YABANCI DİL TÜRKÇE ÖĞRETEN İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİ İLE BİR DURUM İNCELEMESİ: TÜRKÇE BALTA GIRMEMIŞ ORMAN * ÖZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YABANCI DİL TÜRKÇE ÖĞRETEN İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİ İLE BİR DURUM İNCELEMESİ: TÜRKÇE BALTA GIRMEMIŞ ORMAN * ÖZET"

Transkript

1 - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p , ANKARA-TURKEY YABANCI DİL TÜRKÇE ÖĞRETEN İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİ İLE BİR DURUM İNCELEMESİ: TÜRKÇE BALTA GIRMEMIŞ ORMAN * Serra YAVUZ ** ÖZET Son yıllarda dünyada yabancı dil olarak Türkçe öğrenmek isteyenlerin sayısındaki artış, ilgili eğitim kurumlarının bu alanda daha çok arzda bulunmasını, bu arzı sağlayabilmek için de donanımlı öğretmen yetiştirmesini zorunlu kılmıştır. Yabancı dil olarak Türkçe eğitimi günümüzde hâlâ anadili Türkçe olan ancak çoğunluğu Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesine yönelik bir eğitim almamış akademisyenler tarafından yürütülmektedir. Bu akademisyenler çoğunlukla Dilbilim, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca Öğretmenlikleri bölümlerinden mezun olmuş eğitimcilerdir. Bu eğitimciler, yabancı dil olarak Türkçe derslerini verimli bir şekilde sürdürebilmek için gerekli bilgilere, öğretim deneyimleri sırasında deneme-yanılma yöntemiyle ya da meslektaşlarına danışma yoluyla ulaşabilmektedirler. İngilizce öğretmenliği eğitimi almış, anadili Türkçe olan ve Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten öğretmenlerin özyeterlik inancının ölçüldüğü bu çalışmada özyeterlik anketi, bireysel görüşmeler ve ders gözlemleri yollarıyla veri toplanmıştır. Toplanan verilerin analizinde, kendi anadilini öğretmenin avantajları ve dezavantajları ile Türkçe gramerinin anlatımında zorluk yaşanan alanlar üzerine yoğunlaşılmıştır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimine özgü bir eğitim, seminer, staj vs. dönemi geçirmeden bu alanda eğitim vermeye başlayan öğretmenlerin özyeterlik inanç düzeylerinin düşük olduğu; bu durumun öğretmenlerin sınıf içi eğitsel etkinlik seçimlerini ve öğretim ile ilgili diğer kararlarını etkilediği ortaya çıkmıştır. Toplanan verilerden yola çıkarak, Türkçeyi yabancı dil olarak öğretecek akademisyenlerin eğitimiyle ilgili çıkarım ve önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Öğretmen eğitimi, yabancı dil olarak Türkçe, özyeterlik inancı. * Bu makale Crosscheck sistemi tarafından taranmış ve bu sistem sonuçlarına göre orijinal bir makale olduğu tespit edilmiştir. ** Okt. İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi, El-mek:

2 1464 Serra YAVUZ A CASE STUDY WITH ENGLISH TEACHERS TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUGE: TURKISH AN UNTOUCHED FOREST ABSTRACT Learning Turkish as a foreign language has gained importance and popularity in the past few decades around the world. As a consequence of this growing demand, institutions are obliged to offer more courses for learners and train more effective educators of Turkish as a foreign language. Turkish is still being taught widely by academicians who mostly have not received any training courses, seminars, teaching practice opportunities or even lesson observation opportunities before they enter this area of teaching. Turkish as a foreign language courses are mostly being taught by educators who hold Linguistics, Turkish Language and Literature, Turkish, English, French or German Language Education degrees. In this study, selfefficacy belief levels of English teachers who are teaching their native language, Turkish, as a foreign language was measured. Data was collected through a survey, personal interviews and block lesson observations. Collected data was used to determine the levels of selfefficacy beliefs, the effects of being a native speaker of the target language, and difficulties in teaching Turkish grammar. Results show that even though they are the native speakers of Turkish, English teachers self-efficacy belief levels were low, and this state affects the choice of in-class activities and other educational decisions of the particular teachers. Key Words: Teacher education, teaching Turkish as a foreign language, self-efficacy belief. Giriş Başlıktaki alıntı, anadili olmayan İngilizceyi yabancı dil olarak öğretmek için eğitilmiş ama anadili olan Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten bir öğretmenin cümlesidir. Beş öğretmen, İngilizce öğretim deneyimleriyle Türkçe öğretim deneyimlerini karşılaştıran, Türkçe öğretimlerine katkı sağlamayı amaçlayan bu çalışma için görüşlerini paylaşmışlardır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi son otuz yılda hız kazanmıştır. Türkçenin toplu ve sistemli olarak resmi kurumlar tarafından öğretilmeye başlaması, 1980 li yıllardan itibaren başta Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi TÖMER olmak üzere çeşitli merkezlerin kurulmasıyla olmuştur (Arslan, 2012). Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği nin dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden Türki Cumhuriyetlerden, orta ve yükseköğrenim için Türkiye ye burslu öğrenci davet edilmesi amacıyla, 1992 yılında Büyük Öğrenci Projesi başlatılmıştır (Ertekin, 2008). Ertekin in (2008) belirttiği üzere, yılda ilk, orta ve yükseköğrenim öğrencisiyle başlayan bu proje, daha sonra yılda 1500 yükseköğrenim öğrencisiyle sınırlandırılmıştır. Bu öğrencilerin öğrenimlerine başlamadan önce Türkiye Türkçesi öğrenmeleri için 1984 te kurulan Ankara Üniversitesi TÖMER e ek olarak, 1992 de kurulan Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, 1994 te kurulan Gazi Üniversitesi TÖMER ve 2000 de kurulan İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi gibi kurumlar görev almıştır.

3 Yabancı Dil Türkçe Öğreten İngilizce Öğretmenleri ile Bir Durum İncelemesi 1465 Türkiye üniversitelerinin özellikle tıp ve mühendislik alanlarında insan yetiştirme konusundaki üstünlüğü (Ortaylı, 1996), Arap ülkelerinden öğrencilerin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmeye ilgisini artırmıştır. Türkiye deki yabancı yatırımlar, Türkiye nin Avrupa Birliği üyeliği süreci, Avrupa daki Türk nüfusun artmasıyla Türkçenin yabancı dil olarak tercih edilmesi gibi etkenler de Türkçenin sistemli olarak öğretilmesi için gereken alt yapının kurulmasını zorunlu kılmıştır. Türkçenin yabancı dil olarak öğrenilmesi konusunda artan talebin kaliteli bir biçimde karşılanması için öncelikle öğretmen eğitimine eğilinmesi gerekir. Halen Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde görev alan öğretmenlerin eğitim altyapıları çeşitlidir. Dilbilim, İngilizce, Almanca, Fransızca Öğretmenlikleri, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği vb. bölümlerin mezunları Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde görev almaktadır. Bu öğretmenlerin ortak noktası anadillerinin Türkçe olmasıdır. Bu çalışmada İngilizce öğretmenliği alt yapısıyla Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten öğretmenler ele alınmıştır. Beş İngilizce öğretmeninin Türkçe öğretim deneyimleriyle ilgili özyeterlik inançları ölçülmüş, bu inançların derslerine nasıl etkidiği gözlenmiş, öğretmen eğitimi konusunda verilere dayanan çıkarımlar ve önerilerde bulunulmuştur. Literatür Taraması Özyeterlik Kavramı Bandura (1997) ya göre, bir kişinin istenen sonuçları elde edebileceğine olan inancı, diğer bir deyişle özyeterliği; kişilerin davranışlarını, motivasyonlarını ve bunlara bağlı olarak başarı ya da başarısızlıklarını güçlü bir şekilde etkiler (aktaran Tschannen-Moran ve McMaster, 2009). Bu doğrultuda öğretmenin özyeterlik inancının ölçülmesi, elde etmesi muhtemel başarının öngörülmesi için önemlidir. Öğretmenin özyeterlik inancının ölçülmesi, bu inancın güçlendirilmesi ve dolayısıyla öğretmenin başarısının artırılması için de başlangıç noktasıdır. Çakır ve Alıcı ya (2009) göre öğretmen özyeterliği konusunun son otuz yıldır pek çok akademik araştırmaya konu olmasının nedeni sadece öğrencinin başarı, motivasyon ve özyeterlik duygusu üzerinde güçlü bir etkisi olması değil; aynı zamanda istikrar, şevk, bağlılık gibi olumlu öğretmen davranışlarıyla da ilgili olması. Bu doğrultuda Ross a (1992) göre özyeterlik inancı yüksek olan öğretmenler yeni öğretme fikirlerini ve tekniklerini uygulamaya eğilimli ve Woolfolk ve Hoy a (1990) göre bu öğretmenlerin öğrenci kontrol felsefeleri daha hümanistik (aktaran Çakır ve Alıcı, 2009). Anadilini Yabancı Dil Olarak Öğretme Öğretmen özyeterlik inancının ölçüldüğü çalışmalarda, dille ilgili farklı eğitim geçmişlerinden gelip anadilini yabancı dil olarak öğreten bireyler ya da kitleler üzerine yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır. Hedef dilin öğretmenin anadili olup olmadığının öğretim üzerindeki etkileri ise çeşitli çalışmalara konu olmuştur. Liaw (2009) a göre insanlar yaygın olarak, bir dili konuşabilmenin o dili öğretebilecek olmak anlamına geldiği yanılgısına düşüyorlar. Oysa Tayvan da yaptığı araştırmada Liaw (2009), hedef dilin öğretmenin anadili olmasının, yüksek özyeterlik hissedilmesi için gerekli tek faktör olmağı sonucuna vararak; deneyim, öğretim stratejileri, sınıf etkinlikleri ve çevrenin etkisini de öğretim kalitesini belirleyen etkenler olarak sıralamaktadır. Bu doğrultuda Liaw (2009), hedef dili anadili olarak bilmeyen öğretmenlerin, hedef dili anadili olarak bilen öğretmenler kadar hatta bazen onlardan daha başarılı olabilmelerini; üst seviye derslerde uzun yıllar deneyim kazanmalarına bağlıyor. Anadili İngilizce olmayan İngilizce öğretmenlerinin gramer öğretimindeki özgüven düzeylerini ölçen araştırmalarında Pahissa ve Tragant (2009); kendi İngilizce düzeyleriyle ilgili

4 1466 Serra YAVUZ özgüven eksikliği hisseden öğretmenlerin gramer öğretim yollarının değiştiğini ortaya koymuştur. Diğer taraftan Andrews (1997, 1999); öğretmenin gramer bilgisinin dil öğretiminde oynadığı önemli role dikkat çekmiş, bir dili bilmekle o dili öğretebilmek arasındaki donanım farkının altını çizmiştir (aktaran Pahissa ve Tragant, 2009). Tüm bu bilgiler ışığında bu çalışma, bir dili öğretmek için o dili anadili olarak bilmenin yeterli olup olmadığı, İngilizce pedagoji bilgisinin Türkçe öğretimine ne kadar uyarlanabildiği, Türkçe nin yabancı dil olarak öğretilmesi için farklı eğitim geçmişlerinden gelen öğretmenlerin ne gibi ortak eğitim ihtiyaçları olduğu araştırılacaktır. Metot Araştırma Deseni Bu çalışmada nitel araştırma teknikleri ve anket kullanılmıştır. Araştırmada gerçekçi etnografi nin bir çeşidi olarak etkili örnek olay incelemesi (Creswell, 2012) yapılmıştır. Yarıyapılandırılmış görüşmeler yapılmış, Tschanen-Moran ın geliştirmiş olduğu dil öğretmenlerinin özyeterlik inançları ölçeği gramer öğretimine uyarlanarak kullanılmış ve ders gözlemleri yapılmıştır. Katılımcılar İlgili alanda İstanbul da bir üniversiteye bağlı dil okulunda çalışan yaş aralığında 2 erkek ve 3 kadın olmak üzere 5 İngilizce öğretmeniyle, kendilerinin ya da araştırmacının çalışma ortamlarında görüşmeler yapılmış, özyeterlik inancı anketi uygulanmış, bir buçuk saatlik birer blok dersleri gözlenmiştir. Katılımcıların İngilizce öğretim deneyimleri 1,5 ile 4 yıl arasında, Türkçe öğretim deneyimleri ise 4 ay ile 2 yıl arasında değişmektedir. Katılımcılardan üçü İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu olup öğretmenlik formasyonu almış, ikisi ise İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. Katılımcılardan ikisi Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi yüksek lisans programında öğrencidirler. Süreç Görüşmelerde yarı yapılandırılmış 6 soru sorulmuş, katılımcıların cevapları doğrultusunda ek sorular yöneltilmiş, anket uygulanmıştır. Görüşmeler İstanbul un Kadıköy ve Beyoğlu ilçelerinde, araştırmacının ya da katılımcıların çalışma ortamlarında yapılmıştır. Etik Faktörler Öğretmenlerin ve çalıştıkları kurumların isimleri gizli tutulacak, veri kayıtları araştırmanın bitiminden üç yıl sonra imha edilecektir. Araştırma boyunca yapılan ses ve görüntü kayıtları için öğretmenlerden izin alınmıştır. Sınırlamalar Pajares e (1992) göre araştırmanın sınırlamalarını aşmak için anket verileri; görüşme ve gözlemlerle desteklenmelidir (aktaran Nishino, 2012). Bu çalışmada katılımcı öğretmenlerle yapılan ön görüşme, ders gözlem ve ölçek sonuçlarını desteklemek için odak grup görüşmeleri yapmak iyi bir yol olabilirdi; ancak araştırmacının ve katılımcıların yoğun ders yükü sebebiyle planlandığı halde yapılamamıştır. Diğer bir sınırlama da araştırmanın tek bir kurumda çalışan öğretmenler üzerinde yapılmış olmasıdır. Türkiyedeki ve yurt dışındaki farklı kurumlardan katılımcılarla araştırmanın genişletilmesi ve daha genellenebilir sonuçlara ulaşılması mümkün olabilir. Ayrıca katılımcı öğretmenlerden bir tanesi halen Türkçe dersi vermediğinden ders gözlemleri 4 öğretmenle yapılabilmiştir.

5 Yabancı Dil Türkçe Öğreten İngilizce Öğretmenleri ile Bir Durum İncelemesi 1467 nedir? Araştırma Soruları 1. Yabancı dil olarak Türkçe öğreten İngilizce öğretmenlerinin özyeterlik inanç düzeyleri 2. Hedef dilin, öğretmenin anadili olmasının faydalı olduğu, engel olduğu ya da etkili olmadığı alanlar nelerdir? 3. Farklı alanlardan gelen Türkçe öğretmenlerinin profesyonel özyeterliklerini artırmak için nelere ihtiyaç vardır? Veri Toplama Anket, görüşme ve gözlem verileri 2-17 Mayıs 2013 tarihleri arasında toplanmıştır. A. Yarı-yapılandırılmış görüşme için aşağıdaki açık uçlu sorular kullanılmıştır. Beş öğretmenle yapılan görüşmelerde öğretmenlerin izniyle ses kaydı yapılmış, notlar alınmıştır. 1. İngilizce öğretiminizle kıyaslayarak, Türkçe öğretim deneyiminizde Türkçenin anadiliniz olmasının hangi avantajlarını yaşıyorsunuz? 2. Türkçe öğretim deneyiminizde, almış olduğunuz eğitimin hangi avantajlarını yaşıyorsunuz? 3. Eğitim geçmişinizin Türkçe öğretimine ket vurduğu durumlar oluyor mu? Neler? 4. Türkçe anadiliniz olduğu halde, öğretiminde zorluk yaşadığınız konular var mı? Neler? 5. Bir çırpıda cevap veremediğiniz soruların cevaplarını nerelerde bulabileceğinizi düşünüyorsunuz / nerelerde arıyorsunuz? B. Özyeterlik algısını ölçme amacıyla Tschanen-Moran tarafından geliştirilmiş olan dil öğretmenlerinin özyeterlik inançları ölçeği, gramer öğretimine uyarlama amacıyla küçük değişiklikler yapılarak aşağıdaki biçimiyle kullanılmıştır. Katılımcılar İngilizce öğretmeni olduklarından, ölçek İngilizce den Türkçe ye çevrilmeden orijinal dilinde kullanılmıştır. (Ek) C. Dört öğretmenin bir buçuk saatlik blok dersleri gözlenmiş, gözlem sırasında öğretmenlerin izniyle video kaydı yapılmış ve notlar alınmıştır. Ders gözleminde, görüşmelerde elde edilen verilerle uygulamadaki durumun örtüşüp örtüşmediğini, örtüşmüyorsa nasıl farklılaştığını saptamaya çalışılmıştır. Veri Analizi Anket verileri her soruya verilen cevapların sayı değerlerinin ortalaması alınarak analiz edilmiştir. Her bir soru için ortaya çıkan genel özyeterlik durumu belirlenmiştir. Görüşme ve ders gözleminde yapılan kayıtlar ve tutulan notlar kâğıda dökülmüş, oluşan metin üzerinde içerik analizi yapılmıştır. Görüşmelerde her bir soruya verilen cevaplar içinde öne çıkan temalar sıralanmıştır. Ders gözlemlerinde ise öğretmenin gramer anlatımı sırasında, özyeterlik inanç düzeyinden kaynaklandığı düşünülen davranış, tepki ve kararları ayrı ayrı ifade edilmiştir. Anket Anket sonuçları göstermiştir ki öğretmenlerin özyeterlik inançlarının en düşük olduğu alan, 4. maddede işaret edilen gramer kullanımında zorluk yaşayan öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması alanıdır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin özyeterlik inançlarının en yüksek olduğu alan ise 14. maddede işaret edilen gramer malzemesinin öğrencilerin düzeyine indirgenebilmesi alanıdır. Beş öğretmenin cevaplarından elde edilen genel özyeterlik inancı ortalaması ise 5,2 / 9 gibi düşük bir düzeydedir.

6 1468 Serra YAVUZ Ortalama 1. To what extent can you use a student s grammar mistakes as an opportunity to teach grammar effectively? 2. To what extent can you use a variety of informal and formal grammar assessment strategies? 3. To what extent can you provide specific, targeted feedback to students grammar mistakes? 5 5 4,8 4. How much can you do to meet the needs of struggling grammar users? 4 5. To what extent can you provide your students with opportunities to apply their prior knowledge to grammar-related tasks? 5,8 6. To what extent can you help your students monitor their own use of grammar? 4,4 7. To what extent can you get students to talk with each other in class about grammar forms? 6,6 8. To what extent can you integrate the components of language arts? 5,2 9. To what extent can you use flexible grouping to meet individual student needs for grammar instruction? 10. To what extent can you provide students with writing opportunities in response to grammar? 11. To what extent can you provide students with speaking opportunities in response to grammar? 4,6 4,2 5,4 12. To what extent can you use students writing to teach grammar and spelling? 4,6 13. How much can you motivate students who show low interest in grammar? 6,4 14. How much can you do to adjust your grammar materials to the proper level for individual students? 7,2 Görüşme Görüşme soruları beş öğretmene yöneltilmiş, her soruya gelen cevaplar maddeler halinde kodlanmıştır. Son soru hariç her soru için verilen cevaplar alfabetik olarak sıralanmıştır. Son soruya gelen cevaplar öğretmenlerden geliş sıklığına göre sıralanmıştır. Beş görüşme sorusuna beş öğretmen tarafından verilen cevaplar şu maddeler altında toplanıyor: 1. İngilizce öğretiminizle kıyaslayarak, Türkçe öğretim deneyiminizde Türkçenin anadiliniz olmasının hangi avantajlarını yaşıyorsunuz? a. Anadilim olduğundan hedef dille ilgili bilgim öğrenci tarafından sorgulanmıyor. Öğrencinin güvenini daha baştan kazanmış oluyorum.

