4 Halefflan Sümen Yeni çelik alafl mlar. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Fason üretim birçok sorunu çözer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4 Halefflan Sümen Yeni çelik alafl mlar. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Fason üretim birçok sorunu çözer"

Transkript

1

2

3

4 çindekiler 8 Is l ifllem Kapak 38 Pazarlama Ürünü satt ran özelli i de il yarar d r! Reklam ndeksi ASP OTOMASYON...7 BM MAK NA...25 BORUSAN...1 DAL DEN ZER...3 DO AN V NÇ...17 DORUK...Arka Kapak ERÇA...21 GÖKTAfi...5 GÜRALP V NÇ Halefflan Sümen Yeni çelik alafl mlar 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Fason üretim birçok sorunu çözer Haber 14 Gümrük vergilerindeki art fl, sübvansiyonlu ithalata karfl önemli koruma sa layacak 15 Borçelik e Japonya dan JIPM mükemmellik ödülü 16 Demir çelik te yüz güldüren geliflmeler.. 16 Makbosan A.fi. demir çelik fabrikalar n n dev bacalar n üretiyor 18 hracat n amiral gemisi MM B 18 Sar tafl Çelik krize ra men yat r ma devam ediyor 20 Protek, HeavyDuty encoder uygulamalar seminerleriyle h z kesmeden yoluna devam ediyor 20 Tersane kazalar e itimle önlenecek 22 KARDEM R Suriye ile 36 bin ton ray anlaflmas yapt 23 hracat n Akdeniz y ld zlar ödüllerini ald 24 Gemi infla sektörü 350 milyon dolarl k destek istiyor Tekno/Tube Arab a Fuar Dubai de lider makinac lar buluflturdu HABER ORTAK...45 MAfi...Arka Kapak çi KAZAK STAN...41 KROM TEKN K...13 MEKA PNÖMAT K...19 O-PAK...37 REMAS...35 SEROS...11 S MA OTOMASYON... Ön Kapak çi TEKN KA Cansuyu nda 144 milyon TL kredi kulland r ld 28 Türkiye nin en önemli çelikhaneleri vinçlerimizi tercih ediyor 30 Bimeks Çelik A.fi. talya n n vas fl çeli ini düflük stok maliyetiyle sanayici ile buluflturuyor 31 Alia a Ticaret Odas meclis üyelerini e itiyor 32 fiirketleri kriz de il, baflar s z yönetim bat r r 34 KOB lerin birleflebilmesi için örnek modeller oluflturulmal 35 Küçük flirketler nternet ile büyüyecek Pazarlama 38 Ürünü satt ran özelli i de il yarar d r! Teknik Makale 36 Mobil vinçler için emniyet sistemleri 36 Vema Pnömatik yeni 4/2-1 valflerini piyasaya sundu 42 Merkezi ya lamada SKF çözümleri 43 Sesinoks APV plakal s eflanjörleri 44 Asil Çelik te neler oluyor? 46 Fabrika yapan fabrika: CVS 47 Su so utma çevrimlerinde kaçak tespiti fiubat AYI DERG LER Dergiler Y ll k Periyot S.T. Otomasyon 12 Say S.T. S.T. Demir Çelik ve A r Sanayi 6 Say S.T. Robotik-Mekatronik 6 Say S.T. Makina 12 Say S.T. Ak ll Binalar ve Güvenlik Sis. 6 Say S.T. Konveyör- ç Lojistik 6 Say Derginin Ad : SEKTÖREL TANITIM DEM R-ÇEL K VE A IR SANAY Say : 2009/01 fiubat 2009 Alternatif Yay nc l k Tan. Hiz. San. ve Tic. Ltd. fiti. Ad na mtiyaz Sahibi: Recep Akbayrak Emirgazi Cd. Zümrüt Sk. Elmas fl Merkezi B Blok K.2 D.4 (Hyundai Plaza) Okmeydan / stanbul / Genel Yay n Yönetmeni Halefflan Sümen Sorumlu Yaz flleri Müdürü Gülcan Arzuhal Emirgazi Cd. Zümrüt Sk. Elmas fl Merkezi B Blok K.2 D.4 (Hyundai Plaza) Okmeydan / stanbul Haber Merkezi Murat Tan k Reklam Grubu Eflref Y ld r m Gamze Tepe Vildan Ekren Ender Küçük Bilgi fllem Dilek Y ld r m U ur Y lmaz Semin Ya yapan Ercan Arzuhal Grafik Alternatif Grafik Atölyesi Yönetim Yeri Adresi: Emirgazi Cd. Zümrüt Sk. Elmas fl Merkezi B Blok K.2 D.4 (Hyundai Plaza) Okmeydan / stanbul Tel.: Fax: Yay n Türü: Yerel, Süreli, Ayda Bir Yay mlan r Bask Has Matbaac l k 100. Y l Mah. MASS T Matbaac lar Sitesi 3. Cad. 199/A Ba c lar / stanbul Tel.:

5

6 halefflan sümen Yeni çelik alafl mlar Yak t fiyatlar oldum olas çelik endüstrisini etkileyen bir konudur. Bu etki kendini bazen do rudan, bazen de dolayl olarak gösterir. Yüksek f r nlarda yak lan kok ile ark f r nlar nda kullan lan elektrik enerji bedelleri çelik fiyatlar üzerinde dolays z etki yapar. Dolays z etki kendisini hemen gösterir. Dolayl etki ise uzun vadede ortaya ç kar. Benzin fiyatlar ndaki art fl böyledir; araçlar n daha hafif olmas n gerektirerek kendini hissettirir. Daha hafif araç için ya daha hafif malzeme gerekir ya da daha az çelik kullan m. Ancak hafiflik tek amaç olamaz. Emniyet, dolay s yla dayan kl l k da önemli bir gereksinimdir. lk baflta birbirleri ile uzlaflmaz görünen bu iki konu daha hafif ama dayan kl yeni çelik türlerinin yarat lmas ile çözüme kavuflturulabilir. Nitekim bu yöndeki çal flmalar meyvelerini vermeye bafllad. Örne in boron alafl ml ultra yüksek mukavemetli çelikler. Bu yeni malzeme ilk olarak BMW nin X6 Spor Coupe serisinde kullan ld. Hemen peflinden yedi yolcu tafl ma kapasiteli Acura MDX in gövdesinde yüzde 56 oran nda yer ald. Böylelikle hafiflik ve dayan kl l k ayn malzeme ile sa lanm fl oldu. Bu arada çok ilginç ve yararl bir baflka geliflme daha ortaya ç kt. Yeni çelik di er çeliklere k - yasla çok daha iyi flekil alma özelli ine sahip. Önceleri yaln zca plastiklere özgü olan çok karmafl k parçalar n yap labilmesi art k yepyeni çelik malzemeler için de geçerli. Yaflas n yeni çelikler. Fiyat kontrolü ne zaman üreticilerin olacak Çelik endüstrisinin kendine özgü yanlar ndan birisi de çelik al c lar n yüksek envanterler tutmalar d r. Özellikle standart ürünler için geçerli olan bu durum k smen özel ürünler için de geçerlidir. Her çelik kullan c s nda önemli miktarlarda stok tutulur. Dünya istatistikleri tüm ülkelerde haziran ay ndan bu yana yeni siparifllerin çok düfltü- ünü göstermekte. Talebin yüksek oranda azalmas çelik üreticilerini üretimlerini k smaya, hatlar n durdurmaya itmekte. Dünya genelindeki bu kapasite küçülmesi rakamlar pek çok kiflinin havsalas - n n ötesinde y l n n ikinci çeyre inde y ll k 1.45 milyar ton olan üretim flu anda y ll k 950 milyon ton düzeyine inmifl bulunmakta. Aradaki korkunç fark baz analistlere göre gerçek talep azalmas n yans tm yor. Benim de kat ld m görüfl müflterilerin fark envanterlerinden karfl lad yönünde. Neden müflteriler çelik stoklar n azalt yor? sorusunun yan t aç k: Kriz ortam nda nakit krald r. Fiyatland rma gücünün yeniden üreticilere geçmesi için de çelik al c lar n n envanterlerini s f rlamalar n beklemek gerekmekte. yazar n tüm köfle yaz lar da 4

7 5

8 endüstride iletiflim recep akbayrak Fason üretim birçok sorunu çözer K ötü piyasa koflullar, beraberinde gelen ve ç gibi büyüyen iflsizlik, birçok insan m z n gelece e karamsar bakmas na sebep oluyor. Tüm bunlar n sebebi flu an yaflanmakta olan ekonomik kriz mi? Bence hay r... Hay r, çünkü krizden önce de birçok sektörde daralman n yaflanaca belli olmufltu. Ticaret diliyle anlat rsak ''piyasalar doymufltu!'' Sorunlara bir göz atal m fiu an tüm dünyada, ticaretin önünde engel olan sorunlar maddeler halinde hat rlayal m Üretim maliyeti hemen her sektörde artt. 2- Bir sektöre olmas gerekenden çok firma girdi ve arz talep dengesizli i yaflanmaya bafllad. Bu da beraberinde fiyata dayal rekabeti getirdi. 3- Gelir da l m her geçen gün daha büyük sorun haline geldi ve sat n alma gücü zay flad. 4- Piyasalardaki belirsizlik yat r mc lar tedirgin etti ve birçok anlaflma iptal edildi. Çözüm için beklemekten vazgeçelim Her fleyden önce bu sürecin ebediyete kadar sürmeyece i hat rlanmal ve ifller buna göre planlanmal d r. Bizim ifllerimizi bir baflkas n n düzeltece ini beklemek en basit ifadeyle hayalcilik anlam - na gelir. Bugün dünyada savafl olan ülkelerde bile ticaretin bir flekilde devam etti i göz önünde bulundurulursa, sadece yeni koflullara ayak uydurabilenlerin varl n sürdürdü ü anlafl l yor. Üretim maliyetini düflürebilmek Evet, ifl dünyas na hemen her gün yeni firmalar girer, baz lar da iflas eder ve ç - kar. Bu ticaretin do as gere i böyledir. Ancak kriz ortamlar nda bu süreç daha da h zlan r. Yani, bu ekonomik krizde de birçok firman n kapanaca na hiç kuflku yok. Ama bu süreçten büyüyerek ç kan firmalar da olacak. Bence bunu baflarabilen firmalar bir flekilde üretim maliyetini düflürebilen firmalar olacakt r. Fason üretim için yat r m n tam zaman Üretim maliyetini düflür iflsizlik sorununu çöz hem kendi rekabet gücünü art r, hem de müflterinin Evet, bunu yapabilmenin en ideal çözümü fason üretim merkezleri kurmaktan geçiyor. Örne in ücra bir ilimizi tamamen bir sektörün üretim üssü haline getirelim. Ama sadece 1-2 çok büyük firma ve ona yan sanayi olan atölyeler fleklinde de il! Çok say da KOB den oluflan ve sadece birkaç sektör için büyük küçük her markaya fason üretim yapan bir ilimiz olsun. Sonra bunu tüm Türkiye ye uyarlayal m Bu durum büyük flehirlerden tersine göç ve iflsizli e de çözüm demek. Ama bu çözümü siyasilerden beklemeyelim. Gerekirse rakiplerimizle birlikte hareket edelim ve yar n çok geç olmadan ifle bafllayal m Gün, bekleyenlerin de il, de iflime ayak uydurabilenlerin günüdür. yazar n tüm köfle yaz lar da 6

9 7

10 kapak Is l ifllem Metal veya alafl mlara istenilen özellikleri kazand rmak amac yla kat halde uygulanan kontrollü s tma ve so utma ifllemleri olarak tan mlayabilece imiz s l ifllem; ürünü flekillendirmek veya parçalar n uygun kullan m özelliklerini sa lamak üzere yap l r. Demir ve karbonun alafl m olarak tan mlanan çeli in, karbon oran ndaki az miktarda de iflim, s t ld s cakl ktan so utulmas ile elde edilen özelliklerin büyük miktarda de iflimine yol açar. H zl so utma veya sulama, çeli i k r lgan, yavafl so utma ve tavlama çeli i yumuflak ve sünek yapar. Bu iki durum aras ndaki özellikler, çeli in içindeki elementlerin da l m, boyutu, flekli ve cinsi ile ilgili olup, sertlefltirilmifl çeli in menevifllenmesi ile elde edilir...yeni say m zda çeli e s l ifllem prosesini inceliyoruz... 8

11 kapak I s l ifllemin Türk Standartlar ndaki (TS 1112) tan m ; kat haldeki metal veya alafl mlara belirli özellikler kazand rmak amac yla bir veya daha çok say da, yerine göre birbiri pefline zamanlanarak uygulanan s tma ve so utma ifllemleri olarak verilmektedir. Çeliklere uygulanan bütün temel s l ifllemler, iç yap n n dönüflümü ile ilgilidir. Dönüflüm ürünlerinin türü, bileflimi ve metalografik yap s çeli in fiziksel ve mekanik özelliklerini büyük ölçüde etkiler. Baflka bir deyiflle; bir çeli in fiziksel ve mekanik özellikleri içerdi i dönüflüm ürünlerinin cinsine, miktar na ve metalografik yap s na ba l d r. Çelik, demir ve karbonun alafl m olarak tan mlan r. Karbon oran ndaki az miktarda de iflim (örne in % 0.2 den %0.8 e kadar), çeli in s t ld s cakl ktan so utulmas ile elde edilen özelliklerin büyük miktarda de iflimine yol açar. H zl so utma veya sulama, çeli i k r lgan yapar. Yavafl so- utma ve tavlama çeli i yumuflak ve sünek yapar. Bu iki durum aras ndaki özellikler, sertlefltirilmifl çeli in menevifllenmesi ile elde edilir. Bu özellikler çeli in içindeki elementlerin da l m, boyutu, flekli ve cinsi ile ilgilidir. Özel uygulamalar için çeliklere mangan, krom, nikel ve molibden gibi, çeli in s l ifllemdeki davran - fl n de ifltiren ve özelliklerini iyilefltiren alafl m elemanlar kat l r. Bütün çeliklerin s l iflleminde esas olan, çelikleri belli bir s cakl a s t p bu s cakl kta belli bir süre tutup önceden belirlenmifl so utma h z ile so utmakt r. Is l fllem normal olarak iki amaçla yap l r; Ürünü flekillendirmek Parçalar n uygun kullan m özelliklerini sa lamak ÜRÜNÜ fiek LLEND RME AMAÇLI ISIL filem Bu tarz s l ifllemler, bir önceki prosesten (örne in so uk flekillendirme) ve/veya metalurjik iyilefltirmelerden kalan stresleri kald ran ve malzemeyi yumuflatan, normalize (havada so utma) ve tavlama (yavafl so utma) ifllemlerini kapsar. Dövülmüfl parçalar n, dökümlerin iflleme kolayl ve bir sonraki s l ifllemden al - nacak sonucu iyilefltirme için normalizasyon ifllemi, bir sonraki iflleme yard m etmek için, örne in, boru ve tel gibi yar mamul parçalara uygulanan yumuflatma iflleminde oldu u gibi, normal olarak ara s l ifllemlerdir. Ancak, örne in elektrik sanayisinde kullan lan baz parçalar n, elektriksel ve manyetik özelliklerini iyilefltirmek gibi baz durumlarda son s l ifllem de olabilir. PARÇALARA UYGUN KULLANIM ÖZELL KLER SA LAMA AMAÇLI ISIL filemler Bu tarz s l ifllemler, bitmifl veya bitmeye yak n çelik parçalara, çal flma flartlar ndaki istenilen özelli i kazand rmak amac yla yap l r. Sertlefltirme (su verme) ifllemi çinde alafl m eleman olsun ya da olmas n, orta ve yüksek karbonlu çeliklerden mamul sinterlenmifl, preslenmifl, dövülmüfl parçalara sertlefltirme ifllemi uygulan r. Bu ifllem; mekanik özellikleri yükseltmek, sertli i yükseltmek, afl nma dayan m n art rmak özelliklerinden biri veya birkaç n kapsayabilir. Bu ifllem, çeli in içindeki karbon ve alafl m miktar na ba l olarak, C s - cakl klar aras nda, istenen metalurjik de iflikli i yapana kadar tutularak, sert bir yap elde edebilecek flekilde, uygun bir s cakl kta so utmakt r. So utma için çeflitli s v lar kullan l r. Su, su esasl solüsyonlar, ya ve tuz bunlardan baz lar - d r. % 0.3 ten az karbon ihtiva eden alafl ms z çelikler, sertlefltirme ortam olarak su kullan ld zaman bile, etkili olarak sertlefltirilemez. Elde edilebilecek maksimum sertlik, çelikteki karbon ve alafl m oran na ba l d r. Alafl m elemanlar kritik so utma h z n düflürürler. Hatta zaman zaman, havada bile so utmak gerekebilir. So utma ortamlar n n büyük bir k sm nda çeli in, düflük olan termal kondüktivitesi nedeniyle, d flar dan içeriye do ru so umas yavafl olur. Dolay s yla da, d flar dan içeriye do ru bir sertlik azalmas olur. Yüksek mukavemetli çeliklerde alafl m elemanlar n n en önemli fonksiyonlar ndan biri de, büyük kesitlerin tam olarak sertleflebilmesini sa lamakt r. Temperleme-Meneviflleme ifllemi Su verme sertlefltirmesinden sonra, çelik parçalarda yüksek gerilmeler oluflur ve bu, parçay k r lgan k lar. O zaman, parçay C aras nda seçilecek uygun bir s cakl kta temperlemek gerekir. Bu ifllem, parçadaki gerilmeyi al rken, toklu u da art r r. Düflük s cakl klar parçay yumuflatmadan gerilmeleri al r. S - cakl k yükseldikçe parçan n sertli i ve mukavemeti düflerken daha tok ve sünek olur. Tüm bu özellik de iflmeleri, zamanla ba lant l oluflur. Martemperleme ifllemi Sertlefltirme iflleminin fliddetinden oluflan iç gerilmeler nedeni ile, parçalarda çarp lma riski vard r. Martemperleme, 9

12 kapak sertlefltirme dönüflümü olabilen s cakl kta parçaya su vererek, d flar dan merkeze do ru oluflan iç gerilmeleri minimuma indirmek suretiyle yap lan sertlefltirme metodudur. Parça C aras na so utulup, parçan n s cakl uniform oluncaya kadar bu s cakl kta tutulur. Ç - kar lan parçalar, havada oda s cakl na so utulurlar. Martemperlenen parçalara, normal sertlefltirme iflleminden sonraki gibi temperleme yap l r. Östemperleme ifllemi Distorsiyonu minimize etmek için, martemperlemeye benzer flekilde yap lan bir ifllemdir. Parçalar, önceden belirlenen bir zaman içinde, C aras nda so- utup, daha sonra oda s cakl na alarak yap l r. Kontinü bir östemperleme iflleminden, daha tok bir yap elde edilir. Bu ifllem yüksek karbonlu ve göreceli olarak ince kesitli parçalara uygulan r. Örne in yaylar ve benzeri parçalar. Daha sonra Akmetal 10 ton a kadar parçalar n s l ifllemlerini gerçeklefltiriyor Dr. F.Can Akbaflo lu Genel Müdür Akmetal Metalürji Endüstrisi A. fi. bu parçalara temperleme ifllemi uygulanmaz. Yüzey sertlefltirme ifllemi Birçok parçada, afl nmaya dayan kl sert bir yüzeyle beraber, darbelere karfl da bir tokluk istenir. Bu tür parçalara çok çeflitli ifllem uygulanabilir. Bu uygulamalar temel olarak 2 gruba ay rabiliriz. - Termokimyasal proses - Lokal termal yüzey sertlefltirme prosesi A. Termokimyasal Proses Düflük karbon içeren çeliklere uygulan r C aras ndaki bir s cakl kta yüzey azot ve/veya karbonun difüzyonu ile zenginlefltirilir. Bu grupta 4 ifllem tan mlanabilir. Karbürleme ve karbonitrürleme Karbon difüzyonu 900 C ve üzerinde yap ld nda, bu ifllem karbürlemedir. So- utma ortam olarak, çeli in içerdi i karbon ve alafl m miktar ile ba lant l, su ve ya kullan labilir. Alafl m miktar, yüzeydeki karbon miktar n da belirler. Normal olarak bu yüzeydeki karbon oran, % 0.65-% 1.00 aras ndad r. Çeli in yüzeyini sertlefltirmede, karbon ve azotun birlikte kullan lmas ifllemine karbonitrürleme denilir. Karbürlemeye nazaran, biraz daha düflük s cakl klar kullan l r ( C). So utma ortam olarak ya kullanmak yeterli olur. Bu ifllemlerde yüzeydeki difüzyon bölgesine toplam karbürlenmifl derinlik denir. Bu derinlik, s - F aaliyetlerine 1963 y l nda bafllayan Akmetal, ISO 9001:2000 belgesine ek olarak 9 ayr sertifikasyon kuruluflu taraf ndan onayl. 9 ton a kadar çelik döküm, 6 ton a kadar serbest dövme mamul üretebilen firmam zda, ayr ca 10 ton a kadar parçalar n s l ifllemleri yap lmakta ve kaba iflleme imkanlar da yine cakl k ve zamanla kontrol edilir. Nitrürleme fllemde sadece azot kullan l rsa nitrürleme yap lm fl olur. Bu proses genellikle, sertlefltirilip menevifllenmifl ve alüminyum, krom ve molibden içeren özel çeliklere uygulan r. Nitrürleme 500 C civar nda ve 72 saate kadar sürebilen bir ifllemdir. Sertlik derinli i az, fakat çok sert bir yüzey elde edilir. Nitrürleme, karbürleme ve karbonitrürlemeden tamamen farkl d r. Parçalar s l ifllemden sonra so utma ortam na dald r lmazlar. Nitrokarbürleme C s cakl klar aras nda, karbon difüzyonu ile birlikte azotun kullan ld, bir termokimyasal ifllemdir. Bu ifllemde çok az (10-20 m) bir demir nitrür tabakas elde edilir. Bu, sert, gözenekli ve afl nmaya ve korozyona dayan kl bir yüzeydir. Bu ifllem s ras nda oksidasyon ifllemi de uygulanarak, korozyon dayan m art r labilir. Çeflitli çeliklere, özellikle alafl ms z düflük karbonlu çeliklere uygulanabilir. B. Lokal Termal Yüzey Sertlefltirme Bu ifllemde yüzeye karbon zenginlefltirmesi uygulanmaz. Çelik s t l p suland - nda yeterli sertli i alabilecek karbon ve/veya alafl m miktar na sahiptir. Çabuk so utma nedeni ile sert bir yüzey tabakas elde edilir. bünyemizde gerçeklefltirilmektedir. Faaliyete geçen AOD konverteri ile çok temiz bir s v çelik elde ederek paslanmaz çelik ve tak m çeli i gibi malzemeleri ürün gam na katan firmam z n s l ifllem f r nlar n n boyutlar : 4600 x 4200 x 1600mm 4000 x 3000 x 1500mm 4000 x 3000 x 1500mm 6000 x 3000 x 1500mm 6000 x 3000 x 1500mm 6000 x 3000 x 1500mm 8000 x 3000 x 2000mm fleklinde s ralan yor. Islah havuzlar m z ise; 72 ton polimer havuzu (maks. 10 tonluk parça için), 72 ton su havuzu (maks. 10 ton parça için) ve 30 ton su havuzu (maks. 3 ton parça için) olarak yer al yor. 10 devam 12. sayfada

13 11

14 kapak Nil Is l fllem Genel Müdürü Y lmaz Türe: Is l ifllem ve fosfat kaplamay ayn tesiste yapabilen tek firmay z Türkiye de hiçbir ticari s l ifllemcinin uygulamad kendilerine özgü çözümlerle sektörde fark yaratt klar n kaydeden Nil Is l fllem Genel Müdürü Y lmaz Türe; Türkiye de s l ifllemini yapt parçalara, ayn tesiste fosfat kaplama yapabilen tek firmay z. Fosfat tesisimiz, ince kristal yap l kaplama ile Türkiye de bir ilk olup, AIAG kuruluflunun yürürlü e koydu u CQI-12 (Coating System Assessment / Kaplama Sistemi Denetimi) kaplama kalite sistemini uygulayan, belki de ilk ve tek Türk fosfat kaplama kurulufludur dedi. Dünya da az, Türkiye de efli bulunmayan uygulamalar n n kendilerini di er s l ifllemcilerden ay rd n kaydeden Y lmaz Türe, Düflünün ki, 30 dakikada bir telefon etmeden, masraf yapmadan ve u raflmadan parçalar n zla ilgili durumu internet vas tas yla izleyebiliyor, birçok ad mda e-posta al yor ve acil durumlarda SMS ile bilgi alabiliyorsunuz. Bu hizmetleri veren s l ifllemci Türkiye de yok dedi. Say n Türe sorular m z flöyle yan tlad. Say n Y lmaz Türe, a rl kl olarak hangi pazarlara yönelik hangi ürün gruplar yla hizmet veriyorsunuz. Nil Is l fllem, 1992 y l nda, o döneme göre çok ileri teknoloji ile fason s l ifllem hizmetleri vermek üzere kurulmufl. Temel hedefimiz otomotiv ve yan sanayi ile ihracat yapan sektörlerin s l ifllem gereksinimini sorunsuz karfl lamak. Bu hedefe yönelik olarak slah, karbürleme, karbonitrürleme, semente, vakum alt nda s l ifllemler ve beynitik s l ifllemler uygulamaktay z. Sektöre sundu unuz en yeni ürün ya da hizmetiniz hangisi. Ne gibi özellikleri var, hangi alanlarda kullan l yor. Son olarak devreye ald m z beynitik sertlefltirme için tuz sertlefltirme banyosu ile entegre, atmosfer kontrollü, Ipsen TQ4 kamara tipi f r n sayesinde, östemperleme s l ifllemi olarak da bilinen beynitik ifllemle parçalara özel çal flma koflullar için daha iyi mekanik özellikler kazand r yoruz. Yaylar, çeflitli otomotiv parçalar, rulman bilezikleri ve döküm parçalarda özel çal flma koflullar nda östemperleme ifllemi tercih ediliyor. Yeni hizmetlerimiz aras nda, birço u ticari s l ifllemci olarak Nil e özgü olan uygulamalar bulunuyor. Nil, AIAG (Automotive Industry Action Group) n yürürlü e koydu u CQI-9 (Heat Treat System Assessment / Is l fllem Sistem Denetimi) s l ifllem kalite sistemini Türkiye de uygulayan ve bu sisteme herhalde en kolay adapte olabilen ticari s l ifllem kuruluflu. Türkiye de s l ifllemini yapt parçalara, ayn tesiste fosfat kaplama yapabilen yegane firmay z. Fosfat tesisimiz, ince kristal yap l kaplama ile Türkiye de bir ilk olup, AIAG kuruluflunun yürürlü e koydu u CQI-12 (Coating System Assessment / Kaplama Sistemi Denetimi) kaplama kalite sistemini uygulayan, belki de ilk ve tek Türk fosfat kaplama kurulufludur. Bu kalite uygulamalar ise flöyle fark yarat yor: Müflterilerimiz sitemize girerek, o anda bizde bulunan parçalar n n durumunu (ham / iflleniyor / ç k fl denetimi bekliyor / haz r / gönderilmifl) görebilirler. Yine bu siteden, son 15 gün içinde gönderdi imiz parçalar n ç k fl denetim raporlar - n inceleyebilirler. Bu sistem 30 dakikada bir otomatik olarak (insana ba l de ildir) güncellenmektedir. Müflterimizin parças n n girifli yap ld ktan sonra, gün sonunda, kendilerine teslim al - nan parçalar n tan m ve miktarlar n içeren bir e-posta otomatik olarak gönderilmekte, dolay s yla yanl fl anlafl lmalar n önüne geçilmesi sa lanmaktad r. Müflterilerimizin acil parçalar n n tamamlanmas n h zla ö renmek istedi i durumlarda, GSM hatlar na, ç k fl denetimi onaylan r onaylanmaz, otomatik olarak SMS gönderiliyor. rsaliyesi kesilen parçalar ile ilgili bilgiler, 30 dakika içerisinde yine kendilerine otomatik olarak e-posta ile gönderiliyor. Kesti imiz faturalar n ve havale al nd lar - n n bir kopyas, yine e-posta ile 30 dakika içerisinde kendilerine ulaflt r l yor. Gündeminizde neler var. Pazar pay n z art rma ad nda yurtiçi ve yurtd fl nda yürüttü ünüz çal flmalar neler. Nil, kriz ortam nda kaliteden ödün vermeden, deneyimli personelini kaybetmeden yoluna devam ediyor. Yak n gelecek için yat r m plan m z olmamakla birlikte, mevcut sistemlerimizin modernizasyonu ve verimlili i üzerinde çal flmalar yap yor. Ayn zamanda müflteri memnuniyetine yönelik sürekli iyilefltirmelerle geliflimimizi sürdürüyoruz. Sizce sektörün iç ve d fl pazarlarda geliflmesini tehdit eden unsurlar neler. Bu unsurlar ortadan kald rmak için ne gibi çal flmalar yap lmal. Sektörü temsil durumdaki dernek, birlik gibi oluflumlara ve resmi kurumlara bu konuda düflen görevler nelerdir. Is l ifllem sektörünün iç pazarlarda geliflmesini engelleyen faktörlerin bafl nda, s l ifllem gereksinimi olan firmalar n, yanl fl s l ifllemcilerle çal flmalar sonucunda ç - kan sorunlardan kurtulmak üzere, kendilerine s l ifllem f r n almalard r. Oysa s l ifllem f r nlar bir taraftan yat r m çok pahal iken, di er taraftan mutlaka tam kapasite ile çal flma gereksinimi olan tesislerdir. Yaln z kendi iflini görmek üzere f r n almak, verimsizli i ve ticari s l ifllem sektörünü önemli ölçüde baltalayan bir tutumdur. Ve ne yaz k ki, bu yola giren sanayiciler, f r nlar n verimsiz çal flt rmakta, pahal ya mal etmektedir. Di er bir konu ise, girdilerimizde önemli yer tutan do al gaz fiyatlar n n son y l içinde % 80 oran nda artmas ve genel enflasyonun bu rakam n çok alt nda kalmas, s l ifllemcilerin uzun süredir bafla bafl noktas n n alt nda çal flmas na neden olmaktad r. Is l ifllem firmalar n n d fl pazarlara aç lmas, fason ifl yapan sektör olmas nedeniyle olas de ildir. Son dönemde sektörü ve personelinizi bilinçlendirme ad na yapt n z ne gibi çal flmalar oldu. Nil in önemli özelliklerinden birisi de, ortaklar n n, Türkiye de 1988 y l nda ilk defa kalite el kitab yapan bir firmadan yetiflmifl olmas d r. Bu altyap sayesinde ortaklar sürekli e itimin ve gelifltirmenin kalite için ne denli önemli oldu unu kadrolar na ö retmifltir. Bu e itim, bafltan itibaren vard ve halen devam ediyor. Müflterilerimizi de bilinçlendirmek üzere, s l ifllem yap lacak parçalar n daha tasar m aflamas nda, bizimle görüflmelerini sa layacak uygulamalar içindeyiz. 12

15 13

16 haber DÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan: Gümrük vergilerindeki art fl, sübvansiyonlu ithalata karfl önemli koruma sa layacak Yeni ithalat rejimi ile yass mamul ithalat nda gümrük vergisinin, yüzde 5-14 ten yüzde e ç kar lmas n de erlendiren Demir Çelik Üreticileri Derne i (DÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, gümrük vergilerinin art r lmas n n, devlet yard mlar n n çok oldu u, Rusya, Ukrayna ve Çin gibi ülkelerden yap lacak sübvansiyonlu ithalata karfl önemli bir koruma sa lad n söyledi. G ümrük vergilerinde yap lan art fl, demir-çelikçileri memnun ederken plastikçileri ise son derece k zd rd. Geçen y l sonunda Resmi Gazete de yay mlanan 2009 y l ithalat rejimi ile yerli üreticilerin talepleri do rultusunda, uluslararas anlaflmalara ve yükümlülüklere de uygun olarak, baz petrokimya ürünleri ile yass demir-çelik ürünlerinde gümrük vergileri art r ld. Gümrük vergisi, 1 Ocak 2009 dan geçerli olmak üzere, baz petrokimya ürünlerinde yüzde 2-3 ten yüzde a yass demir-çelik ürünlerinde ise yüzde 5-14 ten yüzde e yükseltildi. Demir Çelik Üreticileri Derne i (DÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, yass ürünler ithalat ndaki gümrük vergilerinin art r lmas n n, devlet yard mlar n n çok oldu u, Rusya, Ukrayna ve Çin gibi ülkelerden yap lacak sübvansiyonlu ithalata karfl önemli bir koruma sa lad n söyledi. Sektörde yass mamul ithalat nda yüzde 20 ler seviyesinde olan vergilerin, piyasalardaki canl l k sebebiyle 4-5 y l önce yüzde 5-6 lara indirildi ini hat rlatan DÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, son dönemlerde baz üretici ülkelerin uygulad klar devlet yard mlar nedeniyle sektörde yaflanan haks z rekabete karfl yerli üreticiyi korumak üzere, gümrük vergilerinin yeniden art r lmas n memnuniyetle karfl lad klar n söyledi. Yayan, bu koruma tedbirinin, gümrük birli i nedeniyle AB ülkelerini, Serbest Ticaret Anlaflmas (STA) yap lan ülkeleri, dahilde iflleme rejimi kapsam nda ihracat amac yla yap lan ithalat kapsamad n vurgulayarak, sadece devlet yard mlar n n çok oldu u, Rusya, Ukrayna ve Çin gibi ülkelerden yap lacak sübvansiyonlu ithalata karfl önemli bir koruma getirdi ini aktard. THALATTA VERG N N YÜKSELT LMES ÇOK SABETL B R KARAR Büyük kapasitelere sahip üretici ülkelerin, çelik üreticisi kurulufllar korumak üzere önemli tedbirler ald n ve bu kapsamda; yar ürün ve hammadde ihracat na vergi uygulad n, bunun da iç piyasada fiyatlar düflürdü ünü, bu sayede o ülkelerdeki üreticilerin tonu dolardan hammadde veya yar mamul sa layabildi ini anlatan Yayan, Ayn hammaddeyi Türkiye deki üreticiler ancak dolardan alabiliyor. Devletlerin uygulad bu avantajlar nedeniyle haks z rekabetin oluflmamas için DTM yeniden bir de erlendirme yaparak gümrük vergilerini yükseltti. Sektörün, geçen y l son çeyrekte üretimi yüzde 30 düflürdü ü dikkate al n rsa, ithalatta verginin yükseltilmesinin ne kadar isabetli bir karar oldu u görülecektir dedi. Yayan, Yurt içinde bir kapasite var, onu at l b rakacaks n z, kendi iflçinizi iflsiz b rakacaks n z, baflka ülkelerin iflçilerinin çal flmas n sa layacaks n z. Bu makul de- il...dtm; daha adil rekabet ortam n oluflturmak üzere vergileri yükseltti. Müsteflarl k, tüm dengeleri tutturmak için çok güzel gayret gösterdi, son derece makul bir denge sa lad dedi. ÜRET M ARTIRMAYA YÖNEL K YATI- RIMLARIN DEVAMI Ç N ÖNEML MESAJ Veysel Yayan, Türkiye de 10 milyon ton yass ürün talebine ve 10 milyon ton üretim kapasitesine karfl n, geçen y l ancak yüzde sinin yurt içi üretimle karfl lanabildi ini belirterek, baz firmalar n yass üretim kapasitesini art rmaya yönelik yat - r mlar yapt n hat rlatt ve ekledi: thalatta vergilerin yükseltilmesi üretimi art rmaya yönelik yat r mlar n devam n sa lamaya yönelik önemli bir mesaj. KARAR, SEKTÖRDE 1-2 M LYAR DOLAR- LIK ÜRET M ARTIfiI SA LAYAB L R Bu karar n, sadece demir çelik sektöründe 1-2 milyar dolarl k üretim art fl, ayn flekilde ithalatta bu kadar azalma sa layabilece ini ifade eden Veysel Yayan, flu bilgileri aktard : Önceki y llarda yass üründe talebin yüzde 30 u yerli üretimle karfl lan yordu. Talep üzerine baz firmalar yass ürün yat r - m yapt. Yass üründe talep genelde her 14

17 haber y l yüzde 10 art yor. Ancak, geçen y l bu art fl yüzde 1 civar nda kald. Kas m ay itibariyle 4.3 milyon ton olan yass ürün üretiminin, y l sonunda 4.75 milyon tona ulaflm fl oldu unu tahmin ediyoruz. 10 milyon ton üretim kapasitesine karfl n, piyasan n uzun ürün talebine ba l olarak baz firmalar uzun ürüne geçebiliyor. Sektörümüz kademeli bir flekilde durumunu iyilefltiriyor. Geçen y l Kas m ay nda 820 milyon dolar olan ihracat, Aral k ta uzun bayram tatiline karfl n 860 milyon dolar seviyesine yükseldi. Bu e ilimin devam edece ini san yorum. PLAST K SANAY C LER SE fi KAYETE HAZIRLANIYOR thalat rejimi ile plastik hammaddeleri olan PP, PVC ve AYPE ithalat ndaki gümrük vergi oranlar n n art r lmas ise plastik sanayicilerini memnun etmedi ve karar n Petkim i korumaya yönelik oldu u öne sürüldü. Türk Plastik Sanayicileri Araflt rma, Gelifltirme ve E itim Vakf (PAGEV) Baflkan Selçuk Aksoy, konuyla ilgili olarak flu aç klamalar yapt : Karar ile söz konusu ürünlerin ithalat nda gümrük vergisi, geliflmekte olan ülkeler için yüzde 3 ten, yüzde 6,5 e ç kar ld. Bu kategoride Birleflik Arap Emirlikleri, Brezilya, Endonezya, Filipinler, Güney Afrika Hindistan, ran, Katar, Kazakistan, Kuveyt, Lübnan, Malezya, Nijerya, Pakistan, Rusya, Suudi Arabistan, Tayland, Türkmenistan, Ukrayna, Umman ve Borçelik e Japonya dan JIPM mükemmellik ödülü Vietnam gibi ülkeler yer al yor. Azerbaycan, Gürcistan, Kolombiya ve Venezüella gibi özel teflvik düzenlemelerinden yararlanacak ülkeler için de vergi oranlar yüzde 0 dan yüzde 6.5 e yükseltildi. Türkiye geçen y l plastik hammadde ithalat n n yüzde 40 n bu ülkelerden yapt. Vergi art fl plastik sanayicisine sadece gümrük vergisi olarak 40 milyon dolar ek yük getirecek. Di er ülke tedarikçilerinin ve PETK M in fiyat yükseltmesi halinde, bu yükün 120 milyon dolara kadar ç kaca n öne süren Aksoy, maliyet art fl n n plastik parçalar n kullan ld beyaz eflya, elektronik ve otomotiv sektörlerine de yans yaca n söyledi. Türk plastik sektörünün y ll k 7 milyar dolay nda do rudan ve dolayl ihracat gerçeklefltirdi ini hat rlatan Aksoy, gümrük vergisindeki art fl n Türk plastik firmalar - n n rekabet gücünü olumsuz yönde etkileyece ini ve AB müktesebat na da ayk r oldu unu öne sürdü. Aksoy, DTM yi Rekabet Kuruluna flikayet etmeye haz rland klar n aç klayarak, hammaddelerdeki gümrük vergisi art fl na karfl l k, ayn hammaddelerden elde edilen mamullerin ithalinde bir vergi art fl yap lmad na dikkat çekti ve bunun, mamul madde ithalat n teflvik anlam na geldi ini kaydetti. Borçelik, 2005 y l ndan bu yana sürdürdü ü Toplam Verimli Bak m Yönetimi (TPM) çal flmalar n n sonucunda JIPM Mükemmellik Ödülü nü almaya hak kazand. Borçelik, tüm kurum çal flanlar n n verimli yönetim ve bak m kavramlar na ba l l k göstermelerini sa lamay amaçlayan JIPM Ödülünü Mart 2009 tarihinde Kyoto da yap lacak törenle alacak. Toplam Verimli Bak m Yönetimi (TPM) çal flmalar n n sonucunda JIPM Mükemmellik Ödülü nü almaya hak kazanan Borçelik in ödülü Mart 2009 tarihinde Kyoto da yap lacak törenle verilecek. Kurulufllar n üretimde yüksek verimlilik ve kalite elde etmelerini sa lamak amac yla faaliyet gösteren JIPM, tüm kurum çal - flanlar n n verimli yönetim ve bak m kavramlar na ba l l k göstermelerini sa lamay amaçl yor. Borçelik, TPM kapsam nda dört y ld r a rl kl üretim hatlar nda yap - lan otonom bak m, planl bak m, kaizen, e itim ve yetkinlik gelifltirme, yat r m, kalite ve ifl güvenli i alanlar nda çal flmalar gerçeklefltiriyor. Borçelik Genel Müdürü Erkan Kafadar: JIPM ÖDÜLÜ LE BAfiARIMIZI ULUSLARARASI PLATFORMA TAfiIDIK JIPM Mükemmellik Ödülü ile çelik sektörüne örnek olacak bir baflar elde ettiklerini vurgulayan Borçelik Genel Müdürü Erkan Kafadar, flunlar söyledi: Kalite Borçelik için kuruluflundan bugüne ve gelece e uzanan, sürekli geliflmeyi, yenilenmeyi gerektiren bir süreç. Bugüne kadar kalite ç tam z yükseltmek, daha fazla verim elde edebilmek amac yla, ço u sektörümüzde ilk olmak üzere çok say da çal flma gerçeklefltirdik, baflar elde ettik. Son olarak JIPM Mükemmellik Ödülü ile baflar m z uluslararas platforma tafl d k. Dört y ll k TPM çal flmalar n n sonucunu bu flekilde almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. JIPM Mükemmellik Ödülü nün ötesinde, dört y lda elde etti imiz deneyim bizim için önemli bir kazan m oldu. Bu konuda sektörümüz için de örnek oluflturdu umuza inan yoruz. ÖDÜLÜ KYOTO DA ALACAK JIPM, Borçelik in 2005 y l bafl nda bafllatt - Toplam Verimli Bak m Yönetimi çal flmalar için ilki Temmuz da finali ise Aral k ay nda olmak üzere iki de erlendirme gerçeklefltirdi. De erlendirmenin final aflamas, yap lan toplam 24 sunumun sonucunda tamamland. JIPM Mükemmellik Ödülü, Mart 2009 tarihinde Kyoto da yap lacak olan törenle Borçelik e verilecek. 15

18 haber Demir çelik te yüz güldüren geliflmeler... Oyak n, 1.4 milyar TL ile kar rekoru k rmas ndaki en büyük etkenlerin bafl nda gösterilen sdemir in, yass ara mamul üretimindeki katk s yla toplam 2 milyon 411 bin ton üretim yap l rken, Akdeniz bölgesinin en büyük ikinci demir-çelik kuruluflu Tosyal Holding in patronu Fuat Tosyal, küresel mali kriz yüzünden tesislerinde özel bir uygulamaya gitmediklerini, bin kiflilik istihdam, 2009 y l nda 2 bine ç karmay hedeflediklerini söyledi. Tosyal Holding in ihracat, yat r m ve istihdam hedeflerinde küresel kriz kaynakl de iflim yaflanm yor. Tosyal Holding Yönetim Kurulu Baflkan Fuat Tosyal, tüm dünyay sarsan ve demir çelik sektöründe üretimde s k nt ya yol açan küresel mali kriz yüzünden tesislerinde özel bir uygulamaya gitmediklerini, bin kiflilik istihdam, 2009 y l nda 2 bine ç karmay hedeflediklerini söyledi. BU KR ZDEN DE BÜYÜYEREK ÇIKACA IZ Küresel kriz nedeniyle üretim, yat r m, istihdam ve ihracat hedeflerinde sapma olmad n belirten Tosyal, Geçmifl krizlerde oldu u gibi bu krizden de büyüyerek ç kaca z dedi. Çal flmalar n büyüme odakl planlad klar n belirten Tosyal, kriz dönemlerine rastlamas na karfl n yat r mlar n sürdürdüklerini belirterek, flöyle devam etti: Baz yat - r mlar m z krizlere denk geldi. Ancak durgunlukta geriye çekilip, ifller iyiyken ortaya ç kan piyasa odakl bir kurulufl de il, büyüme odakl bir kurulufl oldu umuz için bu dönemleri de baflar yla atlat yoruz. Bölgemizin istihdam na ve ekonomik kalk nmas na katk m z ayn güç ve oranda sürdürece iz. Hatay da sdemir den sonra ikinci büyük istihdam sa layan kurulufluz. Gelecek y lda da bu konumumuzu koruyaca z. Devam eden yat r mlar n tamamlanmas yla önümüzdeki y l, toplam istihdamda 2 bin kifliye ulaflaca z. Tosyal, y l bafl nda belirledikleri 300 milyon dolar ihracat hedefinede emin ad mlarla ilerlediklerini vurgulad. SDEM R N ETK S YLE YÜZDE 29 ARTIfi Türkiye nin en büyük çelik üreticisi Erdemir (Ere li Demir Çelik), 2008 in ilk dokuz ayl k dönemindeki 1 milyar 458 milyon TL yle tarihindeki en yüksek konsolide kar n elde etti ini aç klam fl, dokuz ayl k net kar n, 2007 y l n n ilk dokuz ayl k dönemine göre yüzde 154 artarak döviz baz nda da 1 milyar 196 milyon dolara ulaflt belirtilmiflti. YATIRIMLARIN KATKISI BÜYÜK Erdemir Genel Müdürü O uz Özgen konuyla ilgili olarak, 2008 y l n n ilk dokuz ay n hammadde fiyatlar ndaki astronomik art fllara ra men, kar m z art rarak kapad k. Erdemir Grubu nun Oyak a devrini takiben elde edilen verimlili in ve özellikle skenderun tesislerimizdeki 2.5 milyar dolar bulan yat r mlar n katk s büyük oldu dedi. Makbosan A.fi. demir çelik fabrikalar n n dev bacalar n üretiyor Makbosan A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Kamil Duru, Slovakya da yap m süren bir demir çelik fabrikas n n so utma bacalar n n hava kanallar n yapt klar n söyleyerek, Kanallar n her biri 2.5 metre çap nda ve boylar 20 metre. Her bir baca yüz metre olacak. Bu kriz ortam nda böylesi siparifller alarak göndermenin mutlulu unu yafl yoruz dedi. T üm dünyay sarsan ekonomik krizden etkilenen birçok iflyeri ve fabrika kepenk kapat rken, zmir in Alia a Organize Sanayi Bölgesi nde faaliyet gösteren Makbosan A.fi., yüzde 85 kapasite ile çal flmaya devam ediyor. 5 ortakl bir aile flirketi olan Makbosan n Yönetim kurulu Baflkan Kamil Duru Slovakya da yap lmakta olan bir Demir Çelik Fabrikas n n so utma bacalar n n filtre sisteminin hava kanallar - n yap yoruz. Kanallar n her biri 2.5 metre çap nda ve boylar 20 metre. Siparifllerin ilk 5 adetini Slovakya ya gönderdik. Her bir baca yüz metre olacak. Bu kriz ortam nda böylesi bir sipariflleri almak ve teslim etmenin mutlulu unu yafl yoruz dedi. 120 GÜNLÜK MALAT PLANIMIZ DOLU Befl mühendisin 1995 y l nda bir araya gelerek kurdu u bir aile flirketi olduklar n ve hem ülkemizde hem de Avrupa daki çimento, kireç ve demir çelik fabrikalar na Tosyal Holding Yönetim Kurulu Baflkan Fuat Tosyal baca imalat yapt klar n belirten Kamil Duru; Baflta çimento ve kireç fabrikalar olmak üzere demir çelik fabrikalar na makina ekipmanlar yap p gönderiyoruz. Özel projeli imalatlar fabrikam zda yap l yor. Ayl k 80 ton civar nda imalat gerçeklefltiriyoruz. Fabrikam z flu an yüzde 85 kapasite ile çal fl yor ve 120 günlük imalat plan m z dolu. Y ll k 2 bin 500 ton olan kapasitemizin yüzde 85 i oran nda ald m z yurt içi ve yurt d fl siparifllerimizi yetifltirmek üzere çal flmalar m z sürüyor. Tüm dünyada ve ülkemizde yaflanan krizden etkilenmedik. Çift vardiya ile siparifllerimizi yetifltirmek için var gücümüzle çal fl yoruz dedi. 30 kifliyi istihdam eden fabrikan n ileriki y llarda teknolojik üretimler de yapmas n hedeflediklerini kaydeden Duru; Bu fabrikan n teknolojik üretimler de yaparak tamamen yurtd fl na ihracat yapmas n hedefliyoruz. ISO 9001:2000 Kalite Belgesi ile birlikte EN Kaynakl malata Yeterlilik Belgesini de ald k. ki milyon dolarl k bir yat r m gerçeklefltirdik ve bu rakam 10 milyon dolara ç karmak istiyoruz dedi 16

19 17

20 haber hracat n amiral gemisi MM B stanbul Maden ve Metaller hracatç Birlikleri ( MM B) Genel Sekreteri Mutlu Öktem, Türkiye nin 2008 y l nda toplam milyarl k ihracat yapt n an msatarak, bu baflar da en büyük rolü 44.8 milyar dolarl k pay ile MM B in ald n söyledi. MM B e ba l birlikler Türkiye nin toplam ihracat n n yüzde 35.2 sini gerçeklefltirdi. Sar tafl Çelik krize ra men yat r ma devam ediyor Sar tafl Çelik A.fi., y lda 80 bin ton olan paslanmaz çelik proses kapasitesini art rmak için Gebze Organize Sanayi Bölgesi nde (GOSB) yat r ma bafllad. Yeni yat r m n temelini 46 bin 272 metrekare büyüklü ündeki ilk parselinde atan Sar tafl, 6 ay gibi k sa sürede inflaat tamamlayarak, ikinci parselinde de yat r ma h zla bafllayacak. MM B Genel Sekreteri Mutlu Öktem, Türkiye nin 2008 de toplam milyarl k ihracat yapt n an msatarak, bu baflar da en büyük rolü MM B in gerçeklefltirdi ini kaydetti. Öktem, MM B in ihracat n adeta amiral gemisi oldu unu ifade etti i aç klamas nda, MM B, bünyesindeki Demir Çelik, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Elektrik-Elektronik, Demir ve Demird fl Metaller, Maden ile Mücevher hracatç Birlikleri`yle 2008 de bir önceki y la göre yüzde 31.2 art flla 44.8 milyar dolarl k d fl sat fla imza att dedi. Bugüne kadar Türkiye nin önde gelen birçok yerli ve yabanc firmas na ev sahipli i yapan GOSB da, krize ra men yat - r mlar devam ediyor. Türkiye de demir çelik sektöründe 45 y l aflk n süredir faaliyet gösteren Sar tafl Çelik San. ve Tic. A.fi. nin, GOSB`da bulunan 46 bin 272 metrekare büyüklü ündeki ilk parselinde yeni yat r m n temelini törenle att. Törene, GOSB Yönetim Kurulu Baflkan Yücel Güngör, Bölge Müdürü Güher Türker, Sar tafl Çelik San. ve Tic. A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Ercüment Sar tafl ile sektörün önde gelenleri kat ld. GOSB Yönetim Kurulu Baflkan Yücel Güngör, törende yapt konuflmada, Türkiye nin önde gelen büyük kurulufllar n n bulundu u GOSB a, paslanmaz çeli in liderlerinden Sar tafl` n kat lmas ndan duydu u memnuniyeti dile getirdi. Krize ra men yap lan yat r m n umut verici oldu unu vurgulayan Güngör, Sar tafl` n GOSB taki ikinci parselinin yat r m n n da en k sa zamanda tamamlanarak, istihdama dönüflmesi temennisinde bulundu. Sar tafl Çelik San. ve Tic. A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Ercüment Sar tafl da Türkiye deki organize sanayi bölgeleri aras nda sundu u alt ve üst yap hizmetleri ile örnek olarak gösterilen, kaliteli hizmet anlay fl n benimsemifl Türkiye nin toplam ihracat n n yüzde 35.2 sini gerçeklefltirdiklerinin alt n çizen Öktem, baflar lar n ülkeleri ve fuarlar gezerek yeni pazarlar bulmalar na ba lad. Öktem, 2008 y l n n ihracat performans n n son 3 aydaki daralmaya ra men baflar l flekilde de erlendirilebilece ine dikkat çekerek, demir çelik ürünlerinde 14.6 milyar dolar, kimyevi maddeler ve mamullerde 11.6 milyar dolar, elektrik-elektronikte 9.3 milyar dolar, demir ve demird fl metallerde 4.5 milyar dolar, madende 2.1 milyar dolar ve mücevherde 1.5 milyar dolarl k ihracat gerçeklefltirildi ini kaydetti. TÜRK HRACATÇISINA YEN FIRSATLAR YARATTIK Mutlu Öktem, MM B çat s alt ndaki ihracatç birlikleriyle 2008 y l nda Amerika dan Afrika ya, Asya ya ve Orta Do u ya kadar pek çok ülke ile organizasyonlar gerçeklefltirdiklerini kaydederek, Türk ihracatç s na yeni f rsatlar yaratt klar n ifade etti. Birlikler, 2009 y l nda da söz konusu çal flmalar na h z kesmeden devam ederek y l en az hasarla kapatacak diyen Öktem, dünya genelindeki krizin 2010 y l nda atlat laca - n n beklendi ini ifade etti. GOSB da yat r m yapmaktan mutlu olduklar - n söyledi. Sar tafl, GOSB un bu yap s na uygun olan bir yat r m yapacaklar n ve 6 ay gibi k sa sürede inflaat tamamlayarak, ikinci parsellerinde de yat r ma h zla bafllayacaklar sözünü verdi. GEN fi STO U LE HER EBATTA VE KAL TEDE PASLANMAZ ÇEL K SUNUYOR Tamamen yerli sermayeli kurulufl olan Sar - tafl Çelik San. ve Tic. A.fi., gerek teknolojisi ve insan kayna, gerekse pazar pay ile sektörde lider kurulufllar aras nda yer al yor. Paslanmaz Çelik Servis Center`da bulunan boy kesme, dilme, rulodan ruloya ve plakadan plakaya tafllama, f rçalama hatlar n n yan s ra 0.40 milimetreden 40 milimetre kal nl a ulaflan genifl stoku ile her sektöre, her ebatta ve kalitede paslanmaz çelik sunuyor. 18

21 19

22 haber Protek, HeavyDuty encoder uygulamalar seminerleriyle h z kesmeden yoluna devam ediyor Protek Teknik, geçen y l Motion control ve HeavyDuty uygulamalar vizyonuyla bafllatt ve Erdemir Demir Çelik, Kardemir, Borusan, EUAfi, Bursa ve stanbul da verdi i seminerlerin sonuncusunu sdemir de gerçeklefltirdi. Protek, 2009 y l nda da h z kesmeden devam edece i seminer portföyüne Sensor solution ve Güç elektroni inde IGBT kullan m konular n da ekleyecek. Protek Teknik, geçti imiz y l Motion control ve HeavyDuty uygulamalar vizyonuyla bafllatt seminerlerine, 2009 y l nda da h z kesmeden devam etmeyi planl yor. Protek Teknik, geçti imiz y l Erdemir Demir Çelik, Kardemir, Borusan, EUAfi, Bursa ve stanbul da verdi i e itim seminerlerinden sonra y l n son seminerini sdemir de vererek e itimin önemini bir kez daha vurgulam fl oldu. Yüksek bir kat l m oran ile gerçekleflen seminer; Encoder sistemlerine genel bak fl, Heavy-Duty sistemlerine girifl ve temel prensipler, Tacho-generatörlerde long-life teknolojisi, Manyetik encoder lar, H z switch leri, kombinasyonlar, Demir çelik sektöründe kullan lan özel amaçl sensörler, Absolute encoder prensipleri, Hermetic encoderlar ve uygulama alanlar, pli encoder lar ve Flexidrive sistemleri, Inclinometreler ve çal flma prensipleri, Encoder uygulamalar ana bafll klar nda verildi. Seminer, teknik soru ve cevaplar bölümüyle sona erdi DA SEM NER PORTFÖYÜNE YEN KONULAR EKLENECEK Baumer firmas n n temsilcili ini yapmakta olan Protek Teknik, bu yönde alm fl oldu u e itimlerini ve deneyimlerini Elektronik Yüksek Mühendisi ve Hareket kontrol sistemlerinde uzman olan Erkun Özdemir in önderli inde seminer kat l mc lar na aktar yor y l içerisinde seminer portföyüne Sensor solution ve Güç elektroni- inde IGBT kullan m konular n da ekleyecek olan Protek, ayr ca gelen talepler do rultusunda Sigortan n önemi ve hesaplanmas seminerini de tekrarlayacak. Seminer konular nda özellikle yeni teknolojilere yer verilirken, uygulamalardaki temel yanl fll klar n düzeltilmesi konusunda uyar larda yer al yor y l nda da Protek Teknik Elektrik yetkilisi seminerleri h zkesmeden yoluna devam edece ini belirtiyorlar. Tersane kazalar e itimle önlenecek Tuzla Tersaneler Bölgesi nde yaflanan kazalar, sektörün kalbinde aç lan e itim merkezi ile son buluyor. Türk Loydu Vakf Teknik Eleman Yetifltirme Merkezi nin aç l fl 20 Aral k ta Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, DTO Baflkan Metin Kalkavan, bürokratlar n kat l m yla yap ld. T uzla Tersaneler Bölgesi nde yaflanan kazalar, tersaneler bölgesinde aç lan e itim merkezi ile son buluyor. Son y llarda büyük at l m içine giren gemi infla sanayinde ifl yo unlu unu göz önüne alan Türk Loydu Vakf, befl y l önce bugünleri görerek temelini att Türk Loydu Vakf Teknik Eleman Yetifltirme Merkezi nin aç - l fl n Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, DTO Baflkan Metin Kalkavan, bürokratlar ve bütün sektör bileflenlerinin kat l m yla gerçeklefltirdi. Tamamen Türk Loydu nun kendi öz kaynaklar ile hayata geçirdi i ve Tuzla Tersaneler Bölgesi nde bulunan Türk Loydu Vakf Teknik Eleman Yetifltirme Merkezi, gemi inflaat ve onar m sektörü baflta olmak üzere endüstrinin ihtiyaç duydu u nitelikli insan kayna n n yetiflmesine önemli ölçüde katk sa layacak. Ayn anda 200 kifliye e itim verebilecek kapasitede olan Türk Loydu Vakf Teknik Eleman Yetifltirme Merkezi nde; baflta gemi inflaat ve onar m sektörü olmak üzere ihtiyaç duyulan nitelikli ve e itilmifl teknik eleman ve iflçi yetifltirilmesinin yan s ra, ifl sa l ve güvenli i e itimleri ile teknolojik geliflmeler do rultusunda bilgi ve görgüleri art r c e itimlerin verilmesi de amaçlan yor. 5 bin 500 m2 kapal alana sahip olan e itim merkezinde 24 kiflilik projeksiyonlu 6 dershane ve bir tane 18 kiflilik bilgisayarl e itim odas bulunuyor. Törende konuflan Türk Loydu Yönetim Kurulu Baflkan Prof. Mustafa nsel Kriz sonras yap lacak döneme yap lacak en iyi haz rl n sektör ve kendi personelimizin e itimi oldu unu düflünmekteyiz. Kriz bir gün bitecek ve yeterli potansiyeli olan kurumlar rekabet avantaj elde edecektir dedi. nsel, boflalt lan eski binan n deprem güçlendirilmesinin ard ndan laboratuar olarak hizmet verece ini söyledi. FELAKET SENARYOSU ÜRET LMEMEL Gemi infla sektörünün son 5 y ldaki geliflimini de erlendiren Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, devam eden küresel krize ra men sektörün elindeki siparifller bak m ndan hala dünyadaki 5. s radaki yerini korudu unu vurgulad. Yaflanan krizin Türkiye nin krizi olmad n ancak tüm dünyay etkiledi ini göz ard etmemek gerekti ini söyleyen Y ld r m, Krizle mücadelede felaket senaryolar kimseye çözüm getirmez. Krize sebep olan ülkeler, Türkiye den 10 kat daha kötü durumda, krizle bo ufluyorlar, nakit yetifltiremiyorlar diye konufltu. 20

23 21

24 haber KARDEM R Suriye ile 36 bin ton ray anlaflmas yapt Hicaz demir yolu raylar n n KARDEM R taraf ndan yap laca n söyleyen Karabük Demir Çelik Fabrikalar (KARDEM R) A.fi. Genel Müdürü Osman K lavuz, Suriye ile 36 bin ton ray anlaflmas yapt klar n müjdeledi. KARDEM R A.fi. Genel Müdürü Osman K lavuz, ray anlaflmas yla ilgili olarak, Suriye makamlar nca imzalar at ld ktan sonra uluslar aras standartlarda 36 bin ton ray k sa sürede teslim edeceklerini belirtti. Geçen sene yeni ray profil haddehanesinde 70 bin tonun üzerinde ray ürettiklerini anlatan Kardemir Genel Müdürü Osman K lavuz, Üretti imiz bu ray n bir k sm n devlet demir yoluna, bir k sm n da Türkiye de baz illerdeki metrolarda kullanmak üzere özel sektöre ürettik. Bunun d fl nda geçen sene ran a bir miktar ray satt k ve bu sene de satmak için çal flmalar m z devam ediyor. Çevre ülkelerle kontak halindeyiz dedi. ran, Irak, Suriye, Suudi Arabistan, Ürdün gibi ülkelerin ray talepleri oldu unu ve bunlar karfl lamaya çal flt klar n anlatan K lavuz, flunlar söyledi: Bizim uluslararas standartlarda ray üretti imizi gören komflu ülkeler, tesislerimizden ray almay arzu ediyorlar. Bu y l Suriye ile sözleflme yapt k ve sözleflme Suriye de imzadan ç kt ktan sonra çok k sa sürede uluslar aras standartlarda 36 bin ton ray üretip teslim edece iz. Devlet Demir Yollar n n ray ihtiyac 2009 y l nda da çok rahatl kla Kardemir taraf ndan karfl lanacak dedi. NET HADDE ÜRET M N YÜZDE 33 ORA- NINDA ARTIRDIK 2008 y l nda bafl gösteren ve dünyay etkisi alt na alan krize ra men geçen y l Karabük Demir Çelik Fabrikalar (KARDEM R) A.fi. nin üretimini 2007 y l na göre art rd - n söyleyen Osman K lavuz, net hadde mamulü olarak bak ld nda 2007 y l na göre yüzde 33 oran nda daha fazla üretim yapt klar n söyledi. Bunun, mevri inflaat demiri üretiminin önceki y la göre daha fazla olmas anlam na geldi ini söyleyen K lavuz, Ray ve profil haddehanesindeki üretimimiz 2007 y l na göre daha fazla oldu. Net hadde üretimini yüzde 33 oran nda art rd k. Ham çelik üretimini ise geçen y la göre yüzde 4 daha fazla gerçeklefltirdik. Ancak bu geliflmeler 2008 y l n n A ustos ay na kadar olumlu geçti, son dört aydaki üretimimizi ise piyasa flartlar na göre organize ettik. Çok daha fazla üretme imkan - m z olmas na ra men talebe göre ifl yapt k. dedi. K lavuz, Son 4 ayda üretimimizde azalma oldu ama 8 ayda üretimimiz fazla oldu u için 2008 y l 2007 y l na göre daha baflar l geçti. Bu baflar da tüm çal flma arkadafllar m z n eme i var. Çok büyük bir aileyiz ve çok büyük bir ekibiz. Bu ekibin s rt s rta vererek üretim art fl ve kalitesini yükseltme hedefi do rultusunda hareket etmesi neticesinde bu baflar ya vard k y l n n ilk dokuz ay n de erlendirdi imizde finansal aç dan da baflar l bir y l oldu dedi. 4 NO LU YÜKSEK FIRIN YATIRIMI KARA- BÜK ÜN GELECE N GARANT LED Osman K lavuz, Kardemir in gelece i için önem arz eden yat r mlar yaflanan krize ra men yapt klar n ve fabrika ile birlikte Karabük ün de gelece ini garanti alt na ald klar n söyledi y l nda en önemli yat r mlar n n 4 no lu yüksek f r n konusunda yap ld n belirten Osman K lavuz, flöyle konufltu: 4 no lu yüksek f r n ekipmanlar n n çok büyük bir k sm n Kardemir çal flanlar fabrikada kendileri üretti. Montaj n ise iflçilerimiz yapt, devreye al nmas Çinlilerle beraber gerçeklefltirildi. Temmuz ay n n bafl ndan itibaren 4 no lu yüksek f r n üretimini sürdürüyor ve gerçekten çok mükemmel bir yat r m. Bu yat r m Kardemir ve Karabük ad na önemli bir f rsat olarak gördü ünü belirten K lavuz; Yüksek f r n yat r m n baflarmak öyle kolay bir ifl de il ama Kardemir çal - flanlar ve Kardemirliler bunu baflararak pastay büyüttüler. Bu flekilde Karabük ün de gelece i garanti alt na al nm fl oldu. 1 no lu yüksek f r n 2008 y l n n sonlar na do ru y k p 2009 un ilk yar s nda devreye almay planl yorduk ancak dünyada geliflen global krizden dolay f r n n y k m n yavafllatt k ama y kmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde h zland r p 2009 y - l nda da 1 no lu yüksek f r n 4 no lu yüksek f r na benzer flekilde yapmay planl yoruz dedi y l nda planlad klar ve bitirme aflamas nda olduklar yat r mlar hakk nda da bilgiler veren K lavuz, sözlerini flöyle sürdürdü: Bunlardan biri kütük makinas modernizasyonu, ki bunu normalde 2008 y l - n n A ustos veya Eylül ay nda tamamlayacakt k. Piyasan n iyi gitmemesinden dolay biraz geciktirdik. Ocak ay nda 10 gün içinde tamamlayarak ilk kütük ürünümüzü baflar yla ald k. Kütük makinam z n bin ton y ll k üretim kapasitesi vard. Yap - lan modernizasyon ve yat r m sonras üretim kapasitemizi, bir kütük makinas ile y ll k 1.2 milyon tona ç karm fl olaca z. K sacas yapt m z modernizasyon ile ikinci bir kütük makinas kazanm fl olduk. Bunun yan nda konventerimiz eskimiflti, tamamen de ifltirdik. Ray ve profil haddehanemiz devreye girdikten ve kontinü haddehaneyi modernize ettikten sonra tüketmifl oldu umuz yar mamul yani blum ve kütük miktar artt. Böylece piyasaya kütük vermeye bafllad k dedi y l ndan önce piyasaya kütük veremez durumda olduklar n anlatan K lavuz, 22

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

KAYNAK : DÇÜD KAYNAK : DÇÜD

KAYNAK : DÇÜD KAYNAK : DÇÜD KARDEMİR A.Ş. 1 2 Dünya Ham Çelik Üretimi KAYNAK : DÇÜD KAYNAK : DÇÜD 3 2014 Yılı Ürün Cinslerine Göre Ham Çelik Üretimi 2014 Yılı Proses Ham Çelik Üretimi DÜNYA DÜNYA TÜRKİYE TÜRKİYE KAYNAK : DÇÜD 4 Türkiye

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Alasim Elementlerinin Celigin Yapisina Etkisi

Alasim Elementlerinin Celigin Yapisina Etkisi Alasim Elementlerinin Celigin Yapisina Etkisi Karbonlu çeliklerden normal olarak sağlanamayan kendine has özellikleri sağlayabilmek amacıyla, bir veya birden fazla alaşım elementi ilave etmek suretiyle

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

işletmeye Tesisleri ni radyatör üretilmesinin ğız. EDM/st Ağustos 2006

işletmeye Tesisleri ni radyatör üretilmesinin ğız. EDM/st Ağustos 2006 Bu sunumda, Temmuz 2006 da işletmeye alınan Alarko Carrier Radyatör Fabrikası Ek Tesisleri ni tanıtacak tacak ve bir saç levhadan panel radyatör üretilmesinin öyküsünü anlatacağı ğız. Dilme İşlemi Panel

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011 Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil etti Sayfa 1 EKSANTR K GAZETE Say :1 january.2011 Firmam z d ve iç projelerin takibi için a rl kl olarak kullan lacak web

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Pizza! Geliflen Pizza Pazar

Pizza! Geliflen Pizza Pazar Pizza! Geliflen Pizza Pazar Pizza bütün dünyada gittikçe tercih edilen bir yiyecek olmaktad r. ABD de y lda kifli bafl na 11 kg pizza tüketilmektedir. Günde yap lan pizza miktar ise 4000 dekar aflmaktad

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ Yapıştırmada güvenilir yenilik Simson: taşımacılık endüstrisi için yapıştırıcı çözümleri Gelecekle bağlantınızı kaybetmeyin SIMSON: BİR DÜNYA MARKASI OLAN

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ RAPORU (2012/2)

DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ RAPORU (2012/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ RAPORU (2012/2) SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 0 İÇİNDEKİLER Tablolar ve Şekiller Listesi... 2 Kısaltmalar Listesi...

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Bu küçük s payölçerin ard nda; 58 y ll k deneyim, 4.000 in üzerinde çal flan ve %100 müflteri memnuniyeti var! Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Alarko - Techem Is Giderleri Paylafl m Hizmetleri

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ HAZAR STRATEJI ENSTITÜSÜ ENERJI VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI MERKEZI EMİN AKHUNDZADA SERAY ÖZKAN ARALIK 2014 Azerbaycan Enerji Görünümü 1İran Enerji Görünümü www.hazar.org HASEN Enerji

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

AZERBAYCAN ÜLKE. ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında

AZERBAYCAN ÜLKE. ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında AZERBAYCAN D ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında GSYİH da yüzde 21 lik bir artışla ekonomide rekor büyümeye imza attı. 2010 yılında Azerbaycan

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

GTİP 730793 DEMIR/CELIKTEN UC UCA KAYNAK YAPILACAK BAGLANTI PARCALARI

GTİP 730793 DEMIR/CELIKTEN UC UCA KAYNAK YAPILACAK BAGLANTI PARCALARI Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTİP 730793 DEMIR/CELIKTEN UC UCA KAYNAK YAPILACAK BAGLANTI PARCALARI MART 2012 Hazırlayan: ÖZGE SARIÇAY İSTANBUL SANAYİ

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı