KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİ & e-tebligat. Demet KABASAKAL , Ankara

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİ & e-tebligat. Demet KABASAKAL 13.05.2014, Ankara"

Transkript

1 KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİ & e-tebligat Demet KABASAKAL , Ankara

2 Mevcut İhtiyaç Güvenli ve hukuken geçerli e-belge oluşturulabiliyor. (e-imza) Ancak teknik olarak güvenli ve hukuki olarak geçerli gönderim yapılamıyor(du). Bu ihtiyaçları karşılayacak bir altyapı yok (tu).

3 Mevcut İhtiyaç Standart e-posta hizmetlerine ilave olarak, e-postanın gönderilip gönderilmediğine, Alıcısına ulaşıp ulaşmadığına, Alıcı tarafından bu e-postaya erişilip erişilmediğine ilişkin bilgileri kayıt altına alan, İletinin iletilme zamanını, İçeriğin değişmediğini teyit eden ve tüm bu işlemler için hukuki geçerlilik sağlayan aynı zamanda da muhafaza eden bir sisteme ihtiyaç duyulmaktadır.

4 KEP Nedir? KEP hizmet sağlayıcısı (KEPHS) vasıtasıyla elektronik iletilerin ; Gönderimine Teslimatına Kullanımına ilişkin hukuken geçerli delil sağlayan, e-postanın gelişmiş şeklidir.

5 KEP Ne Sağlar? Gönderici ve Alıcının Kimlik Tespiti Gönderi Zamanının Kesin Tespiti KEP İçeriğin Değiştirilememesi İşlemlere Hukuki Geçerlilik

6 KEP- Çalışma Modeli GÖNDERİCİ ALICI İleti Alındı İleti Teslim Edildi İleti Okundu GÖNDERİCİ KEPHS ALICI KEPHS

7 KEP Kullanım Alanları e-tebligat Bilgi Belge Paylaşımı Resmi Yazışma Tacirler Arası İhbar İhtar e-fatura Tüketici Şikayetleri KEP Bilgi Edinme Başvuruları Ekstre-Talimat- Ödeme Emri Beyanname Sözleşme- Tahhütnama- Tekklif Teklif- Sipariş Sipariş Onayı İştirak Taahütnamesi

8 KEP Dünya Örnekleri İtalya Avusturya ABD Slovenya Almanya Fransa İspanya Belçika

9 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu tarihli ve sayılı ve Resmi Gazete MADDE 18- (3) Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.

10 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu MADDE (2) Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.

11 KEP İkincil Düzenlemeler 25 Ağustos 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ 16 Mayıs 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazete Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğ 06 Haziran 2012 tarih ve 2012DK sayılı Kurul Kararı Kayıtlı Elektronik Posta Sisteminde Kullanılan İşlem Sertifikasına İlişkin Usul ve Esaslar 06 Mart 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

12 Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcıları Posta ve Telgraf Teşkilatı 10 Ekim TNB Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı ve Ticaret A.Ş. 28 Aralık TÜRKKEP Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 25 Şubat

13 KEPHS nin Yükümlülükleri Güvenilir bir kimlik doğrulama mekanizması tesis etmek KEP hesabının kapatılmasına ve KEP rehberine ilişkin 7/24 hizmeti sunmak. Hesap sahibinin talebi hâlinde, KEP hesabına gelen iletilere ilişkin bilgileri, alternatif iletişim kanalları üzerinden bildirmek. KEP sistemine ilişkin sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulundurmak. KEP sisteminin tüm süreçlerine ve işleyişine ilişkin verileri en az 20 yıl süreyle saklamak. Sözleşmenin veya taahhütnamenin sona ermesi durumunda 3 ay önceden KEP hesabının kullanıma kapatılacağına ilişkin hesap sahibini ve işlem yetkilisini uygun iletişim kanallarından en az birisi ile bilgilendirmek.

14 Hesap Sahibinin Yükümlülükleri KEP hesabı başvurusu için gerekli olan bilgi ve belgeleri tam ve doğru olarak KEPHS ye vermek. Başvurusunda KEP hesabını sadece alıcı veya hem alıcı hem gönderici olarak kullanacağını KEPHS ye açıkça belirtmek. KEP hesabı bilgilerinde olan değişiklikleri, KEPHS ye derhâl bildirmek. KEPHS ile imzaladığı sözleşmede veya taahhütnamede belirtilen hüküm ve koşullara uygun hareket etmek. Kimlik doğrulama amacıyla kendisine verilen bilgileri korumak, üçüncü kişilerle paylaşmamak ve başkasına kullandırmamak.

15 KEP Hesapları Hesap Sahibi KEP Hesabı Hesap Sahibi TÜZEL KİŞİ İŞLEM YETKİLİSİ: Hesap Sahibinin nam ve hesabına işlem yapan GERÇEK KİŞİ GERÇEK KİŞİ

16 KEP Hesapları Adres Yapısı alan-adı-tarafı Gerçek Kişiler İçin adı.soyadı.sayı Gerçek Kişiler İçin hsy.kep.tr Tüzel Kişiler İçin MERSİS No.X TüzelKişiAdı.X Tüzel Kişiler İçin hsy.kep.tr TüzelKişiAdı.hsY.kep.tr Y : arasından atanan iki basamaklı bir sayı

17 KEP Hesapları Örnek Adresler Gerçek Kişiler İçin < > Tüzel Kişiler İçin < > BTK.hsY.kep.tr BilgiTeknolojileriveİletişimKurumu. < >

18 KEP Hesabı Nasıl Başvurulur? Başvuru Sahibi Başvuru Kimlik Kontrolü: Fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmi belgelerle veya Güvenli elektronik imza ile. KEPHS Gerçek kişi mi tüzel kişi mi? Kimlik Kontrolü: MERSİS vasıtasıyla MERSİS No ile İşlem yetkilisinin kimlik bilgileri ve yetkili olduğuna dair belge de alınır. Başvuru kabul edilir ve KEP hesabı oluşturulur KEP hesabı bilgileri başvuru sahibine güvenli bir şekilde teslim edilir. Gerçek K. Gerekli şartlar sağlan dı mı Tüzel K. Evet Hayır Başvuru Reddedilir

19 KEP Hesabı - Kullanıma Açma KEPHS Başvuru Sahibi Başvuru sahibi ile sözleşme /taahhütname imzalanır. Hesap Kullanıma Açılır Başvuru sahibinin onayı alınır Gerçek K. Gerçek kişi mi tüzel kişi mi? Onay alındı mı? Tüzel K. İşlem yetkilisinin onayı alınır. Evet Hayır

20 KEP Hesabı - Kullanıma Kapatma Hesap sahibinin veya işlem yetkilisinin talebi & Sözleşme/taahhütname şartlarının aksinin gerçekleşmesi Hesap sahibi, işlem yetkilisi, sözleşme/taahh ütname ile belirlenen kişi Kapatma Talebi Kapatma talebinde bulunan kişinin kimlik bilgileri doğrulanır. KEPHS Kullanıma kapatılan hesap 3 ay erişime açık tutulur. Bu sürenin sonunda tamamen kullanıma kapatılır. Hesap Kullanıma Kapatılır. Evet Kimlik Doğrulandı mı? RET Hayır

21 e-tebligat 19/01/2011 tarihli ve 6099 sayılı Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

22 6099 sayılı Kanun MADDE 1 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 1 inci maddesi değiştirilmiştir. Kazaî merciler, (Mahkemeler) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri (TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (Üniversiteler, SSM,TSE) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (BTK, BDDK) (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, (SGK, Türkiye İş Kurumu) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Barolar, Noterler) tarafından yapılacak elektronik ortam da dâhil tüm tebligat, bu Kanun hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılır.

23 6099 sayılı Kanun MADDE sayılı Kanuna 7 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. Elektronik tebligat: MADDE 7/a (1) Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir. (2) Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. (3) Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. (4) Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

24 6099 sayılı Kanun MADDE 18 Bu Kanunun; a) 1 inci maddesiyle değiştirilen 7201 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yer alan elektronik ortamda tebligata ilişkin hüküm yayımı tarihinden bir yıl sonra, (19/01/2012) b) 2 nci maddesiyle 7201 sayılı Kanuna eklenen 7/a maddesinin sermaye şirketlerine elektronik yolla tebligat yapılması zorunluluğu getiren ikinci fıkrası yayımı tarihinden iki yıl sonra (19/01/2013), maddenin diğer fıkraları yayımı tarihinden bir yıl sonra.. yürürlüğe girer.

25 e-tebligat Yönetmeliği Elektronik Tebligat Yönetmeliği 19 Ocak 2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de Adalet Bakanlığı tarafından yayımlandı. Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, kazaî merciler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligatları kapsar. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

26 e-tebligat Yönetmeliği Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen; b) Elektronik tebligat adresi: Muhatap ve tebligatı çıkaran merciye ait olan elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresini, e) Hizmet sağlayıcısı: Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısını, f) İdare: Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünü, j) Muhatap: Elektronik tebligatı alan gerçek veya tüzel kişiyi, l) Tebligatı çıkaran merci: Elektronik tebligat göndermek için İdare tarafından kendilerine elektronik tebligat adresi verilen bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kazaî merciler ile diğer kurum ve kuruluşları,

27 e-tebligat Yönetmeliği Elektronik tebligat adresi edinme başlıklı 6 ncı maddesi; Tebligatı çıkaran merciler, e-tebligat adresi almak için İdareye başvurur. Yapılan başvuruda, elektronik tebligat adresinin hangi birim ve personel tarafından kullanılacağı da belirtilir. Tebligatı çıkaran merci, e-tebligat mesajını İdare tarafından verilen e-tebligat adresi aracılığıyla İdareye iletir. e-tebligat hizmetinden yararlanacak muhatap, e-tebligata elverişli KEP adresi edinir. Gerçek kişi muhataplar, güvenli elektronik imza vasıtasıyla e-tebligat adresi almak için hizmet sağlayıcılara başvuru yapabilir. Muhataplara ait e-tebligat adresleri ve bu adreslere ilişkin değişiklikler tebligat çıkarmaya yetkili mercilerin ve tüm hizmet sağlayıcıların erişimine açık bir şekilde elektronik tebligat hizmeti alanlar listesinde tutulur. e-tebligat hizmetinden isteğe bağlı olarak yararlananların, bu listede yer almaları muvafakatlerine bağlıdır.

28 e-tebligat Yönetmeliği Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma başlıklı 7 inci madde Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Bu muhatapların, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde e-tebligat adreslerini bildirmeleri zorunludur. Bu muhataplara e-tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, Kanunda belirtilen diğer usullerle (fiziki) tebligat yapılır ve bu tebligatta müteakip tebligatların e-ortamda yapılacağı bildirilir. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler e-tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır. Kendilerine elektronik yolla tebligat yapılması isteğe bağlı olan muhatapların, e-tebligat almak istemeleri halinde, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde e- tebligat adresini bildirmeleri gerekir. Bu muhatapların, tebliğ çıkaran merciye bildirdiği adresin e-tebligata elverişli olmaması halinde, bunlara, Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Bu durumda gönderilecek tebligata, muhatabın bildirmiş olduğu adresin, e-tebligata elverişli olmadığına ilişkin şerh düşülür.

29 e-tebligat Yönetmeliği Tebligatı çıkaran merci tarafından elektronik tebligatın gönderilmesi başlıklı 8 inci maddesi; Tebligatı çıkaran merci, elektronik tebligat mesajını İdare tarafından verilen elektronik tebligat adresi aracılığıyla İdareye iletir., İdare tarafından elektronik tebligatın alınması ve muhataba iletilmesi başlıklı 9 uncu maddesi; Kendisine elektronik tebligat mesajı ulaşan İdare, bu mesajı zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine; muhatap diğer bir hizmet sağlayıcıdan elektronik tebligat adresi almış ise, bu hizmet sağlayıcının sunucusuna iletir. Kendisine elektronik tebligat mesajı ulaşan diğer hizmet sağlayıcıları da bu mesajı zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine iletir. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Hizmet sağlayıcılar, muhatabın adresine elektronik tebligatın iletilip iletilmediğine ve gecikme oluşmuşsa bu gecikmeye ilişkin kayıtlar da dahil tüm süreçlerin olay kayıtlarını tutar, bu bilgileri İdarenin sistemi vasıtasıyla tebligatı çıkaran merciye derhal bildirir. Hizmet sağlayıcılar, talep halinde elektronik tebligata ilişkin delil kayıtlarını yetkili mercilere elektronik ortamda sunmakla ve bu amaçla oluşturacağı sistemi hazır tutmakla yükümlüdür.

30 e-tebligat Yönetmeliği Elektronik tebligat hizmetinin kullanıma kapatılması başlıklı 13 üncü madde İsteğe bağlı olarak elektronik tebligat hizmetinden yararlanan muhataplar yönünden e-tebligat hizmetinin kullanıma kapatılmasında KEP Yönetmeliğindeki hükümler uygulanır. Elektronik tebligat yapılması zorunlu olan muhataplar, hizmet sağlayıcılarını değiştirebilirler, ancak e-tebligat hizmetinin kullanıma kapatılması için başvuruda bulunamazlar. Kamu kurum ve kuruluşları e-tebligat alma hizmetinin kullanıma kapatılması başvurusunu İdareye yazılı olarak iletirler. Gerçek kişiler için, hizmetin kullanıma kapatılması başvurusu elektronik imza kullanılarak yapılabilir. Kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresleri, e-tebligat hizmeti alanlar listesinden derhal silinir. Kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresine tebligat gönderimi ve alımı engellenir ancak üç ay süreyle muhatabın erişimine açık tutulur.

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 Teşekkürler.

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA VE DÜNYA UYGULAMA ÖRNEKLERİ. Demet KABASAKAL, Bilişim Uzmanı 11 Mart 2013, İstanbul

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA VE DÜNYA UYGULAMA ÖRNEKLERİ. Demet KABASAKAL, Bilişim Uzmanı 11 Mart 2013, İstanbul KAYITLI ELEKTRONİK POSTA VE DÜNYA UYGULAMA ÖRNEKLERİ Demet KABASAKAL, Bilişim Uzmanı 11 Mart 2013, İstanbul 2 Mevcut İhtiyaç Güvenli ve hukuken geçerli e-belge oluşturulabiliyor. (e-imza) Ancak teknik

Detaylı

PTT İşyeri ve İşlem Kapasitesi

PTT İşyeri ve İşlem Kapasitesi İÇERİK PTT İşyeri ve İşlem Kapasitesi KEP Nedir? KEP e Neden İhtiyaç Duyulmuştur? KEP Uygulamasına Geçiş Süreci. KEP Mevzuatı KEP Nasıl Çalışır? Elektronik Tebligat Nedir? Elektronik Tebligat Mevzuatı

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Resmi Gazete Tarihi: 19.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28533 ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik

Detaylı

Elektronik tebligat (e-tebligat) için gerekli yasal alt yapı 7201 sayılı Tebligat Kanunu nun 7/a maddesinde yapılmıştır.

Elektronik tebligat (e-tebligat) için gerekli yasal alt yapı 7201 sayılı Tebligat Kanunu nun 7/a maddesinde yapılmıştır. ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASI Bilindiği üzere, 19.01.2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete de Elektronik Tebligat Yönetmeliği yayınlanmış olup, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 44

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 44 İstanbul, 04 Nisan 2013 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 44 KONU : Anonim ve Limited Şirketlere Elektronik Yolla Tebligat Yapılması Zorunluluğu Hk. 7201 Sayılı Tebligat Kanunu na 19.1.2011 tarihli Resmi

Detaylı

09.07.2013 Sirküler, 2013/19. Sayın MeslektaĢımız; Konu : Elektronik Tebligat Hk.

09.07.2013 Sirküler, 2013/19. Sayın MeslektaĢımız; Konu : Elektronik Tebligat Hk. 09.07.2013 Sirküler, 2013/19 Sayın MeslektaĢımız; Konu : Elektronik Tebligat Hk. Elektronik Tebligat Yönetmeliği, 19 Ocak 2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA KAYITLI ELEKTRONİK POSTA Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları aracılığıyla elektronik iletilerin uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkan sağlayan ve elektronik

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2015/64 23 /Temmuz/2015 İçindekiler: * Adalet Bakanlığı UYAP ta elektronik tebligat uygulamasına geçti. ADALET BAKANLIĞI UYAP TA ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASINA GEÇTİ: Adalet Bakanlığı nın

Detaylı

İstanbul Ticaret Odası 27 Haziran 2014

İstanbul Ticaret Odası 27 Haziran 2014 KAYITLI e- POSTA (KEP ) Bilgi Notu 1) KAYITLI e-posta (KEP) NEDİR? Kayıtlı elektronik posta (KEP), yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta olarak tanımlanmaktadır. KEP, bilinen elektronik

Detaylı

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HESABINA ELEKTRONİK TEBLİGAT İLETİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HESABINA ELEKTRONİK TEBLİGAT İLETİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HESABINA ELEKTRONİK TEBLİGAT İLETİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU 1.1. PTT Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan kayıtlı elektronik posta hizmetinden, kayıtlı elektronik

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA MEVZUATI

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA MEVZUATI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TÜRK TİCARET KANUNU... 5 C) Tacir olmanın hükümleri... 5 II - Beyanlar, belgeler ve senetler... 5 KEP SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK... 6 Amaç, Kapsam,

Detaylı

Konuyla İlgili Yönetmeliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza Sunulmuştur.

Konuyla İlgili Yönetmeliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza Sunulmuştur. ANKARAS-Sirküler/2014-16 16.09.2014, ANKARA KONU: K E P ( Kayıtlı E-Posta) Kullanımı H K. Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi, 13.1.2011 tarihli, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu (18. ve 1525. Maddeleri)

Detaylı

KURUMSAL SUNUM. Hayatınızı TÜRKKEP le Kolaylaştırın!

KURUMSAL SUNUM. Hayatınızı TÜRKKEP le Kolaylaştırın! KURUMSAL SUNUM Hayatınızı TÜRKKEP le Kolaylaştırın! TÜRKKEP KEP, E-Tebligat, E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-Defter, E-İmza ve E-Saklama hizmetlerini tek başına bütünleşik olarak mevzuata ve dünya standartlarına

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28036 YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : 28036 YÖNETMELİK 25 Ağustos 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28036 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2014 / 28. Dikkat Önemli

SİRKÜLER NO: 2014 / 28. Dikkat Önemli SİRKÜLER NO: 2014 / 28 Dikkat Önemli 25.07.2014 Konu: 5549 sayılı kanunun 9/A maddesi gereğince getirilen KEP almayan yükümlülere Başkanlık tarafından yapılan her tespit için 10 000,00 TL idari para cezasına

Detaylı

(KEP_UE) Ağustos 2014 Ankara. Doküman No: KEP03 07/11/2014 Rev: 00.01 Sayfa No: 1/19

(KEP_UE) Ağustos 2014 Ankara. Doküman No: KEP03 07/11/2014 Rev: 00.01 Sayfa No: 1/19 efinans KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEP_UE) Ağustos 2014 Ankara Doküman No: KEP03 07/11/2014 Rev: 00.01 Sayfa No: 1/19 Revizyon Takip Tablosu Güncel Revizyon Yayımlanma Tarihi Açıklama

Detaylı

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Mevzuat Kılavuzu

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Mevzuat Kılavuzu İçindekiler Kayıtlı Elektronik Posta... 3 AMAÇ... 3 TANIMLAR... 4 KEP TANIMI... 4 KEP ZORUNLULUĞU... 5 TÜRK TĠCARET KANUNU... 5 TTK'nun KEP ile doğrudan ilgili hükümleri:... 5 KEP SĠSTEMĠNE ĠLĠġKĠN USUL

Detaylı

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın E-Posta ile Haberleşme e-posta yoluyla iletilen, resmi, hukuki ve ticari belgelerin ve yazıların gönderici ve alıcı açısından yasal geçerliliği

Detaylı

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın TÜRKKEP KEP SUNUMU

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın TÜRKKEP KEP SUNUMU Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın TÜRKKEP KEP SUNUMU Kolay ve Hızlı @ Dünyası Elektronik posta, internetin yaygınlaşması, her türlü verinin kolaylıkla iletilebilmesi nedeniyle ülkemizde ve tüm dünyada

Detaylı

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın Kolay ve Hızlı @ Dünyası Elektronik posta, internetin yaygınlaşması, her türlü verinin kolaylıkla iletilebilmesi nedeniyle ülkemizde ve tüm dünyada en yoğun kullanılan

Detaylı

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın Kolay ve Hızlı @ Dünyası Elektronik posta, internetin yaygınlaşması, her türlü verinin kolaylıkla iletilebilmesi nedeniyle ülkemizde ve tüm dünyada en yoğun kullanılan

Detaylı

Kayıtlı e-posta (KEP) güvenli e- posta hizmetidir ve bu yönü ile standart e- posta sistemlerinden ayrılır.

Kayıtlı e-posta (KEP) güvenli e- posta hizmetidir ve bu yönü ile standart e- posta sistemlerinden ayrılır. İçindekiler Kayıtlı E- Posta (KEP) Nedir?... 2 Kayıtlı E- Posta (KEP) Hizmetini Kimler Sunar?... 2 Kayıtlı E- Posta Özellikleri Nelerdir?... 2 Kayıtlı E- Posta Neden Güvenli ve Hukuken Geçerlidir?... 3

Detaylı

MYS_SÖZ_003/03/22.04.2015 Sayfa 1 / 4

MYS_SÖZ_003/03/22.04.2015 Sayfa 1 / 4 Madde 1 : SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE TEBLİGAT ADRESLERİ İşbu Sözleşme aşağıda ad, unvan ve adresleri yazılı taraflar arasında tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile müzakere edilerek imzalanmıştır.

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA. Yüksel SAMAST. Genel Müdür, VERİON teknoloji Grubu A.Ş. bilgi@verion.com.tr

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA. Yüksel SAMAST. Genel Müdür, VERİON teknoloji Grubu A.Ş. bilgi@verion.com.tr KAYITLI ELEKTRONİK POSTA Yüksel SAMAST Genel Müdür, VERİON teknoloji Grubu A.Ş. bilgi@verion.com.tr Özet: Bu bildiride, kayıtlı elektronik posta (KEP) sistemi, işleyişi ve uygulamaları hakkında genel bilgi

Detaylı

TNB KEP TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Üye Bilgilendirme Kitapçığı

TNB KEP TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Üye Bilgilendirme Kitapçığı TNB KEP TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Üye Bilgilendirme Kitapçığı tnbkep.com.tr Önsöz İleri teknoloji ile şekillenen dijital dünya bizlere yeni iletişim platformları kazandırırken, veri paylaşımı ve bilgi aktarımı

Detaylı

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sunumu. Hayatınızı TÜRKKEP le Kolaylaştırın!

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sunumu. Hayatınızı TÜRKKEP le Kolaylaştırın! Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sunumu Hayatınızı TÜRKKEP le Kolaylaştırın! TÜRKKEP KEP, E-Tebligat, E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-Defter, E-İmza ve E-Saklama hizmetlerini tek başına bütünleşik olarak mevzuata

Detaylı

TÜRKKEP KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) Sürüm: 2.1

TÜRKKEP KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) Sürüm: 2.1 TÜRKKEP KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) Sürüm: 2.1 Yayımlanma Tarihi: 11.05.2015 Yayımlanma Tarihi: 11.05.2015 Sayfa 1 / 42 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Kamu Kurumları ve Tebligat Çıkarmaya Yetkili Merciler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Ön Başvuru Kılavuzu

Kamu Kurumları ve Tebligat Çıkarmaya Yetkili Merciler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Ön Başvuru Kılavuzu Kamu Kurumları ve Tebligat Çıkarmaya Yetkili Merciler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Şehit Teğmen Kalmaz Cad.No:2 06101 Ulus/Ankara Telefon: (312) 509 50 00 Faks: (312) 309

Detaylı

SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.

SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL(KOBİ) KULLANICI ADRES İşbu Taahhütname; Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No: 4 06520 Çankaya / ANKARA adresinde yerleşik TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş. den (Bundan

Detaylı

E-TEBLİGAT ve KEP SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ ve KULLANIMI YÜKSEL SAMAST TÜRKKEP GENEL MÜDÜRÜ

E-TEBLİGAT ve KEP SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ ve KULLANIMI YÜKSEL SAMAST TÜRKKEP GENEL MÜDÜRÜ E-TEBLİGAT ve KEP SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ ve KULLANIMI YÜKSEL SAMAST TÜRKKEP GENEL MÜDÜRÜ E-Tebligat Yasal Altyapısı Tebligat Kanunu Madde 7/A Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat

Detaylı