Gyrate Atrofili Bir Olguda Komplike Retina Dekolmaný

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gyrate Atrofili Bir Olguda Komplike Retina Dekolmaný"

Transkript

1 Ret - Vit 2003; 11 : Gyrate Atrofili Bir Olguda Komplike Retina Dekolmaný Hülya GÜNGEL 1, Aslý ÝNAL 2, Ziya KAPRAN 3, Ömer Faruk YILMAZ 4 ÖZET Gyrate atrofi, otozomal resesif geçiþli ornitin aminotransferaz enzim aktivitesindeki yetersizlik nedeniyle meydana gelen ilerleyici metabolik ve sistemik bir hastalýktýr. Olgularda tipik retinal ve koroidal lezyonlar, katarakt, yüksek miyopi ve hiperornitinemi bulunur. Bu çalýþmada gyrate atrofili bilateral psödofakik ve komplike retina dekolmanlý bir olguya klinik yaklaþýmýmýz sunulmaktadýr. Literatürde daha önce gyrate atrofili bir olguda komplike retina dekolmaný tanýmlanmamýþtýr. Anahtar Kelimeler: Gyrate atrofi, komplike retina dekolmaný COMPLICATED RETINAL DETACHMENT IN A CASE OF GYRATE ATROPHY SUMMARY Gyrate atrophy is an autosomal recessively inherited progressive metabolic and systemic disorder due to deficiency of the ornithine aminotransferase enzyme. Patients have typical retinal and choroidal lesions, cataract, high myopia and hyperornithinemia. In this study, we described our clinical approach in a case of gyrate atrophy with bilateral complicated retinal detachment. There was no previous description of a case of gyrate atrophy with complicated retinal detachment. Key Words: Gyrate atrophy, complicated retinal detachment Ret - Vit 2003; 11 : Doç. Dr., Beyoðlu Göz Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2. Göz Kliniði, Þef Yardýmcýsý 2 Asistan Dr., Beyoðlu Göz Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 3 Doç. Dr., Beyoðlu Göz Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2. Göz Kliniði, Þef 4 Prof. Dr., Beyoðlu Göz Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 1. Göz Kliniði, Þef

2 174 Gyrate Atrofili Bir Olguda Komplike Retina Dekolmaný GÝRÝÞ Gyrate atrofi, otozomal resesif geçiþli, ilerleyici metabolik ve sistemik bir hastalýktýr1-10. Gyrate atrofideki patolojiyi açýklamak için çeþitli hipotezler öne sürülmüþtür. Hiperornitinemi hipotezi, ornitin aminotransferaz (OAT) eksikliðine baðlý geliþen mitokondrideki yüksek ornitin düzeyinin hasara yol açmasý11; kreatin eksikliði hipotezi, plazma, doku ve idrarda azalmýþ kreatin ve bunun koryoretinal atrofi ve kas atrofisine neden olmasý(12-14); prolin eksikliði hipotezi, ornitin ve prolinin ara ürünü olan 1-Pyrolidin-5-karboksilat (P 5 C) seviyesinin azalmasýnýn prolin sentezinde azalmaya ve oküler patolojiye yol açmasý15-16; aþýrý dekarboksilasyon ürünleri hipotezi ise ornitin dekarboksilaz ürünlerinin yüksek düzeyinin beyin,karaciðer ve böbrek için toksik etki etmesidir Bu hipotezler dýþýnda da patolojiyi anlamak için birçok çalýþma yapýlmýþtýr. Literatürde, Human S-antijenine karþý saptanan artmýþ hücresel immün yanýtýn retina hasarýyla iliþkisi olabileceði gösterilmiþtir19. Sistemik tutuluma yol açan gyrate atrofide fiziksel bulgu olarak kas güçsüzlüðü, ince ve seyrek saçlar ve zeka geriliði sýk görülür1. Göz tutulumu karakteristik olup, arkuat ekvatoryal yerleþimli koroid ve retinayý içeren tam katlý lezyonlar birbirinden ince pigment çizgileriyle ayrýlýr20. Hastalarda erken dönemde katarakt geliþimi sýktýr. Ýkinci dekatta arka subkapsüler lens deðiþiklikleri baþlamakta ve ortalama otuz yaþýnda arka subkapsüler katarakt geliþmektedir20. Bu çalýþmada gyrate atrofili bilateral psödofakik ve komplike retina dekolmanlý bir olguya klinik yaklaþýmýmýzý sunmayý amaçladýk. OLGU SUNUMU 32 yaþýnda bayan hasta tarihinde görme azlýðý þikayeti ile kliniðimize baþvurmuþtur. Hastanýn muayene bulgularý tablo 1'de sunulmaktadýr. Tablo 1: Olgunun tarihli rutin göz muayene bulgularý Görme keskinliði Sað göz Sol göz 5 mps LogMar +1,0 Iþýk P+ P+ Biyomikroskopi Arka subkapsüler Matür katarakt katarakt ve lens subluksasyonu Göz içi basýncý 12 mmhg 12 mmhg (GÝB) Fundus Ekvatoryal bölgeden Refle seçildi perifere doðru yerleþimli tam katlý ve birbirlerinden pigmente çizgilerle ayrýlmýþ koryoretinal atrofi sahalarý Keratometri D ( α 90 ) D ( α 90 ) Hastanýn sol gözüne tarihinde planlý ekstra kapsüler katarakt ekstraksiyonu (PEKKE) ve arka kamara göz içi lensi (AKGÝL) implantasyonu uygulanmýþtýr tarihine kadar kontrollerine devam edilen hasta daha sonra tarihinde sað gözde görme azalmasý ve sol gözde görme kaybý þikayeti ile baþvurmuþtur. Hastanýn o dönemdeki muayene bulgularý tablo 2'de sunulmuþtur.

3 Ret - Vit 2003; 11 : Tablo 2: Olgunun tarihli rutin göz muayene bulgularý Tablo 3: Olgunun tarihli rutin göz muayene bulgularý Sað göz Sol göz Sað göz Sol göz Görme keskinliði 2 mps LogMAR +1,3 Iþýk P- Görme keskinliði 2 mps LogMAR +1,3 Iþýk P- Biyomikroskopi Psödofakik AKGÝL desantralizasyonu Göz içi basýncý 12 mmhg 6 mmhg ( GÝB ) Fundus Atrofi ile normal retina Atrofi ile normal retina sýnýrýnda bir adet atrofik sýnýrýndan santrale delik, santrale doðru doðru uzanan atrofik uzanan atrofik dekole dekole retina retina Optik disk soluk Optik disk soluk Makula deliði Hastanýn sað gözünün katarakt ekstraksiyonu kliniðimizde uygulanmamýþtýr. Hastanýn fundus fotoðraflarý ve fundus floresein anjiografisi (FFA) görülmektedir (Resim 1 ve 2). Klinik tanýya ek olarak yapýlan laboratuar testlerinde serum ornitin düzeyleri 258 µmol/l (20-130) olarak bulunmuþtur tarihinde sað göze AKGÝL çýkarýlmasý, pars plana vitrektomi (PPV), bant serklaj, membran soyulmasý, endolaser uygulanmasý ve silikon yaðý enjeksiyonu yapýlmýþtýr. Operasyon esnasýnda lezyonlarla saðlam retina arasýnda þüpheli bir atrofik delik ve atrofik retina üzerinde epiretinal membran bulunduðu görülmüþtür. Hastanýn tarihli fundus fotoðraflarý resim 3'te, tarihli muayene bulgularý tablo 3'te görülmektedir. TARTIÞMA Gyrate atrofi tipik koryoretinal atrofi bulgularý ile karakterize ilerleyici, metabolik bir hastalýk olup birinci dekattan itibaren baþlamaktadýr2. Tipik koryoretinal atrofik görüntünün ilerleyerek geliþmesi nedeniyle Biomikroskopi Afakik AKGÝL desantralizasyonu Göz içi basýncý 15 mmhg 8 mmhg ( GÝB ) Fundus Optik atrofi, retina Optik atrofi, makula deliði, yatýþýk total retina dekolmaný literatürde olgular genel olarak üçüncü dekat civarýnda bildirilmektedir4,21,22. Olgularýn fundus muayenesinde, ekvator bölgesinde arkuat yerleþim gösteren ilerleyici karakterde tam kat koroidal atrofiye eþlik eden pigment epitel kaybý gözlenmektedir20. Yuvarlak dizilimler halindeki atrofik alanlarýn kenarlarýnda pigment kümelenmeleri vardýr20. Bizim çalýþmamýzdaki olgu ilk taný konduðunda 32 yaþýnda olup tanýsý fundus görünümüne dayanýlarak konulmuþtur (Resim 1). Bu hastalýkla birlikte katarakt sýk görülmektedir. Arka subkapsüler lens deðiþiklikleri ikinci dekatta baþlayýp sýklýkla üçüncü dekatta arka subkapsüler katarakt meydana gelir1,2,4,6,9,20,21. Literatürde bir olguda da ön subkapsüler katarakt bildirilmiþtir7. Hastamýz da ilk olarak görme azalmasý þikayeti ile baþvurmuþ ve yapýlan muayenesinde bir gözünde arka subkapsüler, diðerinde matür katarakt tespit edilmiþtir. Hastalýða % 90'a varan oranda - 6 ile - 10 D arasýnda miyopi ile 2 D veya daha fazla astigmatizma eþlik etmektedir1,2,4,20,21. Olgumuzun da aksiyel uzunluðu 24 mm. ve keratometrik deðerleri sað gözde D(α90 ), sol gözde D (α90 ) olarak saptanmýþtýr.

4 176 Gyrate Atrofili Bir Olguda Komplike Retina Dekolmaný Resim 1: Olgunun ameliyat öncesi fundus fotoðraflarý Hastalýða neden olan ornitin metabolizmasýndaki bozukluða baðlý olarak olgularýn vücut sývýlarýndaki ornitin düzeyi normalin üzerindedir1-4,6-9, Bizim olgumuzda da literatürle uyumlu olarak ornitin düzeyi yüksek saptanmýþtýr. Ancak hiperornitinemili fakat gyrate atrofi olmayan baþka sendromlar olduðu gibi hiperornitinemi bulunmayan gyrate atrofi olgularýnýn da literatürde gösterilmiþ olmasý patolojinin sadece ornitin yüksekliðine baðlanamayacaðýný göstermektedir23. Tanýyý desteklemek açýsýndan yapýlabilecek diðer tetkikler elektroretinografi (ERG), FFA ve optik koherens tomografidir (OCT). Olgularýn ERG görünümü, a- ve b- dalgalarýnda ileri derecede amplitüd kaybý, ileri evrelerde ise düz ERG þeklindedir FFA'da, lezyonlarla daha saðlýklý retina alanlarý arasýnda floresein göllenmesi oluþur30. Erken dönemlerde pigment epitel defektleri saptanýrken, ileri evrelerde tutulan alanlarda koryokapillaris atrofisi mevcuttur30. Olgumuzun FFA'sýnda da bu görünüm mevcuttur (Resim 2). OCT'de ise atrofi alanlarýnda retina pigment epiteli-koryokapillaris kompleksinde reflektivite kaybý ve sinir lifi tabakasýnda incelme saptanýr31. Literatürde Gyrate atrofili sadece bir olguda yýrtýklý retina dekolmaný bildirilmiþtir4. Katarakt ekstraksiyonu ve AKGÝL implantasyonu uygulanmasýndan bir yýl sonra bu olgunun sað gözünde dekolman tespit edilmiþ ve proliferatif vitreoretinopati görülmemiþtir. 3 adet delik saptanan olguya vitreoretinal cerrahi uygulanarak silikon yaðý enjeksiyonu yapýlmýþtýr. Bu olguya benzer þekilde bizim hastamýza da dekolman saptanmasýndan 6 yýl önce PEKKE ve AKGÝL implantasyonu uygulanmýþtýr. Ancak literatürdeki bu olgudan farklý olarak bizim olgumuzda bilateral komplike retina dekolmaný saptanmýþtýr. Sol gözün görmesi persepsiyon (-) olduðu için bu göze operasyon planlanmamýþtýr. Sað göze

5 Ret - Vit 2003; 11 : Resim 2: Olgunun FFA fotoðraflarý vitreoretinal cerrahi uygulanmýþ olup operasyonda atrofik alanlarla saðlam retina arasýnda þüpheli bir atrofik delik görülmüþtür. Operasyon sýrasýnda saðlam retina alanlarýnda dekolman oluþtuðu, dejenere alanlarda saðlýklý bir retina bulunmamasý sebebiyle bu alanlarýn dekole olmadýðý görülmüþtür. Saðlam retina ile dejenere bölge arasýna lazer fotokoagülasyonu yapýlsa da retina pigment epiteli reaksiyonu yeterince oluþmadýðý için hastanýn gözüne silikon yaðý enjekte edilmiþtir. Takipler sýrasýnda silikon yaðýna baðlý herhangi bir komplikasyon saptanmadýðýndan silikon yaðý göz içinde býrakýlmýþtýr. Gyrate atrofili hastalarýn takibi ve geliþebilecek komplikasyonlarýn zamanýnda tedavisi için, erken dönemde tanýlarýnýn konmasý önem taþýmaktadýr. Bir çocukta kaldýrým taþý þeklinde periferal lezyonlarýn bulunmasý gyrate atrofi olasýlýðýný akla getirmelidir32. Gyrate atrofili hastalara arjininden kýsýtlý diyet verilerek arjininden meydana gelen ornitin düzeyinin azaltýlmasý hedeflenir. Bu þekilde bir diyetle hastalýðýn ilerlemesi yavaþlatýlabilmektedir4,8,18, Bir baþka tedavi yaklaþýmý da piridoksal fosfat (B6 vitamini) verilmesidir. Vitamin B6, ornitin aminotransferaz enziminin kofaktörü olarak enzim aktivasyonunu arttýrabilmektedir.ancak bazý hastalar bu tedaviye cevap vermemektedir4,38. Literatürde bir çalýþmada, OAT enziminde E318K mutasyonu bulunmasýnýn vitamin B6 tedavisine cevap alýnmasý ile iliþkili olduðu saptanmýþtýr38. Hastamýza da 500 mg/gün dozda vitamin B6 tedavisi uygulamaktayýz. Erken geliþen vitreus sineresisi ve uygulanan katarakt cerrahisinin gyrate atrofili olgularda dekolman için risk faktörü oluþtur-

6 178 Gyrate Atrofili Bir Olguda Komplike Retina Dekolmaný Resim 3: Olgunun ameliyat sonrasý fundus fotoðraflarý duðunu düþünmekteyiz. Olgumuza uyguladýðýmýz AKGÝL çýkarýlmasý + PPV + bant serklaj + membran soyulmasý + endolazer uygulanmasý + silikon yaðý enjeksiyonu ile anatomik baþarý saðlanmýþtýr. Sonuç olarak nadir de olsa gyrate atrofili olgularda komplike retina dekolmaný geliþebilmektedir. Bu nedenle özellikle katarakt cerrahisi sonrasý daha sýk aralýklarla hastayý kontrol etmekte yarar olduðunu düþünmekteyiz. KAYNAKLAR : 1. Lahbil D, Hamdani M, D'khissy M et al: Gyrate atrophy of the choroid and retina: a case report J Fr Ophtalmol 2000;23: Sela BA, Zlotnik J, Masos T, et al: Gyrate atrophy of choroid and retina, and hyperornithinemia Harefuah 2000;138:101-5, Heinanen K, Nanto-Salonen K, Leino L, et al: Gyrate atrophy of the choroid and retina: lymphocyte ornithine-delta-aminotransferase activity in different mutations and carriers. Pediatr Res 1998;44: Engelmann K, Richard G, Kohlschutter A, et al: Rhegmatogenous retinal detachment in atrophia gyrata: pars plana vitrectomy with silicone oil instillation Klin Monatsbl Augenheilkd 1996; 209: Mashima Y, Shiono T, Tamai M, et al: Heterogeneity and uniqueness of ornithine aminotransferase mutations found in Japanese gyrate atrophy patients. Curr Eye Res 1996; 15: Hasanoglu A, Biberoglu G, Tumer L.: Gyrate atrophy of the choroid and retina. Turk J Pediatr 1996;38: Steel D, Wood CM, Richardson J, et al: Anterior subcapsular plaque cataract in hyperornithinaemia gyrate atrophy-a case report. Br J Ophthalmol 1992;76: Kaiser-Kupfer MI, Caruso RC, Valle D.: Gyrate atrophy of the choroid and retina. Long-term reduction of ornithine slows retinal degeneration Arch Ophthalmol 1991;109: Ramesh V, Gusella JF, Shih VE: Molecular pathology of gyrate atrophy of the choroid and retina due to ornithine aminotransferase deficiency. Mol Biol Med 1991;8: Mito T, Shiono T, Ishiguru S, et al: Immunocytochemical localization of ornithine aminotransferase in human ocular tissues. Arch Ophthalmol 1989;107: Weleber RG, Kennaway NG, Buist NRM: Gyrate atrophy of the choroid and retina: approaches to therapy. Int Ophthalmol 1981;4: Sipila I, Simell O, Rapola J et al: Gyrate atrophy of the choroid and retina with hyperornithinemia: tubular aggregates and type 2 fiber atrophy in muscle. Neurology 1979; 29: Sipila I, Simell O, Arjomaa P: Gyrate atrophy of the choroid and retina with hyperornithinemia: deficient formation of guanidoacetic acid from arginine. J Clin Invest 1980; 66: Sipila I: Inhibition of arginine glycine

7 Ret - Vit 2003; 11 : amidinotransferase by ornithine: a possible mechanism for the muscular and chorioretinal atrophies in gyrate atrophy of the choroid and retina with hyperornithinemia. Biochim Biophys Acta 1980;613: Saito T, Omura K, Hayasaka S et al: Hyperornithinemia with gyrate atrophy of the choroid and retina: a disturbance in de novo formation of proline. Tohoku J Exp Med 1981;135: Hayasaka S, Shiono T, Mizuno K et al: Hyperornithinemia, gyrate atrophy, and ornithine ketoacid transaminase. Adv Exp Med Biol 1982; 153: Arshinoff SA, McCulloch HC, Matuk Y et al: Amino acid metabolism and liver ultrastructure in hyperornithinemia with gyrate atrophy of the choroid and retina. Metabolism 1979; 28: Valle D, Walser M, Bruisilow S et al: Gyrate atrophy of the choroid and retina: biochemical considerations and experience with an argininerestricted diet. Ophthalmology 1981; 88: Tamm SA, Whitcup SM, Gery I, et al: Immune response to retinal antigens in patients with gyrate atrophy and other hereditary retinal dystrophies. Ocul Immunol Inflamm. 2001;9: McCulloch JC, Arshinoff SA, Marliss EB et al: Hyperornithinemia and gyrate atrophy of the choroid and retina. Ophthalmology 1978; 85: Peltola KE, Nanto-Salonen K, Heinonen OJ, et al: Ophthalmologic heterogeneity in subjects with gyrate atrophy of choroid and retina harboring the L402P mutation of ornithine aminotransferase. Ophthalmology 2001 Apr;108(4): Valtonen M, Nanto-Salonen K, Jaaskelainen S, Heinanen K, Alanen A, Heinonen OJ, Lundbom N, Erkintalo M, Simell O. Central nervous system involvement in gyrate atrophy of the choroid and retina with hyperornithinaemia J Inherit Metab Dis 1999;22: Sulochana KN, Ramakrishnan S, Mahesh L, et al: Possible role of polyamines in gyrate atrophyindian J Ophthalmol 2000;48: Nanto-Salonen K, Komu M, Lundbom N et al.: Reduced brain creatine in gyrate atrophy of the choroid and retina with hyperornithinemia. Neurology 1999;22;53: Heinanen K, Nanto-Salonen K, Komu M et al.: Muscle creatine phosphate in gyrate atrophy of the choroid and retina with hyperornithinaemia--clues to pathogenesis. Eur J Clin Invest 1999;29: Simell O, Takki K: Raised plasma ornithine and gyrate atrophy of the choroid and retina. Lancet 1973;1, Kaiser-Kupfer MI, Ludvig IH, et al: Gyrate atrophy of the choroid and retina: early findings. Ophthalmology 1985;92: Kaiser-Kupfer MI, Valle DL: Clinical, biochemical, and therapeutic aspects of gyrate atrophy. Prog Retinal Res 1987;6: Raitta C, Carlson S, Vannas-Sulonen K: Gyrate atrophy of the choroid and retina: ERG of the neural retina and the pigment epithelium. Br J Ophthalmol 1990;74: Vannas-Sulonen K: Progression of gyrate atrophy of the choroid and retina: a long-term follow-up by fluorescein angiography. Acta Ophthalmol 1987;65: Meyer CH, Hoerauf H, Schmidt-Erfurth U, et al.: Correlation of morphologic changes between optical coherence tomography and topographic angiography in a case of gyrate atrophy. Ophthalmologe. 2000;97: Mehta MC, Katsumi O, Shih VE et al.: Gyrate atrophy of the choroid and retina in a 5-year-old girl. Acta Ophthalmol (Copenh) 1991;69: Valle D, Walser M, Bruisilow SW, et al: Gyrate atrophy of the choroid and retina: amino acid metabolism and correction of hyperornithinemia with an arginine deficient diet. J Clin Invest 1980;65: Bell L, McInnes RR, Arshinoff SA, et al: Dietary treatment of hyperornithinemia in gyrate atrophy. J Am Diet Assoc 1981;79: Kaiser-Kupfer MI, de Monasterio F, Valle D, et al: Visual results of a long term trial of a low arginine diet in gyrate atrophy of the choroid and retina. Ophthalmology 1981;88: Kaiser-Kupfer MI, de Monasterio F, Valle D, et al: Gyrate atrophy of the choroid and retina: improved visual function following reduction of plasma ornithine by diet. Science 1980;210: McInnes RR, Bell L, Arshinoff SA, et al: Hyperornithinemia and gyrate atrophy of the retina: improvement in vision during treatment with a low arginine diet. Lancet 1981;1: Mashima YG, Weleber RG, Kennaway NG, et al: Genotype-phenotype correlation of a pyridoxineresponsive form of gyrate atrophy. Ophthalmic Genet. 1999;20:

Katarakt Ameliyatlarýndan Sonra Geliþen Retina Dekolmanlarýnda Primer Vitrektomi Uygulamasý

Katarakt Ameliyatlarýndan Sonra Geliþen Retina Dekolmanlarýnda Primer Vitrektomi Uygulamasý Ret - Vit 2003; 11 : 61-66 61 Katarakt Ameliyatlarýndan Sonra Geliþen Retina Dekolmanlarýnda Primer Vitrektomi Uygulamasý Mahmut ÖZTÜRK 1, Semra HOCA 1, Atilla HACIBEKÝROÐLU 1, Adem ÖZEL 2 ÖZET Amaç: Katarakt

Detaylı

Travmatik Lens Dislokasyonu/Subluksasyonu ile Beraber Seyreden Göz Travmalarýnda Vitreoretinal Cerrahi

Travmatik Lens Dislokasyonu/Subluksasyonu ile Beraber Seyreden Göz Travmalarýnda Vitreoretinal Cerrahi Travmatik Lens Dislokasyonu/Subluksasyonu ile Beraber Seyreden Göz Travmalarýnda Vitreoretinal Cerrahi Vitreoretinal Surgery in Traumatized Cases with Traumatic Crystalline Lens Dislocation/Subluxation

Detaylı

Vogt Koyanagi Harada Sendromlu Bir Olguda Tedavi Yanýtýnýn Optik Koherens Tomografi ile Ýzlenmesi*

Vogt Koyanagi Harada Sendromlu Bir Olguda Tedavi Yanýtýnýn Optik Koherens Tomografi ile Ýzlenmesi* Ret - Vit 2003; 11 : 77-82 77 Vogt Koyanagi Harada Sendromlu Bir Olguda Tedavi Yanýtýnýn Optik Koherens Tomografi ile Ýzlenmesi* F. Nilüfer YALÇINDAÐ 1, Figen BATIOÐLU 2, Ýlhan GÜNALP 3 ÖZET Her iki gözde

Detaylı

Fakoemülsifikasyon Sonrasý Vitreusa Düþmüþ Lens Parçalarýnýn Temizlenmesi Ýçin Pars Plana Vitrektomi

Fakoemülsifikasyon Sonrasý Vitreusa Düþmüþ Lens Parçalarýnýn Temizlenmesi Ýçin Pars Plana Vitrektomi Fakoemülsifikasyon Sonrasý Vitreusa Düþmüþ Lens Parçalarýnýn Temizlenmesi Ýçin Pars Plana Vitrektomi Pars Plana Vitrectomy for Removal of Retained Lens Materials after Phacoemulsification Faruk KAYA 1,

Detaylı

Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi ve Membranlarýn Bimanüel Delaminasyonu *

Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi ve Membranlarýn Bimanüel Delaminasyonu * 36 Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi ve Membranlarýn Bimanüel Delaminasyonu Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi

Detaylı

Akut Retina Pigment Epitelit

Akut Retina Pigment Epitelit 290 Akut Retina Pigment Epitelit (Krill Hastalýðý) Akut Retina Pigment Epitelit Özge GÜNGÖR, Ahmet ÞENGÜN, Sinan SARICAOÐLU, Ragýp GÜRSEL, Ahmet KARAKURT ÖZET: Sol gözünde 1 aydýr devam eden görme azlýðý

Detaylı

Multýpl Myelom, Hiperviskozite Sendromu ve Santral Retinal Ven Týkanýklýðý Ýliþkisi

Multýpl Myelom, Hiperviskozite Sendromu ve Santral Retinal Ven Týkanýklýðý Ýliþkisi Multýpl Myelom, Hiperviskozite Sendromu ve Santral Retinal Ven Týkanýklýðý Ýliþkisi The Relationship Between Multiple Myeloma, Hyperviscosity Syndrome and Central Retinal Vein Occlusion Þansal GEDÝK 1,

Detaylı

Retinitis Pigmentozada Geliþtirilmekte Olan Tedavi Seçenekleri

Retinitis Pigmentozada Geliþtirilmekte Olan Tedavi Seçenekleri Retinitis Pigmentozada Geliþtirilmekte Olan Tedavi Seçenekleri Developing Treatment Modalities in Retinitis Pigmentosa M. Alper ERDÝNÇ 1, Gökhan GÜRELÝK 2 ÖZET SUMMARY Retinitis pigmentosa, fotoreseptör

Detaylı

Retina Ven Týkanýklýklarýnda Makula Ödeminin Optik Koherens Tomografi ile Takibi *

Retina Ven Týkanýklýklarýnda Makula Ödeminin Optik Koherens Tomografi ile Takibi * Ret - Vit 2003; 11 : 135-141 135 Retina Ven Týkanýklýklarýnda Makula Ödeminin Optik Koherens Tomografi ile Takibi * Arzu AYDIN 1, Figen BATIOÐLU 2, Leyla ATMACA 3 ÖZET Amaç : Retina ven kök týkanýklýðý

Detaylı

Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler

Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler 42 Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler Vuslat Pelitli GÜRLÜ 1 Haluk ESGÝN 2 ÖZET Diabetik hastalarda

Detaylı

Yüksek Miyopili Hastalarda Refraktif Amaçlý Þeffaf Lens Ekstraksiyonu Uygulamalarý

Yüksek Miyopili Hastalarda Refraktif Amaçlý Þeffaf Lens Ekstraksiyonu Uygulamalarý Ret - Vit 2002; 10 : 257-263 257 Yüksek Miyopili Hastalarda Refraktif Amaçlý Þeffaf Lens Ekstraksiyonu Uygulamalarý Mehmet ÇITIRIK 1, Coþar BATMAN 2, Orhan ZÝLELÝOÐLU 2 ÖZET: Günümüzde refraktif cerrahinin

Detaylı

Ýntravitreal Triamsinolon Asetonid Enjeksiyonu Sonrasý Katarakt Geliþen Olgularda Fakoemülsifikasyon Cerrahisi

Ýntravitreal Triamsinolon Asetonid Enjeksiyonu Sonrasý Katarakt Geliþen Olgularda Fakoemülsifikasyon Cerrahisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Ýntravitreal Triamsinolon Asetonid Enjeksiyonu Sonrasý Katarakt Geliþen Olgularda Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Phacoemulsification Surgery in Patients with Cataract Formation

Detaylı

Besinsel ve Toksik Optik Nöropatiler

Besinsel ve Toksik Optik Nöropatiler Ret - Vit 2003; 11 : 295-306 295 Besinsel ve Toksik Optik Nöropatiler Filiz Avþin ÖZDEMÝR 1, Leyla Suna ATMACA 2 ÖZET Anterior optik yol toksinlere ve besin yetmezliðine karþý duyarlýdýr.optik nöropatiler,

Detaylı

Panretinal Laser Fotokoagulasyon Tedavisinin Optik Baþý Sinir Topografisine Etkisinin Belirlenmesi

Panretinal Laser Fotokoagulasyon Tedavisinin Optik Baþý Sinir Topografisine Etkisinin Belirlenmesi Ret - Vit 2003; 11 : 273-279 273 Panretinal Laser Fotokoagulasyon Tedavisinin Optik Baþý Sinir Topografisine Etkisinin Belirlenmesi Yusuf AKAR 1, K. Cemil APAYDÝN 2, Alper ÖZEL 1 ÖZET Amaç: Panretinal

Detaylı

Komplike Retina Dekolmanlarında Pars Plana Vitrektomi ile Birlikte 5000 cs Silikon Yağı Kullanımı

Komplike Retina Dekolmanlarında Pars Plana Vitrektomi ile Birlikte 5000 cs Silikon Yağı Kullanımı Komplike Retina Dekolmanlarında Pars Plana Vitrektomi ile Birlikte 5000 cs Silikon Yağı Kullanımı Use of 5000 cs Silicone Oil in Conjunction with Pars Plana Vitrectomy for Eyes with Complicated Retinal

Detaylı

Afakide sekonder göz içi lens implantasyon sonuçlarý

Afakide sekonder göz içi lens implantasyon sonuçlarý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Afakide sekonder göz içi lens implantasyon sonuçlarý Results of secondary intraocular lens implantation for aphakia Safiye Yýlmaz, safiyekucukbay@hotmail.com Aras Saklamaz,

Detaylı

Retina Ven Dal Tıkanıklığına Bağlı Makula Ödeminde İntravitreal Bevacizumab (Avastin) Enjeksiyonunun Uzun Dönem Sonuçları

Retina Ven Dal Tıkanıklığına Bağlı Makula Ödeminde İntravitreal Bevacizumab (Avastin) Enjeksiyonunun Uzun Dönem Sonuçları Retina Ven Dal Tıkanıklığına Bağlı Makula Ödeminde İntravitreal Bevacizumab (Avastin) Enjeksiyonunun Uzun Dönem Sonuçları Long-Term Results of Intravitreal Bevacizumab (Avastin) Injection in the Treatment

Detaylı

Glob Ýçi Yabancý Cisimler

Glob Ýçi Yabancý Cisimler Ret - Vit 2003; 11 : 199-208 199 Glob Ýçi Yabancý Cisimler Tunç OVALI 1 Açýk glob yaralanmalarýnýn önemli bir kýsmý küçük bir cismin hýzla göze ulaþmasý ile, býçak veya çivi gibi keskin ya da sivri bir

Detaylı

Griscelli Sendromu: 2 Olgu Nedeniyle Literatür Derlemesi

Griscelli Sendromu: 2 Olgu Nedeniyle Literatür Derlemesi Griscelli Sendromu: 2 Olgu Nedeniyle Literatür Derlemesi GRISCELLI SYNDROME: REPORT OF TWO CASES AND REVIEW OF THE LITERATURE Dr.Anýl YEÞÝLDAL*, Dr.Hülya KAYSERÝLÝ**, Dr.Raif ÜÇSEL***, Dr.Turgut TÜKEL**,

Detaylı

Nd:YAG LAZER ARKA KAPSÜLOTOMÝ SONRASI GÖZ ÝÇÝ BASINÇ ARTIÞININ ATIÞ SAYISI, ATIÞ ENERJÝSÝ VE TOPLAM ENERJÝ ÝLE ÝLÝÞKÝSÝ

Nd:YAG LAZER ARKA KAPSÜLOTOMÝ SONRASI GÖZ ÝÇÝ BASINÇ ARTIÞININ ATIÞ SAYISI, ATIÞ ENERJÝSÝ VE TOPLAM ENERJÝ ÝLE ÝLÝÞKÝSÝ ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Nd:YAG LAZER ARKA KAPSÜLOTOMÝ SONRASI GÖZ ÝÇÝ BASINÇ ARTIÞININ ATIÞ SAYISI, ATIÞ ENERJÝSÝ VE TOPLAM ENERJÝ ÝLE ÝLÝÞKÝSÝ Correlation of Total Energy, Pulse Energy and Pulse

Detaylı

ÝKÝNCÝL GÖZÝÇÝ LENS UYGULAMASI Hikmet ÖZÇETÝN Hanefi ÇAKIR Ahmet T. ÖZMEN Mehmet BAYKARA

ÝKÝNCÝL GÖZÝÇÝ LENS UYGULAMASI Hikmet ÖZÇETÝN Hanefi ÇAKIR Ahmet T. ÖZMEN Mehmet BAYKARA 9 ÝKÝNCÝL GÖZÝÇÝ LENS UYGULAMASI Hikmet ÖZÇETÝN Hanefi ÇAKIR Ahmet T. ÖZMEN Mehmet BAYKARA 9.1. GÝRÝÞ Afakik bireylerde görme rehabilitasyonu gözlük, kontakt lens ve GÝL ile saðlanabilir. Günümüzde 2 yaþýndan

Detaylı

Kronik karaciðer hastalýklarý

Kronik karaciðer hastalýklarý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2004: 2 (2): 33-40 DERLEME Ýlhan Karagöz 1, Alpay Haktanýr 2 1 Aile Hekimliði Uzmaný, 2 Nolu Ana Çocuk Saðlýðý, Manisa 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi Týp Fakültesi Radyoloji Anabilim

Detaylı

Retina Distrofileri. Retinal Dystrophies. Şengül ÖZDEK 1 ABSTRACT GİRİŞ

Retina Distrofileri. Retinal Dystrophies. Şengül ÖZDEK 1 ABSTRACT GİRİŞ Retina Distrofileri Retinal Dystrophies Şengül ÖZDEK 1 Derleme Editorial Review ÖZ Retina distrofileri geri dönüşümü olmayan fotoreseptör hasarı ile giden, kalıtsal, genetiği karmaşık, birbiri ile örtüşebilen

Detaylı

ÇOCUKLARDA ÜRÝNER SÝSTEM TAÞ HASTALIÐI. Ýpek AKÝL, Ayten EGEMEN

ÇOCUKLARDA ÜRÝNER SÝSTEM TAÞ HASTALIÐI. Ýpek AKÝL, Ayten EGEMEN ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 00; 5(1) : 7-5 Derleme ÇOCUKLARDA ÜRÝNER SÝSTEM TAÞ HASTALIÐI 1 Ýpek AKÝL, Ayten EGEMEN ÖZET Üriner sistem taþ hastalýðý, çocuklarda çoðunlukla gerçek sýklýðýndan daha az taný

Detaylı

Crush sendromu DERLEME. Behçet Al 1, M. Nezir Güllü 1, Metin Kaplan 2, Cahfer Güloðlu 1, Mustafa Aldemir 1

Crush sendromu DERLEME. Behçet Al 1, M. Nezir Güllü 1, Metin Kaplan 2, Cahfer Güloðlu 1, Mustafa Aldemir 1 Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (2): 31-38 DERLEME Crush sendromu Behçet Al 1, M. Nezir Güllü 1, Metin Kaplan 2, Cahfer Güloðlu 1, Mustafa Aldemir 1 1 Acil Týp Anabilim Dalý, Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

Kronik Santral Seröz Korioretinopati (SSKR) ve SSKR ye Bağlı Koroid Neovaskülarizasyonunda Fotodinamik Tedavi*

Kronik Santral Seröz Korioretinopati (SSKR) ve SSKR ye Bağlı Koroid Neovaskülarizasyonunda Fotodinamik Tedavi* Kronik Santral Seröz Korioretinopati () ve ye Bağlı Koroid Neovaskülarizasyonunda Fotodinamik Tedavi* Photodynamic Therapy in Chronic Central Serous Chorioretinopathy (CSCR) and Choroidal Neovascularisation

Detaylı

X'e baðlý hipofosfatemik rikets: Bir vaka takdimi

X'e baðlý hipofosfatemik rikets: Bir vaka takdimi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 49-53 Vaka Takdimi X'e baðlý hipofosfatemik rikets: Bir vaka takdimi Nilgün Sevinç 1, Mehmet Türkmen 2, Alper Soylu 2, Salih Kavukçu 3 Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Hemokromatoza Baðlý Psikiyatrik Bozukluklar: Psikotik Bozukluklu Bir Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Hemokromatoza Baðlý Psikiyatrik Bozukluklar: Psikotik Bozukluklu Bir Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi Olgu Sunumu Hemokromatoza Baðlý Psikiyatrik Bozukluklar: Psikotik Bozukluklu Bir Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi Sermin KESEBÝR*, Erhan BAYRAKTAR** ÖZET Hemokromatoz, nadir görülen ancak çeþitli

Detaylı

D Vitamini, Kalsiyum, Kemik Metabolizmasý ve Psikiyatrik Bozukluklar

D Vitamini, Kalsiyum, Kemik Metabolizmasý ve Psikiyatrik Bozukluklar D Vitamini, Kalsiyum, Kemik Metabolizmasý ve Psikiyatrik Bozukluklar Þakir ÖZEN*, Kenan HASPOLAT** ÖZET Daha önceki yýllarda, kýþýn doðanlarda þizofreninin sýk görülmesi, depresyona kýþ aylarýnda sýk rastlanmasý

Detaylı

Romatoid Artritte Eklem Hastalýðýnýn Patogenezi

Romatoid Artritte Eklem Hastalýðýnýn Patogenezi M. H. Özsoy, L. Altýnel, K. Baþarýr, A. T. Çavuþoðlu, V. E. Dinçel Romatoid Artritte Eklem Hastalýðýnýn Patogenezi M. Hakan Özsoy*, Levent Altýnel**, Kerem Baþarýr***, A. Turgay Çavuþoðlu*, V. Ercan Dinçel*

Detaylı