İSTANBUL TİCARET ODASı. Yayınları. ... f. CEŞITLI ~UbKElER1DE ~ ., :. . VIK fedbirteri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET ODASı. Yayınları. ... f. CEŞITLI ~UbKElER1DE ~ ., :. . VIK fedbirteri"

Transkript

1 İSTANBUL TİCARET ODASı Yayınları..... f CEŞITLI ~UbKElER1DE ~., :.. VIK fedbirteri

2 tstanbll TİCARET ODASı Yayınları ÇEŞITLI ULKELERDE IHRACATı TESVIK TEDBIRLERI İstanbul

3 Baskı Taahhüt A. Engin Sümer TAM GAZETEst VE MATBAASJ 1,lebnecio" Hlkme1: Gazetecilik LImited Şırketı> tstanbul_1968

4 -3- İçİNDEKİLER A - ÖNSÖZ.... AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER. Sayfa FİLiPIN.... 1) GİRİŞ.... 2) ihracatın Geliştirilmesinde Dışişleri Bakanlığının Rolü ) İhracatın Geliştirilmesinde Tkaret ve Sanayi Bakanlığının Rolü.... 4) İhracatın Geliştirilmesinde Özel Sektörün Rolü ~ LI - HİNDİSTAN 1) GİRİŞ 2) İhracatı Teşvik Teşekkülleri ve Tedbirleri cı. - İhracatı Teşvik Konseyleri b - İhraç Maddesi Büroları c - Reklam Müdürlüğü d - Ticari Fuarlar ve Sergiler Konseyi e -:-- Dış Temsilcilikler... f - Ticaret ve Sanayi Kuruluşlan g - Dış Ticaret Enstitüsü h - İhracat Kredi ve Garanti Te ekkülü i - Kalküta Ticari Dökümantasyon ve Istatistik Genel Müdürlüğü 1 - N akliye Kolaylıklan.... j - Ticari Anlaşmazlıklann Çözülmesi k - İhracat Müesseselerine Yardım 1 - Bölge Bürolan III - KOLOMBİYA 1) GİRİş. 2) Dış Ticaret Genel Müdürlüğü 3) İhracatı Teşvik Konseyleri 4) İkinci Derecede Önemli Mallann Te vik Tedbirleri... 5) Farklı Kambiyo Kurlan ihracatını 31 ~

5 IV - KONGO -4- Sayfa 36 1) GİRİŞ 2) İhracatı Teşvik Tedbirleri a - Dış Ülkelerdeki Temsilcilikler b - Ticaret Sergi ve Fuarları c - Ticaret Hey'etleri d - e - v - PAKİSTAN Araştırma Kalite Normları 1) GİRİŞ 2) İhracatı Teşvik Müdürlüğü 3) İhracatı Geliştirme Tedbirleri a - İhracata Prim Rejimi b - Kredi, Peşin Mal, Veresiye Usulü c - İhracata Dayalı İthalat. d - İhra«Malı İmalinde Kullanılacak Maddelerin İthali İçin Öncelik. e - İhracat Müesseselerinin Tescili. f - İhr,acat Formalitelerinin Basitleştirilmesi g - Ticaret Anlaşmaları. h - Ticaret Hey'etleri. ı - İhracat Kredilerini Garanti Sistemi i - İhracat Bedeli Miktarmda Kredi Mektubu İbrazı Mecburiyetinin Kaldırılması j - Gümrük Resimleriyle Muamele Vergisinin İadesi. k - Gümrük Antrepolarmda Stok Edilecek Mallar İçin Lisans. i - İç Navlun Komitesi m - Dış Navlun Komitesi II - Standardizasyon ve Kalite Kontrolu o - Ticaret ve Sanayi Odaları ile Diğer Meslek Teşekküllerinin Reorganizasyonu. p - Fuar ve Sergilere Katılma. r - Pakistan Firmalarının Yabancı Ülkelerdeki Şubeleri : !

6 s Jüt, Pamuk ve Çay Ofisleri 47 t Yabancı Ülkelerde Bürolar Açılması VI ~ SEYLAN 48 1) İhracatı Teşvik Teşekkülleri 49 a Resmî Teşekküller 49 ^ b Özel Teşekküller 49 2) İhracatı Teşvik Usulleri 50 a Ticarî Bilgileri Toplayıp Dağıtma h Ticaret Anlaşmaları 50 c Ticaret Heybetleri 50 d Sergi ve Fuarlara Katılma e Dış Ülkelerde Reklâm 51 f Standardizasyon, Kalite Kontrolü ve Ambalaj 51 aa Standardizasyon ve Kontrol bb Ambalaj 51 g Piyasa Etüdleri 52 h İhraç Maddeleri İçin Yeni Kullanış Alanları 52 i İhracat ve İthalât Resimlerinin Ayarlanması j Ticarî Anlaşmazlıkların Çözülmesi 52 k İhracatı Teşvik İçin Alman Diğer Tedbirler ^ Beynelmilel İşbirliği 54 VII TOGO 55 1) GİRİŞ V ) İhracatı Teşvik Teşekkülleri ve Tedbirleri a Standart ve Ambalaj Kontrolü b Ziraî Mahsuller Ofisi 56 c Elçilikler 57 d Fuar ve Sergiler 57 e Turizm 57 f Beynelmilel Anlaşmalar 57 g Ticaret Odası 57 h Nakliye 58

7 B_ AVKUPAEKONOMİK TOPLULUCIU ÜLKELERİ ı F. Almanya 60 1) GÎRİŞ 61 2) Dış Ticaret İstihbarat Dairesi 61 a Yayınlar 62 b Ticarî ve Hukukî Servis 62 c Ticarî ve Hukukî Bilgi 62 3) İhracatı Teşvikle Görevli Diğer Resmî Teşekküller ) İhracatı Teşvikle Görevli Özsel Teşekküller n BELÇİKA 64 1) Belçika Ticaret Ofisi 65 2) Ofein Teşküâtı 66 a Birinci Müdürlük (Sanayileşmiş Ülkeler) c Üçüncü Müdürlük (Bölge Büroları) ç Dördüncü Müdürlük (Fuarlar ve Ticarî ^ Gösteriler) 66 d Beşinci Müdürlük (Yayınlar) 66 e Altıncı Müdürlük (Hukuk İşleri) f Yedinci Müdürlük (İdarî İşler) ) Öonuç 67 m FRANSA 68 1) GİRİŞ 69 2) DTMM'nin İdaresi ve Kontrolü 69 a Sınaî ve Ticarî Karakterli Kuruluş b Kamu Kuruluşu 69 3) DTMM'nin Görevleri 69 a İhracatçılara Bilgi 70 b Dışarıda Propaganda 70 4) DTMM'nin Kuruluş Şekli 70 a Ticarî İstihbarat Servisi 70 b Piyasa Etüdleri Servisi 71 c Tarımsal Ürünler Servisi 71 *ç İdarî İstihbarat Servisi 71

8 d İktisadî Enformasyon ve Propaganda Servisi 71 e Merkez Doküman Grubu 72 IV HOLLANDA. ^ ) İktisadî ve Ticarî Enformasyon ve îhracatm Teşviki 74 2) İhracatı Teşvik İçin Hükümetçe Ahnan Tedbirler a İktisadî Elnformasyon Servisi (İktisat Bakanlığı) 74 b Dış Ziraî İşler Müdürlüğü (Ziraat ve Avcılık Bakanlığı) 75 c Elçilikler, Konsolosluklar 75 3) İktisadî Enformasyon ve İhracatı Teşvik Müdürlüğü a Görevleri 75 b Teşkilât ve Çalışma Tarzı 75 4) İhracatı Teşvikte Özel Faaliyetler a Dış Ülkelerdeki Hollanda Ticaret Odaları b Hollanda'daki İhtisaslaşmış Enstitüler ve Ticaret Odaları 77 c Mübadeleleri Teşvik Ofisi., 77 V İTALYA 78 1) GİRİŞ 79 2) İhracatı Teşvikle Görevli Kuruluşlar ) Bazı Faaliyet Kollarının Teşviki Genel 80 Uluslararası Fuar ve Sergiler Piyasa Etüdleri ve Ticaret Heybetleri IV ~ LÜKSEMBURG 81 1) GİRİŞ 82 2) Ticareti Geliştirme Servisinin Görevleri a Dış Ticaret Büroları 82

9 b Filmler 82 c Halkla İlişkiler 82 ç Dış Ülkelerde Fuar ve Sergiler d Turistik Propaganda 82 e Fotoğraf 83 3) Servisin Bütçesi 83 4) Servisin Yayınları 83 C GELÎŞMÎŞ DİĞER ÜLKELER 84 I AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ) GİRİŞ 86 2) Çeşitli Teşekküllerin Yaptıkları Hizmetler a Uluslararası Ticaret Müdürlüğü 86 b Yabancı Ülke Sergi ve Fuarları c Yabancı Ülkelere Heyetler ıgönderilmesi 87 ç Seyyar Sergiler 87 d Uluslararası Ticaret Müdürlüğünün Bölge veya Ülke Uzmanları 87 3) Ekonomiye ve Savunmaya Yardım idaresi ) Yabancı Ülkelerdeki Elçilik ve Konsolosluklara Bağlı Ticaret ve İktisat Müşavirleri ) Mahallî Bürolar 88 6) Diğer Faaliyetler 88 7) İhracatı Teşvikle Yardımcı Faaliyetler ) Ziraat Ataşeleri 89 n AVUSTRALYA 90 1) GİRİŞ 91 2) Avustralyalı İş Adamlarınm İhracatı Yönetmeleri İçin Kampanya 91 3) Dış Ülkelerdeki Faaliyetler 92 a Ticaret Müşavirlikleri 92 b Fuarlar, Sergüer 92 c Ticaret Heybetleri. 92

10 - 9- Sayfa? Genel Görevli Heybetler 92 İnceleme Hey'etleri 93 Smaî Mamul Satış Hey'etleri ç Teşvikte Diğer Usuller Yüzer Sergiler 93 Satış Sergileri 93 Resmî Sektör - Özel Sektör Ortak Satış Kampanyası 93^ Yayın ve Reklâm 93 4) Ticaret ve Sanayi Bakanlığı İhracatı Teşvik Dairesi 94 a Ticareti Teşvik Şubesi 94 b Ticarî Propaganda Şubesi 94 c İhracat Hizmetleri Şubesi ç İhracat Politikası Şubesi 94 5) Ticaret Müşavirleri Servisi 94 ni AVUSTURYA 95 1) GİRİŞ 96 2) Teşkilât Metodları. ^. 96 a Avusturya'da. ; 96 aa İhracatı Teşvikte Devletin Rolü bb İhracatı Teşvikte Özel Sektörün Rolü 96 b Yabancı Ülkelerde 97 c Finansman ve Teşkilât 97 3) İhracatı Teşvikte Diğer Usuller 97 a Propaganda Sergüeri 98 b Fuar - Sergiler 98 c Yabancı Fuar - Sergiler 98 d Filmler 98 e Yabancı Basınla İlişkiler 98 f Müşteri Olabilecekler Arasında Tertiplenen Toplantılar 98 g Teklif İsteme İlânları 98 4) İhracat Kredi ve Garantileri 98 a İhracat Fonu 98 b Federasyonca Garanti Edilen ihracat... 99^ c İhracat Rizikolarına Karşı Sigorta ^

11 5) Vergi ladesi 99 6) Dolaylı İhracat Yardımı 99 ÎV DANİMARKA 100 1) GİRİŞ 101 2) Dış Ülkelerde İhracatın Teşviki 101 a Elçilik ve Konsolosluk Mensupları b Ticaret Ataşeleri 101 c Ticarî Mümessiller 101 q Ziraat ve Deniz Avcılığı Ataşeleri d İhracatı Teşvik Kuruluşları ) Danimarka'da İhracatı Teşvik 102 a İhracat Müşavirleri 103 b İhracatı Teşvikle Görevli Özel Kuruluşlar c Koordinasyon Komiteleri 104 ç İhracat Kredisi Konseyi 104 V _ GÜNEY AFRİKA 105 1) GİRİŞ 106 2) İhracatın Teşvikinde Hükümetin Rolü ) Ticaret ve Sanayi Bakanlığında İhracatçıların Başvurdukları Servisler 107 a Yabancı Ülkelerle İlişkiler Dairesi b İhracatı Teşvik Dairesi 107 c Dış Ticaret Komiserliği 108 Tl İNGİLTERE 109 1) GİRİŞ 110 2) Ticaret Bakanlığı 111 a İhracat Hizmetleri Müdürlüğü b İhracatı ve Fuarları Teşvik Müdürlüğü... m c Enformasyon Dairesi 111 ç Piyasa İstatistik ve Dokümanları Kütüphanesi d Ticaret Bakanlığı Dergisi 112 e İşadamlarına Nasihatlar 112 3) İhracat Sigorta ve Kredisi Genel Müdürlüğü

12 4) İhracat Konseyleri 113 5) Diplomatik Hizmetler 113 Vn İRLANDA 114 1) GİRİŞ 115 2) İrlanda İhracat Komisyonu 115 a Genel olarak 115 b İhracat Hakkmda Bilgi 116 c İhracatta Satış Usulleri 116 ç Teşvik Kampanyaları ve Ticaret Fuarları d Reklâm 117 e Ticarî İstişare 117 f Sevkiyat 117 g MaUarm Güzel Görünüşlü Olması h Öğretim ve Eğitim 118 i İhracat Sektöründe İşbirliği ) İhracatı Teşvikle Görevli Diğer Kuruluşlar a Sevkiyat Anonim Şirketi 119 b İrlanda Ambalaj Enstitüsü c Sigorta - Riziko Politikası 119 Vin İSVEÇ... ^ 120 1) GİRİŞ 121 2) Hükümetin Teşvik Faaliyetleri 121 a Dışişleri Bakanlığı 121 b Ticaret Komiserleri 121 3) Özel Sektörün FaaUyetleri 121 a Ticaret Odaları b İsveg'li İhracatçılar Birliği ) İhracat Kredilerini Garanti Konseyi... 5) Dış Ülkelerdeki İsveç Haber Alma Servisleri Bürosu IX İSVİÇRE... ı.zo 1> 124 2) İhracatı Teşvik Metodları 124 a Haber Toplama 124 b Propaganda Yapma

13 X JAPONYA 126 1) GIRÎŞ 127 2) Japon Dış Ticaret Kurumu 127 a Bünyesi 127 b Yönetim Kurulu 127 c Bütçesi 127 ç Muhasebesi 128 d _ üyeleri 128 e Görevleri 128 f Personeli 128 IX KANADA 129 1) GİRİŞ 130 2) İhracatı Teşvik Yolları 130 a Piyasa Etüdleri 130 b Fuarlar ç c Mağazalarda Reklâm Kampanyaları ç Ticaret Hey'etleri. e. ^. y d Ticarî Reklâm 131 e Diğer Tevik Yollan 132 f Tamamlayıcı Ticarî Hizmetler 132 3) İhracatı Teşvikle Görevli Kuruluşlar a ~ Ticaret Komiserliği s?.. «. g « b Ticarî İlişkiler Ofisi 133 c Ana Maddeler ve Sanayi Servisleri ç Sergüer Komisyonu B?. 133 d Ticarî Reklâm Servisi 133 XII NORVEÇ, ) GİRİŞ 135 2) Norveç İhracat Konseyinin TeşkUâtı a Bütçesi 135 b Konsey 135 c Yönetim Komitesi 135 ç İcra Komisyonu 136 d İdare 136 e Dış Temsilciler 136 f Norveç İhracat Okulu 137

14 3) Konseyin Görevleri..., a Enformasyon Servisi b Norveç Mal ve Hizmetlerinin Dışarda Reklâmı 137 c Teşvik İçin Maddî Yardım ^ Xni YENİ ZELANDA 139 1) GİRİŞ 140 2) Ticaret Temsilcileri ve Dış Satışları Arttırma Faaliyetleri 140 a Dış Ülkelerdeki Bürolar 140 b Ticaret Komiserlerinin Görevleri c İhracatçıları Teşvik Servisi ç Reklâm ) Ticaret Heybetleri ve Anketleri 142 4) Ticarî İlişkiler ve Ticaret Politikası 142 D TÜRKİYE 145 1) İhracatla İlgili Teşekküller 146 a Ticaret Bakanhğı 146 b İGEME 146 c Türk Standartları Enstitüsü ç İhracatçı Birlikleri 148 d Birlikler 148 e Odalar ve Odalar Birliği 149 2) İhracatı Teşvik Faaliyetleri a Formalitelerin Azaltılması b Kalite Kotıtrolu c Piyasa Etüdleri ç Reklâm ve Teşvik... d Pazarlama Teşekkülleri, Acenteler, Mümessillikler ^p.^ e Vergi Politikası f Vergi Muaflığı g Döviz Tahsisi SONUÇ [ [ [

15

16 ÖNSÖZ îhrdcatı teşvik tedbirlerinin neler olması gerek-. tiği hakkındaki hu etüdümüz başlıca If kısımdan ibarettir, Sırasiyle az gelişmiş ülkeler^ AET ülkeleri bazı gelişmiş ülkeler ve nihayet Tütkiye^deki ihracatın geliştirme tedbirleri üzerinde durulmuştur. Araştırmamızın mensuplarımıza ve ilgililere faydalı olmasım diler^ bu araştırmayı yapan Oda Müşavirimiz Vehbi BelgiVe teşekkür ederim. Genel Kâtiv İsmail Husrev Tökin

17

18 BİRİNCİ BÖLÜM ÇEŞITLI ÜLKELERDEKI IHRACATı TEŞVIK TEDBIRLERI A) Az Gelişmiş Ülkeler^ B) Avrufpa Ekonomik Topluluğu Ülkeleri^ C) Gelişmiş Ülkeler, D) Türkiye. îhracatı Teşvik Tedbirleri F. 2

19

20 A AZ GELİŞMİŞ BAZI ÜLKELERİN İHRACATI TEŞVİK TEDBÎRLERİ I) Filipin^ II) Hindistan, III) Kolombiya, IV) Kongo, V) Pakistan, VI) Seylan, VII) Togo.

21 I. FlLÎPÎN 1) Giriş 2) İhracatın Geliştirilmesinde Dışişleri Bakanlığının Rolü 3) İhracatın Geliştirilmesinde Ticaret ve Sanayi Bakanlığının Rolü Jlf) İhracatım Geliştirilmesinde Özel Sektörün Rolü.

22 I. FİLtPÎN 1. G î r i ş : Filipin, sanayileşme halindeki ülkelerden biri sayılmaktadır. Sömürgeliği sırasında, ülke, sanayi memleketlerine ham ve yarı ham mamul madde vermekte idi. Bu gibi maddelerin müşterisi daima hazır olduğundan, bu devrede, ihracatı teşvik diye bir konu da ortada yoktu. Bugün ise, dünya piyasalarına mal satan Filipin bir yandan rakiplerine, bir yandan da sentetik maddelere karşı mücadele zorunda kalmıştır. Memleket, hâlen, yeni pazarlar bulmak, mevcutları kaybetmemek, sentetik maddelerin rekabeti karşısında yerli madde üretiminin azalmasını önlemek gibi meselelerle karşı karşıyadır. FUipin'in başlıca ihraç maddeleri şunlardır: Şeker, kopra, manua kendiri, grüm, kereste, hindistan cevizi yağı, hindistan cevizi, demir filizi, yağ, kopra küspesi ve unu, kontpiak, bakır konsantreleri, ananas. Filipin'in başlıca müşterileri ise şunlardır: Amerika Birleşik Devletleri (Filipin ihracatının hemen hemen yarısı bu ülkeyedir), Japonya (ihracatın dörtte biri bu ülkeyedir), Hollanda (% 8), Almanya Federal Cumhuriyeti (% 5). Hükümetin amacı Asya ülkeleri ve özellikle Endonezya, Hindistan, Tayland, Hong-Kong ve Pakistan'la ticarî ilişkileri genişletmektir. ^ Hemen bütün ülkelerin, iktisadî ve ticarî menfaatleriyle meşgul olan bir merkez teşekkülü ile dış ülkelerde, ticaret imkânları, fiyatlar, satış şartları, ithalât politikası, gümrük resimleri hakkında Hükümete günü gününe bilgi gönderen organları vardır. Filipinlerde ise bu işleri Dışişleri Bakanlığı Ue Ticaret ve Sanayi Bakanlığı yapmaktadır. Bunlara ilâveten, bir de Dış Ekonomi Politikası Teknik Komitesi kurulmuştur ki, görevi Benelux, Fransa, italya, Avustralya ve Asya ülkeleriyle anlaşmalar imzalamaktır. Bu cümleden olarak Endonezya, Federal Almanya ve îsraü'le anlaşmalar yapılmıştır. İsrail anlaşması teknik yardıma mütealliktir. 2. İhracatın Glîştîrilmesmde Dışişleri Bakanlığının Rolü : Filipin diplomat ve konsolosları, bulundukları ülke ile memleketleri a,rasındaki ticareti geliştirmekle yükümlüdürler. Filipin'den yeni bir mal

