İstanbul Üniversitesi ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ AKADEMĠK KURUL TOPLANTISI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İstanbul Üniversitesi ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ AKADEMĠK KURUL TOPLANTISI"

Transkript

1 İstanbul Üniversitesi ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ AKADEMĠK KURUL TOPLANTISI 21 EYLÜL 2011

2 ĠÇERĠK Ġstanbul Üniversitesi Hastaneleri; ĠĢleyiĢ ve Olası Kazanımlar, Yapılmakta Olanlar ve Planlananlar, Kritik Karar Noktaları, Üniversite Hastaneleri Birliği; Amaç, KuruluĢ, ĠĢleyiĢ, Yapılmakta Olanlar,

3 YAPILANLAR-I ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ HASTANELERĠ FĠYAT LĠSTESĠ BELĠRLEME ÇALIġMASI (CARĠ FĠYAT LĠSTESĠ) Amaç Sonuç SGK kapsamı hariç, Ġstanbul Üniversitesi Hastanelerinde verilen sağlık hizmetleri için, özel bir hizmet fiyat listesi oluģturmak, Ġstanbul Üniversitesi Hastanelerine kaynak çeģitliliği sağlamak. 206 kiģilik bir ekibin, 10 aylık sürede, ekleriyle birlikte 273 sayfadan oluģan, HemĢirelik Hizmetleri Türkiye de ilk defa olmak üzere, 48 ayrı iģlem birimini (bölüm, ana bilim dalı olarak 43) içeren, SGK daki 4060 iģleme ek olarak, sadece bu listedeki 2511 ile toplam 6555 iģlemle, Ġstanbul Üniversitesi Hastaneleri ne özgü cari fiyat listesi oluģturulmuģ, Elektronik kopyası, ĠSHOP ve mevcut hastane otomasyonuna yerleģtirilmiģ, Spiralli Kitap olarak basılıp, dağıtılmıģ, Haziran 2011 güncellemesi tamamlanmıģ, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaģım.

4 YAPILANLAR-II DĠREKTÖRLÜKLER Ġġ PLANI ÖRNEĞĠ, 2011

5 YAPILANLAR-III TIBBĠ HĠZMETLER HAGED ÇATISINDAKĠ BĠRĠMLERĠN DAHĠLĠ VE CERRAHĠ OLMAK TIBBĠ HĠZMETLER SÜREÇ YÖNETĠCĠLERĠ BELĠRLENDĠ, TIBBĠ HĠZMETLER SÜRECĠ ANAHTAR PERFORMANS ĠNDĠKATÖRLERĠ VE DEĞERLENDĠRME MODÜLÜ GELĠġTĠRĠLDĠ, BĠNA GÜVENLĠĞĠ NEDENĠYLE, ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ ÇOCUK KLĠNĠĞĠ (YAKLAġIK 200 YATAK, 2 BLOK) TÜMÜYLE BOġALTILARAK ÇAPA KAMPÜSÜ ĠÇĠNE DAĞITILDI, ESNAF HASTANESĠ SÜRECĠ, MĠYOKARD ĠNFARKTÜSLÜ HASTALAR ĠÇĠN 7/24 PRĠMER PTCA-STENT ĠLE TEDAVĠSĠ ĠÇĠN KARDĠYOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLE ĠSTANBUL TIP VE CERRAHPAġA TIP FAKÜLTELERĠ ĠġBĠRLĠĞĠ GĠRĠġĠMLERĠ BAġLATILDI. ACĠLLERĠN YENĠĠLENME VE DONANIM EKSĠKLERĠ ÇALIġMASI BAġLATILDI; ÖZEL SAĞLIK SĠGORTALARI ĠLE PĠLOT ÇALIġMA YAPILDI, ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ KARDĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI NDA HAZĠRAN 2011 DE BAġLADI, YAYGINLAġACAK. HASTA HAKLARI OFĠSLERĠ YAYGINLAġTIRMA ÇALIġMALARI BAġLADI, ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ HASTANELERĠ GENELĠNDE TEK BĠR RANDEVÜ SĠSTEMĠ KURULMASI ÇALIġMALARI BAġLATILDI, ASĠSTAN EL KĠTAPLARI ÇALIġMASI BAġLATILDI,

6 YAPILANLAR-IV HEMġĠRELĠK HĠZMETLERĠ HASTA BAKIM HĠZMETLERĠ TOPLAM 123 GENEL HASTA BAKIM PROTOKOLÜNDEN 75 Ġ REVĠZE EDĠLDĠ, UYGULANMAYA KONDU, KALĠTE YÖNETĠMĠ TSE KALĠTE EĞĠTĠMLERĠ VE UYUMLU DOKÜMANLAR GELĠġTĠRĠLDĠ, ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ HEMġĠRE ĠġGÜCÜ PLANLAMASI ĠLE HASTA YATAĞI VE YOĞUN BAKIM YATAĞINA DÜġEN HEMġĠRE SAYILARI BELĠRLENDĠ, HEMġĠRELĠK HĠZMETLERĠ YÖNETĠM VE ORGANĠZASYONU KULLANILAN KAYIT VE DOKÜMAN SĠSTEMLERĠ REVĠZE EDĠLDĠ,

7 YAPILANLAR-V LABORATUVAR HĠZMETLERĠ LABORATUVARLARDA; SAYI, HĠZMET, ELEMAN NĠCELĠK/NĠTELĠĞĠ, EKSĠK/MÜKERRERLĠK TESPĠTĠ, ORTAK KULLANILAN ÜRÜNLERĠN LĠSTE ÇALIġMASI, 1944 PARAMETRELĠK ÜRÜN LĠSTESĠNDEN ORTAK OLANLARIN TESPĠTĠ, DEPO REVĠZYONU VE STOK YÖNETĠMĠ, ORTAK SATIN ALMAYA YÖNELĠK ÇALIġMALAR, SATIN ALMALARDA UYGUNLUK ÇALIġMALARI, MERKEZ LABORATUVAR YAPILANMASI

8 YAPILANLAR-VI KALĠTE YÖNETĠMĠ ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ HASTANELERĠ KALĠTE HĠZMET STANDARTLARI ÇALIġMASI; ĠLK TASLAK HAZIRLIĞININ TAMAMLANMASI, ĠLGĠLĠ BĠRĠMLERE GERĠ BĠLDĠRĠM ĠÇĠN GÖNDERĠLMESĠ, ADEK ĠLE KOORDĠNASYON, SON ġeklġnġn VERĠLMESĠ, KALĠTE EL KĠTABI HAZIRLIĞININ TAMAMLANMASI, KULLANICI VE ÇALIġAN ANKETLERĠ; ĠLK TASLAK HAZIRLIĞININ TAMAMLANMASI, ĠLGĠLĠ BĠRĠMLERE GERĠ BĠLDĠRĠM ĠÇĠN GÖNDERĠLMESĠ,

9 YAPILANLAR-VII FĠNANS YÖNETĠMĠ FĠNANSAL TABLOLARININ OLUġTURULMASI HAGED ÇATISINDAKĠ BĠRĠMLER; GELĠR TABLOLARI KONSOLĠDASYONU, 31 ARALIK BĠLANÇO KONSOLĠDASYONU, FĠNANSAL TABLOLARIN KONSOLĠDASYONU; GERÇEKLEġEN ÜÇER AYLIK KARġILAġTIRMALI GELĠR TABLOLARI, BĠLANÇO KONSOLĠDASYONU, YÖNETĠM KURULU RAPORLAMA FORMATLARI OLUġTURULMASI NAKĠT DURUM RAPORU (AYLIK) ALACAK-BORÇ DURUM RAPORU (AYLIK) STOK DURUM RAPORU (AYLIK) GĠDER SÜREÇ RAPORU (AYLIK) GELĠR SÜREÇ RAPORU (AYLIK) TAġINIR MAL ĠDARESĠ SÜREÇ RAPORU (AYLIK) 2010 ĠHALE TÜRLERĠNE GÖRE SATINALMA RAPORLARI (TEKĠL/KONSOLĠDE)

10 FĠNANS YÖNETĠMĠ Örnek Grafik 1 HAGED, Ocak Haziran 2011 Nakit Durumu

11 FĠNANS YÖNETĠMĠ Örnek Grafik 2 HAGED, Ocak Haziran 2011 Borç Durumu

12 FĠNANS YÖNETĠMĠ Örnek Grafik 3 HAGED, Ocak Haziran 2011 Gelir Durumu

13 FĠNANS YÖNETĠMĠ Örnek Grafik 4 HAGED, Ocak Haziran 2011 Gider Durumu

14 FĠNANS YÖNETĠMĠ Örnek Grafik 5 HAGED, Ocak Haziran 2011 Gider Dağılımı

15 YAPILANLAR-VIII FĠNANS YÖNETĠMĠ FĠNANSAL ÖNLEMLER 2011 TOPLU ALIM LĠSTELELERĠ VE TOPLU ĠHALE MANTIĞININ OLUġTURULMASI, DEPO SĠSTEMLERĠNĠN YENĠLENMESĠ, LOJĠSTĠK YÖNETĠMĠNĠN KONSOLĠDASYONU, GELĠR ARTTIRICI, GĠDER AZALTICI ÖNLEMLER, MALĠYET MUHASEBESĠ SĠSTEMĠ KURULMASI, ĠHALE TÜRLERĠNE GÖRE SATINALMAI (ĠZLEME/DEĞERLENDĠRME)

16 YAPILANLAR-IX SATINALMA YÖNETĠMĠ DÜZENLEME ANA BAġLIKLARI TALEP ĠġLEMLERĠ YENĠDEN DÜZENLENMESĠ, SATIN ALMA HIZININ ARTTIRILMASI, GELĠR VE GĠDER SORGULARININ TAMAMLANMASI, FATURA VE TAHSĠLATTA 1 AYDAN DAHA FAZLA UZAMALARIN ENGELLENMESĠ,

17 YAPILANLAR-X SATINALMA YÖNETĠMĠ ĠZLEME DEĞERLENDĠRME ARAÇLARI SATINALMA ĠġLEMLERĠNDE USUL VE MAKSĠMUM SÜRELER CETVELĠ, 2010 VE 2011 GERÇEKLEġEN SÜRELERĠNDE USUL VE SÜRE AġIMLARI KARġILAġTIRMASI, 2010 VE 2011 ĠPTAL ORANLARI ĠLE ĠPTAL SEBEPLERĠ KARġILAġTIRMASI, 2010 VE 2011 TEK TEKLĠFLĠ ALIM ORANLARI VE KALEM BAZINDA ORTALAMA TEKLĠF SAYISI VE ALIMLARIN STANDART SÜREÇLERLE KIYASLANMASI

18 SATINALMA YÖNETĠMĠ Örnek Grafik 1 HAGED, İhale Süreç Kriterlerine Uyumluluk, ,000% 100,000% 80,000% 60,000% 40,000% 20,000%,000% CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ ONKOLOJI ENSTITÜSÜ Toplam 2010 YILI ORAN 50,000% 100,000% 52,000% 48,000% 75,000% Toplam 2011 YILI İLK 7 AY ORAN 86,000% 100,000% 76,000% 39,000% 83,000%

19 SATINALMA YÖNETĠMĠ Örnek Grafik 2 HAGED, Mal Alımları İptal Kalemleri Oranı, 2010 YAKLAŞIK MALİYET ÜZERİ İPTAL 23% YOK İPTAL 0% DİĞER İPTAL 29% UYGUN MALZEME OLMAMASI İPTAL 11% TESLİMAT SÜRESİNİN AŞIMI İPTAL 14% RAPORA İSTİNADEN İPTAL 23%

20 SATINALMA YÖNETĠMĠ Örnek Grafik 3 HAGED, Mal Alımları İptal Kalemleri Oranı, 2011 YAKLAŞIK MALİYET ÜZERİ İPTAL 50% YOK İPTAL 0% DİĞER İPTAL 16% RAPORA İSTİNADEN İPTAL 15% UYGUN MALZEME OLMAMASI İPTAL 2% REKABET SAĞLANAMAMASI İPTAL 16% TESLİMAT SÜRESİNİN AŞIMI İPTAL 1%

21 SATINALMA YÖNETĠMĠ Örnek Grafik 4 HAGED, Doğrudan Temin Ortalama İhale Süresi Karşılaştırması, ,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000,000 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ ONKOLOJI ENSTITÜSÜ ,713 72,639 22,772 25, ,052 39,174 11,267 8,431 15,875

22 YAPILANLAR-XI BĠLGĠ ĠġLEM YÖNETĠMĠ NETWORK KURULUM, KOORDĠNASYON, TAKĠP, KONTROL, ĠSHOP KURULUM; KARDĠYOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ KURULUM, ġubat 2011 ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ, DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ KURULUM TEMMUZ 2011 KATKIYA DAYALI EK ÖDEME SĠSTEMĠ PROGRAM GELĠġTĠRME VE ÖDEME; USUL ESAS BELĠRLEME, PROGRAM GELĠġTĠRME, VERĠ GĠRĠġĠ, KALĠBRASYON, YÖNETĠM KURULU KARARLARI, MAYIS 2011 ĠLK ÖDEME; KARDĠYOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ, DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ, ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ, ĠSTANBUL TIP VE CERRAHPAġA TIP FAKÜLTELERĠ,

23 YAPILMAKTA OLANLAR VE PLANLANANLAR-I YERĠNDE, YENĠDEN, ACĠL YAPIM NEDEN? JEOLOJĠK/TOPOGRAFĠK YAPIDAN KAYNAKLANAN OLASI DEPREM RĠSKLERĠ, MEVCUT BĠNALARI ACĠL BOġALTMA ĠHTĠYACI, AFET DURUMUNDA ORGANĠZASYON OLASILIKLARI, ESKĠMĠġ VE DAHA YÜKSEK MALĠYETLE ĠġLETĠLEN ALTYAPI, YENĠDEN YAPILANMA VE DEĞĠġĠME ĠHTĠYAÇ; SOSYAL / KENTSEL DĠNAMĠKLERLE ĠLĠġKĠ VE DÜNYA EĞĠLĠMLERĠ, HASTA VE ÖĞRENCĠ TOPLUKLARININ TALEBĠ, ULAġIMDA BUGÜN VE GELECEK OLASILIKLARI, EKONOMĠK KATMA DEĞERLER, ĠġLEVE YÖNELĠK HĠZMET SUNUCU EKĠP VE KULLANICI TALEPLERĠ,

24 YAPILMAKTA OLANLAR VE PLANLANANLAR-II YERĠNDE, YENĠDEN, ACĠL YAPIM BĠLĠMSEL VE ULUSLARARASI KARġILAġTIRMALI GEREKÇELER, KAMU SAĞLIK YATIRIM POLĠTĠKALARININ ANALĠZĠ; MEVCUT YATIRIM BÜTÇESĠNĠN DEVAMI ĠLE 47 YIL, DPT YILLIK YATIRIM BÜTÇESĠNĠN TAMAMININ TAHSĠSĠ ĠLE EN AZ 8 YIL ALTERNATĠF YERLEġKELERDE MALĠYET KIYASLAMASI, OLASI ĠġBĠRLĠĞĠ SEÇENEKLERĠ; BÜYÜġEHĠR VE FATĠH BELEDĠYE BAġKANLIKLARI YENĠLEME ALANI, ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEKNĠK VE MALĠ DESTEĞĠ, DPT YATIRIM DESTEĞĠ, KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI (PPP) MODELĠ, TOKĠ MODELĠ, DPT, YÖK, MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI, BAġBAKANLIK ĠNCELEME VE ONAY SÜREÇLERĠ; GEREKÇELĠ BAġVURU, ĠHTĠYAÇ PLANLAMASI EKĠP ÇALIġMASI, PROTOKOL HAZIRLIĞI, BAġBAKANLIK ONAYI, AġAMALI YIKIM VE YAPIM PLANLAMASI, YASAL GEREKLERĠN TAMAMLANMASI,

25 YAPILMAKTA OLANLAR VE PLANLANANLAR-III SÜREÇ YÖNETĠMĠ ÇALIġMALARI; TIBBĠ HĠZMETLER, ĠNSAN KAYNAKLARI, GELĠR ĠDARESĠ, GĠDER ĠDARESĠ, TAġINIR MAL, GENEL ĠDARE,

26 NEDEN SÜREÇ ANALĠZĠ? REKABET ETMEK ĠÇĠN EN ĠYĠYĠ YAPMAK, DAHA ĠYĠYĠ BULMAK, Geçmiş OLUġACAK HATALAR ĠÇĠN ÖNCEDEN ÖNLEM ALMAK, Şuan YENĠDEN YAPILANMA VE DEĞĠġMEYE ĠHTĠYAÇ DUYMAK, Gelecek KULLANICI BEKLENTĠLERĠNĠ AġMAK (BEKLENTĠ YÖNETĠMĠ), KALICI BAġARI SAĞLAMAK,

27 YAPILMAKTA OLANLAR VE PLANLANANLAR-IV YENĠ HASTANE OTOMASYONU (ĠSHOP) DEVREYE ALMA ÇALIġMALARI; TEMMUZ 2011, ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ, TEMMUZ 2011, DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ, EKĠM 2011, ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ NDE BAġLAMA, EKĠM 2011, CERRAHPAġA TIP FAKÜLTESĠ NDE BAġLAMA,

28 YAPILMAKTA OLANLAR VE PLANLANANLAR-V GELĠR ARTTIRICI ÖNLEMLER SGK; DÖNEM SONU FATURA KESĠMĠNĠN MUTLAK TEMĠNĠ, FATURALANAMAYAN HĠZMETLERĠN FATURALANMASI, KAÇAKLARIN EN AZA ĠNDĠRĠLMESĠ, KESĠNTĠ ORANLARININ DÜġÜRÜLMESĠ, ÖZELLĠKLĠ HĠZMETLERE YÖNELME, DRGs MODELĠNE GEÇME, GELĠR ÇEġĠTLĠLĠĞĠ OLUġTURULMASI; CARĠ FĠYATLARLA HĠZMET, FATURALANAMAYAN HĠZMET KALMAMASI, ĠSTĠSNAĠ HĠZMETLERE YÖNELME, TAMAMLAYICI SAĞLIK SĠGORTA MODELĠ OLUġTURMA (THY PĠLOT MODELĠ)

29 YAPILMAKTA OLANLAR VE PLANLANANLAR-VI GĠDER AZALTICI ÖNLEMLER TOPLU ALIM, MAL VE HĠZMET DEVRĠ, KAYNAKLARIN ORTAK KULLANIMI, KURUM DIġI ORTAK ĠHALE, GĠDER YÖNETĠMĠ; ETKĠN LOJĠSTĠK VE KAYNAK YÖNETĠM SĠSTEMĠ, STOK DEVĠR HIZININ ARTTIRILMASI, ANALĠTĠK BÜTÇE VE MALĠYET MUHASEBESĠNE GEÇĠġ,

30 YAPILMAKTA OLANLAR VE PLANLANANLAR-VII ĠZLEME DEĞERLENDĠRME SĠSTEMĠ SIKLIK VE MALĠYET VERĠ SETĠ OLUġTURULMASI, STANDARTLAġTIRILMIġ, DOĞRU VERĠ TOPLAMA, VERĠ ANALĠZĠ, KURUM ĠÇĠ VE DIġI KARġILAġTIRMA, KURUM ĠÇĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM, KARAR DESTEK SĠSTEMĠ OLUġTURMA, ĠNTERAKTĠF HAGED WEB SĠTESĠ=HAGED PORTAL HAGED RADYO

31 KRĠTĠK KARAR NOKTALARI BELĠRSĠZLĠKLER VE MOTĠVASYON EKSĠKLĠĞĠ, DEĞĠġĠM YÖNETĠMĠ, BĠLGĠ EKSĠKLĠĞĠ VE ĠLETĠġĠM, FARKLI BĠR YÖNETĠM MODELĠ UYGULAMASI, Yönetim Kurulu Yapısı (CEO/Yönetim Kurulu) Ben Merkezli değil, Katılımcı Yönetim, BÜROKRATĠK değil STRATEJĠK YÖNETĠM için YENĠ BĠR KURUM KÜLTÜRÜ; Yönetim alanını daraltmayı hedeflemeyen, Ġmza ve onay yetkilerini üzerine almayan, Bilgi ve Deneyim Aktarımı Esaslı, Sonuç Odaklı Ortak Akıl ile Hesap Verebilir ve Bilgiye Dayalı Yönetim KURUM KÜLTÜRÜNÜ YERLEġTĠRME GAYRETLERĠNDE DESTEK, SABIR VE HOġGÖRÜ,

32 ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SAYIN FARUK ÇELĠK TOPLANTISI ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ 13 EYLÜL 2011

33 AMAÇ Üniversite Sağlık Uygulama AraĢtırma Merkezlerinin (Üniversite Hastaneleri); sorunlarını değerlendirmek, nedenlerini ortaya koymak ve çözüm yolları üretmek, bilgi ve deneyimlerini paylaģmak, çağdaģ sağlık hizmetiyle birlikte, eğitim ve araģtırma faaliyetlerini etkinleģtirmek ve ortak hareket etmeyi sağlamak.

34 KURULUġ VE SÜREÇ PLATFORM; Nisan 2009, Ġstanbul I.Toplantı; Nisan 2009, Ġstanbul Üniversitesi, Ġstanbul II.Toplantı; Mayıs 2009, Hacettepe Üniversitesi, Ankara III.Toplantı; Kasım 2009, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep IV.Toplantı; Ocak 2010, Ege Üniversitesi, Ġzmir DERNEK; BaĢvuru 2010 ġubat, Resmi KuruluĢ 2010 Mart V.Toplantı; Nisan 2010, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun VI.Toplantı; Kasım 2010, Anadolu Üniversitesi, EskiĢehir VII.Toplantı; Ocak 2011, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli VIII.Toplantı; Mayıs 2011, Selçuk ve Konya Üniversiteleri, Konya IX.Toplantı; Haziran 2011, Atatürk Üniversitesi, Erzurum X.Toplantı; 7-8 Ekim 2011, Marmara Üniversitesi, Ġstanbul

35 YAPI VE YÖNETĠM PLATFORM ĠCRA KURULU (Nisan 2009-Nisan 2010) Yunus SÖYLET, Ġstanbul Üniversitesi Rektörü-YÖK Üyesi Uğur ERDENER, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Candeğer YILMAZ, Ege Üniversitesi Rektörü Mehmet Yavuz COġKUN, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Hüseyin AKAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü DERNEK GENEL KURULU (Nisan 2010) Nisan 2010, Samsun Eylül 2010, Ġstanbul DERNEK YÖNETĠM KURULU (Nisan 2010) BaĢkan Yunus SÖYLET, Ġstanbul Üniversitesi Rektörü-YÖK Üyesi BaĢkan Yardımcısı Uğur ERDENER, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Genel Sekreter Haluk ÖZSARI, Ġstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayman Sadık KILIÇTURGAY, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Eski Dekanı Üyeler Candeğer YILMAZ, Ege Üniversitesi Rektörü Mehmet Yavuz COġKUN, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Hüseyin AKAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Peyami CĠNAZ, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Ġbrahim DEMĠR, Akdeniz Üniversitesi Eski Rektör Yardımcısı

36 ÇALIġMA KURULLARI (Temmuz 2009) YAPI VE YÖNETĠM 1. GERĠ ÖDEME ÇALIġMA KURULU 2. TIP EĞĠTĠMĠ MALĠYETĠ ÇALIġMA KURULU 3. MEVZUAT ÇALIġMA KURULU 4. STRATEJĠ ÇALIġMA KURULU 5. PERFORMANS ÇALIġMA KURULU 6. AFFĠLĠYASYON ÇALIġMA KURULU 7. SAĞLIK ĠNSANGÜCÜ PLANLAMASI ÇALIġMA KURULU

37 ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ MEVCUT DURUM CARĠ GELĠR-GĠDER, (Kaynak:Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü, ) MALİ YARDIMLI CARİ GELİR - CARİ GİDER

38 ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ MEVCUT DURUM CARĠ GELĠR-GĠDER, (Kaynak:Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü, )

39 ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ MEVCUT DURUM CARĠ GELĠR-GĠDER, (Kaynak:Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü, ) MALİ YARDIMLI CARİ GELİR CARİ GİDER -

40 ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ MEVCUT DURUM DÖNER SERMAYE BÜTÇELERĠ BORÇ-ALACAK DURUMU (Kaynak:Üniversite Hastaneleri Birliği Analizi, Eylül 2011) (Bin TL) Borç Alacak

41 ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ ĠLE SĠYASĠ VE BÜROKRATĠK KARAR VERĠCĠLER ARASINDA YAPILAN ORTAK ÇALIġMALAR 2009 Temmuz dan baģlayarak; Devlet Bakanı ve BaĢbakan Yardımcısı Sayın Ali BABACAN koordinatörlüğünde, Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ, Maliye Bakanı Sayın Mehmet ġġmġek, Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer DĠNÇER ile ilgili MüsteĢarlar, Kurum BaĢkanı, MüsteĢar Yardımcıları, Genel Müdürler ve Üniversite Hastaneleri Birliği Platformu Ġcra/Yönetim Kurulu ve ilgili ÇalıĢma Kurulu Üyelerinin katıldığı, 13 ayrı toplantı yapılmıģtır.

42 ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ ĠLE SĠYASĠ VE BÜROKRATĠK KARAR VERĠCĠLER ARASINDA YAPILAN ORTAK ÇALIġMALAR Toplantılar sonrasında; Döner Sermaye Gelirlerinden alınan %5 olan Hazine kesintisinin 2010 yılında %3, 2011 yılında %1 olarak uygulanmasına karar verilmiģtir.

43 ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ ĠLE SĠYASĠ VE BÜROKRATĠK KARAR VERĠCĠLER ARASINDA YAPILAN ORTAK ÇALIġMALAR 2010 Mayıs ayı içinde, gelinen nokta; Üniversite Hastaneleri Birliği Yönetimi tarafından Sayın BaĢbakan a arz edilmiģ, Sayın BaĢbakan tarafından, Devlet Bakanı ve BaĢbakan Yardımcısı Sayın Ali BABACAN Koordinatör olarak görevlendirilerek; 12 ayrı Ortak ÇalıĢma Grubu ile 2 ay süren hazırlıklar sonrasında, 21 Haziran 2010 a kadar kısa dönemde acilen yapılacaklar ile 2010 yılı sonu kadar, orta dönemde yapılacak Yapısal ĠyileĢtirmeler belirlenmiģtir. Yapılan hazırlıklar, 23 Haziran 2010 tarihinde Sayın Bakanlara sunulmuģ, kanun tasarısı hazırlıkları baģlatılarak, TBMM de kabul edilen 23 Temmuz 2010 tarih ve 6009 sayılı Yasa ile Üniversite Hastanelerinin borçlarına yönelik düzenleme yapılmıģtır.

44 ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ ĠLE SĠYASĠ VE BÜROKRATĠK KARAR VERĠCĠLER ARASINDA YAPILAN ORTAK ÇALIġMALAR Eylül ve Ekim 2010 tarihlerinde, Maliye Bakanlığı nın 6009 sayılı Yasa nın uygulanmasına yönelik hazırlıkları tamamlayarak, Yasa kapsamına giren 28 Üniversite nin borçlarına karģılık yapılacak kaynak aktarımının usul ve esaslarını oluģturmuģ, 22 Üniversite Rektörlüğü Maliye Bakanlığı na Protokol imzalamak kaydıyla kaynak talebinde bulunmuģ, 4 taksit halinde TL. nın 22 Üniversite Hastanesine aktarımına iliģkin Bakanlar Kurulu Kararı 11 Kasım 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiģtir.

45 ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ ĠLE SĠYASĠ VE BÜROKRATĠK KARAR VERĠCĠLER ARASINDA YAPILAN ORTAK ÇALIġMALAR 25 ġubat 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6111 sayılı Yasa nın Geçici 15.maddesi ile Üniversite Hastaneleri nde Öğretim Üyesi Farkı alınmamasının karģılık; Devlete ait üniversitelerin tıp ve diş hekimliği fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi döner sermaye işletme birimlerinde 2011 yılında ortaya çıkabilecek nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla; söz konusu işletmelerin 2010 yılında elde ettiği mesai dışı gelirlerine 2011 yılı için öngörülen deflatör oranının uygulanması suretiyle bulunacak tutar ile bu işletme birimlerinin 2010 yılında gerçekleşen toplam gelirlerinin yüzde onuna tekabül eden tutardan fazla olanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 2011 yılı içinde her ayın en geç 15 ine kadar eşit taksitler halinde ödenmesi hükme bağlanmıģtır.

46 ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ ANA SORUNLARI-I Ağustos 2011 tarih ve 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname TAM GÜN a. Üniversite de eğitim/araģtırma/hizmetin ayrılamaz bütünlüğünün ortadan kalkması, b. Öğretim Üyesi Kaybı + Hizmet ve Gelir Azalması, 2. Gelirin gideri karģılamaması; a. Artan hizmet üretimi ve maliyetlerine karģın azalan hizmet bedelleri, döneminde; doğalgaz % 42, su % 44, asgari ücrette ise % 56 artıģa rağmen, YaklaĢık 6 yıldır artmayan SUT fiyatları, Hatta SUT iģlem kalemlerinin üçte birini aģan kısmında bazı iģlemlerde % 70 i bulan fiyat düģürülmesi, Özel bütçede aģırı kısıntı, Borç nedeni ile satın alma maliyetlerinin yükselmesi, b. Üniversite hastanelerinin verdiği özellikli sağlık hizmetleri ile uyumsuz SUT iģlem fiyatları,

47 ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ ANA SORUNLARI-II 3. Üniversite Hastaneleri nde Merkezi Stratejik Planlama olmayıģı; a. Yapısal olarak kaynak kullanımı, yönetim ve iģletme sorunları ile b. Gelir, gider, stok, personel yönetimi ve model hataları, c. Henüz Birlik olamama, 4. Tek gelir kaynağının hizmet sunumu olması; a. Üniversitelerin ana görevi olan eğitim ve araģtırmaya ayrı kaynak tahsisinin bulunmaması, b. Kaynak çeģitliliği kısıtlılığı (Sağlık turizmi, özel sağlık sigortalılara hizmet, özel koģullarda fiyat farkı ), 5. Geri ödeme sorunları; a. Ödeme süresine yönelik taahütlerin yerine gelmesine rağmen, halen fatura kesintileri ve gecikmeler, b. Giderek artan satınalma bedelleri, 6. Kamu hastanelerine farklı yaklaģımlar; BaĢta insangücü (4b) olmak üzere, gelir-gider kalemlerine yatırım/iģletme maliyeti yükü,

48 ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ ANA SORUNLARI-III SONUÇ : hizmet sundukça zarar eden ve borçlanan, basit ve kısa süren iģlemlere ağırlık vermeye yönelmek zorunda bırakılan, bir iģletme olarak yönetilemez hale gelen Üniversite Hastaneleri

49 ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ ANA SORUNLARININ ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ-I Ağustos 2011 tarih ve 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen TAM GÜN düzenlemesi ACĠLEN ÜNĠVERSĠTE OLMA GEREĞĠNE UYGUN MODELE DÖNÜġTÜRÜLMELĠDĠR, 2. Gelirin gideri karģılayabilmesi için; ağırlıklı olarak bakılmakta olan komplike vakalar ile yine Üniversite Hastanesi nin verdiği sağlık hizmetlerinin en büyük oranını oluģturan özellikli vaka olarak yatan hastaların SUT iģlem fiyatlarının, üniversiteler lehine farklılaģtırılması sağlanmalıdır, 3. Kamu Üniversite Hastanelerinde sadece SGK fiyatı yerine, Üniversite Hastaneleri nde, gereken hizmetlerde, gerekirse üst sınır belirlenerek fark alma sağlanmalı, bireysel emeklilik benzeri Tamamlayıcı Sigortası ile kaynak çeģitliliği oluģturulmalıdır, 4. Neredeyse tek kaynak olma özelliğine ulaģan Döner Sermayelerdeki aģırı yükün; personel istihdamı, araģtırma ve yatırım giderleri gibi alt kalemleri Özel Bütçe den karģılanmalıdır, 5. Üniversite Hastanesi olma gereği verilmekte olan lisans ve lisansüstü eğitim finansal yükünün, ulusal ve uluslararası örnekler de dikkate alınarak, prim bazlı gelire sahip olan SGK tarafından üstlenilmemesi için, Üniversite Hastanesi yıllık toplam sağlık hizmet üretim bedelinin en az %20 en fazla %30'u oranında Üniversiteye öğrenci baģına Özel Bütçe den ayrı kaynak tahsisi hazırlıklarına 2012 Bütçesi kapsamında baģlanmalıdır,

50 ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ ANA SORUNLARININ ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ-II 6. Tüm bilgilendirmelere rağmen, halen bazı Üniversite Hastanelerimizin bulunduğu bölgelerde daha yoğunlukla sürdürülen ve büyük çoğunluğu barkoddan kaynaklanan SGK kesintilerine rasyonel bir çözüm üretilemelidir, 7. Sorunların çözümüne yönelik köklü adımlardan birisi olarak, yatan hastaların tedavisinden kaynaklanan zarar olduğundan, SGK Üniversite Hastanelerinde DRG ile geri ödeme yöntemine geçmelidir, 8. Üniversite Hastaneleri döner sermayelerinin yeniden yapılandırılması kapsamında, gelir-giderstok-personel yönetimi gibi alanlarda izleme değerlendirme sistemi kurulmalıdır, 9. Üniversite Hastaneleri nde gider azaltıcı müdahale alanı olarak, 2010 yılında Üniversite Hastaneleri Birliği tarafından önerilen ve Kamu Ġhale Kurumu nun yaptığı düzenlemeye rağmen çözülemeyen ortak ihale de yapılabilmesine yönelik, uluslararası örnekleri bulunan (Almanya gibi), Üniversite Hastaneleri nin kamu tüzel kiģiliğine haiz Birlik olarak yapılanmasını sağlayacak yasal düzenleme gerçekleģtirilmelidir, 10.Üniversitelerin ek ödeme(performans) mevzuatı yeniden düzenlenmelidir,

51 SONUÇ OLARAK; ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ NĠN SGK DAN BEKLENTĠLERĠ SORUNLARA ÇÖZÜM BULMADA, ORTAK AKIL ĠLE BĠRLĠKTE HAREKET, TEK GELĠR KAYNAĞI SGK OLMAYAN, BAġKA GELĠR KAYNAKLARININ DA KULLANIMI, SGK FĠYATLARINDAN ÜST SINIRI BELĠRLENMĠġ ÖZEL KOġULLARDA FARK ALMA, RASYONEL /OBJEKTĠF GERĠ ÖDEME MEKANĠZMASI KURULMASI, FĠYAT OLUġTURMA VE FATURA DENETĠMĠNDE TEMSĠLĠYET,

52 TOPLANTI SONRASI BĠLGĠ NOTU, 19 EYLÜL SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME NE GETĠRĠYOR? Mesai saati sonrası yükseköğretim kurumu dıģında /özel çalıģan Tıp ve DiĢ Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyeleri; Üniversitelerdeki sağlık uygulama araģtırma merkezlerinde (hastaneler) hasta bakamıyor, vizit yapamıyor, reçete yazamıyor, laboratuar iģlemleri (radyolojik tetkik, nükleer tıp ve benzeri) raporlayamıyor, giriģimsel iģlemler ve ameliyatlar yapamıyor, Sağlık Kurulu ve Ġlaç Raporlarına imza atamıyor,

53 TOPLANTI SONRASI BĠLGĠ NOTU, 19 EYLÜL SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME NE GETĠRĠYOR? SONUÇ: Üniversitelerde hekim müdahalesi yapılamayan hastalar tedavi olamadığı için özel muayenehane ve hastanelere gidiģe zorlanmaktadır, bu nedenle amaçlananın aksine daha fazla sayıda hasta daha fazla miktarda para ödemek zorunda kalmaktadır, diğer taraftan özel hastanelere SGK faturaları en az %70 farkla ödeneceği için sağlık harcamaları da hızla artacaktır, Genellikle Üniversite Hastanelerinde tedavi olabilen hastalar (kemik iliği ve organ nakli gereken, özel kanser tedavisine ihtiyaç duyan, el-kol-parmak gibi uzuvları kopan, doğuģtan veya kaza sonucu oluģmuģ ağır vücut deformiteleri bulunan, kalp ritim bozukluğu için cerrahi tedavi gerektiren vb.), önce Üniversite dıģındaki hastanelerde dolaģacak, konu medyada sansasyonel haberler Ģeklinde yer alacak, maddi imkanı olan veya mevzuatı aģabilenler yurtdıģına sevk olacak, tüm bu olumsuzlukların faturasını Devlet ödeyecektir,

54 TOPLANTI SONRASI BĠLGĠ NOTU, 19 EYLÜL SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME NE GETĠRĠYOR? Mesai saati sonrası yükseköğretim kurumu dıģında /özel çalıģan Tıp ve DiĢ Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyeleri; Radyoloji ve laboratuar dahil, usta-çırak usulü uygulamalı eğitimöğretim verebilmenin yegane Ģartı olan sadece hasta ile yapılan sağlık hizmeti sunma faaliyetini yapamamaktadır, Sadece ders anlatabilecek, teorik araģtırma ve yayın yapabilecek, klinik araģtırma diye nitelenen hasta üzerindeki hiçbir araģtırmayı yapamayacaktır,

55 TOPLANTI SONRASI BĠLGĠ NOTU, 19 EYLÜL SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME NE GETĠRĠYOR? SONUÇ: Üniversitede tıp ve toplam 40 a yakın diğer sağlık meslekleri eğitimi ile ihtisas eğitimi ağır hasar görecek, AraĢtırma faaliyetlerini sürdürmek zorlaģacak, Sadece Üniversite Hastaneleri değil, tümüyle sağlık sistemi olumsuz etkilenecek,

56 TOPLANTI SONRASI BĠLGĠ NOTU, 19 EYLÜL SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME NE GETĠRĠYOR? Mesai saati sonrası yükseköğretim kurumu dıģında /özel çalıģan Tıp ve DiĢ Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyeleri; Üniversite Rektör, Dekan, Enstitü Müdürü, BaĢhekim in görev yetki ve yönetim sorumlulukları ile Bölüm/Anabilim Dalı/Bilimdalı baģkanlarının nitelik ve nicelik açısından aynı olmadığı dikkate alınmadığından, bazı Tıp Fakülteleri nde Bölüm/Anabilim Dalı veya Bilimdalı BaĢkanlarının yüzde 85 i hemen görevinden ayrılmak zorunda kalmıģ, ayrılanların yerine mevzuatın gerektirdiği vasıfta öğretim üyesi bulunamadığı için bu görevler vekaletle yürütülmeye baģlanmıģtır,

57 TOPLANTI SONRASI BĠLGĠ NOTU, 19 EYLÜL SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME NE GETĠRĠYOR? Mesai saati sonrası yükseköğretim kurumu dıģında /özel çalıģan Tıp ve DiĢ Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyeleri; Gerektiğinde ücretsiz izin ve muayenehane açma izni vermemek de dahil, Üniversite yönetimlerinin hiçbir düzenleme ve takdir hakkı kalmamıģtır, GeçmiĢte doçent olduktan sonra 5 yıl geçmeden muayenehane açılamazken, yeni düzenleme ile Yardımcı Doçentler bile özel hastanede çalıģabilecek veya muayenehane açabilecek hale gelmiģtir,

58 TOPLANTI SONRASI BĠLGĠ NOTU, 19 EYLÜL SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME NE GETĠRĠYOR? SONUÇ: Üniversite yöneticilerinin koordinasyonu sağlama ve öğretim üyelerini verimli çalıģtırma hakkı kalmamıģtır, Öğretim üyesi sayısı hızla azalmaya baģlamıģtır, Gelirler düģmüģtür, bu süreç artarak devam edeceğinden borçlanmalar baģlayacak ve/veya artacaktır,

59 TOPLANTI SONRASI BĠLGĠ NOTU, 19 EYLÜL SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME NE GETĠRĠYOR? ÖZET OLARAK; TÜM TIP FAKÜLTELERĠ VE ÖĞRETĠM ÜYELERĠ, TAM GÜN ÇALIġMA KONUSUNDA TAM BĠR MUTABAKAT ĠÇĠNDE OLMALARINA RAĞMEN, YAPILAN SAYISIZ VE UYGUN OLMADIĞI DÜġÜNÜLEN DÜZENLEMELERLE; TIP EĞĠTĠMĠ, KLĠNĠK ARAġTIRMALAR ĠLE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠNDE SAĞLIK HĠZMET SUNUMU OLUMSUZ BĠR NOKTAYA GELMĠġTĠR.

60 TOPLANTI SONRASI BĠLGĠ NOTU, 19 EYLÜL SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME UYGULAMASINA YÖNELĠK ACĠL ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ 26 Ağustos 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 40. maddesi ile yürürlüğe giren; Yükseköğretim kurumlarının kadrolarında bulunan öğretim elemanlarına yönelik, tam gün çalıģma esası ĠLKE AÇISINDAN DOĞRU BULUNMAKLA BĠRLĠKTE, uygulanmasına iliģkin aģağıda sıralanan hususların dikkate alınmasında, sağlık sistemimiz açısından büyük yarar görülmektedir; 1.Üniversite Hastaneleri nde eğitim, araģtırma ve hizmet tanımları ve koģulları, hastaya dokunmama olarak değerlendirilen Ģeklinden, Üniversite Hastaneleri nde yapılan her türlü tıbbı iģlemin Sosyal Güvenlik Kurumu ödemeleri de dahil eğitim kapsamında verilmesine uygun bir ifade ile yeniden düzenlenmeli,

61 TOPLANTI SONRASI BĠLGĠ NOTU, 19 EYLÜL SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME UYGULAMASINA YÖNELĠK ACĠL ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ 2.Yükseköğretim kurumlarının kadrolarında bulunan öğretim elemanlarına; a. emekliliklerine yansıyan yeterli maaģ verilmesi, b. sadece hizmeti değil, eğitim ve araģtırmayı da dikkate alan yeni bir ek ödeme mevzuatı geliģtirilmesi, c. öğretim üyeleri ile Üniversite yönetimleri arasında, atama yükseltme değerlendirmelerinde kullanılabilecek yıllık ek gelir miktar ve koģulları ile hizmet kalitesi göstergelerini de içeren performans kriterlerini tanımlayan bir anlaģma yapılarak, saydam ve denetime açık bir Ģekilde izlenmesi,

62 TOPLANTI SONRASI BĠLGĠ NOTU, 19 EYLÜL SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME UYGULAMASINA YÖNELĠK ACĠL ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ 3.Üniversite Hastanelerinde görev yapan öğretim elemanlarının, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Üniversite Hastaneleri nin birlikte belirleyeceği koģullarda, özel hastaneler ile Vakıf Üniversitesi Hastanelerinde mesai saatleri sonrası çalıģabilmesine yönelik olarak, ilgili mevzuatında yeni bir düzenleme yapılması, 4.Üniversite Hastanelerinde, Üniversite yönetiminin belirleyeceği, ihtiyaç duyulan tıbbi alanlar ve koģullarda görev yapmak üzere, kısmi de olsa mesai saatleri içinde çalıģtırılabilecek ve kadro ile iliģkilendirilmeyen sözleģmeli öğretim elemanı ve ayrıca profesyonel yönetici istihdamına yönelik düzenleme yapılması,

63 TOPLANTI SONRASI BĠLGĠ NOTU, 19 EYLÜL SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME UYGULAMASINA YÖNELĠK ACĠL ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ 5.Üniversite Rektör, Dekan, Enstitü Müdürü, BaĢhekim in görev yetki ve yönetim sorumlulukları ile Bölüm/Anabilim Dalı/Bilimdalı baģkanlarınınkiler nitelik ve nicelik açısından aynı olmadığından, 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 40. Maddesi kapsamından bölüm baģkanı, anabilim ve bilimdalı baģkanı olamaz ifadesinin kaldırılması, 6.Organ ve doku nakillerinin, 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 40. Maddesi kapsamından çıkarılması,

64 TOPLANTI SONRASI BĠLGĠ NOTU, 19 EYLÜL SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME UYGULAMASINA YÖNELĠK ACĠL ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ 7.Ek ödeme mevzuatının, tıp ve diģ hekimliği fakültesi öğretim elemanlarının yaptıkları iģlemlerin en az %60 ının yapan kiģiye, %20 sinin yapılan ilgili bölüm/anabilim dalı/bilim dalına, %20 sinin de ilgili Üniversite ve diğer yasal kesintiler için tahsisine yönelik düzenleme yapılmasına, 8.Ek ödeme mevzuatında, tıp fakültesi öğretim elemanlarının mesai saati sonrası yaptıkları iģlemlere iliģkin yasal tavanların, Üniversite nin diğer öğretim elemanlarında olduğu gibi, kaldırılmasına yönelik düzenleme yapılması,

65 TOPLANTI SONRASI BĠLGĠ NOTU, 19 EYLÜL SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME UYGULAMASINA YÖNELĠK ACĠL ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ 9.Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında yer alan ve Üniversite Hastaneleri nde yapılan iģlemlerin, hizmetin özelliği ve farklı maliyeti dikkate alınarak; 10.Üniversite Hastaneleri SUT fiyatlarının 1.3 çarpanı ile ayrı fiyatlanması ya da Sosyal Güvenlik Kurumu ile Üniversite Hastaneleri nin birlikte oluģturacağı, yapılan iģlemlere yönelik Üniversite Hastaneleri Özel Fiyat Tarifesi uygulamasına geçilmesine iliģkin düzenleme yapılması,

66 TOPLANTI SONRASI BĠLGĠ NOTU, 19 EYLÜL SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME UYGULAMASINA YÖNELĠK ACĠL ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ 11.Üniversite Hastaneleri nde yapılan ve koģulları Sosyal Güvenlik Kurumu ile Üniversite Hastaneleri nin birlikte belirleyeceği özellikli tıbbi iģlemlere yönelik, hastadan alınmayan, bireysel emeklilik benzeri, özel sağlık sigortalarından sağlanan teminat paketleri ve farklı fiyatla, sağlık hizmeti verme uygulamasına geçilmesine iliģkin düzenleme yapılması,

67 İstanbul Üniversitesi

68 SAYGILARIMIZLA. Yard. Doç. Dr. Haluk ÖZSARI Prof. Dr. Kamil ADALET, Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM Prof. Dr. Münire HACIBEKĠROĞLU Prof.Dr. Yakup SELVĠ Prof. Dr. Gökhan AYGÜN Dr. Yılmaz KESKĠNDEMĠRCĠ

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GERĠ ÖDEME ÇALIġMA KURULU

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GERĠ ÖDEME ÇALIġMA KURULU ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GERĠ ÖDEME ÇALIġMA KURULU Prof.Dr. Mustafa ÖZMEN Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Geri Ödeme ÇalıĢma Kurulu BaĢkanı Anadolu Üniversitesi-EskiĢehir 27 Kasım 2010 ÜNĠVERSĠTE

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930)

Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930) 1 Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930) 2 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ 4 1-KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA

Detaylı

ĠÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI RAPORU 2009

ĠÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI RAPORU 2009 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamuda mali yönetim ve kontrol sistemi bütünüyle değiģtirilmiģ ve Avrupa Birliği (AB) normlarına uygun hale getirilmesi amaçlanmıģtır. Kamu mali yönetim

Detaylı

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI... 1

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI... 1 - i - Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı.. x BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI...

Detaylı

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ii 2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak

Detaylı

2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU

2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI NĠSAN 2012-1 - ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 27.11.1973 tarihinde 1785 sayılı Kanunla Diyarbakır Üniversitesi adı altında kurulan

Detaylı

Yükselen Yeni Nesil, Ġstikbal Sizsiniz!

Yükselen Yeni Nesil, Ġstikbal Sizsiniz! Yükselen Yeni Nesil, Ġstikbal Sizsiniz! Gençler! Cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz... Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2008 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Nisan 2009 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜġ... 3 B. YETKĠ, GÖREV

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum...

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum... ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe....... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması.... 2 1.3. Fiziki Durum... 3 2. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ...

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi

T.C. Namık Kemal Üniversitesi T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2009 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Sürüm no.1.0 Tekirdağ, Haziran 2010 ii İçindekiler Üst Yönetici SunuĢu... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 6 B. Yetki, Görev

Detaylı

T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI

T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI Niğde, 2014 Yalnız tek bir Ģeye ihtiyacımız vardır, çalıģkan olmak. Servet ve onun tabii neticesi olan refah ve saadet yalnız

Detaylı

5.8.4 FAKÜLTE-YÜKSEKOKUL...74 5.9 YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI...78 5.9.1 Yönetici Özeti...78 5.9.2 GENEL BĠLGĠLER...79 5.9.

5.8.4 FAKÜLTE-YÜKSEKOKUL...74 5.9 YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI...78 5.9.1 Yönetici Özeti...78 5.9.2 GENEL BĠLGĠLER...79 5.9. İçindekiler Ġçindekiler...1 SUNUġ...3 1 GENEL BĠLGĠLER...4 1.1 MĠSYON VE VĠZYON...5 1.1.1 MĠSYON...5 1.1.2 VĠZYON...5 1.2 YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...5 1.2.1 YETKĠ...5 1.2.2 GÖREV VE SORUMLULUKLAR...5

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ STRATEJĠK PLANI (2013-2017) GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ Web:

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU MART 2011 GENEL MÜDÜR SUNUġU Kamu Mali Yönetim sistemimizde kamu kaynağının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde elde

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybederler. ÖN SÖZ Günümüzde Üniversiteler, sadece

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL RAPORU T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı

Detaylı

T.C Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

T.C Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi T.C Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2013-2017 Stratejik Planı Zihni Derin Kampüsü Fener Mahallesi/ RİZE Tel: 0 464 223 6126 Fax: 0 464 223 5376 Http://erdogan@edu.tr e-mail: strateji@erdogan.edu.tr Ufku

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2013 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2013 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2013 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun yürürlüğe girmesiyle, kamu mali yönetiminde kalkınma planları ve programlarında

Detaylı

İstanbul,12.09.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 43 KONU : 6552 sayılı Kanun, 11 Eylül 2014 tarihli Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

İstanbul,12.09.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 43 KONU : 6552 sayılı Kanun, 11 Eylül 2014 tarihli Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanmıştır. İstanbul,12.09.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 43 KONU : 6552 sayılı Kanun, 11 Eylül 2014 tarihli Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun

Detaylı

STRATEJĠK PLAN (2013 2017)

STRATEJĠK PLAN (2013 2017) T.C KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2013 2017) Web Site: www.ksu.edu.tr Posta Adresi: KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Rektörlüğü AvĢar YerleĢkesi, 46100 - KahramanmaraĢ Telefon

Detaylı

KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 ĠÇERĠK KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 1 KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 54 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI

Detaylı

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU GİRESUN NİSAN 2011 Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa yapmaktan

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

GAP BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GAP BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GAP BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2011 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesine istinaden 17.03.2006 tarih

Detaylı

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 HAZIRLAYAN Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RĠZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 I- GENEL BĠLGĠLER- A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 1- Fiziksel Yapı 14 2- Örgüt Yapısı 20 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU KURULUġ VE GELĠġME Niğde Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiģtirilerek kabulüne dair 2809 sayılı kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

(1 OCAK 31 ARALIK 2011)

(1 OCAK 31 ARALIK 2011) 2011 YILI ÇALIġMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2011) 09/05/2011 DĠYARBAKIR-ġANLIURFA (TRC2) ĠÇĠNDEKĠLER TABLOLAR LİSTESİ 4 SUNUŞ 5 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 7 2. KURUMSAL YAPI 8 2.1 MEVCUT DURUM 8 2.2

Detaylı