ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI"

Transkript

1 ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANA Ölçme bilgisi ve kadastro bilim dalı Ayhan ATEġOĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman fakültesi Orman müh. Böl. Zonguldak Karaelmas Üniver. Orman fakültesi Orman müh. Böl. Y. Lisans Tez Konusu BARTIN YÖRESİ ARAZİ KULLANIMINDAKİ DEĞİŞİMİN UZAKTAN ALGILAMA VERİLERİYLE BELİRLENMESİ Bartın Üniversitesi Orman fakültesi Orman müh. Böl. FARKLI UYDU GÖRÜNTÜ VERİLERİ, İLE MEŞCERE PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ARAŞTIRILMASI (BARTIN-MUGADA ÖRNEĞİ) Uzaktan algılama, Coğrafi bilgi sistemleri Orman Entomolojisi ve Koruma Prof. Dr. Azize TOPER KAYGIN Karadeniz Teknik Ünv. Orman Fakültesi Zonguldak Karaelmas Ünv. Fen Bilimleri Ens. Orman Müh. Anabilim Dalı Orman Entomolojisi ve Koruma Bilim Dalı Y. Lisans Tez Konusu Bartın Yöresinde Zarar Yapan Böcekler

2 Zonguldak Karaelmas Ünv. Fen Bilimleri Ens. Orman Müh. Anabilim Dalı Orman Entomolojisi ve Koruma Bilim Dalı Bartın Ve Karabük Ormanlarındaki Göknarlarda Zarar Yapan Pityokteines curvidens (Germar) (Coleoptera, Scolytidae) in Biyolojisi Kabukböcekleri, Afitler ve Kelebeklerle ilgili biyolojik ve faunistik çalıģmalar Ormancılık Ekonomisi Ersin GÜNGÖR Anakara Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesi Bölümü Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Anabilim Dalı / Ormancılık Ekonomisi Bilim Dalı Y. Lisans Tez Konusu Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı nın Optimum Yönetim Stratejisinin Belirlenmesi Bartın Üniversitesi Anabilim Dalı / Ormancılık Ekonomisi Bilim Dalı Doktora Tez Konusu Orman Kaynaklarının BütünleĢik ĠĢlevsel Yönetim Planlaması

3 Orman Kaynakları Ekonomisi, Ormancılıkta Planlama ve Yönetim, Çok Boyutlu Karar Verme Metotları, Yöneylem AraĢtırması Teknikleri, Ekonometri, Pazarlama, Korunan Alan Yönetim Planlaması, Orman Kaynaklarının ĠĢlevsel Planlaması Silvikültür Doç. Dr. Halil BarıĢ ÖZEL Zonguldak Karaelmas Ünv. Bartın Orman Fak. Bölümü ZKÜ Silvikültür Y. Lisans Tez Konusu Araç Orman ĠĢletme Müdürlüğündeki Silvikültürel Uygulamaların Doğaya Uygun Ormancılık AnlayıĢı Açısından Ġncelenmesi ZKÜ Silvikültür Bartın ve Devrek Yöreleri Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) Ormanlarında MeĢcere KuruluĢları ve Doğal GençleĢtirme BaĢarısını Etkileyen Faktörler Silvikültür, GençleĢtirme, Doğaya Uygun Ormancılık, Biyolojik ÇeĢitlilik, Ağaçlandırma, Kavakçılık Havza Amenajmanı Hüseyin ġensoy Karadeniz Teknik Orman Orman Fen Bilimleri Havza Amenajmanı

4 Y. Lisans Tez Konusu Bartın Ġli AĢağıdere Havzasında Arazi Kullanımı DeğiĢiminin Belirlenmesi ve Arazi Kullanımının Bazı Fiziksel Havza Karakteristikleri Yönünden Değerlendirilmesi Fen Bilimleri Havza Amenajmanı Yamaç ġekillerinin Toprak Erozyonuna Etkilerinin AraĢtırılması Toprak Erozyonu, Toprak Koruma, Havza Yönetimi Toprak Ġlmi ve Ekoloji Bilim Dalı Ġlyas BOLAT Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Bölümü Bülent Ecevit Üniversitesi Toprak Ġlmi ve Ekoloji (Zonguldak Karaelmas Anabilim Dalı Bilim Dalı Üniversitesi) Fen Bilimleri Enstitüsü Y. Lisans Tez Konusu Farklı Arazi Kullanım Biçimlerinin Toprağın Mikrobiyal Biyokütle Karbon (C mic ) ve Azot (N mic ) Ġçeriğine Etkisi Bartın Üniversitesi Fen Toprak Ġlmi ve Ekoloji Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dalı Bilim Dalı Kayın, Göknar ve Göknar-Kayın MeĢcerelerinde Üst Toprak ve Ölü Örtüdeki Mikrobiyal

5 Biyokütle Karbon (C mic ), Azot (N mic ), Fosfor (P mic ) ve Mikrobiyal Solunumun Mevsimsel DeğiĢimi Toprak Ġlmi, Genel Ekoloji, Orman Ekolojisi, Mikrobiyal Biomass C, N ve P Ormancılık Ekonomisi Bilim Dalı Prof. Dr. Ġsmet DAġDEMĠR Ġstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Bölümü Ġstanbul Üniversitesi Anabilim Dalı Orman Ekonomisi Bilim Dalı Y. Lisans Tez Konusu Türkiye deki Doğu Ladini (Picea orientalis L.Carr.) Ormanlarında YetiĢme Ortamı Faktörleri-Verimlilik ĠliĢkisi. Ġstanbul Üniversitesi Anabilim Dalı Orman Ekonomisi Bilim Dalı Orman ĠĢletmelerinin BaĢarı Düzeylerinin Saptanması Konusunda AraĢtırmalar Orman Kaynakları Ekonomisi, Ormancılıkta Planlama, Yönetim ve Organizasyon, Ormancılıkta BaĢarı Ölçümü Çok Boyutlu Karar Verme Metotları, Ekonometri, Proje Değerlendirme Orman Entomolojisi ve Koruma Anabililm Dalı Mertol ERTUĞRUL Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fak. Bölümü Zonguldak Karaelmas Orman Entomolojisi ve Üniversitesi Koruma Y. Lisans Tez Konusu Bartın yöresinde kavak dal ve gövdelerinde zarar yapan funguslar Zonguldak Karaelmas Orman Entomolojisi ve Üniversitesi Koruma

6 Manavgat Orman ĠĢletme Müdürlüğü yangın savaģ organizasyonunun planlanması Orman yangınları, iklim değiģikliği-yangın iliģkisi, yangın ekolojisi Orman Botaniği Prof. Dr. Metin SARIBAġ Ġstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yüksek Orman Mühendisi olarak mezun oldum. Y. Lisans Tez Konusu Ġstanbul Üniversitesi Anabilim Dalı Orman Botaniği Bilim Dalı Türkiye nin Euro-Siberian (Euxin) Bölgesinde Doğal YayılıĢ Yapan Kavaklar Üzerinde DıĢ Morfolojik ve Palinolojik AraĢtırmalar Dendroloji, Süs Bitkileri, Odun Anatomisi, Etnobotanik Orman ĠnĢaatı ve Transportu Metin Tunay Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi

7 Ġstanbul Üniversitesi Orman ĠnĢaatı Geodezi ve Fotogrametri Y. Lisans Tez Konusu Sayısal Fotogrametrik Orman Haritaları Üretimi Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman ĠnĢaatı Geodezi ve Fotogrametri Türkiye de Orman Sınırlandırma ve Haritalama Faaliyetlerinin ĠyileĢtirilmesi Orman ĠnĢaatı ve Transportu, Geodezi, Ergonomi. Silvikültür Doç. Dr. Murat ERTEKĠN Zonguldak Karaelmas Bartın Orman Fakültesi Üniversitesi Zonguldak Karaelmas Silvikültür Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Y. Lisans Tez Konusu Büyük Çiçekli Manolya (Magnolia grandiflora L.) nın Tohum ve Çelik ile Üretim Teknikleri. Zonguldak Karaelmas Silvikültür Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

8 Yenice-Bakraz Orijinli Karaçam (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) Tohum Bahçesinde Çiçeklenme, Kozalak Verimi ve Tohum Özellikleri Açısından Klonal Farklılıklar. Silvikültür, Ağaçlandırma, Genetik ÇeĢitlilik, Süs Bitkileri, Bozulan Alanların Restorasyonu ORMAN ENTOMOLOJĠSĠ VE KORUMA NURĠ KAAN ÖZKAZANÇ ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ BĠTKĠ KORUMA ZONGULDAK ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ ORMAN KARAELMAS ANABĠLĠM DALI ENTOMOLOJĠSĠ VE ÜNĠVERSĠTESĠ KORUMA FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ Y. Lisans Tez Konusu BARTIN YÖRESĠ ORMANLARINDA MEġE, KAYIN VE GÜRGEN AĞAÇLARINDA ZARAR YAPAN BÖCEKLER ZONGULDAK ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ ORMAN KARAELMAS ANABĠLĠM DALI ENTOMOLOJĠSĠ VE ÜNĠVERSĠTESĠ KORUMA FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ORMANLARINDAKĠ ÇAM (PĠNUS SPP.) VE GÖKNAR (ABĠES SPP.) LARDA GÖRÜLEN FUNGAL ĠĞNE YAPRAK VE SÜRGÜN HASTALIKLARI ÜZERĠNE ARAġTIRMALAR

9 FĠTOPATOLOJĠ, ORMAN PATOLOJĠS, FUNGUSLAR YABAN HAYATI, KUġLAR, MEMELĠLERĠ Orman Amenajmanı Prof.Dr. Nedim SARAÇOĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Y. Lisans Tez Konusu Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Kızılağaç Gövde Hacım ve Biyokütle Tablolarının Düzenlenmesi Orman Hasılatı, Biyoenerji, Enerji Ormancılığı Havza Amenajmanı ġahin PALTA Ġstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Zonguldak Karaelmas Üniv. ABD Havza Amenajmanı BD (Bülent Ecevit Üniv.)

10 Y. Lisans Tez Konusu Bartın Uluyayla Meralarında Mera Vejatasyonunun Bazı Kantitatif Özelliklerinin Saptanması ve Mera Islahına Yönelik Ekolojik Yapının Belirlenmesi Bartın Üniversitesi ABD Havza Amenajmanı BD Bartın Yöresi Çayır-Mera Alanlarında Bulunan Gramineae Familyasına Ait Bitkilerde Arbusküler Mikorizal Fungusların (AMF) Varlığının ve Ekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Mera Ekolojisi, Mera Yönetimi, Mera Islahı, Arbusküler Mikorizal Funguslar (AMF) ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ TUĞRUL VAROL KARADENĠZ TEKNĠK ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ Z.K.Ü. FEN BĠLĠMLERĠ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ ORMAN ĠNġAATI VE ENSTĠTÜSÜ TRANSPORTU Y. Lisans Tez Konusu BATI KARADENĠZ BÖLGESĠ ORMAN NAKLĠYATINDA YÜKLEME, BOġALTMA VE ĠSTĠFLEME ĠġLERĠNĠN ZAMAN, VERĠM VE MASRAF YÖNÜNDEN ĠNCELENMESĠ Z.K.Ü. FEN BĠLĠMLERĠ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ ORMAN ĠNġAATI VE ENSTĠTÜSÜ TRANSPORTU BARTIN YÖRESĠ ORMAN YOLLARININ ÜSTYAPI KALINLIĞININ VE TAġIMA

11 KAPASĠTESĠNĠN BELĠRLENMESĠ ORMAN YOLLARI, CBS Orman Entomolojisi ve Koruma Yrd. Doç. Dr. Yafes YILDIZ Süleyman Demirel Ünv. Orman Fakültesi ZKÜ Fen Bilimleri Enst. Orman Entomolojisi ve Koruma Y. Lisans Tez Konusu Bartın Yöresi Kelebek Türleri Bartın Ünv. Fen Bilimler Enst. Orman Entomolojisi ve Koruma Bartın ve Karabük Yöresi Scolytidae Türleri ve Bazı Önemli Türlerin Biyolojileri Orman Entomolojisi, Lepidoptera, Scolytidae ORMAN BOTANĠĞĠ ZAFER KAYA Ġstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik-Zooloji

12 - Y. Lisans Tez Konusu - Ġstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Endemik Ġki Centaurea L. Türü Üzerinde Taksonomik, Ekolojik ve Palinolojik AraĢtırmalar Sistematik Botanik-Bitki Morfolojisi-Palinoloji-Melissopalinoloji.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Fakültemiz 11.07.1992 tarih, 3837 sayılı yasa ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesine (Bülent Ecevit Üniversitesi) bağlı olarak kurulmuştur.

Detaylı

TC. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Bölümü

TC. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Bölümü 1 TC. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Bölümü RAPOR SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ve DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİNDEKİ LİSANS DERSLERİ (Orman Mühendisliği Bölümü

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Fakültemiz 11.07.1992 tarih, 3837 sayılı yasa ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesine (Bülent Ecevit Üniversitesi) bağlı olarak kurulmuştur.

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU Ormancılık Bölümü Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı ders Ġçeriği

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU Ormancılık Bölümü Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı ders Ġçeriği A- ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERĠ PROGRAMI I. VE II. ÖĞRETĠM HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ 1.Sınıf / Güz Dönemi Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab Akts Toplam Saat Türü MAT-135 Matematik 2 0 0 2 2 2

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Fakültemiz 11.07.1992 tarih, 3837 sayılı yasa ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesine (Bülent Ecevit Üniversitesi) bağlı olarak kurulmuştur.

Detaylı

OAEM 2014 YILINDAKİ YENİ PROJE TEKLİFLERİ

OAEM 2014 YILINDAKİ YENİ PROJE TEKLİFLERİ OAEM 2014 YILINDAKİ YENİ PROJE TEKLİFLERİ SIRA NO ENSTİTÜ PROJE ADI YÜRÜTÜCÜ BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHLERİ PROJE DURUMU 1 ELAZIĞ Odun Kökenli Orman Ürünleri Endüstri İşletmelerinin Endüstriyel Odun Temini Sürecindeki

Detaylı

ULUS-ARDIÇ YÖRESİ SAF DOĞU KAYINI (Fagus orientalis Lipsky.) MEŞCERELERİNE AİT MEŞCERE DİNAMİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ULUS-ARDIÇ YÖRESİ SAF DOĞU KAYINI (Fagus orientalis Lipsky.) MEŞCERELERİNE AİT MEŞCERE DİNAMİKLERİNİN BELİRLENMESİ Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2011, Cilt: 13, Sayı: 19, 12-25 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 ULUS-ARDIÇ YÖRESİ SAF DOĞU KAYINI (Fagus orientalis Lipsky.) MEŞCERELERİNE AİT MEŞCERE DİNAMİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından MESLEKİ DENEYİM KAZANMA VE MESLEK MENSUPLUĞU SINAV YÖNETMELİĞİ ALT DÜZENLEMESİ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından MESLEKİ DENEYİM KAZANMA VE MESLEK MENSUPLUĞU SINAV YÖNETMELİĞİ ALT DÜZENLEMESİ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından MESLEKİ DENEYİM KAZANMA VE MESLEK MENSUPLUĞU SINAV YÖNETMELİĞİ ALT DÜZENLEMESİ ODA ALT DÜZENLEME NO: 1 Alt Düzenleme Tasnif No: 5531

Detaylı

mehmettokcan@ogm.gov.tr mmt.tokcan@gmail.com

mehmettokcan@ogm.gov.tr mmt.tokcan@gmail.com AD SOYAD : Mehmet TOKCAN KİŞİSEL BİLGİLER MESLEĞİ Orman Mühendisi DOĞUM YERİ-TARİHİ Ordu - 21.03.1973 YABANCI DİL VE DÜZEYİ İngilizce (Orta ÜDS 50) UZMANLIK ALANI Orman Botaniği ve Silvikültür, Bitki Toplumu

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ KÖYCEĞİZ MESLEK YÜKSEKOKULU ORMANCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ KÖYCEĞİZ MESLEK YÜKSEKOKULU ORMANCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ KÖYCEĞİZ MESLEK YÜKSEKOKULU ORMANCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ I. YARIYIL Türk Dili I (2+0) 2 Dilin Tanımı, özellikleri, dil-ulus, dil-düşünce ve dil-kültür ilişkisi. Yeryüzündeki

Detaylı

T.C. ARTVĠN ÇORUH ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI. DOĞU KAYINI MEġCERELERĠNDE KĠREÇ VE AZOT DESTEĞĠNĠN

T.C. ARTVĠN ÇORUH ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI. DOĞU KAYINI MEġCERELERĠNDE KĠREÇ VE AZOT DESTEĞĠNĠN T.C. ARTVĠN ÇORUH ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DOĞU KAYINI MEġCERELERĠNDE KĠREÇ VE AZOT DESTEĞĠNĠN BÜYÜME VE BĠYOKÜTLE ÜZERĠNE ETKĠLERĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Kamuran

Detaylı

F. Can ACAR Müdür Yardımcısı, F. Can ACAR ın Özgeçmişi

F. Can ACAR Müdür Yardımcısı, F. Can ACAR ın Özgeçmişi F. Can ACAR Müdür Yardımcısı, F. Can ACAR ın Özgeçmişi 10/10/1960 tarihinde Edremit te doğdu. İlk öğrenimini 1971 yılında Eskişehir Murat Atılgan İlkokulu nda, orta öğrenimimi 1974 yılında Diyarbakır Orta

Detaylı

Dr. Saime BAŞARAN 10.12.1969 ANTALYA. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Orman Fakültesi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi 1994

Dr. Saime BAŞARAN 10.12.1969 ANTALYA. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Orman Fakültesi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi 1994 GENEL BİLGİLER Doğum Tarihi, Yeri Yazışma Adresi Çalıştığı Yer, İş Adresi Telefon : 345 04 38 Faks : 345 04 50 E-mail : basaransaime@hotmail.com Dr. Saime BAŞARAN 10.12.1969 ANTALYA Enstitüsü Müdürlüğü,

Detaylı

ANADOLU KARAÇAMI (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana) TOHUM BAHÇESİNDE ÇİÇEK ÜRETİMİ YÖNÜNDEN KLONAL FARKLILIKLAR 1

ANADOLU KARAÇAMI (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana) TOHUM BAHÇESİNDE ÇİÇEK ÜRETİMİ YÖNÜNDEN KLONAL FARKLILIKLAR 1 Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2009, Cilt: 11, Sayı: 15, 25-34 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 ANADOLU KARAÇAMI (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana) TOHUM BAHÇESİNDE ÇİÇEK ÜRETİMİ YÖNÜNDEN KLONAL FARKLILIKLAR

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ankara - 2012 Ormansız yurt vatan değildir. Bakan SunuĢu BAKAN SUNUġU Kamu mali yönetim sürecini yeni bir anlayıģla

Detaylı

AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ AÇILMASI DÜŞÜNÜLEN DERSLER

AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ AÇILMASI DÜŞÜNÜLEN DERSLER AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI AEM 503 Üstyüzey İşlemlerinde Kalite Kontrol 3 0 3 Prof. Dr. Mehmet BUDAKÇI AEM 504 Verimlilik Artırma Teknikleri 3 0 3 Doç. Dr. Derya SEVİM KORKUT AEM 506

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİĞİ VE CBS KULLANILARAK BARTIN ÇEVRESİNDEKİ DOĞAL OLMAYAN DEĞİŞİKLİKLERİN BELİRLENMESİ

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİĞİ VE CBS KULLANILARAK BARTIN ÇEVRESİNDEKİ DOĞAL OLMAYAN DEĞİŞİKLİKLERİN BELİRLENMESİ UZAKTAN ALGILAMA TEKNİĞİ VE CBS KULLANILARAK BARTIN ÇEVRESİNDEKİ DOĞAL OLMAYAN DEĞİŞİKLİKLERİN BELİRLENMESİ DETERMINING OF NONNATURAL CHANGES IN BARTIN PROVINCE USING REMOTE SENSING TECHNIQUE AND GIS Doç.Dr.

Detaylı

Dr. Ersin YILMAZ. Lisans: Ġstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü, 1984-1988

Dr. Ersin YILMAZ. Lisans: Ġstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü, 1984-1988 Dr. Ersin YILMAZ EĞİTİM DURUMU İlkokul: Gülnar-Atatürk Ġlkokulu, 1974-1979 Ortaokul: Mersin-Atatürk Lisesi, 1979-1981 Lise: Mersin-Atatürk Lisesi, 1981-1984 Lisans: Ġstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi

Detaylı

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SEMPOZYUMU BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SEMPOZYUMU 22-23 Mayıs 2012 Ramada Plaza Ankara / Söğütözü 1 İÇİNDEKİLER 2 BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SEMPOZYUMU GENEL OTURUM Biyolojik Çe itlilik ve Rio+20

Detaylı

SĠĠRT UNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 2014-2015 ÖĞRETĠM YILI COĞRAFYA BÖLÜMÜ LĠSANS DERS KATALOĞU

SĠĠRT UNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 2014-2015 ÖĞRETĠM YILI COĞRAFYA BÖLÜMÜ LĠSANS DERS KATALOĞU SĠĠRT UNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 2014-2015 ÖĞRETĠM YILI COĞRAFYA BÖLÜMÜ LĠSANS DERS KATALOĞU BĠRĠNCĠ YIL Kod l. Dönem (I. YARIYIL) Statü T U K AKTS Kod ll. Dönem (II. YARIYIL) Statü T U K AKTS

Detaylı

B İ L D İ R İ K İ T A B I

B İ L D İ R İ K İ T A B I TÜRKİYE I. ORMAN ENTOMOLOJİSİ VE PATOLOJİSİ SEMPOZYUMU 23-25 Kasım 2011 Antalya B İ L D İ R İ K İ T A B I Editör Prof. Dr. Mustafa AVCI SDÜ Orman Fakültesi Bu kitapta yer alan tüm bildirilerin bilimsel

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI Serik - ANTALYA (A.İnce) SUNUŞ...5 A B ÖNSÖZ...3 GENEL ORMAN DURUMU... 7 İllere Göre Orman Yoğunluğu Haritası...8 Ormanlık Alanların

Detaylı

Journal of South-West Anatolia Forest Research Institute. T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI BATI AKDENĠZ ORMANCILIK ARAġTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA/TÜRKĠYE

Journal of South-West Anatolia Forest Research Institute. T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI BATI AKDENĠZ ORMANCILIK ARAġTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA/TÜRKĠYE Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No : 373 ISSN: 1300-8579 Müdürlük Yayın No : 044 BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ DERGİSİ Journal of South-West Anatolia Forest Research Institute T.C. ÇEVRE VE

Detaylı

Journal of South-West Anatolia Forest Research Institute

Journal of South-West Anatolia Forest Research Institute Enstitü Yayın No : 71 ISSN: 1300-8579 BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of South-West Anatolia Forest Research Institute ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 26.01.2015 TOPLANTI SAYISI : 2015/ 4 KARAR NO: 2015 / 36 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitümüz Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞLADI EKİM 2011 YIL: 17 SAYI: 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞLADI İstanbul Üniversitesi 2011-2012 akademik yılının ilk töreni, 12 Ekim 2011 tarihinde İÜ Beyazıt Yerleşkesi nde yapıldı. YÖK Üyesi ve İÜ Rektörü

Detaylı

ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME

ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME ĠZLEME DEĞERLENDĠRME SĠSTEMĠ Deneyimler ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME Dikkat edilmesi gereken hususlar Cemil ÜN Orman Y. Mühendisi ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME; Değişimi ölçmemize yarayan süreci ifade eder. Yani,

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1, Tekirdağ, Ağustos 2009 Ġçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 GiriĢ... 7 Rehber...

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ

Detaylı