23 sipariş edilmesine veya mevcut mübayaalarm arttırılmasma yardımcı olan memur başarı göstermiş sayılır. Ticareti arttırma yollarından birisi de yabancı piyasalar hakkında dokümantasyon sahibi olmak ve incelemeler yapmaktır. Bu işi, Filipin konsolosluk memurları yaparlar. Füipin'in bütün elçüik ve konsolosluklarında Filipin'in adres kitapları, broşürler ve etüdler mevcuttur. Memurlar, memleketlerinin ihraç malları hakkında o kadar iyi bilgi sahibidirler ki, fiyat, kalite, ödeme ve satış şartları hakkında müşteri ile re'sen görüşme yapabüh:ler. Diplomatlar ve konsolosluk memurları, bulundukları ülkelerin ticarî ve sınaî meslek teşekküllerine de üye olurlar ve böylece, piyasa hakkında her an bilgui halde bulunurlar. Hariciye memurları şu konularda da raporlar hazırlarlar: 1) Ziraat ve sanayi alanlarında yeni buluşlar, 2) Mahallî malî yardım ve yatırım yardımı imkânları, 3) Kooperatifler, ev imalâthaneleri ve mallarının üretim finansmanı Ue dağıtımı ancak kooperatifleşme yoluyle sağlanacak sair teşekküller. 4) Mahallî teknik yardım imkânları, 5) Mahallî ticaret usulleri (kalibraj, tasnif, ambalaj... gibi) ve reklâm vasıtaları, 6) Ticarî ve iktisadî politika tedbirleri (kontrollerin kalkması, devalüasyon, ithalât ve döviz kontrolü, gümrük resimleri). 3. İhracatın Geliştîrîlmesînde Ticaret ve Sanayi Bakanlığının Eolü : İhracat ticaretinin arttırılmasında Ticaret Bakanlığının rolü daha vazıhtır. Zira, bu Bakanlık tek görevi, Füipin dış ticaretini geliştirmektir. Ticaret ataşeleri, bulundukları ülke Ue ticaret imkânlarını daimî olarak ararlar. Bunlar da dış piyasalar hakkında raporlar hazırlarlar. Bu raporlarda gümrük tarifeleri, kş^mbiyo kurları, distribüsyon, adres kitapları, yatırımlar ve ticaret ve üretimle ilgüi sair hususlar hakkında bilgi vardır. Bakanlık, bu raporları yayınlar. Filipin, ihraç mallarının standardizasyonu Ue kalite kontroluna büyük önem verir.

24 4. thraeatm Geliştirilmesinde Özel Sektörün Kolu : lhraı:îatın geliştirilmesinde özel sektörün görevi daha büyüktür. Zira, malı asıl satan odur. Devlet ticaret politikasmı tesbit eaear, gerekli kontrolleri yapar. Ticaret politikasını başarıya ulaştıracak olan ise özel ijektör mensuplarıdır. ihracatın gelişmesinde meslek dergueriyle araştırma teşekküllerinin rolü büyüktür. Füipin iş adamlarının bir çok meslek teşekkülü vardır. Bu teşekküller, Ticaret Odaları, İhracatçı veya Üretimci Dernekler gibi şeylerdir. İş adamları, bu teşekküller aracılığı ile iç ve dış durum hakkında 3>ügi sahibi olurlar.

25 IL HINDISTAN 1) G i r i 2) İhracatı Teşvik Teşekkülleri ve Tedbirleri a) İhracatı Teşvik Konseyleri^ h) İhraç Maddesi Büroları^ c) Reklâm Müdürlüğü^ d) Ticarî Fuarlar ve Sergiler Konseyi^ e) Dış Temsilcilikler, f) Ticaret ve Sanayi Kuruluşları, g) Dış Ticaret Enstitüsü, h) İhracat Kredi ve Garanti Teşekkülü, ı) Kalküta Ticari Dokümantasyon ve İstatistik Genel Müdürlüğü, i) Nakliye Kolaylıkları, j) Ticarî Anlaşmazlıkların Çözülmesi, k) İhracat Müesseselerine Yardım, l) Bölge Büroları,

26 IL HİNDİSTAN 1. Giriş:. Hindistan gibi az gelişmiş bir ülkede, ihracatı geliştirme gayreti devlete düşmektedir. Bu itibarla, ticaret bakanlığı bu alanda görevlendirilmistir. Bakanlık, ülkenin ticaret politikasını tesbit etmek, mal ihracını teşvik etmek, ihracatçılara nasihat ve bilgi vermek, yardım etmek, dışülkelerde mal satışını önleyen engellerin kaldırılmasına çalışmak... gibi işlerle yükümlüdür. Bakanlık, bunlara ilâveten, ihracatı teşvik teşekküllerinin çalışmalarını birbirleriyle ahenkli ve tutarlı hale getirmekle <îe vazifelidir. 2. İhracatı Teşvik Teşekkülleri: a) İhracatı Teşvik Konseyleri : Hindistan'da, ihracatı teşvik için 17 konsey kurulmuştur. Bu teşekküller resmî ve özel sektör temsilcilerinden müteşekküdir. Konseylerin görevi belirli maddelerin veya madde gruplarının ihracatının katılmasını sağlamaktır. Konseylerin çalışma alanına giren maddeler şunlardır: Ana kimyevî müstahsallar, ispençiyari ilâç ve müstahsallar, Kimyevî müstahsallar ve benzerleri, Kaju, Pamuklu, Makine sanayii mamulleri, Gıda maddeleri, Kösele, Deniz mahsûlleri, Mika, Plastik maddeler ve linoleum, Gomlak, ipek ve reyon, Baharat, Spor eşyası, Tütün, Kösele mamulleri, Yünlüler.

27 İhracatı Teşvik Konseyleri ihracatı teşvik imkânları üzerinde incelemeler yaparlar, yabancı ülkelerdeki satış imkânları hakkında sanayicilerle ihracatçılara bügi verirler. Hind ihraç mallarının ithalâtına uygulanan yabancı mevzuatı tacir ve sanayicilere ulaştırırlar, yabancı piyasaları inceletmek üzere araştırmacı gönderirler, millî ve beynelmilel fuar ve sergilere katılırlar, çalışma alanlarına giren maddelerin reklâmını yaparlar, kalite kontrolü yapö^rlar. Hattâ, konseylerden bazılarının yabancı ülkelerde temsilcileri veya muhabirleri bile vardır. b) İhraç Maddesi Büroları : Jüt, kauçuk, çay, kahve, ipek, el sanatları mamulleri ve elişleri gibi maddelerin her biri için kurulmuş bürolar, bu maddelerin ihracatçılarını her hususta aydınlatırlar. Bunların bazıları kanunla kurulmuştur. Çay Ofisi ile Kahve Ofisi bunlardandır. Bu ofisler, kendi sahalarında, İhracatı Teşvik Konseylerinin rolünü oynarlar. c) Reklâm Müdürlüğü : Hind Ticaret Bakanlığının Ticarî Reklâm Müdürlüğü Hind mallarının dış piyasalarda etkili şekilde reklâmını yapar. Mezkûr müdürlükçe yayınlanan Ticaret ve Sanayi Dergisi (Journal of Trade and Industry) ticarî ve sınaî gelişme ile ilgüi çeşitli konuları inceler, Hindistan ve yabancı ülkeler hakkında çok teferruatılı bilgiler verir, istatistikler yayınlar, ihracatı teşvik için hükümetçe alman tedbirleri açıklar. Dergi, Hindistan'ın yabancı ülkelerdeki temsilcilerine, mahallen dağıtılmak üzere gönderilir. Temsilciliklere, bundan başka dokümanter filimler, resimler, radyo konuşmaları da gönderilir. Ticaret Bakanlığının Fuar ve Sergiler Müdürlüğü de kendi alanında büyük çaba gösterir. Uluslararası fuar ve sergilere katılmayı sağlama yoluyle Hind mallarının dış ülkelerde tanıtılmasına yardımcı olur. Hattâ, Hind mallarına alıcı bulunabilecek piyasalarda sırf Hind mallarından mürekkep fuarlar da açar. d) Ticarî Fuarlar ve Sergiler Konseyi : Bağımsız bir teşekkül olan Konsey, yurt içi ve dışı ticarî fuar ve sergilere katılmayı sağlamak, reklam malzemesi hazırlamak, dünyanın sergilere katılmayı sağlamak, reklam malzemesi hazırlamak, dünyanın önemli yerlerinde teşhir salonları, ticaret merkezleri ve depolar açmak ve devam ettirmektir.

28 e) Dış Temsilcilikler : Hindistan'la önemli ölçüde ticareti olan hemen bütün ülkelerde ticaret komiserlikleri, ataşelikleri ve sekreterlikleri açılmıştır. Bunlar, bulundukları memleketteki Hint elçiliklerine bağlıdirlar. Bu temsüciler, mahallî iktisadî, ticarî, malî durum hakkında zaman zaman rapor hazırlarlar, piyasa etüdleri yaparlar, Hintli tacirlerin bilgi isteyen mektuplarını cevaplandırırlar, Hint malları hakkında ithalâtçılara bilgi verirler, Hint işadamlarını yabancı işadamlariyle tanıştırırr 1ar. f) Ticaret ve Sanayi Kuruluşları : Hindistan'ın büyük ticaret merkezlerinin hemen hepsinde ticaret odaları ve ticaret dernekleri vardır. Bunlar ilgililer için buluşma yerleri mesabesindedir. Piyasalar ve ticaret ve sanayi île ilgili sair hususlar hakkında tacir ve sanayicilere bilgi verirler. Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği'nin denizaşırı 10 üyesi vardır. Hindistan Odaları, Beynelmilel Ticaret Odası Hindistan MUlî Komitesi aracılığı ile Beynelmilel Ticaret Odası Ue daimî temas halindedir. g) Dış Ticaret Enstitüsü : 1963'de kurulan Enstitü bağımsız bir teşekküldür. Devlet, ticaret âlemi, sanayi âlemi, üniversiteler, eğitim ve araştırma müesseseleri bu teşekküle üye gönderirler. Teşekkülün belli başlı görevleri şunlardır: 1. Piyasa etüdleri yaptırmak, 2. Bilgi toplayıp dağıtma, ihracat lehinde reklam ve propaganda, 3. Personel yetiştirme, 4. Araştırma projeleri hazırlama, 5. ihraç mallarının gümrük ve kalite kontrolü. İhracat için teftiş ve kalite kontrolü usulünü koyan 1963 tarihli kanun bu konuda hükümetçe usulleri çiğneyenleri cezalandırmakta, teftiş ve kontrolla görevlendirilecek teşekkülleri kurma hususunda hükümete yetki vermektedir. Kanun bir de ihracat teftiş Konseyi kurmuştur. Konsey, ticaret ve sanayi erbabı Ue ünlü teknik kişilerden mürekkeptir. Bir çok ihraç maddeleri teftişe ve kalite kontroluna tâbidir. Hattâ, ilâç, meyve ve nebatî yağ ile yapılan maddeler, gıda maddeleri için çıkarılan özel kanunlar kalite kontrolünü ve teftişi daha istihsal safhasında başlatmakta, böylelikle de ihracat kalite kontrolünü otomatik hale getirmektedir.

29 h) İhracat Kredi ve Garanti Teşekkülü : İhracat rizikolarına karşı 1957'de kurulan bir sigorta şirketi, nor^ mal olarak ticarî sigortadan faydalanamayan malları sigorta etmektedir. Hükümet, 1962'de, bir etüd grubunu, mevcut kredi imkânirını inceleme işiyle görevlendirdi. Mezkûr grubun tavsiyesine uygun olarak ihracat Rizikoları Sigorta Şirketi isimli teşekkül İhracat Kredi ve Garanti Anonim Şirketi adını aldı. Şirketin görevleri şunlardır: aa) Daha önceki şirket tarafından yapılmış sigorta işlerini yürütmek, bb) İhracat kredisi rejiminin çeşitli boşluklarına çare olmak üzere konmuş olan garanti sistemlerini yürütmek, cc) İhracatın teşviki ve arttırılması için lüzumlu ek krediler vermek, ı) Kalküta Ticarî Dokümantasyon ve İstatistik Genel Müdürlüğü : Mezkûr Genel Müdürlük, istatistikî bilgiler toplamak ve dağıtmak, ticarî dokümantasyon vücuda getirmek işleriyle görevlidir. Teşkilâtın şu yayınları vardır: Indian Trade Journal (Hindistan Ticaret Dergisi). Hindistan Aylık Dış Ticaret İstatistikleri, Hindistan Birliği Gümrük ve Gider VergUeri Hasılatı Bülteni, Hindistan Kabotaj İstatistikleri, Hindistan Deniz Seyrüsefer İstatistikleri, Hindistan İç Ticaretine Ait Hesaplar (Deniz ve nehir yoliyle). İhracatçılar Rehberi. Genel Müdürlük iki defter tutmaktadır: a) Hindistan'la ticaret yapmaya önem veren önemli yabancı firmalar defteri; b) Hint İhracatçıları defteri. Genel Müdürlüğün ticarete dair eserlerden mürekkep bir.kütüphanesi üe bir okuma salonu vardır. Salon, Hindistan'daki okuma salonlarınun en mükemmelidir. Genel Müdürlük, ticarî anlaşmazlıkları çözülmesi için de müdahalede bulunur. î) Nakliye Kolaylıkları : İhraç mallarının trenle ihraç limanlarına şevkinde özel kolaylıklar sağlanmaktadır. Vagon tahsisi içinde ihraç malları için öncelik tanm^

30 mıştır. İhraç mah yümü vagonların yollarda gecikmesini önlemek amacile, vagon yanlarına, özel surette hazırlanmış matbu kâğıtlar asılmaktadır. Bu kâğıtlarda, malın ihraç limanına gitmekte olduğu, vagonun geciktirilmemesi gerektiği yazılıdır. > Navlun Anket Bürosu isimli bir büro da navlun hadlerinin yüksek olup olmadığı, Hint mallarına farklı muamele yapılıp yapılmadığı, gemi ambarlarında kâfi derecede yer olup olmadığı, gemi hizmetlerinde aksaklık bulunup bulunmadığı konularında devamlı olarak incelemeler yapmaktadır. Bu incelemelerle varılan sonuçlar vapur pcenteleriyle görüşme konusu yapılmaktadır. Hint mallarının hemen tamamı yabancı gemilerle taşındığı için, görüşmeler çok defa olumlu sonuçlar vermektedir. j) Ticarî Anlaşmazlıkların Çözülmesi : ihracat konusunda Hintli bir ihracatçı ile yabancı alıcı arasında çıkan anlaşmazlıklar genellikle sulhen halledilmektedir. Alıcının bulunduğu Hint ticaret mümessilleri bu hususta büyük rol oynarlar. Kalküta'daki Ticarî Dokümantasyon ve İstatistik Genel Müdürîüğü dış ticaretle ilgili anlaşmazlıklara bakmakla görevlidir. Mezkûr Genel Müdürlük, İhracatı Teşvik Konseyleri, Mahsûl Ofisleri, Jüt Komiserliği, Tekstil Komiserliği, ticaret ve sanayi odaları, ticaret dernekleri gibi teşekküllerin yardımiyle anlaşmazlıkları çözmeye çalışır. Anlagmaı^lık, fclazen, hakeme başvurmak suretiyle çözülür. Bazı ticaret odalariyle ticaret derneklerinin hakem kurulları vardır. Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği bir hakem mahkemesi dahi kurmuştur. Birlik, başka ülkelerin ve meselâ Amerika Birleşik Devletlerinin, Japonya'nın Rusya'nın, Polonya'nın, Macaristan'ın, Almanya Federal Cumhuriyetinin benzer teşekkülleriyle anlaşmalar imzalanmıştır. Bu anlaşmalar, anlaşmazlıkların hakem yoluyle çözülmesi usulünü yokmaktadır. Hükümet, Hint ihracat ticaretinin sağlam temeller üzerinde gelişmesini sağlamak amaciyle 1963'de bir komite kurmuş ve bu komiteye, ihracat anlaşmazlıklarının hakem aracılığı ile halli konusundaki mevcut hükümleri derleme, ihracatın gelişmesini kolaylaştırmak amaciyle alınması gerekli tedbirleri tavsiye etmek görevini vermiştir. Komitenin raporu yayınlanmış ve tavsiyelerin Ticaret Bakanlığınca tasvip edilmiş olanlarının uygulanmasına başlanmıştır. Hakemlik alanındaki faaliyetleri tutarlı hâle getirecek bir Hakemlik Konseyi kurulacaktır. Bu konsey, ihracat mukavelelerinin uygulanmasından doğacak anlaşmazlıkların hakem aracılığı ile çözümleneceğini belirten bir maddenin bütün ihracat mukavelelerine konması için tacirler nezdinde geniş propaganda yapacaktır.

31 k) İhracat Müesseselerine Yardun : İhracat ticaretinde ihtisaslaşmayı teşvik amaciyle, ticaret Bakanhğı yeni bir tedbire başvurmuştur. İhracatçılar, ihracatlarını arttırmak için gayet sarih plan ve programlar hazırlayacaklar, hükümet de bunla-^ rm uygulanması için yardımcı olacaktır. 1) Bölge Büroları : Çeşitli şehirlerdeki ihracatçılara hızla yardım yapılmasını sağlamak amaciyle Hindistan'ın Bonbay, Kalküta, Madras, Ernakulam gibi limanlarında İhracatı Teşvik Büroları kurulmuştur. Bu bürolar, bulundukları şehirlerde ithâl veya ihraç lisansı vermekle görevli makamların emrine verilmiştir. Ayrıca, bu limanların her birinde, ihracatı teşvik için fahrî müşavirler seçilmiştir. Mahallin muteber tacirleri arasından seçilen bu müşavirler ihracatın teşviki konusunda hükümete mütalâalarını büdirirler.

32 m. KO L o M B 1 Y A 1) Giriş 2) Dış Ticaret Genel Müdürlüğü 3) İhracatı Teşvik Konseyleri Jf) İkinci Derecede Önemli Malların İhracatım,^ Teşvik Tedbirleri 5) Farklı Kambiyo Kurları.

33 III. KOLOMBİYA 1 _ G î r i ş Kolombiya'nın yüzeyi küometre kare (Türkiye'nin bir buçuk misli büyüklükte), nüfusu 17 milyondur. Güney Amerika'nın en kuzey batısında, Pasifik Okyanusu ile AntiUer denizine kıyısı olan Kolombiya yüksek ve geçit vermez And dağlarıyle dört bölgeye bölünmüştür. Bu hal iç ulaştırmayı çok güçleştirmektedir. Bu sebeple, son yıllarda uçak nakliyatı hızla artmış, memleketin dört bölgesi, böylece, kolaylıkla birbirine bağlanmıştır. 1964'de, Kolombiya'nın ihracatı 547,7 milyon dolan (Türkiye'ninkî 510 muyon dolar) bulmuştur. Memleketin başlıca ihraç maddeleri, önem sırasiyle şunlardır: Kahve, ham petrol, tütün, tekstil, petrol müştakları, pamuk, kereste, şeker. Kahve toplam ihracatın % 70'ini teşkil eder. Bunun % 50'sini Amerika Birleşik Devletleri alır. Kahve fiyatlarındaki düşüşten çok sıkıntılı durumlara düşen Kolombiya, ihracatını çeşitlendirme yollarını aramaktadır. Memleketin tediye muvazenesi, ancak ithalâtın zaptu rapt almmasiyle mümkün olmaktadır. altına Kolombiya hükümeti, 1964'de yayınladığı iki kararname üe memleketin dış ticaret mevzuatında değişiklik yapmıştır sayılı kararname yeni bir *'Dış Ticaret Genel Müdürlüğü" kurmuştur sayılı kararname de, Kolombiya ithalât ve ihracat resimlerine ait mevzuatın bir çok kısımlarını değiştirmiştir. 2 _ Biş Ticaret Genel Müdürlüğü : Dış ticaret Genel Müdürlüğü, dış ticaret konusundaki millî politikanın tatbikatını tek elden yönetme maksadiyle kurulmuştur. Kararname, idarenin daha verimli çalışmasını mümkün kılacak ve memleket ekonomi politikası ile dış ticaret politikası arasında ahenk sağlayacak tedbirler almıştır. Dış ticaret politikası ve dış ticaret mevzuatı, evvelce altı bakanlığın çalışma alanına giriyor, ve bu hal yanlışlıklara, çatışmalara sebep oluyordu.

34 3 İhracatı Teşvik Konseyleri : Dış Ticaret Genel Müdürlüğü'nün üzerinde de ''Dış Ticaret Konseyi" -vardır. Konsey dört bakan (kalkınma, Maliye, dışişleri ve tarım bakanları) ile iki müdürden (Planlama Servisi Müdürü ye Kahve EkicUeri Federasyonu Müdürü) kurulmuştur. Konseyin görevi. Dış Ticaret Genel -Müdürlüğünün hükümet politikasına uygun çalışıp çalışmadığını kontrol etmektir. Genel Müdürlüğü başlıca görevleri şunlardır: a) İthalât ve ihracat lisanslarını tasdik ve tescil etmek, b) Kolombiya'nın Güney Amerika serbest Mübadele Birliği ile ilişkilerini düzenlemek, c) İhracatı arttırmak ve bunun için de ihracatı teşvik amaciyle hazırlanmış ''Vallejo Planı"nı uygulamak, d) Dış ticareti Ugüendiren konularda incelemeler yapmak, e) İthalât formalitelerini basitleştirecek tedbirler konusunda tavsiyelerde bulunmak. Memleket ekonomisi bakımından ikinci derecede önemi haiz ihraç mallarının, yani, petrol müştaklâriyle kıymetli madenlerin ihracatını teşvik için Genel Müdürlük makine ve aletlerin, yedek parçaların, iptidaî maddelerin ve ihracat için lüzumlu maddelerin ithalâtına öncelik taşıyan direktifler çıkarmaktadır. 4 İkinci Derecede Önemli Malların İlıracını Teşvik Tedbirleri : İhraç mallarının imalinde kullanılmak üzere ithal edilen mallar ya doğrudan doğruya veya mukavele ile özel kolaylıklardan faydalanırlar. Bu kolaylıklar resimsiz ve nakdî teminatsız ithalât şeklinde olur. Bunu ayrıntılı olarak görelim: a) İhracatçılar, (Vellejo Planı) çerçevesi dahüinde Devletle imzaladıkları mukaveleler sonucu, ihraç maddelerinin imalinde kullanılacak iptidaî madde, yarı mamul madde ve malzeme için ithalât kısıtlamalarının dışında kalırlar, gümrük resmî ve nakdî teminat ödemekten kurtulurlar. Ancak, bu imkânlardan faydalanabilmek için gerekli defterleri tutar, gerekli raporları verirler. b) Terkibinde gümrük resmi ödenmiş ithâl malı bulunan bir malın ihracı halinde, ihracatçı, sevk tarihinden itibaren 180, gün içinde müracaat şartiyle, ihraç edilen malın terkibindeki mal kadar malı ithal yetkisini haizdir. Bu hal için gerekli bedel, ihraç edilen malın sağladığı dövizden düşülür. c) Bir ihracatçı Devletle imzaladığı bu mukavele gereğince, ihracat konusunda giriştiği bazı taahhütleri 90 gün içinde yerine getirme yetkisine sahip olabilir. ihracatı T'ç^şvik Tedbirleri F. 3

35 d) İhraç mallarının imalinde kullanılacak iptidaî maddelerle makine aksam ve yedek parçaları Devlet antrepolarında stok edilebilir. Bunların gümrük resimleriyle maddî teminatları çekme sırasında ödenebilir. Mezkûr stokların finansmanı için gerekli ikrazat^ Merkez Bankasınca, bazı hudutlar dahilinde 90 gün için yüzde 4'den reeskont edilir. e) İhracatçılar ihraç ettikleri malların brüt değerinin % 40'ı oranında gelir vergisinden muaftırlar. Ancak, bu yolla muaf olacakları vergi miktarı, her türlü faaliyetleri dolayisiyle ödemeleri gereken verginin % 50 sinden fazla. f) Merkez Bankası, ticaret bankalarının senetlerini reeskont etmek suretiyle ihracatın arttırılmasına ve finansmanına yardımcı olur. Dört. türlü finansman ekli uygulanır: İhraç edilecek malların İhraç bedelinin % 80'i oranında % 5,5 6,25 faizli ikraı^lar, İhracatta döner sermaye olarak kullanılmak üzere % 5,5 1,5 faizli ve 270 gün vadeli ikrazlar, İhraç mallarının imalinde kullanılacak teçhizat mallarının ithali için, 5 yıl vadeli ikrazlar. Faiz haddi Devletçe kararlaştırılır. İhracatın arttırılmasına yarayacak sermaye yatırımları için özel yatırımlar Fonu'ndan ikrazlar. Fon, uluslararası bir finansman, kaynağıdır. İkrazları, Ticaret bankaları aracılığı ile Merkez Ban-^ kasınca yürütülür. g) AntiUer Denizi üzerindeki Barranquilla limanında bir serbest höu ge kurulmuştur. Maksat, ihracı kabil malların imalini, depolanmasını, teşhirini ve satışını teşvik etmektir. h) Dış Ticaret Konseyinin zaman zaman isimlerini belirteceği malların ihracatçıları yabancı ülkelerde mallarını stok edebüirler. Bu takdirde, mallarının döviz olarak karşılığını, ancak kesin satıştan sonra yur-- da getirmek zorundadırlar. ı) Ticaret konusu olmayacak miktardaki numunelerin ihracı tescil formalitesinden istisna edilmiştir. i) İhraç edilen malların döviz karşılıklarının % lo'ü yurt dışında bırakılabilir. Bu meblağ malların yabancı ülkelerde tanıtılması işinde kul-^ lanılır. j) İhraç edilen malın yapıldığı bölgenin ticaret odaları Latin Ame-- rika Serbest Mübadele Bölgesine veya diğer bölgelere ihrag edilecek ma!k 1ar için menşe şahadetnameleri vermekle yükümlüdürler:.

36 5 Farklı KâmMyo Kurları : 1965'de, bazı ithal mallan :çin 3 türlü kambiyo kuru uygulamnakta idi: a) Bir Amerikan dolarını 9 pezo kabul eden kiiir, sadece belge ibraz edenlere uygulanmaktadır. b) Bir Amerikan dolarını 13,50 pezo olarak kabul eden kur, ikinci derecede önemli malları ihraç edenlere uygulanmaktadır. c) Karaborsa kuru. Doları 9 pezo kabul eden kur ile 13,50 pezo kabul eden kur arasındaki 4,50 pezoluk fark, Kolombiya mallarına dünya piyasalarında rekabet imkânları vermiş ve çok faideli olmuştur. 9 pezoluk kur ham madde ithalâtında uygulanmaktadır. Bununla beraber, kurlar üzerinde 1965 sonundanberi yapılan devamlı değişiklikler, kur farkının teşvik edici rolünü bir hayli azaltmıştır.

37 ıv. KONGO 1) Genel Bilgiler 2) Başlangıç 3) İhracatı Teşvik Tedbirleri a) Dış Ülkelerdeki Temsilcilikler b) Ticaret Sergi vs Fuarlar c) Ticaret Heyetleri d) Araştırma e) Kalite normları

38 IV. KONGO (LeopoIdviUe) 1. G i r i ş : Afrika'nın batısında, Kongo nehrinin suladığı bölge 19. yüzyılın ortalarına kadar ''buinmeyen" bir ülke idi. Stanley 1877'de Kongo havzasına eriştiği sırada, Beilçika kralı Leopold II Konga havzasının muazzam imkânlarının farkına vardı ve ülkenin keşfinde ve doğal kaynaklarının işletilmesinde önderliği ele aldı Berlin Konferansı, Leopold'u Bağımsız Kongo Devleti'nin de kralı olarak tanıdı. Fakat, Belçika, 28 Kasım 1904 tarihinde Belçika tarafından ilhak edildi. Bu ilhak 1908 Ağustos ve eylülünde Belçika meclisleri tarafından tasdik edildi. Sömürge Fermanı diye anılan 18 Ekim 1908 tarihli kanun Kongo'nun anayasası hükmünde idi. 30 Haziran 1960'da da Kongo bağımsızlığa kavuştu. Ülkenin bağımsızlığa kavuşması üzerine Belçikalı idareciler, öğretmenler, doktorlar... memleketlerine döndüler. 24 Haziran 1960'da, Abako Partisi Genel başkanı Joseph Kassavubu devlet başkanlığına seçildi: Kongo Millî Hareketi isimli Partinin genel başkanı Lumumba da bütün partilerin katıldığı koalisyon hükümetinin başbakanı oldu. Fakat, şahıs, bölge ve aşiret rekabetleri yüzünden memleket parçalandı ve Katanga vilâyeti, Moiz Çombe'nin başkanlığı altında ayrı devlet haline geldi. Bu durum karşısında Doğu ve Kivu vilâyetleri de Lumumba'yı tuttu. Temmuz başlarında ayaklanarak bütün Belçikalı subayları kovdular. Lumumba Birleşmiş Milletler ve Rusya'dan yardım istedi. B.M. Genel Kâtibi Afrikalı ve Asyalı askerlerden müteşekkil kişilik bir kuvvet gönderdi. Lumumba, Katangalı aşiretler tarafından kaçırılarak; 1961 Şubatı başlarında hunharca öldürüldü. Lumumba'nm yerine Antoine Gizenga geçerek StanleyviUe'de bir hükümet kurdu. Bu şekilde, memleket ikiye bölünmüş oluyordu. Hükümetlerden biri Katanga'da, diğeri StanleyviUe'de idi. 15 Ağustos 1961'de, Birleşmiş Milletler, CyriUe Adoula'nm kurduğu hükümeti merkezî hükümet olarak tanıdı. Eylül ortalarında da Birleşmiş Milletler kuvvetleri Katanga'yı istilâ etti. 20 Aralık 1961'de Adoula ile Çombe barıştılar. 15 Ocak 1962'de StanleyviUe'deki Gizenga kuvvetleri merkezî hükümete teslim oldular. Ertesi gün, yani 16 Ocak 1962'de Adoula Gizenka'nm işine son verdi.

39 Adoulo ile Çombe 1962 sonuna kadar anlaşmaya varamadı. Zira, çok zengin olan Katanga vilâyeti, iflâs halindeki merkezî hükümetyı masraflarına, normal hissesinden öteye katılmak istemiyordu. Birleşmiş Milletler kuvvetleri 1962 aralığında Katanga'yı yeniden istilâ ettiler ve 1963 Ocağı sonuna kadar bütün önemli şehirleri ellerine geçirdiler. Bunun üzerine Çombe yurt dışına kaçtı. Yüzey ve Nüfus : Kongo kilometre karedir (Türkiye'nin^ tam 3 misli). Nüfusu 15 milyon civarındadır. İhracat : Kongo'nun belli başlı ziraî ihraç maddeleri şunlardır: Ton Hayvani ve nebatî yağlar Kereste Pamuk Kahve Kauçuk Muz Manyok Fakat, Kongo'nun asıl döviz kaynağı madenlerdir. Kongo'da çıkan madenlerin başlıcaları bakır, elmas, altın, gümüş, kalay, kobalt, uranyum, radyum, germanyum, çinko ve demirdir. Memleketin 230 milyar Fransız frangını bulan ihracatının üçte 2'sini madenler teşkil eder. Madenler içinde de en çok ihraç edileni bakırdır. Bakır, toplam ihracatın % 40'ı civarındadır. Bakırı kobalt, kasiterit, kalay, elmas, çinko ve altm takip etmektedir. i 4 Ziraî mamuller ihracatında da kahve, hurma yağı, hurma, pamuk ve kauçuk başta gelmektedir. Kongo gibi az gelişmiş ülkelerin ihraç ettikleri malların çoğu iptidaî maddelerdir. Bu gibi maddelerin, menşeleri ne olursa olsun, vasıfları hemen her yerde aynıdır. Bu sebeple de bunların dünya piyasalarında kote edilmeleri kolaydır. Kaliteler aynı olunca fiyatlar da aynı olmaktadır.

40 Fiyatlar arasındaki fark, madenlerde saflık derecesine göre, bazı ziraî mahsullerde de ambalaja göre değişmektedir. Bu sebepten dolayı da bu tür malların ihracını teşvik için başvurulan usuller sınaî mamullerin ihracını teşvik için başvurulan usullerden farklı olmaktadır. Maden, yağ, kauçuk gibi iptidaî maddeleri almak isteyen fabrikatörler çeşitli tedarik kaynaklarının nerelerde olduklarını gayet iyi bilmektedirler. Yani, bu gibi hallerde müstahsil müşteriyi değil, müşteri müstahsili aramaktadır. Piyasada anormal derecede mal bolluğunun bulunduğu haller şüphesiz bundan müstesnadır. Bunun tabi'î bir sonucu olarak da, bu tür mal ihraç eden ülkelerin ihracatlarını arttırma yolunda yapacakları başlıca şey, mallarının şöhretini muhafaza için tedbirler almak, üretim istatistikleri yayınlamaktan ibaret kalmaktadır. Ziraî ihraç malları kollusunda yapılacak şey de, kalite ve ambalaj standartları tesbit etmek, bunlara göre kalite ve ambalaj kontrolü yapmaktır. Bununla beraber, dünyanın iktisadî gelişmesine ayak uydurmak isteyen az gelişmiş ülkeler üretim ve ihracatlarını çeşitlendirmek zorundadır. Üretim daima ihracattan önce geldiği için sınaî mamullerin ihracını teşvik yolunda tedbir alma zorunu, hiç olmazsa yakın bir gelecekte, Kongo için bahis konusu değildir. Bununla beraber, sanayi ilerleyip de üretim dahilî ihtiyacı aştığı anda şaşırmış duruma düşmemek için daha şimdiden bir şeyler düşünmek gerekmektedir. İşte bu sebepledir ki, Kon- :go, ihracatı teşvik tedbirlerine yavaş yavaş baş vurmaktadır. 2 İhracatı Teşvik Tedbirleri : a) Dış Ülkelerdeki Temsilciler : Kongo'nun ticaret ve iktisat müşavirleri Kongo büyük elçihkleri çerçevesi içinde faaliyet göstermektedirler. Malûm iktisadî ve siyasî sebeplerden dolayı, Kongo büyük elçilikleri ilk önce ileri sanayi ülkelerinde açılmaya başlanmıştır. Bu ülkeler, Kongo'nun maden ve mahsûllerinin başlıca müşterileri idi. Bununla beraber, Kongo'nun müstakbel sınaî mamulleri için bu ülkeler müşteri olamayacaklarından, hükümetin, az gelişmiş ülkelerde, ve özellikle Kongo'ya civar memleketlerde daha şimdiden ticaret ataşelikleri ve konsolosluklar açmaları uygun olacaktır. Mamafih, bu yola gidudiği takdirde ortaya yetişkin eleman ve finansman zorlukları çıkacaktır. Kongo Ticaret ataşeleri bulundukları ülkelerin sınaî teşekkülleriyle ilişkiler kurmakta ve istenen bilgileri Dış Ticaret Umum Müdürlüğündeki ^e tarım, maden ve sanayileşme bakanlıklarından temin etmektedir.

41 b) Ticaret Sergi ve Fuarları : Fuarın ve fuar ülkesiyle Kongo arasındaki üişkilerin önemine göre hükümet ziyaretçileri ve işadamlarını aydınlatmak amaciyle bir veya bir kaç memuru fuar veya sergiye göndermektedir. Duruma göre, özel sektör de, ya ayrı pavyonlar açmak veya tek bir Kongo pavyonunda yer ajimak suretiyle fuar veya sergilere katılmaktadırlar. c) Ticaret Heyetleri : Ticaret anlaşmalarının hazırlanması veya imzalanması vesilesiyle hükümet devlet ve özel sektör elemanlarından mürekkep karma ticaret heyetleri göndermektedir. Yabancı iş çevreleri Kongo İş çevreleri arasında bu yolla verimli ilişkiler kurabilmektedir. d) Araştırma : An'anevî ihraç mallarına yeni kullanış alanları bulmak da ihracatı arttıran bir tedbirdir. Kongo gibi ihracatının yüzde 50'sini adî ve nadir madenler teşkü eden ülkeler için bu tedbir çok daha büyük önem kazanmaktadır. Bununla beraber, yüksek vasıflı elemansızlık ve finansman güçlükleri yüzünden az gelişmiş ülkelerin bu konudaki faaliyetleri sınırlı olmaktadır. Bu sebeple, Kongo'nun madenlerine yeni kullanış alanları bulma yolundaki laboratuvar çalışmaları Kongo'lu büyük müstahsil firmalarca yapılmaktadır. Kongo Hurma yağı Müstahsilleri Kooperatifinin de araştırma lâboratuvarları ve çok iyi yetişmiş uzmanları mevcuttur. Bunlar, Kongo hurma yağlarının kalitesini yükseltmek ve yepyeni işlerde kullanılmasını sağlamak için büyük gayret sarf etmektedirler. Bu çalışmalar sonucu olarak, Kongo'nun ihraç ettiği yağların asit derecesi çok düşürülmüştür. e) Kalite Normları : İhraç edilen ziraî mahsullerin kalite kontrolü çok iyi sonuçlar vermiştir. İlk önce bir iki maddeye uygulanan bu kontrol tedricen hemen bütün mallara teşmil edilmiştir. Bu hal, yabancı alıcıların Kongo ziraî mahsullerine itimadını o derece arttırmıştır ki, alış verişlerin çoğunda nu-> mune istenmeden iş görülmektedir. Kongo Ticaret Bakanlığının dış teşkilâtı henüz çekirdek halindedir. Teşkilâtın genişlemesi personel yetiştirilmesine ve finansman zorluklarının çözülmesine bağlıdır.

42 V. PAKISTAN 1) Giriş 2) İhracatı Teşvik MiMürlüğü 3) İhracatı Geliştirme Tedbirleri a) İhracata Prim Rejimi b) Kredi Peşin Mal Veresiye Usulü c) İhracata Dayalı İthalât d) İhraç Malı Im.alinde Kullanılacak Maddelerin İthali İçin Öncelik e) İhracat Müesseselerinin Teşviki f) İhracat Formalitelerinin Basitleştirilmesi g) Ticaret Anlaşmaları h) Ticaret Heyetleri ı) İhracat Kredilerini Garanti SistemA i) İhracat Bedeli Miktarında Kredi Mektubu İbrazı Mecburiyetinin Kaldırılması j) Gümrük Resimleriyle Muamele Vergisinin ladesi k) Gümrük Antrepolarımda Stck Vergi- Mallar İnin Lisans l) İç Navlun Komitesi mj Standardizasyon ve Kalite Kontrolü o) Ticaret ve Sanayi Odaları İle Diğer p) Fuar ve Sergilere Katıhna Meslek Teşekküllerinin Reorganîzasyonu r) Pakistan Firmalarının Yabancı Ülkelerdeki Şubeleri s) Jüty Pamuk ve Çay Ofisleri t) Yabancı Ülkelerde Bürolar Açılması

43 V. PAKİSTAN 1. Giriş Pakistan'ın yüzeyi kilometre, nüfusu 94 müyondur. Belli başlı limanları Karachi, Chittagong ve Chalna'dır. Ticaret filosu 50 kadar gemiden mürekkeptir. Belli başlı ihraç malları jüt ve mamulleri, deri ve kösele, deri mamulleri, yün, pirinç, balık, küspe, spor malzemesi, halı, gazete kâğıdı, pamuk ve pamukludur. İhracatın kıt'alara göre seyri şöyledir: % % Asya 37,3 42,8 Avrupa 37,1 33,2 Amerika (her ikisi) 12,9 12,2 Afrika 9,3 9,4 Okyanusya 3,4 2,4 Pakistan'ın ihracatı teşvik teşekküllerinin başınla İhracatı Müdürlüğü ile dış ülkelerdeki ticaret ataşelikleridir. Teşvik 2. İhracatı Teşvik Müdürlüğü : Müdürlüğe, mal veya hizmet ihracatını, ve dolayisiyle ihracat gelirlerini arttırma konusunda büyük yetkiler verilmiştir. Müdürlük şu konularda topladığı bilgileri Pakistan'da yayar: 1) Piyasaya etüdleri sonucu hangi ülkelerin Pakistan malları için müşteri olabileceği, 2) Rakip ülkeler mallarının kalite normları, modelleri, fiyatları, satış teşkilâtları, finansman şekilleri, 3) Pakistan'dan mal ithâl eden ülkelerin Pakistan mallarını ilgüendiren kanunları, nimamnameleri ve gümrük resimleri. İhracatı Teşvik Müdürlüğü, Pakistan ihracatçıları için seri halde broşürler yayınlamaktadır. Bu broşürlerin her biri bir ihraç maddesinden ve bir ihraç piyasasından bahsetmektedir. Tacirler de, Müdürlükten, hangi malların nerelere satılabileceği hakkında bilgi isteyebilirler. Müdürlüğün Karachi'de, Lahor'da ve Dakka'da büroları vardır.

44 Müdürlük, Pakistan'ın belli başlı ticaret şehirlerinde istişare Komiteleri kurmayı düşünmektedir. İhracatçılar bu komitelere akıl danışacaklardır. Bu komitelere paralel olarak ''model" merkezleri kurulması da düşünülmektedir. İmalâtçılar, imal ettikleri mallardaki en son gelişmeleri bu merkezlerde takip edebileceklerdir. Müdürlük, ihraç mallarının üretimini, taşınmasını yabancı ülkelerde gömrüklenmesini güçleştiren amilleri inceleyerek bunların giderilmesi için tavsiyelerde bulunacaktır. İhracatı arttıracak malî tedbirlerle para tedbirlerini de bu teşekkül alır. Teşekkülün diğer bir görevi de, dış seyahat müsaadesi yokluğundan veya yabancı ülkelerde hükümet bürolarının bulunmamasından dolayı ihracatın zarar görmesini önlemektir. Yine aynı Müdürlük, ihracatçılara, mallarını dış ülkelerde teşhir imkânını verir, gerekli reklâmı bizzat yapar. İhracatın gelişmesini sağlayacak anlaşmaları hazırlar. Resmî ve özel şahsiyetlerden kurulu heyetlerin dış ülkelere ziyareti ve yabancı hayetlerinin karşılanması ve kabulü ile ile meşgul olur. Pakistan'dan ihraç edilen malların uluslararası normlara uygun olup olmadığını kontrol eder. Müdürlük, tacirlerin dürüst ticaret yapmalarını, taahhütlerine bağlı kalmalarını, mukavelelerindekl miktar, vasıf, teslim, fiyat şartlarının yerine getirilmesini sağlar ve anlaşmazlıkların uluslararası kurallara uygun olarak çözülmesine yardımcı olur. Gelişme halindeki bir ekonomide iç tüketim üretimin büyük bir kısmını alıp götürür. Böyle bir yerde iç satışlar büyük kâr sağlar. Sürüm kolaydır, rekabet yoktur. Bu yüzden de ihraç edilecek mal azalır, işte bu sebepten dolayı. Müdürlük, çeşitli sanayi kolları için ihraç kontenjanları tesbit eder. Uluslararası ticaret gittikçe daha büyük bir ihtisası gerektirmektedir. İhracatçılar yalnız kendi memleketlerinin değil, başka ülkelerin de iktisadî durumları, paralarının değeri, imzaladıkları ticaret anlaşmaları, kanun ve nizamlar, müşterilerin ticarî gelenekleri, bankacılık, sigorta, gümrük, karantina konularındaki tatbikat hakkında geniş bilgi sahibi olmak zorundadırlar. Pakistan işadamları bütün bu konularda bilgisiz ve tecrübesizdir. Bu sebeple, İhracatı Geliştirme Müdürlüğü, ihracatçıların meslek bilgilerini arttırıcı imkânları yaratmaktadır. Müdürlük bir de Dış Ticaret Enstitüsü kuracaktır. Enstitü, ihracat personeline gerekli temel bilgileri öğretecek ve ihracat meseleleri için bir araştırma laboratuvarı olacaktır. Dış ülkelerdeki ticaret sekreterleri İhracatı Geliştirme Müdürlüğüne bağlıdır.

45 Hükümet, bir de, İhracatı Geliştirme Konseyi kurmuştur. Daha ziyade işadamlarının müteşekkil bulunan Konsey Müdürlükle sıkı işbirliği halindedir. Daimî komiteler aracılığı ile her maddeye veya madde grubuna ait meseleleri inceler. 3. İhracatı Geliştirme Tedbirleri : Pakistan hükümeti, ihracat formalitelerini basitleştirmek, ihraç mallarını çeşitlendirmek, dış ülkelerde reklamı arttırmak ve ihracat geliştirmekle görevli teşekkülleri ıslah etmek maksadiyle bir çok tedbirler almıştır. Bunları şöyle sıralayabüiriz: a) İhracata Prim Bejimi : 1959da, deneme maksadiyle, bir yıl için konan bu prim usulü o kadar iyi sonuç vermiştir ki, İkinci Plan'm uygulanma devresinin bitmiş olmasına rağmen bu usule devam edilmiştir. Primden jüt, pamuk, yün, deri ve kösele, çay gibi Pakistan'ın en önemli ihraç malları değil, sınaî mamullerle ikinci, üçüncü derecede önemi haiz maddeler faydalanmaktadır. Prim, smaî mamuller için FOB fiyatın % 30'u, diğer maddeler için % 20'sidir. b) Kredi Peşin Mal Veresiye Usulü : 1962'de konan bu sistem de iyi sonuç vermiştir. Hükümet, yurtta kurulmasını istediği fabrikaların makine vesair teçhizatını para vermeden getirmekte, bedel, sonradan ihraç malları göndermekle ödenmektedir. Bu şekilde mal karşılığı kredinin vadesi bazı hallerde 8 yılı bulmaktadır. İhracatın, mutlaka makineleri gönderen ülkelere yapılması zorunluğu yoktur. Başka bir ülkeye yapılan ihracatın bedeli alacaklı ülkeye ödenebilmektedir. c) İhracata Dayalı İthalât : Hükümetin ithalât politikasının amacı üretimi ve İhracatı arttırmaktır. Yani, ihracat gelirleri, en ziyade, bu gayeye uygun mal getirecek ithalâtçılara ayrılmaktadır. d) İhraç Malı İmâlinde Knllamlacak Maddelerin İthâli İçin Öncelik : Mamul madde ihracını arttırmak maksadiyle; Hükümet, ihraç mallarının imalinde kullanılacak maddelerin İthali için 1962'de yeni bir re-

46 jim koymuştur. Yurt içinde kullanılmayıp sadece ihraç edilen mallarla ilgili ithalât bu meyanda zikredilebilir. Keza imalât sanayii İçin gerekli makine, teçhizat ve yedek parça ithali de öncelikten faydalanmaktadır. e) İhracat Müesseselerinin Tescili : ^ 1952'de alman bir tedbire göre, sadece ciddüiğine Hükümetçe kanaat getirilen müesseselerin ihracat yapmalarına müsaade edilmektedir. Bu tedbir, anlaşmazlıklarla iflâsların azalması, alıcılarda Pakistan'a karşı güvenin artması sonucunu doğurmuştur. f) İhracat Formalitelerinin Basitleştirilmesi : Maliyeti isminden kolaylıkla anlaşılan bu tedbir üzerinde durmaya lüzum görülmemiştir. g) Ticaret Anlaşmaları : Pakistan'dan mal alan ve Pakistan'a mal satan ülkelerin sayısını çoğaltmak için. Hükümet, birçok memleketle anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşmaların imzalanmasında, özellikle, mamul malların ihracına önem verilmektedir. h) Ticaret Heyetleri : Pakistan'la yabancı ülkeler arasındaki mübadeleleri arttırmak amaciyle, Hükümet, zaman zaman ticaret heyetleri kurmaktadır. Bu heyetlere resmî şahsiyetlerle tacirler katılmaktadır. İhracatı Teşvik Müdürlüğü, Pakistan malları için pazar olabilecek piyasaların, ve özellikle Afrika ülkelerinin hu heyetler aracılığı ile incelenmesi için planlar hazırlamaktadır. ı) İhracat Kredilerini Garanti Sistemi : 1962'de konan bu sistemle, ihraç mallarının, adî sigorta şirketlerince garanti edilmeyen bedelleri teminat altına alınmaktadır. Ödenecek tazminat, ticarî zararların % 75'i, siyasî rizikolar için % 85'tir. Geri kalan zararı ihracatçı üstlenmektedir. Bu garanti sayesinde ihracatçıyı daha cesur hale getirmekte, bankaları, daha rahatlıkla kredi vermeğe teşvik etmektedir.

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü 1 Ülkeler Niçin Dış Ticaret Yapar? Dış Ticaret Politikası Ödemeler Bilançosunun, cari işlemler hesabında ihracat

Detaylı

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D Coğrafya Proje Ödevi Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri Kaan Aydın 11/D---1553 Hindistan ın Genel Özellikleri DEVLETİN ADI: Hindistan Cumhuriyeti BAŞKENTİ: Yeni Delhi YÜZÖLÇÜMÜ: 3.287.590

Detaylı

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül)

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) 2- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcunun Borçluya Göre Alacaklı Dağılımı (2002-2015

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

2004 yılında 929 milyon Dolar olan değerli maden ve mücevherat ihracatımız, %62 artışla 2008 yılı sonunda 1.5 milyar Dolara ulaşmıştır.

2004 yılında 929 milyon Dolar olan değerli maden ve mücevherat ihracatımız, %62 artışla 2008 yılı sonunda 1.5 milyar Dolara ulaşmıştır. AFRİKA ÜLKELERİNDE MÜCEVHER SEKTÖRÜ İstikrarlı ve sürekli gelişimiyle büyümeye devam eden Türk Mücevherat Sektörü, son yıllarda gösterdiği ivmeyle altın ve mücevher sektörünün dünya genelinde önde gelen

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

Sayı : 2013/188 1 Tarih : 21.02.2013 Ö Z E L B Ü L T E N DÖVĠZ KAZANDIRICI FAALĠYETLERDE DAMGA VERGĠSĠ VE HARÇ ĠSTĠSNASI

Sayı : 2013/188 1 Tarih : 21.02.2013 Ö Z E L B Ü L T E N DÖVĠZ KAZANDIRICI FAALĠYETLERDE DAMGA VERGĠSĠ VE HARÇ ĠSTĠSNASI Sayı : 2013/188 1 Tarih : 21.02.2013 Ö Z E L B Ü L T E N DÖVĠZ KAZANDIRICI FAALĠYETLERDE DAMGA VERGĠSĠ VE HARÇ ĠSTĠSNASI 1 I- YASAL DAYANAK 5035 sayılı Bazı kanunlarda değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI ifade eder. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI - AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu, - AT: Avrupa Topluluğu nu, - DİİB:

Detaylı

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum merkez ve fabrikalarının yurtiçi

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Türk altın mücevherat üretim geleneği çok eskilere dayanmaktadır.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ÇEK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Y.U. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Çek Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

MACARİSTAN ÜLKE PROFİLİ

MACARİSTAN ÜLKE PROFİLİ MACARİSTAN ÜLKE PROFİLİ Mayıs 2013 Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Masası 1. GENEL BİLGİLER Resmi adı : Macaristan Cumhuriyeti Başkenti

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Fas Krallığı

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012)

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. MISIR GENEL BİLGİLERİ 1. HARİTA ve BAYRAK 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) Nüfusu : 85 milyon Yüzölçümü : 1.001.450 km 2 Dil : Arapça Din : Sünni Müslüman %90, Kıpti %9,

Detaylı

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 1/8 ALMANYA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Almanya Federal Cumhuriyeti Berlin Almanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 23

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ALMANYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Almanya Federal Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

1) Düzenleyen kimsenin imzası (Taşıyan veya onun yetkili kıldığı kişi)

1) Düzenleyen kimsenin imzası (Taşıyan veya onun yetkili kıldığı kişi) İhracatta Kullanılan Uluslararası Dokümanlar (Kaynak: İGEME Yayınları) Sevk Belgesi: Konşimento (CMR- BİLL OF LOADİNG) Sigorta Belgesi Ticari Faturalar Diğer Belgeler MESLEK KURULUŞLARINCA TASDİK EDİLEN

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA 1. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) RESMİ ADI : Brezilya Federal Cumhuriyeti BAŞKENTİ : Brasilia RESMİ DİL : Portekizce DİN : Roman Katolik (% 74), Protestan (% 15), diğer

Detaylı

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ MAYIS 2015 ANKARA Ulus. İliş. ve İş Geliş. Müdürlüğü Cem KAPTAN Mithatpaşa Cad. 19/3 06420 ANKARA TÜRKİYE Tel: + 90 312

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER Ali DİKİLİ Devlet Yardımları ve Ar-ge Dairesi Başkanı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler G.M. 2. DÜNYA TİCARET MÜŞAVİRLERİ KONFERANSI Ankara 5 Haziran 2012 1 DÖVİZ

Detaylı

TÜRK EXIMBANK. İhracatın Finansmanı. Pazarlama Müdürlüğü

TÜRK EXIMBANK. İhracatın Finansmanı. Pazarlama Müdürlüğü TÜRK EXIMBANK 1 İhracatın Finansmanı Pazarlama Müdürlüğü 2 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla olarak

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Gündem KONT İzmir Ticaret Odası TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ihracat 2015 yılı Mart ayında, 2014

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ FRANSA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Fransa Cumhuriyeti

Detaylı

Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi 13 Ekim 1962 Karar Sayısı: 6/1011 Strazburg da 14/9/1962 tarihinde imzalanan ilişik Avrupa

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları 13 Aralık 2012 İZMİR Hizmetlerimiz 13 Aralık 2012 İZMİR KOBİ Akademi KOBİ lerin yurtiçi ve uluslararası pazarlardaki karlılıklarını ve rekabet güçlerini artırabilecekleri

Detaylı

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI İÇERİK -Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MRA) Nedir? -Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA Sayı 33/1976 (42/1982, 47/1983, 21/1994 ve 59/1995 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş Şekliyle ) DPÖ YASASI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM DEVLET

Detaylı

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 10.7.1999 Sayı: 23751)

(Resmi Gazete ile yayımı: 10.7.1999 Sayı: 23751) -118- EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (ECO) TRANSİT TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 10.7.1999 Sayı: 23751) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1.-15 Mart

Detaylı

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 3729 MĠLLETLERARASI ANDLAġMALARIN YAPILMASI, YÜRÜRLÜĞÜ VE YAYINLANMASI ĠLE BAZI ANDLAġMALARIN YAPILMASI ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 244 Kabul Tarihi : 31/5/1963

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü YURTDIŞI YATIRIMLAR 2013 ANKARA YURTDIŞI YATIRIM TANIMI Ülkemiz gerçek ve tüzel kişilerince, Türkiye nin ticari ve

Detaylı

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU Mustafa İnanç * 1.Kapsam Gümrüksüz Satış Mağazaları,Türkiye

Detaylı

TÜRK EXIMBANK. Pazarlama Müdürlüğü. İhracatın Finansmanı. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük

TÜRK EXIMBANK. Pazarlama Müdürlüğü. İhracatın Finansmanı. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük TÜRK EXIMBANK İhracatın Finansmanı Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye / İSTANBUL Telefon: +90 (216) 666 55 00 Faks: +90 (216) 666

Detaylı

KAMERUN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç.

KAMERUN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. KAMERUN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kamerun Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Orta Afrika nın batısında yer alan ülkenin güneybatısında Atlantik Okyanusu,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI. KAMERUN T.C. Yaounde Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

EKONOMİ BAKANLIĞI. KAMERUN T.C. Yaounde Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği EKONOMİ BAKANLIĞI KAMERUN T.C. Yaounde Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği E-mail: yaounde@ekonomi.gov.tr Tel:00 237 22 21 80 23 Adres: Turkish Embassy Office Boulevard de l'urss 1782 B.P. 35155 Bastos-Yaounde-CAMEROUN

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları 1. Verinin yasal dayanağı; Dış ticaret verilerine ilişkin bilgilerin yasal dayanağı, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği,

Detaylı

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU 1 FİRMA SAYISI : PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Barbaros Demirci Genel Sekreter PAGEV / PAGDER PAGEV bilgi bankası kayıtlarına göre,

Detaylı

Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş

Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş gezisi ziyareti gerçekleştirmiştir. Kardeş Oda Antlaşması

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/79 İstanbul, 05 Ağustos 2008 KONU : 01.07.2008 31.12.2008

Detaylı

221 Türkiye ile Danimarka arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında Kanun

221 Türkiye ile Danimarka arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında Kanun 221 Türkiye ile Danimarka arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm: 3.1.1950 - Sayı: 7396) No. ~» Kabul tarihi 5484 26. XII. 1949 BlRÎNCl

Detaylı

01.07.2010-31.12.2010 arası 0,059445 0,7931

01.07.2010-31.12.2010 arası 0,059445 0,7931 Sayı: YMM.03.2010-54 Konu: Vergi Mevzuatında 2010 yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar ( Rakamlar) II İZMİR. 19.7.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 1.) Asgari Ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu nun 2009/1 sayılı

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2014 / 06

SİRKÜLER NO: 2014 / 06 SİRKÜLER NO: 2014 / 06 23.01.2014 Konu: 1 Ocak 2014 31 Aralık 2014 tarihleri arasında geçerli gelir vergisinden istisna edilen yurt içi, yurt dışı ve KKTC gündelik tutarları hk. Bilindiği üzere, gelir

Detaylı

ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ

ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 31.12.2013 ANKARA 1 GİRİŞ TANIM Bu bölümde

Detaylı

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI ARASINDA TÜRKİYEDE BİR ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ KURULMASINA MÜTEALLİK 13 SAYILI EK ANLAŞMA Milletlerarası Çalışma Teşkilatı (Badema Teşkilatı diye anılacaktır.)

Detaylı

9. Uluslararası İlişkiler

9. Uluslararası İlişkiler 9. Uluslararası İlişkiler 9.1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, 03.11.1970 tarihinde Avusturya ile imzalanarak başlamış olup, bugüne kadar 76 ülke

Detaylı

T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (KARS, ARDAHAN, IĞDIR, AĞRI) T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 14-15 MAYıS 2012 2 1. Azerbaycan Cumhuriyeti SUNUM PLANı Ekonomik ve Sosyal Göstergeler Enerji Kaynakları

Detaylı

GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER (2009)

GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER (2009) BANGLADEŞ GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER (2009) GSYİH 89,4 milyar $ KİŞİ BAŞINA GSYİH 599 $ GSYİH BÜYÜME HIZI % 5,7 İHRACAT 15 milyar $ İTHALAT 19,7 milyar $ ENFLASYON ORANI 5,1 DIŞ BORÇ 21,8 milyar $ TOPLAM

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Rusya Federasyonu na ihracat yapan 623 firma

Detaylı

S. SİDE Sosyal Güvenlik Bakanı. Türkiye Demir ve Çelik İsletmeleri Kurumu Kurulusu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı.

S. SİDE Sosyal Güvenlik Bakanı. Türkiye Demir ve Çelik İsletmeleri Kurumu Kurulusu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı. 39 ffu«er. YurflrHUt Madde 18 Bu Kanun HUkmüade Kararname yayma sdfsddfgdfg yürürlüğe ısaghdfgdfg Madde 17 Bu Kanun Hükmünde Kararname aftkömlerlai Bakanlar Kurulu «MM EVMEN a ULUSU 2. BAYKARA Devlet Bak.

Detaylı

Türkiye nin Amerika Birleşik ş Devletleri Pazarındaki İhracat Performansının Farklı Açıdan Analizi

Türkiye nin Amerika Birleşik ş Devletleri Pazarındaki İhracat Performansının Farklı Açıdan Analizi Türkiye nin Amerika Birleşik ş Devletleri Pazarındaki İhracat Performansının Farklı Açıdan Analizi i ve Türkiye İçin Öneriler Açıklama Bu analizde kullanılan ithalat verileri ABD nin gümrük giriş tarife

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Geçici İthalat Mevzuatı 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Resmi Dil : Swahili, İngilizce Başkenti : Resmi başkent Dodoma(1 699 000) (de facto olarak Darüsselam); Dar es Selam; ticari başkent (2.498.000)

Detaylı

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon.

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon. GAMBİYA ÜLKE RAPORU 1. Nüfus: 1.797.860 (Dünyada 149.) 2. Nüfus artış oranı: % 2,4 (Dünyada 32.) 3. Yaş yapısı: 0-14yaş: % 40 15 64 yaş: % 57 65 yaş ve üstü: % 3 4. Şehirleşme: % 58 5. En büyük şehir:

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

Türkiye-Meksika. Serbest Ticaret Anlaşması 2. Tur Müzakereleri. 15-16-17 Eylül 2014 Meksika

Türkiye-Meksika. Serbest Ticaret Anlaşması 2. Tur Müzakereleri. 15-16-17 Eylül 2014 Meksika Türkiye-Meksika Serbest Ticaret Anlaşması 2. Tur Müzakereleri 15-16-17 Eylül 2014 Meksika 24 Aralık 2014 Ozan ÖZDEMİR AB Uzman Yardımcısı (İstatistik) Ekonomik ve Teknik İlişkiler Dairesi Avrupa Birliği

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Bulgaristan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa

Detaylı

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2004 Sayısı: 25479 18.02.2005 tarihli ve 25731 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3/2/2005 tarihli 5290 sayılı

Detaylı

1. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri;

1. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri; Ticari Defterler Bölümüne Git Kanunlarımıza Göre Ticari Defterler TÜRK TİCARET KANUNU TİCARİ DEFTERLER A) Defter Tutma Mükellefiyeti: I Şümulü: Madde 66 Her tacir, ticarî işletmesinin iktisadi ve mali

Detaylı

düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden, Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler de harçlardan müstesna tutulmuştur.

düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden, Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler de harçlardan müstesna tutulmuştur. 05.12.2008/219 DÖVĐZ KAZANDIRICI FAALĐYETLERDE DAMGA VERGĐSĐ VE HARÇ ĐSTĐSNASI UYGULAMASI HAKKINDA 4 SERĐ NO LU TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve

Detaylı

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ Türklerin dericiliğe başlamaları kaynaklara göre, 12. yüzyıla kadar gitmektedir. Köklü bir tarihsel geçmişe sahip olan deri ve deri sanayinin 1970 lerden itibaren ülkemizde

Detaylı

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360)

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360) -1470- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Sunum: Murat YAZICI (Daire Başkanı) Pamuğun Geleceği Şekilleniyor Konferansı Bodrum 12-14 Haziran 2014 TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE JENERİK İLAÇ ENDÜSTRİSİ 2 HAZİRAN 2005 ANKARA

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE JENERİK İLAÇ ENDÜSTRİSİ 2 HAZİRAN 2005 ANKARA AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE JENERİK İLAÇ ENDÜSTRİSİ 2 HAZİRAN 2005 ANKARA GÜNDEM Türkiye - Genel Bilgiler Orijinal - Jenerik İlaç Türkiye İlaç Sektörü Diğer Ülkeler ile Karşılaştırma Değerlendirme ve

Detaylı

Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş

Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş gezisi ziyareti gerçekleştirmiştir. Kardeş Oda Antlaşması

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı TRANSİT REJİMİ Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı 1 Transit Rejimi Rejim tanımı Mevzuat Transit rejiminde kullanılan belgeler Rejimin unsurları Rejim hak sahibi Hareket ve varış gümrük

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm YASAMA, YÜRÜTME, YARGI. İkinci Bölüm YÖNETİM

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm YASAMA, YÜRÜTME, YARGI. İkinci Bölüm YÖNETİM vi İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm YASAMA, YÜRÜTME, YARGI 1. YASAMA... 1 1. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi... 1 1.1.1. TBMM nin Görev ve Yetkileri... 2 2. YÜRÜTME... 4 2.1. Cumhurbaşkanı... 4 2.1.1. Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) esas alınarak oluşturulan Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) ve ürün tanımları aşağıda

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İNGİLTERE ÜLKE RAPORU Kasım 2009 A.K. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Büyük Britanya Birleşik Krallığı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KARARDA DEĞĐŞĐKLĐKLER YAPILDI

TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KARARDA DEĞĐŞĐKLĐKLER YAPILDI 11.02.2008/41 TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KARARDA DEĞĐŞĐKLĐKLER YAPILDI ÖZET : 1567 sayılı Yasaya Đstinaden Çıkarılan Türk Parası Kıymetini Koruma

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR.

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. BEKİR GÖVDERE DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DÜNYA ÜRETİM RAPORU, 2014 YILI 1. ÇEYREK

DÜNYA ÜRETİM RAPORU, 2014 YILI 1. ÇEYREK 11/7/2014 DÜNYA ÜRETİM RAPORU, 2014 YILI 1. ÇEYREK (Çeviren:Şeyda YILDIZ, Aybüke Tuğçe KARABÖRK) MAKİNE ŞUBESİ Kaynak: Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) www.unido.org DÜNYA ÜRETİMİ 2014

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

İSVEÇ EKONOMİK GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE-İSVEÇ DIŞ TİCARETİ

İSVEÇ EKONOMİK GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE-İSVEÇ DIŞ TİCARETİ İSVEÇ EKONOMİK GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE-İSVEÇ DIŞ TİCARETİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART 2013 HANDE TÜRKER I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı: İsveç Krallığı Yönetim Şekli: Anayasal monarşi Coğrafi Konumu:

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2015 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Benin

Detaylı

99/13812 sayılı Kararnameyi değiştiren 2009/15686 sayılı BKK da yer alan düzenleme aşağıdaki gibidir.

99/13812 sayılı Kararnameyi değiştiren 2009/15686 sayılı BKK da yer alan düzenleme aşağıdaki gibidir. 30.12.2009/177 99/13812 SAYILI İHRACAT, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 99/13812

Detaylı