İLKÖĞRETİMİN BİRİNCİ KADEMESİNDE YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLKÖĞRETİMİN BİRİNCİ KADEMESİNDE YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya İLKÖĞRETİMİN BİRİNCİ KADEMESİNDE YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATING THE PROBLEMS ENCOUNTERED IN FOREIGN LANGUAGE INSTRUCTION IN THE FIRST LEVEL OF ELEMENTARY SCHOOL Prof. Dr. Sebahattin ARIBAŞ/ İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Hidayet TOK/ İnönü Üniversitesi Sos. Bil. Ens. Doktora Öğrencisi Özet Bu araştırma, ilköğretim okulları birinci kademesinde okuyan öğrencilerin yabancı dil dersinde (ingilizce) karşılaştıkları sorunları saptamak, elde edilen bulguların ışığında öneriler geliştirilerek dersin işlenişinde verimliliği artırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma, öğretim yılında Malatya İl Merkezinde bulunan resmi ve özel ilköğretim okullarının dördüncü ve beşinci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler üzerinde yapılmıştır. Araştırmaya, 11 ilköğretim okulunun dördüncü ve beşinci sınıflarında öğrenim gören toplam 589 öğrenci katılmıştır;verilerinin toplandığı ankette, üçlü derecelemeye dayalı likert tipi 29 soru yer almaktadır. Verilerin analizinde yüzde ve frekans, Khi kare testi uygulanmıştır. Araştırmada, resmi ilköğretim okullarının 4. ve 5. sınıflarında İngilizce dersine giren öğretmenlerin branş öğretmenleri olmadığı, derslerde yeterli araç-gereç, öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılmadığı, buna karşın öğrencilerin yabancı dile karşı çok istekli oldukları bulunmuştur. Anahtar Sözcükler: Yabancı dil öğretimi, ilköğretim programı, öğretim programı Abstract This study was carried out to determine the problems that students attending the first level of elementary school encountered in foreign language subject (English) and to increase the productivity of instruction by making suggestions in the light of obtained data. The research has been applied to the students studying in the4th and 5th classes of state and private elementary schools in the city of Malatya in academic year. Totally 589 students in the 4th and 5th classes of eleven elementary schools participated in the research. Likert-type 29 questions depended on a thirdgrade took place in the survey in which data were collected. In analyzing data, percentage, frequency, and chi-square test were used. In the result of research, it was found out that teachers who were teaching English in 4th and 5th classes in state elementary schools were not English teachers, the sufficient instruction materials, methods and techniques were not used in the classes, however, students were very eager for foreign language. Key words: Foreign language instruction, elementary education curriculum, and instruction curriculum

2 GİRİŞ Eğitim etkinliklerinin genel amacı, yetişmekte olan çocukların ve gençlerin topluma, sağlıklı, verimli bir şekilde uyum sağlamalarına yardım etmektir. Uyumun gerçekleştirilmesi için de, bireylerin istidat ve yeteneklerinin, eğitim yolu ile en son sınırına kadar geliştirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla eğitim, bireylere bilgi ve beceri kazandırmanın ötesinde, toplumun yaşamasını ve kalkınmasını devam ettirebilecek ölçüde ve nitelikte değer üretme, mevcut değerlerin dağılmasını önleme, yeni ve eski değerleri bağdaştırma sorumluluğu taşır (Varış, 1994: 1-24). Oğuzkan (1993: 61) a göre eğitim, yeni kuşakların toplumda yerlerini almaya hazırlarken, gereken bilgi, beceri ve anlayışlar elde etmelerine yardım etme etkinliğidir. Başaran (1994: 77) ise eğitimi, etkileşim halindeki kuvvetlerin ürünü şeklinde açıklamaktadır. Yukarıda verilen tanımlarda ifade edildiği gibi, eğitim sürecine giren bireyin davranışlarında olumlu yönde değişme olması beklenmektedir. Bu değişme, bireyin yeni tutum ve davranışları elde etme şeklinde gerçekleşebileceği gibi, önceden sahip olduğu istenmeyen davranışların bırakılması anlamına da gelebilir. Bireyin eğitim sürecinde davranış değiştirmesi ancak bir öğrenme faaliyeti sonunda oluşur. Kuşkusuz, öğrenme faaliyetinin gerçekleştirilmesinde dil önemli bir yer tutar. Sosyal, kültürel, ekonomik, politik ve eğitim alanındaki bir çok problemin çözümü dil bilmekle mümkün olur. Dil Konusu, bugüne değin pek çok bilim adamını, toplum bilimcilerini ve özellikle son yıllarda dil bilimcileri düşündüren bir konu olmuştur. Dil konusunu ele alanlar ve dil nedir sorusuna cevap arayanlar çok çeşitli tanımlarla karşılaşmışlardır. Dilaçar (1968: 28), dili, bireyler arasında anlaşmayı sağlayan toplumsal bir sistem olarak açıklamaktadır. Genç (1990: 67) e göre ise dil, belli bir toplumda yaşayan bireylerin duygu, düşünce, ihtiyaç ve yaşantılarını açıklamak için ortaklaşa kullandıkları sözlü ve yazılı semboller kümesidir. Bir başka deyişle dil, insanların duygu, düşünce, yaşantı ve kültürel değerleri öğrenmelerinde ve öğretmelerinde önemli bir iletişim aracıdır. Songün (1983:102), kültürümüzde dilin çok önemli bir yere sahip olduğu gerçeğini belirterek, ülkemizde yabancı dil öğretiminin çağdaşlaşma, uygarlaşma atılımlarının vazgeçilmez bir zorunluluğu olarak ortaya çıktığı ve geliştiğini vurgulamaktadır. Yabancı dili öğrenen insan, kültürel varlığının kapılarını araladığından, kişi kendi kültürüyle yabancı kültür arasında karşılaştırmalar yapabilecektir. Dolayısıyla, bu durum, getireceği farklı bakış açıları nedeniyle, özellikle gençlerin kişilik oluşması sürecinde büyük yarar sağlayacaktır (Sayın, 1993: 10-11). Demirel (2003:3-4), Türkiye nin başta Birleşmiş Milletler örgütü olmak üzere Avrupa Konseyi, NATO, OECD ve daha birçok organizasyonlara üye olduğunu, uluslar arası organizasyonlarda ortak iletişim aracı olarak bir çok ulusun dili kullanıldığı ve özellikle NATO gibi Türkiye açısından önemli olan

3 uluslararası organizasyonlarda resmi dil olarak "İngilizce"nin kullanılmasından dolayı dil bilmenin bu tür organizasyonlarda kolaylık sağlayacağını vurgulamaktadır. Ayrıca Demirel, uluslararası ilişkilerin yoğunluk kazanması Türkiye'de başka dillerin özellikle uluslar arası örgütlerde resmi dil olarak kabul edilen batı dillerinin öğrenilmesi bir gereksinme olarak ortaya çıkmış ve bunun sonucu olarak yabancı dillerin öğretiminin okul programlarında yer aldığı görüşünü ileri sürmektedir. İlkhan (1999: ), Neden yabancı dil öğretiyoruz veya öğreniyoruz? sorusuna şu şekilde cevap vermektedir: "Toplumun ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağladığı için yabancı dil öğreniyoruz ve öğretiyoruz". Yabancı dil öğretiminin ekonomik boyutu değişik açılardan değerlendirilebilir. Birincisi turizm sektöründeki girdi. Diğeri ise, teknoloji transferinde kullanılabilir olması. Yabancı dilin kültürel boyutu ise, bireylere kendi kültürel değerlerinin bilincine ulaşmalarını sağlayacak, ayrıca yabancı dilin kültürü de öğrenilmiş olacaktır. İlkhan (1999: ), Goethe'nin şu veciz sözünü aktarmaktadır: "Yabancı dil öğrenmekle kendi dilim hakkında belirli bir bilgiye sahip oldum". Bu söz, bize insanın ancak karşılaştırma kıstasları içerisinde bilgi dağarcığını geliştireceğini, kendi dilini daha iyi öğreneceğini ve kullanabileceğini göstermektedir. Farklı kültürler hakkında bilgi edinmek, toplumlararası iletişim kurmamıza yardımcı olacak, toplumda var olan ön yargıların edilmesine sebep olacaktır. Bu araştırma ile özel ve resmi ilköğretim okullarının birinci kademesinde okuyan öğrencilerin yabancı dil dersinde karşılaştıkları sorunları belirlemek, elde edilen bulguların ışığında öneriler geliştirilerek bu dersin işleyişinde verimliliği artırmak amaçlanmıştır. Bu araştırmada, ayrıca ilköğretimin birinci kademesinde işlenen yabancı dil dersinde öngörülen eğitim araçlarının kullanımı, öğretim yöntemlerinin kullanımı ve öğrencilerin bu derse karşı tutumlarının belirlenmesi ve eğitim araçları ve yöntemlerinin uygulanmasıyla ilgili sorunları ve sonuçları değerlendirilmektir. Araştırmanın Amacı Araştırmanın temel amacı ilköğretimin birinci kademesinde yabancı dil (İngilizce) öğretiminde karşılaşılan sorunların neler olduğunu ortaya çıkarmaktır. Bu temel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 1- İlköğretimin birinci kademede yabancı dil dersinde ortaya çıkan sorunların okul türüne göre farklılaşmakta mıdır? 2- İlköğretim birinci kademede yabancı dil dersi öğretiminde amaçlara ilişkin sorunlar nelerdir? 3- İlköğretim birinci kademede yabancı dil dersi öğretiminde muhtevaya ilişkin sorunlar nelerdir? 4- İlköğretim birinci kademede yabancı dil dersi öğretiminde süreçlere ilişkin sorunlar nelerdir? 5- İlköğretim birinci kademede yabancı dil dersi öğretiminde değerlendirmeye ilişkin sorunlar nelerdir?

4 YÖNTEM Araştırma, İlköğretim okullarında ilköğretimin birinci kademesinde yabancı dil (İngilizce) öğretiminde karşılaşılan sorunlar neler olduğunu öğrenci görüşlerine dayalı olarak anket yolu ile ortaya koymaya çalıştığından betimsel bir çalışmadır. Evren ve Örneklem Araştırmanın evrenini, öğretim yılı ikinci döneminde Malatya il merkezindeki ilköğretim okullarının dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Bu okullardan tabakalama yöntemiyle seçilen 11 ilköğretim okulunun (Atatürk, Gazi, Derme, Sümer, Barbaros, Üniversite(kampü), Muhittin Özmumcu,Hidayet, Özel TED, Özel Turgut Öazal, Özel Rahime Batu ilköğretim okulları) dört ve beşinci sınıflarından rastgele seçilen öğrenciler araştırmanın örneklem grubu olarak alınmıştır. Örneklem grubunda, her okuldan ortalama 50 öğrenci olmak üzere, toplam 589 öğrenci yer almaktadır. Evrende yer alan okullar okulun bulunduğu çevre ve ailelerin sosyo- ekonomik durumları açısından dengeli bir şekilde üç gruba ayrılmıştır. Bu üç gruptan da rastgele (random) örnekleme yoluyla okullar seçilmiştir. Sosyo-ekonomik durumu üst düzeyde olan gruptan: Derme ilköğretim okulu, Gazi ilköğretim okulu, Atatürk ilköğretim okulu; sosyo- ekonomik durumu orta düzeyde olan gruptan: Barbaros ilköğretim okulu, Sümer ilköğretim okulu, üniversite (kampüs) ilköğretim okulu; sosyo-ekonomik durumu alt düzeyde olan gruptan ise : Muhittin Özmumcu ilköğretim okulu, Hidayet ilköğretim okulu rastgele seçilmiştir. Bu okullar resmi ilköğretim okullarıdır. Evrende bulunan üç özel okul (Özel TED ilköğretim okulu, Özel Turgut Özal ilköğretim okulu ve Özel Rahime Batu ilköğretim okulu) her hangi bir seçime gidilmeyip bunlar aynen alınmıştır. Böylece evrenin yaklaşık %13'ü örneklem grubunu oluşturmaktadır. Veri Toplama Aracı Verilerin toplanmasında kullanılan anketin geliştirilmesinde, İlköğretim beşinci sınıf düzeyinden bir şubeye açık uçlu bir anket uygulanmıştır. Burada öğrencilerden, yabancı dil dersinde ne tür sorunlarla karşılaştıklarını ve derste beklentilerinin neler olduğu yazmaları istenmiştir. Toplanan bilgiler, bu konudaki ilgili literatürün incelenmesi ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının tarih ve 144 Sayılı kararı ile kabul edilen ve Ekim 1997 tarih ve 2481 Sayılı Tebliğler dergisinde yayınlanmış ilköğretim okullarının 4 ve 5. sınıflarında İngilizce dersi öğreniminin genel amaçları da göz önünde bulundurularak anketin deneme formu hazırlanmıştır. Daha sonra bu form, kapsam ve yapı geçerliğinin sağlanması amacıyla eğitim bilimleri alan uzmanlarının, yabancı dil derslerini okutan öğretmenlerin görüşlerine sunularak gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Hazırlanan deneme formu, formu bir grup öğrenciye uygulanmış, anket maddelerinin açık ve anlaşılırlığı konusunda kendileriyle görüşülmüştür. Bu uygulamalar sonucunda, toplam 29 maddenin yer aldığı ankete son şekli verilmiştir. Geliştirilen anketin Cronbach Alpha Güvenirlik Katsayısı, 0.72,

5 bulunmuştur. Anket maddeleri kapalı uçlu ve likert tipi üçlü (birkaç bölümü beşli) derecelemeye dayalıdır. Anket uygulaması, öğretim yılı ikinci döneminde Mart-Nisan aylarında gerçekleştirilmiştir. Verilerin Analizi Araştırma neticesinde elde edilen verilerin istatistiksel analizinde % yüzde ve frekans analizi, denencelerin test edilmesinde Khi-kare testi uygulanmıştır. Anketin uygulanmasından elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılmış ve istatistiksel analizlerde SPSS paket programı kullanılmıştır. Öğrenci anketinde ölçülmek istenen her durum için frekans ve yüzde tabloları düzenlenmiştir. Öğrencilerin verdikleri cevaplar özel ve resmi ilköğretim okullarına göre farklılık olup olmadığına bakılmıştır. Anketin birinci bölümünde öğrencilere ait kişisel bilgiler tek tek tablo haline getirilerek incelenmiş, anketin ikinci bölümünde ise veriler ayrı ayrı tablolar haline getirilmiştir. BULGULAR VE YORUMLAR Araştırma, öğrencilerin yabancı dil dersinde karşılaştıkları sorunlar ile ilişkin görüşlerini belirlemeye yönelik olduğundan cinsiyet ve okul türleri bağımsız değişken ve sorunlara ilişkin olarak öğrencilerin anketle belirttikleri görüşler ise bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular iki kategoride incelenmiştir. A-Öğrencilere İlişkin Kişisel Bilgiler Ve Yorumlar Ankete katılan 589 öğrenciden 286 sı kız (% 48.6), 303 ü (% 51.4) erkektir. Ankete katılan öğrenciler arasında dengeli bir dağılım görülmektedir. Ayrıca sınıfların kendi içinde öğrenci dağılımı şöyledir: 4. sınıftan 224 (%38.0), 5. sınftan 365 (%62) kişi alınmıştır. 5. sınıf öğrencilerin çoğunlukta olmasının nedeni, anketteki soruları daha doğru ve tutarlı cevap vermeleri durumu göz önünde bulundurularak bu oran sağlanmıştır B- Eğitim Programlarına İlişkin Bulgular Ve Yorumlar 1- Amaca İlişkin Bulgular ve Yorumlar Bu bölümde, öğrencilerin dili öğrenmeye istekli olup olmadıkları, öğrendiği dilde düzeylerine uygun diyalogları okuyabilmenin yanında, diyalogları anlayabilme durumları ile ilgili sorulara yanıtlar bulunmaya çalışılmıştır. Tablo 1: Öğrencilerin Yabancı Dil Dersinin Önemi İle İlgili Görüşleri Hakkında Bulgular Cinsiyet Evet Kararsızım Hayır TOPLAM f % f % f % f % Kız Erkek TOPLAM Chi-Square(x 2 ) değeri : Sd=2 Anlamlılık=0.520 P>0.05

6 Tablo 1' deki verilere baktığımızda, kız öğrencilerin %90.9'u yabancı dili öğrenmeye istekli olduğu, %1.7'si öğrenmeye istekli olmadığını ve %7.3'ü kararsızım olarak görüş belirtirken, erkek öğrencilerin %88.4'ü yabancı dil öğrenmeye istekli olduğu, %3'ü öğrenmeye istekli olmadığı ve %8.6'sı kararsızım şeklinde görüşlerini belirtmişlerdir. Tablo 1, genel olarak incelendiğinde kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre yabancı dil öğrenmeye daha istekli oldukları görülmektedir. Tablo 2: Öğrencilerin Yabancı Dil Dersine Karşı İlgilerine İlişkin Bulgular OKUL TÜRÜ Evet Kısmen Hayır TOPLAM f % f % f % f % Özel ilköğretim okulları TOPLAM Chi-Square(x 2 ) değeri : Sd=2 Anlamlılık=0.027 P<0.05 Tablo 2' deki verileri incelediğimizde, özel ve resmi ilköğretim okullarındaki öğrencilerin yabancı dil dersine karşı ilgilerine ilişkin görüşleri sırayla %92.4 ve %83.4 'lük bir oranla "evet" seçeneğinde yoğunlaşmıştır. Khi kare testi sonucunda, özel ve resmi okulları öğrencilerinin görüşleri arasında farklılık görülmüştür. Bilindiği gibi yabancı dilde yeterli motivasyonun olmasının öncelikli koşulu öğrencilerin dile karşı istekli olmalarıdır. Özel ilköğretim okullarında okuyan öğrencilerinin yabancı dile karşı büyük oranda (%92.4) istekli olduklarını belirtmeleri, yeterli motivasyona sahip olduklarını göstermektedir. Bu da beklenilen düzeyde bir davranış olup, sevindirici bir durumdur. Resmi ilköğretim okullarında bu oran biraz daha düşüktür. Tablo 3: Yabancı Dil Dersinde Öğrencilerin Öğrendikleri Sözcük ve Cümleleri Yazabilme Durumuna İlişkin Bulgular OKUL TÜRÜ Evet Kısmen Hayır TOPLAM f % f % f % f % Özel ilköğretim okulları TOPLAM Chi-Square(x 2 ) değeri :6.935 Sd=2 Anlamlılık=0.031 P<0.05 Tablo 3'e baktığımızda, yabancı dil dersinde öğrenilen sözcük ve cümleleri yazabilme durumuna ilişkin olarak özel ilköğretim okullarındaki öğrencilerin %75,1'i evet, %27.8'i kısmen ve %0.7'si hayır olarak görüş bildirmişlerdir. ndaki öğrencilerin %62.4'ü evet, %32.1'i kısmen ve %4.9'u hayır olarak görüşlerini belirtmişlerdir. Khi Kare testi sonucunda her iki okul türünde okuyan öğrencilerin görüşleri arasında farklılık görülmüştür. Özel ilköğretim öğrencilerin büyük çoğunluğun öğrendiği sözcük ve cümleleri

7 yazabildikleri ve böylece ilköğretim birinci kademede yabancı dilin amaçlarından birini yerine getirdiklerini ve resmi ilköğretim okullarından daha fazla bu konuda performans gösterdikleri görülmektedir. Bu da özel ilköğretim okullarında haftalık yabancı dil ders saatinin fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Tablo 4: Yabancı Dil Dersinde Öğrencilerin İşlenen Diyalogları Anlama Durumlarıyla İlgili Bulgular OKUL TÜRÜ Evet Kısmen Hayır TOPLAM f % f % f % f % Özel ilköğretim okulları TOPLAM Chi-Square(x 2 ) değeri :6.878 Sd=2 Anlamlılık=0.032 P<0.05 Tablo 4'deki veriler baktığımızda, yabancı dil dersinde işlenen diyalogları anlama durumlarıyla ilgili olarak özel ilköğretim öğrencilerinin %65.3'ü evet, %31.3'ü i kısmen ve %3.5'i ise hayır olarak görülerini belirtirken, resmi ilköğretim öğrencilerini %57.3'ü evet %32.6'sı kısmen ve %10.1'i hayır diyerek görüşlerini belirtmişlerdir. Khi kare testi sonucunda, her iki okul türünde okuyan öğrencilerin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu bulgulara göre, yabancı dilin amaçlarından biri olan işlenen diyalogları anlama konusunda özel ilköğretim öğrencilerinin daha başarılı olduklarını söyleyebiliriz. Bu da özel ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin branş öğretmenleri olmaları ve öğretmenlerin mesleki formasyona sahip oldukları için böyle bir başarıya ulaştıklarını belirtebiliriz. 2. Muhtevaya İlişkin Bulgular ve Yorumlar Bu bölümde öğrencilerin, ders kitapları, işlenen dersin kendi seviyelerine uygunluğu hakkında görüşleri alınmıştır. Tablo 5: Okutulan Ders Kitabının, Öğrencilerin Dil Öğrenme Konusundaki İhtiyaçlarına Cevap Verme Durumuna İlişkin Bulgular OKUL TÜRÜ Çok iyi iyi Orta Zayıf Çok zayıf TOPLAM f % f % f % f % f % f % Özel ilköğretim okulları Resmi ilköğretim okulları TOPLAM Chi-Square(x 2 ) değeri : Sd=4 Anlamlılık=0.311 P>0.05

