Üstatlık: Kadim Bir Eğitim ve Kariyer Geliştirme Yöntemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üstatlık: Kadim Bir Eğitim ve Kariyer Geliştirme Yöntemi"

Transkript

1 Üstatlık: Kadim Bir Eğitim ve Kariyer Geliştirme Yöntemi ihat Alayoğlu Özet: 1950 li yıllardan bu yana, hem araştırmacılar hem de uygulayıcılar tarafından inceleme konusu olan üstatlık, tecrübesiz işgörenlerin eğitimi ve kariyer gelişimini hedefleyen usta-çırak ilişkisine dayalı karşılıklı öğrenme yöntemidir. Gelişim süreci açısından incelendiğinde, üstatlığın bireysel veya grup, resmi veya gayri-resmi olarak farklı şekillerde uygulandığı görülmektedir. Bu konuda yapılan araştırmalar, bir takım sıkıntıların ortaya çıkabildiğini göstermekle birlikte, üstatlığın organizasyonlar tarafından insan kaynakları yönetimi politikasının bir parçası olarak bilinçli bir şekilde uygulanması durumunda hem üstat, hem çömez hem de organizasyona yararlar sağladığını ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın amacı, ilgili literatür taranarak üstatlık uygulamasını, yapılan araştırma bulguları ile güncel ve tarihi uygulamalar çerçevesinde incelemektir. Bu bağlamda, çömez, üstat ve üstatlık kavramları kısaca açıklandıktan sonra, konu teorik çerçevede farklı boyutları ile ele alınmaya çalışılmıştır. Anahtar Sözcükler: Üstat, çömez, üstatlık, üstatlık çeşitleri, üstatlığın fonksiyonları. Mentoring: An Ancient Training and Career Development Method Abstract: Mentoring being researched since the 1950s is a method of mutual learning between the master and the apprentice for the goal of career development and training of inexperienced employees. As a development process, mentoring can be practiced in various types such as individual or group mentoring and formal or informal mentoring. The great deal of research on mentoring has shown that conscious application of mentoring in an organization as a part of human resources management policy creates significant benefits for the organization, mentor and protégés. This study aims to analyze mentoring practices based on an extensive literature review, and historical applications. In this context, protégé, mentor and mentoring concepts are briefly explained, and theoretically scrutinized with its various dimensions. Key Words: Mentor, protégé, mentoring, forms of mentoring, functions mentoring. GĐRĐŞ Đnsan kaynakları yönetiminin temel fonksiyonlarından biri olan kariyer yönetimi uygulamaları içinde, özellikle organizasyona yeni katılan ve/veya nitelikleri itibariyle ilerleme potansiyeline sahip genç işgörenlerin, iş ortamına ve kurum kültürüne hızlıca uyum sağlamalarını, yeteneklerinin farkına varılarak potansiyellerinin açığa çıkarılmasını, mevcut yetenek ve becerilerinin organizas- Yrd.Doç.Dr., Đstanbul Ticaret Üniversitesi, 34378, Fatih/Đstanbul/Türkiye. Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 45, Sayı 2, Haziran 2012, s

2 104 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 45 Sayı 2 yon hedefleri doğrultusunda geliştirilerek gelecekte daha üst pozisyonlara hazırlanmalarını sağlamaya yönelik kullanılan etkili araçlardan biri de üstatlık tır. Enformel (gayri resmi, kendiliğinden oluşan) ilişkiye dayalı olarak çok eski bir geçmişe sahip olan üstatlık uygulaması, 1950 li yıllardan bu yana yapılan araştırmalar neticesinde organizasyonlar için öneminin anlaşılmasıyla, uygun nitelikteki her işgörenin yararlanabileceği formel (resmi, planlanmış) bir hüviyet kazanmaya başlamıştır. Başta ABD (Amerika Birleşik Devletleri) olmak üzere, birçok gelişmiş Avrupa ülkesinin kurum ve kuruluşlarında yaygın olarak kullanılan üstatlık, ülkemizde de gerek teorik bağlamda gerekse uygulamada dikkat çekecek şekilde gündeme gelmeye başlamıştır. Ülkemiz açısından bakıldığında, yeni gelişen bir alan gibi görülmekle birlikte, benzer - hatta daha ileri düzeyde - uygulamaların asırlar önce çeşitli kurumlar (Örneğin, Atabeylik, Lalalık ve Âhilik ) tarafından hayata geçirildiği tarihi kayıtlarda yer almaktadır. Bununla birlikte, Batı daki kullanımıyla mentor ve mentoring terimlerinin Türkiye için henüz yeni kavramlar olduğunu, hatta tam olarak Türkçe karşılığının dahi yerleşmediğini ifade etmek gerekir. Đleriki araştırmalarda konunun daha detaylı olarak incelenmesi ve tartışılmasına zemin oluşturmak amacındaki bu çalışmanın ilk kısmında temel kavramlar kısaca tanımlandıktan sonra, uygulamaya ilişkin hususlar farklı boyutlarıyla teorik çerçevede ele alınacaktır. Bu çerçevede üstatlığın doğası ve gelişimi, çeşitleri, safhaları, taraflar açısından önemi ve sağladığı yararlar ile organizasyona maliyetleri ve uygulama sürecinde ortaya çıkabilecek olası engeller gibi hususlara değinilecek, ulaşılan kaynaklar ve elde edilen bulgular çerçevesinde nihai bir değerlendirmeye sonuç kısmında yer verilecektir. KAVRAMSAL ÇERÇEVE Sözlüklerde mentor ; akıl hocası, rehber, danışman; mentoring ise akıl hocalığı, rehberlik, danışmanlık kavramları ile açıklanmaktadır. Bu kavramların herhangi birinin mentor ve mentoring in ifade ettiği anlamı tam olarak karşıladığına dair bir fikir birliğinin olduğunu söylemek henüz mümkün değildir. Bununla birlikte, diğerlerine nazaran akıl hocası ve akıl hocalığı terimleri literatürde kısmen yer bulmuşsa da, orijinal halinin Türkçeleştirilerek - mentor ve mentorluk şeklinde - kullanımı daha yaygındır. Ancak olması gerekenin kavramları Türkçeleştirilerek kullanmak değil; en uygun karşılığı bulmak olduğunu belirtmek gerekir. Diğer taraftan, her ne kadar akıl hocası ve akıl hocalığı terimleri Türkçe literatürde kısmen kullanılmakta ise de, uygulamaya ilişkin detaylara bakıldığında bu terimlerin ilgili kavramları tam olarak karşıladığını söyleyebilmek zordur. Çünkü akıl hocası dendiğinde, insanların spesifik bazı hususlarla ilgili olarak ihtiyaç duyduklarında kendilerinden daha tecrübeli ve bilgili olduklarına inandıkları kişilere danışmaları anlaşılmaktadır. Burada hedefi belirlenmiş ve sürekliliği olan bir ilişki değil, anlık bir fikir alma veya

3 Üstatlık: Kadim Bir Eğitim ve Kariyer Geliştirme Yöntemi 105 yol gösterme eylemi söz konusudur. Akıl hocası konumundaki kişinin fonksiyonu, kendisine danışan kişinin - eğer o konuda yetkin ise - sadece o andaki ihtiyacına ilişkin fikir beyan etme ve tavsiyede bulunmakla sınırlıdır. Hâlbuki gerek Amerika gerekse Avrupa daki uygulamalar dikkate alındığında, mentoring ilişkisinin bir süreç olarak ele alındığı, organizasyonların hedefleri doğrultusunda bilinçli ve belli bir zaman dilimini kapsayan program dâhilinde uygulandığı görülmektedir. Dolayısıyla, araştırmacıların tarihsel uygulamaları da dikkate alarak, ilgili kavramlara atfedilen fonksiyonları tam anlamıyla kapsayacak yerli karşılıklar bulma sorumluluğu halen geçerliliğini korumaktadır. Bu bağlamda, bir tartışmaya zemin oluşturmak üzere bu çalışmada protégé / mentee kavramının karşılığı olarak çömez 1, mentor kavramının karşılığı olarak üstat 2 ve mentoring kavramının karşılığı olarak ise üstatlık 3 terimlerinin kullanılması tercih edilmiştir. Ayrıca, çalışmanın ilgili bölümlerinde, bu tercihe gerekçe teşkil eden hem günümüz hem de tarihsel süreçteki bazı uygulamalara da çalışmanın sınırları çerçevesinde yer verilmeye çalışılmıştır. Çömez Çömez, çalışma hayatına yeni atılan genç ve deneyimsiz işgörenlerdir. Bu kavram, her ne kadar ilgili yazında pek yer almasa da, tecrübesiz kişilere atfen günümüzde halen değişik ortamlarda kullanılmaktadır. Üstat Üstat, deneyimsiz işgörenlerin kariyer gelişimi ve daha üst pozisyonlara terfi edebilmelerini sağlamak için kendini adayan, genellikle üst düzey bilgi ve tecrübeye sahip uzman kişilerdir (Ragins - Scandura, 1994: 962). Üstat kavramı ile ilgili literatürde yer alan tanımlardan bazıları şu şekildedir: temel olarak bir kişi ile birebir ilgilenen, kişiliğinden ziyade o kişinin kariyerine ilişkin tavsiyelerde bulunan bilgili, genellikle etkileyici kişidir (Bittel - Newstrom, 1990: ). kendinden alt pozisyonda olan bir meslektaşının ya da eş pozisyondaki mesai arkadaşının kariyerini geliştirmesine belirgin bir şekilde katkıda bulunan kişidir (Bartol - Martin, 1991: 813). çömez olarak bilinen daha genç bir kişiyi destekleyen, ona rehberlik eden ve eğiten bir baba figürü dür (Ehrich - Hansford, 1999: 92). 1 a. 1. esk. Medreselerde müderrisin hizmetine bakan ve ondan ders alan öğrenci: Bu çömez deminden beri nerede idi?, H. F. Ozansoy. 2. mec. Birinin kendi işini öğreterek yetiştirmeye başladığı kimse TDK Büyük Türkçe Sözlük, Çevrimiçi: bts/?kategori=verilst&kelime= hami&ayn =tam ( ). 2 (a) Bilim veya sanat alanında üstün bilgisi ve yeteneği olan kimse; (b) Öğretmen, (c) Usta, (d) Sanatçı; TDK Büyük Türkçe Sözlük, Çevrimiçi: bts/?kategori=verilst&kelime= hami&ayn =tam ( ). 3 Üstat olma durumu; TDK Büyük Türkçe Sözlük, Çevrimiçi: tdkterim.gov.tr.bts/?kategori = verilst &kelime=hami&ayn=tam ( ).

4 106 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 45 Sayı 2 Bu tanımlardan hareketle bütünsel bir tanım şu şekilde yapılabilir: Üstat, bir organizasyonda çalışan genç ve tecrübesiz, ancak sahip olduğu nitelikler ve potansiyel itibariyle gelecek vadeden işgörenlerden birini himayesine alarak, onun eğitimi ve gelişimi ile bir plan dâhilinde yakından ilgilenmek suretiyle yetişmesine yardımcı ve destek olan, rol model olarak geri bildirimlerde bulunan ve tavsiyeleriyle yol gösteren, âmirlerinin onlardaki bu potansiyeli ve gelişimi fark etmelerini sağlamaya çalışan deneyimli, bilgili ve bu konuda yetkin yaşça daha büyük kişidir. Üstadın Rolü ve Fonksiyonları: Bir üstadın temel rolü, himayesindeki çömezin etkinliğini arttırma, onu cesaretlendirme ve güçlendirme şeklinde ifade edilebilir (Oliver - Aggleton, 2002: 30). Bu bağlamda üstatların genellikle şu dört rolü üstlendiği görülmektedir (Gibb, 1994: 47): Performansın iyileşmesine yardımcı olma, Kariyer gelişimine yardımcı olma, Güvenilir danışman olma, Bilgisi, tecrübesi ve fikirlerini paylaşma. Bu roller çerçevesinde bir üstadın şu temel fonksiyonları yerine getirmesi beklenmektedir (Abraham - Flippo, 1991: ): Çömezini doğru davranışa yönlendirmek için organizasyonun ilişkiler ağının doğasına uygun olarak rehberlik ve danışmanlık yapmak, Üstlerine, çömezi ile ilgili olumlu geribildirimde bulunarak onu desteklemek; çalışma gruplarında görev almasını sağlamaya çalışmak ve terfi ettirilmesi yönünde tavsiyede bulunmak, Çömezinin başarılarını ön plana çıkararak amirleri tarafından farkına varılmasını sağlamak, Çömezine kariyerini geliştirmesini sağlayacak davranış tipini göstererek bir rol model görevi görmek, Çömezini muhtemel bir tenzil ya da gözden düşme tehdidine karşı korumak, Çömezi için hayal kırıklıklarını ve başarılarını paylaşabileceği güvenilir bir arkadaş olmak. Bu tanım ve açıklamalardan hareketle üstadın, himayesi altındaki tecrübesiz gençlere sadece işi ve mesleği öğreten değil, bilgi ve tecrübesiyle onları hayata ve geleceğe hazırlama konusunda gönüllü veya görevlendirilmiş yol arkadaşı olduğunu ifade etmek mümkündür. Üstadın itelikleri: Bir üstadın sahip olması gereken niteliklerin neler olması gerektiğinin belirlenmesinde, kimler üstat olabilir sorusuna verilecek cevap yol gösterici olabi-

5 Üstatlık: Kadim Bir Eğitim ve Kariyer Geliştirme Yöntemi 107 lir. Nitekim, şayet uygun bir kurum kültürü de söz konusu ise, değişik rol ve statülerle organizasyon içinde yer alan bilgili ve deneyimli kişiler, örneğin; rol model olarak görülen girişimciler ya da üst düzey yöneticiler, başarılı işgörenler, eğitimciler, danışmanlar, kurum psikologları, deneyimli iş arkadaşları, takım liderleri, koçlar (Barutçugil, 2004: 368), meslektaşlar ve hat yöneticilerinin bu süreçte gönüllü veya zorunlu olarak yer alabileceği ve üstat olarak fonksiyon görebileceği ifade edilmektedir (Garvey vd., 1996: 11)Nitekim bu alanda yapılan çalışmalar incelendiğinde, uygulamada çömezlerin genellikle organizasyon içerisinde (bazen farklı organizasyonlarda) yönetim kademelerinde uzun yıllar görev yapmış bilgili ve deneyimli kişileri üstat olarak seçtiği görülmektedir (Scandura, 1998: 449; Wood, 1997: 335). Ancak, tecrübeli yöneticilerin hepsinin üstat olarak görev alabileceği söylenemez. Çünkü üstat olarak rol alacak kişilerin bu fonksiyonu yerine getirebilmesi için yeterli bilgi, beceri ve deneyim sahibi olması gerekmektedir. Dolayısıyla, bu uygulamadan etkili sonuçlar alınabilmesi için üstatlık yapacak kişinin asgari şu nitelikleri taşıması gerektiği vurgulanmaktadır (Budak, 2008: 325; Barutçugil, 2004: 367): (a) Đnsan odaklı, insanları seven, kendisiyle ve çevresiyle barışık olma, (b) belirsizliklere ve hatalara hoşgörüyle yaklaşma, (c) kurumuna ve işine değer verme, (d) kendine güvenme, özgüvenini karşısındakine hissettirerek başarı duygusunu aşılayabilme, (e) astlarına saygı ve güven duyma, onların ihtiyaçlarına karşı duyarlı olma, (f) esnek ve yaratıcı olma, (g) iletişim, özellikle aktif ve empatik dinleme becerilerine sahip olma. Üstatlık Üstatlık (mentoring) kavramının açıklanmasında literatürde farklı görüşler bulunmaktadır, ki bu doğaldır; çünkü farklı ortamlarda farklı şekilde algılanabilmekte, algılamaya göre de tanımlanmaktadır. Ancak, bu çalışmanın amacı organizasyon ortamında üstatlığın önemini ortaya koymak olduğundan tanımlama sadece bu boyutuyla ele alınacaktır. Đlgili yazında yer alan üstatlık tanımlarından bazıları şu şekildedir: kıdemli bir organizasyon üyesi (üstat) ile daha genç bir organizasyon üyesi (çömez) arasında bir iletişim ilişkisidir (Noe, 1988: 458). daha becerili veya tecrübeli kişi ile daha az becerili veya tecrübeli birinin, tecrübesiz olanın gelişme ve spesifik yetkinliklerin geliştirilmesi hedefini gerçekleştirmek üzere yapılan planlı bir eşleştirmedir (Murray - Oven, 1991: xiv). bir kişinin diğerinin kariyer gelişimine profesyonel olarak yardımcı olduğu bir ilişkidir; sadece bir prosedür ve uygulama değildir (Mind, 1993: 26). organizasyon içinde bilgelik aktarmanın yollarından biridir (Morris, 2004: 252). Araştırmacı ve uygulayıcıların konuya ilişkin bu ve benzeri tanım ve değerlendirmeleri dikkate alındığında üstatlık; deneyimli uygulayıcıların bilgi ve bil-

6 108 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 45 Sayı 2 geliğinin (wisdom) kullanıldığı, tarafların mutabakatıyla belirlenen spesifik hedefler doğrultusunda çömezin psiko-sosyal ve kariyer gelişimini gerçekleştirecek şekilde tasarlanan (Ritchie - Genoni, 2002: 69), karşılıklı öğrenmeye amaçlayan kapsamlı ve güvene dayalı bir ilişki olarak ifade edilebilir. Benzer Kavramlar Üstatlık, bazen eşanlamlı olarak, çoğunlukla da yakın anlamlarda koçluk (coaching) ve danışmanlık (counseling) kavramları ile birbirilerinin yerine kullanılmaktadır. Halbuki bu üç kavram, bir açıdan benzer bazı fonksiyonları yerine getirmesine rağmen, temelde birçok noktada birbirlerinden ayrışmaktadır. Şekil 1. Üstatlık, Koçluk ve Danışmanlık: Ortak Alanlar ve Farklılıklar Koçluk Öğrenme engellerini sorgulama Performans ile ilgili geribildirim Organizasyonel durum dikkate alınır Özel görev veya sorun Aynı temel beceriler Danışmanlık Farkındalık artışını sorgulama Karşılıklı etkileşim üzerine geribildirim Bireysel durum önemlidir Gelişmeyi hızlandırmak için sorgulama Süreç ile ilgili geribildirim Üstatlık Kaynak: Visagie, Unre (2005), Mentoring Coaching Counselling, 15 November, Career Development, Chapter 8, p.4, _councelling.html, (17 Mayıs 2011). Şekil 1 de de görülebileceği gibi, temel becerileri ve uygulamaya ilişkin süreçler çoğunlukla aynı olmakla birlikte, odak noktaları, fonksiyonları, amaç ve hedefleri açısından karşılaştırıldığında aralarındaki farklılıklar daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Özel bir görev veya problem temelinde, koçlukta organizasyonel durum dikkate alınırken, danışmanlıkta bireysel durum daha önemlidir; üstatlıkta ise, her ikisi birden dikkate alınır. Yine, koçluk öğrenme

7 Üstatlık: Kadim Bir Eğitim ve Kariyer Geliştirme Yöntemi 109 engellerini sorgulayıp performans ile ilgili, danışmanlık farkındalık artışını sorgulayıp karşılıklı etkileşim konusunda, üstatlık ise, bir yandan hem bireysel hem de kurumsal gelişmenin nasıl artırılabileceğini sorgularken, diğer taraftan süreç hakkında ilgili taraflara geribildirimde bulunur. Daha geniş açıdan ele alındığında, üstatlık, koçluk ve danışmanlığın genelde aynı alanı kapsadığı, fakat daha güçlü şekilde bu alanın geçmiş ve geleceğe yönelik olarak farklı kısımlarına odaklandıkları anlaşılmaktadır (Turner, 2004: 3). Şekil 2. Üstatlık, Koçluk ve Danışmanlık Alanları Öğrenme, Gelişme ve Büyüme Odaklanma Performans & Davranış Psikoloji geçmişi incelemek Danışmanlık Destekleyici Odaklı Üstatlık statüko ile uyumlaştırma Gelişim Odaklı Üstatlık kendini dönüştürmek Koçluk geleceği oluşturma 2. Talimat Değiş (Daha iyi yaptığında daha iyisini yap) 1. Talimat Değiş (Daha iyi yap) Talimat yok Değiş (yap) Geçmiş/ Şimdi Gelecek Kaynak: Turner, Mike Munro (2004), Mentoring: an overview, Coach the Coach, Issue 5, Fenman Limited, pp.1-4 Çevrimiçi: pdf (11 Haziran 2011). s. 4. Şekil 2 de de görülebileceği gibi, psikoloji geçmişin incelenmesi hususunda danışmanlık, koçluk geleceği oluşturmada bireylere rehberlik yapmaktadır. Üstatlık ise, gelişim ve destekleyici olmak üzere iki farklı açıdan çömezlere yardımcı olmaktadır. Gelişim odaklı üstatlık, öncelikle çömezinin kendini dönüştürmesi yanında iletişim becerilerini geliştirmesi hususunda da koçluk yapar ve bunları kurum kültürü ile uyumlaştırmasına yardımcı olur. Destekleyici odaklı üstatlık ise, daha çok çömezin organizasyonun mevcut yapısına uyum sağlamasını kolaylaştırmaya odaklanır. Anlaşılacağı üzere, psikoloji ve destekleyici odaklı üstatlık bireylerin öğrenme, gelişme ve ilerlemeleri ile performanslarının artırılması ve davranışlarının iyileştirilmesi hususlarında geçmiş ve bugüne, gelişim odaklı üstatlık ile koçluk ise, geleceğe yönelik olarak bireylere yardımcı olmak üzere kullanılan yöntemlerdir. Fonksiyon itibariyle aralarında bazı benzerlikler olsa da, farklı alanlara odaklandıkları da açıktır. Ayrıca, üstatlığın hem psikolojik danışmanlık hem de koçluk fonksiyonunu belli ölçüde kapsadığı söylenebilir.

8 110 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 45 Sayı 2 Bu kavramlar içinde en çok karıştırılanlar koçluk ve üstatlıktır. Gerçekten de, her iki kavramı kesin bir çizgi ile birbirinden ayırmak oldukça zordur (Case - Witemeyer, 2006: 7). Bununla birlikte, her iki kavram arasındaki temel farklılıklar, amaç ve fonksiyon açısından açıklanabilir. Buna göre, karşılıklı etkileşim temelinde bir ilişkiye dayalı olan koçluğun amacı, kişinin yeteneklerini geliştirmek ve performansını arttırmak iken (Veale, 1996: 16), üstatlığın amacı eğitme ve uzun vadeli kariyer geliştirmedir. Koç, kişiye özgür bir bakış açısı, üstat ise kariyer ve işle ilgili bilgi birikimi kazandırır (Passmore, 2007: 12). TARĐHĐ DERĐ LĐĞĐ DE ÜSTATLIK: DOĞASI VE GELĐŞĐM SÜRECĐ Đlgili literatürde mentor ve mentoring kavramlarının kökeni eski Yunan mitolojisine dayandırılmaktadır. Milattan önce yaklaşık 1200 yılında Homeros tarafından yazılan Odysseia destanına göre, Ithaca Kralı Odesseus, Trojan (Truva) savaşına çıkmadan önce koruyup kollaması, yol göstermesi ve eğitip yetiştirmesi için oğlu Telemakhos u güvendiği akıllı ve bilgili danışmanı Mentor a emanet eder. 10 yıl süren savaş boyunca Mentor, Telemakhos için bir öğretmen, danışman, rehber ve arkadaş olur; onunla ilgilenir, korur ve nasihatleriyle yol gösterir (Sands vd., 1991: 175; Friday - Friday, 2002: 152; Walker vd., 2002: 1; Ehrich - Hansford, 1999: 92). Buradan hareketle, bir organizasyondaki tecrübesiz kişilerin yetiştirilmesi, kariyerlerinin geliştirilmesi ve gelecekteki pozisyonlara hazırlanması konusunda sorumluluk alan tecrübeli ve bilgili kişilere mentor, uygulamaya ise mentoring denmiştir. Türkiye tarihi açısından değerlendirildiğinde ise, mevcut kayıtlara göre benzeri uygulamaların 11.yüzyıldan başlayarak günümüze kadar farklı biçimlerde var olduğu anlaşılmaktadır. Selçuklular dönemindeki şehzade - atabey 4, Osmanlılar dönemindeki şehzade lala 5 (Sönmez, 2008) ve Ahilik teşkilatındaki usta - çırak ile günümüzdeki, özellikle bazı kamu kuruluşlarındaki acemi - uzman ilişkisini, amaç ve işleyiş bakımından benzeri bir eğitim ve geliştirme uygulamasının yerli örnekleri olarak değerlendirmek mümkündür. Üstatlık Đlişkisinin Gelişim Süreci Organizasyon boyutuyla üstatlık ilişkisi, 60 yılı aşkın bir süredir araştırmacı ve uygulamacılar için inceleme konusu olmuştur. Organizasyonel açıdan üstatlığı, 1950 yılında ilk defa ele alan ve bu konuda en fazla çalışması olan araştırmacılardan biri Boston Üniversitesi Örgütsel Davranış Profesörü Kathy E. 4 a. (atabey) tar. Eski Türk devletlerinde, özellikle Selçuklularda şehzadelerin eğitimi veya bağımsız olarak bir eyaletin yönetimi ile görevli vezir. (tdkterim.gov.tr/, ).) 5 a. esk. 1. Çocuğun bakım, eğitim ve öğretimiyle görevli kimse: Mekteple ev arasında daima bir lalanın refakatinde gidip gelmeye alıştı. -Y. K. Karaosmanoğlu. 2. tar. Şehzadelerin özel eğitmenleri. 3. ünl. tar. Padişahların vezirlerine seslenirken kullandıkları bir söz. (tdkterim.gov.tr/, ).

9 Üstatlık: Kadim Bir Eğitim ve Kariyer Geliştirme Yöntemi 111 Kram dır (Appelbaum, 1994: 8). Kram ın çalışmaları ile başlayan bu süreç, personel geliştirme yöntemi olarak üstatlık uygulamalarının 1970 li yılların sonlarında önemine dikkat çeken iki makalenin - Everyone who makes it has a mentor (Collins - Scott, 1978) ve Much ado about mentors (Roche, 1979) ve Harvard Business Review de yayınlanması ile daha da ilerlemiş ve çalışma hayatının gündemine girmiştir. Sonrasında ise bu alanda yapılan akademik ve uygulamaya dayalı bir çok çalışma, organizasyonlarda üstatlık uygulamasına olan ilgiyi daha da artırmıştır (Ehrich - Hansford, 1999: 92). Tipik olarak tecrübesiz işgören ile tecrübeli ve bilgili kişi arasındaki birebir ilişkiyi ifade eden üstatlık, cesaretlendirmeye, yapıcı yorumlara, açıklığa, ortak güvene, saygıya, öğrenme ve paylaşma isteğine dayalıdır (Mind, 1993: 26). Üstat ve çömez arasında kısa zamanlı ya da geçici bir ilişkiden daha fazlası vardır ve bu ilişki bir dizi gelişim süreçlerinden geçer (Ritchie - Genoni, 2002: 69). Kram (1983) uygulamanın tarafları ile yaptığı söyleşilere dayanarak yayımladığı makalesinde, bu ilişkinin başlangıç, yetiştirme, ayrılma ve yeniden tanımlama olmak üzere dört aşamalı bir süreç olduğunu ifade etmektedir (Walker vd., 2002: 2; Abney, 1991: 50). Kram ın bu dört aşamalı sınıflaması, şekil 3 te de görülebileceği gibi, Leonard Burgess (1994), tarafından uyarlanarak mevsimsel bir model şeklinde sunulmuştur (CLC, 1999: 5). Bu modele göre üstatlık ilişkisi, başlangıcından tamamlanana kadar belli aşamalardan geçen bir süreçtir. Dört aşamalı bu süreçte çömez, gelecekte edinebileceği kariyeri için eğitilir, geliştirilir ve üst pozisyonlara hazırlanır. Şekil 3. Üstatlık Đlişkisinin Aşamaları - Mevsimsel Model Bahar Başlangıç Üstat ve çömez tanışırlar. Çömez, üstada hayranlık ve saygı duyar ve güvenir. Üstat bu saygıyı hisseder ve çömezinin ilgilenilmeye değer olduğu inancına sahip olur. Yaz Yetiştirme Karşılıklı güven gelişir. Çömez kariyer desteği sonucunda yetkinlik, psiko-sosyal destek sayesinde ise özgüven kazanır. Đlişki, bağımlılıktan karşılıklı bağımlılığa doğru dönüşür. Güz Ayrılma Çömez bağımsız ve güçlü hale geldikçe ilişkinin niteliği değişmeye başlar; bu aşamada karşıtlık ortaya çıkabilir ve psikolojik ayrılma söz konusu olabilir. Yeniden biçimlenme Sonlandırma Kış Yeniden Tanımlama Üstat ve çömez değişen koşullarını kabullenir ve ilişkilerinin gelecekteki seyrine karar vermek üzere bir araya gelirler; devam edip etmeyecekleri ve ilişkilerini özellikle ihtiyaçları çerçevesinde nasıl şekillendireceklerine karar verirler. Kaynak:. Burgess, Leonard, (1994), Mentoring without The Blindfold, Employment Relations Today, 22 December den aktaran CLC - Corporate Leadership Council (1999), Mentoring-A Theoretical Perspective, s. 5.

10 112 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 45 Sayı 2 Üstatlık Đlişkisinde Başarısızlığa Yol Açan Davranışsal Faktörler Üstatlık süreçlerine ve üstatlığın pozitif etkilerine ilişkin hacimli literatür içinde, üstatlık ilişkisinin başarısızlığına ve bunun etkilerine ilişkin sınırlı sayıda analiz yapılmıştır. Örneğin Kram (1985), bireysel ihtiyaçlar ve/veya organizasyonel şartlar değiştikçe üstatlık ilişkisinin de tatminsiz ve yıkıcı bir hale dönüşme potansiyeli olduğunu vurgulamaktadır (CLC, 1999: 7). Bu konuda yapılan diğer bazı araştırmalar, uygulama sürecinde ortaya çıkabilecek olası sorunlar veya olumsuzlukların davranışsal faktörlere dayalı olarak bazen üstat, bazen çömez bazen de her ikisinden kaynaklanabileceğini ortaya koymaktadır. Bir üstatlık ilişkisinin olumsuzlukla sonuçlanması veya beklenen faydanın elde edilememesine neden olan davranışsal faktörlerin neler olabileceği Tablo 1 de yer almaktadır. Davranışın iteliği Üstat - çömez arasındaki uyumsuzluk Mesafeli davranış Çıkarcı davranışlar Üstadın bilgi ve uzmanlığının yetersizliği Genel olumsuzluklar Tablo 1. Üstatlık Đlişkisini Etkileyen Davranışsal Faktörler. Sonuçlar Üstat ve çömez arasında değerler bakımından (Örneğin; sosyal ve politik bakış açısı veya başarının tanımı) çatışma yaşanması, Kişiliklerdeki uyumsuzluk, Üstat ve çömezin çalışma tarzlarındaki farklılık. Kasıtlı olarak dışarıda tutma (üstada erişimi kısıtlama dahil), Đlgisizlik (üstatlık ilişkisinde ilgi eksikliği), Kendi haline yanma, kendi dertleriyle meşgul olma. Đşin uygunsuz şekilde delege edilmesi, Gücü genel olarak kötüye kullanma (Örneğin; gözünü korkutma, yıldırma, küçümseme, tenezzül etmeme), Đtibar ve güveni uygunsuz şekilde kullanma, Kasıtlı veya savunmak için sabote etme, Kasıtlı olarak hile yapma, yalan söyleme. Teknik yetersizlik, Kişilerarası ilişkilerdeki yetersizlikler Örneğin; iletişim becerilerinin olmayışı, empati veya şefkat ve merhamet noksanlığı, yapıcı geri bildirimde bulunma konusundaki yetersizlik. Organizasyon hakkındaki genel olarak karamsar tutum, algı ve davranışlar, Diğerleriyle karşılıklı etkileşimi engelleyici kişisel problemler. Kaynak: Eby, LT; McManus, SA;Russel JEA; 2000, The protégé perspective regarding negative mentoring eperiences: The development of a taxanomy, Journal of Vctional Therapy, Vol. 57, p den aktaran UYGULAMADA ÜSTATLIK ÇEŞĐTLERĐ Organizasyonların yapısal özellikleri, kaynakları ve kendilerine özgü ihtiyaçları, farklı üstatlık uygulamalarını/çeşitlerini beraberinde getirmiştir. Üstatlık çeşitlerinin gelişmesinde, geleneksel yaklaşımlara (enformel ve birebir üstatlık)

11 Üstatlık: Kadim Bir Eğitim ve Kariyer Geliştirme Yöntemi 113 ilişkin uygulamalardan elde edilen somut faydaların diğer organizasyonlar tarafından fark edilmesi ve üstatlık uygulamasını hayata geçirme yönündeki istekleri de önemli rol oynamıştır. Ayrıca, uygulamada yaşanan bazı sorunlar, eksiklikler ve üstatlık ilişkinin doğasında yer alan potansiyel engeller de farklı yöntemlerin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Ancak, burada esas olan, bu uygulama ile ne amaçlandığı ve sonuçta ne beklendiğidir. Bütün bunlar dikkate alındığında, üstatlık çeşitlerini biçimsel ve amaç odaklı olmak üzere iki temel kategoriye indirgeyerek incelemek mümkündür. Biçimsel Açıdan Üstatlık Çeşitleri Literatürde genel kabul görmüş dört farklı uygulama, araştırmacılar tarafından birbirinin karşıtı veya alternatifi olarak değerlendirilmiş; böylece enformel (gayri resmi, kendiliğinden oluşan) üstatlığa karşı formel (resmi) üstatlık ve birebir (geleneksel) üstatlığa karşı grup (kolektif) üstatlığı uygulaması olmak üzere iki alt kategoriye indirgenerek incelenmiştir (CLC, 1999: 3): Formel ve Enformel Üstatlık Üstatlık ilişkisi, genellikle enformel şekilde gelişmesine rağmen, yöntemin yararlarının farkına varan organizasyonlar tarafından bilinçli ve planlı bir şekilde uygulanmaya başlanmasıyla formel bir hüviyet kazanmıştır (Hadden, 1999: 14). Her ne kadar birbirinin karşıtı veya alternatifi olarak tanımlansa da, her iki üstatlık programı halen birçok organizasyonda eş zamanlı veya birbirinden bağımsız olarak uygulanmaktadır. Ayrıca, ilgili literatürde her iki uygulamanın da gerek üstat ve çömez, gerekse organizasyon açısından bir takım avantaj ve dezavantajlarının bulunduğu ifade edilmektedir. Enformel üstatlık uygulaması, organizasyon içerisinde üstat ve çömez arasında kendiliğinden gelişen, güven ve saygı çerçevesinde gerçekleşen ilişkiye dayalıdır. Bireylerin (üstat ve çömez) karşılıklı olarak birbirlerini tanımasıyla gelişen bu ilişkinin başlamasını motive eden itici güç, tarafların her ikisinin de kişisel gelişimlerine duydukları ihtiyaçtır. Bu nedenle, enformel üstatlık ilişkisi çoğunlukla organizasyonun genç üyesinin kariyerinin başlangıç döneminde başlar ve öncelikle, daha acil gereksinim duyulan psiko-sosyal faaliyetlere odaklanır (Eklin, 2006: 12). Bu tür üstatlıkta, üstadın himayesine alacağı kişiyi, kişinin de üstadını belirleme imkânı söz konusudur. Dolayısıyla, enformel üstatlığın doğasında uyum ve esnekliğin olduğu söylenebilir. Enformel yapının sağladığı uygun ortam, çömezlerin zihnine takılan her şeyi üstada sorma ve öğrenme imkânı sunmaktadır. Bu ise, onların hızla yetişmesi, görevlerine ilişkin yükümlülüklerini hemen hemen hatasız yapmaları ve başarılı olmaları gibi bir sonucu beraberinde getirmektedir. Eğitim düzeyinin genel olarak yükselmesi, küreselleşmenin etkisiyle çalışma ortamının karmaşıklaşmaya başlaması, organizasyonların mevcut şartları (orga-

12 114 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 45 Sayı 2 nizasyon yapısı ve kurum kültürü gibi) üstatlık ilişkisinin kendiliğinden oluşmasına izin vermemesi gibi faktörler ile bu uygulamayı insan kaynakları politikası olarak tasarlayarak hayata geçirme yönünde atım atan organizasyonların sayısındaki artış, formel üstatlık uygulamasını gündeme getirmiştir (Haines, 2003: 1; Friday - Friday, 2002: 152). Formel üstatlık uygulamasına geçen organizasyonlarda, özellikle üstat olarak görev yapabilecek çok sayıda uzman ile yetiştirilecek yeni ve tecrübesiz genç işgörenlerin olduğu görülmektedir (Ehrich - Hansford, 1999: 95). Formel üstatlık, organizasyonların üst yönetimi tarafından sistematik şekilde ve bir politika olarak, yönetsel uygulamaların bir parçası haline getirilmesi şeklinde ortaya çıkar. Böylece üstatlık, organizasyonun personel eğitim ve geliştirme programlarında zorunlu ve temel bir yöntem olarak yer alır (Burke - McKeen,1989: 76). Formel üstatlık, açıkça tanımlanmış hedeflere ulaşabilmek için deneyimli ve bilgili yöneticiler ile tecrübesiz işgörenler arasında bir bağ oluşturacak ve tarafların karşılıklı gelişimine hizmet edecek şekilde planlanan uygulamaları içerir. Bir organizasyon içinde formel üstatlığın standart unsurları olarak şunlar ifade edilmektedir (Gibb, 1999: 1058): Genç, tecrübesiz işgörenler (çömezler) arasından uygun olanların belirlenmesi, Üstat niteliklerinin spesifik olarak tanımlanması, Tanımlanan niteliklere göre uygun kişilerin üstat olarak seçilmesi, Üstat ve çömezlerin uyumlu bir şekilde eşleştirilmesi, Üstatlık ilişkisine ilişkin plan ve eşleştirilen çiftlerin süreç içindeki toplantıları için bir yol haritası geliştirilmesi, Üstatların eğitilmesi. Formel üstatlık programlarının çoğunda bulunan ortak özellikler ise şunlardır (Orpen, 1997: 53-54): Yüksek potansiyelli genç ve tecrübesiz işgörenler: Kendilerine üstat atanacak çömezler, uygulamadan faydalanma olasılıkları ve organizasyona katkıda bulunma potansiyelleri temelinde genç ve deneyimsiz işgörenler arasından dikkatli bir şekilde seçilir. Atanmış eşleşmeler: Seçme özgürlüğü vermek yerine, bazı kıdemli yöneticilerden bazı astları için (genellikle işe yeni başlayanlar) üstatlık yapması istenir. Düzenlenen ilişkiler: Üstat ve çömezlerin ne kadar sıklıkla görüşeceğine çoğunlukla üstatlar karar verir. Ancak, bazı durumlarda üstatlardan çömezler ile belirli periyotlarda ve sayıda düzenli olarak görüşmeleri istenir.

13 Üstatlık: Kadim Bir Eğitim ve Kariyer Geliştirme Yöntemi 115 Değerlendirme: Üstatlık, belli amaçlara ulaşmak için tasarlanan bir faaliyet olduğu için, organizasyonlar doğal olarak programın etkinliğini ölçer, maliyet ve faydalarını değerlendirir. Günümüzde gelişmiş ülkelerde faaliyet gösteren bir çok organizasyonda yaygın olarak kullanılan formel üstatlık uygulamasına yerli bir örnek olarak, Selçuklu Devleti döneminde şehzadelerin yetiştirilmesinde uygulanmaya başlayan Şehzade - Atabey ve Osmanlı Devleti döneminde Şehzade - Lala olarak varlığını devam ettiren Lalalık sistemi verilebilir. Niteliği ve amaçları açısından değerlendirildiğinde bu sistemin, formel üstatlık uygulamasının bir tür Osmanlı versiyonu olduğu söylenebilir. Bu uygulama kapsamında, Şehzade ler yaşına geldiklerinde Lala olarak adlandırılan çok tecrübeli bir devlet adamı gözetiminde Sancak lara gönderilir; onların gözetiminde bir yandan eğitimleri sürerken, diğer taraftan Sancak yönetimini de birlikte yürütürlerdi. Böylece Şehzade, öğrendiklerini hayatın içinde uygulayarak mükemmel bir şekilde yetişir ve gelecekte devleti yönetmeye hazır hale gelirdi (Kesenceli, 2006: 62). Geleceğin Padişahı nın gelişimi ve yetişmesinde en etkili kişi konumunda olması yanında, Şehzade nin yönettiği Sancak ın bir nevi Vezir-i Âzam ı statüsünde de görev yapacak olan Lala nın seçimine büyük özen gösterilirdi (Kesenceli, 2006: 64.) Dolayısıyla hangi Şehzade ye kimin Lala olarak tayin edileceği üzerinde önemle durulan bir husus olmuştur. Çünkü bu kişinin devlet adamlığı tecrübesi, siyasi, askeri, idari, din ve fen bilgisi yanında Padişah ın da sonsuz güven duyabileceği biri olması gerekirdi. Lala seçimi, bu kriterleri de dikkate alarak Divan tarafından belirlenen adaylar arasından, Padişah ın uygun gördüğünü işaret etmesi ile gerçekleşirdi. Lala, görevi süresince idari konularda Sadrazam a bilgi verirken, Şehzade ile ilgili bilgileri ise Padişah a sunardı. Şehzade nin idari ve askeri konularda gelişimi, babasına sadık kalmasının sağlanması, din ve fen eğitimini en üst düzeyde alması ve Sancak ın Şehzade ile birlikte yönetimi, Lala nın temel sorumluluklarının başında gelirdi (Kavuşturan, 2006). Görüleceği üzere Lala lar, Osmanlı Devlet sistemi içinde, Şehzade nin kişisel gelişiminin sağlanması sorumluluğu yanında, devlet idaresi konusunda tecrübe kazanarak geleceğin devlet reisliğine hazırlanmasında da etkili rol almışlardır. Her iki uygulama değerlendirildiğinde, yapılan araştırmalardan elde edilen bulgular, enformel şekilde oluşan üstatlık ilişkisinin genellikle daha başarılı olduğunu ortaya koymaktadır. Enformel üstatlığın karşılıklı etkileşime bağlı olarak kendiliğinden oluşması, gönüllülük esasına dayalı ve niteliği gereği esnek olması, süreç içinde ilişkide ortaya çıkabilecek zorlukları aşmaya imkân vermektedir. Formel üstatlıkta ise, eşleştirme üst yönetim tarafından atama yoluyla yapıldığından, ortaya bazı zorluklar ve sorunlar çıkabilmektedir. Şöyle ki (Orpen,1997: 54);

14 116 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 45 Sayı 2 Üstatlar kendilerine atanan çömezler hakkında olumlu düşüncelere sahip olmayabilirler; bu nedenle kendi seçecekleri kişilere sağlayacakları destek ve yardımı göstermeyebilirler. Çömezler ise, kendilerine tercihleri sorulmadan atanan üstatlarla uyum sorunu yaşayabilir ve olumsuz tepki verebilirler. Bu tür sonuçların ortaya çıkmasının arka planında, üstat konumunda olanın uygulamadaki rolünü bir görev, çömezlerin ise işin gereği olarak katılmak zorunda oldukları bir program gibi görmeleri vardır. Bu durumda üstat veya çömez arasında çıkabilecek uyumsuzluk veya uyuşmazlıklar, uygulamanın planlanan zamandan önce sona ermesine veya başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olabilir. Yukarıda da vurgulandığı gibi, bu uygulama insan odaklıdır; taraflar gönüllü ve uyumlu olduklarında beklenen sonuç elde edilebilir. Dolayısıyla organizasyonlar, uygulamaya geçmeden önce bu ve benzeri olasılıkları göz önünde bulundurmalı, başarısızlık riskini azaltmak için üstatlık sürecini dikkatli bir biçimde tasarlamalı ve planlamalıdır. Diğer taraftan, formel üstatlığın en önemli avantajı ise, potansiyeli olan herkesin herhangi bir ayrım gözetilmeden sürece katılmasına fırsat sağlamasıdır (Ehrich - Hansford, 1999: 96). Birebir (Geleneksel) Üstatlık ve Grup Üstatlığı Bir diğer ayrım da, birebir ve grup üstatlığı şeklindedir. Bunlardan birebir üstatlık, uygulamada daha yaygın olarak yer almaktadır. Ancak son yıllarda, özellikle çok sayıda işgören istihdam eden ve bu uygulamadan daha fazla kişinin faydalanmasını isteyen, fakat yeterli sayıda üstatlık yapacak nitelikle bilgili ve deneyimli uzmana sahip olmayan büyük organizasyonların başvurduğu yeni bir yöntem ise grup üstatlığıdır. Potansiyel yetenek olarak görülen genç ile ona üstatlık yapan bilgili ve tecrübeli organizasyon üyesi arasındaki ilişkiyi ifade eden geleneksel ya da birebir üstatlıkta, üstatlar sadece himayeleri altındaki çömez ile ilgilenir ve onlara karşı doğal olarak daha toleranslı davranırlar (Ehrich - Hansford, 1999: 94). Birebir üstatlık uygulamasında üstat, himayesi altındaki çömezi hem kişiliği hem de yeteneği ve potansiyeli açısından yakinen tanıma fırsatı bulabileceğinden, ihtiyaçlar doğrultusunda onu yetiştirme, gelişimini sağlama ve organizasyon içinde doğru yerde değerlendirilmesi için yüksek performans gösterebilecek şekilde yönlendirebilme imkânına sahiptir. Böylece uygulamadan maksimum fayda sağlanması da mümkün olabilecektir (Matthes, 1991: 23). Birebir üstatlık uygulamasına Türk tarihi ve kültüründen verilebilecek en iyi örneklerden biri, Anadolu da XIII. yüzyılın başından itibaren faaliyet göstermeye başlayan Âhilik teşkilatındaki usta - çırak ilişkisidir (Öztürk, 2002). Üç yıldan beş yıla kadar sürebilen bu ilişki sürecinde ustası, çırağın hem meslekî hem de manevî hocası durumundadır. Bu süreç içerisinde bir gencin, çıraklıktan kal-

15 Üstatlık: Kadim Bir Eğitim ve Kariyer Geliştirme Yöntemi 117 falığa geçişi veya ustalık statüsünü kazanarak kendi işyerini açabilmesi için, bir işyeri sahibi ustanın gözetiminde değişik öğrenim kademelerinden geçmesi gerekir. Bu uygulamanın temel amacı, kişinin yetiştirilmesinde ahlâki eğitim ile meslekî bilgi ve becerilerinin artırılmasının eş zamanlı olarak sağlanmasıdır (Demir, 2001: 78). Âhi birliklerindeki bu uygulamanın günümüz üstatlık uygulamalarından temel farkı, meslek ve ahlâk eğitiminin işbaşında ve iş dışında olmak üzere bir arada verilmesidir. Dolayısıyla Âhilik sisteminde amaç, sadece mesleki anlamda kişinin yetişmesi değil, aynı zamanda sosyal hayatın içinde aktif rol alabilecek, gelecekte de usta olarak yeni gençlere rehberlik yapabilecek nitelikte bireylerin yetişmesini sağlamaktır. Günümüzden verilebilecek bir diğer örnek ise, Maliye teşkilatının hesap uzmanlığı, gelirler kontrolörlüğü ve vergi denetmenliği ile bankaların teftiş kurullarında uzman adayı olarak işe başlayan tecrübesiz gençlerin (uzmanlar tarafından çömez olarak nitelendirilir), uzmanlığa kadar yaklaşık 3 yıl süren eğitim sürecinde bir uzmanın (ki kurum içinde üstat şeklinde hitap edilir) gözetimi ve rehberliğinde uygulamalı olarak yetiştirilmesidir. Böylece genç ve tecrübesiz aday, işin püf noktalarını ve mesleğin inceliklerini ilk elden iş başında öğrenme imkânına sahip olur. Yeni bir kavram olan ve literatürde nispeten daha az yer alan grup üstatlığı, tarafların fonksiyonları ve rollerinin, üst yönetim ve grup ortamındaki katılımcılar tarafından belirlenmesiyle gerçekleştirilen bir süreç (Ritchie - Genoni, 2002: 69) olarak ifade edilmektedir. Grup üstatlığı, özellikle çok sayıda personeli olan, ancak uygun nitelikte ve yeterli sayıda üstat olarak rol alacak uzmanı bulunmayan organizasyonlarda kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde bir üstadın birden fazla kişiye, genellikle 4-6 kişiden oluşan küçük bir gruba hamilik yapması söz konudur. Uygulama sürecinde üstat, öncelikle öğrenme ve tartışma ortamı sağlamak amacıyla grup üyeleri için bir forum oluşturur. Oluşturulan bu forumda üstat, kişisel deneyimi ve bilgisini katılımcılarla paylaşırken kolaylaştırıcı, rehber ve katalizör olarak hareket eder; grup üyeleri ise, gündemdeki sorunları tanımlar ve toplu olarak üstattan geribildirim ve tavsiyeler alırlar. Çömezler ise, üstatlarının yanı sıra birbirlerinin deneyimi ve fikirlerinden de yararlanma imkânı elde ederler. Nihayet bu uygulama, organizasyonun tamamında öğrenmeyi teşvik edici bir rol oynarken, çömezlere kendi aralarında bir ağ oluşturma ve birbirlerinden öğrenme fırsatı da sunar (Spencer, 2004: 26.) Grup ve birebir üstatlık ilişkisinde, üstadın üstlendiği roller ve bu uygulamanın taraflara sağladığı faydalar karşılaştırmalı olarak Tablo 2 de gösterilmektedir.

16 118 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 45 Sayı 2 Üstatlık Çeşitleri Geleneksel (birebir) Üstatlık Grup Üstatlığı Tablo 2. Birebir ve Grup Üstatlığının Karşılaştırılması Üstat Rolleri Danışman: Çömezlere kariyeri için yön verici tavsiyelerde bulunur; olası kariyer engellerini gösterir ve bunları aşmada yardımcı olur. Müttefik: Samimi ve dürüst fikirler sunar. Aracı: Çömezlere, ağ bağlantıları kurma ve geliştirmede yardımcı olur. Katalizör: Himaye altındaki çömezleri motive eder. Koç: Gerekli iş becerilerini öğretir, kurumsal kültürün anlaşılmasını teşvik eder ve işveren beklentilerini anlamasını sağlar. Đletişimci: Tartışmayı, etkileşim ve bilgi alışverişini kolaylaştırır. Müşavir: Çömezlere kariyer seçeneklerini anlamada ve takip etmede yardımcı olur. Đşbilir üye: Çömezler arasındaki ilişkiyi kolaylaştırır. Faydaları Bire bir etkileşim imkânı verir Üstada, çömezinin zayıflıklarını ve güçlü yönlerini geliştirmeleri için önemli bir fırsat verir. Şirket içinde çömez için açık ve özel bir referans noktası işlevi görür. Üstat ve çömezler arasındaki kişilik çatışmalarının çözülmesine imkân verir. Daha yatay, daha az hiyerarşik ve takım-merkezli organizasyonel yapılara yönelik olup, genel eğilimle uyumludur; özellikle birebir üstatlık için yeterli sayıda kalifiye ve kıdemli işgörene sahip olmayan organizasyonlar için avantajlıdır. Çömezlere kendi aralarında sosyalleşme imkânı vererek ilişki kurmalarını kolaylaştırır. Çömezlerin üstada bağımlılık riskini azaltır. Üstatlıkla ilintili maliyeti azaltır (Üstadın üretkenlik kaybı.) Tüm çömezlere aynı düzeyde üstatlık ve tecrübe aktarımı temin eder. Çömezlere birbirlerinden öğrenme fırsatı vererek, bakış açısı çeşitliliği sağlar. Kaynak: Geiger, A. (1992), Measures for Mentors, Training & Development, ve B. Kaye, B.;. Jacobson, B. (1995), Mentoring: A Group Guide, Training & Development den aktaran, CLC - Corporate Leadership Council (1999), Mentoring-A Theoretical Perspective, October, p.3. Amaç ve işlev açısından üstatlık, kariyer merkezli ve psiko-sosyal merkezli üstatlık uygulaması olarak sınıflandırılmaktadır. Kram tarafından yapılan bu ayrımın diğer birçok araştırmacı tarafından da kabul gördüğü anlaşılmaktadır. Üstatlığın, kariyer merkezli ve psiko-sosyol merkezli olarak sınıflandırılması, üstadın basit bir kariyer kolaylaştırıcıdan (facilitator) daha geniş bir rol üstlendiğini de göstermektedir (Ehrich - Hansford, 1999: 93). Kariyer merkezli ve psiko-sosyal merkezli üstatlık uygulamalarının aralarındaki farklılıklar, bazı temel kriterlere göre karşılaştırmalı olarak Tablo 3 te yer almaktadır.

17 Üstatlık: Kadim Bir Eğitim ve Kariyer Geliştirme Yöntemi 119 Tablo 3. Amaca Göre Üstatlık Çeşitleri ve Karşılaştırılması Kriter Kariyer Merkezli Üstatlık Psiko-sosyal Merkezli Üstatlık Amaç Gelişim ve yükselme. Çömezin bireysel yetkinliklerinin farkına varmasını sağlama ve kişiliğini açıklığa kavuşturmaktır. Hedef Çömezin kariyer gelişimini kolaylaştırmak. Çömeze yetkinlik ve etkinlik duygusunu güçlendirme yönünde destek vermek. Dayanak Üstadın güç derecesi. Üstadın sosyal ağına ve himaye edilen için faydalı ilişkiler kurma kabiliyeti. Uygulamalar ve sağladığı katkılar Kariyer ilerlemelerine destek olmak, Koçluk yapmak, Amirleri nezdinde görünürlüklerini artırmak için fırsatlar sunmak, Đşe/göreve ilgisini artırmak, zorlayıcı görevler vererek gelişimi sağlamak, Đş hedeflerini geliştirmek için stratejiler önermek. Rol model olma, Kabul görme ve onaylama, Geri bildirim ve tavsiyede bulunma, Danışmanlık, Arkadaşlık, Cesaretlendirme. Kaynak: Bu tablo, Walker vd., 2002: 4; Booth, 1996: 31; Bartol - Martin, 1991: 813; CLC, 1999: 2; Oliver - Aggleton, 2002: 31 den yararlanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur. Üstatlığın hem kariyer merkezli hem de psiko-sosyal merkezli olması ilişkide de önem taşımakta ve çömezin ilerlemesini pozitif yönde etkileyebilmektedir. Terri Scandura (1992) tarafından yapılan bir çalışmada, kariyer merkezli üstatlığın organizasyon içinde terfi oranıyla, psiko-sosyal üstatlığın ise maaş seviyesiyle pozitif korelâsyona sahip olduğu ortaya konmuştur (CLC, 1999: 2). Bu sınıflandırmanın biçimsel sınıflandırmadan tamamen bağımsız, ayrı bir uygulama olduğu düşünülmemelidir. Dolayısıyla şu hususun vurgulanması gerekir: Bir organizasyon tarafından, yukarıda açıklanan biçimsel uygulamalardan hangisi tercih edilirse edilsin, amacı ve hedefi doğrultusunda herhangi biri veya her ikisi eş zamanlı olarak birlikte değerlendirilebilir. ÜSTATLIK UYGULAMASI Günümüzde üstatlık, özellikle ABD ve gelişmiş ülkelerde faaliyet gösteren hemen her büyük organizasyonda uygulama alanı bulan adeta bir fenomen haline gelmiştir (Appelbaum vd., 1994: 70). Bu gelişmenin arka planında, organizasyon ortamında kullanılabilecek güçlü bir öğrenme ve kariyer geliştirme aracı olarak üstatlık programlarının potansiyelinin organizasyonlar tarafından farkına varılması vardır (Ehrich - Hansford, 1999: 95).

18 120 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 45 Sayı 2 Üstatlık Uygulamasının Amacı, Önemi ve Taraflara Faydaları Üstatlığın En Çok Đfade Edilen Amaçları Arasında Şunlar Yer Almaktadır (Gibb 1999: 1059): Çömezlerin organizasyona uyumu ve sosyalleşmelerini etkili biçimde sağlamak, Tamamlayıcı formel öğrenim süreçleri ile çömezlerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak, Performansın arttırılması ile terfi ve ödüllendirme için çömezleri hazırlamak, Eşit fırsat temelinde çömezlerin potansiyellerinin farkına varılmasını sağlamak. Bu amaçlar çerçevesinde üstatlığın temel fonksiyonu, çömezlerin bulundukları yerden olmak istedikleri yere ulaşmalarını sağlamaktır ki bu, birbirini etkileyen dört adım vasıtasıyla gerçekleşir (Turner, 2004: 2): Tasarlama Yapma (Çömezler) erede olmak istiyor? Uygulama Birey Özgürlüğü artırma ereye gidiyorum? Değerleri tanımlama Bir vizyon oluşturma Taahhüt Ben kimim? Yetkilendirme Geçmişten soyutlama (Çömezler) eredeler? Olma Oraya nasıl ulaşacağım? Amaç seti Eylem planı Harekete geçme, Oraya ulaşıyor muyum? Ölçme, geri besleme Yeni alışkanlıklar kazandırma Şekil 4. Üstadlık Döngüsü (Çarkı) Çevre Cezbetme Kaynak: Turner, Mike Munro (2004), Mentoring: an overview, Coach the Coach, Issue 5, Fenman Limited,, Turner. pdf, s. 2 (11 Haziran 2011).. Şekil 4 te de görüleceği üzere modelin ilk adımında, geçmişten gelen ve çömezleri sınırlayan veya engelleyen bağlardan kendilerini kurtarmalarını sağla-

19 Üstatlık: Kadim Bir Eğitim ve Kariyer Geliştirme Yöntemi 121 yarak özgürlüklerini artırmak; ikinci adımda kişilerin potansiyellerinin açığa çıkarılarak, bu potansiyellerini kullanmaları ve böylece kişisel vizyonlarını oluşturmalarını sağlamak; üçüncü adımda, oluşturulan vizyonu eyleme dönüştürmek; son adımda ise, çömezlerin gelişme düzeyini değerlendirerek, yeni alışkanlıklar kazandırmak suretiyle istek ve arzularının devamlılığını sağlamak ve motivasyonlarını canlı tutmak hedeflenmektedir. Çömezin uygulanan program çerçevesinde gelişimini sağlayan bu adımlar ve birbirleri arasındaki etkileşim üstatlık döngüsü olarak ifade edilmektedir. Üstatlık döngüsü, üstatlık uygulamasının büyük resminin anlaşılmasını sağlamak için geliştirilmiş bir çerçevedir (Turner, 2004: 2). Araştırmalar, üstatlık uygulamasının iş hayatına yeni atılan genç ve deneyimsiz işgörenler (çömez) kadar, üstat ve organizasyon açısından da önemli olduğunu ortaya koymaktadır (Gibb, 1994: 33). Örneğin, yönetim ve insan kaynakları konusunda faaliyet gösteren ve alanındaki büyük organizasyonlardan biri olan Heidrick and Struggles tarafından yaptırılan bir araştırmaya göre, kariyer gelişiminin ilk evrelerinde bir üstat ile çalışan işgörenler diğerlerine göre daha iyi performans göstermektedir (Miner, 1988: 411). Ayrıca bu işgörenlerin, daha iyi maaş ve daha yüksek prim almaya başladıkları, çalıştıkları iş yerinde daha uzun süre kaldıkları, çok daha büyük iş tatmini ve kariyer memnuniyeti hissettikleri gözlemlenmiştir (Orpen, 1997: 53). Bu bağlamda üstatlık, üstatlar için orta yaş döneminde bilgisini kullanarak üretkenliğini arttırma ve yeni yöntemler öğrenme fırsatı; organizasyon açısından ise, geleceğin yöneticilerinin hazırlanması yanında, uygulama içinde yer alan veya al(a)mayan işgörenlerin iş tatmini ve organizasyona bağlılıklarındaki farklılığı görebilme imkânı sağlamaktadır (Burke vd., 1994: 23). Çömez açısından en temel fayda ise, muhtemelen iş güvenliği ve kariyer gelişimine yönelik pozitif etkisi olacaktır (Scandura vd., 1996: 51). Üstatlık uygulamasının taraflara sağladığı yararlar, daha detaylı olarak Tablo 4 de yer almaktadır.

20 122 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 45 Sayı 2 Tablo 4. Çalışma Ortamında Üstatlık Uygulamasının Taraflara Sağladığı Faydalar Taraflar Üstat Açısından Çömez Açısından Organizasyon Açısından Yararları Đşe olan ilgisi, memnuniyeti ve coşkusu artar. Kendine güveni ve saygısı artar. Kendine ihtiyaç duyulduğu hissine sahip olur. Organizasyon içinde uzman olarak tanınır. Bilgi ve tecrübeyi paylaşma yeteneği gelişir. Yeni yaklaşımlara sahip insanlarla fikir alış verişi yapma imkânına kavuşur ve yeni fikirleri test etme fırsatı elde eder. Liderlik ve iletişim becerilerini geliştirme ve gösterme imkânı bulur. Đş tatmini ve organizasyona bağlılığı artar. Kişisel gelişim ihtiyacını karşılar, kariyerini yenileme imkânı bulur. Yakın kişisel ilişkiler vasıtasıyla yaşam kalitesi artar. Bir eser bırakma duygusunu yaşar. Çalışma hayatına hızla uyum sağlama imkânı elde eder. Üstadının ilişkiler ağı ile iletişim kurma ve geliştirme fırsatı yakalar. Bilgisini artırma ve yeteneğini geliştirme imkânı elde eder. Daha yüksek maaş, terfi ve kariyer gelişimi fırsatı yakalar. Yönlendirici ve ilham verici bir rol modele sahip olur. Kurum kültürü ve yazılı olmayan kuralları daha hızlı ve kolay anlar. Kendine güveni ve iş memnuniyeti artar. Organizasyon içerisinde güç ve etkisi artar. Ufku ve vizyonu genişler. Organizasyona ve mesleğine ilişkin farkındalığı artar. Başarılı olma ihtimali artar. Verimlilik artar, kurum performansı iyileşir. Bireysel katkıların farkına varılır ve bireysel performans daha iyi, daha adil değerlendirilir. Yönetsel ve teknik yetenekler iyileşir; gizli yetenekler keşfedilir. Daha iyi işgörenleri elde edebilir ve yetenekli personeli elde tutabilir. Kurum içi iletişim iyileşir; işgörenlerin kuruma bağlılığı artar. Kurumsal bilginin korunması sağlanır. Kaynak: Mathews, Pamela(2006), The role of mentoring in promoting organisational competitiveness, CR, Vol. 16, No: 2, p. 163; Haines, Stuart T. (2003), The Mentor-Protégé Relationship, American Journal of Pharmaceutical Education, 67 (3), Article 82, p. 3; Ehrich, Lisa C. - Hansford, Bian (1999), Mentoring: Pros and Cons for HRM, Asia Pasific Journal of Human Resources, Vol. 37, No: 3 p. 102 den yararlanılarak hazırlanmıştır.

ÖRGÜTLERDE KARİYER YÖNETİMİ, KARİYER PLANLAMASI, KARİYER GELİŞTİRMESİ ve BİR KARİYER GELİŞTİRME PROGRAMI OLARAK KOÇLUK UYGULAMALARI

ÖRGÜTLERDE KARİYER YÖNETİMİ, KARİYER PLANLAMASI, KARİYER GELİŞTİRMESİ ve BİR KARİYER GELİŞTİRME PROGRAMI OLARAK KOÇLUK UYGULAMALARI ÖRGÜTLERDE KARİYER YÖNETİMİ, KARİYER PLANLAMASI, KARİYER GELİŞTİRMESİ ve BİR KARİYER GELİŞTİRME PROGRAMI OLARAK KOÇLUK UYGULAMALARI Ekim BALTA AYDIN Ekim, 2007 DENİZLİ ÖRGÜTLERDE KARİYER YÖNETİMİ, KARİYER

Detaylı

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ End. Müh. Oya ARI (507041213) Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 12.07.2006 Tezin Savunulduğu Tarih : 12.06.2006

YÜKSEK LİSANS TEZİ End. Müh. Oya ARI (507041213) Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 12.07.2006 Tezin Savunulduğu Tarih : 12.06.2006 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YETKİNLİK BAZLI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE ULUSLARARASI BİR FİRMADA UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ End. Müh. Oya ARI (507041213) Tezin Enstitüye Verildiği

Detaylı

STRATEJİK PLANLARIN İZLENEBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE BALANCED SCORECARD MALİYE UZMANLIĞI YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Tuğba DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı

STRATEJİK PLANLARIN İZLENEBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE BALANCED SCORECARD MALİYE UZMANLIĞI YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Tuğba DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı STRATEJİK PLANLARIN İZLENEBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE BALANCED SCORECARD MALİYE UZMANLIĞI YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Tuğba DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı Ali Mercan AYDIN Daire Başkanı Ankara 2009

Detaylı

Yazarlar: Katkıda Bulunanlar: EURACT Çalışma Grubu Üyeleri: Dr. Egle Price EURACT Eski Başkanı EURACT Yönetim Kurulu Üyesi İngiltere

Yazarlar: Katkıda Bulunanlar: EURACT Çalışma Grubu Üyeleri: Dr. Egle Price EURACT Eski Başkanı EURACT Yönetim Kurulu Üyesi İngiltere 1 Yazarlar: Prof. Dr. Justin Allen EURACT Eski Başkanı Müfredat Geliştirme Grubu Genel Pratisyenlik Kraliyet Koleji İngiltere Prof. Dr. Igor Švab Aile Hekimliği Bölüm Başkanı Tıp Fakültesi, Ljubljana Üniversitesi

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI i T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI KARİYER YÖNETİMİNİN ÇALIŞANIN KURUMA BAĞLILIĞINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Sevtap KABADAYI

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM VE ÖĞRETMEN YETİŞTİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İÇİN BİR HİZMET İÇİ EĞİTİM MODELİ

HİZMET İÇİ EĞİTİM VE ÖĞRETMEN YETİŞTİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İÇİN BİR HİZMET İÇİ EĞİTİM MODELİ HİZMET İÇİ EĞİTİM VE ÖĞRETMEN YETİŞTİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İÇİN BİR HİZMET İÇİ EĞİTİM MODELİ BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ Yahya YILDIZ OCAK 2015 TEŞEKKÜR

Detaylı

PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS

PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS YÜKSEK LİSANS TEZİ İşletme Ana Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Sedat

Detaylı

GENEL OLARAK HİZMET İÇİ EĞİTİM: ÜLKER ŞİRKETLER TOPLULUĞU HİZMET İÇİ EĞİTİM SÜRECİ VE UYGULAMALARI

GENEL OLARAK HİZMET İÇİ EĞİTİM: ÜLKER ŞİRKETLER TOPLULUĞU HİZMET İÇİ EĞİTİM SÜRECİ VE UYGULAMALARI Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 59, 2010/2, s. 217 270. GENEL OLARAK HİZMET İÇİ EĞİTİM: ÜLKER ŞİRKETLER TOPLULUĞU HİZMET İÇİ EĞİTİM SÜRECİ VE UYGULAMALARI Dr. Levent ŞAHİN Fırat Coşkun GÜÇLÜ ÖZET Nasıl

Detaylı

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLERİN EDİNİLMESİNDE YENİLİKLER (2011-2013) LEONARDO DA VINCI ORTAKLAR AGIFODENT IAT DEKAPLUS TÖYEV - ASPECT İÇİNDEKİLER -TEMEL YETERLİKLERE GİRİŞ -TEMEL YETERLİKLERİN

Detaylı

Hanifi PARLAR 8. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s.127-146 ÖZET

Hanifi PARLAR 8. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s.127-146 ÖZET İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s.127-146 ÖZEL OKULLARDA, ÖZEL OKUL SAHİPLERİNİN VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNİN GÜÇLENDİRİLMİŞ BİR İŞ ÇEVRESİ YARATMAYA

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS 5 11 27 43 57 79 96 111 132 151 167 178 196 YÖNETİMDEN YÖNETİŞİME: KAVRAMSAL BİR BAKIŞ A CONCEPTUAL LOOK FROM MANAGEMENT TO GOVERNANCE Doç.Dr. Yahya FİDAN İNSAN KAYNAKLARI DENETİMİ

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ARAŞTIRMA VE MODEL ÖNERİSİ

ÖĞRETMENLERİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ARAŞTIRMA VE MODEL ÖNERİSİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖĞRETMENLERİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ARAŞTIRMA VE MODEL ÖNERİSİ Emir Ayşe UYSAL TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURUMSAL RİSK YÖNETİM SİSTEMİNİN STRATEJİK PLANLAMANIN BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURUMSAL RİSK YÖNETİM SİSTEMİNİN STRATEJİK PLANLAMANIN BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURUMSAL RİSK YÖNETİM SİSTEMİNİN STRATEJİK PLANLAMANIN BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ İLKNUR TUNÇ Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER

Detaylı

^áäé=şáêâéíäéêá=á áå ^Ǽã=^Ǽã= hìêìãë~ä=v åéíáã

^áäé=şáêâéíäéêá=á áå ^Ǽã=^Ǽã= hìêìãë~ä=v åéíáã Kurumsal Yönetim Serisi ^áäé=şáêâéíäéêá=á áå ^Ǽã=^Ǽã= hìêìãë~ä=v åéíáã Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte ortak yayını OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri nin yayınlanmış olduğu 1999 yılından bu

Detaylı

STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ

STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ 2 STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ Kamuda Strateji Kapasitesi Geliştirme Projesi kapsamında gerçekleştirilen durum tespiti çalışmaları (bkz. Durum Tespit, Ön Araştırma Ve İhtiyaç Analizi Raporu, 2010) sonunda kamu

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

ABSTRACT FĐNANSAL PĐYASALARDA SPIN SATIŞ EĞĐTĐM VE DANIŞMANLIK YAKLAŞIMI : ULUSLARARASI HUTHWAITE EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA ŞĐRKETĐ NĐN BAŞARISI ÖZET GĐRĐŞ

ABSTRACT FĐNANSAL PĐYASALARDA SPIN SATIŞ EĞĐTĐM VE DANIŞMANLIK YAKLAŞIMI : ULUSLARARASI HUTHWAITE EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA ŞĐRKETĐ NĐN BAŞARISI ÖZET GĐRĐŞ 236 FĐNANSAL PĐYASALARDA SPIN SATIŞ EĞĐTĐM VE : ULUSLARARASI HUTHWAITE EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA ŞĐRKETĐ NĐN BAŞARISI ÖZET Doç. Dr. H. Sabri KURTULDU * Yrd. Doç. Dr. Gürol ÖZCÜRE ** Arş. Gör. Nimet ERYĐĞĐT ***

Detaylı

EFFECTS OF ERP USAGE ON QUALITY OF WORK LIFE: A QUALITATIVE STUDY

EFFECTS OF ERP USAGE ON QUALITY OF WORK LIFE: A QUALITATIVE STUDY ERP UYGULAMALARININ ÇALIŞMA YAŞAMI KALİTESİNE ETKİSİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA Uğur TÜRK Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, ugurturk@sakarya.edu.tr Gültekin YILDIZ Prof.Dr.,Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI SERAP ESEN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI PERFORMANS VE MOTİVASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: GATA HEMŞİRELİK HİZMETLERİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ SULTAN NURAY

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R İNGİLİZCE ÖZET İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER VE ŞEKİLLER LİSTESİ BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1

İ Ç İ N D E K İ L E R İNGİLİZCE ÖZET İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER VE ŞEKİLLER LİSTESİ BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1 TEZ ÖZETi Performans değerlendirmesi insan kaynakları yönetimi çemberi içerisindeki işlevlerden birisidir. Çalışanlara; yatırım yapılan değerli kaynaklar olarak bakarken, işgörenlerin başarı durumu ve

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS NOTLARI Doç.Dr.GürhanUYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 Giriş Bu araştırmada insan kaynakları uygulamaları olarak işgören bulma ve seçme süreci,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI BİREYSEL KARİYER PLANLAMADA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER ve ÜNİVERSİTELERİN ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYRIMCILIK

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYRIMCILIK T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYRIMCILIK ALGISININ ÖĞRENCİ BAŞARI DÜZEYİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan

Detaylı

D2 YENİLİKÇİ EMOLL METADOLOJİSİNİN TANIMI

D2 YENİLİKÇİ EMOLL METADOLOJİSİNİN TANIMI 510007-LLP-1-2010-1-CZ-LEONARDO-LMP ÇALIŞMA PAKETİ 2 Yenilikçi Metodoloji Geliştirme İK de DSK Gelişimi İletilecek Liderin Adı: Lysiane Lelue D2 YENİLİKÇİ EMOLL METADOLOJİSİNİN TANIMI YAZAR UNİVERSİTÉ

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Afet Acil Müdahale Dönemleri İçin İnsangücü Planlaması Yapmak Ahmet DOĞAN Ankara, 2007 TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

MENTORLÜKTE UYGULAMA KURALLARI (MUK)

MENTORLÜKTE UYGULAMA KURALLARI (MUK) MENTORLÜKTE UYGULAMA KURALLARI (MUK) KARMA ÖZ DEĞERLENDİRME MODELİNİN BİR BÖLÜMÜ OLARAK DIŞ DEĞERLENDİRMEYİ MÜMKÜN KILAN SİSTEMLER BÜTÜNÜ VE TAM KAPSAMLI ÖZ DEĞERLENDİRME SÜRECİ SUNAN YENİ VERSİYON 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı