TARİHLİ YAPILACAK DÖNEM SONU İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME İSMMMO, CEVAHİR HOTEL,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "31.12.2012 TARİHLİ YAPILACAK DÖNEM SONU İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME İSMMMO, CEVAHİR HOTEL,04.12.2012"

Transkript

1 Muhasebede Dönem Sonu İşlemleri (Envanter ve Değerleme) ve Özellik Arz Eden Konular TARİHLİ YAPILACAK DÖNEM SONU İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME İSMMMO, CEVAHİR HOTEL,

2 Sunumun Kapsamı -Sunum, Vergi Mevzuatı Esaslıdır. -Zaman Kısıtı Nedeniyle, Önemli Olduğu Görülen Konular, Hatırlatma Amaçlı Ele Alınmıştır. -İSMMMO Web Sayfasından eenstitü, Dönem Sonu İşlemleri e-eğitimi İzlenmesi Tavsiye Edilmektedir. -Bu Sunumda Yer Alan Konular Bilgilendirme Amaçlıdır.

3 Muhasebede Dönem Sonu (Envanter ve Değerleme) İşlemlerinin Gerekliliği ve Önemi -Muhasebe Tekniği Açısından İşletme Yönetimi ve Ortakları Açısından -Yasal Düzenlemeler (Vergi, TTK vb.) Açısından -Ülke Ekonomisi Açısından Envanter ve Değerleme İşlemleri Yapılmaksızın Muhasebe Döneminin Kapatılması Sakıncalıdır!

4 Envanter Nedir? VUK nun 186 ncı maddesi gereğince, envanter; bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde ve müfredatlı olarak tespit etmektir. Şu kadar ki, ticari teamüle göre tartılması, sayılması ve ölçülmesi mutat olmayan malların değerleri tahminen tespit olunur. Mevcutlar, alacaklar ve borçlar işletmeye dahil iktisadi kıymetleri ifade eder.

5 Envanter İşlemini Kimler Yapar? Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri, - Ticaret şirketleri, -Kurumlar Vergisine tabi olup bilanço esasına göre defter tutan diğer tüzel kişiler, -İşletme hesabı esasına göre defter tutanlardan emtia üzerine iş yapan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri.

6 Envanter İşlemleri Hangi Sırada Yapılmalıdır? Genel olarak, muhasebe uygulamalarında envanter işlemleri aşağıdaki sıraya göre yapılır: 1- Dönem sonunda ( X) muhasebe kayıtlarına göre genel geçici mizan düzenlenir. 2- Muhasebe dışı envanter (fiili envanter / sayım ve değerleme) işlemleri yapılarak iktisadi kıymetlerin gerçek durumu tespit edilir. 3- Muhasebe dışı envanter sonuçları ile genel geçici mizan sonuçları karşılaştırılır varsa farklar bulunur.

7 Envanter İşlemleri Hangi Sırada Yapılmalıdır? 4- Bulunan farkların sebeplerine muhasebe defterlerinde, düzeltme ve sınıflandırma kayıtları yapılarak muhasebe içi envanter işlemleri yapılır. 5- Muhasebe kayıtları ile fiili envanter sonuçlarının uyumu sağlanarak kesin mizan düzenlenir. 6- Mali tablolar düzenlenir. 7-Muhasebe defterlerinde kapanış kayıtları yapılır ve envanter defteri yazılır.

8 Değerleme Nedir? DEĞERLEME VUK md.186; Vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespitidir. 1-Tespit, mükelleflerce VUK nunda yer alan değerleme ölçüleri kullanılarak yapılan değerleme işlemi, 2-Takdir ise, mutat değerleme ölçüleri kullanılarak değerleme yapılamadığı takdirde idare tarafından yapılan takdir işlemidir. (VUK Madde 267)

9 Değerleme Kuralları Nelerdir? 1-Değerleme Günü 2-Değerlemede Teklik İlkesi 3-Değerlemede Tek Ölçek Kullanma İlkesi 4-Değerlemede Gerçekleşmeyen Kar ve Zararlar

10 VUK nda Yer Alan Değerleme Ölçüleri Nelerdir? Hangi İktisadi Kıymetlerin Değerlemesinde Hangi Ölçüler Kullanılır? 1) Maliyet Bedeli (VUK. Md. 262) -Gayrimenkuller, -Demirbaş eşya, -Özel maliyet bedeli, -Zirai mahsuller, -Hayvanlar. 2) Borsa Rayici (VUK. Md. 263) -Yabancı paralar, -Devlet tahvili ve Hazine bonoları. 3) Tasarruf Değeri (VUK. Md. 264) - Alacak ve borç senetleri reeskontu.

11 VUK nda Yer Alan Değerleme Ölçüleri Nelerdir? Hangi İktisadi Kıymetlerin Değerlemesinde Hangi Ölçüler Kullanılır? 4) Mukayyet Değer (VUK. Md. 265) -Senetsiz alacak ve borçlar, -Reeskont uygulaması yapılmayan senetli alacak ve borçlar, -İlk tesis ve taazzuv giderleri ile peştemallıklar, -Aktif ve geçici hesaplara ilişkin kıymetler, -Karşılıklar. 5) İtibari Değer (VUK. Md. 266) -Kasa. 6) Vergi Değeri (VUK. Md. 268) -Bina ve araziler.

12 VUK nda Yer Alan Değerleme Ölçüleri Nelerdir? Hangi İktisadi Kıymetlerin Değerlemesinde Hangi Ölçüler Kullanılır? 7) Rayiç Bedel (VUK. Mük. Md. 266) -Veraset ve İntikal Ver.Kan. nun 10/c maddesinde yer alan menkul kıymetler, -Gemiler. 8) Emsal Bedeli ve Ücreti (VUK. Md. 267) -Ortalama Fiyat Esası, -Maliyet Bedeli Esası, -Takdir Esası. 9) Alış Bedeli -Hisse senetleri, -Bazı yatırım fonları katılma belgeleri.

13 Kasa Hesabında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri -KASA HESABI BORÇ BAKİYESİ VERİR. -KASA HESABININ ALACAK BAKİYESİ VERMESİ, VUK, 30/4 E GÖRE RE SEN TAKDİR NEDENİ OLABİLİR VE CEZALI TARHİYATA YOL AÇABİLİR. -KASA SAYIM NOKSANI, NEDENİ BULUNAMIYORSA, KKEG OLARAK, 689 DİĞ. O.DIŞI GİD. VE ZAR. HS. KAYDEDİLİR. -KASA SAYIM FAZLASI, NEDENİ BULUNAMIYORSA, VERGİ MATRAHINA İLAVE EDİLEREK, 679 DİĞ. O.DIŞI GİD. VE ZAR. HS. KAYDEDİLİR.

14 Kasa Hesabında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri -KASA BAKİYESİNİN; işletmenin büyüklüğüne, iş hacmine ve kasa işlemlerinin yoğunluğuna uygun bir rakam olması gerekir. -KASA BAKİYESİNİN YÜKSEK OLMASI; Yüksek tutarların kasada olamayacağı ortaklar tarafından kullanılmış olduğu gerekçesiyle, transfer fiyatlandırılması yoluyla, örtülü kazanç dağıtımı sayılarak cezalı tarhiyata muhatap olunabilir.

15 Kasa Hesabında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri KASA BAKİYESİNİN DÖNEM İÇİNDE UZUN SÜRE YÜKSEK TUTARDA OLMASI HALİNDE; adatlandırılarak gelir yazılmalıdır. KASADA, TL yi AŞAN TAHSİLAT VE ÖDEMELER; BANKA, PTT veya KATILIM BANKALARI ARACI KILINARAK YAPILMALI; Bu zorunluluğa uymayan mükelleflere her bir işlem için mükerrer 355. madde de belirtilen özel usulsüzlük cezasının uygulanacağı unutulmamalıdır.

16 Kasa Hesabında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri YABANCI PARALAR KASASI; Kasada mevcut yabancı paralar, dönem sonunda, Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen, efektif alış kuru ile değerlenir. Döviz cinsinden değerleme farkları olumlu ise, 646 KAMBİYO KARLARI HESABI na; olumsuz farklar ise 656 KAMBİYO ZARARLARI HESABI na kaydedilerek dönem matrahının tespitinde dikkate alınmalıdır.

17 Bankalar Hesabında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri -TL MEVDUAT MUKAYYET DEĞERLE, -YP MEVDUAT ise, Maliye Bakanlığı tarafından, dönem sonunda, yayımlanan ilgili DÖVİZ ALIŞ KURU ile DEĞERLENİR. -MUHASEBE KAYITLARI ile BANKA EKSTRELERİ MUTABAKATI SAĞLANMALIDIR.

18 Bankalar Hesabında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri -VADELİ BANKA MEVDUATLARIN VE REPO İŞLEMLERİNİN KIST DÖNEME AİT KISMI FAİZ GELİRİ 642 FAİZ GELİRLERİ HESABI NA KAYDEDİLEREK, VERGİ MATRAHINA İLAVE EDİLMELİDİR (VUK MD. 281). - VADESİ DEĞERLEME GÜNÜNDEN (31 Aralık 2012) SONRA, ANCAK BEYANNAME VERME TARİHİNDEN ÖNCE DOLAN; REPO VE VADELİ MEVDUAT HESAPLARINDA KIST OLARAK HESAPLANIP GELİR KAYDEDİLEN FAİZLERE İSABET EDEN GELİR VERGİSİ STOPAJI MAHSUP EDİLEBİLİR (5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 Seri Numaralı Genel Tebliğinin (34.8.) bölümü).

19 Banka Kredileri Hesabında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri - BANKA KREDİLERİNİN DÖNEM SONU DEĞERLEMESİNDE DÖNEM SONUNA KADAR İŞLEMİŞ OLAN FAİZLERİ DE GİDER OLARAK DİKKATE ALINABİLECEKTİR (VUK nun 5228 Sayılı Kanun ile değişik 285/1 md.).

20 Menkul Kıymet Hesaplarında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri VUK nun 279 uncu maddesi gereğince, -Bazı menkul kıymetler (Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Euro Bondlar- Varsa) borsa rayici, -Bazı menkul kıymetler (hisse senedi) alış bedeli, -Bazı menkul kıymetler de (Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Euro Bondlar gibi-borsa rayiçleri yoksa) kıst getiri hesaplanarak değerlenmeye tabi tutulmaktadır.

21 Alacaklar Hesabında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri -ŞÜPHELİ VE DEĞERSİZ ALACAKLAR DIŞINDA KALAN ALACAKLAR, MUKAYYET DEĞER İLE DEĞERLENİRLER (VUK. Md.281). -TİCARİ NİTELİKTEKİ SENETLİ ALACAKLAR REESKONTA TABİ TUTULABİLİR. -DÖVİZLİ ALACAKLAR, MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AÇIKLANAN KURLAR ESAS ALINARAK TL ye ÇEVRİLEREK OLUŞAN KUR FARKLARI; GELİR veya GİDER OLARAK KAYITLARA ALINIR.

22 Alacaklar Hesabında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri ŞÜPHELİ ALACAKLAR ( VUK Md.323 ) Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırmanın Koşulları ; -Bilanço usulüne göre defter tutulmalıdır. -Alacak, ticari veya zirai kazancın elde edilmesi ve devamı ile ilgili olmalıdır. -Alacak değerleme günü itibariyle şüpheli hale gelmiş olmalıdır. - Alacak, dava ve icra safhasında bulunmalı ve takibat ciddiyetle devam ettirilmelidir. Müracaat yeterli olmayabilir.

23 Alacaklar Hesabında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri ŞÜPHELİ ALACAKLAR ( VUK Md.323 ) Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırmanın Koşulları ; -Alacağın dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacak olması halinde ise; yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş olmalıdır. - Alacak tahakkuk etmiş olmalıdır. (Daha önce hasılat olarak defterlere kaydedilmiş olmalı). - Alacak değerleme günü itibariyle teminatsız olmalıdır.

24 Alacaklar Hesabında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR - Kampanyalı (ön ödemeli) satışlardan doğan alacaklar ve avans mahiyetindeki alacaklar için karşılık ayrılamaz sayılı VUK Genel Tebliği ne göre, alacağın ilgili dönem kayıtlarına girmiş olması ve KDV beyannamelerinde beyan edilmiş olması şartıyla, KDV içeren şüpheli alacaklarda katma değer vergisi için de karşılık ayrılabilir.

25 Alacaklar Hesabında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR -Aciz vesikasına bağlanan alacaklarda alacağın tamamı için değil, bu vesikada yer alan tutar kadar karşılık ayrılabilir. -Yurt dışından olan alacaklar için, dava açıldığının dış temsilciliklere onaylatılması şartıyla karşılık ayrılabilir.

26 Alacaklar Hesabında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR -Dövize endeksli veya döviz cinsinden olan şüpheli alacaklar için karşılık ayrılmasına karar verilmesi halinde, bu alacağa bağlı olarak ortaya çıkan kur farkları da şüpheli alacak kabul edilerek karşılık ayrılabilir. - İştiraklerden olan alacaklar için karşılık ayrılabilir. - İflas halindeki kişilerden olan alacaklar için karşılık ayırabilir.

27 Alacaklar Hesabında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR -Ferdi işletme ve şahıs şirketlerinde, şirketin ortaklarından olan alacakları için karşılık ayrılamaz. - Şahıs şirketlerinden (Kollektif ve Adi Ortaklıklar) olan alacaklarda TTK hükümlerine göre tüm ortaklar bütün mal varlıklarıyla müteselsilen sorumlu olduklarından, şüpheli alacak karşılığı ayrılabilmesi için şirket tüzel kişiliği ve ortakların hepsi için takibata geçilmiş olması gerekmektedir.

28 Alacaklar Hesabında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR - Ciro edilmek suretiyle gelen senet bedelinin ödenmemiş olması durumunda, şüpheli alacak karşılığı ayrılabilmesi için bu senedi ciro eden kişi hakkında takibe geçilmiş olunmalıdır. -Kefalete bağlı olan alacaklarda asıl borçlunun yanı sıra kefil nezdinde de takibata geçilmiş olunmalıdır. - Hatır senetleri için şüpheli alacak karşılığı ayrılamaz.

29 Alacaklar Hesabında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri DEĞERSİZ ALACAKLAR Değersiz Alacağın Şartları; - Alacak, bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter tutan ticari veya zirai kazançla iştigal eden işletmelere ait olmalıdır. - Alacak ticari işle veya işletmeyle ilgili olmalıdır. -Alacağın tahsili, kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre imkansız hale gelmelidir. -Alacak ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve devam ettirilmesi ile ilgili olmalıdır.

30 Alacaklar Hesabında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri DEĞERSİZ ALACAKLAR Kanaat Verici Vesikalar; -Konkordato anlaşması, -Borçlunun Miras Bırakmadan Ölümü ve Mirasçıların mirası reddettiğini gösteren belge, -Borçlunun yurt dışına kaçması ve haciz edilebilecek malı olmadığını gösterir belge, -Alacaktan vazgeçildiğini gösteren mahkeme tutanakları, -Borçlunun adresinin saptanamaması nedeniyle icra takibat dosyasının kaldırıldığını gösteren icra memurluğu yazısı.

31 Alacaklar Hesabında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri DEĞERSİZ ALACAKLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR -Bir alacağın değersiz alacak sayılabilmesi için tüm hukuki yolların tüketilmiş olması gerekir. - Alacağın değersiz hale geldiği yıl hesaplarına gider (zarar) yazılması gerekir. Aksi takdirde izleyen yıllarda dikkate alınması sakıncalı olabilir.

32 Alacaklar Hesabında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri DEĞERSİZ ALACAKLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR -Değersiz alacaklar daha sonra tahsil edilirse tahsil edildiği yıl gelir yazılır. - Bilanço esasına göre defter tutan işletmeler, değersiz hale gelen alacaklarını değersiz hale geldikleri yıl mukayyet değerleri ile zarara geçirerek yok ederler. -İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise defterlerine gider kaydederek yok ederler. - KDV içeren değersiz alacaklarda KDV de değersiz alacak olarak kabul edilebilir.

33 Reeskont İşlemleri ALACAK VE BORÇ SENETLERİ REESKONTU -VUK md.281 ve 285 de düzenlenmiştir. -Reeskont, işletme aktifinde veya pasifinde yer alan alacak ve borç senetlerinin değerleme günündeki gerçek değerine indirgenmesidir. Reeskont İşleminin Şartları; -Alacak veya borç senede bağlı olmalıdır. -Senet, vade içermelidir. -Senedin vadesi değerleme günü itibariyle gelmemiş olmalıdır. -Senet bilançoda yer almalıdır. -Senet kazancın elde edilmesine yönelik olmalıdır.

34 Reeskont İşlemleri ALACAK VE BORÇ SENETLERİ REESKONTU Reeskont hesabı iç iskonto formülü kullanılarak yapılacaktır. iç iskonto formülü; R =A*n*t / (n * t) R = Reeskont Gider/Gelir A = Senedin Nominal Değeri n : faiz oranı t: vadeye kadar gün sayısı Faiz oranı olarak, senette faiz nispeti açıklanmış ise bu oranın, açıklanmamışsa Cumhuriyet Merkez Bankası nın resmi iskonto haddi uygulanır.

