BILGi I LEM DAIRESi BA KANLIGI'NA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BILGi I LEM DAIRESi BA KANLIGI'NA"

Transkript

1 T.C. MUGLA BUYUK EHIR BELEDIYE BA KANLIGI Imar ve ehircilik Daire Ba kanhgi (Ruhsat ve Yapi Denetim ube Mudiirlugii) Sayi: ~2gSZ Konu:Elektronik Haberlesme Istasyonu z«/07/2015 BILGi I LEM DAIRESi BA KANLIGI'NA Ugi:22/07/2015 tarih ve 2759 nolu yazimiz. Ilgi yazida belirtileri'elektronik Haberlesme istasyonlari Yer Segim Belgesi Usui ve Esaslan Yonergesi "nin Web sitemizde yayimlanmasi hususunda; Geregini arz ederim. Imar ve EKJ : ilgi yazi ve eki fotokopisi (7 sayfa)! Bu Evrak Bilgi i lem _ Dairesi 8a kanhgma 21 tamu2..^>tarih ve.^/./.saatie Gelmistir, eyh Mah.Kursunlu Cad.B.B.Binasi.K : 1 MUGLA Irtibat 07 00(2058) Faks: Jeof.Miih.N.YAGCIOGLU Tel: e-posta:

2 imar VE EHiRCiLiK DAiRESi BA KANLIGINDAN DUYURU 5393 sayili Belediye Kanunu Madde 15. ( r ) bendine ve Planh Alanlar Tip imar Yonetmeliginin 9. Maddesine gore" Buyuksehir sinirlari igerisinde yer segim belgesi vermeye ve ucretini almaya buyuksehir belediyeleri yetkilidir" denildiginden, Mugla Buyuksehir Belediyemiz sinirlari icerisinde elektronik haberlesme istasyonlannin kurulmasina yonelik gelen taleplerle ilgili olarak yer secim belgesi duzenlenirken uyulacak usul ve esaslann belirlenmesi gerekmektedir. Soz konusu yonerge 05/11/2008 tarih ve 5809 sayili Elektronik Haberlesme Kanunu, 26/09/2011 tarih ve 655 sayili Ulastirma Denizcilik ve Haberlesme Bakanligimn Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanun Hukmunde Kararname, 3194 sayili imar Kanunu, Planh Alanlar Tip imar Yonetmeligi ve ilgili diger mevzuat ile Mugla Buyuksehir Belediyesi imar ve ehircilik Dairesi Baskanhgi Gorev ve Cahsma Yonetmeligi'nin 20. Maddesine istinaden hazirlanmistir. Konuya ili kin "Elektronik Haberlesme istasyonlari Yer Segim Belgesi Usui ve Esaslan Yonergesi "yazisi ektedir. Eki: 22/07/2015 tarih ve 2759 nolu yazimiz ve eki.

3 T.C. MUGLA BUYUK$EHiR BELEDiYE BA KANLIGI imar ve $ehircilik Daire Baskanhgi Sayi: S~? Konu:Elektronik Haberlesme isyasyonu 2LI07/ _ BA$KANLIK MAKAMINA Bilindigi iizere "6360 sayili On dort ilde Buyuksehir Belediyesi ve Yirmi yedi ilce kurulmasi ile bazi kanun ve kanun hukmiinde kararnamelerde degisjklik yapilmasina dair kanun"la beraber Mugla ili Biiyuk ehir Belediyesi olmustur. Elektronik haberlesme istasyonlannin kurulabilmesi icin, elektronik haberlesme hizmetinin gerekleri dikkate ahnarak yer secim belgesinin duzenlenmis. olmasi. yatayda ve diiseyde gerekli ve yeterli koruma mesafesinin birakilmasi, koruyucu tedbirler ahnmasi, tasanmimn kent ve yapi estetigi ile uyumlu olmasi zorunludur sayili Belediye Kanunu Madde 15. ( r ) bendine ve Planh Alanlar Tip imar Yonetmeliginin 9. Maddesine gore" Buyuksehir sinirlari icerisinde yer segim belgesi vermeye ve ucretini almaya buyuksehir belediyeleriyetkilidir." denilmektedir. Mugla Buyiik ehir Belediyemiz sinirlari icerisinde elektronik haberlesme istasyonlannin kurulmasina yonelik gelen taleplerle ilgili olarak yer secim belgesi duzenlenirken uyulacak usul ve esaslan belirlemek amaciyla, 05/11/2008 tarih ve 5809 sayili Elektronik Haberle me Kanunu, 26/09/2011 tarih ve 655 sayili Ulastirma Denizcilik ve Haberlesme Bakanhgimn Te kilat ve Gorevleri Hakkinda Kanun Hukmiinde Kararname, 3194 sayili imar Kanunu, Planh Alanlar Tip imar Yonetmeligi ve ilgili diger mevzuat ile Mugla Buyuksehir Belediyesi imar ve ehircilik Dairesi Baskanhgi Gorev ve Cahsma Yonetmeligi'nin 20. Maddesine dayamlarak hazirlanan "Elektronik Haberlesme istasyonlari Yer Segim Belgesi Usui ve Esaslan Yonergesini " Olurlanniza arz ederim. Uygun gorii^ ^O./07 I arz ederim. 15 imar ve A.Mufit Genel Sekr fi IRAM ardimcisi ygun g6ru?le-arz ederim..2j./07/2015 Huseyin DA GIN naqrtrw * Genel Sekr&er V. OLUR J21/07/201 Dr. Osman GURUN Buyuksehir Belediye Baskam Ek : Yonerge (6 sayfa) eyh Mah.Kursunlu Cad.B.B.Binasi.K : 1 MUGLA Tel: (2058) Faks: Irtibat : Jeof.Muh.N.YAGCIOGLU e-posta:

4 <(F MUGLA BUYUKSEHJR BELEDJYESi ELEKTRONiK HABERLESME istasyonlari YER SECiM BELGESi USUL VE ESASLARI YONERGESi

5 «^ ELEKTRONiK HABERLESME istasyonlari YER SECIM BELGESi USUL VE ESASLARI YONERGESi Amac, Kapsam, Dayanak Amac Madde 1- (1) Bu yonergenin amaci; Mugla Buyuksehir Belediyesi sinirlari igehsinde elektronik haberlesme istasyonlannin kurulmasina yonelik gelen taleplerle ilgili olarak yer secim belgesi duzenlenirken uyulacak usul ve esaslan belirlemektir. Kapsam Madde 2- (1) Bu yonerge Mugla Buyuksehir Belediyesi sinirlari igerisindeki bulunan mevcut ve yeni yapilacak olan elektronik haberlesme istasyonlannin kurulumu ile gecici mobil olarak tesis edilecek olan haberlesme istasyonu kurulumu talepleri konusunda yer segim belgesi duzenlenmesine yonelik usul ve esaslan kapsar. Dayanak Madde 3- (1)Bu yonerge;5/11/2008 tarihli ve 5809 sayili Elektronik Haberlesme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayili Ulastirma, Denizcilik ve Haberlesme Bakanligmin Teskilat ve Gorevleri Hakkmda Kanun Hukmunde Kararname, 5393 sayili Belediye Kanunu,3194 sayili imar Kanunu, Planh Alanlar Tip imar Yonetmeligi, ve ilgili diger mevzuat ile Mugla Buyuksehir Belediyesi imar ve ehircilik Dairesi Baskanhgi Gorev ve Cahsma Yonetmeligi'nin 20'inci maddesine dayamlarak hazirlanmistir. Tanimlar Bu yonergede; MBB : Mugla Buyuksehir Belediyesini, EHi : Elektronik haberlesme istasyonunu, BTK : Bilgi Teknolojileri Kurumunu, OCK : Ozel Cevre Koruma Bblgesini, Kanun : 5/11/2008 tarih ve 5809 sayili Elektronik Haberlesme Kanununu, TAKS: Taban Alani Katsayismi, KAKS: Kat Alani Katsayismi, GSM : Global System for Mobile Communications veya kisaca GSM bir cep telefonu ileti^im protokolunu ifade eder. Genel ilkeler Madde 4- (1)Kamuya ait umumi hizmet alanlan ile ilgili idarelerin tasarrufu altmdaki yol, otopark, yaya bolgesi gibi yerlerde kamu hizmetinin yurijtulebilmesi ve ileti imin surdurulebilmesi igin gerekli tedbirler ile Bilgi Teknolojileri ve Meti im Kurumunun uygun gorusu alinmak suretiyle elektronik haberlesme istasyonu Buyuksehir Belediye Baskanhgmdan yer segim belgesi alinmak suretiyle kurulur. (2) Ozel mulkiyete tabi arsa ve binalarda Bilgi Teknolojileri ve Meti im Kurumunun uygun gorusu ile bes yilda bir yenilenmek ve 634 sayili Kat Mulkiyeti Kanununa gore 2

6 fc kat maliklerinin muvafakati ve Buyuksehir Belediye Ba kanhgmdan yer segim belgesi alinmak artiyla ruhsat vermeye yetkili ilgili ilge belediyesince mimari projesine islenerek ve ruhsat ahnarak elektronik haberlesme istasyonu kurulur. (3) Elektronik haberlesme istasyonlari 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayili Elektronik Haberlesme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayili Ulastirma, Denizcilik ve Haberlesme Bakanhgmin Teskilat ve Gorevleri Hakkmda Kanun Hukmiinde Karamame ve ilgili diger mevzuata gore kurulus izni verilen alanda ve imar plani karan aranmaksizin kurulur. (4)EHi'nin kurulabilmesi igin, elektronik haberlesme hizmetinin gerekleri dikkate ahnarak yer segim belgesinin Buyuksehir Belediye Baskanhgmca duzenlenmis olmasi, yatayda ve duseyde gerekli ve yeterli koruma mesafesinin birakilmasi, koruyucu tedbirler ahnmasi, tasanminin kent ve yapi estetigi ile uyumlu olmasi Elektronik Haberlesme Cihazlarma Guvenlik Sertifikasi Duzenlenmesine iliskin Yonetmelik te belirtilen hukumleri yerine getirmesi zorunludur. Yaya ve ta tt trafigini etkilemeyecek sekilde yerlestirilmesi ve agik alanlarda tesis edilecek haberlesme istasyonlannin etrafma en az 1 metre mesafede ve 2 metre yuksekliginde can ve mal guvenligini teminen dekoratif tel git, bariyer vb. tesis edilmesi zorunludur. (5)MBB yer segim belgesi kar ihgmda ahnacak ucreti Belediye Gelirleri Kanunu'nda belirtilen usullere gore belirler. Ucreti yatinlmasma ragmen yirmi gun igehsinde verilmeyen yer segim belgesi vehlmis sayihr. (6)Mugla Buyuk ehir sinirlari igehsinde kent ve yapi estetigi ile elektronik haberlesme hizmetinin gerekleri dikkate ahnarak yer segim belgesi vermeye ve ucretini almaya buyuksehir belediyeleri yetkilidir. (7)Kanun geregi Ulastirma Denizcilik ve Haberlesme Bakanhgi tarafmdan yer segim belgesinin ucretlerinin belirlenmesine yonelik yonetmelik gikartilana kadar yer segim belgelerine ait bedel Buyuksehir Belediyesince belirlenen ucret dogrultusunda almir. Anilan ucretin bakanhkga belirlenen ucretin altmda kalmasi halinde aradaki fark yuklenici tarafmdan 30 is gunu igehsinde Buyuksehir belediyesine odenir. Yatmlan ucretin bakanhkga belirlenen ucretin uzerinde olmasi halinde ilgililerinin talebi durumunda aradaki fazla ahnan ucret ilgilisine 30 is gunu igehsinde iade edilir. Yuklenici Yer Segim Belgesine yonelik bakanhkga belirlenen ucretin altmda kalmasi halinde aradaki farki odeyecegine dair Buyuksehir Belediyesine taahhutname verir. (8) Yer segim belgesi verilecek tesisin oncelikle teknik altyapi alanlan, kentsel agik alanlar (yol, meydan, yesil alan, park, otopark vb.) ile kamuya ait bina ve diger alanlarda kurulmasi esastir. (9) Yer segim belgesi karsihgmda tesis edilen Elektronik Haberlesme istasyonlarma ait sozlesme suresi devam ettigi surece Genel ilkelerde belirlenen hususlar dogrultusunda kendiliginden yenilenmis sayihr. Ancak istasyona yeni bir kullanici ekiendiginde yeni kullanicmin da yer segim belgesi almasi zorunludur. Aksi takdirde ilgili mevzuat hukumleri uygulanarak Haberlesme istasyonunun kurulmasina ve isletilmesinin devamma izin verilmez. (10)Mobil Haberlesme istasyonlari igin yer segim belgesi bedeli ahnmaz, sadece gunluk izin ucreti talep ettigi gun sayisi ile garpilarak pesin olarak ilgililerince odenir.

7 *V Yer Segim Belgesi Verilmesine lliskin Usui Ve Esaslar Madde 5- (1) Yer segim belgesi verilebilmesi igin asagidaki belgeler aranir: a) Basvuru dilekgesi, b) BTK tarafmdan verilen sistem kurma izni, c) Guvenlik sertifikasi ornegi, g) Kurulacak tesis bina igehsinde degil ise taban alanini gostehr sekilde vaziyet plani, cografi koordinatlan, (ta iyici direk ve/veya kuleler igin gabari belgesi, statik proje, elektrik projesi, kesit ve gorunus planlan vb.) (en az 5 takim) d) Yuklenici tarafmdan insaat, kurulum, kullamm ve diger islemlerle ilgili her turlu sorumlulugun ahndigina dair taahhutname, e) Kurulacak tesis bina igehsinde ise ilgilisince ilgili belediyesinden temin edilen Mimari projesinde yeri isaretlenmis olarak mimari proje ornegi, binanm yapi ruhsati ve/veya yapi kullanma izin belgesi (en az 5 takim) f) Yapilacak yapi havaalani, Su Koruma Havzasi, Ozel Cevre Koruma Bolgesi, askeri bblge v.s gibi yapi yapilmasi kurum onay ve iznine tabi olmasi durumunda ilgili kurumlarm onay/izin belgesi ornegi, g) Tasmmazin malik/maliklerinin noter tasdikli oy birligi karan, h)tapu Tescil Belgesi (en fazla 3 ay oncesi igin gegerli) i) Kiraci igin kira sbzlesmesi ornegi, i) Yer segim belgesi ucretinin odendigine dair beige (Turn belgeler tamamlanmca odenecektir.) (2)EHi'nin kurulacagi yerin gevresinde, ilgili mevzuat ve BTK tarafmdan belirlenen guvenlik mesafesi alani igehsinde meskun alan olmayacaktir. (3)EHi'lere kent estetigi ve gorsellik agismdan farkh gbzumler getirmeye ancak MBB yetkilidir. Haberlesme istasyonlari, TAKS ve KAKS hesabma dahil edilmeyecektir (4) Kurulacak EHi'lerin birden gok isletmeci tarafmdan kullanilmasi esastir. Ancak; her bir isletmeci ayn ayn yer segim belgesi almak zorundadir. (5)Tesisin niteliginin, yerinin, sozlesmenin taraflannin degismesi veya sozlesme suresi sona ermis olup daha once yer segim belgesi ahnmamissa yeniden yer segim belgesi duzenlenir ve ucreti tahsil edilir. (6) Yer segim belgesi ucretini odemis olmasina ragmen yer segim talebinde eksik beige bulunmasi halinde Buyuksehir Belediyesince gerekgeleri belirtilmek suretiyle 20 is gunu igehsinde basvuru sahibine bildirilir. Eksikliklerin isletmeci tarafmdan giderilmesinden sonra yeniden 20 gunluk sure baslar. (7) Yer segim belgesi 3 nusha olarak duzenlenir.biri Buyuksehir Beladiyesinde saklanmak.biri ilgili ilge belediyesine verilmek.biri de talep eden isietme hak sahibine verilmek uzere ug nusha halinde duzenlenir. (8) Yer segim belgesi verilen tesisin faaliyete gegtigine iliskin bilgi, Kurum tarafmdan ilgili ilge belediyesine bildirilir. ilgili ilge belediyesi yer segim belgesi verilen haberlesme istasyonunun yerinde uygun tesis edilmesinden sorumludur.yerinde uygun tesis edilmeyen elektronik haberlesme istasyonlari 3194 sayili imar Kanununa