8 Tablo 5'deki verilere baktığımızda, okutulan ders kitabın dil öğrenme konusundaki ihtiyaçlarına cevap verme durumuna ilişkin olarak, özel ilköğretimdeki öğrencilerin %61,1'i çok iyi, %32.6'sı iyi, %4.9'u orta,%0.7'si zayıf ve %0.7'i çok zayıf şeklinde görüş belirtirken, resmi ilköğretim okullarında öğrencilerin %45.6'sı çok iyi, %34.4'ü iyi, %9.7'si orta, %0.2'si zayıf ve %1.1'i çok zayıf olarak görüşlerini belirtmişlerdir. Khi kare testin sonucunda, özel ve resmi ilköğretim öğrencilerinin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Her iki okulun öğrencilerinin verdikleri cevaplar "çok iyi " (%56.2) ve "İyi" (%34.0) seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Bu da öğrencilerin, okudukları ders kitabı ihtiyaçlarına cevap veriyor şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca hem okullar ve hem de Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilere uygun kitap seçtiklerini söyleyebiliriz. Tablo 6: Yabancı Dil Dersinde İşlenen Konuların Öğrenci Seviyesine Uygunluğu Konusundaki Bulgular OKUL TÜRÜ Evet Kısmen Hayır TOPLAM f % f % f % f % Özel ilköğretim okulları TOPLAM Chi-Square(x 2 ) değeri:2.773 Sd=2 Anlamlılık= P> 0.05 Tablo 6'da görüldüğü gibi, yabancı dil dersinde işlenen konular özel ilköğretim okullarında öğrencilerin %89.6'sı seviyelerine uygun olduğu, resmi ilköğretim okullarında ise öğrencilerin %92.4'ü işlenen konuların seviyelerine uygun olduğunu belirtmişlerdir. Khi Kare testi sonucunda, özel ve resmi ilköğretim öğrencilerinin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Her iki okul türünde genel olarak öğrencilerin büyük bir çoğunluğu (%91.7) yabancı dilde işlenen konular kendi seviyelerine uygun olduğunu belirterek beklenen sonuç elde edilmiştir. 3. Öğretim Süreçlerine ilişkin Bulgular ve Yorumlar Bu bölümde ise derste kullanılan araç-gereçler, ders saatinin yeterliliği, derste kullanılan yöntem ve teknikler hakkında öğrenci görüşleri alınmaya çalışılmıştır.

9 Tablo 7: Yabancı Dil Dersini İşlerken Özel ve Resmi İlköğretim Okullarına Göre Kullanılan Eğitim Araçlarına İlişkin Bulgular. SEÇENEKLER OKUL TÜRÜ EĞİTİM ARAÇLARI Her zaman Ara sıra Hiç Bir Zaman TOPLAM f % f % f % f % X 2 Sd p Özel ilköğretim okulları a. Alıştırma kitapları * Özel ilköğretim okulları b. Konuşma için tek resimler * Özel ilköğretim okulları c..gerçek eşya ve , * deller ,0 Özel ilköğretim okulları d.film şeritleri * Özel ilköğretim okulları e.sesli ve görüntülü kasetler * Özel ilköğretim okulları f..tepegöz Özel ilköğretim okulları g. Bilgisayar *= 0.05 düzeyinde anlamlı Tablo 7 genel olarak incelendiğinde, Bütün öğrencilerin eğitim araçlarıyla ilgili görüşleri şöyledir: Alıştırma kitapları (her zaman %45.7, ara sıra %46.3, hiç %8), Konuşma için tek resimler (her zaman %23.6,ara sıra %44, hiç %32.4), Gerçek eşya ve modeller (her zaman %19.7, ara sıra %32.4, hiç %47.9), Film şeritler (her zaman %5.6, ara sıra %17.8, hiç %76.9), Sesli ve görüntülü kasetler (her zaman %8.7, ara sıra %19.4, hiç %72), Tepegöz (her zaman %1.4, ara sıra %8, hiç %90.7), Bilgisayar (her zaman %3.2, ara sıra %7.6, hiç %89.1). Yabancı dil dersi işlenirken özel ve

10 resmi ilköğretim öğrencilere göre en çok kullanılan eğitim araçlarının belirlemesine yönelik görüşlere göre en sık kullanılan eğitim araçlarının şu şekilde sıralandığı görülmektedir. En sık kullanılan eğitim aracı alıştırma kitaplarıdır. Bunu konuşma için tek resim, gerçek eşya ve modeller, sesli ve görüntülü kasetler, film şeritleri, bilgisayar ve tepegöz araçları izlemektedir. Alıştırma kitapları özel ilköğretim okullarında daha fazla işlendiği ve resmi okullarında nispeten daha az işlendiği görülmektedir. Alıştırma kitapların işlenmesi öğrenileni kavrama açısından büyük önem arz etmektedir. Resmi okullarındaki öğretmen arkadaşların bu konuya daha fazla eğilmeleri gerekmektedir. Yabancı dil öğretiminde bilgisayar ve sesli-görüntülü araçların kullanımı önemlidir. Bu araçların derslerde daha sık kullanılması ise, öğrencileri motive edecek ve dersin öğretilmesinde kolaylık sağlayacaktır. Bu konuda okul idarecilerine ve özellikle öğretmenlere büyük görevler düşmektedir. Öğretmenlerin bir kasetçaların sınıfta öğrencinin ilgisini toplamada ne kadar önemli olduğunun farkına varmaları gerekir. Tablo 8: Yabancı Dil Derslerinde Öğretmenlerin Ders Kitabı Dışında Başka Kaynaklardan Yararlanmayı Önerme Durumuna İlişkin Bulgular. OKUL TÜRÜ Her zaman Sık sık Çok seyrek Hiçbir zaman TOPLAM f % f % f % f % f % Özel ilköğretim okulları Resmi İlköğretim okulları TOPLAM Chi-Square(x 2 ) değeri : Sd=3 Anlamlılık=0.000 P<0.05 Tablo 8 'deki verilere baktığımızda, yabancı dil dersinde öğretmenlerin ders kitabı dışında başka kaynaklardan yararlanmayı önerme durumuna ilişkin olarak, özel ilköğretim okullarının öğrencileri %45.1 i sık sık, diyerek görüşlerini belirtirken, buna karşılık, resmi ilköğretim okullarındaki öğrenciler %29.4'ü hiç bir zaman olarak görüşlerini belirtmişlerdir. Khi kare testinin sonucunda, her iki okulun öğrencilerin görüşleri arasında farklılık vardır. Özel ilköğretim okullarında başka kaynaklardan yararlanmayı önerme derecesi düşük olmasının nedeni öğretmenlerle yapılan görüşmelerde kendi ders kitaplarının yeterli olduklarını belirtmişlerdir. Buna karşın, yine de öğrencilere yaş ve seviyelerine uygun hikayeler, çizgi roman türü kitaplar önerilebilir.

11 Tablo 9: Yabancı Dil Dersini İşlerken Özel ve Resmi İlköğretim Okullarına Göre Kullanılan Eğitim Yöntemlerine İlişkin Bulgular SEÇENEKLER OKUL TÜRÜ Yöntemler Her Ara sıra Hiçbir TOPLAM zaman Zaman f % f % f % f % X 2 Sd p Özel ilköğretim okulları a. Soru-Cevap Özel ilköğretim okulları b. Rol yapma * drama Özel ilköğretim okulları c. Gösteri Özel ilköğretim okulları d. Canlandırma * Özel ilköğretim okulları e. Eğitsel oyunlarla öğretim * Özel ilköğretim okulları f. Grup çalışılması Özel ilköğretim okulları g. Ezberleme * * Özel ilköğretim okulları h. Anlatım 61 42, , , , *= 0.05 düzeyinde anlamlı Tablo 9 genel olarak incelendiğinde, Bütün öğrencilerin yabancı dil dersinde kullanılan yöntemlerle ilgili görüşleri: Soru cevap (her zaman %73.3), Rol yapma drama (ara sıra %49.6), Gösteri, Canlandırma ( ara sıra %53.7), Eğitsel oyunlarla öğretim, Grup çalışması, Ezberleme, Anlatım (her zaman %43.1) İlköğretim okullarında en sık kullanılan yöntem soru- cevap yöntemi olarak görülmektedir. Kullanım sıklığına göre bu yöntemi sırasıyla canlandırma yöntemi, anlatım yöntemi, rol yapma -drama yöntemi, ezberleme yöntemi, eğitsel oyunlarla eğitim yöntemi, grup çalışması ve gösteri yöntemleri izlemektedir. İlköğretim düzeyindeki öğrencilerin öğrenme ve kavrama düzeylerine uygun olarak canlandırma, eğitsel oyunlarla öğretim ve gösteri yöntemlerinin

12 ağırlık kazanması şeklinde olmalıdır. Bu yüzden, uygulanan öğretim yöntemlerinin tekrar gözden geçirilmesi ve ifade edilen yöntemlerin kullanılması sağlanmalıdır. Tablo 10: Öğrencilerin Yabancı Dil Dersinin Haftalık Ders Saati Sayısını Yeterli Bulma Durumuna İlişkin Bulgular OKUL TÜRÜ Bugünkü ders Haftalık ders saati Haftalık ders saati TOPLAM saati yeterlidir azaltılmalıdır artırılmalıdır f % f % F % F % Özel ilköğretim okulları TOPLAM Chi-Square(x 2 ) değeri : Sd=2 Anlamlılık=0.001 P<0.05 Tablo 10 incelendiğinde, özel ilköğretim öğrencilerin %52.1'i bugünkü ders saati yeterlidir şeklinde görüş belirtmişlerken, resmi ilköğretim okullarındaki öğrenciler %53.5'i haftalık ders saati artırılmalıdır şeklinde görüş belirtmişlerdir. Khi Kare testi sonucunda her iki okulun öğrencilerinin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Özel ilköğretim öğrencileri çoğunlukla bugünkü ders saatinin yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bunun nedeni, özel ilköğretim okullarında haftalık ders saatinin fazla olmasıdır. Örneğin haftada 10 saat yabancı dil dersi veren özel okullarımız vardır. nda öğrencilerin çoğunluğu ise "haftalık ders saati artırılmalıdır" şeklinde görüş belirtmişlerdir. Haftada 2 saat dersin yeterli olmadığını görmekteyiz. Bunu tablo 1-2 deki verilerde desteklemektedir. Öğrencilerin yabancı dile karşı isteklerinin yüksek olduğunu görmekteyiz. 4. Değerlendirmeye İlişkin Bulgular ve Yorumlar Bu bölümde, öğrenci başarısının ölçülmesinde seçilen sınav ve soru tiplerinin seçimi, dil öğretiminde kullanılan ödev ve alıştırmalar, ayrıca değerlendirme etkinlikleri hakkında öğrencilerin görüşleri alınmıştır. Tablo 11: Yabancı Dil Dersinde Öğrenci Başarısının Ölçülmesinde Seçilen Sınav ve Soru Tiplerinin Seçimi Konusuna İlişkin Bulgular OKUL TÜRÜ Az sorulu uzun Çok sorulu kısa Test sınavları cevaplı yazılı cevaplı yazılı (çoktan seçmeli TOPLAM sınavları sınavlar testler) f % f % f % f % Özel ilköğretim okulları TOPLAM Chi-Square(x 2 ) değeri :4.368 Sd=2 Anlamlılık=0.113 P>0.05 Tablo 11'e bakılırsa, yabancı dil dersinde öğrenci başarısının ölçülmesinde seçilen sınav ve soru tiplerinin seçimi konusunda özel ilköğretim öğrencileri %50'si test türü sınavları istemektedirler. Resmi

13 ilköğretim öğrencileri %26.5'i az sorulu uzun cevaplı yazılı sınavları, %43,4'ü test türü sınavları istediklerini belirtmişlerdir. Khi Kare testi sonucunda, her iki okul türü öğrencilerinin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Öğrencilerin yaklaşık yüzde 50' si test sınavlarını tercih etmektedir. Test türü sınavlarının ilköğretim birinci sınıflarında uygulandığını düşündüğümüzde bu sonuç bizi şaşırtmamıştır. Fakat yabancı dilde dört beceriyi öğrencilere kazandırmak ve bunları sınamak sadece test türü sınavlarıyla mümkün değildir. Dolaysıyla, essay (yazılı yoklama) tipi dediğimiz sınav türlerin uygulanmasında büyük yarar vardır. Tablo 12: Yabancı Dil Dersini İşlerken Özel ve Resmi İlköğretim Okullarında Uygulanan Ödev ve Alıştırma Tipleriyle İlgili Değerlendirme Etkinliklerine İlişkin Bulgular SEÇENEKLER OKUL TÜRÜ Değerlendirme Etkinlikleri Her zaman Ara sıra Hiç Bir Zaman TOPLAM f % f % f % f % X 2 Sd p Özel ilköğretim okulları a.dinlediğini duyduğunu anlama testleri Özel ilköğretim okulları b. Diyalog rollerini üstlenme * Özel ilköğretim okulları c.sözlü olarak * resim anlatma Özel ilköğretim okulları d. Eşleştirme ödevleri * Özel ilköğretim okulları e.sözcük yerleştirme ödevleri * Özel ilköğretim okulları f. Sözcük baş harflerini alarak sözcük üretme Özel ilköğretim okulları g. Dikteler * Özel ilköğretim okulları h. Öğrendiği kelimelerle cümle kurma * Özel ilköğretim okulları I.Karışık verilen kelimelerden düzgün * cümle yapma *= 0.05 düzeyinde anlamlı Tablo 12'deki verilere bakıldığında, Dinlediğini duyduğunu anlama testleri ve Sözcük baş harflerini alarak sözcük üretme alıştırmaları ile ilgili olarak, Khi Kare testi sonucunda özel ilköğretim

14 ve resmi ilköğretim öğrencileri görüşlerinin arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Her iki alıştırma tipi hakkındaki öğrencilerin görüşü ara sıra ve hiçbir zaman seçeneğinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu alıştırmanın daha yüksek oranda yapılmasına özen gösterilmelidir. Diğer alıştırma tipleri hakkında her iki okuldaki öğrencilerin görüşleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu fark özel ilköğretim okulların lehinde olduğu görülmektedir. Fakat her iki okulda da Diyalog rollerini üstlenme, Sözlü olarak resim anlatma, Eşleştirme ödevleri, Sözcük yerleştirme ödevleri, Dikteler, Öğrendiği kelimelerle cümle kurma, Karışık verilen kelimelerden düzgün cümle yapma, alıştırmaları hakkında öğrencilerin görüşleri genellikle ara sıra seçeneğinde yoğunlaştığı görülmektedir. Dolaysıyla bu tip alıştırmaların yeterince yapılmadığı sonucuna varabiliriz. SONUÇ ve ÖNERİLER Bu araştırmada, kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre yabancı dil öğrenmeye daha istekli oldukları görülmüştür. Özel ilköğretim okullarında okuyan öğrencilerinin yabancı dile karşı (%92.4) istekli oldukları, öğrencilerin büyük çoğunluğu öğrendikleri sözcük ve cümleleri yazabildikleri, derste işlenen diyalogları anlamada başarılı oldukları görülmüştür. Okutulan ders kitabının öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verdiği, yabancı dil dersinde işlenen konular öğrencilerin seviyelerine uygun olduğu, araç ve gereçlerin özel ilköğretim okullarında daha çok kullanıldığı, resmi ilköğretim kurumlarında öğretmenlerin başka kaynaklardan daha çok yararlandığı, öğretim yöntemlerinin yeterli kullanılmadığı belirlenmiştir. nda ise haftalık ders saatinin yetersiz olduğu, yeterli değerlendirme araçlarının kullanılmadığı, ödev ve alıştırma yöntemlerinin yeterli düzeyde kullanılmadığı ve bu okullarında branş öğretmenlerin derse girmediği saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar ışığında şu öneriler yapılabilir: 1. Öğretmenler çağdaş öğretim yöntemleri kullanabilir düzeye getirilmelidir. Örgün eğitimin ilk basamağı olan ilk öğretim okullarının birinci kademesinde yabancı dil dersleri için branş öğretmenleri görevlendirilmelidir. 2. Öğrencilerin yabancı dil dersinde öğrendikleri sözcükleri yazabilmeleri için çeşitli araç-gereç, teknikler kullanmalı ve okudukları diyalogları anlama durumları güçlendirilmelidir. 3. Yabancı dil dersinde kullanılan eğitim araçları günün koşullarına göre yenilenmeli, görsel-işitsel eğitim araçlarından, özellikle günümüzde her alanda kullanılan bilgisayarlardan faydalanılmalıdır. Video, CD player gibi teknolojik araç ve gereçlerin kullanılmasına özen gösterilmelidir. 4. Öğrencilerin ulaşacağı genel kavramlar ve konular soyut yaklaşımlardan çok çevre ile bağlantılı olarak ele alınmalıdır. 5. Yöntem seçiminde yaş grubunun ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır. Bu yöntemlerin çok çeşitli olması ve sık sık değiştirilmesi dersin karakteristik özelliğidir. Başarısız öğrencilerde derse

15 katılmalarını sağlamak için değişik faaliyetler uygulanmalıdır. Derslerde uygulanacak teknikler öğrenci seviyesine uygun olmalı. Ders anlatılırken Rol yapma, Drama, Canlandırma, Eğitsel oyunlarla öğretim tekniklerine baş vurulmalıdır. 6. İlköğretim okullarındaki öğrencilerin yabancı dile karşı ilgileri oldukça yüksek olduğundan resmi ilköğretim okullarında haftalık ders saati artırılmalıdır. 7. İlköğretim birinci kademesinde yabancı dil dersinde aşağıdaki faaliyetlerin yapılmasına özen gösterilmelidir. Diyalog rollerini üstlenme-sözcük baş harflerini alarak sözcük üretme ödevleri-sözlü olarak resim anlatma-karışık verilen kelimelerden düzgün cümle yapma-öğrendiği kelimelerle cümle kurma eşleştirme ödevleri-dinlediğini duyduğunu anlama testleri-dikteler-sözcük baş harflerini alarak sözcük üretme alıştırmaları-ödev verme. KAYNAKÇA Başaran, İ. Ethem. Eğitime Giriş, 4.Baskı, Ankara, Demirel, Özcan. Yabancı Dil Öğretimi, Ankara, Pegem Yayıncılık, Dilaçar, Agob. Dil, Diller ve Dilcilik. Ankara, TDK Yayınları, Sayı: 2639, ss.28,1968. Genç, Şengül. " Dil Gelişimi", "Çocuk Gelişimi" Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Yayını No: 26, ss.67, Ankara, İlkhan, İbrahim. "Yabancı Dil Öğretiminin Topluma Yansımaları", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 5, ss , Songün,Recep. "Doğu Anadolu Orta Dereceli Okullarda İngilizce Öğretmen, Öğrencilerinin öğretim, öğrenim ve ilişkileri", Türk Dili Dil Öğrenim Özel sayısı, ss 102, Ankara, Oğuzkan, Ferhan. Eğitim Terimleri Sözlüğü, Ankara, Sayın, Şara. "Çağdaş Eğitimde Tek Bir Yabancı Dil Yeterli Olabilir mi?", Ankara Üniversitesi Türk Dili Dil Dergisi, Sayı 13, ss.10-11, Varış, Fatma. Eğitim Bilimine Giriş, Konya, Atlas Yayınevi, 1994.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEME MÜZİK DERSLERİNDE GELENEKSEL MÜZİK REPERTUVARINA AİT ESERLERİN ÖĞRETİMİNDE HAFTALIK MÜZİK DERS SAATİNİN YETERLİLİĞİ

İLKÖĞRETİM II. KADEME MÜZİK DERSLERİNDE GELENEKSEL MÜZİK REPERTUVARINA AİT ESERLERİN ÖĞRETİMİNDE HAFTALIK MÜZİK DERS SAATİNİN YETERLİLİĞİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MÜZİK DERSLERİNDE GELENEKSEL MÜZİK REPERTUVARINA AİT ESERLERİN ÖĞRETİMİNDE HAFTALIK MÜZİK DERS SAATİNİN YETERLİLİĞİ Ferit BULUT 1 GİRİŞ Bilindiği gibi ilköğretimde okul şarkıları,

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 Erken Yaşta Dil Öğrenenler... 1 Çocuklar ana dillerini nasıl öğrenirler?... 2 Ana dil ediniminin aşamaları... 3 Yabancı dil öğrenimine erken başlamak faydalı

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

Türkçe Ders Kitaplarının İncelenmesi

Türkçe Ders Kitaplarının İncelenmesi Türkçe Ders Kitaplarının İncelenmesi Yazar Prof.Dr. Özcan DEMİREL ÜNİTE 10 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Türkçe ders kitaplarını incelerken dikkat edilecek ölçütleri sıralayabilecek, ölçüt dayanıklı

Detaylı

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI EKLER EK A ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI Değerli MeslektaĢım; Aşağıda bırakılan boş alana matematik öğretiminde

Detaylı

İlköğretim 2. Kademe ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Derslerdeki Başarısızlık Nedenleri (Malatya İli Örneği)

İlköğretim 2. Kademe ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Derslerdeki Başarısızlık Nedenleri (Malatya İli Örneği) 660 İlköğretim 2. Kademe ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Derslerdeki Başarısızlık Nedenleri (Malatya İli Örneği) Hikmet ZELYURT, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, hikmetzelyurt@hotmail.com Özet Bu araştırmanın

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

BİYOLOJİ DERSLERİNDE VERİMLİLİK VE TEKNOLOJİ KULLANIMI

BİYOLOJİ DERSLERİNDE VERİMLİLİK VE TEKNOLOJİ KULLANIMI BİYOLOJİ DERSLERİNDE VERİMLİLİK VE TEKNOLOJİ KULLANIMI Arzu YILDIRIM, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Biyoloji Eğitimi A.B.D., İZMİR ÖZET: Bu araştırmada, orta

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

5. sınıf 6. sınıf Toplam Sayı % Sayı % Sayı % Kız 17 56, , ,7 Erkek 13 43, , ,3 Toplam , , ,0

5. sınıf 6. sınıf Toplam Sayı % Sayı % Sayı % Kız 17 56, , ,7 Erkek 13 43, , ,3 Toplam , , ,0 2014 Yılı Anket Sonuçları Erguvanlar Çiçek Açıyor adlı proje kapsamında eğitime katılan öğrencilerin eğitim öncesi ve eğitim sonrası durumlarını ve eğitim bitiminde projenin beklentilerinin ne kadarını

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

SINIF OKUTAN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN ALAN VE MESLEK BİLGİLERİNİN YETERLİK DÜZEYİ

SINIF OKUTAN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN ALAN VE MESLEK BİLGİLERİNİN YETERLİK DÜZEYİ Eğitim Yönetimi. Yıl 1 Sayı : 3 Güz 1995 SINIF OKUTAN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN ALAN VE MESLEK BİLGİLERİNİN YETERLİK DÜZEYİ Osman Şahin* Eğitim örgütlerinin amaçlarının gerçekleştirilmesinde rol oynayan en

Detaylı

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler,

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler, İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi Sevgili Öğrenciler, Bu anket MLARG: risk grubundaki gençler için cep telefonu üzerinden İngilizce öğrenme (Proje Numarası: 2009-TR1-LEO05-08674) adında bir Avrupa Birliği

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Akif YÜCEKAYA*, Mehmet GÜLLÜ* 1 İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü* İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

Sayı 6 Haziran BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: HATAY İLİ ÖRNEĞİ Fikriye KANATLI 1 Sinan SCHREGLMAN 2 ÖZET

Sayı 6 Haziran BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: HATAY İLİ ÖRNEĞİ Fikriye KANATLI 1 Sinan SCHREGLMAN 2 ÖZET Gümüşhane Üniversitesi Sayı 6 Haziran 2012 Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: HATAY İLİ ÖRNEĞİ 1 2 ÖZET Betimsel nitelikteki bu çalışmanın

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hilmi DEMİRKAYA * Kenan ARIBAŞ ** ÖZET Bu çalışmanın amacı, Sosyal Bilgiler Eğitimi 3. Sınıf

Detaylı

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME Öğretmenlerimiz: Esra Akkoyun: 1 A/B Pelin Yaman: 1 C/D ATAFENDE İngilizce programı Avrupa Dil standartları ve çoklu zekâ kuramına uygun olarak

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ETKİNLİĞİ ARAŞTIRMASI

YABANCI DİL ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ETKİNLİĞİ ARAŞTIRMASI YABANCI DİL ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ETKİNLİĞİ ARAŞTIRMASI Dil öğretimi her dönemde önemini korumuştur. Dil öğretiminde karşılaşılan güçlükler geçmişte olduğu gibi günümüzde de güncelliğini korumakta ve

Detaylı

RESEARCH FOR TEACHING METHODS AND MEASURING AND EVALUATION CRITERIA APPLIED IN PHYSICAL TRANING AND SPORTS CLASSES İN PRIMARY EDUCATION SCHOOLS.

RESEARCH FOR TEACHING METHODS AND MEASURING AND EVALUATION CRITERIA APPLIED IN PHYSICAL TRANING AND SPORTS CLASSES İN PRIMARY EDUCATION SCHOOLS. 184 İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE UYGULANAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME KRİTERLERİNİN ARAŞTIRILMASI 1 Ahmet ŞİRİNKAN 2 Sertaç ERCİŞ 2 ÖZET Bu çalışmanın amacı,

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL KİMYA DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL KİMYA DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL KİMYA DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Mukadder Boydak ÖZAN 1, Mehmet TURAN 2 1 Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ELAZIĞ 2

Detaylı

Eğitsel Mobil Uygulama Projesi Raporu. RAKAMLARI ÖĞRETİYORUM Bahadır Samet ÇALIŞKAN

Eğitsel Mobil Uygulama Projesi Raporu. RAKAMLARI ÖĞRETİYORUM Bahadır Samet ÇALIŞKAN Eğitsel Mobil Uygulama Projesi Raporu RAKAMLARI ÖĞRETİYORUM Bahadır Samet ÇALIŞKAN 130805062 bahadircaliskan94@gmail.com 1. Özet Projemin amacı rakamları öğretmek ve kavratmak, bu öğretim genel olarak

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Şehriban Koca Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı sehriban.koca@mersin.edu.tr

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması Yalçın Ezginci Selçuk Üniversitesi Elk.-Elt.Mühendisliği Konya ANKET Anket, insanlardan fikirleri, duyguları, sağlıkları, planları,

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

ÖZEL KURSLAR ÇERÇEVE PROGRAMI

ÖZEL KURSLAR ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ÖZEL KURSLAR ÇERÇEVE PROGRAMI ANKARA 2005 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 05.05.2005 tarih ve 24 sayılı Kararı GENEL AÇIKLAMALAR Çerçeve

Detaylı

Öğretim Etkinliklerini Planlama

Öğretim Etkinliklerini Planlama Öğretim Etkinliklerini Planlama Konu Başlıkları Plan Öğretim Etkinliklerinin Planlanması Eğitimde Planlama Neden Eğitimde Planlama? Plan Türleri Yıllık Plan Ünite Planı Günlük Plan Öğretim İlkeleri Bir

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

ÇOKLU ORTAM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE

ÇOKLU ORTAM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE ÇOKLU ORTAM KULLANMININ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE KAYGILARINA ETKİSİ Hasan Çoruk 1, Recep Çakır 2 1 Öğr. Gör., Bülent Ecevit Üniversitesi, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Zonguldak

Detaylı

BATI MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİNİN UYGULAMADA YETERLİLİĞİ AÇISINDAN ÖĞRETMENLERCE DEĞERLENDİRİLMESİ

BATI MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİNİN UYGULAMADA YETERLİLİĞİ AÇISINDAN ÖĞRETMENLERCE DEĞERLENDİRİLMESİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2196 Number: 24-I, p. 497-512, Summer I 2014 BATI MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ ÖĞRETİM

Detaylı

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ SEMİNERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEKİ DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ SEMİNERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEKİ DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ SEMİNERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEKİ DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ Uzman Psikolog Emre Balkan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Onur ÖZKOPARAN MEB Gümüşhacıköy Anadolu Lisesi, Amasya ozkoparanonur@hotmail.com

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI 2016 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI ÖNSÖZ KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 2

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi

Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi Akademik Bilişim 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2-4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi Karadeniz Teknik

Detaylı

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010 İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GRAFİK OKUMA BECERİSİNİ KAZANMA DÜZEYLERİ 1 Şahin ORUÇ Yrd.Doç. Dr. Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi sahinoruc44@hotmail.com İsmail Hakan AKGÜN Arş.

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 2016 ANKARA İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ

Detaylı

Renan ŞEKER, Dündar YENER, A. Kadir ÖZKAYA Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi ABD, KONYA

Renan ŞEKER, Dündar YENER, A. Kadir ÖZKAYA Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi ABD, KONYA KONYA MERKEZ İLK ÖĞREİM OKULLARINDA FEN BİLGİSİ DERSLERİNİN VERİLMESİNDE EKNOLOJİK OLANAKLARDAN YARARLANMA DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA Renan ŞEKER, Dündar YENER, A. Kadir ÖZKAYA Selçuk

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU

DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili II DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı:Kimya Mühendisliği Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam ECTS

Detaylı

OKUL DENEYİMİ I, II ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ ve ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ

OKUL DENEYİMİ I, II ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ ve ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ 69 OKUL DENEYİMİ I, II ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ ve ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ AN INVESTIGATON OF PRACTICE TEACHERS AND TEACHER CANTIDATES

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Ses Eğitiminin Önemi ve Bireysel Ses Eğitimi Dersi

Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Ses Eğitiminin Önemi ve Bireysel Ses Eğitimi Dersi G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 23, Sayı 1 (2003) 79-85 Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Ses Eğitiminin Önemi ve Bireysel Ses Eğitimi Dersi The importance of voice education and ındıvıdual

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK Hazırlayan İsim Soyisim Öğrenci

Detaylı

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Vedat Nuri TURHAN * Özet : Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2006 2007 öğretim yılı 2. yarıyılı içerisinde öğrenim

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü Uzaktan Eğitim Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü İçerik Eğitim Türleri Uzaktan Eğitim Uzaktan Eğitim Etkili midir? Uzaktan Eğitimin Bireylere Sağladığı Olanaklar Dünyada ve Türkiye

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değerlendirme YDI402 8.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULLARI PROGRAMLARINDA BELİRLİ AMACA YÖNELİK İNGİLİZCE AÇISINDAN İÇERİK SEÇİMİ VE DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN SORUNLAR

İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULLARI PROGRAMLARINDA BELİRLİ AMACA YÖNELİK İNGİLİZCE AÇISINDAN İÇERİK SEÇİMİ VE DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN SORUNLAR İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULLARI PROGRAMLARINDA BELİRLİ AMACA YÖNELİK İNGİLİZCE AÇISINDAN İÇERİK SEÇİMİ VE DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN SORUNLAR GİRİŞ Y. Doç. Dr. Necmiye KAR ATAŞ* Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU** Program

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER VE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMENLERİN DERSE GİRİŞ ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER VE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMENLERİN DERSE GİRİŞ ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ XIII. Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Malatya İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER VE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMENLERİN DERSE GİRİŞ ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi BİRİNCİ BÖLÜM Ölçme ve Değerlendirmenin Genel Esasları

Detaylı

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI Bu dosyadaki maddeler, 2014 Haziran döneminde yapılan mesleki çalışmalardan seçilmiştir. Bilindiği gibi Haziran döneminde; İHL Meslek Dersleri, DKAB ve Kültür Dersleri

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN HEDEFLERİ: Öğrencilerin Fen Dersi hakkındaki olumlu yada olumsuz görüşlerini öğrenmek Fen Dersinin sevilmemesinin

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEMAL HALİL TANIR İLKOKULU 4.SINIF TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ RAPORU DERS TESPİT ÖNERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEMAL HALİL TANIR İLKOKULU 4.SINIF TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ RAPORU DERS TESPİT ÖNERİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEMAL HALİL TANIR İLKOKULU 4.SINIF TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ RAPORU DERS TESPİT ÖNERİ TÜRKÇE 4. sınıf Türkçe kazanımları 4 yerine 3 başlıkta toplanmış. Konuşma

Detaylı

İşletme Semineri (MGMT 442T) Ders Detayları

İşletme Semineri (MGMT 442T) Ders Detayları İşletme Semineri (MGMT 442T) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İşletme Semineri MGMT 442T Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME

Detaylı

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi. Doç. Dr. Nilüfer BEKLEYEN

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi. Doç. Dr. Nilüfer BEKLEYEN Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Doç. Dr. Nilüfer BEKLEYEN Ankara 2016 ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ Yazar: Doç. Dr. Nilüfer BEKLEYEN Tüm Hakları Saklıdır. Bu kitabın basım, yayın, satış hakları Anı Yayıncılık

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Halil Ġbrahim KAYA Yrd. Doç. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU ArĢ. Gör. Adnan TAġGIN ArĢ. Gör. Ceyhun OZAN ArĢ.

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSLERİNDEKİ YETERSİZLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSLERİNDEKİ YETERSİZLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSLERİNDEKİ YETERSİZLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Dr. Ayfer Kocabaş Sınıf Öğretmenliği Bölümü Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ÖZET Cumhuriyet Dönemi nde 1924-1925

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EGİTİMİNÖGRENCİLERİN GELİşİM ÖZELLİKLERİÜZERİNDEKİETKİsİNİN İNCELENMESİ. Özel

OKUL ÖNCESİ EGİTİMİNÖGRENCİLERİN GELİşİM ÖZELLİKLERİÜZERİNDEKİETKİsİNİN İNCELENMESİ. Özel Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi Yd: 2005 Sayı: 11 OKUL ÖNCESİ EGİTİMİNÖGRENCİLERİN GELİşİM ÖZELLİKLERİÜZERİNDEKİETKİsİNİN İNCELENMESİ Özel Mehmet KÖK -.. M. Nur TUGLUK.u Erdal BAY Bu c,:altşmanm

Detaylı

Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler

Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler Yard. Doç. Dr. Sinan Olkun Arş. Gör. Tuba Aydoğdu Abant İzzet Baysal Üniversitesi,

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi İngilizce yi evinize getiriyor. Sarıyer Belediyesi, Dünya Bankası destekli bilimsel bir proje ile çocuklara evlerinin sıcak ortamında

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

1.Açılış ve yoklama, yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi,

1.Açılış ve yoklama, yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi, ...EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKÖĞRETİM OKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ II. DÖNEM ZÜMRE TUTANAĞI Toplantı Tarihi: 12/02/... Toplantı Yeri: Öğretmenler Odası Toplantıda Bulunanlar:. GÜNDEM: 1.Açılış

Detaylı