35 Reeskont İşlemleri REESKONTTA ÖZELLİKLİ DURUMLAR -Bankalar, bankerler ve sigorta şirketleri dışında kalan ve bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için reeskont işlemi ihtiyaridir. -Alacak senetlerini reeskonta tabi tutan kuruluşlar, borç senetlerini de reeskonta tabi tutmak zorundadır. Kısmi reeskont işlemi yapılamaz. - Yabancı para cinsinden olan senetli alacak ve borçlar ile Bankalara Teminata ve tahsilata verilen senetler için reeskont hesaplanabilir.

36 Reeskont İşlemleri REESKONTTA ÖZELLİKLİ DURUMLAR -Kampanyalı ( ön ödemeli ) satışlarla ilgili olarak alınan senetler, -Hatır senetleri, -Vadeli çekler, -Yıllara sari inşaat işleri dolayısı ile alınan senetler, -Müflisten olan alacaklar, -Vadesi belli olsa dahi senetsiz alacak ve borçlar için reeskont hesaplanamaz. -Senet tutarı KDV de içeriyorsa, KDV hasılat unsuru olmadığından, reeskont işlemi yapılırken bu kısım senet bedelinden düşülüp düşülmeyeceği konusu tartışmalıdır.

37 Reeskont İşlemleri REESKONTTA ÖZELLİKLİ DURUMLAR -Önceki yılda gider yazılan alacak senetleri reeskontlarının cari yılda ters kayıtla kapatılarak gelir yazılmalıdır. -Önceki yılda gelir yazılan borç senetleri reeskontlarının cari yılda ters kayıtla kapatılarak gider yazılmalıdır.

38 Ortaklardan Alacaklar Hesabında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri -Ortaklardan olan alacakların adatlandırılarak faizlendirilmesi gerekir. -Faiz oranı olarak işletmenin kullandığı krediler varsa bu krediler için katlandığı faiz maliyetleri esas alınır. -Diğer durumlarda belirlenen reeskont faizi veya ortalama banka faizi dikkate alınabilir. -Ortaklardan olan alacaklara hesaplanacak faiz tutarlarının işletme tarafından ilgili ortağa faturalanması ve fatura üzerinde KDV hesaplanması gerekir. (Aksi yönde görüşlerde mevcuttur.)

39 180 Gelecek Aylara/280 Yıllara Ait Giderler Hesabında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri Kira, sigorta primi vb. gibi gelecek aylara veya gelecek yıllara ilişkin olarak ödenmiş ve döneme gider kaydedilmiş giderlerin, dönemsellik ilkesi gereğince, cari yıla ait olan kısmı gider hesaplarında bırakılmalı, geri kalan kısmı ise, aktifleştirilmelidir.

40 380 Gelecek Aylara/ 480 Yıllara Ait Gelirler Hesabında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri Kira gibi gelecek aylara veya gelecek yıllara ilişkin olarak peşin tahsil edilmiş ve döneme gelir kaydedilmiş olan işlemlerin, dönemsellik ilkesi gereğince, cari yıla ait olan kısmı gelir hesaplarında bırakılmalı, geri kalan kısmı ise, pasife alınmalıdır.

41 Verilen Avanslarda Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri Türk lirası cinsinden verilen avanslar mukayyet (muhasebede kayıtlı) değerleriyle değerlenirler. Yabancı para cinsinden verilen avanslar ise, Maliye Bakanlığı nın yıl sonunda yayınladığı tebliğ ile ilan ettiği kurlar esas alınarak değerlemesi yapılmalıdır. (Avansların değerlemesi konusunda farklı görüşlerde mevcuttur)

42 Alınan Avanslarda Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri Alınan avanslar mukayyet (muhasebede kayıtlı) değerleriyle değerlenirler. Yabancı para cinsinden alınan avanslar, yıl sonunda Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen kurlar ile değerlenmelidir. Bazı görüşlere, göre değerleme sonucu ortaya çıkan kur farkı giderleri dönem gideri olarak dikkate alınamaz. Söz konusu kur farkları, aktifleştirilerek avansla ilgili işin bitimine kadar aktifte bekletilir. İşin bittiği yılda biten işle ilgili kur farkı gideri olarak dikkate alınır. (Bu konuda aksi yönde yargı bulunmaktadır).

43 Kıdem Tazminatı Karşılığında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri İşletmede mevcut çalışanların tamamının işten çıkarılacağı varsayımından hareketle hesaplanan ve gider yazılan kıdem tazminatı karşılıkları Vergi Usul Kanunu açısından kanunen kabul edilmeyen gider niteliğindedir. Fiilen gerçekleşen işten çıkarılmalar dolayısıyla yapılan tazminat ödemeleri ise gider yazılabilir.

44 Stok Hesaplarında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri TİCARİ MALLARIN DEĞERLEMESİ Satın alınan emtianın maliyet bedeli, emtianın stoklara fiili giriş tarihine kadar yapılan tüm masrafları kapsar. Bu masraflar: -Satın alma bedeli, ithal edilen mallarda CIF bedeli, malın işyerine getirilmesine kadar ödenen nakliye, yükleme, boşaltma, hamaliye ve sigorta giderleri, -Varsa ödenen alış komisyonları (İthal edilen mallara ilişkin gümrük vergisi, gümrük komisyonu ve diğer ithalat giderlerini kapsar.)

45 Stok Hesaplarında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri TİCARİ MALLARIN DEĞERLEMESİ Bu masraflar: -Emtianın stoklara girişinden sonra ortaya çıkan malın muhafazası için yapılan depo kira gideri veya amortisman tutarı, ambar memurunun ücreti vb. giderleri kapsamaz.

46 Stok Hesaplarında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri TİCARİ MALLARIN DEĞERLEMESİ -Dönem içinde satın alınan ticari mallar için satıcı tarafından yapılan iskontolar, ticari malların maliyeti ile ilişkilendirilir. Dönem sonu ticari mallar maliyetinin tespitinde bu alış iskontoları ticari malların maliyet bedelinden indirilir. -Bir muhasebe döneminde alınan toplam ticari mal bedeli üzerinden yapılan iskontolar (ciro primleri gibi) ise maliyetle ilişkilendirilmez. Doğrudan gelir yazılır.

47 Stok Hesaplarında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri TİCARİ MALLARIN DEĞERLEMESİ -Ciro primine karşılık bedelsiz mal gönderilmesi halinde ciro primi gelir yazılırken, bedelsiz alınan malın alış bedeli üzerinden söz konusu mallar işletme aktifinde gösterilir.

48 Stok Hesaplarında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri TİCARİ MALLAR İLE İLGİLİ VADE FARKLARI Ticari mal alımları ile ilgili, alış sırasında, hesaplanan vade farkları ticari malların maliyetine ilave edilmelidir. Mal alındıktan sonra ödemenin gecikmesine bağlı olarak doğan vade farkları ise, finansman gideri mahiyetinde olduğundan, alınacak fatura ile doğrudan gider yazılabilir.

49 Stok Hesaplarında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri TİCARİ MALLAR İLE İLGİLİ KREDİ FAİZLERİ -İşletmeler yıl içinde kullandıkları kredi faizlerinden ticari mal stoklarına pay vermek zorunda değillerdir (VUK, GT 238). Ancak dileyen işletmeler stokta bulunan ticari mallara isabet eden kısmı maliyete alabilirler. -İthal edilen ticari mallara ilişkin olarak ortaya çıkan kur farklarından ticari malların işletme stoklarına girdiği ana kadar olan kısmın ise ilgili ticari mallar maliyetine dahil edilmesi zorunludur. -Ticari Malların Maliyetinin tespiti açısından bedelin ödenmesi önem taşımamaktadır.

50 Stok Hesaplarında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri ÇALIŞILMAYAN KISIM AMORTİSMAN VE GİDERLERİ Grev, lokavt, bakım vb. nedenlerle üretimin kısmen veya tamamen durduğu dönemlere ilişkin ortaya çıkan ve imal edilen mamulün üretimi ile ilgisi bulunmayan harcamaların maliyet hesaplarından çıkarılıp, çalışılmayan kısım giderlerine alınmalıdır.

51 Stok Hesaplarında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri KAYBOLAN, ÇALINAN MALLAR -Kaybolan veya çalınan malların maliyet bedelleri, kaybolma veya çalınma olayının polis raporu veya benzeri belgelerle kanıtlanması halinde KKEG gider olarak kayıtlara alınır. -Kaybolma veya çalınma olayının polis raporu veya benzeri belgelerle kanıtlanamaması durumunda bu mallar işletmeden çekilmiş kabul edilir ve fatura düzenlenerek emsal bedellerinin hasılat yazılması gerekir.

52 Stok Hesaplarında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri KAYBOLAN, ÇALINAN MALLAR -Kaybolan, çalınan malların sigortalı olması halinde maliyet bedeli ile alınacak sigorta tazminatı arasındaki, olumsuz fark, KKEG yazılır. Olumlu fark gelirdir. -Kaybolan çalınan malın KKEG yazılan maliyet kısmına ilişkin KDV indirim konusu yapılamaz, KKEG yazılır.

53 Stok Hesaplarında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri DEĞERİ DÜŞEN MALLAR -Yangın, deprem, su baskını gibi afetler yüzünden veya bozulmak, çürümek, paslanmak, modasının geçmesi ve teknolojik eskime gibi haller neticesinde kıymetini kısmen veya tamamen kaybeden mallar maliyet bedeli yerine emsal bedel ile değerlenir. -Bir emtianın değeri düşen mal olarak değerlenebilmesi için emtiada, yukarıda tanımlanan türden ve ticari faaliyetin normal icapları çerçevesinde meydana gelmiş kıymet kaybı oluşmalıdır.

54 Stok Hesaplarında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri DEĞERİ DÜŞEN MALLAR -Emtiadaki değer düşüklüğü takdir komisyonunca hesap dönemi sonunda belirlenir. Bunun için takdir komisyonundan (emsal bedeli) kıymet takdiri talebinde bulunulmalıdır. -Değeri düşen emtia yıl içerisinde (emsal bedelinepiyasa fiyatına uygun olarak) satılırsa takdir komisyonu kararına gerek olmayabilir. -Kıymeti düşen emtianın maliyet bedeli emtia hesabından çıkarılarak kıymeti düşen mallar hesabına alınır. Takdir edilen değer düşüklüğü kadar karşılık ayrılarak gider yazılır.

55 Stok Hesaplarında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri FİRE ORANLARININ TESPİTİ VE GEÇERLİ ORANLARA UYGUNLUĞU -İşletmenin gerek üretim ve gerekse ticari fire oranlarının (veya randıman oranlarının) tespiti yapılmalıdır. - Fiili fire oranları, şirketteki imalatın yapısına, benzer sektörlerdeki nispetlere, kapasite raporundaki prensiplere ve varsa Sanayi ve Ticaret odası kriterlerine uygun olmalı, (varsa) resmi fire oranlarını aşmamalıdır. Aksi halde uygulanan firelerin iktisadi ticari ve teknik icaplara uygun olduğunun izahı gerekebilir.

56 Stok Hesaplarında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri FİRE ORANLARININ TESPİTİ VE GEÇERLİ ORANLARA UYGUNLUĞU - Makul oranlardaki fireler dönem sonuç hesaplarında gider veya maliyet olarak dikkate alınabilir.

57 Stok Hesaplarında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri İMALAT ARTIKLARININ DEĞERLEMESİ VUK nun 278. maddesi uyarınca, maliyetlerinin hesaplanması mutat olmayan hurdalar ve döküntüler, üstüpü, deşe ve ıskartalar, emsal bedeli ile değerlenmelidir.

58 Stok Hesaplarında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri NEDENİ BULUNAMAYAN STOK SAYIM FAZLALARI / NOKSANLARININ DURUMU Sayım noksan ve fazlalarına ilişkin Sayım ve Tesellüm Noksanları ve 397-Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesapları birbirinden mahsup edilemez. Stok sayım fazlaları 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hesabına gelir kaydedilir; sayım noksanlar ise 689- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabına KKEG olarak kaydedilir.

59 Duran Varlıklarda Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri DURAN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ VUK. nun 269. maddesine göre iktisadi işletmelere dahil bilumum gayrimenkuller maliyet bedeli ile değerlenir. Satın Alma Bedeline Eklenmesi Zorunlu Giderler; 1)Makine ve tesisatta gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri. 2)Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsanın tesviyesinden doğan giderler.

60 Duran Varlıklarda Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri DURAN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ Satın Alma Bedeline Eklenmesi İhtiyari Olan Giderler; 1)Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri, 2)Tapu harçları, özel tüketim vergileri K.D.V. Kanunun 30 ve 58. maddeleri hükümleri bir arada değerlendirildiğinde binek otomobil alımında ödenen K.D.V. nin indirimi mümkün olmayıp gider veya maliyet yazılmalıdır.

61 Duran Varlıklarda Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri SABİT KIYMET ALIMI VE YATIRIMLAR DOLAYISIYLA DOĞAN KREDİ FAİZLERİNİN VE KUR FARKLARI 163 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; -Yatırımların finansmanında kullanılan kredilere ilişkin faiz giderleri ile yurt dışından döviz kredisi ile sabit kıymet ithal edilmesi nedeniyle ortaya çıkan kur farklarının, aktifleştirme tarihine kadar olan kısmının maliyete intikal ettirilmesi, - Aktifleştirildikten sonraki döneme ilişkin olanların ise seçimlik hak olarak doğrudan gider yazılması veya maliyete intikal ettirilmek suretiyle amortismana tabi tutulması gerektiği açıklanmış bulunmaktadır.

62 Duran Varlıklarda Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri SABİT KIYMET ALIMI VE YATIRIMLAR DOLAYISIYLA DOĞAN KREDİ FAİZLERİNİN VE KUR FARKLARI 334 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılan açıklamalara göre ise; -Kurlarda meydana gelen düşüş nedeniyle lehte oluşan kur farklarının da aktifleştirme işleminin gerçekleştiği dönemin sonuna kadar oluşan kısmının maliyetten düşülmesi, -Aktifleştirildikten sonraki döneme ilişkin olanların ise, kambiyo geliri olarak değerlendirilmesi veya maliyetten düşülmek suretiyle kalan tutar üzerinden amortismana tabi tutulması gerekecektir. -Ayrıca, daha sonraki dönemlerde, seçimlik olarak hangi hak kullanılmışsa o yönteme göre işlem yapılmasına devam edilecektir.

63 Duran Varlıklarda Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri AMORTİSMAN AYIRMA Şartları ; - İşletmede bir yıldan fazla kullanılabilir olması, - Yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması, - Değerleme gününde envantere dahil ve kullanıma hazır olması, - İktisadi kıymetin değerinin 2012 yılı için 770 TL yi aşması.

64 Duran Varlıklarda Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri AMORTİSMAN AYIRMA ŞARTLARI tarihinden itibaren satın alınan -ATİK ler için 333 ve 339 no lu VUK Genel tebliğlerinde yer alan faydalı ömür süreleri ve amortisman oranları esas alınarak amortisman ayrılmalıdır. Bu listelerde yer alan oranlardan daha az oranda amortisman ayırmak suretiyle amortisman süresinin uzatılması mümkün bulunmamaktadır. - VUK Md.320; Amortismanın herhangi bir yıl ayrılmamasından veya ilk uygulanan nispetten düşük bir şekilde yapılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamaz.

65 Duran Varlıklarda Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri AMORTİSMAN UYGULAMASINDA ÖZELLİKLİ KONULAR -VUK nun mükerrer 315 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre; Azalan bakiyeler usulünde ayrılabilecek azami amortisman oranı % 50 yi geçemeyecektir sıra numaralı VUK Genel Tebliğindeki açıklamalar doğrultusunda ticari amaçla kullanılan araçlar için iktisap edilen lastiklerin, faaliyet gösterilen sektörün çalışma şartları gereği tahsis edildiği hizmette kullanılmaya hazır hale geldiği tarih itibarıyla faydalı ömrünün bir yıldan az olması halinde amortismana tabi tutulması mümkün olmayacağından kayıtlara doğrudan gider olarak intikal ettirilmesi mümkündür.

66 Duran Varlıklarda Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri AMORTİSMAN UYGULAMASINDA ÖZELLİKLİ KONULAR Sayılı Kanunla 3100 Sayılı Kanunun 7. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yapılan değişiklikle; mükellefler kullanmak üzere satın aldıkları ödeme kaydedici cihazlar için %100 oranında amortisman ayırabileceklerdir. Bu şekilde kullanılmak üzere alınan ödeme kaydedici cihazların maliyet bedelinin tamamı alındığı dönemde gider yazılmış olacaktır.

67 Duran Varlıklarda Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri AMORTİSMAN UYGULAMASINDA ÖZELLİKLİ KONULAR -Mükellefler tarafından iktisap edilerek defter kayıtlarına geçirilen, değerleme gününde envantere dahil olan ve kullanılmaya hazır halde bulunan iktisadi kıymetler için kullanılma şartı aranmaksızın amortisman ayrılabilecektir. -Bu kapsamda kullanılabilmesi kayıt ve tescile tabi taşıtların, ilgili sicillerine yasal süresi içerisinde kayıt ve tescil işlemi yapılmak şartıyla; fiilen kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın aktife alındıkları dönemden itibaren amortismana tabi tutulması mümkün bulunmaktadır. -Amortisman süresini doldurmuş bulunan iktisadi kıymetleri satın alanlar bu iktisadi kıymetlerden amortisman ayrılabilir.

68 Duran Varlıklarda Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri FEVKALADE AMORTİSMAN UYGULAMASI VUK. nun 317. maddesine göre amortismana tabi olup; a)yangın, deprem, su basması gibi afetler neticesinde değerini tamamen veya kısmen kaybeden, b) Yeni icatlar dolayısıyla teknik verim ve kıymetleri düşerek tamamen veya kısmen kullanılmaz bir hale gelen, c) Cebri çalışmaya tabi tutulduğu için normalden fazla aşınma ve yıpranmaya maruz kalan; Gayrimenkullerle, haklara, mükelleflerin başvurusu üzerine, Maliye Bakanlığı gerekirse ilgili Bakanlıklarında görüşünü alarak her işletme için işin mahiyetine göre ayrı fevkalade amortisman oranı belirler ve mükellefler bu oranı kullanarak amortisman ayırabilirler.

69 Duran Varlıklarda Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri FEVKALADE AMORTİSMAN UYGULAMASI -Fevkalade amortisman koşulların gerçekleşmesi durumunda, normal amortisman oranlarından daha yüksek oranda amortisman ayrılmasıdır. -Fevkalade amortisman uygulanan dönemde ayrıca normal amortisman ayrılmaz. -Eğer doğal afet nedeniyle, iktisadi kıymet bütünüyle değer kaybına uğramışsa, iktisadi kıymetin kalan değerinin tamamı fevkalade amortisman yoluyla gider yazılır. Bu işlemlerin yapılabilmesi için Maliye Bakanlığı na başvuru yapılmalıdır. Aksi halde fevkalade amortisman ayrılamaz.

70 Duran Varlıklarda Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri YENİLEME FONU Yenileme Fonu; işletmeye dahil ATİK lerin gerektiğinde yenilenebilmesi için bu kıymetlerin satış kar veya sigorta tazminatlarından ayrılan karşılığın bilançonun pasifinde azami üç yıl süre ile muhafaza edilmesidir.

71 Duran Varlıklarda Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri YENİLEME FONU Koşulları; -Bilanço esasına göre defter tutulmalıdır. -Elden çıkarılan ve yerine alınacak olan kıymetin ATİK olması gerekir. -Elden çıkarılan kıymetin yenilenmesi zorunlu olması veya yenilenmesi konusunda karar verilmiş olmalıdır. -Yeni iktisadi kıymet, elden çıkan iktisadi kıymetle aynı nitelikte olmalıdır. -Ayrılan Fon, yeni alınan ATİK in amortismanlarında kullanılır. -Yenileme fonu 3 yıl içinde kullanılmalıdır.

72 Gelir ve Gider Tahakkuklarında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri -GELİR TAHAKKUKLARI Verdiği Borçlar Nedeniyle Faiz; Kredi Faizi, Elektrik, Su, Telefon vb. Gider Yansıtmalarından oluşan Gelirler; Kira Gelirleri -GİDER TAHAKKUKLARI Kira Giderleri, Faiz, Vade Farkı gibi Giderler, Elektrik, Su, Doğalgaz,Telefon vb. Giderler

73 SABRINIZ VE İLGİNİZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.

MUĞLA SMMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

MUĞLA SMMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU MUĞLA SMMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com Murat ATAMER Serbest Muhasebeci Mali Müşavir murat.atamer@atamerac.com MUĞLA

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ İrfan VURAL Yeminli Mali Müşavir irfan.vural@bakis.com.tr www.bakis.com.tr Ankara, Ocak 2015 SUNUM PLANI 1. Envanter İşlemleri ve Değerleme Hakkında Genel Bilgi 2. Kasa Hesabının Değerlemesi

Detaylı

Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri

Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri 16 Ocak 2012 Ankara HiltonSa Ajanda 13:30-13:45 Kayıt ve Kahve 13:45-13:50 Açılış Konuşması Niyazi Çömez, Vergi Hizmetleri Sorumlu Ortağı, Deloitte 13:50-14:40 Dönem Sonu

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU. EMRE KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU. EMRE KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU EMRE KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com İSTANBUL - 04 ARALIK 2012 DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU BİRİNCİ BÖLÜM : DÖNEM SONU

Detaylı

DÖNEM SONU İȘLEMLERİ REHBERİ

DÖNEM SONU İȘLEMLERİ REHBERİ DÖNEM SONU İȘLEMLERİ REHBERİ Mehmet ERKAN YMM, Yönetici Ortak 19 Ocak 2015-İstanbul I-KASA VE BANKA Türk lirası cinsinden kasa ve banka mevcutları itibari değeri (üzerinde yazılı değerleri) ile değerlenir.

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

Kurumlarda dönem sonu işlemleri semineri. Conrad Otel-İsanbul 20 Ocak 2010

Kurumlarda dönem sonu işlemleri semineri. Conrad Otel-İsanbul 20 Ocak 2010 Kurumlarda dönem sonu işlemleri semineri Conrad Otel-İsanbul 20 Ocak 2010 1 Program 13:30-13:45 Kayıt Kabul 13.45-13:50 Açılış Konuşması Deloitte, Niyazi Çömez 13:50-14:50 Dönem Sonu Envanter İşlemlerinde

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE VERGİ UYGULAMALARI

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE VERGİ UYGULAMALARI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE VERGİ UYGULAMALARI 1 Ticaret Unvanı ve İşletme Adı Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılır. Tacirin işletmesiyle ilgili

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK MESLEKİ VİZYONUMUZ İşletmelerin değer yaratmasına katkı, İşletme organizasyonuna katkı ve işletme verimliliğini artırma, Teknolojiyi

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE VERGİ UYGULAMALARI

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE VERGİ UYGULAMALARI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE VERGİ UYGULAMALARI Mali tabloların işletmenin ve işletme ile ilgili tarafların yararlanmasına imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesine katkıda bulunma. İşletme organizasyonuna katkı

Detaylı

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÇORLU 19.02.2015

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÇORLU 19.02.2015 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÇORLU 19.02.2015 1 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL MUHASEBE KASA Kasa mevcutları İTİBARİ kıymetleri ile değerlenir.

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE 1 E UYGULAMA 2 E UYGULAMALAR İÇERİK 1. Giriş 2. E Fatura 3. E Arşiv Fatura 4. E Defter 5. E Berat 6. Zaman Damgası 7. E Muhafaza ve Arşiv 8. E Kayıt Saklama 3 E UYGULAMA NEDİR?

Detaylı

MUHASEBE. Tanım = Mali nitelikteki olayları. Kaydeden Sınıflandıran Raporlayan Yorumlayan bir bilimdir.

MUHASEBE. Tanım = Mali nitelikteki olayları. Kaydeden Sınıflandıran Raporlayan Yorumlayan bir bilimdir. 1 MUHASEBE Tanım = Mali nitelikteki olayları Kaydeden Sınıflandıran Raporlayan Yorumlayan bir bilimdir. 2 Kaydetme = Muhasebe, para ile ifade edilebilir olayları düzenleyip, belirlenen kurallar içinde

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR VUK DEĞERLEME HÜKÜMLERİ(MD/258-330) DEĞERLEME: VERGİ MATRAHLARININ HESAPLANMASIYLA İLGİLİ İKTİSADİ

Detaylı

DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ

DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ 2 Faaliyetlerine devam eden ya da görünür gelecekte faaliyetini sonlandırmaya karar vermemiģ iģletmelerin faaliyetlerinin sınırsız olduğu kabul edilir. Bu muhasebenin temel ilkelerinden

Detaylı

DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK. SMMM Halim BURSALI

DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK. SMMM Halim BURSALI DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK MESLEKĠ VĠZYONUMUZ ĠĢletmelerin değer yaratmasına katkı, ĠĢletme organizasyonuna katkı ve iģletme verimliliğini artırma, Teknolojiyi

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ocak 2013 DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU& A. MURAT YILDIZ- YMM 1 ÖNSÖZ: Meslek mensupları olarak oldukça hareketli

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Aralık 2014 A. MURAT YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Sayfa 1 ÖNSÖZ Meslek mensupları olarak oldukça hareketli ve mesleki anlamda

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ocak 2014 A. MURAT YILDIZ - YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Sayfa 1 ÖNSÖZ Meslek mensupları olarak oldukça hareketli ve mesleki anlamda

Detaylı

2009 YILI. DÖNEM SONU ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLMESĠ VE UYULMASI GEREKEN KONULAR

2009 YILI. DÖNEM SONU ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLMESĠ VE UYULMASI GEREKEN KONULAR Yetkin Yeminli Mali MüĢavirlik A.ġ. 1456 Sokak No: 10/ 1 Punta İş Merkezi Kat: 13 Alsancak 35220 İzmir TÜRKİYE Telephone +90 232 421 26 00 Telef aks +90 232 421 26 01 I nternet www.kpmg.com.tr Tarih :

Detaylı

2007 YILI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

2007 YILI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 2007 YILI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir SABRİ ODAK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir BORA YARGIÇ 1 2 İÇİNDEKİLER 1.KASA HESABI 11 a.ytl Kasa Mevcudunun Değerlemesi 11 b.ytl Kasa Hesabına

Detaylı

DÖNEM SONU LEMLER N N VERG SEL BOYUTU

DÖNEM SONU LEMLER N N VERG SEL BOYUTU DÖNEM SONU LEMLER N N VERG SEL BOYUTU A.MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Ankara 2014 Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 26 Kızılay/ANKARA Tel : (0850) 770 03 12 Faks

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

MUKTEZALAR VE YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE GÜNCEL VERGİSEL KONULAR

MUKTEZALAR VE YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE GÜNCEL VERGİSEL KONULAR MUKTEZALAR VE YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE GÜNCEL VERGİSEL KONULAR A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir muratyildiz@yildizymm.com.tr 02 NİSAN 2015 1 1- YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE YAPILAN SÖZLEŞMELERDE

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU ÖNERİLERİ TÜSİAD GÖRÜŞ DOKÜMANI

VERGİ USUL KANUNU ÖNERİLERİ TÜSİAD GÖRÜŞ DOKÜMANI VERGİ USUL KANUNU ÖNERİLERİ TÜSİAD GÖRÜŞ DOKÜMANI 12 EKİM 2011 VERGİ USUL KANUNU İLGİLİ MADDE DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ VUK 3 A) Vergi kanunlarının uygulanması: Bu Kanunda kullanılan "Vergi Kanunu" tabiri işbu

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN YENİ TTK ve VERGİ HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN YENİ TTK ve VERGİ HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN YENİ TTK ve VERGİ HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İBRAHİM DEĞİRMENCİ Yeminli Mali Müşavir Eskişehir SMMMO 08.02.2014 1/79 SEMİNER KONU BAŞLIKLARI 1- ENVANTER VE DEĞERLEME İŞLEMLERİ:

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 22 ARALIK 2011 AYLIK TOPLANTI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 22 ARALIK 2011 AYLIK TOPLANTI ÖZET 22 Aralık 2011 tarihinde yapılan Dönem Sonu işlemleri konulu Odamız Aylık Toplantısı, Oda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı H. İbrahim AKTAN tarafından yönetilmiş olup toplantıya konuşmacı olarak Dr.

Detaylı

MUKTEZALAR VE YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE GÜNCEL VERGİSEL KONULAR

MUKTEZALAR VE YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE GÜNCEL VERGİSEL KONULAR MUKTEZALAR VE YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE GÜNCEL VERGİSEL KONULAR A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir muratyildiz@yildizymm.com.tr 12 MART 2015 1 1- YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE YAPILAN SÖZLEŞMELERDE DEĞERLEME

Detaylı

BURSA YMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNERİ. SAKIP ŞEKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Bursa, 31 Ocak 2014

BURSA YMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNERİ. SAKIP ŞEKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Bursa, 31 Ocak 2014 BURSA YMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNERİ SAKIP ŞEKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Bursa, 31 Ocak 2014 Konular-1 1. Dönem Sonu Muhasebe İşlemlerinin Kapsamı 2. Dönem Ayırıcı Hesaplar ve Dönemsellik Kavramı

Detaylı