s!< < *, ^ B o z h m * t 3 Yd önce Yunan Ordusunun s!i Kuvveden Yok Edilmiş dıklan!se Esiı Altnnnşh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "s!< < *, ^ B o z h m * t 3 Yd önce Yunan Ordusunun s!i Kuvveden Yok Edilmiş dıklan!se Esiı Altnnnşh"

Transkript

1 B o z h m * t G Ü N L Ü K M Ü S T A K İL SİY AS! G A Z E T E SAYI YIL 14 - PAZARTESİ 30 AĞUSTOS ftati!5 MİL Dizilip Basüdığı Yer: BOZKURT BASIMEVİ 144 Glmp r j i,, umumi Neşriyat Müdürü: CEMAL TOGAN: Mes-ul Yan tşlri M M M : TOCAN ] Bugün 30 Ağustos Zafer! Bayramını Şanh Tarihimize Yaraşır Bir Şekitde Kutluyoruz 3 Yd önce Yunan Ordusunun s!i Kuvveden Yok Edilmiş dıklan!se Esiı Altnnnşh EH BAYRAMI LEFROSADA SİMOİYE KAOAR ESİME R mrfm CORÜSÜ i t) AĞUSTOS ryalist bir zihniyetin Y yor vatan o r ve vatan dar âı m a s ın ı "hnesıni de hiy Çin zafer ka Yunan sarşısmda her t derliyerek b { p e y e ka. ini önder Ata ileriye LEFKOŞA: Büyük Türk Ulusunun ka derini tayin eden muhteşem zaferin 43üncü yıldönı bugün Anavatanda /old kadar Yavruvatan /Kıbısta da çok parlak / törenlerle kutlanacakta. îdbnşta fer Bayramı genlikleri, hurbaşkan Yacdımct Fazü Küpüktin dü olan milletler daima üzeri K/brıs Türk nna ait topraklan rinin Sesi Ba; geçirmek için her dan yaptığı vasıtayı kullanmayı ile açılmıştı saymaktadırlar Yu DR. itüçuk da bu nevi sakat KONUŞ HMe ile hareket eden Dr. Fazıl in başında gelmekte bundan kırküç yayınlanan Radyosunda %%ndi kendileri için büyük biz Kıbrıs Tür] înnm tgi ve felâketle so- bugün Anavatan Türklüğü- Anadoluyu fetih ve nün 43 sene evvel yaşadığı İletini ortadan kal acı günleri yaşamakta oldu düşüncesi ile haresek güzel Anavatam ğunu belirtmiş, Anadoluyu istilâ, edenlerin Kıbnsta da Ayaklan ile bas ayni vahşeti gösterdiklerini ifade ederek bundan örnek oğmuş, hür yaşa- ler vermiştir. "Anavatanın kıtadan kıtaya nasıl ve ne suretle zaferi Rnuş bir milleti va de edebildiğini Kıbrıs söküp atmak isti leri yedisinden yet] "Mar ve arkasın öğrenmiştir." diyen toklan her adımın çük, Kıbnsta gözle ıaz daha felâkete her Türk çocu *nğ!m şöremiyecek rak karşısında ns bir komples düğünü, kitap Onuyorlardı. Yal! virîr çevirmez, "ulleti Türk top- menkibelerini?ennde doğacak bir anlatmıştır Türke ait rinin Anadoluı Mliyor, sabırla zalimi, bü; cadele için hazır mezalim İtaşıstndaki Karlanıyordu. sizlik ve teşviklerini %nl artık düşman Dr. Fazıl Küçük, raklan üzerindeki son günleri Çünkü Jetı başlannda Kmal olduğu hal r dediği kaçacak " sayfada) UCt!N e!niz s!< < *, dostunun yalnız T%rk gu düsturu ile M rek çer. Türk U lu s l u naşı! kazan melerle "2H Ağ Türk hi mcz Vj land b [me imha etmeye ğumuz milletin Bu günleri ilham alan Kıb: siyetini hiçbir irklerinin ydaasmı apcâk citmesine mt Iedebi egmı dik. Bizim bu k za L4e kuvyety alındı; ien Cumhurbaş* ığurda Uan- )yf&mış ve/konuş sına/şu şekilde/ devam -.., )ir tanhimız Biz tarihimize/inalemeyiz. Mensup olj,lay,g ŞEKİLCE KUTLANACAK fini korumak için seve seve canlannt veren aziz şehitleri minin ailelerine altın mada! ya verilecektir. Madalyaların Şehitlikte yapılacak tö ren sırasında verileceği öğrc nümiştir. H AZIRLIKLAR TAMAMLANDI 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebeti üe Lefkoşanın Türk kesimi baştan aşağı ulusal renklerimiz, bayraklar ve günün önemini belirten (Devamı 2. sayfada) TEATİ ETTİLER Betimi e tle ri Alayı m en suplan bu anlayış er hâvram ım zı kutlar, en dt rin sav ] GENEL KURtAYBASKANLlĞlNDAN KIBRIS RK KL V Y F FLE R LA Y KOMUTANLIĞINA Aziz Silâh Türkünenya ıf amnda son avuç tcpramna kasdeden :!üşmanlan bundan 43 yıl önce Türk Orduları tarafından mağlûp 3! pew$an edihnek suretiyle Türk Vatanı kurta nlmış v cahf istilâcılara tarih önünde unutulmaması gere ken soimr ders verhmiştir. Irkdaşlarımızın beynelmilel!arla garanti altına alınmış yaşama şart ve hür neftlerinin türlü oyu n lar gasbediimeye çabalandıgı Kıb s adasında, silâhlı kuşetlerimizin temsilcisi ve onun teminatı olarak bulunan Kıbrıs Türk Alayına. Türk Silâh!ı Kuvvetlerininguveni l*fm ve imanı onunla beraberdir. 1 ûrk ünctkl#e meşru davasının öncüsü ve müdafii ola özü önünde vakur w uyanık duruşu r!a takip ediyoruz. Mutlu Zafer hayra ı Kuvvetlerinin büyük Türk Milletinbirlik ve bütünlük ruhu ve heyacam ferdine kadar azimli ve kararlı olarak arka djmtfıdik durduğum tekrarlarken, başannız için en iyi erimi sunar lyrpinizin sevgi ile gözlerinizden öperim. CEVDET SUNAY ORGENERAL GKXEL KURMAY BAŞKAM * RA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDAN KIB RIS RK K U ypstle R İ ALAY KOMUTANLIĞINA /a%*henn. güneşlerin güneşi. Türkivenin teme! tasa Ağustos bayramım kutluyoruz. rin Birleştiği. Gazilerin sözleştiği, vatanımızın yaşıyoruz. kahrolduğu, matemlere boğulduğu, za oğuldk&geref günümüzü kucaklıyoruz. Tarih!3&Mt en 30 Ağustos, zaferlerin en ünlüsü taşıyor, her zorlukta seni Kara ordulan bu duyuş nöbetçisi olarak bay hizmeti geçenlere; takdirler e en içli duyguianmızla

2 W )C A H FTLE R BANDOSL K*mkU Z *f* r Ryranu M a-*ae ancühlk *b <xtdf. Yuar.kı r m Mk<nkv!çin yap(!! <oa prova m KAfM A m e r i k a! ) A s t r o n o t! a r Dün Yeryüzüne İndHer Cap#Kaaady : Aıtrooot Gordon Cooper ü# Charles Coarad dünya et rafm&ki yarüaktlerde MM* gthı ürvn w bir rekor htrtn ı5<*nint5**uzay trtct araç ü* t*çu#lanndan Hnceden planla nan <aatten bir saat dokuz dhmtaonc* yeryüzüne dön melerdir 130 YARONGE UUŞU HU Astronot dünya etrafın da 120 yorünge uçuşu yapnuşlardtr "Cemini V " uny aracı dün Kıbrta aaattyen Me de üsteye fırlatıldığı Cape Kenndy may Qsaü ne Bennuda ede!en arasında Be t! Atlaa Okyenusune inmiştir tki astronotu suya badikleri yerden Mr helikopter alarak uçak tayt gemisine getirmiş, heiikpaterden gûiümseyerek inen astronotları milyonlarca Amehkah telavtryonlan basında. anmda çemen fotoğraf utrm radyo-foto olarak lletllmed sonucu seyretme tmkaaı w buhnu#!ardtr "Cemini V** uzay araç! yer yüzüne indimin de Astronot Cooper uçak ta- Kt gemkd (i te i e Ş A H İN Türk Mücahitler B*ndo$u, bu!üb# Tüfk odü ü er BMdMuau bugünkü (Foto ENFORMASYON) deytt-tysm btm onht* demiştir. THOMKAL KASIRGA Oç seri paralat i!e inişini yavaşlatan ye dalgaların arabir iniş yepan V* uzay arsam yeryü ün<f dönerken kurtarma Kemisi de radarian vasıtasıy-!e tesbit etmiş bulunuyordu Hava güzeidi ve g&roş şartla n mükemmeidi **Gemini V" kurtarma işleminin yapüdtğı!({eye doiru İlerlemekte olan tropikal bir kasırganın denizde büyük dalgalar meydana getireceği ve araçlar kindeki İki astronotun kurta nlmalannt tehiikeye düşüreceği için önceden planlandığı teki ide 12! yörünge uçuşu yapmamış ve bir yrronce uçu şu eksik yapılarak!20ci devirde yeryüzüne inmiştir FEVKALADE BÎR MABET "Gemin) V " uçak taşît gemisinden i 20 kiiometre öteye iniş yapmıştır. Bir Amerikan destroyeri "Cemini V" i" hadi# yere çok daha ya i buiunuyou Uçuşi* i! gmi kişoer. tem ini V** in kur tarma gemilerinin bu kadar Sineması BUGÜN SAAT 2JM DA BU GECE SAAT &30 DA Ağustos Zafer Bayram! Gösterileri 2. BUGÜNKÜ TÜRKİYE Turktyed* hamrianmış ohrp. Anorvatan m en?üz*l mansaralan v# iotkior ekibinin çöatari! erini t**bii edeatnpübc+eğeni Türkçe şocrküı renkn &hn a. tnçühkre Reaakh N n emmekop 3 D E L ÎL F R (T A M B O Y D A ) Çarşambadan İtibaren Yeni!nqiHac# Komedi r r s ONLY MONEY Boş Roid* Jerry Lewkt 1AKS!!V1 Sinemas! KÎ$LÎK StNEMADA SAAT 20 DA YAZMK S!XEMADA: SAAT &30 DA B o y a a h M M Boyhuu H 0 Miİa L 30 A#iMto8 Zafer Bayram! Gösterileri 2. Bt?CÜNKÜ TÜRKİYE mazhoraar! ve M M or ekibinin g6e!ezüehni t**bh eden İnçÖiatce eoacin Türkçe şariah reaüdb Hhn yapmamış ve bir yörünge uçu büyük bir memnunluk duy * muşlardır. Yetkiiiier bunu fev kai&de bir isabet olarak ta - m tutamaktadırlar. MUAZZAM ts! "Gemini V" yeryüzüne inişe BOytik Okyanus ortalarm- da Hawai Adaları civartnda başlamıştır Astronotlar deni- :e d üşecek teri bu uzun inişe başladıkları strada yavaşlatıct roketierini ateş!emiş!erdir. "Gemini V " dünya atmosferi ne girmeğe başladtğı zaman, hava sürtünmesi uzay arao üzerinde muazzam bir m mey dana getirmiştir Bu öyiesine yüksek bir )S! derecesine eriş miştir M, inişin 27 dakikas:, süresince "Gemini V" Üe yer deki kurtarma bölgesi arasın daki sesie muhabere kesi!miş tir. "Gemini V iniş bölgesi üzerinde 17,000 metreye ge!. dlğl zaman astronotiar üç pa raşütü açmtşiar ve "Gemmi V" A ti as Okyanusunun daiga lan üzerine yavaş ve rahat bir iniş yapmıştır SUYA R!RAKH AN BOYA Uzay Arao havadan uçakta rm kendisini görebilmesini mümkün kttmak üzere suya bir boya bırakmtşttr. Fakat keşif ucaklart bu boya atılmadan önce de uzay aracını tfsbit etmiş ve helikopterle! iniş noktasma doğru yola çtk mtşlardt Bulmaca! g a a a a D H D a ş a ı n c D a n a o a r c n n m a a a D a a a o a H a a a a a c H - y * a aoaddhdaa Yukandan Aşa&a : İ Bolluk. 2. Enfaziast. Bir rengidir 3 On, Çünkü. 4. Btrdenbtre, Henüz ustalasma 6. BiJ tşte önde bulunan, bir altş ve g t ty -v y anodm pere, 7. Bir maitn cins ve tm gösteren küçük kat. " Alman Paras).!ki vürlü ucu sivri biçak. 9 Ced Tersi «h.i <(r. s.!m. "!W O H A H i edilmiş artıklan ise esir a!m misti dirdiklerine göre, 30 Ağustos Meydan ** * (Birinci sayfadan devam) Zafer Bayramı Anavatanda büyük dövizlerle donatılmıştır. Şeh da çok parlak törenlerle kut rin muhtelif yerlerine Ata- Başkomut lanacakttr. İl ve ilçelerde ya türkün büyük boydaki rım pılacak askeri törenlerin ha teri asılma, özel zırlıkları dün tamamlanmış müesseseler renkli Çakmak, Batı ta ışıklandınlmıştır. tır Ankarada kutlama töre- ismet ni sabah saat 08.30da başla Türk kasaba ve köylerinde Kurmay Başkam de geniş ölçüde hazırlıklar yacaktır. Tören orogramma Bey.. Türk yapılmış, Türkün gucünu göre, saat 08.30da Anıt Ka bir ziyaret edilecek ve saygı dosta düşmana isbat eden Zafer Bayramının şanlı tari himize yaraşır şeküde kutlan ması için toplumumuz her ferdiyle elinden geleni yap duruşunda bulunulacaktır. Saat 09.15de Genel Kurmay Başkanlığında Türk Silâhlt Kuvvetleri adına tebrik kabul edüecektir. Hipodromda ki geçit töreni saat 09.55de mıştır. Türk köy ve kasaba larının süslenmesinde soydaşlarımızın adetâ yarışırca Genel Kurmay Başkanmın stna çaba gösterdikleri fazla gelmesi ile başlayacaktır. sı üe dikkati çekmiştir. Genel Kurmay Başkanı Şeref Kıtasını ve birlikleri de BUGÜNKÜ TÖRENLER Bugün sabah Lefkoşada netledikten sonra istiklâl tarihi Gime Kapısında, Bü Marşı çalınacak ve genç bir yük Atatürkün Amtı önünde subay konuşma yapacaktır. ve Şehitlikte yapılacak aske Bugün sabah Silâhh Kuvvet ri merasimlerden sonra Ana ler emeklileri ile çeşitli dolu Caddesinde Türk Alayı mensuplan üe Kahraman Mücahitlerimizin katüacaklan bir resmi geçit düzenle necektir. Resmi geçidi müte kurumlar tarafından Ankaradaki Atatürk Anıtlarına çelenkler konulacaktır. Beş askeri bando şehrin muhtelif yerlerinde konserler verecek ve gece de fener akip Türk Alayı $ehitüginde düzenlenecek askeri merasimle sabahki programa Dün saat 13.00dan itibaren alayları düzenlenecektir.. son venlecektir. öğleden bütün resmi ve özel kurum sonra Kıbrıs Türk Süâhlt lara ait binalarla evlere ve Kuvvetleri Alayı mensuplan araçlara bayraklar asılmış, saat üe arasında! çeşitli yerler dövizlerle süs- Anadolu Caddesinde halka tenmiştir. silâhlı bir gösteri yapacak < GtîNtlN ÖNEMİ saat 19.00da Kıbrıs Türk j Düşmanın Anadoludan atıl Mücahitler Bandosu Çocuk m asıüe sonuçlanan Başko Bahçesinde halka konser mutanlık Meydan Savaşmm verecektir. Bu arada saat 43üncü yıldönümü olan bu Î730da Yeni Sahada bir günün Büyük Türk Ulusunun kaderindeki yeri çok futbol maçı düzenlenecektir. Gece düzenlenecek olan önenüidir.. Bu zaferin kaza fener alayına boru ve t ram nılması üe büyük ulusumu pet takımı da eşlik edecek zun kaderi tayin edümiştir. ve alay saat 20.00den itiba ren Atatürk Meydanından yürüyüşe geçerek şehrin belli başlt sokaklarını geze çektir. Yürüyüş sırasında fener alayı belli yerlerde duracak ve milü oyunlar oy "anacaktır. Gece de muhtelif eğlenceler tertiplenecektir. Bu arada öğrenüdiğine göre, Atatürk Heykeli önünde ve Şehitlikte yapılacak askeri merasimle resmi geçit Bayrak Radyosu tarafından nak ten yayınlanacaktır. ANAVATANDAKİ TÖRENLER Türkiye Radyolarının bil KİBRİS TÜRKÜ 30 AĞUSTOS İLHAM! İLE DİRENİYOR., sayfadan devam) stikl&l mücadelesi arasında mukayeseler yapılmakvarh&n! İçin Rum i saldınjara kahramanca karşı kovan Ktbns Türklerinin zaferini de tesit edeceğimiz günün Si!" Soidan Sa$a :! Muz, Su. 2. Namaza daeden alet 3. Erkek tsmidir. Bir mabut ismidir 4. Bir emirdir. Iht.gi htr hayvandan alman makbul kumaş, 3. Yeterlik 6. Sasttacak tuhaf ş y 7. Erkek keçi, btr kümes hayvant & Tersi levazımdandır 9 Btr insan trin ismidir. Güneşin doğduğu yer. münde. Kıbrıs Anavatanın T ü rkj ve bnam n# hürric n T n izp raflar. va)nn te Kıbrıs PelecUrt* Y *arm d a Türk Ce Rauf ren E s e n ra f göndeilerle Dumlupınar Savaşı adı üe de anılan bu Savaş, Sakarya savaşlarının üzerinden bir yıl geçtikten sonra yapılmış tır. Bu savaşın sonucunun Türk Milletinin kaderini ta yin edeceğini gayet iyi bilen Türk Kuvvetleri, bu savaşa çok iyi bir şekilde hazırlanmışlardı. Canını dişine taka rak dört gün geceli gündüz lü savaşan ve düşmanı tam bir perişaniyete sürükleyen Türk Ordusu, 98,670 piyade, süvari ve 323 toptan ibaretti.. Yunan Ordusu ise piyade, 1300 süvari ve 144 toptan meydana gelmişti. Yunan Ordusunun top, makineli tüfek, uçak, cephane ve her türlü fenni malzeme bakımından üstün!üğü açıkça görülüyordu.. Ayrıca tümen mevcutlan da bizimkinden çok fazla idi.. Fakat bütün bu avantajlarına rağmen Türk Ordusu karşısında feci bir mağlûbiyete uğramaktan kurtulama "HŞtır. Çünkü her Türk As Herinin içinde sarsümaz bir zafer özlemi, dağ gibi bir zafer inanç vardı. TÜRK KUMANDANLAR! mrk Ordusunu bu şanlı * K u orduya bölünmii Kuvvetlerin bus rmcı Orduya î z - Nurettin Paşa, ya ise TticıgeJ teydı.. GÖSIER!S!NE Diğer taraftan vetlennı savaşm bm)-! Orgeneral Hacı AnStl ta etmiştir. H a c T f vaşın sonlarına Ordusunun pesney İT dığı zaferler Üzerine dan gelen bir etnirte*, miş ve yerine TüL? Trikopis atanmıştır T- Ordulannm Genel Başkanı ise Tümm letas idi. SAVAŞIN CEREÎM Büyük meydan sn Türk Topçusunun salvolan ile Türk Toplarının sabah-, sizliğini bozan tarata; ve isabetli atışları la Kuvvetlerini büyük biri ğe uğratmış, bupmt Ağustosa kadar devama tir. 26 Ağustos sabaha yan taarruzda Türk üs nun duruma hakimiydi hal belli oluyordu. Be gün düşman hatları s takmış piyade birlimar tarafından yarılmış, ic gün ise müstahkem h battan paramparça ac tir. Yine ayni gün, îe Ağustos 1922 günü ç düşman kuvvetleri ARs lar civarında t<)tan s edilmiştir. Bu imha ti, Yunan Kuvvetlerime! ralini görülmemiş daü bozmuştur. 30 AğusMs yer alan ve savaşın tayin eden savaşı bina: kumandan Mareşal Mss Kemal yönettiği ipaj "Başkumandanlılt Savaşı" adı verilmiş] he de bu şekilde pps Bu çarpışmada "3? asli kuvvetleri yok artıklan ise esir Yunan Kuvvetlenme mandam Trikopts, meydanım terk ea mışsa da, lemekte olan Ly ri 1 Eylül ile birlikte almışlardır. B o y gün içinde biıtün hayrette bırakan,- savaşı yapılmışsunun mucizevi z" tün dünva zamanı yalnız kaç- hasr ve sarf etmiş olancak ve belki bir sev - rtarabilirlerdi. Kırk tır. Büyük manın uğradır 000in cok ustlinae K u v v e t le r in in 000 kadardı.. PAVM $ ZAFER B A Y R A M I m ünasebetiyle o t P f s y o n M erk ezi tarafın dan bu aky # Lefkoşa Türk Belediye P a rk ın d a # Yî Anavatanımız hakkında ilgi çekeci cto Filmler gösterilecektir. a.t kadar sürecek olan Film # "rak parasızdır. Bütün sayın halkımız Mücahide Sesten rehni koruyan siz m ûcah ühmnıyie mucizeler yaratacak fkadaştm Erenköy tepelerin de Sündüîm yrakiaşıp tarihlere destan A n M d ık ta r"* oldnn Limaso! Lefkoşada piç gâvura kan kustur frnh yapılır, Temeli Türk vatan"*** Olmaz ajt- ister hürriyetin d iy e t m i. erde urdan dost bu söz senin gomrsen vur, "öldür", sağ koyma j " y o! d a ş, bu vatanın b e k c j YetimTürklük kokan askerünsin u* Sen narn!t babası, Şehitlerin ümidi sen ui"? Sen şerefim. Sen herşeyim r lz A R le -" )() A Ğ U S T O S Y u n a n!t!a r ( H o Z K U R T ) SAYFA 5 Y e n ü m e k - ten K u r tu < a b i!ir m iy d i? Yunanlılar için bu bâdi gn kurtuluş imkâm var m idi? Bu sualinize ıkı türlü vermek münasip olur Sveia şurası iyi büınmeh- L Türk topraklannda Sundukları müddetçe Yuaanlılann ergeç denize dokul mek akıbetinden kurtulama Hnna asla imkân yoktu. Su nizin tahsis ettiği noktaya ilince; Yunanhlar Afyon Dumlupmar darbesmden tnjrtulabüirler mi idi. Tahsis ettiğimiz misali bir Türk zaferi tetviç etmiştir. Yunanhlar burada beş gün beş gece devam eden meydan muharebesinin son üç gününü kurtulmaya çabalatnaha geçirdikleri halde, kurtulamamışlardır. Telâş vs endişe ile kurtulalım dedikçe battüar ve nihayet işte ördüğünüz sahada boğuldu iar ve mahvoldular. Hakikat ha! işte budur. Amma, mese!eyi bir de nazarî olarak mü talâa etmek zordur. Yani "Siz olsaydınız ne yapardınz?" diye sorarsanız, vaziye ti bu noktadan gözden geçirmek mümkündür. Bu hal de, denilebilir ki; eşer Yumnhlar ilk taarruz günü olan R Ağustos 1922 de vaziyeti idrâkedip lâyıkiyle kavraya Mterek; o geceden itibaren!ür*atle çekilmek yolunu Mmuş olsalardı, belki - evet, dikkat edin belki indilerini bekleyen âkıbe- Kızıltaş derecesinde tay a n d a n kurtulabilirdi. Yunanlüar vaziyeti an jayamamış ve 27 Ağustosu m müdafaa, muharebe ile Çalışmışlardır. gum onlann ellerinde bu " MRten muvakkate bir za tein kurtulabilmek üze- hız26-27 Ağustos ge- 4, J î 27 Ağustos sünü var st geçtikten sonra için, her- Atmıştı. Nitekim bun- 4n m..y iy e ti bunlar h çam-ıp Iarak kaçma Re?p taraftan cevirtatbtkat tedbirleri İdi. basına geçirilsize söyhüyet muvaf bioıa der& eder% "daaada te hıs?fruz eden ta irtibat mistir. Ü*chmtidlir rafm taarruz ı n t ı r ki, ta- M?on PyıguDinar ta hazırhkla Yunanlılar so bersiz kalmışw.. söylemeğe ha Mareşal Fevzi Çakmak (solda) bir tatbikat esnasında izahat alırken. zuu olduktan sonra, Yunan ordularının çöle atılıp mahvedilmeleri ihtimalinden bar his olmuştu. Meselâ o muharebenin sonunda Kavunca Köprüsü vakit ve zamanında tutulmuş ve düşman çöle atılmış olsaydı harp bel ki daha o zaman biterdi, deniyordu? Şüphe yok. Hattâ Türk Yüksek Kumanda Heyeti dir Siz isterseniz bunu, hani kuş tuttuklan bir âlet de, bun(l düşünmüş, tatbike büe teşebbüs etmişti. Fakat yirmi günlük bir meyzin emniyet verecek halde ta sayabilirsiniz. Bizim nazarı vardır (fak) derler, öyle dan muharebesinden sonra mam olmaması, bizi daha mızda Ankam düşmana karsı kurulmuş bir fak idi. O, cephane miktan o kadaı ihtiyatlı harekete mecbur azalmış, askerlerimiz de o etmiş ve böylece Sakarya ge ikide bir buraya kadar sürüklenmek hevesine kapıl risine çekilmek mecburiyetinde kalmıştık. maktan kendini alamayacak kadar yorulmuştu ki Kavun cu Köprüsünü tutmak için Üçüncü misali Sakarya ve her seferinde de yorulmaktan kendini hırpalamak rerüen emrin tatbiki, çaresiz gecikmişti. Bundan fır dan sonra bir kolordumuzu Afyon karşısına indirerek, tan başka bir netice alamayacaktı. Hattâ Ankaraya gel sat bulan düşman da, on iki düşmanı sıkıştırmak emrini saatlik bir zamandan ve gece yürüyüşlerinden istifade ret ve başan üe yaptı. Fakat mediği zaman da, iste yine verdik. Ordu vazifesini cesa şeydi de öyle olacaktı. Gire ile köprüde ricatle, Sakarya yukandan indirilen diğer öyle odu. Ankara fakı düsdüşman kolordusunun tazyi manı Dumlupmarda nın öbür tarafına geçmeğe vakala tmkân bulmuş ve ozaman elimizden kurtulmuştu. Yok sa eğer o vakit Kavuncu Köprüsünü tutabilip düşmanı çöle atabilmiş olsaydık Dumlupınar neticesi daha o zaman, düşman için aynı dehşet ve fecaatle tecelli etmiş olabilirdi. Aynı neticeyi temin fırsat ve vaziyetleri çok görülmüştür. Lâkin bütün o fırsat ve vaziyetlerde kâh şu mâni, kâh bu noksan işimizi istediğimiz gibi biti rip neticelendirmemize mani olmuştur. Meselâ, bu gibi vaziyet lerden hat"*"nzda kalanlar? Size birkaç tanesini sa yayım.. Mesel;â; Yunanlılar daha İzm ir havalisinde iken taarruz ihtimallerinden bah sediiyordu. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri bana, bir ke re vaziyeti görüp gelmekliği mi emir etmiş oldukların? dan gidip Akhisar Salihli Balıkesir cephelerini ya tarafla --7 "*"<tnrrıız- arımız- kından tetkik ettim. Ede biraz muntazam kuvvet bu tarafların- lursa, Yunanlıların orada bir yapma- mahvedilecekler neticesine daha o zaman kani olmuştum. Halbuki cepheleri tu- 1 1? iste v tan garpteki kuvvetlerimizin hare askeri bir hüviyeti de, mâna amma sı da yoktu. D a h il isyanla ı,.. )nn batırılması üe uğraşıldı Sakar ğı o günlerde elimizdeki "tr ara- kuvvet denebilecek şevler, gerisi mim ceteerden ibaretti, mev- Büdiğiniz Yunan taarruzu oldu. Düşman şimalden Bur I Son bir sual Paşam: sa üe Eskişehir arasında, ce Düşman Ankaraya gelmeknuptan da Uşaka kadar üer ten çok büyük faydaiar umu ledi, bundan hiç telâş etme i yordu. Hattâ Sakaryaya ka dik. O zamanki hal ve şart- j dar üerlediği lar içinde bu, ancak böyle olurdu. ikinci misal; Eskişehiri tahliye etmekliğimizi icap et tiren düşman çevirmesinde, bizim de düşmanı çevirerek mahvedebümekliğimiz imkânım veren bir vaziyet tahasstil etmişti. Fakat vesaitimi ki önünde harbi keserek, dönmeğe mecbur oldu. Hal buki bizim elimizde diğer ko lordular vardı ki, onlar da gehp düşmanın şimal kuvvetleriyle harbe tutuşarak, onlan aşağı inmekten mene debüirdi. O takdirde, ozaman harbi kati bir neticeye sevk edebiürdik. Bunu da yapamadık. Çünkü levazım ve mühimmatça noksanımız diğer kolordulanmızm faali yete şevkine en ciddi bir mâ ni teşkil ediyordu. İste.. Nfhavet bütün noksanlar giderildikten sonra, Akıbet Afvonkarahlsar Dumlupmarda düşmanın ya kasma yapsştık ve onuöte den beri tasavvur etttpmia hale koyduk...m..""""*""""***"""*"" zamanlarda da parolası "Ankaraya!" idi. Acaba gelseydi, vaziyet onun umduğa gibi, bizi çok zor durumlara sokabilir mi idi? Biz Ankarayı, düşman için bir nevi yem saymış iz dı ve Kızıltas deresinde ken di kanının deryasına boğdu. insan herhangi bir sahayı ispat ve herhangi bir m ille ti hükmü atma almak heve sine düşmeden evvel, o saba nm ve o mihetin. davet ede büecepi cidali cok İvi tetkik ve tetebbû etmiş olmalıdır. Yunandılar ise Türk milleti nin uzun bir seferden yorgun ve argın çıktığım ve elinde silâh filân kalmamış oldubunu, evet yalnız bunları dikkat nazarına amakla yetindiler. Halbuki; harbi ya pan silâh top, tüfek kadar ve belki daha fazla bir mü nanhlar, Türk milletini tanı letin 8 Z İ m ve iradesidir.. Yu yamamış olmanın çektüer. F IR S A T... cezasını Rus yap)s! yeni 8 m m lik M r film çekme makinesi (Cine Camera). çok ucuz Mr fiaha sadece $25va satthkhr. M üracaat: Her aksam saat 9-12de gazetemiz idarehanesine. N A M IK K E M A L L İS E S İ M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N D E N : ders yılında okulumuzda derslere 21 Eylül, 1965 Salı günü sabah saat 8.00 de başlanacak tır. Halen okulumuzda kayıtlı bulunan öğrencilerin, 2 Eylül Eylül 1965 tarihleri arasında okul idaresine müracaatla kayıtlarım yenilemeleri gerekmektedir. 2 a) Ders yılında okulumuz orta I. sim fma öğrenciler imtihansız alınacaklardır. Okula kay dolmak isteyen öğrenciler aşağıdaki evrakı tamamla yarak, 2 Eylül 1965 tarihinden 11 Eylül, 1965 tarihine kadar okul idaresine müracaatla kayıtlannı yaptıra bilirler. İSTENİLEN EVRAK : 1 İlk okul diploması 2 Doğum Kâğıdı 3 4 Adet vesikalık resim 4 1 Adet 25 cm. X 8 cm. ebadında zari. b) Lise I. smıia kaydolmak isteyen öğrenciler yukarıda belirtilen tarihler arasında Ortaokul diplomalan ile birlikte okul idaresine müracaatla, kayıtlarım yaptırabilirler. Başka okullardan diploma alan ve okulumuza kaydolmak isteyen öğrencilerin, diplomalarına ilâveten 4 adet vesikalık fotoğraf ve 25 cm. X 8 cm. ebadında bir zarf getirmeleri gerekmektedir. 3 Okul yurdunda kalmak isteyen öğrencilerin, okul idaresinden alacakları (Yurt Müracaat Fişi)ni doldurmalan gerekmektedir. NOT: Müracaat saatleri 9-12 BİLDİRİ: Ders Yılı Güz Dönemi Bütünleme imtihan programı Okul ilân tahtasına asılmıştır İlgili öğrencilerin Okula müracaatları. K alkanh Lefkoşa S E F E R L E R İ Kalkanh (A ro d e z) He Lefkoşa ara Kam smda, haftamn muayyen günterinde yo! cu kabul ederek, seferlere eskiden omu- ğu gibi devam etmekte omuğumu sayın müşterüerime müjdeîerim. L Ü T F İ Ö RGÜ Ş İŞ L E R İN İN E N İY İS İ A E R O A C E N T l : S Ü L E Y M A N H Ü S E Y İN 35, A rasta Sokak, Lefkoşa. B A F K U R T U L U Ş LİSE Sİ M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N D E N : öğretim yılı güz dönemi bitirme ve bütünleme imtihanları 1 Eylül 1965 Çarşamba gününden itibaren başlanacağı ilgüi öğrencilere büdirüir B. I. 2. imtihan programı okulda ilân edilmiştir. İmtihanlar saat 8.00 de başlanacaktır, imtihana girecek öğrencilerin saat 7.45 de okulda hazır bulunmaları gerekir öğretim yüı için eski öğrencüerin kayıt yenileme muamelesi üe yeni öğrencüerin kayıtları 1-8 Eylül tarihleri arasında her gün öğleden evvel saat 9 12 arası yapılacaktır. Yeni kaydedilecek öğrencüerin ilkokul veya Ortaokul dipomalan (yoksa mezuniyet Bel gesi) ile ve varsa doğum belgesini getirmeleri önemle duyurulur. TÜRK Y A P! ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN öğretim Yılı Güz Dönemi Bitirme ye Bütünleme imühanlan I Eylül 1965 Çarşamba gününden itibaren başlayacaktır. tmhhrm programı fanma Hân edümiştir. 2. Okulumuza yeni kayıtlar I 18 Eylül tarihleri arasında yapılır, isteklilerin Orta okul diploması, D o ğum kâğıdı ve cepheden çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğrafla Okul Müdürlüğüne müracaat etmeleri rica olunur.

3 SAYFA ( S O Z K U R T ) U!ü$a! Deği! Direnme Yazan: Font GÖREN mi Mr. Tembson? Kamyı Rum köyund+n gelmişti. Kahvede otur- hnttfunn. Ve liderler halkın isteğine göre hareket et mu. muhtan coramtşh. Muhtara haber aahnmışb. bek mek zorundadırlar. Meselâ sigaranız y o k, ununuz, ya hyârdu. Köylü genç, ihtiyar; çoluk çocuk etrahru ğınız, şekeriniz yok diyorsunuz. Neden komşu um eamuşh Bahaamm yanında boynunu büküp duran köyünden almıyasmız? Değil mi? ae!dz on vatlarındaki bir erkek cocuğa bakın: " Almıyacaöız zira daha önce de almıyorduk, " No kadar mcat umdur?" dedi yanındaki orta- Ve bunları şimdi onlardan almamız meseleyi halletokui İngilizce öğretmenine "Olup bitenlerden haberi mez Oün vermeyip bugün vermek tüyenlerin yarın Sonra İngilizce öğretmeninin ısmarladığı kah veden bir yudum İçti: ** Rum muhtarından muhtarınıza selâm getir dim * diye devam etti. "Bir meeam var ama muhtaı gelince aoyuyeceğim İngilizce öğretmeni: vermekten vazgeçmiyoceklerini kim garantileyebilir Sonra meselenin aslı sigarada şunda bunda değildir Telefonlar çalıştırılsın, posta verilsin, yollar açılsın. Kıb rısın diğer taraflarındaki yakınlarımızla haberleşelim. Londradaki tanıdıklarımızın bize gönderdiği paralan alalım, Kıbnsta Rumlar gibi biz de seyahat edelim. Bunları halledomiyoceğimize Köre ovada buluşup ko- Rum muhtarından bizim muhtara selâm mı "" 9 "* "" "e anlamı var? getirdiniz? diye sordu "Nasıl iştir bu? Şimdiye ka, dm b a y ). b i n. y o lm a m a " T em b... ayağa kalkh. sinde kaykılarak* Ben Ayrılmadan İngilizce öğretmenine bir sigara daha Evet!" dedi. Rum muhtarından sizin muh,.* v s ı. < < tara selâm getirdim." Bir iş başarmış kişilerin huzuru v, sigara daha, dedi, içinde omuğu anlaşılıyordu. Ondan önceki subayla: okulda değilsin. Neden? boylerine bir İşi başaramamışlardı Çok sürmedi, muhtar geldi: el sıkıştılar, oturdular Okul," dedi öğretmen sigarasını yakarak, Muhtara selâmı söyledi Muhtar yüzünü ekşiterek hadiselerin başından beri tatildir. Zira şu karşıla tepedeki kilsede silâhlı Rumlar var ve okulu tehdtt edi etrafına bakındı. ** Propaganda oidu mu. başanyarlar* dedi yorlar: bütün köyü tehdit ettikleri gibi..." Oçiü Banş Ordusuna bağlı İngiliz subayı İngilizce Mr. Tembsonun yüzü kıbkırmızı kesildi. öğretmeninden muhtarın ne dediğini sordu. İngilizce Saçma... dedi. Burada oturuyorsunuz ve öğretmeni fmtfftt! uyduruyorsunuz. Onlarla konuşmayı kabul etmiyor Yok!" diye çünştı İngiliz subayı "Katiyen sunuz Siz okulu açmalısınız." propaganda değil Sonra bakınız no haber etti size " Adamayız.. Sebebini söyledik. Oradan indirin benimle Köylerinden korkmadan geçehilrsiniz. Bü onlan, açalım." tün İhtiyaçlarınızı onlardan alabilirsiniz. Sizin yok " Şimdi gidip bakacağım ve göreceksiniz ki aldanıyorsunuz. sunluklat içinde kalmanızı istemiyorlar Hattâ muhta Çünkü hiçbir yerde kilise karargâh nnız dilerse iki köy arasında, bir tarafsız bölgede gö olarak kullanılman rüşürbüirler bu bö!xonin problemlerini halledebilir Üpine bindi, şoförüne emir verdi. Geldiği yere döndü. On dakika geçmedi. Mr. Tembsonun iipi kahvenin Cüidu ve sandelyesınde yeniden kaykıldı. Cebin önünde durdu. nüyordu. Mr. Tembson çok sinhü görü- den bir Rothmans paketi çıkardı, açtı; Önce muhtara uzattı Muhtar sigara içmiyordu. Sonra İngilizce öğ retmenine uzattı, sonra orada bulunan herkese. O paket bofahnea şoförünü gönderdi, ppton bir başka paket getirtti. Onu da açtı " Alın" diyordu "Alın, sizde sigara yok. biliyorum." Nerede öğretmen?" diye sordu. İngilizce öaretmeni kahveden fırladı. 3 " - Haith imiinitl" dedi Mr Tembson örnet- Yatanlarda olanlar birer sigara yaktılar, uzakta istegöğ. gişeden çıkan birisi tabancasını kiler küer bakakaldılar bakakaidıiarbir getenefr gelenek haiine haline geimişti gelmişti bu zaten saten süne sune dayamış "içeriye giremezsiniz a n lr l r Gelen subayların etrahnı sarıyorlardı bir sigaraya gidin" demişti. mezsrnız, geldıgmız yere konmak için. Parasızlıktan olmuyordu bu Köye Mr Tembson: sigara gelmiyordu da onun için. Sigara dağıtımı bitince: Rezalet diyordu. "Bir kilûm ** Ne dersiniz siz?" diye sordu muhtara, T ek yerine silâhlı adamlar bulunsun R, odamı hher iena değil, değil mi?" f akat M, Mr. Tembson yine de bir Bu rezalettir." Muhtar îngilhce öğretmenine döndü: c,u n u y d u. guruhun ** Ben sana deyim de sen İngiliz subayı eten adamı değil miydi? <"Y*.- a d.? S «f baimhal" Oü mi Mr TemİHton? mi? " Tamam, Mr. Tembson efendiye anlat Bizim Tüna) komşu köyden geçmemiz gerekmez. Eskiden de geç mezdik biz. Ama onlar kasabaya gitmek için bizim i köyden geçerlerdi, şimdi seçmiyorlar. Onlara bir şey diyen de yoktur. Bizim Lefkoşada ve diğer kasaba S Ü N N E T D Ü Ğ Ü N Ü tarda tüccarlarımız vardır eskiden beri ahş veriş etti ğimiz. Rum muhtarının dediğinin aksine onlarla he: Zafer Bayramı münasebetiyle LeAom TİM, a-ıhangi bir ticaretimiz yoktu." 30 Ağustos 1965 Pazartesi tana A / T L İngilizce öğretmeni muhtarın dediklerini İngiliz- de Erhek Liceye çevirip Mr Tembsaaa anlatıyordu. Mr Tembson Dû#aaOne başını sallayıp sallayıp: " Ya. ya!" diyordu. 1 understant Muhtar önündeki bardaktan birkaç yudum su içti ve: " Gelelim toplantı işine. " diye devam etti. t$.00 Davul zums Us teş, dahiliatif Rum muhtarı İle benim habedebceceğimiz bir mesele yoktur. Çünkü problemlerimiz bo!gese! değildir. Kıbrıs!4 00 TQr Erltck Lisssi çapındadır ve Lefkoşada halledilmesi jstehîi! Me Giriş: Şehitler selâ haç gündür telefonumuz, postanuz çalışmıyor yo! Londradan her haaa yüze yakm bavaie ve mektup alırdık. Şimdi alamıyoruz. Sonra Lsfkoşayu gidip işim isi yapamryw. yakmlanmızı goremiyofuz Bunları çocuklara paksticr biz halledemeyip Mr. Tembeon efendi ne der buna?" Mr. Tembson ne diyebilirdi İd? Onun zaten keyft KOÇ BURCU: (21 Mart 20 Nisan) Mınt yetli* bir gün geçireceksiniz. Yapılan ten k iti I bırla karşılamasını bilmeniz gerekiyor. * BOĞA BURCU: (21 Nisan 20 Mayıs) olunuz. Bir hatanız yüzünden birçok kim* uğrayabilir. İKİZLER BURCU: (21 Mayıs - 20 Hazine likeye düşmeden birçok işi başarmanız ve sir insanın kalbini daha fazla kazanmanız mümu; YENGEÇ BURCU: (21 Haziran 20 T? Bir yakınınızın nazlı hareketleri yüzünden ihmal ediyorsunuz. ASLAN BURCU: (21 Temmuz 20 Ağustos, - ze fayda saglıyacak birisi hakkında duyacağım/ kodulara kulak asmayınız. Sizi kandırmak istiw BAŞAK BURCU: (21 Ağustos 20 Eylüt 1 manında alınmış kararlar sayesinde mevkiinizya selecek. Etrafınızdakilere daha samimi davranmam gerekiyor. TERAZİ BURCU: (21 Eylül 20 Ekim)P]M,! nnızı hakikat safhasına koyabilmek için çok bir gün. AKREP BURCU: (21 Ekim 20 Kasım) Katinizi nihayet kabul ettireceksiniz. -Meslek han da yükselir#? zamanı geldi. Sıhhatiniz iyi. YAY BURCU: (21 Kasım 20 Aralık) Başk! rmın işine burnunuzu sokmakla elinize birşey m mez. Aşk hayatınızda bir dostluk doğacak.! OĞLAK BURCU: (21 Aralık 20 Ocak) Zorhi lar karşısında başladığınız işi yanda bırakmayım Yakınlarınızın yardımları imdadınıza yetişecek. KOVA BURCU: (21 Ocak 20 Şubat) Size tadalı olabüecek dostluklar kurmanızın tam zamm! Biraz daha dikkatli olarak sevdiklerinizi ihtm etmeyiniz. BALIK BURCU: (21 Şubat 20 Mart) Miinah şalardan kaçınınız. Aile içerisinde daha sakin he ket etmezseniz kabahat üzerinize yüklenecek. 30 Ağustos 1965 in en güzel hatırası Ö Z K E R YAŞDQ Kibns Türkünün ulusal Kurtuluş Savaşuu dile getirdi HER TÜRKÜN OKUMASI GEREKEN KİTAP 1. KANU KtBRiS 1964 yılı Turan Emeksiz Edebiyat armeğenm kazanan bu eser VARLIK YAYINLARI arasu Çıkmış ve bütün geliri Kıbrıs Türk Şehit Ailelea ne bağışlanmıştır. Fiyat: 125 Miidir 2. OĞLUM SAVAŞAMEKTUKAR 176 sayfalık bu soluklu destan ğmuz acılı günleri ve Kibns Türklerinin m anlıklarını coşkun bir heyecan seli halini getiriyor. Fiyatı 250 MiMir B U C Ü N S A T IŞ A ÇIKT! Hayat Genel Dağıhm ÖZKER YAŞIN KİTABÎ LeBtoşo, 1 ByHH 1M5 den itibaren h e r V.O. 56 ye Ythhzh alanan bir ştşe v t n k c e k t ir. H A YA T TÜRK Lim aso! "brigh Burstan Musaba Ü niversitl Amerikan Ters f S h t Eğitim Müesses. 6 Eylülünde b a ş la m a k ECrrnek ğ u u e r için sonbaharda bir m u s adayların seçimi için 14 aat 9 da Türk Lisesi binasında r. Bu müsabakaya r Hüviyet Kartlarını tafsilât Türk Maarif 96$ g e a Ağustos M*5 ZAFER ÖZLEMİ u Büyük Türk Ulusunun kaderim ta- cuğunun direnmesini bilen ruhu, Kibns tin SenRMh Zsfenn 43uncu yıldonu- Topraklarında da yeni mucizelerin yara- ) Ljmü kutladıgunız bu mutlu günde, tıcısı oldu... Yarattığımız mucizeler, S doğmanın gurunu butun Kıbns Turk Çocuğunun damarlarında Lifimizde duyuyoruz. Türklük Dun- dolaşan karnn Anadolu Çocuğundaki ka kedisinden yetmışme bayram yapı- nın ayni olduğuna en gerçek delildir. budin... Yedismden yetmişine bu ahlamşımızda, Anadolu çocuğunun hm Hk zaferin heyecanım duyuyor buğun cim görmek mümkündür.. Bu toprak % Krkliüt Dünyası.. Fakat bu şaıdı zafe- tan terk etmemiz, hele bu topraklarda nn yüdönümünü biz Kıbrıs Turklen, esir o tarak yaşamamız bızler için en Shrts topraklannda daha başka duy- buyıik şerefsızliktl Direnme gücümüzü # niiar Hinde kutluyor, zafer bayrammm biraz da bu gerçekten almışızdır biz... # hevecamnı, vücudumuzun her zerresinde Şerefsiz bir hayat yaşamaktansa şeref takıcı bir özlem halinde hissediyoruz... li bir ölümü terih ettik yedisinden yet # Zafer özlemi, Anavatan özlemi, hürriyet misine bütün bir Kıbrıs Türklüğü insan Özlemi, insan gibi yaşamak özlemidir lık ideallerinin savunucusu tek bir cephe bu. Kutladığımız her bayramda ken- halinde birleştik, mukaddes bildiğimiz # dini biraz daha fazla hissettiren bu öz tüm mefhumlara çetin bir kalkan teşkil % tfm kutlanan her bayramla aşikâr şe- ettik... Dökülen her damla kan. verdi- Ride şiddetini artırmaktadır. ğimiz her şehit bizi bu topraklara, kut Anavatanın ayrılmaz bir parçası sal büdiğimiz ülküler biraz daha fazla % oian Kıbns Türklüğü, bugün Anavatanın bağladı.. Döktüğümüz kanlar ve ver 30Ağustos 1922 den önceki günlerini ya- diğimiz şehitler, bu topraklara eklenen şamaktadır.. İçimizde ayni ızdıraplar, vazgeçilmez değerler oldu bizim için. ruhumuz ayni duyguların anaforunda, a r-*----- " Kanımızla... beslediğimiz bu yerlerden ay- kalbimizde ayni inanç ve nlmayı nasıl düşünebilir, sayısız şehitle berşeyin üstünde karşımızda yine ayni rimize mezar olan bu yerleri kendimize düşman küsur sene sonra yeniden nasü bir esaret beldesi olarak görebi- Türklüğün karşısına çıkmak cesaretini liriz? Damarlarımızdaki kam emdi