TÜRKÇE TESTÝ A A A A A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKÇE TESTÝ A A A A A."

Transkript

1 TÜRKÇE TESTÝ 1. Mert Boþ zamanlarýmda genellikle resim yaparým. Mert in cümlesine altý çizili sözcüðün kattýðý anlam, aþaðýdakilerin hangisinde vardýr? A) Ýnsanlar, zaman darlýðýndan þikâyet ediyor. B) Ali Bey, dostlarýna daima yardým eder. C) Akþamlarýný çoðunlukla ailesiyle geçiriyor. D) Her takým, bazen böyle sonuçlar alabilir Bir uzak iþçiyim yurdumdan ayrý Geçme bulut geçme, dur þöyle dur. Ne vakit karþýmda görsem Yýkýlacaðýmdan korkardým 3. Beni sevmiyordun bilirdim Bir sevdiðin vardý, duyardým 4. Bir deva bulmak için baðrýmdaki yaraya Toplanmýþtý garipler þimdi kervansaraya Numaralanmýþ dizelerin hangisinde bir amaçtan söz edilmiþtir? A) 1. B). C) 3. D) 4.. Bilgisayar ve benzeri elektronik cihazlarla iletiþim kurmak dendiðinde akla gelenler aþaðý yukarý bellidir. Alýrsýnýz klavyenizi ve farenizi, geçersiniz ekranýn baþýna, siz tuþlarda parmak izinizi býraktýkça ekranda bir þeyler belirir. Bu paragrafta altý çizili sözün cümleye kattýðý anlam, aþaðýdakilerden hangisidir? A) dokunmak B) kývýrmak C) hissetmek D) bakmak 4. Aþaðýdaki deyimlerden hangisinin açýklamasý yanlýþ verilmiþtir? A) Ýçine atmak: Sýkýntýsýný, üzüntüsünü kimseye belli etmemek B) Ýçine kapanmak: Bir þeyin olacaðýný sezinlemek C) Ýçine dert olmak: Bir þeyi yapmak istediði hâlde yapamamýþ olduðu için üzülmek D) Ýçine iþlemek: Bir þeyden çok etkilenmek 1

2 5. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde bir varlýða insana ait bir özellik verilmiþtir? A) B) 7. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde öznel anlatým söz konusudur? A) Yazarýn içten anlatýmý, en önemli özelliðidir. B) Þiir yazmaya erken yaþlarda baþladým, dedi. C) Öykü ve roman türünde de eserleri var. D) Bu romanýn yeni baskýsý tükendi. Bu küçük balýða yem verdin mi? Uður böceði, mantarýn tepesinde gezmeye baþladý. C) D) Minik kelebek, yemyeþil ovalarda uçmak istiyorum, dedi. Bu eþsiz güzellik tek onda var. 8. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleþmesi bir koþula baðlanmamýþtýr? A) Düzenli çalýþmadan baþarýlý olamazsýn. B) Soðuk havada denize girince hastalanmýþ. C) Ýyi düþününce nerede yanýldýðýný anlarsýn. D) Konuyu anlatýrým; ancak dinleyeceksiniz üretemezler. insan sevgisi 3. toplum yararýna 4. özünde 5. olmayanlar 6. yapýtlar Yukarýda numaralanmýþ sözcük ve sözcük gruplarýyla anlamlý ve kurallý bir cümle oluþturulursa sýralama nasýl olur? A) B) C) D) Günlükler, samimi dille yazýlmalýdýr. Gelecek kuþaklara günlüklerin nasýl yazýlmasý gerektiði konusunda bilgiler verilmeli, onlarý günlük yazmaya özendirmeli ve günlüklerinde yaþadýklarýný olduðu gibi anlatmalarý onlara öðütlenmelidir. Parçaya göre, aþaðýdakilerden hangisi günlüklerde aranan bir nitelik deðildir? A) Ýçtenlik B) Akýcýlýk C) Doðallýk D) Gerçekçilik

3 10. A A A A A. Altýn dönem, arkanda deðil; önündedir. En kýsa yol, Gülçin bilinen yoldur. Nihal Kaan Seçil Yapabilirler; çünkü yapabileceklerini düþünüyorlar. Baþarýnýn birinci koþulu, inanmaktýr. Yukarýdaki çocuklardan hangileri yakýn anlamlý cümleler kurmuþlardýr? A) Nihal - Gülçin B) Gülçin - Kaan C) Nihal - Seçil D) Seçil - Kaan 1. Hey çocuklar, her ülkede klasik eserler sizler için kýsaltýlýr; çizgi roman, çizgi film hâline getirilir. Böylece edebiyat dünyasý sizlere ulaþtýrýlmýþ olur. Ancak bazý Türk klasiklerindeki eski sözcükleri, deyiþleri günümüz Türkçesine çevirirsek o zaman da eserin ruhunu yok etmiþ oluruz. Elimizde de yalnýzca konusu ayný olan bir kitap kalýr. Oysaki bir yazýyý edebiyat yapýtý yapan en önemli nitelik, yazarýn dili kullanma biçimidir. Bu paragrafta Bugs Bunny nin çocuklara asýl anlatmak istediði aþaðýdakilerden hangisidir? A) Kimi yapýtlar, yeni kuþaklara çizgi film yoluyla ulaþtýrýlmalýdýr. B) Eski yapýtlarýn dil yapýsýyla oynandýðýnda yapýtýn orijinalliði de bozulmuþ olur. C) Eski deyiþlerin günümüzdeki karþýlýðýný bulmak kolay olmayabilir. D) Bazý yapýtlar, çocuklara sevdirilmek için kýsaltýlabilir. 11. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanýmýyla ilgili bir yazým yanlýþý yapýlmýþtýr? 13. Babam ve Oðlum, geçen sezon hasýlat rekorlarý kýran bir filmdi. Film, Ege'deki aile çiftliðinden üniversitede gazetecilik okumak için ayrýlýp Ýstanbul da evlenen ve çocuðunun doðumunda karýsýný kaybeden Sadýk ve oðlu Deniz in çiftliðe dönüp ailesiyle hesaplaþma, ardýndan da kaynaþma sürecini çok içten bir dille anlatýrken ---- Bu parça, aþaðýdakilerden hangisiyle sürdürülürse bu parçanýn son cümlesinde hem olumlu hem de olumsuz bir eleþtiri ye yer verilmiþ olur? A) Misafirlerimiz, Kayseri den geldi. B) Bize Atatürk ün doðum tarihini sordu. C) Dünyamý Güneþ gibi aydýnlatýyorsun. D) Ben de Þeker Portakalý ný okudum. A) aile baðlarýna dair önemli göndermelerde bulunmayý da ihmal etmiyor. B) Deniz in kurduðu hayallere yer vererek Türk sinemasý içinde farklý bir yere oturuyor. C) zaman zaman aþýrý duygusallýða yer vermesi rahatsýz ediyor. D) yerel malzemeden de sonuna kadar yararlanýp izleyiciye Ege havasýný soluma þansý tanýyor. 3

4 14. A A A A A. Melek Ben kitap resimlemeye yeni baþladým. Her kitap resimlemesinde coþkum ve heyecaným bir kat daha artýyor. Bu da beni, kendi çýtamý biraz daha yükseltmeye zorluyor ve keyiflendiriyor. Dolayýsýyla severek resimlediðim kitap da son resimlediðim kitap oluyor. Melek, aþaðýdaki sorulardan hangisine karþýlýk vermemiþtir? A) Kitap resimlemeye ne zaman baþladýnýz? B) Severek resimlediðiniz kitap hangisidir? C) Kitaplarý resimlemek size coþku veriyor mu? D) Kitap resimlemek, sanýldýðý kadar zor mu? 17. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde virgülün kullanýlma amacý diðerlerinden farklýdýr? A) Haksýzlýklar karþýsýnda susan, haksýzlýklarýn destekçisidir. B) Annesini gördü, buna çok sevindi. C) O yýl kýþ uzun sürer, herkes baharýn gelmesini bekler. D) Koþarak yanýmýza geldi, elindeki kitaplarý bize verdi. 15. Ne kadar yalan varsa Yastýðýnýzýn altýnda Þiirle dökülür balkonunuzdan Ya eski bir bahçeye ya ipince bir sokaða Mustafa Köz Bu dizelerde aþaðýdakilerden hangisi anlatýlmak istenmiþtir? A) Gerçekler, þiirle su yüzüne çýkar. 18. Ýlk önce bir þiir okuyacaðým. Okula gidiyorum. B) Doðrularýn olduðu bir eserde duyguya yer yoktur. C) Ýnsanlýðýn yüzünü aðartan sanat, þiirdir. D) Þair, þiirleriyle hayal dünyasýný yansýtýr. 1 Önce bir düþüneyim. Ayy! Çok güldüm. 16. Seni düþündükçe Gül dikiyorum ellerimin deðdiði yere Atlara su veriyorum Daha bir seviyorum daðlarý Ýlhan Berk Bu dizelerde aþaðýdaki ses olaylarýndan hangisi yoktur? A) Ünsüz deðiþimi B) Kaynaþma C) Ünsüz benzeþmesi D) Ulama Numaralanmýþ cümlelerdeki eylemlerden hangisi, diðerlerinden farklý bir kiple çekimlenmiþtir? A) 1. B). C) 3. D) 4.

5 19. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde iþin, hareketin zamanýný belirten sözcük ya da söz öbeði kullanýlmamýþtýr? A) Gelirken ekmek alacaðým. B) Az önce biri seni aradý. C) Yaz, en sevdiðim mevsimdir. D) O, sýnýfa girince herkes sustu. 1. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde pekiþtirilmiþ sözcük, eylemi durum yönünden etkilemektedir? A) B) Masmavi gölün etrafýnda süzülüyordu. Camlar tertemiz oldu. C) D) Üzerindeki gömlek bembeyazdý. Karmakarýþýk yazý okunmuyordu. 0. Berkan Merhaba, ben Berkan. Bir arkeoloðum. Zaman zaman arkadaþlarýmla sohbet ederken onlara arkeologlarýn ne iþ yaptýðýný soruyorum. Kazý yaparlar. diye yanýt veriyorlar. Oysa biz yalnýzca kazý yapmakla uðraþmayýz. Biz arkeologlar adeta birer dedektif gibi çalýþýrýz. Geçmiþte yaþayan insanlarýn izini süreriz. Onlarýn evlerini, mezarlarýný, özel eþyalarýný; hatta çöplüklerini araþtýrýrýz. Böylece nasýl yaþadýklarýný öðrenmeye çalýþýrýz. Berkan ýn yaptýðý bu açýklamaya göre aþaðýdakilerden hangisi, arkeolojinin tanýmý olabilir? A) Çeþitli yöntemlerle insan vücudunu inceleyen bilim dalýdýr. B) Ýnsanlarýn özel hayatýyla ilgilenen bir bilimdir. C) Ýnsanlýðýn geçmiþini inceleyip araþtýran bilim dalýdýr. D) Tarihi eserler hakkýnda yorum yapan bir bilimdir. TÜRKÇE TESTÝ BÝTTÝ. MATEMATÝK TESTÝNE GEÇÝNÝZ. 5

6 MATEMATÝK TESTÝ ( 5) iþleminin sonucu kaçtýr? A) 35 B) 0 C) 35 D) a = 3 ve b = 4 olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? A) a > b B) a b > a b C) b a > b D) a b < a. Aþaðýdaki sýralý ikililerden hangisi y = 6x 5 doðrusu üzerinde deðildir? A) (, 1) B) (0, ) 1 1 C) (1, ) D) (, ) Þekilde verilen süslemede eksik kalan parça aþaðýdakilerden hangisidir? A) B) C) D) 6

7 5. 7. K M x P 13 S 74 R T N Esra Þekilde [KM // RN dir. m(pëtr) = 74, m(këpt) = 13 ise, Esra bir karton üzerine yaptýðý þekilde görülen renkli kareleri kesip bir torbaya koyuyor. Torbadan rastgele seçilen bir karenin kýrmýzý renkli olma olasýlýðý kaçtýr? m(pëkm) = x kaç derecedir? A) 58 B) 74 C) 1 D) A) 1 B) C) D) Grafik: Bitkilerin Aylara Göre Boy Uzama Miktarlarý 8. A L B 3 Boy (cm) A K M E F 1 B Zaman (ay) D C G Yukarýdaki çizgi grafiðinde iki bitkinin aylara göre boylarýnýn uzama miktarlarý verilmiþtir. Buna göre; I. B bitkisinin boyu 3. ayýn sonunda 1 cm olmuþtur. II. A bitkisinin boyu. ayýn sonunda cm olmuþtur. III. A bitkisinin boyu 3. ayýn sonunda 3 cm artmýþtýr. IV. 3. ayýn sonunda A bitkisi B bitkisinden 3 cm uzundur. ifadelerinden kaç tanesi doðrudur? Yukarýdaki þekilde ABCD ve AKML birer kare, ECGF dikdörtgendir. AK = EC, BE = EF ve A(AKML) = 5 br BE kenarýnýn bilinmeyen (x) kabul edilmesiyle, tüm þeklin alanýnýn cebirsel ifadesi aþaðýdakilerden hangisidir? A) (x + 5) + 5x B) x + 5x C) (x + 5) D) 5x + 5 A) 1 B) C) 3 D) 4 7

8 9. Bir kesrin paydasýna payý eklendiðinde, kesrin deðeri 11 oluyor. 3 Buna göre, bu kesrin deðeri aþaðýdakilerden hangisidir? A) 34 B) 3 C) 11 D) Ayna Þekilde verilen saatin aynadaki görüntüsü aþaðýdakilerden hangisidir? A) B) C) D) 10. Bir memura maaþýnýn % 40 ý kadar zam yapýlýyor. Ancak daha sonra % 10 u vergi olarak kesiliyor. Memura net olarak yapýlan zam oraný aþaðýdakilerden hangisidir? A) % 5 B) % 6 C) % 8 D) % X 3 Y X, Y cisimleri ve 3 kg lýk aðýrlýk terazinin kefelerine þekildeki gibi yerleþtirildiðinde terazi dengede durmaktadýr. Y cisminin aðýrlýðý 15 kg olduðuna göre, X cisminin aðýrlýðý kaç kg dýr? A) 9 B) 10 C) 1 D) 14 8

9 13. A A A A A. 7 Þekilde her elmanýn kendinden bir önceki sayýyý 6 ile çarptýðý, her armutun ise kendinden bir önceki sayýyý ye böldüðü bilinmektedir. Buna göre, sondaki elmanýn iþleminden sonra elde edilen sayý kaçtýr? A) 36 B) 7 C) 63 D) Yukarýda Ali, Veli, Ayþe ve Fatma çokgenlerle ilgili bilgi vermektedir. Buna göre, hangi öðrencinin verdiði bilgi yanlýþtýr? A) Veli B) Ali C) Ayþe D) Fatma D e C a b c Yukarýdaki bütünler eþ parçalara ayrýlmýþtýr. Her bütündeki taralý bölgeye karþýlýk gelen kesir þeklin altýndaki harflerle belirtildiðine göre, c + a ifadesinin deðeri aþaðýdakilerden hangisidir? b A) 1 B) C) 3 D) 4 A a b E Yukarýdaki ABCD paralelkenarýnda [DE] ve [CE] ait olduklarý açýlarýn açýortaylarýdýr. a, b, c, d, e birer tam sayý olduðuna göre, ABCD paralelkenarýnýn çevresinin sayýsal deðeri aþaðýdakilerden hangisi olamaz? A) 36 B) 3 C) 4 D) 18 c B d 9

10 17. x x +1 1 olmak üzere, + = modeli ile verilen denklemin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? A) { } B) {0} C) {3} D) { 3} 18. Ayný çalýþma kapasitesindeki 6. sýnýf öðrencileri olan Ayla, Aslý, Volkan ve Ferit 1000 parçadan oluþan bir yap-bozu günde saat zaman ayýrarak 10 günde tamamlamaktadýr. Aralarýna ayný kapasitede olan arkadaþlarý Özhan ý aldýklarýnda günde kaç saat çalýþmalýlar ki, ayný yap-bozu 8 günde tamamlayabilsinler? A) B) 3 C) 4 D) 5 MATEMATÝK TESTÝ BÝTTÝ. FEN ve TEKNOLOJÝ TESTÝNE GEÇÝNÝZ. 10

11 FEN ve TEKNOLOJÝ TESTÝ 1. Pankreas özsuyu Tükürük sývýsý Mide özsuyu Safra salgýsý 3. Ýdrar yollarýndaki ve diðer organlarý etkileyen hastalýklar idrar tahlili ile teþhis edilebilir. Örneðin, idrarda glikoz bulunmasý þeker hastalýðýnýn belirtisidir. I II III IV Makarna Salata Zeytinyaðlý pýrasa Umut, sindirim sistemi ile ilgili þekildeki düzeneði hazýrlamýþtýr. Buna göre, Umut verilen yiyeceklerin hepsinin kimyasal sindiriminin hýzlý bir þekilde gerçekleþmesi için hangi iki musluðu açmalýdýr? A) I ve IV B) II ve III C) II ve IV D) III ve IV Kiþiler Ýdrarýnda bulunan maddeler K L M N Akýn var yok yok var Eray var var yok yok Nil var var var var Alara var yok yok var Yukarýdaki tabloda idrar tahlili yapýlan Akýn, Eray, Nil ve Alara nýn idrarýnda bulunan bazý maddeler verilmiþtir. Sadece Nil in þeker hastasý olduðu anlaþýldýðýna göre; K, L, M ve N maddelerinden hangisinin glikoz olduðu söylenebilir?. A) K B) L C) M D) N Karaciðer (n) Mide (H) Pankreas (l) Ýncebaðýrsak (s) Yukarýdaki þekilde sindirim sistemi ve sindirim sistemine yardýmcý bazý organlar gösterilmiþtir. Buna göre, I. Safra salgýsý üreterek yaðlarýn mekanik sindirimini saðlar. II. Organik büyük besinlerin sindirimi için gerekli enzimleri salgýlar. III. Asitli yapýsýyla vücuda giren mikroplarýn sindirimini saðlar. IV. Sindirilmiþ besinlerin emilimini gerçekleþtirir. ifadelerinin aþaðýdaki eþleþtirmelerinden hangisi doðrudur? I II III IV A) n l H s B) H n l s C) n l s H D) H s l n 4. Salgý bezi Yukarýdaki tabloda bazý salgý bezleri, salgýladýðý hormonlar ve bu hormonlarýn eksikliðinde görülen hastalýklar verilmiþtir. Buna göre, tablodaki X, Y ve Z yerine aþaðýdakilerden hangisi yazýlmalýdýr? X Salgýladýðý hormon Y Z A) Hipofiz Adrenalin Kemik erimesi B) Böbreküstü Ýnsülin Kemik erimesi C) Böbreküstü Glukagon Guatr D) Hipofiz Ýnsülin Guatr Eksikliðinde görülen hastalýk X Büyüme hormonu Cücelik Pankreas Y Þeker hastalýðý Tiroit Tiroksin Z 11

12 5. A A A A A. 6. Tedavi edilebilir hastalýklar odasý Tedavi edilemez hastalýklar odasý I. oda II. oda Hastahanenin I. odasýnda tedavi edilebilen, II. odasýnda tedavi edilemeyen duyu organý rahatsýzlýklarýna bakýlmaktadýr. Yukarýdaki þekilde beyin ve üzerindeki bazý bölgelerin görevleri verilmiþtir. Buna göre, þekilden yola çýkýlarak beyin ile ilgili, I. Duyu organlarýnýn merkezidir. II. Öðrenilen bilgilerin depolandýðý yerdir. III. Konuþma, yazma gibi istemli davranýþlarý yapmamýzý saðlar. genellemelerinden hangileri yapýlabilir? A) Yalnýz I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III Mert Renkkörü Saðcan Orta kulak iltihabý Sefa Miyop Murat Katarakt Sinem Tat sinir hücrelerinin ölmesi Tuðba Kulaktaki sinirlerin ölmesi Ýsimleri ve hastalýklarý yazýlan hastalarýn bakýldýðý oda, aþaðýdakilerden hangisinde yanlýþ verilmiþtir? I. oda II. oda A) Saðcan Mert B) Tuðba Sefa C) Murat Sinem D) Saðcan Tuðba 7. Kullaným Alaný Ýçme sularýný, havuz sularýný dezenfekte etmekte kullanýlýr. Havadan hafif olduðu için uçan balonlarý þiþirmede kullanýlýr. Nefes alan her canlý için hayati önemi vardýr. Diþ çürümelerini önlemesi için diþ macununa konur. Element Flor Helyum Oksijen Klor Selçuk, kullaným alanlarý verilen elementlerin isimlerini yukarýdaki tabloya yerleþtirmiþtir. Ancak iki elementin kullaným alanýný karýþtýrmýþ. Buna göre, tabloda hangi iki elementin yer deðiþtirmesi gerekir? 1 A) Flor - Helyum B) Helyum - Oksijen C) Flor - Klor D) Flor - Oksijen

13 8. A A A A A. Element Atom numarasý s 8 l Ýki ametal atomunun birleþmesiyle oluþur. Metal-ametal atomlarýnýn birleþmesiyle oluþur. n 1 H 9 Yukarýda bazý elementler ve atom numaralarý verilmiþtir. Esin Elektron alýþveriþi sonucunda oluþur. Nilsu (+) ve ( ) yüklü taneciklerin çekiminden doðan baðlardýr. 9. X ve Y atomlarý için aþaðýdaki bilgiler veriliyor. 10. Buna göre, hangi elementler arasýnda oluþacak bað, elektron ortak kullanýmý ile olur? A) s ve l B) s ve H C) H ve n D) n ve l X atomunun nötron sayýsý, Y atomunun nötron sayýsýndan büyüktür. Y atomunun elektron sayýsý, X atomunun elektron sayýsýndan büyüktür. Bu bilgilere göre, X ve Y atomlarý aþaðýdakilerden hangisi olabilir? A) 3 11 X 4 Y 1 39 B) 18 X Y C) 7 13 X 8 Y D) 15 X 3 16 Y 1 p + 13 p + 17 p + 1 n 0 14 n 0 18 n 0 K L M Yukarýda K, L ve M taneciklerinin modelleri gösterilmiþtir. Buna göre; K, L ve M tanecikleri ile ilgili aþaðýdaki eþleþtirmelerden hangisi doðrudur? K L M A) Anyon Katyon Nötr B) Anyon Nötr Katyon C) Katyon Anyon Nötr D) Katyon Nötr Anyon 1. Doðan Ceylin Yukarýdaki çocuklar kimyasal baðlarla ilgili bazý özellikler vermiþtir. Buna göre, hangi öðrenci farklý bir kimyasal bað türü hakkýnda bir özellik söylemiþtir? A) Esin B) Nilsu C) Doðan D) Ceylin 6 4 Uzama (cm) X, Y ve Z cisimleri bir yaya sýrasý ile tek tek asýldýðýnda oluþan uzama miktarlarý Þekil I deki grafikte gösterilmiþtir. Cisimler bu yayla oluþturulmuþ sistemlere Þekil II deki gibi yerleþtirildiðinde oluþan sýkýþma miktarý grafiði aþaðýdakilerden hangisi gibi olur? A) Sýkýþma miktarý (cm) 6 4 X Y Z C) Sýkýþma miktarý (cm) 6 4 X Y Z Þekil I X Y Z Cisim Cisim Cisim X Y Z B) Sýkýþma miktarý (cm) 6 4 X Y Z D) Sýkýþma miktarý (cm) 6 4 Þekil II X Y Z Cisim Cisim 13

14 K L Yukarýdaki resimlerdeki enerji dönüþümleri ile ilgili bazý öðrencilerin yorumlarý aþaðýda verilmiþtir. III. resimde halterdeki kinetik enerji, potansiyel enerjiye dönüþmüþtür. Berkay I. resimde sporcunun sahip olduðu enerji, haltere mekanik enerji kazandýrmýþtýr. Cihat IV. resimde halterin enerjisinin bir kýsmý ýsý enerjisine dönüþmüþtür. Fatma II. resimde halter, en yüksek kinetik enerjiye sahip olmuþtur. Ersin Þekildeki armut aðacýnýn dalýnda duran bir armut dalýndan koparak yere düþüyor. Buna göre, armutun yere düþene kadar K, L ve M noktalarýndaki enerji durumu aþaðýdakilerden hangisindeki gibi olur? (E P : Potansiyel enerji, E K : Kinetik enerji) (Hava sürtünmesi önemsenmiyor.) A) K L M M Buna göre, bu öðrencilerden hangisinin ya da hangilerinin ifadesi doðrudur? B) E P E K E P E K E P E K A) Yalnýz Berkay B) Berkay ve Ersin C) Fatma ve Cihat D) Cihat ve Ersin E P E K E P E K E P E K C) E P E K E P E K E P E K D) E P E K E P E K E P E K X G 1 G Þekildeki düzenekte X diþli çubuðu 1 yönünde hareket ettirilirse G 1 ve G yüklerinin hareket yönü aþaðýdakilerden hangisindeki gibi olur? 14 G 1 G A) 1 B) 1 1 C) 1 D)

15 16. Dinamometre 18. K 1 3P 3l l L II M P I + 3 P Yükleri dengede tutan özdeþ dinamometrelerden hangilerinde okunan deðerler birbirine eþittir? (Çubuk ve makara aðýrlýklarý önemsizdir.) A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) III ve IV IV 4P III Özdeþ üreteç ve ampullerle kurulmuþ olan þekildeki devre ile ilgili aþaðýdaki öðrencilerden hangisinin açýklamasý doðrudur? A) + 1 nolu anahtar açýlýrsa L ampulünün parlaklýðý azalýr. B) 4 K ampulü devreden çýkarýlýrsa M ampulünün parlaklýðý artar. C) 3 nolu anahtar kapatýlýrsa bütün ampullerin parlaklýðý artar. D) 4 nolu anahtar açýlýrsa bütün ampuller söner. 17. iletken tel 1 K L M yalýtkan zemin oyuncak araba Yalýtkan zemin üzerinde duran iletken ve nötr K levhasýna (+) yüklü cisim dokunduruluyor. Nötr L ve M levhalarý iletken tel ile baðlý olduðuna göre (+) yüklü oyuncak arabanýn hareketi için ne söylenebilir? A) 1 yönünde hareket eder. B) yönünde hareket eder. C) Hareket etmez. D) Önce yönünde sonra 1 yönünde hareket eder. FEN ve TEKNOLOJÝ TESTÝ BÝTTÝ. SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝNE GEÇÝNÝZ. 15

16 SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝ 1. Selçuklu ordusu, Gürcülerin desteðiyle oluþan Bizans ordusunu, Pasinler Savaþý nda yenilgiye uðrattý. Gürcü Kralý Liparit esir alýndý. Bunun üzerine Bizans Ýmparatoru barýþ istedi. Yapýlan antlaþmaya göre; Bizans Ýmparatoru, Gürcü Kralý Liparit in serbest býrakýlmasý karþýlýðýnda, kendi ülkesindeki camilerde Abbasi Halifesi ve Tuðrul Bey adýna hutbe okutacak ve Ýstanbul da bir cami yaptýracaktý. Yukarýdaki bilgilere göre, aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþýlamaz? A) Pasinler Savaþý ile Anadolu nun Türk yurdu olduðu kesinleþmiþtir. B) Bizanslýlar, Tuðrul Bey in siyasi üstünlüðünü kabul etmiþlerdir. C) Tuðrul Bey in Ýslam dünyasý üzerindeki saygýnlýðý artmýþtýr. D) Pasinler Savaþý, Türklerin zaferiyle sonuçlanmýþtýr. 3. Osmanlý Devleti nin kuruluþu sýrasýnda Anadolu da; Moðollar (Ýlhanlýlar), en önemli güç durumundadýr. Kýyý kesimlerde Venedik ve Ceneviz kolonileri bulunmaktadýr. Türkiye Selçuklu Devleti yýkýlýþ sürecini yaþamaktadýr. Bu bilgilerden hareketle, aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþýlabilir? A) Anadolu da siyasal birlik bulunmamaktadýr. B) Batý Anadolu nun bir kýsmý Bizanslýlarýn denetimindedir. C) Venedik ve Cenevizliler ekonomik kaynaklarýn tamamýna hakimdir. D) Türklerin Anadolu daki nüfus yoðunluðu artmýþtýr.. 4. I.... belirli bir zamanda, belirli bir alanda yaþayan insan sayýsýna denir. II. Bir ülkede doðanlar ile ölenler arasýndaki sayýsal farka... denir. III. Ülkeler arasýnda gerçekleþen göçlere... denir. Yukarýda boþ býrakýlan yerlere, aþaðýdakilerden hangileri getirilirse doðru olur? Yukarýdaki diyagram, aþaðýdaki cümlelerden hangisiyle sürdürülemez? A) Göz temasýnda bulunur. B) Anlaþýlýr cümleler kurar. C) Sürekli ayný ses tonuyla konuþur. D) Konuþurken baþka iþle meþgul olmaz. l ll lll A) Nüfus yo- Nüfus Ýç göç ðunluðu B) Nüfus artýþý Nüfus yo- Dýþ göç ðunluðu C) Nüfus Nüfus yo- Mevsimlik ðunluðu göç D) Nüfus Nüfus artýþý Dýþ göç 16

17 5. 8. Þemada verilen bilgilere göre; I. Ýletiþim çalýþmalarýna önem verilmiþtir. II. Milli mücadele sadece basýn yardýmýyla sürdürülmüþtür. III. Toplumun geliþmelerden haberdar olmasý istenmiþtir. yargýlarýndan hangilerine ulaþýlabilir? A) Yalnýz I B) l ve II C) I ve IIl D) II ve III Yukarýdaki diyagramda? ile gösterilen yere aþaðýdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Nüfusun coðrafi daðýlýmý B) Hýzlý nüfus artýþýnýn sonuçlarý C) Çalýþan nüfusun sektörlere daðýlýmý D) Nüfus yoðunluðu 9. Timur, Ankara Savaþý ndan sonra Osmanlý topraklarýný Yýldýrým Bayezit in dört oðlu ve beylikler arasýnda paylaþtýrdý. Timur un bu politikayla, 6. Orhan Bey dönemindeki, I. Bursa nýn fethedilmesi, II. Divan örgütünün kurulmasý, III. Bizans ýn Palekanon (Maltepe) Savaþý nda yenilgiye uðratýlmasý, IV. Fethedilen topraklarýn sancaklara ayrýlmasý I. Osmanlý Devleti ndeki saltanat kavgalarýný artýrma, II. Anadolu da siyasal birliði kurma, lll. Beyliklerin baðýmsýz olmasýný saðlama amaçlarýndan hangilerine ulaþmak istediði söylenebilir? 7. geliþmelerinden hangileri, kurumsallaþma çalýþmalarý yapýldýðýna örnek olarak gösterilebilir? A) Yalnýz II B) I ve III C) II ve IV D) I, II ve IV Yukarýdaki þemada boþ býrakýlan yere aþaðýdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur? A) Haçlý Seferleri nin dini sonuçlarý B) Haçlý Seferleri nin ekonomik sonuçlarý C) Haçlý Seferleri nin siyasi sonuçlarý D) Haçlý Seferleri nin teknik sonuçlarý A) Yalnýz l B) I ve II C) I ve Ill D) II ve Ill 10. I. Mahmut döneminde Fransýz asýllý Humbaracý Ahmet Paþa, topçu ve humbaracý ocaklarýný düzenlemekle görevlendirildi. III. Mustafa döneminde Macar asýllý Baron dö Tot topçu ve istihkâm askerlerini yetiþtirmekle görevlendirildi. I. Abdülhamit döneminde kara ve deniz kuvvetlerini ýslah etmek için Avrupa dan mühendis ve askeri uzmanlar getirildi. Bu bilgilere dayanarak, aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþýlamaz? A) Yapýlan yeniliklerde Avrupa örnek alýnmýþtýr. B) Yapýlan yenilikler ordunun baþarý kazanmasýyla sonuçlanmýþtýr. C) Avrupa nýn askeri alandaki üstünlüðü kabul edilmiþtir. D) Islahatlar daha çok askeri alanda yoðunlaþmýþtýr. 17

18 11. A A A A A. 14. II. Bayezit, tahta geçmek isteyen kardeþi Cem in üzerine yürüyerek, Cem i Yeniþehir yakýnlarýnda yenilgiye uðrattý. Bunun üzerine Cem önce Karamanoðullarýna, ardýndan Memlüklere sýðýndý. Buradan aldýðý güç ile tekrar Anadolu ya geldi. Bu kez Konya yakýnlarýnda yenilgiye uðrayýnca, Rodos Þövalyeleri ne sýðýndý. Burada bir süre tutulduktan sonra Papa ya teslim edildi. Bu bilgilerden hareketle, Cem Olayý nýn aþaðýdaki sonuçlardan hangisine yol açtýðý söylenemez? Þemada verilen Lale Devri Islahatlarýyla ilgili yapýlan yorumlardan hangisi yanlýþtýr? A) I B) II C) III D) IV A) Dýþ güçlerin, Osmanlý içiþlerine karýþma fýrsatý bulmasýna B) Yaþanan iç sorunun dýþ sorun haline gelmesine C) Avrupa ya karþý pasif politika izlenmesine D) Osmanlý Devleti nin uluslararasý alandaki gücünün artmasýna 1. Fatih Sultan Mehmet döneminde; Kýrým ele geçirilmiþ, Candaroðullarý ndan Sinop alýnmýþ, Trabzon Rum Ýmparatorluðu ortadan kaldýrýlmýþtýr. Bu fetihlerdeki ortak amaç aþaðýdakilerden hangisidir? A) Anadolu daki farklý siyasal güçlere son vermek B) Karadeniz ticaretine hâkim olmak C) Bizans ý diriltme hayallerini ortadan kaldýrmak D) Anadolu Türk birliðini saðlamak Fatih ve Yavuz un verdiði bu bilgilere göre, aþaðýdakilerden hangisine ulaþýlamaz? Yukarýda verilen Ýstanbul un fethinin nedenlerinden hangileri dini ve ekonomik özellik taþýmaktadýr? A) I ve III B) II ve IV C) I, III ve IV D) II, III ve IV 18 A) Her iki padiþah döneminde de batý yönünde fetihler yapýlmýþtýr. B) Her iki padiþah döneminde de sýnýrlar geniþlemiþtir. C) Yavuz döneminde Baharat Yolu nun denetimi Osmanlý ya geçmiþtir. D) Karadeniz ve Akdeniz de Osmanlý egemenliði güçlenmiþtir.

19 DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ DERSÝNÝ OKUYAN- LAR AÞAÐIDAKÝ SORULARI CEVAPLAYACAKLAR. OKUMAYANLAR BUNUN YERÝNE, AYNI NUMARALI SOSYAL BÝLGÝLER SORULARINI CEVAPLAYACAKLAR. DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ DERSÝNÝ OKUMA- YANLAR, AÞAÐIDAKÝ SOSYAL BÝLGÝLER SORULARINI CEVAPLAYACAKLAR. DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝ- SÝ DERSÝNÝ OKUYANLAR CEVAPLAMAYACAKLAR. 16. Kuran, Allah a inanýp yararlý iþler yapmamýzý saðladýðý gibi, onurlu ve ahlâklý bir yaþam sürmemize de yardýmcý olacak bilgiler verir. Yukarýdaki açýklamaya bakarak, Kuran ile ilgili aþaðýdakilerden hangisine ulaþýlamaz? A) Kuran ýn akýlcý olduðuna B) Ýnsanlara erdemli yaþamý öðrettiðine C) Yol gösterici olduðuna D) Bilime önem vermediðine 16. Memlüklerin sürekli olarak Karamanoðullarýný ve Akkoyunlularý Osmanlýlara karþý korumalarý, Fatih in ise Memlüklerin himayesinde olan Dulkadiroðullarý Beyliði ni hakimiyeti altýna almak istemesi iki devletin arasýný açtý. Bu bilgilerden hareketle, aþaðýdakilerden hangisine ulaþýlamaz? A) Osmanlý ile Memlükler arasýnda siyasi gerginlik yaþandýðýna B) Osmanlý Devleti nin yayýlmacý bir politika izlediðine C) Anadolu siyasi birliðinin henüz saðlanamadýðýna D) Memlük Devleti nin siyasi varlýðýna son verildiðine 17. Taassup, bir düþünceye, bir inanca aþýrý ölçüde ve körü körüne baðlanýp ondan baþkasýný düþünmemek demektir. Buna göre, taassubun sonuçlarýyla ilgili aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? A) Farklý görüþlere tahammülsüzlüðü artýrýr. B) Toplumsal iliþkilere zarar verir. C) Saðlýklý iliþkiler kurulmasýný engeller. D) Araþtýrma-inceleme gücünü artýrýr. 17. Osmanlý Beyliði, Anadolu da kurulan Türk beyliklerinin bir çoðundan daha küçük olmasýna raðmen, kýsa sürede geliþerek devlet haline gelmiþti. Bu duruma, 1. Uç beyliði olmasý,. Adaletli ve hoþgörülü bir siyaset izlemesi, 3. Merkezi devlet anlayýþýný benimsemesi faktörlerinden hangilerinin zemin hazýrladýðý savunulabilir? A) Yalnýz 1 B) Yalnýz 3 C) 1 ve D) 1, ve 3 19

20 18. Hz. Muhammed Veda Hutbesi nde: Bütün insanlarýn eþit olduðunu, can ve mal güvenliðinin kutsal olduðunu, emanete ihanet edilmemesini, kan davalarýnýn kesin olarak yasaklandýðýný bildirmiþtir. Yukarýda verilen bilgilere göre, Hz. Muhammed ile ilgili aþaðýdakilerden hangisine ulaþýlamaz? A) Toplumsal barýþa önem verdiðine B) Kiþisel çýkarlarý ön planda tuttuðuna 18. Türkiye Selçuklu Devleti döneminde kurulan Ahi Teþkilatý þehirdeki üretimi denetler, üretilen mallarýn kalite ve fiyatlarýný kontrol eder, usta, çýrak ve kalfa yetiþtirirdi. Buna göre, Ahi Teþkilatý nýn hizmet alaný aþaðýdakilerden hangisidir? A) Yönetim B) Ekonomi C) Bilim D) Ordu C) Ýnsanlar arasýnda eþitliði savunduðuna D) Ýnsanlarý toplumsal konularda bilinçlendirdiðine SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝ BÝTTÝ. ÝNGÝLÝZCE TESTÝNE GEÇÝNÝZ. 0

21 ÝNGÝLÝZCE TESTÝ sorularda verilen boþluklarý tamamlayan uygun seçeneði bulunuz. 4. soruda verilen cümlelerde anlam bütünlüðünü bozan cümle hangisidir? 1. I usually a book in the evening but now I to music. A) read / am listening B) will read / listen C) am reading / am going to listen D) read / listen 4. (I) When I was a child, my family and I lived in Ýzmir. (II) We had a small but lovely house. (III) I am listening to rock music now. (IV) We ate our dinner in our garden. A) I B) II C) III D) IV. I my suitcases at the moment because I to France tomorrow. A) check / will fly B) am checking / am going to fly C) check / fly D) will check / fly 5. soruda yanlýþ veya gereksiz yazýlan sözcük hangisidir? 5. I am not good at to playing volleyball Mount Aðrý is the mountain in Turkey and Lake Van is the lake. A) am B) to C) playing volleyball D) good at A) highest / largest B) higher / larger C) highest / larger D) higher / largest 1

22 6. soruda verilen resme göre uygun olan ifadenin yer aldýðý seçeneði iþaretleyiniz. 8. soruda karýþýk verilen sözcüklerin doðru sýralanýþý hangi seçenektedir? your house / than / her house / is / comfortable / more A) Her house is more than comfortable your house. B) Your house is more comfortable than her house C) More comfortable is your house than her house D) Your house is more than her house comfortable. A) You can be quiet at the hospital. B) You could be quiet at the hospital. C) You shouldn t be quiet at the hospital. D) You must be quiet at the hospital. 7. soruda doðru ifade edilmiþ cümle hangisidir? 9. soruda sözcüklerden hangisi türce diðerlerinden farklýdýr? 7. A) Your computer is different from my computer. B) Your computer is as bigger as my computer. C) Your computer is the most expensive than my computer. D) Your computer is the newer than my computer. 9. A) B) more C) D) fewer less much

23 10. ve 11. sorularda verilen diyaloglarý tamamlayan uygun seçeneði iþaretleyiniz. 1. ve 13. sorularda verilen resme göre cümleleri tamamlayan seçenekleri iþaretleyiniz. 10. A: I am bored. There is nothing to do. 1. B: go to the seaside. A) Shall I B) What about C) Let s D) Why don t The weather is sunny and I want to do something different. playing? A) Why don t we / tennis B) What about / golf C) Shall we / basketball D) Let s / golf 11. A: you dance with your partner at the party last night? 13. B: Yes, I A) Do / do B) Were / was C) Did / did D) Are / am Mary Sue Mary is and than Sue A) the fattest / older B) fatter / the oldest C) fat / old D) fatter / older 3

24 14. ve 15. soruda konuþma balonlarýnda boþ býrakýlan yerlere gelecek uygun ifadeleri bulunuz. 14.? I wrote a letter to my pen-friend. A) Did you write a letter to your pen-friend B) Where did you go C) Were you with your pen-friend D) What did you do two hours ago 15. What can you do? A) I can speak French. B) I shouldn t drink cold water. C) Yes, I can dance well. D) No, I can t. SINAV BÝTTÝ. YANITLARINIZI KONTROL EDÝNÝZ. 4

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Mert in cümlesinde altý çizili genellikle sözcüðü, çoðu kez anlamýnda kullanýlmaktadýr. C seçeneðindeki çoðunlukla sözcüðü, verilen anlama uygundur. 7. B, C ve D seçeneklerindeki

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 20. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. Tutmak sözcüðü,. cümleye denetimi ve yetkisi altýna almak, 2. cümleye gereðini yapmak, yerine getirmek, 3. cümleye bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Yaþamýmýzdaki Elektrik

Yaþamýmýzdaki Elektrik ÇALÞMA KÂÐD 1 6. sýnýfta öðrendiklerinizin ne kadarýný hatýrlýyorsunuz? Aþaðýdaki sorularý cevaplayarak bunu kontrol edin. 1. Aþaðýda verilen devrelerden ýþýk verenlerin yanýndaki kutucuklarý iþaretleyiniz.

Detaylı

ünite SAYILAR ve İŞLEMLER Matematik Yandaki işlemde, her harf farklı bir doğal sayıyı göstermektedir. 4. A C C D E F TEST 1 Buna göre A + B kaçtır?

ünite SAYILAR ve İŞLEMLER Matematik Yandaki işlemde, her harf farklı bir doğal sayıyı göstermektedir. 4. A C C D E F TEST 1 Buna göre A + B kaçtır? ünite SYILR ve İŞLEMLER ES 4. B D E 5 5 Matematik Yandaki işlemde, her harf farklı bir doğal sayıyı göstermektedir. Buna göre + B kaçtır?. 8 ) 40 B) 50 ) 75 D) 90 B 8 sayısı şekildeki gibi asal çarpanlarına

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A. 1. Ýnce sözcüðü, aþaðýdaki cümlelerin hangisinde soyut bir kavramý nitelemektedir?

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A. 1. Ýnce sözcüðü, aþaðýdaki cümlelerin hangisinde soyut bir kavramý nitelemektedir? TÜRKÇE TESTÝ 1. Ýnce sözcüðü, aþaðýdaki cümlelerin hangisinde soyut bir kavramý nitelemektedir? A) Mendilin kenarýna ince bir nakýþ iþlenmiþti. B) Ýnce düþüncelerinle herkesi etkiliyorsun. C) Þarkýcýnýn

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden çýkarýlýr.

Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden çýkarýlýr. SARMAL YAYLAR Malzemeler Bu bölümde benimle beraber deneyler yapacaksýnýz. Çubuk Bakýr tel Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru,

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru, ünite1 Geometri Matematik E 1 3. 1. þaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur?. ýþýn, B B. doðru parçasý, d. nokta,. doðru, B Y erilen açýnýn gösterimi aþaðýdakilerden hangisi olabilir?.

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHNESÝ 7. SINIF DENEME SINVI / 12. SYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Renk sözcüðü, öncül cümleye neþe, mutluluk anlamlarýný katmaktadýr. Bu nedenle sözcük mecaz anlamýyla kullanýlmýþtýr. Yanýt

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

CEVAP ANAHTARI www.anafen.com

CEVAP ANAHTARI www.anafen.com P A V CE I R A T H ANA www.anafen.com TÜRKÇE Tür ve Þekil Bilgisi 1.A 2.C 3.A 4.D 5.A 6.A 7.D 8.B 9.A 10.C 11.D 12.D 13.A 14.B -1 Ses Bilgisi 1.D 2.B 3.A 4.C 5.A 6.C 7.C 8.D 9.D 10.C 11.D 12.C 13.C 14.B

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

ünite1 Hücre 3. Öðretmenin sorularý ve Müge nin yanýtlarý tabloda verilmiþtir: 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr.

ünite1 Hücre 3. Öðretmenin sorularý ve Müge nin yanýtlarý tabloda verilmiþtir: 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr. ünite1 TEST 1 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr. Öðretmenin Duygu nun sorularý yanýtlarý 1 Sitoplazmasý var mý? Var. 2 Hücre çeperi var mý? Yok. 3 Kloroplast organeli

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 1. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. 1., 3. ve 4. cümlelerde piþmek sözcüðü duyu organlarýmýzdan biriyle algýlanabilmektedir. Ancak 2. cümlede geçen bir iþte

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi bilgi GEOMETRÝK ÞEKÝLLER Tacýn ve basket potasýnýn þekilleri arasýnda nasýl bir benzerlik veya fark vardýr? Tacýn þeklinde bir açýklýk varken, basket potasýnýn þekli tamamen kapalýdýr. Buradan þekillerin

Detaylı

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna Artan - Azalan Fonksionlar Ma. Min. ve Dönüm Noktalarý ÖSYM SORULARI. Aþaðýdaki fonksionlardan hangisi daima artandýr? A) + = B) = C) = ( ) + D) = E) = + (97). f() = a + fonksionunda f ý () in erel (baðýl)

Detaylı

TÜRKÇE: Edebiyat Bilgileri - Yazým Kurallarý - Noktalama Ýþaretleri. MATEMATÝK: Geometrik Kavramlar - Çokgenler

TÜRKÇE: Edebiyat Bilgileri - Yazým Kurallarý - Noktalama Ýþaretleri. MATEMATÝK: Geometrik Kavramlar - Çokgenler 1. TÜRKÇE: Edebiyat Bilgileri - Yazým Kurallarý - Noktalama Ýþaretleri Test -1: 1.A 2.D 3.D 4.C 5.D 6.D 7.D 8.B 9.D 10.C 11.A 12.C 13.A Test -2: 1.A 2.A 3.C 4.D 5.B 6.A 7.D 8.D 9.C 10.A 11.D 12.B Test

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Ressam Atakan ýn cümlesindeki altý çizili söz öbeði, kendi isteðinin dýþýnda anlamý taþýmaktadýr. B seçeneðinde geçen elinde olmadan söz grubu da bu anlamý içermektedir. 6. C

Detaylı

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 11. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Bir sözcüðü, A seçeneðinde eþit, ayný anlamýnda kullanýlmýþtýr: Nasýl isterseniz, benim için hepsi ayný (eþit). 5. A,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr.

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr. 1. Fizik ile ilgili, I. Atomlar maddenin en küçük parçacýklarýdýr. Cisimler hýzlandýrýldýðýnda hýzlarý ses hýzýný geçemez. I Newton, yaþadýðý dönemin en ünlü bilim insanýydý. yargýlarýndan hangileri bilimsel

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 17. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Etkilemek sözcüðü; 1. ve 3. cümlede bir kimsenin davranýþýný, düþüncesini, duygularýný deðiþtirmek anlamýnda kullanýlmýþtýr.

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 13. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Koyu sözcüðü; 1. cümlede davranýþ, düþünce bakýmýndan aþýrý, 2. cümlede rengi açýk olmayan, 3. cümlede derin, hararetli,

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B)

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B) Sosyal Bilgiler BİZ VE DEĞERLERİMİZ Hece ve Harf Bilgisi Sözlük Sırası Sözcükte Anlam Konu Kavrama Testi - 1 Ayþe nin gözleri, gördükleri karþýsýnda iri iri açýlmýþtý. Bu okul kocamandý. Köydeki eski okuluna

Detaylı

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr?

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? ünite1 TEST 1 Doðal Sayýlar Matematik 4. 10 491 375 doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? 1. Ýki milyon yüz üç bin beþ yüz bir biçiminde okunan doðal sayý aþaðýdakilerden A.

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A. 1. Aþaðýdakilerin hangisinde açmak sözcüðünün anlamý ve kullanýmý birbirine uygun deðildir?

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A. 1. Aþaðýdakilerin hangisinde açmak sözcüðünün anlamý ve kullanýmý birbirine uygun deðildir? TÜRKÇE TESTÝ 1. Aþaðýdakilerin hangisinde açmak sözcüðünün anlamý ve kullanýmý birbirine uygun deðildir? 4. Anlam Kullaným A) B) C) D) Yakýþmak, güzel göstermek Ýþler duruma getirmek Çevresini geniþletmek

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

TEST Türk Tarihinde Yolculuk - 4

TEST Türk Tarihinde Yolculuk - 4 TEST Türk Tarihinde Yolculuk - 4 1. I. Ýstanbul da kütüphaneler açýlmasý I Yabancý eserlerin Türkçe ye çevirilmesi Çiçek hastalýðý için aþý uygulanmasý Lale Devri ne ait yukarýdaki çalýþmalardan hangilerinin

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

LYS 1 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI 1 MA = a 4, 3 b Bazý M pozitif gerçek sayýlarý için, 5M = M 5 ve. 6.

LYS 1 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI 1 MA = a 4, 3 b Bazý M pozitif gerçek sayýlarý için, 5M = M 5 ve. 6. LYS ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI A Soru saýsý: 0 Yanýtlama süresi: dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI /. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Küçük sözcüðü; A, C ve D seçeneklerinde kendisinden sonra gelen adýn ölçüsünü belirttiði için nicel anlamlýdýr. B seçeneðinde

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - I MF TM LYS1 13 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 17. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Altý çizili sözcüðün Beren in cümlesine kattýðý anlam C seçeneðinde özenle sözcüðü ile karþýlanmýþtýr. A, B ve D seçeneklerinde

Detaylı

PRESENT PERFECT TENSE WITH JUST / ALREADY / YET

PRESENT PERFECT TENSE WITH JUST / ALREADY / YET PRESENT PERFECT TENSE WITH JUST / ALREADY / YET Bir önceki ünitede Present Perfect Tense iþlenmiþti. Bu nedenle, aþaðýda tekrar amaçlý bir özet verilmiþtir. Present Perfect Tense; Tamamlanmýþ ya da bitmiþ

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 19. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. A, C ve D seçeneklerindeki altý çizili sözcük, akla gelen ilk anlamýyla kullanýlmýþtýr; ancak B seçeneðindeki altý çizili

Detaylı

MATEMATÝK TESTÝ. Pozitif n tam sayýlarý için, 10,23 0, 4 1,023 0,04. n! = (n. iþleminin sonucu kaçtýr? R(n) 2).

MATEMATÝK TESTÝ. Pozitif n tam sayýlarý için, 10,23 0, 4 1,023 0,04. n! = (n. iþleminin sonucu kaçtýr? R(n) 2). MATEMATÝK TESTÝ. Bu testte 0 soru vardýr.. Cevaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Matematik Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.. 0, 0, 4,0 0,04 iþleminin sonucu kaçtýr? A) 0 B) 9 0 D) 0 E) 0 4. Pozitif n

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

ünite VÜCUDUMUZUN BÝLMECESÝNÝ ÇÖZELÝM Fen Bilimleri TEST 1

ünite VÜCUDUMUZUN BÝLMECESÝNÝ ÇÖZELÝM Fen Bilimleri TEST 1 ünite 1 TEST 1 1. Proteinler, vücutta yapýcý ve onarýcý görevdedir. Karbonhidratlarýn görevi enerji vermektir. Vitaminler, vücuttaki faaliyetleri düzenler. Görevleri verilen besin maddeleri ile ilgili

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 8. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. "Görmek" sözcüðü; A seçeneðinde "birinden ders görmek", B seçeneðinde "belirli bir zamanda bir olay yaþamak" ve C seçeneðinde

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 8. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. C seçeneðindeki yürekli sözcüðü, tehlikeyi korkusuzca karþýlayan, hiçbir þeyden korkusu olmayan anlamýnda kullanýldýðýndan

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A. 4. Aþaðýdaki cümlelerde altý çizili sözcüklerden hangisi çýkarýlýrsa anlamda daralma olmaz?

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A. 4. Aþaðýdaki cümlelerde altý çizili sözcüklerden hangisi çýkarýlýrsa anlamda daralma olmaz? TÜRKÇE TESTÝ 1. Ressam Atakan Çizdiðim her resim ister istemez kendi hayatýmdan izler taþýr. Ressam Atakan ýn cümlesine altý çizili sözün kattýðý anlam, aþaðýdakilerin hangisinde vardýr? A) Ýstemeyerek

Detaylı

LYS - 1 GEOMETRÝ TESTÝ

LYS - 1 GEOMETRÝ TESTÝ LYS - 1 GMTRÝ TSTÝ ÝKKT : 1. u testte toplam 3 soru vardýr. 2. evaplamaa istediðiniz sorudan baþlaabilirsiniz. 3. evaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Geometri Testi için arýlan kýsmýna iþaretleiniz.. Safalar

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 16. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Silkelemek sözcüðü; 1. cümlede üstündeki þeyleri düþürmek, 2. cümlede kuvvetle sarsmak, 3. cümlede etkilemek ve 4. cümlede

Detaylı