Nereden nereye ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yard mc s Gaziantep Milletvekili

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nereden nereye ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yard mc s Gaziantep Milletvekili"

Transkript

1

2

3 ED TÖRDEN Nereden nereye Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yard mc s Gaziantep Milletvekili AK PARTi, milletin kurduğu, istikametini milletin çizdiği bir partidir. AK PARTi kurulduğu günden beri, her iktidar döneminde de öncelik halka hizmet oldu. Halka hizmeti Hak ka hizmet olarak gördük ve bu anlay şla hareket ettik y l nda ç kt ğ m z bu kutlu yolculukta siyaset hiçbir zaman millete hizmet ve milletin menfaatlerini koruman n d ş nda bir anlam taş mad. AK PARTi ile birlikte millet ile devlet bar şt. Sağl ks z olan sağl k sektörü, sağl ğ na kavuştu. Eğitimde büyük hamleler yap ld. Bağ ms z olmas gereken yarg ne yaz k ki bak ms z yarg idi. Adalet bak ml hale getirildi. Çeteler, mafyalar, cuntalar çökertildi. Sanayici, tüccar, esnaf, sanatkar ve tar m köylüsü bu dönemdeki kadar bol ve düşük faizli kredi kullanamam şt. Hiçbir dönem küçük esnaf ve çiftçiye bu kadar destek verilmedi. Hiçbir dönem özürlü, dul, yetim, yaşl ve himayeye muhtaç diğer insanlar bu kadar devlet şefkati görmedi. Devletimizin Anayasada belirtilen sosyal Devlet vasf ilk defa anlam n buldu. İleri demokrasiye, büyük bir ekonomiye, güçlü bir topluma, yaşanabilir bir çevreye, marka şehirlere ve nihayet lider bir ülkeye kavuşmak için var gücümüzle çal şt k. 3 Kas m 2002 seçimlerinin ard ndan, 9.5 y ll k iktidar m z boyunca 78 y ll k cumhuriyet tarihi birikimlerine yenilerini ekledik. Ülkemize birçok hizmet sunduk, cumhuriyet tarihinin ilklerini gerçekleştirirken, tüm zamanlarda yap lanlardan daha fazlas n bu sürede halk m z n hizmetine sunduk. Türkiye yi baştanbaşa bölünmüş yollarla donatt k. Yüzy l n projesi Marmaray da sona yaklaşt k. 20 y ll k rüya Karadeniz Sahil Yolu nu tamamlad k. Kad n ve aileyi korumak için çok önemli ad mlar att k. Ailenin Korunmas ve Kad na Karş Şiddetin Önlenmesi Kanunu ç kard k, art k kad na karş şiddete ağ r cezalar geliyor. Eşi vefat etmiş ve geliri olmayan kad nlar m z yaln z b rakmad k, ayda 250 lira nakdi yard m uygulamas n başlatt k. Şehirlerimizi daha modern ve yaşanabilir, marka şehirler haline getirdik. TOKİ ile 20 yeni şehir kadar konut inşa ettik. Eğitimde büyük reform gerçekleştirdik. 8 y ll k zorunlu kesintisiz eğitim sisteminden 12 y ll k zorunlu kademeli eğitim sistemine geçiş sağlan rken, lise zorunlu hale geldi. Nereden nereye geldik. Her alanda büyümeye devam ediyoruz. Sizlerin desteğiyle gerçekleştirdiğimiz bu hizmetlerimize yenilerini ekleyerek, bu kutlu yolda yürümeye devam edeceğiz.

4 Ç NDEK LER 10 Ailenin Korunmas ve Kad na Karş Şiddetin Önlenmesi Kanunu ç kt TBMM Genel Kurulunda, Ailenin Korunmas ve Kad na Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Tasar s Genel Kurulda oybirliği ile kabul edildi y ll k rüyada ilk kaynak İstanbul un Avrupa-Asya yakas n birbirine bağlayacak Marmaray projesinde önemli bir aşama daha geride kald. 14. Dünya Atletizm Şampiyonas Türkiye de yap ld AK PARTi Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul da düzenlenen 14. Dünya Salon Atletizm Şampiyonas n n aç l ş n gerçekleştirdi. Biz tüm dünyaya, birlik, sevgi ve hoşgörü fotoğraf sunmak istiyoruz AK PARTi Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2 Mart ta Kültür ve Turizm Bakanl ğ 2011 Y l Kültür ve Sanat Büyük Ödülü nün Lütfi K rdar kongre Merkezi nde düzenlenen ödül törenine kat ld. Türkiye Bülteni AK PARTi Ad na Sahibi: Hüseyin Çelik (Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yrd.) Yay n Yönetimi: Ali R za Alaboyun Mehmet Erdoğan Mehmet Nil H d r Mehmet Ocaktan Nursuna Memecan Saadettin Ayd n Yay n Kurulu: Ayşe Böhürler Ayşe Keşir A. Edip Uğur Bülent Gedikli Hüseyin Besli H. Burak Ceylan Zeynep Karahan Uslu Sorumlu Yaz şleri Müdürü: Miray Ekey lmaz Bas n ve Halkla lişkiler: Betül Kaya Deniz Günhan > Ocak-Şubat 2012 Y l 9 Say 74 Sanat Yönetmeni: Bülent Avnamak Grafik Tasar m: Müjdat Erol Bask ve Cilt: Star Medya Yay nc l k A.Ş. Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve fotoğraflar kaynak belirtilerek kullan labilir.

5 AYIN TAR H I. nönü Zaferi 10 Ocak 1921 Mon dros Ateş kes An laşma s ndan son ra, 15 Ma y s 1919 da Ana do - lu yu iş ga le baş la yan Yu nan l lar, dü zen li or du fik ri ne kar ş ç kan Çer kes Et hem in TBMM hü kü me ti ne baş kal d r ma s n da de ğer - len di re rek, Bur sa ve Uşak böl ge le rin den, Es ki şe hir ve Af yon yö - nü ne doğ ru ha re ke te geç ti. Sa va ş n za ma n n Yu nan l lar seç - mek le bir lik te, sa vaş ala n n Türk ler be lir le di. Oy nak bir sevk ve ida re sis te mi ni be nim se yen Türk or du su, ken di sin den üç kat da - ha faz la as ke ri ve tek nik gü cü olan Yu nan or du su na kar ş nö nü mev ki in de sa vun ma sa va ş yap ma ya ka rar ver di. 10 Ocak gü nü sa at 6.30 da baş la yan sa vaş ta ağ r ka y p lar ve ren ve y p ra nan Yu nan l lar Bur sa ci va r n da ki es ki mev zi le ri ne çe kil mek zo run da kal d. Ba t cep he sin de ka za n lan ilk sa vaş olan bu za fer, Mil li Mü - ca de le ye olan inan c kuv vet len dirirken, içe ri de ve ulus la ra ra s çev re ler de TBMM nin gü cü nü art r d. Mu ha re be den son ra, Türk kuv vet le ri ne ko mu ta eden Al bay s met Bey ge ne ral li ğe yük sel - til di. Londra Anlaşmas 19 Şubat Şu bat 1959 da K b r s ba ğ m s z bir dev le te dö nüş tü ren Lon dra An - laş ma s im za lan d. An laş ma top lan t s na Türk D şiş le ri Ba ka n Fa tin Rüş tü Zor lu, Yu nan D şiş le ri Ba ka n Ave rof ve n gil te re D şiş le ri Ba ka - n ka t l d. An laş ma y K b r s Türk de le gas yo nu baş ka n Dr. Fa z l Kü çük ve K b r s Rum de la gas yo nu baş ka n Baş pis ko pos Ma ka ri os im za la d. Top lan t ya Yu nan Baş ba ka n da ka t l d. Bir uçak ka za s ge çir miş olan Baş ba kan Men de res o s ra da te da vi al t n da ol du ğun dan Lon dra Kon - fe ran s na ka t la ma d. Bu an laş ma ile K b r s, n gil te re nin sö mür ge si ol mak tan ç ka rak ba ğ m s z bir dev let ha li ne gel di. n gil te re, Yu na nis - tan ve Tür ki ye ga ran tör dev let ol du lar. Bu nu iz le yen sü reç te, 1960 y - l n da K b r s l Rum lar ve Türk ler, K br s Dev le ti ni kur du lar. Ye ni oluş - tu ru lan K b r s yö ne ti min de ki 10 ba kan dan 7 si Rum, 3 ü Türk olur ken Cum hur baş kan Rum (Baş pis ko pos Ma ka ri os) ve yard mc s Türk (Faz l Kü çük) ol du. Türkiye nin NATO ya girişi 18 Şubat Ey lül 1951 ta rih le ri ara s n da Ot to va da top la nan Ku zey At lan - tik Pak t (NA TO) Kon se yi ne da hil olan 12 dev let tem sil ci si, Tür ki - ye nin üye ol ma s n tav si ye eden ka ra r onay la d lar. Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si 18 Şu bat 1952 de Tür ki ye nin NA TO üye li ği ni onay la d. Misak- Milli nin Kabulü 28 Ocak 1920 s tan bul da top la nan son Mec lis-i Me bu san da, Ana do lu ha re ke - ti ne sem pa ti ile ba kan Ali R za Pa şa n n gi ri şi miy le giz li bir otu - rum ya p l d ve bu ra da Mi sak- Mil li ka bul edil di. 30 Ekim 1918 ta - rih li Mon dros Mü ta re ke si im za lan d ğ va kit, düş man or du la r n n iş ga li al t n da bu lu nan ve ço ğun lu ğu Arap olan yer le rin ka de ri, ora hal k n n ser best çe ve re ce ği ka ra ra bağ l ka la cak t r. Bu nun d ş n da ka lan ve o gün iş gal edil me yen Türk ve s lam ço ğun lu ğu - nun bu lun du ğu böl ge bö lün mez ve ay r l maz bir bü tün sa y la cak - t r. Tür ki ye ile ya p la cak ba r şa b ra k lan Ba t Trak ya n n hu ku ki du ru mu nun tes pi ti de hal k n tam bir ser best lik le be yan ede cek - le ri re ye uy gun ola cak t r. s tan bul şeh ri ve Mar ma ra n n gü ven - li ği her tür lü teh li ke den uzak kal ma l d r. Ça nak ka le ve Ka ra de niz Bo ğaz la r nda ti ca ri ser bes ti ve ulaş t r ma, il gi li dev let le rin oy bir li ği ile ve re cek le ri ka ra ra bağ l ka la cak t r. Antep e Gazi unvan 8 Şubat 1921 TBMM, Ay n tap a (An tep) kah ra - man ca di re ni şin den do la y Ga zi un va n ve ren ka nu nu ka bul et ti. 10 ay 9 gün düş ma na kar ş en kö - tü im kan lar la yi ğit çe sa va şan An - tep, Türk ta ri hi ne kah ra man lar di - ya r ola rak geç miş tir. Fatih in tahta geçişi 18 Şubat 1451 VI I. Os man l Pa di şa h Fa tih Sul tan Meh met 1451 y l n da tah ta geç ti. 32 y l pa di şah l k ya pan Fa tih Sul - tan Meh met, 1453 y l n da s tan - bul u fet het ti ve 200 den faz la şe - hir Os man l top rak la r na ka t l d. Ve fa t s ra s n da dev le tin s n r la r ki lo met re ka re ye ulaş t. Fa tih in Os man l pa di şah la r ara - s n da bi lim sel, yö net sel ve kül tü - rel sa ha da ilk s ra y al d ğ bi lin - mek te dir. Ocak-Şubat 2012 Türkiye Bülteni 3

6 TÜRK YE AKTÜAL TE ATLASI 15 milyon konut yenilenecek > Çevre ve Şehircilik Bakan Erdoğan Bayraktar konut sektöründeki son gelişmeleri değerlendirerek, "2B Yasas kapsam nda elde edilecek finansal gelirle deprem bölgesinde bulunan 15 milyon konutun yenilenmesine maddi destek sağlayacağ z" dedi. 4 ay içinde y k mlara başlayacaklar n n alt n çizen Bayraktar, "2B'den elde edeceğimiz gelirle bu 15 milyon konutun sahibine kredi-finansman ve teknik destek vereceğiz. Bunlardan 6-7 milyonu y k l p tekrar yap lacak. Afet geldiğinde bu konutlar n tamamen boşalt lm ş olmas gerekiyor. Vatandaşlar m z n da kendi can ve mal güvenliği aç s ndan destekleyeceğini umuyoruz" sözlerini kulland. Türkiye siber sald r lara karş haz r > Teknoloji çağ n n yeni savaş yöntemi olan siber sald r ya karş Ankara, harekete geçiyor.tübitak'ta kurulan merkez, kamu ve devlet kuruluşlar n, siber sald r lara karş koruyacak. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün, Ulaşt rma Bakanl ğ m zla bakanl ğ m z ve TÜBİTAK aras nda bir protokol çal şmas yap ld. TÜBİTAK'ta bir merkez oluşturuluyor ve kurumlar n siber sald r lara karş güvenliğinin sağlanmas ile ilgili çal şmalar bu birim gerçekleştirecek dedi. Gereksiz sezaryene yapt r m geliyor. > Sağl k Bakan Recep Akdağ, sezaryen oranlar çok yüksek olan özel hastanelerle ilgili yapt r mlar uygulanacağ n söyledi. Bakan Akdağ, "Vatandaş m z n şunu bilmesini isterim sezaryen bir ameliyatt r ve sezaryen yaln zca gerekli olan durumlarda bizim t bben endikasyonu olan durumlar dediğimiz anne ve bebek sağl ğ n tehdit eden durumlarda, başvurulmas gerek bir yöntemdir. Şunu aç kça ifade ediyorum ihtiyaç olmad ğ halde sezeryan oran çok yüksek olan uzman hekimleri bu durumdaki eksiklerini doğum tecrübesi eksiklerini tamamlamak üzere eğitime alacağ z. Bunun ilk uygulamas na haziran ay nda başl yoruz. Ayr ca gereksiz yere sezeryan oranlar çok yükselmiş olan özellikle özel hastanelerle ilgili yapt r mlar m z olacak" dedi. 4 Türkiye Bülteni Ocak-Şubat 2012

7 TÜRK YE AKTÜAL TE ATLASI 40 bin kadrolu öğretmen al nacak > Milli Eğitim Bakan Ömer Dinçer, ağustos ay nda atanmak üzere 40 bin öğretmen al nacağ n aç klad. Şubat ay nda verilen 17 bin kadro ile birlikte, 2012 y l nda öğretmenlere 57 bin kadro verilmiş oldu. Verilen 40 bin kadronun kanunlaşmas ndan sonra atamayla ilgili işlemleri yapacaklar n dile getiren Bakan Dinçer, ''Şunu da hat rlatmak isterim, şubat ay nda bize 17 bin kadro tahsis edilmişti. Biz o kadroyu daha çok doğu ve güneydoğu illerimize atam şt k. İki atamay bir arada değerlendirdiğimizde 57 bin kadro verilmiş oldu. Bu Milli Eğitim Bakanl ğ tarihinde bir y lda verilen en büyük kadrodur'' diye konuştu. Atamalar n öğretmenler için iyi bir f rsat olduğunu belirten Dinçer, hükümete kendilerine verdiği destek için teşekkür etti. Çiftçiye 735 milyonluk destek > G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl ğ, 121 bin çiftçiye destek sağlayacak. G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl ğ, tar msal destekleme kapsam nda yağl tohumlu bitki üreten 121 bin çiftçiye toplam 735 milyon lira ödeyecek. G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl ğ, 2012 y l tar msal destekleme ödemelerine devam ediyor. Bakanl k bu kapsamda, başta pamuk olmak üzere yağl tohumlu bitkilerden ayçiçeği, soya, aspir ve kanola üreten 121 bin çiftçiye toplam 735 milyon liral k nakit destek ödemesi yapacak. Destekleme ödemeleri çiftçilerin bankada hesaplar na yat r lmaya başlad. Türkiye'de kaya gaz bulundu > Enerji Bakan Taner Y ld z, alternatif enerji kaynaklar ndan kaya gaz n 4 sahada arad klar n belirterek, "Trakya ve Güneydoğu'daki 2 sahada gaz bulduk, miktar belirlemeye çal ş yoruz" dedi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dünyada alternatif enerji olarak ortaya ç kan, petrol ve doğalgaz n fiyat n yar yar ya düşürmesi beklenen kaya gaz n Türkiye'de de aramaya başlad klar n aç klad. Y ld z, dört sahada arama yapt klar n belirterek, "Trakya ve Güneydoğu'da iki sahada gaz bulundu, miktar n belirlemeye çal ş yoruz. Yeni sahalarda araşt rmaya devam edeceğiz" dedi. Ocak-Şubat 2012 Türkiye Bülteni 5

8 DÜNYA AKTÜAL TE ATLASI Obama, rakibini kutlad > ABD Başkan Barack Obama, bu y l Kas m ay nda yap lacak başkanl k seçimlerinde rakibi olmas kesinleşen Cumhuriyetçi Parti aday Mitt Romney'yi telefonla arayarak, başar lar diledi. Obama, Teksas'taki ön seçimleri kazanarak başkanl k seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin aday olmay garantileyen eski Massachusetts Valisi Romney'yi arayarak, hem bu başar s ndan dolay kendisini kutlad, hem de seçim yar ş nda başar dileklerini iletti. Mitt Romney'nin seçimlerdeki adayl ğ, Cumhuriyetçi Parti'nin ağustos sonunda Florida'n n Tampa kentinde yap lacak kurultay nda resmileşecek. 6 Kas m'da yap lacak başkanl k seçimlerinin, Obama ile Romney aras nda geçmesi bekleniyor. Londra'da Kraliçe'nin onuruna dev kutlamalar > İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahttaki 60. y l dolay s yla, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Thames Nehri'nde binden fazla botun kat ld ğ görkemli ve renkli geçit töreni yap ld. "P rlanta Y l Dönümü" kutlamalar İngiltere tarihinde ikinci kez yap l yor. 86 yaş ndaki Kraliçe 2. Elizabeth, İngiliz monarşisinin 63 y l tahtta kalan Kraliçe Victoria'dan sonraki en uzun süreli monark. Kraliçe 2. Elizabeth, 1952 y l nda 26 yaş ndayken tahta ç km şt. 60 y lda İngiltere Kraliçesi, Sir Winston Churchill'den, David Cameron'a kadar toplam 12 İngiliz başbakan yla çal şt, 3 bin 500'den fazla yasaya onay verdi. New York'ta geleneksel Türk Günü Yürüyüşü > Başbakan Yard mc s Bekir Bozdağ, ABD'nin New York kentinde düzenlenen, 31. Türk Günü Yürüyüşü'ne kat ld. Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu'nca (TADF) düzenlenen etkinliklere Bekir Bozdağ' n yan s ra D şişleri Bakan Yard mc s Koru, TADF Başkan Ali Ç nar, Türkiye'nin BM Daimi Temsilci, Ertuğrul Afakan, New York Başkonsolosu Levent Bilgen ve KKTC'nin New York temsilcisi Büyükelçi Hilmi Akil de kat ld. Manhattan'da 53. sokak ile Madison Caddesi'nin köşesinde başlayan Türk Günü Yürüyüşü'nü, New York ve New Jersey eyaleti başta olmak üzere pek çok eyaletten gelen Türkler, ellerinde Türk bayraklar coşkuyla izledi. 6 Türkiye Bülteni Ocak-Şubat 2012

9 DÜNYA AKTÜAL TE ATLASI Mübarek'e ömür boyu hapis > M s r' n eski lideri Hüsnü Mübarek, protesto gösterilerindeki ölümlere suç ortakl ğ etmek suçundan ömür boyu hapis cezas na çarpt r ld. Karar n okunmas n n ard ndan muhalifler ikiye bölündü. Mübarek'e verilen ömür boyu hapis cezas na memnun olmayan muhalifler, Tahrir Meydan 'na ineceklerini belirterek, mahkeme karar n n tarafl olduğunu öne sürüyor. Muhalifler aras nda yer alan bir grup ise karardan duyduklar memnuniyeti dile getirdi. Mübarek, 24 Ocak 2011 devrimi sürecinde M s r'da gerçekleşen protestolarda "göstericilerin ölümüne mani olmama" suçundan müebbet hapse mahkum edildi. Söz konusu olaylar s ras nda yaklaş k 850 kişi hayat n kaybetmişti. Türkiye'ye 10 y ld z > Chicago daki NATO Zirvesi nde Türkiye ye 10 general y ld z verildi. Böylece Türk generaller NATO birimlerinde daha çok rol oynayacak ve Ankara n n İttifak taki etkinliği artacak. 10 y ld z, Türkiye nin NATO birimlerinde general düzeyindeki temsiline işaret ediyor. Tuğgeneraller bir y ld z, tümgeneraller iki y ld z, korgeneraller üç y ld z, orgeneraller dört y ld z say l yor. Her ülke göndereceği generallerin y ld zlar n toplay p kotas na uyuyor. Türkiye örneğin 10 tuğgeneral veya 5 tümgenerali görevlendirebilecek. Ankara önce, müzakeresi bir y l kadar sürecek dönemde, Türk generaller için seçilecek birimlerde, maddi kaynak, planlama ve operasyonda etkin pozisyonlar bulunmas n amaçlayacak. NATO güvenliği Afganistan'a devrediyor > ABD'nin Chicago kentinde bir araya gelen NATO ülkeleri liderleri, 2014 y l sonuna kadar ülkedeki tüm güvenlik sorumluluğunun Afgan makamlar na devredilmesi ve NATO öncülüğündeki muharip misyonun sona erdirilmesi üzerinde mutab k kald. Zirveyle ilgili yay mlanan sonuç bildirisinde, "bugün istikrarl ve güvenli bir Afganistan için uzanan yolda yeni ve önemli ad mlar att k" ifadesi kullan larak, son Lizbon zirvesinde kararlaşt r ld ğ üzere, ülkedeki tüm güvenlik sorumluluğunun ISAF'tan Afgan ulusal güvenlik güçlerine devrinin 2014 y l sonuna kadar tamamlanmas sürecinin ray nda ilerlediği kaydedildi. Bildiride, güvenlik sorumluluğunun Afgan güvenlik güçlerine devri süreci için "geri döndürülemez" nitelemesi yap ld. Ocak-Şubat 2012 Türkiye Bülteni 7

10 Merkez Ülke Türkiye AK PARTi iktidar ile bölgemizin merkez ülkesi haline geldik. Çevremizdeki sorunlar başka başkentlerde tart ş l p bize politikalar dayat l rken süreçleri belirleyen, politika üreten, sözü dinlenen, fikri sorulan ülke olduk. Dünyan n en önemli toplant lar na Ankara, İstanbul ev sahipliği yapmaya başlad. İstanbul, bölge ve dünya politikalar nda herkesin geldiği, topland ğ, özgürce hareket ettiği uluslararas diplomasinin merkezinde bir dünya kenti oldu. 8 Türkiye Bülteni Ocak-Şubat 2012

11 DÜNYANIN HER YERİNDE MUHTAÇ OLANIN YARDIMINA KOŞTUK AK PARTi iktidar nda Türkiye yi el açan ülke olmaktan ç kar p el uzatan ülke haline getirdik. Dünyan n neresinde ihtiyaç sahibi varsa yan na gittik. TİKA y aktif hale getirip kalk nma yard mlar nda dünyada örnek ülke olduk. Korkudan hiç kimsenin ayak basamad ğ Somali ye ailesi ile giden Başbakan m z, 20 Ağustos 2011 de 30 y ldan sonra bu ülkeye ilk hükümet başkan ziyaretini gerçekleştirdi. Mogadişu Büyükelçiliğimizi açt k. Ocak-Şubat 2012 Türkiye Bülteni 9

12 Ailenin Korunmas ve Kad na Karş Şiddetin Önlenmesi Kanunu ç kt Şiddet gören kad n devlet korumas na al nacak Kad na şiddete ağ r cezalar geliyor Kad n erkek f rsat eşitliği somutlaş yor Kad n m z toplumda hak ettiği yere taş yoruz 10 Türkiye Bülteni Ocak-Şubat 2012

13 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI, AKADEMİSYENLER, İLGİLİ KURUMLARIN TEMSİLCİLERİ VE PARLAMENTODAKİ MİLLETVEKİLLERİ İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER NETİCESİNDE HAZIRLANAN AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİ KANUNU 8 MART 2012 DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NDE YASALAŞTI. ARTIK ŞİDDETİ ÖNLEYEN VE KADINLARI CİNSİYETE DAYALI ŞİDDETTEN KORUYAN ÖZEL TEDBİRLER, AYRIMCILIK OLARAK YORUMLANAMAYACAK. > Daha önce 4 maddelik bir kanunla düzenlenen kad na şiddet, şimdi 25 maddelik temel bir kanuna dönüştü. TBMM Genel Kurulunda, Ailenin Korunmas ve Kad na Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Tasar s Genel Kurulda oybirliği ile kabul edildi. Şiddete karş daha etkin önlem al nmas, var olan şiddetin önlenmesi, şiddete uğrayan mağdurun korunmas yla ilgili usul ve esaslar, yeniden belirlendi. Sivil toplum kuruluşlar, akademisyenler, ilgili kurumlar n temsilcileri ve parlamentodaki milletvekilleri ile yap lan görüşmeler neticesinde haz rlanan Ailenin Korunmas ve Kad na Karş Şiddetin Önlenmesi Kanunu 8 Mart 2012 Dünya Kad nlar Günü nde yasalaşt. Şiddetle mücadelede; koruma, önleme, kolluk kuvvetlerinin ve yarg mensuplar n n nas l hareket edecekleri ve kad n n yaşam haklar n korumak için neler yap lacağ yasada çok net olarak ifade edildi. Art k şiddeti önleyen ve kad nlar cinsiyete dayal şiddetten koruyan özel tedbirler, ayr mc l k olarak yorumlanamayacak. Şiddet uygulayana yönelik daha cayd r c özel önlemler uygulanacak. Kanuna göre, şiddete uğrayan kad nlar n korunmas için al nacak önlemlere ilişkin usul ve esaslar, yeniden belirlendi. Anayasa ile Türkiye'nin taraf olduğu uluslararas sözleşmeler, Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve yürürlükteki tüm kanuni düzenlemeler esas al nacak. Şiddet mağdurlar na ilişkin verilecek destek ve hizmetlerin sunumunda, temel insan haklar na dayal, kad n erkek eşitliğine duyarl, sosyal devlet ilkesine uygun, adil, etkili ve süratli bir usul izlenecek. Şiddet mağduru ve şiddet uygulayan için al nan tedbir kararlar, insan onuruna yak ş r şekilde yerine getirilecek. Şiddeti önleyen ve kad nlar cinsiyete dayal şiddetten koruyan özel tedbirler, ayr mc l k olarak yorumlanamayacak. Şiddet gören kad n devlet korumas na al nacak Önceden mahkeme karar olmaks z n bu tür koruyucu önlemler al namazken bu kanun çerçevesinde art k mülki idare amiri, mahkeme karar olmaks z n bu koruyucu önlemleri alabilecek. Bu sayede şiddeti önlemekte daha etkin olunabilecek. Mülki idare amiri taraf ndan koruyucu ve önleyici tedbirler al nabilecek. Bunlardan birkaç : 1) Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde Ocak-Şubat 2012 Türkiye Bülteni 11

14 veya başka bir yerde uygun bar nma yeri sağlanacak 2) Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bak mdan rehberlik ve dan şmanl k hizmeti verilecek. Mülki idare amiri taraf ndan koruyucu ve önleyici tedbirler al nabilecek. Bunlardan birkaç : 3) Eğer Şiddet gören taraf n hayati tehlikesi söz konusuysa kimlik bilgileri veya diğer bilgiler Tan k Koruma Kanunu kapsam nda değiştirilebilecek. 4) Çocuğu olan kad nlara çal şma yaşam na kat l m n sağlamak üzere 4 ayl ğ na asgari ücretin yar s kadar bakanl k bütçesinden ödeme yap lacak. 5) Nafaka ödemekle yükümlü kişinin sosyal güvenlik kurumu ile bağlant s olmas durumunda, başvuru aranmaks z n nafaka, ilgilinin ayl k, maaş ya da ücretinden icra müdürlüğü taraf ndan tahsil edilecektir. Kad na şiddete ağ r cezalar geliyor Hakim taraf ndan koruyucu ve önleyici tedbirler al nabilecek. Bunlardan birkaç : 1) Şiddet uygulayan kişinin müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaşt r lmas ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi. 2) Şiddet uygulayan, korunan kişilere, bu kişilerin bulunduklar konuta, okula ve işyerine yaklaşamayacak 3) Çocuklarla ilgili önceden kişisel ilişki kurma karar varsa bunun refakatçi eşliğinde yap lacak. 4) Korunan kişiyi iletişim araçlar yla veya sair surette rahats z edemeyecek. 5) Şiddet uygulayan taraf kad na zarar vermemesi için yasal takip alt na al nabilecek. Elektronik kelepçe veya bileklik tak labilecek. 6) Şiddet uygulayan kişinin varsa silah na el konulacak. Kad n erkek f rsat eşitliği somutlaş yor Çal şmalar n 7 gün 24 saat esas na göre yürüten ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZLERİ kurulacak. 12 Türkiye Bülteni Ocak-Şubat 2012

15 GÜÇLÜ BİR AİLE, GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN AK PARTi HÜKÜMETİ OLARAK İKTİDARA GELDİĞİMİZ GÜNDEN BU YANA KADINA KARŞI ŞİDDETLE HEP MÜCADELE ETTİK. Televizyon kuruluşlar ve radyolar ayda en az 90 dakika Şiddetle Mücadele Mekanizmalar ve benzeri politikalar konusunda yay n yapacak. İlköğretim ve ortaöğretim müfredat na kad n n insan haklar ve kad n-erkek f rsat eşitliği konusunun eğitimine yönelik dersler konulacak. Kad n m z toplumda hak ettiği yere taş yoruz AK PARTi Hükümeti olarak kad nlar m z n sosyal hayat, iş hayat ve siyasette daha görünür ve daha güçlü olarak var olmas temelinde çal şmalar m z iktidar m z n ilk gününden itibaren yapt ğ m z düzenlemelerle sağlamak hedefinde olduk. Güçlü aile için, güçlü Türkiye için kad n ailede ve toplumda hak ettiği yere taş mam z gerektiğinin bilincindeyiz. Sosyal hayat m z n, ekonomimizin ve demokrasimizin daha nitelikli olmas n n en temel yap taş n n kad n olduğunu unutmuyoruz. Bu amaçla yapt ğ m z düzenlemelerle kad n m z hak ettiği yere taş rken bunu içselleştiremeyen, yönetemeyen, şiddetle kendini izah edenlerle de hem hukuki hem sosyal alanda mücadele etme sorumluluğumuz olduğunun da fark nday z. Kad na şiddete karş mücadelemiz sürecek Bu düzenleme ile kad n m z, çocuklar m z bu şiddet taraftar bireylerden korumak, hayatlar n daha nitelikli devam ettirebilmelerini sağlamak hedefindeyiz. Ancak hepimiz şunu biliyoruz ki; aslolan her anlamda şiddet taraftar zihniyetlerle toplumun tüm kesimlerinin birlikte yapacağ mücadeledir. Bu konuya duyarl olmal, çevremizde böyle olaylar yaşan yor ve bunu hissediyorsak ilgili kurumlar harekete geçirmeli ve sivil toplum örgütlerinin bu anlamdaki olumlu çabalar na da destek olmal y z. n Ocak-Şubat 2012 Türkiye Bülteni 13

16 Başbakan Erdoğan: Anneler, babalar, çocuklar n z n dağa gitmesine engel olun MARDİN DE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞAN BAŞBAKAN ERDOĞAN, TERÖR KONUSUNDA ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ. ''BU ÜLKEDE TERÖRÜN YOL AÇTIĞI, TERÖRÜN İSTİSMAR ETTİĞİ, YOKSULLUĞUN YOL AÇTIĞI ACILARIN DİNDİRİLMESİ İÇİN SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ. BUNDAN HİÇ KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN. SAMİMİYETLE BAŞLATTIĞIMIZ MİLLİ BİRLİK VE KARDEŞLİK SÜRECİNİ SAMİMİYETLE, KARARLILIKLA SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ.'' > AK PARTi Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kad nlar Gününde Mardin deydi. Karayollar Şefliği önünde gerçekleştirilen toplu aç l ş törenine kat lan Başbakan Erdoğan, ''Bu ülkede terörün yol açt ğ, terörün istismar ettiği, yoksulluğun yol açt ğ ac lar n dindirilmesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmas n. Samimiyetle başlatt ğ m z milli birlik ve kardeşlik sürecini samimiyetle, kararl l kla sonuna kadar sürdüreceğiz'' dedi. Başbakan Erdoğan, ''Bu ülkede terörün yol açt ğ, terörün istismar ettiği, yoksulluğun yol açt ğ ac lar n dindirilmesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmas n. Samimiyetle başlatt ğ m z milli birlik ve kardeşlik sürecini samimiyetle, kararl l kla sonuna kadar sürdüreceğiz'' dedi. 14 Türkiye Bülteni Ocak-Şubat 2012

17 ''Milli birlik ve kardeşlik sürecini sonuna kadar sürdüreceğiz'' Başbakan Erdoğan, kad nlar n yoksulluğunun, gözyaş n n, çaresizliğinin istismar edilmesi ve yaşanan ac lara son verilmesinin mücadelesini verdiklerini belirterek, ''Bu uğurda ne gerekiyorsa onu yapacağ z. Bu ülkede terörün yol açt ğ, terörün istismar ettiği, yoksulluğun yol açt ğ ac lar n dindirilmesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmas n. Samimiyetle başlatt ğ m z milli birlik ve kardeşlik sürecini samimiyetle, kararl l kla sonuna kadar sürdüreceğiz'' diye konuştu. Türklük, Kürtlük, Lazl k, Çerkezlik, Gürcülük, Abazal k şu ya da bu ayr m yapmad klar n, yarat lan Yaradandan ötürü sevdiklerini anlatan Başbakan Erdoğan, ''Kimse yarad l ştan suçlu olarak doğamaz, kimse hangi etnik unsura, hangi etnik yap dan doğacağ n bilebilir mi, bilemez. Kimisi Türk olur, kimisi Kürt olur, kimisi Alman olur, beyaz rktan olur, şu olur, bu olur her şey olabilir, ama biz insanlar ay rmay z, d şlamay z. Onun için bizim değerlerimiz içerisinde d şlama yok, ayr mc l k yok. Sadece insan insan olarak sayg yla karş lamak ve sevmek var'' dedi. Çocuklar m z n kardeş katili haline getirilmesine karş ç kal m Mardin Artuklu Üniversitesi nden, kurulan meslek okullar ndan söz eden Başbakan Erdoğan, annelere ve babalara seslendi. Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: Art k çocuklar n 13 yaş nda, 14 yaş nda dağa ç kart lmas na, istismar edilmesine, birer kardeş katili haline getirilmesine karş ç kal m. Anneler size sesleniyorum, babalara sesleniyorum; çocuklar n z n dağa gitmesine engel olun, bu okullar, bu üniversiteyi, bu eğitim yuvalar n çocuklar m z için bir f rsata dönüştürelim. Çocuklar m z n 13, 15 yaş nda dağda katledilmesine seyirci kalmayal m. ''Uludere'nin ac s, bizim ac m zd r'' ''Uludere'nin ac s, bizim ac m zd r. Uludere'de kaybedilen canlar şüphesiz ki bizim canlar m zd r'' diyen Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Biz bu meseleyi gerek askeri yarg da, gerek sivil yarg da sonuna kadar takip ediyoruz, edeceğiz. Bu meselenin istismar edilmesine, siyasi bir malzeme olarak kullan lmas na, siyasi vampirler taraf ndan f rsat gibi görülmesine müsaade etmeyeceğiz. Biz ölenlerin üzerinden, ölenlerin etnik kimliğine, yapt klar işe, inançlar na, mezheplerine bakmay z. Bu ülkenin her bir vatandaş bizim nazar m zda birdir, birinci s n f vatandaşt r. 75 milyonun bizim samimiyetimizden emin olmas n istiyorum. Mardin'in, Mardinli kardeşlerimin bizim samimiyetimizden hasbiliğimizden emin olmas n diliyorum. Bizler birbirimize inan rsak, birbirimize güvenirsek bizim aşamayacağ m z hiçbir engel yok. Allah' n izniyle, sizlerin desteğiyle ve hay r duas yla 9 y lda çok önemli işler başard k, önemli ad mlar att k, ayn kararl l kla devam edecek, bölgenin vatandaşlar m n sorunlar n hepsinin sorunlar n, ister Zaza olsun, ister Türk olsun, ister Kürt olsun hepsinin sorunlar n çözdük, çözüyoruz, çözeceğiz.'' n Ocak-Şubat 2012 Türkiye Bülteni 15

18 Eşi vefat etmiş kad na ayda 250 TL yard m 8 MART TA MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ NDE BÜYÜYEN TÜRKİYE, GÜÇLENEN KADINLAR PROGRAMINDA KONUŞAN BAŞBAKAN ERDOĞAN, AK PARTi İKTİDARININ KADINLARIN YAŞAM STANDARDININ YÜKSELMESİ İÇİN YOĞUN ÇABA SARFETTİĞİNİ SÖYLEYEREK BİR MÜJDE VERDİ. ARTIK DEVLET EŞİ VEFAT ETMİŞ İHTİYAÇ SAHİBİ KADINA İKİ AYDA 500 TL LİK NAKDİ YARDIM YAPILACAK. > AK PARTi Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kad nlar n yaşam standartlar n yükseltmek için yoğun çaba içinde olduklar n belirterek, ''Şimdi yeni bir uygulamay başlat yoruz. Eşi vefat etmiş ve ihtiyaç içinde olan han m kardeşlerimizi tespit ettik ve art k bu han m kardeşlerimize düzenli nakdi ödeme yapmaya başl yoruz'' dedi. Başbakan Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl ğ nca 8 Mart Dünya Kad nlar Günü dolay s yla Artuklu Üniversitesi'nde düzenlenen Büyüyen Türkiye, Güçlenen Kad nlar Program 'na kat larak bir konuşma yapt. Başbakan Erdoğan, AK PARTi iktidar n n kad nlar n en ileri standartlar yakalamas için yoğun mücadele içinde olduğunu, bu amaçla çeşitli ekonomik, sosyal, siyasal ve demokratik reformlar gerçekleştirildiğini ve gerçekleştirmeye de devam edileceğini söyledi. AK PARTi'nin kad nlar n yaşam standard n n yükseltilmesine yönelik gerçekleştirdiği çal şmalar hakk nda da bilgi veren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''2002 y l nda Türkiye'de yetişkin okur- 16 Türkiye Bülteni Ocak-Şubat 2012

19 yazarl k oran kad nlarda yüzde 79,9. Şu anda yüzde 88. Bak n z nereden nereye geldik. Eşimle birlikte Haydi K zlar Okula kampanyas başlatt k ve eşimin Şanl urfa'da başlatm ş olduğu bu kampanya 350 bin k z çocuğumuzu okulla buluşturdu. O zaman önümüzdeki rakam 700 bin civar ndayd. Bunlar okula gitmiyor, gidemiyor, o kampanya bunu getirdi. Ana-K z Okulday z kampanyas ile 3 y l içinde 824 bin kişiyi okur-yazar konumuna yükselttik. 2002'de ilköğretimde okullaşma oran kad nlarda yüzde 87. Peki bugün ne- 98,6. Neredeyse yüzde 100'e geldik. 2002'de yüzde 45 olan ortaokullarda okullaşma oran şu anda yüzde 66'ya yükseldi. Yüksek öğretimdeki okullaşma yüzde 13'tü, şimdi yüzde 30. Okul öncesi neydi- O da çok manidar. Yüzde 11'di şu anda yüzde 'den 43'e... Sağl kta da çok önemli aşama kaydetti. Anne ölümleri 2002 y l nda 100 binde 30'du. Bugün 100 binde 18'e kadar geriledi. Doğumlar n sağl k kuruluşunda gerçekleşme oran 2002'de yüzde 78 iken bugün yüzde 90'a yükseldi. Bebek ölüm h z binde 37'den binde 20'ye geriledi. İşgücü piyasas na bakt ğ n zda yine olumlu bir tablo görüyorsunuz. Siyasete kat l m oranlar nda ayn şekilde olumlu, umut verici bir tablo var.'' ''Han m kardeşlerimize hay rl olsun'' Anayasa, yasa, mevzuat değişikliği ve genelgelerle engelleri kald rman n, yollar açman n gayreti içinde olduklar n ifade eden Erdoğan, eğitimde, sağl kta ve diğer alanlarda uygulad klar sosyal politikalarla kad nlar her aç dan desteklediklerini, yaşamlar n kolaylaşt rmak, refah standartlar n yükseltmek için çözümler ürettiklerini söyledi. Erdoğan, bu amaçla yeni bir uygulamay daha başlatt klar n belirterek, şunlar kaydetti: ''Bak n şimdi yeni bir uygulamay başlat yoruz. Daha önce duyurmuştuk, eşi vefat etmiş ve ihtiyaç içinde olan han m kardeşlerimizi tespit ettik ve art k bu han m kardeşlerimize düzenli nakdi ödeme yapmaya başl yoruz. Bu kapsama giren eşi vefat etmiş ve ihtiyaç sahibi olan şu anda 150 bin han m kardeşimiz bulunuyor. 16 Şubat'ta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl ğ m z tüm sosyal yard mlaşma ve dayan şma vak flar na bir genelge gönderdi. Şu anda başvurular al n yor. Nisan ay ndan itibaren de art k eşi vefat etmiş kad nlara iki ayda bir ödenecek şekilde ayl k 250 lira yard m ödemeye başl yoruz. Yani iki ayda 500 lira vereceğiz, ayl k 250 lira. Ödemeler iki ayda bir yap lacak. Bu yeni uygulaman n da han m kardeşlerimize hay rl olmas n diliyorum.'' Terör örgütünün kad nlara yönelik infazlar Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütünün bask s ndan kaçan 5 kad n teröristin, terör örgütünce yakaland ktan sonra Diyarbak r'da bir mağarada işkenceden sonra infaz edildiklerini hat rlatarak, ''Annesinin, babas n n evinde fiske vurmaya k yamad ğ, k yamayacağ gencecik k zlar m za işte bunlar yap l yor. Bununla da kal nm yor, bir y l boyunca bu k zlar n ölümünden ailelerine haber verilmiyor'' diye konuştu. İranl bir teröristin, infaz edilen kad n teröristlerin ailelerine k zlar n n terör örgütünce öldürüldüğünü söylemesi üzerine olay n duyulduğunu belirten Erdoğan, olay n ortaya ç kmas üzerine de terör örgütünün ailelere k zlar n n ''mağarada jeneratör gaz ndan kaynaklanan zehirlenme sonucu öldüğünü'' aç klad ğ n anlatt. Yaşananlar n bir anne için, bir baba için katlan lmas zor hadiseler olduğunu vurgulayan Erdoğan, ''13 yaş ndaki çocuğunu dağa kapt ran, o ac mas z mağaralara kapt ran, 5 y l boyunca hiçbir haber alamayan annenin yaşad ğ ac, dağlar kadar büyük bir ac d r. Onun için anneler bu meseleye el koymak zorundad r, işte bu vahşice katliamlar nedeniyle anneler çocuklar na sahip ç kmak, çocuklar n terörün k skac ndan çekip almak zorundad r'' dedi. ''Bir anneyi özellikle anmak, ismini zikretmek istiyorum'' diyen Başbakan Erdoğan, 29 Ekim 2011'de Bingöl'de şehir merkezinde canl bomban n üzerine atlayarak, çocuklar n n hayat n kurtarmak isterken kendi hayat n kaybeden Hatice Belgin isimli kad n an msatarak, ''Kendisini bir kez daha rahmetle yad ediyor, Allah cennetiyle, cemaliyle müşerref k ls n diyorum. Onun cesareti, kahramanl ğ, s cak ve şefkatli annelik hissiyat yla dolu yüreğinden dolay hürmetle yad ediyorum'' dedi. n Ocak-Şubat 2012 Türkiye Bülteni 17

20 TÜRKİYE'Yİ BÖLÜNMÜŞ YOLLARLA DONATTIK Türkiye'yi baştan başa bölünmüş yollarla donatt k. Cumhuriyet'in ilan ndan 2002 y l na kadar toplam 6 bin km bölünmüş yol yap lm şken, 2002 y l ndan 2011'e kadar km den fazla yeni bölünmüş yol yapt k. 80 y lda yap lan yolun 2.5 kat fazlas n 9.5 y lda yapt k y l na kadar sadece 6 il bölünmüş yolla birbirine bağl yken, AK PARTi iktidar yla 74 il bölünmüş yollarla birbirine bağland. Hedefimiz 2012 sonunda toplam 22 bin 500 kilometre bölünmüş yola ulaşmak. 18 Türkiye Bülteni Ocak-Şubat 2012

21 DEMİRYOLLARIMIZ ÇAĞ ATLADI Y llard r ihmal edilen demiryollar m za Cumhuriyet tarihimizin en büyük yat r m n yapt k y llar aras nda 942 km demiryolu hatt yap lm şken, 9 y lda km yeni demiryolu inşa ettik, km demiryolunu yeniledik. ANKARA KONYA ARASI 1 SAAT 40 DAKİKAYA, ANKARA SİVAS ARASI 2 SAATE İNDİ Ankara ile Konya aras mesafeyi 1 saat 40 dakikaya indirecek olan Ankara-Konya H zl Tren Projesi'ne h z verdik. Ankara-Sivas aras n 2 saate düşürecek H zl Tren Projesi'nde de geri say ma başlad k. İstanbul-Ankara aras n 5 saate indiren h zl tren projesini MARMARAY'la entegre ederek, iki şehir aras ndaki yolculuk süresini daha da k salt yoruz. Ocak-Şubat 2012 Türkiye Bülteni 19

22 10 y ll k rüyada ilk kaynak 1860 YILINDA SULTAN ABDÜLMECİT HAN TARAFINDAN PROJELERİ YAPTIRILAN MARMARAY DA RAYLAR DÖŞENMEYE BAŞLANDI. İLK KAYNAĞI BAŞBAKAN ERDOĞAN YAPTI. 29 EKİM 2013 YILINDA TAMAMLANMASI PLANLANAN PROJE İLE DENİZİN 60 METRE ALTINDAN HER GÜN 1 MİLYON 500 BİN YOLCU TAŞIYARAK, İSTANBUL TRAFİĞİNİN RAHATLAMASINI SAĞLAYACAĞIZ. DÜNYANIN EN DERİN SUALTI TÜNELİ OLAN MARMARAY İLE ASYA'DAN AVRUPA'YA GEÇİŞ SADECE 4 DAKİKA OLACAK. > İstanbul un Avrupa-Asya yakas n birbirine bağlayacak Marmaray projesinde önemli bir aşama daha geride kald. AK PARTi Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan n kat l m ile Ayr l kçeşme den başlay p Kazl çeşme ye kadar yerin alt ndan ve deniz alt ndan devam edecek toplam 14,5 km lik kesimin ilk ray kaynağ yap ld. İlk ray kaynağ n gerçekleştiren Başbakan Erdoğan, projenin önemine dikkat çekerek, Marmaray, İstanbul değil, Türkiye projesidir dedi. Törene kat lan Ulaşt rma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Binali Y ld r m ise Projeye başlamak 100 y l sonra 2004 y l nda hükümetimize nasip oldu. Art k ad m ad m Marmaray n ayak seslerini duymaya başlam ş oluyoruz şeklinde konuştu. Üsküdar-Sirkeci aras 4 dakika Marmaray 150 y ll k bir rüya y l nda Sultan Abdülmecit taraf ndan taslaklar oluşturulan projenin hayata geçirilmesi AK PARTi iktidar döneminde oldu. İlk ad m 2004 y l nda 20 Türkiye Bülteni Ocak-Şubat 2012

23 at lm şt. Proje tamamland ğ nda Pekin i Londra ya bağlayacak bir yol haline gelecek. Marmaray projesi kapsam nda, Asya ve Avrupa yakalar nda 40 adet istasyon inşa ediliyor. 76,3 kilometre uzunluğundaki hatt n, 13,6 kilometresi yer alt nda, denizin alt nda inşa ediliyor. Tek yönde saatte 75 bin yolcu taş nacak, her 2 dakikada bir tren bu hatlar üzerinde hareket edebilecek. Proje tamamland ğ nda, Üsküdar- Sirkeci aras sadece 4 dakikada al nabilecek. Söğütlüçeşme den Yenikap ya 12 dakikada, Bostanc dan Bak rköy e 37 dakikada, Gebze den Halkal ya 105 dakikada ulaşmak mümkün hale gelecek. Şu anda İstanbul da, şehir için ulaş mda rayl sistemin pay yüzde 8. Marmaray tamamland ğ nda bu oran yüzde 28 e yükselecek. Başbakan Erdoğan: Marmaray, İstanbul değil Türkiye projesidir Marmaray da ilk ray n kaynak törenine kat lan Başbakan Erdoğan, Marmaray n bir İstanbul projesi değil, Türkiye projesi olduğunu söyledi. Kad köy Ayr l k Çeşmesi İstasyonu nda düzenlenen törende 1860 y l nda hayali kurulan, taslağ haz rlanan bir projenin 150 y l sonra ete kemiğe büründüğünü söyledi. Başbakan Erdoğan, Marmaray n tamamlanmas yla birlikte, sadece Anadolu ve Avrupa yakalar n n rayl sistemle birleşmeyeceğini, ayn zamanda, Pekin ile Londra aras nda kesintisiz bir demiryolu hatt tesis edilmiş olacağ n belirtti. Bakü - Tiflis - Kars Demiryolu Projesi ile yüksek H zl Tren projeleri tamamland ğ nda, Türkiye nin ulaş mda Asya Avrupa koridorunun en önemli, en stratejik ülkesi konumuna yükseleceğini ifade eden Başbakan Erdoğan, proje yap l rken, azami çevre hassasiyetiyle hareket edildiğini, bal klar n yumurtlama dönemi ve göç yollar n n dahi dikkate al nd ğ n söyledi. Proje 29 Ekim 2013 te tamamlanacak 29 Ekim 2013 te tamamlanmas planlanan proje ile denizin 60 metre alt ndan her gün 1 milyon 500 bin yolcu taş nacak. Proje İstanbul trafiğini rahatlatacak. Dünyan n en derin sualt tüneli olan Marmaray ile Asya dan Avrupa ya geçiş sadece 4 dakika olacak, Pekin, Londra ya bağlanacak. Proje 5 y l gecikti Marmaray projesi çal şmalar s ras ndaki arkeolojik kaz lar nedeniyle 5 y l gecikti ancak, İstanbul un tarihi ve kültürel zenginliklerinin aç ğa ç kar lmas na da hizmet etmiş oldu. Marmaray Projesi öncesinde İstanbul 2 bin 500 y ll k tarihi ile bilinirken, bugün art k 8 bin 500 y ll k tarihinin izleri ortaya ç kt. n Ocak-Şubat 2012 Türkiye Bülteni 21

24 Kentsel Dönüşüm Kanunu neler getiriyor? KAMUOYUNDA KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI OLARAK BİLİNEN AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİ ÖNGÖREN KANUN TASARISI, TBMM GENEL KURULU'NDA KABUL EDİLEREK YASALAŞTI. > Bilindiği gibi, Anayasa n n 23. maddesi, sağl kl ve düzenli kentleşmeyi, 56. maddesi, herkese, sağl kl ve dengeli bir çevrede yaşamay ve 57. maddesi de; şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlar n gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyac n n karş lanmas için, devlete her türlü tedbirleri almas hususunda görev yüklemektedir. İşte bu kanunla; Afet riski alt ndaki alanlar ile riskli yap lar n bulunduğu arsa ve arazilerde fen ve sanat norm ve standartlar na uygun, sağl kl ve güvenli yaşam çevrelerini teşkil etmek üzere, iyileştirme, tasfiye ve yenilemeler yap labilecek. Kentlerimiz bu hale nas l geldi? 1950 li y llarda sanayileşme ile birlikte İstanbul, İzmir, Ankara ve Kocaeli gibi kentler, yoğun göç alarak h zl bir şekilde gecekondulaşt ve kontrolsüz bir biçimde büyüdü. Sonuçta planlama yap lmadan, yoğun göçe maruz kalan kentlerde, her türlü afet tehlikesi ve risklerini gözetmeyen kontrolsüz yerleşim alanlar n n oluşmas, çarp k ve sağl ks z yap laşma ve kentleşme, yetersiz altyap ve sosyal donat eksikliği gibi çeşitli nedenlere bağl sorunlar yaşanmaya başland. Ülkemizin büyük bir bölümü, başta deprem olmak üzere tabii afet riski alt nda olmas na rağmen mevcut yap lar n büyük bir k sm n n muhtemel afetlere karş dayan kl olmad klar, orta şiddetteki bir depremde bile ağ r derecede hasar görüp y k ld klar, bundan dolay sosyo-ekonomik problemlerin yaşand ğ, devletin beklenmedik büyük mali külfetler ile karş karş ya kald ğ bilinmekte. On binlerce insan n ölümüne, çok yüksek mali kay plara neden olan 1999 Marmara depremi ve 2011 Van depremi bu felaketlerin gerçek boyutunu ac bir şekilde ortaya ç kard. Hem Marmara hem de Van depreminde binalar ciddi anlamda yoruldu. Olas bir depremde bugün sağlam görülen binalar n birçoğunun y k labileceği düşünülüyor. Bunun için h zla kentsel dönüşümün gerçekleşmesi görüşündeyiz. Ancak kentsel dönüşümün sadece afet riski alt ndaki alanlar n dönüşümü olmad ğ n n bilincindeyiz. İnsan n yaşayacağ, fiziksel mekân n dönüşümünü sağlarken, ayn zamanda sağl kl ve güvenli bir çevre, ekonomik, sosyal, kültürel ve altyap boyutlar yla bu bütünü tamamlama hedefimiz var. Dönüşüm nerelerde yap lacak? Kentsel dönüşüm; Jeolojik durumu ve zemin özellikleri yap laşmaya uygun olmayan alanlarda, Y pranan ve y k m tehdidi alt nda bulunan tarihsel yap lar n yoğun bulunduğu bölgelerde, Geçmişte plans z ve kontrolsüz yap laşman n, yetersiz altyap n n, sağl ks z bir çevrenin ve yaşam koşullar n n son derece yetersiz olduğu yerlerde, Doğal afete uğram ş veya uğrayabilecek olan yerlerde, Sosyal donat ve altyap hizmetlerinin yetersiz duruma geldiği bölgelerde, Çevre etkilerinin olumsuz sonuçlar doğurduğu bölgelerde dönüşüm projeleri yap lacakt r. 22 Türkiye Bülteni Ocak-Şubat 2012

25 Peki riskli alanlar nas l tespit edilecek? Riskli yap lar n tespiti, Çevre ve Şehircilik Bakanl ğ taraf ndan haz rlanacak yönetmelikte belirlenen çerçevede, öncelikle yap malikleri veya kanuni temsilcilerince, masraflar kendilerine ait olmak üzere, bakanl kça lisansland r lan kurum ve kuruluşlara yapt r lacakt r. Çevre ve Şehircilik Bakanl ğ, riskli yap lar n tespitini süre vererek, sahiplerinden isteyebilecek. Tespitler, verilen sürede yapt r lmazsa, Çevre ve Şehircilik Bakanl ğ veya belediyeler ile il özel idarelerince yap lacak. Bu tespitlere karş ev sahipleri, 15 gün içerisinde itiraz edebilecektir. Hazine arazilerinde ise; Bakanl ğ n talebi üzerine Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsam nda bulunan yerler de dahil olmak üzere, Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan riskli alanlarda ve rezerv yap alanlar ndaki taş nmazlardan; kamu idarelerine tahsisli olanlar, Milli Savunma Bakanl ğ 'n n görüşü al n p Bakanlar Kurulu karar yla; kamu idarelerine tahsisli olmayanlar ilgili kamu idaresinin görüşü al narak Çevre ve Şehircilik Bakanl ğ 'na tahsis edilecek veya TOKİ'ye ve belediyeye bedelsiz devredilebilecektir. Hazine d ş ndaki kamu idarelerin mülkiyetinde olan taş nmazlar da TOKİ'ye veya belediyeye bedelsiz devredilecektir. İmar ve yap laşmaya durdurma TOKİ veya belediye, kanun kapsam ndaki proje ve uygulamalar süresince, riskli alanlarda, riskli alanlar n bulunduğu taş nmazlarda ve rezerv yap alanlar nda, her türlü imar ve yap laşma işlemlerini geçici olarak durdurabilecektir. Bu taş nmazlar, tahsis ve devir işlemleri sonuçland r l ncaya kadar Maliye Bakanl ğ 'nca sat lamayacak, kiraya verilemeyecek, tahsis edilemeyecektir. Bakanl k, belediye ve TOKİ'nin talep etmesi halinde, hak sahiplerinin de görüşü al narak, riskli alanlardaki yap lar ile riskli yap lara, elektrik, su, doğalgaz hizmetleri verilmeyecek, verilen hizmetler de durdurulacakt r. Malikler ile anlaşma esas Riskli yap lar n y kt r lmas nda ve bunlar n bulunduğu alanlar ile riskli alanlar ve rezerv alanlar ndaki uygulamalarda öncelikli olarak malikler ile anlaşma yoluna gidilmesi esas olacakt r. Anlaşma ile tahliye edilen yap lar n maliklerine kira yard m yap labilecektir. Riskli bulunan yap lar n maliklere, bu yap lar n y kt r lmas için 60 günden az olma- Ocak-Şubat 2012 Türkiye Bülteni 23

26 AK PARTi HÜKÜMETİ OLARAK İNSAN ONURUNA YARAŞIR, GÜVENLİ BİNA VE ŞEHİRLERDE YAŞAMANIN EN TEMEL HAK OLDUĞUNA İNANIYORUZ. YILLARIN BİRİKMİŞ SORUNLARINI ÇÖZDÜĞÜMÜZ GİBİ KENTSEL YENİLENME İLE GÖÇÜN, PLANSIZLIĞIN, AFETLERİN HESABA KATILMADIĞI YAPI ANLAYIŞININ SONUCU ORTAYA ÇIKAN ŞEHİRLERİMİZİN DE DERDİNE DERMAN OLMAK HEDEFİNDEYİZ. mak üzere süre verilecek. Bu süre içerisinde yap, malik taraf ndan y kt r lmad ğ takdirde, yap n n "idari makamlarca y kt r lacağ " belirtilip, tekrar süre verilerek tebligatta bulunulacakt r. Peki hak sahibi olmayan vatandaşlar m z n durumu ne olacak? İhtiyaç halinde, maliklere uygulanan yöntemler hak sahibi olmayan vatandaşlar m z için de uygulanacakt r. Bu kişiler ile yap lacak olan anlaşman n, bunlara yard m yap lmas n n ve enkaz bedeli ödenmesinin usul ve esaslar bakanl ğ n teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. Bedel belirleme Kanun uyar nca, yap lan konutlar n işyerlerinin bedellerinin belirlenmesinde ve ilgililerin borçland r lmas nda, sosyo-ekonomik durumlar, doğal afetin ortaya ç kard ğ neticeler ve sosyal devlet anlay ş n n gerekleri gözetilerek uygulama gerçekleştirilecektir. Güçlendirme teşvik edilecek Kanunun uygulanacağ alanlar d ş nda olmakla birlikte kanunun amaçlar çerçevesinde güçlendirilebileceği teknik olarak belirlenen yap lar için de dönüşüm projeleri özel hesab ndan "güçlendirme kredisi" verilebilecektir. Riskli yap lar n tespiti, tahliyesi ve y kt rma iş ve işlemleri ile değerleme işlemlerini engelleyenler hakk nda, işlenen fiilin ve halin durumuna göre, Cumhuriyet Başsavc l ğ 'na suç duyurusunda bulunulabilecek. Bu yap lar n, tespiti, tahliyesi ve y kt r lmas iş ve işlemlerine dair görevlerinin gereklerini yerine getirmeyen kamu görevlileri hakk nda ise tabi olduklar ceza ve disiplin hükümleri uygulanacakt r. Gecekondu sahibinin, gecekondusuna karş l k konut verilinceye, nakde dönüştürülüp ödeninceye veya konut yapmak üzere arsa tahsisi yap l ncaya kadar gecekondusu y kt r lamayacakt r. Gecekondu sahiplerine gerekirse nakdi yard m yap labilecektir. Sonuç olarak; AK PARTi Hükümeti olarak insan onuruna yaraş r, güvenli bina ve şehirlerde yaşaman n en temel hak olduğuna inan yoruz. Y llar n birikmiş sorunlar n çözdüğümüz gibi kentsel yenilenme ile göçün, plans zl ğ n, afetlerin hesaba kat lmad ğ yap anlay ş n n sonucu ortaya ç kan şehirlerimizin de derdine derman olmak hedefindeyiz. Zor ve yorucu bir alana daha neşter vuruyoruz. Ama biliyoruz ki insan m z n özverisi, doğru ve güzele olan desteği ve hükümetimize olan inanç ile bu sorunu da çözecek, ülkemizin yar nlar na bir tuğla daha koyacağ z. n 24 Türkiye Bülteni Ocak-Şubat 2012

27 TOKİ İLE ADETA 20 YENİ ŞEHİR İNŞA ETTİK 8.5 y ll k iktidar m zda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) arac l ğ yla 81 il, 800 ilçe ve 2 bin 319 şantiyede, 100 bin nüfuslu 20 adet şehrin s f rdan inşas anlam na gelen 536 bin konut ürettik. Vatandaşlar m z ucuz ve kaliteli konut sahibi olsun diye bugüne kadar TOKİ ile yaklaş k 46 milyar TL tutar nda yat r m gerçekleştirdik. Ocak-Şubat 2012 Türkiye Bülteni 25

28 BİR RÜYA GERÇEK OLDU Doğal afetlere karş çiftçinin emeğini koruyan Tar m Sigortas uygulamas n ilk defa biz başlatt k. Kurakl k, don ve diğer tabii afetlerden çiftçimizi korumak için sigorta poliçe bedelinin %50 sini karş lad k. Bugüne kadar çiftçilerimize 476 milyon TL sigorta prim desteği, 548 milyon TL hasar ödemesi yapt k. 26 Türkiye Bülteni Ocak-Şubat 2012

29 HAYVANCILIKTA BÜYÜMEYE DEVAM H ayvanc l k desteklerinin toplam destekler içindeki pay n %4.4 ten 2011 y l nda %26 ya, 2012 y l nda ise %28 e ç kartt k. Hayvanc l ğa 2002 y l nda yaln zca 83 milyon TL destek verilirken, 2011 y l nda bu rakam 1 milyar 727 milyon TL ye yükselttik. Yani tam 21 kat art rd k y l içinde 2.1 Milyar TL hayvanc l k desteği ödenmesini planlad k. Böylece hayvanc l k sektörünün büyümesine ivme kazand rd k. Ocak-Şubat 2012 Türkiye Bülteni 27

30 BAŞBAKAN ERDOĞAN: KARŞIMIZDA SADECE ELİ SİLAHLI BİR TERÖR ÖRGÜTÜ YOK. KARŞIMIZDA, AYNI ZAMANDA TÜRKİYE DÜŞMANLARINA TAŞERONLUK YAPAN BİR ÖRGÜT VAR. BİZ SADECE DAĞDAKİ TERÖRİSTLE DEĞİL, İŞTE ONUN ARKASINDAKİ BU KİRLİ ELLERLE, ONUN ARKASINDA, İPLERİ ELİNDE TUTAN KİRLİ ODAKLARLA DA MÜCADELE EDİYORUZ. AK PARTi 72. GENİŞLETİLMİŞ İL BAŞKANLARI TOPLANTISINDA KONUŞAN BAŞBAKAN ERDOĞAN, GÜNDEME DAİR ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU. Sadece eli kanl terör örgütüyle mücadele etmiyoruz > 72. Genişletilmiş İl Başkanlar toplant s 7 Mart ta AK PARTi Genel Merkezi nde gerçekleştirildi. Toplant, il başkanlar, il kad n ve il gençlik kollar başkanlar, il belediye başkanlar ve il genel meclisi başkanlar n n kat l m yla yap ld. Toplant n n aç l ş nda bir konuşma yapan AK PARTi Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki gelişmeler hakk nda önemli aç klamalarda bulundu. Uludere de hayat n kaybeden vatandaşlar m za O elim hadisede hayat n kaybetmiş kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor, ac l ailelere sab r ve başsağl ğ temenni ediyorum dedi. ''Karş m zda sadece eli silahl bir terör örgütü yok. Karş m zda, ayn zamanda Türkiye düşmanlar na taşeronluk yapan bir örgüt var'' diyen Başbakan Erdoğan, terörle mücadelenin kararl l kla devam edeceğini söyledi. Başbakan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve k z 28 Türkiye Bülteni Ocak-Şubat 2012

31 YAKLAŞIK 30 YILDIR DEVAM EDEN TERÖR, BİRİLERİNİN İŞİNE GELDİĞİ İÇİN, BİRİLERİNE CİDDİ ÇIKAR SAĞLADIĞI İÇİN DESTEKLENMİŞ, BÜYÜTÜLMÜŞ, KORUNMUŞ VE KOLLANMIŞTIR. Sümeyye Erdoğan' n yan s ra, Başbakan Yard mc s Beşir Atalay ve eşiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Fatma Şahin'in Uludere'ye yapt ğ ziyareti değerlendiren Başbakan Erdoğan, şunlar söyledi: ''Irak s n r nda, s n r ötesi meydana gelen elim hadisede çocuklar n, eşlerini kaybeden vatandaşlar m zla, özellikle oradaki han m kardeşlerimizle hasb hal ettiler, dertlerini paylaşt lar, sorunlar n dinlediler. Buradan, Uludere'deki, Ortasu, Gülyaz ve Ortabağ köylerindeki kardeşlerime, misafirperverliklerinden, samimiyetlerinden, muhabbetlerinden dolay bir kez daha şükranlar m sunuyorum. Bir kez daha, o elim hadisede hayat n kaybetmiş kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor, ac l ailelere sab r ve başsağl ğ temenni ediyorum.'' ''Karş m zda sadece eli silahl bir terör örgütü yok'' ''Biz, bize verilen desteği heba etmek niyetinde asla değiliz'' diyen Başbakan Erdoğan, şöyle dedi: ''Kürt meselesi veya terör meselesi veya Güneydoğu, Doğu denilen olgu göründüğünden çok daha büyük, karmaş k, iç içe geçmiş bir sorunlar kümesidir. Mesele, eli silahl bir terör örgütüyle mücadele meselesi değildir. Bunun siyasi boyutu var. Olay n asl budur. Bunun diplomatik, ekonomik boyutu var. Bunun güvenlik boyutu var. Bunun sosyolojik, psikolojik, kültürel boyutu var. Hep bunu anlatt k. Bir de bu meselenin, istismar boyutu, ç kar boyutu, karmaş k bir uluslararas ekonomik ve uluslararas siyasi boyutu var. Buraya çok dikkat edelim. Yaklaş k 30 y ld r devam eden terör, birilerinin işine geldiği için, birilerine ciddi ç kar sağlad ğ için desteklenmiş, büyütülmüş, korunmuş ve kollanm şt r. Burada insan kaçakç l ğ m arars n, var. Burada esrar eroin kaçakl ğ m istersin, var. Buradan çok ciddi imkanlar elde ediliyor. Burada silah kaçakç l ğ m istersin, var. Bunlar n hepsi bu işin içinde. Sadece yurt d ş nda değil, yurt içinde de siyaseti dizayn etmek, toplumu dizayn etmek ad na terör bir araç, bir malzeme, bir taşeron olarak kullan lm şt r. Karş m zda sadece eli silahl bir terör örgütü yok. Karş m zda ayn zamanda Türkiye düşmanlar na taşeronluk yapan bir örgüt var. Karş m zda uyuşturucu trafiğini yöneten, uluslararas karteller taraf ndan taşeron olarak kullan lan bir örgüt var. Karş m zda, ülke içindeki birtak m çeteler taraf ndan kullan lm ş, ülke içindeki baz karanl k odaklara taşeronluk yapan bir örgüt var. Türkiye üzerine emelleri olanlar n, siyaset üzerine planlar olanlar n adeta kiralad klar, ihale verdikleri, büyütüp besledikleri bir örgüt var. Nitekim bunlar n bir k s m liderlerinin paralar na Amerika'daki bankalarda el konulmuştur. Neden? Bu yüzden. Biz sadece dağdaki teröristle değil, işte onun arkas ndaki bu kirli ellerle, onun arkas nda, ipleri elinde tutan kirli odaklarla da mücadele ediyoruz. Türkiye de herkes bu terörün bitmesini, bu meselenin çözülmesini istiyor; ama silah tüccarlar bunu istemiyor, uyuşturucu kartelleri bunu istemiyor. Türkiye de istikrar, güvenlik istemeyenler bu meselenin çözülmesini asla istemiyor. Aç k söylüyorum, öldürülen teröristlerin, onlarla birlikte şehitlerimizin kan n siyasi istismar arac olarak kullananlar da bu meselenin çözümünü istemiyor. Öyle ki, s rf AK PARTi bu meseleyi çözecek, başar AK PARTi nin hanesine yaz lacak diye kendi şahsi h rslar uğruna meselenin çözümünü istemeyen kesimler var. Ac y f rsata çevirme çabas nda oldular Başbakan Erdoğan, Uludere de yaşanan olay n gönül gözüyle bakanlarla, gözünü h rs bürüyenleri birbirinden ay rd ğ n belirterek, Biz orada yaşanan hadisenin ac s n, s z s n yüreğimizde duyarken birileri ac y f rsata dönüştürmek gibi insanl k d ş, vicdan d ş bir gayretin içine girmiştir. BDP ve CHP, kol kola girerek, cenaze evini, ac lar içindeki o köyleri birer siyaset arenas na, birer f rsat zeminine çevirmenin körlüğü, duyars zl ğ, vicdans zl ğ içinde olmuştur dedi. Başbakan Erdoğan, Olay n ayd nl ğa kavuşturulmas için ilgili tüm kurumlar n her türlü çal şmay yürüttüğünü, kimsenin kuşkusu ve endişesinin olmamas gerektiğini söyledi. ''Her çocuğun gözyaş, bizim vicdan m za akar'' AK PARTi'yi ''vicdan olan bir parti'' olarak niteleyen Başbakan Erdoğan, bugüne kadar hiçbir meseleye oy Ocak-Şubat 2012 Türkiye Bülteni 29

Demokrasi yolundaki yürüyüşümüz devam edecek

Demokrasi yolundaki yürüyüşümüz devam edecek ED TÖRDEN Demokrasi yolundaki yürüyüşümüz devam edecek Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yard mc s Gaziantep Milletvekili 1960 Anayasas bir statükoyu oluşturdu. 1960 Anayasas, yarg

Detaylı

İnsan odakl politikalar üretiyoruz

İnsan odakl politikalar üretiyoruz ED TÖRDEN İnsan odakl politikalar üretiyoruz Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yard mc s Gaziantep Milletvekili 23 Ekim de Van da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem ile hepimizin

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ SIRA SAYISI: 717 KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN SEBEPLERİNİN ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU RAPORU 1. CİLT (Komisyon

Detaylı

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik ED TÖRDEN Türkiye örnek oluyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili Ocak-fiubat aylar birçok slam ülkesindeki totaliter rejimin kâbusu oldu. Tunus ve M s r

Detaylı

Olmaz denenleri birlikte baflard k

Olmaz denenleri birlikte baflard k ED TÖRDEN Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili Olmaz denenleri birlikte baflard k ktidarda bulundu umuz 8,5 y l içinde, sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel

Detaylı

Yola çıktığımız 2002 den bu yana önce hizmet, önce insan

Yola çıktığımız 2002 den bu yana önce hizmet, önce insan EDİTÖRDEN 1 2013 ten 2023 e Nice Ak Yıllara Hüseyin ÇELİK Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gaziantep Milletvekili Yola çıktığımız 2002 den bu yana önce hizmet, önce insan dedik ve milletten

Detaylı

Kocatepe. 6'ncısı Sandıklı'ya. Sağlıklı Yaşam Merkezi nin. Eski milli güreşçi takip altında 2 DE. "Biz de haklardan yararlanal m"

Kocatepe. 6'ncısı Sandıklı'ya. Sağlıklı Yaşam Merkezi nin. Eski milli güreşçi takip altında 2 DE. Biz de haklardan yararlanal m Antalya Yunan şampiyonu ile berabere kaldı Afyon, yeni bir Kültür Merkezi kazanacak Vali Hakan Yusuf Güner'in başkanlığında, Gedik Ahmet Paşa İlkokulu nun yerine yapılacak olan kültür merkezi ile yeni

Detaylı

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK Faizsiz bankacılık sistemiyle hizmet sunarak, Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayan katılım bankacılığı 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle; aktifte 53,5 milyar TL

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

Talihsiz kazalar için yard m kampanyas ba lat ld

Talihsiz kazalar için yard m kampanyas ba lat ld ORGAN ZE SANAY GAZETES MART 2011 1 Veli SARITOPRAK Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ

Detaylı

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak ED TÖRDEN Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili 12 Eylül de Türkiye, büyük bir demokrasi

Detaylı

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r!

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye Bülteni Kasım-Aralık 2008 editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye yerel seçimlere giderken AK PARTi ad gibi AK bir al nla milletin huzurunda. Halka hizmet siyasetinin gereklerini yerine

Detaylı

Halk vergi öder şirket ödemez

Halk vergi öder şirket ödemez Halk vergi öder şirket ödemez Özelleştirmelerin ardından zamlanan elektrik fiyatları, yurttaşlardan verginin vergisini, kullanmadığı elektiriği kayıp kaçak bedeli başlığı altında tahsilatı, bir süredir

Detaylı

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz.

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. ASYA A LIYOR Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 21 fiubat 2005 12 Moskova ziyareti 22 Baflbakan Erdo an dan çiftçiye müjde

Detaylı

OTOBÜSÜN PABUCU DAMA MI ATILIYOR?

OTOBÜSÜN PABUCU DAMA MI ATILIYOR? o-01-21:layout 1 16.05.2010 18:18 Page 1 ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM: Zaman duble demiryolu zamanı ZiYARETÇi ARTIYOR Ulaşt rma Bakan Binali Y ld r m; ''Art k zaman duble demiryollar zaman d r. Duble

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 6 Baflbakan Erdo an Washington da 2. Ola an Büyük Kongre de yeni bir bafllang ç Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. 11

Detaylı

Türkiye Bülteni. Baflbakan Erdo an ABD de. K br s milli davam zd r. DS den 4 y lda 366 tesis. Demiryollar nda hamle y llar. Tek iktidar... 5. Bütçe...

Türkiye Bülteni. Baflbakan Erdo an ABD de. K br s milli davam zd r. DS den 4 y lda 366 tesis. Demiryollar nda hamle y llar. Tek iktidar... 5. Bütçe... Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 44 OCAK 2007 6 Baflbakan Erdo an ABD de Baflbakan Erdo an, ABD de Medeniyetler ttifak Projesi Genifl Kat l ml Genel Kurul Toplant s na kat

Detaylı

Bu sürecin sonunda hepimiz kazanacağız, gelecek nesillerimiz kazanacak

Bu sürecin sonunda hepimiz kazanacağız, gelecek nesillerimiz kazanacak EDİTÖRDEN 1 Bu sürecin sonunda hepimiz kazanacağız, gelecek nesillerimiz kazanacak Hüseyin ÇELİK Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gaziantep Milletvekili Terör sorunu, ülkemizin refahının,

Detaylı

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 49 HAZ RAN 2007 6 En büyük irade millettir Baflbakan Erdo an Erzurum da toplu aç l fl ve anahtar teslim törenine kat ld. Yüzbinlerin coflkusu

Detaylı

Türkiye, normalleşme sürecinde

Türkiye, normalleşme sürecinde 1 Hüseyin ÇELİK Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gaziantep Milletvekili Türkiye, normalleşme sürecinde tarihi nitelikte adımlar atmaya devam ediyor. Sayın Başbakanımızın 30 Eylül de

Detaylı

47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED. BU BAfiARI TÜRK YE N N...

47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED. BU BAfiARI TÜRK YE N N... 47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED BU BAfiARI TÜRK YE N N... Türkiye Bülteni Eylül-Ekim 2008 editörden Ekonomimiz güçlü, emin ad mlarla yola

Detaylı

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas 2013 2013 Türkiye 2013 Türkiye Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Nüfus Nüfus ve ve ve Sağl k Sağl k Araşt rmas Araşt rmas Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Hacettepe Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Yerli üretimi devlet de benimsemeli

Yerli üretimi devlet de benimsemeli ORGAN ZE SANAY GAZETES EK M 2010 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Prodüksiyon :

Detaylı

2015 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 215 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 215 PERFORMANS PROGRAMI 215 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI TASLAĞI ocak şubat mart 2 PERFORMANS PROGRAMI 215 YAYINA HAZIRLIK T.C. SULTANGAZİ

Detaylı

EDİTÖRDEN ESAS HEDEF, SİLAHLARIN SUSMASI DEĞİL SİLAHLARIN BIRAKILMASIDIR

EDİTÖRDEN ESAS HEDEF, SİLAHLARIN SUSMASI DEĞİL SİLAHLARIN BIRAKILMASIDIR EDİTÖRDEN 1 ESAS HEDEF, SİLAHLARIN SUSMASI DEĞİL SİLAHLARIN BIRAKILMASIDIR Hüseyin ÇELİK Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gaziantep Milletvekili Bu ülkede şiddet, terör, kaba kuvvet,

Detaylı

AK PARTi olarak iktidarda bulunduğumuz

AK PARTi olarak iktidarda bulunduğumuz EDİTÖRDEN 1 HİÇBİR KARANLIK ODAK BİZİ KORKUTAMAZ Hüseyin ÇELİK Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gaziantep Milletvekili AK PARTi olarak iktidarda bulunduğumuz 10,5 yıl boyunca ülkemizi

Detaylı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Afyonkarahisar Milletvekili Adayları, ortak bir açıklama yaparak Bize oy verin dediler.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Afyonkarahisar Milletvekili Adayları, ortak bir açıklama yaparak Bize oy verin dediler. AK Parti, durmaksızın çalıştı Demokrat Parti: Biz el değiliz, oy verin Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Milletvekili Adayları, ortak bir açıklama yaparak Bize oy verin dediler. >> 4 DE AK

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

Türkiye. Derin Hizmet: 2008 y l nda tamamlanacak olan Bo az Tüp Geçit Projesi nin ihale süreci bafllad. (Sayfa 12)

Türkiye. Derin Hizmet: 2008 y l nda tamamlanacak olan Bo az Tüp Geçit Projesi nin ihale süreci bafllad. (Sayfa 12) Türkiye Bülteni AKPART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 2 TEMMUZ 2003 Derin Hizmet: 2008 y l nda tamamlanacak olan Bo az Tüp Geçit Projesi nin ihale süreci bafllad. (Sayfa 12) 10 H zl Tren Geliyor! Ankara - stanbul

Detaylı

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu)

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu) 2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý (TBMM Genel Kurulu) 13 Aralýk 2010 T.C. 2011 YILI T I (TBMM Genel Kurulu) Me e M K Maliye Bakan 13 ral k 2010 1 2 ay n Ba kan e erli Mille ekilleri 15 Ekim 2010 tarihinde

Detaylı