FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1"

Transkript

1 FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 Su so utma ürünleri enerji maliyetlerini düflürüyor Özellikle yaz n so utma yap lan alanlarda büyük miktarlarda s cak su ihtiyac n karfl lamak ve hidrolik tesisatlarda kullan lmak üzere tasarlanm fl olan Ferroli Su So utma Grubu ürünleri, günümüzün en büyük problemi olan enerji maliyetlerini düflürüyor. Ferroli nin talya daki fabrikalar nda üretilen Su So utma Grubu ürünleri, fan h zlar n n sürekli ayarlanmas yla elde edilen yo uflma / buharlaflma kontrol sistemi sayesinde d flar daki s - cak / so uk havaya göre yaz / k fl konumunda yüksek verimle çal flma imkân sa l yor. Üstelik -8 ila -15 C so- uk su (so utma modu) ve 35 ila 50 C s cak su ( s tma modu) üretim kapasitesi için yaln zca elektrik ve hidrolik ba lant lar yeterli oluyor. Ferroli Su So utma Grubu nda kw so utma ve kw s tma kapasitesi ile farkl modeller mevcut. Yar hermetik vidal olarak üretilen RHV Serisi Chiller, so utmada % oran nda güç kullanarak enerji tasarrufu yap yor. Cihaz kontrolü ise tamamen elektronik devreler üzerinden gerçeklefltiriliyor; bu sayede 100 metreye kadar kablolu uzaktan kumanda imkan sa lan yor. RPC Tipi Radyal Fanl Chiller ise, 5 15 kw/h kapasitesi ve kondenser havas n kanal yard m yla d flar atabilme özelli iyle iç ortamlarda rahatl kla uygulanabiliyor. Tam s geri kazan ml cihazlarda toplam verim 5,7 kw/kw a, ç k fl suyu s cakl ise 50 C ye kadar ç k yor. K smi geri kazan ml cihazlarda %20 oran nda enerji tasarrufu ve 70 C ye kadar da s cak su üretimi mümkün. Ferroli Su So utma Grubu ürünleri Avrupa Birli i nin akredite ettigi Eurovent sertifikal, CE ve TUV belgeli olarak üretiliyor. Gaziantep de ilk fuar Ferroli nin Gaziantep de kat ld ilk fuar olan Is tma ve So utma Fuar, Gaziantep M1 Al flverifl Merkezi nde 31 A ustos 3 Eylül 2006 tarihleri aras nda gerçeklefltirildi. Fuarda Ferroli So utma Grubu Sorumlusu Eduardo Depantz, Ferroli Pazarlama Müdürü Alev Alagöz Ero lu, Sat fl Müdürü Sebahattin Sayg n, Teknik Servis Müdürü Ça r Ero lu, E itim ve Teknik Destek Departman Sorumlusu Fehmi Gök, Ankara Bölge Müdürü Serhat Özcan, Konya Bölge Müdürü Hüseyin Karamefle, Gaziantep Bölge Müdürü Mustafa Dinç, Gaziantep Sat fl Temsilcisi Levent Akflamo lu ve Pazarlama Asistan Baha Sönmez haz r bulundu. Çorlu da tan t m semineri Ferroli, Çorlu da düzenledi i tan t m seminerinde Çordafl Do algaz A.fi. Genel Müdürü ve üyelerine, MMO Çorlu fiubesi ne, do algaz yetkili sat c l yapan firmalara ve Emlak Konutlar site yöneticilerine do algaz, yo uflmal kaskat sistemler, merkezi sistem kazanlar ve kombiler ile ilgili bilgiler verdi. Ferroli nin Çorlu yetkili sat c s Çorlu Makine ve Is Sanayi nin katk lar yla düzenlenen tan t m semineri, Emlak Konutlar nda yer alan Arda Restoran da gerçeklefltirildi. Seminerde kombi al m nda dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Ferroli Türkiye E itim ve Teknik Destek Departman Sorumlusu Fehmi Gök, Premix brulörlü ve yo uflmal kombi al nmas gerekir. Do algaz tesisat n yapt r rken özen gösterilmeli ve iflinin ehli ustalara yapt r lmal d r. Ferroli taraf ndan yapt r lan tesisatlar n güvenilirli i, mühendislerimizin ve ustalar m z n üç kez kontrolünden geçtikten sonra tescillenmektedir dedi. Konya da Ferroli stand Ferroli nin Konya yetkili sat c s Mevtes Mühendislik Ltd.fiti., 8-23 Temmuz 2006 tarihleri aras nda Real, Praktiker ve Tepe ma azalar n n bulundu u M1 Tepe Al flverifl Merkezi nde bir Ferroli stand açt. 15 gün boyunca hizmet veren standta, tüketicilerin s tma ve so utma sistemleriyle ilgili her tür sorusu cevapland r ld, Ferroli kitapç klar ve broflürleri da t ld.

2 FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 2 Ferroli Düzce Üretim Tesisleri Temel atma töreni Ferroli Grup un Düzce 2. Organize Sanayi Bölgesi ndeki metrekarelik alanda kuraca üretim tesisinin temel atma töreni 20 Eylül 2006 günü gerçeklefltirilecek. Törende Ferroli Grup Yönetim Kurulu Baflkan Dante Ferroli ve Ferroli Türkiye Genel Müdürü Çetin Çakmakç da haz r bulunacak de üretime bafllamas planlanan ve toplam yat r m 30 milyon euro yu bulan tesiste ilk etapta radyatör ve kombi üretilecek. Ferroli, Gölcük Aç khava Fuar ndayd Endüstriyel ve ev tipi ürünleriyle sektörün en genifl ürün gam na sahip Ferroli; kombi, klima, radyatör, flofben ve termosifon ürünlerini tan tmak amac yla 27 May s 2006 Cumartesi günü Gölcük Askeri Donanma Komutanl - nda düzenlenen aç khava fuar na kat ld. Ferroli nin stand n ziyaret eden tüketiciler, Ferroli ürünleri ile ilgili bilgi al rken, do algaz kullan m hakk nda merak ettikleri sorular n cevaplar n da ö renme f rsat n yakalad lar. Kaset tipi Smile klima Avrupa standartlar na uygun olarak R407C gaz n n kullan ld Ferroli Kaset Tipi Split Smile klimalar, dört tarafa üfleyerek dengeli bir hava sirkülasyonu sa l yor. Uzaktan kumandal cihazlar, ve Btu/h olmak üzere 2 farkl kapasitede sunuluyor. Kaset Tipi Split Smile klimalar kapasitelerine ba l olarak Euro fiyat aral nda sat fla sunuluyor. Ferroli Smile klima Ferroli, Yaylakent flenliklerine sponsor oldu Çank r n n Orta ilçesinin Yaylakent kasabas nda geleneksel olarak düzenlenen Yaylakent Yayla fienlikleri nin 7 ncisi Ferroli nin sponsorlu unda 2 Temmuz 2006 tarihinde gerçeklefltirildi. 5 bin kiflinin kat ld flenliklerde Ferroli yi Sat fl Müdürü Sebahattin Sayg n temsil etti. Sayg n, Yaylakentli ifl adamlar yla çal flman n Ferroli için onur verici oldu unu, ilerki y llarda da ortak çal flmalar yapmak istediklerini ifade etti. Yaylakent Belediye Baflkan Hidayet Duduo lu nun da haz r bulundu u flenlik kapsam nda futbol turnuvas, sünnet flöleni, folklor gösterisi yap ld ve Yayla A as seçildi.

3 FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 3 Ferroli yetkili sat BÜNYAM N YILDIRIM Kardefller Elektrik Is Ltd. 6 y ll k yetkili sat c Memnun müflteri, çok müflteriyle döndü bize Daha önce s tma kazanlar bayili i yap yordum y l nda Ziraat Bankas n n Kayseri deki bir ihalesini alm flt k. Dökme dilimli kazan isteniyordu. O dönem Ferroli yi bulduk. En büyük kolayl Ferroli sa lad bize. Sonras nda da 2000 y l nda yetkili servisi olarak çal flmaya bafllad k. Ziraat Bankas n n ihalesi için araflt rma yapt m z döneme kadar Ferroli nin ad n duymam flt k. Yetkili sat c olmam zla birlikte bir diyalog içinde çal flmaya bafllad k, ürün satmaktan çok Ferroli ismini tan tmay ön plana ç - kard k. Bunda da baflar l olduk y l ndaki krizden sonra kat yak tl kazanlar yla Ferroli, Kayseri de gündem yaratt y l nda do algaz n gelifliyle ve yetkili sat c lar n çabalar yla Ferroli ön plana ç kt. fiu anda aran lan bir marka haline geldi. Ferroli nin ürünleri çok yer kaplam yor, birleflik eflanflöründen dolay s cak suyu çok h zl s t yor, ar za oran da s f r derecelerde. Ayr ca cihazlar çok sessiz çal fl yor. Memnun müflteri, çok müflteriyle döndü bize hep. Herkes beni makine mühendisi biliyor ama aslen elektrik teknisyeniyim do umluyum. Kayseriliyim. Evliyim. ki o lum ve bir k - z m var. Hepsi de okuyorlar. Çekirdekten yetiflti- im için her türlü ifllemi hemen keflfedebiliyorum. Seçimlerimiz iyi oldu u için müflteri de memnun kal yor. fl bittikten sonra mutlaka kontrolünü yapar m. Firmam z n kuruluflu Küçük kardeflimle beraber kurmufltum buray. Sonra di er iki kardeflim de geldi. Dört kardefl birlikteyiz flimdi. Ayr ca aileden baflka çal flanlar da var. Toplam 25 kifliyiz. Serçeönü Mah. Ahmet Pafla Cad. No: 32/D Kayseri Tel: Faks: LHAN BAL Bal Ticaret 2 y ll k yetkili sat c Profesyonel servis ve sat fl a Bal Ticaret olarak 1982 y l nda 20 metrekarelik bir dükkanda ticari faaliyete bafllad k. fiimdi ise depo ve showroom dan oluflan 3 katl 600 metrekarelik ma azam zda çal flmalar m z sürdürüyoruz. Firmam z, Kayseri de y llar içinde s tma, tesisat, günefl enerjisi ile kendine önemli bir yer edindi. Sektörde söz sahibi olmak için at l mlar m za devam ediyoruz. Firmam z 2005 y l nda Ferroli ile tan flt. Bu tarihten itibaren de sadece Ferroli ürünleri satmaya bafllad. Ferroli yi tercih nedenimiz, her fleyden önce ürünlerinin kalitesi ile profesyonel servis ve sat fl a. Çok yak n bir gelecekte sektörün lideri olaca na inanc m z bizi Ferroli ile beraber olmaya yönlendirmifltir. Kayseri gibi yo un rekabetin yafland bir yerde, Ferroli gibi bir ifl orta ile çal flmak, hedeflerimize ulaflmak aç - s ndan bize ayr bir güç veriyor. Yan ko lu Mah. Nuh Naci Bey Cad. Çanakç o lu Apt. No: 18/B Kayseri Tel: Faks:

4 FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 4 c lar n tan yoruz NUH NAC fi fieko LU Ar Ticaret 16 y ll k yetkili sat c 1990 dan beri beraberiz Ar Ticaret firmas 1950 y l ndan beri kalorifer ve s hh tesisat malzemeleri sektörü içinde olan babam z fiükrü fiifleko lu taraf ndan 1973 y l nda kuruldu. fiimdi kardeflim Fatih fiifleko lu ve ben sürdürüyoruz. Ar Ticaret olarak do- algaz, s tma ve so utma malzemelerinin sat fl n gerçeklefltiriyoruz y l nda kurulan ve bir aile flirketi olan Armak A.fi. ad nda bir firmam z daha var. Armak A.fi. de ise hidrofor imalat, do algaz ve di er taahhüt iflleri alanlar nda çal flmalar yap yoruz. Ferroli ile tan flmam z 1990 y l nda oldu. lk çal flmalar m z o zamanlar stanbul da orta oldu umuz Armak Ltd. fiti. ile bafllad. Ard ndan Kayseri deki Armak A.fi. ile sürdü. Do algaz n gelmesiyle birlikte de Ferroli ile ortak çal flmalar m z Ar Ticaret olarak devam ettiriyoruz do umluyum. lk, orta ve lise ö renimini Kayseri TED Koleji nde tamamlad ktan sonra ö renimime D.A.Ü. Üniversitesi nde bafllad m ve 1988 y l nda Y ld z Teknik Üniversitesi nden makine mühendisi olarak mezun oldum y llar aras nda stanbul da akflam bölümünde üniversite ö renimi yaparken ayn zamanda do algaz, taahhüt ve sat fl iflleri ile u raflt m. Okulun ve askerli- in bitmesiyle Kayseri de ticaret hayat na bafllad m ve halen devam ediyorum. Evliyim ve bir çocu um var. Kardeflim Fatih fiifleko lu da TED Kayseri Koleji mezunu. Daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi flletme Bölümü nden mezun oldu ve iki ay önce evlendi. Kemeralt Mah. Naz m Bey Bulvar No: 152 / F Kayseri Tel: Faks: yetkili servis e itimleri Ferroli nin 2006 n n Nisan ve Temmuz aylar aras nda gerçeklefltirdi i toplant larda, yetkili servislere s tma ve so utma e itimleri verildi. Marmara Bölgesi So utma E itimi Nisan da stanbul Genel Merkez de; Marmara Bölgesi Is tma E itimi 29 May s-2 Haziran da stanbul Genel Merkez de; Akdeniz Bölgesi So- utma E itimi 7 Haziran da Antalya da; Konya So utma E itimi 14 Haziran da Konya Bölge Müdürlü ü nde; ç Anadolu, Do u Anadolu, Güneydo u Anadolu ve Karadeniz Bölgesi Is tma E itimi ise Temmuz tarihleri aras nda Ankara Bölge Müdürlü ü nde gerçeklefltirildi. Yetkili sat c lara ça r Ferroli yetkili sat c s iseniz ve Ferroli Life da yer almak isterseniz mektuplar n z, maillerinizi, foto raflar n z bekliyoruz. Sa lam Fikir Sok. Esen Palas Apt. No:2A Daire: 4 Esentepe / stanbul Tel: Faks:

5 FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 5 Hürriyet K Cumhuriyet Referans Radikal Hürriyet Do algaz Dergisi Posta Dünya Referans Para Dergisi Timder Mimarl k Dekorasyon Konut Dünya Yap Malzeme nflaat Dünyas Dünya

6 FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 6 Göz kamaflt r yor Ferrari 599 GTB Fiorano Dünyan n önde gelen lüks otomobil üreticisi Ferrari nin yeni modeli 599 GTB Fiorano, bütün beklentileri tatmin edecek tasar m ve özellikleriyle ilgi görüyor. Spor otomobil konusunda ç tay en yükse e tafl yan 599 GTB Fiorano, ortalama 400 bin euro ya sat fla sunuluyor. Ferrari gelene inin en önemli otomobili olarak görülen Ferrari 599 GTB Fiorano, ilk olarak geçti imiz mart ay nda Cenevre Uluslararas Otomobil Fuar nda görücüye ç kt ve otomobil tutkunlar n n bafll ca rüyas haline geldi. Ferrari'nin dünyaca ünlü F1 test pisti Fiorano kod ad yla an lan 599 GTB, 5 y ll k yo un bir çal flman n ürünü. 1.3 milyon euro luk Enzo modelinin motoruna sahip olan 599 GTB Fiorano, en h zl ve en güçlü seri üretim Ferrari olarak dikkat çekiyor. Ferrari 599 GTB'nin maksimum torku 608Nm. Otomobil 620 beygirlik güç, 6 ileri manuel vites ve F1 arac ndaki selespeed otomotik vitesle yola aktar ld. Yeni model, 612 Scaglietti, 1964 y l nda üretilen 275 GTB ve 1954 y l nda üretilen 375 MM modeline benzerli iyle dikkat çekiyor. 599 GTB Fiorano'nun 5999 cm3 hacminde 12 silindirli motoru, 620 beygir güç üretebiliyor. 599 GTB Fiorano, üstün Ferrari teknolojisiyle km h zlanmas - n 3,7 saniye gibi az bir sürede gerçeklefltiriyor. Pininfarina ve Fiat' n ortak çal flmas sonucu gelifltirilen Ferrari 599

7 FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 7 Teknik Verileri: Motor Tipi: V12 Motor Hacmi: 5999 cc Motor Gücü: 5600 d/d'de 620 HP Maksimum Tork: 5600 d/d'de 608 Nm Boyutlar: 4665/1962/1336 cm. Maksimum H z: 330 km/sn H zlanma: 3.7 sn. Yak t Deposu: 90 litre Fiyat: bin euro GTB'nin görünümü, üstün sürüfl tekni i ve konforuyla spor otomobil kategorisinde ç tay en yükse e tafl yan çok özel bir otomobil. Teknik aç dan Formula 1 yar fl otomobilleri için baz model olan Ferrari 599 GTB'nin fiyat 397 bin 454 euro. Ayn arac n F1 flanz manl modelinin fiyat ise 410 bin 112 euro düzeyinde. Haziran ay sonunda tüm dünyada sat fla sunulan Ferrari 599 GTB Fiorano, 50 adet üretildi. Türkiye ye Fermas taraf ndan siparifl üzerine getirilen otomobilin Türkiye y ll k kontenjan ise 2 ile s n rl yd. Ancak 2006 ve 2007 kontenjanlar çoktan doldu; dolay s yla s n rl kontenjan n yükseltilmesi için çal flmalar sürüyor. Metin fiahin Depo ve Lojistik Sorumlusu Hayati bir bölüm, özverili bir çal flan Metin fiahin, 1993 y l ndan bu yana Ferroli nin depo ve lojistik departman nda çal fl yor. fiirketin depolama ve sevkiyat gibi çok hayati bir bölümündeki çal flmalar n özveriyle sürdürüyor. Son y llarda Türkiye pazar büyüdü. Geniflleyen yetkili sat c a ve artan sat fllar nedeniyle hem depo alan hem de ürünler çeflitlendi. Bu ortamda da depolama ve lojistik giderek daha fazla önem kazan - yor. Do algaz kullanan illerin ço almas yla birlikte hemen hemen Türkiye nin her noktas na mal sevkiyat oluyor ve bu da t m tek depodan yap l - yor. Bu nedenle hem gelen ürünlerin düzenli ve sa l kl bir flekilde muhafaza edilmesi hem de zaman nda ve sorunsuz olarak sevk edilmesi gerekiyor, diyor; ekibiyle birlikte depolama ve sevkiyat iflini baflar yla üstleniyor. Ferroli nin sürekli büyüyen ifl hacmine uzun y llard r en yak ndan tan k olmufl kiflilerden olan Metin fiahin, 1968 do umlu. Kartal Endüstri Meslek Lisesi Torna Tesviye Bölümü nden 1985 y l nda mezun oldu. Evli ve Büflra (16) ile Ali (10) ad nda 2 çocu u var. Bofl zamanlar nda ailesiyle birlikte olmaktan, televizyonda spor, haber, belgesel a rl kl yay nlar izlemekten, yüzmekten, bal k tutmaktan, müzik dinlemekten, amatörce Türk sanat müzi i söylemekten hofllan - yor.

8 FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 8 Deniz cumhuriyeti: VENED K M B B U r b g R B Venedik, dünyan n en sihirli ve romantik flehirlerinden biri. Deniz cumhuriyeti, Adriyatik kraliçesi, afl klar flehri gibi isimlerle an lan Venedik, denizin ortas na kondurulmufl muhteflem yap lar yla, kültürel de erleriyle, gondollar yla, atmosferiyle koca bir aç k hava müzesi y l nda Dünya Kültür Miras olarak kabul edilip tamamen koruma alt na al nan Venedik, Kuzey talya'n n do usunda Adriyatik Denizi k - y lar nda, karaya 4 kilometre uzunlu unda kara ve demir yolu köprüsü ile ba lanan, Büyük Kanal baflta olmak üzere say s z kanal, 400 köprü ve 118 adac k üzerine kurulu bir ada flehir. Küçük adac klar n birlefltirilmesiyle elde edilen alanlarda da binalar yükseliyor. M.Ö.2 nci yüzy ldan bugüne Venedik halk, bölgeye, M.Ö. 2 nci yüzy lda llirya'dan (bugün eski Yugoslavya ile Arnavutluk s n rlar içinde yer alan topraklar) geldi ve çeflitli yerleflim merkezleri kurdu. M.Ö.1 nci yüzy lda bölge, Roma idaresine geçti. Romal lar yerel halka "di erleri" anlam nda Venetians ad n verdiler. Venetians ad s ras yla Veneti, Venezia ve Venice olarak bugünkü halini ald. Venedik Cumhuriyeti 1797 y l nda y k larak talya Birli i ne kat ld. Venedik, tarih boyunca Avrupa n n en önemli ticaret baflkentlerinden biri oldu. Venedikliler, Türklerden ve Araplardan ö rendikleri say sistemi ile ticaret aritmeti ini en üst düzeye ç kard lar; bütün Avrupal tacirler bu aritmeti i ö renebilmek için Ve- r m D P b u d y n S S r b ö r c V b S d il

9 FERROLI_14 10/19/06 12:27 PM Page 9 Mutlaka görülmesi gereken yerler Büyük (Grand) Kanal Büyük Kanal, Venedik in omurgas n oluflturuyor. Uzunlu u 3800 m, geniflli i 30 ila 70 m aras, derinli i ise 5 m civar nda. Kanal n her iki k y s nda 12. yüzy ldan 18. yüzy la kadar tarihlenen konutlar, antrepolar ve kamu binalar yer al yor. Bu binalar n çok büyük bölümü Venedik in bir dünya ticareti baflkenti oldu u dönemde burada oluflan yeni zengin aileler taraf ndan yapt r lm fl. Rialto Köprüsü Büyük Kanal üzerindeki en eski köprü. Orijinali ahflap olan köprü, 1440 y l ndaki onar mda adeta yeniden ve yine ahflap olarak yap lm fl ve bu onar m s ras nda köprüye dükkanlar da ilave edilmifl. Venedik kentinin en renkli mekanlar ndan biri. Yaln z iki yakay birbirine ba lamakla kalm yor, ayn zamanda c v l c v l bir al fl verifl mekan. Dükler Saray Pembe Verona mermeri ve beyaz Istra tafl ndan Gotik uslupta yap lm fl. Venedik dükalar n n ikametgah ve yönetim merkezi olan yap - n n bir bölümü hapishane olarak da kullan lm fl. St.Marco Meydan ve Kilisesi St. Marco Meydan ilk kuruldu unda pazar yeri olarak tasarlanm fl. Alan n deniz taraf ndaki iki ucunda birer sütun yer al yor. Birinin üzerinde St.Marco dan önce flehrin korucusu olan Bizans Kraliçesi Teodora n n heykeli, di erinin üzerinde ise kentin koruyucusu St.Marco yu sembolik olarak temsil eden ve Venedik in de sembolü olan bronz bir aslan heykeli bulunuyor. fiehrin en güzel an t binalar ndan Dükler Saray ve Sansoviane Kütüphanesi nin her iki yandan s n rlad St. Marco Meydan St.Marco Kilisesi ile sonlan yor; 883 y l nda yap m tamamlanan, bir yang n sebebiyle 1073 de tekrar infla edilen St. Marco Kilisesi, bu deniz cumhuriyetinin gücünün de göstergesi. nedik'te aç lan okullarda e itim ald lar. Yavafl yavafl bat yor Venedik nüfusu o dönemlerde 300 bin civar ndayd. Oysa bu say, günümüzde 70 binlere kadar düfltü ve halen azal yor. Yafll nüfusun yo- unlukta oldu u Venedik, art k anakarada bulunan Mestre ad verilen yeni flehre do ru kay yor. Bunun sebebi de Venedik in üzerine kuruldu u toprak parças n n yavafl bir flekilde batmas, dolay s yla su seviyesinin yükselmesi. fiehrin kurtar lmas için gerekli olan projeler ve araflt rmalar ise devam ediyor. Venedik'te yaflayanlar n yar s ndan fazlas geçimini turizmden sa l yor. Bugüne kadarki rekor bir günde turist. Gondol ve karnaval Darac k kanallarda gondollarla yap lan geziler, Venedik e özgü çok önemli bir farkl l k. Venedik te tipik bir kanal 4-5 metre geniflli inde ve buralarda ulafl m sadece gondolla mümkün. Bu küçük, asimetrik, alt k sm düzce olan kay k, bir kifli taraf ndan ayakta kullan l yor. Bir gondolun boyu genelde 4 veya 5 m, geniflli i ise 1 m civar nda. lk gondollar 13. yüzy l sonlar nda ortaya ç kt lar y l nda ç kan yasayla tüm gondollar n siyah renge boyanmas zorunlu hale getirildi. Venedik te her y l fiubat ay nda, Paskalya dan önce karnavallar düzenleniyor. Bu dönemde günlük yaflam kurallar kalk yor, e lence had safhaya ç k yor. Bu karnavallarda sosyal statülere ba l kalmamak ve s n f farklar n kald rmak için maske takma gelene i hãlã sürüyor. Ayr ca iki y lda bir yap lan Venedik Bienali, film ve müzik festivalleri kentte sürekli kültürel ve sanatsal etkinliklerin yaflanmas n sa l yor.

10 FERROLI_14 10/19/06 12:27 PM Page 10 Kayseri Panorama Otel Dünyan n en eski flehirlerinden biri olan Kayseri de çok k sa bir süre sonra Panorama Otel hizmete girecek. Befl y ld zl Panorama Otel de tercihini Ferroli ürünlerinden yana kulland. M.Ö e kadar uzanan bir geçmifle sahip olan; s n rlar içinde Hititler kurdu u Kültepe flehrinin, üniversitelerin, kayakç lar n gözdesi Erciyes Da n n bulundu u; dünya harikas Kapadokya ya çok yak n Kayseri de yeni bir otel yükseliyor. Bölgenin turizmi aç s ndan önemli bir ad m olan Panorama Otel, befl y ld zl, 120 oda ve 240 kifli kapasiteli. Kayseri flehir merkezinde hizmete girecek Panorama Otel in sahibi Mehmet Fedai, yapt klar yat r m n Kapadokya ve Kayseri bölgesindeki otelcilik sektöründe yeni bir ç r açaca n düflünüyor. Otelde kullan lan tüm ürünlerde de üstün teknolojiyi ve A kaliteyi tercih ettiklerini aç kl yor. Panorama n n s tma ve so utma için seçti i

11 FERROLI_14 10/19/06 12:27 PM Page 11 marka ise Ferroli. Otelin s tma ve s cak su ihtiyac yüksek verimli ve çevre dostu yo uflmal 10 adet Econcept 100 serisi ürünle yap lacak. ki adet beflli kaskat sistem kurularak toplam 1000 kw l k bir s tma tesisi kuruldu Panorama Otel e. So utma ve iklimlendirme sistemlerinde ise bir adet Ferroli RHA 430 (427 KW) Chiller kullan ld. Ferroli Türkmenistan da Yapt at l mlarla son dönemde ad ndan s kça söz ettiren Ferroli nin ürünleri Türkmenistan da da kullan l yor. Is tma ve so utma sektöründeki yerini her geçen gün güçlendiren Ferroli Türkiye, son iki ay içinde Türkmenistan n Aflkabat flehrine ürünlerini gönderdi. 8 adet Chiller ve 15 adet Pegasus F3 289 kazan ile toplam metrekarelik alanda s tma-so utma yap lmaya baflland. Is tma-so utma yap lan alan n 9000 metrekaresini do algaz bakanl ve okulu, 6000 metrekaresini ise sosyal tesisler oluflturuyor. Buradaki cihazlar n toplam kapasitesi 1640 kw/h. Gerek Chiller ler, gerekse Pegasus kazanlar 52 C d fl hava s cakl na kadar rahatl kla çal flabiliyorlar. Zaten bu ürünler çöl flartlar na göre imal ediliyorlar. Ürünlerin kontrolü ise tamamen elektronik mikroproses üzerinden yap l yor, bu sayede kablolu uzaktan kumanda kullan larak ürün kontrolleri gerçeklefltirilebiliyor. Kumanda üzerinden hangi kompresörün çal flt, ne zaman devreye girip-ç kt ve s cakl k kontrolü rahatl kla yap labiliyor. Ayr ca hata raporlama sistemi sayesinde ürünlerin ar zalar sistem kodlar ile kumanda ve mikroprosesden rahatl kla görülebiliyor. Gerek Chiller ler gerekse Pegasus kazanlar kolay monte edilir olufllar ve sessiz çal flmalar yla da dikkat çekiyor. Pegasus kazanlar yüksek verim de erleriyle hem çevre korumaya katk sa l yor hem de iflletme giderlerini düflürüyor. Merkezi s tma sistemleri için Avrupa Birli i Standartlar na göre tasarlanan kazanlar, ayn zamanda dayan kl l k ve çal flma koflullar na göre bas nç testlerinden de baflar yla geçtiler.

12 FERROLI_14 10/19/06 12:27 PM Page 12 BULMACA Soldan Sa a: 1 lenme, beddua. Bir peygamber. Boyun e en. 2 Bir yaz meyvesi. Televizyon cam. Gösteriflsiz. 3 B kk nl k, s k nt belirten bir ünlem. Bir seslenme sözü. Sabanc markas n n son ek halindeki k saltmas. Belirti, niflan. 4 Yasak. Çekingen, korkak. Bir k ta. 5 Yetiflmek, ulaflmak. Bebeklere verilen yapma meme. Güzel kokulu bir bitki, baharat. 6 Dahi anlam nda bir ba laç. Aday. Kal pta piflen bir tür meyveli pasta. 7 Bir fleyin olmas na az kalmak anlam ndaki deyimde geçer. Bayraktar. Bir denizimiz. 8 Bir erkek ad. Bir nota. Halk dilinde a abey. T kaç. 9 Müzikte durak. Tamamlanmam fl olan. Rodyum elementinin simgesi. 10 Yatay olmayan. Makine ile yap lan. Abazalar n dili. 11 Kibarca olmayan, baya. Kabullenmeme, red. Suudi Arabistan n para birimi. Yukar dan Afla ya: 1 Oturma, oturum. Ses. 2 Olumsuzluk veren bir ön ek. Rütbesiz asker. Güzel sanatlar n bir dal. 3 Bir ülke:... ve Tobago. Bir ba laç. 4 Urgan. fiamanizmde din adam. 5 Eziyet. Tayin. 6 Çok olmayan. Cisimler taraf ndan yans - lanan fl n gözde oluflturdu u duyum. nsan cildi. 7 Eski bir a rl k ölçüsü birimi. Cila. 8 Zeybek. Fakat, lakin. 9 fiirketlerde personel bölümü için son y llarda kullan lan ismin k saltmas. Ayn biçimde anlam nda bir zarf. Apans z. 10 Özellikle Rumeli de kullan lan Hey anlam nda bir seslenme sözü. Mutfak kaplar nda da kullan lan sentetik bir kaplama. 11 Eski M s r da bir tanr. Eski bir Güney Amerika halk. Kara Kuvvetleri nin k saltmas. 12 Kans zl k hastal. Eski dilde y lan. 13 Tavlada bir. K zg n, yak c. 14 flaret. Lezzet, zevk. 15 Büyük zoka. Utanma. 16 S k s k küçük kazalar yapan kimse. Geçmifl. 17 Radyum elementinin simgesi. Lakapl illerimizden biri. Dünyan n uydusu. 18 Baya. Tomurcuk. 19 çkinin yan nda yenen. Japon para birimi. K rm z. ÖDÜL: SMILE KLIMA 9000 Bulmacay çözüp afla daki faks numaras na gönderen ilk Ferroli yetkili sat c s bir adet Smile Klima 9000 kazanacak. Faks: lk say n n kazanan Eyübo lu Ticaret ten Ercan Eyübo lu oldu.

13 FERROLI_14 10/19/06 12:27 PM Page 13 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Çetin Çakmakç Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bu zorlu ama keyifli süreçte yaflad klar m z sizlerle paylaflmak istiyorum. Biliyorsunuz, 2005 y l ndan bu yana, daima 2006 y l hedeflerimiz aras nda en önemlisinin, planlamakta oldu umuz üretim tesisi yat r m n n gerçeklefltirilmesi oldu undan söz etmekteydim. Son aylarda bu konuda önemli ve somut ad mlar at ld. Bu kapsamda Düzce 2. Organize Sanayi Bölgesi nde 65,117 metrekarelik bir arazi flirketimize tahsis edildi. Bu tahsisat ilgili bakanl klar taraf ndan onayland ve 17 A ustos 2006 da taraf m za tebli edildi. Tahsisat ile ilgili resmi ifllemleri beklerken, bir çok inflaat ve müteahhitlik firmas ile görüflüldü. Al nan teklifler sonucunda Pekintafl firmas ile 27 Temmuz 2006 da, talya da fabrika inflaat konusunda anlaflma yap ld. Pekintafl firmas haz rlanan proje ile ilgili üretimlere kendi fabrikalar nda a ustos ay nda bafllad. 14 A ustos 2006 da Pekintafl firmas n n ifl makineleri arazimize girerek hafriyat çal flmalar n bafllatt. nflaat m z 31 Aral k 2006 da bitmifl olacak. Ferroli Life Ferroli Türkiye ad na Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Alev Alagöz Ero lu Yay n Haz rl k FY letiflim Dan flmanl Bask Boyut Matbaas Ferroli Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 28 Y.Dudullu Ümraniye / stanbul Tel: / Faks: FY letiflim Dan flmanl : Sa lam Fikir Sokak Esen Palas Apt. No: 2A Daire: Esentepe / stanbul Tel: Faks: Üretim tesislerinin temel atma törenini flirketimizin kurucusu Say n Dante Ferroli nin kat l m ile gerçeklefltirece iz. Bu törene hepinizi bekliyorum. Bu geliflmelerin flirketimiz için hay rl olmas n diliyorum.

14 FERROLI_14 10/19/06 12:27 PM Page 14 ARAMIZA KATILANLAR Temmuz ay ndan bugüne 6 arkadafl m z aram za kat ld. Kendilerine yeni görevlerinde baflar lar diliyoruz CEM EMRULLAH 1979 Gaziantep do umlu y l nda Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisli i Bölümü nden mezun oldu. Temmuz ay ndan itibaren stanbul Merkez de proje mühendisi olarak çal fl yor. MEHMET AL ERÜKÇÜ 1983 Amasya do umlu olan M.Ali Erükçü, Temmuz ay ndan itibaren stanbul Merkez de depo eleman olarak görev almaya bafllad. VOLKAN fien 1974 Ankara do umlu. Erciyes Üniversitesi Makine Mühendisli i Bölümü 1998 y l mezunu. A ustos ay ndan bu yana Ankara Bölge Müdürlü ü nde sat fl sorumlusu olarak çal fl yor..levent AKfiAMO LU 1975 Ankara do umlu de Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisli i Bölümü nden mezun oldu. A ustos ay nda Gaziantep Bölge Müdürlü ü nde sat fl sorumlusu olarak çal flmaya bafllad. ORAL O UZER 1979 Yozgat do umlu de Ni de Üniversitesi Makine Mühendisli i Bölümü nden mezun oldu. Eylül 2006 da Konya Bölge Müdürlü ü nde sat fl sorumlusu olarak çal flmaya bafllad. FERHAN DEKL 1978 stanbul do umlu olan Ferhan Dekli, Eylül ay ndan bu yana stanbul Merkez de makam floförü olarak çal fl yor.

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFEkas 1/8/08 12:19 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007 Müjde! Yasa ç kt fiubat 2007 2 de TJK da yeni yönetim Haberi 3 üncü sayfada Gece yar fllar Haberi sayfa 10 da Yaflar Çall Röportaj sayfa 30 da Müjde! Beklenen yasa ç kt Uzun zamand r camiam z taraf ndan

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Polis ve Jandarma, seçim güvenli i için alarmda... Yerel seçimlerin güven ve huzur ortam

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin...

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin... ALBARAKA TÜRK / SAYI 21 KIfi 2008 ALBARAKA TÜRK BÜLTEN D R Bankac l kta Yar na Dair BORSA DA ALBARAKA TÜRK BEREKET Albaraka Türk ün halka aç lma hikayesi ÖMÜR SERMAYES N N PLANLANMASI Kiflisel zaman planlamas

Detaylı

Dün, Bugün, Yar n. Faaliyet Raporu 2009

Dün, Bugün, Yar n. Faaliyet Raporu 2009 Dün, Bugün, Yar n Faaliyet Raporu 2009 Kapak Görseli: Calatrava East London, Crossing London Great Britan, 1990 Betonarme ve çelik kullan lm flt r. Tafl y c ve yol betonarmedir. Tafl y c lar aras nda çelik

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Temmuz-A ustos-eylül 2009 Say :11 Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Türkiye Perakende Federasyonu Baflkan fieref Songör: Perakende, finans olmadan büyüyemez Turpak Genel Müdürü Tamer

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

Yap lan haleler neden kooperatif üyeleriyle paylafl lm yor?

Yap lan haleler neden kooperatif üyeleriyle paylafl lm yor? Yönetim iftar yeme ine ortaklar davet etme ihtiyac görmedi Tekstilkent Yönetimi Ramazan Ay dolay s yla 18. Temmuz Cuma günü verdi i iftar yeme ine ortaklar n ço unlu unu davet etmedi. Yönetim verdi i iftarda

Detaylı