ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: Temmuz - Aðustos - Eylül TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 7-8-9 Temmuz - Aðustos - Eylül 2008. TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN"

Transkript

1 TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ YAYIN YÖNETMENÝ Okan ÇANÇÝN YAYIN KURULU Sevda ERGÝZ Mustafa KIZMAZ Hüseyin AYTAÇ Adem YILMAZEL Serkan ERÝKGENOÐLU YAYIN KOÞULLARI Dergimizde yayýnlanmasý istenen yazýlar bilgisayarda yazýlmalý, daha önce baþka bir yerde basýlýp, yayýnlanmamýþ olmalýdýr. Ýmzalý bir dilekçe ekinde kaðýda yazýlý olarak, ayrýca elektronik ortamda dergimizin yönetim yerine posta ile gönderilmelidir. Yazýlar 7 sayfayý (A4) geçmemelidir. 7 sayfayý aþan yazýlarýn birbirini izleyen sayýlarda yayýnlanabileceði düþünülerek bölümlere ayrýlmalýdýr. Fotoðraflar net ve temiz olmalý, slayt dýþýnda sayýsal gönderilecek fotoðraflarýn çözünürlüðü yüksek olmalýdýr. Yazýlarda Türkçe kelimeler kullanýlmalý ve Türkçe dil kurallarýna uyulmalýdýr. Yayýnlanacak yazý ve çevirilerdeki düþünsel ve teknik sorumluluk yazarýna ait olup, oda yönetimini ve Dergi Yayýn Kurulunu sorumlu tutmaz. Dergide yayýnlanan yazýlardan kaynak göstermek koþulu ile alýntý yapýlabilir. Dergiye gönderilen yazýlar yayýnlansýn ya da yayýnlanmasýn geri verilmez. Yazýlar Yayýn Kurulu tarafýndan incelenir. Yayýn Kurulu yayýnlanacak yazýlarda gerekli düzeltmeleri yapabilir ve uygun görülen yazýlarý yayýnlar. YÖNETÝM YERÝ Necatibey Cad. No: 16/ Sýhhiye / ANKARA Tel: Belgegeçer: E-posta: TMMOB Orman Mühendisleri Odasý Hesap No: T.C. Ziraat Bankasý Necatibey Þubesi: BASKI 4Renk Yayýn Tanýtým Matbacýlýk Ltd.Þti. K.Karabekir Cad. 85/7 Ýskitler / ANKARA Tel: Fax: ISSN: Yýl: 45 Sayý: Temmuz - Aðustos - Eylül 2008 ÝÇÝNDEKÝLER Baþyazý...2 Antalya Orman Bölge Müdürlüðü Serik ve Taþaðýl Orman Ýþletme Müdürlüklerinde 31 Temmuz 2008 Tarihinde Çýkan Orman Yangýnýna Ýliþkin Orman Mühendisleri Odasý Komisyonu Raporu...5 Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Yeni Kurulun Amasya ve Erzurum Þubelerinin Açýlýþlarýna ve Trabzon Þubesinin Ýdare Binasýnýn Açýlýþýna Katýldý...11 Odamýz Kurullarý Olaðanüstü Kongre ve Son Geliþmeleri Görüþtü...13 Ramazan Ayý Boyunca Düzenlediðimiz Ýftar Yemeklerinde Meslektaþlarýmýzý Bir Araya Getirdik...14 Kocatepe Zafer Yürüyüþüne Bizde Katýldýk...16 Baþkomutan Tarihi Milli Parký...19 Büyük Taarruzun Türk ve Dünya Tarihi Açýsýndan Önemi...21 Serik - Taþaðýl Orman Yangýnýnda Yanan Alanýn Yeniden Aðaçlandýrmasýna Ýliþkin Öneriler...22 BTC Co."Yalnýzçam-Ardahan Ormanlarýnýn Ekosistem Tabanlý Çok Amaçlý Planlanmasý (ETÇAP) ve Yönetimi Projesi"nden Arda Kalanlar...26 Orman Kadastrosunda 5304 Sayýlý Kanun Uygulamalarý...33 Kýzýlýrmak Deltasý Doyran Köyü Subasar Ormaný...39 Bronþit Hastalýðý...41 Yangýný Telaþ Deðil Bilgi Söndürür...42 Kabotaj Bayramýnda Ýzmir Þubeye Ödül...43 Meslektaþlarýmýz Hizmet Ýçi Eðitim Seminerine Katýldý...43 Kitap Tanýtýmlarýmýz...44

2 BAÞYAZI Saygýdeðer Meslektaþlarýmýz, Yoðun ve yorucu bir yangýn sezonunun sonlarýna doðru yaklaþýyoruz. Öncelikle bundan sonrasýnýn daha hasarsýz geçmesini diliyoruz. Malumunuz, 31 Temmuz - 4 Aðustos tarihleri arasýnda Antalya - Manavgat - Taþaðýl Ýþletmesinde tarihimizin en büyük orman yangýný gerçekleþti. Yanan orman alaný hektar. Zarar gören dikili hacim yaklaþýk m3. Bizimle baðlantý kuran görsel ve yazýlý basýn kuruluþlarý bilgilendirildi. Genel itibariyle Türk ormancýsýnýn baþarýsý ve fedakârlýðý anlatýldý. Ancak, büyük orman yangýnlarý bir laboratuar gibi deðerlendirilip, yangýnla mücadele gücümüzü geliþtirme, zafiyetlerimizi giderme yönünde dersler çýkarýlmalýydý. Meslek örgütü olarak, üzerimize düþen sorumluluðu yerine getirme adýna konu ile ilgili bilim adamlarýmýz ve deneyimli, bölgeyi tanýyan emekli meslektaþlarýmýzdan oluþturduðumuz heyetle 20 Aðustos 2008 tarihinde mahallinde yaptýðýmýz inceleme ve deðerlendirmelerimiz sonucu, hazýrladýðýmýz raporu, basýn ve kamuoyu ile paylaþtýðýmýz gibi, ilgili kurumlara ve milletvekillerinden Sayýn Cumhurbaþkanýna kadar gönderdik. Bu raporda; Antalya - Manavgat - Taþaðýl yangýný özelinde genel sýkýntýlar ve orman yangýnlarýna iliþkin politikalar masaya yatýrýldý. Konuya, her türlü önyargýdan uzak siyaset üstü bakýþla ciddi öneriler getirildi. Faydalanýlmasý beklenirken, basýnda çýkan manþet haberlerden sonra Oda'nýn, OGM yönetiminden öç aldýðý gibi bir iddiayla tepki verildi. Tipik savunma refleksi. Pekiyi oda neyin öcünü alýyordu, bu raporda neler vardý; Öncelikle, "orman yangýnlarý yönetiminin bir uzmanlýk konusu olduðu, son on yýllýk verilere bakýldýðýnda teknolojinin de daha yoðun kullanýldýðý dikkate alýndýðýnda Akdeniz kuþaðýnda yer alan ülkemizde, mühendislik açýsýndan yýlda ortalama 6000 ila 8000 hektar arasýnda orman alanýnýn yanmasý beklenmelidir" denilmektedir. Bu çok önemlidir ve ilk defa açýk yüreklilikle ortaya konmuþtur. Bu rakamlarýn yukarý týrmanmasý, olaðanüstü hava halleri ya da yönetim ve organizasyon hatalarýyla izah edilebilir. Raporun amacý, özellikle insan, araç ve organizasyon kaynaklý hatalarý tespit etmek ve týkanýklýklarý giderici öneriler getirmek olmuþtur. Yanan alanýn küçük gösterilme gayretlerinin gereksizliði vurgulanmýþ ve planlama sýkýntýlarýna neden olduðu gibi orman idaresine güven kaybettirdiði belirtilmiþtir. Yangýna neden olan enerji nakil hatlarýna dikkat çekilmiþtir. Yeterli yol aðýnýn bulunmamasýnýn, yangýnýn kontrolden çýkarak büyümesine neden olduðu belirtilmiþ, yangýna hassas bölgelerde üretim hedeflenmeden planlý orman yollarý ve yangýn emniyet yollarýnýn bitirilmesi vurgulanmýþtýr. Yangýn iþçilerinin, yaþlarýna ve performanslarýna dikkat çekilmiþ, geçmiþten bugüne uzanan iþçi alýmlarýndaki siyasi müdahalelerin önüne geçilerek genç, dinamik, orman köylülerinden oluþan müdahale ekiplerinin ormancýlýk büro ve þirketlerinden hizmet alýmý yoluyla temini önerilmiþ, eðitimleri için Orman Mühendisleri Odasý - Orman Genel Müdürlüðü - Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn protokolü önerilmiþtir. Mevzuatta yer alan "yangýn amirliði" müessesesinin etkisiz hale getirildiði belirtilmiþ, yangýn amirinin bölgeyi çok iyi tanýmasýnýn gereði, kimlerin yangýn amiri olabileceði, merkezden gelen üst düzey yöneticilerin lojistik ve moral desteði dýþýnda yangýn yönetimine karýþmamasý, Hassas bölgeler de bölge müdürlüðüne baðlý, Bakanlar Kurulu Kararý ile "Baþmühendis" kadrosunda "Büyük yangýn amirliði" ihdas edilerek görevlerinin belirlenmesi önerilmiþtir. Yolu olmayan yanan alanlardaki dikili aðaçlarýn evsafýný kaybetmeden ve böcek afetine maruz býrakýlmadan seri üretimle çýkarýlýp, alanýn yeniden ormanlaþtýrýlmaya hazýrlanmasý için Bakanlar Kurulu Kararý çýkarýlmasý önerilmiþtir. Böyle olaðan üstü bir afet, ancak oluþturulacak "güçlü konsorsiyumlarla" temizlenebilir. Normal üretim yöntemleriyle mümkün görülmemektedir. Bakanlar Kurulu Kararý ile mevzuat yönüyle de taþranýn elinin güçlendirilmesinin gereði vurgulanmýþ, ancak þu 2

