Olmak belirlendi. 8. Yapýlan festivalin konuk ülkeleri arasýnda ise Meksika ve Avusturya bulunuyor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Olmak belirlendi. 8. Yapýlan festivalin konuk ülkeleri arasýnda ise Meksika ve Avusturya bulunuyor."

Transkript

1 8 Eski OHAL Valisi Hayri Kozakçýoðlu evinde ölü bulundu. Kozakçýoðlu döneminde kaybedilen Hüsamettin Yaman'ýn aðabeyi Feyyaz Yaman: " Hesap vermeden öldü" Türkiye'nin en karanlýk yýllarýnýn OHAL valisi, derin devletin kara kutusu Hayri Kozakçýoðlu, dün evinde ölü bulundu. Polis, beylik tabancasýyla intihar ettiði üzerinde duruyor Köy boþaltmalar, yargýsýz infazlar, faili meçhul cinayetler, tecavüz ve iþkencelerin 'devletin bekasý' için devlet denetiminde yapýldýðý Olaðan Üstü Hal düzeninin (OHAL) ilk valisi Hayri Kozakçýoðlu, yaptýklarýnýn hesabý sorulmadan 75 yaþýnda yaþamýný yitirdi. Kozakçýoðlu, dün Ýstanbul Sarýyer'deki evinin çalýþma odasýnda sabaha karþý ölü bulundu. KAPIYI ÇÝLÝNGÝRLE AÇTILAR Eþi Sabire Kozakçýoðlu, sabah eþini uyandýrmak üzere yattýðý odaya gitti ve odanýn kilitli olduðunu gördü. Bunun üzerine Sabire Kozakçýoðlu, oðlu Ferhan Kozakçýoðlu na haber verdi. Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Ankara Þubesi ve Tutuklu Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanýþma Dernekleri Federasyonu (TUHAD FED) Ankara Temsilciliði, hasta tutuklu ve hükümlülerin yaþadýklarý insanlýkdýþý drama dikkat çekmek amacýyla daha önce 10 kez gerçekleþtirdiði eyleme bugün bir yenisini ekledi. 24 Mayýs tarihinde saat : 12:30 da Kýzýlay da gerçekleþen kefenli protesto eylemi, devletin silahlý güçlerinin Adalet Bakanlýðý önüne gitmesine engel çýkarmasý üzerine Güvenpark yanýnda yapýldý. Ýnsan Haklarý Savunucularýnca dolmuþ duraklarýnýn yanýnda gerçekleþen eyleme, Ankara Düþünceye Özgürlük Giriþimi, KESK e baðlý sendika yöneticileri, Halkevleri, ÇHD, SYKP, SDP ve BDP Ankara Ýl Yöneticileri ile Alýnteri okurlarý da katýlarak destek verdi. IV Garip Dede Dergahýnda bir araya gelen Alevi Kurumlarýýn temsilcileri yaptýklarý ortak basýn açýklamasýnda Alevi katýlýmýnýn olmadýðý hiçbir çözüm Türkiye ye huzur getirmeyecektir dedi. Açýklama metnini yayýnlýyoruz; Geçmiþten günümüze bütün tarihsel sürece baktýðýmýzda deðiþik inanç ve etnik kimliklere yer verilmeden bu günlere gelinmiþ, bu nedenle de günümüze kadar toplumun genelinin içselleþtirerek sürdüre geldiði bir dinginlik saðlanamamýþtýr. Gelinen noktada toplumdaki bu genel huzursuzluk açýkça görülmüþ olacaktýr ki,iktidarýyla,muhalefetiyle toplumun ihtiyaçlarýna cevap verebilecek yeni bir Anayasa çalýþmasý ile ayrýþtýrýlmýþ bulunan toplum dinamiklerinin eþit yurttaþlýk temelinde ve barýþ içinde... Baharla birlikte festivaller de yüzünü göstermeye Baþladý... Eskiþehir Uluslararasý Film Festivali, Elazýð Çayda Çýra Film Festivali, Dadaþ Film festivali derken SineMardin de o tarihi kentten göz kýrptý bize Mayýs ta perdelerini açacak olan festival 7 Haziran a kadar sürecek. Pek çok önemli konuða ev sahipliði yapacak olan festivalin Sanatsal içeriði CerModern tarafýndan hazýrlandý. Ve bu yýl alt baþlýk olarak da Mülteci Olmak belirlendi. 8. Yapýlan festivalin konuk ülkeleri arasýnda ise Meksika ve Avusturya bulunuyor.

2 Eski OHAL Valisi Hayri Kozakçýoðlu evinde ölü bulundu. Kozakçýoðlu döneminde kaybedilen Hüsamettin Yaman'ýn aðabeyi Feyyaz Yaman: " Hesap vermeden öldü" Türkiye'nin en karanlýk yýllarýnýn OHAL valisi, derin devletin kara kutusu Hayri Kozakçýoðlu, dün evinde ölü bulundu. Polis, beylik tabancasýyla intihar ettiði üzerinde duruyor Köy boþaltmalar, yargýsýz infazlar, faili meçhul cinayetler, tecavüz ve iþkencelerin 'devletin bekasý' için devlet denetiminde yapýldýðý Olaðan Üstü Hal düzeninin (OHAL) ilk valisi Hayri Kozakçýoðlu, yaptýklarýnýn hesabý sorulmadan 75 yaþýnda yaþamýný yitirdi. Kozakçýoðlu, dün Ýstanbul Sarýyer'deki evinin çalýþma odasýnda sabaha karþý ölü bulundu. KAPIYI ÇÝLÝNGÝRLE AÇTILAR Eþi Sabire Kozakçýoðlu, sabah eþini uyandýrmak üzere yattýðý odaya gitti ve odanýn kilitli olduðunu gördü. Bunun üzerine Sabire Kozakçýoðlu, oðlu Ferhan Kozakçýoðlu na haber verdi. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý geçen ay hazýrladýðý bir kamu spotunda Türkçe, Kürtçe, Arapça, Arnavutça ve Ýngilizce vaaz veren imamlara kardeþlik ve eþitlik çaðrýsý yaptýrdý. Hem de kolay kolay kimsenin itiraz edemeyeceði cümlelerle: Ey Ýnsanlar... Arap'ýn Arap olmayana, Arap olmayanýn da Arap üzerine üstünlüðü olmadýðý gibi; kýrmýzý tenlinin siyah üzerine, siyahýn da kýrmýzý tenli üzerinde bir üstünlüðü yoktur. Spotta itiraz edilebilecek, tartýþýlabilecek baþka cümleler olsa da, en azýndan bu cümlelere itiraz etmek mümkün deðil... Bu laflarý eden, kendisini eþitlik ve kardeþliðin temsilcisi gibi sunan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn ne bu güzel laflarla, ne de eþitlikle alakasý var. Yalnýzca Diyanet in mi? Hayýr! Mevcut iktidarýn da, devletin de eþitlikle hiçbir alakasý yok! Bu durumu en iyi Aleviler bilir ve yaþar! Hoþ, iþin doðrusu bu durumu bilmeyen bir tek Allah'ýn kulu da yoktur! Özellikle mürekkep yalamýþ herkes, inançlar arasýnda yaþanan eþitsizliði çok iyi bilir. Dayatmalarý da, havuç ve sopa politikasýný da! Ya sev, Sünni gibi asimile ol, ya da terk et politikasýný da! Devleti yöneten bütün kadro bu durumu iyi bilir. Týpký, Cumhurbaþkaný, Baþbakan ve Paþalarýn bildiði gibi Týpký yargýçlarýn, savcýlarýn çok iyi bildiði gibi Ancak bu saydýklarýmýn tamamý devletin sahibi oldukalrý için, devlete hakim olan inancýn aklýyla düþünürler, oradan bakarlar ve ona uygun kararlar verirler. Durum böyle olunca, onlarýn aðýzlarýndan çýkan eþitlik, kardeþlik laflarý yalýzca kulaða hoþ gelir, gerisi büyük birer yalandan öteye geçmez! Alevinin misafirperverliðini, raký masasýndaki muhabbetini, türkülerini ve hiç vazgeçemediði Bektaþi fýkralarýný çok sevdiðini söyleyenler, bunlarý birbirlerine övgüyle anlatanlar bile, sýra hak, hukuk ve eþitlik mesesine gelince Alevileri ve Aleviliði yok sayarlar. Alevilik gibi engin bir inancý asla kendine özgü bir teolojik yapý olarak görmezler! Ne anlatýrlarsa anlatsýnlar, onlara göre Alevilik son tahlilde hep talidir ve Sünni Ýslam a tabidir! Çünkü onlarýn iktidarý dün Osmanlý da da, bugün Cumhuriyet te de kendisini Sünniliðe göre konumlandýrmýþtýr. Bu yüzden bir çok kiþinin inandýðýnýn tersine Cemevi ni ibadethane olarak kabul etmek ve yasalar önünde týpký Sünnilik veya diðer inançlar gibi eþit görmek sanýldýðý gibi Ferhan Kozakçýoðlu, yanýna çilingir de alarak eve geldi. Çilingir yardýmýyla odanýn kapýsý açýldýðýnda, Hayri Kozakçýoðlu yerde, kanlar içinde yüz üstü yatarken bulundu ve öldüðü anlaþýldý. Bunun üzerine polise haber verildi. SÝLAH SESÝNÝ DUYAN OLMAMIÞ Polis odada Kozakçýoðlu nun ruhsatlý tabancasýný buldu. Ýlk incelemede Kozakçýoðlu nun, kapýsý kilitli odasýnda göðsüne sýktýðý tek kurþunla yaþamýna son verdiði belirlendi. Hayri Kozakçýoðlu nun silahýný ateþlediði zaman henüz belirlenemedi. Eþinin bu sýrada evin baþka bir odasýnda bulunduðu ve silah sesini duymadýðý belirtildi. Olay yeri inceleme ekipleri villada araþtýrma yaptý. Hayri Kozakçýoðlu nun,cenazesi savcýnýn incelemesinin ardýndan evinden çýkarýldý. Cenaze Adli Týp Kurumu na gönderildi. Seni nasýl unuturuz! Diyarbakýr Valisiyken 'üstün hizmetleri' sonucu 19 Temmuz 1987'de Olaðanüstü Hal Bölge Valiliði'ne atanan Kozakçýoðlu, 19 Aðustos basit bir karar deðildir! Böyle bir karar devletin de, iktidarýn da yüzlerce yýla yayýlan kimyasýný, DNA sýný deðiþtirecek çok önemli bir karardýr. Devlet böyle bir karar verdiðinde, bütçeden baþlayarak yasalara, oradan medya olanaklarýna kadar aklýnýza gelecek her alanda mevcut olaný Alevilerle ve diðer inançlarla eþit paylaþmak zorunda kalacaktýr! Eþit paylaþtýðýnda ise o zaman tek yanlý olarak rahatça kullandýðý, stratejik planlar yaptýrdýðý Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ný ayný rahatlýkla kullanma þansý kalmayacaðý için Diyanet e ihtiyacý da kalmayacaktýr! Devlet ve siyasi iktidar bu gerçeði bildiði için, Alevilere karþý aldýðý yok sayma yada kendisi gibi olmasýný isteme tavrý yalnýzca taktiksel bir yaklaþým deðil, tümüyle stratejik bir yaklaþýmdýr! Bundan dolayý Alevilerin bütün hamleleri her seferinde devletin beton bloklarýna çarpýp geri dönüyor. Týpký eski ABF Genel Baþkaný Turan Eser in Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý aleyhine 30 Kasým 2012 tarihinde açtýðý davanýn Ankara 17. Ýdare Mahkemesi tarafýndan reddedilmesi gibi. Turan Eser, açtýðý davada Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý bütçesinin, Diyanet TV yayýnlarýnýn, fetva uygulamalarýnýn eþitliðe ve laikliðe aykýrý olduðunu belirterek, Alevilere ve onlarýn ibadethanesi olan cemevlerine de bütçeden pay ayrýlmasýný talep etmiþti. Mahkeme bu talebi reddettiði gibi, Türk Milleti adýna verdiði kararýnda, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn tümüyle Sünniliðe hizmet ettiðini, 120 bin kiþilik kadrosunda Alevi bir çaycýnýn bile olmadýðýný bile bile, hepimizin gýna getirdiði bildik eþitsizlik ezberini eþitlikmiþ gibi tekrarladý: Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, laiklik ilkesi doðrultusunda, bütün siyasi görüþ ve düþünüþlerin dýþýnda kalarak ve milletçe dayanýþma ve bütünleþmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir Anayasal ve Yasal dayanaklar uyarýnca faaliyet gösteren Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn, davacýnýn tüm cemevlerine kaynak aktarýlmasý, Diyanet TV yayýnlarýna son verilmesi ve dinsel fetva verme uygulamasýna son verilmesi yolundaki isteminin reddedilmesine iliþkin dava konusu iþlemde hukuka aykýrýlýk görülmemiþtir. Kaynak: Yurt Gazetesi 1991 tarihine kadar bu görevi sürdürdü ve sonrasýnda Ýstanbul Valisi olarak atandý. Her görevinde karanlýk iþ ve iliþkileriyle anýldý. Ýlk OHAL Valisi olan Kozakçýoðlu, Doðu ve Güneydoðu illerinde en karanlýk, en acý yýllar yaþanýrken, hikmetinden sual olunmaz ve denetlenemez yetkilerle donatýlmýþtý: Ýstediði kamu çalýþanýný bölgeden göndermek, istediði yerleþim birimini boþaltmak ya da 'kamulaþtýrmak', yetkilerini istediði asayiþ komutanýna devredebilmek, OHAL bölgesinde yaþayanlardan istediklerine menþelerine bakmadan silah taþýma/bulundurma ruhsatý verebilmek.. OHAL'ÝN MARKA YÜZÜYDÜ Kocakçýoðlu'ndan sonra resmi olarak sadece 3 yýl daha devam eden OHAL uygulamasýnýn yansýmasý ise korkunçtu: Ýnsan haklarý örgütlerinin o dönemi içeren araþtýrmalarýna göre 17 bine yakýn yurttaþ kaybedildi ya da infaz edildi. Meclis Araþtýrma Komisyonu nun 1998 de açýklanan raporuna göre, 1997 yýlý Kasým ayý itibari ile 905 i köy, 2 bin 523 ü mezra olmak üzere 3 bin 428 yerleþim birimi boþaltýldý ve 378 bin 335 kiþi yerinden edildi. Türkiye de faaliyet gösteren Ýnsan Haklarý kuruluþlarýnýn verilerine göre ise; bu dönemde yaklaþým 4 bin yerleþim birimi boþaltýldý ve 3 milyonun üzerinde insan zorla göç ettirildi. Türkiye Ýnsan Haklarý Vakýf ve Ýnsan Haklarý Derneði nin yaný sýra ABD Dýþiþleri Bakanlýðý ile Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü gibi uluslararasý kurum ve kuruluþlarýn raporlarýnda bu dönemde 3 bin üzerinde yerleþim birimi yakýldýðý, boþaltýldýðý belirtildi. 17 BÝN ÖLÜM, BÝN YANMIÞ KÖY Pek çok dernek ve vakýf kapatýldý. Rado ve televizyon yayýnlarý yasaklandý. Kitaplar filmler bölgeye sokulmadý. OHAL Valiliði nin yetki kapsamýnda olan yerleþim birimlerinde iþkence ve kötü muamele gerekçesi ile toplam 1275 suç duyurusunda bulunuldu. OHAL süresince 55 bin 371 kiþi gözaltýna alýndý. Bunlardan; 42 bin 795 kiþi yargýlandý ve bu sanýklardan 4 bin 799 u hüküm giydi. Terör suçlusu olarak DGM de bin 131 çocuk yargýlandý ve 201 i hüküm giydi. Koruculuk sistemi geliþtirildi. Sadece Genelkurmay ýn verilerine göre bile 4 binin üzerinde korucu öldürmeden gaspa, köy yakmadan tecavüze kadar yüzlerce suça karýþtý. 'ÖRTÜLÜ ZENGÝNLÝK' DÖNEMÝ Süper vali Hayri Kozakçýoðlu'nun icraatlarý OHAL'den elini çekince de bitmedi. OHAL valisiyken ilticacý Kürtlere yardým için yollanan 2 milyarý görevi bitince cebine koyup vali olarak geldiði Ýstanbul a getirmiþ, özel hesabýna geçirmiþti. Hayri Kozakçýoðlu bu ortaya çýkýnca söz konusu parayý dönemin Ýçiþleri Bakaný Mustafa Kalemli nin onayý ile 12 Aðustos 1991 de kendi hesabýna aktardýðýný ve 18 Ocak 1993 de Bölge Valiliði nin talebi üzerine geri gönderdiðini öne sürdü. Ancak Kalemli bu olaydan haberi olmadýðýný öne sürdü. O dönemde Kozakçýoðlu'nun Vakýfbank'taki kiþisel hesabýnda 7 milyar lira olduðu ortaya çýktý, Ýçiþleri Bakaný Gazioðlu bu paranýn dondurulduðunu açýkladý. MECLÝS'E DE GÝRDÝ! Kamuoyunun tepkisini çeken duruma dair konuþan dönemin Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel Paralar örtülü ödenekten teröre karþý mücadele için verilmiþtir. Ancak ne için harcandýðý açýklanýrsa devlet sýkýntýya düþer dedi. Kozakçýoðlu, tüm bu þaibelere raðmen, 20'nci Dönemde DYP'den Ýstanbul Milletvekili seçildi ve 18 Nisan 1999'da 21.dönem Ýstanbul milletvekilli olarak Meclis'e girdi. NEDEN ÖNEMLÝ? Türkiye'nin bu en karanlýk dönemlerinde derin devlet örgütlenmesinin baþýnda olanlar hesap vermedi. Derin devletin kilit ismi Mehmet Aðar, kendi tabiriyle devlet yat deyince girdiði hapishaneden 1 yýl 4 ay sonra devletin çýk demesiyle çýktý ve feraha kavuþtu. Kürt iþadamlarý listesi yaptýran, Çiller Özel örgütü ve örtülü ödeneðin en yoðun kullanýldýðý dönemde yaptýðý Baþbakanlýðýyla gündeme gelen Tansu Çiller, yargýlanmak bir yana dursun, 2 ay önce kendisini dinlemeye gelen Meclis Araþtýrma Komisyonu'na nasýl maðdur olduðunu anlattý. Derin devletin kara kutusu Kozakçýoðlu ise yargýlanmadan, 'intihar' etti. KÝM NE DEDÝ? 'BÝR ÖLÜM MAKÝNASIYDI' - Hayri Kozakçýoðlu'nun 1992'de Ýstanbul Valiliði yaptýðý dönemde kaybedilen Üniversite öðrencisi Hüsamettin Yaman'ýn aðabeyi Feyyaz Yaman: Kozakçýoðlu kadrosu ile birlikte Doðu'dan Ýstanbul'a tranferi yapýlan kadaronun baþýndaydý. Ýstanbul Valisi olduðu dönemde 14 kiþi kaybedildi. Onun döneminde çocuk yaþtaký insanlar sorgusuz yargýlanýyor, iþkenceye uðruyorlardý. Perpa cinayetleri, Güngören'deki baskýnlar onun döneminde gerçekleþti. Umarsýzca ve vahþice bir sistem uygulandý. Akýbetinin bu þekilde olmasýný normal karþýlýyorum. Kendisi ölüm makinesiydi çünkü. Bu insanlar hesap vermeden, sorulamadan ölüyorlar. Nesilden nesile aktarýlan bir boþluk ve travma olarak kalýyor böylece. 'BANA BÝZZAT ÝÞKENCE YAPTI' Ýsmail Türker (1980'de sorgusuna Hayri Kozakçýoðlu girdi): Adana Devrimci Yol Davasýndan idamla yargýlandým, 11 yýl cezaevinde yattým. 12 Eylül deneminde Adana Valisiydi öncesi de MC iktidarlarýna yakýn önemli ismlerden biri oldu Kozakçýoðlu. Benim sorgumun ilk 24 saatini önemli bölümünde bulundu. bir bölümünde gözüm açýk olarak onunla konuþtum. Soru sordu. Soru sordurdu. Bütün önemli sorgulamalarda bulundu. Birebir iþkence yaptý ya da yapmadý diyemem. ama iþkenceli sorgulamlarýn içinde yer aldý ve yönetti. Kilit sorularý hep o sordu. Sadece Adana deðil, Antakya, Ýskenderun hattýnda da faaliyet gösteren, devrimcilerin sorgulamasýnda da onun olduðunu biliyorum.e mniyet kökenliydi ama MÝT'le de iyi iliþkileri vardý sonrasý aldýðý görevler de bunu gösteriyor. 'ÖLÜMÜNE SEVÝNDÝM' - Mustafa Baðca (1991'de OHAL döneminde Siverek'te kaybedilen Adnan Baðca'nýn kardeþi): Devlet bizim kayýplarýmýz, ölülerimiz için ne hesap sordu, ne hasap verdi. Benim kardeþimin katili devlettir. Hayri Kozakçýoðlu'da bu devletin adamýdýr. - Hasan Arslan (1993'te Diyarbakýr'da gözaltýnda kaybedilen Bahri Kaan Arslan'ýn oðlu): Ölüme sevinilmez ama Kozakçýoðlu'nun ölümüne sevindim. Birçok kiþinin kaný var elinde. Babamý JÝTEM kaybetti. Aðabeyimi arýyorlardý. Aðbin gelsin babaný teslim ederiz dediler. Ama etmediler. O dönem ve sonrasýnda tek tek isimleri de belirterek suç duyurularýnda bulundum. ancak hiçbirine yanýt alamadým. Bu devlet öldürenleri yargýlamýyor. Devlet yaþadýðý süre içersinde onu süper yetkilerle donattý. Sonrasýn da mý yargýlayacaktý? Devlet ona hiçbir zaman dokunmadý, dokunmayacaktý. 'ÖLSE DE YARGILANMALI' Öztürk Türkdoðan(ÝHD Genel Baþkaný): Öncelikli olarak bu ölümle ilgili olarak kamuoyuna saðlýklý bilgiler verilmelidir. Kozakçýoðlu, OHAL döneminde yaþanan birçok faili meçhulden, kayýplardan, iþkencelerden sorumlu biridir. Bu nedenle bugüne kadar OHAL döneminde yönetici olan kiþilerin yargýlanmasý gerekiyordu. Tabi bu olmayacak anlamýna gelmiyor. Bir hakikatler komisyonu kurarak o dönemde vali olan, askeri cenahta bulunan, yönetici olan yani bu katliamda, kayýplarda parmaðý olan bütün isimler dinlenerek yargýlamaya yardýmcý olunmalý. Ýnsanlarýn kendilerinin gelerek konuþmasýný beklemek doðru olmayacaktýr. Hayri Kozakçýoðlu da tek kiþi deðildir elbette hesap verecek. O öldü diye hakkýndaki yargýlama hakký düþmemelidir. Hakikatleri araþtýrma komisyonu kurulmasý su süreçte elzemdir. 'BU BÝR ÇEÞÝT ZAMANAÞIMIDIR' -Ümit Efe (ÝHD Ýstanbul Þube Baþkaný): Hayri Kozakçýðolu birçok faili meçhullerin, iþkencelerin failidir faili meçhul cinayetin olduðu bir ülkede gerçek faillerin yargý önüne çýkarýlmadan yaþamlarýný yitiriyorlar ya da yüksek makamlara getirtilerek ödüllendiriliyorlar. Yakýnlarýný kaybenler bu kiþilerin suçlarýný itiraf etmeleri için mücadele ediyor yýllardýr. Hayri Kozakçýoðlunun ölümü ile birçok þeyi öðrenebilme imkanýmýz da kaybettik. Faillerin ölmesi ile baþka bir zamanaþýmý yaþamýþ oluyoruz. Kaynak:BirGün

3 (Ýlk bölümün devamý)... Þahin ULUSOY(Devamla)- Hayýr, suç olarak söylemiyorum. Ben de onu savunuyorum, politika dýþýnda kalsýn diyorum. Baþkan Efendim, lütfen karþýlýklý konuþmayalým; zaman kaybýna müncer oluyor. Lütfen Þahin ULUSOY(Devamla)- Üstelik ülkemizdeki inanç gruplarýnýn bir anlamda mezheplerin ve tarikatlarýn çokluðu nedeniyle ortaya çýkan ayrýcalýklar da birleþtirici ve toparlayýcý olamamýþtýr. Ýslam dininde Sebaiye, Harici, Mutezile, Mürcie, Ceberiye, Kaderiye, Ehli Sünnet, Ýsmailiye, Caferiye, Cahmiya, Hürremiye, Zerdüþti, Maneviye, Melametiye, Karmatiye, Babekiye, Dürzi, Haþiþiyun, Yeseviye, Kadiriye, Rufaiye, Bâtýniye, Dehriye, Mevleviye, Babaý, Ticaniye, Ahilik, Nakþiye, Bektaþiye, Hurufiye gibi birçok mezhep ve tarikat Peygamberin ölümünden sonra ortaya çýkmýþlardýr. Dört Halife devrinde ve ondan sonrasýnda Ýslam dünyasý, bu dinin deðiþik yorumlanýþý yüzünden de kan revan içinde yüzmüþtür. Bütün bunlar, Ýslam dininin yoruma müsait olduðunu göstermektedir. Eðer yoruma müsait olmasaydý, bu kadar mezhep ve tarikat ortaya çýkmazdý. Ülkemizde bu mezhep ve tarikat bolluðundan nasibini almýþtýr. Dini deðiþik yorumlayan ve uygulayan, deðiþik ibadet þekilleri ve ibadetevleri olan ülkemizde bu inanç gruplarýnýn üstüne Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý kurulmuþtur. Eðer, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý hiçbir mezhebi temsil etmiyorsa, kendisi bu mezhep ve tarikatlarýn dýþýnda dine yeni bir yorum getiriyor demektir; bu da, Ýslam içinde yeni bir ayrýcalýktýr. Eðer bir mezhebi temsil ediyorsa, diðer inanç gruplarýna yapýlan bir haksýzlýktýr. Olaya bu açýdan baktýðýmýz zaman Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý boþlukta kalmaktadýr. Üstelik bu kurum ayný zamanda Anayasamýzýn 10. maddesiyle de çeliþmektedir. 10 madde: Herkes dil, ýrk, renk, cinsiyet, siyasi düþünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayýrým gözetilmeksizin kanun önünde eþittir. Demektedir. Bu nasýl eþitliktir ki nüfusun bir kýsmýný oluþturan mezhebi temsil eden bu kurum diðer mezhep ve tarikat mensuplarýnýn vergileriyle bütçeden pay alýp, kendi görüþü doðrultusundaki uygulamalarý gerçekleþtirmektedir. Bu eþitlik deðil diðer inanç gruplarýnýn haklarýna tecavüzdür. Bu Kurum, ayný zamanda anayasanýn 2. maddesiyle de baðdaþmamaktadýr. Cemal ÞAHÝN(Çorum)- Bravo! Azimet KÖYLÜOÐLU(Sivas)- Bravo! Þahin ULUSOY(Devamla)- 2. madde, devletin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduðundan bahsetmektedir. Burada, laiklik kavramýný biraz açmak gerekiyor. Laiklik, hukuk açýsýndan devletle din iþlerinin ayrýlýðý, devletin din ve vicdan özgürlüðünün gerçekleþmesi açýsýndan yansýz olmasý anlamýný taþýyor. Bizde ise Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, Baþbakanlýða baðlý din iþlerini yürüten dini bir kurumdur. Anayasanýn 2. maddesiyle çeliþen bu kurum artýk toplumumuzda tartýþmaya açýlmýþtýr. Yalnýzca kendi yorumuna veya bir mezhebin yorumuna göre dini hizmetleri yürüten bu Kurum, diðer inanç gruplarýnýn maddi katýlýmlarýna raðmen, bunlara yönelik hiçbir yararlý uygulamaya girmemekte, onlarýn varlýðýný ve kimliðini kabul etmemektedir. Azimet KÖYLÜOÐLU(Sivas)- Bravo! Þahin ULUSOY(Devamla)- Zaten, kuruluþ yasasý itibariyle de buna müsait deðildir. Sayýn Baþkan, Sayýn Milletvekilleri! Nüfusumuz, 1990 sayýmýna göre 56 milyondur. Bu 56 milyon nüfusa karþýlýk, ülkemizde resmi kaynaklara göre cami, 383 imam-hatip lisesi, 22 ilahiyat fakültesi, 5446 kuran kursu bulunmaktadýr. Nüfusumuzun 20 milyonu sevdikleri Ýslam büyüklerine ve kendi inançlarýna camilerde küfredildiði, alay edildiði, sevgi ve saygý duymadýðý için deðiþik ibadetevleri olduðu için camiye gitmemektedir. (RP sýralarýndan gürültüler) Bahaddin ELÇÝ(Bayburt)- Yok öyle þey, yok Hasan DÝKÝCÝ(Kahramanmaraþ)- Hepsi Müslüman, küfür olmaz camide. Ahmet Remzi HATÝP(Konya)- 60 milyon Müslüman Þahin ULUSOY(Devamla)- Asýrlardýr diyorum, bunlar yapýldý, bunlar tarihi bir gerçek. (RP sýralarýndan gürültüler.) Baþkan- Sayýn ULUSOY Bahaddin ELÇÝ(Bayburt)- Camiye gitmemiþsin, onlarýn hepsi Müslüman. Hasan DÝKÝCÝ(Kahramanmaraþ)- Hangi camide küfredilmiþ, yok öyle bir þey. Þahin ULUSOY(Devamla)- biz de öyle olmasýný istiyoruz; ama bu sýkýntýlarý da yaþýyoruz. Lütfen ülkenin sýkýntýlarýný dinleyin. Hasan DÝKÝCÝ(Kahramanmaraþ)- Yazýk yazýk, böyle konuþamazsýn, cami küfür yeri deðildir. Þahin ULUSOY(Devamla)- Bunlar yapýlmýþtýr, tarihi gerçektir. Baþkan- Sayýn Ulusoy Sayýn Ulusoy Hasan DÝKÝCÝ(Kahramanmaraþ)- Hayýr yapýlmamýþtýr, iftira ediyorsun, bühtanda bulunuyorsun. Þahin ULUSOY(Devamla)- Lütfen dinleyin, önce dinlemeyi öðrenin. Baþkan- Sayýn Ulusoy, lütfen, hiçbir inanç grubunu rencide etmeyecek þekilde konuþun. Hasan DÝKÝCÝ(Kahramanmaraþ)- Çok yazýk çok. Þahin ULUSOY(Devamla)- Geriye kalan 36 milyon... Hasan DÝKÝCÝ(Kahramanmaraþ)- Cami küfür yeri deðildir. Hilmi YÜKSELEN(Kýrþehir)- Ne baðýrýyorsun? Baðýrmadan dinle, biz sizi nasýl dinledik? Hasan DÝKÝCÝ(Kahramanmaraþ)- Ama hakikati konuþsun, hangi camide küfredilmiþ, gidin camiye hangi camide küfredilmiþ, ispat edin. Þahin ULUSOY(Devamla)- Ben gerçeði söylüyorum. Baþkan- Sayýn Ulusoy, devam edin ama lütfen hiç kimseyi rencide etmeyecek þekilde kelimelerinizi seçin. 3 dakikanýz kaldý lütfen, onu da hatýrlatmýþ olayým size. Þahin ULUSOY(Devamla)- Ben þahýslara yönelik hiçbir þey söylemiyorum. Geriye kalan 36 milyon insandan, Devlet Ýstatistik Enstitüsü verilerine göre yüzde 50 si kadýn olup, bunlarýnda camiye gitme alýþkanlýklarý yoktur. Ayný resmi verilere göre geriye kalan nüfusun 8 milyonu 14 yaþ grubu altýnda kalan çocuklarý oluþturmaktadýr. Bunlar da düþüldükten sonra geriye kalan 10 milyon nüfusun hepsinin camiye gittiklerini varsaydýðýmýz takdirde her camiye 150 kiþilik cemaat düþer. Bunlarýn içinden camiye gitmeyenleri de çýkardýðýmýz takdirde her camiye ortalama olarak 100 kiþi düþmektedir. Bu iyimser rakamlara raðmen halen bütçelerde ortalama her yýl ülke genelinde 1500 cami, yani günde ortalama 5 cami, 300 kur-an kursu, günde bir kuran kursu inþasý öngörülmektedir. Hasan DÝKÝCÝ(Kahramanmaraþ)- Allah sayýlarýný daha çok artýrýr inþallah. Þahin ULUSOY(Devamla)- Deðerli milletvekilleri, acaba dinimizde ibadet edilecek yerle ilgili bir yasak var mý? Yoksa Tanrý evde ibadet etmemizi yasakladý mý? Veya bunu yasaklayan bir ayet mi indirdi? Bahaddin ELÇÝ(Bayburt)- Yasak yok. Þahin ULUSOY(Devamla)- Bu yoksul ülke insanlarý zorunlu gereksinimlerini karþýlayacak hali ve ekonomik güce sahip deðilken, din adýna böyle ihtiyacýn üzerinde keyfi ve siyasi yatýrým amacýyla harcama yapýlmasý Tanrý katýnda yoksullara karþý iþlenmiþ bir günah deðil midir? Azimet KÖYLÜOÐLU(Sivas)- Bravo. Þahin ULUSOY(Devamla)- Sayýn baþkan, deðerli Milletvekilleri, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn 1991 yýlý bütçesiyle 1992 yýlý bütçesi arasýnda artýþ oraný yüzde 108 dir de yüzde 56 dýr ile 1992 yýllarý arasýnda personel sayýsýndaki artýþ yüzde 65 tir. Kur-an kurslarýnýn sayýsýnda 1980 ile 1990 yýllarý arasýndaki artýþ oraný yüzde 52 dir. Bu kurslardaki öðrenci artýþ oraný ise yýllarý arasýnda yüzde 172 dir. (Devam edecek)

4 Resmi nüfusu olan Reyhanlý nýn Suriye den gelenlerle yaklaþýk yüzbin civarýnda olduðu denilmektedir tarihinde Türkiye deki Alevi Kuruluþlarýný temsilen bir heyet içerisinde bulunmam nedeniyle Reyhanlý vahþetini yerinde görmek üzere Hatay Ýlindeyiz. Sabahýn erken saatinde sokaktaki insanlarýn yüzleri asýk, soðuk tavýrlarla koþuþturmalar devam ediyor. Pastacýlar derneði Baþkaný ile söyleþiye baþlýyoruz. Dünyamýz karardý, gülecek halimiz kalmadý. Malýmýza mý yanalým, canlarýmýza mý yanalým, yapýlanlara sessiz ve seyirci kalýþýmýza yanalým doðrusu þaþýrdýk diyerek söze baþladý. Suriye den gelen yada getirilen sözde mülteciler gelmeden evvel hem huzurumuz hem de kazancýmýz yerindeydi. Suriye den gelen Turistler alýþ veriþ ediyorlardý, tatil yapýyorlardý. Onlarda memnundu bizlerde ama þimdilerde o nedenle gelenler bitti. Getirilenler ise cemaatlerin gölgesinde ne yaptýklarýný bilmedikleri gibi bizlerinde huzuru kaçtý. Ticarette týkanma baþladý. Ýlçelere giden esnaflarý servislerini iptal etmeye baþladýlar. Ýnsanlar kalabalýk yerlerde artýk eskisi gibi oturmuyor, korkularýndan oturamýyorlar. AVM ler her geçen gün zorlanmaya baþladý ve sýkýntýlý günler bekliyor diye devam etti. Reyhanlý Belediye Baþkanýný ziyaretle baþladýk çalýþmalara. Bizler gibi her gün birkaç grup gelip gittiðini öðrendik. Virane halde bulunan Belediye binasýnýn giriþinde karþýladý Baþkan ve ekibi. Suratlar iki karýþ. Sekiz kiþi olarak belirlediðimiz heyetimiz bölgedeki Alevi dernek ve Vakýflarýn baþkan ve temsilcileriyle sayý altmýþ civarýnda oldu. Baþta Hacý Bektaþ Veli Dergahý Postniþini Veliyettin Hürrem Ulusoy, Hatay Nusayri Þeyhleri ve Kurum temsilcileri olmak üzere yapýlan konuþmalar ve Baþkana taziyelerin sunulmasýndan sonra bombalarýn patladýðý bölgeyi geziyoruz. Belediyenin çok yakýnýnda bulunan birkaç iþyerinin önünde patlatýlan bomba ile yanýndaki iþyerleri yerle bir olmuþ. Civardaki binalarýn tamamý ciddi ve oturulamaz þekilde hasar görmüþ. Belediye bombanýn patladýðý yerdeki iki üç iþyerinin enkazýný tamamen kaldýrmýþ ve yer belirsiz olmuþ ama yanlardaki binalarýn büyük bir kýsmý oturulamaz olduðu için boþ ama insanlar evlerin önünde bekleþiyorlar. Caddede ikinci bombanýn patladýðý yere doðru ilerlerken uðrayýp geçmiþ olsun dileklerinde bulunduðumuz esnaf bizi samimi bir þekilde karþýlýyor ve kimler olduðumuzu sorduðunda yada bizim söylememizle daha da etkileniyor. Birçok heyetin gelip gittiðini ancak etnik kökene dayalý bir heyetin gelmediðini ilk defa Aleviler olarak yurdun dörtbir yanýndan baþlarýnda Ýnanç ve kanaat önderlerinin olduðu halde gelmiþ olmalarýndan oldukça etkilendiklerini rahatlýkla söylüyorlardý. Çünkü Reyhanlý ilçe merkezinde yok diyecek kadar az Alevinin yaþadýðýný biliyorlardý. Bu duyarlýlýk onlarý adeta mutlu ediyordu. Farklý inançlarýn, farklý kültürlerin yaþandýðý ilçede kesinlikle bu anlamda bir ayrýmcýlýðýn olmadýðýný, olamayacaðýný yaþanan olaylarýn dýþardan gelenler tarafýndan yapýldýðýný çekinmeden söylemekteydiler. Beþ altý aileyi ziyarette bulunduk. Hayatlarýný kaybedenlerin çoðunluðunun gençler olduðunu ziyaretlerde anladýk. Çok ilginç bir tablo ile karþýlaþtýk. Esnaftan yada sokakta yürüyen insandan ölü sayýsýný sorduðumuzda basýndan duyduðumuzdan farklý rakamdan bahsetmiyorlardý. Bunun doðruluðundan emin olup olmadýðýný sorduðumuzda sessiz kalmayý yeðliyorlardý. Bizim heyetimizden insanlar azalýp da bir yada iki kiþi kaldýðýmýzda ve sohbeti biraz ilerlettiðimizde oldukça farklý bilgiler alabiliyorduk. Reyhanlý ilçesine çok önceden Kamplarýn kurulduðu, sýnýrlarýn tamamen darmadaðýnýk olduðu ve her köþe baþýnda bir dernek kurulduðu (sözde yardým derneði). Kendilerine ait okullar ve hastaneler kurduklarýný ve dýþarýdan doktor yada saðlýk personeli almadýklarýný, dernekler daha çok Ýngiliz, Amerikalý ve diðer yabancýlardan oluþuyor sözlerini duyuyoruz. Patlama anýnda yaþananlar sorulduðunda birçok farklý görüþ ortaya çýkýyor. Birinci patlamanýn arkasýndan kimi insanlar olay yerinden uzaklaþýrken kimileri olay yerine koþuþturmalar devam ederken ikinci patlamadan sonra her þey kopuyor. Birçok insan üçüncü bir patlamanýn olabileceði korkusu ile olay yerinde yaralýlarý býrakarak kaçmaya baþlýyorlar. Yardým çýðlýklarýna aldýrýþ etmeden kendi yakýnlarýný arayanlar, ölüleri býrakýn yaralýlarý kurtarýn diyenlerin çýðlýklarý, yakýnlarýnýn ölüleri görüp feryat edenlerin çýðlýklarý birbirine karýþmýþ kim ne yapacaðýný bilemiyordu. Kenarda köþede yanan araçlarýn patlama korkusuna yanan onlarca iþyerlerindeki likit gaz tüplerinin patlayacaðý korkusu da eklenince neler yaþandý ancak tahmin edilebilir ama görülen yarýsý yanmýþ elbise takýmlarýnýn asýlý durduðu maðazalardan, teki yanmýþ ayakkabýdan anlaþýlýyordu her þey. Görüþtüðümüz bir vatandaþ bazý sorularý sormamýza gerek býrakmadan Reyhanlý yý bize tek tek anlattý. Reyhanlý çok rahat bir yerdi. Akþamlarý kapýlarýmýzý kilitlemeden rahatlýkla yatabiliyorduk þimdilerde talan var. Güvenlik zafiyeti var. Ýtfaiye ve Ambulans yoktu yangýnlara zamanýnda müdahale edilemedi. Bir hafta önce yaþanan olay aslýnda geleceðin habercisiydi o yüzden halk tedirgindi. Suriyelilerin büyük bir kýsmý san haftalar zorunlu olmadýkça sokaða çýkmýyorlardý, bu yüzden Suriyeli ölü sayýsý azdýr. Olaylarý saptýrma adýna esrar, eroin, yapýþtýrýcý (Balli) baðýmlýlarý gözaltýna alýnarak hedef þaþýrtýlýyor. Nerden nasýl ve kimler tarafýndan getirildiði bilinmeyen çok sayýda Afganlý, Libyalý, Tunuslu ve baþka ülkelerden insanlar var. Suriye den gelenlerin bir kýsmý gerçekten yardým alamýyorlar zorunluluktan dilencilik, hýrsýzlýk yapanlar da vardýr. Türkiye den gidip savaþýp akþam tekrar dönen Türkler ve Suriyeliler vardýr. Birçoðu ücret karþýlýðý gidip savaþýyorlar. Suriye ye gidip Esad yanlýlarýndan öldürdükleri kelle baþý 650 Euro para alýyorlar. Bu yüzden yakýn zamana kadar periþan hayat yaþayan insanlarýn eþlerinin kollarý bilezik dolu. Bölgeye cemaatler hakim oldular. Etnik köken kavgasý çýkartmaya çalýþýyorlar. Sokaklarda dedikodu yayýyorlar, olayý yaratanlar Samandaðlý ve Harbiyeli diye. Bu iki kasaba da Alevi olduðu için olayý saptýrmaya çalýþýyorlar. Halktan sorduðunuz soruya insanlar cevap vermekten korkuyorlar ama belli etmemeye çalýþýyorlar. Sokakta her üç kiþiden birisi belki de sivil polis olabilir. Ölü sayýsýný kesinlikle söylemiyorlar ama kimileri en az yüzün üzerinde ölünün olduðunu bizzat gördüðünü söylüyor ama sorulduðunda yine susuyor. Gelen mülteciler gerçek kayýt altýna alýnmadýðý sürece halkýn korkusu ve sýkýntýsý devam edecektir. Gelen mültecilerin bir kýsmý Baþbakanýn her türlü imkan saðlayacaðýný ev, araç, iþ vereceðini sandýklarý için geldiklerini ama bunlarýn hiç birisini bulamadýklarý için sýkýntý çektiklerini söylüyorlar. Muhalif Suriyeliler Suriye de devlet mallarýný talan ediyorlar, araçlarla sýnýra getirip Türk araçlarýna devrediyorlar ve onlarda çok ucuz fiyatlarla satýyorlar. Özellikle Pamuk ve elektrik trafolarý satýlýyor. Türkiye devleti Suriye deki muhaliflere bir liradan mazot veriyor, muhalifler de bir buçuk liradan getirip Türkiye de bizlere satýyorlar. Sýnýra yakýn birçok insan gelen mazotlarý alýp depo ediyor ve bundan para kazanýyor. Bütün bunlarý bir Reyhanlýlý vatandaþtan dinledik. Bölge halkýndan bir baþkasý da daha farklý bilgiler verdi. Olaylarý tamamen Suriyeliler yaratýyor. Sabah gidip savaþýp akþam dönenlerden kimi yaralýlar dahi tespit edildi ama bunlarýn tedavilerinin nerede nasýl yapýldýðýný bilemiyoruz. Bildiðimiz sýk sýk Suriye ye gidip gelenler zengin oldular ama gerekçesini bilemiyoruz. Reyhanlý sýnýr bölgesindeki halkýn tamamýna yakýný Sünni Arap kökenlidir. O yüzden sýnýrdan giriþ ve çýkýþlarda sorun yaþamýyorlar. Zaten sýnýrlarda güvenlik görevlileri dahi yok gibi. Antakya Tabipler odasýndan birkaç Doktorla sohbetimizde daha ilginç bilgiler elde ettik. Kamplarýn baþýndaki sorumlu doktorlar bölgedeki doktorlarýn tamamýna yakýný hakkýnda çetere tutmaktadýrlar. Hangi doktor Alevi hangisi Sünni, kimler saðcý, kimler solcu hepsinin tespiti yapýlmýþtýr. Bu yüzden kamplara kesinlikle Alevi ve Solcu doktorlar alýnmazlar. Özel Suriye hastanelerindeki doktorlarýn tamamýna yakýný Almanya, Ürdün, Ýngiltere ve diðer ülkelerden gelen doktorlardýr. Kamplardaki doktorlarýn çoðunluðu gönüllülük esasýna dayalý çalýþtýklarýný söylemektedirler. Ýlk dönemlerde kamplardan polis nezaretinde hastalar gelir tedavi ederdik sonralarý buda kesildi. Kamplar mülteciler gelmeden aylar önce hazýrlanmýþtý. Kimi insanlar iþbulma ümidi ile gelmiþlerdi, kimileri Recep Tayyip Erdoðan a güvenerek geldiler kimileri de þiddetten kaçtýklarý için gelmiþlerdir. Þu an kimin kim olduðunu bilmek mümkün deðil. Antakya Tabipler Odasý olarak kampý ziyaret etmek üzere Valiliðe baþvurmuþlar. Tedavilerin nasýl yapýldýðýný, kampta kalanlarýn yaþ ve cinsiyetleri bilerek ona göre tedavi amaçlý hazýrlýk yapmalarý gerektiðini. Hastalarýn ne durumda ve hangi tür hastalýk olduðunu görmek istediklerinde sizi kapma alamayýz ama ne tür bilgi istiyorsanýz size verelim diyerek kampa almamýþlar. Gerek Hatay da gerekse Reyhanlý da halk bu olaylarýn Suriye kaynaklý olduðunu ve özellikle Suriye Muhalif güçleri yada onlarýn yandaþlarý tarafýndan yapýlabileceðini. Ýsrail ve Amerika nýn parmaðýnýn olduðunu söylemektedirler. Basýnda olayý Alevi- Sünni çatýþmasýna doðru götürmeye çalýþan düþüncenin bölgede olmadýðýný net ifade etmektedirler. Bütün bunlara raðmen çok inanç ve kültürlerin bir arada yaþadýðý huzur þehrini huzursuz þehre dönüþtüreceklerinden endiþeleri de çok net okunmaktadýr. Aradan geçen bunca güne raðmen Belediye ciddi bir çalýþma baþlatmamýþ. Ortada bir iþ makinasý duruyor ve dýþarýdan gelenler adeta hatýra resimleri çekiyorlar. Devlet ne yapýyor görülmüyor ama sadece ne zaman geleceði belli olmayan Baþbakan için Emniyet Müdürlüðü kamyonlarla barikat malzemeleri taþýyor. Kaymakam bey, bodrumlarda patlayýcý yapýlýyor, kontrol altýna alamýyoruz diyerek bazý vatandaþlarýn anlattýklarýný onaylýyordu. Reyhanlý da yaþanan vahþeti kim nereye çekmeye çalýþýrsa çalýþsýn bölge halký herþeyi biliyor ve kesinlikle söylentilere inanmýyor. Ýnananlar sadece bu laflarý çýkartanlarýn kendileridir.

5 programýný Baharla birlikte festivaller de yüzünü göstermeye Baþladý... Eskiþehir Uluslararasý Film Festivali, Elazýð Çayda Çýra Film Festivali, Dadaþ Film festivali derken SineMardin de o tarihi kentten göz kýrptý bize Mayýs ta perdelerini açacak olan festival 7 Haziran a kadar sürecek. Pek çok önemli konuða ev sahipliði yapacak olan festivalin Sanatsal içeriði CerModern tarafýndan hazýrlandý. Ve bu yýl alt baþlýk olarak da Mülteci Olmak belirlendi. 8. Yapýlan festivalin konuk ülkeleri arasýnda ise Meksika ve Avusturya bulunuyor. SineMardin de ayrýca, Nilgün Öneþ Senaryo Yazýmý; Hasan Kaçan Mizah, Edebiyat ve Sinema; Veysel Berk Wallit! ve Ümit Kývanç Belgesel Sinema ve Gerçeklerden Bahsetmek konularýnda söyleþiler gerçekleþtirecek. Ümit Kývanç ýn söyleþisinden önce Roboski üzerine yaptýðý Aðlama Anne Güzel Yerdeyim belgeseli de izleyiciyle buluþacak. Iraklý genç yönetmen Karzan Kader'in Bekas filmi ile açýlýþýný gerçekleþtirecek festivalin konuklarý arasýnda Ýranlý yönetmen Mania Akbari de bulunuyor. Yine konuklar arasýnda son filmi Sen Aydýnlatýrsýn Geceyi yle Onur Ünlü de var. Ve daha neler neler var... Pek çok etnik kültürü içinde barýndýran, Süryani si, Ermeni si, Türk ü, Kürt ü yle bir arada yaþamanýn en güzel örneklerini oluþturan Mardin kenti bu kez sanatýn rengiyle bir arada yaþanýlýr diyor. Bu arada yaþamayý ise Ortadoðu dan Avrupa ya, Avusturya ya kadar uzanan geniþ bir yelpazede sunuyor. Barýþ sürecini konuþtuðumuz þu günlerde ise SineMardin göstereceði filmlerle de sürece katký sunuyor; görünen o ki sanatýn o naif yaný yine Mardin de galip gelecek. Festival filmlerin yaný sýra, atölye çalýþmalarý, söyleþiler, seminerler ve açýk hava sinema keyfiyle hayatý ve kültürü izleyicileriyle buluþturacak. Bu yýl SineMardin Gösteri Salonu, Kýrklar Kilisesi, Mardin Müzesi ve Dargeçit te sunacak Bu buluþmayý saðlayan ve sinemasý olmayan kente festivalle sinema kazandýran 8. SineMardin'in Festival Baþkaný Helün Fýrat la bir araya geldik... Merak ettiðimiz, 8 yýldýr ayakta kalan festivali, bugün can yakýcý hal alan Mülteci Olmak ý konuþtuk. -8. SineMardin Mülteci Olmak alt baþlýðýyla 31 Mayýs ta baþlayacak... Neden Mülteci Olmak? SineMardin, üçüncü festivalinden bu yana komþu coðrafyasýyla sinema üzerinden doðrudan iletiþim kurmayý hedefledi. Baþlarda bir deneyim kültürü olarak tanýmladýðý bu iliþki meselesi zamanla daha somut ve sinemayý hayatýn içinden aktaran bir bakýþ açýsý kazandýrdý SineMardin'e. "Mülteci Olmak", aslýnda 2008 yýlýnda taþýdýðý "Baþkasýnýn acýsýna bakmak" temasýyla kavramsal bir bütünlük içinde deðerlendirilebilir. Yakýn coðrafyasýnda yaþanan travma, Mardin'i, tam da kendisini bu fenomenle bir þekilde yüzleþmeye yöneltmekte. SineMardin de bu güncel soruna kayýtsýz kalamazdý. -Festival Tahran dan Londra ya geniþ bir yelpazeyi kapsýyor. Doðu ile batýnýn buluþmasý gibi bir çabanýz mý var? Aslýnda yok, kliþe bir bakýþ açýsýna alan kazandýrmak gibi bir niyeti de yok SineMardin in. SineMardin kent ölçekli bir film festival. Bir yandan kentin ve bölgenin sinemayla alakalý altyapýsýný tanýtmak, diðer yandan ise sinema endüstrisi için bir buluþma havalýðý yaratmak öncelikli çabamýz; genç sinemaya özel bir alan açarken, bölgesel anlamda da bir nicelik sunuyor SineMardin. Sinemasý olmayan bir kentin festivali olarak baþlayan yolculuðunda yine sinemasýz kentlerde farkýndalýk oluþturmak adýna yan etkinlikler yapýyoruz yýlýnda Halep ve 2011 yýlýnda Erbil de film gösterimleri yaptýk. Irak ve Suriye sinemalarýný yakýndan takip ediyoruz, özellikle Þam da Dox-Box Belgesel Film Festivali ve Irak da Dohuk Film Festivaliyle iþbirliðimizin geliþmesi için çalýþmalar yapýyoruz. Yine, Ýran sinemasýna açtýðýmýz vitrinle programýmýzý biraz daha boyutlandýrmayý düþünüyoruz. Geçtiðimiz yýllarda Bahman Ghobadi, Majid Majidi ve bu yýl Mania Akbari yi konuk edeceðiz. -Kaldý ki festival kavramý içeriði son yýllarda deðiþti, popüler bir hal aldý.. SineMardin i diðer festivallerden ayýran fark nedir? Sanýrým bir doðal ayrýþma yaþanýyor bu konuda. Bazý festivaller, kent idarelerinin marka yarýþýnda kullandýklarý bir medyum olarak kaldý, popüleritesi arttý, ancak sanatsal içeriði daraldý. Mardin, bir plato kent olarak zaten sinemayla iç içe yaþýyor, her yýl ulusal ve uluslararasý onlarca prodüksiyona ev sahipliði yapýyor. SineMardin, ana çatýsýný senaryo üzerine kurmuþ bir festival, film seçkileri, atölyeler ve seminerler bu çatý altýnda geliþiyor. Sanýrým SineMardin i diðer festivallereden ayýran en önemli fark senaryodan doðru bir film festivali olmasý. Bir diðer ayýrt edici özelliði de bütün etkinliklerin ücretsiz olarak halka sunuluyor olmasý, bizce bir film festivali halkla sinema arasýnda mutlaka kolaylaþtýrýcý bir rol üstlenmeli. -Bu 8 yýlda festivalde deðiþen neler oldu? Mesela bir sinema salonu kazandýrdýnýz Mardin e deðil mi? 2006 yýlýnda sinemasýz bir kentte baþladýk festivale. Açýk hava alanlarý, medreseler kullanýldý. Kente bir sinemanýn kazandýrýlmasý için farkýndalýk yaratmak en temel amacýmýzdý. Mardin Sinema Derneði ni kurduk, üç yýl baþkanlýðýný yaptýðým dernek, kente 150 koltuklu bir sinema salonu ve makina ekipman kazandýrdý. Þimdi, Mardin Film Ofisi çatýsý altýnda Mardin in sinema altyapýsýný sinema endüstrisine kazandýrmak için çalýþmalar yapýyoruz. Bu geliþmede SineMardin in payý çok büyük. -Peki, neler olacak SineMardin de? Bu yýl yine ulusal ve uluslararasý seçkimizi belirlerken yönetmen ve kast katýlýmýný öncelikli arzuladýk. Açýlýþ filmimiz olan Bekas, Irak sinemasýnýn baþarýlý genç yönetmeni Karzan Kader in bir filmi. Onur Ünlü Sen Aydýnlatýrsýn Geceyi, Umut Dað Kuma, Ali Aydýn Küf, Belçim Bilgim Erdoðan ve Mert Fýrat, Kelebeðin Rüyasý, Mania Akbari Tahran dan Londra ya, Selim Evci ve Mediha Eldem Türemen Rüzgarlar filmleriyle Mardin li izleyiciyle buluþacaklar. Kýsa film ve senaryo atölyeleri gerçekleþtirilecek. Yine, temasý gereði Mor behram Kýrklar Klisesinde yapýlacak gösterimlere Ýsveçli Süryani genç yönetmenler Riad Asmar Akitu ve Aziz Said ilk süryani film olan Aþkýn Yolu ile katýlacak. -Bu yýl konuk ülkeler Meksika ve Avusturya... Neye göre belirliyorsunuz? SineMardin, Mardin li sinema izleyicisinin doðrudan ulaþma imkaný bulamadýðý ülke sinemalarýyla da bir diyalog kuruyor. Önceki yýllarda Arap sinemasýný konuk etmiþ, bu yýl da özellikle son yýllarda büyük çýkýþ yakalayan Meksika sinemasýný konuk ediyor. Temel anlamda (hikaye anlatýmý) ülkemiz sinemasýyla benzerlikleri olan Meksika sinemasý, ilk kez bu kadar geniþ ölçekte bir gösterimle katýlacak. SineMardin bir deneyim kültürü -Mardin kuþkusuz özel bir yer... Bir yanýyla popülerleþen... Bu popülariteyi avantaj ve dezavantaj olarak yorumlarsanýz neler söylersiniz? Bir tatil köyüne dönüþüyor Mardin. Ýnsan dokusu her geçen gün siliniyor tepe kentten. Orta vadede büyük bir sorun bu. Dengeli bir dönüþüm için doðru bir kültür yönetimi yürütmek gerekiyor. -Bir Festival o kente neler katýyor? Ki Kültür sanat Türkiye'de 'ötekileþtirilen' bir dal olmaya baþladý. Oysa Toplumsal meselelerde bile sanat çok önemli bir rol oynuyor; filmler, tiyatrolar, gösteriler vs... Bu durumda SineMardin Uluslararasý Film Festivali 8 yýldýr nasýl ayakta kalýyor? SineMardin i öncelikle bir deneyim kültürü olarak algýlýyoruz. Tam da bu noktada, yerel dinamikleri ve sahiplenmeyi de içinde barýndýran bir festival olmasý, bir sanat ve kültür alanýný açmak için verilen uðraþý haklý kýlýyor. Baþladýðýnda Mardin deki tek kültürel etkinlik olan SineMardin, kentte bugün bir güncel sanat bienali, resim sempozyumu, çocuk tiyatrosu festivali gibi etkinliklerle daha geniþ bir kültürel alanýn açýlmasýna öncülük etti. Her toplum kendi travmasýný sanat üzerinden yapýyor -Bu tarz festivallerin Doðu da olmasý, kenti nasýl etkiliyor? Tabii bir de Batýnýn oryantalist bakýþ açýsý var... Popülerite derken de biraz ona dokunmak istedim... Son yýllarda filmler de, yaþanýlan acýlar, gerçeklik üzerinden yapýlýyor... Kürt meselesi bugün filmlerle de anlatýlýyor... Bu bir yanýyla yüzleþme mi? Bu konuda genelleme yapmadan hemen kendi tecrübemiz üzerinden konuþayým. Bölgede bir travma yaþanýyor, hayatýn gerçekliðinin tam da içinden bir durum. Batý, bu travmayý tanýmlarken zorlanýyor, oryantalizm bir iþe yaramýyor bu noktada, tanýdýk, bilindik kodlar yok artýk ortada. Sinemaya indirgersek, her toplum gibi kendi travmasýný sanat üzerinden tercüme eden güçlü bir üretim var. Geçtiðimiz yýl, yüzlerce kýsa ve belgesel film arasýndan seçki yaparken çok zorlandýk. Yüzleþmeden ziyade bir belgeleme ihtiyacý var özellikle Kürt sanatçýlarýnda. Kaynak:BirGün

6 Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Osman Koca, basýn mensuplarýnýn kurumlardan zamanýnda, saðlýklý bilgi alamamanýn sýkýntýsýný yaþadýklarýný söyledi. Cemiyet Baþkaný Koca düzenlediði basýn toplantýsýnda, Nevþehir de ilgili yerlere iletmelerine raðmen basýn mensuplarýnýn hala doðru ve zamanýnda bilgi almakta sýkýntý yaþadýklarýný belirtti. Basýn mensuplarýnýn hiçbir þahýs veya kurumla sorununun olmadýðýný, tek isteklerinin saðlýklý bilgi vermek için kurumlardan zamanýnda ve net bilgi almak olduðunu kaydeden Koca, halkýn doðru, objektif bilgi alma hakkýný yerine getiren basýn mensuplarýna kurumlarýn bu noktada yardýmcý olmalarý gerektiðini kaydetti. Geçtiðimiz günlerde bölgemizde üzücü bir balon kazasýnýn yaþandýðýný anýmsatan Koca, "Basýn mensuplarý olarak, kurumlarý yýpratmak istemeyiz. Ama sýkýntýlarýmýz var. Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulumuzla bir araya gelerek üyelerimizden gelen sýkýntýlarý deðerlendirdik. Dünyanýn gözünün burada olduðunu, hassas bir dönemden geçtiðimizi biliyoruz. Kaza sonrasýnda yaralanan turistler hakkýnda kurumlardan saðlýklý bilgiler gelmedi. Ýsimler, nerelere kaldýrýldýklarý ile ilgili konularda kurumlardan yardýmcý olunmadý. Giden Valimizin kurumlardan yardýmcý olunmasýný istemesine raðmen yine de sýkýntýlar giderilmedi. Okuyucu ve izleyicilerimize verdiðimiz haberleri ince eleyip, sýk dokuyarak vermek istiyoruz. Bunun gerçekleþmesi için de ilgili kurumlarýn yardýmcý olmalarý gerekir. Zaten verilmesi gerekeni, nerede yürüyeceðimizi, nerede duracaðýmýzý iyi biliyoruz. Bütün gazeteci arkadaþlarýmýz bunun sorumluluðu içerisindedir. Ama kurum yöneticilerinin de en az bizim kadar hassas olmalarý, yardýmcý olmalarýný bekliyoruz. Sonuçta biz, halkýn haber alma hakkýný yerine getiren bir noktada kamu görevi yapan kimseleriz" diye konuþtu. Tek hassasiyetlerinin saðlýklý haber vermek olduðunu vurgulayan Osman Koca, þunlarý kaydetti: ''Hassasiyetlerimizi, sýkýntýlarýmýzý giden Valimize, Emniyet Müdürümüze ilettik. Ancak gelinen noktada bir yaralý isminde bile sorunla karþýlaþýyoruz. Tüm daire müdürlerinden de saðlýklý haber ve bilgi verebilmek için bizlere doðru ve zamanýnda yardýmcý olmalarýný bekliyoruz. Saðlýklý ve zamanýnda bilgi alamamak kamuoyunun yanlýþ yönlenmesine, basýn ve kurumlarýn zor duruma düþmesine neden olur. Önümüzdeki günlerde Cemiyet olarak yeni Valimizi ziyarete gideceðiz. Sýkýntýlarýmýzý, çözüm yollarýný kendilerine anlatacaðýz. Bu sorunlarýn yaþanmamasý adýna kurumlarýn basýn bürosunun kurularak, iþi bilen kiþilerin çalýþtýrýlmasýnýn önemini de bir kez daha vurgulayacaðýz. Bu sýkýntýlarýmýzýn önemli bir bölümü ilgili kurumlarda basýn bürolarýnýn olmamasýndan veya buralarda iþi bilen insanlarýn çalýþmamasýndan kaynaklanýyor. Bu sorunun çözülmesi için de yeni Valimizden yardýmcý olmasýný isteyeceðiz." Kaynak:Nevþehir Gazete Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir Üniversitesi (NEÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý Bölümü öðrencileri ve öðretim görevlileri tarafýndan 30 metrelik yaþ pasta yapýldý. Ön hazýrlýklarýyla 2 günde tamamlanan yaþ pasta, 200 kiþi tarafýndan 5 dakikada tüketildi. NEÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý Bölümü tarafýndan düzenlenen Limonata Þenliði, fakülte bahçesinde gerçekleþtirildi. Þenliðe Turizm Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Emir Erden, Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Lütfü Buyruk, akademik, idari personel ve öðrenciler katýldý. Þenlik kapsamýnda davetlilere ikram etmek için 2 gün önce hazýrlýklarýna baþlanan 30 metrelik yaþ pastanýn hazýrlanmasýnda 20 öðrenci ve bir öðretim görevlisi görev aldý. Öðretim görevlisi Ahmet Kaya ile 20 öðrenci, içerisine meyve parçacýklarýyla doldurduklarý pasta keklerini rulo yaparak üzerine krema sürdü. Daha sonra pastanýn üzerini fýndýk, fýstýk, kakao ve çikolata parçalarýyla süsleyen öðrenciler hünerlerini sergiledi. Davetlilerin büyük ilgi gösterdiði pasta, tamamlanmasýnýn ardýndan limonata eþliðinde davetlilere ikram edildi. 30 metrelik dev pasta yaklaþýk 200 kiþi tarafýndan 5 dakikada tüketildi. Pastayý tadan öðrenciler, pastayý oldukça lezzetli bulduklarýný belirtirken, þanslý olanlar ikinci tabaðý da almayý baþardý. Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý Bölümü Öðretim Görevlisi Ahmet Kaya ise önümüzdeki yýl hedeflerinin daha büyük bir pasta yaparak rekor kýrmak olduðunu söyledi. Þenlikte, pasta ikramýnýn ardýndan düzenlenen en uzun portakal soyma ve yoðurtta para bulma yarýþmalarý da renkli görüntülere sahne oldu.

7 Memlekette bir Gazoz Ligi var. Bildiðiniz futbol ligi. Üç yýldýr. Üç yýldýr bugün artýk on üçe ulaþan takým sayýsý ile her hafta maçý olan, taraftarý olan bir lig. Her takýmýn kendi formasý, kendi amblemi, kendine ait bir ruhu var. Dinamo Express gibi, Ahparig gibi, Avam Gücü gibi. Bir de Spartakistanbul var. Bilen bilir kurulduklarýndan bu yana hangi takýmý tutuyorsun sorusuna gönül rahatlýðý ile cevap veriyoruz. Bilmediðimiz ve tanýmadýðýmýz, etraftaki ve sahadaki icraatlarýndan tanýsak da çok büyük ihtimal sevmeyeceðimizi bildiðimiz yýldýzlarý ve takýmlarý tutma yükünden kurtardýlar bizi. Gökyüzünde yalnýz gezen bir takým yýldýzlarýn yerine kanlý canlý bir takýmýnýn ayak topu oyununu oyun gibi oynayan takýmlarýn ligindeki macerasýný izliyoruz nefesimizi tutarak. Evet nefesimizi tutarak. Zira bu hayatýn gidiþinden memnun olmayanlarýn baþka bir hayat yolunda attýðý adýmlar, ortaya attýðýmýz her proje daha proje aþamasýnda can veriyor. Ya da arkasýnda öyle bir miras býrakýyor ki, insanlarýn maddi ve manevi tahribatýnýn ortadan kalkmasý için, bir daha baþka bir þey denemeye cesaret etmesi için on yýllar geçmesi gerekiyor. Bu arada gitgide nefesimiz ve hareket alanýmýz daralmaya, boðazýmýza yapýþan el, egemenler daha da üzerimize çökmeye devam ediyor. Ýþte bu yüzden Gazoz Ligi, iþte bu yüzden Spartakistanbul, iþte bu yüzden baþka bir hayata dair yaþatabildiðimiz her çaba deðerli. Hah! Tam burada futbolla siyaseti birbirine karýþtýrma! diyen sesi duyar gibi oluyorum. Ama taraftarý olduðum takým ikisini fena halde birbirine karýþtýrmýþ ben ne yapayým? Hatta varlýk nedenlerini onun üstüne kurmuþlar. Ýþte top tepmek var, top tepmek var. Bin yýllar sonra tarihin yeþil sahalarýna dönen Spartakistlere kulak verelim: Spartaküs babanýn iki bin yýl önce hiçbir renk ve köken ayýrt etmeden yaktýðý özgürlük ateþi bizleri gençliðimizden beri meftun etmekte. Yine Avrupa'da yüz yýldan daha uzun bir süre önce kýzýl bayraklarý ile ortalýðý birbirine katan aðabeylerimizin mevcut düzenin sporunun karþýsýna onun adýný kullanarak çýkmalarý bizim için çok manidardý. Nitekim bu coðrafyada birçok kentin spartaklarý ve dinamolarý vardý artýk. Spartakistanbul'u kuran spartakistler 1989 Öðrenci Hareketi ile baþlayan, 1995 yýlýnda Koordinasyon hareketi içerisinde harman olan ve günümüzde bu anlayýþý yaþatmaya çalýþan üç kuþaktan haykýran gençler den oluþmaktadýr. Ortak hafýzasýnda Ýstanbul Üniversitesi'nin yorgun duvarlarýna asýlan "Ancak Özgürlük Ateþinde Yanarýz" sloganý bulunan yorgun spartakistler futbolda da "baþka türlü bir þey benim istediðim" dediði için Gazoz Ligi'ne koþmuþlardýr. Artýk Ýstanbul'un da kara-kýzýl spartakistleri var " Kara-kýzýl Spartakistler bugünlerde çok heyecanlýlar. Zira Atina ya doðru yola çýktýlar. Kardeþimiz Alexis in öldürüldüðü sokaðýn bir kaç metre ötesinde, solcularýn anarþistlerin, göçmenlerin, muhaliflerin hemhal olduðu Exarhia mahallesinde, o mahallenin takýmý Exarhia Yýldýzlarý (Exarhia Asteras) ile bir dayanýþma maçý yapacaklar. Dayanýþma ve selamlarýmýzý Atina daki yoldaþlarýmýza taþýyacaklar. Okti, Niko ve Neco abilerin sayesinde yaptýklarý þey yalnýz bir futbol maçý olmayacak þüphesiz. Ama her þeyden çok bir futbol maçý olacak. Güzel bir futbol maçý. Ama zaten futbol hiçbir zaman sadece futbol olmadý, deðil mi? Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Garip Dede Dergahýnda bir araya gelen Alevi Kurumlarýýn temsilcileri yaptýklarý ortak basýn açýklamasýnda Alevi katýlýmýnýn olmadýðý hiçbir çözüm Türkiye ye huzur getirmeyecektir dedi. Açýklama metnini yayýnlýyoruz; Geçmiþten günümüze bütün tarihsel sürece baktýðýmýzda deðiþik inanç ve etnik kimliklere yer verilmeden bu günlere gelinmiþ, bu nedenle de günümüze kadar toplumun genelinin içselleþtirerek sürdüre geldiði bir dinginlik saðlanamamýþtýr. Gelinen noktada toplumdaki bu genel huzursuzluk açýkça görülmüþ olacaktýr ki,iktidarýyla,muhalefetiyle toplumun ihtiyaçlarýna cevap verebilecek yeni bir Anayasa çalýþmasý ile ayrýþtýrýlmýþ bulunan toplum dinamiklerinin eþit yurttaþlýk temelinde ve barýþ içinde bir arada yaþamalarýnýn koþullarý aranmaya,yetersiz de olsa bir takým adýmlar atýlmaya baþlanmýþ bulunmaktadýr.ancak görülmektedir ki atýlan adýmlarda, toplumun ortak istek ve beklentilerinin reel anlamda nasýl karþýlanacaðýnýn tartýþýlmasý ve ortak çözümler aranmasý yerine,her siyasal gurubun kendine avantaj saðlama amacý ve çabasý ön plana çýkmaktadýr. Bu yaklaþým, ülkenin ve toplumun çýkarlarýna uygun bir yaklaþým deðildir. Uzun çabalar ve yaþanan acýlar sonucunda aðýr bedeller ödenerek varýlmýþ bir nokta olup, kiþisel veya siyasal çýkarlara feda edilmemelidir. Tüm demokrasi ve emek güçlerinin buna þiddetle karþý çýkmalarý, kaçýnýlmaz zorunlu bir görev olarak ortada durmaktadýr. Dünya genelinde Orta Doðu da yapay olarak ve rýzaya dayalý olmadan çizilen sýnýrlarýn, etnik ve inançsal kimliliklerle birlikte yeniden çizilip belirlenmeye çalýþýldýðý bir süreçten geçmekteyiz. Bulunduðu coðrafya itibarýyla Türkiye nin bu yeni yapýlanmadan etkilenmemesi mümkün görülmemektedir. Hatta bu deðiþikliklerin büyük çoðunluðunun Türkiye nin eliyle yapýlmak istendiði konusunda ciddi endiþeler ve ipuçlarý mevcuttur. Ýþte bu nedenle Türkiye nüfusunun Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliði Bölümü tarafýndan öðrenciler için teknik bir gezi düzenlendi. Turizm Rehberliði Bölümü Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Zeynep Aslan milyonluk kýsmýný oluþturan biz Alevi lerin bu yeni oluþum surecini yakýndan izlemek, bu konuda söyleyecek sözlerimizi söylemek, etkin olarak sürece müdahil olmak hakký hatta görevi olduðu düþüncesiyle, talep ve düþüncelerimizi kamuoyuyla paylaþmak gereðini duymaktayýz. 1 -Aleviler, inanç özgürlükleri, yeni Devlet yapýlanmasý içindeki konumlarý, ibadet yerleri olan Cem evlerinin yasal statüye kavuþturulmasý, el konulmuþ bulunan vakýf ve dergah mallarýnýn geri verilmesi, Aleviliðin asimile edilerek özgün kimliðinden uzaklaþtýrýlmasýna yönelik zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn tamamen kaldýrýlmasý veya sadece Sünni Ýslam a hizmet verip kaynak aktarýlan bir kurum olmaktan çýkarýlmasý, Devlet kadrolarýndan Alevilerin tasfiyesine yönelik hukuk ve insanlýk dýþý uygulamalara son verilmesi gibi taleplerinin tavizsiz takipçisi ve savunucusu olacaklardýr. 2-Adýna barýþ sureci dedikleri bu süreçte, barýþýn Ýslam bayraðý altýndaki din kardeþliði baðlamýnda saðlanmaya çalýþýlacaðý izlenimi yaratýlmakta olup, bu algý, biz Alevileri son derece rahatsýz etmekte, barýþa katký sunmayacaðý sonucuna götürmektedir. Gerçek bir barýþ isteniyorsa tüm etnik, inançsal, kültürel kimliklerin eþit yurttaþlýk baðlamýnda hak ve özgürlüklerinin çoðulcu bir yapýda yer aldýðý, hiç kimsenin dýþlanmadýðý ve ötekileþtirilmediði bir yapý oluþturulmalýdýr. 3-yýllardýr ötekileþtirilen, kýyýmlara uðrayan, inançlarý ve yaþamlarý baský altýna alýnan Alevilerin kendilerini özgür ve eþit yurttaþ olarak görüp algýlamadýklarý hiçbir çözüm gerçek anlamda bir barýþ olarak telakki edilemez. Örgütlü Alevi toplumu haklarýn verilmeyeceði alýnacaðý bilinciyle tüm demokratik ve hukuki haklarýný sonuna kadar kullanacak ve bu haklara mutlaka sahip olacaktýr. Çünkü bu haklar, kimsenin lütfüne baðlý haklar olmayýp tabii insan haklarýdýr. 4-Alevi kurumlarýnýn ortak eylemlilik ve çalýþma programlarýnýn ve yýl içi yol haritasýnýn belirlenmesi çalýþmalarý konusundaki programýn gün ve saatleri baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen geziye Turizm Rehberliði 3. sýnýf öðrencileri katýldý. Kapadokya ya gelen turistlerin ilgi gösterdiði Ebru Sanatý hakkýnda bilgi alma amaçlý düzenlenen teknik gezide Naile Art Gallery nin sahibi Ebru Sanatçýsý Naile Bozkurt tarafýndan öðrencilere Ebru Sanatýnýn tarihi geçmiþi, ekte sunulmaktadýr. Bu çalýþma sonucunda oluþacak ortak kararlar Hacý Bektaþ-ý Veli Anmalarýnda veya Abdal Musa Etkinliklerinde kamuoyuyla ve sayýn medya kuruluþlarýyla paylaþýlacaktýr. Bu ortak kararlarýmýzýn hayata geçmesi için sokaklara dökülmek dâhil tüm yollar denenecektir. Þu bilinmelidir ki Alevilerin katýlýmýn olmadýðý hiçbir çözüm, ülkeye huzur getirmeyecektir. 5- Aleviler, sorunlarýna sahip çýkmayan demokrasi, barýþ, özgürlük ve eþit yurttaþlýk ekseninde çaba göstermeyen hiçbir siyasi kuruluþa destek olmayacaklardýr. 6-Türkiye nin gereðinden fazla komþu ülkelerin iç iþlerine karýþmasý nedeniyle Suriye ki olaylarýn Türkiye ye yansýmasý sonucu Reyhanlý da 51 yurttaþýmýzýn hakka yürümesi bizleri son derece üzmüþtür. Ölenlere rahmet, yakýnlarýna baþsaðlýðý dileklerimizle birlikte hangi güç ve mihrak tarafýndan yapýlmýþ olura olsun olayý þiddet ve nefretle kýnýyoruz. ALEVÝ KURUMLARININ ADLARI ALEVÝ BEKTAÞÝ FEDERASYONU VE BÝLEÞENLERÝ ALEVÝ DERNEKLERÝ FEDERASYONU VE BÝLEÞENLERÝ ALEVÝ VAKIFLARI FEDERASYONU VE BÝLEÞENLERÝ ÞAH KULU SULTAN VAKFI KARAÐAÇ DERGÂHI SULTAN GAZÝ PÝRSULTAN KÜLTÜR DERNEÐÝ SARI GAZÝ CEMEVÝ SARIYER SÝVÝL ÝNSÝYATÝFÝ GAZÝ CEMEVÝ ÝKÝTELÝ CEMEVÝ yapýmý ve incelikleri hakkýnda ayrýntýlý bilgi verildi ve Ebru yapýmý uygulamalý olarak gösterildi. Meslek hayatlarýnda kullanabilecekleri deðerli bilgiler edinen öðrencilere gezi sonunda Naile Bozkurt, Nevþehir Üniversitesi Turizm Fakültesi binasýna asýlmak üzere kendisinin yaptýðý bir ebru çalýþmasýný armaðan etti.

8 Sulucakarahöyük/ANKARA Yýlmaz KIZILIRMAK Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Ankara Þubesi ve Tutuklu Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanýþma Dernekleri Federasyonu (TUHAD FED) Ankara Temsilciliði, hasta tutuklu ve hükümlülerin yaþadýklarý insanlýkdýþý drama dikkat çekmek amacýyla daha önce 10 kez gerçekleþtirdiði eyleme bugün bir yenisini ekledi. 24 Mayýs tarihinde saat : 12:30 da Kýzýlay da gerçekleþen kefenli protesto eylemi, devletin silahlý güçlerinin Adalet Bakanlýðý önüne gitmesine engel çýkarmasý üzerine Güvenpark yanýnda yapýldý. Ýnsan Haklarý Savunucularýnca dolmuþ duraklarýnýn yanýnda gerçekleþen eyleme, Ankara Düþünceye Özgürlük Giriþimi, KESK e baðlý sendika yöneticileri, Halkevleri, ÇHD, SYKP, SDP ve BDP Ankara Ýl Yöneticileri ile Alýnteri okurlarý da katýlarak destek verdi. HASTA TUTSAKLAR SERBEST BIRAKILSIN yazýlý pankartýn açýlarak dolmuþ duraklarýna yapýlan yürüyüþün ardýndan yapýlan oturma eyleminde konuþan TUHAD FED Ankara Temsilcisi Havva ÖZCAN, 21 Mayýs Salý günü Bitlis e baðlý Ahlat Ýlçesinde ki Cezaevi nde 63 yaþýndaki yüzde 50 felç ve yüksek tansiyon hastasý Gürgin KURT un beyin kanamasý geçirmesi sonucu yaþamýný yitirdiðini hatýrlatarak baþladý. ÖZCAN, Gürgin KURT un oðlu Sinan KURT un, Babam bedenen yüzde 50 felçli ve yüksek tansiyon hastasýydý. Kendi iþini kendisi göremiyordu ve bu yüzden Adalet Bakanlýðý na tedavi için 4-5 kez dilekçe gönderdik, fakat hepsine de ret cevabý geldi. Bana cezaevi revirinde gözüne damlatýlan damladan dolayý da gözlerinin çok ciddi bir þekilde görme yetisini kaybettiðini söyledi. Ardýndan Pazar günü öðle yemeðinden sonra beyin kanamasý geçirmiþ dediðini belirterek sürdürdüðü konuþmasýnda þunlarý söyledi; Biz insan haklarý aktivistleri ve mahpus yakýnlarý 11 haftadýr burada Adalet Bakanlýðýna sesleniyoruz. Bir hafta arayla iki hasta mahpusun ölüm haberini aldýk. Yaþamlarý pamuk ipliðiyle baðlý yüzden fazla aðýr hasta mahpusa iliþkin olarak Bakanlýðýn görmedim, duymadým, bilmiyorum yaklaþýmý bu devletin insana verdiði deðeri göstermektedir ve ne yazýk ki utanç vericidir. Ülkede doksan gündür ölüm haberi duyulmuyor diye sevinenlere soruyoruz, mahpuslarýn yaþamýný bu kadar mý yok sayýyorsunuz? Þehabettin Yücel, Ýrfan Eskibað ve Gürgin Kurt bu doksan günde öldüler. Ölenler bu ülkenin hapishanelerinde saðlýklarý ve yaþamlarý devletin sorumluluðunda olan insanlardýr. Uçak pisti, konuk evi koþullarý, devlet erkaný ile ziyaretler sohbetler gibi talepleri olmadý. Sadece defalarca ve defalarca dilekçeler yazarak tedavi edilmek istediklerini belirttiler. Kendilerinin, hekimlerin ve avukatlarýn Cezaevi koþullarýnda tedavinin mümkün olmadýðýný defalarca söylediklerini kaydeden ÖZCAN, ýþýk görmeyen, havasýz hücrelerde, hasta mahpuslarýn nemli duvarlarla çevrili odalarda az ve yetersiz beslenerek hastalýklarýnýn ilerlediðini defalarca yazdýklarýný hatýrlattý. ÖZCAN, sevk için günlerce bekletilmek, neredeyse her hastalýða revirde yazýlan aðrý kesiciler, bir muayene için ring aracýnda saatlerce beklemek ve kelepçemi çözün öyle muayene olmak istiyorum denildiði için muayene olamadan geri dönmek son derece olaðan, alýþýldýk meseleler haline geldiðini bildirdi. Adli Týp a giden eksik evraklý dosyalar, beklenen sýralar ve yeniden yazýlan müzekkerelerin adeta bir iþkence haline geldiðini ifade eden ÖZCAN, bir þeyler yapalým ölüyorlar iþte diye yetkililerin kapýsýna gidildiðinde ellerim bomboþ diye gösteren savcýlara tanýk olduklarýný, ille de sabah yapýlmasý gerekir denilen kan tahlilleri için hep öðleden sonraya randevu veren ve tahlili yapamayan personellerle muhatap kalýndýðýna iþaret etti. Yýlmadan yaþam hakkýnýn kutsal olduðunu söylediklerini, Anayasa da ve Ýnfaz Kanunu ndaki ilgili maddeleri anlattýklarýný söyleyen ÖZCAN, Adli Týp ýn nasýl ideolojik ve düþmanca bir tutum içinde olduðunu, aslýnda istenildiðinde bir çýrpýda yok sayýldýðýný çok iyi bildiðimiz bürokrasinin sadece halka karþý iþletildiðini, yetkililerin aymazlýðýný teþhir ettiklerini belirterek, ülkenin demokratik kamuoyunun da bu konuda yeterince duyarlý yaklaþmadýðýna dikkat çekerek serzeniþte bulundu. Biz bunlarý söylerken hasta mahpuslar ölmeye devam ettiler. Ölümlerin vebalinin herkes için aðýr olduðunu bir kere daha hatýrlatýyoruz diyerek konuþmasýný sürdüren ÖZCAN, konuþmasýný þu sözlerle bitirdi. Cezaevinden çýkan her tabut, insanlýðýmýzý da içine koyuyor. Hükümet verdiði demokrasi nutuklarýnýn, çýkarttýðý paketlerin arkasýnda durmalý ve engeli neyse kaldýrarak hasta mahpuslarý derhal tahliye etmelidir. Her hafta bir hasta tutuklu ile ilgili bilgilere yer verilen eylemde, bu hafta ise 15 yýldýr cezaevinde bulunan ve þu anda Diyarbakýr Cezaevi nde yatan Taylan ÇÝNTAY ýn durumuna deðinildi. ÇÝNTAY, kanser hastalýðýndan 5 kez ameliyat geçirmiþ. En son ameliyat için Diyarbakýr Cezaevi nden Ankara 2 Nolu F Tipi Cezaevine nakledilen ve daha sonra Ankara Numune Hastanesi nde 19 Mayýs 2013 tarihinde aðýr bir ameliyat geçiren ÇÝNTAY, 20 Mayýs ta taburcu edilerek tekrar Sincan F Tipi cezaevine gönderilmiþ. ÇÝNTAY, Cezaevi giriþinde kendisinin çýplak aramaya tabi tutulmasý üzerine, Yeni hastaneden geliyorum ve aðýr bir ameliyat geçirdim. Bu insan haklarýna aykýrýdýr diyerek itiraz etmiþ. Bunun üzerine 4 5 infaz memuru ÇÝNTAY ýn zorla elbiselerini çýkarmýþ, ÇÝNTAY a saldýrmýþ ve bunun sonucu vücutta çeþitli boyutlarda yaralar meydana gelmiþ. Bu saldýrý sonrasýnda geçirdiði ameliyat bölgesine aldýðý darbelerden iyileþmeyen yaralarý kanamaya baþlamýþ. ÇÝNTAY, yaþadýðý bu onur kýrýcý saldýrý sonrasýnda Cezaevi Hastanesi Acil servisine kaldýrýlmýþ ve gördüðü kaba iþkenceleri doktor raporuyla belgelemiþ. Cezaevi idaresinden ve görevli personel hakkýnda suç duyurusunda bulunan ÇÝNTAY ýn yaþanan süreçte birde cezaevi müdürünün hýþmýna uðradýðý belirtiliyor. Cezaevi müdürü ÇÝNTAY ýn kendisini yaralamak için kollarýný duvara bilerek yaralamak için çarptýðýný öne sürmüþ ve hakkýnda disiplin soruþturmasý baþlatmýþ. ÇÝNTAY, aðýr hasta ve yeni ameliyat geçirmiþ olmasýna karþýn iki gün boyunca tek kiþilik ve yataksýz bir hücrede tutulmuþ. Konuya iliþkin açýklama yapan ÝHD ve TUHAD FED yetkilileri, ÇÝNTAY a yapýlan bu onur kýrýcý uygulamalarý þiddetle ve nefretle kýnadýklarýný belirterek, baþta Adalet Bakanlýðý olmak üzere tüm yetkili organlardan, Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevi nde yaþanan insanlýk dýþý uygulamalar nedeniyle, sorumlu tüm personel hakkýnda adli ve idari soruþturma baþlatýlmasýný talep ettiklerini bildirdiler. Türkiye Cezaevleri yýllardýr insan haklarý ihlallerinin yaygýn olarak yaþandýðý merkezler olarak varlýðýný sürdürmeye devam ediyor. Kimi zaman öyle uygulamalar gerçekleþiyor ki darbe dönemlerini aratmayacak düzeyde Zaten Ýnsan Haklarý Derneði de, 12 Eylül sonrasýnda daha çok gözaltýnda ve cezaevlerinde insanlýkdýþý uygulamalar, gözaltýnda kayýplarla birlikte ihtiyaç haline gelmiþ ve 98 insan haklarý savunucusu tarafýndan 17 Temmuz 1986 tarihinde kurulmuþtur. ÝHD, en son 7 Mayýs 2013 tarihinde, cezaevlerinde hasta tutuklularýn durumuna dikkat çekmek için yaptýðý açýklamada; halen hapishanelerde 121 i aðýrlaþmýþ, 108 i acil tedaviye ihtiyacý olan toplam 230 aðýr olmak üzere 411 hasta mahpus vardýr. Gün geçtikçe hapishanelerdeki hasta mahpuslarýn durumu giderek aðýrlaþmakta, her geçen gün ölümlerin artacaðýndan büyük kaygý duymaktayýz demektedir. 14 Mayýs 2013 tarihinde, CEZAEVÝNDE ÖLÜMÜ BEKLEMEK VE SEYRETMEK CEZAEVLERÝNDEN YÜKSELEN ÇIÐLIÐA KULAK VERÝN! diyen Türk Tabipleri Birliði de (TTB), cezaevlerinde yaþanan insanlýkdýþý uygulamalara dönük kaygýlarýný dile getirmektedir. Ocak 2013 tarihinden itibaren cezaevi koþullarýnda kalamaz raporuna raðmen dört kiþinin yaþamýný yitirdiðini ifade eden TTB açýklamasý þu þekilde sürüyor; Ýki kez baþvurduklarý Adli Týp Kurumu ndan cevap gelmediði için geçtiðimiz hafta ölen kanser hastasý Ýrfan Eskibað bunun en son örneðiydi. Niceleri içeride ölümü bekliyor Cezaevinde olmak ölüme terk edilmek deðildir. Önceliði insan saðlýðýna ve insan onuruna hürmet etmek olan ve var olan sorunlarýn çözümü konusunda toplumsal bir sorumluluðu bulunduðuna inanan bir meslek örgütü olarak seyirci kalmayacaðýz. Yetkililere sesleniyoruz. Ceza ve tutukevlerinde barýnan tutuklu ve hükümlülerin evrensel hukuk çerçevesinde ve en temel insan haklarý esas alýnarak yaþam koþullarý düzenlenmeli; þiddet, kötü muamele, iþkence vb. kötü uygulamalarýn önüne geçilmelidir. Tedavileriyle, kalan yaþam süreçlerinin hastanelerin mahkûm koðuþlarýnda geçirilmesi ve yakýnlarýyla son dönem temaslarýnýn sýnýrlandýrýlmasýnýn hastalarýn psikosomatik durumlarýnýn bozulmasýna ve kötü beslenmelerine neden olacaðý ve vücut dirençlerini zayýflatacaðý için yaþamsal tehlike arz edeceði unutulmamalýdýr. Cezaevlerinde kiþisel bakýmlarýný yerine getiremeyecek derecede fonksiyon kaybý olanlarla, ölümcül kanser v.b. olgularda titizlikle ve hýzla karar verilmelidir. Kronik, aðýr, terminal dönem hastalarýn erken taný almasý tedavi süreçlerinin uzamamasý, tedavi edilmemenin bir ceza aracý olarak kullanýlmamasý, düzenli olarak izlenmeleri ve yakýnlarýyla görüþmeleri konusunda insani bir yaklaþýmýn esas alýnmalýdýr. Gerek evrensel hukuk ilkeleri, gerek en temel insani duyarlýlýklar, gerekse kamu vicdaný açýsýndan öncelikle ölümcül hastalýða yakalananlar konusunda daha açýk ve daha az yoruma yer býrakacak yasal düzenlemeler acilen yapýlmalý ve uygulanabilir olmasýnýn önündeki engeller kaldýrýlmalýdýr. Ýnfazlarýn ertelenmesi hususunda gecikmelere neden olan ve objektif olmayan kararlarda imzasý bulunan Adli Týp Kurumu devreden çýkarýlmalý, tam teþekküllü devlet hastanelerinin ve üniversite hastanelerinin vereceði raporlar yeterli görülmelidir. Toplumsal barýþ ýn konuþulduðu ve buna yönelik çaba sarfedildiði bir dönemde, cezaevlerinde yaþanan hak ihlâllerinin ortadan kaldýrýlmasýnýn da gerçek bir barýþ ýn önkoþulu olduðu unutulmamalýdýr. Bugün hasta tutuklularýn durumuna bir kez daha dikkat çekmek için yapýlan kefenli eylem etrafta bulunan insanlar tarafýndan tedirginlikle izlendi. Kýzýlay ýn merkezindeki, DEVRÝMCÝ TUTSAKLAR ONURUMUZDUR HASTA TUTSAKLAR SERBEST BIRAKILSIN ÝNSANLIK ONURU ÝÞKENCEYÝ YENECEK sloganlarýnýn haykýrýldýðý eylemde bir gerçek daha ortaya çýktý. O da, cezaevlerinde yaþananlar karþýsýnda kýlýný bile kýpýrdatmadan adeta ölümleri seyreden yetkililerin, talimat vererek büyük bir polis gücünü bu sorunu dile getiren insan haklarý savunucularýnýn karþýsýna yýðmasýydý.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR?

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Kendimi Tanýyorum HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Resimdeki kiþilerin fiziksel farklýlýklarý nelerdir? Ýnsanlarý birbirinden ayýran fiziksel ve duygusal özellikleri ile ilgi alanlarý vardýr. Bu farklýlýklar

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı