Üstatlık: Kadim Bir Eğitim ve Kariyer Geliştirme Yöntemi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üstatlık: Kadim Bir Eğitim ve Kariyer Geliştirme Yöntemi"

Transkript

1 Üstatlık: Kadim Bir Eğitim ve Kariyer Geliştirme Yöntemi ihat Alayoğlu Özet: 1950 li yıllardan bu yana, hem araştırmacılar hem de uygulayıcılar tarafından inceleme konusu olan üstatlık, tecrübesiz işgörenlerin eğitimi ve kariyer gelişimini hedefleyen usta-çırak ilişkisine dayalı karşılıklı öğrenme yöntemidir. Gelişim süreci açısından incelendiğinde, üstatlığın bireysel veya grup, resmi veya gayri-resmi olarak farklı şekillerde uygulandığı görülmektedir. Bu konuda yapılan araştırmalar, bir takım sıkıntıların ortaya çıkabildiğini göstermekle birlikte, üstatlığın organizasyonlar tarafından insan kaynakları yönetimi politikasının bir parçası olarak bilinçli bir şekilde uygulanması durumunda hem üstat, hem çömez hem de organizasyona yararlar sağladığını ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın amacı, ilgili literatür taranarak üstatlık uygulamasını, yapılan araştırma bulguları ile güncel ve tarihi uygulamalar çerçevesinde incelemektir. Bu bağlamda, çömez, üstat ve üstatlık kavramları kısaca açıklandıktan sonra, konu teorik çerçevede farklı boyutları ile ele alınmaya çalışılmıştır. Anahtar Sözcükler: Üstat, çömez, üstatlık, üstatlık çeşitleri, üstatlığın fonksiyonları. Mentoring: An Ancient Training and Career Development Method Abstract: Mentoring being researched since the 1950s is a method of mutual learning between the master and the apprentice for the goal of career development and training of inexperienced employees. As a development process, mentoring can be practiced in various types such as individual or group mentoring and formal or informal mentoring. The great deal of research on mentoring has shown that conscious application of mentoring in an organization as a part of human resources management policy creates significant benefits for the organization, mentor and protégés. This study aims to analyze mentoring practices based on an extensive literature review, and historical applications. In this context, protégé, mentor and mentoring concepts are briefly explained, and theoretically scrutinized with its various dimensions. Key Words: Mentor, protégé, mentoring, forms of mentoring, functions mentoring. GĐRĐŞ Đnsan kaynakları yönetiminin temel fonksiyonlarından biri olan kariyer yönetimi uygulamaları içinde, özellikle organizasyona yeni katılan ve/veya nitelikleri itibariyle ilerleme potansiyeline sahip genç işgörenlerin, iş ortamına ve kurum kültürüne hızlıca uyum sağlamalarını, yeteneklerinin farkına varılarak potansiyellerinin açığa çıkarılmasını, mevcut yetenek ve becerilerinin organizas- Yrd.Doç.Dr., Đstanbul Ticaret Üniversitesi, 34378, Fatih/Đstanbul/Türkiye. Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 45, Sayı 2, Haziran 2012, s

2 104 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 45 Sayı 2 yon hedefleri doğrultusunda geliştirilerek gelecekte daha üst pozisyonlara hazırlanmalarını sağlamaya yönelik kullanılan etkili araçlardan biri de üstatlık tır. Enformel (gayri resmi, kendiliğinden oluşan) ilişkiye dayalı olarak çok eski bir geçmişe sahip olan üstatlık uygulaması, 1950 li yıllardan bu yana yapılan araştırmalar neticesinde organizasyonlar için öneminin anlaşılmasıyla, uygun nitelikteki her işgörenin yararlanabileceği formel (resmi, planlanmış) bir hüviyet kazanmaya başlamıştır. Başta ABD (Amerika Birleşik Devletleri) olmak üzere, birçok gelişmiş Avrupa ülkesinin kurum ve kuruluşlarında yaygın olarak kullanılan üstatlık, ülkemizde de gerek teorik bağlamda gerekse uygulamada dikkat çekecek şekilde gündeme gelmeye başlamıştır. Ülkemiz açısından bakıldığında, yeni gelişen bir alan gibi görülmekle birlikte, benzer - hatta daha ileri düzeyde - uygulamaların asırlar önce çeşitli kurumlar (Örneğin, Atabeylik, Lalalık ve Âhilik ) tarafından hayata geçirildiği tarihi kayıtlarda yer almaktadır. Bununla birlikte, Batı daki kullanımıyla mentor ve mentoring terimlerinin Türkiye için henüz yeni kavramlar olduğunu, hatta tam olarak Türkçe karşılığının dahi yerleşmediğini ifade etmek gerekir. Đleriki araştırmalarda konunun daha detaylı olarak incelenmesi ve tartışılmasına zemin oluşturmak amacındaki bu çalışmanın ilk kısmında temel kavramlar kısaca tanımlandıktan sonra, uygulamaya ilişkin hususlar farklı boyutlarıyla teorik çerçevede ele alınacaktır. Bu çerçevede üstatlığın doğası ve gelişimi, çeşitleri, safhaları, taraflar açısından önemi ve sağladığı yararlar ile organizasyona maliyetleri ve uygulama sürecinde ortaya çıkabilecek olası engeller gibi hususlara değinilecek, ulaşılan kaynaklar ve elde edilen bulgular çerçevesinde nihai bir değerlendirmeye sonuç kısmında yer verilecektir. KAVRAMSAL ÇERÇEVE Sözlüklerde mentor ; akıl hocası, rehber, danışman; mentoring ise akıl hocalığı, rehberlik, danışmanlık kavramları ile açıklanmaktadır. Bu kavramların herhangi birinin mentor ve mentoring in ifade ettiği anlamı tam olarak karşıladığına dair bir fikir birliğinin olduğunu söylemek henüz mümkün değildir. Bununla birlikte, diğerlerine nazaran akıl hocası ve akıl hocalığı terimleri literatürde kısmen yer bulmuşsa da, orijinal halinin Türkçeleştirilerek - mentor ve mentorluk şeklinde - kullanımı daha yaygındır. Ancak olması gerekenin kavramları Türkçeleştirilerek kullanmak değil; en uygun karşılığı bulmak olduğunu belirtmek gerekir. Diğer taraftan, her ne kadar akıl hocası ve akıl hocalığı terimleri Türkçe literatürde kısmen kullanılmakta ise de, uygulamaya ilişkin detaylara bakıldığında bu terimlerin ilgili kavramları tam olarak karşıladığını söyleyebilmek zordur. Çünkü akıl hocası dendiğinde, insanların spesifik bazı hususlarla ilgili olarak ihtiyaç duyduklarında kendilerinden daha tecrübeli ve bilgili olduklarına inandıkları kişilere danışmaları anlaşılmaktadır. Burada hedefi belirlenmiş ve sürekliliği olan bir ilişki değil, anlık bir fikir alma veya

3 Üstatlık: Kadim Bir Eğitim ve Kariyer Geliştirme Yöntemi 105 yol gösterme eylemi söz konusudur. Akıl hocası konumundaki kişinin fonksiyonu, kendisine danışan kişinin - eğer o konuda yetkin ise - sadece o andaki ihtiyacına ilişkin fikir beyan etme ve tavsiyede bulunmakla sınırlıdır. Hâlbuki gerek Amerika gerekse Avrupa daki uygulamalar dikkate alındığında, mentoring ilişkisinin bir süreç olarak ele alındığı, organizasyonların hedefleri doğrultusunda bilinçli ve belli bir zaman dilimini kapsayan program dâhilinde uygulandığı görülmektedir. Dolayısıyla, araştırmacıların tarihsel uygulamaları da dikkate alarak, ilgili kavramlara atfedilen fonksiyonları tam anlamıyla kapsayacak yerli karşılıklar bulma sorumluluğu halen geçerliliğini korumaktadır. Bu bağlamda, bir tartışmaya zemin oluşturmak üzere bu çalışmada protégé / mentee kavramının karşılığı olarak çömez 1, mentor kavramının karşılığı olarak üstat 2 ve mentoring kavramının karşılığı olarak ise üstatlık 3 terimlerinin kullanılması tercih edilmiştir. Ayrıca, çalışmanın ilgili bölümlerinde, bu tercihe gerekçe teşkil eden hem günümüz hem de tarihsel süreçteki bazı uygulamalara da çalışmanın sınırları çerçevesinde yer verilmeye çalışılmıştır. Çömez Çömez, çalışma hayatına yeni atılan genç ve deneyimsiz işgörenlerdir. Bu kavram, her ne kadar ilgili yazında pek yer almasa da, tecrübesiz kişilere atfen günümüzde halen değişik ortamlarda kullanılmaktadır. Üstat Üstat, deneyimsiz işgörenlerin kariyer gelişimi ve daha üst pozisyonlara terfi edebilmelerini sağlamak için kendini adayan, genellikle üst düzey bilgi ve tecrübeye sahip uzman kişilerdir (Ragins - Scandura, 1994: 962). Üstat kavramı ile ilgili literatürde yer alan tanımlardan bazıları şu şekildedir: temel olarak bir kişi ile birebir ilgilenen, kişiliğinden ziyade o kişinin kariyerine ilişkin tavsiyelerde bulunan bilgili, genellikle etkileyici kişidir (Bittel - Newstrom, 1990: ). kendinden alt pozisyonda olan bir meslektaşının ya da eş pozisyondaki mesai arkadaşının kariyerini geliştirmesine belirgin bir şekilde katkıda bulunan kişidir (Bartol - Martin, 1991: 813). çömez olarak bilinen daha genç bir kişiyi destekleyen, ona rehberlik eden ve eğiten bir baba figürü dür (Ehrich - Hansford, 1999: 92). 1 a. 1. esk. Medreselerde müderrisin hizmetine bakan ve ondan ders alan öğrenci: Bu çömez deminden beri nerede idi?, H. F. Ozansoy. 2. mec. Birinin kendi işini öğreterek yetiştirmeye başladığı kimse TDK Büyük Türkçe Sözlük, Çevrimiçi: bts/?kategori=verilst&kelime= hami&ayn =tam ( ). 2 (a) Bilim veya sanat alanında üstün bilgisi ve yeteneği olan kimse; (b) Öğretmen, (c) Usta, (d) Sanatçı; TDK Büyük Türkçe Sözlük, Çevrimiçi: bts/?kategori=verilst&kelime= hami&ayn =tam ( ). 3 Üstat olma durumu; TDK Büyük Türkçe Sözlük, Çevrimiçi: tdkterim.gov.tr.bts/?kategori = verilst &kelime=hami&ayn=tam ( ).

4 106 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 45 Sayı 2 Bu tanımlardan hareketle bütünsel bir tanım şu şekilde yapılabilir: Üstat, bir organizasyonda çalışan genç ve tecrübesiz, ancak sahip olduğu nitelikler ve potansiyel itibariyle gelecek vadeden işgörenlerden birini himayesine alarak, onun eğitimi ve gelişimi ile bir plan dâhilinde yakından ilgilenmek suretiyle yetişmesine yardımcı ve destek olan, rol model olarak geri bildirimlerde bulunan ve tavsiyeleriyle yol gösteren, âmirlerinin onlardaki bu potansiyeli ve gelişimi fark etmelerini sağlamaya çalışan deneyimli, bilgili ve bu konuda yetkin yaşça daha büyük kişidir. Üstadın Rolü ve Fonksiyonları: Bir üstadın temel rolü, himayesindeki çömezin etkinliğini arttırma, onu cesaretlendirme ve güçlendirme şeklinde ifade edilebilir (Oliver - Aggleton, 2002: 30). Bu bağlamda üstatların genellikle şu dört rolü üstlendiği görülmektedir (Gibb, 1994: 47): Performansın iyileşmesine yardımcı olma, Kariyer gelişimine yardımcı olma, Güvenilir danışman olma, Bilgisi, tecrübesi ve fikirlerini paylaşma. Bu roller çerçevesinde bir üstadın şu temel fonksiyonları yerine getirmesi beklenmektedir (Abraham - Flippo, 1991: ): Çömezini doğru davranışa yönlendirmek için organizasyonun ilişkiler ağının doğasına uygun olarak rehberlik ve danışmanlık yapmak, Üstlerine, çömezi ile ilgili olumlu geribildirimde bulunarak onu desteklemek; çalışma gruplarında görev almasını sağlamaya çalışmak ve terfi ettirilmesi yönünde tavsiyede bulunmak, Çömezinin başarılarını ön plana çıkararak amirleri tarafından farkına varılmasını sağlamak, Çömezine kariyerini geliştirmesini sağlayacak davranış tipini göstererek bir rol model görevi görmek, Çömezini muhtemel bir tenzil ya da gözden düşme tehdidine karşı korumak, Çömezi için hayal kırıklıklarını ve başarılarını paylaşabileceği güvenilir bir arkadaş olmak. Bu tanım ve açıklamalardan hareketle üstadın, himayesi altındaki tecrübesiz gençlere sadece işi ve mesleği öğreten değil, bilgi ve tecrübesiyle onları hayata ve geleceğe hazırlama konusunda gönüllü veya görevlendirilmiş yol arkadaşı olduğunu ifade etmek mümkündür. Üstadın itelikleri: Bir üstadın sahip olması gereken niteliklerin neler olması gerektiğinin belirlenmesinde, kimler üstat olabilir sorusuna verilecek cevap yol gösterici olabi-

5 Üstatlık: Kadim Bir Eğitim ve Kariyer Geliştirme Yöntemi 107 lir. Nitekim, şayet uygun bir kurum kültürü de söz konusu ise, değişik rol ve statülerle organizasyon içinde yer alan bilgili ve deneyimli kişiler, örneğin; rol model olarak görülen girişimciler ya da üst düzey yöneticiler, başarılı işgörenler, eğitimciler, danışmanlar, kurum psikologları, deneyimli iş arkadaşları, takım liderleri, koçlar (Barutçugil, 2004: 368), meslektaşlar ve hat yöneticilerinin bu süreçte gönüllü veya zorunlu olarak yer alabileceği ve üstat olarak fonksiyon görebileceği ifade edilmektedir (Garvey vd., 1996: 11)Nitekim bu alanda yapılan çalışmalar incelendiğinde, uygulamada çömezlerin genellikle organizasyon içerisinde (bazen farklı organizasyonlarda) yönetim kademelerinde uzun yıllar görev yapmış bilgili ve deneyimli kişileri üstat olarak seçtiği görülmektedir (Scandura, 1998: 449; Wood, 1997: 335). Ancak, tecrübeli yöneticilerin hepsinin üstat olarak görev alabileceği söylenemez. Çünkü üstat olarak rol alacak kişilerin bu fonksiyonu yerine getirebilmesi için yeterli bilgi, beceri ve deneyim sahibi olması gerekmektedir. Dolayısıyla, bu uygulamadan etkili sonuçlar alınabilmesi için üstatlık yapacak kişinin asgari şu nitelikleri taşıması gerektiği vurgulanmaktadır (Budak, 2008: 325; Barutçugil, 2004: 367): (a) Đnsan odaklı, insanları seven, kendisiyle ve çevresiyle barışık olma, (b) belirsizliklere ve hatalara hoşgörüyle yaklaşma, (c) kurumuna ve işine değer verme, (d) kendine güvenme, özgüvenini karşısındakine hissettirerek başarı duygusunu aşılayabilme, (e) astlarına saygı ve güven duyma, onların ihtiyaçlarına karşı duyarlı olma, (f) esnek ve yaratıcı olma, (g) iletişim, özellikle aktif ve empatik dinleme becerilerine sahip olma. Üstatlık Üstatlık (mentoring) kavramının açıklanmasında literatürde farklı görüşler bulunmaktadır, ki bu doğaldır; çünkü farklı ortamlarda farklı şekilde algılanabilmekte, algılamaya göre de tanımlanmaktadır. Ancak, bu çalışmanın amacı organizasyon ortamında üstatlığın önemini ortaya koymak olduğundan tanımlama sadece bu boyutuyla ele alınacaktır. Đlgili yazında yer alan üstatlık tanımlarından bazıları şu şekildedir: kıdemli bir organizasyon üyesi (üstat) ile daha genç bir organizasyon üyesi (çömez) arasında bir iletişim ilişkisidir (Noe, 1988: 458). daha becerili veya tecrübeli kişi ile daha az becerili veya tecrübeli birinin, tecrübesiz olanın gelişme ve spesifik yetkinliklerin geliştirilmesi hedefini gerçekleştirmek üzere yapılan planlı bir eşleştirmedir (Murray - Oven, 1991: xiv). bir kişinin diğerinin kariyer gelişimine profesyonel olarak yardımcı olduğu bir ilişkidir; sadece bir prosedür ve uygulama değildir (Mind, 1993: 26). organizasyon içinde bilgelik aktarmanın yollarından biridir (Morris, 2004: 252). Araştırmacı ve uygulayıcıların konuya ilişkin bu ve benzeri tanım ve değerlendirmeleri dikkate alındığında üstatlık; deneyimli uygulayıcıların bilgi ve bil-

6 108 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 45 Sayı 2 geliğinin (wisdom) kullanıldığı, tarafların mutabakatıyla belirlenen spesifik hedefler doğrultusunda çömezin psiko-sosyal ve kariyer gelişimini gerçekleştirecek şekilde tasarlanan (Ritchie - Genoni, 2002: 69), karşılıklı öğrenmeye amaçlayan kapsamlı ve güvene dayalı bir ilişki olarak ifade edilebilir. Benzer Kavramlar Üstatlık, bazen eşanlamlı olarak, çoğunlukla da yakın anlamlarda koçluk (coaching) ve danışmanlık (counseling) kavramları ile birbirilerinin yerine kullanılmaktadır. Halbuki bu üç kavram, bir açıdan benzer bazı fonksiyonları yerine getirmesine rağmen, temelde birçok noktada birbirlerinden ayrışmaktadır. Şekil 1. Üstatlık, Koçluk ve Danışmanlık: Ortak Alanlar ve Farklılıklar Koçluk Öğrenme engellerini sorgulama Performans ile ilgili geribildirim Organizasyonel durum dikkate alınır Özel görev veya sorun Aynı temel beceriler Danışmanlık Farkındalık artışını sorgulama Karşılıklı etkileşim üzerine geribildirim Bireysel durum önemlidir Gelişmeyi hızlandırmak için sorgulama Süreç ile ilgili geribildirim Üstatlık Kaynak: Visagie, Unre (2005), Mentoring Coaching Counselling, 15 November, Career Development, Chapter 8, p.4, _councelling.html, (17 Mayıs 2011). Şekil 1 de de görülebileceği gibi, temel becerileri ve uygulamaya ilişkin süreçler çoğunlukla aynı olmakla birlikte, odak noktaları, fonksiyonları, amaç ve hedefleri açısından karşılaştırıldığında aralarındaki farklılıklar daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Özel bir görev veya problem temelinde, koçlukta organizasyonel durum dikkate alınırken, danışmanlıkta bireysel durum daha önemlidir; üstatlıkta ise, her ikisi birden dikkate alınır. Yine, koçluk öğrenme

7 Üstatlık: Kadim Bir Eğitim ve Kariyer Geliştirme Yöntemi 109 engellerini sorgulayıp performans ile ilgili, danışmanlık farkındalık artışını sorgulayıp karşılıklı etkileşim konusunda, üstatlık ise, bir yandan hem bireysel hem de kurumsal gelişmenin nasıl artırılabileceğini sorgularken, diğer taraftan süreç hakkında ilgili taraflara geribildirimde bulunur. Daha geniş açıdan ele alındığında, üstatlık, koçluk ve danışmanlığın genelde aynı alanı kapsadığı, fakat daha güçlü şekilde bu alanın geçmiş ve geleceğe yönelik olarak farklı kısımlarına odaklandıkları anlaşılmaktadır (Turner, 2004: 3). Şekil 2. Üstatlık, Koçluk ve Danışmanlık Alanları Öğrenme, Gelişme ve Büyüme Odaklanma Performans & Davranış Psikoloji geçmişi incelemek Danışmanlık Destekleyici Odaklı Üstatlık statüko ile uyumlaştırma Gelişim Odaklı Üstatlık kendini dönüştürmek Koçluk geleceği oluşturma 2. Talimat Değiş (Daha iyi yaptığında daha iyisini yap) 1. Talimat Değiş (Daha iyi yap) Talimat yok Değiş (yap) Geçmiş/ Şimdi Gelecek Kaynak: Turner, Mike Munro (2004), Mentoring: an overview, Coach the Coach, Issue 5, Fenman Limited, pp.1-4 Çevrimiçi: pdf (11 Haziran 2011). s. 4. Şekil 2 de de görülebileceği gibi, psikoloji geçmişin incelenmesi hususunda danışmanlık, koçluk geleceği oluşturmada bireylere rehberlik yapmaktadır. Üstatlık ise, gelişim ve destekleyici olmak üzere iki farklı açıdan çömezlere yardımcı olmaktadır. Gelişim odaklı üstatlık, öncelikle çömezinin kendini dönüştürmesi yanında iletişim becerilerini geliştirmesi hususunda da koçluk yapar ve bunları kurum kültürü ile uyumlaştırmasına yardımcı olur. Destekleyici odaklı üstatlık ise, daha çok çömezin organizasyonun mevcut yapısına uyum sağlamasını kolaylaştırmaya odaklanır. Anlaşılacağı üzere, psikoloji ve destekleyici odaklı üstatlık bireylerin öğrenme, gelişme ve ilerlemeleri ile performanslarının artırılması ve davranışlarının iyileştirilmesi hususlarında geçmiş ve bugüne, gelişim odaklı üstatlık ile koçluk ise, geleceğe yönelik olarak bireylere yardımcı olmak üzere kullanılan yöntemlerdir. Fonksiyon itibariyle aralarında bazı benzerlikler olsa da, farklı alanlara odaklandıkları da açıktır. Ayrıca, üstatlığın hem psikolojik danışmanlık hem de koçluk fonksiyonunu belli ölçüde kapsadığı söylenebilir.

8 110 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 45 Sayı 2 Bu kavramlar içinde en çok karıştırılanlar koçluk ve üstatlıktır. Gerçekten de, her iki kavramı kesin bir çizgi ile birbirinden ayırmak oldukça zordur (Case - Witemeyer, 2006: 7). Bununla birlikte, her iki kavram arasındaki temel farklılıklar, amaç ve fonksiyon açısından açıklanabilir. Buna göre, karşılıklı etkileşim temelinde bir ilişkiye dayalı olan koçluğun amacı, kişinin yeteneklerini geliştirmek ve performansını arttırmak iken (Veale, 1996: 16), üstatlığın amacı eğitme ve uzun vadeli kariyer geliştirmedir. Koç, kişiye özgür bir bakış açısı, üstat ise kariyer ve işle ilgili bilgi birikimi kazandırır (Passmore, 2007: 12). TARĐHĐ DERĐ LĐĞĐ DE ÜSTATLIK: DOĞASI VE GELĐŞĐM SÜRECĐ Đlgili literatürde mentor ve mentoring kavramlarının kökeni eski Yunan mitolojisine dayandırılmaktadır. Milattan önce yaklaşık 1200 yılında Homeros tarafından yazılan Odysseia destanına göre, Ithaca Kralı Odesseus, Trojan (Truva) savaşına çıkmadan önce koruyup kollaması, yol göstermesi ve eğitip yetiştirmesi için oğlu Telemakhos u güvendiği akıllı ve bilgili danışmanı Mentor a emanet eder. 10 yıl süren savaş boyunca Mentor, Telemakhos için bir öğretmen, danışman, rehber ve arkadaş olur; onunla ilgilenir, korur ve nasihatleriyle yol gösterir (Sands vd., 1991: 175; Friday - Friday, 2002: 152; Walker vd., 2002: 1; Ehrich - Hansford, 1999: 92). Buradan hareketle, bir organizasyondaki tecrübesiz kişilerin yetiştirilmesi, kariyerlerinin geliştirilmesi ve gelecekteki pozisyonlara hazırlanması konusunda sorumluluk alan tecrübeli ve bilgili kişilere mentor, uygulamaya ise mentoring denmiştir. Türkiye tarihi açısından değerlendirildiğinde ise, mevcut kayıtlara göre benzeri uygulamaların 11.yüzyıldan başlayarak günümüze kadar farklı biçimlerde var olduğu anlaşılmaktadır. Selçuklular dönemindeki şehzade - atabey 4, Osmanlılar dönemindeki şehzade lala 5 (Sönmez, 2008) ve Ahilik teşkilatındaki usta - çırak ile günümüzdeki, özellikle bazı kamu kuruluşlarındaki acemi - uzman ilişkisini, amaç ve işleyiş bakımından benzeri bir eğitim ve geliştirme uygulamasının yerli örnekleri olarak değerlendirmek mümkündür. Üstatlık Đlişkisinin Gelişim Süreci Organizasyon boyutuyla üstatlık ilişkisi, 60 yılı aşkın bir süredir araştırmacı ve uygulamacılar için inceleme konusu olmuştur. Organizasyonel açıdan üstatlığı, 1950 yılında ilk defa ele alan ve bu konuda en fazla çalışması olan araştırmacılardan biri Boston Üniversitesi Örgütsel Davranış Profesörü Kathy E. 4 a. (atabey) tar. Eski Türk devletlerinde, özellikle Selçuklularda şehzadelerin eğitimi veya bağımsız olarak bir eyaletin yönetimi ile görevli vezir. (tdkterim.gov.tr/, ).) 5 a. esk. 1. Çocuğun bakım, eğitim ve öğretimiyle görevli kimse: Mekteple ev arasında daima bir lalanın refakatinde gidip gelmeye alıştı. -Y. K. Karaosmanoğlu. 2. tar. Şehzadelerin özel eğitmenleri. 3. ünl. tar. Padişahların vezirlerine seslenirken kullandıkları bir söz. (tdkterim.gov.tr/, ).

9 Üstatlık: Kadim Bir Eğitim ve Kariyer Geliştirme Yöntemi 111 Kram dır (Appelbaum, 1994: 8). Kram ın çalışmaları ile başlayan bu süreç, personel geliştirme yöntemi olarak üstatlık uygulamalarının 1970 li yılların sonlarında önemine dikkat çeken iki makalenin - Everyone who makes it has a mentor (Collins - Scott, 1978) ve Much ado about mentors (Roche, 1979) ve Harvard Business Review de yayınlanması ile daha da ilerlemiş ve çalışma hayatının gündemine girmiştir. Sonrasında ise bu alanda yapılan akademik ve uygulamaya dayalı bir çok çalışma, organizasyonlarda üstatlık uygulamasına olan ilgiyi daha da artırmıştır (Ehrich - Hansford, 1999: 92). Tipik olarak tecrübesiz işgören ile tecrübeli ve bilgili kişi arasındaki birebir ilişkiyi ifade eden üstatlık, cesaretlendirmeye, yapıcı yorumlara, açıklığa, ortak güvene, saygıya, öğrenme ve paylaşma isteğine dayalıdır (Mind, 1993: 26). Üstat ve çömez arasında kısa zamanlı ya da geçici bir ilişkiden daha fazlası vardır ve bu ilişki bir dizi gelişim süreçlerinden geçer (Ritchie - Genoni, 2002: 69). Kram (1983) uygulamanın tarafları ile yaptığı söyleşilere dayanarak yayımladığı makalesinde, bu ilişkinin başlangıç, yetiştirme, ayrılma ve yeniden tanımlama olmak üzere dört aşamalı bir süreç olduğunu ifade etmektedir (Walker vd., 2002: 2; Abney, 1991: 50). Kram ın bu dört aşamalı sınıflaması, şekil 3 te de görülebileceği gibi, Leonard Burgess (1994), tarafından uyarlanarak mevsimsel bir model şeklinde sunulmuştur (CLC, 1999: 5). Bu modele göre üstatlık ilişkisi, başlangıcından tamamlanana kadar belli aşamalardan geçen bir süreçtir. Dört aşamalı bu süreçte çömez, gelecekte edinebileceği kariyeri için eğitilir, geliştirilir ve üst pozisyonlara hazırlanır. Şekil 3. Üstatlık Đlişkisinin Aşamaları - Mevsimsel Model Bahar Başlangıç Üstat ve çömez tanışırlar. Çömez, üstada hayranlık ve saygı duyar ve güvenir. Üstat bu saygıyı hisseder ve çömezinin ilgilenilmeye değer olduğu inancına sahip olur. Yaz Yetiştirme Karşılıklı güven gelişir. Çömez kariyer desteği sonucunda yetkinlik, psiko-sosyal destek sayesinde ise özgüven kazanır. Đlişki, bağımlılıktan karşılıklı bağımlılığa doğru dönüşür. Güz Ayrılma Çömez bağımsız ve güçlü hale geldikçe ilişkinin niteliği değişmeye başlar; bu aşamada karşıtlık ortaya çıkabilir ve psikolojik ayrılma söz konusu olabilir. Yeniden biçimlenme Sonlandırma Kış Yeniden Tanımlama Üstat ve çömez değişen koşullarını kabullenir ve ilişkilerinin gelecekteki seyrine karar vermek üzere bir araya gelirler; devam edip etmeyecekleri ve ilişkilerini özellikle ihtiyaçları çerçevesinde nasıl şekillendireceklerine karar verirler. Kaynak:. Burgess, Leonard, (1994), Mentoring without The Blindfold, Employment Relations Today, 22 December den aktaran CLC - Corporate Leadership Council (1999), Mentoring-A Theoretical Perspective, s. 5.

10 112 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 45 Sayı 2 Üstatlık Đlişkisinde Başarısızlığa Yol Açan Davranışsal Faktörler Üstatlık süreçlerine ve üstatlığın pozitif etkilerine ilişkin hacimli literatür içinde, üstatlık ilişkisinin başarısızlığına ve bunun etkilerine ilişkin sınırlı sayıda analiz yapılmıştır. Örneğin Kram (1985), bireysel ihtiyaçlar ve/veya organizasyonel şartlar değiştikçe üstatlık ilişkisinin de tatminsiz ve yıkıcı bir hale dönüşme potansiyeli olduğunu vurgulamaktadır (CLC, 1999: 7). Bu konuda yapılan diğer bazı araştırmalar, uygulama sürecinde ortaya çıkabilecek olası sorunlar veya olumsuzlukların davranışsal faktörlere dayalı olarak bazen üstat, bazen çömez bazen de her ikisinden kaynaklanabileceğini ortaya koymaktadır. Bir üstatlık ilişkisinin olumsuzlukla sonuçlanması veya beklenen faydanın elde edilememesine neden olan davranışsal faktörlerin neler olabileceği Tablo 1 de yer almaktadır. Davranışın iteliği Üstat - çömez arasındaki uyumsuzluk Mesafeli davranış Çıkarcı davranışlar Üstadın bilgi ve uzmanlığının yetersizliği Genel olumsuzluklar Tablo 1. Üstatlık Đlişkisini Etkileyen Davranışsal Faktörler. Sonuçlar Üstat ve çömez arasında değerler bakımından (Örneğin; sosyal ve politik bakış açısı veya başarının tanımı) çatışma yaşanması, Kişiliklerdeki uyumsuzluk, Üstat ve çömezin çalışma tarzlarındaki farklılık. Kasıtlı olarak dışarıda tutma (üstada erişimi kısıtlama dahil), Đlgisizlik (üstatlık ilişkisinde ilgi eksikliği), Kendi haline yanma, kendi dertleriyle meşgul olma. Đşin uygunsuz şekilde delege edilmesi, Gücü genel olarak kötüye kullanma (Örneğin; gözünü korkutma, yıldırma, küçümseme, tenezzül etmeme), Đtibar ve güveni uygunsuz şekilde kullanma, Kasıtlı veya savunmak için sabote etme, Kasıtlı olarak hile yapma, yalan söyleme. Teknik yetersizlik, Kişilerarası ilişkilerdeki yetersizlikler Örneğin; iletişim becerilerinin olmayışı, empati veya şefkat ve merhamet noksanlığı, yapıcı geri bildirimde bulunma konusundaki yetersizlik. Organizasyon hakkındaki genel olarak karamsar tutum, algı ve davranışlar, Diğerleriyle karşılıklı etkileşimi engelleyici kişisel problemler. Kaynak: Eby, LT; McManus, SA;Russel JEA; 2000, The protégé perspective regarding negative mentoring eperiences: The development of a taxanomy, Journal of Vctional Therapy, Vol. 57, p den aktaran UYGULAMADA ÜSTATLIK ÇEŞĐTLERĐ Organizasyonların yapısal özellikleri, kaynakları ve kendilerine özgü ihtiyaçları, farklı üstatlık uygulamalarını/çeşitlerini beraberinde getirmiştir. Üstatlık çeşitlerinin gelişmesinde, geleneksel yaklaşımlara (enformel ve birebir üstatlık)

11 Üstatlık: Kadim Bir Eğitim ve Kariyer Geliştirme Yöntemi 113 ilişkin uygulamalardan elde edilen somut faydaların diğer organizasyonlar tarafından fark edilmesi ve üstatlık uygulamasını hayata geçirme yönündeki istekleri de önemli rol oynamıştır. Ayrıca, uygulamada yaşanan bazı sorunlar, eksiklikler ve üstatlık ilişkinin doğasında yer alan potansiyel engeller de farklı yöntemlerin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Ancak, burada esas olan, bu uygulama ile ne amaçlandığı ve sonuçta ne beklendiğidir. Bütün bunlar dikkate alındığında, üstatlık çeşitlerini biçimsel ve amaç odaklı olmak üzere iki temel kategoriye indirgeyerek incelemek mümkündür. Biçimsel Açıdan Üstatlık Çeşitleri Literatürde genel kabul görmüş dört farklı uygulama, araştırmacılar tarafından birbirinin karşıtı veya alternatifi olarak değerlendirilmiş; böylece enformel (gayri resmi, kendiliğinden oluşan) üstatlığa karşı formel (resmi) üstatlık ve birebir (geleneksel) üstatlığa karşı grup (kolektif) üstatlığı uygulaması olmak üzere iki alt kategoriye indirgenerek incelenmiştir (CLC, 1999: 3): Formel ve Enformel Üstatlık Üstatlık ilişkisi, genellikle enformel şekilde gelişmesine rağmen, yöntemin yararlarının farkına varan organizasyonlar tarafından bilinçli ve planlı bir şekilde uygulanmaya başlanmasıyla formel bir hüviyet kazanmıştır (Hadden, 1999: 14). Her ne kadar birbirinin karşıtı veya alternatifi olarak tanımlansa da, her iki üstatlık programı halen birçok organizasyonda eş zamanlı veya birbirinden bağımsız olarak uygulanmaktadır. Ayrıca, ilgili literatürde her iki uygulamanın da gerek üstat ve çömez, gerekse organizasyon açısından bir takım avantaj ve dezavantajlarının bulunduğu ifade edilmektedir. Enformel üstatlık uygulaması, organizasyon içerisinde üstat ve çömez arasında kendiliğinden gelişen, güven ve saygı çerçevesinde gerçekleşen ilişkiye dayalıdır. Bireylerin (üstat ve çömez) karşılıklı olarak birbirlerini tanımasıyla gelişen bu ilişkinin başlamasını motive eden itici güç, tarafların her ikisinin de kişisel gelişimlerine duydukları ihtiyaçtır. Bu nedenle, enformel üstatlık ilişkisi çoğunlukla organizasyonun genç üyesinin kariyerinin başlangıç döneminde başlar ve öncelikle, daha acil gereksinim duyulan psiko-sosyal faaliyetlere odaklanır (Eklin, 2006: 12). Bu tür üstatlıkta, üstadın himayesine alacağı kişiyi, kişinin de üstadını belirleme imkânı söz konusudur. Dolayısıyla, enformel üstatlığın doğasında uyum ve esnekliğin olduğu söylenebilir. Enformel yapının sağladığı uygun ortam, çömezlerin zihnine takılan her şeyi üstada sorma ve öğrenme imkânı sunmaktadır. Bu ise, onların hızla yetişmesi, görevlerine ilişkin yükümlülüklerini hemen hemen hatasız yapmaları ve başarılı olmaları gibi bir sonucu beraberinde getirmektedir. Eğitim düzeyinin genel olarak yükselmesi, küreselleşmenin etkisiyle çalışma ortamının karmaşıklaşmaya başlaması, organizasyonların mevcut şartları (orga-

12 114 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 45 Sayı 2 nizasyon yapısı ve kurum kültürü gibi) üstatlık ilişkisinin kendiliğinden oluşmasına izin vermemesi gibi faktörler ile bu uygulamayı insan kaynakları politikası olarak tasarlayarak hayata geçirme yönünde atım atan organizasyonların sayısındaki artış, formel üstatlık uygulamasını gündeme getirmiştir (Haines, 2003: 1; Friday - Friday, 2002: 152). Formel üstatlık uygulamasına geçen organizasyonlarda, özellikle üstat olarak görev yapabilecek çok sayıda uzman ile yetiştirilecek yeni ve tecrübesiz genç işgörenlerin olduğu görülmektedir (Ehrich - Hansford, 1999: 95). Formel üstatlık, organizasyonların üst yönetimi tarafından sistematik şekilde ve bir politika olarak, yönetsel uygulamaların bir parçası haline getirilmesi şeklinde ortaya çıkar. Böylece üstatlık, organizasyonun personel eğitim ve geliştirme programlarında zorunlu ve temel bir yöntem olarak yer alır (Burke - McKeen,1989: 76). Formel üstatlık, açıkça tanımlanmış hedeflere ulaşabilmek için deneyimli ve bilgili yöneticiler ile tecrübesiz işgörenler arasında bir bağ oluşturacak ve tarafların karşılıklı gelişimine hizmet edecek şekilde planlanan uygulamaları içerir. Bir organizasyon içinde formel üstatlığın standart unsurları olarak şunlar ifade edilmektedir (Gibb, 1999: 1058): Genç, tecrübesiz işgörenler (çömezler) arasından uygun olanların belirlenmesi, Üstat niteliklerinin spesifik olarak tanımlanması, Tanımlanan niteliklere göre uygun kişilerin üstat olarak seçilmesi, Üstat ve çömezlerin uyumlu bir şekilde eşleştirilmesi, Üstatlık ilişkisine ilişkin plan ve eşleştirilen çiftlerin süreç içindeki toplantıları için bir yol haritası geliştirilmesi, Üstatların eğitilmesi. Formel üstatlık programlarının çoğunda bulunan ortak özellikler ise şunlardır (Orpen, 1997: 53-54): Yüksek potansiyelli genç ve tecrübesiz işgörenler: Kendilerine üstat atanacak çömezler, uygulamadan faydalanma olasılıkları ve organizasyona katkıda bulunma potansiyelleri temelinde genç ve deneyimsiz işgörenler arasından dikkatli bir şekilde seçilir. Atanmış eşleşmeler: Seçme özgürlüğü vermek yerine, bazı kıdemli yöneticilerden bazı astları için (genellikle işe yeni başlayanlar) üstatlık yapması istenir. Düzenlenen ilişkiler: Üstat ve çömezlerin ne kadar sıklıkla görüşeceğine çoğunlukla üstatlar karar verir. Ancak, bazı durumlarda üstatlardan çömezler ile belirli periyotlarda ve sayıda düzenli olarak görüşmeleri istenir.

13 Üstatlık: Kadim Bir Eğitim ve Kariyer Geliştirme Yöntemi 115 Değerlendirme: Üstatlık, belli amaçlara ulaşmak için tasarlanan bir faaliyet olduğu için, organizasyonlar doğal olarak programın etkinliğini ölçer, maliyet ve faydalarını değerlendirir. Günümüzde gelişmiş ülkelerde faaliyet gösteren bir çok organizasyonda yaygın olarak kullanılan formel üstatlık uygulamasına yerli bir örnek olarak, Selçuklu Devleti döneminde şehzadelerin yetiştirilmesinde uygulanmaya başlayan Şehzade - Atabey ve Osmanlı Devleti döneminde Şehzade - Lala olarak varlığını devam ettiren Lalalık sistemi verilebilir. Niteliği ve amaçları açısından değerlendirildiğinde bu sistemin, formel üstatlık uygulamasının bir tür Osmanlı versiyonu olduğu söylenebilir. Bu uygulama kapsamında, Şehzade ler yaşına geldiklerinde Lala olarak adlandırılan çok tecrübeli bir devlet adamı gözetiminde Sancak lara gönderilir; onların gözetiminde bir yandan eğitimleri sürerken, diğer taraftan Sancak yönetimini de birlikte yürütürlerdi. Böylece Şehzade, öğrendiklerini hayatın içinde uygulayarak mükemmel bir şekilde yetişir ve gelecekte devleti yönetmeye hazır hale gelirdi (Kesenceli, 2006: 62). Geleceğin Padişahı nın gelişimi ve yetişmesinde en etkili kişi konumunda olması yanında, Şehzade nin yönettiği Sancak ın bir nevi Vezir-i Âzam ı statüsünde de görev yapacak olan Lala nın seçimine büyük özen gösterilirdi (Kesenceli, 2006: 64.) Dolayısıyla hangi Şehzade ye kimin Lala olarak tayin edileceği üzerinde önemle durulan bir husus olmuştur. Çünkü bu kişinin devlet adamlığı tecrübesi, siyasi, askeri, idari, din ve fen bilgisi yanında Padişah ın da sonsuz güven duyabileceği biri olması gerekirdi. Lala seçimi, bu kriterleri de dikkate alarak Divan tarafından belirlenen adaylar arasından, Padişah ın uygun gördüğünü işaret etmesi ile gerçekleşirdi. Lala, görevi süresince idari konularda Sadrazam a bilgi verirken, Şehzade ile ilgili bilgileri ise Padişah a sunardı. Şehzade nin idari ve askeri konularda gelişimi, babasına sadık kalmasının sağlanması, din ve fen eğitimini en üst düzeyde alması ve Sancak ın Şehzade ile birlikte yönetimi, Lala nın temel sorumluluklarının başında gelirdi (Kavuşturan, 2006). Görüleceği üzere Lala lar, Osmanlı Devlet sistemi içinde, Şehzade nin kişisel gelişiminin sağlanması sorumluluğu yanında, devlet idaresi konusunda tecrübe kazanarak geleceğin devlet reisliğine hazırlanmasında da etkili rol almışlardır. Her iki uygulama değerlendirildiğinde, yapılan araştırmalardan elde edilen bulgular, enformel şekilde oluşan üstatlık ilişkisinin genellikle daha başarılı olduğunu ortaya koymaktadır. Enformel üstatlığın karşılıklı etkileşime bağlı olarak kendiliğinden oluşması, gönüllülük esasına dayalı ve niteliği gereği esnek olması, süreç içinde ilişkide ortaya çıkabilecek zorlukları aşmaya imkân vermektedir. Formel üstatlıkta ise, eşleştirme üst yönetim tarafından atama yoluyla yapıldığından, ortaya bazı zorluklar ve sorunlar çıkabilmektedir. Şöyle ki (Orpen,1997: 54);

14 116 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 45 Sayı 2 Üstatlar kendilerine atanan çömezler hakkında olumlu düşüncelere sahip olmayabilirler; bu nedenle kendi seçecekleri kişilere sağlayacakları destek ve yardımı göstermeyebilirler. Çömezler ise, kendilerine tercihleri sorulmadan atanan üstatlarla uyum sorunu yaşayabilir ve olumsuz tepki verebilirler. Bu tür sonuçların ortaya çıkmasının arka planında, üstat konumunda olanın uygulamadaki rolünü bir görev, çömezlerin ise işin gereği olarak katılmak zorunda oldukları bir program gibi görmeleri vardır. Bu durumda üstat veya çömez arasında çıkabilecek uyumsuzluk veya uyuşmazlıklar, uygulamanın planlanan zamandan önce sona ermesine veya başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olabilir. Yukarıda da vurgulandığı gibi, bu uygulama insan odaklıdır; taraflar gönüllü ve uyumlu olduklarında beklenen sonuç elde edilebilir. Dolayısıyla organizasyonlar, uygulamaya geçmeden önce bu ve benzeri olasılıkları göz önünde bulundurmalı, başarısızlık riskini azaltmak için üstatlık sürecini dikkatli bir biçimde tasarlamalı ve planlamalıdır. Diğer taraftan, formel üstatlığın en önemli avantajı ise, potansiyeli olan herkesin herhangi bir ayrım gözetilmeden sürece katılmasına fırsat sağlamasıdır (Ehrich - Hansford, 1999: 96). Birebir (Geleneksel) Üstatlık ve Grup Üstatlığı Bir diğer ayrım da, birebir ve grup üstatlığı şeklindedir. Bunlardan birebir üstatlık, uygulamada daha yaygın olarak yer almaktadır. Ancak son yıllarda, özellikle çok sayıda işgören istihdam eden ve bu uygulamadan daha fazla kişinin faydalanmasını isteyen, fakat yeterli sayıda üstatlık yapacak nitelikle bilgili ve deneyimli uzmana sahip olmayan büyük organizasyonların başvurduğu yeni bir yöntem ise grup üstatlığıdır. Potansiyel yetenek olarak görülen genç ile ona üstatlık yapan bilgili ve tecrübeli organizasyon üyesi arasındaki ilişkiyi ifade eden geleneksel ya da birebir üstatlıkta, üstatlar sadece himayeleri altındaki çömez ile ilgilenir ve onlara karşı doğal olarak daha toleranslı davranırlar (Ehrich - Hansford, 1999: 94). Birebir üstatlık uygulamasında üstat, himayesi altındaki çömezi hem kişiliği hem de yeteneği ve potansiyeli açısından yakinen tanıma fırsatı bulabileceğinden, ihtiyaçlar doğrultusunda onu yetiştirme, gelişimini sağlama ve organizasyon içinde doğru yerde değerlendirilmesi için yüksek performans gösterebilecek şekilde yönlendirebilme imkânına sahiptir. Böylece uygulamadan maksimum fayda sağlanması da mümkün olabilecektir (Matthes, 1991: 23). Birebir üstatlık uygulamasına Türk tarihi ve kültüründen verilebilecek en iyi örneklerden biri, Anadolu da XIII. yüzyılın başından itibaren faaliyet göstermeye başlayan Âhilik teşkilatındaki usta - çırak ilişkisidir (Öztürk, 2002). Üç yıldan beş yıla kadar sürebilen bu ilişki sürecinde ustası, çırağın hem meslekî hem de manevî hocası durumundadır. Bu süreç içerisinde bir gencin, çıraklıktan kal-

15 Üstatlık: Kadim Bir Eğitim ve Kariyer Geliştirme Yöntemi 117 falığa geçişi veya ustalık statüsünü kazanarak kendi işyerini açabilmesi için, bir işyeri sahibi ustanın gözetiminde değişik öğrenim kademelerinden geçmesi gerekir. Bu uygulamanın temel amacı, kişinin yetiştirilmesinde ahlâki eğitim ile meslekî bilgi ve becerilerinin artırılmasının eş zamanlı olarak sağlanmasıdır (Demir, 2001: 78). Âhi birliklerindeki bu uygulamanın günümüz üstatlık uygulamalarından temel farkı, meslek ve ahlâk eğitiminin işbaşında ve iş dışında olmak üzere bir arada verilmesidir. Dolayısıyla Âhilik sisteminde amaç, sadece mesleki anlamda kişinin yetişmesi değil, aynı zamanda sosyal hayatın içinde aktif rol alabilecek, gelecekte de usta olarak yeni gençlere rehberlik yapabilecek nitelikte bireylerin yetişmesini sağlamaktır. Günümüzden verilebilecek bir diğer örnek ise, Maliye teşkilatının hesap uzmanlığı, gelirler kontrolörlüğü ve vergi denetmenliği ile bankaların teftiş kurullarında uzman adayı olarak işe başlayan tecrübesiz gençlerin (uzmanlar tarafından çömez olarak nitelendirilir), uzmanlığa kadar yaklaşık 3 yıl süren eğitim sürecinde bir uzmanın (ki kurum içinde üstat şeklinde hitap edilir) gözetimi ve rehberliğinde uygulamalı olarak yetiştirilmesidir. Böylece genç ve tecrübesiz aday, işin püf noktalarını ve mesleğin inceliklerini ilk elden iş başında öğrenme imkânına sahip olur. Yeni bir kavram olan ve literatürde nispeten daha az yer alan grup üstatlığı, tarafların fonksiyonları ve rollerinin, üst yönetim ve grup ortamındaki katılımcılar tarafından belirlenmesiyle gerçekleştirilen bir süreç (Ritchie - Genoni, 2002: 69) olarak ifade edilmektedir. Grup üstatlığı, özellikle çok sayıda personeli olan, ancak uygun nitelikte ve yeterli sayıda üstat olarak rol alacak uzmanı bulunmayan organizasyonlarda kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde bir üstadın birden fazla kişiye, genellikle 4-6 kişiden oluşan küçük bir gruba hamilik yapması söz konudur. Uygulama sürecinde üstat, öncelikle öğrenme ve tartışma ortamı sağlamak amacıyla grup üyeleri için bir forum oluşturur. Oluşturulan bu forumda üstat, kişisel deneyimi ve bilgisini katılımcılarla paylaşırken kolaylaştırıcı, rehber ve katalizör olarak hareket eder; grup üyeleri ise, gündemdeki sorunları tanımlar ve toplu olarak üstattan geribildirim ve tavsiyeler alırlar. Çömezler ise, üstatlarının yanı sıra birbirlerinin deneyimi ve fikirlerinden de yararlanma imkânı elde ederler. Nihayet bu uygulama, organizasyonun tamamında öğrenmeyi teşvik edici bir rol oynarken, çömezlere kendi aralarında bir ağ oluşturma ve birbirlerinden öğrenme fırsatı da sunar (Spencer, 2004: 26.) Grup ve birebir üstatlık ilişkisinde, üstadın üstlendiği roller ve bu uygulamanın taraflara sağladığı faydalar karşılaştırmalı olarak Tablo 2 de gösterilmektedir.

16 118 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 45 Sayı 2 Üstatlık Çeşitleri Geleneksel (birebir) Üstatlık Grup Üstatlığı Tablo 2. Birebir ve Grup Üstatlığının Karşılaştırılması Üstat Rolleri Danışman: Çömezlere kariyeri için yön verici tavsiyelerde bulunur; olası kariyer engellerini gösterir ve bunları aşmada yardımcı olur. Müttefik: Samimi ve dürüst fikirler sunar. Aracı: Çömezlere, ağ bağlantıları kurma ve geliştirmede yardımcı olur. Katalizör: Himaye altındaki çömezleri motive eder. Koç: Gerekli iş becerilerini öğretir, kurumsal kültürün anlaşılmasını teşvik eder ve işveren beklentilerini anlamasını sağlar. Đletişimci: Tartışmayı, etkileşim ve bilgi alışverişini kolaylaştırır. Müşavir: Çömezlere kariyer seçeneklerini anlamada ve takip etmede yardımcı olur. Đşbilir üye: Çömezler arasındaki ilişkiyi kolaylaştırır. Faydaları Bire bir etkileşim imkânı verir Üstada, çömezinin zayıflıklarını ve güçlü yönlerini geliştirmeleri için önemli bir fırsat verir. Şirket içinde çömez için açık ve özel bir referans noktası işlevi görür. Üstat ve çömezler arasındaki kişilik çatışmalarının çözülmesine imkân verir. Daha yatay, daha az hiyerarşik ve takım-merkezli organizasyonel yapılara yönelik olup, genel eğilimle uyumludur; özellikle birebir üstatlık için yeterli sayıda kalifiye ve kıdemli işgörene sahip olmayan organizasyonlar için avantajlıdır. Çömezlere kendi aralarında sosyalleşme imkânı vererek ilişki kurmalarını kolaylaştırır. Çömezlerin üstada bağımlılık riskini azaltır. Üstatlıkla ilintili maliyeti azaltır (Üstadın üretkenlik kaybı.) Tüm çömezlere aynı düzeyde üstatlık ve tecrübe aktarımı temin eder. Çömezlere birbirlerinden öğrenme fırsatı vererek, bakış açısı çeşitliliği sağlar. Kaynak: Geiger, A. (1992), Measures for Mentors, Training & Development, ve B. Kaye, B.;. Jacobson, B. (1995), Mentoring: A Group Guide, Training & Development den aktaran, CLC - Corporate Leadership Council (1999), Mentoring-A Theoretical Perspective, October, p.3. Amaç ve işlev açısından üstatlık, kariyer merkezli ve psiko-sosyal merkezli üstatlık uygulaması olarak sınıflandırılmaktadır. Kram tarafından yapılan bu ayrımın diğer birçok araştırmacı tarafından da kabul gördüğü anlaşılmaktadır. Üstatlığın, kariyer merkezli ve psiko-sosyol merkezli olarak sınıflandırılması, üstadın basit bir kariyer kolaylaştırıcıdan (facilitator) daha geniş bir rol üstlendiğini de göstermektedir (Ehrich - Hansford, 1999: 93). Kariyer merkezli ve psiko-sosyal merkezli üstatlık uygulamalarının aralarındaki farklılıklar, bazı temel kriterlere göre karşılaştırmalı olarak Tablo 3 te yer almaktadır.

17 Üstatlık: Kadim Bir Eğitim ve Kariyer Geliştirme Yöntemi 119 Tablo 3. Amaca Göre Üstatlık Çeşitleri ve Karşılaştırılması Kriter Kariyer Merkezli Üstatlık Psiko-sosyal Merkezli Üstatlık Amaç Gelişim ve yükselme. Çömezin bireysel yetkinliklerinin farkına varmasını sağlama ve kişiliğini açıklığa kavuşturmaktır. Hedef Çömezin kariyer gelişimini kolaylaştırmak. Çömeze yetkinlik ve etkinlik duygusunu güçlendirme yönünde destek vermek. Dayanak Üstadın güç derecesi. Üstadın sosyal ağına ve himaye edilen için faydalı ilişkiler kurma kabiliyeti. Uygulamalar ve sağladığı katkılar Kariyer ilerlemelerine destek olmak, Koçluk yapmak, Amirleri nezdinde görünürlüklerini artırmak için fırsatlar sunmak, Đşe/göreve ilgisini artırmak, zorlayıcı görevler vererek gelişimi sağlamak, Đş hedeflerini geliştirmek için stratejiler önermek. Rol model olma, Kabul görme ve onaylama, Geri bildirim ve tavsiyede bulunma, Danışmanlık, Arkadaşlık, Cesaretlendirme. Kaynak: Bu tablo, Walker vd., 2002: 4; Booth, 1996: 31; Bartol - Martin, 1991: 813; CLC, 1999: 2; Oliver - Aggleton, 2002: 31 den yararlanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur. Üstatlığın hem kariyer merkezli hem de psiko-sosyal merkezli olması ilişkide de önem taşımakta ve çömezin ilerlemesini pozitif yönde etkileyebilmektedir. Terri Scandura (1992) tarafından yapılan bir çalışmada, kariyer merkezli üstatlığın organizasyon içinde terfi oranıyla, psiko-sosyal üstatlığın ise maaş seviyesiyle pozitif korelâsyona sahip olduğu ortaya konmuştur (CLC, 1999: 2). Bu sınıflandırmanın biçimsel sınıflandırmadan tamamen bağımsız, ayrı bir uygulama olduğu düşünülmemelidir. Dolayısıyla şu hususun vurgulanması gerekir: Bir organizasyon tarafından, yukarıda açıklanan biçimsel uygulamalardan hangisi tercih edilirse edilsin, amacı ve hedefi doğrultusunda herhangi biri veya her ikisi eş zamanlı olarak birlikte değerlendirilebilir. ÜSTATLIK UYGULAMASI Günümüzde üstatlık, özellikle ABD ve gelişmiş ülkelerde faaliyet gösteren hemen her büyük organizasyonda uygulama alanı bulan adeta bir fenomen haline gelmiştir (Appelbaum vd., 1994: 70). Bu gelişmenin arka planında, organizasyon ortamında kullanılabilecek güçlü bir öğrenme ve kariyer geliştirme aracı olarak üstatlık programlarının potansiyelinin organizasyonlar tarafından farkına varılması vardır (Ehrich - Hansford, 1999: 95).

18 120 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 45 Sayı 2 Üstatlık Uygulamasının Amacı, Önemi ve Taraflara Faydaları Üstatlığın En Çok Đfade Edilen Amaçları Arasında Şunlar Yer Almaktadır (Gibb 1999: 1059): Çömezlerin organizasyona uyumu ve sosyalleşmelerini etkili biçimde sağlamak, Tamamlayıcı formel öğrenim süreçleri ile çömezlerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak, Performansın arttırılması ile terfi ve ödüllendirme için çömezleri hazırlamak, Eşit fırsat temelinde çömezlerin potansiyellerinin farkına varılmasını sağlamak. Bu amaçlar çerçevesinde üstatlığın temel fonksiyonu, çömezlerin bulundukları yerden olmak istedikleri yere ulaşmalarını sağlamaktır ki bu, birbirini etkileyen dört adım vasıtasıyla gerçekleşir (Turner, 2004: 2): Tasarlama Yapma (Çömezler) erede olmak istiyor? Uygulama Birey Özgürlüğü artırma ereye gidiyorum? Değerleri tanımlama Bir vizyon oluşturma Taahhüt Ben kimim? Yetkilendirme Geçmişten soyutlama (Çömezler) eredeler? Olma Oraya nasıl ulaşacağım? Amaç seti Eylem planı Harekete geçme, Oraya ulaşıyor muyum? Ölçme, geri besleme Yeni alışkanlıklar kazandırma Şekil 4. Üstadlık Döngüsü (Çarkı) Çevre Cezbetme Kaynak: Turner, Mike Munro (2004), Mentoring: an overview, Coach the Coach, Issue 5, Fenman Limited,, Turner. pdf, s. 2 (11 Haziran 2011).. Şekil 4 te de görüleceği üzere modelin ilk adımında, geçmişten gelen ve çömezleri sınırlayan veya engelleyen bağlardan kendilerini kurtarmalarını sağla-

19 Üstatlık: Kadim Bir Eğitim ve Kariyer Geliştirme Yöntemi 121 yarak özgürlüklerini artırmak; ikinci adımda kişilerin potansiyellerinin açığa çıkarılarak, bu potansiyellerini kullanmaları ve böylece kişisel vizyonlarını oluşturmalarını sağlamak; üçüncü adımda, oluşturulan vizyonu eyleme dönüştürmek; son adımda ise, çömezlerin gelişme düzeyini değerlendirerek, yeni alışkanlıklar kazandırmak suretiyle istek ve arzularının devamlılığını sağlamak ve motivasyonlarını canlı tutmak hedeflenmektedir. Çömezin uygulanan program çerçevesinde gelişimini sağlayan bu adımlar ve birbirleri arasındaki etkileşim üstatlık döngüsü olarak ifade edilmektedir. Üstatlık döngüsü, üstatlık uygulamasının büyük resminin anlaşılmasını sağlamak için geliştirilmiş bir çerçevedir (Turner, 2004: 2). Araştırmalar, üstatlık uygulamasının iş hayatına yeni atılan genç ve deneyimsiz işgörenler (çömez) kadar, üstat ve organizasyon açısından da önemli olduğunu ortaya koymaktadır (Gibb, 1994: 33). Örneğin, yönetim ve insan kaynakları konusunda faaliyet gösteren ve alanındaki büyük organizasyonlardan biri olan Heidrick and Struggles tarafından yaptırılan bir araştırmaya göre, kariyer gelişiminin ilk evrelerinde bir üstat ile çalışan işgörenler diğerlerine göre daha iyi performans göstermektedir (Miner, 1988: 411). Ayrıca bu işgörenlerin, daha iyi maaş ve daha yüksek prim almaya başladıkları, çalıştıkları iş yerinde daha uzun süre kaldıkları, çok daha büyük iş tatmini ve kariyer memnuniyeti hissettikleri gözlemlenmiştir (Orpen, 1997: 53). Bu bağlamda üstatlık, üstatlar için orta yaş döneminde bilgisini kullanarak üretkenliğini arttırma ve yeni yöntemler öğrenme fırsatı; organizasyon açısından ise, geleceğin yöneticilerinin hazırlanması yanında, uygulama içinde yer alan veya al(a)mayan işgörenlerin iş tatmini ve organizasyona bağlılıklarındaki farklılığı görebilme imkânı sağlamaktadır (Burke vd., 1994: 23). Çömez açısından en temel fayda ise, muhtemelen iş güvenliği ve kariyer gelişimine yönelik pozitif etkisi olacaktır (Scandura vd., 1996: 51). Üstatlık uygulamasının taraflara sağladığı yararlar, daha detaylı olarak Tablo 4 de yer almaktadır.

20 122 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 45 Sayı 2 Tablo 4. Çalışma Ortamında Üstatlık Uygulamasının Taraflara Sağladığı Faydalar Taraflar Üstat Açısından Çömez Açısından Organizasyon Açısından Yararları Đşe olan ilgisi, memnuniyeti ve coşkusu artar. Kendine güveni ve saygısı artar. Kendine ihtiyaç duyulduğu hissine sahip olur. Organizasyon içinde uzman olarak tanınır. Bilgi ve tecrübeyi paylaşma yeteneği gelişir. Yeni yaklaşımlara sahip insanlarla fikir alış verişi yapma imkânına kavuşur ve yeni fikirleri test etme fırsatı elde eder. Liderlik ve iletişim becerilerini geliştirme ve gösterme imkânı bulur. Đş tatmini ve organizasyona bağlılığı artar. Kişisel gelişim ihtiyacını karşılar, kariyerini yenileme imkânı bulur. Yakın kişisel ilişkiler vasıtasıyla yaşam kalitesi artar. Bir eser bırakma duygusunu yaşar. Çalışma hayatına hızla uyum sağlama imkânı elde eder. Üstadının ilişkiler ağı ile iletişim kurma ve geliştirme fırsatı yakalar. Bilgisini artırma ve yeteneğini geliştirme imkânı elde eder. Daha yüksek maaş, terfi ve kariyer gelişimi fırsatı yakalar. Yönlendirici ve ilham verici bir rol modele sahip olur. Kurum kültürü ve yazılı olmayan kuralları daha hızlı ve kolay anlar. Kendine güveni ve iş memnuniyeti artar. Organizasyon içerisinde güç ve etkisi artar. Ufku ve vizyonu genişler. Organizasyona ve mesleğine ilişkin farkındalığı artar. Başarılı olma ihtimali artar. Verimlilik artar, kurum performansı iyileşir. Bireysel katkıların farkına varılır ve bireysel performans daha iyi, daha adil değerlendirilir. Yönetsel ve teknik yetenekler iyileşir; gizli yetenekler keşfedilir. Daha iyi işgörenleri elde edebilir ve yetenekli personeli elde tutabilir. Kurum içi iletişim iyileşir; işgörenlerin kuruma bağlılığı artar. Kurumsal bilginin korunması sağlanır. Kaynak: Mathews, Pamela(2006), The role of mentoring in promoting organisational competitiveness, CR, Vol. 16, No: 2, p. 163; Haines, Stuart T. (2003), The Mentor-Protégé Relationship, American Journal of Pharmaceutical Education, 67 (3), Article 82, p. 3; Ehrich, Lisa C. - Hansford, Bian (1999), Mentoring: Pros and Cons for HRM, Asia Pasific Journal of Human Resources, Vol. 37, No: 3 p. 102 den yararlanılarak hazırlanmıştır.

Bir şey değişir, herşey değişir. KOÇLUK HİZMETLERİMİZ.! Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com

Bir şey değişir, herşey değişir. KOÇLUK HİZMETLERİMİZ.! Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com KOÇLUK HİZMETLERİMİZ Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com Gelişim Koçluğu Gelişim Koçluğu, bireyin isteği doğrultusunda, mevcut durumundan arzu ettiği duruma gerçekçi hedeflerle ulaşmasını sağlayan

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONDA TEMEL KAVRAMLAR

İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONDA TEMEL KAVRAMLAR İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONDA TEMEL KAVRAMLAR Dr. M. Savaş Turhan, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü İşletme 2 Belli bir ortamda, dış çevresinden aldığı girdileri belirli bilgi, teknoloji ve süreçleri

Detaylı

KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci

KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci Neden Koçluk? İnsanların günlük koşuşturma içinde hayatlarının bazı yönlerinde dengenin kaçtığını fark edemez. (iş, aile, dostlar ve kendimiz

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER KARİYER YÖNETİMİ Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER 7 KARİYER YÖNETİMİ Kariyer, bireyin mesleği ile ilgili pozisyonları, çalışma hayatı boyunca peş peşe kullanması ve organizasyonun üst kademelerine doğru ilerlemesidir.

Detaylı

Yönetimde Koçluk ve Mentorluk

Yönetimde Koçluk ve Mentorluk Yönetimde Koçluk ve Mentorluk AYMED Toplantısı 28 Nisan 2010, Marmara Yelken Kulübü Erenköy/Kadıköy-İstanbul Navitas Eğitim, Danışmanlık ve Koçluk Hizmetleri www.navitas-tr.com Tel. 0212 319 77 05 Eğitim

Detaylı

MENTORLUK. Dr. Riza KADILAR / Özlem Balkan M E N T İ B U L U Ş M A S I

MENTORLUK. Dr. Riza KADILAR / Özlem Balkan M E N T İ B U L U Ş M A S I MENTORLUK MENTORLUK için Yetenek ve tecrübeden faydalanılarak kurulan öğrenme ortaklığı Bilgili ve deneyimli bir kişinin, bilge liğini başka bir kişinin kendi bilgeliğini geliştirmesi için onun hizmetine

Detaylı

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Doç. Dr. Cevat ELMA İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı E-posta: cevat.elma@omu.edu.tr Öğretmen liderliğini etkileyen faktörler: Bilgi kaynaklarının

Detaylı

Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi. GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1

Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi. GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1 Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1 İnsan Kaynakları nın ajandasında neler var? Hiyerarşik yapıdan

Detaylı

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir.

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. Eğitişim Dergisi. Sayı: 16. Ağustos 2007 GİRİŞ Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. KARİYER YÖNETİMİ 1 / 13 Kariyer, bireyin iş yaşantısındaki aktivite,

Detaylı

1 2.ADIM. Profesyonel, Etik, Pozitif Değişim Sağlayan KOÇLUK! BİZİ DAHA YAKINDAN TANIYIN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN 3.ADIM .ADIM

1 2.ADIM. Profesyonel, Etik, Pozitif Değişim Sağlayan KOÇLUK! BİZİ DAHA YAKINDAN TANIYIN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN 3.ADIM .ADIM BİZİ DAHA YAKINDAN TANIYIN 212 Derece Koçluk Akademisine hoş geldiniz! Profesyonel, Etik, Pozitif Değişim Sağlayan KOÇLUK! Binlerce kilometrelik seyahatler, küçük bir adımla başlar. -Lao Tzu 1 2.ADIM.ADIM

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

HASTA BAKIMININ ORGANİZASYONU. Öğr. Gör. Sultan TÜRKMEN KESKİN

HASTA BAKIMININ ORGANİZASYONU. Öğr. Gör. Sultan TÜRKMEN KESKİN HASTA BAKIMININ ORGANİZASYONU Öğr. Gör. Sultan TÜRKMEN KESKİN İyi bir hasta bakım organizasyonu oluşturulması, - Hemşirelik bakım kalitesini arttırır, - Hasta bakım maliyetini azaltır. Bir serviste hasta

Detaylı

Yüz Okuma Yoluyla Gerçekleri Anlama

Yüz Okuma Yoluyla Gerçekleri Anlama BANU GÖKÇÜL 24-25 Kasım 2012 Cumartesi / Pazar Eğitim Programının Amacı Yüz Okuma Yoluyla Bu eğitim, bugüne değin oluşmuş bazı yanlış zihin haritalarının değiştirilmesi ve zenginleştirilmesini sağlayacak

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

Maslow (İhtiyaçlar Hiyerarşisi)

Maslow (İhtiyaçlar Hiyerarşisi) Kariyer q Kişinin yaşamı boyunca edindiği ilgili deneyimleridir. q Bir kişinin bütün yaşamı boyunca üstlendiği işlerin tümüdür. q Kişinin yaşamı boyunca sahip olduğu bir dizi iş ve bu işlere katılımı konusundaki

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

Mentorlarin Işyeri nde Serti fi kalandirilm.

Mentorlarin Işyeri nde Serti fi kalandirilm. Mentorlarin Işyeri nde Serti fi kalandirilm www.bmw-eu.net Proje numarası: 2013-1-PT1-LEO05-15778 MENTORLARIN IŞYERİNDE SERTİFİKALANDIRILMASI Kredi başlık Mentorlarin Işyeri nde Serti fi kalandirilm Koordinasyon

Detaylı

212 Derece Hakkında. Koçluk Modelimiz ve Koçluk İlkelerimiz. Neden 212 Derece? Koçlukta Temel Aldığımız İlkeler

212 Derece Hakkında. Koçluk Modelimiz ve Koçluk İlkelerimiz. Neden 212 Derece? Koçlukta Temel Aldığımız İlkeler Tanıtım Kataloğu Koçluk Modelimiz ve Koçluk İlkelerimiz 212 Derece Hakkında Akademimiz Can Deniz Timur tarafından profesyonel koçluk ve kişisel gelişim programları vermek üzere 2014 yılında Ankara da kuruldu.

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR

İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR Temel Kavramlar Eğitim, işletmeye yeni alınan ya da işletmede halen çalışmakta olan elemanlara, işlerini yapmaları

Detaylı

OKYANUS İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ İŞ ANALİZLERİ VE İŞ TANIMLARININ HAZIRLANMASI

OKYANUS İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ İŞ ANALİZLERİ VE İŞ TANIMLARININ HAZIRLANMASI OKYANUS Okyanus İnsan Kaynakları Eğitimleri İş Analizleri, İş Tanımları Mülakat Teknikleri Yetkinlik Yönetimi Performans Yönetimi Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynaklarına Geçiş İŞ ANALİZLERİ

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi vturker@marmara.edu.tr 10. DERS İKY - Teknik (Fonksiyonel) Kapsamı 6. Fonksiyon: KARİYER YÖNETİMİ (DEVAMI) Kariyer Aşamaları (4 Adet)

Detaylı

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ DÜNYANIN EN BÜYÜK MARKALARI, GÖRMENİN ÖTESİNE GEÇTİLER. Onlara Katılın, Bugün. GÖRMENİN ÖTESİNDE GELİŞMEK Karanlıkta Diyalog Nedir? Karanlıkta Diyalog atölye çalışmaları

Detaylı

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Final ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Giriş Bu doküman ISO 14001:2004 ve ISO 14001:2015 şartları arasındaki eşleştirmeyi sunmaktadır. Doküman yalnızca

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

İNSAN MÜHENDİSLİĞİ 1

İNSAN MÜHENDİSLİĞİ 1 İNSAN MÜHENDİSLİĞİ 1 Prof.Dr.Coşkun Can Aktan İnsan mühendisliği, insanı yönetme sanatıdır. Bir başka ifadeyle insan mühendisliği, insanı yönetme sanatı ve insan kalitesi ni arttırmaya yönelik tüm çaba

Detaylı

KARİYER KOÇLUĞU. Güven ilişkisi

KARİYER KOÇLUĞU. Güven ilişkisi KARİYER KOÇLUĞU KARİYER KOÇLUĞU Proses uzmanı Kendi Hayatında uzman Koç Güven ilişkisi Koçluk Alan Kişi Koçluk; yorumsuz bir şekilde dinleyerek, merak ettiklerimizi sorarak, karşımızdaki kişinin özünde

Detaylı

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER ÇALIŞTAYI

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER ÇALIŞTAYI YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER ÇALIŞTAYI SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRENCİ KOÇLUĞU PROGRAMI

EĞİTİM VE ÖĞRENCİ KOÇLUĞU PROGRAMI EĞİTİM VE ÖĞRENCİ KOÇLUĞU PROGRAMI 17-21 Haziran 2015 EĞİTİMİN KAPSAMI VE HEDEFİ Eğitim ve öğrenci koçluğunda amaç: koç ve öğrenci arasında kurulan, öğrencinin gelişimini destekleme amaçlı bir güç birliğioluşturmaktır.

Detaylı

Verimlilik Artırmada Önemli Bir Araç: Performans Yönetim Sistemi

Verimlilik Artırmada Önemli Bir Araç: Performans Yönetim Sistemi Verimlilik Artırmada Önemli Bir Araç: Performans Yönetim Sistemi Nehir Akşirin BORLUK Milli Prodüktivite Merkezi Verimlilik Uzmanı Günümüzde insan kaynağının verimlilik artışında önemli bir yere sahip

Detaylı

PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu. Ücret Yönetimi* İnsan Kaynakları Hizmetleri. Murat Demiroğlu. PwC

PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu. Ücret Yönetimi* İnsan Kaynakları Hizmetleri. Murat Demiroğlu. PwC PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Ücret Yönetimi* Murat Demiroğlu lu,, Kıdemli K Müdür, M İnsan Kaynakları Hizmetleri PwC Sunum için: www.ikportal.com Adresine girip, Üye olarak, www.ikportal.com/hrs

Detaylı

KAYİYEM. Proje Sorumluları

KAYİYEM. Proje Sorumluları MENTORLUK PROGRAMI Programın Amacı Bilkent Mezunlar Derneği (BILMED) ve Bilkent Üniversitesi Kariyer Yönlendirme Merkezi (KAYIYEM) ile ortak yapılması planlanan projenin amacı Bilkent öğrencileri ile Bilkent

Detaylı

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

Sedona. Eğitim Kataloğu

Sedona. Eğitim Kataloğu Eğitim Kataloğu 1. Organizasyonel yapılanma Organizasyonel yapılanma kapsamında yer alan takım yapıları, yönetim anlayışı, yazılım süreçleri gibi kavramlar, yazılım projelerini başarıya taşıyan yapıtaşları

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

eğiticinin değişen rolü ve eğitici gelişimi

eğiticinin değişen rolü ve eğitici gelişimi eğiticinin değişen rolü ve eğitici gelişimi Yrd. Doç. Dr. Hatice ŞAHİN EÜTF, TEAD 9 Kasım 2007 sunum planı değişim nedenleri değişime eğitici tepkisi eğitici rolleri rolleri bilmenin yararı eğitici gelişimi

Detaylı

Yönetici - Tartışma. Akortsuz müzik olur mu? Siz bir yönetici olarak biriminizde nasıl akort sağlıyorsunuz?

Yönetici - Tartışma. Akortsuz müzik olur mu? Siz bir yönetici olarak biriminizde nasıl akort sağlıyorsunuz? Yönetici - Tartışma Akortsuz müzik olur mu? Siz bir yönetici olarak biriminizde nasıl akort sağlıyorsunuz? 1 Yapılacak bir iş (amaç) Yönetim İşi yapacak kişiler (insan) + kaynaklar Etkin ve verimli olma

Detaylı

MENTORLUK. Dr. Riza KADILAR. European Mentoring and Coaching Council (EMCC) TÜRKİYE Yönetim Kurulu Başkanı. Dr. Riza KADILAR / EMCC Türkiye YK Başkanı

MENTORLUK. Dr. Riza KADILAR. European Mentoring and Coaching Council (EMCC) TÜRKİYE Yönetim Kurulu Başkanı. Dr. Riza KADILAR / EMCC Türkiye YK Başkanı MENTORLUK Dr. Riza KADILAR European Mentoring and Coaching Council (EMCC) TÜRKİYE Yönetim Kurulu Başkanı MENTORLUK yetenek ve tecrübeden faydalanılarak kurulan öğrenme ortaklığı bilgi bir kişinin bilgeliğini

Detaylı

Sedona. Nisan 2013 Eğitim Kataloğu

Sedona. Nisan 2013 Eğitim Kataloğu Nisan 2013 Eğitim Kataloğu 8 Nisan 2013 Sedona, yazılım firmalarına ve büyük çaplı organizasyonların bilişim departmanlarına organizasyonel yapılanma, yöneticilik, takım çalışması ve kalite süreçleri alanlarında

Detaylı

En İyi Yönetici, En Kötü Yönetici

En İyi Yönetici, En Kötü Yönetici En İyi Yönetici, En Kötü Yönetici Bu çalışma kâğıdını şimdiye kadar çalıştığınız en iyi ve en kötü yöneticilerin özelliklerini değerlendirmek için tek başınıza veya bir grupla birlikte kullanın. Nasıl

Detaylı

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM EĞİTİM REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK NİN YERİ ve ÖNEMİ Eğitim? İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). İnsana tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir (Kant). Bireyin

Detaylı

9. BÖLÜM. Kariyer Yönetimi ve Planlaması

9. BÖLÜM. Kariyer Yönetimi ve Planlaması 9. BÖLÜM Kariyer Yönetimi ve Planlaması Kariyer Yönetimi Neden Önemlidir? İnsanlar, kendi yeteneklerine uygun iyi bir meslek seçmek, buna uygun bir işte çalışmak ve çalışma yaşamları boyunca mesleklerinde

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

YÖNETİM VE YÖNETİCİ GELİŞTİRME SEMİNERLERİ ŞİRKET İÇİ TAKIM TUHU VE ETKİLİ TAKIM ÇALIŞMASININ İLKELERİ

YÖNETİM VE YÖNETİCİ GELİŞTİRME SEMİNERLERİ ŞİRKET İÇİ TAKIM TUHU VE ETKİLİ TAKIM ÇALIŞMASININ İLKELERİ YÖNETİM VE YÖNETİCİ GELİŞTİRME SEMİNERLERİ ŞİRKET İÇİ TAKIM TUHU VE ETKİLİ TAKIM ÇALIŞMASININ İLKELERİ 08.10.2012 YÜKSEK PERFORMANSLI İŞ TAKIMLARININ OLUŞTURULMA YÖNTEMLERİ A. Takım türlerinin grupları:

Detaylı

Örnek Yol Haritası (Example roadmap)

Örnek Yol Haritası (Example roadmap) Örnek Yol Haritası (Example roadmap) Bu belge, katılım yol haritası için önerilen bir şablon sunmaktadır. Planın kurumun stratejik hedefleriyle ilgili olmasını ve bunların yol haritasında yansıtılmasını

Detaylı

EĞİTİM ve GELİŞTİRME

EĞİTİM ve GELİŞTİRME EĞİTİM ve GELİŞTİRME Doç. Dr. Ersin KAVİ Eğitim ve Geliştirmenin Önemi Yeni işgörenin, işine, mesleğine, kuruma, iş arkadaşlarına, hatta işini gerçekleştireceği şehre uyumunu sağlamak. İşgörenlerin, kurumdaki

Detaylı

İç Kontrol Yönetim Sistemi (İKYÖS) Hayati riskler her zaman olabilir, önemli olan onları görebilecek sistemlere sahip olabilmek!

İç Kontrol Yönetim Sistemi (İKYÖS) Hayati riskler her zaman olabilir, önemli olan onları görebilecek sistemlere sahip olabilmek! İç Kontrol Yönetim Sistemi (İKYÖS) Hayati riskler her zaman olabilir, önemli olan onları görebilecek sistemlere sahip olabilmek! Yönetim, Eğitim, Taahhüt Hizmetleri www.sibernetiks.com 0850 840 23 90 Uyum

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI NIN ŞİRKET DIŞI KOÇU SEÇERKEN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMASI GEREKEN ALANLAR

İNSAN KAYNAKLARI NIN ŞİRKET DIŞI KOÇU SEÇERKEN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMASI GEREKEN ALANLAR İNSAN KAYNAKLARI NIN ŞİRKET DIŞI KOÇU SEÇERKEN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMASI GEREKEN ALANLAR Araştırmalar koçların sözleşme için teklif verirken, doğru kültürel uyum ve kişisel tarzın yanı sıra, olumlu geçmiş

Detaylı

PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ

PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ «Hiçbir müşteri ürünü satın almaz, ürünün kendisi için yapabileceklerini satın alır.» P.F. Drucker 2 Hayat adeta bir ölçüm ve değerleme sürecidir. Performans Değerleme;

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM)

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) 2015 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI - 2016 SUNUŞ Uzaktan Eğitim, geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar

Detaylı

YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ

YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ SİRKÜLER (G-2014) YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ Sayın Üyemiz, OAİB bünyesinde Dale Carnegie Training aracılığıyla Yöneticiler için Liderlik eğitimi düzenlenmesi planlanmaktadır. Söz konusu eğitim için

Detaylı

SULTANGAZİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ

SULTANGAZİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ SULTANGAZİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ A. AMACIMIZ Öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı

Detaylı

Şirket Nabzına Göre Organizasyon

Şirket Nabzına Göre Organizasyon BAHÇEŞEHIR ÜNIVERSITESI Şirket Nabzına Göre Organizasyon Performans ve İş Etüdü Eren YENİGÜN 6/11/2012 Organizasyonun verimliliğini yükselten temel unsurlardan biri olan organizasyonel yapılar literature,

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

HAKKIMIZDA VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ

HAKKIMIZDA VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ KAMU DESTEKÇİSİ HAKKIMIZDA AR Eğitim uzman eğitmen kadrosu ve eğitim programıyla çağa ve yeniliklere açık, yöntem ve teknikleri beklentilere ve istekler doğrultusunda uygulamaya yönelik çalışmaları yararlanıcılarıyla

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma

Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma Hareketlilik Koçu Koçluk Seansı Canlandırma Eğitmen talimatları Grup çalışması Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma Ana hatları, yapısı ve tanımı Bu çalışmadaki saptanabilir beceri ve yeterlilikler Saptanabilir

Detaylı

Moleküler Yaklaşım: Liderlik Tarzlarının İklimin İtici Kuvvetleri Üzerindeki Etkisi

Moleküler Yaklaşım: Liderlik Tarzlarının İklimin İtici Kuvvetleri Üzerindeki Etkisi GOLEMAN Moleküler Yaklaşım: Liderlik Tarzlarının İklimin İtici Kuvvetleri Üzerindeki Etkisi Araştırmamızda her liderlik tarzının işyerindeki iklimin, yani çalışma ortamının altı itici kuvvetini nasıl etkilediğini

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

KOÇLUK NEDİR? Rahile Yeni, 14.03.2012

KOÇLUK NEDİR? Rahile Yeni, 14.03.2012 KOÇLUK NEDİR? Rahile Yeni, 14.03.2012 Beklentileriniz.. Birey olarak, ne gibi ihtiyaçlar için koçluk alınabilir Bir alışkanlığınızı değiştirmek istiyorsanız Kişisel gelişiminizde bir davranış / yetkinliğinizi

Detaylı

Çalışanlarınızı farklı şekilde motive etmeyi ve işyerinde coşkuyu, motivasyonu ve bağlılığı nasıl ÇALIŞANLARINIZ MOTİVE OLUYORLAR MI?

Çalışanlarınızı farklı şekilde motive etmeyi ve işyerinde coşkuyu, motivasyonu ve bağlılığı nasıl ÇALIŞANLARINIZ MOTİVE OLUYORLAR MI? Dale Carnegie Akademi nin Liderlik Klavuzu: ÇALIŞANLARINIZ MOTİVE OLUYORLAR MI? Çalışanlarınızı farklı şekilde motive etmeyi ve işyerinde coşkuyu, motivasyonu ve bağlılığı nasıl artıracağınızı öğrenin.

Detaylı

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU 2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU KAIZEN EĞİTİM KATALOĞU İÇİNDEKİLER TABLOSU KALİTE YÖNETİM EĞİTİMLERİ... 2 A. Kalite Yönetim Sistemi Programı... 2 A1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme

Detaylı

PERFORMANS YÖNETĐMĐ. Hedefe Odaklı Çalışma ve Yetkinlik Yönetimi.

PERFORMANS YÖNETĐMĐ. Hedefe Odaklı Çalışma ve Yetkinlik Yönetimi. PERFORMANS YÖNETĐMĐ Kurumların yapısına uygun performans yönetimi sistemini esnek yapı sayesinde Đnsan Kaynakları uygulaması içinde tanımlayarak takip edebilme Performans kayıtlarını yöneticilere e-posta

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİNDE 360 DERECE PERFORMANS BELİRLEME

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİNDE 360 DERECE PERFORMANS BELİRLEME ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİNDE 360 DERECE PERFORMANS BELİRLEME 2007470087 Z.Gizem ÜÇGÜL 2007470015 Merve BAYHAN 2007470075 Merve SEBAT 2006470045 Uğur KÖSE 2006470025 Mehmet

Detaylı

İlhan Tarımer, 04.12.2009, itarimer@mu.edu.tr

İlhan Tarımer, 04.12.2009, itarimer@mu.edu.tr TRAINER GUIDE PROJESİİ Mesleki Eğitici Kılavuzu Leonardo Da Vinci i Projesi İlhan Tarımer, 04.12.2009, itarimer@mu.edu.tr Proje Özellikleri Bu proje sayesinde meslek eğitimini gençlere daha çekici bir

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE KARİYER GELİŞTİRME

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE KARİYER GELİŞTİRME İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE KARİYER GELİŞTİRME Kariyer Tanımı Genel anlamıyla bir çalışanın çalışma hayatını anlatan süreçtir. Çalışan, belli bir eğitimden geçsin geçmesin iş yaşamına adımını attığında

Detaylı

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketimiz; Sermaye Piyasası Kurulu nun II.17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışmaları

Detaylı

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 2016 Çatışma Yönetimi: Kişi, Ekip ve Organizasyon Değişimi Koçluk Yaklaşımı ile Yönetmek Eğiticinin Eğitimi: Eğitime ve Kişiye Özel Ekip Yönetimi: Bütünsel

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM İnsan Kaynakları Yönetimi Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM Giriş Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, İletişim ve bilgi işleme teknolojisindeki

Detaylı

Zirve Takvimi

Zirve Takvimi 2016-2017 Zirve Takvimi İK profesyonellerinin buluşma noktası... 2016-2017 Zirve Takvimi 13. Seçme Yerleştirme & Yetenek Yönetimi Zirvesi 5-6 Ekim 2016, İstanbul Marriott Hotel Asia Performans, Ücret ve

Detaylı

Ünite 1: İşyerinde Etkililik. Ünite 2: Liderlik Becerileri Geliştirme PEARSON İŞ PASAPORTU

Ünite 1: İşyerinde Etkililik. Ünite 2: Liderlik Becerileri Geliştirme PEARSON İŞ PASAPORTU PEARSON İŞ PASAPORTU Ünite 1: İşyerinde Etkililik 1 İşyerinde etkili davranış biçimlerinin anlaşılması 2 Etkili çalışma davranışlarının sergilenebilmesi 3 Kendi performansını değerlendirebilme 1.1 Çalışanların

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır.

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. Tanıtım Sunumu 1 Amaç Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. 1 Amaç Kendine güveniyor musun? Uzmanlık

Detaylı

GÜNÜMÜZ İŞLETMELERİNiN YÖNETİMİ. 2. Bölüm YÖNETİM ve YÖNETİCİ

GÜNÜMÜZ İŞLETMELERİNiN YÖNETİMİ. 2. Bölüm YÖNETİM ve YÖNETİCİ GÜNÜMÜZ İŞLETMELERİNiN YÖNETİMİ 2. Bölüm YÖNETİM ve YÖNETİCİ Yönetimde Etkinlik İçin Stratejik Yönetim Günümüz Yöneticilerinin Çalışma Alanları Yöneticilerin Görevleri, Rolleri ve Görev Boyutları Yönetici

Detaylı

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ. Liderlik ve Liderlik Teorileri YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ. Liderlik ve Liderlik Teorileri YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Liderlik ve Liderlik Teorileri YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ Örgütlerin geçmişin geleneksel kalıplarından kurtularak geleceğe yönelmelerinde önemli stratejik araçlarından biri, insan unsuruna

Detaylı

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi TEKNOLOJĠ PLANLAMASI Başkent Üniversitesi ÖĞRENĠM KAZANIMLARI Bu dersi bitirdiğinizde; Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi edinecek, Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek, Teknoloji planı

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM ÖRGÜT YÖNETİMİ VE YÖNETİMDE SORUN ÇÖZME

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM ÖRGÜT YÖNETİMİ VE YÖNETİMDE SORUN ÇÖZME İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM ÖRGÜT YÖNETİMİ VE YÖNETİMDE SORUN ÇÖZME A. YÖNETİM, YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK... 3 1.Yönetim Kavramı... 3 1.1. Yönetim Sürecinin Özellikleri... 4 1.2. Örgütlerde Yönetim Düzeyleri...

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- EĞİTİM VE PSİKOLOJİ İLİŞKİSİ: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ.... 4 2. ÜNİTE-GELİŞİMİN TEMELLERİ........7 3. ÜNİTE-FİZİKSEL

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu olarak tüm şirketlerimizde İnsan Kaynakları yönetiminde uyguladığımız değerleri açıklamaktır. 2. KAPSAM Doğan

Detaylı

THOMAS SATIŞ MOTİVASYONU & MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ EĞİTİMİ

THOMAS SATIŞ MOTİVASYONU & MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ EĞİTİMİ Eğitimin Amacı: Öncelikle kendinizi daha doğru, detaylı ve objektif olarak tanımanızı sağlamak ve bu gücü satışta nasıl başarıyla uygulayacağınız konusunda size yardımcı olmak. Karşınızdaki olası müşteri

Detaylı

İşe Dayalı Öğrenme (İDÖ)

İşe Dayalı Öğrenme (İDÖ) İşe Dayalı Öğrenme (İDÖ) Dr. Ö. Sürel Karabilgin 14. Bahar Sempozyumu Antalya 13 17 Nisan 2010 Sunum planı Kavramlar İDÖ tanımı ve içeriği İDÖ tipolojisi Sorunlar Anahtar kavramlar ve anlamları Strateji,

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Ramazan YİRCİ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uğur ÖZALP Millî

Detaylı

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar, İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı

Detaylı

7. BÖLÜM. Seçim ve Yerleştirme

7. BÖLÜM. Seçim ve Yerleştirme 7. BÖLÜM Seçim ve Yerleştirme İşgören Seçimi İşgören seçimi, örgüt ve belirli bir pozisyon için adaylar arasından en iyi bireysel uyum göstereceklerin belirlenmesi sürecidir. Seçim faaliyetlerinin amacı,

Detaylı

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI İçindekiler Koçluk Mini MBA... Motivasyon Toplantı Yönetimi Zaman Yönetimi ve Stratejik Önceliklendirme... Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Koçluk K im le r k a t ı

Detaylı

AGÜ. Mentorluk Programı Uygulama Kılavuzu

AGÜ. Mentorluk Programı Uygulama Kılavuzu AGÜ Mentorluk Programı Uygulama Kılavuzu 2016 I. Programın Amacı: AGÜ Mentorluk Programı yeni öğretim üyelerinin üniversiteye uyumuna ve kariyer gelişimine destek olmayı amaçlar. Bu program, AGÜ ye yeni

Detaylı