bu 1 Unutamadığım SAYFA 3 İn sa n UNUTAMADIĞIM İNSAN mizlemek icabeder. Bu tak pek büamedigimden olacak İNGİLTEREnin Bucking dirde, en azdan çubu sorumun cevabım hemen ve hamshire kasabasında bulu j ğu birbirine eklemek lâzım remedi. nan köyümüzdeki evlerden gelir. Böyle, birbirine e k le Kocası bir demiryolu ha pek çoğunda, eski biçimde nip uzadıkça daha ağırlaşan malı olan Mrs. Abelin birisi demir ıskaralı, içlerinde bü çubuklann ucuna takılı fırça evli, diğeri henüz altı yaş m yük kütükler yanan şömüne-! yı lüzumlu şekilde kullana da olan iki çocuğu vardır, ler vardır. Bunlar o kadar bilmek için, maharet kadar Köyümüzdeki evlerden ba çabuk kurum tutar ki, dam sabır ve kuvvete de ihtiyaç zılannda su bile bulunmadığı lan samanla örtülü evlerimi vardır. düşünülürse, her birinde zin bacalarını, hiç değilse, Bu çubuklann ucuna ge üçer oda olan iki katlı evin senede iki defa temizletmek çirilmiş ftrçamn bacadan yu de, aynca bir banyo bulun lâzım gelir. İçimizden bazıla kan doğru sokulmasiyle, te masından duyduğu gururdan rmın, kasabanın pazarından mizleme işi de başlanmış dolayı Mrs. Abeli haklı gör aldıklan, baca temizleme ma olur. Bacanın içindeki ku memek mümkün değildir. O kinesi vardır. Birkaç kişi de, rumlar, fırçanın sert k ılla n! dalannm badanasını kendi kurumlan, yakılıp bacaya ile temas ettikçe, göklerden si yaptığı gibi, tamire muh atüdıgı zaman patlayan boşanan bir sağanak gibi aşa taç yerler için bir başkasını Whizzbang maddesiyle temiz gı iner. Lâkin Mrs. Abelin çağırdığı görülmüş değildir lerler. Fakat, köyümüzün yer Bütün bunlardan ayrı olarak lileri Mrs. AbeFi çağırmayı evinin arka tarafında, cins tercih ederler. tavuklar yetiştirdiği bir de işi henüz bitmiş değildir. Fır çasırun ucu, muhakkak, baca ntn tepesinden görünmelidir. Bunun için de, evin çocukla rina seslenir, fırçanın ucunu görünce, gelip kendisine ha ber vermelerini söyler. Bü tün bu işlerin Mi güç tarafı, herşeyin karanlıkta, e! yorda mı ile yapılacak olmasıdır. Bazı öyle baca sürücüleri ne rastlanır ki dikkatsizlikle ri yüzünden, ftrçalan çubuğun ucundan kurtulur; baca kümes vardır. En büyük zevki, elinde büyüttüğü bu hayvancüan başkalarına he diye etmektir. Yukanda saydıklarıma ba kıp da, onun, siyasî hayatla ilgüenmediğini zannetmeyi niz. Kendisi birşey söyleme mekle beraber, anlatılardan dinlemeyi pek sever. Seçim Baca temizlenme işi, bir çok evlerde, hakikaten bir gailedir. Böyle bir günde evin bütün eşyası yerinden oynar Halüann toplandığı, perde ve tablolann indirildiğini gö rürsünüz. Fakat, Mrs. Abeli çağırmışsanız, bunlardan hiç birini yapmanıza lüzum kalmaz Aksi halde, onu danlta cağınız muhakkaktır. Onun gösteren bu düşman, 1922 yıllannın ayni * günlerinde, kime oy verdiğini topraklar; ttpkı ana memesinden süt emperyalist hırslan içinde.. Kullandığı emen evlât gibt. Ve biz evlâdına sü önündeki halıyı biraz kıvır hiç kimseye söylemez. Oy kul buklara bağlamak suretiyle lanırken tesir altında hnlmnit metodlar yine kalleş.. Takip ettiği yo) dünü veren ana gibi helâl ettik kanımızı. mantz ve çantasından çıka yine insanlık ve uygarlık dışı... Şu bildiğimiz ezeli kaide uyannea, tarih yeni- lan nasü bırakırız biz?. için, hemen oracığa bir gaze Kendimizden bir parça olan bu toprak ra cağı âletlerini koyabümesi bunun da bir çaresini bul- istemediği bir hakikattir. Bir defasında: "Tam üç tane oto Bana kalırsa, Mrs. Abelin dftı tekerrür ettl. Bu tekerrür olayının Türk Ulusunun kaderini tayin eden te kâğıdı yaymanızdır. mobü, beni almaya geldi" de asıl mehareti. sabırlı olmasında ve işini tam bir ciddi şiddetli gelişmesi içinde. 40 küsur yıl mişti. Merakla, "Hangisiyle Şanlı Zaferin yıldönümünde bizler bu İngilterede saydan pek önce Anadolu topraklarının. gördüğü van gittin?" diye sordum Verdi duygular içindeyiz işte.. Bütün bu duy azalan baca temizleyici kadınlardan biri olduğunu söy dır. işe başladıktan sonra ğrnı. yetle, ağır ağır yapmasında ği cevabı asla unutmıyaca dalizmıbugiin de Kıbrıs Toprakları gör guarm üstünde bir özlem var içimizde ; dü Köylerimiz cayır cayır yakıldı, ser- Zafer özlemi... Buna inanç da demek liyebileceğim Mrs. Abelin, konuşmayan bir kadının, yetimiz, kanşımızdaki düşmanın ırkına mümkündür.. Zafer inancı.. 30 Ağustos "Yürüdüm..." daha ilk görüşümde, işinde kapkara kurumlu elleriyle has bir çapulculukla yağma edildi, daha ruhu içinde Büyük Türk Ulusunun nele Mrs. Abelin çalışmadığı ki meharetine hayran kalmış duvarlara dokunduğunu görmenize ihtimal yokur. ütme" demeyi bellememiş çocukları re muktedir olduğunu her zamankinden aylar da vardır. Bunlar, bah tim. Şimdi, aradan on beş mtz makineli tüfeklerle tarandı, ana- daha derin bir şekilde hissediyor, Bü çesiyle meşgul olduğu ilk ve sene geçmiş olmastna rağmen, Mrs. Abele karşı yine lanmtz. ak saçlı ihtiyarlarımız hunharca yük Türk Ulusunun yapabüeceği şeyle- Mrs. Abelin başka bir işi sonbahar aylandır. Herşeyi lut edildi, gencecik kardeşlerimiz sırf rin sonsuzluğunu göğüslerimizi doldu daha vardır ama, çekindiği bizzat uğraştığı bu bahçeyi aynı hayranlığı duymaktayım mizden, kendisine hiç birşey htüt" elleri silâh tut ı ran engin bir gururla düşünüyoruz.. sağdan, soldan aldığı çiçek Bu nârin ve ufak tefek Mdıgı için sokak ortalarında kurşuna Biz. Ktbnsm özgürlüğü özlemiş çocuk soramıyoruz. Zira, Mrs. Abel ve fidelerle meydana getir kadının, başardığı işe nazaran, cidden mukavim bir anutu. 40 küsur yıl önce Anadoludaki İPn, kanımızla beslediğimiz topraklar aynı zamanda ölülerimizi de miştir. "Manuruı duyduğu ızdırabı biz de tâ dan, bu büyük zaferin mutlu yıldönü beklemektedir. vücudu vardır. Bacaları te fnndm duyduk. Anadolu insanının acı münde tek bir hançerden Anavatana ses- Birçok defalar onu, evimiz m izlerken giydiği tulum, dai Bir gün, tanımadığım bi ur mıtun bir toplum olarak yaşadık., lenivoruz: Yeni bir 30 Ağustos bekleyen deki büyük piyanoyu istekle ma, simsiyah kurum içinde risinin, ona: "Bu işi yapmak... hürriyetinfize yönelen muzdarip insanların özlemini artık din süzerken gördüm. Bir defa dir. Beyaz ve parlak göz tan korkmuyor musun?" de " "dıtler karşısmda, Anadolu Ço dir Anavatan!.. smda: "Yazık ki, buraya elle akan, kurum ve isten kap diğini duydum. Mrs. Abel, rim kirliyken geliyorum!" kara kesilmiş yüzünde, korku ve şaşktnlıkla etrafına ba ğını gösteren bir sesle, şu kendi piyanosunu gösterdi. yaptığının tabiiliğine inandı dedi. Sonra, başka bir gün, kmır gibidir. Bu sırada, ko cevabı verdi: "Neden korka Büyük annesinden kalma, es caman mendiliyle saçlannı çakmışım! Bu da bir nevi ki bir piyano idi. Hiç bir va bağlamayı hiç ihmal etmez. temizliktir". < kit piyano dersi almamış Bacalan temizlemek, ben Kasabada, bu yüzden epey Mağusa ve Civar Köyler olmasına rağmen, duyduğu Bu akşam ki ce, bir kadının başaracağı ce tanınmıştır. Tabutun ka her parçayı mükemmel su en zor iştir. Hiç bir şey ol panmasma hazır bulunmak, rette çalabilmekteydi Düğünlerde, kilisede veya çocuk Halkına M üjde... Nöbetçi Eczahane masa bile, fırça ve çanlar] aüe çelengini hazırlamak, ce taşımanın, içlerine kurum nazeyi takip edenler 13 kişi lann yaş günlerinde piyano JR takım Orta okul, Ticaret ve Lise ders kitap- N R B tl doldurulacak olan kaim yel ise, uğursuzluk getirmesin di çalarken, onun bir baca sü sr nevi kırtasiye ve okul çantalan Türkiyede.*aat 1 2"* ken bezinden yapılmış torba ye 14 üncü olmak hep onun pürücüsü olduğu hiç kimse piton arası aç!kttr ) lan şöminedeki yerine yerleş işidir. Bir defasında ona, nın akima gelmiyordu. roman ve plâklar Ticaretevimızde ucuz iisatılmaktadır. tirmenin üzüntüsü kâfidir. hangi meshepten olduğunu Hiç unutmam. Evimizdeki Daha mühim olanı, 15er san sordum. Zira, bütün bunları t imlik demir çubuklann bir yapabilmek için, büyük bir bacalan temizlediği günler Songelen den birindeydi. Birdenbire yeni çeşitlerimizi görmek için müesse- birine vidalanmasıdır. Bazan manevi kuvvete ihtiyaç vardı üç katlı bir evin bacasını te Hislerini nasü anlatacağım "Acele etmeliyim." dedi *?<z* tdhh. "Saçlarıma permanat yaptım cağım. 10,30 için randevum N E C D E T D Ö K M E C İO C L U Ticaretevi - M ağusa "ntihans!? Okulumuzun 1. sınıftna öğrenci bocilerin Ocaktır Kayıt yaptırmak istiyen ög " a t Mectisi Piyangotart 100 n Keşide p. *imik 20 bin adet bilet çıkarılmıştır. S te. Erinci günü öğleden sonra saat komiserlik binasında yapıla Î!00 Î075 HEM HALİS HEM UCUZ ZEYTİNYAĞI SATILIR Leikoşada Mahmut Paşa Sokağı No. 61de (Kooperatif Merkez Bankast ya toğraf ve velileri ile birlikte Ücaatîan/ sabah saat 9 12 arast oku!a ders yılında okula de yni tarihler ve saater arasında mnda). Ders dönemi bitirme ve bütünleme im- ruiur tarihleri arasında yapılacağı "OT: F R E N D 21 Eylül, 1965 Salt gün başlanacaktır. A N A O K U L U Yuvamız bu yıl da yavrularına açık bulunacaktır. a) 2,3,4 Eylül 1965 günleri kayıt yapılaca b) 6 Eylül 1965 Pa zartesi normal çalışma lara başlanaca sayın ebeveynlere duyuru hır.. Müracaat Yen: Hinci Sehm Cad No: 50 Lefkoş*. K ty d S a ıh : Sabah 9 H Süheyiâ Kemal K A L E Kamyoncular Birliği Her nevi e*?ya ve yük nakiiyesi için müesse- semiz halkımızın hizmetindedir Muntazam servis, sürat ve makul Rat Tel; , Kemal Zeytinoğlu Sokağı Mağusa dengiz Tope! Erkek Sanat Enstitüsü Müdürlüğünden : Ders yılı güz dönemi mezuniyet ve bütünle me imtihanları (1) Eylül İle (18) Eylül tarihleri ara cmvta yapılacaktır imtihan programlan okulda ilân edilmiştir. & 196H966 Ders yılı güz dönemine ait bir aylık pratik tatbikat (1) Eylül 1965 tarihinde başlıyacaktır. ilgili öğrencilerin yukanda belirtilen tarihte saat 7.00 de hazır bulunmaları önemle duyurulur Ders yılı için yeni öğrenci kaydı 11 ile (20) Eylül tarihleri arasında her gün saat a ite var." ilk defa o giinjşini bitir mek için acele ettiğini gör dtim. Yaya gidilecek olsa bir sa ate yakm zaman alacak olan bir yerden bize kadar gelip iki baca temizledikten sonra, âletlerini toplayan Mrs. Abel, parasım da alm ca, hemen bisikletine atlar, fırçalarının etrafı kirletmemesine dikkat ederek, geldiği yoldan dönmeğe koyulur Bahçekapısından çıkarken, "Allahaısmarladık; memnun oldum!" demeyi hiç bir va kit ihmal etmemiştir. Evlerimize gelip bacalan mızı temizleyen, bizi tanışma dı ki arımızla arkadaş eden Mrs. Abelden bizler de memnunuzdur. Evlerimizden ayrılırken, "Baharda yine g6 rüşürüz!.." diyerek elini mi layan bu kadını, hepimizin ümitle beklediği muhakkak tır.

4 *Y*A 4 Dum!up)nar Şehidine Bu kabarmış toprağa yictüaa s&r hucık!*: Elbette baı vardtr "ohmu? un "o!acak" hk Doda$a dker gim şündti alm her erin Bu havada ruhbun doiar MUrrhv Ossman ATT! LA Bh bu kutai havanm iiadr var ahnaşm Bh! hununl* yoğrulmuş Ma bunun!* dohnuyu Sadece döünmdik "Vatan! tstikiâl!" diye Sakarya boyiarmdan çtkük Kecatepee: Bu y (! M hürriyetin. kurtu!uşun y ahudur Zincirsbt yaş*man*n tek çtk*r yn!u budur Btr daha nikâh k!yd!k üevgim hürrivrte: Kahramanlık. Tann dan vergidir bu mihete Bir dam!* MÜ kanda bin HMciae sakimbr Bu tnprakiar TürkMtrr inmsnakta hakhdtr Akdemi e tnn gibi koştu bötsn kajhnlar Ey sevgih istbdâl ey g&ael Dumtupmar EHxct yiğit olanlar Uydt Myie toprta; Selâm şanh orduya. seiâm şaah bayrama. Selim iat&lâ! çin çaryşana olene Selâm topra#a düşğp ahirken de gmene!. Seiâns ey Baskamawian. Mnatafa Kemal aelâm Can vrrmeğe ***d içtik h-p m â tek Bir tarihtm teünir Mr tarihe %MİHr: ( t o Z KU HT; Kâzrn Ozdp, Zaferi Ankttı "Taarruz Kararan Atatnk ve Feva (akmak ite AMtk" AYSEL OKAH KARŞIMDA gözleri buğu buğu btr eski asker vardi. Yüzü kırışmış, saçlan ak pak olmuş, ama hâ tıralan dünkü kadar taze bir askerdi bp.. Sesi Sar karya Meydan Muharebe sine katılmtş bir kumandanınki kadar kuvvetli, torununa dev bir mületin kahramanlık. menkıbele rtni anlatan dedenin ki ka dar tatlı. yumuşak ve sıcaktı. "30 Ağustos. Türk muci asidir." diyordu Kâzım Özalp. "O devrin MÜH Sav-unma Bakanlım vapmıs o!an ben ve arkadaslanm kadar bu moctzevi yakından bilen, cö *n İnsan azdır Bu m"f*ize, Tannmn en cnk sevdiğine emin bulundnum b!r mil Türk milletine hediye TtİfHr." O tninü. beüi ki veniden vasvordu özalo Pasa: "Biz Sakarva muharebecmde çok zavtat vermiştik. Harbe (dren birliklerdeki su b*varımızdan \ansı şehit o!mus ve varalanmıstı. Frler <<n de o kadar zayiatımız omus. ton. tüfek ve ceoha dhre bir sev kalmamı**!. İstanbuldaki eml teskila Ağustos Türk... Mucizesitti.-... " - *."7. <. } < Başkumandan Mustafa Kemal Kocatepede. runda buluşarak son hazırlıkları g ö rüştük, l A ğ u s A cephe karargâhında Fevzi P a ş a la r la ruz hazırlıklarım ç irdik. Ve A t a t ü r k ya döndük. A tatürk vekiller h<< to p la d ı ve gününü S m ak üzere bir taama! rar verildiğini bildij h e p le rin i saydı. VekT?) e tı, taarruzu caaü den arzu ediyordu istihbaratımıza ggre man ordusunun cel kuvveti 110 bin tüfekti C: lerde de dağınık otani) binden fazla asker T: zim mevcudumuz 106 fek miktanna erişmişti G a z e te le rd e Atatiirkliî; cay ziyafet vereceği ph da, haberlerin çıktığı gün o, cepheye hare&t miçti. 26 Ağustos gimi türkün imzası üe ceph& elen telgraf, bize biitc: lan unutturmuş?e üh bir an içinde serince p muştu.. Keçiörendeytük.!* min önünde, yüzler,! toplanmıştı. Havai mt p sa hakikat mıydı? Asıl olan bir şey Mis i mucize yaratılmış, yo& bir ordu var edilmiş ü - bir millet nelere muîk mamız gerekir. Karan Garp i etmiyelim." Atatürk üe An Cephesi Kumandam İsmet karadan hareket ettik ve İs olduğunu bir kere daia avrelvle Mafka va Paşadan başka kimseye ifşa t met Paşayla Sanköy istasyo pat etmişti.." 7<*vtlnbumundakl ItlAf dev etlerine alt denolardan si Ah ve renhaneleri Karamür sele ve clvanna nakletmeye muvaffak olduk. Sonra insan ve hayvan sırtında bu cephanelerin Anka ra va taşın masına başlandı. Dünyada hiçbir kadın. Büyük Taarruz hazırlığındaki Türk kadım kadar fedakârlık yapmamış, hiç bir kadın bu kadar büvüklük göstermemiştir. Ben hu sıralarda bir an önce cep haneyi yerine ulaştırmak için kağnıya, ölen hayvanı yerine kendini koşan bir kadını, bir Türk anasını pözlerunle gördüm. Ümitlerimiz gün geçtikçe kuvvetleniyor. ordumuzun maddi ve mânevi gücü artı yordu.. Mecliste mebuslar arasında sabırsızlık başla mıştı. "Ne olacak, ne yapa cağız?" diye sık sık sorulu yor. durmadan tenkidler ya Rıyordu. Haziran başların daydı Atatürk İle birlikte Fevzi Çakmaka gittik. Ata tük Biz ne tedarik edebilirsek şu son iki ay içinde ftdarik edebüiriz dedi.. Ondan sonra başka bir şey bu iamıyaca&mıza ve düşmanın kuvveti daima arttığına göre: 2 ay sonra, yani en geç 15 Ağustos a kadar taı-, ruz edecek surette hazırlan "mandan Mustafa Kemal J T a k s i E T Yazıhanesi müjdeleri*. ytpüdgını sayın yazıhanesi halkımıza Cephede kumandanlan i le istişared e Ta başlangçtan ben K<bn, meselesi kaybedilen fırs a t ve istenen h a ta ia n n b tr S y esi olagelm iştir. K ayboyü rsatiann ve işlenen h a ta Mn başica soru m lu lu ğ u ise S ario sa aittir. M a k arıo su n itinaya yaptğ son z iy a re tte u ü S olduğu K traiiy et K on *vi toplantısında nasıl m uş- 3 bir duruma d ü ştü ğ ü n ü ve ursevin sorum lusu sa y ıld ıg ı- bitiyoruz. K ıraliy et K o n svinin bu toplantısı ite ilgili M&rruatı yakın b ir z a m a n d a vaymtayabiteceğimi ü m it ed) yo[mn O zaman Z ü rih ta v iz çisinin hakiki h ü viyetini h e r kn öğrenecektir. F a k a t y m e ümiinistterin ve sözde m ıth file rin patroniartnı h a k lı (-[karmağa çalışacakları şü p - çtinkü b u n la r k e şiş hücrelerinin d alk av u k ları v e Kıbrıs bütçesinin sülükteridit ter. Fakat biz o k a n a a tte y iz ki muazzam h a ta la r işley e n şahıs bir papazdır diy e b u n - [arın atfedilmesi doğru deği! dir.... ""* s.. nmtnen otacakt!!!.-000,000 LEFKOŞA T Ü R K E R K E K LİSESİ Arısın ir tek veriijl*?an mandası M ÜDÜRLÜĞÜNDEN : r Fakah sürütü- irtesrn..dirde Kıb I ders yılında okulumuz** -,nııs cıift *Üetter - üveli- -nolacak, 21 Eylül 1965 Salı günü sabahı başlan accj Başka Okulumuzun güz dönemi bitirme ; b u kiradan... " * S! ) i n " u r a d a h er M A w " * imtihonton t- 1 5 ByHİ J T O s*nda yapıîacakhj. P rogra m okuldcnr Bu tektin İ ders yılında okulumu* imtihamm!m acaklard.., 1 4. [ ders yüı için yeni S ile eski öğrencilerin kayıt yenileme ihleri arasında yapılacaktır. Yeni öğrenciler beraberlerinde; o) diploma v e y a diplom a yerine 9 Doğum kâğıdı c) 4 vesikalık fotoarai 4 zari getirmelidirler. duyurulur. H oyunu k a y b e tm iş, ıcmcak bir durum a d ü şm ü ş huiunuyoruz. Bu d u ru m u n su ç tutarını yargılam ak ü z e re Halk mahkemelerinin k u ru l - masma şimdiden b a şla n m a - tidtr. KARŞtDK VEREREK GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR 1915 yılmdanberi çeşitli Y u Mn hükümetleri K ıbrıs R um iarma îngitizterin te k lif e ttiğ i muhtariyet şekillerini e n o sis Onda birer m erhale o la ra k Mut etmelerini ta v siy e ediyortard). Bu tavsiyelere k u la k eritmemiş ve birçok f ırs a tla r tnimıştır y ılın d an b e n ise Amerikalılar bize B irleş mi? MiHettere m ü racaat e t mekten kaçınmamızı ve Ingi- "srte ikili m üzakerelere g i rmemizi tavsiye e tm e k te - K ıbrıs m eselesi erete - d irek t m ü- su re tiy le K ıb rıs *a b eş te k lif e t- t. T ü r k l e r ise b u n u o i a t e r j j? bin d o la r şahsen kendi eline almalıdır. ki ya] k a n a a tte U Thantm Kıbns meselesin % Kbrısükiler de teşebbüse geçmesi Kıbrıs, Britanya, Yunanistan, Türki T""i TOrk S Y n a k le -? Y u n j j y e k, R u m laı e d i [? n m a h d ı r. tahru* ö d en ecek alann d i n e haberi -nar ettan Jrj*yor!ardı. tadır. Çünkü NATO üyesi olan İngilterenin Kıbnsta iki egemen üssü vardır. Yani Dikelya NATOya ait bir üştür. Gerçek bu merkezde olduğuna göre NATOnun Kıbrısa gelmesini istemediğimiz şeklinde lâflar etmek halkı aldat mak gayretkeşliğinden başka birşey değildir. Artık anlama lıyız ki önce İnönü hükümeti ni sonra da Papandreu hükümetini deviren Amerika, bizi kendi tabaası gibi kullanmak tadır. Amerika istediğini empoze edecektir. Her müstakbel Yunan hükümeti Kıbrıs hainlerini hiçe sayarak, Kıbrıs meselesini bir ha! çaresine bağlamak zorundadır. Küçük ve zayıf olduğumuz için dina mik metodlarla bir hal çaresi elde edemeyiz. Bugün Makarios ile oğlancıklannm tutumu bizi çok müşkül duruma düşürmüştür. Biz başımızdaki siyasî cücelerin ve tenekelerin daimi bir hal çaresi bulamıya cağını biliyoruz. Onun için bir Millî Meclisin kurulmasın! çoktan teklif etmiş bulunuyoruz. Enosis, karşılık verilerek gerçekleştirilebilir. Bu hususta huysuzluk edip buna yanaşmamak, zorbaların ve dal kavukların Kıbrıs halkım sömürmeğe devam etmeleri için bir bahane teşkil eder. Bugün biz tecavüze uğradık tan sonra kapısını pekiten ko çakarının durumundayız. Fakat suçlular en sonunda yargı lanacak ve cezalarının çekeceklerdir. Biz akıbetimize müstahakız. Fakat bizim yü bası bir şahıs, dün saat te Maratovuno köyünde zümüzden Yunanistan mah- vurularak öldürülmüştür. volmamalıdır." Kutellasm, bir tabancanın B A Y R A K U THANT kazaen patlaması sonucunda ELEFTHERIA gazetesi yukarıdaki başlık altındaki baş de verümiştir. Polis, olayı vurulduğuna dair polise ifa KIBR IS TÜRK yazısında Birleşmiş Milletler tahkik etmektedir. Polis daha sonra Andreas Petsas ile M ÜCAHİDİNİN SESİ Genel Sekreteri U Thantm Amerika, B irleşm iş Vietnam meselesinde olduğu Kostas Zannettus isminde SABAH YA Y IN I: m üracaat e ttiğ im iz gibi Kıbns meselesinde de iki kişiyi tevkif etmiştir. Bü kendisinin O rta teşebbüsü eline almasını des dirildiğine göre bu şahısların Kutellas üe şakalaşmak Mücahidler Marşı 0634 İstiklâl Marşı LARNAKA DOGANTN SES bötgesinde In g iliz le re teklemekte ve şunlan yazmaktadır: ta olduklan bir sırada, ta Açılış ve Programlar (Orta dalga 250 Metre) dernhte ettiği ta a h h ü tle r Psıyte davam ızı h a k lı bancanın kazaen patlaması Ağustos Zafer Bayra Kıbns ve Yunan hükümetleri Plazanm raporunu tanı " y n a rağmen bizi d e ste k sonucunda Kutellas ölmüştür." bir konuşma. mı münasebetiyle SABAH Y A Y IN I: m yab ğm ; sö ylüyor v e makta, fakat Türkiyenin olum Bırteşmiş M ille tle re Rum gazeteleri, Kutellas Marşlar 0837 İstiklâl Marşı suz tutumu yüzünden çıkmaz M üracaatın T ü rk iy e m askerlikten yeni terhis Türkçe Haberler ve devam etmektedir. Biz şu ka edildiğini ve bir yedek asker siacaı A ş m a s ı n a se b e b Mehter Marşlan Oyun, Havalan naatteyiz ki Genel Sekreter i t a t J d a ik azd a b u olduğunu yazmaktadırlar, Atatürk Anıtı önünde (*9-j*0 Marşlar U Thant Vietnam meselesinde. A m erik an ın ilgili olarak bir kişi tevkif 0930 Karışık olduğu gibi Kıbrıs meselesinde de teşebbüsü eline alarak de kulak v e rm e - edümiştir." Yurttan Sesler Haberler meselenin çıkmazdan kurtarıl Marşlar masını kolaylaştırmalıdır. Dr Kapanış. Plazanm şahsında Birleşmiş Milletler Arabuluculuğunu baltalamağa çalışan Türkiyenin bu yoldaki tertipleri, biz zat U Thantm işe karışması halinde geçerli olmayacaktır. U Thant Kıbns meselesini ye ve dünya banşmm yaranna olacaktır. Kıbns hükümeti U Thantm böyle bir teşebbü Be girişmesini temin etmeye çalışmalıdır. Çünkü Genel Kurul için ümitler hiç de iyi değildir. Biz kendi hareketle rimizle durumu kendi aleyhi mize çevirmiş bulunuyoruz." t c CEPHEMİZ. Solcu HARAVGÎ gazetesi, yukarıdaki başlık altındaki başyazısında şunlan y a zm a k tadır: "Bu gün davamızın çok kri tik bir safhadan geçmekte o! tâde halkm meydana getirdiği yığınları kastediyoruz. Türk halkı ile münasebetleri mizi düzeltmek çok önemlidir. Türklerle Rumlann Kıbrıs ta barış içinde beraberce yaşa yamıyacağı iddiasının ne kadar mesnetsiz olduğu bilfiil ispat edilmelidir. Ttlrkler ve Rumlar arasında barış ve dostluk köprüleri kurulmalı - dır. Türk azınlığı için bir hukuk yasası hazırlanmalıdır. Türklerin evleri tamir etirilmelidir. Evlerine dönen Türk köylülerine İktisadî yardım yapılmalıdır. Yalnız hükümet değil,, fakat halk teşekkülleri de Türk vatandaşlarımıza yak laşmalıdırlar.. Türklere bütün iyi niyetimizle ve açık bir kalbte yaklaşmalı, kendileriy le e! ele vermeli, onlarla ara mızda bir banş köprüsü kurmalıyız. Pek tabii bu kolay bir iş değildir. Fakat başarı! ması mümkündür. Yeter ki hükümet ve halk olarak hepi miz de faaliyete geçelim.. Türk vatandaşlarımıza barışmak demek emperyalistlerin taksim ve federasyon plânlarının akamete uğratılması ve millî davamızın yolunda doğ ru yönde büyük adımlar atılması demektir." VURULARAK ÖLDÜRÜLEN RUM Rum gazeteleri aşağıdaki haberi vermektedir. "Resmen açıklandığına gö re, Maratovunolu Pavlos Savvas Kutellas isminde 24 yaşında evli ve iki çocuk ba LEFKONUKDEĞtRMEN LİK YOLU Patris gazetesi aşağıdaki haberi vermektedir: "Lefkonuk ve Değirmenlik bölgeleri halkı, Türk tedhiş çiziğinin ük günlerinde Denktaştn çapulcuları tarafından kapatılan Lefkonuk Değir - menlik yolunun derhal açılmasını talabetmektedirler. Karpaz bölgesini, adanın di ger kısımlarına baghyan ana yol, buradan geçmektedir. Yolun kapalı olması,ka.rdaz halkına büyük güçlükler çıkarmakta ve iktisadi zarar tara sebep olmaktadır. Apos tol Andrea*yı ziyaret eden halk ve turistler de büyük güçlüklerle karşılaşmakta dır! Çünkü Lefkoşa-Maa- Trikomo veya Lefkoşa Prast v o -L e fk o n u k -T rik o m o v o lu n u takibetmeve mecburdurlar. Ionuk-Degirmtmlk nun kılması, milli dan da lüzumludur. Çünkü. bnemh-m T M k a y *, dağıtılması lazımdır duğu hususunda herkes muta yp SOĞUKKANLI bıktır. Belki de son yirmi ay UY danberi en kritik safhayı ge-, 1, ARAVGİ gazetesi yukan çirmekteyiz. Halkımızın NA-].. altındaki dier TOcu düşmanlan adamızı d son günlerde taksim etmek ve boyunduruk İL g,.jn çeşitli yerlerde tah altma a!mak için her cephe - den hücuma geçmişlerdir. Hepimiz de iç cephemizin en önemli cepheyi teşkil ettiğini anlamamız lâzımdır. Bu eohenin iki ess veçhesi var r j j -htimale dır: Birincisi Rum halkının p etmekte ve şöyle İddia lı olmalı ve uyanık bu- Türk tahrikleri birpeıalist tu birîik ve "beraberliği, İkincisi se Rumlarla Türkler arasında bırm münasebetlerdir. Türkler, za-, kkat edelim." derken köylüyü, işçiyi ve ale memeğe dıkkat EVLENME Cemaiiye Mehmet A ii i!e H aşan Y u su f 5 Eylül, 1965 Pazar günü ö.e. 9-12ye Peı-gamada ve ö.s. 5-7ye Lefkoşada 9, Lala Mustafa Paşada (Köşklü Çiftlik) yapılacak Eylenme Törenine dost ve akarabaların iştirakleri özlenir. Fatma Mehmet Aii Mehmet A!i M. Vayız Ayşe Yusuf Yusuf Ramadan Türk Cemaat Mecüsi, Sosyat İş!er Dairesinden : 30 Ağustos, ZAFER Bayramı münasebetiyle, Cime Kapusunda, Atatürk HeykeÜ karşısında kurulan tribünler, şehit, kayıp aüeieri ile malûl gazilerimize tahsis edilmiştir. tlgüilere. saygı üe duyurulur. ORTA OKUL KİTAPLAR! Bir Türk (obanı Tevkif Ettüer Lefkoşa : Türklere yaşadıklan toprak lan zindan etmek için her türlü insanlık dışı tutumu izlemekten çekinmiyen Rumlar dün de Bağlıköylü çoban Mah mut Tahsini davamu otlatırken tevkif etmigler ve hiç bir *ebeb de göstermemişlerdir. HUSNtYE REŞAT ile OLGUN ASİM ailevi törenle Nikahlandılar. Lefkoşa, VE LİSE GELDİ Ders yıiında Lefkoşa Orta okumanyie Liseterınde okutulacak kitab!arın en son baskılarının tam set halinde I müessesemize henüz vasıl olduğunu ve Türk M aarif Müdürlü-! günce tesbit edilmiş fiatlaı üzerinden satışa arzedimiğı sayın ) öğrencilere duyurulur. Müessesemizde ayrıca en Ison I baskı I Mk, O rta, ve Büvük ) At!as i!e Tarih Atlasları ve sözlükler de satılmaktadır." ki Törenin naklen Yayım Marşar Şehitlikteki Törenin naklen yayım Resmi Geçidin naklen yayım ÖĞLE Y A Y IN I: 1139 Açüış ve Program Marşlar - Şiirler Türk Bastnından Yankılar Anadoludan Sesler Malazgirtden Dumlupmara Türkçe Haberler ve Yorum 1330 Davul Zuma üe Zeybek Havalan İngilizce Haberler Piyano Melodileri 1415 Rumca Haberler 1430 Kapanış. AKŞAM YA YIN I:!7 58 Açılış ve Program özel Çocuk Saati 1835 Marşlar 1930 Türkçe Haberler ve Yorum ve Oyun Havalan Mehter Zafer Bayramı dolayısıyle sizin için seçtiği miz ve 2030 Lefkoşada.30 Ağustos Erol Büyükburç - TÜlây German Ağustosla ilgüi özel Program Marşlar H Â Z IM R E M Z İ, Saray Oteli Altı (H Ü R R İY E T T İC A R E T E V İ) ) Giıne Caddesi N o Atatürk Meydanı - Lefkoşa. % 06LE SONU Y A Y IN I: 1438 Açılış ve Program Güneri Tecer*den 1530 H afif Melodüer Marşlar Haberler ve Yorum 1630 Dinleyici istekleri Kapanış. AKŞAM Y A Y IN I: 1739 Açüış Rumca Rumca Haberler 1830 İngilizce Melodiler İngilizce Haberler ve Yorum 1930 ARALIK 1938 Açılış ve Program 1930 Marşlar Çocuk Saati Akşam Konseri Türkçe dana ı Haberler ve Yorum 2130 istiklâl Marşı ve Kapanış. MACUSA CANBULAT RADYOSU (Orta dalga 265 metre) SABAH Y A Y IN I: Acüış ve Program C7.00 Türkçe Haberler Sabah Melodüeri 0735 Muallâ Mukaddemden Nezahat Bayram dan Kapanış. ÖÇLE YA YIN I: 1235 Açılış ve Program Reklâmlar Ceçiti Batı Müziğinden seçmeler Basından Yankılar Kemal öncandan Türkçe Haberler Ankara Mektubu Ahmet Sezgindem 1430 Kapanış AKŞAM Y A Y IN I: 1735 Açılış ve Program San atkârlardan birer Şarkı 1830 Bir roman tefrika ediyoruz Dans Müziği Rumca Program İngilizce Haberler 1930 Türkçe Dans Türkçe Haberler Yorum Kapanış LEFKE SANCAK RADYOS! (kısa dalga 373 metre 8000 K/C) ÖĞLEDEN EVVEL: 0938 Açılış ve Program Bandodan Marşlar Haberler ve Yorum 1030 Anavatandan Yavruvatan İngilizce Haberler Çeşitli Batı Müziği 1130 Rumca Haberler Davul Zuma üe Ovun Havalan Basm-Yaym özeti 1200 Kapanış 06LEDEN SONRA: 1438 Açılış ve Program Piyano f e Marslar 1515 Haber Bülteni 1530 Kahramanlık i ingi izce Haberler Bü- Yıldız: Nat King Cole 1630 Rumca Haberler Mehter Marslan!

5 G ta fk o s KM ridis D ü n Ya p U ğ " * * * " " * " " M U H M H H y Doruma Değinerek Haikt Yeniigiye Haziriamıya Çahşt) HNAL MAQ 30 Ağustos Zaf Ktiridis Cerett Battya ve te r e s e Boğaya itimatsiztıtt Beyan Ettî ırn?!h i!!ngiharw va Amarikanan Mn Doau ierin kaydetmiş ve birinci Ayj Kittat-tn H tmuehty * y -. KUvenemayiz. de tertiplenen terttpnen bir din! dtnl ayin avin an M aykan J. oian Garanti An< "uvanamaytt şart! gu şekilde açıklamtşttr. $ARTLAB "Birinci şart, Kıbns hauaaamanada konuşan Kum Tem <* )"***" " * ylmaemkta akhaâa Nihai zaferin elde edılmeai tıtn biriik halinde olması ve -nicttr Mttltai Başkam Gtaf MkBaları. K A n, k)<aaha!nh için bam şartiarm gerekii olduğuna işara! eden Rum Tem zünden parçalanmaya fırsat şahsi emellerie particilik yü koa Mihdkk Kıhna maaaiaat habi içka Bnu B!nknna gavan ünbmüadak! Kyiü! vaya Ekim manaamif garektlgkd bpe a aitciler Mecliai Başkanı. bu verümemeakhr." ayiarmda Btrieşmiş Millatiar adşdr. M#aa tarafsan Tork Gawt Kuru!un& gürüşüiür Bna ottak khdma şartiar ortadan kaikt!ğı takdirde Kıbna Rumiarmm zafer GCLÜNÇ İDDİA kan Kıhna Rumlanmn büyük ndüyw ki. Kıbna müşkiüatia karşdaşacaktannı yerine felâkete sürükienecek Bu sözieri i!e Ktbns Rumlan Blraf etmiş. bâylece muttuk bir yenilgiye Rum hatktnt ha zırlamak ynündrkt çabalara yeni bir Amek ektemiştir Ge w! Kuruida Kıhru için ahna cak karam Ktbn* Rumtan - am Selftİeterminasyon rmel ierini tatmin <?demiyeceini aelirten Glafkt* KUridh. ha ten hüküm sürmekte olan şart tann gaz On tinde butundu ru! ması ve Ktbnt Üt* YunanMa am Genel Kurulda takip cd*- c?ktcrl İ afyawt sfyasw hattmt b*--yne! niiai reaksiyoe kvyona yo! açmtya cak bir şamde, müştereken. teümt etmairt arktiğin de etmiştir arastndaki tehlikeli parçalanmalar! ortaya koyan Kiiridis, iki cemaatin barış içinde yaşayabileceklerini iddia etmiş, iki cemaat arasında nefret bu tundugu şeklindeki iddiaiann, Federai sistemin tatbikini sağ iamak için Türkiye tarafın - dan çıkarıldığını öne sürmüs tür. DENKTAŞ ÖOM AMKARADA GAZETEdLEÜİti MÜÜLARttİt C A R A N titr D İ Fedakârhk vecesaretimizzaferin Bizim Olacağını Müjdetemektedir ANKARA : [gününü güaünü götatahih.* garat<. idadır." Kü*na Türk Camaat Maciisi ADADAKİ DURUM dadtr." min etmiştir. Son seçim ka- Başkant Rauf Denk taş dün Rauf Denktaş daha sonra DAVAMİZ BENİMSENİYOR nunu İle Makarios bunu kapi Ankarada gazal et Üwin ç ş ti adadaki durumia iigil) bir aowruiarmt ctvaptndirarak 30 ruyu şu şekiide cevapiand*. Auttt*3 Zafer Bjyram! mona H M d!r Bir soru üzerine dünya ka- talize etmeye yeltenmiş, fa* H!Ç BÎR BLOKA mu oyunun Türk Tezini be- kat muvaffak olamamıştır, CCVFNMTYORLAK nimsemekte otdugunu beiir - Makariosun zorbalıkla kazan Konuşmaamda Yunanatan- } bt!< tir Türk Cemaatine ten Rauf Denktaş, bu konuda dığı sözde kazançlar, bir hırdaki siya krizden d#bahaa bttabt-n untan s&y!emiştir * dan Cİafkn Kliridİa. hu kri *30 \gu%tndaa nnmki aeamaa. 50 w)4) kişe çaiış- şunian söylemiştin sızm ganimeti gibî devamlı M aha Ktbn* Rumiartnm Ktbns dwap doiu jna va hayatim kazanma hak *20 aydan beri Makariosun, ı,muwsun surette sırtında bir kanbur davasmt büyük Mçüda htrnata M yddan lk< tantnmanmh, Rum böi b a sk m v e diktatörlüğüne b o olarak kalacaktır. Türk Muyu n e&m eyen im anlı v e k uv- (hgmt İtiraf etmiştir Ktbns bvlunuyoru kevemeti devam ettiği müddetçe Makarios kazancını de- vetli b ir topiumun v a rlığı n i Rumiarmt Oana! Kurutda zaferi ten. * - «w un maraatnt tannnamak hayet anlaşılm aktadır. R um boyok müşkihern beklediğin) aine terf wa va c#kâig) tzdtrap K(bn% TUrkiarine av ya ğerlendiremiyecektir. Ergeç propagandası, yan lan la v e tabu! etme-sine rağmen Khrue tarta baerkenmuer Zafaea enu n. gekvek keş! daha iyi te zv in ü ia herkesi yan ıltm ak haklanmız! vermek zorunda toeunona BMaşmiş Miüatiar hakkak aaişaaagia. Bn güna şawan içtnda geçirme.. kalacaktır." v e şaşırtm ak çabası iç in d e r. dt?tnda bir çûzüm arananu ] tadar o*an tahtmmtü an da- tendn edacak tadbmerin a!-, T ü rk M ukavem etinin devam ı yatağım baiirten KiirkBs, Ba } yanena. fedakârhk aa caaarat aaan icap adar. Ziraat va ti OLUMSUZ PROPAGANDA b va Dn#u B!ok!arma kary taf+rhe Mahn oiaaagmh enü)da earat g }MMw)a yapdabüivw;zifk (ahar etmiş a* da taaaaktasbr Banunia da har - tnektadb. Har Türk Myü Türk Cemaat Meclisi Başkam Rauf Denktaş, bir miştir ki: kaa Kehrss Türkünün kartuheş Rum süâhiarmtn tehdidi aitm soru b u y alan ı ve tezviratı ayd m - iatm aktadır. Z iya re t ettiğim ç eşitli ülkelerde h ariciyecilerim izle enformasyon mensuplan m a davam ızı g ay et iy i b ir şeküde anlatm akta o idu k lan - na şahsen şahit oldum." G O Ç L C K L E R Bu arada davam t zm anlaşılmasmdaki güçlüklerden de bahseden Rauf Denktaş, sözlerine devamla şunlan söyle- "R u m iar çoğunluk h ak ların dan bahsediyorlar. B M azm - iık o lara k gösteriyorlar. A zm iık olmadığımızı, K ıbn s Cumh uriyetini kuran B d cem aat ten b h i oiduğum uzu a n lat - m ak gerek ir. Once d ü n yaya duyurukn ası icap eden b a ş b - ea torüş, K ıbn sta k i İki cem a "tin. T ü rkiye v a Y u n an İstan - da yaşayan B d m ih edn ok hığu ) d e n b ir tanesinin ğarkü Yunanbtana ühak a t m ek h akk ı yoktur. İlh a k d ü - şü n ülüı * t b u takdirde y e g â - y h a i çareai T A K S İM o lu r, e r gösterm iştir k i, ken m m k n vvatü sanan R um ta - - M* " üzerine Rum basınının olumsuz propagandalarından da bahsetmiş ve bu konuda şunları söylemiştin "Rumlar menfi propaganda yaparak Türk Mukavemetini yıkmak istiyorlar. Sinir harbi yapıyoriar. T-ürk Cemaati Rumların niyetini çok iyi anlamıştır. Rumi arın v a a tilerine inanan yoktur. Bugün bıziere iyi hayat, müsavat ve adalet vaad edenrundara soruyoruz: Dünkü rejim altında bunları bize niye vermediniz? Bir gün de bizi asi Hân ederek teca vüz ettiniz. Masum insanları öldürdünüz. İstikbal için vere ceğiniz sözlere artık kimse inanmaz. Biz davamıza inanı voru* a - ğde<*kw "3 r " " muhakkak TtirM. <XK.H attmd. "Gençliğimiz Kıbnsta milli şeref ve namusumuzu koru - makta, bütün dünyaya Türk Mukavemetinin şuurlu bir direnme olduğunu ilân etmek tedir. Bu gençlerimizin tahsil durundan vardır. Sıkıntı için dedhrler. Bu gençlerimizin - pı!mışt!r. Baştan sonuna canh ceryan edents ık bir seyirci top J * fmdan takip e d ik mada, Birinci Gurubunu ü stia dan sonra 5-0 nıağ, finale kalmıştır. Final maçı, bumin x O d a Y e J i s S T Gurup üe ikinci c Z * T stnda yapılacaktır i ve heyecanı, g e ienen karşıiaşmarm k. y r n e t., M, G. SARAY-FERt -0 MAĞLUP ETtt tstanrl Dün akşam îsunhtoynanan Yaz Tumms: çında Galatasaray Fprir 4-0 yendi. 30ACM B i r i n c s ayfadan dvıe bir delik arad!. Dört? dört gece devam edms pışmalar ve tahipt s huııdan kırküç yıi önr Ağustosta Tıidtün afr ie. Yunanın ise pnip* tiyle sonuçlanmışt! En yalint kuvvetler bir <Mn ha başkasmm topnkik göz dikmenin (tasa w yordu. Anavatandaki lstamt cadeiesi bu şekilde soma diktan kırk küsur y4 % ayni emperyalist arsc< bu defa da Yavmvatm* geçirmek ve adadaki imr kovmak veya esir *tm4 temıştir. Fakat ayni düş"" bu kabaran iştahı yb* zında katmıştır. Bundat küsur yd once nasıl ü" tandaki Türk esir ob"% için herşeyinı ortay! W saydı, bugün de daki Türk ayni şdtmtj ket etmekteutr.., ada Rumlanndan nbnmj ha az ise İse de bir aaça dığı da herhareh*** dır Kıbns Trkii M**? sathmda bir oi<adete maka ve çok <**h* ( kuvvetler oniinde M) memektedir ve de. Çünkü Anavatan" cadeie nasd zaferi mışsa Yavruvatand delenin da zaferle g y cağına dair içi" iman vardır. Kıbns Türkü mücadelesini TL # daha az İnsan ile yanmaktaysa _ otuz ndlyon k a r duğunu bilmekte- Anavatanımız karsımızdaki kat üstün k u v v e t** Fakat em peryab at" insan hamannaj*?*, bir BİT nmm* hukuk d ev, # İçin de KıbrM TürPJ larmı hukuk min etmek!s t e n e kat bu tutun*. KSı nü Kıbrıs Rumuna fırsat verecek -z. işte " tahsillerinin aralıksız davam edebümesl için gereken tedbirler âhnmıştır N e Anava- i nun en tan ya na de Yavruvatan hu g en çlerim! em per\al ntanta birer kale - makta. Yunam" Q perişan o ia c a # )hoşhığu Be diklerini izdi- mek zor v* büyüktür.. ; mektedfr fhat ölmedik ve!a zafer iar ya günü ve yıkıl ve istibda

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI HÜRRİYET İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 1 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI Sayın Müdürüm, Saygı Değer Öğretmenlerim,Kıymetli

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... BELGELER III SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp Raporu... 1 2. Ali İhsan Paşa nın Güney

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL

9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL 9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL 9 EYLÜL 1922 Güzel İzmir imizin kurtuluşu, bugün doksan birinci yılına basıyor. Bu mutlu günü anarken, harp tarihinde eşi görûlmiyen Başkomutanlık Meydan Muharebesindeki geniş

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 29 EKİM TÖRENLERİ Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 1923 Cumhuriyet ilân edildi. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü Ölümünün 78. Yılında Saygı ve Minnetle Anıyoruz

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü Ölümünün 78. Yılında Saygı ve Minnetle Anıyoruz ANMA PROGRAMI 1. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 4 2. Çeşitli Yönleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 (Yrd. Doç. Dr. Levent KALYON) 1. Resimlerle Atatürk 15 2. Kendi sesiyle Atatürk 18 2 Beni görmek

Detaylı

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ A RI DA I NDAN UÇTUM & b 4 2 & b Ağ rı Da ğı'n Kış la nın ö Dağda hay la danuç tum nü pı r kurdu Ça yır çi me Hep kuşlatım r le o A Yöre: Ağrı ne di düştüko r durdu Ça yır çi Hep küş lar A tım r me o le

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı Atatürk ün Kişisel Özellikleri Atatürk cesur ve iyi bir liderdir Atatürk iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Kümeler KÜMELER... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 19 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 21 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 (Video lü)... 23 KÜMELERLE ÝÞLEMLER... 25 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Ekim 01, 2016-1:20:00 Başbakan Binali Yıldırım, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Seyranbağları Huzurevi

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ.

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ. q=100 ATAM MARŞI Söz ve Müzik: Ziya AYDINTAN Eşlik Düzenleme:Ercan BAŞ 2 &b4 { Piano q=100.......... 2 & b - 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ intro...? 2 b 4 œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. -œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ..

Detaylı

ilkokulu E-DERGi si 23 Nisan ın Önemi Sorumluluk Okulumuzda 23 Nisan Hedef Siir: Egemenlik Ulusundur 2017 Nisan Sayısı Bu Sayımızda:

ilkokulu E-DERGi si 23 Nisan ın Önemi Sorumluluk Okulumuzda 23 Nisan Hedef Siir: Egemenlik Ulusundur 2017 Nisan Sayısı Bu Sayımızda: ilkokulu E-DERGi si 2017 Nisan Sayısı Bu Sayımızda: 23 Nisan ın Önemi Sorumluluk Siir: Dünya Çocuk Bayramı Hikaye: Sagır Kaplumbaga Okulumuzda 23 Nisan Hedef Siir: Egemenlik Ulusundur Siir: 23 Nisan Söylediklerimiz

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları

Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları ÇALIŞMA KAĞIDI - 1 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına, yanlış olanların başına ise çiziniz. İlk cümle size yardımcı olmak için örnekte gösterilmiştir.

Detaylı

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz Son harflerini vurgulayarak okuyunuz. bak çak fak gak hak kak pak sak şak tak yak bek dek kek pek sek tek yek bık çık sık tık yık cik bas has kas mas pas tas yas kes ses pes fıs kıs his kis pis sis pus

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

Sınıf [ B-PİSA ] 1. Dönem - 1. Uygulama

Sınıf [ B-PİSA ] 1. Dönem - 1. Uygulama 4. Sınıf [ B-PİSA ] 1 2017-2018 1. Dönem - 1. Uygulama P erformans İ zleme S üreç A nalizi 4. SINIF MATEMATİK OKURYAZARLIĞI Soru 1.1 Aşağıdaki tabloda 8 kişilik bir limonlu pasta tarifi verilmiştir. MALZEME

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

Ali Hadi ORHUN (1949 mezunu)

Ali Hadi ORHUN (1949 mezunu) Ali Hadi ORHUN (1949 mezunu) 10 Ağustos 1932'de Çorum doğumevinde dünyaya gözlerini açtı. Mecitözü'nde ilkokula başladı İskilip'te ilkokulu ve Ortaokulu bitirdi. Üç yıl Ortaokulu iftiharla bitirmesi onun

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

.~ ". EXPO . \J. f ~ ~ ~ c... ~ ı5-2 ı Mayıs 2015 tarihleri arasında kutlanacak olan programı ekte sunulmuştur. .:~. :... T.C.

.~ . EXPO . \J. f ~ ~ ~ c... ~ ı5-2 ı Mayıs 2015 tarihleri arasında kutlanacak olan programı ekte sunulmuştur. .:~. :... T.C. r: ~ c... ~ f ~ ~ \i it " TC Vii '1. GENeLıI( VE ~POR };tl ~AKA"LlG'LP '-?~ T.C. MANAVGAT KAYMAKAMLIGI Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü :....:~.. \J..~ ". EXPO Sayı: 190613431 146 Konu: Gençlik

Detaylı

ETKİNLİKLERİN İLK HAFTASINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

ETKİNLİKLERİN İLK HAFTASINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. . ETKİNLİKLERİN İLK HAFTASINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. OKULUMUZDA AYNI GÜN İÇİNDE TÜM ŞUBELERİMİZDE ÖĞRETMENLERİMİZİN ÖZVERİLİ KATILIM İLE 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN ENGELLENMESİ

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI 06 MART 2011 TC ANTALYA VALİLİĞİ KONU : Atatürk ün Antalya ya 06 Mart 2011 Gelişinin 81. Yıldönümü. İLGİLİ MAKAMA

Detaylı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler On5yirmi5.com 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler Bu yıl Cumhuriyeti'in 90. yılını kutluyoruz. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler... Yayın Tarihi : 28 Ekim 2013 Pazartesi (oluşturma

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

KURTULUŞUN 95. YILI COŞKUYLA KUTLANDI

KURTULUŞUN 95. YILI COŞKUYLA KUTLANDI KURTULUŞUN 95. YILI COŞKUYLA KUTLANDI Kahramanmaraş ın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. Yıldönümü törenlerle kutlandı. Valilik Kavşağında gerçekleştirilen kutlama törenleri, Sağlık Bakanı Dr. Mehmet

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI AĞUSTOS 2017 Bülten 4 AĞUSTOS 2017 BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI Burdur 1 inci, 2 inci Organize Sanayi Bölgesi ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi

Detaylı

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Yeni Sürücü Belgesi verme işlemi 2 Fark Sürücü Belgesi verme işlemi 1 - Öğrenim Belgesi (Belgenin aslı veya sürücü kursu veya okulundan tasdikli fotokopisi) 2 - M.T.S. Kursu'na Müracaat Formu (Ek-2 )

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ün 1928 yılında Ankara

Detaylı

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun.

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. DEĞERLİ VELİLER Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. Bayram tatilinde verilen bu ödevlerin günlük olarak(üzerindeki tarihe göre) yaptırılmasını rica ediyorum. Ödevleri öğrendiğimiz konuların

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

CUMHURİYETİMİZİN 90. YILI KUTLAMA PROGRAMI 29 Ekim 2014

CUMHURİYETİMİZİN 90. YILI KUTLAMA PROGRAMI 29 Ekim 2014 CUMHURİYETİMİZİN 90. YILI KUTLAMA PROGRAMI 29 Ekim 2014 1- AMAÇ Bu program, Cumhuriyetimizin 91. kuruluş yıldönümünü daha anlamlı ve daha coşkulu bir şekilde kutlamak ve Cumhuriyetimizin temel ilkelerini

Detaylı

GÖKYÜZÜNDE KISA FİLM SENARYOSU

GÖKYÜZÜNDE KISA FİLM SENARYOSU GÖKYÜZÜNDE KISA FİLM SENARYOSU 1. DIŞ. CADDE - GECE 1 FADE IN: Saat 22:30. 30 yaşında bir gazeteci olan Eren caddede araba sürmektedir. Bir süre sonra kırmızı ışıkta durur. Yan koltukta bulunan fotoğraf

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu -KAPANIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 7 Kasım 2014 I. DÜNYA SAVAŞININ 100. YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI

Detaylı

YUNAN'A BEŞ BEŞ BAKİ SARISAKAL

YUNAN'A BEŞ BEŞ BAKİ SARISAKAL YUNAN'A BEŞ BEŞ BAKİ SARISAKAL YUNAN'A BEŞ BEŞ Kurtuluş Savaşı ndan 7 yıl sonra ilk kez bir Yunan Takımı; Selanik Şampiyonu Aris 1, yurdumuza gelmişti. Bu, temeli atılmakta olan Türk-Yunan Dostluğu çerçevesi

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım Yeni evli bir çift vardı. Evliliklerinin daha ilk aylarında, bu işin hiç de hayal ettikleri gibi olmadığını anlayıvermişlerdi. Aslında birbirlerini sevmiyor değillerdi. Son zamanlarda o kadar sık olmasa

Detaylı

SAYFA BELGELER NUMARASI

SAYFA BELGELER NUMARASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... SAYFA BELGELER NUMARASI 1. 27 Ekim 1922 tarihinde İsmet Paşa nın Dışişleri Bakanlığına ve Fevzi Paşa nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması... 1 2. İstanbul daki mevcut

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı.

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı. MUSA TAKCI KİMDİR? İyi bir öğretmen, koruyucu bir ağabey, saygılı bir evlat, şefkatli bir baba, merhametli bir eş, çok aranan bir kardeş, güçlü bir şair, disiplinli bir yazar, hayırlı bir insan, güzel

Detaylı

Buse Akbulut. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Buse Akbulut. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 10.11.2010 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

ISBN : 978-605-65564-3-2

ISBN : 978-605-65564-3-2 ISBN : 978-605-65564-3-2 1 Baba, Bal Arısı Gibi Olmak İstemiyorum ISBN : 978-605-65564-3-2 Ali Korkmaz samsun1964@hotmail.com Redaksiyon : Pelin GENÇ Dizgi/Baskı Kardeşler Ofset Matbaacılık Muzaffer Ceylandağ

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı?

AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı? AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı? Ve orada kötü kalpli olarak gösterilen Pers İmparatoru Darius u Diğer ismiyle Dara yı Tarih 300 lü yılları gösteriyor. Ama İsa henüz doğmamış.

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Haziran 17, 2016-1:22:00 Başbakan Yıldırım, "Terör örgütünün telkinlerine gençlerimiz asla ve asla itibar etmesinler. Onlar bizim

Detaylı

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e?

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e? Seçelim ve yerleştireli. erelisi iz? e i adı e u oldu erha a Türk ü sizi adı ız erelisi iz? Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu.... e? Sophie : Be i adı Sophie. Kutlu : Memnun oldum. Sophie : Be de..

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan.

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan. 23 nisan şiirleri, 23 nisan ile ilgili şiirler, çocuk bayramı şiirleri, ulusal egemenlik şiirleri, 23 nisan, şiirler, 23 nisan şiirleri, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, en güzel 23 nisan şiirleri, 23

Detaylı

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Hafta Sonu Ev Çalışması YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Zaman adlı ölümsüz bir dev vardı. Bir gün Zaman, Yıl Dede'yi dört kızıyla birlikte yeryüzüne indirdi. Kızlar, yeryüzünü çok sevdiler. Hepsi bir yana dağılıp

Detaylı

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU NİSAN 2015

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU NİSAN 2015 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU NİSAN 2015 ÇOCUKLAR GELECEĞİMİZİN GÜVENCESİ YAŞAMA SEVİNCİMİZDİR, BUGÜNÜN ÇOCUĞUNU YARININ BÜYÜĞÜ OLARAK YETİŞTİRMEK HEPİMİZİN İNSANLIK

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı