GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE DĐPNOTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE DĐPNOTLARI"

Transkript

1 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE DĐPNOTLARI

2 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA BĐLANÇO GELĐR TABLOSU NAKĐT AKIŞ TABLOSU... 7 ÖZSERMAYE DEĞĐŞĐM TABLOSU DĐPNOT 1 GENEL BĐLGĐLER DĐPNOT 2 ÖNEMLĐ MUHASEBE POLĐTĐKALARININ ÖZETĐ DĐPNOT 3 ÖNEMLĐ MUHASEBE TAHMĐNLERĐ VE HÜKÜMLERĐ DĐPNOT 4 SĐGORTA VE FĐNANSAL RĐSKĐN YÖNETĐMĐ DĐPNOT 5 BÖLÜM BĐLGĐLERĐ DĐPNOT 6 MADDĐ DURAN VARLIKLAR DĐPNOT 7 YATIRIM AMAÇLI GAYRĐMENKULLER DĐPNOT 8 MADDĐ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR DĐPNOT 9 ĐŞTĐRAKLERDEKĐ YATIRIMLAR DĐPNOT 10 REASÜRANS VARLIKLARI DĐPNOT 11 FĐNANSAL VARLIKLAR DĐPNOT 12 KREDĐLER VE ALACAKLAR DĐPNOT 13 TÜREV FĐNANSAL ARAÇLAR DĐPNOT 14 NAKĐT VE NAKĐT BENZERLERĐ DĐPNOT 15 SERMAYE DĐPNOT 16 DĐĞER YEDEKLER VE ĐSTEĞE BAĞLI KATILIMIN SERMAYE BĐLEŞENĐ DĐPNOT 17 SĐGORTA BORÇLARI VE REASÜRANS VARLIKLARI DĐPNOT 18 YATIRIM ANLAŞMASI YÜKÜMLÜLÜKLERĐ DĐPNOT 19 TĐCARĐ VE DĐĞER BORÇLAR, ERTELENMĐŞ GELĐRLER DĐPNOT 20 KREDĐLER DĐPNOT 21 ERTELENMĐŞ GELĐR VERGĐSĐ DĐPNOT 22 EMEKLĐLĐK SOSYAL YARDIM YÜKÜMLÜLÜKLERĐ DĐPNOT 23 DĐĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE MASRAF KARŞILIKLARI DĐPNOT 24 NET SĐGORTA PRĐM GELĐRĐ DĐPNOT 25 AĐDAT (ÜCRET) GELĐRLERĐ DĐPNOT 26 YATIRIM GELĐRLERĐ DĐPNOT 27 FĐNANSAL VARLIKLARIN NET TAHAKKUK GELĐRLERĐ DĐPNOT 28 MAKUL DEĞER FARKI GELĐR TABLOSUNA YANSITILAN AKTĐFLER DĐPNOT 29 SĐGORTA HAK VE TALEPLERĐ DĐPNOT 30 YATIRIM ANLAŞMASI HAKLARI DĐPNOT 31 ZARURĐ DĐĞER GĐDERLER DĐPNOT 32 GĐDER ÇEŞĐTLERĐ DĐPNOT 33 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDA GĐDERLERĐ DĐPNOT 34 FĐNANSAL MALĐYETLER DĐPNOT 35 GELĐR VERGĐLERĐ DĐPNOT 36 NET KUR DEĞĐŞĐM GELĐRLERĐ DĐPNOT 37 HĐSSE BAŞINA KAZANÇ/(KAYIP) DĐPNOT 38 HĐSSE BAŞINA KAR PAYI DĐPNOT 39 FAALĐYETLERDEN YARATILAN NAKĐT DĐPNOT 40 HĐSSE SENEDĐNE DÖNÜŞTÜRÜLEBĐLĐR TAHVĐL DĐPNOT 41 PARAYA ÇEVRĐLEBĐLĐR ĐMTĐYAZLI HĐSSE SENETLERĐ DĐPNOT 42 RĐSKLER DĐPNOT 43 TAAHHÜTLER DĐPNOT 44 ĐŞLETME BĐRLEŞMELERĐ DĐPNOT 45 ĐLĐŞKĐLĐ TARAFLARLA ĐŞLEMLER DĐPNOT 46 BĐLANÇO TARĐHĐNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN OLAYLAR DĐPNOT 47 DĐĞER EK 1 KAR DAĞITIM TABLOSU... 44

3 30 EYLÜL 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE AYRINTILI BĐLANÇO (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR Dipnot I- CARĐ VARLIKLAR 78,184,872 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 31,859, Kasa , Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 31,840, Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 30 B- Finansal Varlıklar Đle Riski Sigortalılarına Ait Finansal Yatırımlar 0 C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 2.8,11.1 ve 12 37,812, Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1, 12.4, ve ,023, Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler (Đkrazlar) 7- Sigortalılara Krediler (Đkrazlar) Karşılığı (-) 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar ,084, Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) ,296,339 D- Đlişkili Taraflardan Alacaklar 34, Ortaklardan Alacaklar 2- Đştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 6- Diğer Đlişkili Taraflardan Alacaklar , Đlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 8- Đlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- Đlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) E- Diğer Alacaklar -242, Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 3- Verilen Depozito Ve Teminatlar 92, Diğer Çeşitli Alacaklar , Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 8,004, Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları ,004, Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 3- Gelir Tahakkukları 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları G- Diğer Cari Varlıklar 716, Gelecek Aylar Đhtiyacı Stoklar 2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 2.18 ve , Ertelenmiş Vergi Varlıkları 4- Đş Avansları 5- Personele Verilen Avanslar 35, Sayım Ve Tesellüm Noksanları 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar (+/-) 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) VARLIKLAR Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 1

4 30 EYLÜL 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE AYRINTILI BĐLANÇO (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR Dipnot II- CARĐ OLMAYAN VARLIKLAR 4,757,723 A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 0 B- Đlişkili Taraflardan Alacaklar 0 C- Diğer Alacaklar 0 D- Finansal Varlıklar 0 E- Maddi Varlıklar 2.5 ve 2.6 4,534, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7 64, Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller 6 6,263, Makine Ve Teçhizatlar 5- Demirbaş Ve Tesisatlar 6 3,859, Motorlu Taşıtlar 6 417, Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 70, Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 9- Birikmiş Amortismanlar (-) 6-6,140, Maddi Varlıklara Đlişkin Verilen Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) F- Maddi Olmayan Varlıklar 2.7 ve 8 222, Haklar 8 1,398, Şerefiye 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 6- Birikmiş Đtfalar (Amortismanlar) (-) 8-1,176, Maddi Olmayan Varlıklara Đlişkin Avanslar G- Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları Gelir Tahakkukları 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar 0 I-II VARLIKLAR TOPLAMI 82,942,595 Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 2

5 30 EYLÜL 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE AYRINTILI BĐLANÇO (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) olarak gösterilmiştir.) YÜKÜMLÜLÜKLER Dipnot III- Kısa Vadeli Yükümlülükler 65,219,139 A- Finansal Borçlar 0 B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 24,622, Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 4,10 ve19 14,781, Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4,10 ve19 9,841, Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) C- Đlişkili Taraflardan Borçlar 490, Ortaklara Borçlar 2- Đştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 6- Diğer Đlişkili Taraflara Borçlar 19 ve ,142 D- Diğer Borçlar 0 E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 33,704, Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 2.24,4 ve 17 22,130, Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 2.24,4 ve 17 11,168, Đkramiye Ve Đndirimler Karşılığı - Net 6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler Đçin Ayrılan Karşılık - Net 7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net ,233 F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler Đle Karşılıklar 660, Ödenecek Vergi Ve Fonlar 562, Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 98, Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Ver. Ve Diğ. Yükümlülükler 4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) 7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları G- Diğer Risklere Đlişkin Karşılıklar 199, Kıdem Tazminatı Karşılığı 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 3- Maliyet Giderleri Karşılığı ,337 H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 5,521, Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 2.24,10 ve19 5,385, Gider Tahakkukları 2.20 ve23 135, Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 21, Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 21, Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 3

6 30 EYLÜL 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE AYRINTILI BĐLANÇO (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) olarak gösterilmiştir.) YÜKÜMLÜLÜKLER Dipnot IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler 864,118 A- Finansal Borçlar 0 B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 0 C- Đlişkili Taraflara Borçlar 0 D- Diğer Borçlar 0 E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 217, Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net , Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 5- Đkramiye Ve Đndirimler Karşılığı - Net 6- Yat. Riski Hayat Sig. Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler Đçin Ayrılan Kar. - Net 7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 2.24,4,17 ve ,610 F- Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıklar 0 G- Diğer Risklere Đlişkin Karşılıklar 336, Kıdem Tazminatı Karşılığı 2.19 ve , Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 0 I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 310, Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.18 ve , Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler ÖZSERMAYE Dipnot V- Özsermaye 16,859,338 A- Ödenmiş Sermaye 19,865, (Nominal) Sermaye 2.13 ve 15 18,300, Ödenmemiş Sermaye (-) 2.13 ve 15-4,350, Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 16,544, Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) -10,629,037 B- Sermaye Yedekleri 0 C- Kar Yedekleri 5,713, Yasal Yedekler 318, Statü Yedekleri 3- Olağanüstü Yedekler 4- Özel Fonlar (Yedekler) 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 6- Diğer Kar Yedekleri 15 5,395,167 D- Geçmiş Yıllar Karları 0 E- Geçmiş Yıllar Zararları(-) 2.1-6,341, Geçmiş Yıllar Zararları (-) -6,341,837 F- Dönem Net Karı -2,378, Dönem Net Karı 2- Dönem Net Zararı (-) -2,378,399 III-IV-V YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 82,942,594 Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 4

7 AYRINTILI GELĐR TABLOSU (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) olarak gösterilmiştir.) I-TEKNĐK BÖLÜM Dipnot A- Hayat Dışı Teknik Gelir 26,054, Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 2.21 ve 24 33,514, Brüt Yazılan Primler (+/-) 24 75,097, Reasüröre Devredilen Primler (+/-) 10 ve 24-41,583, Kaz. Primler Kar. Değ. (Reasürör Payı Ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) ,578, Brüt Kaz. Primler Kar. Değ. (Devreden Kısım Düşülmüş) -12,042, Brüt Kaz.Primler Kar. Değ. Reasürör Payı (Devreden Kısım Düşülmüş) 10 3,463, Devam Eden Riskler Kar. Değ. (Rea.Payı Ve Dev. Kısım Düş.Olarak) (+/-) 0 3- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 204, Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 204, Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 915,137 B- Hayat Dışı Teknik Gider (-) -28,860, Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -15,828, Brüt Ödenen Hasarlar (+/-) -33,252, Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı (+/-) 10 17,423, Muallak Has.Karşılığında Değ. (Rea. Payı Ve Dev. Kısım Düş. Olarak) (+/-) ,517, Brüt Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş) -4,907, Brüt Muallak Has. Kar. Değişim Reasürör Payı (Dev. Kısım Düşülmüş) 10 1,389, Đkramiye Ve Đndirimler Kar. Değ. (Rea.Payı Ve Dev. Kısım Düş. Olarak) (+/-) 0 4- Diğer Teknik Kar. Değişim (Rea.Payı Ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) , Faaliyet Giderleri (-) 31,32 ve 33-9,333,798 C- HAYAT DIŞI TEKNĐK BÖLÜM DENGESĐ (A+B) -2,806,327 D- Hayat Teknik Gelir 12, Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1, Brüt Yazılan Primler (+/-) 1, Reasüröre Devredilen Primler (+/-) Kazanılmamış Prim. Kar. Değ. (Rea. Payı Ve Dev. Kısım Düş. Olarak) (+/-) Devam Eden Ris. Kar. Değ. (Reasürör Payı Ve Dev. Kısım Düş. Olarak) (+/-) 0 4- Hayat Branşı Yatırım Geliri 26 11, Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 0 6- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0 E- Hayat Teknik Gider (-) -36, Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-) -14, Brüt Ödenen Tazminatlar (+/-) -14, Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+/-) 0 2- Muallak Taz. Kar. Değ. (Reasürör Payı Ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) , Đkramiye Ve Đnd. Kar. Değ. (ReaS. Payı Ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 0 4- Hayat Matematik Kar. Değ. (Reas. Payı Ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) Yat.Ris.Hay.Sig.Pol.Sah.Ait.Pol.Đç.Ayr.Kar.Değ.(Rea.Payı-Dev.Kıs.Düş.Ol.)(+/-) 0 6- Diğer Tek. Kar.Değişim (Reasürör Payı Ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 3, Faaliyet Giderleri (-) 31,32 ve 33-32, Yatırım Giderleri (-) 0 9- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 0 F- HAYAT TEKNĐK BÖLÜM DENGESĐ (C+D) -23,348 G- Emeklilik Teknik Gelir 0 H- Emeklilik Teknik Gider(-) 0 I- EMEKLĐLĐK TEKNĐK BÖLÜM DENGESĐ (G+H) 0 J- GENEL TEKNĐK BÖLÜM DENGESĐ (C+F+I) -2,829,675 Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 5

8 AYRINTILI GELĐR TABLOSU (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) olarak gösterilmiştir.) II-TEKNĐK OLMAYAN BÖLÜM Dipnot K- Yatırım Gelirleri 2,852, Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 26 2,043, Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar Finansal Yatırımların Değerlemesi , Kambiyo Karları , Đştiraklerden Gelirler 0 6- Bağlı Ortaklıklar Ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 0 7- Arazi, Arsa Đle Binalardan Elde Edilen Gelirler 1, Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 9- Diğer Yatırımlar Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0 L- Yatırım Giderleri (-) -1,507, Yatırım Yönetim Giderleri Faiz Dahil (-) 2- Yatırımlar Değer Azalışları (-) 3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) -204, Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 6- Kambiyo Zararları (-) , Amortisman Giderleri(-) 6 ve 8-410, Diğer Yatırım Giderleri (-) M- Diğer Faal. Ve Olağ. Faaliyetlerden Gelir Ve Karlar Đle Gider Ve Zararlar -893, Karşılıklar Hesabı (+/-) , Reeskont Hesabı (+/-) , Ozellikli Sigortalar Hesabı(+/-) 131, Enflasyon Düzeltmesi Hesabı(+/-) 0 5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı(+/-) 0 6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) 35 ve , Diğer Gelir Ve Karlar 172, Diğer Gider Ve Zararlar (-) -23, Önceki Yıl Gelir Ve Karları 10- Önceki Yıl Gider Ve Zararları (-) N- Dönem Net Karı Veya Zararı -2,378, Dönem Karı Veya Zararı -2,378, Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) 3- Dönem Net Karı Veya Zararı -2,378, Enflasyon Düzeltme Hesabı Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 6

9 NAKĐT AKIŞ TABLOSU (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) olarak gösterilmiştir.) Dipnot A. ESAS FAALĐYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKĐT AKIMLARI 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 74,294, Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 34,969, Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) -60,134, Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) -34,762, Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) 14,367, Faiz ödemeleri (-) 9. Gelir vergisi ödemeleri (-) 10. Diğer nakit girişleri 11. Diğer nakit çıkışları (-) -12,023, Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 2,344,486 B. YATIRIM FAALĐYETLERĐNDEN KAYNAKLANAN NAKĐT AKIMLARI 1. Maddi varlıkların satışı 1, Maddi varlıkların iktisabı (-) -634, Mali varlık iktisabı (-) 4. Mali varlıkların satışı Alınan faizler 2,168, Alınan temettüler 7. Diğer nakit girişleri 159, Diğer nakit çıkışları (-) -830, Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 864,781 C. FĐNANSMAN FAALĐYETLERĐNDEN KAYNAKLANAN NAKĐT AKIMLARI 1. Hisse senedi ihracı 9,650, Kredilerle ilgili nakit girişleri 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) 4. Ödenen temettüler (-) 5. Diğer nakit girişleri 176, Diğer nakit çıkışları (-) 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 9,826,156 D. KUR FARKLARININ NAKĐT VE NAKĐT BENZERLERĐNE OLAN ETKĐSĐ -198,549 E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D) 12,836,874 F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 19,018,302 G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) ,855,176 Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar 7

10 30 EYLÜL TARĐHĐNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT ÖZSERMAYE DEĞĐŞĐM TABLOSU (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) olarak gösterilmiştir.) Sermaye Đşletmenin kendi hisse senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Öz sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve dağıtılmamış karlar Net Dönem Karı (veya zararı) Geçmiş Yıllar Zararları (-) Toplam ÖNCEKĐ DÖNEM I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2007) 4,300,000 5,915, ,637 5,395,167-3,856,671-2,661,322 9,411,580 II - Muhasebe politikasında değişiklikler 176, ,156 III - Yeni Bakiye ( I + II) (31/12/2007) 4,300, ,915, , ,395,167-3,856,671-2,485,166 9,587,737 A- Sermaye artırımı (A1+A2) 9,650, ,650, Nakit 9,650,000 9,650, Đç kaynaklardan 0 B- Đşletmenin aldığı kendi hisse senetleri 0 C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar 0 D- Varlıklarda Değer Artışı 0 E- Yabancı para çevrim farkları 0 F- Diğer kazanç ve kayıplar 0 G- Enflasyon düzeltme farkları 0 H- Dönem net karı -2,378,399-2,378,399 I-Dağıtılan Temettü 0 J-Transfer 3,856,671-3,856,671 0 II- Dönem Sonu Bakiyesi (30/09/2008) (I+A+B+C+D+E+F+G+H+I) 13,950, ,915, , ,395,167-2,378,399-6,341,837 16,859,338 (*) Özsermaye kalemleri ile ilgili detaylı açıklamalar 15 no lu dipnotta yer almaktadır. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar 8

11 1. Genel Bilgiler 1.1 Ana şirketin adı: tarihi itibariyle Generali Sigorta A.Ş nin ( Şirket ) doğrudan ortağı Hollanda da yerleşik Generali Turkey Holding B.V. olup nihai ana ortağı Đtalya da yerleşik Assicurazioni Generali S.P.A. dır. 1.2 Kuruluşun ikametgahı ve yasal yapısı, Şirket olarak oluştuğu ülke ve kayıtlı büronun adresi: Şirket, 1989 yılında kurulmuş ve Đstanbul da tescil edilmiştir. Şirket in Đstanbul da bulunan genel müdürlüğü, Ankara, Đzmir, Bursa, Adana ve Samsun da olmak üzere beş bölge müdürlüğü ve toplam 306 adet acentesi bulunmaktadır. Şirket in tescil edilmiş adresi Bankalar Cad. Generali Han No:31-33 Kat:5 Karaköy/Đstanbul dur. Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Đç Ticaret Genel Müdürlüğü nün 18 Nisan 2003 tarih ve 3000 sayılı izni ile Şirket Ana Sözleşmesinin 3. ve 8. maddelerini değiştirmiş ve daha önce Generali Kent Sigorta A.Ş. olan şirket ünvanı Generali Sigorta A.Ş. olarak değişmiştir. 1.3 Đşletmenin fiili faaliyet konusu: Şirket, oto kaza (kasko, motorlu araç mali mesuliyet, ihtiyari mali mesuliyet), ferdi kaza, diğer kaza (cam kırılması, hırsızlık, işveren mali mesuliyet, emniyeti suistimal, üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk), yangın, nakliyat, mühendislik, hukuksal koruma, hastalık ve hayat branşlarında faaliyet göstermektedir. 1.4 Kuruluşun faaliyetlerinin ve esas çalışma alanlarının niteliklerinin açıklaması: 1.2 ve 1.3 no lu dipnotlarda açıklanmıştır. 1.5 Kategorileri itibariyle yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı: Üst ve orta kademeli yöneticiler 22 Diğer personel 83 Toplam Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı: 632,126 YTL (1 Temmuz- : 219,785 YTL). 1.7 Finansal tablolarda; yatırım gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin (personel, yönetim, araştırma geliştirme, pazarlama ve satış, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler ile diğer faaliyet giderleri) dağıtımında kullanılan anahtarlar: Şirket tarafından hayat ve hayat dışı teknik karşılıkları karşılayan varlıkların yatırıma yönlendirilmesinden elde edilen tüm gelirler, teknik olmayan bölümden teknik bölüme aktarılmıştır. Diğer yatırım gelirleri ise teknik olmayan bölüm altında sınıflandırılmıştır. Şirket teknik bölüme aktardığı faaliyet giderlerini, cari dönemde üretilen poliçe sayısı, brüt yazılan prim miktarı ve hasar ihbar adedinin, son üç yıl içindeki ağırlıklarının ortalamasını dikkate alarak alt branşlara dağıtmıştır. 1.8 Finansal tabloların tek bir şirketimi yoksa şirketler grubunu mu içerdiği: Finansal tablolar tek bir şirketi (Generali Sigorta A.Ş.) içermektedir. 1.9 Raporlayan işletmenin adı veya diğer kimlik bilgileri ve bu bilgide önceki bilanço tarihinden beri olan değişiklikler: Şirket in adı ve diğer kimlik bilgileri 1.1, 1.2, ve 1.3 no lu dipnotlarda belirtilmiş olup bu bilgilerde önceki bilanço tarihinden bu yana herhangi bir değişiklik olmamıştır Bilanço tarihinden sonraki olaylar: Yoktur. 9

12 2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 2.1 Hazırlık Esasları Şirket finansal tablolarını, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı nın ( Hazine Müsteşarlığı ) sigorta ve reasürans şirketleri için öngördüğü esaslara göre hazırlamaktadır. Finansal tablolar Hazine Müsteşarlığı tarafından, 30 Aralık 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sigortacılık Hesap Planı ve Đzahnamesi Hakkında Tebliğ (Sigortacılık Muhasebe Sistemi Tebliğ No:1) içerisinde yer alan Sigortacılık Hesap Planı uyarınca düzenlenmektedir. Düzenlenen finansal tabloların biçim ve içerikleri ile bunların açıklama ve dipnotları 18 Nisan 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenmektedir. Şirket 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren faaliyetlerini, 14 Temmuz 2007 tarihinde yayımlanan ve 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda, sözkonusu yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ( TMSK ) tarafından açıklanan Türkiye Muhasebe Standartları ( TMS ) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( TFRS ) ile Hazine Müsteşarlığı tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, açıklama ve genelgeler çerçevesinde muhasebeleştirmektedir. Hazine Müşteşarlığı nın 18 Şubat 2008 tarih ve 9 sayılı yazısına istinaden TMS 1-Finansal Tablolar ve Sunum, TMS 27-Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, TFRS 1-TFRS ye Geçiş ve TFRS 4-Sigorta Sözleşmeleri bu uygulamanın kapsamı dışında tutulmuştur. Hazine Müsteşarlığı nın 14 Mayıs 2008 tarih ve 24 sayılı yazısı doğrultusunda Şirket cari döneme ait gelir tablosunun hazırlanabilmesi için 31 Aralık 2007 tarihli bilançosunu, 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe giren yukarıda açıklanan ilgili Yönetmelik esaslarına uygun olarak yeniden düzenlemiştir. Bu kapsamda geçmiş yıla ait finansal tablolarda yapılan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir: 31.Ara Ara.07 tarihi itibariyle tarihi itibariyle Net ilan edilen yeniden düzenlenen özsermaye bilançodaki değerler bilançodaki değerler değişimi Ertelenmiş vergi yükümlülüğü (1) , ,051 Kıdem tazminatı karşılığı (2) -763, , ,721 Borçlar ve alacakların iskonto edilmesi (3) , ,278 Đzin karşılığı (4) , ,404 Maddi ve maddi olmayan varlıklar (net) (5) 4,534,060 4,785, ,170 Geçmiş yıllar zararlarındaki azalış (6) 176,158 (1) Bilanço kalemlerinde finansal tablolar ve Vergi Usul Kanunu arasındaki farklı değerlendirmelerin sonunda ortaya çıkan geçici farklar için TMS 12 standardı uyarınca ertelenmiş vergi hesaplanmıştır. (2) Kıdem tazminatı karşılığı TMS 19 standardı kapsamında iskonto edilerek yeniden hesaplanmıştır. (3) Borç ve alacaklar etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş değerleri ile gösterilmiştir. (4) Đzin karşılığı TMS 19 standardı kapsamında hesaplanmıştır. (5) Şirket, 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle yeniden düzenlenen finansal tablolarında, maddi ve maddi olmayan varlıklarını TMS 16 ve TMS 38 standartları uyarınca kullanılabilir ömürleri üzerinden kıst amortismana tabi tutmuştur. (6) Özsermaye hareket tablosunda Muhasebe politikasında değişiklikler satırında gösterilmiştir. 10

13 2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 2.1 Hazırlık Esasları (Devamı) Şirket in 31 Aralık 2007 tarihli bilançosunda yapmış olduğu ilgili düzeltmeler özsermaye altında Geçmiş Yıllar Zararları olarak sınıflandırılmış ve 2007 yılı gelir tablosu üzerindeki etkileri ayrı olarak gösterilmemiştir. Hazine Müsteşarlığı tarafından 18 Nisan 2008 tarihinde yayımlanan Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ de, 2008 yılı için Hazine Müsteşarlığı na gönderilecek ve ilan edilecek finansal tablolar için karşılaştırma yapma şartı aranmadığı bildirilmiştir. Dolayısıyla Şirket, tarihi itibariyle hazırlanan bilanço ve aynı tarihte sona eren ara hesap dönemi için hazırlanan gelir tablosu, nakit akış tablosu, özsermaye değişim tablosu ve finansal tablo dipnotlarını, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı olarak sunmamıştır. Finansal tablolar, makul değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlüklülerin dışında, 31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmak suretiyle, maliyet esası baz alınarak YTL olarak hazırlanmıştır. Hazine Müsteşarlığı nın 4 Nisan 2005 tarih ve sayılı yazısıyla, sigorta şirketlerinin 31 Aralık 2004 tarihli finansal tablolarını, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nın 15 Ocak 2003 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri XI, No: 25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ de yer alan, Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi ile ilgili hükümlere istinaden yeniden düzenlemeleri gerektiği açıklanmıştır. Hazine Müsteşarlığı ayrıca, SPK nın 17 Mart 2005 tarihinde aldığı karardan hareketle, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını bildirmiştir. Şirket, Hazine Müsteşarlığı nın ilgili yazısına istinaden, 31 Aralık 2004 tarihli finansal tablolarını Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi ile ilgili hükümlere uygun olarak yeniden düzenlemiş ve 1 Ocak 2005 tarihinden başlamak üzere TMSK tarafından yayımlanmış 29 no lu Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardını uygulamamıştır. Şirket, sigortacılık ile ilgili teknik karşılıklarını ise yürürlükte bulunan 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde hesaplamış ve finansal tablolara yansıtmıştır. Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerleme esasları, aşağıda yer alan 2.4 ila 2.24 no lu dipnotlarda açıklanmaktadır. Türkiye Finansal Raporlama Standartlarında değişiklikler: 2008 yılında yürürlüğe giren ve Şirket finansal tabloları üzerinde etkisi olmayan TMS/TFRS lerdeki değişiklik ve yorumlar: TFRYK 11, TFRS 2 - Grup ve Đşletmenin Geri Satın Alınan Kendi Hisselerine Đlişkin Đşlemler (1 Mart 2007 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.) TFRYK 12, Hizmet Đmtiyaz Anlaşmaları (1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.) TFRYK 14, TMS 19- Tanımlanmış Fayda Varlığı Üzerindeki Sınırlama, Asgari Fonlama Gereklilikleri ve Birbirleriyle Olan Karşılıklı Etkileşimleri (1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.) 11

14 2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 2.1 Hazırlık Esasları (Devamı) Türkiye Finansal Raporlama Standartlarında değişiklikler (Devamı): Henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanması benimsenmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen TMS/TFRS lerdeki değişiklikler ve yorumlar: TMS 1, (Revize) Finansal Tabloların Sunumu (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.) TMS 23, (Revize) Borçlanma Maliyetleri (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.) TMS 27, (Revize) Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar (1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.) TMS 32, (Revize) Finansal Araçlar - Sunum (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.) TFRS 2, (Revize) Hisse Senedi Esas Đşlemler (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.) TFRS 8, Faaliyet Bölümleri (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.) TFRYK 13, Müşteri Bağlılık Programları (1 Temmuz 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.) TFRYK 15, Gayrimenkul inşaatına yönelik anlaşmalar (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.) TFRYK 16, Yabancı operasyonlardaki net yatırım riskinden korunma (1 Ekim 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.) Şirket yönetimi, yukarıdaki standart ve yorumların uygulanmasının, gelecek dönemlerde Şirket in finansal tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmayacağı görüşündedir. Finansal tablolarda yer alan kalemler, Şirket in fonksiyonel para birimi olan Yeni Türk Lirası ( YTL ) ile ölçülmüş ve finansal tablolar, Şirket in fonksiyonel ve raporlama para birimi olan YTL ile gösterilmiştir. Şirket, finansal tablolarda ve takip eden dipnotlarda aksi belirtilmedikçe, tüm tutarları YTL olarak göstermiştir. 2.2 Konsolidasyon Şirket in TMS 27 - Konsolide ve Konsolide Olmayan Mali Tablolar kapsamında konsolide etmesi gereken bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. 2.3 Bölüm Raporlaması Şirket tarihi itibariyle sadece Türkiye de ve iki raporlanabilir bölümde (hayat ve hayat dışı sigortacılık) faaliyetlerini sürdürmesine rağmen ana faaliyet dalı hayat dışı sigortacılıktır. Şirket halka açık olmadığı için bölüm raporlaması yapmamaktadır. 2.4 Yabancı Para Çevrimi Şirket in fonksiyonel para birimi Yeni Türk Lirası dır. Yabancı para ile yapılan işlemler, işlemin gerçekleştiği tarihteki kurdan fonksiyonel para birimine çevrilir. Bu işlemlerden doğan ve yabancı para cinsinden parasal varlık ve yükümlülüklerin dönem sonu döviz kurundan fonksiyonel para birimine çevrilmesiyle oluşan kur farkı kar ve zararı gelir tablosuna yansıtılır. Parasal varlıklardan satılmaya hazır olarak sınıflandırılmış yabancı para cinsinden finansal varlıkların iskonto edilmiş değerleri üzerinde oluşan kur farkları gelir tablosuna, bu varlıkların makul değerindeki diğer tüm değişiklikler ve bunlar üzerinde oluşan kur farkları özsermaye içerisinde ilgili hesaplara yansıtılır. Parasal olmayan finansal varlık ve yükümlülüklerden kaynaklanan kur çevrim farkları ise makul değer değişikliğinin bir parçası olarak kabul edilir ve söz konusu farklar diğer makul değer değişikliklerinin takip edildiği hesaplarda yansıtılır. 12

15 2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 2.5 Maddi Duran Varlıklar Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetinden birikmiş amortismanın düşülmesi ile gösterilmektedir. Arazi ve arsalar için sınırsız ömürleri olması sebebi ile amortisman ayrılmamaktadır. Amortisman, maddi varlıkların faydalı ömürleri esas alınarak doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Maddi duran varlıkların, faydalı ömürleri esas alınarak tahmin edilen amortisman dönemleri, aşağıda belirtilmiştir: Kullanım amaçlı gayrimenkuller (Binalar) Demirbaşlar Motorlu taşıtlar Diğer maddi varlıklar (Özel maliyet bedelleri) yıl 3-15 yıl 5 yıl 5 yıl Maddi varlıklarda değer düşüklüğü olduğuna işaret eden koşulların mevcut olması halinde, olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla inceleme yapılır ve bu inceleme sonunda maddi varlığın kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerinden fazla ise kayıtlı değeri, karşılık ayrılmak suretiyle geri kazanılabilir değerine indirilir. Maddi varlıkların elden çıkartılması dolayısıyla oluşan kar ve zararlar diğer faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplarına dahil edilirler (6 no lu dipnot). Sermaye ile ilişkili bilgiler 15 no lu dipnotta açıklanmıştır. 2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Şirket in faaliyetlerinde kullanılmak veya idari maksatlarla veya işlerin normal seyri esnasında satılmak yerine, kira elde etmek veya değer kazanımı amacıyla veya her ikisi için tutulan arazi ve arsalar yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak sınıflandırılmıştır. Yatırım amaçlı gayrimenkuller, arazi ve arsalar dışında, elde etme maliyetinden doğrusal amortisman metoduna göre hesaplanan birikmiş amortismanın düşülmesi suretiyle gösterilmektedir. Arazi ve arsalar için sınırsız ömürleri olması sebebi ile amortisman ayrılmamaktadır. Yatırım amaçlı gayrimenkullerde değer düşüklüğü olduğuna işaret eden koşulların mevcut olması halinde olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla inceleme yapılır ve bu inceleme sonunda yatırım amaçlı gayrimenkullerin kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık ayrılmak suretiyle geri kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili yatırım amaçlı gayrimenkulün mevcut kullanımından gelecek net nakit akımları ile satış maliyetleri düşülmüş makul değerin yüksek olanı olarak kabul edilir. Şirket tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkulleri için değer düşüklüğü karşılığı ayırmamıştır (7 no lu dipnot). 2.7 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar iktisap edilmiş bilgi sistemleri, imtiyaz haklarını ve bilgisayar yazılımlarını içermektedir. Maddi olmayan duran varlıklar, elde etme maliyeti üzerinden kaydedilir ve elde edildikleri tarihten sonra tahmini faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi ile amortismana tabi tutulur. Değer düşüklüğünün olması durumunda maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerine getirilir (8 no lu dipnot). Maddi olmayan duran varlıkların itfa süreleri 2 ila 10 yıldır. 2.8 Finansal Varlıklar Şirket, finansal varlıklarını Krediler ve alacaklar (Esas faaliyetlerden alacaklar) olarak sınıflandırmakta ve muhasebeleştirmektedir. Esas faaliyetlerden alacaklar, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan alacaklar olup finansal tablolarda finansal varlık olarak sınıflandırılmaktadır. Söz konusu finansal varlıkların alım ve satım işlemleri Teslim tarihi ne göre kayıtlara alınmakta ve kayıtlardan çıkarılmaktadır. Finansal varlıkların sınıflandırılması, ilgili varlıkların Şirket yönetimi tarafından satın alma amaçları dikkate alınarak, elde edildikleri tarihlerde kararlaştırılmaktadır.

16 2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 2.8 Finansal Varlıklar (Devamı) Krediler ve alacaklar (Esas faaliyetlerden alacaklar): Krediler ve alacaklar, borçluya para veya hizmet sağlama yoluyla yaratılan finansal varlıklardır. Söz konusu alacaklar ilk olarak elde etme maliyeti üzerinden kayda alınmakta ve kayda alınmayı müteakiben etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş bedelleri ile değerlenmektedir. Đlgili alacakların teminatı olarak alınan varlıklara ilişkin ödenen harçlar ve benzeri diğer masraflar işlem maliyeti olarak kabul edilmemekte ve gider hesaplarına yansıtılmaktadır. Şirket, yönetimin değerlendirmeleri ve tahminleri doğrultusunda alacakları için karşılık ayırmaktadır. Söz konusu karşılık, bilançoda Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığı altında sınıflandırılmıştır. Şirket tahminlerini belirlerken risk politikaları ve ihtiyatlılık prensibi doğrultusunda, mevcut alacak portföyünün genel yapısı, sigortalı ve aracıların mali bünyeleri, mali olmayan verileri ve ekonomik konjonktürü dikkate almaktadır. Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığına ilaveten, Vergi Usul Kanunu nun 323 üncü maddesine uygun olarak Şirket, yukarıda belirtilen Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığının içinde bulunmayan şüpheli alacaklar için alacağın değerini ve niteliğini göz önünde bulundurarak idari ve kanuni takipteki alacaklar karşılığı ayırmaktadır. Söz konusu karşılık bilançoda Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı altında sınıflandırılmıştır. Ayrılan şüpheli alacak karşılıkları o yılın gelirinden düşülmektedir. Daha önce karşılık ayrılan şüpheli alacaklar tahsil edildiğinde ilgili karşılık hesabından düşülerek Karşılık giderleri hesabına yansıtılmaktadır. Tahsili mümkün olmayan alacaklar bütün yasal işlemler tamamlandıktan sonra kayıtlardan silinmektedir (12 no lu dipnot). 2.9 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Varlıklarda değer düşüklüğü ile ilgili hususlar, ilgili varlıklara ilişkin muhasebe politikalarının açıklandığı dipnotlarda yer almaktadır. Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek ve teminat tutarları 43 no lu dipnotta, vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak karşılığı tutarları 12.1 no lu dipnotta, dönemin reeskont ve karşılık giderleri ise 47.5 no lu dipnotta açıklanmıştır Türev Finansal Araçlar Yoktur Finansal Varlıkların Netleştirilmesi (Mahsup Edilmesi) Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hakkın bulunması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler. 14

17 2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 2.12 Nakit ve Nakit Benzerleri Nakit ve nakit benzerleri, eldeki nakit, banka mevduatları ile tutarı belirli, nakde kolayca çevrilebilen, kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan 3 aydan kısa yatırımları içermektedir. Nakit akış tablosuna esas teşkil eden nakit ve nakit benzerleri aşağıda gösterilmiştir: Bankalar (14 no lu dipnot) 26,686,719 Kredi kartı alacakları 5,153,756 Kasa 18,842 Diğer nakit ve nakit benzeri varlıklar 13 Nakit ve nakit benzerleri toplamı 31,859, Sermaye tarihi itibariyle Şirket sermayesinin dağılımı aşağıdaki gibidir: Sermayedarın Adı Pay Oranı Pay Tutarı Generali Turkey Holding B.V. (Hollanda da yerleşik) 99.69% 18,239,400 Diğer 0.31% 60,600 Toplam 100% 18,300,000 Şirket sermayesi 3 Nisan 2008 tarihinde 4,300,000 YTL den 18,300,000 YTL ye arttırılmıştır. Arttırım tutarı olan 14,000,000 YTL nin 4,350,000 YTL si tarihi itibariyle ödenmemiş olup, ödenmiş sermaye arttırımının dağılımı aşağıdaki gibidir: Nakden ödenen 4,000, Nakden ödenen 5,650,000 Toplam 9,650,000 Şirket in sermayesi ile ilgili diğer bilgiler 15 no lu dipnotta açıklanmıştır Sigorta ve Yatırım Sözleşmeleri - Sınıflandırma Sigorta sözleşmeleri sigorta riskini transfer eden sözleşmelerdir. Sigorta sözleşmeleri sigortalıyı hasar olayının olumsuz ekonomik sonuçlarına karşı sigorta poliçesinde taahhüt edilen şart ve koşullar altında korur. Şirket tarafından üretilen temel sigorta sözleşmeleri aşağıda da açıklandığı üzere yangın, nakliyat, kaza ve mühendislik başta olmak üzere hayat dışı branşlardaki sigorta sözleşmeleridir. Yangın sigorta sözleşmeleri, ev ve iş yeri için yangın ve hırsızlık teminatı başta olmak üzere mali mesuliyet, kira kaybı, cam kırılması ve kar kaybı gibi farklı ek teminatları da kapsamaktadır. Nakliyat sigortası tekne, kara veya hava nakil vasıtaları ile taşıma halindeki mal sigortalarını kapsamaktadır. Şirket inşaat, montaj, makine kırılması, elektronik cihaz, kar kaybı gibi teminatların verildiği mühendislik sigorta sözleşmeleri ile kasko, trafik, muhtelif üçüncü şahıs sorumluluk, emniyeti suistimal gibi teminatların verildiği kaza branşı sigorta sözleşmeleri de yazmaktadır. Ayrıca DASK Kurumu tarafından üretilen zorunlu deprem sigortası sözleşmeleri de bulunmaktadır. Sigorta sözleşmelerinden oluşan gelir ve yükümlülüklerin hesaplama esasları 2.21 ve 2.24 no lu dipnotlarda açıklanmıştır. 15

18 2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 2.14 Sigorta ve Yatırım Sözleşmeleri - Sınıflandırma (Devamı) Reasürans Sözleşmeleri Reasürans sözleşmeleri, Şirket tarafından imzalanan bir veya daha fazla sigorta sözleşmesiyle ilgili oluşabilecek kayıplar için Şirket ve reasürans şirketi tarafından yürürlüğe konulan, bedeli ödenen sigorta sözleşmeleridir. Yangın, nakliyat, diğer kaza ve mühendislik branşlarında, Şirket in kabul ettiği rizikolarda meydana gelecek hasarlara ait tazminat tutarının, Şirket in saklama payını aşan belirli bir miktara kadar olan kısmının reasürörün sorumluluğunda olduğu bir reasürans türü olan aşkın hasar ve Şirket tarafından kabul edilen rizikolar için üst sınırı önceden belirtilmiş olan saklama payının aşılması halinde uygulanan ve reasürörün anlaşmaya katılma payına göre Şirket in saklama payının belli bir katına kadar rizikonun otomatik kabulüne dayanan bir reasürans türü olan eksedan anlaşmaları bulunmaktadır. Şirket in oto kaza ve sağlık branşlarında aşkın hasar ve bölüşmeli kot-par ( kot-par ) anlaşmaları bulunmaktadır. Kot-par reasürans anlaşmalarında her bir sigorta sözleşmesinden reasüröre belli bir pay vermek ve reasürör de kabul etmek zorundadır. Oto kaza ve sağlık branşlarındaki kot-par anlaşmaları, reasürans anlaşmaları sona ermesine rağmen devredilen primlerden doğan yükümlülüklerden reasürörün sorumluluğun devam ettiği run-off sistemine göre yapılmıştır. Ayrıca, Şirket in belirli rizikolar için sigorta sözleşmesi bazında ihtiyari reasürans anlaşmaları da bulunmaktadır Sigorta ve Yatırım Sözleşmelerinde Đsteğe Bağlı Katılım Özellikleri Yoktur Đsteğe Bağlı Katılım Özelliği Olmayan Yatırım Sözleşmeleri Yoktur Krediler Yoktur Vergiler Kurumlar Vergisi Türkiye de, kurumlar vergisi oranı 2008 yılı için %20 dir. Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirim kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kâr dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir. Türkiye deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye de yerleşik kurumlara ödenen kâr paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Kârın sermayeye ilavesi, kâr dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz. Kurumlar üçer aylık mali kârları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 14 üncü gününe kadar beyan edip 17 nci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalması durumunda bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan diğer mali borçlara da mahsup edilebilir. 16

19 2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 2.18 Vergiler (Devamı) En az iki yıl süre ile elde tutulan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışından doğan kârların %75 i, Kurumlar Vergisi Kanunu'nda öngörüldüğü şekilde sermayeye eklenmesi veya 5 yıl süreyle özkaynaklarda tutulması şartı ile vergiden istisnadır. Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl kârlarından mahsup edilemez. Türkiye de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 25 inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir. 30 Aralık 2003 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan, 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ( 5024 sayılı Kanun ), kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerin mali tablolarını 1 Ocak 2004 tarihinden başlayarak enflasyon düzeltmesine tabi tutmasını öngörmektedir. Anılan yasa hükmüne göre enflasyon düzeltmesi yapılabilmesi son 36 aylık kümülatif enflasyon oranının (TÜĐK TEFE artış oranının) %100 ü ve son 12 aylık enflasyon oranının (TÜĐK TEFE artış oranının) %10 u aşması gerekmektedir yılı ve 2008 yılı ilk dokuz ayında söz konusu şartlar sağlanmadığı için enflasyon düzeltmesi yapılmamıştır (35 no lu dipnot). Ertelenmiş Vergi Ertelenmiş vergiler, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer alan değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri, yürürlükte olan veya bilanço tarihi itibariyle yürürlüğe giren vergi oranları ve vergi mevzuatı dikkate alınarak, vergi varlığının gerçekleşeceği veya yükümlülüğünün ifa edileceği dönemde uygulanması beklenen vergi oranları üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle geçici farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla kayıtlara yansıtılmaktadır. tarihi itibariyle Şirket in üzerinden ertelenmiş vergi varlığı hesaplamadığı 5,714,002 YTL geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır (21 no lu dipnot) Çalışanlara Sağlanan Faydalar Şirket, kıdem tazminatı ve izin haklarına ilişkin yükümlülüklerini Çalışanlara Sağlanan Faydalara Đlişkin Türkiye Muhasebe Standardı ( TMS 19 ) hükümlerine göre muhasebeleştirmekte ve bilançoda Kıdem tazminatı karşılığı hesabında sınıflandırmaktadır. Şirket, Türkiye de mevcut iş kanunlarına göre, emeklilik veya istifa nedeniyle ve Đş Kanunu nda belirtilen davranışlar dışındaki sebeplerle işine son verilen çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Kıdem tazminatı karşılığı, Đş Kanunu kapsamında oluşması muhtemel yükümlülüğün, belirli aktüeryal tahminler kullanılarak bugünkü değeri üzerinden hesaplanmıştır (22 no lu dipnot). 17

20 2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 2.20 Karşılıklar Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır. Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibariyle yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır. Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine eşittir. Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleştirilir. Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti Şirket in tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükleri şarta bağlı yükümlülükler olarak değerlendirilmekte ve finansal tablolara dahil edilmemektedir (23 no lu dipnot) Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi Yazılan Primler Yazılan primler, dönem içinde tanzim edilen poliçe primlerinden iptaller çıktıktan sonra kalan tutarı ifade etmektedir no lu dipnotta açıklandığı üzere prim gelirleri, yazılan primler üzerinden kazanılmamış prim karşılığı ayrılması suretiyle tahakkuk esasına göre finansal tablolara yansıtılmaktadır. Reasürans Komisyonları Reasürans şirketlerine devredilen primler ile ilgili alınan komisyonlar cari dönem içinde tahakkuk ettirilir ve gelir tablosunda, teknik bölümde, faaliyet giderleri içerisinde yer almaktadır no lu dipnotta açıklandığı üzere reasürans komisyon gelirleri, alınan komisyonlar üzerinden ertelenmiş komisyon gelirleri ayrılması suretiyle tahakkuk esasına göre finansal tablolara yansıtılmaktadır. Rücu ve Sovtaj Gelirleri tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolarda Hazine Müsteşarlığı'nın 18 Ocak 2005 tarihli B.02.1.HM.O.SGM sayılı yazısına istinaden Şirket, oluşan hasar ödemeleri ile ilgili rücu gelirine hak kazanıldığı dönemde, sigorta şirketleri ve sulhen mutabık kalınan gerçek ve tüzel kişilerden olan rücu alacaklarını tahakkuk esasına göre muhasebeleştirmektedir. Şirket ayrıca dava ve icra safhasında olan rücu alacakları için şüpheli alacak karşılığı ayırmıştır. tarihi itibariyle net rücu alacakları tutarı 545,367 YTL dir (12 no lu dipnot). Faiz Gelirleri Faiz geliri etkin faiz oranı yöntemi uygulanarak dönemsel olarak kaydedilir. Temettü Gelirleri Temettü geliri, almaya hak kazanıldığında finansal tablolara gelir olarak kaydedilir Finansal Kiralamalar Yoktur Kar Payı Dağıtımı Temettü borçları kar dağıtımının bir unsuru olarak beyan edildiği dönemde yükümlülük olarak finansal tablolara yansıtılır. 18

GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU

GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU Generali Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. nin SINIRLI DENETĐM RAPORU

Detaylı

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI...

Detaylı

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARİYLE DÜZENLENEN BİLANÇO VE GELİR TABLOSUNA İLİŞKİN ŞİRKET BEYANI İlişikte

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

EUREKO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

EUREKO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI...

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9...

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-8 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 9 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 10...

Detaylı

DEMİR SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

DEMİR SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM RAPORU Demir Sigorta A.Ş. Yönetim

Detaylı

ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR...

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Ace European Group Limited Merkezi İngiltere Türkiye - İstanbul Şubesi

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 Mart 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI...

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-5 GELİR TABLOSU... 6-7 NAKİT

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİSINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİSINIRLI DENETİM RAPORU (eski ünvanıyla AXA OYAK SİGORTA A.Ş.) 1 OCAK 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİSINIRLI DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9...

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU nin BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ace European Group Limited Merkezi İngiltere Türkiye - İstanbul Şubesi Müdürler Kurulu

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI...

Detaylı

DUBAİGROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

DUBAİGROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Dubai Group Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na DUBAİGROUP SİGORTA A.Ş. nin 1 OCAK 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ

Detaylı

TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 31 Mart 2015 VE 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş

Detaylı

1.1 Ana Ģirketin adı: 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle Axa Hayat Sigorta A.Ş. nin ( Şirket ) doğrudan ortağı Axa Holding A.Ş. dir.

1.1 Ana Ģirketin adı: 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle Axa Hayat Sigorta A.Ş. nin ( Şirket ) doğrudan ortağı Axa Holding A.Ş. dir. AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT DİPNOTLAR 1. Genel Bilgiler 1.1 Ana Ģirketin adı: tarihi itibariyle Axa Hayat Sigorta A.Ş. nin ( Şirket ) doğrudan ortağı Axa Holding A.Ş.

Detaylı

TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI...

Detaylı

1.4 Kuruluşun faaliyetlerinin ve esas çalışma alanlarının niteliklerinin açıklaması: 1.2 ve 1.3no lu dipnotlarda açıklanmıştır.

1.4 Kuruluşun faaliyetlerinin ve esas çalışma alanlarının niteliklerinin açıklaması: 1.2 ve 1.3no lu dipnotlarda açıklanmıştır. 1. Genel bilgiler 1.1 Ana şirketin adı:30 Eylül 2012ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle Yapı Kredi SigortaA.Ş nin ( Şirket ) doğrudan ortağı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. olup nihai ana ortakları Koç Holding

Detaylı

FORTİS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

FORTİS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-5 GELİR TABLOSU... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOSU... 8 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 9... 10-52 DİPNOT 1 GENEL BİLGİLER...

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR DİPNOTLARI

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR DİPNOTLARI 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR DİPNOTLARI 1. Genel Bilgiler 1.1 Ana şirketin adı: 31 Mart 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. nin ( Şirket ) doğrudan

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AVİVA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 10-71 EK 1 - KAR

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT

Detaylı

AIG HAYAT SİGORTA A.Ş. (eski unvanıyla AMERICAN LIFE HAYAT SİGORTA A.Ş.)

AIG HAYAT SİGORTA A.Ş. (eski unvanıyla AMERICAN LIFE HAYAT SİGORTA A.Ş.) (eski unvanıyla AMERICAN LIFE HAYAT SİGORTA A.Ş.) 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR 1. Genel Bilgiler Ana şirketin adı: American Life Hayat Sigorta

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR DİPNOTLARI

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR DİPNOTLARI 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA... 10-79 EK 1 - KAR DAĞITIM TABLOLARI... 80 10 1. Genel Bilgiler 1.1 Ana şirketin adı: 30 Eylül 2013 ve 31 Aralık

Detaylı

AXA HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT DİPNOTLAR

AXA HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT DİPNOTLAR AXA HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT DİPNOTLAR 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 VE 2008 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI Takip eden dipnotlar ara dönem finansal

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş 1. Genel Bilgiler 1.1 Ana şirketin adı: 31 Mart 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle Türk Nippon Sigorta A.Ş. nin ( Şirket ) doğrudan ve nihai ortağı Harel Insurance Investment and Financial Services Ltd.

Detaylı

AIG SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

AIG SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI...

Detaylı