Misafir heyet, Çorumlu sanayici ve iþadamlarýný Filipinler e yatýrýma davet etti. Filipinler den yatýrým daveti * HABERÝ 5 DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Misafir heyet, Çorumlu sanayici ve iþadamlarýný Filipinler e yatýrýma davet etti. Filipinler den yatýrým daveti * HABERÝ 5 DE"

Transkript

1 Esnafa kredi müjdesi Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'la birlikte TESKOMB Esnaf Bilgilendirme Toplantýsý na katýldý. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, Baþbakan la birlikte TESKOMB Esnaf Bilgilendirme Toplantýsý na katýldý. 2 MAYIS 2013 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Çorum un sorunlarýný gün yüzüne çýkardýk Misafir heyet, Çorumlu sanayici ve iþadamlarýný Filipinler e yatýrýma davet etti. * HABERÝ 15 DE Filipinler den yatýrým daveti * HABERÝ 5 DE Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan Adayý iþadamý Kenan Malatyalý, Çorum un üzerine serpilen ölü topraðýný ortadan kaldýrmak için çaba gösterdiklerini * HABERÝ 7 DE Kenan Malatyalý Fiyatý : 40 Kuruþ Akil Ýnsanlar Çorum a konuk oldu Terör diyalogla çözülecek Akil Ýnsanlar Heyeti Karadeniz Bölgesi Grubu nun Çorum toplantýsý dün gerçekleþti. Anvatar Otel de düzenlenen toplantýda konuþan Grup Baþkaný Prof. Dr. Yusuf Þevki Hakyemez, terörün silahla deðil diyalogla çözülebileceðini vurguladý. Ercan Daþdan, "Ýþte Akîl Adamlar maskesinin altýndaki gerçek yüzler." dedi. MHP maskeleri indirdi * HABERÝ 11 DE Esnaf vergi barýþý istiyor TESK Baþkaný Bendevi Palandöken, son dönemde varlýk barýþýnýn gündemde olduðunu, esnafýn bunun Bendevi Palandöken yanýnda vergi barýþýný da istediðini * HABERÝ 7 DE Yüksek rakýmda kene uyarýsý Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) hastalýðýna karþý yüksek rakýmlý bölgelerde yaþayanlarýn daha dikkatli olmasý uyarýsýnda bulunuluyor. Akil Adamlar'ýn Çorum'a geliþini protesto eden MHP Ýl Baþkaný ve partililer, parti merkezi önünde toplanarak, Akil Adamlarý protesto etti. * HABERÝ 10 DA Akil Ýnsanlar Heyeti Karadeniz Bölgesi Grubu üyeleri çözüm sürecini anlattý. STK lar konuþtu Akil Ýnsanlar dinledi Tereddütlerine cevap aradýlar Anvatar Termal Otel de düzenlenen Çözüm Süreci konulu toplantýya katýlan sivil toplum kuruluþu temsilcileri, konuyla ilgili görüþlerini dile getirdiler. * HABERÝ 11 DE Bayram havasýnda 1 Mayýs 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Bayramý, Çorum'da halaylarla kutlandý. 1 Mayýs Tertip Komitesi tarafýndan organize edilen 12 Mayýs kutlamalarý, Hürriyet Meydaný'ndan hareket eden yürüyüþle baþlayýp, Abide Meydaný'ndaki tören ve kutlamalarla devam etti. * HABERÝ 6 DA Panelin oturum baþkanlýðýný Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Civelek Doðu Türkistan yürek yakýyor Hitit Üniversitesi ve Çorum Belediyesi iþbirliðinde düzenlenen panelde, Doðu Türkistan'da yaþanan trajedi ve insanlýk ayýbýna dünyanýn nasýl gözlerini kapattýðýnýn vurgulandýðý panelde, Doðu Türkistan'da kanayan yaranýn Türkiye'de yürekleri yaktýðý ifade edildi. * HABERÝ 8 DE * HABERÝ 2 DE Bakan Taner Yýldýz, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse nin madencilik sektöründeki kazalara iliþkin sorusunu cevap- (Ç.HAK:983) Köse sordu, Bakan cevapladý Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, 2011 de madencilik sektöründe 10 bin 368 maden kazasý yaþandýðýný belirtirken, bir önceki yýla göre kazalarda yüzde 15 oranýnda artýþ yaþandýðýný bildirdi. 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Bayramý, Çorum'da halaylarla kutlandý. * HABERÝ 12 DE

2 2 PERÞEMBE 2 MAYIS 2013 Doðru tespite ne denir (Ç.HAK:1020) Z aman Gazetesi Ekonomi Yazarý Ýbrahim Öztürk, 2023'e doðru AK Parti deðerlendirmesi yapmýþ. Köþede yer alan detaylar dikkat çekici. Öztürk, '10 yýl kala' baþlýklý yazýda ülkede ve þehirlerde iktisadi hayatýn pek de olumlu bir seyir izlemediðini ifade ederken, Türkiye'nin son on yýlda nominal 3 kat, büyük sermayenin ise, 6-7 kat Zaman Gazetesi Ekonomi Yazarý Ýbrahim Öztürk. Zaman yazarý, þehirlerin dönüþümünde genel olarak güzel bir ivme yakalanmýþken, rantçý bir yaklaþýmla vahþi bir tahribatýn da derinleþtiði görüþünü savunuyor... Teþekkür daha büyüdüðünü, tekelleþme ve yoðunlaþma baþýný alýp giderken, Anadolu sermayesinin yerinde sayýp gün geçtikçe eridiðini savunuyor. Ülkenin Baþbakan'la ustalýk döneminde ilk defa böyle bir þansý yakaladýðýný, ancak yönetim kalitesinin dibe vurduðunu ileri sürüyor. Ardýndan Anadolu'da olup bitenlere dikkat çekerek, "Þehirlerin dönüþümünde genel olarak güzel bir ivme yakalanmýþken rantçý bir yaklaþýmla vahþi bir tahribat da derinleþiyor. Bursa'da Ulucami'nin çevresinde, Ýstanbul'da Maltepe sahillerinde, Sayýþtay raporuna göre Sabiha Gökçen Havalimaný'nda uçuþ güvenliðini tehlikeye düþürecek kadar yüksek katlar, Zeytinburnu'ndaki artýk adý AK Parti ile anýlacak olan 'üçüz kuleler'... Liste uzayýp gidiyor." ifadelerine yer veriyor. Zaman yazarý, güçlü bir oy desteðiyle iktidar olan AK Parti ve 20 Nisan tarihinde vefat eden kýymetli eþim Günseli Karaca'nýn tedavisi sýrasýnda, ilgi ve alakasýný hiçbir zaman eksik etmeyen Elitpark Hastanesi Dahiliye Doktoru Ahmet Baranbeye, sekreteri Birsen Duyarhanýmefendiye, yoðun bakým ünitesi çalýþanlarýndan Merve Yetiþen, Hasan Ekiz ve tüm ünite personeline gönül dolusu minnet ve teþekkürlerimi bildiririm. Ýbrahim Karaca Zaman Gazetesi Ekonomi Yazarý Ýbrahim Öztürk e göre, Anadolu sermayesi yerinde sayýyor, hatta gün geçtikçe eriyor... "ANAP'ý bitiren merhum Özal'ýn halkýn deðerlerinden laþma oluþturuyor. Sonuçlarý toparla- taþýyacak iktisadi yapýyý hayata geçirebilmiþ kopmuþ yalým: 1. AK Parti'nin deðil. 3. AK Parti bu gözüken yakýn çevresi ve yolsuzluk iddialarýydý. O parti artýk yok. Bana kalýrsa AK Parti'nin zayýf yanýný da þehircilikteki bu haksýz rant ve yaðma görüntüsü ve liyakatsiz kadro yýlý için koyduðu hedefler artýk ulaþýlabilir olmaktan çýktý. 2. AK Parti döneminde Türkiye 1990'lý yýllardan devraldýðý büyük enkazý temizlemiþ, ancak Türkiye'yi geleceðe haliyle devam ederse Türkiye için fýrsat olmaktan çok iktisadi alanda risk teþkil eder. 4. AK Parti adeta misyonunu tamamlamýþ, kendini aþamamýþ, yenilenemeyerek atalete ANAP arasýnda baðlantý kurduktan sonra, AK Parti'nin þehircilikte haksýz rant ve yaðma görüntüsü ile liyakatsýz kadrolaþma oluþturmasýnýn partinin ANAPgibi erime sürecine girme ihtimalini güçlendirdiðini vurgulayarak, þu tespitlerde bulunuyor; ürkiye Enfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik TMikrobiyoloji Uzmanlýk Derneði (EKMUD) Baþkaný ve Ondokuz Mayýs Üniversitesi (OMÜ)Týp Fakültesi Ýnfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Hakan Leblebicioðlu, "Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) hastalýðýna karþý yüksek rakýmlý bölgelerde yaþayanlar daha dikkatli olmalýdýr" dedi. Leblebicioðlu, AAmuhabirine yaptýðý açýklamada mevsim nedeniyle KKKAhastalýðýnýn görülme sýklýðýnýn artabileceði bir döneme girildiðine dikkati çekti. Türkiye de ilk kez 2002 yýlýnda görülen zehirli kene ve bunun sonucunda ortaya çýkan KKKAvakalarýnýn, havalarýn ýsýnmasýyla görüldüðünü belirten Leblebicioðlu, Yüksek rakýmlý bölgelerde yaþayanlar KKKAya karþý daha fazla risk altýndadýr. Zehirli virüs taþýyan keneler yüksek rakýmlý nemsiz alanlarda ürüyor ve burada yaþayabiliyorlar. Sahil kesimlerinde ve nemli alanlarda varlýklarýný sürdüremiyorlar. Ancak, sahil kesimlerinde de çeþitli kene türleri var. Bunlarýn hepside farklý virüsler taþýyabiliyor. En zehirlileri kene türleri yüksek rakýmlý bölgelerde görülüyor, dolayýsýyla buralarda yaþayanlar daha dikkatli olmalý" diye konuþtu Kene ile insanlar arasýndaki temasýn önlenmesinin büyük önem taþýdýðýný kaydeden Leblebicioðlu þunlarý söyledi: "Hayvancýlýðýn ve tarýmsal faaliyetlerin olduðu bölgelerde yaþayanlar daha fazla risk altýndadýr. Bu nedenle bu yörelerde yaþayan insanlar daha hassas olmalýlar. Son yýllarda kene tutunmalarýna karþý insanlarýn bilinç düzeyleri arttý. Ancak tedbiri elden býrakmamak gerekir. Vücuda tutunan kenelere karþý dikkatli olunmalýdýr. Keneler birtakým hastalýða zemin hazýrlar. Bu nedenle kenelerin vücutta mümkün olduðunca erken çýkarýlmasý gerekir. Ayrýca, riskli girmiþ görüntüsü veriyor. Dünyadan gelen garip alkýþ tufaný ve renk cümbüþüne dönen sahne ýþýklarýnýn arkasýndaki kuliste hayat pek parlak deðildir." Bu tespitler ýþýðýnda yerele bakalým, ne görürüz dersiniz? Yüksek rakýmda kene uyarýsý bölgelerde görev yapan saðlýk çalýþanlarýnýn da kenenin nasýl çýkarýlacaðýný bilmesi önem taþýyor" "Çýplak elle keneye dokunulmamalý" KKKA ya karþý, Amasya, Tokat, Çorum, Kastamonu ile Samsun un kýrsal kesimlerinde yaþayanlarýn risk gurubu içinde olduðunu ifade eden EKMUD Baþkaný Leblebicioðlu, söz konusu bölgelerde yaþayanlarýn arazide ayak ve kollarýný kapatýcý giysiler giymesinin önemli olduðunu, vücutlarýna kene yapýþtýðýnda hemen en yakýn saðlýk kuruluþuna müracaat etmeleri gerektiðini Risk taþýyan kýrsal bölgelerde yaþayan kiþilerde kene tutunma hikayesi olmasa bile ateþ, halsizlik, bulantý, kusma ve kanama belirtilerinin görülmesi durumunda mutlaka KKKAincelemesinin yapýlmasý gerektiðini vurgulayan Leblebicioðlu, þunlarý kaydetti: "KKKA da ani yükselen, 39 ile 41 derece arasýnda seyreden ateþ, baþ dönmesi, kas aðrýsý, ishal, burun akýntýsý ve kusma, en temel belirtileri arasýnda yer alýyor. Özellikle hastalarýn klinik durumu aðýrlaþmadan ilgili merkezlere sevk edilmesi gerekmektedir. Erken yapýlan sevk, taný, takip ve destek tedavisini hýzlandýracaktýr. Vücudunun bir yerinde kene gören kiþiler ise, zaman kaybetmeden hekime görünmelidir. Kenelerin vücuttan mümkün olduðunca erken çýkarýlmasý gerekir. Çýplak elle keneye dokunulmamalýdýr. Kenenin gövdesinden, baþýndan ve diðer organlarýndan da kesinlikle tutulmamasý gerekir. Kenenin baþýnýn kopmamasýna dikkat edilmelidir. Bu konuda hassas davranýlmalýdýr." (Milliyet)

3 PERÞEMBE 2 MAYIS GEÇMÝÞE TEÞEKKÜR GELECEÐE HEP BÝRLÝKTE (Ç.HAK:998)

4 4 PERÞEMBE 2 MAYIS 2013 Balkondan iktidarý eleþtirdi C Emre Kut umhuriyet Halk Partisi yönetici ve üyeleri Akîl Ýnsanlar Karadeniz Grubu nun Çorum toplantýsýný protesto etti. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül ile partililer Kýbrýs Caddesi üzerinde bulunan CHP Kültür Evi nde toplandý. Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, burada yaptýðý balkon konuþmasýnda, Akîl Ýnsanlar Heyeti ni Çorum da görmek istemediklerini CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, CHP Kültür Evi önünde toplanan partililere seslendi. AK Parti iktidarýný terörle pazarlýk yapmakla suçlayan Atlas, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nda Atatürk Anýtý nda yaþanan hadiseden dolayý þahsýný eleþtiren Türkiye Kamu Sen Ýl Temsilcisi Mahmut Alparslan a tepki gösterdi. CHP liler daha sonra ellerinde parti ve Türk bayraklarý ile 1 Mayýs kutlamalarýna katýlmak üzere Bahabey Caddesi üzerinden Gazi Caddesi ne yürüdüler. Atatürkçü Düþünce Derneði, Ýþçi Partisi, ÝP in Gençlik Örgütü TGB üyeleri ile Atatürk Anýtý nda saygý duruþunda bulundu. ÝP ve ADD birlikte yürüdü C CHP liler balkon konuþmasýnýn ardýndan yürüyüþe geçti. Akil oluþumunu kabul etmiyoruz Ç Türk Milliyetçisi Emekliler Platformu kuruldu orum da Türk Milliyetçisi Emekliler Platformu kukanla ödenen kazanýlmýþ baðýmsýzlýðýmýz,iki bin yýldýr ruldu. Ünal Berçin in baþkanlýðýnda kurulan platsevgi ile yoðurduðumuz kardeþliðimiz,asýrlarca alýn teriformun yönetimi Murat Ceyhan, Ahmet Özçifçi, Nuri mizle oluþturduðumuz milli varlýklarýmýz,milli kültürüaydýn, Mehmet Öztürk, Mesut Yaðlý ve Nazým Arsmüz ve her türlü ortak deðerlerimiz zedelenmiþ yara almýþ lan dan oluþuyor. adeta bozulmuþtur. Türk Milliyetçisi Emekliler Platform u yayýnladýðý Türk milletin birbirine düþman edilmek isteniyor ilk açýklamasýnda çözüm sürecini ve akil adamlarý eleþtürk olmak suç, Türk kimliði suçlu, Türk bayraðý tirdi. Platform Sözcüsü Ünal Berçin, 75 milyon insanýtahrik unsuru, Türk milliyetçiliði ayaklar altýna almýþ, yýlmýz yok sayarak sözde barýþ öncüsü olduklarý empoze larca birlikte kardeþ olan Türk milleti 36 etnik parçaya tasedilen hangi maksatla yola çýkarýldýklarý belli olmayan nif edilerek bölünmek bir birine düþman yapýlmak istenakil oluþumunu kabul etmiyoruz. dedi. mektedir. Hain örgüt lideri Murat Karayýlan sözde cani örterör örgütünün aklandýrýlmak istendiðini kaydegütün çekilmesi süreci açýklamasý milletimizce iyi analiz den Berçin, Hortlatýldýðý 1984 yýlýndan beri dýþ mihrakedilmelidir, yok ekonomi düzelecek, yok ülke huzura kalar ve emperyalist güçlerce Türkiye nin, milletin, polivuþacak, yok, yatýrýmlar artacak, ülke asla bölünmeyecek sin, askerin baþýna bela olan 40 bine yakýn masum vatansöylemleri çok büyük bir tuzaktýr. Masum gibi gösterilen Ünal Berçin daþýn, güvenlik güçlerin kahpece alçakça þehit eden, çobu gibi isteklerin zararý ilerde ancak anlaþýlmaktadýr. Macuklarý dahi katletmekten geri durmayan eli kanlý hain alesef ülke Ýmralý canisinin söylemlerine teslim edilmiþtir. örgüt bu gün bazý maksatlý guruplarca aklanmaktadýr. Eli kanlý örgüt Bu ülkenin askerini polisini, masum halkýný katleden caniler elini kone yapmak istediðini çok açýk söylediði halde birileri hala ülkemizi lunu sallayarak gezmektedirler. Ýmralý canisi ile görüþmeyi barýþ olabölmeyi amaçlamýþ olan bölücü örgütün isteklerini masum göstermerak, PKK ile görüþmeyi çözüm diyerek açýklamak çok yanlýþ ve bu ye çalýþmaktadýr. Dýþ güçler ve içerdeki uzantýlarý orta doðuda yaþamillete yapýlan en büyük ihanettir. Türk vatanýný devretme teþebbüslenan Arap baharýnýn bir benzerinin ülkemizde de yaþatmak istemekteri, özerklik eyalet suç deðil midir? Bu vatana ihanet deðil midir? Tendirler. Bu konuda sözde ülkeye, barýþ getireceðini zannedenler dürek te, Allahuekber daðlarýnda, Cudi de, Katoda,Yüksek Ovada, PKK yý aklamaya, cani baþý ile yapýlan müzakerelere karþý duran kim Þýrnak ta vatanýn her köþesinde Türk milletini ve Türk vatanýný caný varsa susturmaya ve yok etmeye çalýþmaktadýrlar diye konuþtu. pahasýna savunan askerimiz, polisimiz, korucumuz, öðretmenlerimiz, kamu görevlilerimiz þehit olmuþken bu ne kendini bilmezliktir ki tüm Sanki totaliter rejimle yönetiliyoruz þehitlerimizin davacý olacaðýný düþünmüyorlar mý? 1984 yýlýndan betürkiye nin demokrasiden ziyade, Totaliter rejimle yönetilmiþ ri terörle mücadele eden kahramanlarýmýz bu kepazeliðe nasýl dayanadurumda olduðunu kaydeden Berçin, Harp meydanlarýnda kahracaklardýr. Þehit ailelerini incitileceði hiç düþünülmüyor mu? Bu hainmanca savaþarak baðýmsýzlýðýný kazanmýþ Türk milleti sinsi mahfillerlerin bu güne kadar iþledikleri cinayetler, döktükleri kanlar yanlarýna de, kirli masa köþelerinde yok edilmek istenmektedir. dedi. kar mý kalacaktýr? Þehit ettikleri canlarýn hesabý sorulmayacak mý? Ýsrail ve ABD ye hediye edilmek isteniyoruz Türk milliyetçisi emekliler platformu olarak þunu diyoruz. Anadolu tesadüfen vatan olmamýþtýr. Milyonlarca þehit'imizin tertemiz kanlarý Türkiye nin, Ýsrail ve ABD ye hediye edilmek istendiðini iddia ile yoðrularak vatan edinilmiþ bir coðrafyanýn adýdýr. Türkiye cumhueden Berçin, açýklamasýna þöyle devam etti; Þehit kanlarý ile çizilmiþ riyeti, lütuf ile kurulmuþ bir sömürge artýðý devlet deðildir. Vatan bir misak-ý milli sýnýrlarýmýz sinsice bozularak Ýsrail e ABD'ye hediye bütündür bölünme ve parçalanmayý kabul etmiyoruz. Allah korusun edilmek istenmektedir. dün olduðu gibi demokrasiye Türkiye cumhuböyle bir durum ortaya çýktýðýnda seve seve bu vatan için canýmýzý ve riyetine, Mustafa Kemal Paþaya düþman olan unsurlar bu gün ellerine kanýmýz vereceðimizi bildiriyoruz. Vatanýmýz ve milletimizi bölmeye geçirdikleri fýrsatý sinsice kullanarak demokratikleþme ve özgürleþme yönelik hareketlerin her nereden ve kimden gelirse gelsin karþý duraaldatmalarý ile bu güzel vataný peþkeþ çekme niyetlerindedirler, hain caðýmýzý bu konuda kararlý olduðumuzu söylüyoruz. Terörün bitmesibölücü terör örgütü maalesef mevcut siyasi iktidardan inisiyatif bulni hepimiz istiyoruz. Analar aðlamasýn diyerek milletin duygularý ile muþtur. Amaçlarý "süreç, çözüm, barýþ, ateþkes, silah býrakmalýnýn terk oynanmasýný da insanýmýzýn kafasý karýþtýrýlarak ilerdeki sinsice bir etme, pazarlýk, taviz kopartma aldatmasý ile alan geniþletmesi yapoyunun plan; parçasý görüyoruz. 75 milyon insanýmýz yok sayarak maktýr. Tek dil, tek bayrak, tek millet, tek vatan hassasiyetini ortadan sözde barýþ öncüsü olduklarý empoze edilen hangi maksatla yola çýkakaldýrarak ülkemizi kolayca yutulacak lokma yapmak niyetindedirler. rýldýklarý belli olmayan akil oluþumunu kabul etmiyoruz. yýllardýr kardeþ ve akraba olan ülke insanýmýzý etnik temelde bölünme, mezhep temelinde ayrýþma,devletin ana ilkeleri ile kavga milli ve manevi deðerlerimiz çatýþma ve istismar alaný haline getirilmiþtir.bedeli Saadet gençliði durmuyor S aadet Partisi Genel MerGençlik Ýlçe Taramalarý kapkez Gençlik Kollarýnýn düsamýnda Gençlik Kollarý Gezenlediði, Genel Merkez taranel Baþkan Yardýmcýlarýmýz fýndan görevlendirilen 313 kiile hem mevcut teþkilat menþinin katýlýmýyla 957 ilçede 3 suplarýmýzla bir araya gelmiþ ay boyunca Genel Merkez Ýlçe olduk hem de yeni gençlerle Taramasý (GÝT) nýn Antalya tanýþarak onlarý bu nurlu yola taramalarý tamamlandý. davet ederek, istikamet üzere yeni fetihlerin fatihleri olmasaadet Partisi Gençlik larýna vesile olmaya gayret etkollarý Genel Baþkan Yardýmtik. Yine bu çalýþmamýzda teþcýlarýnýn 2 gün boyunca Antalkilatlarýmýzýn heyecanlarýna ya'daki her ilçeye ayrý ayrý ziheyecan, gayretlerine gayret yaretlerde bulunulup mahalle ve azimlerine azim kattýðýmýmahalle gezip gençlerle buluþza inanýyoruz. Gençliði olan tuðunu kaydeden Saadet Partidavalar her zaman gelecek si Antalya Ýl Gençlik Kollarý olan zaferlerin sahibi olmuþbaþkaný hemþehrimiz Mustafa lardýr. Saadet Partisi gençliði Sir, Saadet gençliði durmubu manada en diri ve en canlý yor. Ýlçe Gençlik Kollarý Baþtabana sahiptir. Bu çalýþmadan SP Genel Merkez Ýlçe Taramasý (GÝT) nýn Antalya taramalarý tamamlandý. kanlarý ve yönetimleriyle görüda maksadýmýz, teþkilatlanmaþen Genel Baþkan Yardýmcýlarý, Gençlik Kollarý nýn teþkilat yapýsý ile ilgili mýzdaki eksiklikleri görmek ve gidermek, var olan teþkilatlarýmýzýn morallebilgi paylaþýmý yaptý. Ayrýca bugüne kadar yapýlan çalýþmalar ve bundan sonrini yükseltmek, modele uygun çalýþmalarýný teþvik etmek, gayretlerini artýrra planlanan çalýþmalarla ilgili bilgiler aktarýldý. "Neden çalýþmalýyýz ve nasýl mak, görevlerini hatýrlatmak, kardeþlik baðlarýný arttýrmak ve kurulmamýþ teþçalýþmalýyýz?" konusunda gençlere bilgiler verilirken Ýlçe Gençlik Kollarý nýn kilatlarýmýzýn kuruluþunu temin etmektir. Antalyamýz daki tüm ilçe teþkilatlagörüþleri ve fikirleri alýndý. dedi. rýmýzý 25 kiþi ve 5 ekiple ziyaret ederek yerel seçim öncesi gençlik teþkilatlasaadet Partisi gençliðinin diri ve canlý bir tabana sahip olduðunu kayderýnýn hazýr duruma gelmesini saðlamýþ olduk. diye konuþtu. den SP Antalya Gençlik Kollarý Baþkaný Mustafa Sir, GÝT adýný verdiðimiz Emre Kut umhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Ýþçi Partisi, TGB ve ADD Çorum Þubesi Akîl Adamlar Karadeniz Grubu nun Çorum ziyaretini protesto etti. Akîl Adamlar Grubu nun Anvatar Otel de dün saat de düzenleyeceði toplantý öncesinde Çorum hareketlendi. Sabah saat sýralarýnda MHP liler Gazi Caddesi üzerindeki parti binasý önünde toplandý. Ellerinde Türk bayraklarý ile slogan atarak yürüyüþe geçti. Ayný saatlerde Atatürkçü Düþünce Derneði, Ýþçi Partisi, ÝP ni Gençlik Örgütü TGB üyeleri ile CHP yöneticileri, Akîl Adamlar Heyeti ni protesto etmek üzere ellerinde bayraklarla yürüyüþe geçti. ADD ve ÝP liler Þehir Stadý önünde polis barikatý ile karþýlaþtý. ADD, ÝP ve TGB üyeleri Atatürk Anýtý nda saygý duruþunda bulunup Ýstiklâl Marþý ný okuduktan sonra yürüyüþe geçmek istediler. Geliþmeler üzerine Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele, Güvenlik ve Ýstihbarat Müdürlüðü amirleri ADD Þube Baþkaný Uður Demirer, Ýþçi Partisi Ýl Baþkaný Mehmet Patlar ve CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ile bir süre görüþtü. Siyasi parti temsilcileri Akîl Ýnsanlar Toplantýsý na temsilci göndermek istediklerini ifade ettiler. Burada bir açýklama yapan ADD Baþkaný Uður Demirer, toplantýya 7 kiþilik he- yetin katýlmasý için Vali Yardýmcýsý ile görüþtüklgörüþüldüðünü ve reddedildiðini iddia etti. Kamuoyundan gizlenen bu toplantýlarýn farklý bir amaca hizmet ettiðini ileri süren Demirer, "Bu iddi- alarýmýz ortaya çýkmýþtýr. Burada bulunma nedenimizin ortaya çýkaracaðý sonuçlarý görüyoruz" dedi. Çevik kuvvet barikat kurdu. ÝP liler bayraklarla Akîl Ýnsanlar Grubu nun toplantý yaptýðý Anvatar Otel eyürümek istedi. Emniyet Müdürlüðü yetkilileri ÝP ve ADD temsilcileri ile görüþtü. Bakanlýk denetimi artýracak T ürkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu, bitkisel ürünlerin saðlýk beyaný, ilaç, týbbi cihaz ve kozmetiklerin üretiminden tüketiciye gelen kadar tüm süreçte, yeni kurulacak 250 kiþilik uzman kadrosuyla denetim yapacak. Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Baþkaný Talip Uzun, insan saðlýðýný doðrudan ilgilendiren kozmetik ve bitkisel ürün, ilaç ve týbbi cihaz denetiminin çok önemli olduðunu Denetimlerin uzmanlaþmýþ bir kadro tarafýndan gerçekleþtirilmesinin çok daha doðru olduðunu ifade eden Uzun, bunun için dün Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren "Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu Ürün Denetmenliði Yönetmeliði" ile artýk yeni bir mesleðin tanýmlandýðýný belirtti. Yönetmelik çýkmadan önce de denetçilerin, ürün denetmenliði þeklinde tanýmlanmýþ bir kadroda istihdam edilmediklerini dile getiren Uzun, "Denetimler, kendi kadrosunda olup, bir dönem eðitim almýþ eczacýlar, mühendisler, kimyagerler, biyomedikal mühendisleri, iktisat ve iþletmeciler tarafýndan yürütülüyordu. Bakanlýðýn çeþitli birimlerinde çalýþanlar, belirli bir eðitim döneminden sonra aldýklarý sertifika sonucunda denetimleri yapýyorlardý. Ürün denetmenliði kadrosunda istihdam edilen personel yoktu" diye konuþtu. Uzun, bu kiþilerin saðlýk müdürlükleri bünyesinde çalýþtýðýný ve sayýlarýnýn yetersiz olduðunu anlatarak, "Bu denetimler için yeterli deðildi" dedi. Yeni uygulamayla þimdiki denetçilerin yine ayný meslek gruplarýndan olacaðýný ancak 3 yýl özel bir eðitim alýp denetim üzerine ihtisaslaþacaklarýný vurgulayan Uzun, "Kariyer meslek diye tanýmladýðýmýz bu meslek gruplarýndaki kiþilerin, 'ürün denetmeni' adý altýnda yeni bir meslekleri olacak" ifadesini kullandý. Uzun, bu kiþilerin sadece kuruma baðlý ürün denetmeni olacaklarýný, ikinci bir iþ yapmalarýnýn yasak olduðuna iþaret ederek, örneðin denetmen olan bir eczacýnýn denetmen atandýktan sonra mesleðini yapamayacaðýný

5 PERÞEMBE 2 MAYIS Filipinler den yatýrým daveti Çorumlu iþadamlarý Eylül de Filipinler e gidecek Recep Mebet Hitit Sanayicileri ve Ýþ Adamlarý Derneði (HÝTÝTSÝAD) ile Çorum Organize Sanayi Bölgesi Ýþ Adamlarý Derneði (ÇOSÝAD) iþbirliðinde düzenlenen Filipin Tanýtým Günleri programý önceki akþam gerçekleþti. HÝTÝTSÝAD Konferans Salonu nda gerçekleþen programa Filipinler Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Marilyn J. Alarilla, Filipinler Odalar ve Borsalar Birliði Baþkan Vekili Ernesto Chua Co Kiong ile Türkiye-Filipinler Ticaret Odasý Baþkaný Ýrfan Karabulut konuþmacý olarak katýldý. HÝTÝTSÝAD Baþkaný Ahmet Benli, ÇOSÝAD Baþkaný Bülent Karadayý, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yaðlý, bazý sivil toplum kuruluþu temsilcilerinin de hazýr bulunduðu programa Çorumlu sanayici ve iþadamlarý büyük ilgi gösterdi. BENLÝ: ÇORUM DÜNYA PAZARLARINDA YERÝNÝ ALMALI HÝTÝTSÝAD Genel Sekreteri Hakan Karaduman ýn sunuculuðunu üstlendiði programýn açýþ konuþmasýný yapan Ahmet Benli, Türkiye de büyük bir geliþim ve deðiþim yaþandýðýný Ekonomik verilere göre geliþimin çok net göründüðünü belirten Benli, Türkiye de hýzlý geliþimin sürmesi için dýþa açýlýmýn gerektiðini kaydetti. Çorumlu sanayici ve iþadamlarýnýn da dünya pazarlarýný deðerlendirmesi gerektiðini vurgulayan Benli, ANFED üyesi HÝTÝTSÝAD ýn TUSKON a baðlý olarak bu tür organizasyonlar düzenlemeye devam edeceðini ifade etti. Açýþ konuþmasýnýn ardýndan kürsüye gelen Türkiye-Filipinler Ticaret Odasý Baþkaný Ýrfan Karabulut, yaptýðý sunumda iki ülke arasýndaki ticari potansiyele dikkat çekti. UZAKDOÐU NUN PARLAYAN YILDIZI Filipinler de Yatýrým Ýklimi ve Ýþ Çevresi konulu bir sunum yapan Büyükelçi Marilyn J. Alarilla ise ülkesinin Uzakdoðu nun parlayan yýldýzý olduðunu Ülkesindeki yatýrým imkanlarýndan bahseden Alarilla, Çorumlu sanayici ve iþadamlarýný Filipinler e yatýrým yapmaya bekliyoruz dedi. Türkiye nin Avrupa ve Ortadoðu daki konumuna iþaret eden Alarilla, Çorumlu iþadamlarýna Filipinler de endüstriyel ve zirai tarýma yatýrým yapmalarý çaðrýsýnda bulundu. Filipinli yetkililerle HÝTÝTSÝAD ve ÇOSÝAD yöneticileri karþýlýklý hediyeleþti. UN ve TOPRAK SANAYÝSÝNE ÖZEL DAVET Filipinler Odalar ve Borsalar Birliði Baþkan Vekili Ernesto Chua Co Kiong, Çorumlu iþadamlarýna seslenerek, Ticari fýrsatlarý birlikte yakalayabiliriz dedi. Çorumlu iþadamlarýnýn Filipinler de un ve toprak sanayi alanýnda yatýrým yapabileceklerini dile getiren Kiong, Türkiye ile ülkesi arasýndaki ticari iliþkilerin daha da geliþmesini ümit ettiðini Çorum un gelenekleri ýþýðýnda þekillenen sanayisini hayranlýkla gezdiðini anlatan Kiong, yerel ekonomik geliþimin ilham verici olduðunu ifade etti. Yabancý misafirlerin davetini kabul eden HÝTÝTSÝAD Baþkaný Benli, Eylül ayý içerisinde Filipinler e iade-i ziyaret sözü verdi. ÇOSÝAD Baþkaný Karadayý da Çorumlu iþ adamlarýna Filipinler'e un ve tuðla fabrikasý kurma teklifinde bulundu. Toplantý sonunda Filipinli yetkililerle HÝTÝTSÝAD ve ÇOSÝAD yöneticileri arasýnda karþýlýklý hediyeler verildi. FÝLÝPÝNLÝLER ÇORUM SANAYÝSÝNÝ GEZDÝ Misafir heyet, Çorumlu sanayici ve iþadamlarýný Filipinler e yatýrýma davet etti. Organize Sanayi Bölge Müdürlüðü'nü ziyaret eden Filipinli heyete ÇOSÝAD Baþkaný Bülent Karadayý tarafýndan brifing verildi. Kentin iþ alanýnda gerçekleþtirdiði atýlýmlarý anlatan Bülent Karadayý ortak iþ alanlarýnýn oluþturulabileceðini OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yaðlý ise daðýnýk yapý yerine sanayi kuruluþlarýnýn bir arada olduðunu ifade etti. Devletin OSB'lere çok büyük destekler verdiðinin altýný çizen Yaðlý, ortak yatýrýmlara hazýr olduklarýný ifade etti. Heyet daha sonra sýrasýyla Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ile Belediye yi ziyaret etti. Misafir heyet Çorum OSB deki bazý fabrikalarý gezdi. Mehmet Adanýr vefat etti HÝTÝTSÝAD ve ÇOSÝAD iþbirliðindeki toplantý önceki akþam gerçekleþti. Dikici esnafýndan Mehmet Adanýr (87) hayatýný kaybetti. Gýda Laboratuvarý Müdürü Metin Adanýr, Öðretim Üyesi Hüseyin Adanýr ve Vergi nden emekli Nesrin Helvacý nýn babasý, Ýþ Bankasý ndan emekli Orhan Helvacý nýn kayýnpederi Mehmet Adanýr geçirdiði rahatsýzlýk sonucu yaþamýný yitirdi. Merhumun cenazesi dün ikindi namazýný müteakiben Ulucamii de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezar da topraða verildi. Filipinliler, Çorum sanayisine hayran kaldý. Mehmet Adanýr BORSA ÜYELERÝ, BORSASINA SAHÝP ÇIKIYOR UÞEFFAF BORSA OLACAÐIZ (Mali Yapýyý ve gelir gider dengesini düzelteceðimiz gibi her ay yayýnlayacaðýmýz raporlarla üyelerimizi borsamýz mali durumu hakkýnda bilgilendireceðiz) UHAKKANÝYETLÝ BORSA OLACAÐIZ (Borsa eleman alýmlarýnda kendi yakýnlarýmýzý istihdam etmeyeceðiz, hak edene görev vereceðiz. Yüksek tescil ücretlerini düþürüp üyelerimizin maðduriyetini önleyeceðiz) UKATILIMCI BORSA OLACAÐIZ (Tüm ilçe merkezlerimizin ve meslek gruplarýmýzýn borsamýz yönetiminde temsil edilmesini ve sorunlarýný paylaþmasýný saðlayacaðýz. Bireysel yönetimi deðil, kadro yönetimini esas alacaðýz) UGÝRÝÞÝMCÝ BORSA OLACAÐIZ (Üyelerimize dýþ pazarlar ve ulusal piyasa hakkýnda bilgi verip, borsamýz bünyesinde kuracaðýmýz dýþ ticaret destek ekibi sayesinde üyelerimize dýþ pazarlara açýlma konusunda teknik ve mali destek saðlayacaðýz) USOSYAL BORSA OLACAÐIZ (Gerekli kriterleri saðlayýp TOBB un saðladýðý Milli Eðitim yardýmý ve sosyal yardýmlarýný alýp üyelerimize ve ihtiyaç sahiplerine vereceðiz) UULUSLARARASI BORSA OLACAÐIZ (Yerel büyük borsalarda ki (Konya, Polatlý, Bandýrma, Edirne vs...) ürün fiyatlarýnýn yaný sýra Uluslararasý Borsalarýnda (Chicago, Kansas, Fransa Matif, Rusya, Ukrayna... vs...) oluþan fiyatlarý üyelerimize sunup Dünya konjonktüründen haberdar olmalarýný saðlayacaðýz ULOBÝCÝ BORSA OLACAÐIZ (Ýlimiz mülki idari, kurumlar, sivil toplum örgütleriyle omuz omuza verip, Çorum umumuz da sanayi ve ticaretin birleþtirilmesi ve geliþtirilmesi için ivedi öneme sahip demiryolu ve havalimaný için lobicilik faaliyetleri yapacaðýz) MUSTAFA BOYRAZ (Ç.HAK:1026) (Meclis Baþkan Adayý) Boyraz Grup Yönetim Kurulu Baþkaný ALÝ BEKTAÞ (Yönetim Kurulu Baþkan Adayý) Bektarým Yönetim Kurulu Baþkaný Amacýmýz bölgemizde ticaret, sanayi, tarým ve hayvancýlýðý geliþtirmek; iþ saðlamak ve istihdamý artýrmak...

6 6 PERÞEMBE 2 MAYIS 2013 Bayram havasýnda 1 Mayýs 1 Mayýs Tertip Komitesi tarafýndan organize edilen kutlamalar bayram havasýnda geçti. Mehmet Þen Kut Erol Taþkan-Emre 1 Trafiðe kapatýlan caddede, kortej güvenlik çemberinden geçti. 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Bayramý, Çorum'da halaylarla kutlandý. Mayýs Emek ve Dayanýþma Bayramý, Çorum'da halaylarla kutlandý. 1 Mayýs Tertip Komitesi tarafýndan organize edilen 12 Mayýs kutlamalarý, Hürriyet Meydaný'ndan hareket eden yürüyüþle baþlayýp, Abide Meydaný'ndaki tören ve kutlamalarla devam etti. Kutlamalara CHP, Türk-Ýþ, KESK, DÝSK, Ýþçi Partisi, Çorum Halk Kültür Evi, Emek Partisi'nin yer aldýðý kutlamalara çok sayýda katýlým oldu. Hürriyet Meydaný'nda bir araya gelen kortej, sloganlarla baþlattýklarý yürüyüþle, Abide Meydaný'ýna kadar caddeden yürüdü. Trafiðe kapatýlan caddede, kortej güvenlik çemberinden Kutlamalara CHP, Türk-Ýþ, KESK, DÝSK, Ýþçi Partisi, Çorum Halk Kültür Evi, Emek Partisi'nin yer aldýðý kutlamalara çok sayýda katýlým oldu. 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Bayramý, Çorum'da halaylarla kutlandý. geçti. Emniyet'in güvenlik tedbirleri aldýðý tören alanýnda ilk olarak Türk-Ýþ adýna Mehmet Þen bir konuþma yaptý. Ardýndan KESK Dönem Sözcüsü Nevzat Veldet de günün anlam ve önemini belirtir konuþmasýnda, iþ ve emek sýnýfýnýn taleplerini dile getirdi. Þen konuþmasýna sosyal adalet, eþitlik ve refah istediklerini belirterek baþladý. Hükümetin meydanlardan yükselen sese kulak vermesini istediklerini de dile getiren Mehmet Þen, "Özgürlükçü, eþitlikçi sivil demokratik bir anayasa ve yasalar istiyoruz. Tüm çalýþanlar için insan onuruna yaraþýr yaþama koþullarý ve sendikal haklar istiyoruz. 1 Mayýs alanlarýndan verilen mesajlar Hükümet tarafýndan iyi anlaþýlmalýdýr. Emekçilerin sefaletinin kimseye refah getirmeyeceði bilinmeli, Hükümet, emek karþýtý Kutlamalar Hürriyet Meydaný'ndan hareket eden yürüyüþle baþlayýp, Abide Meydaný'ndaki tören ve kutlamalarla devam etti. politikalarýndan bir an evvel terk ederek, taleplere kulak vermelidir. Bu çaðýmýzýn gerektirdiði bir mecburiyettir. Bu bir ihtiyaçtýr." dedi. Meydanda toplanan katýlýmcýlara seslenen KESK Dönem Sözcüsü Nevzat Veldet de konuþmasýnda, Türkiye'de konuþlandýrýlan NATO füzelerini hatýrlatarak, ABD'nin askeri üslerinin Türkiye'yi kuþattýðýný aktardý. "Ülkemiz, Hatay'dan Malatya'ya, Adana'dan Ýzmir'e yurdun dört bir yanma yerleþtirilen NATO üsleri ve füzeleriyle emperyalizmin cephe ülkesi haline gelirken, ABD'nin askeri üsleriyle kuþatýlmaktadýr." diyen Veldet, buna izin vermeyeceklerini, Türkiye'nin kanlý bir tarihe ortaklýk ettirilme çabalarýna, emperyalizmin maþasý konumuna getirilmesine izin vermeyeceklerini dile getirdi. Nevzat Veldet açýklamasýnda þunlarý söyledi, "Ülkemizin emperyalizmin maþasý haline gelerek komþularýyla savaþýn eþiðine gelmesine, Ortadoðu halklarýnýn özgürlük ve demokrasi temelli geleceklerini yok etmek için ülkemizde savaþ hazýrlýðý içinde olan NATO üslerine, ABD askerlerine Ýzin vermeyeceðiz. Þimdi, daha güçlü bir barýþ çaðrýsýný seslendirmenin, emperyalizme karþý halklarýn birlikte mücadelesini büyütebilmek için her türlü emperyalist iliþkilerin tasfiye edildiði, tam baðýmsýz ve özgür bir Türkiye çýðlýðýmýzý yükseltmenin tam zamanýdýr." Konuþmalardan sonra sahneye çýkan Grup Günebakan'ýn seslendirdiði þarkýlar eþliðinde gençler çektikleri halaylarla, 1 Mayýs kutlamasýný renklendirdi. Gençler çektikleri halaylarla, 1 Mayýs kutlamasýný renklendirdi. Trafiðe kapatýlan caddede, kortej güvenlik çemberinden geçti. Konuþmalardan sonra sahneye çýkan Grup Günebakan þarkýlar seslendirdi. Havanýn sýcak olmasý bazý katýlýmcýlarý etkiledi.

7 Çorum un sorunlarýný gün yüzüne çýkardýk icaret ve Sanayi bunlarýn memlekete TOdasý Baþkan karþý sorumluluk Adayý iþadamý Kenan duygusundan Malatyalý, Çorum un kaynaklandýðýný ifade üzerine serpilen ölü etti. topraðýný ortadan Malatyalý, Þubat kaldýrmak için çaba ayýnda seçimlerin gösterdiklerini ertelenmesi öncesinde mevcut TSO Baþkaný Malatyalý, ve yönetim kurulu Hakimiyet e nezaket herhangi bir açýklama, ziyaretinde bulunarak Yazý Ýþleri deklarasyon Müdürümüz Mustafa yapmadýlar Demirer e yýlýnda TSO ya talip Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan Adayý iþadamý Kenan Malatyalý, Hakimiyet e nezaket deðerlendirmelerde olduklarýnda Çorum ziyaretinde bulunarak Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer e deðerlendirmelerde bulundu. bulundu. kamuoyuna basýn Ticaret ve Sanayi yoluyla deklare Odasý üyelerinin Gençlerimize ettikleri taahhütlerin omuzlarýna yüklediði yüzde 90 ýný sorumluluðu en iyi yapamadýlar. Biz de þekilde yerine olup biteng eliþmelere güvenmeliyiz getirebilmek, bakarak tekrar yola omurgalý bir duruþ SO baþkanlýðýna aday olan Kenan Malatyalý nýn Büyük Çorum Ýçin hazýrladý- projelerin her kesimden ilgi gördüðü, daha çok gençlerin kullandýðý internet çýkma kararýný aldýk. Tðý sergileyebilmek, Çorum kamuoyundan, ve sosyal medyada çok beðenilen proje filminin izlenme rekoruna koþtuðu belirtildi. Çorum un iþ aleminden yüksek sorunlarýnýn halý altýna seviyede olumlu ve Gençlerimize güvenmeliyiz. diyen Kenan Malatyalý, yeni dönemde yaratýcý süpürülmesini endüstrilerin odak noktalarý olacaðýný ve 18 yaþýnda Çorumlu bir gencin dünyada en ciddî bir karþýlýk engelleyerek gün çok indirilen bir mobil oyun uygulamasýnýn yazýlýmýný yapabileceðine, uluslararasý bulduk. Zaten tekrar yarýþmalarda en çok ses getiren tasarýmlarýn Hitit uygarlýðý dönemindeki mekan çözümlemelerinden aldýðý ilhamla Çorumlu bir tasarýmcý tarafýndan gerçekleþtirilebi- yüzüne çýkarmak için aday olmamýzda en yola çýktýðýný belirten büyük etken budur. leceðine, gençlerin 2023 yýlýnda milyar usd hacimli þirketler ve markalar üretebileceðine inandýðýný Malatyalý, bütün dedi. PERÞEMBE 2 MAYIS Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken, kredi faizleri ile ilgili açýklama yaptý. Esnaf vergi barýþý istiyor ürkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyo- (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken, es- Tnu nafýn Halkbank'tan kullanacaðý kredilerin faizinin düþürülmesine iliþkin, "Faizin yüzde 4'e inmesi hem enflasyonda düþüþü saðlayacak hem esnafýn rahat kredi kullanmasýnýn önü açýlacak hem de tüketiciye yansýyacak. Dolayýsýyla devlet bu iþten para kazanacak" dedi. Palandöken, muhabirine yaptýðý açýklamada, hükümetin esnafa yaklaþýmýnýn önemli olduðunu belirterek, "Dün sayýn Baþbakan açýkladý. Bir yýllýk kredilerin faizi yüzde 4'e, bir yýldan fazlasý da yüzde 5'e düþürüldü. Bu, Cumhuriyet döneminin en düþük faizi" diye konuþtu. Faiz oranlarýnýn yüzde 59'dan yüzde 37'ye kadar gerilediðini, son indirimle çok önemli bir noktaya gelindiðini vurgulayan Palandöken, þöyle devam etti: "Faizin yüzde 4'e inmesi hem enflasyonda düþüþü saðlayacak hem esnafýn rahat kredi kullanmasýnýn önü açýlacak hem de tüketiciye yansýyacak. Dolayýsýyla devlet bu iþten para kazanacak. Bir suretle devlete olan sosyal güvenlik primi, vergi borcu gibi ödemeleri de esnaf, kredi aldýkça yatýracak, borçlarýný ödeyecek. Dolayýsýyla bir döngü saðlanacak. Bu açýdan sayýn Baþbakan'ýn yapmýþ olduðu faiz indirimiyle ilgili açýklamayý çok olumlu buluyorum." Palandöken, Türkiye'de yaklaþýk 2 milyon 145 bin esnaf dükkaný bulunduðunu dile getirerek, "Bu süreç, iç piyasanýn canlanmasý, piyasadaki hareketliliðin artmasý, çeþitlerin bollaþmasý açýsýndan çok önemli" ifadelerini kullandý. Esnafýn eþ durumuyla ilgili problemlerinin de çözüldüðünü anýmsatan Palandöken, "Önceki süreçte eþ durumuyla ilgili kredi alan esnafýn problemleri vardý. Bir torba yasada o da kaldýrýldý. Esnafýn eþinin rýzasýný almadan kredilere ulaþma imkaný var. Bu kefillerde daha önemliydi. Çünkü insanlar kefil olmak istiyor ama mülk eþinin. 'Ben kefil olsam haným razý olmaz' diyordu. Ortadan bahaneler kalktý" dedi. -Esnafýn "vergi barýþý" beklentisi- Bendevi Palandöken, son dönemde varlýk barýþýnýn gündemde olduðunu, esnafýn bunun yanýnda vergi barýþýný da istediðini dile getirerek, þunlarý kaydetti: "Varlýk vergisindeki barýþ süreciyle ilgili esnaf sanatkarýn da beklentileri var. Bugüne kadar yaklaþýk Cumhuriyet döneminin en büyük vergi barýþýnýn saðlanmasýyla devlet önemli bir gelir elde etti. Tahmin ediyorum ki bu süreç içerisinde taahhüt edip de ödeyemeyenlerin borçlarý da neredeyse 2 kat yükseldi. Bunun için bu süreçte bir daha esnafa þans tanýnmalý." (A.A.) Ekovizyon baþlýyor anal 19 un Çorum'un Kekonomisini ele alacaðý Ekovizyon adlý programý baþlýyor. Kemal Bolat ýn sunuculuðunu yapacaðý program Çarþamba günleri saat de ekranda olacak. Ekovizyon programýnýn ilk konuðu TSO adaylýðýný açýklayan, Büyük Çorum Ýçin sloganý ile adaylýk yarýþýnda yerini alan Kenan Malatyalý olacak. Malatyalý, TSO nun Kanal 19 un Çorum'un ekonomisini ele alacaðý Ekovizyon adlý programý baþlýyor. Kemal Bolat ýn sunuculuðunu yapacaðý program Çarþamba günleri saat de ekranda olacak. bugünü, yarýný ve geleceði, projeleri ve Çorum un ekonomisine dair geliþim programlarý ile ilgili bilgiler verecek. Çorum da yerel televizyonculuðun yavaþ yavaþ bir sýçrama yaptýðýný belirten Genel Yayýn Yönetmeni Bekir Býçakcý, Farklý bir anlayýþ ile yolumuza devam edeceðiz.çorum eksikleri doðrultusunda hazýrlanan program formatlarýný, daha da ileriye götürerek, daha yeni programlar geliþtiriyoruz. Yakýn zamanda iki program daha baþlatmayý hedefliyoruz. Bu kapsamda çalýþmalarýmýzý hýzlandýrdýk. Bizim sloganýmýz da yeni dönemde Farký Bizimle Yaþayýn oldu. Farký ortaya koymak için projeleri hayata geçirmek en büyük avantaj. diye konuþtu. Filipinliler hayran kaldý orum'u ziyaret Çeden Filipinli bir heyet, Türk iþadamlarýný ülkelerine yatýrým yapmaya çaðýrdý. Heyet, gelecek 50 yýlýn en büyük pazarlarýndan birinin Pasifik olacaðýný belirtti. Çorum Hitit Sanayicileri ve Ýþ Adamlarý Derneði (HÝTÝTSÝAD) ile Çorum Organize Sanayi Bölgesi Ýþ Adamlarý Derneði (ÇOSÝAD), Filipinler'den bir heyeti kente getirdi. Programa Filipinler Türkiye Büyük Elçisi Marýlyn J. Alarýlla, Filipinler Odalar ve Borsalar Birliði Baþkan Vekili Ernesto Chua-Co Kiong, Türkiye- Filipinler Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Ýrfan Filipin den gelen heyet Organize Sanayi Bölgesi nde tesisleri inceledi. Karabulut katýldý. çalýþmalarýna hayran Organize Sanayi kaldý. Devletin Bölgesi'ni Osb) sanayicilere verdiði ziyaretinde heyet, destekleri duyan sanayicilerin ortak heyet þaþkýnlýðýný gizleyemezken ortak iþ alanlarý için kapýlarýn açýlmasýný istedi. (Cihan) KUTLAMA Kýymetli yeðenim Faruk Cýdýk ýn Saadet Partisi Çorum Ýl Baþkaný olmasýndan dolayý kutlar, görevinde üstün baþarýlarýnýn devamýný dilerim. Adnan Cýdýk (Ç.HAK:1021)

8 8 PERÞEMBE 2 MAYIS 2013 Doðu Türkistan yürek yakýyor H Panelin oturum baþkanlýðýný Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Civelek yaptý. Panel Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde gerçekleþtirildi. Programda Doðu Türkistan da yaþanan trajedi anlatýldý. Konuþmacýlar Doðu Türkistan'ýn tarihi sürecinden bugüne kadar uzanan öyküsünü ele aldý. Konuþmacýlar Mao dönemiyle baþlayan tarihi sürece ýþýk tuttular. Doðu Türkistanlýlar üzerinde oynanan soykýrýma dikkat çekildi. itit Üniversitesi ve Çorum Belediyesi iþbirliðinde Ýlahiyat Fakültesi Suffa Kulübü ile Arap Dili ve Kültür Kulübü tarafýndan organize edilen 'Kanayan Yaramýz Doðu Türkistan' konulu panel, Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde gerçekleþtirildi. Doðu Türkistan'da yaþanan trajedi ve insanlýk ayýbýna dünyanýn nasýl gözlerini kapattýðýnýn vurgulandýðý panelde, Doðu Türkistan'da kanayan yaranýn Türkiye'de yürekleri yaktýðý ifade edildi. Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Civelek'in oturum baþkanlýðýný yaptýðý panele, Doðu Türkistan kökenli olan Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ataullah Þahyar, Saltuk Buðra Han Vakfý Baþkaný Alimcan Buðda, Statik Proje Mühendisi Dr. Ali Ruzi Özuygur ve Bilgi Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Orhun konuþmacý olarak katýldý. Konuþmacýlar Doðu Türkistan'ýn tarihi sürecinden bugüne kadar uzanan öyküsünü ele aldýðý konuþmalarýnda, yaþanan zulme, baský ve Doðu Türkistanlýlar üzerinde oynanan soykýrýma dikkat çekti. Mao dönemiyle baþlayan tarihi sürece ýþýk tutan konuþmacýlar, Mao'dan sonra devam eden baský ve zulümlerin, Mao dönemini rahmetle aratýr bir hale geldiðini Ýnsanlarýn dinini ve kimliðini yok etmek üzerine kurulu asimilasyon, baský ve iþkence modellerinin tümünü hayata geçiren Çin yönetiminin, bir halký yok etmek için gözünü kýrpmadan attýðý adýmlara, tüm dünyanýn sessiz kalmasýnýn dikkatle tahlil edilmesi gereken bir insanlýk ayýbý olduðunu kaydedildi. Müslümanlar'ýn kimliklerinin ve inançlarýnýn yok edilmesi için zorla domuz eti yedirilmeye çalýþýldýðý, domuz üretimi ile ilgili iþlerin zorunlu hale getirildiði, nüfus planlamasý altýnda Türkler'in çocuk sahibi olmalarýnýn önüne geçildiðini ve anne karnýndaki bebeklerin bile hunharca kürtaj yapýlarak katledildiðini, salonda bulunan davetlilerle paylaþan konuþmacýlar, yaþanan acýlarý tüm çýplaklýðý ile gözler önüne serdi. Genç kýzlarýn namus ve iffetlerini yok ederek, ucuz iþ gücü, kölelik ve sürgünlerle yüzyüze býrakýlýp, ailelerinden zorla alýnarak, uzaklara götürüldüðü, sorgusuz sualsiz yapýlan tutuklamalarla sayýsý bilinemeyecek kadar çoklukta Müslüman Türk'ün kayýplar listesinde yer aldýðý anlatýldý. Abluka kalkmadan müzakere yapýlmaz 'Kanayan Yaramýz Doðu Türkistan' konulu panelnde Doðu Türkistan'da kanayan yaranýn Türkiye'de yürekleri yaktýðý ifade edildi. M avi Marmara gemisinde katledilen Müslümanlarýn Marmara gemisinde vahþeti canlý yayýnda seyredilen bir ailelerine verilecek tazminata iliþkin görüþmelerin katliam yaþandý. Ýnsanlýða karþý iþlenen bu suçlarýn özrü olikinci turu Ýsrail in iþgal etiði topraklarda yapýlacak. maz. Devletlerarasýnda uluslararasý hukuk teamülleri gereði yapýlan görüþmeler bizlerin hukuk mücadelesine etki Filistin üzerindeki abluka kaldýrýlmamýþ ve Filisedemez. Dolayýsýyla Ýsrailli komutanlar hakkýnda devam tin topraklarýnda maðdur edilen insanlarýn haklarýnýn iaeden ceza davamýz ve tüm diðer hukuki süreçlerden özür desi için hiçbir adým atýlmamýþken, Ýsrail ile tazminat ve tazminat karþýlýðýnda vazgeçeceðimiz iddiasýný, bizlere görüþmesi yapýlmasýný ve bunu Siyonist Katillerin Filisyapýlmýþ bir hakaret olarak görmekteyiz. tin den iþgal ettiði topraklar üzerinde bulunan Ýsrail de olmasýnýn Mavi Marmara camiasýna yapýlmýþ büyük bir Ýsrail neredeyse 70 yýldýr Nazilere tek tek takip ederek saygýsýzlýk olarak gördüðünü söyleyen Mavi Marmara hesap sormaktadýr. Ýþlemiþ olduklarý suçlar nedeniyle ödeaktivisti Selim Özkabakçý, Filistin ve Kudüs davasýnýn dikleri tazminatýn yüksekliði bir yana halen bulunan her bir parçasý olan Mavi Marmara, insanlýðýn yardýmýný ve Nazi 90 yaþýnda bile olsa Ýsrail tarafýndan yargýlanýp cezainsanlýðýn vicdanýný taþýyordu. Ýsrail, insanlýk onurunun landýrýlýrken ve bunu son Nazi'ye kadar sürdüren Ýsrail'in sembolüne saldýrmýþtýr. dedi. kendi katliam ve suçunu hemen kapatýp hýzlý bir þekilde bu Selim Özkabakçý sorumluluktan kaçmaya çalýþtýðýný anlýyoruz. Kaldý ki, bölmavi Marmara katýlýmcýlarý olarak, Ýsrail'in özrügede Ýsrail' in zulmünün devam ettiðini, Gazze'nin Ýsrail asnün ardýndan geliþen süreçte Mavi Marmara ve Gazze Özgürlük Filokerlerinin kuþatmasý ve her daim müdahalesi altýnda olduðunu, Kusu'nun yola çýkýþ amaçlarý görmezden gelinerek, tazminat meselesi düs'ün asli kimliðinin deðiþtirilmeye çalýþýldýðýný, kýsacasý Filistin'de üzerine, Türkiye ve dünya medyasýnda yapýlan tartýþmalarý üzüntüyle kardeþlerimizin her geçen gün daha da büyük acýlar çektiðini görmekkarþýladýðýný belirten Özkabakçý, Bizlerin tazminat görüþülmesi rateyiz. hatsýzlýðýmýzý defalarca bildirmemize raðmen Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç baþkanlýðýndaki heyetin apar topar bu görüþmeleri plandolayýsýyla, Filistinli kardeþlerimiz üzerindeki abluka kaldýrýllamasý, süreç hakkýnda rahatsýz edici beyanatlarda bulunulmasý, davamamýþ ve Filistin topraklarýnda maðdur edilen insanlarýn haklarýnýn ialardan vazgeçileceði hakkýndaki beyanatlarýn tamamý bizim dýþýmýzda desi için hiçbir adým atýlmamýþken, Ýsrail ile tazminat görüþmesi yapýlolup karþý olduðumuz rahatsýz edici ifadelerdir. masýný ve bunu Siyonist Katillerin Filistin'den iþgal ettiði topraklar üzerinde bulunan israil'de olmasý Mavi Marmara camiasýna yapýlmýþ Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç'ýn bu sürece olumlu bir katký büyük bir saygýsýzlýk olarak görmekteyim. saðlayacaðýný düþünmüyoruz. Bülent Arýnç'ýn Mavi Marmara olayýndaki tavrýnýn ve tarzýnýn Baþbakan ýn bu güne kadar Mavi Marmara Ýsrail Türkiye ile Gazze ablukasýný kaldýrmayý konuþurken dünbaskýný ile ilgili yaptýðý açýklamalarý boþa çýkardýðýný düþünüyorum. yanýn ve Türkiye nin gözünün içine bakarak Gazze ye saldýrmasý Ýsrail in bu görüþmeleri ve Türkiye yi ne kadar ciddiye aldýðýný göstermavi Marmara gemisine yapýlan saldýrýda evladýný, babasýný, karmektedir. deþini, eþini kaybedenler, saldýrýnýn üzerinden geçen 3 seneden sonra, Netanyahu'nun Baþbakan ý arayarak telefonda özür dilemesinin ardýnmavi Marmara insanlýk onurunun bir sembolüdür. Filistin halký dan, rakamlar ortaya atýlarak hesaplar yapýldýðýný ve tazminat meseleda en az diðer halklar kadar yardýma muhtaç olmadan özgürce seyahat sinin kamuoyunun gündemine oturduðunu görmekteyiz. diye konuþederek onurlu bir yaþamý hak eder. Dolayýsýyla Mavi Marmara'yý, Fitu. listin ve Kudüs davasýnýn bir parçasý ve þehitlerimizin emaneti olarak gördüðümüzü ve bu davanýn, hayatýmýz boyunca yýlmaz savunucusu Özkabakçý, açýklamasýnýn devamýnda þunlarý kaydetti, Mavi olarak mücadelemizi sürdüreceðimizi, Ýsrailli asker ya da sivil sorummarmara da þehit verdiðimiz kardeþlerimizle Filistin davasý için bugülularýn cezalandýrýlmasýný talep eden davalarýmýz dâhil olmak üzere ne kadar mücadele eden ve bedel ödeyen binlerce Müslüman ile ayný hiçbir davamýzdan vazgeçmeyeceðimizi de kamuoyuna duyururuz. amaçla yola çýkmýþtýk. Ancak Ýsrail askerleri Mavi Marmara gemisine yaptýklarý saldýrý ile insanlýk tarihine bir vahþet daha eklediler. Ýnsani Sonuç olarak, Gazze'ye uygulanan ambargo ve abluka kalkmalýyardým gönüllüsü olan silahsýz ve savunmasýz insanlarýn üzerine, saatdýr. Davalarýmýzýn hiçbirisinden vazgeçmemiz söz konusu olmayýp, lerce ve pervasýzca kurþun yaðdýrdýlar. Yaralý durumda olanlara yakýn suçlular cezalandýrýlmalýdýr. Abluka kalkmadan tazminat vesaire hiçbir mesafeden ateþ ederek kasten ve taammüden onlarý þehit ettiler. Mavi hususun Ýsrail ile müzakere dahi edilmemesi gerekir. Et fabrikasýnda yangýn Ç orum da bir et fabrikasýnýn kemik unu üretim ünitesinde çýkan yangýn paniðe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Çorum-Ýskilip Karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir et kombinesinin kemik unu üretim bölümünde elektrik panosundaki arýza nedeniyle yangýn çýktý. Fabrikadan dumanlar yükseldiðini gören çalýþanlar, polis ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangýný fabrikanýn diðer bölümlerine sýçramadan kýsa sürede kontrol altýna almayý baþardý. Herhangi bir can kaybýnýn olmadýðý yangýnda maddi hasar meydana geldi. Yangýn nedeniyle polis ekipleri Çorum-Ýskilip karayolunu bir süreliðine araç trafiðine kapattý. Yangýnýn tamamen kontrol altýna alýnmasýnýn ardýndan polis ekipleri yolu tekrar ulaþýma açtý. Yangýnla ilgili soruþturma sürüyor.(ýha) Ýtfaiyeciler yangýna kýsa sürede müdahale etti. Çorum da bir et fabrikasýnýn kemik unu üretim ünitesinde çýkan yangýn paniðe neden oldu.

9 PERÞEMBE 2 MAYIS 2013 Doðayý seven insaný da sever Ç Okullar Hayat Olsun projesi kapsamýnda bir program düzenlendi. eþmeören YÝBO, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý ile Milli Eðitim Bakanlýðý arasýnda imzalanan Okullar Hayat Olsun projesi kapsamýnda bir program düzenledi. Okul bahçesinde düzenlenen törene AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün, Orman Ýþletme Müdürü Osman Eriþen, Çeþmeören YÝBO Müdürü Meryem Erel, Aðaçlandýrma Þefi Tacim Karakýl, öðrenciler ve davetliler katýldý. Programda orman bitkileri, hayvanlarý ve orman zararlarý ile ilgili bir sunum yapan Orman Mühendisi Ýlkay Daþlý, Türkiye deki ormanlarýn % 51 inin verimli olduðunu belirterek, orrmanlara zarar veren unsurlar hakkýnda bilgi verdi. Orman yangýnlarýnda zaman kaybedilmeden ücretsiz Alo Orman Yangýn Hattý 177 yi çocuklara hatýrlattý. AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün de, Aðacý, doðayý seven, insanlarý da sever. diyerek yapýlan bu etkinliklerden memnun olduðunu, doða ve ormanla ilgili sürekli bir þeyler yapma gayreti içinde olduðunu belirtti. Okul Müdürü Meryem Erel ise öðrencilere her fýrsatta ormanlarýn öneminin anlatýlmasý, çocuklara yeþil bir gelecek býrakabilmek için bu türlü projelerin sýk sýk yapýlmasý gerektiðini ifade ederek, Ormanlarýmýzýn kýymetini, deðerini aþýlamalýyýz. dedi. Çorum Orman Ýþletme Müdürü Osman Eriþen, þimdilik 100 adet mavi selvi fidaný dikildiðini kaydederek, Amacýmýz fidansýz okul býrakmamak. Çorum un her tarafýna fidan dikme gayretindeyiz. dedi. AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün, doðanýn önemine deðindi. 9 Çeþmeören Yatýlý Ýlköðretim Bölge Ortaokulu nda Kutlu Doðum Haftasý programý düzenlendi. Çeþmeören YÝBO da Kutlu Doðum etkinliði Ç eþmeören Yatýlý Ýlköðretim Bölge Ortaokulu, Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle bir program düzenledi. Okul idaresi, öðretmen, öðrenci, veliler ve okul personelinin katýldýðý programa ilgi yoðun oldu.. Programda öðrenciler tarafýndan okunan þiir, yazý ve ilahiler dinleyicilerin beðenisini kazandý. Programda ayrýca Kur'an-ý Kerim dersini seçen ve Kur'an-ý Kerim'i okumayý öðrenen 32 öðrenciye baþarý belgesi verilip Kur'an-ý Kerim hediye edildi. Etkinliðe Okul idaresi, öðretmen, öðrenci, veliler ve okul personeli katýldý. 32 öðrenciye baþarý belgesi verilip Kur'an-ý Kerim hediye edildi. Çeþmeören YÝBO bahçesinde gerçekleþtirilen programda 100 adet mavi selvi fidaný dikildi. MÜSÝAD a hayýrlý osun ziyareti Ý Ýþadamý Timur Cevher, MÜSÝAD Genel Merkezi nde Genel Baþkan Nail Olpak ý ziyaret etti. þadamý Timur Cevher, geçtiðimiz hafta sonu 22. Genel Kurulunu gerçekleþtiren Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) ne hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. MÜSÝAD Genel Merkezi nde Genel Baþkan Nail Olpak ýn da hazýr bulunduðu ziyarette Olpak, MÜSÝAD ýn ülke ekonomisine ve kültürüne saðladýðý katkýlarý dile getirdi. Çoðulculukla birlikte, seçiciliðe de önem verdiklerinin altýný çizen Olpak, yeni kurulacak Çorum Þubesi nin de Çorum un geliþmesinde pay sahibi olacaðýný belirtti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Olpak, tüm Çorumlular a sevgi ve selamlarýný iletmeyi de ihmal etmedi. 1 Mayýs bayram havasýnda geçsin T üm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü dolayýsýyla bir mesaj yayýmladý. Erözgün yaptýðý açýklamada, bütün dünya emekçilerinin evrensel bayramý olan 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü nün ülkede olaylardan uzak, huzur ve sükûnet içerisinde yaþanmasý gerektiðine dikkat çekti. Ýþçi ve emekçilerin bu güne kadar vermiþ olduklarý kutsal ve haklý mücadelenin gelecekte gerçek bayramlarý getireceðine olan inancýnýn tam olduðunu dile getiren Erözgün, alýn terini emeðiyle birleþtirip ülkenin kalkýnmasý için üretime ve hizmete katký saðlayan çalýþanlarýn 1 Mayýs ý bayram havasý içerisinde geçirmeleri temennisinde bulundu. Ülkemizdeki en büyük sýkýntýnýn hiç kuþkusuz iþsizlik olduðunu belirten Erözgün, iþçilerin kendi çalýþma alanlarýnda ve hayat Okay Erözgün standartlarýnda karþýlaþtýklarý sýkýntýlarýn da en az iþsizlik kadar ürkütücü boyutta olduðunu Yýllarca standartlarý yükseltmek için mücadele eden emekçilerin 1 Mayýs ý bayram olarak kutlamak yerine, hak ve hukuk mücadelesi vererek geçirmek zorunda kalmalarýnýn ve bunun her yýl ayný üzücü tablo ile sergilenmesinin ülkede hala tam bir refah sistemine ulaþýlamadýðý düþüncesini akla getirdiðini ifade eden Erözgün, açýklamasýna þöyle sürdürdü; Sendikal örgütlenmenin önündeki görünen ve görünmeyen engellerin kaldýrýlmasý, güvencesiz, esnek, kuralsýz istihdam modellerinden vazgeçilmesini, kamu çalýþanlarýna grev hakkýnýn verilmesini ve siyaset yasaðýnýn kaldýrýlmasýný, emeðin sömürülmediði, çalýþanlara baskýnýn, zulmün olmadýðý bir Türkiye dileðiyle ülkemizin 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü'nü kutluyor, ülkemize ve dünyaya, barýþ getirmesini temenni ediyorum. Programda öðrenciler tarafýndan okunan þiir, yazý ve ilahiler dinleyicilerin beðenisini kazandý. E Gönül Elçileri nde soru iþaretleri var ðitim Sen Çorum Þubesi TÝS ve Hukuk Sekreteri Sezgin Kundukan, Gönül Elçileri projesinin devamlýlýðýný saðlamak ve baþvuru sayýsýný artýrmak için okullara gönderilen yazýnýn, akýllarda bazý soru iþaretleri býraktýðýný Baþbakan Erdoðan ýn eþi Emine Erdoðan ýn himayesinde baþlatýlan Gönül Elçileri projesinin Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan öðrenci, öðretmen ve velilere duyurulmak üzere tüm okullara gönderildiðini, söz konusu yazýda Valiliðin web sitesinde yer alan Bugün Ýnsanlýk Ýçin Ne Yaptýn baþlýðý altýnda yer alan elektronik baþvuru formunu doldurarak gönül elçisi olunabileceðinin ifade edildiðini kaydeden Kundukan, Gönüllülük esasýna dayanan bu proje ile proje tanýtým broþüründen anlaþýldýðý kadarý ile gönüllü ve koruyucu aile yöntemiyle dezavantajlý/kýrýlgan gruplarýn bakým, yetiþme ve eðitim sorumluluðunu devlet ile paylaþma amacý güdüldüðü anlaþýlmaktadýr. dedi. Kundukan, konuyla ilgili açýklamasýný þöyle sürdürdü; Ýçerik itibarý ile bir baþarýya ulaþmasý olasý gözükmeyen projeye yeteri kadar baþvuru olmamýþtýr. Ancak, Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin adýyla 25 Nisan 2013 tarihinde okullara Gönül Elçileri Projesine ilçenizden / okulunuzdan yeteri kadar baþvuru yapýlmadýðý görüldüðünden konunun yeniden duyurulmasý ve sonucunun 29 Nisan 2013 tarihine kadar Müdürlüðümüz Hayat Boyu Öðrenme Bölümü ne bildirilmesi... þeklinde bir mail yazýsý gönderilmiþtir. Gönüllülük esasýna dayanan bu proje için Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü nün yeterli gördüðü sayý kaçtýr ve bu sayý neden bu kadar önemlidir? sorusu akla gelmektedir. Projeye iliþkin hazýrlanan broþürde kadýnlar, çocuklar, engelliler, yaþlýlar, þehit yakýnlarý ve gaziler ile yoksullar dezavantajlý/kýrýlgan grup olarak ifade edilmiþ ve bu gruplara karþý gönül elçilerinin ne tür görevleri ne þekilde yapacaklarý açýklanmaya çalýþýlmýþtýr. Bu görevler arasýnda gönül elçisinin Hizmete ulaþma sorunu yaþayan özel / marjinal grup ve kiþilere Bakanlýðýn verdiði hizmetleri destekler / katký saðlar, Kendi evinde yaþamýný sürdüren ancak yardýma ihtiyaç duyan dezavantajlý / kýrýlgan gruba giren kiþi ve kiþilere destek verir, Gönül Elçisi bizzat tespit ettiði ve Bakanlýkla iliþkisini kurduðu ihtiyaç sahiplerine veya Ýl Müdürlüðü nün yönlendirdiði grup ve kiþilere hizmet verir, Hizmet vereceði grup ve kiþilerle duygusal bað kuracaðýný bilerek onlarý hayal kýrýklýðýna uðratmayacak tutum, beceri ve davranýþ sergiler þeklindeki ifadeler oldukça dikkat çekicidir. Broþürde ayrýca Gönül Elçisi; hedef gruplarýn ihtiyaçlarýna göre kendi ilgi, bilgi, beceri, deneyimleri ve kaynaklarý kapsamýndaki her tür sosyal hizmete katký verebilir. Bu hizmetler kurum ve kuruluþlarda verilebileceði gibi ev ziyaretleri ile de yürütülebilir denilmekte Gönül Elçisi insana iliþkin her konuda hizmet verebilir ifadeleri ile nasýl yani sorularýný akla getirmektedir. Yapýlmasý düþünülen çalýþmalar iyi niyetli çalýþmalar olsa da devlet kurumlarýný temsil eden yöneticiler tarafýndan zorla ve herkese yaptýrýlacak konular olmayýp aksine devlet ve sivil toplum kuruluþlarý tarafýndan bizzat konunun ehli kiþilerce yürütülmesi gereken konulardýr. Bu çalýþmalar devlet kurumlarýný temsil eden yöneticiler eliyle ve konunun ehli olmayan gönüllü kiþiler üzerinden yapýlmaya çalýþýldýðý zaman vatandaþlarýn aklýna Ey devleti yöneten kiþi bugün þiddet, sömürü ve tacize maruz kalan kadýn ve çocuklar için, görmezden gelinen engelliler için, açlýk sýnýrýnýn altýnda yaþamýný sürdürmeye çalýþan yaþlý ve emekliler için, bu ülkenin huzur ve mutluluðu adýna kendi huzur ve mutluluðunu hiçe sayan gazi ve þehit yakýnlarý için, açlýk ve yoksulluðun son bulmasý için, halkýn için ne yaptýn? sorusunu akla getirmektedir. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, öðretmenlere yeni görevler bulmak yerine kendine emanet edilen çocuklarýn geleceði için mücadele eden öðretmenlerin önündeki engelleri kaldýrma yönünde tutum geliþtirmelidir.

10 10 PERÞEMBE 2 MAYIS 2013 MHP maskeleri indirdi Erol Taþkan kil Adamlar'ýn Çorum'a geliþini protesto eden MHP Ýl Baþkaný ve partililer, parti merkezi önünde toplanarak, Akil Adamlarý protesto etti. MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, partili gençlerin tuttuðu dövizlerde Akil Adam maskelerinin üzerinde Akil Adam yazan kýsmý açarak, "Ýþte Akil Adamlar maskesinin altýndaki gerçek yüzler." diyerek maskeleri tek tek açtý ve altýndan çýkan ABD Baþkaný Obama, PKK elebaþýsý Abdullah Öcalan, AK Parti ve BDP'yi Akil Adamlar'ýn gerçek yüzü olarak tanýttý. Basýn açýklamasý yapan MHP Ýl Baþkaný Er- Ercan Daþdan, "Ýþte Akîl Adamlar maskesinin altýndaki gerçek yüzler." dedi. can Daþdan, Baþbakan'ýn PKK ile müzakere ettiðini ve bunu Türk Milleti'nin ibretle izlediðini belirterek, "Meydanlarda baðýmsýzlýðýný ve varlýðýný kazanmýþ Türk milleti, masalarda paylaþýlmak istenmektedir. Þehit kanlarýyla sýnýrlarý çizilmiþ Türk vataný, demokratikleþme ve özgürleþme yalanlarýyla parçalanmak üzeredir." dedi. Türk Milleti'nin, Baþbakan ve partisinin, Ýmralý canisi ve PKK terör örgütüyle yürüttüðü müzakereleri ibretle izlediðini, bölücülüðün kurulan propaganda mekanizmalarýyla masumane gösterilmeye çalýþýlmasýnýn farkýnda olduðunu vurgulayan Daþdan, "Milliyetçi Hareket Partisi, milli ve manevi deðerleri korumaya, milli birlik ve bütünlüðü muhafaza etmeye þevkle, inanmýþlýkla ve azimle kararlý ve yeminlidir" diye konuþtu. Yapýlan basýn açýklamasýný çok sayýda partili ellerindeki bayraklarla izlerken sýk sýk sloganlar atarak, tepkilerini dile getirdi. Ýlk barikat Atatürk Anýtý'nda MHP liler Gazi Caddesi nde yürüyüþ yaptý. Basýn açýklamasýnýn ardýndan caddeye inerek Atatürk Anýtý'na kadar yürüyen partililer burada polis barikatý ile karþýlaþtý. Emniyet görevlileri ile yapýlan görüþmede, Þehitlik Anýtý'na kadar yürünmesi kararlaþtýrýldý. Hep birlikte Ýstiklal Marþý okudular ADD ve Ýþçi Partisi'nin oluþturduðu kortejle birlikte Atatürk Anýtý'nda saygý duruþundu bulunularak Ýstiklal Marþý okundu. çýktý Þehitlik Anýtý giriþinde yolu kapatan emniyet mensuplarý geçiþe izin vermedi. Þehitlik Anýtý'na izin Emniyet mensuplarýnýn Þehitlik Anýtý'na kadar yürüyebileceðinin belirtilmesi üzerine her iki gurup ta Þehitlik Anýtý'na kadar sloganlar eþliðinde çýktý. Provakasyonlara karþý uyarý yapýldý MHP kortejinde megafonlar aracýlýðý ile yapýlan anonslarda, provakasyonlara karþý uyarý yapýlýrken, parti disiplini içerisinde protestonun gerçekleþtirileceðini bildirildi. Otele gidiþe izin verilmedi MHP liler Anvatar Otel'e gitmek istediklerini belirterek, zaman zaman polis yetkilileri ile tartýþtý. Þehitlik Anýtý giriþinde yolu kapatan emniyet mensuplarý geçiþe izin vermezken, burada ADD ve Ýþçi Partisi üyeleri ve MHP üyelerinden bazý guruplar Akil Adamlar Toplantýsý'nýn yapýldýðý Anvatar Otel'e gitmek istediklerini belirterek, zaman zaman polis yetkilileri ile tartýþtý. 7 kiþilik temsilci heyeti özel görüþmeyi reddetti Polis geniþ güvenlik tedbiri aldý. Yapýlan görüþmelerin ardýndan MHP-ADDÝP ve Þehit ve Gazi Aileleri Derneði yöneticilerinden toplam 7 kiþinin toplantýya katýlmasý kararlaþtýrýldý. Ancak Akil Adamlar Toplantýsý'ndan gelen cevabýn toplantý haricinde farklý bir mekanda yapýlabileceði þeklinde olmasý, guruplar tarafýndan kabul edilmedi. Yapýlan basýn açýklamalarýnda, gurup temsilcileri kapalý kapýlar ardýnda yapýlacak bir görüþmeyi kabul etmeyeceklerini bildirerek, eylemlerini bitirdiklerini açýkladý. ÝP'li gençler oturma eylemi yaptý Ýþçi Partililer de Akîl Ýnsanlar Grubu nu poretsto etti. Bu arada ÝP'li bazý gençler oturma eylemi yapmaya baþladý. ADD ve ÝP temsilcileri, gençleri ikna ederek eylemlerinden vazgeçirdi. Yaklaþýk iki saat süren yürüyüþ ve eylemler gurup temsilcilerinin eylemin bittiðini Halkýn çözüm-barýþ gibi sözlerle kandýrýldýðýný söyleyen MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan; 'Türk Milleti masalarda paylaþýlmak isteniyor' M HP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, halkýn çözüm süreci ve barýþ gibi söylemlerle kandýrýldýðýný, Türk Milleti'nin kanýyla kazandýðý vataný ve baðýmsýzlýðýnýn masa baþýnda birilerince paylaþýlmaya çalýþýldýðýný Parti merkezi önünde Akil Adamlar toplantýsýný protesto etmek için bir araya gelen partililerine seslenen MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, akil adamlar maskesi altýnda kirli ve karanlýk iþbirliklerinin var olduðunu iddia ederek, "Akil insanlarýn gerçek yüzü ABD Baþkaný Obama, BOP, BDP ve bebek katili terör elebaþýný APO'dur." dedi. Milletin bölücülüðün pençesine düþürüldüðünü, devlet yapýsýnýn yerle bir edildiðini sözlerine ekleyen MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, milletin daðýlmanýn eþiðine getirildiðini ifade etti. "Hiç kimsenin kendini akýllý sayýp, Türk Milleti'ni hafife almaya hakký yoktur." diyen Ercan Daþdan, Türküm demenin suç, PKK'lý olmanýn baþ tacý olmak anlamýna getirildiðini aktardý. MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, açýklamasýnda þunlarý söyledi, "Maalesef bugün Türk Milletinin içinde bulunduðu ortamý hepimiz çok iyi biliyor, yaþýyor ve görüyoruz. Milletimiz bölücülüðün pençesine düþürülmüþ, devlet yapýmýz yerle bir edilmiþ, aziz milletimiz daðýlmanýn eþiðine getirilmiþtir, AKP-PKK arasýnda tesis edilen ve Türk Milletinin bölünmesini amaçlayan kirli ve karanlýk iþbirliðinin tüm yönleri de birer birer gün yüzüne çýkmýþtýr. Bu gün de bu kirli ve karanlýk iþbirliðinin ortaya çýkartmýþ olduðu ve bir PKK projesi olan "Akil Adamlar Heyeti" istemememize raðmen MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, parti binasý önünde basýn açýklamasý yaptý. Ýmralý canisinin serbest ilimize gelmiþlerdir. arkasýndaki niyetleri çok iyi bilmektedir. kalmasý çözüm müdür? Kendini Türk Milleti'nden akýllý Peki bu akiller ne PKK'nýn zanneden bu kiþiler diyor? Silahlar susacak, parlamentoya taþýnmasý çözüm süreci isimli çözüm müdür? PKK silah çözülme ve çöküþ Türkiye'nin devleti ve býrakacakmýþ. PKK'lý projesini millete ülkesiyle bölünmez militanlar emniyetli yutturmak üzere illeri bütünlüðünü bozmak þekilde sýnýr dýþýna dolaþmaya devam çözüm müdür? Þehit çýkacaklarmýþ. Terör etmektedirler. kanýndan ilhamýný almýþ bitecekmiþ. Analar Türk Bayraðý'ný Ancak þunu çok aðlamayacakmýþ. provokasyon aracý iyi bilmelidirler ki, Türk Türkiye huzura olarak görmek çözüm Milleti'nin bu ihanete kavuþacak, yatýrýmlar müdür? Özerk kanmasý, yýkýma ikna artacak, ekonomi yönetimi, arkasýndan olmasý ve vatanýn sýçrama yapacakmýþ. çok dilli, çok kimlikli parçalanmasýna onay Türk milleti ortaklýklar devletini vermesi asla mümkün kandýrýlmaktadýr. Sýnýr inþa etmek, nihayetinde olmayacaktýr. Ayrýca dýþýndaki kamplarda de Kürdistan'ýn kendilerini akýllý yuvalanmýþ teröristler kurulmasýný saðlamak sanarak Türk Milleti'ni nasýl ülke dýþýna çözümün bir parçasý aptal yerine koymaya çýkarýlacaktýr? PKK'nýn mýdýr? Baþkanlýk 76 milyon insaný hafife silah býrakmasý nasýl sistemine geçmek, ayný almaya da hiç kimsenin mümkün olacaktýr? zamanda koltuk ve hakký yoktur. mevki hýrsýný tatmin Ýmralý canisine hangi Eðer bu kiþilerin etmek çözümün bir sözler, PKK'ya hangi aklý çoksa, o zaman bu aracý mýdýr? umutlarý verilmiþtir? akýllarýný kendilerine Çözümle ne Durum çok saklamalý, Türk kastedilmektedir? Türk ciddidir. Türkiye iyi Milletinin aklýný hafife durumda deðildir. milleti kiminle küsmüþ, alma hatasýndan derhal Türkiye iyi kimlerle savaþmýþtýr da vazgeçmelidirler. Türk yönetilmemektedir. barýþtýrmak için mesai Milleti sizin gerçek AKP yönetimi altýndaki yüzünüzü beyninizin harcanýlmaktadýr? Türkiye'de Türk olmak suçtur. Türk kimliði suçludur. Türk bayraðý tahriktir. Türk milliyetçiliði ayaklar altýndadýr. Türk milleti bölünmesi icap eden 36 parçadan ibarettir. Bunlara karþýlýk; PKK baþ tacýdýr. Ýmralý canisi ezberleri bozan, umutlarý yeþerten iyilik meleðidir. Gelinen ortam apaçýk ortadadýr. Meydanlarda baðýmsýzlýðýný ve varlýðýný kazanmýþ Türk Milleti, masalarda paylaþýlmak istenmektedir. Þehit kanlarýyla sýnýrlarý çizilmiþ Türk vataný, demokratikleþme ve özgürleþme yalanlarýyla parçalanmak üzeredir. Türk milleti çözüm sözleriyle çözülme ve çöküþe götürülmektedir. Buradan bir kez daha belirtmek isteriz ki Türk Milleti; Baþbakan ve partisinin, Ýmralý canisi ve PKK terör örgütüyle yürüttüðü müzakereleri ibretle izlerken, bölücülüðün kurulan propaganda mekanizmalarýyla masumane gösterilmeye çalýþýlmasýnýn farkýndadýr. Milliyetçi Hareket Partisi, milli ve manevi deðerleri korumaya, milli birlik ve bütünlüðü muhafaza etmeye þevkle, inanmýþlýkla ve azimle kararlý ve yeminlidir." BAÞSAÐLIÐI Serbest Muhasebeci Mali Müþavir Uður Küçüktataroðlu nun vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. (Ç.HAK:1018) A M-Turkuaz Gýda Murat-Mustafa-Necmi Akdemir

11 PERÞEMBE 2 MAYIS Çorum da konuþan Akil Ýnsanlar dan ortak mesaj: Terör silahla deðil diyalogla çözülür Recep Mebet Akil Ýnsanlar Heyeti Karadeniz Bölgesi Grubu nun Çorum toplantýsý dün gerçekleþti. Anvatar Termal Otel de düzenlenen toplantýda Grup Baþkaný Prof. Dr. Yusuf Þevki Hakyemez, Grup Baþkanvekili Prof. Dr. Vedat Bilgin, Grup Sekreteri Av. Fatma Benli ile grup üyelerinden Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Gazeteci-Yazar Kürþat Bumin, Oral Çalýþlar ve Yýldýray Oður konuþmacý olarak yer aldý. Terör meselesi ve çözüm sürecinin tartýþýldýðý toplantýya bazý daire müdürleri, akademisyenler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcilerinden oluþan yaklaþýk 230 kiþilik davetli grubu katýldý. HAKYEMEZ: ÇÖZÜM DÝYALOGDA du. BAYRAKTAR: PKK KÖÞEYE SIKIÞTI TZOB Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, dýþ konjonktürün PKK terör örgütünü köþeye sýkýþtýrdýðýný Diyalog grubu olarak sivil toplum kuruluþlarýný dinlemeye, dertleþmeye geldik diyen Þemsi Bayraktar, çözüm sürecinin toplumsal barýþa ve iç huzura katký saðlayacaðýný kaydetti. Barýþma kültürünün kaybolduðunu ve kavga kültürünün topluma hakim olduðunu anlatan Bayraktar, ekilen nifak tohumlarýyla Doðu ile Batý insanýnýn birbirinden ayrýlmaya çalýþýldýðýný dile getirdi. Bayraktar, Ülkenin bölünmesi, parçalanmasý bu millete raðmen mümkün olmaz. Doðu da Batý da ülkenin parçalanmasýný istemiyor. Türk Bayraðý ülkemizin her yerinde dalgalanmaya devam edecek. Onu indirmeye kimsenin gücü yetmez. Atýlan adýmlar sayesinde Türkiye istikrar ülkesi olacak. Yaþanan ekonomik geliþme sayesinde Türkiye bu coðrafyanýn yýldýzý olacak. Milletin akilane duruþu bu süreci belirleyecek diye konuþtu. Toplantýnýn açýþ konuþmasýný yapan Akil Ýnsanlar Heyeti Karadeniz Bölgesi Grubu Baþkaný Prof. Dr. Yusuf Þevki Hakyemez, terörün silahla deðil diyalogla çözülebileceðini vurguladý. Çözüm sürecinin, terör probleminin ortadan ÇALIÞLAR: SÝYASÝ GERGÝNLÝKLERE GEkalkmasý için önemli bir fýrsat olduðuna iþaret eden REK YOK Yusuf Þevki Hakyemez, kendilerini Akil Ýnsanlar deðil, Diyalog Grubu olarak nitelendirdiklerini Akil Ýnsanlar Heyeti Karadeniz Bölgesi Grubu üyesi Oral Çalýþlar, çözüm sürecinin siyasi gerginliðe kurban edilmemesi gerektiðini Türkiye yi meþgul eden terör meselesi nedeniyle 30 yýldýr binlerce vatan evladýnýn þehit düþtüðünü Süreç öncesi bazý tereddütlerin bulunduðunu belirten Hakyemez, daha fazla acý yaþanmamasý için ancak zamanla endiþelerin ümide dönüþtüðünü vurbu sorunun çözülmesi gerektiðini kaydetti. gulayan Oral Çalýþlar, terörün bitmesiyle Türkiye nin dünya ülkeleri arasýnda sevindirici bir konuakil Ýnsan Heyeti nin amacýnýn hükûmet propama eriþeceðini kaydetti. gandasý yakmak olmadýðýnýn altýný çizen Hakyemez, çözüm sürecinin þeffaf bir þekilde yürütüldüðünü ifabumýn: ÇÖZÜLMEZSE FELAKET OLUR de etti. Gazeteci-Yazar Kürþat Bumin, Bu süreç sosürecin siyasi iktidar tarafýndan yönetildiðini ve nunda çözüme gidilmezse sonrasý daha büyük bir feyetkinin hükûmette olduðunu vurgulayan Hakyelaket olabilir dedi. mez, Bizim Sivil konumumuz toplum kuhükümetin ruluþlarýnýn gerçekleþtirtürkiye de diði bu faaliilk kez elleyetle ilgili rini kaldýrýp olarak bu sübir meselede reci niçin fikrini ortadesteklediðiya koymak mizi kitlelere istediðini anlatmak, davurgulayan ha da önemlikürþat Busi kitlelerin, min, Doðru Çorumludürüst bir lar ýn, Karademokraside deniz'deki inzaten halkýn sanlarýn süredediði olur. ce iliþkin düçözüm süreþüncelerini Akil Ýnsanlar Heyeti Karadeniz Bölgesi Grubu üyeleri çözüm sürecini anlat- ci de zaten o öðrenmek isnedenle baþladý diye konuþtu. tiyoruz dedi. Çatýþmanýn bitmesine hayýr demek mümkün Toplantýda sýrasýyla söz alan diðer grup üyeleri mü? diyen Bumin, toplumda yaþanan endiþelere de de çözüm sürecine iliþkin görüþlerini sýraladýlar. dikkat çekti. PALANDÖKEN: ÇORUM UN DESTEÐÝNÝ Türk Bayraðý ný indirmeye kimsenin gücünün ÖNEMSÝYORUZ yetmeyeceðini vurgulayan Bumin, daðýlma sürecine TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, Çogiren PKK nýn Kuzey Irak ta bir Kürt Devleti kurulrum halkýnýn çözüm sürecine vereceði desteði önemmasýna dahi karþý olduðunu sediklerini Çözüm karþýlýðýnda Kürtçe nin eðitim dili olakil Ýnsanlar Heyeti nin Çorum toplantýsýnda masý talebinin bulunduðunu belirten Bumin, Bu ülkonuþan Bendevi Palandöken, 1 Mayýs Ýþçi Bayrakede Kürtçe televizyonlar kuruldu birþey oldu mu? mý ný kutlayarak sözlerine baþladý. 15 yýldýr Türkiye yi baþörtüsü meselesiyle meþgul ettiler. Yýllarca farklý sorunlarla uðraþtýrdýlar. Ancak 5 bin yýllýk tarihi geçmiþi olan Çorum un çözüm Türkiye deðiþti. Saðduyulu olmalýyýz. 3-5 yýla kadar sürecinde de tarihi önem taþýdýðýný vurgulayan PaCemevleri nin statü sorunu bile çözülecek, hepbirlandöken, þöyle konuþtu: likte göreceðiz diye konuþtu. Çorum, Anadolu nun marka þehri. Her çatýda, OÐUR: TERÖRÜN MÝADI DOLDU her sofrada Çorum da üretilen ürünler var. Çorum halký fikirleriyle çözüm sürecine destek verecek. SüAkil Ýnsanlar Heyeti Karadeniz Bölgesi Grubu reçle ilgili kuþkular olabilir. Düþünce ve hassasiyetüyesi Yýldýray Oður, terör meselesinin miadýnýn dollerinizi yetkililere iletmek için buradayýz. duðunu 20 milyon esnaf ve sanatkarý temsilen bu süretürkiye nin eriþtiði demokratik olgunluða dikcin dýþýnda kalamazdýk. Ülkemizde artýk aileler perikat çeken Yýldýray Oður, Zamanýn ruhu bu sorunu þan olmasýn, canlar yanmasýn diye bu yola çýktýk. çözdü dedi. Çözüm saðlanýrsa artýk televizyonda kan ve þiddet Demokratik geliþmeler sayesinde insanlarýn görmeyeceðiz. Elbette bu iþin failleri cezasýný görekendini ifade edebildiðini dile getiren Oður, Kürtcek. ler in yüzde 5 inden daha azýnýn baðýmsýz bir devletbýlgýn: ÇÖZÜM PAZARLIKSIZ OLA- ten yana olduðunu CAK Yaþanan çatýþmalara raðmen Türkler le KürtAkil Ýnsanlar Heyeti Karadeniz Bölgesi Grup ler in birlikte yaþama iradesinin bitmediðini vurgulabaþkanvekili Prof. Dr. Vedat Bilgin, Türkiye nin 30 yan Oður, çözüm süreciyle birlikte terörün son bulyýllýk bir belâdan kurtulmak üzere olduðunu masý için tarihi bir adým atýldýðýný kaydetti. Sergilenen kararlý tutumun terörü bitme nokta Ortadoðu ülkelerine model olan Türkiye bu sosýna getirdiðinin altýný çizen Vedat Bilgin, Türkiye runla yoluna devam edemez diyen Oður, PKK nýn üstün bir konumda, kimseyle pazarlýk etmeden bu koþulla deðil kendi menfaatlerine olduðu için silah süreci sonlandýrýyor dedi. býraktýðýný ifade etti. Oður, terör meselesinin siyasi arenada çözüm bulacaðýný sözlerine ekledi. Dýþ geliþmelerin de terörün sona ermesinde önemli rol oynadýðýný belirten Bilgin, ABD nin BENLÝ: ÇÖZÜM ÝÇÝN BÝRÞEYLER YAPMA Irak tan çekilmesiyle bölgede kompozisyonun deðiþvaktý tiðini kaydetti. Türkiye nin içteki terör problemini de Çorum da düzenlenen toplantýda konuþan Akil bitirme aþamasýna getirdiðini anlatan Bilgin, ÜlkeÝnsanlar Heyeti Karadeniz Bölgesi Grubu Sekreteri mizi yönetilemez hale getiren yapýlarýn tasfiyesi, deav. Fatma Benli, Terör meselesinin çözümü için armokratik deðiþim ve ekonomik geliþmeler de terörün týk birþeyler yapma vakti dedi. çözümünde etkili oldu deðerlendirmesinde bulun- Terör meselesi ve çözüm sürecinin tartýþýldýðý toplantýda söz alan STK temsilcileri, görüþlerini dile getirerek tereddütlerine cevap STK lar konuþtu Akil Ýnsanlar dinledi Tereddütlerine cevap aradýlar Anvatar Termal Otel de düzenlenen Çözüm Süreci konulu toplantýya katýlan sivil toplum kuruluþu temsilcileri, konuyla ilgili görüþlerini dile getirdiler. Akil Ýnsanlar Heyeti Karadeniz Bölgesi Grubu üyelerinin açýklamalarýnýn ardýndan sýrayla söz alan davetliler, süreçle ilgili bazý tereddütlerin bulunduðunu vurguladýlar. Heyetten bu tereddütlerin giderilmesini isteyen STK temsilcileri, terörün son bulmasýnýn toplumun ortak temennisi olduðunun altýný çizdiler. Toplantýda söz alan bazý davetliler, Akil Adamlar Heyeti ni hükûmet propagandasý yapmakla suçlarken bazýlarý ise demokratik duruþlarýndan dolayý kutladýlar. Þehit ailelerinin teröristlerle ayný kefeye konulmamasýný isteyen bazý katýlýmcýlar, bayrak ve üniter devlet yapýsý üzerinden yapýlan tartýþmalara da tepki gösterdiler. Çözüm sürecinin demokratikleþmenin meyvelerinden olduðunu vurgulayan STK temsilcileri, terörün birlik ve beraberlikle bitirilebileceðinin altýný çizdiler. Yeni Anayasa hazýrlýðýnýn meselenin kesin çözümünde büyük rol oynayacaðýna iþaret eden konuþmacýlar, Osmanlý ve Ýslam tarihinden verilen örnekler ýþýðýnda barýþýn önemini vurguladýlar. Barýþ maliyet hesabýna kurban edilmemeli diyen bazý STK temsilcileri, görünen kýsmýyla çözüm sürecine destek verdiklerini açýkladýlar. Çözüm sürecinde bazý hatalar yapýldýðýný savunan bazý konuþmacýlarsa süreçten olumlu bir netice beklediklerini ifade ettiler. Terör meselesinin çözümünde devletin asla taviz vermemesi gerektiðini dile getiren katýlýmcýlar, sürecin detaylarýnýn halka anlatýlmasýnýn fotoðrafýn bütününün görülmesini saðlayacaðýný ve tereddütleri ortadan kaldýracaðýný sözlerine eklediler. Þehit yakýný toplantýya katýlmak istedi Akil Ýnsanlar Heyeti nin Çorum toplantýsýna katýlmak isteyen þehit yakýný Hüseyin Akdað, salona alýnmadýðý gerekçesiyle tepkisini dile getirdi. Toplantý devam ederken giriþ kapýsýndan gelen sesler üzerine dýþarý çýkan görevliler, ismi davetliler listesinde bulunmayan Hüseyin Akdað ý içeri almak istemedi. Amacýnýn toplantýyý takip etmek ve düþüncelerini dile getirmek olduðunu belirten Eðitim Müfettiþi Akdað, bazý davetlilerin de çabasýyla yetkilileri ikna etmeyi baþardý. Salona girdikten sonra gözyaþlarýný tutamayan Akdað ý, Akil Ýnsanlar Heyeti Karadeniz Bölgesi Grubu Baþkaný Prof. Dr. Yusuf Þevki Hakyemez teskin ederek yaþananlardan dolayý özür diledi. Heyet üyelerinin konuþmalarýnýn ardýndan söz alan Akdað, damadýný teröre kurban verdiðini ve iki yetim büyüttüðünü Terörden dolayý canýmýz çok acýdý diyen Akdað, süreç sonunda adaletli bir çözüm beklediðini Bölücü terör mensuplarýyla þehit ailelerinin yan yana anýlmasýný istemeyen Akdað, barýþtan yana olduðunu kaydetti. Keþke son þehit benim damadým olsaydý diyen Akdað, sürecin hayýrlý bir neticeyle son bulmasýný arzu ettiðini sözlerine ekledi. Hüseyin Akdað, salona alýnmadýðý gerekçesiyle tepkisini dile getirdi. Salonda yerini alan Akdað, süreç sonunda adaletli bir çözüm beklediðini

12 12 PERÞEMBE 2 MAYIS 2013 Köse sordu, Bakan cevapladý E nerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, 2011 de madencilik sektöründe 10 bin 368 maden kazasý yaþandýðýný belirtirken, bir önceki yýla göre kazalarda yüzde 15 oranýnda artýþ yaþandýðýný bildirdi. CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse nin madencilik sektöründeki kazalara iliþkin soru önergesini yanýtlayan Yýldýz ýn verdiði rakamlara göre madencilik sektöründeki iþ kazalarý bir önceki yýla oranla yüzde 15, 2007 yýlýna oranla ise yüzde 44 artýþ gösterdi. Ölümlü kaza sayýsý ise bir önceki yýla oranla yüzde 8 düzeyinde azaldý. Bakan Taner Yýldýz, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse nin madencilik sektöründeki kazalara iliþkin sorusunu cevaplandýrdý. Matematik-Fen Olimpiyatý nda dereceye giren öðrenciler için ödül töreni düzenlendi. Þampiyonlar ödüllerini aldý Sinpaþ Paþa lý kampanyasýný uzattý Ö zel Çorum Samanyolu Ýlköðretim Kurumu geleneksel olarak düzenlediði ve 3250 kiþinin katýlýmýyla gerçekleþen Matematik-Fen Olimpiyatý nda dereceye giren öðrenciler için okul konferans salonunda ödül töreni düzenledi. Ödül törenine Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Özel Öðretim Þube Müdürü Ahmet Karaman, Þube Müdürü Ahmet Gökhan Eriþ ve çok sayýda veli ile davetliler katýldý. Ödül töreni açýlýþ konuþmasýný yapan Özel Çorum Samanyolu Ýlköðretim Kurumu Müdürü Erdal Öðülmüþ, SBS il birinciliði, ilk 10 da 4 derece, Cambridge Üniversitesi Ýngilizce sýnavlarýnda % 100 baþarý, uluslararasý bilim olimpiyatlarýnda 17 madalya ve sanat, spor dallarýnda ise 27 madalya kazanma baþarýsý ile Çorum u en güzel þekilde temsil etme gayretindeyiz. Geleneksel baþarýmýzýn temelinde öðretmenlerimizin fedakâr çalýþmalarý ve okul-aile-öðrenci dayanýþmasý bulunmaktadýr. Düzenlenen geleneksel olimpiyatla geleceðin bilim insaný olmaya aday güzide evlatlarýmýzý cesaretlendirmek ve ödüllendirmektir. Evlatlarýmýzýn yetiþmesinde emeði geçen eðitim camiasýnýn kýymetli idareci ve öðretmenlerini tebrik ederim. dedi. Törende Ýngilizce, keman ve gitar gruplarýnýn gösterileri beðeniyle izlenildi. Ödül töreninde 1. olan öðrencilere bisiklet ve netbook verilirken 2. lere tablet, 3. lere de mp5 verildi. Ödül töreninde konuþan Þube Müdürü Ahmet Karaman, organizasyonu düzenleyen Samanyolu Eðitim kurumlarýna teþekkür ederek, Baþarýlý öðrencilerimizin yetiþmesinde emeði geçen okul idareci, öðretmen ve desteklerini esirgemeyen siz kýymetli velileri tebrik ederim. diye konuþtu. A nadolu yakasýnýn hýzla geliþen bölgesi Sultanbeyli de, Sinpaþ Yapý tarafýndan inþa edilen Liva Turkuaz projesinde üç hafta önce baþlayan Paþa Gönlünüz Nasýl Ýsterse Liva dan Öyle Ev Sahibi Olun! kampanyasý, gösterilen yoðun ilgi nedeniyle uzatýldý. Ödeme þekliyle gayrimenkul sektöründe ilk olma özelliði taþýyan paþa Çorumlular gecede buluþtu B Minik Yürekler Büyük Ellerle Yapýyor Yaþýyor Öðreniyor Minik Yürekler Büyük Ellerle Yapýyor Yaþýyor Öðreniyor etkinliði düzenlendi. H itit Üniversitesi ve Ýstiklal Ýlkokulu ortak projesi Minik Yürekler Büyük Ellerle Yapýyor Yaþýyor Öðreniyor kapsamýnda 10. etkinlik Ýstiklal Ýlkokulu konferans salonunda yapýldý. Etkinliðe, Yrd. Doç. Özlem Sirkavaz, Tarih Bölümü Öðr. Gör. Tuðba Gülen, Ýstiklal Ýlkokulu Müdürü Hüseyin Güler, Müdür Yardýmcýsý Þayan Aktaþ, 4. sýnýf öðretmenleri ve öðrenciler katýldý. Etkinlikte, Demokrasi Meclisi Seçimleri yapýldý. 4. sýnýf öðrencilerinin oy alabilmeleri için son propagandalarýný yapmalarýnýn ardýndan seçime geçildi. Kullanýlan oylarýn tasnifi ve sayýmýnýn sonucunda Süleyman Budak isimli öðrenci seçimi kazandý. Seçimi kazanan öðrencinin teþekkür konuþmasý ve Okul Müdürü Hüseyin Güler in kapanýnýþ konuþmasýnýn ardýndan etkinlik tamamlandý. ayraklý Belediye Baþkaný Hasan Karabað, hafta sonunu da yöre derneklerinin gerçekleþtirdiði etkinliklere katýlarak geçirdi. Karabað, Cumartesi günü ilk olarak Erzurum Dörtler Kültür ve Dayanýþma Derneði nin Havuz Düðün Salonu ndaki gecesine ardýndan da Çorum Cevizli Köyü nün Barýþ Anýtý ndaki eðlencesine katýldý. Baþkan Karabað Pazar günü sabah Balýkesirliler Derneði nin kahvaltýsýnda vatandaþlarla bir araya geldi. Bayraklýda bulunan Erzurum Dörtler Derneði yardýmlaþma ve dayanýþma gecesi Bayraklý havuz düðün salonunda gerçekleþti. Coþkulu geçen geceye CHP Ýzmir Milletvekili Mustafa Moroðlu, CHP Ýl Baþkaný Ali Engin, CHP Bayraklý Ýlçe Baþkaný Levent Ölçer, CHP Buca Ýlçe Baþkaný Bektaþ Gül, Bayraklý Belediye Baþkaný Hasan Karabað, Çiðli Belediye Baþkaný Metin Solak ve çok sayýda davetli katýldý. 10. Yýl marþýyla baþlayan gece þarkýcý Yýldýrým Budak ýn þarkýlarýyla davetlilerin halaylarýyla devam etti. BAÞKANIMIZIN HER ZAMAN ARKASINDAYIZ Demokrasi Meclisi Seçimleri yapýldý. Erzurum Dörtler Derneði Baþkaný Kemallettin Kýrým Gecemizin düzenlenmesinde emeði büyük olan Baþkanýmýz Hasan Karabað a çok teþekkür ede- O Program Ýstiklal Ýlkokulu konferans salonunda yapýldý. Paþa Gönlünüz Nasýl Ýsterse Liva dan Öyle Ev Sahibi Olun! kampanyasý uzadý. gönlüm kampanyasý Haziran ýn ikinci haftasýna kadar devam ediyor. Farklý ödeme alternatifleri sunan kampanyada, oturmaya baþlandýðýnda ödemelere baþlayarak, peþinat ödemeden, 12 ay ödeme yapmadan, taksitli ara ödeme seçenekleriyle, ister banka kredisi, ister Sinpaþ kredisiyle ev alýnabiliyor. riz. Her zaman yanýmýzda oldu. Bizde dernek olarak baþkanýmýz her zaman arkasýndayýz dedi. Çiðli Belediye Baþkaný Metin Solak Erzurum Dörtler Derneðinin dayanýþma gecesinde olmaktan dolayý çok mutlu olduðunu Dörtler derneðini yapacaðý hizmet binasýnda her türlü desteði vermeye hazýrýz diye konuþtu. TÜM BELEDÝYE BAÞKANLARIMIZA SAHÝP ÇIKALIM CHP Ýl Baþkaný Ali Engin yaptýðý konuþmada Ýzmir in saðlýklý bir þekilde geliþtiðini, ranta izin verilmediðini kentsel dönüþüm ile Ýzmir in çehresinin deðiþeceðine dikkat çekerek, Ýzmir deki tüm belediye baþkanlarýmýza sahip çýkýlmasý gerekir dedi. Dayanýþma gecelerinde sizin gibi derneklerle birlikte olmaktan dolayý mutlu olduklarýný dile getiren CHP Ýzmir Milletvekili Mustafa Moroðlu Bizi böyle gecelere çaðýrdýðýnýz için çok teþekkür ederim. Haftanýn üç günü Bayraklý Yüzme havuzunda yöre derneklerinin gecesi oluyor. Bu sebepten dolayý Baþkanýmýz Hasan Karabað a böyle bir tesis yarattýðý için þükranlarýmý iletiyorum dedi. ÜLKENÝN ERZURUMLULUK DURUÞUNA ÝHTÝYAÇ VAR Çorum Cevizli Köyü Dünya Barýþ Anýtý nda eðlence düzenledi. Bayraklý Belediye Baþkaný Hasan Karabað, Çorumlular gecesine katýldý. Bayraklý Belediye Baþkaný Hasan Karabað Bayraklý da da Erzurum un çeþitli ilçelerinden göçüp gelmiþ 30 bin civarý vatandaþýmýz bulunuyor. Tüm derneklerle olduðu gibi Erzurum Dernekleri ile sýký birlikteliðimiz var. Ülkenin þu yaþadýðýmýz günlerde zor bir süreçten geçiyor. Tüm ülkenin Erzurumluluk duruþuna sahip olmasý gerekir. Erzurum deyince benim aklýma Nene Hatun, Kara Fatma, Kurtuluþ Savaþý ný Erzurum Kongresi ile baþlatan Atatürk, kýrmýzý-beyaz Türk Bayraðý geliyor diye konuþtu. Baþkan Karabað daha sonra Çorum Cevizli Köyü nün Dünya Barýþ Anýtý ndaki eðlencesine katýldý. Bayraklý da yaþayan Çorumlu vatandaþlarýna seslenen Baþkan Karabað Bir Anadolu mozaiði olan Bayraklý sizlerle daha güzel dedi. Baþkan Karabað Pazar sabahýný da eþi Bahriye Karabað ile birlikte Balýkesirliler Derneði nin kahvaltýsýna katýldý. Kahvaltýda Balýkesirli vatandaþlarýna seslenen Karabað, Bayraklý nýn da Balýkesir in de renkleri kýrmýzý beyaz. Biz kýrmýzý beyaz ay yýldýzlý Türk Bayraðýna sevdalýyýz diye konuþtu.(ýha) OFKAD basýn Niyazi Sivri açýklamasý vefat etti smancýk Fotoðraf Sinema Amatörleri ve Kültür Sanat Turizm Araþtýrma Derneði (OFKAD) Baþkaný Ýsmail Kabakdere, 3. Geleneksel Osmancýk Fotoðraf, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali ile ilgili taleplerinin Belediye tarafýndan kabul edilmediðini Osmancýk Belediyesi ne gönderdikleri dilekçeye verilen cevaba karþýlýk bir basýn açýklamasý yapma ihtiyacý hissettiðini ifade eden Kabakdere, bugün saat 14:00 de Osmancýk Belediye binasý önünde yapacaklarý basýn açýklamasýna herkesi davet etti. S erbest Muhasebeci Mali Müþavir Abdülkadir Sivri, Çöplük Çarþýsý esnafýndan televizyoncu Uður Sivri'nin babalarý Niyazi Sivri vefat etti. Merhumun cenazesi bugün öðle namazýna müteakip Ulu Camii'de kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezar'da topraða verilecek.

13 PERÞEMBE 2 MAYIS Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:22 - Cemâzil - Âhýr: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:19 Nisan 1429 Kasým: MAYIS Faziletlerin en üstünü; sana gelmeyene gitmen, vermeyene vermen ve kötülük edene iyilik etmendir. Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi SAÐLIK OCAKLARI AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik MUHTARLIKLAR Bahçelievler (Hasan KAYA) Buharaevler (Seyfi PEKCAN) Çepni (Mevlüt GEZER) Çöplü (Yýlmaz KILCI) Gülabibey (Hikmet DURGUN) Kale (Ali ÞAHÝN) Karakeçili (Mustafa TURAN) VEFAT EDENLER 1- PTT' den emekli Merhum Ahmet ÖZKAN' ýn eþi, Nevin SAMSUNLU, Sevin PÝÞÝRÝCÝ, Servet ve Gülnur ÖZKAN ile Sermin ve Cem GÖKGÖZ' ün anneleri; Fütuhat ÖZKAN. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Ýslam'da Aile Ve Çocuk Terbiyesi 6 Aile, eþ ve çocuklardan oluþan ve yaratýlýþtan gelen bir takým manevi baðlarla pekiþtirilerek kurulan, çocuklarýn karakter yapýlarýnýn þekillendiði, insanlýðýn ilk temel yapýsýdýr. Aile uygarlýklarýnda ilk kaynaðýdýr. Ýnsanýn tek baþýna yaþamýný sürdürmesi ve neslin nesebinin devamý mümkün deðildir. Birlikte yaþamanýn ruh ve beden saðlýðý için ne kadar önemli olduðu ayetlerde de bildirilmiþtir. "Kaynaþmanýz için size kendi cinsinizden eþler yaratýp aranýzda sevgi ve merhamet peyda etmesi Allah'ýn varlýðýnýn delillerindendir." (Rum sur. 21) Eðer inanç deðerleri üzerine kurulabilirse, aile hayatý, dünya ve ahiret mutluluðu için en güvenli bir sýðýnak haline dönüþür. Þunlarý sorgulamadan Ýslami kimliðimizi bularak kendimize gelmemiz ve huzuru yakalamamýz, kendimizi ve ehlimizi cehennem azabýndan korumamýz ve kurtarmamýz mümkün olmaz. Biz Müslüman bir toplum olmamýza raðmen neden batý tipi bir aile yapýsýna özeniyor ve bu konuda ýsrar ediyoruz? Davranýþ ve ahlakýmýz Kur'an ve sünnete ne kadar uyuyor? Ýþ, davranýþ ve konuþmalarýmýzda Allah rýzasý ne kadar öncelikli? Kur'an-ýn emri olan emri bil maruf nehyi anil münker (iyiliði emredip kötülükten sakýndýrma) görevini yeterince yerine getirebiliyor muyuz? Bunlar için ne kadar gayret gösterebiliyoruz? Peygamber efendimiz, (Ölmeden evvel, hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin) buyuruyor. Kur'an-ý Kerim'de ise "Kýyamet günü terazi kurarýz. O gün, hiç kimseye zulmedilmez. Herkesin, yaptýðý zerre kadar iyilik ve kötülüðünü meydana çýkarýp, teraziye koyarýz." (Enbiya 47) Yine peygamberimiz "Akýllý kimse, günü dörde ayýrýr, birincisinde, yaptýklarýný ve yapacaklarýný hesap eder. Ýkincisinde, Allahü teâlâya münacat ederek dua ve ibadet eder. Üçüncüsünde, bir iþte çalýþýp, helal para kazanýr. Dördüncüsünde, istirahat eder ve mubahlardan yararlanýr. Haramlardan da kaçar." (Ý. Gazali) Ýslam aile hukuku, yüce Rabbimizin yarattýðý en mükemmel ve deðerli varlýk olan insan hayatýnýn bütün safhalarý ile yakýndan ilgilenir. Anne rahmine düþen ceninden baþlayýp doðumuyla devam eder. Anne baba çocuðuna güzel bir isim koyarak baþlayan süreçte, maddi bakýmýnýn yanýnda dini ve ahlaki deðerlerini öðretmekte görevleri arasýndadýr. Ayrýlma veya boþanmalarda çocuðun kalmasý gereken yer annesinin yanýdýr. Müþrik olan kadýnlarla evlenmeyin ayeti nazil olduðunda Hz. Ömer'in boþadýðý hanýmýndan olan oðlunun kime ait olduðu hususundaki anlaþmazlýðý, Hz. Ebu Bekir'e baþvururlar. Hz. Ebu Bekir çocuðu annesine teslim ederek "Bu çocuk için annesinin nefesi, senin yanýnda yiyeceði oðul balýndan daha hayýrlýdýr ey Ömer" der. Bahar geldi mi insanlar kendiliðinden gülümser, hiç bir sebep yokken bile. Çünkü tabiat ile birlikte onlar da uyanmýþtýr. Aydýnlýðýný ve sýcaklýðýný kýþýn bile bizden hiç esirgemeyen Güneþ yine bizleri ýsýtmaya devam eder, neþeli ve mutlu olmamýzý saðlar. Çiçekler açar, aðaçlar yeþillenir, tomurcuklanýr. Gök masmavidir artýk, þifa yaðmurlarý yaðar üzerimize. Anlarýz ki bahar bize müjdeleriyle gelmiþtir. Derin bir nefes alýrýz, topraðýn mis gibi kokusunu içimize çekerek. Bu arada yerin altýný da unutmamak gerek. Karýncalarla böceklerle birlikte yeryüzünde ve yerin altýnda bir cümbüþdür gider. Ýnsanlar moral ile tanýþýr, anlayacaðýnýz yeniden baharla birlikte iç dünyalarýndan kurtulup, dýþ dünyaya açýlýrlar. Duygularý, yaþama sevinçleri yenilenir. Sanýrsýnýz ki herkes on sekiz yaþýnda. Vahyin Iþýðýnda Veysel Uysal hotmail.com Bahara gülümse? Gül Artar Çocuk Müslüman olmayan annenin yanýnda dini meseleleri anlayabilecek seviyeye gelinceye kadar býrakýlýr. Bu dönemden sonra anne inanç deðerleri konusunda yanlýþ yönlendirebilir. Hýristiyan ise domuz eti yedirebilir. Veya içki içirmesinden endiþe edilirse annenin yanýnda býrakýlamaz. Baba, yakýnlarý veya Müslüman bir topluluðun yanýna verilir. Çocuk dini yönden Müslüman olan babasýna tabidir. Çocuk olgunlaþmadan öncede annenin dini inanç ve adetlerini çocuða telkin ettiði sabit olursa o zamanda anneden alýnýr veya tedbirler alýnýr. Þafi ve Hanbelî mezheplerine göre çocuk 8 yaþýna geldiðinde muhayyerdir. Anne babadan kimi isterse ona teslim edilir. Ebu Hureyreden rivayet edilen bir hadise göre bir kadýn peygamberimize gelerek ey Allah'ýn resulü oðlumu büyütüp yetiþtirdim. Oðlumun bana faydasý dokunmaya baþlamýþtý ki (ayrýldýðým) eþim oðlumu benden almak istiyor deyince, peygamberimiz. Babayý da oraya getirterek "Ey çocuk, þu baban, þu da annen. Hadi bakalým, hangisini istersen onun elini tut. Deyince çocuk hemen, annesinin eline yapýþmýþ, annesi de onu alýp gitmiþtir." (Ebu Davut, Talak 35) diðer bir hadiste ise peygamberimiz Rafi'b. Sinan'dan rivayet edildiðine göre, kendisi Müslüman olmuþ, karýsý ise Ýslam'ý kabul etmemiþ, birisinin çocuðu getirildi. Peygamberimiz anneyi bir tarafa, babayý bir tarafa çocuðu da aralarýna oturttu. Çocuk annesine meyil edince, "Ya rab, ona hidayet ver." Diye dua etti. Bu sefer çocuk hemen babasýna meyletti. Babasý da onu alýp götürdü." (Ebu Davut Talak 26.) Günümüzde zaman zaman TV ekranlarýnda ve basýnda, eþine olan kin ve intikamýný, çocuðunu bir araç olarak kullanarak, eþim bana çocuðumu göstermiyor diye feryat eden anne ve babalara þahit oluyoruz. Sen annesiysen o da babasý veya sen babasýysan o da annesi, hak ve kanunlarý hiçe sayýp nefsi davranarak çocuðunu annesi veya babasýna karþý kin ve nefret duygularýyla yetiþtirmek, ona göstermemek, anne veya babaya hiçbir þey kazandýrmadýðý gibi, hayat boyu çocuðun sýkýntýsýný çekeceði psikolojik sorunlarla büyümesinin zeminini hazýrlamýþ olur. Bu tür davranýþlarýn çocuðun kiþiliðinin oluþmasýna büyük zararlar verdiðinin farkýnda olmadan bunlarý yaparlar. Ýnsan hayatýnýn bütün alanlarýný kuþatan dinimiz çocuklarýn yetiþmesi ve en iyi bir þekilde terbiye edilip, onurlarýný koruyarak yetiþtirilmemeleri için gerekli olan bütün tedbirleri almýþtýr. Aile yapýmýzdaki çözülmeleri, aile ile dini, ahlaki deðerler arasýndaki baðlarý güçlendirerek giderir, mutluluðun kaynaðýna inerek tedbirleri alýr, Kur'an ve sünnetin gösterdiði tedavi yollarýný uygularsak hem sorumluluktan kurtulur hem de yarýnlarýmýza güven- Sanki tüm sýkýntýlar baharla birlikte uçup gider. Þarkýlar yükselir hep bir aðýzdan mutluluk þarkýlarý, sevgi kuþatýr dünyayý, sevinç yönetir. Sadece iki kanadýmýz eksiktir, kanatlanýp uçmak için. Tüm masumiyetler toplanmýþ, þiir yazarlar suyun üzerine. Su da akar güzel gönüllere, örnek insanlar da bizim yüreklerimize. Belki gözlerimiz dolar, onlarýn huzurunda, sevgimizi anlatacak sözler gizlenir boðazýmýzda. Biliriz ki gönülden gönüle yol vardýr. Onlarsa hep bu yoldadýr. Bizler için duadadýr. Bahar papatyalarý daðlarý, tepeleri, kýrlarý sarýya beyaza boyamýþlardýr. Onlara bakarken kendimizi çocukluðumuzda buluruz. Bizler her zaman bahar olup, birbirimizi mutlu edelim ve hep birlikte bir kuþun kanadýnda dünyayý Hazýr gýda tehlikesi Türkiye'ye sýçradý Çocuklar üzerinde yapýlan araþtýrmaya göre, 6-7 çocuktan biri her gün hamburger, sosisli, sucuklu sandviç; her 5 çocuktan biri simit, poðaça; her 10 çocuktan biri þeker içeren gazlý, kolalý içecekler tüketiyor ve her dört çocuktan biri þeker, çikolata ve gofret yiyor. Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Halk Saðlýðý Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hilal Özcebe, Türkiye'de okul çaðý çocuklarýn (6-10 yaþ) büyümesinin izlenmesi projesine iliþkin bilgi verdi. Çeþitli bölgelerdeki 135 okulda, 6 bin 382'si erkek, 5 bin 919'u kýz olmak üzere 12 bin 301 çocuk üzerinde yapýlan araþtýrma sonuçlarýna göre, çocuklarýn yüzde 6,5'i þiþman, yüzde 14,3'ü de kilolu olduðunu belirten Özcebe, her 5 çocuktan birinin kiloyla iliþkili hastalýklar açasýndan risk altýnda bulunduðunu Özcebe, fazla kiloluk ve þiþmanlýðýn, kan basýncý yükselmesinin, kalp ve þeker hastalýðýnda önemli bir etken olduðuna iþaret ederek, obeziteyle mücadele edilmediðinde bu tür hastalýklarýn görülme sýklýðýnýn daha da artacaðýný vurguladý. SAÐLIKSIZ BESLENME VE HARE- KETSÝZ YAÞAM Obezitenin temel nedeninin, saðlýksýz ve fazla beslenme ile hareketsiz yaþam tarzý olduðunu dile getiren Özcebe, çalýþmaya göre, her 10 çocuktan birinin (yüzde 11,5) her gün þeker içeren gazlý, kolalý içecekler tüketiðini; her dört çocuktan birinin (yüzde 25,4) de þeker, çikolata ile gofret; her 5 çocuktan birinin (yüzde 19) simit, poðaça gibi yiyecekler tükettiðini bildirdi. 6 ÇOCUKTAN BÝRÝ HER GÜN HAMBURGER YÝYOR Özcebe, "Altý ya da 7 çocuktan birinin de her gün hamburger, sosisli, sucuklu sandviç gibi yiyeceklerden yediði bilinmektedir. Diðer taraftan çocuklar arasýnda fizik aktivite etkinlikleriyle vakit geçirme azalýrken, televizyon ve bilgisayar karþýsýnda vakit geçirme süresi artmaktadýr." "SAÐLIKLI BESLENME DAVRANI- ÞI, ÖNCE MUTFAÐA YERLEÞMELÝ" Obeziteyle mücadelede, saðlýklý beslenme alýþkanlýðý ve fiziksel aktivitenin yaþam þekline dönüþmesi gerektiðine dikkati çeken Özcebe, alýþkanlýklarýn çocukluktan itibaren kazandýrýlmasý gerektiðinin altýný çizdi. Özcebe, çocuklarýn söz konusu davranýþ biçimlerini kazanabilmesinde ailenin önemli yer tuttuðunu ifade ederek, önce anne ve babanýn örnek olmasý gerektiðini Anne babanýn çocuklarýn rol modeli olduðunu dile getiren Özcebe, "Aile birlikteliðini korumak, iletiþimi artýrmak ve saðlýklý olmayý desteklemek için tüm ailenin beraber yapabilecekleri etkinlikleri artýrmasý gerekir. Saðlýklý beslenme davranýþý, önce evdeki mutfaða yerleþmelidir" dedi. "HEM KADINLAR HEM DE ER- KEKLER, RÝSK ALTINDADIR" Obezitenin görülme sýklýðýnýn her geçen gün arttýðý bilgisini veren Özcebe, Türkiye'de de þiþmanlýðýn önemli bir halk saðlýðý sorunu olduðuna iþaret etti. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan açýklanan son verilere göre, 15 yaþ üzerindeki nüfusun yüzde 17,2'sinin þiþman ve yüzde 34,8'inin fazla kilolu çýktýðýný anlatan Özcebe, bunun toplumda her iki kiþiden birinin þiþmanlýkla iliþkili hastalýklar açýsýndan risk altýnda olduðu anlamý taþýdýðýný vurguladý. Özcebe, þöyle devam etti: "Kadýnlarda þiþmanlýk oranýnýn yüzde 20,9, erkeklerde yüzde 13,7'dir yani, kadýnlar daha fazla þiþmandýr. Kadýnlar arasýnda bu sorun daha büyük boyutlardadýr. Ancak fazla kiloluluk açýsýndan erkeklerin de risk altýnda olduðu görülmektedir. Fazla kiloluluk erkeklerde yüzde 39 iken kadýnlarda yüzde 30,4'tür. Sonuç olarak, Türkiye'de hem kadýnlar hem de erkekler, kilolu olma ve þiþmanlýk açýsýndan risk altýndadýr." 24 ayar METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: MAYIS 2013 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro Engin Olduk 1 Hayatýmýz da insan Tefekkür manzaralarýna rastlarýz. Kimi sarý, Dünyamýz Kimi beyaz, Kimi kumral Ýnsanlar adedince karakterleri tanýrýz. Ehli ilim insaný tarif eder. Tavsiyelerde bulunur. Raþit Yücel Ozan hissiyatýný sazý ile söze döker. corumhakimiyet. net "Engin ol gönül, engin ol" Bunu büyüklüðün alameti kabul etmiþler. "Büyük görünme küçülürsün" "Büyüklüðün þaný tevazu ve mahviyettir, tekebbür ve tahakküm deðildir" dedi Bediüzzaman hazretleri. Evliyaya seslendi. "Ey!evliyayý umur!: Tevfik isterseniz,kavanin-i Adetullaha Tevfik-i hareket ediniz.yoksa Tevfiksizlik ile cevabý red alacaksýnýz" Çileye talip olacaðýz, Hizmete talip olacaðýz. Bir hizmet sunulduðunda mazeret aramayacaðýz. Engin olacaðýz. Her bir þeye enaniyetimizi kabartmayacaðýz. "Haysiyetime dokundu" Varsýn dokunsun. Üstadýn" bin haysiyeti"nden önemli mi bu? (Sürecek) NÖBETÇÝ ECZANELER GÜMÜÞAÐA G.BEY MH ESKÝ SSK HAST- Y.GÖÐÜS HASTANESÝ POL.KARÞISI ALIÞ 84,32 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) SÖNMEZ ÇORUM DEVLET HAST. YANI - DOÐUM EVÝ KARÞISI SATIÞ 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 84,978 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. (Posta Kodu )

14 14 PERÞEMBE 2 MAYIS 2013 Bu ayýn hediyesi Obruk Barajý O Tuðçe Kiraz ve Dilek Gökçe de ayýn öðrencileri olarak belirlendi. Öðrenciler Obruk Barajý nda tekne turu yaptý. Oðuzlar Lisesi nin Ayýn Sýnýfý & Ayýn Öðrencisi etkinliðinin Nisan ayý seçimleri yapýldý. Öðrenciler Altýn Koz Restoran da dinlendi. Ali Uyanýk ýn kaptanlýðýnda sürat motoruyla Obruk Barajý nýn güzelliðini doyasýya yaþadýlar. Ali Uyanýk ýn kaptanlýðýnda sürat motoruyla Obruk Barajý nýn güzelliðini doyasýya yaþadýlar. ðuzlar Lisesi nin Kasým ayýndan itibaren düzenlediði Ayýn Sýnýfý & Ayýn Öðrencisi etkinliðinin Nisan ayý seçimleri yapýldý. 12/B-C ve 11/C þubeleri ayýn sýnýflarý seçilirken, Tuðçe Kiraz ve Dilek Gökçe de ayýn öðrencileri olarak belirlendi. Öðrenciler, Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk ýn da katkýlarýyla Altýn Koz Obruk Barajý Tesisleri ne geziye götürüldü. Etkinliðe Ali Uyanýk ýn yaný sýra, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Zekeriya Bilen, Þube Müdürü Mutu Fýrat, Okul Müdürü Muzaffer Çelik, Müdür Yardýmcýsý Levent Akgün, Ayýn Sýnýfý ve Öðrencisi Seçimi Komisyonu öðretmenlerinden Samet Bal ve Seher Baykuþ, Coðrafya öðretmeni Ali Uzun, Ýngilizce öðretmeni Murat Büyükbalya, Resim öðretmeni Tülay Gönüllü ve okul personeli katýldý. Obruk Barajý nda tekne turu yapan öðrenciler, Belediye Baþkaný Ali Uyanýk ýn kaptanlýðýnda sürat motoruyla Obruk Barajý nýn güzelliðini doyasýya yaþadýlar. Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk, Öðrencileri su sporlarýyla tanýþtýrmak bizim için büyük bir mutluluk. Bu geziyi hak eden öðrencilerimizi tebrik ediyor, öðretmen ve idarecilerimize de bu etkinliðe vesile olduklarý için teþekkür ederim. diye konuþtu. Geziyle ilgili konuþan Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Zekeriya Bilen, Yorucu ve yoðun bir eðitim öðretim yýlýnýn son zamanlarýna yaklaþýrken Belediye Baþkanýmýzýn su sporlarý ve gölet gezintisi hepimizi çok mutlu etti. Öncelikle Belediye Baþkanýmýza en içten dileklerimle teþekkür ediyorum. Öðrencilerin bu tür etkinliklerde ufkunun açabilmesi için bir fýrsattýr. Bu fýrsata vesile olan bütün öðrencilerimizi ve öðretmenlerimizi de tebrik ederim. dedi. Okul Müdürü Muzaffer Çelik, Bu etkinliðin düzenli bir þekilde gerçekleþtirilmesinde katýlýmlarýndan dolayý öðrencilerimize ve öðretmenlerimize ayrý ayrý teþekkür ederim. Temizliðin ve çalýþmanýn bir mükâfatý olarak Nisan ayýnda Belediye Baþkanýmýzýn ilçemizin güzide tesislerinde bizleri aðýrlamasý ve sürat teknesiyle bizzat kaptanlýk ederek bütün öðretmen ve öðrencilerimizi Obruk Barajý nda gezdirmesi ve bu doða güzelliðini tattýrmasýndan dolayý teþekkür ediyoruz. Altýn Koz Tesisleri nin bölgeye kazandýrýlmasýndaki katkýlarýndan dolayý da ayrýca Oðuzlar Belediye Baþkanýmýz Ali Uyanýk ý kutluyorum. ifadelerine yer verdi. Öðrenciler, Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk ýn da katkýlarýyla Altýn Koz Obruk Barajý Tesisleri ne geziye götürüldü. Sertifikalarýný aldýlar A kdeniz Üniversitesi Yayým Topluluðu - Çorum Eðitim Kültür Vakfý (ÇEKVA) iþbirliðinde yapýlan Hýzlý Okuma ve Anlama semineri tamamlandý. Seminere katýlan 20 burslu öðrenci, 30 saatlik semineri baþarýyla tamamlayarak sertifikalarýný aldýlar. ÇEKVA Antalya Þube Baþkaný Kemal Koçak, Gençlerimizin hayatta baþarýlarýna önemli pratik katkýlar saðlayacaðýný ümit ettiðimiz bu semineri veren eðitmen üyemiz Duran Durulmuþ hocamýza, her iki tarafa da ev sahibi konumundaki Yönetim Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ a, Akdeniz Üniversitesi Yetkilisi Kezban Koçak ve arkadaþlarýna ve Yayým Topluluðu na, törene katýlan üye ve dostlarýmýza, Öðrenci Temsilciliði Baþkaný Elvan Yýldýz ve öðrencilerimize içten teþekkürlerimizi sunarýz. dedi. Hýzlý Okuma ve Anlama semineri tamamlandý. Seminere katýlan 20 burslu öðrenci, 30 saatlik semineri baþarýyla tamamlayarak sertifikalarýný aldýlar. Antalya yý öðrencilere tanýttý A ntalya Büyükþehir Belediye Baþkaný Mustafa Akaydýn, Avrupa Birliði projesi kapsamýnda þehre gelen yabancý öðrencilere Antalya'yý tanýttý. "Dünyanýn Sekizinci Harikasý Benim Þehrimde" adlý AB Projesi kapsamýnda Antalya gelen Ýtalya, Ýspanya, Hollanda ve Polonya'dan 19 öðrenci ile 14 öðretmen, Büyükþehir Belediye Baþkaný Mustafa Akaydýn'ý makamýnda ziyaret etti. Öðretmen ve öðrencileri Antalya hakkýnda bilgilendiren Akaydýn, dünyanýn Mustafa Akaydýn en güzel þehrinin belediye baþkaný olduðunu Akdeniz'in en temiz þehirlerinin baþýnda Antalya'nýn geldiðini ifade eden Akaydýn, Antalya'nýn tarihi, kültürü ve doðasýyla çok zengin olduðunu kaydetti. Þehir tarihinin çok eskiye dayandýðýný belirten Akaydýn, Antalya'nýn, þehir merkezinde denize girilebilen ender þehirlerden olduðunu Antalya'nýn güzelliklerini öðrencilere anlatan Akaydýn, konuklarýna hediyeler vererek, uðurladý

15 PERÞEMBE 2 MAYIS Esnafa kredi müjdesi S aðlýk Bakan Yardýmcýsý nýný yüzde 5'e çekiyoruz. Agâh Kafkas, BaþbaAradaki farký yine Hazinekan Recep Tayyip Erdomiz karþýlayacak" dedi. ðan'la birlikte TESKOMB Ýstihbarat ücreti de Esnaf Bilgilendirme Topkaldýrýldý lantýsý na katýldý. Faiz oranlarýndaki intürkiye Esnaf ve Sadirimin yaný sýra kooperanatkârlar Kredi ve Kefalet tifler ve Halkbank tarafýnkooperatifleri Birlikleri dan yapýlan kesintilerde Merkez Birliði nin, TESönemli oranlarda da indirikomb Esnaf Bilgilendirme gittiklerini bildiren Erme Toplantýsý nda Baþbadoðan, istihbarat ücretini kan Recep Tayyip Erdoðan, de tamamen kaldýrdýklarýný esnaf ve sanatkâra müjde kaydetti. Erdoðan, bu geliþverdi. Esnaf ve sanatkârlamelerin esnaf ve sanatkarrýn üretim gücü ve oluþturlara hayýrlý olmasý temenniduðu katma deðer bakýmýnsinde bulundu ve Türkiye Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, Baþbakan la birlikte dan toplumun ve ekonomibüyüdükçe, geliþtikçe, ekoteskomb Esnaf Bilgilendirme Toplantýsý na katýldý. nin önemli bir kesimini teþnominin imkanlarý arttýkça kil ettiðini söyleyen Baþbabunlarý esnafla paylaþmaya kan, 1 Mayýs 2013'ten itidevam edeceklerini söylebaren esnafýn TESKOMB di. kefaletiyle Halkbank'tan Paranýzý iyi yönetin kullanacaðý kredilerde faiz Erdoðan, esnafa paraindirimine gidildi. dedi. sýný, finansmanýný iyi yöbaþbakan Erdoðan ýn netmesi tavsiyesinde bulu1 yýla kadar vadeli kredilernarak, "Paranýn da abur cude faiz oranýnýn yüzde 4'e, buru vardýr, bu oyuna gel1 yýldan fazla olan kredilermeyin. Finansmaný iyi yöde ise yüzde 5 e indirilecenetmektir aslolan. Bilgiyi ðini açýklamasýnýn ardýndan iyi yönetmektir aslolan. Bakan Yardýmcýsý Kafkas Eðer paranýzý iyi yöneteda, esnaf ve sanatkâra kulmez, kullanýlmamasý gerelanacaðý kredilerle bol, beken yerde o parayý kullanýrreketli ve hayýrlý iþler dilesanýz yazýk edersiniz. Biz di. sizin güçlü olmanýzý istiyobakan Yardýmcýsý Kafkas da, esnaf ve sanatkâra ATO Kongre Saloruz. Önce güçleneceksiniz kullanacaðý kredilerle bol, bereketli ve hayýrlý iþler diledi. nu'nda düzenlenen TESondan sonra da atmanýz gekomb Esnafa Bilgilendirme Toplantýsý na katýlan Baþbakan Erdoreken adýmlarý atacaksýnýz. Bin yýl boyunca olduðu gibi bugün de yaðan, burada yaptýðý konuþmada esnafa kredi müjdesi verdi. Baþbakan rýn da... Türkiye'yi birlikte büyütmeyi, birlikte yüceltmeyi sürdüreceerdoðan, 1 Mayýs 2013'ten itibaren esnafýn, TESKOMB kefaletiyle ðiz" diye konuþtu. Halkbank'tan kullanacaðý kredilerde faiz indirimine gidileceðini bilgümrük ve Ticaret Bakanlýðýna, Hazine Müsteþarlýðýna, Halkdirdi. Erdoðan, 1 yýla kadar vadeli kredilerde faiz oranýný yüzde 4'e, 1 bank'a ve TESKOMB'a katkýlarýndan dolayý teþekkür eden Erdoðan, yýldan fazla olan kredilerde de faiz oranýný yüzde 5'e çekeceklerini be"þu çözüm sürecinde tüm halkýmýzýn birbirleriyle kucaklaþmasýna lirterek, aradaki farký yine Hazine'nin karþýlayacaðýný dile getirdi. ahilerimizin katkýsýný bekliyorum. Bir olacaðýz, iri olacaðýz, beraber Faiz oranýný tek rakama düþürdük olacaðýz, diri olacaðýz" dedi. Erdoðan, Halk Bankasý aracýlýðýyla esnafýn kullandýðý kredilerin Erdoðan, faiz indirimlerinin esnafa, sanatkara hayýrlý olmasýný difaiz oranýnýn 2002 yýlýnda yüzde 47 olduðunu anýmsatarak, "Biz bu ledi. oraný en son bir yýla kadar vadeli kredilerde yüzde 6,5, bir yýldan uzun Erdoðan a yayýk hediye edildi vadeli kredilerde yüzde 7,7'e kadar indirdik. Þimdi, 1 Mayýs 2013'ten Konuþmasýnýn ardýndan Baþbakan Erdoðan'a yayýk hediye edilitibaren esnafýmýzýn TESKOMB kefaleti ile Halkbank'tan kullanacaðý di. Üzerinde Dünya lideri Erdoðan Milli içkimiz ayran yazan yayýðý kredilerin faizini daha da düþürüyoruz. Bir yýla kadar vadeli kredileralan Erdoðan teþekkür etti. de faiz oranýný yüzde 4'e, bir yýldan fazla olan kredilerde de faiz ora- Baþkan Sezer NFK da Ý skilip Belediye Baþkaný Numan Sezer ve Ýskilip Ýþ Adamlarý Derneði (ÝSKÝAD) yetkilileri, Çorum Belediyesi tarafýndan açýlan Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi ni ziyaret etti. Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer ve ÝSKÝAD yetkililerini Gençlik Merkezi Müdürü Cihat Nakaþ karþýladý. Nakaþ, Baþkan Sezer ve ÝSKÝAD yetkililerine Merkezi gezdirdikten sonra þark köþesinde gelen misafirlerine çiðköfte ikram etti. Çiðköftenin ardýndan Gençlik Merkezi Müdürü Nakaþ, merkezle ilgili bilgi verdi. Nakaþ, Gençlik Merkezimiz Çorum Belediyesi tarafýndan 2012 de açýldý. Merkezimizde maddi durumu iyi olmayan 360 civarý öðrenciye ücretsiz ders veriyoruz. Sýnýflarýmýz akýllý tahta sistemine sahip. Bilgisayar odamýz bulunmakta ve öðrenciler burada ödevlerini hazýrlamaktadýr. Gitar, saz ve baðlama kurslarýmýzla öðrenciler sosyal yönünü geliþtiriyor. Bu öðrenciler haricinde lise ve üniversite- de eðitim gören öðrencilerimiz gelip kütüphanemize kayýt yaptýrýp kütüphanemizde bulunan bütün kaynaklardan ücretsiz faydalanmaktadýrlar. Gençlik Merkezimizde ayný zamanda müzik, kitap okuma ve sýra geceleri de düzenleniyor. Köy okullarýnda okuyan öðrencilere yönelikte çok sayýda program düzenleyen Merkez onlarca köy okulu öðrencisini merkeze getirerek, kurslar verdi. Rehber öðretmenlerimiz ise tüm öðrenci ailelerini kapý kapý dolaþarak velilere hem merkez hakkýnda bilgi veriyor hem de dertlerini dinliyor. Belediyemizin burayý açmasýnýn temel amacý ise öðrencilerin boþ iþlerle uðraþmasý yerine kendilerini eðitim ve sosyal alanlarda tam bir donanýmla geleceðe hazýrlanmalarýný saðlamaktýr. Bu yönleriyle de Gençlik Merkezimiz Çorum'da bir cazibe merkezi haline geldi. diye konuþtu. Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer de, NFK Gençlik Merkezi ile ilgili duygularýný þöyle dile getirdi; Böyle mükemmel bir donanýma ve ferahlýða sahip bir gençlik merkezi ülke çapýnda nadir bulunur. Gençlerimiz için herþey en ince ayrýntýsýna kadar düþünülmüþ. Bu gençlik merkezi sayesinde Çorum'da bulunan maddi durumu iyi olmayan gençler eðitim, kültürel ve sosyal alanlarda geleceðe tam bir donanýmla hazýrlanýyorlar. Geleceði- mizin teminatý olan gençlerimiz adýna böyle güzide bir mekânýn açýlmasýna vesile olduklarý için Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür ederim. Üçtutlar Caddesi üzerinde bulunan tarihi bir binada yangýn çýktý. Tarihi bina yanmaktan son anda kurtarýldý Erol TaþkanEmre Kut Ü çtutlar Caddesi üzerinde bulunan tarihi bir binada yangýn çýktý. Terkedilmiþ durumdaki tarihi binanýn alt katýna arka bahçeden girdiði sanýlan tinercilerin çýkarttýðý yangýn, itfaiyenin vaktinde müdahalesiyle son anda önlendi. Tamamen ahþap olan binada alevlerin büyümesinden endiþe eden çevre sakinleri, yangýnýn söndürülmesiyle rahat bir nefes alýrken, terkedilmiþ binalarýn tehlike ve suç yuvasý olmaktan kurtarýlmasýnýn gereði bir kez daha gündeme geldi. Üçtutlar Caddesi Emir Ahmet Sokak giriþinde bulunan iki katlý binada söndürme çalýþmalarýndan sonra, titizlikle soðutma çalýþmalarýný da tamamlayan itfaiyeciler, tarihi binayý yanmaktan kurtarýrken, çevre sakinleri tinerci sorununun çözümü için tedbir alýnmasýný istedi. Yangýn büyümeden söndürüldü. Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer ve Ýskilip Ýþ Adamlarý Derneði (ÝSKÝAD) yetkilileri, NFK Gençlik Merkezi ni ziyaret etti. BAÞSAÐLIÐI BAÞSAÐLIÐI Metin Adanýr Mehmet Adanýr Gazetemiz ortaklarýndan Gýda Laboratuvarý Müdürü ýn babasý ýn Çorum Hakimiyet Gazetesi Yönetici ve Çalýþanlarý vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Metin Adanýr Mehmet Adanýr Gýda Laboratuvarý Müdürü ýn babasý ýn Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu adýna Baþkan Þevket Erzen vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz.

16 16 PERÞEMBE 2 MAYIS 2013 Ahmet dedenin dilinden Nasuh un tövbesi Yýllar önce Nasuh adýnda bir adam vardý. Yüzü kadýn yüzü gibi tüysüzdü. Sesi de kadýn sesi gibi inceydi. Þehvetine düþkün azgýn bir gençti. Nasuh kadýna benzediði için kimse þüphelenmezdi. Kadýn hamamlarýnda tellaklýk eder, kadýnlara kese yaparken þehvetinden dolayý kendinden geçerdi. Nasuh yýllarca hamamlarda tellaklýk etti, kimse onun erkek olduðunun farkýna varmadý. Çünkü yüzü kadýn yüzü gibi, sesi kadýn sesi gibiydi. Birgün hamama padiþahýn haremindeki kadýnlar geldiler. Nasuh bunlarla ilgilenip onlara kese yaparken, padiþah kýzýnýn küpesindeki çok deðerli incilerden biri kayboldu. Bütün kadýnlar ve hamam görevlileri inciyi aramaya koyuldular. Herkesin eþyasýný aramak için önce hamamýn kapýsýný kapadýlar. Sonra baþladýlar aramaya. Fakat inci bir türlü bulunamadý. - "Ýhtiyar, genç, herkes anadan doðma soyunsun." diye baðýrdýlar. Bunun üzerine herkesin aðzýný ve vücudlarýnýn her yerini aramaya baþladýlar. Nasuh korkusundan bir kenara çekildi, yüzü korkudan sararmýþ dudaklarý titriyordu. Az sonra Ömer Baþkan için... Kýraat Ýlmi Kuran'ýn muhtelif lehçelerde okunuþu konu edinen bir ilimdir. Kurra bu ilmi öðrenip okuyan þahýslara denir. Kurra Hafýz, adýndan da anlaþýlacaðý üzere Kuran-ý Kerim'i ezbere bilenlerden olur. Bu muhteremler aþere takrip ve tayyibe dediðimiz Kuran Okuma ilimlerinin de tahsilini yaparlar neticede icazetname alýrlar ve kurra hafýz olurlar. Bir de sesleri güzel olup makamlara vakýf olurlarsa kaymaklý kadayýf demektir. Neticei kelam bu güzel insanlarýn sayýlarý ülke geneline baktýðýmýzda çok sayýlmaz. Zorlu bir tahsil hayatýndan sonra kurra hafýz olan bu þahýslara gereken ilgi gösterilip takdir ediliyorlar mý, benim ilgilendiðim taraf burasý Evet Bu defa makalemin konusu Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Hocalarýndan Kurra Hafýz Yard. Doç. Ömer Baþkan Hocamýzýn muhteþem güzelikte Kuran okuyuþu var, gür sesi ile gönüllerimize teselli sunuyor. Çorum'da böyle bir ilim insanýnýn ve Kuran okuma uzmanýnýn olmasý çok büyük bir þans Fakat öðrendim ki Sayýn Hoca baþka bir üniversiteye gidiyormuþ. Ýçim acýdý, böyle bir sesi çeþitli kutlu-milli gün ve gecelerde dinleyemeyeceðiz diye çok müteessir oldum. Ama gözlemim o ki benden baþka müteessir olan yok gibi..ne bir dergide ne bir gazetede Hocamýzla ilgili bir yazý göremedim. Allah aþkýna bizim ülkemiz ne zaman adam olacak, ne zaman ehli ilmin, ehl-i sanatýn, ehl-i hünerin kýymetini bilinecek? Daha öncede Dünya çapýnda bir sanatçýyý metal sanatçýsý Muhterem Hocam Hasan Tuluk Bey'e hak ettiði önem verilmiyor diye bir makale yazdým. Derhal Hocamýzýn balkonunda çürümeye terk edilmiþ þaheser ürünleri için bir müze kurulsun diye feryad ü figan da bulundum. "Kellim kellim La yenfað" Böyle bir sanatçý Hollanda'da, Almanya'da, ne bileyim Ýsviçre'de olsa adamlar el üstünde tutarlar. Benzer durum þimdi çok önemsediðim ve az yetiþen Ömer Baþkan için söz konusu..yakýnda aramýzdan ayrýlacak. Hakikaten yurdumuzda bu ses ve okuma kalitesinde az bulunabilecek bir Kurra Ahmet DOÐAN erkek olduðu ortaya çýkacak ve kellesi gidecekti belki. Ölüm korkusu her yanýný sarmýþtý. Kendi kendine: - "Yarabbi, dedi. Birçok defalar tövbe ettim fakat tövbemi bir türlü tutamadým. Eðer beni bu beladan, rezil rüsva olmaktan kurtarýrsan bütün yaptýklarýmdan tövbe ettim." dedi. Görevliler hamamdaki herkesi aradýktan sonra: - "Ey Nasuh herkesi aradýk, þimdi sýra sende gel seni de arayalým." dediler. Nasuh için kurtuluþ yoktu ve tam onu arayacaklardý ki ansýzýn: - "Ýnci bulundu." diye bir ses geldi. Nasuh'u aramaktan vazgeçtiler, böylece Nasuh rezil olmaktan, ölümden kurtulmuþtu. Ýnci bulunduðu için herkes bayram ediyor seviniyordu. Bu sevinç dalgasý geçtikten sonra Nasuh'u çaðýrdýlar: - "Ey güzel tellak gel, padiþahýn kýzý seni çaðýrýyor gel onu kesele, yýka" dediler. Nasuh bunu reddederek hamamdan çýkýp gitti. Bir daha da tövbesini bozmadý ve asýrlar sonra bile "Nasuh Tövbesi" dilden dile yayýlýr oldu. Nasuh ise büyük bir Allah dostu veli bir kul oldu. Adnan Zeki Býyýk Çorum Ortaköy Müftüsü Hafýz Çorum'a, Hitit Üniversitesine nasip olmuþ, Hoca'nýn gitmemesi için kimse bir þey yapmýyor. Ýlahiyat Fakültesi dekaný, Sayýn Rektörümüz, Çorum'un dini hayatýna yön veren eþhas-ý mühime neredesiniz? Ýþte size buradan sesleniyorum. Bu kalitede bir Kuran Hafýzý bir ilim adamý bir daha Çorum'a gelmeyecek. Elindekinin kýymetini bilmezsen Üniversitemizin de kalitesi düþmez mi muhterem Hocalarým? Sayýn Hocamýzýn gitmemesi için lütfen Onu ikna ediniz, Cevherin kýymetin Sahib-i cevahir bilirmiþ. Umarým benim bu yazým Çorum'da az da olsa Sahib-i cevahirin gönlünde ma'kes bulur Ýnþaallah.. Diðer taraftan da belki kýrgýn olan Ömer Baþkan Hocamýz, gitmekle kadirþinas olmayanlara da bir ders mi vermiþ olacak ne? Aziz Peygamberimizin iki kimseye çok içi yanarmýþ ve müteessir olurmuþ: Birincisi varlýklý iken yokluða düþmüþ insanlar Diðeri de iþi bilmeyenlerin arasýnda kalmýþ bir cevher Yani takdir göremeyen yetiþmiþ bir þahýs. Ahir-i kelam Sayýn Hocam içim yine acýyarak diyorum ki; Eðer beklediðiniz alakayý burada göremediyseniz Ziya Paþa'nýn dediði gibi gidin Hocam, "Bir yerde ki yok naðmeni takdir edecek gûþ Tazyi-i nefes etme tebdil-i makam et" (Seni ve sanatýný, ilmini takdir edecek çapta âdemler etrafýnda yoksa, kendini üzme,nefesini ziyan etme, oradan çek git Seni anlayabilecek, ilmini ve sanatýnýn kadrini bilebilecek insanlarýn olduðu mahallere sefer et.) Ömer Baþkan gider, peltek "se" ile "sin" harfinin ayýrdýný yapamayanlar zamanede Kuran Hocasý olur, bu da âhir zaman alâmetidir heyhaaaat Yine çok muhterem Hocam ve büyüðüm Kurra Hafýz Ýlhan Tok Hocamýzýn bana öðrettiði bir beyitle makaleme son veriyorum. Ünlü gider ünsüzlere ün doðar Güneþ batar baykuþlara gün doðar.:: Serbest Kürsü ::. Sayýn Kenan MALATYALI Fazlý Arzoðlu Tarih: 2 Mayýs Bu tarihte siz Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsýsýnýz. "Çorum ilinin sorunlarý toplantýsýnýn 3 numaralý kitabýnýn 22. sayfasýnda ve 4 numaralý kitabýnýn 47. sayfasýnda Çorum sorunlarýný çok güzel dile getirdiniz yýlýndaki toplantýda Çorum sorunlarý o zaman ki Ticaret ve Sanayi Odasý Meclisi tarafýndan tespit edilmiþ, bu tespitler yönetim kurulu tarafýndan toplantý haline konulmuþ, ilgili bürokratlardan görüþler istenilmiþ ve bunlar birer kitap haline getirilmiþtir. Müsaade edersen ben bu döneme ÜMÝT UZEL dönemi diyorum. Ümit UZEL döneminde kabul etseniz de etmeseniz de, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý yönünden en güzel ve baþarýlý dönemini yaþadý. Ümit UZEL döneminde Çorum, Kenan MORTAN'ý, Rüþtü BOZKURT'u, Tamer MUFTUOGLU'nu ve daha nice ekonomistleri tanýmýþ, birçok konuda fikirlerini almýþtýr ve siz hep bu olaylarýn içinde idiniz. Zaman geldi, seçimler yaklaþtý, aniden Ümit UZEL'e karþý seçim gurubu kurdunuz, Elbette ki en tabii hakkýnýzdý, ama hakkýnýz olmayan þey biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz Ümit UZEL hakkýnda hiç " hak etmediði eleþtiriler, güya Ümit UZEL Çorum ekonomisini çok abartmýþ onun için maliye müfettiþleri Çorum'a gelmiþ, yok Çorum abartýldýðýndan teþvik kapsamýndan çýkartýlmýþ, Bunlarla Baþarýya ulaþýldý ve Çorum Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný oldunuz. Ama ne yazýk ki Çorum sorunlarýný çok çabuk unuttunuz ve Anadolu kaplaný olan Çorum, Anadolu kedisine döndü. Bu döneminiz Çorum için bir kayýptý, ister kabul edin ister etmeyin. Bu arada TSE Baþkaný oldunuz. Oldunuz da Çorum'a ne verdiniz?, Çorum için hangi imkânlarý yarattýnýz? Þimdi de kalkýyorsunuz Çorum'un eksiklerinden ve bu eksikleri gidereceðinizden bahsediyorsunuz. Ancak size GÜNAYDIN derim. Not: Bunlarý yazmamdaki neden basýndaki söyledikleriniz karþýsýnda sessiz kalýrsam Çorum' a karþý riyakâr olurum düþüncesidir. "Para" kilo verdiriyor! "Para ödülü"nün kilo vermekte iyi bir motivasyon aracý olabileceði belirlendi. Paranýn, kilo kaybetmede iyi bir motivasyon aracý olduðunun anlaþýldýðý bildirildi. ABD'nin Michigan Üniversitesi'nden bilim adamlarýnýn yaptýðý araþtýrma, paranýn kilo verme aracý olarak kullanýlabileceðini ve bunun, grup çalýþmasýnda daha da etkili hale geldiðini gösterdi. Bilim adamlarý, 5'er kiþiden oluþan 2 obez gruptan ilkine belirli kilo kaybýnda her ay 100 dolar verdi. Ýkinci gruptakilere ise istenilen kiloya ulaþanlar arasýnda 500 dolarýn paylaþtýrýlacaðý belirtildi. Dolayýsýyla bu gruptakiler 100 dolardan fazla kazanabilecekti. Ýkinci gruptakilerin 6 ay sonra, ilk gruptakilerden daha fazla kilo verdiði görüldü. Araþtýrmacýlar, ABD'de obezite sorununun giderek arttýðýný belirterek, bu durumla mücadele için yeni yaklaþýmlarýn bulunmasý ve incelenmesine ihtiyaç duyulduðunu vurguladý. "Annals of Internal Medicine" dergisinde yayýmlanan araþtýrmada, "para ile motivasyonun" masraflý olabileceði ancak yine de bunun obezite ve sorunlarýyla mücadelenin yanýnda "ucuz kalacaðý" ifade edildi. (AA) Doðru bildiðimiz bir þey daha 'yanlýþ' çýktý! atmadan önce atýþtýrmak kilo aldýrmýyor, tam tersi Ykilo kaybýný kolaylaþtýrýyor Geceleri yemek yemenin, sanýldýðý gibi kilo aldýrmadýðý, aksine metabolizmayý hýzlandýrarak kilo kaybýný kolaylaþtýrdýðý belirlendi. "Medicine & Science in Sports & Exercise" dergisinde yayýmlanan bir çalýþma, yatmadan yarým saat önce içilen sütün erkeklerde protein sentezini artýrarak daha fazla kas yapýlmasýna yardýmcý olduðunu ortaya çýkardý. Florida Eyalet Üniversitesi araþtýrmacýlarý tarafýndan yapýlan çalýþmada ise uyumadan önce protein ya da karbonhidrat içeren hafif bir þeyler atýþtýrmanýn, metabolizmayý hýzlandýrdýðý keþfedildi. Çalýþmaya katýlanlar, iki gruba ayrýldý. Ýlk grubun, yatmadan önce 150 kalori almasýna izin verildi. Çalýþma sonucunda ilk grubun, gece hiçbir þey yemeyen ikinci gruba oranla daha yüksek bazal metabolizma oranýna sahip olduðu belirlendi. Yine ayný çalýþma, yatmadan önce bir þeyler atýþtýran kiþilerin sabah daha az açlýk hissettiðini gösterdi. Bilim adamlarý, gece özellikle protein açýsýndan zengin gýdalar tüketenlerin, ertesi gün öðünler arasýnda fazla acýkmadýðýný Wayne Eyalet Üniversitesi'nde yapýlan farklý bir çalýþma ise yatmadan önce lif açýsýndan zengin gýdalar tüketen kiþilerin daha kolay kilo kaybettiðini gözler önüne serdi. (AA) Birgün, çelimsiz, küçük bir kýz çocuðu, sokaðýn köþesine oturmuþ; yiyecek, para, ya da alabileceði herhangi bir þey için dileniyordu. Üzerinde yýrtýk, pýrtýk giysiler vardý; yüzü gözü kir içinde ve periþan bir haldeydi. Kýz dilenirken, sokaktan genç, canlý ve iyi görünümlü bir adam Dilenci kýz geçti. Kýzý fark etmiþti ama belli etmemek için dönüp ikinci kez bakma- GÖNÜL PINARI dý. Büyük ve lüks evine, mutlu ve rahat ailesinin yanýna geldiðinde, çok güzel hazýrlanmýþ akþam sofrasý onu bekliyordu. Fakat az sonra düþünceleri tekrar o fakir kýza takýlýverdi. Duygularý bir þeylere itiraz ediyordu. Aliaddin Bolat Sonra kolay yolu tercih etti ve itirazlarýný Allah'a yöneltti. Böyle durumlarýn var olmasýna izin verdiði için... ÝHALE ÝLANI T.C ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ Destek Hizmetleri Müdürlüðü 162 ADETARACAZORUNLU MALÝ SORUMLULUK TRAFÝK SÝGORTASI YAPTIRILMASI HÝZMET ALIMI ÝÞÝ 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/53673 l-ýdarenin a) Adresi : Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. (Ankara Yolu) No: MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : / c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : 13 Ad. Otomobil - 20 Ad. Kamyonet - 8 Ad. Minibüs -3 Ad. Otobüs (16-30 Koltuk) - l Ad. Otobüs (30 ve üzeri) -48 Ad. Kamyon - l Ad. Kurtarýcý - 4 Ad. Çekici -l Ad. Tanker (Akaryakýt) 4 Ad. Arazöz (Su tankeri) -5 Ad. Asfalt Distribütörü - 54 Ad. Ýþ Makinesi b) Yapýlacaðý yer : 162 Adet Araca c) Süresi : Ýþe baþlama tarihi iþin bitiþ tarihi Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü ihale Odasý b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, Yetkili Acente Belgesi Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklan, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TL (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýl Özel idaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Ýhale Servisi adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýl Özel Ýdaresi Evrak Kayýt Birimi adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10.Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Basýn: 382) Resmi ilanlar de Ve þöyle bir cümleyle yakýndý içinden: "-Böyle bir þeyin olmasýna nasýl müsaade ediyorsun? Neden o küçük kýza yardým için bir þeyler yapmýyorsun Allah'ým?" Sonra ruhunun derinliklerinden gelen bir cevap iþitti: "-Yaptým. Seni yarattým!" ÖÐRETMENDEN ÇÝZGÝLER Çizen: Neþet ANBAR

17 PERÞEMBE 2 MAYIS Okullar Oryantiring de ilk kez yarýþtý Bu yýl ilk kez pilot iller arasýnda yer alan Çorum da yapýlan Okullar Oryantiring il birinciliðinde bir tek genç erkeklerde Endüstri Meslek Lisesi takým halinde katýldý. Altý kategoride yapýlan il birinciliðine toplam 33 sporcu katýlýrken minik kýz erkek ve genç kýzlarda birer sporcu katýldý. Ýl birinciliðinde dereceye giren sporcular Türkiye Þampiyonasý nda Çorum u temsil etme hakký kazandý. Tek kupa ise gneç erkeklerde Endüstri Meslek Lisesi ne verildi. O Yýldýz Erkeklerde dereceye giren sporcularýn madalyalarýný Oryantiring Ýl Temsilcisi Duran Torbacýoðlu verdi Genç erkeklerde takým olarak katýlan tek okul Endüstri Meslek Lisesi kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Þube Müdürü Erdoðan Þahinci verdi kul Sporlarý Federasyonu tarafýndan bu yýl pilot illerde yapýlmaya baþlanan Oryantiring Ýl birinciliði Çorum da da yapýldý. Ýl birinciliðinde okul olarak yalnýzca Endüstri Meslek Lisesi katýlýrken ferdi olarak katýlan sporcularla toplam 33 sporcu mücadele etti. Ýlk kez bu yýl düzenlenen Oryantiring Ýl birinciliðinde ferdi sýralama yapýldý. Genç erkekler kategorisinde ise Endüstri Meslek Lisesi takým olarak mücadele etti, Küçük bayanlardaki yarýþmalara katýlým olmazken küçük erkeklerde ise beþ sporcu yarýþtý. Bu kategoride Ýsmail Kakaç Ortaokulu ndan Þahin Eren birinciliði kazandý. Yýldýz bayanlar kategorisinde ferdi olarak sekiz sporcu yarýþmaya katýldý. Yapýlan yarýþlar sonunda Yavuz Sultan Selim den Sedanur Ertuðrul birinciliði kazanýrken Ýskilip Atatürk Ortaokulu ndan Edanur Seyis ikinciliði ayný okuldan Dilan Yýldýrým üçüncü Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu ndan Yüsra Temel ise dördüncü sýrada yarýþmayý tamamladý. Yýldýz erkekler kategorisinde ise on ferdi sporcunun mücadele ettiði yarýþmalar sonunda Yavuz Sultan Selim Ortaokulu ndan Onur Berkan birinciliði kazanýrken ayný okuldan Þükrücan Çeli- ker ikinciliði Ataberk Yiðit ise üçüncülüðü kazandý. Ýsmail Kakaç Ortaokulu ndan Fýrat Yýldýrým ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu. Genç kýzlar kategorisinde ise Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi nden Naciye Uygun dýþýnda katýlan olmadýðý için birinciliði kazandý. Genç erkeklerde ise dokuz sporcu mücadele etti. Takým halinde katýlýmýn bir tek bu kategoride olduðu il birinciliðinde Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi nden Erhan Baþtuð birinciliði kazanýrken Anadolu Turizm ve Otelcilik Lisesi nden Kubilay Gökgöz ikinciliði Endüstri Meslek Lisesi nden Alimcan Zorlu üçüncülüðü Ticaret Meslek Lisesi nden Can Baytürk ise dördüncü sýrada yarýþmayý tamamladý. Yarýþmalar sonunda kategorilerinde ferdi olarak dereceye girenlere madalyalarý verilirken, takým sýralamasýnda birinci olan tek okul Endüstri Meslek Lisesi ise kupa aldý. Kategorilerinde dereceye giren sporcular Türkiye Þampiyonasýnda Çorum u temsil edecekler. Genç erkeklerde Türkiye Þampiyonasý 8-9 Haziran tarihleri arasýnda Konya da yapýlacak ve Endüstri Meslek Lisesi bu yarýþta Çorum u temsil edecek, Yýldýz kýzlarda dereceye girenlerin madalyalarýný Okul Sporlarý Ýl Temsilcisi Baki Aygün verdi O ryantiring Ýl Temsilciliði tarafýndan önceki gün yapýlan Okullar yarýþmalarýna ilçelerden katýlan sporculara özendirmek için pusula hediye edildi. Okullar arasýnda ilk kez düzenlenen il birinciliðine merkez ile birlikte yalnýzca Ýskilip ilçesinden katýlým oldu. Oryantiring Ýl Temsilcisi Duran Torbacýoðlu da Ýskilip ten katýlan sporculara teþvik amaçlý olarak birer pusula hediye eti ve onlarý bundan sonraki yarýþmalarda da görmek istediklerini belirtti. U 13 Final Grubunda ikinci maçlar tamamlandý Ýskilip ten katýlan sporculara Ýl Temsilcisi tarafýndan birer pusula hediye edildi Yaz Spor Okullarýna PTT, Gençlerbirliði ni 5-0 yendi zirvede yalnýz kaldý SAHA : 2 Nolu. HAKEM : Celal Bayraklý. PTT GENÇLÝKSPOR : Emre, Furkan, Ogün, Ahmet, Oðuzhan, Engincan, Mert, Yusuf, Burak, Enes Hoþ, Kadir, Enes Baþýbüyük, Abdullah, Nafican, Mücahit, Tuðrul, Hüseyin, Nuri. GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Berk, Hüse13 Final Grubunda ilk maçlarýný U kazanan iki takým PTT Gençlikspor ile Gençlerbirliði arasýndaki maçý 5-0 kazanan PTT zirvede yalnýz kaldý. Maçýn ilk yarýsýný Oðuzhan ve Burak ýn attýðý gollerle 2-0 önde tamamlayan PTT Gençlik ikinci yarýda G yin, Deniz, Alican, Muhammed, Yunus Emre Uyar, Metehan Yurtbaþý, Metehan Yüksel, Eren, Fatih, Yunus Emre Tuygun, Turgay, Abdullah, Batuhan, Hasan, Yavuz, Ahmet, Kerep. GOLLER : 10. dak. Oðuzhan, 13. dak. Burak, 37. dak. Mert, 57. dak. Enes Hoþ, 58. dak. Hüseyin (PTT Gençlikspor). da üstün oyunun sürdürdü ve rakibini 5-0 gibi farklý skorla yenmeyi baþardý. Bu galibiyetle PTT Gençlikspor ikinci maçýndan da galibiyetle ayrýlarak 6 puana yükseldi ve zirvede yalnýz kaldý. Gençlerbirliði ise üç puanda kaldý. PTT Gençlikspor, Gençlerbirliði maçýnda bir orta saha mücadelesi Mimar Sinan 1907 Gençlik önünde galibiyetle tanýþtý: 2-1 SAHA : 2 Nolu. HAKEM : Yüksel Basar. MÝMAR SÝNAN GENÇLÝKSPOR 1907 GENÇLÝKSPOR : Oktay, Erkin, Enes, Boran, Ýsmail, Gürkan, Doðukan, Gökay, Teoman, Berkant, Tayyip, Burak, Özgün, Samet, Eray, Emirhan, Hamza, Furkan. GOLLER : 10. dak. Teoman (1907 Gençlikspor), 40. dak. Sezer, 50. dak. Enes Kaan (Mimar Sinan). 13 Final Grubunda ilk maçlarýný kaybeden iki takým Mimar Sinan ile 1907 Gençlikspor arasýndaki maçý 2-1 kazanan Mimar Sinan ilk galibiyetini aldý. Maçta ilk yarýyý 1-0 önde tamamlayan 1907 Gençlik ikinci yarýda rakibinin iki golüne engel olamayýnca sahadan 2-1 galip ayrýlan Mimar Sinan üç puanýn sahibi oldu. : Abdurrahman, Mustafa, Dilaver, Ýbrahim, Orhan, Sezer, Doðan, Ömer, Enes Kaan, Metehan, Burak, Alperen, Enes Kurum, Doðukan, Harun, Furkan, Onur, Engin. U Mimar Sinan, 1907 önünde ikinci yarýdaki golleriyle kazanmayý baþardý ençlik ve Spor Genel Müdürlüðü tarafýndan her yaz açýlan Yaz Spor Okullarýna baþvurular baþladý. Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan broþürlerle gençler HAYDÝ SPORA sloganýyla okullara kayýt yaptýrmaya davet ediliyor. Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan Atletizm, Badminton, Basketbol, Bilardo, Bisiklet, Boks, Cimnastik, Eskrim, Futbol, Güreþ, Halter, Hentbol, okçuluk, Judo, Halk Oyunlarý, Karate, Kick Boks, Masa Tenisi, Muay Thai, Oryantiring, Takewondo, Tenis, Voleybol Wushu; Yüzme ve Özel Sporcular branþlarýnda çalýþma yapýlacak yaþ arasýndaki tüm gençlerin kayýt yaptýracaðý Yaz Spor Okullarýnda çalýþmalarýn Haziran ayý ilk haftasýnda baþlatýlmasý planlanýyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, kayýt yap- týrýlan ve belirli kontenjana ulaþan tüm branþlarda çalýþma yapmayý planladýklarýný amaçlarýnýn Çorum da branþ sayýsýný artýrmak olduðunu Eðer, velilerden çocuklarýný spor alanlarýna yönlendirmesini istedi ve kötü alýþkanlýklardan kurtulmanýn en güzel yolunun spor alanlarý olduðunu belirtti. Eðer kayýtla ilgili bilgi almak isteyenlerin ve 22 nolu telefonlarýný aramalarýnýn yeterli olacaðýný sözlerine ekledi.

18 PERÞEMBE 2 MAYIS DABO Kuzey Grubu þöleni Çorum da baþlýyor Basketbol Federasyonu 12 DABO Kuzey Grubu þöleni bugün ilimiz Atatürk Spor Salonu nda baþlýyor. Çorum dan iki takýmla birlikte toplam 16 takýmýn mücadele edeceði þenlik cumartesi günü oynanacak Çorumspor sabah çalýþtý maçlarla sona erecek. Federasyon Alt Yapý Faaliyetleri Direktörü Samer Þenbayrak amaçlarýnýn Türk basketbol alt yapýsýna yeni isimleri kazandýrmak olduðunu asketbol Federas- tarafýndan dü- Byonu zenlenen 12 Dev Adam Basketbol Okullarý 10. Türkiye Ligi þöleni bugün Kuzey Grubu maçlarýyla baþlayacak. Çorum Atatürk Spor Salonu nda yapýlacak Kuzey Grubu þölenine Çorum dan iki takýmla birlikte diðer illerden top- Federasyon Alt Yapý Faaliyetleri Direktörü Samer Þenbayrak 12 Dabo þölenlerine önem verdiklerini söyledi lan 16 takým katýlacak. Federasyon Alt Yapý Faaliyetleri Direktörü Samer Þenbayrak ýn verdiði bilgiye göre bugün saat de Atatürk Spor Salonu nda düzenlenecek açýlýþ töreninin ardýndan saat da Çorum ile Vezirköprü takýmlarý arasýnda oynanacak açýlýþ maçýyla baþlayacak þölen cumartesi günü oynanacak maçlarla sona erecek. Çorum'daki Þölenin ardýndan 9-11 Mayýs arasýnda Hatay'da Doðu Grubu, Mayýs arasýnda Ýzmir Foça'da Batý Grubu ve Mayýs arasýnda da Mersin Silifke'de Güney Grubu maçlarýyla 12 DABO Türkiye Ligi karþýlaþmalarý devam edecek. Final müsabakalarý ise 30 Mayýs - 1 Haziran tarihleri arasýnda Muðla'da düzenlenecek. Federasyon geçtiðimiz yýllardaki birinci olan takýmýn finallere gitmesini kaldýrarak gruplarda oynanacak maçlarý izleyecek teknik heyetin belirleyeceði isimlerden kurulu Gül den antrenman ziyareti Ç orum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül den takýmýn antrenmanýný þok ziyaret. Sezonun son maçýnda Isparta Emrespor ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýna dün baþlayan Belediyespor da baþkan Zeki Gül çalýþma baþlamadan stada geldi. Çalýþýp çalýþmadýklarýný kontrole geldim diyerek futbolcularýn yanýna giden Gül burada Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Ercan la birlikte bir süre konuþtu. Teknik Direktör Halit Kýlýç la da görüþen Zeki Gül daha sonra futbolculara kolay gelsin diyerek sahadan ayrýldý. karma takýmlarý finallerde mücadele ettirecek. Dört grupta oynanacak þölenlerde 768 utbol Hakemlerinin Fyeni sezon sýnav takvimi açýklandý. Ýl Hakem Kurulu ndan yapýlan açýklamaya göre il hakemlerinin futbol sezonu sporcu mücadele edecek. Klasman ve vize sýnavlarý önümüzdeki hafta içinde yapýlacak. Ýl Hakemlerinin katýlacaðý atletik test 9 Mayýs perþembe günü saat de Dr. Turhan azar günü sezonun Pson maçýnda sahasýnda Siirtspor ile karþýlaþacak olan Çorumspor dün yaptýðý çalýþma ile Futbol hakemlerinin yeni sezon sýnav takvimi açýklandý U 19 da Çorum u temsil edecek Eti Lisesi Gençlikspor Samsun, Çorum Belediyespor ise Merzifon grubunda mücadele etmek için kura çekmeden anlaþtýlar. 19 da ilimizi Türki- Þampiyonasý nda Uye temsil edecek iki takýmýmýz gideceði grup merkezlerini kura çekimi yerine anlaþarak belirlediler. Dün yapýlan toplantýda kulüplerin anlaþmasý sonucunda þampiyon Eti Lisesi Gençlikspor Samsun, ikinci Çorum Belediyespor ise Merzifon grubunda mücadele edecek. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan ýn baþkanlýðýnda yapýlan toplantýya Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, ASKF Genel Baþkaný Sefer Kurtaran ile Tertip Kurulu üyeleri Ahmet Aylar ve Mehmet Arduç ile birlikte Eti Lisesi Eti Lisesi Gençlik ve Çorum Belediyespor gideceði gruplarý kura çekmeden anlaþarak belirlediler Emre hazýrlýðý baþladý orum Belediyespor son maçýn ça- iki günlük iznin ardýn- Çlýþmalarýna dan dün yaptýðý çalýþma ile baþladý. Teknik Direktör Halit Kýlýç yönetiminde çalýþmaya izinli Halil Ýbrahim ile sakatlýklarý bulunan Oðuzhan Yalçýn ile kaleci Emrah katýlmadýlar. Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenman dar alanda pas çalýþmasý ve son olarakta yarý sahada karpuz iddiasýyla Gençlikspor antrenörü Cengiz Basým ve Çorum Belediyespor antrenörü Selim Sümer katýldýlar. Ýki takým antrenörü hangi grup merkezine gideceðini belirlemek için kura çekimine gerek görmediler ve kendi aralarýnda görüþerek gidecekleri grup merkezlerini belirlediler. Buna göre 9-12 Mayýs tarihleri arasýnda Samsun da yapýlacak olan grup birinciliði Eti Lisesi Gençlikspor Düzce, Zonguldak, Kastamonu, Amasya ve Tokat temsilcileri mücadele edecek. Ayný tarihlerde Merzifon da oynanacak grupta ise Çorum Belediyespor ilimizi temsil edecek. Bu grupta Belediyespor ile birlikte Ankara'dan iki takým, Kýrýkkale, Sivas ve Samsun temsilcileri yer alýyor. Toplantý sonunda Futbol taban birliklerinin temsilcileri U 19 grubunda Çorum u temsil edecek iki takýmýda baþarýlar dileklerinde bulundular. oynanan çift kale maçla sona erdi. Ýddialý çift kalede Teknik Direktör Halit Kýlýç ýn takýmýna yenilince karpuzu ýsmarladýlar. Oldukça neþeli geçen taktik çift kale maçla Isparta Emrespor hazýrlýklarýný sürdüren Belediyespor bu maçýn provasýný bugün Çorumspor ile oynayacaðý hazýrlýk maçýnda yapacak. Recai Kuzey Kýlýçcýoðlu Stadý nda yapýlacak. Yazýlý sýnav ise 10 Mayýs cuma günü Hakem Dernek binasýnda yapýlacak. Yapýlacak yazýlý sýnavda il hakemlerinin 60 ve üzerinde klasmana þartlarý tutanlarýn ise 70 ve üzerinde puan almasý gerekiyor. Atletik sýnavda ise il hakemlerinin 2800 ve üzerinde koþmasý gerekirken klasmana önerilecek isimlerin ise 3000 ve üzerinde mesafeyi koþmasý gerekiyor, Yazýlý ve atletik test sonunda Ýl Hakem Kurulu nun yapacaðý deðerlendirme sonucunda önümüzdeki sezon için Bölgesel, ve Ulusal hakemlikleri önerilecek isimler belirlenecek ve MHK ye sunulacak. sürdürdü. Saat de Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda yapýlan çalýþmaya tüm futbolcular katýldýlar. Genel Kaptan Yetkin Özbey yönetimindeki çalýþma ýsýnma hareketleri ile baþladý ardýndan kaleciler ayrý özel çalýþma yaparken diðer Ç orumspor un bu sezonki tecrübeli isimlerinden Osman Seçkin dün korkuttu. Dün yapýlan taktik çalýþmanýn son bölümünde yerde kalan Osman Seçkin in yapýlan kontrolleri sonunda bilekteki þubil kemiðinde zorlanmaya baðlý ödem oluþtuðu belirtildi. Çalýþmada bir hamle sonrasýnda büyük bir acý içinde yerde kalan Osman Seçkin e hemen arkadaþlarý tarafýndan soyunma odasýndan getirilen soðutucu sýkýldý. Masör olmadýðý için arkadaþlarýnýn kucaðýnda stadýn sulamasý yapýlan hortumun yanýna getirilen Osman Seçkin e burada soðuk su tedavisi yapýldý. futbolcular ise çeyrek saha içinde atak yönü deðiþtirme ve taktiksel aðýrlýklý bir çalýþma yaptýlar. Bu çalýþmanýn son bölümünde ise yarý sahada çift kale maç yapan kýrmýzý siyahlý takýmda neþeler yerindeydi. Çalýþmanýn son bölümünde Osman Seçkin in sakatlýðý moralleri bozdu. Çorumspor, pazar günü oynayacaðý Siirtspor maçýnýn provasýný bugün saat de Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda profesyonel ligdeki diðer temsilcimiz Çorum Belediyespor ile yapacak. Çorum Belediyespor bugün Kastamonu Mavi Yýldýz önünde Sinop ta bugün baþlayacak U Kademe Grup maçlarýnda Çorum Belediyespor B grubunda Kastamonu Mavi Yýldýzspor ve Ordu Demirspor ile yer aldý. Temsilcimiz bugün ilk maçýnda saat da Kastamonu þampiyonu ile karþýlaþacak. orum Belediyespor U Ka- müsabakalarýnda bugün Si- Çdeme nop ta ilk maçýnda Kastamonu Mavi Yýldýzspor ile karþýlaþacak. Grup maçlarýnýn teknik toplantýsý dün yapýldý. Çekilen kura sonucunda A grubunda Amasya Belediyespor, Bartýnspor ve Samsun Kadýköyspor takýmlarý yer alýrken B grubunda ise Çorum Belediyespor, Kastamonu Mavi Yýldýzspor ve Ordu Demirspor takýmlarý yer aldý. Bugün oynanacak ilk maçta A grubunda saat da Amasya Belediyespor ile Bartýnspor takýmlarý karþýlaþacak. B grubundaki ilk maçta ise saat da Çorum Belediyespor ile Kastamonu Mavi Yýldýzspor takýmlarý yer alacak. Temsilcimiz bugünki maçý kazanýrsa yarýn bay geçecek cuma günü Ordu Demirspor ile karþýlaþacak. Bugünki maçý kaybetmesi veya berabere bitmesi halinde ise Belediyespor yarýn oynayacak ve grup maçlarýný tamamlayacak. Sinop Þehir Stadý nda oynanacak grup maçlarý pazar günü oynanacak final maçý ile sona erecek. Çorum Belediyespor U 14 takýmý Sinop grup maçlarýna gitmeden önce toplu halde Osman Seçkin sakatlandý Bu arada sezon baþýnda Çorumspor da görev yapan sonra ayrýlan Onur un Çorum da olmasý nedeniyle telefonla acil olarak stada çaðrýldý. Onur yaptýðý muayene sonunda bileðindeki kemikte ödem oluþtuðunu ve buz tedavisine devam edilmesini istedi. Arkadaþlarý tarafýndan soyunma odasýna götürülen Osman Seçkin in tedavisine burada devam edildi. Genel Kaptan Yetkin Özbey, Osman Seçkin in üç gün dinleneceðini ve bu sürede buz tedavisi yapýlacaðýný Siirtspor maçýnda oynayýp oynamayacaðýnýn maç günü belli olacaðýný

19 PERÞEMBE 2 MAYIS ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 3 MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum ili merkez ilçe Gülabibey Mah. 59 cilt, 5852 sayfa, 1429 ada, 4 parsel de kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 Çorum Ýl Özel Ýdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüðü 3 köye kanalizasyon tesisi yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 179 Çorum Saat: 10:00 6 MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum ili Gülabibey Mahallesi, 2561 ada, 1 parselde, ABlok 8 nolu baðýmsýz bölümdeki dükkan vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,37 Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý Acil Lab. kit karþýlýðý biyokimya cihazý kullanma uygulamasý alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 7 MAYIS T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Kuruçay köyünde muhtelif yerlerde muhtelif fiyatlarda 8 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 10:00-11:50 Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu (BTK), vatandaþlardan gelen 'Telefon hizmetlerinde neden sabit ücret alýnýyor?' sorusunu cevaplandýrdý. Sabit ücret, ses veya veri hizmetlerinin iletiminde kullanýlan telefon hattýnýn bakým ve onarým maliyetleri olduðuna dikkat çeken BTK, "Sabit ücret fiziksel hattýn aktif olarak tutulabilmesi için alýnmaktadýr." açýklamasýnda bulundu. Resmi internet sitesinde vatandaþlardan gelen sorularý cevaplandýran BTK, sabit ücret alýnmasýna açýklýk getirdi. Abonenin sahip olduðu telefon hattýný ne ölçüde kullandýðýndan baðýmsýz olarak söz konusu hattýn iþletmeciye bir maliyeti bulunduðuna dikkat çeken BTK, bahse konu maliyetin, abonenin yaptýðý konuþmalardan tamamen baðýmsýz olduðunu bildirdi. YÝTÝK 06 AU 8683 plakalý aracýmýzýn taþýt kartýný kaybettik. Hükümsüzdür. Lider Turizm Otomotiv Gýda Ýnþ. Tic. ve San. A.Þ. Çorum Vergi Vergi No: (Ç.HAK:1023) YÝTÝK Çorum Milli Parklar Genel Müdürlüðünden almýþ olduðum Avcýlýk belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Gazi GEVÞEK Mehmet oðlu 1973 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:1019) Baþkanlýðý Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ek binalarý yapým iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý Yeni Rektörlük binasý Saat: 14:00 8 MAYIS Karayollarý 7. Bölge (Samsun) Müdürlüðü K.K. nolu Çorum- Ortaköy ve K.K. nolu Ortaköy-Kazankaya il yollarý muhtelif km lerde toprak iþleri ve sanat yapýlarý yapýlmasý iþi. Yer: Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No: 380 Atakum-Samsun Saat: 10:00 Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü 2 kiþilik, veri tabanýnda kayýtlara bir standart getirilmesi, baþvurularýn ve yapýlan iþlemlerin kolaylýkla takip edilebilmesi, sonuçlandýrýlabilmesi, geçmiþe dönük veri oluþturulmasý ve verilerin Yönetim Bilgi Sistemine kaydedilmesi hizmet alýmý iþi. Yer: Valilik binasý AB blok kat 8 Çorum Saat: 09:00 S 9 MAYIS Aile ve Sosyal Politikalar Çorum Ýl Müdürlüðü 124 kalem çeþitli temizlik mal ve malzemeleri alýmý iþi. Yer: Valilik binasý AB Blok kat 8 Çorum Saat: 09:00 10 MAYIS T.C. Çorum 1. Ýcra 1. Taþýnmaz: Çorum ili merkez ilçe Palabýyýk köyü Koyungözü mevkii cilt 6, sayfa 533, parsel 606 adresinde kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Müzayede Salonu BTK açýklamasýnda þu ifadelere yer verildi: "Abone sabit ücreti aktif bir telefon hattýna sahip olma karþýlýðýnda ödemektedir. Temel telefon hizmetleri kapsamýnda elektronik haberleþme iþletmecisinin katlandýðý maliyetlerin büyük bir bölümü deðiþken maliyetlerden ziyade sabit ve batýk maliyetlerden oluþmakta olup, sabit maliyetlerin sabit ücretler, hizmetin kullanýmýndan kaynaklanan deðiþken maliyetlerin ise kullaným ücretleriyle karþýlanmasý yaklaþýmý dünyada yaygýn olarak kabul görmüþtür. Diðer taraftan, ülkemizde uygulanmakta olan elektronik haberleþme mevzuatýnda 'sabit ücret' açýkça yer almaktadýr. Sabit ücret iþletmeci tarafýndan uygulanan tarifeler kapsamýnda yer almaktadýr." Saat: 15:00-15:05 2. Taþýnmaz: Çorum ili merkez ilçe Palabýyýk köyü Þehirözü mevkii cilt 18, 1730 parsel, 1927 adresinde kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Müzayede Salonu Saat: 15:10-15:15 T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Göcenovacýðý köyü muhtemel yerler ve muhtemel fiyatlarda 4 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 10:30-11:20 13 MAYIS T.C. Çorum 4. Ýcra 19 KP339 plakalý, 2006 model, Hyundai marka, Starex tipli kapalý kasa minibüsün satýþý iþi ,00 Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:05 Çorum Belediye Baþkanlýðý Oyun grubu alýmý iþi. Yer: Belediye hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Isýnma amaçlý kömür (tip-1) alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýhale Salonu Saat: 15:30 16 MAYIS Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü Çorum Mecitözü göletleri (Bayýndýr ve Geykoca) yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu Zemin Kat G-8 Nolu Oda Mustafa Kemal Bir vatandaþýn 'Bana en uygun sabit telefon tarifesi hangisidir, nasýl karar vermeliyim?' sorusunu da cevaplandýran BTK, tüketicilerin birey bazýnda elektronik haberleþme hizmetlerinin çeþitlerine olan ihtiyacýnýn deðiþebildiðini, bazýlarýnýn sesli veya görüntülü görüþmeleri daha fazla yapmaktayken bazýlarýnýn da kýsa mesaj hizmetini daha çok kullandýðýný hatýrlattý. Bazý tüketicilerin de mobil internet hizmetlerinden faydalandýðýna vurgu yapýlan açýklamada, "Bu noktada, tüketicilerin tarifelerini seçerken öncelikle hangi hizmetleri hangi sýklýkta ve miktarda kullandýklarýný belirlemelerinin gerekli olduðu görülmektedir. Seçilen abonelikte ön ödemeli veya faturalý hat ayrýmý da önem arz etmektedir. Ön ödemeli aboneliklerde mobil elektronik haberleþme hizmetleri için ayrýlan bütçenin yönetimi daha kolay olmakla birlikte, abonelerin hatlarýna yükledikleri kredinin tükenmesi nedeniyle kullanýmýn kýsýtlanmasý veya faturalý abonelere sunulan tarifelerden faydalanýlamamasý söz konusu olabilmektedir. Mah Çankaya / Ankara Saat: 10:00 20 MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 8 ada no, 13 parsel no, Çöplü Mahallesi nde 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 T.C. Çorum 4. Ýcra Çorum ili, merkez ilçesi, 505 ada no, 1 parsel no, bodrum 2 nolu mesken niteliðinde baðýmsýz bölümün satýþý iþi Mezat Salonu Saat: 10:00-10:10 23 MAYIS Çorum 4. Ýcra Çorum ili, merkez ilçesi, Çepni Mah., 16 cilt, 1564 sayfa, 835 ada no, 26 parsel no, 362,47 m2 yüzölçümlü ana taþýnmaza sahip, 1. kat 6 nolu baðýmsýz bölümde bulunan mesken niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi Mezat Salonu Saat: 10:00-10:10 27 MAYIS T.C. Çorum 4. Ýcra Çorum ili, Mecitözü ilçesi, 33 ada no, 18 parsel no, Camiikebir/ Bahçepýnarý Mahalle/mevkii, 452,00 m2 yüzölçümlü ana taþýnmaza sahip, zemin kat, 1 nolu baðýmsýz bölümde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi Sabit ve mobil telefon hizmetlerinin her ikisi için de geçerli olmak üzere, hizmet alýnan iþletmecinin internet sitesinde aboneye özel kullaným bilgilerinin bulunduðu sayfalardan veya müþteri hizmetlerinden geçmiþ dönemlerdeki kullaným miktarlarýna iliþkin alýnacak bilgiler, kullaným profilinin daha saðlýklý belirlenmesinde ve bu kapsamda daha iyi tarife seçimi yapýlabilmesinde tüketicilere yardýmcý olacaktýr. Seçilen tarife veya kampanya için yapýlan abonelik sözleþmelerinin koþullarý ve süreleri de önem ta- (Ç.HAK:870) Mezat Salonu Saat: 10:00-10:10 28 MAYIS T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum merkez Bahçelievler Mahallesi, 54/2 pafta, 1980 ada, 11 parsel alanýnda 96 m2 kullaným alanýna sahip mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Adliye Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 11 HAZÝRAN T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum ili, merkez ilçe, 2481 ada no, 289 parsel no, 24 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 17 HAZÝRAN T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, Tepecik Mahallesi, Milönü mevkii, cilt 41, sayfa 3971, ada 950, parsel 9 da baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 2 EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesinde 561 ada no, 6 parselde, 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 Sabit ücret neden ödüyoruz sorusuna cevap (Ç.HAK:1025) ELEMAN ARANIYOR Mobilya imalathanesinde dolgun ücretle çalýþtýrýlmak üzere mobilya ustasý aranmaktadýr (Ç.HAK:1013) Kaynakcý ve Montajcý Eleman Alýnacaktýr Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Alkur Makina Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No: 9 Tel: þýmaktadýr. Bu konuda imzalama öncesinde sözleþmenin dikkatlice okunmasý ve karþýlýklý taahhütlerin bulunmasý halinde taahhüt sürelerine dikkat edilmesi daha sonra yaþanabilecek sorunlarý azaltacaktýr. Süre taahhütlü bir sözleþme yapýlmasý halinde tüketicinin süresinden önce tarifeden ayrýlmasý nedeniyle uygulanacak yaptýrým ve cezalarýn miktarýna dikkat edilmelidir." Devren Kiralýk Giyim Maðazasý Gazi Caddesi Valilik karþýsýnda 3 katlý 225 m2 Not: Boþ ya da iþler þeklinde (Ç.HAK:1003) (Ç.HAK:981) devredilecektir. Mür. Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Forklift kullanmasýný bilen bay eleman ve vasýfsýz iþçi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Ergantaþ Ýnþaat Organize San. Bölgesi 16. Cad. No: 24 Tel: Sahibinden Satýlýk Lüx Daireler Buharaevler 5. cadde 2 ad. 1. kat ad. 6. kat m2 montalamalý sýfýr bina. Mür. Tel: (Ç.HAK:3429) (Ç.HAK:1008) (Ç.HAK:1024) ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: (Ç.HAK:3777) (Ç.HAK:1001) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D TL TL TL BAÞLAYAN PAZARLIKLI FÝYATLARLA Sahibinden Satýlýk Dükkan (Ç.HAK:958) ÝÞYERÝMÝZDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE 30 YAÞINI GEÇMEMÝÞ VASIFLI-VASIFSIZ ELEMANLAR ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. BENKA ARICILIK (Ç.HAK:953) 400 m2 Küçük Sanayi Sitesi nde 9. Cad. köþebaþý. Mür. Tel: KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ 5. CD. NO:6 ÇORUM SATILIK EV YEMEKLERÝ LOKANTASI Hazýr müþterileri bulunan firmamýz iþ deðiþikliði (Ç.HAK:990) SATILIK TAÞLI DEÐÝRMEN Az kullanýlmýþ 120 lik komple taþ deðirmen satýlýktýr. Mür. Tel: Makina imalatýnda çalýþacak Kaynakçý Usta, Kalfa ve Çýrak Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Þahinler Makina Küçük Sanayi Sitesi 10. Cad. No: 18 Mür. Tel: nedeniyle acil satýlýktýr. Mür. Tel: Pazarlýk (Ç.HAK:900) (Ç.HAK:887) (Ç.HAK:929) (Ç.HAK:955) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. Sahibinden Kelepir Daire Buharaevler Huzurkent arkasý 6. kat sýfýr bina kuzey doðu cepheli (Ç.HAK:871) SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok. No: 6 da 490 m2 dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Ýþyerimizde çalýþtrýlmak üzere tecrübeli KAYNAKÇI - TORNACI - BOYACI alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ÖZMAKSAN MAKÝNA K.S.S. 43.sok No:4 Tel: (Ç.HAK:972) (Ç.HAK:1022) Firmamýz bünyesinde çalýþmak üzere; Lks kullanabilen bay muhasebe elemaný, Motor ustasý ve kalfalarý alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. HÝDROMEK YETKÝLÝ SERVÝSÝ FETTAH PEHLÝVAN Küçük Sanayi Sit. 3. Cad. (Cami Karþýsý) TOKÝ de 3+1 Satýlýk Daire Ýktisat Fakültesi yaný, her tarafý açýk, Çorum manzaralý, 3+1, çelik kapý, laminant parkeli ve kombili daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Devren Satýlýk Telefon- Tamir Bakým Servisi Ýþ deðiþikliði nedeniyle satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1005) ELEMANLAR ALINACAKTIR LKS programý kullanabilen bay muhasebe elemaný alýnacaktýr. B sýnýfý ehliyeti olan askerliðini yeni bitirmiþ eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. HÝTÝT TARIM ALETLERÝ SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Çepni Mah. Taþhan Cad. No: 79/C Tel: Ýnönü Cad. No: 27 ÇORUM Akþam den sonra m2 Mür. Tel: Tercihen askerliðini yapmýþ Alanýnda en az 2 yýl tecrübeli Müþteri odaklý, Satýþ hedefli Geliþime ve deðiþime açýk 1 adet mobilya departmanýnda 1 adet hýrdavat departmanýnda satýþ danýþmaný olarak çalýþacak takým arkadaþlarý arýyoruz. DURANLAR AVM-YAPI MARKET Müracat: Hýdýrlýk Cad. No:70'deki iþ yerimizdir. Tel:

20 20 PERÞEMBE 2 MAYIS 2013 (Ç.HAK:1002)

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI AĞUSTOS 2017 Bülten 4 AĞUSTOS 2017 BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI Burdur 1 inci, 2 inci Organize Sanayi Bölgesi ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Havaalaný açýlacak þehir Çorum olmalý Ýþadamý Mustafa Yaðlý, havaalaný yatýrýmý Çorum un hak ettiðini açýkladý. Ulaþtýrma Bakaný Binali

Havaalaný açýlacak þehir Çorum olmalý Ýþadamý Mustafa Yaðlý, havaalaný yatýrýmý Çorum un hak ettiðini açýkladý. Ulaþtýrma Bakaný Binali Adnan Türkoðlu nun havaalaný yorumu Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým ýn Yozgat a havaalaný sözüne bir eleþtiri de Çorum eski Milletvekili Adnan Türkoðlu ndan geldi. Adnan Türkoðlu * HABERÝ 3 DE Havaalaný

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU 129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU Kadınlar Günü MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde Coşkuyla Kutlandı MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine,

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce düzenlenen Sosyal Güvenlik Reformunun

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı