Nereden nereye ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yard mc s Gaziantep Milletvekili

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nereden nereye ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yard mc s Gaziantep Milletvekili"

Transkript

1

2

3 ED TÖRDEN Nereden nereye Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yard mc s Gaziantep Milletvekili AK PARTi, milletin kurduğu, istikametini milletin çizdiği bir partidir. AK PARTi kurulduğu günden beri, her iktidar döneminde de öncelik halka hizmet oldu. Halka hizmeti Hak ka hizmet olarak gördük ve bu anlay şla hareket ettik y l nda ç kt ğ m z bu kutlu yolculukta siyaset hiçbir zaman millete hizmet ve milletin menfaatlerini koruman n d ş nda bir anlam taş mad. AK PARTi ile birlikte millet ile devlet bar şt. Sağl ks z olan sağl k sektörü, sağl ğ na kavuştu. Eğitimde büyük hamleler yap ld. Bağ ms z olmas gereken yarg ne yaz k ki bak ms z yarg idi. Adalet bak ml hale getirildi. Çeteler, mafyalar, cuntalar çökertildi. Sanayici, tüccar, esnaf, sanatkar ve tar m köylüsü bu dönemdeki kadar bol ve düşük faizli kredi kullanamam şt. Hiçbir dönem küçük esnaf ve çiftçiye bu kadar destek verilmedi. Hiçbir dönem özürlü, dul, yetim, yaşl ve himayeye muhtaç diğer insanlar bu kadar devlet şefkati görmedi. Devletimizin Anayasada belirtilen sosyal Devlet vasf ilk defa anlam n buldu. İleri demokrasiye, büyük bir ekonomiye, güçlü bir topluma, yaşanabilir bir çevreye, marka şehirlere ve nihayet lider bir ülkeye kavuşmak için var gücümüzle çal şt k. 3 Kas m 2002 seçimlerinin ard ndan, 9.5 y ll k iktidar m z boyunca 78 y ll k cumhuriyet tarihi birikimlerine yenilerini ekledik. Ülkemize birçok hizmet sunduk, cumhuriyet tarihinin ilklerini gerçekleştirirken, tüm zamanlarda yap lanlardan daha fazlas n bu sürede halk m z n hizmetine sunduk. Türkiye yi baştanbaşa bölünmüş yollarla donatt k. Yüzy l n projesi Marmaray da sona yaklaşt k. 20 y ll k rüya Karadeniz Sahil Yolu nu tamamlad k. Kad n ve aileyi korumak için çok önemli ad mlar att k. Ailenin Korunmas ve Kad na Karş Şiddetin Önlenmesi Kanunu ç kard k, art k kad na karş şiddete ağ r cezalar geliyor. Eşi vefat etmiş ve geliri olmayan kad nlar m z yaln z b rakmad k, ayda 250 lira nakdi yard m uygulamas n başlatt k. Şehirlerimizi daha modern ve yaşanabilir, marka şehirler haline getirdik. TOKİ ile 20 yeni şehir kadar konut inşa ettik. Eğitimde büyük reform gerçekleştirdik. 8 y ll k zorunlu kesintisiz eğitim sisteminden 12 y ll k zorunlu kademeli eğitim sistemine geçiş sağlan rken, lise zorunlu hale geldi. Nereden nereye geldik. Her alanda büyümeye devam ediyoruz. Sizlerin desteğiyle gerçekleştirdiğimiz bu hizmetlerimize yenilerini ekleyerek, bu kutlu yolda yürümeye devam edeceğiz.

4 Ç NDEK LER 10 Ailenin Korunmas ve Kad na Karş Şiddetin Önlenmesi Kanunu ç kt TBMM Genel Kurulunda, Ailenin Korunmas ve Kad na Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Tasar s Genel Kurulda oybirliği ile kabul edildi y ll k rüyada ilk kaynak İstanbul un Avrupa-Asya yakas n birbirine bağlayacak Marmaray projesinde önemli bir aşama daha geride kald. 14. Dünya Atletizm Şampiyonas Türkiye de yap ld AK PARTi Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul da düzenlenen 14. Dünya Salon Atletizm Şampiyonas n n aç l ş n gerçekleştirdi. Biz tüm dünyaya, birlik, sevgi ve hoşgörü fotoğraf sunmak istiyoruz AK PARTi Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2 Mart ta Kültür ve Turizm Bakanl ğ 2011 Y l Kültür ve Sanat Büyük Ödülü nün Lütfi K rdar kongre Merkezi nde düzenlenen ödül törenine kat ld. Türkiye Bülteni AK PARTi Ad na Sahibi: Hüseyin Çelik (Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yrd.) Yay n Yönetimi: Ali R za Alaboyun Mehmet Erdoğan Mehmet Nil H d r Mehmet Ocaktan Nursuna Memecan Saadettin Ayd n Yay n Kurulu: Ayşe Böhürler Ayşe Keşir A. Edip Uğur Bülent Gedikli Hüseyin Besli H. Burak Ceylan Zeynep Karahan Uslu Sorumlu Yaz şleri Müdürü: Miray Ekey lmaz Bas n ve Halkla lişkiler: Betül Kaya Deniz Günhan > Ocak-Şubat 2012 Y l 9 Say 74 Sanat Yönetmeni: Bülent Avnamak Grafik Tasar m: Müjdat Erol Bask ve Cilt: Star Medya Yay nc l k A.Ş. Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve fotoğraflar kaynak belirtilerek kullan labilir.

5 AYIN TAR H I. nönü Zaferi 10 Ocak 1921 Mon dros Ateş kes An laşma s ndan son ra, 15 Ma y s 1919 da Ana do - lu yu iş ga le baş la yan Yu nan l lar, dü zen li or du fik ri ne kar ş ç kan Çer kes Et hem in TBMM hü kü me ti ne baş kal d r ma s n da de ğer - len di re rek, Bur sa ve Uşak böl ge le rin den, Es ki şe hir ve Af yon yö - nü ne doğ ru ha re ke te geç ti. Sa va ş n za ma n n Yu nan l lar seç - mek le bir lik te, sa vaş ala n n Türk ler be lir le di. Oy nak bir sevk ve ida re sis te mi ni be nim se yen Türk or du su, ken di sin den üç kat da - ha faz la as ke ri ve tek nik gü cü olan Yu nan or du su na kar ş nö nü mev ki in de sa vun ma sa va ş yap ma ya ka rar ver di. 10 Ocak gü nü sa at 6.30 da baş la yan sa vaş ta ağ r ka y p lar ve ren ve y p ra nan Yu nan l lar Bur sa ci va r n da ki es ki mev zi le ri ne çe kil mek zo run da kal d. Ba t cep he sin de ka za n lan ilk sa vaş olan bu za fer, Mil li Mü - ca de le ye olan inan c kuv vet len dirirken, içe ri de ve ulus la ra ra s çev re ler de TBMM nin gü cü nü art r d. Mu ha re be den son ra, Türk kuv vet le ri ne ko mu ta eden Al bay s met Bey ge ne ral li ğe yük sel - til di. Londra Anlaşmas 19 Şubat Şu bat 1959 da K b r s ba ğ m s z bir dev le te dö nüş tü ren Lon dra An - laş ma s im za lan d. An laş ma top lan t s na Türk D şiş le ri Ba ka n Fa tin Rüş tü Zor lu, Yu nan D şiş le ri Ba ka n Ave rof ve n gil te re D şiş le ri Ba ka - n ka t l d. An laş ma y K b r s Türk de le gas yo nu baş ka n Dr. Fa z l Kü çük ve K b r s Rum de la gas yo nu baş ka n Baş pis ko pos Ma ka ri os im za la d. Top lan t ya Yu nan Baş ba ka n da ka t l d. Bir uçak ka za s ge çir miş olan Baş ba kan Men de res o s ra da te da vi al t n da ol du ğun dan Lon dra Kon - fe ran s na ka t la ma d. Bu an laş ma ile K b r s, n gil te re nin sö mür ge si ol mak tan ç ka rak ba ğ m s z bir dev let ha li ne gel di. n gil te re, Yu na nis - tan ve Tür ki ye ga ran tör dev let ol du lar. Bu nu iz le yen sü reç te, 1960 y - l n da K b r s l Rum lar ve Türk ler, K br s Dev le ti ni kur du lar. Ye ni oluş - tu ru lan K b r s yö ne ti min de ki 10 ba kan dan 7 si Rum, 3 ü Türk olur ken Cum hur baş kan Rum (Baş pis ko pos Ma ka ri os) ve yard mc s Türk (Faz l Kü çük) ol du. Türkiye nin NATO ya girişi 18 Şubat Ey lül 1951 ta rih le ri ara s n da Ot to va da top la nan Ku zey At lan - tik Pak t (NA TO) Kon se yi ne da hil olan 12 dev let tem sil ci si, Tür ki - ye nin üye ol ma s n tav si ye eden ka ra r onay la d lar. Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si 18 Şu bat 1952 de Tür ki ye nin NA TO üye li ği ni onay la d. Misak- Milli nin Kabulü 28 Ocak 1920 s tan bul da top la nan son Mec lis-i Me bu san da, Ana do lu ha re ke - ti ne sem pa ti ile ba kan Ali R za Pa şa n n gi ri şi miy le giz li bir otu - rum ya p l d ve bu ra da Mi sak- Mil li ka bul edil di. 30 Ekim 1918 ta - rih li Mon dros Mü ta re ke si im za lan d ğ va kit, düş man or du la r n n iş ga li al t n da bu lu nan ve ço ğun lu ğu Arap olan yer le rin ka de ri, ora hal k n n ser best çe ve re ce ği ka ra ra bağ l ka la cak t r. Bu nun d ş n da ka lan ve o gün iş gal edil me yen Türk ve s lam ço ğun lu ğu - nun bu lun du ğu böl ge bö lün mez ve ay r l maz bir bü tün sa y la cak - t r. Tür ki ye ile ya p la cak ba r şa b ra k lan Ba t Trak ya n n hu ku ki du ru mu nun tes pi ti de hal k n tam bir ser best lik le be yan ede cek - le ri re ye uy gun ola cak t r. s tan bul şeh ri ve Mar ma ra n n gü ven - li ği her tür lü teh li ke den uzak kal ma l d r. Ça nak ka le ve Ka ra de niz Bo ğaz la r nda ti ca ri ser bes ti ve ulaş t r ma, il gi li dev let le rin oy bir li ği ile ve re cek le ri ka ra ra bağ l ka la cak t r. Antep e Gazi unvan 8 Şubat 1921 TBMM, Ay n tap a (An tep) kah ra - man ca di re ni şin den do la y Ga zi un va n ve ren ka nu nu ka bul et ti. 10 ay 9 gün düş ma na kar ş en kö - tü im kan lar la yi ğit çe sa va şan An - tep, Türk ta ri hi ne kah ra man lar di - ya r ola rak geç miş tir. Fatih in tahta geçişi 18 Şubat 1451 VI I. Os man l Pa di şa h Fa tih Sul tan Meh met 1451 y l n da tah ta geç ti. 32 y l pa di şah l k ya pan Fa tih Sul - tan Meh met, 1453 y l n da s tan - bul u fet het ti ve 200 den faz la şe - hir Os man l top rak la r na ka t l d. Ve fa t s ra s n da dev le tin s n r la r ki lo met re ka re ye ulaş t. Fa tih in Os man l pa di şah la r ara - s n da bi lim sel, yö net sel ve kül tü - rel sa ha da ilk s ra y al d ğ bi lin - mek te dir. Ocak-Şubat 2012 Türkiye Bülteni 3

6 TÜRK YE AKTÜAL TE ATLASI 15 milyon konut yenilenecek > Çevre ve Şehircilik Bakan Erdoğan Bayraktar konut sektöründeki son gelişmeleri değerlendirerek, "2B Yasas kapsam nda elde edilecek finansal gelirle deprem bölgesinde bulunan 15 milyon konutun yenilenmesine maddi destek sağlayacağ z" dedi. 4 ay içinde y k mlara başlayacaklar n n alt n çizen Bayraktar, "2B'den elde edeceğimiz gelirle bu 15 milyon konutun sahibine kredi-finansman ve teknik destek vereceğiz. Bunlardan 6-7 milyonu y k l p tekrar yap lacak. Afet geldiğinde bu konutlar n tamamen boşalt lm ş olmas gerekiyor. Vatandaşlar m z n da kendi can ve mal güvenliği aç s ndan destekleyeceğini umuyoruz" sözlerini kulland. Türkiye siber sald r lara karş haz r > Teknoloji çağ n n yeni savaş yöntemi olan siber sald r ya karş Ankara, harekete geçiyor.tübitak'ta kurulan merkez, kamu ve devlet kuruluşlar n, siber sald r lara karş koruyacak. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün, Ulaşt rma Bakanl ğ m zla bakanl ğ m z ve TÜBİTAK aras nda bir protokol çal şmas yap ld. TÜBİTAK'ta bir merkez oluşturuluyor ve kurumlar n siber sald r lara karş güvenliğinin sağlanmas ile ilgili çal şmalar bu birim gerçekleştirecek dedi. Gereksiz sezaryene yapt r m geliyor. > Sağl k Bakan Recep Akdağ, sezaryen oranlar çok yüksek olan özel hastanelerle ilgili yapt r mlar uygulanacağ n söyledi. Bakan Akdağ, "Vatandaş m z n şunu bilmesini isterim sezaryen bir ameliyatt r ve sezaryen yaln zca gerekli olan durumlarda bizim t bben endikasyonu olan durumlar dediğimiz anne ve bebek sağl ğ n tehdit eden durumlarda, başvurulmas gerek bir yöntemdir. Şunu aç kça ifade ediyorum ihtiyaç olmad ğ halde sezeryan oran çok yüksek olan uzman hekimleri bu durumdaki eksiklerini doğum tecrübesi eksiklerini tamamlamak üzere eğitime alacağ z. Bunun ilk uygulamas na haziran ay nda başl yoruz. Ayr ca gereksiz yere sezeryan oranlar çok yükselmiş olan özellikle özel hastanelerle ilgili yapt r mlar m z olacak" dedi. 4 Türkiye Bülteni Ocak-Şubat 2012

7 TÜRK YE AKTÜAL TE ATLASI 40 bin kadrolu öğretmen al nacak > Milli Eğitim Bakan Ömer Dinçer, ağustos ay nda atanmak üzere 40 bin öğretmen al nacağ n aç klad. Şubat ay nda verilen 17 bin kadro ile birlikte, 2012 y l nda öğretmenlere 57 bin kadro verilmiş oldu. Verilen 40 bin kadronun kanunlaşmas ndan sonra atamayla ilgili işlemleri yapacaklar n dile getiren Bakan Dinçer, ''Şunu da hat rlatmak isterim, şubat ay nda bize 17 bin kadro tahsis edilmişti. Biz o kadroyu daha çok doğu ve güneydoğu illerimize atam şt k. İki atamay bir arada değerlendirdiğimizde 57 bin kadro verilmiş oldu. Bu Milli Eğitim Bakanl ğ tarihinde bir y lda verilen en büyük kadrodur'' diye konuştu. Atamalar n öğretmenler için iyi bir f rsat olduğunu belirten Dinçer, hükümete kendilerine verdiği destek için teşekkür etti. Çiftçiye 735 milyonluk destek > G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl ğ, 121 bin çiftçiye destek sağlayacak. G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl ğ, tar msal destekleme kapsam nda yağl tohumlu bitki üreten 121 bin çiftçiye toplam 735 milyon lira ödeyecek. G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl ğ, 2012 y l tar msal destekleme ödemelerine devam ediyor. Bakanl k bu kapsamda, başta pamuk olmak üzere yağl tohumlu bitkilerden ayçiçeği, soya, aspir ve kanola üreten 121 bin çiftçiye toplam 735 milyon liral k nakit destek ödemesi yapacak. Destekleme ödemeleri çiftçilerin bankada hesaplar na yat r lmaya başlad. Türkiye'de kaya gaz bulundu > Enerji Bakan Taner Y ld z, alternatif enerji kaynaklar ndan kaya gaz n 4 sahada arad klar n belirterek, "Trakya ve Güneydoğu'daki 2 sahada gaz bulduk, miktar belirlemeye çal ş yoruz" dedi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dünyada alternatif enerji olarak ortaya ç kan, petrol ve doğalgaz n fiyat n yar yar ya düşürmesi beklenen kaya gaz n Türkiye'de de aramaya başlad klar n aç klad. Y ld z, dört sahada arama yapt klar n belirterek, "Trakya ve Güneydoğu'da iki sahada gaz bulundu, miktar n belirlemeye çal ş yoruz. Yeni sahalarda araşt rmaya devam edeceğiz" dedi. Ocak-Şubat 2012 Türkiye Bülteni 5

8 DÜNYA AKTÜAL TE ATLASI Obama, rakibini kutlad > ABD Başkan Barack Obama, bu y l Kas m ay nda yap lacak başkanl k seçimlerinde rakibi olmas kesinleşen Cumhuriyetçi Parti aday Mitt Romney'yi telefonla arayarak, başar lar diledi. Obama, Teksas'taki ön seçimleri kazanarak başkanl k seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin aday olmay garantileyen eski Massachusetts Valisi Romney'yi arayarak, hem bu başar s ndan dolay kendisini kutlad, hem de seçim yar ş nda başar dileklerini iletti. Mitt Romney'nin seçimlerdeki adayl ğ, Cumhuriyetçi Parti'nin ağustos sonunda Florida'n n Tampa kentinde yap lacak kurultay nda resmileşecek. 6 Kas m'da yap lacak başkanl k seçimlerinin, Obama ile Romney aras nda geçmesi bekleniyor. Londra'da Kraliçe'nin onuruna dev kutlamalar > İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahttaki 60. y l dolay s yla, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Thames Nehri'nde binden fazla botun kat ld ğ görkemli ve renkli geçit töreni yap ld. "P rlanta Y l Dönümü" kutlamalar İngiltere tarihinde ikinci kez yap l yor. 86 yaş ndaki Kraliçe 2. Elizabeth, İngiliz monarşisinin 63 y l tahtta kalan Kraliçe Victoria'dan sonraki en uzun süreli monark. Kraliçe 2. Elizabeth, 1952 y l nda 26 yaş ndayken tahta ç km şt. 60 y lda İngiltere Kraliçesi, Sir Winston Churchill'den, David Cameron'a kadar toplam 12 İngiliz başbakan yla çal şt, 3 bin 500'den fazla yasaya onay verdi. New York'ta geleneksel Türk Günü Yürüyüşü > Başbakan Yard mc s Bekir Bozdağ, ABD'nin New York kentinde düzenlenen, 31. Türk Günü Yürüyüşü'ne kat ld. Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu'nca (TADF) düzenlenen etkinliklere Bekir Bozdağ' n yan s ra D şişleri Bakan Yard mc s Koru, TADF Başkan Ali Ç nar, Türkiye'nin BM Daimi Temsilci, Ertuğrul Afakan, New York Başkonsolosu Levent Bilgen ve KKTC'nin New York temsilcisi Büyükelçi Hilmi Akil de kat ld. Manhattan'da 53. sokak ile Madison Caddesi'nin köşesinde başlayan Türk Günü Yürüyüşü'nü, New York ve New Jersey eyaleti başta olmak üzere pek çok eyaletten gelen Türkler, ellerinde Türk bayraklar coşkuyla izledi. 6 Türkiye Bülteni Ocak-Şubat 2012

9 DÜNYA AKTÜAL TE ATLASI Mübarek'e ömür boyu hapis > M s r' n eski lideri Hüsnü Mübarek, protesto gösterilerindeki ölümlere suç ortakl ğ etmek suçundan ömür boyu hapis cezas na çarpt r ld. Karar n okunmas n n ard ndan muhalifler ikiye bölündü. Mübarek'e verilen ömür boyu hapis cezas na memnun olmayan muhalifler, Tahrir Meydan 'na ineceklerini belirterek, mahkeme karar n n tarafl olduğunu öne sürüyor. Muhalifler aras nda yer alan bir grup ise karardan duyduklar memnuniyeti dile getirdi. Mübarek, 24 Ocak 2011 devrimi sürecinde M s r'da gerçekleşen protestolarda "göstericilerin ölümüne mani olmama" suçundan müebbet hapse mahkum edildi. Söz konusu olaylar s ras nda yaklaş k 850 kişi hayat n kaybetmişti. Türkiye'ye 10 y ld z > Chicago daki NATO Zirvesi nde Türkiye ye 10 general y ld z verildi. Böylece Türk generaller NATO birimlerinde daha çok rol oynayacak ve Ankara n n İttifak taki etkinliği artacak. 10 y ld z, Türkiye nin NATO birimlerinde general düzeyindeki temsiline işaret ediyor. Tuğgeneraller bir y ld z, tümgeneraller iki y ld z, korgeneraller üç y ld z, orgeneraller dört y ld z say l yor. Her ülke göndereceği generallerin y ld zlar n toplay p kotas na uyuyor. Türkiye örneğin 10 tuğgeneral veya 5 tümgenerali görevlendirebilecek. Ankara önce, müzakeresi bir y l kadar sürecek dönemde, Türk generaller için seçilecek birimlerde, maddi kaynak, planlama ve operasyonda etkin pozisyonlar bulunmas n amaçlayacak. NATO güvenliği Afganistan'a devrediyor > ABD'nin Chicago kentinde bir araya gelen NATO ülkeleri liderleri, 2014 y l sonuna kadar ülkedeki tüm güvenlik sorumluluğunun Afgan makamlar na devredilmesi ve NATO öncülüğündeki muharip misyonun sona erdirilmesi üzerinde mutab k kald. Zirveyle ilgili yay mlanan sonuç bildirisinde, "bugün istikrarl ve güvenli bir Afganistan için uzanan yolda yeni ve önemli ad mlar att k" ifadesi kullan larak, son Lizbon zirvesinde kararlaşt r ld ğ üzere, ülkedeki tüm güvenlik sorumluluğunun ISAF'tan Afgan ulusal güvenlik güçlerine devrinin 2014 y l sonuna kadar tamamlanmas sürecinin ray nda ilerlediği kaydedildi. Bildiride, güvenlik sorumluluğunun Afgan güvenlik güçlerine devri süreci için "geri döndürülemez" nitelemesi yap ld. Ocak-Şubat 2012 Türkiye Bülteni 7

10 Merkez Ülke Türkiye AK PARTi iktidar ile bölgemizin merkez ülkesi haline geldik. Çevremizdeki sorunlar başka başkentlerde tart ş l p bize politikalar dayat l rken süreçleri belirleyen, politika üreten, sözü dinlenen, fikri sorulan ülke olduk. Dünyan n en önemli toplant lar na Ankara, İstanbul ev sahipliği yapmaya başlad. İstanbul, bölge ve dünya politikalar nda herkesin geldiği, topland ğ, özgürce hareket ettiği uluslararas diplomasinin merkezinde bir dünya kenti oldu. 8 Türkiye Bülteni Ocak-Şubat 2012

11 DÜNYANIN HER YERİNDE MUHTAÇ OLANIN YARDIMINA KOŞTUK AK PARTi iktidar nda Türkiye yi el açan ülke olmaktan ç kar p el uzatan ülke haline getirdik. Dünyan n neresinde ihtiyaç sahibi varsa yan na gittik. TİKA y aktif hale getirip kalk nma yard mlar nda dünyada örnek ülke olduk. Korkudan hiç kimsenin ayak basamad ğ Somali ye ailesi ile giden Başbakan m z, 20 Ağustos 2011 de 30 y ldan sonra bu ülkeye ilk hükümet başkan ziyaretini gerçekleştirdi. Mogadişu Büyükelçiliğimizi açt k. Ocak-Şubat 2012 Türkiye Bülteni 9

12 Ailenin Korunmas ve Kad na Karş Şiddetin Önlenmesi Kanunu ç kt Şiddet gören kad n devlet korumas na al nacak Kad na şiddete ağ r cezalar geliyor Kad n erkek f rsat eşitliği somutlaş yor Kad n m z toplumda hak ettiği yere taş yoruz 10 Türkiye Bülteni Ocak-Şubat 2012

13 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI, AKADEMİSYENLER, İLGİLİ KURUMLARIN TEMSİLCİLERİ VE PARLAMENTODAKİ MİLLETVEKİLLERİ İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER NETİCESİNDE HAZIRLANAN AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİ KANUNU 8 MART 2012 DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NDE YASALAŞTI. ARTIK ŞİDDETİ ÖNLEYEN VE KADINLARI CİNSİYETE DAYALI ŞİDDETTEN KORUYAN ÖZEL TEDBİRLER, AYRIMCILIK OLARAK YORUMLANAMAYACAK. > Daha önce 4 maddelik bir kanunla düzenlenen kad na şiddet, şimdi 25 maddelik temel bir kanuna dönüştü. TBMM Genel Kurulunda, Ailenin Korunmas ve Kad na Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Tasar s Genel Kurulda oybirliği ile kabul edildi. Şiddete karş daha etkin önlem al nmas, var olan şiddetin önlenmesi, şiddete uğrayan mağdurun korunmas yla ilgili usul ve esaslar, yeniden belirlendi. Sivil toplum kuruluşlar, akademisyenler, ilgili kurumlar n temsilcileri ve parlamentodaki milletvekilleri ile yap lan görüşmeler neticesinde haz rlanan Ailenin Korunmas ve Kad na Karş Şiddetin Önlenmesi Kanunu 8 Mart 2012 Dünya Kad nlar Günü nde yasalaşt. Şiddetle mücadelede; koruma, önleme, kolluk kuvvetlerinin ve yarg mensuplar n n nas l hareket edecekleri ve kad n n yaşam haklar n korumak için neler yap lacağ yasada çok net olarak ifade edildi. Art k şiddeti önleyen ve kad nlar cinsiyete dayal şiddetten koruyan özel tedbirler, ayr mc l k olarak yorumlanamayacak. Şiddet uygulayana yönelik daha cayd r c özel önlemler uygulanacak. Kanuna göre, şiddete uğrayan kad nlar n korunmas için al nacak önlemlere ilişkin usul ve esaslar, yeniden belirlendi. Anayasa ile Türkiye'nin taraf olduğu uluslararas sözleşmeler, Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve yürürlükteki tüm kanuni düzenlemeler esas al nacak. Şiddet mağdurlar na ilişkin verilecek destek ve hizmetlerin sunumunda, temel insan haklar na dayal, kad n erkek eşitliğine duyarl, sosyal devlet ilkesine uygun, adil, etkili ve süratli bir usul izlenecek. Şiddet mağduru ve şiddet uygulayan için al nan tedbir kararlar, insan onuruna yak ş r şekilde yerine getirilecek. Şiddeti önleyen ve kad nlar cinsiyete dayal şiddetten koruyan özel tedbirler, ayr mc l k olarak yorumlanamayacak. Şiddet gören kad n devlet korumas na al nacak Önceden mahkeme karar olmaks z n bu tür koruyucu önlemler al namazken bu kanun çerçevesinde art k mülki idare amiri, mahkeme karar olmaks z n bu koruyucu önlemleri alabilecek. Bu sayede şiddeti önlemekte daha etkin olunabilecek. Mülki idare amiri taraf ndan koruyucu ve önleyici tedbirler al nabilecek. Bunlardan birkaç : 1) Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde Ocak-Şubat 2012 Türkiye Bülteni 11

