, Reeve T. A reappraisal of the surgical anatomy of the thyroid and parathyroid glands. Br. J. urg. 1968; 63: Raffaelli M, Iacobone M, Henry JF. The false nonrecurrent inferior laryngeal nerve. urgery 2000; 128: Delbridge L. The neglected nerve in thyroid surgery: the case for routine identification of the external nerve [Editorial]. ANZ J. urg. 2001; 71: Aina EN, Hisham A. The external laryngeal nerve in thyroid surgery: recognition and implications. ANZ J. urg. 2001; 71: Abdullah H, Bliss R, Reeve T, Delbridge L. Recognition of the avascular space medial to the upper pole of the thyroid and its surgical implications. Asian J. urg. 2000; 23: Cernea CR, Ferraz AR, Nishio et al. urgical anatomy of the external branch of the superior laryngeal nerve. Head Neck 1992; 14: Clifton-Bligh R, Delbridge L. Thyroid Physiology. In: Clark OH, Duh WH, iperstein C (eds). Textbook of Endocrine urgery 2nd edn. Philadelphia: W. B. aunders, 2003; pp ackett WR, Reeve T, Barraclough BH, Delbridge L. Thyrothymic thyroid rests: incidence and relationship to the thyroid gland. J. Am. Coll. urg. 2002; 195: Gauger PG, Delbridge L, Thompson N, Crummer P, Reeve T. Incidence and importance of the tubercle of Zuckerkandl in thyroid surgery. Eur. J. urg. 2001; 167: Hsu B, Reeve T, Guinea A, Robinson B, Delbridge L. Retrosternal recurrence following previous thyroid surgery. urgery 1996; 120: Reeve T, Delbridge L. Endocrine tumours of the mediastinum. In: Wood DE, Thomas CR (eds), Medical Radiology. DiagnosticImaging and Radiation Oncology Mediastinal Tumours. Bangalore: Macmillan, 1995; Pelizzo MR, Toniato A, Gemo G. Zuckerkandl s tuberculum: an arrow pointing to the recurrent laryngeal nerve (constant anatomical landmark). J. Am. Coll urg. 1998; 187: Khadra M, Delbridge L, Reeve T, Poole AG, Crummer P. Total thyroidectomy its role in the management of thyroid disease. Aust. NZ J. urg. 1992; 66: Younes N, Robinson B, Delbridge L. The aetiology, investigation and management of surgical disorders of the thyroid gland. Aust. NZ J urg. 1996; 66: Wells A Jr, Gunnells JC, helburne JD et al. Transplantation of the parathyroid glands in man: clinical indications and results. urgery 1975; 78: Gauger PG, Reeve T, Wilkinson M, Delbridge LW. Routine parathyroid autotransplantation during total thyroidectomy: the influence of technique. Eur. J. urg. 2000; 166: Lo CY. Parathyroid transplantation during thyroidectomy. ANZ J. urg. 2002; 72: Zedenius J, Wadstrom C, Delbridge L. Routine autotransplantation of at least one parathyroid gland during total thyroidectomy may reduce permanent hypoparathyroidism to zero. Aust. NZ J. urg. 1999; 69:

11 30. Reeve T, Delbridge L, Cohen A, Crummer P. Total thyroidectomy: the preferred option for multinodular goitre. Ann. urg. 1987; 206: Barakate M, Agarwal G, Reeve T, Barraclough BH, Robinson BG, Delbridge L. Total thyroidectomy is now the preferred option for the surgical management of Graves disease. ANZ J. urg. 2002; 72: Reeve T, Delbridge L, Crummer P. Total thyroidectomy in the management of differentiated thyroid cancer. Aust. NZ J. urg. 1986; 56: Reeve T, Delbridge L., Hobsley M (ed.) Current urgical Practice. London: Edward Arnold and ons, 1989; Wadstrom C, Zedenius J, Guinea A, Reeve T, Delbridge L. Multinodular goitre presenting as a clinical single nodule how effective is hemithyroidectomy? Aust. NZ J. urg. 1999; 69: Clark OH. Papillary thyroid carcinoma: rationale for total thyroidectomy. In: Clark OH, Duh QY (eds). Textbook of Endocrine urgery. Philadelphia: W. B. aunders, 2000; DELBRIDGE 36. Delbridge L, Parkyn R, Philips J, Barraclough B, Robinson BG. Minimally invasive follicular thyroid carcinoma completion thyroidectomy or not? ANZ J. urg. 2002; 72: Reeve T, Delbridge L, Curtin A et al. Can total thyroidectomy be performed as safely by general surgeons in provincial centres as by surgeons in specialised endocrine surgical units. Arch. urg. 1994; 129: Martin L, Delbridge L, Martin J, Crummer P, Poole AG, Reeve T. Trainee surgery: is there a cost? Aust. NZ J. urg. 1989; 59: Delbridge L, Guinea AI, Reeve T. Total thyroidectomy for bilateral benign multinodular goiter: effect of changing practice. Arch. urg. 1999; 134: Wheeler MH. Total thyroidectomy for benign thyroid disease [Editorial commentary]. Lancet 1998; 351: Miccoli P, Elisei R, Materazzi G, Capezzone M, Galleri D, Pacini F, Berti P, Pinchera A. Minimally invasive video-assisted thyroidectomy for papillary carcinoma: a prospective study of its completeness. urgery 2002; 132: Duh QY. Recent advances in minimally invasive endocrine surgery. Asian J. urg. 2003; 26: ackett WR, Barraclough BH, idhu, Reeve T, Delbridge LW. Minimal access thyroid surgery (MAT) is it feasible, is it appropriate? ANZ J. urg. 2002; 72:

12

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır.

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. GİRİŞ: Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. Foliküler adenomlar iyi sınırlı tek lezyon şeklinde olup, genellikle adenomu normal tiroid dokusundan ayıran kapsülleri vardır. Sıklıkla

Detaylı

Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım. Dr.

Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım. Dr. Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım Dr. Alper CEYLAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Tiroid

Detaylı

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL - Rutine giren tiroid incelemeleri Yüksek rezolüsyonlu ultrasonografi - Tiroid nodülü sıklığı -Yaklaşım Algoritmaları

Detaylı

Endemik Bölgede Tiroidin Benign Hastalıklarında Total Tiroidektomi, 208 Hastanın Retrospektif Analizi

Endemik Bölgede Tiroidin Benign Hastalıklarında Total Tiroidektomi, 208 Hastanın Retrospektif Analizi Van Tıp Dergisi: 20(3): 125-129, 2013 Klinik Çalışma Endemik Bölgede Tiroidin Benign Hastalıklarında Total Tiroidektomi, 208 Hastanın Retrospektif Analizi Öztekin Çıkman *, Faruk Özkul *, Muhammet Kasım

Detaylı

TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08

TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08 TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08 Tiroid bezi boyun ön tarafında yerleşmiş olup, nefes, yemek borusu ve ana damarlarla yakın komşuluk gösterir. Kelebek şeklinde olup

Detaylı

MİNİMAL İNVAZİV TİROİD VE PARATİROİD CERRAHİSİ DOÇ DR SEDAT ÇAĞLI ERCİYES ÜNİ. TIP FAKÜLTESİ KBB VE BBC AD

MİNİMAL İNVAZİV TİROİD VE PARATİROİD CERRAHİSİ DOÇ DR SEDAT ÇAĞLI ERCİYES ÜNİ. TIP FAKÜLTESİ KBB VE BBC AD MİNİMAL İNVAZİV TİROİD VE PARATİROİD CERRAHİSİ DOÇ DR SEDAT ÇAĞLI ERCİYES ÜNİ. TIP FAKÜLTESİ KBB VE BBC AD TARİHÇE İlk başarılı Tiroidektomi: Ebu El-Kasım Ez-Zahravi Abulcasis (936-1013) Kitap El-Tasrif

Detaylı

Selim tiroid hastalıklarının cerrahi tedavisinde subtotal ve total tiroidektominin erken ve geç dönem sonuçlarının karşılaştırılması

Selim tiroid hastalıklarının cerrahi tedavisinde subtotal ve total tiroidektominin erken ve geç dönem sonuçlarının karşılaştırılması Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB2013470206 Selim tiroid hastalıklarının cerrahi tedavisinde subtotal ve total tiroidektominin erken ve geç dönem sonuçlarının karşılaştırılması Kemal Arslan 1,

Detaylı

Hemitiroidektominin Kan Kalsiyum Düzeyine Etkisi

Hemitiroidektominin Kan Kalsiyum Düzeyine Etkisi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 31 (2) 107-111, 2005 ORİJİNAL YAZI Hemitiroidektominin Kan Kalsiyum Düzeyine Etkisi Türkay KIRDAK, Nusret KORUN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi

Detaylı

T RO D KANSER NDE CERRAH TEDAV

T RO D KANSER NDE CERRAH TEDAV Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Tiroid Hastal klar Sempozyumu 15 Ekim 1999, stanbul, s. 79-83 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi

Detaylı

TİROİD CERRAHİSİ. Dr. Ömer USLUKAYA

TİROİD CERRAHİSİ. Dr. Ömer USLUKAYA TİROİD CERRAHİSİ Dr. Ömer USLUKAYA CERRAHİ KİME NE ZAMAN? NASIL CERRAHİ - KİME? Malignite veya şüphesi GUATR Medikal tedaviye dirençli hipertroidi Bası Kozmetik sorun Retrosternal yerleşim AMAÇ Ötirodizim

Detaylı

DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ

DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ RİSK GRUPLARINA GÖRE TEDAVİ-TAKİP Dr.Nuri ÇAKIR Gazi Ü Tıp Fak Endokrinoloji ve Metabolizma B.D 35.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma HastalıklarıKongresi 15-19 Mayıs 2013-Antalya

Detaylı

Benign tiroid hastalığında ameliyat yöntemleri ve komplikasyonların incelenmesi: Tiroidektomi ve komplikasyonları

Benign tiroid hastalığında ameliyat yöntemleri ve komplikasyonların incelenmesi: Tiroidektomi ve komplikasyonları Ulusal Cerrahi Dergisi 2010; 26(3): 141-145 ARAŞTIRMA YAZISI DOI: 10.5097/1300-0705.UCD.525-10.01 Benign tiroid hastalığında ameliyat yöntemleri ve komplikasyonların incelenmesi: Tiroidektomi ve komplikasyonları

Detaylı

Tiroid Operasyonlarından Sonra Görülen Komplikasyonlar

Tiroid Operasyonlarından Sonra Görülen Komplikasyonlar Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 5: 1-6 Ocak 2004 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tiroid Operasyonlarından Sonra Görülen Komplikasyonlar Complications After Thyroid Operations Dilek TOPRAK

Detaylı

Tamamlayıcı Tiroidektomi ve Total Tiroidektomi Komplikasyonlarının Karşılaştırılması. Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK

Tamamlayıcı Tiroidektomi ve Total Tiroidektomi Komplikasyonlarının Karşılaştırılması. Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK Tamamlayıcı Tiroidektomi ve Total Tiroidektomi Komplikasyonlarının Karşılaştırılması Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK Diferansiye tiroid kanserlerinde cerrahi, tedavinin en önemli basamağıdır, daha sonra adjuvan

Detaylı

NODULER GUATR DA CERRAHİNİN GENİŞLİĞİ. Dr. Serkan SARI SB İstanbul EAH

NODULER GUATR DA CERRAHİNİN GENİŞLİĞİ. Dr. Serkan SARI SB İstanbul EAH NODULER GUATR DA CERRAHİNİN GENİŞLİĞİ Dr. Serkan SARI SB İstanbul EAH TİROİDDE NODUL CERRAHİ ENDİKASYON TİROİD NODÜLLERİNİN KLİNİK ÖNEMİ YAŞ CİNSİYET RADYASYONA MARUZ KALMA ÖYKÜSÜ AİLE ÖYKÜSÜ VE DİĞER

Detaylı

Tamamlayıcı tiroidektomide gamma prob kullanımıyla ilgili başlangıç deneyimlerimiz

Tamamlayıcı tiroidektomide gamma prob kullanımıyla ilgili başlangıç deneyimlerimiz Gaziantep Tıp Dergisi Gaziantep Medical Journal Araştırma Makalesi Research Article Tamamlayıcı tiroidektomide gamma prob kullanımıyla ilgili başlangıç deneyimlerimiz Our initial experiences related to

Detaylı

HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ

HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Tiroit nodülleri toplumda sık görülen patolojilerdir.

Detaylı

Yasemin Giles* (Senyurek), Fatih Tunca*, Harika Boztepe**, Faruk Alagöl**, Tarık Terzioglu*, MD, Serdar Tezelman*

Yasemin Giles* (Senyurek), Fatih Tunca*, Harika Boztepe**, Faruk Alagöl**, Tarık Terzioglu*, MD, Serdar Tezelman* PRİMER OLARAK SANTRAL LENF DİSEKSİYONU YAPILMAMIŞ OLAN PAPİLLER TİROİD KANSERLİ HASTALARDA UZUN DÖNEM SONUÇLAR: RUTİN DİSEKSİYONDAN BEKLENEN İYİLEŞME Yasemin Giles* (Senyurek), Fatih Tunca*, Harika Boztepe**,

Detaylı

Tiroid cerrahisinin sonuçları ve komplikasyonları-yalçın

Tiroid cerrahisinin sonuçları ve komplikasyonları-yalçın Tiroid cerrahisinin sonuçları ve komplikasyonları: 330 vakalık kişisel seri Ercan Yalçın Borçka Devlet Hastanesi, Artvin Amaç: Bu çalışmada, 330 ameliyatı sonrası ortaya çıkan komplikasyon oranlarını ilan

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi

Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi Deomed Medikal Yay nc l k Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi Editör / Prof. Dr. Murat Toprak 37 Yazar kat l m yla 16.5 x 23.5 cm, XII+240 Sayfa 44 Resim, 29 fiekil, 30 Tablo ISBN 978-975-8882-37-3 Türk Kulak

Detaylı

Basit Guatr. Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER

Basit Guatr. Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER Basit Guatr Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER Amaç Basit (nontoksik) diffüz ve nodüler guatrı öğrenmek, tanı ve takip prensiplerini irdelemek. Öğrenim hedefleri 1.Tanım 2.Epidemiyoloji 3.Etiyoloji ve patogenez

Detaylı

Tiroid Patolojisi Slayt Semineri

Tiroid Patolojisi Slayt Semineri Tiroid Patolojisi Slayt Semineri PROF. DR. SUNA ERKıLıÇ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESI PATOLOJI AD 25. Ulusal Patoloji Kongresi Bursa 14-17 Ekim 2015 OLGU 2 OLGU 1 OLGU 3 OLGU 1 OLGU 2 OLGU 3 OLGU

Detaylı

Paratiroid bez cerrahisi. Prof. Dr. Ercihan Güney Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB-BBC Anabilim Dalı

Paratiroid bez cerrahisi. Prof. Dr. Ercihan Güney Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB-BBC Anabilim Dalı Paratiroid bez cerrahisi Prof. Dr. Ercihan Güney Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB-BBC Anabilim Dalı Normal olarak her biri 5-7 mm boyunda (2x4x6 mm) 30-50 mg ağırlığında olmak üzere 4 paratiroid

Detaylı

LARİNKS SKUAMÖZ HÜCRELİ KANSERİ PAPİLLER TİROİD KANSERİ BİRLİKTELİĞİ VE TEDAVİ YAKLAŞIMI

LARİNKS SKUAMÖZ HÜCRELİ KANSERİ PAPİLLER TİROİD KANSERİ BİRLİKTELİĞİ VE TEDAVİ YAKLAŞIMI KLİNİK ÇALIŞMA LARİNKS SKUAMÖZ HÜCRELİ KANSERİ PAPİLLER TİROİD KANSERİ BİRLİKTELİĞİ VE TEDAVİ YAKLAŞIMI Dr. Nilda SÜSLÜ 1, Dr. Ali Şefik HOŞAL 1, Dr. Yeşim Gaye GÜLER TEZEL 2 1 Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ. Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM

AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ. Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM Tanım Az diferansiye tiroid karsinomları, iyi diferansiye ve anaplastik

Detaylı

Doç Dr Sedat ÇAĞLI Doç Dr İmdat YÜCE Prof Dr. ErcihanGÜNEY Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç Dr Sedat ÇAĞLI Doç Dr İmdat YÜCE Prof Dr. ErcihanGÜNEY Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Doç Dr Sedat ÇAĞLI Doç Dr İmdat YÜCE Prof Dr. ErcihanGÜNEY Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi GENEL BİLGİLER Tiroid bez posteriorunda lokalize Çoğunlukla 4 paratiroid bez vardır 4 den fazla % 13, 3 bez

Detaylı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Genel olarak; Tümör hacmi arttıkça Evre ilerledikçe Kombine

Detaylı

AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert

AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert AMELİYAT SONRASI TAKİP n Ameliyat sonrası evreleme; - TNM sınıflaması kullanılmakla beraber eksiklikleri var; post-op kalsitonin- CEA ölçümü, CEA

Detaylı

Santral Disseksiyon. Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Santral Disseksiyon. Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği 7. Endokrin Cerrahi Kongresi Antalya,2015 Profilaktik Santral Disseksiyon; Preoperatif

Detaylı

Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ

Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ PHPT de Cerrahi Tedavi Endikasyonları; Semptomatik tüm hastalar; Nefrolithiazis, nefrokalsinozis,

Detaylı

Tiroidektomi Komplikasyonlarında Hukuki Sorumluluk. Dr. Ali Rıza Tümer

Tiroidektomi Komplikasyonlarında Hukuki Sorumluluk. Dr. Ali Rıza Tümer Tiroidektomi Komplikasyonlarında Hukuki Sorumluluk Dr. Ali Rıza Tümer Sizin Komplikasyon Tanımınız Nedir, Lütfen Yazınız!!! Komplikasyon nedir? PubMed de Aranan Kelime Komplikasyon Cerrahi komplikasyon

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği, 2 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Cerrahi Kliniği, İstanbul

Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği, 2 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Cerrahi Kliniği, İstanbul Araştırmalar / Researches Dominant Nodül Çapına Göre Tedavi Edilen Benign Nodüler Tiroid Hastalıklarında İnsidental Tiroid Karsinom Sıklığı Aysun Şimşek Çelik 1, Deniz Güzey 1, Fatih Çelebi 1, Atilla Çelik

Detaylı

Postoperatif Hipokalsemi Tedavisi. Dr.Hakan KULAÇOĞLU

Postoperatif Hipokalsemi Tedavisi. Dr.Hakan KULAÇOĞLU Postoperatif Hipokalsemi Tedavisi Dr.Hakan KULAÇOĞLU Postoperatif Hipokalsemi Tanım Sorunun büyüklüğü: Sıklık Peroperatif önlemler Postoperatif proaktivite Replasman tedavisi 2 Tanım Yetersiz parathormon

Detaylı

TİROİD NODÜLLERİNDE BENİN MALİN AYRIMI: On yıllık deneyimimiz i

TİROİD NODÜLLERİNDE BENİN MALİN AYRIMI: On yıllık deneyimimiz i Tepecik Eğit Hast Derg 2011; 21 (3): 113-8 113 KLİNİK ARAŞTIRMA TİROİD NODÜLLERİNDE BENİN MALİN AYRIMI: On yıllık deneyimimiz i THE DISTINCTION OF BENIGN AND MALIGNANT THYROID NODULES: Ten years of our

Detaylı

Tiroid Cerrahisinde Nöromonitorizasyonun Rekürren Laringeal Sinir Hasarı Oranına Etkisi

Tiroid Cerrahisinde Nöromonitorizasyonun Rekürren Laringeal Sinir Hasarı Oranına Etkisi Tiroid Cerrahisinde Nöromonitorizasyonun Rekürren Laringeal Sinir Hasarı Oranına Etkisi *Necati Şentürk, *Koray Öcal, *Ahmet Dağ, **İlter Helvacı, **Tamer Akça * M.E.Ü.T.F. Genel Cerrahi A.D. ** M.E.Ü.T.F.

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer

Detaylı

/İstanbul. Prof. Dr. Semih BASKAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

/İstanbul. Prof. Dr. Semih BASKAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih BASKAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Tarih Öncesi Çağlar M.Ö. 2700 lü yıllarda Çin de tiroid bezinin büyümesi goitre olarak tanımlanmış ve

Detaylı

MEMENİN PAGET HASTALIĞI. Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi

MEMENİN PAGET HASTALIĞI. Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi MEMENİN PAGET HASTALIĞI Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi Meme başındaki eritamatöz ve ekzamatöz değişiklikler ilk kez 1856 da Velpeau tarafından tariflenmiştir. 1874 de ilk kez Sir James

Detaylı

Multipl Endokrin Neoplaziler. Dr. Tuba T. Duman-2012

Multipl Endokrin Neoplaziler. Dr. Tuba T. Duman-2012 Multipl Endokrin Neoplaziler Dr. Tuba T. Duman-2012 Multipl Endokrin Neoplaziler Klinik gözlemlerle, endokrin bezleri içeren neoplastik sendromlar tanımlanmıştır. Paratiroid, hipofiz, adrenal,tiroid ve

Detaylı

Robotik Cerrahi? Laparoskopi?

Robotik Cerrahi? Laparoskopi? Robotik Cerrahi? Laparoskopi? Dr. Korhan Taviloğlu Genel Cerrahi Profesörü Şişli ve Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi www.taviloglu.com www.robotcerrahisi.com www.genelcerrah.com www.drtaviloglu.tv

Detaylı

TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER

TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Dr Ahmet DEMİRKAYA 21 Eylül 11 Çarşamba C6-T4 arasında uzanan trakea infrakrokoid seviyeden karinaya kadar

Detaylı

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Dr. Lütfi Eroğlu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Anabilim Dalı Mastektomi ile ilgili ameliyatların tarihsel süreci

Detaylı

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu 29 yaşında erkek aktif şikayeti yok Dış merkezde yapılan üriner sistem ultrasonografisinde insidental olarak sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması üzerine hasta polikliniğimize

Detaylı

Ulusal Cerrahi Dergisi

Ulusal Cerrahi Dergisi YIL//2007 CÝLT//23 SAYI//3 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL ISSN 1300-0705 s. 87-91 ARAŞTIRMA YAZISI Ulusal Cerrahi Dergisi Turkish Journal of Surgery Multinodüler guatr nedeniyle ameliyat edilen hastalarda insidental

Detaylı

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Dev Krukenberg tümörlü Mide Kanserli hastada Sitoredüktif

Detaylı

Araştırma Original Article. Endokrinolojide Diyalog 2015, 12(1): 1-8

Araştırma Original Article. Endokrinolojide Diyalog 2015, 12(1): 1-8 Endokrinolojide Diyalog 2015, 12(1): 1-8 Araştırma Original Article Tiroid bezi hastalıkları cerrahisi multidisipliner yönetimi: beş yıllık analiz ile Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

OLGULARLA HİPOKALSEMİ YÖNETİMİ. Dr. İbrahim Şahin İnönü Üniversitesi, Endokrinoloji ve Metab. BD..

OLGULARLA HİPOKALSEMİ YÖNETİMİ. Dr. İbrahim Şahin İnönü Üniversitesi, Endokrinoloji ve Metab. BD.. OLGULARLA HİPOKALSEMİ YÖNETİMİ Dr. İbrahim Şahin İnönü Üniversitesi, Endokrinoloji ve Metab. BD.. HİPOKALSEMİ Albumin düzeyleri normalken serum kalsiyum değerinin normal sınırların altına düşmesi durumudur.

Detaylı

Bülent Çitgez, Gürkan Yetkin, Esin Kabul Gürbulak, İsmail Akgün, Hamdi Özşahin, Mehmet Uludağ

Bülent Çitgez, Gürkan Yetkin, Esin Kabul Gürbulak, İsmail Akgün, Hamdi Özşahin, Mehmet Uludağ ARAŞTIRMA Original Article Reoperatif tiroid cerrahisinde intraoperatif sinir monitörizasyonu: İlk sonuçlarımız Intraoperative neural monitoring in reoperative thyroid surgery: preliminary results Bülent

Detaylı

Servikal Preinvazif Lezyonlarda Tedavi Sonrası Takip. Dr. Murat DEDE GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Servikal Preinvazif Lezyonlarda Tedavi Sonrası Takip. Dr. Murat DEDE GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Servikal Preinvazif Lezyonlarda Tedavi Sonrası Takip Dr. Murat DEDE GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Servikal Sitolojik Terminoloji Neden Takip Edelim? Hastalığın invazif serviks kanserine ilerleme

Detaylı

TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM

TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM NE YAKLAŞIM Prof. Dr. Sibel Güldiken TÜTF, İç Hastalıkları AD, Endokrinoloji BD PREVALANSI Palpasyon ile %3-8 Otopsi serilerinde %50 US ile incelemelerde %30-70 Yaş ilerledikçe sıklık artmakta Kadınlarda

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI DÖNEM-V DERS PROGRAMI TEORİK DERSLER: 1- Toraksın cerrahi anatomisi (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 2- Göğüs cerrahisinde invaziv tanı yöntemleri (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 3- VATS (Video yardımlı torakoskopik

Detaylı

Diferansiye Tiroid Kanserli Hastalarda Skorlama Sistemlerinin Lokal Nüksü Öngörü Değeri

Diferansiye Tiroid Kanserli Hastalarda Skorlama Sistemlerinin Lokal Nüksü Öngörü Değeri ARAŞTIRMA/ORIGINAL ARTICLE Gülhane Tıp Derg 2014;56: 138142 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2014 doi: 10.5455/gulhane.44034 Diferansiye Tiroid Kanserli Hastalarda Skorlama Sistemlerinin Lokal Nüksü Öngörü

Detaylı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Meme kanserli hastalarda ana prognostik faktörler: Primer tümörün büyüklüğü

Detaylı

Tiroid Cerrahisi Sonrası Tetani

Tiroid Cerrahisi Sonrası Tetani Yusuf Akif AKGÜN ve ark. TĐROĐD CERRAHĐSĐ SONRASI TETANĐ Tiroid Cerrahisi Sonrası Tetani TETANY AFTER THYROID SURGERY ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA / ORIGINAL RESEARCH. Dr. Yusuf Akif AKGÜN, a Dr. Ali Ulvi ÖNGÖREN,

Detaylı

BAŞ-BOYUN LENF NODLARI

BAŞ-BOYUN LENF NODLARI BAŞ-BOYUN LENF NODLARI Dr. Yusuf Öner GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ A.D. ANKARA LENFATİK SİSTEM Lenfatik sistem farklı bölgelerdeki lenf nodlarından geçerek, lenf sıvısını venöz sisteme taşıyan

Detaylı

Tiroid Kanserlerinde Boyun Diseksiyonu

Tiroid Kanserlerinde Boyun Diseksiyonu doi:10.5222/otd.supp1.2012.035 Tiroid Kanserlerinde Boyun Diseksiyonu Güler Berkiten, Ayça Tazegül, Güven Yıldırım, Yavuz Uyar S.B. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği ÖZET Tiroid kanserlerinin

Detaylı

Dr. Mert Altınel Türkiye Yüksek İhtisas EA Hastanesi ÜST ÜRİNER SİSTEM ÜROTELYAL KARSİNOMUNDA LAPAROSKOPIK TEDAVİ

Dr. Mert Altınel Türkiye Yüksek İhtisas EA Hastanesi ÜST ÜRİNER SİSTEM ÜROTELYAL KARSİNOMUNDA LAPAROSKOPIK TEDAVİ Dr. Mert Altınel Türkiye Yüksek İhtisas EA Hastanesi ÜST ÜRİNER SİSTEM ÜROTELYAL KARSİNOMUNDA LAPAROSKOPIK TEDAVİ ÜST ÜRINER SISTEM ÜROTELYAL KARSINOMU Tüm renal tümörlerin %4-%9 u Tüm ürotelyal tümörlerin

Detaylı

Vural Soyer1, Barış Sarıcı1, Abuzer Dirican1, Bülent Ünal1. Abstract

Vural Soyer1, Barış Sarıcı1, Abuzer Dirican1, Bülent Ünal1. Abstract Hipertiroidi ile Birlikte Seyreden Agresif Tiroid Papiller Kanseri: Olgu Sunumu Aggressive Papillary Thyroid Cancer With Hyperthyroidism : A Case Report Genel Cerrahi Başvuru: 01.08.2014 Kabul: 10.09.2014

Detaylı

Selim tiroid hastalıklarında total tiroidektomi

Selim tiroid hastalıklarında total tiroidektomi BEHBUT CEVANŞİR KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI.. VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2009;19(6):299-303 Klinik Çalışma / Original Article 299 Selim tiroid hastalıklarında total

Detaylı

Erkekte, gebelikte, daha önce meme veya aksiller cerrahi uygulananlarda aksillaya yaklaşım

Erkekte, gebelikte, daha önce meme veya aksiller cerrahi uygulananlarda aksillaya yaklaşım Erkekte, gebelikte, daha önce meme veya aksiller cerrahi uygulananlarda aksillaya yaklaşım Doç.Dr.Mehmet Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi SLN ilk olarak Cabanas tarafından 1977 de penil kanserler

Detaylı

İstenmeyen Sonuçlar Gelişmesi Nedeniyle Dava Konusu Olan Tiroidektomi Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi

İstenmeyen Sonuçlar Gelişmesi Nedeniyle Dava Konusu Olan Tiroidektomi Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA İstenmeyen Sonuçlar Gelişmesi Nedeniyle Dava Konusu Olan Tiroidektomi Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi Prof.Dr. Zerrin ERKOL, a,b Uz.Dr. Ayşegül ERTAN, b Prof.Dr. Can GÖKDOĞAN,

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi Dr. Öztuğ Adsan Radikal Sistektomi Radikal sistektomi pelvik lenfadenektomi ile birlikte kasa invaze ve

Detaylı

Radikal Prostatektomi. Üroonkoloji Derneği. Prof.Dr.Bülent Soyupak. 2005 Diyarbakır

Radikal Prostatektomi. Üroonkoloji Derneği. Prof.Dr.Bülent Soyupak. 2005 Diyarbakır Radikal Prostatektomi Prof.Dr.Bülent Soyupak 2005 Diyarbakır Tarihçe İlk perineal radikal prostatektomi: 1867, Theodore Billroth Standardize perineal yaklaşım: 1900-1904, Hugh Hampton Young Retropubik

Detaylı

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA DÖNEM -GENEL CERRAHİ ( CTB 0). HAFTA -9 EYLÜL 0 Prof.Dr.Hasan Kaplan.00 Küçük Cerrahi Girişimler ( Minor surgical interventions) Prof.Dr.Hasan Kaplan Akut Karın (Acute abdomen) Akut pankreatit (Acute pancreatitit)

Detaylı

Tiroid Cerrahisi Deneyimlerimiz

Tiroid Cerrahisi Deneyimlerimiz KBB ve BBC Dergisi 17 (3):96-100, 2009 Tiroid Cerrahisi Deneyimlerimiz Our Experiences in Thyroid Surgery Dr. Sündüs ASLAN, Dr. Cem ÖZER, Dr. Alper Nabi ERKAN, Dr. Fatma ÇAYLAKLI, Dr. Volkan AKDOĞAN, Dr.

Detaylı

DEKTOMİ (MIRP) & EKSPLORASYONU (MITBE) ILAŞTIRILMASI

DEKTOMİ (MIRP) & EKSPLORASYONU (MITBE) ILAŞTIRILMASI PRİMER HİPERPARATH PERPARATİROİDİZMİN N CERRAHİ TEDAVİSİNDE İNTRAOPERATİF qpth ÖLÇÜMÜ YARDIMIYLA MİNİMAL MAL İNVAZİV V RADYOGUIDED PARATROİDEKTOM DEKTOMİ (MIRP) & MİNİMAL MAL İNVAZİV V TEK BEZ EKSPLORASYONU

Detaylı

Ameliyat Öncesi Tanı / Nodüler Hastalıkta Kalsitonin Yeri

Ameliyat Öncesi Tanı / Nodüler Hastalıkta Kalsitonin Yeri Ameliyat Öncesi Tanı / Nodüler Hastalıkta Kalsitonin Yeri Dr. M. Umit UGURLU Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad. Meme ve Endokrin Cerrahi Ünitesi Tiroid kanserleri tüm kanser vakalarının

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

Tiroid Cerrahisi Sonrası Hipokalsemi Gelişimini Etkileyen Faktörler

Tiroid Cerrahisi Sonrası Hipokalsemi Gelişimini Etkileyen Faktörler Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB.20140810100328 Tiroid Cerrahisi Sonrası Hipokalsemi Gelişimini Etkileyen Faktörler Mehmet Uludağ 1, Evren Besler 1, Nurcihan Aygün 1, Bülent Çitgez 1, Mehmet

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

DİFFERANSİYE TİROİD KANSERLİ OLGULARDA REZİDÜ DOKU VE DOZUN ABLASYON BAŞARISINA ETKİSİ

DİFFERANSİYE TİROİD KANSERLİ OLGULARDA REZİDÜ DOKU VE DOZUN ABLASYON BAŞARISINA ETKİSİ ANKARA TIP MECMUASI (THE JOURNAL OF THE FACULTY OF MEDICINE) Vol. 47 : 663-670, 1994 DİFFERANSİYE TİROİD KANSERLİ OLGULARDA REZİDÜ DOKU VE DOZUN ABLASYON BAŞARISINA ETKİSİ Elçin Özalp* Hülya Yağcıoğlu*

Detaylı

PAPİLLER TİROİD KARSİNOMLU OLGULARIMIZDA BRAF(V600E) GEN MUTASYON ANALİZİ. Klinik ve patolojik özellikler

PAPİLLER TİROİD KARSİNOMLU OLGULARIMIZDA BRAF(V600E) GEN MUTASYON ANALİZİ. Klinik ve patolojik özellikler PAPİLLER TİROİD KARSİNOMLU OLGULARIMIZDA BRAF(V600E) GEN MUTASYON ANALİZİ Klinik ve patolojik özellikler Neslihan KURTULMUŞ,, Mete DÜREN, D Serdar GİRAY, G Ümit İNCE, Önder PEKER, Özlem AYDIN, M.Cengiz

Detaylı

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği Dr. A. Nimet Karadayı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği MEME TÜMÖRLERİNDE PATOLOJİ RAPORLARINDA STANDARDİZASYON Amaç, hasta

Detaylı

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Kısa Kitaplar, Sunumlar.. Almanların yemek kitabı Amerikalıların tarihi Onkologların

Detaylı

MİNİMAL İNVAZİV JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERNEĞİ EĞİTİM PROGRAMLARI 2015-2016

MİNİMAL İNVAZİV JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERNEĞİ EĞİTİM PROGRAMLARI 2015-2016 www.gynoncomis.org www.gynoncomis.org Değerli Meslektaşlarım, Endoskopik cerrahinin, açık cerrahiye olan üstünlüğü bilinen bir gerçektir. Hem doktor hem de hastalar için çok sayıda avantajlar sağlamaktadır.

Detaylı

Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı

Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Editör Abdullah İrfan Taştepe Temmuz 2014 Copyright 2014 ISBN : 978-605-5121-12-9 Eser Editör : Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı : Abdullah

Detaylı

Larenks karsinomu nedeniyle boyun diseksiyonu yapılan olgularda rastlantısal tiroid karsinomu: Olgu sunumu

Larenks karsinomu nedeniyle boyun diseksiyonu yapılan olgularda rastlantısal tiroid karsinomu: Olgu sunumu BEHBUT CEVANŞİR KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI.. VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2011;21(4):215-219 Olgu Sunumu / Case Report doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.029 215 Larenks karsinomu

Detaylı

KONVANSİYONEL/ LİGASURE TİROİDEKTOMİ

KONVANSİYONEL/ LİGASURE TİROİDEKTOMİ KONVANSİYONEL/ LİGASURE TİROİDEKTOMİ Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği ELİF ÇOLAK, NURAYDIN ÖZLEM, METİN KEMENT, SADIK KEŞMER Gelişen teknoloji ligasure (LG) yada ultracision gibi

Detaylı

Timus; ön mediyastende yerleşir, genellikle sağ ve sol lob olmak üzere iki lobdan

Timus; ön mediyastende yerleşir, genellikle sağ ve sol lob olmak üzere iki lobdan Mediyasten Hastalıkları ve Cerrahisi Editör: Prof. Dr. Akın Eraslan BALCI BÖLÜM 3 BÖLÜM 3 Timus Anatomisi 15 Timus Anatomisi Bekir Elma Timus; ön mediyastende yerleşir, genellikle sağ ve sol lob olmak

Detaylı

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Lauren Sınıflaması İntestinal tip Diffüz tip Dünya Sağlık

Detaylı

Evre III KHDAK nde Radyoterapi

Evre III KHDAK nde Radyoterapi Evre III KHDAK nde Radyoterapi Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. 20. UKK, 2013, Antalya Evre III Alt Grupları IIIA 0 : N2 tutulumu yok (T3N1, T4N0-1) IIIA 1 : Rezeksiyon spesimeninde

Detaylı

LOKOREJYONAL REKÜREN ve UZAK METASTAZ SONRASI SİSTEMİK TEDAVİ Dr.Mehmet Aliustaoğlu Lokal nüks: Aynı taraf göğüs duvarında hastalığın görülmesi Bölgesel nüks: Genellikle aksiler veya supraklivikular ve

Detaylı

Multinodüler guatr nedeniyle tiroidektomi uygulanan hastalarda insidental papiller tiroid. mikrokarsinom olgularımız ve tedavisi

Multinodüler guatr nedeniyle tiroidektomi uygulanan hastalarda insidental papiller tiroid. mikrokarsinom olgularımız ve tedavisi Araştırmalar / Researches Multinodüler guatr nedeniyle tiroidektomi uygulanan hastalarda insidental papiller tiroid mikrokarsinom olgularımız ve tedavisi Bülent Çitgez 1, Mehmet Uludağ 1, Gürkan Yetkin

Detaylı

ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI

ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI DERYA YAPAR, ÖZLEM AKDOĞAN, İBRAHİM DOĞAN, FATİH KARADAĞ, NURCAN BAYKAM AMAÇ Kateter ile ilişkili enfeksiyonlar,

Detaylı

Konya il merkezinde hizmet veren iki hastanenin tiroidektomi endikasyonlarının değerlendirilmesi *

Konya il merkezinde hizmet veren iki hastanenin tiroidektomi endikasyonlarının değerlendirilmesi * Araştırma: Konya il merkezinde hizmet veren iki hastanenin tiroidektomi endikasyonlarının değerlendirilmesi * Mehmet Ali Eryılmaz, Ömer Karahan, Kemal Arslan, Serden Ay, Barış Sevinç Konya Eğitim ve Araştırma

Detaylı

SINIRLI YÜZEY DEĞİŞTİRME BAŞARILI MI?

SINIRLI YÜZEY DEĞİŞTİRME BAŞARILI MI? SINIRLI YÜZEY DEĞİŞTİRME BAŞARILI MI? Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. tbeyzade@superonline.com Diz Osteoartriti Kıkırdak Lezyonları A la Carte

Detaylı

CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI

CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI Firuz Gachayev 1, İsmail Cem Sormaz 1, Yalın İşcan 1, Arzu Poyanlı 2, Fatih Tunca 1, Yasemin Giles

Detaylı

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dr. Koray TOPGÜL Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü/ SAMSUN 35 yaşında erkek hasta, İlk kez 2007

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

ADRENAL KİTLELERK TLELERİNDE DR. FATİH H TUNCA İSTANBUL TIP FAKÜLTES LTESİ GENEL CERRAHİ

ADRENAL KİTLELERK TLELERİNDE DR. FATİH H TUNCA İSTANBUL TIP FAKÜLTES LTESİ GENEL CERRAHİ ADRENAL KİTLELERK TLELERİNDE CERRAHİ YAKLAŞIM DR. FATİH H TUNCA İSTANBUL TIP FAKÜLTES LTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM M DALI İnsidans Otopsi serilerinde: asemptomatik selim adrenal neoplazi %2-20 20 İnsidental

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

Fibrilasyonun Cerrahi Tedavisi

Fibrilasyonun Cerrahi Tedavisi Atriyal Fibrilasyonun Cerrahi Tedavisi IGK Akademisi Toplantısı 10 Haziran 2011 Prof. Dr.Belhhan Akpınar Florence Nightingale Hastanesi Şişli-Istanbul AF ve Kardiyak Cerrahi girişimler Mitral cerrahisi

Detaylı

KOLOREKTAL POLİPLER. Prof. Dr. Mustafa Taşkın

KOLOREKTAL POLİPLER. Prof. Dr. Mustafa Taşkın KOLOREKTAL POLİPLER Prof. Dr. Mustafa Taşkın -Polip,mukozal örtülerden lümene doğru gelişen oluşumlara verilen genel isimdir. -Makroskopik ve radyolojik görünümü tanımlar. -Sindirim sisteminde en çok kolonda

Detaylı

İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır? İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır? Doç. Dr. Bülent Yılmaz İzmir Katip Çelebi Üni. Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Tepecik Eğitim Araş. Hast. Tüp Bebek Ünitesi 12. Zekai

Detaylı

MEMENĐN LENFATĐK ANATOMĐSĐ

MEMENĐN LENFATĐK ANATOMĐSĐ MEMENĐN LENFATĐK ANATOMĐSĐ Dr. N. Zafer Utkan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Meme Kanseri Sempozyumu Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 10 Mart 2010 Lenfatik Sistemin Genel

Detaylı

Nodüler Guatr da Klinik Yaklaşım Kime cerrahi? / Kime takip? Dr.Bülent ÇİTGEZ Şişli Hamidiye E@al EAH

Nodüler Guatr da Klinik Yaklaşım Kime cerrahi? / Kime takip? Dr.Bülent ÇİTGEZ Şişli Hamidiye E@al EAH Nodüler Guatr da Klinik Yaklaşım Kime cerrahi? / Kime takip? Dr.Bülent ÇİTGEZ Şişli Hamidiye E@al EAH Türkiye endemik guatr ülkesi olduğundan Hroid patolojisi sık izlenmektedir. Tiroid cerrahisi sık olarak

Detaylı