Gyrate Atrofili Bir Olguda Komplike Retina Dekolmaný

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gyrate Atrofili Bir Olguda Komplike Retina Dekolmaný"

Transkript

1 Ret - Vit 2003; 11 : Gyrate Atrofili Bir Olguda Komplike Retina Dekolmaný Hülya GÜNGEL 1, Aslý ÝNAL 2, Ziya KAPRAN 3, Ömer Faruk YILMAZ 4 ÖZET Gyrate atrofi, otozomal resesif geçiþli ornitin aminotransferaz enzim aktivitesindeki yetersizlik nedeniyle meydana gelen ilerleyici metabolik ve sistemik bir hastalýktýr. Olgularda tipik retinal ve koroidal lezyonlar, katarakt, yüksek miyopi ve hiperornitinemi bulunur. Bu çalýþmada gyrate atrofili bilateral psödofakik ve komplike retina dekolmanlý bir olguya klinik yaklaþýmýmýz sunulmaktadýr. Literatürde daha önce gyrate atrofili bir olguda komplike retina dekolmaný tanýmlanmamýþtýr. Anahtar Kelimeler: Gyrate atrofi, komplike retina dekolmaný COMPLICATED RETINAL DETACHMENT IN A CASE OF GYRATE ATROPHY SUMMARY Gyrate atrophy is an autosomal recessively inherited progressive metabolic and systemic disorder due to deficiency of the ornithine aminotransferase enzyme. Patients have typical retinal and choroidal lesions, cataract, high myopia and hyperornithinemia. In this study, we described our clinical approach in a case of gyrate atrophy with bilateral complicated retinal detachment. There was no previous description of a case of gyrate atrophy with complicated retinal detachment. Key Words: Gyrate atrophy, complicated retinal detachment Ret - Vit 2003; 11 : Doç. Dr., Beyoðlu Göz Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2. Göz Kliniði, Þef Yardýmcýsý 2 Asistan Dr., Beyoðlu Göz Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 3 Doç. Dr., Beyoðlu Göz Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2. Göz Kliniði, Þef 4 Prof. Dr., Beyoðlu Göz Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 1. Göz Kliniði, Þef

2 174 Gyrate Atrofili Bir Olguda Komplike Retina Dekolmaný GÝRÝÞ Gyrate atrofi, otozomal resesif geçiþli, ilerleyici metabolik ve sistemik bir hastalýktýr1-10. Gyrate atrofideki patolojiyi açýklamak için çeþitli hipotezler öne sürülmüþtür. Hiperornitinemi hipotezi, ornitin aminotransferaz (OAT) eksikliðine baðlý geliþen mitokondrideki yüksek ornitin düzeyinin hasara yol açmasý11; kreatin eksikliði hipotezi, plazma, doku ve idrarda azalmýþ kreatin ve bunun koryoretinal atrofi ve kas atrofisine neden olmasý(12-14); prolin eksikliði hipotezi, ornitin ve prolinin ara ürünü olan 1-Pyrolidin-5-karboksilat (P 5 C) seviyesinin azalmasýnýn prolin sentezinde azalmaya ve oküler patolojiye yol açmasý15-16; aþýrý dekarboksilasyon ürünleri hipotezi ise ornitin dekarboksilaz ürünlerinin yüksek düzeyinin beyin,karaciðer ve böbrek için toksik etki etmesidir Bu hipotezler dýþýnda da patolojiyi anlamak için birçok çalýþma yapýlmýþtýr. Literatürde, Human S-antijenine karþý saptanan artmýþ hücresel immün yanýtýn retina hasarýyla iliþkisi olabileceði gösterilmiþtir19. Sistemik tutuluma yol açan gyrate atrofide fiziksel bulgu olarak kas güçsüzlüðü, ince ve seyrek saçlar ve zeka geriliði sýk görülür1. Göz tutulumu karakteristik olup, arkuat ekvatoryal yerleþimli koroid ve retinayý içeren tam katlý lezyonlar birbirinden ince pigment çizgileriyle ayrýlýr20. Hastalarda erken dönemde katarakt geliþimi sýktýr. Ýkinci dekatta arka subkapsüler lens deðiþiklikleri baþlamakta ve ortalama otuz yaþýnda arka subkapsüler katarakt geliþmektedir20. Bu çalýþmada gyrate atrofili bilateral psödofakik ve komplike retina dekolmanlý bir olguya klinik yaklaþýmýmýzý sunmayý amaçladýk. OLGU SUNUMU 32 yaþýnda bayan hasta tarihinde görme azlýðý þikayeti ile kliniðimize baþvurmuþtur. Hastanýn muayene bulgularý tablo 1'de sunulmaktadýr. Tablo 1: Olgunun tarihli rutin göz muayene bulgularý Görme keskinliði Sað göz Sol göz 5 mps LogMar +1,0 Iþýk P+ P+ Biyomikroskopi Arka subkapsüler Matür katarakt katarakt ve lens subluksasyonu Göz içi basýncý 12 mmhg 12 mmhg (GÝB) Fundus Ekvatoryal bölgeden Refle seçildi perifere doðru yerleþimli tam katlý ve birbirlerinden pigmente çizgilerle ayrýlmýþ koryoretinal atrofi sahalarý Keratometri D ( α 90 ) D ( α 90 ) Hastanýn sol gözüne tarihinde planlý ekstra kapsüler katarakt ekstraksiyonu (PEKKE) ve arka kamara göz içi lensi (AKGÝL) implantasyonu uygulanmýþtýr tarihine kadar kontrollerine devam edilen hasta daha sonra tarihinde sað gözde görme azalmasý ve sol gözde görme kaybý þikayeti ile baþvurmuþtur. Hastanýn o dönemdeki muayene bulgularý tablo 2'de sunulmuþtur.

3 Ret - Vit 2003; 11 : Tablo 2: Olgunun tarihli rutin göz muayene bulgularý Tablo 3: Olgunun tarihli rutin göz muayene bulgularý Sað göz Sol göz Sað göz Sol göz Görme keskinliði 2 mps LogMAR +1,3 Iþýk P- Görme keskinliði 2 mps LogMAR +1,3 Iþýk P- Biyomikroskopi Psödofakik AKGÝL desantralizasyonu Göz içi basýncý 12 mmhg 6 mmhg ( GÝB ) Fundus Atrofi ile normal retina Atrofi ile normal retina sýnýrýnda bir adet atrofik sýnýrýndan santrale delik, santrale doðru doðru uzanan atrofik uzanan atrofik dekole dekole retina retina Optik disk soluk Optik disk soluk Makula deliði Hastanýn sað gözünün katarakt ekstraksiyonu kliniðimizde uygulanmamýþtýr. Hastanýn fundus fotoðraflarý ve fundus floresein anjiografisi (FFA) görülmektedir (Resim 1 ve 2). Klinik tanýya ek olarak yapýlan laboratuar testlerinde serum ornitin düzeyleri 258 µmol/l (20-130) olarak bulunmuþtur tarihinde sað göze AKGÝL çýkarýlmasý, pars plana vitrektomi (PPV), bant serklaj, membran soyulmasý, endolaser uygulanmasý ve silikon yaðý enjeksiyonu yapýlmýþtýr. Operasyon esnasýnda lezyonlarla saðlam retina arasýnda þüpheli bir atrofik delik ve atrofik retina üzerinde epiretinal membran bulunduðu görülmüþtür. Hastanýn tarihli fundus fotoðraflarý resim 3'te, tarihli muayene bulgularý tablo 3'te görülmektedir. TARTIÞMA Gyrate atrofi tipik koryoretinal atrofi bulgularý ile karakterize ilerleyici, metabolik bir hastalýk olup birinci dekattan itibaren baþlamaktadýr2. Tipik koryoretinal atrofik görüntünün ilerleyerek geliþmesi nedeniyle Biomikroskopi Afakik AKGÝL desantralizasyonu Göz içi basýncý 15 mmhg 8 mmhg ( GÝB ) Fundus Optik atrofi, retina Optik atrofi, makula deliði, yatýþýk total retina dekolmaný literatürde olgular genel olarak üçüncü dekat civarýnda bildirilmektedir4,21,22. Olgularýn fundus muayenesinde, ekvator bölgesinde arkuat yerleþim gösteren ilerleyici karakterde tam kat koroidal atrofiye eþlik eden pigment epitel kaybý gözlenmektedir20. Yuvarlak dizilimler halindeki atrofik alanlarýn kenarlarýnda pigment kümelenmeleri vardýr20. Bizim çalýþmamýzdaki olgu ilk taný konduðunda 32 yaþýnda olup tanýsý fundus görünümüne dayanýlarak konulmuþtur (Resim 1). Bu hastalýkla birlikte katarakt sýk görülmektedir. Arka subkapsüler lens deðiþiklikleri ikinci dekatta baþlayýp sýklýkla üçüncü dekatta arka subkapsüler katarakt meydana gelir1,2,4,6,9,20,21. Literatürde bir olguda da ön subkapsüler katarakt bildirilmiþtir7. Hastamýz da ilk olarak görme azalmasý þikayeti ile baþvurmuþ ve yapýlan muayenesinde bir gözünde arka subkapsüler, diðerinde matür katarakt tespit edilmiþtir. Hastalýða % 90'a varan oranda - 6 ile - 10 D arasýnda miyopi ile 2 D veya daha fazla astigmatizma eþlik etmektedir1,2,4,20,21. Olgumuzun da aksiyel uzunluðu 24 mm. ve keratometrik deðerleri sað gözde D(α90 ), sol gözde D (α90 ) olarak saptanmýþtýr.

4 176 Gyrate Atrofili Bir Olguda Komplike Retina Dekolmaný Resim 1: Olgunun ameliyat öncesi fundus fotoðraflarý Hastalýða neden olan ornitin metabolizmasýndaki bozukluða baðlý olarak olgularýn vücut sývýlarýndaki ornitin düzeyi normalin üzerindedir1-4,6-9, Bizim olgumuzda da literatürle uyumlu olarak ornitin düzeyi yüksek saptanmýþtýr. Ancak hiperornitinemili fakat gyrate atrofi olmayan baþka sendromlar olduðu gibi hiperornitinemi bulunmayan gyrate atrofi olgularýnýn da literatürde gösterilmiþ olmasý patolojinin sadece ornitin yüksekliðine baðlanamayacaðýný göstermektedir23. Tanýyý desteklemek açýsýndan yapýlabilecek diðer tetkikler elektroretinografi (ERG), FFA ve optik koherens tomografidir (OCT). Olgularýn ERG görünümü, a- ve b- dalgalarýnda ileri derecede amplitüd kaybý, ileri evrelerde ise düz ERG þeklindedir FFA'da, lezyonlarla daha saðlýklý retina alanlarý arasýnda floresein göllenmesi oluþur30. Erken dönemlerde pigment epitel defektleri saptanýrken, ileri evrelerde tutulan alanlarda koryokapillaris atrofisi mevcuttur30. Olgumuzun FFA'sýnda da bu görünüm mevcuttur (Resim 2). OCT'de ise atrofi alanlarýnda retina pigment epiteli-koryokapillaris kompleksinde reflektivite kaybý ve sinir lifi tabakasýnda incelme saptanýr31. Literatürde Gyrate atrofili sadece bir olguda yýrtýklý retina dekolmaný bildirilmiþtir4. Katarakt ekstraksiyonu ve AKGÝL implantasyonu uygulanmasýndan bir yýl sonra bu olgunun sað gözünde dekolman tespit edilmiþ ve proliferatif vitreoretinopati görülmemiþtir. 3 adet delik saptanan olguya vitreoretinal cerrahi uygulanarak silikon yaðý enjeksiyonu yapýlmýþtýr. Bu olguya benzer þekilde bizim hastamýza da dekolman saptanmasýndan 6 yýl önce PEKKE ve AKGÝL implantasyonu uygulanmýþtýr. Ancak literatürdeki bu olgudan farklý olarak bizim olgumuzda bilateral komplike retina dekolmaný saptanmýþtýr. Sol gözün görmesi persepsiyon (-) olduðu için bu göze operasyon planlanmamýþtýr. Sað göze

5 Ret - Vit 2003; 11 : Resim 2: Olgunun FFA fotoðraflarý vitreoretinal cerrahi uygulanmýþ olup operasyonda atrofik alanlarla saðlam retina arasýnda þüpheli bir atrofik delik görülmüþtür. Operasyon sýrasýnda saðlam retina alanlarýnda dekolman oluþtuðu, dejenere alanlarda saðlýklý bir retina bulunmamasý sebebiyle bu alanlarýn dekole olmadýðý görülmüþtür. Saðlam retina ile dejenere bölge arasýna lazer fotokoagülasyonu yapýlsa da retina pigment epiteli reaksiyonu yeterince oluþmadýðý için hastanýn gözüne silikon yaðý enjekte edilmiþtir. Takipler sýrasýnda silikon yaðýna baðlý herhangi bir komplikasyon saptanmadýðýndan silikon yaðý göz içinde býrakýlmýþtýr. Gyrate atrofili hastalarýn takibi ve geliþebilecek komplikasyonlarýn zamanýnda tedavisi için, erken dönemde tanýlarýnýn konmasý önem taþýmaktadýr. Bir çocukta kaldýrým taþý þeklinde periferal lezyonlarýn bulunmasý gyrate atrofi olasýlýðýný akla getirmelidir32. Gyrate atrofili hastalara arjininden kýsýtlý diyet verilerek arjininden meydana gelen ornitin düzeyinin azaltýlmasý hedeflenir. Bu þekilde bir diyetle hastalýðýn ilerlemesi yavaþlatýlabilmektedir4,8,18, Bir baþka tedavi yaklaþýmý da piridoksal fosfat (B6 vitamini) verilmesidir. Vitamin B6, ornitin aminotransferaz enziminin kofaktörü olarak enzim aktivasyonunu arttýrabilmektedir.ancak bazý hastalar bu tedaviye cevap vermemektedir4,38. Literatürde bir çalýþmada, OAT enziminde E318K mutasyonu bulunmasýnýn vitamin B6 tedavisine cevap alýnmasý ile iliþkili olduðu saptanmýþtýr38. Hastamýza da 500 mg/gün dozda vitamin B6 tedavisi uygulamaktayýz. Erken geliþen vitreus sineresisi ve uygulanan katarakt cerrahisinin gyrate atrofili olgularda dekolman için risk faktörü oluþtur-

6 178 Gyrate Atrofili Bir Olguda Komplike Retina Dekolmaný Resim 3: Olgunun ameliyat sonrasý fundus fotoðraflarý duðunu düþünmekteyiz. Olgumuza uyguladýðýmýz AKGÝL çýkarýlmasý + PPV + bant serklaj + membran soyulmasý + endolazer uygulanmasý + silikon yaðý enjeksiyonu ile anatomik baþarý saðlanmýþtýr. Sonuç olarak nadir de olsa gyrate atrofili olgularda komplike retina dekolmaný geliþebilmektedir. Bu nedenle özellikle katarakt cerrahisi sonrasý daha sýk aralýklarla hastayý kontrol etmekte yarar olduðunu düþünmekteyiz. KAYNAKLAR : 1. Lahbil D, Hamdani M, D'khissy M et al: Gyrate atrophy of the choroid and retina: a case report J Fr Ophtalmol 2000;23: Sela BA, Zlotnik J, Masos T, et al: Gyrate atrophy of choroid and retina, and hyperornithinemia Harefuah 2000;138:101-5, Heinanen K, Nanto-Salonen K, Leino L, et al: Gyrate atrophy of the choroid and retina: lymphocyte ornithine-delta-aminotransferase activity in different mutations and carriers. Pediatr Res 1998;44: Engelmann K, Richard G, Kohlschutter A, et al: Rhegmatogenous retinal detachment in atrophia gyrata: pars plana vitrectomy with silicone oil instillation Klin Monatsbl Augenheilkd 1996; 209: Mashima Y, Shiono T, Tamai M, et al: Heterogeneity and uniqueness of ornithine aminotransferase mutations found in Japanese gyrate atrophy patients. Curr Eye Res 1996; 15: Hasanoglu A, Biberoglu G, Tumer L.: Gyrate atrophy of the choroid and retina. Turk J Pediatr 1996;38: Steel D, Wood CM, Richardson J, et al: Anterior subcapsular plaque cataract in hyperornithinaemia gyrate atrophy-a case report. Br J Ophthalmol 1992;76: Kaiser-Kupfer MI, Caruso RC, Valle D.: Gyrate atrophy of the choroid and retina. Long-term reduction of ornithine slows retinal degeneration Arch Ophthalmol 1991;109: Ramesh V, Gusella JF, Shih VE: Molecular pathology of gyrate atrophy of the choroid and retina due to ornithine aminotransferase deficiency. Mol Biol Med 1991;8: Mito T, Shiono T, Ishiguru S, et al: Immunocytochemical localization of ornithine aminotransferase in human ocular tissues. Arch Ophthalmol 1989;107: Weleber RG, Kennaway NG, Buist NRM: Gyrate atrophy of the choroid and retina: approaches to therapy. Int Ophthalmol 1981;4: Sipila I, Simell O, Rapola J et al: Gyrate atrophy of the choroid and retina with hyperornithinemia: tubular aggregates and type 2 fiber atrophy in muscle. Neurology 1979; 29: Sipila I, Simell O, Arjomaa P: Gyrate atrophy of the choroid and retina with hyperornithinemia: deficient formation of guanidoacetic acid from arginine. J Clin Invest 1980; 66: Sipila I: Inhibition of arginine glycine

7 Ret - Vit 2003; 11 : amidinotransferase by ornithine: a possible mechanism for the muscular and chorioretinal atrophies in gyrate atrophy of the choroid and retina with hyperornithinemia. Biochim Biophys Acta 1980;613: Saito T, Omura K, Hayasaka S et al: Hyperornithinemia with gyrate atrophy of the choroid and retina: a disturbance in de novo formation of proline. Tohoku J Exp Med 1981;135: Hayasaka S, Shiono T, Mizuno K et al: Hyperornithinemia, gyrate atrophy, and ornithine ketoacid transaminase. Adv Exp Med Biol 1982; 153: Arshinoff SA, McCulloch HC, Matuk Y et al: Amino acid metabolism and liver ultrastructure in hyperornithinemia with gyrate atrophy of the choroid and retina. Metabolism 1979; 28: Valle D, Walser M, Bruisilow S et al: Gyrate atrophy of the choroid and retina: biochemical considerations and experience with an argininerestricted diet. Ophthalmology 1981; 88: Tamm SA, Whitcup SM, Gery I, et al: Immune response to retinal antigens in patients with gyrate atrophy and other hereditary retinal dystrophies. Ocul Immunol Inflamm. 2001;9: McCulloch JC, Arshinoff SA, Marliss EB et al: Hyperornithinemia and gyrate atrophy of the choroid and retina. Ophthalmology 1978; 85: Peltola KE, Nanto-Salonen K, Heinonen OJ, et al: Ophthalmologic heterogeneity in subjects with gyrate atrophy of choroid and retina harboring the L402P mutation of ornithine aminotransferase. Ophthalmology 2001 Apr;108(4): Valtonen M, Nanto-Salonen K, Jaaskelainen S, Heinanen K, Alanen A, Heinonen OJ, Lundbom N, Erkintalo M, Simell O. Central nervous system involvement in gyrate atrophy of the choroid and retina with hyperornithinaemia J Inherit Metab Dis 1999;22: Sulochana KN, Ramakrishnan S, Mahesh L, et al: Possible role of polyamines in gyrate atrophyindian J Ophthalmol 2000;48: Nanto-Salonen K, Komu M, Lundbom N et al.: Reduced brain creatine in gyrate atrophy of the choroid and retina with hyperornithinemia. Neurology 1999;22;53: Heinanen K, Nanto-Salonen K, Komu M et al.: Muscle creatine phosphate in gyrate atrophy of the choroid and retina with hyperornithinaemia--clues to pathogenesis. Eur J Clin Invest 1999;29: Simell O, Takki K: Raised plasma ornithine and gyrate atrophy of the choroid and retina. Lancet 1973;1, Kaiser-Kupfer MI, Ludvig IH, et al: Gyrate atrophy of the choroid and retina: early findings. Ophthalmology 1985;92: Kaiser-Kupfer MI, Valle DL: Clinical, biochemical, and therapeutic aspects of gyrate atrophy. Prog Retinal Res 1987;6: Raitta C, Carlson S, Vannas-Sulonen K: Gyrate atrophy of the choroid and retina: ERG of the neural retina and the pigment epithelium. Br J Ophthalmol 1990;74: Vannas-Sulonen K: Progression of gyrate atrophy of the choroid and retina: a long-term follow-up by fluorescein angiography. Acta Ophthalmol 1987;65: Meyer CH, Hoerauf H, Schmidt-Erfurth U, et al.: Correlation of morphologic changes between optical coherence tomography and topographic angiography in a case of gyrate atrophy. Ophthalmologe. 2000;97: Mehta MC, Katsumi O, Shih VE et al.: Gyrate atrophy of the choroid and retina in a 5-year-old girl. Acta Ophthalmol (Copenh) 1991;69: Valle D, Walser M, Bruisilow SW, et al: Gyrate atrophy of the choroid and retina: amino acid metabolism and correction of hyperornithinemia with an arginine deficient diet. J Clin Invest 1980;65: Bell L, McInnes RR, Arshinoff SA, et al: Dietary treatment of hyperornithinemia in gyrate atrophy. J Am Diet Assoc 1981;79: Kaiser-Kupfer MI, de Monasterio F, Valle D, et al: Visual results of a long term trial of a low arginine diet in gyrate atrophy of the choroid and retina. Ophthalmology 1981;88: Kaiser-Kupfer MI, de Monasterio F, Valle D, et al: Gyrate atrophy of the choroid and retina: improved visual function following reduction of plasma ornithine by diet. Science 1980;210: McInnes RR, Bell L, Arshinoff SA, et al: Hyperornithinemia and gyrate atrophy of the retina: improvement in vision during treatment with a low arginine diet. Lancet 1981;1: Mashima YG, Weleber RG, Kennaway NG, et al: Genotype-phenotype correlation of a pyridoxineresponsive form of gyrate atrophy. Ophthalmic Genet. 1999;20:

Hiperornitinemi ile Seyreden Bir Koryoretinal Distrofi: Gyrate Atrofi

Hiperornitinemi ile Seyreden Bir Koryoretinal Distrofi: Gyrate Atrofi Ret - Vit 2002; 10 : 293-299 293 Hiperornitinemi ile Seyreden Bir Koryoretinal Distrofi: Gyrate Atrofi Ayça SARI 1, Þengül ÖZDEK 2, Gökhan GÜRELÝK 3, Merih ÖNOL 4, Berati HASANREÝSOÐLU 4 ÖZET Gyrate atrofi,

Detaylı

DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI. Dr Alparslan ŞAHİN

DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI. Dr Alparslan ŞAHİN DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI Dr Alparslan ŞAHİN Periferik retina dejenerasyonları Dejeneratif miyopi Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu Periferik retina dejenerasyonları Retina periferinde ora serrataya

Detaylı

DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI Dr Alparslan ŞAHİN Periferik retina dejenerasyonları Dejeneratif miyopi Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu

DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI Dr Alparslan ŞAHİN Periferik retina dejenerasyonları Dejeneratif miyopi Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI Dr Alparslan ŞAHİN Periferik retina dejenerasyonları Dejeneratif miyopi Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu Periferik retina dejenerasyonları Retina periferinde ora serrataya

Detaylı

Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi ve Membranlarýn Bimanüel Delaminasyonu *

Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi ve Membranlarýn Bimanüel Delaminasyonu * 36 Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi ve Membranlarýn Bimanüel Delaminasyonu Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi

Detaylı

Vogt Koyanagi Harada Sendromlu Bir Olguda Tedavi Yanýtýnýn Optik Koherens Tomografi ile Ýzlenmesi*

Vogt Koyanagi Harada Sendromlu Bir Olguda Tedavi Yanýtýnýn Optik Koherens Tomografi ile Ýzlenmesi* Ret - Vit 2003; 11 : 77-82 77 Vogt Koyanagi Harada Sendromlu Bir Olguda Tedavi Yanýtýnýn Optik Koherens Tomografi ile Ýzlenmesi* F. Nilüfer YALÇINDAÐ 1, Figen BATIOÐLU 2, Ýlhan GÜNALP 3 ÖZET Her iki gözde

Detaylı

Genç Olgularda Görülen Retina Dekolmanýnda Uygulanan Konvansiyonel Dekolman Cerrahisinin Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçlarý

Genç Olgularda Görülen Retina Dekolmanýnda Uygulanan Konvansiyonel Dekolman Cerrahisinin Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçlarý Ret - Vit 2003; 11 : 259-264 259 Genç Olgularda Görülen Retina Dekolmanýnda Uygulanan Konvansiyonel Dekolman Cerrahisinin Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçlarý Nazmiye EROL 1, Seyhan TOPBAÞ 2 ÖZET Amaç: Bu

Detaylı

Proliferatif Diyabetik Retinopatili Olgularda Vitrektomi Sonrasý Ön Hyaloidal Fibrovasküler Proliferasyon

Proliferatif Diyabetik Retinopatili Olgularda Vitrektomi Sonrasý Ön Hyaloidal Fibrovasküler Proliferasyon Proliferatif Diyabetik Retinopatili Olgularda Vitrektomi Sonrasý Ön Hyaloidal Fibrovasküler Proliferasyon Anterior Hyaloidal Fibrovascular Proliferation After Vitrectomy in Cases with Proliferative Diabetic

Detaylı

Hemisantral Retinal Ven Tıkanıklığının Uzun Dönem Sonuçları LONG-TERM OUTCOMES OF HEMICENTRAL RETINAL VEIN OCCLUSION

Hemisantral Retinal Ven Tıkanıklığının Uzun Dönem Sonuçları LONG-TERM OUTCOMES OF HEMICENTRAL RETINAL VEIN OCCLUSION Araştırma Hemisantral Retinal Ven Tıkanıklığının Uzun Dönem Sonuçları LONG-TERM OUTCOMES OF HEMICENTRAL RETINAL VEIN OCCLUSION Mahmut KAYA, Aylin YAMAN, Ferit Hakan ÖNER, Ali Osman SAATCİ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Ret - Vit 2003; 11 : 159-163 159 Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Soner Sezgin 1, Hakký Birinci 2, Asuman Birinci 3, Ýhsan Öge 4, Dilek Erkan 2, ÖZET Amaç: Bu çalýþmada yaþa baðlý makula

Detaylı

Posttravmatik vitreoretinal cerrahi uygulamalarda görsel prognoz

Posttravmatik vitreoretinal cerrahi uygulamalarda görsel prognoz 12 ARAÞTIRMA Posttravmatik vitreoretinal cerrahi uygulamalarda görsel prognoz Ufuk Þahin Týð Erzincan Devlet Hastanesi Göz Hastalýklarý Kliniði, Erzincan Özet Amaç: Travmalý gözlerde, erken dönemde, özellikle

Detaylı

Retina ve Koroid Neovaskülarizasyonu Ýle Seyreden Radyasyon Retinopatisi *

Retina ve Koroid Neovaskülarizasyonu Ýle Seyreden Radyasyon Retinopatisi * Ret - Vit 2002; 10 : 283-287 283 Retina ve Koroid Neovaskülarizasyonu Ýle Seyreden Radyasyon Retinopatisi * Hakan F. ÖNER 1, Süleyman KAYNAK 2, Nilüfer KOÇAK 1, Tülin KAYNAK 3, Güray ÇINGIL 2 ÖZET Amaç:

Detaylı

Travmatik Lens Dislokasyonu/Subluksasyonu ile Beraber Seyreden Göz Travmalarýnda Vitreoretinal Cerrahi

Travmatik Lens Dislokasyonu/Subluksasyonu ile Beraber Seyreden Göz Travmalarýnda Vitreoretinal Cerrahi Travmatik Lens Dislokasyonu/Subluksasyonu ile Beraber Seyreden Göz Travmalarýnda Vitreoretinal Cerrahi Vitreoretinal Surgery in Traumatized Cases with Traumatic Crystalline Lens Dislocation/Subluxation

Detaylı

Prof.Dr. A. Hakan Durukan GATF Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof.Dr. A. Hakan Durukan GATF Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Prof.Dr. A. Hakan Durukan GATF Göz Hastalıkları Anabilim Dalı TOD Tıbbi Retina Birimi 1. Retina Günleri, 2013 Finansal İlinti Beyanı Sunumda adı geçen ruhsat/izin sahipleri veya ürünlerle herhangi bir

Detaylı

Katarakt Ameliyatlarýndan Sonra Geliþen Retina Dekolmanlarýnda Primer Vitrektomi Uygulamasý

Katarakt Ameliyatlarýndan Sonra Geliþen Retina Dekolmanlarýnda Primer Vitrektomi Uygulamasý Ret - Vit 2003; 11 : 61-66 61 Katarakt Ameliyatlarýndan Sonra Geliþen Retina Dekolmanlarýnda Primer Vitrektomi Uygulamasý Mahmut ÖZTÜRK 1, Semra HOCA 1, Atilla HACIBEKÝROÐLU 1, Adem ÖZEL 2 ÖZET Amaç: Katarakt

Detaylı

Akut Retina Pigment Epitelit

Akut Retina Pigment Epitelit 290 Akut Retina Pigment Epitelit (Krill Hastalýðý) Akut Retina Pigment Epitelit Özge GÜNGÖR, Ahmet ÞENGÜN, Sinan SARICAOÐLU, Ragýp GÜRSEL, Ahmet KARAKURT ÖZET: Sol gözünde 1 aydýr devam eden görme azlýðý

Detaylı

Retina Ven Týkanýklýklarýnda Makula Ödeminin Optik Koherens Tomografi ile Takibi *

Retina Ven Týkanýklýklarýnda Makula Ödeminin Optik Koherens Tomografi ile Takibi * Ret - Vit 2003; 11 : 135-141 135 Retina Ven Týkanýklýklarýnda Makula Ödeminin Optik Koherens Tomografi ile Takibi * Arzu AYDIN 1, Figen BATIOÐLU 2, Leyla ATMACA 3 ÖZET Amaç : Retina ven kök týkanýklýðý

Detaylı

Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler

Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler 42 Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler Vuslat Pelitli GÜRLÜ 1 Haluk ESGÝN 2 ÖZET Diabetik hastalarda

Detaylı

Yaþa baðlý maküla dejenerasyonunda geliþen koroid neovasküler membranlarýn verteporfin ile fotodinamik tedavisi

Yaþa baðlý maküla dejenerasyonunda geliþen koroid neovasküler membranlarýn verteporfin ile fotodinamik tedavisi Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 240-244 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Yaþa baðlý maküla dejenerasyonunda geliþen koroid neovasküler membranlarýn verteporfin ile fotodinamik tedavisi Ali Sakýn

Detaylı

MAKULA HASTALIKLARI. Prof.Dr. Solmaz AKAR

MAKULA HASTALIKLARI. Prof.Dr. Solmaz AKAR MAKULA HASTALIKLARI Prof.Dr. Solmaz AKAR MAKULA HASTALIKLARI Makula arka kutupta yaklaşı şık k 5mm çapında oval bölgedir. b Ksantofil pigmenti içerir. i Birden fazla ganglion tabakası vardır MAKULA HASTALIKLARI

Detaylı

Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hikaye (Anahtar ögeler) Semptomlar (metamorfopsi, görmede azalma, skotom, fotopsi, karanlık adaptasyonu) (II-, GQ, SR) Tedavi

Detaylı

Fotodinamik tedavide 18 aylýk sonuçlarýmýz

Fotodinamik tedavide 18 aylýk sonuçlarýmýz ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Fotodinamik tedavide 18 aylýk sonuçlarýmýz Photodynamic therapy: 18 months follow-up results Ayþe Öner, Asst. aoner@erciyes.edu.tr Abdullah Özkýrýþ, Assoc. aozkiris@erciyes.edu.tr

Detaylı

Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hiakye (Anahtar ögeler) AVD semptomları (II+, Retina dekolmanı, ilişkili genetik bozukluklar

Detaylı

Diabetik Makula Ödeminde Florosein Anjiografi ve Optik Koherens Tomografi Bulgularının İlişkisi

Diabetik Makula Ödeminde Florosein Anjiografi ve Optik Koherens Tomografi Bulgularının İlişkisi Diabetik Makula Ödeminde Florosein Anjiografi ve Optik Koherens Tomografi Bulgularının İlişkisi The Correlation of Fluorescein Angiografic and Optical Coherence Tomographic Features in Diabetic Macular

Detaylı

Komplike Retina Dekolmanlarında Pars Plana Vitrektomi ile Birlikte 5000 cs Silikon Yağı Kullanımı

Komplike Retina Dekolmanlarında Pars Plana Vitrektomi ile Birlikte 5000 cs Silikon Yağı Kullanımı Komplike Retina Dekolmanlarında Pars Plana Vitrektomi ile Birlikte 5000 cs Silikon Yağı Kullanımı Use of 5000 cs Silicone Oil in Conjunction with Pars Plana Vitrectomy for Eyes with Complicated Retinal

Detaylı

Fakoemülsifikasyon Sonrasý Vitreusa Düþmüþ Lens Parçalarýnýn Temizlenmesi Ýçin Pars Plana Vitrektomi

Fakoemülsifikasyon Sonrasý Vitreusa Düþmüþ Lens Parçalarýnýn Temizlenmesi Ýçin Pars Plana Vitrektomi Fakoemülsifikasyon Sonrasý Vitreusa Düþmüþ Lens Parçalarýnýn Temizlenmesi Ýçin Pars Plana Vitrektomi Pars Plana Vitrectomy for Removal of Retained Lens Materials after Phacoemulsification Faruk KAYA 1,

Detaylı

Proliferatif Diabetik Retinopati de Cerrahi Tedavi

Proliferatif Diabetik Retinopati de Cerrahi Tedavi Proliferatif Diabetik Retinopati de Cerrahi Tedavi Prof. Dr Berati Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.Retina Günleri Hilton, İstanbul, 2013 Görmeyi tekrar sağlamak Vitreus hemorajisi Traksiyonel Dekolman

Detaylı

YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ

YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ Dr Nur Kır İstanbul Tıp Fakültesi 1. RETİNA GÜNLERİ İSTANBUL 2013 AREDS I Çalışması (2001) Amaç: Farklı evrelerdeki YBMD hastalarında yüksek doz antioksidan ve minerallerin

Detaylı

Kronik Üveitlere Baðlý Arka Segment Komplikasyonlarýnda Vitreoretinal Cerrahi*

Kronik Üveitlere Baðlý Arka Segment Komplikasyonlarýnda Vitreoretinal Cerrahi* Kronik Üveitlere Baðlý Arka Segment Komplikasyonlarýnda Vitreoretinal Cerrahi* Vitreoretinal Surgery in Posterior Segment Complications due to Chronic Uveitis Zerrin BAYRAKTAR 1, Okan ORAL 2, Ziya KAPRAN

Detaylı

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Tanım Prematüre bebeklerde retina damarlarının gelişim bozukluğu ile karakterize bir hastalıktır.

Detaylı

Diyabetik Retinopati Tanı, Takip ve Tedavisi

Diyabetik Retinopati Tanı, Takip ve Tedavisi Diyabetik Retinopati Tanı, Takip ve Tedavisi Diyabeti olan her hasta diyabetik retinopati riski taşır. Gözün anatomisi nedeni (resim 1a) ile iyi görüyor olmak göz sağlığının kusursuz olduğu göstermez,

Detaylı

Çocuk Yaş Grubunda Pars Plana Vitrektomi Endikasyon ve Sonuçları*

Çocuk Yaş Grubunda Pars Plana Vitrektomi Endikasyon ve Sonuçları* Çocuk Yaş Grubunda Pars Plana Vitrektomi Endikasyon ve Sonuçları* Indications and Results of Pars Plana Vitrectomy in Childhood Zerrin BAYRAKTAR 1, Ziya KAPRAN 2, Mustafa METE 3, Tuğrul ALTAN 1, Nur ACAR

Detaylı

Günümüzde Fundus Floresein Anjiyografinin Yeri. Dr. Hürkan Kerimoğlu, FICO N. E. U. Meram Tıp Fakültesi

Günümüzde Fundus Floresein Anjiyografinin Yeri. Dr. Hürkan Kerimoğlu, FICO N. E. U. Meram Tıp Fakültesi Günümüzde Fundus Floresein Anjiyografinin Yeri Dr. Hürkan Kerimoğlu, FICO N. E. U. Meram Tıp Fakültesi Sunumda adı geçen ruhsat/izin sahipleri veya ürünlerle herhangi bir finansal ilintim yoktur 1871 Adolf

Detaylı

Aynı Aileden X e Bağlı Juvenil Retinoskizisli Üç Olguda Optik Koherens Tomografi Bulguları

Aynı Aileden X e Bağlı Juvenil Retinoskizisli Üç Olguda Optik Koherens Tomografi Bulguları Aynı Aileden X e Bağlı Juvenil Retinoskizisli Üç Olguda Optik Koherens Tomografi Bulguları Optical Coherence Tomography Findings in Three Cases of X-Linked Juvenile Retinoschisis in the Same Family Eylem

Detaylı

Fotodinamik lazer tedavisinde bir y ll k sonuçlar m z

Fotodinamik lazer tedavisinde bir y ll k sonuçlar m z Göztepe T p Dergisi 22(4):128132, 2007 ISSN 1300526X KL N K ARAfiTIRMA Oftalmoloji Fotodinamik lazer tedavisinde bir y ll k sonuçlar m z Sevil ARI YAYLALI (*), Aylin ARDAG L AKÇAKAYA (*), Ayfle SÖNMEZ

Detaylı

Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hikaye (Anahtar ögeler) Diyabetin süresi (II++, GQ, SR) Geçmişteki glisemik kontrol (Hemoglobin A1c) (II++, GQ, SR) İlaçlar (II, GQ, SR)

Detaylı

İdiopatik Makula Deliği Cerrahisi Sonuçlarımız*

İdiopatik Makula Deliği Cerrahisi Sonuçlarımız* İdiopatik Makula Deliği Cerrahisi Sonuçlarımız* Results of Idiopathic Macular Hole Surgery Muzaffer ÖZTÜRK 1, Yasemin ÜN 2, Andaç ERGEN 1, Mustafa ELÇİOĞLU 3 Klinik Çalışma Original Article ÖZ Amaç: İdiopatik

Detaylı

Raşit KILIÇ 1, Ayşe ÖNER 2 ABSTRACT

Raşit KILIÇ 1, Ayşe ÖNER 2 ABSTRACT Regmatojen Retina Dekolmanı Tedavisinde Skleral Çökertme, Pars Plana Vitrektomi ve Kombine Skleral Çökertme ve Pars Plana Vitrektomi Sonuçlarının Değerlendirilmesi The Evaluation of Scleral Buckling, Pars

Detaylı

Katarakta Eşlik Eden Retina Hastalığı Olan Olgularda Aynı Seansta ve Ayrı Seanslarda Uygulanan Girişimlerin Karşılaştırılması

Katarakta Eşlik Eden Retina Hastalığı Olan Olgularda Aynı Seansta ve Ayrı Seanslarda Uygulanan Girişimlerin Karşılaştırılması KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE Katarakta Eşlik Eden Retina Hastalığı Olan Olgularda Aynı Seansta ve Ayrı Seanslarda Uygulanan Girişimlerin Karşılaştırılması To Compare Combined Surgery and Separate Surgery

Detaylı

Pars Plana Vitrektomi ile Kombine Fakoemülsifikasyon ve Göz İçi Lens İmplantasyonu Cerrahisi Sonuçlarımız*

Pars Plana Vitrektomi ile Kombine Fakoemülsifikasyon ve Göz İçi Lens İmplantasyonu Cerrahisi Sonuçlarımız* Pars Plana Vitrektomi ile Kombine Fakoemülsifikasyon ve Göz İçi Lens İmplantasyonu Cerrahisi Sonuçlarımız* Outcomes of Pars Plana Vitrectomy Combined with Phacoemulsification and Intraocular Lens Implantation

Detaylı

ÜREMÝLÝ BÝR OLGUDA ANTERÝOR ÝSKEMÝK OPTÝK NÖROPATÝ

ÜREMÝLÝ BÝR OLGUDA ANTERÝOR ÝSKEMÝK OPTÝK NÖROPATÝ Retina - Vitreus 2002; Özel Sayý : 15-19 15 ÜREMÝLÝ BÝR OLGUDA ANTERÝOR ÝSKEMÝK OPTÝK NÖROPATÝ Pýnar ÇAKIR 1, Zeliha ÇÖLLÜOÐLU 1, Hikmet HASIRÝPÝ 2 ÖZET: Burada kronik böbrek yetmezliðine baðlý üremi,

Detaylı

Ýntraoküler Yabancý Cisimlerin Neden Olduðu Okuler Yaralanmalarda Prognostik Faktörler

Ýntraoküler Yabancý Cisimlerin Neden Olduðu Okuler Yaralanmalarda Prognostik Faktörler 228 Intraoküler Yabancý Cisimlerin Neden Olduðu Oküler Yaralanmalarda Prognostik Faktörler Ýntraoküler Yabancý Cisimlerin Neden Olduðu Okuler Yaralanmalarda Prognostik Faktörler Mehmet Yasin TEKE, Sadi

Detaylı

Nd:YAG LAZER ARKA KAPSÜLOTOMÝ SONRASI GÖZ ÝÇÝ BASINÇ ARTIÞININ ATIÞ SAYISI, ATIÞ ENERJÝSÝ VE TOPLAM ENERJÝ ÝLE ÝLÝÞKÝSÝ

Nd:YAG LAZER ARKA KAPSÜLOTOMÝ SONRASI GÖZ ÝÇÝ BASINÇ ARTIÞININ ATIÞ SAYISI, ATIÞ ENERJÝSÝ VE TOPLAM ENERJÝ ÝLE ÝLÝÞKÝSÝ ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Nd:YAG LAZER ARKA KAPSÜLOTOMÝ SONRASI GÖZ ÝÇÝ BASINÇ ARTIÞININ ATIÞ SAYISI, ATIÞ ENERJÝSÝ VE TOPLAM ENERJÝ ÝLE ÝLÝÞKÝSÝ Correlation of Total Energy, Pulse Energy and Pulse

Detaylı

Ýntravitreal Triamsinolon Asetonid Enjeksiyonu Sonrasý Katarakt Geliþen Olgularda Fakoemülsifikasyon Cerrahisi

Ýntravitreal Triamsinolon Asetonid Enjeksiyonu Sonrasý Katarakt Geliþen Olgularda Fakoemülsifikasyon Cerrahisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Ýntravitreal Triamsinolon Asetonid Enjeksiyonu Sonrasý Katarakt Geliþen Olgularda Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Phacoemulsification Surgery in Patients with Cataract Formation

Detaylı

RETİNA DEKOLMANI PROF. DR. ŞENGÜL ÖZDEK

RETİNA DEKOLMANI PROF. DR. ŞENGÜL ÖZDEK RETİNA DEKOLMANI PROF. DR. ŞENGÜL ÖZDEK Histoloji Anatomi RETİNA DEKOLMANI Sensoriyel retinanın retina pigment epitelinden ayrılmasına retina dekolmanı denir. Görülme sıklığı 1 / 10000, 80 yaşına kadar

Detaylı

Klasik Dekolman Cerrahisi Uygulanan Olgularda Nüks Sebepleri, Tedavi Yaklaþýmlarýmýz Ve Sonuçlarý

Klasik Dekolman Cerrahisi Uygulanan Olgularda Nüks Sebepleri, Tedavi Yaklaþýmlarýmýz Ve Sonuçlarý Ret - Vit 2002; 10 : 249-256 249 Klasik Dekolman Cerrahisi Uygulanan Olgularda Nüks Sebepleri, Tedavi Yaklaþýmlarýmýz Ve Sonuçlarý Hülya GÜNGEL 1, Çiðdem ALTAN 2, Ziya KAPRAN 3 ÖZET Amaç: Klasik dekolman

Detaylı

Katarakt Cerrahisi Esnasýnda Vitreusa Lens Parçacýklarý Düþen Olgularýn Medikal Tedavi Sonuçlarý

Katarakt Cerrahisi Esnasýnda Vitreusa Lens Parçacýklarý Düþen Olgularýn Medikal Tedavi Sonuçlarý Katarakt Cerrahisi Esnasýnda Vitreusa Lens Parçacýklarý Düþen Olgularýn Medikal Tedavi Sonuçlarý Outcomes of Medical Treatment of Retained Intravitreal Lens Fragments After Cataract Surgery Nagihan ORHAN

Detaylı

Yırtıklı Retina Dekolmanlarında Pnömatik Retinopeksi*

Yırtıklı Retina Dekolmanlarında Pnömatik Retinopeksi* Yırtıklı Retina Dekolmanlarında Pnömatik Retinopeksi* Pneumatic Retinopexy in Rhegmatogeneous Retinal Detachments Haluk KAZAKOĞLU 1, Özlem YENİCE, Eda ÖZCAN 3, Tayfun BAVBEK 1 ÖZ Amaç: Pnömatik retinopeksi

Detaylı

Neovasküler Glokom Tedavisi*

Neovasküler Glokom Tedavisi* Neovasküler Glokom Tedavisi* Mahmut ÖZTÜRK 1 GÝRÝÞ Diabetik hastalarda iris üzerinde neovaskülarizasyon ile birlikte görülen Glokom ilk defa 1928 'de Salus tarif etmiþtir. 1937 'de gonioskopinin klinik

Detaylı

Yüksek Miyopili Hastalarda Refraktif Amaçlý Þeffaf Lens Ekstraksiyonu Uygulamalarý

Yüksek Miyopili Hastalarda Refraktif Amaçlý Þeffaf Lens Ekstraksiyonu Uygulamalarý Ret - Vit 2002; 10 : 257-263 257 Yüksek Miyopili Hastalarda Refraktif Amaçlý Þeffaf Lens Ekstraksiyonu Uygulamalarý Mehmet ÇITIRIK 1, Coþar BATMAN 2, Orhan ZÝLELÝOÐLU 2 ÖZET: Günümüzde refraktif cerrahinin

Detaylı

Miyopik Koroid Neovaskülarizasyonlar nda Fotodinamik Tedavi Uygulamalar

Miyopik Koroid Neovaskülarizasyonlar nda Fotodinamik Tedavi Uygulamalar BÖLÜM 13 Miyopik Koroid Neovaskülarizasyonlar nda Fotodinamik Tedavi Uygulamalar OLGU1: M YOP K KORO D NEOVASKÜLAR ZASYONU fi KAYET VE H KAYES Yirmiiki yafl nda bayan hasta sol gözde 10 gündür çarp k görme

Detaylı

Pars Plana Vitrektomi Sonrasý Göz Ýçi Basýnç Artýþ Nedenlerimiz

Pars Plana Vitrektomi Sonrasý Göz Ýçi Basýnç Artýþ Nedenlerimiz Pars Plana Vitrektomi Sonrasý Göz Ýçi Basýnç Artýþ Nedenlerimiz Intraocular Pressure Rise Following Pars Plana Vitrectomy Eylem YAMAN PINARCI 1, Zerrin BAYRAKTAR 1, Ziya KAPRAN 2, Þükrü BAYRAKTAR 3, Zeynep

Detaylı

Göz Tümörlerinde Yeni Görüntüleme Metodları - Ultrason Biyomikroskopi, Optik Koherens Tomografi, Fundus Otofloresans Görüntüleme

Göz Tümörlerinde Yeni Görüntüleme Metodları - Ultrason Biyomikroskopi, Optik Koherens Tomografi, Fundus Otofloresans Görüntüleme DOI: 10.4274/tjo.15045 Derleme / Review Göz Tümörlerinde Yeni Görüntüleme Metodları - Ultrason Biyomikroskopi, Optik Koherens Tomografi, Fundus Otofloresans Görüntüleme New Imaging Methods in Eye Tumors

Detaylı

Özgün Araflt rma / Original Article

Özgün Araflt rma / Original Article DO I: 10.4274/tjo.42.55376 Özgün Araflt rma / Original Article Başarılı Regmatojen Retina Dekolmanı Ameliyatlarından Sonra Görme Rehabilitasyonunun Sağlanamadığı Olgularda Makulanın Optik Koherens Tomografi

Detaylı

Diabetik Makula Ödeminde Kombine Tedavi

Diabetik Makula Ödeminde Kombine Tedavi Diabetik Makula Ödeminde Kombine Tedavi Dr. Nihal Demircan Çukurova Üniversitesi 1. Retina Günleri 7-8 Aralık 2013 Diabetik Makula Ödemi (DMÖ) Kan retina bariyerinde bozulma Vazoaktif faktörler VEGF IGF

Detaylı

Psödofakik Regmatojen Retina Dekolmanı Olgularında Konvansiyonel Skleral Çökertme Cerrahisi

Psödofakik Regmatojen Retina Dekolmanı Olgularında Konvansiyonel Skleral Çökertme Cerrahisi Psödofakik Regmatojen Retina Dekolmanı Olgularında Konvansiyonel Skleral Çökertme Cerrahisi Scleral Buckling Surgery in Pseudophakic Rhegmatogenous Retinal Detachment Selçuk SIZMAZ 1, İmren AKKOYUN 2,

Detaylı

Multiple Evanescent White Dot Sendromu

Multiple Evanescent White Dot Sendromu 288 Multiple Evanescent White Dot Sendromu Multiple Evanescent White Dot Sendromu Turgut YILMAZ 1, Serdal ÇELEBÝ 1, A.Þahap KÜKNER 2 ÖZET Multiple evanescent white dot sendromu, RPE ve retinanýn dýþ katlarýný

Detaylı

Çeşitli Etiyolojilere Bağlı Premaküler Subhyaloid Hemorajilerde Nd:YAG Lazer Arka Hyaloidotomi*

Çeşitli Etiyolojilere Bağlı Premaküler Subhyaloid Hemorajilerde Nd:YAG Lazer Arka Hyaloidotomi* Çeşitli Etiyolojilere Bağlı Premaküler Subhyaloid Hemorajilerde Nd:YAG Lazer Arka Hyaloidotomi* Nd:YAG Laser Posterior Hyaloidotomy in Premacular Subhyaloid Haemorrhages with Various Etiologies Göktuğ

Detaylı

Proliferatif Diabetik Retinopatide Pars Plana Vitrektomi Sonuçlarımız

Proliferatif Diabetik Retinopatide Pars Plana Vitrektomi Sonuçlarımız Proliferatif Diabetik Retinopatide Pars Plana Vitrektomi Sonuçlarımız Rewiew of our Pars Plana Vitrectomy Results for Proliferative Diabetic Retinopathy Yavuz BARDAK 1, U. Şahin TIĞ 2, Osman ÇEKİÇ 2, Fadime

Detaylı

Proliferatif Diabetik Retinopatinin Cerrahi Tedavisindeki Son Geliþmeler*

Proliferatif Diabetik Retinopatinin Cerrahi Tedavisindeki Son Geliþmeler* Proliferatif Diabetik Retinopatinin Cerrahi Tedavisindeki Son Geliþmeler* Berati HASANREÝSOÐLU 1, Þengül ÖZDEK 2 GÝRÝÞ Diabetik retinopati (DR)'de görme kayýplarýný engellemenin en etkin yolu optimal kan

Detaylı

Ciddi Hipotoniyle Seyreden Vogt-Koyanagý- Harada Sendromlu Bir Olguda Cerrahi Tedavi

Ciddi Hipotoniyle Seyreden Vogt-Koyanagý- Harada Sendromlu Bir Olguda Cerrahi Tedavi 28 Ciddi Hipotoniyle Seyreden Vogt-Koyanagý- Harada Sendromlu Bir Olguda Cerrahi Tedavi Gökhan GÜRELÝK 1, Berrak Þ. URGANCIOÐLU 2, Bahri AYDIN 2, Onur KONUK 4, Þengül ÖZDEK 3, Berati HASANREÝSOÐLU 5 ÖZET

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fatma Yülek Doğum Tarihi: 1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1997 Y. Lisans Tıp Fakültesi

Detaylı

Primer ve Sekonder Epiretinal Membranların Optik Koherens Tomografi Bulgularının Karşılaştırılması*

Primer ve Sekonder Epiretinal Membranların Optik Koherens Tomografi Bulgularının Karşılaştırılması* Primer ve Sekonder Epiretinal Membranların Optik Koherens Tomografi Bulgularının Karşılaştırılması* Comparison of Optical Coherence Tomography Findings of Primary and Secondary Epiretinal Membranes Çiğdem

Detaylı

Anjioid Streaks e Bağlı Gelişen Koroid Neovaskülarizasyonunda Argon Lazer Fotokoagülasyon ve Fotodinamik Tedavi Sonuçları

Anjioid Streaks e Bağlı Gelişen Koroid Neovaskülarizasyonunda Argon Lazer Fotokoagülasyon ve Fotodinamik Tedavi Sonuçları Anjioid Streaks e Bağlı Gelişen Koroid Neovaskülarizasyonunda Argon Lazer Fotokoagülasyon ve Fotodinamik Tedavi Sonuçları Treatment Outcomes of Argon Laser Photocoagulation and Photodynamic Therapy in

Detaylı

Retina ven dal tıkanıklıgı yaş arası en sık Optik diskten 1-2 DD mesafede, çarprazlaşma bölgelerinde %77,7 temporal dal

Retina ven dal tıkanıklıgı yaş arası en sık Optik diskten 1-2 DD mesafede, çarprazlaşma bölgelerinde %77,7 temporal dal Dr. Gülipek Tigrel Retina ven dal tıkanıklıgı 60-70 yaş arası en sık Optik diskten 1-2 DD mesafede, çarprazlaşma bölgelerinde %77,7 temporal dal Risk faktörleri Kardiovasküler hast. Hipertansiyon(%70)

Detaylı

Panretinal Fotokoagülasyonun Retina Sinir Lifi Tabakasý Üzerine Etkisinin NFA-GDX Ýle Deðerlendirilmesi

Panretinal Fotokoagülasyonun Retina Sinir Lifi Tabakasý Üzerine Etkisinin NFA-GDX Ýle Deðerlendirilmesi 250 Panretinal Fotokoagülasyonun Retina Sinir Lifi Tabakasý Üzerine Etkisinin Nfa-Gdx Ýle Deðerlendirilmesi Panretinal Fotokoagülasyonun Retina Sinir Lifi Tabakasý Üzerine Etkisinin NFA-GDX Ýle Deðerlendirilmesi

Detaylı

Makula Deliği Tedavisinde Brilliant Mavisi Yardımı ile İnternal Limitan Membran Soyulması

Makula Deliği Tedavisinde Brilliant Mavisi Yardımı ile İnternal Limitan Membran Soyulması ARAŞTIRMA YAZISI Göz Hastalıkları Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 1 Sayı: 3 Temmuz 2010 Makula Deliği Tedavisinde Brilliant Mavisi Yardımı ile İnternal Limitan Membran Soyulması Abdullah

Detaylı

Ret - Vit 2003; 11 :

Ret - Vit 2003; 11 : Ret - Vit 2003; 11 : 13-18 13 Klasik Koroid Neovaskülerizasyonlu ve Gizli Koroid Neovaskülerizasyonlu Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonu Olgularýndaki Fotodinamik Tedavi Uygulamasýnýn 12 Aylýk Takip Sonuçlarý

Detaylı

Paintball Oyununda Göz Travması*

Paintball Oyununda Göz Travması* OLGU SUNUMU/CASE REPORT Paintball Oyununda Göz Travması* Ocular Trauma in Paintball Game Osman Ahmet POLAT 1, Ayşe ÖNER 2, Hatice ARDA 3, Neslihan SİNİM 1, Koray GÜMÜŞ 2 ÖZ Paintball oyunları sırasında

Detaylı

Santral Retina Ven Dal Týkanýklýklarýnda Tedavi*

Santral Retina Ven Dal Týkanýklýklarýnda Tedavi* Santral Retina Ven Dal Týkanýklýklarýnda Tedavi* Murat KARAÇORLU 1 GÝRÝÞ Santral retinal ven dal týkanýklýklarý, retina kök týkanýklýklarý ile beraber diabetik retinopatiden sonra en sýk görülen retina

Detaylı

Kronik Üveitlilerin Arka Segment Komplikasyonlarının Tedavisinde Vitroretinal Cerrahi Sonuçları

Kronik Üveitlilerin Arka Segment Komplikasyonlarının Tedavisinde Vitroretinal Cerrahi Sonuçları Kronik Üveitlilerin Arka Segment Komplikasyonlarının Tedavisinde Vitroretinal Cerrahi Sonuçları The Outcomes of Vitreoretinal Surgery for the Treatment of Posterior Segment Complications of Chronic Uveitis

Detaylı

ANÝ GÖRME KAYBI VE GEÇÝCÝ OFTALMOPLEJÝ ÝLE SEYRETEN BÝR OLGUYA TANISAL YAKLAÞIM

ANÝ GÖRME KAYBI VE GEÇÝCÝ OFTALMOPLEJÝ ÝLE SEYRETEN BÝR OLGUYA TANISAL YAKLAÞIM 24 ANÝ GÖRME KAYBI VE GEÇÝCÝ OFTALMOPLEJÝ ÝLE SEYREDEN BÝR OLGUYA TANISAL YAKLAÞIM ANÝ GÖRME KAYBI VE GEÇÝCÝ OFTALMOPLEJÝ ÝLE SEYRETEN BÝR OLGUYA TANISAL YAKLAÞIM Þengül ÖZDEK 1, Onur KONUK 1, Gökhan GÜRELÝK

Detaylı

Katarakt cerrahisi sırasında ve travmaya bağlı vitreusa disloke olan göz içi lens ve nükleuslarda pars plana vitrektomi

Katarakt cerrahisi sırasında ve travmaya bağlı vitreusa disloke olan göz içi lens ve nükleuslarda pars plana vitrektomi Orijinal araştırma-original research http://dx.doi.org/10.7197/1305-0028.1879 Katarakt cerrahisi sırasında ve travmaya bağlı vitreusa disloke olan göz içi lens ve nükleuslarda pars plana vitrektomi Pars

Detaylı

Diyabetik Retinopati Seyrinde Optik Atrofi*

Diyabetik Retinopati Seyrinde Optik Atrofi* Diyabetik Retinopati Seyrinde Optik Atrofi* Optic Atrophy in the Course of Diabetic Retinopathy Mehmet ÇITIRIK 1, Gökhan ERTUĞRUL 2, Seyhan Sonar ÖZKAN 3, Gökçe TAŞDEMİR ERTUĞRUL 2, Orhan ZİLELİOĞLU 1

Detaylı

Maküla Deliği Cerrahisi Sonuçlarımız*

Maküla Deliği Cerrahisi Sonuçlarımız* Maküla Deliği Cerrahisi Sonuçlarımız* Surgical Results of Macular Hole: Our Experience Yavuz BARDAK 1, Osman ÇEKİÇ 2, Ufuk Şahin TIĞ 3, Aykut Arslan YILDIZ 4 Klinik Çalışma Original Article ÖZ Amaç: Maküla

Detaylı

Yýrtýklý Retina Dekolmanýnda Maküler Dekolman Yüksekliðinin ve Maküler Retina Kalýnlýðýnýn Görsel Sonuca Etkisi *

Yýrtýklý Retina Dekolmanýnda Maküler Dekolman Yüksekliðinin ve Maküler Retina Kalýnlýðýnýn Görsel Sonuca Etkisi * 54 Yýrtýklý Retina Dekolmanýnda Maküler Dekolman Yüksekliðinin ve Maküler Retina Kalýnlýðýnýn Görsel Sonuca Etkisi Yýrtýklý Retina Dekolmanýnda Maküler Dekolman Yüksekliðinin ve Maküler Retina Kalýnlýðýnýn

Detaylı

Vitreoretinal Cerrahide Pupiller Membran Gelişimi: Risk Faktörleri ve Klinik Seyir

Vitreoretinal Cerrahide Pupiller Membran Gelişimi: Risk Faktörleri ve Klinik Seyir Vitreoretinal Cerrahide Pupiller Membran Gelişimi: Risk Faktörleri ve Klinik Seyir Fibrinous Reaction After Vitreoretinal Surgery: Risk Faktors and Clinical Presentation Ahmet ABDULGANİ 1, Gökhan GÜRELİK

Detaylı

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir.

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir. TERCİH EDİLEN YAKLAŞIM MODELİ KILAVUZLARI İÇİN ÖZET KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMELER Giriş Bunlar Akademinin tercih edilen yaklaşım modeli kılavuzlarının özet kriterleridir. Tercih edilen yaklaşım model

Detaylı

Diyabet ve Retina Ven Tıkanıklığına Bağlı Gelişen Maküla Ödeminde İntravitreal Triamsinolon Enjeksiyonunun Uzun Dönem Sonuçları*

Diyabet ve Retina Ven Tıkanıklığına Bağlı Gelişen Maküla Ödeminde İntravitreal Triamsinolon Enjeksiyonunun Uzun Dönem Sonuçları* Diyabet ve Retina Ven Tıkanıklığına Bağlı Gelişen Maküla Ödeminde İntravitreal Triamsinolon Enjeksiyonunun Uzun Dönem Sonuçları* Long-term Results of Intravitreal Triamcinolone Injection for Macular Edema

Detaylı

TEDAVİYE DİRENÇLİ GLOKOM OLGULARINDA AHMED GLOKOM VALV İMPLANTASYONU

TEDAVİYE DİRENÇLİ GLOKOM OLGULARINDA AHMED GLOKOM VALV İMPLANTASYONU KLİNİK ÇALIŞMA / ORIGINAL ARTICLE TEDAVİYE DİRENÇLİ GLOKOM OLGULARINDA AHMED GLOKOM VALV İMPLANTASYONU Berker BAKBAK, 1 Güldal ERSOY, 2 Feyza ÖNDER 2 1 Kars Devlet Hastanesi, Göz Kliniği; 2 Haseki Eğitim

Detaylı

Amaç: Temel refraksiyon açıklaması ve myopi, hipermetropi ve astigmatizmatizma izahıve nasıl düzeltilebildiklerini anlatmak.

Amaç: Temel refraksiyon açıklaması ve myopi, hipermetropi ve astigmatizmatizma izahıve nasıl düzeltilebildiklerini anlatmak. DÖNEM 3 DERSLERİ.. GÖZÜN ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ GÖZ MUAYENE YÖNTEMLERİ KIRMA KUSURLARI VE TEDAVİSİ ŞAŞILIK VE TEDAVİSİ GÖZ YAŞI YAPISI, DRENAJ VE HASTALIKLARI KIRMIZI GÖZ GLOKOM OPTİK SİNİR VE GÖRME YOLLARI

Detaylı

Silikon Yaðý. Ret - Vit 2003; 11 : 93-97 93. Ahmet ÞENGÜN 1, Gökhan GÜRELÝK 2

Silikon Yaðý. Ret - Vit 2003; 11 : 93-97 93. Ahmet ÞENGÜN 1, Gökhan GÜRELÝK 2 Ret - Vit 2003; 11 : 93-97 93 Silikon Yaðý Ahmet ÞENGÜN 1, Gökhan GÜRELÝK 2 Silikon yaðý (polidimetilsiloksan) ilk olarak 1962'de Cibis ve ark.nýn çalýþmalarýyla vitreoretinal cerrahiye girmiþtir. 1972-1973

Detaylı

Yırtıklı Retina Dekolmaniarında Konvansiyonel Dekolman Cerrahisi

Yırtıklı Retina Dekolmaniarında Konvansiyonel Dekolman Cerrahisi Dr. Öznur lşcan UZUNLULU ve ark., Yırtık/ı Retina Dekolmaniarında Konvansiyonel Dekolman Cerrahisi Sonuçlarımız Yırtıklı Retina Dekolmaniarında Konvansiyonel Dekolman Cerrahisi Sonuçlarımız(*) Dr. Öznur

Detaylı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı MAYIS 2017 Katarakt Operasyonu Sırasında Ön Vitrektomi ve/veya Vitreoretinal Cerrahi Yapılan Hasta Oranı Gösterge Kodu

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

KROMOVİTREKTOMİ. Dr.Gaye Dişli Dr.Şengül Özdek. Mart 2011

KROMOVİTREKTOMİ. Dr.Gaye Dişli Dr.Şengül Özdek. Mart 2011 KROMOVİTREKTOMİ Dr.Gaye Dişli Dr.Şengül Özdek Mart 2011 VİTREORETİNAL CERRAHİ 1970 ; Robert Machemer ;18G vitrektomiyi ilk olarak yumurta üzerinde denemiş. Trans Pars Plana Vitrektomi 1974 ; Connor O Malley

Detaylı

Retina Distrofileri. Retinal Dystrophies. Şengül ÖZDEK 1 ABSTRACT GİRİŞ

Retina Distrofileri. Retinal Dystrophies. Şengül ÖZDEK 1 ABSTRACT GİRİŞ Retina Distrofileri Retinal Dystrophies Şengül ÖZDEK 1 Derleme Editorial Review ÖZ Retina distrofileri geri dönüşümü olmayan fotoreseptör hasarı ile giden, kalıtsal, genetiği karmaşık, birbiri ile örtüşebilen

Detaylı

Diyabetik traksiyonel retina dekolmanlı olgularda 23-gauge pars plana vitrektomi cerrahisi sonuçları

Diyabetik traksiyonel retina dekolmanlı olgularda 23-gauge pars plana vitrektomi cerrahisi sonuçları JCEI / 2015; 6 (1): 27-32 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2015.01.0481 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Diyabetik traksiyonel retina dekolmanlı olgularda 23-gauge

Detaylı

ARAŞTIRMALAR (Research Reports) Özkırış, Öner, Evereklioğlu, Erkılıç, Mirza, Doğan. Abstract. Özet

ARAŞTIRMALAR (Research Reports) Özkırış, Öner, Evereklioğlu, Erkılıç, Mirza, Doğan. Abstract. Özet Özkırış, Öner, Evereklioğlu, Erkılıç, Mirza, Doğan ARAŞTIRMALAR (Research Reports) BİETTİ'NİN KRİSTALİN DİSTROFİSİ SAPTANAN HASTALARIN ELEKTRORETİNOGRAFİ DEĞERLERİNİN NORMAL OLGULAR İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Retina Arter Týkanýklýklarý ve Tedavisi*

Retina Arter Týkanýklýklarý ve Tedavisi* Retina Arter Týkanýklýklarý ve Tedavisi* Engin YARKIN BÜRÜMCEK 1 GÝRÝÞ Santral Retina Arter Týkanýklýðý (SRAT) ilk kez 1859'da von Greafe tarafýndan oftalmoskopla izlenerek çizilmiþ ve yayýnlanmýþtýr 1.Ülkemize

Detaylı

Koroid Neovaskülarizasyonlarýnda Laser Tedavisi ve Transpupiller Termoterapi*

Koroid Neovaskülarizasyonlarýnda Laser Tedavisi ve Transpupiller Termoterapi* Koroid Neovaskülarizasyonlarýnda Laser Tedavisi ve Transpupiller Termoterapi* Leyla S. ATMACA 1, Pelin ATMACA SÖNMEZ 2, Hale Elif AKMEÞE 3 GÝRÝÞ Koroid neovaskülarizasyonu (KNV), koroid ile retina pigment

Detaylı

Diyabetik Makula Ödeminde Laser Fotokoagulasyon Tedavisi*

Diyabetik Makula Ödeminde Laser Fotokoagulasyon Tedavisi* Diyabetik Makula Ödeminde Laser Fotokoagulasyon Tedavisi* Öner GELÝÞKEN 1, Berkant KADERLÝ 2 GÝRÝÞ Makula ödemi, diyabetik retinopatide en önemli görme azalmasý nedenidir 1,2,3. Yapýlan çalýþmalar, retinal

Detaylı

Transkonjonktival Sütürsüz Yöntem ile Aktif Silikon Alınması: 23-Gauge Sistemi Güvenilir ve Etkin mi?

Transkonjonktival Sütürsüz Yöntem ile Aktif Silikon Alınması: 23-Gauge Sistemi Güvenilir ve Etkin mi? DOI: 10.4274/tjo.15807 Turk J Ophthalmol 2016;46:11-15 Öz gün Arafl t r ma / Ori gi nal Ar tic le Transkonjonktival Sütürsüz Yöntem ile Aktif Silikon Alınması: 23-Gauge Sistemi Güvenilir ve Etkin mi? Active

Detaylı

Behçet Hastalýðýnda Göz Tutulumu *

Behçet Hastalýðýnda Göz Tutulumu * Behçet Hastalýðýnda Göz Tutulumu * Leyla S. ATMACA 1, Pelin ATMACA SÖNMEZ 2 Behçet hastalýðý, 1937 yýlýnda dermatolog Prof. Dr. Hulusi Behçet tarafýndan oral aft, iridosiklit ve genital ülserden oluþan

Detaylı

Diyabetik maküler ödemde kombine intravitreal bevacizumab ve grid lazer tedavisi etkinliğinin değerlendirilmesi

Diyabetik maküler ödemde kombine intravitreal bevacizumab ve grid lazer tedavisi etkinliğinin değerlendirilmesi JCEI / 2015; 6 (4): 351-356 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2015.04.0548 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Diyabetik maküler ödemde kombine intravitreal bevacizumab

Detaylı

Retina Ven Dal Tıkanıklığına Bağlı Makula Ödeminde İntravitreal Bevacizumab (Avastin) Enjeksiyonunun Uzun Dönem Sonuçları

Retina Ven Dal Tıkanıklığına Bağlı Makula Ödeminde İntravitreal Bevacizumab (Avastin) Enjeksiyonunun Uzun Dönem Sonuçları Retina Ven Dal Tıkanıklığına Bağlı Makula Ödeminde İntravitreal Bevacizumab (Avastin) Enjeksiyonunun Uzun Dönem Sonuçları Long-Term Results of Intravitreal Bevacizumab (Avastin) Injection in the Treatment

Detaylı

Vitreomaküler Traksiyon Sendromu ve Epiretinal Membranlarda OCT: Tanı ve Takipteki Önemi

Vitreomaküler Traksiyon Sendromu ve Epiretinal Membranlarda OCT: Tanı ve Takipteki Önemi Vitreomaküler Traksiyon Sendromu ve Epiretinal Membranlarda OCT: Tanı ve Takipteki Önemi Optical Coherence Tomography in Vitreoretinal Traction Syndrome and Epiretinal Membranes Süleyman KAYNAK 1 Güncel

Detaylı

Retina Ameliyatlarından Sonra Oluşan Refraksiyon Değişimleri

Retina Ameliyatlarından Sonra Oluşan Refraksiyon Değişimleri Retina Ameliyatlarından Sonra Oluşan Refraksiyon Değişimleri Refraction Changes After Retinal Surgery Hilmi OR 1 Derleme Editorial Review ÖZ İntravitreal kesafetlerin lazerle eliminasyonu, pnömatik retinopeksi,

Detaylı

PREMATÜRE RETÝNOPATÝSÝ: 2 YILLIK TARAMA SONUÇLARIMIZ. Retinopathy of Prematurity: Results of 2 years follow up

PREMATÜRE RETÝNOPATÝSÝ: 2 YILLIK TARAMA SONUÇLARIMIZ. Retinopathy of Prematurity: Results of 2 years follow up ARAÞTIRMALAR (Research Reports) PREMATÜRE RETÝNOPATÝSÝ: 2 YILLIK TARAMA SONUÇLARIMIZ Retinopathy of Prematurity: Results of 2 years follow up Ayþe Öner 1, Abdullah Özkýrýþ 1, Tamer Güneþ 2, Sarper Karaküçük

Detaylı

Lamellar Maküla Deliği Olgularında Klinik Bulgular

Lamellar Maküla Deliği Olgularında Klinik Bulgular Lamellar Maküla Deliği Olgularında Klinik Bulgular Clinical Findings in Patients with Lamellar Macular Hole Ali AYATA 1, Murat SÖNMEZ 2, Kadir ÇOLAKOĞLU 3, Melih ÜNAL 4, Dilaver ERŞANLI 4 Klinik Çalışma

Detaylı