7 Yabancı Dil Türkçe Öğreten İngilizce Öğretmenleri ile Bir Durum İncelemesi 1469 b. Hedef dilde yaşanmışlığım olduğundan örnekleri kolayca çoğaltabiliyorum, hikâye ve anılarla konuyu derinleştirebiliyorum. c. İngilizce anadilim olmadığından, onu öğretirken sadece aracıyım. Türkçede hem kaynak hem aracıyım. d. Kelime bilgisi konusunda zorluk yaşamıyorum. e. Kültüre, deyim vb. kalıp sözlere hakimim. f. Öğrenci hatalarını düzeltirken zorluk yaşamıyorum. Anadilim olduğu için sorunun nerede olduğunu düşünmeden biliyorum. g. Türkçe anadilim olduğu için, hedef dilde uzun süreli deneyim olmasının avantajlarını yaşıyorum. Anadilini öğretiyor olmanın öğretmenler için bir özgüven kaynağı olduğu görülüyor. Kelime dağarcığı, özlü sözler, örnekleme, doğru ve yanlış kullanımları tespit etme konularında rahatlık yaşamaktadırlar. Bu durum, öğrencilerin de öğretmene karşı bu alanlarda güven geliştirmelerini sağlamaktadır. 2. Türkçe öğretim deneyiminizde, almış olduğunuz eğitimin hangi avantajlarını yaşıyorsunuz? a. Eğitimim süresince gözlediğim kendi yabancı dil öğretmenlerimin stratejilerini, hatta şakalarını kullanıyorum. b. İlgisi olan öğrencilere dilbilim (fonetik vb.) konusunda bilgi verebilirim. c. Materyal üretimi, sınıf içi etkinlikler, öğrenciyle iletişimde, İngilizce öğretmenliğimde kullandığım yöntemleri kullanmak kolaylık sağlıyor. d. Öğretim teknikleri, sınıf yönetimi gibi konulardaki bilgi ve beceriler her dile uyarlanabilir. e. Yabancı dil öğretecek kişi, kendi de bir yabancı dil bilmeli. Ancak böyle kendini öğrencinin yerine koyabilir. Öğretmenlerin sahip oldukları pedagoji ve öğretim yöntemleri bilgisi, Türkçe öğretiminde de kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca kendi yabancı dil ve/veya ikinci yabancı dil öğrenimlerinde gözledikleri öğretmenleri rol model alabilmekte, onların kullandığı bazı yöntemleri eğitim ritüellerine katabilmektedirler. 3. Eğitim geçmişinizin Türkçe öğretimine ket vurduğu durumlar oluyor mu? Neler? a. Çok fazla İngilizceyle karşılaştırmalı gittiğimi fark ediyorum bazen. Çeviriye çok başvuruyorum. b. Daha çok konuşma becerisi üzerine gitmek istiyorum ama öğrenci gramer anlatmamı istiyor. c. İngilizce daha yapılandırılmış, detaylara boğulmuyorsunuz. Ama Türkçede doğrudan gramer anlatımı yapmadan, farkındalık yaratmaya çalışmak çok zor. d. İngilizcede çok fazla eğitim materyali var, kitaba güvenirsiniz, o sizi alır götürür. Türkçede her şey öğretmenin üzerinde.

8 1470 Serra YAVUZ e. İngilizcede işleyen bir örnek Türkçede işlemiyor, ama ben bunu bazen fark ediyorum, bazen etmiyorum. f. İngilizcede konuşurken kusursuz gramer kullanımı beklenmiyor, ama Türkçede böyle bir beklenti var. Bunun sebebi İngilizcenin çok fazla insan tarafından konuşulması olabilir; anlaşmak önemli, yanlışlar önemsenmiyor. g. Terminolojide zorluk yaşadım. Terimlerin İngilizcesini biliyordum, Türkçesiyle düşünmekte zorlandım. İngilizcenin ve Türkçenin öğretiminde benimsenen yöntemlerin farklılığı ile Türkçenin henüz İngilizce kadar yaygın öğretilen bir dil olmamasından kaynaklanan standartlaşma ve materyal eksikliği sorunlarının öğretmenleri zorladığı görülmektedir. 4. Türkçe anadiliniz olduğu halde, öğretiminde zorluk yaşadığınız konular var mı? Neler? a. Akuzatif. Hangi fiilden önce geleceğini söyleyen bir kural olmadığı için zor gelmişti. b. Gramerde çok derinleşmiyorum. Çünkü derinlemesine anlattıkça önce benim kafam karışıyor, sonra öğrencilerin. c. Her zaman her yere uygulanabilen kuralları olmayan şeyler beni zorluyor. +lik eki mesela: Tuzluk, biberlik var ama çaylık, prinçlik yok. Belli ki bir liste olması ve onu vermemiz lazım. +cağiz ekiyle ilgili bir soru: Bebekceğiz, olur mu? İsim tamlamasında o n nereden geliyor? Bunun gibi sorular d. İleri seviye yabancı dil derslerinde sınıf içi iletişimsel aktivite azalıyor, daha çok okuma ve yazma ağırlıklı oluyor. e. İngilizcesini bulamadığım yapılar var. İstek kipi, emir kipi 3. kişi vb. f. Kullandığımız materyal içinde çok fazla ileriye dönük gramer yapısı var. Bu öğrencinin dikkatini dağıtıyor, moralini bozuyor, dersin akışını olumsuz etkiliyor. g. Öğrenci sorularında sıkıntı oluyor. Anadiliniz olduğu için doğrusunu biliyorsunuz ama açıklamasını bilmiyorsunuz. Bir de anlattığınız bir konu tekrar tekrar soruluyorsa aynı şekilde anlatamazsınız, farklı örnek ve durumlar bulmalı. h. Şimdiki zaman eki olan +(I)yor gibi ünlü uyumuna girmeyen ekler öğrencinin kafasını karıştırıyor. i. Şimdiki zaman yapısındaki ünlü daralması ve geniş zamandaki istisna fiillerde takıldım. j. Türkçede istisna çok fazla, cevap veremediğim şeye istisna deyip geçiyorum. Öğretmenlerin en çok zorlandıkları konunun çeşitli eklerin kullanımı olduğu görülüyor. Bu da Türkçenin İngilizceden farklı olarak sondan eklemeli bir dil olmasının, öğretim yöntemlerini farklılaştırma ihtiyacı doğurduğunu göstermektedir. Farklı dil ailelerinden gelen bu iki dili aynı yaklaşımlarla anlatmaya çalışmak sıkıntı doğurmaktadır. 5. Bir çırpıda cevap veremediğiniz soruların cevaplarını nerelerde bulabileceğinizi düşünüyorsunuz / nerelerde arıyorsunuz? a. Gerçek bir Türkçe öğretmenine soruyorum. Türkçe öğretmeni olarak eğitilmiş ve / veya bu işi uzun zamandır yapan güvendiğim hocalara danışıyorum.

9 Yabancı Dil Türkçe Öğreten İngilizce Öğretmenleri ile Bir Durum İncelemesi 1471 b. İnternetten yararlanmak istiyorum ama İngilizce ile kıyaslanamayacak kadar az materyal var. Bazı konularda internette hiçbir şey bulamıyorum. c. Türkçe öğreten ders materyallerindeki dilbilgisi açıklamalarına bakıyorum. d. Yabancılara Türkçe yüksek lisans programında tavsiye edilen gramer kitaplarına bakıyorum: Muharrem Ergin ve Tahsin Banguoğlu. e. Yazım kılavuzu ve sözlük için TDK nin web sitesini kullanıyorum. Öğretmenlerin bir konuda sıkıntı yaşadıklarında ilk akıllarına gelen bilgi edinme yolunun güvendikleri bir meslektaşlarına danışmak olduğu görülüyor. Bunun sebebi en kolay ve en hızlı bilgi kaynağının o an etrafta bulunan meslektaşlar olmasıdır. İnternet ve dilbilgisi kitabı kaynaklarının yetersizliğinden yakınan öğretmenlerin alandaki bazı kaynaklardan habersiz oldukları anlaşılıyor. Yoğun ders yükleri ve aynı anda iki farklı dili yabancı dil olarak öğretme sorumlulukları olduğundan, derinlemesine inceleme yapıp derse getirecekleri bir özet bilgi oluşturmaya zaman bulamamaları da bunda rol oynamaktadır. Ders Gözlemi Beş katılımcıdan dördünün dersleri 1,5 saatlik birer blok ders boyunca gözlenmiştir. Bu derslerde İngilizce öğretmenlerinin yaşadığı zorluklar ve öğrencinin gramer ile ilgili sorularına verdiği tepkiler incelenmiştir. Dikkati çeken konular şu şekilde özetlenebilir: 1. Anadili Arapça olan öğrencilerin ağırlıkta olduğu bir sınıfta, öğretmen Türkçeye Arapçadan girmiş kelimeleri kullanarak hem kendi işini hem de öğrencinin işini kolaylaştırabilecekken ve İngilizceye başvurmasına da gerek kalmayabilecekken; Osmanlıca ya da Türk edebiyatı bilgisi olmadığından bunu yapamamaktadır. Çünkü hangi kelimelerin hangi dilden geldiği konusunda bir farkındalığa sahip değildir. 2. Cevap vermekte zorluk çekilen sorular kaçamak cevaplarla yanıtlanmakta ya da hiç yanıtlanmamaktadır. 3. Öğretmen daha önce düşünmediği ya da karşılaşmadığı bir soru aldığında, düşünmek için başka bir öğrenciye sorma, soruya soruyla cevap verme gibi zaman kazanma stratejilerine başvurmaktadır. 4. Öğretmenin zaman kazanma stratejileri arasında sesini yükseltme, soruyla ilgisi olmayan bir sınıf içi davranış sorununa yönelme gibi tepkiler de bulunmaktadır. 5. Öğretmenler, öğrencinin düzeyine uygun, onun Türkçe gramer bilgisini aşmayacak şekilde Türkçe konuşmakta zorlanmaktadır. Örneğin A2 düzeyinde bir sınıfta öğretmenin B2 düzeyindeki dil yapılarıyla konuşması öğrencinin dikkatini dağıtmakta, motivasyonunu azaltmaktadır. Sonuç Görüldüğü gibi görüşmelerde ve ders gözlemlerinde elde edilen veriler birbiriyle tutarlıdır. Görüşmelerde gramer anlatımında zorluk yaşadığını ifade eden öğretmenler derste, çoğunluğu gramerle ilgili sorunlar yaşamıştır. Borg a (2001) göre öğretmenlerin gramer bilgisi konusundaki özyeterlik algıları, çalışmalarını etkiliyor. Öğretmenlerin gramer öğretim miktarları, öğrencilerin gramerle ilgili sorularına karşılık veriş şekilleri vb. seçimler özyeterlik inançlarından etkilenmektedir (Borg, 2001). Bu araştırmada ortaya çıkan olgular, Borg un bulgularıyla örtüşmektedir. Anket sonuçları, görüşmeler, ders gözlemleri ve kâğıt üstüne aktarılamayan ama algılanan tüm veriler bir araya getirildiğinde anlaşılan o ki İngilizce öğretmenleri, anadilleri Türkçe olduğu

10 1472 Serra YAVUZ için yabancı dil Türkçe derslerini vermekle görevlendirildiklerinde; öğretim yöntem ve teknikleri, öğrenciyle iletişim, sınıf ve zaman yönetimi konularındaki donanımlarını bu derslere başarıyla aktarabilmektedirler. Ancak Türkçenin alan bilgisi konusunda özyeterlik inançları düşüktür. Düşük düzeydeki özyeterlik inancı, öğretmenlerin motivasyonunu, sınıf içi konularla ilgili kararlarını ve hatta sorunu çözebilme olasılıklarını azaltmaktadır. Özyeterlik inancı kimi durumlarda öyle düşüktür ki öğretmen kolayca cevap verebileceği bir soruya bile, yanlış bilgi verme korkusuyla tereddütle yaklaşmaktadır. Bu da bir kısır döngü içinde hem öğretmenin motivasyon ve dolayısıyla başarısını olumsuz etkilemekte hem de öğrencilerin güvenini sarsmaktadır. Bu bilgiler ışığında ve katılımcı öğretmenlerin önerileri doğrultusunda gelecekte atılabilecek bazı adımlar şu maddeler halinde özetlenebilir: 1. İngilizce öğretmenlerinin Türkçe derslerine girmesi gerekiyorsa ya da böyle bir istekleri varsa öncelikle bir eğitim ya da hiç olmazsa bir oryantasyon programına tabi tutulmaları, bir staj dönemi geçirmeleri, ders gözlemleri, örnek konu anlatımları yapmaları faydalı olur. 2. Öğretmenlerin Türkçenin inceliklerini tanımaları için gereken gramer kitapları ve makalelerinden habersiz oldukları gözlenmiştir. Bu habersizlikleri, hazırlık yapmamalarından çok, böyle kaynakların var olmadığını duymuş, buna inanmış olmalarındandır. Yabancı dil Türkçe öğretecek öğretmenlere, alanın eski ve yeni kaynakları bir arada tanıtılmalı, bunlar arasında öğretmenin bugünkü ihtiyaçlarını karşılayabilecek olanlara dikkat çekilmelidir. 3. Öncelikle Türkçe bir yabancı dil olarak masaya yatırılmalı ve sunulacak standart bir versiyonu ortaya konmalıdır. Tıpkı İngilizce gibi, çok kültürlü ortamlarda konuşulmaya uygun ortak bir dilbilgisi yapı dağarcığı belirlenmelidir. Bu bağlamda bir katılımcı Türkçeyi balta girmemiş bir ormana benzetmekte, ehlileşmemiş olduğunu söylemektedir. 4. Yabancı dil Türkçenin öğretiminde kullanılacak materyaller bu standart Türkçeyi içerecek şekilde geliştirilmeli ve çeşitlendirilmelidir. Materyal dersin tüm akışını planlayacak şekilde düzenlenerek öğretmenin işi kolaylaştırılmalı ve öğretmenler arasında bir standart yakalanması sağlanmalıdır. 5. Türkçenin İngilizceden farklı olarak sondan eklemeli bir dil olması, gramer öğretimi ve pratiği yapılırken göz önüne alınması gereken en önemli unsurdur. Ders anlatımı, materyal ve etkinlik tasarımı, Türkçenin bu özelliği göz önüne alınarak özelleştirilmelidir. 6. Yabancı dil olarak Türkçe yüksek lisans programlarında dersler teorik donanım kadar, sınıf içinde gerekli olacak Türkçeye özel bilgileri edindirmeyi de hedeflemelidir. Bunun için bu programlarda yabancılara Türkçe öğretimi konusunda deneyimli öğretim elemanları görev almalıdır. 7. Yabancı dil Türkçe öğretimi yüksek lisans programlarında öğrenci olanların çoğunluğu ve hatta bazen tamamı, bu konuda az deneyimi olan ya da hiç olmayan İngilizce öğretmenleridir. Türkçe öğretmeni olarak kendini geliştirmiş çok daha deneyimli bireyler bu programlara girememektedir. Bunun nedeni, programa giriş koşullarından biri olan yabancı dil puanlarının, İngilizce öğretmenleriyle rekabet edebilecek kadar yüksek olmamasıdır. Bu konuda alınabilecek ilk önlem kontenjanların bölünmesi, örneğin on öğretmen alınacak bir program için beş İngilizce ve beş Türkçe öğretmeni kabul edilmesi olabilir.

11 Yabancı Dil Türkçe Öğreten İngilizce Öğretmenleri ile Bir Durum İncelemesi 1473 Ek Teacher Self-Efficacy Beliefs on Grammar Teaching Please indicate your opinion about each of the questions below by marking any of the nine responses in the columns on the right side. Please respond to each of the questions by considering the combination of your current ability, resources, and opportunity to do each of the following in your present position. Please take your Turkish teaching experience into consideration only. None at all Very little Some degree Quite a bit A great deal 1. To what extent can you use a student s grammar mistakes as an opportunity to teach grammar effectively? 2. To what extent can you use a variety of informal and formal grammar assessment strategies? 3. To what extent can you provide specific, targeted feedback to students grammar mistakes? 4. How much can you do to meet the needs of struggling grammar users? 5. To what extent can you provide your students with opportunities to apply their prior knowledge to grammar-related tasks? 6. To what extent can you help your students monitor their own use of grammar? 7. To what extent can you get students to talk with each other in class about grammar forms? 8. To what extent can you integrate the components of language arts? 9. To what extent can you use flexible grouping to meet individual student needs for grammar instruction? 10. To what extent can you provide students with writing opportunities in response to grammar? 11. To what extent can you provide students with speaking opportunities in response to grammar? 12. To what extent can you use students writing to teach grammar and spelling? 13. How much can you motivate students who show low interest in grammar? 14. How much can you do to adjust your grammar materials to the proper level for individual students?

12 1474 Serra YAVUZ KAYNAKÇA ANDREWS, S. (1997). Metalinguistic awareness and teacher explanation. Language Awareness, 6 (2-3), ANDREWS, S. (1999). Why do teachers need to know about language? Teacher metalinguistic awareness and input for learning. Language and Education, 13 (3), ARSLAN, M. (2012). Tarihi süreçte Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi-öğrenimi çalışmaları. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (2), BANDURA, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W. H. Freeman. BORG, S. (2001). Self-perception and practice in teaching grammar. ELT Journal 55 (1), CRESWELL, J. W. (2012). Educational Research Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (4th ed., international ed.). Boston: Pearson. ÇAKIR, Ö. ve ALICI, D. (2009). Seeing self as others see you: Variability in self-efficacy ratings in student teaching. Teachers and Teaching: theory and practice, 15 (5), ERTEKİN, S. (2008). Kardeş ülkelere selam. Erişim: LİAW, E. (2009). The study of foreign languages teacher efficacy and native speakership. ERIC çevrimiçi ibraz. NİSHİNO, T. (2012). Modeling teacher beliefs and practices in context: A multimethods approach. The Modern Language Journal, 96, iii. ORTAYLI, İ. (1996). Maarifin 150 yıllık serencamı. Yeni Türkiye Eğitim Özel Sayısı, 2 (7), PAHİSSA, I. ve TRAGANT, E., (2009). Grammar and the non-native secondary school teacher in Catalonia, Language Awareness, 18 (1), PAJARES, M. F. (1992). Teachers beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct. Review of Educational Research, 62, ROSS, J. A. (1992). Teacher efficacy and the effects of coaching on student achievement. Canadian Journal of Education, 17 (1), TSCHANEN-MORAN, M. Teachers Sense of Efficacy in Language Instruction (TESLI). Erişim ( ): TSCHANEN-MORAN, M. ve MCMASTER, P. (2009). Sources of self-efficacy: four professional development formats and their relationship to self-efficacy and implementation of a new teaching strategy. The Elementary School Journal, 110 (2), WOOLFOLK, A. E. ve HOY, W. K. (1990). Prospective teachers sense of efficacy and beliefs about control. Journal of Educational Psychology, 82,

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu ADI-SOYADI İlksen Büyükdurmuş Selçuk BİRİMİ Modern Diller Birimi ÜNVANI Okutman E-POSTA ilksen.buyukdurmusselcuk@hacettepe.edu.tr TEL 0 312 297 80 91 EĞİTİM Lisans Yüksek Lisans İngilizce Öğretmenliği,

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri ve İhtiyaçları

İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri ve İhtiyaçları İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri ve İhtiyaçları Dr. Öner Uslu Kemalpaşa Milli Eğitim Müdürlüğü Dr. Çağrı Özköse-Bıyık Yaşar Universitesi Marie Curie Kariyer Entegrasyon Projesi (2013-2017)

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İNGİLİZCE-2 Ders No : 0010070014 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İNGİLİZCE 2 Ders No : 0010080015 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 0 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3 1 FLE103 İLERİ DİNLEME 1 LISTENING 1 3 0 3 5 1 FLE105 İLERİ OKUMA 1 READING 1 3 0 3 5 1 FLE107 İLERİ YAZMA 1 WRITING 1 3 0 3 5 1 FLE109 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 1 TBT101

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Ders No : 0070160047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ EĞİTİM DURUMU:

BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ EĞİTİM DURUMU: BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ E-mail: filizbezci@gmail.com Tel: 0376 218 95 50-7513 Adres: Uluyazı Kampüsü Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Oda No:227 EĞİTİM DURUMU: 2013 Devam Yüksek Lisans (Tez

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları

Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) KAM 432 Güz 4 0 0 4 5 Ön

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VAKFI Y A B A N C I D İ L E Ğ İ T İ M M E R K E Z İ KURUMSAL İNGİLİZCE PROGRAMLARI

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VAKFI Y A B A N C I D İ L E Ğ İ T İ M M E R K E Z İ KURUMSAL İNGİLİZCE PROGRAMLARI KADIKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VAKFI Y A B A N C I D İ L E Ğ İ T İ M M E R K E Z İ KURUMSAL İNGİLİZCE PROGRAMLARI Kadıköy Maarif Geleneğiyle İngilizce Eğitim de, İhtiyaçlarınıza Özel Çözümler KALEV KİMDİR?

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS. Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5. Yabancı Diller Yüksekokulu

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS. Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5. Yabancı Diller Yüksekokulu DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Lisans Seçmeli Yabancı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

DERS BİLGİLERİ. Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5 Ön Koşul Dersleri İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Yabancı Dil-1 Ders No : 0010050009 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

TÜRKÇEYİ İKİNCİ DİL OLARAK ÖĞRENEN TÜRKİ ÖĞRENCİLERİN GÜDÜ VE TUTUMLARININ BAŞARIYA ETKİSİ

TÜRKÇEYİ İKİNCİ DİL OLARAK ÖĞRENEN TÜRKİ ÖĞRENCİLERİN GÜDÜ VE TUTUMLARININ BAŞARIYA ETKİSİ TÜRKÇEYİ İKİNCİ DİL OLARAK ÖĞRENEN TÜRKİ ÖĞRENCİLERİN GÜDÜ VE TUTUMLARININ BAŞARIYA ETKİSİ Arif SARIÇOBAN * Özet: Bu çalışma öğrencilerin tutum ve motivasyonlarının ikinci dil öğrenimindeki önemini açıklamaya

Detaylı

Turkish Total Edition

Turkish Total Edition Turkish Total Edition trendence radius of action Professionals School leavers Students over 500,000 participants 27 countries over 1,000 universities 2 3 trendence customers Metodoloji: trendence Graduate

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 4-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İNGİLİZCE 1 Ders No : 0010080006 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 0 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

DERS PLANI VE AKTS FORMU

DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Saat (T-U) Kredi AKTS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI 3+0 3 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Doktora Seçmeli

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU :

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU : ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZYETERLİK ALGILARI: MÜZİK, RESİM VE BEDEN EĞİTİMİ ÖZET

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZYETERLİK ALGILARI: MÜZİK, RESİM VE BEDEN EĞİTİMİ ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 189-196, ANKARA-TURKEY ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZYETERLİK ALGILARI: MÜZİK, RESİM VE BEDEN EĞİTİMİ Hatice EKİNCİ

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. MELTEM YALIN UÇAR

Yrd.Doç.Dr. MELTEM YALIN UÇAR Yrd.Doç.Dr. MELTEM YALIN UÇAR Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf 1992-1996 Lisans Celâl Bayar

Detaylı

YABANCI DİLDE KONUŞMAYA VE KONUŞMA ÖĞRETİMİNE DAİR ÖĞRETMEN BİLİŞLERİ: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

YABANCI DİLDE KONUŞMAYA VE KONUŞMA ÖĞRETİMİNE DAİR ÖĞRETMEN BİLİŞLERİ: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ YABANCI DİLDE KONUŞMAYA VE KONUŞMA ÖĞRETİMİNE DAİR ÖĞRETMEN BİLİŞLERİ: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Zekeriya Hamamcı Düzce Üniversitesi zekeriyahamamci@yahoo.com Özet Son yıllarda ikinci dil biliş çalışmalarında

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM TARİHİ II Ders No : 0310440061 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

WORLD OF LANGUAGE ACADEMY IELTS SINAVI ÖNEMLİ TAVSIYELER. www.wola.com.tr

WORLD OF LANGUAGE ACADEMY IELTS SINAVI ÖNEMLİ TAVSIYELER. www.wola.com.tr IELTS SINAVI ÖNEMLİ TAVSIYELER IELTS TAVSİYE : Genel Okuma-Araştırma Bir konu hakkında daha fazla bir şey öğrenmek için araştırma yapmak anlamına gelir. İnternet arama motorları bu konuyu oldukça kolay

Detaylı

Muhammet Demirbilek, PhD

Muhammet Demirbilek, PhD Muhammet Demirbilek, PhD İlk olarak 1995 yılında Bernie Dodge ve Tom March tarafından San Diego State Üniversitesi nde Eğitim Teknolojileri Bölümü nde geliştirilmiştir. Bernie DODGE Webquest Öğrencilerin

Detaylı

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (KAM 210) Ders Detayları

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (KAM 210) Ders Detayları Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (KAM 210) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma

Detaylı

Ceyhan Çiğdemoğlu, PhD Flipped Classroom (FC) çalışmalarını incelemek, Hangi alanlarda çalışılmış Nasıl çalışmalar yapılmış Durumu değerlendirip Üniversitemizde yapılmakta olan ya da yapılacak çalışmalara

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Ders No : 0350040003 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

2009- Acıbadem Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü Yabancı Diller Koordinatörü

2009- Acıbadem Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü Yabancı Diller Koordinatörü EĞİTİM DURUMU 1979 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı, Beyazıt Pedagoji ve Sosyal Antropoloji sertifikası 1972 Kadıköy Maarif Koleji, Moda İŞ TECRÜBESİ 2009- Acıbadem Üniversitesi,

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahir Kalfa 2. Doğum Tarihi : 08.04.1966 3. Unvanı : Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCĠ EL KĠTAPÇIĞI

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCĠ EL KĠTAPÇIĞI ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCĠ EL KĠTAPÇIĞI Bir dil bir insan, iki dil iki insan Türk Atasözü With languages, you are at home anywhere. Edward De Waal ''Dil

Detaylı

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi İngilizce yi evinize getiriyor. Sarıyer Belediyesi, Dünya Bankası destekli bilimsel bir proje ile çocuklara evlerinin sıcak ortamında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yasin ASLAN Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ġngilizce Öğretmenliği ABD Selçuk Üniversitesi 1996-97

Detaylı

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 200001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı After attending the Foreign Language I, students will

Detaylı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 5-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Eğitim Fakültesi Matematik Ve Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans-Yandal Buca Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Dokuz Eylül ÜniversitesiBilimleri Eğitimi Bölümü Fizik Öğretmenliği Pr.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

ANİMASYON-SİMÜLASYON UYGULANAN FİZİK LABORATUVARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖZYETERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

ANİMASYON-SİMÜLASYON UYGULANAN FİZİK LABORATUVARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖZYETERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ ANİMASYON-SİMÜLASYON UYGULANAN FİZİK LABORATUVARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖZYETERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ Dündar YENER 1 Fatih AYDIN 1 Niğmet KÖKLÜ 2 1 Yrd. Doç. Dr. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Welcome. Hos Geldiniz. Summer Schools Presentation. Yaz Okulları Sunumu. Sandi Engler Overseas College Counselor Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı

Welcome. Hos Geldiniz. Summer Schools Presentation. Yaz Okulları Sunumu. Sandi Engler Overseas College Counselor Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı Summer Schools Presentation Welcome Yaz Okulları Sunumu Hos Geldiniz Sandi Engler Overseas College Counselor Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı Güniz Gücükoğlu Durmuş Assistant Counselor & Summer School

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS

DERS BĠLGĠLERĠ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS Mesleki İngilizce YDİ302 6 3+0 3 5 Ön KoĢul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

Bölümümüzün Vizyonu: Bölümümüzün Misyonu:

Bölümümüzün Vizyonu: Bölümümüzün Misyonu: Bölümümüzün Vizyonu: Uluslararası düzeyde ilişkiler kuran, üniversitemizin akademik, kültürel, kültürlerarası gelişim ve ilişkilerine katkı sağlayan bir bölüm olmak. Bölümümüzün Misyonu: Ulusal ve uluslararası

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Ders No : 0050020007 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

İş dünyası İngilizce konuşur.

İş dünyası İngilizce konuşur. İş dünyası İngilizce konuşur. İş dünyasına yönelik yepyeni bir ürün: Market Leader and Speakout by Wall Street English Çalışanlarınızın İngilizce seviyesi ne olursa olsun iş yaşamına yönelik İngilizcelerini

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe. Derece Alan Üniversite Yıl Yrd.Doç.Dr. ÜMİT YILDIZ Adres ÖZGEÇMİŞ Eğitimi Bölümü Kampus Antalya E-posta umit@tut.by umityildiz@akdeniz.edu.tr Telefon +902423106671 Faks - 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

Çeviriye önsöz... xi Önsöz... xii Teşekkür... xv Kitabı kullanmanın yolları... xvii. Ortamı hazırlamak... 1

Çeviriye önsöz... xi Önsöz... xii Teşekkür... xv Kitabı kullanmanın yolları... xvii. Ortamı hazırlamak... 1 İÇİNDEKİLER Çeviriye önsöz... xi Önsöz... xii Teşekkür... xv Kitabı kullanmanın yolları... xvii K I S I M I... 1 Ortamı hazırlamak... 1 B Ö L Ü M 1... 3 Giriş... 3 Gerçek dünya araştırması nedir?... 3

Detaylı

Eleştirel Okuma (İngilizce) (KAM 332) Ders Detayları

Eleştirel Okuma (İngilizce) (KAM 332) Ders Detayları Eleştirel Okuma (İngilizce) (KAM 332) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Eleştirel Okuma (İngilizce) KAM 332 Güz 4 0 0 4 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

Seviye 2 Ünite 3 Çalışma Planı

Seviye 2 Ünite 3 Çalışma Planı Seviye 2 Ünite 3 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 6-7 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor dört alt başlık altında düzenlenmiştir. İlk başlık genel katılım hakkında bilgi vermektedir. İkinci alt başlıkta performans ortalamaları

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN ANABİLİM DALLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALES Puan Türü ÖZEL KOŞULLAR YABANCI YABANCI BİLGİSAYAR VE

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Ders No : 0020120018 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Doç.Dr. ESİN ACAR. Eğitim Bilgileri. Buca Eğitim Fakültesi Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç.Dr. ESİN ACAR. Eğitim Bilgileri. Buca Eğitim Fakültesi Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Doç.Dr. ESİN ACAR Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1992-1996 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Buca İlköğretim Bölümü 2001-2002 Yüksek LisansUniversity Of Missouri-columbia

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi II YDI404 8.Yarıyıl 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

TÜRK DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÜNLÜLERİN SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME. 2. Araştırmanın Kapsamı ve Kaynakları

TÜRK DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÜNLÜLERİN SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME. 2. Araştırmanın Kapsamı ve Kaynakları TÜRK DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÜNLÜLERİN SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME 1. Araştırmanın Amacı Mustafa Altun Sakarya Üniversitesi maltun@sakarya.edu.tr Araştırmada, akademik dil bilgisi

Detaylı

U.D.E.K. Ishik Universitesi Erbil/ Irak, basar.batur@ishik.edu.iq ÖZET ABSTRACT

U.D.E.K. Ishik Universitesi Erbil/ Irak, basar.batur@ishik.edu.iq ÖZET ABSTRACT Yabanc klar Ishik Universitesi Erbil/ Irak, basar.batur@ishik.edu.iq ÖZET ABSTRACT Problems of teaching Turkish as a foreign language are showed up with the recent teaching experiences in different places

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksek Okulu Ders Tanımlama Formu

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksek Okulu Ders Tanımlama Formu ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksek Okulu Ders Tanımlama Formu Bu form, Çankaya Üniversitesi lisans programı için önerilen ve müfredat gelişim sürecinde seçmeli ve zorunlu derslerin her ikisi için

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi. Importance of Functional Piano Skills for Music Teachers

İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi. Importance of Functional Piano Skills for Music Teachers GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 1 (2005) 149-154 İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi Importance of Functional Piano Skills for Music Teachers Belir Tecimer KASAP

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Ders No : 0310400164 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri I (KAM 209) Ders Detayları

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri I (KAM 209) Ders Detayları Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri I (KAM 209) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma

Detaylı

Çevirmenler için Dilbilgisi (ETI252) Ders Detayları

Çevirmenler için Dilbilgisi (ETI252) Ders Detayları Çevirmenler için Dilbilgisi (ETI252) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Çevirmenler için Dilbilgisi ETI252 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

YABANCI DİL MUAFİYET SINAVLARI

YABANCI DİL MUAFİYET SINAVLARI YABANI DİL MUAFİYET SINAVLARI Yabancı Dil Muafiyet Sınavı Nedir? Yabancı Dil Muafiyet Sınavları, üniversitemizdeki eğitim-öğretimin tamamının veya bir kısmının (%30 ve fazlası) İngilizce olduğu bölümlerdeki

Detaylı

İleri İngilizce Dilbilgisi ve Yazma I (ELIT 107) Ders Detayları

İleri İngilizce Dilbilgisi ve Yazma I (ELIT 107) Ders Detayları İleri İngilizce Dilbilgisi ve Yazma I (ELIT 107) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İleri İngilizce Dilbilgisi ve Yazma I ELIT 107 Güz 3 0 0

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Türkçe Eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi 2006 Y. Lisans Türk Dili ve

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Türkçe Eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi 2006 Y. Lisans Türk Dili ve Yrd.Doç.Dr. NİHAT BAYAT ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Kampus - ANTALYA E-posta nihatbayat@akdeniz.edu.tr Telefon +90 242 310 6080 Faks 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite

Detaylı

Filiz METE, Ahmet ASAR

Filiz METE, Ahmet ASAR 1 Filiz METE, Ahmet ASAR Öz: n l olarak zorunlu v program ve dersleri ile Anahtar kelimeler:. Study of Program Competences of Turkish Teacher as a Foreign Language in the University Programs The process

Detaylı

Girne American University FES Curriculum Vitae

Girne American University FES Curriculum Vitae Girne American University FES Curriculum Vitae I. PERSONAL INFORMATION Name and Surname Date of Birth & Place Nationality Marital Status Göksel ERDEM 12.04.1969 Ankara Turkish Married Home Address - Phone

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Bilimde Önemli Anlar Great Moments in Science Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi

Detaylı

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Vedat Nuri TURHAN * Özet : Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2006 2007 öğretim yılı 2. yarıyılı içerisinde öğrenim

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU Filiz KABAPINAR OYA AĞLARCI M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl.

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

CEYHUN YÜKSELİR Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

CEYHUN YÜKSELİR Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi CEYHUN YÜKSELİR Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ceyhunyukselir@osmaniye.edu.tr ceyhunyukselir@hotmail.com Eğitim Durumu Lisans : Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü,

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı