KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA KONSERVATİF TEDAVİ Prof. Dr. Mehmet Şükrü SEVER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA KONSERVATİF TEDAVİ Prof. Dr. Mehmet Şükrü SEVER"

Transkript

1 1 KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA KONSERVATİF TEDAVİ Prof. Dr. Mehmet Şükrü SEVER Amaç Kronik böbrek hastalığının konservatif tedavisi hakkında bilgi sahibi olmak Kronik böbrek hastalığı ile başvuran hastanın nasıl yönlendirileceğini öğrenmek Öğrenim hedefleri Dersin sonunda öğrenci böbrek fonksiyonlarını kötü yönde etkileyen faktörleri öğrenmeli; bunları tedavi edebilmeli, Kronik böbrek hastalığının ilerlemesinin nasıl önlenebileceğini kavramalı, Kronik böbrek hastalığı ve yetersizliği sürecinde ortaya çıkan belirtilerin tedavisini öğrenmeli Replasman tedavilerine hazırlık hakkında fikir sahibi olmalı GİRİŞ Kronik böbrek hastalarının tedavisi 2 aşamada incelenir: 1. Konservatif tedavi: Böbreklerin mevcut fonksiyonlarını koruyabilme amacına yönelik tedavidir (konservatif = mevcut durumu koruma, muhafaza etme). Bu yöntemler diyet uygulamalarını ve değişik ilaç tedavilerini içerir. 2. Replasman tedavileri: Yetersizliğin çok ilerlediği ve vücudun gereksinimlerinin hiç bir şekilde karşılanamadığı durumlarda hastayı hayatta tutabilmek için böbreğin görevlerini yerine getirecek (replase edecek) alternatif tedavi yöntemlerine lüzum vardır. Bu tedavi yöntemleri diyaliz veya transplantasyondur; her ikisine kısaca replasman tedavileri adı verilir. Bu bölümde konservatif tedavi incelenecektir. Kronik böbrek hastalığında konservatif tedavinin 4 amacı vardır: I. Böbreklerin ideal şartlarda çalışmasını önleyen faktörler (predispozan nedenler) varsa bunların tedavi edilmesi veya ortadan kaldırılması, II. Böbrek yetersizliğine ilerlemenin yavaşlatılması, III. Üreminin değişik organ ve sistemlerde ortaya çıkan belirtilerinin tedavisi, IV. Replasman tedavilerine hazırlık yapılması. I. PREDİSPOZAN NEDENLERİN ORTADAN KALDIRILMASI Böbrek hastalığı seyrinde araya giren bazı faktörler böbrek fonksiyonlarında hızlı bir kötüleşmeye yol açabilir. Bu faktörlerin hemen farkedilip tedavi edilememesi durumunda böbrek yetersizliği süreci hızlanır. Predispozan nedenler olarak isimlendirilen bu faktörlerden başlıcaları şunlardır: Böbrek fonksiyonlarını geçici olarak bozan predispozan nedenler: Sıvı elektrolit dengesizliği, sistemik ve üriner infeksiyonlar, anemi, kalp yetersizliği, arteriyel kan basıncının düşüklüğü veya yüksekliği, üriner obstrüksiyon, nefrotoksik etkili ilaçların ve/veya radyokontrast ajanların kullanılması, hiperkalsemi, hiperürisemi gibi endojen toksinlerin varlığı, gastrointestinal sistem kanaması, altta yatan böbrek hastalığının alevlenmesi, gebelik, cerrahi girişimler ve travma. Eğer, yeterli rezerv halen mevcutsa, bu faktörlerin düzeltilmesi ile böbreklerin fonksiyonlarında kısmi düzelme sağlanabilir. O nedenle, kronik böbrek hastalığı bulunan ve

2 2 fonksiyonları beklenenden daha hızlı bir şekilde bozulan tüm hastalarda sayılan faktörleri dışlayabilmek amacı ile ayrıntılı incelemeler (klinik, biyokimyasal, görüntüleme yöntemleri) yapılmalı, varlığı saptanırsa bu faktörler tedavi edilmelidir. II. BÖBREK YETERSİZLİĞİNE İLERLEMENİN YAVAŞLATILMASI Bir önceki bahiste (Bkz. Kronik Böbrek Hastalığı) bazı risk faktörlerinin varlığında böbrek yetersizliğine gidişin çok daha hızlandığı vurgulanmıştı. Bu faktörlerin uygun şekilde tedavisi ile replasman tedavileri geciktirilebilir. Bu tedavi girişimleri şöyle özetlenebilir: 1. Diyet tedavisi Diyet tedavisinde temel uygulama protein kısıtlamasıdır. Protein kısıtlaması ile hiperfosfatemi ve metabolik asidoz daha hafif olur; ayrıca böbrek hastalığının ilerlemesi yavaşlayabilir. Protein kısıtlamasına ancak GFR miktarı 30 ml/dak. altına düştüğü zaman başvurulmalıdır. Düşük proteinli diyet uygulamasında günde gr/kg miktarında yüksek biyolojik değerli protein içeren diyetler önerilir. Örnek olarak, 70 kg ağırlığındaki bir hasta için yaklaşık 40 gr. (0.6x70= 42) protein içeren diyetler uygulanabilir. Bu hastalarda bitkisel proteinler yerine hayvansal kaynaklı proteinleri tercih etmelidir. Biyolojik değeri en yüksek olan protein yumurta akıdır. Etler (kırmızı et, tavuk, balık) ve peynirler genellikle %20 oranında protein içerir; yani yağsız, kemiksiz 100 gr et veya peynir yenilmesi durumunda 20 gr. protein alınacaktır. Süt %3, yoğurt ise %6 oranında protein içerir. Fasulye, bakla, mercimek gibi kuru bakliyatta da fazla miktarda (yaklaşık %20 oranında) protein vardır. Ancak bu gıdaların proteini esansiyel amino asit içermez. Hastalara yeterli miktarda (35 kcal/kg) kalori verilmesi alınan proteinin efektif kullanımı için gereklidir. Bazı hastalar proteinin böbreklere zararlı olduğu ön yargısı ile protein kaynaklarını çok azaltır, hatta tamamen keserler; bu davranış malnütrisyona bağlı artmış morbidite ve mortalite riski taşır; kesinlikle önüne geçilmelidir. 2. Sistemik ve intraglomeruler hipertansiyonun tedavisi Kronik böbrek hastalarındaki hipertansiyonun patogenezinde ön planda rol oynayan iki faktör renin-angiotensin-aldosteron sisteminin aktivasyonu ve (ileri böbrek yetersizliği aşamasında) sodyum ve su retansiyonudur. Hipertansiyon tedavisinin ilk aşamasında tuz kısıtlaması yapılır. Bu amaçla günlük tuz alımının 4 gr ın, bazı hastalarda ise 2 gr ın altına indirilmesi şarttır. Pratik olarak tuzsuz ekmek yenilmesi ve diğer tuz kaynaklarından titizlikle kaçınılması ile günlük tuz alımı 4 gr a düşürülebilir. Hem ekmeğin tuzsuz olması, hem de yemeğe hiç tuz eklenmemesi durumunda günlük tuz alımı 2 gr a iner. Hipertansiyonun farmakolojik tedavisinde angiotensin konverting enzim inhibitörleri (ACEİ) veya angiotensin reseptör blokerleri (ARB) seçkin ilaçlardır. Sistemik etkileri yanında, glomerul efferent arteriyolünde selektif vazodilatasyon yaptıkları için, intraglomeruler kan basıncını da etkin şekilde düşürürler. Ancak, bu ilaçları alan hastalar gerek hiperpotasemi, gerekse böbrek fonksiyonlarında ortaya çıkabilecek ani kötüleşme riskleri nedeniyle yakından izlenmelidir. Özellikle, böbrek fonksiyonları ciddi derecede bozulmuş (kreatinin klirensi 25 ml/dak. nın altına inmiş hastalarda) yan etkiler sıktır; daha yoğun izleme gereklidir. Bilateral renal arter stenozunda bu ilaçların kullanımı kontrindikedir.

3 3 Kronik böbrek hastalarında kalsiyum antagonistleri, beta blokerler, alfa-blokerler, diüretikler ve alfa-metil dopa da hipertansiyon tedavisinde kullanılabilir. 3. Proteinürinin azaltılması Primer olaydan bağımsız bir şekilde proteinürinin hem kendisi, hem de yol açtığı hipovolemi ve hiperlipidemi böbrek hastalığının seyrini olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle kronik böbrek hastalığının temel tedavisi yanında ACEİ veya ARB selektif bir şekilde intraglomeruler basıncı, dolayısı ile net filtrasyon basıncını ve böylece de proteinüriyi azaltır. 4. Hiperfosfateminin tedavisi Hastalar diyetle günde en çok 800 mg fosfor almalıdır. Ancak, bazı durumlarda yalnızca diyet uygulaması ile hiperfosfatemi önlenemez; gıdalardaki fosforun emilimini önlemek üzere barsakta fosfor bağlayan ajanlar (aluminyum hidroksit, kalsiyum karbonat veya kalsiyum asetat ya da sevelamer) kullanılır. 5. Hiperlipideminin tedavisi Kronik böbrek yetersizliğinin tipik histopatolojik bulgusu olan glomerulosklerozun ateroskleroz ile pek çok benzerliği vardır. O nedenle, kan lipid düzeylerinin düşürülmesi ile böbrek hastalığının seyri de olumlu yönde etkilenebilir. Bu hastalarda diyetle alınan günlük kolesterol miktarı 300 mg ı geçmemelidir. HMG-CoA redüktaz inhibitörleri veya fibratlar ile serum kolesterol ve/veya trigliserid düzeylerini azaltmak mümkündür. Düzenli egzersiz yapmak da bu hastalardaki kan lipid düzeylerini olumlu yönde etkiler. III. ÜREMİNİN DEĞİŞİK ORGAN VE SİSTEMLERDE ORTAYA ÇIKAN BELİRTİLERİNİN TEDAVİSİ Kronik böbrek hastalığının ilerlemesi ile üremik sendrom ortaya çıkar. Üreminin, vücudun hemen tüm organ ve sistemlerinde pek çok belirti ve bulguya yol açabileceğini belirtmiştik. Bu sorunlardan bir kısmı ancak diyaliz veya transplantasyon ile düzeltilebilir. Kritik belirti ve bulguların varlığında hastayı hızla diyalize almak şarttır; acil diyaliz indikasyonları ilgili bahiste anlatılmıştır. Öte yandan, bazı ilaçlar ile hastanın şikayetlerinde düzelme sağlamak mümkündür. Aşağıda üremik belirti ve bulguların tedavisinde uygulanabilecek konservatif tedavi yöntemleri özetlenmiştir. 1. Üremik Kaşıntı İnatçı kaşıntılar için antihistaminikler ve gabapentin kullanılır veya ultraviole ışını uygulanır. Sekonder hiperparatiroidi varlığında ilaçla tedavi mümkün olmaz ise cerrahi paratiroidektomi yapılır. Kalsifilaksis için Ca, P, PTH metabolizması düzenlenir; sodyum tiyosülfat kullanılabilir. Bu ajan doku düzeyinde kalsiyum şelasyonu yapar. 2. Nöromüsküler Sistem Belirti ve Bulguları Huzursuz bacak sendromu bulunan hastalarda kinin sülfat, benzodiazepinler gabapentin yararlı olabilir. Üremik polinöropatinin kesin tedavisi ancak transplantasyon ile mümkündür. 3. Solunum Sistemi Belirti ve Bulguları Gerek Kussmaul solunumu, gerekse üremik akciğer ancak diyaliz ile tedavi edilebilir. 4. Kardiyovasküler Sistem Belirti ve Bulguları Volüm yüklenmesi için tuz kısıtlaması ve diüretikler yararlı olur. Diüretiklere yanıtsız olgularda diyaliz ile sıvı çekmek (ultrafiltrasyon) gerekir. İskemik, hipertansif kalp hastalığı veya kalp yetersizliği böbrek hastası olmayanlardaki gibi tedavi edilmelidir. Perikardit mutlak bir diyaliz indikasyonudur. 5. Gastrointestinal Sistem Belirti ve Bulguları İnatçı hıçkırık, iştahsızlık, bulantı ve kusmaya karşı metoklopramid yararlıdır. Peptik ülser ve kanamalar üremik olmayan hastalardakine benzer şekilde tedavi edilir. 6. Hemopoetik Sistem Belirti ve Bulguları

4 4 Üremik aneminin tedavisinde öncelikle patogenezde demir ve folik asit eksikliği gibi basit ve ucuza tedavi edilebilen faktörlerin rol alıp almadığı araştırılır. İndikasyon varlığında rekombinan teknikle üretilen eritropoetin kullanılır. Üremik kanama diyatezinin tedavisinde kan transfüzyonları, arginin vazopressin, kriyopresipitat, konjuge östrojenler ve diyaliz uygulaması yararlı olur. 7. Endokrin Sistem Belirti ve Bulguları Sekonder hiperparatiroidinin tedavisinde ilk aşama serum fosfor düzeyini azaltmaktır; bu amaçla aluminyum hidroksit, kalsiyum karbonat veya kalsiyum asetat ya da sevelamer kullanılır. Aktif D-vitamini (1-hidroksi veya 1,25-dihidroksi kolekalsiferol, paricalcitol) parathormon sentezini ve sekresyonunu doğrudan inhibe eder. Son yıllarda kullanıma giren, kalsimimetik (kalsiyumun etkisini taklit eden) bir ajan olan sinakalset de hiperparatiroidi tedavisinde yarar sağlar. 8. Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Metabolizması Bozuklukları Su ve tuz retansiyonu varlığında tuz kısıtlaması yapmak ve diüretikleri kullanmak gerekir. Bu amaç için seçkin ilaç furosemiddir. Potasyum koruyucu diüretikler (spironolakton, triamteren ve amiloride) ile bazen tehlikeli hiperpotasemiler ortaya çıkabilir; rutin kullanımından kaçınmalıdır. Diüretiğe yanıtsız hipervolemik olgularda ultrafiltrasyon uygulanır. Hiperpotasemi varlığında potasyumu fazla miktarda içeren gıdalardan (kayısı, muz, kivi, turunçgiller, çikolata, mantar, patates vb.) kaçınılır. Barsakta potasyum bağlayan reçineler (kayeksalat) kullanılır. Metabolik asidoz varlığında (serum bikarbonat düzeyi 18 meq/l altına düşerse) hastalara oral yoldan sodyum bikarbonat ile alkali replasmanı yapılır; hastalar diyaliz ihtiyacı yönünden değerlendirilir. IV. REPLASMAN TEDAVİLERİNE HAZIRLIK YAPILMASI Konservatif tedavi yöntemlerine rağmen, hastalık ilerler ve GFR kritik bir düzeyin altına inerse hastalar diyaliz veya transplantasyon için hazırlanır. Bu tedavilerin zamanlamasında iki seçenek vardır (Şekil 1): 1-Erken, istemli tedavi: Sürekli izlem altında bulunan kronik böbrek hastalarında GFR 10 ml/dak'ya (diyabetiklerde 20 ml/dak. ya) düşünce diyaliz veya transplantasyon gündeme gelir. 2- Geç, mecburi diyaliz: Düzenli poliklinik kontrollarına gelmeyen veya hastalığının farkında olmayan bazı hastalar üreminin ileri klinik ve laboratuar bulguları ile hekime başvurabilir. Bu hastaların hızla diyalize alınması şarttır; aksi halde kısa sürede hayati tehlike ortaya çıkar.

5 5 Şekil-1. Kronik böbrek yetersizliğinde replasman tedavilerine başlama kriterleri KAYNAKLAR 1. Turner JM, Bauer C, Abramowitz MK. Treatment of chronic kidney disease. Kidney Int 2012; 81: Post TW, Rose BD. Overview of the management of chronic kidney disease in adults. In Curhan GC (ed.), UpToDate, Waltham, MA, The GISEN Group (Gruppo Italiano di Studi Epidemiologici in Nefrologia). Randomised placebo-controlled trial of effect of ramipril on decline in glomerular filtration rate and risk of terminal renal failure in proteinuric, non-diabetic nephropathy. Lancet 1997; 349: Jafar TH, Schmid CH, Landa M et al. Angiotensin-converting enzyme inhibitors and progression of nondiabetic renal disease. A meta-analysis of patient-level data. Ann Intern Med 2001; 135: Bayliss EA, Bhardwaja B, Ross C et al. Multidisciplinary team care may slow the rate of decline in renal function. Clin J Am Soc Nephrol 2011.

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ KONU 3 KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ Ahmet Uğur YALÇIN, Tekin AKPOLAT Kronik böbrek yetmezliği glomerüler filtrasyon değerinde azalmanın sonucu böbreğin sıvı-solüt dengesini ayarlama ve metabolik-endokrin fonksiyonlarında

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI KRONİK BÖBREK HASTALIĞI Prof. Dr. Nurol ARIK Doç. Dr. Melda DİLEK HASTA EĞİTİM KİTAPÇIĞI Bu kitapçık genel eğitim amaçlıdır. Hastaların asıl olarak kendi hekimlerinin önerilerine uymaları gereklidir. KRONİK

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI YENİ TANI ALMIŞ EVRE V KRONİK BÖBREK HASTALARINDA VOLÜM YÜKÜ BELİRTEÇLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI YAN DAL UZMANLIK TEZİ

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONU 27 HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Hemodiyaliz hastalarında tüm sistem ve organlarda bozukluklar, sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorun ve bozuklukların bir

Detaylı

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER Bu bölüm tamamladığınızda; 1- Böbreklerin başlıca görevlerini söyleyebilecek 2- İdrar oluşumu, depolanması ve boşaltılmasının nasıl gerçekleştiğini

Detaylı

Önemli uyarı. Kitabın baskı tarihi 2004 yılıdır, o zamandan beri böbrek yetmezliği tedavisinde birçok değişiklik olmuştur.

Önemli uyarı. Kitabın baskı tarihi 2004 yılıdır, o zamandan beri böbrek yetmezliği tedavisinde birçok değişiklik olmuştur. Önemli uyarı Kitabın baskı tarihi 2004 yılıdır, o zamandan beri böbrek yetmezliği tedavisinde birçok değişiklik olmuştur. Bu kitapta genel bilgiler yer almaktadır, doktora danışmadan tedavide değişiklik

Detaylı

KREATİN KLİRENSİNE GÖRE EVRELENDİRİLMİŞ KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA SERUM FETUİN A DÜZEYİ İLE VASKÜLER KALSİFİKASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ

KREATİN KLİRENSİNE GÖRE EVRELENDİRİLMİŞ KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA SERUM FETUİN A DÜZEYİ İLE VASKÜLER KALSİFİKASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİMDALI KREATİN KLİRENSİNE GÖRE EVRELENDİRİLMİŞ KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA SERUM FETUİN A DÜZEYİ İLE VASKÜLER KALSİFİKASYON

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KRONİK DİYALİZ HASTALARINDA DİYET. Eğitim Koordinatörlüğü

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KRONİK DİYALİZ HASTALARINDA DİYET. Eğitim Koordinatörlüğü TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KRONİK DİYALİZ HASTALARINDA DİYET Eğitim Koordinatörlüğü BANA 3 SORU SOR Herkes sağlıkla ilgili konularda bilgi sahibi olmak, sorularına

Detaylı

ÇOCUKLARDA KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ (KBY)

ÇOCUKLARDA KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ (KBY) ÇOCUKLARDA KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ (KBY) Dr. Aydın Ece Dicle Ü, Tıp F 11/6/2013 1 11/6/2013 2 KBY GFR de geri dönüşümsüz azalma Çocuk popülasyonunda prevalans milyonda 18 Agresif nütrisyonel destek, rekombinan

Detaylı

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER SIVI ELEKTROLİT DENGESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER 1 Sağlıklı bir vücutta, vücut sıvılarının hacimleri ve bileşimleri bir çok metabolik aktiviteye rağmen, dengede tutulur. Bu denge mekanizmasına sıvı-elektrolit

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ. BÖBREK YETMEZLĠĞĠNDE TEDAVĠ YAKLAġIMLARI. Hazırlayan ġebnem YÜREKLĠ. DanıĢman Yrd. Doç. Dr.

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ. BÖBREK YETMEZLĠĞĠNDE TEDAVĠ YAKLAġIMLARI. Hazırlayan ġebnem YÜREKLĠ. DanıĢman Yrd. Doç. Dr. 1 T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ BÖBREK YETMEZLĠĞĠNDE TEDAVĠ YAKLAġIMLARI Hazırlayan ġebnem YÜREKLĠ DanıĢman Yrd. Doç. Dr. YeĢim AKTAġ Bitirme Ödevi Haziran 2014 KAYSERĠ i BĠLĠMSEL ETĠĞE

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Renal Problemler

Yoğun Bakım Ünitesinde Renal Problemler Yoğun Bakım Ünitesinde Renal Problemler Alper KIRKPANTUR*, Yunus ERDEM* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Ünitesi, ANKARA Renal Failure in the Intensive Care

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı

Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesi

Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesi SıvıElektrolit ve AsitBaz Dengesi 1 Dr. Tevfik ECDER, 2 Dr. Sezai VATANSEVER, Dr. Kerim GÜLER İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 1 Nefroloji Bilim Dalı, 2 İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Acil

Detaylı

Sistolik Kalp Yetersizliği Tedavisi

Sistolik Kalp Yetersizliği Tedavisi Sistolik Kalp Yetersizliği Tedavisi VKV Amerikan Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, İstanbul Ahmet OKTAY Sistolik kalp yetersizliğinin (KY) ideal tedavisi altta yatan nedenin ortadan kaldırılmasıdır. Ancak

Detaylı

ANESTEZİ VE REANİMASYON

ANESTEZİ VE REANİMASYON T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANESTEZİ VE REANİMASYON ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI VE ÜRİNER SİSTEME ETKİLİ İLAÇLAR 723H00070 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve

Detaylı

TRANSPLANTASYON UYGULANAN HASTALARDA BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TRANSPLANTASYON UYGULANAN HASTALARDA BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TRANSPLANTASYON UYGULANAN HASTALARDA BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire Aysun YERKÖY ATEŞ YÜKSEK

Detaylı

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI 69 KONU 9 HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI Cengiz UTAŞ, Tekin AKPOLAT Hemodiyaliz tedavisi hayat kurtarıcı bir tedavi yöntemi olmasına rağmen hastalarda birçok rahatsızlığa yol açar. Diyaliz teknolojisindeki

Detaylı

İntradiyalitik Sıvı Elektrolit Bozuklukları

İntradiyalitik Sıvı Elektrolit Bozuklukları İntradiyalitik Sıvı Elektrolit Bozuklukları Doç. Dr. Eyüp KÜLAH Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi Kronik Böbrek yetmezliği (KBY) sıvı, asit-baz

Detaylı

DÜNYA BÖBREK GÜNÜ ÖZEL SAYI

DÜNYA BÖBREK GÜNÜ ÖZEL SAYI 36 Yıl:12, Sayı: 36, 1 OCAK 2010-1 N SAN 2010 DÜNYA BÖBREK GÜNÜ ÖZEL SAYI DÜNYA BÖBREK GÜNÜ Dünya Böbrek günü; Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu (IFKF) ve Uluslararası Nefroloji Derneği'nin (ISN)

Detaylı

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ Akut böbrek yetersizliği (ABY), böbrek fonksiyonlarının ani bozulması sonucu üre, kreatinin gibi bazı metabolitlerin kanda birikim göstermesidir. Çoğunlukla, idrar atılımında azalma

Detaylı

KALP YETERSĠZLĠĞĠNDE TANI

KALP YETERSĠZLĠĞĠNDE TANI KALP YETERSĠZLĠĞĠNDE TANI Kalp yetersizliği tanısı sadece bir hekim tarafından konulabilir. Klinik hikayeniz ve yakınmalarınız ışığında yapılacak bir muayene sonucu kalp yetersizliği olasılığınız ortaya

Detaylı

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ TC BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN: HİE. HEM. GÜLŞAH YAPICI 2 SIVI ELEKTROLİT

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ: GENEL BİLGİLER

BÖBREK YETMEZLİĞİ: GENEL BİLGİLER 1 KONU 1 BÖBREK YETMEZLİĞİ: GENEL BİLGİLER Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Bu konuda böbrek ve böbrek yetmezliği ile ilgili temel bilgiler, glomerüler filtrasyon değeri, kronik böbrek yetmezliği epidemiyolojisi,

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ VE BESLENME

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ VE BESLENME KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ VE BESLENME Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Emine Yıldız Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

MİNERALLER VE ELEKTROLİTLER

MİNERALLER VE ELEKTROLİTLER MİNERALLER VE ELEKTROLİTLER Giriş Doğada en yaygın olarak bulunan elementlerin çoğu organizmada da bulunurlar. Canlı organizmada organik yapıya katılan C, H, O, N ile birlikte Na, K, Cl, Ca, P, Mg, Cu,

Detaylı

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D/ NEFROLOJİ B.D. OLGU 1 41 yaşında erkek bilinç bulanıklığı ile

Detaylı