3 ana kadar bu yönde bir iþaret alýnamamýþtýr. Raporda bunlarýn dýþýnda, Orman Genel Müdürlüðü'nün, yangýnla mücadele organizasyonundaki yapýsýnýn deðiþtirilmesine varýncaya kadar daha birçok tespitler yapýlmýþ, öneriler getirilmiþtir. Mesleðimizin ve meslektaþlarýmýzýn geleceðini doðrudan ilgilendiren öneriler içeren bu rapora ilk tepkiler, Orman Genel Müdürlüðü idarecilerinin (yedi bölge müdürünün ayný merkezli, bazý paragraflar deðiþtirilmiþ. Bir bölge müdürünün de teknik personeline de imzalatarak gönderdiði matbu hazýrlanmýþ.) oda yönetimini kýnama amaçlý, odaya gönderdikleri fakslardý. Bu fakslardaki ortak cümleler: Gece gündüz canhýraþ çalýþan meslektaþlarýmýzý rencide ettiðimiz, genel müdür, yardýmcýlarý ve daire baþkanýnýn yangýn mahalline gelerek kendilerini moral-motive ettikleri, iþin içinde olan Orman Genel Müdürlüðünün bilgi ve görüþüne neden baþvurulmadýðý, maksadýmýzýn baðcý dövmek olduðu, bir sayýn bölge müdürü daha da ileri giderek raporda imzasý bulunan bilim adamlarýný da emellerimize alet ettiðimizi belirterek, bizi kýnadýklarýný belirtmiþlerdir. iyi.. kýnayýn! Doðal olarak geliþen her tepkiye saygýmýz var. Ýdareci olmak kolay deðil. Meslektaþlarýmýzýn durumu zor. Ancak yarýn konjonktür deðiþtiðinde, bu yazýnýn altýnda imzasý olan meslektaþlarýmýz mahcup olacaklardýr. Onlarý mahcup etmek istemediðimizden kýnama fakslarý dosyamýzda duruyor. Ýkinci tepkiyi, Sayýn Orman Genel Müdürünün 6 Eylül 2008 tarihinde katýldýðý ve sanýyoruz odaya alternatif olarak düþündüðü bir Derneðin düzenlediði iftar yemeðinde görüyoruz. Rapora atýfta bulunarak söylediði oda ile ilgili sözler düþündürücü. Özetle; "Türk ormancýsýnýn mücadelesini görmezden gelip bizi içimizden vurdular. Türk ormancýsý bu gafleti affetmeyecektir dedikten sonra, iyi ki böyle bir yemek var ve çeyrek asýrdýr devam ediyor, bayrak geriden gelenlere teslim edilecektir" diye devam ediyor. Bazý bölge müdürleri, durumdan vazife çýkararak oda þubelerimizin tertip ettiði dayanýþma amaçlý iftar yemeklerine katýlmadýðý gibi, emrindeki müdür arkadaþlarýmýza da katýlmamalarý noktasýnda talimat veriyor. Süreçte biraz geriye gidilip bakýldýðýnda, özellikle son bölge müdürleri atamalarýnda objektif kriterler yerine, Sayýn Genel Müdüre yakýnlýðýn ölçü olduðunu görüyoruz. Atanan bu arkadaþlarýmýzda bölgelerinde kendi kriterlerini uygulayarak iþletme þefine varýncaya kadar seçici davranýyorlar. Amacýmýz, atanan arkadaþlarýmýzý rencide etmek deðil. Bu uygulamalara prim vermeyen idarecilerimizi de tenzih ediyoruz. Ancak dev gibi Orman Genel Müdürlüðü bir kalýba sokularak, meslektaþlarýmýzýn büyük çoðunluðunun idarede çalýþmasý da baský unsuru olarak kullanýlmak suretiyle, tek adam yönetimi ve tek seslilik mi arzu ediliyor. Maalesef ayný çerçevede bir baþka uygulama daha kulaðýmýza geliyor ki kaygý verici. Oda, 3 Mayýs 2008 tarihinde yapýlan görevde yükselme sýnavý sonucu, tercihlerine ve puan sýralamasýna göre atamalarý yapýlan iþletme müdür ve müdür yardýmcýlarý için ikna odalarýnýn kurulduðudur. Bazý bölge müdürlerinin, kriterlerine uymadýðýný düþündüðü hak sahibi meslektaþlarýmýzý, Genel Müdürlüðünde desteðiyle tehdit etmek suretiyle yerlerini deðiþtirdiði bilinmektedir. Bu meslektaþlarýmýzýn da, aman huzurum kaçmasýn diye, sinerek haklarýndan vazgeçmeleri de mesleðimiz için hayati bir handikaptýr. Yukardaki ifadeleri alt alta koyduðunuzda, bazý idarecilerin meslektaþlarýmýza sindirme yoluyla maraba muamelesi yaptýðý açýktýr. Asýl onur kýrýcý olan ve meslektaþlarýmýzý rencide eden bu durumdur. Meslektaþlarýmýzýn devletin memuru olduðu ve yasalar çerçevesinde görev ifa ettikleri unutulmamalý, görevleri dýþýnda iradelerine baský yapýlmamalýdýr. Dün þikayet edilen bu durumun kat kat fazlasýnýn bugün uygulanmasý mesleðe ve meslektaþa fayda saðlamadýðý gibi, uygulayanlar açýsýndan da çýkýþý olan bir yol deðildir. Bu uygulamalarý yapanlara önerimiz; Öncelikle meslektaþlarýmýzý sindirme politikalarýndan vazge- 3

4 çerek, liyakate ve eþitliðe dayalý, yapýlan görevin onurunun yaþandýðý, Devlet adýna görev yapýldýðýnýn hissedildiði bir atama ve yer deðiþtirme sisteminin acilen hayata geçirilmesini bekliyoruz. Zaten özlük haklarý yönüyle maðdurlarý yaþayan meslektaþlarýmýza, birde bu huzursuzluklarý yaþatmaya kimsenin hakký yoktur. Ýkinci olarak, görevi mesleðin ve meslektaþýn geliþimine dönük çalýþmalar yapmak olan, sizlerinde üyesi olmaktan onur duymanýz gereken Orman Mühendisleri Odasýný tehdit etmeye, þantaj yapmaya kalkmayýnýz. Ýlke olarak, diyalog ve iþbirliði yolunu benimseyen yaklaþýmýmýz zafiyet olarak algýlanmamalýdýr. Bu ilkemiz yapýlan yanlýþlarý sorgulamamýza engel deðildir. Katýlýmcýlýðý dilinden düþürmeyenlerin, odanýn yaptýrdýðý bilimsel rapordan rahatsýz olmamalarý gerekir. Raporda elbette eksikler, yanlýþlar sorgulanacak ve öneriler getirilecektir ki bir amaca hizmet etsin. Bizler her platformda, baþta orman yangýnlarý olmak üzere meslektaþlarýmýzýn cansiperane çalýþmalarýný dile getirdik. Yapýlmasý gereken özeleþtiriyi birileri kendi hatalarýný kapatma gayretiyle, meslektaþlarýmýzý rencide ettiðimiz þeklinde saptýrmamalýdýr. Sözlü ve yazýlý talebe raðmen sayýn Orman Genel Müdürünün, Orman Mühendisleri Odasýna altý aydýr randevu vermemesi de anlaþýlýr deðildir. Yine Antalya - Manavgat - Taþaðýl yangýný ile ilgili olarak YARDOP Proje taslaðý tanýtýmýnýn 18 Eylül 2008 tarihinde Antalya da yapýldýðýný basýndan öðrenmiþ bulunuyoruz. Bu tanýtýma diðer sivil toplum örgütlerinin çaðýrýlýp ta söz konusu yangýnla ilgili dersler çýkarýlacak bilimsel rapor hazýrlayýp kamuoyunun bilgisine sunan Odamýzýn davet edilmemesi manidardýr. Ayrýca Ocak 2009 tarihinde Antalya da düzenlenen 1. Orman Yangýnlarý ile Mücadele Sempozyumuna Odamýzýn davet edilmemesi düþündürücüdür. Ormancýlýðýmýzýn büyük sorunlarý vardýr, çözüm için de; diyalog ve iþbirliðine ihtiyaç vardýr. Görevle duygularý ayýrmak gerekir. Saygýdeðer meslektaþlarýmýz Bilindiði üzere 2006/10344 sayýlý kararname ile teknik hizmet sýnýfý kariyerine sahip iken, genel idari hizmetlerde yer alan (müdür yrd. müdür, þube md., böl. md. yrd., uzman, uzman yrd.) meslektaþlarýmýz, özel hizmet tazminatý yönüyle maðdur edilmiþler idi. Maðduriyetin giderilmesine gayret edilirken ve beklenirken, bu sefer ücret farklýlýklarýnýn dengelenmesi (eþit iþe eþit ücret) amacýna yönelik 5793 sayýlý yasaya dayalý olarak çýkarýlan 2008/14012 sayýlý kararname ile bu meslektaþlarýmýzýn maðduriyeti daha da derinleþtirilmiþtir. Odamýz bu konuyu ilgili kurumlarla, basýna ve kamuoyuna taþýmýþ, takip etmektedir. Kararnamenin sendikalarýn toplu görüþme sürecinde de görüþüldüðünü, ilgili Devlet Bakanýnýn çarpýklýðý kabulünü ve maliye bürokrasisinin çözüm için çalýþma yaptýðýný biliyoruz. Ancak çözümün uzama durumu, oda olarak hem bizi hem de meslektaþlarýmýzý ferdi dava sürecine götürecektir. Þunu da belirtelim ki, 2008/14012 sayýlý bu kararname ile mühendislere en yüksek ek ödemenin yapýlmýþ olmasýný, yýllarýn ihmalinin ardýndan yeniden hatýrlandýðýmýzý düþünüyor, takdirle karþýlýyor ve gelecek adýna umut verici buluyoruz. Kararnamedeki bir diðer çarpýklýkta, merkezde fazla mesai yapan Orman Genel Müdürlüðü personeline verilecek ek ödemenin 2/3 oranýna düþürülmesidir. Ek ödeme ayrý þeydir, fazla mesai ayrý. Ormancýlarýn yýllardýr aldýðý ve en iyimser þekliyle dört yýl daha devam edecek olan düþük ücret hatýrlanmazken, bu konunun kararnameye girmesi enteresandýr. Bu durumda mahkeme sürecine taþýnacaktýr. Umarýz ki fazla mesai yaptýrma konusunda takdir yetkisine sahip idarecilerimiz kýsýtlama yoluna gitmezler. Bu dengesizliði onlar bilmezse baþkalarýna nasýl anlatýrýz. Mübarek Ramazan Bayramýnýzý en içten duygularýmýzla kutlar, ülkemize, milletimize ve meslek camiamýza hayýrlý olmasýný diler, saygýlarýmýzý sunarýz. Yönetim Kurulu 4

5 Ülkemiz bir Akdeniz ülkesi Yazlar sýcak ve kurak Orman yangýnlarý ise kaçýnýlmaz Ülkemiz insaný, özellikle orman köylüsü ve orman çalýþaný bu durumun merkezinde. Bu merkezin tek odak meslek gurubu ise Orman Mühendisi. Tüm orman yangýnlarý gibi 07 Temmuz 2008 günü Mersin/Gülnar da çýkan orman yangýný da önemliydi, Yönetim olarak aldýðýmýz bir karar ile üyelerimiz Ý. Hakký Bari, Atýf Çetin, Cemalettin Akçay, ve C. Deniz Türesin'den oluþan bir komisyon marifetiyle hazýrlanan rapor að sayfamýzda yayýnlanarak Gülnar Orman Yangýný sorgulandý. 31 Temmuz 2008 de baþlayan ülkemizde yaþanan son yýllarýn en büyük orman yangýný olan Antalya/Taþaðýl-Serik orman yangýnýna Orman Mühendisleri Odasý olarak kayýtsýz kalamazdýk. Çalýþma gurubumuzu geniþleterek, Ali Küçükaydýn, Eþref Girgin, Prof. Dr. Tuncay Neyiþçi, Prof. Dr. Musa Genç, Prof. Dr. Ertuðrul Bilgili, Doç. Dr. Mustafa Avcý, Yard. Doç. Dr. Ali Küçükosmanoðlu, Ýrfan Nacakçý, Hüseyin Özdoðan ve Vahdet Afþin Karacan'ýn oluþturduðu kurulun yaptýðý incelemeler sonunda hazýrlanan raporu Odamýzýn görüþü olarak Basýn yoluyla kamuoyuna sunduk. ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ SERÝK VE TAÞAÐIL ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜKLERÝNDE 31 TEMMUZ 2008 TARÝHÝNDE ÇIKAN ORMAN YANGININA ÝLÝÞKÝN ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI KOMÝSYONU RAPORU Türkiye, Muðla Marmaris Orman iþletmesinde 1979 yýlýnda çýkan ve hektarlýk alanda etkili olan orman yangýnýndan sonra, Serik ve Taþaðýl Orman iþletmelerinde ülkemiz tarihinin ikinci en büyük orman yangýnýný yaþamýþ, bu yangýnda mevcut orman amenajman planlarýna göre hektarý verimli koru ormaný ve hektarý bozuk koru ormaný olmak üzere hektar orman alaný tahrip olmuþ ve tahminen m3. dikili aðaç yanmýþtýr. Orman içindeki yerleþim yerlerinin daðýnýklýðý ve yangýnýn bu yerlere yaklaþmasýndan sonra, önceliðin iþ makineleri ile arazözlerin bu yerlere verilmesi yangýnýn daha da büyümesine neden olmuþtur. Kýrsal yerleþimlerde çýkan yangýnlarýn söndürülmesinde, yasal olarak hangi birimin sorumlu olduðu anlaþýlamamýþ ve doldurulmasý gereken bir boþluk bulunduðu bu yangýn nedeniyle görülmüþtür. Türkiye çoðunluðu yangýna birinci derecede hassas Antalya, Muðla, Ýzmir, Adana, Mersin ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlükleri olmak üzere, yaklaþýk 3 milyon hektar normal koru ve 2,5 milyon hektar bozuk koru olmak üzere toplam 5,5 milyon hektar yangýna birinci derecede hassas kýzýlçam ve maki alanýna sahiptir. Son on yýllýk ( ) yangýn daðýlýmý grafiðinde ilk altý sýradaki orman bölge müdürlüklerine bakýldýðýnda; 5

6 - Yýllýk ortalama yanan alan bakýmýndan Muðla 1241 ha., Antalya 1048 ha., Balýkesir 790 ha., Ýzmir 745 ha., Adana 743 ha. ve Çanakkale 560 ha. olduðu, - Yýllýk ortalama yangýn sayýlarý itibariyle Muðla 267 adet, Antalya 223 adet, Ýzmir 200 adet, Ýstanbul 126 adet, Denizli 105 adet ve Adana 99 adet olduðu, görülmektedir. Son on yýlda yukarýdaki ilk altý Orman Bölge Müdürlüðünde 5127 ha. ve geriye kalan 21 Orman Bölge Müdürlüðünde ise 3198 ha. olmak üzere yýlda ortalama 8325 ha. orman alaný yangýnlarla tahrip olmuþtur. Bu dönemde, gerek hava araçlarý ve gerekse yangýn arazözlerinin kullanýlmasý açýsýndan önemli mesafelerin alýndýðý, orman yangýnlarý yönetiminin bir uzmanlýk konusu olduðu dikkate alýndýðýnda, Türkiye'de mühendislik açýsýndan yýlda ortalama 6000 ha ile 8000 ha. arasýnda orman alanýnýn yanmasý beklenmelidir. Ayrýca, alternatif yakýtlarýn kullanýmý (doðalgaz), toplumun demografik yapýsýnda meydana gelen deðiþimler (kýrsal alanlarda nüfusun azalmasý) ve teknik nedenler (yangýnlarla etkin mücadele, yeniden ormanlaþtýrma faaliyetleri, silvikültürel bakýmlarýn yetersizliði) orman alanlarýndaki yanýcý madde yükünü ve sürekliliðini artýrýcý bir etki yapmaktadýr. Ýklim deðiþiklikleri ile birlikte ele alýndýðýnda, önümüzdeki yýllarda çok daha fazla alanýn yanmasý kaçýnýlmaz olacaktýr. Ayný sosyal ekonomik ve kültürel süreçleri bizden önce yaþamýþ olan Akdeniz Avrupa'sý ülkelerinin durumu bunu açýk bir þekilde izah etmektedir. Türkiye içinde bulunduðu iklim ve vejetasyon kompozisyonlarý itibariyle yangýn kuþaðýnda yer almakta olup, küresel ýsýnma ve iklim deðiþikliklerinin en çok etki yapacaðý coðrafya üzerinde bulunmaktadýr. Orman yangýnlarý ayný zamanda bir çok orman ekosisteminin ekolojik bir bileþenidir. Bu nedenle orman yangýnlarýnýn çok çýkmasý olaðan karþýlanmalý, Orman Genel Müdürlüðü bünyesinde yangýnlarýn önlenmesi ve mücadelesi baðlamýnda ve yangýn yönetimi anlayýþýna dayalý, bilimsel, teknik, ekonomik tedbirlerin alýndýðý yeni bir yapýlanmaya gidilmelidir. Bunu yaparken toplumun ilgili tüm kesimlerinin görüþlerini 6 dikkate alan katýlýmcý bir planlama yaklaþýmý temel olmalýdýr. Planlamalar ve temel politikalar hem sosyokültürel ve ekonomik temele oturmalý ve hem de ekosistemlerin ekolojik dengeleri korunmalýdýr. Bu yangýnlarýn çok önemli bir kýsmýnýn kýzýlçam sahalarýnýn yoðunlukta olduðu Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerindeki yukarýda belirtilen altý Orman Bölge Müdürlüðünde çýktýðý ve etkili olduðu bilinmektedir. Bu nedenle, kýzýlçam sahalarýnda yapýlacak amenajman planlarý ve yeniden ormanlaþtýrma çalýþmalarýnda yangýn konusunun ön planda tutulmasý gerekmektedir. Bu yangýn büyük deneme ve yanan alanlar açýk hava laboratuarý olarak algýlanmalý, gerekli dersler çýkarýlarak orman yangýnlarýyla mücadeledeki mevcut sistem yargýlanýp varsa eksiklikler belirlenmeli ve geleceðe yönelik yeni tedbirler alýnmalýdýr. Komisyonumuz, Aðustos 2008 tarihlerinde yangýn mýntýkasýnda yaptýðý arazi incelemeleri sonucunda gerekli deðerlendirmeleri yapmýþ ve eksiklikler ile geleceðe yönelik bir takým önerileri havi bu raporu hazýrlamýþtýr. II- ÝNCELEME VE ÖNERÝLER: Komisyonumuz yangýn mahallinde gerekli incelemeleri yaparken arazi durumu, bitki örtüsü, yangýnýn çýkýþ nedeni ve seyri, yangýn davranýþlarý, yürürlükteki orman yangýnlarýnýn önlenmesi ve söndürülmesine ait mevzuatýn uygulanmasý hususu vb. etkenleri irdelemiþ, eksiklikleri belirleyerek öneriler geliþtirmeye çalýþmýþtýr. Raporumuzun bu inceleme ve öneriler bölümü bu anlayýþ içinde ele alýnmýþtýr. Þöyle ki; 1) Yangýnýn çýkýþ nedeni, ilk müdahale ve seyri: Yangýn çýkýþ nedeni olarak, Manavgat ilçesi Karabük köyü içindeki ve orman kenarýndaki TEDAÞ'a ait enerji nakil hattýnýn 31/7/2008 saat da þiddetli poyraz nedeniyle tellerin birbirine temas etmesi sonucu oluþan kývýlcýmýn, enerji nakil hattýnýn hemen altýndaki tarladaki anýzlarý tutuþturmasýndan çýktýðý belirlenmiþ ve ormana sirayet ederek hýzla yayýldýðý anlaþýlmýþtýr. Ýlk müdahalenin en yakýndaki arazöz ekibince 16 dakikada yapýldýðý, Taþaðýl'daki arazöz ve yer ekiplerinin 41 inci dakikada yangýna müdahale ettiði ve Manavgat'taki bir

7 adet helikopterin bir baþka yangýnda olmasý nedeniyle yangýna müdahalede geciktiði anlaþýlmýþtýr Ancak rafting turizminin bulunduðu ve insan hareketlerinin yoðun olduðu, ormanlýk alanlarýn önemli bir merkezi konumundaki Beþkonak'ta ilk müdahale ekibi, izin ve diðer eksilmeler de göz önüne alýnarak sayý ve nitelik itibariyle daha güçlü olmasý gerekmekteyken düþünülmediði anlaþýlmýþtýr. Yangýna ilk müdahaleyi yapan arazöz ekibinin yanýnda yer alan ilk müdahale ekibinin hava hallerine göre yeterli iþçiye sahip olmadýðý, ilave ilk müdahale veya hazýr kuvvet ekibinin acilen sevk edilemediði ve yangýna etkili müdahalenin yapýlamadýðý anlaþýlmýþtýr. Yangýnýn çýktýðý anýzla kaplý tarým alaný ile orman arasýnda hiçbir önleyici tedbir alýnmamýþ olduðundan düþük enerjili anýz yangýný kolaylýkla ormana sýçrayabilmiþtir. 2- Yangýn, Karabük Orman iþletme Þefliði sýnýrlarý dahilindeki ormanlarda yeterli orman ve yangýn emniyet yolunun olmamasý ve þiddetli poyraz nedeniyle hýzla yayýlarak kontrolden çýkmýþtýr: Yangýnýn yayýlýþ istikametinde yüksek meyilli alanlarda yaklaþýk 3000 hektarlýk yüksek bonitetli ve konglomera ana kayasýna sahip som kýzýlçam ormanýnda orman yolunun bulunmayýþý yangýnýn kontrolden çýkmasýna ve Serik ilçesi yerleþim yerlerine doðru hýzla yayýlmasýna neden olmuþtur. Yüksek meyilli yamaçlarýn uzun yanýcý yükü fazla sýk ormanlarla kaplý olmasý yangýnýn kýsa sürede büyük miktarlarda enerji açýða çýkaran þiddetli, kontrolü çok güç (üç boyutlu) bir yangýna dönüþmesini saðlamýþtýr. Öneriler: a) Özellikle, yangýna birinci derecede hassas olan bu ve benzeri orman alanlarýndaki planlý orman yollarý ve yangýn emniyet yollarý üretim hedeflenmeden mutlaka inþa edilerek bitirilmelidir. b) Ýnsan yoðunluðunun ve tarýmsal aktivitelerin ve dolayýsýyla yangýn riskinin yüksek olduðu bu tür ormantarým alaný arakesitlerinde, tarým biçiminin deðiþtirilmesi, ilgililerin eðitilmesi ve dikkatlerinin yoðunlaþtýrýlmasý gibi özel tedbirler alýnmalýdýr. 3- Yangýna müdahale eden yer ekiplerinin eksik iþçi 7 sayýsýna sahip, yaþlanmýþ kadrolu iþçilerden oluþtuðu ve yeterli performansta olmadýklarý anlaþýlmýþtýr: Orman yangýnlarýný önleme ve mücadele çalýþmalarýnda mutlak baþarý; zamanýnda müdahale edecek yeterli nitelikte, 8-17 kiþilik ilk müdahale ekibi, kiþilik hazýr kuvvet ekibi ve 5-7 kiþilik arazöz ekibinin mevcudiyetine ve etkili yönetimine baðlýdýr. Fiilen bu görevleri yapan ekiplerde gösterilen iþçilerin bürolarda ve yangýn dýþýnda baþka alanlarda çalýþtýrýlmalarý nedeniyle noksan olduðu, 2008 yýlý içinde Antalya Orman Bölge Müdürlüðünde yeni hiçbir yangýn iþçisinin alýnmadýðý ve mevcut iþçilerin de yaþlanmýþ ve daimi kadroya alýnmýþ olduðu gözlemlenmiþtir. Bu yangýn yangýna birinci derecede hassas bölgede çýkmýþtýr. Bu yangýna, 285 nolu yangýn tebliði gereðince ilk 20 dakika içinde yangýn mahalline ulaþmasý gereken yangýn ilk müdahale ekibinin 16 dakika içinde arazöz ekibi ile birlikte geldiði, ancak iþçi sayýsý ve niteliðinin yeterli olmadýðý, 41 inci dakikada ise Taþaðýl'dan yer ekiplerinin geldiði ve böylece yangýn anýndaki hava halleri dikkate alýndýðýnda yangýna ilk etkili müdahalenin zamanýnda yapýlamadýðý düþünülmektedir. Öneriler: a) Ýþçi eðitimlerinde; Orman Mühendisleri Odasý, Orman Genel Müdürlüðü ve Milli Eðitim Bakanlýðý arasýnda iþbirliði protokolü yapýlmalýdýr. b) Yangýn ilk müdahale ve hazýr kuvvet ekiplerine, 5531 sayýlý Kanun'un 4 üncü ve 5 inci maddelerindeki esaslar göz önüne alýnarak hizmet alýmý yöntemiyle, orman köylerinde yaþayan, bu konuda eðitilmiþ, iþ verimi yüksek, ergonomik ekipmanla teçhiz edilmiþ, sertifikalý iþçiler alýnmalýdýr. Ýþçi seçimlerinde siyasi müdahaleler olmamalýdýr. c) Arzöz ve ilk müdahale ekipleri birlikte hareket etmeli ve her ilk müdahale ekibinin yanýnda mutlaka bir arazöz ekibi yer almalýdýr. 4- Bu yangýnda, mevzuatta yer alan yangýn amirliði müessesesi etkisiz hale getirilmiþtir: OGM'in yayýnladýðý 285 sayýlý "Orman Yangýnlarýnýn Önlenmesi ve Söndürülmesinde Uygulama Esaslarý" tebliðinde yangýn amirliði müessesesinin, yangýn bölgesini en iyi tanýyan orman iþletme müdürlüðüne kadar yetkilendirildiði hüküm altýna alýnmýþtýr. Yangýna gelen diðer tüm amir ve memurlarýn, yangýn amirinin emrinde ve ona yardýmcý olmasý gerektiði belirtilmiþ olmasýna raðmen, bu hususa hiç uyulmamýþ, alýnan bilgide Antalya Orman Bölge Müdürü, Orman Genel Müdür Yardýmcýsý ve Koruma Daire Baþkanýnýn, yangýnýn ilk gününden itibaren birlikte yangýný yönettikleri anlaþýlmýþ olup, bu nedenle, yangýn yönetiminde ciddi sorunlar yaþanmýþtýr. Öneriler: a)yangýn amirliði yangýnla mücadelede önemli bir unsur olup daha yetkili hale getirilmeli ve mevzuatta yer alan yangýn amiri tanýmý yeniden yapýlmalýdýr. b) Büyümeye meyilli yangýnlar ile birden çok orman iþletmesinde seyreden yangýnlar için, birinci derecede

8 yangýna hassas orman bölge müdürlükleri merkezlerinde bölge müdürüne baðlý, Bakanlar Kurulu Kararýyla baþmühendis kadrosunda büyük yangýn amirliði ihdas edilmeli ve görevleri belirlenmelidir. Bu yangýn amirleri, yangýn mevsimi dýþýnda da sorumlu olduklarý alanlarýný tanýmalý, yangýn davranýþý simülasyon modelleriyle muhtemel yangýn senaryolarýna uygun mücadele modelleri geliþtirilip tatbikatlar yapýlmalý, sorumluluk alanlarýndaki yangýn ekiplerini eðitmeli ve yönetmelidir. 5- Bu yangýnda yanan alanlarýn miktarý kamu oyundan saklanmaya çalýþýlmýþtýr: Orman Ýdaresinin en yetkili aðýzlarýndan yangýn sýrasýnda ve yangýn sonrasýnda yanan alanlarýn 4-5 Bin hektar civarýnda olduðu bildirilmiþ, yanan alanlarýn gerçek miktarlarý kamuoyuna doðru bir þekilde aktarýlamamýþtýr. Halbuki uydudan anýnda ve sürekli olarak çekilen görüntülerden, yanan orman alanlarýn geniþlikleri izlenebilmektedir. Nitekim basýlý medyada bu yanan alanlarýn gerçek miktarlarýna yönelik olarak bazý haberler de çýkmýþtýr. Ýdarenin bu gerçek dýþý beyaný, kamuoyunun orman idaresine olan güvenini sarsmýþ ve Baþbakanlýðý da yanýltmýþtýr. Öneriler: Böyle gerçek dýþý beyanlardan ve bilgilerden kaçýnýlmalýdýr. Basýn ve kamuoyunu bilgilendirme yapýlýrken teknik olarak kabul edilebilir (+,-) %20 hata payý olmasýna özen gösterilmelidir. Bu yangýnda olduðu gibi %300 hata payý olmamalý; Gülnar yangýnýnda da kullanýlan ve güvenilir olmayan bu bilgilendirme yöntemi býrakýlmalýdýr. 6- Bu yangýnda helikopter desteði ilk yarým saat içinde ulaþmamýþtýr: Antalya gibi yangýna birinci derecede hassas bir bölgede bir adet helikopterin konuþlandýrýlmasý yetersizdir. Nitekim mevcut bir adet helikopter, Gazipaþa'da bir yangýna gitmesi nedeniyle bu yangýna geç olarak müdahale etmiþtir. Bu nedenle, ilk müdahalede baþarýya önemli katkýsý olan helikopter sayýsýnýn artýrýlmasý gerekmektedir. Öneriler: a) Orman yangýnlarýyla mücadelede, hava araçlarýnýn baþarýya ulaþýlmada önemli katkýlarý olmaktadýr. Bu nedenle, Orman Genel Müdürlüðünün helikopter filosu, Türkiye'nin ormanlýk alan þartlarý da dikkate alýnýp yerli üretim tercih edilerek kuvvetlendirmeli; fakat uçak alýmýndan kaçýnýlmalýdýr. b) Yasal bir düzenlemeyle, Türk Hava Kurumunun her türlü yangýnla mücadele hizmetlerinde kullanýlmak üzere amfibik uçak alýmý saðlanmalý, bu uçaklar 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu dýþýnda Bakanlar Kurulunca belirlenecek ücreti karþýlýðýnda, ödeneði OGM'nin özel bütçesinden karþýlanmak üzere orman yangýnlarýnda da çalýþtýrýlmalýdýr. Böylece uçak filosunun OGM dýþýnda Türk Hava Kurumunca kurulmasý ve iþletilmesi mutlaka düþünülmelidir. Bu uçaklarý kullanacak personelin, orman yangýnlarý konusunda da özel eðitime tabi tutulmalarý, yangýn amirleriyle etkili iletiþim konusunda kapasitelerinin artýrýlmasý 8 saðlanmalýdýr. Helikopter ve uçak gibi pahalý teknolojilerin kullanýmýnda ekonomik ve verimli olmak konusunda titiz davranýlmasýnýn altyapýsý hazýrlanmalýdýr. 7- Yolu olmayan yanan alanlardaki dikili aðaçlarýn evsafýný kaybetmeden ve böcek afetine maruz býrakýlmadan en seri bir þekilde üretilerek çýkarýlýp, alanýn yeniden ormanlaþtýrýlmaya hazýr hale getirilebilmesi için Bakanlar Kurulu Kararý çýkarýlmalýdýr: Karabük orman iþletme þefliði sýnýrlarý içinde bulunan ve yolu olmayan birinci bonitet Kýzýlçam aðaçlarýnýn bulunduðu yaklaþýk 3000 hektar alandaki m3 civarýndaki dikili gövdenin, yol yapýmý koþuluyla acilen satýlabilmesi için, 6831 sayýlý Orman Kanunun 30'uncu maddesindeki "..lüzum ve fayda görülen veya acele olarak satýþ yapýlmasýný gerektiren hallerde, her türlü orman ürünü piyasa fiyatý üzerinden tahsisen satýlabilir." hükmüne göre, dikili özel satýþ fiyatý oluþturulmak suretiyle, belirli þartlarý yerine getiren ve öngörülen zamanda sahadan çýkmayý taahhüt eden konsorsiyum veya isteklilere blok satýþ yöntemiyle satýlabilmesine imkan saðlayan Bakanlar Kurulu kararý çýkarýlmalýdýr. 8- Orman Genel Müdürlüðünün yangýn önleme ve mücadele organizasyonundaki mevcut yapýlanmasý deðiþtirilmelidir: Tarihin bu ikinci büyük yangýnýndan esinlenerek orman yangýnlarýyla daha etkili ve bilimsel yöntemlerle mücadele etmek, yangýn yönetimini gerçekleþtirmek için aþaðýdaki öneriler yapýlmýþtýr. Öneriler: a) Orman yangýnlarý konusunda yangýnla mücadele deðil yangýn yönetimi anlayýþý benimsenmelidir. b) Merkezdeki Orman Koruma ve Yangýnla Mücadele Dairesi Baþkanlýðý; "Orman zararlýlarýyla Mücadele ve Koruma Dairesi" ve "Orman Yangýnlarý Yönetimi Dairesi" olarak ikiye ayrýlmalýdýr. Bu konuda 3234 sayýlý Orman Genel Müdürlüðü Kuruluþ ve Görevleri Hakkýnda Kanun deðiþtirilmelidir. c) Bölge müdürlüklerindeki Koruma ve Orman Yangýnlarýyla Mücadele Þubesi, "Orman Zararlýlarýyla Mücadele ve Koruma Þubesi" ve Orman Zararlýlarýyla Mücadele Þubesi de "Orman Yangýnlarý Yönetimi Þubesi"

9 olarak Bakanlar Kurulu Kararýyla deðiþtirilmeli ve görevleri belirlenmelidir. d) Antalya, ya da Ýzmir'de kurulu bulunan orman araþtýrma müdürlüklerinde orman yangýnlarý uzmanlýk gruplarý oluþturulmalý ve her yangýn konusunda inceleme raporlarý hazýrlamalýdýr. Bu araþtýrma müdürlükleri yangýn amirleri, yangýn iþçileri, arazöz ekibinin eðitimlerinden olduðu kadar kamu oyunun bilinçlendirilmesinden de sorumlu olmalýdýr. 9- Bu yangýnýn büyümesi ve yerleþim yerlerine ulaþmasý nedeniyle, yangýn davranýþ tahminleri saðlýklý olarak yapýlamamýþ, yangýn amirliðince etkili karþý ateþ tekniði iþlevsel hale getirilememiþ, iþçi, teknik eleman ve yöneticilerin eðitim noksanlýðý hissedilmiþtir: Yangýnýn yerleþim yerlerine kadar ulaþmasý nedeniyle köylerin boþaltýlmasýnda zorluklar yaþanmýþ hatta boþaltýlamamýþ, yangýnla mücadelede kullanýlan iþ makineleri ile arazözler köylerde baðlanmýþ ve yangýn çok yerde kontrolsüz kalmýþtýr. Ancak rüzgarýn yön deðiþtirmesiyle, yangýnýn Manavgat Kapan Deresi ve Cerle ormanlarýna sirayeti önlenmiþtir. Bir taraftan yangýn amirliðinde kaosun yaþanmasý ve diðer taraftan da köylerin etkilenmesi nedenleriyle yangýnla mücadelede etkin bir yöntem olan karþý ateþ yeterince uygulanamamýþtýr. Ýkinci ve üçüncü derecede yangýna hassas orman bölgelerinden yangýna yardýma gelen araç ve gereçlerdeki iþçilerin yeterince eðitimli olmamasý da istenilen destek ve katkýyý saðlayamamýþtýr. Öneriler: a) Yangýn mevsimi dýþýnda yöneticiler, yangýn amirleri, teknik elemanlar ve yangýn iþçileri sürekli uygulamalý eðitime tabi tutulmalý ve iþ baþý eðitimlerine önem verilmelidir. b) Antalya'daki Batý Akdeniz Ormancýlýk Araþtýrma Müdürlüðü, Bakanlar Kurulu kararýyla "Akdeniz Bitki Örtüsü ve Orman Yangýnlarý Araþtýrma Müdürlüðü veya enstitüsü" ne dönüþtürülerek Orman Genel Müdürlüðüne baðlanmalýdýr. Bu araþtýrma biriminde, yangýn ekosisteminin bir parçasý olan kýzýlçam ve makiler ile orman yangýnlarý konusu uygulamacýya ýþýk tutacak þekilde ele alýnmalýdýr. Bu baðlamda; - Yangýn amirliði, karþý ateþ, yangýn emniyet yol ve þeritleri, yangýn iþçilerine yönelik eðitimleri sürekli yapýlmalý, - Büyük yangýnlarýn öncesi ve sonrasý irdelenip, incelenip deðerlendirilerek kayýt altýna alýnmalý, - Yangýn karar destek sistemleri (Yangýn tehlike oranlarý sistemi) ve yangýn davranýþ modellerinin uygulamaya sokulmasý yönünde çalýþmalar yapmalý, - Kýzýlçam ve yangýna hassas ve baðýmlý ekosistemlerin orman yangýnýna yönelik amenajman planlarý hazýrlama araþtýrmalarý yapýlmalý, - Kýzýlçam ormanlarýný iþletme tekniklerini ortaya koyacak kapsamlý araþtýrmalara hemen baþlanmalýdýr. 9 c) Orman içi ve bitiþiðine inþa edilmiþ ve edilecek tüm binalarda yangýna karþý belirli nitelikte tedbirlerin alýnmýþ olmasý yasal bir zorunluluk haline getirilmelidir. d) Yangýn içi haberleþmede disiplinsizlik ve karmaþa yaþanmamasý için görevlilere tahsis edilen frekanslar etkin kullanýlmalý ve iletiþim yangýn amirinin denetiminde sadece bu hatlardan yapýlmalýdýr. 10- Yangýn öncesi alýnmasý gereken tedbirler yeterli deðildir: Antalya gibi yangýna birinci derecede hassas ormanlýk alanlarda, yangýnla mücadelede önemli olan, karþý ateþin verilebilmesi için gerekli olan ve mevzuat gereði yapýlmasý zorunlu bulunan yangýn emniyet yollarýnýn yeterince açýlmadýðý, özellikle aðaçlandýrmalarla kurulmuþ alanlarýn silvikültürel bakýmlarýnýn tam olarak yapýlmadýðý görülmüþtür. Yetersiz olan mevcut yangýn emniyet yollarýndan yangýný önleyici karþý ateþlerin yapýldýðý ve yararlý olduðu gözlemlenmiþtir. Bundan çýkarýlacak ders, bundan böyle birinci derecede ki kýzýlçam sahalarýnda yangýn emniyet yol ve þeritlerinin tesislerin açýlmasýna, açýlacak bu yol ve þeritlerin iki kenarýnýn ekonomik olarak ta yararlanýlabilecek yapraklý bir zon ya da Akdeniz Servisi gibi yanmaya dayanýklý türlerle güçlendirilmesine büyük önem verilmelidir. Öneriler: a) Genç ormanlarda sýklýk bakýmý mutlaka yapýlmalý, yangýn yol ve þeritleri temiz ve bakýmlý bulundurulmalýdýr. b) Enerji nakil hatlarýnýn altlarýnýn bakýmlarý TEDAÞ'a yaptýrýlmalý veya bedeli alýnmak suretiyle orman idaresince yapýlmalýdýr. Çok tehlike arz eden EN hatlarýnýn toprak altýna alýnmasý için TEDAÞ ile görüþmeler yapýlmalýdýr. c) Yerleþim alanlarýnýn kenarlarýnda harnup, zeytin, incir, fýstýkçamý vb. kuþaklar oluþturulmalýdýr. d) Orman yangýnlarýnda kullanýlmak üzere havuz ve göletler daha sýk aralýklarla yapýlmalýdýr. e) Anýz yakmak suç olmasýna raðmen yakýlmakta ve yangýnlar çýkmaktadýr. Bu anýz yakma kültürü insanýmýzda yerleþmiþtir. Bu nedenle, ormanla iç içe olan yangýna hassas yerlerde, yangýn tedbiri olarak bu arazilerin þeritler halinde sürülmesi saðlanmalý ve anýzlardan temizlenmelidir. 11- Yangýn sonrasý OGM nin aðaçlandýrma iþlerinin kendileri tarafýndan yapýlmasýna yönelik verdiði talimat uygun olmayýp yükler daðýtýlmalý ve yeniden ormanlaþtýrma için gerekli teknik çalýþmalara hemen baþlanmalýdýr: Bu yangýnda, yanan alanlarýn yeniden ormanlaþtýrmasý baþta olmak üzere bir çok teknik ve ekonomik sorunlar meydana gelmiþtir. Orman Genel Müdürlüðü yanan tüm alanlarýn kendi olanaklarýyla aðaçlandýracaklarý yönünde sözlü talimatýný vermiþtir. Bu denli büyük bir afette böyle bir talimatýn verilmesi talihsizliktir. Yanan alanlarýn büyük bölümü yýl içinde AGM tarafýndan yapýlan aðaçlandýrmalarla kurulmuþtur. Bu nedenle, açýlan yaranýn bir an önce sarýlmasý için, öncelikle doðal-yapay gençleþtirme çalýþmalarý ile parçalý alanlarýn yapay yoldan aðaçlandýrýl-

10 masý OGM tarafýndan, büyük alanlarýn AGM tarafýndan yeniden ormanlaþtýrýlmasý þarttýr. Öneriler: a) Yanan alanlarýn yeniden ormanlaþtýrýlmasýnda OGM ile AGM bir protokolle görev paylaþýmý yapmalýdýr. b) Yeni kurulacak orman alanlarýnda 285 sayýlý tebliðe uygun parsel büyüklükleri, yangýn emniyet yol ve þeritlerinin tesis edilmesine mutlaka uyulmalýdýr. c) Kýzýlçamda yaklaþýk ha/yýl yeniden ormanlaþtýrma çalýþmasý için, her alt ýslah zonundan tahminen 10 ton olmak üzere toplam 70 ton rezerv tohum bulundurulmalýdýr. d) Arazi hazýrlýðý ve toprak iþleme sýrasýnda hastalýksýz bütün bitkisel taksonlar bakým ve korumaya alýnmalýdýr. e) Kýzýlçamda yapay gençleþtirme çalýþmalarý kapsamýnda ekim tercih edilmelidir. Yeterli yol aðý mevcut olmayan sahalar da dahil orta ve kalýn aðaçlýk (c ve d) çaðýndaki meþcerelerde tohum takviyesine çoðunlukla ihtiyaç olmayacaðý dikkate alýnmalý; toprak þartlarý bakýmýndan çetin koþullarýn mevcut olduðu kýsýmlarda azami 5 kg/ha tohum takviyesi düþünülmelidir. Tohum veriminden uzak meþcerelerin, yüzeysel taþlanmanýn sorun oluþturmayacak yoðunlukta olduðu kýsýmlarýnda 3-5 kg/ha, sorun oluþturmasý beklenen kýsýmlarýnda 8-10 kg/ha, tam alan serpme yöntemi ile tohum ekimi uygulanmalýdýr. f) Fidan üretme materyali temin edilirken, baký ayný olmak koþuluyla ± 200 m sýnýrlarý içinde hareket etmek temel esas olmalýdýr. Muhtemelen mahalli tohum yetmeyecektir. Bu durumda, tohum transferi sadece Akdeniz Bölgesi 1 nolu kýzýlçam ýslah zonunun alçak (1.1) ve orta (1.2) alt ýslah zonlarýndan yapýlmalýdýr. g) Yangýn emniyet yol ve þeritleri kenarlarýnda, yöre için en uygun olan Akdeniz Servisi fidanlarý üç sýra halinde, üçgen dikimiyle ve sýk olarak mutlaka tesis edilmelidir. Akdeniz servisi yanýnda zakkum, keçi boynuzu gibi güç ve düþük enerji ile yanan türlerde kullanýlmalýdýr. Tüm yeniden ormanlaþtýrma çalýþmalarý, orman yangýnlarý da dahil, olumsuz ekolojik sýnýrlayýcýlara dayanýklýlýk ilkesine göre planlanmalý ve gerçekleþtirilmelidir. ð) Gençleþmeyi destekleyici ve tür çeþitliliðini artýrýcý yaban hayvaný davranýþlarýndan faydalanmak esas olmalýdýr. Bu baðlamda, çalýþma alanlarý içinde, özellikle yangýndan zarar görmemiþ alanlarýn karþýsýnda sulaklar kurulmalý; böylece yaban hayvanlarýnýn su ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere kullanacaklarý yapay güzergâhlar oluþturulmalýdýr. h) Yangýn kuþaðýnda yer alan yörede ve benzer özelliklere sahip diðer sahalarda, sonraki yýllarda gerçekleþtirilecek ormanlaþtýrma çalýþmalarý için ipucu niteliðinde bilgilerin oluþmasý maksadýyla yetiþme ortamý özellikleri tipik alanlardan doðal süksesyon alanlarý seçilmelidir. ý) Ekim ve dikimle yapay gençleþtirme alanlarý mümkünse en az 500 m geniþlikte kurulmalý ve atlamalý olarak asgari 500 m geniþliðinde, güç yanma özelliðine sahip doðal iðne ve geniþ yapraklý aðaç, aðaççýk ve çalý türleri ile yangýna dayanýklý tampon sahalar meydana getirilmelidir. Bu tip tampon alanlar, yerleþim alanlarý çevresinde de tesis edilmelidir. III- SONUÇ: Serik ve Taþaðýl Orman Ýþletme Müdürlüklerinde 31/7/2008 tarihinde çýkan ve 5 gün devam eden orman yangýnýna ait komisyon raporunun kamu oyuyla paylaþýlmasý, önerilerimizin dikkate alýnmasý için Çevre ve Orman Bakanlýðýna, Orman Genel Müdürlüðüne ve Odanýn uygun göreceði diðer mercilere gönderilmesi, ülkemize ve ormancýlýðýmýza hayýrlý olmasý temennisiyle tarafýmýzdan tanzim edilmiþtir. 24/08/2008 KOMÝSYON ÜYELERÝ Ali KÜÇÜKAYDIN Eþref GÝRGÝN Prof. Dr. Tuncay NEYÝÞÇÝ Or. Yük. Müh. Or.Yük.Müh. Or.Yük.Müh. Orman Müh. Odasý (E) Müsteþar Yrd. Ak. Ün. Güz.San. Fak. Genel Baþkaný Oda AR-GE Kom. Bþk. Öðretim Üyesi Prof. Dr. Musa GENÇ Prof. Dr. Ertuðrul BÝLGÝLÝ Doç. Dr. Mustafa AVCI SDÜ Orman Fak. KTÜ Orman Fak. SDÜ Orman Fak. Silvikültür ABD. Öð.Üy. Or. Ent. ve Kor. ABD. Öð.Üy. Or. Ent. ve Kor. ABD. Öð. Üy. Yrd. Doç. Dr. Ali KÜÇÜKOSMANOÐLU ÝÜ. Orman Fak. Or. Ent. ve Kor. ABD. Öð. Üyesi Ýrfan NACAKÇI Or. Yük. Müh. (E) Orman Bölge Müdürü Hüseyin ÖZDOÐAN Or. Yük. Müh. (E) Orman Ýþletme Müdürü Vahdet Afþin KARACAN Or. Müh. Orman Müh. Odasý Batý Akdeniz Þube Baþkaný 10

11 YÖNETÝM KURULU ÜYELERÝMÝZ, YENÝ KURULAN AMASYA VE ERZURUM ÞUBELERÝNÝN AÇILIÞLARINA VE TRABZON ÞUBESÝNÝN ÝDARE BÝNASININ AÇILIÞINA KATILDI Odamýzýn Yönetim Kurulu Baþkaný Ali KÜÇÜKAYDIN, Genel Yazman Cemal SUNAR, Genel Sayman Ergün ÇETÝN ve Üye Osman TURUNÇ'un katýlýmý ile 8 Temmuz tarihinde Ankara'dan baþlayan Çorum, Amasya, Tokat, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Artvin, Trabzon, Giresun ve Samsun illerini kapsayan bir gezi gerçekleþtirildi. Bu gezinin amacý öncelikle yeni kurulan Amasya ve Erzurum Þubelerimizin açýlýþýný, merkezi Trabzon'da bulunan Doðu Karadeniz Þubemizin yeni binasýnýn açýlýþýný yapmak ve Yol güzergâhýmýz üzerinde bulunan meslektaþlarýmýzý ziyaret etmek ve sorunlarýný paylaþmak, görüþ alýþ veriþinde bulunmaktý. Ankara'dan baþlayan seyahatte ilk duraðýmýz Çorum Ýlimiz oldu. Çorumda Orman Ýþletme Müdürlüðümüz ve Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðümüz ziyaret edildi. Meslektaþlarýmýzla görüþ alýþ veriþlerinde bulundu ve Amasya ya hareket edildi. Amasya'da Baþkanýmýz Necmettin ÇINGIL ile birlikte Orman Bölge Müdürü Ö. Naci KAYA ve Ýl Müdürü Yaþar KAYATAÞ makamlarýnda ziyaret edildi. Bu ziyaretlerden sonra Bölge Müdürlüðü, Ýl Müdürlüðü ve Ýþletme Müdürlüðünde görevli tüm meslektaþlarýmýz odalarýnda heyet halinde bizzat ziyaret edilerek meslektaþlarýmýzla zamanýn elverdiði ölçüde karþýlýklý fikir alýþ veriþlerinde bulunuldu. 42'ci Genel Kurulda Merkez Þubemizden ayrýlan Amasya, Samsun, Çorum, Yozgat, Tokat, Sivas illerini kapsayan Amasya Þubemizin açýlýþý 9 Temmuz 2008 günü gerçekleþtirildi. Açýlýþa, Amasya Þubemizin Yönetim Kurulu Baþkaný Necmettin ÇINGIL ile yörede görev yapan meslektaþlarýmýzla emekli ve serbest çalýþan meslektaþlarýmýz katýldý. Yine ayný günün akþamý tüm meslektaþlarýmýzýn katýlýmý ile gerçekleþtirilen yemekli toplantýda meslek ve meslektaþ sorunlarý konuþulup tartýþýldý. Ertesi gün Tokat Ýþletme Müdürlüðü ve Tokat Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü ziyaret edildi. Burada da tüm meslektaþlarýmýz kýsa da olsa odalarýnda ziyaret edilmek suretiyle görüþmeler yapýldý. Daha sonra Erbaa ve Niksar iþletme müdürleri ve meslektaþlarýmýz ziyaret edilerek meslek ve meslektaþ sorunlarýyla ilgili yararlý görüþmelerde bulunuldu. Ayný gün güzergâhýmýz üzerinde bulunan Koyulhisar Ýþletme Müdürlüðünde Ýþletme Müdürü ve meslektaþlarýmýz ziyaret edildi. Akþam Erzincan'a varýldýðýnda, Erzincan Ýþletme Müdürümüz, iþletme þefleri ve meslektaþlarýmýzla akþam yemeðinde bir araya gelerek meslek ve meslektaþ sorunlarý ile ilgili karþýlýklý fikir alýþveriþinde bulunuldu. Erzurum da Þube Baþkanýmýz Fatih DEMÝRCÝ ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelindi ve daha sonra Orman Bölge Müdürü M. Zeki TEMUR ve Ýl Müdürü Muammer TORAMAN makamlarýnda ziyaret edildikten sonra, akþam tüm meslektaþlarýmýzýn katýlýmý ile 42'ci Genel Kurulda açýlmasýna karar verilen ve Erzurum, Artvin, Erzincan, Kars, Iðdýr, Ardahan, Aðrý illerini kapsayan Erzurum Þubemizin açýlýþ yemeðinde bir araya gelindi. Yemekte ve yemek sonrasýnda meslek ve meslektaþ sorunlarý enine boyuna görüþüldü. 11

12 Artvin'de Orman Bölge Müdürü A. Köksal ÇOÞKUN, Ýl Çevre ve Orman Müdürü Etem BOZ ve diðer meslektaþlarýmýz ziyaret edilmek suretiyle çok yararlý fikir alýþveriþinde bulunuldu. Artvin temsilcimiz Erdal GENÇ'ten Artvin'deki özel ormancýlýk bürolarý ve çalýþmalarý hakkýnda bilgi alýndýktan sonra Trabzon'a hareket edildi. 12 Temmuz 2008 günü Trabzon Þube Baþkanýmýz Doç. Dr. Devlet TOKSOY ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte saat de hem konum hem de bina olarak 11 Temmuz 2008 günü sabahýn çok erken saatinde Sarýkamýþ Ýþletmesinde Ýþletme Müdürü ve iþletme þefleri ve diðer meslektaþlarýmýzýn hazýr bulunduðu sohbet toplantýsýnýn ardýndan Kars ve Ardahan da bulunan meslektaþlarýmýzý ziyaret etmek üzere Sarýkamýþ'dan ayrýlýndý. 12

13 çok güzel olan þube binamýzýn açýlýþý yapýldý. Açýlýþa meslektaþlarýmýzýn yaný sýra Trabzon'daki sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri katýldý. Ayrýca basýn mensuplarý da açýlýþýmýza yoðun ilgi gösterdi. Doðu Karadeniz Þubemiz meslektaþlarýmýzýn bir araya gelebileceði þirin bir binaya kavuþmuþ oldu. Baþta Þube Baþkanýmýz Doç. Dr. Devlet TOKSOY olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerine, bina sahibi meslektaþýmýz Mustafa Dündar ve emeði geçen tüm meslektaþlarýmýza teþekkür ediyoruz. Ertesi gün Giresun'da Bölge Müdürü Ahmet CEYLAN ve meslektaþlarýmýzla akþam yemeðinde bir araya gelindi. 13 Temmuz 2008 günü Ordu Temsilcimiz Kamil ÞAHÝN ve Ordu Ýþletme Müdürü ve daha sonra Ünye Ýþletme Müdürü ile de görüþtükten sonra Samsun'a geçildi. Burada Amasya Þubemizin Yönetim Kurulu Üyesi Hayri ÖZDEMÝR ve hazýr bulunan meslektaþlarýmýzla bir araya gelindi. Sonuç olarak; Amasya ve Erzurum Þubelerinin açýlýþlarý ve Doðu Karadeniz Trabzon Þubemizin idare binasý açýlýþlarý ile birlikte güzergâh üzerinde meslektaþlarýmýzla yapýlan görüþmelerde odamýzýn çalýþmalarý ve 5531 sayýlý meslek yasamýzýn uygulamalarýna iliþkin yaþanan sorunlarla ilgili olarak meslektaþlarýmýzý görüþlerin karþýlýklý paylaþýmý saðlanmýþtýr. ODAMIZ KURULLARI OLAÐANÜSTÜ KONGRE VE SON GELÝÞMELERÝ GÖRÜÞTÜ 25 Eylül 2008 günü odamýzýn tüm organlarý bir araya gelerek yaptýðý toplantýda, 11 ekim 2008 günü yapýlacak olaðanüstü genel kurul toplantýsýnýn ve hazýrlanan orman yangýnlarýný deðerlendiren raporun ardýndan meydana gelen geliþmelerin deðerlendirildiði bir toplantý gerçekleþtirdi. 13

14 RAMAZAN AYI BOYUNCA DÜZENLEDÝÐÝMÝZ ÝFTAR YEMEKLERÝNDE MESLEKTAÞLARIMIZI BÝR ARAYA GETÝRDÝK Ankara Ankara'da ve þube merkezlerimizde düzenlenen ve gelenekselleþen iftar yemeðine meslektaþlarýmýzýn ilgisi yoðundu. Ramazanýn tüm insanlýða, Ýslam alemine, milletimize, mesleðimize ve meslektaþlarýmýza güzellikler getirmesini, birliðimize ve kardeþliðimize vesile olmasýný diliyoruz. Genel Baþkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katýldýðý iftar yemeklerinde verilen ortak mesajlar: 170 yýllýk ormancýlýk birikimimizi göz ardý etmeden deðiþimi gerçekleþtirmenin þart olduðu, temel politika olarak benimsenen 5531 sayýlý yetki yasasýyla beraber kurulmaya çalýþýlan "ormancýlýk hizmet özel sektörünün" bunun için çok ciddi fýrsat olduðu, bu sektörün mecrasýna oturduðu ve kurumsallaþma yolunda olduðu, yasanýn ardýndan sektörde þu ana kadar 577 ruhsatlý serbest mühendisin hizmet ürettiði ve üç yýl önceye göre yapýlan iþ hacminin en az on beþ kat arttýðý, meslektaþlarýmýzýn bu geliþmeye ilgi göstermesi ve deðiþime direnmemeleri halinde bu rakamlarýn en az on katýna çýkacaðý, ormancýlýk sektörünün buna ihtiyacý olduðu ve ancak bu þekilde sektörün kurumsal kapasitesinin artabileceði, hedeflenen ekosistem ormancýlýðýna ancak bu þekilde yaklaþýlabileceði, Devletin denetim ve gözetiminde sektörde hizmet üreten meslektaþlarýmýzýn, üretmenin verdiði onuru ve güveni yaþayacaðý, bu durumun orman fakültelerinde ve ormancýlýk sektöründe oluþturacaðý sinerjinin tahminlerin çok üzerinde olacaðý vurgulandý. Ayrýca, görevi ve misyonu mesleðin ve meslektaþýn geliþimine hizmet olan odamýzýn, ormancýlýk hizmet kuruluþlarý ile diyalog içerisinde olacaðý, ancak yanlýþ bulduðu uygulamalarý ve meslektaþlara yapýlabilecek haksýz uygulamalarý sorgulayacaðý, birileri rahatsýzda olsa katýlýmcýlýk görevini daha etkin yerine getireceði vurgulandý ve bugünlerde yeni hizmet binasýna geçiþ hazýrlýklarýnýn yapýldýðý müjdesi verildi. 14

15 Antalya Bursa Giresun Trabzon 15

16 KOCATEPE ZAFER YÜRÜYÜÞÜNE BÝZDE KATILDIK Okan ÇANÇÝN* Tarih 25 Aðustos 1922, günlerden Cuma idi. Gün batýyordu. Sesi güzel askerler, toplarýn, cephane sandýklarýnýn ya da taþlarýn üzerine çýkarak ezan okudular. Cephe boyunca tabur tabur akþam namazý kýlýndý ve zafer için dua edildi. Sessizce sýcak yemek yenildi. Uzun asker kaputlu, beyaz baþörtülü Gül Haným Dördüncü Kolordu birliklerini dolaþýyordu: "...Hiç yakýnmadan silahýnýza cephane, size ekmek taþýdýk. Yüksünmeden siperlerinizi kazdýk. Severek yaranýzý yýkadýk, kýrýðýnýzý sardýk. Ateþ altýnda suyunuzu yetiþtirdik. Yolunuza saçýmýzý serdik. Þimdi bunca kadýnýn hakkýný, erkek olmanýn bedelini ödeme vaktidir. Eðer bu sefer kardeþlerinizi kurtarmadan dönerseniz, bilin ki ananýz da, bacýnýz da, yavuklunuz da hakkýný helal etmeyecektir..." Tümen'de bir er onbaþýsýna fýsýldadý: "Alay sabah sancak açacak mý?" "Öyle duydum." "Açarsa askere rüzgar yetiþemez." 15. Tümende bir teðmen takýmýný çevresine toplamýþtý. "Eðer gözümü bir an için olsun geriye çevirirsem, ölümden yýlýp da geriye tek bir adým bile atarsam, beni hain bilin. Kaným size helal olsun!" Askerler köyden gelmiþ mektup, sigara tabakasý, yavuklu yadigarý çevre, iþlemeli çorap gibi deðerli eþyalarýný bölük emrine teslim ettiler. Sonra birbirleriyle helalleþtiler. Dargýnlar barýþtý. Toplan borularý vurmaya baþlamýþtý. Silahlarý kuþanýp düzene girdiler. Sallanýp da ses çýkaracak ne varsa hepsini sýkýlayýp baðladýlar. Takýmlar, bölükler, taburlar, alaylar, bataryalar, cephane ve yiyecek kollarý, sýhhiyeciler, muharebeciler, istihkamcýlar, gündüzden yollarý öðrenmiþ kýlavuzlarýn öncülüðünde, taarruza hazýrlýk mevkilerine doðru, büyük bir sessizlik içinde yürümeye baþladýlar. Kýsa bir yürüyüþ yapacaklardý. Üç günlük bir hilal vardý gökyüzünde. Ýnce kollarýyla bir yýldýzý kucaklamýþtý. Yaþlýlar bunu zafere yordular. "Aðýr aðýr Kocatepe'ye çýktýlar" Turgut Hoca böyle anlatýyordu "Þu Çýlgýn Türkler"'in bazý bölümlerinde 25'i, 26'ya baðlayan geceyi. Tam 86 yýl sonra Þuhut Çakýrözü Köyünde saatler 24.00'e yaklaþýrken kalabalýk iyice artmaya baþlamýþtý. Yurdumuzun her bir köþesinden yaklaþýk altmýþ üniversiteden gelen yüzlerce öðrenci ve yanlarýnda öðretim üyeleri, deðiþik sivil örgüt temsilcileri, yöreye komþu þehir ve kasabalardan gelenler Çakýrözü köyüne farklý bir heyecan yaþatýyordu. Bu yýl Zafer Yürüyüþünün IVncüsünü düzenleyen Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü, Afyonkarahisar Valisi ve bu yýl konuk olarak törenlere katýlan Çevre ve Orman Bakaný; hazýrlanan ATATÜRK'ÜN BAÐIMSIZLIÐA YÜRÜYÜÞÜ tak'ýnýn altýnda toplandýðýnda saat du. Baþkomutan Tarihi Milli Park Müdürlüðü nce düzenlenen tak da yapýlan sembolik törenden sonra hep birlikte Kocatepe'ye yürüyüþe baþladýk. Gökyüzünde ince hilal kendini yeni yeni göster- * Orman Mühendisi (Fotoðraflar: Dr. Ergin KARADAÐ 16

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 42 Sayý: Nisan-Mayýs-Haziran 2005. TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN. YAYIN SORUMLUSU Ümit YILIK

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 42 Sayý: Nisan-Mayýs-Haziran 2005. TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN. YAYIN SORUMLUSU Ümit YILIK TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN YAYIN SORUMLUSU Ümit YILIK YAYIN YÖNETMENÝ Okan ÇANÇÝN YAYIN KURULU Dr. Said DAÐDAÞ Hanifi AVCI Osman TURUNÇ Özer ÖZGÜÇ S.Iþýk DERÝLGEN Zeki KAMACI

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 1-2-3 Ocak - Þubat - Mart 2008. Baþyazý...2. 42nci Olaðan Genel Kurulu Tamamlandý...4

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 1-2-3 Ocak - Þubat - Mart 2008. Baþyazý...2. 42nci Olaðan Genel Kurulu Tamamlandý...4 ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ YAYIN YÖNETMENÝ Okan ÇANÇÝN YAYIN KURULU Hakan AKDAÐ Hüseyin AYTAÇ Mustafa KIZMAZ Serkan ERÝKGENOÐLU Sevda ERGÝZ YAYIN KOÞULLARI

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 10-11-12 Ekim-Kasým-Aralýk 2008. TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN. YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 10-11-12 Ekim-Kasým-Aralýk 2008. TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN. YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ YAYIN YÖNETMENÝ Okan ÇANÇÝN YAYIN KURULU Sevda ERGÝZ Mustafa KIZMAZ Hüseyin AYTAÇ Adem YILMAZEL Serkan ERÝKGENOÐLU

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 43 Sayý: 10-11-12 Ekim - Kasým - Aralýk 2006. TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN. YAYIN SORUMLUSU Ümit YILIK

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 43 Sayý: 10-11-12 Ekim - Kasým - Aralýk 2006. TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN. YAYIN SORUMLUSU Ümit YILIK TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN YAYIN SORUMLUSU Ümit YILIK YAYIN YÖNETMENÝ Okan ÇANÇÝN YAYIN KURULU Dr. Said DAÐDAÞ Hanifi AVCI Osman TURUNÇ Özer ÖZGÜÇ S.Iþýk DERÝLGEN Zeki KAMACI

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 4-5-6 Nisan - Mayýs - Haziran 2008. Baþyazý...2. 42nci Dönem Ýlk Danýþma Kurulu Toplantýsý Yapýldý...5

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 4-5-6 Nisan - Mayýs - Haziran 2008. Baþyazý...2. 42nci Dönem Ýlk Danýþma Kurulu Toplantýsý Yapýldý...5 TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ YAYIN YÖNETMENÝ Okan ÇANÇÝN YAYIN KURULU Sevda ERGÝZ Mustafa KIZMAZ Hüseyin AYTAÇ Hakan AKDAÐ Serkan ERÝKGENOÐLU

Detaylı

Bursa Orman Bölge Müdürlüðü 2012 Ormanlar yaþam kaynaðýdýr. ÝÇÝNDEKÝLER Bursa Orman Bölge Müdürlüðü BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ Adýna Ýmtiyaz Sahibi Ahmet Köksal COÞKUN Sorumlu Yayýn Yönetmeni Ertuðrul

Detaylı

Alo Kar Hattý hizmette

Alo Kar Hattý hizmette AK Partiden "10 Ocak" ziyareti AK Parti Çorum Tanýtým ve Medya Baþkaný Cemalettin Polattaþ ve yardýmcýlarý Yurdanur Özzehinli, Mehmet Döngel, Eþref Yýlmaz gazetemizi ziyaret ederek "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler

Detaylı

Yapý Denetimi 1 Ocak 2011 Ýtibariyle 81 Ýlde Uygulanacak

Yapý Denetimi 1 Ocak 2011 Ýtibariyle 81 Ýlde Uygulanacak YAPI DENETÝM KURULUÞLARI BÝRLÝÐÝ ÝZMÝR ÞUBESÝ DEPREM ÖLDÜRMEZ, DENETÝMSÝZ BÝNA ÖLDÜRÜR... YIL: 1 SAYI: 1 AYLIK HABER BÜLTENÝ TEMMUZ 2010 Yapý Denetimi 1 Ocak 2011 Ýtibariyle 81 Ýlde Uygulanacak Yapý denetimi

Detaylı

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Ýmtiyaz Sahibi Dr. Selçuk Koçlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Nimet Altýn Yayýn Kurulu Dr. Sadýk Özen Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengin Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr.

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr içindekiler Samsun Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Adýna Sahibi Kadir GÜVEN Ýl Müdürü Yazý Ýþleri Müdürü Erol BAÞ Yayýn Kurulu Erol BAÞ Gürsel BALCI Fikret SÖNMEZ Dr. Habip MURUZ Recep KIRBAÞ Cihan

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BAÞYAZI. Baþyazý YAYIN KURULUNDAN. Merhaba ÞUBE'DEN ÝNCELEMELER BETON KÖÞESÝ ÜYELERÝMÝZDEN. genç-ýmo DÜÞÜN VE SANAT.

ÝÇÝNDEKÝLER BAÞYAZI. Baþyazý YAYIN KURULUNDAN. Merhaba ÞUBE'DEN ÝNCELEMELER BETON KÖÞESÝ ÜYELERÝMÝZDEN. genç-ýmo DÜÞÜN VE SANAT. Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞYAZI 2 7 Eylül 2006 - Yýl: 21 - Sayý: 130 Ýki ayda bir yayýnlanmaktadýr. Baþyazý 2 YAYIN KURULUNDAN 3 Merhaba 3 ÞUBE'DEN 5 Temmuz - Aðustos Ayý Etkinliklerimiz 2006 Sonbahar

Detaylı

Çorum a yarayacak atama

Çorum a yarayacak atama Çorum a yarayacak atama Baþbakanlýk Müsteþarlýðýna, Kalkýnma Bakanlýðý Müsteþarý Kemal Madenoðlu atandý. Madenoðlu'nun atamasýyla ilgili karar, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Çorum tarýmý iyi yolda * HABERÝ

Detaylı

Ýstanbul Tarým Ýl Müdürlüðü Arazi Rantýna Teslim olmayacak (Toprak Dosyasý 7)

Ýstanbul Tarým Ýl Müdürlüðü Arazi Rantýna Teslim olmayacak (Toprak Dosyasý 7) içindekiler 2 9 11 17 22 25 33 36 Sunuþ Tarým Alaný Ýþgaline Af (Toprak Dosyasý I) TÝGEM de Erozyon... (Toprak Dosyasý 2) TÝGEM Dalaman (Toprak Dosyasý 3) TÝGEM Yalova (Toprak Dosyasý 4) Altýn Topraklar

Detaylı

Gülabibey Mah. Ýnkilap Cad. No: 21. Uçakta kene paniði

Gülabibey Mah. Ýnkilap Cad. No: 21. Uçakta kene paniði Hemþehrimiz Balcý Müsteþar Yardýmcýsý Hemþehrimiz Doç. Dr. Asým Balcý, Milli Eðitim Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýlýðýna atandý. Balcý'nýn atama kararnamesi dün itibariyle Resmi Gazete'de yayýmlandý. * HABERÝ

Detaylı

yapmak için 10 neden Toprak, Gübre ve Gübreleme masaya yatýrýldý

yapmak için 10 neden Toprak, Gübre ve Gübreleme masaya yatýrýldý Polisten uyuþturucu satýcýlarýna "Süpürge" operasyonu Çorum'da, polis ekipleri tarafýndan uyuþturucu ile mücadele kapsamýnda düzenlenen operasyonda 22 kiþi gözaltýna alýndý. SAYFA 7 DE Kabinede revizyon

Detaylı

"Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz"

Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA Ahmet Hamoðlu Kýz Kulesi'nin kullaným hakkýný satýyor 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz" "Müslüman

Detaylı

2010'da umudumuzu tazeleyerek

2010'da umudumuzu tazeleyerek Ankara Tabip Odasý Füsun Sayek Týp Bilim ve Hizmet Ödülleri için son baþvuru tarihi: 30 Ocak 2009 Ýyi hekimlik deðerleri için ve saðlýðý piyasaya teslim eden anlayýþa karþý uzun yýllar Türk Tabipleri Birliði

Detaylı

ANKARA BÖLGESÝ VETERÝNER HEKÝMLER ODASI BÜLTENÝ. Canberk TÝFTÝKÇÝOÐLU vetberk@gmail.com YÖNETÝM KURULU

ANKARA BÖLGESÝ VETERÝNER HEKÝMLER ODASI BÜLTENÝ. Canberk TÝFTÝKÇÝOÐLU vetberk@gmail.com YÖNETÝM KURULU E D Ý T Ö R D E N 41 Kere Maþallah! Hani insan hayat hikâyesini anlatmaya doðduðu geceden Soðuk bir kýþ günüydü vb diye baþlar ya. Bu kavram benim için beþ yýl önce 13 Eylül 2001 de deðiþti. Bu tarih,

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý: 2 Birlik Faaliyetleri * Kalýpçýlar Vadisi OSB Kuruluyor * ÇED Raporu * Yalova Valisi Ziyareti * ASOM Projesi Kabul Edildi * Bursa

Detaylı

Cemiyet ödülleri sahiplerini buldu. 114 yaþýnda olan 7 çocuk sahibi Hacer Özkan duygularýný anlattý. * HABERÝ 6 DA

Cemiyet ödülleri sahiplerini buldu. 114 yaþýnda olan 7 çocuk sahibi Hacer Özkan duygularýný anlattý. * HABERÝ 6 DA Çorum Belediyesi nin katkýlarýyla düzenlenen Mahmut Tunaboylu 7. Öykü Yarýþmasý, 5. Karikatür Yarýþmasý ve VI. Geleneksel Fotoðraf Yarýþmalarý ödülleri törenle sahiplerini buldu. Cemiyet ödülleri sahiplerini

Detaylı

Rumi Bekiroðlu. Üçtutlar Mahallesi nde Bilaller Konaðý olarak bilinen tescilli tarihi konak 49 yýllýðýna Özel Ýdare ye devredildi.

Rumi Bekiroðlu. Üçtutlar Mahallesi nde Bilaller Konaðý olarak bilinen tescilli tarihi konak 49 yýllýðýna Özel Ýdare ye devredildi. Gençler keþfe çýktýlar Arkadaþýmýz Recep Mebet, Çorum yerel basýný ve gazetecilik konusunda bilgiler verdi. Liseli gençlere yerel medyayý anlatan Recep Mebet: Yerel gazetecilik fikir ve gönül iþi * HABERÝ

Detaylı

BÜ RO E MEKÇÝLERÝ 1998 SENDÝKASI BÜRO EMEKÇÝLERÝ SENDÝKASI Özel Sayý- 51 Mart 2007 HAKLARIMIZA SAHÝP ÇIKALIM GELECEÐÝMÝZ ÝÇÝN ÖRGÜTLENELÝM! HAKLARIMIZA SAHÝP ÇIKALIM! GELECEÐÝMÝZ ÝÇÝN ý Sayfa 2 SOSYAL

Detaylı

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine "Dershanelerin kapatýlmasý yerine bir karar deðildir" SAYFA TE "Dershanelerin kapatýlmasýnýn altýnda nasýl bir hesap var?" Dershanelerin kapatýlmasýna tepkiler çýð gibi büyüyor. Eðitim dünyasý, iþ adamlarý

Detaylı

'Gezgin Kitap Projesi'

'Gezgin Kitap Projesi' Mevlüt Uyanýk Ýlahiyat Fakültesi akademisyenlerinden yeni bir eser daha Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Ýslam Felsefesi Anabilim Dalý Öðretim Üyeleri Prof. Dr. Mevlüt Uyanýk ve Yrd. Doç. Dr. Aygün

Detaylı

I-"BÜYÜK ORTA DOÐU PROJESÝ, ÖTEKÝ TÜRKÝYE TARIÞMALARI" KONFERANSI SERDAR TURGUT

I-BÜYÜK ORTA DOÐU PROJESÝ, ÖTEKÝ TÜRKÝYE TARIÞMALARI KONFERANSI SERDAR TURGUT BAHAR KONFERANSLK ONFERANSLARIARI Her yýl düzenlediðimiz "Bahar Konferanslarý" bu yýl 3 ayrý konu baþlýðýnda, tarým sektörü yanýnda diðer sektörleri de yakýndan ilgilendiren ve gündemde olan baþlýklarý

Detaylı

Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 7 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme 2005 Yýlý Projeleri T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara,

Detaylı

dijital ortamda buluþtu "Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir"

dijital ortamda buluþtu Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir Sinpaþ Çorum'da 5 bin çocuðun yüzünü güldürecek Birleþmiþ Markalar Derneði'nin (BMD), 'Türkiye'nin markalarý Türkiye'nin çocuklarýný giydiriyor' kampanyasýna destek veren Sinpaþ GYO, 5 bin çocuðu daha

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı