İstanbul Üniversitesi ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ AKADEMĠK KURUL TOPLANTISI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İstanbul Üniversitesi ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ AKADEMĠK KURUL TOPLANTISI"

Transkript

1 İstanbul Üniversitesi ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ AKADEMĠK KURUL TOPLANTISI 21 EYLÜL 2011

2 ĠÇERĠK Ġstanbul Üniversitesi Hastaneleri; ĠĢleyiĢ ve Olası Kazanımlar, Yapılmakta Olanlar ve Planlananlar, Kritik Karar Noktaları, Üniversite Hastaneleri Birliği; Amaç, KuruluĢ, ĠĢleyiĢ, Yapılmakta Olanlar,

3 YAPILANLAR-I ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ HASTANELERĠ FĠYAT LĠSTESĠ BELĠRLEME ÇALIġMASI (CARĠ FĠYAT LĠSTESĠ) Amaç Sonuç SGK kapsamı hariç, Ġstanbul Üniversitesi Hastanelerinde verilen sağlık hizmetleri için, özel bir hizmet fiyat listesi oluģturmak, Ġstanbul Üniversitesi Hastanelerine kaynak çeģitliliği sağlamak. 206 kiģilik bir ekibin, 10 aylık sürede, ekleriyle birlikte 273 sayfadan oluģan, HemĢirelik Hizmetleri Türkiye de ilk defa olmak üzere, 48 ayrı iģlem birimini (bölüm, ana bilim dalı olarak 43) içeren, SGK daki 4060 iģleme ek olarak, sadece bu listedeki 2511 ile toplam 6555 iģlemle, Ġstanbul Üniversitesi Hastaneleri ne özgü cari fiyat listesi oluģturulmuģ, Elektronik kopyası, ĠSHOP ve mevcut hastane otomasyonuna yerleģtirilmiģ, Spiralli Kitap olarak basılıp, dağıtılmıģ, Haziran 2011 güncellemesi tamamlanmıģ, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaģım.

4 YAPILANLAR-II DĠREKTÖRLÜKLER Ġġ PLANI ÖRNEĞĠ, 2011

5 YAPILANLAR-III TIBBĠ HĠZMETLER HAGED ÇATISINDAKĠ BĠRĠMLERĠN DAHĠLĠ VE CERRAHĠ OLMAK TIBBĠ HĠZMETLER SÜREÇ YÖNETĠCĠLERĠ BELĠRLENDĠ, TIBBĠ HĠZMETLER SÜRECĠ ANAHTAR PERFORMANS ĠNDĠKATÖRLERĠ VE DEĞERLENDĠRME MODÜLÜ GELĠġTĠRĠLDĠ, BĠNA GÜVENLĠĞĠ NEDENĠYLE, ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ ÇOCUK KLĠNĠĞĠ (YAKLAġIK 200 YATAK, 2 BLOK) TÜMÜYLE BOġALTILARAK ÇAPA KAMPÜSÜ ĠÇĠNE DAĞITILDI, ESNAF HASTANESĠ SÜRECĠ, MĠYOKARD ĠNFARKTÜSLÜ HASTALAR ĠÇĠN 7/24 PRĠMER PTCA-STENT ĠLE TEDAVĠSĠ ĠÇĠN KARDĠYOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLE ĠSTANBUL TIP VE CERRAHPAġA TIP FAKÜLTELERĠ ĠġBĠRLĠĞĠ GĠRĠġĠMLERĠ BAġLATILDI. ACĠLLERĠN YENĠĠLENME VE DONANIM EKSĠKLERĠ ÇALIġMASI BAġLATILDI; ÖZEL SAĞLIK SĠGORTALARI ĠLE PĠLOT ÇALIġMA YAPILDI, ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ KARDĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI NDA HAZĠRAN 2011 DE BAġLADI, YAYGINLAġACAK. HASTA HAKLARI OFĠSLERĠ YAYGINLAġTIRMA ÇALIġMALARI BAġLADI, ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ HASTANELERĠ GENELĠNDE TEK BĠR RANDEVÜ SĠSTEMĠ KURULMASI ÇALIġMALARI BAġLATILDI, ASĠSTAN EL KĠTAPLARI ÇALIġMASI BAġLATILDI,

6 YAPILANLAR-IV HEMġĠRELĠK HĠZMETLERĠ HASTA BAKIM HĠZMETLERĠ TOPLAM 123 GENEL HASTA BAKIM PROTOKOLÜNDEN 75 Ġ REVĠZE EDĠLDĠ, UYGULANMAYA KONDU, KALĠTE YÖNETĠMĠ TSE KALĠTE EĞĠTĠMLERĠ VE UYUMLU DOKÜMANLAR GELĠġTĠRĠLDĠ, ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ HEMġĠRE ĠġGÜCÜ PLANLAMASI ĠLE HASTA YATAĞI VE YOĞUN BAKIM YATAĞINA DÜġEN HEMġĠRE SAYILARI BELĠRLENDĠ, HEMġĠRELĠK HĠZMETLERĠ YÖNETĠM VE ORGANĠZASYONU KULLANILAN KAYIT VE DOKÜMAN SĠSTEMLERĠ REVĠZE EDĠLDĠ,

7 YAPILANLAR-V LABORATUVAR HĠZMETLERĠ LABORATUVARLARDA; SAYI, HĠZMET, ELEMAN NĠCELĠK/NĠTELĠĞĠ, EKSĠK/MÜKERRERLĠK TESPĠTĠ, ORTAK KULLANILAN ÜRÜNLERĠN LĠSTE ÇALIġMASI, 1944 PARAMETRELĠK ÜRÜN LĠSTESĠNDEN ORTAK OLANLARIN TESPĠTĠ, DEPO REVĠZYONU VE STOK YÖNETĠMĠ, ORTAK SATIN ALMAYA YÖNELĠK ÇALIġMALAR, SATIN ALMALARDA UYGUNLUK ÇALIġMALARI, MERKEZ LABORATUVAR YAPILANMASI

8 YAPILANLAR-VI KALĠTE YÖNETĠMĠ ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ HASTANELERĠ KALĠTE HĠZMET STANDARTLARI ÇALIġMASI; ĠLK TASLAK HAZIRLIĞININ TAMAMLANMASI, ĠLGĠLĠ BĠRĠMLERE GERĠ BĠLDĠRĠM ĠÇĠN GÖNDERĠLMESĠ, ADEK ĠLE KOORDĠNASYON, SON ġeklġnġn VERĠLMESĠ, KALĠTE EL KĠTABI HAZIRLIĞININ TAMAMLANMASI, KULLANICI VE ÇALIġAN ANKETLERĠ; ĠLK TASLAK HAZIRLIĞININ TAMAMLANMASI, ĠLGĠLĠ BĠRĠMLERE GERĠ BĠLDĠRĠM ĠÇĠN GÖNDERĠLMESĠ,

9 YAPILANLAR-VII FĠNANS YÖNETĠMĠ FĠNANSAL TABLOLARININ OLUġTURULMASI HAGED ÇATISINDAKĠ BĠRĠMLER; GELĠR TABLOLARI KONSOLĠDASYONU, 31 ARALIK BĠLANÇO KONSOLĠDASYONU, FĠNANSAL TABLOLARIN KONSOLĠDASYONU; GERÇEKLEġEN ÜÇER AYLIK KARġILAġTIRMALI GELĠR TABLOLARI, BĠLANÇO KONSOLĠDASYONU, YÖNETĠM KURULU RAPORLAMA FORMATLARI OLUġTURULMASI NAKĠT DURUM RAPORU (AYLIK) ALACAK-BORÇ DURUM RAPORU (AYLIK) STOK DURUM RAPORU (AYLIK) GĠDER SÜREÇ RAPORU (AYLIK) GELĠR SÜREÇ RAPORU (AYLIK) TAġINIR MAL ĠDARESĠ SÜREÇ RAPORU (AYLIK) 2010 ĠHALE TÜRLERĠNE GÖRE SATINALMA RAPORLARI (TEKĠL/KONSOLĠDE)

10 FĠNANS YÖNETĠMĠ Örnek Grafik 1 HAGED, Ocak Haziran 2011 Nakit Durumu

11 FĠNANS YÖNETĠMĠ Örnek Grafik 2 HAGED, Ocak Haziran 2011 Borç Durumu

12 FĠNANS YÖNETĠMĠ Örnek Grafik 3 HAGED, Ocak Haziran 2011 Gelir Durumu

13 FĠNANS YÖNETĠMĠ Örnek Grafik 4 HAGED, Ocak Haziran 2011 Gider Durumu

14 FĠNANS YÖNETĠMĠ Örnek Grafik 5 HAGED, Ocak Haziran 2011 Gider Dağılımı

15 YAPILANLAR-VIII FĠNANS YÖNETĠMĠ FĠNANSAL ÖNLEMLER 2011 TOPLU ALIM LĠSTELELERĠ VE TOPLU ĠHALE MANTIĞININ OLUġTURULMASI, DEPO SĠSTEMLERĠNĠN YENĠLENMESĠ, LOJĠSTĠK YÖNETĠMĠNĠN KONSOLĠDASYONU, GELĠR ARTTIRICI, GĠDER AZALTICI ÖNLEMLER, MALĠYET MUHASEBESĠ SĠSTEMĠ KURULMASI, ĠHALE TÜRLERĠNE GÖRE SATINALMAI (ĠZLEME/DEĞERLENDĠRME)

16 YAPILANLAR-IX SATINALMA YÖNETĠMĠ DÜZENLEME ANA BAġLIKLARI TALEP ĠġLEMLERĠ YENĠDEN DÜZENLENMESĠ, SATIN ALMA HIZININ ARTTIRILMASI, GELĠR VE GĠDER SORGULARININ TAMAMLANMASI, FATURA VE TAHSĠLATTA 1 AYDAN DAHA FAZLA UZAMALARIN ENGELLENMESĠ,

17 YAPILANLAR-X SATINALMA YÖNETĠMĠ ĠZLEME DEĞERLENDĠRME ARAÇLARI SATINALMA ĠġLEMLERĠNDE USUL VE MAKSĠMUM SÜRELER CETVELĠ, 2010 VE 2011 GERÇEKLEġEN SÜRELERĠNDE USUL VE SÜRE AġIMLARI KARġILAġTIRMASI, 2010 VE 2011 ĠPTAL ORANLARI ĠLE ĠPTAL SEBEPLERĠ KARġILAġTIRMASI, 2010 VE 2011 TEK TEKLĠFLĠ ALIM ORANLARI VE KALEM BAZINDA ORTALAMA TEKLĠF SAYISI VE ALIMLARIN STANDART SÜREÇLERLE KIYASLANMASI

18 SATINALMA YÖNETĠMĠ Örnek Grafik 1 HAGED, İhale Süreç Kriterlerine Uyumluluk, ,000% 100,000% 80,000% 60,000% 40,000% 20,000%,000% CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ ONKOLOJI ENSTITÜSÜ Toplam 2010 YILI ORAN 50,000% 100,000% 52,000% 48,000% 75,000% Toplam 2011 YILI İLK 7 AY ORAN 86,000% 100,000% 76,000% 39,000% 83,000%

19 SATINALMA YÖNETĠMĠ Örnek Grafik 2 HAGED, Mal Alımları İptal Kalemleri Oranı, 2010 YAKLAŞIK MALİYET ÜZERİ İPTAL 23% YOK İPTAL 0% DİĞER İPTAL 29% UYGUN MALZEME OLMAMASI İPTAL 11% TESLİMAT SÜRESİNİN AŞIMI İPTAL 14% RAPORA İSTİNADEN İPTAL 23%

20 SATINALMA YÖNETĠMĠ Örnek Grafik 3 HAGED, Mal Alımları İptal Kalemleri Oranı, 2011 YAKLAŞIK MALİYET ÜZERİ İPTAL 50% YOK İPTAL 0% DİĞER İPTAL 16% RAPORA İSTİNADEN İPTAL 15% UYGUN MALZEME OLMAMASI İPTAL 2% REKABET SAĞLANAMAMASI İPTAL 16% TESLİMAT SÜRESİNİN AŞIMI İPTAL 1%

21 SATINALMA YÖNETĠMĠ Örnek Grafik 4 HAGED, Doğrudan Temin Ortalama İhale Süresi Karşılaştırması, ,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000,000 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ ONKOLOJI ENSTITÜSÜ ,713 72,639 22,772 25, ,052 39,174 11,267 8,431 15,875

22 YAPILANLAR-XI BĠLGĠ ĠġLEM YÖNETĠMĠ NETWORK KURULUM, KOORDĠNASYON, TAKĠP, KONTROL, ĠSHOP KURULUM; KARDĠYOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ KURULUM, ġubat 2011 ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ, DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ KURULUM TEMMUZ 2011 KATKIYA DAYALI EK ÖDEME SĠSTEMĠ PROGRAM GELĠġTĠRME VE ÖDEME; USUL ESAS BELĠRLEME, PROGRAM GELĠġTĠRME, VERĠ GĠRĠġĠ, KALĠBRASYON, YÖNETĠM KURULU KARARLARI, MAYIS 2011 ĠLK ÖDEME; KARDĠYOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ, DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ, ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ, ĠSTANBUL TIP VE CERRAHPAġA TIP FAKÜLTELERĠ,

23 YAPILMAKTA OLANLAR VE PLANLANANLAR-I YERĠNDE, YENĠDEN, ACĠL YAPIM NEDEN? JEOLOJĠK/TOPOGRAFĠK YAPIDAN KAYNAKLANAN OLASI DEPREM RĠSKLERĠ, MEVCUT BĠNALARI ACĠL BOġALTMA ĠHTĠYACI, AFET DURUMUNDA ORGANĠZASYON OLASILIKLARI, ESKĠMĠġ VE DAHA YÜKSEK MALĠYETLE ĠġLETĠLEN ALTYAPI, YENĠDEN YAPILANMA VE DEĞĠġĠME ĠHTĠYAÇ; SOSYAL / KENTSEL DĠNAMĠKLERLE ĠLĠġKĠ VE DÜNYA EĞĠLĠMLERĠ, HASTA VE ÖĞRENCĠ TOPLUKLARININ TALEBĠ, ULAġIMDA BUGÜN VE GELECEK OLASILIKLARI, EKONOMĠK KATMA DEĞERLER, ĠġLEVE YÖNELĠK HĠZMET SUNUCU EKĠP VE KULLANICI TALEPLERĠ,

24 YAPILMAKTA OLANLAR VE PLANLANANLAR-II YERĠNDE, YENĠDEN, ACĠL YAPIM BĠLĠMSEL VE ULUSLARARASI KARġILAġTIRMALI GEREKÇELER, KAMU SAĞLIK YATIRIM POLĠTĠKALARININ ANALĠZĠ; MEVCUT YATIRIM BÜTÇESĠNĠN DEVAMI ĠLE 47 YIL, DPT YILLIK YATIRIM BÜTÇESĠNĠN TAMAMININ TAHSĠSĠ ĠLE EN AZ 8 YIL ALTERNATĠF YERLEġKELERDE MALĠYET KIYASLAMASI, OLASI ĠġBĠRLĠĞĠ SEÇENEKLERĠ; BÜYÜġEHĠR VE FATĠH BELEDĠYE BAġKANLIKLARI YENĠLEME ALANI, ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEKNĠK VE MALĠ DESTEĞĠ, DPT YATIRIM DESTEĞĠ, KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI (PPP) MODELĠ, TOKĠ MODELĠ, DPT, YÖK, MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI, BAġBAKANLIK ĠNCELEME VE ONAY SÜREÇLERĠ; GEREKÇELĠ BAġVURU, ĠHTĠYAÇ PLANLAMASI EKĠP ÇALIġMASI, PROTOKOL HAZIRLIĞI, BAġBAKANLIK ONAYI, AġAMALI YIKIM VE YAPIM PLANLAMASI, YASAL GEREKLERĠN TAMAMLANMASI,

25 YAPILMAKTA OLANLAR VE PLANLANANLAR-III SÜREÇ YÖNETĠMĠ ÇALIġMALARI; TIBBĠ HĠZMETLER, ĠNSAN KAYNAKLARI, GELĠR ĠDARESĠ, GĠDER ĠDARESĠ, TAġINIR MAL, GENEL ĠDARE,

26 NEDEN SÜREÇ ANALĠZĠ? REKABET ETMEK ĠÇĠN EN ĠYĠYĠ YAPMAK, DAHA ĠYĠYĠ BULMAK, Geçmiş OLUġACAK HATALAR ĠÇĠN ÖNCEDEN ÖNLEM ALMAK, Şuan YENĠDEN YAPILANMA VE DEĞĠġMEYE ĠHTĠYAÇ DUYMAK, Gelecek KULLANICI BEKLENTĠLERĠNĠ AġMAK (BEKLENTĠ YÖNETĠMĠ), KALICI BAġARI SAĞLAMAK,

27 YAPILMAKTA OLANLAR VE PLANLANANLAR-IV YENĠ HASTANE OTOMASYONU (ĠSHOP) DEVREYE ALMA ÇALIġMALARI; TEMMUZ 2011, ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ, TEMMUZ 2011, DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ, EKĠM 2011, ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ NDE BAġLAMA, EKĠM 2011, CERRAHPAġA TIP FAKÜLTESĠ NDE BAġLAMA,

28 YAPILMAKTA OLANLAR VE PLANLANANLAR-V GELĠR ARTTIRICI ÖNLEMLER SGK; DÖNEM SONU FATURA KESĠMĠNĠN MUTLAK TEMĠNĠ, FATURALANAMAYAN HĠZMETLERĠN FATURALANMASI, KAÇAKLARIN EN AZA ĠNDĠRĠLMESĠ, KESĠNTĠ ORANLARININ DÜġÜRÜLMESĠ, ÖZELLĠKLĠ HĠZMETLERE YÖNELME, DRGs MODELĠNE GEÇME, GELĠR ÇEġĠTLĠLĠĞĠ OLUġTURULMASI; CARĠ FĠYATLARLA HĠZMET, FATURALANAMAYAN HĠZMET KALMAMASI, ĠSTĠSNAĠ HĠZMETLERE YÖNELME, TAMAMLAYICI SAĞLIK SĠGORTA MODELĠ OLUġTURMA (THY PĠLOT MODELĠ)

29 YAPILMAKTA OLANLAR VE PLANLANANLAR-VI GĠDER AZALTICI ÖNLEMLER TOPLU ALIM, MAL VE HĠZMET DEVRĠ, KAYNAKLARIN ORTAK KULLANIMI, KURUM DIġI ORTAK ĠHALE, GĠDER YÖNETĠMĠ; ETKĠN LOJĠSTĠK VE KAYNAK YÖNETĠM SĠSTEMĠ, STOK DEVĠR HIZININ ARTTIRILMASI, ANALĠTĠK BÜTÇE VE MALĠYET MUHASEBESĠNE GEÇĠġ,

30 YAPILMAKTA OLANLAR VE PLANLANANLAR-VII ĠZLEME DEĞERLENDĠRME SĠSTEMĠ SIKLIK VE MALĠYET VERĠ SETĠ OLUġTURULMASI, STANDARTLAġTIRILMIġ, DOĞRU VERĠ TOPLAMA, VERĠ ANALĠZĠ, KURUM ĠÇĠ VE DIġI KARġILAġTIRMA, KURUM ĠÇĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM, KARAR DESTEK SĠSTEMĠ OLUġTURMA, ĠNTERAKTĠF HAGED WEB SĠTESĠ=HAGED PORTAL HAGED RADYO

31 KRĠTĠK KARAR NOKTALARI BELĠRSĠZLĠKLER VE MOTĠVASYON EKSĠKLĠĞĠ, DEĞĠġĠM YÖNETĠMĠ, BĠLGĠ EKSĠKLĠĞĠ VE ĠLETĠġĠM, FARKLI BĠR YÖNETĠM MODELĠ UYGULAMASI, Yönetim Kurulu Yapısı (CEO/Yönetim Kurulu) Ben Merkezli değil, Katılımcı Yönetim, BÜROKRATĠK değil STRATEJĠK YÖNETĠM için YENĠ BĠR KURUM KÜLTÜRÜ; Yönetim alanını daraltmayı hedeflemeyen, Ġmza ve onay yetkilerini üzerine almayan, Bilgi ve Deneyim Aktarımı Esaslı, Sonuç Odaklı Ortak Akıl ile Hesap Verebilir ve Bilgiye Dayalı Yönetim KURUM KÜLTÜRÜNÜ YERLEġTĠRME GAYRETLERĠNDE DESTEK, SABIR VE HOġGÖRÜ,

32 ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SAYIN FARUK ÇELĠK TOPLANTISI ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ 13 EYLÜL 2011

33 AMAÇ Üniversite Sağlık Uygulama AraĢtırma Merkezlerinin (Üniversite Hastaneleri); sorunlarını değerlendirmek, nedenlerini ortaya koymak ve çözüm yolları üretmek, bilgi ve deneyimlerini paylaģmak, çağdaģ sağlık hizmetiyle birlikte, eğitim ve araģtırma faaliyetlerini etkinleģtirmek ve ortak hareket etmeyi sağlamak.

34 KURULUġ VE SÜREÇ PLATFORM; Nisan 2009, Ġstanbul I.Toplantı; Nisan 2009, Ġstanbul Üniversitesi, Ġstanbul II.Toplantı; Mayıs 2009, Hacettepe Üniversitesi, Ankara III.Toplantı; Kasım 2009, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep IV.Toplantı; Ocak 2010, Ege Üniversitesi, Ġzmir DERNEK; BaĢvuru 2010 ġubat, Resmi KuruluĢ 2010 Mart V.Toplantı; Nisan 2010, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun VI.Toplantı; Kasım 2010, Anadolu Üniversitesi, EskiĢehir VII.Toplantı; Ocak 2011, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli VIII.Toplantı; Mayıs 2011, Selçuk ve Konya Üniversiteleri, Konya IX.Toplantı; Haziran 2011, Atatürk Üniversitesi, Erzurum X.Toplantı; 7-8 Ekim 2011, Marmara Üniversitesi, Ġstanbul

35 YAPI VE YÖNETĠM PLATFORM ĠCRA KURULU (Nisan 2009-Nisan 2010) Yunus SÖYLET, Ġstanbul Üniversitesi Rektörü-YÖK Üyesi Uğur ERDENER, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Candeğer YILMAZ, Ege Üniversitesi Rektörü Mehmet Yavuz COġKUN, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Hüseyin AKAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü DERNEK GENEL KURULU (Nisan 2010) Nisan 2010, Samsun Eylül 2010, Ġstanbul DERNEK YÖNETĠM KURULU (Nisan 2010) BaĢkan Yunus SÖYLET, Ġstanbul Üniversitesi Rektörü-YÖK Üyesi BaĢkan Yardımcısı Uğur ERDENER, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Genel Sekreter Haluk ÖZSARI, Ġstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayman Sadık KILIÇTURGAY, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Eski Dekanı Üyeler Candeğer YILMAZ, Ege Üniversitesi Rektörü Mehmet Yavuz COġKUN, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Hüseyin AKAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Peyami CĠNAZ, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Ġbrahim DEMĠR, Akdeniz Üniversitesi Eski Rektör Yardımcısı

36 ÇALIġMA KURULLARI (Temmuz 2009) YAPI VE YÖNETĠM 1. GERĠ ÖDEME ÇALIġMA KURULU 2. TIP EĞĠTĠMĠ MALĠYETĠ ÇALIġMA KURULU 3. MEVZUAT ÇALIġMA KURULU 4. STRATEJĠ ÇALIġMA KURULU 5. PERFORMANS ÇALIġMA KURULU 6. AFFĠLĠYASYON ÇALIġMA KURULU 7. SAĞLIK ĠNSANGÜCÜ PLANLAMASI ÇALIġMA KURULU

37 ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ MEVCUT DURUM CARĠ GELĠR-GĠDER, (Kaynak:Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü, ) MALİ YARDIMLI CARİ GELİR - CARİ GİDER

38 ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ MEVCUT DURUM CARĠ GELĠR-GĠDER, (Kaynak:Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü, )

39 ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ MEVCUT DURUM CARĠ GELĠR-GĠDER, (Kaynak:Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü, ) MALİ YARDIMLI CARİ GELİR CARİ GİDER -

40 ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ MEVCUT DURUM DÖNER SERMAYE BÜTÇELERĠ BORÇ-ALACAK DURUMU (Kaynak:Üniversite Hastaneleri Birliği Analizi, Eylül 2011) (Bin TL) Borç Alacak

41 ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ ĠLE SĠYASĠ VE BÜROKRATĠK KARAR VERĠCĠLER ARASINDA YAPILAN ORTAK ÇALIġMALAR 2009 Temmuz dan baģlayarak; Devlet Bakanı ve BaĢbakan Yardımcısı Sayın Ali BABACAN koordinatörlüğünde, Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ, Maliye Bakanı Sayın Mehmet ġġmġek, Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer DĠNÇER ile ilgili MüsteĢarlar, Kurum BaĢkanı, MüsteĢar Yardımcıları, Genel Müdürler ve Üniversite Hastaneleri Birliği Platformu Ġcra/Yönetim Kurulu ve ilgili ÇalıĢma Kurulu Üyelerinin katıldığı, 13 ayrı toplantı yapılmıģtır.

42 ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ ĠLE SĠYASĠ VE BÜROKRATĠK KARAR VERĠCĠLER ARASINDA YAPILAN ORTAK ÇALIġMALAR Toplantılar sonrasında; Döner Sermaye Gelirlerinden alınan %5 olan Hazine kesintisinin 2010 yılında %3, 2011 yılında %1 olarak uygulanmasına karar verilmiģtir.

43 ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ ĠLE SĠYASĠ VE BÜROKRATĠK KARAR VERĠCĠLER ARASINDA YAPILAN ORTAK ÇALIġMALAR 2010 Mayıs ayı içinde, gelinen nokta; Üniversite Hastaneleri Birliği Yönetimi tarafından Sayın BaĢbakan a arz edilmiģ, Sayın BaĢbakan tarafından, Devlet Bakanı ve BaĢbakan Yardımcısı Sayın Ali BABACAN Koordinatör olarak görevlendirilerek; 12 ayrı Ortak ÇalıĢma Grubu ile 2 ay süren hazırlıklar sonrasında, 21 Haziran 2010 a kadar kısa dönemde acilen yapılacaklar ile 2010 yılı sonu kadar, orta dönemde yapılacak Yapısal ĠyileĢtirmeler belirlenmiģtir. Yapılan hazırlıklar, 23 Haziran 2010 tarihinde Sayın Bakanlara sunulmuģ, kanun tasarısı hazırlıkları baģlatılarak, TBMM de kabul edilen 23 Temmuz 2010 tarih ve 6009 sayılı Yasa ile Üniversite Hastanelerinin borçlarına yönelik düzenleme yapılmıģtır.

44 ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ ĠLE SĠYASĠ VE BÜROKRATĠK KARAR VERĠCĠLER ARASINDA YAPILAN ORTAK ÇALIġMALAR Eylül ve Ekim 2010 tarihlerinde, Maliye Bakanlığı nın 6009 sayılı Yasa nın uygulanmasına yönelik hazırlıkları tamamlayarak, Yasa kapsamına giren 28 Üniversite nin borçlarına karģılık yapılacak kaynak aktarımının usul ve esaslarını oluģturmuģ, 22 Üniversite Rektörlüğü Maliye Bakanlığı na Protokol imzalamak kaydıyla kaynak talebinde bulunmuģ, 4 taksit halinde TL. nın 22 Üniversite Hastanesine aktarımına iliģkin Bakanlar Kurulu Kararı 11 Kasım 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiģtir.

45 ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ ĠLE SĠYASĠ VE BÜROKRATĠK KARAR VERĠCĠLER ARASINDA YAPILAN ORTAK ÇALIġMALAR 25 ġubat 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6111 sayılı Yasa nın Geçici 15.maddesi ile Üniversite Hastaneleri nde Öğretim Üyesi Farkı alınmamasının karģılık; Devlete ait üniversitelerin tıp ve diş hekimliği fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi döner sermaye işletme birimlerinde 2011 yılında ortaya çıkabilecek nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla; söz konusu işletmelerin 2010 yılında elde ettiği mesai dışı gelirlerine 2011 yılı için öngörülen deflatör oranının uygulanması suretiyle bulunacak tutar ile bu işletme birimlerinin 2010 yılında gerçekleşen toplam gelirlerinin yüzde onuna tekabül eden tutardan fazla olanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 2011 yılı içinde her ayın en geç 15 ine kadar eşit taksitler halinde ödenmesi hükme bağlanmıģtır.

46 ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ ANA SORUNLARI-I Ağustos 2011 tarih ve 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname TAM GÜN a. Üniversite de eğitim/araģtırma/hizmetin ayrılamaz bütünlüğünün ortadan kalkması, b. Öğretim Üyesi Kaybı + Hizmet ve Gelir Azalması, 2. Gelirin gideri karģılamaması; a. Artan hizmet üretimi ve maliyetlerine karģın azalan hizmet bedelleri, döneminde; doğalgaz % 42, su % 44, asgari ücrette ise % 56 artıģa rağmen, YaklaĢık 6 yıldır artmayan SUT fiyatları, Hatta SUT iģlem kalemlerinin üçte birini aģan kısmında bazı iģlemlerde % 70 i bulan fiyat düģürülmesi, Özel bütçede aģırı kısıntı, Borç nedeni ile satın alma maliyetlerinin yükselmesi, b. Üniversite hastanelerinin verdiği özellikli sağlık hizmetleri ile uyumsuz SUT iģlem fiyatları,

47 ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ ANA SORUNLARI-II 3. Üniversite Hastaneleri nde Merkezi Stratejik Planlama olmayıģı; a. Yapısal olarak kaynak kullanımı, yönetim ve iģletme sorunları ile b. Gelir, gider, stok, personel yönetimi ve model hataları, c. Henüz Birlik olamama, 4. Tek gelir kaynağının hizmet sunumu olması; a. Üniversitelerin ana görevi olan eğitim ve araģtırmaya ayrı kaynak tahsisinin bulunmaması, b. Kaynak çeģitliliği kısıtlılığı (Sağlık turizmi, özel sağlık sigortalılara hizmet, özel koģullarda fiyat farkı ), 5. Geri ödeme sorunları; a. Ödeme süresine yönelik taahütlerin yerine gelmesine rağmen, halen fatura kesintileri ve gecikmeler, b. Giderek artan satınalma bedelleri, 6. Kamu hastanelerine farklı yaklaģımlar; BaĢta insangücü (4b) olmak üzere, gelir-gider kalemlerine yatırım/iģletme maliyeti yükü,

48 ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ ANA SORUNLARI-III SONUÇ : hizmet sundukça zarar eden ve borçlanan, basit ve kısa süren iģlemlere ağırlık vermeye yönelmek zorunda bırakılan, bir iģletme olarak yönetilemez hale gelen Üniversite Hastaneleri

49 ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ ANA SORUNLARININ ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ-I Ağustos 2011 tarih ve 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen TAM GÜN düzenlemesi ACĠLEN ÜNĠVERSĠTE OLMA GEREĞĠNE UYGUN MODELE DÖNÜġTÜRÜLMELĠDĠR, 2. Gelirin gideri karģılayabilmesi için; ağırlıklı olarak bakılmakta olan komplike vakalar ile yine Üniversite Hastanesi nin verdiği sağlık hizmetlerinin en büyük oranını oluģturan özellikli vaka olarak yatan hastaların SUT iģlem fiyatlarının, üniversiteler lehine farklılaģtırılması sağlanmalıdır, 3. Kamu Üniversite Hastanelerinde sadece SGK fiyatı yerine, Üniversite Hastaneleri nde, gereken hizmetlerde, gerekirse üst sınır belirlenerek fark alma sağlanmalı, bireysel emeklilik benzeri Tamamlayıcı Sigortası ile kaynak çeģitliliği oluģturulmalıdır, 4. Neredeyse tek kaynak olma özelliğine ulaģan Döner Sermayelerdeki aģırı yükün; personel istihdamı, araģtırma ve yatırım giderleri gibi alt kalemleri Özel Bütçe den karģılanmalıdır, 5. Üniversite Hastanesi olma gereği verilmekte olan lisans ve lisansüstü eğitim finansal yükünün, ulusal ve uluslararası örnekler de dikkate alınarak, prim bazlı gelire sahip olan SGK tarafından üstlenilmemesi için, Üniversite Hastanesi yıllık toplam sağlık hizmet üretim bedelinin en az %20 en fazla %30'u oranında Üniversiteye öğrenci baģına Özel Bütçe den ayrı kaynak tahsisi hazırlıklarına 2012 Bütçesi kapsamında baģlanmalıdır,

50 ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ ANA SORUNLARININ ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ-II 6. Tüm bilgilendirmelere rağmen, halen bazı Üniversite Hastanelerimizin bulunduğu bölgelerde daha yoğunlukla sürdürülen ve büyük çoğunluğu barkoddan kaynaklanan SGK kesintilerine rasyonel bir çözüm üretilemelidir, 7. Sorunların çözümüne yönelik köklü adımlardan birisi olarak, yatan hastaların tedavisinden kaynaklanan zarar olduğundan, SGK Üniversite Hastanelerinde DRG ile geri ödeme yöntemine geçmelidir, 8. Üniversite Hastaneleri döner sermayelerinin yeniden yapılandırılması kapsamında, gelir-giderstok-personel yönetimi gibi alanlarda izleme değerlendirme sistemi kurulmalıdır, 9. Üniversite Hastaneleri nde gider azaltıcı müdahale alanı olarak, 2010 yılında Üniversite Hastaneleri Birliği tarafından önerilen ve Kamu Ġhale Kurumu nun yaptığı düzenlemeye rağmen çözülemeyen ortak ihale de yapılabilmesine yönelik, uluslararası örnekleri bulunan (Almanya gibi), Üniversite Hastaneleri nin kamu tüzel kiģiliğine haiz Birlik olarak yapılanmasını sağlayacak yasal düzenleme gerçekleģtirilmelidir, 10.Üniversitelerin ek ödeme(performans) mevzuatı yeniden düzenlenmelidir,

51 SONUÇ OLARAK; ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ NĠN SGK DAN BEKLENTĠLERĠ SORUNLARA ÇÖZÜM BULMADA, ORTAK AKIL ĠLE BĠRLĠKTE HAREKET, TEK GELĠR KAYNAĞI SGK OLMAYAN, BAġKA GELĠR KAYNAKLARININ DA KULLANIMI, SGK FĠYATLARINDAN ÜST SINIRI BELĠRLENMĠġ ÖZEL KOġULLARDA FARK ALMA, RASYONEL /OBJEKTĠF GERĠ ÖDEME MEKANĠZMASI KURULMASI, FĠYAT OLUġTURMA VE FATURA DENETĠMĠNDE TEMSĠLĠYET,

52 TOPLANTI SONRASI BĠLGĠ NOTU, 19 EYLÜL SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME NE GETĠRĠYOR? Mesai saati sonrası yükseköğretim kurumu dıģında /özel çalıģan Tıp ve DiĢ Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyeleri; Üniversitelerdeki sağlık uygulama araģtırma merkezlerinde (hastaneler) hasta bakamıyor, vizit yapamıyor, reçete yazamıyor, laboratuar iģlemleri (radyolojik tetkik, nükleer tıp ve benzeri) raporlayamıyor, giriģimsel iģlemler ve ameliyatlar yapamıyor, Sağlık Kurulu ve Ġlaç Raporlarına imza atamıyor,

53 TOPLANTI SONRASI BĠLGĠ NOTU, 19 EYLÜL SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME NE GETĠRĠYOR? SONUÇ: Üniversitelerde hekim müdahalesi yapılamayan hastalar tedavi olamadığı için özel muayenehane ve hastanelere gidiģe zorlanmaktadır, bu nedenle amaçlananın aksine daha fazla sayıda hasta daha fazla miktarda para ödemek zorunda kalmaktadır, diğer taraftan özel hastanelere SGK faturaları en az %70 farkla ödeneceği için sağlık harcamaları da hızla artacaktır, Genellikle Üniversite Hastanelerinde tedavi olabilen hastalar (kemik iliği ve organ nakli gereken, özel kanser tedavisine ihtiyaç duyan, el-kol-parmak gibi uzuvları kopan, doğuģtan veya kaza sonucu oluģmuģ ağır vücut deformiteleri bulunan, kalp ritim bozukluğu için cerrahi tedavi gerektiren vb.), önce Üniversite dıģındaki hastanelerde dolaģacak, konu medyada sansasyonel haberler Ģeklinde yer alacak, maddi imkanı olan veya mevzuatı aģabilenler yurtdıģına sevk olacak, tüm bu olumsuzlukların faturasını Devlet ödeyecektir,

54 TOPLANTI SONRASI BĠLGĠ NOTU, 19 EYLÜL SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME NE GETĠRĠYOR? Mesai saati sonrası yükseköğretim kurumu dıģında /özel çalıģan Tıp ve DiĢ Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyeleri; Radyoloji ve laboratuar dahil, usta-çırak usulü uygulamalı eğitimöğretim verebilmenin yegane Ģartı olan sadece hasta ile yapılan sağlık hizmeti sunma faaliyetini yapamamaktadır, Sadece ders anlatabilecek, teorik araģtırma ve yayın yapabilecek, klinik araģtırma diye nitelenen hasta üzerindeki hiçbir araģtırmayı yapamayacaktır,

55 TOPLANTI SONRASI BĠLGĠ NOTU, 19 EYLÜL SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME NE GETĠRĠYOR? SONUÇ: Üniversitede tıp ve toplam 40 a yakın diğer sağlık meslekleri eğitimi ile ihtisas eğitimi ağır hasar görecek, AraĢtırma faaliyetlerini sürdürmek zorlaģacak, Sadece Üniversite Hastaneleri değil, tümüyle sağlık sistemi olumsuz etkilenecek,

56 TOPLANTI SONRASI BĠLGĠ NOTU, 19 EYLÜL SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME NE GETĠRĠYOR? Mesai saati sonrası yükseköğretim kurumu dıģında /özel çalıģan Tıp ve DiĢ Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyeleri; Üniversite Rektör, Dekan, Enstitü Müdürü, BaĢhekim in görev yetki ve yönetim sorumlulukları ile Bölüm/Anabilim Dalı/Bilimdalı baģkanlarının nitelik ve nicelik açısından aynı olmadığı dikkate alınmadığından, bazı Tıp Fakülteleri nde Bölüm/Anabilim Dalı veya Bilimdalı BaĢkanlarının yüzde 85 i hemen görevinden ayrılmak zorunda kalmıģ, ayrılanların yerine mevzuatın gerektirdiği vasıfta öğretim üyesi bulunamadığı için bu görevler vekaletle yürütülmeye baģlanmıģtır,

57 TOPLANTI SONRASI BĠLGĠ NOTU, 19 EYLÜL SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME NE GETĠRĠYOR? Mesai saati sonrası yükseköğretim kurumu dıģında /özel çalıģan Tıp ve DiĢ Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyeleri; Gerektiğinde ücretsiz izin ve muayenehane açma izni vermemek de dahil, Üniversite yönetimlerinin hiçbir düzenleme ve takdir hakkı kalmamıģtır, GeçmiĢte doçent olduktan sonra 5 yıl geçmeden muayenehane açılamazken, yeni düzenleme ile Yardımcı Doçentler bile özel hastanede çalıģabilecek veya muayenehane açabilecek hale gelmiģtir,

58 TOPLANTI SONRASI BĠLGĠ NOTU, 19 EYLÜL SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME NE GETĠRĠYOR? SONUÇ: Üniversite yöneticilerinin koordinasyonu sağlama ve öğretim üyelerini verimli çalıģtırma hakkı kalmamıģtır, Öğretim üyesi sayısı hızla azalmaya baģlamıģtır, Gelirler düģmüģtür, bu süreç artarak devam edeceğinden borçlanmalar baģlayacak ve/veya artacaktır,

59 TOPLANTI SONRASI BĠLGĠ NOTU, 19 EYLÜL SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME NE GETĠRĠYOR? ÖZET OLARAK; TÜM TIP FAKÜLTELERĠ VE ÖĞRETĠM ÜYELERĠ, TAM GÜN ÇALIġMA KONUSUNDA TAM BĠR MUTABAKAT ĠÇĠNDE OLMALARINA RAĞMEN, YAPILAN SAYISIZ VE UYGUN OLMADIĞI DÜġÜNÜLEN DÜZENLEMELERLE; TIP EĞĠTĠMĠ, KLĠNĠK ARAġTIRMALAR ĠLE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠNDE SAĞLIK HĠZMET SUNUMU OLUMSUZ BĠR NOKTAYA GELMĠġTĠR.

60 TOPLANTI SONRASI BĠLGĠ NOTU, 19 EYLÜL SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME UYGULAMASINA YÖNELĠK ACĠL ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ 26 Ağustos 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 40. maddesi ile yürürlüğe giren; Yükseköğretim kurumlarının kadrolarında bulunan öğretim elemanlarına yönelik, tam gün çalıģma esası ĠLKE AÇISINDAN DOĞRU BULUNMAKLA BĠRLĠKTE, uygulanmasına iliģkin aģağıda sıralanan hususların dikkate alınmasında, sağlık sistemimiz açısından büyük yarar görülmektedir; 1.Üniversite Hastaneleri nde eğitim, araģtırma ve hizmet tanımları ve koģulları, hastaya dokunmama olarak değerlendirilen Ģeklinden, Üniversite Hastaneleri nde yapılan her türlü tıbbı iģlemin Sosyal Güvenlik Kurumu ödemeleri de dahil eğitim kapsamında verilmesine uygun bir ifade ile yeniden düzenlenmeli,

61 TOPLANTI SONRASI BĠLGĠ NOTU, 19 EYLÜL SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME UYGULAMASINA YÖNELĠK ACĠL ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ 2.Yükseköğretim kurumlarının kadrolarında bulunan öğretim elemanlarına; a. emekliliklerine yansıyan yeterli maaģ verilmesi, b. sadece hizmeti değil, eğitim ve araģtırmayı da dikkate alan yeni bir ek ödeme mevzuatı geliģtirilmesi, c. öğretim üyeleri ile Üniversite yönetimleri arasında, atama yükseltme değerlendirmelerinde kullanılabilecek yıllık ek gelir miktar ve koģulları ile hizmet kalitesi göstergelerini de içeren performans kriterlerini tanımlayan bir anlaģma yapılarak, saydam ve denetime açık bir Ģekilde izlenmesi,

62 TOPLANTI SONRASI BĠLGĠ NOTU, 19 EYLÜL SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME UYGULAMASINA YÖNELĠK ACĠL ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ 3.Üniversite Hastanelerinde görev yapan öğretim elemanlarının, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Üniversite Hastaneleri nin birlikte belirleyeceği koģullarda, özel hastaneler ile Vakıf Üniversitesi Hastanelerinde mesai saatleri sonrası çalıģabilmesine yönelik olarak, ilgili mevzuatında yeni bir düzenleme yapılması, 4.Üniversite Hastanelerinde, Üniversite yönetiminin belirleyeceği, ihtiyaç duyulan tıbbi alanlar ve koģullarda görev yapmak üzere, kısmi de olsa mesai saatleri içinde çalıģtırılabilecek ve kadro ile iliģkilendirilmeyen sözleģmeli öğretim elemanı ve ayrıca profesyonel yönetici istihdamına yönelik düzenleme yapılması,

63 TOPLANTI SONRASI BĠLGĠ NOTU, 19 EYLÜL SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME UYGULAMASINA YÖNELĠK ACĠL ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ 5.Üniversite Rektör, Dekan, Enstitü Müdürü, BaĢhekim in görev yetki ve yönetim sorumlulukları ile Bölüm/Anabilim Dalı/Bilimdalı baģkanlarınınkiler nitelik ve nicelik açısından aynı olmadığından, 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 40. Maddesi kapsamından bölüm baģkanı, anabilim ve bilimdalı baģkanı olamaz ifadesinin kaldırılması, 6.Organ ve doku nakillerinin, 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 40. Maddesi kapsamından çıkarılması,

64 TOPLANTI SONRASI BĠLGĠ NOTU, 19 EYLÜL SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME UYGULAMASINA YÖNELĠK ACĠL ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ 7.Ek ödeme mevzuatının, tıp ve diģ hekimliği fakültesi öğretim elemanlarının yaptıkları iģlemlerin en az %60 ının yapan kiģiye, %20 sinin yapılan ilgili bölüm/anabilim dalı/bilim dalına, %20 sinin de ilgili Üniversite ve diğer yasal kesintiler için tahsisine yönelik düzenleme yapılmasına, 8.Ek ödeme mevzuatında, tıp fakültesi öğretim elemanlarının mesai saati sonrası yaptıkları iģlemlere iliģkin yasal tavanların, Üniversite nin diğer öğretim elemanlarında olduğu gibi, kaldırılmasına yönelik düzenleme yapılması,

65 TOPLANTI SONRASI BĠLGĠ NOTU, 19 EYLÜL SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME UYGULAMASINA YÖNELĠK ACĠL ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ 9.Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında yer alan ve Üniversite Hastaneleri nde yapılan iģlemlerin, hizmetin özelliği ve farklı maliyeti dikkate alınarak; 10.Üniversite Hastaneleri SUT fiyatlarının 1.3 çarpanı ile ayrı fiyatlanması ya da Sosyal Güvenlik Kurumu ile Üniversite Hastaneleri nin birlikte oluģturacağı, yapılan iģlemlere yönelik Üniversite Hastaneleri Özel Fiyat Tarifesi uygulamasına geçilmesine iliģkin düzenleme yapılması,

66 TOPLANTI SONRASI BĠLGĠ NOTU, 19 EYLÜL SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME UYGULAMASINA YÖNELĠK ACĠL ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ 11.Üniversite Hastaneleri nde yapılan ve koģulları Sosyal Güvenlik Kurumu ile Üniversite Hastaneleri nin birlikte belirleyeceği özellikli tıbbi iģlemlere yönelik, hastadan alınmayan, bireysel emeklilik benzeri, özel sağlık sigortalarından sağlanan teminat paketleri ve farklı fiyatla, sağlık hizmeti verme uygulamasına geçilmesine iliģkin düzenleme yapılması,

67 İstanbul Üniversitesi

68 SAYGILARIMIZLA. Yard. Doç. Dr. Haluk ÖZSARI Prof. Dr. Kamil ADALET, Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM Prof. Dr. Münire HACIBEKĠROĞLU Prof.Dr. Yakup SELVĠ Prof. Dr. Gökhan AYGÜN Dr. Yılmaz KESKĠNDEMĠRCĠ

ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ; SÜREÇ, YAPILANLAR, YAPILAMAYANLAR

ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ; SÜREÇ, YAPILANLAR, YAPILAMAYANLAR ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ; SÜREÇ, YAPILANLAR, YAPILAMAYANLAR Prof. Dr. Yunus SÖYLET Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 2013 / İSTANBUL AMAÇ Üniversite Sağlık Uygulama Araştırma

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL Üniversite Hastaneleri Birliği Platformu; 2009 Nisan, Ġstanbul Üniversitesi Toplantısı, 2009 Mayıs, Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠNĠN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ. 31 Mayıs 2010 - ANKARA

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠNĠN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ. 31 Mayıs 2010 - ANKARA ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠNĠN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ 31 Mayıs 2010 - ANKARA ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ GELĠR GĠDER TABLOLARININ

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ III.TOPLANTISI

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ III.TOPLANTISI NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ ÇALIġMALARI Prof. Dr. Yunus SÖYLET 6 KASIM 2009 GAZĠANTEP I.Toplantı, 18-19 Nisan 2009, Ġstanbul Üniversitesi, Ġstanbul 118 Katılımcı; 23 Tıp Fakültesi

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE HASTANESĠNDE LĠSANS VE ASĠSTAN EĞĠTĠMĠNĠN MALĠYETĠ. Yard.Doç. Dr. Haluk ÖZSARI İstanbul Üniversitesi Rektör Danışmanı

ÜNĠVERSĠTE HASTANESĠNDE LĠSANS VE ASĠSTAN EĞĠTĠMĠNĠN MALĠYETĠ. Yard.Doç. Dr. Haluk ÖZSARI İstanbul Üniversitesi Rektör Danışmanı ÜNĠVERSĠTE HASTANESĠNDE LĠSANS VE ASĠSTAN EĞĠTĠMĠNĠN MALĠYETĠ Yard.Doç. Dr. Haluk ÖZSARI İstanbul Üniversitesi Rektör Danışmanı hozsari@istanbul.edu.tr Üniversite Hastaneleri Birliği IV.Toplantısı Ege

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GERĠ ÖDEME ÇALIġMA KURULU

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GERĠ ÖDEME ÇALIġMA KURULU ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GERĠ ÖDEME ÇALIġMA KURULU Prof.Dr. Mustafa ÖZMEN Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Geri Ödeme ÇalıĢma Kurulu BaĢkanı Anadolu Üniversitesi-EskiĢehir 27 Kasım 2010 ÜNĠVERSĠTE

Detaylı

SAĞLIKTA 2023 VİZYONU

SAĞLIKTA 2023 VİZYONU SAĞLIKTA 2023 VİZYONU Prof. Dr. İlhami ÜNLÜOĞLU - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı - Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD Başkanı -Üniversite Hastaneler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi - -Sağlık

Detaylı

Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011

Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011 Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011 Gündem Genel Bilgilendirme Yapılan İşler Devam Eden İşler Planlanan İşler İşbirliği, Koordinasyon Sorunları Talep ve İhtiyaçlar Geliştirme Çalışmaları Genel Değerlendirme

Detaylı

I. BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ FİNANSAL HİZMETLER TEK PAZARI. I.1 KURUCU ROMA ANTLAġMASI VE FĠNANSAL HĠZMETLER

I. BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ FİNANSAL HİZMETLER TEK PAZARI. I.1 KURUCU ROMA ANTLAġMASI VE FĠNANSAL HĠZMETLER SUNUŞ 3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye ile AB arasında tam üyelik müzakerelerine baģlanması kararı alınmıģtır. Bu kararın ardından Türkiye ile AB arasında katılım süreci baģlamıģtır. Katılım süreci, Türkiye

Detaylı

TOPLANTI NOTU. Mehmet Emin ZARARSIZ, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı. Hasan ÇAĞIL, SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü

TOPLANTI NOTU. Mehmet Emin ZARARSIZ, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı. Hasan ÇAĞIL, SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü TOPLANTI NOTU YER Sosyal Güvenlik Kurumu TARİH 20 Ağustos 2009 KATILANLAR Birol AYDEMİR, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Emin ZARARSIZ, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Sefa PAMUKSUZ,

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

POZĠSYON ADET ÖĞRENĠM DURUMU ARANILAN NĠTELĠKLER KOD

POZĠSYON ADET ÖĞRENĠM DURUMU ARANILAN NĠTELĠKLER KOD T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 4/B (SÖZLEġMELĠ PERSONEL) ALIM ĠLANI Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve AraĢtırma Merkezlerinde (giderleri döner sermaye gelirlerinden karģılanmak üzere) 657 sayılı

Detaylı

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI

Detaylı

Yalçın TERCAN Gelir Ġdaresi Müdürü

Yalçın TERCAN Gelir Ġdaresi Müdürü Yalçın TERCAN Gelir Ġdaresi Müdürü Özel Entegrasyon Nedir? O BaĢka mükelleflerin faturalarını göndermek ve almak amacıyla bilgi iģlem sisteminin BaĢkanlık sistemiyle entegre edilmesidir. O Böylece faturalama

Detaylı

Ġ s t a n b u l T ı p F a k ü l t e s i D e k a n l ı ğ ı. GENĠġLETĠLMĠġ ANABĠLĠM DALI BAġKANLARI TOPLANTISI 17 KASIM 2011

Ġ s t a n b u l T ı p F a k ü l t e s i D e k a n l ı ğ ı. GENĠġLETĠLMĠġ ANABĠLĠM DALI BAġKANLARI TOPLANTISI 17 KASIM 2011 Ġ s t a n b u l T ı p F a k ü l t e s i D e k a n l ı ğ ı GENĠġLETĠLMĠġ ANABĠLĠM DALI BAġKANLARI TOPLANTISI 17 KASIM 2011 KATILIM: Bölüm, Anabilim ve Bilim Dalı BaĢkanları, BaĢhekim ve Yardımcılar 17 KASIM

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

KONGRESİ KONGRE PROGRAMI 21-22 MAYIS 2015 BĠNGÖL

KONGRESİ KONGRE PROGRAMI 21-22 MAYIS 2015 BĠNGÖL KONGRESİ KONGRE PROGRAMI 21-22 MAYIS 2015 BĠNGÖL AÇILIġ VE KAYIT 09:00-12:00 21 MAYIS PERġEMBE YER ENSTĠTÜ KONFERANS SALONU AÇILIġ KONUġMALARI KONUŞMACILAR Dr. Nesip BEKĠ OSGB ĠSG Uzm. Mücahit AYAN OSGB

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ SOSYAL YARDIM VE DAYANIġMA FONU YENĠ OLANAKLARLA AVUKATIN YANINDA

TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ SOSYAL YARDIM VE DAYANIġMA FONU YENĠ OLANAKLARLA AVUKATIN YANINDA 18 SDYF TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ SOSYAL YARDIM VE DAYANIġMA FONU YENĠ OLANAKLARLA AVUKATIN YANINDA Türkiye Barolar Birliği bağıtladığı özel anlaģmalar ile avukatlara sağlık hizmeti verilmesi konusunda yeni

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERSİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN KAYIT VE TAKİP FORMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERSİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN KAYIT VE TAKİP FORMU SIRA NO DOKÜMAN ADI YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ GÜNCELLEME ŞEKLİ 1 Personel ÇalıĢtırılmasına Dayalı Hizmet Alımları 2 3 4 5 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sosyal

Detaylı

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇERİK NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 1 NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 22 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI

Detaylı

ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ (2010 SUT TALEPLERİ) İstanbul, Nisan, 2010

ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ (2010 SUT TALEPLERİ) İstanbul, Nisan, 2010 ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ (2010 SUT TALEPLERİ) İstanbul, Nisan, 2010 4 ÜNİV. HASTANESİ GELİR TABLOSU (ÖZEL BÜTÇE-DÖSE) (2007-2008-2009 YILLARI ORTALAMASI) ÜNİVERSİTE ADI ÖZEL BÜTÇE (GELİR-ÖDENEK)

Detaylı

Ek Ödeme Uygulama Deneyimi

Ek Ödeme Uygulama Deneyimi AĠBÜ TIP FAKÜLTESĠ VE SAĞLIK ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ Ek Ödeme Uygulama Deneyimi PROF. DR. HAYRETTĠN ÖZTÜRK ÇOCUK CERRAHĠSĠ VE ÇOCUK ÜROLOJĠSĠ UZMANI BAġHEKĠM AĠBÜ TIP FAKÜLTESĠ VE SAĞLIK ARAġTIRMA

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET RAPORU İLİŞKİSİ: PERFORMANS BİLGİLERİ TABLOLARI

PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET RAPORU İLİŞKİSİ: PERFORMANS BİLGİLERİ TABLOLARI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET RAPORU İLİŞKİSİ: PERFORMANS BİLGİLERİ TABLOLARI Doç. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz 10 Mart 2010 Her İşin Başı: Politika Oluşturma, Planlama ve Bütçeleme Yönetimsel Başarı: Başarılı

Detaylı

ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ 1 MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 11 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI DENETĠM

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ŞİFRESİZ YAPIBİLECEK İŞLEMLER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ŞİFRESİZ YAPIBİLECEK İŞLEMLER 1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR SĠMGELER BİRİNCİ BÖLÜM ŞİFRESİZ YAPIBİLECEK İŞLEMLER I. KAYIT ĠġLEMLERĠ 1. ĠDARE KAYDI A. Aynı Ġdarenin Farklı Harcama Birimlerinin Kaydı B. Aynı Yerel Ġdarenin Farklı Harcama

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlüğü 26.01.2011 tarihli ve 01126 sayılı yazısı ile;

Muhasebat Genel Müdürlüğü 26.01.2011 tarihli ve 01126 sayılı yazısı ile; 3- Döner Sermaye Pay Dağıtımı Usul ve Esasları 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi ne göre ayrılacak olan asgari tutarlar 1- % 1 HAZİNE PAYI Muhasebat Genel Müdürlüğü 26.01.2011 tarihli ve 01126 sayılı

Detaylı

DIġ TĠCARET VERĠ SĠSTEMĠ PROJESĠ

DIġ TĠCARET VERĠ SĠSTEMĠ PROJESĠ DIġ TĠCARET VERĠ SĠSTEMĠ PROJESĠ Ömer Tarık GENÇOSMANOĞLU Daire BaĢkanı DıĢ Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü ĠSTANBUL 8 ġubat 2011 1 NASIL DENETĠM YAPIYORUZ? ĠTHAL VE ĠHRAÇ ÜRÜNLERĠ, KALĠTE VE

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU Çanakkale Ġli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Çanakkale Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU Çanakkale Ġli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Çanakkale Devlet Hastanesi KOD: YÖN_PL_05 Yayın Tarihi: 04.06.2009 Revizyon Tarihi: 01.01.2013 Revizyon No: 05 Sayfa No: 1/10 2015 DOKTOR HASTA GÜVENLĠĞĠ Eğitim Alacak Personel Eğitim Görevlisi Eğitim Yeri Doktor-ecz- ftr-sos.hiz

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN

Detaylı

MÜKEMMELİYET MERKEZİ & KLİNİK ARAŞTIRMA BİRİMLERİ

MÜKEMMELİYET MERKEZİ & KLİNİK ARAŞTIRMA BİRİMLERİ MÜKEMMELİYET MERKEZİ & KLİNİK ARAŞTIRMA BİRİMLERİ Prof. Dr. Yağız Üresin İÜ Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yrd. İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik

Detaylı

HAFTA 8. SAĞLIK MEVZUATI VE HEMġĠRELĠK. ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ VE AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

HAFTA 8. SAĞLIK MEVZUATI VE HEMġĠRELĠK. ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ VE AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ VE AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK HEDEFLER Bu üniteyi çalıģtıktan sonra; Bu konunun sonunda Özel Hastaneler Yönetmeliği nde ve Ayakta

Detaylı

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe. MAAġLARIN ZAMANINDA VE EKSĠKSĠZ ÖDENMESĠ

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe. MAAġLARIN ZAMANINDA VE EKSĠKSĠZ ÖDENMESĠ Yayın i Nisan 2013 1/3 SÜREÇ ADI : Maaş Ödenmesi Süreci SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe ÜST SÜRECİ: SÜRECİN AMACI: Yönetim-ĠletiĢim Süreci MAAġLARIN ZAMANINDA

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu İlkeler, Balıkesir Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

TIBBİ SEKRETER EĞİTİMİ

TIBBİ SEKRETER EĞİTİMİ TIBBİ SEKRETER EĞİTİMİ MALZEME Etiket Barkod UBB UBB onayı Kamu Ġhale Kaydı (KĠK) KĠK kaydı uyumu Ġstekli adı(satmaya yetkili firma) Malzeme SUT kodu SGK MALZEME İNCELEME KRİTERLERİ UBB ONAYI VAR MI? KĠK

Detaylı

Mobil Satış Dağıtım Sipariş Sistemleri / SAĞLADIĞI FAYDALAR

Mobil Satış Dağıtım Sipariş Sistemleri / SAĞLADIĞI FAYDALAR Mobil Satış Dağıtım Sipariş Sistemleri / SAĞLADIĞI FAYDALAR Tüm stok cari hareketlerin tam denetimi Dinamik piyasa, satıcı, müģteri CRM verilerini Yönetim ve yürütme organlarına güncel olarak aktarabilimek.

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 1 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 23 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL TESĠS 35 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI GAZĠ

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor 1/9 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor İçindekiler C2. ULUSAL TIP EĞĠTĠMĠ STANDARTLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR... 2 1. AMAÇ VE HEDEFLER... 2 1.3. Eğitim programı amaç

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

SUNUġ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUġ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol ~ i ~ SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/ /5 md.)

Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/ /5 md.) Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/2010-5947/5 md.) a) Yükseköğretim kurumlarında üniversite yönetim kurulunun önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile döner sermaye işletmesi kurulabilir.

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28346 YÖNETMELİK İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI TOPLULAġTIRILMIġ PROJELERĠN ALT PROJE SEÇĠMĠ VE ÖDENEK TAHSĠSĠ HAKKINDA USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI TOPLULAġTIRILMIġ PROJELERĠN ALT PROJE SEÇĠMĠ VE ÖDENEK TAHSĠSĠ HAKKINDA USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI TOPLULAġTIRILMIġ PROJELERĠN ALT PROJE SEÇĠMĠ VE ÖDENEK TAHSĠSĠ HAKKINDA USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu usul ve esasların

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi nde eğitim, öğretim

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir.

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE ĠZAHNAMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

KONYA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

KONYA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU KONYA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ

Detaylı

MERSĠN TARSUS BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

MERSĠN TARSUS BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU MERSĠN TARSUS BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

NEDĠR? an mniyeti CE: YASALARA UYGUN ÜRÜN. PAZARDA SERBEST DOLAġIM VĠZESĠ :PASAPORT

NEDĠR? an mniyeti CE: YASALARA UYGUN ÜRÜN. PAZARDA SERBEST DOLAġIM VĠZESĠ :PASAPORT NEDĠR? Fransızca Ġngilizce Türkçe Conformité Européenné Conformity of Europe Avrupa ya Uygunluk an mniyeti CE: YASALARA UYGUN ÜRÜN PAZARDA SERBEST DOLAġIM VĠZESĠ :PASAPORT CE: ÜRÜNLERĠN; AB VE TÜRKĠYE

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI Kimler Sigorta Kapsamına Alınabilir? Sadece Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsama alınan Genel Sağlık Sigortası olan kişiler bu poliçeyi satın alabilirler. Bu

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TEMMUZ İÇİNDEKİLER SunuĢ I.OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri a) 01-Personel

Detaylı

AFET VE AFET EĞĠTĠMĠ KONGRESĠ 14-17 KASIM 2013 SENTIDO ZEYNEP RESORT

AFET VE AFET EĞĠTĠMĠ KONGRESĠ 14-17 KASIM 2013 SENTIDO ZEYNEP RESORT 14.11.2013 AFET VE AFET EĞĠTĠMĠ KONGRESĠ 14-17 KASIM 2013 SENTIDO ZEYNEP RESORT 09:00-11:00 K A Y I T 11:00-12:00 A Ç I L I ġ 12:00-13:00 Ö Ğ L E Y E M E Ğ Ġ 13:00-14:00 AFETLERDE KURUMLARARASI ĠġBĠRLĠĞĠ

Detaylı

DÖNER SERMAYE KATKI PAYI ve EK ÖDEME ESASLARI. Prof. Dr. Bülent TUNÇÖZGÜR GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

DÖNER SERMAYE KATKI PAYI ve EK ÖDEME ESASLARI. Prof. Dr. Bülent TUNÇÖZGÜR GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE KATKI PAYI ve EK ÖDEME ESASLARI Prof. Dr. Bülent TUNÇÖZGÜR GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üniversite Hastanesi Tıp Öğrencisi eğitimi Araştırma Görevlisi eğitimi Bilimsel araştırma ve

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU REPORT ON CORPORATE FINANCIAL POSITION AND EXPECTATIONS STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI - TEMMUZ 2013 2013 YILI KURUMSAL MALĠ

Detaylı

MaaĢ Tahakkuk ve Hesap ĠĢleri Müdürlüğü

MaaĢ Tahakkuk ve Hesap ĠĢleri Müdürlüğü MaaĢ Tahakkuk ve Hesap ĠĢleri Müdürlüğü MaaĢ Tahakkuk ve Hesap ĠĢleri Müdürü Satı GELĠR MAAġ TAHAKKUK DEVLET VE PERSONELĠ ARASINDA ÖDEME ĠġLERĠNE BAKAN BĠRĠMDĠR ÖDEME ĠġLEMLERĠNĠ DEVLETĠN KANUN VE YÖNETMELĠKLERĠNE

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire BaĢkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.15.00.05/178 Konu : Aktüerya ve Fon Yönetimi ĠĢlemleri 24 MART 2011 GENELGE 2011/33 Bilindiği gibi Kurumumuz uygulamalarına yönelik olarak ihtiyaca binaen BaĢkanlığımız tarafından değiģik

Detaylı

Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1. YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU

Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1. YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1 Ankara,10.12.2014 YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU TASDĠKĠ YAPAN Adı Soyadı : A.Kemal KASAPOĞLU YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRĠN

Detaylı

DOĞU ANADOLU PROJESĠ, DOĞU KARADENĠZ PROJESĠ VE KONYA OVASI PROJESĠ BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ

DOĞU ANADOLU PROJESĠ, DOĞU KARADENĠZ PROJESĠ VE KONYA OVASI PROJESĠ BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ 1149 DOĞU ANADOLU PROJESĠ, DOĞU KARADENĠZ PROJESĠ VE KONYA OVASI PROJESĠ BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIKLARININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

Dil Madde 3- (1) Bu protokol Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Dil Madde 3- (1) Bu protokol Türkçe olarak hazırlanmıştır. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İLE GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME (BT-MR- ULTRASONOGRAFİ ) ve RAPORLAMA AMELİYATHANE

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Madde 1- (1) Karabük Üniversitesi nde görev yapan idari personelin naklen tayin taleplerinin değerlendirmesinde uygulanacak

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum. Ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum. Ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı TEMMUZ- NĠĞDE SUNUġ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

BÜTÇE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HAZIRLAMA EVRELERĠ AKIġ ġemasi

BÜTÇE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HAZIRLAMA EVRELERĠ AKIġ ġemasi BÜTÇE HAZIRLAMA EVRELERĠ AKIġ ġemasi ÇAĞRISI HAZĠRAN AYI ĠÇERĠSĠNDE BÜTÇE YAPILMASI BĠRĠMLER TARAFINDAN BÜTÇE TEKLĠFLERĠNĠN TEMMUZ AYI SONUNA KADAR MALĠ HĠZMETLER BÖLÜMÜNE GÖNDERĠLMESĠ BĠLGĠLENDĠRME HAZĠRAN

Detaylı

( d Bendine Göre Müracaat Edecek Sağlık Bakanlığı DıĢındaki Kurumlardan BaĢvuran Hekimler Ġçin BaĢvuru Dilekçesi ) HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE MERSĠN

( d Bendine Göre Müracaat Edecek Sağlık Bakanlığı DıĢındaki Kurumlardan BaĢvuran Hekimler Ġçin BaĢvuru Dilekçesi ) HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE MERSĠN ( d Bendine Göre Müracaat Edecek Sağlık Bakanlığı DıĢındaki Kurumlardan BaĢvuran Hekimler Ġçin BaĢvuru Dilekçesi ) HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE MERSĠN Mersin Ġli Ġlçesi. da Tabip / Uzman Tabip olarak görev

Detaylı

Tıp Fakültelerinde ve Üniversite Hastanelerinde Durum Değerlendirmesi. Prof. Dr. Feride Aksu Tanık TTB Genel Sekreteri

Tıp Fakültelerinde ve Üniversite Hastanelerinde Durum Değerlendirmesi. Prof. Dr. Feride Aksu Tanık TTB Genel Sekreteri Tıp Fakültelerinde ve Üniversite Hastanelerinde Durum Değerlendirmesi Prof. Dr. Feride Aksu Tanık TTB Genel Sekreteri Üniversite Hastanelerinin İşletmeleştirilmesi Bütçe payının Döner sermaye gelirlerine

Detaylı

TAM GÜN ve DÖNER SERMAYE KONUSUNDA GÖRÜŞLER ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Prof.Dr. Peyami CİNAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

TAM GÜN ve DÖNER SERMAYE KONUSUNDA GÖRÜŞLER ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Prof.Dr. Peyami CİNAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı TAM GÜN ve DÖNER SERMAYE KONUSUNDA GÖRÜŞLER ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof.Dr. Peyami CİNAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı TAM GÜN TAM GÜN Mevcut Durum ve Tasarlananlar Öğretim Üyeleri yürürlükte olan

Detaylı

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU S I R A N O HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 Akademik Personel Alımları 1-BaĢvuru

Detaylı

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2016 RECEP TAYYĠP ERDOĞANĠ ÜNĠVERSĠTE DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2015 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

KKTC NĠN EKONOMĠK YAPISI VE YATIRIM ALANLARI

KKTC NĠN EKONOMĠK YAPISI VE YATIRIM ALANLARI KKTC NĠN EKONOMĠK YAPISI VE YATIRIM ALANLARI MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER ÜLKENİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI T.C. KKTC EKONOMİ PROGRAMLARI TEŞVİKLER VE YATIRIM ALANLARI (MĠLYON TL) GSMH CARĠ FĠYATLARLA 8.000

Detaylı

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YETKİLENDİRME LİSTESİ

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YETKİLENDİRME LİSTESİ Sayfa No 1 / 9 HASTANE GENELİ ÇALIŞANLAR A - HATA KODLARI ARIZA BİLDİRİM AYLIK PERFORMANS DÖKÜMÜ B - ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ BELGE SORGULA GERİ ALMA BİLGİ İŞLEM SORUN BİLDİRME C - İLAÇ GÜVENLİĞİ D - LABORATUVAR

Detaylı

Günümüz Hemşireliğindeki Gelişmelere İstanbul'un Katkısı Duygu AK ÖZCAN

Günümüz Hemşireliğindeki Gelişmelere İstanbul'un Katkısı Duygu AK ÖZCAN Günümüz Hemşireliğindeki Gelişmelere İstanbul'un Katkısı Duygu AK ÖZCAN ĠSTANBUL, Kırım SavaĢı sırasında F.Nightingale in Üsküdar Selimiye KıĢlasında verdiği hizmetlerle, hemģirelik mesleğinin doğuģuna

Detaylı

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2016 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN

Detaylı