ORTEOARTRÝTDE NÝTRÝK OKSÝT VE MALONDÝALDEHÝD DÜZEYLERÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTEOARTRÝTDE NÝTRÝK OKSÝT VE MALONDÝALDEHÝD DÜZEYLERÝ"

Transkript

1 KLÝNÝK ARAÞTIRMA / CLINICAL RESEARCH Vol. 15,, No. 1,, ( ), 2004 ORTEOARTRÝTDE NÝTRÝK OKSÝT VE MALONDÝALDEHÝD DÜZEYLERÝ Erhan YILMAZ*, Seval YILMAZ**, Lokman KARAKURT**, Erhan SERÝN*** ÖZET Giriþ: in fizyopatolojisi tam olarak aydýnlatýlmamýþ olmakla birlikte, kýkýrdak hasarý ve enflamasyonun oluþumunda rolü olduðu bildirilen nitrik oksit ve oksijen radikallerinin sinovyal sývý düzeylerini ölçmeyi amaçladýk. Hastalar ve Yöntem: Sinoviyal sývý örnekleri normal ve osteoartritli bireylerin dizlerinden iðne aspirasyonu ile elde edildi. li 15 olgunun yaþ ortalamasý 57 idi ve örnekler diz protezi cerrahisi sýrasýnda alýndý. Yaþ ortalamasý 26 olan kontrol grubuna ait örnekler ise, herhangi bir eklem içi lezyon saptanmayan, tanýsal artroskopi uygulanmýþ 15 olgudan elde edildi. Sinovyal sývý örneklerinde; nitrik oksit düzeyi Griess reaksiyonu ile, malondialdehid düzeyleri de Satoh yöntemiyle spektrofotometrik olarak ölçüldü. Bulgular: li olgularýn sinoviyal sývýlarýndaki nitrik oksit ve malondialdehid düzeyleri, kontrol grubuna oranla belirgin derecede yüksek olarak ölçüldü (p<0.01 ve p<0.001). Tartýþma: Enflamatuvar sitokinlerin uyarýsý ile sinovyal doku ve kýkýrdakta oluþan metabolik olaylar sonucunda, nitrik oksit ve reaktif oksijen radikalleri açýða çýkmaktadýr. Kýkýrdak hasarýnýn baþlamasýnda rol oynayan bu radikallerin baskýlanmasý ile osteoartritin tedavisinde yeni aþamalar kaydedilecektir. Anahtar Kelimeler:, Sinoviyal sývý, Nitrik oksit, Lipid peroksidasyon, Malondialdehid. SUMMARY NITRIC OXIDE AND MALONDIALDEHYDE LEVELS IN OSTEOARTHRITIS Introduction: Nitric oxide and oxygen radicals has been considered as an important mediator in inflammatory phases and in loss of cartilage. The objective of this study was to evaluate the nitric oxide and oxygen radical levels in the synovial fluid of osteoarthritic knee. Patients and Method: Synovial fluid was collected during the knee arthroplasty of 15 cases with osteoarthritis (group I) and during the diagnostic knee arthroscopy of 15 cases (group II) without osteoarthritis. Mean age was 57 years in group I and 26 years in group II. Synovial fluid level of nitric oxide was measured spectrophotometrically utilizing the Griess reaction and synovial fluid level of malondialdehyde level was measured spectrophotometrically utilizing the Satoh method. The synovial fluid levels of nitric oxide and malondialdehyde of groups were compared. Results: Synovial fluid levels of nitric oxide and malondialdehyde in group I were found higher than group II, and this difference was statistically significant (p<0.01 for nitric oxide, p<0.001 for malondialdehyde). Discussion: Cytokines induce nitric oxide and reactive oxygen radicals synthesis by stimulating the synovial and chondral tissue metabolism. By inhibition of these radicals synthesis, chondral tissue damage and osteoarthritis may be prevented. Key Words: Osteoarthritis, Synovial fluid level, Nitric oxide, Lipid peroxidation, Malondialdehyde. GÝRÝÞ ; genetik, mekanik ve biyokimyasal etkenlerin etkisi ile ileri yaþlarda oldukça sýk görülen bir eklem hastalýðýdýr 1,2. Ýnsan eklem kýkýrdaðýnda yaþlanma ile birlikte kondrosit sayýsýnda azalma ve matriks komponentlerinin yýkýmýnda artmayý içeren bir dizi deðiþiklikler oluþur 3. Kýkýrdaðýn yaþ ile iliþkili olarak oluþan dejenerasyonu osteoartritin geliþiminde majör risk etkenidir, fakat yaþlanmanýn osteoartrit etiyolojisindeki mekanizmasý henüz açýklýða kavuþmamýþtýr 3,4. * * Doç. Dr., Fýrat Üniversitesi Týp Fakülesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalý, Elazýð. *** Yrd. Doç. Fýrat Üniversitesi Týp Fakülesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalý, Elazýð. *** Yrd. Doç. Fýrat Üniversitesi Veteriner Fakülesi Biyokimya Anabilim Dalý, Elazýð.

2 8 ARTROPLASTÝ ARTROSKOPÝK CERRAHÝ / JOURNAL OF ARTHROPLASTY & ARTHROSCOPIC SURGERY de eklem içindeki enflamatuar etkenlerin biyokimyasal uyarýsý ile sinovyal doku, kýkýrdak ve subkondral kemikte yapýsal ve iþlevsel deðiþikliklerin baþlamasýna yol açan bir dizi olaylar zinciri geliþmektedir 1,2,5. Kondrositlerle beraber sinovyal fibroblastlar ve sinovyal membrandaki makrofaj benzeri hücreler aktiflenir. Bunun sonucunda matriks metallo proteinazlar (MMP), prostoglandin- E 2 (PG E 2) ve nitrik oksit (NO) gibi katabolik etkenler açýða çýkar. Açýða çýkan NO ve PG E 2 ; matriks sentezinde azalma ve yýkýmýnda artma, kondrosit hücre ölümü ve hastalýkla iliþkili diðer yapýsal deðiþikliklere neden olurlar 1,2,5-9. NO; moleküler oksijen, süperoksit anyonu (O 2. ), sülfhidril ve tiol gruplarý ile hemoglobin demirine yüksek affinite gösteren iki atomlu serbest bir radikaldir 4,10,11. Ýnflamatuar olaylarda indüklenebilir nitrik oksit sentaz (inos) olarak adlandýrýlan bir enzim tarafýndan sentezlenir. Bu enzim hem eklem içi hem de eklem dýþý pek çok hücre grubu tarafýndan sentezlenebilmektedir. inos un eklem içi kaynaklarý; sinovyal fibroblastlar, sinoviositler, sinovyal doku monosit/makrofajlarý, endotelyal hücreler, kondrositler ve osteoblastlardýr 7,8,10, Konsantrasyonuna ve hücresel kaynaðýna baðlý olarak NO hem proinflamatuar hem de antienflamatuar özellik gösterir 4,8,10,13,15. NO oksijen varlýðýnda nitrit ve nitrata, diðer reaktif oksijen radikallerinin varlýðýnda ise önce peroksinitrite (ONOO ) sonra da hidroksil radikallerine (OH ve H 2 O 2 ) dönüþür 16,17. Peroksinitrit, kondrositlerdeki lipid peroksidasyonunu baþlatan sitotoksik bir radikaldir. Radikallerin membran lipidlerine etkisi sonucunda ise malondialdehid (MDA) adý verilen bir ürün ortaya çýkmaktadýr 18. Peroksinitrit ve reaktif oksijen radikalleri ile hücre dýþý matriks yýkýmý aktiflenmekte ve kýkýrdak dejenerasyonuna yol açan oksidatif hasar ortaya çýkmaktadýr 19. Çalýþmamýzda; genellikle ileri yaþlarda ortaya çýkan osteoartritde eklem içindeki enflamasyonla iliþkili olarak geliþen biyokimyasal reaksiyonlarýn göstergeleri olan nitrit ve MDA nýn sinovyal sývý düzeylerini belirlemek ve bu düzeylerin eklem hastalýðý öyküsü olmayan saðlýklý, genç bireylerin sonuçlarý ile karþýlaþtýrýlmasý amaçlandý. HASTALAR VE YÖNTEM Sinovyal sývý örnekleri osteoartrit nedeniyle diz protezi yapýlan ve yaþ ortalamasý 57 (52-64) olan 15 olgu ile artroskopi yapýlan ve yaþ ortalamasý 26 (21-33) olan 15 normal diz olgusundan elde edildi. Ortalama hastalýk süresi 4 (3-5) yýl olan osteoartritli olgularýn tanýsýnda klinik ve radyolojik taný araçlarý kullanýldý. grubunu oluþturan hastalar ise; travma geçirmemiþ, menisküs lezyonu þüphesi ile tanýsal artroskopi yapýlan ve menisküs lezyonu ile birlikte herhangi bir kondral ve sinovyal patolojisi olmayan hastalardan oluþuyordu. li olgular ile artroskopi yapýlan olgularda, cerrahiye baþlamadan önce iðne aspirasyonu ile sinoviyal sývý örnekleri alýndý. Sinovyal sývý örnekleri NO ve MDA düzeylerinin saptanmasý için +20 C de bekletildi Örnekler ZnSO 4 ve NaOH ile deproteinize edilerek rpm de 10 dakika santrifüj edildi. Nitrik oksidin son stabil ürünü olan nitrit düzeylerinin saptanmasý amacýyla sývý içerisindeki nitratlar nitrat redüktaz ile nitrite redüklendi ve toplam nitrit düzeyi Griess 20 reaksiyonuyla spektrofotometrik olarak 545 nm dalga boyunda ölçüldü. NO düzeyleri mmol/l cinsinden saptandý. Malondialdehid (MDA) tayini Satoh 21 un geliþtirdiði spektrofotometrik bir yöntem ile yapýldý. Bu yöntem, lipid peroksidasyonunun aldehid ürünlerinden biri olan MDA ile tiyobarbitürik asitin reaksiyonu esasýna dayanmaktadýr. MDA, tiyobarbitürik asit ile pembe renkli bir kompleks oluþturmakta ve bu çözeltinin absorbansýnýn 532 nm de spektrofotometrik ölçümü ile lipid peroksidasyonun derecesi ve MDA düzeyi nmol/ ml cinsinden saptanmaktadýr. li olgular ile kontrol grubunu oluþturan olgularýn sinoviyal sývýlarýndaki NO ve MDA düzeylerinin istatistiksel olarak karþýlaþtýrýlmasýnda Baðýmsýz örneklerde t testi kullanýldý. NO ve MDA düzeyleri ile osteoartrit ile arasýndaki iliþkiyi ortaya koymak için de Spearman korelasyon testi yapýldý. BULGULAR li olgulardan elde edilen sinoviyal sývý örneklerinde nitrik oksitin son metaboliti olan total nitrit düzeyi 160 ± µmol/l iken, kontrol grubunda bu düzey ± µmol/l olarak ölçüldü. grubuna oranla osteoartritli olgulardaki sinoviyal sývý nitrit düzeyi anlamlý þekilde yüksek olarak saptandý (p<0.01) (Þekil 1). Lipid peroksidasyonunun bir göstergesi olan malondialdehid düzeyleri ise osteoartritli olgularda ± 3.45 nmol/ml iken, kontrol grubunda 5.01 ± 1.38 nmol/ml olarak saptandý. Sinovyal sývý MDA düzeyinin, kontrol grubuna göre osteoartritli olgularda anlamlý derecede yüksek olduðu gözlemlendi (p<0.001) (Þekil 2).

3 ARTROPLASTÝ ARTROSKOPÝK CERRAHÝ / JOURNAL OF ARTHROPLASTY & ARTHROSCOPIC SURGERY 9 Nitrit ( micro.mol/l) MDA (nmol/ml) ** P < 0.01 (t: 3,97) NO ve MDA düzeyleri ile osteoartrit arasýnda pozitif yönde güçlü bir iliþki olduðu gözlendi (NO için r s : ve p=0.002, MDA için r s : ve p<0.001). TARTIÞMA Nitrik oksit, nitrik oksit sentaz adý verilen ve üç izoformu bulunun bir enzim ailesi tarafýndan L-arginin amino asidinden sentezlenen serbest bir radikaldir. Yapýsal nitrik oksit sentaz (cnos = konstitüsyonel nitrik oksit sentaz) adý verilen izoformu nöronlarýn ve endotelyal hücrelerin yapýsýnda bulunarak dolaþýmýn ve sinir iþlevlerinin düzenlenmesinde görev alýr. Buna karþýn indüklenebilir inos un ise; immun regülasyon, enflamasyon ve artritlerin oluþumunda rol aldýðý ve osteoartrit, osteoporoz, inflamatuar artrit ve eklem protezlerinde aseptik gevþeme gibi eklemi ilgilendiren birçok olayda inos aracýlýðý ile oluþan nitrik oksitin sorumlu olduðu bildirilmiþtir 9,15-17,22,23. Düþük konsantrasyondaki nitrik oksitin kýkýrdak matriksi üzerine yararlý etkileri vardýr 11,16. Ancak yüksek konsantrasyondaki nitrik oksitin kondrosit fonksiyonlarýný zararlý yönde etkilediði ve ** Þekil 1: Sinovyal sývý nitrit düzeyleri. *** P < (t: 4,812 ) *** Þekil 2: Sinovyal sývý malondialdehid düzeyleri. kondrositlerde; metalloproteinaz aktivasyonu ile kollojen (özellikle tip II) ve proteoglikan sentezini baskýladýðý, interleukin-1 reseptörlerinin salýnýmýnda ve kondrosit proliferasyonunda azalma ile birlikte kondrosit hücre ölümüne yol açtýðý bildirilmiþtir 3,11,19. Yavaþ ilerleyen ve hücresel düzeydeki kesin nedenleri tam olarak bilinmeyen osteoartritte, kýkýrdaðýn yýkýmý muhtemelen kondrositler tarafýndan üretilen bu katabolik etkenlerin serbestleþmesi ve sentezi ile iliþkilidir 16. Farrell ve ark. 24 osteoartrit ve romatoid artritte sinovyal sývý nitrit konsantrasyonunun serumdan yüksek olduðunu ve sinovyum tarafýndan nitrik oksit üretildiðini, bu durumun da endotelial hücreler, PNL ve makrofaj gibi nitrik oksit üreten hücrelerin enflame sinovyum içerisinde bulunmasý ile iliþkili olduðunu açýklamýþlardýr. Bu çalýþmada; osteoartritli olgularýn serum nitrit düzeyi µmol/l, osteoartritli olmayan olgularýn serum nitrit düzeylerini ise µmol/l olarak bulmuþlardýr (p<0.05). li olgularýn sinovyal sývýlarýndaki nitrit düzeyini de µmol/l olarak saptamýþlardýr 24. Bu çalýþmada araþtýrmacýlarýn sinovyal sývýdaki NO düzeyini seruma göre daha yüksek konsantrasyonda bulmalarý, eklemdeki enflamasyona baðlý olarak inos yolunun aktiflendiðinin bir göstergesidir. Çalýþmamýzda eklemdeki enflamasyonu ve bu enflamasyona baðlý olarak inos yolunun aktiflendiðini belirlemek için serum nitrit düzeyi yerine sinovyal sývýdaki nitrit düzeyini belirlemek amaçlandý. Bu amaçla alýnan sinovyal sývý örneklerinde nitrit düzeyinin osteoartrit grubundaki olgularda kontrol grubuna oranla anlamlý þekilde yüksek olduðunu saptandý (p<0.01). Min ve ark. 3 eklem hastalýðý öyküsü olmayan 40 yaþýnýn altýndaki ve 60 yaþýnýn üzerindeki iki kontrol grubunun sinovyal sývý NO düzeyleri ile 60 yaþýnýn üzerindeki osteoartritli olgularýn sinoviyal sývý NO düzeylerini karþýlaþtýrmýþlardýr. 60 yaþýndan büyük osteoartritli bireylerdeki sinovyal sývý NO düzeylerinin özellikle 40 yaþýndan küçük olan kontrol grubu olgularýna oranla belirgin bir biçimde 7 kat daha yüksek olduðunu gözlemlemiþlerdir. Onlarýn bu bulgularýna dayanarak bizde çalýþmamýzda kontrol grubumuzu eklem hastalýðý öyküsü olmayan genç olgulardan oluþturulmasý tercih edildi. Serbest radikallerin membran lipidlerine etkisi ile oluþan lipid peroksidasyonunu deðerlendirmek için MDA düzeylerine bakýlmaktadýr. Chaturvedi ve ark. 25 osteoartrit, romatoid artrit ve kontrol grubunu oluþturan bireylerin serum ve sinovyal

4 10 10 ARTROPLASTÝ ARTROSKOPÝK CERRAHÝ / JOURNAL OF ARTHROPLASTY & ARTHROSCOPIC SURGERY sývýlarýnda MDA düzeylerini ölçmüþlerdir. ve kontrol grubunda serum MDA düzeyleri romatoid artrite göre düþük iken, sinoviyal sývýda osteoartit ve romatoid artritli grup arasýnda herhangi bir fark saptamamýþlardýr. Haklar ve ark. 16 sinovyal sývýda bir diðer serbest radikal olan süperoksid (O 2. ) radikal düzeyini ölçmüþler ve kondral lezyonu olan hastalarda, kontrol grubuna oranla süperoksid düzeyinin yüksek olduðunu saptamýþlardýr (p<0.05). Bizde osteoartritli olgularda sinovyal sývý MDA düzeyinin saðlýklý kontrol grubunu oluþturan bireylere oranla artmýþ olduðunu gözlemledik (p<0.001). Sinovyal sývý MDA düzeylerindeki yükseklik, eklemdeki reaktif oksijen radikallerinin varlýðýný açýkça ortaya koymaktadýr. Deneysel olarak OA modeli oluþturulmuþ hayvanlarda inos enziminin selektif baskýlanmasý ile; ONOO-, IL-1β, MMP, siklooksijenaz-2 ve NO üretiminde azalma olduðu ve buna baðlý olarak kýkýrdak lezyonlarýnýn sayý ve büyüklüðü ile osteofit sayý ve büyüklüðünün azaldýðý, osteoartrite baðlý erken lezyonlarýn ilerlemesinde yavaþlama olduðu, sinovyal membranda PMN hücre infiltrasyonu gibi akut enflamasyon bulgularýnýn azaldýðý saptanmýþtýr 5,9,13,15. Kabak ve ark. 26 larý sýçanlarda oluþturduklarý deneysel artrit modelinde, eklemde NO sentaz oluþumunu engelleyecek profilaktik N G - monometil-l-arginin (NMMA) ve indometazinin birlikte verilmesi ile nitrat düzeyinde azalma ve artrit tablosunda gerileme olduðunu gözlemlemiþlerdir. Sonuç olarak; eklemdeki bazý inflamatuar etkenlerin biyokimyasal uyarýsý ile geliþen katabolik olaylar sonucunda NO ve oksijen radikalleri oluþmaktadýr. Bunlarýn selektif baskýlanmasýný saðlayacak ajanlar ile osteoartritin tedavisinde yeni aþamalarýn kaydedilebileceði kanýsýndayýz. KAYNAKLAR 1. Hedbom E, Hauselmann HJ. Molecular aspects of pathogenesis in osteoarthritis: the role of inflammation. Cell Mol Life Sci 2002; 59: Goldring MB. The role of the chondrocyte in osteoarthritis. Arthritis Rheum 2000; 43(9): Min BH, Kim HJ, Lim H, Park CS, Park SR. Effects of ageing and arthritic disease on nitric oxide production by human articular chondrocytes. Exp Mol Med 2001; 33(4): Stefanovic-Racic M, Stadler J, Evans CH. Nitric oxide and arthritis. Arthritis Rheum 1993; 36(8): Pelletier JP, Pelletier JM, Abramson SB. Osteoarthritis, an inflammatory disease. Potential implication for the selection of new therapeutic tangets. Arthritis Rheum 2001; 44(6): Presle N, Cipolletta C, Jouzeau JY, Abid A, Netter P, Terlian B. Cartilage protection by nitric oxide synthase inhibitors after intraarticular injection of interleukin-1 β in rats. Arthritis Rheum 1999; 42(10): Murrell GAC, Dolan MM, Jang D, Szabo C, Warren RF, Hannafin JA. Nitric oxide: an important articular free radical. J Bone Joint Surg 1996; 78-A: Miyasaka N, Hirata Y. Nitric oxide and inflammatory arthritides. Life Sci 1997; 61(21): Amin AR, Attur M, Abramson SB. Nitric oxide synthase and cyclooxygenases: distribution, regulation, and intervention in arthritis. Curr Opin Rheumatol 1999; 11(3): Jang D, Murrell GAC. Nitric oxide in arthritis. Free Radic Biol Med 1998; 24(9): Carlo MD, Loeser RF. Nitric oxide-mediated chondrocyte cell death requires the generation of additional reactive oxygen species. Arthritis Rheum 2002; 46(2): Bernardeau C, Dernis-Labous E, Balnchard H, Lamarque D, Breban M. Nitric oxide in rheumatology. Joint Bone Spine 2001; 68: Nishida K, Doi T, Inoue H. The role of nitric oxide in arthritic joints: a therapeutic target? Mod Rheumatol 2000; 10: Sakurai H, Kohsaka H, Liu MF, Higashiyama H, Hirata Y, Kanno K et al. Nitric oxide production and inducible nitric oxide synthase expression in inflammatory arthritides. J Clin Invest 1995; 96: Mello SBV, Novaes GS, Laurindo IMM, Muscara MN, Maciel FMB, Cossermelli W. Nitric oxide synthase inhibitor influences prostaglandin and interleukin-1 production in experimental arthritic joints. Inflamm Res 1997; 46: Haklar U, Yüksel M, Velioðlu A, Türkmen M, Haklar G, Yalçýn AS. Oxygen radicals and nitric oxide levels in chondral or meniscal lesions or both. Clin Orthop 2002; 403: Cedergren J, Forslund T, Sundqvist T, Skogh T. Inducible nitric oxide synthase is expressed in synovial fluid granulocytes. Clin Exp Immunol 2002; 130: Tiku ML, Shh R, Allison GT. Evidence linking chondrocyte lipid peroxidation to cartilage matrix protein degradation. Possible role in cortilope agong and the pathogenesis of osteoanth niths. J Biol Chem 2000; 275(26): Mazetti I, Grigolo B, Pulsatelli L, Dolzani P, Silvestri T, Roseti L et al. Differential roles of nitric oxide and oxygen radicals in chondrocytes affected by osteoarthritis and rheumatoid arthritis. Clin Sci 2001; 101: Giovannoni G, Land JM, Keir G, Thompson EJ, Heales SJ. Adaptation of the nitrate reductase and Griess reaction methods for the measurement of serum nitrate plus nitrite levels. Ann Clin Biochem 1997; 34 ( Pt 2): Satoh K. Serum lipid peroxide in cerebrovascular disorders determined by a new colorimetric method. Clin Chim Acta 1978; 90: Wanchu A, Khullar M, Sud A, Bambery P. Elevated nitric oxide production in patients with primary Sjögren s syndrome. Clin Rheumatol 2000; 19:

5 ARTROPLASTÝ ARTROSKOPÝK CERRAHÝ / JOURNAL OF ARTHROPLASTY & ARTHROSCOPIC SURGERY Lee MS, Trindade MCD, Ikenoue T, Schurman DJ, Goodman SB, Smith RL. Effects of shear stress on nitric oxide and matrix protein gene expression in human osteoarthritic chondrocytes in vitro. J Orthop Res 2002; 20: Farrel AJ, Blake DR, Palmer RM, Moncada S. Increased concentrations of nitrite in synovial fluid and serum samples suggest increased nitric oxide synthesis in rheumatic diseases. Ann Rheum Dis 1992; 51: Chaturvedi V, Handa R, Rao DN, Wali JP. Estimation & significance of serum & synovial fluid malondialdehyde levels in rheumatoid arthritis. Indian J Med Res 1999; 109: Kabak Þ, Halýcý M, Yakan B, Kutlubay R, Kula M. Tüberküloz artritini engellemede N G -monometil L-arginin ve indometazinin birlikte veya tek tek kullanýmdaki etkinliði. Acta Orthop Traumatol Turc 2002; 36(2):

Diz osteoartritli hastalarda eklem s v s nda nitrik oksit de erleri ve süperoksit dismutaz enzim aktiviteleri

Diz osteoartritli hastalarda eklem s v s nda nitrik oksit de erleri ve süperoksit dismutaz enzim aktiviteleri Eklem Hastal klar ve Cerrahisi Joint Dis Rel Surg Joint Diseases and Related Surgery Çal flma - Araflt rma / Original Article 2007;18(1):13-17 Diz osteoartritli hastalarda eklem s v s nda nitrik oksit

Detaylı

Osteoartrit Kıkırdağında Oksidatif Stres; Karşılaştırmalı Çalışma

Osteoartrit Kıkırdağında Oksidatif Stres; Karşılaştırmalı Çalışma Original Article / Özgün Araştırma DOI : 10.15197/sabad.2.4.15 Osteoartrit Kıkırdağında Oksidatif Stres; Karşılaştırmalı Çalışma Alev Kural 1, Cemal Kural 2, Mahmut Ercan Çetinus 3, Ersin Erçin 2, Hatice

Detaylı

DENEYSEL SEPTÝK ARTRÝTTE ANTÝBÝYOTÝK VE NON-STEROÝD ANTÝEN LAMATUAR ÝLAÇ KULLANIMI ÝLE EKLEM KIKIRDAÐINDA MEYDANA GELEN DEÐÝÞÝKLÝKLER

DENEYSEL SEPTÝK ARTRÝTTE ANTÝBÝYOTÝK VE NON-STEROÝD ANTÝEN LAMATUAR ÝLAÇ KULLANIMI ÝLE EKLEM KIKIRDAÐINDA MEYDANA GELEN DEÐÝÞÝKLÝKLER 60 DENEYSEL ARTROPLASTÝ ARAÞTIRMA ARTROSKOPÝK / EXPERIMENTAL CERRAHÝ RESEARCH / TURKISH JOURNAL O ARTHROPLASTY Vol. ARTHROSCOPIC 11, No. 1, (60-64), SURGERY 2000 DENEYSEL SEPTÝK ARTRÝTTE ANTÝBÝYOTÝK VE

Detaylı

Osteoartritin Patogenezinde Rolü Olan Oksidatif Stres ve İnflamasyon Üzerine Hyalüronik Asidin Etkisi*

Osteoartritin Patogenezinde Rolü Olan Oksidatif Stres ve İnflamasyon Üzerine Hyalüronik Asidin Etkisi* Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 11: 1-7 / Ocak-Mayıs-Eylül 2010 Afyon Kocatepe Üniversitesi Osteoartritin Patogenezinde Rolü Olan Oksidatif Stres ve İnflamasyon Üzerine Hyalüronik

Detaylı

TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ CEMRE URAL 1, ZAHİDE ÇAVDAR 1, ASLI ÇELİK 2, ŞEVKİ ARSLAN 3, GÜLSÜM TERZİOĞLU 3, SEDA ÖZBAL 5, BEKİR

Detaylı

Dejeneratif Eklem Hastalýklarý

Dejeneratif Eklem Hastalýklarý Dejeneratif Eklem Hastalýklarý Dejeneratif Eklem Hastalýklarý Mahmut Nedim Doral*, Gürhan Dönmez,*** Ö Ahmet Atay,** Murat Bozkurt,**** Gürsel Leblebicioðlu**, Akýn Üzümcügil**, Tolga Aydoð*** Osteoartrit

Detaylı

Gonartrozda farklı eklem içi ilaç uygulamalarının antioksidan sistem ve lipid peroksidasyonu üzerine etkisi

Gonartrozda farklı eklem içi ilaç uygulamalarının antioksidan sistem ve lipid peroksidasyonu üzerine etkisi Gaziantep Tıp Dergisi Gaziantep Medical Journal Araştırma Makalesi Research Article Gonartrozda farklı eklem içi ilaç uygulamalarının antioksidan sistem ve lipid peroksidasyonu üzerine etkisi The effect

Detaylı

Romatoid Artrit Patogenezinde SitokinAğı

Romatoid Artrit Patogenezinde SitokinAğı Romatoid Artrit Patogenezinde SitokinAğı Prof. Dr. Ahmet Gül İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Romatoid Artrit Kronik simetrik poliartrit q Eklemde İnflammasyon

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ AĞIR METALLERİN SEBZELER ÜZERİNDE YARATTIĞI LİPİD PEROKSİDASYON DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

ÖZEL EGE LİSESİ AĞIR METALLERİN SEBZELER ÜZERİNDE YARATTIĞI LİPİD PEROKSİDASYON DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ AĞIR METALLERİN SEBZELER ÜZERİNDE YARATTIĞI LİPİD PEROKSİDASYON DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ:Umutcan YAĞAN 9-B DANIŞMAN ÖĞRETMEN:Rüçhan ÖZDAMAR 2005 İZMİR İÇİNDEKİLER Serbest Radikal-Hidroksil

Detaylı

Sperm DNA Yapısı Değerlendirilmesi. Prof. Dr. Esat Orhon

Sperm DNA Yapısı Değerlendirilmesi. Prof. Dr. Esat Orhon Sperm DNA Yapısı Değerlendirilmesi Prof. Dr. Esat Orhon DNA kırıklarının nedeni nedir? Unpaired Electrons Serbest radikal nedir? Çift oluşturamamış, tek kalmış elektron veya elektronlar içeren atomlar

Detaylı

PRÝMER OMUZ EKLEMÝ TUBERKÜLOZU

PRÝMER OMUZ EKLEMÝ TUBERKÜLOZU KLÝNÝK ARAÞTIRMA / CLINICAL RESEARCH Vol. 14,, No. 2,, (98 98-104 104), 2003 PRÝMER OMUZ EKLEMÝ TUBERKÜLOZU Mehmet SUBAÞI*, Cumhur KESEMENLÝ*, Ahmet KAPUKAYA** Hüseyin ARSLAN*, Serdar NECMÝOÐLU** ÖZET

Detaylı

indometazinin birlikte veya tek tek kullan mdaki etkinli i

indometazinin birlikte veya tek tek kullan mdaki etkinli i ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2002;36:155-161 Tuberküloz artritini engellemede N G -monometil-l-arginin ve indometazinin birlikte veya tek tek kullan mdaki etkinli

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bruselloz Brucella cinsi bakteriler tarafından primer olarak otçul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Umut Akgün

ÖZGEÇMİŞ. Umut Akgün ÖZGEÇMİŞ Umut Akgün Doğum Tarihi : 15121975 Doğum Yeri İş Adresi : İstanbul : Acıbadem Kozyatağı Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, İnönü Cad. Okur Sok. No: 20, Kozyatağı, 34742, İstanbul, Turkiye.

Detaylı

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ GEÇİRİLMİŞ GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE ANJİOPOETİN BENZERİ PROTEİN-2 ( ANGPTL-2

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

Romatoid Artritte Eklem Hastalýðýnýn Patogenezi

Romatoid Artritte Eklem Hastalýðýnýn Patogenezi M. H. Özsoy, L. Altýnel, K. Baþarýr, A. T. Çavuþoðlu, V. E. Dinçel Romatoid Artritte Eklem Hastalýðýnýn Patogenezi M. Hakan Özsoy*, Levent Altýnel**, Kerem Baþarýr***, A. Turgay Çavuþoðlu*, V. Ercan Dinçel*

Detaylı

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük Özellikleri Major ve minor tükürük bezlerinden salınır Günlük sekresyon

Detaylı

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Ret - Vit 2003; 11 : 159-163 159 Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Soner Sezgin 1, Hakký Birinci 2, Asuman Birinci 3, Ýhsan Öge 4, Dilek Erkan 2, ÖZET Amaç: Bu çalýþmada yaþa baðlý makula

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 6. Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

ÖZGEÇMİŞ. 6. Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 1. Adı Soyadı : Başak Bıyıkoğlu ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri Adres e-posta : İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji AD Bakırköy Yerleşkesi- İSTANBUL : basak.biyikoglu@kemerburgaz.edu.tr

Detaylı

Kronik Viral Hepatitli Hastalarda Oksidatif Stres Parametrelerinin Değerlendirilmesi

Kronik Viral Hepatitli Hastalarda Oksidatif Stres Parametrelerinin Değerlendirilmesi İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2011;12(4):175-180 doi: 10.5505/1304.8503.2011.28199 KLİNİK ÇALIŞMA - ORIGINAL ARTICLE Kronik Viral Hepatitli Hastalarda Oksidatif Stres Parametrelerinin Değerlendirilmesi

Detaylı

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ)

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ) T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3

Detaylı

Behçet Hastalığında Artmış Plazma Nitrit ve Nitrat Düzeyleri INCREASED PLASMA LEVELS OF NITRITE AND NITRATE IN BEHÇET S DISEASE

Behçet Hastalığında Artmış Plazma Nitrit ve Nitrat Düzeyleri INCREASED PLASMA LEVELS OF NITRITE AND NITRATE IN BEHÇET S DISEASE Araştırma 85 Behçet Hastalığında Artmış Plazma Nitrit ve Nitrat Düzeyleri INCREASED PLASMA LEVELS OF NITRITE AND NITRATE IN BEHÇET S DISEASE Turna İLKNUR 1, Şebnem ÖZKAN 1, Güldal KIRKALI 2, Emel FETİL

Detaylı

K k rdak yaralanmas ve onar m nda biyokimyasal belirteçler

K k rdak yaralanmas ve onar m nda biyokimyasal belirteçler ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2007;41 Suppl 2:6-12 K k rdak yaralanmas ve onar m nda biyokimyasal belirteçler Biochemical markers in cartilage injury and repair

Detaylı

0 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Romatolojik Sorunu Olan Hastalarda Yaþam Kalitesi ve Bazý Semptomlarla Ýliþkisi Quality Of Life Patients With Rheumatologic Problems And Its Correlates With Some Symptoms Arþ.Gör. Seda

Detaylı

Romatoid Artrit Tedavisinde Kinaz I nhibitörleri Klinik Çalıs malar

Romatoid Artrit Tedavisinde Kinaz I nhibitörleri Klinik Çalıs malar Romatoid Artrit Tedavisinde Kinaz I nhibitörleri Klinik Çalıs malar Ahmet Gül İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi RA Tedavisi Biyolojik I laçlar van Vollenhoven RF. Nat Rev Rheumatol 2009;5:531

Detaylı

TEŞEKKÜR. Çalışmalarımızda bize hep yardımcı olan Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi Biyokimya Bölümünden Biyokimya uzmanı Rüksan Anarat a,

TEŞEKKÜR. Çalışmalarımızda bize hep yardımcı olan Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi Biyokimya Bölümünden Biyokimya uzmanı Rüksan Anarat a, TEŞEKKÜR Yan dal uzmanlık eğitimimi Türkiye nin en iyi üniversitelerinden biri olma hedefi taşıyan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi nde yapma fırsatı sağlayan üniversitemiz kurucusu ve rektörümüz sayın

Detaylı

Maskeli Hipertansiyonda Anormal Tiyol Disülfid Dengesi

Maskeli Hipertansiyonda Anormal Tiyol Disülfid Dengesi Maskeli Hipertansiyonda Anormal Tiyol Disülfid Dengesi İhsan Ateş 1, Mustafa Altay 1, Nihal Özkayar 2, F. Meriç Yılmaz 3, Canan Topçuoğlu 3, Murat Alışık 4, Özcan Erel 4, Fatih Dede 2 1 Ankara Numune Eğitim

Detaylı

:

: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Başak Bıyıkoğlu İletişim Bilgileri Adres : İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji AD Bakırköy Yerleşkesi- İSTANBUL e-posta : basak.biyikoglu@kemerburgaz.edu.tr

Detaylı

Serbest radikal. yörüngelerinde) eşleşmemiş tek. gösteren, nötr ya da iyonize tüm atom veya moleküllere denir.

Serbest radikal. yörüngelerinde) eşleşmemiş tek. gösteren, nötr ya da iyonize tüm atom veya moleküllere denir. Superoxide Dismutase Hazırlayanlar: Funda İLHAN (050559017) Ebru KORKMAZ (050559021) Mehtap BİRKAN (050559008) Nihan BAŞARAN (050559007) Prof. Dr. Figen ERKOÇ Gazi Eğitim Fakültesi GAZİ İ ÜNİVERSİTESİİ

Detaylı

KALÇA EKLEMİ OSTEOARTROZUNDA PROTEİN ELEKTROFOREZİ

KALÇA EKLEMİ OSTEOARTROZUNDA PROTEİN ELEKTROFOREZİ ANKARA TIP MECMUASI (THE JOURNAL OF THE FACULTY OF MEDIC1NE) Vol. 48 : 215-222, 1995 KALÇA EKLEMİ OSTEOARTROZUNDA PROTEİN ELEKTROFOREZİ Behice Öğüt* Y. Şükrü Aydoğ** Hamit Öğüt"" Plazmada bulunan üç önemli

Detaylı

TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI

TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSİTÜSÜ İ Yüksek Lisans Programı SZR 101 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders (T+ U) 2+2 3 6 AD SZR 103 Akılcı İlaç Kullanımı 2+0

Detaylı

Romatoid Artrit ve Osteoartrozlu Hastalarda Eritrosit Süperoksit Dismutaz, Glutatyon Peroksidaz ve Katalaz Enzim Düzeyleri

Romatoid Artrit ve Osteoartrozlu Hastalarda Eritrosit Süperoksit Dismutaz, Glutatyon Peroksidaz ve Katalaz Enzim Düzeyleri Akdoğan ve ark. Van Tıp Dergisi: 5 (2): 66-71, 1998 Romatoid Artrit ve Osteoartrozlu Hastalarda Eritrosit Süperoksit Dismutaz, Glutatyon Peroksidaz ve Katalaz Enzim Düzeyleri Mehmet Akdoğan*, Selami Akkuş**,

Detaylı

ASETABULER DÝSPLAZÝDE UYGULADIÐIMIZ CHÝARÝ

ASETABULER DÝSPLAZÝDE UYGULADIÐIMIZ CHÝARÝ KLÝNÝK ARAÞTIRMA / CLINICAL RESEARCH Vol. 12, No. 2, (131-138 138), 2001 ASETABULER DÝSPLAZÝDE UYGULADIÐIMIZ CHÝARÝ OSTEOTOMÝSÝNÝN ORTA DÖNEM SONUÇLARI Akýn KAPUBAÐLI*, Güvenir OKCU** Cumhur Özdemir ÜREMEN***,

Detaylı

ROMATİZMAL HASTALIKLARDA SİTOKİN HEDEFLİ TEDAVİLER

ROMATİZMAL HASTALIKLARDA SİTOKİN HEDEFLİ TEDAVİLER ROMATİZMAL HASTALIKLARDA SİTOKİN HEDEFLİ TEDAVİLER H. Direskeneli Marmara Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı İnflamasyon Doku Yanıtı (McInnes, Nature Clin Prac Rheumatol 2005; 31) RA da Sitokin Ağı (Firestein,

Detaylı

Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi

Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi İhsan Ateş 1, Nihal Özkayar 2,Bayram İnan 1, F. Meriç Yılmaz 3, Canan Topçuoğlu 3, Özcan Erel 4, Fatih Dede 2, Nisbet Yılmaz 1 1 Ankara Numune

Detaylı

Mustafa YEL*, Recep MEMÝK**, Mehmet ARAZÝ*, Abdurrahman KUTLU**

Mustafa YEL*, Recep MEMÝK**, Mehmet ARAZÝ*, Abdurrahman KUTLU** ARTROPLASTÝ KLÝNÝK ARAÞTIRMA ARTROSKOPÝK / CLINICAL RESEARCH CERRAHÝ / JOURNAL OF ARTHROPLASTY ARTHROSCOPIC Vol. 11, No. 2, SURGERY (131-136), 2000 131 1000 DÝZ ARTROSKOPÝSÝ ÝLE TESPÝT EDÝLEN DÝZ PROBLEMLERÝNÝN

Detaylı

FEMOROTÝBÝAL EKLEMDEKÝ KIKIRDAK LEZYONLARININ ABRAZYON VE DRÝLLEME ÝLE TEDAVÝSÝ Orta Dönem Sonuçlar

FEMOROTÝBÝAL EKLEMDEKÝ KIKIRDAK LEZYONLARININ ABRAZYON VE DRÝLLEME ÝLE TEDAVÝSÝ Orta Dönem Sonuçlar KLNK ARATIRMA / CLINICAL RESEARCH Vol. 14, No. 1, (7-12), 2003 FEMOROTÝBÝAL EKLEMDEKÝ KIKIRDAK LEZYONLARININ ABRAZYON VE DRÝLLEME ÝLE TEDAVÝSÝ Orta Dönem Sonuçlar Mustafa ÜRGÜDEN*, Hakan ÖZDEMÝR*, A. Merter

Detaylı

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Zeliha Özer*, Davud Yapıcı*, Gülçin Eskandari**, Arzu Kanık***, Kerem Karaca****, Aslı Sagün* Mersin

Detaylı

Yaþlýlýk ve oksidatif stres

Yaþlýlýk ve oksidatif stres 68 DERLEME Yaþlýlýk ve oksidatif stres Serdal Öðüt*, Emrah Atay**. * Süleyman Demirel Üniversitesi, Araþtýrma ve Uygulama Hastanesi, Kan Merkezi, Isparta. **Süleyman Demirel Üniversitesi Saðlýk Bilimleri

Detaylı

RATLARDA OLUÞTURULAN DENEYSEL ARTRÜT MODELÜNDE ÜNTRAARTÜK LER HYALURONÜK ASÜT VE METÜL PREDNÜSOLON ASETATIN KIKIRDAK ZERÜNE ETKÜLERÜ *

RATLARDA OLUÞTURULAN DENEYSEL ARTRÜT MODELÜNDE ÜNTRAARTÜK LER HYALURONÜK ASÜT VE METÜL PREDNÜSOLON ASETATIN KIKIRDAK ZERÜNE ETKÜLERÜ * Romatizma, Cilt: 17, SayÝ: 2, 2002 112 RATLARDA OLUÞTURULAN DENEYSEL ARTRÜT MODELÜNDE ÜNTRAARTÜK LER HYALURONÜK ASÜT VE METÜL PREDNÜSOLON ASETATIN KIKIRDAK ZERÜNE ETKÜLERÜ * Þirzat oûalgil 1, Orhan Karsan

Detaylı

HANTZSCH TEPKİMESİNİN ÜRE SAPTANMASINA UYGULANMASI

HANTZSCH TEPKİMESİNİN ÜRE SAPTANMASINA UYGULANMASI HANTZSCH TEPKİMESİNİN ÜRE SAPTANMASINA UYGULANMASI Fatma AYDIN* ve H. Nursevin ÖZTOP** ^Cumhuriyet Üniversitesi Müh. Fak Çevre Mäh. Böl. Sivas - TÜRKİYE **Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Ed. Fak. Kimya Böl.

Detaylı

TÜMÖR ANJiYOGENEZİ TUMOR ANGIOGENESIS. Reha Aydın. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

TÜMÖR ANJiYOGENEZİ TUMOR ANGIOGENESIS. Reha Aydın. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi TÜMÖR ANJiYOGENEZİ TUMOR ANGIOGENESIS Reha Aydın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi TÜMÖR ANJiYOGENEZİ TUMOR ANGIOGENESIS Reha Aydın, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe

Detaylı

MODELi OLARAK KISA SÜRELi YÜZME EGZERSizi*

MODELi OLARAK KISA SÜRELi YÜZME EGZERSizi* Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2001, 12 (4), 26-32 slçanda OKsioATiF STRES MODELi OLARAK KISA SÜRELi YÜZME EGZERSizi* Mustafa GÜL', Nuray ÖnAşAN', Seyithan TAYSI", Kenan GÜMÜŞTEKIN',

Detaylı

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe,. ofsport Sciences 2000, 11 (1-2-3-4), 47-55 AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ SONRASı insülin VE KAN GliKOZ DEGERlERiNiN incelenmesi Cüneyt AYDIN". Kadir GÖKDEMIR"", ıbrahim

Detaylı

Akut Lösemilerde Lipid Peroksidasyonu ve Antioksidan Enzim Aktivitesi

Akut Lösemilerde Lipid Peroksidasyonu ve Antioksidan Enzim Aktivitesi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Akut Lösemilerde Lipid Peroksidasyonu ve Antioksidan Enzim Aktivitesi Lipid Peroxidation and Antioxidant Enzyme Activity in Acute Leukemias Mehmet Berköz, MSc. mehmet_berkoz@yahoo.com

Detaylı

ARAÞTIRMA RESEARCH ARTICLE Osteoartritten Ayýrýcý Tanýsýnda Popliteal Nodu Görüntülemesinin Yeri Dr. Berna Dirim, Dr. Emel Boyraz, Doç. Dr. Hikmet Koçyiðit, Dr. Nail Hýzlý, Prof. Dr. Remide Arkun, Dr.

Detaylı

11 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Deri Kanserleri: 10 Yýllýk Deðerlendirme Skin Cancers: Retrospective Analysis of 10 Years Yrd.Doç.Dr.Arif TÜRKMEN Dr.Ömer BERBEROÐLU Doç.Dr.Mehmet BEKERECÝOÐLU Prof.Dr.Mehmet MUTAF

Detaylı

Apoptoz: Otoreaktif ve Hiperplastik Hücre Eliminasyonu

Apoptoz: Otoreaktif ve Hiperplastik Hücre Eliminasyonu Apoptoz: Otoreaktif ve Hiperplastik Hücre Eliminasyonu Prof. Dr. A. Eftal Yücel Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı Ankara Apoptoz= Programlanmış hücre ölümü Zararlı hücre Apoptoz

Detaylı

Retina Ven Týkanýklýklarýnda Makula Ödeminin Optik Koherens Tomografi ile Takibi *

Retina Ven Týkanýklýklarýnda Makula Ödeminin Optik Koherens Tomografi ile Takibi * Ret - Vit 2003; 11 : 135-141 135 Retina Ven Týkanýklýklarýnda Makula Ödeminin Optik Koherens Tomografi ile Takibi * Arzu AYDIN 1, Figen BATIOÐLU 2, Leyla ATMACA 3 ÖZET Amaç : Retina ven kök týkanýklýðý

Detaylı

ELİT GÜREŞÇİLERDE BİR MAÇLIK MÜSABAKANIN ENOLAZ VE OKSİDAN/ANTİOKSİDAN DURUM ÜZERİNE ETKİLERİ

ELİT GÜREŞÇİLERDE BİR MAÇLIK MÜSABAKANIN ENOLAZ VE OKSİDAN/ANTİOKSİDAN DURUM ÜZERİNE ETKİLERİ THE EFFECTS OF ONE MATCH GAME ON ENOLASE AND OXIDANT/ANTIOXIDANT STATUS IN ELITE WRESTLERS ELİT GÜREŞÇİLERDE BİR MAÇLIK MÜSABAKANIN ENOLAZ VE OKSİDAN/ANTİOKSİDAN DURUM ÜZERİNE ETKİLERİ 1 Ökkeş Alpaslan

Detaylı

FULYA DÖKMECİ. Ankara Üniversitesi Tıp Faültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A. D.

FULYA DÖKMECİ. Ankara Üniversitesi Tıp Faültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A. D. FULYA DÖKMECİ Ankara Üniversitesi Tıp Faültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A. D. AÜTF BEHÇET GÜNLERİ Hasan Ali Yücel Konferans Salonu 19.03.2013 Türk dermatolog Hulusi Behçet Tanımı* AĞIZDA ÜLSERLER GENİTAL

Detaylı

Sağlıklı sıçanlarda intra-artiküler tenoksikam, diklofenak ve metilprednizolon kullanımının kronik etkilerinin karşılaştırılması

Sağlıklı sıçanlarda intra-artiküler tenoksikam, diklofenak ve metilprednizolon kullanımının kronik etkilerinin karşılaştırılması DENEYSEL ÇALIŞMA Acta Orthop Traumatol Turc 2015;49(4):438 446 künyeli yazının Türkçe çevirisi Sağlıklı sıçanlarda intra-artiküler tenoksikam, diklofenak ve metilprednizolon kullanımının kronik etkilerinin

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, AFYON.

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, AFYON. Kocatepe Tıp Dergisi (23), 2, 33-38 The Medical Journal of Kocatepe 23, Afyon Kocatepe Üniversitesi AĞIR EGZERSİZİN OKSİDATİF STRES ÜZERİNDEKİ ETKİSİ EFFECT OF HEAVY EXERCISE ON OXIDATIVE STRESS Ahmet

Detaylı

29 Ekim 2015, Perşembe

29 Ekim 2015, Perşembe 1 TÜRKÇE KONUŞULAN ÜLKELER KONGRESİ KONUK ÜLKE; KAZAKİSTAN 08:00-09:15 AÇILIŞ 08:00-08:12 Neden Türkçe? MN Doral(Tr) 08:12-08:24 Türkçesi konuşulan ülkeler Ö. Aydıngöz(Tr) 08:24-08:36 Birlikteliğimiz V.

Detaylı

Kollajen Hidrolizat EKLEM SAĞLIĞINDA YENİ NESİL DESTEK

Kollajen Hidrolizat EKLEM SAĞLIĞINDA YENİ NESİL DESTEK Kollajen Hidrolizat EKLEM SAĞLIĞINDA YENİ NESİL DESTEK EKLEM SAĞLIĞINDA YENİ NESİL DESTEK Kronik eklem rahatsızlıkları; yaş, hareket ve günlük aktivitelerde meydana gelen değişikliklerle ortaya çıkmaktadır.

Detaylı

DÝZ OSTEOARTRÝTÝNÝN ARTROSKOPÝK DEBRÝDMAN VE ÝNTRAARTÝKULER HYALURONÝK ASÝT ÝLE TEDAVÝSÝ *

DÝZ OSTEOARTRÝTÝNÝN ARTROSKOPÝK DEBRÝDMAN VE ÝNTRAARTÝKULER HYALURONÝK ASÝT ÝLE TEDAVÝSÝ * KLÝNÝK ARAÞTIRMA / CLINICAL RESEARCH Vol. 13, No. 3, (131-135), 2002 DÝZ OSTEOARTRÝTÝNÝN ARTROSKOPÝK DEBRÝDMAN VE ÝNTRAARTÝKULER HYALURONÝK ASÝT ÝLE TEDAVÝSÝ * Nurzat ELMALI*, Muharrem ÝNAN*, Kadir ERTEM*,

Detaylı

Sinovyal kondromatozis: 13 olgunun değerlendirilmesi

Sinovyal kondromatozis: 13 olgunun değerlendirilmesi Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Joint Diseases and Related Surgery Çalışma - Araştırma / Original Article Joint Dis Rel Surg 2007;18(3):121-125 Sinovyal kondromatozis: 13 olgunun değerlendirilmesi Synovial

Detaylı

AKUT EGZERSiZ VE CViTAMiNi UYGULA MASININ sıçan BEYiN MALONDiALDEHiT VE GLUTATYON DÜZEYLERiNE ETKisi

AKUT EGZERSiZ VE CViTAMiNi UYGULA MASININ sıçan BEYiN MALONDiALDEHiT VE GLUTATYON DÜZEYLERiNE ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2001,12 (3), 19-24 AKUT EGZERSiZ VE CViTAMiNi UYGULA MASININ sıçan BEYiN MALONDiALDEHiT VE GLUTATYON DÜZEYLERiNE ETKisi Şule COŞKUN, Bilge GÖNÜL", Nevin

Detaylı

NİTRİK OKSİT, DONÖRLERİ VE İNHİBİTÖRLERİ. Dr. A. Gökhan AKKAN

NİTRİK OKSİT, DONÖRLERİ VE İNHİBİTÖRLERİ. Dr. A. Gökhan AKKAN NİTRİK OKSİT, DONÖRLERİ VE İNHİBİTÖRLERİ Dr. A. Gökhan AKKAN 1976 Moncada 1980 Furchgott ve Zawadzki (1998 Nobel Tıp Ödülü) EDRF = Endothelium- derived relaxing factor 1987 EDRF = NO Sentezi NOS L- Arginin

Detaylı

Osteoartrit ve Non-Ýnflamatuar Artritler

Osteoartrit ve Non-Ýnflamatuar Artritler Osteoartrit ve Non-Ýnflamatuar Artritler Doç. Dr. Bülent Atilla Hacettepe Üniversitesi, Týp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalý Amaç. Synovial eklemlerin en sýk görülen hastalýðýnýn klinik

Detaylı

SERBEST OKSİJEN RADİKALLERİ VE ANTİOKSİDANLAR

SERBEST OKSİJEN RADİKALLERİ VE ANTİOKSİDANLAR SERBEST OKSİJEN RADİKALLERİ VE ANTİOKSİDANLAR Yard.Doç.Dr Doç.Dr.. Mustafa ALTINIŞIK ADÜ Tıp Fakültesi Biyokimya AD AYDIN-2000 1 Sunum Planı Oksijen, reaktif oksijen türleri (ROS) ve serbest radikaller

Detaylı

NORMAL KALÇALARINDA MERKEZ-KENAR AÇISI (CE AÇISI) DEÐERLERÝ

NORMAL KALÇALARINDA MERKEZ-KENAR AÇISI (CE AÇISI) DEÐERLERÝ KLÝNÝK ARAÞTIRMA / CLINICAL RESEARCH Vol. 12, No. 2, (115-119 119), 2001 TÜRK TOPLUMUNDA ÇOCUK VE ERÝÞKÝNLERÝN NORMAL KALÇALARINDA MERKEZ-KENAR AÇISI (CE AÇISI) DEÐERLERÝ Abdurrahman ÖZÇELÝK*, Hakan ÖMEROÐLU**

Detaylı

Doksorubisin ile oluþturulmuþ deneysel kardiyotoksisite üzerine melatoninin etkisi

Doksorubisin ile oluþturulmuþ deneysel kardiyotoksisite üzerine melatoninin etkisi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 260-268 Orijinal Makale Doksorubisin ile oluþturulmuþ deneysel kardiyotoksisite üzerine melatoninin etkisi Funda Demir 1, Figen Narin 2, Hülya Akgün 3, Kazým

Detaylı

ROMATOİD ARTRİTİN SEROLOJİK TANISINDA VE HASTALIK AKTİVİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ANTİ-CCP (CYCLIC CITRULLINATED PEPTIDE) ANTİKORLARININ ROLÜ

ROMATOİD ARTRİTİN SEROLOJİK TANISINDA VE HASTALIK AKTİVİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ANTİ-CCP (CYCLIC CITRULLINATED PEPTIDE) ANTİKORLARININ ROLÜ Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2008; 42: 669-674 ROMATOİD ARTRİTİN SEROLOJİK TANISINDA VE HASTALIK AKTİVİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ANTİ-CCP (CYCLIC CITRULLINATED PEPTIDE) ANTİKORLARININ

Detaylı

Eklem immobilizasyonu reaktif oksijen ürünlerini artırmaktadır: Deneysel çalışma

Eklem immobilizasyonu reaktif oksijen ürünlerini artırmaktadır: Deneysel çalışma ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 29;43(5):436-443 doi:1.3944/aott.29.436 Eklem immobilizasyonu reaktif oksijen ürünlerini artırmaktadır: Deneysel çalışma Joint immobilization

Detaylı

Toplantý ve Kongre Takvimi

Toplantý ve Kongre Takvimi Toplantý ve Kongre Takvimi TOTBÝD - TOTEK Temel Bilimler ve Araþtýrma Kýþ Okulu 03-06 Þubat 2005, Isparta 2005 Annual Meeting of the American Academy of Orthopaedic Surgeons 23-27 Þubat 2005, Washington,

Detaylı

Gerçek Tek Enjeksiyon

Gerçek Tek Enjeksiyon Tek Enjeksiyonluk Stabilize Hiyalüronik sit Gerçek Tek Enjeksiyon The original single injection since 2 Tek enjeksiyonun bilimi dilusyon ve degradasyona karşı dayanıklıdır. u özelliği sayesinde sinovyal

Detaylı

Total diz artroplastisi uygulanan hastalarda ameliyat öncesi ve sonrasındaki uyku kalitesinin değerlendirilmesi

Total diz artroplastisi uygulanan hastalarda ameliyat öncesi ve sonrasındaki uyku kalitesinin değerlendirilmesi ORİJİNAL MAKALE Acta Orthop Traumatol Turc 014;48(1):50-54 künyeli yazının Türkçe çevirisi Total diz artroplastisi uygulanan hastalarda ameliyat öncesi ve sonrasındaki uyku kalitesinin değerlendirilmesi

Detaylı

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, 2010 Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler Dr.Canan Yücesan Ankara Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Akış Sitokinler ve depresyon Duygudurum bozukluklarının

Detaylı

[PS-005][Doğal immünite]

[PS-005][Doğal immünite] [PS005][Doğal immünite] Bazı Yılan Ham Zehirlerinin LPS ile Ġndüklenen RAW 264.7 Makrofaj Hücrelerinde inos Ġnhibisyonu ve Enflamatuvar Hastalıklarda Kullanım Potansiyeli Üzerine Etkilerinin AraĢtırılması

Detaylı

TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU. Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu

TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU. Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONLARI TİP I TİP II TİPII TİPIII TİPIV TİPIV TİPIV İmmün yanıt IgE IgG IgG IgG Th1 Th2 CTL Antijen Solübl antijen Hücre/

Detaylı

CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI

CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI Firuz Gachayev 1, İsmail Cem Sormaz 1, Yalın İşcan 1, Arzu Poyanlı 2, Fatih Tunca 1, Yasemin Giles

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA HEMODİYALİZ ÖNCESİ OKSİDAN/ANTİOKSİDAN DURUMUN İNCELENMESİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA HEMODİYALİZ ÖNCESİ OKSİDAN/ANTİOKSİDAN DURUMUN İNCELENMESİ KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA HEMODİYALİZ ÖNCESİ OKSİDAN/ANTİOKSİDAN DURUMUN İNCELENMESİ 1 Selçuk AKIN, 1 Elif DEĞİRMEN, 2 Mustafa YAPRAK, 3 Mustafa YILDIRIM, 4 İhsan ÇETİN, 5 Ramazan DAYANAN,

Detaylı

BEHÇET HASTALIÐI NDA ARTAN OKSÝDATÝF STRESÝN ERÝTROSÝT DEFORMABÝLÝTESÝ ÜZERÝNE OLAN ETKÝSÝ

BEHÇET HASTALIÐI NDA ARTAN OKSÝDATÝF STRESÝN ERÝTROSÝT DEFORMABÝLÝTESÝ ÜZERÝNE OLAN ETKÝSÝ ARAÞTIRMALAR (Research Reports) BEHÇET HASTALIÐI NDA ARTAN OKSÝDATÝF STRESÝN ERÝTROSÝT DEFORMABÝLÝTESÝ ÜZERÝNE OLAN ETKÝSÝ Effect of Oxidative Stress on Erythrocyte Deformability in Behçet s Disease Hande

Detaylı

2013- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Doçent. 2010-2013 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Yardımcı Doçent

2013- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Doçent. 2010-2013 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Yardımcı Doçent Doç. Dr. Didem Dayangaç-Erden e-mail: didayan (@) hacettepe.edu.tr Tel: 0 312 305 2541 Eğitim: 1999-2005: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Doktora (Ph.D.) 1997-1999:

Detaylı

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN Boğaziçi Üniversitesi. Mühendislik fakültesukimya Mühendisliği Bolümü

Detaylı

SEPTÝK ARTRÝTÝN ARTROSKOPÝK TEDAVÝSÝ

SEPTÝK ARTRÝTÝN ARTROSKOPÝK TEDAVÝSÝ 16 KLÝNÝK ARTROPLASTÝ ARAÞTIRMA / ARTROSKOPÝK CLINICAL RESEARCH CERRAHÝ / JOURNAL O ARTHROPLASTY Vol. ARTHROSCOPIC 12, No. 1, (16-21), SURGERY 2001 SEPTÝK ARTRÝTÝN ARTROSKOPÝK TEDAVÝSÝ Remzi A. ÖZERDEMOÐLU*,

Detaylı

Total Kalça Protezi. Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Total Kalça Protezi. Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Total Kalça Protezi Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Koksartroz Primer Önceden geçirildiği bilinen bir hastalık yok Genelde yaşlanmaya bağlı Eklemde

Detaylı

DENEYSEL RATLARDA ATOMOKSETİN VE OMEGA 3 ÜN SERUM ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mevlüt Sait KELEŞ

DENEYSEL RATLARDA ATOMOKSETİN VE OMEGA 3 ÜN SERUM ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mevlüt Sait KELEŞ DENEYSEL RATLARDA ATOMOKSETİN VE OMEGA 3 ÜN SERUM ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mevlüt Sait KELEŞ GİRİŞ Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB); hiperaktivite, dikkatsizlik,

Detaylı

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 69-74 Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım Prof. Dr. Hakan

Detaylı

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur.

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur. Enerji Dönüşümleri Enerji Enerji; bir maddeyi taşıma veya değiştirme kapasitesi anlamına gelir. Enerji : Enerji bir formdan diğerine dönüştürülebilir. Kimyasal enerji ;moleküllerinin kimyasal bağlarının

Detaylı

DERLEME REVIEW ARTICLE

DERLEME REVIEW ARTICLE DERLEME KIKIRDAK TAMİRİNDE GÜNCEL CERRAHİ YAKLAŞIMLAR 14 / Özel Sayı 1 / 2011 (95-100) 14 / Suppl 1 / 2011 (95-100) Mahmut Nedim DORAL 1,2, Ö Ahmet ATAY 1, Onur BİLGE 3, Gürhan DÖNMEZ 2, Akın ÜZÜMCÜGİL

Detaylı

Regülatör T hücreleri ve İnsan Hastalıkları

Regülatör T hücreleri ve İnsan Hastalıkları Regülatör T hücreleri ve İnsan Hastalıkları Haner Direskeneli Marmara Tıp Fakültesi İmmün-tolerans Adaptif immün yanıt etkili anti-bakteryal immünite ile antiself yanıtın dengede tutulmasına bağlıdır.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. İnan KAYA

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. İnan KAYA ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. İnan KAYA 1. Adı Soyadı : İnan KAYA 2. Doğum Tarihi : 01.10.1981 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Detaylı

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Op. Dr. Sabri Özden, Op. Dr. Şiyar Ersöz, Dr. Bulut Özkan, Doç. Dr. Barış Saylam, Doç. Dr. Mesut Tez Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

KALÇA PARSİYEL ENDOPROTEZLERDE ASETABULER EROZYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ

KALÇA PARSİYEL ENDOPROTEZLERDE ASETABULER EROZYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ KALÇA PARSİYEL ENDOPROTEZLERDE ASETABULER EROZYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ Bilal Gümüş,Fırat Seyfettinoğlu,Ali Murat Dülgeroğlu,Arslan Bora İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Kliniği 10.Osteoporoz,Osteoartrit

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi The level of knowledge of inpatiens at Erciyes University hospital on the patient

Detaylı

TRAVMATİK SPİNAL KORD LEZYONLARINDA MEDİKAL TEDAVİ

TRAVMATİK SPİNAL KORD LEZYONLARINDA MEDİKAL TEDAVİ TRAVMATİK SPİNAL KORD LEZYONLARINDA MEDİKAL TEDAVİ Dr.Hakan BOZKUŞ VKV Amerikan Hastanesi, Nöroşirurji Bölümü Omurilik Hasarı Birincil hasar İkincil hasar Sistemik değişiklikler (bradikardi, hipotansiyon,

Detaylı

Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler

Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler 42 Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler Vuslat Pelitli GÜRLÜ 1 Haluk ESGÝN 2 ÖZET Diabetik hastalarda

Detaylı

Polikistik Over Sendromlu Hastalarda, Metformin Tedavisinin Malondialdehid Düzeyi ile Paraoksonaz 1 Aktivitesi Üzerine Etkisi

Polikistik Over Sendromlu Hastalarda, Metformin Tedavisinin Malondialdehid Düzeyi ile Paraoksonaz 1 Aktivitesi Üzerine Etkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Polikistik Over Sendromlu Hastalarda, Metformin Tedavisinin Malondialdehid Düzeyi ile Paraoksonaz 1 Aktivitesi Üzerine Etkisi Effects of metformin therapy on malondialdehyde

Detaylı

Yafll bir hastada risk faktörü olmadan ortaya ç kan Hoffa hastal : Olgu sunumu

Yafll bir hastada risk faktörü olmadan ortaya ç kan Hoffa hastal : Olgu sunumu ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA OLGU SUNUMU Acta Orthop Traumatol Turc 2011;45(3):195-199 künyeli yaz n n Türkçe çevirisi Yafll bir hastada risk faktörü olmadan ortaya ç kan Hoffa hastal :

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Alper Kaya Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Yrd. Doç.Dr. Alper Kaya Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Yrd. Doç.Dr. Alper Kaya Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Eklem protezleri 20. yy ın ilk yarısından itibaren geliştirildi Kalça, diz, omuz, ayak bileği, dirsek, parmak

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI 1 Staj Amaç ve Hedefleri: 1.Tıp Öğrencisi ortopedik bir hastaya yaklaşımını bilmeli ve tanı koyabilmeli. 2. Tıp Öğrencisi

Detaylı

DERLEME REVIEW ARTICLE

DERLEME REVIEW ARTICLE DERLEME OSTEOARTRİTTE TANI VE AYIRICI TANIDA LABORATUVARIN YERİ VE ÖNEMİ 14 / Özel Sayı 1 / 2011 (51-56) 14 / Suppl 1 / 2011 (51-56) F. Jale İRDESEL ÖZ Osteoartrit (OA) popülasyonda en sık hastalıklar

Detaylı

Kas ve İskelet Metabolizması. Uzman Diyetisyen Burcu Aksoy 27.06.2015

Kas ve İskelet Metabolizması. Uzman Diyetisyen Burcu Aksoy 27.06.2015 Kas ve İskelet Metabolizması Uzman Diyetisyen Burcu Aksoy 27.06.2015 Lucy (Australopithecus) 1974 Etiyopya Yaş: 3.2 Milyon Yıl İnsan iskeleti Biyoantropoloji Kemik Bilim OSTEOPOROZ En önemli sonucu kalça

Detaylı

Tavşanda Deneysel Osteoartrit Modelinde İnsan Amniotik Sıvısının Eklem İçi Uygulamasının Kıkırdak Doku ve Sinovya Üzerindeki Etkileri

Tavşanda Deneysel Osteoartrit Modelinde İnsan Amniotik Sıvısının Eklem İçi Uygulamasının Kıkırdak Doku ve Sinovya Üzerindeki Etkileri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 33 (3) 121-125, 2007 ORİJİNAL YAZI Tavşanda Deneysel Osteoartrit Modelinde İnsan Amniotik Sıvısının Eklem İçi Uygulamasının Kıkırdak Doku ve Sinovya Üzerindeki

Detaylı

Serbest radikallerin etkileri ve oluşum mekanizmaları

Serbest radikallerin etkileri ve oluşum mekanizmaları Serbest radikallerin etkileri ve oluşum mekanizmaları Serbest radikallerin yapısında, çoğunlukla oksijen yer almaktadır. (reaktif oksijen türleri=ros) ROS oksijen içeren, küçük ve oldukça reaktif moleküllerdir.

Detaylı