Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi"

Transkript

1 Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi

2 TÜB TAK ULAKB M Ulusal Akademik A ve Bilgi Merkezi Adres: YÖK Binas B5 Blok Bilkent Ankara Internet adresi: Tel: 0(312) Fax: 0(312) TERENA 1999 INTERNET KULLANICISININ A ER fi M REHBER Bu kitab n Türkiye yay n haklar TÜB TAK - ULAKB M e aittir. Hiçbir flekilde k smen veya tamamen al nt yap lamaz, hiçbir flekilde kopya edilemez, ço alt lamaz ve yay nlanamaz. Çeviri: Özgür Sezer Dizgi, Düzenleme: Hülya Çetin Kapak Tasar m: Hülya Çetin Katk da Bulunanlar: Levent Yüce, Kubilay Gönen, Cüneyt Y lmaz Bas m: TÜB TAK Matbaas Adres: Atatürk Bulvar No:221 Kavakl dere / Ankara Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi Ankara: TÜB TAK ULAKB M, ix, 175 s. ISBN:

3 çindekiler 1 Genel Bilgiler 1 Bir konu hakk ndaki bilginin aranmas 1 Bilgi arama stratejileri 2 Kiflilerin aranmas 6 Ortak ilgi alanlar olan insanlar n bulunmas 6 Kiflilerin irtibat ayr nt lar n bulmak 8 E-posta adreslerini bulmak 9 Telefon ve faks numaralar n ve posta adreslerini bulma 11 fiirket ve kurumlar n taranmas 12 Yaz l m bulunmas ve al nmas 12 Seçkin WWW yaz l m dizinleri 15 Dosya formatlar ve ilgili yaz l m. 17 letiflim 18 Grup iletiflimi 19 Grup imecesi 20 Dosya al flverifli 22 Web yay nc l n n uygulamalar 27 Yürürlükte kalmak 28 Güvenlik konular 30 Verilerinizi ve gizlili inizi korumak 30 Güvenli bir ortam korumak 32 Netiket 33 Yasal kalmak 33 Olanaklar n kullan m 34 Toplu gönderim 36 2 Web Araçlar 38 World Wide Web 38 iii

4 iv çindekiler WWW taray c lar (Browsers) 45 Netscape Communicator 45 Microsoft Internet Explorer 46 Lynx 46 WWW arama araçlar 47 Web arama motorlar 48 Altavista 53 Excite 56 Hotbot 57 Infoseek 59 Lycos 61 Norhern light62 leri arama servisleri 63 MetaCrawler 65 SavvySearch 66 Konu dizinleri 67 Yahoo 68 Konu geçitleri 70 3 Uzman Arama Araçlar 72 Dizin servisleri 72 CSO 72 LDAP 73 X Az kullan lan dizin servisleri 75 Archie 76 Ak ll Ajanlar 79 4 Grup letiflimi Araçlar 82 Gönderi listeleri 82 LISTSERV 85 Usenet haberleri 90 Web konferans 92 Web konferans yaz l m 93 Gerçek zamanl çokluortam iletiflimi 95 Görüntülü konferans 95

5 çindekiler v Internet telefonu 97 Görüntülü ve sesli konferans araçlar 98 Mbone 100 mece araçlar 103 mece için istemci yaz l m 105 IRC 108 Sohbet araçlar Web Yay mc l 112 WWW yazarl 112 HTML yaratmak 113 Di er uygulamalarla tümleflim 114 Site yönetimi 114 HTML geçerlili i 115 WWW yazarl k araçlar 115 Adobe pagemill 115 BBEdit115 Claris 116 Dreamweaver 116 Drumbeat117 GoLive 117 HomeSite 118 HotDog Prof.5 Web Suite 118 HotMetal PRO 119 Microsoft FrontPage 119 Netcape Composer 120 Resim formatlar 121 Gif 121 Jpeg 121 Etkili ve verimli resimler 122 Görüntüefllemleri 123 Grafik yaz l m 123 DeBabelizer Pro 123 Fireworks 123 Windows için GIF yap m tak m 124 GifBuilder 124 Graphic Workshop Classic 125

6 vi çindekiler ImageReady 125 MapEdit126 Windows için paint shop pro 126 Painter Classic 126 Photoshop 127 Çoklu ortam 127 Çokluortam sa lama 128 Kullan labilirlik 129 Çoklu ortam yaz l m 130 Cosmo Player 130 Flash 130 Liquid Audio 130 Liquid Nation 131 LiveAudio 131 Live Piçture Viewer 131 Quick Time Real Player Plus G2 132 Shockwave 132 Windows media player 132 WorldView 132 Etkileflimli web sayfalar 133 Da t lm fl nesne teknolojisi 134 Dinamik HTML 135 DOM 136 Java 138 JavaScript 139 Çerezler 143 Web veritabanlar 145 Kal t veritabanlar na arayüzey 145 Dinamik Web 145 Web veritaban uygulama sunucusu 146 Veritaban yönetim sistemi 146 Web/Veritaban araçlar 146 Cold Fusion 147 Drumbeat147 Filemaker Pro 147 MySQL 147 Oracle 147 SQL Server 148

7 çindekiler vii Tango 148 Visual FoxPro Güvenlik ve Kriptolama 149 Kriptolama ve belgeleme 149 Kriptolama yöntemleri 150 Kriptolama statüsü 152 Güvenli E-Posta 152 S/MIME 153 Pem/Moss 153 Web'de güvenlik 153 SSL 154 SET 154 PGB 154 SSh Çeflitli Araçlar 158 Ftp 158 Gopher 161 Finger 163 Sözlük 164 Kaynakça 170

8 Sunufl Orijinali Guide to Network Resource Tools olan bu kitap Avrupa Araflt rma ve E itim A lar Birli i (TERENA) taraf ndan haz rlanm fl olup, TÜB TAK ULAKB M taraf ndan Türkçe ye çevrilmifltir. Birinci bölümde genel kullan c ifllemleri tart fl lm flt r. kinci ve yedinci bölümler aras nda ise kullan c ve kullan c destek elemanlar için daha kapsaml anlat mlar yer alm flt r. TÜB TAK Ulusal Akademik A ve Bilgi Merkezi ix

9 1 Genel Bilgiler Bölüm 1, a bilgisi için genel gereksinimleri ve bu gereksinimleri karfl lamaya yard mc olabilecek a araç ve servislerinin baz lar n gözden geçirir. Bu tart flma flu noktalarda odaklan r: bir konu hakk ndaki bilginin aranmas, kiflilerin aranmas, flirketlerin ve kurumlar n aranmas, yaz l m bulunmas ve aç lmas, iletiflim, iflbirli i, dosya al flverifli, World Wide Web yay nc l, güncelli i koruma, korunma, etiket (a etiketi) 1.1 Bir konu hakk ndaki bilginin aranmas A lar n a, Internet, bilgi co rafyas n ve bilgiyi arama yolumuzu dramatik olarak de ifltirdi. Geleneksel bas l kaynaklarda bilgi aramak için as l gereksinim, nereye bakaca n bilmekti. Bilgisayara girilmifl kaynak veritabanlar nda odak, arama tekniklerinde nereden nas la kayd. Internet'te, çevrimiçi kaynaklar n genifl kütüphaneleri ve onlar n indeksini veren servislerin a r donat m, etkili bir araman n hem bir teknik ustal, hem de kaynak bilgisini gerektirdi i, örne i olmayan bir bilgi bollu u manzaras kurar. Internet böylece yeni bilgi u rafllar ve meslekleri üretmifl, dünyada bu bilgi y n nda mevcut bulma zorlu uyla karfl laflan a kullan c lar na, araflt rmac lara ve e iticilere gereksinimlerini karfl layacak kaliteli, kullan fll pusulay vermifltir. 1

10 2 Genel Bilgiler Bu nedenle, bu ihtiyaca yönelmeye çal flan birçok servisin geliflmifl olmas flafl rt c de ildir. Bu servisler World Wide Web'de, Usenet News gönderilerinde, gönderi listesi arflivlerinde ve di er kaynaklarda mevcut büyük y n içinde belirli bilgiyi bulmaya yard m ederler. Bu servislerin ana örneklerinden baz lar flunlard r: Arama motorlar, kullan c lar n Internet kaynaklar n n otomatik olarak üretilmifl genifl kapsaml dizinlerinde belirli bir konuyu aramalar n sa lar. S n fland r lm fl dizinler, kaynaklar bir konu s ralamas içinde seçip s ralar ve kullan c n n bu listeleri taramas n veya araflt rmas n sa lar. Tafl y c servisler, gereksinim ne olursa olsun, a a en kusursuz girme noktas oluflturmay amaçlar. Hem arama motorunu, hem s n fland r lm fl dizini, hem de genellikle afla dakiler gibi di er servisleri kapsarlar. Genifl kapsaml s n fland r lm fl dizinler veya kaynaklar n de erlendirildi i konu giriflleri ve/veya Bir konu uzman taraf ndan belirlenmifl; kullan c gereksinimlerine özellefltirilmifl bilgi toplayan programlar (ajanlar), a üzerinden eriflilen uzman veritabanlar ilave Internet kaynaklar Bilgi arama stratejileri Internette bilgi bulmak için hala en yayg n bafllama noktalar ndan biri, bir Web arama motorunu kullan ld klavye aramas d r. fllem kendi içinde kolayd r. Arama motoruna ulafl; ç kan kutunun içine arayaca n terimleri yaz; arama motorunu aramay yapar ve verdi in terimlere karfl l k geliyor görünen Internet kaynaklar n n bir listesini ç kart r. Adres listesi üzerinden ç kanlara göz atabilir, ilgili görünenlere bakabilir ve e er gerekliyse, aramay yenileyebilir veya yeniden bafllatabilirsiniz. Web arama motorlar h zl sonuçlar sunar ve bunlar n bir ço u genellikle iliflkilerine göre s ralan r. Web belgesi veritabanlar ve di er Internet kaynaklar s n rs zd r. Çok fazla sonuç almak, gerçekten ifle yarayacak olanlar belirlemek sab rl bir eleme gerektirebilece inden, çok az sonuç almak kadar sorundur. Arama motorlar n n birço u belgelerin iliflkisini saptamak için karmafl k algoritmalar kullan r ve geliflmifl arama sa lar. Do al olarak, bu tip tekniklerin kullan fll l kullan c n n aramay nas l bafllatt na ba l d r.

11 Bilgi Arama Stratejileri 3 Daha fazla irdeleme ve örnek için "Web arama motorlar " (Bölüm 3.1)'na bak n. Baflka bir yaklafl m, konu-düzenli (s n fland r lm fl) bir dizin kullanmakt r. S n fland r lm fl dizinler, genifl konu bölümlerinin bir araman n bafllat laca en üst düzeyinde bir seçkisini sunar. Giderek belirleflen seçimler yapmak sizi konu s ralamas na do ru götürür. S n fland r lm fl dizinler daha genifl kapsaml bir konu ortam nda tekil kaynaklar görmenizi sa layarak, benzerleri benzerleriyle gruplama faydas sa lar ve kaynaklar insan-seçimi oldu undan, nitelikli bilgiyi bulma flans, bir arama motorundan daha fazla gibidir. Bu yaklafl m n dezavantaj, bir konunun nas l s n fland r laca n her zaman kestirememenizdir. Bu nedenle, s ralama boyunca ilerlemeniz sizi bir ç kmaz soka a getirebilir. Geri-git (FALL-BACK) durumu (belki de tercih edilen yaklafl m) s n fland r lm fl dizinlerin genellikle içerdi i ba lant lar n veritaban nda arama kolayl n kullanmakt r. Baz s n fland r lm fl dizinler kaynaklar n uzun listeleri boyunca eleme yapmada çok kullan fll olan de erlendirmeler de içerir, de erlendirmeli listelemeyi ilk bafllatanlardan biri: Magellan ay rt edici girifller ve sitelerin tasnifi kadar iyi "benzerini bul" seçene i sunar. Daha fazla irdeleme ve örnek için "Konu dizinleri" (Bölüm 3.3)'ne bak n. Artan e ilim, servislerin tümünü ayn çat alt nda toplamak ve bunu 'bütün' bir bilgi çözümü olarak sunmakt r. Basit arama motoruna ve s n fland r lm fl dizine ek olarak, bu tip çat servisler e-posta ve posta adresleri bulmak, telefon ve faks numaralar bulmak, flirketlerin ayr nt lar n ç kartmak, hisse fiyatlar n almak, günlük haberleri ve hava durumunu okumak, çevrimiçi (on-line) al flverifl, ücretsiz e-posta hesaplar ve sayfalar gibi kolayl klar sunar. Bu yolla, a a ana girifl noktas olma rolünü gerçeklefltirmek isterler; bir a tafl y c s olmak, kullan c n n ihtiyaçlar her neyse. Servis tafl y c lara örnek: AltaVista Excite Infoseek Lycos search.com Yahoo

12 4 Genel Bilgiler Bu servislerle ilgili daha fazla ayr nt için 3. bölümdeki Arama Araçlar 'na bak n z. Servis tafl y c lardan AltaVista, Excite, HotBot, Infoseek ve Lycos arama motoru servisi olarak ortaya ç kt lar ve ilave servislerin tüm kapsamlar yla temel arama kolayl n desteklemeye devam ettiler. Yaln zca Yahoo s n fland r lm fl dizin olarak yaflama bafllad. Arama motoru Inktomi ile olan güç birli i, di er tafl y c lara kusursuz benzer bir hizmet sunmas n sa lar, onlar da s ras geldi inde s n fland r lm fl dizin servisi sunarlar. Baz lar listeli kaynaklar n de erlendirilmelerini içerir, örne in Infoseek ve Lycos. Üçüncü bir strateji, bir konudaki en iyi kaynaklar bulacak nitelik kontrollü listelere baflvurmakt r. Bu tip listeler mevcut kaynaklar n karmaflas ndan en nitelikli maddeleri süzmeye çal fl rlar. Genellikle, incelenen her kaynakta tan mlay c de erlendirici giriflleri sa layacaklard r. Bu listelerin konusu genel ya da tek bir alana yönelik olabilir. kinci durumda konu giriflleri olarak baflvurulurlar. Ücretsiz olarak veya abonelik karfl l nda kullan labilirler. Kaynak kapsamlar robot-iflletimli veritabanlar ndan aç kça daha küçüktür, fakat nitelik garantisi bunu telafi edebilir. Baz örnekler: InfoMine Scholarly Academic Resource Collections Veritabanlar, elektronik yay nlar, posta (gönderi)listeleri, kitapl k kataloglar vs. kullan fll Internet-Web sayfalar n n s n fland r lm fl tan mlay c listelemesi; Scout Select Bookmarks index.html/ Seçicilik, kapsam, amaç ve yetki için seçilmifl kaliteli kaynaklar listeler. Alpha Search AlfaSearch'ün birincil amac, en iyi Internet "girifl" sitesini elde etmektir. Bu "girifl" sitesini yapanlar, bir alan, konu ya da düflünceyle ilgili tüm iliflkili siteleri bir araya toplayarak önemli bir zaman harcam fllard r. Konu girifllerinin daha fazla irdelenmesi için bkz. Bölüm Internette büyük bir bilgi aktar m olsa da, arad n z bulmak hala zor olabilir. Arama motorlar ve dizinler yabanc düflük düzeyli malzemeyi

13 Bilgi Arama Stratejileri 5 seçmeyebilir. lgilendi iniz konuya odaklanm fl nitelik kontrollü herhangi bir listeleme olmayabilir. Bir çözüm, onu oluflturdu unuz herhangi bir yolla sizin ad n za aramay yapacak olan bir yaz l m arac d r; yani intelligent agent ya da bot. Örne in, bir ajan bir konu için belirlenmifl veritabanlar n n düzenli bir flekilde aranmas n yönetebilir, sonra süzer, s n fland r r ve bilgiyi size gönderir. Ajanlar sunucularda bulunabilir, ya da ajan yaz l m cihaz n za, muhtemelen bir Web taray c s na, tak l olarak yüklenmifl olabilir (Bölüm 3.6). adresindeki Arama Botlar sitesi, botlar ve intelligent agentlar kullanarak World Wide Web'i ve Interneti taramada geliflmifl en etkili yolun bir çok örne ini içerir. Internet yoluyla ulafl labilen en kayda de er kaynaklar n baz lar, kütüphaneciler, bilim adamlar ve profesyoneller taraf ndan gündelik çal flma araçlar olarak kullan lan birçok özel veritaban d r. Örne in kütüphanecilerin ifllerinde çevrimiçi kaynakç l (bibliyografik) veri tabanlar vard r ve bilimsel verikümeleri (datasets) birçok bilimsel alanda önceden oluflmufllard r. Hepsi olmasa da, ço u çevrimiçi veritabanlar aboneli e ya da ücrete dayal d r ve bir kullan c kimli i ve flifresiyle ulafl labilir. Belirli bir konu için çevrimiçi veritabanlar na ulaflmak için, flu gibi servisleri kullan n: Internet Sleuth sleuth dizini çevrimiçi binlerce özel veritabanlar nda ay r c sonuçlar verir. Do rudan Arama Arama motorlar ndan kolay aranamayan do rudan arama noktalar na ba lan r. Çevrimiçi veritabanlar na örnek olarak flu adresler de vard r: Carl Uncover Süreli yay nlar veritaban ; Physics E-print Archive T bbi dergi makalelerinin yeniden bas mlar. Son olarak posta listeleri, git-al (gopher) sunucular ve ftp ( File Transfer Protocol/ Dosya Aktarma Protokolü) arflivleri s n fland r lm fl dizinlerin ve arama motorlar n n ak fl do rultusunda giden kullan fll konu bilgisi içerebilirler. Internetin bu belirli bölgeleri için arama kolayl klar üzerine bilgi sahibi olmak yararl d r. Örne in:

14 6 Genel Bilgiler gönderi listeleri Gönderi listeleri ve gönderi listesi arflivleri için baz arama kolayl klar vard r. Bkz. Bölüm 1.2.1; git-al sunucular Veronica, git-al menülerinin bir indeks taray c s d r. Veronica'y genellikle bir git-al menüsünden seçebilirsiniz. ftp arflivleri ftp arflivlerinin bir indeks taray c s d r. Avrupa Servisleri Yukar daki tafl y c sitelerin bir k sm Amerika Birleflik Devletleri nin (ABD) d fl na ulusal servis sunar; örn. AltaVista, Lycos, Infoseek, Yahoo ve Excite. Avrupa kaynaklar nda özelleflen bir arama motoru: Euroferret S n fland r lm fl dizinler: UK Directory sitelerin konu dizinleri; sveç WWW Sayfalar ndeksi 1.2 Kiflilerin aranmas E er Interneti kullanan kiflilerin tahmini say s n n 5 y ll k bir grafi ini çizerseniz, dünyan n nüfusuna gittikçe daha fazla yaklaflan yükselen bir e riyle karfl lafl rs n z. fiu anda onlarca milyon Internet kullan c s Interneti, herhangi bir anlamda, etkileyici bir insan kaynaklar haline getirmifltir. Burada, neredeyse hiç flüphesiz, özel, gizli ya da garip ilgilerinizi paylaflan insanlar olacakt r. Ek olarak, Internet ve buna yönelik bir çok a, benzer yap daki insanlar bir araya getirmek, bilgi ve düflüncelerini kolayl kla paylaflmalar n sa lamak için kusursuz bir medya sunmaktad r. Baflka bir oldukça farkl yol, a lar n insanlar aras ndaki iletiflimi kolaylaflt rmas d r. Belirli bir kifliyle temas sa laman z için adres bilgisi edinmenize yard mc olabilirler. Afla daki bölümleri, e-posta adreslerinde ve di er temas noktalar ayr nt lar nda bilgi sormak için birçok kayna a göz atar Ortak ilgi alanlar olan insanlar n bulunmas Bilgisayar a lar yaln zca genifl teknik ve bilgi kaynaklar sunmaz, ayn zamanda ortak ilgi alanlar olan insanlar n iliflki kurmalar için de

15 Kiflilerin Aranmas 7 bütünüyle etkili bir araçt r. Etkilidirler, çünkü hem h zl ve etkin bir aktar m sa larlar, hem de süregiden onbinlerce tart flma listelerini ve haber gruplar n tafl rlar. Bu da ortak ilgi alanlar olan insan gruplar na ilgi alanlar ndaki haber ve düflüncelerini kolayca paylaflmalar ve ayr ca benzer bireyler aras nda birebir diyaloglar da üretebilmeleri f rsat sunar. A lar yer, kurumsal statü ve hatta sosyal beceriler gözetmeksizin ortak ilgilerle bir araya gelmifl gerçek topluluklar n varolmalar n kolaylaflt r r. Belirli bir konuda sizin ilginizi paylaflan di er kiflileri bulmak için en kullan fll bafllama noktas gönderi listelerini (tart flma listeleri) veya konu bafll n içeren haber gruplar n saptamakt r. Afla daki gibi, konu bafll yla tarama sunan servislerden birini kullanabilirsiniz. Gönderi listeleri ve haber gruplar Liszt Usenet haber gruplar n n ve gönderi listelerinin genifl dizini. Veritaban haftal k olarak güncellefltirilir. Tile.Net Haber gruplar ve tart flma listeleri bulmada baflvuru kayna. Gönderi listeleri CataList: LISTSERV listelerinin Katalogu LISTSERV listelerinin sabit tutulan genifl katalogu genel LISTSERV listelerini tarama ve ilgili konunun gönderi listelerini tarama olana sunar. Stephanie dasilva'n n Herkesçe Ulafl labilen Gönderi listeleri Özellikle Internette ve UUCP'de (Unix'ten Unix'e Kopyalama Program ) bulunan gönderi listelerini taranabilir listesi. Akademik ve Profesyonel E-Konferanslar n n Dizini, hz.: Diane K. Kovacs Tart flma listeleri, Internet ilgi gruplar, Usenet haber gruplar, forumlar, interaktif Web sohbet gruplar, MUD (Multi User Domain/Dimension -Çok Kullan c l Alan/Boyut), MOO gibi metne dayal gerçek zamanl sistemler ve di erleri. Eriflim yönergelerini içeren aç klay c bafll klar sunar. Listelerin Listesi'ni Tarama interest-group-search.html

16 8 Genel Bilgiler Listelerin Listesi, e-posta tart flma gruplar n n öncü 'esas liste'siydi; Mailbase (Gönderi taban ) Öncelikle ngiliz akademik ve araflt rmac toplulu u için çok say da listeler sunan ngiltere merkezli gönderi listesi servisidir. Kamu listelerinin üyeli i herkese aç kt r. Arama kolayl n (ana sayfa ile ba lant l ) önemli akademik ya da araflt rma bafll klar listelerini taramak için kullan r. Haber gruplar DejaNews Haber gruplar ve ayr ca haber gruplar maddeleri için anahtar sözcük ile arama sa lar Kiflilerin irtibat ayr nt lar n bulmak A da taranabilir çevrimiçi dizin servislerini kullanarak e-posta adreslerini, normal posta adreslerini, telefon ve faks numaralar n bulmak mümkündür. Mümkün olmayan ise, ne bulunabilece i ya da bulunamayaca hakk nda bir garanti vermektir. Ne a kullan c lar n n bir evrensel dizini vard r, ne de tek bir ülke içindeki isimlerin genifl kapsaml bir toplam. Tabii ki bu toplam bir alandan di erine, bir ülkeden öbürüne eflit de ildir. Öte yandan, var olan dizinler milyonlarca ismi ve karfl l k gelen temas ayr nt lar n içerirler. Beyaz Sayfalar ve Sar Sayfalar servislerinde oldu u gibi, profesyonel gruplar n dizinleri, gönderi listeleri abonelerinin veritabanlar, okul ve kurum dizinleri ve Usenet haber gruplar na makale gönderenlerin dizini gibi özelleflmifl dizinler de vard r. Bu servisler World Wide Web sayesinde neredeyse evrensel olarak mevcuttur. A daki dizinlerde içerilen bilgi, veri toplamak için kamu yay nlar n ve telefon rehberlerini kullanan ticari dizin yay nc lar ndan gelebilir. Alternatif olarak, Web sitelerinden veri toplayan bir robot taraf ndan da üretilebilir. E-posta adresleri, Internet Servis Sa lay c lar 'n n (ISP'ler) sundu u Usenet gönderilerinden ve/veya kurumsal personel listeleri gibi elle toplanm fl kaynaklar dizisinden ya da kullan c lar n kendi kendilerine verdikleri ayr nt lardan çekilebilir. Servis, tek bir yerde duran ve bir tür indeks taray c kullanarak tek bir noktadan sorgulanan bir veri taban na dayanabilir, ya da (X.500 gibi) ortak bir protokol üzerinden eriflilen da t lm fl bir veri taban kullanabilir. Dizin servislerini yapmak ve onlara eriflmek için kullan lan yayg n araçlarla (X.500 gibi) ilgili bilgi Bölüm 3.4'te bulunabilir.

17 Kiflilerin rtibat Ayr nt s n n Bulunmas 9 Önde gelen kifli bulma servislerinin baz lar, servis tafl y c lar n çat s alt nda bulunabilir. Örne in; Infospace.com Network E-posta adresleri, telefon ve faks numaralar, firmalar, flirket Web siteleri ve di er materyali taramay sunar. Sar Sayfalar ABD flirketleri için alternatifli arama tercihlerinin yan nda, di er ülkelerden derledi i bilgi ve dizinlere de ba lant sunar. Beyaz Sayfalar kiflilerin telefon numaralar n n ve e-posta adreslerinin bölgesel olarak yerini belirleyecek taramay sunar. Lycos Networld E-posta adreslerini, telefon numaralar n, posta adreslerini ve ABD için listelenmifl sar sayfalar tarayabilece iniz WhoWhere People Finder (KimNerede Kifli Bulucu)' sunar. Di er ülkelerin telefon numaralar n bulmak için, o ülkenin telefon ve firma dizinlerine ba lant lar vard r. Bu sitede ayr ca, ço unlukla ABD kullan c lar na yönelik bir k s m özgün aramalar gibi, bir Web sitesi taramas vard r. Ayr ca özellikle dizin servislerine verilen önemli siteler vard r: Bigfoot E-posta adresleri, Web siteleri ve ABD Sar Sayfalar taramas sa lar. Bigfoot'un (Büyükayak) arama motoru, LookSmart ve AltaVista taraf ndan çal flt r l r. WED Dünya çap nda firma ve telefon adreslik ve 18 milyonun üzerinde e-posta adreslik bir veri taban olan çok-dilli bir servistir ( ngilizce, Felemenkçe, Frans zca, Almanca, talyanca ve spanyolca). Ayn zamanda birleflik bir Kiflisel Dizin, Telefon ve Faks Dizini, Firma Dizini, Sar Sayfalar, Beyaz Sayfalar, Zip Kodu Dizini, E-posta Dizini ve Anasayfa Dizinidir E-posta adreslerini bulmak Baflkalar yla haberleflmek isteyen a kullan c lar n n en genel gereksinimlerinden biri, e-posta adresleri bilgisidir. Burada haberleflilecek kiflinin e- posta adresini bulmak için baz öneriler flunlard r: (1) Onlara sorun! (Gerekirse telefonu kullan n.) (2) Önce size e-posta atmalar n söyleyin, ard ndan da e-posta program n z n Reply (Yan tla) fonksiyonunu kullan n.

18 10 Genel Bilgiler Böylece onlar n e-posta adresleri, mesaj n "To:" k sm nda ç kacakt r. leride kullanmak üzere onu not al n, ya da daha iyisi, e-posta program n za onu sizin ad n za not ettirin. Birçok e-posta program 'Nickname', 'Aliases'(Takma adlar) ya da benzer bafll klar alt nda böyle bir kolayl k sunarlar. (3) Çevrimiçi bir dizin servisi kullan n. flte zengin takma ad veritaban sunan adreslerden baz lar : -Yahoo! People Search temel ve ileri e-posta aramas sunar; -Internet Address Finder veritaban ndaki 6 milyonun üzerindeki e-posta adresinden isimle tarama sunar. Felemenkçe, Frans zca, Almanca, talyanca ve Portekizce versiyonlar mevcuttur; -LDAP, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), kullan c n n bir LDAP istemcisi ile herhangi bir LDAP ya da X.500 sunucusuna eriflimini sa layan dizin servisleri için bir protokoldür. LDAP, tüm yayg n Web taray c larda ve e-posta istemcilerde yer alarak, büyük ölçüde oturmufltur. -X.500 dizin servisleri taksim edilmifl X.500 dizinlerinin ya da belirli X.500 dizin taramalar n n küresel olarak taranmas n sa layan LDAP'nin en karmafl k kan t d r. Ulusal dizinler adresinde listelenmifl birçok ülkede mevcuttur. Kamu dizin arabirimlerinin bir listesini de adresinde görebilirsiniz. (4) Gönderi listeleri sa lay c lar n n ve Usenet haber kat l mc lar n n veritabanlar e-posta adresleri için, özellikle de karfl n zdaki bir Internet düflkünüyse ve çevrimiçi tart flmalarda yer almaktan hofllan yorsa, di er bir kullan fll kaynakt r. flte baz örnekler: -Usenet adresleri dizini y llar nda Usenet haber gruplar na posta göndermifl insanlardan toplanan veritaban. Yerel dizin servisleri ba lant lar, adreslerin do rulu unu kontrol etmeyi kolaylaflt r r; -AltaVista özellile hem isimlerin hem de bafll klar n kullan labildi i bir Usenet aramas sunar. Gönderilerle kat lm fl insanlar n e-posta adresleri, Usenet adres dizinindeki güncellenen verilerle birlikte eriflilebilir. -Mailbase Abonelerin taranabilir veritaban. Mailbase, gönderi listelerinin yüzlercesini idare eder ve isimlerin veritaban esas olarak akademik

19 Kiflilerin rtibat Ayr nt s n n Bulunmas 11 ve araflt rma çevresinden gelmektedir. Servis ngiltere temelli olsa da, abone taban uluslararas d r. Arama Kolayl klar (Searching Facilities) alt nda "Look for an Address"i (Bir E-posta Adresi Ara) seçiniz. (5) Kurumsal dizin listeleri E er karfl n zdaki bir üniversite veya araflt rma enstitüsündeyse, kurumun personel listesi arad n z bilgiyi içerebilir. Kurumsal Web siteleri (Web arama servisleri özel bilgilerin yerini belirlemek için kullan fll olabilir), personelin taranabilir bir dizin listesine genel olarak bir ba lant sa layacakt r. Birçok kurum ulaflma ayr nt lar n sunmak için CSO denen (bazen de Telefon Rehberi denen) bir dizin servisi kullan r. Kurumsal dizinlerin yerini belirlemekte kullan labilecek siteler: -Galelei Dünyan n her yerindeki her bir üniversitenin Web sitesini bulman z sa layan uluslararas üniversiteler ve benzer kurumlar dizini. -Phonebook Gateway-Server Lookup tüm dünyada ki yüzlerce kurumun CSO sunucular na ba lan r. (6) Profesyonel listelemeler, ulaflma ayr nt lar na baflka bir ulaflma kayna da sa lar. Web tarama servisleri, profesyonel derneklerin Web sitelerinin yerini belirlemek için kullan fll olabilir. -Internet Sleuth Profesyonel veritabanlar gibi belirli çevrimiçi veritabanlar na daha iyi elenmifl bir eriflim yolu vermeyi sa lar. -Martindale-Hubbell Lawyer Locator Profesyonel veritaban örne i. Tüm dünyadaki avukat ve avukatl k firmas veritaban üzerinde bir arama Telefon ve Faks numaralar n ve Posta adreslerini bulma ABD'deki telefon numaralar n taramak genel olarak iyi haz rlanm flt r, ama ABD d fl ndaki alan daha düzensizdir. Bununla beraber, taranabilir ulusal telefon dizini servisleri Internet'te bir miktar mevcuttur. " nsanlara ulaflma ayr nt lar n bulma" maddesinde ad geçen çat servislerine ek olarak, uluslar aras telefon dizinlerine afla daki sitelerden ulafl labilir; Global Yellow Pages Ulusal bölgesel telefon ve firma dizinlerine çevrim sa lar.

20 12 Genel Bilgiler Euroinfo lkelerde telefon, faks ve e-posta dizinlerini tarama, firma dizinlerini tarama; com Web site com/faxall.htm Faks dizinlerinin ülke listelemeleri; fiirket ve kurumlar n taranmas A üzerinde örgütlerin ve flirketlerin aranmas için birkaç yol vard r. Birçok flirket ve örgütün art k kendi Web sitesi oldu undan, Web arama servisleri iyi bir bafllama noktas d r. Arama motorlar taraf ndan do rudan indekslenmemifl dizin ve veritabanlar da vard r. Afla daki yollar kullan fll olabilir: Web taray c s n n (Web browser) Yerlefltirme Penceresi'ne (Location Window) kurumun ad n yaz n ve ana sayfan n aranmas n bafllat n; Real Names ile flirket ad için bir arama bafllat n; Arama motorunu veritaban için bir anahtar sözcük aramas na yönlendirin (kurumun ad, tipi, ürünü, yeri gibi olabildi ince çok isim kullan n); Bilgi arama stratejilerinde listelenen tafl y c servislerdeki flirket dizinlerine baflvurun; "Kiflilerin aranmas " nda konu edilen çevrimiçi e-posta, telefon ve faks dizinlerini kullan n. Bunlar n bir k sm ABD flirketleri için arama kolayl klar sa lar, fakat di er ülkelerin flirket dizinlerine de ba lant sunar. Ek olarak, flunlara da baflvurabilirsiniz; - Global Business Centre lkeye göre flirket ve dizin bilgisine ba lant l çok dilli Web sitesi; -YellowWeb Europe Avrupa servis listelemelerine çok dilli kolay eriflim sunmak için düzenlenmifl Avrupa Web Rehberi; 1.3 Yaz l m bulunmas ve al nmas Bilgisayar a lar, bilgisayar yaz l m için büyük bir hazine y n d r. Internet'teki kamu arflivleri ve di er a lar kolayca eriflilen ve indirilen milyonlarca alan ve paylafl m yaz l m paketini içerir. Ücretsiz paylafl m ve takas n özelli i, deneyim ve geliflmenin atmosferi ve de hesaplama

21 Yaz l m Bulunmas ve Al nmas 13 yetene inin etkili kar fl m, a da t m n n, test etmenin ve geri beslemenin ödüllerini seven gelifltiricilerle, bu iyi çal flan çok az ya da hiç maliyetli inan lmaz say daki yaz l mlar üretti. Yaz l m n ço u kamu alan nda ve ücretsizdir; ayr ca çok miktarda paylafl m vard r. Paylafl m, sahibine küçük bir ödemeyi gerektirir, ama burada bile ücretsiz bir deneme süresi verilir. Internet ayr ca Microsoft, Adobe ve baflka ticari yaz l m flirketlerine ulafl m da sa lar. Netscape Coomunicator, Microsoft Internet Explorer ya da Adobe Acrobat Reader gibi, baz lar bedelsizdir. Ticari yaz l m a üzerinden Secure Sockets Layer (SSL) gibi taray c ve sunucu aras nda aktar lan bilgiyi korumak için kullan lan güvenlik mekanizmalar yla kredi kart kullan larak edinilebilir. Gizli kredi kart bilgilerini Internet üzerinden göndermek istemeyen al c lar için, sat c lar alternatif ödeme yollar sunarlar. Daha fazla bilgi için "Güvenlik ve Kriptolama (fiifreleme)" bölümüne bak n z. Edinilebilir bir çok yaz l m n olmas sevindirici, ancak flifreli signposted ftp arflivlerine göz atmak oldukça u raflt r c bir denemedir. Ftp kaynaklar n n etkin kullan m için, kimi araç ve servislerin varl ndan haberdar olmay öneririz. Örne in... WWW yaz l m dizinlerinin kullan lmas... Bir yaz l m paketi bakmaya geldi inizde, kimi büyük iyi kurulmufl WWW yaz l m dizinleri kullan fll bir bafllama noktas d r ("Seçilmifl WWW yaz l m dizinleri"ne bak n). Gereksinim duydu unuz yaz l ma bir isim veremeseniz de, her maddeyi anlaml bir gözatmay olanakl k lacak flekilde genifl bir kategori içinde s n fland r rlar. Arama da sunarlar. Yaz l m n ne yapmas n istedi ini biliyorsan z, o zaman onu arayabilmelisiniz. Örne in, boya terimini kullanarak bir boya program n ya da ftp arama terimiyle bir ftp istemcisini arayabilirsiniz. Ve gerektirdi i iflletim sistemini de belirleyebilirsiniz. Kendinizi ftp'ye al flt r n FTP (Dosya Aktarma Protokolü) ile ftp arflivlerinden dosya indirmek, ya da uzak bir sunucudaki kendi dizininize dosya güncelleyebilirsiniz. Temel olarak ftp, ftp istemcileriyle sunucular aras nda kullan lan uzlafl lm fl komutlar tak m d r. Daha fazla bilgi için ftp hakk ndaki maddeye bak n z. Anonim ftp Ftp'nin Anonim ftp denen gelifltirilmifl çok kullan fll bir modeli vard r. Genel ftp arflivlerindeki yaz l ma etkin bir serbest eriflim sunan bir

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar EBSCOhost E itimi support.ebsco.com EBSCO nun Ocak ay nda tüm EKUAL konsorsiyumu üyelerine sundu u ULAKB M Ulusal Veri Taban (UVT) tan na ho geldiniz. Bu e itimde, EBSCOhost

Detaylı

İşletim Sisteminin Katmanları

İşletim Sisteminin Katmanları İşletim Sistemi Bilgisayar donanımının doğrudan denetimi ve yönetiminden, temel sistem işlemlerinden ve uygulama yazılımlarını çalıştırmaktan sorumlu olan sistem yazılımıdır. Bütün diğer yazılımların belleğe,

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Tek bir Satınalma Hesabı ile birden fazla iş ortağı ile çalışabilir miyim?

Tek bir Satınalma Hesabı ile birden fazla iş ortağı ile çalışabilir miyim? Microsoft Ürün ve Hizmet Sözleşmesi nedir? Microsoft Ürün ve Hizmet Sözleşmesi (MPSA), daha fazla esneklik ve kolaylaştırılmış self servis araçlar sağlayan basitleştirilmiş bir sözleşmedir. MPSA, Microsoft

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Tor Üzerinden VPN Servisi "Privatoria"

Tor Üzerinden VPN Servisi Privatoria Tor Üzerinden VPN Servisi "Privatoria" Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni bir oluşum internette güvenli gezinme yöntemlerimiz arasına bir yenisini daha ekledi. Privatoria adıyla yayın hayatına başlayan

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

çindekiler 01. Kurulum

çindekiler 01. Kurulum çindekiler 01. Kurulum 1 Niçin PHP Kullanmal y z? 1 Gerekli Programlar n Temin Edilmesi 2 PHP yi Temin Edelim 3 APACHE in Temin Edilmesi 3 MySQL in Temin Edilmesi 3 PHPMyAdmin in Temin Edilmesi 4 PHPed

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

PROFESSIONAL DEVELOPMENT COLLECTION GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

PROFESSIONAL DEVELOPMENT COLLECTION GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ PROFESSIONAL DEVELOPMENT COLLECTION 1 KAPSAM Profesyonel eğitmenler e ve araştırmac rmacılar için i in tasarlanmış ıştır. Eğitim ve ilişkili disiplinlerden 350 si hakemli dergi olmak üzere yaklaşı şık

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi :22.02.2011 Karar No :2011/DK-10/91 Gündem Konusu :İnternetin Güvenli Kullanımı. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü 6 ncı ve 50 inci maddeleri

Detaylı

Kişisel Bilgiler ve Kişisel olmayan bilgiler Kişisel bilgiler sizi bir birey olarak tanımlayan veya tanımlanmanızı sağlayan bilgilerdir.

Kişisel Bilgiler ve Kişisel olmayan bilgiler Kişisel bilgiler sizi bir birey olarak tanımlayan veya tanımlanmanızı sağlayan bilgilerdir. Gizlilik İlkesi Bu gizlilik ilkesi ( Gizlilik İlkesi ) zaman zaman değiştirilebilir. Değişiklikleri size özellikle bildirmeyeceğiz, bu nedenle bu Gizlilik İlkesi'ni yeniden okumak ve değişikliklerden haberdar

Detaylı

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03997 Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulamasını, ConnectKey özelliğine

Detaylı

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M w w w. m i n t o n. c o m. t r M D S L -2 0 9 A D S L M O D E M K O L A Y K U R U L U M K I L A V U Z U Girifl ADSL Ethernet & USB Router sat n ald n z için teflekkür ederiz! ADSL Router sizin varolan

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır.

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır. BİLGİSAYAR DONANIMI Donanım : Bilgisayarı meydana getiren fiziksel parçalara donanım denir. Bilgisayar donanımı ikiye ayılır. 1. Dış Donanım: Bilgisayar kasasının dışında bulunan, kablolar ya da bağlantı

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda:

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda: İş Adı Bülten Başlığı Cilt 1, Sayı 1 Bülten Tarihi Birincil Yazı Başlığı İlgi çeken özel konular: Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

MODÜL : 1 BİLGİSAYAR KULLANMA

MODÜL : 1 BİLGİSAYAR KULLANMA Kullanımı ( İşletmenlik ) Kursu Yıllık Planı Kurs Gün Hafta Ders Saati 1 1 4 2 1 4 3 1 4 4 1 4 5 1 4 6 2 4 7 2 4 8 2 4 KONULAR 1. Temel Bilgiler a. Donanım yazılım bilişim teknolojisi b. Bilgi ve iletişim

Detaylı

ONLİNE KATALOG TARAMA (YORDAM KÜTÜPHANE OTOMASYON PROGRAMI)

ONLİNE KATALOG TARAMA (YORDAM KÜTÜPHANE OTOMASYON PROGRAMI) ONLİNE KATALOG TARAMA (YORDAM KÜTÜPHANE OTOMASYON PROGRAMI) Toplu tarama yapmak için; sol menüden tarama yapmak istediğiniz ilgili fakülteyi seçerek Ara demeniz gerekmektedir. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 25/03/2015-36685 *BE6P3A0FN* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Sayı : 24382287-100- Konu : Ortak Dersler Hk. ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin

QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin Xerox QR Code Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03999 QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin QR (Quick Response) Code Uygulamasını şu uygulamalarla birlikte kullanınız:

Detaylı

5651 SAYILI YASANIN GEREKLER N TRCwifiZone LE UYGULAYIN

5651 SAYILI YASANIN GEREKLER N TRCwifiZone LE UYGULAYIN Her Yerden Kolay Internet Eriflimi ve Çözümleri 5651 SAYILI YASANIN GEREKLER N TRCwifiZone LE UYGULAYIN nternet Servisiniz Kontrolünüz Alt nda TRCwifiZone Nedir? TRCwifiZone; kablolu veya kablosuz internet

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Yeni Ebrary Arayüzü Kullan lavuzu

Yeni Ebrary Arayüzü Kullan lavuzu Yeni Ebrary Arayüzü Kullan lavuzu KAPSAM E-kitap say : 48406 Kapsad koleksiyon say : 16 koleksiyon (Antropoloji ve Sosyoloji, letme ve Ekonomi, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, E itim, Mühendislik ve

Detaylı

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 yazılımı, daha etkin tasarım yapmanıza ve iletişim kurmanıza yardım eder. Ödediğiniz fiyat karşılığında mükemmel

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Kullanım kılavuzu HERE Maps

Kullanım kılavuzu HERE Maps Kullanım kılavuzu HERE Maps Baskı 1.0 TR HERE Maps HERE Maps, size etrafta neler olduğunu gösterir ve gitmek istediğiniz yere ulaşmanızı sağlar. Şunları yapabilirsiniz: Şehirleri, sokakları ve servisleri

Detaylı

Evet Hayır Birim Personeli, Bağışlanmak istenen yayınların kabul Şube Müdürü, edilememe gerekçesi bağışçıya iletilir.

Evet Hayır Birim Personeli, Bağışlanmak istenen yayınların kabul Şube Müdürü, edilememe gerekçesi bağışçıya iletilir. BASILI YAYIN BAĞIŞI Basılı Yayın Bağışı Bağış, Yayın Kabul İlkelerine uygun mu? Tüzel ya da gerçek kişilerden gelen bağış talepleri ile ilgili yayınların içeriği hakkında bilgi alınır. ve Dokümantasyon

Detaylı

ULAKBİM Danışma Hizmetlerinde Yeni Uygulamalar: Makale İstek Sistemi ve WOS Atıf İndeksleri Yayın Sayıları Tarama Robotu

ULAKBİM Danışma Hizmetlerinde Yeni Uygulamalar: Makale İstek Sistemi ve WOS Atıf İndeksleri Yayın Sayıları Tarama Robotu ULAKBİM Danışma Hizmetlerinde Yeni Uygulamalar: Makale İstek Sistemi ve WOS Atıf İndeksleri Yayın Sayıları Tarama Robotu Serpil YETGİN * Öz Günümüzde daha fazla bilginin elektronik olarak elde edilmesi,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Temel Bilgisayar Programlama

Temel Bilgisayar Programlama BÖLÜM 9: Fonksiyonlara dizi aktarma Fonksiyonlara dizi aktarmak değişken aktarmaya benzer. Örnek olarak verilen öğrenci notlarını ekrana yazan bir program kodlayalım. Fonksiyon prototipi yazılırken, dizinin

Detaylı

Ç NDEK LER G R fi 1 Bafllamadan Önce 1 Kitab Kimler Okumal? 1 Kitap çerisindeki Örnekler 2 Örneklerin Kullan m 3 Çekinmeden Yaz n 7

Ç NDEK LER G R fi 1 Bafllamadan Önce 1 Kitab Kimler Okumal? 1 Kitap çerisindeki Örnekler 2 Örneklerin Kullan m 3 Çekinmeden Yaz n 7 +AS3-icindekiler 4/13/10 10:51 PM Page ix Ç NDEK LER G R fi 1 Bafllamadan Önce 1 Kitab Kimler Okumal? 1 Kitap çerisindeki Örnekler 2 Örneklerin Kullan m 3 Çekinmeden Yaz n 7 1 PROGRAMLAMAYA G R fi 9 Programlama

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU Üst Politika Belgelerinde Okul Bazlı Bütçe: Amaç: OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU 1. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 154- Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerinde yetki ve sorumlulukları artırılacaktır.

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Hackerlar'ın Gözünden Flash Uygulamaları

Hackerlar'ın Gözünden Flash Uygulamaları Hackerlar'ın Gözünden Flash Uygulamaları Ah o Netsec etkinliğinde bende olsaydım deyipte katılamayanlar için yapmış olduğum sunumu kısaca yazıya dökmeye karar verdim. Ön bilgi olarak Flash kısaca web sayfalarına

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

İçindekiler Hosting hizmeti için silme isteği oluşturulması Reseller Paketi altında hosting hizmetinin oluşturulması Kesintiyi en aza indirmek için

İçindekiler Hosting hizmeti için silme isteği oluşturulması Reseller Paketi altında hosting hizmetinin oluşturulması Kesintiyi en aza indirmek için Mevcut Share Hsting Paketlerinin Reseller Paketleri Altına Aktarılması İçindekiler Hsting hizmeti için silme isteği luşturulması Reseller Paketi altında hsting hizmetinin luşturulması Kesintiyi en aza

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU OkulNET Kullanım Kılavuzu EKİM 2012 1 İçindekiler GİRİŞ...3 ANASAYFA...3 EĞİTİM...4 SINAVLAR...6 ŞUBEM...9 KİŞİSEL BİLGİLER...10 AJANDA...10

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

MikroÖdeme Servis Dökümanı

MikroÖdeme Servis Dökümanı MikroÖdeme Servis Dökümanı 1 TurkcellMobilÖdeme Nedir? TurkcellMobilÖdeme 36 milyonu aşkın Turkcell kullanıcısının cep telefonlarını kullanarak, sadece bir SMS ile, pratik bir şekilde ödeme yapmasına olanak

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM BAŞLANGIÇ REHBERİ KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM LEXPERA Yeni Nesil Hukuk Bilgi Sistemi, hukuki araştırmalarınızı

Detaylı

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama Bölüm 1:Araç çubuğu Yan sekmeler Yandaki araç çubuğu üzerinde dört adet sekme vardır. Sayfa Düzenleyiciye basarak oluşturduğunuz/oluşturacağınız sayfaları küçük

Detaylı

Ç NDEK LER 1 MOB L DÜNYA 1 Girifl 1 Mobil Cihazlar 1 Mobil Cihazlar n Devrimi 5 iphone 6 Blackberry 6 Android flletim Sistemli Cihazlar 7 Windows

Ç NDEK LER 1 MOB L DÜNYA 1 Girifl 1 Mobil Cihazlar 1 Mobil Cihazlar n Devrimi 5 iphone 6 Blackberry 6 Android flletim Sistemli Cihazlar 7 Windows Ç NDEK LER 1 MOB L DÜNYA 1 Girifl 1 Mobil Cihazlar 1 Mobil Cihazlar n Devrimi 5 iphone 6 Blackberry 6 Android flletim Sistemli Cihazlar 7 Windows Mobile Destekleyen Cihazlar 7 Mobil Cihazlar n Gelecekteki

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

Bilgiye Ulaşma. Markush Arama

Bilgiye Ulaşma. Markush Arama SciFinder ın bu sürümü, Markush taramasıyla ek patent bilgilerine ulaşmak için bir yol sağlar. Diğer arama ve kullanılabilirlik geliştirmeleri; bir defalık tercih ayarı ile tekrarlanan referansların otomatik

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Sürücü Gönder. Yönetici Kılavuzu

Sürücü Gönder. Yönetici Kılavuzu Sürücü Gönder Yönetici Kılavuzu Ocak 2013 www.lexmark.com Genel Bakış 2 Genel Bakış Sürücü Gönder, belirli bir yazıcı modelinin yazıcı sürücüsünü almanızı sağlar. Uygulama, size yükleme talimatlarını ve

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK 1. DYS (Doküman Yönetim Sistemi) nin kullanımı için 3. parti bir programa ihtiyaç yoktur. Tamamen WEB tabanlı çalışmaktadır. 2. Sisteme http://dys.akdeniz.edu.tr

Detaylı

İNTERNETE NASIL BAĞLANILIR?

İNTERNETE NASIL BAĞLANILIR? İNTERNET İNTERNET NEDİR? İki veya daha fazla bilgisayarın birbirine bağlanması ile oluşturulan bilgisayar ağına yerel ağ denir. Birden fazla bilgisayarın veya yerel bilgisayarların bağlı olduğu ağların

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz.

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz. ĐŞKURLULARIN BĐLGĐLERĐ, ŞĐFRELERĐ HERKESE AÇIK ( BEDAVA SMS GÖNDERME SĐTESĐ YAZI SONUNDADIR ) Merhaba, bu bilgilendirici yazıda sizlere ĐŞKURa kayıtlı olanların şifrelerine, kişisel bilgilerine başkalarının

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı