DEĞİŞİMİ ÖNERİLEN YÖNETMELİK MEVCUT MADDESİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ DEĞİŞİM GEREKÇESİ SIRALAMASI TAKİP EDİLEREK AŞAĞIDAKİ ÇALIŞMA YAPILMIŞTIR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEĞİŞİMİ ÖNERİLEN YÖNETMELİK MEVCUT MADDESİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ DEĞİŞİM GEREKÇESİ SIRALAMASI TAKİP EDİLEREK AŞAĞIDAKİ ÇALIŞMA YAPILMIŞTIR."

Transkript

1 DEĞİŞİMİ ÖNERİLEN YÖNETMELİK MEVCUT MADDESİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ DEĞİŞİM GEREKÇESİ SIRALAMASI TAKİP EDİLEREK AŞAĞIDAKİ ÇALIŞMA YAPILMIŞTIR. TMMOB GMO MESLEKĠ UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ 1.Mevcut Madde 4 : G E M Ġ M Ü H E N D Ġ S Ġ N Ġ N H A K L A R I 2- Mevcut bir geminin yapısında değiģiklik yapmadan güvenlik, zaman aģımı, kural değiģikliği vb nedenlerle yapılması gereken hesap (örneğin tank kalibrasyon hesabı, fribord hesabı), doküman (örneğin Gemi Güvenlik Planı) ve projeler (örneğin arıtma devresi planı, yangın planı, ambara iniģ merdiveni planı) için proje müellifinden muvafakatname alınması gerekmez. Bu konuda nihai karar mercii Oda Yönetim Kuruludur. 1.Ö n e r i : 2- Mevcut bir geminin yapısında değiģiklik yapmadan güvenlik, zaman aģımı, kural değiģikliği vb nedenlerle yapılması gereken hesap (örneğin tank kalibrasyon hesabı, fribord hesabı), doküman (örneğin Gemi Güvenlik Planı) ve projeler (örneğin arıtma devresi planı, yangın planı, ambara iniģ merdiveni planı) için eğer proje müellifi ile iģveren arasında yapılan sözleģmede belirtilmemiģse proje müellifinden muvafakatname alınması gerekmez. Bu konuda nihai karar mercii Oda Yönetim Kuruludur. 1. SözleĢme ile kapsam içinde olan bir SGMH nin muvafakatname alınmadan baģka bir SGM ye veya SGMB ye devredilemeyecek olması.

2 M e v c u t M A d d e G E M Ġ M Ü H E N D Ġ S Ġ N Ġ N H A K L A R I M a d d e 4 4. Telif hakkını kazanan gemi mühendisi, geri kalan tüm aşamaları yapmaya hak kazanır. İşin zorunlu olmayan aşamaları, sözleşmede belirtilmemişse, gemi mühendisi tarafından üstlenilmeyebilir. Ancak, zorunlu iş aşamaları, müellif gemi mühendisinin oluru alınmadan bir başkasına verilemez ve müellif gemi mühendisinin oluru ile zorunlu iş aşamalarından bir ya da birkaçının başka bir gemi mühendisine devri, telif hakkının devredilmesi ya da paylaşılması anlamını taşımaz.proje müellifi bilinmeyen/bulunamayan mevcut gemilerle ilgili olarak yapılan proje/hesap çalışmaları bu çalışmaları yapana telif hakkı oluşturmaz. Mevcut bir geminin yapısında değişiklik yapmadan güvenlik, zaman aşımı, kural değişikliği vb nedenlerle yapılması gereken hesap (örneğin tank kalibrasyon hesabı, fribord hesabı), doküman (örneğin Gemi Güvenlik Planı) ve projeler (örneğin arıtma devresi planı, yangın planı, ambara iniş merdiveni planı) için proje müellifinden muvafakatname alınması gerekmez. Bu konuda nihai karar mercii Oda Yönetim Kuruludur. Öneri: M e v c u t b i r g e m i n i n i l e b a Ģ l a y a n p a r a g r a f ı n i p t a l i. Aynı madde içinde birinci paragrafta Telif hakkını kazanan gemi mühendisi, geri kalan tüm aşamaları yapmaya hak kazanır. zorunlu iş aşamaları, müellif gemi mühendisinin oluru alınmadan bir başkasına verilemez müellif gemi mühendisinin oluru ile zorunlu iş aşamalarından bir ya da birkaçının başka bir gemi mühendisine devri, telif hakkının devredilmesi ya da paylaşılması anlamını taşımaz. Ġfadeleri yanı sıra, yönetmelikte aģağıda belirtilen maddelerde yer alan tanımlar mevcuttur. Madde 2. Telif hakkı, ön proje ve/veya proje nin Gemi Mühendisleri Odası nca mesleki denetimden geçirilerek kayıt altına alınması ile kazanılır. Telif hakkı her ne koşulda olursa olsun gemi mühendisinin kendisi tarafından dahi bir başkasına devredilemez. Madde 3. Gemi mühendisinin meydana getirdiği eserin telif hakkı süresi, ölümünden 50 yıl sonrasına kadar sürer. Bu hak ölümünden sonra birinci dereceden akrabalarca korunur. Birinci dereceden akrabanın gemi mühendisi olması şart değildir. Konumadde için en önemlisi telif hakkı kazanılarak bir eser oluģturulmakta ve bu eser bir bütünlük teģkil etmesidir. Ön proje ile dahi kazanılan telif hakkının bir alt paragrafta ne olduğu ve ne olduğu belirli olmayan geçiģtirme ve teknik anlamı olmayan aģağıda yer alan bir açıklama Mevcut bir geminin yapısında değiģiklik yapmadan güvenlik, zaman aģımı, kural değiģikliği vb nedenlerle yapılması gereken hesap (örneğin tank kalibrasyon hesabı, fribord hesabı), doküman (örneğin Gemi Güvenlik Planı) ve projeler (örneğin arıtma devresi planı, yangın planı, ambara iniģ merdiveni planı) için proje müellifinden muvafakatname alınması gerekmez. Bu konuda nihai karar mercii Oda Yönetim Kuruludur. Müelliflik haklarını korumaya çalıģtığımız eserleri gemi ve ya yüzer araç için çok önemli olan ve projelerin üç nüsha halinde kopyalarınında odaya sunulması zaruri olan freeboard hesap onaylarında GMO onayı proje müelliflerinin onayları olmadan baģkaları tarafından kopyalanarak-çoğaltılarak GMO ya sunulmakta ve onaylanmaktadır. Bu maddede bahsi geçen paragraf aynı zamanda müelliflik hakkı oluģturmadığını belirterek baģka meslek dallarında bulunan insanları bu projeleri yapmalarına açık kapı bırakılmakta cevaz verilmektedir. Madde 4 paragraf 2 kalkmalı ve1. Paragrafta bulunan zorunlu iģe aģamaları ifadesi tüm iģ aģamaları olarak değiģtirilmelidir. Ticari sorunlar için 1. Paragraf altına GMO Genel Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir ifadesi eklenebilir.

3 2-Mevcut Madde: 9 - Eser birden fazla gemi mühendisi tarafından gerçekleģtiriliyorsa, telif hakkı ortaktır; ortak gemi mühendislerinden her biri yukarıdaki haklardan yararlanır. Ancak, ortak çalıģan gemi mühendislerinin her birinin ayrı ayrı oluru ile telif hakkı ortaklardan birine verilebilir. 9 - Eser birden fazla gemi mühendisi tarafından gerçekleģtiriliyorsa, telif hakkı aralarında müelliflik haklarını düzenleyen sözleģmeye bağlı olarak değerlendirilir.. Ancak, ortak çalıģan gemi mühendislerinin her birinin ayrı ayrı oluru ile telif hakkı ortaklardan birine verilebilir. GMO SMMH BÜRO TESCĠL VE MESLEKĠ DENETĠM YÖN. SGMB Tescil Belgesi verilmesi MADDE 8 ı) SGM lerin kendi aralarında kuracakları ortaklıklarda, müelliflik haklarını düzenleyen sözleşme, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanununa göre III - ESER SAHĠPLERĠ ARASINDAKĠ BĠRLĠK: Madde 10 - Birden fazla kimsenin iģtirakiyle vücuda getirilen eser ayrılmaz bir bütün teģkil ediyorsa, eserin sahibi, onu vücuda getirenlerin birliğidir. Birliğe adi Ģirket hakkındaki hükümler uygulanır. Eser sahiplerinden biri, birlikte yapılacak bir muameleye muhik bir sebep olmaksızın müsaade etmezse, bu müsaade mahkemece verilebilir. Eser sahiplerinden her biri, birlik menfaatlerine tecavüz edildiği takdirde tek baģına hareket edebilir. Bir eserin vücuda getirilmesinde yapılan teknik hizmetler veya teferruata ait yardımlar, iģtirake esas teģkil etmez. (Ek fıkra: 03/03/ /6. md.) Birden fazla kimsenin iģtiraki ile vücuda getirilen eser, ayrılmaz bir bütün teģkil ediyorsa bir sözleģmede veya hizmet Ģartlarında veya eser meydana getirildiğinde yürürlükte olan herhangi bir yasada aksi öngörülmediği takdirde birlikte eser üzerindeki haklar eser sahiplerini bir araya getiren gerçek veya tüzel kiģi tarafından kullanılır. Sinema eseri ile ilgili haklar saklıdır 3- Mevcut Madde G E M Ġ M Ü H E N D Ġ S Ġ N Ġ N Y E T K Ġ L E R Ġ 4-Gemi mühendisi, uygulama aģamasında, yapımı yürüten tersanenin çalıģmasını, iģverenin zarar görmeyeceği Ģekilde, yasa, tüzük, yönetmelik, Ģartname, tebliğ ve genel olarak bilinen yapım ve güvenlik kuralları ile proje ve eklerine göre denetler. Denetim sırasında uygun görmediği hususları değiģtirmek ve düzeltmekle yetkilidir. Söz konusu denetim gemi mühendisinin normal olarak ve gerekli gördüğü durum ve zamanlarda yaptığı imalat yeri/tersane ziyaretleriyle yürütülebilecek nitelikte ise kendisi ya da görevlendireceği kontrol aracılığıyla yapılır. ĠĢin niteliği ve büyüklüğü gerektiriyorsa, gemi mühendisi imalat yeri/tersanede sürekli çalıģan bir gemi mühendisi görevlendirmeye yetkilidir. Öneri: Bu Madde Gemi Kontrolü Yetkilendirme Yönetmeliğine göre yeniden düzenlenmelidir. Gemi Kontrolü Yetkilendirme Yönetmeliğinin yürürlüğe girmiş olması. 4-Mevcut Madde

4 GEMĠ MÜHENDĠSĠNĠN SORUMLULUKLARI 2. Gemi mühendisleri serbest gemi mühendisliği hizmeti yapabilmek için Büro Tescil Belgesi almak ve her yıl 31 Ocak tarihine kadar belgesini yenilemekle sorumludurlar. Öneri 2. Gemi mühendisleri serbest gemi mühendisliği hizmeti yapabilmek için SGM tescil belgesi ve /veya Büro Tescil Belgesi almak ve hizmetlerini yürütmeye devam edebilmek için her yıl 31 Ocak tarihine kadar belgesini yenilemekle sorumludurlar. Gerekçe TMMOB YÖNETMELĠĞĠ Tanımlar Madde 4- a) 3458 sayılı yasanın verdiği yetki ile serbest çalıģarak Oda ya kayıt ve tescilini yaptırmıģ kendi hesabına veya kamu kurum ve kuruluģları dıģında gerçek veya tüzel kiģi hesabına ücretli, sözleģmeli, ortak ve bunun gibi bir bağlantı içinde bir yatırımın veya MMH nın düģünce safhasından fiziki bünyeye dönük organizasyonunun gerçekleģtirilmesi süreci boyunca yatırımcının iģe giriģip giriģmemesi hakkında oluģturacağı kararlara esas olacak çalıģmalardan iģin faaliyete geçmesine kadar yatırımcıya danıģmanlık görevi yapan ve bu faaliyetlerin tümüne iliģkin organizasyonu kurabilecek nitelikteki kiģi veya kuruluģa SMM denir. b) Oda ya kayıt ve tescili yapılan SMM ne, SMMH yapmaya yetkili olduğunu belirten "SMM Belgesi" verilir. c) "MMH" yapmak üzere Oda ya kayıt ve tescil yaptıran ve bünyesinde en az bir MM ücretli, sözleģmeli, ortak vb. bir bağlantı içinde bulunduran gerçek ve tüzel kiģi veya kuruluģlara "Tescilli Büro" denir. d) Oda ya kayıt ve tescili yapılan Büro ya "Oda" tarafından "Büro Tescil Belgesi"verilir. 5-Mevcut Madde 4. Gemi mühendisleri, yaptıkları tüm serbest gemi mühendisliği hizmetlerini iģveren, ilgili Ġdare ya da herhangi diğer onay makamınca istensin ya da istenmesin mesleki denetimden geçirmekle yükümlüdürler. 4. Gemi mühendisleri, BU YÖNETMELĠK VE GMO ASGARĠ ÜCRET TARĠFESĠ KAPSAMINDA BELĠRTĠLEN tüm serbest gemi mühendisliği hizmetlerini iģveren, ilgili Ġdare ya da herhangi diğer onay makamınca istensin ya da istenmesin mesleki denetimden geçirmekle yükümlüdürler. Bu yönetmelikte Bölüm 2 GEMĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ HĠZMETLERĠ TANIMI VE UYGULAMA ESASLARI Gemi mühendisliği hizmetleri ile bu hizmetlerde bulunması gereken asgari teknik koģullar, aģağıda belirtilmiģtir. Gemi,yat vb. yüzer araçların inģa, onarım ve tadilat iģlerinde aģağıdaki hizmetlerden gerekli olanlar serbest gemi mühendisi (SGM) tarafından yapılacaktır 6-Mevcut Madde 5. Gemi mühendisleri, telif hakkına sahip olan gemi mühendisinin olurunu almadan teknik uygulama kontrol mühendisliği sorumluluğunu üstlenemezler. Bu madde yönetmelikten kaldırılmalıdır. GMO GEMĠ KONTROLÜ YETKĠLENDĠRME YÖNETMELĠĞĠ Gemi kontrolüne yetkili mühendisin çalıģma ilkeleri ve sorumlulukları MADDE 11 c) Gemi kontrolüne yetkili mühendislik hakkı öncelikli olarak Gemi Kontrolüne Yetkili Mühendis Belgesine sahip proje müellifine aittir. Proje müellifleri, gemi kontrolüne yetkili mühendislik hizmetini üstlenmedikleri iģlerde, baģka bir gemi kontrolüne yetkili mühendise iģi üstlenmesi için Oda ya olur yazısı verirler. Bu olur yazısı olmadan baģka bir gemi kontrolüne yetkili mühendis görev alamaz. Projemüellifleri üstlenmedikleri iģler için hiçbir maddi talepte bulunamazlar. Proje müellifinin belli olmadığı veya yabancı proje olması halinde gemi donatanın tercih ettiği bir gemi kontrolüne yetkili mühendis iģi üstlenebilir. ġeklinde tanımlanmıģtır.

5 7-Mevcut Madde 13. Kontrol Mühendisliği Hizmetleri: Mesleki Kontrollük Hizmeti, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası nda da tanımlanan ve gemi mühendisinin müelliflik hakkından doğan zorunlu bir hizmet aģamasıdır. Bu hizmet; Gemi mühendisi tarafından projelendirilmiģ hizmetlerin, proje ve Ģartnamelerine ve uyulması zorunlu teknik yapım kurallarına uygun olarak mesleki kontrolünü yapmak, Yapım ve donatım sırasında gerektiğinde kullanılacak malzemelerin kalitesini saptamak ve/veya seçmek, Donatım ile ilgili kararların alınmasını sağlamak ve bunların uygulanmasını kontrol etmek, Donatım sırasında farklı meslek alanlarına iliģkin hizmetler arasında doğabilecek sorunları çözmek, ortaklaģa çalıģmalar yapmak, bu konuda eģgüdüm sağlamak, Yerel otorite ve klas kuruluģunun istek ve talimatları ile ilgili gerekli diğer çalıģmaları yapmak, Geminin liman ve seyir tecrübelerinde ve teslim iģleminde bulunmak, Ģeklinde tanımlanabilir. Bu Madde yönetmelikten kaldırılmalıdır. GEMĠ KONTROLÜ YETKĠLENDĠRME YÖNETMELĠĞĠ Gemi kontrolüne yetkili mühendisin çalıģma ilkeleri ve sorumlulukları Madde 11 de tanımlanmıģtır. 8-Mevcut Madde Bölüm 3 RESĠM, HESAP, PROJE VE DÖKÜMANLARDA ARANACAK PAFTA DÜZENĠ VE ORĠJĠNALLERĠN ĠġVERENE TESLĠMĠ Paftanın sağ alt köģesinde hizmet konusu gemi/yat/yüzer araç a iliģkin temel karakteristiklerin yer aldığı ve GMO normlarına uygun BAġLIK bulunacaktır. Orijinal paftada bulunacak BaĢlıkta proje müellif ya da müellifleri gemi mühendisleri ile çizen ve kontrol edenin adları, meslek unvanları ve imzaları ile tescilli büro ile ilgili bilgiler, proje adı, proje numarası, ölçek, tarih, gemi adı/tipi, tersane adı/inģa numarası ve belli ise armatör adının bulunması zorunludur. Bu madde tartıģılmalıdır. 9-Mevcut Madde: 17. Tank Kalibrasyonları: A-4 boyutunda sayfalardan oluģan kitapçık Ģeklinde, tablolar halinde ve tankın %0,3 hacminin yüzey alanına bölünmesiyle elde edilecek yükseklik kadar cm. aralıkla m3 bazında, her tank için ayrı ayrı hazırlanır, tablonun üst kısmında geminin adı, tankın adı, numarası, yeri, bulunduğu posta arası, toplam hacmi yazılır. Her sayfanın alt bölümünde form tabloda düzenleyen ad/soyadı, sicil/büro tescil no. yazılır. Kitapçık baģında gemi adı, gemi boyutları verilir, gemi profil ve tankların üstten görünüģte yerleri belirtilir veya kapasite planı eklenir. Trim düzeltmesi yapılmalıdır NOLU YÖNETĠM KURULU KARARI Karar No: : TMMOB GMO Mesleki Uygulama Esasları Yönetmeliği aģağıda tekrar verilen 17.maddesinin altı çizili kısmının 43.Genel Kurula kadar,uygulanmamasına, istenen aynı bilgilerin aynı düzen içinde kapak sayfasında yeralmasına, 17. Tank Kalibrasyonları: A-4 boyutunda sayfalardan oluģan kitapçık Ģeklinde, tablolar halinde ve tankın %0,3 hacminin yüzey alanına bölünmesiyle elde edilecek yükseklik kadar cm. aralıkla m3 bazında, her tank için ayrı ayrı hazırlanır, tablonun üst kısmında geminin adı, tankın adı, numarası, yeri, bulunduğu posta arası, toplam hacmi yazılır. Her sayfanın alt bölümünde form tabloda düzenleyen ad/soyadı, sicil/büro tescil no. yazılır. Kitapçık baģında gemi adı, gemi boyutları verilir, gemi profil ve tankların üstten görünüģte yerleri belirtilir veya kapasite planı eklenir. Trim düzeltmesi yapılmalıdır. Tank kalibrasyonları mühürlendiğinden kapak sayfasının onayı yeterli olacaktır.stabilite bukletinde olduğu gibi ilk ve son sayfa olabilir. 10-Mevcut Madde: 3.3. Sözleşme de Belirtilecek Olan Diğer Resim Hesap ve Dokümanlar 4. Fizibilite Etüdü: Gemi Mühendisleri Odası Formları na göre, yatırım fizibilitesinin

6 etüdünün yapılmasıdır. Yatırım konusuna göre DPT, Hazine ve DıĢ Ticaret veya diğer ilgili Bakanlığın/MüsteĢarlığın saptayacağı esaslara ve GMO formlarına göre hazırlanır. 5. Rantabilite Etüdü: Yatırım konusu gemi ya da tesisin sermaye, iģletme ve amortisman hesapları yapılarak etüt edilmesidir. 6. Tesis / Kapasite Raporu : Gemi yapım tesisleri hakkında detaylı etütler yapılarak sonuçların düzenlenmesidir. 7. Eksperlik, Bilirkişilik, Dispeççilik: Bilim, teknik ve ekonomik alanlarda belirtilen konulardan isteneni, yerinde ya da dosya üzerinde inceleme yaparak, kıymet takdiri, fiyat, nitelik, kusur ve durum tespiti için rapor düzenlenmesi ve gerekli görülecek durumlarda bunların dıģındaki hususların tayin ve tespitinin yapılmasıdır. 8.Sörveyörlük: Bir yeni inģaatın, onarımın ya da mevcut geminin/tadilatın, istenen hususlara uygunluğunun kontrol ve rapor edilmesidir. 9. Hakemlik: Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu Tahkim SözleĢmesi gereğince taraflar arasındaki anlaģmazlığın çözümündeki gemi mühendisliği hizmetidir. 10. Müşavirlik (Danışmanlık): Gemi mühendisliği mesleği alanına giren herhangi bir teknik konuda, hizmetin bilim ve tekniğe uygun olarak yapılması için fikren katkıda bulunulması ve/veya devamlı ya da kısmi olarak danıģılması ve görüģ alınmasıdır. Fabrika ve tersane organizasyonu ile ilgili hizmetler de bu kapsama girer. 11. Keşif Hizmeti: Herhangi bir iģin maliyetinin ne olacağının ayrıntıları ile birlikte saptanmasıdır. Malzeme bedelleri (liste halinde), çeģitli iģ branģlarının direkt ve endirekt iģçilik miktarları ve bedelleri ile kuruluģa ait kar ayrı ayrı belirtilmelidir. 12. Değer Saptaması (Kıymet Takdiri): Mevcut bir geminin/gemi inģa tesisinin ya da herhangi bir parçasının o günkü fiyatlarla değerinin, ayrıntıları ile birlikte saptanmasıdır. Öneri: Bu maddelerden sözleģmede belirtilmesi gerekmeyenler çıkarılmalıdır. Bu maddelerden bir kısmı GMO nun farklı yönetmeliklerinde tanımlanmıģ ve SGM vde SGMB mühendislik hizmetleri dıģında TutulmuĢtur. Bu duruma bağlı olarak SMMH BÜRO TESCĠL YÖNETMELĠĞĠ Madde 5 tekrar gözden geçirilecektir. 11-Mevcut Madde: Geçici Madde Dönem Yönetim Kurulu, 42. Genel Kurul a kadar olan süre içinde, bu Yönetmelikte gerekli gördüğü değiģiklikleri yapmaya ve uygulamaya yetkilidir. Bu geçici madde yönetmelikten kaldırılmalıdır. Son kullanma tarihi geçtiğinden

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ İLGİLİ YASA ve YÖNETMELİKLER TİP ÖLÇÜM ve MUAYENE RAPORLARI TİP SÖZLEŞME, YÖNERGE ve ÇİZELGELER 2006 YILI EN

Detaylı

TMMOB Yönetim Kurulu'nun 25 Nisan 1989 tarih ve 102 no.lu kararı ile yürürlüğe girmiştir.

TMMOB Yönetim Kurulu'nun 25 Nisan 1989 tarih ve 102 no.lu kararı ile yürürlüğe girmiştir. TMMOB SERBEST MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HİZMETLERİ VE BÜRO TESCİL BELGESİ YÖNETMELİĞİ TMMOB Yönetim Kurulu'nun 25 Nisan 1989 tarih ve 102 no.lu kararı ile yürürlüğe girmiştir. Amaç Madde1- Bu

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR VE BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİKLER SÖZLEŞMELER TİP ÖLÇÜM VE MUAYENE RAPORLARI EN AZ ÜCRETLERİN BELİRLENMESİ VE UYGULAMA

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİKLER SÖZLEŞMELER TİP ÖLÇÜM ve MUAYENE RAPORLARI EN AZ ÜCRETLERİN BELİRLENMESİ ve UYGULAMA ESASLARI

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 02 Haziran 2005 PERŞEMBE

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 02 Haziran 2005 PERŞEMBE Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 02 Haziran 2005 PERŞEMBE Sayı : 25833 Yönetmelik Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odasından:

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ... I ĠÇĠNDEKĠLER... III I. 1 II. MĠMAR VE MĠMARĠ HĠZMETLER... 3 III. ESER KAVRAMI VE MĠMARĠ ESERLERĠN FSEK TEKĠ YERĠ...

ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ... I ĠÇĠNDEKĠLER... III I. 1 II. MĠMAR VE MĠMARĠ HĠZMETLER... 3 III. ESER KAVRAMI VE MĠMARĠ ESERLERĠN FSEK TEKĠ YERĠ... ÖNSÖZ Otuzlu yaģlarımda bana hukukçu olmasaydın hangi mesleği seçerdin diye sorduklarında hep iç mimar olmak isterdim diye cevap verdim. Hala da aynı cevabı veriyorum. Belki bunda en önemli sebeplerden

Detaylı

TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi

TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi TMMOB MĠMARLAR ODASI MĠMARLIK HĠZMETLERĠ ġartnamesġ VE EN AZ BEDEL TARĠFESĠ (22.12.2006 tarih 40/17 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.)

Detaylı

Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iģ sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05 ġubat 2008/26778 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı

Detaylı

TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ ĠÇMĠMARLAR ODASI SERBEST ĠÇMĠMARLIK HĠZMETLERĠNĠ UYGULAMA, TESCĠL VE MESLEKĠ DENETĠM YÖNETMELĠĞĠ

TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ ĠÇMĠMARLAR ODASI SERBEST ĠÇMĠMARLIK HĠZMETLERĠNĠ UYGULAMA, TESCĠL VE MESLEKĠ DENETĠM YÖNETMELĠĞĠ 16 Eylül 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26999 YÖNETMELĠK Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odasından: TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ ĠÇMĠMARLAR ODASI SERBEST ĠÇMĠMARLIK HĠZMETLERĠNĠ

Detaylı

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI UYGULAMA REHBERĠ (Ekonomik Yatırımlar ve Toplu Basınçlı Sulama Sistemi

Detaylı

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠSTĠSNA KAPSAMINDAKĠ MAL VE HĠZMET ALIMLARI ĠÇĠN SATIN ALMA VE ĠHALE YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠSTĠSNA KAPSAMINDAKĠ MAL VE HĠZMET ALIMLARI ĠÇĠN SATIN ALMA VE ĠHALE YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠSTĠSNA KAPSAMINDAKĠ MAL VE HĠZMET ALIMLARI ĠÇĠN SATIN ALMA VE ĠHALE YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

YÖNETMELİK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

YÖNETMELİK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iģ sağlığı

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı

TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠI ODASI MALĠ ĠġLER YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠI ODASI MALĠ ĠġLER YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠI ODASI MALĠ ĠġLER YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; TMMOB Fizik Mühendisleri Odası ve Odanın tüm birimlerinde,

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE

İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE MEVZUAT BÜLTENİ İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE Hazırlayan: Merve EVRiM / Çevre Mühendisi, isg Uzmanı (C) KASIM 2013, SAYI 11 ÇEVRE DETAM GROUP; ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğini, Çevre korumayı ve toplumsal sorumluluğu

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.03.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25406 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 - (Değişik:RG-8/1/2009-27104)

Detaylı

Satın Alma- Rehberi 27.02.2013 1. EKLER LĠSTESĠ. SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu (Shf. 2)

Satın Alma- Rehberi 27.02.2013 1. EKLER LĠSTESĠ. SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu (Shf. 2) Satın Alma- Rehberi 27.02.2013 1. EKLER LĠSTESĠ SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu (Shf. 2) SR EK 2: Ġhaleye Davet Mektubu (KonmamıĢtır) SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere

Detaylı

TEKLĠF DOSYASI Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar

TEKLĠF DOSYASI Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar TEKLĠF DOSYASI Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki Ġhaleler için ĠSTEKLĠLERE TALĠMATLAR Ġhaleye katılacak olan isteklilerin aģağıda

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Ġkinci Bölüm 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Madde 3-4734

Detaylı

TIBBİ CİHAZ MEVZUATI

TIBBİ CİHAZ MEVZUATI TIBBİ CİHAZ MEVZUATI 1 2 ÖNSÖZ Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası olarak, AB uyum sürecinde, Tıbbi Cihazlarla yönelik ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanarak

Detaylı

TEKLĠF DOSYASI. Satın Alma Rehberi 1

TEKLĠF DOSYASI. Satın Alma Rehberi 1 TEKLĠF DOSYASI Satın Alma Rehberi 1 Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Satın Alma Rehberi 2 Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki Ġhaleler için ĠSTEKLĠLERE TALĠMATLAR Ġhaleye

Detaylı

TOBB-İTO SİRKECİ PROJESİ

TOBB-İTO SİRKECİ PROJESİ TOBB-İTO SİRKECİ PROJESİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE OTEL, İŞ MERKEZİ, KÜLTÜR VE TOPLANTI MERKEZİ İNŞAATI YAPILMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. Tanımlar, ihalenin konusu ve

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU. Bütünleşik Yazılım Sistemi İhale İlanı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU. Bütünleşik Yazılım Sistemi İhale İlanı ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU Bütünleşik Yazılım Sistemi İhale İlanı Kover Tekstil Ltd. Şti, Dicle Kalkınma Ajansı Sektörel Gelişme Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile

Detaylı

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin. 11/4/2006 26136 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 16/7/2009 27290

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin. 11/4/2006 26136 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 16/7/2009 27290 Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı 11/4/2006 26136 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı 16/7/2009 27290 Yönetmelikte Değişiklik Yapan

Detaylı

SERHAT KALKINMA AJANSI

SERHAT KALKINMA AJANSI T.C BAġBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER ĠÇĠN PROJE UYGULAMA REHBERİ SERHAT KALKINMA AJANSI 2010 1 GĠRĠġ... 2 1.1 KAPSAM...2 1.2 YASAL DAYANAKLAR...2

Detaylı

Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı

Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı Okan Üniversitesi, Ġstanbul Kalkınma Ajansı Kar Amacı Gütmeyen KuruluĢlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) SR Ek 2 Ġhaleye Davet Mektubu 1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak SözleĢme (Özel KoĢullar) ve Ekleri Söz. Ek-1: Genel KoĢullar

Detaylı