4 Halefflan Sümen Yeni çelik alafl mlar. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Fason üretim birçok sorunu çözer

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4 Halefflan Sümen Yeni çelik alafl mlar. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Fason üretim birçok sorunu çözer"

Transkript

1

2

3

4 çindekiler 8 Is l ifllem Kapak 38 Pazarlama Ürünü satt ran özelli i de il yarar d r! Reklam ndeksi ASP OTOMASYON...7 BM MAK NA...25 BORUSAN...1 DAL DEN ZER...3 DO AN V NÇ...17 DORUK...Arka Kapak ERÇA...21 GÖKTAfi...5 GÜRALP V NÇ Halefflan Sümen Yeni çelik alafl mlar 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Fason üretim birçok sorunu çözer Haber 14 Gümrük vergilerindeki art fl, sübvansiyonlu ithalata karfl önemli koruma sa layacak 15 Borçelik e Japonya dan JIPM mükemmellik ödülü 16 Demir çelik te yüz güldüren geliflmeler.. 16 Makbosan A.fi. demir çelik fabrikalar n n dev bacalar n üretiyor 18 hracat n amiral gemisi MM B 18 Sar tafl Çelik krize ra men yat r ma devam ediyor 20 Protek, HeavyDuty encoder uygulamalar seminerleriyle h z kesmeden yoluna devam ediyor 20 Tersane kazalar e itimle önlenecek 22 KARDEM R Suriye ile 36 bin ton ray anlaflmas yapt 23 hracat n Akdeniz y ld zlar ödüllerini ald 24 Gemi infla sektörü 350 milyon dolarl k destek istiyor Tekno/Tube Arab a Fuar Dubai de lider makinac lar buluflturdu HABER ORTAK...45 MAfi...Arka Kapak çi KAZAK STAN...41 KROM TEKN K...13 MEKA PNÖMAT K...19 O-PAK...37 REMAS...35 SEROS...11 S MA OTOMASYON... Ön Kapak çi TEKN KA Cansuyu nda 144 milyon TL kredi kulland r ld 28 Türkiye nin en önemli çelikhaneleri vinçlerimizi tercih ediyor 30 Bimeks Çelik A.fi. talya n n vas fl çeli ini düflük stok maliyetiyle sanayici ile buluflturuyor 31 Alia a Ticaret Odas meclis üyelerini e itiyor 32 fiirketleri kriz de il, baflar s z yönetim bat r r 34 KOB lerin birleflebilmesi için örnek modeller oluflturulmal 35 Küçük flirketler nternet ile büyüyecek Pazarlama 38 Ürünü satt ran özelli i de il yarar d r! Teknik Makale 36 Mobil vinçler için emniyet sistemleri 36 Vema Pnömatik yeni 4/2-1 valflerini piyasaya sundu 42 Merkezi ya lamada SKF çözümleri 43 Sesinoks APV plakal s eflanjörleri 44 Asil Çelik te neler oluyor? 46 Fabrika yapan fabrika: CVS 47 Su so utma çevrimlerinde kaçak tespiti fiubat AYI DERG LER Dergiler Y ll k Periyot S.T. Otomasyon 12 Say S.T. S.T. Demir Çelik ve A r Sanayi 6 Say S.T. Robotik-Mekatronik 6 Say S.T. Makina 12 Say S.T. Ak ll Binalar ve Güvenlik Sis. 6 Say S.T. Konveyör- ç Lojistik 6 Say Derginin Ad : SEKTÖREL TANITIM DEM R-ÇEL K VE A IR SANAY Say : 2009/01 fiubat 2009 Alternatif Yay nc l k Tan. Hiz. San. ve Tic. Ltd. fiti. Ad na mtiyaz Sahibi: Recep Akbayrak Emirgazi Cd. Zümrüt Sk. Elmas fl Merkezi B Blok K.2 D.4 (Hyundai Plaza) Okmeydan / stanbul / Genel Yay n Yönetmeni Halefflan Sümen Sorumlu Yaz flleri Müdürü Gülcan Arzuhal Emirgazi Cd. Zümrüt Sk. Elmas fl Merkezi B Blok K.2 D.4 (Hyundai Plaza) Okmeydan / stanbul Haber Merkezi Murat Tan k Reklam Grubu Eflref Y ld r m Gamze Tepe Vildan Ekren Ender Küçük Bilgi fllem Dilek Y ld r m U ur Y lmaz Semin Ya yapan Ercan Arzuhal Grafik Alternatif Grafik Atölyesi Yönetim Yeri Adresi: Emirgazi Cd. Zümrüt Sk. Elmas fl Merkezi B Blok K.2 D.4 (Hyundai Plaza) Okmeydan / stanbul Tel.: Fax: Yay n Türü: Yerel, Süreli, Ayda Bir Yay mlan r Bask Has Matbaac l k 100. Y l Mah. MASS T Matbaac lar Sitesi 3. Cad. 199/A Ba c lar / stanbul Tel.:

5

6 halefflan sümen Yeni çelik alafl mlar Yak t fiyatlar oldum olas çelik endüstrisini etkileyen bir konudur. Bu etki kendini bazen do rudan, bazen de dolayl olarak gösterir. Yüksek f r nlarda yak lan kok ile ark f r nlar nda kullan lan elektrik enerji bedelleri çelik fiyatlar üzerinde dolays z etki yapar. Dolays z etki kendisini hemen gösterir. Dolayl etki ise uzun vadede ortaya ç kar. Benzin fiyatlar ndaki art fl böyledir; araçlar n daha hafif olmas n gerektirerek kendini hissettirir. Daha hafif araç için ya daha hafif malzeme gerekir ya da daha az çelik kullan m. Ancak hafiflik tek amaç olamaz. Emniyet, dolay s yla dayan kl l k da önemli bir gereksinimdir. lk baflta birbirleri ile uzlaflmaz görünen bu iki konu daha hafif ama dayan kl yeni çelik türlerinin yarat lmas ile çözüme kavuflturulabilir. Nitekim bu yöndeki çal flmalar meyvelerini vermeye bafllad. Örne in boron alafl ml ultra yüksek mukavemetli çelikler. Bu yeni malzeme ilk olarak BMW nin X6 Spor Coupe serisinde kullan ld. Hemen peflinden yedi yolcu tafl ma kapasiteli Acura MDX in gövdesinde yüzde 56 oran nda yer ald. Böylelikle hafiflik ve dayan kl l k ayn malzeme ile sa lanm fl oldu. Bu arada çok ilginç ve yararl bir baflka geliflme daha ortaya ç kt. Yeni çelik di er çeliklere k - yasla çok daha iyi flekil alma özelli ine sahip. Önceleri yaln zca plastiklere özgü olan çok karmafl k parçalar n yap labilmesi art k yepyeni çelik malzemeler için de geçerli. Yaflas n yeni çelikler. Fiyat kontrolü ne zaman üreticilerin olacak Çelik endüstrisinin kendine özgü yanlar ndan birisi de çelik al c lar n yüksek envanterler tutmalar d r. Özellikle standart ürünler için geçerli olan bu durum k smen özel ürünler için de geçerlidir. Her çelik kullan c s nda önemli miktarlarda stok tutulur. Dünya istatistikleri tüm ülkelerde haziran ay ndan bu yana yeni siparifllerin çok düfltü- ünü göstermekte. Talebin yüksek oranda azalmas çelik üreticilerini üretimlerini k smaya, hatlar n durdurmaya itmekte. Dünya genelindeki bu kapasite küçülmesi rakamlar pek çok kiflinin havsalas - n n ötesinde y l n n ikinci çeyre inde y ll k 1.45 milyar ton olan üretim flu anda y ll k 950 milyon ton düzeyine inmifl bulunmakta. Aradaki korkunç fark baz analistlere göre gerçek talep azalmas n yans tm yor. Benim de kat ld m görüfl müflterilerin fark envanterlerinden karfl lad yönünde. Neden müflteriler çelik stoklar n azalt yor? sorusunun yan t aç k: Kriz ortam nda nakit krald r. Fiyatland rma gücünün yeniden üreticilere geçmesi için de çelik al c lar n n envanterlerini s f rlamalar n beklemek gerekmekte. yazar n tüm köfle yaz lar da 4

7 5

8 endüstride iletiflim recep akbayrak Fason üretim birçok sorunu çözer K ötü piyasa koflullar, beraberinde gelen ve ç gibi büyüyen iflsizlik, birçok insan m z n gelece e karamsar bakmas na sebep oluyor. Tüm bunlar n sebebi flu an yaflanmakta olan ekonomik kriz mi? Bence hay r... Hay r, çünkü krizden önce de birçok sektörde daralman n yaflanaca belli olmufltu. Ticaret diliyle anlat rsak ''piyasalar doymufltu!'' Sorunlara bir göz atal m fiu an tüm dünyada, ticaretin önünde engel olan sorunlar maddeler halinde hat rlayal m Üretim maliyeti hemen her sektörde artt. 2- Bir sektöre olmas gerekenden çok firma girdi ve arz talep dengesizli i yaflanmaya bafllad. Bu da beraberinde fiyata dayal rekabeti getirdi. 3- Gelir da l m her geçen gün daha büyük sorun haline geldi ve sat n alma gücü zay flad. 4- Piyasalardaki belirsizlik yat r mc lar tedirgin etti ve birçok anlaflma iptal edildi. Çözüm için beklemekten vazgeçelim Her fleyden önce bu sürecin ebediyete kadar sürmeyece i hat rlanmal ve ifller buna göre planlanmal d r. Bizim ifllerimizi bir baflkas n n düzeltece ini beklemek en basit ifadeyle hayalcilik anlam - na gelir. Bugün dünyada savafl olan ülkelerde bile ticaretin bir flekilde devam etti i göz önünde bulundurulursa, sadece yeni koflullara ayak uydurabilenlerin varl n sürdürdü ü anlafl l yor. Üretim maliyetini düflürebilmek Evet, ifl dünyas na hemen her gün yeni firmalar girer, baz lar da iflas eder ve ç - kar. Bu ticaretin do as gere i böyledir. Ancak kriz ortamlar nda bu süreç daha da h zlan r. Yani, bu ekonomik krizde de birçok firman n kapanaca na hiç kuflku yok. Ama bu süreçten büyüyerek ç kan firmalar da olacak. Bence bunu baflarabilen firmalar bir flekilde üretim maliyetini düflürebilen firmalar olacakt r. Fason üretim için yat r m n tam zaman Üretim maliyetini düflür iflsizlik sorununu çöz hem kendi rekabet gücünü art r, hem de müflterinin Evet, bunu yapabilmenin en ideal çözümü fason üretim merkezleri kurmaktan geçiyor. Örne in ücra bir ilimizi tamamen bir sektörün üretim üssü haline getirelim. Ama sadece 1-2 çok büyük firma ve ona yan sanayi olan atölyeler fleklinde de il! Çok say da KOB den oluflan ve sadece birkaç sektör için büyük küçük her markaya fason üretim yapan bir ilimiz olsun. Sonra bunu tüm Türkiye ye uyarlayal m Bu durum büyük flehirlerden tersine göç ve iflsizli e de çözüm demek. Ama bu çözümü siyasilerden beklemeyelim. Gerekirse rakiplerimizle birlikte hareket edelim ve yar n çok geç olmadan ifle bafllayal m Gün, bekleyenlerin de il, de iflime ayak uydurabilenlerin günüdür. yazar n tüm köfle yaz lar da 6

9 7

10 kapak Is l ifllem Metal veya alafl mlara istenilen özellikleri kazand rmak amac yla kat halde uygulanan kontrollü s tma ve so utma ifllemleri olarak tan mlayabilece imiz s l ifllem; ürünü flekillendirmek veya parçalar n uygun kullan m özelliklerini sa lamak üzere yap l r. Demir ve karbonun alafl m olarak tan mlanan çeli in, karbon oran ndaki az miktarda de iflim, s t ld s cakl ktan so utulmas ile elde edilen özelliklerin büyük miktarda de iflimine yol açar. H zl so utma veya sulama, çeli i k r lgan, yavafl so utma ve tavlama çeli i yumuflak ve sünek yapar. Bu iki durum aras ndaki özellikler, çeli in içindeki elementlerin da l m, boyutu, flekli ve cinsi ile ilgili olup, sertlefltirilmifl çeli in menevifllenmesi ile elde edilir...yeni say m zda çeli e s l ifllem prosesini inceliyoruz... 8

11 kapak I s l ifllemin Türk Standartlar ndaki (TS 1112) tan m ; kat haldeki metal veya alafl mlara belirli özellikler kazand rmak amac yla bir veya daha çok say da, yerine göre birbiri pefline zamanlanarak uygulanan s tma ve so utma ifllemleri olarak verilmektedir. Çeliklere uygulanan bütün temel s l ifllemler, iç yap n n dönüflümü ile ilgilidir. Dönüflüm ürünlerinin türü, bileflimi ve metalografik yap s çeli in fiziksel ve mekanik özelliklerini büyük ölçüde etkiler. Baflka bir deyiflle; bir çeli in fiziksel ve mekanik özellikleri içerdi i dönüflüm ürünlerinin cinsine, miktar na ve metalografik yap s na ba l d r. Çelik, demir ve karbonun alafl m olarak tan mlan r. Karbon oran ndaki az miktarda de iflim (örne in % 0.2 den %0.8 e kadar), çeli in s t ld s cakl ktan so utulmas ile elde edilen özelliklerin büyük miktarda de iflimine yol açar. H zl so utma veya sulama, çeli i k r lgan yapar. Yavafl so- utma ve tavlama çeli i yumuflak ve sünek yapar. Bu iki durum aras ndaki özellikler, sertlefltirilmifl çeli in menevifllenmesi ile elde edilir. Bu özellikler çeli in içindeki elementlerin da l m, boyutu, flekli ve cinsi ile ilgilidir. Özel uygulamalar için çeliklere mangan, krom, nikel ve molibden gibi, çeli in s l ifllemdeki davran - fl n de ifltiren ve özelliklerini iyilefltiren alafl m elemanlar kat l r. Bütün çeliklerin s l iflleminde esas olan, çelikleri belli bir s cakl a s t p bu s cakl kta belli bir süre tutup önceden belirlenmifl so utma h z ile so utmakt r. Is l fllem normal olarak iki amaçla yap l r; Ürünü flekillendirmek Parçalar n uygun kullan m özelliklerini sa lamak ÜRÜNÜ fiek LLEND RME AMAÇLI ISIL filem Bu tarz s l ifllemler, bir önceki prosesten (örne in so uk flekillendirme) ve/veya metalurjik iyilefltirmelerden kalan stresleri kald ran ve malzemeyi yumuflatan, normalize (havada so utma) ve tavlama (yavafl so utma) ifllemlerini kapsar. Dövülmüfl parçalar n, dökümlerin iflleme kolayl ve bir sonraki s l ifllemden al - nacak sonucu iyilefltirme için normalizasyon ifllemi, bir sonraki iflleme yard m etmek için, örne in, boru ve tel gibi yar mamul parçalara uygulanan yumuflatma iflleminde oldu u gibi, normal olarak ara s l ifllemlerdir. Ancak, örne in elektrik sanayisinde kullan lan baz parçalar n, elektriksel ve manyetik özelliklerini iyilefltirmek gibi baz durumlarda son s l ifllem de olabilir. PARÇALARA UYGUN KULLANIM ÖZELL KLER SA LAMA AMAÇLI ISIL filemler Bu tarz s l ifllemler, bitmifl veya bitmeye yak n çelik parçalara, çal flma flartlar ndaki istenilen özelli i kazand rmak amac yla yap l r. Sertlefltirme (su verme) ifllemi çinde alafl m eleman olsun ya da olmas n, orta ve yüksek karbonlu çeliklerden mamul sinterlenmifl, preslenmifl, dövülmüfl parçalara sertlefltirme ifllemi uygulan r. Bu ifllem; mekanik özellikleri yükseltmek, sertli i yükseltmek, afl nma dayan m n art rmak özelliklerinden biri veya birkaç n kapsayabilir. Bu ifllem, çeli in içindeki karbon ve alafl m miktar na ba l olarak, C s - cakl klar aras nda, istenen metalurjik de iflikli i yapana kadar tutularak, sert bir yap elde edebilecek flekilde, uygun bir s cakl kta so utmakt r. So utma için çeflitli s v lar kullan l r. Su, su esasl solüsyonlar, ya ve tuz bunlardan baz lar - d r. % 0.3 ten az karbon ihtiva eden alafl ms z çelikler, sertlefltirme ortam olarak su kullan ld zaman bile, etkili olarak sertlefltirilemez. Elde edilebilecek maksimum sertlik, çelikteki karbon ve alafl m oran na ba l d r. Alafl m elemanlar kritik so utma h z n düflürürler. Hatta zaman zaman, havada bile so utmak gerekebilir. So utma ortamlar n n büyük bir k sm nda çeli in, düflük olan termal kondüktivitesi nedeniyle, d flar dan içeriye do ru so umas yavafl olur. Dolay s yla da, d flar dan içeriye do ru bir sertlik azalmas olur. Yüksek mukavemetli çeliklerde alafl m elemanlar n n en önemli fonksiyonlar ndan biri de, büyük kesitlerin tam olarak sertleflebilmesini sa lamakt r. Temperleme-Meneviflleme ifllemi Su verme sertlefltirmesinden sonra, çelik parçalarda yüksek gerilmeler oluflur ve bu, parçay k r lgan k lar. O zaman, parçay C aras nda seçilecek uygun bir s cakl kta temperlemek gerekir. Bu ifllem, parçadaki gerilmeyi al rken, toklu u da art r r. Düflük s cakl klar parçay yumuflatmadan gerilmeleri al r. S - cakl k yükseldikçe parçan n sertli i ve mukavemeti düflerken daha tok ve sünek olur. Tüm bu özellik de iflmeleri, zamanla ba lant l oluflur. Martemperleme ifllemi Sertlefltirme iflleminin fliddetinden oluflan iç gerilmeler nedeni ile, parçalarda çarp lma riski vard r. Martemperleme, 9

12 kapak sertlefltirme dönüflümü olabilen s cakl kta parçaya su vererek, d flar dan merkeze do ru oluflan iç gerilmeleri minimuma indirmek suretiyle yap lan sertlefltirme metodudur. Parça C aras na so utulup, parçan n s cakl uniform oluncaya kadar bu s cakl kta tutulur. Ç - kar lan parçalar, havada oda s cakl na so utulurlar. Martemperlenen parçalara, normal sertlefltirme iflleminden sonraki gibi temperleme yap l r. Östemperleme ifllemi Distorsiyonu minimize etmek için, martemperlemeye benzer flekilde yap lan bir ifllemdir. Parçalar, önceden belirlenen bir zaman içinde, C aras nda so- utup, daha sonra oda s cakl na alarak yap l r. Kontinü bir östemperleme iflleminden, daha tok bir yap elde edilir. Bu ifllem yüksek karbonlu ve göreceli olarak ince kesitli parçalara uygulan r. Örne in yaylar ve benzeri parçalar. Daha sonra Akmetal 10 ton a kadar parçalar n s l ifllemlerini gerçeklefltiriyor Dr. F.Can Akbaflo lu Genel Müdür Akmetal Metalürji Endüstrisi A. fi. bu parçalara temperleme ifllemi uygulanmaz. Yüzey sertlefltirme ifllemi Birçok parçada, afl nmaya dayan kl sert bir yüzeyle beraber, darbelere karfl da bir tokluk istenir. Bu tür parçalara çok çeflitli ifllem uygulanabilir. Bu uygulamalar temel olarak 2 gruba ay rabiliriz. - Termokimyasal proses - Lokal termal yüzey sertlefltirme prosesi A. Termokimyasal Proses Düflük karbon içeren çeliklere uygulan r C aras ndaki bir s cakl kta yüzey azot ve/veya karbonun difüzyonu ile zenginlefltirilir. Bu grupta 4 ifllem tan mlanabilir. Karbürleme ve karbonitrürleme Karbon difüzyonu 900 C ve üzerinde yap ld nda, bu ifllem karbürlemedir. So- utma ortam olarak, çeli in içerdi i karbon ve alafl m miktar ile ba lant l, su ve ya kullan labilir. Alafl m miktar, yüzeydeki karbon miktar n da belirler. Normal olarak bu yüzeydeki karbon oran, % 0.65-% 1.00 aras ndad r. Çeli in yüzeyini sertlefltirmede, karbon ve azotun birlikte kullan lmas ifllemine karbonitrürleme denilir. Karbürlemeye nazaran, biraz daha düflük s cakl klar kullan l r ( C). So utma ortam olarak ya kullanmak yeterli olur. Bu ifllemlerde yüzeydeki difüzyon bölgesine toplam karbürlenmifl derinlik denir. Bu derinlik, s - F aaliyetlerine 1963 y l nda bafllayan Akmetal, ISO 9001:2000 belgesine ek olarak 9 ayr sertifikasyon kuruluflu taraf ndan onayl. 9 ton a kadar çelik döküm, 6 ton a kadar serbest dövme mamul üretebilen firmam zda, ayr ca 10 ton a kadar parçalar n s l ifllemleri yap lmakta ve kaba iflleme imkanlar da yine cakl k ve zamanla kontrol edilir. Nitrürleme fllemde sadece azot kullan l rsa nitrürleme yap lm fl olur. Bu proses genellikle, sertlefltirilip menevifllenmifl ve alüminyum, krom ve molibden içeren özel çeliklere uygulan r. Nitrürleme 500 C civar nda ve 72 saate kadar sürebilen bir ifllemdir. Sertlik derinli i az, fakat çok sert bir yüzey elde edilir. Nitrürleme, karbürleme ve karbonitrürlemeden tamamen farkl d r. Parçalar s l ifllemden sonra so utma ortam na dald r lmazlar. Nitrokarbürleme C s cakl klar aras nda, karbon difüzyonu ile birlikte azotun kullan ld, bir termokimyasal ifllemdir. Bu ifllemde çok az (10-20 m) bir demir nitrür tabakas elde edilir. Bu, sert, gözenekli ve afl nmaya ve korozyona dayan kl bir yüzeydir. Bu ifllem s ras nda oksidasyon ifllemi de uygulanarak, korozyon dayan m art r labilir. Çeflitli çeliklere, özellikle alafl ms z düflük karbonlu çeliklere uygulanabilir. B. Lokal Termal Yüzey Sertlefltirme Bu ifllemde yüzeye karbon zenginlefltirmesi uygulanmaz. Çelik s t l p suland - nda yeterli sertli i alabilecek karbon ve/veya alafl m miktar na sahiptir. Çabuk so utma nedeni ile sert bir yüzey tabakas elde edilir. bünyemizde gerçeklefltirilmektedir. Faaliyete geçen AOD konverteri ile çok temiz bir s v çelik elde ederek paslanmaz çelik ve tak m çeli i gibi malzemeleri ürün gam na katan firmam z n s l ifllem f r nlar n n boyutlar : 4600 x 4200 x 1600mm 4000 x 3000 x 1500mm 4000 x 3000 x 1500mm 6000 x 3000 x 1500mm 6000 x 3000 x 1500mm 6000 x 3000 x 1500mm 8000 x 3000 x 2000mm fleklinde s ralan yor. Islah havuzlar m z ise; 72 ton polimer havuzu (maks. 10 tonluk parça için), 72 ton su havuzu (maks. 10 ton parça için) ve 30 ton su havuzu (maks. 3 ton parça için) olarak yer al yor. 10 devam 12. sayfada

13 11

14 kapak Nil Is l fllem Genel Müdürü Y lmaz Türe: Is l ifllem ve fosfat kaplamay ayn tesiste yapabilen tek firmay z Türkiye de hiçbir ticari s l ifllemcinin uygulamad kendilerine özgü çözümlerle sektörde fark yaratt klar n kaydeden Nil Is l fllem Genel Müdürü Y lmaz Türe; Türkiye de s l ifllemini yapt parçalara, ayn tesiste fosfat kaplama yapabilen tek firmay z. Fosfat tesisimiz, ince kristal yap l kaplama ile Türkiye de bir ilk olup, AIAG kuruluflunun yürürlü e koydu u CQI-12 (Coating System Assessment / Kaplama Sistemi Denetimi) kaplama kalite sistemini uygulayan, belki de ilk ve tek Türk fosfat kaplama kurulufludur dedi. Dünya da az, Türkiye de efli bulunmayan uygulamalar n n kendilerini di er s l ifllemcilerden ay rd n kaydeden Y lmaz Türe, Düflünün ki, 30 dakikada bir telefon etmeden, masraf yapmadan ve u raflmadan parçalar n zla ilgili durumu internet vas tas yla izleyebiliyor, birçok ad mda e-posta al yor ve acil durumlarda SMS ile bilgi alabiliyorsunuz. Bu hizmetleri veren s l ifllemci Türkiye de yok dedi. Say n Türe sorular m z flöyle yan tlad. Say n Y lmaz Türe, a rl kl olarak hangi pazarlara yönelik hangi ürün gruplar yla hizmet veriyorsunuz. Nil Is l fllem, 1992 y l nda, o döneme göre çok ileri teknoloji ile fason s l ifllem hizmetleri vermek üzere kurulmufl. Temel hedefimiz otomotiv ve yan sanayi ile ihracat yapan sektörlerin s l ifllem gereksinimini sorunsuz karfl lamak. Bu hedefe yönelik olarak slah, karbürleme, karbonitrürleme, semente, vakum alt nda s l ifllemler ve beynitik s l ifllemler uygulamaktay z. Sektöre sundu unuz en yeni ürün ya da hizmetiniz hangisi. Ne gibi özellikleri var, hangi alanlarda kullan l yor. Son olarak devreye ald m z beynitik sertlefltirme için tuz sertlefltirme banyosu ile entegre, atmosfer kontrollü, Ipsen TQ4 kamara tipi f r n sayesinde, östemperleme s l ifllemi olarak da bilinen beynitik ifllemle parçalara özel çal flma koflullar için daha iyi mekanik özellikler kazand r yoruz. Yaylar, çeflitli otomotiv parçalar, rulman bilezikleri ve döküm parçalarda özel çal flma koflullar nda östemperleme ifllemi tercih ediliyor. Yeni hizmetlerimiz aras nda, birço u ticari s l ifllemci olarak Nil e özgü olan uygulamalar bulunuyor. Nil, AIAG (Automotive Industry Action Group) n yürürlü e koydu u CQI-9 (Heat Treat System Assessment / Is l fllem Sistem Denetimi) s l ifllem kalite sistemini Türkiye de uygulayan ve bu sisteme herhalde en kolay adapte olabilen ticari s l ifllem kuruluflu. Türkiye de s l ifllemini yapt parçalara, ayn tesiste fosfat kaplama yapabilen yegane firmay z. Fosfat tesisimiz, ince kristal yap l kaplama ile Türkiye de bir ilk olup, AIAG kuruluflunun yürürlü e koydu u CQI-12 (Coating System Assessment / Kaplama Sistemi Denetimi) kaplama kalite sistemini uygulayan, belki de ilk ve tek Türk fosfat kaplama kurulufludur. Bu kalite uygulamalar ise flöyle fark yarat yor: Müflterilerimiz sitemize girerek, o anda bizde bulunan parçalar n n durumunu (ham / iflleniyor / ç k fl denetimi bekliyor / haz r / gönderilmifl) görebilirler. Yine bu siteden, son 15 gün içinde gönderdi imiz parçalar n ç k fl denetim raporlar - n inceleyebilirler. Bu sistem 30 dakikada bir otomatik olarak (insana ba l de ildir) güncellenmektedir. Müflterimizin parças n n girifli yap ld ktan sonra, gün sonunda, kendilerine teslim al - nan parçalar n tan m ve miktarlar n içeren bir e-posta otomatik olarak gönderilmekte, dolay s yla yanl fl anlafl lmalar n önüne geçilmesi sa lanmaktad r. Müflterilerimizin acil parçalar n n tamamlanmas n h zla ö renmek istedi i durumlarda, GSM hatlar na, ç k fl denetimi onaylan r onaylanmaz, otomatik olarak SMS gönderiliyor. rsaliyesi kesilen parçalar ile ilgili bilgiler, 30 dakika içerisinde yine kendilerine otomatik olarak e-posta ile gönderiliyor. Kesti imiz faturalar n ve havale al nd lar - n n bir kopyas, yine e-posta ile 30 dakika içerisinde kendilerine ulaflt r l yor. Gündeminizde neler var. Pazar pay n z art rma ad nda yurtiçi ve yurtd fl nda yürüttü ünüz çal flmalar neler. Nil, kriz ortam nda kaliteden ödün vermeden, deneyimli personelini kaybetmeden yoluna devam ediyor. Yak n gelecek için yat r m plan m z olmamakla birlikte, mevcut sistemlerimizin modernizasyonu ve verimlili i üzerinde çal flmalar yap yor. Ayn zamanda müflteri memnuniyetine yönelik sürekli iyilefltirmelerle geliflimimizi sürdürüyoruz. Sizce sektörün iç ve d fl pazarlarda geliflmesini tehdit eden unsurlar neler. Bu unsurlar ortadan kald rmak için ne gibi çal flmalar yap lmal. Sektörü temsil durumdaki dernek, birlik gibi oluflumlara ve resmi kurumlara bu konuda düflen görevler nelerdir. Is l ifllem sektörünün iç pazarlarda geliflmesini engelleyen faktörlerin bafl nda, s l ifllem gereksinimi olan firmalar n, yanl fl s l ifllemcilerle çal flmalar sonucunda ç - kan sorunlardan kurtulmak üzere, kendilerine s l ifllem f r n almalard r. Oysa s l ifllem f r nlar bir taraftan yat r m çok pahal iken, di er taraftan mutlaka tam kapasite ile çal flma gereksinimi olan tesislerdir. Yaln z kendi iflini görmek üzere f r n almak, verimsizli i ve ticari s l ifllem sektörünü önemli ölçüde baltalayan bir tutumdur. Ve ne yaz k ki, bu yola giren sanayiciler, f r nlar n verimsiz çal flt rmakta, pahal ya mal etmektedir. Di er bir konu ise, girdilerimizde önemli yer tutan do al gaz fiyatlar n n son y l içinde % 80 oran nda artmas ve genel enflasyonun bu rakam n çok alt nda kalmas, s l ifllemcilerin uzun süredir bafla bafl noktas n n alt nda çal flmas na neden olmaktad r. Is l ifllem firmalar n n d fl pazarlara aç lmas, fason ifl yapan sektör olmas nedeniyle olas de ildir. Son dönemde sektörü ve personelinizi bilinçlendirme ad na yapt n z ne gibi çal flmalar oldu. Nil in önemli özelliklerinden birisi de, ortaklar n n, Türkiye de 1988 y l nda ilk defa kalite el kitab yapan bir firmadan yetiflmifl olmas d r. Bu altyap sayesinde ortaklar sürekli e itimin ve gelifltirmenin kalite için ne denli önemli oldu unu kadrolar na ö retmifltir. Bu e itim, bafltan itibaren vard ve halen devam ediyor. Müflterilerimizi de bilinçlendirmek üzere, s l ifllem yap lacak parçalar n daha tasar m aflamas nda, bizimle görüflmelerini sa layacak uygulamalar içindeyiz. 12

15 13

16 haber DÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan: Gümrük vergilerindeki art fl, sübvansiyonlu ithalata karfl önemli koruma sa layacak Yeni ithalat rejimi ile yass mamul ithalat nda gümrük vergisinin, yüzde 5-14 ten yüzde e ç kar lmas n de erlendiren Demir Çelik Üreticileri Derne i (DÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, gümrük vergilerinin art r lmas n n, devlet yard mlar n n çok oldu u, Rusya, Ukrayna ve Çin gibi ülkelerden yap lacak sübvansiyonlu ithalata karfl önemli bir koruma sa lad n söyledi. G ümrük vergilerinde yap lan art fl, demir-çelikçileri memnun ederken plastikçileri ise son derece k zd rd. Geçen y l sonunda Resmi Gazete de yay mlanan 2009 y l ithalat rejimi ile yerli üreticilerin talepleri do rultusunda, uluslararas anlaflmalara ve yükümlülüklere de uygun olarak, baz petrokimya ürünleri ile yass demir-çelik ürünlerinde gümrük vergileri art r ld. Gümrük vergisi, 1 Ocak 2009 dan geçerli olmak üzere, baz petrokimya ürünlerinde yüzde 2-3 ten yüzde a yass demir-çelik ürünlerinde ise yüzde 5-14 ten yüzde e yükseltildi. Demir Çelik Üreticileri Derne i (DÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, yass ürünler ithalat ndaki gümrük vergilerinin art r lmas n n, devlet yard mlar n n çok oldu u, Rusya, Ukrayna ve Çin gibi ülkelerden yap lacak sübvansiyonlu ithalata karfl önemli bir koruma sa lad n söyledi. Sektörde yass mamul ithalat nda yüzde 20 ler seviyesinde olan vergilerin, piyasalardaki canl l k sebebiyle 4-5 y l önce yüzde 5-6 lara indirildi ini hat rlatan DÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, son dönemlerde baz üretici ülkelerin uygulad klar devlet yard mlar nedeniyle sektörde yaflanan haks z rekabete karfl yerli üreticiyi korumak üzere, gümrük vergilerinin yeniden art r lmas n memnuniyetle karfl lad klar n söyledi. Yayan, bu koruma tedbirinin, gümrük birli i nedeniyle AB ülkelerini, Serbest Ticaret Anlaflmas (STA) yap lan ülkeleri, dahilde iflleme rejimi kapsam nda ihracat amac yla yap lan ithalat kapsamad n vurgulayarak, sadece devlet yard mlar n n çok oldu u, Rusya, Ukrayna ve Çin gibi ülkelerden yap lacak sübvansiyonlu ithalata karfl önemli bir koruma getirdi ini aktard. THALATTA VERG N N YÜKSELT LMES ÇOK SABETL B R KARAR Büyük kapasitelere sahip üretici ülkelerin, çelik üreticisi kurulufllar korumak üzere önemli tedbirler ald n ve bu kapsamda; yar ürün ve hammadde ihracat na vergi uygulad n, bunun da iç piyasada fiyatlar düflürdü ünü, bu sayede o ülkelerdeki üreticilerin tonu dolardan hammadde veya yar mamul sa layabildi ini anlatan Yayan, Ayn hammaddeyi Türkiye deki üreticiler ancak dolardan alabiliyor. Devletlerin uygulad bu avantajlar nedeniyle haks z rekabetin oluflmamas için DTM yeniden bir de erlendirme yaparak gümrük vergilerini yükseltti. Sektörün, geçen y l son çeyrekte üretimi yüzde 30 düflürdü ü dikkate al n rsa, ithalatta verginin yükseltilmesinin ne kadar isabetli bir karar oldu u görülecektir dedi. Yayan, Yurt içinde bir kapasite var, onu at l b rakacaks n z, kendi iflçinizi iflsiz b rakacaks n z, baflka ülkelerin iflçilerinin çal flmas n sa layacaks n z. Bu makul de- il...dtm; daha adil rekabet ortam n oluflturmak üzere vergileri yükseltti. Müsteflarl k, tüm dengeleri tutturmak için çok güzel gayret gösterdi, son derece makul bir denge sa lad dedi. ÜRET M ARTIRMAYA YÖNEL K YATI- RIMLARIN DEVAMI Ç N ÖNEML MESAJ Veysel Yayan, Türkiye de 10 milyon ton yass ürün talebine ve 10 milyon ton üretim kapasitesine karfl n, geçen y l ancak yüzde sinin yurt içi üretimle karfl lanabildi ini belirterek, baz firmalar n yass üretim kapasitesini art rmaya yönelik yat - r mlar yapt n hat rlatt ve ekledi: thalatta vergilerin yükseltilmesi üretimi art rmaya yönelik yat r mlar n devam n sa lamaya yönelik önemli bir mesaj. KARAR, SEKTÖRDE 1-2 M LYAR DOLAR- LIK ÜRET M ARTIfiI SA LAYAB L R Bu karar n, sadece demir çelik sektöründe 1-2 milyar dolarl k üretim art fl, ayn flekilde ithalatta bu kadar azalma sa layabilece ini ifade eden Veysel Yayan, flu bilgileri aktard : Önceki y llarda yass üründe talebin yüzde 30 u yerli üretimle karfl lan yordu. Talep üzerine baz firmalar yass ürün yat r - m yapt. Yass üründe talep genelde her 14

17 haber y l yüzde 10 art yor. Ancak, geçen y l bu art fl yüzde 1 civar nda kald. Kas m ay itibariyle 4.3 milyon ton olan yass ürün üretiminin, y l sonunda 4.75 milyon tona ulaflm fl oldu unu tahmin ediyoruz. 10 milyon ton üretim kapasitesine karfl n, piyasan n uzun ürün talebine ba l olarak baz firmalar uzun ürüne geçebiliyor. Sektörümüz kademeli bir flekilde durumunu iyilefltiriyor. Geçen y l Kas m ay nda 820 milyon dolar olan ihracat, Aral k ta uzun bayram tatiline karfl n 860 milyon dolar seviyesine yükseldi. Bu e ilimin devam edece ini san yorum. PLAST K SANAY C LER SE fi KAYETE HAZIRLANIYOR thalat rejimi ile plastik hammaddeleri olan PP, PVC ve AYPE ithalat ndaki gümrük vergi oranlar n n art r lmas ise plastik sanayicilerini memnun etmedi ve karar n Petkim i korumaya yönelik oldu u öne sürüldü. Türk Plastik Sanayicileri Araflt rma, Gelifltirme ve E itim Vakf (PAGEV) Baflkan Selçuk Aksoy, konuyla ilgili olarak flu aç klamalar yapt : Karar ile söz konusu ürünlerin ithalat nda gümrük vergisi, geliflmekte olan ülkeler için yüzde 3 ten, yüzde 6,5 e ç kar ld. Bu kategoride Birleflik Arap Emirlikleri, Brezilya, Endonezya, Filipinler, Güney Afrika Hindistan, ran, Katar, Kazakistan, Kuveyt, Lübnan, Malezya, Nijerya, Pakistan, Rusya, Suudi Arabistan, Tayland, Türkmenistan, Ukrayna, Umman ve Borçelik e Japonya dan JIPM mükemmellik ödülü Vietnam gibi ülkeler yer al yor. Azerbaycan, Gürcistan, Kolombiya ve Venezüella gibi özel teflvik düzenlemelerinden yararlanacak ülkeler için de vergi oranlar yüzde 0 dan yüzde 6.5 e yükseltildi. Türkiye geçen y l plastik hammadde ithalat n n yüzde 40 n bu ülkelerden yapt. Vergi art fl plastik sanayicisine sadece gümrük vergisi olarak 40 milyon dolar ek yük getirecek. Di er ülke tedarikçilerinin ve PETK M in fiyat yükseltmesi halinde, bu yükün 120 milyon dolara kadar ç kaca n öne süren Aksoy, maliyet art fl n n plastik parçalar n kullan ld beyaz eflya, elektronik ve otomotiv sektörlerine de yans yaca n söyledi. Türk plastik sektörünün y ll k 7 milyar dolay nda do rudan ve dolayl ihracat gerçeklefltirdi ini hat rlatan Aksoy, gümrük vergisindeki art fl n Türk plastik firmalar - n n rekabet gücünü olumsuz yönde etkileyece ini ve AB müktesebat na da ayk r oldu unu öne sürdü. Aksoy, DTM yi Rekabet Kuruluna flikayet etmeye haz rland klar n aç klayarak, hammaddelerdeki gümrük vergisi art fl na karfl l k, ayn hammaddelerden elde edilen mamullerin ithalinde bir vergi art fl yap lmad na dikkat çekti ve bunun, mamul madde ithalat n teflvik anlam na geldi ini kaydetti. Borçelik, 2005 y l ndan bu yana sürdürdü ü Toplam Verimli Bak m Yönetimi (TPM) çal flmalar n n sonucunda JIPM Mükemmellik Ödülü nü almaya hak kazand. Borçelik, tüm kurum çal flanlar n n verimli yönetim ve bak m kavramlar na ba l l k göstermelerini sa lamay amaçlayan JIPM Ödülünü Mart 2009 tarihinde Kyoto da yap lacak törenle alacak. Toplam Verimli Bak m Yönetimi (TPM) çal flmalar n n sonucunda JIPM Mükemmellik Ödülü nü almaya hak kazanan Borçelik in ödülü Mart 2009 tarihinde Kyoto da yap lacak törenle verilecek. Kurulufllar n üretimde yüksek verimlilik ve kalite elde etmelerini sa lamak amac yla faaliyet gösteren JIPM, tüm kurum çal - flanlar n n verimli yönetim ve bak m kavramlar na ba l l k göstermelerini sa lamay amaçl yor. Borçelik, TPM kapsam nda dört y ld r a rl kl üretim hatlar nda yap - lan otonom bak m, planl bak m, kaizen, e itim ve yetkinlik gelifltirme, yat r m, kalite ve ifl güvenli i alanlar nda çal flmalar gerçeklefltiriyor. Borçelik Genel Müdürü Erkan Kafadar: JIPM ÖDÜLÜ LE BAfiARIMIZI ULUSLARARASI PLATFORMA TAfiIDIK JIPM Mükemmellik Ödülü ile çelik sektörüne örnek olacak bir baflar elde ettiklerini vurgulayan Borçelik Genel Müdürü Erkan Kafadar, flunlar söyledi: Kalite Borçelik için kuruluflundan bugüne ve gelece e uzanan, sürekli geliflmeyi, yenilenmeyi gerektiren bir süreç. Bugüne kadar kalite ç tam z yükseltmek, daha fazla verim elde edebilmek amac yla, ço u sektörümüzde ilk olmak üzere çok say da çal flma gerçeklefltirdik, baflar elde ettik. Son olarak JIPM Mükemmellik Ödülü ile baflar m z uluslararas platforma tafl d k. Dört y ll k TPM çal flmalar n n sonucunu bu flekilde almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. JIPM Mükemmellik Ödülü nün ötesinde, dört y lda elde etti imiz deneyim bizim için önemli bir kazan m oldu. Bu konuda sektörümüz için de örnek oluflturdu umuza inan yoruz. ÖDÜLÜ KYOTO DA ALACAK JIPM, Borçelik in 2005 y l bafl nda bafllatt - Toplam Verimli Bak m Yönetimi çal flmalar için ilki Temmuz da finali ise Aral k ay nda olmak üzere iki de erlendirme gerçeklefltirdi. De erlendirmenin final aflamas, yap lan toplam 24 sunumun sonucunda tamamland. JIPM Mükemmellik Ödülü, Mart 2009 tarihinde Kyoto da yap lacak olan törenle Borçelik e verilecek. 15

18 haber Demir çelik te yüz güldüren geliflmeler... Oyak n, 1.4 milyar TL ile kar rekoru k rmas ndaki en büyük etkenlerin bafl nda gösterilen sdemir in, yass ara mamul üretimindeki katk s yla toplam 2 milyon 411 bin ton üretim yap l rken, Akdeniz bölgesinin en büyük ikinci demir-çelik kuruluflu Tosyal Holding in patronu Fuat Tosyal, küresel mali kriz yüzünden tesislerinde özel bir uygulamaya gitmediklerini, bin kiflilik istihdam, 2009 y l nda 2 bine ç karmay hedeflediklerini söyledi. Tosyal Holding in ihracat, yat r m ve istihdam hedeflerinde küresel kriz kaynakl de iflim yaflanm yor. Tosyal Holding Yönetim Kurulu Baflkan Fuat Tosyal, tüm dünyay sarsan ve demir çelik sektöründe üretimde s k nt ya yol açan küresel mali kriz yüzünden tesislerinde özel bir uygulamaya gitmediklerini, bin kiflilik istihdam, 2009 y l nda 2 bine ç karmay hedeflediklerini söyledi. BU KR ZDEN DE BÜYÜYEREK ÇIKACA IZ Küresel kriz nedeniyle üretim, yat r m, istihdam ve ihracat hedeflerinde sapma olmad n belirten Tosyal, Geçmifl krizlerde oldu u gibi bu krizden de büyüyerek ç kaca z dedi. Çal flmalar n büyüme odakl planlad klar n belirten Tosyal, kriz dönemlerine rastlamas na karfl n yat r mlar n sürdürdüklerini belirterek, flöyle devam etti: Baz yat - r mlar m z krizlere denk geldi. Ancak durgunlukta geriye çekilip, ifller iyiyken ortaya ç kan piyasa odakl bir kurulufl de il, büyüme odakl bir kurulufl oldu umuz için bu dönemleri de baflar yla atlat yoruz. Bölgemizin istihdam na ve ekonomik kalk nmas na katk m z ayn güç ve oranda sürdürece iz. Hatay da sdemir den sonra ikinci büyük istihdam sa layan kurulufluz. Gelecek y lda da bu konumumuzu koruyaca z. Devam eden yat r mlar n tamamlanmas yla önümüzdeki y l, toplam istihdamda 2 bin kifliye ulaflaca z. Tosyal, y l bafl nda belirledikleri 300 milyon dolar ihracat hedefinede emin ad mlarla ilerlediklerini vurgulad. SDEM R N ETK S YLE YÜZDE 29 ARTIfi Türkiye nin en büyük çelik üreticisi Erdemir (Ere li Demir Çelik), 2008 in ilk dokuz ayl k dönemindeki 1 milyar 458 milyon TL yle tarihindeki en yüksek konsolide kar n elde etti ini aç klam fl, dokuz ayl k net kar n, 2007 y l n n ilk dokuz ayl k dönemine göre yüzde 154 artarak döviz baz nda da 1 milyar 196 milyon dolara ulaflt belirtilmiflti. YATIRIMLARIN KATKISI BÜYÜK Erdemir Genel Müdürü O uz Özgen konuyla ilgili olarak, 2008 y l n n ilk dokuz ay n hammadde fiyatlar ndaki astronomik art fllara ra men, kar m z art rarak kapad k. Erdemir Grubu nun Oyak a devrini takiben elde edilen verimlili in ve özellikle skenderun tesislerimizdeki 2.5 milyar dolar bulan yat r mlar n katk s büyük oldu dedi. Makbosan A.fi. demir çelik fabrikalar n n dev bacalar n üretiyor Makbosan A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Kamil Duru, Slovakya da yap m süren bir demir çelik fabrikas n n so utma bacalar n n hava kanallar n yapt klar n söyleyerek, Kanallar n her biri 2.5 metre çap nda ve boylar 20 metre. Her bir baca yüz metre olacak. Bu kriz ortam nda böylesi siparifller alarak göndermenin mutlulu unu yafl yoruz dedi. T üm dünyay sarsan ekonomik krizden etkilenen birçok iflyeri ve fabrika kepenk kapat rken, zmir in Alia a Organize Sanayi Bölgesi nde faaliyet gösteren Makbosan A.fi., yüzde 85 kapasite ile çal flmaya devam ediyor. 5 ortakl bir aile flirketi olan Makbosan n Yönetim kurulu Baflkan Kamil Duru Slovakya da yap lmakta olan bir Demir Çelik Fabrikas n n so utma bacalar n n filtre sisteminin hava kanallar - n yap yoruz. Kanallar n her biri 2.5 metre çap nda ve boylar 20 metre. Siparifllerin ilk 5 adetini Slovakya ya gönderdik. Her bir baca yüz metre olacak. Bu kriz ortam nda böylesi bir sipariflleri almak ve teslim etmenin mutlulu unu yafl yoruz dedi. 120 GÜNLÜK MALAT PLANIMIZ DOLU Befl mühendisin 1995 y l nda bir araya gelerek kurdu u bir aile flirketi olduklar n ve hem ülkemizde hem de Avrupa daki çimento, kireç ve demir çelik fabrikalar na Tosyal Holding Yönetim Kurulu Baflkan Fuat Tosyal baca imalat yapt klar n belirten Kamil Duru; Baflta çimento ve kireç fabrikalar olmak üzere demir çelik fabrikalar na makina ekipmanlar yap p gönderiyoruz. Özel projeli imalatlar fabrikam zda yap l yor. Ayl k 80 ton civar nda imalat gerçeklefltiriyoruz. Fabrikam z flu an yüzde 85 kapasite ile çal fl yor ve 120 günlük imalat plan m z dolu. Y ll k 2 bin 500 ton olan kapasitemizin yüzde 85 i oran nda ald m z yurt içi ve yurt d fl siparifllerimizi yetifltirmek üzere çal flmalar m z sürüyor. Tüm dünyada ve ülkemizde yaflanan krizden etkilenmedik. Çift vardiya ile siparifllerimizi yetifltirmek için var gücümüzle çal fl yoruz dedi. 30 kifliyi istihdam eden fabrikan n ileriki y llarda teknolojik üretimler de yapmas n hedeflediklerini kaydeden Duru; Bu fabrikan n teknolojik üretimler de yaparak tamamen yurtd fl na ihracat yapmas n hedefliyoruz. ISO 9001:2000 Kalite Belgesi ile birlikte EN Kaynakl malata Yeterlilik Belgesini de ald k. ki milyon dolarl k bir yat r m gerçeklefltirdik ve bu rakam 10 milyon dolara ç karmak istiyoruz dedi 16

19 17

20 haber hracat n amiral gemisi MM B stanbul Maden ve Metaller hracatç Birlikleri ( MM B) Genel Sekreteri Mutlu Öktem, Türkiye nin 2008 y l nda toplam milyarl k ihracat yapt n an msatarak, bu baflar da en büyük rolü 44.8 milyar dolarl k pay ile MM B in ald n söyledi. MM B e ba l birlikler Türkiye nin toplam ihracat n n yüzde 35.2 sini gerçeklefltirdi. Sar tafl Çelik krize ra men yat r ma devam ediyor Sar tafl Çelik A.fi., y lda 80 bin ton olan paslanmaz çelik proses kapasitesini art rmak için Gebze Organize Sanayi Bölgesi nde (GOSB) yat r ma bafllad. Yeni yat r m n temelini 46 bin 272 metrekare büyüklü ündeki ilk parselinde atan Sar tafl, 6 ay gibi k sa sürede inflaat tamamlayarak, ikinci parselinde de yat r ma h zla bafllayacak. MM B Genel Sekreteri Mutlu Öktem, Türkiye nin 2008 de toplam milyarl k ihracat yapt n an msatarak, bu baflar da en büyük rolü MM B in gerçeklefltirdi ini kaydetti. Öktem, MM B in ihracat n adeta amiral gemisi oldu unu ifade etti i aç klamas nda, MM B, bünyesindeki Demir Çelik, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Elektrik-Elektronik, Demir ve Demird fl Metaller, Maden ile Mücevher hracatç Birlikleri`yle 2008 de bir önceki y la göre yüzde 31.2 art flla 44.8 milyar dolarl k d fl sat fla imza att dedi. Bugüne kadar Türkiye nin önde gelen birçok yerli ve yabanc firmas na ev sahipli i yapan GOSB da, krize ra men yat - r mlar devam ediyor. Türkiye de demir çelik sektöründe 45 y l aflk n süredir faaliyet gösteren Sar tafl Çelik San. ve Tic. A.fi. nin, GOSB`da bulunan 46 bin 272 metrekare büyüklü ündeki ilk parselinde yeni yat r m n temelini törenle att. Törene, GOSB Yönetim Kurulu Baflkan Yücel Güngör, Bölge Müdürü Güher Türker, Sar tafl Çelik San. ve Tic. A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Ercüment Sar tafl ile sektörün önde gelenleri kat ld. GOSB Yönetim Kurulu Baflkan Yücel Güngör, törende yapt konuflmada, Türkiye nin önde gelen büyük kurulufllar n n bulundu u GOSB a, paslanmaz çeli in liderlerinden Sar tafl` n kat lmas ndan duydu u memnuniyeti dile getirdi. Krize ra men yap lan yat r m n umut verici oldu unu vurgulayan Güngör, Sar tafl` n GOSB taki ikinci parselinin yat r m n n da en k sa zamanda tamamlanarak, istihdama dönüflmesi temennisinde bulundu. Sar tafl Çelik San. ve Tic. A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Ercüment Sar tafl da Türkiye deki organize sanayi bölgeleri aras nda sundu u alt ve üst yap hizmetleri ile örnek olarak gösterilen, kaliteli hizmet anlay fl n benimsemifl Türkiye nin toplam ihracat n n yüzde 35.2 sini gerçeklefltirdiklerinin alt n çizen Öktem, baflar lar n ülkeleri ve fuarlar gezerek yeni pazarlar bulmalar na ba lad. Öktem, 2008 y l n n ihracat performans n n son 3 aydaki daralmaya ra men baflar l flekilde de erlendirilebilece ine dikkat çekerek, demir çelik ürünlerinde 14.6 milyar dolar, kimyevi maddeler ve mamullerde 11.6 milyar dolar, elektrik-elektronikte 9.3 milyar dolar, demir ve demird fl metallerde 4.5 milyar dolar, madende 2.1 milyar dolar ve mücevherde 1.5 milyar dolarl k ihracat gerçeklefltirildi ini kaydetti. TÜRK HRACATÇISINA YEN FIRSATLAR YARATTIK Mutlu Öktem, MM B çat s alt ndaki ihracatç birlikleriyle 2008 y l nda Amerika dan Afrika ya, Asya ya ve Orta Do u ya kadar pek çok ülke ile organizasyonlar gerçeklefltirdiklerini kaydederek, Türk ihracatç s na yeni f rsatlar yaratt klar n ifade etti. Birlikler, 2009 y l nda da söz konusu çal flmalar na h z kesmeden devam ederek y l en az hasarla kapatacak diyen Öktem, dünya genelindeki krizin 2010 y l nda atlat laca - n n beklendi ini ifade etti. GOSB da yat r m yapmaktan mutlu olduklar - n söyledi. Sar tafl, GOSB un bu yap s na uygun olan bir yat r m yapacaklar n ve 6 ay gibi k sa sürede inflaat tamamlayarak, ikinci parsellerinde de yat r ma h zla bafllayacaklar sözünü verdi. GEN fi STO U LE HER EBATTA VE KAL TEDE PASLANMAZ ÇEL K SUNUYOR Tamamen yerli sermayeli kurulufl olan Sar - tafl Çelik San. ve Tic. A.fi., gerek teknolojisi ve insan kayna, gerekse pazar pay ile sektörde lider kurulufllar aras nda yer al yor. Paslanmaz Çelik Servis Center`da bulunan boy kesme, dilme, rulodan ruloya ve plakadan plakaya tafllama, f rçalama hatlar n n yan s ra 0.40 milimetreden 40 milimetre kal nl a ulaflan genifl stoku ile her sektöre, her ebatta ve kalitede paslanmaz çelik sunuyor. 18

21 19

22 haber Protek, HeavyDuty encoder uygulamalar seminerleriyle h z kesmeden yoluna devam ediyor Protek Teknik, geçen y l Motion control ve HeavyDuty uygulamalar vizyonuyla bafllatt ve Erdemir Demir Çelik, Kardemir, Borusan, EUAfi, Bursa ve stanbul da verdi i seminerlerin sonuncusunu sdemir de gerçeklefltirdi. Protek, 2009 y l nda da h z kesmeden devam edece i seminer portföyüne Sensor solution ve Güç elektroni inde IGBT kullan m konular n da ekleyecek. Protek Teknik, geçti imiz y l Motion control ve HeavyDuty uygulamalar vizyonuyla bafllatt seminerlerine, 2009 y l nda da h z kesmeden devam etmeyi planl yor. Protek Teknik, geçti imiz y l Erdemir Demir Çelik, Kardemir, Borusan, EUAfi, Bursa ve stanbul da verdi i e itim seminerlerinden sonra y l n son seminerini sdemir de vererek e itimin önemini bir kez daha vurgulam fl oldu. Yüksek bir kat l m oran ile gerçekleflen seminer; Encoder sistemlerine genel bak fl, Heavy-Duty sistemlerine girifl ve temel prensipler, Tacho-generatörlerde long-life teknolojisi, Manyetik encoder lar, H z switch leri, kombinasyonlar, Demir çelik sektöründe kullan lan özel amaçl sensörler, Absolute encoder prensipleri, Hermetic encoderlar ve uygulama alanlar, pli encoder lar ve Flexidrive sistemleri, Inclinometreler ve çal flma prensipleri, Encoder uygulamalar ana bafll klar nda verildi. Seminer, teknik soru ve cevaplar bölümüyle sona erdi DA SEM NER PORTFÖYÜNE YEN KONULAR EKLENECEK Baumer firmas n n temsilcili ini yapmakta olan Protek Teknik, bu yönde alm fl oldu u e itimlerini ve deneyimlerini Elektronik Yüksek Mühendisi ve Hareket kontrol sistemlerinde uzman olan Erkun Özdemir in önderli inde seminer kat l mc lar na aktar yor y l içerisinde seminer portföyüne Sensor solution ve Güç elektroni- inde IGBT kullan m konular n da ekleyecek olan Protek, ayr ca gelen talepler do rultusunda Sigortan n önemi ve hesaplanmas seminerini de tekrarlayacak. Seminer konular nda özellikle yeni teknolojilere yer verilirken, uygulamalardaki temel yanl fll klar n düzeltilmesi konusunda uyar larda yer al yor y l nda da Protek Teknik Elektrik yetkilisi seminerleri h zkesmeden yoluna devam edece ini belirtiyorlar. Tersane kazalar e itimle önlenecek Tuzla Tersaneler Bölgesi nde yaflanan kazalar, sektörün kalbinde aç lan e itim merkezi ile son buluyor. Türk Loydu Vakf Teknik Eleman Yetifltirme Merkezi nin aç l fl 20 Aral k ta Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, DTO Baflkan Metin Kalkavan, bürokratlar n kat l m yla yap ld. T uzla Tersaneler Bölgesi nde yaflanan kazalar, tersaneler bölgesinde aç lan e itim merkezi ile son buluyor. Son y llarda büyük at l m içine giren gemi infla sanayinde ifl yo unlu unu göz önüne alan Türk Loydu Vakf, befl y l önce bugünleri görerek temelini att Türk Loydu Vakf Teknik Eleman Yetifltirme Merkezi nin aç - l fl n Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, DTO Baflkan Metin Kalkavan, bürokratlar ve bütün sektör bileflenlerinin kat l m yla gerçeklefltirdi. Tamamen Türk Loydu nun kendi öz kaynaklar ile hayata geçirdi i ve Tuzla Tersaneler Bölgesi nde bulunan Türk Loydu Vakf Teknik Eleman Yetifltirme Merkezi, gemi inflaat ve onar m sektörü baflta olmak üzere endüstrinin ihtiyaç duydu u nitelikli insan kayna n n yetiflmesine önemli ölçüde katk sa layacak. Ayn anda 200 kifliye e itim verebilecek kapasitede olan Türk Loydu Vakf Teknik Eleman Yetifltirme Merkezi nde; baflta gemi inflaat ve onar m sektörü olmak üzere ihtiyaç duyulan nitelikli ve e itilmifl teknik eleman ve iflçi yetifltirilmesinin yan s ra, ifl sa l ve güvenli i e itimleri ile teknolojik geliflmeler do rultusunda bilgi ve görgüleri art r c e itimlerin verilmesi de amaçlan yor. 5 bin 500 m2 kapal alana sahip olan e itim merkezinde 24 kiflilik projeksiyonlu 6 dershane ve bir tane 18 kiflilik bilgisayarl e itim odas bulunuyor. Törende konuflan Türk Loydu Yönetim Kurulu Baflkan Prof. Mustafa nsel Kriz sonras yap lacak döneme yap lacak en iyi haz rl n sektör ve kendi personelimizin e itimi oldu unu düflünmekteyiz. Kriz bir gün bitecek ve yeterli potansiyeli olan kurumlar rekabet avantaj elde edecektir dedi. nsel, boflalt lan eski binan n deprem güçlendirilmesinin ard ndan laboratuar olarak hizmet verece ini söyledi. FELAKET SENARYOSU ÜRET LMEMEL Gemi infla sektörünün son 5 y ldaki geliflimini de erlendiren Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, devam eden küresel krize ra men sektörün elindeki siparifller bak m ndan hala dünyadaki 5. s radaki yerini korudu unu vurgulad. Yaflanan krizin Türkiye nin krizi olmad n ancak tüm dünyay etkiledi ini göz ard etmemek gerekti ini söyleyen Y ld r m, Krizle mücadelede felaket senaryolar kimseye çözüm getirmez. Krize sebep olan ülkeler, Türkiye den 10 kat daha kötü durumda, krizle bo ufluyorlar, nakit yetifltiremiyorlar diye konufltu. 20

23 21

24 haber KARDEM R Suriye ile 36 bin ton ray anlaflmas yapt Hicaz demir yolu raylar n n KARDEM R taraf ndan yap laca n söyleyen Karabük Demir Çelik Fabrikalar (KARDEM R) A.fi. Genel Müdürü Osman K lavuz, Suriye ile 36 bin ton ray anlaflmas yapt klar n müjdeledi. KARDEM R A.fi. Genel Müdürü Osman K lavuz, ray anlaflmas yla ilgili olarak, Suriye makamlar nca imzalar at ld ktan sonra uluslar aras standartlarda 36 bin ton ray k sa sürede teslim edeceklerini belirtti. Geçen sene yeni ray profil haddehanesinde 70 bin tonun üzerinde ray ürettiklerini anlatan Kardemir Genel Müdürü Osman K lavuz, Üretti imiz bu ray n bir k sm n devlet demir yoluna, bir k sm n da Türkiye de baz illerdeki metrolarda kullanmak üzere özel sektöre ürettik. Bunun d fl nda geçen sene ran a bir miktar ray satt k ve bu sene de satmak için çal flmalar m z devam ediyor. Çevre ülkelerle kontak halindeyiz dedi. ran, Irak, Suriye, Suudi Arabistan, Ürdün gibi ülkelerin ray talepleri oldu unu ve bunlar karfl lamaya çal flt klar n anlatan K lavuz, flunlar söyledi: Bizim uluslararas standartlarda ray üretti imizi gören komflu ülkeler, tesislerimizden ray almay arzu ediyorlar. Bu y l Suriye ile sözleflme yapt k ve sözleflme Suriye de imzadan ç kt ktan sonra çok k sa sürede uluslar aras standartlarda 36 bin ton ray üretip teslim edece iz. Devlet Demir Yollar n n ray ihtiyac 2009 y l nda da çok rahatl kla Kardemir taraf ndan karfl lanacak dedi. NET HADDE ÜRET M N YÜZDE 33 ORA- NINDA ARTIRDIK 2008 y l nda bafl gösteren ve dünyay etkisi alt na alan krize ra men geçen y l Karabük Demir Çelik Fabrikalar (KARDEM R) A.fi. nin üretimini 2007 y l na göre art rd - n söyleyen Osman K lavuz, net hadde mamulü olarak bak ld nda 2007 y l na göre yüzde 33 oran nda daha fazla üretim yapt klar n söyledi. Bunun, mevri inflaat demiri üretiminin önceki y la göre daha fazla olmas anlam na geldi ini söyleyen K lavuz, Ray ve profil haddehanesindeki üretimimiz 2007 y l na göre daha fazla oldu. Net hadde üretimini yüzde 33 oran nda art rd k. Ham çelik üretimini ise geçen y la göre yüzde 4 daha fazla gerçeklefltirdik. Ancak bu geliflmeler 2008 y l n n A ustos ay na kadar olumlu geçti, son dört aydaki üretimimizi ise piyasa flartlar na göre organize ettik. Çok daha fazla üretme imkan - m z olmas na ra men talebe göre ifl yapt k. dedi. K lavuz, Son 4 ayda üretimimizde azalma oldu ama 8 ayda üretimimiz fazla oldu u için 2008 y l 2007 y l na göre daha baflar l geçti. Bu baflar da tüm çal flma arkadafllar m z n eme i var. Çok büyük bir aileyiz ve çok büyük bir ekibiz. Bu ekibin s rt s rta vererek üretim art fl ve kalitesini yükseltme hedefi do rultusunda hareket etmesi neticesinde bu baflar ya vard k y l n n ilk dokuz ay n de erlendirdi imizde finansal aç dan da baflar l bir y l oldu dedi. 4 NO LU YÜKSEK FIRIN YATIRIMI KARA- BÜK ÜN GELECE N GARANT LED Osman K lavuz, Kardemir in gelece i için önem arz eden yat r mlar yaflanan krize ra men yapt klar n ve fabrika ile birlikte Karabük ün de gelece ini garanti alt na ald klar n söyledi y l nda en önemli yat r mlar n n 4 no lu yüksek f r n konusunda yap ld n belirten Osman K lavuz, flöyle konufltu: 4 no lu yüksek f r n ekipmanlar n n çok büyük bir k sm n Kardemir çal flanlar fabrikada kendileri üretti. Montaj n ise iflçilerimiz yapt, devreye al nmas Çinlilerle beraber gerçeklefltirildi. Temmuz ay n n bafl ndan itibaren 4 no lu yüksek f r n üretimini sürdürüyor ve gerçekten çok mükemmel bir yat r m. Bu yat r m Kardemir ve Karabük ad na önemli bir f rsat olarak gördü ünü belirten K lavuz; Yüksek f r n yat r m n baflarmak öyle kolay bir ifl de il ama Kardemir çal - flanlar ve Kardemirliler bunu baflararak pastay büyüttüler. Bu flekilde Karabük ün de gelece i garanti alt na al nm fl oldu. 1 no lu yüksek f r n 2008 y l n n sonlar na do ru y k p 2009 un ilk yar s nda devreye almay planl yorduk ancak dünyada geliflen global krizden dolay f r n n y k m n yavafllatt k ama y kmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde h zland r p 2009 y - l nda da 1 no lu yüksek f r n 4 no lu yüksek f r na benzer flekilde yapmay planl yoruz dedi y l nda planlad klar ve bitirme aflamas nda olduklar yat r mlar hakk nda da bilgiler veren K lavuz, sözlerini flöyle sürdürdü: Bunlardan biri kütük makinas modernizasyonu, ki bunu normalde 2008 y l - n n A ustos veya Eylül ay nda tamamlayacakt k. Piyasan n iyi gitmemesinden dolay biraz geciktirdik. Ocak ay nda 10 gün içinde tamamlayarak ilk kütük ürünümüzü baflar yla ald k. Kütük makinam z n bin ton y ll k üretim kapasitesi vard. Yap - lan modernizasyon ve yat r m sonras üretim kapasitemizi, bir kütük makinas ile y ll k 1.2 milyon tona ç karm fl olaca z. K sacas yapt m z modernizasyon ile ikinci bir kütük makinas kazanm fl olduk. Bunun yan nda konventerimiz eskimiflti, tamamen de ifltirdik. Ray ve profil haddehanemiz devreye girdikten ve kontinü haddehaneyi modernize ettikten sonra tüketmifl oldu umuz yar mamul yani blum ve kütük miktar artt. Böylece piyasaya kütük vermeye bafllad k dedi y l ndan önce piyasaya kütük veremez durumda olduklar n anlatan K lavuz, 22

48 Rakibinizi didik didik araflt r n

48 Rakibinizi didik didik araflt r n çindekiler 8 Kapak Kald rma üniteleri 48 Pazarlama Rakibinizi didik didik araflt r n k yas ya rekabetin tad n ç kar n Reklam ndeksi ARI MAK NA V NÇ....23 ATALAY...42 BAfiARAN TEKST L...17 BM MAK NA...13

Detaylı

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak G da ve A r Sanayide robot uygulamalar 36 Dosya Robot uygulamalar için konveyör tedarikçisinin seçimi Reklam ndeksi ASOS...31 AUTONICS...2 BOTEK...25 CHINT...13 DAL...17-29 ER MAK

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

Proses endüstrisinin 2008 2009 foto raf. Bu süreç çok riskli. yas n tutuyor 14 Proses tecrübesi ve derin ürün bilgisi

Proses endüstrisinin 2008 2009 foto raf. Bu süreç çok riskli. yas n tutuyor 14 Proses tecrübesi ve derin ürün bilgisi çindekiler 8 Kapak Kimya sektöründe otomasyon uygulamalar 42 Pazarlama Olumsuz bir yönünüzü kabullenmek müflterinin zihnine girmenin önemli bir flifresidir Reklam ndeksi 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisinin

Detaylı

OTOMOT VANASANAY OTOMOT V UÇAR G DER... timreport sectors 54

OTOMOT VANASANAY OTOMOT V UÇAR G DER... timreport sectors 54 OTOMOT VANASANAY OTOMOT V UÇAR G DER... timreport sectors 54 OTOMOT V SEKTÖRÜNÜN 2006 YILI HRACAT PERFORMANSI, MÜN R NURETT N SELÇUK UN MEfiHUR D ZELER N HATIRLATIR N TEL KTE. BU YILIN HRACAT fiamp YONU

Detaylı

S.T. Robotik-Mekatronik fiubat 2009

S.T. Robotik-Mekatronik fiubat 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak Boyama uygulamalar nda dikkat edilmesi gereken faktörler 38 Pazarlama Pazarlamada baflar l olman n yolu tek bir cesur hamleden geçer Reklam ndeksi 2A OTOMASYON...25 3T3...3 AKIfiKAN

Detaylı

Samsun ekonomisi büyür mü?

Samsun ekonomisi büyür mü? 4 30 Aral k 2008 Sal ekonomisi büyür mü? Dünya Süper Veb Ofset A.fi. Ad na mtiyaz Sahibi Didem DEM RKENT Genel Yay n Yönetmeni Hakan GÜLDA Araflt rma Servisi Müdürü Gürhan DEM RBAfi Araflt rma Servisi

Detaylı

Nabucco dan daha önemli. Kapak / Devre kesiciler. yapabilmesi için periyodik bak m flart

Nabucco dan daha önemli. Kapak / Devre kesiciler. yapabilmesi için periyodik bak m flart 1 çindekiler 8 Kapak Devre kesiciler Reklam ndeksi 4 Halefflan Sümen Nabucco dan daha önemli Kapak / Devre kesiciler 8 SF6 gazl kesiciler ve uygulamalar 10 Kesicilerin görevlerini sa l kl yapabilmesi için

Detaylı

Tasar ma dikkat et, çevreye zarar verme! Yüksek kazanç için ille de yeni bulufl gerekmez!

Tasar ma dikkat et, çevreye zarar verme! Yüksek kazanç için ille de yeni bulufl gerekmez! çindekiler 8 Kapak Geri dönüflüm 4 Halefflan Sümen Tasar ma dikkat et, çevreye zarar verme! 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Yüksek kazanç için ille de yeni bulufl gerekmez! Röportaj 26 SKF vibrasyon

Detaylı

S.T. Konveyör- ç Lojistik Haziran 2009

S.T. Konveyör- ç Lojistik Haziran 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak Montaj hatlar ve simülasyon yaz l mlar 46 Pazarlama Marka flirketin iman gibidir Reklam ndeksi AIRFORM...18-19 AUTONICS...2 AYIKBANT...55 AYTANÇ...24 BANTSAN...54 CHINT...43 COROBO...21

Detaylı

Temmuz - A ustos 2011/4 1

Temmuz - A ustos 2011/4 1 Temmuz - A ustos 2011/4 1 çindekiler GÜNCEL Avrupa da kriz büyürken biz ekonomiyi sa lam tutabilirsek fark atar z 6 MAKTEK 2012 TÜYAP ta gerçeklefltirilecek 8 GALDER de yönetimi Ömer Alkumru devrald 8

Detaylı

S.T. Konveyör- ç Lojistik Nisan 2009

S.T. Konveyör- ç Lojistik Nisan 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak 6 Halefflan Sümen Sorunsuz, verimli bir konveyör sisteminin püf noktalar 40 Pazarlama Liderin karfl s na ancak onunkine z t bir nitelik ile dikilebilirsiniz Reklam ndeksi Daha çok

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI AVRUPA VE ORTADO U NUN EN BÜYÜK Ç MENTO FABR KASI NUH Ç MENTO TÜRK YE N N Ç N LE B RL KTE YÜKSELEN MARKASI UYGUNLAR SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih ÖKTEM Baflkan Yard mc s Levent ÜRKMEZ Asil Üye Orhan TURAN Asil Üye Kubilay ULU Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Levent KAYA Yedek Üye Feyzi

Detaylı

S.T. Robotik-Mekatronik Nisan 2009

S.T. Robotik-Mekatronik Nisan 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak Robot yat r m ama nas l? 38 Pazarlama E er bir kategoride ilk s ray kapamad ysan, ilk olabilece in yeni bir kategori yarat! Reklam ndeksi AKIfiKAN OTOMASYON...Ön Kapak çi AUTONICS...2

Detaylı

Otomotiv Sektöründe Bir lk

Otomotiv Sektöründe Bir lk ç i n d e k i l e r Otomotiv Sektöründe Bir lk Küresel Vizyon 4 Koç Holding Kurumsal letiflim ve D fl liflkiler Baflkan Hasan Bengü Röportaj KalDer in Büyük Ödülü Otokoç un Teknolojiye Hakimiyet, Farkl

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

CONTAINER. Gürbulak. Her y l sizinle birlikte büyüyoruz 5 de. 9 da. 12 de

CONTAINER. Gürbulak. Her y l sizinle birlikte büyüyoruz 5 de. 9 da. 12 de CONTAINER Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 1 Gürbulak 9 da Gürbulak, Lojistik alanda ilçemizin göz bebe i 12 de Nail Çiler: Lojistik sektörü

Detaylı

4 Halefflan Sümen Ak ll binalar n yükselifli. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Dergi yeni ama biz son derece deneyimliyiz

4 Halefflan Sümen Ak ll binalar n yükselifli. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Dergi yeni ama biz son derece deneyimliyiz çindekiler 8 Kapak IP kameralar 36 Pazarlama Fuar n flampiyonu olmak için Reklam ndeksi ACF CAM F LM...Arka Kapak ASEL...33 BOYUT...3 CH NT...25 ELEKTRAL...5 F BEREKS...7 HABERORTAK...Ön Kapak Banner -

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Var olan dengeleri sürdürmek pek çok kurulufl taraf ndan tercih edilen bir pozisyon olabilir. Oysaki sektöre farkl l

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

brahim Aybar: Sat fllar m z n Yar s Filo Sat fllar Seat Altea XL Porsche Cayenne GTS Isuzu D-MAX Opel Astra Sedan

brahim Aybar: Sat fllar m z n Yar s Filo Sat fllar Seat Altea XL Porsche Cayenne GTS Isuzu D-MAX Opel Astra Sedan TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :37 Ocak 2008 Seat Altea XL Porsche Cayenne GTS Isuzu D-MAX Opel Astra Sedan Budget ve AVIS Genel Müdür Yard mc s nan Ekici: Pazar Çok Büyüyecek ASF

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı