Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 SCO 5036 ELEKTR KL P fi R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR

2 Panel Panneau de réglage Platte è ÌÂÎ Ploča - 1 -

3 De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik talimatlar na dikkat ederek okuman z ve devaml suretle saklaman z tavsiye ederiz. Sayg lar m zla, Sinbo Küçük Ev Aletleri S NBO SCO 5036 MULTICOOKER (ÇOKLU P fi R C ) KULLANIM TAL MATI TEKN K ÖZELL KLER Model: SCO 5036 Voltaj: 230V~, 50Hz Güç: 860W Kapasite: 5.0L Pirinç (kupa): 2-10 kupa Uygun kifliler: 5-10 kifli D KKAT!! Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle verilen di er bas l dökümanlarda beyan edilen de erler, ilgili standartlara göre laboratuar ortam nda elde edilen de erlerdir.bu de erler, ürünün kullan m ve ortam flartlar na göre de iflebilir. Kullan m flekli Kullan m talimat n dikkatlice okuyunuz ve IM göstergesine göre ifllem yap n z Fifle tak n z ve evdeki soket ile bu ürünün uyumlu oldu undan emin olunuz. Lütfen ilk kez kullan yorken yap flmaz iç kap, buhar ç k fl, ayr labilir iç kapak gibi tüm parçalar y kamak için ç kart n z. ç kab n alt taraf nda herhangi bir kusur olmad ndan emin olunuz. ç kab n s tma plakas na tam olarak oturmas n sa lamak için iç kab n sola ve sa a dönüfl yönünü ayarlaman z gerekmektedir. Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır. Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenli inden sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de ildir. Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance

4 ÖNEML GÜVENL K UYARILARI Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar Elektrikli ayg t kullan rken, temel güvenlik uyar lar na uyulmal d r: Kararl güç kayna n n do rulamak için pirinç f r n n n standart voltaj n kontrol ediniz. Bu ürün aile kullan m na uygun olup ticari kullan m, uygunsuz kullan m veya kullan m talimat na uygun olmayan kullan m sonucu ortaya ç kan herhangi bir sorundan dolay SINBO sorumlu olmayacakt r ve bu sorun GL d fl nda kalacakt r. Toprakl bir duvar prizi kullan lmal d r ve fifli prize tam olarak tak lmal d r, evrensel soket ve di er elektrikli cihazlar ayn anda kullanmay n z. Kullan m öncesinde (temizleme ve bak m dahil) pirinç f r n n n güç aparat n n sorundan kaç nmak için güç kordonuyla iyi bir konumda olmas gerekir. Kullan lmad zamanlarda güç kordonun ba lant s n kesiniz. Pirinç f r n n n dikkatsizce kullan lmas na izin vermeyiniz. Ürün çocuklar n eriflemeyece i bir yerde bulunmal d r. Karars z, slak bir konumda kullanmay n z. Suyla slanmas na izin vermeyiniz. çine kap koymadan veya kab n içi bofl ise cihaz çal flt rmaya bafllamay n z. Pirinç f r n çal fl rken içindeki kab hareket ettirmeyiniz. Pirinç f r n n s veya atefl kayna yak nlar na koymay n z aksi takdirde pirinç f r n zarar görecek ve hatta tehlikeye sebep olacakt r. çine konan kab n do rudan s t c ya temas etmesi gerekmektedir; arada baflka herhangi bir madde olursa tehlikeli olacakt r. Gövde üzerine su, yiyecek maddesi dahil herhangi bir fley koymay n z.. çine konan kab n su ve pirinç ile dengeli olmas gerekir.. Pirinç f r n çal fl yorken s cakl k aratacakt r. Metal parçalara dokunmay n z.. Piflirme iflleminde yiyecek buhar ve yüksek s cakl k üretecektir, lütfen pirinç f r n ndan uzak durunuz.. çine konan kap haricinde herhangi bir bölümüne su koymay n z.. Güç kordonun sa a sola hareket etmesine izin vermeyiniz.. Güç kordonunun ba lant s n kesmek için kordonu çekme veya itme ifllemi yapmay n z. TAfiIMA VE NAKL YE ESNASINDA Ürünü düflürmeyiniz, Darbelere maruz kalmamas n sa lay n z, S k flmamas n, ezilmemesini sa lay n z, Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz. Orjinal ambalajıyla taflımaya özen gösteriniz. ÇEVRE VE NSAN SA LI I Çevre korumas na siz de katk da bulunabilirsiniz! Lütfen yerel düzenlemelere uymay unutmay n: Çal flmayan elektrikli cihazlar, uygun elden ç karma merkezlerine götürün. Kullanım sırasında insan ve çevre sa lı ına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum söz konusu de ildir. C HAZIN KULLANIMI Ba lantı veya Montajın Nasıl Yapılaca ını Gösterir fiema ile Ba lantı veya Montajın Kimin Tarafından Yapılaca ına (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler Pirinç Piflirilen maksimum pirinç miktar 5L, 10 kupad r. Tavsiye edilen pirinç ve su miktar ise 1 kupa pirinç: 1.1 kupa sudur. Piflirilen pirincin maksimum miktar n aflmay n z (pirinç ve su miktar ayarlamak üzere her bir kiflinin tercihine göre olabilir) Karfl l k gelen fonksiyonun çal flma ifllemine do ru do rudan Rice bas n z, gösterge lambas yan p sönecektir; - 3 -

5 Fonksiyonu ayarlad ktan sonra, pirinç f r n ifllemi tamamlamak için "beep" sesi verecektir ve otomatik olarak s cak tutacak ve s cak tutma lambas yanacakt r. 5L piflirme tablosu Fonksiyon: Zaman Pirinç: Yaklafl k 45 dakika De erlendirme: Farkl pirinç kapasitesi, voltaj ve s cakl k yüzünden zaman sadece referans içindir, piflirme süresi de farkl d r. pucu: Piflirilen pirincin kötü olmas na engel olmak için pirinç çözüldükten sonra 30 dakika içinde lütfen s cak tutunuz. Kek Function bas n z ve Cake seçiniz. Fabrika ayar süre yaklafl k 50 dakikad r; piflirme süresi ayarlanabilmektedir. Fonksiyonu ayarlad ktan sonra Start bas n z. Karfl l k gelen fonksiyonun çal flma ifllemine do rudan geçerek gösterge lambas yanacakt r. Fonksiyonu ayarlad ktan sonra, pirinç f r n ifllemi tamamlamak için "beep" sesi verecektir ve otomatik olarak s cak tutacak ve s cak tutma lambas yanacakt r. Ola an kek tarifesi An nda yap lan kek unu:150g Yumurta: 5 adet fieker: 200g Tereya : 30g Not: çerik maddelerinin a rl n kendi tercihinize göre ayarlanabilir. Yaklafl m: 1. Kek tarifelerinin oran na göre yumurtalar, tereya m ve flekeri taba a koyunuz ve fleker eriyene kadar bir yumurta ç rp c s yla tam h zla kar flt r n z. 2. An nda yap lan kek ununu yavaflça tabakta bulunan içerik maddelerine dökünüz, bir taraftan döküp di er taraftan da kar flt r n z. Daha sonra orta h zda kar flt rma ifllemi için yumurta ç rp c s n kullan n z. pucu: 4L içerik maddelerinin maksimum a rl 500g; 5L içerik maddelerinin maksimum a rl 600g. Çorba Function bas n z ve Soup seçiniz. Fabrika ayar süre 1 saattir. Ayarlama süresi 1-4 saattir. Zaman ayarlamak için saat veya min butonuna bas n z. Fonksiyonu ayarlad ktan sonra Start bas n z. Karfl l k gelen fonksiyonun çal flma ifllemine do rudan geçerek gösterge lambas yanacakt r. Fonksiyonu ayarlad ktan sonra, pirinç f r n ifllemi tamamlamak için "beep" sesi verecektir ve otomatik olarak s cak tutacak ve s cak tutma lambas yanacakt r. pucu: Suyun maksimum su seviyesini aflmamas gerekir. Güveç Function bas n z ve Stew seçiniz. Fabrika ayar süre 2 saattir. Ayarlama süresi 2-8 saattir. Zaman ayarlamak için saat veya min butonuna bas n z. Fonksiyonu ayarlad ktan sonra Start bas n z. Karfl l k gelen fonksiyonun çal flma ifllemine do rudan geçerek gösterge lambas yanacakt r. Fonksiyonu ayarlad ktan sonra, pirinç f r n ifllemi tamamlamak için "beep" sesi verecektir ve otomatik olarak s cak tutacak ve s cak tutma lambas yanacakt r. pucu: Suyun maksimum su seviyesini aflmamas gerekir

6 K zartma Function bas n z ve Fry seçiniz. Fabrika ayar süre 30 dakikad r. Ayarlama süresi 10 dakika 1 saattir. Zaman ayarlamak için saat veya min butonuna bas n z. Fonksiyonu ayarlad ktan sonra Start bas n z. Karfl l k gelen fonksiyonun çal flma ifllemine do rudan geçerek gösterge lambas yanacakt r. Fonksiyonu ayarlad ktan sonra, pirinç f r n ifllemi tamamlamak için "beep" sesi verecektir ve otomatik olarak s cak tutacak ve s cak tutma lambas yanacakt r. pucu: Ya, derece 7 yi aflmamal d r. Ekmek Kabu u Function bas n z ve Crust seçiniz. Fabrika ayar süre 1.5 saattir. Ayarlama süresi 1 saat 2 saattir. Zaman ayarlamak için saat veya min butonuna bas n z. Fonksiyonu ayarlad ktan sonra Start bas n z. Karfl l k gelen fonksiyonun çal flma ifllemine do rudan geçerek gösterge lambas yanacakt r; Bir süre çal flt ktan sonra pirinç f r n "beep" "beep" sesi verecektir. Daha sonra piflirmeye devam etmek için kapa n kapat n z. Fonksiyonu ayarlad ktan sonra, pirinç f r n ifllemi tamamlamak için "beep" sesi verecektir ve otomatik olarak s cak tutacak ve s cak tutma lambas yanacakt r. Pasta Function bas n z ve pasta seçiniz. Fabrika ayar süre 8 dakikad r. Ayarlama süresi 8 20 dakikad r. Zaman ayarlamak için saat veya min butonuna bas n z. Fonksiyonu ayarlad ktan sonra Start bas n z. Karfl l k gelen fonksiyonun çal flma ifllemine do rudan geçerek gösterge lambas yanacakt r; Bir süre çal flt ktan sonra pirinç f r n "beep" "beep" sesi verecektir. Daha sonra piflirmeye devam etmek için kapa n kapat n z. Fonksiyonu ayarlad ktan sonra, pirinç f r n ifllemi tamamlamak için "beep" sesi verecektir ve otomatik olarak s cak tutacak ve s cak tutma lambas yanacakt r. pucu: Pasta piflirirken kapak aç k olmal d r. Çorban n dökülmemesine dikkat ediniz. Yo urt; Function bas n z ve Yoghurt seçiniz. Fabrika ayar süre 8 saattir. Ayarlama süresi 6-12 saattir. Zaman ayarlamak için saat veya min butonuna bas n z. Fonksiyonu ayarlad ktan sonra Start bas n z. Karfl l k gelen fonksiyonun çal flma ifllemine do rudan geçerek gösterge lambas yanacakt r; Fonksiyonu ayarlad ktan sonra, pirinç f r n ifllemi tamamlamak için "beep" sesi verecektir ve otomatik olarak s cak tutacak ve haz rda bekleme konumuna geçecektir. Yulaf Ezmesi Function bas n z ve Oatmeal seçiniz. Fabrika ayar süre 10 dakikad r. Ayarlama süresi 5 dakika 1 saattir. Zaman ayarlamak için saat veya min butonuna bas n z. Fonksiyonu ayarlad ktan sonra Start bas n z. Karfl l k gelen fonksiyonun çal flma ifllemine do rudan geçerek gösterge lambas yanacakt r. Fonksiyonu ayarlad ktan sonra, pirinç f r n ifllemi tamamlamak için "beep" sesi verecektir ve otomatik olarak s cak tutacak ve s cak tutma lambas yanacakt r. pucu: 1. 4L maksimum pirinç 1.5 kupad r; 5L maksimum pirinç 2 kupad r. 2. Tavsiye edilen pirinç ve su oran ise 1:

7 Tatl Function bas n z ve Dessert seçiniz. Fabrika ayar süre 1 saattir. Ayarlama süresi 1 saat - 4 saattir. Zaman ayarlamak için saat veya min butonuna bas n z. Fonksiyonu ayarlad ktan sonra Start bas n z. Karfl l k gelen fonksiyonun çal flma ifllemine do rudan geçerek gösterge lambas yanacakt r. Fonksiyonu ayarlad ktan sonra, pirinç f r n ifllemi tamamlamak için "beep" sesi verecektir ve otomatik olarak s cak tutacak ve s cak tutma lambas yanacakt r. pucu: Ya, derece 6 y aflmamal d r. Buhar Function bas n z ve Steam seçiniz, Fabrika ayar süre 5 dakikad r. Ayarlama süresi 5 dakika 1 saattir. Zaman ayarlamak için saat veya min butonuna bas n z. Fonksiyonu ayarlad ktan sonra Start bas n z. Karfl l k gelen fonksiyonun çal flma ifllemine do rudan geçerek gösterge lambas yanacakt r. Fonksiyonu ayarlad ktan sonra, pirinç f r n ifllemi tamamlamak için "beep" sesi verecektir ve otomatik olarak s cak tutacak ve s cak tutma lambas yanacakt r. pucu: Su kaynad ktan sonra geri say m bafllayacakt r. Lapa Function bas n z ve Porridge seçiniz. Fabrika ayar süre 1 saattir. Ayarlama süresi 1saat - 4 saattir. Zaman ayarlamak için saat veya min butonuna bas n z. Fonksiyonu ayarlad ktan sonra Start bas n z. Karfl l k gelen fonksiyonun çal flma ifllemine do rudan geçerek gösterge lambas yanacakt r. Fonksiyonu ayarlad ktan sonra, pirinç f r n ifllemi tamamlamak için "beep" sesi verecektir ve otomatik olarak s cak tutacak ve s cak tutma lambas yanacakt r. pucu: 1. 4L maksimum pirinç 1 kupad r; 5L maksimum pirinç 1.5 kupad r. 2. Tavsiye edilen pirinç ve su oran ise 1:8. Sütlü Lapa Function bas n z ve Milk Porridge seçiniz. Fabrika ayar süre 40 dakikad r. Ayarlama süresi 30 dakika -1 saattir. Zaman ayarlamak için saat veya min butonuna bas n z. Fonksiyonu ayarlad ktan sonra Start bas n z. Karfl l k gelen fonksiyonun çal flma ifllemine do rudan geçerek gösterge lambas yanacakt r. Fonksiyonu ayarlad ktan sonra, pirinç f r n ifllemi tamamlamak için "beep" sesi verecektir ve otomatik olarak s cak tutacak ve s cak tutma lambas yanacakt r. pucu: 1. 4L maksimum pirinç 1 kupad r; 5L maksimum pirinç 1.5 kupad r. 2. Tavsiye edilen pirinç ve su oran ise 1:7. Islat lm fl Pirinç Function bas n z ve Soaked rice seçiniz. Fabrika ayar süre 25 dakikad r. Piflirme süresi ayarlanabilir. Fonksiyonu ayarlad ktan sonra Start bas n z. Karfl l k gelen fonksiyonun çal flma ifllemine do rudan geçerek gösterge lambas yanacakt r. Fonksiyonu ayarlad ktan sonra, pirinç f r n ifllemi tamamlamak için "beep" sesi verecektir ve otomatik olarak s cak tutacak ve s cak tutma lambas yanacakt r. pucu: 4L maksimum pirinç derece 6 y aflmamal d r. 5L maksimum pirinç derece 8 i aflmamal d r

8 Yeniden Is tma Function bas n z ve Reheat seçiniz. Start bas n z. Karfl l k gelen fonksiyonun çal flma ifllemine do rudan geçerek gösterge lambas yanacakt r; Pirinç f r n ifllemi tamamlamak için "beep" sesi verecektir ve otomatik olarak s cak tutacak ve s cak tutma lambas yanacakt r. Ön Ayar Ürünümüzün ön ayar bitmifl olan piflirme süresidir. Örne in saat fluanda 13:00 pm diyelim, e er saat 18:00 de yemek isterseniz 5:00 olarak ayarlay n z. Saat 18:00 de güzel bir akflam yeme i yiyebilirsiniz. Yiyece in kokusundan kaç nmak için ön ayar n çok uzun olmamas gerekir, 12 saati aflmamak gerekir. Ön ayar zaman ön ayar zaman tablosunda görülebilir. Örne in Function bas n z ve Porridge/soup seçiniz. Fabrika ayar süre 1 saattir. E er piflirme süresini ayarlamak isterseniz (lütfen ön ayar zaman tablosuna Porridge/soup baflvurunuz). Fonksiyonu ayarlad ktan sonra preset bas n z. Ön ayar fonksiyonuna do rudan geçerek gösterge lambas yanacakt r; Zaman ayarlamak için saat veya min butonuna bas n z. Fonksiyonu ayarlad ktan sonra Start bas n z. Start gösterge lambas yanacakt r; Ön ayar zaman referans tablosu Fonksiyon: Ön aya kapsam Pirinç: 70 dakika-24 saat Çorba: 70 dakika-24 saat Güveç: 130 dakika-24 saat Yulaf Ezmesi: 10 dakika-24 saat Tatl : 70 dakika-24 saat Buhar: 10 dakika-24 saat Lapa: 70 dakika-24 saat pucu: 1. Tabloda bulunmayan fonksiyonlar ön ayar fonksiyonunda kullan lamaz; 2. E er ön ayar süresi piflirme süresinden daha az ise pirinç f r n ön ayar fonksiyonuna girmeyecektir, fonksiyon ise ön ayar yokmufl gibi do rudan çal flacakt r. S cak tutma/iptal 1. fllem bittikten sonra tüm fonksiyonlar otomatik olarak s cak tutmaya geçecektir (yo urt hariç) 2. F r n çal fl rken ifllem bittikten sonra keep warm/ Cancel bas n z, haz rda bekleme konumuna geçecektir. 3. F r n haz rda bekleme konumundayken s cak tutmak için keep warm/ Cancel bas n z. KULLANIM HATALARINA L fik N B LG LER Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çal flt r n z.bulundu unuz yerin voltaj n n uygun olup olmad n kontrol ediniz. Güç kablosunun ar zalanmas durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis merkezi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf ndan de ifltirilmelidir. Ar za durumunda cihaz kendiniz onarmaya kalk flmay n z. Meydana gelebilecek ar zalardan firmam z kesinlikle sorumlu de ildir, ve cihaz n z garanti kapsam d fl nda ifllem görecektir. TEM ZL K VE BAKIM Tüketicinin Kendi Yapabilece i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli ine liflkin Bilgiler ç kab n, buhar ç kar c n n, ak fl korumal alüminyum kapa n temizlenmesi S cak su, deterjan ve sünger kullanarak iç kab ve ak fl korumal alüminyum kapa temizleyiniz. Ç kart c veya çelik tel kullanmay n z

9 E er kab n içine yiyecek yap fl rsa, temizleme öncesinde bir süre slatabilirsiniz. ç kab kurutunuz. Gövdeyi suya bat rmay n z ayr ca gövde içine su koymay n z. ç kab ve buhar tutucusunu bulafl k makinesinde temizleyebilirsiniz. ç kaba gelince lütfen afla daki gibi göstergeye bak n z: ç kap bulafl k makinesindeyken iç kaba bulafl k makinesinden parça girmesine izin vermeyiniz. ç kab n daha uzun ömürlü olmas n sa lamak için iç kab n içinde yiyecek kesmeyiniz. ç kab n gövdeye s k ca temas etti inden emin olunuz. Önemli: Birkaç gün kulland ktan sonra kahverengi iz görülmesi normal bir durumdur; endiflelenmeden yiyecek temas malzemesi standard na eriflmek için yap flmaz malzeme kullanmay garanti ederiz. ç kab n bak m Lütfen plastik veya tahta pirinç kafl kullan n z, metal pirinç kafl kullanmay n z böylece iç kap korunmufl olacakt r. Lütfen iç kab n bak m için sirke kullanmay n z. Birkaç kez kulland ktan sonra iç kab n yüzey rengi de iflecektir. Bunun sebebi ise su olup normal kullan m etkilemeyecektir. Endiflelenmeden kullanmaya devam edebilirsiniz. BAKIM Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca ı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekti ine liflkin Bilgiler Her kullan mdan sonra temizli inin yap lmas nda fayda vard r. Di er parçalar n temizli i ve bak m Pirinç f r n n n yüzeyini, kapa n iç k sm n slak bez kullanarak temizleyiniz. Güç kordonu için slak bez kullanmay n z. Gövdeyi do rudan temizlemek için su kullanmay n z. Sorun ve çözüm yöntemi - 8 -

10 - 8 -

11 SINBO SCO 5036 MULTICOOKER INSTRUCTION MANUAL ENGLISH PRODUCT SPECIFICATIONS Model: SCO 5036 Voltage: 230V~, 50Hz Power: 860W Capacity: 5.0L Rice (cups): 2-10 cup Suitable people: 5-10 people Note: Check the standard voltage of rice cooker to confirm stable power voltage. This product is only used for family, Any trouble generated by Commercial using, Unsuitable using or not confirm with Manual indication will not undertook by SINBO. And this trouble will be out of GL. Must use wall plug with earth and plug thoroughly the plug play should pay attenuation tight, don t use universal socket and other appliance electrical in the same time. Before using (including Cleaning and maintenance)) Power apparatus of rice cooker should be in good position with power cord, in order to avoid some trouble. Don t put power cord plug jack when don t use. Don t let rice cooker word when nobody takes care. Produce should be out of touch of children. Don t use in a position of unstable, wet. Un-refractory and avoid wet by water. Don t start to open when you don t put inner pot body or inner pot is empty. Don t move inner pot when ricer cooker is working. Don t put rice cooker above beside source of heat & fire, or rice cooker will be damaged, even generate dangerous. Inner pot should be touched with heater directly; it will be dangerous, if there has any things. Don t put anything including water food on the body, when inner pot hasn t been put.. Scale to inner pot should be accordance with water and rice,. Temperature will become higher when rice cooker is working. Don t touch the part of metal.. In the processing of cook, or food will produce steam and high temperature, please keep away rice cooker.. Don t put water into ant part except inner pot.. Don t let power cord tendentious occasionally.. Don t use way of pulling, pushing to unplug power cord. Using way Read the instruction manual carefully and do it according to the indication of IM Plug in and make sure the voltage of home socket is match with this product. please take out all parts, such as non-stick inner pot, steam outlet, detachable inner lid to wash when in the first time to use. please make sure there are no any impurities in the bottom of inner pot. And you need to make left and right rotation of the inner pot, to make sure the inner pot is completely fit closely with the heating plate. Rice The maximum cooked rice,5l is 10cup Recommended ratio of rice and water is 1 cup rice :1.1 cup water. Do not exceed the maximum amount of cooked rice (the rice and water ratio can be based on the preferences of each people to adjust) Press Rice, directly into the working process of the corresponding function, indicator lights will be flash; - 9 -

12 After setting function, rice cooker "beep" "beep" tweet prompts to complete the work, automatically go to keep warm, the light of keep warm was light. 5L refer of cooking table Function: time Rice: About 45mins Remark: The time is only for reference, because of different capacity of rice, capacity of weight, voltage and temperature, cooking time also has difference. Tip: In order to prevent the cooked rice is not good, please enter the keep warm within 30 minutes after the rice turned loose Cake Press Function and choose Cake, The default time is about 50 minutes; the cooking time can not be adjust. After setting function, Press Start. Directly into the working process of the corresponding function, indicator lights will be flash. After setting function, rice cooker "beep" "beep" tweet prompts to complete the work, automatically go to keep warm,the light of keep warm was light. Ordinary cake recipe Spontaneous cake flour 150g Eggs 5pcs Sugar 200g Butter 30g Note: According to their own preferences to adjust the weight of the ingredients. Approach: 1. According to the proportion of cake recipes to take eggs, butter, sugar into the plate, and use the eggbeater with full-speed stirring until sugar dissolves. 2. Slowly pour into the spontaneous cake flour into the ingredients which in the plate, one side to pour in and another side to stirring. Then use the eggbeater with middle-speed stirring is ok. Tip: The maximum weight of 4L ingredients is 500g; The maximum weight of 5L ingredients is 600g. Soup Press Function and choose Soup, The default time is 1 hour. The adjusting time is 1-4 hours. Press the button of hour or min to adjust the time. After setting function, Press Start. Directly into the working process of the corresponding function, indicator lights will be flash; After setting function, rice cooker "beep" "beep" tweet prompts to complete the work, automatically go to keep warm,the light of keep warm was light. Tip: The water can not be exceeding the maximum water level. Stew Press Function and choose Stew, The default time is 2 hour. The adjusting time is 2-8 hours. Press the button of hour or min to adjust the time. After setting function, Press Start. Directly into the working process of the corresponding function, indicator lights will be flash; After setting function, rice cooker "beep" "beep" tweet prompts to complete the work, automatically

13 go to keep warm,the light of keep warm was light. Tip: The water can not be exceeding the maximum water level. Fry Press Function and choose Fry, The default time is 30mins. The adjusting time is 10mins 1 hour. Press the button of hour or min to adjust the time. After setting function, Press Start. Directly into the working process of the corresponding function, indicator lights will be flash; After setting function, rice cooker "beep" "beep" tweet prompts to complete the work, automatically go to keep warm,the light of keep warm was light. Tip: The oil can not be exceeding the scale 7. Crust Press Function and choose Crust, The default time is 1.5 hours. The adjusting time is 1hour -2 hours. Press the button of hour or min to adjust the time. After setting function, Press Start. Directly into the working process of the corresponding function, indicator lights will be flash; After working sometime, rice cooker "beep" "beep" tweet tips. You can add the food which you like it. Then close the lid continue to cooking. After setting function, rice cooker "beep" "beep" tweet prompts to complete the work, automatically go to keep warm,the light of keep warm was light. Pasta Press Function and choose pasta, The default time is 8mins. The adjusting time is 8mins-20 mines. Press the button of hour or min to adjust the time. After setting function, Press Start. Directly into the working process of the corresponding function, indicator lights will be flash; After working sometime, rice cooker "beep" "beep" tweet tips. Then add the pasta and press start button, open the lid continue to cooking. After setting function, rice cooker "beep" "beep" tweet prompts to complete the work, automatically go to keep warm,the light of keep warm was light. Tip: Cooking the pasta must open the lid, Beware of soup spill. Yoghurt; Press Function and choose Yoghurt, The default time is 8hours. The adjusting time is 6-12hours. Press the button of hour or min to adjust the time. After setting function, Press Start. Directly into the working process of the corresponding function, indicator lights will be flash; After setting function, rice cooker "beep" "beep" tweet prompts to complete the work, automatically go to Standby. Oatmeal Press Function and choose Oatmeal, The default time is 10mins. The adjusting time is 5mins-1 hour. Press the button of hour or min to adjust the time. After setting function, Press Start. Directly into the working process of the corresponding function, indicator lights will be flash;

14 After setting function, rice cooker "beep" "beep" tweet prompts to complete the work, automatically go to keep warm,the light of keep warm was light. Tip: 1. The maximum rice of 4L is 1.5 cups; The maximum rice of 5L is 2 cups. 2. Suggest the proportions of rice and water is 1:6. Dessert Press Function and choose Dessert, The default time is 1 hours. The adjusting time is 1 hour-4 hours. Press the button of hour or min to adjust the time. After setting function, Press Start. Directly into the working process of the corresponding function, indicator lights will be flash; After setting function, rice cooker "beep" "beep" tweet prompts to complete the work, automatically go to keep warm,the light of keep warm was light. Tip: The oil can not be exceeding the scale 6. Steam Press Function and choose Steam, The default time is 5mins. The adjusting time is 5 mins-1 hours. Press the button of hour or min to adjust the time. After setting function, Press Start. Directly into the working process of the corresponding function, indicator lights will be flash; After setting function, rice cooker "beep" "beep" tweet prompts to complete the work, automatically go to keep warm,the light of keep warm was light. Tip: It will be countdown after water boil. Porridge Press Function and choose Porridge, The default time is 1 hours. The adjusting time is 1hour -4 hours. Press the button of hour or min to adjust the time. After setting function, Press Start. Directly into the working process of the corresponding function, indicator lights will be flash; After setting function, rice cooker "beep" "beep" tweet prompts to complete the work, automatically go to keep warm,the light of keep warm was light. Tip: 1. The maximum rice of 4L is 1 cups; The maximum rice of 5L is 1.5 cups. 2. Suggest the proportions of rice and water is 1:8. Milk Porridge Press Function and choose Milk Porridge, The default time is 40mins. The adjusting time is 30mins -1 hours. Press the button of hour or min to adjust the time. After setting function, Press Start. Directly into the working process of the corresponding function, indicator lights will be flash; After setting function, rice cooker "beep" "beep" tweet prompts to complete the work, automatically go to keep warm,the light of keep warm was light. Tip: 1. The maximum rice of 4L is 1 cups; The maximum rice of 5L is 1.5 cups. 2. Suggest the proportions of rice and water is 1:7. Soaked rice Press Function and choose Soaked r ice, The default time is 25mins. The cooking time can not be adjusted. After setting function, Press Start. Directly into the working process of the corresponding function, indicator lights will be flash;

15 After setting function, rice cooker "beep" "beep" tweet prompts to complete the work, automatically go to keep warm,the light of keep warm was light. Tip: The maximum rice of 4L can not be exceeding the scale 6. The maximum rice of 5L can not be exceeding the scale 8. Reheat Press Function and choose Reheat, Press Start. Directly into the working process of the corresponding function, indicator lights will be flash; Rice cooker "beep" "beep" tweet prompts to complete the work, automatically go to keep warm,the light of keep warm was light. Preset Our product the preset time is the finished cooking time. Such as, now is 13:00 pm, if you want to eat in 18:00pm.then set up 5:00 hours. You can have a good dinner at 18:00. In order to avoid a strange odor of the food. The preset can not be too long, it s better no exceed 12hours. The preset time can refer the preset timetable. For example Press Function and choose Porridge/soup, The default time is 1 hour. If you want to adjust the cooking time, (please refer the preset timetable Porridge/soup.) After setting function, Press preset. Directly into the working process of the preset function, indicator lights will be light; Press the button of hour or min to adjust the time. After setting function, Press Start. The Start indicator lights will be light; Preset time reference table Function: Preset Rice: 70minutes-24 hour Soup: 70minutes-24 hour Stew: 130minutes-24 hour Oatmeal: 10minutes-24 hour Dessert: 70minutes-24 hour Steam: 10minutes-24 hour Porridge: 70minutes-24 hour Tip: 1. The functions which is not in the table can not be used the preset function; 2. If the preset time is less than the cooking time, rice cooker will not enter the preset function, the function will be directly to work which the same like without preset. Keep warm/cancel 1. All functions after finished work, it will enter to keep warm automatically. (Except of yoghurt) 2. When the cooker is working. Press keep warm/ Cancel, after finished work; it will turn into standby, 3. When the cooker is standby. Presses keep warm/ Cancel turn into keep warm. CLEAN AND MAINTENANCE Cleaning inner pot, steamer, aluminum cover with protecting overflow Using hot water, detergent and sponge to clean inner pot, aluminum cover with protecting overflow. Don t use remover and steel wire wall. If food sticker into inner pot, you can soak for a moment before cleaning. Dry inner pot. Don t soak body into water, also don t make into body. You can clean inner pot and steam holder under dish washer

16 As for inner pot, please look at indicator as follow: Don t let dish washer holder scrap inner pot, when inner pot put into dish washer. In order to let inner pot use longer, don t cut food in inner pot. Make sure inner pot to touch body tightly. Important: After using for several days, it belongs to normal phenomenon if it appear brown trail; we ensure nonstick material to reach the standard touch food material you can use out of worry. Maintenance of inner pot Please use plastic or wood rice spoon, don t use metal rice spoon so that protect inner pot. Please don t put vinegar into inner pot in order to avoid degenerate, After using for several times, the surface color of inner pot will change. The reason is that it brought by water, it will not affect normal Use, you can continue to use out of worry. CLEANNESS AND MAINTENANCE OF THE OTHER PART Using wet cloth to clean the surface of rice cooker, inner of lid, power cord, don t use degenerate product. Don t use water to clean the body directly. PROBLEM AND METHOD OF SOLVING

17 - 13 -

18 SINBO SCO 5036 MULTI CUISEUR MODE D EMPLOI FRANÇAIS Spécifications de l Appareil Modèle: SCO 5036 Tension: 230V~, 50Hz Puissance: 860W Capacité: 5.0L Riz (tasse): 2-10 tasses Nombre de personne: 5-10 personnes Remarque: Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l appareil Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement, tout inconvénient à la suite d une utilisation commerciale ou inappropriée aux instructions n est pas recouvert par GL et S NBO ne saurait être tenue responsable. Utiliser une prise murale liée à la terre, la fiche doit être bien branché à la prise murale, ne pas utiliser la prise universelle et d autres appareils électrique en même temps. Avant l utilisation (y compris le nettoyage et l entretien ) le cuiseur à riz doit être dans une bonne position avec le câble d alimentation afin d éviter toute risque Débrancher le cordon d alimentation lorsque l appareil n est pas utilisé. Ne pas laisser l utilisation du cuiseur à riz sans précaution Garder l appareil hors de portée des enfants. Ne pas utiliser l appareil dans un endroit humide et instable. Ne pas laisser l appareil à se mouiller. Ne pas fonctionner l appareil sans mettre le récipient à l intérieur ou lorsque le récipient est vide Ne pas déplacer le récipient à l intérieur lorsque le cuiseur à riz est en marche. Ne pas installer le cuiseur à riz à proximité des appareils émettant de la chaleur sinon l appareil pourrait endommager ou même causer des dommages. Le récipient à l intérieur doit directement être en contact avec l élement chauffant, sinon l autre substance étrangère pourrait être dangereuse. Ne rien placer sur le corps y compris l eau et les aliments.. Le récipient doit être équilibré avec de l eau et dur iz.. La température va augmenter lorsque le cuiseur à riz est en marche,ne pas toucher les parties métalliques.. Pendant le processus de cuisson, l alimentation va produire la vapeur et une haute température, veuillez rester à l écart du cuiseur à riz.. Ne pas mettre de l eau à n importe quelle partie de l appareil sauf le récipient placé dedans.. Ne pas laisser le cordon d alimentation à se déplacer.. Ne pas tirer ou pousser le cordon d alimentation afin de le débrancher. Mode d Utilisation Veuillez bien lire les instructions d utilisation et procédez selon l indicateur IM. Branchez la fiche à la prise murale et vérifiez si le socket correspond avec l appareil Avant la première utilisation,retirez toutes les pièces tels que le récipient anti-adhésif, la sortie de vapeur, le couvercle intérieur amovible afin de les laver. Assurez vous que la partie inférieure du récipient est sans défaut. Il est nécessaire de régler le sens de rotation à droite et à gauche du récipient interne afin de le bien fixer sur la plaque chauffante. Riz La quantité maximale de riz à cuir est de 5L, 10 tasses. La quantité recommandée de riz et de l eau

19 est 1 tasse de riz : 1.1 tasses d eau.ne pas surpasser la quantité maximale de riz cuit. ( la quantité de riz et de l eau peut être adjusté selon la préference ) Appuyez directement sur l indicateur Rice, le voyant lumineux va clignoter. Après avoir réglé la fonction, le cuiseur à riz sonne beep pour terminer le processus, il va automatiquement garder la température et la lampe garde au chaud sera allumée. 5L Tableau de cuisson Fonction: Temps Riz: Environ 45 minutes Remarque : Le temps est seulement pour référence à cause de la capacité différente de riz, la tension et la température, le temps de cuisson est également différent. Astuce: Afin d éviter que le riz cuit est mauvais, veuillez garder le riz au chaud dans les 30 minutes après qu il est dégelé. Gâteau Appuyez sur Function et séléctionnez Cake. Le temps de réglage d usine est environ 50 minutes, le temps de cuisson peut être réglé. Appuyez sur Start après avoir réglé la fonction.le voyant lumineux va s allumer en traversant directement le processus de la fonction correspondante Après avoir réglé la fonction, le cuiseur à riz sonne beep afin de terminer le processus et, il va automatiquement garder la température et la lampe garde au chaud sera allumée Recette de gâteau : Farine à gâteau déjà prête 150gOeufs 5 piècessucre 200gBeurre 30g Remarque: La quantité des ingrédients peut être réglé selon votre préference. Préparation: 1. Mettez le sucre,le beurre et les oeufs sur une plaque selon le taux des ingrédiens du gâteau et remuez les à plein vitesse avec les fouettes jusqu à ce que le sucre soit dissous. 2. Ajoutez la farine à gâteau déjà prête dans les ingrédiens et mélangez les en même temps puis utilisez les fouettes pour mélanger à vitesse moyenne. Astuce: Le poids maximal des ingrédiens pour 4L :500g; Le poids maximal des ingrédiens pour 5L : 600g Soupe Appuyez sur Function et séléctionnez Soup. Le temps de réglage d usine est de 1 heure. Le temps de réglage est de 1-4 heures.appuyez sur le bouton min ou Temp pour régler le temps. Appuyez sur Start après avoir réglé la fonction..le voyant lumineux va s allumer en traversant directement le processus de la fonction correspondante Après avoir réglé la fonction, le cuiseur à riz sonne beep afin de terminer le processus et, il va automatiquement garder la température et la lampe garde au chaud sera allumée Astuce: L Eau ne doit pas dépasser le niveau maximal d eau. Ragoût Appuyez sur Function et séléctionnez Stew. Le temps de réglage d usine est de 2 heures. Le temps de réglage est de 2-8 heures.appuyez sur le bouton min ou Temp pour régler le temps. Appuyez sur Start après avoir réglé la fonction..le voyant lumineux va s allumer en traversant directement le processus de la fonction correspondante

20 Après avoir réglé la fonction, le cuiseur à riz sonne beep afin de terminer le processus et, il va automatiquement garder la température et la lampe garde au chaud sera allumée Astuce: L Eau ne doit pas dépasser le niveau maximal d eau. Friture Appuyez sur Function et séléctionnez Fry. Le temps de réglage d usine est de 30 minutes. Le temps de réglage est de 10 minutes -1 heure..appuyez sur le bouton min ou Temp pour régler le temps Appuyez sur Start après avoir réglé la fonction..le voyant lumineux va s allumer en traversant directement le processus de la fonction correspondante. Après avoir réglé la fonction, le cuiseur à riz sonne beep afin de terminer le processus et, il va automatiquement garder la température et la lampe garde au chaud sera allumée. Astuce: L huile ne doit pas dépasser 7 degrés. Croûte de pain Appuyez sur Function et séléctionnez Crust. Le temps de réglage d usine est de 1,5 heures. Le temps de réglage est de 1-2 heures.appuyez sur le bouton min ou Temp pour régler le temps Appuyez sur Start après avoir réglé la fonction..le voyant lumineux va s allumer en traversant directement le processus de la fonction correspondante Après avoir fonctionné pendant un certain temps, le cuiseur à riz sonne beep. Fermez le couvercle pour continuer la cuisson. Après avoir réglé la fonction, le cuiseur à riz sonne beep afin de terminer le processus et, il va automatiquement garder la température et la lampe garde au chaud sera allumée. Patês Appuyez sur Function et séléctionnez Pasta. Le temps de réglage d usine est de 8 minutes. Le temps de réglage est de 8-20 minutes Appuyez sur le bouton min ou Temp pour régler le temps Appuyez sur Start après avoir réglé la fonction..le voyant lumineux va s allumer en traversant directement le processus de la fonction correspondante Après avoir fonctionné pendant un certain temps, le cuiseur à riz sonne beep. Fermez le couvercle pour continuer la cuisson. Après avoir réglé la fonction, le cuiseur à riz sonne beep afin de terminer le processus et, il va automatiquement garder la température et la lampe garde au chaud sera allumée. Astuce: Le couvercle doit être ouvert pendant la cuisson de pâtes. Veuillez être prudent de ne pas renverser l eau chaude. Yaourt; Appuyez sur Function et séléctionnez Yoghurt. Le temps de réglage d usine est de 8 heures. Le temps de réglage est de 6-12 heures.appuyez sur le bouton min ou Temp pour régler le temps Appuyez sur Start après avoir réglé la fonction..le voyant lumineux va s allumer en traversant directement le processus de la fonction correspondante Après avoir réglé la fonction, le cuiseur à riz sonne beep afin de terminer le processus et, il va automatiquement garder la température et passer en mode veille. Flocons d Avoine Appuyez sur Function et séléctionnez Oatmeal. Le temps de réglage d usine est de 10 minutes. Le temps de réglage est de 5 minutes -1 heure..appuyez sur le bouton min ou Temp pour régler le temps Appuyez sur Start après avoir réglé la fonction..le voyant lumineux va s allumer en traversant

21 directement le processus de la fonction correspondante Après avoir réglé la fonction, le cuiseur à riz sonne beep afin de terminer le processus et, il va automatiquement garder la température et la lampe garde au chaud sera allumée. Astuce: 1.Le riz maximal est de 1,5 tasses pour 4L; Le riz maximal est de 2 tasses pour 5L. 2. Le taux de riz et d eau recommandé est 1:6 Dessert Appuyez sur Function et séléctionnez Dessert. Le temps de réglage d usine est de 1heure. Le temps de réglage est de 1 heure -4 heures..appuyez sur le bouton min ou Temp pour régler le temps Appuyez sur Start après avoir réglé la fonction..le voyant lumineux va s allumer en traversant directement le processus de la fonction correspondante Après avoir réglé la fonction, le cuiseur à riz sonne beep afin de terminer le processus et, il va automatiquement garder la température et la lampe garde au chaud sera allumée. Astuce: L huile ne doit pas dépasser 6 degrés. Vapeur Appuyez sur Function et séléctionnez Steam. Le temps de réglage d usine est de 5 minutes. Le temps de réglage est de 5 minutes -1 heure..appuyez sur le bouton min ou Temp pour régler le temps Appuyez sur Start après avoir réglé la fonction..le voyant lumineux va s allumer en traversant directement le processus de la fonction correspondante Après avoir réglé la fonction, le cuiseur à riz sonne beep afin de terminer le processus et, il va automatiquement garder la température et la lampe garde au chaud sera allumée. Astuce: Le compte à rebours va commencer après que l eau a bouilli. Bouillie Appuyez sur Function et séléctionnez Porridge Le temps de réglage d usine est de 1 heure. Le temps de réglage est de 1-4 heures. Appuyez sur le bouton min ou Temp pour régler le temps Appuyez sur Start après avoir réglé la fonction..le voyant lumineux va s allumer en traversant directement le processus de la fonction correspondante Après avoir réglé la fonction, le cuiseur à riz sonne beep afin de terminer le processus et, il va automatiquement garder la température et la lampe garde au chaud sera allumée. Astuce 1.Le riz maximal est de 1 tasse pour 4 L; Le riz maximal est de 1,5 tasses pour 5L. 2. Le taux de riz et d eau recommandé est 1:8 Bouillie au lait Appuyez sur Function et séléctionnez Milk Porridge Le temps de réglage d usine est de 40 minutes. Le temps de réglage est de 30 minutes-1 heure..appuyez sur le bouton min ou Temp pour régler le temps Appuyez sur Start après avoir réglé la fonction..le voyant lumineux va s allumer en traversant directement le processus de la fonction correspondante Après avoir réglé la fonction, le cuiseur à riz sonne beep afin de terminer le processus et, il va automatiquement garder la température et la lampe garde au chaud sera allumée. Astuce 1.Le riz maximal est de 1 tasse pour 4 L; Le riz maximal est de 1,5 tasses pour 5L. 2. Le taux de riz et d eau recommandé est 1:7 Riz Trempé Appuyez sur Function et séléctionnez Soaked rice Le temps de réglage d usine est de 25 minutes.la durée de cuisson peut être réglée. Appuyez sur Start après avoir réglé la fonction..le voyant lumineux va s allumer en traversant directement le processus de la fonction correspondante

22 Après avoir réglé la fonction, le cuiseur à riz sonne beep afin de terminer le processus et, il va automatiquement garder la température et la lampe garde au chaud sera allumée. Astuce: Le riz maximal ne doit pas dépasser 6 degrés pour 4 L, le riz maximal ne doit pas dépasser 8 degrés pour 5L. Réchauffer Appuyez sur Function et séléctionnez Reheat Appuyez sur Start.Le voyant lumineux va s allumer en traversant directement le processus de la fonction correspondante Le cuiseur à riz sonne beep afin de terminer le processus et, il va automatiquement garder la température et la lampe garde au chaud sera allumée. Préréglage Le préréglage de l appareil est le temps de cuisson terminé.exemple : il est 13h00, si vous voulez diner à 18h00, réglez l appareil 5 heures,vous pouvez prendre votre diner à 18h00. Pour éviter l odeur de l aliment, le préréglage ne doit pas être trop long, il ne doit pas dépasser 12 heures. Le temps de préréglage peut être vu au tableau de temps de préréglage. Exemple? Appuyez sur Function et séléctionnez Porridge/soup. Le temps de réglage d usine est de 1 heure.si vous voulez régler le temps de cuisson,veuillez voir le tableau de temps de préréglage Porridge/soup.Appuyez sur preset après avoir réglé la fonction..le voyant lumineux va s allumer en traversant directement le processus de la fonction correspondante. Appuyez sur le bouton min ou Temp pour régler le temps Appuyez sur Start après avoir réglé la fonction. Le voyant lumineux Start va s allumer. Tableau de référence de temps de préréglage Fonction: Champ d application de préréglage Riz: 70 minutes-24 heures Soupe : 70 minutes- 24 heures Ragoût: 130 minutes -24 heures Flocons d avoine: 10 minutes- 24 heures Dessert: 70 minutes- 24 heures Vapeur: 10 minutes- 24 heures Bouillie: 70 minutes- 24 heures Astuce: 1. Les fonctions non-écrites au tableau, ne peuvent pas être utilisées à la fonction de préréglage 2. Si le temps de préréglage est inférieur au temps de cuisson, le cuiseur à riz ne fonctionne pas avec la fonction de préréglage et la fonction va directement fonctionner comme le préréglage est absent. Garder-au-chaud / Annuler 1. A la suite de processus, toutes les fonctionnes vont automatiquement passer au garde au-chaud (sauf le yaourt ) 2. Appuyez sur keep warm/ Cancel après le processus lorsque le cuiseur est en marche, il va passer en mode veille. 3. Appuyez sur keep warm/cancel afin de garder au chaud lorsque le cuiseur est en mode veille 5. Nettoyage et entretien. Nettoyage du récipient interne, le bouton de vapeur, le couvercle en aluminium à flux protégé Nettoyez le récipient interne et le couvercle en aliminium à flux protégé à l aide de l eau chaude, le détergent et l éponge.ne pas utiliser d éponge grattante ou le fil en acier. Si la nourriture est coincée dans le récipient, vous pouvez le tremper avant le nettoyage

23 Séchez le récipient interne. Ne pas plonger le corps dans l eau ou ne pas mettre d eau dans le corps Vous pouvez laver le récipient interne et le bouton de vapeur dans le lave -vaisselle Voir le tableau suivant pour le récipient interne: Ne pas laisser d enter des pièces dans le récipient interne lorsque le récipient est dans le lavevaiselle. Afin d assurer la vie du récipient interne plus longue, ne pas couper d aliment dans le récipient interne. Assurez vous que le récipient interne contacte bien au corps. Important: Après avoir utilisé le cuiseur, une trace brune peut être se produit,ceci est tout à fait normal, nous garantissons d utiliser la matière anti-adhésive pour accélerer le norme de matériaux au contact des aliments Entretien du récipient interne Veuillez utiliser la cuillère de riz en bois ou en plastique, n utilisez pas de cuillère en métal, ainsi le récipient interne va être protégé. Ne pas utiliser de vinaigre pour l entretien du récipient interne. La raison de ce changement est de l eau et ceci n affectera pas l utilisation normale. Vous pouvez continuer à utiliser sans vous inquiéter. Nettoyage et entretien des autres pièces Nettoyez la surface du cuiseur à riz et la partie intérieure du couvercle à l aide d un chiffon humide. N Utilisez pas de chiffon humide pour le cordon d alimentation. Ne pas laver le corps de l appareil avec l eau. DÉPANNAGE

24 - 18 -

25 SINBO SCO 5036 MULTICOOKER (MULTI-OVEN) GEBRUIKSAANWIJZING PRODUCTSPECIFICATIES Model: SCO 5036 Voltage: 230V~, 50Hz Kracht: 860W Capaciteit : 5.0L Rijst (beker): 2-10 bekers Juiste personen: 5-10 personen NEDERLANDS Notitie: Om de stabiele krachtbron te bevestigen controleert u de standaard voltage van de rijstoven. Dit product is geschikt voor de familiegebruik en is SINBO niet verantwoordelijk door een een of andere probleem die is ontstaan op gevolg van handelsgebruik, onjuiste gebruik of het gebruik die niet geschikt is voor de gebruiksaanwijzing en dit probleem zal buiten GL blijven. Er moet een muurstopcontact met aarde gebruikt worden en de stekker moet helemaal in het stopcontact zitten, universele stopcontact en de andere elektriciteitsapparaten niet op dezelfde moment gebruiken. Voor het gebruik (inclusief schoonmaak en verzorging) moet het krachtapparaat van de rijstoven op een goede stand zijn met het krachtsnoer. Verbreekt u de verbinding van het krachtsnoer als het niet gebruikt wordt. Laat u de rijstoven aandachtig gebruiken. Het product moet op een plaats staan waar de kinderen niet kunnen bereiken. Niet gebruiken op een instabiele, natte positie. Laat u het niet nat maken met water. Niet het apparaat laten starten zonder erin een schaal te zetten of als de schaal leeg is. Als de rijstoven werkt niet de schaal erin laten bewegen. De rijstoven niet zetten dichtbij de warmte of vuurbron anders zal de rijstoven beschadigd worden en zelfs gevaar veroorzaken. De schaal dat erin wordt gezet moet direct de verwarmer aanraken; als er ertussen een een of andere materiaal bevindt zal het gevaarlijk worden. Op de structuur, inclusief voedingsmiddel niets zetten.. De schaal dat erin zit moet in evenwicht zijn met water en rijst.. Als de rijstoven werkt zal de warmte verhoogd worden. Niet de metalen stukken aanraken.. Tijdens de kookprocedure zal de voedsel stoom en hogere warmte produceren, alstublieft blijft u op afstand van de rijstoven.. Buiten de schaal dat erin wordt gezet doet u geen water in een een of andere gedeelte.. Laat u het krachtsnoer niet naar rechts en links bewegen.. Om de verbinding van het krachtsnoer te verbreken trekt u niet aan het snoer of geeft u geen duwtje aan het snoer. Gebruikswijze De gebruiksaanwijzing aandachtig lezen en behandeling doen volgens de IM indicator. De stekker indoen en kijken of dit product in overeenstemming is met het stopcontact thuis. Alstublieft tijdens het eerste gebruik alle onderdelen als ongekleefde binnenschotel, stoomuitgang en scheidbare binnendeksel om te wassen eruit halen. Kijken of er een een of andere fout is aan de onderkant van de binnenschotel. Om te verzorgen dat de binnenschotel helemaal gepast zit in de verwarmingsplaat moet u de draairichting van de binnenschotel naar links en rechts bijstellen. Rijst De maximum hoeveelheid van de rijst dat gekookt wordt is 5L, 10 schotels. De aangeraden rijst en

Инструкция для Sinbo SCM-2925 Перейти в карточку товара

Инструкция для Sinbo SCM-2925 Перейти в карточку товара Инструкция для Sinbo SCM-2925 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SCM 2625 ESPRESSO KAHVE MAK NES

Detaylı

SFD 7401 GIDA KURUTUCUSU KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SBM 4711 EKMEK YAPMA MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k

Detaylı

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu BREAD MAKER Instruction Manual MACHINE À PAIN Mode d emploi BROTBACKAUTOMAT Gebrauchsanweisung PEKAČ KRUHA Upute za Uporabu (TR) Türkçe

Detaylı

Инструкция Sinbo SDF-3822 Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SDF-3822 Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SDF-3822 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SDF 3822 FR TÖZ KULLANMA KILAVUZU

Detaylı

SSI 2852 BUHAR KAZANLI ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

SHB 3058 BLENDER SET KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Tebrikler! En popüler ve en üstün özelliklere sahip Çok-Fonksiyonlu Mutfak Robotunu tercih etti iniz için teflekkür ederiz.

Detaylı

SS 4031 TRAfi MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL RU De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu

Detaylı

SHD 2692 SAÇ fiek LLEND RME C HAZI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR PT De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için

Detaylı

SHB 3029 BLENDER SET KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce

Detaylı

SJ 3133 BLENDER SET KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce

Detaylı

Инструкция Sinbo SK-2372 Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SK-2372 Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SK-2372 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SK 2371, SK 2372 KETTLE KULLANMA KILAVUZU

Detaylı

SHD 2694 SAÇ fiek LLEND RME C HAZI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için

Detaylı

Инструкция для Sinbo FSF 5705 Перейти в карточку товара

Инструкция для Sinbo FSF 5705 Перейти в карточку товара Инструкция для Sinbo FSF 70 Перейти в карточку товара 8 800 77 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SFS 70 BUHARLI P fi R C KULLANMA

Detaylı

SFH-3304 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL RU HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

WHC 752 COLD & WARM HUMIDIFIER WITH IONIZER HUMIDIFICATEUR IONIZERLI SOGUK & SICAK BUHAR ÜFLEYICI USER MANUAL MODE D EMPLOI

WHC 752 COLD & WARM HUMIDIFIER WITH IONIZER HUMIDIFICATEUR IONIZERLI SOGUK & SICAK BUHAR ÜFLEYICI USER MANUAL MODE D EMPLOI WHC 752 COLD & WARM HUMIDIFIER WITH IONIZER HUMIDIFICATEUR IONIZERLI SOGUK & SICAK BUHAR ÜFLEYICI HAVA TEMİZLEYİCİLER VE NEMLENDİRİCİLER USER MANUAL MODE D EMPLOI KULLANIM KILAVUZU EN FR TR WHC 750 WHC752

Detaylı

SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

WHC 750 COLD & WARM HUMIDIFIER WITH IONIZER HUMIDIFICATEUR IONIZERLI SOGUK & SICAK BUHAR ÜFLEYICI HAVA TEMİZLEYİCİLER VE NEMLENDİRİCİLER USER MANUAL

WHC 750 COLD & WARM HUMIDIFIER WITH IONIZER HUMIDIFICATEUR IONIZERLI SOGUK & SICAK BUHAR ÜFLEYICI HAVA TEMİZLEYİCİLER VE NEMLENDİRİCİLER USER MANUAL WHC 750 COLD & WARM HUMIDIFIER WITH IONIZER HUMIDIFICATEUR IONIZERLI SOGUK & SICAK BUHAR ÜFLEYICI HAVA TEMİZLEYİCİLER VE NEMLENDİRİCİLER USER MANUAL MODE D EMPLOI KULLANIM KILAVUZU EN FR TR WHC 750 WHC750

Detaylı

Инструкция Sinbo SAH 6107 Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SAH 6107 Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SAH 6107 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SAH 6107 HAVA NEMLEND R C S KULLANMA

Detaylı

SHC 4346 SAÇ KESME MAK NASI (fiarjli) KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

Dematic Steel. Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual

Dematic Steel. Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual Dematic Steel Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Dematic Steel Otomatik Çay

Detaylı

Инструкция Sinbo SFH-3313 Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SFH-3313 Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SFH-3313 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SFH 3313 FANLI ISITICI KULLANMA KILAVUZU

Detaylı

Инструкция Sinbo SHD-7012 Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SHD-7012 Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SHD-7012 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SHD 7012 SAÇ fiek LLEND RME C HAZI

Detaylı

SK 7302 SU ISITICISI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR ÖNEML GÜVENL K UYARILARI KULLANMADAN ÖNCE BÜTÜN TAL MATLARI OKUYUN ÖNEML GÜVENL K ÖNLEMLER Elektrikli cihazlar kullan rken

Detaylı

STIMA. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Buharlı ütü Steam Iron. Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu

STIMA. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Buharlı ütü Steam Iron. Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu STIMA Buharlı ütü Steam Iron Instruction Manual Kullan m K lavuzu Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Stima

Detaylı

ki farkl, ayr labilir masaj bafll tak m içermektedir Ak ll zaman kontrolu, güvenli, rahat kullan m

ki farkl, ayr labilir masaj bafll tak m içermektedir Ak ll zaman kontrolu, güvenli, rahat kullan m SMR 4229 MASAJ ALET KULLANMA KILAVUZU TR EN DE FR ES NL RU HR ki farkl, ayr labilir masaj bafll tak m içermektedir Ak ll zaman kontrolu, güvenli, rahat kullan m De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu

Detaylı

SWM 6308 ÇAMAfiIR MAK NASI KULLANMA KILAVUZU

SWM 6308 ÇAMAfiIR MAK NASI KULLANMA KILAVUZU SWM 6308 ÇAMAfiIR MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

RH12. Halojenli Ya l Radyatör Halogen Oil Filled Radiator. Kullanma k lavuzu. Instructions manuel

RH12. Halojenli Ya l Radyatör Halogen Oil Filled Radiator. Kullanma k lavuzu. Instructions manuel RH12 Halojenli Ya l Radyatör Halogen Oil Filled Radiator TR Kullanma k lavuzu GB Instructions manuel Ç NDEK LER TR Genel... Sorumluluk... Yetkisiz Kullan m... Güvenlik Uyar lar... Teknik Özellikler...

Detaylı

This manual has been designed for our UFO Line, UFO Star and UFO UK Line models.

This manual has been designed for our UFO Line, UFO Star and UFO UK Line models. Distinguished Customer, This manual has been designed for our UFO Line, UFO Star and UFO UK Line models. You have purchased a high quality, efficient and original UFO-IR Infrared Heater. We would like

Detaylı

UFO 16" SO UK BUHAR LE SER NLETEN PORTAT F VANT LATÖR ATSFI-01 KULLANIM KILAVUZU

UFO 16 SO UK BUHAR LE SER NLETEN PORTAT F VANT LATÖR ATSFI-01 KULLANIM KILAVUZU UFO 16" SO UK BUHAR LE SER NLETEN PORTAT F VANT LATÖR ATSFI-01 KULLANIM KILAVUZU UFO 16'' STAND FAN WITH HUMIDIFIER BLOWING COOL MIST ATSFI-01 USER MANUAL www.ufotr.com UFO 16" SO UK BUHAR LE SER NLETEN

Detaylı