YATIRIMDAN ELDE EDİLEN KAZANCIN VERGİDEN İSTİSNA OLMASI VEYA KISMEN VERGİLENDİRİLMESİ HALİNDE İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YATIRIMDAN ELDE EDİLEN KAZANCIN VERGİDEN İSTİSNA OLMASI VEYA KISMEN VERGİLENDİRİLMESİ HALİNDE İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMASI"

Transkript

1 YATIRIMDAN ELDE EDİLEN KAZANCIN VERGİDEN İSTİSNA OLMASI VEYA KISMEN VERGİLENDİRİLMESİ HALİNDE İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMASI Yatırımdan elde edilen kazanç tamamen vergiden istisna ise indirimli vergi oranı uygulanmayacak, yatırımdan elde edilen kazanç belli bir süre ile istisna ise indirimli vergi oranı uygulaması istisna süresi dolduktan sonra başlayacaktır. Yatırımdan elde edilen kazancın özel indirimler nedeniyle kısmen vergilendirildiği hallerde ise, indirimli oranın yatırımdan elde edilen kazanç esas alınarak hesaplanacak mali kara uygulanacağı belirtilmiştir. (M. Emin AKYOL (Eski Baş Hesap Uzmanı) Vergi Dünyası Kasım 2013 Finansal Kiralama Kanunu Kapsamında Gerçekleştirilen Sat ve Geri Kirala İşlemlerine İlişkin Kurumlar Vergisi ve KDV İstisnası tarihinden itibaren, 6361 sayılı Kanun kapsamında taşınmazların geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri satın alınması şartıyla, finansal kiralama şirketlerine satışı ile bu taşınmazların finansal kiralama şirketlerince tekrar devralındığı kuruma satışından doğan kazançların tamamının (% 100 ü) kurumlar vergisinden istisna olduğu, istisna hükmünden yararlanabilmek için, KVK nın 5/1-e maddesinde yer alan bu taşınmazların en az iki tam yıl süreyle aktifte bulunma şartı aranmayacağı, ancak taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları taşınmazları, söz konusu uygulama kapsamında yani sat ve geri kiralama amacıyla satmaları halinde istisnadan yararlanıp yararlanamayacakları tartışmalıdır. Finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile; kiralanmaya konu taşınmazların kiralayana satılmasının, bu taşınmazların satan kişilere kiralanmasının ve kira süresinin sonunda kiracıya yani satan kişiye devrinin KDV den istisna olduğu, taşınmazların en az iki tam yıl aktife kayıtlı olması şartı ya da teslimin bir kurum tarafından yapılması şartı veyahut da bu taşınmazların ticaretini yapmama şartı gibi şartların, bu istisnanın uygulanması açısından aranmayacaktır. KDVK nın 17/4-y maddesinde yer alan istisna kısmi istisna mahiyetinde olduğu için, istisna uygulaması nedeniyle yapılması gereken indirim düzeltmesi veya kısıtlamasının yaratacağı sorun istisna konusu işlemin 17/4-r maddesi kapsamında değerlendirilmesi suretiyle, önlenebilir. Nihat UZUNOĞLU (Eski Baş Hesap Uzmanı) Vergi Dünyası Kasım 2013 TAŞINMAZLARIN SAT GERİ KİRALA İSTİSNA UYGULAMASINDA FİNANSAL KİRALAMA MÜMKÜN MÜ? 6361 sayılı Kanun finansal kiralama şirketlerine yalnız finansal kiralama yapma hakkı değil, faaliyet kiralaması yapma hakkı da tanıdığı, 6495 sayılı Kanun ile getirilen ve finansal kiralama şirketleri ile taşınmazlar üzerinde sat-geri kirala uygulaması yalnız finansal kiralama yoluyla değil, faaliyet kiralaması yoluyla da yapılabilecektir. Kanunun uygulanmasında satış bedeli ve satıştan elde edilecek kar, dolayısıyla istisnaya konu tutarın ne olduğu faaliyet kiralaması ise kolayca belli iken, finansal kiralamada finansal kiralama şirketinin istisnadan yararlanabileceği tutarın ne olduğu ise Kanun düzenlemesinden anlaşılamamakta olup durumun bir düzenlemeyle çözülmesi zorunludur. Akın AKBULUT (Eski Baş Hesap Uzmanı) Vergi Dünyası Kasım 2013

2 TAHSİL ZAMANAŞIMINI KESMEK AMACIYLA VERGİ İŞLEMLERİ İLE GÖREVLİ MEMURLARIN MÜKELLEFİN NAM VE HESABINA YAPTIKLARI ÖDEMELERİN HUKUKİ NİTELİĞİ Tahsil zamanaşımını kesmek amacıyla vergi işlemleriyle görevli memurların mükellef adına, mükellefin bilgisi dışında yaptıkları ödemeler zamanaşımını kesmez. Bu şekilde yapılan ödemeler 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na açık olarak aykırıdır ve suç teşkil etmektedir. Yasemin TAŞKIN (Yrd. Doç. Dr.) S. Ateş OKTAR (Prof. Dr.) Vergi Dünyası Kasım ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE TAAHHÜDÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI Nakdi taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az %25 inin tescilden önce, kalanının ise tescili izleyen 24 ay içinde ödenmesi zorunludur. Sermaye koyma borcunu süresi içinde yerine getirmeyen pay sahibi, ihtara gerek olmaksızın, temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür. Diğer taraftan, anonim şirket, zararını ve pay sahibinin kusurunu ispatlamak şartıyla pay sahibi aleyhine tazminat davası açabilir. Bunun yanında, esas sözleşmede öngörülmesi şartıyla, temerrüt halinde pay sahipleri sözleşme cezası (cezai şart) ödemekle sorumlu tutulabilir. Iskatta ise yönetim kurulu, mütemerrit pay sahibini, iştirak taahhüdünden ve yaptığı kısmi ödemelerden doğan haklarından yoksun bırakmaya ve söz konusu payı satıp yerine başkasını almaya ve kendisine verilmiş pay senedi varsa bunları iptal etmeye yetkilidir. Mustafa YAVUZ (Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi) Vergi Dünyası Kasım 2013 Şirket Aktifinde Yer Alan Gayrimenkullerin Kısmi Bölünme Yoluyla Devri ve Sermaye Azaltımının Enflasyon Düzeltmesi Fark Hesaplarından Karşılanmasının Vergisel Yönden Değerlendirilmesi Kısmi bölünmede sermaye azaltımına gidilmesi durumunda Gelir İdaresi tarafından verilen bazı mukteza örnekleri göz önüne alındığında, sermaye içinde enflasyon düzeltme farkları ve geçmiş yıl karları bulunması halinde, enflasyon farklarının ve geçmiş yıl karlarının işletmeden çekiş olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunun tartışmaya açık bir konu olduğu durumu ortaya çıkmaktadır. Bora YARGIÇ (Vergi Müdürü SMMM) Vergi Dünyası Kasım 2013 LİMİTED ŞİRKET HİSSELERİNİN VE ANONİM ŞİRKETLERE AİT HİSSE SENETLERİNİN DEVRİNDE GELİR VERGİSİ TASARISIYLA ÖNGÖRÜLEN YENİ DÖNEM Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı yasalaştığında, mevcut durumda elde tutma süresine bağlı olarak vergi dışı kalabilen anonim şirket hisse senetlerinin devri, limited şirket hisselerinin devrinde olduğu gibi vergili hale gelmektedir. Yeni tasarının yıl sonuna doğru yasalaşması beklenilmektedir. GÜRAY KURŞUNOĞLU (SMMM) Vergi Dünyası Kasım 2013 T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2009/2611 Karar No : 2011/258

3 3 Özeti : İndirimli orana tabi teslim ve hizmetlerden kaynaklanan ve yılı içinde mahsup edilemeyen katma değer vergisi iade alacağının, vadesi sonraki yıla sarkan vergi borcuna mahsup edilebileceği hakkında. T.C. D A N I Ş T A Y Dokuzuncu Daire Esas No : 2009/9251 Karar No : 2012/5154 Özeti : Alış faturalarında katma değer vergisinin 2/3'ünü kesip yatıran davacının bu faturaların sahte olduğu ve komisyon karşılığı alındığından bahisle yapılan cezalı tarhiyata karşı açtığı davada, 1/3'lük katma değer vergisinin ödenmemesinin davacıya menfaat sağlamayacağı şeklindeki genel kabulün ve gerekçenin hukuka uygun olmadığı ve işin esasının incelenerek bir karar verilmesi icabettiği hakkında. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü Tarih: 14/08/2012 Sayı: B.07.1.GİB [ /1]-759 Konu: İşyeri olarak kullanılırken emlak vergisinin mesken olarak ödendiği söz konusu taşınmaz için satışın yapıldığı yıl ile geçmiş yıllara ait tahakkuk etmiş ya da sonradan tahakkuk ettirilmiş emlak vergilerinin ödenmesinde, diğer maliklerle beraber gayrimenkulün en son sahibinin de müteselsilen sorumlu olacağı hk. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Tarih: 21/08/2013 Sayı: [32/A-2013/20-214]-89 Konu: İndirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanabilmek için yeminli mali müşavir raporu ibraz mecburiyeti bulunmamaktadır. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki Makine ve Teçhizatlara İlişkin İşçilik ve Montaj Giderlerinin KDV İstisnası Karşısındaki Durumu Teşvik belgesinde yer alan makine ve teçhizatların tesliminden sonra yapılan imal ve montaj işleri de dahil imal ve montaj montaj bedelini içeren toplam bedel KDV'den istisnadır. Ancak, imal ve montaj işleri için ayrıca fatura düzenlenmesi halinde sadece makine ve teçhizat için istisna uygulanması gerekmektedir. Uğur UĞURLU (Vergi Müfettişi) Yaklaşım Kasım 2013 Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Katma Değer Vergisi Açısından Özellikli Konular Kat karşılığı inşaat işlerinde katma değer vergisi, arsanın müteahite teslimi ve arsa karşılığı birimlerin arsa sahibine teslimi olmak üzere iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Arsa bir işletmenin aktifine kayıtlı değilse veya arsa alım satım işi devamlılık arz etmiyorsa arsa teslimi katma değer vergisine tabi değildir. Eğer işletmenin aktifine kayıtlı bir arsa

4 4 müteahhide verilip karşılığında bağımsız bölüm alınıyorsa arsanın verilmesi katma değer vergisine tabidir. Katma Değer Vergisi Kanunu nun 17/4-r maddesinde belirtilen istisna kapsamından yararlanılması kat karşılığı inşaat işlerinde söz konusu değildir. Arsa karşılığında arsa sahibine verilen bağımsız bölümlerin teslimleri ise ticari faaliyet kapsamında ve devamlı nitelikte olduğundan katma değer vergisine tabidir. Burada arsa karşılığı inşa edilen bağımsız bölümlerin tesliminde de katma değer vergisi matrahı, emsal bedeldir. Suat SARIGÜL (Vergi Müfettişi) Yaklaşım Kasım 2013 Fevkalade Amortismana Tabi Kıymetlere İlişkin İndirim Konusu Yapılan KDV ye İlişkin Değerlendirme Vergi İdaresi zayi olan amortismana tabi iktisadi kıymetleri, Kanun un 30/c maddesinde belirtilen zayi olan mallar kapsamında değerlendirmekte ve söz konusu kıymetlere ilişkin yüklenilen KDV nin düzeltilerek, ilgili dönem ilave edilecek KDV ye dahil edilmesi gerektiğini görüşündedir. Yargı ise, zayi olan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin ticari bir mal gibi kabul edilip KDV Kanunu nun 30/c maddesi kapsamında değerlendirilmesini hukuka uygun bulmamış ve dolayısıyla indirim konusu yapılan KDV nin düzeltilmemesi gerektiği yönünde karar vermiştir. Bize göre, KDV Kanunu nun 30/c maddesinde geçen zayi olan mallar ifadesi, yalnızca ticari malları ifade etmekte, söz konusu maddede amortismana tabi kıymetler açıkça belirtilmediğinden, bu konuda açıklamaların yer aldığı ilgili Tebliğ ve Sirkülerde zayi olan amortismana tabi kıymetlere ilişkin herhangi bir açıklamaya yer verilmediğinden, dolayısıyla bu konuda bir belirleme yapılmadığından, zayi olan amortismana tabi kıymetlere ilişkin olarak indirim konusu yapılan KDV nin düzeltilmesinin, iktisadi kıymetin amortisman uygulamasında kabul edilen faydalı ömrünün, zayi olduğu tarihe kadar geçen süresinin, dikkate alınarak yapılmasının daha uygun olacağı düşüncesindeyiz. İbrahim ERCAN (Vergi Müfettişi) Yaklaşım Kasım 2013 Sigorta Primine Tabi Olmayan Kazançlar 5510 sayılı Kanun un 80. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30 unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmamaktadır sayılı Kanun un 80. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre ise (b) bendinde belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler prime esas kazanca tabi tutulur. Diğer kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınmamaktadır. Ekrem TAŞBAŞI (Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı) Yaklaşım Kasım Sayılı İş Kanunu nun Uygulandığı İşyerlerinde Kıdem Tazminatı Taksitler Halinde Ödenebilir mi? Kıdem tazminatı kanunen doğduğu anda muaccel olup, ödenmesi gerekmektedir. Kıdem tazminatının taksitler halinde ya da çek ve senetle ödenmesi işçinin rızası olduğu durumlarda

5 5 gerçekleşebilir işveren kıdem tazminatını taksitler halinde ödeme konusunda işçiyi zorlayamaz. Tuncay KAYA (Sosyal Güvenlik Denetmeni, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Adli Bilirkişi) Yaklaşım Kasım 2013 Anonim Şirketlerde Özel Denetim İsteme Hakkı Her pay sahibi gündemde olmasa dahi genel kuruldan özel denetçi atanmasını talep etmek hakkına sahiptir. Ancak, özel denetçi atama talebi genel kurulca reddedilen pay sahiplerinin mahkemece özel denetçi atanmasını sağlayabilmeleri için sermayenin en az onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini oluşturacak veya paylarının itibari değeri toplamı en az bir milyon Türk Lirası olacak şekilde örgütlenmeleri ve süresi içinde dava yoluna gitmeleri gerekmektedir. Özdem SATICI TOPRAK (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi) Yaklaşım Kasım 2013 İş Kazası Geçiren Personelin Tedavisi İçin Yapılan Sağlık Harcamalarının Gider Kaydı ve KDV İndirimi İş kazası geçiren personelin tedavisi için yapılan sağlık harcamalarının, bu harcamalara ilişkin faturaların işveren şirketler adına düzenlenmesi koşuluyla tedavi ve ilaç giderleri kapsamında kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi ve bu faturalarda gösterilen KDV lerin indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı nın görüşleri de bu doğrultudadır. YMM, GÜNCEL&LAVIALE TÜRKİYE Yönetim Kurulu Başkanı (Yaklaşım Kasım 2013) Danıştay 9. Dairesi Tarih : Esas No : 2009/3957 Karar No : 2012/4625 Defter ve belgeler vergi incelemesinde olsa da inceleme dönemine ilişkin olmayan beyannamenin pişmanlıkla verilebileceği, pişmanlıkla beyanname verme isteminin kabul edilmemesinde isabet bulunmadığı hk. (Yaklaşım Kasım 2013)

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (I)

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (I) FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (I) 1. KONU: 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 1 ile finansal kuruluş

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü Tarih : 28.05.2013 Sayı : 39044742-KDV.17-787 Konu : Kiraya verilen gayrimenkullerin

Detaylı

Konu: SAT VE GERİ KİRALA (SELL & LEASEBACK) İŞLEMİNİN VERGİSEL AVANTAJLARI

Konu: SAT VE GERİ KİRALA (SELL & LEASEBACK) İŞLEMİNİN VERGİSEL AVANTAJLARI 23.10.2013 Açıklamalı Sirküler Rapor 2013/6 Konu: SAT VE GERİ KİRALA (SELL & LEASEBACK) İŞLEMİNİN VERGİSEL AVANTAJLARI 1- Sat ve Geri Kirala İşlemi Nedir? Şirketlerin finansman sağlama yöntemi olarak kullandığı

Detaylı

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI)

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Ayşe Çırak (SMMM) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI -SİGORTA ŞİRKETLERİ

Detaylı

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ankara, Şubat 2014 2013 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 18 1. GELİR VERGİSİNDE

Detaylı

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER MEVZUATTAKİ GELİŞMELER 31 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü TARİH : 25.02.2008 SAYI : B.07.1.GİB.4.34.16.01/ GVK-32-14797/3488

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı

MUKTEZALAR VE YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE GÜNCEL VERGİSEL KONULAR

MUKTEZALAR VE YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE GÜNCEL VERGİSEL KONULAR MUKTEZALAR VE YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE GÜNCEL VERGİSEL KONULAR A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir muratyildiz@yildizymm.com.tr 12 MART 2015 1 1- YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE YAPILAN SÖZLEŞMELERDE DEĞERLEME

Detaylı

MUKTEZALAR VE YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE GÜNCEL VERGİSEL KONULAR

MUKTEZALAR VE YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE GÜNCEL VERGİSEL KONULAR MUKTEZALAR VE YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE GÜNCEL VERGİSEL KONULAR A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir muratyildiz@yildizymm.com.tr 02 NİSAN 2015 1 1- YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE YAPILAN SÖZLEŞMELERDE

Detaylı

2014 YILI GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER

2014 YILI GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER 2014 YILI GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER A. Murat YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Ankara 2015 Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 26 Kızılay/ANKARA Tel : (0850) 770

Detaylı

Erdal Çalıkoğlu Yeminli Mali Müşavir 1 Nisan 2014

Erdal Çalıkoğlu Yeminli Mali Müşavir 1 Nisan 2014 Erdal Çalıkoğlu Yeminli Mali Müşavir 1 Nisan 2014 Verginin Konusu KVK nın 1. maddesinde sayılan kurumların kazançları kurumlar vergisinin konusunu oluşturmaktadır. Kurum kazancı gelir vergisinin konusuna

Detaylı

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir NİSAN 2008 1 SUNUŞ : VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP ismini verdiğim bu kitabı yazma fikri TESMER tarafından

Detaylı

VERGİ TEKNİĞİ SINAVI

VERGİ TEKNİĞİ SINAVI 2014/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI 04 Mayıs 2014-Pazar 17:00 SORULAR SORU 1: Tam mükellef kurumlar tarafından 2003 ve sonraki yıllarda elde edilen kurumlar vergisine tabi

Detaylı

A. MURAT YILDIZ YMM & VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ

A. MURAT YILDIZ YMM & VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ 1 VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir ANKARA 02.08.2012 2 VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ SUNUM PLANI 1.

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 25/06/2013 Sayı : 62030549-125[30-2012/367]-918 Konu : Yurt dışından alınan

Detaylı

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÇORLU 19.02.2015

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÇORLU 19.02.2015 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÇORLU 19.02.2015 1 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL MUHASEBE KASA Kasa mevcutları İTİBARİ kıymetleri ile değerlenir.

Detaylı

BURSA YMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNERİ. SAKIP ŞEKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Bursa, 31 Ocak 2014

BURSA YMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNERİ. SAKIP ŞEKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Bursa, 31 Ocak 2014 BURSA YMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNERİ SAKIP ŞEKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Bursa, 31 Ocak 2014 Konular-1 1. Dönem Sonu Muhasebe İşlemlerinin Kapsamı 2. Dönem Ayırıcı Hesaplar ve Dönemsellik Kavramı

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 04/09/2014 Sayı : 62030549-120[23-2013/663]-2161 Konu : Yurtdışından döviz olarak

Detaylı

Ofis ev serbest meslek kazancının tespitinde gider yazılır. 17.06.2009 / Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz

Ofis ev serbest meslek kazancının tespitinde gider yazılır. 17.06.2009 / Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Ofis ev serbest meslek kazancının tespitinde gider yazılır 17.06.2009 / Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Hem ikametgah hem de işyeri olarak kullanılmak üzere satın alınan gayrimenkulün iktisabı için bankadan

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE SİGORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI 'TORBA KANUN' HÜKÜMLERİ

AMME ALACAKLARI VE SİGORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI 'TORBA KANUN' HÜKÜMLERİ AMME ALACAKLARI VE SİGORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI 'TORBA KANUN' HÜKÜMLERİ Bu kanun hukuk tarihimizin görüp görebileceği en torbasal kanundur. Ülkemize has bir kanun yapma tekniği haline getirilen

Detaylı

İnşaat Muhasebesi. SMMMO 4.3.2015 Stajyerler ve Büro çalışanları için Atölye Çalışması; İnşaat Muhasebesi- SMMM Neşet Ertoy ESKİŞEHİR 4 MART 2015

İnşaat Muhasebesi. SMMMO 4.3.2015 Stajyerler ve Büro çalışanları için Atölye Çalışması; İnşaat Muhasebesi- SMMM Neşet Ertoy ESKİŞEHİR 4 MART 2015 İnşaat Muhasebesi 4 MART 2015 ESKİŞEHİR SMMMO 4.3.2015 Stajyerler ve Büro çalışanları için Atölye Çalışması; İnşaat Muhasebesi- SMMM Neşet Ertoy 1 2 3 ÖZELLİĞİ İnşaat firmasının bir başka gerçek ya da

Detaylı

01.12.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2014/23

01.12.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2014/23 01.12.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2014/23 KONU: YENİ GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISININ VERGİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLERİ Ali ÇAKMAKCI E. Hesap Uzmanı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR I- İNŞAAT KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ... 47 A- İNŞAAT VE İMALAT KAVRAMI... 47 B- İNŞAATIN ÇEŞİTLERİ... 48 1- Menkul İnşaat... 48 2- Menkul Olmayan (Taşınmaz) İnşaat...

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 11/04/2014 Sayı : 62030549-125[6-2012/56]-864 Konu : Tahsil edilemeyen hasılata

Detaylı

GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER

GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER A.MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Ankara 2014 Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 26 Kızılay/ANKARA Tel : (0850) 770 03 12 Faks

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011

KANUN. Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011 25 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27857 (Mükerrer) KANUN BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013. KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013. KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı ÖZET: 7 Seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde; İştirak

Detaylı

* Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile işbirliği ederek bilançonun düzenlenme şeklini belirlemek,

* Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile işbirliği ederek bilançonun düzenlenme şeklini belirlemek, Şirket denetçilerini ancak genel kurul sorgulayabilir 29.04.2009 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Anonim şirketlerin kayıtlarını denetlemek ve incelemekle görevli murakıp hakkında herhangi bir konuda suç duyurusunda

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir NİSAN 2015 A. Murat YILDIZ - Yeminli Mali Müşavir Sayfa 1 ÖNSÖZ Ülkelerin sahip oldukları vergi sistemleri ülke ekonomisinin

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ NOTLARI Abdullah TOLU YMM

KURUMLAR VERGİSİ NOTLARI Abdullah TOLU YMM KURUMLAR VERGİSİ NOTLARI Abdullah TOLU YMM 1 Kurumlar vergisinden istisna edilen kurum kazançları, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 ve 5/B maddelerinde sayma yöntemiyle düzenlenmiştir. Söz konusu hükmün incelenmesinden

Detaylı