8 <Sv istinaden idari yaptinmlar ilgili ilge belediyesince uygulanir ve Buyuksehir Belediye Baskanhginca verilen yer segim belgesi iptal edilir. (9)Kamu arsa ve arazilerinde yer segim belgesi verilen elektronik haberlesme istasyonlari ve eklentileri igin yapi izin belgesi aranmaz. Bu durum tesisin kurulu bulundugu tasmmaza imar mevzuati agismdan kazanilmis hak te kil etmez. Yer segim belgesi verilen tesislerin insasmda her turlu fenni ve yasal sorumluluk isletmeciye aittir. (11) Buyuksehir Belediyesi Yukanda tanimlanan ilke ve esaslan yerine getiren isietme hak sahibine bu yonerge ekinde yer alan "MUGLA BUYUK EHiR BELEDiYE BASKANLIGI Elektronik Haberlesme (HABERLESME-RADYO-TV) istasyonu YER SECiM BELGESi" ni vehr. Yer segim belgesinin 3 nusha olarak duzenlenir. Bir nushasi, yer segim belgesini duzenleyen birimde; bir nushasi, basvuru sahibine; bir nushasi, sorumluluk sekline gore MBB, Emlak ve istimlak Daire Baskanhgma, ilgili ilge belediyesine bu yonerge geregi istenilen ve yer segimi yapilan belgelerin birer ornekleri ve ust yazi ile bildirilir. (12)Bu yonergede agiklanmayan ya da tereddude dusulen konularda ilgili mevzuat hukumleri gegerlidir. Yuriirluk Madde 6- (1) Bu Yonerge hukumleri 7 maddeden olusmakta olup Mugla Buyuksehir Belediye Baskam'nin onayiyla yururluge girer. YLiriitme Madde 7- (1) Bu Yonerge hukumlerini Mugla Buyuksehir Belediye Baskani yurutur.

9 MMHfMBMffifffti rnmrnmmummrnmmemmammammbimmmbm gsg»»issmbgsgi^^biijgg^g«ia T.C. MUGLA BUYUKSEHiR BELEDJYE BASKANLIGI imarve EHiRCiLiK DAJRESI BASKANLIGI ELEKTRONiK HABERLESME JSTASYONU YER SEQJM BELGESi isletmecinin Unvam isletmecinin Adresi Faaliyetin Konusu Haberlesme K Tesisin Adresi Tesisin Kurulu oldugu Tasinmazin Tapu Bilgileri (varsa): ili : ilgesi : Mevkii : Ada no:. Parsel no:. Cografi Koordinatlan:. Bina igi/ Bina Di i:. Varsa Agiklama:.. Verildigi Tarih ve Sayisi:. 1 Bu beige 5393 Sayili Belediye Kanununun 15'inci maddesinin (r) bendi ile Planh Alanlar Tip imar Yonetmeligi'ne istinaden tesise iliskin her turlu fenni sorumluluk isletmeciye ait olmak uzere dijzenlenmistir. Bu beige tarih sayili yazinm ekidir. t Belediye Baskani a. Genel Sekreter Yardimicisi (imza-miihiir) BE! SB S3^SS3SS ^3

27 Aralık 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28510 YÖNETMELİK

27 Aralık 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28510 YÖNETMELİK 27 Aralık 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28510 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: SABİT VE MOBİL HABERLEŞME ALTYAPISI VEYA ŞEBEKELERİNDE KULLANILAN HER TÜRLÜ KABLO VE BENZERİ

Detaylı

Karar No:755 12.04.2013 - K A R A R -

Karar No:755 12.04.2013 - K A R A R - - K A R A R - Bakanlık Tip İmar Yönetmeliğine dayalı Büyükşehir İmar Yönetmeliğinin 14.80. 81. 82. 95. ve 97.maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.04.2013 gün

Detaylı

TERSANE,TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERİ YÖNETMELİK TASLAĞI GEREKÇESİ

TERSANE,TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERİ YÖNETMELİK TASLAĞI GEREKÇESİ TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERİ YÖNETMELİK TASLAĞI GEREKÇESİ Denizcilik Müsteşarlığının 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

17 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27291 YÖNETMELİK

17 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27291 YÖNETMELİK 17 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27291 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TELSİZ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26963

Resmi Gazete Tarihi: 10.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26963 Resmi Gazete Tarihi: 10.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26963 TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERİ YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:R.G.-13/2/2009-27140)

Detaylı

Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM

Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, İlkeler HUKUKİ DAYANAK Madde 1 Bu Yönetmelik, Anayasanın 124. Maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 3. Maddesine

Detaylı

SERBEST BÖLGELERDEKİ ÜSTYAPI VE TAŞINMAZLARIN TAHSİSİ, DEVRİ, SATIŞI VE TALEBE UYGUN OLMAYAN TAŞINMAZLARA İLİŞKİN GENELGE

SERBEST BÖLGELERDEKİ ÜSTYAPI VE TAŞINMAZLARIN TAHSİSİ, DEVRİ, SATIŞI VE TALEBE UYGUN OLMAYAN TAŞINMAZLARA İLİŞKİN GENELGE SERBEST BÖLGELERDEKİ ÜSTYAPI VE TAŞINMAZLARIN TAHSİSİ, DEVRİ, SATIŞI VE TALEBE UYGUN OLMAYAN TAŞINMAZLARA İLİŞKİN GENELGE No : 2012/3 Yayım Tarihi : 07/06/2012 Yürürlük Tarihi : 08/06/2012 Amaç ve Kapsam

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 24 3 Eylül 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27338 YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

15 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28498 YÖNETMELİK

15 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28498 YÖNETMELİK 15 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28498 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU (ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN)

ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU (ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN) 8271 ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU (ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN) Kanun Numarası : 4737 Kabul Tarihi : 9/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

3194 SAYILI İMAR KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 3194 SAYILI İMAR KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1-3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun Tanımlar başlıklı 5 inci maddesinde

Detaylı

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Amaç ve kapsam (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 16.05.2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER 1 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 1 Amaç Kapsam Dayanak

Detaylı

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATI ALINMASI ĠÇĠN ĠZLENĠLECEK PROSEDÜR

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATI ALINMASI ĠÇĠN ĠZLENĠLECEK PROSEDÜR ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATI ALINMASI ĠÇĠN ĠZLENĠLECEK PROSEDÜR BĠRĠNCĠ AġAMA: ÇED KARARI İnşaata başlamadan, yapı ruhsatı alınmadan önce hazırlanan bir rapordur Yatırımı planlanan faaliyet için, Bakanlık

Detaylı

İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete: 17 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25673 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) İLE ÇALIŞAN MOTORLU TAŞITLAR İÇİN İKMAL İSTASYONLARININ KURULUŞ, DENETİM, EMNİYET VE RUHSATLANDIRILMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Sayısı :

Detaylı

YÖNETMELIK KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK KANATLI ISLETMELERI YÖNETMELIGI. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar

YÖNETMELIK KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK KANATLI ISLETMELERI YÖNETMELIGI. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar 20 Mart 2007 SALI Resmî Gazete Sayi : 26468 Tarim ve Köyisleri Bakanligindan: YÖNETMELIK KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK KANATLI ISLETMELERI YÖNETMELIGI BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar Amaç MADDE

Detaylı

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 16/5/2012 tarihli ve

Detaylı

c) Asansörün piyasaya arzı: Asansör monte edenin, asansörü kullanıcıya ilk olarak hazır hale getirmesini,

c) Asansörün piyasaya arzı: Asansör monte edenin, asansörü kullanıcıya ilk olarak hazır hale getirmesini, ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-5/11/2011-28106) Bu Yönetmeliğin amacı, insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan

Detaylı

KAMU ARAZİSİ TAHSİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER VE UYULMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER

KAMU ARAZİSİ TAHSİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER VE UYULMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER KAMU ARAZİSİ TAHSİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER VE UYULMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER Kamu arazisi tahsisi için gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim (konsorsiyum veya iş ortaklığı) olarak

Detaylı

4-18/6/2003-2003/5928 K.)

4-18/6/2003-2003/5928 K.) 3973 SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) İLE ÇALIŞAN MOTORLU TAŞITLAR İÇİN İKMAL İSTASYONLARININ KURULUŞ, DENETİM, EMNİYET VE RUHSATLANDIRILMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının

Detaylı

BALIKESİR İMAR YÖNETMELİĞİ

BALIKESİR İMAR YÖNETMELİĞİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALIKESİR İMAR YÖNETMELİĞİ (TASLAK) Meclis Kararı Tarih ve Sayısı: Yürürlük Tarihi: Balıkesir 2014 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 MADDE 2 MADDE

Detaylı

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların

Detaylı

TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 28 Haziran 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29400 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

DÖNÜŞÜM ALANLARI HAKKINDA KANUN TASARISI ÜZERİNE ODAMIZ GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLERİ İLGİLİ KURUMLARA GÖNDERİLDİ

DÖNÜŞÜM ALANLARI HAKKINDA KANUN TASARISI ÜZERİNE ODAMIZ GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLERİ İLGİLİ KURUMLARA GÖNDERİLDİ DÖNÜŞÜM ALANLARI HAKKINDA KANUN TASARISI ÜZERİNE ODAMIZ GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLERİ İLGİLİ KURUMLARA GÖNDERİLDİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 1/1225 Esas numarası ile Türkiye Büyük

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28084

Resmi Gazete Tarihi: 14.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28084 Resmi Gazete Tarihi: 14.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28084 KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ VE HAVA BANDI TELSİZHABERLEŞME SİSTEM VEYA CİHAZLARI İLE SEYRÜSEFER CİHAZLARINA KURMA VE KULLANIM İZNİ VERİLMESİ,

Detaylı

TERSANE, TEKNE ĠMAL VE ÇEKEK YERLERĠ YÖNETMELĠĞĠ (1)

TERSANE, TEKNE ĠMAL VE ÇEKEK YERLERĠ YÖNETMELĠĞĠ (1) Resmi Gazete Tarihi: 10.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26963 TERSANE, TEKNE ĠMAL VE ÇEKEK YERLERĠ YÖNETMELĠĞĠ (1) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (DeğiĢik:R.G.-13/2/2009-27140)

Detaylı