Editörler: Funda Baflaran, Aylin Aydo an Kapak Tasar m : Kemal Okur llüstrasyon: Aydan Çelik Sayfa Düzeni: Kemal Okur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Editörler: Funda Baflaran, Aylin Aydo an Kapak Tasar m : Kemal Okur llüstrasyon: Aydan Çelik Sayfa Düzeni: Kemal Okur"

Transkript

1

2 2 Editörler: Funda Baflaran, Aylin Aydo an Kapak Tasar m : Kemal Okur llüstrasyon: Aydan Çelik Sayfa Düzeni: Kemal Okur

3 "Biz Baflka Dünya steriz" Festivalimizin dördüncüsünü gerçeklefltiriyoruz. Bir y ll k haz rl m z n sonuçlar n paylaflaca z dostlar m zla y l nda Uluslararas flçi Filmleri Festivali nin ilkini düzenlerken festival ezberini bozarak, festival gibi olmayan bir festivali gerçeklefltirmeyi hedefledik. Festivalimiz kolektif eme in ürünü. Birçok dostumuzun çok de erli katk lar ile ç tas n sürekli yükseltmekte. Büyük sermaye gruplar ndan veya yurtd fl ndaki fonlardan destek ve sponsorluk kabul etmeden, sendikalar n ve festival dostlar n n katk lar ile gerçeklefltirilmekte. Festival 3 ilde ayn anda örgütlenmekte ve ilkinden bu yana 10 dan fazla ilde de yayg n olarak tekrarlanmakta. Bütün film gösterimlerini, sanat n gün be gün metalaflmas na inat, biletsiz ve ücretsiz olarak gerçeklefltiriyoruz. Yaflam n her alan nda, herkes her fley için birbiriyle yar flt r - l rken, biz emek filmlerini yar flt rm yoruz yani yar flmas z bir festival bu. Filmlerini festivale gönderen yönetmenler, tüm Türkiye de 10 binlerce kifli izleyebilsin diye gönderiyorlar filmlerini. Eme i anlatan film yapmak isteyenler de biliyorlar ki, festival ile tüm Türkiye yi dolafl r filmleri. Bununla da kalmaz, yine iflçi filmleri festivallerinin düzenlendi i, ABD ye, Güney Kore ye, Latin Amerika ya gönderilir. flçilerin uluslararas birli i ve dayan flmas tüm dünyay dolaflan emekten yana, eme i anlatan filmlerle bir kez daha umut edilebilir. Uluslararas flç Filmleri Festivali nde 3 y lda toplam 130 film gösterildi. Bununla kalmad, baz lar Festival sonras nda sendikalar arac l ile iflçilere ulaflt. IV. Uluslararas flçi Filmleri Festivali için de 50 film seçtik. Bu 50 filmden, Ariel de çal flt maden oca kapand için iflsiz kalan bir iflçinin yeniden bir yaflam kurma çabas n ; Ken Loach n flte Özgür Dünya s nda, göçmen iflçilerin güvencesiz dünyas n ve onlar n s rt na basarak s n f atlamaya çabalayan iflçi s n f ndan gelen bir kad n ; 1954 yap m To ra n Tuzu nda bir grevi ve bu grevde bilinçlenip, 3

4 mücadeledeki yerlerini alan madenci efllerini; fiehir Sakin de küreselleflme sonras nda emekçi kentlerinin nas l y k ma u rad n ; Sarhofl Atlar zaman nda ran, Irak ve Türkiye s n r nda yoksulluk içinde yaflayan çocukluklar ; Merhaba Mr. Huh Dae-Soo d Güney Kore de sürekli ifllerini kaybetme endiflesi yaflayan, iflleri için mücadele eden sendikal iflçiler ile geçici iflçilerin gündelik yaflamlar n ; Brukmanl Kad nlar da Arjantin de çal flt klar fabrika patron taraf ndan kapat l nca, fabrikalay iflgal edip, hem üreten hem de yöneten kad nlar n mücadelelerini; Bolivya da Koka yetifltiricilerini ve onlar temsil eden yerli baflkan Evo Morales i; Dünya Ayar nda fiehirler Herkes çin de Güney Afrika da FiFa 2010 Dünya Kupas öncesinde yoksullu u görünmez k lmak için yerlerinden edilen sokak sat c lar n n mücadelesini; Dünyay Özellefltirmek te ise, dünyan n özel ç karlara teslim edilmesinin sonuçlar n, k sacas uzun bir tarihsel aral kta, 25 ayr co rafyada yap lm fl 50 filmi hep birlikte izleyece iz. Ve bir kez daha kapitalizmin tarihsel sonuçlar ile yüzleflece iz. Her yerde iflsizlik, her yerde yoksulluk, her yerde eflitsizlik ve ücretli kölelik oldu unun ama ayn zamanda mücadele ve direnifl oldu unun ay rd na varaca z. Hepsinden önemlisi dünden, bugünden ve gelecekten umut üretece iz. Krizin, iflsizli in, yoksullu un, yani bugünün dünyas kimi mutlu ediyor? Ne diyordu marfl... Y kal m bu köhne düzeni Biz baflka dünya isteriz Bizi hiçe sayanlar bilsin Bundan sonra her fley biziz. yi seyirler.. Önder Özdemir Festival Koordinatörü 4

5 Neden Karagöz ile fiarlo? Çünkü; kisi de toprakta kar nca, suda bal k, havada kufltur, Naz m dan. kisi de hakikatt r, hayal perdesinden. kisi de küçük büyük adamlard r ervah- ezelden. kisi de koparm flt r ipini, fele in ellerinden. kisi de gönül iflçisidir, ekme ini tafltan ç karan. kisi de bitmeyen bir Cumartesidir, güneflli günlerden. kisi de has tembellerdir, aylakl k mektebinden. kisi de özgür ruhludur, gelecek filan takmayan. kisi de çomakt r düzenin tekerine, eyvallahlar yoktur otoriteye. kisi de gerçekçidir, imkans z isteyen. kisi de hayalgücüdür, gerçe in çölünden. kisi de kaybedecek fleyi olmayan, patlak bir ayakkab, eski bir ceketten. kisi de umuttur, sol memenin alt ndaki cevahirden. kisi de karafl nd r, gözü kara iki sürmeli. kisi de uzanamad ci ere demez mundar. Ç kar al r o yerden. kisi de çalar göle maya, tutar m ola demeden. kisi de flarabi eflkiyad r, Robin Hood, Dadalo lu, Bedrettin meflrebinden. kisi de Karagöz dür fiarlo iken; fiarlo dur Karagöz iken. Aydan Çelik 5

6 çindekiler 6 I, II ve III. Uluslararas flçi Filmleri Festivali...6 Destekleyenler - Katk da bulunanlar...8 Düzenleme Komitesi ve Festival Emekçileri...9 Filmler Bin Kifliydiler Sonbahar Demiryol Almanya Ac Vatan Bitmeyen Yol flte Özgür Dünya Merhaba Bay Huh Dae Soo Topra n Tuzu Bozuk Bando Ariel fiehir Sakin Sarhofl Atlar Zaman syan Hasta Brukman l Kad nlar Arna n n Çocular Tolya Portakal Hasad Cocalero Porto Merghera Guantanamo Diye Bir Yer plik Hayatlar Mandolinli K z K rlang c n Yuvas Adana-Paris: Y lmaz Güney E itim Tarihinin Sessiz Kahramanlar : E itmenler Sevgili Mandela Herkes çin Dünya Ayar nda fiehirler Emek Emperyalizmi San Francisco 68 Grevi Fabrikan n Kalbi Küresel Karmafla Dünyay Özellefltirmek Çal flan Çocuklar Üzerine Kedinin çindeki Fare Karanl n Gözleri Süt ve Çikolata Ekmek Paras Asya Minor Yeniden Silikozis Dönüfl Nene min Öyküsü Lilit in K zkardeflleri Naz m n Küba Seyahati S n rd fl Merdivenalt Nobel KTÖS Göç Güvencesiz flçiler Üzerine Direnifl Öyküleri Tüm nsanlar Eflit ve Özgürdür...64

7 I. Uluslararas flçi Filmleri Festivali 1-7 May s 2006 Aç l fl Gecesi 2 May s Yeni Melek Gösteri Merkezi Sunucu: Derya Alabora Teflekkür Plaketleri: Vedat Türkali, Yavuz Özkan, Arif Keskiner Set iflçileri: Süha Kapk, Recep Biçer ve Sonay Kanat Ankara stanbul ve zmir de eflzamanl bafllayan festival, Bolu, Adana, Mersin, Samsun, Gönen, Antakya, Bursa, Eskiflehir, KKTC, Kocaeli ve Trabzon da gerçeklefltirildi. II. Uluslararas flçi Filmleri Festivali 1-7 May s 2007 Aç l fl Gecesi 2 May s Beyo lu Emek Sinemas Sunucu: Mustafa Alabora Dinleti: Timur selçuk Teflekkür Plaketleri: Ömer Lütfi Akad, Aytaç Arman, Münir Özkul Set flçileri: Süheyl E riboz, Halil Dedeo lu, Erol Bat beki Konuklar: Aytaç Arman, Rutkay Aziz, Tar k Akan, Nur Sürer, Nevzat fienol, Ömer U ur, Ezel Akay, Süleyman Türker, Güner Özkul, Vahide Gördüm, Ayd n Sayman, Altan Gördüm, Yüksel Aksu, Hilmi Yaray c, Süheyl E riboz, Halil Dedeo lu, Erol Bat beki, D SK Genel Baflkan Süleyman Çelebi zmir ve Ankara da gösterimler.. Bolu, Adana, Mersin, Samsun, Gönen, Antakya, Bursa, Eskiflehir, KKTC, Kocaeli ve Trabzon'u dolaflt 7

8 III. Uluslararas flçi Filmleri Festivali 1-10 May s 2008 Büyük Festival Gecesi: 6 May s Beyo lu Emek Sinemas Sunucu: Yetkin Dikinciler Dinleti: Cahit Berkay ve Emrah Karaca Teflekkür Plaketleri: Ahmet Soner, Hale Soygazi, Metin Ye in III. Uluslararas flçi Filmleri Festivali kapsam nda "Tarifl-Çimentepe-Gültepe Direnifli" belgeselinin galas yap ld. stanbul, Ankara, zmir den sonra Bolu, Adana, Mersin, Antakya, Eskiflehir, Bursa, Trabzon ve Samsun da Anadolu yolculu unu gerçeklefltirdi. 8

9 Destekleyenler-Katk da bulunanlar Destekleyenler-Katk da bulunanlar IV. flçi Filmleri Festivalini destekleyen-katk da bulunan kifli ve kurulufllar Kaz m Koyuncu Kültür Merkezi Frans z Kültür Merkezi Jose Marti Küba Dostluk Derne i Goethe Institut Naz m Hikmet Kültür Merkezi Belgesel Sinemac lar Birli i Çankaya Belediyesi TMMOB nflaat Mühendisleri Odas TMMOB Elektrik Mühendisleri Odas stanbul fiubesi Ankara Barosu stanbul Barosu Türk-ifl Tez-Koop- fl Sendikas Küba Büyükelçili i 1. Sekreteri Alejandro Simancas Yeni Film Dergisi Yeni nsan Yeni Sinema dergisi Altyaz Dergisi Yeflilçam Sinemas zmir Konak Belediyesi Ankara Üniversitesi letiflim Fakültesi Yeni Kuflak Köy Enstitüleri Derne i Dursun Akçam Kültür ve Sanat Vakf DMS Metin Copy Plus Hermes Ofset YOYO Prodüksiyon Su'dem Mahmut Erkenek Berker Öza aç Dr. Haflim Hüsrevflahi Festival Bask Yay n Destekçileri: Tüm Bel-sen Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikas TMMOB Maden Mühendisleri Odas Festivali Destekleyen Sanatç Dostlar m z S rr Süreyya Önder Aytaç Arman Rutkay Aziz Semir Arslanyürek Hüseyin Kuzu Mustafa Alabora Bennu Y ld r mlar Yetkin Dikinciler Derya Alabora Ahmet Soner fievval Sam Hilmi Yaray c Ezel Akay Dan flma Kurulumuz: Ahmet Soner (Yönetmen) Ifl n Turgut (BSB,Yönetmen) Mehmet Açar (Siyad) Sadi Çilingir (Siyad) Tahflin flbilen (BSB,Yönetmen) Z. Tül Akbal Süalp (Ö retim Görevlisi) Necla Algan (Elefltirmen) Ayla Kanbur (Elefltirmen) 9

10 Düzenleme Komitesi ve Festival Emekçileri Düzenleme Komitesi ve Festival Emekçileri Festival'in Düzenleyici Örgütleri Halkevleri D SK Sine-Sen D SK DevSa l k-ifl D SK Birleflik Metal-ifl Türk- fl Hava- fl Türk- fl Petrol- fl KESK SES Sendika.Org Türk Tabipleri Birli i Çevirmenlerimiz Ali hsan Baflgül Asl Takanay Çi dem Çidaml Meral Camc Sertaç Canbolat Gamze Çelik Gokhan Birdal Beril Dilcan Evren Aydogdu Zafer Avsar Bercis Mani fiipal Murat fiipal Altyaz Teknik Ekip Alaattin Timur Volkan Gülçek Erdinç Gök Fatih Ziya Ça dafl O uz Karagöz ve fiarlo llüstrasyonu Aydan Çelik Festival Fragman Ufuk Atan, Özgür Balc Ankara Film Atölyesine katk ve destek veren dostlar m z Erkal Tülek Thomas Balkenhol Asl Ekici Emre Kay fl P nar Beflevli Solmaz Ahmet Gürata Ça la Karaba Ali Karado an Özlem Sar y ld z Naz m Düvelo lu 10

11 Düzenleme Komitesi ve Festival Emekçileri Düzenleme Komitesi ve Festival Emekçileri Festival Türkiye genelinde afla daki FEST VAL EMEKÇ LER N N Kolektif eme i ile düzenlenmektedir Adnan Payasl Alaattin Timur Ali Aydo an Ali hsan Baflgül Ali Doran Ali fiimflek Alpaslan Ertürk Asl Filiz Asl Takanay Aydan Çelik Aylin Aydo an Ayfle Duygu Bahad r Ah ska Bahad r Durmaz Baflkan Kalezade Bedriye Ak nc Berk Ayayd n Cande er Murado lu Cemile Kaynar Ceyhan Ça dafl Ça dafl O uz Çi dem Çidaml Çi dem Da l Çi dem Öztürk Damla Öz Devrim Aydo du Didar Aytafl Didem K r fl Dilflat Aktafl Dinçer Aslan Elem Tu çe Oktay Ekrem Gültekin Emrah Salt k Emre Koyuncuo lu Erdinç Gök Eylem Mansuro lu Faik Gürcan Fatin Kanat Funda Baflaran Gamze Çelik Gökflen Ayvaz Gülden Yazgan Güvenç Küçüktok H. Yeflildal Hakan Bayhan Hakan Dadak Hasan Kap k ran Haflmet Camc Hicran Abal o lu nan Öner Kemal Okur Mahir Kalayl o lu Mahir Çiçek Mahmut Hamsici Mehmet Bayram Mehmet Demir Mehmet Güleryüz Mehmet Tok Mehmet Zubaro lu Mehtap Çak r Mehtap Salt k Melike Ifl k Meltem Çavdar Meltem Özer fiahiner Meral Camc Meriç fienyüz Mesut Hasan Benli Nakiye Atasoy Nalan Ulutürk O uz Nejat Yarafl Nesli Yalç n Nefle Sönmez Nevra Erten Uyar Nursel Özkan Onur Mert Onur Suner Ömer Levento lu Önder Özdemir Özge Duru Cengiz Özge Ozan Özge Yurttafl Özgür Balc Özlem Güngör Sertlek P nar Hocao ullar Seray Genç Sertaç Canbolat Sevim Kelefl Süheyla Ekemen fieyda Bekis Taner Civelek Tayfun flbilen Tufan Sertlek Tu çe Çetin Tuncer Topal Ufuk Atan Ufuk Koflar Ümit Erdo du Volkan Gülçek Yelda Çerkezo lu Yusuf Berkyürek Y lmaz Bozkurt Zafer Algül Zafer Ayden Zeki Gülen Zülfikar Taraf 11

12 100 B N K fi YD LER / They were 100 Thousand 2009, 72 Yönetmen/Director: Metin Kaya Görüntü Yönetmeni/Cinematography: Metin Kaya Kurgu/Editing: M. O uz Ayd n Dan flman/advisor: Enis R za Müzik/Music: Ahmet Özer O gün, baretleri, çizmeleri, az k torbalar yla iflçiler, madenci an t n n önünde topland lar. Suskun ve k zg nd lar. Birden kalabal kta bir dalgalanma oldu ve kad nlar kentin ç k fl na do ru yürümeye bafllad. Ard ndan sokaklardan akan o u ultu: "Gemileri yakt k / geri dönüfl yok. Bir karar al nmam flt. Kimse bir fley söylemiyordu. Ama maden iflçileri ve kad nlar Ankara ya do ru yola koyuldular. Asl nda yürüyen Zonguldak kentiydi. Belgesel, büyük madenci grevini, bafl ndan sonuna dek bütün taraflar n tan kl klar na baflvurarak anlatmaktad r. Workers have gathered in front of the Miner monument with their hard hat, boots, food bags in that day. They were silent and angry. People waved and women in the crowd began walking to the city's exit. Then hum of voices has flowed from the streets: "we set the ship on fire, no return. There was no decision taken out. Nobody was saying anything. However mine workers and women set forth to Ankara. Actually Zonguldak city was walking to Ankara. Documentary is the story of the great miners strike in from the beginning to the end with the witnessing of all parties. 12

13 SONBAHAR / Autumn 2008, 99 Yönetmen/Director: Özcan Alper Senaryo/Script: Özcan Alper Görüntü Yönetmeni/Cinematography: Feza Çald ran Yap mc /Producer: Serkan Acar Oyuncular/Cast: Onur Saylak, Raife Yenigül, Megi Kobaladze, Nino Lejava Özgeçmifl / Biography Özcan Alper, 1975 Artvin Hopa do umludur de stanbul Üniversitesi Fizik bölümüne bafllad. Üniversite süresince kültürel faaliyetler ve siyaset ile derslerden daha fazla ilgilendi da ayn üniversitenin ve Bilim Tarihi bölümüne geçti. Ayn zamanda, sinema ile ilgilenmeye ve alternatif sinema gruplar nda çal flmaya bafllad. MKM sinema atölyesine devam etti dan sonra TV ve Sinema filmlerinin yap m ve yönetim aflamalar nda görev ald. K sa film ve belgeseller çekti. Sonbahar ilk uzun metrajl filmidir. Özcan Alper was born in 1975 in a small town of Artvin in the north east of Turkey. In 1992 he started to study Physics at stanbul University. During university he was interested cultural and politics more than academic studies. In 1996 he passed to Science of History at the same university. At the same time he started to interest cinema and he worked in alternatif cinema groups. After 1999 he worked in several films and tv serials as assistant director and production staff. He made short films and documentaries. Autumn is Alper's first feature film. Filmografi / Filmography 2005 "Tokai City'de Rapsodi ve Melankoli" 2001 "MOMI/Büyükanne" Yusuf 1997 y l nda 22 yafl nda üniversite ö rencisi iken girdi i cezaevinden, 10 y l sonra sa l k nedenleriyle tahliye edilir. Yusuf 'u, cezaevinden ç k p geldi i Do u Karadenizdeki köyünde bir tek yafll ve hasta annesi karfl lar. O cezaevinde iken babas ölmüfl, ablas ise evlenip büyük bir kente tafl nm flt r. Ekonomik nedenlerle sadece yafll lar n kald bu da köyünde Yusuf bir tek çocukluk arkadafl Mikail ile görüflmektedir. Sonbahar n kendini yavafl yavafl k fla teslim etti i günlerde, Yusuf Mikail ile gitti i bir meyhanede fahiflelik yapan genç ve güzel Gürcü k z Eka ile karfl lafl r. Farkl dünyalardan 13

14 gelen bu iki insan n birlikteli i için ne zaman ne de koflullar uygundur. Yine de Yusuf için aflk son bir kez hayata tutunma ve kendi yaln zl ndan s yr lma çabas na dönüflür. Eka içinse Yusuf bu dünyadan çok uzakta, hatta flimdiki zamanda yaflamayan, Rus romanlar ndan kaçm fl bir karakterdir. 90 sonras n arka plan na alarak bir dönemin ironisini, ac mas zl n ve gerçekli ini ele alan filmde, yak n tarih hem belgeleniyor hem de elefltirel bir süzgeçten geçiriliyor. Sentenced to jail in 1997 as a university student aged 22, Yusuf is released on health grounds 10 years later. He returns to his village in the eastern Black Sea region, where he's welcomed only by his sick and elderly mother. It turns out that his father died while he was in jail and his older sister got married and moved away to the city. Economic factors mean that it's almost exclusively old people who live in the mountain village, and the only person Yusuf sees is his childhood friend Mikail. As autumn slowly gives way to winter, Yusuf goes with Mikail to a tavern where he meets Eka, a beautiful young Georgian hooker. Neither the timing nor circumstances are right for these two people from different worlds to be together. For all that, love becomes a final desperate attempt to grasp life and elude loneliness - for Yusuf at least. For Eka, Yusuf is something like a character from the pages of a Russian novel: a character who inhabits a faraway world and a faraway time. With the 1990s as a backdrop, the film at once documents and criticises a slice of recent history, exposing the irony, ruthlessness and reality of the period. Ödüller / Awards Alt n Koza Film Festivali, En yi Film ve En yi Yard mc Kad n Oyuncu Ödülü, 2008 Locarno Film Festivali, The Art and Essay Cicae, 2008 SIYAD Ödülleri, En yi Film, En yi Senaryo, En yi Erkek Oyuncu, En yi Görüntü Yönetmeni Ödülü, 2009 Uluslararas Avrasya Film Festivali, NETPAC Jürisi Ödülü, 2008 Tiflis Uluslararas Film Festivali, Gümüfl Prometeus Ödülü, 2008 Yeflilçam Ödülleri, En yi Erkek Oyuncu Ödülü, 2009 Fransa Angers Film Festivali, En yi Müzik Ödülü, 2009 Uluslararas Ankara Film Festivali, En yi Film Ödülü, 2009 Sofia Film Festivali, En yi Yönetmen Ödülü,

15 DEM RYOL / Railroad 1979, 85 Yönetmen/Director: Yavuz Özkan Senaryo/Script: Yavuz Özkan, Mahmut Tali Öngören Müzik/Music: Ergüder Yoldafl Görüntü Yönetmeni/Cinematography: zzet Akay Oyuncular/Cast: Tar k Akan, Fikret Hakan, Sevda Aktolga, Neslihan Dan flman, Güler Ökten Özgeçmifl / Biography aras nda çeflitli gazete ve dergilere yaz lar yazd. Ayr ca Kocaeli tiyatrosunu kurdu ve tiyatro oyunlar yaz p yönetti lerde baz k sa filmler çekti ve film senaryolar yazd de ilk uzun metrajl filmi Maden i çekti de Paris e tafl nd, aktör, yönetmen ve yazar olarak 7 y l orada çal flt sonbahar nda yeniden ülkesine döndü ve her y l en az bir film yapt. Bu filmlerle ulusal ve uluslar aras pek çok ödül ald y l nda kurulan Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakf 'n n (TÜR- SAK) kurucusudur y l nda Z-1 Film Atölyesi'ni kurdu. 33 ö retim üyesiyle birlikte paras z sinema e itimi vermeye bafllad. Okul hiçbir finansal yard m ve e itim ücreti almadan 170 ö renciye e itim verdi y l nda Film Yönetmenleri Derne i'nin Genel Baflkanl 'na seçildi. Her cumartesi yap lan Türk Sinema Tarihi Seminerleri'ni ve yine derne in organizasyonuyla cuma günleri Film Analizi toplant lar n düzenledi. 40 Türk roman ndan uyarlamalar projesini TRT ile birlikte yaflama geçirdi. Projede yer alan filmlerin çekimleri halen dernek üyesi yönetmenler taraf ndan sürdürülmektedir. Between the years , he published several newspapers and magazines. He also wrote & directed theatre plays and established the ''Kocaeli Theatre". In 1970s he shot several short movies and wrote film scenarios. In 1978 he directed his first long feature film, "The Mine". He moved to Paris in 1980 and worked as an actor, director and author for 7 years. He moved back to his native country in the fall of 1987 and made at least one film each year. These films won numerous awards within the country and abroad. He is founder of the Turkish Foundation of Cinema and Audiovisual Culture which was founded in Additionally, in 1995, he formed "Z-1 Film Atölyesi" and started a cinema education centre with 33 important faculty members. The school survived with 170 students without financial aid and education fee. In October 1998 he was elected for the chairmanship of the Directors Association. He organized weekly seminars on "Turkish Film History" and also "Film Analysis" meetings on Fridays within the association's constitution. He is involved in the project for the film adaptations of 40 15

16 Turkish novels for the Turkish television, TRT that are currently being prepared for shooting, by the directors belonging to the association. Filmografi / Filmography 1999, Hayal Kurma Oyunlar 1996, Bir Erke in Anatomisi 1995, Bir Kad n n Anatomisi 1994, Yengeç Sepeti 1994, Bir Sonbahar Hikâyesi 1992, ki Kad n 1991, Atefl Üstünde Yürümek 1989, Filim Bitti 1989, Büyük Yaln zl k 1988, Umut Yar na Kald 1987, Ya mur Kaçaklar 1985, Son Savaflç 1982, Sevgiliye Mektuplar 1979, Demiryol 1978, Maden 1976, Vardiya 1975, Yar fl Demiryolu iflçileri grevdedir. Grev komitesinde görevli iflçi Hasan, kardefli Bülent ve arkadafllar, bir süpermarketin yiyecek kamyonunu kaç r rlar. Çeflitli olaylardan sonra kaç p, bir eve s n rlar. Bu yabanc evde iki k z kardefl vard r. K zlar n küçü ü Sema ö rencidir ve devrimci gruplara sempati duymaktad r. Ablas Sibel ise zengin evlerinde özel ngilizce dersleri veren bir k zd r. Bülent'le Selim bu evi güvenli bulmazlar. Hasan' n arac l yla baflka bir yere giderler. Bülent, sakland evde polis çat flmas sonucunda vurulur. Bu arada Haydarpafla'da büyük bir yang n ç kart l r. flçiler yang n söndürmek için çaba harcarlarken, yang n n iflçiler taraf ndan ç kart ld öne sürülür. Grev çözülmeye yüz tutar. Birçok iflçi tutuklan r. Ama bir süre sonra bir dayan flma sonucu grev, daha güçlü ve daha bilinçli bir biçimde sürüp gider. The workers of a railroad company are on strike. The strike leader Hasan, his brother Bülent and others abduct a try to find the solution by fighting with arms. Following a shoot-out with the police, the brother and his accomplices seek refuge in a house where they take the two sisters living there as hostages. However, the leader of the strikers does not hold the same views as his brother and this results in a clash. Soon tension leads to a chaos that reaches its peak as they become haunted by government supported gangs and the strikers find themselves in terror. 16

17 ALMANYA ACI VATAN Deutschland Tragischer Lebensraum 1979, 85 Yönetmen/Director: fierif Gören Senaryo/Script: Zehra Tan Görüntü Yönetmeni/Cinematography: zzet Akay Müzik/Music: Rahmi Saltuk Oyuncular/Cast: Hülya Koçyi it, Rahmi Saltuk, Mine Tokgöz, Suavi Eren Özgeçmifl / Biography 1944 te skeçe de do du. Sinemaya kurgucu olarak girdi, daha sonra asistanl k yapt te yar m kalan Endifle adl filmi tamamlayarak yönetmenli e bafllad. On y lda otuzu aflk n film yapt. Filmografi / Filmography 2004 Kalbin zaman 2000 Balalayka 1998 Mektup 1997 S r 1996 Yer çekimli aflklar 1991 Ç plak 1987 Su da yanar 1985 Bekçi Murtaza 1982 At 1979 Hazal Born in 1944 in skeçe. He started his film career as an editor, continued as assistant director. He realised his first film Anxiety in He directed more than thirty films in a decade. Film, Almanya daki göçmen Türk iflçilerle ilgilidir. Berlin de yaflayan ve çal flan Güldane, iznini geçirmek üzere köyüne gelir ve orada Mahmut la karfl lafl r. Almanya ya gitme hayaliyle yaflayan Mahmut Güldane ye formalite evlilik teklif eder ve evlenirler. Almanya ya vard klar nda Güldane Mahmut u terk eder ve ifline döner. Fakat Mahmut bir süre sonra polis taraf ndan yakalanarak Güldane ye teslim edilir. ster istemez birlikte yaflamaya bafllarlar ve formalite evlilik gerçe e dönüflür. Hamile kalan Güldane, hem iflçi olarak sömürüyü hem de kad n olarak ezilmiflli i deneyimlemeye bafllar ve isyan eder. This film is related to the migrant Turkish workers in Germany. Güldane who is living and working in Berlin as an immigrant worker, comes to her village to vacation and meets with Mahmut there. Mahmut who is living in Germany dreams, proposes arranged marriage to Güldane and she accepts. When they arrive to Germany, Güldane leaves Mahmut and gets down to her routine work after the holiday. However Mahmut is picked up by police and sent to his wife. Inevitably Güldane and Mahmut begin living together and then arranged marriage between them becomes real. Güldane who is pregnant begins experiencing exploitation as a worker and oppression as a woman and riots. 17

18 B TMEYEN YOL / Unending Road 1965, 105 Yönetmen/Director: Duygu Sa ro lu Senaryo/Script: Duygu Sa ro lu Görüntü Yönetmeni/Cinematography: Orhan Ça man Kurgu/Editing: Duygu Sa ro lu Müzik/Music: Arif Erkin Oyuncular/Cast: Fikret Hakan, Selma Güneri, Tijen Par, Erol Tafl, Tuncel Kurtiz, Senih Orkan, Ayfer Feray, Aliye Rona Özgeçmifl / Biography 1932'de Trabzon'da do du. Frans z film gelene- i ile tan flmas n sa layan Galatasaray Lisesi ni bitirdi. Bir süre, kendisine yeni sanatsal ufuklar açan stanbul Teknik Üniversitesi Mimarl k Fakültesi nde e itim gördü. O dönemin di er sinemac lar ndan farkl olarak, tiyatro ve ald mimarl k e itimi ile iliflkili olan sahne tasar m ile ciddi olarak ilgilendi. 1956'da Küçük Sahne'de dekorcu ve grafikçi olarak çal flmaya bafllad. Uzun süre tiyatroda dekor tasar m yapt. Tiyatrocular Derne i ve Cep Tiyatrosu'nun kurucular aras nda yer ald lerde At f Y lmaz ve Memduh Ün ün pek çok önemli filminde sahne tasar mc s olarak çal flt. Türkiye de toplumsal gerçekçili i en üst düzeyde yans tan filmi Bitmeyen Yol ilk ve en baflar l yönetmenlik deneyimidir. 70 lerin sonunda tamamen sahne tasar m na odaklanma karar ald. 1979'da DGSA Sinema-TV Enstitüsü'nde Ö retim Görevlisi olarak çal flmaya bafllad. 1990'l y llardan itibaren profesyonel çal flmalar n dekor konusunda yo unlaflt ran Duygu Sa ro lu, y llar aras nda "Derin Bir Soluk Al", "Bir Delinin Hat ra Defteri", " nsanlar m", "Çöplük", " çimdeki Ç l k", "Hysteria", "Abelard et Heloise", "Oyun Kar flt " adl oyunlara yapt dekorlarla "En yi Dekor" ödülleri kazand. Sa ro lu was born in 1932, in Trabzon, a small town on the Black Sea coast. He studied at Galatasaray where he certainly learned about French film traditions. Sa ro lu also studied architecture for a short while at Istanbul Technical University which opened up new artistic horizons for him. Unlike other filmmakers of the era, Sa ro lu also had a keen interest in theater and stage decoration mostly related to his background in architecture. He started his artistic career as a stage designer in "Kucuk Sahne" (Small Stage Theater) and took active part in the founding of The Association of Theater Players. In many of the important films of Atif Yilmaz and Memduh Un made during 1950s, Sagiroglu worked as a stage designer. "Bitmeyen Yol" made in

19 is Sa ro lu's first and most successful directing experience also reflecting the highest stage of Turkish social realist movement. At the end of the 70s, Sagiroglu later decided to focus completely on stage design. He won many awards with the work he did in the plays like "Abelard and Heloise", "The Chronicle of a Mad Man", "Hysteria" in the 80s and 90s. Like Metin Erksan and Halit Refig, Sagiroglu also joined the faculty at Mimar Sinan University, Department of Film. He is still working as a stage designer and takes part in successful productions. Filmografi/Filmography 1974, Önce vatan 1973, Yanaflma 1972, Namus 1971, Sat n al nan koca 1970, Meçhul kad n 1969, Vatan ve Nam k Kemal 1967, Her zaman kalbimdesin 1967, Kuduz Recep 1965, Bitmeyen yol 1967, Seni affedemem 1967, Yan k kalpler 1967, Ya sev ya öldür 1966, Kanl mezar 1966, Nuh'un gemisi (1966) 1965, Ben öldükçe yaflar m (1965) Özet/Synopsis Bitmeyen Yol stanbul daki yaflam tarz na uyum sa lamaya çal flan göçmen iflçilerin öykülerini anlat r. Büyük flehrin karmafl k ve zor flartlar nda, iflsiz, yoksul, ezilmifl ve yaln z insanlar yaflamaya çal fl rlar. Film bir yandan büyük flehrin a r flartlar yla bafl etmeye çal flmay, di er yandan birbirileriyle yaflamlar n kazanmak için rekabeti içeren bu yaflam mücadelesini çok etkili ve gerçekçi bir biçimde betimler. Bu insanlar zengin olma düflleri görerek köylerini terk etmifl fakat büyük flehirde insan tacirlerinin kurban olarak emeklerini amele pazar nda satmak zorunda kalm fllard r. Duygu Sa ro lu nun filmi, k sa sürede umutlar n yitiren çaresiz insanlar anlat rken, emek sömürüsüne sessizce isyan etmektedir. The Unending Road tells the stories of migrant workers in difficulty to adjust themselves to the life style in stanbul. Under the chaotic and difficult conditions of the big city, unemployed, poor, oppressed and lonely people are trying to survive. The film is describing this survival struggle in a very influential and realistic way; on the on hand people are struggling against the hard conditions of the city, on the other hand they had do compete with each other to earn their living. Dreaming to become rich, these people have left their villages, but arriving to the big city, they had to sell their labour in the human market, becoming subjects of human traders. Duygu Sa- ro lu's film is a silent riot against the exploitation of labour showing us the panorama of such helpless people who had to loose their hopes in a short time. 19

20 fite ÖZGÜR DÜNYA / It s a Free World 2007, 96 Yönetmen/Director: Ken Loach Senaryo/Script: Paul Laverty Görüntü Yönetmeni/Cinematography: Nigel Willoughby Müzik/Music: George Fenton Kurgu/Editing: Jonathan Morris Oyuncular/Cast: Kierston Wareing, Juliet Ellis, Leslaw Zurek Özgeçmifl/Biography 1936 da Warwickshire da ( ngiltere) do du. St. Peter College ta hukuk e itimi ald ktan sonra tiyatroya yöneldi. Yap mc Tony Garnett la birlikte, evsizlere iliflkin yasalar n de iflmesine do rudan katk sunan Cathy Come Home (1966) gibi çok be enilen, bir dizi belgesel drama yapt tarihli Poor Cow ile sinemaya ad m att. Halen Britanya da tüm zamanlar n en iyi filmlerden biri olarak nitelendirilen Kes (1969) ile ün kazand. Sonraki 20 y l, da t m do ru dürüst yap lmayan ya da asla yay nlanmayan filmlerin (örne in 80 lerin bafl nda ngiltere yi sarsan büyük madenci greviyle ilgili belgesel) yaratt moral bozuklu uyla geçti. Fakat 1990 larda, onu Avrupa n n en büyük yönetmenleri listesine kesin olarak yerlefltiren bir dizi ödüllü filmle ( Riff-Raff, Hidden Agenda, vb) görkemli bir geri dönüfl yapt. Ken Loach was born in Warwickshire (UK) in After studying law at St. Peter s College, Oxford, he branched out into the theatre, performing with a touring repertory company. This led to television, where in alliance with producer Tony Garnett he produced a series of docu-dramas, most notably the devastating Cathy Come Home 1966), whose impact was so massive that it led directly to a change in the 20

21 homeless laws. He made his feature debut Poor Cow the following year, and with Kes in 1969 he produced what is now acclaimed as one of the finest films ever made in Britain However, the following two decades saw his career in the doldrums with his films poorly distributed and his TV work in some cases never broadcast (most notoriously, his documentaries on the 1984 miners strike). But he made a spectacular comeback in the 1990s, with a series of award-winning films (Riff-Raff, Hidden Agenda, etc) firmly establishing him in the pantheon of great European directors. Filmografi/Filmography 2007 It s a Free World 2006 The Wind That Shakes the Barley 2005 Tickets 2004 Fond Kiss '09''01 - September Sweet Sixteen 2001 The Navigators 2000 Bread and Roses 1998 My Name Is Joe 1998 McLibel (1998) 1997 The Flickering Flame 1996 Carla's Song 1995 Land and Freedom 1995 A Contemporary Case for Common Ownership 1994 Ladybird Ladybird 1993 Raining Stones 1990 Hidden Agenda 1990 Riff-Raff 1986 Fatherland 1984 Which Side Are You On? 1980 The Gamekeeper 1979 Black Jack 1969 Kes Özet/Synopsis Film çal flt iflten kovulduktan sonra, mutfa nda arkadafl Rose ile birlikte çal flaca kendi ifl bulma ajans n kurmaya karar veren iflçi s n f ndan bir kad na, Angie ye odaklanmaktad r. Angie, Polonyal göçmenlerin çaresizli inden faydalanarak h zla baflar l bir iflyeri kurabilecektir. Rose un endiflelerine ra men, Angie yasad fl göçmenlere sahte ngiliz pasapotu sa laman n ve ilk birkaç ay boyunca iflyerinin ruhsats z çal flacak olmas n n yasal sak ncalar n umursamadan, iflyerini açmak konusunda giderek sab rs zlanmaktad r. The film focuses on Angie, a working class woman who, after being fired by the agency that she works for, decides to set up a recruitment agency of her own, running it from her kitchen with her friend Rose. Taking advantage of the desperation of recent Polish immigrants, Angie is able to build a successful business extremely quickly. Despite Rose's misgivings, Angie becomes increasingly eager to build the business, regardless of the potential legal risks of obtaining forged British passports for illegal immigrants and working without a license for the first few months of the business. Ödüller/Awards Venedik Film Festivali En iyi senaryo Seville Film Festivali En iyi film

22 Film, Labor News Production taraf ndan üretilen ilk dramad r. Labor News Production son yirmi y lda iflçilerin yaflam ve mücadeleleri üzerine 100 den fazla belgesel üretmifltir. Bu film ise Labor News Production (Emek Haberleri Üretimi) ve Hyundai Motor flçileri Sendikas n n ortak yap m d r ve planlamas, üretimi, oyunculu u ve da - t m n içeren tüm süreç sendika ile Labor News Production taraf ndan örgütlenmifltir. Merhaba Bay. Huh Dae-Soo s radan iflçiler ile birlikte kotar lm flt r. S radan iflçiler sadece Hyundai Motor da sürekli ve geçici istihdam edilen iflçiler de il, ayn zamanda KIA Motors da çal flan geçici istihdam edilen iflçiler, kendi deneyimlerini anlatarak filmin üretimine kat lm fllard r. Senaryo bu flekilde tamamlanm flt r ve Ulsan da filmin çekildi i dönemde grevde olan Central Cable iflçileri de filmde rol alm flt r. Merhaba Bay Huh Dae-Soo her iflçinin deneyimledi i gündelik yaflama iliflkindir. Kore li iflçiler sürekli ifllerini kaybetme tehdidi alt ndad r, iflleri için mücadele ederler ve geçici iflçilerle problemleri vard r, fakat iflyeri problemlerini tart fl rlar. Bir gün ifllerinden memnundurlar, ertesi gün ise genç yafll demeden sa l k sorunlar için endiflelenirler. Bu onlar n kendi hikâyeleridir. Bu filmde, gerçek iflçilerin al fl ld k yaflamlar n göreceksiniz. Enstantanelerde kamera Hyundai Motors fabrikas n n her bir köflesine ulaflacak. flçiler montaj hatt nda çal fl yor, aralarda futbol oynuyor, sendika binas nda toplant yap yor olacaklar. This film is the first drama produced by Labor News Production. For last 20 years, LNP has produced more than 100 documentary films on workers' lives and struggles. This film was produced by Hyundai Motors Workers Union and LNP, and the whole process of planning, producing, performance, and distribution was organized thorough the HM union and LNP. Hello! Mr. Huh Dae-soo is made with rank and file workers. The rank and file workers, not only regular and irregular workers in Hyundai Motors, but also irregular workers in Kia Motors, joined the production by telling their own experience. In this way the scenario was completed. And Central Cable workers in Ulsan, who were on strike at the time, also took part in the film as extras. Hello! Mr. Huh Dae-soo deals with everyday life that every worker experience. Korean workers are constantly threatened with job insecurity, fighting for their jobs, and regu- 22 MERHABA BAY HUH DAE-SOO Hello! Mr. Huh Dae-Soo 2008, 68 Yönetmen/Director: Jung Ho-jung Yap mc /Producer: Labor News Production, Hyundai Motor flçileri Sendikas Oyuncular: Hyundai Motor flçileri, Uslan Central Cable flçileri

23 lar workers have trouble with irregular workers, but having discussions to solve the workplace problems. One day they enjoy their work, and the other day they are worried about health issue whether young or old. This is their own story. In this drama, you'll see the routine of real workers. In snap shots, the camera touches every corner of the Hyundai Motors plant. Workers are working at the assembly lines, playing football during break, having meetings at the union office and conference rooms. TOPRA IN TUZU / Salt of the Earth 1954, 94 Yönetmen/Director: Herbert Biberman Senaryo/Script: Michael Wilson Görüntü Yönetmeni/Cinematography: Leonard Stark & Stanley Meredith Kurgu/Editing: Ed Spiegel & Joan Laird Müzik/Music: Sol Kaplan Oyuncular/Cast: Rosaura Revueltas, Will Geer, David Wolfe, Mervin Williams, David Sarvis, Juan Chacon, Henrietta Williams, Ernest Velasquez ve Uluslararas Maden flçileri Sendikas (International Union of Mine, Mill and Smelter Workers, Local 890) fiube 890 üyeleri Özgeçmifl / Biography lerici yap mc, yönetmen ve senarist ve Hollywood Onlusu olarak bilinen McCarthy nin Amerikan Karfl t Etkinlikler Komitesi ne ifade vermeyi reddetti i için Amerikan film endüstrisi taraf ndan kara listeye al nanlardan birisi olan Herbert Biberman 4 Mart 1900 de Philadelphia, Pennsylvania da do du. Pensylvania ve Yale üniversitelerinde e itim gören Biberman Avrupa gezisinden sonra ailesinin sürdürdü ü tekstil ifline girdi de sol e ilimli Theater Guild e sanat alan ndaki profesyonel kariyerine bafllad reji asistan olarak kat ld da aktrist Gale Sondergaard ile evlendi. Sinemaya 1935 y l nda yönetmen ve senarist olarak bafllad y l nda Amerikan Karfl t Etkinlikler Komitesi taraf ndan komünist etkinlikleri nedeniyle itham edildi. Biberman iddialar onaylamay ya da yalanlamay reddetti ve 1950 y l nda 6 ay hapis cezas alarak Hollywood dan uzaklaflt r ld. Biberman n efli Gale Sondergaard da ayn ithamlarla karfl laflt ve ifade vermeyi reddetti de Biberman, Topra n Tuzu nu ba ms z bir yap m olarak gerçeklefltirdi. Film madencilerin sendikas desteklendi i gerçek iflçiler ve aileleri oynad halde, di- er sendikalar taraf ndan Biberman hala kara listede oldu u için gösterilmedi. Film, bir kez Newyork da gösterilebildi. Biberman daha sonra filmi Avrupa da gösterdi. Fransa ve Çekosiovakya da ödüller ald. Sonunda 1965 de film Amerika da gösterilebildi. Sondergaard ve Biberman 30 Haziran 1971 de Biberman n kemik kanserinden ölü- 23

24 müne dek evli kald. 15 y l boyunca kara listede kalan Sondergaard, ancak eflinin ölümünden sonra Hollywood da ifl bulabildi. Herbert J. Biberman, the progressive producer, director and screenwriter now best known as one of the Hollywood Ten who were blacklisted by the American Film Industry for refusing to testify in the House Unamerican Activities Committee (HUAC), was born on March 4, 1900 in Philadelphia, Pennsylvania. Educated at the University of Pennsylvania and Yale, Biberman entered his family's textile business after a journey to Europe. In 1928, Biberman joined the left-wing Theater Guild as an assistant stage manager, beginning his professional career in the arts. He married actress Gale Sondergaard in He entered films as a director and screenwriter in He was first accused of communist activities by the House Un-American Activities Committee in Biberman refused to confirm or deny the allegations and in 1950 was sentenced to 6 months in prison and banished from Hollywood. Biberman's wife Gale Sondergaard was similarly accused and she too refused to testify. In 1954, Biberman independently made Salt of the Earth. Though the film was backed by the miner's union and employed real workers and their families, other unions refused to show the film because Biberman was still blacklisted. The film was shown once in a New York theater. Biberman then released the film in Europe where it won awards in France and Czechoslovakia. In 1965, the film was finally released in the U.S. Biberman and Sondergaard remained married until his death from bone cancer on June 30, Blacklisted for a quarter-of-a-century, Sondergaard finally found work in Hollywood after her husband's death. Filmografi / Filmography 1969, Slaves 1954, Salt of the Earth 1944, The Master Race 1936, Meet Nero Wolfe 1935, One-Way Ticket New Mexico da 1951 y l nda olan çinko iflçileri grevini temel alan Topra n Tuzu, McCarthy döneminin doru una ulaflt 1954 y l nda yap ld. Film y k c olmakla itham edildi ve ard ndan kara listeye al nd. Topra- n Tuzu grevin kendisini ve greve kat lm fl bir madenci ile efli aras ndaki iliflkiyi etkileyici bir biçimde ele al r. Madenci grevinin nedenleri aras nda beyaz iflçilerle maafl aç s ndan eflitlik, sa l k ve güvenlik sorunlar yer almaktad r. Ramon Quintero grevin örgütlenmesinde rol al r, fakat evde efline ikinci s n f insan muamelesi yapmaktad r. Üçüncü ço- 24

25 cu una hamile olan efli Esperanza Quintero, bafllang çta edilgendir. Grevde yer almak konusunda isteksizdir ve evdeki eflitlik konusunda hak iddia etmemektedir. Fakat erkekler grev gözcülü üne son vermeleri için zorlanmaya baflland nda, Esperanza tav r de ifltirir. Kad nlar sendika salonundaki uzun bir tart flman n ard ndan erkekleri ikna ederler ve grev hatt nda yerlerini al rlar. Salt of the Earth, based on a 1951 zinc miner's strike that took place in Silver City, N.M., was made in 1954 at the height of the McCarthy era. The film was denounced as subversive and subsequently blacklisted. Salt of the Earth impressively counterpoints the strike itself and the relationship between a striking miner and his wife. The issues the miners strike for include equity in wages with Anglo workers, and health and safety issues. Ramon Quintero (Juan Chacon) helps organize the strike, but at home he treats his wife as a second class citizen. His wife, Esperanza Quintero, who is pregnant with their third child, is traditionally passive at first and is reluctant either to take part in the strike or to assert her rights for equality at home. But she changes her attitude when the men are forced to end their picketing. The women convince the men at the union hall, after a long debate, and proudly take their place in the picket line. Ödüller / Awards Karlovy Uluslararas Film Festivali, En iyi Aktris ve Kristal Küre En yi Film Ödülü, 1954 Paris Sinema Akademisi, Uluslararas Büyük Ödülü,

26 BOZUK BANDO / Brassed Off 1996, 107 Yönetmen/Director: Mark Herman Senaryo/Script: Mark Herman Yap mc /Producer: Steve Abbott Görüntü Yönetmeni/Cinematography: Andy Collins Kurgu/Editing: Michael Ellis Oyuncular/Cast: Pete Postlethwaite, Tara Fitzgerald, Ewan McGregor Özgeçmifl / Biography Mark Herman Yorkshire-Bridlington da do mufl bir ngiliz yönetmen ve senaristtir. Bir süre Bridlington da yaflam flt r. Film endüstrisine 20 li yafllar n n sonlar nda Ulusal Film Okulu nda animasyon dersleri alarak ve daha sonra da Leeds Polytechnic Akademisi nde film çal flmalar yaparak girmifltir. lk uzun metrajl filmi Dudley Moore un oynad birini baflkas sanma üzerine bir komedi olan Blame it on the Bellboy dur. Herman Little Voice ve Brassed Off filmleriyle iki kez BAFTA en iyi senaryo ve Purely Beter isimli filmiyle ngiliz Ba ms z Film Ödülleri en iyi senaryo ödüllerine aday olmufl, Brassed Off filmiyle Büyük Britanya Yazarlar Birli i en iyi senaryo ve Fransa Cesar Ödülleri en iyi yabanc film gibi bir dizi ödüle lay k görülmüfltür. Mark Herman (1954-) is an English film director and screenwriter from Bridlington in the East Riding of Yorkshire. He lived for some time in Bridlington. Mark Herman entered the film industry in his late twenties having trained as an animator at the National Film School in England, and after studying film at Leeds Polytechnic, also in the U.K. Herman s first feature-length project was Blame it on the Bellboy (1992), a comedy of mistaken identity starring Dudley Moore. Herman was nominated for two BAFTA Awards for Best Screenplay for Little Voice and for Best Screenplay for Brassed Off. He was also nominated for the British Independent Film Awards Best Screenplay for Purely Belter, and won both the Writers Guild of Great Britain Best Screenplay Award and France's coveted Cesar Award for Best Foreign Film for Brassed Off. Filmografi / Filmography 2008, The Boy In The Striped Pyjamas 2002, Hope Springs 2000, Purely Belter 1998, Little Voice 1996, Brassed Off 1992, Blame It on the Bellboy 1987, Unusual Ground Floor Conversion 26

27 Kuzey Yorkshire da bir yerlerde çevrenin görünümüne egemen olan kömür madenlerine tamamen ba ml olan Grimley kasabas vard r. Yüzy ldan fazla zamand r yörenin erkekleri yerin alt n giderek daha derin kazmaktad r. Fakat Tory hükümeti 1992 de kat yak tlar n geçmifle ait oldu una karar verir ve bunu pek çok madenin kapat lmas için uygulanan ekonomik bask - n n gerekçesi haline getirir. Hikâye kasaban n bafll ca geçim kayna olan madenlerin yak n zamanda kapat lacak olmas ile ilgilidir. Fakat as l olarak madenci m z ka orkestras na odaklan r. Zaten orkestra müzisyenlerini kaybetmekteyken, madenin kapanmas müzi in bütünüyle susmas anlam na gelecektir. Somewhere in the middle of North Yorkshire lies the town of Grimley, notable for its utter dependence on the coal mine which dominates the landscape. For over a hundred years, local men have dug ever deeper into the ground, living and dying at the face. However, the Tory government of 1992 have decided that solid fuel belongs in the past, using the excuse of economic pressures to close numerous mines. The story deals with the imminent closure of the town's coal mine - the area's only significant source of employment. But the real focus is the Grimley Colliery Brass Band. With the band already haemorrhaging musicians, the closure of the pit will mean the music's over for good. Ödüller / Awards Cesar Ödülleri, En yi Yabanc Film Ödülü, 1998 Emden Uluslararas Film Festivali, Emden Film Ödülü, 1997 Evening Standart ngiliz Film Ödülleri, Peter Sellers Komedi Ödülü, 1997 Alman Film Ödülleri, En yi Yabanc Film, 1998 Alman Sanat Evi Sinema Meslek Birli i, Gümüfl Ödülü, 1998 Londra Elefltirmenler Grubu, ALFS Y l n ngiliz Akü Ödülü, 1997 Lumiere Ödülleri, En yi Yabanc Film Ödülü, 1998 Paris Film Festivali, Büyük Ödülü, 1997 Tokyo Uluslararas Film festivali, Jüri Özel Ödülü1997 Büyük Britanya Yazarlar Birli i, Senaryo Ödülü,

28 AR EL / Ariel 1988, 73 Yönetmen/Director: Aki Kaurismäki Senaryo/Script: Aki Kaurismäki Görüntü Yönetmeni/Cinematography: Timo Salminen Müzik/Music: Olavi Virta, Rauli Badding Somerjoki, Melrose, Casey Bill Weldon, Esko Rahkonen, Taisto Tammi, Dmitri Shostakovich, Pjotr Tchaikovsky Kurgu/Editing: Raija Talvio Oyuncular/Cast: Turo Pajala, Susanna Haavisto, Matti Pellonpää, Eetu Hilkamo, Erkki Pajala Özgeçmifl / Biography 1957 de Finlandiya da do du. Aki Kaurismäki, bir filmci olan a abeyi Mika Kaurismäki ile birlikte Villealfa isimli bir yap m ve da t m flirketi kurmadan önce, postac l k, bulafl kç l k ve film elefltirmenli i de dahil olmak üzere çok çeflitli ifller yapt. Aki ve Mika üretken film yap mc lar d rlar ve 1980 den bu yana Fin film endüstrisinin toplam üretiminin beflte birlik bölümü ikisine aittir. Aki nin çal flmalar uluslar aras düzeyde daha fazla ilgi görmüfltür. Filmleri, oldukça k sa (filmin asla 90 dakikadan uzun olmamas gerekti ini söyler ve filmlerinden pek ço u 70 dakika civar ndad r), de iflik türlerin ayk r bir parodisi (yol filmi, kara film, rock müzikal), kederli ve çok içen Finlileri anlatan ve 50 lerin rock n roll müzi ini temel alan eklektik bir film müzi i içeren filmlerdir. Aki Kaurismäki was born in 1957 in Finland. He did a wide variety of jobs including postman, dish-washer and film critic, before forming a production and distribution company, Villealfa with his older brother Mika Kaurismäki, also a film-maker. Both Aki and Mika are prolific film-makers, and together have been responsible for onefifth of the total output of the Finnish film industry since the early 1980s, though Aki s works has found more favour abroad. His films are very short (he says a film should never run longer than 90 minutes, and many of his films are nearer 70), eccentric parodies of various genres (road movies, film noir, rock musicals), populated by lugubrious hard-drinking Finns and set to eclectic soundtracks, typically based around 50s rock- n roll music. Seçilmifl Filmografi / Selected Filmography 1986, Rocky VI 1986, Varjoja Paratiisissa 1988, Ariel 1990, Kibritçi K z (Tulitikkutehtaan tyttö) 28

29 1991, Eski Güzel Günler (Those Were the Days) 1992, Bu Çizmeler (These Boots) 1996, Sürüklenen Bulutlar (Kauas Pilvet Karkaavat) 2002, Geçmifli Olmayan Adam (Mies vailla menneisyyttä) Kuzeyde bir yerlerde bir maden kapan r ve iflsiz kalan Taisto Kasurinen bir barda yak nlarda iflini kaybetmifl olan babas ile karfl lafl r. Baba o luna miras n, Cadillac n anahtarlar n verir, k saca hoflçakal der ve tuvalette kendisini vurur. Yeni ve daha iyi bir yaflam ümit ederek Taisto güneye do ru yola ç kar. Helsinki de yaflam olabilecek en kötü flekilde bafllar ve Taisto soyulur. Taisto nun çal nan paras n suçlulardan alma giriflimi ise ironik bir biçimde onu hapise gönderir. Sonunda film gökkufla n n üzerinde bir yerler isimli Fince flark n n lirik tonlar ile biterken, ortaya ç kan fley modernli in keskin, sivri ve flaka gibi bir tasviri ve insan varoluflunun do al gülünçlü üdür. Somewhere in the north a mine is closed down, and Taisto Kasurinen, who has just become unemployed, meets his father, who has also recently lost his job, in a bar. The father gives a legacy to his son: keys to his Cadillac, laconically says goodbye to his offspring, and shoots himself in the toilet. Hoping for a new and better future, Taisto heads for south.life in Helsinki starts in the worst possible way, and Taisto is robbed. Taisto's attempt to retrieve his stolen money from the criminal ironically sends him to prison. Inevitably, as the film concludes to the lyrical tune of "Somewhere Over the Rainbow" sung in Finnish, what emerges is a sharp, incisive, and playfully depiction of modern everyday life and the innate comedy of human existence. Ödüller / Awards Moskova Uluslararas Film Festivali, En yi Aktör dal nda Bronz St. George, 1989 Moskova Uluslararas Film Festivali, FIPRESCI Ödülü, 1989 ABD Ulusal Film Elefltirmenleri Cemiyeti, En yi Yabanc Film Ödülü,

30 fieh R SAK N / La Ville Est Tranquille 1999, 132 Yönetmen/Director: Robert Guedigian Senaryo/Script: Jean-louis Milesi, Robert Guedigian Görüntü Yönetmeni/Cinematography: Bernard Cavalié Oyuncular/Cast: Ariane Ascaride, Pierre Banderet, Jean-Pierre Darroussin Özgeçmifl / Biography 3 Aral k 1953 de Marsilya da do an Robert Guediguian Frans z film yönetmeni, yap mc s, senaristi ve oyuncusudur. Guedigian filmlerinin ço unda efli ve çocukluk arkadafllar n n oluflturdu u ayn oyuncu toplulu u ile çal flmaktad r. Alman bir anne ile Ermeni bir baban n çocu udur yap m Le Voyage en Armenie isimli filminde baba taraf ndan kökenini anlat r. flçi s n f ndan gelmektedir. Babas Marsilya r ht m nda çal flan bir iflçidir. Erken yaflta siyasi konularla ilgilenmeye bafllam fl ve bir süre Frans z Komünist Partisi nde çal flm flt r. Filmleri Marsilya kenti ve çevresinin izlerini tafl r. Robert Guédiguian who was born December 3, 1953 in Marseille is a French film director, actor, screenwriter and producer. Guédiguian has worked with the same ensemble of actors, which includes his wife and childhood friends. Guediguian is the son of a German mother and an Armenian father. He evokes his paternal roots in his 2006 film Le Voyage en Armenie. He has a working class background - his father a worker on the Marseille docks. He early became concerned with political questions and for a while was involved with the French Communist Party. His films are strongly marked by the local and regional environment of the city of Marseille. Filmografi / Filmography 2007 Lady Jane 2007 Beneath the Rooftops of Paris (Sous les Toits de Paris) 2006 Le Voyage en Arménie (Journey to Armenia) 2006 Le Dernier des Fous (Demented) 2005 Le Promeneur du Champ-de-Mars (The Last Mitterrand) 2005 Crustacés et Coquillages (Cote d'azur, Mariscos Beach) 2004 Mon père est ingénieur (My Father is an Engineer) 2002 Marie-Jo et ses 2 amours (Marie-Jo And Her 2 Loves) 2002 Lulu Actor 2000 La ville est tranquille (The Town Is Quiet) 2000 À l'attaque! (Charge!) 1998 À la Place du Cœur 30

Gösterim Salonları. Festival Merkezi: Orhan Adli Apaydın Sk. No:34 Beyoğlu (İstanbul Halkevi Giriş Katı) 0212 245 82 65

Gösterim Salonları. Festival Merkezi: Orhan Adli Apaydın Sk. No:34 Beyoğlu (İstanbul Halkevi Giriş Katı) 0212 245 82 65 4. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali Halkevleri Sendika.Org DİSK / Sine-Sen DİSK / DEV SAGLIK-İş Türk-İş Hava-İş Türk-İş Petrol-İş DİSK Birleşik Metal-İş KESK SES TTB Tel: 0212 245 82 65 Fax: 0212 245

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

Students can get almost everything they need near the university campus. Student: Öğrenci Can: -ebilmek get: almak, sahip olmak, erişmek

Students can get almost everything they need near the university campus. Student: Öğrenci Can: -ebilmek get: almak, sahip olmak, erişmek MESLEKİ İNGİLİZCE I DERSİ - 1. HAFTA ÇEVİRİ METİNLERİ 1. NEW YORK UNIVERSITY New York University is in Greenwich Village. in: içinde, -de/da Village: köy, kasaba New York Üniversitesi Greenwich kasabasındadır.

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: *

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: * 08~29 Ocak/Jan. 2016 Kültür Sanat Merkezi Kordon'da Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: +90 232 4649935 * 4649835 Http://www.kedikultursanat.org*info@kedikultursanat.org Kültür Sanat

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 2:54 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Page II Kültür ve Sanat Bir yönetmen, bir uluslararas gurur FERZAN ÖZPETEK 1959 y l nda stanbul da do du. 1976 y l nda, Roma daki La Sapienza

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda aşağıda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? 1. A) rude B) trustworthy C) generous D) supportive TEST - 2 (2011-2012)

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

3. Unvanı: Yrd. Doç. E-posta : asliman@uludag.edu.tr

3. Unvanı: Yrd. Doç. E-posta : asliman@uludag.edu.tr 1. Adı Soyadı: Ali Sait Liman 2. Doğum Tarihi / Yeri: 09.01.1973 / Tercan 3. Unvanı: Yrd. Doç. E-posta : asliman@uludag.edu.tr 4. Öğrenim durumu / görev yaptığı akademik kurumlar : a- Öğrenim durumu Derece

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 14 Mart Tıp Bayramı ve Beyaz Önlük Giydirme Tören Programı Eastern Mediterranean University Dr. Fazıl Küçük Faculty of Medicine 14 th March Medicine

Detaylı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ (CV) ANAHATTI 1. Kişisel Bilgiler Buğra YILDIRIM 02.01.1986 Erzurum bugrayildirim58@gmail.com 2. Eğitim Özgeçmişi 2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları 5. SINIF My Daily Routine 1. 3. UNIT-1 TEST-1 do you go to school? At 8.30 Sevgi Ýlhan Saati ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Where B) Who C) What time D) What 4. A) It's one o'clock.

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock.

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock. diyalogda boş bırakılan yere 1 uygun düşen seçeneği işaretleyiniz. seçeneklerden hangisi verilen 5 cümle ile aynı anlamı taşımaktadır? What time is it? =... A:... time is it? B: It s three o clock. A)

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

The Past Tense (Was-Were To be yard mc fiilinin di li geçmifl zaman) Time Expressions (Zaman Sözcükleri) yesterday : dün, last week : geçen hafta,

The Past Tense (Was-Were To be yard mc fiilinin di li geçmifl zaman) Time Expressions (Zaman Sözcükleri) yesterday : dün, last week : geçen hafta, ! ÜN TE IV KONULAR The Past Tense (Was-Were To be yard mc fiilinin di li geçmifl zaman) Time Expressions (Zaman Sözcükleri) yesterday : dün, last week : geçen hafta, last month : geçen ay last year : geçen

Detaylı

GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE

GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE Does he go to the theater? O tiyatroya gider mi? ÖRNEK CÜMLELER VE KALIPLAR Yes, he goes to the theater. Evet, o tiyatroya gider. Do you like swimming? Yüzmeyi sever misin?

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Prepositions of place and direction. Yer ve yön gösteren edatlar. (ilgeçler) Where is Mary? Mary nerede? She is in the kitchen. O mutfakta.

Prepositions of place and direction. Yer ve yön gösteren edatlar. (ilgeçler) Where is Mary? Mary nerede? She is in the kitchen. O mutfakta. Prepositions of place and direction. Yer ve yön gösteren edatlar. (ilgeçler) Where is Mary? Mary nerede? She is in the kitchen. O mutfakta. She is at work. O iş yerinde. Konum belirten edatlar in : içinde

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu?

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? OTOPS Cengiz Özak nc 77 y l sonra ilk kez yay mlanan belgelerle Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? Y l, 1933. Ermeni Tehciri nin üzerinden 18 y l geçmifl;

Detaylı

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714 1 / 5 2015/10/13 10:43 Gündem 11 Ekim 2015 Tek dilekleri barıştı TÜRKĐYE de en büyük terör saldırısı olarak tarihe geçen saldırıda ölenler arasında yurdun dört bir yanından barış ve demokrasi için Ankara

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter:

Detaylı

Education Summery: ( ) Mimar Sinan University Faculty of Fine Arts and Cinema Tv Departmant ( İstanbul)

Education Summery: ( ) Mimar Sinan University Faculty of Fine Arts and Cinema Tv Departmant ( İstanbul) ERCAN ÖZKAN C.A.T. Date of Birth : 09.11.1969 Birth Place : KIRCAALİ (BULGARIA ) Mobile : 00 90 532 236 91 29 E-mail : cineercan@gmail.com Web : www://be.net/cineercandop Member of Cinema Tv Union Member

Detaylı

MAVİ YUNUSLAR SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ

MAVİ YUNUSLAR SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ ÖZEL ASÇAY ANAOKULU MAVİ YUNUSLAR SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ Hazırlayan:HATİCE DEVECİ ÖĞRETMENİN MESAJI: MERHABA; 13.10.2014-17.10.2014 tarihleri arasında uygulanan etkinlikleri sizlere sunmaktayım. SEVGİLERLE

Detaylı

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1,

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Ebru Öztürk Çopur 3, 4 1 2 3 4 ÖZET 01.01-31.12.2013 ve 01.01- niteliktedir. - rme saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt indeyiz. Anahtar Kelimeler: AN EVALUATION

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim Lesson 21: Who Ders 21: Kim Reading (Okuma) Who are your friends? (Arkadaşların kimler?) Who is your new boss? (Yeni patronun kim?) Who is your English teacher? (İngilizce öğretmenin kim?) Who was the

Detaylı

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Esrarengiz bir toplantı) List of characters (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Halit, doğum günü olan oğlan) Leila, the mysterious girl and phone voice (Leyla, esrarengiz kız ve telefon

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Yabancı Dil-1 Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... Yabancı Dil I A A DİKKAT! 1. Bu testte

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

ISSN 0378-8628. kültür - sanat - güncel yaflam

ISSN 0378-8628. kültür - sanat - güncel yaflam ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Kültür ve Sanat Unutulmaz Filmler, Büyük Bir Sinemac ve Hollywood'u Mesken Tutmufl Bir Aile FRANCIS FORD COPPOLA Birçok kez akademi ödülü kazanm fl yönetmen,

Detaylı

Emre İlker emreilker@me.com emreilker.com. Turkish 05.06.1989 Kadıköy, İstanbul, Türkiye Male. 1995-2003 Özel Irmak İlköğretim Okulu

Emre İlker emreilker@me.com emreilker.com. Turkish 05.06.1989 Kadıköy, İstanbul, Türkiye Male. 1995-2003 Özel Irmak İlköğretim Okulu Personal Information GIVEN NAME EMAIL WEBSITE Emre İlker emreilker@me.com emreilker.com NATIONALITY OF BIRTH PLACE OF BIRTH GENDER Turkish 05.06.1989 Kadıköy, İstanbul, Türkiye Male Education 1995-2003

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

NEYZEN ERCAN IRMAK. 1956 yılında Eskişehir de doğdu. He was born in 1956, in Eskişehir.

NEYZEN ERCAN IRMAK. 1956 yılında Eskişehir de doğdu. He was born in 1956, in Eskişehir. 1 NEYZEN ERCAN IRMAK 1956 yılında Eskişehir de doğdu. He was born in 1956, in Eskişehir. 2 Müzik tutkusu, çocukluk yıllarında kaval çalarak başladı. Bu tutku onun önce Bursa ya, sonra İstanbul a yerleşmesine

Detaylı

HIGH SCHOOL BASKETBALL

HIGH SCHOOL BASKETBALL SCHOOLS Bulletin No: 7 (08 December 21 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL MIDDLESCHOOL STREETBALL 8B has won the match that it played against 8C and got 3rd place with a a score of 10-9. 8D became the champion

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? TEST - 1 (2011-2012) 6., 7. ve 8. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen

Detaylı

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma Lesson 63: Reported speech Ders 63: Bildirilen konuşma Reading (Okuma) He told me that he would come. (Bana geleceğini söyledi.) She said that she would be fine. (İyi olacağını söyledi.) He promised that

Detaylı

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering Engin Avlar Address : Turkey - Tekirdağ - Çorlu - muhittin Home Telephone : 90 (532) 285 52 86 Cell Phone : 90 (532) 285 52 86 E-Mail : enginavlar@hotmail.com Personal Information Total experience : 14

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Reha YILMAZ Do um Tarihi: 03 Kas m 1969 Adres: smail Hakk Karaday Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI Tlf: +90(539 )8323049(Mobil) +90(376) 0(376) 2132626 / 2423 dal.

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

NEYZEN AZİZ ŞENOL FİLİZ

NEYZEN AZİZ ŞENOL FİLİZ 1 NEYZEN AZİZ ŞENOL FİLİZ Tire de doğdu. İlk ney derslerini İzmir de Sencer Derya dan aldı. Akademik müzik eğitimini İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı nda 1984 yılında tamamladı. Bu dönem içinde başta

Detaylı

Lesson 72: Present Perfect Simple. Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman

Lesson 72: Present Perfect Simple. Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman Lesson 72: Present Perfect Simple Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman Reading (Okuma) I have been to that cinema before. (Daha önce o sinemaya gittim.) He has studied English. (İngilizce eğ itimi aldı.) They have

Detaylı

Lesson 60 : Too/Either, So do I, Neither do I. Ders 60 : -de, Bende öyle (positif), Bende öyle (negative)

Lesson 60 : Too/Either, So do I, Neither do I. Ders 60 : -de, Bende öyle (positif), Bende öyle (negative) Lesson 60 : Too/Either, So do I, Neither do I Ders 60 : -de, Bende öyle (positif), Bende öyle (negative) Reading (Okuma) I often watch movies at the movie theater, and my cousin does too. (Sinemada sık

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma Recap Çoğullar ler If the final vowel is a, ı, o or u, then use lar. limonlar, çocuklar If the final vowel is e, i, ö or ü, then use ler. zeytinler, ekmekler This, That, These and Those bu this bu limon

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

TÜRK DİZİLERİ. Türk dizilerinde bu ay konumuz MEDCEZİR KARAKTERLERİMİZ MİRA BEYLİCE SELİM SEREZ ASIM ŞEKİP KAYA BEREN BEYLİCE FARUK BEYLİCE TUĞÇE

TÜRK DİZİLERİ. Türk dizilerinde bu ay konumuz MEDCEZİR KARAKTERLERİMİZ MİRA BEYLİCE SELİM SEREZ ASIM ŞEKİP KAYA BEREN BEYLİCE FARUK BEYLİCE TUĞÇE TÜRK DİZİLERİ CİLT I, SAYI 1 3.12.2014 Türk dizilerinde bu ay konumuz MEDCEZİR KARAKTERLERİMİZ YAMAN KOPER MİRA BEYLİCE EYLÜL BULUTER MERT ASIM SEREZ SELİM SEREZ SEDEF KAYA SUDE KAYA ASIM ŞEKİP KAYA KENAN

Detaylı

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9 1 / 9 2 / 9 "Ağır ağır hiçliğe giden bir salyangozum." Yazar: Volkan Durmaz Yunan Yönetmen Theo Angelopoulos un 1988 yapımı filmi Landscape in the Mist-Puslu Manzaralar [1], belirsizlik içerisinde beliren

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

NEW FRIENDS SORU: Selamlaflma, tan flma, kiflileri tan flt rma veya hal ve hat r sorma esnas nda, afla da bulunan yap - lar kullan l r.

NEW FRIENDS SORU: Selamlaflma, tan flma, kiflileri tan flt rma veya hal ve hat r sorma esnas nda, afla da bulunan yap - lar kullan l r. 4. SINIF 1. FAS KÜL NEW FRIENDS Selamlaflma, tan flma, kiflileri tan flt rma veya hal ve hat r sorma esnas nda, afla da bulunan yap - lar kullan l r. Hello! (Merhaba!) Hi! (Merhaba!) What is his name?

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak Lesson 24: Prepositions of Time (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları Zaman Edatlarını Kullanmak Reading (Okuma) I was born in 2000. ( 2000 de doğdum) We work in the garden in

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı