DERSLERĐN ĐÇERĐĞĐ VE YARARLANILACAK KĐTAPLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERSLERĐN ĐÇERĐĞĐ VE YARARLANILACAK KĐTAPLAR"

Transkript

1 DERSLERĐN ĐÇERĐĞĐ VE YARARLANILACAK KĐTAPLAR TBD 101 Botanik I (2 2) 3 Botanik biliminin sınıflandırılması, Sitoloji (hücre bilimi), Hücre organelleri, Nukleus, Kromozomlar, Ergastik maddeler, Hücre çeperi, kimyasal yapısı ve farklılaşması, Geçitler, Plasmodesma, Hücre şekli ve büyüklüğü, Hücre bölünmesi, Histoloji (doku bilimi), Hücre arası boşlukları, Dokuların sınıflandırılması, Meristemler, Sürekli doku, Koruyucu doku, Periderm, Parankima, Destek doku, Đletim dokusu, Salgı doku, Organografi (organ bilimi), Kök, Gövde, Yaprak, Çiçek, Meyve ve tohum. Kadıoğlu, A. ve Y. Kaya, Genel Botanik, Kültür Eğitim Vakfı Yayınevi, Erzurum, 410s. Bozcuk, S., Genel Botanik, Hatiboğlu Yayınları: 82 Yükseköğretim Dizisi: 22, Ankara, 190s. Algan, G. ve C. Toker, Bitki Hücresi ve Bitki Morfolojisi Laboratuvar Kitabı, Ankara Üniv. Fen Fakültesi Döner Sermaye Đşletmesi Yayınları No: 21, Ankara, 144. Yardımcı TBD 103 Zooloji (2-0) 2 Canlıların Fiziksel ve Kimyasal Yapısı, Prokaryot ve Ökaryot Hücreler, Hücre Zarı ve Madde Alışverişi, Hücre Đçi, DNA nın Yapısı ve Kendini Eşlemesi: Replikasyon, Transkripsiyon ve Translasyon, Hücresel Üreme, Hayvanlarda Gelişme, Dokular, Hayvanların Sınıflandırılması ve Nomenclature, Organ Sistemleri ve Đşlevleri Bayram, Ş Genel Zooloji Ders Notları. 131 s. Demirsoy A., Yaşamın Temel Kuralları (Genel Biyoloji/Genel Zooloji) Cilt-I/Kısım I, Hacettepe Üniversitesi Yayınları A, 52, Beytepe Ankara, 770s Tanyolaç J. & T. Tanyolaç, Genel Zooloji. Hatipoğlu Yayınevi, Ankara, 472s Keton T. W. & J. L. Gould, Genel Biyoloji 1, 5. Baskıdan Çeviri, Çeviri Editörleri: Demirsoy, A. & Đ. Türkan, Pelme Yayıncılık, Ankara, 583s. Keton T. W. & J. L. Gould, Genel Biyoloji 2, 5. Baskıdan Çeviri, Çeviri Editörleri: Demirsoy, A. & Đ. Türkan, Pelme Yayıncılık, Ankara, 1194s. Yardımcı TBD 105 Matematik (3 0) 3 Önbilgiler: Reel sayılar, Eşitsizlikler, Mutlak değer, doğru ve çember. Fonksiyonlar: Fonksiyonlar, Trigonometrik fonksiyonlar, Ters trigonometrik fonksiyonlar, Üstel ve logaritmik fonksiyonlar, Hiperbolik fonksiyonlar. Limit ve Süreklilik: Fonksiyonların limitleri, tek taraflı limitler, Trigonometrik limitler, Süreklilik, Soldan ve sağdan süreklilik. Türev: Türev, Türev almada genel kurallar, Trigonometrik fonksiyonların türevi, Üstel ve logaritmik fonksiyonların türevi, Logaritmik türev, Hiperbolik fonksiyonların türevi, Parametrik denklemli fonksiyonların Türevi, Kapalı fonksiyonun türevi, Yüksek mertebeden türevler. Balcı M, Matematik Analiz Kitabı Cilt I, Ankara Ün. Fen Fakültesi Yayınları 142 Yardımcı TBD 107 Fizik (2 0) 2

2 Fizik ve ölçme, bir boyutta hareket, vektörler, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket, iş ve kinetik enerji, potansiyel enerji ve enerji korunumu, doğrusal momentum ve çarpışmalar, katı cisimlerin sabit bir eksen etrafında dönmesi, açısal momentum. Surway Beichner Çeviri Editörü Kemal Çolakoğlu Fizik- I Mekanik (Fen ve Mühendislik Đçin) Yardımcı TBD 109 Kimya (2 0) 2 Bir dönemlik bir derstir ve iki kısımdan oluşmaktadır: teorik kısım ve uygulama kısmı. Teorik kısım; kimyaya giriş, kimyasal hesaplamalar, reaksiyon denklemleri ve yükseltgenme-indirgenme reaksiyonları, atomun yapısı, periyotlu dizge, atom çekirdeğinin yapısı, kimyasal bağlar, kimyasal kinetik, kimyasal denge, karışımlar, asitler ve bazlar ve sulu çözelti dengeleri üzerinde durur. Uygulama kısmı bir laboratuar çalışmasıdır ve anyonların, I-V grup katyonlarının ve bilinmeyen numunelerin analizini içerir. Mortimer, C.E 1993 Modern Üniversite Kimyası Uyar, T., 1994 Çeviri Genel Kimya Yardımcı GZM 101 Tarım Tarihi ve Deontolojisi (2 0) 2 Topraktan yararlanma şekillerinin geçirdiği evreler, eski uygarlıklarda tarım, Selçuklularda tarım, Osmanlı Đmparatorluğu nda tarım, Sanayi Devrimi nin tarıma etkileri, Dünya Ekonomik Krizinin Türkiye tarımı üzerine etkileri, Atatürk ve Tarım, Türkiye de Cumhuriyet döneminde tarım sektörü, Ziraat Mühendisliği nin tanımı, kapsamı ve ilgili mevzuat, Ziraat Mühendislerinin mesleki örgütleri, etik kavramı, etiğin sınıflandırılması ve etik kuramları, sürdürülebilir tarım ve girdi kullanımı, gıda güvenliği ve gıda güvenirliği, toprak ve su kirliliği, biyoteknolojinin etik yönü, tarım çalışanlarının durumu, hayvan hakları, tarımda bilimsel çalışma etiği. Özçelik,A., Tarım Tarihi ve Deontolojisi, A.Ü. Ziraat Fak. Eğitim, Araştırma ve Güçlendirme Vakfı Yayınları No:8, Ankara. Anonim, Ethical Issues in Food And Agriculture, FAO Ethics Series, Rome. Arslan, M., Đş Ve Meslek Ahlakı, Nobel Yayın-Dağıtım, Ankara. Aydın, Đ.P., Yönetsel Mesleki Ve Örgütsel Etik, Pegem Yayıncılık, Ankara. Duran, B., Türkiye Tarım Tarihi ( ), Kırkambar Yayın no:1, Malatya. Eriş, A., Tarım Deontolojisi, U.Ü. Ziraat Fak. Ders Notları, No:88, Bursa. Rittler, K., Dünya Ziraat Tarihi (Çeviren:Kazım Köylü), A.Ü. Ziraat Fak. Yay.No:205, Ankara. Zimdahl, R.L., Teaching Agricultural Ethics, Jorunal of Agricultural And Envlironmental Ethics, Kulwer Academic Publisher, Netherlands. Yüksel, C., Devlette Etikten Etik Devlete: Kanun Yönetiminde Etik, Cilt:1, TÜSĐAD Etik Altyapı Dizisi No:1, Đstanbul. Anonim, Türk Ziraat Tarihine Bakış, 1. Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Yayını, Đstanbul. Yardımcı TÜR 111 Türk Dili-I (2 0) 2

3 Dil nedir? Dil - toplum ilişkisi, dil - kültür ilişkisi. Dillerin sınıflandırılması, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri Türkçenin ses özellikleri, sesbilgisi. Türkçenin yapısal özellikleri, türetme gücü.(yapım ve çekim ekleri). Özellikle öğrencilerin alanlarıyla ilgili terimlerden örnekler verilerek, Türkçeyi zenginleştirme çabaları ele alınacak.) Günümüz Türkçesine hangi dönemlerden geçerek geldik? Yazı ve dil devrimi, Neler okuyalım? Nasıl okuyalım? Yazım kuralları (Uygulamalarla) Anlatım yanlışları. (Bazı dilbilgisi kuralları bu konuyla birlikte verilecektir.). Cümle, cümlenin öğeleri, özne - yüklem ilişkisi. Günlük ilişkiler içinde başvurulan yazılar: Dilekçe, mektup. Kompozisyon Bilgileri: Konu, ana düşünce, yan düşünceler, gözlem, kitaplıktan yararlanma, plan vb. Anlatım biçimleri (Tasvir, açıklama, öyküleme vb.) Mesleki yazılar: Rapor. Edebiyat Türleri: (Metin incelemeleri) Günlük, anı, deneme, eleştiri, makale... Roman, Öykü, Röportaj. Özkırımlı A., 2006, Türk Dili Dil ve Anlatım Đstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Yüksel, S Türkçe'de Biçim ve Cümle Dersleri Multilingual Yabancı Dil Yayınları, Yardımcı TAR 111 Atatürk Đlkeleri ve Devrim Tarihi-I (2 0) 2 Politik, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye başlayan Osmanlı Devleti nde yapılan reform hareketleri ve ulus devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Atatürk ün liderliğinde verilen Ulusal Bağımsızlık Savaşı sonucu Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşu. Anonim 2006, Atatürk Đlkeleri ve Đnkılâp Tarihi Değişim Yayınları ĐNG 111 Yabancı Dil-I (2 0) 2 Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır. TBD 102 Botanik II (2 2) 3 Bitkilerde sistemler, organlar, dokular ve hücrelerin tanıtılması, organizasyonları, işlevleri, hayvan hücrelerinden ayrılan yönleri, hücre kuramı, doku bilimi, organların yapısı, çiçeklerin tozlanma ve döllenme biyolojisi, sistematiğin tarihi, evrimin ilkeleri ile familyalarına göre bitkilerin sınıflandırılması, embriyonik ve yabani bitkilerin genel özellikleri anlatılacaktır. Altuner, Z., Sistematik Botanik 2, Aktif Yayınevi, Đstanbul, 194s. Kadıoğlu, A. ve Y. Kaya, Genel Botanik, Kültür Eğitim Vakfı Yayınevi, Erzurum, 410s. Bozcuk, S., Genel Botanik, Hatiboğlu Yayınları: 82 Yükseköğretim Dizisi: 22, Ankara, 190s. Algan, G. ve C. Toker, Bitki Hücresi ve Bitki Morfolojisi Laboratuvar Kitabı, Ankara Üniv. Fen Fakültesi Döner Sermaye Đşletmesi Yayınları No: 21, Ankara, 144. Yardımcı Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar GZM 102 Đstatistik (3 0) 3

4 Temel Kavramlar, Yerleşim ölçüleri, Değişim ölçüleri, Teorik Dağılımlar (Normal, Binomiyal, Poisson), Regresyon ve Korelâsyon katsayıları, Belirtme katsayısı, Regresyon doğrusu ve denklemi, Temel örnekleme dağılımları (Ortalamalara ait, oranlara ait, ortalamalar arası farka ait, Regresyon ve Korelasyon katsayılarına ait), Standart hata ve Parametre Tahmini, Hipotez Testleri, Z, t ve X 2 dağılımları, Uyum iyiliği testi, Tek ve Đki yanlı tablolarda bağımsızlık testi. Đkiz, F., H. Püskülcü, Ş. Eren, Đstatistiğe Giriş, Barış Yayınları Fakülteler Kitapevi, Đzmir, 435s. Düzgüneş, O., T. Kesici, O. Kavuncu, F. Gürbüz, Araştırma ve Deneme Metodları, (Đstatistik Metodları II), Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1291, 369, Ankara. Sümbüloğlu, K. ve V. Sümbüloğlu, Biyoistatistik, Hatiboğlu Yayınları: 53, Ankara, 270. Yardımcı GZM 104 Meteoroloji (2 0) 2 Meteorolojiye giriş, meteorolojinin bölümleri, atmosferin yapısı ve özellikleri, meteorolojik elemanlar, atmosferik basınç, rüzgârlar, sıcaklık, nem, buharlaşma, yağışlar ve çeşitleri, cephe sistemleri, hava kütleleri, meteoroloji istasyonları ve özellikleri, meteoroloji istasyonlarında kullanılan aletler ve özellikleri, fenoloji ve tarımsal klimatoloji, meteoroloji elemanları ile bitki gelişim ilişkileri. Özyuvacı, N., Meteoroloji ve Klimatoloji, Đstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları: 460, Đstanbul, 369s. Özgürel, M. ve G.P. Mengü, Tarımsal Meteoroloji, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay.: 567, Đzmir, 289s. Yardımcı GZM 106 Bitki Fizyolojisi (3-0) 3 Bitki fizyolojisine giriş, Su ve hücre ilişkisi, Suyun alınması ve taşınması, bitkilerde su kaybı, Bitki besin elementleri alımı ve taşınması, bitkilerde fotosentez ve etkili faktörler, solunum ve etkili faktörler, vejetatif büyüme, generatif büyüme, Tohum ve meyve oluşum fizyolojisi, Bitki hormonları, stres fizyolojisinin tanımlanması Kaynak: 1. Kacar, B., A.V. Katkat ve Ş. Öztürk, Bitki Fizyolojisi, Nobel Yayın Dağıtım, Nobel Yayın No: 848, Ankara, 2006, 563s. 2. Đlbaş, A. Đ., Bitki Fizyolojisi Laboratuvar Kılavuzu, Hatiboğlu Yayınevi, Hatiboğlu Yayınları: 133, Yüksek Öğretim Dizisi: 46, ISBN , Ankara, 2004, 149s. 3. Çağatay, M., Kültür Bitkilerinin beslenme Fizyolojisi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları;No.414.Ders Kitabı;No.141, Ankara, 1970, 104s. 4. Hamsan, M., Bitki Metabolizma Fizyolojisi, Đstanbul Üniversitesi Yayınlarından;Sayı Fen Fakültesi;No.112, Đstanbul, 1972, 307s. 5. Hopkins, W.G., Introduction to Plant Physiology, New York:John Wiley and Sons, 1999, 512p. GZM 108 Bitki Ekolojisi (2 0) 2 Ekoloji hakkında genel bilgiler, ekolojik kavramlar, ekosistemin öğeleri, besin dengesi, enerji akımı, biyokimyasal dolaşımlar, ekosistem kavramı, agroekosistem kavramı ve evrimi, hayvan ve bitki kültür formlarının ortaya çıkışı, iklim ve toprak faktörleri ve bunların bitki ve hayvan yetiştiriciliği ile olan ilişkileri hakkında genel bilgiler.

5 Eser, D Tarımsal Ekoloji (2. baskı). Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayın No.1473, 176 s., Ankara. Eser, D., Geçit H.H. ve Emeklier, H.Y Tarımsal Ekoloji Terim ve Tanımlar Sözlüğü (2. baskı). Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayın No.1474, 95 s., Ankara. Yardımcı Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar GZM 110 Temel Bilgisayar Bilimleri (2 2) 3 Bilgisayarın tarihçesi, hayatımızdaki önemi, bir PC ile neler yapabiliriz,. Đlk bakışta bilgisayar, bilgisayarın dıştan görünen parçaları, bilgisayarın açılması ve kapatılması, Bilgisayar donanımları, (klavye, CPU, RAM, ana kart), Bilgisayar donanımları (hard disk, floppy disk, multi media set, monitor), Bilgisayar donanımları (modemler, ekran kartları, tarayıcılar, zip ve jas sürücüler, 3D hızlandırıcı kartlar), Bilgisayar donanımları (TV kartları, ethernet kartları, ağların alt yapısı, sanal gerçeklik ekipmanı), Bilgisayar donanımları (yazıcılar, çiziciler), Bilgisayara yeni bir donanım eklemek, ayarlar (setup), tak ve çalıştır (plug and play), Bilgisaya satın alınırken dikkat edilmesi gereken özellikleri ve bilgisayarların karşılaştırılması, Bilgisayar çalışma ortamının taşıması gereken özellikleri, Bilgisayarın çalışma mantığı ve işletim sistemi nedir? Yaygın olarak kullanılan işletim sistemleri, MS-DOS işletim sisteminin özellikleri, Ms-DOS kullanımı, Windows işletim sisteminin tanıtılması ve kullanımı, Windows işletim sisteminde dosya ve klasör kopyalama, taşıma, silme, özeliklerini değiştirme, yeni klasör oluşturma ve ağaç yapısının oluşturulması, Windows işletim sisteminde klavye, Mouse, tarih ve saat, ses, yazıtipi, görüntü ayarları, Windows işletim sisteminde donanım, yazıcı ayarları, ekle/kaldır menüsü, disk tamircisi (scandisk kullanımı), Đnternet kavramları ve internet adres yapısı, internet hizmeti veren browserler, Microsoft Word kullanımı, Microsoft Excel kullanımı, Bilgisayarlar, TÜBĐTAK Yay., 2003 Paket Programları ile ilgili kitaplar MS-DOS Kitapları Donanım ile ilgili kitaplar Yardımcı Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar TÜR 112 Türk Dili-II (2 0) 2 Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme. Özkırımlı A., 2006, Türk Dili Dil ve Anlatım Đstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Yüksel, S Türkçe'de Biçim ve Cümle Dersleri Multilingual Yabancı Dil Yayınları, Yardımcı TAR 112 Atatürk Đlkeleri ve Devrim Tarihi-II (2 0) 2

6 Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna paralel olarak Türk modernleşmesinin radikal bir dönüşümü olan Türk Devrimi çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden nasıl yapılandığı, bu yıllarda yaşanan gelişmeler ve bunların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Anonim 2006, Atatürk Đlkeleri ve Đnkılâp Tarihi Değişim Yayınları ĐNG 112 Yabancı Dil II (2 0) 2 Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin Yabancı Dil I dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir. GZM 201 Zootekni (2 0) 2 Hayvancılığın ekonomik önemi ve hayvansal ürünlerin insan beslenmesi açısından önemi, Türkiye de ve Dünya da hayvan yetiştiriciliği ve hayvansal üretim düzeyleri. Hayvanlarda üreme, Evcil hayvanlarda üreme ve hayvansal üretim, Üreme sisteminin anatomi ve fizyolojisi, Türlere göre üreme fonksiyonu ve üremenin denetimi. Hayvan ıslahı, Ekonomik verim düzeyi ve adaptasyon Fenotipik varyasyon ve öğeleri, Seleksiyon ve seleksiyon yöntemleri, Çiftleştirme sistemleri. Sığır yetiştiriciliği, Dünya da ve Türkiye de yetiştirilen önemli sığır ırkları, Sığırlarda üreme, Sığırlardan süt üretimi, Sığırlardan et üretimi. Koyun Yetiştiriciliği, Dünya da ve Türkiye de yetiştirilen önemli koyun ırkları, Koyunlarda üreme, Koyunlardan süt üretimi, Koyunlardan et üretimi. Keçi Yetiştiriciliği, Dünya da ve Türkiye de yetiştirilen önemli keçi ırkları, Keçilerde üreme, Keçilerden süt ve et üretimi. Tavukçuluk, Tavukçuluğun önemi ve tavukçuluk işletme tipleri, Yumurta tavukçuluğu, Kasaplık piliç yetiştiriciliği. Arıcılık, Arıcılığın önemi ve arı ürünleri, Koloniyi oluşturan bireyler ve arılarda üreme ve çoğalma, Arıcılıkta mevsimlik işler, Arı hastalık ve zararlıları. Đpekböcekçiliği ve üretim aşamaları Şengonca, M., Hayvan Yetiştirme Đlkeleri: Ders Kitabı, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yay. No:534, Đzmir, 192s. Rice, V.A., Breeding and improvement of farm animals, McGraw-Hill Book Company, inc., New York, London, 516p. Yardımcı GZM 203 Tarımsal Yapılar ve Sulama (2 2) 3 Sulamanın tanımı ve önemi, yararları, tarihçesi, Türkiye de sulama, sulama yöntemleri, sulama sistemleri ve sulama projeleri, toprak-bitki-su ilişkileri, bitki su tüketimi, sulama suyu gereksinimi, sulama aralığı, sulama süresi, arazinin sulamaya hazırlanması, arazi tesviyesi, tarla sulama sistemleri, uygun sulama yönteminin seçilmesi, yüzey sulama yöntemleri, yağmurlama ve damla sulama yöntemleri sulama suyu kalitesi, sorunlu topraklar ve ıslahı, drenajın tanımı, önemi ve yararları, drenaj etütleri, yüzey ve toprakaltı drenaj yöntemleri. Yıldırım O. Sulama Sistemleri Tasarımı, Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Yayınları:2005, Ders Kitabı:1542, Ankara. Güngör Y., Erözel A.Z., Yıldırım O. Sulama II. Baskı, Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Yayınları:2004, 1540, Ankara. Yardımcı GZM 205 Tarım Alet ve Makineleri (1 2) 2

7 Türkiye de tarım ve mekanizasyon seviyesi, enerji, traktörler, toprak işleme, kulaklı pulluklar, dip kazanlar, tohum yatağı hazırlama ekipmanları, ekim dikim ve gübreleme ekipmanları, bitki koruma ekipmanları, pompa ve sulama ekipmanları, hasat ve harman makineleri, bahçe makineleri, ahır ve kümes ekipmanları, sera mekanizasyonu, tarım makinelerinin seçimi ve işletilmesi. Erdoğan, D., Tarım Makineleri. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1548, 501, Ankara Üniversitesi Basımevi, 142 s., Ankara. Keskin, R. ve D. Erdoğan, Tarımsal Mekanizasyon. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları: 927, Yardımcı 262, 325 s., Ankara. Yardımcı GZM 207 Tarım Ekonomisi (2 0) 2 Tarımsal Faaliyet, Tarım Ekonomisi ve Alanı, Tarımın Türkiye Ekonomisindeki Önemi, Tarımda Ekonomik Kavram ve Prensipler, Tarımsal Üretim Faktörleri, Tarımsal Đşletmecilik, Tarım Đşletmelerinin Şekillenmesini Etkileyen Faktörler, Türkiye Tarım Đşletmeleri, Tarımsal Đşletme Tip ve Nevileri, Tarım Đşletmelerinde Tarla Sistemleri ve Ekim Nöbeti, Tarımsal Đşletmelerin Yıllık Faaliyet Sonuçları, Tarım Đşletmelerinde Yatırımlar, Tarımda Risk ve Belirsizlik. Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerde Maliyet Hesabı. Karagölge, C., Tarım Ekonomisi, Atatürk Üniversitesi Yayınları;No.642.Ziraat Fakültesi Yayınları;No.290.Ders Kitapları Serisi No.48, Erzurum, 173s. Cramer, G.L. and C.W. Jensen, Agricultural Economics and Agribusiness: John Wiley- Sons, New York. Yardımcı GZM 209 Gıda Bilimi ve Teknolojisi (2 2) 3 Gıdaların kimyasal bileşimi, su, protein, yağ ve mineral maddeler. Enzim, vitamin, renk, tat ve koku maddeleri. Gıdaların bozulması, gıdaların muhafaza yöntemleri. gıda katkı maddeleri. Konserve meyve suyu üretim teknolojisi. Hububat, bitkisel yağ, çay, şeker, et ve mamulleri, fermantasyon teknolojisi. Paul, P.C. and H.H.Palper, Food theory and applications. John Wiley-Sons, New York. McWilliams, M., Food Fundamentals. Wiley, c, New York, 670p. Yardımcı GZM 211 Araştırma ve Deneme Metotları (3 0) 3 Yapılacak bir çalışmada denemenin nasıl planlanacağı, denemelerin araziye aplikasyonu, denemelerde rakamların elde edilmesi ve elde edilirken dikkat edilecek noktalar, elde edilen rakamların istatistikî değerlendirmeleri, elde edilen sonuçların önemlilik kontrollerinin ve ortalamaların farklılık gruplandırmaları, yapılan analizlerin sonucunda elde edilen değerlerin yorumlamaları hakkında bilgiler verilecektir. Gülümser,A., Bozoğlu, H., Peşken, E., Araştırma ve Deneme Metotları. No: 48, 264s, Samsun. Düzgüneş, O Đstatistik Prensipleri ve metotları Ege Üniversitesi Matbaası 375 s. Đzmir.

8 Öztürk, A Tarım, Biyoloji ve Sağlık bilimlerinde uygulamalı istatistik. Ege Üniversitesi Matbaası 258 s. Đzmir. Yurtsever; N.1984.Deneysel Đstatistik Metotları. Tarım ve Orman Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müd. Yayınları 121, 56, 574 s. Ankara. Snedecor, G Statistical Methods. The Iova State Iniversity Press. 534 s. Iova, U.S.A. Düzgüneş, O., T Kesici, O. Kavuncu, F. Gürbüz, Araştırma ve Deneme Metodları Đstatistik Metodları-II. Ankara Üniversitesi Basımevi 381 s. Ankara. Petersan, R. G Agricultural Field Experiments Desing and Analysis 409. U.S.A. TBB 201 Tarla Tarımının Đlkeleri (2 0) 2 Dünyada ve ülkemizde tarımın genel yapısı ve karşılaştırılması, kültür bitkilerinde verim ve verim öğeleri, verimi etkileyen faktörler, tarla tarımı sistemleri, tarla bitkilerinde; ekim nöbeti, toprak işleme, tohumluk, ekim, gübreleme, bakım, hasat ve harman hakkında genel bilgiler. Christiansen Weniger, F. Türkiye Tarla Kültürünün Temelleri. Bfe Tarafından Bastırılmıştır. Türkçeye Prof. Dr. Ömer Tarman Tarafından Çevrilmiştir. 323 S. Schönherr, W Münavebe. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yayın No:207, 507 S. Anonim, Makineli Kuru Ziraat. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yayın No: 62, 320 S. Tosun O., T. Gençtan, H.H. Geçit, M. Özgen, C. Y.Çiftçi Tarla Ziraati. Ders Notu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Teksir No. 44, 72 S. Kaçar, B Gübreler Ve Gübreleme Tekniği. T. C. Ziraat Bankası Tarafından Bastırılmıştır. 473 S. Ceylan, A Tarla Tarımı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 491, 520 S. Yardımcı YDM 201- YDM 202- YDM 301- YDM 302 Mesleki Đngilizce (2 0) 0 Tarla Bitkilerinde metinlerin Türkçe'den Đngilizce'ye ve Đngilizce'den Türkçe'ye çevrilmesi, tarla bitkilerinde sözcüklerin öğretilmesi, tarla bitkilerinde makalelerin Đngilizce yayın için hazırlanması Yardımcı TMU TMU 202 Mesleki Uygulama (0 4) 0 TMU TMU 302 Mesleki Uygulama (0 4) 0 Bitki analizlerinde kullanılan laboratuar aletlerinin tanıtılması, Araştırmalardan elde edilen bitki numunelerinde kuru madde oranlarının belirlenmesi ve bu numunelerin analiz için hazırlanması, Ham protein, Kül, Yağ, Sedimantasyon ve Ham selüloz analizlerinin yapılması, Bin dane ağırlığının bulunması, Sulama, Çapalama, Hasat ve Bitkilerde gözlem yapma, Doku kültürü çalışmaları ve Diğer tarla ve laboratuar çalışmaları. GZM 202 Genetik ve Sitogenetik (2 0) 2 Genetik bilimi ve terminoloji; Mendel genetiği ve prensipleri; Mendel kurallarından sapma; Generasyonlar arası fiziksel bağlantı; Gen interaksiyonları; Eşeyin belirlenmesi; Eşeye bağlı kalıtım; Bağlantı ve crossing-over; Rekombinasyon; Kantitatif genetik; Populasyon genetiği; Kalıtımın kromozomal temeli; Ökaryotik kromozomlar; Gen kavramı; Gen ifadesi; Değişimin genetik mekanizması; Mutasyonlar; Kromozom dışı kalıtım; Evrim. Bilge, E., Genetik, Đstanbul Üniv. Fen Fakültesi Yayınları No: 163, Đstanbul, 283s. Temizkan, G.O., Genetik (Citl:1 Temel Genetik), Đstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları 3805/229, Đstanbul.

9 Düzgüneş, O. ve H.R. Ekingen, Genetik, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi yay.; 555 ders kitabı; 187, Ankara, 329s. Russell, P.J Genetics. Third Edition. Harper Collins Publishers Inc., New York, U.S.A Yardımcı GZM 204 Bitki Koruma (1 2) 2 Bitki Korumanın tanımı ve kapsamı; kültür bitkilerinde zarar yapan önemli böceklerin morfolojisi, anatomi ve fizyolojisi, ekolojisi, kısa biyolojileri; yine bu bağlamda bitki hastalıkları ve yabancı otların bitkilerde oluşturdukları zarar şekilleri, etmenlerin tanınmaları, bunların kısa biyolojileri ve konu edilen hastalık ve zararlılarla savaşım yöntemleri. Plant Pathology, 4. baskı. George N. Agrios, Fitopatoloji, Necati Baykal, Tarımsal savaşım Yöntem ve Đlaçları, S.Maden; S.Toros ve S.Sözeri, Türkiye de tarım ve tarım dışı alanlarda sorun olan yabancıotlar ve mücadeleleri, 1997.Işık Tepe, Yüzüncüyıl Üniversitesi Yayınları, no 32. Böcek Çevrebilimi (Böcek Ökolojisi) I. Birey Ökolojisi (Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 4. baskı), Prof.Dr. Đ. Akif Kansu, Birlik Matbaacılık-Yayıncılık, Ankara, Genel Entomoloji, 9. baskı, Prof.Dr. Đ.Akif Kansu, Kıvanç Basımevi, Ankara, Entomology and Pest Management, Pedigo, Larry P., Third Edition Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ. Yardımcı GZM 206 Hayvan Besleme ve Yem Bilgisi (2 0) 2 Hayvan vücudunun kompozisyonu ve yemler; karbonhidratlar, lipidler, proteinler, su, inorganik elementler, vitaminler, enzimler, hormonlar, antibiyotikler, sindirim ve emilme. Yemlerin sınıflandırılması, yemlerin enerji ve protein içerikleri, mineral ve vitamin içerikleri, kaba ve kesif yemler, endüstriyel yan ürünler, kaba yemlerin kurutulma metodları, yem fabrikasyonu prensipleri, karma yem üretimi, yem katkı maddeleri. Hayvan beslemede temel prensipler, ruminant sindirim fizyolojisi, rumen metabolizması ve etkileri., ruminantların besin maddeleri gereksinmeleri, ruminantlarda enerji, protein ve mineral metabolizması, laktasyon ve süt üretimi, inek ve buzağıların yemlenmesi, besi sistemleri ve et üretimi, küçükbaş hayvanların beslenme ve yemlenmeleri, kümes hayvanlarının beslenmesi, rasyon hazırlama teknikleri, beslenmeyle ilgili oluşan hastalıklar Feeds & Nutrition,M.E.Ensminger & C.G.Olentine, Jr. Fırst Edition. The Ensminger Publishing Company.648 West Sierra Avenue P.O.Box 429 Clovis,California U.S.A. Energy metabolisim in animals, A. Chwalibog and K.Jakopsen. EAAP publication No. 103 Snekkersten, Denmark. Protein metabolism and nutritioneaap Publication No. 96 Wageningen Pers Feed Formulations, Tilden Wayne Perry, Ph.D. Purdue University. Danville,Ilinois. Vitamins In Animal Nutrition, Lee Russell McDowell.University Beef Cattle Feding and Nutrition,Tilden Wayne Perry. Purdue Unıversity Lafayette, Indiana U.S.A. Digestive Physiology and Nutrition of Ruminants, D.C. Church, Ph.D.1215 N.W.Kline Place Corvallis,Oregon U.S.A. Yardımcı

10 GZM 208 Bahçe Bitkileri ( 2 2) 3 Bahçe bitkilerinin tanıtımı ve sınıflandırılması, bahçe bitkilerinin ülke ekonomisindeki yeri, bahçe bitkileri ekolojisi, bahçe bitkilerinin biyolojisi, fizyolojisi, bahçe bitkilerinin çoğaltılması ve bahçe bitkilerinde yetiştirme tekniği Ağaoğlu, Y. S. ve ark Genel Bahçe Bitkileri. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Vakfı Yayınları No:4, Ankara. Özbek, S Genel Meyvecilik. Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Yayınları 11, Adana. Çelik, H. ve ark. Genel Bağcılık. Sunfidan A.Ş. Mesleki Kitaplar Serisi :1, Ankara. Yılmaz M Meyve Ağaçlarında Budama. Çukurova Üniv. Basımevi, Adana. Ülkümen, N Bağ-Bahçe Ziraatı. Atatürk Üniv. Yay. 275.Erzurum. Janick, J. and Moore, J.N. (Eds.) Fruit Breeding, Volume I. John Wiley and Sons, Inc. USA. Yardımcı GZM 210 Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği (2 2) 3 Giriş, Yapraklardan besin maddelerinin alınması, Gübreler ve gübreleme, Değişik besin maddelerinin (N, P, K, S, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn, B, Mo, Cl) toprakta ve bitkide durumu, bitki tarafından alımı, fizyolojik ve biyokimyasal rolü, noksanlığı ve fazlalığında oluşan değişimler, Klor, sodyum ve tuzluluk, Diğer elementler, Bitkilerin beslenmesi ile hastalık ve zararlı arasındaki ilişkiler. Güneş, A., Alpaslan, M. ve Đnal, A Bitki Besleme ve Gübreleme. A.Ü. Ziraat Fakültesi yayın No: 1539, 492. Kacar, B. ve Katkat, V Bitki Besleme. Nobel Yayın Kacar, B. ve Katkat, V Gübreler ve Gübreleme Tekniği. Vipaş A.Ş. Bursa Marschner, H Mineral Nutrition of Higher Crops. Academic Press, London Aktaş, M Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği. A.Ü. Ziraat Fakültesi yayın No: 1361, 395. Mengel, K. ve Kirkby, E.A Principles of Plant Nutrition. IPI, Bern, Switzerland Zabunoğlu, S. ve Karaçal, Đ Gübreler ve Gübreleme. A.Ü. Ziraat Fakültesi yayın No: 1279, 365. Yardımcı TBB 202 Tarla Bitkilerine Giriş (1 2) 2 Tarla bitkilerinin sınıflandırılması, başlıca tarla tarımı sistemleri, toprak işlemenin tanımı, önemi, toprak işlemeden beklenen faydalar, hatalı toprak işlemenin sakıncaları, toprak işleme yöntem ve aletleri, nadasın tanımı, şekilleri ve nadastan beklenen faydalar, tohum ve tohumluk kavramlarının tanımı, kaliteli bir tohumlukta bulunması gereken özellikler(tohumun fiziksel değeri), kaliteli bir tohumlukta bulunması gereken özellikler (tohumun biyolojik ve genetik değerleri), ekim yöntemleri, ekim zamanın önemi, başlıca ekim yöntemleri be bunların karşılaştırılması, sulama ve gübreleme, başlıca sulama ve gübreleme yöntemleri, gübre çeşitleri ve gübreleme yöntemleri, yeşil gübreleme ve münavebe, çoklu yetiştirme, yabancı otlar ve yabancı ot kontrolü, tahılların, endüstri bitkilerinin, yemeklik tane baklagillerin, çayır mera ve yembitkilerinin genel özellikleri, ekonomik önemleri ve yetiştirme teknikleri Sepetoğlu, H., Tarla Tarımı, Tahıllar, Yemeklik Tane Baklagiller. 188 s. Sencar, Ö., Gökmen, S., Yıldırım, A., Kandemir, N Tarla Bitkileri Üretimi. GOP Ün. Ziraat Fakültesi Yayın No.3, Ders Kitabı 3, 302 s., Tokat. Elçi, Ş., Kolsarıcı, Ö. ve Geçit, H.H Tarla Bitkileri (2. Baskı). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı. Yayın no:1385, Ders kitabı:399, Ankara.

11 TBB 301 Bitki Islahı (2 0) 2 Bitki ıslahının kapsamı, amacı ve tarihsel gelişimi; evrim ve kültür bitkilerinin evriminin genetik temelleri; çevre ve genetik etkilerden kaynaklanan değişim (varyasyon); karakterlerde varyasyon ve bitki ıslahı ilişkileri; ıslah yöntemleri bakımından bitkilerde üreme sistemleri; kalıtım ve mekanizması; kendine döllenen bitkilerde introdüksiyon, teksel ve toptan seçme, melezleme ve; yabancı döllenen bitkilerde teksel, toptan ve tekrarlamalı (rekurent) seçme, melez (hibrid) ve sentetik çeşit geliştirme; klon seçme; tüm bitkilere uygulanan mutasyon ve poliploidi ıslahı. Şehirali, S. Ve Özgen M., Bitki Islahı III. Baskı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1553, Ankara. Yardımcı TBB 301 Münavebe (2 0) 2 Tarımın tanımı ve önemi, geleneksel tarım, sürdürülebilir tarım ile ekolojik tarım hakkında bilgiler ve karşılaştırmalar, ülkemizin tarım bölgelerinin iklim, toprak ve tarım özelliklerine göre incelenmesi, bu bölgelerde uygulanan tarım sistemlerin ve ekim nöbetinin karşılaştırılması, günümüzdeki ve gelecekteki ekim nöbeti ilkeleri, ekim nöbetinde yer alacak bitkilerin allelopatik ilişkileri, kültür bitkileri ve yabancı otların bitki salgıları, bitki- toprak ilişkilerini inceleyen ve içeren genel bilgiler. Ekim nöbetine ilişkin yapılan araştırmalar, tek yönlü tarımla yoğun tarım arasındaki farklar ve ekim nöbetinin önemi. Algan, N. ve Đ. Duman Ekolojik Tarımda Rotasyon (Ekim Nöbeti). Ekolojik Tarım. Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) Bornova, ĐZMĐR Yardımcı Ceylan, A Tarla Tarımı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 491, 520 s. Anaç, D. ve B. Okur Toprağın Verimliliğinin Doğal Yollar ile Artırılması. Ekolojik Tarım. Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) Bornova, ĐZMĐR, Sayfa: TBB 303 Buğdaygil Yem Bitkileri (2 2) 3 Yem bitkilerinin önemi, buğdaygil yem bitkilerinin önemi, bazı buğdaygil yem bitkilerinin tarımı, kültürü, hayvan beslemedeki önemleri, Lolium, Agropyron, Phleum, Alopecurus, Poa, Festuca, Brom ve Dactylis cinslerine ait yem bitkilerinin genel özellikleri ve tarımı. Manga, Đ., Z. Acar, Đ. Ayan, Buğdaygil Yembitkileri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:6, 3. baskı Samsun, 286s. Elçi, Ş., Baklagil ve Buğdaygil Yem Bitkileri. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayınları. Serin, Y., M. Tan, Buğdaygil Yembitkileri. Atatürk Üniv. Yay. No: 859, Zir. Fak. Ders Yayın No: 334, Ders Kitapları No:81, Atatürk Üniv. Zir. Fak. Ofset Tesisi, Erzurum, 232 s. Açıkgöz, E., Yem Bitkileri.2001 Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü. Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayın No:182. Heath, M.E., Barnes, R.F., Metcalfe, D.S., Forages. The Science of Grassland Agriculture. Iowa State University Press. TBB 305 Yağ Bitkileri (1 2) 2 Yağ bitkilerinin endüstri bitkileri içindeki yeri ve önemi, susam, yerfıstığı, soya, haşhaş, ayçiçeği, kolza, aspir ve hardal gibi yağlı tohumlu bitkilerin kullanım alanları, bitkisel özellikleri, yetiştirme teknikleri, ıslahı, depolama ve muhafazası ile sanayinin değişik alanlarında faydalanılması.

12 Elçi, Ş.; Kolsarıcı, Ö. Ve Geçit, H.H., Tarla Bitkileri A.Ü. Ziraat Fak. Yayınları: 1008, Ankara. 239s. Franke, G Nutzplanzen Der Tropen Und Subtropen. Band 1, S.Hirzel Verlag Leipzig. 441s. Đlisu, K Yağ Bitkileri Yetiştirme Ve Islahı Çağlayan Kitabevi, Đstanbul. S:366 Đncekara, F Yağ Bitkileri Yetiştirme Ve Islahı. Cilt 2. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi. Yay. No: 83, 198s. Schuster, W.1992.Ölpflanzen Đn Europa. Dlg-Verlag, Frankfurt Am Main. 240s. Weıss, E.A.,1983. Oilseed Crops. Longman, London And Newyork. 660s. Yardımcı TBB 307 Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi (2 0) 2 Konu ile ilgili tarifler, tohumlukların sınıflandırılması, generatif tohumlukların yapısı, vejetatif tohumluklar, yeni çeşit ıslahı ve tescil işlemleri, tohumluk üretiminde dikkat edilecek hususlar, tohumlukların hazırlanması, genel anlamda ülkemizdeki tohumcuğun durumu. Anonim, 2004 a. Tohumluk Standartları ve Uygulama Esasları. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü, 190 s., Ankara. Anonim, 2004 b. Tarla Kontrol Prensipleri ve Formlar. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü, 72 s., Ankara. Eser, B., Saygılı, H., Gökçöl, A., Đlker, E (Editörler). Tohum Bilimi ve Teknolojisi. Ege Üniversitesi, Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayın No.3, Cilt I ve Cilt II 908 s., Bornova - Đzmir. Sağsöz, S Tohumluk Bilimi. Atatürk Üniversitesi Yayınları No. 677, Ziraat Fakültesi yayınları No. 302, 299 s., Erzurum. Şehirali, S Tohumluk ve Teknolojisi. Ankara Üniversitesi Basımevi, 330 s., Ankara. Yardımcı TBB 309 Bitki Biyoteknolojisi (2 0) 2 Temel Laboratuar Teknikleri; Besin Ortamları; Tarla Bitkilerinde Organogenesis ve Somatik Embriyogenesis ile Bitki Rejenerasyonu; Protoplast Kültürü ve Somatik Melezleme; Haploid Bitki Üretimi; Doku Kültürleri Aracılığıyla Hastalıksız Bitki Üretimi; Mikroçoğaltım; Embriyo Kültürü; Agrobacterium ve Doğrudan Gen Aktarım Teknikleri ile Tarla Bitkilerine Gen Aktarımı; Herbisitlere, Böceklere ve Hastalıklara Dayanıklı Tarla Bitkilerin Üretilmesi Babaoğlu, M., Gürel, E., Özcan, S. (2001) Bitki Biyoteknolojisi I: Doku Kültürü ve Uygulamaları. S.Ü. Vakfı Yayınları, Konya. Özcan, S., Gürel, E., Babaoğlu, M. (2001) Bitki Biyoteknolojisi II: Genetik Mühendisliği ve Uygulamaları. S.Ü. Vakfı Yayınları, Konya. Yardımcı GZM 301 Tarımsal Yayım ve Haberleşme (2 0) 2 Ders temel olarak 3 bölümden oluşmaktadır. Đlk bölümde; insan kaynağının geliştirilmesi ve teknoloji transferi, yayım eğitiminin özellikleri ve prensipleri, yayımın tarımsal kalkınmadaki rolü ve katkısı, yayımda program planlama konuları ele alınmaktadır. Đkinci bölümde; benimseme süreci, yayılma

13 süreci, benimseme davranışını etkileyen faktörler ve yayım yöntemleri konuları yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise iletişim süreci, yansıma, kitle iletişimi konularına yer verilmektedir. Özçatalbaş, O. ve Y. Görgen, Tarımsal Yayım ve Haberleşme. Baki Kitap Ve Yayınevi, Adana, 385s. Benor, D., J.Q. Harrison, M.W.P. Baxter, Agricultural extension: The training and visit system, The World Bank, Washington, 85p. Yardımcı TBB 302 Tarla Bitkileri Islahı (2 2) 3 Kendine döllenen bitkilerin ıslah yöntemleri, yabancı döllenen bitkilerin ıslah yöntemleri, serin iklim tahıllarının ıslah yöntemleri, sıcak iklim tahıllarının ıslah yöntemleri, yemeklik tane baklagillerin ıslah yöntemleri, nişasta-şeker bitkilerinin ıslah yöntemleri, yağ bitkilerinin ıslah yöntemleri, lif-kauçuk bitkilerinin ıslah yöntemleri, keyf bitkilerinin ıslah yöntemleri baharat bitkilerinin ıslah yöntemleri, buğdaygil yem bitkilerinin ıslah yöntemleri, baklagil yem bitkilerinin ıslah yöntemleri Kurt, O., Bitki Islahı III. Baskı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 43, Samsun, 326s. Şehirali, S. Ve Özgen M., Bitki Islahı III. Baskı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1553, Ankara. TBB 304 Nişasta ve Şeker Bitkileri (2 2) 3 Nişasta ve şekerin elde edilmesinde hammadde kaynağı olarak kullanılan Patates, Tatlı Patates, Kassava, Yams, Şeker Pancarı, Şeker kamışı gibi önemli bitkilerin orijini, yayılışları, ekonomik sosyal kültürel önemleri, bitkisel özellikleri (botanikleri), tarla ve toprak işleme ve hazırlığından, yetiştirme teknikleri ve hasadına kadar tarımı, ıslah ve çeşit geliştirme faliyetleri. Er, C. ve S. Uranbey, Nişasta ve Şeker Bitkileri. Ank. Üniv. Ziraat Fakültesi yayınları 1538, Ders kitabı : 491, 202 s., Ankara. TBB 306 Baklagil Yem Bitkileri (2 2) 3 Baklagil Yembitkilerinin önemi ve türlere göre Türkiye deki tarımları, toprak ve tohum yatağı hazırlığı, ekim, bakım, hasat, depolama, Medigaco, Onobrychis, Vicia, Trifolium, Pisum, Melilotus ve Lotus cinslerine ait yem bitkilerinin genel özellikleri ve tarımı. Elçi, Ş., Baklagil ve Buğdaygil Yem Bitkileri. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayınları. Manga, Đ., Z. Acar, Đ. Ayan, Baklagil Yem Bitkileri, yayın no: 7, 2. Baskı, Samsun, 451s. Serin, Y., M. Tan, Baklagil Yem Bitkileri. Atatürk Üniv. Zir. Fak. Ders Yayın No:190, Atatürk Üniv. Zir. Fak. Ofset Tesisi, Erzurum (ilaveli ikinci baskı), 177 s. Açıkgöz, E., Yem Bitkileri.2001 Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü. Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayın No:182. Heath, M.E., Barnes, R.F., Metcalfe, D.S., Forages. The Science of Grassland Agriculture. Iowa State University Press. TBB 308 Tarla Yabancı Otları (1 2) 2 Tarla bitkilerinin dünya ve ülkemizdeki ekonomik önemi ve üretimi sınırlayan faktörler. Yabancı otların genel özellikleri, zarar ve yararları. Tahıllar, endüstri bitkileri, Çayır mera yem bitkileri, yemeklik tane baklagillerde yaygın olarak görülen yabancı otların tanımı, ekolojisi, adaptasyonu, zararları. Bu yabancı otlarla kültürel, mekanik, biyolojik, kimyasal mücadele yöntemleri.

14 Yücer, M. M., Yabancıotlar. Hasad yayıncılık, 227s. Đstanbul. Göksel, N., Tanrıkut, S., Hububat Tarlalarında Đlaçlama ile Yabancı Ot Mücadelesi. 30s. Göksel, N., Tarla - çayır - mera / yabancı ot mücadelesi. 41s. TBB 310 Yemeklik Baklagiller (2 2) 3 Mercimek, nohut, fasulye, bakla, bezelye ve börülceden oluşan yemeklik tane baklagillerin dünyadaki ve ülkemizdeki durumu, beslenmedeki, dış satımdaki ve ekim nöbetindeki önemi, kullanım yerleri, köken ve tarihçeleri, sınıflandırmaları, iklim ve toprak istekleri, yetiştirme teknikleri, yemeklik baklagil yetiştiriciliğinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları. Şehirali, S Yemeklik Tane Baklagiller. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1089, Ankara. Geçit, H. H. Yemeklik Tane Baklagiller Uyg. Örnekleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1419, Ankara. Yardımcı TBB 312 Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon (1 2) 2 Konu ile ilgili tarifler, yeni çeşit ıslah ve tescil işlemleri, FYD özellik belgeleri listeleri, tescil komiteleri ve çeşidin tescil edilmesi isimlendirilmesi, tavsiye listelerinin hazırlanması, kademeli tohumluk üretim, tohumluk üretiminde göz önünde bulundurulacak konular, tohumlukların temizlenmesi, ilaçlanması, ambalajlanması, dağıtımı, finansmanı, tarla bitkileri tohumculuğunu durumu. Anonim, 1999, Tohumluk Standartları ve Uygulama Esasları, TC Tarım ve Köyişleri Bak. Koruma ve Kontrol Gen. Müd., Ankara, (1999b). Emeklier, H.Y. ve Geçit, H.H., 1986, Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyonu Uygulama Klavuzu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:986, Ankara Yardımcı TBB 401 Çayır Mera Amenajmanı (2 0) 2 Çayır mer a amenajmanının tanımı, bitki fizyolojisi ve ekolojisi ile ilişkileri, otlatma, otlatma kapasitesi, otlatma mevsimi, üniform otlatma, yem tipine uygun hayvanla otlatma, otlatma sistemleri, çayırlardan yararlanma. Bakır, Ö., Çayır - Mer a Amenajmanı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları : 992, Ders Kitabı : 292, 362 s.,ankara. Gençkan, M.S., Çayır - Mer a Kültürü Amenajmanı ve Islahı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 483, 655 s.,bornova-đzmir. Gökkuş, A. ve A. Koç, Mera ve Çayır Yönetimi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No: 228, 329 s., Erzurum. Tosun, F. ve M. Altın, Çayır - Mer a - Yayla Kültürü ve Bunlardan Faydalanma Yöntemleri. Ondokuzmayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1., Ders Kitapları Serisi No:1, 229 s., Samsun. Tükel, T. ve R. Hatipoğlu, Çayır - Mer a Amenajmanı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Genel Yayın No : 191, Ders Kitapları Yayın No : A-59,152 s., Adana.

15 TBB 403 Lif ve Keyf Bitkileri (2 2) 3 Genel olarak lif, bitkisel lifler kavramı, endüstri bitkileri içinde lif bitkilerinin yeri ve önemi, pamuk, keten, kenevir, jüt, hibiskus, rami, manila keneviri, sisal keneviri ve kauçuk bitkilerinin ekonomik önemi, kullanım alanları, bitkisel özellikleri, yetiştirme teknikleri, ıslahı, depolama ve muhafazası. Dünyada ekonomik önemi olan keyf bitkileri tütün, çay, kahve, kakao, haşhaş, kenevir, şerbetçiotu ve anasondur. Bu derste özellikle ülkemizde tarımı yapılan ve ekonomik önemi olan tütün, şerbetçiotu, çay ve anason bitkilerinin morfolojik özellikleri, orijin ve sistematikteki yerleri, dünyada ve Türkiye deki üretim durumları, kullanım alanları, hasadı, depolanması ve pazarlamaya hazırlanmaları gibi konular üzerinde durulacaktır. Baydar, H., Tıbbi, Aromatik ve Keyf Bitkileri Bilimi ve Teknolojisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Yayın No: 51 (ISBN: ). Isparta/2005. Đncekara, F Endüstri Bitkileri, Lif Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Cilt I. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları. Đzmir. Aydemir, M Pamuk. Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Yayınları No:33 Er, C., Arslan, N Pamuk. Garanti Bankası Tarım Bilimleri Dizini No:5 Şenel, M Pamuk. Bölge Pamuk Araştırma Enstitüsü Yayınları No: 16.Adana. Kohel, R.J., Lewis, C.F Cotton. American Society of Agronomy. Agronomy Series No:24.Madison/Wisconsin. USA. Yardımcı Er, C. ve Yıldız, M Tütün, Đlaç ve Baharat Bitkileri. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayın No.1479, 442, 233 s., Ankara. Baydar, H., Isparta'nın tıbbi ve aromatik bitkiler çeşitliliği ve kültüre alma olanakları. SDÜ Fen Bilimleri Dergisi 5 (1): TBB 405 Serin Đklim Tahılları (2 2) 3 Dünyada ve ülkemizde tahılların ekim alanı, üretim ve verim değerlerinin verilmesi ve Tahıllar içersinde serin iklim tahıllarına ayrılan pay ile serin iklim tahıl cinslerin ekonomik önemi hakkında bilgi verilmesi, serin ve sıcak iklim arasındaki temel farklılıkların ve benzerliklerin anlatılması, serin iklim tahıllarının çimlenme ve çıkış, kardeşlenme, sapa kalkma, başaklanma ve çiçeklenme, döllenme ve erme dönemleri hakkında genel bilgiler verilmesi, Vejetatif ve generatif gelişme dönemleri yönünden serin iklim tahıl cinslerinin karşılaştırılması, serin iklim tahıllarında kalite kriterleri, tanede dönme ve dönmeye etkili faktörler, serin iklim tahıl cinslerinin adaptasyon özellikleri yönünden karşılaştırlması, Buğdayın ekonomik önemi, Buğdayın evrimi, Buğdayın kökeni ve sitogenetiği, Buğdayın taksonomisi, Arpanın ekonomik önemi, Arpanın kökeni ve sitogenetiği, Arpanın taksonomisi, Đki ve altı sıralı arpaların başak ve tane özelliklerinin karşılaştırılması, Sıra sayısına, kavuz rengine ve kılçık durumuna göre kültürü yapılmayan ve kültürü yapılan arpaların tanıtılması, Yulafın ekonomik önemi, Yulafın kökeni ve sitogenetiği, Yulafın taksonomisi, Çavdarın ve tritikalenin ekonomik önemi, Tritikalenin elde edilişi, Çavdarın kökeni ve sitogenetiği, taksonomisi, buğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikalenin, adaptasyonu, kullanım alanları, işlenme teknolojileri. Kün, E Serin iklim tahılları, Ankara Üniv. Ziraat Fak. TBB. Yayınları: 1032, 299 Yürür. N. Serin iklim tahılları( Tahıllar 1) Uludağ Üniversitesi Yayınları No: Bursa Genç; Đ Tahılların Islahı. Ege Üniv. Ziraat Fak. Yayınları No: 235, Ziraat Fak. Ofset Basımevi Bornova-Đzmir TBB 407 Organik ve Sürdürülebilir Tarım (2 0) 2 Sürdürülebilir tarım teknikleri, organik tarımın tanımı, amacı, dünyada ve Türkiye de organik tarımın gelişmesi, organik tarımda yetiştirme teknikleri, konvansiyonel tarımdan farkları, organik tarım uygulamaları, organik tarım sistemleri, organik tarım prensipleri, organik tarım işletmeleri, sözleşmeli tarımın esasları ve organik tarıma uygulanması, kontrol ve güvenlik sistemleri, organik tarımda kullanılan girdilerin özellikleri, organik tarım ürünlerinin hasat ve harmanı, organik tarım ürünlerinin

16 kalite ve standardizasyonu, ambalajlanması, etiketlenmesi, pazara arz edilmesi. Yukarıda sıralanan işlemlerin bütün tarla bitkileri için geçerliliği ve bu açıdan tartışılması. Ekolojik Tarım (Ekolojik Tarım Eğitimi Ders Notları) ETO Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Organic Farming Diamond Farm Enterprises New Yrk, USA Lampkin, N., Türkiye 1., 2. Ekolojik Tarım Sempozyumları Yardımcı TBB 409 Mesleki Uygulama I (1 4) 3 Bitki analizlerinde kullanılan laboratuar aletlerinin tanıtılması, Araştırmalardan elde edilen bitki numunelerinde kuru madde oranlarının belirlenmesi ve bu numunelerin analiz için hazırlanması, Ham protein, Kül, Yağ, Sedimantasyon ve Ham selüloz analizlerinin yapılması, Bin dane ağırlığının bulunması, Sulama, Çapalama, Hasat ve Bitkilerde gözlem yapma, Doku kültürü çalışmaları ve Diğer tarla ve laboratuar çalışmaları. TBB 402 Çim Alanları Tesis ve Amenajmanı (1 2) 2 Çim bitkilerinin morfolojik özellikleri, yeşil alan tesisinde kullanımı, yeşil alan bitkilerinin kalite kriterleri, toprak hazırlığı, ekim, dikim, gübreleme, sulama ve biçme işlemleri ile yeşil alan tesisinde suni çimin kullanımı. Anonim, Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri Teknik Talimatı Yeşil Alan Çim Bitkileri. TTSM S:9 Ankara. Anonim, Türkiye 1. Tohumculuk Kongresi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bornova Đzmir. Anonim, Çim ve Çayır Otu Tohumluğu Tedarik Programı. Tarım ve Köy Đşleri Bakanlığı, Ankara. Açıkgöz, E., Çim Alanlar Yapı ve Bakım Tekniği. Çevre Peyzaj Mimarlığı Yayınları. S: 201. Bursa. Avcıoğlu, R., Çim Tekniği Yeşil Alanların Ekimi, Dikimi ve Bakımı. Ege Üniversitesi Matbaası. S: 271, Đzmir. Düzgüneş, O., Kesici, T., Gürbüz, F., Araştırma ve Deneme Metotları (Đstatistik Metodları II) A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1021, 295, s.: 381. Erdem, Ü Çim Alanlar, Çim Alan Planlama ve Uygulama Tekniği. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi ve Spor Đl Müdürlüğü Yayınları, Đzmir, 12 s. Orçun, E Özel Bahçe Mimarisi (Çim Sahaları Tesis ve Bakım Tekniği), Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 152, Bornova, Đzmir, 106 s. Tosun, F., 1993 Tarımda Uygulamalı Đstatistik Metotları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları. Samsun Uzun, G Peyzaj Mimarlığında Çim ve Spor Alanları Yapımı. Çukurova Ziraat Fakültesi Yardımcı Ders Kitabı No. 20, Adana, Yardımcı TBB 404 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (1 2) 2 Tıbbi ve aromatik bitkilerin genel özellikleri, kullanım alanları ve kültüre alınma imkanları, ithal ve ihraç ettiğimiz önemli tıbbi bitkiler, tıbbi bitkilerin sınıflandırılması, ülkemiz için çok önemli olan tıbbi bitkilerin morfolojik özellikleri, orijinleri, tıbbi bitkilerin dünya ve ülkemizde üretimleri, kullanım şekilleri, yetiştirme teknikleri, hasadı ve kurutulması. Arslan N.Gürbüz B.Gümüşçü A.2002.Tıbbi Bitkiler Đsim Kılavuzu. A.Ü.Z.F Yayınları 1530

17 Baytop A Farmasotik Botanik. Đst.Ü. Eczacılık Fak. Yayınları No.25.Đstanbul. Baytop T.1999.Türkiye de bitkiler ile tedavi. Nobel Tıp Kitapları. Đstanbul Baytop T Türkçe bitki adları. Türk Dil Kurumu yayınları. Ankara Baytop T Farmakognozi I. Đst.Ü. Eczacılık Fak. Yayınları No 14. Đstanbul Ceylan A Tıbbi Bitkiler I. Ege Ü. Ziraat Fak. Yayınları. Đzmir. Tanker N.Koyuncu M.Coşkun M Farmasötik Botanik. A.Ü.Ecz.F. Yayınları. Ankara. Yardımcı TBB 406 Sıcak Đklim Tahılları (2 2) 3 Sıcak Đklim Tahıllarının Tanımı, insan ve hayvan beslemedeki önemleri, endüstriyel kullanımları, ekonomi ve ticaretteki yerleri, toprak Đstekleri, iklim Đstekleri, sıcak iklim tahıllarının sınıflandırılması ve sistematiği, dünya üzerindeki yayılışları, mısır ve ekonomik önemi, taksonomisi, kültürü (ekim nöbeti, toprak hazırlama, tohumluk ve ekime hazırlanması), mısırın kültürü (ekim; zamanı, yöntemleri ve sıklığı, bakım, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat harman, kurutma ve depolama yöntemleri) ve ıslahı, ıslah amaçları, mısırın değerlendirilmesi, çeltik ve ekonomik önemi, taksonomisi, kültürü (ekim nöbeti, toprak hazırlama, tohumluk ve ekime hazırlanması), çeltiğin kültürü (ekim ; zamanı, yöntemleri ve sıklığı, bakım, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat harman, kurutma ve depolama yöntemleri) ve ıslahı, ıslah amaçları, çeltiğin pirince işlenmesi ve değerlendirilmesi, Darılar ve ekonomik önemi, taksonomisi, kültürü, Sorgumun kültürü (ekim nöbeti, toprak, hazırlama, tohumluk ve ekime hazırlanması), sorgumun kültürü (ekim ; zamanı, yöntemleri ve sıklığı, bakım, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat harman, kurutma ve depolama yöntemleri), ıslahı, ıslah amaçları ve değerlendirilmesi, kumdarı ve öteki darıların önemi, taksonomisi, kültürü ve ıslahı, ıslah amaçları, cindarı ve öteki darıların önemi, taksonomisi, kültürü ve ıslahı, ıslah amaçları, Kuşyemi ve ekonomik önemi, taksonomisi, kültürü ve ıslahı, ıslah amaçları Emeklier, Y Sıcak Đklim Tahılları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1296, Ankara. Elçi, Ş., Kolsarıcı, Ö. ve Geçit, H.H Tarla Bitkileri (2. Baskı). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı. Yayın no:1385, Ders kitabı:399, Ankara. Kün, E Tahıllar II (Sıcak Đklim Tahılları). Ankara Üniv. Ziraat Fak. Ders kitabı, Yayın No: Ders kitabı:394. Ankara. Yürür, N. Serin Đklim Tahılları Uludağ Üniversitesi Ziraat Fak. Ders Kitabı Yayın No: s:250. Bursa TBB 408 Çayır Mera Islahı (2 2) 3 Çayır ve mer a ıslahının tanımı, suni tohumlama, çayır ve meraların gübrelenmesi, yabancı ot savaşı, toprak ve su muhafaza yöntemleri, normal bakım işleri, otlatmayı kolaylaştırıcı mera tesis ve yapıları. Altın, M., Gökkuş, A., Koç,A., Çayır Mera Islahı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜGEM, ANKARA. Avcioglu, R. 1996, Çayır Mer'a Topluluklarının Özellikleri ve Đncelenmesi. E.Ü.Z.F. Yayn No:466. Bornova/Đzmir. Gençkan, M.S.,1985, Çayır Mer'a Kültürü Amenajmanı ve Islahı.E.Ü.Z.F. Basımevi Bonova/Đzmir. Bakır, Ö., 1969, Suni Mer'aların Otlatılması Üzerine Ön Araştırmalar. A.Ü.Z.F. Yayın No: 19(1): Ankara Gençkan, M.S., Çayır - Mer a Kültürü Amenajmanı ve Islahı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 483, 655 s.,bornova-đzmir. Gökkuş, A. ve A. Koç, Mera ve Çayır Yönetimi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No: 228, 329 s., Erzurum. Tosun, F. ve M. Altın, Çayır - Mer a - Yayla Kültürü ve Bunlardan Faydalanma Yöntemleri. Ondokuzmayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1., Ders Kitapları Serisi No:1, 229 s., Samsun.

18 TBB 410 Bitirme Tezi (0 2) 1 Öğrencilerin ilgi duydukları konularda araştırma yapmasını sağlamak amaçlanmıştır, bu araştırmalarda öğrencilerin internet ve kütüphanelerden ödevle ilgili kaynak taraması istenmektedir, Her öğrenci zirai konularda yapacakları araştırmaları bir kitapçık şeklinde hazırlayıp bitirme tezi olarak sunacaklardır. TBB 412 Mesleki Uygulama II (1 4) 3 Bitki analizlerinde kullanılan laboratuar aletlerinin tanıtılması, Araştırmalardan elde edilen bitki numunelerinde kuru madde oranlarının belirlenmesi ve bu numunelerin analiz için hazırlanması, Ham protein, Kül, Yağ, Sedimantasyon ve Ham selüloz analizlerinin yapılması, Bin dane ağırlığının bulunması, Sulama, Çapalama, Hasat ve Bitkilerde gözlem yapma, Doku kültürü çalışmaları ve Diğer tarla ve laboratuar çalışmaları. MESLEKĐ SEÇMELĐ DERSLER TBB 311 Tarım ve Çevre Đlişkileri (2 0) 2 Dünya ve ülkemizde toplam işlenen alanlar, verimliliği etkileyen faktörler ve verimliliği arttırmada alınabilecek önlemler ile bu önlemlerin çevreye olan etkileri, doğal ekosistemlerle tarımsal ekosistemlerin oluşumu, tanımı ve karşılaştırılması, doğal ekosistemlerdeki denge besin döngüsünün incelenmesi, toprak ve su kaynaklarının korunması. Doğada azot kaynakları ve biyolojik azot fiksasyonu, toprak, su, iklim, çeşit ve yetiştirme teknikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi, tarım ve çevre arasındaki dengeninin oluşturulabilmesi amacı ile alınabilecek önlemlerle ilgili genel bilgiler. Ceylan, A. Tarla Tarımı, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları (Ders Kitabı) No: 491, Đzmir, Köksal, E.S., Cangaz, B., Benli, B., 2003, Besin Güvenliginin Saglanmasında Su Kaynaklarının Akılcı Yönetimi ve Alınması Gerekli Önlemler, I. Ulusal Su Mühendisligi Sempozyumu, Gümüldür/Đzmir. Anaç, D. ve B. Okur Toprağın Verimliliğinin Doğal Yollar ile Artırılması. Ekolojik Tarım. Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) Bornova, ĐZMĐR, Sayfa: Francis, C.A., Flora, C.B., King, L.d., 1990, Sustainable Agriculture in Temperate Zones, USA. TBB 313 Bitki Gen Kaynakları (2 0) 2 Bitkisel gen kaynaklarının kavram ve kapsamı; bitkilerin gen ve yayılma merkezleri; genetik kaynak erozyonu; gen kaynakları çalışmalarının ilkeleri (çalışmaların koordinasyonu ve eğitim çalışmaları); bulma ve toplama (toplamanın amacı, toplamada bitki ve bölge öncelikleri, optimum bitki toplama ve yöntemleri, tohum toplanması, herbaryum örneğinin alınması, toplama kayıtları, gen bankası çalışmaları); koruma ve depolama (tohum depolamanın prensipleri, depolamada tohum canlılığı, depolamada tohum ve çevre ilişkileri, vejetatif depolamanın prensipleri, çiçektozu depolama, depolama sistemleri); gen kaynaklarının üretimi ve yenilenmesi; değerlendirme ve kullanım; bilgi depolama (dökümantasyon). Şehirali, S. ve M. Özgen, Bitkisel Gen Kaynakları Ders Kitabı, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 1020, Ders kitabı No: 294, A. Ü. Basımevi, Ankara, 239 s. Yardımcı TBB 315 Bitki Doku Kültürü Teknikleri (2 0) 2 Doku kültürünün botanik temelleri; laboratuvar; kültür ortamının hazırlanması; eksplantların hazırlanması; rejenerasyon teknikleri; rejenere bitkilerin sera ve tarla koşullarına alıştırılması; doku kültürü teknikleri (kallus, embriyo, meristem, anter, çiçek, sürgünucu, kökucu, yaprak, sap, hücre, protoplast kültürleri); tarla bitkileri ıslahında doku kültüründen yararlanma olanakları (hatların hızlı çoğaltımında, kısır melezlerin üretiminde, gen bankasında depolamada, genetik mühendisliği teknikleri

19 ile gen aktarımında, haploid ve dihaploid bitki üretiminde, hastalıksız bitki üretiminde); doku kültürünün sorunları. Er, C., N. Canpolat,1992, Bitki Islahında Doku kültürleri. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı- ANKARA Gönülşen, N., 1987, Bitki Doku Kültürleri ve Uygulama Alanları. T.C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Ege Tarımsal Araştırma Enst. Müdürlüğü, Yayın No:78, 140s. TBB 319 Yem Kültürünün Genel Esasları (2 0) 2 Yem bitkilerinin ülkemizdeki durumu, yem bitkilerinin sınıflandırılması, yem bitkilerinin yetiştiriciliğinin faydaları, yem bitkileri yetiştirme teknikleri (tarla hazırlığı, ekim, sulama, gübreleme, hasat ve harman), yem bitkilerinde tohum yetiştiriciliği. Acar, Z., Đ.Ayan, Yem bitkileri Kültürü. Ondokuzmayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No:2, Samsun Serin, Y., M. Tan, Yembitkileri Kültürüne Giriş. Atatürk Üniv. Zir. Fak. Ders Yayın No:206, Atatürk Üniv. Zir. Fak. Ofset Tesisi, Erzurum ( Đkinci baskı), 217 s. Heath, M.E., Barnes, R.F., Metcalfe, D.S., Forages. The Science of Grassland Agriculture. Iowa State University Press Yardımcı TBB 314 Biyolojik Çeşitlilik (2 0) 2 Biyolojik çeşitlilik nedir? Dünyada ve ülkemizdeki biyolojik çeşitliliğin evrimi, biyolojik çeşitliliğin görüldüğü önemli alanlar. Biyolojik zenginliklerin ekonomik önemi. bitki gen kaynakları ve çevre korumasındaki önemi. Ülkemizdeki genetik erozyon ve erozyona uğrayan türler ve tehlike altındaki türler, yayıldıkları alanlar. Genetik zenginliklerin korunmasında temel ilkeler, Tür ve habitat korunmasındaki temel ilkeler. Işık, K., Çevre Sorunları Biyolojik Çeşitlilik Ve Orman Gen Kaynaklarımız. TEMA yayınları, 196s. TBB 316 Avrupa Birliği (AB) ve Türk Tarımı (2 0) 2 AB tarım, genel bakış, tarihçe, AB birliği ortak tarım politikaları hakkında genel bilgiler, Türkiye tarımı hakkında genel bilgiler, AB ortak tarım politikalarına göre Türk tarımında istenilen değişimler, AB uyum sürecinde Türk tarımında yaşanan gelişmeler ve uygulamalar, AB ortak tarım politikaları ve Türk tarımı üzerine olumlu ve olumsuz etkileri. Tarım Bakanlığınca yürütülen çalışmalar, makale incelemeleri ve güncel yayınlar takip edilecektir TBB 318 Standardizasyon ve Depolama (2 0) 2 Standardizasyon ve depolama hakkında genel bilgiler, tarla bitkilerinin standardizasyonu ve depolanması, bütün bitkilerin ayrı ayrı ele alınması, depolama tekniklerinin bitki grupları seviyesinde verilmesi. Sekin,S., Tarla Bitkilerinde Kalite, Standardizasyon ve Depolama N.L. Kent, Technology of Cereals. Pergamon Press D.K. Salunke, and et al. World Oilseeds (chemistry, technology and utilization) Avı book G.Boumans, Grain Handling and Storage. Elsevier Press. 1985

20 Tarla Ürünleri ile ilgili Türk Standartları TBB 320 Moleküler Bitki Islahı (2 0) 2 Gen ekspresyonu, replikasyon, transkripsiyon, translasyon ve kontrol mekanizmaları, nükleik asitprotein etkileşimleri, DNA ve RNA polimerazlar, bağlayıcı ayırıcı ve stabilize edici proteinler, topoizomerazlar, Hareketli elementler: IS elementleri ve transpozonlar, ökaryotlarda kromozom yapısı ve gen ekspresyonunun düzenlenmesi, moleküler genetik alanında kullanılan moleküler markörlerden, protein markörler, izoenzimler, DNA markörler, RFLP, RAPD, SSRP teknikleri, SCAR markörler, nükleik asit dizilerinin analizi ve gen haritalaması, moleküler tekniklerin bitki ıslahında kullanımı. Öner, C. Genetik, palme yayıncılık Özcan, S., Gürel, E., Babaoğlu, M. (2001) Bitki Biyoteknolojisi II: Genetik Mühendisliği ve Uygulamaları. S.Ü. Vakfı Yayınları, Konya. Jain, S.M., Brar, D.S. and Ahloowalia, B.S. (Eds.) Molecular Techniques in Crop Improvement. Kluwer Acedemic Publishers, London, UK. TBB 411 Bitki Mukavemet Islahı (2 0) 2 Çevresel baskılar (fiziksel ve biyolojik); dayanıklılık biçimleri (kaçma, kaçınma, tam dayanıklılık, tolerans); baskı, dayanıklılık ve adaptasyon ilişkileri; adaptasyon ve stabilite analizi; kurağa, soğuğa, tuzluluğa ve hastalıklara dayanıklılık; dayanıklılık tipleri (monogenik-poligenik, dikey-yatay, fide-olgun, aktif-pasif); dayanıklılığın mekanizması; dayanıklılığın kalıtımı; dayanıklılık genlerinin yapı ve sayılarının belirlenmesi; dayanıklılık ıslahında genotip-çevre, konukçu-patojen ilişkileri; dayanıklılık testi yöntemleri; dayanıklılığın belirlenmesi; dayanıklılık ıslahının prensipleri; dayanıklılık kaynakları; dayanıklılık ıslahı yöntemleri; dayanıklılığın korunması. Şehirali, S. Ve Özgen M., Bitki Islahı III. Baskı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1553, Ankara. Yardımcı TBB 413 Tarla Bitkilerinde Organik Tarım (2 0) 2 Tarla bitkilerinde organik tarım ve ilkeleri, tarla bitkilerinde organik tarım üretim ve tüketim potansiyeli, Organik tarla ürünlerinde kalite, tarla bitkileri organik tarımında bitki besleme ve gübreleme, organik tarla bikileri ekim nöbeti sistemleri, önemli tahıllar, endüstri bitkileri, yem bitkileri ve tıbbi aromatik bitkilerin organik yöntemlerle yetiştiriciliği Kırımhan, S., Organik Tarım Sistemleri ve Çevre, Turhan KĐtabevi Ofset Matbaacılık Tesisleri, Ankara, 2005, 350s. Newton, j., Profitable Organic Farming, Oxford:Blackwell, p. TBB 415 Bitki Çoğaltma Tekniği (1 2) 2 Tek veya çok yıllık, otsu veya odunsu bitkilerin çoğaltım teknikleri hakkında bilgilendirilmesi. Generatif ve vegetatitif çoğaltma yöntemleri, tohumla çoğaltmanın temel prensipleri, tohumla üretme tekniği, çelikle çoğaltmanın temel prensipleri ve üretme tekniği, aşı ile çoğaltmanın temel prensipleri ve aşı ile üretme tekniği, daldırma ile çoğaltmanın temel prensipleri ve üretme tekniği, diğer vegetatif çoğaltım tekniğinin temel prensipleri hakkında bilgiler verilecektir. Bitki çoğaltma tekniklerindeki yeniliklerin aktarılması. Şehirali, S Tohumluk ve Teknolojisi. Ankara Üniversitesi Basımevi, 330 s., Ankara. Ürgenç, S.Đ Ağaç ve Süs Bitkileri Fidanlık ve Yetiştirme Tekniği, Đstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları no: R:3395 F:442.

DERSLERĐN ĐÇERĐĞĐ VE YARARLANILACAK KĐTAPLAR I YARIYIL TBD

DERSLERĐN ĐÇERĐĞĐ VE YARARLANILACAK KĐTAPLAR I YARIYIL TBD DERSLERĐN ĐÇERĐĞĐ VE YARARLANILACAK KĐTAPLAR I YARIYIL TBD 101 Botanik I (2 2) 3 Botanik biliminin sınıflandırılması, sitoloji (hücre bilimi), hücre organelleri, nükleus, kromozomlar, ergastik maddeler,

Detaylı

(EK-1) Lisans Programındaki Zorunlu ve Seçmeli Derslerin İçerikleri ve Ders Materyali Adları ve Kodları I. YARIYIL

(EK-1) Lisans Programındaki Zorunlu ve Seçmeli Derslerin İçerikleri ve Ders Materyali Adları ve Kodları I. YARIYIL (EK-1) Lisans Programındaki Zorunlu ve Seçmeli Derslerin İçerikleri ve Ders Materyali Adları ve Kodları I. YARIYIL 1. Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS 2414001012014 Matematik 3 0 3 4 Fonksiyon ve limitler,

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Genel Fizik I (4-0-4) Fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve fiziğin tarihsel gelişimine kısa bir bakış. Standartlar,

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Genel Fizik I 4 0 4 A Genel Fizik II 4 0 4 A Genel Fizik Lab I 0 2 1 A Genel Fizik Lab II 0 2 1 A Genel

Detaylı

TC. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Bölümü

TC. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Bölümü 1 TC. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Bölümü RAPOR SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ve DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİNDEKİ LİSANS DERSLERİ (Orman Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Kodu Dersin Adı T U K AKTS Tür

Kodu Dersin Adı T U K AKTS Tür KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Türkoğlu Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı Ders İçerikleri 11101 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 3 1 4 4 Zorunlu

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi BAHÇE BĐTKĐLERĐ BÖLÜMÜ 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi BAHÇE BĐTKĐLERĐ BÖLÜMÜ 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi BAHÇE BĐTKĐLERĐ BÖLÜMÜ 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Tekirdağ, Ocak 2009 Đçindekiler listesi 3. Sunuş... 4 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 8 6. Kurumsal

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL TUKA 1. TÜRK DİLİ I 2 O 2 2 Dilin Tanımı, özellikleri,dil-ulus,dil-düşünce

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU ORGANİK TARIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU ORGANİK TARIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU ORGANİK TARIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TAR 1O1 Atatürk Ilkeleri Ve Inkilap Tarihi I (2+0) 2 Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okumanın amacı ve inkılâp

Detaylı

TA N I T I M KİTAPÇIĞI. iraat BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

TA N I T I M KİTAPÇIĞI. iraat BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2013 TA N I T I M KİTAPÇIĞI Ü. Zİ E. TF AA AK TESİ ÜL R iraat BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ Ziraat Fakültesi Millî Ekonominin Temeli Ziraattır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Ege Üniversitesi Sevgili Öğrencilerimiz;

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ EGB 153 Psikolojiye Giriş (3-0-3) Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Temel Matematik I 2 0 2 A Temel Matematik II 2 0 2 A Genel Biyoloji 2 0 2 A Genel Kimya 2 0 2 A Uygarlık Tarihi 2 0 2 A Türk Tarihi ve Kültürü

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ KÖYCEĞİZ MESLEK YÜKSEKOKULU ORMANCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ KÖYCEĞİZ MESLEK YÜKSEKOKULU ORMANCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ KÖYCEĞİZ MESLEK YÜKSEKOKULU ORMANCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ I. YARIYIL Türk Dili I (2+0) 2 Dilin Tanımı, özellikleri, dil-ulus, dil-düşünce ve dil-kültür ilişkisi. Yeryüzündeki

Detaylı

DERS PROGRAMI 2. SINIF

DERS PROGRAMI 2. SINIF NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ (I.ÖĞRETİM) DERS PROGRAMI 1. SINIF I. YARIYIL

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1 Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 İçindekiler Sunuş...5 1. GİRİŞ...6 1.1. Dokümanın Amacı... 6 1.2. Dokümanın

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 0010050001 FİZİK-1 (3+0+0) 5 Spektroskopinin Temelleri, Elektromagnetik Dalgaların ve Temel Paremetrelerin Tanımı, Maddenin Yapısı, Atom

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Eğitimde Bilişim Teknolojileri I 3 2 4 A Eğitimde Bilişim Teknolojileri II 3

Detaylı

Kredi 17 30 Kredi 17 30 2. SINIF

Kredi 17 30 Kredi 17 30 2. SINIF NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2014 2015 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ 1. SEMESTER MF-107 MATEMATİK I (3-0) 3 Fonksiyonlar; Logaritma ve üstel fonksiyonlar; Trigonometri;

Detaylı

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL Genel Biyoloji-I (4 0 0) (AKTS: 8) Biyoloji Nedir? Biyolojinin konuları ve çalışma alanları, yaşamsal moleküller, hücre ve yapısı, hücre

Detaylı

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I LİSANS DERS İÇERİKLERİ (Güz ) : Eğitimde Bilişim Teknolojileri I : BTE-103 : 1. Sınıf, Güz : 3 (Teori) 2 (Uygulama) : Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU Ormancılık Bölümü Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı ders Ġçeriği

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU Ormancılık Bölümü Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı ders Ġçeriği A- ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERĠ PROGRAMI I. VE II. ÖĞRETĠM HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ 1.Sınıf / Güz Dönemi Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab Akts Toplam Saat Türü MAT-135 Matematik 2 0 0 2 2 2

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL OOE105 Okul Öncesi Eğitime Giriş (3-0-3) Erken çocukluk kavramı, Türkiye de ve dünyada

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Psikolojiye Giriş (3-0-3) Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji,

Detaylı

TDİ 102 Türk Dili II Z 2 0 2 2 1 ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Z 2 0 2 2 1 TOPLAM 14 10 24 19 26

TDİ 102 Türk Dili II Z 2 0 2 2 1 ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Z 2 0 2 2 1 TOPLAM 14 10 24 19 26 ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU BAHÇE TARIMI ÖNLİSANS EĞİTİM PROGRAMI 1. Y A R I Y I L DERSİN DERSİN ADI Z/S TEORİK UYGULAMA TOPLAM TOPLAM AKTS KODU SAAT KREDİ KAL 105 Matematik Z 2 0 2

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi I Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL GMB 101 GENEL KİMYA 3+2 Madde ve Özellikleri, Atom ve atomun yapısı, periyodik tablo. Kimyasal Reaksiyonlar, Sıvılar,

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu

FEN FAKÜLTESİ. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu FEN FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu İstanbul, 2015 İçindekiler SUNUM... 3 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Tanımı...3 MBG Bölümünün Vizyonu ve Misyonu......3

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu

FEN FAKÜLTESİ. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu FEN FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu İstanbul, 2015 İçindekiler SUNUM... 3 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Tanımı...3 MBG Bölümünün Vizyonu ve Misyonu......3

Detaylı