14 veya başka bir yerde uygun bar nma yeri sağlanacak 2) Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bak mdan rehberlik ve dan şmanl k hizmeti verilecek. Mülki idare amiri taraf ndan koruyucu ve önleyici tedbirler al nabilecek. Bunlardan birkaç : 3) Eğer Şiddet gören taraf n hayati tehlikesi söz konusuysa kimlik bilgileri veya diğer bilgiler Tan k Koruma Kanunu kapsam nda değiştirilebilecek. 4) Çocuğu olan kad nlara çal şma yaşam na kat l m n sağlamak üzere 4 ayl ğ na asgari ücretin yar s kadar bakanl k bütçesinden ödeme yap lacak. 5) Nafaka ödemekle yükümlü kişinin sosyal güvenlik kurumu ile bağlant s olmas durumunda, başvuru aranmaks z n nafaka, ilgilinin ayl k, maaş ya da ücretinden icra müdürlüğü taraf ndan tahsil edilecektir. Kad na şiddete ağ r cezalar geliyor Hakim taraf ndan koruyucu ve önleyici tedbirler al nabilecek. Bunlardan birkaç : 1) Şiddet uygulayan kişinin müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaşt r lmas ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi. 2) Şiddet uygulayan, korunan kişilere, bu kişilerin bulunduklar konuta, okula ve işyerine yaklaşamayacak 3) Çocuklarla ilgili önceden kişisel ilişki kurma karar varsa bunun refakatçi eşliğinde yap lacak. 4) Korunan kişiyi iletişim araçlar yla veya sair surette rahats z edemeyecek. 5) Şiddet uygulayan taraf kad na zarar vermemesi için yasal takip alt na al nabilecek. Elektronik kelepçe veya bileklik tak labilecek. 6) Şiddet uygulayan kişinin varsa silah na el konulacak. Kad n erkek f rsat eşitliği somutlaş yor Çal şmalar n 7 gün 24 saat esas na göre yürüten ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZLERİ kurulacak. 12 Türkiye Bülteni Ocak-Şubat 2012

15 GÜÇLÜ BİR AİLE, GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN AK PARTi HÜKÜMETİ OLARAK İKTİDARA GELDİĞİMİZ GÜNDEN BU YANA KADINA KARŞI ŞİDDETLE HEP MÜCADELE ETTİK. Televizyon kuruluşlar ve radyolar ayda en az 90 dakika Şiddetle Mücadele Mekanizmalar ve benzeri politikalar konusunda yay n yapacak. İlköğretim ve ortaöğretim müfredat na kad n n insan haklar ve kad n-erkek f rsat eşitliği konusunun eğitimine yönelik dersler konulacak. Kad n m z toplumda hak ettiği yere taş yoruz AK PARTi Hükümeti olarak kad nlar m z n sosyal hayat, iş hayat ve siyasette daha görünür ve daha güçlü olarak var olmas temelinde çal şmalar m z iktidar m z n ilk gününden itibaren yapt ğ m z düzenlemelerle sağlamak hedefinde olduk. Güçlü aile için, güçlü Türkiye için kad n ailede ve toplumda hak ettiği yere taş mam z gerektiğinin bilincindeyiz. Sosyal hayat m z n, ekonomimizin ve demokrasimizin daha nitelikli olmas n n en temel yap taş n n kad n olduğunu unutmuyoruz. Bu amaçla yapt ğ m z düzenlemelerle kad n m z hak ettiği yere taş rken bunu içselleştiremeyen, yönetemeyen, şiddetle kendini izah edenlerle de hem hukuki hem sosyal alanda mücadele etme sorumluluğumuz olduğunun da fark nday z. Kad na şiddete karş mücadelemiz sürecek Bu düzenleme ile kad n m z, çocuklar m z bu şiddet taraftar bireylerden korumak, hayatlar n daha nitelikli devam ettirebilmelerini sağlamak hedefindeyiz. Ancak hepimiz şunu biliyoruz ki; aslolan her anlamda şiddet taraftar zihniyetlerle toplumun tüm kesimlerinin birlikte yapacağ mücadeledir. Bu konuya duyarl olmal, çevremizde böyle olaylar yaşan yor ve bunu hissediyorsak ilgili kurumlar harekete geçirmeli ve sivil toplum örgütlerinin bu anlamdaki olumlu çabalar na da destek olmal y z. n Ocak-Şubat 2012 Türkiye Bülteni 13

16 Başbakan Erdoğan: Anneler, babalar, çocuklar n z n dağa gitmesine engel olun MARDİN DE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞAN BAŞBAKAN ERDOĞAN, TERÖR KONUSUNDA ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ. ''BU ÜLKEDE TERÖRÜN YOL AÇTIĞI, TERÖRÜN İSTİSMAR ETTİĞİ, YOKSULLUĞUN YOL AÇTIĞI ACILARIN DİNDİRİLMESİ İÇİN SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ. BUNDAN HİÇ KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN. SAMİMİYETLE BAŞLATTIĞIMIZ MİLLİ BİRLİK VE KARDEŞLİK SÜRECİNİ SAMİMİYETLE, KARARLILIKLA SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ.'' > AK PARTi Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kad nlar Gününde Mardin deydi. Karayollar Şefliği önünde gerçekleştirilen toplu aç l ş törenine kat lan Başbakan Erdoğan, ''Bu ülkede terörün yol açt ğ, terörün istismar ettiği, yoksulluğun yol açt ğ ac lar n dindirilmesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmas n. Samimiyetle başlatt ğ m z milli birlik ve kardeşlik sürecini samimiyetle, kararl l kla sonuna kadar sürdüreceğiz'' dedi. Başbakan Erdoğan, ''Bu ülkede terörün yol açt ğ, terörün istismar ettiği, yoksulluğun yol açt ğ ac lar n dindirilmesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmas n. Samimiyetle başlatt ğ m z milli birlik ve kardeşlik sürecini samimiyetle, kararl l kla sonuna kadar sürdüreceğiz'' dedi. 14 Türkiye Bülteni Ocak-Şubat 2012

17 ''Milli birlik ve kardeşlik sürecini sonuna kadar sürdüreceğiz'' Başbakan Erdoğan, kad nlar n yoksulluğunun, gözyaş n n, çaresizliğinin istismar edilmesi ve yaşanan ac lara son verilmesinin mücadelesini verdiklerini belirterek, ''Bu uğurda ne gerekiyorsa onu yapacağ z. Bu ülkede terörün yol açt ğ, terörün istismar ettiği, yoksulluğun yol açt ğ ac lar n dindirilmesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmas n. Samimiyetle başlatt ğ m z milli birlik ve kardeşlik sürecini samimiyetle, kararl l kla sonuna kadar sürdüreceğiz'' diye konuştu. Türklük, Kürtlük, Lazl k, Çerkezlik, Gürcülük, Abazal k şu ya da bu ayr m yapmad klar n, yarat lan Yaradandan ötürü sevdiklerini anlatan Başbakan Erdoğan, ''Kimse yarad l ştan suçlu olarak doğamaz, kimse hangi etnik unsura, hangi etnik yap dan doğacağ n bilebilir mi, bilemez. Kimisi Türk olur, kimisi Kürt olur, kimisi Alman olur, beyaz rktan olur, şu olur, bu olur her şey olabilir, ama biz insanlar ay rmay z, d şlamay z. Onun için bizim değerlerimiz içerisinde d şlama yok, ayr mc l k yok. Sadece insan insan olarak sayg yla karş lamak ve sevmek var'' dedi. Çocuklar m z n kardeş katili haline getirilmesine karş ç kal m Mardin Artuklu Üniversitesi nden, kurulan meslek okullar ndan söz eden Başbakan Erdoğan, annelere ve babalara seslendi. Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: Art k çocuklar n 13 yaş nda, 14 yaş nda dağa ç kart lmas na, istismar edilmesine, birer kardeş katili haline getirilmesine karş ç kal m. Anneler size sesleniyorum, babalara sesleniyorum; çocuklar n z n dağa gitmesine engel olun, bu okullar, bu üniversiteyi, bu eğitim yuvalar n çocuklar m z için bir f rsata dönüştürelim. Çocuklar m z n 13, 15 yaş nda dağda katledilmesine seyirci kalmayal m. ''Uludere'nin ac s, bizim ac m zd r'' ''Uludere'nin ac s, bizim ac m zd r. Uludere'de kaybedilen canlar şüphesiz ki bizim canlar m zd r'' diyen Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Biz bu meseleyi gerek askeri yarg da, gerek sivil yarg da sonuna kadar takip ediyoruz, edeceğiz. Bu meselenin istismar edilmesine, siyasi bir malzeme olarak kullan lmas na, siyasi vampirler taraf ndan f rsat gibi görülmesine müsaade etmeyeceğiz. Biz ölenlerin üzerinden, ölenlerin etnik kimliğine, yapt klar işe, inançlar na, mezheplerine bakmay z. Bu ülkenin her bir vatandaş bizim nazar m zda birdir, birinci s n f vatandaşt r. 75 milyonun bizim samimiyetimizden emin olmas n istiyorum. Mardin'in, Mardinli kardeşlerimin bizim samimiyetimizden hasbiliğimizden emin olmas n diliyorum. Bizler birbirimize inan rsak, birbirimize güvenirsek bizim aşamayacağ m z hiçbir engel yok. Allah' n izniyle, sizlerin desteğiyle ve hay r duas yla 9 y lda çok önemli işler başard k, önemli ad mlar att k, ayn kararl l kla devam edecek, bölgenin vatandaşlar m n sorunlar n hepsinin sorunlar n, ister Zaza olsun, ister Türk olsun, ister Kürt olsun hepsinin sorunlar n çözdük, çözüyoruz, çözeceğiz.'' n Ocak-Şubat 2012 Türkiye Bülteni 15

18 Eşi vefat etmiş kad na ayda 250 TL yard m 8 MART TA MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ NDE BÜYÜYEN TÜRKİYE, GÜÇLENEN KADINLAR PROGRAMINDA KONUŞAN BAŞBAKAN ERDOĞAN, AK PARTi İKTİDARININ KADINLARIN YAŞAM STANDARDININ YÜKSELMESİ İÇİN YOĞUN ÇABA SARFETTİĞİNİ SÖYLEYEREK BİR MÜJDE VERDİ. ARTIK DEVLET EŞİ VEFAT ETMİŞ İHTİYAÇ SAHİBİ KADINA İKİ AYDA 500 TL LİK NAKDİ YARDIM YAPILACAK. > AK PARTi Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kad nlar n yaşam standartlar n yükseltmek için yoğun çaba içinde olduklar n belirterek, ''Şimdi yeni bir uygulamay başlat yoruz. Eşi vefat etmiş ve ihtiyaç içinde olan han m kardeşlerimizi tespit ettik ve art k bu han m kardeşlerimize düzenli nakdi ödeme yapmaya başl yoruz'' dedi. Başbakan Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl ğ nca 8 Mart Dünya Kad nlar Günü dolay s yla Artuklu Üniversitesi'nde düzenlenen Büyüyen Türkiye, Güçlenen Kad nlar Program 'na kat larak bir konuşma yapt. Başbakan Erdoğan, AK PARTi iktidar n n kad nlar n en ileri standartlar yakalamas için yoğun mücadele içinde olduğunu, bu amaçla çeşitli ekonomik, sosyal, siyasal ve demokratik reformlar gerçekleştirildiğini ve gerçekleştirmeye de devam edileceğini söyledi. AK PARTi'nin kad nlar n yaşam standard n n yükseltilmesine yönelik gerçekleştirdiği çal şmalar hakk nda da bilgi veren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''2002 y l nda Türkiye'de yetişkin okur- 16 Türkiye Bülteni Ocak-Şubat 2012

19 yazarl k oran kad nlarda yüzde 79,9. Şu anda yüzde 88. Bak n z nereden nereye geldik. Eşimle birlikte Haydi K zlar Okula kampanyas başlatt k ve eşimin Şanl urfa'da başlatm ş olduğu bu kampanya 350 bin k z çocuğumuzu okulla buluşturdu. O zaman önümüzdeki rakam 700 bin civar ndayd. Bunlar okula gitmiyor, gidemiyor, o kampanya bunu getirdi. Ana-K z Okulday z kampanyas ile 3 y l içinde 824 bin kişiyi okur-yazar konumuna yükselttik. 2002'de ilköğretimde okullaşma oran kad nlarda yüzde 87. Peki bugün ne- 98,6. Neredeyse yüzde 100'e geldik. 2002'de yüzde 45 olan ortaokullarda okullaşma oran şu anda yüzde 66'ya yükseldi. Yüksek öğretimdeki okullaşma yüzde 13'tü, şimdi yüzde 30. Okul öncesi neydi- O da çok manidar. Yüzde 11'di şu anda yüzde 'den 43'e... Sağl kta da çok önemli aşama kaydetti. Anne ölümleri 2002 y l nda 100 binde 30'du. Bugün 100 binde 18'e kadar geriledi. Doğumlar n sağl k kuruluşunda gerçekleşme oran 2002'de yüzde 78 iken bugün yüzde 90'a yükseldi. Bebek ölüm h z binde 37'den binde 20'ye geriledi. İşgücü piyasas na bakt ğ n zda yine olumlu bir tablo görüyorsunuz. Siyasete kat l m oranlar nda ayn şekilde olumlu, umut verici bir tablo var.'' ''Han m kardeşlerimize hay rl olsun'' Anayasa, yasa, mevzuat değişikliği ve genelgelerle engelleri kald rman n, yollar açman n gayreti içinde olduklar n ifade eden Erdoğan, eğitimde, sağl kta ve diğer alanlarda uygulad klar sosyal politikalarla kad nlar her aç dan desteklediklerini, yaşamlar n kolaylaşt rmak, refah standartlar n yükseltmek için çözümler ürettiklerini söyledi. Erdoğan, bu amaçla yeni bir uygulamay daha başlatt klar n belirterek, şunlar kaydetti: ''Bak n şimdi yeni bir uygulamay başlat yoruz. Daha önce duyurmuştuk, eşi vefat etmiş ve ihtiyaç içinde olan han m kardeşlerimizi tespit ettik ve art k bu han m kardeşlerimize düzenli nakdi ödeme yapmaya başl yoruz. Bu kapsama giren eşi vefat etmiş ve ihtiyaç sahibi olan şu anda 150 bin han m kardeşimiz bulunuyor. 16 Şubat'ta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl ğ m z tüm sosyal yard mlaşma ve dayan şma vak flar na bir genelge gönderdi. Şu anda başvurular al n yor. Nisan ay ndan itibaren de art k eşi vefat etmiş kad nlara iki ayda bir ödenecek şekilde ayl k 250 lira yard m ödemeye başl yoruz. Yani iki ayda 500 lira vereceğiz, ayl k 250 lira. Ödemeler iki ayda bir yap lacak. Bu yeni uygulaman n da han m kardeşlerimize hay rl olmas n diliyorum.'' Terör örgütünün kad nlara yönelik infazlar Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütünün bask s ndan kaçan 5 kad n teröristin, terör örgütünce yakaland ktan sonra Diyarbak r'da bir mağarada işkenceden sonra infaz edildiklerini hat rlatarak, ''Annesinin, babas n n evinde fiske vurmaya k yamad ğ, k yamayacağ gencecik k zlar m za işte bunlar yap l yor. Bununla da kal nm yor, bir y l boyunca bu k zlar n ölümünden ailelerine haber verilmiyor'' diye konuştu. İranl bir teröristin, infaz edilen kad n teröristlerin ailelerine k zlar n n terör örgütünce öldürüldüğünü söylemesi üzerine olay n duyulduğunu belirten Erdoğan, olay n ortaya ç kmas üzerine de terör örgütünün ailelere k zlar n n ''mağarada jeneratör gaz ndan kaynaklanan zehirlenme sonucu öldüğünü'' aç klad ğ n anlatt. Yaşananlar n bir anne için, bir baba için katlan lmas zor hadiseler olduğunu vurgulayan Erdoğan, ''13 yaş ndaki çocuğunu dağa kapt ran, o ac mas z mağaralara kapt ran, 5 y l boyunca hiçbir haber alamayan annenin yaşad ğ ac, dağlar kadar büyük bir ac d r. Onun için anneler bu meseleye el koymak zorundad r, işte bu vahşice katliamlar nedeniyle anneler çocuklar na sahip ç kmak, çocuklar n terörün k skac ndan çekip almak zorundad r'' dedi. ''Bir anneyi özellikle anmak, ismini zikretmek istiyorum'' diyen Başbakan Erdoğan, 29 Ekim 2011'de Bingöl'de şehir merkezinde canl bomban n üzerine atlayarak, çocuklar n n hayat n kurtarmak isterken kendi hayat n kaybeden Hatice Belgin isimli kad n an msatarak, ''Kendisini bir kez daha rahmetle yad ediyor, Allah cennetiyle, cemaliyle müşerref k ls n diyorum. Onun cesareti, kahramanl ğ, s cak ve şefkatli annelik hissiyat yla dolu yüreğinden dolay hürmetle yad ediyorum'' dedi. n Ocak-Şubat 2012 Türkiye Bülteni 17

20 TÜRKİYE'Yİ BÖLÜNMÜŞ YOLLARLA DONATTIK Türkiye'yi baştan başa bölünmüş yollarla donatt k. Cumhuriyet'in ilan ndan 2002 y l na kadar toplam 6 bin km bölünmüş yol yap lm şken, 2002 y l ndan 2011'e kadar km den fazla yeni bölünmüş yol yapt k. 80 y lda yap lan yolun 2.5 kat fazlas n 9.5 y lda yapt k y l na kadar sadece 6 il bölünmüş yolla birbirine bağl yken, AK PARTi iktidar yla 74 il bölünmüş yollarla birbirine bağland. Hedefimiz 2012 sonunda toplam 22 bin 500 kilometre bölünmüş yola ulaşmak. 18 Türkiye Bülteni Ocak-Şubat 2012

21 DEMİRYOLLARIMIZ ÇAĞ ATLADI Y llard r ihmal edilen demiryollar m za Cumhuriyet tarihimizin en büyük yat r m n yapt k y llar aras nda 942 km demiryolu hatt yap lm şken, 9 y lda km yeni demiryolu inşa ettik, km demiryolunu yeniledik. ANKARA KONYA ARASI 1 SAAT 40 DAKİKAYA, ANKARA SİVAS ARASI 2 SAATE İNDİ Ankara ile Konya aras mesafeyi 1 saat 40 dakikaya indirecek olan Ankara-Konya H zl Tren Projesi'ne h z verdik. Ankara-Sivas aras n 2 saate düşürecek H zl Tren Projesi'nde de geri say ma başlad k. İstanbul-Ankara aras n 5 saate indiren h zl tren projesini MARMARAY'la entegre ederek, iki şehir aras ndaki yolculuk süresini daha da k salt yoruz. Ocak-Şubat 2012 Türkiye Bülteni 19

22 10 y ll k rüyada ilk kaynak 1860 YILINDA SULTAN ABDÜLMECİT HAN TARAFINDAN PROJELERİ YAPTIRILAN MARMARAY DA RAYLAR DÖŞENMEYE BAŞLANDI. İLK KAYNAĞI BAŞBAKAN ERDOĞAN YAPTI. 29 EKİM 2013 YILINDA TAMAMLANMASI PLANLANAN PROJE İLE DENİZİN 60 METRE ALTINDAN HER GÜN 1 MİLYON 500 BİN YOLCU TAŞIYARAK, İSTANBUL TRAFİĞİNİN RAHATLAMASINI SAĞLAYACAĞIZ. DÜNYANIN EN DERİN SUALTI TÜNELİ OLAN MARMARAY İLE ASYA'DAN AVRUPA'YA GEÇİŞ SADECE 4 DAKİKA OLACAK. > İstanbul un Avrupa-Asya yakas n birbirine bağlayacak Marmaray projesinde önemli bir aşama daha geride kald. AK PARTi Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan n kat l m ile Ayr l kçeşme den başlay p Kazl çeşme ye kadar yerin alt ndan ve deniz alt ndan devam edecek toplam 14,5 km lik kesimin ilk ray kaynağ yap ld. İlk ray kaynağ n gerçekleştiren Başbakan Erdoğan, projenin önemine dikkat çekerek, Marmaray, İstanbul değil, Türkiye projesidir dedi. Törene kat lan Ulaşt rma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Binali Y ld r m ise Projeye başlamak 100 y l sonra 2004 y l nda hükümetimize nasip oldu. Art k ad m ad m Marmaray n ayak seslerini duymaya başlam ş oluyoruz şeklinde konuştu. Üsküdar-Sirkeci aras 4 dakika Marmaray 150 y ll k bir rüya y l nda Sultan Abdülmecit taraf ndan taslaklar oluşturulan projenin hayata geçirilmesi AK PARTi iktidar döneminde oldu. İlk ad m 2004 y l nda 20 Türkiye Bülteni Ocak-Şubat 2012

23 at lm şt. Proje tamamland ğ nda Pekin i Londra ya bağlayacak bir yol haline gelecek. Marmaray projesi kapsam nda, Asya ve Avrupa yakalar nda 40 adet istasyon inşa ediliyor. 76,3 kilometre uzunluğundaki hatt n, 13,6 kilometresi yer alt nda, denizin alt nda inşa ediliyor. Tek yönde saatte 75 bin yolcu taş nacak, her 2 dakikada bir tren bu hatlar üzerinde hareket edebilecek. Proje tamamland ğ nda, Üsküdar- Sirkeci aras sadece 4 dakikada al nabilecek. Söğütlüçeşme den Yenikap ya 12 dakikada, Bostanc dan Bak rköy e 37 dakikada, Gebze den Halkal ya 105 dakikada ulaşmak mümkün hale gelecek. Şu anda İstanbul da, şehir için ulaş mda rayl sistemin pay yüzde 8. Marmaray tamamland ğ nda bu oran yüzde 28 e yükselecek. Başbakan Erdoğan: Marmaray, İstanbul değil Türkiye projesidir Marmaray da ilk ray n kaynak törenine kat lan Başbakan Erdoğan, Marmaray n bir İstanbul projesi değil, Türkiye projesi olduğunu söyledi. Kad köy Ayr l k Çeşmesi İstasyonu nda düzenlenen törende 1860 y l nda hayali kurulan, taslağ haz rlanan bir projenin 150 y l sonra ete kemiğe büründüğünü söyledi. Başbakan Erdoğan, Marmaray n tamamlanmas yla birlikte, sadece Anadolu ve Avrupa yakalar n n rayl sistemle birleşmeyeceğini, ayn zamanda, Pekin ile Londra aras nda kesintisiz bir demiryolu hatt tesis edilmiş olacağ n belirtti. Bakü - Tiflis - Kars Demiryolu Projesi ile yüksek H zl Tren projeleri tamamland ğ nda, Türkiye nin ulaş mda Asya Avrupa koridorunun en önemli, en stratejik ülkesi konumuna yükseleceğini ifade eden Başbakan Erdoğan, proje yap l rken, azami çevre hassasiyetiyle hareket edildiğini, bal klar n yumurtlama dönemi ve göç yollar n n dahi dikkate al nd ğ n söyledi. Proje 29 Ekim 2013 te tamamlanacak 29 Ekim 2013 te tamamlanmas planlanan proje ile denizin 60 metre alt ndan her gün 1 milyon 500 bin yolcu taş nacak. Proje İstanbul trafiğini rahatlatacak. Dünyan n en derin sualt tüneli olan Marmaray ile Asya dan Avrupa ya geçiş sadece 4 dakika olacak, Pekin, Londra ya bağlanacak. Proje 5 y l gecikti Marmaray projesi çal şmalar s ras ndaki arkeolojik kaz lar nedeniyle 5 y l gecikti ancak, İstanbul un tarihi ve kültürel zenginliklerinin aç ğa ç kar lmas na da hizmet etmiş oldu. Marmaray Projesi öncesinde İstanbul 2 bin 500 y ll k tarihi ile bilinirken, bugün art k 8 bin 500 y ll k tarihinin izleri ortaya ç kt. n Ocak-Şubat 2012 Türkiye Bülteni 21

24 Kentsel Dönüşüm Kanunu neler getiriyor? KAMUOYUNDA KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI OLARAK BİLİNEN AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİ ÖNGÖREN KANUN TASARISI, TBMM GENEL KURULU'NDA KABUL EDİLEREK YASALAŞTI. > Bilindiği gibi, Anayasa n n 23. maddesi, sağl kl ve düzenli kentleşmeyi, 56. maddesi, herkese, sağl kl ve dengeli bir çevrede yaşamay ve 57. maddesi de; şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlar n gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyac n n karş lanmas için, devlete her türlü tedbirleri almas hususunda görev yüklemektedir. İşte bu kanunla; Afet riski alt ndaki alanlar ile riskli yap lar n bulunduğu arsa ve arazilerde fen ve sanat norm ve standartlar na uygun, sağl kl ve güvenli yaşam çevrelerini teşkil etmek üzere, iyileştirme, tasfiye ve yenilemeler yap labilecek. Kentlerimiz bu hale nas l geldi? 1950 li y llarda sanayileşme ile birlikte İstanbul, İzmir, Ankara ve Kocaeli gibi kentler, yoğun göç alarak h zl bir şekilde gecekondulaşt ve kontrolsüz bir biçimde büyüdü. Sonuçta planlama yap lmadan, yoğun göçe maruz kalan kentlerde, her türlü afet tehlikesi ve risklerini gözetmeyen kontrolsüz yerleşim alanlar n n oluşmas, çarp k ve sağl ks z yap laşma ve kentleşme, yetersiz altyap ve sosyal donat eksikliği gibi çeşitli nedenlere bağl sorunlar yaşanmaya başland. Ülkemizin büyük bir bölümü, başta deprem olmak üzere tabii afet riski alt nda olmas na rağmen mevcut yap lar n büyük bir k sm n n muhtemel afetlere karş dayan kl olmad klar, orta şiddetteki bir depremde bile ağ r derecede hasar görüp y k ld klar, bundan dolay sosyo-ekonomik problemlerin yaşand ğ, devletin beklenmedik büyük mali külfetler ile karş karş ya kald ğ bilinmekte. On binlerce insan n ölümüne, çok yüksek mali kay plara neden olan 1999 Marmara depremi ve 2011 Van depremi bu felaketlerin gerçek boyutunu ac bir şekilde ortaya ç kard. Hem Marmara hem de Van depreminde binalar ciddi anlamda yoruldu. Olas bir depremde bugün sağlam görülen binalar n birçoğunun y k labileceği düşünülüyor. Bunun için h zla kentsel dönüşümün gerçekleşmesi görüşündeyiz. Ancak kentsel dönüşümün sadece afet riski alt ndaki alanlar n dönüşümü olmad ğ n n bilincindeyiz. İnsan n yaşayacağ, fiziksel mekân n dönüşümünü sağlarken, ayn zamanda sağl kl ve güvenli bir çevre, ekonomik, sosyal, kültürel ve altyap boyutlar yla bu bütünü tamamlama hedefimiz var. Dönüşüm nerelerde yap lacak? Kentsel dönüşüm; Jeolojik durumu ve zemin özellikleri yap laşmaya uygun olmayan alanlarda, Y pranan ve y k m tehdidi alt nda bulunan tarihsel yap lar n yoğun bulunduğu bölgelerde, Geçmişte plans z ve kontrolsüz yap laşman n, yetersiz altyap n n, sağl ks z bir çevrenin ve yaşam koşullar n n son derece yetersiz olduğu yerlerde, Doğal afete uğram ş veya uğrayabilecek olan yerlerde, Sosyal donat ve altyap hizmetlerinin yetersiz duruma geldiği bölgelerde, Çevre etkilerinin olumsuz sonuçlar doğurduğu bölgelerde dönüşüm projeleri yap lacakt r. 22 Türkiye Bülteni Ocak-Şubat 2012

25 Peki riskli alanlar nas l tespit edilecek? Riskli yap lar n tespiti, Çevre ve Şehircilik Bakanl ğ taraf ndan haz rlanacak yönetmelikte belirlenen çerçevede, öncelikle yap malikleri veya kanuni temsilcilerince, masraflar kendilerine ait olmak üzere, bakanl kça lisansland r lan kurum ve kuruluşlara yapt r lacakt r. Çevre ve Şehircilik Bakanl ğ, riskli yap lar n tespitini süre vererek, sahiplerinden isteyebilecek. Tespitler, verilen sürede yapt r lmazsa, Çevre ve Şehircilik Bakanl ğ veya belediyeler ile il özel idarelerince yap lacak. Bu tespitlere karş ev sahipleri, 15 gün içerisinde itiraz edebilecektir. Hazine arazilerinde ise; Bakanl ğ n talebi üzerine Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsam nda bulunan yerler de dahil olmak üzere, Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan riskli alanlarda ve rezerv yap alanlar ndaki taş nmazlardan; kamu idarelerine tahsisli olanlar, Milli Savunma Bakanl ğ 'n n görüşü al n p Bakanlar Kurulu karar yla; kamu idarelerine tahsisli olmayanlar ilgili kamu idaresinin görüşü al narak Çevre ve Şehircilik Bakanl ğ 'na tahsis edilecek veya TOKİ'ye ve belediyeye bedelsiz devredilebilecektir. Hazine d ş ndaki kamu idarelerin mülkiyetinde olan taş nmazlar da TOKİ'ye veya belediyeye bedelsiz devredilecektir. İmar ve yap laşmaya durdurma TOKİ veya belediye, kanun kapsam ndaki proje ve uygulamalar süresince, riskli alanlarda, riskli alanlar n bulunduğu taş nmazlarda ve rezerv yap alanlar nda, her türlü imar ve yap laşma işlemlerini geçici olarak durdurabilecektir. Bu taş nmazlar, tahsis ve devir işlemleri sonuçland r l ncaya kadar Maliye Bakanl ğ 'nca sat lamayacak, kiraya verilemeyecek, tahsis edilemeyecektir. Bakanl k, belediye ve TOKİ'nin talep etmesi halinde, hak sahiplerinin de görüşü al narak, riskli alanlardaki yap lar ile riskli yap lara, elektrik, su, doğalgaz hizmetleri verilmeyecek, verilen hizmetler de durdurulacakt r. Malikler ile anlaşma esas Riskli yap lar n y kt r lmas nda ve bunlar n bulunduğu alanlar ile riskli alanlar ve rezerv alanlar ndaki uygulamalarda öncelikli olarak malikler ile anlaşma yoluna gidilmesi esas olacakt r. Anlaşma ile tahliye edilen yap lar n maliklerine kira yard m yap labilecektir. Riskli bulunan yap lar n maliklere, bu yap lar n y kt r lmas için 60 günden az olma- Ocak-Şubat 2012 Türkiye Bülteni 23

26 AK PARTi HÜKÜMETİ OLARAK İNSAN ONURUNA YARAŞIR, GÜVENLİ BİNA VE ŞEHİRLERDE YAŞAMANIN EN TEMEL HAK OLDUĞUNA İNANIYORUZ. YILLARIN BİRİKMİŞ SORUNLARINI ÇÖZDÜĞÜMÜZ GİBİ KENTSEL YENİLENME İLE GÖÇÜN, PLANSIZLIĞIN, AFETLERİN HESABA KATILMADIĞI YAPI ANLAYIŞININ SONUCU ORTAYA ÇIKAN ŞEHİRLERİMİZİN DE DERDİNE DERMAN OLMAK HEDEFİNDEYİZ. mak üzere süre verilecek. Bu süre içerisinde yap, malik taraf ndan y kt r lmad ğ takdirde, yap n n "idari makamlarca y kt r lacağ " belirtilip, tekrar süre verilerek tebligatta bulunulacakt r. Peki hak sahibi olmayan vatandaşlar m z n durumu ne olacak? İhtiyaç halinde, maliklere uygulanan yöntemler hak sahibi olmayan vatandaşlar m z için de uygulanacakt r. Bu kişiler ile yap lacak olan anlaşman n, bunlara yard m yap lmas n n ve enkaz bedeli ödenmesinin usul ve esaslar bakanl ğ n teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. Bedel belirleme Kanun uyar nca, yap lan konutlar n işyerlerinin bedellerinin belirlenmesinde ve ilgililerin borçland r lmas nda, sosyo-ekonomik durumlar, doğal afetin ortaya ç kard ğ neticeler ve sosyal devlet anlay ş n n gerekleri gözetilerek uygulama gerçekleştirilecektir. Güçlendirme teşvik edilecek Kanunun uygulanacağ alanlar d ş nda olmakla birlikte kanunun amaçlar çerçevesinde güçlendirilebileceği teknik olarak belirlenen yap lar için de dönüşüm projeleri özel hesab ndan "güçlendirme kredisi" verilebilecektir. Riskli yap lar n tespiti, tahliyesi ve y kt rma iş ve işlemleri ile değerleme işlemlerini engelleyenler hakk nda, işlenen fiilin ve halin durumuna göre, Cumhuriyet Başsavc l ğ 'na suç duyurusunda bulunulabilecek. Bu yap lar n, tespiti, tahliyesi ve y kt r lmas iş ve işlemlerine dair görevlerinin gereklerini yerine getirmeyen kamu görevlileri hakk nda ise tabi olduklar ceza ve disiplin hükümleri uygulanacakt r. Gecekondu sahibinin, gecekondusuna karş l k konut verilinceye, nakde dönüştürülüp ödeninceye veya konut yapmak üzere arsa tahsisi yap l ncaya kadar gecekondusu y kt r lamayacakt r. Gecekondu sahiplerine gerekirse nakdi yard m yap labilecektir. Sonuç olarak; AK PARTi Hükümeti olarak insan onuruna yaraş r, güvenli bina ve şehirlerde yaşaman n en temel hak olduğuna inan yoruz. Y llar n birikmiş sorunlar n çözdüğümüz gibi kentsel yenilenme ile göçün, plans zl ğ n, afetlerin hesaba kat lmad ğ yap anlay ş n n sonucu ortaya ç kan şehirlerimizin de derdine derman olmak hedefindeyiz. Zor ve yorucu bir alana daha neşter vuruyoruz. Ama biliyoruz ki insan m z n özverisi, doğru ve güzele olan desteği ve hükümetimize olan inanç ile bu sorunu da çözecek, ülkemizin yar nlar na bir tuğla daha koyacağ z. n 24 Türkiye Bülteni Ocak-Şubat 2012

27 TOKİ İLE ADETA 20 YENİ ŞEHİR İNŞA ETTİK 8.5 y ll k iktidar m zda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) arac l ğ yla 81 il, 800 ilçe ve 2 bin 319 şantiyede, 100 bin nüfuslu 20 adet şehrin s f rdan inşas anlam na gelen 536 bin konut ürettik. Vatandaşlar m z ucuz ve kaliteli konut sahibi olsun diye bugüne kadar TOKİ ile yaklaş k 46 milyar TL tutar nda yat r m gerçekleştirdik. Ocak-Şubat 2012 Türkiye Bülteni 25

28 BİR RÜYA GERÇEK OLDU Doğal afetlere karş çiftçinin emeğini koruyan Tar m Sigortas uygulamas n ilk defa biz başlatt k. Kurakl k, don ve diğer tabii afetlerden çiftçimizi korumak için sigorta poliçe bedelinin %50 sini karş lad k. Bugüne kadar çiftçilerimize 476 milyon TL sigorta prim desteği, 548 milyon TL hasar ödemesi yapt k. 26 Türkiye Bülteni Ocak-Şubat 2012

29 HAYVANCILIKTA BÜYÜMEYE DEVAM H ayvanc l k desteklerinin toplam destekler içindeki pay n %4.4 ten 2011 y l nda %26 ya, 2012 y l nda ise %28 e ç kartt k. Hayvanc l ğa 2002 y l nda yaln zca 83 milyon TL destek verilirken, 2011 y l nda bu rakam 1 milyar 727 milyon TL ye yükselttik. Yani tam 21 kat art rd k y l içinde 2.1 Milyar TL hayvanc l k desteği ödenmesini planlad k. Böylece hayvanc l k sektörünün büyümesine ivme kazand rd k. Ocak-Şubat 2012 Türkiye Bülteni 27

30 BAŞBAKAN ERDOĞAN: KARŞIMIZDA SADECE ELİ SİLAHLI BİR TERÖR ÖRGÜTÜ YOK. KARŞIMIZDA, AYNI ZAMANDA TÜRKİYE DÜŞMANLARINA TAŞERONLUK YAPAN BİR ÖRGÜT VAR. BİZ SADECE DAĞDAKİ TERÖRİSTLE DEĞİL, İŞTE ONUN ARKASINDAKİ BU KİRLİ ELLERLE, ONUN ARKASINDA, İPLERİ ELİNDE TUTAN KİRLİ ODAKLARLA DA MÜCADELE EDİYORUZ. AK PARTi 72. GENİŞLETİLMİŞ İL BAŞKANLARI TOPLANTISINDA KONUŞAN BAŞBAKAN ERDOĞAN, GÜNDEME DAİR ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU. Sadece eli kanl terör örgütüyle mücadele etmiyoruz > 72. Genişletilmiş İl Başkanlar toplant s 7 Mart ta AK PARTi Genel Merkezi nde gerçekleştirildi. Toplant, il başkanlar, il kad n ve il gençlik kollar başkanlar, il belediye başkanlar ve il genel meclisi başkanlar n n kat l m yla yap ld. Toplant n n aç l ş nda bir konuşma yapan AK PARTi Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki gelişmeler hakk nda önemli aç klamalarda bulundu. Uludere de hayat n kaybeden vatandaşlar m za O elim hadisede hayat n kaybetmiş kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor, ac l ailelere sab r ve başsağl ğ temenni ediyorum dedi. ''Karş m zda sadece eli silahl bir terör örgütü yok. Karş m zda, ayn zamanda Türkiye düşmanlar na taşeronluk yapan bir örgüt var'' diyen Başbakan Erdoğan, terörle mücadelenin kararl l kla devam edeceğini söyledi. Başbakan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve k z 28 Türkiye Bülteni Ocak-Şubat 2012

31 YAKLAŞIK 30 YILDIR DEVAM EDEN TERÖR, BİRİLERİNİN İŞİNE GELDİĞİ İÇİN, BİRİLERİNE CİDDİ ÇIKAR SAĞLADIĞI İÇİN DESTEKLENMİŞ, BÜYÜTÜLMÜŞ, KORUNMUŞ VE KOLLANMIŞTIR. Sümeyye Erdoğan' n yan s ra, Başbakan Yard mc s Beşir Atalay ve eşiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Fatma Şahin'in Uludere'ye yapt ğ ziyareti değerlendiren Başbakan Erdoğan, şunlar söyledi: ''Irak s n r nda, s n r ötesi meydana gelen elim hadisede çocuklar n, eşlerini kaybeden vatandaşlar m zla, özellikle oradaki han m kardeşlerimizle hasb hal ettiler, dertlerini paylaşt lar, sorunlar n dinlediler. Buradan, Uludere'deki, Ortasu, Gülyaz ve Ortabağ köylerindeki kardeşlerime, misafirperverliklerinden, samimiyetlerinden, muhabbetlerinden dolay bir kez daha şükranlar m sunuyorum. Bir kez daha, o elim hadisede hayat n kaybetmiş kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor, ac l ailelere sab r ve başsağl ğ temenni ediyorum.'' ''Karş m zda sadece eli silahl bir terör örgütü yok'' ''Biz, bize verilen desteği heba etmek niyetinde asla değiliz'' diyen Başbakan Erdoğan, şöyle dedi: ''Kürt meselesi veya terör meselesi veya Güneydoğu, Doğu denilen olgu göründüğünden çok daha büyük, karmaş k, iç içe geçmiş bir sorunlar kümesidir. Mesele, eli silahl bir terör örgütüyle mücadele meselesi değildir. Bunun siyasi boyutu var. Olay n asl budur. Bunun diplomatik, ekonomik boyutu var. Bunun güvenlik boyutu var. Bunun sosyolojik, psikolojik, kültürel boyutu var. Hep bunu anlatt k. Bir de bu meselenin, istismar boyutu, ç kar boyutu, karmaş k bir uluslararas ekonomik ve uluslararas siyasi boyutu var. Buraya çok dikkat edelim. Yaklaş k 30 y ld r devam eden terör, birilerinin işine geldiği için, birilerine ciddi ç kar sağlad ğ için desteklenmiş, büyütülmüş, korunmuş ve kollanm şt r. Burada insan kaçakç l ğ m arars n, var. Burada esrar eroin kaçakl ğ m istersin, var. Buradan çok ciddi imkanlar elde ediliyor. Burada silah kaçakç l ğ m istersin, var. Bunlar n hepsi bu işin içinde. Sadece yurt d ş nda değil, yurt içinde de siyaseti dizayn etmek, toplumu dizayn etmek ad na terör bir araç, bir malzeme, bir taşeron olarak kullan lm şt r. Karş m zda sadece eli silahl bir terör örgütü yok. Karş m zda ayn zamanda Türkiye düşmanlar na taşeronluk yapan bir örgüt var. Karş m zda uyuşturucu trafiğini yöneten, uluslararas karteller taraf ndan taşeron olarak kullan lan bir örgüt var. Karş m zda, ülke içindeki birtak m çeteler taraf ndan kullan lm ş, ülke içindeki baz karanl k odaklara taşeronluk yapan bir örgüt var. Türkiye üzerine emelleri olanlar n, siyaset üzerine planlar olanlar n adeta kiralad klar, ihale verdikleri, büyütüp besledikleri bir örgüt var. Nitekim bunlar n bir k s m liderlerinin paralar na Amerika'daki bankalarda el konulmuştur. Neden? Bu yüzden. Biz sadece dağdaki teröristle değil, işte onun arkas ndaki bu kirli ellerle, onun arkas nda, ipleri elinde tutan kirli odaklarla da mücadele ediyoruz. Türkiye de herkes bu terörün bitmesini, bu meselenin çözülmesini istiyor; ama silah tüccarlar bunu istemiyor, uyuşturucu kartelleri bunu istemiyor. Türkiye de istikrar, güvenlik istemeyenler bu meselenin çözülmesini asla istemiyor. Aç k söylüyorum, öldürülen teröristlerin, onlarla birlikte şehitlerimizin kan n siyasi istismar arac olarak kullananlar da bu meselenin çözümünü istemiyor. Öyle ki, s rf AK PARTi bu meseleyi çözecek, başar AK PARTi nin hanesine yaz lacak diye kendi şahsi h rslar uğruna meselenin çözümünü istemeyen kesimler var. Ac y f rsata çevirme çabas nda oldular Başbakan Erdoğan, Uludere de yaşanan olay n gönül gözüyle bakanlarla, gözünü h rs bürüyenleri birbirinden ay rd ğ n belirterek, Biz orada yaşanan hadisenin ac s n, s z s n yüreğimizde duyarken birileri ac y f rsata dönüştürmek gibi insanl k d ş, vicdan d ş bir gayretin içine girmiştir. BDP ve CHP, kol kola girerek, cenaze evini, ac lar içindeki o köyleri birer siyaset arenas na, birer f rsat zeminine çevirmenin körlüğü, duyars zl ğ, vicdans zl ğ içinde olmuştur dedi. Başbakan Erdoğan, Olay n ayd nl ğa kavuşturulmas için ilgili tüm kurumlar n her türlü çal şmay yürüttüğünü, kimsenin kuşkusu ve endişesinin olmamas gerektiğini söyledi. ''Her çocuğun gözyaş, bizim vicdan m za akar'' AK PARTi'yi ''vicdan olan bir parti'' olarak niteleyen Başbakan Erdoğan, bugüne kadar hiçbir meseleye oy Ocak-Şubat 2012 Türkiye Bülteni 29

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org. 719 İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ Alpaslan ERTÜRK Maden Yüksek Mühendisi izmir@maden.org.tr Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com 831 ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com GİRİŞ Ülkemizde olduğu gibi kentimizde de sadece engelliler için değil, yaşl, hasta, hamile, küçük çocuklu aile ve çocuklar

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı,

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı, AHMET BAHA ÖĞÜTKEN 24.DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI 1961'de İstanbul, Fatih te doğdu, Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; 1.1. 213 sayılı Vergi

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim (TÜSİAD ve UNFPA Ortak Raporunun Değerlendirilmesi) Prof. Dr. Zafer Öztek 27 Kasım 2012 Fütürist Prof. David Passig 2050 adlı eserinde Türkiye nin 2050 yılında Dünyadaki

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı!

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! TÜSİAD ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Refah Fonu İşbirliği, REC Türkiye ve Amerikan Büyükelçiliği desteği ile yapılan,

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/10/2015 günlü, 17399 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

Türkiye, Boğazın altındaki demiryolu tünelini açtı

Türkiye, Boğazın altındaki demiryolu tünelini açtı 29.10.2013 Türkiye, Boğazın altındaki demiryolu tünelini açtı İstanbul (dpa) Türkiye bugün boğazın altındaki demiryolu tünelini açtı. 29.10.2013-02:20 Uhr dpa İstanbul (dpa) Türkiye bugün boğazın altındaki

Detaylı

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir.

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/8 İstanbul, 02 Ocak 2008 KONU : 2008 Yılında Uygulanacak

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu

Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu Ekim 29, 2016-6:32:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Bu modern Ankara Tren Garı yap-işlet-devret modeliyle 725 trilyon harcanarak, bu hale geldi.

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ :

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. ve 6. maddelerine göre kimlerin sigortalı

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU KIRIKKALE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ OTOMATİK TELEFON SANTRALI İŞLETME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU KIRIKKALE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ OTOMATİK TELEFON SANTRALI İŞLETME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU KIRIKKALE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ OTOMATİK TELEFON SANTRALI İŞLETME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1-Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. RİZE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi GÜNDEM

T.C. RİZE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi GÜNDEM 2013 Temmuz (7) 1-1 08 Temmuz 2013 Pazartesi 10.00 İl Gen. Mec. Sal. 2- Saygı duruşu ve akabinde istiklal marşının okunması. * İDARİ TEKLİFLER 3- Ardeşen ilçesi Yukarıdurak köyü Köy İhtiyar Kurulu kararı

Detaylı

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI Aralık 1 Giriş Kurumumuz taraf ndan üretilen istatistikler kullan c lara çeşitli kanallar yoluyla sunulmakta, hizmet kalitesini artt rmak ve kullan c ihtiyaçlar n karş lamak

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER Naci ŞAHİN * 1-GİRİŞ İşverenler, Devlet yardımı ile teşvik ve destekten SGK ya borcu

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı