İSTANBUL TİCARET ODASı. Yayınları. ... f. CEŞITLI ~UbKElER1DE ~ ., :. . VIK fedbirteri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET ODASı. Yayınları. ... f. CEŞITLI ~UbKElER1DE ~ ., :. . VIK fedbirteri"

Transkript

1 İSTANBUL TİCARET ODASı Yayınları..... f CEŞITLI ~UbKElER1DE ~., :.. VIK fedbirteri

2 tstanbll TİCARET ODASı Yayınları ÇEŞITLI ULKELERDE IHRACATı TESVIK TEDBIRLERI İstanbul

3 Baskı Taahhüt A. Engin Sümer TAM GAZETEst VE MATBAASJ 1,lebnecio" Hlkme1: Gazetecilik LImited Şırketı> tstanbul_1968

4 -3- İçİNDEKİLER A - ÖNSÖZ.... AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER. Sayfa FİLiPIN.... 1) GİRİŞ.... 2) ihracatın Geliştirilmesinde Dışişleri Bakanlığının Rolü ) İhracatın Geliştirilmesinde Tkaret ve Sanayi Bakanlığının Rolü.... 4) İhracatın Geliştirilmesinde Özel Sektörün Rolü ~ LI - HİNDİSTAN 1) GİRİŞ 2) İhracatı Teşvik Teşekkülleri ve Tedbirleri cı. - İhracatı Teşvik Konseyleri b - İhraç Maddesi Büroları c - Reklam Müdürlüğü d - Ticari Fuarlar ve Sergiler Konseyi e -:-- Dış Temsilcilikler... f - Ticaret ve Sanayi Kuruluşlan g - Dış Ticaret Enstitüsü h - İhracat Kredi ve Garanti Te ekkülü i - Kalküta Ticari Dökümantasyon ve Istatistik Genel Müdürlüğü 1 - N akliye Kolaylıklan.... j - Ticari Anlaşmazlıklann Çözülmesi k - İhracat Müesseselerine Yardım 1 - Bölge Bürolan III - KOLOMBİYA 1) GİRİş. 2) Dış Ticaret Genel Müdürlüğü 3) İhracatı Teşvik Konseyleri 4) İkinci Derecede Önemli Mallann Te vik Tedbirleri... 5) Farklı Kambiyo Kurlan ihracatını 31 ~

5 IV - KONGO -4- Sayfa 36 1) GİRİŞ 2) İhracatı Teşvik Tedbirleri a - Dış Ülkelerdeki Temsilcilikler b - Ticaret Sergi ve Fuarları c - Ticaret Hey'etleri d - e - v - PAKİSTAN Araştırma Kalite Normları 1) GİRİŞ 2) İhracatı Teşvik Müdürlüğü 3) İhracatı Geliştirme Tedbirleri a - İhracata Prim Rejimi b - Kredi, Peşin Mal, Veresiye Usulü c - İhracata Dayalı İthalat. d - İhra«Malı İmalinde Kullanılacak Maddelerin İthali İçin Öncelik. e - İhracat Müesseselerinin Tescili. f - İhr,acat Formalitelerinin Basitleştirilmesi g - Ticaret Anlaşmaları. h - Ticaret Hey'etleri. ı - İhracat Kredilerini Garanti Sistemi i - İhracat Bedeli Miktarmda Kredi Mektubu İbrazı Mecburiyetinin Kaldırılması j - Gümrük Resimleriyle Muamele Vergisinin İadesi. k - Gümrük Antrepolarmda Stok Edilecek Mallar İçin Lisans. i - İç Navlun Komitesi m - Dış Navlun Komitesi II - Standardizasyon ve Kalite Kontrolu o - Ticaret ve Sanayi Odaları ile Diğer Meslek Teşekküllerinin Reorganizasyonu. p - Fuar ve Sergilere Katılma. r - Pakistan Firmalarının Yabancı Ülkelerdeki Şubeleri : !

6 s Jüt, Pamuk ve Çay Ofisleri 47 t Yabancı Ülkelerde Bürolar Açılması VI ~ SEYLAN 48 1) İhracatı Teşvik Teşekkülleri 49 a Resmî Teşekküller 49 ^ b Özel Teşekküller 49 2) İhracatı Teşvik Usulleri 50 a Ticarî Bilgileri Toplayıp Dağıtma h Ticaret Anlaşmaları 50 c Ticaret Heybetleri 50 d Sergi ve Fuarlara Katılma e Dış Ülkelerde Reklâm 51 f Standardizasyon, Kalite Kontrolü ve Ambalaj 51 aa Standardizasyon ve Kontrol bb Ambalaj 51 g Piyasa Etüdleri 52 h İhraç Maddeleri İçin Yeni Kullanış Alanları 52 i İhracat ve İthalât Resimlerinin Ayarlanması j Ticarî Anlaşmazlıkların Çözülmesi 52 k İhracatı Teşvik İçin Alman Diğer Tedbirler ^ Beynelmilel İşbirliği 54 VII TOGO 55 1) GİRİŞ V ) İhracatı Teşvik Teşekkülleri ve Tedbirleri a Standart ve Ambalaj Kontrolü b Ziraî Mahsuller Ofisi 56 c Elçilikler 57 d Fuar ve Sergiler 57 e Turizm 57 f Beynelmilel Anlaşmalar 57 g Ticaret Odası 57 h Nakliye 58

7 B_ AVKUPAEKONOMİK TOPLULUCIU ÜLKELERİ ı F. Almanya 60 1) GÎRİŞ 61 2) Dış Ticaret İstihbarat Dairesi 61 a Yayınlar 62 b Ticarî ve Hukukî Servis 62 c Ticarî ve Hukukî Bilgi 62 3) İhracatı Teşvikle Görevli Diğer Resmî Teşekküller ) İhracatı Teşvikle Görevli Özsel Teşekküller n BELÇİKA 64 1) Belçika Ticaret Ofisi 65 2) Ofein Teşküâtı 66 a Birinci Müdürlük (Sanayileşmiş Ülkeler) c Üçüncü Müdürlük (Bölge Büroları) ç Dördüncü Müdürlük (Fuarlar ve Ticarî ^ Gösteriler) 66 d Beşinci Müdürlük (Yayınlar) 66 e Altıncı Müdürlük (Hukuk İşleri) f Yedinci Müdürlük (İdarî İşler) ) Öonuç 67 m FRANSA 68 1) GİRİŞ 69 2) DTMM'nin İdaresi ve Kontrolü 69 a Sınaî ve Ticarî Karakterli Kuruluş b Kamu Kuruluşu 69 3) DTMM'nin Görevleri 69 a İhracatçılara Bilgi 70 b Dışarıda Propaganda 70 4) DTMM'nin Kuruluş Şekli 70 a Ticarî İstihbarat Servisi 70 b Piyasa Etüdleri Servisi 71 c Tarımsal Ürünler Servisi 71 *ç İdarî İstihbarat Servisi 71

8 d İktisadî Enformasyon ve Propaganda Servisi 71 e Merkez Doküman Grubu 72 IV HOLLANDA. ^ ) İktisadî ve Ticarî Enformasyon ve îhracatm Teşviki 74 2) İhracatı Teşvik İçin Hükümetçe Ahnan Tedbirler a İktisadî Elnformasyon Servisi (İktisat Bakanlığı) 74 b Dış Ziraî İşler Müdürlüğü (Ziraat ve Avcılık Bakanlığı) 75 c Elçilikler, Konsolosluklar 75 3) İktisadî Enformasyon ve İhracatı Teşvik Müdürlüğü a Görevleri 75 b Teşkilât ve Çalışma Tarzı 75 4) İhracatı Teşvikte Özel Faaliyetler a Dış Ülkelerdeki Hollanda Ticaret Odaları b Hollanda'daki İhtisaslaşmış Enstitüler ve Ticaret Odaları 77 c Mübadeleleri Teşvik Ofisi., 77 V İTALYA 78 1) GİRİŞ 79 2) İhracatı Teşvikle Görevli Kuruluşlar ) Bazı Faaliyet Kollarının Teşviki Genel 80 Uluslararası Fuar ve Sergiler Piyasa Etüdleri ve Ticaret Heybetleri IV ~ LÜKSEMBURG 81 1) GİRİŞ 82 2) Ticareti Geliştirme Servisinin Görevleri a Dış Ticaret Büroları 82

9 b Filmler 82 c Halkla İlişkiler 82 ç Dış Ülkelerde Fuar ve Sergiler d Turistik Propaganda 82 e Fotoğraf 83 3) Servisin Bütçesi 83 4) Servisin Yayınları 83 C GELÎŞMÎŞ DİĞER ÜLKELER 84 I AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ) GİRİŞ 86 2) Çeşitli Teşekküllerin Yaptıkları Hizmetler a Uluslararası Ticaret Müdürlüğü 86 b Yabancı Ülke Sergi ve Fuarları c Yabancı Ülkelere Heyetler ıgönderilmesi 87 ç Seyyar Sergiler 87 d Uluslararası Ticaret Müdürlüğünün Bölge veya Ülke Uzmanları 87 3) Ekonomiye ve Savunmaya Yardım idaresi ) Yabancı Ülkelerdeki Elçilik ve Konsolosluklara Bağlı Ticaret ve İktisat Müşavirleri ) Mahallî Bürolar 88 6) Diğer Faaliyetler 88 7) İhracatı Teşvikle Yardımcı Faaliyetler ) Ziraat Ataşeleri 89 n AVUSTRALYA 90 1) GİRİŞ 91 2) Avustralyalı İş Adamlarınm İhracatı Yönetmeleri İçin Kampanya 91 3) Dış Ülkelerdeki Faaliyetler 92 a Ticaret Müşavirlikleri 92 b Fuarlar, Sergüer 92 c Ticaret Heybetleri. 92

10 - 9- Sayfa? Genel Görevli Heybetler 92 İnceleme Hey'etleri 93 Smaî Mamul Satış Hey'etleri ç Teşvikte Diğer Usuller Yüzer Sergiler 93 Satış Sergileri 93 Resmî Sektör - Özel Sektör Ortak Satış Kampanyası 93^ Yayın ve Reklâm 93 4) Ticaret ve Sanayi Bakanlığı İhracatı Teşvik Dairesi 94 a Ticareti Teşvik Şubesi 94 b Ticarî Propaganda Şubesi 94 c İhracat Hizmetleri Şubesi ç İhracat Politikası Şubesi 94 5) Ticaret Müşavirleri Servisi 94 ni AVUSTURYA 95 1) GİRİŞ 96 2) Teşkilât Metodları. ^. 96 a Avusturya'da. ; 96 aa İhracatı Teşvikte Devletin Rolü bb İhracatı Teşvikte Özel Sektörün Rolü 96 b Yabancı Ülkelerde 97 c Finansman ve Teşkilât 97 3) İhracatı Teşvikte Diğer Usuller 97 a Propaganda Sergüeri 98 b Fuar - Sergiler 98 c Yabancı Fuar - Sergiler 98 d Filmler 98 e Yabancı Basınla İlişkiler 98 f Müşteri Olabilecekler Arasında Tertiplenen Toplantılar 98 g Teklif İsteme İlânları 98 4) İhracat Kredi ve Garantileri 98 a İhracat Fonu 98 b Federasyonca Garanti Edilen ihracat... 99^ c İhracat Rizikolarına Karşı Sigorta ^

11 5) Vergi ladesi 99 6) Dolaylı İhracat Yardımı 99 ÎV DANİMARKA 100 1) GİRİŞ 101 2) Dış Ülkelerde İhracatın Teşviki 101 a Elçilik ve Konsolosluk Mensupları b Ticaret Ataşeleri 101 c Ticarî Mümessiller 101 q Ziraat ve Deniz Avcılığı Ataşeleri d İhracatı Teşvik Kuruluşları ) Danimarka'da İhracatı Teşvik 102 a İhracat Müşavirleri 103 b İhracatı Teşvikle Görevli Özel Kuruluşlar c Koordinasyon Komiteleri 104 ç İhracat Kredisi Konseyi 104 V _ GÜNEY AFRİKA 105 1) GİRİŞ 106 2) İhracatın Teşvikinde Hükümetin Rolü ) Ticaret ve Sanayi Bakanlığında İhracatçıların Başvurdukları Servisler 107 a Yabancı Ülkelerle İlişkiler Dairesi b İhracatı Teşvik Dairesi 107 c Dış Ticaret Komiserliği 108 Tl İNGİLTERE 109 1) GİRİŞ 110 2) Ticaret Bakanlığı 111 a İhracat Hizmetleri Müdürlüğü b İhracatı ve Fuarları Teşvik Müdürlüğü... m c Enformasyon Dairesi 111 ç Piyasa İstatistik ve Dokümanları Kütüphanesi d Ticaret Bakanlığı Dergisi 112 e İşadamlarına Nasihatlar 112 3) İhracat Sigorta ve Kredisi Genel Müdürlüğü

12 4) İhracat Konseyleri 113 5) Diplomatik Hizmetler 113 Vn İRLANDA 114 1) GİRİŞ 115 2) İrlanda İhracat Komisyonu 115 a Genel olarak 115 b İhracat Hakkmda Bilgi 116 c İhracatta Satış Usulleri 116 ç Teşvik Kampanyaları ve Ticaret Fuarları d Reklâm 117 e Ticarî İstişare 117 f Sevkiyat 117 g MaUarm Güzel Görünüşlü Olması h Öğretim ve Eğitim 118 i İhracat Sektöründe İşbirliği ) İhracatı Teşvikle Görevli Diğer Kuruluşlar a Sevkiyat Anonim Şirketi 119 b İrlanda Ambalaj Enstitüsü c Sigorta - Riziko Politikası 119 Vin İSVEÇ... ^ 120 1) GİRİŞ 121 2) Hükümetin Teşvik Faaliyetleri 121 a Dışişleri Bakanlığı 121 b Ticaret Komiserleri 121 3) Özel Sektörün FaaUyetleri 121 a Ticaret Odaları b İsveg'li İhracatçılar Birliği ) İhracat Kredilerini Garanti Konseyi... 5) Dış Ülkelerdeki İsveç Haber Alma Servisleri Bürosu IX İSVİÇRE... ı.zo 1> 124 2) İhracatı Teşvik Metodları 124 a Haber Toplama 124 b Propaganda Yapma

13 X JAPONYA 126 1) GIRÎŞ 127 2) Japon Dış Ticaret Kurumu 127 a Bünyesi 127 b Yönetim Kurulu 127 c Bütçesi 127 ç Muhasebesi 128 d _ üyeleri 128 e Görevleri 128 f Personeli 128 IX KANADA 129 1) GİRİŞ 130 2) İhracatı Teşvik Yolları 130 a Piyasa Etüdleri 130 b Fuarlar ç c Mağazalarda Reklâm Kampanyaları ç Ticaret Hey'etleri. e. ^. y d Ticarî Reklâm 131 e Diğer Tevik Yollan 132 f Tamamlayıcı Ticarî Hizmetler 132 3) İhracatı Teşvikle Görevli Kuruluşlar a ~ Ticaret Komiserliği s?.. «. g « b Ticarî İlişkiler Ofisi 133 c Ana Maddeler ve Sanayi Servisleri ç Sergüer Komisyonu B?. 133 d Ticarî Reklâm Servisi 133 XII NORVEÇ, ) GİRİŞ 135 2) Norveç İhracat Konseyinin TeşkUâtı a Bütçesi 135 b Konsey 135 c Yönetim Komitesi 135 ç İcra Komisyonu 136 d İdare 136 e Dış Temsilciler 136 f Norveç İhracat Okulu 137

14 3) Konseyin Görevleri..., a Enformasyon Servisi b Norveç Mal ve Hizmetlerinin Dışarda Reklâmı 137 c Teşvik İçin Maddî Yardım ^ Xni YENİ ZELANDA 139 1) GİRİŞ 140 2) Ticaret Temsilcileri ve Dış Satışları Arttırma Faaliyetleri 140 a Dış Ülkelerdeki Bürolar 140 b Ticaret Komiserlerinin Görevleri c İhracatçıları Teşvik Servisi ç Reklâm ) Ticaret Heybetleri ve Anketleri 142 4) Ticarî İlişkiler ve Ticaret Politikası 142 D TÜRKİYE 145 1) İhracatla İlgili Teşekküller 146 a Ticaret Bakanhğı 146 b İGEME 146 c Türk Standartları Enstitüsü ç İhracatçı Birlikleri 148 d Birlikler 148 e Odalar ve Odalar Birliği 149 2) İhracatı Teşvik Faaliyetleri a Formalitelerin Azaltılması b Kalite Kotıtrolu c Piyasa Etüdleri ç Reklâm ve Teşvik... d Pazarlama Teşekkülleri, Acenteler, Mümessillikler ^p.^ e Vergi Politikası f Vergi Muaflığı g Döviz Tahsisi SONUÇ [ [ [

15

16 ÖNSÖZ îhrdcatı teşvik tedbirlerinin neler olması gerek-. tiği hakkındaki hu etüdümüz başlıca If kısımdan ibarettir, Sırasiyle az gelişmiş ülkeler^ AET ülkeleri bazı gelişmiş ülkeler ve nihayet Tütkiye^deki ihracatın geliştirme tedbirleri üzerinde durulmuştur. Araştırmamızın mensuplarımıza ve ilgililere faydalı olmasım diler^ bu araştırmayı yapan Oda Müşavirimiz Vehbi BelgiVe teşekkür ederim. Genel Kâtiv İsmail Husrev Tökin

17

18 BİRİNCİ BÖLÜM ÇEŞITLI ÜLKELERDEKI IHRACATı TEŞVIK TEDBIRLERI A) Az Gelişmiş Ülkeler^ B) Avrufpa Ekonomik Topluluğu Ülkeleri^ C) Gelişmiş Ülkeler, D) Türkiye. îhracatı Teşvik Tedbirleri F. 2

19

20 A AZ GELİŞMİŞ BAZI ÜLKELERİN İHRACATI TEŞVİK TEDBÎRLERİ I) Filipin^ II) Hindistan, III) Kolombiya, IV) Kongo, V) Pakistan, VI) Seylan, VII) Togo.

21 I. FlLÎPÎN 1) Giriş 2) İhracatın Geliştirilmesinde Dışişleri Bakanlığının Rolü 3) İhracatın Geliştirilmesinde Ticaret ve Sanayi Bakanlığının Rolü Jlf) İhracatım Geliştirilmesinde Özel Sektörün Rolü.

22 I. FİLtPÎN 1. G î r i ş : Filipin, sanayileşme halindeki ülkelerden biri sayılmaktadır. Sömürgeliği sırasında, ülke, sanayi memleketlerine ham ve yarı ham mamul madde vermekte idi. Bu gibi maddelerin müşterisi daima hazır olduğundan, bu devrede, ihracatı teşvik diye bir konu da ortada yoktu. Bugün ise, dünya piyasalarına mal satan Filipin bir yandan rakiplerine, bir yandan da sentetik maddelere karşı mücadele zorunda kalmıştır. Memleket, hâlen, yeni pazarlar bulmak, mevcutları kaybetmemek, sentetik maddelerin rekabeti karşısında yerli madde üretiminin azalmasını önlemek gibi meselelerle karşı karşıyadır. FUipin'in başlıca ihraç maddeleri şunlardır: Şeker, kopra, manua kendiri, grüm, kereste, hindistan cevizi yağı, hindistan cevizi, demir filizi, yağ, kopra küspesi ve unu, kontpiak, bakır konsantreleri, ananas. Filipin'in başlıca müşterileri ise şunlardır: Amerika Birleşik Devletleri (Filipin ihracatının hemen hemen yarısı bu ülkeyedir), Japonya (ihracatın dörtte biri bu ülkeyedir), Hollanda (% 8), Almanya Federal Cumhuriyeti (% 5). Hükümetin amacı Asya ülkeleri ve özellikle Endonezya, Hindistan, Tayland, Hong-Kong ve Pakistan'la ticarî ilişkileri genişletmektir. ^ Hemen bütün ülkelerin, iktisadî ve ticarî menfaatleriyle meşgul olan bir merkez teşekkülü ile dış ülkelerde, ticaret imkânları, fiyatlar, satış şartları, ithalât politikası, gümrük resimleri hakkında Hükümete günü gününe bilgi gönderen organları vardır. Filipinlerde ise bu işleri Dışişleri Bakanlığı Ue Ticaret ve Sanayi Bakanlığı yapmaktadır. Bunlara ilâveten, bir de Dış Ekonomi Politikası Teknik Komitesi kurulmuştur ki, görevi Benelux, Fransa, italya, Avustralya ve Asya ülkeleriyle anlaşmalar imzalamaktır. Bu cümleden olarak Endonezya, Federal Almanya ve îsraü'le anlaşmalar yapılmıştır. İsrail anlaşması teknik yardıma mütealliktir. 2. İhracatın Glîştîrilmesmde Dışişleri Bakanlığının Rolü : Filipin diplomat ve konsolosları, bulundukları ülke ile memleketleri a,rasındaki ticareti geliştirmekle yükümlüdürler. Filipin'den yeni bir mal

23 sipariş edilmesine veya mevcut mübayaalarm arttırılmasma yardımcı olan memur başarı göstermiş sayılır. Ticareti arttırma yollarından birisi de yabancı piyasalar hakkında dokümantasyon sahibi olmak ve incelemeler yapmaktır. Bu işi, Filipin konsolosluk memurları yaparlar. Füipin'in bütün elçüik ve konsolosluklarında Filipin'in adres kitapları, broşürler ve etüdler mevcuttur. Memurlar, memleketlerinin ihraç malları hakkında o kadar iyi bilgi sahibidirler ki, fiyat, kalite, ödeme ve satış şartları hakkında müşteri ile re'sen görüşme yapabüh:ler. Diplomatlar ve konsolosluk memurları, bulundukları ülkelerin ticarî ve sınaî meslek teşekküllerine de üye olurlar ve böylece, piyasa hakkında her an bilgui halde bulunurlar. Hariciye memurları şu konularda da raporlar hazırlarlar: 1) Ziraat ve sanayi alanlarında yeni buluşlar, 2) Mahallî malî yardım ve yatırım yardımı imkânları, 3) Kooperatifler, ev imalâthaneleri ve mallarının üretim finansmanı Ue dağıtımı ancak kooperatifleşme yoluyle sağlanacak sair teşekküller. 4) Mahallî teknik yardım imkânları, 5) Mahallî ticaret usulleri (kalibraj, tasnif, ambalaj... gibi) ve reklâm vasıtaları, 6) Ticarî ve iktisadî politika tedbirleri (kontrollerin kalkması, devalüasyon, ithalât ve döviz kontrolü, gümrük resimleri). 3. İhracatın Geliştîrîlmesînde Ticaret ve Sanayi Bakanlığının Eolü : İhracat ticaretinin arttırılmasında Ticaret Bakanlığının rolü daha vazıhtır. Zira, bu Bakanlık tek görevi, Füipin dış ticaretini geliştirmektir. Ticaret ataşeleri, bulundukları ülke Ue ticaret imkânlarını daimî olarak ararlar. Bunlar da dış piyasalar hakkında raporlar hazırlarlar. Bu raporlarda gümrük tarifeleri, kş^mbiyo kurları, distribüsyon, adres kitapları, yatırımlar ve ticaret ve üretimle ilgüi sair hususlar hakkında bilgi vardır. Bakanlık, bu raporları yayınlar. Filipin, ihraç mallarının standardizasyonu Ue kalite kontroluna büyük önem verir.

24 4. thraeatm Geliştirilmesinde Özel Sektörün Kolu : lhraı:îatın geliştirilmesinde özel sektörün görevi daha büyüktür. Zira, malı asıl satan odur. Devlet ticaret politikasmı tesbit eaear, gerekli kontrolleri yapar. Ticaret politikasını başarıya ulaştıracak olan ise özel ijektör mensuplarıdır. ihracatın gelişmesinde meslek dergueriyle araştırma teşekküllerinin rolü büyüktür. Füipin iş adamlarının bir çok meslek teşekkülü vardır. Bu teşekküller, Ticaret Odaları, İhracatçı veya Üretimci Dernekler gibi şeylerdir. İş adamları, bu teşekküller aracılığı ile iç ve dış durum hakkında 3>ügi sahibi olurlar.

25 IL HINDISTAN 1) G i r i 2) İhracatı Teşvik Teşekkülleri ve Tedbirleri a) İhracatı Teşvik Konseyleri^ h) İhraç Maddesi Büroları^ c) Reklâm Müdürlüğü^ d) Ticarî Fuarlar ve Sergiler Konseyi^ e) Dış Temsilcilikler, f) Ticaret ve Sanayi Kuruluşları, g) Dış Ticaret Enstitüsü, h) İhracat Kredi ve Garanti Teşekkülü, ı) Kalküta Ticari Dokümantasyon ve İstatistik Genel Müdürlüğü, i) Nakliye Kolaylıkları, j) Ticarî Anlaşmazlıkların Çözülmesi, k) İhracat Müesseselerine Yardım, l) Bölge Büroları,

26 IL HİNDİSTAN 1. Giriş:. Hindistan gibi az gelişmiş bir ülkede, ihracatı geliştirme gayreti devlete düşmektedir. Bu itibarla, ticaret bakanlığı bu alanda görevlendirilmistir. Bakanlık, ülkenin ticaret politikasını tesbit etmek, mal ihracını teşvik etmek, ihracatçılara nasihat ve bilgi vermek, yardım etmek, dışülkelerde mal satışını önleyen engellerin kaldırılmasına çalışmak... gibi işlerle yükümlüdür. Bakanlık, bunlara ilâveten, ihracatı teşvik teşekküllerinin çalışmalarını birbirleriyle ahenkli ve tutarlı hale getirmekle <îe vazifelidir. 2. İhracatı Teşvik Teşekkülleri: a) İhracatı Teşvik Konseyleri : Hindistan'da, ihracatı teşvik için 17 konsey kurulmuştur. Bu teşekküller resmî ve özel sektör temsilcilerinden müteşekküdir. Konseylerin görevi belirli maddelerin veya madde gruplarının ihracatının katılmasını sağlamaktır. Konseylerin çalışma alanına giren maddeler şunlardır: Ana kimyevî müstahsallar, ispençiyari ilâç ve müstahsallar, Kimyevî müstahsallar ve benzerleri, Kaju, Pamuklu, Makine sanayii mamulleri, Gıda maddeleri, Kösele, Deniz mahsûlleri, Mika, Plastik maddeler ve linoleum, Gomlak, ipek ve reyon, Baharat, Spor eşyası, Tütün, Kösele mamulleri, Yünlüler.

27 İhracatı Teşvik Konseyleri ihracatı teşvik imkânları üzerinde incelemeler yaparlar, yabancı ülkelerdeki satış imkânları hakkında sanayicilerle ihracatçılara bügi verirler. Hind ihraç mallarının ithalâtına uygulanan yabancı mevzuatı tacir ve sanayicilere ulaştırırlar, yabancı piyasaları inceletmek üzere araştırmacı gönderirler, millî ve beynelmilel fuar ve sergilere katılırlar, çalışma alanlarına giren maddelerin reklâmını yaparlar, kalite kontrolü yapö^rlar. Hattâ, konseylerden bazılarının yabancı ülkelerde temsilcileri veya muhabirleri bile vardır. b) İhraç Maddesi Büroları : Jüt, kauçuk, çay, kahve, ipek, el sanatları mamulleri ve elişleri gibi maddelerin her biri için kurulmuş bürolar, bu maddelerin ihracatçılarını her hususta aydınlatırlar. Bunların bazıları kanunla kurulmuştur. Çay Ofisi ile Kahve Ofisi bunlardandır. Bu ofisler, kendi sahalarında, İhracatı Teşvik Konseylerinin rolünü oynarlar. c) Reklâm Müdürlüğü : Hind Ticaret Bakanlığının Ticarî Reklâm Müdürlüğü Hind mallarının dış piyasalarda etkili şekilde reklâmını yapar. Mezkûr müdürlükçe yayınlanan Ticaret ve Sanayi Dergisi (Journal of Trade and Industry) ticarî ve sınaî gelişme ile ilgüi çeşitli konuları inceler, Hindistan ve yabancı ülkeler hakkında çok teferruatılı bilgiler verir, istatistikler yayınlar, ihracatı teşvik için hükümetçe alman tedbirleri açıklar. Dergi, Hindistan'ın yabancı ülkelerdeki temsilcilerine, mahallen dağıtılmak üzere gönderilir. Temsilciliklere, bundan başka dokümanter filimler, resimler, radyo konuşmaları da gönderilir. Ticaret Bakanlığının Fuar ve Sergiler Müdürlüğü de kendi alanında büyük çaba gösterir. Uluslararası fuar ve sergilere katılmayı sağlama yoluyle Hind mallarının dış ülkelerde tanıtılmasına yardımcı olur. Hattâ, Hind mallarına alıcı bulunabilecek piyasalarda sırf Hind mallarından mürekkep fuarlar da açar. d) Ticarî Fuarlar ve Sergiler Konseyi : Bağımsız bir teşekkül olan Konsey, yurt içi ve dışı ticarî fuar ve sergilere katılmayı sağlamak, reklam malzemesi hazırlamak, dünyanın sergilere katılmayı sağlamak, reklam malzemesi hazırlamak, dünyanın önemli yerlerinde teşhir salonları, ticaret merkezleri ve depolar açmak ve devam ettirmektir.

28 e) Dış Temsilcilikler : Hindistan'la önemli ölçüde ticareti olan hemen bütün ülkelerde ticaret komiserlikleri, ataşelikleri ve sekreterlikleri açılmıştır. Bunlar, bulundukları memleketteki Hint elçiliklerine bağlıdirlar. Bu temsüciler, mahallî iktisadî, ticarî, malî durum hakkında zaman zaman rapor hazırlarlar, piyasa etüdleri yaparlar, Hintli tacirlerin bilgi isteyen mektuplarını cevaplandırırlar, Hint malları hakkında ithalâtçılara bilgi verirler, Hint işadamlarını yabancı işadamlariyle tanıştırırr 1ar. f) Ticaret ve Sanayi Kuruluşları : Hindistan'ın büyük ticaret merkezlerinin hemen hepsinde ticaret odaları ve ticaret dernekleri vardır. Bunlar ilgililer için buluşma yerleri mesabesindedir. Piyasalar ve ticaret ve sanayi île ilgili sair hususlar hakkında tacir ve sanayicilere bilgi verirler. Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği'nin denizaşırı 10 üyesi vardır. Hindistan Odaları, Beynelmilel Ticaret Odası Hindistan MUlî Komitesi aracılığı ile Beynelmilel Ticaret Odası Ue daimî temas halindedir. g) Dış Ticaret Enstitüsü : 1963'de kurulan Enstitü bağımsız bir teşekküldür. Devlet, ticaret âlemi, sanayi âlemi, üniversiteler, eğitim ve araştırma müesseseleri bu teşekküle üye gönderirler. Teşekkülün belli başlı görevleri şunlardır: 1. Piyasa etüdleri yaptırmak, 2. Bilgi toplayıp dağıtma, ihracat lehinde reklam ve propaganda, 3. Personel yetiştirme, 4. Araştırma projeleri hazırlama, 5. ihraç mallarının gümrük ve kalite kontrolü. İhracat için teftiş ve kalite kontrolü usulünü koyan 1963 tarihli kanun bu konuda hükümetçe usulleri çiğneyenleri cezalandırmakta, teftiş ve kontrolla görevlendirilecek teşekkülleri kurma hususunda hükümete yetki vermektedir. Kanun bir de ihracat teftiş Konseyi kurmuştur. Konsey, ticaret ve sanayi erbabı Ue ünlü teknik kişilerden mürekkeptir. Bir çok ihraç maddeleri teftişe ve kalite kontroluna tâbidir. Hattâ, ilâç, meyve ve nebatî yağ ile yapılan maddeler, gıda maddeleri için çıkarılan özel kanunlar kalite kontrolünü ve teftişi daha istihsal safhasında başlatmakta, böylelikle de ihracat kalite kontrolünü otomatik hale getirmektedir.

29 h) İhracat Kredi ve Garanti Teşekkülü : İhracat rizikolarına karşı 1957'de kurulan bir sigorta şirketi, nor^ mal olarak ticarî sigortadan faydalanamayan malları sigorta etmektedir. Hükümet, 1962'de, bir etüd grubunu, mevcut kredi imkânirını inceleme işiyle görevlendirdi. Mezkûr grubun tavsiyesine uygun olarak ihracat Rizikoları Sigorta Şirketi isimli teşekkül İhracat Kredi ve Garanti Anonim Şirketi adını aldı. Şirketin görevleri şunlardır: aa) Daha önceki şirket tarafından yapılmış sigorta işlerini yürütmek, bb) İhracat kredisi rejiminin çeşitli boşluklarına çare olmak üzere konmuş olan garanti sistemlerini yürütmek, cc) İhracatın teşviki ve arttırılması için lüzumlu ek krediler vermek, ı) Kalküta Ticarî Dokümantasyon ve İstatistik Genel Müdürlüğü : Mezkûr Genel Müdürlük, istatistikî bilgiler toplamak ve dağıtmak, ticarî dokümantasyon vücuda getirmek işleriyle görevlidir. Teşkilâtın şu yayınları vardır: Indian Trade Journal (Hindistan Ticaret Dergisi). Hindistan Aylık Dış Ticaret İstatistikleri, Hindistan Birliği Gümrük ve Gider VergUeri Hasılatı Bülteni, Hindistan Kabotaj İstatistikleri, Hindistan Deniz Seyrüsefer İstatistikleri, Hindistan İç Ticaretine Ait Hesaplar (Deniz ve nehir yoliyle). İhracatçılar Rehberi. Genel Müdürlük iki defter tutmaktadır: a) Hindistan'la ticaret yapmaya önem veren önemli yabancı firmalar defteri; b) Hint İhracatçıları defteri. Genel Müdürlüğün ticarete dair eserlerden mürekkep bir.kütüphanesi üe bir okuma salonu vardır. Salon, Hindistan'daki okuma salonlarınun en mükemmelidir. Genel Müdürlük, ticarî anlaşmazlıkları çözülmesi için de müdahalede bulunur. î) Nakliye Kolaylıkları : İhraç mallarının trenle ihraç limanlarına şevkinde özel kolaylıklar sağlanmaktadır. Vagon tahsisi içinde ihraç malları için öncelik tanm^

30 mıştır. İhraç mah yümü vagonların yollarda gecikmesini önlemek amacile, vagon yanlarına, özel surette hazırlanmış matbu kâğıtlar asılmaktadır. Bu kâğıtlarda, malın ihraç limanına gitmekte olduğu, vagonun geciktirilmemesi gerektiği yazılıdır. > Navlun Anket Bürosu isimli bir büro da navlun hadlerinin yüksek olup olmadığı, Hint mallarına farklı muamele yapılıp yapılmadığı, gemi ambarlarında kâfi derecede yer olup olmadığı, gemi hizmetlerinde aksaklık bulunup bulunmadığı konularında devamlı olarak incelemeler yapmaktadır. Bu incelemelerle varılan sonuçlar vapur pcenteleriyle görüşme konusu yapılmaktadır. Hint mallarının hemen tamamı yabancı gemilerle taşındığı için, görüşmeler çok defa olumlu sonuçlar vermektedir. j) Ticarî Anlaşmazlıkların Çözülmesi : ihracat konusunda Hintli bir ihracatçı ile yabancı alıcı arasında çıkan anlaşmazlıklar genellikle sulhen halledilmektedir. Alıcının bulunduğu Hint ticaret mümessilleri bu hususta büyük rol oynarlar. Kalküta'daki Ticarî Dokümantasyon ve İstatistik Genel Müdürîüğü dış ticaretle ilgili anlaşmazlıklara bakmakla görevlidir. Mezkûr Genel Müdürlük, İhracatı Teşvik Konseyleri, Mahsûl Ofisleri, Jüt Komiserliği, Tekstil Komiserliği, ticaret ve sanayi odaları, ticaret dernekleri gibi teşekküllerin yardımiyle anlaşmazlıkları çözmeye çalışır. Anlagmaı^lık, fclazen, hakeme başvurmak suretiyle çözülür. Bazı ticaret odalariyle ticaret derneklerinin hakem kurulları vardır. Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği bir hakem mahkemesi dahi kurmuştur. Birlik, başka ülkelerin ve meselâ Amerika Birleşik Devletlerinin, Japonya'nın Rusya'nın, Polonya'nın, Macaristan'ın, Almanya Federal Cumhuriyetinin benzer teşekkülleriyle anlaşmalar imzalanmıştır. Bu anlaşmalar, anlaşmazlıkların hakem yoluyle çözülmesi usulünü yokmaktadır. Hükümet, Hint ihracat ticaretinin sağlam temeller üzerinde gelişmesini sağlamak amaciyle 1963'de bir komite kurmuş ve bu komiteye, ihracat anlaşmazlıklarının hakem aracılığı ile halli konusundaki mevcut hükümleri derleme, ihracatın gelişmesini kolaylaştırmak amaciyle alınması gerekli tedbirleri tavsiye etmek görevini vermiştir. Komitenin raporu yayınlanmış ve tavsiyelerin Ticaret Bakanlığınca tasvip edilmiş olanlarının uygulanmasına başlanmıştır. Hakemlik alanındaki faaliyetleri tutarlı hâle getirecek bir Hakemlik Konseyi kurulacaktır. Bu konsey, ihracat mukavelelerinin uygulanmasından doğacak anlaşmazlıkların hakem aracılığı ile çözümleneceğini belirten bir maddenin bütün ihracat mukavelelerine konması için tacirler nezdinde geniş propaganda yapacaktır.

31 k) İhracat Müesseselerine Yardun : İhracat ticaretinde ihtisaslaşmayı teşvik amaciyle, ticaret Bakanhğı yeni bir tedbire başvurmuştur. İhracatçılar, ihracatlarını arttırmak için gayet sarih plan ve programlar hazırlayacaklar, hükümet de bunla-^ rm uygulanması için yardımcı olacaktır. 1) Bölge Büroları : Çeşitli şehirlerdeki ihracatçılara hızla yardım yapılmasını sağlamak amaciyle Hindistan'ın Bonbay, Kalküta, Madras, Ernakulam gibi limanlarında İhracatı Teşvik Büroları kurulmuştur. Bu bürolar, bulundukları şehirlerde ithâl veya ihraç lisansı vermekle görevli makamların emrine verilmiştir. Ayrıca, bu limanların her birinde, ihracatı teşvik için fahrî müşavirler seçilmiştir. Mahallin muteber tacirleri arasından seçilen bu müşavirler ihracatın teşviki konusunda hükümete mütalâalarını büdirirler.

32 m. KO L o M B 1 Y A 1) Giriş 2) Dış Ticaret Genel Müdürlüğü 3) İhracatı Teşvik Konseyleri Jf) İkinci Derecede Önemli Malların İhracatım,^ Teşvik Tedbirleri 5) Farklı Kambiyo Kurları.

33 III. KOLOMBİYA 1 _ G î r i ş Kolombiya'nın yüzeyi küometre kare (Türkiye'nin bir buçuk misli büyüklükte), nüfusu 17 milyondur. Güney Amerika'nın en kuzey batısında, Pasifik Okyanusu ile AntiUer denizine kıyısı olan Kolombiya yüksek ve geçit vermez And dağlarıyle dört bölgeye bölünmüştür. Bu hal iç ulaştırmayı çok güçleştirmektedir. Bu sebeple, son yıllarda uçak nakliyatı hızla artmış, memleketin dört bölgesi, böylece, kolaylıkla birbirine bağlanmıştır. 1964'de, Kolombiya'nın ihracatı 547,7 milyon dolan (Türkiye'ninkî 510 muyon dolar) bulmuştur. Memleketin başlıca ihraç maddeleri, önem sırasiyle şunlardır: Kahve, ham petrol, tütün, tekstil, petrol müştakları, pamuk, kereste, şeker. Kahve toplam ihracatın % 70'ini teşkil eder. Bunun % 50'sini Amerika Birleşik Devletleri alır. Kahve fiyatlarındaki düşüşten çok sıkıntılı durumlara düşen Kolombiya, ihracatını çeşitlendirme yollarını aramaktadır. Memleketin tediye muvazenesi, ancak ithalâtın zaptu rapt almmasiyle mümkün olmaktadır. altına Kolombiya hükümeti, 1964'de yayınladığı iki kararname üe memleketin dış ticaret mevzuatında değişiklik yapmıştır sayılı kararname yeni bir *'Dış Ticaret Genel Müdürlüğü" kurmuştur sayılı kararname de, Kolombiya ithalât ve ihracat resimlerine ait mevzuatın bir çok kısımlarını değiştirmiştir. 2 _ Biş Ticaret Genel Müdürlüğü : Dış ticaret Genel Müdürlüğü, dış ticaret konusundaki millî politikanın tatbikatını tek elden yönetme maksadiyle kurulmuştur. Kararname, idarenin daha verimli çalışmasını mümkün kılacak ve memleket ekonomi politikası ile dış ticaret politikası arasında ahenk sağlayacak tedbirler almıştır. Dış ticaret politikası ve dış ticaret mevzuatı, evvelce altı bakanlığın çalışma alanına giriyor, ve bu hal yanlışlıklara, çatışmalara sebep oluyordu.

34 3 İhracatı Teşvik Konseyleri : Dış Ticaret Genel Müdürlüğü'nün üzerinde de ''Dış Ticaret Konseyi" -vardır. Konsey dört bakan (kalkınma, Maliye, dışişleri ve tarım bakanları) ile iki müdürden (Planlama Servisi Müdürü ye Kahve EkicUeri Federasyonu Müdürü) kurulmuştur. Konseyin görevi. Dış Ticaret Genel -Müdürlüğünün hükümet politikasına uygun çalışıp çalışmadığını kontrol etmektir. Genel Müdürlüğü başlıca görevleri şunlardır: a) İthalât ve ihracat lisanslarını tasdik ve tescil etmek, b) Kolombiya'nın Güney Amerika serbest Mübadele Birliği ile ilişkilerini düzenlemek, c) İhracatı arttırmak ve bunun için de ihracatı teşvik amaciyle hazırlanmış ''Vallejo Planı"nı uygulamak, d) Dış ticareti Ugüendiren konularda incelemeler yapmak, e) İthalât formalitelerini basitleştirecek tedbirler konusunda tavsiyelerde bulunmak. Memleket ekonomisi bakımından ikinci derecede önemi haiz ihraç mallarının, yani, petrol müştaklâriyle kıymetli madenlerin ihracatını teşvik için Genel Müdürlük makine ve aletlerin, yedek parçaların, iptidaî maddelerin ve ihracat için lüzumlu maddelerin ithalâtına öncelik taşıyan direktifler çıkarmaktadır. 4 İkinci Derecede Önemli Malların İlıracını Teşvik Tedbirleri : İhraç mallarının imalinde kullanılmak üzere ithal edilen mallar ya doğrudan doğruya veya mukavele ile özel kolaylıklardan faydalanırlar. Bu kolaylıklar resimsiz ve nakdî teminatsız ithalât şeklinde olur. Bunu ayrıntılı olarak görelim: a) İhracatçılar, (Vellejo Planı) çerçevesi dahüinde Devletle imzaladıkları mukaveleler sonucu, ihraç maddelerinin imalinde kullanılacak iptidaî madde, yarı mamul madde ve malzeme için ithalât kısıtlamalarının dışında kalırlar, gümrük resmî ve nakdî teminat ödemekten kurtulurlar. Ancak, bu imkânlardan faydalanabilmek için gerekli defterleri tutar, gerekli raporları verirler. b) Terkibinde gümrük resmi ödenmiş ithâl malı bulunan bir malın ihracı halinde, ihracatçı, sevk tarihinden itibaren 180, gün içinde müracaat şartiyle, ihraç edilen malın terkibindeki mal kadar malı ithal yetkisini haizdir. Bu hal için gerekli bedel, ihraç edilen malın sağladığı dövizden düşülür. c) Bir ihracatçı Devletle imzaladığı bu mukavele gereğince, ihracat konusunda giriştiği bazı taahhütleri 90 gün içinde yerine getirme yetkisine sahip olabilir. ihracatı T'ç^şvik Tedbirleri F. 3

35 d) İhraç mallarının imalinde kullanılacak iptidaî maddelerle makine aksam ve yedek parçaları Devlet antrepolarında stok edilebilir. Bunların gümrük resimleriyle maddî teminatları çekme sırasında ödenebilir. Mezkûr stokların finansmanı için gerekli ikrazat^ Merkez Bankasınca, bazı hudutlar dahilinde 90 gün için yüzde 4'den reeskont edilir. e) İhracatçılar ihraç ettikleri malların brüt değerinin % 40'ı oranında gelir vergisinden muaftırlar. Ancak, bu yolla muaf olacakları vergi miktarı, her türlü faaliyetleri dolayisiyle ödemeleri gereken verginin % 50 sinden fazla. f) Merkez Bankası, ticaret bankalarının senetlerini reeskont etmek suretiyle ihracatın arttırılmasına ve finansmanına yardımcı olur. Dört. türlü finansman ekli uygulanır: İhraç edilecek malların İhraç bedelinin % 80'i oranında % 5,5 6,25 faizli ikraı^lar, İhracatta döner sermaye olarak kullanılmak üzere % 5,5 1,5 faizli ve 270 gün vadeli ikrazlar, İhraç mallarının imalinde kullanılacak teçhizat mallarının ithali için, 5 yıl vadeli ikrazlar. Faiz haddi Devletçe kararlaştırılır. İhracatın arttırılmasına yarayacak sermaye yatırımları için özel yatırımlar Fonu'ndan ikrazlar. Fon, uluslararası bir finansman, kaynağıdır. İkrazları, Ticaret bankaları aracılığı ile Merkez Ban-^ kasınca yürütülür. g) AntiUer Denizi üzerindeki Barranquilla limanında bir serbest höu ge kurulmuştur. Maksat, ihracı kabil malların imalini, depolanmasını, teşhirini ve satışını teşvik etmektir. h) Dış Ticaret Konseyinin zaman zaman isimlerini belirteceği malların ihracatçıları yabancı ülkelerde mallarını stok edebüirler. Bu takdirde, mallarının döviz olarak karşılığını, ancak kesin satıştan sonra yur-- da getirmek zorundadırlar. ı) Ticaret konusu olmayacak miktardaki numunelerin ihracı tescil formalitesinden istisna edilmiştir. i) İhraç edilen malların döviz karşılıklarının % lo'ü yurt dışında bırakılabilir. Bu meblağ malların yabancı ülkelerde tanıtılması işinde kul-^ lanılır. j) İhraç edilen malın yapıldığı bölgenin ticaret odaları Latin Ame-- rika Serbest Mübadele Bölgesine veya diğer bölgelere ihrag edilecek ma!k 1ar için menşe şahadetnameleri vermekle yükümlüdürler:.

36 5 Farklı KâmMyo Kurları : 1965'de, bazı ithal mallan :çin 3 türlü kambiyo kuru uygulamnakta idi: a) Bir Amerikan dolarını 9 pezo kabul eden kiiir, sadece belge ibraz edenlere uygulanmaktadır. b) Bir Amerikan dolarını 13,50 pezo olarak kabul eden kur, ikinci derecede önemli malları ihraç edenlere uygulanmaktadır. c) Karaborsa kuru. Doları 9 pezo kabul eden kur ile 13,50 pezo kabul eden kur arasındaki 4,50 pezoluk fark, Kolombiya mallarına dünya piyasalarında rekabet imkânları vermiş ve çok faideli olmuştur. 9 pezoluk kur ham madde ithalâtında uygulanmaktadır. Bununla beraber, kurlar üzerinde 1965 sonundanberi yapılan devamlı değişiklikler, kur farkının teşvik edici rolünü bir hayli azaltmıştır.

37 ıv. KONGO 1) Genel Bilgiler 2) Başlangıç 3) İhracatı Teşvik Tedbirleri a) Dış Ülkelerdeki Temsilcilikler b) Ticaret Sergi vs Fuarlar c) Ticaret Heyetleri d) Araştırma e) Kalite normları

38 IV. KONGO (LeopoIdviUe) 1. G i r i ş : Afrika'nın batısında, Kongo nehrinin suladığı bölge 19. yüzyılın ortalarına kadar ''buinmeyen" bir ülke idi. Stanley 1877'de Kongo havzasına eriştiği sırada, Beilçika kralı Leopold II Konga havzasının muazzam imkânlarının farkına vardı ve ülkenin keşfinde ve doğal kaynaklarının işletilmesinde önderliği ele aldı Berlin Konferansı, Leopold'u Bağımsız Kongo Devleti'nin de kralı olarak tanıdı. Fakat, Belçika, 28 Kasım 1904 tarihinde Belçika tarafından ilhak edildi. Bu ilhak 1908 Ağustos ve eylülünde Belçika meclisleri tarafından tasdik edildi. Sömürge Fermanı diye anılan 18 Ekim 1908 tarihli kanun Kongo'nun anayasası hükmünde idi. 30 Haziran 1960'da da Kongo bağımsızlığa kavuştu. Ülkenin bağımsızlığa kavuşması üzerine Belçikalı idareciler, öğretmenler, doktorlar... memleketlerine döndüler. 24 Haziran 1960'da, Abako Partisi Genel başkanı Joseph Kassavubu devlet başkanlığına seçildi: Kongo Millî Hareketi isimli Partinin genel başkanı Lumumba da bütün partilerin katıldığı koalisyon hükümetinin başbakanı oldu. Fakat, şahıs, bölge ve aşiret rekabetleri yüzünden memleket parçalandı ve Katanga vilâyeti, Moiz Çombe'nin başkanlığı altında ayrı devlet haline geldi. Bu durum karşısında Doğu ve Kivu vilâyetleri de Lumumba'yı tuttu. Temmuz başlarında ayaklanarak bütün Belçikalı subayları kovdular. Lumumba Birleşmiş Milletler ve Rusya'dan yardım istedi. B.M. Genel Kâtibi Afrikalı ve Asyalı askerlerden müteşekkil kişilik bir kuvvet gönderdi. Lumumba, Katangalı aşiretler tarafından kaçırılarak; 1961 Şubatı başlarında hunharca öldürüldü. Lumumba'nm yerine Antoine Gizenga geçerek StanleyviUe'de bir hükümet kurdu. Bu şekilde, memleket ikiye bölünmüş oluyordu. Hükümetlerden biri Katanga'da, diğeri StanleyviUe'de idi. 15 Ağustos 1961'de, Birleşmiş Milletler, CyriUe Adoula'nm kurduğu hükümeti merkezî hükümet olarak tanıdı. Eylül ortalarında da Birleşmiş Milletler kuvvetleri Katanga'yı istilâ etti. 20 Aralık 1961'de Adoula ile Çombe barıştılar. 15 Ocak 1962'de StanleyviUe'deki Gizenga kuvvetleri merkezî hükümete teslim oldular. Ertesi gün, yani 16 Ocak 1962'de Adoula Gizenka'nm işine son verdi.

39 Adoulo ile Çombe 1962 sonuna kadar anlaşmaya varamadı. Zira, çok zengin olan Katanga vilâyeti, iflâs halindeki merkezî hükümetyı masraflarına, normal hissesinden öteye katılmak istemiyordu. Birleşmiş Milletler kuvvetleri 1962 aralığında Katanga'yı yeniden istilâ ettiler ve 1963 Ocağı sonuna kadar bütün önemli şehirleri ellerine geçirdiler. Bunun üzerine Çombe yurt dışına kaçtı. Yüzey ve Nüfus : Kongo kilometre karedir (Türkiye'nin^ tam 3 misli). Nüfusu 15 milyon civarındadır. İhracat : Kongo'nun belli başlı ziraî ihraç maddeleri şunlardır: Ton Hayvani ve nebatî yağlar Kereste Pamuk Kahve Kauçuk Muz Manyok Fakat, Kongo'nun asıl döviz kaynağı madenlerdir. Kongo'da çıkan madenlerin başlıcaları bakır, elmas, altın, gümüş, kalay, kobalt, uranyum, radyum, germanyum, çinko ve demirdir. Memleketin 230 milyar Fransız frangını bulan ihracatının üçte 2'sini madenler teşkil eder. Madenler içinde de en çok ihraç edileni bakırdır. Bakır, toplam ihracatın % 40'ı civarındadır. Bakırı kobalt, kasiterit, kalay, elmas, çinko ve altm takip etmektedir. i 4 Ziraî mamuller ihracatında da kahve, hurma yağı, hurma, pamuk ve kauçuk başta gelmektedir. Kongo gibi az gelişmiş ülkelerin ihraç ettikleri malların çoğu iptidaî maddelerdir. Bu gibi maddelerin, menşeleri ne olursa olsun, vasıfları hemen her yerde aynıdır. Bu sebeple de bunların dünya piyasalarında kote edilmeleri kolaydır. Kaliteler aynı olunca fiyatlar da aynı olmaktadır.

40 Fiyatlar arasındaki fark, madenlerde saflık derecesine göre, bazı ziraî mahsullerde de ambalaja göre değişmektedir. Bu sebepten dolayı da bu tür malların ihracını teşvik için başvurulan usuller sınaî mamullerin ihracını teşvik için başvurulan usullerden farklı olmaktadır. Maden, yağ, kauçuk gibi iptidaî maddeleri almak isteyen fabrikatörler çeşitli tedarik kaynaklarının nerelerde olduklarını gayet iyi bilmektedirler. Yani, bu gibi hallerde müstahsil müşteriyi değil, müşteri müstahsili aramaktadır. Piyasada anormal derecede mal bolluğunun bulunduğu haller şüphesiz bundan müstesnadır. Bunun tabi'î bir sonucu olarak da, bu tür mal ihraç eden ülkelerin ihracatlarını arttırma yolunda yapacakları başlıca şey, mallarının şöhretini muhafaza için tedbirler almak, üretim istatistikleri yayınlamaktan ibaret kalmaktadır. Ziraî ihraç malları kollusunda yapılacak şey de, kalite ve ambalaj standartları tesbit etmek, bunlara göre kalite ve ambalaj kontrolü yapmaktır. Bununla beraber, dünyanın iktisadî gelişmesine ayak uydurmak isteyen az gelişmiş ülkeler üretim ve ihracatlarını çeşitlendirmek zorundadır. Üretim daima ihracattan önce geldiği için sınaî mamullerin ihracını teşvik yolunda tedbir alma zorunu, hiç olmazsa yakın bir gelecekte, Kongo için bahis konusu değildir. Bununla beraber, sanayi ilerleyip de üretim dahilî ihtiyacı aştığı anda şaşırmış duruma düşmemek için daha şimdiden bir şeyler düşünmek gerekmektedir. İşte bu sebepledir ki, Kon- :go, ihracatı teşvik tedbirlerine yavaş yavaş baş vurmaktadır. 2 İhracatı Teşvik Tedbirleri : a) Dış Ülkelerdeki Temsilciler : Kongo'nun ticaret ve iktisat müşavirleri Kongo büyük elçihkleri çerçevesi içinde faaliyet göstermektedirler. Malûm iktisadî ve siyasî sebeplerden dolayı, Kongo büyük elçilikleri ilk önce ileri sanayi ülkelerinde açılmaya başlanmıştır. Bu ülkeler, Kongo'nun maden ve mahsûllerinin başlıca müşterileri idi. Bununla beraber, Kongo'nun müstakbel sınaî mamulleri için bu ülkeler müşteri olamayacaklarından, hükümetin, az gelişmiş ülkelerde, ve özellikle Kongo'ya civar memleketlerde daha şimdiden ticaret ataşelikleri ve konsolosluklar açmaları uygun olacaktır. Mamafih, bu yola gidudiği takdirde ortaya yetişkin eleman ve finansman zorlukları çıkacaktır. Kongo Ticaret ataşeleri bulundukları ülkelerin sınaî teşekkülleriyle ilişkiler kurmakta ve istenen bilgileri Dış Ticaret Umum Müdürlüğündeki ^e tarım, maden ve sanayileşme bakanlıklarından temin etmektedir.

41 b) Ticaret Sergi ve Fuarları : Fuarın ve fuar ülkesiyle Kongo arasındaki üişkilerin önemine göre hükümet ziyaretçileri ve işadamlarını aydınlatmak amaciyle bir veya bir kaç memuru fuar veya sergiye göndermektedir. Duruma göre, özel sektör de, ya ayrı pavyonlar açmak veya tek bir Kongo pavyonunda yer ajimak suretiyle fuar veya sergilere katılmaktadırlar. c) Ticaret Heyetleri : Ticaret anlaşmalarının hazırlanması veya imzalanması vesilesiyle hükümet devlet ve özel sektör elemanlarından mürekkep karma ticaret heyetleri göndermektedir. Yabancı iş çevreleri Kongo İş çevreleri arasında bu yolla verimli ilişkiler kurabilmektedir. d) Araştırma : An'anevî ihraç mallarına yeni kullanış alanları bulmak da ihracatı arttıran bir tedbirdir. Kongo gibi ihracatının yüzde 50'sini adî ve nadir madenler teşkü eden ülkeler için bu tedbir çok daha büyük önem kazanmaktadır. Bununla beraber, yüksek vasıflı elemansızlık ve finansman güçlükleri yüzünden az gelişmiş ülkelerin bu konudaki faaliyetleri sınırlı olmaktadır. Bu sebeple, Kongo'nun madenlerine yeni kullanış alanları bulma yolundaki laboratuvar çalışmaları Kongo'lu büyük müstahsil firmalarca yapılmaktadır. Kongo Hurma yağı Müstahsilleri Kooperatifinin de araştırma lâboratuvarları ve çok iyi yetişmiş uzmanları mevcuttur. Bunlar, Kongo hurma yağlarının kalitesini yükseltmek ve yepyeni işlerde kullanılmasını sağlamak için büyük gayret sarf etmektedirler. Bu çalışmalar sonucu olarak, Kongo'nun ihraç ettiği yağların asit derecesi çok düşürülmüştür. e) Kalite Normları : İhraç edilen ziraî mahsullerin kalite kontrolü çok iyi sonuçlar vermiştir. İlk önce bir iki maddeye uygulanan bu kontrol tedricen hemen bütün mallara teşmil edilmiştir. Bu hal, yabancı alıcıların Kongo ziraî mahsullerine itimadını o derece arttırmıştır ki, alış verişlerin çoğunda nu-> mune istenmeden iş görülmektedir. Kongo Ticaret Bakanlığının dış teşkilâtı henüz çekirdek halindedir. Teşkilâtın genişlemesi personel yetiştirilmesine ve finansman zorluklarının çözülmesine bağlıdır.

42 V. PAKISTAN 1) Giriş 2) İhracatı Teşvik MiMürlüğü 3) İhracatı Geliştirme Tedbirleri a) İhracata Prim Rejimi b) Kredi Peşin Mal Veresiye Usulü c) İhracata Dayalı İthalât d) İhraç Malı Im.alinde Kullanılacak Maddelerin İthali İçin Öncelik e) İhracat Müesseselerinin Teşviki f) İhracat Formalitelerinin Basitleştirilmesi g) Ticaret Anlaşmaları h) Ticaret Heyetleri ı) İhracat Kredilerini Garanti SistemA i) İhracat Bedeli Miktarında Kredi Mektubu İbrazı Mecburiyetinin Kaldırılması j) Gümrük Resimleriyle Muamele Vergisinin ladesi k) Gümrük Antrepolarımda Stck Vergi- Mallar İnin Lisans l) İç Navlun Komitesi mj Standardizasyon ve Kalite Kontrolü o) Ticaret ve Sanayi Odaları İle Diğer p) Fuar ve Sergilere Katıhna Meslek Teşekküllerinin Reorganîzasyonu r) Pakistan Firmalarının Yabancı Ülkelerdeki Şubeleri s) Jüty Pamuk ve Çay Ofisleri t) Yabancı Ülkelerde Bürolar Açılması

43 V. PAKİSTAN 1. Giriş Pakistan'ın yüzeyi kilometre, nüfusu 94 müyondur. Belli başlı limanları Karachi, Chittagong ve Chalna'dır. Ticaret filosu 50 kadar gemiden mürekkeptir. Belli başlı ihraç malları jüt ve mamulleri, deri ve kösele, deri mamulleri, yün, pirinç, balık, küspe, spor malzemesi, halı, gazete kâğıdı, pamuk ve pamukludur. İhracatın kıt'alara göre seyri şöyledir: % % Asya 37,3 42,8 Avrupa 37,1 33,2 Amerika (her ikisi) 12,9 12,2 Afrika 9,3 9,4 Okyanusya 3,4 2,4 Pakistan'ın ihracatı teşvik teşekküllerinin başınla İhracatı Müdürlüğü ile dış ülkelerdeki ticaret ataşelikleridir. Teşvik 2. İhracatı Teşvik Müdürlüğü : Müdürlüğe, mal veya hizmet ihracatını, ve dolayisiyle ihracat gelirlerini arttırma konusunda büyük yetkiler verilmiştir. Müdürlük şu konularda topladığı bilgileri Pakistan'da yayar: 1) Piyasaya etüdleri sonucu hangi ülkelerin Pakistan malları için müşteri olabileceği, 2) Rakip ülkeler mallarının kalite normları, modelleri, fiyatları, satış teşkilâtları, finansman şekilleri, 3) Pakistan'dan mal ithâl eden ülkelerin Pakistan mallarını ilgüendiren kanunları, nimamnameleri ve gümrük resimleri. İhracatı Teşvik Müdürlüğü, Pakistan ihracatçıları için seri halde broşürler yayınlamaktadır. Bu broşürlerin her biri bir ihraç maddesinden ve bir ihraç piyasasından bahsetmektedir. Tacirler de, Müdürlükten, hangi malların nerelere satılabileceği hakkında bilgi isteyebilirler. Müdürlüğün Karachi'de, Lahor'da ve Dakka'da büroları vardır.

44 Müdürlük, Pakistan'ın belli başlı ticaret şehirlerinde istişare Komiteleri kurmayı düşünmektedir. İhracatçılar bu komitelere akıl danışacaklardır. Bu komitelere paralel olarak ''model" merkezleri kurulması da düşünülmektedir. İmalâtçılar, imal ettikleri mallardaki en son gelişmeleri bu merkezlerde takip edebileceklerdir. Müdürlük, ihraç mallarının üretimini, taşınmasını yabancı ülkelerde gömrüklenmesini güçleştiren amilleri inceleyerek bunların giderilmesi için tavsiyelerde bulunacaktır. İhracatı arttıracak malî tedbirlerle para tedbirlerini de bu teşekkül alır. Teşekkülün diğer bir görevi de, dış seyahat müsaadesi yokluğundan veya yabancı ülkelerde hükümet bürolarının bulunmamasından dolayı ihracatın zarar görmesini önlemektir. Yine aynı Müdürlük, ihracatçılara, mallarını dış ülkelerde teşhir imkânını verir, gerekli reklâmı bizzat yapar. İhracatın gelişmesini sağlayacak anlaşmaları hazırlar. Resmî ve özel şahsiyetlerden kurulu heyetlerin dış ülkelere ziyareti ve yabancı hayetlerinin karşılanması ve kabulü ile ile meşgul olur. Pakistan'dan ihraç edilen malların uluslararası normlara uygun olup olmadığını kontrol eder. Müdürlük, tacirlerin dürüst ticaret yapmalarını, taahhütlerine bağlı kalmalarını, mukavelelerindekl miktar, vasıf, teslim, fiyat şartlarının yerine getirilmesini sağlar ve anlaşmazlıkların uluslararası kurallara uygun olarak çözülmesine yardımcı olur. Gelişme halindeki bir ekonomide iç tüketim üretimin büyük bir kısmını alıp götürür. Böyle bir yerde iç satışlar büyük kâr sağlar. Sürüm kolaydır, rekabet yoktur. Bu yüzden de ihraç edilecek mal azalır, işte bu sebepten dolayı. Müdürlük, çeşitli sanayi kolları için ihraç kontenjanları tesbit eder. Uluslararası ticaret gittikçe daha büyük bir ihtisası gerektirmektedir. İhracatçılar yalnız kendi memleketlerinin değil, başka ülkelerin de iktisadî durumları, paralarının değeri, imzaladıkları ticaret anlaşmaları, kanun ve nizamlar, müşterilerin ticarî gelenekleri, bankacılık, sigorta, gümrük, karantina konularındaki tatbikat hakkında geniş bilgi sahibi olmak zorundadırlar. Pakistan işadamları bütün bu konularda bilgisiz ve tecrübesizdir. Bu sebeple, İhracatı Geliştirme Müdürlüğü, ihracatçıların meslek bilgilerini arttırıcı imkânları yaratmaktadır. Müdürlük bir de Dış Ticaret Enstitüsü kuracaktır. Enstitü, ihracat personeline gerekli temel bilgileri öğretecek ve ihracat meseleleri için bir araştırma laboratuvarı olacaktır. Dış ülkelerdeki ticaret sekreterleri İhracatı Geliştirme Müdürlüğüne bağlıdır.

45 Hükümet, bir de, İhracatı Geliştirme Konseyi kurmuştur. Daha ziyade işadamlarının müteşekkil bulunan Konsey Müdürlükle sıkı işbirliği halindedir. Daimî komiteler aracılığı ile her maddeye veya madde grubuna ait meseleleri inceler. 3. İhracatı Geliştirme Tedbirleri : Pakistan hükümeti, ihracat formalitelerini basitleştirmek, ihraç mallarını çeşitlendirmek, dış ülkelerde reklamı arttırmak ve ihracat geliştirmekle görevli teşekkülleri ıslah etmek maksadiyle bir çok tedbirler almıştır. Bunları şöyle sıralayabüiriz: a) İhracata Prim Bejimi : 1959da, deneme maksadiyle, bir yıl için konan bu prim usulü o kadar iyi sonuç vermiştir ki, İkinci Plan'm uygulanma devresinin bitmiş olmasına rağmen bu usule devam edilmiştir. Primden jüt, pamuk, yün, deri ve kösele, çay gibi Pakistan'ın en önemli ihraç malları değil, sınaî mamullerle ikinci, üçüncü derecede önemi haiz maddeler faydalanmaktadır. Prim, smaî mamuller için FOB fiyatın % 30'u, diğer maddeler için % 20'sidir. b) Kredi Peşin Mal Veresiye Usulü : 1962'de konan bu sistem de iyi sonuç vermiştir. Hükümet, yurtta kurulmasını istediği fabrikaların makine vesair teçhizatını para vermeden getirmekte, bedel, sonradan ihraç malları göndermekle ödenmektedir. Bu şekilde mal karşılığı kredinin vadesi bazı hallerde 8 yılı bulmaktadır. İhracatın, mutlaka makineleri gönderen ülkelere yapılması zorunluğu yoktur. Başka bir ülkeye yapılan ihracatın bedeli alacaklı ülkeye ödenebilmektedir. c) İhracata Dayalı İthalât : Hükümetin ithalât politikasının amacı üretimi ve İhracatı arttırmaktır. Yani, ihracat gelirleri, en ziyade, bu gayeye uygun mal getirecek ithalâtçılara ayrılmaktadır. d) İhraç Malı İmâlinde Knllamlacak Maddelerin İthâli İçin Öncelik : Mamul madde ihracını arttırmak maksadiyle; Hükümet, ihraç mallarının imalinde kullanılacak maddelerin İthali için 1962'de yeni bir re-

46 jim koymuştur. Yurt içinde kullanılmayıp sadece ihraç edilen mallarla ilgili ithalât bu meyanda zikredilebilir. Keza imalât sanayii İçin gerekli makine, teçhizat ve yedek parça ithali de öncelikten faydalanmaktadır. e) İhracat Müesseselerinin Tescili : ^ 1952'de alman bir tedbire göre, sadece ciddüiğine Hükümetçe kanaat getirilen müesseselerin ihracat yapmalarına müsaade edilmektedir. Bu tedbir, anlaşmazlıklarla iflâsların azalması, alıcılarda Pakistan'a karşı güvenin artması sonucunu doğurmuştur. f) İhracat Formalitelerinin Basitleştirilmesi : Maliyeti isminden kolaylıkla anlaşılan bu tedbir üzerinde durmaya lüzum görülmemiştir. g) Ticaret Anlaşmaları : Pakistan'dan mal alan ve Pakistan'a mal satan ülkelerin sayısını çoğaltmak için. Hükümet, birçok memleketle anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşmaların imzalanmasında, özellikle, mamul malların ihracına önem verilmektedir. h) Ticaret Heyetleri : Pakistan'la yabancı ülkeler arasındaki mübadeleleri arttırmak amaciyle, Hükümet, zaman zaman ticaret heyetleri kurmaktadır. Bu heyetlere resmî şahsiyetlerle tacirler katılmaktadır. İhracatı Teşvik Müdürlüğü, Pakistan malları için pazar olabilecek piyasaların, ve özellikle Afrika ülkelerinin hu heyetler aracılığı ile incelenmesi için planlar hazırlamaktadır. ı) İhracat Kredilerini Garanti Sistemi : 1962'de konan bu sistemle, ihraç mallarının, adî sigorta şirketlerince garanti edilmeyen bedelleri teminat altına alınmaktadır. Ödenecek tazminat, ticarî zararların % 75'i, siyasî rizikolar için % 85'tir. Geri kalan zararı ihracatçı üstlenmektedir. Bu garanti sayesinde ihracatçıyı daha cesur hale getirmekte, bankaları, daha rahatlıkla kredi vermeğe teşvik etmektedir.

TÜRKİYE'DE SERBEST BÖLGELER'İN PERFORMANSI VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

TÜRKİYE'DE SERBEST BÖLGELER'İN PERFORMANSI VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-70 TÜRKİYE'DE SERBEST BÖLGELER'İN PERFORMANSI VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Hazırlayan: A.Suha ALACAKLIOĞLU Bu eserin tüm telif hal

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI. ı 9 7 3 PROGRAMI BÜTCESI. İstanbul 1972

İSTANBUL TİCARET ODASI. ı 9 7 3 PROGRAMI BÜTCESI. İstanbul 1972 İSTANBUL TİCARET ODASI ı 9 7 3 iş PROGRAMI ve BÜTCESI ' İstanbul 1972 HOSNOTABIAT MATBAASI ISTANBUL-1972 ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER Sahife ı BİRİNCİ BÖLÜM 1972 YILI İKTiSADi DURUMU Genel Durum Milli Gelir Tarım

Detaylı

İSTANBUL TİcARET ODASı

İSTANBUL TİcARET ODASı II İSTANBUL TİcARET ODASı. J '. -1964- i ıstanbul TİCARET ODAsı YURDUN ve TLJCCARIN HizMETiNDE Yazan: VEHBİ BELGİL 1964 içindekil R BiRİN ci KISIM ÖNSÖ'l VE TEMEL HEDEFLER tkinej: KISIlV! ODAN!N TUCCAHA

Detaylı

İ İ İ P ^ I İ i i ^ S ^ S g i l ^ M l İ l İ Î *

İ İ İ P ^ I İ i i ^ S ^ S g i l ^ M l İ l İ Î * İ İ İ P ^ I İ i i ^ S ^ S g i l ^ M l İ l İ Î * Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ÖNSÖZ «İdare sanatında eleman yetiştirmek ve memurların idari sahada olgunlaşmasım sağlamak» amaciyle bir Enstitü

Detaylı

BÖLÜM VIII: İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER. 42. Nasıl İhracatçı Olunur?

BÖLÜM VIII: İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER. 42. Nasıl İhracatçı Olunur? BÖLÜM VIII: İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER 42. Nasıl İhracatçı Olunur? 6.1.1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat Yönetmeliği'nin 4. maddesinin (e) bendine göre, ihraç edeceği mala göre

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1992-7 TAYVAN ÜLKE ETÜDÜ

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1992-7 TAYVAN ÜLKE ETÜDÜ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1992-7 TAYVAN ÜLKE ETÜDÜ İSTANBUL 1992 C YAYINLARI Doğan Can Başmusahip Sok. Tan Han No: 10/7 Tel: 528 38 72 Fax: 513 90 13 ÖNSÖZ Bilindiği üzere odamızın çeşitli faaliyetleri

Detaylı

Kanun Numarası : 5590 Kabul Tarihi : 8/3/1950 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 15/3/1950 Sayı: 7457 '

Kanun Numarası : 5590 Kabul Tarihi : 8/3/1950 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 15/3/1950 Sayı: 7457 ' "TİCARET VE SANAYİ ODALARI", "TİCARET ODALARI", "SANAYİ ODALARI", "DENİZ TİCARET ODALARI", "TİCARET BORSALARI" VE "TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ" KANUNU (1)

Detaylı

TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU

TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş, Sayıştay Rapor

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI Ülke Etüdlerı Dizisi No: 33 Yayın No 1987/17 FINLANDIYA

istanbul TiCARET ODASI Ülke Etüdlerı Dizisi No: 33 Yayın No 1987/17 FINLANDIYA istanbul TiCARET ODASI Yayın No 1987/17 Ülke Etüdlerı Dizisi No: 33 FINLANDIYA istanbul-1987 fj!!t LEBİB YA LKIN l'a.yf:"r!lari 'iiii/1 VE BASlM /ŞLERI A.. Ş. Tel: 152 ll 001 S Hat İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ BİRİNCİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNANSMAN ODA VE BORSA İŞLEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

SORULARLA SERBEST BÖLGELER İŞLEMLER ve MEVZUAT

SORULARLA SERBEST BÖLGELER İŞLEMLER ve MEVZUAT İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-69 SORULARLA SERBEST BÖLGELER İŞLEMLER ve MEVZUAT Hazırlayan: A.Suha ALACAKLIOĞLU İSTANBUL Bu eserin tüm telif hal

Detaylı

Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her

Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her hangi bir ortamda dağıtımı yasaktır. ROMANYA 5 Üyesi Olduğu

Detaylı

5. BÖLÜM. DEVLET YARDIMLARI ve MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ

5. BÖLÜM. DEVLET YARDIMLARI ve MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ 5. BÖLÜM DEVLET YARDIMLARI ve MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ 438 ULUSLARARASI TİCARET İŞLEMLERİ ve MUHASEBESİ Ferudun KAYA 439 5. Bölüm DEVLET YARDIMLARI VE TEġVĠKLER Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan

Detaylı

ORTAAFRIKA IHRACAT PAZAR

ORTAAFRIKA IHRACAT PAZAR istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO :1994-5 ' ORTAAFRIKA IHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI NiJERYA GANA TANZANYA istanbul Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Birleşmiş Milletler Geliştirme Programı çerçevesinde

Detaylı

Rusya Ülke Raporu. Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul

Rusya Ülke Raporu. Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul Rusya Ülke Raporu Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul Sayfa 2 / 2 Author: XXXXXXXX Date: XX-XX-XXXX İçindekiler ÖZET BİLGİLER 5 GENEL EKONOMİK DURUM 7 Genel Ekonomik Yapı

Detaylı

MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012-31.03.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012-31.03.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012-31.03.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU I. Raporun Dönemi Raporun Dönemi 01.01.2012-31.03.2012 dir. II. Ortaklıgın Unvanı Şirketimizin

Detaylı

BüTÇE KOMiSY'ONU RAPORU

BüTÇE KOMiSY'ONU RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI BüTÇE KOMiSY'ONU RAPORU 1 9 7 4 Istanbul - 1973 Istanbul 14.12.1973 ODA MECLiSi BAŞKANLIGINA Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Sayın Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen 1974

Detaylı

İTHALAT İŞLEMLERİNDE AKREDİTİFLİ ÖDEME YÖNTEMİ VE MTO 500

İTHALAT İŞLEMLERİNDE AKREDİTİFLİ ÖDEME YÖNTEMİ VE MTO 500 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İTHALAT İŞLEMLERİNDE AKREDİTİFLİ ÖDEME YÖNTEMİ VE MTO 500 YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ - 2007 1 T.C.

Detaylı

(Türkiye de İktisadî Plânlama Hareketleıinlıı Tarihçesi; Fransa, İtalya, Porto-Ricoda ve Flîpânîer de İktisadi Fîânılama Teşkilâtı)

(Türkiye de İktisadî Plânlama Hareketleıinlıı Tarihçesi; Fransa, İtalya, Porto-Ricoda ve Flîpânîer de İktisadi Fîânılama Teşkilâtı) TÜRKİYE VE ORTADOĞU Am m e î d a r e s î e n s t ît ü s ü İdarî Reform.Serisi : 7 TÜRKİYE DE İDARİ REFORM ÇALIŞMALARI PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI İn c e l e m e l e r! (Türkiye de İktisadî Plânlama Hareketleıinlıı

Detaylı

ANKARA ANLAŞMASI VE KATMA PROTOKOL

ANKARA ANLAŞMASI VE KATMA PROTOKOL AVRUPA TOPLULUKLARINA İLİŞKİN TEMEL BELGELER ANKARA ANLAŞMASI VE KATMA PROTOKOL AVRUPA TOPLULUĞU İLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ CİLT-2 AĞUSTOS 1993 Bu Çalışmanın yayın ve referans olarak kullanılması, Devlet

Detaylı

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI 0 İÇİNDEKİLER KONU BAŞLIĞI SAYFA NO 1.STANDARDİZASYON...9 1.1. Standardizasyonun Mahiyeti ve Önemi 9 1.2. Standardizasyonun Amaçları.10 1.3. Standardizasyonun İlkeleri..10 1.4. Standardizasyonun Sağladığı

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI 1985 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI 1985 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI 1985 YILI FAALİYET RAPORU İstanbul, Kasım 1985 - II - Sayfa No. 4- Haller Kanunu.................................. 14 5- İmar Kanunu ve İnşaat Sektörü ile İlgili Diğer Mevzuat...

Detaylı

MİLLET MtCLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT: 36

MİLLET MtCLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT: 36 DÖNEM :1 TOPLANTI : 4 MİLLET MtCLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT: 36 56 Birleşrm 12. 2. IÖ65 Cuma Sayfa 1. Geçen tutanak özeti 2:3 2. Gelen kâğıtlar 3 3. Yoklama 4 4. Başkanlık Divanının Genel Kuntta sunuşları

Detaylı

TEKSTİL & KONFEKSİYON SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İSPANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER

TEKSTİL & KONFEKSİYON SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İSPANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER TEKSTİL & KONFEKSİYON SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İSPANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ HAZİRAN 2008 İÇİNDEKİLER I. İSPANYA HAKKINDA

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Haziran 2009 İÇİNDEKİLER Giriş iii Tablolar Listesi...iv Kısaltmalar Listesi...v BÖLÜM I YUNANİSTAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Ülke Kimliği.1

Detaylı

TURKMENISTAN ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ

TURKMENISTAN ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-74 TURKMENISTAN ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ Hazırlayan: Selçuk Tayfun OK Volkan AYDOS İSTANBUL Bu eserin tüm telif hal

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI SAYFA NO : 1/18 FORM NO : ÇÜEK -02

KONYA SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI SAYFA NO : 1/18 FORM NO : ÇÜEK -02 ÜYE EL KİTABI YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu na göre Odaların kuruluş amaçları ve görevleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Odalar,

Detaylı

Tahran Ticaret MüĢavirliği Ġran Ġslam Cumhuriyeti Ülke Profili ÜLKE KĠMLĠĞĠ. :Riyal (Halk arasında Tümen ifadesi kullanılmaktadır.) 1 Tümen = 10 Riyal

Tahran Ticaret MüĢavirliği Ġran Ġslam Cumhuriyeti Ülke Profili ÜLKE KĠMLĠĞĠ. :Riyal (Halk arasında Tümen ifadesi kullanılmaktadır.) 1 Tümen = 10 Riyal Haziran 2015 ÜLKE KĠMLĠĞĠ Resmi adı Başkenti Yönetim şekli Nüfusu Yüzölçümü Resmi dil Para birimi :İran İslam Cumhuriyeti :Tahran :İslam Cumhuriyeti :78 milyon :1.648.195 km² :Farsça :Riyal (Halk arasında

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı

Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı DIŞ TİCARET POLİTİKASININ BİR ARACI OLARAK İHRACAT TEŞVİKLERİ ve İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARININ ANALİZİ Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı 1 29 EKİM 2003, DIŞ

Detaylı