4.BÖLÜM: PLAN NOTLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4.BÖLÜM: PLAN NOTLARI"

Transkript

1 4.BÖLÜM: PLAN NOTLARI Silivri İlçesi-TEM Bağlantı yolu Doğusu ve Batısı ile Yakın Çevresi Uygulama İmar Planında geçerli olan İmar Planı Notları aşağıdaki gibidir. 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Bu plan, Plan Notları ve Raporu ile bir bütündür Kentsel ve Sosyal Donatı alanları kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz Yürürlükteki deprem, sığınak, otopark, yangın, su kirliliği kontrol yönetmeliği ve diğer ilgili yönetmelik hükümlerine uyulacaktır Planlama alanının tamamı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü nün belirlediği sınıflamaya göre, Türkiye Deprem Bölgesi Haritası nda 2.Derece Deprem Bölgesi nde kalmaktadır. Ancak, bölgenin zemin yapısı ele alındığında 1.Derece Deprem Bölgesi deprem parametresi kullanılacaktır Planlama Alanının tamamında deprem sonrası kullanımı zorunlu olan, tehlikeli madde içeren, insanların uzun süreli ve yoğun bulunduğu, değerli eşyanın saklandığı; her türlü eğitim, sağlık, dini, askeri, resmi, idari, haberleşme, iletişim, enerji, ulaşım vb. tesis alanlarında kamuya ait her türlü yapılarda parsel ölçeğinde jeolojik, jeoteknik etüt raporları hazırlanmadan uygulama yapılamaz Eğitim, sağlık, kültür, dini tesis, öğrenci yurtları, açık ve kapalı spor alanı, resmi kurum (itfaiye, emniyet, telefon santrali, Karayolları, TEAŞ, BEDAŞ, vb.) açık otopark, katlı otopark vb. kamuya ait donatı alanlarında çevre yapılaşma koşullarına, bölgenin tarihi, mimari kimliğine, doğal yapısına uygun olmak kaydıyla ve projenin büyüklüğüne göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya Silivri Belediyesi nce onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır Planlama alanında; belediyesince açık alan, yeşil alan gibi yerlerin uygun noktalarında ilgili kuruluşların uygun görüşleri alınması ve helikopter yönetmeliğine uymak koşulu ile kamuya ait helikopter iniş ve kalkış pisti (HELİPORT) ayrılabilir Yeşil alan olarak ayrılan alanlarda ancak ilgili kurumların görüşü doğrultusunda Teknik Altyapı fonksiyonlarını içeren tesisler yaptırmaya ilgili mevzuat çerçevesinde Belediyesi yetkilidir Bu planda tüm fonksiyonlarda belirtilen yapılaşma koşulları imar parseli (net parsel) üzerinden uygulanır Planlama Alanı içinde ilgili koruma kurulu kararları ile tespit ve tescil edilmiş bulunan yapı ve ağaçlar korunacak ve kurul kararları esas alınacaktır Planda belirlenmiş yol genişliğine uyulacaktır. Çizilmiş yol genişliği fazla ise bu genişlik muhafaza edilecektir Tüm fonksiyon alanlarında özürlüler ile ilgili gerekli düzenlemelerle ilgili olarak İstanbul İmar Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır Madde uygulaması etaplar halinde yapılabilir. Etaplar halinde yapılması durumunda etaplar arası DOP+KOP oranı farkı %5 ten fazla olamaz ada 2-3 sayılı parsellere ait plan notları; - Su basman kotu deniz seviyesine göre m.nin altında düzenlenemez. - Planda yerleşim ve uygulama, Silivri Belediyesince onanacak avan projeye göre yapılır. - Mahalle merkezleri alanında E:0.75 ve eğitim tesisleri alanında E:2.00, H:24.50 m. olmak üzere uygulama avan projeye göre yapılır. - Mahalle merkezi alanında imalata yönelik günübirlik, haftalık ve aylık ihtiyaçlara cevap verecek çarşı, dükkan ile gerekli hizmetleri sağlayacak büro, muayenehane,

2 sosyal kültürel tesis, konut, kreş, sağlık tesisi, özel yurt, çeşitli hizmet birimleri, cami, mescit vb. kullanışlara yer verilebilir. Bu tür yapılarda emsale dahil olma üzere asma kat yapılabilir. - Kat otoparkı önerilebilir. - Planlama alanında, blok boyut ve şekli serbest olup: bitişik, ayrık, ikiz ve sıralı blok yapılabilir. Planlama alanında emsale dahil olmak üzere asma kat yapılabilir. - Kat yüksekliği serbesttir. - Bina köşe kotları ve kot alınacak nokta avan projede teklif edildiği şekliyle kabul edilecek olup uygulama bu doğrultuda yapılacaktır. - Çatı şekli serbest olup avan projede belirlenecektir. - Arazi kazı ve dolgu yapılarak düzenlenebilir, düzenlenmiş zemin tabii zemin olarak kabul edilecektir. - Çekme mesafesi serbest olup; avan projede belirlenecektir. - Mahalle Merkezi alanında birden çok fonksiyonlar ayrı ayrı kullanılacağı gibi tanımlanan lejantlardan yalnızca bir tanesi de kullanılabilir. - Otopark yönetmeliğine uyulacaktır. - Uygulama aşamasında jeolojik ve jeoteknik zemin etüt raporları yaptırılacaktır. Yürürlükteki Deprem Yönetmeliğine uyulacaktır. - Bahsedilmeyen hususlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. - Alan güvenliğinin sağlanması için istinat duvarları bina zeminaltı drenaj sistemleri, yapı sızdırmazlık önlemlerini içeren proje hazırlanarak İSKİ den uygun görüş alınmadan yapı ruhsatı düzenlenemez, Alan güvenliğinin sağlanması için gerekli imalatlar yapılarak İSKİ ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden uygun görüş alınmadan yapı kullanma izin belgesi düzenlenemez. 2. ÖZEL HÜKÜMLER 2.1. Yerleşime Uygunluk İle İlgili Hükümler: Parsel bazında ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik etüd yapılamadan uygulama yapılamaz Yerleşime Uygunluk: Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanan jeolojik, jeoteknik ve yerleşime uygunluk haritaları ve raporlarına göre: Önlemli Alanlar Önlemli Alan-1: Yerleşim Uygunluk Haritalarında ÖA 1 simgesi ile gösterilen alanlar Oligosen yaşlı Danişmen Formasyonu nun kumtaşı seviyelerinin yüzeyde veya yüzeye çok yakın olduğu kesimleri kapsamaktadır. Önlemli Alan-2: Yerleşim Uygunluk Haritalarında ÖA 2 simgesi ile gösterilen alanlar Oligosen yaşlı Danişmen Formasyonu nun ayırtlanmamış litolojilerinin (kumtaşı-kiltaşıkil-silttaşı) oluşturduğu kesimleri kapsamaktadır. Önlemli Alan-3: Yerleşim Uygunluk Haritalarında ÖA 3 simgesi ile gösterilen alanlar Kuvaterner yaşlı alüvyonun yer aldığı kesimlerdir. Önlemli Alan-4: Yerleşim Uygunluk Haritalarında ÖA 4 simgesi ile gösterilen alanlar inceleme alanı içerisinde değişken kalınlık ve özellikler gösteren dolgu alanlarını kapsamaktadır. Söz konusu alanlar genellikle uzun dönemlerde oluşturulmuş inşaat ve hafriyat artığı malzemeden oluşan heterojen karışımlardır.

3 Önlemli Alan-5: Yerleşim Uygunluk Haritaları nda ÖA 5 simgesi ile gösterilen alanlar jeolojik haritalarda plaj kumu ile gösterilmiş alanları kapsamaktadır. Ayrıntılı Jeoteknik Etüt Şartlı Alanlar (JE) Yerleşime uygunluk haritalarında JE simgesi ile gösterilmiş alanlar aktif (güncel), eski ve olası heyelan alanları; bunların birbirlerine geçişli olduğu kesimleri; yamaç molozlarını, düzensiz yanal geçişleri olan alanları kapsamaktadır. Uygun Olmayan Alanlar (UOA) Uygun Olmayan Alan-1: Yerleşime uygunluk haritalarında UOA 1 simgesi ile gösterilmiş alanlar Silivri ilçesi sahil kesiminde yapılmış olan sahil dolgularının bulunduğu alanları göstermektedir. Sahildeki kazanılmış dolgu alanlarının taşıyıcı özelliğinin olmadığı açıktır ve bu kesimler yerleşime uygun alanlar değildir. Uygun Olmayan Alan-2: Yerleşime uygunluk haritalarında UOA 2 simgesi ile gösterilmiş alanlar Silivri ilçesi sahil kesiminde yer alan ve topoğrafik eğimleri 60 den büyük alanları kapsar. Yine bu alanlarda aktif (güncel), eski ve olası heyelan alanları; bunların birbirlerine geçişli olduğu kesimleri; yamaç molozlarını, düzensiz yanal geçişleri olan alanlar gözlenmektedir Planlama alanı içerisinde yapılan jeolojik ve jeofizik incelemeler neticesinde yüksek yeraltı suyu seviyesine rastlandığından kazı işlerinde drenaj ve izolasyon tedbirlerinin alınması, kazı çukurlarının uzun süre açıkta bırakılmaması ve kazı işlerinin en kısa sürede sonuçlandırılması gerekmektedir Ulaşım ve Otopark Uygulamaları İle İlgili Hükümler: Planda yeşil alan, spor alanı, meydan ve yol gibi kamuya açık alanların zemin altları ilgili kurumların (Ulaşım Daire Başkanlığı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı vb.) uygun görüşleri alınarak, uygulama aşamasında Ulaşım ve Trafik Düzenleme Kurulu (UTK) kararı alınarak Zeminaltı Katlı Otopark yapılabilir Planlama alanı içerisinde konut, ticaret ve kentsel sosyal altyapı alanlarının (sağlık, eğitim, kültür tesisi vb.) otopark ihtiyacı İstanbul Otopark Yönetmeliği doğrultusunda kendi fonksiyon alanı içinde çözülecektir Plana işlenen ve Etüt aşamasında olan Büyükçekmece(Tüyap)- Silivri(Gümüşyaka) metro (raylı sistem) hattı uygulaması İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanacak uygulama projesine göre yapılacaktır Planda K lejantı ile tanımlanan kavşak noktalarındaki düzenlemeler şematik olup uygulama aşamasında ilgili kurum görüşleri doğrultusunda hazırlanıp onaylanacak kavşak projelerine göre uygulama yapılacaktır İSKİ ile İlgili Hükümler : Plan Yapımı Aşamasında İSKİ tarafından verilen kurum görüşlerinde belirtildiği üzere; Planlama sahası içinden ve kenarından geçen dere (Fener/Tuzla, Kayalı/Boğluca, Kırlangıç, Çamurlu, Kula Dereleri) ve yan kollarının; a) Yağmur suyu toplama havzası 0-80 ha arasında olan dereler için 15 m. genişliğinde (akstan itibaren 7,5+7,5 m.) b) Yağmur suyu toplama havzası ha arasında olan dereler için 20 m. genişliğinde (akstan itibaren m.)

4 c) Yağmur suyu toplama havzası ha arasında olan dereler için 30 m. genişliğinde (akstan itibaren m.) d) Yağmur suyu toplama havzası 240 ha ve üstünde yer alan dereler için 50 m. (dere yan duvarından itibaren m.) genişliğinde alan Dere Yapı Yaklaşma Sınırı dır. Dere Yapı Yaklaşma Sınırı olarak belirlenen bu alanlar İmar Planında Dere Islahı, Servis Yolları ve Yeşil Alan olarak ayrılmıştır. Afete maruz bu alan içinde yapılaşmaya izin verilemez, derenin doğal akışını engelleyecek ve arazi topografyasını değiştirecek herhangi bir çalışma yapılamaz Yapılacak çalışmalarda; dere yatakları, vadi tabanları ve dere yapı yaklaşma sınırlarında kazı, hafriyat, dolgu, döküm, malzeme depolama vb. faaliyetlerin kesinlikle yapılmaması, dere ya da vadi kesitlerinin daraltılmaması, dere yatağının doğal halinin korunması, arazinin eşyükselti eğrilerinin değiştirilmemesi, dere yatakları ve yapı yaklaşma sınırları dâhilinde sedde, topuk, duvar, tel kesinlikle yapılmaması gerekmektedir Yağışlı havalarda yağmur sularının atık su kanalizasyon hatlarına karışması sonucu yaşanan atık su parsel bağlantısı geri tepmesi olaylarının önlenebilmesi için taşkın riski taşıyan dere yapı yaklaşma sınırına komşu/bitişik imar parsellerdeki yapılarda bina atık su tesisat çıkışı zemin kat seviyesinden olup, parsel bacası çıkışı mümkün olan en yüksek eğim ve kotta kanalizasyon şebeke hattına bağlanacaktır. Varsa, bina bodrum katlarından atık su parsel bağlantıları (terfi sistemleri hariç) kesinlikle yapılmayacak ve iptal edilecektir Taşkına maruz alanlara bitişik/komşu parsellerde taşkın sınırı kotu altında Bodrum kata izin verilmez. Ancak zemin ve inşaat teknikleri açısından bodurm kat yapılması zorunlu hallerde yüksek taşkın riskine maruz bu katlar iskân edilmemeli; konut, otopark, sığınak, depo vb. her türlü faaliyet amacıyla kullanılamaz Plana İşlenmiş olan İSKİ Atıksu Tünel güzergahı üzerinde İSKİ nin görüşü alınmadan herhangi bir yapı yapılamaz İmar Planında Akaryakıt İstasyonu olarak gösterilmiş parseller için; a) Akaryakıt tankı, depo ve pompasının yüz aldığı cephedeki yolda bulunan mevcut ve planlanan atıksu borularının zarar görmemesi için akaryakıt/lpg tankı ile içme suyu/atık su boruları ekseni arasında en az 7 m. mesafe bırakılmalıdır. b) Atıksu bağlantı projesi İBB Abone İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüğüne onaylatılmalı, GSM görüşü aşamasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı nın görüşü alınmalıdır. c) Atıksu deşarjında Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği gereğince Akaryakıt İstasyonu için arıtma tesisi ihtiyacının ilgili birimce bildirilmesi halinde topografik yapıya uygun yeterli boş alan bırakılmalıdır Nato Boru Hattı ile İlgili Hükümler: Planlama alanından geçen Nato Boru Hattı nın kamulaştırma sınırından yapı çekme mesafesi 5.00 m. dir NATO Akaryakıt Boru Hattı İstimlâk Şeridi içerisinde ve Kamulaştırma sınırı haricinde 5m sağa ve 5m sola olmak üzere koruma bandı ayrılarak her ne şekilde olursa olsun inşaat yapılamaz ve ruhsat verilemez İstimlâk şeridi içerisinde bağ, bahçe tesis edilmez.

5 İstimlâk şeridi içerisinde, kanal, kanalizasyon, ark, hendek, kuyu açılmaması, sulama kanallarının zorunlu olarak kesiştiği noktalarda borunun emniyete alınması ve takviye yapılması için ilgili İşletme Müdürlüğünden uygun görüş alınması zorunludur Boru Hattı üzerinde bulunan, Some Taşlarına, Ölçme Kutularına, Vana ve Mesafe Taşlarına zarar verilemez ve sökülüp atılamaz İstimlâk Şeridi üzerinde telefon ve enerji nakil direklerinin dikilmesine izin verilemez Boru Hattı güzergâhı arazide 70 cm toprağın altında olacak şekilde döşenmiştir. Ancak, iklim şartları nedeniyle bu derinlik azalabilmekte ve zaman zaman yeryüzüne de çıkabilmektedir. Yapılacak kazılarda bu hususun dikkate alınması gerekmektedir İGDAŞ ile İlgili Hükümler : Plan Yapımı Aşamasında İGDAŞ tarafından verilen kurum görüşlerinde belirtildiği üzere; İmar Planı içinde yapılacak yapı ve altyapı tesisleri İGDAŞ doğalgaz altyapı hatlarına 100 cm.den fazla yaklaşamaz. 3. YAPI DÜZENİNE AİT HÜKÜMLER 3.1. Bir parselde imar planı ve yönetmelik hükümlerine uygun olmak kaydıyla birden fazla yapı yapılabilir. Bir parselde birden fazla yapı yapılması durumunda; Binaların birbirine olan mesafeleri her bina için imar planında ayrı ayrı belirlenen yan bahçe mesafeleri toplamından az olamaz. Gelişme Konut Alanlarında yapılması halinde binaların çıkma uçları arasındaki mesafe o binalar için planda belirtilen yan bahçe mesafelerinin toplamından az olamaz Bina konumları, özel mülkiyette kalacak parsel içi yollar, otoparklar, bahçeler, meydan, yeşil alan, süs göleti, havuzlar ile bunların bağlantısı su kanalları, arıtma tesisi, trafo gibi altyapı tesisleri görsel ve çevresel değerler vaziyet planında gösterilecektir. Bu amaçla düzenlenecek vaziyet planı ve avan projeleri Silivri Belediyesi tarafından onaylanmadan uygulama yapılamaz Parsel içinde yapılacak yolların genişliği, yoldan giriş yapan yapı bulunması halinde 6 m.den az olamaz Farklı mimari uygulamalara imkân vermek maksadı ile verilen inşaat emsalini ve maksimum yapı yüksekliğini geçmemek, Taban Alanı Kullanımını %40 ı aşmamak koşulu ile istenilen yükseklikte yapı yapılabilir İmar Planında Yapı Adaları içerisinde belirtilmiş Yapı Düzeni, İnşaat Emsalleri ve Yapı Yükseklikleri esastır. Ancak, Ayrık Yapı Nizamı şartlarının sağlanamadığı durumlarda İnşaat Emsali ve Yapı Yüksekliklerini aşmamak koşulu ile yapı nizamını (İkiz, Bitişik, Blok) belirlemede Belediye yetkilidir İkiz veya Bitişik nizam yapılacak olan yapılarda, görsel estetiği sağlamak maksadı ile (İmar Planı ve İstanbul İmar Yönetmeliği hükümlerine aykırı olmamak koşulu ile) yapıların açık/kapalı çıkmalarının yükseklik ve mesafeleri, çatı eğim ve şekli, ön ve arka bahçe mesafeleri, yapı yükseklikleri, gerekli görülmesi halinde bina renk ve cepheleri birbiri ile uyumlu olmak zorundadır. Farklı özellik gösteren veya eğimli arazilerde ise yukarıdaki hususları sağlamak maksadı ile gerekli tedbirleri almaya Belediye yetkilidir Meskûn Konut Alanlarında yapılacak tevhid işlemlerinde bu planda ve yönetmelikte belirtilen asgari ifraz şartları aranmaz iptal

6 3.7. Gelişme Alanlarında yapılacak olan açık ve kapalı çıkmalar, planda tanımlanan asgari bahçe (yapı yaklaşma) mesafelerini geçemez Plan notlarında belirtilen en küçük parsel büyüklüğü ve minimum parsel ölçülerine uymayan parsellerde yeni inşaat ve ilaveler yapılmasına veya mevcut yapıların esaslı tadillerine izin verilmez. Bu durumdaki parseller uygun parseller ile tevhid edilerek plan hükümlerine göre yapı yapılmasına uygun hale getirilinceye kadar, sahiplerince eskiden olduğu gibi kullanılmasına devam edilir iptal Bu planın onanmasından önce, mer i imar planı ve ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenmiş, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmış, ruhsat süresi içinde ruhsat yenilemesi veya yapı kullanma izni için Belediyeye başvuran yapılar hakkında, ruhsat aldığı tarihteki imar planı ve mevzuat hükümleri uygulanır Gelişme Konut Alanlarında her bağımsız bölüm için bir araçlık otopark yeri ayrılması zorunludur. Otopark yerleri mimari projelerde gösterilmedikçe yapı ruhsatı, yerinde yapılmadıkça yapı kullanma izni (iskân) verilmez sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre yapılacak arsa ve arazi düzenlemesi sonucunda Kamu Ortaklık Payı (KOP) olarak kamu tesis alanlarına hisselendirilen alanların ilgili kuruma bedelsiz terk edilmesi halinde, terk edilen alan kesintinin yapıldığı parselin emsal hesabına dahil edilir. 18. Madde uygulaması dışında kalan parsellerde ise kamuya ayrılan alanların, parselin %40 ını geçmesi halinde, kamuya ayrılmış alanların tamamının kamuya terk işlemlerinin yapılması koşulu ile Emsal hesabı parselin kadastral alanının %60 ı üzerinden yapılır. Ancak hiçbir şekilde İmar parselinin İnşaat Emsali 2.00 ı geçemez Yapı yasaklı alan olarak planlanan, Taşkın risk alanları içerisindeki taşınmazların tamamının kamu adına yeşil alan olarak bedelsiz terk edilmeleri halinde; imar uygulaması görmemiş arazilerin alanlarının %60 ı, İmar uygulaması görmüş arsaların ise uygulamadan önceki parsel alanlarının%60 ı üzerinden 0,50 inşaat emsali ile hesaplanacak yapılaşma hakları konut imarlı bir başka arsanın inşaat hakkı ile birleştirilerek birlikte kullanılabilir. Ancak konut alanlarında kullanılacak inşaat emsali (madde 3.12 den gelecek inşaat hakları da dâhil olmak üzere) hiçbir koşulda E=2.00 ı geçemez Meskun Konut alanlarında 1000m²den küçük parsellerin tevhidi sonucu 1000m²den büyük parsel oluşturulması halinde yeni oluşacak parsellerde, planda E:0.80 verilen adalarda E:1.10, E:1.10 verilen alanlarda E:1.40, E:1.40 verilen alanlarda1.60 uygulanır.e:1.60 verilen alanlarda 1000m²den küçük parsellerin tevhidi sonucunda 1500m²den büyük parsel oluşturulması halinde E:1.80 uygulanır.tevhid sonucu emsal artışı uygulanan parseller ifraza konu edilemez Meskûn Konut Alanlarında 250m²den küçük parsellerde planda verilen emsal değerlerine, ön ve arka bahçe mesafelerine uyulması kaydıyla imar adalarındaki mevcut yapılaşmaya göre Ayrık, İkiz, Bitişik nizam uygulanabilir. 4. KONUT ALANLARI UYGULAMA HÜKÜMLERİ 4.1. GELİŞME KONUT ALANLARI Az Yoğunluklu Konut Alanları (120 ki/ha Yoğunluklu Konut Alanları) Yapılaşma Şartları: Az yoğunluklu Konut Alanlarında Yapı Emsali 0,50, Yapı yüksekliği 2 kattır. Yapı düzeni Ayrık nizam olup ön bahçe mesafesi 5 m., arka bahçe mesafesi h/2 ve yan bahçe mesafesi 3 m.dir. İfraz Şartları : İfraz sonucu oluşacak parsellerde, parsel büyüklüğü 500 m² den, parsel cephesi 16 m., ve parsel derinliği 20 m. den az olamaz.

7 Orta Yoğunluklu Konut Alanları a) (250 ki/ha Yoğunluklu Konut Alanı) Yapılaşma Şartları: Yapı Emsali 0.80, Yapı yüksekliği 4 kat ve h=12,50 m.dir. Yapı düzeni Ayrık olup ön bahçe mesafesi 5 m., arka bahçe mesafesi h/2 ve yan bahçe mesafesi 4 m.dir. İfraz Şartları: İfraz sonucu oluşacak parsellerde, parsel büyüklüğü 700 m² den, parsel cephesi 22 m., ve parsel derinliği 25 m.den az olamaz. b) (340 ki/ha Yoğunluklu Konut Alanı)Yapılaşma Şartları: Yapı Emsali 1.10, Yapı yüksekliği beş kat ve h=15,50 m.dir. Yapı düzeni Ayrık olup ön bahçe mesafesi 5 m., arka bahçe mesafesi h/2 ve yan bahçe mesafesi 5 m.dir. İfraz Şartları: İfraz sonucu oluşacak parsellerde, parsel büyüklüğü 1000 m² den, parsel cephesi 22 m., ve parsel derinliği 25 m.den az olamaz Yüksek Yoğunluklu Konut Alanları a) (420 ki/ha Yoğunluklu Konut Alanı) Yapılaşma Şartları: Yapı Emsali 1.40, Yapı yüksekliği 6 kat, h=18,50 m.dir. Yapı düzeni ayrık olup ön bahçe mesafesi 5 m., arka bahçe mesafesi h/2 ve yan bahçe mesafesi 5 m.dir. İfraz Şartları: İfraz sonucu oluşacak parsellerde, parsel büyüklüğü 1500 m² den, parsel cephesi 25 m., ve parsel derinliği 35 m.den az olamaz. b) (500 ki/ha Yoğunluklu Konut Alanı) Yapı Emsali 1,60 ve maksimum yapı yüksekliği 8 kat, h=24,50 m.dir. Yapı düzeni Ayrık olup ön bahçe mesafesi 5 m., arka bahçe mesafesi 10 m. ve yan bahçe mesafesi 6 m.dir. İfraz Şartları: İfraz sonucu oluşacak parsellerde parsel büyüklüğü 2000 m² den, parsel cephesi 30 m., ve parsel derinliği 35 m.den az olamaz MESKÛN KONUT ALANLARI Orta Yoğunluklu Konut Alanları Orta Yoğunluklu Konut Alanları 1 (Nazım İmar Planda 250 ki/ha Yoğunluklu Konut Alanı) Bu alanlarda Emsal: 0.80, h=4 kattır. Ancak plan paftalarında Mimar Sinan Mahallesinde yapı yüksekliği h=2 kat ve h=(3 kat) 9,50m. olarak verilen alanlarda bu yüksekliklere uyulacaktır. Bu alanlarda ön bahçe mesafesi 5m. yan ve arka bahçe mesafeleri 3m.dir. Minimum ifraz büyüklüğü 700m², minimum parsel cephesi 16m. parsel derinliği 25m.dir Orta Yoğunluklu Konut Alanları -2 (Nazım İmar Planda 340 ki/ha Yoğunluklu Konut Alanı) Bu alanlarda Emsal: 1.10, h=5 kattır. Ancak plan paftalarında Mimar Sinan Mahallesinde yapı yüksekliği h=9,50m. ve h=12,50m. olarak verilen alanlarda bu yüksekliklere uyulacaktır. Bu alanlarda ön bahçe mesafesi 5m. yan ve arka bahçe mesafeleri 3m.dir. Minimum ifraz büyüklüğü 700m², minimum parsel cephesi 16m. parsel derinliği 25m.dir Yüksek Yoğunluklu Konut Alanları Yüksek Yoğunluklu Konut Alanları -1 (Nazım İmar Planda 420 ki/ha Konut Alanı) Bu alanlarda Emsal: 1.40, yapı düzeni ayrık 6 kat, ön bahçe mesafesi 5m. yan bahçe mesafesi 5m. arka bahçe mesafesi 3m.dir.

8 Ancak plan paftalarında Mimar Sinan Mahallesinde yapı yüksekliği h=12.50m.(4 kat) olarak verilen alanlarda bu yüksekliklere ve planda verilen bahçe mesafelerine uyulacaktır. Bu alanlarda minimum ifraz büyüklüğü 1000m², minimum parsel cephesi 20m.. parsel derinliği 25m.dir Yüksek Yoğunluklu Konut Alanları -2 (Nazım İmar Planda 500 ki/ha Konut Alanı) Bu alanlarda Emsal: 1.60, yapı düzeni ayrık 8 kat, ön bahçe mesafesi 5m. yanve arka bahçe mesafesi 6m.dir. Ancak plan paftalarında Mimar Sinan Mahallesinde (MSIV)simgesi ile gösterilen yapı yüksekliği h:12.50m. olup bu yüksekliklere ve planda verilen bahçe mesafelerine uyulacaktır. Bu alanlarda minimum ifraz büyüklüğü 1500m², minimum parsel cephesi 25m.. parsel derinliği 35m.dir ada 3 parselde Emsal:1.75, 1538 ada 1 parselde Emsal:2.00 dır Mimarsinan Mahallesi Ortaçeşme Altbölgesi üzerinde MS-I, MS-II ve MS-IV gösterimi bulunan adalarda çizili olan Bloklar şematik olup yapı yaklaşma sınırlarını ve hangi parsellerin Ayrık-İkiz-Bitişik nizam ile uygulanacağını göstermektedir. Bu adalarda plan üzerinde yer alan inşaat emsalini ve yapı yüksekliğini aşmamak koşulu ile ada bazında düzenlemeler yapmaya Belediyesi yetkilidir En küçük parsel ölçülerini sağlamadığı için müstakil yapı izni verilmeyen parsellerden hangilerinin birbiri ile tevhid edileceğini belirlemeye belediyesi yetkilidir. Tevhid edilecek parseller belirlenirken ada bazında düzenleme yapılacak olup, üzerine müstakil yapı yapılamayacak tekil parsel bırakılamaz. 5. TİCARET ALANLARI UYGULAMA HÜKÜMLERİ 5.1. TİCARET+KONAKLAMA TESİS ALANI Bölgesel ve Kentsel nüfusun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ticaret, hizmet ve turizmkonaklama fonksiyonlarının yer alacağı alanlardır. Bu alanlarda ticari hizmet veren yapılar, ofis-büro kullanımları, lokanta, çarşı, banka vb. yapılar ile eğlenme, dinlenme, tatil ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik konaklama ve pansiyon kullanımları yer alabilir. Ayrıca, bu alanlar içinde belirtilen fonksiyonlarla birlikte olmak ve zemin kat ile birinci katta olmamak koşulu ile konut fonksiyonu yer alabilir. Ticaret+Konaklama Alanlarında Yapı Emsali 1.50 dir.en küçük parsel büyüklüğü ve ifraz şartı 4000 m2 dir. Parsel cephesi 40 m. ve parsel derinliği 50 m.den küçük olamaz. Ön, yan ve arka bahçe mesafeleri 10 m. den az olamaz TİCARET+HİZMET TESİS ALANI Bu alanlarda kent ölçeğinde ihtiyaç duyulan tüm hizmet birimleri, iş merkezleri, ofis büro, çarşı, çok katlı mağaza, alışveriş merkezi, otel-motel v.b. konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi kültür tesisleri ile lokanta-restoran gibi hizmete yönelik kullanımlar, yönetim binaları, banka ve finans kurumları gibi ticari fonksiyonlar yer alabilir. Bu alanlarda belirtilen fonksiyonlar ile birlikte olmak ve zemin kat ve birinci katta olmamak koşulu ile konut kullanımı yer alabilir.

9 Ticaret+Hizmet yapılaşma şartları: Maksimum emsal: 1.20, minimum parsel büyüklüğü ve ifraz şartı 1500 m2 dir. Parsel cephesi 25m., parsel derinliği 35m. den az olamaz. Ön bahçe mesafesi 10m., yan bahçe mesafesi 5m. ve arka bahçe mesafesi 10 m.den az olamaz. Yapı yüksekliği 30,50 m.yi aşamaz ALTMERKEZ ALANI Mahalle ölçeğinde hizmet eden genel ticaret ve alışveriş birimleri, lokanta, restoran, banka birimleri v.b. yer alabilir. Bu alanlarda üst katlarda ticaret alanlarında belirtilen fonksiyonlarla birlikte konut kullanımı da yer alabilir. Ancak, zemin kat ve birinci normal katlarda konut fonksiyonu yer alamaz. Altmerkez yapılaşma şartları: Maksimum emsal: 1.00, minimum parsel büyüklüğü ve ifraz şartı 1000 m2 dir. Parsel cephesi 20m., parsel derinliği 30m. den az olamaz. Ön bahçe mesafesi 10m., yan bahçe mesafesi 5m. ve arka bahçe mesafesi 5m. den az olmamak şartıyla h/2 dir. Maksimum yükseklik çevre kat adedini aşamaz PAZARLAMA ALANI Bu alanlar, açık ticaret aktivitelerinin yapıldığı ve yerel ürünlerin pazarlandığı alanlardır. Bunun dışında ilgili belediyenin uygun görmesi halinde gerekli altyapının hazırlanması şartıyla otopark, Pazar kullanımı, konser amaçlı yapılar ve ilgili yönetim birimleri, küçük alışveriş birimleri, büfe, wc gibi kullanımlar yer alabilir. Bu alanda yapılacak yapılar için Emsal 0,20 ve maksimum yapı yüksekliği 8,50 m.yi aşamaz. 6. KAMUYA AİT YAPI VE TESİSLER HAKKINDA UYGULAMA HÜKÜMLERİ Kamu hizmetlerinin görülmesi, toplum ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla kamu veya özel sektör tarafından yapılacak veya yaptırılacak olan eğitim, sağlık, sosyal, kültürel ve dini tesis, belediye hizmet alanı, resmi kurum gibi tüm teknik ve sosyal altyapı alanlarında imar planında o amaca tahsis edilmiş olmak, ilgili kanunlar, plan ile plan notlarına ve ilgili yönetmeliklere aykırı olmamak, çevre yapılanma koşullarını aşmamak kaydıyla bölgenin tarihi, mimari kimliğine ve doğal yapısına uygun olarak hazırlanan ve büyüklüğüne göre Silivri Belediyesi veya Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanacak olan avan projeye göre uygulama yapılır Yönetim Merkezleri: Kentsel alanlarda ihtiyaç duyulan Merkezi ve Yerel Yönetim Birimleri (Adliye, Belediye, Kaymakamlık, Karakol, Emniyet Müdürlüğü, PTT, İETT, İtfaiye vb. kamu idari tesisleri ile hizmet amaçlı birimleri) yer alabilir. Bu alanlarda hangi tesislerin yer alacağı günün ihtiyacına göre uygulama aşamasında belediyesince belirlenecektir B.H.A. (Belediye Hizmet Alanları): Yerleşmenin büyüklüğüne göre hizmet edebilecek nitelikte, içinde sosyal tesis, kültürel tesis, halk eğitim ve idari tesis birimlerinin birlikte yer aldığı, mahalle konağı, belediyeye ait kültürel tesisler, kütüphane, bilgi-beceri-meslek edindirme kursları gibi eğitim ve kültür yapıları, belediyeye ait idari birim şubeleri, muhtarlık gibi yönetim yapıları, semt ölçeğinde küçük ölçekli sağlık tesisleri ve belediye birimleri yer alabilir. Ayrıca; açık alan kullanımı gerektiren kullanımlar (garaj, şantiye, su deposu vb.) ile Belediye Meclisi nin uygun görmesi halinde kamu hizmetlerinin görülmesi, toplum ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapı ve tesisler de yer alabilir İlköğretim Tesis Alanı: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İlköğretim Okullarının yapılacağı alanlardır.

10 6.4. Ortaöğretim Tesis Alanı: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ortaöğretim ve dengi okulların yapılacağı alanlardır Mesleki ve Teknik Eğitim Tesis Alanı: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki ve Teknik eğitim veren okullar ile Ortaöğretim tesislerinin yer alacağı alanlardır Kreş-Anaokulu Tesis Alanı: Okul öncesi eğitimi veren tesislerin yapılacağı alanlardır Trafik Eğitim Alanı: Bu alanlar içerisinde 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanununda yer alan Çocuk Trafik Eğitim Parkları Yönetmeliğine uygun çocuk trafik eğitim parkları ve motorlu taşıtlar sürücü kursları tarafından kullanılacak direksiyon eğitim alanları ile bu eğitimler için ihtiyaç duyulacak yapı ve tesisler yer alabilir Sağlık Tesis Alanı: İlgili mevzuata uygun olarak yapılacak hastane, dispanser, sağlık ocağı, sağlık evi, sağlık merkezi ve doğumevi vb. tesislerin bulunduğu alanlardır Dini Tesis Alanı: İbadet tesisleri ve müştemilatı sayılan tesisler dışında başka fonksiyonlar yer alamaz Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı: İlgili mevzuata göre yapılacak huzurevi, yetiştirme yurdu, çocuk yuvaları, sığınma evleri, gündüz bakımevi (kreş) ve rehabilitasyon merkezi ve kamuya açık ve kamu kurumlarına ait dinlenme tesisleri, günübirlik tesisler ile kültürel tesisler yapılabilir Park Alanı: Kentte yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçlarına cevap veren alanlardır. Bu alanlarda park alanları, çocuk bahçeleri, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları ve ana yaya arterleri yer alabilir. İmar planındaki park alanlarının içerisinde park için gerekli başka tesisler gösterilmemiş ise büfeler, havuzlar, pergolalar, açık çayhane ve genel helâdan başka tesis yapılamaz. Park alanlarının içerisinde park için gerekli tesislerle birlikte; kat yüksekliği h:4.50 m.yi geçmemek şartıyla, kafeterya, açıkhava spor alanları (gezi alanları, yürüyüş, koşu, bisiklet v.b.), çocuk oyun alanları gibi tesisler yer alabilir. Park alanı tamamında yapılacak yapılar için toplam yapılaşma emsali 0,02 yi aşamaz Spor Alanı (Spor Alanı, Semt Spor Alanı, Açık ve Kapalı Spor Alanı): Spor ve oyun ihtiyaçlarını karşılayan alanlardır. Futbol basketbol voleybol tenis yüzme v.b. gibi spor faaliyetlerini ihtiva eden açık ve kapalı tesis alanlarıdır. Kapalı spor alanlarında yapılanma şartları 0,20 yi aşamaz. Taşkına maruz alanlarda kalan spor alanlarında hiçbir koşulda yapı yapılamaz Ağaçlandırılacak Alanlar (Mezarlıklar): İlgili mevzuata göre tespit ve tesis edilen defin alanlarıdır. Bu alanlarda defin hizmetlerine ilişkin Hizmet yapıları ile Gasilhane yapıları yer alabilir. İnşaat emsali 0.02 yi geçemez Oto terminal Alanı: Ulaşım Planlama Müdürlüğünün çalışmaları kapsamındaki Silivri Transfer merkezi ve Cep Otogar alanı Çevre Düzeni Planı kararı olarak plana işlenmiş olup a-) Oto Terminal alanlarında Seyahat Firma ve Acenteleri, yazıhaneler, lokanta, büfe, büro, toplu taşıma peronları, taksi durağı, otopark vb. fonksiyonlar yer alabilir. b-) Oto Terminal alanında yer alacak fonksiyonlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre belirlenecektir. c-) Terminal alanında avan proje aşamasında giriş-çıkışlar ve ulaşım bağlantılarına ilişkin Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu (UTK) kararı alınacaktır.

11 7. TURİZM ALANLARI UYGULAMA HÜKÜMLERİ 7.1. Turizm Tesis Alanları: Bu alanlarda eğlenme, dinlenme, konaklama, yemeiçme tesisleri, sosyal ve kültürel tesisler ile bunlarla birlikte olmak koşuluyla alışveriş birimleri, rekreasyon alanları yer alabilir. Bu alanlarda yapı nizamı ayrık olup Emsal 1,00 dir. Minimum parsel büyüklüğü 5000 m2 dir. Parsel cephesi 40 m. ve parsel derinliği 50 m.den küçük olamaz. Ön, arka ve yan bahçe mesafesi 10 m.dir. 8. TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALANLAR: Bu Alanlarda 1/ ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında verilen hükümlere uyulacaktır. Ancak hayvancılık amaçlı tesisler yapılamaz. 9. MERA ALANLARI: Planlama alanında mera alanları olarak gösterilen alanlarda meralarla ilgili yasalar ve yönetmelikler geçerlidir. Mera alanlarında, Donatı alanı olarak planlanan alanlarda tahsis amacı değiştirilmeden uygulama yapılamaz. 10. YAPI YASAĞI ya da SINIRLAMASI GETİRİLEN ALANLAR Taşkına Maruz Alanlarda hiçbir suretle yapı yapılmasına müsaade edilmez. 11. Bu planda yer almayan hususlarda İstanbul İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir.

ALİPAŞA MAHALLESİ U.İ.P. PLAN NOTLARI. Silivri - Alipaşa Mahallesi Uygulama İmar Planında geçerli olan İmar Planı Notları aşağıdaki gibidir.

ALİPAŞA MAHALLESİ U.İ.P. PLAN NOTLARI. Silivri - Alipaşa Mahallesi Uygulama İmar Planında geçerli olan İmar Planı Notları aşağıdaki gibidir. ALİPAŞA MAHALLESİ U.İ.P. PLAN NOTLARI Silivri - Alipaşa Mahallesi Uygulama İmar Planında geçerli olan İmar Planı Notları aşağıdaki gibidir. 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Bu plan, Plan Notları ve Raporu ile bir

Detaylı

SİLİVRİ İLÇESİ, 80 ADA ve CİVARI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

SİLİVRİ İLÇESİ, 80 ADA ve CİVARI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI SİLİVRİ İLÇESİ, 80 ADA ve CİVARI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Bu plan, raporu ve plan notları ile bir bütündür. 1.2. Kentsel ve Sosyal Donatı alanları kamu eline geçmeden uygulama

Detaylı

Silivri İlçesi-Yeni Mahalle Uygulama İmar Planında geçerli olan İmar Planı Notları aşağıdaki gibidir.

Silivri İlçesi-Yeni Mahalle Uygulama İmar Planında geçerli olan İmar Planı Notları aşağıdaki gibidir. Silivri İlçesi-Yeni Mahalle Uygulama İmar Planında geçerli olan İmar Planı Notları aşağıdaki gibidir. 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Bu plan, Plan Notları ve Raporu ile bir bütündür. 1.2. Kentsel ve Sosyal Donatı

Detaylı

1.1/1000 ölçekli Ünalan Mahallesi Güneyi Uygulama İmar Planı; plan paftaları, plan raporu, plan uygulama hükümleri ile bir bütündür.

1.1/1000 ölçekli Ünalan Mahallesi Güneyi Uygulama İmar Planı; plan paftaları, plan raporu, plan uygulama hükümleri ile bir bütündür. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ A.GENEL HÜKÜMLER 1.1/1000 ölçekli Ünalan Mahallesi Güneyi Uygulama İmar Planı; plan paftaları, plan raporu, plan uygulama hükümleri ile bir bütündür. 2.Planda belirlenen sosyal

Detaylı

13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ A-GENEL HÜKÜMLER A.1-1/1000 ölçekli Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planı, plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür. Planlama alanında 18. Madde uygulanacak

Detaylı

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.)

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.) PLAN NOTLARI: 1. GENEL HÜKÜMLER TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI (16.05.2011 T.T.-25.11.2011 T.T.) 1.1.Şifa Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve

Detaylı

MİSİNLİ PLAN NOTLARI

MİSİNLİ PLAN NOTLARI MİSİNLİ PLAN NOTLARI A UYGULAMA HÜKÜMLERİ A.01- Uygulama net parsel üzerinden yapılacaktır. Uygulama imar planlarında yapılara kot binanın oturacağı tabii zemin ortalaması esas alınarak verilecektir. A.02-

Detaylı

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI :

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : Onay Tarihi : 03.12.2004 AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Aydıntepe Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve plan uygulama hükümleri

Detaylı

POSTANE MAHALLESİ 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.)

POSTANE MAHALLESİ 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.) POSTANE MAHALLESİ 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI (19.03.2013 T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1) 1/1000 ölçekli Postane Mahallesi 1 Etap Uygulama İmar Planı; plan paftaları, hükümleri ve plan raporu ile

Detaylı

TUZLA E-5 KARAYOLU İLE DEMİRYOLU ARASI SANAYİ ŞERİDİ DÖNÜŞÜM PLANI (İÇMELER KÖPRÜSÜ İLE TUZLA DERESİ ARASI) ( T.T.)

TUZLA E-5 KARAYOLU İLE DEMİRYOLU ARASI SANAYİ ŞERİDİ DÖNÜŞÜM PLANI (İÇMELER KÖPRÜSÜ İLE TUZLA DERESİ ARASI) ( T.T.) TUZLA E-5 KARAYOLU İLE DEMİRYOLU ARASI SANAYİ ŞERİDİ DÖNÜŞÜM PLANI (İÇMELER KÖPRÜSÜ İLE TUZLA DERESİ ARASI) (03.01.2003 T.T.) Genel hükümler : 1. Tuzla E-5 Karayolu ile Demiryolu Arası Sanayi Şeridi Dönüşüm

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ (13.01.2014 GÜN 36 SAYILI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI İLE ONAYLANAN

Detaylı

POSTANE MAHALLESİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER

POSTANE MAHALLESİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER POSTANE MAHALLESİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI (19.03.2013 T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Postane Mahallesi Uygulama İmar Planı; plan paftaları, hükümleri ve plan raporu ile bir bütündür.

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEHZADELER İLÇESİ, YUKARIÇOBANİSAMAHALLESİ, 3582 ADA, 3 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

Detaylı

11.04.2007 tasdik tarihli 1/1000 ÖLÇEKLİ KİLYOS ve DEMİRCİKÖY YERLEŞİM ALANLARI ve ÇEVRESİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

11.04.2007 tasdik tarihli 1/1000 ÖLÇEKLİ KİLYOS ve DEMİRCİKÖY YERLEŞİM ALANLARI ve ÇEVRESİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 11.04.2007 tasdik tarihli 1/1000 ÖLÇEKLİ KİLYOS ve DEMİRCİKÖY YERLEŞİM ALANLARI ve ÇEVRESİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Kilyos-Demirciköy Bölgesi Koruma

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI :

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : Onay Tarihi : 03.12.2004 AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Aydıntepe Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve plan uygulama hükümleri

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ TUZLA İLÇESİ E-5 İLE DEMİRYOLU ARASI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI ( T.T) A- GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Tuzla

1/1000 ÖLÇEKLİ TUZLA İLÇESİ E-5 İLE DEMİRYOLU ARASI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI ( T.T) A- GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Tuzla 1/1000 ÖLÇEKLİ TUZLA İLÇESİ E-5 İLE DEMİRYOLU ARASI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI (24.11.2017 T.T) A- GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi E-5 ile Demiryolu Arası Uygulama İmar Planı, plan

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEHZADELER İLÇESİ MANİSA FARKLI SEVİYELİ OTOGAR KAVŞAĞINA İLİŞKİN ONAYLI KAVŞAK PROJESİNİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA

Detaylı

T.T.Lİ 1/1.000 ÖLÇEKLİ ESENKENT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ: A- GENEL HÜKÜMLER: 1. 1/1000 ölçekli Esenkent

T.T.Lİ 1/1.000 ÖLÇEKLİ ESENKENT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ: A- GENEL HÜKÜMLER: 1. 1/1000 ölçekli Esenkent 10.12.2012-21.07.2014-16.02.2016 T.T.Lİ 1/1.000 ÖLÇEKLİ ESENKENT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ: A- GENEL HÜKÜMLER: 1. 1/1000 ölçekli Esenkent Uygulama İmar Planı, plan notları ve plan raporu ile bir

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ 1201 ADA ve 1202 ADA 10 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA

Detaylı

MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1.PLANLAMA ALANININ YERİ : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Marmaracık

Detaylı

7.Tüm kamu ve özel mülkiyete konu yapılarda parsel bazında jeolojik ve jeoteknik etüdler yapılmadan uygulama yapılamaz.

7.Tüm kamu ve özel mülkiyete konu yapılarda parsel bazında jeolojik ve jeoteknik etüdler yapılmadan uygulama yapılamaz. TUZLA EVLİYA ÇELEBİ, YAYLA, İSTASYON VE CAMİ MAHALLELERİ II. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI (15.10.2012 T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1.1/1000 ölçekli Evliya Çelebi, Yayla, İstasyon ve Cami Mahalleleri

Detaylı

TUZLA EVLİYA ÇELEBİ, YAYLA, İSTASYON VE CAMİ MAHALLELERİ III. ETAP

TUZLA EVLİYA ÇELEBİ, YAYLA, İSTASYON VE CAMİ MAHALLELERİ III. ETAP TUZLA EVLİYA ÇELEBİ, YAYLA, İSTASYON VE CAMİ MAHALLELERİ III. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI (15.10.2012 T.T.) GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Evliya Çelebi, Yayla, İstasyon ve Cami Mahalleleri 3.Etap Uygulama

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor : 2016/08 Tarih : 29.02.2016 KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi 351 ada 23 parsel komşuluğunda bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki

Detaylı

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ İstanbul Metropolü merkezler kademelenmesinde dengeleyici bir merkez olarak planlanan bu alan; İstanbul un batı yakasında özellikle Büyükdere-Levent-Maslak

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 2 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 2 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 2 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI BİLGİ PAFTASI S2-1 KARTAL MERKEZ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar

Detaylı

Plan Değişikliğine Konu Alanın Konumu. Şekil 1: Plan Değişikliğine Konu Alanın Konumu

Plan Değişikliğine Konu Alanın Konumu. Şekil 1: Plan Değişikliğine Konu Alanın Konumu GEMLİK İLÇESİ, ORHANİYE VE YENİ MAHALLELERDEKİ 3-4-5-6-8-9-17-18-19-20-21-22-23-25-26-27-28-29-30-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-46-47-48-49-50-51-54-60-61-62-63-245-316-317-344-345-348-373-374 VE 901 NOLU

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 5 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 5 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 5 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1 KARTAL MERKEZ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı doğrultusunda

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI, PLAN PAFTALARI, PLAN RAPORU, PLAN NOTLARI İLE BİR BÜTÜNDÜR. 2.

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ EDREMİT İLÇESİ ZEYTİNLİ BELDESİ 232 ADA 15 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

TASTİK TARİHLİ PLAN TADİLATINA İTİRAZ EDİLMİŞTİR.

TASTİK TARİHLİ PLAN TADİLATINA İTİRAZ EDİLMİŞTİR. TASTİK TARİHLİ PLAN TADİLATINA İTİRAZ EDİLMİŞTİR. 1/1000 ÖLÇEKLİ KADIKÖY İLÇESİ FİKİRTEPE VE ÇEVRESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE TADİLATLARI T.T. 02.08.2013 (12984 sayılı BAKANLIK OLURU ile) T.T. (21485 sayılı

Detaylı

T.T. ORHANLI 1 NOLU UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU ( T.T.) PLAN NOTLARI 1 KONUT ALANLARI

T.T. ORHANLI 1 NOLU UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU ( T.T.) PLAN NOTLARI 1 KONUT ALANLARI ORHANLI 1 NOLU UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU (28.05.2003 T.T.) 1 KONUT ALANLARI 1.1 A LEJANDI İLE GÖSTERİLEN YERLEŞİK KONUT ALANLARINDA 1.1.1 E= 1.20 DİR 1.1.2 YAPI NİZAMI SERBEST OLUP MEVCUT TEŞEKÜLE

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 10 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 10 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 10 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI S10-1 KARTAL MERKEZ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı doğrultusunda

Detaylı

TUZLA EVLİYA ÇELEBİ, YAYLA, İSTASYON VE CAMİ MAHALLELERİ IV. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ( T.T.

TUZLA EVLİYA ÇELEBİ, YAYLA, İSTASYON VE CAMİ MAHALLELERİ IV. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ( T.T. TUZLA EVLİYA ÇELEBİ, YAYLA, İSTASYON VE CAMİ MAHALLELERİ IV. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ (02.02.2013 T.T.) GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Evliya Çelebi, Yayla, İstasyon ve Cami Mahalleleri

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI

NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI VE YAKIN ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI PLAN NOTLARI OCAK 2013 A. KENTSEL VE ARKEOLOJİK

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVAYİ MİLLİYE MAHALLESİ I19-C-08-D-3-A / I19-C-08-D-4-B PAFTALAR 6163 ADA / 6 VE 7 PARSELLERE AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ŞUBAT

Detaylı

D m G> O < > ÖD O CD( O

D m G> O < > ÖD O CD( O D m G> O < > ÖD 7\ O CD( O m ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KEPEZ İLÇESİ ALTINOVA BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1- PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Kepez

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KADIKÖY İLÇESİ FİKİRTEPE VE ÇEVRESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE TADİLATLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ KADIKÖY İLÇESİ FİKİRTEPE VE ÇEVRESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE TADİLATLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KADIKÖY İLÇESİ FİKİRTEPE VE ÇEVRESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE TADİLATLARI T.T. 02.08.2013 (12984 sayılı BAKANLIK OLURU ile) T.T. (21485 sayılı BAKANLIK OLURU ile) T.T. 23.06.2014 (10055 sayılı

Detaylı

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 Tanım Onaylı halihazır haritalar üzerine Kadastral durumu işlenmiş olan Nazım İmar Planına uygun olarak

Detaylı

KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 06/09/2006 Tarihinde Belediye Meclisince Onanan Turizm Merkezi Alanı Dışı KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1- Genel Hükümler 1.1. Bu plan ve plan hükümleri kapsamında

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 14 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 14 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 14 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI S14-1 KARTAL MERKEZ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı doğrultusunda

Detaylı

Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/ Osmangazi/BURSA

Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/ Osmangazi/BURSA GEMLİK (BURSA) 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON VE İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI; İLAVE PLAN NOTU AÇIKLAMA RAPORU İlave Plan Notu, Gemlik (Bursa) 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Plan Notlarına

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 7. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1. GENEL HÜKÜMLER

1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 7. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1. GENEL HÜKÜMLER 1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 7. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Bu plan; plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile beraber bir bütündür. 1.2. Teknik ve sosyal altyapı alanları

Detaylı

TUZLA EVLİYA ÇELEBİ, YAYLA, İSTASYON VE CAMİ MAHALLELERİ III. ETAP

TUZLA EVLİYA ÇELEBİ, YAYLA, İSTASYON VE CAMİ MAHALLELERİ III. ETAP TUZLA EVLİYA ÇELEBİ, YAYLA, İSTASYON VE CAMİ MAHALLELERİ III. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI (15.10.2012 T.T.) GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Evliya Çelebi, Yayla, İstasyon ve Cami Mahalleleri 3.Etap Uygulama

Detaylı

20.10. 2003 TASDİK TARİHLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ SARIYER, USKUMRUKÖY-ZEKERİYAKÖY MEVKİİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

20.10. 2003 TASDİK TARİHLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ SARIYER, USKUMRUKÖY-ZEKERİYAKÖY MEVKİİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 20.10. 2003 TASDİK TARİHLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ SARIYER, USKUMRUKÖY-ZEKERİYAKÖY MEVKİİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1. 1/1000 ölçekli Zekeriyaköy- Uskumruköy Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama

Detaylı

AYDINLI MAHALLESİ TOPLU KONUT ALANI UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.)

AYDINLI MAHALLESİ TOPLU KONUT ALANI UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.) AYDINLI MAHALLESİ TOPLU KONUT ALANI UYGULAMA İMAR PLANI (22.10.2005 T.T.) PLAN NOTLARI 1.GENEL HÜKÜMLER 1.1. BU PLAN KAPSAMINDA; *DEPREM YÖNETMELİĞİ *SIĞINAK YÖNETMELİĞİ *OTOPARK YÖNETMELİĞİ *İSKİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

POSTANE MAHALLESİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER

POSTANE MAHALLESİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER POSTANE MAHALLESİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI (19.03.2013 T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Postane Mahallesi Uygulama İmar Planı; plan paftaları, hükümleri ve plan raporu ile bir bütündür.

Detaylı

TUZLA EVLİYA ÇELEBİ, YAYLA, İSTASYON VE CAMİ MAHALLELERİ

TUZLA EVLİYA ÇELEBİ, YAYLA, İSTASYON VE CAMİ MAHALLELERİ TUZLA EVLİYA ÇELEBİ, YAYLA, İSTASYON VE CAMİ MAHALLELERİ II. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI (15.10.2012 T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1.1/1000 ölçekli Evliya Çelebi, Yayla, İstasyon ve Cami Mahalleleri

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 07/11/2014 Cem KARA ( ) Karar No 59

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 07/11/2014 Cem KARA ( ) Karar No 59 GÜNDEM -4: 1/1000 Ölçekli Nakkaş Mahallesi Komisyon raporunun görüşülmesi. İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1015-6848 sayılı yazısında; İLGİ:a) 08.11.2012 tarih ve 154

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ MERKEZ İLÇESİ YENİ MAHALLESİ 579 ADA 1 PARSEL VE ÇEVRESİNDE RESMİ KURUM ALANI(MÜZE) VE KÜLTÜREL TESİS ALANI(Kültür Evi) AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan:

Detaylı

VELİMEŞE MAHALLESİ 525 ADA 1 VE 2 PARSELLER İLE 526 ADA 1 VE 2 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU

VELİMEŞE MAHALLESİ 525 ADA 1 VE 2 PARSELLER İLE 526 ADA 1 VE 2 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU VELİMEŞE MAHALLESİ 525 ADA 1 VE 2 PARSELLER İLE 526 ADA 1 VE 2 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANI : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi,

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUNUSEMRE İLÇESİ, MURADİYE MAHALLESİ, MUHTELİF ADA VE PARSELLERİ KAPSAYAN KAMPÜS YOLUNA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE VE REVİZYON NAZIM VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR

Detaylı

PLAN NOTLARI A. GENEL HÜKÜMLER

PLAN NOTLARI A. GENEL HÜKÜMLER PLAN NOTLARI A. GENEL HÜKÜMLER 1- REVİZYON İMAR PLANI, PLAN HÜKÜMLERİ VE AÇIKLAMA RAPORU İLE BİR BÜTÜNDÜR. 2- PLAN ONAMA SINIRI İÇİNDE KALAN ALANLARDAN YALNIZCA OSB SINIRLARI YETKİ SINIRIDIR. 3- PLAN HUDUTLARI

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 3.ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1. GENEL HÜKÜMLER

1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 3.ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1. GENEL HÜKÜMLER 1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 3.ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Bu plan; plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile beraber bir bütündür. 1.2. Teknik ve sosyal altyapı alanları

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVAYİ MİLLİYE MAHALLESİ I19-C-08-D-3-A PAFTA 5786 ADA / 1-2-3-4-5-6-7-8 PARSELLERE AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS 2018 T.C.

Detaylı

PLAN NOTLARI

PLAN NOTLARI PLAN NOTLARI 1. YAPI ADASI İÇERİSİNDE, BİNA DERİNLİĞİNİN 10 M.'DEN AZ ÇIKMASI DURUMUNDA MEVCUT DOKU DİKKATE ALINARAK ARKA BAHÇE MESAFESİ 2 M. YE KADAR UYGULANABİLİR. 2. GENİŞLİĞİ 26 M. DEN AZ OLAN BİTİŞİK

Detaylı

METRO KUZEYİ UYGULAMA İMAR PLANI HÜKÜMLERİ

METRO KUZEYİ UYGULAMA İMAR PLANI HÜKÜMLERİ METRO KUZEYİ UYGULAMA İMAR PLANI HÜKÜMLERİ A- GENEL HÜKÜMLER A1- Yapılacak her türlü binada Afet Bölgelerinde Yapılacak yapılar Hakkındaki yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. A2- Bağımsız çekme katı ve

Detaylı

BAĞCILAR İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI

BAĞCILAR İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI 12.06.2014 ONANLI PLAN NOTLARI BAĞCILAR İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI GENEL HÜKÜMLER 1) TAKS ve KAKS değerleri net parsel üzerinden hesaplanacaktır.ancak daha önce uygulama görmüş veya rızaen terk

Detaylı

ANTALYA KENT MERKEZİ KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

ANTALYA KENT MERKEZİ KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İLKE PLANLAMA ANTALYA KENT MERKEZİ KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ ANTALYA İLİ MURATPAŞA İLÇESİ BALBEY KENTSEL SİT VE ETKİLEME GEÇİŞ ALANI I. ETAP 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER MAHALLESİ, (28092 ADA 9 VE 10 NOLU PARSELLER) BELEDİYE HİZMET ALANI 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL

Detaylı

TUZLA EVLİYA ÇELEBİ, YAYLA, İSTASYON VE CAMİ MAHALLELERİ 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.) 1. PLAN HÜKÜMLERİ 1.

TUZLA EVLİYA ÇELEBİ, YAYLA, İSTASYON VE CAMİ MAHALLELERİ 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.) 1. PLAN HÜKÜMLERİ 1. TUZLA EVLİYA ÇELEBİ, YAYLA, İSTASYON VE CAMİ MAHALLELERİ 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI (15.10.2012 T.T.) 1. PLAN HÜKÜMLERİ 1.1 GENEL HÜKÜMLER 1) 1/1000 ölçekli Evliya Çelebi, Yayla, İstasyon ve Cami Mahalleleri

Detaylı

3568 ADA, SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

3568 ADA, SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI İSTANBUL İLİ, GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ, FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ, 3568 ADA, 1-2-3-4-5-6 SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA 22-23 SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

Detaylı

İSTANBUL İLİ ZEYTİNBURNU İLÇESİ KAZLIÇEŞME MAHALLESİ 774 ADA 61 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İSTANBUL İLİ ZEYTİNBURNU İLÇESİ KAZLIÇEŞME MAHALLESİ 774 ADA 61 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İSTANBUL İLİ ZEYTİNBURNU İLÇESİ KAZLIÇEŞME MAHALLESİ 774 ADA 61 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İSTANBUL İLİ ZEYTİNBURNU İLÇESİ KAZLIÇEŞME MAHALLESİ 774 ADA 61

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI OCAK AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI OCAK AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal-Soğanlık, 10284 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 07.09.2017 tarih, 2017/26762 sayılı teklifi. BAŞKANLIK

Detaylı

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU MAYIS 2016 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVAYİ MİLLİYE MAHALLESİ I19-C-08-D-4-A PAFTA 6202 ADA VE 5-6-7 PARSELLER İLE 6203 ADA 6-7-8-9 PARSELLERE AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA

Detaylı

Kaman Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Programı Öğr. Gör. Emre İNCE

Kaman Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Programı Öğr. Gör. Emre İNCE Kaman Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Programı Öğr. Gör. Emre İNCE İmar Terimleri Parsel Cephesi: Parselin üzerinde bulunduğu yoldaki cephesini ifade eder. Parselin üzerinde bulunduğu yoldaki cephesidir.

Detaylı

İ L A N. 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları;

İ L A N. 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları; İ L A N 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları; II. Yapılaşma Hükümlerinin 11.5 maddesinin ikinci bendine

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ ŞİŞLİ-MASLAK UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ ŞİŞLİ-MASLAK UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ ŞİŞLİ-MASLAK UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI GENEL HÜKÜMLER 1- KENTSEL VE SOSYAL DONATI ALANLARI İLE TEKNİK ALTYAPI ALANLARI KAMU ELİNE GEÇMEDEN UYGULAMA YAPILAMAZ. 2- EĞİTİM VE SAĞLIK

Detaylı

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ K A R A R Yeni Çimşit Mahallesi ve Çimşit Mezarlığı arasında yaklaşık 39 hektarlık alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 21.06.2017 tarih

Detaylı

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 MİKROBÖLGELEME PROJESİNE GÖRE UYGULAMA YAPILACAĞINA DAİR PLAN NOTU TADİLATI - 21.06.2011 GENEL HÜKÜMLER 23

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor :2015/09 Tarih : 30.03.2015 KONUNUN ÖZÜ: Kavaklı Mahallesi 748 ada 1 parsel sayılı taşınmazın kısmen Konut Alanı, kısmen park, kısmen otopark

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- a dil, / Konu: Kepez Varsak Eğitim Kampüsü UIP. V EXP02016 0 3 /07/2015

Detaylı

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ İstanbul Metropolü merkezler kademelenmesinde dengeleyici bir merkez olarak planlanlanan bu alan; İstanbul un batı yakasında özellikle Büyükdere-Levent-Maslak

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ 1203 ADA 13 PARSEL ve 1204 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, SARIBEYLER MAHALLESİ 1229-1230-1234-1235-1238-1239-1241-1242-1440-1441-1442-1443-

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Araç Talebi. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisinin 07/09/2015 tarihli oturumunda Komisyonumuza

Detaylı

İÇMELER MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI :

İÇMELER MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : Onay Tarihi : 03.12.2004 1. GENEL HÜKÜMLER İÇMELER MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : 1.1. İçmeler Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve plan uygulama hükümleri

Detaylı

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Plan süreci Mevcut durumun ortaya koyulması Eldeki veriler ışığında çalışma alanının sorun ve

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

BURSA İLİ, İNEGÖL İLÇESİ, YENİCEKÖY MAHALLESİ 4290 NUMARALI PARSEL VE 546 ADA 5,6,7 VE 8

BURSA İLİ, İNEGÖL İLÇESİ, YENİCEKÖY MAHALLESİ 4290 NUMARALI PARSEL VE 546 ADA 5,6,7 VE 8 BURSA İLİ, İNEGÖL İLÇESİ, YENİCEKÖY MAHALLESİ 4290 NUMARALI PARSEL VE 546 ADA 5,6,7 VE 8 PARSELLERE AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1.PLANLAMA ALANININ TANIMI Planlama

Detaylı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Geneyik ve Geneyik II Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlave İmar Planı Plan Açıklama Raporu İtirazların Değerlendirilmesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Kent

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA tarihinde saat 13.00 de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 8 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 8 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 8 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI S8-1 KARTAL MERKEZ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı doğrultusunda

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEHİTLİK KÖYÜ MUHTELİF PARSELLERDE REKREASYON, İBADET VE RESMİ KURUM ALANLARI AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan: Mesut YÜKSEL Haziran

Detaylı

BEYOĞLU-ŞİŞLİ İLÇELERİ OKMEYDANI TARİHİ SİT ALANI ETKİLEŞİM GEÇİŞ BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

BEYOĞLU-ŞİŞLİ İLÇELERİ OKMEYDANI TARİHİ SİT ALANI ETKİLEŞİM GEÇİŞ BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ BEYOĞLU-ŞİŞLİ İLÇELERİ DOLAPDERE-PİYALEPAŞA PİYALEPAŞA BULVARI ve ÇEVRESİ II. ETAP OKMEYDANI TARİHİ SİT ALANI

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İLGİ: a) 11.09.2012 tarih ve 51 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 11.11.2014 tarih 1220-8206 sayılı

Detaylı

KARABAĞLAR 1. ETAP REVİZYON İMAR PLANLARI PLAN NOTLARI

KARABAĞLAR 1. ETAP REVİZYON İMAR PLANLARI PLAN NOTLARI KARABAĞLAR 1. ETAP REVİZYON İMAR PLANLARI PLAN NOTLARI KARABAĞLAR 1/1000 ÖLÇEKLİ 1. ETAP ÜÇKUYULAR-ŞEHİTLER MAHALLESİ REVİZYON İMAR PLANI PLAN NOTLARI (TEKNİK DÜZELTME EKLENMİŞ HALİ) PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELE İLİŞKİN MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

Arnavutköy Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü 1/1000 ÖLÇEKLİ HADIMKÖY MERKEZ BÖLGESİ I.ETAP UYGULAMA İMAR PLANI- PLAN NOTLARI

Arnavutköy Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü 1/1000 ÖLÇEKLİ HADIMKÖY MERKEZ BÖLGESİ I.ETAP UYGULAMA İMAR PLANI- PLAN NOTLARI PLAN NOTLARI GENEL HÜKÜMLER 1. Bu plan, plan paftaları, plan raporu ve plan notları ile beraber bir bütündür. 2. Teknik ve sosyal donatı alanları (eğitim, sağlık, kültür, dini tesis, resmi kurum, yeşil

Detaylı

T.C ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 1/1000 ÖLÇEKLİ ÇEKMEKÖY UYGULAMA İMAR PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

T.C ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 1/1000 ÖLÇEKLİ ÇEKMEKÖY UYGULAMA İMAR PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ T.C ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 1/1000 ÖLÇEKLİ ÇEKMEKÖY UYGULAMA İMAR PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1/1000 ÖLÇEKLİ ÇEKMEKÖY UYGULAMA İMAR PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1.

Detaylı