FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1"

Transkript

1 FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 Su so utma ürünleri enerji maliyetlerini düflürüyor Özellikle yaz n so utma yap lan alanlarda büyük miktarlarda s cak su ihtiyac n karfl lamak ve hidrolik tesisatlarda kullan lmak üzere tasarlanm fl olan Ferroli Su So utma Grubu ürünleri, günümüzün en büyük problemi olan enerji maliyetlerini düflürüyor. Ferroli nin talya daki fabrikalar nda üretilen Su So utma Grubu ürünleri, fan h zlar n n sürekli ayarlanmas yla elde edilen yo uflma / buharlaflma kontrol sistemi sayesinde d flar daki s - cak / so uk havaya göre yaz / k fl konumunda yüksek verimle çal flma imkân sa l yor. Üstelik -8 ila -15 C so- uk su (so utma modu) ve 35 ila 50 C s cak su ( s tma modu) üretim kapasitesi için yaln zca elektrik ve hidrolik ba lant lar yeterli oluyor. Ferroli Su So utma Grubu nda kw so utma ve kw s tma kapasitesi ile farkl modeller mevcut. Yar hermetik vidal olarak üretilen RHV Serisi Chiller, so utmada % oran nda güç kullanarak enerji tasarrufu yap yor. Cihaz kontrolü ise tamamen elektronik devreler üzerinden gerçeklefltiriliyor; bu sayede 100 metreye kadar kablolu uzaktan kumanda imkan sa lan yor. RPC Tipi Radyal Fanl Chiller ise, 5 15 kw/h kapasitesi ve kondenser havas n kanal yard m yla d flar atabilme özelli iyle iç ortamlarda rahatl kla uygulanabiliyor. Tam s geri kazan ml cihazlarda toplam verim 5,7 kw/kw a, ç k fl suyu s cakl ise 50 C ye kadar ç k yor. K smi geri kazan ml cihazlarda %20 oran nda enerji tasarrufu ve 70 C ye kadar da s cak su üretimi mümkün. Ferroli Su So utma Grubu ürünleri Avrupa Birli i nin akredite ettigi Eurovent sertifikal, CE ve TUV belgeli olarak üretiliyor. Gaziantep de ilk fuar Ferroli nin Gaziantep de kat ld ilk fuar olan Is tma ve So utma Fuar, Gaziantep M1 Al flverifl Merkezi nde 31 A ustos 3 Eylül 2006 tarihleri aras nda gerçeklefltirildi. Fuarda Ferroli So utma Grubu Sorumlusu Eduardo Depantz, Ferroli Pazarlama Müdürü Alev Alagöz Ero lu, Sat fl Müdürü Sebahattin Sayg n, Teknik Servis Müdürü Ça r Ero lu, E itim ve Teknik Destek Departman Sorumlusu Fehmi Gök, Ankara Bölge Müdürü Serhat Özcan, Konya Bölge Müdürü Hüseyin Karamefle, Gaziantep Bölge Müdürü Mustafa Dinç, Gaziantep Sat fl Temsilcisi Levent Akflamo lu ve Pazarlama Asistan Baha Sönmez haz r bulundu. Çorlu da tan t m semineri Ferroli, Çorlu da düzenledi i tan t m seminerinde Çordafl Do algaz A.fi. Genel Müdürü ve üyelerine, MMO Çorlu fiubesi ne, do algaz yetkili sat c l yapan firmalara ve Emlak Konutlar site yöneticilerine do algaz, yo uflmal kaskat sistemler, merkezi sistem kazanlar ve kombiler ile ilgili bilgiler verdi. Ferroli nin Çorlu yetkili sat c s Çorlu Makine ve Is Sanayi nin katk lar yla düzenlenen tan t m semineri, Emlak Konutlar nda yer alan Arda Restoran da gerçeklefltirildi. Seminerde kombi al m nda dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Ferroli Türkiye E itim ve Teknik Destek Departman Sorumlusu Fehmi Gök, Premix brulörlü ve yo uflmal kombi al nmas gerekir. Do algaz tesisat n yapt r rken özen gösterilmeli ve iflinin ehli ustalara yapt r lmal d r. Ferroli taraf ndan yapt r lan tesisatlar n güvenilirli i, mühendislerimizin ve ustalar m z n üç kez kontrolünden geçtikten sonra tescillenmektedir dedi. Konya da Ferroli stand Ferroli nin Konya yetkili sat c s Mevtes Mühendislik Ltd.fiti., 8-23 Temmuz 2006 tarihleri aras nda Real, Praktiker ve Tepe ma azalar n n bulundu u M1 Tepe Al flverifl Merkezi nde bir Ferroli stand açt. 15 gün boyunca hizmet veren standta, tüketicilerin s tma ve so utma sistemleriyle ilgili her tür sorusu cevapland r ld, Ferroli kitapç klar ve broflürleri da t ld.

2 FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 2 Ferroli Düzce Üretim Tesisleri Temel atma töreni Ferroli Grup un Düzce 2. Organize Sanayi Bölgesi ndeki metrekarelik alanda kuraca üretim tesisinin temel atma töreni 20 Eylül 2006 günü gerçeklefltirilecek. Törende Ferroli Grup Yönetim Kurulu Baflkan Dante Ferroli ve Ferroli Türkiye Genel Müdürü Çetin Çakmakç da haz r bulunacak de üretime bafllamas planlanan ve toplam yat r m 30 milyon euro yu bulan tesiste ilk etapta radyatör ve kombi üretilecek. Ferroli, Gölcük Aç khava Fuar ndayd Endüstriyel ve ev tipi ürünleriyle sektörün en genifl ürün gam na sahip Ferroli; kombi, klima, radyatör, flofben ve termosifon ürünlerini tan tmak amac yla 27 May s 2006 Cumartesi günü Gölcük Askeri Donanma Komutanl - nda düzenlenen aç khava fuar na kat ld. Ferroli nin stand n ziyaret eden tüketiciler, Ferroli ürünleri ile ilgili bilgi al rken, do algaz kullan m hakk nda merak ettikleri sorular n cevaplar n da ö renme f rsat n yakalad lar. Kaset tipi Smile klima Avrupa standartlar na uygun olarak R407C gaz n n kullan ld Ferroli Kaset Tipi Split Smile klimalar, dört tarafa üfleyerek dengeli bir hava sirkülasyonu sa l yor. Uzaktan kumandal cihazlar, ve Btu/h olmak üzere 2 farkl kapasitede sunuluyor. Kaset Tipi Split Smile klimalar kapasitelerine ba l olarak Euro fiyat aral nda sat fla sunuluyor. Ferroli Smile klima Ferroli, Yaylakent flenliklerine sponsor oldu Çank r n n Orta ilçesinin Yaylakent kasabas nda geleneksel olarak düzenlenen Yaylakent Yayla fienlikleri nin 7 ncisi Ferroli nin sponsorlu unda 2 Temmuz 2006 tarihinde gerçeklefltirildi. 5 bin kiflinin kat ld flenliklerde Ferroli yi Sat fl Müdürü Sebahattin Sayg n temsil etti. Sayg n, Yaylakentli ifl adamlar yla çal flman n Ferroli için onur verici oldu unu, ilerki y llarda da ortak çal flmalar yapmak istediklerini ifade etti. Yaylakent Belediye Baflkan Hidayet Duduo lu nun da haz r bulundu u flenlik kapsam nda futbol turnuvas, sünnet flöleni, folklor gösterisi yap ld ve Yayla A as seçildi.

3 FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 3 Ferroli yetkili sat BÜNYAM N YILDIRIM Kardefller Elektrik Is Ltd. 6 y ll k yetkili sat c Memnun müflteri, çok müflteriyle döndü bize Daha önce s tma kazanlar bayili i yap yordum y l nda Ziraat Bankas n n Kayseri deki bir ihalesini alm flt k. Dökme dilimli kazan isteniyordu. O dönem Ferroli yi bulduk. En büyük kolayl Ferroli sa lad bize. Sonras nda da 2000 y l nda yetkili servisi olarak çal flmaya bafllad k. Ziraat Bankas n n ihalesi için araflt rma yapt m z döneme kadar Ferroli nin ad n duymam flt k. Yetkili sat c olmam zla birlikte bir diyalog içinde çal flmaya bafllad k, ürün satmaktan çok Ferroli ismini tan tmay ön plana ç - kard k. Bunda da baflar l olduk y l ndaki krizden sonra kat yak tl kazanlar yla Ferroli, Kayseri de gündem yaratt y l nda do algaz n gelifliyle ve yetkili sat c lar n çabalar yla Ferroli ön plana ç kt. fiu anda aran lan bir marka haline geldi. Ferroli nin ürünleri çok yer kaplam yor, birleflik eflanflöründen dolay s cak suyu çok h zl s t yor, ar za oran da s f r derecelerde. Ayr ca cihazlar çok sessiz çal fl yor. Memnun müflteri, çok müflteriyle döndü bize hep. Herkes beni makine mühendisi biliyor ama aslen elektrik teknisyeniyim do umluyum. Kayseriliyim. Evliyim. ki o lum ve bir k - z m var. Hepsi de okuyorlar. Çekirdekten yetiflti- im için her türlü ifllemi hemen keflfedebiliyorum. Seçimlerimiz iyi oldu u için müflteri de memnun kal yor. fl bittikten sonra mutlaka kontrolünü yapar m. Firmam z n kuruluflu Küçük kardeflimle beraber kurmufltum buray. Sonra di er iki kardeflim de geldi. Dört kardefl birlikteyiz flimdi. Ayr ca aileden baflka çal flanlar da var. Toplam 25 kifliyiz. Serçeönü Mah. Ahmet Pafla Cad. No: 32/D Kayseri Tel: Faks: LHAN BAL Bal Ticaret 2 y ll k yetkili sat c Profesyonel servis ve sat fl a Bal Ticaret olarak 1982 y l nda 20 metrekarelik bir dükkanda ticari faaliyete bafllad k. fiimdi ise depo ve showroom dan oluflan 3 katl 600 metrekarelik ma azam zda çal flmalar m z sürdürüyoruz. Firmam z, Kayseri de y llar içinde s tma, tesisat, günefl enerjisi ile kendine önemli bir yer edindi. Sektörde söz sahibi olmak için at l mlar m za devam ediyoruz. Firmam z 2005 y l nda Ferroli ile tan flt. Bu tarihten itibaren de sadece Ferroli ürünleri satmaya bafllad. Ferroli yi tercih nedenimiz, her fleyden önce ürünlerinin kalitesi ile profesyonel servis ve sat fl a. Çok yak n bir gelecekte sektörün lideri olaca na inanc m z bizi Ferroli ile beraber olmaya yönlendirmifltir. Kayseri gibi yo un rekabetin yafland bir yerde, Ferroli gibi bir ifl orta ile çal flmak, hedeflerimize ulaflmak aç - s ndan bize ayr bir güç veriyor. Yan ko lu Mah. Nuh Naci Bey Cad. Çanakç o lu Apt. No: 18/B Kayseri Tel: Faks:

4 FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 4 c lar n tan yoruz NUH NAC fi fieko LU Ar Ticaret 16 y ll k yetkili sat c 1990 dan beri beraberiz Ar Ticaret firmas 1950 y l ndan beri kalorifer ve s hh tesisat malzemeleri sektörü içinde olan babam z fiükrü fiifleko lu taraf ndan 1973 y l nda kuruldu. fiimdi kardeflim Fatih fiifleko lu ve ben sürdürüyoruz. Ar Ticaret olarak do- algaz, s tma ve so utma malzemelerinin sat fl n gerçeklefltiriyoruz y l nda kurulan ve bir aile flirketi olan Armak A.fi. ad nda bir firmam z daha var. Armak A.fi. de ise hidrofor imalat, do algaz ve di er taahhüt iflleri alanlar nda çal flmalar yap yoruz. Ferroli ile tan flmam z 1990 y l nda oldu. lk çal flmalar m z o zamanlar stanbul da orta oldu umuz Armak Ltd. fiti. ile bafllad. Ard ndan Kayseri deki Armak A.fi. ile sürdü. Do algaz n gelmesiyle birlikte de Ferroli ile ortak çal flmalar m z Ar Ticaret olarak devam ettiriyoruz do umluyum. lk, orta ve lise ö renimini Kayseri TED Koleji nde tamamlad ktan sonra ö renimime D.A.Ü. Üniversitesi nde bafllad m ve 1988 y l nda Y ld z Teknik Üniversitesi nden makine mühendisi olarak mezun oldum y llar aras nda stanbul da akflam bölümünde üniversite ö renimi yaparken ayn zamanda do algaz, taahhüt ve sat fl iflleri ile u raflt m. Okulun ve askerli- in bitmesiyle Kayseri de ticaret hayat na bafllad m ve halen devam ediyorum. Evliyim ve bir çocu um var. Kardeflim Fatih fiifleko lu da TED Kayseri Koleji mezunu. Daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi flletme Bölümü nden mezun oldu ve iki ay önce evlendi. Kemeralt Mah. Naz m Bey Bulvar No: 152 / F Kayseri Tel: Faks: yetkili servis e itimleri Ferroli nin 2006 n n Nisan ve Temmuz aylar aras nda gerçeklefltirdi i toplant larda, yetkili servislere s tma ve so utma e itimleri verildi. Marmara Bölgesi So utma E itimi Nisan da stanbul Genel Merkez de; Marmara Bölgesi Is tma E itimi 29 May s-2 Haziran da stanbul Genel Merkez de; Akdeniz Bölgesi So- utma E itimi 7 Haziran da Antalya da; Konya So utma E itimi 14 Haziran da Konya Bölge Müdürlü ü nde; ç Anadolu, Do u Anadolu, Güneydo u Anadolu ve Karadeniz Bölgesi Is tma E itimi ise Temmuz tarihleri aras nda Ankara Bölge Müdürlü ü nde gerçeklefltirildi. Yetkili sat c lara ça r Ferroli yetkili sat c s iseniz ve Ferroli Life da yer almak isterseniz mektuplar n z, maillerinizi, foto raflar n z bekliyoruz. Sa lam Fikir Sok. Esen Palas Apt. No:2A Daire: 4 Esentepe / stanbul Tel: Faks:

5 FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 5 Hürriyet K Cumhuriyet Referans Radikal Hürriyet Do algaz Dergisi Posta Dünya Referans Para Dergisi Timder Mimarl k Dekorasyon Konut Dünya Yap Malzeme nflaat Dünyas Dünya

6 FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 6 Göz kamaflt r yor Ferrari 599 GTB Fiorano Dünyan n önde gelen lüks otomobil üreticisi Ferrari nin yeni modeli 599 GTB Fiorano, bütün beklentileri tatmin edecek tasar m ve özellikleriyle ilgi görüyor. Spor otomobil konusunda ç tay en yükse e tafl yan 599 GTB Fiorano, ortalama 400 bin euro ya sat fla sunuluyor. Ferrari gelene inin en önemli otomobili olarak görülen Ferrari 599 GTB Fiorano, ilk olarak geçti imiz mart ay nda Cenevre Uluslararas Otomobil Fuar nda görücüye ç kt ve otomobil tutkunlar n n bafll ca rüyas haline geldi. Ferrari'nin dünyaca ünlü F1 test pisti Fiorano kod ad yla an lan 599 GTB, 5 y ll k yo un bir çal flman n ürünü. 1.3 milyon euro luk Enzo modelinin motoruna sahip olan 599 GTB Fiorano, en h zl ve en güçlü seri üretim Ferrari olarak dikkat çekiyor. Ferrari 599 GTB'nin maksimum torku 608Nm. Otomobil 620 beygirlik güç, 6 ileri manuel vites ve F1 arac ndaki selespeed otomotik vitesle yola aktar ld. Yeni model, 612 Scaglietti, 1964 y l nda üretilen 275 GTB ve 1954 y l nda üretilen 375 MM modeline benzerli iyle dikkat çekiyor. 599 GTB Fiorano'nun 5999 cm3 hacminde 12 silindirli motoru, 620 beygir güç üretebiliyor. 599 GTB Fiorano, üstün Ferrari teknolojisiyle km h zlanmas - n 3,7 saniye gibi az bir sürede gerçeklefltiriyor. Pininfarina ve Fiat' n ortak çal flmas sonucu gelifltirilen Ferrari 599

7 FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 7 Teknik Verileri: Motor Tipi: V12 Motor Hacmi: 5999 cc Motor Gücü: 5600 d/d'de 620 HP Maksimum Tork: 5600 d/d'de 608 Nm Boyutlar: 4665/1962/1336 cm. Maksimum H z: 330 km/sn H zlanma: 3.7 sn. Yak t Deposu: 90 litre Fiyat: bin euro GTB'nin görünümü, üstün sürüfl tekni i ve konforuyla spor otomobil kategorisinde ç tay en yükse e tafl yan çok özel bir otomobil. Teknik aç dan Formula 1 yar fl otomobilleri için baz model olan Ferrari 599 GTB'nin fiyat 397 bin 454 euro. Ayn arac n F1 flanz manl modelinin fiyat ise 410 bin 112 euro düzeyinde. Haziran ay sonunda tüm dünyada sat fla sunulan Ferrari 599 GTB Fiorano, 50 adet üretildi. Türkiye ye Fermas taraf ndan siparifl üzerine getirilen otomobilin Türkiye y ll k kontenjan ise 2 ile s n rl yd. Ancak 2006 ve 2007 kontenjanlar çoktan doldu; dolay s yla s n rl kontenjan n yükseltilmesi için çal flmalar sürüyor. Metin fiahin Depo ve Lojistik Sorumlusu Hayati bir bölüm, özverili bir çal flan Metin fiahin, 1993 y l ndan bu yana Ferroli nin depo ve lojistik departman nda çal fl yor. fiirketin depolama ve sevkiyat gibi çok hayati bir bölümündeki çal flmalar n özveriyle sürdürüyor. Son y llarda Türkiye pazar büyüdü. Geniflleyen yetkili sat c a ve artan sat fllar nedeniyle hem depo alan hem de ürünler çeflitlendi. Bu ortamda da depolama ve lojistik giderek daha fazla önem kazan - yor. Do algaz kullanan illerin ço almas yla birlikte hemen hemen Türkiye nin her noktas na mal sevkiyat oluyor ve bu da t m tek depodan yap l - yor. Bu nedenle hem gelen ürünlerin düzenli ve sa l kl bir flekilde muhafaza edilmesi hem de zaman nda ve sorunsuz olarak sevk edilmesi gerekiyor, diyor; ekibiyle birlikte depolama ve sevkiyat iflini baflar yla üstleniyor. Ferroli nin sürekli büyüyen ifl hacmine uzun y llard r en yak ndan tan k olmufl kiflilerden olan Metin fiahin, 1968 do umlu. Kartal Endüstri Meslek Lisesi Torna Tesviye Bölümü nden 1985 y l nda mezun oldu. Evli ve Büflra (16) ile Ali (10) ad nda 2 çocu u var. Bofl zamanlar nda ailesiyle birlikte olmaktan, televizyonda spor, haber, belgesel a rl kl yay nlar izlemekten, yüzmekten, bal k tutmaktan, müzik dinlemekten, amatörce Türk sanat müzi i söylemekten hofllan - yor.

8 FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 8 Deniz cumhuriyeti: VENED K M B B U r b g R B Venedik, dünyan n en sihirli ve romantik flehirlerinden biri. Deniz cumhuriyeti, Adriyatik kraliçesi, afl klar flehri gibi isimlerle an lan Venedik, denizin ortas na kondurulmufl muhteflem yap lar yla, kültürel de erleriyle, gondollar yla, atmosferiyle koca bir aç k hava müzesi y l nda Dünya Kültür Miras olarak kabul edilip tamamen koruma alt na al nan Venedik, Kuzey talya'n n do usunda Adriyatik Denizi k - y lar nda, karaya 4 kilometre uzunlu unda kara ve demir yolu köprüsü ile ba lanan, Büyük Kanal baflta olmak üzere say s z kanal, 400 köprü ve 118 adac k üzerine kurulu bir ada flehir. Küçük adac klar n birlefltirilmesiyle elde edilen alanlarda da binalar yükseliyor. M.Ö.2 nci yüzy ldan bugüne Venedik halk, bölgeye, M.Ö. 2 nci yüzy lda llirya'dan (bugün eski Yugoslavya ile Arnavutluk s n rlar içinde yer alan topraklar) geldi ve çeflitli yerleflim merkezleri kurdu. M.Ö.1 nci yüzy lda bölge, Roma idaresine geçti. Romal lar yerel halka "di erleri" anlam nda Venetians ad n verdiler. Venetians ad s ras yla Veneti, Venezia ve Venice olarak bugünkü halini ald. Venedik Cumhuriyeti 1797 y l nda y k larak talya Birli i ne kat ld. Venedik, tarih boyunca Avrupa n n en önemli ticaret baflkentlerinden biri oldu. Venedikliler, Türklerden ve Araplardan ö rendikleri say sistemi ile ticaret aritmeti ini en üst düzeye ç kard lar; bütün Avrupal tacirler bu aritmeti i ö renebilmek için Ve- r m D P b u d y n S S r b ö r c V b S d il

9 FERROLI_14 10/19/06 12:27 PM Page 9 Mutlaka görülmesi gereken yerler Büyük (Grand) Kanal Büyük Kanal, Venedik in omurgas n oluflturuyor. Uzunlu u 3800 m, geniflli i 30 ila 70 m aras, derinli i ise 5 m civar nda. Kanal n her iki k y s nda 12. yüzy ldan 18. yüzy la kadar tarihlenen konutlar, antrepolar ve kamu binalar yer al yor. Bu binalar n çok büyük bölümü Venedik in bir dünya ticareti baflkenti oldu u dönemde burada oluflan yeni zengin aileler taraf ndan yapt r lm fl. Rialto Köprüsü Büyük Kanal üzerindeki en eski köprü. Orijinali ahflap olan köprü, 1440 y l ndaki onar mda adeta yeniden ve yine ahflap olarak yap lm fl ve bu onar m s ras nda köprüye dükkanlar da ilave edilmifl. Venedik kentinin en renkli mekanlar ndan biri. Yaln z iki yakay birbirine ba lamakla kalm yor, ayn zamanda c v l c v l bir al fl verifl mekan. Dükler Saray Pembe Verona mermeri ve beyaz Istra tafl ndan Gotik uslupta yap lm fl. Venedik dükalar n n ikametgah ve yönetim merkezi olan yap - n n bir bölümü hapishane olarak da kullan lm fl. St.Marco Meydan ve Kilisesi St. Marco Meydan ilk kuruldu unda pazar yeri olarak tasarlanm fl. Alan n deniz taraf ndaki iki ucunda birer sütun yer al yor. Birinin üzerinde St.Marco dan önce flehrin korucusu olan Bizans Kraliçesi Teodora n n heykeli, di erinin üzerinde ise kentin koruyucusu St.Marco yu sembolik olarak temsil eden ve Venedik in de sembolü olan bronz bir aslan heykeli bulunuyor. fiehrin en güzel an t binalar ndan Dükler Saray ve Sansoviane Kütüphanesi nin her iki yandan s n rlad St. Marco Meydan St.Marco Kilisesi ile sonlan yor; 883 y l nda yap m tamamlanan, bir yang n sebebiyle 1073 de tekrar infla edilen St. Marco Kilisesi, bu deniz cumhuriyetinin gücünün de göstergesi. nedik'te aç lan okullarda e itim ald lar. Yavafl yavafl bat yor Venedik nüfusu o dönemlerde 300 bin civar ndayd. Oysa bu say, günümüzde 70 binlere kadar düfltü ve halen azal yor. Yafll nüfusun yo- unlukta oldu u Venedik, art k anakarada bulunan Mestre ad verilen yeni flehre do ru kay yor. Bunun sebebi de Venedik in üzerine kuruldu u toprak parças n n yavafl bir flekilde batmas, dolay s yla su seviyesinin yükselmesi. fiehrin kurtar lmas için gerekli olan projeler ve araflt rmalar ise devam ediyor. Venedik'te yaflayanlar n yar s ndan fazlas geçimini turizmden sa l yor. Bugüne kadarki rekor bir günde turist. Gondol ve karnaval Darac k kanallarda gondollarla yap lan geziler, Venedik e özgü çok önemli bir farkl l k. Venedik te tipik bir kanal 4-5 metre geniflli inde ve buralarda ulafl m sadece gondolla mümkün. Bu küçük, asimetrik, alt k sm düzce olan kay k, bir kifli taraf ndan ayakta kullan l yor. Bir gondolun boyu genelde 4 veya 5 m, geniflli i ise 1 m civar nda. lk gondollar 13. yüzy l sonlar nda ortaya ç kt lar y l nda ç kan yasayla tüm gondollar n siyah renge boyanmas zorunlu hale getirildi. Venedik te her y l fiubat ay nda, Paskalya dan önce karnavallar düzenleniyor. Bu dönemde günlük yaflam kurallar kalk yor, e lence had safhaya ç k yor. Bu karnavallarda sosyal statülere ba l kalmamak ve s n f farklar n kald rmak için maske takma gelene i hãlã sürüyor. Ayr ca iki y lda bir yap lan Venedik Bienali, film ve müzik festivalleri kentte sürekli kültürel ve sanatsal etkinliklerin yaflanmas n sa l yor.

10 FERROLI_14 10/19/06 12:27 PM Page 10 Kayseri Panorama Otel Dünyan n en eski flehirlerinden biri olan Kayseri de çok k sa bir süre sonra Panorama Otel hizmete girecek. Befl y ld zl Panorama Otel de tercihini Ferroli ürünlerinden yana kulland. M.Ö e kadar uzanan bir geçmifle sahip olan; s n rlar içinde Hititler kurdu u Kültepe flehrinin, üniversitelerin, kayakç lar n gözdesi Erciyes Da n n bulundu u; dünya harikas Kapadokya ya çok yak n Kayseri de yeni bir otel yükseliyor. Bölgenin turizmi aç s ndan önemli bir ad m olan Panorama Otel, befl y ld zl, 120 oda ve 240 kifli kapasiteli. Kayseri flehir merkezinde hizmete girecek Panorama Otel in sahibi Mehmet Fedai, yapt klar yat r m n Kapadokya ve Kayseri bölgesindeki otelcilik sektöründe yeni bir ç r açaca n düflünüyor. Otelde kullan lan tüm ürünlerde de üstün teknolojiyi ve A kaliteyi tercih ettiklerini aç kl yor. Panorama n n s tma ve so utma için seçti i

11 FERROLI_14 10/19/06 12:27 PM Page 11 marka ise Ferroli. Otelin s tma ve s cak su ihtiyac yüksek verimli ve çevre dostu yo uflmal 10 adet Econcept 100 serisi ürünle yap lacak. ki adet beflli kaskat sistem kurularak toplam 1000 kw l k bir s tma tesisi kuruldu Panorama Otel e. So utma ve iklimlendirme sistemlerinde ise bir adet Ferroli RHA 430 (427 KW) Chiller kullan ld. Ferroli Türkmenistan da Yapt at l mlarla son dönemde ad ndan s kça söz ettiren Ferroli nin ürünleri Türkmenistan da da kullan l yor. Is tma ve so utma sektöründeki yerini her geçen gün güçlendiren Ferroli Türkiye, son iki ay içinde Türkmenistan n Aflkabat flehrine ürünlerini gönderdi. 8 adet Chiller ve 15 adet Pegasus F3 289 kazan ile toplam metrekarelik alanda s tma-so utma yap lmaya baflland. Is tma-so utma yap lan alan n 9000 metrekaresini do algaz bakanl ve okulu, 6000 metrekaresini ise sosyal tesisler oluflturuyor. Buradaki cihazlar n toplam kapasitesi 1640 kw/h. Gerek Chiller ler, gerekse Pegasus kazanlar 52 C d fl hava s cakl na kadar rahatl kla çal flabiliyorlar. Zaten bu ürünler çöl flartlar na göre imal ediliyorlar. Ürünlerin kontrolü ise tamamen elektronik mikroproses üzerinden yap l yor, bu sayede kablolu uzaktan kumanda kullan larak ürün kontrolleri gerçeklefltirilebiliyor. Kumanda üzerinden hangi kompresörün çal flt, ne zaman devreye girip-ç kt ve s cakl k kontrolü rahatl kla yap labiliyor. Ayr ca hata raporlama sistemi sayesinde ürünlerin ar zalar sistem kodlar ile kumanda ve mikroprosesden rahatl kla görülebiliyor. Gerek Chiller ler gerekse Pegasus kazanlar kolay monte edilir olufllar ve sessiz çal flmalar yla da dikkat çekiyor. Pegasus kazanlar yüksek verim de erleriyle hem çevre korumaya katk sa l yor hem de iflletme giderlerini düflürüyor. Merkezi s tma sistemleri için Avrupa Birli i Standartlar na göre tasarlanan kazanlar, ayn zamanda dayan kl l k ve çal flma koflullar na göre bas nç testlerinden de baflar yla geçtiler.

12 FERROLI_14 10/19/06 12:27 PM Page 12 BULMACA Soldan Sa a: 1 lenme, beddua. Bir peygamber. Boyun e en. 2 Bir yaz meyvesi. Televizyon cam. Gösteriflsiz. 3 B kk nl k, s k nt belirten bir ünlem. Bir seslenme sözü. Sabanc markas n n son ek halindeki k saltmas. Belirti, niflan. 4 Yasak. Çekingen, korkak. Bir k ta. 5 Yetiflmek, ulaflmak. Bebeklere verilen yapma meme. Güzel kokulu bir bitki, baharat. 6 Dahi anlam nda bir ba laç. Aday. Kal pta piflen bir tür meyveli pasta. 7 Bir fleyin olmas na az kalmak anlam ndaki deyimde geçer. Bayraktar. Bir denizimiz. 8 Bir erkek ad. Bir nota. Halk dilinde a abey. T kaç. 9 Müzikte durak. Tamamlanmam fl olan. Rodyum elementinin simgesi. 10 Yatay olmayan. Makine ile yap lan. Abazalar n dili. 11 Kibarca olmayan, baya. Kabullenmeme, red. Suudi Arabistan n para birimi. Yukar dan Afla ya: 1 Oturma, oturum. Ses. 2 Olumsuzluk veren bir ön ek. Rütbesiz asker. Güzel sanatlar n bir dal. 3 Bir ülke:... ve Tobago. Bir ba laç. 4 Urgan. fiamanizmde din adam. 5 Eziyet. Tayin. 6 Çok olmayan. Cisimler taraf ndan yans - lanan fl n gözde oluflturdu u duyum. nsan cildi. 7 Eski bir a rl k ölçüsü birimi. Cila. 8 Zeybek. Fakat, lakin. 9 fiirketlerde personel bölümü için son y llarda kullan lan ismin k saltmas. Ayn biçimde anlam nda bir zarf. Apans z. 10 Özellikle Rumeli de kullan lan Hey anlam nda bir seslenme sözü. Mutfak kaplar nda da kullan lan sentetik bir kaplama. 11 Eski M s r da bir tanr. Eski bir Güney Amerika halk. Kara Kuvvetleri nin k saltmas. 12 Kans zl k hastal. Eski dilde y lan. 13 Tavlada bir. K zg n, yak c. 14 flaret. Lezzet, zevk. 15 Büyük zoka. Utanma. 16 S k s k küçük kazalar yapan kimse. Geçmifl. 17 Radyum elementinin simgesi. Lakapl illerimizden biri. Dünyan n uydusu. 18 Baya. Tomurcuk. 19 çkinin yan nda yenen. Japon para birimi. K rm z. ÖDÜL: SMILE KLIMA 9000 Bulmacay çözüp afla daki faks numaras na gönderen ilk Ferroli yetkili sat c s bir adet Smile Klima 9000 kazanacak. Faks: lk say n n kazanan Eyübo lu Ticaret ten Ercan Eyübo lu oldu.

13 FERROLI_14 10/19/06 12:27 PM Page 13 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Çetin Çakmakç Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bu zorlu ama keyifli süreçte yaflad klar m z sizlerle paylaflmak istiyorum. Biliyorsunuz, 2005 y l ndan bu yana, daima 2006 y l hedeflerimiz aras nda en önemlisinin, planlamakta oldu umuz üretim tesisi yat r m n n gerçeklefltirilmesi oldu undan söz etmekteydim. Son aylarda bu konuda önemli ve somut ad mlar at ld. Bu kapsamda Düzce 2. Organize Sanayi Bölgesi nde 65,117 metrekarelik bir arazi flirketimize tahsis edildi. Bu tahsisat ilgili bakanl klar taraf ndan onayland ve 17 A ustos 2006 da taraf m za tebli edildi. Tahsisat ile ilgili resmi ifllemleri beklerken, bir çok inflaat ve müteahhitlik firmas ile görüflüldü. Al nan teklifler sonucunda Pekintafl firmas ile 27 Temmuz 2006 da, talya da fabrika inflaat konusunda anlaflma yap ld. Pekintafl firmas haz rlanan proje ile ilgili üretimlere kendi fabrikalar nda a ustos ay nda bafllad. 14 A ustos 2006 da Pekintafl firmas n n ifl makineleri arazimize girerek hafriyat çal flmalar n bafllatt. nflaat m z 31 Aral k 2006 da bitmifl olacak. Ferroli Life Ferroli Türkiye ad na Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Alev Alagöz Ero lu Yay n Haz rl k FY letiflim Dan flmanl Bask Boyut Matbaas Ferroli Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 28 Y.Dudullu Ümraniye / stanbul Tel: / Faks: FY letiflim Dan flmanl : Sa lam Fikir Sokak Esen Palas Apt. No: 2A Daire: Esentepe / stanbul Tel: Faks: Üretim tesislerinin temel atma törenini flirketimizin kurucusu Say n Dante Ferroli nin kat l m ile gerçeklefltirece iz. Bu törene hepinizi bekliyorum. Bu geliflmelerin flirketimiz için hay rl olmas n diliyorum.

14 FERROLI_14 10/19/06 12:27 PM Page 14 ARAMIZA KATILANLAR Temmuz ay ndan bugüne 6 arkadafl m z aram za kat ld. Kendilerine yeni görevlerinde baflar lar diliyoruz CEM EMRULLAH 1979 Gaziantep do umlu y l nda Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisli i Bölümü nden mezun oldu. Temmuz ay ndan itibaren stanbul Merkez de proje mühendisi olarak çal fl yor. MEHMET AL ERÜKÇÜ 1983 Amasya do umlu olan M.Ali Erükçü, Temmuz ay ndan itibaren stanbul Merkez de depo eleman olarak görev almaya bafllad. VOLKAN fien 1974 Ankara do umlu. Erciyes Üniversitesi Makine Mühendisli i Bölümü 1998 y l mezunu. A ustos ay ndan bu yana Ankara Bölge Müdürlü ü nde sat fl sorumlusu olarak çal fl yor..levent AKfiAMO LU 1975 Ankara do umlu de Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisli i Bölümü nden mezun oldu. A ustos ay nda Gaziantep Bölge Müdürlü ü nde sat fl sorumlusu olarak çal flmaya bafllad. ORAL O UZER 1979 Yozgat do umlu de Ni de Üniversitesi Makine Mühendisli i Bölümü nden mezun oldu. Eylül 2006 da Konya Bölge Müdürlü ü nde sat fl sorumlusu olarak çal flmaya bafllad. FERHAN DEKL 1978 stanbul do umlu olan Ferhan Dekli, Eylül ay ndan bu yana stanbul Merkez de makam floförü olarak çal fl yor.

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak konfor, güvenlik ve dinamizmin fl k bir stille tamamland Yeni E-Serisi ne kolayl kla sahip olman z için bu eflfliz

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Radyal Vantilatörlü. ADA S cak Hava Apareyi

Radyal Vantilatörlü. ADA S cak Hava Apareyi Radyal Vantilatörlü ADA S cak Hava Apareyleri deal Is tma Apareyi ATA S cak Hava Apareyi Alarko 19 y l nda kuruldu unda ilk apareyini tasarlad, üretti ve satt. O günden bu yana Türkiye de onbinlerce aparey

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sayın Prefix İş Ortağımız, Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. İşletmenize daha fazla kazanç sağlayabilmek, daha kaliteli ve daha süratli hizmet verebilmek için, mevcut

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

www.klimaplus.com.tr Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09

www.klimaplus.com.tr Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09 Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09 Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü KlimaPlus Enerji ve Klima Teknolojileri Pazarlama San. ve Tic. A.fi. Genel Müdürlük: Ferhatpafla Mah. G99 Sok. No:46

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Pizza! Geliflen Pizza Pazar

Pizza! Geliflen Pizza Pazar Pizza! Geliflen Pizza Pazar Pizza bütün dünyada gittikçe tercih edilen bir yiyecek olmaktad r. ABD de y lda kifli bafl na 11 kg pizza tüketilmektedir. Günde yap lan pizza miktar ise 4000 dekar aflmaktad

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI BU ÜN TEDE NELER Ö RENECE Z? A-YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI B-YÜZDE HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI C-FA Z HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI D-YÜZDE VE

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER SAYI 51 ARALIK 2013 OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME A.Ş. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILAR

Detaylı