EBV % % 27 % 50 % % 74-92

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EBV % 12-75 % 27 % 50 % 56-70 % 74-92"

Transkript

1 Transplantasyon alıcısında sorun olan herpes viruslar HSV VZV EBV Antalya 24 Mart 2012 TMC Toplantısı Ayşın Zeytinoğlu EÜTF Tıbbi Mikrobiyoloji GÜNCEL DURUM CMV HHV 6-8

2 EBV potansiyel onkojenik gamma herpesvirüslerden (gamma 1- tek insan lenfokriptovirüsü) ikozahedral, zarflı, 184 kb, 100 kadar pr kodlar tüm dünyada, sık karşılaşılan bir etken > %90 (ülkemizde %80-90) enfeksiyon genellikle çocukluk çağında subklinik geçirilir Bulaşmada seropozitif kişinin oral sekresyonları önemli Sağlıklı seropozitif % Solid tm % 27 HIV enfekte kişi % 50 Renal tx alıcısı % EM % Ciddi lösemi/lenfoma % * kan, transplante edilen doku/organ

3 Primer enfeksiyon (litik) çocuklar/adölesan, EM Latent enfeksiyon B lenfositleri Reaktivasyon (litik)-transformasyon ISH da, genellikle subklinik

4 Jacobson CA, Lacasce AS. Oncology (10),936. Primer enfeksiyon Litik enf EBV enf B hücre blast Latent enf bellek B hücresi Reaktive olmuş EBV enf B hücre CTL NK Malign transformasyon Replikasyon c-myc, BCL-6, p53 de değişiklikler DNA hipermetilasyonu İmmun supresyon İmmunkompetan CTL birey

5 Latentlikte ; Latent enfekte hücreler : B hücreleri Lenfoepitelial hücrelerde düşük düzeyde virus replikasyonu EBV ye özgü CTL yanıtı ile kontrol edilerek dengede tutulmaktadır. CTL yanıtları reaktivasyonları da (litik faza geçişi) kontrol etmektedir

6 Enfeksiyon Çocuklarda Primer Adölesanlarda Sekonder (reaktivasyon/reenfeksiyon) İmmunsuprese hastalarda Genellikle asemptomatik veya subklinik Klinik tablo: Enfeksiyöz mononükleoz

7 Klinik Sendromlar PRİMER SENDROMLAR 1. EM 2. Kronik aktif EBV enfeksiyonu 3. X-ile ilişkili lenfoproliferatif sendrom 4. Hemofagositik lenfohistiyositozis 1. EBV ilişkili posttx hastalıklar 2. Ensefalit / miyelit 3. Pnömoni 4. Hepatit EBV İLE İLİŞKİLİ TÜMÖRLER 1. Transplantasyon sonrası görülen lenfoproliferatif hastalıklar (PTLH,PTLD) 2. Burkitt lenfoması (NHL7) 3. Nazofarengeal karsinoma 4. T/NK lenfomaları 5. Hodgkin hastalığı (de novo ve posttx allo-hsct) 6. Angiyoblastik T-hücre lenfoması

8 Tanımlar Primer EBV enfeksiyonu EBV seronegatif olguda - EBV nin saptanması serolojik olarak nükleik asit saptama EBV-DNA-emi EBV DNA nın kanda saptanması Olası EBV Hastalığı belirgin LAP, SM biopsisiz: yüksek EBV yükü organ tutulumu (semptomatik, başka patofizyolojik açıklama yok)

9 Kanıtlanmış EBV Hastalığı Biopsi veya diğer invazif girişimlerle alınan örnekten duyarlılığı ve özgüllüğü uygun olan bir testle EBV nin saptanması Etkilenen organın belirti ve semptomlarının olması (PTLD/ diğer organ tutulumu hastalıkları) PTLH, PTLD Tx sonrası görülen ve T hücre fonksiyonlarının iyatrojenik baskılanması ile Neoplastik lenfoproliferasyon ile karakterli EBV hastalığı

10 EBV PTLD tanısı (aşağıdakilerden en az ikisi olmalı) 1. Lenfoproliferasyon ile tutulumu olan dokunun hücresel yapısında hasar 2. Hücresel ve/veya viral göstergelerle monoklonal/ oligoklonal hücre populasyonlarının varlığının gösterilmesi 3. EBV enfeksiyon kanıtının hücrelerin çoğunluğunda gösterilmesi DNA, RNA, protein EBV nükleik asitlerinin kanda gösterilmesi EBV- PTLD tanısı için yeterli DEĞİLDİR (EBMT IDWP definitions, 2007)

11 TRANSPLANTASYON VE EBV (PTLH,PTLD)

12 Organ (tx) Böbrek KC Kalp Kalp - AC AC İnce barsaklar Erişkin (%) Pediatrik (%) Gulley ve Tang, Clin Microbiol Rev 2010

13 PTLD % B hücre orijinli çoğu EBV ile ilişkili KHT daha çok verici, SOT daha çok alıcı kaynaklı Erken tanı prognoz açısından anlamlı çünkü yüksek grade lenfomalarda 5 yıllık sağ kalım % 30 Yüksek riskli hastalarda (ör EBV negatif) erken tanı önemli EBV negatif lenfomalarda prognoz daha kötü

14 SOT PTLD 224 olgu / olgu / % 90 EBV pozitif* % 50 EBV pozitif* TX * B hücre kökenli 1 YIL 2 YIL Jacobson CA, Lacasce AS. Oncology (10),936.

15 PTLD risk faktörleri Tx öncesi EBV seronegatif Tx yaşı gençse IS tedavi : takrolimus Tx tipi Post tx 1. yıl OKT3/ATG CMV negatif alıcı-cmv pozitif organ Risk artışı X 24 X 4-8 (yetişkin) X 2 5 (siklosporin) X 3 4 * X 5-10 (> 1 yıl) X 4-6 Jacobson CA & Lacasce AS. Lymphoma: risk and response after solid organ transplant. Oncology 24(10): 936

16 HEMATOLOJİ TRANSPLANTASYON PTLD (LPH) Kaynak (n) EBV LPH (%) Hale 1998 A-tx CD Peniket 1998 Oto-tx Zutter 1988 MSD HKHT Sundin2006 MSD HKHT Zutter 1988 KİT MMSD Comoli 2007 Haploidentik tx Brunstein2006 Umbilikal kord kan tx Sundin2006 UD KHT Geritsen 1996 TCD MUD Van Esser2001 TCD MUD

17 Allojeneik KHT PTLD risk faktörleri (ECIL-4 güncelleme 2011) Major: Doku uyumsuzluğu T- hücre deplesyonu (in vivo/ vitro) EBV serolojisi uyumsuzluğu Kord kanı KHT Minor: primer EBV enfeksiyonu splenektomi kronik GVHH Engellemek önemli ama!!!! PTLD prognozu kötü

18 DSÖ PTLD sınıflaması Kategori Erken lezyonlar Polymorfik/monomorfik PTLD Klasik HL tip PTLD Subtip Plazmasitik hiperplazi EM benzeri B hücre neoplazmaları Yaygın B hücre BL Plazma hücreli miyeloma Plazmasitoma benzeri lezyon vb.. T hücre neoplazmaları Periferik T hücre lenfoması Hepatosplenik T hücre lenfoması vb ct 1-2 gr 3 ct 3-4

19 TANI Mikrobiyolojik Tanı

20 MİKROBİYOLOJİK K TANI 1. Seroloji 2. Viral nükleik asitlerin saptanması * Dokuda EBER (in situ hibridizasyon ile- ISH) Kanda (PKH, plazma, serum) EBV DNA- viral yük (kantitatif DNA PCR) 3. Dokuda viral antijenin saptanması (EBNA-1, LMP) 4. Anti- EBV ye özgü T hücre yanıtı

21 EBV hastalığında, küçük RNA lar kodlayan EBER 1 ve 2 genleri çok sayıda eksprese edilir

22 27 EBER ve PTLD çalışması karşılaştırması PTLD olgularında EBER pozitif olan olgular histopatolojik özellikler açısından daha iyi İzadi M ve ark Ann Transplant 2010:15(4):102-9.

23 PTLD EBV Viral yük PTLD olan kişilerin kanında EBV viral yük B lenfositleri plazmada (ekstrasellüler) PTLD de EBV viral yük öngören izleyen bir biyogöstergedir Örnek : tam kan ve plazma PTLD için yüksek riskli tx alıcısı izlemi (preemptif izlem) PTLD tedavisinin izlemi Kantitatif - PTLD olmayan ISH da da + olabilir

24 PTLD EBV Viral yük duyarlılık, özgüllük farklılıkları var çoğunlukla PTLD yüksek viral yük ile birlikte reaktivasyonlarda asemptomatik- semptomatik ayrımı yapamıyor (etken?, latent virüs reaktivasyonu?, latent virüs! ) yüksek EBV yükü - enf. seyrinde intermitan yükselmeler? - relapslar için viral yük izlemi?

25 EBV viral yük testlerinin duyarlılık- özgüllük farkları; farklı gruplarda (KİT,SOT ve pediatrik tx alıcıları) transplantasyon öncesi alıcının serolojisi farklı örnekler (PKMH, plazma, tam kan, serum) farklı PCR yöntemleri, farklı hedef bölgeleri (EBNA, EBER, LMP, BamHI, BALF5, BRLF2) farklı birimler (kopya/10 6 PKMH, kopya/ml, kopya/µgrdna) farklı tanımlar- pozitif, yüksek viral yük, yükselmiş Green&Webber,2002

26 Schubert ve ark 2008 n= 41 pediatrik kalp tx alıcısı - 6 PTLH yıl Kanda EBV viral yük: > k/ µgr DNA Eşik değer (k/µgr DNA ) Duyarlılık (%) Özgüllük(%) *IS tedavideki değişikliklerde EBV viral yükte değişmeler oluyor KHT hastalarında PTLD tanısı için EBV yükü eşik değer hesaplamaları ve değişik eşik değerlerinin duyarlılık/özgüllük karşılıkları Gärtner et al, 2002

27 Bazı araştırmacılar tek bir eşik değer yerine EBV viral yük kinetiğinin değerlendirilmesini öneriyorlar. Yüksek baz EBV viral yük; PTLD veya rekürrensi ile ilişkili Allen 2005, Bingler pediatrik gruplar

28 Gulley ve Tang, Clin Microbiol Rev 2010 EBV viral yük endikasyonu ISH da klinik bulgu ile LAP Kitle Organ disfonksiyonu Ateş, halsizlik Diğer PTLD bulguları Bekle ve gör g Yüksek riskli hastada Rutin izlem PTLD gelişmeden saptanabilir Preemptif izlem Organ disfonsiyonu gelişmeden ve tümörde tedaviyi zorlaştıracak sekonder genetik değişikliklerden önce saptayabilme. Merkezin eşik değerini aşan değerlerde klinisyen olası odağı daha etkin arar ve biyopsi yapar

29 Omar ve ark kök hücre tx alıcısı Yüksek riskli 3 ay haftalık EBV viral yük izlemi %40 en az bir + sonuç, viral yük değerleri daha yüksek PTLD şüphesi ile EBV viral yük bakılması %24 en az bir + sonuç Rituximab EBV > k/ml serum ve klinik PTLH ile verilmiş 9 yüksek riskli + 3 standart riskli = 11 hasta Biopsi ile PTLH tanısı almış (median 70 gün) 3 yüksek riskli + 1 standart riskli = 4 hasta (2 sağ kalım) % 6 % 1 Rutin izlem yararlı olabilir daha çok çalışmalar gerekli

30 Preemptif izlemde odak olmasa da Preemptif yaklaşım (laboratuvar tanılı hastalık) Ahmad 2009, Frey 2007, Leen 2009, Styczynski 2009 Preemptif izlemde değişik merkezler- değişik eşik değerler Preemptif yaklaşım (tedavi, IS azaltma): ilk hf EBV viral yükünde en az bir log Alto 2007, Ahmad 2009, Styczynski 2009, Bakker 2007, Kinch 2007, Omar 2009, Niesters 2004, Orentas 2003, van Essen 2002

31 Preemptif İzlem Yüksek riskli hastalar (yoğun IS tedavi, seronegatif alıcı vb) 3 ay - haftalık sonra aylık Diğerleri (düşük risk) 1 yıl - aylık İzlem yüksek EBV yükü varsa, IS ted yoğunsa, tedavi sonrası relaps varsa devam edilir Gulley ve Tang, Clin Microbiol Rev 2010 Yüksek riskli hastalar Post tx: ilk haftada 3-6 ay - ayda ömür boyu 3 ayda bir her akut rejeksiyon atağında European Best Practice Guidelines for Renal Transplantation (2002)

32 EBV viral yük- morbidite Asemptomatik viremi PTLD gelişme riski greft disfonkiyonu akut rejeksiyon geç PTLD riski ( 8.4 yıl) Ahya 2007,Bingler 2008, Jabs 2004, Li 2007, D Antiga 2007 Ancak kronik EBV viral yükü olanlarda çoğunlukla PTLD gelişmemekte! D Antiga 2007, Green 2009

33 Tedavi IS tedavinin azaltılması Bağışıklık sistemi toparlar, enf sınırlar, monoklonal tümörler kaybolur Vericinin lenfositini verme Anti- CD20 moab (rituximab vb) Kemoterapi Radyoterapi Gansiklovir? Azasitidin, valproate (histon deasitilaz inb), arginin butirat (hücre differansiye eden ajanlar)

34 Örnekler Kan Plazma Sağlıklı kişilerde Serum ve plazmada EBV DNA saptanmıyor EBV enf plazmada olan viryonlarreplikasyon göstergesi / harap olan hücrelerde virüs Tam kanda seropozitif bireyde 10-5 lökositte EBV +, PCR ile + olabilir

35 semptomlar semptomlar EBV VİRAL YÜK Primer enf İyatrojenik ISH sağlıklı PTLD Tedavi yanıtı sağlıklı Eski enf tam kan plazma AYLAR YILLAR

36 Tam kan daha pratik Lökosit izolasyonu- ekstra iş (plazma da) tam kandan daha yararlı değil Tam kan birimleri: µgr DNA, k/ lökosit, k/ml Tam kan Plazma eşik değer 1 000k/100 µl: duyarlılık ve özgüllük Plazma kolay saklanır (k/ml) NPC hastalarda plazma önerilir. Plazma

37 EBV viral yük - Gerçek ek zamanlı PCR bç korunmuş bölge hedeflenir Primer veya prob işaretli Bir seri standartla kantitasyon Kontaminasyon riski az Hızlı, özgül, duyarlı Otomasyon mümkün, standart ticari kitler var

38 Firma Roche Qiagen (artus) Argene Nanogen (Amplimedical) Nanogen (Fischer, Epoch) Attostar TIB Molbiol Eragen Sacace PrimeraDx Shanghai ZJ Bio-tech Ülke ABD Almanya Fransa İtalya ABD ABD Almanya ABD İtalya ABD Çin Hedef gen LMP 2 BKRF 1 BXLF 1 BKRF 1 BNRF 1 EBNA 1 EBNA 1 LMP 2 LMP 1 - -

39 2009 n=30 lab k/ ml Laboratuvar tasarımlı ticari kitler fark yok Standardization of Genome Amplification Techniques (SoGAT) Tx camiası uluslararası standart girişimini destekliyor *benzer sonuçlar Hayden J Clin Microbiol 2008 n= 8 laboratuvar

40 Rev Med Virol Sep-Oct Oct;18(5): Measuring Epstein-Barr virus (EBV) load: the significance and application for each EBV-associated disease. Kimura H, Ito Y, Suzuki R, Nishiyama Y Department of Virology Nagoya University Graduate School of Medicine, Nagoya, Japan. Because Epstein-Barr virus (EBV) is ubiquitous and persists latently in lymphocytes, simply detecting EBV is insufficient to diagnose EBV-associated diseases. Therefore, measuring the EBV load is necessary to diagnose EBVassociated diseases and to explore EBV pathogenesis. Due to the diverse biology of EBV, the significance of measuring EBV DNA and the optimal type of specimen differ among EBV-associated diseases. Recent advances in molecular technology have enabled the EBV genome to be quantitated rapidly and accurately. Real-time polymerase chain reaction (PCR) is a rapid and reliable method to quantify DNA and is widely used not only as a diagnostic tool, but also as a management tool for EBV-associated diseases. However, each laboratory currently measures EBV load with its own "homebrew" system, and there is no consensus on sample type, sample preparation protocol, or assay units. The EBV real-time PCR assay system must be standardised for large-scale studies and international comparisons.

41 yöntem hedef bölge alt saptama sınırı düşük pozitif tanımları eşik değer klinik anlamı RAPORLAMA

42 EBV DNA viral yük Analitik geçerlik: EBV DNA nın saptanması ile Klinik geçerlik: PTLH tanısı ve tedavi izlemi ile ilişkilidir Test yeterlik değerlendirmesi; Plazma örneği CAP QCMD

43 Biopside EBV viral yük Taze, donmuş, parafin bloklarda EBV viral yük - ortamdaki hücre sayısı ile kıyaslanmış bir şekilde hesaplanmalı normalize EBV viral yükü Histopatoloji ile beraber değerlendirme avantaj EBER e göre Daha ucuz DNA daha stabil * EBER ISH da RNA nın hangi hücrelerde olduğu saptanıyor

44 EBV ye özgü T hücre h yanıtı PTLD de küçük gruplarda %100 anlamlı bulan çalışmalar var ancak henüz SOT da klinik yaklaşımda preemptif kriterlerinde yok Hopwood ve ark.transplantation 2002;74:194. Smets ve ark Transplantation 2002;73:1603. Vogl v ark. Journal of Medical Virology 2012: 84:119. Bellek T hüc

45 Persistan EBV enf - EBV ye özgü T hücreleri yanıtı saptanır (azalınca viral replikasyon) Reaktivasyon - sağlıklı bireylerde bile intermitan 14 sağlıklı verici (kan örneği) 1 yıl içersinde izlem (farklı zamanlarda) EBV plasma viremi, PKH de viral yük izlemi PKH de IFN-g ELISPOT analizi (stimulasyon için EBV-transformed lymphoblastoid cell line -EBV-LCL veya uygun HLA class I-restricted EBV peptidleri) Epitopa özgü CD8+ T hücreleri HLA tetramerleri ve akım sitometrisi ile izlem 12/14 asemptomatik EBV reaktivasyonu 8 olguda (8/12) EBV-LCL ye karşı azalmış IFN-g yanıtı ile 6 olguda (6/12) ve/veya EBV peptidlerine karşı artmış yanıt ile Vogl v ark. Longitudinal analysis of frequency and reactivity of Epstein Barr virusspecific T lymphocytes and their association with ıntermittent viral reactivation. Journal of Medical Virology 2012: 84:119.

46 Sonuç EBV ye özgü T hücrelerine karşı IFN-g yanıtı sabit değil Viral reaktivasyon özellikle EBV-LCL-spesifik hücresel bağışıklık azalınca ortaya çıkıyor FACS- hücresel reaktivasyonda indirekt göstrergelerin de saptanmasına olanak sağlar (intrasitoplazmik sitokin boyası ile) STATİK/ NONFONKSİYONEL ELISPOT bir hücre topluluğunun fonksiyonel kapasitesini daha iyi değerlendirir- Uyarı sonrasında sitokin salınımını gösterir FONKSİYONEL EBV epitopa özgü T hücreleri sabit sayıda olsa bile fonksiyonel kapasiteleri (IFN-g salınımı) değişken olabilir [Hess et al., 2004]. Vogl v ark. Longitudinal analysis of frequency and reactivity of Epstein Barr virusspecific T lymphocytes and their association with ıntermittent viral reactivation. Journal of Medical Virology 2012: 84:119.

47 EBV aşıa şısı 16 seronegatif pediatrik renal tx alıcısı adayı 3 doz EBV gp 350 aşısı İmmunjenitesi + % 33 ünde nötralizan Ab + (kısa süreli) Sonuçlar: Aşılama şeması uzatılabilir Daha etkin adjuvantlar Rees ve ark. Transplantation 2009;88:1025.

48 Tranplantasyon (PTLD) - EBV Rehberler

49 Humar Am J Transpl 2006 American Society of Transplantation

50 EBV enfeksiyonu Geçirilmiş EBV enf: Pozitif seroloji (pasif Ab olmadan) Aktif asemptomatik EBV enf: EBV viral yükü NAT ile EBV hastalığı Humar Am J Transpl 2006 American Society of Transplantation saptama Aktif EBV enfeksiyonu + EBV ile ilişkili semptom ve bulgular (özgül olmayan viral sendrom, mononükleoz, lenfoproliferatif hastalıklar, malign tümörler )

51 Humar Am J Transpl 2006 American Society of Transplantation Tarama Tx öncesi alıcı ve verici EBV serolojisi İzlem Pediatrik tx Seronegatif alıcılar gibi risk gruplarında Minimum aylık bir yıl boyunca (tx özelliklerine göre değişir) Raporlama Enfeksiyon ve hastalık tanımlarında uzlaşmalı

52 Olası EBV hastalığı Tanıda - Tanımlamalar Klinik + kanda viremi (biyopsi olmaksızın) Kanıtlanm tlanmış EBV hastalığı Organ tutulumu klinik + dokudan alınan biyopsi örneğinde EBV nün gösterilmesi (özgüllük ve duyarlılığı bir test ile) EBV DNAemi Klinik ; k lenfadenopati HSM patofizyolojik olarak kanıtlanmamış organ tutulumu bulguları Seropozitif hastanın semptomlu/semptomsuz kanında EBV DNA nın saptanması

53 Humar Am J Transpl 2006 American Society of Transplantation EBV viral yük testlerinde standardizasyon yok En uygun test yöntemi (hedef bölge)! En uygun örnek! (lenfositler, tam kan, plazma) Standardizasyon gerekli 2006

54 KDİGO AJT 2009 EBV PTLD (renal tx) Yüksek riskli alıcıların (V+/A-) izlemi EBV NAT ile yapılır (2C) Tx sonrası ilk haftada bir kere (2D) 3-6. aylarda en az ayda bir (2D) aylarda en az 3 ayda bir (2D) Akut rejeksiyon tedavisi sonrasında (2D) EBV seronegatif alıcıda EBV virüs yükünde IS ted (2D) EBV hastalığı/ptld de IS tedavi kesilmeli/ azaltılmalı (1C) 1- önerilir 2- öne sürülen A-Yüksek B-Orta C-Düşük D-Çokdüşük

55

56 2010 Tarama Tx öncesi alıcı ve verici EBV ab bakılmalı EBV VCA / EBNA 1 kanıt sınıfı C, düzey 4 Bir yaşından küçük çocuklar seronegatif olarak değerlendirilmeli (yüksek riskli grup) C 4 C4: uzman komite raporları, konu ile ilgili saygın araştırmacıların fikirleri/ klinik deneyimleri ile şekillenen kanıtlar ve düzeyler

57 2010 İzlem Kök hücre tx dışında erişkin yaş grubunda rutin EBV DNA PCR izlemi önerilmez B3 Primer enfeksiyon açısından risk grubu olan çocuklarda PTLH gelişimi açısından preemptif izlem önerilir B3 PTLH tedavisinin EBV DNA izlemi önerilmez B3 B3: Randomize klinik çalışmalar yok- iyi tasarlanmış, deneysel olmayan tanımsal çalışmalar (karşılaştırma, korelasyon,olgu çalışmaları)

58 BCSH ve BTS İzlem Pediatrik populasyonda öz KC ve İB tx kullanımı için kanıt var Yetişkinde ise allojeneik KHT dışında rutin izlemde kuvvetli kanıt yok. İzlem sıklığı Konsensus yok Pediatrik tx 1 yıl kritik EBV Viral doubling zamanı: 56 saat (Stevens ve ark. 2001) CMV de 24 saat (Emery e ark. 1999) 1-2 / hafta önerilmekte Post tx EBV viral yükü ile PTLH gelişimi açısından doğrudan bir korelasyon var ancak farklı NAT kullanımı ve standardizasyon eksikliği nedeni ile EBV DNAemi ve PTLH riskinin tanısı için klinik açıdan anlamlı tanımlanan bir eşik değer yok.

59 2009 gücellendi

60 EBV management in patients with leukemia and other hematological disorders ECIL-3 Güncelleme September 9-10, 2011, Juan-les-Pins, France UPDATE ECIL

61 ECIL A-kesinlikle B-genellikle önerilir C-opsiyonel D-genellikle önerilemez E- kesinlikle önerilemez I- en az 1 RÇ II- en az 1 R olmayan/olgu kontrol/kontrolsuz çalışma III- uzman görüşü

62 ECIL

63 Tx - EBV Rehberler Özet

64 SOT Hematolojik Tx ATS 2006 KDIGO 2009 BCSH BTS 2010 ECIL 4 güncelleme 2011 Tx öncesi serolojik tarama Önerilir Riskli grupta *Pediatrik *V+/A- Önerilir Önerilir (VCA/EBNA1) C4 <1yaş seronegatif kabul edilir C4 AKHT alıcılarında (BII) ve pediatrik grupta (AII) önerilir Mümkünse tercih V(-) BII Öz. riskli işlemlerde* V/A serolojisi değerlendir AII A(-)- bilgilendir AII Otolog KHT önerilmez BIII İkiz (HLAidentik)önerilmez BII NAT izlemi Riskli grupta kanda V+/A- 2C 3-6 ay en az 1/ay 6-12 ay en az 1/3ay Erişkinde KHT dışı Ø B3 Pediatrik grupta AKHT önerilir AII Örn:kan, plazma, serum BIII AKHT klinik izlenir BII 2D izlem önerilir Kemoterapi alanlarda Ø BII Akut rejeksiyon sonrası 2D (primer enf) B3 A (-) haftada bir AII DNA + leşir ve daha sık BII A(-) EBVDNA 3 ayda sonlanır (GVH, haplo-kht, IS ted 2D reaktivasyon daha uzun) BII * Akraba olmayan/mismatch vericilerde veya ATG kullanımı veya T hücre deplesyonu planlanıyorsa KDİGO 1- öneri 2- öne sürülen A-Yüksek B-Orta C-Düşük D-Çok düşük C4: uzman komite raporu,saygın araştırmacı fikirleri/klinik deneyimleri ile B3: randomize klinik çalışma yok- iyi tasarlanmış, deneysel olmayan tanımsal çalışmalar var (karşılaştırma, korelasyon, olgu çalışmaları) A-kesinlikle B-gen önerilir C-opsiyonel D-gen önerilemez E- kesinlikle önerilemez I- en az 1 RÇ II- en az 1 R olmayan/olgu kontrol/kontrolsuz çalışma II- uzman görüşü

65 SOT Hematolojik Tx ATS 2006 KDIGO 2009 BCSH BTS 2010 ECIL 4 güncelleme 2011 Hastalık Tanısı Tutulan organdan uygun yöntemle EBV saptama AII EBV saptama:ag/eber AII *kesin tanı histolojik (biopsi) Tedavi Hst/PTLD IS ted / kesilir 1C Hst/PTLD Ig kullanımı Ø BIII Tedavi izlemi EBV DNA izlemi Preemptif ted yanıtı ilk hf önerilmez B3 EBV DNA da 1 log BIII KDİGO 1C: Önerilir, düşük kanıtla B3: randomize klinik çalışma yok- iyi tasarlanmış, deneysel olmayan tanımsal çalışmalar var (karşılaştırma, korelasyon, olgu çalışmaları) Hepsinde EBV viral yük ile ilgili tanı ve preemtif izlemde klinik açıdan anlamlı bir eşik değer olmadığı tartışması var.

66 Pasaport Iskelesi Dinlediğiniz için teşekkürler..

Viral infeksiyonlar Son bir yılda ne oldu? Dr.Hande Arslan Başkent Ü.T.F. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. 22.02.

Viral infeksiyonlar Son bir yılda ne oldu? Dr.Hande Arslan Başkent Ü.T.F. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. 22.02. Viral infeksiyonlar Son bir yılda ne oldu? Dr.Hande Arslan Başkent Ü.T.F. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. 22.02.2008 2.ECIL Klavuzu CMV EBV 2007 yılında yayımlanan makaleler ECIL; EBMT

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

CMV Moleküler Tanısı. Prof. Dr. Dilek Çolak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Tıbbi Viroloji BD

CMV Moleküler Tanısı. Prof. Dr. Dilek Çolak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Tıbbi Viroloji BD CMV Moleküler Tanısı Prof. Dr. Dilek Çolak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Tıbbi Viroloji BD Sunum Planı Solid organ transplant alıcılarında CMV enfeksiyonu patogenezi Viral yükün

Detaylı

SOLİT ORGAN TRANSPLANTASYONU ve BK VİRUS ENFEKSİYONLARI Doç. Dr. Derya Mutlu Güçlü immunsupresifler Akut, Kronik rejeksiyon Graft yaşam süresi? Eskiden bilinen veya yeni tanımlanan enfeksiyon etkenleri:

Detaylı

Cytomegalovirus Enfeksiyonları. Prof. Dr. Dilek Çolak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Tıbbi Viroloji Bilim Dalı

Cytomegalovirus Enfeksiyonları. Prof. Dr. Dilek Çolak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Tıbbi Viroloji Bilim Dalı TransplantAlıcılarında Cytomegalovirus Enfeksiyonları Prof. Dr. Dilek Çolak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Tıbbi Viroloji Bilim Dalı 1 Sunum Planı Enfeksiyonların transplantasyon

Detaylı

J Popul Ther Clin Pharmacol 8:e257-e260;2011

J Popul Ther Clin Pharmacol 8:e257-e260;2011 SİTOMEGALOVİRUS (CMV) Prof. Dr. Seyyâl ROTA Gazi Ü.Tıp Fakültesi LOW SYSTEMIC GANCICLOVIR EXPOSURE AND PREEMPTIVE TREATMENT FAILURE OF CYTOMEGALOVIRUS REACTIVATION IN A TRANSPLANTED CHILD J Popul Ther

Detaylı

Olgu Sunumu (İmmünyetmezlikli hastada viral enfeksiyonlar) Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Olgu Sunumu (İmmünyetmezlikli hastada viral enfeksiyonlar) Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Olgu Sunumu (İmmünyetmezlikli hastada viral enfeksiyonlar) Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Olgu Dört ay önce eşinden böbrek nakli yapılan 62 yaşındaki

Detaylı

PEDİATRİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYON HASTALARINDA CMV SPESİFİK HÜCRESEL İMMÜN YANITIN İZLENMESİ

PEDİATRİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYON HASTALARINDA CMV SPESİFİK HÜCRESEL İMMÜN YANITIN İZLENMESİ PEDİATRİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYON HASTALARINDA CMV SPESİFİK HÜCRESEL İMMÜN YANITIN İZLENMESİ Gül AydınTığlı 1, Koray Yalçın 2, Esvet Mutlu 1, Derya Mutlu 3, Alphan Küpesiz 2, Dilek Çolak 4, Meral Gültekin

Detaylı

Moleküler Test Sonuçlarında Klinisyen Farkındalığı. Dr. Dilek Çolak Dr. Ayşın Zeytinoğlu

Moleküler Test Sonuçlarında Klinisyen Farkındalığı. Dr. Dilek Çolak Dr. Ayşın Zeytinoğlu Moleküler Test Sonuçlarında Klinisyen Farkındalığı Dr. Dilek Çolak Dr. Ayşın Zeytinoğlu Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı Preanalitik dönem Analitik dönem Postanalitik dönem 2 Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Detaylı

TRANSPLANT ÖNCESİ HASTA DEĞERLENDİRME VE HAZIRLIK AŞAMASI

TRANSPLANT ÖNCESİ HASTA DEĞERLENDİRME VE HAZIRLIK AŞAMASI TRANSPLANT ÖNCESİ HASTA DEĞERLENDİRME VE HAZIRLIK AŞAMASI Prof. Dr. Mualla Çetin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji YAPILACAKLAR KİT kararının verilmesi Donör seçimi Transplant öncesi

Detaylı

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 1 2 3 4 ANTİRETROVİRAL TEDAVİ HIV eradiksayonu yeni tedavilerle HENÜZ mümkün değil

Detaylı

HIV ENFEKSİYONUNUN İMMÜNOLOJİ LABORATUARINDA TAKİBİ

HIV ENFEKSİYONUNUN İMMÜNOLOJİ LABORATUARINDA TAKİBİ HIV ENFEKSİYONUNUN İMMÜNOLOJİ LABORATUARINDA TAKİBİ Doç. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmunoloji Anabilim Dalı Bşk Yeditepe Universitesi Hastanesi, Doku Tipleme Laboratuvarı

Detaylı

Epstein-Barr Virüs (EBV) Enfeksiyonlarının Laboratuvar Tanısı. Dr.Saliha Sanem Geçgel

Epstein-Barr Virüs (EBV) Enfeksiyonlarının Laboratuvar Tanısı. Dr.Saliha Sanem Geçgel Epstein-Barr Virüs (EBV) Enfeksiyonlarının Laboratuvar Tanısı Dr.Saliha Sanem Geçgel HERPESVIRIDAE Alfa herpesvirinae Beta herpesvirinae Gama herpesvirinae HSV tip 1 CMV HHV 8 HSV tip 2 HHV 6 EBV VZV HHV

Detaylı

Sorunlu Viral Enfeksiyonlar

Sorunlu Viral Enfeksiyonlar Sorunlu Viral Enfeksiyonlar 6. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu Sitomegalovirüs Dr. Cemal Bulut En büyük virüslerden bir tanesi 230 protein kodlar URL=hKp://journal.frontiersin.org/article/ 10.3389/fmicb.2015.01016

Detaylı

HPV Moleküler Tanısında Güncel Durum. DNA bazlı Testler KORAY ERGÜNAY 1.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ

HPV Moleküler Tanısında Güncel Durum. DNA bazlı Testler KORAY ERGÜNAY 1.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ 1.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ HPV Moleküler Tanısında Güncel Durum DNA bazlı Testler KORAY ERGÜNAY Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Viroloji Ünitesi HPV tanısı... Sitolojik/Patolojik

Detaylı

EPSTEIN-BARR VİRUS ENFEKSİYONLARI TANISINDA ELISA VE İMMUNOBLOT TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

EPSTEIN-BARR VİRUS ENFEKSİYONLARI TANISINDA ELISA VE İMMUNOBLOT TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI EPSTEIN-BARR VİRUS ENFEKSİYONLARI TANISINDA ELISA VE İMMUNOBLOT TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Nilgün Kaşifoğlu, Tercan Us, Nazmiye Ülkü Koçman, Yurdanur Akgün Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

HIV/AIDS ve Diğer Retrovirus İnfeksiyonları,laboratuvar tanısı ve epidemiyolojisi

HIV/AIDS ve Diğer Retrovirus İnfeksiyonları,laboratuvar tanısı ve epidemiyolojisi HIV/AIDS ve Diğer Retrovirus İnfeksiyonları,laboratuvar tanısı ve epidemiyolojisi Prof Dr Ali Ağaçfidan İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İnsan retrovirusları

Detaylı

CMV infeksiyonu tedavi yaklaşımları. Dr. Kemalettin ÖZDEN

CMV infeksiyonu tedavi yaklaşımları. Dr. Kemalettin ÖZDEN CMV infeksiyonu tedavi yaklaşımları Dr. Kemalettin ÖZDEN Cytomegalovirus (CMV) Bir herpes virüstür Erişkinlerin yaklaşık %50-90 ı CMV ile infektedir İmmünkompetan hastada primer infeksiyon genellikle asemptomatiktir

Detaylı

BÖBREK NAKLİ SONRASINDA CMV HASTALIĞI. Dr. Ali Çelik Dokuz Eylül Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı

BÖBREK NAKLİ SONRASINDA CMV HASTALIĞI. Dr. Ali Çelik Dokuz Eylül Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı BÖBREK NAKLİ SONRASINDA CMV HASTALIĞI Dr. Ali Çelik Dokuz Eylül Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Fishman JA. Am J Transplant 2009; 9 (Suppl 4): S3 S6. CMV epidemiyolojisi CMV, genel popülasyonda çok yaygın

Detaylı

Kök Hücre Nakli Sonrası Viral Kemoproflaksi. Dr.Hande Arslan BÜTF İnfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji AD

Kök Hücre Nakli Sonrası Viral Kemoproflaksi. Dr.Hande Arslan BÜTF İnfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji AD Kök Hücre Nakli Sonrası Viral Kemoproflaksi Dr.Hande Arslan BÜTF İnfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji AD 27.02.2010 Kök Hücre Nakli Sonrası Viral Etkenler Herpes grubu Hepatit etkenleri Polyomaviruslar

Detaylı

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi Viral Enfeksiyonlar... Klinik

Detaylı

HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri

HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. e-mail: oyildiz@erciyes.edu.tr Lok AS, et al. Hepatology.

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları

Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları Uydu Sempozyumu Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları Moderatör: Prof.Dr.Volkan Hazar Konuşmacı: Prof.Dr.Ali Bülent Antmen 5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2016 Denizli

Detaylı

VİRAL TANI KİTLERİ (GFJ-480)

VİRAL TANI KİTLERİ (GFJ-480) VİRAL TANI KİTLERİ (GFJ-480) CMV PCR Tanı Kiti Cytomegalovirus un Konvensiyonel PCR yöntemiyle tanınması. HHV-5 olarak da bilinen Sitomegalovirüs, herpes virus ailesinin bir üyesidir. Oldukça sık görülen

Detaylı

İmmun sistemi baskılanmış hastalarda lenfomagenezde rol alan faktörler ve etkileşimleri. Blood Reviews (2008) 22, 261

İmmun sistemi baskılanmış hastalarda lenfomagenezde rol alan faktörler ve etkileşimleri. Blood Reviews (2008) 22, 261 İmmun sistemi baskılanmış hastalarda lenfomagenezde rol alan faktörler ve etkileşimleri Blood Reviews (2008) 22, 261 Onkojenik viruslar Annu. Rev. Pathol. Mech. Dis. 2014.9:49 EBV Doğada çok yaygın İnsan

Detaylı

KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU YAPILAN HASTALARDA KOMPLİKASYONLAR: VİRAL ENFEKSİYONLAR Cytomegalovirus (CMV)

KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU YAPILAN HASTALARDA KOMPLİKASYONLAR: VİRAL ENFEKSİYONLAR Cytomegalovirus (CMV) KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU YAPILAN HASTALARDA KOMPLİKASYONLAR: VİRAL ENFEKSİYONLAR Cytomegalovirus (CMV) Prof. Dr. Dilek ÇOLAK Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Tıbbi Viroloji BD

Detaylı

SINIR DEĞERLER NE ÖNERİLİR? Düzen Laboratuvarlar Grubu

SINIR DEĞERLER NE ÖNERİLİR? Düzen Laboratuvarlar Grubu SEROLOJİK TANIDA SINIR DEĞERLER NASIL DEĞERLENDİRİLİR? NE ÖNERİLİR? Dr. Tutku TANYEL Dr. Tutku TANYEL Düzen Laboratuvarlar Grubu Şüpheli ilişkimin üzerinden 5 gün geçti acaba ne testi yaptırsam HIV bulaşıp

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders. Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU

VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders. Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU Kronik Viral Hepatitler Sporadik Enfeksiyon ENDER HBV HCV HDV Ulusal Aşılama Programı Erişkinlerin Sorunu HFV, HGV,

Detaylı

KRONİK AMR TEDAVİ EDİLMELİ Mİ? EVET DR. ÜLKEM ÇAKIR ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

KRONİK AMR TEDAVİ EDİLMELİ Mİ? EVET DR. ÜLKEM ÇAKIR ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ + KRONİK AMR TEDAVİ EDİLMELİ Mİ? EVET DR. ÜLKEM ÇAKIR ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ + RENAL ALLOGREFTİN UZUN DÖNEM SAĞKALIMI 1 yıllık sağkalım %95 5 yıllık sağkalım %80 10 yıllık sağkalım %50 USRDS,

Detaylı

Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonlar. Dr. Dilek Çolak Dr. Filiz Günseren Dr. Esin Şenol

Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonlar. Dr. Dilek Çolak Dr. Filiz Günseren Dr. Esin Şenol Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak Dr. Filiz Günseren Dr. Esin Şenol 1 Transplant Alıcılarında Viral Enfeksiyonlar Viral infeksiyonlar İmmünsüpresif ilaçlar Greft rejeksiyonunun

Detaylı

İMMUNSUPRESE HASTALARDA PROFİLAKSİ

İMMUNSUPRESE HASTALARDA PROFİLAKSİ İMMUNSUPRESE HASTALARDA PROFİLAKSİ DR GÜLE ÇINAR AYDIN AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ Hematolojik malignitesi olan hastalarda KC disfonksiyonu kemoterapinin sık görülen ve önemli bir komplikasyonu! Major

Detaylı

NAT Yöntem onayı. Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

NAT Yöntem onayı. Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD NAT Yöntem onayı Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Yöntem onayı (minimum) Doğruluk Ticari test (Verifikasyon) Tekrarlanabilirlik (intra-,inter-assay) Doğrusallık

Detaylı

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İnfeksiyon Hastalıklar kları ve Klinik Mikro. ABD. Risk? Başlangıç tedavisine yanıtsızlık değil. Ciddi

Detaylı

Hepatit C Virüsü: Tanıda Serolojik ve Moleküler Yöntemlerin Yeri. Üner Kayabaş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Malatya

Hepatit C Virüsü: Tanıda Serolojik ve Moleküler Yöntemlerin Yeri. Üner Kayabaş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Malatya Hepatit C Virüsü: Tanıda Serolojik ve Moleküler Yöntemlerin Yeri Üner Kayabaş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Malatya Dünyada 130-170 milyon kişi hepatit C virüsü (HCV) ile infekte Her yıl 3-4 milyon

Detaylı

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller Dr. Dilara İnan 04.06.2016 Isparta Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) HBV yüzeyinde bulunan bir proteindir; RIA veya EIA ile saptanır Akut ve kronik HBV

Detaylı

Transplant hastalarında aşılama. Dr.Hande Arslan Başkent ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD

Transplant hastalarında aşılama. Dr.Hande Arslan Başkent ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD Transplant hastalarında aşılama Dr.Hande Arslan Başkent ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD 16.04.2014 Transplantasyon öncesinde; Alıcıda var olan infeksiyonlar Donör organdan bulaşabilecek infeksiyonlar Tx

Detaylı

İmmünsüpresif Bireylerde İmmünizasyon

İmmünsüpresif Bireylerde İmmünizasyon İmmünsüpresif Bireylerde İmmünizasyon Dr. Meltem Avcı İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği meltema1@hotmail.com İmmünsüpresif birey = İmmünkompromize

Detaylı

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM Doç. Dr. Alpaslan Alp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dünya Sağlık Örgütü 2009 Yılı Raporu Aktif tüberkülozlu hasta

Detaylı

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D 1 Enfeksiyonun Özgül Laboratuvar Tanısı Mikroorganizmanın üretilmesi Mikroorganizmaya

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİ : 2009 DA NELER OLDU? Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

FEBRİL NÖTROPENİ : 2009 DA NELER OLDU? Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD FEBRİL NÖTROPENİ : 2009 DA NELER OLDU? Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Infectious Diseases Working Party of EBMT Infectious Diseases Group

Detaylı

Hematolojik hastalar - CMV

Hematolojik hastalar - CMV Hematolojik hastalar - CMV Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hast. ve Klin. Mikrobiyoloji AD CMV İnsanları infekte eden en büyük virus Bir Beta Herpes virus KIT hastalarında

Detaylı

Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi. Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi

Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi. Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi Engrafman- Tanım Mutlak nötrofil sayısının > 0.5 x 10 9 /L olduğu ardışık

Detaylı

BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ. Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr.

BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ. Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr. BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr. Aslı KANTAR Akut rejeksiyon (AR), greft disfonksiyonu gelişmesinde major

Detaylı

CMV dışı viral infeksiyonlar ve Kılavuzlar

CMV dışı viral infeksiyonlar ve Kılavuzlar CMV dışı viral infeksiyonlar ve Kılavuzlar Gülden Yılmaz Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeditepe Üniversitesi Yeditepe Tıp Fakültesi gulden.yilmaz@yeditepe.edu.tr CMV dışı viral infeksiyonlar ve Kılavuzlar

Detaylı

Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması. Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD

Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması. Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD Transplantasyon Öncesi Alıcı ve Vericilerin İnfeksiyon

Detaylı

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK Gebelik ve Enfeksiyonlar Prof.Dr. Levent GÖRENEK Olgulara Yaklaşım 2 1. TORCH grubu enfeksiyon etkenleri nelerdir? Toxoplasmosis Other (Sifiliz, Varicella zoster ) Rubella Cytomegalovirus Herpes simplex

Detaylı

Moleküler Testlerde Yöntem Geçerliliğinin Sınanması. Dr. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Moleküler Testlerde Yöntem Geçerliliğinin Sınanması. Dr. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Moleküler Testlerde Yöntem Geçerliliğinin Sınanması Dr. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD 8. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi 2014 Laboratuvarda

Detaylı

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ KLİNİK Bağışıklık sistemi sağlam kişilerde akut infeksiyon Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde akut infeksiyon veya

Detaylı

Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi

Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı

Detaylı

Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı HCV İnfeksiyonu Akut hepatit C Kronik hepatit C HCV İnfeksiyonu Akut Viral

Detaylı

Epstein-Barr Virus Enfeksiyonlarının Tanısında PCR Sonuçlarının Değerlendirilmesi*

Epstein-Barr Virus Enfeksiyonlarının Tanısında PCR Sonuçlarının Değerlendirilmesi* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2012; 46(4): 594-606 Epstein-Barr Virus Enfeksiyonlarının Tanısında PCR Sonuçlarının Değerlendirilmesi* Evaluation of PCR Results in the Diagnosis of Epstein-Barr

Detaylı

BELGELER. Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

BELGELER. Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD BELGELER Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Belgeler - 1 ISO 15189, 2003 (2009 da revizyon) Tıbbi laboratuvarlar için uluslar arası kalite standardı 4. bölüm

Detaylı

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya Akut Hepatit C Tedavisi Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya HCV DSÖ verilerine göre tüm dünya nüfusunun %3 ü (yaklaşık 170 milyon kişi) HCV ile infekte. İnsidans;

Detaylı

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANT ALICILARINDA AŞILAMA. Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANT ALICILARINDA AŞILAMA. Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANT ALICILARINDA AŞILAMA Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 2 Transplant hastalarında immün durumun belirleyicileri Önceki aşılanma

Detaylı

HBV-HCV TRANSPLANTASYON. Dr Sevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi

HBV-HCV TRANSPLANTASYON. Dr Sevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi HBV-HCV TRANSPLANTASYON Dr Sevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi HBV infeksiyonu ve HD HBV infeksiyonu insidansı agresif aşılama politikaları ile azalmıştır A.B.D: %1 seropozitif HBV TÜRKİYE: %3.9-4.8

Detaylı

Transplantasyonda viral enfeksiyonlar sitomegalovirüs (CMV)

Transplantasyonda viral enfeksiyonlar sitomegalovirüs (CMV) Transplantasyonda viral enfeksiyonlar sitomegalovirüs (CMV) Mümtaz Yılmaz Nisan 2015, 5.TİGED Kongresi, Antalya Herpes virüs ailesi HHV-1 Herpes simpleks virus 1 HSV-1 Orofasiyal herpes HHV-2 Herpes simpleks

Detaylı

Anti-HCV (+)/ HCV-RNA (-) olgularda HCV-spesifik lenfosit yanıtının ELISPOT metodu ile saptanması

Anti-HCV (+)/ HCV-RNA (-) olgularda HCV-spesifik lenfosit yanıtının ELISPOT metodu ile saptanması Anti-HCV (+)/ HCV-RNA (-) olgularda HCV-spesifik lenfosit yanıtının ELISPOT metodu ile saptanması Uluhan Sili 1, Abdurrahman Kaya 2, Selda Aydın 3, Nur Hondur 4, Ali Mert 5, Fehmi Tabak 4, Reşat Özaras

Detaylı

Böbrek Nakli ve BK Virus Yönetimi. Dr.Gülşen Mermut İzmir Bozyaka EAH KLİMİK İzmir-20.02.2014

Böbrek Nakli ve BK Virus Yönetimi. Dr.Gülşen Mermut İzmir Bozyaka EAH KLİMİK İzmir-20.02.2014 Böbrek Nakli ve BK Virus Yönetimi Dr.Gülşen Mermut İzmir Bozyaka EAH KLİMİK İzmir-20.02.2014 Sunum planı BK virus ve infeksiyonu BK virus infeksiyonu yönetim Kılavuzların yaklaşımı Tedavi Böbrek nakli

Detaylı

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Bakır M¹, Engin A¹, Kuşkucu MA², Bakır S³, Gündağ Ö¹, Midilli K² Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

BELGELER. Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

BELGELER. Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD BELGELER Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Belgeler - 1 ISO 15189, 2003 (2009 da revizyon) A global quality standart for medical laboratories 4. bölüm -

Detaylı

CMV lab.tanı Hangi test, ne zaman, laboratuvar sonucunun klinik anlamı?

CMV lab.tanı Hangi test, ne zaman, laboratuvar sonucunun klinik anlamı? CMV lab.tanı Hangi test, ne zaman, laboratuvar sonucunun klinik anlamı? Maternal inf.tanısı Fetal inf.tanısı Yenidoğan inf.tanısı Bir test sonucunun doğru yorumlanabilmesi, testin tanı doğruluğunun bilinmesi

Detaylı

MİYELODİSPLASTİK SENDROM

MİYELODİSPLASTİK SENDROM MİYELODİSPLASTİK SENDROM Türk Hematoloji Derneği Tanı ve Tedavi Kılavuzu 2013 30.01.2014 İnt. Dr. Ertunç ÖKSÜZOĞLU Miyelodisplastik sendrom (MDS) yetersiz eritropoez ve sitopenilerin varlığı ile ortaya

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ 9.ULUSAL ÇOCUK NEFROLOJİ KONGRESİ KASIM, 2016

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ 9.ULUSAL ÇOCUK NEFROLOJİ KONGRESİ KASIM, 2016 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ 9.ULUSAL ÇOCUK NEFROLOJİ KONGRESİ KASIM, 2016 PEDİATRİK RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA POLYOMAVİRUS BK ENFEKSİYONU Begüm Avcı 1, Esra Baskın 1, Kaan Gülleroğlu 1,Özlem

Detaylı

HIV ENFEKSİYONUNUN PATOFİZYOLOJİSİ VE DOĞAL SEYRİ

HIV ENFEKSİYONUNUN PATOFİZYOLOJİSİ VE DOĞAL SEYRİ HIV ENFEKSİYONUNUN PATOFİZYOLOJİSİ VE DOĞAL SEYRİ Dr. Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Sunum Planı HIV in morfolojik ve

Detaylı

Human Papillomavirüs DNA Pozitif ve E6/E7 mrna Negatif, Anormal Sitolojili Servikal Örneklerin Genotiplendirilmesi

Human Papillomavirüs DNA Pozitif ve E6/E7 mrna Negatif, Anormal Sitolojili Servikal Örneklerin Genotiplendirilmesi Human Papillomavirüs DNA Pozitif ve E6/E7 mrna Negatif, Anormal Sitolojili Servikal Örneklerin Genotiplendirilmesi Aylin Altay Koçak 1, İpek Tüney 2, Koray Ergünay 2, Alp Usubütün 3, Kunter Yüce 4, Ahmet

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Viroloji Ünitesi

Yrd. Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Viroloji Ünitesi Hepatit C enfeksiyonlarında yeni bir laboratuvar testi: HCV kor (özyapı) antijeni Yrd. Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Viroloji Ünitesi Hepatit

Detaylı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Çalışmaları. Dr Fikri İçli

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Çalışmaları. Dr Fikri İçli Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Çalışmaları Dr Fikri İçli AÜTF Onkoloji Birimleri Tıbbi Onkoloji BD Cerrahi Onkoloji BD Radyasyon Onkolojisi AnaBD Pediatrik Onkoloji BD Onkoloji Uygulama ve Araştırma

Detaylı

KANSER AŞILARI. Prof. Dr. Tezer Kutluk Hacettepe Üniversitesi

KANSER AŞILARI. Prof. Dr. Tezer Kutluk Hacettepe Üniversitesi KANSER AŞILARI Prof. Dr. Tezer Kutluk Hacettepe Üniversitesi Bir Halk Sağlığı Sorunu Şu an dünyada 24.600.000 kanserli vardır. Her yıl 10.9 milyon kişi kansere yakalanmaktadır. 2020 yılında bu rakam %50

Detaylı

Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama. Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama. Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Bağışıklığın Baskılanması Birincil İkincil B hücre hastalıkları

Detaylı

Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi

Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Ergin AYAŞLIOĞLU Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Maternal

Detaylı

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI DOÇ.DR.BETÜL TAVİL HÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ/KİT ÜNİTESİ

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI DOÇ.DR.BETÜL TAVİL HÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ/KİT ÜNİTESİ HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI DOÇ.DR.BETÜL TAVİL HÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ/KİT ÜNİTESİ *Transfüzyonlar HKHT sürecinin en önemli ve sürekli uygulamalarındandır. *Transfüzyon Tıbbı,

Detaylı

BOS, idrar, doku, diğer doku ve sıvılarda (DDS) Kalitatif testler (pozitif / negatif sonuç) Kantitatif testler (miktar belirten; viral yük)

BOS, idrar, doku, diğer doku ve sıvılarda (DDS) Kalitatif testler (pozitif / negatif sonuç) Kantitatif testler (miktar belirten; viral yük) Klinik Viroloji Laboratuvarı testleri: 1. Serolojik testler: Serum veya plazmada antijen ve/veya antikor araştırılması 2. Serum dışı örneklerde (BOS, sürüntü örnekleri, idrar, doku, diğer sıvı örnekleri;

Detaylı

Özel Konakta Bağışıklama. Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Özel Konakta Bağışıklama. Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Özel Konakta Bağışıklama Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Olgu 45 yaşında erkek hasta Mantle Cell Lenfoma nedeniyle R-CHOP (rituksimab,

Detaylı

Klinik Virolojide Moleküler Yöntemlerin Kullanımı

Klinik Virolojide Moleküler Yöntemlerin Kullanımı Klinik Virolojide Moleküler Yöntemlerin Kullanımı Doç Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Geleneksel viroloji Altın standart: Hüce kültürü ile virusların izolasyonu

Detaylı

Malignite ve Transplantasyon. Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Malignite ve Transplantasyon. Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Malignite ve Transplantasyon Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Sunum Planı -Pretransplant malignitesi olan alıcı -Pretransplant malignitesi olan donör -Posttransplant de

Detaylı

BKV Nefropatisi Dr.Turgay Arınsoy Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı BK Virusun tanımı Epidemiyoloji Klinik bulgular Tanı Risk faktörleri Tedavi Prognoz Retransplantasyon Konuşma Planı

Detaylı

HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır

HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HDV 1700 nükleotidden oluşmaktadır Delta Ag S (22 kda) 195 aminoasit L (24 kda) 214 aminoasit Delta Ag ni 4 ayrı

Detaylı

ENFEKSİYON RİSKİNİ AZALTMA YÖNTEMLERİ. Prof.Dr.Halis Akalın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD

ENFEKSİYON RİSKİNİ AZALTMA YÖNTEMLERİ. Prof.Dr.Halis Akalın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD ENFEKSİYON RİSKİNİ AZALTMA YÖNTEMLERİ Prof.Dr.Halis Akalın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD Yıllık Bireysel Riskler Yüksek(>1:100): Suçiçeği bulaşı, anneden

Detaylı

Antiviral Profilaksi Transplant Hastalarında Profilaksi. M. Servet ALAN Memorial Sağlık Grubu

Antiviral Profilaksi Transplant Hastalarında Profilaksi. M. Servet ALAN Memorial Sağlık Grubu Antiviral Profilaksi Transplant Hastalarında Profilaksi M. Servet ALAN Memorial Sağlık Grubu Solid Organ Transplantasyonu Türkiye (1975-2001) Organ Kadavra Canlı Verici Toplam Böbrek 1091 3622 4709 Karaciğer

Detaylı

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Hepatit B ve Kronik Hepatit Aktivasyonunun Ayrımı Neden AHB ve KHB-A karışır? Neden AHB ve KHB-A

Detaylı

Yöntem ve Test Seçimine Yaklaşım. Dr. Alpay Özbek Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. İZMİR

Yöntem ve Test Seçimine Yaklaşım. Dr. Alpay Özbek Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. İZMİR Yöntem ve Test Seçimine Yaklaşım Dr. Alpay Özbek Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. İZMİR Literatür Tanı Rehberleri Kongre İyileştirme Ğereksinimi Uzman Klinisyen İsteği

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

Anti-HLA Antikorlar ve Transplantasyon

Anti-HLA Antikorlar ve Transplantasyon Anti-HLA Antikorlar ve Transplantasyon ne zaman, ne yapmalı? Prof.Dr. Ali ŞENGÜL Medicalpark Antalya Hastane Kompleksi İmmünoloji bölümü Anti-HLA Ab Oluşumu Gebelik Transfüzyon Transplantasyon İyi HLA

Detaylı

ANTİFUNGAL TEDAVİ: PRE-EMPTİF Mİ EMPİRİK Mİ? Prof. Dr. Ayper SOMER İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları

ANTİFUNGAL TEDAVİ: PRE-EMPTİF Mİ EMPİRİK Mİ? Prof. Dr. Ayper SOMER İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları ANTİFUNGAL TEDAVİ: PRE-EMPTİF Mİ EMPİRİK Mİ? Prof. Dr. Ayper SOMER İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları Ankara, 28 Şubat 2010 PEDİATRİDE İNVAZİF MANTAR İNFEKSİYONU İÇİN RİSK GRUPLARI

Detaylı

Otolog kök hücre nakli sonrası nüks etmiş Hodgkin lenfoma olgularında nonmiyeloablatif. Doç.Dr. Mustafa ÖZTÜRK

Otolog kök hücre nakli sonrası nüks etmiş Hodgkin lenfoma olgularında nonmiyeloablatif. Doç.Dr. Mustafa ÖZTÜRK Otolog kök hücre nakli sonrası nüks etmiş Hodgkin lenfoma olgularında nonmiyeloablatif allogeneik nakil Doç.Dr. Mustafa ÖZTÜRK GİRİŞ Hodgkin lenfoma iyi prognostik özellikteki vakaların %90 ı ileri evre

Detaylı

KÖK HÜCRE NAKLİ VE KANSER HASTALARINDA ANTİVİRAL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

KÖK HÜCRE NAKLİ VE KANSER HASTALARINDA ANTİVİRAL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI KÖK HÜCRE NAKLİ VE KANSER HASTALARINDA ANTİVİRAL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Prof. Dr. Esin ŞENOL GÜTF KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI AD. Kanser ve Kök Hücre Nakli Viral Etkenler HERPES VİRUSLAR

Detaylı

Eylül 2015 artus HSV-1/2 QS-RGQ Kiti: Performans Özellikleri

Eylül 2015 artus HSV-1/2 QS-RGQ Kiti: Performans Özellikleri Eylül 2015 artus HSV-1/2 QS-RGQ Kiti: Performans Özellikleri artus HSV-1/2 QS-RGQ Kiti, Versiyon 1 4500363 Testi gerçekleştirmeden önce www.qiagen.com/products/artushsv- 12pcrkitce.aspx adresinde yeni

Detaylı

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Perinatal dönemde herpesvirus geçişi. Virus Gebelik sırasında Doğum kanalından Doğum

Detaylı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Testler farklı amaçlarla uygulanabilir: - Tanı, tarama, doğrulama,

Detaylı

Gebede HSV İnfeksiyonu. Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü

Gebede HSV İnfeksiyonu. Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Gebede HSV İnfeksiyonu Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Olgu 14 günlük, erkek bebek Şikayeti: Sol kol ve bacakta kasılma, emmeme Hikaye:

Detaylı

Moleküler Yöntemlerin Klinik Mikrobiyolojide Kullanımı Ne zaman? Nerede? Ne kadar? Klinik Parazitoloji

Moleküler Yöntemlerin Klinik Mikrobiyolojide Kullanımı Ne zaman? Nerede? Ne kadar? Klinik Parazitoloji Moleküler Yöntemlerin Klinik Mikrobiyolojide Kullanımı Ne zaman? Nerede? Ne kadar? Klinik Parazitoloji Metin Korkmaz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji AD İnsandaki Paraziter Hastalıkların

Detaylı

KRONİK VİRAL HEPATİT C Lİ HASTALARDA IL28B NİN İNTERFERON TEDAVİSİNE YANITLA İLİŞKİSİ. Dr. Gülay ÇEKİÇ MOR

KRONİK VİRAL HEPATİT C Lİ HASTALARDA IL28B NİN İNTERFERON TEDAVİSİNE YANITLA İLİŞKİSİ. Dr. Gülay ÇEKİÇ MOR KRONİK VİRAL HEPATİT C Lİ HASTALARDA IL28B NİN İNTERFERON TEDAVİSİNE YANITLA İLİŞKİSİ Dr. Gülay ÇEKİÇ MOR Giriş-Amaç IL28B geni ve yakınındaki single nucleotide polymorphism lerinin(snp, özellikle rs12979860

Detaylı

HCV POZİTİF RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA POSTTRANSPLANT DİYABET GELİŞİMİ RİSKİ ARTMIŞ MIDIR?

HCV POZİTİF RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA POSTTRANSPLANT DİYABET GELİŞİMİ RİSKİ ARTMIŞ MIDIR? HCV POZİTİF RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA POSTTRANSPLANT DİYABET GELİŞİMİ RİSKİ ARTMIŞ MIDIR? Abdullah ŞUMNU 1, Erol DEMİR 2, Ozan YEĞİT, Ümmü KORKMAZ, Yaşar ÇALIŞKAN 2, Nadir ALPAY 3, Halil YAZICI 2,

Detaylı

PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ

PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ A C I B A D E M Ü N İ V E R S İ T E S İ T I P F A K Ü L T E S İ İ Ç H A S T A L I K L A R I A N A B İ L İ M D A L I A C I B A D E M A D A N A H A S T A N E

Detaylı

ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM?

ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM? ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM? Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Giriş İnfluenza sendromu genellikle ani başlangıçlı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Hepatit A Aşılama Şeması: RİSK GRUBU AŞILAMALARI Aşağıda tanımlanmış risk gruplarında yer alanlara, hepatit A aşısı iki doz (iki doz arasında en az 6 ay süre olacak şekilde) olarak uygulanır. Risk Grubu

Detaylı

Steril pyrüili böbrek nakli hastalarında gerçek zamanlı multipleks polimeraz zincir reaksiyon test sonuçları

Steril pyrüili böbrek nakli hastalarında gerçek zamanlı multipleks polimeraz zincir reaksiyon test sonuçları Steril pyrüili böbrek nakli hastalarında gerçek zamanlı multipleks polimeraz zincir reaksiyon test sonuçları Mehmet Sarıer 1, Meltem Demir 2, Şafak Göktaş 3, İbrahim Duman 1, Yücel Yüksel 4, Levent Yücetin

Detaylı

İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları

İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara 1 2 3 İnvaziv aspergillozda mortalite

Detaylı

İMMUNADSORBSİYON GEÇ BAŞLANGIÇLI ANTİKOR ARACILI REJEKSİYONDA ETKİNDİR

İMMUNADSORBSİYON GEÇ BAŞLANGIÇLI ANTİKOR ARACILI REJEKSİYONDA ETKİNDİR İMMUNADSORBSİYON GEÇ BAŞLANGIÇLI ANTİKOR ARACILI REJEKSİYONDA ETKİNDİR Yaşar Çalışkan¹, Ozan Yeğit², Yasemin Özlük³, Erol Demir¹, Ayşe Serra Artan¹, Aydın Türkmen¹, Alaattin Yıldız¹, Mehmet Şükrü Sever¹

Detaylı