\'*t"..,''' rrbl #..1) f ^ ( ' t\.,'l,'r; ::. 'i. jirq,1;-i'\i' l\ ""i."]" [iy"ru., ".u", lxapyrda[if,f,6ii[ t... t...,.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "\'*t"..,''' rrbl #..1) f ^ ( ' t\.,'l,'r; ::. 'i. jirq,1;-i'\i' l\ ""i."]" [iy"ru., ".u", lxapyrda[if,f,6ii[- -... t... t...,."

Transkript

1 TijRKiyE HALK BANKAST A.g. Sermaye piyasasr Aracr Notu rrbl #..1) f ^,tyasasr.- aracr notu, Sermay piyasasr Kurulu (Kurul),rca...v.y..,J...yi.../..:Llil)... tarihinde onaylanm$fi r. _ OrtakhgrmEm - toplam TL tutanndaki ihrag tayant kapsamrndaki -iuff.. borglanma araglarrtru halka arz edilecek _Tl,lik t urzrru iligkin sermaye piyasasr aracr notudur. Halka arz edilecek Uorgtanrna ".rorr araqtarrra fazh talep gelmesi durumunda harka arz tutan ,000.-TL,ye kadar artrrrtabitecettir, Sermaye piyasasr aracr notunur onaylanmasr, sermaye piyasast aracr notunda yer alan bilgilerin dogru oldueunun Kurulca tekelfiitii aotamin"'gel-eyec"lf gfli,."i_iy" ptasasr araqlan[a iliikin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.]u ""i."]" [iy"ru., ".u", notu gergevesinde ihraf edilecek borglanma araqlartna ilirkin ihraccmrn yatrrrmcrlara kargr olan 6deme yiikiimliiliieii, Kurul veya herhangi bii t<a.u t r.ulusu tarafrndan gar2trli altttra, altflmam $tr, Ayrtca halka arz edilecek borglanma araqlanmn fiyatmrn belirledmesinde Kurul'un herhatrgi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur. Bu sermaye piyasast aracr notu ihracar bilgi dokiimaol ve iizet ile birlikte gegerli bir izahname olugturur. Bu nedenle, halka arz edilecek borglanma aractna ilirkin yatlrlm kararlarr ihraggr bilgi dokiimatrr, sermaye piyasasr aracl;otu ve iizetitr bir biitiin olarak deferlendirilmesi sonucu verilmelidir. Bu sermaye piyasasr aract notu ile birlikte incelenmesi gereken ihraggr bilgi dokiimanl,ve-iizet, ortakhermztn www,halkbankcom,tr ve halka_arzda satrya aecrltk edecek Halk,Yatrnm Menkul DeEerler A.$.'nin *rr.tuf&yat!:!g."9*g adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydulatma phtro"mu lxapyrda[if,f,6ii[ t t ,. tarihinde yayrmlanmrqtrr. Aynca batvuru yerlerinde incelemeyj agrk iutulmaktadrr. Sermaye Piyasasr, Kanunu (SpKn),nutr lo'uncu madde{i uyarurca, izahnameyi oluttur.n belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanh9, yanrloci ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihragqr sorumludur, Zarann ihiaggrdan tazmin edilememesi veya edilemeyecelinin ac.kga belli olmasr halinde; halka arz edenler, ihraca aracrl* eden lider yetkili kurulug, varsa gamnttir ve ihraq9mm yiinetim kurulu iiyeleri kusurlanna ye durumun gerekleritre giire zararlar kendilerine yiikletilebildiei iilgiide sorumludur. Baglmsz denetim, derecelendirme ve deeerleme kuruluqlan gibi izahnameyi otuqturan belgelerde yer almak iizere hazrrlanan raporlarr hazrrlayin kiqi ve kirrumlar da hazlrladrklarr raporlarda yer alan yanhg, yaniltrcr ve eksik bilgilerden SpKn hiikiimleri Cerqevesinde sorumludur, Kurulca.06./.93../*.,1t. tarihinde oraylatran ihraqgt bilgi dokiimanr kapsamrnda daha iince ihrag edilen borqlanma arao bulunmamaktadri.,/ 'tj.,,..r.': jirq,1;-i'\i' l\ ( ' t\.,'l,'r; ::. 'i \\ +\'-'.j: - I \'*t"..,''', \\".. {!1' Y'

2 icindekiler 1. SERMAYE PiYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULUdUNU YOIfl,trNEN Kisi1ER..._.:-:_-...-::-.:::.- RisK FAKTdRLERI

3 KISALTMA VE TANIMLAR Banka. Ana Ortakhk Banka veya Halkbank BDDK BIA$ BSMV cvoa DIBS CVK Halk Yatrrm ISIN KAP Kurul veya SPK SPKn TCMB TL TMSF TP TTK YK YP Tiirkiye Halk Bankasr A.g. bankac ll( uuzenteme ve Borsa Istanbul A.g. Denetleme Kurumu Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 9lrrc vergtyl Unteme Anla$masl Lrevlel lg ljorglanma senedi Gelir Vergisi Kanunu urusrararasl Menkul litymefl er'l antmlama Numarast (International Securities Identifi cation Numbe0 (amuyu Aydrntatma platbrmu Sermaye Piyasasl Kurulu Sermaye Piyasasr Kanunu r urkye Uumhuflyet Merkez Bankasl Tiirk Lirasr r asaru Mevduatl srgorta Fonu Tiirk Parasl Ti.irk Ticaret Kanunu Ydnetim Kurulu

4 ihracct BiLGi D0KIiMANTNDA yer VERiLEN GORI,$LER ve onaylar DI$INDAId G6RiJ$LER,/ONAYLAR YOKTUR. I. SER[4]A.YE PiYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULUdUNU YI}KLENEN Ki$iLER Kanuni yetki ve sorumluluklarrmz dahilinde ve giirevimiz qergevesinde bu sermaye piyasasr aracr notunda ve ekrerinde yer aran soruirru ordu!,muz knrmrarda bulunan bilgilerin ve- verilerin gergeee uygun oldueunu ve."..uy"]iyu."", aracr notudda bu bilgilerin anlamrnt deeittirecek nitelikte bir eksiklik bulunmarn-asr igin her tiirlii makul iizenitr giisterilmi$ oldueunu beyatr ederiz. IhraCCr TIJRKiYE HAIU, BANKASI A.$.I /t Sorumlu Oldugu Klsrm: 'ffirr,(.,',^, Ba$kan, lr/ fani:aii,u*a. 05/03D015 Halka Arza Aracthk Eden Arrn Kurulul HALK YArrRrM MExxy6er*gx e.s. sert4,{ye piyasasr ARACI NOTUNUN TAMAMI Sorumlu OlduEu K$tm: Biilenf Genel Miidiir Yard.,SJi^,*\^ ienelmiidi.ir 05/03/2015 serl.r,{ye piyasasi ARACI NOTUNUN TAMAMI,1$ 'r's' \''

5 2. RisK FAKIORLERi 1.1. Odememe Riski ihraqgrrun temerri.ide diiqmesi ve vade tarihindeki yiikiimliiliiguflii yerine getirememesinden kaynaklanan risktir. ihraq edilen borglanma araqla nm 6deme yiikiimliiliieii ijqi.incti bir taraf tamfindan garanti altrna altnmamlthr. ihraggrrun bononun ve/veya tahvilin vade sonundaki nominal delerini iideyememe riski mevcuttur. ihraqqrnrn, borglanma araglarmtn anapara ve faizlerini ddeyememesi durumunda yatrrrmcrlar, borcun anapara ve faizlerini yargr yoluna bagvurmak suretiyle de tahsil edebilirler Piyasa Riski ihraq edilen borglanma aracrnrn vadeye kadar elde tutulmasl durumunda ihraggt tarafrndan anapara ve taahhiit edilen faiz vade sonunda iidenecektir. ihrag edilen borglanma aracrmn vadesinden dnce satrlmast durumunda siiz konusu menkul klymetin piyasa degeri piyasa faizlerinin deligiminden dogrudan etkilenebilecegi igin, piyasa faiz oranlan yiikseldieinde ilgili borglanma aracnrn deleri azalrken, faiz oranlan dii iieiinde borglanma aracrnln piyasa deeeri artacaktr. Genel olarak borqlanma araglarrnrn vadesi uzadrkga faiz oranlanndaki degigikliklere olan duyarhlklan artmaktadlr Likidite Riski Yatrnmcrnrn, borglanma aracrnr satarak yaptlgl yatrlml vadesinden dnce nakde ditnii$tiirmek istemesi durumunda sitz konusu borglanma araglanntn altm sattml igin mevcut piyasa yaplslnln sre olmasr ve diler nedenlerle pozisyonlannr uygun bir fiyafta, yeterli tutarda ve gerekli zamanda elden qlkaramamasl halinde ortaya Qtkan zarar ihtimalini ifade eder. ihrag edilecek borglanma aracrnrn iqlem grirece[i piyasada gerqeklegtirilebilecek islem hacimleri ile ilgili alt limitler bulunmasl nedediyle yatrnmcmln sahip oldulu borglanma aracr tutannrn bu limitlerin altrnda olmasr durumunda ilgili piyasalarda i$lem yapmasr miimkiin olmayabilir. 1,4. DiEer Riskler Torkiye Halk Bankasr A.$. 54ll Sayrh Bankacrlk Kanunu kapsamrnda faaliyet girstermeke olup, faaliyetleri a1,nr kanun gergevesinde BDDK diizenleme ve denetimine tabidir. Sdz konusu diizenlemelerde belirtilen tartlann oluqmasr halinde BDDK tarafindan kanuna tabi finansal kurumlarrn faaliyet izninin kaldrfilabilecegine velveya Tasarruf Mevduah Sigorta Fonu,na devredilebilece[ine dair hiikiimlere diizenlemelerde yer verilmektedir. Faaliyet izninin kaldrrrlmasr veya Banka'nrn TMSF'ye devredilmesi durumunda ilgili kanun maddelerine ait hiikiimler sakl kalmak kaydryla yatrnmcrlar bu durumdan olumsuz y6nde etkilenebilir. 3. TEMEL BiLGiLER 3.1. Halke arza iliqkin ilgili gerfek ve tiizel ki$ilerin menfaatleri: Borglanma araglannrn halka arztnda araclhk yapacak gergekleqmesine balh olarak komisyon geliri elde edecektir. olan Halk Yatlnm halka arzrn Bunun dr$rnda halka arz nedeniyle

6 3.2. Halka arzrn gerekgesi ve halka arz gelirlerinin kullantm yerleri: Halka afl rn gerekeeleri: i. Fonlamakaynaklannrngetitlendirilmesi Banka bilaflqosu incelendilinde kaynaklarrn biiyiik bir gogunlugunun sektore paralel bir lekilde mevduat kaleminden olu$tugu gijriilmektedir. Bu gerqevede TL cinsinden bono ihrag edilmesi yoluyla Banka fonlama kaynaklarrnda Qesitlendirilmeye gidilmesi ve vade uzahmma katkl saglanmasl sdz konusu olacaktlr. ii. Maliyet kontroliine y.rdrm etmesi Banka mevduat yaprsr incelendilinde faize duyarh yiiksek maliyetli bi.iyiik tutarh mevduatrn, planlanan bono ihracr ile ikame olmasr ve ortalama kaynak maliyetini diifiirmesi beklenmektedir. iii. Faiz Oranr Riskinin Azaltrlmasr TL bono ihracr ile Banka kaynaklannln ortalama vadesinin uzamasl beklenmektedir. Bu sayede aktif-pasif kalemlerin ortalama vadeleri ve yeniden fiyatlama degerleri kullanllarak hesaplanan ortalama net vade agrglnln azaltrlmasr amaglanmaktadlr. Net vade agrlr azaldrkga olasr faiz aftl$larl kargrsrnda Banka faiz gelirleri olumlu yirnde etkilenecektir. iv. ilave kaynak yaratrlmasr Banka TL bono ihrag etmek yoluyla sermaye piyasalarrndan ilave ka;,nak saglama imkanlna sahip olacaktlr. Bu $ekilde hem yatrrrmcrlara risksiz faiz oranr iizerinde getiri saglanrken hem de sallanan kaynak ile aktif tarafta kredi fonlamalan yaprlabilecektir. v. Likidite Etkisi TL bono ihracr ile sallanacak kaynakiarrn bi.iyiik mevduatlardan olugan kaynaklan ikame etmesinin diger bir faydasr ise mevduatlann krsa vadeli ve erken qekilme imkanlnln olmasl, buna kargr bono itfaslnrn vadesinde yaprlmasr nedeni ile vade agrsrndan Banka likidite pozisyonuna olumlu ydnde katkr yapmaktadrr. ihraqlan sallanacak fonunu kullanrm yeri: Menkul klymet ihracl yoluyla saelanacak olan 500 milyon TL (Fazla talep gelmesi durumunda ihrag tutari 750 milyon TL'ye kadar artrrrlacaktr.) tutanndaki pasifartr$rnrn tamamr daha Once ihrag edilen benzer vadeli bono tidemelerinin karqrlanmasmda kullanllacaktrr. 4. ihrae ve HALKA ARz EDiLECEK BoRCLATTMA ARACLARTNA iliskin BiLGiLER 4.1. ihraq edilecek borqlatrma araqlarmrn; a) Tiirii: Bono b) ISIN kodu: ihrag edilecek bonolara iliqkin ISIN kodu istanbul Takas ve Saklama Bankasr A.S.'den temin edilecektir. c) Nama,/Hamiline oldu[u: Hamiline nma araslanot kaydi olarak izlel en kurulu$un unvanl, adresi: ikayrt Kurulu$u A.S.. Askerocagr Cad. Siizer Plan!i,o:l-l)-&t:2 67, Elmadag-gitli/iSTANBUL.',-"""": :.. *..'t+ irt.

7 4.2. Borglanma araglarrntn hangi melzuata giire olu$turuldueu: ihrag edilecek bono Sermaye Piyasast mevzuatl kapsamlnda olugurulmu$tur. Halka arz edilecek bonoya iliqkin talep toplama yiintemi, dagttrm ilkeleri ve bonolara iliqkin bedellerin yatrrlmasl gibi esaslar ise II-5.2 sayrl Sermaye piyasasr Araqlaflnln Satrrr Tebligi hiikiimlerine dayanrlarak gergekle$tirilecektir. Halkbank tarafindan ihrat edilecek bonolar, BIA$'rn,, tarih ve sayrl..borsa Istanbul Kotasyon YtinetmeliEi" kapsaml ile Teminat, Takas, Temerriit ve Kotasyon Esaslannr Diizenleyen 350 sayrh Genelge hiikiimlerine tabi olacaktrr. ilgili BiA$ Genelgelerine gdre Halkbank tarafindan ihrag edilecek bonolarrn Borsada i$lem g6tebilmesi BIAS Y0netim Kurulu'nun vereceei olumlu karara balhdrr. Borsa istanbul Borglanma Araglan Piyasasr, Kesin Ahm-Satlm Pazarr borqlanma araglannm feffafve rekabete agrk bir ortamda iglem giirmelerini sallayarak bu menkul krymetlerin likiditesini afirrmak, bilgi akr$mr hzlandrmak amaclyla kurulmuftur ve aynr gii[ veya ileri valijrlii olfiak doerudan ahm/dogrudan satlm iilemleri yaprlabilmektedir. Borglanma Aragla Piyasast, Kesin Ahm Satlm pazarr'nda iqlemler her giin 09:15-17:00 saatleri arasrnda yaprlmaktadr. Alnr giin batlangrq valiirlii iqlemler 09:15-12:00 ile :00 saatleri arasrnda, ileri ba$langrg valairli.i iqlemler ise 09:15-12:00 ile l3:00-17:00 saatleri araslnda yapllmaktadtr. Emirler igleme konu menkul kr)rnetin nominal degerleri itibaflyla minimum emir biiyiikliigii ve katlarr geklinde iletilir. Halkbank bonolan igin TL minimum ve TL maksimum nominal emir bilytikliikleri gegerli olacaktrr Borqlanma amflannrn kaydilestirilip kaydite;tiritmediei hakkrnda bilgi: ihrag edilecek borglanma araglan kaydilettirme esaslan gergevesinde Merkezi Kayrt Kurulu$u A.$. (MKK) nezdinde kaydi olarak tutulmaktadr. 4,4. Borglanma araglarrdrn hlngi para birimine giire ihraq edildiei hakkmda bilgi: Borglanma araqlan Ti.irk Lirasr cinsinden satl;a sunulacakt[. 4,5. ihra$qmm yiikiimliiliiklerini yerine getirme srralamasr iginde ihracr pladlanan borglanma ara9larnrn yeri hakkmda bilgi ile srralamayr etkileyebilecek veya borglanma aracmrn ihragglnln mevcut ya da gelecekteki dieer yiikiimliiliiklerinden sotrra gelm sine yol a$abilecek hiikiimleri[ iizetleri: Bono, icra ve iflas Kanunu hiikiimleri bakrmrndan adi borg senedi hiikiimle ne tabidirler. ihrag edilen bonolara ili$kin iideme yiikiimliiliigo, iigiincti bir taraf tarafindan garanti altma alnmamrgtrr. ihraca aracrlk eden aracr kurulugun da bonolara iligkin yiiiiimliiliiklerin ddenmesi konusunda bir sorumlulugu veya yiikiimliiliigii bulunmamaktadrr. Yiiriirliikteki icra ve iflas Mevzuatrna gtire, Banka aleyhine yiiditiilen takiplerde miiflisten adi ve rehinli alacakhlann srasr a$agldaki gibidir: f. iflas masraflan ve iflas masasmrn borgla biitiin alacakhlardan 6nce ve tam olamk idenir. (iik md. 248) 2. Bir maln aynlndan doean kamu alacaklarr veraser ve intikalvergisi vb.) (iik md. 206/1). Rehinle gmin edilmi$ alacaklar (iik md, 206/1) (Ciimriik resmi, bina ve arazi vergileri,,{"\- - $\\?s' t

8 4. Bundan sonra gelmek iizere; teminath olup da rehinle karqrlanmamlq olan veya teminatsz bulunan alacaklar masa malla nln sah$ tutanndan, ataeldaki sra ile verilmek iizere kaydolunur. (iik md. 206/4) icra ve iflas Kanunu'nun yukanda belirtiien 206'ncr maddesi 9u gekildedir: "Madde (DeEigik madde: 03/ t90/1 md.) Alacaklarl rehinli olan alacakhlann satlg tutan iizerinde, giimriik resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen etya ve akardan almmasl lazlm gelen resim ve vergi o akar veya etya bedelinder istit'a olunduktan sonra riighan haklarr vardrr. Bir alacak birden ziyade rehinle temin edilmig ise sattl tutan borca mahsup edilirken her rehinin idare ve saht masmfi ve bu rehinlerden bir klsmt ile temin edilmi$ baqka alacaklar da varsa bunlar nazara alnlp payla$hrmada lazlm gelen tenasiibe riayet edilir. Alacaklan tagmmaz rehniyle temin edilmi$ olan alacakllann srasr ve bu teminattn faiz ve eklentisine $iimulii Kanunu Medeninin tallnmaz rehnine miiteallik htkiimlerine gaire tayin olunur. (Ek ciimler 29106/ n\d,.) Alacaklarr gemi ipotegi ile temin edilmiq olan alacaklllarla gemi alacakllla hakkrnda Tiirk Ticaret Kanununun bu cihetlere ait hususi hiikiimleri tatbik olunur. (Degi$ik fika: 11/07/ S.K./52. md.) Teminatl olup da rehinle kargrlanmamrq olan veya teminatslz bulunan alacaklar masa mallannm sattg tutanndan, agalrdaki srra ile verilmek 0zere kaydolunur: Birinci Srra: a. iggilerin, iq iliqkisine dayanan ve iflasrn aqllmasmdan dnceki bir yll iqinde tahakkuk etmi$ ihbar ve krdem tmminatla dahil alacaklarr ile iflas nedeniyle iq iliqkisinin sona ermesi iizerine hak etmii olduklan ihbar ve kldem tazminatlan, b. igverenlerin, i*iler igin yardrm sandtklan veya sair yardlm telkilatr kurulmasr veya bunlann ya9at,lmasl maksadryla meydana gelmig ve tiizel kiqilik kazanmll bulunan tesislere veya demeklere olan borglan, c. iflasrn aqllmasrndan rinceki son bir yrl iqinde tahakkuk etmi$ olan ve nakden ifasr gereken aile huktrkundan dogan her tiirlii nafaka alacaklarr. ikinci Srra: Velayet ve vesayet nedeniyle mallan borglunun idaresine brrakrlan kimselerin bu iligki nedeniyle dolmuq olan tiim alacaklan; Ancak bu alacaklar, iflas, vesayet veya velayetin devam ettiei miiddet yahut bunlarm bitmesini takip eden yrl iginde aqrlrrsa imtiyazh alacak olarak kabul olunur. Bir davanln veya takibin devam ettigi muddet hesaba katrlmaz. iigiincii Srra: 6zel kanunlannda imtiyazl oldugu belirtilen alacaklar. Diirdiincn S'r.: imtiyaz (Ek lmayan diger biitiin alacaklar (bono ve/veya tahvil alacaklan dahil). 17 l0'] / S.K/52.md) Bir siilrler hesaba katllmaz: miiddetlerin hesaplanmaslnda if$stn agrlmasrndan clnce miihlet #--N *ttttttn

9 2. iflasrn ertelenmesi siiresi. 3. Alacak hakkmda aqrlm$ olan davanm devam ettigi siire. 4- Terekenin iflas hiikiimlerine giire tasfiyesinde, itliim tarihinden tasfiye kararr verilmesine kadar gegen siire ihrag edilecek borglanma araflannrn yatrrrmcrya saglader haklar, bu haklann kullanrm esaslarr ve bu haklara iliqki[ kbltlamalar: Borglanma Aracl yatrrmcrlarr, ihracr gergekleqtiren Bankanrn alacakllsl kohumunda olup, banka aktifleri iizerinde alacaklanndan (anapara ve faiz) baqka bir hakka sahip degildirler. Yatrnmcrlar, ihrag edilecek borglanma araglan i9i[ belirtilen hesaplama yiintemi ile hesaplanacak anapara ve faizlerini iideme giinii almaya hak kazanacaklardr. MKK sisteminde yatrnmcr bazlnda hesaplanan ddeme tutarlan MKK'nln Takasbank nezdindeki hesablna Banka tarafindan topluca aktafllacakrr. ihrag edilecek bonolara ait bedeller Banka tarafrndan MKK hesabma briit olarak aktanlacaktrr. MKK tarafindan ilgili iiye kuruluqlara briit olarak yapllacak iidemeler, ilgili kuruluglarrn yasal vergi kesintilerini kaynafrnda yapmasrndan sonra, net tutar iizerinden yatrlmcllara ddenecekir. Bono alan yatlrrmcrlar, Bankanln kar ve zarar riskine kallamaz. Yatrnmcrlar Bankaya sadece faiz kargrllrnda borg vermiq olup ellerinde bulundurduklan borglanma aracl sayesinde Banka ydnetiminde siiz sahibi olamazlar. Bonodan dogacak alacaklar drgrnda, yatrnmcllar Banka'dan ortakhk, kar payr, oy hakkr gibi herhangi bir hakka sahip degildir. Bunun yant srra 6102 Sayrh Tiirk Ticaret Kanunu uyannca bono sahiplerinin haklarr aqa[rda belirtilmiqtir: - Belgelerin ve beyanlann kanuna aykrn olmasr (TTK md.549) halinde belgeleri diizenleyenler ile beyanlan yapanlar ile kusurlu olmasr kaydr ile buna katrlanlarrn zarar sorumlulugu, sermaye hakklnda yanhq beyanda bulunuldugunun ve ddeme yetersizliginin bilinmesi (TTK md.550) halinde sermaye taahhiit olunmamrt ve kar$rlf tamamen ijdenmemi$ken, taahhiit edilmi; ve 6denmi$ gibi giisterefller ile kusurlu Banka yetkililerinin miiteselsilen zarar sorumlululu ile sermaye taahhiidiinde bulunanlanfl ijdeme yetersizligini bilen ve onay verenlerin borcun ddenmemesinden dogan zarar sorumlulueu, ayni sermaye veya devralnacak i$letmeye ili$kin deger bigilmesinde yolsuzluk (TTK md.55l) yaprlmasl halinde ayni sermayeye deger biqilirken emsaline oranla yiiksek fiyat bigenler, itletme veya aynrn nitelifini ve durumunu farkl gdsterenler veya ba9ka bir $ekilde yolsuzluk yapanlann zarar sorumlululu ve kurucular, ydnetim kurulu ilyeleri, ydneticiler ve tasfiye memurlannln kanundan veya esas sdzle$meden dogan yi.ikiimloliiklerini ihlal ettikleri taktirde Banka alacakhlanna kar$r dogan zarar sorumlulueunu talep etmek (TTK 553) ve kanuni gdrevlerini yerine getirmesinde kusurlu hareket eftikleri taktirde Banka denetgilerinden Banka alacakllanna karer verdikleri zarar sorumlulugunu (TTK 554) talep etmek, - Ortakllk alacakhst slfatlanndan dolayr, ortakllk esas sermayesinin Maltllmast halinde, alacaklanmn ddenmesiniveya teminat gdsterilmesini talep etmek (TTK 474), - Uzun siireden beri ortakhgh kanunen gerekli organlanndan birinin mevcut olmamasl veya genel kurulun toplanmamasr hallerinde durumun diizeltilmesini talep etmek; aksi tgldirde "ortaklrgrn feshi" igin mahkemeye ba$vgfnlk (TTK md.530),. t\n. \I') \ \.,,

10 - Zaora utsayan Bankanrn iflasr halinde pay sahiplerinin ve alacakhlann istemleri iflas idaresince tine suriilmedigi taktirde, t^zminat davasl agmak (TTK md.556), - Pay sahibi olmayan yiinetirn kurulu iiyelerinin ve yaklnla nm Banka ile borg iligkisine girmeleri halinde veya Bankanln bu kiiilere kefalet, garanti ve teminat vermesi vela sorumluluk yiiklemesi durumunda Banka alacakhlan bu kiqileri, Bankanrn yiikiimlendirildigi tutarda Banka borglan igin doerudan takip etmek (TTK md.395), - $irketin iflasr halinde ydnetim kurulundan son iig yrlda sebepsiz zenginlesme ile elde edilen kazanqlarm iadesinitalep etmek (TTK md.5l3), - Alacakhlar, hakimiyetin kiitiiye kullanrlmasr durumunda, $irket iflas etmemig olsa bile, $irketin zararrnln $irkete 6deffnesini istemek (TTK md.202), - $irketin sona ermesi ve tasfiyesi durumunda alacakllar alacaklanm tasfiye memurlarrna bildirmek (TTK md.54l) haklanna sahiptir Nominal faiz oranr ve ijdenecek faize ilitkitr esaslar: a) Borqlsnma aracrnrn vadesi ve itfa planr ile itfa siirecine iligkin esaslar: iskontolu olarak ihrag edilecek 175 (yiiz yetmi$ beq) giin vadeli bonolann faizi bir defada ve vade sonunda anapara ile birlikte iidenecektir. Talep toplamanrn ilk giinil olan tarihinden arnce ( tarihinde), ihracrn l. Gdzlem Periyodu sonucunda hesaplanan basit ve biletik faiz oranlan ve valtir tarihindeki fiyatr ilan edilecektir. Ancak bu fiyat kesin fiyat olmayacabilecektir. Kesin fiyatm nasll belirlenecegi i$ bu dokiimanrn maddesinde detayh olarak agrklanml$tlr. Vade Bdrlancrc Tarihi b) Kupon iideme tarihleri ile faizid De zaman iidenmeye baqlanaca[r, son iideme tarihleri: Sermaye Piyasasr Kurulu'nun II-31.1 sayri Borglanma Araglan Tebligi,nde belirtilen esaslara uygun olarak iskontolu olarak ihrag edilecek bonolar igin, kupon itdemesi olmaksrzrn anaparasr ve faizi vade bitiminde bir seferde iidenecektir. c) Faizin ve anaparanrn zaman allmr: 2038 Saylh Kanun hiikiimleri Qergevesinde, bonolann kanuni mazeret bulunmaksztn 5 yllllk zaman aymrna ubaml$ olan faiz ijdemeleri ile l0 yrllk zaman aqrmrna ulramrq bono bedelleri, sdz konusu siireler igerisinde tahsil edilmedigi takdirde devlete intikal eder. d) Faizin deligken olmasr durumunda, dayandrer gdsterge faiz omdr ile buna dayanrlarak hangi yiintemle hesaplanacagr: Bonolar, Sermaye Piyasasr Kurulu'nun ll-31.1 sayrl Borqlanma Araglafl Teblili uyannca iskontolu olarak ihrag edilecek olup, deliqken faiz uygulanmayacakttr. e) Ciisterge fad oranrnrn gecmi$ ve gelecek performansrnrl ye deeigkenlieinin nereden takip edilebileceei: Cdsterge faiz omntnrn hesaplanmasrnda kullanrlan T.C. Hazine Miisteiarllgl tarafindan ihrag edilmi$ S'lerin geqmig piyasa performanslarr, Borsa istanbul'un her i$ giinii yayrmladlgl a Araqlafl Pi)asasr Ciinliik Bi-ilreni'ndqn, v6.'*cr{.fjs. Bloomberg. Malrix gj}i reri yrcrlann rnndgrrakip edilebilir.i: +. -,1.\...,'/ gt'."n t(b

11 Gdsterge faiz oranlnln gelecek performansrnt veya degitkenlieini takip etmeye yiinelik bir arag bulunmamaktadrr. Bununla birlikte DIBS'lerin faizleri; biiyiime, sanayi iiretimi, enflasyon gibi ekonomik verilerin yanr srra T.C. Hazine Miiste$arhgr ve T.C. Merkez Bankasr'nm politikalarrndan dofrudan etkilenmektedir. Ikincil piyasada bonoya olan talebin artmasr durumunda bono piyasa fiyatt yi.ikselir ve faiz diiqerken, talebi[ azalmasr durumunda piyasa fiyatr dii$er ve faizi yiikselir. 0 Giisterge faizi olumsuz etkileyebilecek olaeantstii unsurlar ve faize iliskin diizeltme kurallarr: T.C. Hazine Miiste$arh$ tamfindan ihrag edilen DiBs'lerin faizleri, biiytime, sanayi iiretimi, enflasyon gibi ekonomik verilerin yanr srra T.C. Hazine Miisteqarhgr ve T.C. Merkez Bankasr'nrn politikalarmdan dogrudan etkilenmektedir. Hesaplamanrn yaprldtgr tarih itibanyla iskontolu bono gdsterge faizlerinin hesaplanmasrna konu olan DiBS'lerin i$lem giirdiigii Borsa istanbul Borglanma Araqlafl Piyasasr Kesin ALm- Satrm Pazan'nda resmi tatil ve/veya genel olarak piyasayr etkileyebilecek olaean ve olaganiistii ko$ullar nedeniyle (resmi tatil, deprem, olaganiistii hal vb.) piyasa kapatma aksakllklaflnm ya8nmasl durumunda geriye ddniik olarak Borsa istanbul Borglanma Araglarr Piyasasl Kesin Ahm Satrm Paza 'nda ilgili DiBs'lerin iflem gtirdiigii en son 2 (iki) i$ giiniinde oluqan yrllk bileqik faizleri kullanrlarak Banka tarafindan hesaplama yaprlacaktrr. g) Giisterge faizin kullan masr suretiyle bulunacak faiz oranrnrn kim tarafindatr hesaplanacaet: G6sterge faiz oranr hesaplamasr TURK ye HALK BANKAST A.$.!e HALK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.g. tarafindan yaprlacaktr. h) Faiz oranrnm belirlenmesinde esas ahnacak iilqitiin ortadan kalkmasr halinde yap acak i$lemler: Faiz oranrnrn belirlenmesinde kullanrlacak DiBs'lerden, herhangi birinin ortadan kalkmasl durumunda ortadan kalkan DiBs'lerin yerine en yakln vadeli iskontolu veya sabit kuponlu DIBS'ler kullanrlarak, ihrag vadesine denk gelecek $ekilde enterpolasyona konu edilecektir. i) Faiz tidemesinin tiirey bir knmlnln olmasr durumunda, yatrrrmtn deeerinin dayanak aracrn degerinden, iizellikle risklerin ae& bir tekilde ortaya grkttel durumlarda nas etkilendigi haklonda bilgi: YOKTUR ihragqrnm ya da yatrnmcmm talebine ba[i olarak erken itfanm siiz konusu olmasr durumunda erken itfa koqullarr hakkrnda bilgi: YOKTUR KNmi itfanrn siiz konusu olmasr durumunda knmi itfa kogullarr hakkrnda bilgi: YOKTUR, BorClaDma araglarrna kardatr pay veritip verilmeyeceei hakkhda bilgi: Hrlka arz dilecek borcladma araglantlu yllllk getiri oranr ve nasrl pland*r hakkrnda bilgi:,r.',- getiri HAT. r(t\.. $d\ '-

12 Sermaye Piyasasl Kurulu'nun Seri: II-31.1,.,Borglanma AIaglarl Tebli[i.,nde belinilen esaslara uygun olarak, gdsterge faiz oram hesaplarnasr a,alrdaki qekilde olacaktu: i. Gdsterge Bilegik Faiz Oranmrn hesaplanmasmda dogrusal yakmsama (enterpolasyon) modeli kullanrlacakttr. Enterpolasyon ydntemi uyannca, iki ortalama bilegik faiz arasrndan gegen dogrunun bononun vade giiniine karqrlk gelen noktasr olarak belirlenen gdsterge bileqik faiz oranr hesaplami ihrag edilecek olan 175 giin vadeli bononun bilegik faiz oramnrn belirlenmesinde baz ahnacak Devlet i9 BorQlanma Senetleri (DIBS); itfa tadhli TRT1908t5Tt2 tanrmh ve ii. iii itfa tarihli TRT07l015Tl2 tanrml krymetlerdir. Sciz konusu DiBS'ler igin 12 - t3 Mart 2015 tarihlerindeki 2 (iki) giinliik gdzlem periyodu (1. Gtizlem periyodu) ve _ 18 Mart 2015 tarihlerinde 3 (ii9) giinltik gozlem periyodu (2. G6zlem periyodu) siiresince her bir gdzlem periyodu iqin Borsa istanbul Borglanma Araglarr piyasasr, Kesin Alrm S-atlm p^zan,nda gergekle0en iglem hacmi aerhkll ortalama bileqik faizleri dikkate alnarak hesaplamalar yaprlacaktrr. yapllan bu iki hesaplamaya g6re elde edilen giisterge bilegik faiz oranlanndan yiiksek olanl bonolarrn nihai faiz oranrnrn hesaplamalarmda kullanrlacaktr. Bononun ihrag tarihi ile vadesi arasrndaki giin sayrsr olan 175 giine denk gelen grisrerge bilelik faiz oranr. seqilen iki DIBS iqin 96zlem peiilodu siiresince gergekleqen iglem hacmi alrrhkh ortalama bileqik faizlerinin aritmeiik ortalamalarr ve tarihi itibarryla vadeye kalan giin sayrlarr veri olarak kullamlarak, yaprlacak dogrusal yaktnsama (enterpolasyon) yiintemiyle belirlenecektir. Hesaplamalarda kullamlacak DiBs'lerin en az bir giin i$lem gormesi yeterli olmakla birlikte islem g6memesi durumunda iqlem gdrin en yakrn;adeli DiBS,in bileqik faiz bilgileri hesaplamalarda dikkate alnacaktr. Bono vade giin say,sr vadesi daha klsa olan DiBS,ir ortalama yr[rk bilesik faizi Vadesidaha uzun olandibs'in ortalamavrlt* bil sik faizi Vadesi daha ksaolm DiBS'i! vadeye kalan siin sayrsr Vadesi daha uzun olan DiBS'in vadeye kalan eiin sayrsr RV rl e vkl VK2 Gdsterge Bile$ik Faiz : rl + (((r2 - rl/( VK2 - VK1)*(BV - VKt) Gitsterge Biletik Faiz Oranma, Halkbank eklenerek ve virgiilden sonra iki haneyc belirlenir. ek getiri oranr %0,50 (elli )'uvarlayarak bono bileqik baz puan) faiz orant GosterSe Bileiik Faiz Oranr Halkbank Ek G liri omnr Bono Biletik Faiz Oran' BBO:GFO+S GFO s BBO Bono Bilegik Faiz oranmdan; bono ytlhk basit faiz oranl hesaplanf. Pono Bilerik Faiz Oranl % adeye Kalan Giin Say,sr Fa;zOnno/o *rl.."rtt(n

13 4.12. YOKTUR, YOKTUR BBB =((r +BBO)^(r/365 ) -1),', (365/T) Paya ditniittiiriilebilir tahvillere ilitkin iizet hiikiimler: DeEi$tirilebilir tahvillere ili$kin iizel hiikiimter: Borqlanma aracr sahiplerinin temsil edilmesine ve bu temsilin hangi organlar vasltasryla yapllder ile ilgili evzu.t h[kiimleri hakkmda bilgi: 6012 Saylll Tiirk Ticaret Kanunu uya nca bono sahipleri, pay sahiplerinin paya baeh olarak sahip olduklan temsil haklarrna sahip degildir. Cenel kurulda oy kullanma haklan bulunmamaktadrr. 4.t5. Borglanma aracr ihracrna ilitkitr yetkili orgatr kararlan; tarih ve l/1 sayrl Ydnetim Kurulu karan gereeince, Bankamrzca Tiirk Lirasr cinsinden TL (ddrt milyar Tiirk Lirasr) tutara kadar farkl tiir ve vadelerde bir veya birden fazla defada yurt iginde halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatr mcllara sahq yoluyla bono ve/veya tahvil ihrag edilmesi, planlanan bono ve/veya tahvil ihraglarrnrn vadesinin beq yrl agmayacak qekilde belirlenmesi, yine ihrag tutannrn, piyasa ko$ullanna bafh olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya deligken kuponlu olarak ihrag edilmesi, faiz oranrnrn tespiti, dagltrm ve tahsisat esaslarl da dahil olmak iizere, ihraqlarla ilgili tiim $art ve hiikiimlerin belirlenmesi ve bu kapsamda ihraglara aracrhk edecek ilgili aracr kurumun tespiti ve siiz konusu ihraglar kapsamrnda Sermaye piyasasl Kurulu ve diger merciler nezdinde gerekli ba;vurularrn yaprlmasr ve ihraglarla ilgili dige;tiim hususlar igin Ydnetim Kurulu tarafindan Genel MiidiirliiEe yetki verilmesi kara., ui,nmrgi YOKTTJR. Halka arz edilecek borclanma aracl iizerinde, borqlanma aracrnrn devir ve tedaviiliinii ktsrtlaytct veya borglanma araclnt alanlartn haklarmt kullanmasrna engel olacak kay lann bulunup bulunmadterna iliqkin bilgi: 5. HALKA ARZA ili$kin HUSUSLAR 5.1. Ilalka arzrn koqullar6 halka arza ilitkid bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve halka arza kattlmak icin yap masl gerekenler Halka arzm tabi oldulu koquliar: HALK BANKASI 54ll SayL Bankacrl* Kanunu Hiikiimleri uyannca faaliyet giistermekte olup, aynl kanun hiikiimled uyannca Bankacrhk Diizenleme ve Denetleme Kurumu,nun (BDDK) diizenleme ve denetimine tabidir. BBDK'nln tarih ve 3875 savrl karan ile bankalarrn TL cinsinden borglanma aract ihrag etmesine itin verilmi$tir. Banka nrn borelanma aracr ihracrna ili$kir BDDK gdriiqiine ihragcr Bilgi Ddkiimanrnrn II. DidER KUR llfuc AN ALINAI\I GORtlg ve ONAYLAR ba iimiinde yer verilmi$tir. lka arz edilen borslanma arrslarlntn tulrrr: I75 giin vadeli bononun nominal rulafl fl dir. 562 su hominal t l{ftn

14 Halka arz siiresi ile halka arza katrllm hakkrnda bilgi Halka arz siiresi ve tahmini halka arz takvimil Bono Mart 2015 tarihlerinde 3 (iig) is giinii siire ile halka arz edilecektir Halka arza batvuru siireci ile bagvuru yerleri ve sat4,ekli: Safit, Halk Yatlnm Menkul Degerler A.$. (Halk yatnm) ve acentesi srfanyla Halkbank tarafindan talep toplama ydntemi kullarularak gergeklegtirilecektir. Halka arzja bono satrn almak isteyen tiim yatnmctlann; halka arz siiresi iginde ve i$bu Sermaye piyasast Aracl notunda belirtilen bagvuru yerlerine mtiracaat ederek.'talep Formu',nu doldurmalarr ve satrn alacaklan bononun bedellerini igbu Sermaye piyasasr Arair notunun maddesine giire yatrrmalarl gerekmelledir. Yatmmcrlar,.. Talep Formu'nda talep ettikleri bono miktanm nominal (adet) olarak belirteceklerdir. - Gergek Kigi Yatrnmcrlar: Kimlik (nufus ciizdanr veya siiriicii belgesi veya pasaport) fotokopisi - Tiizel Ki$i Yatlnmcrlar: imza sirkiilerinin noter tasdikli levhasr ve ticaret sicili kaytt belgesi fotokopisi 6megi, kurulut gazetesi, vergi Gerekli giivenlik <jnlemlerinin allnmasr ko$ulu ile altematif bagvurularda yattnmcllar, talep formunu elektronik ortamda Talep formlarr elellronik o(amda saklanacaktr. BaSYuru Yerleri: Bonolarrn halka arzma Yurtici Birevsel yatlnmcllar kategorisinden katllmak isteyen yatrlmcrlar, HALK YATIRIM MENKUL DEGERLER A-S. Halide Edip Adrvar Mah. Dariilaceze Cad. No:20 Kat gigli-istanbul Tel: +90 (212) Faks: +90 (212) merkez adresi, Halk Yatrnm'm tiim $ubeleri ve intemet adresi (www.halkyaridm.com.tr) ile Halk Yatrnm'rn acenresi olan TURKiYE HALK BANKAST A.$.,nin tiim subeleri ile Halkbank internet bankacrh$ (w*w.halkbank.com.tr) ve no,lu telefon aracrler ile talepte bulunmal is in batvurabilirler. Kurumsal Yatmmctlar sadece Halk Yatnm aracllletyla ba$vuruda bulunabileceklerdir. Halk.Yatrnm Menkul Degerler A.$. ve Tiirkiye Halk Bankasr A.$. nakden <ideme veya blokaj yolu ile talep toplayacaklardr. Nakden 6deme Yiintemi ile Odeme Kabul Edecek Basvuru yerleri: Tiim Tiirkiye Halk Bankasr A.$. $ubeleri ve tiim Halk yatlnm Menkul Degerler A.g. Subeleri Krym kesi Yijntemi il Odeme Kabul Edecek B.;vuru yerleri: H atlnm ve dalrtrm kanallanndan yaprlan doldurarak imzalayacaklardrr. r/:ittrt o

15 DOviz Blokesi Yiintemi ile Odeme Kabul Edecek Baqvuru yerleri: Halkbank'rn tiim $ubel ri ile Halkbank intemet bankacthgl (www.halkbank.com.tr), Vadeli Mevduat Blokesi Yiintemi ile 6deme Kabul Edecek Ba$vuru yerleri: Halkbank'm tijm Subeleri ile Halkbank intemet bankacrhel (www.halkbank.com.tr) Kargllanamayan taleplere ait bedeller ile yahrrmcrlar tarafindan saht fiyatmrn iizerinde itdenen tutarlarrn iade qekli hakkrnda bilgi: Karqrlanmayan taleplerden dolayr olugan iade bedelleri ile nominal ile kesin fiyat arasrndaki fark nedeniyle olugacak iade bedelleri dagtttm listesinin Halkbank tarafrndan onaylanarak kesinle$tigi gtinden itibaren en geg iki it giinu igerisinde, Halk yatrflm ve Halkbank tarafindan kendi merkez ve Subelerinde yattnmcrlara iade edilecektir Talep edilebilecek asgari ve/veya azami miktarlar hakkrnda bilgi: Bononun nominal de$eri I Tl'dir. Minimum talep miltarr 100 TL nominal delerli olacaktrr. Minimum talep miktanndan sonraki talep aralklannrn I TL nominal deeerde ve katlan qeklinde olmasr $arttrr. Talep edilebilecek azami bono miktan hakkmda herhangi bir smlrlamada bulunulmamlsttr Borglanma aracl almak igin baqvuru yaprlacak yerler ile borglanma aracl bedellerinin aidenme yeri ve $ekli ile teslim siiresi de dahil borglanma amqlarrnrtr teslimine ilitkin bilgi: a) Bagvuru yap acak yerler ile borglanma aract bedellerinin iidenme yeri ve tekline ililkin bilgi: Yurtigi Bireysel Yattrlmctlar: Yurtigi Bireysel Yatlnmcrlar aga[tda belirtilen Nakden Odeme, Krymet Blokesi yontemiyle Talepte Bulunma, Vadeli Mevduat Blokesi Ydntemiyle Talepte Bulunma veya Diiviz Blokesi Ydntemi ile Talepte Bulunma seqeneklerinden bir tanesini seqerek talepte bulunabilirler. A. Nakden Odeme: Yurtigi Bireysel Yatrrmcrlar talep ettikleri bonolara ili$kin parasal tutarr nakden yahracaklardr. Nominal bedel ilerinden iideme yaprlacaktrr. Nakden (') iideme Yurtigi Bireysel Yatl mcrlar'rn talepte bulunduklan kurumlardaki (Halkbank, Halk Yatrnm) TL vadesiz ve TL yatlnm hesaplanndan tahsilat yapilarak gerqekle$tirilecektir. Nakit ddemede bulunan Yurtigi Bireysel yatrlmcrlann yatrdrklan tutar bonolann hesaplarma virman edileceli tarihe kadar talepte bulunduklan kurumlann (Halkbank, Halk Yatrnm) cari faiz oranlarrndan repoda degerlendirilmek suretiyle nemalandlnlacaktlr. Halkbank ve Halk Yattnm'ln genel uygulamalafl gergevesindej yatlnmcllar tarafindan nakit talepte bulunulan futara gdre s6z konusu tutarlann nemalandr lmaslnda esas ahnacak repo oranlan deeitiklik giisterebilecektir. r) Odenmesi gereken bedel. Bonolanh sat6t nohillal bedel ijzerinden yapidcakltr. Bu nedenle nakden ademeler wya bloke ybnten ile yap an ddemelerdeki bl;kaj nikallart ile adenmesi gereken bedeller talep edilen rcminal bedel iizerihden belillehmehedir. B. r, ile T' a$ae,da A/t\t H*r5"YS Yurtigi Bireysel Yatrnmcrlar kendilerine ait lannda mevcut olan Likit Fon. B Tioi Krsa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu. TL 'ndan stermek talep edebileceklerdir. Bono talei, bedeli kar$ rgrnda alnacak bl tir rilen $elilde hesaplanacaktrr.!\\: - I trr\

16 6denmesi Gereken Bedel: Talep edilen nominal deeerdir. Likit tron Blokajr: odenmesigereken bedel/ %100 B Tipi KNa VadeliTahvil ve Bono Fonu Btokajr: Odenmesi gereken bedel / %100 TL DiBS Blokajl Odenmesi gereken bedel / o/o95 TRQTHAL3l5l3 ve TRQTIiAL61510 ISIN Kodlu Bono Btokajlarr: Odenmesi gereken bedel / %100 Blokaj igleminde; - Likit fonun ve B tipi krsa vadeli tahvil ve bono fonunun o giin igin fon kurucusu tarafindan atftlanan ahg fiyatl, - TL DiBs'lerde ve Halkbank Bonosunda talep verilmesi esnasmda Halkbank aracrhglyla ba$vuruda bulunan yatrlmcrlar igin Halkbank'm anllk agrkladlf geri alm fiyatr dil{<ate allnacaktlr. - TL DiBs'lerde ve Halkbank Bonosu talep verilmesi esnastnda Halk yatlnm aracrllryla bagvuruda bulunan yatlnmcrlar itin blokaj tarihinden 6nce Borsa istanbul BorQlanma Araglarr Piyasasr Kesin ALm Satrm Pazan'nda olutan son ilgiinii agrrllkh ortalama fiyatr dikkate ahnacaktlr. Teminat g6stedlen krymetlerin bozdurulmasmda Halk yatrrrm, Borsa istanbul Borglanma Araglarr Piyasasr Kesin ALm Satlm Pazan nda olupn anllk cari pilasa fiyatrnr, Halkbank ise anltk giisterge fi yatr kullanacaktr. Teminat tutarlaflnrn hesaplanmaslnda, kullanrlan menkul krl,rnetin asgari adet, adet katlan ve birim tutarlan dikkate ahnarak, teminat giisterilen menkul krlmet adedi asgari adedin altrnda kalmayacak ve kesirli velveya ilgili menkul krymet igin belirtilen katlan; dt nda bir adet olugmayacak gekilde yukan )uvarlama yapllabilecektir. i. Sabit Yiintem: Dagltrm listelerinin onaylanamk agrklandrlr iggiinii, bu yirntemi tercih eden yatrflmcrlann dagltrm listesine giire almayr hak ettikleri bonolarrn bedelleri, yatnmcrla n tercihlerine gtire bloke edilen TL DiBS'le, bonolafl, likit tbnla ve5a krsa radeli tahvil ve bono fonlarr re,sen bozdurularak Sdenecektir. ii. Degi$ken Yiintem: Dagrtrm listelerinin onaylanarak agrklandrgr giin, bu yitntemi tercih eden yatlnmcrlarm dagltrm listesine giire almayr hak ettikleri iskontolu bonolann bedelleri ,2015 tarihinde saat 12.00'ye kadar nakden iideme yapmamalan halinde, tercihlerine g6re bloke edilen TL DIBS'ler, bonolar, likit fonlarr veya krsa vadeli tahvil ve bono fonlarr bozdurularak tidenecektir. Yatr mcrlann talep ettikleri iskontolu bono bedellerine karqrlk gelen tutan rukanda belirtilen siire iginde nakden ddemeleri durumunda, blokaia alnan menkul klvmetler iizerindeki bloke aynr giin kaldrfllrr. C, Ddr)iz Blokesi Yiiitemitle Talepte Bulunma: yurtigi Bireysel yahnmcrlar hesaplarrnda It olan Tiirkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasr'nca alm-satlm konusu yaprlan rtible dirvizleri teminat giistermek suretiyle bono talep edebileceklerdir. Bono ialep kar$rlrernda ahnacak d6viz bl?9i,,-tr{{an lan a$aerda gitsterilen $ekilde he!aplanacakttr. ::'::$;:::*" r"aer : rarep eai,effi ').. e=lti 6--N\( --,,,*hl.[+t:,i>4

17 Diiviz Blokajl: Odenmesi gereken bedel / o%90 Blokaj igleminde, Halkbank'm siiz konusu yabancr para igin i$lem anlnda gegerli olan Halkbank Giqe Ahq Kuru dikkate alnacaktrr i, Sabit Yiitrtemi Dagrtrm.listelerinin onaylanarak atrklandrgr i$giinii, bu ydntemi tercih eden yatrnmcrlann dagdlm listesine g(ire almayr hak ettikleri iskontolu bonoiann bedelleri, yatr0mcrlafln bloke edilen d6vizleri re'sen, Halkbank,rn cari kurundan bozdurularak Odenecekiir. ii. Degitken Yaintem: DaErtrm listelerinin onaylanarak agrklandrgr gtin, bu ydntemi tercih eden yatrnmcrlann daertrm listesine gdre almayr hak eftikleri bonolarm bedelleri, yatrrmcrlann 20.d tarihinde saat 12.00'ye kadar nakden iideme yapmamala halinde, bloke edilen d6viz bozdurularak irdenecektir. Yatl.mcrlarm talep ettikleri bonola.n bedellerine karqrlk gelen tuta. yukanda belirtiren siire iqinde tamamen nakden <jdemeleri durumunda, blokaja alman d<ivizler iizerindeki bloke aynr giin tamamen kaldmllr. Yatlnmcrlarrn talep ettikleri bonolarrn bedellerine karqrhk gelen tuian yukanda belirtilen siire iginde krsmen nakit olarak iidemeleri durumunda, bloiaja alnan dtivizler iizerindeki bloke aynr gi.in ddenen nakit tutar kadar kaldnlt. D. Vadeli Mevduat Blokesi yafiemiyle Tolepte Bullmma: Yudiqi Bireysel Yatrnmcllar Halkbank nezdindeki TL vadeli mevduatlarmr teminat gtistemek suretiyle bono talep edebileceklerdir. Halkbank uygulamasmda TL vadeli mevduarlan teminat gdsrermek suretiyle talepte bulunma, sadece bono ihrag tarihiyle ( ) ralebe konu edilecek rl vadeli mevduadarrn vade sonunun aynr giine ( ) gelmesi durumunda miimkiin orabirecektir. Bu nedenle mevduatln vadeden 6nce bozulmast ve birikmi5 faizin kaybr sdz konusu olmayacaktr. Bloke edilen radeli me\dual oromarik olarak temdil edilecekrir Bono. talep bedeli karqrllrnda alnacak blokaj tutarlan afgrda girsterilen $ekilde hesaplanacaktrr: TL Vadeli Mevduat Blokajr: odenmesi gereken bedel/ %100 6denmesi Gereken Bedel: Talep edilen nominal delerdir. Bu halka arzda vadeli mevduatlafln bozdurulmasr degiiken ytinteme giire yapllacaktrr. DeEitken Ydnteml :r'lde l1lalfl9 tarihinde, bu ydntemi tercih eden yatinmcrlann dagrrrm tistesine gdre almayr hak ettikleri bonolann bedellerini saat 12.00,a kadar nakden iideme iapmamalarr halinde, bloke edilen vadeli mevduat bozdurularak iidenecektir. Yat'mcrlann talep ettikreri bono bedelrerine kar$rlk gelen tuta, yrka.da belirtiren siire iginde nakden ddemeleri durumunda blokaja alnan vadeli mevduat iizerindeki bloke aynr giin kaldrrrlrr Halka arzedilecek Hesap I

18 Yurt Igi ve Yurt DDI Kurumsal Yatlnmcllar: Kurumsal Yatlnmcrlar'ln talepte bulunmak igin talep formu doldurmalarr gerekmektedir. Kurumsal Yatrnmcrlar talep ettikleri iskontolu bono bedellerini talep antnda ridemeyeceklerdir. Kurumsal Yatnmcrlar almaya hak kaz andrklan iskontolu bono bedellerini dafrtrm listelerinin onaylanmasmdan sonra tarihinde saat 12.00'ye kadar irdeyeceklerdir. Kurumsal Yatrnmcrlar'rn iskontolu bono bedellerinin iidenmemesi ile ilgili risk Halk Yahnm'a aittir. Halk Yatlnm talepte bulunan Kurumsal Yatrnmcl'mn talebini kabul edip etmemekle serbest olacaklr. DaEltlm sonrasmda Kurumsal Yattnmcllafln talep ettikleri nominale kargthk gelecek bono nominali dagrtrm listesinin Halkbank tarafindan onaylanmasr ardmdan bildirilecektir. Kurumsal Yatlnmcllar dagltlm listelerinin onaylanmasmdan sonra almaya hak kazand*lan iskontolu bono bedellerini odemekten imtina edemezler. Halka arzedilecek borglanma araqlanmn bedelleri aqafldaki iizel hesaba yatrllacaktr: Hesap Sahibi: Tiirkiye Halk Bankasr A.S. olup, hesap bilgileri a9afrdadrr. Tiirkiye Halk Bankasr A.g. Sahpaz a Ticari Sube (454) IBAN: TR b) BorqlaDma araglarrnrn teslimine iliqkin bilgi: Halka arz edilecek borglanma araglarr, satl$ln tamamlanmaslnl miiteakip Semaye piyasasl Mevzuatr gergevesinde MKK nezdinde hak sahiplei bazlnda kayden izlenecektir. 5.1.? Halka arz sonuqlannm ne tekilde kamuya duyurulcaf hakkrnda bilgi: Halka arz sonuglan, Kurulun sermaye piyasast araqlannrn satt$ma iliqkin diizenlemelerinde yer alan esaslar gergevesinde daertrm listesinin kesinle$tigi giinii takip eden iki i$ giinii iqerisinde Kurul'un iizel durumlann kamuya agtklanmasma ili'kin dlzenlemeleri uyannca kamuya duyurulur Borglanma araglarrntn iin alm haklan, bu haklarrn devredilebilirligi ve iin ahm haklannln kullanrlmamasr durumunda bu haklann akibeti hakkrnda bilgi: YOKTUR, 5.2. DaErtrm ve tahsis planr SatErn birden fazla iilkede aynr anda yap drer durumlarda, bu iilkelerden birine belli bir oraoda tahsisat yaprlm4sa buna iliqkid bilgi ile her bir kategori bazrlda halka arzda yatflmcllara tahsis ye daettlm esaslart hakkt[da bilgi: YOKTUR- 5,2.2. Halka arzda yattnmc ara tahsis ve daertrm esaslarr hakkmda bilgi: Tahsisat Gruplarr Bonolann halka arzrna ili$kin olarak yatrnmcllar agalrdaki gibi iig gruba aynlmrglardrr: Birevsel Yatrrrmcrlar;

19 Tiirk Cumhuriyeti vatanda$lannln da kapsamak iizere a$aerda tanlmlanan yurtigi Kurumsal Yatnmcrlar ve Yurtdlql Kurumsal Yatnmcrlar drgmda kalan tiim gergek ve tiizel kigilerdir. Bu kategorideki yatlnmcrlar, asgari 100 (ynz) TL nominal parasal tutaria talepte bulunabileceklerdir. Anonim ve limited $irketler de bu kategoriden talepte bulunabileceklerdir. b. Yurt igi Kurumsal Yatrrmcrlar: Yurt itinden bagvuracak kurumsal yahlmcrlar, yatlnm Fonla,6zel Emeklilik Fonlan, Menkul Krymetler Yatrrrm Ortakhklan, Risk Sermayesi yatrrm Ortakhklafl, Cayrimenkul Yatl m Ortakhklan, Aract Kurumiar, Bankalar, Sigorta $irketleri, portftiy yitnetim $i*etleri, Ipotek Finansmanr Kuruluglarr, Emekli ve yardrm Sand*lan, Vaklflar ile tarihli ve 506 Sayrh Sosyal Sigortalar Kanunu Gegici 20. maddesi uyannca kurulmu5 olan Sand*lar, Kamuya Yararl Demeklerdir. Pu. k3!:goli9eki yahnmcrlar asgari TL nominal parasal tutarda talepte bulunabileceklerdir. c. Yurt DNr Kurumsal Yattrtmc ar Yurt ddmdan bagvuracak kurumsal yatflmcrlar, Tiirk parasl Klymetini Koruma Hakktnda 32 Sayrh Karar'la tanrmlanan dr$anda yerle;ik olan, yatl m Fonlafl, Emeklilik Fonlan, yatrrm Ortakhklan, Aracl Kurumlar, Bankalar, Sigorta $irketleri, portftiy yiinetim $irketleri, ipotek Finansmanr Kuruluglan, Emekli ve Yardlm Sandtklan, Vakrflar ile sermaye piyasasr araglarrntn ihrag tarihi itibari-ile en az 1 milyon TL tutarmda Tiirk ve /veya yubancr pa.u v sermaye pilasasr aracrna sahip olan tijzel kitilerdir. Bonolar, Tiirk mevzuatr uya nca, BiA$'da itlem giirecek,ekilde ihrag edildiginden dolayr, yurtdl$mdan ba$vuracak olan kurumsal yatrrrmctlar bonolart Tiirkiye,de sahn ahjaklardrr. Pu. kl1:coii9ek.l yatrrmcrlar asgari TL nominal parasal tutarda ralepte bulunabileceklerdir Tahsisat Esaslarl Halka arz edilecek 175 gi.in vadeli TL (ilave talep gelmesi durumunda satr$ tutan TL nominal bedele kadar Erkanlacaktrr.) nominal dilerli bonolarrn 7o50,lik krsmr Yun lqi Bireysel Yahflmcrlara, o/o45 i Yurt igi Kurumsal yatrirmcrlara ve oz5,i yurt Dlfr Kurumsal Yahnmcllara tahsis edilecektir. i9 bu Sermaye Piyasasr Aracr Notunda ilan edilen tahsisat omnlan talep toplama neticesinde Halk Yatnm'rn iinerisi ve Banka,nrn onayr ile aqalrda belirtilen koqullar dahilinde degistirilebilecektir. Buna giire talep toplama siiresi sonunda, belirli bir yattnmcl grubuna tahsis edilen tutafl kargllayacak kadar talep gelmemesi durumunda, o gruba ait tah-sisatrn kargrlanmayan ksrmr Banka onayr ile dieer yatrrmcr gmbuna serbestge aktanlabilir. Talep toplama siiresinin sonunda, belirli bir yatrrrmcr grubuna tahsis edilen tutarr kargrlayacak kadar talep gelmi$ olsa dahi, tahsisat oranlan a.asrnda,atlnmcrlara Kurul'un semaye piyasasr aragla.nrn satl na iligkin di.izenlemelerinde yer alan hi.ikiimlere gitre; )uka.da belirtilen herhangi bir yatrnmcr grubu igin %20,den fazla azaltrlmamak kaydryla Halk yattrrm,rn tinerisi ve Bank4;rn ona) r ile kaydrrma yaprlabilir. Esaslarr \S ye Piyasasl Kurulu'nun II-5.2 alan tugtr, formuna gajrc iqermesi gere#ze$cg:.3i larrnrn Satr$r Tebligi" ekinde ve KKTC 6.N g '\'t \\,.'ir'i, $.xr\ 'Lt\5 \.r..:r"a' '

20 Tiirkiye'de yerlegik yabancr uyruklular drgrnda kalan bireysel yatrnmcrlafln T.C. Kimlik Numarasrnr igermeyen kayrtlar iptal edilerek dagrtrma dahil edilmeyecekir. Eksik bilgi nedeniyle iptal edilen kayrtlar talep listelerinden grkanldrktan sonra daertlm itlemi a;a[rdaki qekilde gergekleqtirilecelrtir: Yurtici Birersel Yatrtmc ara Daitttm: Oransal dagrtlm yiintemine gdre yaprlacaklrr. ilk agamada. Yurtiei Bireysel Yatlnmcrlann parasal talep tutarlannrn belirlenecek nihai faiz oranrna tekabul eden nominal karqrlklan hesaplanacaktlr. Oncelikle bilgi eksikliei veya baska nedenlerle dagrtlm d$r blrakllan yatlnmcrlann talepleri toplam talep tutanndan grkartrlacaktlr. Bu i$lem tamamlandlktan sonra bu yatrlmcl grubuna yapllan tahsisat tutannln, dagltlm dlfr brakllanlardan sonra kalan toplam talep tutaflna bitliinmesi ile "Arzrn Talebi Karqrlama Omnr" bulunacaktrr. Bulunan "Arzm Talebi Kar5rlama Orani'her bir )urtiqi bireysel yatrnmcrnln ki$isel talebi ile garprlacak ve I TL nominal katlan qeklinde dagtrlacaktrr. Yurtigi Bireysel Yatrnmcrlar igin oransal dagrtrm yiintemi kullanrlacalrndan herhangi bir miikerrer tarama ielemi yapllmayacaktlr. Yaprlan dagrtrm sonucunda talep ettigi minimum miktafl alamayan yurtiqi bireysel yahnmcrlara yaprlan dagrtlm iptal edilerek bu yahnmcrlara dagrtrlan bonolar tekrar oransal daertrma tabi tutulacaktrr. Yurt ici w Yurt D$t Kurumsal Yatrikc ala Da,futtm. Kurumsal Yatrrlmcr grubunda bir defadan fazla talepte bulunan yatlnmcrlafln bulunmasl durumunda fazla miktarda olan talep kabul edilecekir. Her bir Kurumsal Yatrnmcrya verilecek iskontolu bono miktarrna Halk Yatlnm'rn onerileri de dikkate allnarak Halkbank tarafindan karar verilecektir. Tiim yatrnmcr gruplanna dagltlm yaplllrken, dagrtlm sonucu ortaya glkan miktarlar alt smlr koyan yatl mcllar aglslndan gdzden gegirilecek, ortaya grkan miktarrn bu alt slnlnn altlnda kalmasl halinde yahnmcl isteein uygun olarak listeden grkarrlacak ve bu miktarlar tekrar dagltlma tabi tutulacakhr. Yatlnmcr gruplanna belirtilen yiintemlerle dagrtrm yaprlrrken, hesaplamalarda kiisurat ortaya qlkmasmdan dolayl daeltllamayan iskontolu bonolar, talebi tamamen karqllanamayan yatrnmcrlar arasrnda Halkbank'rn uygun gdrdiigii Fkilde dagrtrlacaknr. Halk Yatrnm, talep toplama siiresinin bitimini izleyen i$ giinii igerisinde daertrm listelerini, her bir tahsis grubu igin ayrl a), kesinlegtirerek Halkbank'a verecellir. Halkbank, daglhm listelerini kendilerine teslim edilen giin iqerisinde onaylayacak ve onayr Halk Yatrnm'a bildirecektir. Sahq sonuglan dagrtrm listesinin kesinleqtigi gunii takip eden iki it giinii igerisinde Kurul'un <izel durumlann kamuya agrklanmasrna iliqkin dtizenlemeleri gergevesinde KAP'ta agrklanacaktrr. Onaylanan Dagrtrm Listesi'ni alan Halk Yatlnm ise kar laran taleplere iligkin iskontolu bonolann kayden teslimini MKK dtizenlemeleri qerqevesinde dagttlm listelerinin srndan sonraki ig giinii ( ) yerine.gelireef.\tir. 20 -,l \rar\'i$\

21 Talepte bulunan yatrnmcrlara, halka arzdan aldlklan kesinleqmi! borslanma aracr miktarrnrn bildirilme siireci hakklnda bilgi: Halka arzdan almaya hak kazanrlmrq borglanma aracr miktarlan, dagrtm listelerinin HALK BANKASI tarafindan onaylandrlr giin, HALK YATIRIM ve acentesi konumundaki IIALK BANKASI tarafrndan yatnmcrlara bildi lecektir. 5,3, Borglanma aracrnm sat$ fiyah veya liyatm tespit edildiei/edilecegi yiintem ile nihai fiyahn kamuya aglklanma siireci: I TL nominal deger tizerinden talep toplamlacak olan sabit faizli ve iskontolu bononun faiz oianl ve bu orana iliqkin hesaplama yiintemi iqbu sermaye piyasasr aract notunun 4.11 maddesinde yer almakadrr. Halkbank tarafrndan; setilen DiBSler tizerinden hesaplanacak bileqik faizin iizerinde 6denecek ek getiri oranr o/o0,50 (elli baz puan) olacaktrr. Talep toplama slrecinin tamamlanmasrndan sonra ihracm nihai; - Bileqik Faizi, - Basit Faizi. - Birim fiyatr; (1.-TL nominal deger iizerinden ve virgiilden sonra 5 basamak mertebesinde) takas tarihi valirrii ( ) ile iqbu sermaye piyasasr aracr notunun maddesinde belirtildili gekilde tarihinde atrklanacakt(. Bononun jiyatt: i$bu sermaye piyasasr aracr notunun 4.11 maddesinde belirtilen formiil ile hesaplanan Bono Yrlhk Bileqik Faiz Oranr kullanrlarak belirlenecek ve virgiilden sonraki beg haneye yuvarlanacaktrr. Bono Yrll* BilesikFaiz oranr "o Bono Vade Sonu Fiyau ttl) Bononun Vadeye Kalan Giin Saltsr BBr =1((riBBO)^(T/36s) Bononun nihai,4<esin faiz oranl ve satrg fiyatl talep toplama siiresinin tamamlanmasrndan sonra ( tarihinde) sermaye piyasasr aracr notunun yayrmlandler www,halkbank,com,tr adresli HALK BANKASI'mn kurumsal intemet sitesi ve!!!li4p:ggfje adresli Kamuyu Aydmlatma Platformu intemet sitesinde ilan edilerek kamuya duyurulacaktr Arac rk Yiiklenimi ve Halka Arza Aracrhk Halka arza aracrhk edecek yetkili kurulus hakkmda bilgi: HALK YATIRIM MENKUL DEGERLER A,$. Halide Edip Adrvar Mah. Dariilaceze Cad. No:20 Kat: giqli-istanbul Tel: +90 (212) Faks: +90 (212) l BBO T BBF Halka arzrn yaprlacalr iilkelerde yer alau saklama ve tideme kuruluglarrnrl isimleri:

TtrRrdYE HALK BANKASI A.$.

TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. Sermaye Piyasasr Aracl Notu Bu sermaye piyasasr aracr notu, Sermaye Piyasasr Kurulu (Kurul)'nca o- J.. t.12. t.lotqtarihin de onaylanm rghr. Ortakllrmzrn toplam 3.000.000.000.-TL

Detaylı

,-Bl.":..uy:^. ryyasasr ar.cr notu, Sermaye piyasasr Kurulu (Kurul)'nca

,-Bl.:..uy:^. ryyasasr ar.cr notu, Sermaye piyasasr Kurulu (Kurul)'nca xlz TIJRIdYE HALK BANKASI A.$. Sermaye piyasasr Aracl Notu,-Bl.":..uy:^. ryyasasr ar.cr notu, Sermaye piyasasr Kurulu (Kurul)'nca...{O.../..,!..r.../..eQ.{.t-... tarihinde otraytanmqtrr. OrtaklrElmzr toplam

Detaylı

. Bu sermaye piyasasl aracr notu, l?.. I.9... t.b. lkt*tioo" onaylanmrqtrr.

. Bu sermaye piyasasl aracr notu, l?.. I.9... t.b. lkt*tioo onaylanmrqtrr. . Bu sermaye piyasasl aracr notu, l?.. I.9... t.b. lkt*tioo" onaylanmrqtrr. TI]RKIYE HALK BANKASI A.$. Sermaye Piyasasr Aracr Notu Sermaye Piyasasr Kurulu (Kurul)'nca Ortakhfrmzm toplam 3.000.000,000.-TL

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

y'v _ - TURKiYE HALK BANKASI A.$. aracr notu, S rmaye piyasasr Kurulu (Kurul),nca .i.- Bl,T".:y",^gjlasasr -_ Sermaye Piyasasr Aracl Notu

y'v _ - TURKiYE HALK BANKASI A.$. aracr notu, S rmaye piyasasr Kurulu (Kurul),nca .i.- Bl,T.:y,^gjlasasr -_ Sermaye Piyasasr Aracl Notu TURKiYE HALK BANKASI A.$. Sermaye Piyasasr Aracl Notu.i.- Bl,T".:y",^gjlasasr -_ aracr notu, S rmaye piyasasr Kurulu (Kurul),nca,,rr...,./...:t,\.../.,.,:1\rl)... tarihitrde onaylatrmtshr. _ - Ortakhlrmrzrn

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan finansal

Detaylı

Tiirkiye Halk Bankasr Anonim girketi'nden

Tiirkiye Halk Bankasr Anonim girketi'nden Tiirkiye Halk Bankasr Anonim girketi'nden Ortakhlrmzln 6362 Sayrh Sermaye Piyasasr Kanunu gergevesinde onaylanmrq olan izahnamesi kapsammda toplam 3.000.000.000.- TL'ye kadar nominal de$erli banka bono

Detaylı

Banka Bonosu İhracı Sunumu. Kasım 2014

Banka Bonosu İhracı Sunumu. Kasım 2014 Banka Bonosu İhracı Sunumu Kasım 2014 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 1. Tertip Banka bonosu 5 Milyon TL. 2. Tertip Banka bonosu 10 Milyon TL. 3. Tertip Banka bonosu 5 Milyon TL.

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1 2 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Aralık 2014 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (3. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 8 9 10 Aralık 2014 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015

Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015 Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 35.000.000 TL Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya satış Vade : 90 gün Vade Başlangıç Tarihi

Detaylı

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 15.000.000 TL (Fazla talep olması durumunda artırılabilecektir) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015. Gizli ve Özeldir

Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015. Gizli ve Özeldir Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015 Gizli ve Özeldir Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : Toplam 15.000.000 TL Fazla talep olması durumunda 25,000,000 TL ye arttırılacaktır. Kıymet Türü : Banka

Detaylı

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 15.000.000 TL (Fazla talep olması durumunda artırılabilecektir) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2015

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2015 Bono İhracı Sunumu ARALIK 2015 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 20.000.000 TL (Fazla talep olması durumunda artırılabilecektir) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016 Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016 İHRAÇ BİLGİLERİ İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 15 Milyon TL Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya satış Vade : 150 gün

Detaylı

Bono İhracı Sunumu EKİM 2016

Bono İhracı Sunumu EKİM 2016 Bono İhracı Sunumu EKİM 2016 İHRAÇ BİLGİLERİ İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 20,000,000 TL (Talebe göre artırılabilir.) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 18,000,000 TL, Talebe göre artırılabilir. Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1-2 - 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

r.7 ^a. Py. -relt"y: piyasast aracr notu, Sermaye piyasasr Kurulu (Kurul),rca TURKiYE HALK BANKASI A,s.

r.7 ^a. Py. -relty: piyasast aracr notu, Sermaye piyasasr Kurulu (Kurul),rca TURKiYE HALK BANKASI A,s. TURKiYE HALK BANKASI A,s. Sermaye Piyasasr Aracr Notu ^a. Py. -relt"y: piyasast aracr notu, Sermaye piyasasr Kurulu (Kurul),rca O).,, /.&./.lzlqta,rinii.de onaytanmqrr. OrtakhErmurn toplam 3.000.000.000.-TL

Detaylı

' +."-.1.., 7-/ EKI3. TURKiYE VAKTFLAR BANKASI T.A.o'dan

' +.-.1.., 7-/ EKI3. TURKiYE VAKTFLAR BANKASI T.A.o'dan EKI3 TURKiYE VAKTFLAR BANKASI T.A.o'dan Ortakhlrmrzrn kayda ahnmrg olan 3.000.000.000 TL toplam nominal degerli banka bonosu velveya tahvillerinden halka arz edilecek 200.000.000 TL nominal dege.li 374

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BONO İHRACI. Talep Toplama Kasım 2016

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BONO İHRACI. Talep Toplama Kasım 2016 GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BONO İHRACI Talep Toplama 02 03 Kasım 2016 Yasal Uyarı Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Detaylı

LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ( LIDFA ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ

LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ( LIDFA ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ( LIDFA ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ Çıkarılmış Sermaye 30.000.000 TL Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 30.000.000 TL Halka Arz Miktarı Toplam Nominal - Sermaye Artırımı

Detaylı

MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ

MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ Çıkarılmış Sermaye : 53.000.000 TL Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye : 60.950.000

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den Ortaklığımızın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde onaylanmış olan izahnamesi kapsamında 2.400.000.000 TL nominal değere kadar halka arz edilebilecek banka bonosu

Detaylı

YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR

YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu nca yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere onaylanan tahvillerinin yatırımcı

Detaylı

*T. li internet sitesi ile. r. Aynca bagvuru. \ L [ssist$t

*T. li internet sitesi ile. r. Aynca bagvuru. \ L [ssist$t Gedik Yatrnm Menkul Deferler Anonim $irketi'nden ortakhfrmtztn kayda altnmrq olan 200.000.000 TL nominal defierli finansman bonolanntn halka arz edilecek 20.000.000 TL'lik nominal defierli krsmrnri sahqrna

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu taslak olup, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurusunun incelenmekte olduğu, sermaye piyasası aracı notunun Sermaye

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı Haziran 2015 Kuveyt Türk Kira Sertifikası Halka Arzı Tanıtım Sunumu Talep Toplama Tarihleri : 24-25 - 26 Haziran 2015 Kaynak Kuruluş Konsorsiyum

Detaylı

AKBANK T.A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu

AKBANK T.A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu AKBANK T.A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 12 / 05 / 2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 10.000.000.000 toplam TL tutarındaki

Detaylı

İhraççısının banka olması dışında, banka bonosunun hazine bonosundan bir farkı bulunmamaktadır.

İhraççısının banka olması dışında, banka bonosunun hazine bonosundan bir farkı bulunmamaktadır. BANKA BONOLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER Banka bonosu nedir? Bankaların borçlu sıfatıyla düzenleyip, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını takiben ihraç ederek iskonto esasına göre sattıkları

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den Ortaklığımızın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde onaylanmış olan izahnamesi kapsamında 2.400.000.000 TL nominal değere kadar halka arz edilebilecek banka bonosu

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den Ortaklığımızın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde onaylanmış olan izahnamesi kapsamında 2.400.000.000 TL nominal değere kadar halka arz edilebilecek banka bonosu

Detaylı

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

'i (?,'','j'';,'t, rsrunrrr / i.tt--.,...,/ I. . \\L.,\\l \ ",..,':'-'.j'' /lf t,"i:;,i//,:'.t. i'r);',,";:,'-.f ^fr / -, TiiRrdyE HALK BANKAST A.g.

'i (?,'','j'';,'t, rsrunrrr / i.tt--.,...,/ I. . \\L.,\\l \ ,..,':'-'.j'' /lf t,i:;,i//,:'.t. i'r);',,;:,'-.f ^fr / -, TiiRrdyE HALK BANKAST A.g. EKl3 TiiRrdyE HALK BANKAST A.g. Ozel Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (Kurul),nca..16J.35...1.10;1I. tarininue onaylanmdttr. OrtakltElmzrn toplam 4.000.000.000.-TL tutanndaki ihrac tavadr kapsamltrdaki

Detaylı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'nden

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'nden Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmış olan toplam 3.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerden halka arz edilecek 500.000.000 TL nominal değerli banka

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den Ortaklığımızın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde onaylanmış olan izahnamesi kapsamında 2.400.000.000 TL nominal değere kadar halka arz edilebilecek banka bonosu

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

Doğanbey Mah. Atatürk Bul. No:8, 06107 Ulus / Ortaklığın Adresi : Ankara. Telefon ve Faks No. : 0-312 584 20 00-0-312 584 49 65

Doğanbey Mah. Atatürk Bul. No:8, 06107 Ulus / Ortaklığın Adresi : Ankara. Telefon ve Faks No. : 0-312 584 20 00-0-312 584 49 65 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. / TCZB [] 23.01.2014 16:08:27 Borçlanma Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması Doğanbey Mah. Atatürk Bul. No:8, 06107 Ulus / Ortaklığın Adresi : Ankara Telefon ve Faks No. : 0-312 584

Detaylı

İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir.

İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır)

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır) TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır) Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den Ortaklığımızın kayda alınmış olan 2.250.000.000 TL toplam nominal değerli borçlanma araçlarından halka arz edilecek 800.000.000 TL nominal değerli 175 gün vadeli bono satışına

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

6zet Bu iizet, Sermaye piyasasr Kurulu (Kurul),nca..11..1.:1:t...t.30.1f taritinae onaylanmrltrr.

6zet Bu iizet, Sermaye piyasasr Kurulu (Kurul),nca..11..1.:1:t...t.30.1f taritinae onaylanmrltrr. TTIRKiYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye piyasasr Kurulu (Kurul),nca..11..1.:1:t...t.30.1f taritinae onaylanmrltrr. OrtakhErmzrn toplam 4.000.000,000.-TL tutarmdaki ihrag tayam kapsamrndaki borglanma

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI. Kasım - 2014

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI. Kasım - 2014 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI Kasım - 2014 FAKTORİNG SEKTÖRÜ ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. İHRACA İLİŞKİN BİLGİLER FAKTORİNG SEKTÖRÜ 1990 dan itibaren Dünya faktoring sektörünün yıllık ortalama büyüme oranı

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notudur

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notudur Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca././... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 5.600.000.000 toplam TL tutarındaki

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO ALT FONU (2. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO ALT FONU (2. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

Akbank Türk Anonim Şirketi'nden

Akbank Türk Anonim Şirketi'nden Akbank Türk Anonim Şirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmış olan 4.000.000.000 toplam TL nominal değerli borçlanma aracının halka arz edilecek 400.000.000 TL nominal değerli 1116 gün vadeli tahvil ve

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım, Ziraat Hayat ve Emeklilik

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notudur

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notudur Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca././... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 5.600.000.000 toplam TL tutarındaki

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĠKĠDĠTE YETERLĠLĠĞĠNĠN ÖLÇÜLMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri:

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri: 6245 sayrh Harcrrah Kanunu Yurtigi Gegici Gtirev Yollulu Hazrrlama Ktlavuzu 1.GiRi9 Bu krlavuz, 6245 sayrh Harcrrah Kanunu hukiimlerine gdre diizenlenen yurtigi ge9ici gdrev yolluf,u i$lemlerinin Kamu

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMİŞ DEĞERİ (TL) VARLIK GRUBUNUN PORTFÖYDE YER ALAN YATIRIM ABD DOLARI YATIRIM

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den Ortaklığımızın kayda alınmış olan 3.500.000.000 TL toplam nominal değerli borçlanma araçlarından halka arz edilecek 150.000.000 TL lik tahvillerin satışına ilişkin duyurudur.

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir.

İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu,

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI. Mart - 2015

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI. Mart - 2015 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI Mart - 2015 1 FAKTORİNG SEKTÖRÜ ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. İHRACA İLİŞKİN BİLGİLER 2 FAKTORİNG SEKTÖRÜ 1990 dan itibaren Dünya faktoring sektörünün yıllık ortalama büyüme

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den Ortaklığımızın kayda alınmış olan 3.500.000.000 TL toplam nominal değerli borçlanma araçlarından halka arz edilecek 1.000.000.000 TL lik banka bonolarının satışına ilişkin

Detaylı

ve BAGLT igvenleni KAMU.i$ T.G. MARMARA UruiVENSirCSi REKTORLUGU vununlux srinesl : o1.01.2013 _ 31.12.2014 iglerme roplu lg sdzlegruesl

ve BAGLT igvenleni KAMU.i$ T.G. MARMARA UruiVENSirCSi REKTORLUGU vununlux srinesl : o1.01.2013 _ 31.12.2014 iglerme roplu lg sdzlegruesl KAMU i$letmeleri igvenexlerl seuoixasl KAMU.i$ T.G. MARMARA UruiVENSirCSi REKTORLUGU ve BAGLT igvenleni iglerme roplu lg sdzlegruesl vununlux srinesl : o1.01.2013 _ 31.12.2014 inaza renixi 05 / 08 t2013

Detaylı

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 65.000.000 TÜRK LİRASINDAN 28.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI OLARAK ÇIKARILMIŞ

Detaylı

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

Akbank Türk Anonim Şirketi'nden

Akbank Türk Anonim Şirketi'nden Akbank Türk Anonim Şirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmış olan 4.000.000.000 toplam TL nominal değerli borçlanma aracının halka arz edilecek 500.000.000 TL lik tahvil bölümünün satışına ilişkin duyurudur.

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların paylarının halka arzına

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların paylarının halka arzına 1. Ortaklıkların iç kaynaklardan ve kâr payından yaptıkları sermaye artırımları sonucunda ihraç edilen paylara ne ad verilir? a. Adi pay b. İmtiyazlı pay c. Bedelli pay d. Bedelsiz pay e. Hamiline yazılı

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den Ortaklığımızın kayda alınmış olan 3.500.000.000 TL toplam nominal değerli borçlanma araçlarından halka arz edilecek 150.000.000 TL nominal değerli 374 gün vadeli tahvil satışına

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. NİN BONO VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 17 OCAK 2014 TARİHİNDE ONAYLANAN ÖZET DÖKÜMANINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER Madde 2.3

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

3-Sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle5tirmek amactyla yerli ve yabancl

3-Sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle5tirmek amactyla yerli ve yabancl F)Mobilya ve aksesuar olarak anrlan her tiirlij esyanrn alrm,satrm ve ticaretini yapmak, G)Siingerden mamul hasta yataklartntn metal ve ahsap krsrmlarrnrn imaliyle ilgili hertiirlil arae-geree ve malzemenin

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 07 Mart 2017

Detaylı

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kayda alınmıģ olan toplam 5.650.000.000 TL nominal değerli banka bonosu ve/veya tahvillerinin halka

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kayda alınmıģ olan toplam 5.650.000.000 TL nominal değerli banka bonosu ve/veya tahvillerinin halka

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Groupama Emeklilik

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı