YABANCI DİL TÜRKÇE ÖĞRETEN İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİ İLE BİR DURUM İNCELEMESİ: TÜRKÇE BALTA GIRMEMIŞ ORMAN * ÖZET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YABANCI DİL TÜRKÇE ÖĞRETEN İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİ İLE BİR DURUM İNCELEMESİ: TÜRKÇE BALTA GIRMEMIŞ ORMAN * ÖZET"

Transkript

1 - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p , ANKARA-TURKEY YABANCI DİL TÜRKÇE ÖĞRETEN İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİ İLE BİR DURUM İNCELEMESİ: TÜRKÇE BALTA GIRMEMIŞ ORMAN * Serra YAVUZ ** ÖZET Son yıllarda dünyada yabancı dil olarak Türkçe öğrenmek isteyenlerin sayısındaki artış, ilgili eğitim kurumlarının bu alanda daha çok arzda bulunmasını, bu arzı sağlayabilmek için de donanımlı öğretmen yetiştirmesini zorunlu kılmıştır. Yabancı dil olarak Türkçe eğitimi günümüzde hâlâ anadili Türkçe olan ancak çoğunluğu Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesine yönelik bir eğitim almamış akademisyenler tarafından yürütülmektedir. Bu akademisyenler çoğunlukla Dilbilim, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca Öğretmenlikleri bölümlerinden mezun olmuş eğitimcilerdir. Bu eğitimciler, yabancı dil olarak Türkçe derslerini verimli bir şekilde sürdürebilmek için gerekli bilgilere, öğretim deneyimleri sırasında deneme-yanılma yöntemiyle ya da meslektaşlarına danışma yoluyla ulaşabilmektedirler. İngilizce öğretmenliği eğitimi almış, anadili Türkçe olan ve Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten öğretmenlerin özyeterlik inancının ölçüldüğü bu çalışmada özyeterlik anketi, bireysel görüşmeler ve ders gözlemleri yollarıyla veri toplanmıştır. Toplanan verilerin analizinde, kendi anadilini öğretmenin avantajları ve dezavantajları ile Türkçe gramerinin anlatımında zorluk yaşanan alanlar üzerine yoğunlaşılmıştır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimine özgü bir eğitim, seminer, staj vs. dönemi geçirmeden bu alanda eğitim vermeye başlayan öğretmenlerin özyeterlik inanç düzeylerinin düşük olduğu; bu durumun öğretmenlerin sınıf içi eğitsel etkinlik seçimlerini ve öğretim ile ilgili diğer kararlarını etkilediği ortaya çıkmıştır. Toplanan verilerden yola çıkarak, Türkçeyi yabancı dil olarak öğretecek akademisyenlerin eğitimiyle ilgili çıkarım ve önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Öğretmen eğitimi, yabancı dil olarak Türkçe, özyeterlik inancı. * Bu makale Crosscheck sistemi tarafından taranmış ve bu sistem sonuçlarına göre orijinal bir makale olduğu tespit edilmiştir. ** Okt. İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi, El-mek:

2 1464 Serra YAVUZ A CASE STUDY WITH ENGLISH TEACHERS TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUGE: TURKISH AN UNTOUCHED FOREST ABSTRACT Learning Turkish as a foreign language has gained importance and popularity in the past few decades around the world. As a consequence of this growing demand, institutions are obliged to offer more courses for learners and train more effective educators of Turkish as a foreign language. Turkish is still being taught widely by academicians who mostly have not received any training courses, seminars, teaching practice opportunities or even lesson observation opportunities before they enter this area of teaching. Turkish as a foreign language courses are mostly being taught by educators who hold Linguistics, Turkish Language and Literature, Turkish, English, French or German Language Education degrees. In this study, selfefficacy belief levels of English teachers who are teaching their native language, Turkish, as a foreign language was measured. Data was collected through a survey, personal interviews and block lesson observations. Collected data was used to determine the levels of selfefficacy beliefs, the effects of being a native speaker of the target language, and difficulties in teaching Turkish grammar. Results show that even though they are the native speakers of Turkish, English teachers self-efficacy belief levels were low, and this state affects the choice of in-class activities and other educational decisions of the particular teachers. Key Words: Teacher education, teaching Turkish as a foreign language, self-efficacy belief. Giriş Başlıktaki alıntı, anadili olmayan İngilizceyi yabancı dil olarak öğretmek için eğitilmiş ama anadili olan Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten bir öğretmenin cümlesidir. Beş öğretmen, İngilizce öğretim deneyimleriyle Türkçe öğretim deneyimlerini karşılaştıran, Türkçe öğretimlerine katkı sağlamayı amaçlayan bu çalışma için görüşlerini paylaşmışlardır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi son otuz yılda hız kazanmıştır. Türkçenin toplu ve sistemli olarak resmi kurumlar tarafından öğretilmeye başlaması, 1980 li yıllardan itibaren başta Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi TÖMER olmak üzere çeşitli merkezlerin kurulmasıyla olmuştur (Arslan, 2012). Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği nin dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden Türki Cumhuriyetlerden, orta ve yükseköğrenim için Türkiye ye burslu öğrenci davet edilmesi amacıyla, 1992 yılında Büyük Öğrenci Projesi başlatılmıştır (Ertekin, 2008). Ertekin in (2008) belirttiği üzere, yılda ilk, orta ve yükseköğrenim öğrencisiyle başlayan bu proje, daha sonra yılda 1500 yükseköğrenim öğrencisiyle sınırlandırılmıştır. Bu öğrencilerin öğrenimlerine başlamadan önce Türkiye Türkçesi öğrenmeleri için 1984 te kurulan Ankara Üniversitesi TÖMER e ek olarak, 1992 de kurulan Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, 1994 te kurulan Gazi Üniversitesi TÖMER ve 2000 de kurulan İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi gibi kurumlar görev almıştır.

3 Yabancı Dil Türkçe Öğreten İngilizce Öğretmenleri ile Bir Durum İncelemesi 1465 Türkiye üniversitelerinin özellikle tıp ve mühendislik alanlarında insan yetiştirme konusundaki üstünlüğü (Ortaylı, 1996), Arap ülkelerinden öğrencilerin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmeye ilgisini artırmıştır. Türkiye deki yabancı yatırımlar, Türkiye nin Avrupa Birliği üyeliği süreci, Avrupa daki Türk nüfusun artmasıyla Türkçenin yabancı dil olarak tercih edilmesi gibi etkenler de Türkçenin sistemli olarak öğretilmesi için gereken alt yapının kurulmasını zorunlu kılmıştır. Türkçenin yabancı dil olarak öğrenilmesi konusunda artan talebin kaliteli bir biçimde karşılanması için öncelikle öğretmen eğitimine eğilinmesi gerekir. Halen Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde görev alan öğretmenlerin eğitim altyapıları çeşitlidir. Dilbilim, İngilizce, Almanca, Fransızca Öğretmenlikleri, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği vb. bölümlerin mezunları Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde görev almaktadır. Bu öğretmenlerin ortak noktası anadillerinin Türkçe olmasıdır. Bu çalışmada İngilizce öğretmenliği alt yapısıyla Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten öğretmenler ele alınmıştır. Beş İngilizce öğretmeninin Türkçe öğretim deneyimleriyle ilgili özyeterlik inançları ölçülmüş, bu inançların derslerine nasıl etkidiği gözlenmiş, öğretmen eğitimi konusunda verilere dayanan çıkarımlar ve önerilerde bulunulmuştur. Literatür Taraması Özyeterlik Kavramı Bandura (1997) ya göre, bir kişinin istenen sonuçları elde edebileceğine olan inancı, diğer bir deyişle özyeterliği; kişilerin davranışlarını, motivasyonlarını ve bunlara bağlı olarak başarı ya da başarısızlıklarını güçlü bir şekilde etkiler (aktaran Tschannen-Moran ve McMaster, 2009). Bu doğrultuda öğretmenin özyeterlik inancının ölçülmesi, elde etmesi muhtemel başarının öngörülmesi için önemlidir. Öğretmenin özyeterlik inancının ölçülmesi, bu inancın güçlendirilmesi ve dolayısıyla öğretmenin başarısının artırılması için de başlangıç noktasıdır. Çakır ve Alıcı ya (2009) göre öğretmen özyeterliği konusunun son otuz yıldır pek çok akademik araştırmaya konu olmasının nedeni sadece öğrencinin başarı, motivasyon ve özyeterlik duygusu üzerinde güçlü bir etkisi olması değil; aynı zamanda istikrar, şevk, bağlılık gibi olumlu öğretmen davranışlarıyla da ilgili olması. Bu doğrultuda Ross a (1992) göre özyeterlik inancı yüksek olan öğretmenler yeni öğretme fikirlerini ve tekniklerini uygulamaya eğilimli ve Woolfolk ve Hoy a (1990) göre bu öğretmenlerin öğrenci kontrol felsefeleri daha hümanistik (aktaran Çakır ve Alıcı, 2009). Anadilini Yabancı Dil Olarak Öğretme Öğretmen özyeterlik inancının ölçüldüğü çalışmalarda, dille ilgili farklı eğitim geçmişlerinden gelip anadilini yabancı dil olarak öğreten bireyler ya da kitleler üzerine yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır. Hedef dilin öğretmenin anadili olup olmadığının öğretim üzerindeki etkileri ise çeşitli çalışmalara konu olmuştur. Liaw (2009) a göre insanlar yaygın olarak, bir dili konuşabilmenin o dili öğretebilecek olmak anlamına geldiği yanılgısına düşüyorlar. Oysa Tayvan da yaptığı araştırmada Liaw (2009), hedef dilin öğretmenin anadili olmasının, yüksek özyeterlik hissedilmesi için gerekli tek faktör olmağı sonucuna vararak; deneyim, öğretim stratejileri, sınıf etkinlikleri ve çevrenin etkisini de öğretim kalitesini belirleyen etkenler olarak sıralamaktadır. Bu doğrultuda Liaw (2009), hedef dili anadili olarak bilmeyen öğretmenlerin, hedef dili anadili olarak bilen öğretmenler kadar hatta bazen onlardan daha başarılı olabilmelerini; üst seviye derslerde uzun yıllar deneyim kazanmalarına bağlıyor. Anadili İngilizce olmayan İngilizce öğretmenlerinin gramer öğretimindeki özgüven düzeylerini ölçen araştırmalarında Pahissa ve Tragant (2009); kendi İngilizce düzeyleriyle ilgili

4 1466 Serra YAVUZ özgüven eksikliği hisseden öğretmenlerin gramer öğretim yollarının değiştiğini ortaya koymuştur. Diğer taraftan Andrews (1997, 1999); öğretmenin gramer bilgisinin dil öğretiminde oynadığı önemli role dikkat çekmiş, bir dili bilmekle o dili öğretebilmek arasındaki donanım farkının altını çizmiştir (aktaran Pahissa ve Tragant, 2009). Tüm bu bilgiler ışığında bu çalışma, bir dili öğretmek için o dili anadili olarak bilmenin yeterli olup olmadığı, İngilizce pedagoji bilgisinin Türkçe öğretimine ne kadar uyarlanabildiği, Türkçe nin yabancı dil olarak öğretilmesi için farklı eğitim geçmişlerinden gelen öğretmenlerin ne gibi ortak eğitim ihtiyaçları olduğu araştırılacaktır. Metot Araştırma Deseni Bu çalışmada nitel araştırma teknikleri ve anket kullanılmıştır. Araştırmada gerçekçi etnografi nin bir çeşidi olarak etkili örnek olay incelemesi (Creswell, 2012) yapılmıştır. Yarıyapılandırılmış görüşmeler yapılmış, Tschanen-Moran ın geliştirmiş olduğu dil öğretmenlerinin özyeterlik inançları ölçeği gramer öğretimine uyarlanarak kullanılmış ve ders gözlemleri yapılmıştır. Katılımcılar İlgili alanda İstanbul da bir üniversiteye bağlı dil okulunda çalışan yaş aralığında 2 erkek ve 3 kadın olmak üzere 5 İngilizce öğretmeniyle, kendilerinin ya da araştırmacının çalışma ortamlarında görüşmeler yapılmış, özyeterlik inancı anketi uygulanmış, bir buçuk saatlik birer blok dersleri gözlenmiştir. Katılımcıların İngilizce öğretim deneyimleri 1,5 ile 4 yıl arasında, Türkçe öğretim deneyimleri ise 4 ay ile 2 yıl arasında değişmektedir. Katılımcılardan üçü İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu olup öğretmenlik formasyonu almış, ikisi ise İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. Katılımcılardan ikisi Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi yüksek lisans programında öğrencidirler. Süreç Görüşmelerde yarı yapılandırılmış 6 soru sorulmuş, katılımcıların cevapları doğrultusunda ek sorular yöneltilmiş, anket uygulanmıştır. Görüşmeler İstanbul un Kadıköy ve Beyoğlu ilçelerinde, araştırmacının ya da katılımcıların çalışma ortamlarında yapılmıştır. Etik Faktörler Öğretmenlerin ve çalıştıkları kurumların isimleri gizli tutulacak, veri kayıtları araştırmanın bitiminden üç yıl sonra imha edilecektir. Araştırma boyunca yapılan ses ve görüntü kayıtları için öğretmenlerden izin alınmıştır. Sınırlamalar Pajares e (1992) göre araştırmanın sınırlamalarını aşmak için anket verileri; görüşme ve gözlemlerle desteklenmelidir (aktaran Nishino, 2012). Bu çalışmada katılımcı öğretmenlerle yapılan ön görüşme, ders gözlem ve ölçek sonuçlarını desteklemek için odak grup görüşmeleri yapmak iyi bir yol olabilirdi; ancak araştırmacının ve katılımcıların yoğun ders yükü sebebiyle planlandığı halde yapılamamıştır. Diğer bir sınırlama da araştırmanın tek bir kurumda çalışan öğretmenler üzerinde yapılmış olmasıdır. Türkiyedeki ve yurt dışındaki farklı kurumlardan katılımcılarla araştırmanın genişletilmesi ve daha genellenebilir sonuçlara ulaşılması mümkün olabilir. Ayrıca katılımcı öğretmenlerden bir tanesi halen Türkçe dersi vermediğinden ders gözlemleri 4 öğretmenle yapılabilmiştir.

5 Yabancı Dil Türkçe Öğreten İngilizce Öğretmenleri ile Bir Durum İncelemesi 1467 nedir? Araştırma Soruları 1. Yabancı dil olarak Türkçe öğreten İngilizce öğretmenlerinin özyeterlik inanç düzeyleri 2. Hedef dilin, öğretmenin anadili olmasının faydalı olduğu, engel olduğu ya da etkili olmadığı alanlar nelerdir? 3. Farklı alanlardan gelen Türkçe öğretmenlerinin profesyonel özyeterliklerini artırmak için nelere ihtiyaç vardır? Veri Toplama Anket, görüşme ve gözlem verileri 2-17 Mayıs 2013 tarihleri arasında toplanmıştır. A. Yarı-yapılandırılmış görüşme için aşağıdaki açık uçlu sorular kullanılmıştır. Beş öğretmenle yapılan görüşmelerde öğretmenlerin izniyle ses kaydı yapılmış, notlar alınmıştır. 1. İngilizce öğretiminizle kıyaslayarak, Türkçe öğretim deneyiminizde Türkçenin anadiliniz olmasının hangi avantajlarını yaşıyorsunuz? 2. Türkçe öğretim deneyiminizde, almış olduğunuz eğitimin hangi avantajlarını yaşıyorsunuz? 3. Eğitim geçmişinizin Türkçe öğretimine ket vurduğu durumlar oluyor mu? Neler? 4. Türkçe anadiliniz olduğu halde, öğretiminde zorluk yaşadığınız konular var mı? Neler? 5. Bir çırpıda cevap veremediğiniz soruların cevaplarını nerelerde bulabileceğinizi düşünüyorsunuz / nerelerde arıyorsunuz? B. Özyeterlik algısını ölçme amacıyla Tschanen-Moran tarafından geliştirilmiş olan dil öğretmenlerinin özyeterlik inançları ölçeği, gramer öğretimine uyarlama amacıyla küçük değişiklikler yapılarak aşağıdaki biçimiyle kullanılmıştır. Katılımcılar İngilizce öğretmeni olduklarından, ölçek İngilizce den Türkçe ye çevrilmeden orijinal dilinde kullanılmıştır. (Ek) C. Dört öğretmenin bir buçuk saatlik blok dersleri gözlenmiş, gözlem sırasında öğretmenlerin izniyle video kaydı yapılmış ve notlar alınmıştır. Ders gözleminde, görüşmelerde elde edilen verilerle uygulamadaki durumun örtüşüp örtüşmediğini, örtüşmüyorsa nasıl farklılaştığını saptamaya çalışılmıştır. Veri Analizi Anket verileri her soruya verilen cevapların sayı değerlerinin ortalaması alınarak analiz edilmiştir. Her bir soru için ortaya çıkan genel özyeterlik durumu belirlenmiştir. Görüşme ve ders gözleminde yapılan kayıtlar ve tutulan notlar kâğıda dökülmüş, oluşan metin üzerinde içerik analizi yapılmıştır. Görüşmelerde her bir soruya verilen cevaplar içinde öne çıkan temalar sıralanmıştır. Ders gözlemlerinde ise öğretmenin gramer anlatımı sırasında, özyeterlik inanç düzeyinden kaynaklandığı düşünülen davranış, tepki ve kararları ayrı ayrı ifade edilmiştir. Anket Anket sonuçları göstermiştir ki öğretmenlerin özyeterlik inançlarının en düşük olduğu alan, 4. maddede işaret edilen gramer kullanımında zorluk yaşayan öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması alanıdır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin özyeterlik inançlarının en yüksek olduğu alan ise 14. maddede işaret edilen gramer malzemesinin öğrencilerin düzeyine indirgenebilmesi alanıdır. Beş öğretmenin cevaplarından elde edilen genel özyeterlik inancı ortalaması ise 5,2 / 9 gibi düşük bir düzeydedir.

6 1468 Serra YAVUZ Ortalama 1. To what extent can you use a student s grammar mistakes as an opportunity to teach grammar effectively? 2. To what extent can you use a variety of informal and formal grammar assessment strategies? 3. To what extent can you provide specific, targeted feedback to students grammar mistakes? 5 5 4,8 4. How much can you do to meet the needs of struggling grammar users? 4 5. To what extent can you provide your students with opportunities to apply their prior knowledge to grammar-related tasks? 5,8 6. To what extent can you help your students monitor their own use of grammar? 4,4 7. To what extent can you get students to talk with each other in class about grammar forms? 6,6 8. To what extent can you integrate the components of language arts? 5,2 9. To what extent can you use flexible grouping to meet individual student needs for grammar instruction? 10. To what extent can you provide students with writing opportunities in response to grammar? 11. To what extent can you provide students with speaking opportunities in response to grammar? 4,6 4,2 5,4 12. To what extent can you use students writing to teach grammar and spelling? 4,6 13. How much can you motivate students who show low interest in grammar? 6,4 14. How much can you do to adjust your grammar materials to the proper level for individual students? 7,2 Görüşme Görüşme soruları beş öğretmene yöneltilmiş, her soruya gelen cevaplar maddeler halinde kodlanmıştır. Son soru hariç her soru için verilen cevaplar alfabetik olarak sıralanmıştır. Son soruya gelen cevaplar öğretmenlerden geliş sıklığına göre sıralanmıştır. Beş görüşme sorusuna beş öğretmen tarafından verilen cevaplar şu maddeler altında toplanıyor: 1. İngilizce öğretiminizle kıyaslayarak, Türkçe öğretim deneyiminizde Türkçenin anadiliniz olmasının hangi avantajlarını yaşıyorsunuz? a. Anadilim olduğundan hedef dille ilgili bilgim öğrenci tarafından sorgulanmıyor. Öğrencinin güvenini daha baştan kazanmış oluyorum.

7 Yabancı Dil Türkçe Öğreten İngilizce Öğretmenleri ile Bir Durum İncelemesi 1469 b. Hedef dilde yaşanmışlığım olduğundan örnekleri kolayca çoğaltabiliyorum, hikâye ve anılarla konuyu derinleştirebiliyorum. c. İngilizce anadilim olmadığından, onu öğretirken sadece aracıyım. Türkçede hem kaynak hem aracıyım. d. Kelime bilgisi konusunda zorluk yaşamıyorum. e. Kültüre, deyim vb. kalıp sözlere hakimim. f. Öğrenci hatalarını düzeltirken zorluk yaşamıyorum. Anadilim olduğu için sorunun nerede olduğunu düşünmeden biliyorum. g. Türkçe anadilim olduğu için, hedef dilde uzun süreli deneyim olmasının avantajlarını yaşıyorum. Anadilini öğretiyor olmanın öğretmenler için bir özgüven kaynağı olduğu görülüyor. Kelime dağarcığı, özlü sözler, örnekleme, doğru ve yanlış kullanımları tespit etme konularında rahatlık yaşamaktadırlar. Bu durum, öğrencilerin de öğretmene karşı bu alanlarda güven geliştirmelerini sağlamaktadır. 2. Türkçe öğretim deneyiminizde, almış olduğunuz eğitimin hangi avantajlarını yaşıyorsunuz? a. Eğitimim süresince gözlediğim kendi yabancı dil öğretmenlerimin stratejilerini, hatta şakalarını kullanıyorum. b. İlgisi olan öğrencilere dilbilim (fonetik vb.) konusunda bilgi verebilirim. c. Materyal üretimi, sınıf içi etkinlikler, öğrenciyle iletişimde, İngilizce öğretmenliğimde kullandığım yöntemleri kullanmak kolaylık sağlıyor. d. Öğretim teknikleri, sınıf yönetimi gibi konulardaki bilgi ve beceriler her dile uyarlanabilir. e. Yabancı dil öğretecek kişi, kendi de bir yabancı dil bilmeli. Ancak böyle kendini öğrencinin yerine koyabilir. Öğretmenlerin sahip oldukları pedagoji ve öğretim yöntemleri bilgisi, Türkçe öğretiminde de kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca kendi yabancı dil ve/veya ikinci yabancı dil öğrenimlerinde gözledikleri öğretmenleri rol model alabilmekte, onların kullandığı bazı yöntemleri eğitim ritüellerine katabilmektedirler. 3. Eğitim geçmişinizin Türkçe öğretimine ket vurduğu durumlar oluyor mu? Neler? a. Çok fazla İngilizceyle karşılaştırmalı gittiğimi fark ediyorum bazen. Çeviriye çok başvuruyorum. b. Daha çok konuşma becerisi üzerine gitmek istiyorum ama öğrenci gramer anlatmamı istiyor. c. İngilizce daha yapılandırılmış, detaylara boğulmuyorsunuz. Ama Türkçede doğrudan gramer anlatımı yapmadan, farkındalık yaratmaya çalışmak çok zor. d. İngilizcede çok fazla eğitim materyali var, kitaba güvenirsiniz, o sizi alır götürür. Türkçede her şey öğretmenin üzerinde.

8 1470 Serra YAVUZ e. İngilizcede işleyen bir örnek Türkçede işlemiyor, ama ben bunu bazen fark ediyorum, bazen etmiyorum. f. İngilizcede konuşurken kusursuz gramer kullanımı beklenmiyor, ama Türkçede böyle bir beklenti var. Bunun sebebi İngilizcenin çok fazla insan tarafından konuşulması olabilir; anlaşmak önemli, yanlışlar önemsenmiyor. g. Terminolojide zorluk yaşadım. Terimlerin İngilizcesini biliyordum, Türkçesiyle düşünmekte zorlandım. İngilizcenin ve Türkçenin öğretiminde benimsenen yöntemlerin farklılığı ile Türkçenin henüz İngilizce kadar yaygın öğretilen bir dil olmamasından kaynaklanan standartlaşma ve materyal eksikliği sorunlarının öğretmenleri zorladığı görülmektedir. 4. Türkçe anadiliniz olduğu halde, öğretiminde zorluk yaşadığınız konular var mı? Neler? a. Akuzatif. Hangi fiilden önce geleceğini söyleyen bir kural olmadığı için zor gelmişti. b. Gramerde çok derinleşmiyorum. Çünkü derinlemesine anlattıkça önce benim kafam karışıyor, sonra öğrencilerin. c. Her zaman her yere uygulanabilen kuralları olmayan şeyler beni zorluyor. +lik eki mesela: Tuzluk, biberlik var ama çaylık, prinçlik yok. Belli ki bir liste olması ve onu vermemiz lazım. +cağiz ekiyle ilgili bir soru: Bebekceğiz, olur mu? İsim tamlamasında o n nereden geliyor? Bunun gibi sorular d. İleri seviye yabancı dil derslerinde sınıf içi iletişimsel aktivite azalıyor, daha çok okuma ve yazma ağırlıklı oluyor. e. İngilizcesini bulamadığım yapılar var. İstek kipi, emir kipi 3. kişi vb. f. Kullandığımız materyal içinde çok fazla ileriye dönük gramer yapısı var. Bu öğrencinin dikkatini dağıtıyor, moralini bozuyor, dersin akışını olumsuz etkiliyor. g. Öğrenci sorularında sıkıntı oluyor. Anadiliniz olduğu için doğrusunu biliyorsunuz ama açıklamasını bilmiyorsunuz. Bir de anlattığınız bir konu tekrar tekrar soruluyorsa aynı şekilde anlatamazsınız, farklı örnek ve durumlar bulmalı. h. Şimdiki zaman eki olan +(I)yor gibi ünlü uyumuna girmeyen ekler öğrencinin kafasını karıştırıyor. i. Şimdiki zaman yapısındaki ünlü daralması ve geniş zamandaki istisna fiillerde takıldım. j. Türkçede istisna çok fazla, cevap veremediğim şeye istisna deyip geçiyorum. Öğretmenlerin en çok zorlandıkları konunun çeşitli eklerin kullanımı olduğu görülüyor. Bu da Türkçenin İngilizceden farklı olarak sondan eklemeli bir dil olmasının, öğretim yöntemlerini farklılaştırma ihtiyacı doğurduğunu göstermektedir. Farklı dil ailelerinden gelen bu iki dili aynı yaklaşımlarla anlatmaya çalışmak sıkıntı doğurmaktadır. 5. Bir çırpıda cevap veremediğiniz soruların cevaplarını nerelerde bulabileceğinizi düşünüyorsunuz / nerelerde arıyorsunuz? a. Gerçek bir Türkçe öğretmenine soruyorum. Türkçe öğretmeni olarak eğitilmiş ve / veya bu işi uzun zamandır yapan güvendiğim hocalara danışıyorum.

9 Yabancı Dil Türkçe Öğreten İngilizce Öğretmenleri ile Bir Durum İncelemesi 1471 b. İnternetten yararlanmak istiyorum ama İngilizce ile kıyaslanamayacak kadar az materyal var. Bazı konularda internette hiçbir şey bulamıyorum. c. Türkçe öğreten ders materyallerindeki dilbilgisi açıklamalarına bakıyorum. d. Yabancılara Türkçe yüksek lisans programında tavsiye edilen gramer kitaplarına bakıyorum: Muharrem Ergin ve Tahsin Banguoğlu. e. Yazım kılavuzu ve sözlük için TDK nin web sitesini kullanıyorum. Öğretmenlerin bir konuda sıkıntı yaşadıklarında ilk akıllarına gelen bilgi edinme yolunun güvendikleri bir meslektaşlarına danışmak olduğu görülüyor. Bunun sebebi en kolay ve en hızlı bilgi kaynağının o an etrafta bulunan meslektaşlar olmasıdır. İnternet ve dilbilgisi kitabı kaynaklarının yetersizliğinden yakınan öğretmenlerin alandaki bazı kaynaklardan habersiz oldukları anlaşılıyor. Yoğun ders yükleri ve aynı anda iki farklı dili yabancı dil olarak öğretme sorumlulukları olduğundan, derinlemesine inceleme yapıp derse getirecekleri bir özet bilgi oluşturmaya zaman bulamamaları da bunda rol oynamaktadır. Ders Gözlemi Beş katılımcıdan dördünün dersleri 1,5 saatlik birer blok ders boyunca gözlenmiştir. Bu derslerde İngilizce öğretmenlerinin yaşadığı zorluklar ve öğrencinin gramer ile ilgili sorularına verdiği tepkiler incelenmiştir. Dikkati çeken konular şu şekilde özetlenebilir: 1. Anadili Arapça olan öğrencilerin ağırlıkta olduğu bir sınıfta, öğretmen Türkçeye Arapçadan girmiş kelimeleri kullanarak hem kendi işini hem de öğrencinin işini kolaylaştırabilecekken ve İngilizceye başvurmasına da gerek kalmayabilecekken; Osmanlıca ya da Türk edebiyatı bilgisi olmadığından bunu yapamamaktadır. Çünkü hangi kelimelerin hangi dilden geldiği konusunda bir farkındalığa sahip değildir. 2. Cevap vermekte zorluk çekilen sorular kaçamak cevaplarla yanıtlanmakta ya da hiç yanıtlanmamaktadır. 3. Öğretmen daha önce düşünmediği ya da karşılaşmadığı bir soru aldığında, düşünmek için başka bir öğrenciye sorma, soruya soruyla cevap verme gibi zaman kazanma stratejilerine başvurmaktadır. 4. Öğretmenin zaman kazanma stratejileri arasında sesini yükseltme, soruyla ilgisi olmayan bir sınıf içi davranış sorununa yönelme gibi tepkiler de bulunmaktadır. 5. Öğretmenler, öğrencinin düzeyine uygun, onun Türkçe gramer bilgisini aşmayacak şekilde Türkçe konuşmakta zorlanmaktadır. Örneğin A2 düzeyinde bir sınıfta öğretmenin B2 düzeyindeki dil yapılarıyla konuşması öğrencinin dikkatini dağıtmakta, motivasyonunu azaltmaktadır. Sonuç Görüldüğü gibi görüşmelerde ve ders gözlemlerinde elde edilen veriler birbiriyle tutarlıdır. Görüşmelerde gramer anlatımında zorluk yaşadığını ifade eden öğretmenler derste, çoğunluğu gramerle ilgili sorunlar yaşamıştır. Borg a (2001) göre öğretmenlerin gramer bilgisi konusundaki özyeterlik algıları, çalışmalarını etkiliyor. Öğretmenlerin gramer öğretim miktarları, öğrencilerin gramerle ilgili sorularına karşılık veriş şekilleri vb. seçimler özyeterlik inançlarından etkilenmektedir (Borg, 2001). Bu araştırmada ortaya çıkan olgular, Borg un bulgularıyla örtüşmektedir. Anket sonuçları, görüşmeler, ders gözlemleri ve kâğıt üstüne aktarılamayan ama algılanan tüm veriler bir araya getirildiğinde anlaşılan o ki İngilizce öğretmenleri, anadilleri Türkçe olduğu

10 1472 Serra YAVUZ için yabancı dil Türkçe derslerini vermekle görevlendirildiklerinde; öğretim yöntem ve teknikleri, öğrenciyle iletişim, sınıf ve zaman yönetimi konularındaki donanımlarını bu derslere başarıyla aktarabilmektedirler. Ancak Türkçenin alan bilgisi konusunda özyeterlik inançları düşüktür. Düşük düzeydeki özyeterlik inancı, öğretmenlerin motivasyonunu, sınıf içi konularla ilgili kararlarını ve hatta sorunu çözebilme olasılıklarını azaltmaktadır. Özyeterlik inancı kimi durumlarda öyle düşüktür ki öğretmen kolayca cevap verebileceği bir soruya bile, yanlış bilgi verme korkusuyla tereddütle yaklaşmaktadır. Bu da bir kısır döngü içinde hem öğretmenin motivasyon ve dolayısıyla başarısını olumsuz etkilemekte hem de öğrencilerin güvenini sarsmaktadır. Bu bilgiler ışığında ve katılımcı öğretmenlerin önerileri doğrultusunda gelecekte atılabilecek bazı adımlar şu maddeler halinde özetlenebilir: 1. İngilizce öğretmenlerinin Türkçe derslerine girmesi gerekiyorsa ya da böyle bir istekleri varsa öncelikle bir eğitim ya da hiç olmazsa bir oryantasyon programına tabi tutulmaları, bir staj dönemi geçirmeleri, ders gözlemleri, örnek konu anlatımları yapmaları faydalı olur. 2. Öğretmenlerin Türkçenin inceliklerini tanımaları için gereken gramer kitapları ve makalelerinden habersiz oldukları gözlenmiştir. Bu habersizlikleri, hazırlık yapmamalarından çok, böyle kaynakların var olmadığını duymuş, buna inanmış olmalarındandır. Yabancı dil Türkçe öğretecek öğretmenlere, alanın eski ve yeni kaynakları bir arada tanıtılmalı, bunlar arasında öğretmenin bugünkü ihtiyaçlarını karşılayabilecek olanlara dikkat çekilmelidir. 3. Öncelikle Türkçe bir yabancı dil olarak masaya yatırılmalı ve sunulacak standart bir versiyonu ortaya konmalıdır. Tıpkı İngilizce gibi, çok kültürlü ortamlarda konuşulmaya uygun ortak bir dilbilgisi yapı dağarcığı belirlenmelidir. Bu bağlamda bir katılımcı Türkçeyi balta girmemiş bir ormana benzetmekte, ehlileşmemiş olduğunu söylemektedir. 4. Yabancı dil Türkçenin öğretiminde kullanılacak materyaller bu standart Türkçeyi içerecek şekilde geliştirilmeli ve çeşitlendirilmelidir. Materyal dersin tüm akışını planlayacak şekilde düzenlenerek öğretmenin işi kolaylaştırılmalı ve öğretmenler arasında bir standart yakalanması sağlanmalıdır. 5. Türkçenin İngilizceden farklı olarak sondan eklemeli bir dil olması, gramer öğretimi ve pratiği yapılırken göz önüne alınması gereken en önemli unsurdur. Ders anlatımı, materyal ve etkinlik tasarımı, Türkçenin bu özelliği göz önüne alınarak özelleştirilmelidir. 6. Yabancı dil olarak Türkçe yüksek lisans programlarında dersler teorik donanım kadar, sınıf içinde gerekli olacak Türkçeye özel bilgileri edindirmeyi de hedeflemelidir. Bunun için bu programlarda yabancılara Türkçe öğretimi konusunda deneyimli öğretim elemanları görev almalıdır. 7. Yabancı dil Türkçe öğretimi yüksek lisans programlarında öğrenci olanların çoğunluğu ve hatta bazen tamamı, bu konuda az deneyimi olan ya da hiç olmayan İngilizce öğretmenleridir. Türkçe öğretmeni olarak kendini geliştirmiş çok daha deneyimli bireyler bu programlara girememektedir. Bunun nedeni, programa giriş koşullarından biri olan yabancı dil puanlarının, İngilizce öğretmenleriyle rekabet edebilecek kadar yüksek olmamasıdır. Bu konuda alınabilecek ilk önlem kontenjanların bölünmesi, örneğin on öğretmen alınacak bir program için beş İngilizce ve beş Türkçe öğretmeni kabul edilmesi olabilir.

11 Yabancı Dil Türkçe Öğreten İngilizce Öğretmenleri ile Bir Durum İncelemesi 1473 Ek Teacher Self-Efficacy Beliefs on Grammar Teaching Please indicate your opinion about each of the questions below by marking any of the nine responses in the columns on the right side. Please respond to each of the questions by considering the combination of your current ability, resources, and opportunity to do each of the following in your present position. Please take your Turkish teaching experience into consideration only. None at all Very little Some degree Quite a bit A great deal 1. To what extent can you use a student s grammar mistakes as an opportunity to teach grammar effectively? 2. To what extent can you use a variety of informal and formal grammar assessment strategies? 3. To what extent can you provide specific, targeted feedback to students grammar mistakes? 4. How much can you do to meet the needs of struggling grammar users? 5. To what extent can you provide your students with opportunities to apply their prior knowledge to grammar-related tasks? 6. To what extent can you help your students monitor their own use of grammar? 7. To what extent can you get students to talk with each other in class about grammar forms? 8. To what extent can you integrate the components of language arts? 9. To what extent can you use flexible grouping to meet individual student needs for grammar instruction? 10. To what extent can you provide students with writing opportunities in response to grammar? 11. To what extent can you provide students with speaking opportunities in response to grammar? 12. To what extent can you use students writing to teach grammar and spelling? 13. How much can you motivate students who show low interest in grammar? 14. How much can you do to adjust your grammar materials to the proper level for individual students?

12 1474 Serra YAVUZ KAYNAKÇA ANDREWS, S. (1997). Metalinguistic awareness and teacher explanation. Language Awareness, 6 (2-3), ANDREWS, S. (1999). Why do teachers need to know about language? Teacher metalinguistic awareness and input for learning. Language and Education, 13 (3), ARSLAN, M. (2012). Tarihi süreçte Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi-öğrenimi çalışmaları. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (2), BANDURA, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W. H. Freeman. BORG, S. (2001). Self-perception and practice in teaching grammar. ELT Journal 55 (1), CRESWELL, J. W. (2012). Educational Research Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (4th ed., international ed.). Boston: Pearson. ÇAKIR, Ö. ve ALICI, D. (2009). Seeing self as others see you: Variability in self-efficacy ratings in student teaching. Teachers and Teaching: theory and practice, 15 (5), ERTEKİN, S. (2008). Kardeş ülkelere selam. Erişim: LİAW, E. (2009). The study of foreign languages teacher efficacy and native speakership. ERIC çevrimiçi ibraz. NİSHİNO, T. (2012). Modeling teacher beliefs and practices in context: A multimethods approach. The Modern Language Journal, 96, iii. ORTAYLI, İ. (1996). Maarifin 150 yıllık serencamı. Yeni Türkiye Eğitim Özel Sayısı, 2 (7), PAHİSSA, I. ve TRAGANT, E., (2009). Grammar and the non-native secondary school teacher in Catalonia, Language Awareness, 18 (1), PAJARES, M. F. (1992). Teachers beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct. Review of Educational Research, 62, ROSS, J. A. (1992). Teacher efficacy and the effects of coaching on student achievement. Canadian Journal of Education, 17 (1), TSCHANEN-MORAN, M. Teachers Sense of Efficacy in Language Instruction (TESLI). Erişim ( ): TSCHANEN-MORAN, M. ve MCMASTER, P. (2009). Sources of self-efficacy: four professional development formats and their relationship to self-efficacy and implementation of a new teaching strategy. The Elementary School Journal, 110 (2), WOOLFOLK, A. E. ve HOY, W. K. (1990). Prospective teachers sense of efficacy and beliefs about control. Journal of Educational Psychology, 82,

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğretmen Yeterliklerine İlişkin Görüşler *

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğretmen Yeterliklerine İlişkin Görüşler * Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 28(3), 343-356 [2013] Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğretmen Yeterliklerine İlişkin Görüşler * Opinions of Teachers

Detaylı

Program Geliştirmenin İlk Basamağı: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde İhtiyaç ve Durum Analizi

Program Geliştirmenin İlk Basamağı: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde İhtiyaç ve Durum Analizi Eğitim ve Bilim 2013, Cilt 38, Sayı 169 Education and Science 2013, Vol. 38, No 169 Program Geliştirmenin İlk Basamağı: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde İhtiyaç ve Durum Analizi The First Step in

Detaylı

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE Filiz METE Özet Araştırmanın amacı, yabancı

Detaylı

ÇOMÜ TÖMER DE TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYON KAYNAKLARI VE SORUNLARI * ÖZET

ÇOMÜ TÖMER DE TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYON KAYNAKLARI VE SORUNLARI * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1181-1196, ANKARA-TURKEY ÇOMÜ TÖMER DE TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYON KAYNAKLARI VE SORUNLARI

Detaylı

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010 T.C. TRAKYAA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS SÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENENN ÖZERKLİĞİİ

Detaylı

Yerel Kültüre Ait Ögeler İçeren İngilizce Metinlerin Öğrencilerin İngilizce Okuma Becerilerine Etkisi

Yerel Kültüre Ait Ögeler İçeren İngilizce Metinlerin Öğrencilerin İngilizce Okuma Becerilerine Etkisi Yerel Kültüre Ait Ögeler İçeren İngilizce Metinlerin Öğrencilerin İngilizce Okuma Becerilerine Etkisi Mehtap Acar mehtap.y.acar@gmail.com Özet Araştırmacının yüksek lisans tezinden alınan bu çalışmada

Detaylı

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54 35 213 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 3, s.35-54 BİLGİ TOPLUMU OLMA YOLUNDA ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARI * Recep ÇAKIR 1 ÖZET Senem OKTAY 2 Bu çalışmanın

Detaylı

TEACHERS OPINIONS ON THE ENGLISH CURRICULUM OF THE 2 nd GRADE PRIMARY EDUCATION

TEACHERS OPINIONS ON THE ENGLISH CURRICULUM OF THE 2 nd GRADE PRIMARY EDUCATION ISSN: 2342-0251 Volume 3/1 Spring 2015 p. 210/223 TEACHERS OPINIONS ON THE ENGLISH CURRICULUM OF THE 2 nd GRADE PRIMARY EDUCATION İngilizce Öğretmenlerinin İlkokul 2. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı

Detaylı

TRAINING SPECIALIST TURKISH TEACHERS: ARE WE READY TO SOLVE PROBLEMS OF LANGUAGE SKILLS?

TRAINING SPECIALIST TURKISH TEACHERS: ARE WE READY TO SOLVE PROBLEMS OF LANGUAGE SKILLS? ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 112/126 TRAINING SPECIALIST TURKISH TEACHERS: ARE WE READY TO SOLVE PROBLEMS OF LANGUAGE SKILLS? Uzman Türkçe Öğretmeni Yetiştirme: Dil Becerisi Sorunlarını Çözmeye

Detaylı

THE PROBLEMS FACED BY THE FOREIGN STUDENTS LEARNING TURKISH: ATATURK UNIVERSITY CASE

THE PROBLEMS FACED BY THE FOREIGN STUDENTS LEARNING TURKISH: ATATURK UNIVERSITY CASE Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 29 Volume: 7 Issue: 29 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

Teaching Turkish as a Foreign Language and Problems Encountered

Teaching Turkish as a Foreign Language and Problems Encountered Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, year: 2009, vol: 42, no: 2, 265-277 Teaching Turkish as a Foreign Language and Problems Encountered Z. Canan CANDAŞ KARABABA * ABSTRACT. Currently,

Detaylı

İngilizce Öğretim Elemanı Asistanlığı Programı Kapsamında İstihdam Edilen İngilizce Öğretim Elemanı Asistanlarının Profillerinin İncelenmesi

İngilizce Öğretim Elemanı Asistanlığı Programı Kapsamında İstihdam Edilen İngilizce Öğretim Elemanı Asistanlarının Profillerinin İncelenmesi İngilizce Öğretim Elemanı Asistanlığı Programı Kapsamında İstihdam Edilen İngilizce Öğretim Elemanı Asistanlarının Profillerinin İncelenmesi Fatma ÖZÜDOĞRU 1 & Oktay Cem ADIGÜZEL 2 Özet: Türkiye de ilk

Detaylı

Türkiye de İkinci Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar 1. Problems Encountered In Second Foreign Language Teaching In Turkey

Türkiye de İkinci Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar 1. Problems Encountered In Second Foreign Language Teaching In Turkey Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2014, Cilt 4, Sayı 2, 43-63 Trakya University Journal of Education 2014, Volume 4, Issue 2, 43-63 Türkiye de İkinci Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK SINIFI İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK SINIFI İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK SINIFI İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Bülent İnal Çankaya Üniversitesi Ankara inal@cankaya.edu.tr Dr. Erdem Aksoy Çankaya Üniversitesi Ankara erdem@cankaya.edu.tr

Detaylı

Effectiveness of Educational Internet Use Self-Efficacy Development Program for Senior Students at Faculty of Education 1

Effectiveness of Educational Internet Use Self-Efficacy Development Program for Senior Students at Faculty of Education 1 Elementary Education Online, 14(2), 697-712, 2015. İlköğretim Online, 14(2), 697-712, 2015. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr http://dx.doi.org/10.17051/io.2015.43304 Effectiveness of Educational

Detaylı

THE ISSUES OF CURRICULUM, METHOD, TEACHING MATERIALS AND ASSESSEMENT METHODS IN THE CONTEXT OF TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE: BELARUS CASE 1

THE ISSUES OF CURRICULUM, METHOD, TEACHING MATERIALS AND ASSESSEMENT METHODS IN THE CONTEXT OF TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE: BELARUS CASE 1 ISSN: 2342-0251 Volume 3/1 Spring 2015 p. 94/112 THE ISSUES OF CURRICULUM, METHOD, TEACHING MATERIALS AND ASSESSEMENT METHODS IN THE CONTEXT OF TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE: BELARUS CASE 1 Yabancılara

Detaylı

ZİHİN ENGELLİLERİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI NDA YÜKSEK LİSANS YAPAN ÖĞRENCİLERİN, YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ZİHİN ENGELLİLERİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI NDA YÜKSEK LİSANS YAPAN ÖĞRENCİLERİN, YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ANADOLU ÜNİVERS İTES İ S OS YAL BİLİMLER DERGİS İ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol. : 10 - S ayı/no: 2 : 227 248 (2010) ZİHİN ENGELLİLERİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI NDA YÜKSEK LİSANS

Detaylı

ÖYP Araştırma Görevlilerinin Yurt Đçi ve Yurt Dışı Dil Eğitimlerine Đlişkin Görüşleri *

ÖYP Araştırma Görevlilerinin Yurt Đçi ve Yurt Dışı Dil Eğitimlerine Đlişkin Görüşleri * ÖYP Araştırma Görevlilerinin Yurt Đçi ve Yurt Dışı Dil Eğitimlerine Đlişkin Görüşleri * PLT (Program of Training Lecturer) Research Asssistants Opinions about Domestic and Outland Language Training Ceylan

Detaylı

TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMINDA YAPTIKLARI YAZMA HATALARI * ÖZET

TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMINDA YAPTIKLARI YAZMA HATALARI * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 863-877, ANKARA-TURKEY TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMINDA YAPTIKLARI YAZMA

Detaylı

New High School Instructional Programs in Turkey: Problems, Expectations and Suggestions

New High School Instructional Programs in Turkey: Problems, Expectations and Suggestions Elementary Education Online, 11(1), 35-50, 2012. İlköğretim Online, 11(1), 35-50, 2012. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr New High School Instructional Programs in Turkey: Problems, Expectations

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme Programlarının İngilizce Öğretmen Adaylarını İlköğretimde İngilizce Öğretimine Ne Kadar Hazırladığına Yönelik Nitel Bir Araştırma

Öğretmen Yetiştirme Programlarının İngilizce Öğretmen Adaylarını İlköğretimde İngilizce Öğretimine Ne Kadar Hazırladığına Yönelik Nitel Bir Araştırma Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 32 (Temmuz 2012/II), ss. 77-87 Öğretmen Yetiştirme Programlarının İngilizce Öğretmen Adaylarını İlköğretimde İngilizce Öğretimine Ne Kadar Hazırladığına

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının, İlköğretim Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Öz-yeterlik Algılarına Etkisi

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının, İlköğretim Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Öz-yeterlik Algılarına Etkisi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 819 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının, İlköğretim Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Öz-yeterlik

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ YETERLİKLER AÇISINDAN KENDİLERİNİ GELİŞTİRME İSTEKLERİNİN BELİRLENMESİ

YABANCI DİL ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ YETERLİKLER AÇISINDAN KENDİLERİNİ GELİŞTİRME İSTEKLERİNİN BELİRLENMESİ Eylül 2012 Cilt:20 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 793-806 YABANCI DİL ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ YETERLİKLER AÇISINDAN KENDİLERİNİ GELİŞTİRME İSTEKLERİNİN BELİRLENMESİ Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim

Detaylı

Fransızca Öğretmenliği Anabilim Dalında Okul Deneyimi Gözlem Formlarının Oluşturulmasına Yönelik Bir Çalışma (Marmara Üniversitesi Örneği)

Fransızca Öğretmenliği Anabilim Dalında Okul Deneyimi Gözlem Formlarının Oluşturulmasına Yönelik Bir Çalışma (Marmara Üniversitesi Örneği) Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 28(2), 444-456 [2013] Fransızca Öğretmenliği Anabilim Dalında Okul Deneyimi Gözlem Formlarının Oluşturulmasına Yönelik Bir Çalışma

Detaylı

ARNAVUTLUK TAKİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇENİN ETKİLİ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI

ARNAVUTLUK TAKİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇENİN ETKİLİ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2013 Cilt/Volume: 10 Sayı/Issue: 23, s. 57-79 ARNAVUTLUK TAKİ TÜRKÇE

Detaylı

4+4+4 Sistem Değişikliğinin İlk Yılında İlkokul Birinci. Sınıflardaki Durum: Sorunlar ve İhtiyaçlar. (Erzincan Örneği) 1

4+4+4 Sistem Değişikliğinin İlk Yılında İlkokul Birinci. Sınıflardaki Durum: Sorunlar ve İhtiyaçlar. (Erzincan Örneği) 1 4+4+4 Sistem Değişikliğinin İlk Yılında İlkokul Birinci Sınıflardaki Durum: Sorunlar ve İhtiyaçlar (Erzincan Örneği) 1 Nusrettin YILMAZ 2, Güntay TAŞÇI 2, Mustafa FİDAN 3, Özge NURLU 4 ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

Türkiye de Yabancılara Türkçe Öğretilirken Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Fatma AÇIK*

Türkiye de Yabancılara Türkçe Öğretilirken Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Fatma AÇIK* (Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu 2008) Türkiye de Yabancılara Türkçe Öğretilirken Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Detaylı

BİRİNCİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENİLEN İNGİLİZCENİN İKİNCİ YABANCI DİL FRANSIZCANIN ÖĞRENİM SÜRECİNE ETKİSİ * ÖZET

BİRİNCİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENİLEN İNGİLİZCENİN İKİNCİ YABANCI DİL FRANSIZCANIN ÖĞRENİM SÜRECİNE ETKİSİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 193-207, ANKARA-TURKEY BİRİNCİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENİLEN İNGİLİZCENİN İKİNCİ YABANCI DİL FRANSIZCANIN ÖĞRENİM

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE YÜRÜTÜLEN YABANCI DİL DERSLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Fırat Üniversitesi Örneği)

ÜNİVERSİTELERDE YÜRÜTÜLEN YABANCI DİL DERSLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Fırat Üniversitesi Örneği) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 12, Sayı: 1, Sayfa: 143-158, ELAZIĞ-2002 ÜNİVERSİTELERDE YÜRÜTÜLEN YABANCI DİL DERSLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, Mannheim GERMANY p. 706-722 VIEWPOINTS OF TEACHERS ON FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT CHİLDREN THAT ARE FOUR-SİX YEARS OLD 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ HAKKINDA ÖĞRETMEN

Detaylı