TÜRKÇE TESTÝ A A A A A.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKÇE TESTÝ A A A A A."

Transkript

1 TÜRKÇE TESTÝ 1. Mert Boþ zamanlarýmda genellikle resim yaparým. Mert in cümlesine altý çizili sözcüðün kattýðý anlam, aþaðýdakilerin hangisinde vardýr? A) Ýnsanlar, zaman darlýðýndan þikâyet ediyor. B) Ali Bey, dostlarýna daima yardým eder. C) Akþamlarýný çoðunlukla ailesiyle geçiriyor. D) Her takým, bazen böyle sonuçlar alabilir Bir uzak iþçiyim yurdumdan ayrý Geçme bulut geçme, dur þöyle dur. Ne vakit karþýmda görsem Yýkýlacaðýmdan korkardým 3. Beni sevmiyordun bilirdim Bir sevdiðin vardý, duyardým 4. Bir deva bulmak için baðrýmdaki yaraya Toplanmýþtý garipler þimdi kervansaraya Numaralanmýþ dizelerin hangisinde bir amaçtan söz edilmiþtir? A) 1. B). C) 3. D) 4.. Bilgisayar ve benzeri elektronik cihazlarla iletiþim kurmak dendiðinde akla gelenler aþaðý yukarý bellidir. Alýrsýnýz klavyenizi ve farenizi, geçersiniz ekranýn baþýna, siz tuþlarda parmak izinizi býraktýkça ekranda bir þeyler belirir. Bu paragrafta altý çizili sözün cümleye kattýðý anlam, aþaðýdakilerden hangisidir? A) dokunmak B) kývýrmak C) hissetmek D) bakmak 4. Aþaðýdaki deyimlerden hangisinin açýklamasý yanlýþ verilmiþtir? A) Ýçine atmak: Sýkýntýsýný, üzüntüsünü kimseye belli etmemek B) Ýçine kapanmak: Bir þeyin olacaðýný sezinlemek C) Ýçine dert olmak: Bir þeyi yapmak istediði hâlde yapamamýþ olduðu için üzülmek D) Ýçine iþlemek: Bir þeyden çok etkilenmek 1

2 5. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde bir varlýða insana ait bir özellik verilmiþtir? A) B) 7. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde öznel anlatým söz konusudur? A) Yazarýn içten anlatýmý, en önemli özelliðidir. B) Þiir yazmaya erken yaþlarda baþladým, dedi. C) Öykü ve roman türünde de eserleri var. D) Bu romanýn yeni baskýsý tükendi. Bu küçük balýða yem verdin mi? Uður böceði, mantarýn tepesinde gezmeye baþladý. C) D) Minik kelebek, yemyeþil ovalarda uçmak istiyorum, dedi. Bu eþsiz güzellik tek onda var. 8. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleþmesi bir koþula baðlanmamýþtýr? A) Düzenli çalýþmadan baþarýlý olamazsýn. B) Soðuk havada denize girince hastalanmýþ. C) Ýyi düþününce nerede yanýldýðýný anlarsýn. D) Konuyu anlatýrým; ancak dinleyeceksiniz üretemezler. insan sevgisi 3. toplum yararýna 4. özünde 5. olmayanlar 6. yapýtlar Yukarýda numaralanmýþ sözcük ve sözcük gruplarýyla anlamlý ve kurallý bir cümle oluþturulursa sýralama nasýl olur? A) B) C) D) Günlükler, samimi dille yazýlmalýdýr. Gelecek kuþaklara günlüklerin nasýl yazýlmasý gerektiði konusunda bilgiler verilmeli, onlarý günlük yazmaya özendirmeli ve günlüklerinde yaþadýklarýný olduðu gibi anlatmalarý onlara öðütlenmelidir. Parçaya göre, aþaðýdakilerden hangisi günlüklerde aranan bir nitelik deðildir? A) Ýçtenlik B) Akýcýlýk C) Doðallýk D) Gerçekçilik

3 10. A A A A A. Altýn dönem, arkanda deðil; önündedir. En kýsa yol, Gülçin bilinen yoldur. Nihal Kaan Seçil Yapabilirler; çünkü yapabileceklerini düþünüyorlar. Baþarýnýn birinci koþulu, inanmaktýr. Yukarýdaki çocuklardan hangileri yakýn anlamlý cümleler kurmuþlardýr? A) Nihal - Gülçin B) Gülçin - Kaan C) Nihal - Seçil D) Seçil - Kaan 1. Hey çocuklar, her ülkede klasik eserler sizler için kýsaltýlýr; çizgi roman, çizgi film hâline getirilir. Böylece edebiyat dünyasý sizlere ulaþtýrýlmýþ olur. Ancak bazý Türk klasiklerindeki eski sözcükleri, deyiþleri günümüz Türkçesine çevirirsek o zaman da eserin ruhunu yok etmiþ oluruz. Elimizde de yalnýzca konusu ayný olan bir kitap kalýr. Oysaki bir yazýyý edebiyat yapýtý yapan en önemli nitelik, yazarýn dili kullanma biçimidir. Bu paragrafta Bugs Bunny nin çocuklara asýl anlatmak istediði aþaðýdakilerden hangisidir? A) Kimi yapýtlar, yeni kuþaklara çizgi film yoluyla ulaþtýrýlmalýdýr. B) Eski yapýtlarýn dil yapýsýyla oynandýðýnda yapýtýn orijinalliði de bozulmuþ olur. C) Eski deyiþlerin günümüzdeki karþýlýðýný bulmak kolay olmayabilir. D) Bazý yapýtlar, çocuklara sevdirilmek için kýsaltýlabilir. 11. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanýmýyla ilgili bir yazým yanlýþý yapýlmýþtýr? 13. Babam ve Oðlum, geçen sezon hasýlat rekorlarý kýran bir filmdi. Film, Ege'deki aile çiftliðinden üniversitede gazetecilik okumak için ayrýlýp Ýstanbul da evlenen ve çocuðunun doðumunda karýsýný kaybeden Sadýk ve oðlu Deniz in çiftliðe dönüp ailesiyle hesaplaþma, ardýndan da kaynaþma sürecini çok içten bir dille anlatýrken ---- Bu parça, aþaðýdakilerden hangisiyle sürdürülürse bu parçanýn son cümlesinde hem olumlu hem de olumsuz bir eleþtiri ye yer verilmiþ olur? A) Misafirlerimiz, Kayseri den geldi. B) Bize Atatürk ün doðum tarihini sordu. C) Dünyamý Güneþ gibi aydýnlatýyorsun. D) Ben de Þeker Portakalý ný okudum. A) aile baðlarýna dair önemli göndermelerde bulunmayý da ihmal etmiyor. B) Deniz in kurduðu hayallere yer vererek Türk sinemasý içinde farklý bir yere oturuyor. C) zaman zaman aþýrý duygusallýða yer vermesi rahatsýz ediyor. D) yerel malzemeden de sonuna kadar yararlanýp izleyiciye Ege havasýný soluma þansý tanýyor. 3

4 14. A A A A A. Melek Ben kitap resimlemeye yeni baþladým. Her kitap resimlemesinde coþkum ve heyecaným bir kat daha artýyor. Bu da beni, kendi çýtamý biraz daha yükseltmeye zorluyor ve keyiflendiriyor. Dolayýsýyla severek resimlediðim kitap da son resimlediðim kitap oluyor. Melek, aþaðýdaki sorulardan hangisine karþýlýk vermemiþtir? A) Kitap resimlemeye ne zaman baþladýnýz? B) Severek resimlediðiniz kitap hangisidir? C) Kitaplarý resimlemek size coþku veriyor mu? D) Kitap resimlemek, sanýldýðý kadar zor mu? 17. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde virgülün kullanýlma amacý diðerlerinden farklýdýr? A) Haksýzlýklar karþýsýnda susan, haksýzlýklarýn destekçisidir. B) Annesini gördü, buna çok sevindi. C) O yýl kýþ uzun sürer, herkes baharýn gelmesini bekler. D) Koþarak yanýmýza geldi, elindeki kitaplarý bize verdi. 15. Ne kadar yalan varsa Yastýðýnýzýn altýnda Þiirle dökülür balkonunuzdan Ya eski bir bahçeye ya ipince bir sokaða Mustafa Köz Bu dizelerde aþaðýdakilerden hangisi anlatýlmak istenmiþtir? A) Gerçekler, þiirle su yüzüne çýkar. 18. Ýlk önce bir þiir okuyacaðým. Okula gidiyorum. B) Doðrularýn olduðu bir eserde duyguya yer yoktur. C) Ýnsanlýðýn yüzünü aðartan sanat, þiirdir. D) Þair, þiirleriyle hayal dünyasýný yansýtýr. 1 Önce bir düþüneyim. Ayy! Çok güldüm. 16. Seni düþündükçe Gül dikiyorum ellerimin deðdiði yere Atlara su veriyorum Daha bir seviyorum daðlarý Ýlhan Berk Bu dizelerde aþaðýdaki ses olaylarýndan hangisi yoktur? A) Ünsüz deðiþimi B) Kaynaþma C) Ünsüz benzeþmesi D) Ulama Numaralanmýþ cümlelerdeki eylemlerden hangisi, diðerlerinden farklý bir kiple çekimlenmiþtir? A) 1. B). C) 3. D) 4.

5 19. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde iþin, hareketin zamanýný belirten sözcük ya da söz öbeði kullanýlmamýþtýr? A) Gelirken ekmek alacaðým. B) Az önce biri seni aradý. C) Yaz, en sevdiðim mevsimdir. D) O, sýnýfa girince herkes sustu. 1. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde pekiþtirilmiþ sözcük, eylemi durum yönünden etkilemektedir? A) B) Masmavi gölün etrafýnda süzülüyordu. Camlar tertemiz oldu. C) D) Üzerindeki gömlek bembeyazdý. Karmakarýþýk yazý okunmuyordu. 0. Berkan Merhaba, ben Berkan. Bir arkeoloðum. Zaman zaman arkadaþlarýmla sohbet ederken onlara arkeologlarýn ne iþ yaptýðýný soruyorum. Kazý yaparlar. diye yanýt veriyorlar. Oysa biz yalnýzca kazý yapmakla uðraþmayýz. Biz arkeologlar adeta birer dedektif gibi çalýþýrýz. Geçmiþte yaþayan insanlarýn izini süreriz. Onlarýn evlerini, mezarlarýný, özel eþyalarýný; hatta çöplüklerini araþtýrýrýz. Böylece nasýl yaþadýklarýný öðrenmeye çalýþýrýz. Berkan ýn yaptýðý bu açýklamaya göre aþaðýdakilerden hangisi, arkeolojinin tanýmý olabilir? A) Çeþitli yöntemlerle insan vücudunu inceleyen bilim dalýdýr. B) Ýnsanlarýn özel hayatýyla ilgilenen bir bilimdir. C) Ýnsanlýðýn geçmiþini inceleyip araþtýran bilim dalýdýr. D) Tarihi eserler hakkýnda yorum yapan bir bilimdir. TÜRKÇE TESTÝ BÝTTÝ. MATEMATÝK TESTÝNE GEÇÝNÝZ. 5

6 MATEMATÝK TESTÝ ( 5) iþleminin sonucu kaçtýr? A) 35 B) 0 C) 35 D) a = 3 ve b = 4 olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? A) a > b B) a b > a b C) b a > b D) a b < a. Aþaðýdaki sýralý ikililerden hangisi y = 6x 5 doðrusu üzerinde deðildir? A) (, 1) B) (0, ) 1 1 C) (1, ) D) (, ) Þekilde verilen süslemede eksik kalan parça aþaðýdakilerden hangisidir? A) B) C) D) 6

7 5. 7. K M x P 13 S 74 R T N Esra Þekilde [KM // RN dir. m(pëtr) = 74, m(këpt) = 13 ise, Esra bir karton üzerine yaptýðý þekilde görülen renkli kareleri kesip bir torbaya koyuyor. Torbadan rastgele seçilen bir karenin kýrmýzý renkli olma olasýlýðý kaçtýr? m(pëkm) = x kaç derecedir? A) 58 B) 74 C) 1 D) A) 1 B) C) D) Grafik: Bitkilerin Aylara Göre Boy Uzama Miktarlarý 8. A L B 3 Boy (cm) A K M E F 1 B Zaman (ay) D C G Yukarýdaki çizgi grafiðinde iki bitkinin aylara göre boylarýnýn uzama miktarlarý verilmiþtir. Buna göre; I. B bitkisinin boyu 3. ayýn sonunda 1 cm olmuþtur. II. A bitkisinin boyu. ayýn sonunda cm olmuþtur. III. A bitkisinin boyu 3. ayýn sonunda 3 cm artmýþtýr. IV. 3. ayýn sonunda A bitkisi B bitkisinden 3 cm uzundur. ifadelerinden kaç tanesi doðrudur? Yukarýdaki þekilde ABCD ve AKML birer kare, ECGF dikdörtgendir. AK = EC, BE = EF ve A(AKML) = 5 br BE kenarýnýn bilinmeyen (x) kabul edilmesiyle, tüm þeklin alanýnýn cebirsel ifadesi aþaðýdakilerden hangisidir? A) (x + 5) + 5x B) x + 5x C) (x + 5) D) 5x + 5 A) 1 B) C) 3 D) 4 7

8 9. Bir kesrin paydasýna payý eklendiðinde, kesrin deðeri 11 oluyor. 3 Buna göre, bu kesrin deðeri aþaðýdakilerden hangisidir? A) 34 B) 3 C) 11 D) Ayna Þekilde verilen saatin aynadaki görüntüsü aþaðýdakilerden hangisidir? A) B) C) D) 10. Bir memura maaþýnýn % 40 ý kadar zam yapýlýyor. Ancak daha sonra % 10 u vergi olarak kesiliyor. Memura net olarak yapýlan zam oraný aþaðýdakilerden hangisidir? A) % 5 B) % 6 C) % 8 D) % X 3 Y X, Y cisimleri ve 3 kg lýk aðýrlýk terazinin kefelerine þekildeki gibi yerleþtirildiðinde terazi dengede durmaktadýr. Y cisminin aðýrlýðý 15 kg olduðuna göre, X cisminin aðýrlýðý kaç kg dýr? A) 9 B) 10 C) 1 D) 14 8

9 13. A A A A A. 7 Þekilde her elmanýn kendinden bir önceki sayýyý 6 ile çarptýðý, her armutun ise kendinden bir önceki sayýyý ye böldüðü bilinmektedir. Buna göre, sondaki elmanýn iþleminden sonra elde edilen sayý kaçtýr? A) 36 B) 7 C) 63 D) Yukarýda Ali, Veli, Ayþe ve Fatma çokgenlerle ilgili bilgi vermektedir. Buna göre, hangi öðrencinin verdiði bilgi yanlýþtýr? A) Veli B) Ali C) Ayþe D) Fatma D e C a b c Yukarýdaki bütünler eþ parçalara ayrýlmýþtýr. Her bütündeki taralý bölgeye karþýlýk gelen kesir þeklin altýndaki harflerle belirtildiðine göre, c + a ifadesinin deðeri aþaðýdakilerden hangisidir? b A) 1 B) C) 3 D) 4 A a b E Yukarýdaki ABCD paralelkenarýnda [DE] ve [CE] ait olduklarý açýlarýn açýortaylarýdýr. a, b, c, d, e birer tam sayý olduðuna göre, ABCD paralelkenarýnýn çevresinin sayýsal deðeri aþaðýdakilerden hangisi olamaz? A) 36 B) 3 C) 4 D) 18 c B d 9

10 17. x x +1 1 olmak üzere, + = modeli ile verilen denklemin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? A) { } B) {0} C) {3} D) { 3} 18. Ayný çalýþma kapasitesindeki 6. sýnýf öðrencileri olan Ayla, Aslý, Volkan ve Ferit 1000 parçadan oluþan bir yap-bozu günde saat zaman ayýrarak 10 günde tamamlamaktadýr. Aralarýna ayný kapasitede olan arkadaþlarý Özhan ý aldýklarýnda günde kaç saat çalýþmalýlar ki, ayný yap-bozu 8 günde tamamlayabilsinler? A) B) 3 C) 4 D) 5 MATEMATÝK TESTÝ BÝTTÝ. FEN ve TEKNOLOJÝ TESTÝNE GEÇÝNÝZ. 10

11 FEN ve TEKNOLOJÝ TESTÝ 1. Pankreas özsuyu Tükürük sývýsý Mide özsuyu Safra salgýsý 3. Ýdrar yollarýndaki ve diðer organlarý etkileyen hastalýklar idrar tahlili ile teþhis edilebilir. Örneðin, idrarda glikoz bulunmasý þeker hastalýðýnýn belirtisidir. I II III IV Makarna Salata Zeytinyaðlý pýrasa Umut, sindirim sistemi ile ilgili þekildeki düzeneði hazýrlamýþtýr. Buna göre, Umut verilen yiyeceklerin hepsinin kimyasal sindiriminin hýzlý bir þekilde gerçekleþmesi için hangi iki musluðu açmalýdýr? A) I ve IV B) II ve III C) II ve IV D) III ve IV Kiþiler Ýdrarýnda bulunan maddeler K L M N Akýn var yok yok var Eray var var yok yok Nil var var var var Alara var yok yok var Yukarýdaki tabloda idrar tahlili yapýlan Akýn, Eray, Nil ve Alara nýn idrarýnda bulunan bazý maddeler verilmiþtir. Sadece Nil in þeker hastasý olduðu anlaþýldýðýna göre; K, L, M ve N maddelerinden hangisinin glikoz olduðu söylenebilir?. A) K B) L C) M D) N Karaciðer (n) Mide (H) Pankreas (l) Ýncebaðýrsak (s) Yukarýdaki þekilde sindirim sistemi ve sindirim sistemine yardýmcý bazý organlar gösterilmiþtir. Buna göre, I. Safra salgýsý üreterek yaðlarýn mekanik sindirimini saðlar. II. Organik büyük besinlerin sindirimi için gerekli enzimleri salgýlar. III. Asitli yapýsýyla vücuda giren mikroplarýn sindirimini saðlar. IV. Sindirilmiþ besinlerin emilimini gerçekleþtirir. ifadelerinin aþaðýdaki eþleþtirmelerinden hangisi doðrudur? I II III IV A) n l H s B) H n l s C) n l s H D) H s l n 4. Salgý bezi Yukarýdaki tabloda bazý salgý bezleri, salgýladýðý hormonlar ve bu hormonlarýn eksikliðinde görülen hastalýklar verilmiþtir. Buna göre, tablodaki X, Y ve Z yerine aþaðýdakilerden hangisi yazýlmalýdýr? X Salgýladýðý hormon Y Z A) Hipofiz Adrenalin Kemik erimesi B) Böbreküstü Ýnsülin Kemik erimesi C) Böbreküstü Glukagon Guatr D) Hipofiz Ýnsülin Guatr Eksikliðinde görülen hastalýk X Büyüme hormonu Cücelik Pankreas Y Þeker hastalýðý Tiroit Tiroksin Z 11

12 5. A A A A A. 6. Tedavi edilebilir hastalýklar odasý Tedavi edilemez hastalýklar odasý I. oda II. oda Hastahanenin I. odasýnda tedavi edilebilen, II. odasýnda tedavi edilemeyen duyu organý rahatsýzlýklarýna bakýlmaktadýr. Yukarýdaki þekilde beyin ve üzerindeki bazý bölgelerin görevleri verilmiþtir. Buna göre, þekilden yola çýkýlarak beyin ile ilgili, I. Duyu organlarýnýn merkezidir. II. Öðrenilen bilgilerin depolandýðý yerdir. III. Konuþma, yazma gibi istemli davranýþlarý yapmamýzý saðlar. genellemelerinden hangileri yapýlabilir? A) Yalnýz I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III Mert Renkkörü Saðcan Orta kulak iltihabý Sefa Miyop Murat Katarakt Sinem Tat sinir hücrelerinin ölmesi Tuðba Kulaktaki sinirlerin ölmesi Ýsimleri ve hastalýklarý yazýlan hastalarýn bakýldýðý oda, aþaðýdakilerden hangisinde yanlýþ verilmiþtir? I. oda II. oda A) Saðcan Mert B) Tuðba Sefa C) Murat Sinem D) Saðcan Tuðba 7. Kullaným Alaný Ýçme sularýný, havuz sularýný dezenfekte etmekte kullanýlýr. Havadan hafif olduðu için uçan balonlarý þiþirmede kullanýlýr. Nefes alan her canlý için hayati önemi vardýr. Diþ çürümelerini önlemesi için diþ macununa konur. Element Flor Helyum Oksijen Klor Selçuk, kullaným alanlarý verilen elementlerin isimlerini yukarýdaki tabloya yerleþtirmiþtir. Ancak iki elementin kullaným alanýný karýþtýrmýþ. Buna göre, tabloda hangi iki elementin yer deðiþtirmesi gerekir? 1 A) Flor - Helyum B) Helyum - Oksijen C) Flor - Klor D) Flor - Oksijen

13 8. A A A A A. Element Atom numarasý s 8 l Ýki ametal atomunun birleþmesiyle oluþur. Metal-ametal atomlarýnýn birleþmesiyle oluþur. n 1 H 9 Yukarýda bazý elementler ve atom numaralarý verilmiþtir. Esin Elektron alýþveriþi sonucunda oluþur. Nilsu (+) ve ( ) yüklü taneciklerin çekiminden doðan baðlardýr. 9. X ve Y atomlarý için aþaðýdaki bilgiler veriliyor. 10. Buna göre, hangi elementler arasýnda oluþacak bað, elektron ortak kullanýmý ile olur? A) s ve l B) s ve H C) H ve n D) n ve l X atomunun nötron sayýsý, Y atomunun nötron sayýsýndan büyüktür. Y atomunun elektron sayýsý, X atomunun elektron sayýsýndan büyüktür. Bu bilgilere göre, X ve Y atomlarý aþaðýdakilerden hangisi olabilir? A) 3 11 X 4 Y 1 39 B) 18 X Y C) 7 13 X 8 Y D) 15 X 3 16 Y 1 p + 13 p + 17 p + 1 n 0 14 n 0 18 n 0 K L M Yukarýda K, L ve M taneciklerinin modelleri gösterilmiþtir. Buna göre; K, L ve M tanecikleri ile ilgili aþaðýdaki eþleþtirmelerden hangisi doðrudur? K L M A) Anyon Katyon Nötr B) Anyon Nötr Katyon C) Katyon Anyon Nötr D) Katyon Nötr Anyon 1. Doðan Ceylin Yukarýdaki çocuklar kimyasal baðlarla ilgili bazý özellikler vermiþtir. Buna göre, hangi öðrenci farklý bir kimyasal bað türü hakkýnda bir özellik söylemiþtir? A) Esin B) Nilsu C) Doðan D) Ceylin 6 4 Uzama (cm) X, Y ve Z cisimleri bir yaya sýrasý ile tek tek asýldýðýnda oluþan uzama miktarlarý Þekil I deki grafikte gösterilmiþtir. Cisimler bu yayla oluþturulmuþ sistemlere Þekil II deki gibi yerleþtirildiðinde oluþan sýkýþma miktarý grafiði aþaðýdakilerden hangisi gibi olur? A) Sýkýþma miktarý (cm) 6 4 X Y Z C) Sýkýþma miktarý (cm) 6 4 X Y Z Þekil I X Y Z Cisim Cisim Cisim X Y Z B) Sýkýþma miktarý (cm) 6 4 X Y Z D) Sýkýþma miktarý (cm) 6 4 Þekil II X Y Z Cisim Cisim 13

14 K L Yukarýdaki resimlerdeki enerji dönüþümleri ile ilgili bazý öðrencilerin yorumlarý aþaðýda verilmiþtir. III. resimde halterdeki kinetik enerji, potansiyel enerjiye dönüþmüþtür. Berkay I. resimde sporcunun sahip olduðu enerji, haltere mekanik enerji kazandýrmýþtýr. Cihat IV. resimde halterin enerjisinin bir kýsmý ýsý enerjisine dönüþmüþtür. Fatma II. resimde halter, en yüksek kinetik enerjiye sahip olmuþtur. Ersin Þekildeki armut aðacýnýn dalýnda duran bir armut dalýndan koparak yere düþüyor. Buna göre, armutun yere düþene kadar K, L ve M noktalarýndaki enerji durumu aþaðýdakilerden hangisindeki gibi olur? (E P : Potansiyel enerji, E K : Kinetik enerji) (Hava sürtünmesi önemsenmiyor.) A) K L M M Buna göre, bu öðrencilerden hangisinin ya da hangilerinin ifadesi doðrudur? B) E P E K E P E K E P E K A) Yalnýz Berkay B) Berkay ve Ersin C) Fatma ve Cihat D) Cihat ve Ersin E P E K E P E K E P E K C) E P E K E P E K E P E K D) E P E K E P E K E P E K X G 1 G Þekildeki düzenekte X diþli çubuðu 1 yönünde hareket ettirilirse G 1 ve G yüklerinin hareket yönü aþaðýdakilerden hangisindeki gibi olur? 14 G 1 G A) 1 B) 1 1 C) 1 D)

15 16. Dinamometre 18. K 1 3P 3l l L II M P I + 3 P Yükleri dengede tutan özdeþ dinamometrelerden hangilerinde okunan deðerler birbirine eþittir? (Çubuk ve makara aðýrlýklarý önemsizdir.) A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) III ve IV IV 4P III Özdeþ üreteç ve ampullerle kurulmuþ olan þekildeki devre ile ilgili aþaðýdaki öðrencilerden hangisinin açýklamasý doðrudur? A) + 1 nolu anahtar açýlýrsa L ampulünün parlaklýðý azalýr. B) 4 K ampulü devreden çýkarýlýrsa M ampulünün parlaklýðý artar. C) 3 nolu anahtar kapatýlýrsa bütün ampullerin parlaklýðý artar. D) 4 nolu anahtar açýlýrsa bütün ampuller söner. 17. iletken tel 1 K L M yalýtkan zemin oyuncak araba Yalýtkan zemin üzerinde duran iletken ve nötr K levhasýna (+) yüklü cisim dokunduruluyor. Nötr L ve M levhalarý iletken tel ile baðlý olduðuna göre (+) yüklü oyuncak arabanýn hareketi için ne söylenebilir? A) 1 yönünde hareket eder. B) yönünde hareket eder. C) Hareket etmez. D) Önce yönünde sonra 1 yönünde hareket eder. FEN ve TEKNOLOJÝ TESTÝ BÝTTÝ. SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝNE GEÇÝNÝZ. 15

16 SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝ 1. Selçuklu ordusu, Gürcülerin desteðiyle oluþan Bizans ordusunu, Pasinler Savaþý nda yenilgiye uðrattý. Gürcü Kralý Liparit esir alýndý. Bunun üzerine Bizans Ýmparatoru barýþ istedi. Yapýlan antlaþmaya göre; Bizans Ýmparatoru, Gürcü Kralý Liparit in serbest býrakýlmasý karþýlýðýnda, kendi ülkesindeki camilerde Abbasi Halifesi ve Tuðrul Bey adýna hutbe okutacak ve Ýstanbul da bir cami yaptýracaktý. Yukarýdaki bilgilere göre, aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþýlamaz? A) Pasinler Savaþý ile Anadolu nun Türk yurdu olduðu kesinleþmiþtir. B) Bizanslýlar, Tuðrul Bey in siyasi üstünlüðünü kabul etmiþlerdir. C) Tuðrul Bey in Ýslam dünyasý üzerindeki saygýnlýðý artmýþtýr. D) Pasinler Savaþý, Türklerin zaferiyle sonuçlanmýþtýr. 3. Osmanlý Devleti nin kuruluþu sýrasýnda Anadolu da; Moðollar (Ýlhanlýlar), en önemli güç durumundadýr. Kýyý kesimlerde Venedik ve Ceneviz kolonileri bulunmaktadýr. Türkiye Selçuklu Devleti yýkýlýþ sürecini yaþamaktadýr. Bu bilgilerden hareketle, aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþýlabilir? A) Anadolu da siyasal birlik bulunmamaktadýr. B) Batý Anadolu nun bir kýsmý Bizanslýlarýn denetimindedir. C) Venedik ve Cenevizliler ekonomik kaynaklarýn tamamýna hakimdir. D) Türklerin Anadolu daki nüfus yoðunluðu artmýþtýr.. 4. I.... belirli bir zamanda, belirli bir alanda yaþayan insan sayýsýna denir. II. Bir ülkede doðanlar ile ölenler arasýndaki sayýsal farka... denir. III. Ülkeler arasýnda gerçekleþen göçlere... denir. Yukarýda boþ býrakýlan yerlere, aþaðýdakilerden hangileri getirilirse doðru olur? Yukarýdaki diyagram, aþaðýdaki cümlelerden hangisiyle sürdürülemez? A) Göz temasýnda bulunur. B) Anlaþýlýr cümleler kurar. C) Sürekli ayný ses tonuyla konuþur. D) Konuþurken baþka iþle meþgul olmaz. l ll lll A) Nüfus yo- Nüfus Ýç göç ðunluðu B) Nüfus artýþý Nüfus yo- Dýþ göç ðunluðu C) Nüfus Nüfus yo- Mevsimlik ðunluðu göç D) Nüfus Nüfus artýþý Dýþ göç 16

17 5. 8. Þemada verilen bilgilere göre; I. Ýletiþim çalýþmalarýna önem verilmiþtir. II. Milli mücadele sadece basýn yardýmýyla sürdürülmüþtür. III. Toplumun geliþmelerden haberdar olmasý istenmiþtir. yargýlarýndan hangilerine ulaþýlabilir? A) Yalnýz I B) l ve II C) I ve IIl D) II ve III Yukarýdaki diyagramda? ile gösterilen yere aþaðýdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Nüfusun coðrafi daðýlýmý B) Hýzlý nüfus artýþýnýn sonuçlarý C) Çalýþan nüfusun sektörlere daðýlýmý D) Nüfus yoðunluðu 9. Timur, Ankara Savaþý ndan sonra Osmanlý topraklarýný Yýldýrým Bayezit in dört oðlu ve beylikler arasýnda paylaþtýrdý. Timur un bu politikayla, 6. Orhan Bey dönemindeki, I. Bursa nýn fethedilmesi, II. Divan örgütünün kurulmasý, III. Bizans ýn Palekanon (Maltepe) Savaþý nda yenilgiye uðratýlmasý, IV. Fethedilen topraklarýn sancaklara ayrýlmasý I. Osmanlý Devleti ndeki saltanat kavgalarýný artýrma, II. Anadolu da siyasal birliði kurma, lll. Beyliklerin baðýmsýz olmasýný saðlama amaçlarýndan hangilerine ulaþmak istediði söylenebilir? 7. geliþmelerinden hangileri, kurumsallaþma çalýþmalarý yapýldýðýna örnek olarak gösterilebilir? A) Yalnýz II B) I ve III C) II ve IV D) I, II ve IV Yukarýdaki þemada boþ býrakýlan yere aþaðýdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur? A) Haçlý Seferleri nin dini sonuçlarý B) Haçlý Seferleri nin ekonomik sonuçlarý C) Haçlý Seferleri nin siyasi sonuçlarý D) Haçlý Seferleri nin teknik sonuçlarý A) Yalnýz l B) I ve II C) I ve Ill D) II ve Ill 10. I. Mahmut döneminde Fransýz asýllý Humbaracý Ahmet Paþa, topçu ve humbaracý ocaklarýný düzenlemekle görevlendirildi. III. Mustafa döneminde Macar asýllý Baron dö Tot topçu ve istihkâm askerlerini yetiþtirmekle görevlendirildi. I. Abdülhamit döneminde kara ve deniz kuvvetlerini ýslah etmek için Avrupa dan mühendis ve askeri uzmanlar getirildi. Bu bilgilere dayanarak, aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþýlamaz? A) Yapýlan yeniliklerde Avrupa örnek alýnmýþtýr. B) Yapýlan yenilikler ordunun baþarý kazanmasýyla sonuçlanmýþtýr. C) Avrupa nýn askeri alandaki üstünlüðü kabul edilmiþtir. D) Islahatlar daha çok askeri alanda yoðunlaþmýþtýr. 17

18 11. A A A A A. 14. II. Bayezit, tahta geçmek isteyen kardeþi Cem in üzerine yürüyerek, Cem i Yeniþehir yakýnlarýnda yenilgiye uðrattý. Bunun üzerine Cem önce Karamanoðullarýna, ardýndan Memlüklere sýðýndý. Buradan aldýðý güç ile tekrar Anadolu ya geldi. Bu kez Konya yakýnlarýnda yenilgiye uðrayýnca, Rodos Þövalyeleri ne sýðýndý. Burada bir süre tutulduktan sonra Papa ya teslim edildi. Bu bilgilerden hareketle, Cem Olayý nýn aþaðýdaki sonuçlardan hangisine yol açtýðý söylenemez? Þemada verilen Lale Devri Islahatlarýyla ilgili yapýlan yorumlardan hangisi yanlýþtýr? A) I B) II C) III D) IV A) Dýþ güçlerin, Osmanlý içiþlerine karýþma fýrsatý bulmasýna B) Yaþanan iç sorunun dýþ sorun haline gelmesine C) Avrupa ya karþý pasif politika izlenmesine D) Osmanlý Devleti nin uluslararasý alandaki gücünün artmasýna 1. Fatih Sultan Mehmet döneminde; Kýrým ele geçirilmiþ, Candaroðullarý ndan Sinop alýnmýþ, Trabzon Rum Ýmparatorluðu ortadan kaldýrýlmýþtýr. Bu fetihlerdeki ortak amaç aþaðýdakilerden hangisidir? A) Anadolu daki farklý siyasal güçlere son vermek B) Karadeniz ticaretine hâkim olmak C) Bizans ý diriltme hayallerini ortadan kaldýrmak D) Anadolu Türk birliðini saðlamak Fatih ve Yavuz un verdiði bu bilgilere göre, aþaðýdakilerden hangisine ulaþýlamaz? Yukarýda verilen Ýstanbul un fethinin nedenlerinden hangileri dini ve ekonomik özellik taþýmaktadýr? A) I ve III B) II ve IV C) I, III ve IV D) II, III ve IV 18 A) Her iki padiþah döneminde de batý yönünde fetihler yapýlmýþtýr. B) Her iki padiþah döneminde de sýnýrlar geniþlemiþtir. C) Yavuz döneminde Baharat Yolu nun denetimi Osmanlý ya geçmiþtir. D) Karadeniz ve Akdeniz de Osmanlý egemenliði güçlenmiþtir.

19 DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ DERSÝNÝ OKUYAN- LAR AÞAÐIDAKÝ SORULARI CEVAPLAYACAKLAR. OKUMAYANLAR BUNUN YERÝNE, AYNI NUMARALI SOSYAL BÝLGÝLER SORULARINI CEVAPLAYACAKLAR. DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ DERSÝNÝ OKUMA- YANLAR, AÞAÐIDAKÝ SOSYAL BÝLGÝLER SORULARINI CEVAPLAYACAKLAR. DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝ- SÝ DERSÝNÝ OKUYANLAR CEVAPLAMAYACAKLAR. 16. Kuran, Allah a inanýp yararlý iþler yapmamýzý saðladýðý gibi, onurlu ve ahlâklý bir yaþam sürmemize de yardýmcý olacak bilgiler verir. Yukarýdaki açýklamaya bakarak, Kuran ile ilgili aþaðýdakilerden hangisine ulaþýlamaz? A) Kuran ýn akýlcý olduðuna B) Ýnsanlara erdemli yaþamý öðrettiðine C) Yol gösterici olduðuna D) Bilime önem vermediðine 16. Memlüklerin sürekli olarak Karamanoðullarýný ve Akkoyunlularý Osmanlýlara karþý korumalarý, Fatih in ise Memlüklerin himayesinde olan Dulkadiroðullarý Beyliði ni hakimiyeti altýna almak istemesi iki devletin arasýný açtý. Bu bilgilerden hareketle, aþaðýdakilerden hangisine ulaþýlamaz? A) Osmanlý ile Memlükler arasýnda siyasi gerginlik yaþandýðýna B) Osmanlý Devleti nin yayýlmacý bir politika izlediðine C) Anadolu siyasi birliðinin henüz saðlanamadýðýna D) Memlük Devleti nin siyasi varlýðýna son verildiðine 17. Taassup, bir düþünceye, bir inanca aþýrý ölçüde ve körü körüne baðlanýp ondan baþkasýný düþünmemek demektir. Buna göre, taassubun sonuçlarýyla ilgili aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? A) Farklý görüþlere tahammülsüzlüðü artýrýr. B) Toplumsal iliþkilere zarar verir. C) Saðlýklý iliþkiler kurulmasýný engeller. D) Araþtýrma-inceleme gücünü artýrýr. 17. Osmanlý Beyliði, Anadolu da kurulan Türk beyliklerinin bir çoðundan daha küçük olmasýna raðmen, kýsa sürede geliþerek devlet haline gelmiþti. Bu duruma, 1. Uç beyliði olmasý,. Adaletli ve hoþgörülü bir siyaset izlemesi, 3. Merkezi devlet anlayýþýný benimsemesi faktörlerinden hangilerinin zemin hazýrladýðý savunulabilir? A) Yalnýz 1 B) Yalnýz 3 C) 1 ve D) 1, ve 3 19

20 18. Hz. Muhammed Veda Hutbesi nde: Bütün insanlarýn eþit olduðunu, can ve mal güvenliðinin kutsal olduðunu, emanete ihanet edilmemesini, kan davalarýnýn kesin olarak yasaklandýðýný bildirmiþtir. Yukarýda verilen bilgilere göre, Hz. Muhammed ile ilgili aþaðýdakilerden hangisine ulaþýlamaz? A) Toplumsal barýþa önem verdiðine B) Kiþisel çýkarlarý ön planda tuttuðuna 18. Türkiye Selçuklu Devleti döneminde kurulan Ahi Teþkilatý þehirdeki üretimi denetler, üretilen mallarýn kalite ve fiyatlarýný kontrol eder, usta, çýrak ve kalfa yetiþtirirdi. Buna göre, Ahi Teþkilatý nýn hizmet alaný aþaðýdakilerden hangisidir? A) Yönetim B) Ekonomi C) Bilim D) Ordu C) Ýnsanlar arasýnda eþitliði savunduðuna D) Ýnsanlarý toplumsal konularda bilinçlendirdiðine SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝ BÝTTÝ. ÝNGÝLÝZCE TESTÝNE GEÇÝNÝZ. 0

21 ÝNGÝLÝZCE TESTÝ sorularda verilen boþluklarý tamamlayan uygun seçeneði bulunuz. 4. soruda verilen cümlelerde anlam bütünlüðünü bozan cümle hangisidir? 1. I usually a book in the evening but now I to music. A) read / am listening B) will read / listen C) am reading / am going to listen D) read / listen 4. (I) When I was a child, my family and I lived in Ýzmir. (II) We had a small but lovely house. (III) I am listening to rock music now. (IV) We ate our dinner in our garden. A) I B) II C) III D) IV. I my suitcases at the moment because I to France tomorrow. A) check / will fly B) am checking / am going to fly C) check / fly D) will check / fly 5. soruda yanlýþ veya gereksiz yazýlan sözcük hangisidir? 5. I am not good at to playing volleyball Mount Aðrý is the mountain in Turkey and Lake Van is the lake. A) am B) to C) playing volleyball D) good at A) highest / largest B) higher / larger C) highest / larger D) higher / largest 1

22 6. soruda verilen resme göre uygun olan ifadenin yer aldýðý seçeneði iþaretleyiniz. 8. soruda karýþýk verilen sözcüklerin doðru sýralanýþý hangi seçenektedir? your house / than / her house / is / comfortable / more A) Her house is more than comfortable your house. B) Your house is more comfortable than her house C) More comfortable is your house than her house D) Your house is more than her house comfortable. A) You can be quiet at the hospital. B) You could be quiet at the hospital. C) You shouldn t be quiet at the hospital. D) You must be quiet at the hospital. 7. soruda doðru ifade edilmiþ cümle hangisidir? 9. soruda sözcüklerden hangisi türce diðerlerinden farklýdýr? 7. A) Your computer is different from my computer. B) Your computer is as bigger as my computer. C) Your computer is the most expensive than my computer. D) Your computer is the newer than my computer. 9. A) B) more C) D) fewer less much

23 10. ve 11. sorularda verilen diyaloglarý tamamlayan uygun seçeneði iþaretleyiniz. 1. ve 13. sorularda verilen resme göre cümleleri tamamlayan seçenekleri iþaretleyiniz. 10. A: I am bored. There is nothing to do. 1. B: go to the seaside. A) Shall I B) What about C) Let s D) Why don t The weather is sunny and I want to do something different. playing? A) Why don t we / tennis B) What about / golf C) Shall we / basketball D) Let s / golf 11. A: you dance with your partner at the party last night? 13. B: Yes, I A) Do / do B) Were / was C) Did / did D) Are / am Mary Sue Mary is and than Sue A) the fattest / older B) fatter / the oldest C) fat / old D) fatter / older 3

24 14. ve 15. soruda konuþma balonlarýnda boþ býrakýlan yerlere gelecek uygun ifadeleri bulunuz. 14.? I wrote a letter to my pen-friend. A) Did you write a letter to your pen-friend B) Where did you go C) Were you with your pen-friend D) What did you do two hours ago 15. What can you do? A) I can speak French. B) I shouldn t drink cold water. C) Yes, I can dance well. D) No, I can t. SINAV BÝTTÝ. YANITLARINIZI KONTROL EDÝNÝZ. 4

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Mert in cümlesinde altý çizili genellikle sözcüðü, çoðu kez anlamýnda kullanýlmaktadýr. C seçeneðindeki çoðunlukla sözcüðü, verilen anlama uygundur. 7. B, C ve D seçeneklerindeki

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 20. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. Tutmak sözcüðü,. cümleye denetimi ve yetkisi altýna almak, 2. cümleye gereðini yapmak, yerine getirmek, 3. cümleye bir

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A. 1. Ýnce sözcüðü, aþaðýdaki cümlelerin hangisinde soyut bir kavramý nitelemektedir?

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A. 1. Ýnce sözcüðü, aþaðýdaki cümlelerin hangisinde soyut bir kavramý nitelemektedir? TÜRKÇE TESTÝ 1. Ýnce sözcüðü, aþaðýdaki cümlelerin hangisinde soyut bir kavramý nitelemektedir? A) Mendilin kenarýna ince bir nakýþ iþlenmiþti. B) Ýnce düþüncelerinle herkesi etkiliyorsun. C) Þarkýcýnýn

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

CEVAP ANAHTARI www.anafen.com

CEVAP ANAHTARI www.anafen.com P A V CE I R A T H ANA www.anafen.com TÜRKÇE Tür ve Þekil Bilgisi 1.A 2.C 3.A 4.D 5.A 6.A 7.D 8.B 9.A 10.C 11.D 12.D 13.A 14.B -1 Ses Bilgisi 1.D 2.B 3.A 4.C 5.A 6.C 7.C 8.D 9.D 10.C 11.D 12.C 13.C 14.B

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHNESÝ 7. SINIF DENEME SINVI / 12. SYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Renk sözcüðü, öncül cümleye neþe, mutluluk anlamlarýný katmaktadýr. Bu nedenle sözcük mecaz anlamýyla kullanýlmýþtýr. Yanýt

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 1. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. 1., 3. ve 4. cümlelerde piþmek sözcüðü duyu organlarýmýzdan biriyle algýlanabilmektedir. Ancak 2. cümlede geçen bir iþte

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

TÜRKÇE: Edebiyat Bilgileri - Yazým Kurallarý - Noktalama Ýþaretleri. MATEMATÝK: Geometrik Kavramlar - Çokgenler

TÜRKÇE: Edebiyat Bilgileri - Yazým Kurallarý - Noktalama Ýþaretleri. MATEMATÝK: Geometrik Kavramlar - Çokgenler 1. TÜRKÇE: Edebiyat Bilgileri - Yazým Kurallarý - Noktalama Ýþaretleri Test -1: 1.A 2.D 3.D 4.C 5.D 6.D 7.D 8.B 9.D 10.C 11.A 12.C 13.A Test -2: 1.A 2.A 3.C 4.D 5.B 6.A 7.D 8.D 9.C 10.A 11.D 12.B Test

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Ressam Atakan ýn cümlesindeki altý çizili söz öbeði, kendi isteðinin dýþýnda anlamý taþýmaktadýr. B seçeneðinde geçen elinde olmadan söz grubu da bu anlamý içermektedir. 6. C

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 11. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Bir sözcüðü, A seçeneðinde eþit, ayný anlamýnda kullanýlmýþtýr: Nasýl isterseniz, benim için hepsi ayný (eþit). 5. A,

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr.

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr. 1. Fizik ile ilgili, I. Atomlar maddenin en küçük parçacýklarýdýr. Cisimler hýzlandýrýldýðýnda hýzlarý ses hýzýný geçemez. I Newton, yaþadýðý dönemin en ünlü bilim insanýydý. yargýlarýndan hangileri bilimsel

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 17. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Etkilemek sözcüðü; 1. ve 3. cümlede bir kimsenin davranýþýný, düþüncesini, duygularýný deðiþtirmek anlamýnda kullanýlmýþtýr.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 13. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Koyu sözcüðü; 1. cümlede davranýþ, düþünce bakýmýndan aþýrý, 2. cümlede rengi açýk olmayan, 3. cümlede derin, hararetli,

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 19. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. A, C ve D seçeneklerindeki altý çizili sözcük, akla gelen ilk anlamýyla kullanýlmýþtýr; ancak B seçeneðindeki altý çizili

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A. 1. Aþaðýdakilerin hangisinde açmak sözcüðünün anlamý ve kullanýmý birbirine uygun deðildir?

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A. 1. Aþaðýdakilerin hangisinde açmak sözcüðünün anlamý ve kullanýmý birbirine uygun deðildir? TÜRKÇE TESTÝ 1. Aþaðýdakilerin hangisinde açmak sözcüðünün anlamý ve kullanýmý birbirine uygun deðildir? 4. Anlam Kullaným A) B) C) D) Yakýþmak, güzel göstermek Ýþler duruma getirmek Çevresini geniþletmek

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI /. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Küçük sözcüðü; A, C ve D seçeneklerinde kendisinden sonra gelen adýn ölçüsünü belirttiði için nicel anlamlýdýr. B seçeneðinde

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 16. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Silkelemek sözcüðü; 1. cümlede üstündeki þeyleri düþürmek, 2. cümlede kuvvetle sarsmak, 3. cümlede etkilemek ve 4. cümlede

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 8. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. "Görmek" sözcüðü; A seçeneðinde "birinden ders görmek", B seçeneðinde "belirli bir zamanda bir olay yaþamak" ve C seçeneðinde

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 17. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Altý çizili sözcüðün Beren in cümlesine kattýðý anlam C seçeneðinde özenle sözcüðü ile karþýlanmýþtýr. A, B ve D seçeneklerinde

Detaylı

Madde ve Isý. Maddeyi oluþturan taneciklerin hareketleri ýsý alýþ-veriþinden etkilenir. Aþaðýda yapýlan deneyler bu etkiyi göstermektedir.

Madde ve Isý. Maddeyi oluþturan taneciklerin hareketleri ýsý alýþ-veriþinden etkilenir. Aþaðýda yapýlan deneyler bu etkiyi göstermektedir. Maddeler tanecikli yapýdadýrlar. Bu tanecikler görülmeyecek kadar küçüktür. Fakat maddeyi oluþturan tüm taneciklerin hareketli olduðunu görmüþtük. Aþaðýda katý, sývý ve gaz hâllerinde bulunan maddelerin

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 8. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. C seçeneðindeki yürekli sözcüðü, tehlikeyi korkusuzca karþýlayan, hiçbir þeyden korkusu olmayan anlamýnda kullanýldýðýndan

Detaylı

PRESENT PERFECT TENSE WITH JUST / ALREADY / YET

PRESENT PERFECT TENSE WITH JUST / ALREADY / YET PRESENT PERFECT TENSE WITH JUST / ALREADY / YET Bir önceki ünitede Present Perfect Tense iþlenmiþti. Bu nedenle, aþaðýda tekrar amaçlý bir özet verilmiþtir. Present Perfect Tense; Tamamlanmýþ ya da bitmiþ

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 9. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. B seçeneðindeki elbette, C seçeneðindeki asla, D seçeneðindeki mutlaka sözcükleri; kullanýldýklarý cümlelere kesinlik anlamý

Detaylı

PARABOL TEST / 1. 1. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði parabol. 5. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði A(0,2) noktalarýndan geçer?

PARABOL TEST / 1. 1. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði parabol. 5. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði A(0,2) noktalarýndan geçer? PARABOL TEST /. Aþaðýdaki fnksinlardan hangisinin grafiði parabl belirtir? 5. Aþaðýdaki fnksinlardan hangisinin grafiði A(0,) nktalarýndan geçer? A) f()=5 f()=+ C) f()= D) f()= f()= 4 + + A) f()= f()=

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 TOPLUMUN ÝÇÝNDEYÝM... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 14 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 16 HAKLARIM VE SORUMLULUKLARIM... 18 Ölçme ve Deðerlendirme... 22

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 9. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. B seçeneðinde yanmýþ olan, C seçeneðinde yanmýþ yerde kalan iz, D seçeneðinde yanmakta olan anlamlarýnda kullanýlan yanýk

Detaylı

FEN BÝLGÝSÝ TESTÝ. cam balon içindeki. X gazý ve borularda- ki cývalar þekildeki gibi dengededir.

FEN BÝLGÝSÝ TESTÝ. cam balon içindeki. X gazý ve borularda- ki cývalar þekildeki gibi dengededir. FEN BÝGÝSÝ TESTÝ 1. Þekil - I Þekil - II Bir ucu duara menteþelenmiþ çubuðunun diðer ucuna cismi Þekil - l deki gibi iple baðlanýyor. çubuðu serbest býrakýldýktan bir süre sonra cisminin aðýrlýðýnýn etkisiyle

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý YGS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI YGS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A. 4. Aþaðýdaki cümlelerde altý çizili sözcüklerden hangisi çýkarýlýrsa anlamda daralma olmaz?

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A. 4. Aþaðýdaki cümlelerde altý çizili sözcüklerden hangisi çýkarýlýrsa anlamda daralma olmaz? TÜRKÇE TESTÝ 1. Ressam Atakan Çizdiðim her resim ister istemez kendi hayatýmdan izler taþýr. Ressam Atakan ýn cümlesine altý çizili sözün kattýðý anlam, aþaðýdakilerin hangisinde vardýr? A) Ýstemeyerek

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ

... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 /01/201.. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar Sınıfı:. Numara: 1) Şekilde verilen

Detaylı

KÝMYASAL TEPKÝMELER UYARI UYARI. Kimyasal Olay Kimyasal Tepkime. Fiziksel Deðiþme. Kimyasal Deðiþme ) 3. teki element atomlarý sayýsýný bulalým:

KÝMYASAL TEPKÝMELER UYARI UYARI. Kimyasal Olay Kimyasal Tepkime. Fiziksel Deðiþme. Kimyasal Deðiþme ) 3. teki element atomlarý sayýsýný bulalým: KÝMYASAL TEPKÝMELER Daha önce bileþiklerin formüllerle gösterildiðini ve bu þekilde bir gösterimin bilimsel anlamda kolaylýk saðladýðýný öðrenmiþtik. Formüllerin bizlere saðladýðý baþka faydalarda vardýr.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek Anlam...15 Mecaz Anlam...15 Yan Anlam...15 Deyimler...16 CÜMLE ANLAMI...16 Nesnel Yargýlar...16 Öznel Yargýlar...16 Koþula Baðlý Yargýlar...16

Detaylı

8. SINIF SBS DENEME SINAVI. 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna

8. SINIF SBS DENEME SINAVI. 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna 8. SINIF SBS DENEME SINAVI DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn ön ve arka yüzündeki açýklamalarý

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 12. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Acýmak sözcüðü, öncül cümlede ve C seçeneðinde baþkasýnýn ya da kendinin uðradýðý ya da uðrayacaðý kötü bir duruma üzülmek

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A. Didem. Didem, ön sözcüðünün kaç deðiþik anlamda kullanýldýðýný bulmaya çalýþmaktadýr.

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A. Didem. Didem, ön sözcüðünün kaç deðiþik anlamda kullanýldýðýný bulmaya çalýþmaktadýr. TÜRKÇE TESTÝ 1. 3. Bavulunu kendin götürebilirsin. Didem Didem, ön sözcüðünün kaç deðiþik anlamda kullanýldýðýný bulmaya çalýþmaktadýr. 1. Apartmanýmýzýn önünde duran araba kimin? 2. Ön görüþme yapmadan

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

tarafından hazırlanmıştır. FİZİK SORU BANKASI Sertifika No: 11748 Q serisi Üniversiteye Hazırlık Okula Yardımcı

tarafından hazırlanmıştır. FİZİK SORU BANKASI Sertifika No: 11748 Q serisi Üniversiteye Hazırlık Okula Yardımcı Bu kitap tarafından azırlanmıştır. İİ SOU BANASI ISBN-978-605-5631-08-6 Sertifika No: 11748 Q serisi Üniversiteye Hazırlık Okula ardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın akları na ait olup, tüm akları saklıdır.

Detaylı

7. SINIF 2011 SBS SORULARI SBS SORULARI

7. SINIF 2011 SBS SORULARI SBS SORULARI 8. Baþýna gelenlerden yýlmamýþ, olumsuzluklarý sýnav gibi görerek bütün hedeflerine tek tek ulaþmýþtý. Bu tümcede sözü edilen kiþinin vurgulanan özelliði aþaðýdakilerden hangisidir? A) Akýlcýlýðý B) Mücadeleciliði

Detaylı

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım.

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Let s, Shall we, why don t Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Yes, let s. Evet haydi oynayalım. No, let s not. Hayır, oynamayalım.

Detaylı

... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar

... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar ... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014 Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar Sınıfı:. Numara: 1) Şekilde verilen düzeneklerden hangisi ya da hangilerinde

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1.YAZILI KONULARI 4. Ünite Kur an-ı Kerimin Temel Eğitici Nitelikleri İslam Dininin Temel Kaynağı Kur an

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý LYS GEOMETRÝ Soru Çözüm ersi Kitapçığı 1 (MF - TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende lan u yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ 2 TESTÝ (Fen 2)

FEN BÝLÝMLERÝ 2 TESTÝ (Fen 2) FEN BÝÝMERÝ TESTÝ (Fen ) Dershanede doðru þýkkýnýz Bu testte sýrasýyla, Fizik ( ) imya (4 ) Biyoloji ( 0) ile ilgili 0 soru vardýr.. Ývme (m/s ). m= kg F Þekil yatay a 0 4 8 Þekil Uygulanan kuvvet (N)

Detaylı

Vektörler - Kuvvetler

Vektörler - Kuvvetler Vektörler - uvvetler 1. esiþen üç kuvvet dengede ise, herhangi iki kuvvetin bileþkesi ters yöndeki T T üçüncü kuvvete büyüklükçe eþittir. G Ýplerde oluþan gerilme kuvvetleri arasýndaki açý büyüdükçe bileþkesi

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009 T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009 DİKKAT: 1.Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan

Detaylı

Dolaþým Sistemi. Örnek 90. Çözüm. Ýnsanda dolaþým sistemi kalp, damarlar ve kandan oluþur.

Dolaþým Sistemi. Örnek 90. Çözüm. Ýnsanda dolaþým sistemi kalp, damarlar ve kandan oluþur. Dolaþým Sistemi Ýnsanda dolaþým sistemi kalp, damarlar ve kandan oluþur. Dolaþým Sisteminin Görevi 1. Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin götürmek 2. Vücuttaki hücrelerde oluþan karbondioksit ve atýk

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman Lesson 20: Where, when Ders 20: Nerede, ne zaman Reading (Okuma) Where is the City Hall? (Belediye binası nerede?) Where are you now? (Şu an neredesin?) Where is he working? (Nerede çalışıyor?) Where did

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ. Besinler ve Sindirim. Konu Testi. Sınıf Test-01. 1. Besin içeriği. 4. Sindirim. Pankreas öz suyu kalın bağırsağa dökülür.

FEN ve TEKNOLOJİ. Besinler ve Sindirim. Konu Testi. Sınıf Test-01. 1. Besin içeriği. 4. Sindirim. Pankreas öz suyu kalın bağırsağa dökülür. Besinler ve Sindirim Konu Testi Besin içeriği FEN ve TEKNOLOJİ 4. Sindirim Besinin kimyasal sonunda oluşan olarak sindirildiği yapıtaşları yer Pankreas öz suyu kalın bağırsağa dökülür. B ve K vitaminleri

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI /. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. Bir sözün benzetme amacý olmaksýzýn baþka bir söz yerine kullanýlmasýna ad aktarmasý denir. D seçeneðindeki kulak sözcüðü,

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A TÜRKÇE TESTÝ.. Uzun uðraþlar sonucu dolabý kurduk. 2. Bu fabrikayý kurmak için çok uðraþtý. 3. Saatini kurmayý unuttuðundan geç kaldý. 4. Bu ortaklýðý kurmak hiç kolay deðildir. 5. Kendi kendine kurma,

Detaylı

A A A A A A A A A A TÜRKÇE TESTÝ. 1. Çizgi kelimesi aþaðýdakilerin hangisinde mecaz anlamýyla kullanýlmýþtýr?

A A A A A A A A A A TÜRKÇE TESTÝ. 1. Çizgi kelimesi aþaðýdakilerin hangisinde mecaz anlamýyla kullanýlmýþtýr? TÜRKÇE TESTÝ 1. Çizgi kelimesi aþaðýdakilerin hangisinde mecaz anlamýyla kullanýlmýþtýr? A) Öðretmen tahtaya bir çizgi çizdi. B) Adamýn yüzünde derin çizgiler vardý. C) Bütün köy düþmanlýklara çizgi çekti.

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý LYS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI LYS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 15. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Bulmak sözcüðü, birinci cümlede anýmsamak, ikinci cümlede keþfetmek, üçüncü cümlede saðlamak anlamýnda kullanýlmýþtýr.

Detaylı