ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: Temmuz - Aðustos - Eylül TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 7-8-9 Temmuz - Aðustos - Eylül 2008. TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN"

Transkript

1 TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ YAYIN YÖNETMENÝ Okan ÇANÇÝN YAYIN KURULU Sevda ERGÝZ Mustafa KIZMAZ Hüseyin AYTAÇ Adem YILMAZEL Serkan ERÝKGENOÐLU YAYIN KOÞULLARI Dergimizde yayýnlanmasý istenen yazýlar bilgisayarda yazýlmalý, daha önce baþka bir yerde basýlýp, yayýnlanmamýþ olmalýdýr. Ýmzalý bir dilekçe ekinde kaðýda yazýlý olarak, ayrýca elektronik ortamda dergimizin yönetim yerine posta ile gönderilmelidir. Yazýlar 7 sayfayý (A4) geçmemelidir. 7 sayfayý aþan yazýlarýn birbirini izleyen sayýlarda yayýnlanabileceði düþünülerek bölümlere ayrýlmalýdýr. Fotoðraflar net ve temiz olmalý, slayt dýþýnda sayýsal gönderilecek fotoðraflarýn çözünürlüðü yüksek olmalýdýr. Yazýlarda Türkçe kelimeler kullanýlmalý ve Türkçe dil kurallarýna uyulmalýdýr. Yayýnlanacak yazý ve çevirilerdeki düþünsel ve teknik sorumluluk yazarýna ait olup, oda yönetimini ve Dergi Yayýn Kurulunu sorumlu tutmaz. Dergide yayýnlanan yazýlardan kaynak göstermek koþulu ile alýntý yapýlabilir. Dergiye gönderilen yazýlar yayýnlansýn ya da yayýnlanmasýn geri verilmez. Yazýlar Yayýn Kurulu tarafýndan incelenir. Yayýn Kurulu yayýnlanacak yazýlarda gerekli düzeltmeleri yapabilir ve uygun görülen yazýlarý yayýnlar. YÖNETÝM YERÝ Necatibey Cad. No: 16/ Sýhhiye / ANKARA Tel: Belgegeçer: E-posta: TMMOB Orman Mühendisleri Odasý Hesap No: T.C. Ziraat Bankasý Necatibey Þubesi: BASKI 4Renk Yayýn Tanýtým Matbacýlýk Ltd.Þti. K.Karabekir Cad. 85/7 Ýskitler / ANKARA Tel: Fax: ISSN: Yýl: 45 Sayý: Temmuz - Aðustos - Eylül 2008 ÝÇÝNDEKÝLER Baþyazý...2 Antalya Orman Bölge Müdürlüðü Serik ve Taþaðýl Orman Ýþletme Müdürlüklerinde 31 Temmuz 2008 Tarihinde Çýkan Orman Yangýnýna Ýliþkin Orman Mühendisleri Odasý Komisyonu Raporu...5 Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Yeni Kurulun Amasya ve Erzurum Þubelerinin Açýlýþlarýna ve Trabzon Þubesinin Ýdare Binasýnýn Açýlýþýna Katýldý...11 Odamýz Kurullarý Olaðanüstü Kongre ve Son Geliþmeleri Görüþtü...13 Ramazan Ayý Boyunca Düzenlediðimiz Ýftar Yemeklerinde Meslektaþlarýmýzý Bir Araya Getirdik...14 Kocatepe Zafer Yürüyüþüne Bizde Katýldýk...16 Baþkomutan Tarihi Milli Parký...19 Büyük Taarruzun Türk ve Dünya Tarihi Açýsýndan Önemi...21 Serik - Taþaðýl Orman Yangýnýnda Yanan Alanýn Yeniden Aðaçlandýrmasýna Ýliþkin Öneriler...22 BTC Co."Yalnýzçam-Ardahan Ormanlarýnýn Ekosistem Tabanlý Çok Amaçlý Planlanmasý (ETÇAP) ve Yönetimi Projesi"nden Arda Kalanlar...26 Orman Kadastrosunda 5304 Sayýlý Kanun Uygulamalarý...33 Kýzýlýrmak Deltasý Doyran Köyü Subasar Ormaný...39 Bronþit Hastalýðý...41 Yangýný Telaþ Deðil Bilgi Söndürür...42 Kabotaj Bayramýnda Ýzmir Þubeye Ödül...43 Meslektaþlarýmýz Hizmet Ýçi Eðitim Seminerine Katýldý...43 Kitap Tanýtýmlarýmýz...44

2 BAÞYAZI Saygýdeðer Meslektaþlarýmýz, Yoðun ve yorucu bir yangýn sezonunun sonlarýna doðru yaklaþýyoruz. Öncelikle bundan sonrasýnýn daha hasarsýz geçmesini diliyoruz. Malumunuz, 31 Temmuz - 4 Aðustos tarihleri arasýnda Antalya - Manavgat - Taþaðýl Ýþletmesinde tarihimizin en büyük orman yangýný gerçekleþti. Yanan orman alaný hektar. Zarar gören dikili hacim yaklaþýk m3. Bizimle baðlantý kuran görsel ve yazýlý basýn kuruluþlarý bilgilendirildi. Genel itibariyle Türk ormancýsýnýn baþarýsý ve fedakârlýðý anlatýldý. Ancak, büyük orman yangýnlarý bir laboratuar gibi deðerlendirilip, yangýnla mücadele gücümüzü geliþtirme, zafiyetlerimizi giderme yönünde dersler çýkarýlmalýydý. Meslek örgütü olarak, üzerimize düþen sorumluluðu yerine getirme adýna konu ile ilgili bilim adamlarýmýz ve deneyimli, bölgeyi tanýyan emekli meslektaþlarýmýzdan oluþturduðumuz heyetle 20 Aðustos 2008 tarihinde mahallinde yaptýðýmýz inceleme ve deðerlendirmelerimiz sonucu, hazýrladýðýmýz raporu, basýn ve kamuoyu ile paylaþtýðýmýz gibi, ilgili kurumlara ve milletvekillerinden Sayýn Cumhurbaþkanýna kadar gönderdik. Bu raporda; Antalya - Manavgat - Taþaðýl yangýný özelinde genel sýkýntýlar ve orman yangýnlarýna iliþkin politikalar masaya yatýrýldý. Konuya, her türlü önyargýdan uzak siyaset üstü bakýþla ciddi öneriler getirildi. Faydalanýlmasý beklenirken, basýnda çýkan manþet haberlerden sonra Oda'nýn, OGM yönetiminden öç aldýðý gibi bir iddiayla tepki verildi. Tipik savunma refleksi. Pekiyi oda neyin öcünü alýyordu, bu raporda neler vardý; Öncelikle, "orman yangýnlarý yönetiminin bir uzmanlýk konusu olduðu, son on yýllýk verilere bakýldýðýnda teknolojinin de daha yoðun kullanýldýðý dikkate alýndýðýnda Akdeniz kuþaðýnda yer alan ülkemizde, mühendislik açýsýndan yýlda ortalama 6000 ila 8000 hektar arasýnda orman alanýnýn yanmasý beklenmelidir" denilmektedir. Bu çok önemlidir ve ilk defa açýk yüreklilikle ortaya konmuþtur. Bu rakamlarýn yukarý týrmanmasý, olaðanüstü hava halleri ya da yönetim ve organizasyon hatalarýyla izah edilebilir. Raporun amacý, özellikle insan, araç ve organizasyon kaynaklý hatalarý tespit etmek ve týkanýklýklarý giderici öneriler getirmek olmuþtur. Yanan alanýn küçük gösterilme gayretlerinin gereksizliði vurgulanmýþ ve planlama sýkýntýlarýna neden olduðu gibi orman idaresine güven kaybettirdiði belirtilmiþtir. Yangýna neden olan enerji nakil hatlarýna dikkat çekilmiþtir. Yeterli yol aðýnýn bulunmamasýnýn, yangýnýn kontrolden çýkarak büyümesine neden olduðu belirtilmiþ, yangýna hassas bölgelerde üretim hedeflenmeden planlý orman yollarý ve yangýn emniyet yollarýnýn bitirilmesi vurgulanmýþtýr. Yangýn iþçilerinin, yaþlarýna ve performanslarýna dikkat çekilmiþ, geçmiþten bugüne uzanan iþçi alýmlarýndaki siyasi müdahalelerin önüne geçilerek genç, dinamik, orman köylülerinden oluþan müdahale ekiplerinin ormancýlýk büro ve þirketlerinden hizmet alýmý yoluyla temini önerilmiþ, eðitimleri için Orman Mühendisleri Odasý - Orman Genel Müdürlüðü - Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn protokolü önerilmiþtir. Mevzuatta yer alan "yangýn amirliði" müessesesinin etkisiz hale getirildiði belirtilmiþ, yangýn amirinin bölgeyi çok iyi tanýmasýnýn gereði, kimlerin yangýn amiri olabileceði, merkezden gelen üst düzey yöneticilerin lojistik ve moral desteði dýþýnda yangýn yönetimine karýþmamasý, Hassas bölgeler de bölge müdürlüðüne baðlý, Bakanlar Kurulu Kararý ile "Baþmühendis" kadrosunda "Büyük yangýn amirliði" ihdas edilerek görevlerinin belirlenmesi önerilmiþtir. Yolu olmayan yanan alanlardaki dikili aðaçlarýn evsafýný kaybetmeden ve böcek afetine maruz býrakýlmadan seri üretimle çýkarýlýp, alanýn yeniden ormanlaþtýrýlmaya hazýrlanmasý için Bakanlar Kurulu Kararý çýkarýlmasý önerilmiþtir. Böyle olaðan üstü bir afet, ancak oluþturulacak "güçlü konsorsiyumlarla" temizlenebilir. Normal üretim yöntemleriyle mümkün görülmemektedir. Bakanlar Kurulu Kararý ile mevzuat yönüyle de taþranýn elinin güçlendirilmesinin gereði vurgulanmýþ, ancak þu 2

3 ana kadar bu yönde bir iþaret alýnamamýþtýr. Raporda bunlarýn dýþýnda, Orman Genel Müdürlüðü'nün, yangýnla mücadele organizasyonundaki yapýsýnýn deðiþtirilmesine varýncaya kadar daha birçok tespitler yapýlmýþ, öneriler getirilmiþtir. Mesleðimizin ve meslektaþlarýmýzýn geleceðini doðrudan ilgilendiren öneriler içeren bu rapora ilk tepkiler, Orman Genel Müdürlüðü idarecilerinin (yedi bölge müdürünün ayný merkezli, bazý paragraflar deðiþtirilmiþ. Bir bölge müdürünün de teknik personeline de imzalatarak gönderdiði matbu hazýrlanmýþ.) oda yönetimini kýnama amaçlý, odaya gönderdikleri fakslardý. Bu fakslardaki ortak cümleler: Gece gündüz canhýraþ çalýþan meslektaþlarýmýzý rencide ettiðimiz, genel müdür, yardýmcýlarý ve daire baþkanýnýn yangýn mahalline gelerek kendilerini moral-motive ettikleri, iþin içinde olan Orman Genel Müdürlüðünün bilgi ve görüþüne neden baþvurulmadýðý, maksadýmýzýn baðcý dövmek olduðu, bir sayýn bölge müdürü daha da ileri giderek raporda imzasý bulunan bilim adamlarýný da emellerimize alet ettiðimizi belirterek, bizi kýnadýklarýný belirtmiþlerdir. iyi.. kýnayýn! Doðal olarak geliþen her tepkiye saygýmýz var. Ýdareci olmak kolay deðil. Meslektaþlarýmýzýn durumu zor. Ancak yarýn konjonktür deðiþtiðinde, bu yazýnýn altýnda imzasý olan meslektaþlarýmýz mahcup olacaklardýr. Onlarý mahcup etmek istemediðimizden kýnama fakslarý dosyamýzda duruyor. Ýkinci tepkiyi, Sayýn Orman Genel Müdürünün 6 Eylül 2008 tarihinde katýldýðý ve sanýyoruz odaya alternatif olarak düþündüðü bir Derneðin düzenlediði iftar yemeðinde görüyoruz. Rapora atýfta bulunarak söylediði oda ile ilgili sözler düþündürücü. Özetle; "Türk ormancýsýnýn mücadelesini görmezden gelip bizi içimizden vurdular. Türk ormancýsý bu gafleti affetmeyecektir dedikten sonra, iyi ki böyle bir yemek var ve çeyrek asýrdýr devam ediyor, bayrak geriden gelenlere teslim edilecektir" diye devam ediyor. Bazý bölge müdürleri, durumdan vazife çýkararak oda þubelerimizin tertip ettiði dayanýþma amaçlý iftar yemeklerine katýlmadýðý gibi, emrindeki müdür arkadaþlarýmýza da katýlmamalarý noktasýnda talimat veriyor. Süreçte biraz geriye gidilip bakýldýðýnda, özellikle son bölge müdürleri atamalarýnda objektif kriterler yerine, Sayýn Genel Müdüre yakýnlýðýn ölçü olduðunu görüyoruz. Atanan bu arkadaþlarýmýzda bölgelerinde kendi kriterlerini uygulayarak iþletme þefine varýncaya kadar seçici davranýyorlar. Amacýmýz, atanan arkadaþlarýmýzý rencide etmek deðil. Bu uygulamalara prim vermeyen idarecilerimizi de tenzih ediyoruz. Ancak dev gibi Orman Genel Müdürlüðü bir kalýba sokularak, meslektaþlarýmýzýn büyük çoðunluðunun idarede çalýþmasý da baský unsuru olarak kullanýlmak suretiyle, tek adam yönetimi ve tek seslilik mi arzu ediliyor. Maalesef ayný çerçevede bir baþka uygulama daha kulaðýmýza geliyor ki kaygý verici. Oda, 3 Mayýs 2008 tarihinde yapýlan görevde yükselme sýnavý sonucu, tercihlerine ve puan sýralamasýna göre atamalarý yapýlan iþletme müdür ve müdür yardýmcýlarý için ikna odalarýnýn kurulduðudur. Bazý bölge müdürlerinin, kriterlerine uymadýðýný düþündüðü hak sahibi meslektaþlarýmýzý, Genel Müdürlüðünde desteðiyle tehdit etmek suretiyle yerlerini deðiþtirdiði bilinmektedir. Bu meslektaþlarýmýzýn da, aman huzurum kaçmasýn diye, sinerek haklarýndan vazgeçmeleri de mesleðimiz için hayati bir handikaptýr. Yukardaki ifadeleri alt alta koyduðunuzda, bazý idarecilerin meslektaþlarýmýza sindirme yoluyla maraba muamelesi yaptýðý açýktýr. Asýl onur kýrýcý olan ve meslektaþlarýmýzý rencide eden bu durumdur. Meslektaþlarýmýzýn devletin memuru olduðu ve yasalar çerçevesinde görev ifa ettikleri unutulmamalý, görevleri dýþýnda iradelerine baský yapýlmamalýdýr. Dün þikayet edilen bu durumun kat kat fazlasýnýn bugün uygulanmasý mesleðe ve meslektaþa fayda saðlamadýðý gibi, uygulayanlar açýsýndan da çýkýþý olan bir yol deðildir. Bu uygulamalarý yapanlara önerimiz; Öncelikle meslektaþlarýmýzý sindirme politikalarýndan vazge- 3

4 çerek, liyakate ve eþitliðe dayalý, yapýlan görevin onurunun yaþandýðý, Devlet adýna görev yapýldýðýnýn hissedildiði bir atama ve yer deðiþtirme sisteminin acilen hayata geçirilmesini bekliyoruz. Zaten özlük haklarý yönüyle maðdurlarý yaþayan meslektaþlarýmýza, birde bu huzursuzluklarý yaþatmaya kimsenin hakký yoktur. Ýkinci olarak, görevi mesleðin ve meslektaþýn geliþimine dönük çalýþmalar yapmak olan, sizlerinde üyesi olmaktan onur duymanýz gereken Orman Mühendisleri Odasýný tehdit etmeye, þantaj yapmaya kalkmayýnýz. Ýlke olarak, diyalog ve iþbirliði yolunu benimseyen yaklaþýmýmýz zafiyet olarak algýlanmamalýdýr. Bu ilkemiz yapýlan yanlýþlarý sorgulamamýza engel deðildir. Katýlýmcýlýðý dilinden düþürmeyenlerin, odanýn yaptýrdýðý bilimsel rapordan rahatsýz olmamalarý gerekir. Raporda elbette eksikler, yanlýþlar sorgulanacak ve öneriler getirilecektir ki bir amaca hizmet etsin. Bizler her platformda, baþta orman yangýnlarý olmak üzere meslektaþlarýmýzýn cansiperane çalýþmalarýný dile getirdik. Yapýlmasý gereken özeleþtiriyi birileri kendi hatalarýný kapatma gayretiyle, meslektaþlarýmýzý rencide ettiðimiz þeklinde saptýrmamalýdýr. Sözlü ve yazýlý talebe raðmen sayýn Orman Genel Müdürünün, Orman Mühendisleri Odasýna altý aydýr randevu vermemesi de anlaþýlýr deðildir. Yine Antalya - Manavgat - Taþaðýl yangýný ile ilgili olarak YARDOP Proje taslaðý tanýtýmýnýn 18 Eylül 2008 tarihinde Antalya da yapýldýðýný basýndan öðrenmiþ bulunuyoruz. Bu tanýtýma diðer sivil toplum örgütlerinin çaðýrýlýp ta söz konusu yangýnla ilgili dersler çýkarýlacak bilimsel rapor hazýrlayýp kamuoyunun bilgisine sunan Odamýzýn davet edilmemesi manidardýr. Ayrýca Ocak 2009 tarihinde Antalya da düzenlenen 1. Orman Yangýnlarý ile Mücadele Sempozyumuna Odamýzýn davet edilmemesi düþündürücüdür. Ormancýlýðýmýzýn büyük sorunlarý vardýr, çözüm için de; diyalog ve iþbirliðine ihtiyaç vardýr. Görevle duygularý ayýrmak gerekir. Saygýdeðer meslektaþlarýmýz Bilindiði üzere 2006/10344 sayýlý kararname ile teknik hizmet sýnýfý kariyerine sahip iken, genel idari hizmetlerde yer alan (müdür yrd. müdür, þube md., böl. md. yrd., uzman, uzman yrd.) meslektaþlarýmýz, özel hizmet tazminatý yönüyle maðdur edilmiþler idi. Maðduriyetin giderilmesine gayret edilirken ve beklenirken, bu sefer ücret farklýlýklarýnýn dengelenmesi (eþit iþe eþit ücret) amacýna yönelik 5793 sayýlý yasaya dayalý olarak çýkarýlan 2008/14012 sayýlý kararname ile bu meslektaþlarýmýzýn maðduriyeti daha da derinleþtirilmiþtir. Odamýz bu konuyu ilgili kurumlarla, basýna ve kamuoyuna taþýmýþ, takip etmektedir. Kararnamenin sendikalarýn toplu görüþme sürecinde de görüþüldüðünü, ilgili Devlet Bakanýnýn çarpýklýðý kabulünü ve maliye bürokrasisinin çözüm için çalýþma yaptýðýný biliyoruz. Ancak çözümün uzama durumu, oda olarak hem bizi hem de meslektaþlarýmýzý ferdi dava sürecine götürecektir. Þunu da belirtelim ki, 2008/14012 sayýlý bu kararname ile mühendislere en yüksek ek ödemenin yapýlmýþ olmasýný, yýllarýn ihmalinin ardýndan yeniden hatýrlandýðýmýzý düþünüyor, takdirle karþýlýyor ve gelecek adýna umut verici buluyoruz. Kararnamedeki bir diðer çarpýklýkta, merkezde fazla mesai yapan Orman Genel Müdürlüðü personeline verilecek ek ödemenin 2/3 oranýna düþürülmesidir. Ek ödeme ayrý þeydir, fazla mesai ayrý. Ormancýlarýn yýllardýr aldýðý ve en iyimser þekliyle dört yýl daha devam edecek olan düþük ücret hatýrlanmazken, bu konunun kararnameye girmesi enteresandýr. Bu durumda mahkeme sürecine taþýnacaktýr. Umarýz ki fazla mesai yaptýrma konusunda takdir yetkisine sahip idarecilerimiz kýsýtlama yoluna gitmezler. Bu dengesizliði onlar bilmezse baþkalarýna nasýl anlatýrýz. Mübarek Ramazan Bayramýnýzý en içten duygularýmýzla kutlar, ülkemize, milletimize ve meslek camiamýza hayýrlý olmasýný diler, saygýlarýmýzý sunarýz. Yönetim Kurulu 4

5 Ülkemiz bir Akdeniz ülkesi Yazlar sýcak ve kurak Orman yangýnlarý ise kaçýnýlmaz Ülkemiz insaný, özellikle orman köylüsü ve orman çalýþaný bu durumun merkezinde. Bu merkezin tek odak meslek gurubu ise Orman Mühendisi. Tüm orman yangýnlarý gibi 07 Temmuz 2008 günü Mersin/Gülnar da çýkan orman yangýný da önemliydi, Yönetim olarak aldýðýmýz bir karar ile üyelerimiz Ý. Hakký Bari, Atýf Çetin, Cemalettin Akçay, ve C. Deniz Türesin'den oluþan bir komisyon marifetiyle hazýrlanan rapor að sayfamýzda yayýnlanarak Gülnar Orman Yangýný sorgulandý. 31 Temmuz 2008 de baþlayan ülkemizde yaþanan son yýllarýn en büyük orman yangýný olan Antalya/Taþaðýl-Serik orman yangýnýna Orman Mühendisleri Odasý olarak kayýtsýz kalamazdýk. Çalýþma gurubumuzu geniþleterek, Ali Küçükaydýn, Eþref Girgin, Prof. Dr. Tuncay Neyiþçi, Prof. Dr. Musa Genç, Prof. Dr. Ertuðrul Bilgili, Doç. Dr. Mustafa Avcý, Yard. Doç. Dr. Ali Küçükosmanoðlu, Ýrfan Nacakçý, Hüseyin Özdoðan ve Vahdet Afþin Karacan'ýn oluþturduðu kurulun yaptýðý incelemeler sonunda hazýrlanan raporu Odamýzýn görüþü olarak Basýn yoluyla kamuoyuna sunduk. ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ SERÝK VE TAÞAÐIL ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜKLERÝNDE 31 TEMMUZ 2008 TARÝHÝNDE ÇIKAN ORMAN YANGININA ÝLÝÞKÝN ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI KOMÝSYONU RAPORU Türkiye, Muðla Marmaris Orman iþletmesinde 1979 yýlýnda çýkan ve hektarlýk alanda etkili olan orman yangýnýndan sonra, Serik ve Taþaðýl Orman iþletmelerinde ülkemiz tarihinin ikinci en büyük orman yangýnýný yaþamýþ, bu yangýnda mevcut orman amenajman planlarýna göre hektarý verimli koru ormaný ve hektarý bozuk koru ormaný olmak üzere hektar orman alaný tahrip olmuþ ve tahminen m3. dikili aðaç yanmýþtýr. Orman içindeki yerleþim yerlerinin daðýnýklýðý ve yangýnýn bu yerlere yaklaþmasýndan sonra, önceliðin iþ makineleri ile arazözlerin bu yerlere verilmesi yangýnýn daha da büyümesine neden olmuþtur. Kýrsal yerleþimlerde çýkan yangýnlarýn söndürülmesinde, yasal olarak hangi birimin sorumlu olduðu anlaþýlamamýþ ve doldurulmasý gereken bir boþluk bulunduðu bu yangýn nedeniyle görülmüþtür. Türkiye çoðunluðu yangýna birinci derecede hassas Antalya, Muðla, Ýzmir, Adana, Mersin ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlükleri olmak üzere, yaklaþýk 3 milyon hektar normal koru ve 2,5 milyon hektar bozuk koru olmak üzere toplam 5,5 milyon hektar yangýna birinci derecede hassas kýzýlçam ve maki alanýna sahiptir. Son on yýllýk ( ) yangýn daðýlýmý grafiðinde ilk altý sýradaki orman bölge müdürlüklerine bakýldýðýnda; 5

6 - Yýllýk ortalama yanan alan bakýmýndan Muðla 1241 ha., Antalya 1048 ha., Balýkesir 790 ha., Ýzmir 745 ha., Adana 743 ha. ve Çanakkale 560 ha. olduðu, - Yýllýk ortalama yangýn sayýlarý itibariyle Muðla 267 adet, Antalya 223 adet, Ýzmir 200 adet, Ýstanbul 126 adet, Denizli 105 adet ve Adana 99 adet olduðu, görülmektedir. Son on yýlda yukarýdaki ilk altý Orman Bölge Müdürlüðünde 5127 ha. ve geriye kalan 21 Orman Bölge Müdürlüðünde ise 3198 ha. olmak üzere yýlda ortalama 8325 ha. orman alaný yangýnlarla tahrip olmuþtur. Bu dönemde, gerek hava araçlarý ve gerekse yangýn arazözlerinin kullanýlmasý açýsýndan önemli mesafelerin alýndýðý, orman yangýnlarý yönetiminin bir uzmanlýk konusu olduðu dikkate alýndýðýnda, Türkiye'de mühendislik açýsýndan yýlda ortalama 6000 ha ile 8000 ha. arasýnda orman alanýnýn yanmasý beklenmelidir. Ayrýca, alternatif yakýtlarýn kullanýmý (doðalgaz), toplumun demografik yapýsýnda meydana gelen deðiþimler (kýrsal alanlarda nüfusun azalmasý) ve teknik nedenler (yangýnlarla etkin mücadele, yeniden ormanlaþtýrma faaliyetleri, silvikültürel bakýmlarýn yetersizliði) orman alanlarýndaki yanýcý madde yükünü ve sürekliliðini artýrýcý bir etki yapmaktadýr. Ýklim deðiþiklikleri ile birlikte ele alýndýðýnda, önümüzdeki yýllarda çok daha fazla alanýn yanmasý kaçýnýlmaz olacaktýr. Ayný sosyal ekonomik ve kültürel süreçleri bizden önce yaþamýþ olan Akdeniz Avrupa'sý ülkelerinin durumu bunu açýk bir þekilde izah etmektedir. Türkiye içinde bulunduðu iklim ve vejetasyon kompozisyonlarý itibariyle yangýn kuþaðýnda yer almakta olup, küresel ýsýnma ve iklim deðiþikliklerinin en çok etki yapacaðý coðrafya üzerinde bulunmaktadýr. Orman yangýnlarý ayný zamanda bir çok orman ekosisteminin ekolojik bir bileþenidir. Bu nedenle orman yangýnlarýnýn çok çýkmasý olaðan karþýlanmalý, Orman Genel Müdürlüðü bünyesinde yangýnlarýn önlenmesi ve mücadelesi baðlamýnda ve yangýn yönetimi anlayýþýna dayalý, bilimsel, teknik, ekonomik tedbirlerin alýndýðý yeni bir yapýlanmaya gidilmelidir. Bunu yaparken toplumun ilgili tüm kesimlerinin görüþlerini 6 dikkate alan katýlýmcý bir planlama yaklaþýmý temel olmalýdýr. Planlamalar ve temel politikalar hem sosyokültürel ve ekonomik temele oturmalý ve hem de ekosistemlerin ekolojik dengeleri korunmalýdýr. Bu yangýnlarýn çok önemli bir kýsmýnýn kýzýlçam sahalarýnýn yoðunlukta olduðu Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerindeki yukarýda belirtilen altý Orman Bölge Müdürlüðünde çýktýðý ve etkili olduðu bilinmektedir. Bu nedenle, kýzýlçam sahalarýnda yapýlacak amenajman planlarý ve yeniden ormanlaþtýrma çalýþmalarýnda yangýn konusunun ön planda tutulmasý gerekmektedir. Bu yangýn büyük deneme ve yanan alanlar açýk hava laboratuarý olarak algýlanmalý, gerekli dersler çýkarýlarak orman yangýnlarýyla mücadeledeki mevcut sistem yargýlanýp varsa eksiklikler belirlenmeli ve geleceðe yönelik yeni tedbirler alýnmalýdýr. Komisyonumuz, Aðustos 2008 tarihlerinde yangýn mýntýkasýnda yaptýðý arazi incelemeleri sonucunda gerekli deðerlendirmeleri yapmýþ ve eksiklikler ile geleceðe yönelik bir takým önerileri havi bu raporu hazýrlamýþtýr. II- ÝNCELEME VE ÖNERÝLER: Komisyonumuz yangýn mahallinde gerekli incelemeleri yaparken arazi durumu, bitki örtüsü, yangýnýn çýkýþ nedeni ve seyri, yangýn davranýþlarý, yürürlükteki orman yangýnlarýnýn önlenmesi ve söndürülmesine ait mevzuatýn uygulanmasý hususu vb. etkenleri irdelemiþ, eksiklikleri belirleyerek öneriler geliþtirmeye çalýþmýþtýr. Raporumuzun bu inceleme ve öneriler bölümü bu anlayýþ içinde ele alýnmýþtýr. Þöyle ki; 1) Yangýnýn çýkýþ nedeni, ilk müdahale ve seyri: Yangýn çýkýþ nedeni olarak, Manavgat ilçesi Karabük köyü içindeki ve orman kenarýndaki TEDAÞ'a ait enerji nakil hattýnýn 31/7/2008 saat da þiddetli poyraz nedeniyle tellerin birbirine temas etmesi sonucu oluþan kývýlcýmýn, enerji nakil hattýnýn hemen altýndaki tarladaki anýzlarý tutuþturmasýndan çýktýðý belirlenmiþ ve ormana sirayet ederek hýzla yayýldýðý anlaþýlmýþtýr. Ýlk müdahalenin en yakýndaki arazöz ekibince 16 dakikada yapýldýðý, Taþaðýl'daki arazöz ve yer ekiplerinin 41 inci dakikada yangýna müdahale ettiði ve Manavgat'taki bir

7 adet helikopterin bir baþka yangýnda olmasý nedeniyle yangýna müdahalede geciktiði anlaþýlmýþtýr Ancak rafting turizminin bulunduðu ve insan hareketlerinin yoðun olduðu, ormanlýk alanlarýn önemli bir merkezi konumundaki Beþkonak'ta ilk müdahale ekibi, izin ve diðer eksilmeler de göz önüne alýnarak sayý ve nitelik itibariyle daha güçlü olmasý gerekmekteyken düþünülmediði anlaþýlmýþtýr. Yangýna ilk müdahaleyi yapan arazöz ekibinin yanýnda yer alan ilk müdahale ekibinin hava hallerine göre yeterli iþçiye sahip olmadýðý, ilave ilk müdahale veya hazýr kuvvet ekibinin acilen sevk edilemediði ve yangýna etkili müdahalenin yapýlamadýðý anlaþýlmýþtýr. Yangýnýn çýktýðý anýzla kaplý tarým alaný ile orman arasýnda hiçbir önleyici tedbir alýnmamýþ olduðundan düþük enerjili anýz yangýný kolaylýkla ormana sýçrayabilmiþtir. 2- Yangýn, Karabük Orman iþletme Þefliði sýnýrlarý dahilindeki ormanlarda yeterli orman ve yangýn emniyet yolunun olmamasý ve þiddetli poyraz nedeniyle hýzla yayýlarak kontrolden çýkmýþtýr: Yangýnýn yayýlýþ istikametinde yüksek meyilli alanlarda yaklaþýk 3000 hektarlýk yüksek bonitetli ve konglomera ana kayasýna sahip som kýzýlçam ormanýnda orman yolunun bulunmayýþý yangýnýn kontrolden çýkmasýna ve Serik ilçesi yerleþim yerlerine doðru hýzla yayýlmasýna neden olmuþtur. Yüksek meyilli yamaçlarýn uzun yanýcý yükü fazla sýk ormanlarla kaplý olmasý yangýnýn kýsa sürede büyük miktarlarda enerji açýða çýkaran þiddetli, kontrolü çok güç (üç boyutlu) bir yangýna dönüþmesini saðlamýþtýr. Öneriler: a) Özellikle, yangýna birinci derecede hassas olan bu ve benzeri orman alanlarýndaki planlý orman yollarý ve yangýn emniyet yollarý üretim hedeflenmeden mutlaka inþa edilerek bitirilmelidir. b) Ýnsan yoðunluðunun ve tarýmsal aktivitelerin ve dolayýsýyla yangýn riskinin yüksek olduðu bu tür ormantarým alaný arakesitlerinde, tarým biçiminin deðiþtirilmesi, ilgililerin eðitilmesi ve dikkatlerinin yoðunlaþtýrýlmasý gibi özel tedbirler alýnmalýdýr. 3- Yangýna müdahale eden yer ekiplerinin eksik iþçi 7 sayýsýna sahip, yaþlanmýþ kadrolu iþçilerden oluþtuðu ve yeterli performansta olmadýklarý anlaþýlmýþtýr: Orman yangýnlarýný önleme ve mücadele çalýþmalarýnda mutlak baþarý; zamanýnda müdahale edecek yeterli nitelikte, 8-17 kiþilik ilk müdahale ekibi, kiþilik hazýr kuvvet ekibi ve 5-7 kiþilik arazöz ekibinin mevcudiyetine ve etkili yönetimine baðlýdýr. Fiilen bu görevleri yapan ekiplerde gösterilen iþçilerin bürolarda ve yangýn dýþýnda baþka alanlarda çalýþtýrýlmalarý nedeniyle noksan olduðu, 2008 yýlý içinde Antalya Orman Bölge Müdürlüðünde yeni hiçbir yangýn iþçisinin alýnmadýðý ve mevcut iþçilerin de yaþlanmýþ ve daimi kadroya alýnmýþ olduðu gözlemlenmiþtir. Bu yangýn yangýna birinci derecede hassas bölgede çýkmýþtýr. Bu yangýna, 285 nolu yangýn tebliði gereðince ilk 20 dakika içinde yangýn mahalline ulaþmasý gereken yangýn ilk müdahale ekibinin 16 dakika içinde arazöz ekibi ile birlikte geldiði, ancak iþçi sayýsý ve niteliðinin yeterli olmadýðý, 41 inci dakikada ise Taþaðýl'dan yer ekiplerinin geldiði ve böylece yangýn anýndaki hava halleri dikkate alýndýðýnda yangýna ilk etkili müdahalenin zamanýnda yapýlamadýðý düþünülmektedir. Öneriler: a) Ýþçi eðitimlerinde; Orman Mühendisleri Odasý, Orman Genel Müdürlüðü ve Milli Eðitim Bakanlýðý arasýnda iþbirliði protokolü yapýlmalýdýr. b) Yangýn ilk müdahale ve hazýr kuvvet ekiplerine, 5531 sayýlý Kanun'un 4 üncü ve 5 inci maddelerindeki esaslar göz önüne alýnarak hizmet alýmý yöntemiyle, orman köylerinde yaþayan, bu konuda eðitilmiþ, iþ verimi yüksek, ergonomik ekipmanla teçhiz edilmiþ, sertifikalý iþçiler alýnmalýdýr. Ýþçi seçimlerinde siyasi müdahaleler olmamalýdýr. c) Arzöz ve ilk müdahale ekipleri birlikte hareket etmeli ve her ilk müdahale ekibinin yanýnda mutlaka bir arazöz ekibi yer almalýdýr. 4- Bu yangýnda, mevzuatta yer alan yangýn amirliði müessesesi etkisiz hale getirilmiþtir: OGM'in yayýnladýðý 285 sayýlý "Orman Yangýnlarýnýn Önlenmesi ve Söndürülmesinde Uygulama Esaslarý" tebliðinde yangýn amirliði müessesesinin, yangýn bölgesini en iyi tanýyan orman iþletme müdürlüðüne kadar yetkilendirildiði hüküm altýna alýnmýþtýr. Yangýna gelen diðer tüm amir ve memurlarýn, yangýn amirinin emrinde ve ona yardýmcý olmasý gerektiði belirtilmiþ olmasýna raðmen, bu hususa hiç uyulmamýþ, alýnan bilgide Antalya Orman Bölge Müdürü, Orman Genel Müdür Yardýmcýsý ve Koruma Daire Baþkanýnýn, yangýnýn ilk gününden itibaren birlikte yangýný yönettikleri anlaþýlmýþ olup, bu nedenle, yangýn yönetiminde ciddi sorunlar yaþanmýþtýr. Öneriler: a)yangýn amirliði yangýnla mücadelede önemli bir unsur olup daha yetkili hale getirilmeli ve mevzuatta yer alan yangýn amiri tanýmý yeniden yapýlmalýdýr. b) Büyümeye meyilli yangýnlar ile birden çok orman iþletmesinde seyreden yangýnlar için, birinci derecede

8 yangýna hassas orman bölge müdürlükleri merkezlerinde bölge müdürüne baðlý, Bakanlar Kurulu Kararýyla baþmühendis kadrosunda büyük yangýn amirliði ihdas edilmeli ve görevleri belirlenmelidir. Bu yangýn amirleri, yangýn mevsimi dýþýnda da sorumlu olduklarý alanlarýný tanýmalý, yangýn davranýþý simülasyon modelleriyle muhtemel yangýn senaryolarýna uygun mücadele modelleri geliþtirilip tatbikatlar yapýlmalý, sorumluluk alanlarýndaki yangýn ekiplerini eðitmeli ve yönetmelidir. 5- Bu yangýnda yanan alanlarýn miktarý kamu oyundan saklanmaya çalýþýlmýþtýr: Orman Ýdaresinin en yetkili aðýzlarýndan yangýn sýrasýnda ve yangýn sonrasýnda yanan alanlarýn 4-5 Bin hektar civarýnda olduðu bildirilmiþ, yanan alanlarýn gerçek miktarlarý kamuoyuna doðru bir þekilde aktarýlamamýþtýr. Halbuki uydudan anýnda ve sürekli olarak çekilen görüntülerden, yanan orman alanlarýn geniþlikleri izlenebilmektedir. Nitekim basýlý medyada bu yanan alanlarýn gerçek miktarlarýna yönelik olarak bazý haberler de çýkmýþtýr. Ýdarenin bu gerçek dýþý beyaný, kamuoyunun orman idaresine olan güvenini sarsmýþ ve Baþbakanlýðý da yanýltmýþtýr. Öneriler: Böyle gerçek dýþý beyanlardan ve bilgilerden kaçýnýlmalýdýr. Basýn ve kamuoyunu bilgilendirme yapýlýrken teknik olarak kabul edilebilir (+,-) %20 hata payý olmasýna özen gösterilmelidir. Bu yangýnda olduðu gibi %300 hata payý olmamalý; Gülnar yangýnýnda da kullanýlan ve güvenilir olmayan bu bilgilendirme yöntemi býrakýlmalýdýr. 6- Bu yangýnda helikopter desteði ilk yarým saat içinde ulaþmamýþtýr: Antalya gibi yangýna birinci derecede hassas bir bölgede bir adet helikopterin konuþlandýrýlmasý yetersizdir. Nitekim mevcut bir adet helikopter, Gazipaþa'da bir yangýna gitmesi nedeniyle bu yangýna geç olarak müdahale etmiþtir. Bu nedenle, ilk müdahalede baþarýya önemli katkýsý olan helikopter sayýsýnýn artýrýlmasý gerekmektedir. Öneriler: a) Orman yangýnlarýyla mücadelede, hava araçlarýnýn baþarýya ulaþýlmada önemli katkýlarý olmaktadýr. Bu nedenle, Orman Genel Müdürlüðünün helikopter filosu, Türkiye'nin ormanlýk alan þartlarý da dikkate alýnýp yerli üretim tercih edilerek kuvvetlendirmeli; fakat uçak alýmýndan kaçýnýlmalýdýr. b) Yasal bir düzenlemeyle, Türk Hava Kurumunun her türlü yangýnla mücadele hizmetlerinde kullanýlmak üzere amfibik uçak alýmý saðlanmalý, bu uçaklar 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu dýþýnda Bakanlar Kurulunca belirlenecek ücreti karþýlýðýnda, ödeneði OGM'nin özel bütçesinden karþýlanmak üzere orman yangýnlarýnda da çalýþtýrýlmalýdýr. Böylece uçak filosunun OGM dýþýnda Türk Hava Kurumunca kurulmasý ve iþletilmesi mutlaka düþünülmelidir. Bu uçaklarý kullanacak personelin, orman yangýnlarý konusunda da özel eðitime tabi tutulmalarý, yangýn amirleriyle etkili iletiþim konusunda kapasitelerinin artýrýlmasý 8 saðlanmalýdýr. Helikopter ve uçak gibi pahalý teknolojilerin kullanýmýnda ekonomik ve verimli olmak konusunda titiz davranýlmasýnýn altyapýsý hazýrlanmalýdýr. 7- Yolu olmayan yanan alanlardaki dikili aðaçlarýn evsafýný kaybetmeden ve böcek afetine maruz býrakýlmadan en seri bir þekilde üretilerek çýkarýlýp, alanýn yeniden ormanlaþtýrýlmaya hazýr hale getirilebilmesi için Bakanlar Kurulu Kararý çýkarýlmalýdýr: Karabük orman iþletme þefliði sýnýrlarý içinde bulunan ve yolu olmayan birinci bonitet Kýzýlçam aðaçlarýnýn bulunduðu yaklaþýk 3000 hektar alandaki m3 civarýndaki dikili gövdenin, yol yapýmý koþuluyla acilen satýlabilmesi için, 6831 sayýlý Orman Kanunun 30'uncu maddesindeki "..lüzum ve fayda görülen veya acele olarak satýþ yapýlmasýný gerektiren hallerde, her türlü orman ürünü piyasa fiyatý üzerinden tahsisen satýlabilir." hükmüne göre, dikili özel satýþ fiyatý oluþturulmak suretiyle, belirli þartlarý yerine getiren ve öngörülen zamanda sahadan çýkmayý taahhüt eden konsorsiyum veya isteklilere blok satýþ yöntemiyle satýlabilmesine imkan saðlayan Bakanlar Kurulu kararý çýkarýlmalýdýr. 8- Orman Genel Müdürlüðünün yangýn önleme ve mücadele organizasyonundaki mevcut yapýlanmasý deðiþtirilmelidir: Tarihin bu ikinci büyük yangýnýndan esinlenerek orman yangýnlarýyla daha etkili ve bilimsel yöntemlerle mücadele etmek, yangýn yönetimini gerçekleþtirmek için aþaðýdaki öneriler yapýlmýþtýr. Öneriler: a) Orman yangýnlarý konusunda yangýnla mücadele deðil yangýn yönetimi anlayýþý benimsenmelidir. b) Merkezdeki Orman Koruma ve Yangýnla Mücadele Dairesi Baþkanlýðý; "Orman zararlýlarýyla Mücadele ve Koruma Dairesi" ve "Orman Yangýnlarý Yönetimi Dairesi" olarak ikiye ayrýlmalýdýr. Bu konuda 3234 sayýlý Orman Genel Müdürlüðü Kuruluþ ve Görevleri Hakkýnda Kanun deðiþtirilmelidir. c) Bölge müdürlüklerindeki Koruma ve Orman Yangýnlarýyla Mücadele Þubesi, "Orman Zararlýlarýyla Mücadele ve Koruma Þubesi" ve Orman Zararlýlarýyla Mücadele Þubesi de "Orman Yangýnlarý Yönetimi Þubesi"

9 olarak Bakanlar Kurulu Kararýyla deðiþtirilmeli ve görevleri belirlenmelidir. d) Antalya, ya da Ýzmir'de kurulu bulunan orman araþtýrma müdürlüklerinde orman yangýnlarý uzmanlýk gruplarý oluþturulmalý ve her yangýn konusunda inceleme raporlarý hazýrlamalýdýr. Bu araþtýrma müdürlükleri yangýn amirleri, yangýn iþçileri, arazöz ekibinin eðitimlerinden olduðu kadar kamu oyunun bilinçlendirilmesinden de sorumlu olmalýdýr. 9- Bu yangýnýn büyümesi ve yerleþim yerlerine ulaþmasý nedeniyle, yangýn davranýþ tahminleri saðlýklý olarak yapýlamamýþ, yangýn amirliðince etkili karþý ateþ tekniði iþlevsel hale getirilememiþ, iþçi, teknik eleman ve yöneticilerin eðitim noksanlýðý hissedilmiþtir: Yangýnýn yerleþim yerlerine kadar ulaþmasý nedeniyle köylerin boþaltýlmasýnda zorluklar yaþanmýþ hatta boþaltýlamamýþ, yangýnla mücadelede kullanýlan iþ makineleri ile arazözler köylerde baðlanmýþ ve yangýn çok yerde kontrolsüz kalmýþtýr. Ancak rüzgarýn yön deðiþtirmesiyle, yangýnýn Manavgat Kapan Deresi ve Cerle ormanlarýna sirayeti önlenmiþtir. Bir taraftan yangýn amirliðinde kaosun yaþanmasý ve diðer taraftan da köylerin etkilenmesi nedenleriyle yangýnla mücadelede etkin bir yöntem olan karþý ateþ yeterince uygulanamamýþtýr. Ýkinci ve üçüncü derecede yangýna hassas orman bölgelerinden yangýna yardýma gelen araç ve gereçlerdeki iþçilerin yeterince eðitimli olmamasý da istenilen destek ve katkýyý saðlayamamýþtýr. Öneriler: a) Yangýn mevsimi dýþýnda yöneticiler, yangýn amirleri, teknik elemanlar ve yangýn iþçileri sürekli uygulamalý eðitime tabi tutulmalý ve iþ baþý eðitimlerine önem verilmelidir. b) Antalya'daki Batý Akdeniz Ormancýlýk Araþtýrma Müdürlüðü, Bakanlar Kurulu kararýyla "Akdeniz Bitki Örtüsü ve Orman Yangýnlarý Araþtýrma Müdürlüðü veya enstitüsü" ne dönüþtürülerek Orman Genel Müdürlüðüne baðlanmalýdýr. Bu araþtýrma biriminde, yangýn ekosisteminin bir parçasý olan kýzýlçam ve makiler ile orman yangýnlarý konusu uygulamacýya ýþýk tutacak þekilde ele alýnmalýdýr. Bu baðlamda; - Yangýn amirliði, karþý ateþ, yangýn emniyet yol ve þeritleri, yangýn iþçilerine yönelik eðitimleri sürekli yapýlmalý, - Büyük yangýnlarýn öncesi ve sonrasý irdelenip, incelenip deðerlendirilerek kayýt altýna alýnmalý, - Yangýn karar destek sistemleri (Yangýn tehlike oranlarý sistemi) ve yangýn davranýþ modellerinin uygulamaya sokulmasý yönünde çalýþmalar yapmalý, - Kýzýlçam ve yangýna hassas ve baðýmlý ekosistemlerin orman yangýnýna yönelik amenajman planlarý hazýrlama araþtýrmalarý yapýlmalý, - Kýzýlçam ormanlarýný iþletme tekniklerini ortaya koyacak kapsamlý araþtýrmalara hemen baþlanmalýdýr. 9 c) Orman içi ve bitiþiðine inþa edilmiþ ve edilecek tüm binalarda yangýna karþý belirli nitelikte tedbirlerin alýnmýþ olmasý yasal bir zorunluluk haline getirilmelidir. d) Yangýn içi haberleþmede disiplinsizlik ve karmaþa yaþanmamasý için görevlilere tahsis edilen frekanslar etkin kullanýlmalý ve iletiþim yangýn amirinin denetiminde sadece bu hatlardan yapýlmalýdýr. 10- Yangýn öncesi alýnmasý gereken tedbirler yeterli deðildir: Antalya gibi yangýna birinci derecede hassas ormanlýk alanlarda, yangýnla mücadelede önemli olan, karþý ateþin verilebilmesi için gerekli olan ve mevzuat gereði yapýlmasý zorunlu bulunan yangýn emniyet yollarýnýn yeterince açýlmadýðý, özellikle aðaçlandýrmalarla kurulmuþ alanlarýn silvikültürel bakýmlarýnýn tam olarak yapýlmadýðý görülmüþtür. Yetersiz olan mevcut yangýn emniyet yollarýndan yangýný önleyici karþý ateþlerin yapýldýðý ve yararlý olduðu gözlemlenmiþtir. Bundan çýkarýlacak ders, bundan böyle birinci derecede ki kýzýlçam sahalarýnda yangýn emniyet yol ve þeritlerinin tesislerin açýlmasýna, açýlacak bu yol ve þeritlerin iki kenarýnýn ekonomik olarak ta yararlanýlabilecek yapraklý bir zon ya da Akdeniz Servisi gibi yanmaya dayanýklý türlerle güçlendirilmesine büyük önem verilmelidir. Öneriler: a) Genç ormanlarda sýklýk bakýmý mutlaka yapýlmalý, yangýn yol ve þeritleri temiz ve bakýmlý bulundurulmalýdýr. b) Enerji nakil hatlarýnýn altlarýnýn bakýmlarý TEDAÞ'a yaptýrýlmalý veya bedeli alýnmak suretiyle orman idaresince yapýlmalýdýr. Çok tehlike arz eden EN hatlarýnýn toprak altýna alýnmasý için TEDAÞ ile görüþmeler yapýlmalýdýr. c) Yerleþim alanlarýnýn kenarlarýnda harnup, zeytin, incir, fýstýkçamý vb. kuþaklar oluþturulmalýdýr. d) Orman yangýnlarýnda kullanýlmak üzere havuz ve göletler daha sýk aralýklarla yapýlmalýdýr. e) Anýz yakmak suç olmasýna raðmen yakýlmakta ve yangýnlar çýkmaktadýr. Bu anýz yakma kültürü insanýmýzda yerleþmiþtir. Bu nedenle, ormanla iç içe olan yangýna hassas yerlerde, yangýn tedbiri olarak bu arazilerin þeritler halinde sürülmesi saðlanmalý ve anýzlardan temizlenmelidir. 11- Yangýn sonrasý OGM nin aðaçlandýrma iþlerinin kendileri tarafýndan yapýlmasýna yönelik verdiði talimat uygun olmayýp yükler daðýtýlmalý ve yeniden ormanlaþtýrma için gerekli teknik çalýþmalara hemen baþlanmalýdýr: Bu yangýnda, yanan alanlarýn yeniden ormanlaþtýrmasý baþta olmak üzere bir çok teknik ve ekonomik sorunlar meydana gelmiþtir. Orman Genel Müdürlüðü yanan tüm alanlarýn kendi olanaklarýyla aðaçlandýracaklarý yönünde sözlü talimatýný vermiþtir. Bu denli büyük bir afette böyle bir talimatýn verilmesi talihsizliktir. Yanan alanlarýn büyük bölümü yýl içinde AGM tarafýndan yapýlan aðaçlandýrmalarla kurulmuþtur. Bu nedenle, açýlan yaranýn bir an önce sarýlmasý için, öncelikle doðal-yapay gençleþtirme çalýþmalarý ile parçalý alanlarýn yapay yoldan aðaçlandýrýl-

10 masý OGM tarafýndan, büyük alanlarýn AGM tarafýndan yeniden ormanlaþtýrýlmasý þarttýr. Öneriler: a) Yanan alanlarýn yeniden ormanlaþtýrýlmasýnda OGM ile AGM bir protokolle görev paylaþýmý yapmalýdýr. b) Yeni kurulacak orman alanlarýnda 285 sayýlý tebliðe uygun parsel büyüklükleri, yangýn emniyet yol ve þeritlerinin tesis edilmesine mutlaka uyulmalýdýr. c) Kýzýlçamda yaklaþýk ha/yýl yeniden ormanlaþtýrma çalýþmasý için, her alt ýslah zonundan tahminen 10 ton olmak üzere toplam 70 ton rezerv tohum bulundurulmalýdýr. d) Arazi hazýrlýðý ve toprak iþleme sýrasýnda hastalýksýz bütün bitkisel taksonlar bakým ve korumaya alýnmalýdýr. e) Kýzýlçamda yapay gençleþtirme çalýþmalarý kapsamýnda ekim tercih edilmelidir. Yeterli yol aðý mevcut olmayan sahalar da dahil orta ve kalýn aðaçlýk (c ve d) çaðýndaki meþcerelerde tohum takviyesine çoðunlukla ihtiyaç olmayacaðý dikkate alýnmalý; toprak þartlarý bakýmýndan çetin koþullarýn mevcut olduðu kýsýmlarda azami 5 kg/ha tohum takviyesi düþünülmelidir. Tohum veriminden uzak meþcerelerin, yüzeysel taþlanmanýn sorun oluþturmayacak yoðunlukta olduðu kýsýmlarýnda 3-5 kg/ha, sorun oluþturmasý beklenen kýsýmlarýnda 8-10 kg/ha, tam alan serpme yöntemi ile tohum ekimi uygulanmalýdýr. f) Fidan üretme materyali temin edilirken, baký ayný olmak koþuluyla ± 200 m sýnýrlarý içinde hareket etmek temel esas olmalýdýr. Muhtemelen mahalli tohum yetmeyecektir. Bu durumda, tohum transferi sadece Akdeniz Bölgesi 1 nolu kýzýlçam ýslah zonunun alçak (1.1) ve orta (1.2) alt ýslah zonlarýndan yapýlmalýdýr. g) Yangýn emniyet yol ve þeritleri kenarlarýnda, yöre için en uygun olan Akdeniz Servisi fidanlarý üç sýra halinde, üçgen dikimiyle ve sýk olarak mutlaka tesis edilmelidir. Akdeniz servisi yanýnda zakkum, keçi boynuzu gibi güç ve düþük enerji ile yanan türlerde kullanýlmalýdýr. Tüm yeniden ormanlaþtýrma çalýþmalarý, orman yangýnlarý da dahil, olumsuz ekolojik sýnýrlayýcýlara dayanýklýlýk ilkesine göre planlanmalý ve gerçekleþtirilmelidir. ð) Gençleþmeyi destekleyici ve tür çeþitliliðini artýrýcý yaban hayvaný davranýþlarýndan faydalanmak esas olmalýdýr. Bu baðlamda, çalýþma alanlarý içinde, özellikle yangýndan zarar görmemiþ alanlarýn karþýsýnda sulaklar kurulmalý; böylece yaban hayvanlarýnýn su ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere kullanacaklarý yapay güzergâhlar oluþturulmalýdýr. h) Yangýn kuþaðýnda yer alan yörede ve benzer özelliklere sahip diðer sahalarda, sonraki yýllarda gerçekleþtirilecek ormanlaþtýrma çalýþmalarý için ipucu niteliðinde bilgilerin oluþmasý maksadýyla yetiþme ortamý özellikleri tipik alanlardan doðal süksesyon alanlarý seçilmelidir. ý) Ekim ve dikimle yapay gençleþtirme alanlarý mümkünse en az 500 m geniþlikte kurulmalý ve atlamalý olarak asgari 500 m geniþliðinde, güç yanma özelliðine sahip doðal iðne ve geniþ yapraklý aðaç, aðaççýk ve çalý türleri ile yangýna dayanýklý tampon sahalar meydana getirilmelidir. Bu tip tampon alanlar, yerleþim alanlarý çevresinde de tesis edilmelidir. III- SONUÇ: Serik ve Taþaðýl Orman Ýþletme Müdürlüklerinde 31/7/2008 tarihinde çýkan ve 5 gün devam eden orman yangýnýna ait komisyon raporunun kamu oyuyla paylaþýlmasý, önerilerimizin dikkate alýnmasý için Çevre ve Orman Bakanlýðýna, Orman Genel Müdürlüðüne ve Odanýn uygun göreceði diðer mercilere gönderilmesi, ülkemize ve ormancýlýðýmýza hayýrlý olmasý temennisiyle tarafýmýzdan tanzim edilmiþtir. 24/08/2008 KOMÝSYON ÜYELERÝ Ali KÜÇÜKAYDIN Eþref GÝRGÝN Prof. Dr. Tuncay NEYÝÞÇÝ Or. Yük. Müh. Or.Yük.Müh. Or.Yük.Müh. Orman Müh. Odasý (E) Müsteþar Yrd. Ak. Ün. Güz.San. Fak. Genel Baþkaný Oda AR-GE Kom. Bþk. Öðretim Üyesi Prof. Dr. Musa GENÇ Prof. Dr. Ertuðrul BÝLGÝLÝ Doç. Dr. Mustafa AVCI SDÜ Orman Fak. KTÜ Orman Fak. SDÜ Orman Fak. Silvikültür ABD. Öð.Üy. Or. Ent. ve Kor. ABD. Öð.Üy. Or. Ent. ve Kor. ABD. Öð. Üy. Yrd. Doç. Dr. Ali KÜÇÜKOSMANOÐLU ÝÜ. Orman Fak. Or. Ent. ve Kor. ABD. Öð. Üyesi Ýrfan NACAKÇI Or. Yük. Müh. (E) Orman Bölge Müdürü Hüseyin ÖZDOÐAN Or. Yük. Müh. (E) Orman Ýþletme Müdürü Vahdet Afþin KARACAN Or. Müh. Orman Müh. Odasý Batý Akdeniz Þube Baþkaný 10

11 YÖNETÝM KURULU ÜYELERÝMÝZ, YENÝ KURULAN AMASYA VE ERZURUM ÞUBELERÝNÝN AÇILIÞLARINA VE TRABZON ÞUBESÝNÝN ÝDARE BÝNASININ AÇILIÞINA KATILDI Odamýzýn Yönetim Kurulu Baþkaný Ali KÜÇÜKAYDIN, Genel Yazman Cemal SUNAR, Genel Sayman Ergün ÇETÝN ve Üye Osman TURUNÇ'un katýlýmý ile 8 Temmuz tarihinde Ankara'dan baþlayan Çorum, Amasya, Tokat, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Artvin, Trabzon, Giresun ve Samsun illerini kapsayan bir gezi gerçekleþtirildi. Bu gezinin amacý öncelikle yeni kurulan Amasya ve Erzurum Þubelerimizin açýlýþýný, merkezi Trabzon'da bulunan Doðu Karadeniz Þubemizin yeni binasýnýn açýlýþýný yapmak ve Yol güzergâhýmýz üzerinde bulunan meslektaþlarýmýzý ziyaret etmek ve sorunlarýný paylaþmak, görüþ alýþ veriþinde bulunmaktý. Ankara'dan baþlayan seyahatte ilk duraðýmýz Çorum Ýlimiz oldu. Çorumda Orman Ýþletme Müdürlüðümüz ve Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðümüz ziyaret edildi. Meslektaþlarýmýzla görüþ alýþ veriþlerinde bulundu ve Amasya ya hareket edildi. Amasya'da Baþkanýmýz Necmettin ÇINGIL ile birlikte Orman Bölge Müdürü Ö. Naci KAYA ve Ýl Müdürü Yaþar KAYATAÞ makamlarýnda ziyaret edildi. Bu ziyaretlerden sonra Bölge Müdürlüðü, Ýl Müdürlüðü ve Ýþletme Müdürlüðünde görevli tüm meslektaþlarýmýz odalarýnda heyet halinde bizzat ziyaret edilerek meslektaþlarýmýzla zamanýn elverdiði ölçüde karþýlýklý fikir alýþ veriþlerinde bulunuldu. 42'ci Genel Kurulda Merkez Þubemizden ayrýlan Amasya, Samsun, Çorum, Yozgat, Tokat, Sivas illerini kapsayan Amasya Þubemizin açýlýþý 9 Temmuz 2008 günü gerçekleþtirildi. Açýlýþa, Amasya Þubemizin Yönetim Kurulu Baþkaný Necmettin ÇINGIL ile yörede görev yapan meslektaþlarýmýzla emekli ve serbest çalýþan meslektaþlarýmýz katýldý. Yine ayný günün akþamý tüm meslektaþlarýmýzýn katýlýmý ile gerçekleþtirilen yemekli toplantýda meslek ve meslektaþ sorunlarý konuþulup tartýþýldý. Ertesi gün Tokat Ýþletme Müdürlüðü ve Tokat Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü ziyaret edildi. Burada da tüm meslektaþlarýmýz kýsa da olsa odalarýnda ziyaret edilmek suretiyle görüþmeler yapýldý. Daha sonra Erbaa ve Niksar iþletme müdürleri ve meslektaþlarýmýz ziyaret edilerek meslek ve meslektaþ sorunlarýyla ilgili yararlý görüþmelerde bulunuldu. Ayný gün güzergâhýmýz üzerinde bulunan Koyulhisar Ýþletme Müdürlüðünde Ýþletme Müdürü ve meslektaþlarýmýz ziyaret edildi. Akþam Erzincan'a varýldýðýnda, Erzincan Ýþletme Müdürümüz, iþletme þefleri ve meslektaþlarýmýzla akþam yemeðinde bir araya gelerek meslek ve meslektaþ sorunlarý ile ilgili karþýlýklý fikir alýþveriþinde bulunuldu. Erzurum da Þube Baþkanýmýz Fatih DEMÝRCÝ ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelindi ve daha sonra Orman Bölge Müdürü M. Zeki TEMUR ve Ýl Müdürü Muammer TORAMAN makamlarýnda ziyaret edildikten sonra, akþam tüm meslektaþlarýmýzýn katýlýmý ile 42'ci Genel Kurulda açýlmasýna karar verilen ve Erzurum, Artvin, Erzincan, Kars, Iðdýr, Ardahan, Aðrý illerini kapsayan Erzurum Þubemizin açýlýþ yemeðinde bir araya gelindi. Yemekte ve yemek sonrasýnda meslek ve meslektaþ sorunlarý enine boyuna görüþüldü. 11

12 Artvin'de Orman Bölge Müdürü A. Köksal ÇOÞKUN, Ýl Çevre ve Orman Müdürü Etem BOZ ve diðer meslektaþlarýmýz ziyaret edilmek suretiyle çok yararlý fikir alýþveriþinde bulunuldu. Artvin temsilcimiz Erdal GENÇ'ten Artvin'deki özel ormancýlýk bürolarý ve çalýþmalarý hakkýnda bilgi alýndýktan sonra Trabzon'a hareket edildi. 12 Temmuz 2008 günü Trabzon Þube Baþkanýmýz Doç. Dr. Devlet TOKSOY ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte saat de hem konum hem de bina olarak 11 Temmuz 2008 günü sabahýn çok erken saatinde Sarýkamýþ Ýþletmesinde Ýþletme Müdürü ve iþletme þefleri ve diðer meslektaþlarýmýzýn hazýr bulunduðu sohbet toplantýsýnýn ardýndan Kars ve Ardahan da bulunan meslektaþlarýmýzý ziyaret etmek üzere Sarýkamýþ'dan ayrýlýndý. 12

13 çok güzel olan þube binamýzýn açýlýþý yapýldý. Açýlýþa meslektaþlarýmýzýn yaný sýra Trabzon'daki sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri katýldý. Ayrýca basýn mensuplarý da açýlýþýmýza yoðun ilgi gösterdi. Doðu Karadeniz Þubemiz meslektaþlarýmýzýn bir araya gelebileceði þirin bir binaya kavuþmuþ oldu. Baþta Þube Baþkanýmýz Doç. Dr. Devlet TOKSOY olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerine, bina sahibi meslektaþýmýz Mustafa Dündar ve emeði geçen tüm meslektaþlarýmýza teþekkür ediyoruz. Ertesi gün Giresun'da Bölge Müdürü Ahmet CEYLAN ve meslektaþlarýmýzla akþam yemeðinde bir araya gelindi. 13 Temmuz 2008 günü Ordu Temsilcimiz Kamil ÞAHÝN ve Ordu Ýþletme Müdürü ve daha sonra Ünye Ýþletme Müdürü ile de görüþtükten sonra Samsun'a geçildi. Burada Amasya Þubemizin Yönetim Kurulu Üyesi Hayri ÖZDEMÝR ve hazýr bulunan meslektaþlarýmýzla bir araya gelindi. Sonuç olarak; Amasya ve Erzurum Þubelerinin açýlýþlarý ve Doðu Karadeniz Trabzon Þubemizin idare binasý açýlýþlarý ile birlikte güzergâh üzerinde meslektaþlarýmýzla yapýlan görüþmelerde odamýzýn çalýþmalarý ve 5531 sayýlý meslek yasamýzýn uygulamalarýna iliþkin yaþanan sorunlarla ilgili olarak meslektaþlarýmýzý görüþlerin karþýlýklý paylaþýmý saðlanmýþtýr. ODAMIZ KURULLARI OLAÐANÜSTÜ KONGRE VE SON GELÝÞMELERÝ GÖRÜÞTÜ 25 Eylül 2008 günü odamýzýn tüm organlarý bir araya gelerek yaptýðý toplantýda, 11 ekim 2008 günü yapýlacak olaðanüstü genel kurul toplantýsýnýn ve hazýrlanan orman yangýnlarýný deðerlendiren raporun ardýndan meydana gelen geliþmelerin deðerlendirildiði bir toplantý gerçekleþtirdi. 13

14 RAMAZAN AYI BOYUNCA DÜZENLEDÝÐÝMÝZ ÝFTAR YEMEKLERÝNDE MESLEKTAÞLARIMIZI BÝR ARAYA GETÝRDÝK Ankara Ankara'da ve þube merkezlerimizde düzenlenen ve gelenekselleþen iftar yemeðine meslektaþlarýmýzýn ilgisi yoðundu. Ramazanýn tüm insanlýða, Ýslam alemine, milletimize, mesleðimize ve meslektaþlarýmýza güzellikler getirmesini, birliðimize ve kardeþliðimize vesile olmasýný diliyoruz. Genel Baþkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katýldýðý iftar yemeklerinde verilen ortak mesajlar: 170 yýllýk ormancýlýk birikimimizi göz ardý etmeden deðiþimi gerçekleþtirmenin þart olduðu, temel politika olarak benimsenen 5531 sayýlý yetki yasasýyla beraber kurulmaya çalýþýlan "ormancýlýk hizmet özel sektörünün" bunun için çok ciddi fýrsat olduðu, bu sektörün mecrasýna oturduðu ve kurumsallaþma yolunda olduðu, yasanýn ardýndan sektörde þu ana kadar 577 ruhsatlý serbest mühendisin hizmet ürettiði ve üç yýl önceye göre yapýlan iþ hacminin en az on beþ kat arttýðý, meslektaþlarýmýzýn bu geliþmeye ilgi göstermesi ve deðiþime direnmemeleri halinde bu rakamlarýn en az on katýna çýkacaðý, ormancýlýk sektörünün buna ihtiyacý olduðu ve ancak bu þekilde sektörün kurumsal kapasitesinin artabileceði, hedeflenen ekosistem ormancýlýðýna ancak bu þekilde yaklaþýlabileceði, Devletin denetim ve gözetiminde sektörde hizmet üreten meslektaþlarýmýzýn, üretmenin verdiði onuru ve güveni yaþayacaðý, bu durumun orman fakültelerinde ve ormancýlýk sektöründe oluþturacaðý sinerjinin tahminlerin çok üzerinde olacaðý vurgulandý. Ayrýca, görevi ve misyonu mesleðin ve meslektaþýn geliþimine hizmet olan odamýzýn, ormancýlýk hizmet kuruluþlarý ile diyalog içerisinde olacaðý, ancak yanlýþ bulduðu uygulamalarý ve meslektaþlara yapýlabilecek haksýz uygulamalarý sorgulayacaðý, birileri rahatsýzda olsa katýlýmcýlýk görevini daha etkin yerine getireceði vurgulandý ve bugünlerde yeni hizmet binasýna geçiþ hazýrlýklarýnýn yapýldýðý müjdesi verildi. 14

15 Antalya Bursa Giresun Trabzon 15

16 KOCATEPE ZAFER YÜRÜYÜÞÜNE BÝZDE KATILDIK Okan ÇANÇÝN* Tarih 25 Aðustos 1922, günlerden Cuma idi. Gün batýyordu. Sesi güzel askerler, toplarýn, cephane sandýklarýnýn ya da taþlarýn üzerine çýkarak ezan okudular. Cephe boyunca tabur tabur akþam namazý kýlýndý ve zafer için dua edildi. Sessizce sýcak yemek yenildi. Uzun asker kaputlu, beyaz baþörtülü Gül Haným Dördüncü Kolordu birliklerini dolaþýyordu: "...Hiç yakýnmadan silahýnýza cephane, size ekmek taþýdýk. Yüksünmeden siperlerinizi kazdýk. Severek yaranýzý yýkadýk, kýrýðýnýzý sardýk. Ateþ altýnda suyunuzu yetiþtirdik. Yolunuza saçýmýzý serdik. Þimdi bunca kadýnýn hakkýný, erkek olmanýn bedelini ödeme vaktidir. Eðer bu sefer kardeþlerinizi kurtarmadan dönerseniz, bilin ki ananýz da, bacýnýz da, yavuklunuz da hakkýný helal etmeyecektir..." Tümen'de bir er onbaþýsýna fýsýldadý: "Alay sabah sancak açacak mý?" "Öyle duydum." "Açarsa askere rüzgar yetiþemez." 15. Tümende bir teðmen takýmýný çevresine toplamýþtý. "Eðer gözümü bir an için olsun geriye çevirirsem, ölümden yýlýp da geriye tek bir adým bile atarsam, beni hain bilin. Kaným size helal olsun!" Askerler köyden gelmiþ mektup, sigara tabakasý, yavuklu yadigarý çevre, iþlemeli çorap gibi deðerli eþyalarýný bölük emrine teslim ettiler. Sonra birbirleriyle helalleþtiler. Dargýnlar barýþtý. Toplan borularý vurmaya baþlamýþtý. Silahlarý kuþanýp düzene girdiler. Sallanýp da ses çýkaracak ne varsa hepsini sýkýlayýp baðladýlar. Takýmlar, bölükler, taburlar, alaylar, bataryalar, cephane ve yiyecek kollarý, sýhhiyeciler, muharebeciler, istihkamcýlar, gündüzden yollarý öðrenmiþ kýlavuzlarýn öncülüðünde, taarruza hazýrlýk mevkilerine doðru, büyük bir sessizlik içinde yürümeye baþladýlar. Kýsa bir yürüyüþ yapacaklardý. Üç günlük bir hilal vardý gökyüzünde. Ýnce kollarýyla bir yýldýzý kucaklamýþtý. Yaþlýlar bunu zafere yordular. "Aðýr aðýr Kocatepe'ye çýktýlar" Turgut Hoca böyle anlatýyordu "Þu Çýlgýn Türkler"'in bazý bölümlerinde 25'i, 26'ya baðlayan geceyi. Tam 86 yýl sonra Þuhut Çakýrözü Köyünde saatler 24.00'e yaklaþýrken kalabalýk iyice artmaya baþlamýþtý. Yurdumuzun her bir köþesinden yaklaþýk altmýþ üniversiteden gelen yüzlerce öðrenci ve yanlarýnda öðretim üyeleri, deðiþik sivil örgüt temsilcileri, yöreye komþu þehir ve kasabalardan gelenler Çakýrözü köyüne farklý bir heyecan yaþatýyordu. Bu yýl Zafer Yürüyüþünün IVncüsünü düzenleyen Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü, Afyonkarahisar Valisi ve bu yýl konuk olarak törenlere katýlan Çevre ve Orman Bakaný; hazýrlanan ATATÜRK'ÜN BAÐIMSIZLIÐA YÜRÜYÜÞÜ tak'ýnýn altýnda toplandýðýnda saat du. Baþkomutan Tarihi Milli Park Müdürlüðü nce düzenlenen tak da yapýlan sembolik törenden sonra hep birlikte Kocatepe'ye yürüyüþe baþladýk. Gökyüzünde ince hilal kendini yeni yeni göster- * Orman Mühendisi (Fotoðraflar: Dr. Ergin KARADAÐ 16

17 26 Aðustosun ilk saatleri 04.00'ü gösterirken Avlaðý Yaylasý'na vardýk. Günümüzde yayla olarak kullanýlan yer doðal bir çanak. Baþkomutan Mustafa Kemal, taarruz öncesi ordumuzu düþmandan bu alanda gizlemiþti. Karanlýk hala etkinliðini sürdürdüðü için Avlan Yaylasý'nýn önemini ancak gün aðardýðýnda anlayabildik. meye baþladýðýnda milyonlarca yýldýz önümüzü aydýnlatmaya yetiyordu. Ertesi sabah edindiðimiz bilgilere göre beþ bini geçen katýlýmcý gurupla yürüyüþ devam ederken tatlý bir eðimle yükselen yolumuz yavaþ yavaþ eðimini artýrmaya baþlamýþtý. Belirli aralýklarla hazýrlanan mola yerlerinde soluklanma ve dinlenme imkaný bulduk. Afyonkarahisar Garnizon Komutanlýðý, Milli Park Müdürlüðü ve Þuhut Avcýlar Derneði, hazýrladýklarý kumanya, çorba, su ve çay ikramlarýný büyük bir tititzlikle sunuyorlardý. 86 yýl önce kurtuluþumuz ve baðýmsýzlýðýmýz için bu güzergahý aþan ordumuzun yaþadýðý zorluk ve güçlüðün ne demek olduðunu anlayabilmemiz çok uzun sürmedi. Yürüyüþün baþladýðýndan itibaren herkesin konuþtuðu tek konu; "biz spor giysi ve ayakkabýlarýmýzla üstelik hiçbir yükümüzün olmadýðý halde böyle zorlanýrsak " idi. Saatler ilerledikçe yolumuz kýsalýyordu. Genç yaþlý herkesin yürüyüþünde yaþadýklarý heyecan o kadar net hissediliyordu ki; eðimin iyice artmasý ile baþlayan yorgunluðumuzu hissetmiyorduk bile. Yaylanýn hemen üstünde Milli Park Müdürlüðü nce düzenlenen tanýtým merkezinde son dinlenme molasýný verdik. Bu molamýz da fazla uzun sürmedi. Kocatepe'den gelen ýþýltý ve seslerin bize sabah etkinliklerinin baþladýðýný haber veriyordu. Kocatepe'ye vardýðýmýzda AKÜ Rektörünün konuþmasý daha yenice bitmiþti. Kocatepe Anýtý ve Kitabesi için düzenlenen alanýn hemen yanýnda hazýrlanan geçici sahnenin üç bir yaný yürüyüþe katýlanlarca çevrelendi. Sabah saatlerinde rüzgarýn etkisiyle üþümeye baþlamýþtýk ki, Afyonkarahisar Garnizon Komutanlýðý'nca hazýrlattýrýlan battaniyeler imdadýmýza yetiþti. Maltepe Üniversitesi öðrencileri tarafýndan sahnelenen "Gün Bugündür" oyununu izlerken ýþýklandýrýlmýþ Kocatepe Anýtýnýn görüntüsü gerçekten muhteþemdi. 17

18 dans edenlere yol gösteriyordu. Anadolu'ya nasýl girildi, Ýstanbul nasýl fethedildi. Gün aðarmak üzereydi, Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrasý hazýrlanýyordu. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarý Çoksesli Korosu orkestraya marþlarla ve kurtuluþ savaþýnýn müzikli anlatýmýyla eþlik etti. Artýk gün aðarmýþ, güneþ yavaþ yavaþ kýzýllýðýný yitiriyordu. Kocatepe'de hep birlikte söylenen Onuncu Yýl Marþý coþkuyu sonlandýran nokta oldu. Temsili süvari birliklerinin hareketlenmesi Kocatepe'den iniþ zamanýmýzdý. Anýtýn yapýldýðý Kocatepe; Anadolu'nun ve Türk Ulusu'nun kurtuluþunu saðlayan Büyük Taarruz'un 26 Aðustos 1922 tarihinde Baþkomutan Mustafa Kemal tarafýndan baþlatýldýðý, sevk ve idare edildiði yer. Coðrafi yapýsý itibariyle, Afyon ve Sincanlý ovalarýna hakim rakýmlý bir tepe. Baþkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaþlarý, 25 Aðustos 1922 akþamý Kocatepe'ye gelerek 26 Aðustos sabahý Büyük Taarruz'u burada baþlatmýþlardýr. Büyük Taarruz'un ilk safhasýný burada tesis edilen karargahýndan ve halen mevcut olan siperden bizzat sevk ve idare etmiþtir. Baþkomutan, 27 Aðustos 1922 günü öðle üzeri Kocatepe'den ayrýlmýþlardý. Milli Park Tanýtým Merkezinde toplandýðýmýzda güneþ artýk kendini daha da hissettiriyordu. Herkes araçlarýna yöneldiðinde yüzlerinde görülmesi gereken yorgunluk yerine sanki tarihimize karþý hatýrlanan bir sorumluluðun yerine getirilmesi gururu vardý. AKÜ Devlet Konservatuarý Öðretim Görevlisi konserine baþladýðýnda saat beþe yaklaþýyordu. AKÜ Halkbilim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Halk Danslarý Topluluðunun "Kuva-i Milliye Destaný" oyununu izleyen herkes bir baþka üþümeye baþlamýþtý. Müziðin ve þiirsel anlatýnýn eþliðinde izlediðimiz danslar hepimizin içini baþka duygularla ürpertiyordu. Sahnede birden örste demir dövmeyi kývrak hareketleriyle canlandýran dansçýlara eþlik eden müzik bizleri birden yüzyýllar öncesine götürüverdi. Oyunun ikinci bölümü baþlamýþtý. "Ergenekon'dan Cumhuriyet'e". Sanki müzik ve þiir Herkes araçlarýna yöneldiðinde, yüzlerde uykusuzluk ve yorgunluk yerine son yýllarda sanki bize unutturulmaya çalýþýlan tarihimizi yeniden hatýrlamanýn ve bir sorumluluðu yerine getirmiþ olmanýn haklý gururu vardý. 18

19 * Orman Yüksek Mühendisi BAÞKOMUTAN TARÝHÝ MÝLLÝ PARKI Giriþ: Baþkomutanlýk Tarihi Milli Parký Genç Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulmasýna temel olan Türk Kurtuluþ Savaþýmýzýn son evresi Baþkomutan Savaþýnýn geçtiði savaþ alanlarýný kapsar Baþkomutan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK' ün önderliðinde ve onun silah arkadaþlarý ile Kahraman Mehmetçiðin kesin zaferi ile sonuçlanan Türk Ulusunun dünya uluslarý arasýnda yeniden doðmasýna neden olan 26 Aðustos 1922 Büyük Taarruz Harekatý ile 30 Aðustos 1922 Baþkomutan Meydan Muharebelerinin geçmiþ olduðu; Kocatepe (Rakým 1824 m), Beytepe, Belentepe, Kurtkayasý, Kalecik Sivrisi Tepe, Erkmen Tepe, Çiðiltepe, Týnaztepe, ZaferTepe, Berberçamtepe, Adatepe ile Çalköy ve Dumlupýnar gibi yerleþim alanlarýný da içine alarak Murat Daðlarýnýn doðu yamaçlarýna kadar uzanan ,00 hektar alaný kapsamaktadýr sayýlý Orman Kanunun 3. maddesine göre Kocatepe(Afyonkarahisar) ve Dumlupýnar (Kütahya- Uþak) çevresindeki alanlar tarih ve 8/3580 sayýlý Bakanlar Kurulu kararý ile Baþkomutan Tarihi Milli Parký ilan edilmiþtir.kocatepe ve Dumlupýnar olmak üzere 2 bölümden oluþur. Afyonkarahisar-Kütahya kýsmen Uþak illeri içerisinde yer almaktadýr tarihinde alýnan 2000/810 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile Baþkomutan Tarihi Milli Park sýnýrlarýnda deðiþiklik yapýlarak Kocatepe bölümü ile Dumlupýnar bölümünü birbirine baðlayan 53.4 Km. yolun her iki tarafýndaki 250 metrelik kýsmý çýkarýlarak Devlet Karayoluna çekilmiþtir sayýlý Milli Parklar Kanunu kapsamýnda olan Baþkomutan Tarihi Milli Parkýn Dumlupýnar Bölümü:Dumlupýnar Tarihi Sit Alaný Bursa Kültür ve Tabiat Varlýklarý Koruma Kurulunun gün, 1067 sayýlý kararý ile Kocatepe Bölümü:Kocatepe Tarihi Sit Alaný Eskiþehir Kültür ve Tabiat Varlýklarý Koruma Kurulunun gün, 1041 sayýlý kararý ile tescili yapýlmýþtýr. Bu nedenle 2863 sayý ile deðiþik 5226 sayýlý Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kanunu kapsamýnda da kalmaktadýr. Baþkomutan Tarihi Milli Parký; Türk Ordusunun ve Türk Ulusunun vatanlarýný iþgal eden davetsiz misafirlere karþý verdiði özgürlük ve baðýmsýzlýk mücadelesinin sembolüdür.ýþgal, zulüm, yaðma kültürü ile yetiþen her türlü silah, araç, cephane, giyim, yiyecek vs. donanýmýna sahip iþgalci Yunan Ordusu ve destekleyicileri emperyalist ülkelerin "Ýonia Muhtar Ýdaresi" emelleri "Vatanýn Haremi- Ýsmetinde" boðulmakla kalmamýþ, Anadolu'nun ebedi hür ve egemen kalmasýný saðlamýþtýr. Ýhsan KIRGIZ* 19 Türk Ordusunun ve Türk Ulusunun yeniden var olma mücadelesinin sembolüdür. Vatanlarý için dünyanýn hiçbir ordusunda görülmeyen insan üstü gayretle direnen, azimli, inançlý gecenin koyu karanlýðýnda uykusuz, yorgun, susuz, sessiz ölüme giden Mehmetçiklerin destanýdýr. Kaynak Deðerleri: Baþkomutan Tarihi Milli Parkýn En Önemli Kaynak Deðeri Savaþ Alanlarýdýr. Bunun yaný sýra Flora ve Faunasý zengindir. 100 endemik takson bulunmaktadýr. Bu türlerden 10'nu yakýn bölgeler için endemiktir. 683 tür 14 alttür ve 8 varyeteden oluþan 705 takson mevcuttur. 292' si Kocatepe Bölümünde 403' ü ise Dumlupýnar Bölümündedir.Dumlupýnar Bölümünde Kocayar Mevkiinde kayýn, karaçam, sarýçam, gürgen, tikrekkavak elemanlarýndan oluþan 40 hektar karýþýk orman ile Kocatepe Bölümünde Erkmen ve Çakýr Köylerinin üzerinde hektar kestane ormaný Karadeniz Ormanlarýnýn bu alanlarda temsilcileridir. Selkisaray Köyü giriþinde 3 yol aðzýnda 8 adet 23 metre boyunda m. Göðüs çapýnda tikrekkavaklarýn her biri yaþýndadýr. Anýt aðaç olarak tescillidir. Kocatepe Anýtý (Rakým 1874 m) 5 iki yaþamlý, 13 sürüngen, 10 memeli hayvan türünün 43 familyaya ait 159 kuþ türü mevcuttur. Nadir olan omurgalý tür Pürtüklü Semender (Triturus Vittarus) Baþkomutan Tarihi Milli Parký içerisindedir. Baþkomutan Tarihi Milli Park sýnýrlarý içerisinde ilçe, belde ve köylerde insan yaþamaktadýr. Sýnara yakýn yerleþim yerlerinde yaþan nüfus 'dýr. Savaþ Alanlarý: Kocatepe Bölümü: ,5 hektar alaný kapsar.afyonkarahisar'ýn 20 Km. güneyindeki Baþkomutan Mustafa Kemal Paþa'nýn Savaþ Ýdare yeri Kocatepe (1874 m) ile Kocatepe'nin görüþ üstünlüðünde olduðu doðu-batý yönünde uzanan

20 Zafer Tepe (Rakým 1181m)- Zafer Anýtý "Zafer Sýradaðlarý" adý ile anýlan Beytepe-Belentepe- Týnaztepe-Çiðiltepeden oluþmaktadýr. Doðu-batý yönünde uzanan kayalýk derin yar ve derelerle çevrili bu tepeler Yunan iþgal kuvvetleri tarafýndan üç kademeli tel örgü, siper laðým tarlalarý, makineli tüfek ve toplarla donatýldý. Ýngiliz Kurmay Heyetinin 7 senede alýnamaz dediði bu mevkileri Mehmetçik 2 günde sökerek düþmaný Afyonkarahisar ve Büyük Sincanlý ovasýna atmýþtýr. Hafýzalardan silinmeyen ise Tüm Ordu Birliklerimizin Yunan Savaþ Uþaklarýnýn kontrolüne raðmen büyük gizlilik içerisinde Kocatepe'ye intikali, 5. Süvari Kolordu'sunun bütün aðýrlýklarýný býrakarak bir gecede tespih tanesi gibi sýralanarak gece karanlýðýnda tek süvari, tek at Kýrka Geçidinden Sincanlý Ovasý eteklerine indiriliþi, 57. Alay Komutaný Albay Reþat Bey'in söz verdiði saatte düþmandan geri alamadýðý Çiðiltepe' de intiharýdýr. Kocatepe Bölümü içerisinde; 1- Kocatepe Anýtý ve Kitabesi 2- Yüzbaþý Aðah Efendi Þehitliði 3- Büyük Taarruz Þehitliði ve Baþkomutan Mustafa Kemal Anýtý 4- Albay Reþat Çiðiltepe Þehitliði 5- Zafer Müzesi bulunmaktadýr. Dumlupýnar Bölümü: ,5 hektar alaný kapsar. 30 Aðustos 1922 Baþkomutan Meydan Muharebesinin cereyan ettiði alanlarý içine almaktadýr.baþkomutan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 'ün Savaþ Ýdare Yeri 1181 rakýmlý Zafer Tepe ile Çalköy-Zafer Tepe-Aðaçköy üçgeni içerisinde Berberçamtepe, Nasuhtepe, Adatepe bölgeleri savaþýn yoðun olduðu alanlardýr. Göðüs, göðüse süngü hücumu ile devam eden çarpýþmalar gecenin koyu karanlýðýna kadar devam etmiþtir. Düþman aðýrlýklý olarak bu topraklarýn altýna gömülmüþtür. Hafýzalardan silinmeyen ise Yunan Top Mermisinin açmýþ olduðu çukura gövdesi ile gömülen dýþarýda kalan katýlaþan tek kolu ile sancaðý dimdik tutan Berberçamtepe' deki Þehit Sancaktar Mehmetçik Anýtýdýr. 20 Dumlupýnar bölümünde: 1- Zafer Anýtý 2- Þehit Sancaktar Mehmetçik Anýtý 3- Þekip Efendi Þehitliði 4- Üçtepeler Þehitliði 5- Dumlupýnar Anýtý 6- Dumlupýnar Þehitliði 7- Dumlupýnar Müzesi ve Atatürk Evi 8- Zafer Tepe Müzesi bulunmaktadýr. Uzun Vadeli Geliþme Planý: Baþkomutan Tarihi Milli Parkýnýn 1989 yýlýnda hazýrlanmýþ olan Uzun Vadeli Geliþme Planýnýn amacý; "Kurtuluþ Savaþýmýzý kesin zafere ulaþtýran Türk Milletinin inancý, baðýmsýzlýk aþký ve mücadele azmini tarih sayfalarýna altýn harflerle yazdýran, ulu önde büyük ATATÜRK ve onun silah arkadaþlarý ile kahraman Mehmetçiðin Büyük Taarruz ve Baþkomutan Muharebeleri sonunda elde ettikleri kesin zaferi bugünkü ve gelecek nesillerin hafýzalarýnda canlý tutmak üzere, yöreyi koruma, kullanma dengesi içerisinde düzenlenecek bir milli park statüsüne kavuþturmak planýn ana amacýný teþkil etmektedir." Þeklinde belirtilmiþtir. Kurulduðundan bu güne kadar Baþkomutan Tarihi Milli Parký içerisinde bulunan tüm þehitliklerin çevre düzenlemesi, bakýmý onarýmý yapýlarak ziyaretçilere açýk tutulmuþtur. Çoðu þehitlikte aydýnlatma ve su isale hattý yapýlmýþtýr. Zafer Müzesi ve Dumlupýnar müzesi ziyarete açýlmýþtýr. Afyonkarahisar halký ile ziyaretçilerin ihtiyaçlarýný karþýlayabileceði sekiz hektar büyüklüðünde bir sahada Arboretum özelliði ön planda tutulan Kýr Gazinosu, Oturma Üniteleri, WC' ler, Çocuk Parký, Spor Tesisleri olan düzenlenme gerçekleþtirilmiþtir. Açýk Hava Müzesi konumunda olan Baþkomutan Tarihi Milli Parkýnýn Uzun Vadeli Geliþme Planýnýn uygulanamamasý Uzun Devreli Geliþme Planýnýn Revizyonunu zorunlu kýlmýþtýr. T.C. Çevre ve Orman Bakanlýðý Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü Milli Parklar Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan tarihinde ihale edilerek tarihinde onaylanarak yürürlüðe giren Baþkomutan Milli Parkýna ait Uzun Devreli Geliþme Planý mevcuttur. Bir önceki planýn amacýný taþýr sayýlý kanun ile kurulan T.C Çevre ve Orman Bakanlýðýmýzýn taþra teþkilatýný düzenleyen 2003/5970 sayýlý Bakanlar kurulu kararýna göre mülga Baþkomutan Tarihi Milli Park Müdürlüðü yerine Afyonkarahisar, Kütahya, Uþak illeri Ýl Çevre ve Orman Müdürlükleri tarafýndan uygulanacak planýn yönetiminde aksaklýklarýn olmasý kaçýnýlmazdýr. Yönetim parçalýdýr. Uygulanmada istenilen hedeflere ulaþmada zorluklar yaþanýlacaktýr. Baþkomutan Tarihi Milli Parkýn yönetiminin tek kuruluþa indirgenmesi planýn uygulama oranýn yükselteceði gibi baþarýlý çalýþmalarýný da beraberinde getirecektir. Kaynaklar: - Baþkomutan Tarihi Milli Parký Uzun Vadeli Geliþme Planý - Baþkomutan Tarihi Milli Parký Uzun Devreli Geliþme Planý Analitik Etüt Raporu

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Panel Yapýþtýrýcýsý Çift Taraflý Yapýþkan Köpük Bant Astar SAYFA NO 174 175 176 Simson PanelTack Panel

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 10-11-12 Ekim-Kasým-Aralýk 2008. TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN. YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 10-11-12 Ekim-Kasým-Aralýk 2008. TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN. YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ YAYIN YÖNETMENÝ Okan ÇANÇÝN YAYIN KURULU Sevda ERGÝZ Mustafa KIZMAZ Hüseyin AYTAÇ Adem YILMAZEL Serkan ERÝKGENOÐLU

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 44 Sayý: 1-2-3 Ocak - Þubat - Mart 2007. TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN. YAYIN SORUMLUSU Ümit YILIK

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 44 Sayý: 1-2-3 Ocak - Þubat - Mart 2007. TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN. YAYIN SORUMLUSU Ümit YILIK TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN YAYIN SORUMLUSU Ümit YILIK YAYIN YÖNETMENÝ Okan ÇANÇÝN YAYIN KURULU Dr. Said DAÐDAÞ Hanifi AVCI Osman TURUNÇ Özer ÖZGÜÇ S.Iþýk DERÝLGEN Zeki KAMACI

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007) 218-229 Görüþler / Opinion Papers Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arþivler* Fahrettin Özdemirci** Öz Bu çalýþmada, üniversitelerde yazýþma, dosyalama, arþiv, vb. iþlemlerinin,

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 1-2-3 Ocak - Þubat - Mart 2008. Baþyazý...2. 42nci Olaðan Genel Kurulu Tamamlandý...4

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 1-2-3 Ocak - Þubat - Mart 2008. Baþyazý...2. 42nci Olaðan Genel Kurulu Tamamlandý...4 ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ YAYIN YÖNETMENÝ Okan ÇANÇÝN YAYIN KURULU Hakan AKDAÐ Hüseyin AYTAÇ Mustafa KIZMAZ Serkan ERÝKGENOÐLU Sevda ERGÝZ YAYIN KOÞULLARI

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı