TARİHLİ YAPILACAK DÖNEM SONU İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME İSMMMO, CEVAHİR HOTEL,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "31.12.2012 TARİHLİ YAPILACAK DÖNEM SONU İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME İSMMMO, CEVAHİR HOTEL,04.12.2012"

Transkript

1 Muhasebede Dönem Sonu İşlemleri (Envanter ve Değerleme) ve Özellik Arz Eden Konular TARİHLİ YAPILACAK DÖNEM SONU İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME İSMMMO, CEVAHİR HOTEL,

2 Sunumun Kapsamı -Sunum, Vergi Mevzuatı Esaslıdır. -Zaman Kısıtı Nedeniyle, Önemli Olduğu Görülen Konular, Hatırlatma Amaçlı Ele Alınmıştır. -İSMMMO Web Sayfasından eenstitü, Dönem Sonu İşlemleri e-eğitimi İzlenmesi Tavsiye Edilmektedir. -Bu Sunumda Yer Alan Konular Bilgilendirme Amaçlıdır.

3 Muhasebede Dönem Sonu (Envanter ve Değerleme) İşlemlerinin Gerekliliği ve Önemi -Muhasebe Tekniği Açısından İşletme Yönetimi ve Ortakları Açısından -Yasal Düzenlemeler (Vergi, TTK vb.) Açısından -Ülke Ekonomisi Açısından Envanter ve Değerleme İşlemleri Yapılmaksızın Muhasebe Döneminin Kapatılması Sakıncalıdır!

4 Envanter Nedir? VUK nun 186 ncı maddesi gereğince, envanter; bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde ve müfredatlı olarak tespit etmektir. Şu kadar ki, ticari teamüle göre tartılması, sayılması ve ölçülmesi mutat olmayan malların değerleri tahminen tespit olunur. Mevcutlar, alacaklar ve borçlar işletmeye dahil iktisadi kıymetleri ifade eder.

5 Envanter İşlemini Kimler Yapar? Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri, - Ticaret şirketleri, -Kurumlar Vergisine tabi olup bilanço esasına göre defter tutan diğer tüzel kişiler, -İşletme hesabı esasına göre defter tutanlardan emtia üzerine iş yapan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri.

6 Envanter İşlemleri Hangi Sırada Yapılmalıdır? Genel olarak, muhasebe uygulamalarında envanter işlemleri aşağıdaki sıraya göre yapılır: 1- Dönem sonunda ( X) muhasebe kayıtlarına göre genel geçici mizan düzenlenir. 2- Muhasebe dışı envanter (fiili envanter / sayım ve değerleme) işlemleri yapılarak iktisadi kıymetlerin gerçek durumu tespit edilir. 3- Muhasebe dışı envanter sonuçları ile genel geçici mizan sonuçları karşılaştırılır varsa farklar bulunur.

7 Envanter İşlemleri Hangi Sırada Yapılmalıdır? 4- Bulunan farkların sebeplerine muhasebe defterlerinde, düzeltme ve sınıflandırma kayıtları yapılarak muhasebe içi envanter işlemleri yapılır. 5- Muhasebe kayıtları ile fiili envanter sonuçlarının uyumu sağlanarak kesin mizan düzenlenir. 6- Mali tablolar düzenlenir. 7-Muhasebe defterlerinde kapanış kayıtları yapılır ve envanter defteri yazılır.

8 Değerleme Nedir? DEĞERLEME VUK md.186; Vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespitidir. 1-Tespit, mükelleflerce VUK nunda yer alan değerleme ölçüleri kullanılarak yapılan değerleme işlemi, 2-Takdir ise, mutat değerleme ölçüleri kullanılarak değerleme yapılamadığı takdirde idare tarafından yapılan takdir işlemidir. (VUK Madde 267)

9 Değerleme Kuralları Nelerdir? 1-Değerleme Günü 2-Değerlemede Teklik İlkesi 3-Değerlemede Tek Ölçek Kullanma İlkesi 4-Değerlemede Gerçekleşmeyen Kar ve Zararlar

10 VUK nda Yer Alan Değerleme Ölçüleri Nelerdir? Hangi İktisadi Kıymetlerin Değerlemesinde Hangi Ölçüler Kullanılır? 1) Maliyet Bedeli (VUK. Md. 262) -Gayrimenkuller, -Demirbaş eşya, -Özel maliyet bedeli, -Zirai mahsuller, -Hayvanlar. 2) Borsa Rayici (VUK. Md. 263) -Yabancı paralar, -Devlet tahvili ve Hazine bonoları. 3) Tasarruf Değeri (VUK. Md. 264) - Alacak ve borç senetleri reeskontu.

11 VUK nda Yer Alan Değerleme Ölçüleri Nelerdir? Hangi İktisadi Kıymetlerin Değerlemesinde Hangi Ölçüler Kullanılır? 4) Mukayyet Değer (VUK. Md. 265) -Senetsiz alacak ve borçlar, -Reeskont uygulaması yapılmayan senetli alacak ve borçlar, -İlk tesis ve taazzuv giderleri ile peştemallıklar, -Aktif ve geçici hesaplara ilişkin kıymetler, -Karşılıklar. 5) İtibari Değer (VUK. Md. 266) -Kasa. 6) Vergi Değeri (VUK. Md. 268) -Bina ve araziler.

12 VUK nda Yer Alan Değerleme Ölçüleri Nelerdir? Hangi İktisadi Kıymetlerin Değerlemesinde Hangi Ölçüler Kullanılır? 7) Rayiç Bedel (VUK. Mük. Md. 266) -Veraset ve İntikal Ver.Kan. nun 10/c maddesinde yer alan menkul kıymetler, -Gemiler. 8) Emsal Bedeli ve Ücreti (VUK. Md. 267) -Ortalama Fiyat Esası, -Maliyet Bedeli Esası, -Takdir Esası. 9) Alış Bedeli -Hisse senetleri, -Bazı yatırım fonları katılma belgeleri.

13 Kasa Hesabında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri -KASA HESABI BORÇ BAKİYESİ VERİR. -KASA HESABININ ALACAK BAKİYESİ VERMESİ, VUK, 30/4 E GÖRE RE SEN TAKDİR NEDENİ OLABİLİR VE CEZALI TARHİYATA YOL AÇABİLİR. -KASA SAYIM NOKSANI, NEDENİ BULUNAMIYORSA, KKEG OLARAK, 689 DİĞ. O.DIŞI GİD. VE ZAR. HS. KAYDEDİLİR. -KASA SAYIM FAZLASI, NEDENİ BULUNAMIYORSA, VERGİ MATRAHINA İLAVE EDİLEREK, 679 DİĞ. O.DIŞI GİD. VE ZAR. HS. KAYDEDİLİR.

14 Kasa Hesabında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri -KASA BAKİYESİNİN; işletmenin büyüklüğüne, iş hacmine ve kasa işlemlerinin yoğunluğuna uygun bir rakam olması gerekir. -KASA BAKİYESİNİN YÜKSEK OLMASI; Yüksek tutarların kasada olamayacağı ortaklar tarafından kullanılmış olduğu gerekçesiyle, transfer fiyatlandırılması yoluyla, örtülü kazanç dağıtımı sayılarak cezalı tarhiyata muhatap olunabilir.

15 Kasa Hesabında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri KASA BAKİYESİNİN DÖNEM İÇİNDE UZUN SÜRE YÜKSEK TUTARDA OLMASI HALİNDE; adatlandırılarak gelir yazılmalıdır. KASADA, TL yi AŞAN TAHSİLAT VE ÖDEMELER; BANKA, PTT veya KATILIM BANKALARI ARACI KILINARAK YAPILMALI; Bu zorunluluğa uymayan mükelleflere her bir işlem için mükerrer 355. madde de belirtilen özel usulsüzlük cezasının uygulanacağı unutulmamalıdır.

16 Kasa Hesabında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri YABANCI PARALAR KASASI; Kasada mevcut yabancı paralar, dönem sonunda, Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen, efektif alış kuru ile değerlenir. Döviz cinsinden değerleme farkları olumlu ise, 646 KAMBİYO KARLARI HESABI na; olumsuz farklar ise 656 KAMBİYO ZARARLARI HESABI na kaydedilerek dönem matrahının tespitinde dikkate alınmalıdır.

17 Bankalar Hesabında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri -TL MEVDUAT MUKAYYET DEĞERLE, -YP MEVDUAT ise, Maliye Bakanlığı tarafından, dönem sonunda, yayımlanan ilgili DÖVİZ ALIŞ KURU ile DEĞERLENİR. -MUHASEBE KAYITLARI ile BANKA EKSTRELERİ MUTABAKATI SAĞLANMALIDIR.

18 Bankalar Hesabında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri -VADELİ BANKA MEVDUATLARIN VE REPO İŞLEMLERİNİN KIST DÖNEME AİT KISMI FAİZ GELİRİ 642 FAİZ GELİRLERİ HESABI NA KAYDEDİLEREK, VERGİ MATRAHINA İLAVE EDİLMELİDİR (VUK MD. 281). - VADESİ DEĞERLEME GÜNÜNDEN (31 Aralık 2012) SONRA, ANCAK BEYANNAME VERME TARİHİNDEN ÖNCE DOLAN; REPO VE VADELİ MEVDUAT HESAPLARINDA KIST OLARAK HESAPLANIP GELİR KAYDEDİLEN FAİZLERE İSABET EDEN GELİR VERGİSİ STOPAJI MAHSUP EDİLEBİLİR (5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 Seri Numaralı Genel Tebliğinin (34.8.) bölümü).

19 Banka Kredileri Hesabında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri - BANKA KREDİLERİNİN DÖNEM SONU DEĞERLEMESİNDE DÖNEM SONUNA KADAR İŞLEMİŞ OLAN FAİZLERİ DE GİDER OLARAK DİKKATE ALINABİLECEKTİR (VUK nun 5228 Sayılı Kanun ile değişik 285/1 md.).

20 Menkul Kıymet Hesaplarında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri VUK nun 279 uncu maddesi gereğince, -Bazı menkul kıymetler (Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Euro Bondlar- Varsa) borsa rayici, -Bazı menkul kıymetler (hisse senedi) alış bedeli, -Bazı menkul kıymetler de (Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Euro Bondlar gibi-borsa rayiçleri yoksa) kıst getiri hesaplanarak değerlenmeye tabi tutulmaktadır.

21 Alacaklar Hesabında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri -ŞÜPHELİ VE DEĞERSİZ ALACAKLAR DIŞINDA KALAN ALACAKLAR, MUKAYYET DEĞER İLE DEĞERLENİRLER (VUK. Md.281). -TİCARİ NİTELİKTEKİ SENETLİ ALACAKLAR REESKONTA TABİ TUTULABİLİR. -DÖVİZLİ ALACAKLAR, MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AÇIKLANAN KURLAR ESAS ALINARAK TL ye ÇEVRİLEREK OLUŞAN KUR FARKLARI; GELİR veya GİDER OLARAK KAYITLARA ALINIR.

22 Alacaklar Hesabında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri ŞÜPHELİ ALACAKLAR ( VUK Md.323 ) Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırmanın Koşulları ; -Bilanço usulüne göre defter tutulmalıdır. -Alacak, ticari veya zirai kazancın elde edilmesi ve devamı ile ilgili olmalıdır. -Alacak değerleme günü itibariyle şüpheli hale gelmiş olmalıdır. - Alacak, dava ve icra safhasında bulunmalı ve takibat ciddiyetle devam ettirilmelidir. Müracaat yeterli olmayabilir.

23 Alacaklar Hesabında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri ŞÜPHELİ ALACAKLAR ( VUK Md.323 ) Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırmanın Koşulları ; -Alacağın dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacak olması halinde ise; yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş olmalıdır. - Alacak tahakkuk etmiş olmalıdır. (Daha önce hasılat olarak defterlere kaydedilmiş olmalı). - Alacak değerleme günü itibariyle teminatsız olmalıdır.

24 Alacaklar Hesabında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR - Kampanyalı (ön ödemeli) satışlardan doğan alacaklar ve avans mahiyetindeki alacaklar için karşılık ayrılamaz sayılı VUK Genel Tebliği ne göre, alacağın ilgili dönem kayıtlarına girmiş olması ve KDV beyannamelerinde beyan edilmiş olması şartıyla, KDV içeren şüpheli alacaklarda katma değer vergisi için de karşılık ayrılabilir.

25 Alacaklar Hesabında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR -Aciz vesikasına bağlanan alacaklarda alacağın tamamı için değil, bu vesikada yer alan tutar kadar karşılık ayrılabilir. -Yurt dışından olan alacaklar için, dava açıldığının dış temsilciliklere onaylatılması şartıyla karşılık ayrılabilir.

26 Alacaklar Hesabında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR -Dövize endeksli veya döviz cinsinden olan şüpheli alacaklar için karşılık ayrılmasına karar verilmesi halinde, bu alacağa bağlı olarak ortaya çıkan kur farkları da şüpheli alacak kabul edilerek karşılık ayrılabilir. - İştiraklerden olan alacaklar için karşılık ayrılabilir. - İflas halindeki kişilerden olan alacaklar için karşılık ayırabilir.

27 Alacaklar Hesabında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR -Ferdi işletme ve şahıs şirketlerinde, şirketin ortaklarından olan alacakları için karşılık ayrılamaz. - Şahıs şirketlerinden (Kollektif ve Adi Ortaklıklar) olan alacaklarda TTK hükümlerine göre tüm ortaklar bütün mal varlıklarıyla müteselsilen sorumlu olduklarından, şüpheli alacak karşılığı ayrılabilmesi için şirket tüzel kişiliği ve ortakların hepsi için takibata geçilmiş olması gerekmektedir.

28 Alacaklar Hesabında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR - Ciro edilmek suretiyle gelen senet bedelinin ödenmemiş olması durumunda, şüpheli alacak karşılığı ayrılabilmesi için bu senedi ciro eden kişi hakkında takibe geçilmiş olunmalıdır. -Kefalete bağlı olan alacaklarda asıl borçlunun yanı sıra kefil nezdinde de takibata geçilmiş olunmalıdır. - Hatır senetleri için şüpheli alacak karşılığı ayrılamaz.

29 Alacaklar Hesabında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri DEĞERSİZ ALACAKLAR Değersiz Alacağın Şartları; - Alacak, bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter tutan ticari veya zirai kazançla iştigal eden işletmelere ait olmalıdır. - Alacak ticari işle veya işletmeyle ilgili olmalıdır. -Alacağın tahsili, kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre imkansız hale gelmelidir. -Alacak ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve devam ettirilmesi ile ilgili olmalıdır.

30 Alacaklar Hesabında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri DEĞERSİZ ALACAKLAR Kanaat Verici Vesikalar; -Konkordato anlaşması, -Borçlunun Miras Bırakmadan Ölümü ve Mirasçıların mirası reddettiğini gösteren belge, -Borçlunun yurt dışına kaçması ve haciz edilebilecek malı olmadığını gösterir belge, -Alacaktan vazgeçildiğini gösteren mahkeme tutanakları, -Borçlunun adresinin saptanamaması nedeniyle icra takibat dosyasının kaldırıldığını gösteren icra memurluğu yazısı.

31 Alacaklar Hesabında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri DEĞERSİZ ALACAKLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR -Bir alacağın değersiz alacak sayılabilmesi için tüm hukuki yolların tüketilmiş olması gerekir. - Alacağın değersiz hale geldiği yıl hesaplarına gider (zarar) yazılması gerekir. Aksi takdirde izleyen yıllarda dikkate alınması sakıncalı olabilir.

32 Alacaklar Hesabında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri DEĞERSİZ ALACAKLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR -Değersiz alacaklar daha sonra tahsil edilirse tahsil edildiği yıl gelir yazılır. - Bilanço esasına göre defter tutan işletmeler, değersiz hale gelen alacaklarını değersiz hale geldikleri yıl mukayyet değerleri ile zarara geçirerek yok ederler. -İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise defterlerine gider kaydederek yok ederler. - KDV içeren değersiz alacaklarda KDV de değersiz alacak olarak kabul edilebilir.

33 Reeskont İşlemleri ALACAK VE BORÇ SENETLERİ REESKONTU -VUK md.281 ve 285 de düzenlenmiştir. -Reeskont, işletme aktifinde veya pasifinde yer alan alacak ve borç senetlerinin değerleme günündeki gerçek değerine indirgenmesidir. Reeskont İşleminin Şartları; -Alacak veya borç senede bağlı olmalıdır. -Senet, vade içermelidir. -Senedin vadesi değerleme günü itibariyle gelmemiş olmalıdır. -Senet bilançoda yer almalıdır. -Senet kazancın elde edilmesine yönelik olmalıdır.

34 Reeskont İşlemleri ALACAK VE BORÇ SENETLERİ REESKONTU Reeskont hesabı iç iskonto formülü kullanılarak yapılacaktır. iç iskonto formülü; R =A*n*t / (n * t) R = Reeskont Gider/Gelir A = Senedin Nominal Değeri n : faiz oranı t: vadeye kadar gün sayısı Faiz oranı olarak, senette faiz nispeti açıklanmış ise bu oranın, açıklanmamışsa Cumhuriyet Merkez Bankası nın resmi iskonto haddi uygulanır.

35 Reeskont İşlemleri REESKONTTA ÖZELLİKLİ DURUMLAR -Bankalar, bankerler ve sigorta şirketleri dışında kalan ve bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için reeskont işlemi ihtiyaridir. -Alacak senetlerini reeskonta tabi tutan kuruluşlar, borç senetlerini de reeskonta tabi tutmak zorundadır. Kısmi reeskont işlemi yapılamaz. - Yabancı para cinsinden olan senetli alacak ve borçlar ile Bankalara Teminata ve tahsilata verilen senetler için reeskont hesaplanabilir.

36 Reeskont İşlemleri REESKONTTA ÖZELLİKLİ DURUMLAR -Kampanyalı ( ön ödemeli ) satışlarla ilgili olarak alınan senetler, -Hatır senetleri, -Vadeli çekler, -Yıllara sari inşaat işleri dolayısı ile alınan senetler, -Müflisten olan alacaklar, -Vadesi belli olsa dahi senetsiz alacak ve borçlar için reeskont hesaplanamaz. -Senet tutarı KDV de içeriyorsa, KDV hasılat unsuru olmadığından, reeskont işlemi yapılırken bu kısım senet bedelinden düşülüp düşülmeyeceği konusu tartışmalıdır.

37 Reeskont İşlemleri REESKONTTA ÖZELLİKLİ DURUMLAR -Önceki yılda gider yazılan alacak senetleri reeskontlarının cari yılda ters kayıtla kapatılarak gelir yazılmalıdır. -Önceki yılda gelir yazılan borç senetleri reeskontlarının cari yılda ters kayıtla kapatılarak gider yazılmalıdır.

38 Ortaklardan Alacaklar Hesabında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri -Ortaklardan olan alacakların adatlandırılarak faizlendirilmesi gerekir. -Faiz oranı olarak işletmenin kullandığı krediler varsa bu krediler için katlandığı faiz maliyetleri esas alınır. -Diğer durumlarda belirlenen reeskont faizi veya ortalama banka faizi dikkate alınabilir. -Ortaklardan olan alacaklara hesaplanacak faiz tutarlarının işletme tarafından ilgili ortağa faturalanması ve fatura üzerinde KDV hesaplanması gerekir. (Aksi yönde görüşlerde mevcuttur.)

39 180 Gelecek Aylara/280 Yıllara Ait Giderler Hesabında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri Kira, sigorta primi vb. gibi gelecek aylara veya gelecek yıllara ilişkin olarak ödenmiş ve döneme gider kaydedilmiş giderlerin, dönemsellik ilkesi gereğince, cari yıla ait olan kısmı gider hesaplarında bırakılmalı, geri kalan kısmı ise, aktifleştirilmelidir.

40 380 Gelecek Aylara/ 480 Yıllara Ait Gelirler Hesabında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri Kira gibi gelecek aylara veya gelecek yıllara ilişkin olarak peşin tahsil edilmiş ve döneme gelir kaydedilmiş olan işlemlerin, dönemsellik ilkesi gereğince, cari yıla ait olan kısmı gelir hesaplarında bırakılmalı, geri kalan kısmı ise, pasife alınmalıdır.

41 Verilen Avanslarda Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri Türk lirası cinsinden verilen avanslar mukayyet (muhasebede kayıtlı) değerleriyle değerlenirler. Yabancı para cinsinden verilen avanslar ise, Maliye Bakanlığı nın yıl sonunda yayınladığı tebliğ ile ilan ettiği kurlar esas alınarak değerlemesi yapılmalıdır. (Avansların değerlemesi konusunda farklı görüşlerde mevcuttur)

42 Alınan Avanslarda Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri Alınan avanslar mukayyet (muhasebede kayıtlı) değerleriyle değerlenirler. Yabancı para cinsinden alınan avanslar, yıl sonunda Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen kurlar ile değerlenmelidir. Bazı görüşlere, göre değerleme sonucu ortaya çıkan kur farkı giderleri dönem gideri olarak dikkate alınamaz. Söz konusu kur farkları, aktifleştirilerek avansla ilgili işin bitimine kadar aktifte bekletilir. İşin bittiği yılda biten işle ilgili kur farkı gideri olarak dikkate alınır. (Bu konuda aksi yönde yargı bulunmaktadır).

43 Kıdem Tazminatı Karşılığında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri İşletmede mevcut çalışanların tamamının işten çıkarılacağı varsayımından hareketle hesaplanan ve gider yazılan kıdem tazminatı karşılıkları Vergi Usul Kanunu açısından kanunen kabul edilmeyen gider niteliğindedir. Fiilen gerçekleşen işten çıkarılmalar dolayısıyla yapılan tazminat ödemeleri ise gider yazılabilir.

44 Stok Hesaplarında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri TİCARİ MALLARIN DEĞERLEMESİ Satın alınan emtianın maliyet bedeli, emtianın stoklara fiili giriş tarihine kadar yapılan tüm masrafları kapsar. Bu masraflar: -Satın alma bedeli, ithal edilen mallarda CIF bedeli, malın işyerine getirilmesine kadar ödenen nakliye, yükleme, boşaltma, hamaliye ve sigorta giderleri, -Varsa ödenen alış komisyonları (İthal edilen mallara ilişkin gümrük vergisi, gümrük komisyonu ve diğer ithalat giderlerini kapsar.)

45 Stok Hesaplarında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri TİCARİ MALLARIN DEĞERLEMESİ Bu masraflar: -Emtianın stoklara girişinden sonra ortaya çıkan malın muhafazası için yapılan depo kira gideri veya amortisman tutarı, ambar memurunun ücreti vb. giderleri kapsamaz.

46 Stok Hesaplarında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri TİCARİ MALLARIN DEĞERLEMESİ -Dönem içinde satın alınan ticari mallar için satıcı tarafından yapılan iskontolar, ticari malların maliyeti ile ilişkilendirilir. Dönem sonu ticari mallar maliyetinin tespitinde bu alış iskontoları ticari malların maliyet bedelinden indirilir. -Bir muhasebe döneminde alınan toplam ticari mal bedeli üzerinden yapılan iskontolar (ciro primleri gibi) ise maliyetle ilişkilendirilmez. Doğrudan gelir yazılır.

47 Stok Hesaplarında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri TİCARİ MALLARIN DEĞERLEMESİ -Ciro primine karşılık bedelsiz mal gönderilmesi halinde ciro primi gelir yazılırken, bedelsiz alınan malın alış bedeli üzerinden söz konusu mallar işletme aktifinde gösterilir.

48 Stok Hesaplarında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri TİCARİ MALLAR İLE İLGİLİ VADE FARKLARI Ticari mal alımları ile ilgili, alış sırasında, hesaplanan vade farkları ticari malların maliyetine ilave edilmelidir. Mal alındıktan sonra ödemenin gecikmesine bağlı olarak doğan vade farkları ise, finansman gideri mahiyetinde olduğundan, alınacak fatura ile doğrudan gider yazılabilir.

49 Stok Hesaplarında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri TİCARİ MALLAR İLE İLGİLİ KREDİ FAİZLERİ -İşletmeler yıl içinde kullandıkları kredi faizlerinden ticari mal stoklarına pay vermek zorunda değillerdir (VUK, GT 238). Ancak dileyen işletmeler stokta bulunan ticari mallara isabet eden kısmı maliyete alabilirler. -İthal edilen ticari mallara ilişkin olarak ortaya çıkan kur farklarından ticari malların işletme stoklarına girdiği ana kadar olan kısmın ise ilgili ticari mallar maliyetine dahil edilmesi zorunludur. -Ticari Malların Maliyetinin tespiti açısından bedelin ödenmesi önem taşımamaktadır.

50 Stok Hesaplarında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri ÇALIŞILMAYAN KISIM AMORTİSMAN VE GİDERLERİ Grev, lokavt, bakım vb. nedenlerle üretimin kısmen veya tamamen durduğu dönemlere ilişkin ortaya çıkan ve imal edilen mamulün üretimi ile ilgisi bulunmayan harcamaların maliyet hesaplarından çıkarılıp, çalışılmayan kısım giderlerine alınmalıdır.

51 Stok Hesaplarında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri KAYBOLAN, ÇALINAN MALLAR -Kaybolan veya çalınan malların maliyet bedelleri, kaybolma veya çalınma olayının polis raporu veya benzeri belgelerle kanıtlanması halinde KKEG gider olarak kayıtlara alınır. -Kaybolma veya çalınma olayının polis raporu veya benzeri belgelerle kanıtlanamaması durumunda bu mallar işletmeden çekilmiş kabul edilir ve fatura düzenlenerek emsal bedellerinin hasılat yazılması gerekir.

52 Stok Hesaplarında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri KAYBOLAN, ÇALINAN MALLAR -Kaybolan, çalınan malların sigortalı olması halinde maliyet bedeli ile alınacak sigorta tazminatı arasındaki, olumsuz fark, KKEG yazılır. Olumlu fark gelirdir. -Kaybolan çalınan malın KKEG yazılan maliyet kısmına ilişkin KDV indirim konusu yapılamaz, KKEG yazılır.

53 Stok Hesaplarında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri DEĞERİ DÜŞEN MALLAR -Yangın, deprem, su baskını gibi afetler yüzünden veya bozulmak, çürümek, paslanmak, modasının geçmesi ve teknolojik eskime gibi haller neticesinde kıymetini kısmen veya tamamen kaybeden mallar maliyet bedeli yerine emsal bedel ile değerlenir. -Bir emtianın değeri düşen mal olarak değerlenebilmesi için emtiada, yukarıda tanımlanan türden ve ticari faaliyetin normal icapları çerçevesinde meydana gelmiş kıymet kaybı oluşmalıdır.

54 Stok Hesaplarında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri DEĞERİ DÜŞEN MALLAR -Emtiadaki değer düşüklüğü takdir komisyonunca hesap dönemi sonunda belirlenir. Bunun için takdir komisyonundan (emsal bedeli) kıymet takdiri talebinde bulunulmalıdır. -Değeri düşen emtia yıl içerisinde (emsal bedelinepiyasa fiyatına uygun olarak) satılırsa takdir komisyonu kararına gerek olmayabilir. -Kıymeti düşen emtianın maliyet bedeli emtia hesabından çıkarılarak kıymeti düşen mallar hesabına alınır. Takdir edilen değer düşüklüğü kadar karşılık ayrılarak gider yazılır.

55 Stok Hesaplarında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri FİRE ORANLARININ TESPİTİ VE GEÇERLİ ORANLARA UYGUNLUĞU -İşletmenin gerek üretim ve gerekse ticari fire oranlarının (veya randıman oranlarının) tespiti yapılmalıdır. - Fiili fire oranları, şirketteki imalatın yapısına, benzer sektörlerdeki nispetlere, kapasite raporundaki prensiplere ve varsa Sanayi ve Ticaret odası kriterlerine uygun olmalı, (varsa) resmi fire oranlarını aşmamalıdır. Aksi halde uygulanan firelerin iktisadi ticari ve teknik icaplara uygun olduğunun izahı gerekebilir.

56 Stok Hesaplarında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri FİRE ORANLARININ TESPİTİ VE GEÇERLİ ORANLARA UYGUNLUĞU - Makul oranlardaki fireler dönem sonuç hesaplarında gider veya maliyet olarak dikkate alınabilir.

57 Stok Hesaplarında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri İMALAT ARTIKLARININ DEĞERLEMESİ VUK nun 278. maddesi uyarınca, maliyetlerinin hesaplanması mutat olmayan hurdalar ve döküntüler, üstüpü, deşe ve ıskartalar, emsal bedeli ile değerlenmelidir.

58 Stok Hesaplarında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri NEDENİ BULUNAMAYAN STOK SAYIM FAZLALARI / NOKSANLARININ DURUMU Sayım noksan ve fazlalarına ilişkin Sayım ve Tesellüm Noksanları ve 397-Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesapları birbirinden mahsup edilemez. Stok sayım fazlaları 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hesabına gelir kaydedilir; sayım noksanlar ise 689- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabına KKEG olarak kaydedilir.

59 Duran Varlıklarda Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri DURAN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ VUK. nun 269. maddesine göre iktisadi işletmelere dahil bilumum gayrimenkuller maliyet bedeli ile değerlenir. Satın Alma Bedeline Eklenmesi Zorunlu Giderler; 1)Makine ve tesisatta gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri. 2)Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsanın tesviyesinden doğan giderler.

60 Duran Varlıklarda Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri DURAN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ Satın Alma Bedeline Eklenmesi İhtiyari Olan Giderler; 1)Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri, 2)Tapu harçları, özel tüketim vergileri K.D.V. Kanunun 30 ve 58. maddeleri hükümleri bir arada değerlendirildiğinde binek otomobil alımında ödenen K.D.V. nin indirimi mümkün olmayıp gider veya maliyet yazılmalıdır.

61 Duran Varlıklarda Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri SABİT KIYMET ALIMI VE YATIRIMLAR DOLAYISIYLA DOĞAN KREDİ FAİZLERİNİN VE KUR FARKLARI 163 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; -Yatırımların finansmanında kullanılan kredilere ilişkin faiz giderleri ile yurt dışından döviz kredisi ile sabit kıymet ithal edilmesi nedeniyle ortaya çıkan kur farklarının, aktifleştirme tarihine kadar olan kısmının maliyete intikal ettirilmesi, - Aktifleştirildikten sonraki döneme ilişkin olanların ise seçimlik hak olarak doğrudan gider yazılması veya maliyete intikal ettirilmek suretiyle amortismana tabi tutulması gerektiği açıklanmış bulunmaktadır.

62 Duran Varlıklarda Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri SABİT KIYMET ALIMI VE YATIRIMLAR DOLAYISIYLA DOĞAN KREDİ FAİZLERİNİN VE KUR FARKLARI 334 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılan açıklamalara göre ise; -Kurlarda meydana gelen düşüş nedeniyle lehte oluşan kur farklarının da aktifleştirme işleminin gerçekleştiği dönemin sonuna kadar oluşan kısmının maliyetten düşülmesi, -Aktifleştirildikten sonraki döneme ilişkin olanların ise, kambiyo geliri olarak değerlendirilmesi veya maliyetten düşülmek suretiyle kalan tutar üzerinden amortismana tabi tutulması gerekecektir. -Ayrıca, daha sonraki dönemlerde, seçimlik olarak hangi hak kullanılmışsa o yönteme göre işlem yapılmasına devam edilecektir.

63 Duran Varlıklarda Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri AMORTİSMAN AYIRMA Şartları ; - İşletmede bir yıldan fazla kullanılabilir olması, - Yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması, - Değerleme gününde envantere dahil ve kullanıma hazır olması, - İktisadi kıymetin değerinin 2012 yılı için 770 TL yi aşması.

64 Duran Varlıklarda Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri AMORTİSMAN AYIRMA ŞARTLARI tarihinden itibaren satın alınan -ATİK ler için 333 ve 339 no lu VUK Genel tebliğlerinde yer alan faydalı ömür süreleri ve amortisman oranları esas alınarak amortisman ayrılmalıdır. Bu listelerde yer alan oranlardan daha az oranda amortisman ayırmak suretiyle amortisman süresinin uzatılması mümkün bulunmamaktadır. - VUK Md.320; Amortismanın herhangi bir yıl ayrılmamasından veya ilk uygulanan nispetten düşük bir şekilde yapılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamaz.

65 Duran Varlıklarda Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri AMORTİSMAN UYGULAMASINDA ÖZELLİKLİ KONULAR -VUK nun mükerrer 315 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre; Azalan bakiyeler usulünde ayrılabilecek azami amortisman oranı % 50 yi geçemeyecektir sıra numaralı VUK Genel Tebliğindeki açıklamalar doğrultusunda ticari amaçla kullanılan araçlar için iktisap edilen lastiklerin, faaliyet gösterilen sektörün çalışma şartları gereği tahsis edildiği hizmette kullanılmaya hazır hale geldiği tarih itibarıyla faydalı ömrünün bir yıldan az olması halinde amortismana tabi tutulması mümkün olmayacağından kayıtlara doğrudan gider olarak intikal ettirilmesi mümkündür.

66 Duran Varlıklarda Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri AMORTİSMAN UYGULAMASINDA ÖZELLİKLİ KONULAR Sayılı Kanunla 3100 Sayılı Kanunun 7. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yapılan değişiklikle; mükellefler kullanmak üzere satın aldıkları ödeme kaydedici cihazlar için %100 oranında amortisman ayırabileceklerdir. Bu şekilde kullanılmak üzere alınan ödeme kaydedici cihazların maliyet bedelinin tamamı alındığı dönemde gider yazılmış olacaktır.

67 Duran Varlıklarda Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri AMORTİSMAN UYGULAMASINDA ÖZELLİKLİ KONULAR -Mükellefler tarafından iktisap edilerek defter kayıtlarına geçirilen, değerleme gününde envantere dahil olan ve kullanılmaya hazır halde bulunan iktisadi kıymetler için kullanılma şartı aranmaksızın amortisman ayrılabilecektir. -Bu kapsamda kullanılabilmesi kayıt ve tescile tabi taşıtların, ilgili sicillerine yasal süresi içerisinde kayıt ve tescil işlemi yapılmak şartıyla; fiilen kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın aktife alındıkları dönemden itibaren amortismana tabi tutulması mümkün bulunmaktadır. -Amortisman süresini doldurmuş bulunan iktisadi kıymetleri satın alanlar bu iktisadi kıymetlerden amortisman ayrılabilir.

68 Duran Varlıklarda Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri FEVKALADE AMORTİSMAN UYGULAMASI VUK. nun 317. maddesine göre amortismana tabi olup; a)yangın, deprem, su basması gibi afetler neticesinde değerini tamamen veya kısmen kaybeden, b) Yeni icatlar dolayısıyla teknik verim ve kıymetleri düşerek tamamen veya kısmen kullanılmaz bir hale gelen, c) Cebri çalışmaya tabi tutulduğu için normalden fazla aşınma ve yıpranmaya maruz kalan; Gayrimenkullerle, haklara, mükelleflerin başvurusu üzerine, Maliye Bakanlığı gerekirse ilgili Bakanlıklarında görüşünü alarak her işletme için işin mahiyetine göre ayrı fevkalade amortisman oranı belirler ve mükellefler bu oranı kullanarak amortisman ayırabilirler.

69 Duran Varlıklarda Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri FEVKALADE AMORTİSMAN UYGULAMASI -Fevkalade amortisman koşulların gerçekleşmesi durumunda, normal amortisman oranlarından daha yüksek oranda amortisman ayrılmasıdır. -Fevkalade amortisman uygulanan dönemde ayrıca normal amortisman ayrılmaz. -Eğer doğal afet nedeniyle, iktisadi kıymet bütünüyle değer kaybına uğramışsa, iktisadi kıymetin kalan değerinin tamamı fevkalade amortisman yoluyla gider yazılır. Bu işlemlerin yapılabilmesi için Maliye Bakanlığı na başvuru yapılmalıdır. Aksi halde fevkalade amortisman ayrılamaz.

70 Duran Varlıklarda Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri YENİLEME FONU Yenileme Fonu; işletmeye dahil ATİK lerin gerektiğinde yenilenebilmesi için bu kıymetlerin satış kar veya sigorta tazminatlarından ayrılan karşılığın bilançonun pasifinde azami üç yıl süre ile muhafaza edilmesidir.

71 Duran Varlıklarda Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri YENİLEME FONU Koşulları; -Bilanço esasına göre defter tutulmalıdır. -Elden çıkarılan ve yerine alınacak olan kıymetin ATİK olması gerekir. -Elden çıkarılan kıymetin yenilenmesi zorunlu olması veya yenilenmesi konusunda karar verilmiş olmalıdır. -Yeni iktisadi kıymet, elden çıkan iktisadi kıymetle aynı nitelikte olmalıdır. -Ayrılan Fon, yeni alınan ATİK in amortismanlarında kullanılır. -Yenileme fonu 3 yıl içinde kullanılmalıdır.

72 Gelir ve Gider Tahakkuklarında Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri -GELİR TAHAKKUKLARI Verdiği Borçlar Nedeniyle Faiz; Kredi Faizi, Elektrik, Su, Telefon vb. Gider Yansıtmalarından oluşan Gelirler; Kira Gelirleri -GİDER TAHAKKUKLARI Kira Giderleri, Faiz, Vade Farkı gibi Giderler, Elektrik, Su, Doğalgaz,Telefon vb. Giderler

73 SABRINIZ VE İLGİNİZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.

DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO

DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO İşletmelere dahil iktisadi kıymetlerin kayda alınması ve değerlenmesine ilişkin bilgiler aşağıda tablo halinde özet olarak yer almaktadır. Söz konusu tablo VUK

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

8 Aralık 2009 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

8 Aralık 2009 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi İSMMMO-İş İş Kuleleri 8 Aralık 2009 31.12.200912 2009 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Dönembaşında Yapılan İşlemler MUHASEBE SÜRECİ İşine Devam Etmekte Olan İşletmeler 1. Açılış Kaydının Yapılması: Önceki döneme

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU & A. MURAT YILDIZ-YMM

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU & A. MURAT YILDIZ-YMM 1 DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDE KDV YÖNÜYLE ÖZELLİKLİ KONULAR A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir muratyildiz@yildizymm.com ANKARA 05 OCAK 2013 DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN

Detaylı

E-BÜLTEN 2014 / 25 YIL SONU GELMEDEN YAPILMASI GEREKENLER

E-BÜLTEN 2014 / 25 YIL SONU GELMEDEN YAPILMASI GEREKENLER İstanbul 15.12.2014 E-BÜLTEN 2014 / 25 YIL SONU GELMEDEN YAPILMASI GEREKENLER Kendilerine özel hesap dönemi tahsis edilen mükellefler dışında, ülkemizde 31 Aralık tarihi mali açıdan bir dönemin bitimi,

Detaylı

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ.

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Sirküler Tarihi : 11.02.2009 Sirküler No : 750 DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Dövizli işlemler önceki yılda yapıldığı halde işlem tutarından

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİ VE MUHASEBE BOYUTU. Murat Atamer Serbest Muhasebeci Mali Müşavir murat.atamer@atamerac.com

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİ VE MUHASEBE BOYUTU. Murat Atamer Serbest Muhasebeci Mali Müşavir murat.atamer@atamerac.com 1 DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİ VE MUHASEBE BOYUTU Murat Atamer Serbest Muhasebeci Mali Müşavir murat.atamer@atamerac.com ENVANTER İŞLEMLERİ ( VUK MAD.186-192 ) İktisadi bir kıymetin varlığının kayıtlar

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ

BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ GİRİŞ Son yıllarda banka kredisi ile binek otomobil alımındaki artış sözkonusu satın alımlara ait kredi faizi, ÖTV, KDV ve masrafların ne şekilde kayıtlandırılacağı

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİ VE MUHASEBE BOYUTU. EMRE KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@yahoo.com.tr

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİ VE MUHASEBE BOYUTU. EMRE KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@yahoo.com.tr DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİ VE MUHASEBE BOYUTU EMRE KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@yahoo.com.tr İSTANBUL 2 ARALIK 2014 ENVANTER İŞLEMLERİ ( VUK MAD.186-192 ) İktisadi bir kıymetin varlığının

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. İlhan ALKILIÇ & İrfan VURAL

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. İlhan ALKILIÇ & İrfan VURAL DÖNEM SONU İŞLEMLERİ İlhan ALKILIÇ Yeminli Mali Müşavir ilhan.alkilic@bakis.com.tr İrfan VURAL Yeminli Mali Müşavir irfan.vural@bakis.com.tr www.bakis.com.tr Erzurum, Şubat 2015 SUNUM PLANI 1. Envanter

Detaylı

Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 1 Değerli Müşterimiz, Kurumlar vergisi beyannamesinin ekler bölümüne

Detaylı

MUĞLA SMMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

MUĞLA SMMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU MUĞLA SMMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com Murat ATAMER Serbest Muhasebeci Mali Müşavir murat.atamer@atamerac.com MUĞLA

Detaylı

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 ÖRNEK SORULAR Topluca geçmiþ yýllarda çýkan sorular 100. Ticaret iþletmelerinde envanter çýkarýlýrken üzerinde en çok

Detaylı

369 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 369 Sayılı Tebliğ. 3 Nisan 2007 SALI. Sayı : 26482 TEBLİĞ

369 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 369 Sayılı Tebliğ. 3 Nisan 2007 SALI. Sayı : 26482 TEBLİĞ 369 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 369 Sayılı Tebliğ 3 Nisan 2007 SALI Resmi Gazete Sayı : 26482 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA

Detaylı

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MUHASEBE SÜRECİ ENVANTER DEFTERİ AÇILIŞ ENVANTERİ- AÇILIŞ BİLANÇOSU DÖNEMSONU BİLANÇOSU GELİR

Detaylı

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış 1. E İşletmesi nin 201. yılına ait B Malına ait stok bilgileri aşağıdaki gibidir: Tarih Açıklama GİREN ÇIKAN KALAN Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar 01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.-

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ İrfan VURAL Yeminli Mali Müşavir irfan.vural@bakis.com.tr www.bakis.com.tr Ankara, Ocak 2015 SUNUM PLANI 1. Envanter İşlemleri ve Değerleme Hakkında Genel Bilgi 2. Kasa Hesabının Değerlemesi

Detaylı

VADELİ ÇEKLER REESKONTA TABİ TUTULABİLECEKTİR

VADELİ ÇEKLER REESKONTA TABİ TUTULABİLECEKTİR VADELİ ÇEKLER REESKONTA TABİ TUTULABİLECEKTİR Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür www.muhasebetr.com sitesinde 02.05.2013 günü yayınlanmıştır. 30.04.2013

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU EMRE KARTALOĞLU

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU EMRE KARTALOĞLU 1 BODRUM SMMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir muratyildiz@yildizymm.com BODRUM 27

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

GELĠR VE GĠDER TAHAKKUKLARININ VERGĠ UYGULAMASI VE TEK DÜZEN HESAP PLANI YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

GELĠR VE GĠDER TAHAKKUKLARININ VERGĠ UYGULAMASI VE TEK DÜZEN HESAP PLANI YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Sayı : 2014/201 4 Tarih : 21.05.2014 Ö Z E L B Ü L T E N GELĠR VE GĠDER TAHAKKUKLARININ VERGĠ UYGULAMASI VE TEK DÜZEN HESAP PLANI YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 1 I- Giriş Gelir vergisi uygulamasında vergiyi

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri

Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri 16 Ocak 2012 Ankara HiltonSa Ajanda 13:30-13:45 Kayıt ve Kahve 13:45-13:50 Açılış Konuşması Niyazi Çömez, Vergi Hizmetleri Sorumlu Ortağı, Deloitte 13:50-14:40 Dönem Sonu

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

ÇÖZÜM YABANCI PARA ILE YAPILAN İŞLEMLERDE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ. Şenol ÇETİN 24 *

ÇÖZÜM YABANCI PARA ILE YAPILAN İŞLEMLERDE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ. Şenol ÇETİN 24 * YABANCI PARA ILE YAPILAN İŞLEMLERDE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Şenol ÇETİN 24 * I. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye de mukim kişi ve kurumların muhasebe kayıtlarını Türk para biriminde yapmaları;

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 24.06.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 Yeni Reeskont Oranları ve Vadeli Çeklere Reeskont Uygulanması 1. 21.06.2013 tarihinden İtibaren Vergisel İşlemlere İlişkin Reeskont Oranları %13,75 ten %11 e

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

Yeni Ticaret Kanunu. Hayati Şahin Birleşik Uzmanlar. Yeni TTK ve UFRS ve Microsoft Dynamics Ax

Yeni Ticaret Kanunu. Hayati Şahin Birleşik Uzmanlar. Yeni TTK ve UFRS ve Microsoft Dynamics Ax Yeni Ticaret Kanunu Hayati Şahin Birleşik Uzmanlar Yasal Düzenlemeler TMSK kuruldu ve TFRS yayınlandı. 2005 Türkiye'de SPK 2005, BDDK ise 2006 yılında TFRS'yi uygulamaya başlamıştır. TTK muhasebe kuralları

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM 24 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28861 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU. Dr. Nedim TÜRKMEN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU. Dr. Nedim TÜRKMEN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU & A. MURAT YILDIZ - YMM DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU Dr. Nedim TÜRKMEN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR İSTANBUL 09.02.2012 DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU & TESMER DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU & TESMER DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir 1 DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU Bölüm 1 DÖNEM SONU DEĞERLEME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZELLİKLİ KONULAR A. Murat YILDIZ

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033 31.3.2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 379.896.026 1 Cari Varlıklar 276.410.751 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 55.160.287 100 Kasa 5.188 101 Alınan

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit

30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit 30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 71,729,286 100 Kasa 2,581 101 Alınan

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Beyanname düzenleme programının yeni versiyonu 01.04.2014 tarihinde güncellenmiştir. Kurumlar vergisi beyannamesi doldurmadan

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

FİNANSAL HESAPLAMALAR

FİNANSAL HESAPLAMALAR FİNANSAL HESAPLAMALAR Finansal değerlendirmelerin tutarlı ve karşılaştırmalı olabilmesinin yanı sıra kullanılan kaynakların maliyet, yapılan yatırımların alternatif getiri analizlerini yapabilmek amacıyla;

Detaylı

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI ( VERGİ USUL KANUNU ) SEMİNER NOTLARI A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI ( VERGİ USUL KANUNU ) SEMİNER NOTLARI A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI ( VERGİ USUL KANUNU ) SEMİNER NOTLARI A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA MART 2013 DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU BİRİNCİ BÖLÜM : DÖNEM SONU DEĞERLEME

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

Dönem Sonu İşlemleri. 16 Ocak 2009 Swissotel the Bosphorus, İstanbul

Dönem Sonu İşlemleri. 16 Ocak 2009 Swissotel the Bosphorus, İstanbul Dönem Sonu İşlemleri. 16 Ocak 2009 Swissotel the Bosphorus, İstanbul Dönem Sonu İşlemleri Gündem 13:45 13:55 Açılış konuşması Ertan Özdemir, Deloitte Türkiye Vergi Hizmetleri Ortağı 13:55 14:45 Dönem Sonu

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ GELİR TABLOSU

01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ GELİR TABLOSU Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100401 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo TAMAM Uyarı TAMAM Açıklama 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ GELİR TABLOSU HESAP KODU HESAP ADI TUTAR (TL)

Detaylı

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011 Aşağıdaki KESİN MİZAN TABLOSUNDA KALAN VEREBİLECEK/VEREMEYECEK LAR tablosunda Borç Toplamı ve/veya Alacak Toplamı girilmiş satırlar için Borç Kalanı ve/veya Alacak Kalanı alanları için yapılacak kontroller

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Yrd. Doç. Dr. Figen Esin 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Kısa vade içinde likide çevrilebilme kabiliyeti taşımayan veya kısa vadede

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz.

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. SORU: (A) İşletmesi nin 31.12.2008 Tarihli Genel Geçici Mizanı aşağıdaki

Detaylı

6111 SAYILI KANUNLA İLGİLİ MUHASEBE KAYITLARI:

6111 SAYILI KANUNLA İLGİLİ MUHASEBE KAYITLARI: 6111 SAYILI KANUNLA İLGİLİ MUHASEBE KAYITLARI: 1- Ortaklardan Alacakların Düzeltilmesi; Örnek; İşletmenin 31.12.2010 tarihli bilançosunda görünmekle birlikte gerçekte olmayan ortaklardan alacak ve borç

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

2006 Dönem Sonuna İlişkin Uyarılar*

2006 Dönem Sonuna İlişkin Uyarılar* PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu 2006 Dönem Sonuna İlişkin Uyarılar* Yüksel Toparlak, Ortak, Vergi Hizmetleri Murat Çolakoğlu,, Ortak, Vergi Hizmetleri *connectedthinking PwC Beyanname Kurumlar

Detaylı

KDV DAHİL OLAN ALACAK SENETLERİNDE REESKONT UYGULAMASI

KDV DAHİL OLAN ALACAK SENETLERİNDE REESKONT UYGULAMASI Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü KDV DAHİL OLAN ALACAK SENETLERİNDE REESKONT UYGULAMASI GİRİŞ Vergi Usul Kanunu nun 281 ve 285 inci maddelerinde senede bağlı alacak ve borçların reeskonta tabi tutulabileceği

Detaylı

SİRKÜLER SAYI : 2013/35 İstanbul,02.05.2013 KONU : Vadeli çekler reeskonta tabi tutulabilecektir.

SİRKÜLER SAYI : 2013/35 İstanbul,02.05.2013 KONU : Vadeli çekler reeskonta tabi tutulabilecektir. SİRKÜLER SAYI : 2013/35 İstanbul,02.05.2013 KONU : Vadeli çekler reeskonta tabi tutulabilecektir. Vergi Usul Kanunu nun 281. ve 285. Maddeleri uyarınca mükellefler dönem sonlarında alacak ve borç senetlerini

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : GO PLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE Bölüm : Genel Muhasebe / E-Beyannameler 1/11

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : GO PLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE Bölüm : Genel Muhasebe / E-Beyannameler 1/11 KESİN MİZANIN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİMİ 403 sıra nolu Vergi Usul Kanunu gereğince, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından 2010 yılı ve müteakip dönemler için "Kesin Mizan Bildirimi"nin

Detaylı

FARKINDALIK EĞİTİMİ YALOVA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI. Ali KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir

FARKINDALIK EĞİTİMİ YALOVA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI. Ali KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir FARKINDALIK EĞİTİMİ YALOVA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Ali KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir USUL İNCELEMELERİ VERGİ İNCELEMESİNİN AMACI Vergi Usul Kanununun 134. maddesinde vergi incelemesinin

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI 28 Haziran 2014-Cumartesi 14:30-16:00

www.aktifonline.net 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI 28 Haziran 2014-Cumartesi 14:30-16:00 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI 28 Haziran 2014-Cumartesi 14:30-16:00 Soru 1: Aşağıdaki kavram ve konuları, ilgili oldukları vergi kanunları hükümlerini

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Dönen Varlıklar-Hazır Değerler. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Dönen Varlıklar-Hazır Değerler. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Dönen Varlıklar-Hazır Değerler Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi DÖNEN VARLIKLAR Dönen varlıklar; işletmelerin bir yıl veya daha kısa sürede nakde dönüştürmeyi

Detaylı

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Sayı: Tarih: 03/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-436 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLER. Özcan AVCİ Grup Müdürü

DÖNEM SONU İŞLEMLER. Özcan AVCİ Grup Müdürü DÖNEM SONU İŞLEMLER Özcan AVCİ Grup Müdürü Defteri kebir hesaplarını sınıflama Gelir tablosu Dönem sonu bilançosu DÖNEMSELLİK İşletmenin sürekliliği kavramı uyarınca sınırsız kabul edilen ömrünün, belli

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

Dönemsonu İşlemleri. Bilgi. Yaşam. Etkiler. Eskişehir SMMM Odası 07.01.2015. SMMM Mustafa Uçkaç 1. Bilgi Kavramı. Atölye Çalışması

Dönemsonu İşlemleri. Bilgi. Yaşam. Etkiler. Eskişehir SMMM Odası 07.01.2015. SMMM Mustafa Uçkaç 1. Bilgi Kavramı. Atölye Çalışması Dönemsonu İşlemleri Bilgi Kavramı İhtiyaç Karar Eylem Sonuç Yaşam Bilgi Değer Miktar Cins Etkiler ESKİŞEHİR SMMMO Atölye Çalışması Finansal Bilgi Sistemi Bu çalışmada; Muhasebede Raporlama Dönemsonu İşlemleri

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/002 Bursa, 02.01.2014

SİRKÜLER: 2014/002 Bursa, 02.01.2014 SİRKÜLER: 2014/002 Bursa, 02.01.2014 Konu: 2013 yılı 4.Dönem Geçici Vergi Dönemi ve 30.12.2013 tarihi sonunda kullanılacak T.C. Merkez Bankası kurları aşağıda liste halinde verilmiştir. Geçici vergi çalışmalarında

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 41.801.802 19.365.040 1- Kasa 9.428-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 32.101.491 11.660.450 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Ayrıntılı Bilanço (YTL) ANHYT VARLIKLAR Dip Not Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 I- Cari (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 14,834,247

Detaylı

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR, UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR VE ÖZKAYNAKLAR 12.10.2015 2 Örnek 1 ABC Ltd

Detaylı