BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY"

Transkript

1 ISSN T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI

2 CÜLT: 75 SAYI: 2008/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama Þube MŸdŸrlŸÛŸ'nce hazýrlanmaktadýr. DanÝßma, eleßtiri ve šneriler i in haberleßme adresleri: Adres : Mill KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ, Bah elievler/ankara Telefon : (0312) /7256, 7406 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yatýrýlmasý gereken hesap numarasý: KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ Dšner Sermaye Ankara Üßletme MŸdŸrlŸÛŸ Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi Hesap No.: ANKARA/T RKÜYE YÝllÝk abone bedeli: YTL. Tek bir sayýnýn fiatý: 5.00 YTL. VOLUME: 75 NUMBER: 2008/1 Turkish National Bibliography has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bah elievler ANKARA/T RKÜYE Telephone : (90) (312) /7256, 7406 Fax : (90) (312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi (ANKARA/T RKÜYE) Ministry of Culture and Tourism D SÜM Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD MÜLLë K T PHANE BAÞKANLIÚI ANKARA-2009

3 SUNUŞ Bilimsel ve teknolojik gelişmenin bir sonucu olarak ortaya çõkan bilgi patlamasõ, baş döndürücü bir hõzla insanõ çepeçevre sarmaktadõr. İnsanõn bu bilgi patlamasõndan en iyi ve en verimli bir şekilde faydalanabilmesi; bu bilgiyi denetleyebilmesine, kontrol edebilmesine ve en yüksek düzeyde kullanabilmesine bağlõdõr. Çağõmõzda büyük bir hõzla artan internet kullanõmõ bilgi erişim teknolojisinin hangi düzeye ulaştõğõnõn bir göstergesidir. Gerek elektronik ortamda, gerekse klâsik basõlõ materyaller aracõlõğõ ile bilgiye ulaşmak yaşadõğõmõz çağda bilgi toplumu olmanõn vazgeçilmez unsurlarõndan biridir. Bu nedenle; geriye dönük bilginin denetlenebilmesi ve ileriye yönelik plân ve programõn yapõlabilmesinde bibliyografik çalõşmalarõn önemli bir yeri vardõr. Ulusal bir bibliyografya niteliği taşõyan Türkiye Bibliyografyasõ 1928 yõlõndan beri yayõnlanmakta olup 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu na göre derlenerek, Milli Kütüphane ye gönderilen yayõnlara ait bibliyografik kayõtlardan oluşur. Türkiye Bibliyografyasõ daha önce basõlõ ortamda hazõrlanmakta iken, gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak 2003 yõlõna ait sayõlardan itibaren CD ortamõna, taşõnarak yayõnlanmaya başlanmõştõr. Arama tarama özelliği ve PDF formatõyla hizmete sunulan bu çalõşmanõn araştõrmacõlara kolaylõklar sağlamasõnõ diliyoruz. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle değerli bilim adamõ ve araştõrmacõlarõmõza daha iyi hizmetler sunmak dileğiyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Başkanõ III

4 P R E S E N T A T I O N The information explosion, which is occured as a result of scientific and technological developments, surrounds the man all around with an amazing speed. Man's making the best and most efficient use of this information explosion depends on his ability to control and manipulate it in the highest level. The Internet utilization, which increases rapidly in our age, is an indicator of the level at which the information technology has reached. Accessing to the information either in electronic environment or through the conventional formats of printed materials is one of the indispensable factors of becoming an information society in the age we live. Consequently, the bibliographic works are very important to be able to control the retrospective information and make a plan for the future. The Turkish National Bibliography, has been publishing since 1928 and is compiled according to the Legal Deposit Act number 2527 and is consisted of bibliographic records sent to the National Library. The Turkish National Bibliograply has formerly been issued in printed form only. But due to the developments in ICT (Information and Communication Technology) starting from 2003 on, it has also been issued in electronic formats. We hope that this work, which is offered to the users with the searchscan feature and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realization of new projects we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI (TB), 1934 tarihli 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu'na göre derlenerek, Millî Kütüphane'ye gönderilen yayõnlara ait niteleyici kataloglama bilgilerini içeren bibliyografik kayõtlardan oluşur. TB ilkin 1928 yõlõnda, o zamanki Maarif Vekâleti tarafõndan yayõnlanmaya başlamõş, 1935 yõlõnda bibliyografyanõn yayõn sorumluluğunu Derleme Müdürlüğü devralmõş ve 1955 yõlõndan itibaren de Millî Kütüphane tarafõndan hazõrlanmaya başlanmõştõr. Materyaller, AACR (Anglo-American Cataloguing Rules = Anglo-Amerikan Kataloglama Kurallarõ) 2.bs revizyonuna göre kataloglanmakta ve Dewey Onlu Sõnõflama 20. edisyonuna göre sõnõflanmaktadõr. Kataloglama ve Sõnõflama Şube Müdürlüğü, Süreli Yayõnlar Şube Müdürlüğü ile Kitap Dõşõ Materyaller Şube Müdürlüğü'nce hazõrlanan bibliyografik kayõtlar Bibliyografya Hazõrlama Şube Müdürlüğü'ne gönderilir, bibliyografya düzenine uygun hale getirildikten sonra aylõk olarak yayõnlanõr Ocak fasikülünden itibaren bilgisayara dayalõ olarak çõkarõlan TB, 1993 Ocak fasikülünden sonra yeni bir bilgisayar programõ kullanõlarak hazõrlanmaya başlanmõştõr. Yeni bilgisayar programõyla birlikte, bibliyografyada düzen ve içerik açõsõndan bir takõm yenilikler yapõlmõştõr. Bibliyografik kayõtlar, ilgili olduklarõ konular altõnda türlerine göre bölümlenerek listelenmiştir. Bunlar sõrasõyla şöyledir: 1. Kitaplar, 2. Süreli Yayõnlar, 3. Görsel-İşitsel Materyaller. Bibliyografik kayõtlar listelenirken, öncelikle esas alõnan konu numaralarõdõr. Aynõ konu numarasõnda yer alan bibliyografik kayõtlar ise alfabetik olarak listelenmiştir. Konu numaralarõ, her bibliyografik kaydõn sonunda ayrõca belirtilmiştir. İki veya daha fazla konu numarasõna sahip bibliyografik kayõtlar erişilebilirliği kolaylaştõrmak amacõyla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. İlk konu numarasõ bibliyografik kayõtlarõn sol üst köşesinde bulunur ve dizinlerden ulaşõmõ sağlar. Fakat gönderme yapõlan bibliyografik kayõtlarõn başõnda konu numaralarõ yer almaz. Eserin Millî Kütüphane'deki yer numarasõ, bibliyografik kayõtlarõn sağ üst köşesinde verilmektedir. Her fasikülün sonunda yazar adlarõ, eser adlarõ, süreli yayõn adlarõ, görsel işitsel materyal, ISBN ve ISSN olmak üzere altõ ayrõ dizin bulunur. Yõllõk dizinlerde, fasikül numaralarõ Romen rakamlarõyla verilir. Ulusal bibliyografik denetimin tek ve en önemli aracõ olan TB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren, yukarõda açõklanan biçim ve içerikte yayõnlanmaktadõr yõlõna ait fasiküllerden itibaren Türkiye Bibliyografyasõ, CD ortamõnda aylõk olarak üretilmeye başlanmõştõr. Ayrõca yõllõk dizinle birlikte yõllõk olarak da hazõrlanmasõ planlanmaktadõr. V

6 P R E F A C E The Turkish National Bibliography includes indigenous publications with their descriptive cataloging information, received by the National Library according to the Legal Deposit Act dated 1934, numbered The National Bibliography was started by the Ministry of Education in In 1935, the responsibility of publishing the National Bibliography was undertaken by the Directorate of Legal Deposit. Since 1955 it has been published by the National Library. Materials are being catalogued according to the 2 nd edition of 1988 revision of the AACR (Anglo American Cataloguing Rules) and classified according to the 20 th edition of Dewey Decimal Classification System. All the bibliographical records prepared by the Cataloging and Classification Section, the Periodicals Section, and the Audio-Visual Materials Section are forwarded to the Bibliography Preparation Section. After necessary corrections and revisions the bibliography is published monthly. With the introduction of the automated procedures, Turkish National Bibliography's January 1989 issue was published. Since 1993 a new computer program is being utilized for the preparation of the bibliography. The new software has new innovative features in terms of form and content. Bibliographic records are listed according to types of materials under subjects which are shown below: 1. Books 2. Periodicals 3. Audio-Visual Materials During the organization of bibliographic records priority is given to subject numbers. Bibliographic entries which have same subject number are listed alphabetically. Subject numbers are shown at the end of each bibliographic entry. If a bibliographic entry includes two or three subjects numbers, they are also shown in each relevant subject category. The first subject number which appears at the upper left hand corner of the record is also the number which provides access to the bibliographic record through indexes. However, subject numbers are not shown in the referred bibliographic records. A work's stock number at the National Library appears at the upper right hand corner. At the end of each issue, there are six separate indexes which are: authors, corporate bodies, book titles, periodical titles, audio-visual materials, ISBN and ISSN. In the annual indexes issue numbers are given with Roman numerals. It is important to note that the Turkish National Bibliography is the most important and the only publication for the national bibliographic control in the country. This has been achieved with careful preparations and new automated procedures. The Turkish National Bibliography has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. PDF files of bibliographies have been included within the CDs in order to maintain the present system which the researchers familiar with. The whole data VI

7 P R E F A C E of an issue are included in the PDF file which are exactly the same as in printed bibliographies. It has been made easy to have access to bibliographic descriptions in CDs with a browse and search program prepared both in Turkish and English. The program has an indexing mechanism which provides five access points: -Title of the work -Name of the author -Name of the publisher -Series -Subject number. Entries in the index are listed in the alphabetical order and full record can be retrieved. Moreover, there are two different browse and search points: "search record", "search word". Through these points researchers can have quick access to the right record they need. Access to the bibliographic records from the annual author and article title indexes is possible via the fascicle number and the subject order number denoted next to the subject number in parentheses. VII

8 KISALTMALAR ABBREVIATIONS anlatan, -lar anl. arranged arr. arranger arr. Auflage Aufl. augmented augm. ausgabe ausg. ayrõca bakõnõz ayr. bkz. bakõnõz bkz. Band (Almanca) Bd. basõ bs. basõlõş bsl. basõm bs. baskõ bsk. başlangõç bşl. bearbeited bearb. boyut, -u byt. bölüm, -ü blm. bulletin bull. Bülten, -i Bült. century cent. cilt c. Company Co. copyright c Corporation Corp. çõkaran, -lar çõk. çizen, -ler çiz. dergi, -si derg. derleyen, -ler derl. derme-ci derm. dõşkapak d.k. diagram, -s diagr., diagrs. diyagram, -lar diyagr. doğum, -u d. doküman dok. düzenlenmiş dznlm. düzenleyen dznl. edition ed. édition éd. englarged enl. engraved engr. Eser adõ (başka) E.a. (b) Eser adõ (paralel) E.a. (p) Eser adõ E.a. et alii et al. et cetera etc. facsimile, -s facsim.,facsims. faksimile faksim. fascicle fasc. fasikül fsk. folded fold. folio fol. foot, feet ft. fotoğraf fotog. geliştirilmiş genişleten genişletilmiş government gözden geçiren gözden geçirilmiş grafik harita, -lar hazõrlayan, -lar herausgegeben hour, -s Incorporated içkapak id est iğreti ad ilave eden ilave, -ler illustrated illustration, -s imtiyaz sahibi including İntroduction İsadan Önce İsadan Sonra işbirliği eden-ler işleyen, -ler katlanmõş, katlõ kesim kõsaltan kõsaltõlmõş kişisel yayõn levha Limited metni hazõrlayan, -lar milimetre muharrir mukaddeme müdür, -lüğü müessis, -i müstensih mütercim nakleden naşir neşreden neşriyat müdürü new series notlar ekleyen, -ler notlar ilave eden. -ler nouveau, nouvelle number, -s numbered numer numero (Fransõzca) gelişt. gnşl. gnşlm. govt. gözd. geç. gözd. gçrlm. grf. hrt. haz. hrsg. hr. Inc. i.k. i.e. iğr. ad ilv. ed. ilv. illus. illus. imt. sah. incl. İntrod. İ.Ö. İ.S. işb. ed. işl. katl. ksm. ksl. kslm. kiş. yay. lvh. Ltd. met. haz. mm. mhr. mkd. md., mdl. mües. müst. mtrc. nakled. nşr. neşred. neşr. md. new. ser. notl. ekl. not. ilv. ed. nouv. no. numb. nr. no. VIII

9 KISALTMALAR numero (İspanyolca) no. numero (İsveççe) no. numero (İtalyanca) n. nummer nr. ortak yazar ort. yaz. Ortaklõk, -õ Ort. önsöz öns. önsöz yazan, -lar öns. yaz. pafta, -lar pft. part, -s pt., pts. parte pt. parti pt. partie, -s ptie, pties plan pl. planş numarasõ pln. nu. planş pln. portre, -ler prtr. preface pref. preliminary prelim. printing print. privately printed priv. print. pseudonym pseud. publishing pub. rapor rpr. renkli rnk. report rept. resimli res. revised rev. sadeleştirilmiş sadlm. sahip, -bi sah. saniye san. santimetre cm. sayfa, -lar s., ss. second, -s. sec. seçen, -ler seç. seçilmiş seçil. selected sel. selection sel. series ser. sesli sl. ABBREVIATIONS sessiz sz. signature sig. siyah-beyaz s.b. supplement suppl. sütun st. şekil şkl. şerheden şerhed. Şirket, -i Şt., Şti. Şube, -si Şb. tablo tbl. tahminen thm. takõm tk. takma ad t. ad tarih yok t. y. Teil, Theil T., Th. tercüman terc. Territory Ter. tõpkõ basõm tpk. bs. tõpkõ baskõ tpk. bsk. title page t.p. tome t. tomo t. toplayan, -lar topl. translated tr. Türkiye Bibliyografyasõ TB typographical typog. typographie, typographique typ. ulantõ, -lar ul. umgearbeitet umgearb. unaccompained unacc. ve başkalarõ v.b. versus vs. volume, -s v. yaklaşõk yak. yaprak y. yayõn yay. yayõnlayan yayl. yazan, -lar yaz. yer yok Y.y. yüzyõl yy. IX

10 000 GENEL KONULAR Bilgi Veri ißleme Bilgisayar bilimi Bilgisayar programlama, programlar BÜBLÜYOGRAFYA Belirli konulardaki eserlerin K T PHANE VE BÜLGÜLENDÜRME KŸtŸphanelerin ißleyißi GENEL ANSÜKLOPEDÜK ESERLER DiÛer dillerde GENEL S RELÜ YAYINLAR VE DÜZÜNLERÜ DiÛer dillerde HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK DiÛer coûrafi bšlgelerde GENEL KOLEKSÜYONLAR DiÛer dillerde FELSEFE VE PSÜKOLOJÜ Felsefenin eßitli konularý EPÜSTEMOLOJÜ, NEDENSELLÜK, ÜNSANLIK Epistemoloji (Bilgi kuramý) ÜnsanlÝk NORMAL ST (PARANORMAL) OLAYLAR Parapsikoloji ve okkÿltizm (gizcilik) BELÜRLÜ FELSEFÜ OKULLAR DoÛalcÝlÝk ve ilgili sistemler DiÛer felsefi sistemler PSÜKOLOJÜ AlgÝlama, duygular, fizyolojik itkiler Bilin li zihinsel sÿre ler ve zeka AyrÝmsal ve gelißme psikolojisi UygulamalÝ psikoloji MANTIK ETÜK (AHLAK FELSEFESÜ) Sistemler ve šûretiler Ekonomik ve meslek etiûi ANTÜK, ORTA AÚ, DOÚU FELSEFESÜ DoÛu felsefesi Platoncu felsefe StoacÝ felsefe MODERN BATI FELSEFESÜ Britanya AdalarÝ Almanya ve Avusturya Fransa DÜN DOÚAL (DOÚAYA DAYANAN) DÜNBÜLÜM Bilim ve din HIRÜSTÜYAN DÜNBÜLÜMÜ TanrÝ...16

11 290 HIRÜSTÜYANLIK DIÞINDAKÜ DÜNLER KarßÝlaßtÝrmalÝ din Klasik (Yunan ve Roma) din Hint kškenli dinler Yahudilik Üslam TOPLUM BÜLÜMLERÜ Sosyoloji ve antropoloji Toplumsal etkileßim Toplumsal sÿre ler Toplumsal davranýßý etkileyen etmenler Sosyal gruplar KŸltŸr ve kurumlar Topluluklar SÜYASAL BÜLÜMLER Yšnetim ve devlet sistemleri Devletin šrgÿtlÿ gruplarla ilißkisi YurttaßlÝk haklarý ve siyasal haklar Siyasal sÿre UluslararasÝ gš ve sšmÿrgecilik UluslararasÝ ilißkiler EKONOMÜ Emek ekonomisi Finansman ekonomisi Toprak ekonomisi Kooperatifler Sosyalizm ve ilgili sistemler Kamu maliyesi UluslararasÝ ekonomi retim Makroekonomi ve ilgili konular HUKUK UluslararasÝ hukuk (Devletler hukuku) Anayasa ve idare hukuku Askerlik, vergi, ticaret, sanayi hukuku Sosyal, iß, refah hukuku ve ilgili hukuk Ceza hukuku zel hukuk Mahkemeler KAMU Y NETÜMÜ Merkezi idarelerin Yerel yšnetimlerin (Belediyeler) TŸrkiye'de Askerlik bilimi Hava kuvvetleri, mÿhendislik Deniz kuvvetleri ve savaßý TOPLUMSAL HÜZMETLER VE DERNEKLER Genel toplumsal sorunlar ve refah...92

12 362 Toplumsal refah sorunlarý ve hizmetleri DiÛer toplumsal sorunlar ve hizmetler Kriminoloji Dernekler Sigorta EÚÜTÜM Okul yšnetimi ÜlkšÛretim OrtašÛretim Yetißkin eûitimi YŸksekšÛretim Devlet dÿzenlemeleri, denetimi, desteûi TÜCARET, ÜLETÜÞÜM, TAÞIMACILIK Ü ticaret UluslararasÝ ticaret (DÝß ticaret) Ületißim TelekomŸnikasyon Demiryolu taßýmacýlýûý Ü sular ve feribot taßýmacýlýûý Su, hava, uzay taßýmacýlýûý TaßÝmacÝlÝk YŸzey taßýmacýlýûý GELENEKLER, G RG, HALKBÜLÜM Giyim ve kißisel gšrÿnÿm Ev yaßamýna ait adetler Genel adetler Halkbilim (folklor) DÜL VE DÜLBÜLÜM Standart kullaným T RK DÜLÜ TŸrk e'nin yazý sistemi ve fonolojisi TŸrk e ile ilgili sšzlÿkler TŸrk e'nin yapýsal sistemi (grameri) TŸrk e'nin tarihi, coûrafi gelißimi TŸrk e'nin kullanýmý ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE Üngilizce'nin kullanýmý ROMAN DÜLLERÜ FRANSIZCA FransÝzca'nÝn kullanýmý DÜÚER DÜLLER Afro-Asyatik diller Sami dilleri eßitli diller DOÚA BÜLÜMLERÜ VE MATEMATÜK Felsefe ve kuram DoÛa tarihi Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß MATEMATÜK Cebir ve sayý kuramý ASTRONOMÜ VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER Belirli gšk cisimleri ve olaylarý...184

13 525 YerkŸre (Astronomik coûrafya) Matematiksel coûrafya FÜZÜK KÜMYA VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER Organik kimya YER BÜLÜMLERÜ Jeoloji, hidroloji, meteoroloji Ekonomik jeoloji YAÞAM BÜLÜMLERÜ Fiziksel antropoloji Biyoloji BÜTKÜ BÜLÜMLERÜ (BOTANÜK BÜLÜMLER) Bitkibilim TEKNOLOJÜ (UYGULAMALI BÜLÜMLER) TIP BÜLÜMLERÜ TIP SaÛlÝÛÝn gelißtirilmesi Farmakoloji ve tedavi HastalÝklar Cerrahi ve ilgili konular KadÝn hastalýklarý ve doûum M HENDÜSLÜK VE ÜLGÜLÜ ÜÞLER UygulamalÝ fizik Madencilik ve ilgili ißler Askeri ve denizcilik mÿhendisliûi Ünßaat mÿhendisliûi evre koruma mÿhendisliûi TARIM VE ÜLGÜLÜ TEKNOLOJÜLER Tarla ve plantasyon ŸrŸnleri Meyve bah eleri, meyveler, ormancýlýk Bah e bitkileri (Bah ecilik, hortikÿltÿr) HayvancÝlÝk AvcÝlÝk, balýk ÝlÝk, koruma EV EKONOMÜSÜ VE AÜLE YAÞAMI Yiyecek ve i ecek Yemekler ve yemek servisi Dikiß, giyim, kißisel yaßam Kamuya ait evlerin yšnetimi ocuk yetißtirme ve evde bakým Y NETÜM VE YARDIMCI HÜZMETLER BŸro hizmetleri Muhasebe Genel yšnetim ReklamcÝlÝk ve halkla ilißkiler KÜMYA M HENDÜSLÜÚÜ GÝda teknolojisi ÜMALAT Dokumalar BELÜRLÜ R NLERÜN ÜMALATI...212

14 687 Giysi ve aksesuvarlar SANATLAR G ZEL SANATLAR Felsefe ve kuram zel konular EÛitim, araßtýrma ilgili konular Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß KENT VE PEYZAJ SANATLARI Fiziksel planlama (Kent sanatý) DoÛal peyzaj MÜMARLIK TasarÝm ve bezeme PLASTÜK SANATLAR HEYKELTRAÞLIK HeykeltraßlÝkta ißlemler, konular Oyma ve oymacýlýk NŸmismatik ve mÿhÿrcÿlÿk Seramik sanatlarý Madenden yapýlmýß sanat ŸrŸnleri ÜZGÜ SANATLARI VE DEKORATÜF SANATLAR izim ve izimler Dekoratif sanatlar Dokuma sanatlarý RESÜM SANATI VE RESÜMLER Teknikler, gere ler, bi imler DiÛer konular Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß GRAFÜK SANATLAR BASKI ÜÞLERÜ M ZÜK Genel ilkeler ve mÿzikal bi imler algýlar ve algý topluluklarý Klavyeli algýlar ve diûer algýlar Telli algýlar (Kordofonlar) flemeli algýlar (Nefesliler) DÜNLENCE, EGLENCE VE G STERÜ SANATLARI Topluluk šnÿndeki gšsteriler Sahne gšsterileri Þans oyunlarý Atletik ve a Ýkhava sporlarý ve oyunlarý Su ve hava sporlarý BalÝk ÝlÝk, avcýlýk, atýcýlýk EDEBÜYAT VE RETORÜK Felsefe ve kuram SŸreli yayýnlar EÛitim, araßtýrma, ilgili konular Retorik ve edebi eser koleksiyonlarý Edebi tarih ve eleßtirel deûerlendirme T RK E EDEBÜYAT TŸrk e ßiir TŸrk e tiyatro...247

15 813 TŸrk e roman ve hikaye TŸrk e denemeler TŸrk e mektuplar TŸrk e hiciv ve mizah TŸrk e eßitli eserler OsmanlÝca edebiyat ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE EDEBÜYAT Üngiliz tiyatrosu Üngiliz romaný ve hikayesi Üngiliz edebiyatýnda eßitli eserler CERMEN (TEUTONÜK) DÜLLER EDEBÜYATI Almanca tiyatro Almanca roman ve hikaye LATÜN K KENLÜ DÜLLER EDEBÜYATI FransÝzca tiyatro FransÝzca roman ve hikaye FransÝzca denemeler FransÝzca eßitli eserler ÜTALYANCA, RUMENCE EDEBÜYAT Ütalyanca ßiir Ütalyanca tiyatro Ütalyanca roman ve hikaye ÜSPANYOL VE PORTEKÜZ DÜLLERÜ EDEBÜYATI Üspanyolca roman ve hikaye Üspanyolca eßitli eserler Portekizce KLASÜK YUNAN EDEBÜYATI Klasik Yunan dramatik ßiir ve tiyatrosu Modern Yunan edebiyatý DÜÚER DÜLLERÜN EDEBÜYATI DoÛu Hint-Avrupa ve Kelt edebiyatý Afro-Asyatik edebiyat Sami edebiyatý COÚRAFYA VE TARÜH Tarihin felsefe ve kuramý Tarihle ilgili sÿreli yayýnlar Tarih eûitimi, araßtýrmasý, ilgili konular DŸnya tarihi COÚRAFYA VE SEYAHAT Avrupa'da coûrafya ve seyahat Asya'da coûrafya ve seyahat BÜYOGRAFÜ, ÞECERE, NÜÞANLAR (ÜNSÜGNÜA) Toplumsal bilimlerdeki kißiler 'A KADAR ESKÜ AÚ TARÜHÜ 'ye kadar Mezopotamya ve Üran 'ya kadar Ütalya 'a kadar diûer bšlgeler GENEL AVRUPA TARÜHÜ BATI AVRUPA Orta Avrupa Almanya...305

16 947 DoÛu Avrupa Sovyetler BirliÛi Avrupa'nÝn diûer Ÿlkeleri GENEL ASYA TARÜHÜ UZAKDOÚU Arap YarÝmadasÝ ve evresi OrtadoÛu (YakÝndoÛu) Orta Asya GENEL AFRÜKA TARÜHÜ MÝsÝr ve Sudan GENEL KUZEY AMERÜKA TARÜHÜ Orta Amerika Meksika...316

17 000 GENEL KONULAR 001 Bilgi 2008 AD Yšntembilim terimleri sšzlÿûÿ / Muzaffer Sencer. Ñ Ankara : TŸrk Dil Kurumu, s. ; 20 cm. Ñ (TŸrk Dil Kurumu yayýnlarý ; 482) S.N.: ; B.N. 2008/ TL. I. Sencer, Muzaffer. II. Seri AD Okan, Kenan, Anadolu teknik lisesi gazetecilik bšlÿmÿ i in araßtýrma yšntemleri / yazan: Kenan Okan. Ñ Ankara : MEB, vii, 140 s. : res., ßkl. ; 24 cm. Ñ (Mill EÛitim BakanlÝÛÝ yayýnlarý ; Ders kitaplarý dizisi ; 684) Dizin vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; B.N. 2008/ ISBN : TL. II. Seri Veri ißleme Bilgisayar bilimi 2008 BD Keleß, Zeynep Ticaret meslek liselerinde okutulmakta olan bilgisayar dersi eûitiminin verimliliûini etkileyen faktšrler / Zeynep Keleß. Ñ vii, 84 y. : tbl. ; 29 cm. Anket formu i erir. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2008/ , AD KalÝpsÝz, Oya Sistem analizi ve tasarýmý / Oya KalÝpsÝz, Ayße BuharalÝ, Gšksel Biricik. Ñ 2. bs. Ñ Üstanbul : Papatya YayÝncÝlÝk EÛitim, 192 s. : ßkl., tbl. ; 24 cm. Dizin vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [15.00 YTL]. I. BuharalÝ, Ayße. II. Biricik, Gšksel. III. E.a Bilgisayar programlama, programlar 2008 BD Eraslan, Fatma EÛitsel i erikli web sitelerinin okunabilirlik a ÝsÝndan incelenmesi / Fatma Eraslan. Ñ ix, 88 y. : ßkl., tbl. ; 29 cm. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2008/ , AD obanoûlu, BŸlent Java ile programlama ve veri yapýlarý / BŸlent obanoûlu. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Pusula, xi, 275 s. : ßkl. ; 24 cm. Ñ (Pusula ; 179) Dizin vardýr. Kaynak a: 269. s. S.N.: ; D.M ISBN : II. Seri BÜBLÜYOGRAFYA 016 Belirli konulardaki eserlerin 2008 BD Memili, Þeyda TŸrk kitap sanatlarý bibliyografyasý / Þeyda Memili. Ñ

18 iv, 407 y. ; 29 cm. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2008/ , K T PHANE VE BÜLGÜLENDÜRME Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2008/ , GENEL ANSÜKLOPEDÜK ESERLER 039 DiÛer dillerde 025 KŸtŸphanelerin ißleyißi 2008 BD Delikurt, Adnan TŸrkiye'de e-devlet ve elektronik dšnÿßÿm sÿreci : sanayi.net uygulamasý / Adnan Delikurt. Ñ vii, 176 y. : ßkl., tbl. ; 29 cm. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2008/ , BD Nacar, Metin Emre TŸrk kamu yšnetiminde e-devlet uygulamalarý: Emniyet TeßkilatÝ'nÝn e- devlet yapýlanmasýndaki yeri / Metin Emre Nacar. Ñ vi, 165 y. ; 29 cm. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2008/ , , BD can, Fikret Nesip TŸrkiye'de e-devlet uygulamalarý ve bu uygulamalarýn karar verme sÿre lerine etkisi / Fikret Nesip can. Ñ xv, 310 y. : ßkl., tbl. ; 29 cm. Anket formu i erir. Tez (Doktora) - Gazi niversitesi AD Hayat kÿ Ÿk ansiklopedi. Ñ Üstanbul : Hayat YayÝnlarÝ, , iv s. : res., hrt., ßkl. ; 25 cm. S.N.: ; B.N. 2008/ [5.00 YTL] GENEL S RELÜ YAYINLAR VE DÜZÜNLERÜ 059 DiÛer dillerde 2008 BD 336 Gonca, Nermin Devlet ilik dšneminde yayýmlanmýß sinema dergileri ( ) / Nermin Gonca. Ñ , , HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK 2008 BD zgen, Nergis SansŸr kavramý er evesinde ilißtirilmiß gazetecilik / Nergis zgen. Ñ v, 169, [24] y. : rnk. res. ; 29 cm. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2008/ ,

19 2008 BD Bulut, GŸlenay Bir halkla ilißkiler aracý olarak televizyon haberlerinin gÿndem kurmadaki rolÿ / GŸlenay Bulut. Ñ ix, 160 y. : ßkl., tbl. ; 29 cm. Anket formu i erir. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2008/ , BD nsal, Hasan TŸrkiye'nin AB'ye ŸyeliÛi sÿrecinde TŸrk ulusal ajansý / Hasan nsal. Ñ viii, 158 y. : ßkl., tbl. ; 29 cm. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2008/ , BD nder, zge "12 Mart'Ýn basýna etkisi" : "Milliyet - Cumhuriyet šrneûi" / zge nder. Ñ iii, 91 y. ; 29 cm. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2008/ , BD KabÝlbekova, Samara KÝrgÝzistan'daki Lale devriminin TŸrk- KÝrgÝz basýnýna yansýmasý / Samara KabÝlbekova. Ñ vii, 88 y. : res., tbl. ; 29 cm. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2008/ , AD Yel e, zer, Sami Kohen dÿnyanýn yazýsý / zer Yel e. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : DoÛan Egmont YayÝncÝlÝk, 204 s. : res. ; 23 cm. S.N.: ; D.M ISBN : YTL DiÛer coûrafi bšlgelerde 2008 BD Kozok, FÝrat yýllarý arasý Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayýn politikasý / FÝrat Kozok. Ñ vi, 105 y. ; 29 cm. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2008/ , BD 35 ArÝ, BetŸl AtatŸrk, basýn ve Minber Gazetesi / BetŸl ArÝ. Ñ , , SŸreli YayÝnlar 2008 SA AdalÝ. Ñ 5. yýl, 60. sayý, (Haziran 2008) -. Ñ Üstanbul : Adalar VakfÝ Üktisadi Üßletmesi, c. : rnk. res. ; 22 cm. AylÝk Haziran KŸltŸr ve yaßam dergisi. S.N.: SA Argent. Ñ (Ülkbahar 2008) -. Ñ Ankara : ner Group YatÝrÝm Anonim Þirketi, c. : rnk. res. ; 22 cm. aylýk Ülkbahar AktŸalite, magazin, moda, kÿltÿr ve sanat dergisi. S.N.: ISSN

20 2008 SA BŸyŸk OrtadoÛu'nun sesi dergisi. Ñ 2. yýl, 3. sayý, (2008) -. Ñ Ankara : zel BŸyŸk OrtadoÛu TÝp Merkezi, c. : rnk. res. ; 23 cm. aylýk AktŸalite ve haber dergisi. S.N.: ISSN SA Coupon. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (AralÝk 2007) -. Ñ Ankara : Medya Merkezi YayÝncÝlÝk ReklamcÝlÝk Hizm., c. : rnk. res. ; 21 cm. aylýk AralÝk AlÝßverß, moda, indirim kuponu dergisi. S.N.: SA Discount 365. Ñ 1. yýl, (EylŸl-Ekim 2008) -. Ñ Üstanbul : Cafe Media, c. : rnk. res. ; 20 cm. Üki aylýk EylŸl-Ekim AktŸalite, gezi ve kÿltÿr dergisi. S.N.: SA GŸnsan & life. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (EylŸl- Ekim-Kas 2007) -. Ñ Üstanbul : Abidin GŸn, c. : rnk. res. ; 25 cm. aylýk Eyl-Eki-Kas AktŸalite, kÿltÿr ve yaßam dergisi. S.N.: SA Hey gen. Ñ 1. yýl, 2. sayý, (Þubat 2008) -. Ñ Üstanbul : GŸlßah Yahßi, c. : rnk. res. ; 23 cm. AylÝk Þubat AktŸalite ve magazin dergisi. S.N.: ISSN SA Üstasyon magazin. Ñ 1. yýl, 3. sayý, (MayÝs 2008) -. Ñ Üstanbul : Sektšr YayÝncÝlÝk, c. : rnk. res. ; 25 cm. AylÝk MayÝs Magazin dergisi. S.N.: SA Joy. Ñ (MayÝs 2008) -. Ñ Üstanbul : Ciner gazete Dergi BasÝm YayÝncÝlÝk Sanayi, c. : rnk. res. ; 22 cm. AylÝk MayÝs AktŸalite ve magazin dergisi. S.N.: ISSN SA Luxury Bazaar best of. Ñ 1. yýl, 3. sayý, (EylŸl 2007) -. Ñ Üstanbul : KÝrmÝzÝ Medya Grup, c. : rnk. res. ; 24 cm. AylÝk EylŸl LŸks yaßam dergisi. S.N.: ISSN On air. Ñ (Temmuz 2007) - : Cankut Bagana, c. : rnk. res. ; 19 cm. AylÝk Temmuz Turizm ve kÿltÿr dergisi. S.N.: SA 37. Ñ Üstanbul 2008 SA Orya aktÿel. Ñ 1. yýl, 3. sayý, (Mart 2008) -. Ñ Üstanbul : Orya TanÝtÝm Ületißim ve YayÝncÝlÝk Hiz. San., c. : rnk. res. Belirlenemedi Mart AktŸalite, magazin ve moda dergisi. S.N.:

21 2008 SA Perfect wedding TŸrkiye. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Nisan2008) -. Ñ Üstanbul : Maya Ületißim ve TasarÝm, c. : rnk. res. ; 23 cm. Üki aylýk Nisan Moda, gelinlik ve magazin dergisi. S.N.: ISSN SA Uniq. Ñ 1. yýl, 2. sayý, (Nisan 2008) -. Ñ Üstanbul : RTN Reklam Organizasyon Tic., c. : rnk. res. ; 16 cm. AylÝk Nisan Magazin dergisi. S.N.: SA WMC dergi. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Ocak-Þubat- Mart 2007) -. Ñ Üstanbul : WMC Tirik Tirak Reklam Hizmetleri San. Tic., c. : rnk. res. ; 25 cm. aylýk Ocak-Þubat-Mart Wizards Of Marketing Communications. Sektšrel muhabbet dergisi. S.N.: SA Kedi. Ñ 1. yýl, 3. sayý, (Temmuz 2006) -. Ñ Üstanbul : Klavuz 2006 EÛitim YayÝn, c. : rnk. res. ; 22 cm. AylÝk Temmuz S.N.: ISSN GENEL KOLEKSÜYONLAR 089 DiÛer dillerde 2008 AD ocuklar soruyor, Nobel'liler cevaplýyor / [editšr]: Bettina Stiekel ; eviren: Elif GŸn e. Ñ 5. bsk. Ñ Üstanbul : TŸrkiye Üß BankasÝ KŸltŸr YayÝnlarÝ, 217 s. : res. ; 20 cm. Ñ (TŸrkiye Üß BankasÝ KŸltŸr YayÝnlarÝ ; genel yayýn: 875. ocuk dizisi) zgÿn eseradý: Kinder fragen, NobelpreistrŠger antworten. Metin TŸrk e, Almanca'dan eviri. S.N.: ; D.M ISBN : YTL. I. Stiekel, Bettina. II. GŸn e, Elif. III. Seri SA & Life. Ñ (Temmuz 2007) -. Ñ Üstanbul : Damla KŸrklŸ, c. : rnk. res. ; Belirlenemedi Temmuz AktŸalite, magazin ve yaßam dergisi. S.N.: SA Chess in out. Ñ 1. yýl, 6. sayý, (Mart 2008) -. Ñ Ankara : AslÝ Sayan, c. : rnk. res. ; 22 cm. AylÝk Mart Stil, moda, tasarým ve alýßveriß dergisi. S.N.: ISSN AD Ziya Gškalp, Makaleler I / Ziya Gškalp ; hazýrlayan: Þevket BeysanoÛlu. Ñ 1. bsl. Ñ Üstanbul : KŸltŸr BakanlÝÛÝ, s. ; 20 cm. Ñ (KŸltŸr BakanlÝÛÝ Ziya Gškalp yayýnlarý ; 12. II. seri ; 1) Diyarbekir - Peyman - Volkan Gazetelerindeki yazýlar. S.N.: ; B.N. 2008/ TL. I. BeysanoÛlu, Þevket. I III. Seri

22 100 FELSEFE VE PSÜKOLOJÜ 2008 AD Prof. Dr. SŸleyman Hayri Bolay armagan kitabý. Ñ Ankara : Gazi Kitabevi, x, 582, [5] s. : res. ; 24 cm. Bibliyografik bilgi i erir. S.N.: ; B.N. 2008/ ISBN : [10.00 YTL] Felsefenin eßitli konularý 2008 AD Felsefe tartýßmalarý / editšr: Ülhan Ünan, Murat Ba. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : BoÛazi i niversitesi, 90 s. ; 23 cm. Ñ (Felsefe tartýßmalarý kitap dizisi ; 40. kitap) Üngilizce eseradý: A Turkish journal of philosophy. Kaynak a bšlÿm sonlarýndadýr. S.N.: ; D.M ISBN : [12.00 YTL]. I. Ünan, Ülhan. II. Ba, Murat. III. Seri AD Teoman DuralÝ'ya armaûan / yayýna hazýrlayan: Cengiz akmak. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Derg h YayÝnlarÝ, 576 s. : res. ; 24 cm. Ñ (Derg h YayÝnlarÝ ; 386. ArmaÛan kitaplar dizisi ; 7) Üngilizce eseradý: Festschrift in honor of Teoman DuralÝ. Üngilizce ve Almanca metin i erir. Kaynak a makale sonlarýndadýr. S.N.: ; D.M ISBN : [37.00 YTL]. I. akmak, Cengiz. II. Seri. 100 SŸreli YayÝnlar 2008 SA Baykuß. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Ocak 2008) -. Ñ Üstanbul : Alef YayÝnevi, c. ; 24 cm. Dšrt aylýk Ocak Felsefe dergisi. S.N.: ISSN SA Yeditepe'de felsefe : Felsefe tarihi sorularý. Ñ 7. sayý, (2002) -. Ñ Üstanbul : Yeditepe niversitesi, c. ; 23 cm. Belirlenemedi Felsefe tarihi dergisi. S.N.: EPÜSTEMOLOJÜ, NEDENSELLÜK, ÜNSANLIK 121 Epistemoloji (Bilgi kuramý) 2008 BD 608 DemircioÛlu, Aytekin Eleßtiri ve ߟphe temelinde Gazali'de bilgi meselesi / Aytekin DemircioÛlu. Ñ , 121.5, ÜnsanlÝk 2008 BD Yal Ýntaß, nder Foucault ve Heidegger'in insan anlayýßý / nder Yal Ýntaß. Ñ iii, 124 y. ; 29 cm. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2008/ , 193, 194, AD Cioran, Emil Michel, ŸrŸmenin kitabý / E. M. Cioran ; FransÝzca'dan eviren: Haldun BayrÝ. Ñ 3. bs. Ñ Üstanbul : Metis YayÝnlarÝ, 6

23 166 s. ; 19 cm. Ñ (Metis tarih toplum felsefe) zgÿn eseradý: PrŽcis de džcomposition. Metin TŸrk e, FransÝzca'dan eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [6.00 YTL]. I. BayrÝ, Haldun. I III. Seri NORMAL ST (PARANORMAL) OLAYLAR 133 Parapsikoloji ve okkÿltizm (gizcilik) 2008 AD akar, Yusuf, Gizli ilimler / Yusuf akar. Ñ Üstanbul : Yedirenk, s. : ßkl., tbl. ; 24 cm. Ñ (Yedirenk ; 006. Ünceleme araßtýrma dizisi ; 05) Kaynak a: ss. S.N.: ; B.N. 2008/ ISBN X : YTL. II. Seri BELÜRLÜ FELSEFÜ OKULLAR 146 DoÛalcÝlÝk ve ilgili sistemler 2008 BD KÝlÝ, Emrullah Ali Fuad Baßgil'in materyalizme bakýßý ve eleßtirileri / Emrullah KÝlÝ. Ñ vi, 131 y. ; 29 cm. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2008/ , DiÛer felsefi sistemler 2008 BD Mert, znur Ak Jean Piaget dÿßÿncesinde psikolojik yapýlar / znur Ak (Mert). Ñ vi, 85 y. ; 29 cm. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2008/ , PSÜKOLOJÜ 2008 BD Emami, Sheyda Refleksoterapist eûitim programý i eriûinin belirlenmesi / Sheyda Emami. Ñ xvi, 279 y. : res., grf., tbl. ; 29 cm. Anket formu i erir. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2008/ , AD Jung, Carl Gustav, AnÝlar, dÿßler, dÿßÿnceler : otobiyografi / Carl Gustav Jung ; yayýna hazýrlayan: Aniela JaffŽ ; Almanca aslýndan eviren: Üris Kantemir. Ñ 3. bs. Ñ Üstanbul : Can YayÝnlarÝ, 292 s. : res. ; 21 cm. Ñ (Can YayÝnlarÝ ; Yaßam ; 112) zgÿn eseradý: Erinnerungen, tršume, gedanken. Metin TŸrk e, Almanca'dan eviri. S.N.: ; D.M ISBN : YTL. I. JaffŽ, Aniela. II. Kantemir, Üris. III. E.a. IV. Seri

24 SŸreli YayÝnlar 2008 SA Adana TŸrk Psikolojik DanÝßma ve Rehberlik bÿlteni. Ñ 2.c., 1. sayý, (Bahar 2008) -. Ñ Adana : TŸrk PDR- Der Adana Þubesi, c. ; 23 cm. aylýk Bahar Psikoloji dergisi. S.N.: AlgÝlama, duygular, fizyolojik itkiler 2008 AD Dškmen, stÿn, Ületißim atýßmalarý ve empati / stÿn Dškmen. Ñ 38. bs. Ñ Üstanbul : Sistem YayÝncÝlÝk, xvii, 363 s. : res. ; 20 cm. Ñ (Sistem YayÝncÝlÝk ; 21. Kißisel gelißim dizisi) Dizin vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [10.50 YTL]. II. Seri , Bilin li zihinsel sÿre ler ve zeka S.N.: ; D.M ISBN : YTL. I. Tuzcular, Ercan. I AyrÝmsal ve gelißme psikolojisi 2008 AD Anne - babanýn gšrevleri : okul - aile - šûrenci - dershane : eûitimde bilimsel yaklaßým OBS ortak baßarý sistemi. Ñ [Y.y. : yayl.y., 2007?] (Ekol Matbaa) 175 s. ; 20 cm. S.N.: ; B.N. 2008/ [2.00 YTL] AD Coßkuner, Ayße Üzci, Bu zamanda anne - baba olmak / Ayße Coßkuner Üzci. Ñ 3. bsk. Ñ Üstanbul : Pozitif, 142 s. ; 21 cm. Ñ (Pozitif ; 15. Rehber yazýlarý ; 3) S.N.: ; D.M ISBN : [6.00 YTL]. II. Seri , AD KasaroÛlu, Zeynep MŸge SŸper hafýza teknikleri / Zeynep MŸge KasaroÛlu, BŸlent ÞenyŸrek. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Akis Kitap, 125 s. : res., ßkl. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : 4.95 YTL. I. ÞenyŸrek, BŸlent. I AD Bono, Edward de, AltÝ ßapkalÝ dÿßÿnme tekniûi / Edward de Bono ; eviren: Ercan Tuzcular. Ñ 7. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 200 s. ; 19 cm BD YÝldÝrÝm, Esra ocuk ve televizyonda ßiddet: 5 yaßýndaki ocuklarýn annebabalarýnýn televizyondaki ßiddetin saldýrgan davranýßlar Ÿzerindeki etkilerine ilißkin gšrÿßleri / Esra YÝldÝrÝm. Ñ xi, 100 y. : ßkl., tbl. ; 29 cm. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2008/ , ,

25 2008 BD EminoÛlu, Banu Dšrt-beß yaß ocuklarýnýn sosyal davranýßlar ile ebeveyn davranýßlarý arasýndaki ilißkinin incelenmesi / Banu EminoÛlu. Ñ xii, 141 y. : tbl. ; 29 cm. Anket formu i erir. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2008/ , BD etin, Ceren NilgŸn ÜlkšÛretim dšrdÿncÿ sýnýf šûrencilerinin empatik beceri dÿzeylerinin ana baba tutumlarý ve šzsaygý ile ilißkisi / Ceren NilgŸn etin. Ñ v, 123, [6] y. : ßkl., tbl. ; 29 cm. Anket formu i erir. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2008/ , BD 630 ztÿrk, Saliha Ergen eûitim programýnýn, ergenlerin gelißim bilgilerine, beden ve benlik imajlarýna etkisinin incelenmesi / Saliha ztÿrk. Ñ , , BD GŸngšr, HŸdayar Cihan Evlilik doyumunu a Ýklamaya yšnelik bir model gelißtirme / HŸdayar Cihan GŸngšr. Ñ x, 156 y. : ßkl., tbl. ; 29 cm. Tez (Doktora) - Gazi niversitesi. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2008/ , AD Tarhan, Nevzat, Evlilik psikolojisi : šncesi ve sonrasýyla evlilik / Nevzat Tarhan. Ñ 4. bsk. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, 160 s. ; 21 cm. Ñ (Timaß YayÝnlarÝ ; Psikoloji dizisi ; 14) Eserde, yazarýn resmi ve kýsa biyografisi vardýr. Kaynak a: 160. s. S.N.: ; D.M ISBN : [7.00 YTL]. II. Seri AD Baltaß, Acar, Stres ve baßa Ýkma yollarý / Acar Baltaß, Zuhal Baltaß. Ñ 24. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, , [5] s. : ßkl. ; 20 cm. Eserde, yazarlarýn kýsa biyografileri vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : YTL. I. Baltaß, Zuhal. I BD 469 Ýnar, LŸtfiye Evlilik doyumu: cinsiyet rolleri ve yardým arama tutumu / LŸtfiye Ýnar. Ñ , , AD 564 Tarhan, Nevzat, Mutluluk psikolojisi : stresi mutluluûa dšnÿßtÿrmek / Nevzat Tarhan. Ñ 4. bsk. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, 158,

26 2008 AD YahyaoÛlu, Recai, YalnÝzlÝk psikolojisi : kurt kapanýndan huzur limanýna / Recai YahyaoÛlu. Ñ 3. bsk. Ñ Üstanbul : Nesil YayÝnlarÝ, s. ; 20 cm. S.N.: ; B.N. 2008/ ISBN : [5.00 YTL] UygulamalÝ psikoloji 2008 AD 674 Poussard, Jale Minibaß Yšnetim iletißim kÿltÿr / Jale Minibaß Poussard, Turhan Erkmen. Ñ Üstanbul : ArÝkan BasÝm YayÝm, , AD Sayar, Kemal, Ruh hali : bireysel mutluluk sosyal mutluluk / Kemal Sayar. Ñ 3. bsk. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, 255 s. ; 21 cm. Ñ (Timaß YayÝnlarÝ ; Psikoloji dizisi ; 12) Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [12.00 YTL]. II. Seri AD Sayar, Kemal, Yavaßla bu hayattan bir defa ge eceksin / Kemal Sayar ; illÿstrasyon: Cem KÝzÝltuÛ. Ñ 3. bsk. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, 223 s. : res. ; 21 cm. Ñ (Timaß YayÝnlarÝ ; Psikoloji dizisi ; 18) Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : [8.00 YTL]. I. KÝzÝltuÛ, Cem. I III. Seri AD Tarhan, Nevzat, Mutluluk psikolojisi : stresi mutluluûa dšnÿßtÿrmek / Nevzat Tarhan. Ñ 4. bsk. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, 184 s. ; 21 cm. Ñ (Timaß YayÝnlarÝ ; 724. Psikoloji dizisi ; 3) Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN X : [4.00 YTL]. II. Seri. 158, AD Apuhan, Recep ÞŸkrŸ, Kendime engel olmayacaûým / Recep ÞŸkrŸ Apuhan. Ñ 11. bsk. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, 197 s. ; 21 cm. Ñ (Timaß YayÝnlarÝ ; 288. Kißisel gelißim kitaplýûý ; 9) S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 YTL]. II. Seri AD Baltaß, Acar, Hayalini yorganýna gšre uzat / Acar Baltaß. Ñ 2. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 151 s. : ßkl. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : YTL AD Baran, Ziya Da Vinci'yi býrakýn kendi ßifrenize bakýn! / Ziya Baran, Nursevim SšzcŸer. Ñ Üzmir : Bilgivizyon YayÝnlarÝ, 276 s. : res. ; 19 cm. S.N.: ; D.M ISBN : YTL. I. SšzcŸer, Nursevim. I

27 2008 AD 209 Dškmen, stÿn, KŸ Ÿk ßeyler / stÿn Dškmen. Ñ 4. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 158.2, AD 441 Dškmen, stÿn, KŸ Ÿk ßeyler / stÿn Dškmen. Ñ 3. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 158.2, AD Ercan, Ahmet Rahmi, Yaßam boyu baßarý / Ahmet Rahmi Ercan. Ñ Gelißt. 4. bs. Ñ Ankara : Ületißim, 171 s. ; 20 cm. Dizin vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [4.00 YTL] AD Robbins, Anthony SÝnÝrsÝz gÿ / Anthony Robbins ; eviri: Mehmet DeÛirmenci. Ñ 17. bsk. Ñ Üstanbul : ÜnkÝl p, xxiv, 431 s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [15.00 YTL]. I. DeÛirmenci, Mehmet. I AD SaygÝn, OÛuz, HayatÝn i inde kißisel gelißim / OÛuz SaygÝn ; izimler: Þafak Tavkul. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Yakamoz YayÝnlarÝ, 157, [2] s. : karikatÿr ; 21 cm. S.N.: ; D.M ISBN : 8.00 YTL. I. Tavkul, Þafak. I AD Sšnmez, YÝlmaz Sen bir hazinesin : (zirveye adanmýß ruh) / YÝlmaz Sšnmez. Ñ Üstanbul : Hayat YayÝnlarÝ, s. : res. ; 21 cm. Ñ (Hayat YayÝnlarÝ ; 261. BaßarÝ dizisi ; 76) Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 YTL]. II. Seri AD VakkasoÛlu, Vehbi, zÿntÿsÿz yaßamak / Vehbi VakkasoÛlu. Ñ 36. bsk. Ñ Üstanbul : Nesil YayÝnlarÝ, 206 s. ; 19 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [7.00 YTL] AD 741 Dškmen, stÿn, Ületißim atýßmalarý ve empati / stÿn Dškmen. Ñ 38. bs. Ñ Üstanbul : Sistem YayÝncÝlÝk, , AD Dškmen, stÿn, KŸ Ÿk ßeyler / stÿn Dškmen. Ñ 4. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, c. "3." (208 s.) ; 20 cm. Ü indekiler: 3.c.: Yaßama yerleßmek. S.N.: ; D.M ISBN : YTL , AD Dškmen, stÿn, KŸ Ÿk ßeyler / stÿn Dškmen. Ñ 3. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, c. "3." (208 s.) ; 20 cm. Ü indekiler: 3.c.: Yaßama yerleßmek. S.N.: ; D.M ISBN : YTL , BD 217 Arucan, Dilek zel šzel eûitim kurumlarýnda ve kýz meslek liselerinde gšrev yapan ocuk

28 gelißimi ve eûitimcilerinin tÿkenmißlik dÿzeylerinin bazý deûißkenlere gšre incelenmesi / Dilek Arucan. Ñ , 158.7, BD Bah e, isem Mobbing olußumunda šrgÿt kÿltÿrÿnÿn rolÿ: bir šrnek uygulama / isem Bah e. Ñ viii, 128 y. : ßkl., tbl. ; 29 cm. Anket formu i erir. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2008/ , 650.1, BD 342 Karakuß, GŸlay zel ilkšûretim ve ortašûretim kurumlarýnda alýßan šûretmenlerin tÿkenmißlik dÿzeylerinin bazý deûißkenlere gšre incelenmesi / GŸlay Karakuß. Ñ , 158.7, BD KÝzanlÝklÝ, M. Murat Otel ißletmelerindeki bšlÿm yšneticilerinin stresle baßa Ýkma yollarýnýn ve kontrol odaklarýnýn belirlenmesi: Ankara ili uygulamasý / M. Murat KÝzanlÝklÝ. Ñ xi, 108 y. : tbl. ; 29 cm. Anket formu i erir. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2008/ , , xiv, 181 y. : ßkl., tbl. ; 29 cm. Anket formu i erir. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2008/ , , MANTIK 2008 BD Demiral, Mutlu MantÝksal ve matematiksel dedÿksiyonun karßýlaßtýrýlmasý / Mutlu Demiral. Ñ iv, 74 y. ; 29 cm. Kaynak a: yy.. S.N.: ; B.N. 2008/ , BD Duman, Ekrem Ziya OrtašÛretimde šûretim ilke, yšntem ve teknikler a ÝsÝndan mantýk šûretimi / Ekrem Ziya Duman. Ñ x, 161 y. : ßkl., tbl. ; 29 cm. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2008/ , ETÜK (AHLAK FELSEFESÜ) 2008 BD Mansur, Fatma Akdemir Üßletmelerde uygulanan mobbingin (psikolojik ßiddet) šrgÿtsel baûlýlýûa etkisi / Fatma Akdemir Mansur. Ñ AD Cevizci, Ahmet, EtiÛe giriß / Ahmet Cevizci. Ñ 2. bs. Ñ Üstanbul : Paradigma, 385 s. ; 24 cm. Dizin vardýr.

29 Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [35.00 YTL] BD olak, BetŸl Postmodernizm baûlamýnda Michel Foucault'nun ahlak anlayýßý / BetŸl olak. Ñ ii, 67 y. ; 29 cm. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2008/ , 194, BD Gen, Dilek John Locke'un ahl k anlayýßý / Dilek Gen. Ñ iii, 81 y. ; 29 cm. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2008/ , 192, AD Ku uradi, Ioanna, Etik / Ioanna Ku uradi. Ñ Ankara : Meteksan, s. ; 20 cm. Bibliyografik bilgi i erir. S.N.: ; B.N. 2008/ TL Sistemler ve šûretiler 2008 BD Saylam, Gšrkem Kamu yšnetiminde etik alýßmalar ve TŸrkiye'deki son gelißmeler / Gšrkem Saylam. Ñ vii, 143 y. : ßkl., tbl. ; 29 cm. 13 Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2008/ , Ekonomik ve meslek etiûi 2008 BD Orhan, Fatih SaÛlÝk hizmetlerinde etik boyut: hastanelerde alýßan personelin etiksel sorunlara yaklaßýmlarýnýn belirlenmesine yšnelik bir alan alýßmasý / Fatih Orhan. Ñ ix, 160 y. : tbl. ; 29 cm. Anket formu i erir. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2008/ , ANTÜK, ORTA AÚ, DOÚU FELSEFESÜ 2008 BD Bozca, Mehmet Eski doûu ve batý kavimlerinde felsefi dÿßÿnce (Sumer, Babil, Asur, Hurri, Hitit, Grek) / Mehmet Bozca. Ñ vi, 248 y. : rnk. res., hrt. ; 29 cm. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2008/ , AD Arslan, Ahmet Ülk aû felsefe tarihi / Ahmet Arslan. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : Üstanbul Bilgi niversitesi YayÝnlarÝ,

30 c. "1." (xxiv, 351 s.) : res. ; 24 cm. Ñ (Üstanbul Bilgi niversitesi YayÝnlarÝ ; 137. Felsefe ; 4) Dizin vardýr. Kaynak a: ss. Ü indekiler: 1.c.: Sokrates šncesi Yunan felsefesi. S.N.: ; D.M ISBN (Tk.) : [18.00 YTL]. II. Seri DoÛu felsefesi 2008 AD Yamamoto, Tsunetomo, Hagakure : savaß ÝnÝn yÿreûi / Yamamoto Tsunetomo ; eviren: zlem Yaßayanlar. Ñ Üstanbul : Arion YayÝnevi, 161 s. : res. ; 20 cm. Ñ (Arion YayÝnevi. Felsefe dizisi ; 011) S.N.: ; D.M ISBN : [8.00 YTL]. I. Yaßayanlar, zlem. I III. Seri BD ArÝ, Meryem Alparslan A Ýkgen 'te varlýk, bilgi, deûer ilißkisi / Meryem ArÝ. Ñ vi, 152 y. ; 29 cm. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2008/ , BD DemircioÛlu, Aytekin Eleßtiri ve ߟphe temelinde Gazali'de bilgi meselesi / Aytekin DemircioÛlu. Ñ vii, 243 y. ; 29 cm. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2008/ , 121.5, AD El-Gaz l, Ebž H mid Muhammed b. Muhammed, Ümam, Kalplerin keßfi / Ümam Gazal ; tercÿme eden: Ali Kaya. Ñ 7. bsk. Ñ Üstanbul : Semerkand, 767 s. ; 24 cm. Ñ (Semerkand ; 38. Tasavvuf klasikleri ; 3) zgÿn eseradý: MŸk ßefetŸ'l-kulžb. Metin TŸrk e, Arap a'dan eviri. Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN X : I. Kaya, Ali. I III. Seri AD GŸlen, M. Fethullah, KÝrÝk testi / M. Fethullah GŸlen ; yayýna hazýrlayan: Cevdet TŸrkyolu. Ñ 20. bs. Ñ Üstanbul : Zaman Kitap, 440, [15] s. ; 21 cm. Ñ (Zaman Kitap ; yayýn no: 20. DŸßŸnce ; 2) Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : [13.00 YTL]. I. TŸrkyolu, Cevdet. I III. Seri , AD Üslam felsefesine giriß / editšrler: Peter Adamson, Richard C. Taylor ; tercÿme: M. CŸneyt Kaya. Ñ 2. bs. Ñ Üstanbul : KŸre YayÝnlarÝ, xxii, 489 s. ; 23 cm. Ñ (KŸre YayÝnlarÝ ; 39. kitap. Üslam felsefesi ; 1) Dizin vardýr. Bibliyografik bilgi i erir. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. zgÿn eseradý: The Cambridge companion to Arabic philosophy. S.N.: ; D.M ISBN : [15.00 YTL]. I. Adamson, Peter. II. Taylor, Richard C. III. Kaya, M. CŸneyt. IV. Seri AD Üslam felsefesine giriß / editšrler: Peter Adamson, Richard C. Taylor ; tercÿme: M. CŸneyt Kaya. Ñ 3. bs. Ñ Üstanbul : KŸre YayÝnlarÝ, 14

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/03 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/06 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/01 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/6 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/6 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/08 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/07 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/09 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 76 SAYI: 2009/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5 000 GENEL KONULAR...1 001 Bilgi...1 004 Veri ißleme Bilgisayar bilimi...1 005 Bilgisayar programlama, programlar...2 006 zel bilgisayar yšntemleri...4 010 BÜBLÜYOGRAFYA...4 016 Belirli konulardaki eserlerin...4

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/02 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) 1 Antalya Saðlýk Yüksekokulu 1041029 Hemþirelik 2, 3, 7 2 1041383 Ýngilizce Öðretmenliði 8 3 1041334 Okul Öncesi Öðretmenliði 1 1041037 Sýnýf Öðretmenliði 2 1041086 Arkeoloji

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/4 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/4 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 63 2008 2008 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/11 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/11 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/1 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 2007 2007 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 ÖSYS' DE ÖĞRENCİLERİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINATERCİH ETME DURUMU Program Adı Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Tercih Sayısı Doluluk Durumu Amerikan Kültürü ve

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/1 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

Birim Yazışma Kodları

Birim Yazışma Kodları .: REKTÖRLÜK Birim Yazışma Kodları 10081436 UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 25651002 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 91782296 KURULLAR 57985012 SENATO 89451496 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU 72881189 ÜNİVERSİTE DİSİPLİN

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/2 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu ÖSYM 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Kont. Genel Kontenjan Genel Kontenjan En Büyük Puanı En Küçük Puanı ABANT

Detaylı

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları 1960 1458 502 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÜNİVERSİTEMİZ MEZUN VE DİĞER ÜNİVERSİTELER

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/12 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/12 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný 1. Bu tablodaki bilgiler 7 sütun halinde düzenlenmiþtir. Önce alfabetik sýra ile üniversitelerin adlarý verilmektedir. Her üniversitenin adýndan sonra bu üniversitede bulunan programlarýn kodlarý (1),

Detaylı

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) 1011171 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. SAY 1 41 41 353,660 362,891 350,746 350,746 1011318 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Tıp Fak. SAY 2 77 77 351,343 358,919

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 MF-3 501,71474 MF-3 517,91975 MF-3 538.863 MF-3 541.674

Detaylı

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON.

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı ÖSYM Kodu Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 369 MF-3 501,71474

Detaylı

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423 GEL KONTJAN KONTJANI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 41 41 MF-3 473,36322 15.400 477,21672 460,05368 460,05368 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Detaylı

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI *

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise,

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 200110026 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 120 32700 --- 401,25062 200110062 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF-3 54 17, 21, 28, 120 26800 --- 447,46504 200110071 Tıp Fakültesi (İngilizce)

Detaylı

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL 2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL PUAN TÜRÜ SAY 1 TOPLAM : 23 SÖZ 1 EA 1 ALAN İÇİ OLARAK SEÇEBİLECEĞİNİZ LER Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aktüerya Beslenme ve Diyetetik Bilgi Teknolojileri Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

İlgiler ve Meslekler

İlgiler ve Meslekler İlgiler ve Meslekler Sosyal Bilimlere ilginiz varsa; Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe Sağlık Eğitimi, Sağlık İdaresi, Antropoloji, Arşivcilik, Gazetecilik, Rehberlik-Danışmanlık, Sanat Tarihi, Sosyal Antropoloji,

Detaylı

M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI. Bülent Ağaoğlu

M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI. Bülent Ağaoğlu M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 06.06.2011 İNCELEMELERİ 1. Bulgaristan'da Türk Gazeteciliği (1865-1985) M. Türker Acaroğlu, Mayıs 1990, VIII+113+f S., Gazeteciler Cemiyeti Yayınları:

Detaylı

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI Öğrenci İşleri Sekreterlik Faks Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Yeri 0212 440 00 00 Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 5 5 272,75688 279,80985

Detaylı

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 37 MF-3 37 MF-3 31 MF-3 29 MF-3 28 SAY-2 28 SAY-2 28 SAY-2 23

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi EK-1 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 111

Detaylı

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON.

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 501,71474 111 MF-3 517,91975 92 MF-3 538.863 86 MF-3 541.674

Detaylı

KON. Program Adı KON. KON.

KON. Program Adı KON. KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN KON. KON. KON. KON. KON. Program Adı TÜRÜ KÜÇÜK

Detaylı

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu 1011012 Hemşirelik SAY 166.365 10101 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 183.585 10102 1013043 Fen Bilgisi Öğr.

Detaylı

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları 2014-20 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BÖLÜM KONTENJANLARI Sıra No Atamaya Esas Olan Alan Mezun Olduğu

Detaylı

[Belge başlığını yazın]

[Belge başlığını yazın] TS-1 TS PUANLI LİSANS PROGRAMLARI Animasyon Arkeoloji ve Sanat Tarihi Basım Yayın ve Redakte Basın ve Yayın Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Coğrafya Coğrafya Öğretmenliği Film Tasarım ve Yazarlık

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI FAKÜLTE PROGRAM Y.İÇİ Y.DIŞI Y.İÇİ Y.DIŞI Y.İÇİ Y.DIŞI Y.İÇİ Y.DIŞI AKŞEHİR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME PR. 3-3 - AKŞEHİR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME PR. (İÖ) 3-3 - AKŞEHİR

Detaylı

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Puan Türü Ek Kont. Yerl. Sayısı Min Puan Puan Min 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 6 4 309,09103 335,72217 100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU 1 2 3 4 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU ANABİLİM DALI Program Bitirme Kredisi ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI 35 Kredi + 1 Seminer 01 Protohistorya ve Önasya

Detaylı

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler Puan Türleri MF-1 MF-2 MF-3 PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler 1. Matematik (%16) 2. Türkçe (%11) 3. Fen Bilimleri (%8) 4. Sosyal Bilimler (%5) YGS LYS (LYS-1 ve LYS-2) 1. Fen Bilimleri

Detaylı

TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MARDİN ARTUKLU

TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MARDİN ARTUKLU TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi 994694 REKTÖRLÜĞÜ REKTÖRLÜĞÜ 0 74804604 ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÜRLÜĞÜ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÜRLÜĞÜ 854 604560 084 96547 99866 6806 ANLAŞMAZLIK

Detaylı

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 1245 Mobilya ve Dekorasyon 2 9077 Ağırlama Hizmetleri 2 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Detaylı

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 80,597 80,839 AKTÜERYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 79,747 79,747 ANTRENÖRLÜK

Detaylı