İLKÖĞRETİMİN BİRİNCİ KADEMESİNDE YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLKÖĞRETİMİN BİRİNCİ KADEMESİNDE YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya İLKÖĞRETİMİN BİRİNCİ KADEMESİNDE YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATING THE PROBLEMS ENCOUNTERED IN FOREIGN LANGUAGE INSTRUCTION IN THE FIRST LEVEL OF ELEMENTARY SCHOOL Prof. Dr. Sebahattin ARIBAŞ/ İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Hidayet TOK/ İnönü Üniversitesi Sos. Bil. Ens. Doktora Öğrencisi Özet Bu araştırma, ilköğretim okulları birinci kademesinde okuyan öğrencilerin yabancı dil dersinde (ingilizce) karşılaştıkları sorunları saptamak, elde edilen bulguların ışığında öneriler geliştirilerek dersin işlenişinde verimliliği artırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma, öğretim yılında Malatya İl Merkezinde bulunan resmi ve özel ilköğretim okullarının dördüncü ve beşinci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler üzerinde yapılmıştır. Araştırmaya, 11 ilköğretim okulunun dördüncü ve beşinci sınıflarında öğrenim gören toplam 589 öğrenci katılmıştır;verilerinin toplandığı ankette, üçlü derecelemeye dayalı likert tipi 29 soru yer almaktadır. Verilerin analizinde yüzde ve frekans, Khi kare testi uygulanmıştır. Araştırmada, resmi ilköğretim okullarının 4. ve 5. sınıflarında İngilizce dersine giren öğretmenlerin branş öğretmenleri olmadığı, derslerde yeterli araç-gereç, öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılmadığı, buna karşın öğrencilerin yabancı dile karşı çok istekli oldukları bulunmuştur. Anahtar Sözcükler: Yabancı dil öğretimi, ilköğretim programı, öğretim programı Abstract This study was carried out to determine the problems that students attending the first level of elementary school encountered in foreign language subject (English) and to increase the productivity of instruction by making suggestions in the light of obtained data. The research has been applied to the students studying in the4th and 5th classes of state and private elementary schools in the city of Malatya in academic year. Totally 589 students in the 4th and 5th classes of eleven elementary schools participated in the research. Likert-type 29 questions depended on a thirdgrade took place in the survey in which data were collected. In analyzing data, percentage, frequency, and chi-square test were used. In the result of research, it was found out that teachers who were teaching English in 4th and 5th classes in state elementary schools were not English teachers, the sufficient instruction materials, methods and techniques were not used in the classes, however, students were very eager for foreign language. Key words: Foreign language instruction, elementary education curriculum, and instruction curriculum

2 GİRİŞ Eğitim etkinliklerinin genel amacı, yetişmekte olan çocukların ve gençlerin topluma, sağlıklı, verimli bir şekilde uyum sağlamalarına yardım etmektir. Uyumun gerçekleştirilmesi için de, bireylerin istidat ve yeteneklerinin, eğitim yolu ile en son sınırına kadar geliştirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla eğitim, bireylere bilgi ve beceri kazandırmanın ötesinde, toplumun yaşamasını ve kalkınmasını devam ettirebilecek ölçüde ve nitelikte değer üretme, mevcut değerlerin dağılmasını önleme, yeni ve eski değerleri bağdaştırma sorumluluğu taşır (Varış, 1994: 1-24). Oğuzkan (1993: 61) a göre eğitim, yeni kuşakların toplumda yerlerini almaya hazırlarken, gereken bilgi, beceri ve anlayışlar elde etmelerine yardım etme etkinliğidir. Başaran (1994: 77) ise eğitimi, etkileşim halindeki kuvvetlerin ürünü şeklinde açıklamaktadır. Yukarıda verilen tanımlarda ifade edildiği gibi, eğitim sürecine giren bireyin davranışlarında olumlu yönde değişme olması beklenmektedir. Bu değişme, bireyin yeni tutum ve davranışları elde etme şeklinde gerçekleşebileceği gibi, önceden sahip olduğu istenmeyen davranışların bırakılması anlamına da gelebilir. Bireyin eğitim sürecinde davranış değiştirmesi ancak bir öğrenme faaliyeti sonunda oluşur. Kuşkusuz, öğrenme faaliyetinin gerçekleştirilmesinde dil önemli bir yer tutar. Sosyal, kültürel, ekonomik, politik ve eğitim alanındaki bir çok problemin çözümü dil bilmekle mümkün olur. Dil Konusu, bugüne değin pek çok bilim adamını, toplum bilimcilerini ve özellikle son yıllarda dil bilimcileri düşündüren bir konu olmuştur. Dil konusunu ele alanlar ve dil nedir sorusuna cevap arayanlar çok çeşitli tanımlarla karşılaşmışlardır. Dilaçar (1968: 28), dili, bireyler arasında anlaşmayı sağlayan toplumsal bir sistem olarak açıklamaktadır. Genç (1990: 67) e göre ise dil, belli bir toplumda yaşayan bireylerin duygu, düşünce, ihtiyaç ve yaşantılarını açıklamak için ortaklaşa kullandıkları sözlü ve yazılı semboller kümesidir. Bir başka deyişle dil, insanların duygu, düşünce, yaşantı ve kültürel değerleri öğrenmelerinde ve öğretmelerinde önemli bir iletişim aracıdır. Songün (1983:102), kültürümüzde dilin çok önemli bir yere sahip olduğu gerçeğini belirterek, ülkemizde yabancı dil öğretiminin çağdaşlaşma, uygarlaşma atılımlarının vazgeçilmez bir zorunluluğu olarak ortaya çıktığı ve geliştiğini vurgulamaktadır. Yabancı dili öğrenen insan, kültürel varlığının kapılarını araladığından, kişi kendi kültürüyle yabancı kültür arasında karşılaştırmalar yapabilecektir. Dolayısıyla, bu durum, getireceği farklı bakış açıları nedeniyle, özellikle gençlerin kişilik oluşması sürecinde büyük yarar sağlayacaktır (Sayın, 1993: 10-11). Demirel (2003:3-4), Türkiye nin başta Birleşmiş Milletler örgütü olmak üzere Avrupa Konseyi, NATO, OECD ve daha birçok organizasyonlara üye olduğunu, uluslar arası organizasyonlarda ortak iletişim aracı olarak bir çok ulusun dili kullanıldığı ve özellikle NATO gibi Türkiye açısından önemli olan

3 uluslararası organizasyonlarda resmi dil olarak "İngilizce"nin kullanılmasından dolayı dil bilmenin bu tür organizasyonlarda kolaylık sağlayacağını vurgulamaktadır. Ayrıca Demirel, uluslararası ilişkilerin yoğunluk kazanması Türkiye'de başka dillerin özellikle uluslar arası örgütlerde resmi dil olarak kabul edilen batı dillerinin öğrenilmesi bir gereksinme olarak ortaya çıkmış ve bunun sonucu olarak yabancı dillerin öğretiminin okul programlarında yer aldığı görüşünü ileri sürmektedir. İlkhan (1999: ), Neden yabancı dil öğretiyoruz veya öğreniyoruz? sorusuna şu şekilde cevap vermektedir: "Toplumun ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağladığı için yabancı dil öğreniyoruz ve öğretiyoruz". Yabancı dil öğretiminin ekonomik boyutu değişik açılardan değerlendirilebilir. Birincisi turizm sektöründeki girdi. Diğeri ise, teknoloji transferinde kullanılabilir olması. Yabancı dilin kültürel boyutu ise, bireylere kendi kültürel değerlerinin bilincine ulaşmalarını sağlayacak, ayrıca yabancı dilin kültürü de öğrenilmiş olacaktır. İlkhan (1999: ), Goethe'nin şu veciz sözünü aktarmaktadır: "Yabancı dil öğrenmekle kendi dilim hakkında belirli bir bilgiye sahip oldum". Bu söz, bize insanın ancak karşılaştırma kıstasları içerisinde bilgi dağarcığını geliştireceğini, kendi dilini daha iyi öğreneceğini ve kullanabileceğini göstermektedir. Farklı kültürler hakkında bilgi edinmek, toplumlararası iletişim kurmamıza yardımcı olacak, toplumda var olan ön yargıların edilmesine sebep olacaktır. Bu araştırma ile özel ve resmi ilköğretim okullarının birinci kademesinde okuyan öğrencilerin yabancı dil dersinde karşılaştıkları sorunları belirlemek, elde edilen bulguların ışığında öneriler geliştirilerek bu dersin işleyişinde verimliliği artırmak amaçlanmıştır. Bu araştırmada, ayrıca ilköğretimin birinci kademesinde işlenen yabancı dil dersinde öngörülen eğitim araçlarının kullanımı, öğretim yöntemlerinin kullanımı ve öğrencilerin bu derse karşı tutumlarının belirlenmesi ve eğitim araçları ve yöntemlerinin uygulanmasıyla ilgili sorunları ve sonuçları değerlendirilmektir. Araştırmanın Amacı Araştırmanın temel amacı ilköğretimin birinci kademesinde yabancı dil (İngilizce) öğretiminde karşılaşılan sorunların neler olduğunu ortaya çıkarmaktır. Bu temel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 1- İlköğretimin birinci kademede yabancı dil dersinde ortaya çıkan sorunların okul türüne göre farklılaşmakta mıdır? 2- İlköğretim birinci kademede yabancı dil dersi öğretiminde amaçlara ilişkin sorunlar nelerdir? 3- İlköğretim birinci kademede yabancı dil dersi öğretiminde muhtevaya ilişkin sorunlar nelerdir? 4- İlköğretim birinci kademede yabancı dil dersi öğretiminde süreçlere ilişkin sorunlar nelerdir? 5- İlköğretim birinci kademede yabancı dil dersi öğretiminde değerlendirmeye ilişkin sorunlar nelerdir?

4 YÖNTEM Araştırma, İlköğretim okullarında ilköğretimin birinci kademesinde yabancı dil (İngilizce) öğretiminde karşılaşılan sorunlar neler olduğunu öğrenci görüşlerine dayalı olarak anket yolu ile ortaya koymaya çalıştığından betimsel bir çalışmadır. Evren ve Örneklem Araştırmanın evrenini, öğretim yılı ikinci döneminde Malatya il merkezindeki ilköğretim okullarının dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Bu okullardan tabakalama yöntemiyle seçilen 11 ilköğretim okulunun (Atatürk, Gazi, Derme, Sümer, Barbaros, Üniversite(kampü), Muhittin Özmumcu,Hidayet, Özel TED, Özel Turgut Öazal, Özel Rahime Batu ilköğretim okulları) dört ve beşinci sınıflarından rastgele seçilen öğrenciler araştırmanın örneklem grubu olarak alınmıştır. Örneklem grubunda, her okuldan ortalama 50 öğrenci olmak üzere, toplam 589 öğrenci yer almaktadır. Evrende yer alan okullar okulun bulunduğu çevre ve ailelerin sosyo- ekonomik durumları açısından dengeli bir şekilde üç gruba ayrılmıştır. Bu üç gruptan da rastgele (random) örnekleme yoluyla okullar seçilmiştir. Sosyo-ekonomik durumu üst düzeyde olan gruptan: Derme ilköğretim okulu, Gazi ilköğretim okulu, Atatürk ilköğretim okulu; sosyo- ekonomik durumu orta düzeyde olan gruptan: Barbaros ilköğretim okulu, Sümer ilköğretim okulu, üniversite (kampüs) ilköğretim okulu; sosyo-ekonomik durumu alt düzeyde olan gruptan ise : Muhittin Özmumcu ilköğretim okulu, Hidayet ilköğretim okulu rastgele seçilmiştir. Bu okullar resmi ilköğretim okullarıdır. Evrende bulunan üç özel okul (Özel TED ilköğretim okulu, Özel Turgut Özal ilköğretim okulu ve Özel Rahime Batu ilköğretim okulu) her hangi bir seçime gidilmeyip bunlar aynen alınmıştır. Böylece evrenin yaklaşık %13'ü örneklem grubunu oluşturmaktadır. Veri Toplama Aracı Verilerin toplanmasında kullanılan anketin geliştirilmesinde, İlköğretim beşinci sınıf düzeyinden bir şubeye açık uçlu bir anket uygulanmıştır. Burada öğrencilerden, yabancı dil dersinde ne tür sorunlarla karşılaştıklarını ve derste beklentilerinin neler olduğu yazmaları istenmiştir. Toplanan bilgiler, bu konudaki ilgili literatürün incelenmesi ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının tarih ve 144 Sayılı kararı ile kabul edilen ve Ekim 1997 tarih ve 2481 Sayılı Tebliğler dergisinde yayınlanmış ilköğretim okullarının 4 ve 5. sınıflarında İngilizce dersi öğreniminin genel amaçları da göz önünde bulundurularak anketin deneme formu hazırlanmıştır. Daha sonra bu form, kapsam ve yapı geçerliğinin sağlanması amacıyla eğitim bilimleri alan uzmanlarının, yabancı dil derslerini okutan öğretmenlerin görüşlerine sunularak gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Hazırlanan deneme formu, formu bir grup öğrenciye uygulanmış, anket maddelerinin açık ve anlaşılırlığı konusunda kendileriyle görüşülmüştür. Bu uygulamalar sonucunda, toplam 29 maddenin yer aldığı ankete son şekli verilmiştir. Geliştirilen anketin Cronbach Alpha Güvenirlik Katsayısı, 0.72,

5 bulunmuştur. Anket maddeleri kapalı uçlu ve likert tipi üçlü (birkaç bölümü beşli) derecelemeye dayalıdır. Anket uygulaması, öğretim yılı ikinci döneminde Mart-Nisan aylarında gerçekleştirilmiştir. Verilerin Analizi Araştırma neticesinde elde edilen verilerin istatistiksel analizinde % yüzde ve frekans analizi, denencelerin test edilmesinde Khi-kare testi uygulanmıştır. Anketin uygulanmasından elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılmış ve istatistiksel analizlerde SPSS paket programı kullanılmıştır. Öğrenci anketinde ölçülmek istenen her durum için frekans ve yüzde tabloları düzenlenmiştir. Öğrencilerin verdikleri cevaplar özel ve resmi ilköğretim okullarına göre farklılık olup olmadığına bakılmıştır. Anketin birinci bölümünde öğrencilere ait kişisel bilgiler tek tek tablo haline getirilerek incelenmiş, anketin ikinci bölümünde ise veriler ayrı ayrı tablolar haline getirilmiştir. BULGULAR VE YORUMLAR Araştırma, öğrencilerin yabancı dil dersinde karşılaştıkları sorunlar ile ilişkin görüşlerini belirlemeye yönelik olduğundan cinsiyet ve okul türleri bağımsız değişken ve sorunlara ilişkin olarak öğrencilerin anketle belirttikleri görüşler ise bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular iki kategoride incelenmiştir. A-Öğrencilere İlişkin Kişisel Bilgiler Ve Yorumlar Ankete katılan 589 öğrenciden 286 sı kız (% 48.6), 303 ü (% 51.4) erkektir. Ankete katılan öğrenciler arasında dengeli bir dağılım görülmektedir. Ayrıca sınıfların kendi içinde öğrenci dağılımı şöyledir: 4. sınıftan 224 (%38.0), 5. sınftan 365 (%62) kişi alınmıştır. 5. sınıf öğrencilerin çoğunlukta olmasının nedeni, anketteki soruları daha doğru ve tutarlı cevap vermeleri durumu göz önünde bulundurularak bu oran sağlanmıştır B- Eğitim Programlarına İlişkin Bulgular Ve Yorumlar 1- Amaca İlişkin Bulgular ve Yorumlar Bu bölümde, öğrencilerin dili öğrenmeye istekli olup olmadıkları, öğrendiği dilde düzeylerine uygun diyalogları okuyabilmenin yanında, diyalogları anlayabilme durumları ile ilgili sorulara yanıtlar bulunmaya çalışılmıştır. Tablo 1: Öğrencilerin Yabancı Dil Dersinin Önemi İle İlgili Görüşleri Hakkında Bulgular Cinsiyet Evet Kararsızım Hayır TOPLAM f % f % f % f % Kız Erkek TOPLAM Chi-Square(x 2 ) değeri : Sd=2 Anlamlılık=0.520 P>0.05

6 Tablo 1' deki verilere baktığımızda, kız öğrencilerin %90.9'u yabancı dili öğrenmeye istekli olduğu, %1.7'si öğrenmeye istekli olmadığını ve %7.3'ü kararsızım olarak görüş belirtirken, erkek öğrencilerin %88.4'ü yabancı dil öğrenmeye istekli olduğu, %3'ü öğrenmeye istekli olmadığı ve %8.6'sı kararsızım şeklinde görüşlerini belirtmişlerdir. Tablo 1, genel olarak incelendiğinde kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre yabancı dil öğrenmeye daha istekli oldukları görülmektedir. Tablo 2: Öğrencilerin Yabancı Dil Dersine Karşı İlgilerine İlişkin Bulgular OKUL TÜRÜ Evet Kısmen Hayır TOPLAM f % f % f % f % Özel ilköğretim okulları TOPLAM Chi-Square(x 2 ) değeri : Sd=2 Anlamlılık=0.027 P<0.05 Tablo 2' deki verileri incelediğimizde, özel ve resmi ilköğretim okullarındaki öğrencilerin yabancı dil dersine karşı ilgilerine ilişkin görüşleri sırayla %92.4 ve %83.4 'lük bir oranla "evet" seçeneğinde yoğunlaşmıştır. Khi kare testi sonucunda, özel ve resmi okulları öğrencilerinin görüşleri arasında farklılık görülmüştür. Bilindiği gibi yabancı dilde yeterli motivasyonun olmasının öncelikli koşulu öğrencilerin dile karşı istekli olmalarıdır. Özel ilköğretim okullarında okuyan öğrencilerinin yabancı dile karşı büyük oranda (%92.4) istekli olduklarını belirtmeleri, yeterli motivasyona sahip olduklarını göstermektedir. Bu da beklenilen düzeyde bir davranış olup, sevindirici bir durumdur. Resmi ilköğretim okullarında bu oran biraz daha düşüktür. Tablo 3: Yabancı Dil Dersinde Öğrencilerin Öğrendikleri Sözcük ve Cümleleri Yazabilme Durumuna İlişkin Bulgular OKUL TÜRÜ Evet Kısmen Hayır TOPLAM f % f % f % f % Özel ilköğretim okulları TOPLAM Chi-Square(x 2 ) değeri :6.935 Sd=2 Anlamlılık=0.031 P<0.05 Tablo 3'e baktığımızda, yabancı dil dersinde öğrenilen sözcük ve cümleleri yazabilme durumuna ilişkin olarak özel ilköğretim okullarındaki öğrencilerin %75,1'i evet, %27.8'i kısmen ve %0.7'si hayır olarak görüş bildirmişlerdir. ndaki öğrencilerin %62.4'ü evet, %32.1'i kısmen ve %4.9'u hayır olarak görüşlerini belirtmişlerdir. Khi Kare testi sonucunda her iki okul türünde okuyan öğrencilerin görüşleri arasında farklılık görülmüştür. Özel ilköğretim öğrencilerin büyük çoğunluğun öğrendiği sözcük ve cümleleri

7 yazabildikleri ve böylece ilköğretim birinci kademede yabancı dilin amaçlarından birini yerine getirdiklerini ve resmi ilköğretim okullarından daha fazla bu konuda performans gösterdikleri görülmektedir. Bu da özel ilköğretim okullarında haftalık yabancı dil ders saatinin fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Tablo 4: Yabancı Dil Dersinde Öğrencilerin İşlenen Diyalogları Anlama Durumlarıyla İlgili Bulgular OKUL TÜRÜ Evet Kısmen Hayır TOPLAM f % f % f % f % Özel ilköğretim okulları TOPLAM Chi-Square(x 2 ) değeri :6.878 Sd=2 Anlamlılık=0.032 P<0.05 Tablo 4'deki veriler baktığımızda, yabancı dil dersinde işlenen diyalogları anlama durumlarıyla ilgili olarak özel ilköğretim öğrencilerinin %65.3'ü evet, %31.3'ü i kısmen ve %3.5'i ise hayır olarak görülerini belirtirken, resmi ilköğretim öğrencilerini %57.3'ü evet %32.6'sı kısmen ve %10.1'i hayır diyerek görüşlerini belirtmişlerdir. Khi kare testi sonucunda, her iki okul türünde okuyan öğrencilerin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu bulgulara göre, yabancı dilin amaçlarından biri olan işlenen diyalogları anlama konusunda özel ilköğretim öğrencilerinin daha başarılı olduklarını söyleyebiliriz. Bu da özel ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin branş öğretmenleri olmaları ve öğretmenlerin mesleki formasyona sahip oldukları için böyle bir başarıya ulaştıklarını belirtebiliriz. 2. Muhtevaya İlişkin Bulgular ve Yorumlar Bu bölümde öğrencilerin, ders kitapları, işlenen dersin kendi seviyelerine uygunluğu hakkında görüşleri alınmıştır. Tablo 5: Okutulan Ders Kitabının, Öğrencilerin Dil Öğrenme Konusundaki İhtiyaçlarına Cevap Verme Durumuna İlişkin Bulgular OKUL TÜRÜ Çok iyi iyi Orta Zayıf Çok zayıf TOPLAM f % f % f % f % f % f % Özel ilköğretim okulları Resmi ilköğretim okulları TOPLAM Chi-Square(x 2 ) değeri : Sd=4 Anlamlılık=0.311 P>0.05

8 Tablo 5'deki verilere baktığımızda, okutulan ders kitabın dil öğrenme konusundaki ihtiyaçlarına cevap verme durumuna ilişkin olarak, özel ilköğretimdeki öğrencilerin %61,1'i çok iyi, %32.6'sı iyi, %4.9'u orta,%0.7'si zayıf ve %0.7'i çok zayıf şeklinde görüş belirtirken, resmi ilköğretim okullarında öğrencilerin %45.6'sı çok iyi, %34.4'ü iyi, %9.7'si orta, %0.2'si zayıf ve %1.1'i çok zayıf olarak görüşlerini belirtmişlerdir. Khi kare testin sonucunda, özel ve resmi ilköğretim öğrencilerinin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Her iki okulun öğrencilerinin verdikleri cevaplar "çok iyi " (%56.2) ve "İyi" (%34.0) seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Bu da öğrencilerin, okudukları ders kitabı ihtiyaçlarına cevap veriyor şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca hem okullar ve hem de Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilere uygun kitap seçtiklerini söyleyebiliriz. Tablo 6: Yabancı Dil Dersinde İşlenen Konuların Öğrenci Seviyesine Uygunluğu Konusundaki Bulgular OKUL TÜRÜ Evet Kısmen Hayır TOPLAM f % f % f % f % Özel ilköğretim okulları TOPLAM Chi-Square(x 2 ) değeri:2.773 Sd=2 Anlamlılık= P> 0.05 Tablo 6'da görüldüğü gibi, yabancı dil dersinde işlenen konular özel ilköğretim okullarında öğrencilerin %89.6'sı seviyelerine uygun olduğu, resmi ilköğretim okullarında ise öğrencilerin %92.4'ü işlenen konuların seviyelerine uygun olduğunu belirtmişlerdir. Khi Kare testi sonucunda, özel ve resmi ilköğretim öğrencilerinin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Her iki okul türünde genel olarak öğrencilerin büyük bir çoğunluğu (%91.7) yabancı dilde işlenen konular kendi seviyelerine uygun olduğunu belirterek beklenen sonuç elde edilmiştir. 3. Öğretim Süreçlerine ilişkin Bulgular ve Yorumlar Bu bölümde ise derste kullanılan araç-gereçler, ders saatinin yeterliliği, derste kullanılan yöntem ve teknikler hakkında öğrenci görüşleri alınmaya çalışılmıştır.

9 Tablo 7: Yabancı Dil Dersini İşlerken Özel ve Resmi İlköğretim Okullarına Göre Kullanılan Eğitim Araçlarına İlişkin Bulgular. SEÇENEKLER OKUL TÜRÜ EĞİTİM ARAÇLARI Her zaman Ara sıra Hiç Bir Zaman TOPLAM f % f % f % f % X 2 Sd p Özel ilköğretim okulları a. Alıştırma kitapları * Özel ilköğretim okulları b. Konuşma için tek resimler * Özel ilköğretim okulları c..gerçek eşya ve , * deller ,0 Özel ilköğretim okulları d.film şeritleri * Özel ilköğretim okulları e.sesli ve görüntülü kasetler * Özel ilköğretim okulları f..tepegöz Özel ilköğretim okulları g. Bilgisayar *= 0.05 düzeyinde anlamlı Tablo 7 genel olarak incelendiğinde, Bütün öğrencilerin eğitim araçlarıyla ilgili görüşleri şöyledir: Alıştırma kitapları (her zaman %45.7, ara sıra %46.3, hiç %8), Konuşma için tek resimler (her zaman %23.6,ara sıra %44, hiç %32.4), Gerçek eşya ve modeller (her zaman %19.7, ara sıra %32.4, hiç %47.9), Film şeritler (her zaman %5.6, ara sıra %17.8, hiç %76.9), Sesli ve görüntülü kasetler (her zaman %8.7, ara sıra %19.4, hiç %72), Tepegöz (her zaman %1.4, ara sıra %8, hiç %90.7), Bilgisayar (her zaman %3.2, ara sıra %7.6, hiç %89.1). Yabancı dil dersi işlenirken özel ve

10 resmi ilköğretim öğrencilere göre en çok kullanılan eğitim araçlarının belirlemesine yönelik görüşlere göre en sık kullanılan eğitim araçlarının şu şekilde sıralandığı görülmektedir. En sık kullanılan eğitim aracı alıştırma kitaplarıdır. Bunu konuşma için tek resim, gerçek eşya ve modeller, sesli ve görüntülü kasetler, film şeritleri, bilgisayar ve tepegöz araçları izlemektedir. Alıştırma kitapları özel ilköğretim okullarında daha fazla işlendiği ve resmi okullarında nispeten daha az işlendiği görülmektedir. Alıştırma kitapların işlenmesi öğrenileni kavrama açısından büyük önem arz etmektedir. Resmi okullarındaki öğretmen arkadaşların bu konuya daha fazla eğilmeleri gerekmektedir. Yabancı dil öğretiminde bilgisayar ve sesli-görüntülü araçların kullanımı önemlidir. Bu araçların derslerde daha sık kullanılması ise, öğrencileri motive edecek ve dersin öğretilmesinde kolaylık sağlayacaktır. Bu konuda okul idarecilerine ve özellikle öğretmenlere büyük görevler düşmektedir. Öğretmenlerin bir kasetçaların sınıfta öğrencinin ilgisini toplamada ne kadar önemli olduğunun farkına varmaları gerekir. Tablo 8: Yabancı Dil Derslerinde Öğretmenlerin Ders Kitabı Dışında Başka Kaynaklardan Yararlanmayı Önerme Durumuna İlişkin Bulgular. OKUL TÜRÜ Her zaman Sık sık Çok seyrek Hiçbir zaman TOPLAM f % f % f % f % f % Özel ilköğretim okulları Resmi İlköğretim okulları TOPLAM Chi-Square(x 2 ) değeri : Sd=3 Anlamlılık=0.000 P<0.05 Tablo 8 'deki verilere baktığımızda, yabancı dil dersinde öğretmenlerin ders kitabı dışında başka kaynaklardan yararlanmayı önerme durumuna ilişkin olarak, özel ilköğretim okullarının öğrencileri %45.1 i sık sık, diyerek görüşlerini belirtirken, buna karşılık, resmi ilköğretim okullarındaki öğrenciler %29.4'ü hiç bir zaman olarak görüşlerini belirtmişlerdir. Khi kare testinin sonucunda, her iki okulun öğrencilerin görüşleri arasında farklılık vardır. Özel ilköğretim okullarında başka kaynaklardan yararlanmayı önerme derecesi düşük olmasının nedeni öğretmenlerle yapılan görüşmelerde kendi ders kitaplarının yeterli olduklarını belirtmişlerdir. Buna karşın, yine de öğrencilere yaş ve seviyelerine uygun hikayeler, çizgi roman türü kitaplar önerilebilir.

11 Tablo 9: Yabancı Dil Dersini İşlerken Özel ve Resmi İlköğretim Okullarına Göre Kullanılan Eğitim Yöntemlerine İlişkin Bulgular SEÇENEKLER OKUL TÜRÜ Yöntemler Her Ara sıra Hiçbir TOPLAM zaman Zaman f % f % f % f % X 2 Sd p Özel ilköğretim okulları a. Soru-Cevap Özel ilköğretim okulları b. Rol yapma * drama Özel ilköğretim okulları c. Gösteri Özel ilköğretim okulları d. Canlandırma * Özel ilköğretim okulları e. Eğitsel oyunlarla öğretim * Özel ilköğretim okulları f. Grup çalışılması Özel ilköğretim okulları g. Ezberleme * * Özel ilköğretim okulları h. Anlatım 61 42, , , , *= 0.05 düzeyinde anlamlı Tablo 9 genel olarak incelendiğinde, Bütün öğrencilerin yabancı dil dersinde kullanılan yöntemlerle ilgili görüşleri: Soru cevap (her zaman %73.3), Rol yapma drama (ara sıra %49.6), Gösteri, Canlandırma ( ara sıra %53.7), Eğitsel oyunlarla öğretim, Grup çalışması, Ezberleme, Anlatım (her zaman %43.1) İlköğretim okullarında en sık kullanılan yöntem soru- cevap yöntemi olarak görülmektedir. Kullanım sıklığına göre bu yöntemi sırasıyla canlandırma yöntemi, anlatım yöntemi, rol yapma -drama yöntemi, ezberleme yöntemi, eğitsel oyunlarla eğitim yöntemi, grup çalışması ve gösteri yöntemleri izlemektedir. İlköğretim düzeyindeki öğrencilerin öğrenme ve kavrama düzeylerine uygun olarak canlandırma, eğitsel oyunlarla öğretim ve gösteri yöntemlerinin

12 ağırlık kazanması şeklinde olmalıdır. Bu yüzden, uygulanan öğretim yöntemlerinin tekrar gözden geçirilmesi ve ifade edilen yöntemlerin kullanılması sağlanmalıdır. Tablo 10: Öğrencilerin Yabancı Dil Dersinin Haftalık Ders Saati Sayısını Yeterli Bulma Durumuna İlişkin Bulgular OKUL TÜRÜ Bugünkü ders Haftalık ders saati Haftalık ders saati TOPLAM saati yeterlidir azaltılmalıdır artırılmalıdır f % f % F % F % Özel ilköğretim okulları TOPLAM Chi-Square(x 2 ) değeri : Sd=2 Anlamlılık=0.001 P<0.05 Tablo 10 incelendiğinde, özel ilköğretim öğrencilerin %52.1'i bugünkü ders saati yeterlidir şeklinde görüş belirtmişlerken, resmi ilköğretim okullarındaki öğrenciler %53.5'i haftalık ders saati artırılmalıdır şeklinde görüş belirtmişlerdir. Khi Kare testi sonucunda her iki okulun öğrencilerinin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Özel ilköğretim öğrencileri çoğunlukla bugünkü ders saatinin yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bunun nedeni, özel ilköğretim okullarında haftalık ders saatinin fazla olmasıdır. Örneğin haftada 10 saat yabancı dil dersi veren özel okullarımız vardır. nda öğrencilerin çoğunluğu ise "haftalık ders saati artırılmalıdır" şeklinde görüş belirtmişlerdir. Haftada 2 saat dersin yeterli olmadığını görmekteyiz. Bunu tablo 1-2 deki verilerde desteklemektedir. Öğrencilerin yabancı dile karşı isteklerinin yüksek olduğunu görmekteyiz. 4. Değerlendirmeye İlişkin Bulgular ve Yorumlar Bu bölümde, öğrenci başarısının ölçülmesinde seçilen sınav ve soru tiplerinin seçimi, dil öğretiminde kullanılan ödev ve alıştırmalar, ayrıca değerlendirme etkinlikleri hakkında öğrencilerin görüşleri alınmıştır. Tablo 11: Yabancı Dil Dersinde Öğrenci Başarısının Ölçülmesinde Seçilen Sınav ve Soru Tiplerinin Seçimi Konusuna İlişkin Bulgular OKUL TÜRÜ Az sorulu uzun Çok sorulu kısa Test sınavları cevaplı yazılı cevaplı yazılı (çoktan seçmeli TOPLAM sınavları sınavlar testler) f % f % f % f % Özel ilköğretim okulları TOPLAM Chi-Square(x 2 ) değeri :4.368 Sd=2 Anlamlılık=0.113 P>0.05 Tablo 11'e bakılırsa, yabancı dil dersinde öğrenci başarısının ölçülmesinde seçilen sınav ve soru tiplerinin seçimi konusunda özel ilköğretim öğrencileri %50'si test türü sınavları istemektedirler. Resmi

13 ilköğretim öğrencileri %26.5'i az sorulu uzun cevaplı yazılı sınavları, %43,4'ü test türü sınavları istediklerini belirtmişlerdir. Khi Kare testi sonucunda, her iki okul türü öğrencilerinin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Öğrencilerin yaklaşık yüzde 50' si test sınavlarını tercih etmektedir. Test türü sınavlarının ilköğretim birinci sınıflarında uygulandığını düşündüğümüzde bu sonuç bizi şaşırtmamıştır. Fakat yabancı dilde dört beceriyi öğrencilere kazandırmak ve bunları sınamak sadece test türü sınavlarıyla mümkün değildir. Dolaysıyla, essay (yazılı yoklama) tipi dediğimiz sınav türlerin uygulanmasında büyük yarar vardır. Tablo 12: Yabancı Dil Dersini İşlerken Özel ve Resmi İlköğretim Okullarında Uygulanan Ödev ve Alıştırma Tipleriyle İlgili Değerlendirme Etkinliklerine İlişkin Bulgular SEÇENEKLER OKUL TÜRÜ Değerlendirme Etkinlikleri Her zaman Ara sıra Hiç Bir Zaman TOPLAM f % f % f % f % X 2 Sd p Özel ilköğretim okulları a.dinlediğini duyduğunu anlama testleri Özel ilköğretim okulları b. Diyalog rollerini üstlenme * Özel ilköğretim okulları c.sözlü olarak * resim anlatma Özel ilköğretim okulları d. Eşleştirme ödevleri * Özel ilköğretim okulları e.sözcük yerleştirme ödevleri * Özel ilköğretim okulları f. Sözcük baş harflerini alarak sözcük üretme Özel ilköğretim okulları g. Dikteler * Özel ilköğretim okulları h. Öğrendiği kelimelerle cümle kurma * Özel ilköğretim okulları I.Karışık verilen kelimelerden düzgün * cümle yapma *= 0.05 düzeyinde anlamlı Tablo 12'deki verilere bakıldığında, Dinlediğini duyduğunu anlama testleri ve Sözcük baş harflerini alarak sözcük üretme alıştırmaları ile ilgili olarak, Khi Kare testi sonucunda özel ilköğretim

14 ve resmi ilköğretim öğrencileri görüşlerinin arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Her iki alıştırma tipi hakkındaki öğrencilerin görüşü ara sıra ve hiçbir zaman seçeneğinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu alıştırmanın daha yüksek oranda yapılmasına özen gösterilmelidir. Diğer alıştırma tipleri hakkında her iki okuldaki öğrencilerin görüşleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu fark özel ilköğretim okulların lehinde olduğu görülmektedir. Fakat her iki okulda da Diyalog rollerini üstlenme, Sözlü olarak resim anlatma, Eşleştirme ödevleri, Sözcük yerleştirme ödevleri, Dikteler, Öğrendiği kelimelerle cümle kurma, Karışık verilen kelimelerden düzgün cümle yapma, alıştırmaları hakkında öğrencilerin görüşleri genellikle ara sıra seçeneğinde yoğunlaştığı görülmektedir. Dolaysıyla bu tip alıştırmaların yeterince yapılmadığı sonucuna varabiliriz. SONUÇ ve ÖNERİLER Bu araştırmada, kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre yabancı dil öğrenmeye daha istekli oldukları görülmüştür. Özel ilköğretim okullarında okuyan öğrencilerinin yabancı dile karşı (%92.4) istekli oldukları, öğrencilerin büyük çoğunluğu öğrendikleri sözcük ve cümleleri yazabildikleri, derste işlenen diyalogları anlamada başarılı oldukları görülmüştür. Okutulan ders kitabının öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verdiği, yabancı dil dersinde işlenen konular öğrencilerin seviyelerine uygun olduğu, araç ve gereçlerin özel ilköğretim okullarında daha çok kullanıldığı, resmi ilköğretim kurumlarında öğretmenlerin başka kaynaklardan daha çok yararlandığı, öğretim yöntemlerinin yeterli kullanılmadığı belirlenmiştir. nda ise haftalık ders saatinin yetersiz olduğu, yeterli değerlendirme araçlarının kullanılmadığı, ödev ve alıştırma yöntemlerinin yeterli düzeyde kullanılmadığı ve bu okullarında branş öğretmenlerin derse girmediği saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar ışığında şu öneriler yapılabilir: 1. Öğretmenler çağdaş öğretim yöntemleri kullanabilir düzeye getirilmelidir. Örgün eğitimin ilk basamağı olan ilk öğretim okullarının birinci kademesinde yabancı dil dersleri için branş öğretmenleri görevlendirilmelidir. 2. Öğrencilerin yabancı dil dersinde öğrendikleri sözcükleri yazabilmeleri için çeşitli araç-gereç, teknikler kullanmalı ve okudukları diyalogları anlama durumları güçlendirilmelidir. 3. Yabancı dil dersinde kullanılan eğitim araçları günün koşullarına göre yenilenmeli, görsel-işitsel eğitim araçlarından, özellikle günümüzde her alanda kullanılan bilgisayarlardan faydalanılmalıdır. Video, CD player gibi teknolojik araç ve gereçlerin kullanılmasına özen gösterilmelidir. 4. Öğrencilerin ulaşacağı genel kavramlar ve konular soyut yaklaşımlardan çok çevre ile bağlantılı olarak ele alınmalıdır. 5. Yöntem seçiminde yaş grubunun ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır. Bu yöntemlerin çok çeşitli olması ve sık sık değiştirilmesi dersin karakteristik özelliğidir. Başarısız öğrencilerde derse

15 katılmalarını sağlamak için değişik faaliyetler uygulanmalıdır. Derslerde uygulanacak teknikler öğrenci seviyesine uygun olmalı. Ders anlatılırken Rol yapma, Drama, Canlandırma, Eğitsel oyunlarla öğretim tekniklerine baş vurulmalıdır. 6. İlköğretim okullarındaki öğrencilerin yabancı dile karşı ilgileri oldukça yüksek olduğundan resmi ilköğretim okullarında haftalık ders saati artırılmalıdır. 7. İlköğretim birinci kademesinde yabancı dil dersinde aşağıdaki faaliyetlerin yapılmasına özen gösterilmelidir. Diyalog rollerini üstlenme-sözcük baş harflerini alarak sözcük üretme ödevleri-sözlü olarak resim anlatma-karışık verilen kelimelerden düzgün cümle yapma-öğrendiği kelimelerle cümle kurma eşleştirme ödevleri-dinlediğini duyduğunu anlama testleri-dikteler-sözcük baş harflerini alarak sözcük üretme alıştırmaları-ödev verme. KAYNAKÇA Başaran, İ. Ethem. Eğitime Giriş, 4.Baskı, Ankara, Demirel, Özcan. Yabancı Dil Öğretimi, Ankara, Pegem Yayıncılık, Dilaçar, Agob. Dil, Diller ve Dilcilik. Ankara, TDK Yayınları, Sayı: 2639, ss.28,1968. Genç, Şengül. " Dil Gelişimi", "Çocuk Gelişimi" Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Yayını No: 26, ss.67, Ankara, İlkhan, İbrahim. "Yabancı Dil Öğretiminin Topluma Yansımaları", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 5, ss , Songün,Recep. "Doğu Anadolu Orta Dereceli Okullarda İngilizce Öğretmen, Öğrencilerinin öğretim, öğrenim ve ilişkileri", Türk Dili Dil Öğrenim Özel sayısı, ss 102, Ankara, Oğuzkan, Ferhan. Eğitim Terimleri Sözlüğü, Ankara, Sayın, Şara. "Çağdaş Eğitimde Tek Bir Yabancı Dil Yeterli Olabilir mi?", Ankara Üniversitesi Türk Dili Dil Dergisi, Sayı 13, ss.10-11, Varış, Fatma. Eğitim Bilimine Giriş, Konya, Atlas Yayınevi, 1994.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Türkçe Ders Kitaplarının İncelenmesi

Türkçe Ders Kitaplarının İncelenmesi Türkçe Ders Kitaplarının İncelenmesi Yazar Prof.Dr. Özcan DEMİREL ÜNİTE 10 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Türkçe ders kitaplarını incelerken dikkat edilecek ölçütleri sıralayabilecek, ölçüt dayanıklı

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler,

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler, İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi Sevgili Öğrenciler, Bu anket MLARG: risk grubundaki gençler için cep telefonu üzerinden İngilizce öğrenme (Proje Numarası: 2009-TR1-LEO05-08674) adında bir Avrupa Birliği

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME Öğretmenlerimiz: Esra Akkoyun: 1 A/B Pelin Yaman: 1 C/D ATAFENDE İngilizce programı Avrupa Dil standartları ve çoklu zekâ kuramına uygun olarak

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL KİMYA DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL KİMYA DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL KİMYA DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Mukadder Boydak ÖZAN 1, Mehmet TURAN 2 1 Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ELAZIĞ 2

Detaylı

BATI MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİNİN UYGULAMADA YETERLİLİĞİ AÇISINDAN ÖĞRETMENLERCE DEĞERLENDİRİLMESİ

BATI MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİNİN UYGULAMADA YETERLİLİĞİ AÇISINDAN ÖĞRETMENLERCE DEĞERLENDİRİLMESİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2196 Number: 24-I, p. 497-512, Summer I 2014 BATI MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ ÖĞRETİM

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ETKİNLİĞİ ARAŞTIRMASI

YABANCI DİL ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ETKİNLİĞİ ARAŞTIRMASI YABANCI DİL ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ETKİNLİĞİ ARAŞTIRMASI Dil öğretimi her dönemde önemini korumuştur. Dil öğretiminde karşılaşılan güçlükler geçmişte olduğu gibi günümüzde de güncelliğini korumakta ve

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Şehriban Koca Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı sehriban.koca@mersin.edu.tr

Detaylı

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNDE KULLANILAN BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERS KİTABININ İŞLEVSELLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 1

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNDE KULLANILAN BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERS KİTABININ İŞLEVSELLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 1 GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNDE KULLANILAN BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERS KİTABININ İŞLEVSELLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 1 TEACHERS' VIEWS ABOUT THE FUNCTIONALITY OF THE VOCAL EDUCATION COURSE BOOK

Detaylı

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması Yalçın Ezginci Selçuk Üniversitesi Elk.-Elt.Mühendisliği Konya ANKET Anket, insanlardan fikirleri, duyguları, sağlıkları, planları,

Detaylı

ÖZEL KURSLAR ÇERÇEVE PROGRAMI

ÖZEL KURSLAR ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ÖZEL KURSLAR ÇERÇEVE PROGRAMI ANKARA 2005 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 05.05.2005 tarih ve 24 sayılı Kararı GENEL AÇIKLAMALAR Çerçeve

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ÇOKLU ORTAM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE

ÇOKLU ORTAM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE ÇOKLU ORTAM KULLANMININ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE KAYGILARINA ETKİSİ Hasan Çoruk 1, Recep Çakır 2 1 Öğr. Gör., Bülent Ecevit Üniversitesi, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Zonguldak

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010 İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GRAFİK OKUMA BECERİSİNİ KAZANMA DÜZEYLERİ 1 Şahin ORUÇ Yrd.Doç. Dr. Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi sahinoruc44@hotmail.com İsmail Hakan AKGÜN Arş.

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU

DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili II DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı:Kimya Mühendisliği Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam ECTS

Detaylı

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi İngilizce yi evinize getiriyor. Sarıyer Belediyesi, Dünya Bankası destekli bilimsel bir proje ile çocuklara evlerinin sıcak ortamında

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değerlendirme YDI402 8.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

Renan ŞEKER, Dündar YENER, A. Kadir ÖZKAYA Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi ABD, KONYA

Renan ŞEKER, Dündar YENER, A. Kadir ÖZKAYA Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi ABD, KONYA KONYA MERKEZ İLK ÖĞREİM OKULLARINDA FEN BİLGİSİ DERSLERİNİN VERİLMESİNDE EKNOLOJİK OLANAKLARDAN YARARLANMA DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA Renan ŞEKER, Dündar YENER, A. Kadir ÖZKAYA Selçuk

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ Şule AYCAN, Ümit Hüseyin KAYNAR, Suat TÜRKOĞUZ, Ercan ARI Celal Bayar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, MANİSA ÖZET:

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EGİTİMİNÖGRENCİLERİN GELİşİM ÖZELLİKLERİÜZERİNDEKİETKİsİNİN İNCELENMESİ. Özel

OKUL ÖNCESİ EGİTİMİNÖGRENCİLERİN GELİşİM ÖZELLİKLERİÜZERİNDEKİETKİsİNİN İNCELENMESİ. Özel Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi Yd: 2005 Sayı: 11 OKUL ÖNCESİ EGİTİMİNÖGRENCİLERİN GELİşİM ÖZELLİKLERİÜZERİNDEKİETKİsİNİN İNCELENMESİ Özel Mehmet KÖK -.. M. Nur TUGLUK.u Erdal BAY Bu c,:altşmanm

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Vedat Nuri TURHAN * Özet : Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2006 2007 öğretim yılı 2. yarıyılı içerisinde öğrenim

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü Uzaktan Eğitim Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü İçerik Eğitim Türleri Uzaktan Eğitim Uzaktan Eğitim Etkili midir? Uzaktan Eğitimin Bireylere Sağladığı Olanaklar Dünyada ve Türkiye

Detaylı

İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kurum Denetiminde Karşılaştıkları Sorunlar

İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kurum Denetiminde Karşılaştıkları Sorunlar 756 İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kurum Denetiminde Karşılaştıkları Sorunlar Özet Şelale ÖZTÜRK, MEB-Pınarlar İlköğretim Okulu Tavas-DENİZLİ (sss-ozturk@hotmail.com) Taner GÖK, MEB-Kapukargın İlköğretim

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Ses Eğitiminin Önemi ve Bireysel Ses Eğitimi Dersi

Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Ses Eğitiminin Önemi ve Bireysel Ses Eğitimi Dersi G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 23, Sayı 1 (2003) 79-85 Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Ses Eğitiminin Önemi ve Bireysel Ses Eğitimi Dersi The importance of voice education and ındıvıdual

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi

Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi Akademik Bilişim 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2-4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi Karadeniz Teknik

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi BİRİNCİ BÖLÜM Ölçme ve Değerlendirmenin Genel Esasları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU :

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU : ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Detaylı

İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULLARI PROGRAMLARINDA BELİRLİ AMACA YÖNELİK İNGİLİZCE AÇISINDAN İÇERİK SEÇİMİ VE DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN SORUNLAR

İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULLARI PROGRAMLARINDA BELİRLİ AMACA YÖNELİK İNGİLİZCE AÇISINDAN İÇERİK SEÇİMİ VE DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN SORUNLAR İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULLARI PROGRAMLARINDA BELİRLİ AMACA YÖNELİK İNGİLİZCE AÇISINDAN İÇERİK SEÇİMİ VE DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN SORUNLAR GİRİŞ Y. Doç. Dr. Necmiye KAR ATAŞ* Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU** Program

Detaylı

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI Bu dosyadaki maddeler, 2014 Haziran döneminde yapılan mesleki çalışmalardan seçilmiştir. Bilindiği gibi Haziran döneminde; İHL Meslek Dersleri, DKAB ve Kültür Dersleri

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi Emre ÜNLÜ Neden okuma yazma öğretmeliyiz? Yaşama katılım Yaşamsal tercihler Okuma yazma Bilgiye ulaşma Bağımsızlaşma Sessel farkındalık Metni

Detaylı

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN HEDEFLERİ: Öğrencilerin Fen Dersi hakkındaki olumlu yada olumsuz görüşlerini öğrenmek Fen Dersinin sevilmemesinin

Detaylı

KAYNAŞTIRMA NEDİR? Kaynaştırma:

KAYNAŞTIRMA NEDİR? Kaynaştırma: KAYNAŞTIRMA NEDİR? Kaynaştırma: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin Akranları ile birlikte Eğitim ve öğretimlerini Bütün kademelerde sürdürme esasına dayanan, Destek hizmetlerinin sağlandığı; özel eğitim

Detaylı

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06. 2009 EĞİTİM İŞ EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.2009 ARAŞTIRMANIN AMACI Araştırmanın

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

YABANCI DİL ULUSLAR ARASI MIDIR? BAŞARILI BİR HAREKETLİLİK İÇİN ÖN ŞART MIDIR?

YABANCI DİL ULUSLAR ARASI MIDIR? BAŞARILI BİR HAREKETLİLİK İÇİN ÖN ŞART MIDIR? YABANCI DİL ULUSLAR ARASI HAREKETLİLİKTE OLMAZSA OLMAZ MIDIR? BAŞARILI BİR HAREKETLİLİK İÇİN ÖN ŞART MIDIR? DOÇ.DR.DİLEK KARAASLAN Süleyman Demirel Üniversitesi it i Erasmus Kurum Koordinatörü 05 Kasım

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Tıp Öğrencisi Bakış Açısıyla Latince Terminoloji

Tıp Öğrencisi Bakış Açısıyla Latince Terminoloji Tıp Eğitimi Dünyası Sayı: 10 Ocak 2003 2 Tıp Öğrencisi Bakış Açısıyla Latince Terminoloji Ahmet Kavaklı*, Murat Öğetürk*, İlter Kuş*, Hıdır Pekmez*, Aslı Türkoğlu*, Mustafa Sarsılmaz* Bu çalışma 5-7 Eylül

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU Sevgili U.Ü.Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Programı Öğrencileri, Aralık,2013 Uludağ Üniversitesi

Detaylı

Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sanat ve Tasarım Fakültesi Yapılanmasına İlişkin Görüşleri

Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sanat ve Tasarım Fakültesi Yapılanmasına İlişkin Görüşleri 689 Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sanat ve Tasarım Fakültesi Yapılanmasına İlişkin Görüşleri Doç. Dr. Yücel Gelişli G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi gelisli@gazi.edu.tr Arş. Gör Gülten Kurt G.Ü.

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Pamukkale Üniversitesi Eğitim akültesi Dergisi Yıl:2003 (1) Sayı:13 150 EN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Arş.Gör.Mustafa Doğru Prof.Dr.Mustafa

Detaylı

ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ

ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ ALTAN YILMAZ ÖZLÜCE ORTAOKULU TÜRKÇE ÖĞRETMENİ MÜRÜVVET ÖZTÜRK

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ COĞRAFYA KONULARININ ÖĞRENİLMESİ VE ÖĞRETİLMESİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ COĞRAFYA KONULARININ ÖĞRENİLMESİ VE ÖĞRETİLMESİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER İLKÖĞRETİM OKULLARINDA 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ COĞRAFYA KONULARININ ÖĞRENİLMESİ VE ÖĞRETİLMESİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER Yard. Doç. Dr. Hülya KAYALI * ÖZET Bu çalışmanın amacı ilköğretim okulları

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSLERİNDEKİ YETERSİZLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSLERİNDEKİ YETERSİZLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSLERİNDEKİ YETERSİZLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Dr. Ayfer Kocabaş Sınıf Öğretmenliği Bölümü Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ÖZET Cumhuriyet Dönemi nde 1924-1925

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 53, Sayı 3, 2000 173-179

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 53, Sayı 3, 2000 173-179 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 53, Sayı 3, 2000 173-179 ANKARA SAĞLIK MESLEK LİSELERİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK DERSLERİ ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YÖNTEM, ARAÇ, KAYNAK VE SINAV TEKNİKLERİNE

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları FEP Katılımcı Anket Sonuçları Antalya, 2015 w Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatör Eğitim Programı (FEP) Uygulama Değerlendirme Raporu (Yönetici Özeti) Antalya da 10.11.2014 ile

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

BÖLÜM 4 BULGULAR VE YORUMLAR

BÖLÜM 4 BULGULAR VE YORUMLAR BÖLÜM 4 BULGULAR VE YORUMLAR 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İlköğretim Dairesi ne bağlı İlkokul birinci devre de görev yapan sınıf

Detaylı

Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir?

Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir? Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir? 2012 2013 Öğretim-Öğrenim Yılı Öğrenci Kılavuzu 1 BAĞIMSIZ DİL ÖĞRENCİSİ KİMDİR?* (1) KENDİNİ İYİ TANIR: Dil öğrenimiyle ilgili olarak kendi davranıştutum-yaklaşım-düşünce

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

BİLGE KUNDUZ ULUSLARARASI ENFORMATİK VE BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME ETKİNLİĞİ: 2015 YILI UYGULAMA RAPORU YASEMİN GÜLBAHAR FİLİZ KALELİOĞLU DİLEK DOĞAN

BİLGE KUNDUZ ULUSLARARASI ENFORMATİK VE BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME ETKİNLİĞİ: 2015 YILI UYGULAMA RAPORU YASEMİN GÜLBAHAR FİLİZ KALELİOĞLU DİLEK DOĞAN BİLGE KUNDUZ ULUSLARARASI ENFORMATİK VE BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME ETKİNLİĞİ: 2015 YILI UYGULAMA RAPORU YASEMİN GÜLBAHAR FİLİZ KALELİOĞLU DİLEK DOĞAN İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında... 3 Etkinlik Soruları Hakkında...

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

DERS BİLGİLERİ. Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5 Ön Koşul Dersleri İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili PSİKOLOJİDE ÖLÇME TEKNİKLERİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Mesut TABUK1 Ahmet Şükrü ÖZDEMİR2 Özet Matematik, diğer soyut bilimler

Detaylı

Fatma HAZER, Şengül ŞİŞE Sağlık Bilimleri Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta

Fatma HAZER, Şengül ŞİŞE Sağlık Bilimleri Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta SS-011 Sunum Tarihi: 29 Nisan 2015 Çarşamba Sunum Saati: 10.45-12.00 Salon Adı: Kongre Kültür Merkezi Salon III Oturum Adı: Sözel Bildiri Oturumu II Fatma HAZER, Şengül ŞİŞE Sağlık Bilimleri Fakültesi,

Detaylı

Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ

Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ Bir dersin hazırlığına nereden ve nasıl başlarsınız? Ne öğretmek istiyorum? Hangi hedefe ulaşmak istiyorum? Sınıfın konu hakkında ön öğrenmeleri nedir?

Detaylı

PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ

PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ 311 PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ Rahşan BAŞÇİFTÇİ, Selçuklu Necip Fazıl Kısakürek İlköğretim Okulu, Selçuklu/KONYA, rahsan.basciftci@hotmail.com Özet Bu

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi II YDI404 8.Yarıyıl 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı

Detaylı

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı İnternet Destekli Açıköğretim Modelinin Değerlendirilmesi

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı İnternet Destekli Açıköğretim Modelinin Değerlendirilmesi İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı İnternet Destekli Açıköğretim Modelinin Değerlendirilmesi Anadolu Üniversitesi memutlu@anadolu.edu.tr, ncetinoz@anadolu.edu.tr, snaydin@anadolu.edu.tr Özet: Bu çalışmada

Detaylı

Veri Toplama Teknikleri

Veri Toplama Teknikleri A. Gözlem Yoluyla Veri Toplama Teknikleri B. Soruşturma Yoluyla Nicel Veri Toplama Teknikleri Yazılı Soruşturma Tekniği Anket, Başarı Testi Yapılandırılmış Gözlem Önceden hazırlanmış göstergeler ve semboller

Detaylı

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Araştırma Yöntem ve Teknikleri Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 1 Araştırma Yöntem ve Teknikleri İçindekiler 1.1. DERSİN AMACI...

Detaylı