FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)"

Transkript

1 Oct27,2010 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:12 THEME:CARPETCULTURE,INTURKEYANDBEYOND HALICILIK,TÜRKİYEVEÖTESİNDE LEVEL:Intermediate FocusonLanguagedevelopedbyErikaH.Gilson FOCUSONLANGUAGE andmultimedialanguageassistant(mmla) 1.Backgroundinformation Summaryofthevideo Culturetips 2.LanguageAssistance Keywordsforthevideopassagetranscribed GuidedQuestions Grammar Vocabulary 3.TranscriptionandGlossary Transcriptionofthevideo Glossary 1.Backgroundinformation Summaryofthevideo'ACarpetDealer slifestory',interviewwithbayramyumuşak[7minutes] Inthisinterview,ayoungcarpetdealertellshislifestory.Hespeaksofhisambitionsandaboutthe potentialofcarpetsforglobalsales. Culturetips TheCappadocciaregion,incentralAnatolia,isfamousforrugproduction,andrugweavingisvery importanttotheregionaleconomy. 2.LanguageAssistance Keywordsandvocabularyforthevideopassagetranscribed Yenisözcüklerdenkonuileilgiliolanbazılarıöğrencilertarafındanaraştırılacak: halı,kervansarayı,cicim,kilim,eyer,medrese teminet toprovide Barınmalarıücretsizolarakdevlettarafındanteminediliyor. Theiraccommodationisprovidedforfree bythegovernment. özellik characteristic;specialfeature

2 Bizimköyümüzündiğerönemlibirözelliğideyapmışolduğumuzmeslektir. Anotherimportantspecial featureofourvillageisouroccupation. geçici temporary ihraç ihracat export ithalat import Türkiye yeresmigeçiciithalatolarakgetirttiriyorum,buradaatölyemizdetamiriniyaptırıyorum,bittikten sonratekrarihracatınıyapıyorum. IhavethembroughttoTurkeyastemporaryimports,havethem repairedinourworkshopshere,andafteritisfinished,iexportthemagain. ticari commercial Veticariaçıdandahaiyiolacağınıdüşündüğüm. AndIthoughtitwouldbebetterfromacommercial perspective. ticaret commerce;trade İstanbuldaticaretmerkezidir. Istanbulisalsoacenterofcommerce. tahmin guess;estimate Tahminlerimdedefazlayanılmadım. Iwasnottoowronginmyestimate. semt neighborhood;district;locality OradakisemtmarketlerindebazıTürkhalılarınıgörebiliyorum. Icanseeinneighborhoodmarketsthere someturkishrugs. ayrıyeten ayrıca = furthermore besides moreover Note:alsospelled ayrıyetten ayriyetten.todayayrıcaisheardperhapsmoreoften. AyrıyetenOsmanlılaraaitçeşitlitekstilürünlerinibazengörebiliyoruz. Moreoverwecanseevarious textileproductsbelongingtotheottomans. nadir seldom rare Çeşitlitekstilürünlerinibazen nadirdeolsa görebiliyoruz. Sometimes evenifonlyrarely wecan seevarioustextileproducts. dahil included inside KontraktdahilindehalılarıTürkiye yegetirttiriyorum. IhavethecarpetsbroughttoTurkeyunder [within]acontract. amaç objective;goal;purpose Buamaçlaİngiltere yedegidiyorum.forthispurposeialsogotoengland. imkân possibility opportunity Dünyadakieneskihalılarıburalardagörmeimkânımızvar. Wehavetheopportunitytoseetheoldest carpetsintheworldhere. değerli valuable görmeyedeğer worthseeing Gerçektengörülmeyedeğerbiryer. Itisreallyaplaceworthseeing. maddi material materialistic monetary Severekyapıyorumsonuçtabumesleğimaddikazancımınyanında. Afterall,inadditiontothemonetary gain,ilovedoingthiswork. takipet tofollow peşindengit togobehindit =tofollow Halılarıngittiğiyolutakipediyorum,nereyegitmişlersepeşindengidiyorum. Ifollowtheroadthe carpetshavetaken,goafterthemwherevertheyhavegone. GuidedQuestions 1. Halıcıbüyüdüğüköyünasılanlatıyor? 2. Mesleğinenasılbaşlamış?Yaptığıişlernedir? 3. Esnaflar hakkındanedüşünüyor?kendisinidedahilediyormu?

3 4. Köyevlerindenedenherkestebir atölye bulunuyor? 5. Halıcınınanlattığınagöre,köylerdehangiişlerikadınlaryapar,hangilerinierkekler? 6. Halıcınedenköyündenayrılıyor?Hemenbaşarılıoluyormu? 7. HalıcınınAvrupagezilerinasılbaşlıyor?Anadoluhalılarınınedendünyanınherbiryerinde bulabileceğinidüşünüyor? 8. Bumesleğingeleceğihakkındanelerdüşünüyor? 9. Halıcısizceişindebaşarılımı? 10. Halıların peşindengitmek halıcıiçinniçinbukadarönemli? 1.Howdoesthecarpetdealerdescribethevillagehegrewupin? 2.Howdidhebeginhisprofession?Whatkindsofthingsdoeshedo? 3.Whatdoeshethinkaboutmerchants?Doesheincludehimself? 4.Whydoeseveryonehaveaworkshopintheirhomeinthevillages? 5.Basedonwhatthecarpetdealertells,whichjobsaredonebywomenandwhichonesaredoneby meninthevillages? 6.Whydoesthecarpetdealerleavehisvillage?Doesheimmediatelybecomesuccessful? 7.Howdothecarpetdealer stripstoeuropebegin?whydoeshethinkthathecanfindthecarpetsof Anatoliaallovertheworld? 8.Whatdoeshethinkaboutthefutureofthisprofession? 9.Doyouthinkthatthecarpetdealerissuccessfulinhiswork? 10.Whyisitsoimportantforthecarpetdealertotravelandlookforcarpets? Grammar VerbalNoun EachTurkishverbcanbecomeanounbytheadditionofaverb buildingsuffix.oneoftheseis ma,alsoreferredtoastheshortinfinitive:itsimplyrepresentswhattheactionoftheverbis,without anyreferencetotense,andbehavesjustlikeanoun: *asanadjective: eldeyapmahalı handmadecarpet *asadirectobjectintheaccusative: halılartamirolmayı,yıkanmayı,işlemgörmeyibekliyor thecarpetsarewaitingtoberepaired,washed, toseeaction *thenouncanbeinpossessiveform: buişiyapmamiçin formetodothisjob = mydoing yapmam Causativeverbs InTurkisheachverbcanhaveacausativeverbbytheadditionofthefollowingsuffixes: DIr usually t afteraverbendinginavowel andinarestrictednumberofcases, Ir and Ar Usuallylanguageshavedifferentverbsthatindicatea causal relationship:turkish todie isölmek,an intransitiveverb,andtocausesomeonetodie,thatis tokill isöldürmek.thusinenglishthesearetwo distinctverbs, todie and tokill whereasasuffixaddedtoanyverbwillmakeaturkishverba causative verb.herearesomesamplesfromthetext: tamiretmek torepair tamirettirmek[et DIr ] tomake/causesomeonetodotherepair tohaveitrepaired

4 etmek todo ettirmek tohaveitdone [makesomeonedoit] dönmek toreturn döndürmek tocauseittoreturn hayatadöndürmek[dön DIr ] tomakeitcomealiveagain hırslanmak tobecomeambitious;tobecomegreedy hırslandırmak[hırslan DIr ] tomakesomeoneambitious benidahadahırslandırıyor makesmeevenmoreambitious ilerlemek toadvance ilerletmek[ilerle t ] tocausetoadvance mesleğiilerlettiktensonra aftercausingadvancementintheprofession = after advancingintheprofession yıkamak towash yıkatmak[yıka t ] tohaveitwashed causesomeoneelsetowashit halıyıyıkatıyorum Ihavethecarpetswashed yaşamak tolive yaşatmak[yaşa t ] tocausetolive = tokeepitalive...insanaçokduyguluanlaryaşatıyor [it]makesapersonlivethroughveryemotional moments. 3.TranscriptionandGlossary Transcriptionofthevideo Merhaba. BenimismimBayramYumuşak.1970Aksaraydoğumluyum.AksarayOrtaAnadolu dakapadokya bölgesiiçerisinde dir.köyünismisultanahmetkasabasıdır.eskiselçuklularaaitbirkasabadır. İçerisindeeskibirkervansarayıbulunmakta.KervansaraybiliyorsunuzeskiSelçukludönemlerinde yolcularınücretsizkonakla maları,yerleşimbarınmaimkânlarınıücretsizolarakdevlettarafındantemin edildiğiyerdir.çokgüzelmermerişçiliği,...portelleribulunmaktadır. Bizimköyümüzünkervansarayıyanındadiğerönemlibirözelliğideyapmışolduğumuzmeslekitibariyle dahaçoktanınmaktadır.bizimyapmışolduğumuzmeslekbüyüklerimiz,annelerimiz,kadın larımızel halısı,eldeyapmahalıdokumak tadırlar kilim,cicim,eveşyaları.bizimyaştakiinsanlar,erkekler, gençlerdetamamenbueskimişolanantikalarınorijinalbirşekildetamirininyapılmasıileuğraşmaktadırlar.köyümüzdekigençlerinhemenhementamamıbumeslekleuğraşmaktahiçbirişsizinsanyok diyebiliriz.kadınlarımızınhepsiyenihalıyapıpdokumakta,bunlargerekticariamaçlagerekse düğünlerimizdekiadetlerimizüzerinehergençkızınüç,dört,veyabeştanehalıgötürmesi zorunluğundandolayıherkeskendievindebiratölyegibidüzenliçalışmaktadırlar. Istanbul a tabiibenmesleğimeköyümdebaşladım,oradaöğrendimnasılyapıldığını,nasılyapılması gerektiğini,fakatozamanlarticarianlamdaçokfazlabirhareketolmadığıiçinistanbul undahaiyi olacağınıdüşün dümçünküburadaki,kapalıçarşı dakibüyükhalıalıpsatanesnaflarınkendihalılarıvar tamirettirmekistedikleri.ticaripotansiyelaçıdanburanındahauygunolacağınıdüşündümve1996 yılındaistanbul ageldim.sultanahmet eyakınbiryerdebiratölyekiraladımvebeşyılarka daşlarla birliktesadeceesnaflaraaitolanhalılarıntamir,yıkanımıbütünmasraflarınıyaptık bütünişlemlerini yaptık. Oradabumesleğidahadailerlettiktensonrabazıyabancımüşterilerletanışmamızoldu,onlarınisteği üzerineyurtdışınagitmeyebaşladım2000yılındanitibaren.veticariaçıdandahaiyiolacağını düşündüğümiçinburasını2000yılındaçorlulualipaşamedresesinegeldim. 4

5 5 İlketaptagenemesleğimidevamettirdim,tamirişleri,küçükhalılarınalımsatımıgibifakatbunun Avrupa dadahaiyiolacağınıdüşündüm.istanbuldaticaretmerkezidirfakatdahaeskihalıların Avrupa daoldu ğunudüşünüyorumörneğinalmanya daçokmiktardaeskitürkhalılarınınolabileceğini düşündümçünküalmanlarlaosmanlıimparatorluğunadayanangenişbirticarettarihivarvebu ticarettendolayıbirçoktürkhalılarınınalmanya yaihraçolduğunubazıkitaplardanokudum,bazı dergilerdenaraştırdım.buhalılarınazbirkısmınındaolsaçeşitlipazarlarda,veyadükkanlardasatılabileceğinidüşünerektenalmanya yagittim.tahminlerimdedefazlayanılmadımamapotansiyelolarak çokdafazlaolmadı.çünkübubenimgibidüşünenbirsürüinsanvar.almanya dabuişiyapanbirsürü insanlarvar. Amagenedemutluyumçünküistediğimşeylerinbirkısmınıyapmışoldum.Oradakihaftasonlarıkurulan semtmarketlerindebazıtürkhalılarınıgörebiliyorum.bunlarınbirkısmı büyükbirkısmıeskimiş, yıpran mış.oradakiinsanlardabuhalılarıntamiredebileceklerinidüşünmedikleriiçinsemtpazarlarında satıyorlardı.benbuhalılarıohaliilesatınalıpgeliyorum,istanbul dayıkatıyorum,kendiatölyemde tamiriniyaptırıyorumvetekrarkullanılabilirhalegetiriyorum,orijinaltamiriyle,vegayetdegüzeloluyor, ilgimiçekiyor. Buşekildesıksıkyurtdışınagidiyorum.Yurtdışınagidişgelişlerimdeçeşitli...oradahalıalıpsatan esnaflarlatanıştım.kendilerinindeaynışekildehalılarınınolduğunu,tamirettirmekistediklerinisöylüyorlardı.bunlarlauzunkonuşmalardansonrakontraktdahilindehalılarınıtürkiye yeresmigeçiciithalat olarakgetirtiriyorum,buradaatölyemizdetamiriniyaptırıyorum,bittiktensonratekrarihraca tını yapıyorum. BuşekildeAlmanyaileçalıştık,dahasonra,şuandaMacaristanileçoksıkıçalışıyorum,Budapeşte de, haftasonlarıkurulanmarket lerdegenealışverişlerimizoluyor,oradakiesnaflarınihtiyacıolanların halılarınıtamirediyorum.ayrıyetenosmanlılaraaitçeşitlitekstilürünlerinibazen nadirdeolsa görebiliyoruz,eyerdir,at,çuturdiyoruz,onungibi.otürşeylereilgimizvar.tamprofesiyonelolarak anlamamışolsambileresimolarakhoşumagidenşeylerialıptürkiyeyegetiriyorum.bazılarınıkendi hobimolarakkullanıyorumbazılarınıticariamaçladeğerlendiriyorum.buamaçlaingiltere yede gidiyorum,oradaseneninbellibirgünlerindehalıfuarlarıdüzen leniyor.gerçektendünyadakieneski halılarıburalardagörmeimkânımızvar. ŞuandahalendevamedenOlimpiahalıfuarıvarkigerçektengörülmeyedeğerbiryer.İngiltere de ayrıyetenbirosmanlılaraait,vetürklere,iran,hindistanveyadünyanınhalıyapılanbirçokbölgelerine aitçokdeğerlihalılarvar.buhalılarınbüyükbirkısmıtamirolmayıbekliyor,yıkanmayı,tekrarişlem görmeyibekliyor.oyüzdeningiltere nindegenebenimaçımdanpazarolabileceğinidüşünüyorum.ve ileridedahasıkgitmeyidüşünüyorum.çünkübumes leğinticaretininyanında,yaniişiminyanındatabii olarakdagerçektenseviyorumçünküeskibirhalıyıtekrarhayatadöndürü yorsun,onutekrar kazandırıyorsun.ayrı yetenondaki...diyelimingiltere ninbirküçükkasabasındakendiköyünüzeaitbir halıilekarşılaşıyorsunuz buyüzseneöncesizinköyünüzdengitmiş.buinsanagerçek tençokduygulu anlaryaşatıyor,ilginçgeliyor.budainsanınmesleğineayrıbirzevkkatıyor,benidahadahırslandırıyor, dahadaazimlendiriyorbuişiyapmamiçin;severekyapıyorumsonuçtabumesleğimaddikazancımın yanında. Amainanıyorumkibunundahayapılacakçokişlerinolduğunainanıyorum,birAmerikapazarı benhiç gitmedimamabiramerika da okuyorum,gidengelenarkadaşlarımızdandinliyorumveyaburayagelen Amerikalımüşterilerimizvar,onlar dandinliyorum. Sonuçtahalılarıngittiğiyolutakipedi yorum,nereyegitmişlersepeşindengidi yorum,tekraronlarıkendi vatanınagetiripburadabirçeşitoperasyondansonraonlarıtekrardünyayagönderiyorum. Glossary aktarmaktotransfer;tocarryover bezemetodecorate bitkiplant cezaeviprison çevresurroundings

6 6 doğalnatural dokumaktoweave dönemera;period duygufeeling düğünwedding etapstage etkieffect;impact gelenekseltraditional gizemmystery gururpride hayrankalmaktobeinawe ilhamalmaktobeinspiredby işgücüworkforce kaynaksource konusubject maliyetcost meslekprofession mihrapnicheinmosque müştericustomer nadiderare;precious nesilgeneration onarmaktorestore;torepair ömürlife;lifetime paylaşmaktoshare püskültassle rakiprival saçakfringe sahipçıkmaktoclaimownership seccadeprayerrug semasky sıksıkoften sonuçresult sunuşpresentation şenlikfestivity tezgahworktable;loom uyanıkawake;alert uygulamalısanatappliedart ürünproductü üstelikinaddition yaşamlife yörelocale zevkkatmaktoaddenjoyment REFERENCEANDCOPYRIGHTINFORMATIONFORTHISFOCUSONLANGUAGE ThisFocusonLanguagehasacopyright.Itmaybereproducedanddistributedforeducational purposesonlyifthefollowingcitationisincludedinthedocument: ThisFocusonLanguagewasoriginallypublishedontheDeepApproachwebsite (http://deepapproach.wceruw.org/index.html)as: Gilson,E.H.,andTochon,F.V.(2010).CarpetCulture,InTurkeyAndBeyond/Halicilik,TürkiyeVe Ötesinde.Module12,Intermediatelevel.FocusonLanguage.Madison,WI:WisconsinCenter foreducationresearch(wcer).http://deepapproach.wceruw.org/index.html(accessdate).the FocusonLanguageisreprintedherewithpermissionoftheauthorsandthepublisher,The WisconsinCenterforEducationResearchattheUniversityofWisconsin Madison. Toviewrelatedmodules,movies,PowerPoints,theoreticalarticles,Q&As,andwebcasts,ortocomment publicallyonthismoduleinaforumofdiscussion,pleasegoto

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING 1 June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING LANGUAGESTANDARDSBEINGDEVELOPED(See ACTFL5CsStandards) Communication(1.1):Engageinconversations, provideandobtaininformation,expressfeelings

Detaylı

12/10/10 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING CARD NUMBER: 4 THEME: RADIO CONVERSATIONS/ RADYO MUHABBETLERİ

12/10/10 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING CARD NUMBER: 4 THEME: RADIO CONVERSATIONS/ RADYO MUHABBETLERİ 12/10/10 ADEEPAPPROACHTOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:4 THEME:RADIOCONVERSATIONS/RADYO MUHABBETLERİ LEVEL:Pre intermediate FOCUSONLANGUAGE ModuledevelopedbyEsraAlagöz FOCUSONLANGUAGEandMULTIMEDIALANGUAGEASSISTANT(MMLA)

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTIMEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTIMEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) August10,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING PHOTOHERE (sameasinmodule) CARDNUMBER:6 THEME:TÜRKEDEBİYATI/TURKISHLITERATURE LEVEL:Advanced FocusonLanguagedevelopedbyYasinTunç

Detaylı

21/06/2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

21/06/2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 21/06/2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:1 THEME:ŞAİRLERVESİYASET/POETSANDPOLITICS LEVEL:Advanced FocusonLanguagedevelopedbyCendelKaraman

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT July29,2010 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER10 THEME:PROFESSIONALBIOGRAPHIES MESLEKİÖZGEÇMİŞLER LEVEL:Intermediate FocusonLanguagedevelopedbyCendelKaraman FOCUSONLANGUAGE

Detaylı

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June17,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:9 THEME:OSMANLIMIMARISIVEMODERNMIMARLIK /OTTOMANANDMODERNARCHITECTURE LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: 1:StudyTopkapıPalaceanditsfunctions

Detaylı

Türkiye ye Yönelik Beklentiler Olumsuz Olamaz

Türkiye ye Yönelik Beklentiler Olumsuz Olamaz MAKİNATEK AYIN KONUĞU Türkiye ye Yönelik Beklentiler Olumsuz Olamaz Türkiye deki büyümenin süreceği beklentisini aktaran Avrupa Forklift, İstifleme ve Depo Ekipmanları Federasyonları (FEM) Yönetim Kurulu

Detaylı

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:7 THEME:SAĞLIK/HEALTH LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS: 1.Exploringthehealthsystem 2.Debatingideasonfolkmedicineandfolk

Detaylı

Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş

Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş gezisi ziyareti gerçekleştirmiştir. Kardeş Oda Antlaşması

Detaylı

OTOMOTİV SEKTÖR RAPORU

OTOMOTİV SEKTÖR RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ OTOMOTİV SEKTÖR RAPORU HAZIRLAYANLAR: FAHRİ KARBUZ AND SİLAHÇI EMRAH ÇALIŞKAN GİRİŞ... 3 Sektörün Tanımı... 3 Otomotiv Sektörünün Önemi...

Detaylı

HALI SANAYİ. Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

HALI SANAYİ. Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi HALI SANAYİ Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ÜRÜNÜN TANIMI Armonize Sistem sınıflandırmasına göre halılar 4 ana gruba

Detaylı

YENİ REKABET ORTAMINDA

YENİ REKABET ORTAMINDA YENİ REKABET ORTAMINDA TÜRK TEKSTİL VE HAZIRGİYİM SEKTÖRÜ - Dünya Konjönktürü, - Avantajlarımız, - Dezavantajlarımız - Neler yapılmalı? İTKİB TÜRK EKONOMİSİ İÇİNDE TEKSTİL VE HAZIRGİYİM SEKTÖRÜNÜN YERİ

Detaylı

Türkiye nin Orta Asya Ülkeleriyle Ticareti: Almanya ve İran la Karşılaştırmalı Bir Analiz

Türkiye nin Orta Asya Ülkeleriyle Ticareti: Almanya ve İran la Karşılaştırmalı Bir Analiz SESSION 6A: Uluslararası Ticaret 379 Türkiye nin Orta Asya Ülkeleriyle Ticareti: Almanya ve İran la Karşılaştırmalı Bir Analiz Abdüllatif Çeviker, Gaziantep Üniversitesi H. Murat Mutlu, Gaziantep Üniversitesi

Detaylı

ORGANİZASYON HİZMETLERİ;

ORGANİZASYON HİZMETLERİ; ORGANİZASYON HİZMETLERİ; TANITIM FAALİYETLERİ Fuar öncesi sektörle ilgili tüm kuruluşlara fuar broşürü gönderilecek, sektör dergilerinde ve bölgesel gazetelerde fuar reklamları yayınlanacak, ilgililere

Detaylı

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr FOREIGN TRADE Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets www.worldsert.com.tr www.worldsert.com.tr World Sert Dış Ticaret Hakkında / About World Sert

Detaylı

"Şirketler genç kuşağın yolunu açmalı" Bitmeyen tutku: Otomotiv. Otomotivde beklenen yatırımcı Çin den geliyor

Şirketler genç kuşağın yolunu açmalı Bitmeyen tutku: Otomotiv. Otomotivde beklenen yatırımcı Çin den geliyor YILYEAR: 16 SAYIISSUE: 76 MARTMARCH- NİSANAPRIL 2014 FUAR ÖZEL SAYISI "Şirketler genç kuşağın yolunu açmalı" "The companies should pave the way for the young generation" Ahu Büyükkuşoğlu Serter Farplas

Detaylı

EURO VE KRİZ SONRASI DÖNEMDE PARASAL İSTİKRAR. Mustafa ÖZTÜRK Dr. Fatih Üniversitesi 34500 Büyükçekmece/İstanbul E-posta: mozturk@fatih.edu.

EURO VE KRİZ SONRASI DÖNEMDE PARASAL İSTİKRAR. Mustafa ÖZTÜRK Dr. Fatih Üniversitesi 34500 Büyükçekmece/İstanbul E-posta: mozturk@fatih.edu. EURO VE KRİZ SONRASI DÖNEMDE PARASAL İSTİKRAR Mustafa ÖZTÜRK Dr. Fatih Üniversitesi 34500 Büyükçekmece/İstanbul E-posta: mozturk@fatih.edu.tr Osman Nuri ARAS Doç. Dr. Fatih Üniversitesi 34500 Büyükçekmece/İstanbul

Detaylı

Teknolojiyle gelen güven...

Teknolojiyle gelen güven... HAKKIMIZDA Elektronik sektörüne 1974 yılında Radyo tamirciliğiyle başlayan ticari serüvenimiz, Bugün Türkiye nin dört bir yanında Elektronik sistem çözümleri diye adlandırdığımız geniş bir alanda devam

Detaylı

IR AK. masaya yatırdı. Alman ve Türk firmaları DOSYA

IR AK. masaya yatırdı. Alman ve Türk firmaları DOSYA DOSYA >> Alman ve Türk firmaları IR AK PAZARINI masaya yatırdı TOBB/DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde, Irak Ulaştırma Bakanı Amer Abdul-Jabbar Ismael ile Irak Elektrik Bakanı Karim

Detaylı

GIDA İŞLEME MAKİNALARI SANAYİİ RAPORU

GIDA İŞLEME MAKİNALARI SANAYİİ RAPORU GIDA İŞLEME MAKİNALARI SANAYİİ RAPORU Gıda İşleme, ekonomik açıdan uygun yöntemleri kullanarak tarım ürününü yapısal, duyumsal ve besleyici özellikleri olan maddelere dönüştürmektir Bu işlem içinde kullanılan

Detaylı

ULUSLARARSI TİCARİ TERİMLER

ULUSLARARSI TİCARİ TERİMLER ULUSLARARSI TİCARİ TERİMLER AÇIK PAZAR AÇIK PİYASA İŞLEMLERİ AÇIK POZİSYON AKP ÜLKELERİ AKREDİTİF (L/C) ANTREPO ARBİTRAJ ATR BELGESİ AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU (AET) Open market Alıcılar ya da satıcılar

Detaylı

DIŞ TİCARETTE KATMA DEĞER GÖSTERGELERİ TÜRKİYE 1

DIŞ TİCARETTE KATMA DEĞER GÖSTERGELERİ TÜRKİYE 1 DIŞ TİCARETTE KATMA DEĞER GÖSTERGELERİ TÜRKİYE 1 Ticarette katma değer ölçümü, ihracata konu olan mal ve hizmetlerin üretimindeki değerin kaynağını ülke ve sektörler açısından ortaya koyabilmek amacıyla

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

Market Access Studies

Market Access Studies Market Access Studies In line with the goal of full membership of Turkey to the EU, in parallel with the ongoing studies of the EU on market access and in order to contribute to the activities conducted

Detaylı

Muğla'nın meyveleri: Kültürel miras Türkiye'de UNDP ve Avrupa Birliği ortaklığı. Çilek kokulu günler İklim Değişikliği Raporu Ankara'da tanıtıldı

Muğla'nın meyveleri: Kültürel miras Türkiye'de UNDP ve Avrupa Birliği ortaklığı. Çilek kokulu günler İklim Değişikliği Raporu Ankara'da tanıtıldı Sayı: 26 Şubat 2008 Bulgar gençlerin görüşleri AB'den sonra değişti Muğla'nın meyveleri: Kültürel miras Türkiye'de UNDP ve Avrupa Birliği ortaklığı Çilek kokulu günler İklim Değişikliği Raporu Ankara'da

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS 2 6 8 10 12 17 22 28 30 33 34 36 38 39 39 40 41 42 46 50 Hüseyin Avni Lifij - Biyografi Hüseyin Avni Lifij - Biography Grup Yapısı Group Structure

Detaylı

CUMHURBAŞKANI GÜL ÜN ÜRDÜN ZİYARETİ: VİZE KALKTI, SERBEST TİCARET ANLAŞMASI İMZALANDI

CUMHURBAŞKANI GÜL ÜN ÜRDÜN ZİYARETİ: VİZE KALKTI, SERBEST TİCARET ANLAŞMASI İMZALANDI 56 56 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ün Ürdün ziyareti sırasında vize uygulaması kaldırılmıştır. Hasan Kanbolat ORSAM Başkanı CUMHURBAŞKANI GÜL ÜN ÜRDÜN ZİYARETİ: VİZE KALKTI, SERBEST TİCARET ANLAŞMASI İMZALANDI

Detaylı

SAYI 18 Nisan - Mayıs - Haziran 2011 ISSUE 18 April - May - June 2011

SAYI 18 Nisan - Mayıs - Haziran 2011 ISSUE 18 April - May - June 2011 SAYI 18 Nisan - Mayıs - Haziran 2011 ISSUE 18 April - May - June 2011 Tuğla gibi POS taşımaktan yorulmadınız mı? Ingenico nun iwl200 serisi, yükü azaltır, hız kazandırır. Ingenico saha çalışanları için

Detaylı

Serbest bölgelerin Türkiye nin komşu ülkeleriyle dış ticaretini artırmanın yanında bölge barışına da dolaylı katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Serbest bölgelerin Türkiye nin komşu ülkeleriyle dış ticaretini artırmanın yanında bölge barışına da dolaylı katkı sağlayacağı düşünülüyor. 52 52 Serbest bölgelerin Türkiye nin komşu ülkeleriyle dış ticaretini artırmanın yanında bölge barışına da dolaylı katkı sağlayacağı düşünülüyor. Ali DİKİLİ Dış Ticaret Müsteşarlığı Serbest Bölgeler Genel

Detaylı

TÜRKİYE İHRACATTA İTALYA YI SOLLAYARAK İKİNCİLİĞE YÜKSELDİ

TÜRKİYE İHRACATTA İTALYA YI SOLLAYARAK İKİNCİLİĞE YÜKSELDİ TÜRKİYE İHRACATTA İTALYA YI SOLLAYARAK İKİNCİLİĞE YÜKSELDİ Mithat Aracı, Da Kong Enterprise Türkiye Temsilciliği - Çorapland Mayıs/Haziran 2015 %16 gibi çok güçlü büyüme gerçekleştirdiğimiz 2013 yılından

Detaylı