ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE"

Transkript

1 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:10-Sayı/No: 1 : (2009) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE DOKSORUBİSİN NEDENLİ SIÇAN HEPATOTOKSİSİTESİNE NİKOTİNAİIDİN (KORUYUCU) ETKİSİ Şule AYLA 1, Hüseyin OKTAR 1, Gamze TANRIVERDİ 1, Müjgan CENGİZ 2 Anıl Çağla ÖZKILIÇ 2, Günay CAN 3, Berke ÖZÜCER 4, Mediha ESER 1 Sibel DEMİRCİ 5, Şebnem BATUR 6 ÖZ Bu çalışmada, antineoplastik bir ajan olan doksorubisinin yol açtığı akut karaciğer hasarı ve bu hasara karşı nikotinamidin ne ölçüde koruma sağlayacağının histolojik ve biyokimyasal olarak araştırılması amçlanmıştır. Çalışmada 30 adet Wistar- Albino erkek sıçan, bir grup 6, diğer gruplar 8 er hayvandan oluşan 4 gruba ayrıldı. 1. gruba (kontrol); 7 gün serum fizyolojik, 2. gruba; 7 gün 200mg/kg/gün Nikotinamid (NAD), 3.gruba; tek doz 20mg/kg/gün Doksorubisin (Dox), 4.gruba; 7 gün Dox + NAD kombinasyonu intraperitoneal olarak verilmiştir. Deney sonunda, tüm deneklerin karaciğer örnekleri alınarak ışık ve elektron mikroskopisi ile incelendi, dokuda katalaz (CAT), glutatyon(gsh), glutatyon-s-tranferaz (GST), aktivitelerine bakılmıştır. Kontrol ve NAD grubu deneklerde normal yapıda karaciğer dokusu gözlenmiştir. Üçüncü grupta hepatosit kordonlarında düzensizleşme, sinüzoidlerde genişleme, portal sahalarda ise mononükleer iltihabi hücre infiltrasyonu görülmüştür. Dördüncü grupta morfolojik hasarın azaldığı, çoğu portal sahada mononükleer hücre infiltrasyonunun ortadan kalktığı gözlenmiştir. Antioksidan olarak kullandığımız NAD ın Dox hepatotoksisitesinin azalmasına yardımcı olduğu ve ileride yapılacak geniş kapsamlı çalışmalarla klinik uygulamalara katkıda bulunabileceği düşünülmüştür. Anahtar Kelimeler : Antineoplastik ajan, Antioksidan doksorubisin, Hepatotoksisite, Nikotinamid (PROTECTIVE) EFFECT OF NICOTINAMIDE ON DOXORUBICIN- INDUCED HEPATOTOXICITY IN RATS. ABSTRACT In this study, the (acute) doxorubicin- induced hepatocellular changes and protective effect of nicotinamide on this damage in rats were investigated. Thirty Wistar albino male rats were randomly assigned to four groups: group 1; %0.9 NaCl for 7 days, group 2; NAD 200mg/kg/day for 7 days, group 3; single dose injection of Dox (20mg/kg), group 4; Dox and Nad combination were administered intraperitoneally. At the end of the experiment, the livers were removed for light and electron microscopic examinations. Tissue activites of catalase, glutathione-s-transferase, glutathione 1, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji A.D, İstanbul. 2, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik A.D, İstanbul. 3, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı A.D, İstanbul. 4, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp, İstanbul. 5, İ. Ü Fen- Edebiyat Fakültesi, İstanbul. 6, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Avrasya Hospital, Patoloji, İstanbul. Bu çalışma İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi nde gerçekleşmiştir. İletişim adresi: Dr. Şule Ayla. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Fatih/ İstanbul. Tel: Fax: e-posta: Geliş: 29 Ağustos 2007; Düzeltme: 3 Aralık2007; Kabul: 15 Ağustos 2008

2 230 Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 10 (1) were determined. Control and NAD rats showed a normal liver tissue structure. Group 3 rats exhibited disorganization of the hepatocyte chords, dilatation of the sinusoids, and mononuclear cell infiltration in the portal areas. In the group 4 rats, there was a significant decrease in morphological damage, with disappearance of mononuclear cell infiltration in the portal areas. The results suggest that the use of antioxidants of NAD may help reduce Doxorubicin induced hepatotoxicity, thus contributing to clinical applications. Keywords: Antineoplastic agents, Antioxidant, doxorubicin, Hepatotoxicity, Nicotinamide. 1. GİRİŞ Doksorubisin Streptomyches peucetius un fermantasyonu ile elde edilen antrasiklin antibiyotiklerdendir (16). Tümör tedavisinde geniş spekturumlu bir ajan olması nedeniyle önemli olmakla beraber, organa toksik yan etkileri ilacın terapötik kullanımını kısıtlamaktadır (10). Doksorubisin nedenli toksisitede serbest radikallerin rolü olduğu gösterilmiştir (29). Doksorubisinin kimyasal yapısı oksidatif stresi artırarak serbest radikallerin oluşmasını ve hücre hasarına yol açmaktadır (30). Normal koşullarda, aerobik metabolizmanın ürettiği reaktif oksijen türleri sürekli olarak inhibe edilir. Bu işi, organizmada yer alan antioksidan savunma sistemleri gerçekleştirdiğinden patolojik bir durum gözlenmez. Serbest radikallerin oluşum hızı ile savunma sistemlerinin gücü arasındaki denge bozulmadığı sürece, organizma oluşan radikallerden etkilenmez. Bu denge, antioksidan sistemlerin aleyhine bozulduğu zaman, potansiyel bir hasar meydana gelir ki buna oksidatif stres adı verilir. Oksidatif hasar, DNA, lipid, protein ve karbonhidrat gibi tüm biyolojik moleküllerde ortaya çıkabilir. Bu radikal saldırısından, başta lipidler olmak üzere tüm biyolojik yapılar zarar görebilir (3,15,18). Doksorubisin serbest oksijen radikalleri ve antioksidanlar arasındaki dengesizlik nedenlerinden biridir (30). Oksidan ve antioksidan sistemlerdeki bu karmaşa doku hasarı ile sonuçlanır ki, bu da dokuda protein oksidasyonu ve lipid peroksidasyonu ile görülür (30). Lipid peroksidasyonu ile oluşan membran hasarı geri dönüşümsüzdür ama antioksidan reaksiyonlar ile sonlandırılabilir (3). Doksorubisine bağlı toksisitenin patogenezinde serbest radikal ve antioksidan enzimlerin rol oynadığına ait bulguların belirlenmesi, antioksidan tedavi denemelerini gündeme getirmiştir (28). Nikotinamid, B vitaminleri ailesinden niasinin iki temel formundan biridir. Niasinin diğer önemli formu ise nikotinik asittir. Nikotinamid ya da diğer bilinen adı ile niasinamid; aynı zamanda nikotinik asid amid, vitamin B3 ve de vitamin PP olarak da adlandırılır. Yapısal formülü ise C 6 H 6 N 2 O dur (25). Nikotinamid, organizmada pek çok biyolojik reaksiyonun gerçekleşmesi için kullanılan NAD ++ (nikotinamid adenin dinükleotid) ın majör metabolitidir. Enerji üretiminde, kolesterol ve steroid sentezinde, sinyal transdüksiyonunda ve genom bütünlüğünün sağlanmasında önemli görevleri olup, antioksidan, antiinflamatuar ve antikarsinojenik aktiviteye sahiptir. Antidiabetojenik bir ajan olarak kullanılabilir (20). İn vitro ve in vivo çalışmalarda antioksidan etkisinin, membranlarda süperoksit ve hidroksil radikallerini, lipid peroksidasyonunu ve protein oksidasyonunu inhibe ettiği bulunmuştur (6,7,25). Çalışmada, antioksidan bir madde olduğu bilinen nikotinamidin, kemoterapide kullanımına devam edilen doksorubisinin yol açtığı akut karaciğer hasarında koruyucu etkisininin var olup olmadığını görmeyi amaçladık. 2. GEREÇ VE YÖNTEM Çalışmamız, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında, Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma laboratuvarında gerçekleştirildi. Günlük içme suyu ve %21 ham protein içeren pelet yemlerle (Purina) beslenen, ağırlıkları gr arasında değişen üç aylık, 30 adet Wistar albino cinsi erkek sıçan (*) bir grup altı, diğer gruplar sekizer hayvandan oluşan dört gruba ayrıldı. 1. Grup (Kontrol, n=6): yedi gün süre ile her gün, %0,9 luk NaCl (Serum fizyolojik), intraperitoneal (i.p.) olarak; 2. Grup (Nikotinamid, n=8): yedi gün süre ile her gün, %0,9 luk NaCl içinde çözündürülmüş 200mg/kg NAD (Nikotinamid) (Sigma) i.p. olarak; 3. Grup (Doksorubisin, n=8): Deney başlangıcında tek doz 20mg/kg/gün Dox (Doksorubisin) (Adriablastina, Pharmacia) i.p olarak; 4. Grup (Doksorubisin + Nikotinamid, n=8): Deney başlangıcından bir gün önce 200mg/kg/gün dozunda NAD, deney başlangıcında tek doz 20mg/kg/gün Dox verilen hayvanlara yedi gün süre ile NAD aynı dozda i.p. olarak verildi.

3 Anadolu University Journal of Science and Technology, 10 (1) 231 Deney süresi sonunda hayvanlara sodyum pentobarbital (6,5 mg/kg) (Na pental İ.E. Ulagay) anestezisi altında alınan karaciğer dokularının bir kısmı ışık mikroskobu incelemeleri için % 10 luk formaldehit içerisinde fikse edilip parafin inklüzyonu yapıldıktan sonra bloklama işlemi gerçekleştirildi. Elde edilen bloklardan 5µm kalınlığında alınan kesitlere Hematoksilen+ Eosin (H+E) boyası uygulandı. Elektron mikroskobik incelemeler için; 1mm³ lük parçalar, Soransen in ph=7,4 lük fosfat tamponu ile hazırlanan %4 lük glutaraldehit ile 1 saat fikse edildi. Fosfat tamponunda 1 saat yıkanan parçalar, daha sonra Millioning tamponu ile tamponlanmış ph=7,2 olan %1 lik OsO4 ile 1 saat ikincil olarak fikse edildi. Yükselen alkol serilerinde suyu giderilen parçalar, araldit gömme ortamına alındı. Bu parçalardan Reichert UM2 ve UM3 ile Aº luk kesitler alındı. Bakır gridler üzerine alınan kesitlere uranil asetat ve Reynold un kurşun sitrat boyaları ile ikili boyama uygulandı. Bu kesitler Jeol marka elektron mikroskobu ile incelendi ve fotoğraflandı. Doku enzimlerini incelemek üzere alınan parçalar GSH, GST ve CAT düzeyleri çalışılmak üzere -70ºC de saklandı. Doku GSH aktivitesi Beutler ve arkadaşlarının (4), GST aktivitesi Habig ve arkadaşlarının (13), CAT aktivitesi ise Aebi nin (2) metodu ile tayin edildi. Tüm ölçümler spektrofotometri ile okundu.verilerin istatistiksel analizleri SPSS 10.0 paket programı kullanılarak yapıldı. Ölçüm değerleri homojen dağılım göstermediği için non-parametrik testlerle çalışıldı. Gruplar arası farkın anlamlılığını değerlendirmede Kruskal- Wallis Varyans analiz testi kullanıldı. Anlamlı bulunan varyans analiz sonuçları Mann-Whitney U testi ile sorgulandı. Anlamlılık sınırı p< 0,05 olarak kabul edildir. Çalışma için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Etik kurul onayı alınmıştır. 3. BULGULAR 3.1. Işık Mikroskobik Bulgular Kontrol ve NAD grubu sıçanlardan hazırlanan preperatlar H+E ile boyanıp incelendiğinde doğal görünümde karaciğer parankimi gözlendi. Hepatositler santral ven etrafında ışınsal hücre kordonları tarzında izlendi. Sinüzoidler ve sinüzoid duvarını döşeyen Kupffer hücreleri normal yapıda idi. Hepatosit çekirdekleri geniş, yuvarlak ve düzgün yüzeyliydi. Santral ven ve etrafında ise herhangi bir değişiklik gözlenmedi (Şekil 1A,B). Sadece Dox verilen grupta karaciğer parankimi genel yapısında bozukluklar gözlendi. Hepatositlerin oluşturduğu hepatosit kordonlarının düzensizleştiği, santral vene yakın sinüzoidlerde genişlemelerin olduğu görüldü. Hücreler arasında boyut farklılıklarının olduğu, bazı portal sahalarda mononükleer hücre infiltrasyonu gözlendi (Şekil 1C,D). Dox+NAD grubunda; Hepatosit kordon düzeninin büyük oranda korunduğu, sinüzoidlerdeki genişlemenin gerilediği, çoğu portal sahada mononükleer iltihabi hücre infiltrasyonunun belirgin olarak azaldığı gözlendi (Şekil 1E) Elektron Mikroskobik Bulgular Kontrol grubuna ait karaciğer kesitlerinde, hücreler poligonal şekilde olup, çekirdek yuvarlak ve düzgün yüzeyli olarak izlendi. Belirgin bir yada iki tane çekirdekcik görüldü. Sitoplazmalarında lamellar tarzdaki mitokondriye bol miktarda rastlandı. Bunların arasında nükleusa yakın yerleşimli ve yine lamellar tarzda olan granüllü endoplazma retikulumu (GER), glikojen granullerinin dağılımı normaldi. (Şekil 2A). Sadece NAD uygulanan grupta, kontrol grubuna yakın bulgular gözlendi (Şekil 2B ). Sadece Dox uygulanan grupta, çekirdek yuvarlak görünümlü olup genellikle düzgün yüzeyini kaybetmişti. Çekirdek membranında porların arttığı görüldü (Şekil 2C). Mitokondrilerde belirgin genişleme, krista ve matriks kaybı gözlendi. GER membranlarında genişlemeler mevcut olup, sitoplazma glikojen dağılımı düzensiz olarak izlendi. (Şekil 2D). Dox + NAD kombinasyon grubunda, elektron mikroskobik bulguların kontrol grubu ile paralellik gösterdiği gözlendi. Çekirdek yapısının korunduğu, GER yapılarının normale döndüğü izlendi (Şekil 2E ) Biyokimyasal Parametreler Doku GSH, GST ve CAT değerleri kontrol, NAD, Dox ve Dox + NAD gruplarında incelendi ve bu parametrelerin gruplar içindeki değerleri birbirleri ile kıyaslandı. GSH (Glutatyon), GST (Glutatyon S transferaz) ve CAT (Katalaz) değerleri kontrol grubuna göre incelendiğinde, Dox grubunda enzim değerinin anlamlı ölçüde azaldığı gözlendi (p< 0.05) (Tablo 1).

4 232 Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 10 (1) A B h SV SV s h s P.A. C D mnh s SV h E SV Şekil 1. (A) Kontrol grubu normal K.C. yapısı SV: Santral ven, s: sinüzoid, h: hepatosit H+E, x 40. (B) NAD grubu kontrol grubuna benzer görünüm H+E, x40. (C) Dox grubunda portal alanda mononükleer iltihabi hücre infiltrasyonu P.A: Portal alan, mnh: mononükleer hücre H+E, x40. (D) Dox grubunda santral ven çevresindeki hepatositlerde dejenerasyon, sinüzoidlerde genişleme H+E, x10. (E) Dox+NAD grubu kontrol grubuna yakın bir görünüm H+E, x10.

5 233 Anadolu University Journal of Science and Technology, 10 (1) A B GER N N Gl GER mit C D p mit mit GER N Gl E GER N mit Şekil 2. (A) Kontrol grubuna ait K.C. mikrografı normal hepatosit yapısı. N: Nukleus, m: mitokondri, G.E.R: Granüllü endoplazmik retikulum, G.l: Glikojen x5000 (B) NAD grubuna ait hepatosit mikrografı, kontrol grubuna benzer görünüm x (C) Dox grubuna ait hepatosit nüvesi düzgün membran yüzeyini kaybetmiş, porlar artmış. P:por x (D) Dox grubuna ait mikrograf mitokondri ve GER de genişleme x (E) Dox + NAD grubuna ait hepatosit mikrografı x10.00

6 234 Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 10 (1) Tablo 1. Grupların, Glutatyon (GSH), Glutatyon S transferaz (GST), Katalaz (CAT) enzim aktiviteleri (ortalama ± Standart Sapma) Gruplar GSH (µmol/mg protein) GST (µmol/ µg) CAT (µmol/µg ) Kontrol(n=6) 13,05 ± ,73 ± 0,17 62,33 ± 15,71 NAD(n=8) 3,99 ± 1,83 1,30 ± 0,32 19,72 ± 5,04 DOX(n=8) 1,11 ± 0,15 0,18 ± 0,09 10,98 ± 2,13 DOX+NAD(n=8) 2,52 ± 0,63 1,12 ± 0,12 20,01 ± 7,40 P Değerleri (p<0.05) Kontrol-NAD 0,002 0,002 0,002 Kontrol-DOX 0,002 0,002 0,002 Kontrol-NAD+DOX 0,002 0,002 0,002 4.TARTIŞMA Kalender ve arkadaşlarının 2005 yılında yaptığı bir çalışmada Dox un sıçanlarda yaptığı hepatotoksisite gösterilmiştir (14). Doksorubisine bağlı toksisitenin patogenezinde; serbest radikal oluşumunun, antioksidan enzimlerde azalmanın ve lipid peroksidasyonunda artmanın rol oynadığı düşünülmüştür (16,23,28). Patogenezde sorumlu tutulan serbest radikaller süperoksit, hidroksil radikalleri ve nitrik oksittir (NO). Serbest radikallerin indüklediği malondialdehit (MDA) gibi lipid peroksidasyon ürünlerinin de olaya katkısı olduğu gösterilmiştir (22,23). Doksorubisin, serbest radikal oluşumuna neden olması yanında; GSH-Px, GSH, CAT gibi antioksidan enzimleri azaltarak da toksisiteye neden olduğu gösterilmiştir (23). Bu maddelerin en önemli özelliği, zar yapısında bulunan lipidleri peroksidasyona karşı korumaktır. Bunu da peroksidasyon zincir reaksiyonlarını engelleyerek ve reaktif oksijen türlerini toplayarak yapmaktadır (9). Karaciğer toksik kimyasal maddelerin ve diğer materyallerin atılım ve detoksifikasyonunda önemli rolü olan bir organdır ve aynı zamanda toksinlerin ilk hedefidir (5,27). Eksojen yollarla vücuda alınan toksik maddelerin, organizmada metabolize edilememesi sonucu hücrelerde açığa çıkan serbest radikaller karaciğer hasarına neden olur (24). Yağmurca ve arkadaşlarının çalışmasında doksorubisinin neden olduğu karaciğerdeki doku hasarı biyokimyasal ve mikroskobik olarak değerlendirilmiş ve doksorubisin nedenli protein oksidasyonu ve lipid peroksidasyonu gösterilmiştir (30). Serbest radikal hasarı için en kritik bölgeyi plazma membranı oluşturur. Hücre dışı kompartmanlarda meydana gelen serbest radikaller, hücre içi kompartmanlarla reaksiyona girebilmek için plazma membranını geçmek zorundadırlar. Bu yüzden zararlı etkilerini ilk olarak membranlarda başlatırlar (25). Hücre membranındaki kolesterol ve yağ asitlerinin doymamış bağları, serbest radikaller ile kolayca etkileşirler ve peroksidasyon ürünlerini açığa çıkarırlar. Poliansature yağ asitlerinin (PUFA), bu oksidatif yıkılımı, lipid peroksidasyonu olarak adlandırılır (25). Yine aynı çalışmada Dox uygulanan grupların ışık mikroskobu bulgularında hepatosit dejenerasyonu ve parankim nekrozu gözlenmiş, neden olarak dokuda oluşan oksidatif strese bağlı, protein oksidasyonu ve lipid peroksidasyonu düşünülmüştür (30). Çalışmamızda Yağmurca ve arkadaşlarının bu bulgularına benzer bulgular saptandı. Işık mikroskobu bulgularımızda özellikle, santral ven çevresinde bulunan hepatositlerde dejenerasyon, hepatosit kordonlarında düzensizlik, sinüzoidlerde genişleme, portal alanda mononükleer hücre infiltrasyonu gözlemledik. Yine bizim bulgularımıza benzer olarak el-shazly ve arkadaşları (9) ile Guinee ve arkadaşlarının çalışmasında (12) cisplatin

7 Anadolu University Journal of Science and Technology, 10 (1) 235 kemoterapisinde hücre infiltrasyon sahalarının olduğu gözlenmiştir. El- Aziz ve arkadaşları 15mg/kg tek doz Dox uygulaması ile karaciğer dokusunda Dox un neden olduğu lipid peroksidasyonunu göstermiş ve bunun nedeninin artmış serbest radikal oluşumu ve antioksidan defans mekanizmasının bozulması olduğu hipotezini savunmuştur (1). Bizim çalışmamızda da bu bulgulara paralel olarak biyokimyasal sonuçlarımızda, Dox grubuna ait sıçan dokularının CAT, GST, GSH enzim analizleri kontrol grubuna göre anlamlı ölçüde azalma tespit edildi (p<0.05). Yine Yağmurca ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada da CAT ve SOD gibi antioksidan enzimlerin aktivitesinde azalma bulunmuştur (30). Deepa ve Varalakshmi (8), Dox grubundaki antioksidan enzimlerin değerlerinin hepatik lipid peroksidasyonu ile beraber kötüye gittiğini göstermişlerdir. Malarkodi ve arkadaşlarının Dox kullanarak oluşturdukları böbrek toksisitesinde de CAT, GSH, GST enzimlerinin kontrol grubuna göre anlamlı ölçüde azaldığı gösterilmiştir (p<0.05) (17). Saad ve arkadaşlarının bir çalışmasında, Dox uygulanmış sıçanlarda, hepatosit nekrozu, bazı hepatositlerde atipi ve mitotik figürler, orta şiddette fokal kronik lobüler inflamasyon gözlenmiştir (21). Yine Kalender ve arkadaşlarının Dox uyguladıkları hayvanlardan aldıkları karaciğer dokusunun elektron mikroskobik incelemesinde, piknotik çekirdek, mitokondride vakuolizasyon ve şişme, hücreler arası boşlukta dilatasyon gösterilmiştir(14). Biz de çalışmamızın elektron mikroskobik incelemelerinde, çekirdeğin yuvarlak görünümlü olup genellikle düzgün yüzeyini kaybettiğini, çekirdek membranında por sayısının arttığı, sitoplazmadaki lipid damlacıklarının sayıları ve büyüklüklerindeki artışın dikkat çekici olduğunu, mitokondrilerde belirgin genişleme, krista ve matriks kaybı gözlendiğini, GER ve SER lümeninde genişlemeler mevcut olup, sitoplazma glikojen dağılımının düzensiz olduğunu gözlemledik. Araştırıcılar oksidatif strese dayalı karaciğer doku hasarının altında yatan hücresel mekanizmaları açıklamak ve bunların önüne geçebilmek için pek çok sitotoksisite modeli ortaya koymuşlardır, antioksidan tedaviler ile de bu hasarı önlemeye ya da geri çevirmeye çalışmışlardır. Antioksidan maddelerin en önemli özelliği, zar yapısında bulunan lipidleri peroksidasyona karşı korumaktır. Bunu da peroksidasyon zincir reaksiyonlarını engelleyerek ve reaktif oksijen türlerini toplayarak yaparlar (25). Pek çok araştırmacı NAD ın IL-12 (İnterlökin-12), TNF-α (Tümör nekrozis faktör-α), MHC-II (histokompatibilite kompleksi-ii), ICAM-I (intraselüler adezyon molekülü-1) ve inos ( indüklenebilir nitrik oksit sentaz) ı inhibe edip, serbest radikal yakalayıcısı olarak işlev gördüğünü ve lipid peroksidasyonunu önlediğini çalışmalarında göstermiştir (26). Fukuzawa ve arkadaşları, oksidatif stres sonucu IFN-δ (İnterferon- δ) ve TNF-α nın β hücrelerinde NO yapımını indüklediğini, NO in ise nükleer ve mitokondrial DNA da hasar meydana getirdiğini söylemişlerdir. NAD bir inos inhibitörü oluşu ile, NO in vereceği zararları en aza indirir. Yine aynı çalışmada, NAD ın TNF-α üretimini baskıladığını ve bu şekilde oksidatif yıkımı engellediğini göstermişlerdir (11). Nazıroğlu ve arkadaşları, yine antineoplastik bir ajan olan cisplatin toksisitesinde gözlenen reaktif oksijen türlerindeki artışı gerek koruyucu enzim kapasitesindeki, gerekse nötral antioksidan vitamin seviyesindeki azalmanın neden olabileceğini öne sürmüşlerdir (19). Biz de ışık mikroskobu bulgularımız arasında yer alan portal alanda yoğun mononükleer iltihabi hücre infiltrasyonunun, NAD ile tedavi edilen grubumuzda azaldığını, bazı portal alanlarda ise yok olduğunu gözlemledik. Dox toksisitesine bağlı patogenezin major komponenti inflamasyondur. Yağmurca ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada Erdostein ile tedavi edilen grupta, inflamatuar hücre topluluğunun azaldığı ve inflamasyona bağlı gelişen doku hasarının engellendiği gözlenmiştir (30). Bizde ışık ve elektron mikroskobu bulgularımızda, NAD ile beraber Dox verilmiş gruplarımızda minimal hasarlı, normale yakın bir morfoloji gözlemledik. NAD ın serbest radikal yakalayıcısı olarak iş gördüğünü, hücrenin GSH, CAT gibi endojen antioksidanlarını yüksek tutarak lipid peroksidasyonunu engellediğini ve bu şekilde dokuyu Dox un açığa çıkardığı serbest radikallerin zararlı etkisinden koruduğunu düşünmekteyiz. Sonuç olarak; bu çalışmada biyokimyasal, ışık ve elektron mikroskobu bulguları NAD gibi antioksidanlarla Dox nedenli hepatotoksisitenin azalmasına yardımcı olarak, klinik uygulamaya katkıda bulunabileceğini düşündürmüştür.

8 236 KAYNAKLAR Abd El-Aziz, M.A., Othman AI, Amer M. and El-Missiry, M.A. (2001). Potential protective role of angiotensin-converting enzyme inhibitors captopril and enalapril against adriamycin-induced acute cardiac and hepatic yoxicity in rats. J. Appl. Toxicol. 21, Aebi, H. (1974). Catalase. In: Bergmeyer H.U, editor. Metods of Enzymatic Analysis. Newyork Academic Press. p Akkuş, İ. (1995). Serbest Radikaller ve fizyopatolojik etkileri. Mimoza Ya yınları. Konya. Beutler, E. (1988). Active transport of glutathione disulfide from erythrocytes. In: Lorsen A., vd. Functions of glutathione-biochemical. Physiological, Toxicological and clinical Aspects. p.65. Briz, O., Serrano, M.A., Rebollo, N., Hagenbuch, B., Meier, P.J., Koepsell, H. and Marin, J.J. (2002). Carriers involved in targeting the cytostatic bile acidcisplatin derivates cisdiammine-chlorochoylglycinate-platinum(ii) and cisdiammine bisursodeoxycholateplatinum(ii) toward liver cells. Mol. Pharmacol. 61, Cuzzocrea, S., Riley, D.P., Caputi, A.P. and Salvemini, D. (2001). Antioxidant therapy : A new pharmacological approach in shock, inflamatio, and ischemia/reperfusion injury. Pharmacological reviews. 53, Damcı, T. Koruyucu girişimler. Diabetus Mellitus Sempozyumu. p İstanbul. Deepa, P.R. and Varalakshmi, P. (2003). Protective effect of low molecular weight heparin on oxidative injury and cellular abnormalities in adriamycin induced cardiac and hepatic toxicity. Chem Biol Interact. 146, El-Shazly, M.O., Afify, M.M. and el-dieb MK. (1989). Histopathological study into side-effect toxicity of some drugs used in treatment of cancer. Arch Exp Veterinarmed. 43, Fadillioglu, E., Oztas, E., Erdogan, H., Yagmurca, M., Sogut, S., Ucar, M. and Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 10 (1) Irmak, M.K. (2003). Protective effects of erdosteine against doxorubicininduced cardiomyopaty in rats. J. Appl. Toxicol. 23, Fukuzawa, M., Satoh, J., Muto, G., Muto, Y., Nishimura, S., Miyaguchi, S., Qiang, X.L. and Toyota, T. (1997). İnhibitory effect of nicotinamide on in vitro and in vivo production of tumor necrosis factor-α. Immunology Letters. 59, Guinee, D.G., Jr, Van Zee B. and Houghton, D.C. (1993). Clinically silent progressive renal tubulointerstitial disease during cisplatin chemotherapy. Cancer. 71, Habig, W.H., Pabst, M.J., and Jacob, W.B. (1974). Glutathione-S-Transferase. The first enzymatic step in mercapturic acid formation. J. Biol. Chem. 249, Kalender, Y., Yel, M. and Kalender, S. (2005). Doxorubicin hepatotoxicity and hepatic free radical metabolism in rats the effects of vitamin E and catechin. Toxicology 209, Kavas, (Özelçi) G. (1989). Serbest radikaller ve organizma üzerine etkileri. Türkiye Klinikleri. 9(1), 1-8. Kayaalp, O. (2000). Rasyonel Tedavi yönünden Tibbi Farmakoloji. Güneş Basımevi Malarkodi, P.K., Balachandar, A.V. and Varalakshmi, P. (2003). Protective effect of lipoic acid on adriamycin induced lipid peroxidation in rat kidney. Molecular and Cellular Biochemistry. 247, Meram, İ. and Aktaran, Ş. (2002). Serbest radikallerin biyomoleküller üzerine etkileri. Arşiv. 11, Naziroglu, M., Karaoğlu, A. and Aksoy, A.O. (2004). Selenium and high dose vitamin E administration protects cisplatininduced oxidative damage to renal, liver and lens tissues in in rats. Toxicology. 195, O'Brian, B.A., Harmon, B.V., Cameron, D.P. and Allan, D.J. (2000). Nicotinamide prevents the development of diabetes in the cyclophosphamide-induced NOD mouse model by reducing beta-cell

9 Anadolu University Journal of Science and Technology, 10 (1) 237 apoptosis. Journal of Pathology. 191, Saad, S.Y., Najjar, T.A. and Al-Rikabi, A.C. (2001). The preventive role deferoxamine against acute doxorubicininduced cardiac, renal and hepatic toxicity in rats. Pharmacol. Res. 43, Singal, P.K., Deally, C.M. and Weinberg, L.E. (1987). Subcellular effects of adriamycin in the heart: a concise review. J Mol Cell Cardiol. 19, Singal, P.K., Iliskovic, N. and Kumar, D. (1997). Adriamycin cardiomyopathy: pathophysiology and prevention. FASEB J. 11, Stehbens, E.W. (2003). Oxidative stress, toxic hepatitis, and antioxsidant with particular emphasis on zinc. Exprimental and Molecular Pathology. 75, Tanrıverdi, G. (2005). Karbon Tetraklorür(CCL4) İle Oluşturulmuş Karaciğer Hasarında Değişik Dozlardaki Nikotinamidin protektif Etkisinin Işık Ve Elektron Mikroskobik Olarak İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). İ.Ü.C.T.F. Histoloji ve Embriyoloji A.D. istanbul. Ungersted, J.S., Blomback, M. and Söderström, T. (2003). Nicotinamide is a potent inhibitor of proinflammatory cytokines. Clin.Exp. Immunol. 131, Wang, K. (2002). Advantages of in vitro cytotoxicity testing by using primary rat hepatocytes in comparison with established cell lines. J. Toxicol. Sci. 27, Wojtacki, J., Lewicka-Nowak, E. and Lesniewski-Kmak, K. (2000). Anthracycline-induced cardiotoxicity: clinical course, risk factors, pathogenesis, detection and prevention review of the literature. Med Sci Monit. 6, Yagmurca, M., Erdogan, H., Iraz, M., Songur, A., Ucar, M. and Fadillioglu, E. (2004). Caffeic acid phenethyl ester as a protective agent against doxorubicine nephrotoxicity in rats. Clin Chim Acta. Oct; 348(1-2), Yagmurca, M., Bas, O., Mollaoglu, H., Sahin, O., Nacar, A., Karaman, O. Songur, A. (2007). Protective Effects of Erdosteine on Doxorubicin-induced Hepatotoxicity in Rats. Archives of Medical Research. May; 38, Şule AYLA, 1971 yılında Burdur da doğdu yılında Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesinden mezun oldu tarihinde İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı ndan uzmanlığını aldı. Halen Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde uzman doktor olarak çalışmaktadır. Hüseyin OKTAR, 1944 yılında Isparta da doğdu. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi nden mezun oldu yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı ndan uzmanlığını aldı yılında Doçent 1999 yılında ise profesör ünvanlarını aldı ve halen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Gamze TANRIVERDİ, 1979 yılında İstanbul da doğdu yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı nda 2002 yılında yüksek lisansını tamamlayıp aynı yıl doktora eğitimine başladı Halen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı nda Araş. Gör. Olarak çalışmakta ve doktora eğitimine devam etmektedir. Müjgan CENGİZ, 1959 Mersin- İçel de doğdu yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi nden mezun oldu yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi nde uzmanlık eğitimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı nda 1995 yılında

10 238 doçent, 2001 yılında ise profösör oldu. Halen aynı Anabilim Dalında öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Anıl Çağla ÖZKILIÇ, 1974 yılında Trabzon da doğdu yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbı Biyolojik bilimler Anabilim Dalı nda tarihleri arasında araştırma görevlisi olarak çalıştı. Halen daha İstanbul Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğünde çalışmaktadır. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 10 (1) Şebnem BATUR, 1974 yılında İstanbul'da doğdu yilinda Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi"nden mezun oldu. Uzmanlık Eğitimini Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamladı. Halen Avrasya Hospital' da görev yapmakta. Günay CAN, 1966 yılında doğdu yılında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Halk Sağlığı bölümünden uzmanlığını aldı, halen daha Halk Sağlığı anabilim dalında görev yapmaktadır. Berke ÖZÜCER, 1986 İstanbul doğumlu. Robert Kolej mezunu, eğitimini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Bölümü'nde 5. sınıf öğrencisi olarak devam ettiriyor. Öğrenci Bilimsel Araştırma Klübü aktiviteleri ve bilimsellikten keyif alıyor. Mediha ESER, 1967 yılında Bursa da doğdu.2006 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Lisans Bölümü nden mezun oldu.2007 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı nda Yüksek Lisans a başladı.halen aynı bölümde biyolog olarak çalışmakta ve yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Sibel DEMİRCİ, 1984 tarihinde Almanya/Erlenbach'ta doğdu. İlkokulu istanbul'da tamamladıktan sonra 2002 yılında Antalya Anadolu lisesinden ve 2008 yılında İstanbul üniversitesi fen fakültesi biyoloji bölümünden mezun oldu. Halen cerrahpaşa tıp fakültesi histoloji ve embriyoloji anabilim dalında yüksek lisans yapmakta.

Doksorubisin ile Oluflturulmufl Deneysel Kardiyotoksisite Üzerine Nikotinamidin Etkisi

Doksorubisin ile Oluflturulmufl Deneysel Kardiyotoksisite Üzerine Nikotinamidin Etkisi Cerrahpafla T p Dergisi 2008; 39(1): 7-14 ISSN: 1300-5227 ARAfiTIRMA Doksorubisin ile Oluflturulmufl Deneysel Kardiyotoksisite Üzerine Nikotinamidin Etkisi fiule Ayla 1, Hüseyin Oktar 1, Gamze Tanr verdi

Detaylı

TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ CEMRE URAL 1, ZAHİDE ÇAVDAR 1, ASLI ÇELİK 2, ŞEVKİ ARSLAN 3, GÜLSÜM TERZİOĞLU 3, SEDA ÖZBAL 5, BEKİR

Detaylı

Amikasin toksisitesine bağlı deneysel akut böbrek hasarı modelinde parikalsitol oksidatif DNA hasarını engelleyebilir

Amikasin toksisitesine bağlı deneysel akut böbrek hasarı modelinde parikalsitol oksidatif DNA hasarını engelleyebilir Amikasin toksisitesine bağlı deneysel akut böbrek hasarı modelinde parikalsitol oksidatif DNA hasarını engelleyebilir Gülay Bulut 1, Yıldıray Başbuğan 2, Elif Arı 3 Hamit Hakan Alp 4, İrfan Bayram 1 Yüzüncü

Detaylı

AKUT EGZERSiZ VE CViTAMiNi UYGULA MASININ sıçan BEYiN MALONDiALDEHiT VE GLUTATYON DÜZEYLERiNE ETKisi

AKUT EGZERSiZ VE CViTAMiNi UYGULA MASININ sıçan BEYiN MALONDiALDEHiT VE GLUTATYON DÜZEYLERiNE ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2001,12 (3), 19-24 AKUT EGZERSiZ VE CViTAMiNi UYGULA MASININ sıçan BEYiN MALONDiALDEHiT VE GLUTATYON DÜZEYLERiNE ETKisi Şule COŞKUN, Bilge GÖNÜL", Nevin

Detaylı

Nesrullah AYŞİN 1, Handan MERT 2, Nihat MERT 2, Kıvanç İRAK 3. Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ

Nesrullah AYŞİN 1, Handan MERT 2, Nihat MERT 2, Kıvanç İRAK 3. Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ Nesrullah AYŞİN 1, Handan MERT 2, Nihat MERT 2, Kıvanç İRAK 3 1 Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ 2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim

Detaylı

FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI. Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara

FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI. Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara H. K., 5 yaşında, Kız çocuğu Şikayet: Karında şişlik Özgeçmiş: 8 aylıkken karında

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ 05-06 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcıları: / Histoloji Embriyoloji Yrd. Doç. Dr. Bahadır Murat Demirel / Üyeler: / Tıbbi / Dersin AKTS

Detaylı

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ)

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ) T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3

Detaylı

ÖNCEKİ GÖREVLERİ VE SON GÖREVİ

ÖNCEKİ GÖREVLERİ VE SON GÖREVİ ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve soyadı: Özcan EREL Doğum tarihi: 15 Ocak 1963 Doğum yeri: Kulu, Konya Medeni durumu: Evli, 3 çocuk babası. Yabancı dil: İngilizce Askerlik görevi: İstanbul Deniz Hastanesi,

Detaylı

Maskeli Hipertansiyonda Anormal Tiyol Disülfid Dengesi

Maskeli Hipertansiyonda Anormal Tiyol Disülfid Dengesi Maskeli Hipertansiyonda Anormal Tiyol Disülfid Dengesi İhsan Ateş 1, Mustafa Altay 1, Nihal Özkayar 2, F. Meriç Yılmaz 3, Canan Topçuoğlu 3, Murat Alışık 4, Özcan Erel 4, Fatih Dede 2 1 Ankara Numune Eğitim

Detaylı

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar 5.111 Ders Özeti #12 Bugün için okuma: Bölüm 2.9 (3. Baskıda 2.10), Bölüm 2.10 (3. Baskıda 2.11), Bölüm 2.11 (3. Baskıda 2.12), Bölüm 2.3 (3. Baskıda 2.1), Bölüm 2.12 (3. Baskıda 2.13). Ders #13 için okuma:

Detaylı

ADI SOYADI (Name Kasım TAKIM

ADI SOYADI (Name Kasım TAKIM ADI SOYADI (Name Kasım TAKIM Surname) FAKÜLTESİ (Faculty) VETERİNER BÖLÜMÜ (Department) Temel Bilimler ANABİLİM DALI Biyokimya İŞ TELEFONU (Office telephone) FAKS NUMARASI (Fax 318 39 22 number) MİLLİYETİ

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Sevinç AYDIN

Yrd.Doç.Dr. Sevinç AYDIN ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. Sevinç AYDIN Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu sevincaydin2380@gmail.com Doğum Tarihi ve Yeri İletişim Yabancı Diller : 1980 ELAZIĞ : Giresun Üniversitesi Espiye Meslek

Detaylı

Oytun Erbaş, Hüseyin Sedar Akseki, Dilek Taşkıran

Oytun Erbaş, Hüseyin Sedar Akseki, Dilek Taşkıran Yağlı Karaciğer (Metabolik Sendrom) Modeli Geliştirilen Sıçanlarda Psikoz Yatkınlığındaki Artışın Gösterilmesi ve Bu Bulgunun İnflamatuar Sitokinlerle Bağlantısının Açıklanması Oytun Erbaş, Hüseyin Sedar

Detaylı

Serbest radikal. yörüngelerinde) eşleşmemiş tek. gösteren, nötr ya da iyonize tüm atom veya moleküllere denir.

Serbest radikal. yörüngelerinde) eşleşmemiş tek. gösteren, nötr ya da iyonize tüm atom veya moleküllere denir. Superoxide Dismutase Hazırlayanlar: Funda İLHAN (050559017) Ebru KORKMAZ (050559021) Mehtap BİRKAN (050559008) Nihan BAŞARAN (050559007) Prof. Dr. Figen ERKOÇ Gazi Eğitim Fakültesi GAZİ İ ÜNİVERSİTESİİ

Detaylı

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU 13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU Laktik Asit Fermantasyonu Glikozdan oksijen yokluğunda laktik asit üretilmesine LAKTİK ASİT FERMANTASYONU denir. Bütün canlılarda sitoplazmada gerçekleşir.

Detaylı

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.-

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- 1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- Biyokimya sözcüğü biyolojik kimya (=yaşam kimyası) teriminin kısaltılmış şeklidir. Daha eskilerde, fizyolojik kimya terimi kullanılmıştır. Gerçekten de Biyokimya

Detaylı

Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi

Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi İhsan Ateş 1, Nihal Özkayar 2,Bayram İnan 1, F. Meriç Yılmaz 3, Canan Topçuoğlu 3, Özcan Erel 4, Fatih Dede 2, Nisbet Yılmaz 1 1 Ankara Numune

Detaylı

E ve C Vitaminlerinin Cisplatin Hepatotoksisitesini Önlemedeki Etkilerinin Histolojik Olarak ncelenmesi

E ve C Vitaminlerinin Cisplatin Hepatotoksisitesini Önlemedeki Etkilerinin Histolojik Olarak ncelenmesi TRAKYA ÜN V TIP FAK DERG 2005;22(3):124-131 DENEYSEL ÇALIfiMA E ve C Vitaminlerinin Cisplatin Hepatotoksisitesini Önlemedeki Etkilerinin Histolojik Olarak ncelenmesi Histologic Examination of the Protective

Detaylı

Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ * Bu çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Başkanlığı

Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ * Bu çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Başkanlığı Kıvanç IRAK 1, Nihat MERT 2, Handan MERT 2, Nesrullah AYŞİN 3 1 Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, SİİRT 2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim

Detaylı

Chapter 10. Summary (Turkish)-Özet

Chapter 10. Summary (Turkish)-Özet Chapter 10 Summary (Turkish)-Özet Özet Vücuda alınan enerjinin harcanandan fazla olması durumunda ortaya çıkan obezite, günümüzde tüm dünyada araştırılan sağlık sorunlarından birisidir. Obezitenin görülme

Detaylı

I. DÖNEM - 2. DERS KURULU ( )

I. DÖNEM - 2. DERS KURULU ( ) Açıklamalar: I. DÖNEM - 2. DERS KURULU (2014-2015) Kısaltmalar: DK: Ders kurulu, IHU: İyi hekimlik uygulamaları, Mİng: Akademik/Medikal İngilizce, TDE: Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgisayar Okur yazarlığı:

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Hakan Darıcı / Histoloji ve Embriyoloji / Üyeler: Doç. Dr. İlker Saygılı / Tıbbi Biyokimya / Dersin AKTS Kredisi: 9 Kurul Başlangıç Tarihi: 16

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Çört / Tıbbi Biyokimya Yrd. Doç. Dr. Bahadır Murat Demirel / Üyeler: Prof. Dr. Şahin A. Sırmalı / Histoloji ve Embriyoloji Doç. Dr. İlker

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem I. 2. Ders Kurulu II. HÜCRE BİLİMLERİ-I Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Prof. Dr. Alirıza ERDOĞAN Yrd. Doç. Ders Kurulu

Detaylı

PROJE SONUÇ RAPORU. Proje No: BAP -SÜF YB (AÖ)

PROJE SONUÇ RAPORU. Proje No: BAP -SÜF YB (AÖ) TC MERSİN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ PROJE SONUÇ RAPORU Proje No: BAP -SÜF YB (AÖ) 2009-6 Belirli Oranlarda Nükleotid Katkılı Yemlerle Beslenen Alabalıklarda (Onchorynchus mykiss

Detaylı

1.YARIYIL, DERS KURULU II: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II

1.YARIYIL, DERS KURULU II: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II .YARIYIL, DERS KURULU II: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II GÜNLER SAATLER 09-0 0- - -3 3-4 4-5 5-6 6-7 6 KASIM BİYOFİZİK BİYOFİZİK TIB.BİY.VE GEN. TIB.BİY.VE GEN. MES.İNG. SEÇMELİ DERS SEÇMELİ DERS 7 KASIM

Detaylı

RİBOZOM YAPI, FONKSİYON BİYOSENTEZİ

RİBOZOM YAPI, FONKSİYON BİYOSENTEZİ RİBOZOM YAPI, FONKSİYON VE BİYOSENTEZİ Ribozom Palade adlı araştırıcı tarafından elektron mikroskop ile tanımlanmıştır. Viruslar hariç tüm canlılarda bulunan bir membranla çevrili olmayan organellerdir.

Detaylı

RATLARDA OKSİDATİF STRES ÜZERİNE N-ASETİLSİSTEİN İN ETKİSİ ELİF DELİBAŞ, K. KÖSE, C. YAZICI, *K. DENİZ

RATLARDA OKSİDATİF STRES ÜZERİNE N-ASETİLSİSTEİN İN ETKİSİ ELİF DELİBAŞ, K. KÖSE, C. YAZICI, *K. DENİZ RATLARDA OKSİDATİF STRES ÜZERİNE N-ASETİLSİSTEİN İN ETKİSİ ELİF DELİBAŞ, K. KÖSE, C. YAZICI, *K. DENİZ Erciyes Üniversitesi Tıbbi Biyokimya ve *Tıbbi Patoloji Anabilim Dalları, Kayseri OKSİDATİF STRES

Detaylı

TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI

TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSİTÜSÜ İ Yüksek Lisans Programı SZR 101 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders (T+ U) 2+2 3 6 AD SZR 103 Akılcı İlaç Kullanımı 2+0

Detaylı

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Hücre zedelenmesi etkenleri Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Homeostaz Homeostaz = hücre içindeki denge Hücrenin aktif olarak hayatını sürdürebilmesi için homeostaz korunmalıdır Hücre zedelenirse ne olur? Hücre

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV (5 Hafta) (04 Ocak-26 Şubat) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Biyokimya 36 10 46 Tıbbi Genetik 18 10

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ BİYOKİMYA

ECZACILIK FAKÜLTESİ BİYOKİMYA PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Güldal MEHMETÇİK, gmehmetcik@neu.edu.tr YÜKSEK LİSANS DERSLERİ EBM 600 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 EBM 601 Biyokimya I S 3 0 3 EBM 602 Biyokimya I Laboratuvar S 0 3 1 EBM

Detaylı

Çıralık. 1Velid Unsal, 2 Ergül Belge Kurutaş, 3 Ertan Bülbüloğlu, 2 Gülcan Haskaya, 4 Harun

Çıralık. 1Velid Unsal, 2 Ergül Belge Kurutaş, 3 Ertan Bülbüloğlu, 2 Gülcan Haskaya, 4 Harun RATLARDA OLUŞTURULAN KARACİĞER TÜMÖR MODELİNDE OCTREOTİDE KEMOTERAPÖTİK AJANININ, ISI ŞOK PROTEİNLERİ, 8-HİDROKSİ DEOKSİGUANOZİN VE OKSİDATİF STRES PARAMETRELERİ DÜZEYLERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 1Velid

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Doktora Fizyoloji Hacettepe Üniversitesi 1997

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Doktora Fizyoloji Hacettepe Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Ahmet TOMUR 2. Doğum Tarihi: 1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Doktora

Detaylı

Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu)

Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu) Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu) Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D. Yağ Asitleri Uzun karbon zincirine sahip

Detaylı

VİTAMİN E VE SELENYUM'UN DİETİL NİKROZAMİN HEPATO TOKSİSİTESİNE KARŞI ETKİLERİ. Deniz ERBAŞ* Afitap ANIL** Şebnem KÖSEBALABAN*** GİRİŞ

VİTAMİN E VE SELENYUM'UN DİETİL NİKROZAMİN HEPATO TOKSİSİTESİNE KARŞI ETKİLERİ. Deniz ERBAŞ* Afitap ANIL** Şebnem KÖSEBALABAN*** GİRİŞ G.Ü. Dişhek. Pak. Der. Cilt VI, Sayı 1, Sayfa 9-14, 1989 VİTAMİN E VE SELENYUM'UN DİETİL NİKROZAMİN HEPATO TOKSİSİTESİNE KARŞI ETKİLERİ Deniz ERBAŞ* Afitap ANIL** Şebnem KÖSEBALABAN*** GİRİŞ Gama Glutamil

Detaylı

Hücre solunumu ve fermentasyon enerji veren katabolik yollardır. (ΔG=-686 kcal/mol)

Hücre solunumu ve fermentasyon enerji veren katabolik yollardır. (ΔG=-686 kcal/mol) hücre solunumu Hücre solunumu ve fermentasyon enerji veren katabolik yollardır. (ΔG=-686 kcal/mol) C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 6 CO 2 + 6 H 2 0 + enerji (ATP + ısı) Hücre solunumu karbonhidratlar, yağlar ve protein

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ AĞIR METALLERİN SEBZELER ÜZERİNDE YARATTIĞI LİPİD PEROKSİDASYON DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

ÖZEL EGE LİSESİ AĞIR METALLERİN SEBZELER ÜZERİNDE YARATTIĞI LİPİD PEROKSİDASYON DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ AĞIR METALLERİN SEBZELER ÜZERİNDE YARATTIĞI LİPİD PEROKSİDASYON DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ:Umutcan YAĞAN 9-B DANIŞMAN ÖĞRETMEN:Rüçhan ÖZDAMAR 2005 İZMİR İÇİNDEKİLER Serbest Radikal-Hidroksil

Detaylı

FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI

FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI 2.1.3. FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI : Bursa Bölgesindeki Holstein İneklerde Kuru Dönem ve Laktasyonun Çeşitli Evrelerinin Bazı Kan Parametrelerine Etkisi : - İşbirliği Yapan Kuruluş(lar) : - : Nurten GALİP*,

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

III. KURUL DERS PROGRAMI ( 04 ŞUBAT 2013 29 MART 2013 )

III. KURUL DERS PROGRAMI ( 04 ŞUBAT 2013 29 MART 2013 ) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I III. KURUL DERS PROGRAMI ( 04 ŞUBAT 2013 29 MART 2013 ) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ DÖNEM I KOORDİNATÖR

Detaylı

PEYNİR ALTI SUYU VE YOĞURT SUYUNDA Zn Ve TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ TAYİNİ DANIŞMANLAR. 29 Haziran-08 Temmuz MALATYA

PEYNİR ALTI SUYU VE YOĞURT SUYUNDA Zn Ve TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ TAYİNİ DANIŞMANLAR. 29 Haziran-08 Temmuz MALATYA TÜBİTAK -BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği- Biyomühendislik Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-3 (ÇALIŞTAY 2012) PEYNİR ALTI SUYU VE YOĞURT SUYUNDA

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ 1 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM I-II-III 2 Alan İçi Şeçmeli Dersler Kurul Süresi : 10 hafta I. Kurul Başlangıç Tarihi : 10 Mart 2014 Sınav Tarihi

Detaylı

Asetaminofen ile toksik hepatit oluşturulan ratlarda L-karnitinin etkisi

Asetaminofen ile toksik hepatit oluşturulan ratlarda L-karnitinin etkisi DERNEĞİ BİYOKİMYA DERGİSİ TÜRK TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ DERGİSİ TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ DERGİSİ ORJİNAL Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry Turk J Biochem] 2013; 38 (4) ; 475 482 doi:.5505/tjb.2013.92063

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL CV FOTOĞRAF: 1. ADI: Güldal 2. SOYADI: Mehmetçik 3. DOĞUM YERİ: KKTC 4. DOĞUM TARİHİ(GG.AA.YYYY): 05.05.1962 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ:

AKADEMİK PERSONEL CV FOTOĞRAF: 1. ADI: Güldal 2. SOYADI: Mehmetçik 3. DOĞUM YERİ: KKTC 4. DOĞUM TARİHİ(GG.AA.YYYY): 05.05.1962 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: FOTOĞRAF: 1. ADI: Güldal 2. SOYADI: Mehmetçik 3. DOĞUM YERİ: KKTC 4. DOĞUM TARİHİ(GG.AA.YYYY): 05.05.1962 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı 5.2.

Detaylı

Hücre Apoptozu. Apoptoz: Programlı Hücre Ölümü

Hücre Apoptozu. Apoptoz: Programlı Hücre Ölümü 1 Hücre Apoptozu Apoptoz: Programlı Hücre Ölümü Apopto%k hücreler organizmanın bazı dokularında ve hücrelerinde sürekli olarak oluşmaktadırlar ve bu oluşum ömür boyu devam etmektedir. Böylece ölüm (apoptozis)

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK

ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK 3) Çekirdek Ökaryot yapılı hücrelerde genetik maddeyi taşıyan hücre kısmıdır. Prokaryot hücreli canlılarda bulunmaz. GÖREVLERİ: 1) Genetik maddeyi taşıdığından

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

MODELi OLARAK KISA SÜRELi YÜZME EGZERSizi*

MODELi OLARAK KISA SÜRELi YÜZME EGZERSizi* Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2001, 12 (4), 26-32 slçanda OKsioATiF STRES MODELi OLARAK KISA SÜRELi YÜZME EGZERSizi* Mustafa GÜL', Nuray ÖnAşAN', Seyithan TAYSI", Kenan GÜMÜŞTEKIN',

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I II. KURUL 2009 2010

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I II. KURUL 2009 2010 II. Kurul Hücre Bilimlerine Giriş ve Hücre Zarı II. Kurul Süresi: 7 hafta II. Kurul Başlangıç Tarihi: 4 Kasım 2009 II. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 21 22 Aralık 2009 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. İnan KAYA

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. İnan KAYA ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. İnan KAYA 1. Adı Soyadı : İnan KAYA 2. Doğum Tarihi : 01.10.1981 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Isparta 2

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Isparta 2 DEĞİŞİK DOZLARDAKİ ASETAMİNOFENİN KARACİĞER NİTRİK OKSİT SENTAZ ENZİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İMMÜNOHİSTOKİMYASAL VE BİYOKİMYASAL YÖNTEMLER KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Ahmet Koçak, Prof. Dr. Alpaslan

Detaylı

BİYOLOJİK MEMBRANLAR. Prof.Dr. Kadir TURAN V 1

BİYOLOJİK MEMBRANLAR. Prof.Dr. Kadir TURAN V 1 BİYLJİK MEMBRANLAR Prof.Dr. Kadir TURAN V 1 MEMBRANLAR MBC-IV.th edition Membranların genel yapısı Non-kovalent etkileşimlerin bir arada tuttuğu lipid ve proteinlerin oluşturduğu ince bir film yapısındadır.

Detaylı

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hayvan Beslemede Vitamin ve Minerallerin Önemi Vitaminler, çiftlik hayvanlarının, büyümesi, gelişmesi, üremesi, kısaca yaşaması ve verim vermesi için gerekli metabolik

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Biyokimya Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

Doksorubisin uygulanan PARP-1 geni silinmiş farelerde FOXO transkripsiyon faktörlerinin ekspresyonları spermatogenez sürecinde değişiklik gösterir

Doksorubisin uygulanan PARP-1 geni silinmiş farelerde FOXO transkripsiyon faktörlerinin ekspresyonları spermatogenez sürecinde değişiklik gösterir Doksorubisin uygulanan PARP-1 geni silinmiş farelerde FOXO transkripsiyon faktörlerinin ekspresyonları spermatogenez sürecinde değişiklik gösterir Çiler Çelik-Özenci*, Nilay Kuşcu*, Nayçe Bektaş*, Ece

Detaylı

Parkinson Hastalığı ile α-sinüklein Geni Polimorfizmlerinin İlişkisinin Araştırılması

Parkinson Hastalığı ile α-sinüklein Geni Polimorfizmlerinin İlişkisinin Araştırılması İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI Parkinson Hastalığı ile α-sinüklein Geni Polimorfizmlerinin İlişkisinin Araştırılması Araş.Gör. Yener KURMAN İSTANBUL

Detaylı

İLK DEFA 1665 YILINDA ROBERT HOOK, MANTAR DOKUSUNU İNCELEMİŞ GÖZLEMLEDİGİ YAPILARDA KÜÇÜK BOŞLUKLAR GÖRMÜŞ VE GÖRDÜĞÜ BU BOŞLUKLARA İÇİ BOŞ ODACIKLAR

İLK DEFA 1665 YILINDA ROBERT HOOK, MANTAR DOKUSUNU İNCELEMİŞ GÖZLEMLEDİGİ YAPILARDA KÜÇÜK BOŞLUKLAR GÖRMÜŞ VE GÖRDÜĞÜ BU BOŞLUKLARA İÇİ BOŞ ODACIKLAR HÜCRE İLK DEFA 1665 YILINDA ROBERT HOOK, MANTAR DOKUSUNU İNCELEMİŞ GÖZLEMLEDİGİ YAPILARDA KÜÇÜK BOŞLUKLAR GÖRMÜŞ VE GÖRDÜĞÜ BU BOŞLUKLARA İÇİ BOŞ ODACIKLAR ANLAMINA GELEN HÜCRE DEMİŞTİR.ANCAK HÜCRE BİLİMİNİN

Detaylı

Ratlarda Sisplatin İle İndüklenmiş Böbrek Hasarına Karşı Melatonin ve Gingko Bilobanın Koruyucu Etkileri

Ratlarda Sisplatin İle İndüklenmiş Böbrek Hasarına Karşı Melatonin ve Gingko Bilobanın Koruyucu Etkileri Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 8: 29-34 / Mayıs 2007 Afyon Kocatepe Üniversitesi Ratlarda Sisplatin İle İndüklenmiş Böbrek Hasarına Karşı Melatonin ve Gingko Bilobanın Koruyucu Etkileri

Detaylı

Ratlarda Sisplatin İle İndüklenmiş Karaciğer Hasarına Karşı Ginkgo Biloba ve E Vitamininin Koruyucu Etkileri

Ratlarda Sisplatin İle İndüklenmiş Karaciğer Hasarına Karşı Ginkgo Biloba ve E Vitamininin Koruyucu Etkileri Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 8: 35-40 / Mayıs 2007 Afyon Kocatepe Üniversitesi Ratlarda Sisplatin İle İndüklenmiş Karaciğer Hasarına Karşı Ginkgo Biloba ve E Vitamininin Koruyucu

Detaylı

DEMİR YÜKLEMESİNİN PLAZMA BAKIR VE ÇİNKO DÜZEYLERİNE ETKİSİ*

DEMİR YÜKLEMESİNİN PLAZMA BAKIR VE ÇİNKO DÜZEYLERİNE ETKİSİ* DEMİR YÜKLEMESİNİN PLAZMA BAKIR VE ÇİNKO DÜZEYLERİNE ETKİSİ* Hakkı Oktay SEYMEN, Murat MENGİ, Derviş ÖZÇELİK, Tevfik GÜLYAŞAR, Pınar SEYMEN, Günnur YİĞİT Background and design. - The harmful effects of

Detaylı

MİTOKONDRİ Doç. Dr. Mehmet GÜVEN

MİTOKONDRİ Doç. Dr. Mehmet GÜVEN MİTOKONDRİ Doç.. Dr. Mehmet GÜVENG Hemen hemen bütün b ökaryotik hücrelerde ve ökaryotik mikroorganizmalarda bulunur. Eritrositlerde, bakterilerde ve yeşil alglerde mitokondri yoktur. Şekilleri (küremsi

Detaylı

Pediatrik Nörolojik modeller

Pediatrik Nörolojik modeller Pediatrik Nörolojik modeller Prof. Dr. Semra Hız Kurul Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Nörolojisi BD Pediatrik Nörolojik modeller Migren Modeli Epilepsi Modeli

Detaylı

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Dr. Sıtkı Sarper SAĞLAM DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU 04.10.2011 1 Netter in Yeri: DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU

Detaylı

Sýçan Böbrek Dokusunda Karbon Tetraklorürün Oluþturduðu Deðiþikliklere Düþük Molekül Aðýrlýklý Heparinin Etkisi

Sýçan Böbrek Dokusunda Karbon Tetraklorürün Oluþturduðu Deðiþikliklere Düþük Molekül Aðýrlýklý Heparinin Etkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Sýçan Böbrek Dokusunda Karbon Tetraklorürün Oluþturduðu Deðiþikliklere Düþük Molekül Aðýrlýklý Heparinin Etkisi The Effect of Low Molecular Weight Heparin on Kidney Tissue

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA HEMODİYALİZ ÖNCESİ OKSİDAN/ANTİOKSİDAN DURUMUN İNCELENMESİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA HEMODİYALİZ ÖNCESİ OKSİDAN/ANTİOKSİDAN DURUMUN İNCELENMESİ KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA HEMODİYALİZ ÖNCESİ OKSİDAN/ANTİOKSİDAN DURUMUN İNCELENMESİ 1 Selçuk AKIN, 1 Elif DEĞİRMEN, 2 Mustafa YAPRAK, 3 Mustafa YILDIRIM, 4 İhsan ÇETİN, 5 Ramazan DAYANAN,

Detaylı

Handan Tanyıldızı 1, Nami Yeyin 2, Aslan Aygün 2, Mustafa Demir 2, Levent Kabasakal 2 1. İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Nükleer Fizik ABD 2

Handan Tanyıldızı 1, Nami Yeyin 2, Aslan Aygün 2, Mustafa Demir 2, Levent Kabasakal 2 1. İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Nükleer Fizik ABD 2 Yttrium-90 mikroküre tedavisinde radyasyon kaynaklı karaciğer hastalığı (RILD) analizi ve terapötik aktivite miktarı ile karaciğer fonksiyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi Handan Tanyıldızı 1, Nami

Detaylı

Kolistin ilişkili nefrotoksisite oranları ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi

Kolistin ilişkili nefrotoksisite oranları ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi Kolistin ilişkili nefrotoksisite oranları ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi DR. FATİH TEMOÇİN Fatih TEMOÇİN, Meryem DEMİRELLİ, Cemal BULUT, Necla Eren TÜLEK, Günay Tuncer ERTEM, Fatma Şebnem ERDİNÇ

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 1. Adı Soyadı: Esra ÇİKLER 2. Doğum Tarihi: 27.11.1979 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji İstanbul Ü. Fen Fakültesi 2002 Y. Lisans Histoloji ve Embriyoloji

Detaylı

ARAŞTIRMALAR(ResearchReports) Narin, Demir, Akgün, Baykan, Koçer, Üzüm DOKSORUBİSİN İLE OLUŞTURULMUŞ DENEYSEL KARDİYOTOKSİSİTE VE KARDİYOTOKSİSİTE ÜZERİNE L-TRİPTOFAN ETKİSİ Doxorubicin-induced experimental

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I III. KURUL

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I III. KURUL III. Kurul Hücresel Metabolizma ve Moleküler Tıp III. Kurul Süresi: 6 hafta III. Kurul Başlangıç Tarihi: 23 Aralık 2009 III. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 1 2 Şubat 2010 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç.

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta Verimi Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Seda SABAH Teknolojisi (Tartışma) 11:30 12:15 Tıbbi Biyoloji ve Genetik: DNA. Yrd. Doç. Dr. Seda SABAH Teknolojisi (Tartışma)

Yrd. Doç. Dr. Seda SABAH Teknolojisi (Tartışma) 11:30 12:15 Tıbbi Biyoloji ve Genetik: DNA. Yrd. Doç. Dr. Seda SABAH Teknolojisi (Tartışma) HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU III KURUL SORUMLUSU: DOÇ. DR. A.YEŞİM GÖÇMEN KURUL SORUMLUSU YARDIMCISI: YRD. DOÇ. DR. TEKİN YILDIRIM TIP103 HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU III I. HAFTA 06.02.2017 (Pazartesi)

Detaylı

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS Aerobik Antrenmanlar Sonucu Kasta Oluşan Adaptasyonlar Miyoglobin Miktarında oluşan Değişiklikler Hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlar dayanıklılık antrenmanları

Detaylı

DOKSORUBĠSĠNĠN OLUġTURDUĞU KARDĠYOTOKSĠSĠTEDE MELATONĠNĠN ETKĠSĠ

DOKSORUBĠSĠNĠN OLUġTURDUĞU KARDĠYOTOKSĠSĠTEDE MELATONĠNĠN ETKĠSĠ T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ HĠSTOLOJĠ-EMBRĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI DOKSORUBĠSĠNĠN OLUġTURDUĞU KARDĠYOTOKSĠSĠTEDE MELATONĠNĠN ETKĠSĠ UZMANLIK TEZĠ TEZ DANIġMANI Prof. Dr. Ufuk Özgü METE Dr. Ebru

Detaylı

Farklı deneysel septik şok modellerinde bulgularımız. Prof. Dr. Alper B. İskit Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

Farklı deneysel septik şok modellerinde bulgularımız. Prof. Dr. Alper B. İskit Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Farklı deneysel septik şok modellerinde bulgularımız Prof. Dr. Alper B. İskit Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı e-posta: alperi@hacettepe.edu.tr Neden bu konu? Septik şok çalışma

Detaylı

Farmasötik Toksikoloji

Farmasötik Toksikoloji Farmasötik Toksikoloji 2015-2016 II Prof.Dr.Buket Alpertunga Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı 1 Doz-cevap ilişkisi «Her madde zehirdir, zehir olmayan madde yoktur, zehir ile ilacı birbirinden ayıran

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10 Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam Anatomi 22 18 40 Tıbbi Biyokimya 21 4 25 Tıbbi Biyoloji 16 2 18 Histoloji ve Embriyoloji

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 2 ATP-2

11. SINIF KONU ANLATIMI 2 ATP-2 11. SINIF KONU ANLATIMI 2 ATP-2 Fotosentez ve kemosentez reaksiyonları hem endergonik hem ekzergonik reaksiyonlardır. ATP molekülü ile hücrenin endergonik ve ekzergonik reaksiyonları arasında enerji transferini

Detaylı

Karaciğer Sirozunda Dinamik Tiyol-Disülfid Dengesinin Araştırılması

Karaciğer Sirozunda Dinamik Tiyol-Disülfid Dengesinin Araştırılması Karaciğer Sirozunda Dinamik Tiyol-Disülfid Dengesinin Araştırılması Aktaş B, Sapmaz F, Uzman M, Erdoğan S, Yeniova A NİSAN 2016 GİRİŞ Tiyoller reaktif oksijen ürünlerinin neden olduğu doku ve hücre hasarlarına

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I 3. DERS KURULU PROGRAMI HÜCRE METABOLİZMASI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I 3. DERS KURULU PROGRAMI HÜCRE METABOLİZMASI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I 3. DERS KURULU PROGRAMI HÜCRE METABOLİZMASI Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Ders Kurulu Sorumlusu :Prof. Dr. Erkan YURTCU

Detaylı

Kadmiyuma baðlý karaciðer hasarýnda taurin, melatonin ve asetilsisteinin nitrik oksit, lipid peroksidasyonu ve bazý antioksidanlar üzerindeki etkileri

Kadmiyuma baðlý karaciðer hasarýnda taurin, melatonin ve asetilsisteinin nitrik oksit, lipid peroksidasyonu ve bazý antioksidanlar üzerindeki etkileri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kadmiyuma baðlý karaciðer hasarýnda taurin, melatonin ve asetilsisteinin nitrik oksit, lipid peroksidasyonu ve bazý antioksidanlar üzerindeki etkileri The effects of taurine,

Detaylı

Enjeksiyonluk Çözelti Veteriner Vitamin

Enjeksiyonluk Çözelti Veteriner Vitamin Prospektüs Betakin sarı renkli, berrak çözelti olup, her ml'si 5 mg Thiamin HC1 (Vit. B,), 2 mg Riboflavin (Vit. B 2 ), 2 mg Pridoksin HC1 (Vit. B 6 ), 4 mcg Siyanokobalamin (Vit B] 2 ), 20 mg Niasin,

Detaylı

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur.

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur. Enerji Dönüşümleri Enerji Enerji; bir maddeyi taşıma veya değiştirme kapasitesi anlamına gelir. Enerji : Enerji bir formdan diğerine dönüştürülebilir. Kimyasal enerji ;moleküllerinin kimyasal bağlarının

Detaylı

Histoloji ve Embriyolojiye Giriş. Histolojiye Giriş

Histoloji ve Embriyolojiye Giriş. Histolojiye Giriş Histoloji ve Embriyolojiye Giriş Prof.Dr.Yusuf NERGİZ Histolojiye Giriş Sunum Planı Histolojinin Tanımı,Amacı Histolojinin Tıptaki Önemi,Diğer Bilim Dallarıyla ilişkisi İnsan Vücudunun Organizasyonu Hücreler

Detaylı

MOLEKÜLER EKOTOKSİKOLOJİ LABORATUARI

MOLEKÜLER EKOTOKSİKOLOJİ LABORATUARI MOLEKÜLER EKOTOKSİKOLOJİ LABORATUARI Laboratuvar Sorumlusu: Prof.Dr. Mustafa CANLI İletişim : Tel: 2559, Eposta: mcanli@cu.edu.tr Temel Araştırma Alanımız: Ağır metallerin sucul organizmalara olan toksik

Detaylı

ELİT GÜREŞÇİLERDE BİR MAÇLIK MÜSABAKANIN ENOLAZ VE OKSİDAN/ANTİOKSİDAN DURUM ÜZERİNE ETKİLERİ

ELİT GÜREŞÇİLERDE BİR MAÇLIK MÜSABAKANIN ENOLAZ VE OKSİDAN/ANTİOKSİDAN DURUM ÜZERİNE ETKİLERİ THE EFFECTS OF ONE MATCH GAME ON ENOLASE AND OXIDANT/ANTIOXIDANT STATUS IN ELITE WRESTLERS ELİT GÜREŞÇİLERDE BİR MAÇLIK MÜSABAKANIN ENOLAZ VE OKSİDAN/ANTİOKSİDAN DURUM ÜZERİNE ETKİLERİ 1 Ökkeş Alpaslan

Detaylı

KARACİYER SAFRA KESESİ. Dr. Oktay Arda

KARACİYER SAFRA KESESİ. Dr. Oktay Arda KARACİYER SAFRA KESESİ Dr. Oktay Arda K.C. Ana Fonksiyoları Safra Yapımı Yağ Sindirimi İçin Önemli Bir Sıvı? Metabolizmasında Önemli Rol: Lipid Karbonhidrat Protein DR. OKTAY ARDA 2 K.C. Ana Fonksiyoları

Detaylı

1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10

1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10 İçindekiler 1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10 1. BÖLÜM: BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI ve BİYOLOJİ... 12 A. BİLİMSEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ... 12 1. Bilim İnsanı ve Bilim... 12 B. BİLİMSEL YÖNTEMİN AŞAMALARI...

Detaylı

OKSİJENLİ SOLUNUM

OKSİJENLİ SOLUNUM 1 ----------------------- OKSİJENLİ SOLUNUM ----------------------- **Oksijenli solunum (aerobik): Besinlerin, oksijen yardımıyla parçalanarak, ATP sentezlenmesine oksijenli solunum denir. Enzim C 6 H

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI Tezin yazımında kullanılacak kağıt A4 standardında olmalıdır. Metin yazılırken her sayfanın sol kenarından, sağ kenarından

Detaylı

Sigaranın Karaciğerde Oluşturduğu Yapısal Değişiklikler Üzerine

Sigaranın Karaciğerde Oluşturduğu Yapısal Değişiklikler Üzerine Deneysel Araştırma www.firattipdergisi.com Sigaranın Karaciğerde Oluşturduğu Yapısal Değişiklikler Üzerine Melatonin ve C Vitamininin Etkileri Neriman ÇOLAKOĞLU a,1, Enver OZAN 1, Mehmet Fatih SÖNMEZ 1,

Detaylı

Cisplatine Bağlı Akut Böbrek Yetersizliğinde İnterleukin-33 ün Rolü. Uzm. Dr. Kültigin Türkmen S.Ü.M.T.F Nefroloji B.D

Cisplatine Bağlı Akut Böbrek Yetersizliğinde İnterleukin-33 ün Rolü. Uzm. Dr. Kültigin Türkmen S.Ü.M.T.F Nefroloji B.D Cisplatine Bağlı Akut Böbrek Yetersizliğinde İnterleukin-33 ün Rolü Uzm. Dr. Kültigin Türkmen S.Ü.M.T.F Nefroloji B.D Konuşmanın Akışı Genel bilgiler Cisplatine bağlı ABY IL-33 Cisplatine bağlı ABY de

Detaylı

Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları. Doç. Dr. Ahmet Özaydın

Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları. Doç. Dr. Ahmet Özaydın Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları Doç. Dr. Ahmet Özaydın Nükleus (çekirdek) ökaryotlar ile prokaryotları ayıran temel özelliktir. Çekirdek hem genetik bilginin deposu hem de kontrol merkezidir.

Detaylı

DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ DERS YILI A GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (3 EKİM-18 KASIM 2016)

DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ DERS YILI A GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (3 EKİM-18 KASIM 2016) DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 DERS YILI A GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (3 EKİM-18 KASIM 2016) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM I

Detaylı

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe,. ofsport Sciences 2000, 11 (1-2-3-4), 47-55 AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ SONRASı insülin VE KAN GliKOZ DEGERlERiNiN incelenmesi Cüneyt AYDIN". Kadir GÖKDEMIR"", ıbrahim

Detaylı

OKSİDATİF STRES VE ANTİOKSİDANLAR

OKSİDATİF STRES VE ANTİOKSİDANLAR OKSİDATİF STRES VE ANTİOKSİDANLAR Oksidatif Stres Analiz Parametreleri ve Oksantest Oksante Ar-Ge Laboratuvarı 2012 OKSİDATİF STRES VE ANTİOKSİDANLAR Serbest radikaller, besinlerin oksijen kullanılarak

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILAN HERBİSİDLERİN YARATTIĞI BİYOKİMYASAL DEĞİŞİMLER VE TOPRAK MİKROORGANİZMALARININ ÜZERİNE ETKİSİ

ÖZEL EGE LİSESİ BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILAN HERBİSİDLERİN YARATTIĞI BİYOKİMYASAL DEĞİŞİMLER VE TOPRAK MİKROORGANİZMALARININ ÜZERİNE ETKİSİ ÖZEL EGE LİSESİ BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILAN HERBİSİDLERİN YARATTIĞI BİYOKİMYASAL DEĞİŞİMLER VE TOPRAK MİKROORGANİZMALARININ ÜZERİNE ETKİSİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ: Umut Can YAĞAN İZMİR 2006 İÇİNDEKİLER

Detaylı

DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ DERS YILI B GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (2 EKİM-17 KASIM 2017)

DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ DERS YILI B GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (2 EKİM-17 KASIM 2017) DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 DERS YILI B GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (2 EKİM-17 KASIM 2017) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM I

Detaylı