TÜRKÇE TESTÝ A A A A A.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKÇE TESTÝ A A A A A."

Transkript

1 TÜRKÇE TESTÝ 1. Mert Boþ zamanlarýmda genellikle resim yaparým. Mert in cümlesine altý çizili sözcüðün kattýðý anlam, aþaðýdakilerin hangisinde vardýr? A) Ýnsanlar, zaman darlýðýndan þikâyet ediyor. B) Ali Bey, dostlarýna daima yardým eder. C) Akþamlarýný çoðunlukla ailesiyle geçiriyor. D) Her takým, bazen böyle sonuçlar alabilir Bir uzak iþçiyim yurdumdan ayrý Geçme bulut geçme, dur þöyle dur. Ne vakit karþýmda görsem Yýkýlacaðýmdan korkardým 3. Beni sevmiyordun bilirdim Bir sevdiðin vardý, duyardým 4. Bir deva bulmak için baðrýmdaki yaraya Toplanmýþtý garipler þimdi kervansaraya Numaralanmýþ dizelerin hangisinde bir amaçtan söz edilmiþtir? A) 1. B). C) 3. D) 4.. Bilgisayar ve benzeri elektronik cihazlarla iletiþim kurmak dendiðinde akla gelenler aþaðý yukarý bellidir. Alýrsýnýz klavyenizi ve farenizi, geçersiniz ekranýn baþýna, siz tuþlarda parmak izinizi býraktýkça ekranda bir þeyler belirir. Bu paragrafta altý çizili sözün cümleye kattýðý anlam, aþaðýdakilerden hangisidir? A) dokunmak B) kývýrmak C) hissetmek D) bakmak 4. Aþaðýdaki deyimlerden hangisinin açýklamasý yanlýþ verilmiþtir? A) Ýçine atmak: Sýkýntýsýný, üzüntüsünü kimseye belli etmemek B) Ýçine kapanmak: Bir þeyin olacaðýný sezinlemek C) Ýçine dert olmak: Bir þeyi yapmak istediði hâlde yapamamýþ olduðu için üzülmek D) Ýçine iþlemek: Bir þeyden çok etkilenmek 1

2 5. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde bir varlýða insana ait bir özellik verilmiþtir? A) B) 7. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde öznel anlatým söz konusudur? A) Yazarýn içten anlatýmý, en önemli özelliðidir. B) Þiir yazmaya erken yaþlarda baþladým, dedi. C) Öykü ve roman türünde de eserleri var. D) Bu romanýn yeni baskýsý tükendi. Bu küçük balýða yem verdin mi? Uður böceði, mantarýn tepesinde gezmeye baþladý. C) D) Minik kelebek, yemyeþil ovalarda uçmak istiyorum, dedi. Bu eþsiz güzellik tek onda var. 8. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleþmesi bir koþula baðlanmamýþtýr? A) Düzenli çalýþmadan baþarýlý olamazsýn. B) Soðuk havada denize girince hastalanmýþ. C) Ýyi düþününce nerede yanýldýðýný anlarsýn. D) Konuyu anlatýrým; ancak dinleyeceksiniz üretemezler. insan sevgisi 3. toplum yararýna 4. özünde 5. olmayanlar 6. yapýtlar Yukarýda numaralanmýþ sözcük ve sözcük gruplarýyla anlamlý ve kurallý bir cümle oluþturulursa sýralama nasýl olur? A) B) C) D) Günlükler, samimi dille yazýlmalýdýr. Gelecek kuþaklara günlüklerin nasýl yazýlmasý gerektiði konusunda bilgiler verilmeli, onlarý günlük yazmaya özendirmeli ve günlüklerinde yaþadýklarýný olduðu gibi anlatmalarý onlara öðütlenmelidir. Parçaya göre, aþaðýdakilerden hangisi günlüklerde aranan bir nitelik deðildir? A) Ýçtenlik B) Akýcýlýk C) Doðallýk D) Gerçekçilik

3 10. A A A A A. Altýn dönem, arkanda deðil; önündedir. En kýsa yol, Gülçin bilinen yoldur. Nihal Kaan Seçil Yapabilirler; çünkü yapabileceklerini düþünüyorlar. Baþarýnýn birinci koþulu, inanmaktýr. Yukarýdaki çocuklardan hangileri yakýn anlamlý cümleler kurmuþlardýr? A) Nihal - Gülçin B) Gülçin - Kaan C) Nihal - Seçil D) Seçil - Kaan 1. Hey çocuklar, her ülkede klasik eserler sizler için kýsaltýlýr; çizgi roman, çizgi film hâline getirilir. Böylece edebiyat dünyasý sizlere ulaþtýrýlmýþ olur. Ancak bazý Türk klasiklerindeki eski sözcükleri, deyiþleri günümüz Türkçesine çevirirsek o zaman da eserin ruhunu yok etmiþ oluruz. Elimizde de yalnýzca konusu ayný olan bir kitap kalýr. Oysaki bir yazýyý edebiyat yapýtý yapan en önemli nitelik, yazarýn dili kullanma biçimidir. Bu paragrafta Bugs Bunny nin çocuklara asýl anlatmak istediði aþaðýdakilerden hangisidir? A) Kimi yapýtlar, yeni kuþaklara çizgi film yoluyla ulaþtýrýlmalýdýr. B) Eski yapýtlarýn dil yapýsýyla oynandýðýnda yapýtýn orijinalliði de bozulmuþ olur. C) Eski deyiþlerin günümüzdeki karþýlýðýný bulmak kolay olmayabilir. D) Bazý yapýtlar, çocuklara sevdirilmek için kýsaltýlabilir. 11. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanýmýyla ilgili bir yazým yanlýþý yapýlmýþtýr? 13. Babam ve Oðlum, geçen sezon hasýlat rekorlarý kýran bir filmdi. Film, Ege'deki aile çiftliðinden üniversitede gazetecilik okumak için ayrýlýp Ýstanbul da evlenen ve çocuðunun doðumunda karýsýný kaybeden Sadýk ve oðlu Deniz in çiftliðe dönüp ailesiyle hesaplaþma, ardýndan da kaynaþma sürecini çok içten bir dille anlatýrken ---- Bu parça, aþaðýdakilerden hangisiyle sürdürülürse bu parçanýn son cümlesinde hem olumlu hem de olumsuz bir eleþtiri ye yer verilmiþ olur? A) Misafirlerimiz, Kayseri den geldi. B) Bize Atatürk ün doðum tarihini sordu. C) Dünyamý Güneþ gibi aydýnlatýyorsun. D) Ben de Þeker Portakalý ný okudum. A) aile baðlarýna dair önemli göndermelerde bulunmayý da ihmal etmiyor. B) Deniz in kurduðu hayallere yer vererek Türk sinemasý içinde farklý bir yere oturuyor. C) zaman zaman aþýrý duygusallýða yer vermesi rahatsýz ediyor. D) yerel malzemeden de sonuna kadar yararlanýp izleyiciye Ege havasýný soluma þansý tanýyor. 3

4 14. A A A A A. Melek Ben kitap resimlemeye yeni baþladým. Her kitap resimlemesinde coþkum ve heyecaným bir kat daha artýyor. Bu da beni, kendi çýtamý biraz daha yükseltmeye zorluyor ve keyiflendiriyor. Dolayýsýyla severek resimlediðim kitap da son resimlediðim kitap oluyor. Melek, aþaðýdaki sorulardan hangisine karþýlýk vermemiþtir? A) Kitap resimlemeye ne zaman baþladýnýz? B) Severek resimlediðiniz kitap hangisidir? C) Kitaplarý resimlemek size coþku veriyor mu? D) Kitap resimlemek, sanýldýðý kadar zor mu? 17. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde virgülün kullanýlma amacý diðerlerinden farklýdýr? A) Haksýzlýklar karþýsýnda susan, haksýzlýklarýn destekçisidir. B) Annesini gördü, buna çok sevindi. C) O yýl kýþ uzun sürer, herkes baharýn gelmesini bekler. D) Koþarak yanýmýza geldi, elindeki kitaplarý bize verdi. 15. Ne kadar yalan varsa Yastýðýnýzýn altýnda Þiirle dökülür balkonunuzdan Ya eski bir bahçeye ya ipince bir sokaða Mustafa Köz Bu dizelerde aþaðýdakilerden hangisi anlatýlmak istenmiþtir? A) Gerçekler, þiirle su yüzüne çýkar. 18. Ýlk önce bir þiir okuyacaðým. Okula gidiyorum. B) Doðrularýn olduðu bir eserde duyguya yer yoktur. C) Ýnsanlýðýn yüzünü aðartan sanat, þiirdir. D) Þair, þiirleriyle hayal dünyasýný yansýtýr. 1 Önce bir düþüneyim. Ayy! Çok güldüm. 16. Seni düþündükçe Gül dikiyorum ellerimin deðdiði yere Atlara su veriyorum Daha bir seviyorum daðlarý Ýlhan Berk Bu dizelerde aþaðýdaki ses olaylarýndan hangisi yoktur? A) Ünsüz deðiþimi B) Kaynaþma C) Ünsüz benzeþmesi D) Ulama Numaralanmýþ cümlelerdeki eylemlerden hangisi, diðerlerinden farklý bir kiple çekimlenmiþtir? A) 1. B). C) 3. D) 4.

5 19. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde iþin, hareketin zamanýný belirten sözcük ya da söz öbeði kullanýlmamýþtýr? A) Gelirken ekmek alacaðým. B) Az önce biri seni aradý. C) Yaz, en sevdiðim mevsimdir. D) O, sýnýfa girince herkes sustu. 1. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde pekiþtirilmiþ sözcük, eylemi durum yönünden etkilemektedir? A) B) Masmavi gölün etrafýnda süzülüyordu. Camlar tertemiz oldu. C) D) Üzerindeki gömlek bembeyazdý. Karmakarýþýk yazý okunmuyordu. 0. Berkan Merhaba, ben Berkan. Bir arkeoloðum. Zaman zaman arkadaþlarýmla sohbet ederken onlara arkeologlarýn ne iþ yaptýðýný soruyorum. Kazý yaparlar. diye yanýt veriyorlar. Oysa biz yalnýzca kazý yapmakla uðraþmayýz. Biz arkeologlar adeta birer dedektif gibi çalýþýrýz. Geçmiþte yaþayan insanlarýn izini süreriz. Onlarýn evlerini, mezarlarýný, özel eþyalarýný; hatta çöplüklerini araþtýrýrýz. Böylece nasýl yaþadýklarýný öðrenmeye çalýþýrýz. Berkan ýn yaptýðý bu açýklamaya göre aþaðýdakilerden hangisi, arkeolojinin tanýmý olabilir? A) Çeþitli yöntemlerle insan vücudunu inceleyen bilim dalýdýr. B) Ýnsanlarýn özel hayatýyla ilgilenen bir bilimdir. C) Ýnsanlýðýn geçmiþini inceleyip araþtýran bilim dalýdýr. D) Tarihi eserler hakkýnda yorum yapan bir bilimdir. TÜRKÇE TESTÝ BÝTTÝ. MATEMATÝK TESTÝNE GEÇÝNÝZ. 5

6 MATEMATÝK TESTÝ ( 5) iþleminin sonucu kaçtýr? A) 35 B) 0 C) 35 D) a = 3 ve b = 4 olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? A) a > b B) a b > a b C) b a > b D) a b < a. Aþaðýdaki sýralý ikililerden hangisi y = 6x 5 doðrusu üzerinde deðildir? A) (, 1) B) (0, ) 1 1 C) (1, ) D) (, ) Þekilde verilen süslemede eksik kalan parça aþaðýdakilerden hangisidir? A) B) C) D) 6

7 5. 7. K M x P 13 S 74 R T N Esra Þekilde [KM // RN dir. m(pëtr) = 74, m(këpt) = 13 ise, Esra bir karton üzerine yaptýðý þekilde görülen renkli kareleri kesip bir torbaya koyuyor. Torbadan rastgele seçilen bir karenin kýrmýzý renkli olma olasýlýðý kaçtýr? m(pëkm) = x kaç derecedir? A) 58 B) 74 C) 1 D) A) 1 B) C) D) Grafik: Bitkilerin Aylara Göre Boy Uzama Miktarlarý 8. A L B 3 Boy (cm) A K M E F 1 B Zaman (ay) D C G Yukarýdaki çizgi grafiðinde iki bitkinin aylara göre boylarýnýn uzama miktarlarý verilmiþtir. Buna göre; I. B bitkisinin boyu 3. ayýn sonunda 1 cm olmuþtur. II. A bitkisinin boyu. ayýn sonunda cm olmuþtur. III. A bitkisinin boyu 3. ayýn sonunda 3 cm artmýþtýr. IV. 3. ayýn sonunda A bitkisi B bitkisinden 3 cm uzundur. ifadelerinden kaç tanesi doðrudur? Yukarýdaki þekilde ABCD ve AKML birer kare, ECGF dikdörtgendir. AK = EC, BE = EF ve A(AKML) = 5 br BE kenarýnýn bilinmeyen (x) kabul edilmesiyle, tüm þeklin alanýnýn cebirsel ifadesi aþaðýdakilerden hangisidir? A) (x + 5) + 5x B) x + 5x C) (x + 5) D) 5x + 5 A) 1 B) C) 3 D) 4 7

8 9. Bir kesrin paydasýna payý eklendiðinde, kesrin deðeri 11 oluyor. 3 Buna göre, bu kesrin deðeri aþaðýdakilerden hangisidir? A) 34 B) 3 C) 11 D) Ayna Þekilde verilen saatin aynadaki görüntüsü aþaðýdakilerden hangisidir? A) B) C) D) 10. Bir memura maaþýnýn % 40 ý kadar zam yapýlýyor. Ancak daha sonra % 10 u vergi olarak kesiliyor. Memura net olarak yapýlan zam oraný aþaðýdakilerden hangisidir? A) % 5 B) % 6 C) % 8 D) % X 3 Y X, Y cisimleri ve 3 kg lýk aðýrlýk terazinin kefelerine þekildeki gibi yerleþtirildiðinde terazi dengede durmaktadýr. Y cisminin aðýrlýðý 15 kg olduðuna göre, X cisminin aðýrlýðý kaç kg dýr? A) 9 B) 10 C) 1 D) 14 8

9 13. A A A A A. 7 Þekilde her elmanýn kendinden bir önceki sayýyý 6 ile çarptýðý, her armutun ise kendinden bir önceki sayýyý ye böldüðü bilinmektedir. Buna göre, sondaki elmanýn iþleminden sonra elde edilen sayý kaçtýr? A) 36 B) 7 C) 63 D) Yukarýda Ali, Veli, Ayþe ve Fatma çokgenlerle ilgili bilgi vermektedir. Buna göre, hangi öðrencinin verdiði bilgi yanlýþtýr? A) Veli B) Ali C) Ayþe D) Fatma D e C a b c Yukarýdaki bütünler eþ parçalara ayrýlmýþtýr. Her bütündeki taralý bölgeye karþýlýk gelen kesir þeklin altýndaki harflerle belirtildiðine göre, c + a ifadesinin deðeri aþaðýdakilerden hangisidir? b A) 1 B) C) 3 D) 4 A a b E Yukarýdaki ABCD paralelkenarýnda [DE] ve [CE] ait olduklarý açýlarýn açýortaylarýdýr. a, b, c, d, e birer tam sayý olduðuna göre, ABCD paralelkenarýnýn çevresinin sayýsal deðeri aþaðýdakilerden hangisi olamaz? A) 36 B) 3 C) 4 D) 18 c B d 9

10 17. x x +1 1 olmak üzere, + = modeli ile verilen denklemin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? A) { } B) {0} C) {3} D) { 3} 18. Ayný çalýþma kapasitesindeki 6. sýnýf öðrencileri olan Ayla, Aslý, Volkan ve Ferit 1000 parçadan oluþan bir yap-bozu günde saat zaman ayýrarak 10 günde tamamlamaktadýr. Aralarýna ayný kapasitede olan arkadaþlarý Özhan ý aldýklarýnda günde kaç saat çalýþmalýlar ki, ayný yap-bozu 8 günde tamamlayabilsinler? A) B) 3 C) 4 D) 5 MATEMATÝK TESTÝ BÝTTÝ. FEN ve TEKNOLOJÝ TESTÝNE GEÇÝNÝZ. 10

11 FEN ve TEKNOLOJÝ TESTÝ 1. Pankreas özsuyu Tükürük sývýsý Mide özsuyu Safra salgýsý 3. Ýdrar yollarýndaki ve diðer organlarý etkileyen hastalýklar idrar tahlili ile teþhis edilebilir. Örneðin, idrarda glikoz bulunmasý þeker hastalýðýnýn belirtisidir. I II III IV Makarna Salata Zeytinyaðlý pýrasa Umut, sindirim sistemi ile ilgili þekildeki düzeneði hazýrlamýþtýr. Buna göre, Umut verilen yiyeceklerin hepsinin kimyasal sindiriminin hýzlý bir þekilde gerçekleþmesi için hangi iki musluðu açmalýdýr? A) I ve IV B) II ve III C) II ve IV D) III ve IV Kiþiler Ýdrarýnda bulunan maddeler K L M N Akýn var yok yok var Eray var var yok yok Nil var var var var Alara var yok yok var Yukarýdaki tabloda idrar tahlili yapýlan Akýn, Eray, Nil ve Alara nýn idrarýnda bulunan bazý maddeler verilmiþtir. Sadece Nil in þeker hastasý olduðu anlaþýldýðýna göre; K, L, M ve N maddelerinden hangisinin glikoz olduðu söylenebilir?. A) K B) L C) M D) N Karaciðer (n) Mide (H) Pankreas (l) Ýncebaðýrsak (s) Yukarýdaki þekilde sindirim sistemi ve sindirim sistemine yardýmcý bazý organlar gösterilmiþtir. Buna göre, I. Safra salgýsý üreterek yaðlarýn mekanik sindirimini saðlar. II. Organik büyük besinlerin sindirimi için gerekli enzimleri salgýlar. III. Asitli yapýsýyla vücuda giren mikroplarýn sindirimini saðlar. IV. Sindirilmiþ besinlerin emilimini gerçekleþtirir. ifadelerinin aþaðýdaki eþleþtirmelerinden hangisi doðrudur? I II III IV A) n l H s B) H n l s C) n l s H D) H s l n 4. Salgý bezi Yukarýdaki tabloda bazý salgý bezleri, salgýladýðý hormonlar ve bu hormonlarýn eksikliðinde görülen hastalýklar verilmiþtir. Buna göre, tablodaki X, Y ve Z yerine aþaðýdakilerden hangisi yazýlmalýdýr? X Salgýladýðý hormon Y Z A) Hipofiz Adrenalin Kemik erimesi B) Böbreküstü Ýnsülin Kemik erimesi C) Böbreküstü Glukagon Guatr D) Hipofiz Ýnsülin Guatr Eksikliðinde görülen hastalýk X Büyüme hormonu Cücelik Pankreas Y Þeker hastalýðý Tiroit Tiroksin Z 11

12 5. A A A A A. 6. Tedavi edilebilir hastalýklar odasý Tedavi edilemez hastalýklar odasý I. oda II. oda Hastahanenin I. odasýnda tedavi edilebilen, II. odasýnda tedavi edilemeyen duyu organý rahatsýzlýklarýna bakýlmaktadýr. Yukarýdaki þekilde beyin ve üzerindeki bazý bölgelerin görevleri verilmiþtir. Buna göre, þekilden yola çýkýlarak beyin ile ilgili, I. Duyu organlarýnýn merkezidir. II. Öðrenilen bilgilerin depolandýðý yerdir. III. Konuþma, yazma gibi istemli davranýþlarý yapmamýzý saðlar. genellemelerinden hangileri yapýlabilir? A) Yalnýz I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III Mert Renkkörü Saðcan Orta kulak iltihabý Sefa Miyop Murat Katarakt Sinem Tat sinir hücrelerinin ölmesi Tuðba Kulaktaki sinirlerin ölmesi Ýsimleri ve hastalýklarý yazýlan hastalarýn bakýldýðý oda, aþaðýdakilerden hangisinde yanlýþ verilmiþtir? I. oda II. oda A) Saðcan Mert B) Tuðba Sefa C) Murat Sinem D) Saðcan Tuðba 7. Kullaným Alaný Ýçme sularýný, havuz sularýný dezenfekte etmekte kullanýlýr. Havadan hafif olduðu için uçan balonlarý þiþirmede kullanýlýr. Nefes alan her canlý için hayati önemi vardýr. Diþ çürümelerini önlemesi için diþ macununa konur. Element Flor Helyum Oksijen Klor Selçuk, kullaným alanlarý verilen elementlerin isimlerini yukarýdaki tabloya yerleþtirmiþtir. Ancak iki elementin kullaným alanýný karýþtýrmýþ. Buna göre, tabloda hangi iki elementin yer deðiþtirmesi gerekir? 1 A) Flor - Helyum B) Helyum - Oksijen C) Flor - Klor D) Flor - Oksijen

13 8. A A A A A. Element Atom numarasý s 8 l Ýki ametal atomunun birleþmesiyle oluþur. Metal-ametal atomlarýnýn birleþmesiyle oluþur. n 1 H 9 Yukarýda bazý elementler ve atom numaralarý verilmiþtir. Esin Elektron alýþveriþi sonucunda oluþur. Nilsu (+) ve ( ) yüklü taneciklerin çekiminden doðan baðlardýr. 9. X ve Y atomlarý için aþaðýdaki bilgiler veriliyor. 10. Buna göre, hangi elementler arasýnda oluþacak bað, elektron ortak kullanýmý ile olur? A) s ve l B) s ve H C) H ve n D) n ve l X atomunun nötron sayýsý, Y atomunun nötron sayýsýndan büyüktür. Y atomunun elektron sayýsý, X atomunun elektron sayýsýndan büyüktür. Bu bilgilere göre, X ve Y atomlarý aþaðýdakilerden hangisi olabilir? A) 3 11 X 4 Y 1 39 B) 18 X Y C) 7 13 X 8 Y D) 15 X 3 16 Y 1 p + 13 p + 17 p + 1 n 0 14 n 0 18 n 0 K L M Yukarýda K, L ve M taneciklerinin modelleri gösterilmiþtir. Buna göre; K, L ve M tanecikleri ile ilgili aþaðýdaki eþleþtirmelerden hangisi doðrudur? K L M A) Anyon Katyon Nötr B) Anyon Nötr Katyon C) Katyon Anyon Nötr D) Katyon Nötr Anyon 1. Doðan Ceylin Yukarýdaki çocuklar kimyasal baðlarla ilgili bazý özellikler vermiþtir. Buna göre, hangi öðrenci farklý bir kimyasal bað türü hakkýnda bir özellik söylemiþtir? A) Esin B) Nilsu C) Doðan D) Ceylin 6 4 Uzama (cm) X, Y ve Z cisimleri bir yaya sýrasý ile tek tek asýldýðýnda oluþan uzama miktarlarý Þekil I deki grafikte gösterilmiþtir. Cisimler bu yayla oluþturulmuþ sistemlere Þekil II deki gibi yerleþtirildiðinde oluþan sýkýþma miktarý grafiði aþaðýdakilerden hangisi gibi olur? A) Sýkýþma miktarý (cm) 6 4 X Y Z C) Sýkýþma miktarý (cm) 6 4 X Y Z Þekil I X Y Z Cisim Cisim Cisim X Y Z B) Sýkýþma miktarý (cm) 6 4 X Y Z D) Sýkýþma miktarý (cm) 6 4 Þekil II X Y Z Cisim Cisim 13

14 K L Yukarýdaki resimlerdeki enerji dönüþümleri ile ilgili bazý öðrencilerin yorumlarý aþaðýda verilmiþtir. III. resimde halterdeki kinetik enerji, potansiyel enerjiye dönüþmüþtür. Berkay I. resimde sporcunun sahip olduðu enerji, haltere mekanik enerji kazandýrmýþtýr. Cihat IV. resimde halterin enerjisinin bir kýsmý ýsý enerjisine dönüþmüþtür. Fatma II. resimde halter, en yüksek kinetik enerjiye sahip olmuþtur. Ersin Þekildeki armut aðacýnýn dalýnda duran bir armut dalýndan koparak yere düþüyor. Buna göre, armutun yere düþene kadar K, L ve M noktalarýndaki enerji durumu aþaðýdakilerden hangisindeki gibi olur? (E P : Potansiyel enerji, E K : Kinetik enerji) (Hava sürtünmesi önemsenmiyor.) A) K L M M Buna göre, bu öðrencilerden hangisinin ya da hangilerinin ifadesi doðrudur? B) E P E K E P E K E P E K A) Yalnýz Berkay B) Berkay ve Ersin C) Fatma ve Cihat D) Cihat ve Ersin E P E K E P E K E P E K C) E P E K E P E K E P E K D) E P E K E P E K E P E K X G 1 G Þekildeki düzenekte X diþli çubuðu 1 yönünde hareket ettirilirse G 1 ve G yüklerinin hareket yönü aþaðýdakilerden hangisindeki gibi olur? 14 G 1 G A) 1 B) 1 1 C) 1 D)

15 16. Dinamometre 18. K 1 3P 3l l L II M P I + 3 P Yükleri dengede tutan özdeþ dinamometrelerden hangilerinde okunan deðerler birbirine eþittir? (Çubuk ve makara aðýrlýklarý önemsizdir.) A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) III ve IV IV 4P III Özdeþ üreteç ve ampullerle kurulmuþ olan þekildeki devre ile ilgili aþaðýdaki öðrencilerden hangisinin açýklamasý doðrudur? A) + 1 nolu anahtar açýlýrsa L ampulünün parlaklýðý azalýr. B) 4 K ampulü devreden çýkarýlýrsa M ampulünün parlaklýðý artar. C) 3 nolu anahtar kapatýlýrsa bütün ampullerin parlaklýðý artar. D) 4 nolu anahtar açýlýrsa bütün ampuller söner. 17. iletken tel 1 K L M yalýtkan zemin oyuncak araba Yalýtkan zemin üzerinde duran iletken ve nötr K levhasýna (+) yüklü cisim dokunduruluyor. Nötr L ve M levhalarý iletken tel ile baðlý olduðuna göre (+) yüklü oyuncak arabanýn hareketi için ne söylenebilir? A) 1 yönünde hareket eder. B) yönünde hareket eder. C) Hareket etmez. D) Önce yönünde sonra 1 yönünde hareket eder. FEN ve TEKNOLOJÝ TESTÝ BÝTTÝ. SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝNE GEÇÝNÝZ. 15

16 SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝ 1. Selçuklu ordusu, Gürcülerin desteðiyle oluþan Bizans ordusunu, Pasinler Savaþý nda yenilgiye uðrattý. Gürcü Kralý Liparit esir alýndý. Bunun üzerine Bizans Ýmparatoru barýþ istedi. Yapýlan antlaþmaya göre; Bizans Ýmparatoru, Gürcü Kralý Liparit in serbest býrakýlmasý karþýlýðýnda, kendi ülkesindeki camilerde Abbasi Halifesi ve Tuðrul Bey adýna hutbe okutacak ve Ýstanbul da bir cami yaptýracaktý. Yukarýdaki bilgilere göre, aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþýlamaz? A) Pasinler Savaþý ile Anadolu nun Türk yurdu olduðu kesinleþmiþtir. B) Bizanslýlar, Tuðrul Bey in siyasi üstünlüðünü kabul etmiþlerdir. C) Tuðrul Bey in Ýslam dünyasý üzerindeki saygýnlýðý artmýþtýr. D) Pasinler Savaþý, Türklerin zaferiyle sonuçlanmýþtýr. 3. Osmanlý Devleti nin kuruluþu sýrasýnda Anadolu da; Moðollar (Ýlhanlýlar), en önemli güç durumundadýr. Kýyý kesimlerde Venedik ve Ceneviz kolonileri bulunmaktadýr. Türkiye Selçuklu Devleti yýkýlýþ sürecini yaþamaktadýr. Bu bilgilerden hareketle, aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþýlabilir? A) Anadolu da siyasal birlik bulunmamaktadýr. B) Batý Anadolu nun bir kýsmý Bizanslýlarýn denetimindedir. C) Venedik ve Cenevizliler ekonomik kaynaklarýn tamamýna hakimdir. D) Türklerin Anadolu daki nüfus yoðunluðu artmýþtýr.. 4. I.... belirli bir zamanda, belirli bir alanda yaþayan insan sayýsýna denir. II. Bir ülkede doðanlar ile ölenler arasýndaki sayýsal farka... denir. III. Ülkeler arasýnda gerçekleþen göçlere... denir. Yukarýda boþ býrakýlan yerlere, aþaðýdakilerden hangileri getirilirse doðru olur? Yukarýdaki diyagram, aþaðýdaki cümlelerden hangisiyle sürdürülemez? A) Göz temasýnda bulunur. B) Anlaþýlýr cümleler kurar. C) Sürekli ayný ses tonuyla konuþur. D) Konuþurken baþka iþle meþgul olmaz. l ll lll A) Nüfus yo- Nüfus Ýç göç ðunluðu B) Nüfus artýþý Nüfus yo- Dýþ göç ðunluðu C) Nüfus Nüfus yo- Mevsimlik ðunluðu göç D) Nüfus Nüfus artýþý Dýþ göç 16

17 5. 8. Þemada verilen bilgilere göre; I. Ýletiþim çalýþmalarýna önem verilmiþtir. II. Milli mücadele sadece basýn yardýmýyla sürdürülmüþtür. III. Toplumun geliþmelerden haberdar olmasý istenmiþtir. yargýlarýndan hangilerine ulaþýlabilir? A) Yalnýz I B) l ve II C) I ve IIl D) II ve III Yukarýdaki diyagramda? ile gösterilen yere aþaðýdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Nüfusun coðrafi daðýlýmý B) Hýzlý nüfus artýþýnýn sonuçlarý C) Çalýþan nüfusun sektörlere daðýlýmý D) Nüfus yoðunluðu 9. Timur, Ankara Savaþý ndan sonra Osmanlý topraklarýný Yýldýrým Bayezit in dört oðlu ve beylikler arasýnda paylaþtýrdý. Timur un bu politikayla, 6. Orhan Bey dönemindeki, I. Bursa nýn fethedilmesi, II. Divan örgütünün kurulmasý, III. Bizans ýn Palekanon (Maltepe) Savaþý nda yenilgiye uðratýlmasý, IV. Fethedilen topraklarýn sancaklara ayrýlmasý I. Osmanlý Devleti ndeki saltanat kavgalarýný artýrma, II. Anadolu da siyasal birliði kurma, lll. Beyliklerin baðýmsýz olmasýný saðlama amaçlarýndan hangilerine ulaþmak istediði söylenebilir? 7. geliþmelerinden hangileri, kurumsallaþma çalýþmalarý yapýldýðýna örnek olarak gösterilebilir? A) Yalnýz II B) I ve III C) II ve IV D) I, II ve IV Yukarýdaki þemada boþ býrakýlan yere aþaðýdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur? A) Haçlý Seferleri nin dini sonuçlarý B) Haçlý Seferleri nin ekonomik sonuçlarý C) Haçlý Seferleri nin siyasi sonuçlarý D) Haçlý Seferleri nin teknik sonuçlarý A) Yalnýz l B) I ve II C) I ve Ill D) II ve Ill 10. I. Mahmut döneminde Fransýz asýllý Humbaracý Ahmet Paþa, topçu ve humbaracý ocaklarýný düzenlemekle görevlendirildi. III. Mustafa döneminde Macar asýllý Baron dö Tot topçu ve istihkâm askerlerini yetiþtirmekle görevlendirildi. I. Abdülhamit döneminde kara ve deniz kuvvetlerini ýslah etmek için Avrupa dan mühendis ve askeri uzmanlar getirildi. Bu bilgilere dayanarak, aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþýlamaz? A) Yapýlan yeniliklerde Avrupa örnek alýnmýþtýr. B) Yapýlan yenilikler ordunun baþarý kazanmasýyla sonuçlanmýþtýr. C) Avrupa nýn askeri alandaki üstünlüðü kabul edilmiþtir. D) Islahatlar daha çok askeri alanda yoðunlaþmýþtýr. 17

18 11. A A A A A. 14. II. Bayezit, tahta geçmek isteyen kardeþi Cem in üzerine yürüyerek, Cem i Yeniþehir yakýnlarýnda yenilgiye uðrattý. Bunun üzerine Cem önce Karamanoðullarýna, ardýndan Memlüklere sýðýndý. Buradan aldýðý güç ile tekrar Anadolu ya geldi. Bu kez Konya yakýnlarýnda yenilgiye uðrayýnca, Rodos Þövalyeleri ne sýðýndý. Burada bir süre tutulduktan sonra Papa ya teslim edildi. Bu bilgilerden hareketle, Cem Olayý nýn aþaðýdaki sonuçlardan hangisine yol açtýðý söylenemez? Þemada verilen Lale Devri Islahatlarýyla ilgili yapýlan yorumlardan hangisi yanlýþtýr? A) I B) II C) III D) IV A) Dýþ güçlerin, Osmanlý içiþlerine karýþma fýrsatý bulmasýna B) Yaþanan iç sorunun dýþ sorun haline gelmesine C) Avrupa ya karþý pasif politika izlenmesine D) Osmanlý Devleti nin uluslararasý alandaki gücünün artmasýna 1. Fatih Sultan Mehmet döneminde; Kýrým ele geçirilmiþ, Candaroðullarý ndan Sinop alýnmýþ, Trabzon Rum Ýmparatorluðu ortadan kaldýrýlmýþtýr. Bu fetihlerdeki ortak amaç aþaðýdakilerden hangisidir? A) Anadolu daki farklý siyasal güçlere son vermek B) Karadeniz ticaretine hâkim olmak C) Bizans ý diriltme hayallerini ortadan kaldýrmak D) Anadolu Türk birliðini saðlamak Fatih ve Yavuz un verdiði bu bilgilere göre, aþaðýdakilerden hangisine ulaþýlamaz? Yukarýda verilen Ýstanbul un fethinin nedenlerinden hangileri dini ve ekonomik özellik taþýmaktadýr? A) I ve III B) II ve IV C) I, III ve IV D) II, III ve IV 18 A) Her iki padiþah döneminde de batý yönünde fetihler yapýlmýþtýr. B) Her iki padiþah döneminde de sýnýrlar geniþlemiþtir. C) Yavuz döneminde Baharat Yolu nun denetimi Osmanlý ya geçmiþtir. D) Karadeniz ve Akdeniz de Osmanlý egemenliði güçlenmiþtir.

19 DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ DERSÝNÝ OKUYAN- LAR AÞAÐIDAKÝ SORULARI CEVAPLAYACAKLAR. OKUMAYANLAR BUNUN YERÝNE, AYNI NUMARALI SOSYAL BÝLGÝLER SORULARINI CEVAPLAYACAKLAR. DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ DERSÝNÝ OKUMA- YANLAR, AÞAÐIDAKÝ SOSYAL BÝLGÝLER SORULARINI CEVAPLAYACAKLAR. DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝ- SÝ DERSÝNÝ OKUYANLAR CEVAPLAMAYACAKLAR. 16. Kuran, Allah a inanýp yararlý iþler yapmamýzý saðladýðý gibi, onurlu ve ahlâklý bir yaþam sürmemize de yardýmcý olacak bilgiler verir. Yukarýdaki açýklamaya bakarak, Kuran ile ilgili aþaðýdakilerden hangisine ulaþýlamaz? A) Kuran ýn akýlcý olduðuna B) Ýnsanlara erdemli yaþamý öðrettiðine C) Yol gösterici olduðuna D) Bilime önem vermediðine 16. Memlüklerin sürekli olarak Karamanoðullarýný ve Akkoyunlularý Osmanlýlara karþý korumalarý, Fatih in ise Memlüklerin himayesinde olan Dulkadiroðullarý Beyliði ni hakimiyeti altýna almak istemesi iki devletin arasýný açtý. Bu bilgilerden hareketle, aþaðýdakilerden hangisine ulaþýlamaz? A) Osmanlý ile Memlükler arasýnda siyasi gerginlik yaþandýðýna B) Osmanlý Devleti nin yayýlmacý bir politika izlediðine C) Anadolu siyasi birliðinin henüz saðlanamadýðýna D) Memlük Devleti nin siyasi varlýðýna son verildiðine 17. Taassup, bir düþünceye, bir inanca aþýrý ölçüde ve körü körüne baðlanýp ondan baþkasýný düþünmemek demektir. Buna göre, taassubun sonuçlarýyla ilgili aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? A) Farklý görüþlere tahammülsüzlüðü artýrýr. B) Toplumsal iliþkilere zarar verir. C) Saðlýklý iliþkiler kurulmasýný engeller. D) Araþtýrma-inceleme gücünü artýrýr. 17. Osmanlý Beyliði, Anadolu da kurulan Türk beyliklerinin bir çoðundan daha küçük olmasýna raðmen, kýsa sürede geliþerek devlet haline gelmiþti. Bu duruma, 1. Uç beyliði olmasý,. Adaletli ve hoþgörülü bir siyaset izlemesi, 3. Merkezi devlet anlayýþýný benimsemesi faktörlerinden hangilerinin zemin hazýrladýðý savunulabilir? A) Yalnýz 1 B) Yalnýz 3 C) 1 ve D) 1, ve 3 19

20 18. Hz. Muhammed Veda Hutbesi nde: Bütün insanlarýn eþit olduðunu, can ve mal güvenliðinin kutsal olduðunu, emanete ihanet edilmemesini, kan davalarýnýn kesin olarak yasaklandýðýný bildirmiþtir. Yukarýda verilen bilgilere göre, Hz. Muhammed ile ilgili aþaðýdakilerden hangisine ulaþýlamaz? A) Toplumsal barýþa önem verdiðine B) Kiþisel çýkarlarý ön planda tuttuðuna 18. Türkiye Selçuklu Devleti döneminde kurulan Ahi Teþkilatý þehirdeki üretimi denetler, üretilen mallarýn kalite ve fiyatlarýný kontrol eder, usta, çýrak ve kalfa yetiþtirirdi. Buna göre, Ahi Teþkilatý nýn hizmet alaný aþaðýdakilerden hangisidir? A) Yönetim B) Ekonomi C) Bilim D) Ordu C) Ýnsanlar arasýnda eþitliði savunduðuna D) Ýnsanlarý toplumsal konularda bilinçlendirdiðine SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝ BÝTTÝ. ÝNGÝLÝZCE TESTÝNE GEÇÝNÝZ. 0

21 ÝNGÝLÝZCE TESTÝ sorularda verilen boþluklarý tamamlayan uygun seçeneði bulunuz. 4. soruda verilen cümlelerde anlam bütünlüðünü bozan cümle hangisidir? 1. I usually a book in the evening but now I to music. A) read / am listening B) will read / listen C) am reading / am going to listen D) read / listen 4. (I) When I was a child, my family and I lived in Ýzmir. (II) We had a small but lovely house. (III) I am listening to rock music now. (IV) We ate our dinner in our garden. A) I B) II C) III D) IV. I my suitcases at the moment because I to France tomorrow. A) check / will fly B) am checking / am going to fly C) check / fly D) will check / fly 5. soruda yanlýþ veya gereksiz yazýlan sözcük hangisidir? 5. I am not good at to playing volleyball Mount Aðrý is the mountain in Turkey and Lake Van is the lake. A) am B) to C) playing volleyball D) good at A) highest / largest B) higher / larger C) highest / larger D) higher / largest 1

22 6. soruda verilen resme göre uygun olan ifadenin yer aldýðý seçeneði iþaretleyiniz. 8. soruda karýþýk verilen sözcüklerin doðru sýralanýþý hangi seçenektedir? your house / than / her house / is / comfortable / more A) Her house is more than comfortable your house. B) Your house is more comfortable than her house C) More comfortable is your house than her house D) Your house is more than her house comfortable. A) You can be quiet at the hospital. B) You could be quiet at the hospital. C) You shouldn t be quiet at the hospital. D) You must be quiet at the hospital. 7. soruda doðru ifade edilmiþ cümle hangisidir? 9. soruda sözcüklerden hangisi türce diðerlerinden farklýdýr? 7. A) Your computer is different from my computer. B) Your computer is as bigger as my computer. C) Your computer is the most expensive than my computer. D) Your computer is the newer than my computer. 9. A) B) more C) D) fewer less much

23 10. ve 11. sorularda verilen diyaloglarý tamamlayan uygun seçeneði iþaretleyiniz. 1. ve 13. sorularda verilen resme göre cümleleri tamamlayan seçenekleri iþaretleyiniz. 10. A: I am bored. There is nothing to do. 1. B: go to the seaside. A) Shall I B) What about C) Let s D) Why don t The weather is sunny and I want to do something different. playing? A) Why don t we / tennis B) What about / golf C) Shall we / basketball D) Let s / golf 11. A: you dance with your partner at the party last night? 13. B: Yes, I A) Do / do B) Were / was C) Did / did D) Are / am Mary Sue Mary is and than Sue A) the fattest / older B) fatter / the oldest C) fat / old D) fatter / older 3

24 14. ve 15. soruda konuþma balonlarýnda boþ býrakýlan yerlere gelecek uygun ifadeleri bulunuz. 14.? I wrote a letter to my pen-friend. A) Did you write a letter to your pen-friend B) Where did you go C) Were you with your pen-friend D) What did you do two hours ago 15. What can you do? A) I can speak French. B) I shouldn t drink cold water. C) Yes, I can dance well. D) No, I can t. SINAV BÝTTÝ. YANITLARINIZI KONTROL EDÝNÝZ. 4

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Mert in cümlesinde altý çizili genellikle sözcüðü, çoðu kez anlamýnda kullanýlmaktadýr. C seçeneðindeki çoðunlukla sözcüðü, verilen anlama uygundur. 7. B, C ve D seçeneklerindeki

Detaylı

8. SINIF SBS DENEME SINAVI. 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna

8. SINIF SBS DENEME SINAVI. 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna 8. SINIF SBS DENEME SINAVI DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn ön ve arka yüzündeki açýklamalarý

Detaylı

TÜRKÇE. Bu cümledeki altý çizili sözle, sözcüklere yönelik olarak ne yapýldýðý anlatýlmýþtýr?

TÜRKÇE. Bu cümledeki altý çizili sözle, sözcüklere yönelik olarak ne yapýldýðý anlatýlmýþtýr? TÜRKÇE 1. Sözlük hazýrlamanýn en güç yaný sözcükleri anlam kayganlýðýndan kurtarma, onlarý belli bir yere oturtmadýr. Bu da ancak Samuel Butler in dediði gibi onlarýn belirsiz yanlarýný söz duvarlarýyla

Detaylı

22. 1889 da saat 21.08 de yapýlmýþ olduðunu belirlediler.

22. 1889 da saat 21.08 de yapýlmýþ olduðunu belirlediler. 10. Orasý öyle, ama anýlarým kâðýt üzerinde daha bir görkemli duruyor. Böylece etkisi daha da artacak, kiþiliðim hakkýnda daha doðru bir yargýya varabileceðim; buna bir de üslup güzelliði eklenecek. Ayrýca,

Detaylı

4. Alkýþlar bugüne demir atar, eleþtiriler yarýna yelken açar.

4. Alkýþlar bugüne demir atar, eleþtiriler yarýna yelken açar. TÜRKÇ TSTÝ ÝKKT! U ÖLÜM, VPLYÐINIZ TOPLM SORU SYISI 30 UR. Sorular Türkçe yi kullanma gücünü ölçmeye yöneliktir. u testin standart puaný; SY-1 Puanýnda 0,3 SY-2 Puanýnda 0,3 ÝL Puanýnda 0,5 SÖZ-1 Puanýnda

Detaylı

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ 1. Bu testte 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz. 1. (I) Roman bize yeni bir dünyanýn kapýsýný açar, biz de yaþamýmýzýn

Detaylı

BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Türkçeyi Kullanma Gücü,

BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Türkçeyi Kullanma Gücü, SÖZEL BÖLÜM DÝKKAT! BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Ýlk 45 Soru Son 45 Soru Türkçeyi Kullanma Gücü, Sosyal Bilimlerdeki Temel Kavram ve Ýlkelerle Düþünme Gücü ile ilgilidir. Eþit

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ EN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINI DENEME SINAVI / 3. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Geçinmek sözcüðü; B ve C seçeneðinde uzlaþmak, anlaþmak anlamýnda, D seçeneðinde taslamak anlamýnda; A seçeneðinde ise yaþamak

Detaylı

BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Türkçeyi Kullanma Gücü,

BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Türkçeyi Kullanma Gücü, SÖZEL BÖLÜM DÝKKAT! BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Ýlk 45 Soru Son 45 Soru Türkçeyi Kullanma Gücü, Sosyal Bilimlerdeki Temel Kavram ve Ýlkelerle Düþünme Gücü ile ilgilidir. Eþit

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 2. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. 2. dizedeki ders almak sözü, bir deyimdir. Ýyi ile kötü sözcükleri karþýt ve soyut anlamlýdýr. Dizelerde terim anlamlý

Detaylı

BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür)

BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür) BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÇE TESTÝ (Tür) 1. Verilen cümledeki körü körüne sözü, davranýþýnýn gerekçesini ve nasýl sonuçlanacaðýný bilmeden, düþünüp taþýnmadan anlamlarýna gelir; ancak farkýna varmadan anlamýný

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ............ Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý.

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 12. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Acýmak sözcüðü, öncül cümlede ve C seçeneðinde baþkasýnýn ya da kendinin uðradýðý ya da uðrayacaðý kötü bir duruma üzülmek

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 9. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. B seçeneðindeki elbette, C seçeneðindeki asla, D seçeneðindeki mutlaka sözcükleri; kullanýldýklarý cümlelere kesinlik anlamý

Detaylı

BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür)

BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür) ÝRÝNÝ ÖLÜM TÜRKÇE TESTÝ (Tür). Roman kahramanlarýnýn, edebiyatýmýzda birer gölge, silik birer iz olarak kalmamalarý, tüm canlýlýklarýyla, net olarak hatýrlanmalarý anlamýna gelmektedir. 6. III. cümlede

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ...... Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette,

Detaylı

ÝSTANBUL UN FETHÝ ÝSTANBUL UN FETHÝ. Uyarý. Fetih Ýçin Yapýlan Hazýrlýklar. Bizans ýn Hazýrlýklarý. Ýstanbul un Fethini Gerektiren Nedenler

ÝSTANBUL UN FETHÝ ÝSTANBUL UN FETHÝ. Uyarý. Fetih Ýçin Yapýlan Hazýrlýklar. Bizans ýn Hazýrlýklarý. Ýstanbul un Fethini Gerektiren Nedenler ÝSTANBUL UN FETHÝ ÝSTANBUL UN FETHÝ Roma Ýmparatorluðu ikiye ayrýlýnca Ýstanbul Doðu Roma (Bizans) Ýmparatorluðu nun ve Ortodoks Hristiyanlarýnýn merkezi haline gelmiþtir. Ýstanbul da halkýn çoðunluðunu

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ANLAM BÝLGÝSÝ...13 YAZIM BÝLGÝSÝ...23 DÝL BÝLGÝSÝ...25 ANLAM BÝLGÝSÝ...27 YAZIM BÝLGÝSÝ...37 DÝL BÝLGÝSÝ...39 ANLAM BÝLGÝSÝ...

ÝÇÝNDEKÝLER ANLAM BÝLGÝSÝ...13 YAZIM BÝLGÝSÝ...23 DÝL BÝLGÝSÝ...25 ANLAM BÝLGÝSÝ...27 YAZIM BÝLGÝSÝ...37 DÝL BÝLGÝSÝ...39 ANLAM BÝLGÝSÝ... ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE 1. TEMA ANLAM BÝLGÝSÝ...................................................................................13 YAZIM BÝLGÝSÝ....................................................................................23

Detaylı

8. Sýnýf. 2014 8. Sınıf Deneme Sınavı. 2. Patron, iþe geç gelen iþçiyi gözünün yaþýna bakmadan. 1. 1. Limon ve mandalinada C vitamini bulunur.

8. Sýnýf. 2014 8. Sınıf Deneme Sınavı. 2. Patron, iþe geç gelen iþçiyi gözünün yaþýna bakmadan. 1. 1. Limon ve mandalinada C vitamini bulunur. 8. Sýnýf 2014 8. Sınıf Deneme Sınavı Türkçe 13/ Matematik 13 / Fen Bilimleri 12 / T.C. Ýnkýlap Tarihi ve tatürkçülük 12 / Ýngilizce 10 olmak üzere toplam 60 soru vardýr. Sýnav süresi 60 dakikadýr. TÜRKÇE

Detaylı

Türkçe. 6.-7.-8. Sýnýf. Kýbrýs'ta. eniz Kolonileri. Kýbrýs Adasý. Ýletiþim. Zaman ve Mekan. Duygular ve Hayaller. Güzel Sanatlar.

Türkçe. 6.-7.-8. Sýnýf. Kýbrýs'ta. eniz Kolonileri. Kýbrýs Adasý. Ýletiþim. Zaman ve Mekan. Duygular ve Hayaller. Güzel Sanatlar. Sevgi Kýbrýs'ta eniz Kolonileri Kýbrýs Adasý Okuma Kültürü Ýletiþim Harit Zaman ve Mekan Duygular ve Hayaller Kýbrýs'ta Ýngiltere Krallýðý Ortaçaðda Kýbrýs Ýletiþim ve Güzel Sanatlar 6.-7.-8. Sýnýf Türkçe

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

4. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi

4. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi 5.Sýnýf Deneme Sýnavý A Kitapçýðý Türkçe 11 / Matematik 11 / Fen Bilimleri 11 / Sosyal Bilgiler 11 / Ýngilizce 6 olmak üzere toplam 50 soru vardýr. Sýnav süresi 60 dakikadýr. TÜRKÇE TEST 1. Uymak sözcüðü

Detaylı

*** Tedavi etmek zorundalar. *** Ethem in ailesinden destek

*** Tedavi etmek zorundalar. *** Ethem in ailesinden destek 8 Polisin attýðý biber gazý fiþeðinin baþýna isabet etmesi nedeniyle 69 gündür Okmeydaný Hastanesi nde yaþam mücadelesi veren B.E. doktorlar onay vermediði halde eve gönderilmek istendi. Yoðun tepkilerin

Detaylı

DEÐERLÝ BASIN EMEKÇÝLERÝ,

DEÐERLÝ BASIN EMEKÇÝLERÝ, 8 Gezi direniþi sonrasý baþlayan cadý avýnda dün hedef gençlerdi. Öðrenci yurtlarýnýn da aralarýnda bulunduðu 100'e yakýn adres basýlarak çoðunluðunu öðrencilerin oluþturduðu 30 kiþi dün gözaltýna alýndý.

Detaylı

KÜTAHYA ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ www.kaol43.com Yýl : 2012 Sayý : 11 ÝÇÝNDEKÝLER 2 Atatürk'ün Öðretmenlere Hitabý 3 Sunuþ - Nihat Çelikten 4 Model Okul Kütahya Anadolu Öðretmen Lisesi - Ali Osman Acar

Detaylı

Hacýbektaþ'a sormuþlar "Seni halk hangi gözle görür"

Hacýbektaþ'a sormuþlar Seni halk hangi gözle görür YIL:3 SAYI:762 35 YKR 28 EKÝM 2008 SALI Hacýbektaþ'a sormuþlar "Seni halk hangi gözle görür" HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 Mehmet Ali Yazýcý yazici66@yahoo.com ANADOLU(1) Köþa

Detaylı

Mustafa Kemal: Çocukluk, Eðitim ve Askerlik Hayatý. Dört Þehir - Liderlik Yolunda Mustafa Kemal. Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yar-

Mustafa Kemal: Çocukluk, Eðitim ve Askerlik Hayatý. Dört Þehir - Liderlik Yolunda Mustafa Kemal. Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yar- dýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette, T.C. Ýnkýlap Tarihi ünitelere göre düzenlenmiþ 3 fasikül bulunmaktadýr. Bu fasikül-

Detaylı

MART 2013 Sayý: 531 Fiyat: 7 TL YENÝ BÝR BÜTÜNCÜL BAKIÞ AÇISI. BÝLÝM ve KÝLÝSE ARASINDAKÝ SAVAÞ 2013, YAÞLI RUHUN ALET KUTUSU

MART 2013 Sayý: 531 Fiyat: 7 TL YENÝ BÝR BÜTÜNCÜL BAKIÞ AÇISI. BÝLÝM ve KÝLÝSE ARASINDAKÝ SAVAÞ 2013, YAÞLI RUHUN ALET KUTUSU MART 2013 Sayý: 531 Fiyat: 7 TL YENÝ BÝR BÜTÜNCÜL BAKIÞ AÇISI BÝLÝM ve KÝLÝSE ARASINDAKÝ SAVAÞ 2013, YAÞLI RUHUN ALET KUTUSU ÝÇÝNDEKÝLER Atatürk ün Kehânetleri... 2 Dr. Refet Kayserilioðlu Aylýk Kültürel

Detaylı

içindekiler içindekiler

içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 156 Ekim 2006 Dernek Adýna Sahibi Himmet Þahin (EDS'83) 4 6 içindekiler içindekiler 83. yýlýnda

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı