Olmak belirlendi. 8. Yapýlan festivalin konuk ülkeleri arasýnda ise Meksika ve Avusturya bulunuyor.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Olmak belirlendi. 8. Yapýlan festivalin konuk ülkeleri arasýnda ise Meksika ve Avusturya bulunuyor."

Transkript

1 8 Eski OHAL Valisi Hayri Kozakçýoðlu evinde ölü bulundu. Kozakçýoðlu döneminde kaybedilen Hüsamettin Yaman'ýn aðabeyi Feyyaz Yaman: " Hesap vermeden öldü" Türkiye'nin en karanlýk yýllarýnýn OHAL valisi, derin devletin kara kutusu Hayri Kozakçýoðlu, dün evinde ölü bulundu. Polis, beylik tabancasýyla intihar ettiði üzerinde duruyor Köy boþaltmalar, yargýsýz infazlar, faili meçhul cinayetler, tecavüz ve iþkencelerin 'devletin bekasý' için devlet denetiminde yapýldýðý Olaðan Üstü Hal düzeninin (OHAL) ilk valisi Hayri Kozakçýoðlu, yaptýklarýnýn hesabý sorulmadan 75 yaþýnda yaþamýný yitirdi. Kozakçýoðlu, dün Ýstanbul Sarýyer'deki evinin çalýþma odasýnda sabaha karþý ölü bulundu. KAPIYI ÇÝLÝNGÝRLE AÇTILAR Eþi Sabire Kozakçýoðlu, sabah eþini uyandýrmak üzere yattýðý odaya gitti ve odanýn kilitli olduðunu gördü. Bunun üzerine Sabire Kozakçýoðlu, oðlu Ferhan Kozakçýoðlu na haber verdi. Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Ankara Þubesi ve Tutuklu Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanýþma Dernekleri Federasyonu (TUHAD FED) Ankara Temsilciliði, hasta tutuklu ve hükümlülerin yaþadýklarý insanlýkdýþý drama dikkat çekmek amacýyla daha önce 10 kez gerçekleþtirdiði eyleme bugün bir yenisini ekledi. 24 Mayýs tarihinde saat : 12:30 da Kýzýlay da gerçekleþen kefenli protesto eylemi, devletin silahlý güçlerinin Adalet Bakanlýðý önüne gitmesine engel çýkarmasý üzerine Güvenpark yanýnda yapýldý. Ýnsan Haklarý Savunucularýnca dolmuþ duraklarýnýn yanýnda gerçekleþen eyleme, Ankara Düþünceye Özgürlük Giriþimi, KESK e baðlý sendika yöneticileri, Halkevleri, ÇHD, SYKP, SDP ve BDP Ankara Ýl Yöneticileri ile Alýnteri okurlarý da katýlarak destek verdi. IV Garip Dede Dergahýnda bir araya gelen Alevi Kurumlarýýn temsilcileri yaptýklarý ortak basýn açýklamasýnda Alevi katýlýmýnýn olmadýðý hiçbir çözüm Türkiye ye huzur getirmeyecektir dedi. Açýklama metnini yayýnlýyoruz; Geçmiþten günümüze bütün tarihsel sürece baktýðýmýzda deðiþik inanç ve etnik kimliklere yer verilmeden bu günlere gelinmiþ, bu nedenle de günümüze kadar toplumun genelinin içselleþtirerek sürdüre geldiði bir dinginlik saðlanamamýþtýr. Gelinen noktada toplumdaki bu genel huzursuzluk açýkça görülmüþ olacaktýr ki,iktidarýyla,muhalefetiyle toplumun ihtiyaçlarýna cevap verebilecek yeni bir Anayasa çalýþmasý ile ayrýþtýrýlmýþ bulunan toplum dinamiklerinin eþit yurttaþlýk temelinde ve barýþ içinde... Baharla birlikte festivaller de yüzünü göstermeye Baþladý... Eskiþehir Uluslararasý Film Festivali, Elazýð Çayda Çýra Film Festivali, Dadaþ Film festivali derken SineMardin de o tarihi kentten göz kýrptý bize Mayýs ta perdelerini açacak olan festival 7 Haziran a kadar sürecek. Pek çok önemli konuða ev sahipliði yapacak olan festivalin Sanatsal içeriði CerModern tarafýndan hazýrlandý. Ve bu yýl alt baþlýk olarak da Mülteci Olmak belirlendi. 8. Yapýlan festivalin konuk ülkeleri arasýnda ise Meksika ve Avusturya bulunuyor.

2 Eski OHAL Valisi Hayri Kozakçýoðlu evinde ölü bulundu. Kozakçýoðlu döneminde kaybedilen Hüsamettin Yaman'ýn aðabeyi Feyyaz Yaman: " Hesap vermeden öldü" Türkiye'nin en karanlýk yýllarýnýn OHAL valisi, derin devletin kara kutusu Hayri Kozakçýoðlu, dün evinde ölü bulundu. Polis, beylik tabancasýyla intihar ettiði üzerinde duruyor Köy boþaltmalar, yargýsýz infazlar, faili meçhul cinayetler, tecavüz ve iþkencelerin 'devletin bekasý' için devlet denetiminde yapýldýðý Olaðan Üstü Hal düzeninin (OHAL) ilk valisi Hayri Kozakçýoðlu, yaptýklarýnýn hesabý sorulmadan 75 yaþýnda yaþamýný yitirdi. Kozakçýoðlu, dün Ýstanbul Sarýyer'deki evinin çalýþma odasýnda sabaha karþý ölü bulundu. KAPIYI ÇÝLÝNGÝRLE AÇTILAR Eþi Sabire Kozakçýoðlu, sabah eþini uyandýrmak üzere yattýðý odaya gitti ve odanýn kilitli olduðunu gördü. Bunun üzerine Sabire Kozakçýoðlu, oðlu Ferhan Kozakçýoðlu na haber verdi. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý geçen ay hazýrladýðý bir kamu spotunda Türkçe, Kürtçe, Arapça, Arnavutça ve Ýngilizce vaaz veren imamlara kardeþlik ve eþitlik çaðrýsý yaptýrdý. Hem de kolay kolay kimsenin itiraz edemeyeceði cümlelerle: Ey Ýnsanlar... Arap'ýn Arap olmayana, Arap olmayanýn da Arap üzerine üstünlüðü olmadýðý gibi; kýrmýzý tenlinin siyah üzerine, siyahýn da kýrmýzý tenli üzerinde bir üstünlüðü yoktur. Spotta itiraz edilebilecek, tartýþýlabilecek baþka cümleler olsa da, en azýndan bu cümlelere itiraz etmek mümkün deðil... Bu laflarý eden, kendisini eþitlik ve kardeþliðin temsilcisi gibi sunan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn ne bu güzel laflarla, ne de eþitlikle alakasý var. Yalnýzca Diyanet in mi? Hayýr! Mevcut iktidarýn da, devletin de eþitlikle hiçbir alakasý yok! Bu durumu en iyi Aleviler bilir ve yaþar! Hoþ, iþin doðrusu bu durumu bilmeyen bir tek Allah'ýn kulu da yoktur! Özellikle mürekkep yalamýþ herkes, inançlar arasýnda yaþanan eþitsizliði çok iyi bilir. Dayatmalarý da, havuç ve sopa politikasýný da! Ya sev, Sünni gibi asimile ol, ya da terk et politikasýný da! Devleti yöneten bütün kadro bu durumu iyi bilir. Týpký, Cumhurbaþkaný, Baþbakan ve Paþalarýn bildiði gibi Týpký yargýçlarýn, savcýlarýn çok iyi bildiði gibi Ancak bu saydýklarýmýn tamamý devletin sahibi oldukalrý için, devlete hakim olan inancýn aklýyla düþünürler, oradan bakarlar ve ona uygun kararlar verirler. Durum böyle olunca, onlarýn aðýzlarýndan çýkan eþitlik, kardeþlik laflarý yalýzca kulaða hoþ gelir, gerisi büyük birer yalandan öteye geçmez! Alevinin misafirperverliðini, raký masasýndaki muhabbetini, türkülerini ve hiç vazgeçemediði Bektaþi fýkralarýný çok sevdiðini söyleyenler, bunlarý birbirlerine övgüyle anlatanlar bile, sýra hak, hukuk ve eþitlik mesesine gelince Alevileri ve Aleviliði yok sayarlar. Alevilik gibi engin bir inancý asla kendine özgü bir teolojik yapý olarak görmezler! Ne anlatýrlarsa anlatsýnlar, onlara göre Alevilik son tahlilde hep talidir ve Sünni Ýslam a tabidir! Çünkü onlarýn iktidarý dün Osmanlý da da, bugün Cumhuriyet te de kendisini Sünniliðe göre konumlandýrmýþtýr. Bu yüzden bir çok kiþinin inandýðýnýn tersine Cemevi ni ibadethane olarak kabul etmek ve yasalar önünde týpký Sünnilik veya diðer inançlar gibi eþit görmek sanýldýðý gibi Ferhan Kozakçýoðlu, yanýna çilingir de alarak eve geldi. Çilingir yardýmýyla odanýn kapýsý açýldýðýnda, Hayri Kozakçýoðlu yerde, kanlar içinde yüz üstü yatarken bulundu ve öldüðü anlaþýldý. Bunun üzerine polise haber verildi. SÝLAH SESÝNÝ DUYAN OLMAMIÞ Polis odada Kozakçýoðlu nun ruhsatlý tabancasýný buldu. Ýlk incelemede Kozakçýoðlu nun, kapýsý kilitli odasýnda göðsüne sýktýðý tek kurþunla yaþamýna son verdiði belirlendi. Hayri Kozakçýoðlu nun silahýný ateþlediði zaman henüz belirlenemedi. Eþinin bu sýrada evin baþka bir odasýnda bulunduðu ve silah sesini duymadýðý belirtildi. Olay yeri inceleme ekipleri villada araþtýrma yaptý. Hayri Kozakçýoðlu nun,cenazesi savcýnýn incelemesinin ardýndan evinden çýkarýldý. Cenaze Adli Týp Kurumu na gönderildi. Seni nasýl unuturuz! Diyarbakýr Valisiyken 'üstün hizmetleri' sonucu 19 Temmuz 1987'de Olaðanüstü Hal Bölge Valiliði'ne atanan Kozakçýoðlu, 19 Aðustos basit bir karar deðildir! Böyle bir karar devletin de, iktidarýn da yüzlerce yýla yayýlan kimyasýný, DNA sýný deðiþtirecek çok önemli bir karardýr. Devlet böyle bir karar verdiðinde, bütçeden baþlayarak yasalara, oradan medya olanaklarýna kadar aklýnýza gelecek her alanda mevcut olaný Alevilerle ve diðer inançlarla eþit paylaþmak zorunda kalacaktýr! Eþit paylaþtýðýnda ise o zaman tek yanlý olarak rahatça kullandýðý, stratejik planlar yaptýrdýðý Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ný ayný rahatlýkla kullanma þansý kalmayacaðý için Diyanet e ihtiyacý da kalmayacaktýr! Devlet ve siyasi iktidar bu gerçeði bildiði için, Alevilere karþý aldýðý yok sayma yada kendisi gibi olmasýný isteme tavrý yalnýzca taktiksel bir yaklaþým deðil, tümüyle stratejik bir yaklaþýmdýr! Bundan dolayý Alevilerin bütün hamleleri her seferinde devletin beton bloklarýna çarpýp geri dönüyor. Týpký eski ABF Genel Baþkaný Turan Eser in Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý aleyhine 30 Kasým 2012 tarihinde açtýðý davanýn Ankara 17. Ýdare Mahkemesi tarafýndan reddedilmesi gibi. Turan Eser, açtýðý davada Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý bütçesinin, Diyanet TV yayýnlarýnýn, fetva uygulamalarýnýn eþitliðe ve laikliðe aykýrý olduðunu belirterek, Alevilere ve onlarýn ibadethanesi olan cemevlerine de bütçeden pay ayrýlmasýný talep etmiþti. Mahkeme bu talebi reddettiði gibi, Türk Milleti adýna verdiði kararýnda, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn tümüyle Sünniliðe hizmet ettiðini, 120 bin kiþilik kadrosunda Alevi bir çaycýnýn bile olmadýðýný bile bile, hepimizin gýna getirdiði bildik eþitsizlik ezberini eþitlikmiþ gibi tekrarladý: Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, laiklik ilkesi doðrultusunda, bütün siyasi görüþ ve düþünüþlerin dýþýnda kalarak ve milletçe dayanýþma ve bütünleþmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir Anayasal ve Yasal dayanaklar uyarýnca faaliyet gösteren Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn, davacýnýn tüm cemevlerine kaynak aktarýlmasý, Diyanet TV yayýnlarýna son verilmesi ve dinsel fetva verme uygulamasýna son verilmesi yolundaki isteminin reddedilmesine iliþkin dava konusu iþlemde hukuka aykýrýlýk görülmemiþtir. Kaynak: Yurt Gazetesi 1991 tarihine kadar bu görevi sürdürdü ve sonrasýnda Ýstanbul Valisi olarak atandý. Her görevinde karanlýk iþ ve iliþkileriyle anýldý. Ýlk OHAL Valisi olan Kozakçýoðlu, Doðu ve Güneydoðu illerinde en karanlýk, en acý yýllar yaþanýrken, hikmetinden sual olunmaz ve denetlenemez yetkilerle donatýlmýþtý: Ýstediði kamu çalýþanýný bölgeden göndermek, istediði yerleþim birimini boþaltmak ya da 'kamulaþtýrmak', yetkilerini istediði asayiþ komutanýna devredebilmek, OHAL bölgesinde yaþayanlardan istediklerine menþelerine bakmadan silah taþýma/bulundurma ruhsatý verebilmek.. OHAL'ÝN MARKA YÜZÜYDÜ Kocakçýoðlu'ndan sonra resmi olarak sadece 3 yýl daha devam eden OHAL uygulamasýnýn yansýmasý ise korkunçtu: Ýnsan haklarý örgütlerinin o dönemi içeren araþtýrmalarýna göre 17 bine yakýn yurttaþ kaybedildi ya da infaz edildi. Meclis Araþtýrma Komisyonu nun 1998 de açýklanan raporuna göre, 1997 yýlý Kasým ayý itibari ile 905 i köy, 2 bin 523 ü mezra olmak üzere 3 bin 428 yerleþim birimi boþaltýldý ve 378 bin 335 kiþi yerinden edildi. Türkiye de faaliyet gösteren Ýnsan Haklarý kuruluþlarýnýn verilerine göre ise; bu dönemde yaklaþým 4 bin yerleþim birimi boþaltýldý ve 3 milyonun üzerinde insan zorla göç ettirildi. Türkiye Ýnsan Haklarý Vakýf ve Ýnsan Haklarý Derneði nin yaný sýra ABD Dýþiþleri Bakanlýðý ile Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü gibi uluslararasý kurum ve kuruluþlarýn raporlarýnda bu dönemde 3 bin üzerinde yerleþim birimi yakýldýðý, boþaltýldýðý belirtildi. 17 BÝN ÖLÜM, BÝN YANMIÞ KÖY Pek çok dernek ve vakýf kapatýldý. Rado ve televizyon yayýnlarý yasaklandý. Kitaplar filmler bölgeye sokulmadý. OHAL Valiliði nin yetki kapsamýnda olan yerleþim birimlerinde iþkence ve kötü muamele gerekçesi ile toplam 1275 suç duyurusunda bulunuldu. OHAL süresince 55 bin 371 kiþi gözaltýna alýndý. Bunlardan; 42 bin 795 kiþi yargýlandý ve bu sanýklardan 4 bin 799 u hüküm giydi. Terör suçlusu olarak DGM de bin 131 çocuk yargýlandý ve 201 i hüküm giydi. Koruculuk sistemi geliþtirildi. Sadece Genelkurmay ýn verilerine göre bile 4 binin üzerinde korucu öldürmeden gaspa, köy yakmadan tecavüze kadar yüzlerce suça karýþtý. 'ÖRTÜLÜ ZENGÝNLÝK' DÖNEMÝ Süper vali Hayri Kozakçýoðlu'nun icraatlarý OHAL'den elini çekince de bitmedi. OHAL valisiyken ilticacý Kürtlere yardým için yollanan 2 milyarý görevi bitince cebine koyup vali olarak geldiði Ýstanbul a getirmiþ, özel hesabýna geçirmiþti. Hayri Kozakçýoðlu bu ortaya çýkýnca söz konusu parayý dönemin Ýçiþleri Bakaný Mustafa Kalemli nin onayý ile 12 Aðustos 1991 de kendi hesabýna aktardýðýný ve 18 Ocak 1993 de Bölge Valiliði nin talebi üzerine geri gönderdiðini öne sürdü. Ancak Kalemli bu olaydan haberi olmadýðýný öne sürdü. O dönemde Kozakçýoðlu'nun Vakýfbank'taki kiþisel hesabýnda 7 milyar lira olduðu ortaya çýktý, Ýçiþleri Bakaný Gazioðlu bu paranýn dondurulduðunu açýkladý. MECLÝS'E DE GÝRDÝ! Kamuoyunun tepkisini çeken duruma dair konuþan dönemin Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel Paralar örtülü ödenekten teröre karþý mücadele için verilmiþtir. Ancak ne için harcandýðý açýklanýrsa devlet sýkýntýya düþer dedi. Kozakçýoðlu, tüm bu þaibelere raðmen, 20'nci Dönemde DYP'den Ýstanbul Milletvekili seçildi ve 18 Nisan 1999'da 21.dönem Ýstanbul milletvekilli olarak Meclis'e girdi. NEDEN ÖNEMLÝ? Türkiye'nin bu en karanlýk dönemlerinde derin devlet örgütlenmesinin baþýnda olanlar hesap vermedi. Derin devletin kilit ismi Mehmet Aðar, kendi tabiriyle devlet yat deyince girdiði hapishaneden 1 yýl 4 ay sonra devletin çýk demesiyle çýktý ve feraha kavuþtu. Kürt iþadamlarý listesi yaptýran, Çiller Özel örgütü ve örtülü ödeneðin en yoðun kullanýldýðý dönemde yaptýðý Baþbakanlýðýyla gündeme gelen Tansu Çiller, yargýlanmak bir yana dursun, 2 ay önce kendisini dinlemeye gelen Meclis Araþtýrma Komisyonu'na nasýl maðdur olduðunu anlattý. Derin devletin kara kutusu Kozakçýoðlu ise yargýlanmadan, 'intihar' etti. KÝM NE DEDÝ? 'BÝR ÖLÜM MAKÝNASIYDI' - Hayri Kozakçýoðlu'nun 1992'de Ýstanbul Valiliði yaptýðý dönemde kaybedilen Üniversite öðrencisi Hüsamettin Yaman'ýn aðabeyi Feyyaz Yaman: Kozakçýoðlu kadrosu ile birlikte Doðu'dan Ýstanbul'a tranferi yapýlan kadaronun baþýndaydý. Ýstanbul Valisi olduðu dönemde 14 kiþi kaybedildi. Onun döneminde çocuk yaþtaký insanlar sorgusuz yargýlanýyor, iþkenceye uðruyorlardý. Perpa cinayetleri, Güngören'deki baskýnlar onun döneminde gerçekleþti. Umarsýzca ve vahþice bir sistem uygulandý. Akýbetinin bu þekilde olmasýný normal karþýlýyorum. Kendisi ölüm makinesiydi çünkü. Bu insanlar hesap vermeden, sorulamadan ölüyorlar. Nesilden nesile aktarýlan bir boþluk ve travma olarak kalýyor böylece. 'BANA BÝZZAT ÝÞKENCE YAPTI' Ýsmail Türker (1980'de sorgusuna Hayri Kozakçýoðlu girdi): Adana Devrimci Yol Davasýndan idamla yargýlandým, 11 yýl cezaevinde yattým. 12 Eylül deneminde Adana Valisiydi öncesi de MC iktidarlarýna yakýn önemli ismlerden biri oldu Kozakçýoðlu. Benim sorgumun ilk 24 saatini önemli bölümünde bulundu. bir bölümünde gözüm açýk olarak onunla konuþtum. Soru sordu. Soru sordurdu. Bütün önemli sorgulamalarda bulundu. Birebir iþkence yaptý ya da yapmadý diyemem. ama iþkenceli sorgulamlarýn içinde yer aldý ve yönetti. Kilit sorularý hep o sordu. Sadece Adana deðil, Antakya, Ýskenderun hattýnda da faaliyet gösteren, devrimcilerin sorgulamasýnda da onun olduðunu biliyorum.e mniyet kökenliydi ama MÝT'le de iyi iliþkileri vardý sonrasý aldýðý görevler de bunu gösteriyor. 'ÖLÜMÜNE SEVÝNDÝM' - Mustafa Baðca (1991'de OHAL döneminde Siverek'te kaybedilen Adnan Baðca'nýn kardeþi): Devlet bizim kayýplarýmýz, ölülerimiz için ne hesap sordu, ne hasap verdi. Benim kardeþimin katili devlettir. Hayri Kozakçýoðlu'da bu devletin adamýdýr. - Hasan Arslan (1993'te Diyarbakýr'da gözaltýnda kaybedilen Bahri Kaan Arslan'ýn oðlu): Ölüme sevinilmez ama Kozakçýoðlu'nun ölümüne sevindim. Birçok kiþinin kaný var elinde. Babamý JÝTEM kaybetti. Aðabeyimi arýyorlardý. Aðbin gelsin babaný teslim ederiz dediler. Ama etmediler. O dönem ve sonrasýnda tek tek isimleri de belirterek suç duyurularýnda bulundum. ancak hiçbirine yanýt alamadým. Bu devlet öldürenleri yargýlamýyor. Devlet yaþadýðý süre içersinde onu süper yetkilerle donattý. Sonrasýn da mý yargýlayacaktý? Devlet ona hiçbir zaman dokunmadý, dokunmayacaktý. 'ÖLSE DE YARGILANMALI' Öztürk Türkdoðan(ÝHD Genel Baþkaný): Öncelikli olarak bu ölümle ilgili olarak kamuoyuna saðlýklý bilgiler verilmelidir. Kozakçýoðlu, OHAL döneminde yaþanan birçok faili meçhulden, kayýplardan, iþkencelerden sorumlu biridir. Bu nedenle bugüne kadar OHAL döneminde yönetici olan kiþilerin yargýlanmasý gerekiyordu. Tabi bu olmayacak anlamýna gelmiyor. Bir hakikatler komisyonu kurarak o dönemde vali olan, askeri cenahta bulunan, yönetici olan yani bu katliamda, kayýplarda parmaðý olan bütün isimler dinlenerek yargýlamaya yardýmcý olunmalý. Ýnsanlarýn kendilerinin gelerek konuþmasýný beklemek doðru olmayacaktýr. Hayri Kozakçýoðlu da tek kiþi deðildir elbette hesap verecek. O öldü diye hakkýndaki yargýlama hakký düþmemelidir. Hakikatleri araþtýrma komisyonu kurulmasý su süreçte elzemdir. 'BU BÝR ÇEÞÝT ZAMANAÞIMIDIR' -Ümit Efe (ÝHD Ýstanbul Þube Baþkaný): Hayri Kozakçýðolu birçok faili meçhullerin, iþkencelerin failidir faili meçhul cinayetin olduðu bir ülkede gerçek faillerin yargý önüne çýkarýlmadan yaþamlarýný yitiriyorlar ya da yüksek makamlara getirtilerek ödüllendiriliyorlar. Yakýnlarýný kaybenler bu kiþilerin suçlarýný itiraf etmeleri için mücadele ediyor yýllardýr. Hayri Kozakçýoðlunun ölümü ile birçok þeyi öðrenebilme imkanýmýz da kaybettik. Faillerin ölmesi ile baþka bir zamanaþýmý yaþamýþ oluyoruz. Kaynak:BirGün

3 (Ýlk bölümün devamý)... Þahin ULUSOY(Devamla)- Hayýr, suç olarak söylemiyorum. Ben de onu savunuyorum, politika dýþýnda kalsýn diyorum. Baþkan Efendim, lütfen karþýlýklý konuþmayalým; zaman kaybýna müncer oluyor. Lütfen Þahin ULUSOY(Devamla)- Üstelik ülkemizdeki inanç gruplarýnýn bir anlamda mezheplerin ve tarikatlarýn çokluðu nedeniyle ortaya çýkan ayrýcalýklar da birleþtirici ve toparlayýcý olamamýþtýr. Ýslam dininde Sebaiye, Harici, Mutezile, Mürcie, Ceberiye, Kaderiye, Ehli Sünnet, Ýsmailiye, Caferiye, Cahmiya, Hürremiye, Zerdüþti, Maneviye, Melametiye, Karmatiye, Babekiye, Dürzi, Haþiþiyun, Yeseviye, Kadiriye, Rufaiye, Bâtýniye, Dehriye, Mevleviye, Babaý, Ticaniye, Ahilik, Nakþiye, Bektaþiye, Hurufiye gibi birçok mezhep ve tarikat Peygamberin ölümünden sonra ortaya çýkmýþlardýr. Dört Halife devrinde ve ondan sonrasýnda Ýslam dünyasý, bu dinin deðiþik yorumlanýþý yüzünden de kan revan içinde yüzmüþtür. Bütün bunlar, Ýslam dininin yoruma müsait olduðunu göstermektedir. Eðer yoruma müsait olmasaydý, bu kadar mezhep ve tarikat ortaya çýkmazdý. Ülkemizde bu mezhep ve tarikat bolluðundan nasibini almýþtýr. Dini deðiþik yorumlayan ve uygulayan, deðiþik ibadet þekilleri ve ibadetevleri olan ülkemizde bu inanç gruplarýnýn üstüne Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý kurulmuþtur. Eðer, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý hiçbir mezhebi temsil etmiyorsa, kendisi bu mezhep ve tarikatlarýn dýþýnda dine yeni bir yorum getiriyor demektir; bu da, Ýslam içinde yeni bir ayrýcalýktýr. Eðer bir mezhebi temsil ediyorsa, diðer inanç gruplarýna yapýlan bir haksýzlýktýr. Olaya bu açýdan baktýðýmýz zaman Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý boþlukta kalmaktadýr. Üstelik bu kurum ayný zamanda Anayasamýzýn 10. maddesiyle de çeliþmektedir. 10 madde: Herkes dil, ýrk, renk, cinsiyet, siyasi düþünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayýrým gözetilmeksizin kanun önünde eþittir. Demektedir. Bu nasýl eþitliktir ki nüfusun bir kýsmýný oluþturan mezhebi temsil eden bu kurum diðer mezhep ve tarikat mensuplarýnýn vergileriyle bütçeden pay alýp, kendi görüþü doðrultusundaki uygulamalarý gerçekleþtirmektedir. Bu eþitlik deðil diðer inanç gruplarýnýn haklarýna tecavüzdür. Bu Kurum, ayný zamanda anayasanýn 2. maddesiyle de baðdaþmamaktadýr. Cemal ÞAHÝN(Çorum)- Bravo! Azimet KÖYLÜOÐLU(Sivas)- Bravo! Þahin ULUSOY(Devamla)- 2. madde, devletin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduðundan bahsetmektedir. Burada, laiklik kavramýný biraz açmak gerekiyor. Laiklik, hukuk açýsýndan devletle din iþlerinin ayrýlýðý, devletin din ve vicdan özgürlüðünün gerçekleþmesi açýsýndan yansýz olmasý anlamýný taþýyor. Bizde ise Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, Baþbakanlýða baðlý din iþlerini yürüten dini bir kurumdur. Anayasanýn 2. maddesiyle çeliþen bu kurum artýk toplumumuzda tartýþmaya açýlmýþtýr. Yalnýzca kendi yorumuna veya bir mezhebin yorumuna göre dini hizmetleri yürüten bu Kurum, diðer inanç gruplarýnýn maddi katýlýmlarýna raðmen, bunlara yönelik hiçbir yararlý uygulamaya girmemekte, onlarýn varlýðýný ve kimliðini kabul etmemektedir. Azimet KÖYLÜOÐLU(Sivas)- Bravo! Þahin ULUSOY(Devamla)- Zaten, kuruluþ yasasý itibariyle de buna müsait deðildir. Sayýn Baþkan, Sayýn Milletvekilleri! Nüfusumuz, 1990 sayýmýna göre 56 milyondur. Bu 56 milyon nüfusa karþýlýk, ülkemizde resmi kaynaklara göre cami, 383 imam-hatip lisesi, 22 ilahiyat fakültesi, 5446 kuran kursu bulunmaktadýr. Nüfusumuzun 20 milyonu sevdikleri Ýslam büyüklerine ve kendi inançlarýna camilerde küfredildiði, alay edildiði, sevgi ve saygý duymadýðý için deðiþik ibadetevleri olduðu için camiye gitmemektedir. (RP sýralarýndan gürültüler) Bahaddin ELÇÝ(Bayburt)- Yok öyle þey, yok Hasan DÝKÝCÝ(Kahramanmaraþ)- Hepsi Müslüman, küfür olmaz camide. Ahmet Remzi HATÝP(Konya)- 60 milyon Müslüman Þahin ULUSOY(Devamla)- Asýrlardýr diyorum, bunlar yapýldý, bunlar tarihi bir gerçek. (RP sýralarýndan gürültüler.) Baþkan- Sayýn ULUSOY Bahaddin ELÇÝ(Bayburt)- Camiye gitmemiþsin, onlarýn hepsi Müslüman. Hasan DÝKÝCÝ(Kahramanmaraþ)- Hangi camide küfredilmiþ, yok öyle bir þey. Þahin ULUSOY(Devamla)- biz de öyle olmasýný istiyoruz; ama bu sýkýntýlarý da yaþýyoruz. Lütfen ülkenin sýkýntýlarýný dinleyin. Hasan DÝKÝCÝ(Kahramanmaraþ)- Yazýk yazýk, böyle konuþamazsýn, cami küfür yeri deðildir. Þahin ULUSOY(Devamla)- Bunlar yapýlmýþtýr, tarihi gerçektir. Baþkan- Sayýn Ulusoy Sayýn Ulusoy Hasan DÝKÝCÝ(Kahramanmaraþ)- Hayýr yapýlmamýþtýr, iftira ediyorsun, bühtanda bulunuyorsun. Þahin ULUSOY(Devamla)- Lütfen dinleyin, önce dinlemeyi öðrenin. Baþkan- Sayýn Ulusoy, lütfen, hiçbir inanç grubunu rencide etmeyecek þekilde konuþun. Hasan DÝKÝCÝ(Kahramanmaraþ)- Çok yazýk çok. Þahin ULUSOY(Devamla)- Geriye kalan 36 milyon... Hasan DÝKÝCÝ(Kahramanmaraþ)- Cami küfür yeri deðildir. Hilmi YÜKSELEN(Kýrþehir)- Ne baðýrýyorsun? Baðýrmadan dinle, biz sizi nasýl dinledik? Hasan DÝKÝCÝ(Kahramanmaraþ)- Ama hakikati konuþsun, hangi camide küfredilmiþ, gidin camiye hangi camide küfredilmiþ, ispat edin. Þahin ULUSOY(Devamla)- Ben gerçeði söylüyorum. Baþkan- Sayýn Ulusoy, devam edin ama lütfen hiç kimseyi rencide etmeyecek þekilde kelimelerinizi seçin. 3 dakikanýz kaldý lütfen, onu da hatýrlatmýþ olayým size. Þahin ULUSOY(Devamla)- Ben þahýslara yönelik hiçbir þey söylemiyorum. Geriye kalan 36 milyon insandan, Devlet Ýstatistik Enstitüsü verilerine göre yüzde 50 si kadýn olup, bunlarýnda camiye gitme alýþkanlýklarý yoktur. Ayný resmi verilere göre geriye kalan nüfusun 8 milyonu 14 yaþ grubu altýnda kalan çocuklarý oluþturmaktadýr. Bunlar da düþüldükten sonra geriye kalan 10 milyon nüfusun hepsinin camiye gittiklerini varsaydýðýmýz takdirde her camiye 150 kiþilik cemaat düþer. Bunlarýn içinden camiye gitmeyenleri de çýkardýðýmýz takdirde her camiye ortalama olarak 100 kiþi düþmektedir. Bu iyimser rakamlara raðmen halen bütçelerde ortalama her yýl ülke genelinde 1500 cami, yani günde ortalama 5 cami, 300 kur-an kursu, günde bir kuran kursu inþasý öngörülmektedir. Hasan DÝKÝCÝ(Kahramanmaraþ)- Allah sayýlarýný daha çok artýrýr inþallah. Þahin ULUSOY(Devamla)- Deðerli milletvekilleri, acaba dinimizde ibadet edilecek yerle ilgili bir yasak var mý? Yoksa Tanrý evde ibadet etmemizi yasakladý mý? Veya bunu yasaklayan bir ayet mi indirdi? Bahaddin ELÇÝ(Bayburt)- Yasak yok. Þahin ULUSOY(Devamla)- Bu yoksul ülke insanlarý zorunlu gereksinimlerini karþýlayacak hali ve ekonomik güce sahip deðilken, din adýna böyle ihtiyacýn üzerinde keyfi ve siyasi yatýrým amacýyla harcama yapýlmasý Tanrý katýnda yoksullara karþý iþlenmiþ bir günah deðil midir? Azimet KÖYLÜOÐLU(Sivas)- Bravo. Þahin ULUSOY(Devamla)- Sayýn baþkan, deðerli Milletvekilleri, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn 1991 yýlý bütçesiyle 1992 yýlý bütçesi arasýnda artýþ oraný yüzde 108 dir de yüzde 56 dýr ile 1992 yýllarý arasýnda personel sayýsýndaki artýþ yüzde 65 tir. Kur-an kurslarýnýn sayýsýnda 1980 ile 1990 yýllarý arasýndaki artýþ oraný yüzde 52 dir. Bu kurslardaki öðrenci artýþ oraný ise yýllarý arasýnda yüzde 172 dir. (Devam edecek)

4 Resmi nüfusu olan Reyhanlý nýn Suriye den gelenlerle yaklaþýk yüzbin civarýnda olduðu denilmektedir tarihinde Türkiye deki Alevi Kuruluþlarýný temsilen bir heyet içerisinde bulunmam nedeniyle Reyhanlý vahþetini yerinde görmek üzere Hatay Ýlindeyiz. Sabahýn erken saatinde sokaktaki insanlarýn yüzleri asýk, soðuk tavýrlarla koþuþturmalar devam ediyor. Pastacýlar derneði Baþkaný ile söyleþiye baþlýyoruz. Dünyamýz karardý, gülecek halimiz kalmadý. Malýmýza mý yanalým, canlarýmýza mý yanalým, yapýlanlara sessiz ve seyirci kalýþýmýza yanalým doðrusu þaþýrdýk diyerek söze baþladý. Suriye den gelen yada getirilen sözde mülteciler gelmeden evvel hem huzurumuz hem de kazancýmýz yerindeydi. Suriye den gelen Turistler alýþ veriþ ediyorlardý, tatil yapýyorlardý. Onlarda memnundu bizlerde ama þimdilerde o nedenle gelenler bitti. Getirilenler ise cemaatlerin gölgesinde ne yaptýklarýný bilmedikleri gibi bizlerinde huzuru kaçtý. Ticarette týkanma baþladý. Ýlçelere giden esnaflarý servislerini iptal etmeye baþladýlar. Ýnsanlar kalabalýk yerlerde artýk eskisi gibi oturmuyor, korkularýndan oturamýyorlar. AVM ler her geçen gün zorlanmaya baþladý ve sýkýntýlý günler bekliyor diye devam etti. Reyhanlý Belediye Baþkanýný ziyaretle baþladýk çalýþmalara. Bizler gibi her gün birkaç grup gelip gittiðini öðrendik. Virane halde bulunan Belediye binasýnýn giriþinde karþýladý Baþkan ve ekibi. Suratlar iki karýþ. Sekiz kiþi olarak belirlediðimiz heyetimiz bölgedeki Alevi dernek ve Vakýflarýn baþkan ve temsilcileriyle sayý altmýþ civarýnda oldu. Baþta Hacý Bektaþ Veli Dergahý Postniþini Veliyettin Hürrem Ulusoy, Hatay Nusayri Þeyhleri ve Kurum temsilcileri olmak üzere yapýlan konuþmalar ve Baþkana taziyelerin sunulmasýndan sonra bombalarýn patladýðý bölgeyi geziyoruz. Belediyenin çok yakýnýnda bulunan birkaç iþyerinin önünde patlatýlan bomba ile yanýndaki iþyerleri yerle bir olmuþ. Civardaki binalarýn tamamý ciddi ve oturulamaz þekilde hasar görmüþ. Belediye bombanýn patladýðý yerdeki iki üç iþyerinin enkazýný tamamen kaldýrmýþ ve yer belirsiz olmuþ ama yanlardaki binalarýn büyük bir kýsmý oturulamaz olduðu için boþ ama insanlar evlerin önünde bekleþiyorlar. Caddede ikinci bombanýn patladýðý yere doðru ilerlerken uðrayýp geçmiþ olsun dileklerinde bulunduðumuz esnaf bizi samimi bir þekilde karþýlýyor ve kimler olduðumuzu sorduðunda yada bizim söylememizle daha da etkileniyor. Birçok heyetin gelip gittiðini ancak etnik kökene dayalý bir heyetin gelmediðini ilk defa Aleviler olarak yurdun dörtbir yanýndan baþlarýnda Ýnanç ve kanaat önderlerinin olduðu halde gelmiþ olmalarýndan oldukça etkilendiklerini rahatlýkla söylüyorlardý. Çünkü Reyhanlý ilçe merkezinde yok diyecek kadar az Alevinin yaþadýðýný biliyorlardý. Bu duyarlýlýk onlarý adeta mutlu ediyordu. Farklý inançlarýn, farklý kültürlerin yaþandýðý ilçede kesinlikle bu anlamda bir ayrýmcýlýðýn olmadýðýný, olamayacaðýný yaþanan olaylarýn dýþardan gelenler tarafýndan yapýldýðýný çekinmeden söylemekteydiler. Beþ altý aileyi ziyarette bulunduk. Hayatlarýný kaybedenlerin çoðunluðunun gençler olduðunu ziyaretlerde anladýk. Çok ilginç bir tablo ile karþýlaþtýk. Esnaftan yada sokakta yürüyen insandan ölü sayýsýný sorduðumuzda basýndan duyduðumuzdan farklý rakamdan bahsetmiyorlardý. Bunun doðruluðundan emin olup olmadýðýný sorduðumuzda sessiz kalmayý yeðliyorlardý. Bizim heyetimizden insanlar azalýp da bir yada iki kiþi kaldýðýmýzda ve sohbeti biraz ilerlettiðimizde oldukça farklý bilgiler alabiliyorduk. Reyhanlý ilçesine çok önceden Kamplarýn kurulduðu, sýnýrlarýn tamamen darmadaðýnýk olduðu ve her köþe baþýnda bir dernek kurulduðu (sözde yardým derneði). Kendilerine ait okullar ve hastaneler kurduklarýný ve dýþarýdan doktor yada saðlýk personeli almadýklarýný, dernekler daha çok Ýngiliz, Amerikalý ve diðer yabancýlardan oluþuyor sözlerini duyuyoruz. Patlama anýnda yaþananlar sorulduðunda birçok farklý görüþ ortaya çýkýyor. Birinci patlamanýn arkasýndan kimi insanlar olay yerinden uzaklaþýrken kimileri olay yerine koþuþturmalar devam ederken ikinci patlamadan sonra her þey kopuyor. Birçok insan üçüncü bir patlamanýn olabileceði korkusu ile olay yerinde yaralýlarý býrakarak kaçmaya baþlýyorlar. Yardým çýðlýklarýna aldýrýþ etmeden kendi yakýnlarýný arayanlar, ölüleri býrakýn yaralýlarý kurtarýn diyenlerin çýðlýklarý, yakýnlarýnýn ölüleri görüp feryat edenlerin çýðlýklarý birbirine karýþmýþ kim ne yapacaðýný bilemiyordu. Kenarda köþede yanan araçlarýn patlama korkusuna yanan onlarca iþyerlerindeki likit gaz tüplerinin patlayacaðý korkusu da eklenince neler yaþandý ancak tahmin edilebilir ama görülen yarýsý yanmýþ elbise takýmlarýnýn asýlý durduðu maðazalardan, teki yanmýþ ayakkabýdan anlaþýlýyordu her þey. Görüþtüðümüz bir vatandaþ bazý sorularý sormamýza gerek býrakmadan Reyhanlý yý bize tek tek anlattý. Reyhanlý çok rahat bir yerdi. Akþamlarý kapýlarýmýzý kilitlemeden rahatlýkla yatabiliyorduk þimdilerde talan var. Güvenlik zafiyeti var. Ýtfaiye ve Ambulans yoktu yangýnlara zamanýnda müdahale edilemedi. Bir hafta önce yaþanan olay aslýnda geleceðin habercisiydi o yüzden halk tedirgindi. Suriyelilerin büyük bir kýsmý san haftalar zorunlu olmadýkça sokaða çýkmýyorlardý, bu yüzden Suriyeli ölü sayýsý azdýr. Olaylarý saptýrma adýna esrar, eroin, yapýþtýrýcý (Balli) baðýmlýlarý gözaltýna alýnarak hedef þaþýrtýlýyor. Nerden nasýl ve kimler tarafýndan getirildiði bilinmeyen çok sayýda Afganlý, Libyalý, Tunuslu ve baþka ülkelerden insanlar var. Suriye den gelenlerin bir kýsmý gerçekten yardým alamýyorlar zorunluluktan dilencilik, hýrsýzlýk yapanlar da vardýr. Türkiye den gidip savaþýp akþam tekrar dönen Türkler ve Suriyeliler vardýr. Birçoðu ücret karþýlýðý gidip savaþýyorlar. Suriye ye gidip Esad yanlýlarýndan öldürdükleri kelle baþý 650 Euro para alýyorlar. Bu yüzden yakýn zamana kadar periþan hayat yaþayan insanlarýn eþlerinin kollarý bilezik dolu. Bölgeye cemaatler hakim oldular. Etnik köken kavgasý çýkartmaya çalýþýyorlar. Sokaklarda dedikodu yayýyorlar, olayý yaratanlar Samandaðlý ve Harbiyeli diye. Bu iki kasaba da Alevi olduðu için olayý saptýrmaya çalýþýyorlar. Halktan sorduðunuz soruya insanlar cevap vermekten korkuyorlar ama belli etmemeye çalýþýyorlar. Sokakta her üç kiþiden birisi belki de sivil polis olabilir. Ölü sayýsýný kesinlikle söylemiyorlar ama kimileri en az yüzün üzerinde ölünün olduðunu bizzat gördüðünü söylüyor ama sorulduðunda yine susuyor. Gelen mülteciler gerçek kayýt altýna alýnmadýðý sürece halkýn korkusu ve sýkýntýsý devam edecektir. Gelen mültecilerin bir kýsmý Baþbakanýn her türlü imkan saðlayacaðýný ev, araç, iþ vereceðini sandýklarý için geldiklerini ama bunlarýn hiç birisini bulamadýklarý için sýkýntý çektiklerini söylüyorlar. Muhalif Suriyeliler Suriye de devlet mallarýný talan ediyorlar, araçlarla sýnýra getirip Türk araçlarýna devrediyorlar ve onlarda çok ucuz fiyatlarla satýyorlar. Özellikle Pamuk ve elektrik trafolarý satýlýyor. Türkiye devleti Suriye deki muhaliflere bir liradan mazot veriyor, muhalifler de bir buçuk liradan getirip Türkiye de bizlere satýyorlar. Sýnýra yakýn birçok insan gelen mazotlarý alýp depo ediyor ve bundan para kazanýyor. Bütün bunlarý bir Reyhanlýlý vatandaþtan dinledik. Bölge halkýndan bir baþkasý da daha farklý bilgiler verdi. Olaylarý tamamen Suriyeliler yaratýyor. Sabah gidip savaþýp akþam dönenlerden kimi yaralýlar dahi tespit edildi ama bunlarýn tedavilerinin nerede nasýl yapýldýðýný bilemiyoruz. Bildiðimiz sýk sýk Suriye ye gidip gelenler zengin oldular ama gerekçesini bilemiyoruz. Reyhanlý sýnýr bölgesindeki halkýn tamamýna yakýný Sünni Arap kökenlidir. O yüzden sýnýrdan giriþ ve çýkýþlarda sorun yaþamýyorlar. Zaten sýnýrlarda güvenlik görevlileri dahi yok gibi. Antakya Tabipler odasýndan birkaç Doktorla sohbetimizde daha ilginç bilgiler elde ettik. Kamplarýn baþýndaki sorumlu doktorlar bölgedeki doktorlarýn tamamýna yakýný hakkýnda çetere tutmaktadýrlar. Hangi doktor Alevi hangisi Sünni, kimler saðcý, kimler solcu hepsinin tespiti yapýlmýþtýr. Bu yüzden kamplara kesinlikle Alevi ve Solcu doktorlar alýnmazlar. Özel Suriye hastanelerindeki doktorlarýn tamamýna yakýný Almanya, Ürdün, Ýngiltere ve diðer ülkelerden gelen doktorlardýr. Kamplardaki doktorlarýn çoðunluðu gönüllülük esasýna dayalý çalýþtýklarýný söylemektedirler. Ýlk dönemlerde kamplardan polis nezaretinde hastalar gelir tedavi ederdik sonralarý buda kesildi. Kamplar mülteciler gelmeden aylar önce hazýrlanmýþtý. Kimi insanlar iþbulma ümidi ile gelmiþlerdi, kimileri Recep Tayyip Erdoðan a güvenerek geldiler kimileri de þiddetten kaçtýklarý için gelmiþlerdir. Þu an kimin kim olduðunu bilmek mümkün deðil. Antakya Tabipler Odasý olarak kampý ziyaret etmek üzere Valiliðe baþvurmuþlar. Tedavilerin nasýl yapýldýðýný, kampta kalanlarýn yaþ ve cinsiyetleri bilerek ona göre tedavi amaçlý hazýrlýk yapmalarý gerektiðini. Hastalarýn ne durumda ve hangi tür hastalýk olduðunu görmek istediklerinde sizi kapma alamayýz ama ne tür bilgi istiyorsanýz size verelim diyerek kampa almamýþlar. Gerek Hatay da gerekse Reyhanlý da halk bu olaylarýn Suriye kaynaklý olduðunu ve özellikle Suriye Muhalif güçleri yada onlarýn yandaþlarý tarafýndan yapýlabileceðini. Ýsrail ve Amerika nýn parmaðýnýn olduðunu söylemektedirler. Basýnda olayý Alevi- Sünni çatýþmasýna doðru götürmeye çalýþan düþüncenin bölgede olmadýðýný net ifade etmektedirler. Bütün bunlara raðmen çok inanç ve kültürlerin bir arada yaþadýðý huzur þehrini huzursuz þehre dönüþtüreceklerinden endiþeleri de çok net okunmaktadýr. Aradan geçen bunca güne raðmen Belediye ciddi bir çalýþma baþlatmamýþ. Ortada bir iþ makinasý duruyor ve dýþarýdan gelenler adeta hatýra resimleri çekiyorlar. Devlet ne yapýyor görülmüyor ama sadece ne zaman geleceði belli olmayan Baþbakan için Emniyet Müdürlüðü kamyonlarla barikat malzemeleri taþýyor. Kaymakam bey, bodrumlarda patlayýcý yapýlýyor, kontrol altýna alamýyoruz diyerek bazý vatandaþlarýn anlattýklarýný onaylýyordu. Reyhanlý da yaþanan vahþeti kim nereye çekmeye çalýþýrsa çalýþsýn bölge halký herþeyi biliyor ve kesinlikle söylentilere inanmýyor. Ýnananlar sadece bu laflarý çýkartanlarýn kendileridir.

5 programýný Baharla birlikte festivaller de yüzünü göstermeye Baþladý... Eskiþehir Uluslararasý Film Festivali, Elazýð Çayda Çýra Film Festivali, Dadaþ Film festivali derken SineMardin de o tarihi kentten göz kýrptý bize Mayýs ta perdelerini açacak olan festival 7 Haziran a kadar sürecek. Pek çok önemli konuða ev sahipliði yapacak olan festivalin Sanatsal içeriði CerModern tarafýndan hazýrlandý. Ve bu yýl alt baþlýk olarak da Mülteci Olmak belirlendi. 8. Yapýlan festivalin konuk ülkeleri arasýnda ise Meksika ve Avusturya bulunuyor. SineMardin de ayrýca, Nilgün Öneþ Senaryo Yazýmý; Hasan Kaçan Mizah, Edebiyat ve Sinema; Veysel Berk Wallit! ve Ümit Kývanç Belgesel Sinema ve Gerçeklerden Bahsetmek konularýnda söyleþiler gerçekleþtirecek. Ümit Kývanç ýn söyleþisinden önce Roboski üzerine yaptýðý Aðlama Anne Güzel Yerdeyim belgeseli de izleyiciyle buluþacak. Iraklý genç yönetmen Karzan Kader'in Bekas filmi ile açýlýþýný gerçekleþtirecek festivalin konuklarý arasýnda Ýranlý yönetmen Mania Akbari de bulunuyor. Yine konuklar arasýnda son filmi Sen Aydýnlatýrsýn Geceyi yle Onur Ünlü de var. Ve daha neler neler var... Pek çok etnik kültürü içinde barýndýran, Süryani si, Ermeni si, Türk ü, Kürt ü yle bir arada yaþamanýn en güzel örneklerini oluþturan Mardin kenti bu kez sanatýn rengiyle bir arada yaþanýlýr diyor. Bu arada yaþamayý ise Ortadoðu dan Avrupa ya, Avusturya ya kadar uzanan geniþ bir yelpazede sunuyor. Barýþ sürecini konuþtuðumuz þu günlerde ise SineMardin göstereceði filmlerle de sürece katký sunuyor; görünen o ki sanatýn o naif yaný yine Mardin de galip gelecek. Festival filmlerin yaný sýra, atölye çalýþmalarý, söyleþiler, seminerler ve açýk hava sinema keyfiyle hayatý ve kültürü izleyicileriyle buluþturacak. Bu yýl SineMardin Gösteri Salonu, Kýrklar Kilisesi, Mardin Müzesi ve Dargeçit te sunacak Bu buluþmayý saðlayan ve sinemasý olmayan kente festivalle sinema kazandýran 8. SineMardin'in Festival Baþkaný Helün Fýrat la bir araya geldik... Merak ettiðimiz, 8 yýldýr ayakta kalan festivali, bugün can yakýcý hal alan Mülteci Olmak ý konuþtuk. -8. SineMardin Mülteci Olmak alt baþlýðýyla 31 Mayýs ta baþlayacak... Neden Mülteci Olmak? SineMardin, üçüncü festivalinden bu yana komþu coðrafyasýyla sinema üzerinden doðrudan iletiþim kurmayý hedefledi. Baþlarda bir deneyim kültürü olarak tanýmladýðý bu iliþki meselesi zamanla daha somut ve sinemayý hayatýn içinden aktaran bir bakýþ açýsý kazandýrdý SineMardin'e. "Mülteci Olmak", aslýnda 2008 yýlýnda taþýdýðý "Baþkasýnýn acýsýna bakmak" temasýyla kavramsal bir bütünlük içinde deðerlendirilebilir. Yakýn coðrafyasýnda yaþanan travma, Mardin'i, tam da kendisini bu fenomenle bir þekilde yüzleþmeye yöneltmekte. SineMardin de bu güncel soruna kayýtsýz kalamazdý. -Festival Tahran dan Londra ya geniþ bir yelpazeyi kapsýyor. Doðu ile batýnýn buluþmasý gibi bir çabanýz mý var? Aslýnda yok, kliþe bir bakýþ açýsýna alan kazandýrmak gibi bir niyeti de yok SineMardin in. SineMardin kent ölçekli bir film festival. Bir yandan kentin ve bölgenin sinemayla alakalý altyapýsýný tanýtmak, diðer yandan ise sinema endüstrisi için bir buluþma havalýðý yaratmak öncelikli çabamýz; genç sinemaya özel bir alan açarken, bölgesel anlamda da bir nicelik sunuyor SineMardin. Sinemasý olmayan bir kentin festivali olarak baþlayan yolculuðunda yine sinemasýz kentlerde farkýndalýk oluþturmak adýna yan etkinlikler yapýyoruz yýlýnda Halep ve 2011 yýlýnda Erbil de film gösterimleri yaptýk. Irak ve Suriye sinemalarýný yakýndan takip ediyoruz, özellikle Þam da Dox-Box Belgesel Film Festivali ve Irak da Dohuk Film Festivaliyle iþbirliðimizin geliþmesi için çalýþmalar yapýyoruz. Yine, Ýran sinemasýna açtýðýmýz vitrinle programýmýzý biraz daha boyutlandýrmayý düþünüyoruz. Geçtiðimiz yýllarda Bahman Ghobadi, Majid Majidi ve bu yýl Mania Akbari yi konuk edeceðiz. -Kaldý ki festival kavramý içeriði son yýllarda deðiþti, popüler bir hal aldý.. SineMardin i diðer festivallerden ayýran fark nedir? Sanýrým bir doðal ayrýþma yaþanýyor bu konuda. Bazý festivaller, kent idarelerinin marka yarýþýnda kullandýklarý bir medyum olarak kaldý, popüleritesi arttý, ancak sanatsal içeriði daraldý. Mardin, bir plato kent olarak zaten sinemayla iç içe yaþýyor, her yýl ulusal ve uluslararasý onlarca prodüksiyona ev sahipliði yapýyor. SineMardin, ana çatýsýný senaryo üzerine kurmuþ bir festival, film seçkileri, atölyeler ve seminerler bu çatý altýnda geliþiyor. Sanýrým SineMardin i diðer festivallereden ayýran en önemli fark senaryodan doðru bir film festivali olmasý. Bir diðer ayýrt edici özelliði de bütün etkinliklerin ücretsiz olarak halka sunuluyor olmasý, bizce bir film festivali halkla sinema arasýnda mutlaka kolaylaþtýrýcý bir rol üstlenmeli. -Bu 8 yýlda festivalde deðiþen neler oldu? Mesela bir sinema salonu kazandýrdýnýz Mardin e deðil mi? 2006 yýlýnda sinemasýz bir kentte baþladýk festivale. Açýk hava alanlarý, medreseler kullanýldý. Kente bir sinemanýn kazandýrýlmasý için farkýndalýk yaratmak en temel amacýmýzdý. Mardin Sinema Derneði ni kurduk, üç yýl baþkanlýðýný yaptýðým dernek, kente 150 koltuklu bir sinema salonu ve makina ekipman kazandýrdý. Þimdi, Mardin Film Ofisi çatýsý altýnda Mardin in sinema altyapýsýný sinema endüstrisine kazandýrmak için çalýþmalar yapýyoruz. Bu geliþmede SineMardin in payý çok büyük. -Peki, neler olacak SineMardin de? Bu yýl yine ulusal ve uluslararasý seçkimizi belirlerken yönetmen ve kast katýlýmýný öncelikli arzuladýk. Açýlýþ filmimiz olan Bekas, Irak sinemasýnýn baþarýlý genç yönetmeni Karzan Kader in bir filmi. Onur Ünlü Sen Aydýnlatýrsýn Geceyi, Umut Dað Kuma, Ali Aydýn Küf, Belçim Bilgim Erdoðan ve Mert Fýrat, Kelebeðin Rüyasý, Mania Akbari Tahran dan Londra ya, Selim Evci ve Mediha Eldem Türemen Rüzgarlar filmleriyle Mardin li izleyiciyle buluþacaklar. Kýsa film ve senaryo atölyeleri gerçekleþtirilecek. Yine, temasý gereði Mor behram Kýrklar Klisesinde yapýlacak gösterimlere Ýsveçli Süryani genç yönetmenler Riad Asmar Akitu ve Aziz Said ilk süryani film olan Aþkýn Yolu ile katýlacak. -Bu yýl konuk ülkeler Meksika ve Avusturya... Neye göre belirliyorsunuz? SineMardin, Mardin li sinema izleyicisinin doðrudan ulaþma imkaný bulamadýðý ülke sinemalarýyla da bir diyalog kuruyor. Önceki yýllarda Arap sinemasýný konuk etmiþ, bu yýl da özellikle son yýllarda büyük çýkýþ yakalayan Meksika sinemasýný konuk ediyor. Temel anlamda (hikaye anlatýmý) ülkemiz sinemasýyla benzerlikleri olan Meksika sinemasý, ilk kez bu kadar geniþ ölçekte bir gösterimle katýlacak. SineMardin bir deneyim kültürü -Mardin kuþkusuz özel bir yer... Bir yanýyla popülerleþen... Bu popülariteyi avantaj ve dezavantaj olarak yorumlarsanýz neler söylersiniz? Bir tatil köyüne dönüþüyor Mardin. Ýnsan dokusu her geçen gün siliniyor tepe kentten. Orta vadede büyük bir sorun bu. Dengeli bir dönüþüm için doðru bir kültür yönetimi yürütmek gerekiyor. -Bir Festival o kente neler katýyor? Ki Kültür sanat Türkiye'de 'ötekileþtirilen' bir dal olmaya baþladý. Oysa Toplumsal meselelerde bile sanat çok önemli bir rol oynuyor; filmler, tiyatrolar, gösteriler vs... Bu durumda SineMardin Uluslararasý Film Festivali 8 yýldýr nasýl ayakta kalýyor? SineMardin i öncelikle bir deneyim kültürü olarak algýlýyoruz. Tam da bu noktada, yerel dinamikleri ve sahiplenmeyi de içinde barýndýran bir festival olmasý, bir sanat ve kültür alanýný açmak için verilen uðraþý haklý kýlýyor. Baþladýðýnda Mardin deki tek kültürel etkinlik olan SineMardin, kentte bugün bir güncel sanat bienali, resim sempozyumu, çocuk tiyatrosu festivali gibi etkinliklerle daha geniþ bir kültürel alanýn açýlmasýna öncülük etti. Her toplum kendi travmasýný sanat üzerinden yapýyor -Bu tarz festivallerin Doðu da olmasý, kenti nasýl etkiliyor? Tabii bir de Batýnýn oryantalist bakýþ açýsý var... Popülerite derken de biraz ona dokunmak istedim... Son yýllarda filmler de, yaþanýlan acýlar, gerçeklik üzerinden yapýlýyor... Kürt meselesi bugün filmlerle de anlatýlýyor... Bu bir yanýyla yüzleþme mi? Bu konuda genelleme yapmadan hemen kendi tecrübemiz üzerinden konuþayým. Bölgede bir travma yaþanýyor, hayatýn gerçekliðinin tam da içinden bir durum. Batý, bu travmayý tanýmlarken zorlanýyor, oryantalizm bir iþe yaramýyor bu noktada, tanýdýk, bilindik kodlar yok artýk ortada. Sinemaya indirgersek, her toplum gibi kendi travmasýný sanat üzerinden tercüme eden güçlü bir üretim var. Geçtiðimiz yýl, yüzlerce kýsa ve belgesel film arasýndan seçki yaparken çok zorlandýk. Yüzleþmeden ziyade bir belgeleme ihtiyacý var özellikle Kürt sanatçýlarýnda. Kaynak:BirGün

6 Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Osman Koca, basýn mensuplarýnýn kurumlardan zamanýnda, saðlýklý bilgi alamamanýn sýkýntýsýný yaþadýklarýný söyledi. Cemiyet Baþkaný Koca düzenlediði basýn toplantýsýnda, Nevþehir de ilgili yerlere iletmelerine raðmen basýn mensuplarýnýn hala doðru ve zamanýnda bilgi almakta sýkýntý yaþadýklarýný belirtti. Basýn mensuplarýnýn hiçbir þahýs veya kurumla sorununun olmadýðýný, tek isteklerinin saðlýklý bilgi vermek için kurumlardan zamanýnda ve net bilgi almak olduðunu kaydeden Koca, halkýn doðru, objektif bilgi alma hakkýný yerine getiren basýn mensuplarýna kurumlarýn bu noktada yardýmcý olmalarý gerektiðini kaydetti. Geçtiðimiz günlerde bölgemizde üzücü bir balon kazasýnýn yaþandýðýný anýmsatan Koca, "Basýn mensuplarý olarak, kurumlarý yýpratmak istemeyiz. Ama sýkýntýlarýmýz var. Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulumuzla bir araya gelerek üyelerimizden gelen sýkýntýlarý deðerlendirdik. Dünyanýn gözünün burada olduðunu, hassas bir dönemden geçtiðimizi biliyoruz. Kaza sonrasýnda yaralanan turistler hakkýnda kurumlardan saðlýklý bilgiler gelmedi. Ýsimler, nerelere kaldýrýldýklarý ile ilgili konularda kurumlardan yardýmcý olunmadý. Giden Valimizin kurumlardan yardýmcý olunmasýný istemesine raðmen yine de sýkýntýlar giderilmedi. Okuyucu ve izleyicilerimize verdiðimiz haberleri ince eleyip, sýk dokuyarak vermek istiyoruz. Bunun gerçekleþmesi için de ilgili kurumlarýn yardýmcý olmalarý gerekir. Zaten verilmesi gerekeni, nerede yürüyeceðimizi, nerede duracaðýmýzý iyi biliyoruz. Bütün gazeteci arkadaþlarýmýz bunun sorumluluðu içerisindedir. Ama kurum yöneticilerinin de en az bizim kadar hassas olmalarý, yardýmcý olmalarýný bekliyoruz. Sonuçta biz, halkýn haber alma hakkýný yerine getiren bir noktada kamu görevi yapan kimseleriz" diye konuþtu. Tek hassasiyetlerinin saðlýklý haber vermek olduðunu vurgulayan Osman Koca, þunlarý kaydetti: ''Hassasiyetlerimizi, sýkýntýlarýmýzý giden Valimize, Emniyet Müdürümüze ilettik. Ancak gelinen noktada bir yaralý isminde bile sorunla karþýlaþýyoruz. Tüm daire müdürlerinden de saðlýklý haber ve bilgi verebilmek için bizlere doðru ve zamanýnda yardýmcý olmalarýný bekliyoruz. Saðlýklý ve zamanýnda bilgi alamamak kamuoyunun yanlýþ yönlenmesine, basýn ve kurumlarýn zor duruma düþmesine neden olur. Önümüzdeki günlerde Cemiyet olarak yeni Valimizi ziyarete gideceðiz. Sýkýntýlarýmýzý, çözüm yollarýný kendilerine anlatacaðýz. Bu sorunlarýn yaþanmamasý adýna kurumlarýn basýn bürosunun kurularak, iþi bilen kiþilerin çalýþtýrýlmasýnýn önemini de bir kez daha vurgulayacaðýz. Bu sýkýntýlarýmýzýn önemli bir bölümü ilgili kurumlarda basýn bürolarýnýn olmamasýndan veya buralarda iþi bilen insanlarýn çalýþmamasýndan kaynaklanýyor. Bu sorunun çözülmesi için de yeni Valimizden yardýmcý olmasýný isteyeceðiz." Kaynak:Nevþehir Gazete Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir Üniversitesi (NEÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý Bölümü öðrencileri ve öðretim görevlileri tarafýndan 30 metrelik yaþ pasta yapýldý. Ön hazýrlýklarýyla 2 günde tamamlanan yaþ pasta, 200 kiþi tarafýndan 5 dakikada tüketildi. NEÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý Bölümü tarafýndan düzenlenen Limonata Þenliði, fakülte bahçesinde gerçekleþtirildi. Þenliðe Turizm Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Emir Erden, Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Lütfü Buyruk, akademik, idari personel ve öðrenciler katýldý. Þenlik kapsamýnda davetlilere ikram etmek için 2 gün önce hazýrlýklarýna baþlanan 30 metrelik yaþ pastanýn hazýrlanmasýnda 20 öðrenci ve bir öðretim görevlisi görev aldý. Öðretim görevlisi Ahmet Kaya ile 20 öðrenci, içerisine meyve parçacýklarýyla doldurduklarý pasta keklerini rulo yaparak üzerine krema sürdü. Daha sonra pastanýn üzerini fýndýk, fýstýk, kakao ve çikolata parçalarýyla süsleyen öðrenciler hünerlerini sergiledi. Davetlilerin büyük ilgi gösterdiði pasta, tamamlanmasýnýn ardýndan limonata eþliðinde davetlilere ikram edildi. 30 metrelik dev pasta yaklaþýk 200 kiþi tarafýndan 5 dakikada tüketildi. Pastayý tadan öðrenciler, pastayý oldukça lezzetli bulduklarýný belirtirken, þanslý olanlar ikinci tabaðý da almayý baþardý. Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý Bölümü Öðretim Görevlisi Ahmet Kaya ise önümüzdeki yýl hedeflerinin daha büyük bir pasta yaparak rekor kýrmak olduðunu söyledi. Þenlikte, pasta ikramýnýn ardýndan düzenlenen en uzun portakal soyma ve yoðurtta para bulma yarýþmalarý da renkli görüntülere sahne oldu.

7 Memlekette bir Gazoz Ligi var. Bildiðiniz futbol ligi. Üç yýldýr. Üç yýldýr bugün artýk on üçe ulaþan takým sayýsý ile her hafta maçý olan, taraftarý olan bir lig. Her takýmýn kendi formasý, kendi amblemi, kendine ait bir ruhu var. Dinamo Express gibi, Ahparig gibi, Avam Gücü gibi. Bir de Spartakistanbul var. Bilen bilir kurulduklarýndan bu yana hangi takýmý tutuyorsun sorusuna gönül rahatlýðý ile cevap veriyoruz. Bilmediðimiz ve tanýmadýðýmýz, etraftaki ve sahadaki icraatlarýndan tanýsak da çok büyük ihtimal sevmeyeceðimizi bildiðimiz yýldýzlarý ve takýmlarý tutma yükünden kurtardýlar bizi. Gökyüzünde yalnýz gezen bir takým yýldýzlarýn yerine kanlý canlý bir takýmýnýn ayak topu oyununu oyun gibi oynayan takýmlarýn ligindeki macerasýný izliyoruz nefesimizi tutarak. Evet nefesimizi tutarak. Zira bu hayatýn gidiþinden memnun olmayanlarýn baþka bir hayat yolunda attýðý adýmlar, ortaya attýðýmýz her proje daha proje aþamasýnda can veriyor. Ya da arkasýnda öyle bir miras býrakýyor ki, insanlarýn maddi ve manevi tahribatýnýn ortadan kalkmasý için, bir daha baþka bir þey denemeye cesaret etmesi için on yýllar geçmesi gerekiyor. Bu arada gitgide nefesimiz ve hareket alanýmýz daralmaya, boðazýmýza yapýþan el, egemenler daha da üzerimize çökmeye devam ediyor. Ýþte bu yüzden Gazoz Ligi, iþte bu yüzden Spartakistanbul, iþte bu yüzden baþka bir hayata dair yaþatabildiðimiz her çaba deðerli. Hah! Tam burada futbolla siyaseti birbirine karýþtýrma! diyen sesi duyar gibi oluyorum. Ama taraftarý olduðum takým ikisini fena halde birbirine karýþtýrmýþ ben ne yapayým? Hatta varlýk nedenlerini onun üstüne kurmuþlar. Ýþte top tepmek var, top tepmek var. Bin yýllar sonra tarihin yeþil sahalarýna dönen Spartakistlere kulak verelim: Spartaküs babanýn iki bin yýl önce hiçbir renk ve köken ayýrt etmeden yaktýðý özgürlük ateþi bizleri gençliðimizden beri meftun etmekte. Yine Avrupa'da yüz yýldan daha uzun bir süre önce kýzýl bayraklarý ile ortalýðý birbirine katan aðabeylerimizin mevcut düzenin sporunun karþýsýna onun adýný kullanarak çýkmalarý bizim için çok manidardý. Nitekim bu coðrafyada birçok kentin spartaklarý ve dinamolarý vardý artýk. Spartakistanbul'u kuran spartakistler 1989 Öðrenci Hareketi ile baþlayan, 1995 yýlýnda Koordinasyon hareketi içerisinde harman olan ve günümüzde bu anlayýþý yaþatmaya çalýþan üç kuþaktan haykýran gençler den oluþmaktadýr. Ortak hafýzasýnda Ýstanbul Üniversitesi'nin yorgun duvarlarýna asýlan "Ancak Özgürlük Ateþinde Yanarýz" sloganý bulunan yorgun spartakistler futbolda da "baþka türlü bir þey benim istediðim" dediði için Gazoz Ligi'ne koþmuþlardýr. Artýk Ýstanbul'un da kara-kýzýl spartakistleri var " Kara-kýzýl Spartakistler bugünlerde çok heyecanlýlar. Zira Atina ya doðru yola çýktýlar. Kardeþimiz Alexis in öldürüldüðü sokaðýn bir kaç metre ötesinde, solcularýn anarþistlerin, göçmenlerin, muhaliflerin hemhal olduðu Exarhia mahallesinde, o mahallenin takýmý Exarhia Yýldýzlarý (Exarhia Asteras) ile bir dayanýþma maçý yapacaklar. Dayanýþma ve selamlarýmýzý Atina daki yoldaþlarýmýza taþýyacaklar. Okti, Niko ve Neco abilerin sayesinde yaptýklarý þey yalnýz bir futbol maçý olmayacak þüphesiz. Ama her þeyden çok bir futbol maçý olacak. Güzel bir futbol maçý. Ama zaten futbol hiçbir zaman sadece futbol olmadý, deðil mi? Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Garip Dede Dergahýnda bir araya gelen Alevi Kurumlarýýn temsilcileri yaptýklarý ortak basýn açýklamasýnda Alevi katýlýmýnýn olmadýðý hiçbir çözüm Türkiye ye huzur getirmeyecektir dedi. Açýklama metnini yayýnlýyoruz; Geçmiþten günümüze bütün tarihsel sürece baktýðýmýzda deðiþik inanç ve etnik kimliklere yer verilmeden bu günlere gelinmiþ, bu nedenle de günümüze kadar toplumun genelinin içselleþtirerek sürdüre geldiði bir dinginlik saðlanamamýþtýr. Gelinen noktada toplumdaki bu genel huzursuzluk açýkça görülmüþ olacaktýr ki,iktidarýyla,muhalefetiyle toplumun ihtiyaçlarýna cevap verebilecek yeni bir Anayasa çalýþmasý ile ayrýþtýrýlmýþ bulunan toplum dinamiklerinin eþit yurttaþlýk temelinde ve barýþ içinde bir arada yaþamalarýnýn koþullarý aranmaya,yetersiz de olsa bir takým adýmlar atýlmaya baþlanmýþ bulunmaktadýr.ancak görülmektedir ki atýlan adýmlarda, toplumun ortak istek ve beklentilerinin reel anlamda nasýl karþýlanacaðýnýn tartýþýlmasý ve ortak çözümler aranmasý yerine,her siyasal gurubun kendine avantaj saðlama amacý ve çabasý ön plana çýkmaktadýr. Bu yaklaþým, ülkenin ve toplumun çýkarlarýna uygun bir yaklaþým deðildir. Uzun çabalar ve yaþanan acýlar sonucunda aðýr bedeller ödenerek varýlmýþ bir nokta olup, kiþisel veya siyasal çýkarlara feda edilmemelidir. Tüm demokrasi ve emek güçlerinin buna þiddetle karþý çýkmalarý, kaçýnýlmaz zorunlu bir görev olarak ortada durmaktadýr. Dünya genelinde Orta Doðu da yapay olarak ve rýzaya dayalý olmadan çizilen sýnýrlarýn, etnik ve inançsal kimliliklerle birlikte yeniden çizilip belirlenmeye çalýþýldýðý bir süreçten geçmekteyiz. Bulunduðu coðrafya itibarýyla Türkiye nin bu yeni yapýlanmadan etkilenmemesi mümkün görülmemektedir. Hatta bu deðiþikliklerin büyük çoðunluðunun Türkiye nin eliyle yapýlmak istendiði konusunda ciddi endiþeler ve ipuçlarý mevcuttur. Ýþte bu nedenle Türkiye nüfusunun Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliði Bölümü tarafýndan öðrenciler için teknik bir gezi düzenlendi. Turizm Rehberliði Bölümü Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Zeynep Aslan milyonluk kýsmýný oluþturan biz Alevi lerin bu yeni oluþum surecini yakýndan izlemek, bu konuda söyleyecek sözlerimizi söylemek, etkin olarak sürece müdahil olmak hakký hatta görevi olduðu düþüncesiyle, talep ve düþüncelerimizi kamuoyuyla paylaþmak gereðini duymaktayýz. 1 -Aleviler, inanç özgürlükleri, yeni Devlet yapýlanmasý içindeki konumlarý, ibadet yerleri olan Cem evlerinin yasal statüye kavuþturulmasý, el konulmuþ bulunan vakýf ve dergah mallarýnýn geri verilmesi, Aleviliðin asimile edilerek özgün kimliðinden uzaklaþtýrýlmasýna yönelik zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn tamamen kaldýrýlmasý veya sadece Sünni Ýslam a hizmet verip kaynak aktarýlan bir kurum olmaktan çýkarýlmasý, Devlet kadrolarýndan Alevilerin tasfiyesine yönelik hukuk ve insanlýk dýþý uygulamalara son verilmesi gibi taleplerinin tavizsiz takipçisi ve savunucusu olacaklardýr. 2-Adýna barýþ sureci dedikleri bu süreçte, barýþýn Ýslam bayraðý altýndaki din kardeþliði baðlamýnda saðlanmaya çalýþýlacaðý izlenimi yaratýlmakta olup, bu algý, biz Alevileri son derece rahatsýz etmekte, barýþa katký sunmayacaðý sonucuna götürmektedir. Gerçek bir barýþ isteniyorsa tüm etnik, inançsal, kültürel kimliklerin eþit yurttaþlýk baðlamýnda hak ve özgürlüklerinin çoðulcu bir yapýda yer aldýðý, hiç kimsenin dýþlanmadýðý ve ötekileþtirilmediði bir yapý oluþturulmalýdýr. 3-yýllardýr ötekileþtirilen, kýyýmlara uðrayan, inançlarý ve yaþamlarý baský altýna alýnan Alevilerin kendilerini özgür ve eþit yurttaþ olarak görüp algýlamadýklarý hiçbir çözüm gerçek anlamda bir barýþ olarak telakki edilemez. Örgütlü Alevi toplumu haklarýn verilmeyeceði alýnacaðý bilinciyle tüm demokratik ve hukuki haklarýný sonuna kadar kullanacak ve bu haklara mutlaka sahip olacaktýr. Çünkü bu haklar, kimsenin lütfüne baðlý haklar olmayýp tabii insan haklarýdýr. 4-Alevi kurumlarýnýn ortak eylemlilik ve çalýþma programlarýnýn ve yýl içi yol haritasýnýn belirlenmesi çalýþmalarý konusundaki programýn gün ve saatleri baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen geziye Turizm Rehberliði 3. sýnýf öðrencileri katýldý. Kapadokya ya gelen turistlerin ilgi gösterdiði Ebru Sanatý hakkýnda bilgi alma amaçlý düzenlenen teknik gezide Naile Art Gallery nin sahibi Ebru Sanatçýsý Naile Bozkurt tarafýndan öðrencilere Ebru Sanatýnýn tarihi geçmiþi, ekte sunulmaktadýr. Bu çalýþma sonucunda oluþacak ortak kararlar Hacý Bektaþ-ý Veli Anmalarýnda veya Abdal Musa Etkinliklerinde kamuoyuyla ve sayýn medya kuruluþlarýyla paylaþýlacaktýr. Bu ortak kararlarýmýzýn hayata geçmesi için sokaklara dökülmek dâhil tüm yollar denenecektir. Þu bilinmelidir ki Alevilerin katýlýmýn olmadýðý hiçbir çözüm, ülkeye huzur getirmeyecektir. 5- Aleviler, sorunlarýna sahip çýkmayan demokrasi, barýþ, özgürlük ve eþit yurttaþlýk ekseninde çaba göstermeyen hiçbir siyasi kuruluþa destek olmayacaklardýr. 6-Türkiye nin gereðinden fazla komþu ülkelerin iç iþlerine karýþmasý nedeniyle Suriye ki olaylarýn Türkiye ye yansýmasý sonucu Reyhanlý da 51 yurttaþýmýzýn hakka yürümesi bizleri son derece üzmüþtür. Ölenlere rahmet, yakýnlarýna baþsaðlýðý dileklerimizle birlikte hangi güç ve mihrak tarafýndan yapýlmýþ olura olsun olayý þiddet ve nefretle kýnýyoruz. ALEVÝ KURUMLARININ ADLARI ALEVÝ BEKTAÞÝ FEDERASYONU VE BÝLEÞENLERÝ ALEVÝ DERNEKLERÝ FEDERASYONU VE BÝLEÞENLERÝ ALEVÝ VAKIFLARI FEDERASYONU VE BÝLEÞENLERÝ ÞAH KULU SULTAN VAKFI KARAÐAÇ DERGÂHI SULTAN GAZÝ PÝRSULTAN KÜLTÜR DERNEÐÝ SARI GAZÝ CEMEVÝ SARIYER SÝVÝL ÝNSÝYATÝFÝ GAZÝ CEMEVÝ ÝKÝTELÝ CEMEVÝ yapýmý ve incelikleri hakkýnda ayrýntýlý bilgi verildi ve Ebru yapýmý uygulamalý olarak gösterildi. Meslek hayatlarýnda kullanabilecekleri deðerli bilgiler edinen öðrencilere gezi sonunda Naile Bozkurt, Nevþehir Üniversitesi Turizm Fakültesi binasýna asýlmak üzere kendisinin yaptýðý bir ebru çalýþmasýný armaðan etti.

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

6 ay önce 6 kentte KCK operasyonlarýyla gözaltýna alýnarak tutuklanan týp öðrencilerinin bugün Ankara da ilk duruþmalarý gerçekleþti

6 ay önce 6 kentte KCK operasyonlarýyla gözaltýna alýnarak tutuklanan týp öðrencilerinin bugün Ankara da ilk duruþmalarý gerçekleþti Almanya nýn Patriotlarla birlikte ihtiyacýn çok üzerinde askeri Türkiye ye gönderme kararý almasý, NATO nun Suriye ye karþý hava saldýrýsý hazýrlýðý içinde olduðu mesajýný içeriyor. NATO yöneticilerinin

Detaylı

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik

Detaylı

Nevþehir Ýl Genel Meclisi Kasým ayý toplantýsýnda, Ýl Özel Ýdaresi nin 2013 yýlý bütçesi ele alýnacak.

Nevþehir Ýl Genel Meclisi Kasým ayý toplantýsýnda, Ýl Özel Ýdaresi nin 2013 yýlý bütçesi ele alýnacak. Avrupa'da her yýl 5 Kasým'da "Gazetecilik Ýçin Ayaða Kalk" sloganýyla düzenlenen etkinlikler kapsamýnda, Gazetecilere Özgürlük Platformu'nun (GÖP) öncülüðünde Taksim'de "Özgür Basýn Varsa Özgür Toplum

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi.

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi. Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) Adana Þubeler Platformu üyeleri, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle Ýnönü Parkýnda basýn açýklamasý yaptý. Açýklamaya, engelli yurttaþlar, HDK, TÜRK-ÝÞ,

Detaylı

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 3 DE Söyleþi 4 DE 2 DE Ýþçi sýnýfýnýn uluslararasý Birlik Mücadele ve Dayanýþma Günü 1 Mayýs çalýþmalarý Ýstanbul da günlerdir sürerken Ankara da bugün start verildi. DÝSK, TÜRK ÝÞ, KESK, TMMOB ve TTB

Detaylı

Söyleþi 4 DE. Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, 6 Þubat 2011 tarihinde... 7 DE

Söyleþi 4 DE. Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, 6 Þubat 2011 tarihinde... 7 DE II. Abdülhamit in 1900 lerin baþýnda muhalefet üzerinde estirdiði baský ve tahakkümü örnek alan AKP, demokrasinin vazgeçilmez gücü medya ve gazetecilere karþý terör estiriyor Gazetecilerin durumundan endiþeliyiz»cpj

Detaylı

Yazý Dizisi 4 DE 7 DE 3 DE 3 DE 6 DA 2 DE 8 DE

Yazý Dizisi 4 DE 7 DE 3 DE 3 DE 6 DA 2 DE 8 DE Yazý Dizisi 4 DE Danýþtay 12. Dairesi, 4 Þubat 2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararý'nýn, TEKEL iþçilerinin de aralarýnda bulunduðu geçici personelin 4/C'ye geçiþ için 30 günlük süre içinde ilgili kurumlara

Detaylı

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21 Kaya: Gelin icat çýkartalým Abdullah Orkun Kaya TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, Bizlere hep, Baþýmýza icat çýkarma dendi. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Buyrun gelin icat çýkartalým

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

deðerli isimlere denk geldim, elbette þanslýyým.

deðerli isimlere denk geldim, elbette þanslýyým. Ankara KESK Ankara Þubeler Platformu nun yaklaþýk 500 kiþi saat 12.30 da Ýnsan Haklarý Anýtý nda bir araya gelerek operasyonlarý protesto etti. KESK Genel Baþkaný Lami Özgen tarafýndan okunan basýn açýklamasýnda

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM

Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM 4+4+4 kademeli eðitimle birlikte okullarýn bölünmesine itirazlar dört bir yandan duyulmaya devam ediyor. Ankara da Batýkent te, Dostlar Mahallesi nde verilen mücadelelerin yanýna þimdi de Mamak ýn Þirintepe

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi 8 Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Kýrk bin Alevi'yi katletmesiyle bilinen Osmanlý Padiþahý Yavuz Sultan Selim'in isminin köprüye verilmesine çýð gibi tepki baþladý. Ýstanbul Boðazý'na yapýlacak 3. köprünün temel

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

YUVARLANMIÞ ASGARÝ ÜCRET

YUVARLANMIÞ ASGARÝ ÜCRET 9 17 Aralýk günü TBMM de Maliye Bakanlýðý bütçesi üzerine konuþmam vardý. Ýki yýldýr TBMM kürsüsünden belgeleriyle yolsuzluklarý anlatýyordum. Bence önemli konularý anlatmama raðmen basýn ve AKP Grubu

Detaylı

Söyleþi 4 DE. BEÞ CENAZE KAYIP MI? Fýrat Haber Ajansý (ANF) PKK'nin

Söyleþi 4 DE. BEÞ CENAZE KAYIP MI? Fýrat Haber Ajansý (ANF) PKK'nin BEÞ CENAZE KAYIP MI? Fýrat Haber Ajansý (ANF) PKK'nin askeri kanadýnýn Silvan'da yaþanan çatýþma ile ilgili çarpýcý bir iddiasýný duyurmuþtu. PKK nin iddiasýna göre, çatýþmada, açýklandýðý gibi yedi deðil

Detaylı

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in 8 Agos Genel Yayýn Yönetmeni ve BirGün yazarý Hrant Dink in öldürülmesine iliþkin verilen kararýn Yargýtay tarafýndan kýsmen bozulmasýnýn ardýndan 2 si tutuklu 18 sanýðýn yeniden yargýlandýðý davanýn duruþmasýna

Detaylı

Kýzýlbaþ diyerek öldüresiye dövdüler

Kýzýlbaþ diyerek öldüresiye dövdüler Gök gürültülü Saðanak yaðýþlý YIL:3 SAYI:612 35 YKR 27 MART 2008 PERÞEMBE Kýzýlbaþ diyerek öldüresiye dövdüler Kent Turizim Otobüs þöförü Seyfullah Ulutaþ Nevþehir terminalinde 7-8 kiþi tarafýndan dövülerek

Detaylı

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET Zonguldak Çaycuma da dün çöken köprü AKP belediyeciliði hakkýnda bilgiler veriyor. AKP li belediye baþkaný, köprü çökmeseydi köprüyü boyayacaklarýný söyledi Zonguldak ýn Çaycuma Ýlçesi nde dün (6 Nisan)

Detaylı

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci YIL:3 SAYI:718 35 YKR 22 AÐUSTOS 2008 CUMA GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 0 555 858 18 98 Cumhurbaþkaný Gül den Esnafa Darbe Bizler hediyelik eþya satan esnaflar olarak 365 gün 16-19 Aðustos'ta

Detaylı

40 KURUÞ. TOKÝ, Çorum'a 3 bin SAYFA 5 TE. Mehmet Sayan güven tazeledi

40 KURUÞ. TOKÝ, Çorum'a 3 bin SAYFA 5 TE. Mehmet Sayan güven tazeledi "Kamuda tek tipçi ve þekli uygulamalardan vazgeçilmeli" Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkaný Tahir Eþkil, kendisinin de katýldýðý Rize'nin Ýkizdere Ýlçesi'nde yapýlan ve üç gün süren... SAYFA 5 TE "Dönemimizde

Detaylı

"10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk"

10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR SGK yeni hizmet binasý açýldý 7 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "12 Eylül darbesi demokrasi tarihinin kara lekesidir" "10 senede Türkiye'de çok þey

Detaylı

Kentpark a kredi izni çýktý

Kentpark a kredi izni çýktý Panel Rektörlük Konferans Salonu nda gerçekleþtirildi. Kadýn Olmak Zor Zanaat Çorum Hitit Üniversitesi Kadýn ve Aile Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜKAM) tarafýndan Kadon Olmak Zor Zanaat konulu

Detaylı