Kentlerin Kültürün Gelişmesindeki Etkileri ( * )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kentlerin Kültürün Gelişmesindeki Etkileri ( * ) ------------------------------------------------------------------------------------------"

Transkript

1 Kentlerin Kültürün Gelişmesindeki Etkileri ( * ) Kent Tanımı: Sözlük anlamı olarak, nüfusunun büyük bölümünün ekonomik faaliyet alanı olarak ticaret, sanayi, yönetim ve hizmetle ilgili işlerle geçimini sağladığı toplumsal ve kültürel bir örgütlenmenin olduğu yerleşim alanı şeklinde ifade edilen kent teriminin oldukça çeşitli tanımları vardır. Örneğin, (...) içinde yaşayanların çoğunluğunun tarım dışı iş-dallarında çalıştığı, nüfus yoğunluğuna sahip, insanların barınmadan, eğlenmeye tüm ihtiyaçlarının karşılandığı ve sürekli bir toplumsal gelişim gösteren, bütünleşme derecesinin yüksek olduğu 1 yerleşim yeri: ya da (...) fertlerarası ilişkilerde geleneksel ilişkilerden çok rasyonel davranışların ağırlıkta olduğu, özellikle sanayi ve benzer alanlardaki işlerin ağırlık kazandığı, günümüze has bir yerleşme biçimi ve topluluk türü 2 olarak tanımlamak mümkündür. Genel olarak kent tanımındaki güçlük, başlangıç noktası olarak coğrafi, fiziksel, ekonomik veya sosyal faktörleri ele almakla ilgilidir. Ancak demografik açıdan kentin tanımını yapmak bile zorluk doğurmaktadır. Örneğin DPT ye göre en az kent nüfusu yirmi bin kişi olarak kabul edilirken, Köy Kanunu, İmar Kanunu ve Devlet İstatistik Enstitüsü bu rakamları iki bin ve on bin kişi şeklinde belirlemiştir. Sosyolojik açıdan ise kentleri, geleneksel ekonomik faaliyetler dışında yoğunlaşılan, iş dallarında büyük farklılaşmalara bağlı olarak meslekleşmenin arttığı, aşırı bir örgütlenme ve yapılanmanın olduğu ve büyük nüfus birikimlerini barındıran yerleşim alanları olarak tanımlamak daha uygun olmaktadır. Benzer şekilde kentler, toplumsal ve siyasal örgütlenmelerin ağırlık kazandığı, içindeki yoğun nüfusu oluşturan bireylerin hem kendi aralarında hem de toplumsal yapının kurumlarıyla etkileşim ve iletişimlerinden kaynaklanan bir değerler, normlar sisteminin (kent yaşamının) oluştuğu yerleşim birimleri olarak da tanımlanabilir. Kentlerin gelişerek metropol kavramını gündeme getirmesi ve bütün dünyada artan sanayileşme, idari açıdan bir kent tanımını geçersiz kılarken, literatürde yeni görüşlerin gelişmesine sebep olmuştur. Erkki Asp, sosyolog L. Wirth e atıfta bulunarak kırsal ve kentsel alanda gerçekleştirilen ekonomik faaliyetlerdeki farklılıkların, çok yönlü bir üretim sisteminin ayırt edici özelliğinin yanı sıra bir de kültürel sınır 3 kavramı getirmektedir. Kırsal ve kentsel alanlar arasındaki bu sınır, yapısalekonomik farklılaşmaların hemen her alanda görüldüğü ve insanların yaşam tarzına da yansıyan belirgin değişimleri kapsamaktadır. İleride de değinileceği gibi Tönnies in ünlü cemaat ve cemiyet (topluluk-toplum) ayırımında 4 da sosyal ve ekonomik ayrılıkların yanında vurgulanan tabii ve akılcı irade farkı nın ortaya çıkardığı birliktelik ve bireyselliği açıklayan faktörler aslında yaşam ve düşünce farklılığıdır. Şu halde kent kavramı mekansal, demografik ve idari özelliklerinin yanı sıra ekonomik ilişkiler, toplumsal ve siyasi yapılanma ve karmaşık bir etkileşimin belirlediği ayrı bir yaşam şekli ve farklı bir kültürel değerler sistemini kapsamaktadır. Esasen, sosyal yönden heterojen bir topluluk olarak kabul edilen kentlerin, diğer bir ifadeyle, bu benzerlik taşımayan (heterojen) özellikler bütününün gerek toplumsal gerekse kültürel yapının örgütlenmesindeki fonksiyonel önemi de buradan kaynaklanmaktadır. 2- Kentlerin Gelişimine Genel Bir Bakış: Değişik coğrafi mekanlarda çeşitli nedenlerle bir araya gelip yaşamlarını sürdüren insan topluluklarının kurdukları ilk kentler zaman diliminde M.Ö.3500 yıllarına kadar gitmektedir. M.Weber ünlü çalışmasında ilk kentlerin ne ekonomik, siyasal ve idari ne de insanların güvenliği acısından bir savunma birimi olmadığını belirterek; tarihte ilk kez kent adını alan yerleşim bölgelerinin bir kalesi, ekonomik anlamda bir pazar piyasası, kendine has bir hukuksal düzeni, bir (birlik) oluşturması ve belli ölçüde otonom bir yapıya sahip olması gerektiğini vurgulamaktadır. 5 Aynı çalışmasında kentleri (oriyental, eski antik ve oriyental olmayan ortaçağ kentleri) olarak sınıflamıştır. Ancak Yunan-Roma, Avrupa ve Doğu nun (Asya) kentleri arasında üretim araçlarının mülkiyet biçimleri ve kullanımı, toplumsal ve siyasal yapı (seçkinler, köylü, köle v.b.) acısından çok önemli farklılıklar olduğunu belirtmekte hiç şüphesiz yarar vardır. Maya veya Mısır medeniyetine ait kentlerden antik Yunan kentdevletlerine ya da Babil e kadar olan dönem için, belli bir nüfusu bünyesinde barındıran ve insanların yaşamları için gerekli tüm sosyo-ekonomik faaliyetleri bir toplumsal düzen içinde yürüten tarihteki ilk kentleri ayrı bir sınıf olarak düşünmek gerekir. 1 KeleĢ,R., 100 Soruda Türkiye de ġehirleģme, Gerçek Yayınevi, Ankara, 1973, Sh.7 2 Sencer,Y.,Türkiye de KentleĢme,Kültür Bak.Yayını, Ankara, 1979, Sh.9 3 Asp, Erkki ve diğ., The Aged and The Society, Turku, 1989, Sh.17 4 Lipset, S,M., Value Patterns in the Socıological Perspectives, Penguin, 1973, Sh Martindale, D., Theory of City in the Urbanizm and Urbanization, (Ed.by Iverson,N), 1984, Sh.17

2 Genelde sanayi öncesi olarak adlandırılan ve kurulan tüm kentsel yerleşim alanlarının Hıristiyan- Avrupa, Müslüman-Doğu ülkeleri ve ilahi dinlere tabi olmayan uzak doğu ülkeleri olarak gerek toplumsal, gerekse ekonomik ve siyasal düzen açısından ayrı ayrı incelenmesi yöntem açısından daha uygun olacaktır. Bu anlamda Türk kentlerine bakılacak olursa, bunu da İslamiyetin kabulünden önceki ve sonraki dönem olarak ikiye ayırmak gerekecektir. C.Doğan bir araştırmasında 6 F.Sümer e dayanarak, Göktürk ler ve Uygur ların kent adı yerine balık sözcüğünü kullandıklarını ve ilk Türk kentinin Ordu Balık adıyla Uygurlar tarafından kurulduğunu, 11.yüzyıldan sonra da Karahanlı lar ve Oğuz ların kend sözcüğünü benimsediklerini belirtmektedir. Eski Türk kentleri de sosyolojik açıdan sanayi öncesi başlığı altında incelenebilmekle birlikte özellikle Avrupa ülkelerinin kent tipinden önemli ayrılıklar taşımaktadır. Öncelikle siyasal sistemin belirlediği devlet ve halk ilişkileri, toplumsal tabakalaşma ve iki farklı ilahi dine ait olma gibi üç değişkenin belirlediği ayrı bir yaşam tarzının görüldüğü değişik bir sosyal kültürel yapıya sahiptir. Avrupa ülkelerinin toplumsal yapısına damgasını vuran feodal sistem, kölelik ve kilisenin egemenliği ile şekillenen kent yapısıyla; Türk kentleri arasında ekonomik aktiviteler, tüccarlar ve zanaatkarların varlığı dışında sosyal ve kültürel açıdan benzerlik aramak bir zorlama olacaktır. Böyle bir benzerliği yapısal açıdan değil, kentlerin diğer kentlerle (toplumlarla) ticaret ve ulaşım bağlarının kültür değişmeleri için uygun bir ortam oluşturması açısından kurmak mümkün olabilecektir. Ancak, Türk kentlerinde din kurumu halk üzerinde bir baskı unsuru olarak değil, bilakis insanların eğitimi için hem fiziksel hem sosyal şartları hazırlayan bir fonksiyona sahiptir. Anadolu da medrese, tekke ve çarşının terbiye müesseseleri 7 olarak kabulü bu görüşün açık bir kanıtıdır. Eski Türk kentlerinden yaşam kesitleri sunan A.Tanpınarlı, Erzurum için, (...)gelişmesini iktisadi denklik üzerine kurduğunu ve faaliyetlerini Trabzon-Tebriz kervan yoluyla yaptığını, (...) bu kervan yolunun Erzurum u asırlar içinde eşrafiyle, ayaniyle, ülemasıyla, esnafıyla tam bir şark ortaçağ şehri olarak kurulduğunu vurgulayarak, bu kervan yolunun (kevelciler, mesciler, kazazlar v.b.) otuziki sanatı 8 beslediğini anlatmaktadır. Nitekim A.K.Bilgiseven in M.Weber e uyarak müstehlik (tüketici), müstahsil (üretici) ve ticaret şehri sınıflaması da bu örneğe tamamen uymaktadır. Bugünkü anlamda kentlerin doğuşu ise sanayi devrimini izleyen yıllarda teknolojinin gelişimine paralel olarak büyük nüfus hareketlerinin meydana gelmesi, bütün dünyada kendini gösteren milliyetçilik akımı, Fransa dan başlayarak Avrupa ülkelerini saran sekülerizm ve toplumsal sınıflaşmanın önemli ölçüde farklılaşması Batı toplumlarındaki önemli değişmelerle gerçekleşmiştir. Bu akımların etkisi altında ülkemizin de 600 yıllık bir imparatorluktan yeni bir siyasal rejime geçmesi ve diğer dünya ülkeleriyle birlikte uzun süren bir savaş dönemini yaşadıktan sonra genç ve çağdaşlaşmayı hedef alan Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra bazıları eskinin mirası üstünde, bazıları da yepyeni alanlar üstünde olmak üzere günümüzün kentleri doğmaya başlamıştır. 3- Kentleşme-Kentlileşme ve Toplumsal Değişim: Kentleşme, bir toplumsal süreç olarak kent tanımına uygun bir şekilde göreceli olarak dar bir alanda yerleşen büyük bir nüfus birikimini, yeni bir fiziksel ve sosyal yapısallaşmayı, karmaşık bir ilişkiler ağını, iş dallarının farklılaşmasını ve birlikten, bireyselliğe geçilen kendine özge bir kültürel sistemin meydana gelmesini ifade eder. Nitekim (...) endüstrileşme temayülünün zirai gelişmeyle birlikte artması, orta sınıflaşmanın gerçekleşmesi, kültür bütünlüğünün sağlanması (...) yükselen gelir seviyesinin sosyal tabakalar arasında adil bir şekilde dağılması 9 dengeli bir kentleşmenin temel unsurları olarak sıralanmaktadır. Ülkemizde 1927 de tüm nüfus içindeki oranı %16.4 olan kentli nüfus 1965 de %30 a, 1990 da ise %60 a ulaşırken, kentleşme hızı oranı ise %5 e yaklaşmaktadır. Toplumbilimsel acıdan genelde bir değişme ve örgütlenmeyi içeren kentleşme sürecinin önemli bir fonksiyonel etkisi yukarıda da vurgulandığı üzere bir kent yaşam tarzının ortaya çıkması yani kültürel sonuçlarıdır. İşte kentlileşme terimi büyük ölçüde sosyal değişimle birlikte ama esas itibariyle kent toplumlarında ki bireylerin geçirdiği kültürel değişimi ve sonuçta da bir bütün olarak toplumun kent kültürüne sahip olması anlamına gelmektedir. 6 Doğan.C.,Türkiye de Gecekondu Meselesi (Ümraniye Saha AraĢt), BasılmamıĢ Doktora Tezi, Ġstanbul, 1990, Sh.24 7 Kaplan.M.,Kültür ve Dil, (7.Baskı), Dergah Yayınları, Ġstanbul, 1992, Sh.71 8 Tanpınar, A.H., BeĢ ġehir, (8.Baskı), Dergah Yayınları, Ġstanbul, 1992, Sh Bilgiseven, A.K., Genel Sosyoloji, Ġstanbul, 1986, Sh.122

3 Kent yaşam biçimiyle özdeşleşme anlamındaki bu kültürel olgunun, (kentlileşmenin) temel öğeleri ailenin biçimsel olarak küçülmesi, akrabalık ilişkilerinin göreceli olarak zayıflaması, kadının aile içindeki rolünün değişmesi ve belli oranda da olsa ekonomik bağımsızlığını elde etmesi, ailenin kimi temel fonksiyonlarının toplumsal kurumlara devredilmesi, tüketim harcamalarının artması, geleneksel iş ve boş zaman değerlendirme alışkanlıklarıyla komşuluk ilişkileri, dinlenme, eğlence ve benzer alanlardaki tutum ve davranışları şeklinde özetlenebilir. Fiziksel yapı, ulaşım sistemi v.b.) çevre, özellikle de teknolojik ve ekonomik örgütlenmeyle birlikte bireylerin, toplumla bütünleşmesini sağlayan ve yukarıda sıralanan kültürel ögelerin yerleşmesine yol acan kentleşme sürecinin doğal sonucu kentlileşmedir. Sanayileşmeyle birlikte ülkelerin kalkınmasında ikinci büyük etken olan ve toplumda artan oranda örgütleşmeye, uzmanlaşmaya ve insanlararası ilişkilerde kentlere özgü değişikliklere yol açan nüfus birikimi 10 kentleşme toplumbilimsel açıdan özellikle gelişen ülkelerde sağlıksız veya çarpık kentleşme şeklinde olabilmektedir. Türkiye de de ve özellikle ülkenin metropol alanı durumundaki İstanbul, benzer büyüklükteki Mısır ve Latin Amerika dahil pek çok diğer ülkenin büyük kentleri ne fiziksel ne de toplumsal yapı açısından örgütlenememiş dolayısıyla da kültürel bir bütünlüğe ulaşamamıştır. Aslında ABD ve İngiltere gibi ülkelerde de bunun örneklerine rastlamak mümkündür. 11 Kentsel bölgelerde kırsal bölgelere has bir yaşam tarzını sürdürme durumunda kalmak ya da kentlere bir büyük köy veya kırsal alan görünümü kazandıran bu olgu kentlerin yeterince örgütlenememesinin yanı sıra eğitim sistemindeki yetersizlikler, düşük okullaşma oranı, iş dallarında farklılaşmanın ve meslekleşmenin istenilen ölçüde gerçekleşemeden sadece önemli düzeyde bir yatay hareketlilikten kaynaklanmaktadır. Bu yatay hareketliliğin, kentsel alanlara göçün temel sebepleri olarak zikredilen iletici-itici-çekici ve siyasi sebepler 12 eğer kentte sosyal ve kültürel bir etkileşim ağının oluşmasıyla tamamlanamaması durumunda sosyal gruplar arasındaki mesafenin büyümesine yol açacaktır. Bunun gözlemlenebilen sonucu ise belirgin sosyo-ekonomik ayrılıklarıla birlikte kültürel farklılıklardan kaynaklanan iletişim kopuklukları ve pek çok alanda yeni toplumsal sorunların doğması olacaktır. Toplumların dinamik özelliğinin kaynağı olan ve birey-sosyal gruplar ve kurumlar arası ilişkiyi sürekli olarak belirlemesi sosyal değişim olarak adlandırılan hareketliliği ifade etmektedir. Kentleşme olgusu, sanayileşme, ekonomik büyüme ve gelişme, bilgi-teknoloji birikimi ve toplumsal bir etkileşim-iletişim alanının varlığı ile birlikte sosyal değişim sürecini meydana getirmektedir. Dolayısıyla bu karmaşık yapıya sahip değişim sürecini sadece kentleşme veya diğer bir unsur aısından ele almak toplumsal olaylara bakış açısını daraltmak olacaktır. Kentleşme diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye de de sosyal değişim bileşkesinin bir unsuru olarak kalkınma plan ve stratejilerinde ele alınmıştır. Söz konusu planlar incelendiğinde genelde kentleşme olgusu devlet tarafıondan desteklenmiş ve ekonominin gelişmesinde olumlu bir motivasyon olarak ele alınarak, yukarıda da belirtildiği üzere sanayileşme hareketinden ayrı düşünülemeyeceği belrtilmiştir. Ülkemizdeki nüfus artışını da dengeleyeceği düşünülen kentleşme sürecinin özellikle 1980 lerden sonra çeşitli toplumsal sorunlara bağlı olarak artış gösteren büyük kentlere göç dalgası, hedeflenen ekonomik büyümenin sağlanamaması, yüksek oranda seyreden enflasyon ve milli gelirin (2000 ABD Doları) civarında kalması başta gecekondulaşma olmak üzere önemli maddi ve kültürel sonuçlar doğurmuştur. Nitekim Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında 13 büyük kentlere göçün azaltılması, yurdun diğer bölgelerinde bazı kentlerin geliştirilerek çekim gücünün artırılması ve bölgelerarası dengesizliğin giderilmesi temel hedefler olarak sıralanmaktadır. Ancak bu hedeflere ulaşmak için stratejilerin saptanması ve gerekli kaynakların devreye sokulmasındaki güçlükler kentleşme sürecinin ortaya çıkardığı sorunlarının çözümlenmesini de doğal olarak geciktirmektedir. 4-Toplumsal ve Kültürel Yapı İlişkisi: Sosyolojik anlamda bireyler arası ilişkileri değerler ve normlara göre belirleyen kültürel yapı, bir anlamda idealize durumu yansıtırken, toplumsal yapı doğrudan bir toplumdaki mekanik görüntüyle ilgilidir. Kültürel yapı genel olarak toplum hayatının nasıl olması gerektiğini ortaya koyar. Sosyal yapı ise, (...) nasıl olduğunu ortaya çıkarır. 14 Başta Tönnies olmak üzere pek çok toplumbilimci cemaat (topluluk) ve cemiyet (toplum) kavramlarının ayırtedici özelliğini birliktelik (ortak bilinçlilik) ya da bireysellik olarak belirlemişlerdir. Daha da ayrıntıya girilecek olursa Tönnies in ünlü gesellschaft (toplum) terimi dernek, örgüt oluşturma anlamına gelmektedir, 10 KeleĢ,R., Kentbilim Terimleri Sözlüğü, TDK Yayını, Ankara, Gans,H., The Urban Villagers, New York, Kartal,K., KentleĢme ve Ġnsan, Ankara, 1978, Sh BeĢ Yıllık Kalkınma Planı, DPT Yayını No: 2190, Ankara, Erkal,M., Sosyoloji (Toplumbilimi), (Gen.6.Baskı), Ġstanbul, 1995, Sh.344

4 Dolayısıyla toplum kavramı bireyselliği aşırı örgütlenmenin sonucunda ortaya çıkan bir durum olarak ele almaktadır. Bu bakış açısıyla söz konusu iki kavramın bazı ana ayrılık noktaları aşağıdaki gibidir: 15 Topluluk (cemaat) ortak irade cemaat menfaati inanç din tabii (uzvi) dayanışma ortak mülkiyet Toplum (cemiyet) ferdi irade ferdi menfaat doktrin kamuoyu mekanik dayanışma ferdi mülkiyet İşte gerek toplulukta gerekse toplum içinde, bir başka deyişle küçük veya büyük ölçekte birarada yaşamlarını sürdüren insanlar kendi düşünce ve davranışlarını şekillendiren her türlü inanç, değer ve normlarına göre içinde yaşamlarını sürdürmekte oldukları yapıyı meydana getirmektedirler. Şüphesiz bireylerin örgütlenme dereceleri arttıkça başta ekonomik faaliyetlerdeki çeşitlenmeler, üretim ve mülkiyet araçlarının kullanıma göre ortaya çıkan toplumsal tabakalaşma bireylerin sosyal ilişkilerini daha fazla kurallara dayandırmaktadır. Kent gibi büyük bir nüfus yoğunluluğunun yaşadığı yerleşim alanlarında bireyler ve bireylerle toplumsal kurumlar arasındaki sosyal ilişkiler bütünü insanların düşünce ve davranışlarında değişmelere sebep olmaktadır. İşte toplumdaki bireylerin önce zihinlerinde oluşan ve toplum yaşamının karmaşık fonksiyonelliğinden kaynaklanan ilişkiler sistemine yansıyan dinamizm sürekli bir değişime yol açmaktadır. Dünyadaki pek çok ülkede ortak olarak görülen ve daha geleneksel olarak nitelenen, sosyolojik anlamda topluluk halinde yaşayan insanların sanayileşme, kentleşme ve diğer temel faktörlerin etkisiyle ilişkileri örgütlendikçe, daha fazla bir yapılaşmaya doğru gidildikçe ve sonuçta bir büyük toplum yaşam tarzına geçildiğinde iki büyük değişim gözlenmektedir. Bunlardan birisi özgürlükçü, bireysel davranışların egemen olması ve bu ölçüde de kimi kültürel değerlerin uygulanmasından vazgeçilmesi veya bazı değişikliklerle sürdürülmesidir. İkincisi ise bu değişimlerin toplumun dolayısıyla bireylerin sosyal refah düzeylerine göre toplumsal yapıda kurumların farklılaşması ve işleyişlerindeki değişiklerdir. Örneğin Willmott, ünlü araştırmasında İngiltere de 1950 lerden sonra kentleşme sürecindeki ailelerin biçimsel ve fonksiyonel olarak uğradıkları değişimlerde çok belirgin şekilde görülen kültürel değerlerin etkisini ve toplum yaşamını bir zamanlar birincil ilişkilerle sürdüren bireylerin nasıl ikincil ve formal ilişkilerle yeni bir yaşam tarzına girdiklerini anlatmaktadır. 16 Benzer bir değişimi kendi öz ülkemizde Hasanoğlan 17 araştırmalarında görmekteyiz. Kültürel yapının toplumbilimsel çerçeve içinde bağımsız bir değişken niteliğine sahip olması, sosyal ve kültürel yapı etkileşimini incelemedeki en büyük güçlük kaynağıdır. Toplumsal yapının ekonomik faaliyetler ve ilişkiler ağından oluşan bir alt-yapısı ; ve ideoloji, inançlar, aile, siyasal özelliklerden meydana gelen bir üst-yapısı 18 olduğu şeklindeki bu ve benzer yorumlar da sonuçta insanların bir arada yaşamasının onların değer sistemleriyle, bizzat meydana getirmek zorunda kaldıkları yapısal kurumların ve aralarındaki örgütlenmenin ne somut ne de soyut olarak birbirlerinden ayrı olarak düşünülemeyeceğinin bir kanıtıdır. Bu noktaya bir diğer görüş açısından yaklaşılacak olursa gerek toplumsal gerek kültürel yapının aile, din, dil, eğitim, ekonomi, hukuk ve diğer kurumlar ortak unsurlarıdır. Aüncak soyoloji disiplini bu kurumları biçimsel, fonksiyonel özellikleri ve örgüt yapıları açısından incelerken diğer bir disiplin, kültürel antropoloji bu özelliklerin nasıl ortaya çıktığını, etkileşim ve iletişim ağlarının nasıl oluştuğunu inceler. Onun içindir ki -yukarıda da değinildiği gibi- ekonomik geluişmişlik dereceleri belli göstergeler itbariyle benzerlik taşıyan ülkelerin, söz gelimi aile yapıları toplumbilimsel açıdan çekirdek aile şeklinde olsa dahi aile içi ilişkiler, kuşaklar arasındaki yardımlaşma ve diğer sosyal ilişkiler önemli farklılar taşıyabilmektedir. 5-Kentlerin Kültürel Sisteme Etkisi: Kentte yaşamını sürdüren ve bu karmaşık örgütlenmeler ve ilişkiler ağının meydana getirdiği toplumda bireyi cevreleyen üç ortam vardır. Bunlar, sırasıyla fiziksel (doğal), sosyal ve kültürel çevredir. Günümüzün özellikle üç büyük toplumbilimsel ekolünden birinin temsilcileri durumundaki Amerika toplumbilimcileri kentleşme olgusunda en önemli faktörlerden birisi olarak kent ekolojisini vurgulamaktadırlar. 15 Bilgiseven, A.K., a.g.e., Sh Wilmott, P ve Young, M., Family and Class In A London Suburb, Nel Mentor, London, Yasa,Ġ., 25 Yıl Sonra Hasanoğlan Köyü., Ankara, 1969, 18 Lauer. R. H., Perspectives On Social Change, Boston, 1991, Sh.72

5 Büyük bir nüfusun dar bir fiziksel alanı paylaşması, insanların en temel ihtiyaçlarından birisi olan barınma, konut meselesinden hareketle, ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütebilmek için kullanabileceği bir ulaşım ağı, dinlenme-eğlenme ihtiyacını karşılamaya yönelik rekreasyon alanları ve benzer düzenlemeler toplumun yapısal fonksiyonelliğini sağlayacak önemli hususlardır. Özellikle sosyal tabakalaşmanın bir sonucu olarak konut alanlarının ekonomik düzeye göre belirlenmesinin yanı sıra alt-kültürler veya etnik gruplara göre gelişimi çoğu kez toplumsal iletişimi bozan ve hatta sosyal sorunların çıkmasına yol açan bir etmn olmaktadır. İşte bu örnekte olduğu gibi toplumdaki bireyi çevreleyen fiziksel (ekolojik) koşullar aynı zamanda bir sosyal çevrenin de varlığını göstermektedir. Kentsel sosyal örgütlenmeyi dinamik ve yapısal odaklardan inceleyen McGahan 19 önce kent sistemine girme sürecini dinamik açıdan yaklaşarak kırsal alanlardan göç hareketi ve yeni gelenlerin kente adaptasyonunu incelemektedir. Yapısal odaktan ise gelinen topluluğa ait aile ve akrabalık gibi ilişkiler bütününün kent toplumunda nasıl bir şekil kazanacağı siyasal ve sosyal örgütlenmeye nasıl girilebileceği üzerinde durulmaktadır. Diğer yandan bireyi kuşatan sosyal çevre herşeyden önce sosyal tabakalaşma ile kendini hissettirecektir. Bunun sonucu da bireylerin bir sınıf statüsü kazanmalarıyla ilgilidir. Ait olunan bu sosyal sınıf bireyin -yukarıda değinilen- kente adaptasyonunu sağlayacaktır. Bireysel bazda oluşan sınıf bilinci aynı zamanda sosyal statü ve sosyal doyumu da belirleyecektir. (...)otorite, prestij, statü ve güce göre nüfusun farklılaşmasının hiyerarşik olarak sıralanması 20 şeklindeki tanımında da belirtildiği üzere tek başına ekonomik yeterlilik ya da eğitim değil ama hepsinin bir bileşkesi sosyal çevreyi oluşturmaktadır. Burada önemli bir diğer husus da sosyal çevrenin bireyin diğer bireyler ve toplumla olan ilişkiler ağının yoğunluk ve düzenliliğini sağlamadaki rolüdür. Toplum yaşamının doğrudan kendisi demek olan birlikte yaşam ancak bu sosyal ilişkiler ağının örülebilmesini bağlıdır. Kent yaşamı içinde bireye dikey hareketlilik kazandıracak, ona daha doyurucu bir statü verecek olan bu ilişki sistemi bireye, komşuluk ilişkilerinden başlayarak kent yaşamının toplumsal, siyasal ve kültürel faaliyetlerine katılma olanağı verecektir. Esasen kentli olma sürecinin bu toplumsal katılımlar oranında kolaylaşacağı açıktır. Özellikle yerel (mahalli), bir topluluktan göç yoluyla kente gelen bireyin kente girme -katılma- süreci 21 bireysel uyum, kurumsal bütünleşme ve kültürleşme (acculturation) aşamalarından geçmektedir. Birinci aşamada bireyin, yeni girdiği bir toplumda, bir kent toplumu içindeki yerine, rolüne alışması, temel sosyal ilişkilerini çevrenin yardımıyla da olsa kurabilmesi gerçekleşmektedir. İkinci aşama yukarıda da belirtildiği gibi bireyin öncelikle ekonomik aktiviteler yoluyla sosyal yaşama, toplumsal kurumlara katılmasını kapsar. Üçüncü aşama ise doğal olarak kültürel çevredir. Öncelikle bireyin geleneksel olarak adlandırılabilecek davranış kalıplarının, kendi ailesi ve varsa kentteki akrabalarıyla kuracağı ilişkilerde kent yaşamına özge düzenden yani yapısal özelliklerden kaynaklanan biçimsel değişikliklerdir. Bunlar genelde yakın çevre ile görüşme sıklıkları, görüşme şekilleri, aile üyelerinin kentteki yeni rolleri nedeniyle birbirleri arasındaki ilişkiler ve karar verme kalıpları ve benzer hususlarla ilgilidir. Kente uyum derecesi arttıkça bireyler de hemen başlangıçta fiziksel çevrelerini olmasa da sosyal çevrelerini genişletme çabası içinde olacaklardır. Konut, doğrudan doğruya kentin kendisi, maddi kültür ögeleri sosyal insanın dış çevresini, toplumun kendisi de iç çevresini meydana getirdiğinden; 22 birey, yaşam tarzını (bilinçaltından bile olsa) kentin kültürel sistemine uyumlu hale getirmek isteyecektir. Burada evrensel olarak gözlemlenen bir husus kültürel değerlerin, normların değişmesinde yaşlı kuşağın daha dirençli, genç kuşağın ise daha istekli bir tutum içinde olmalarıdır. Bireyin yaşam tarzını belirleyen kültürel yapının temel unsurları da böylece değişime uğramaya başlayacaktır. Bu unsurlar aile, dil, din, ahlak kuralları, bilgi edinme, dinlenme, boş zaman değerlendirme ve eğlence olarak genel başlıklar halinde bile sıralandığında kente uyum sürecinin kapsamı genişledikçe bireyin genişleyen etkileşim hacmi onu bir kültürel değişime itecektir. Önce aile içi ilişkilerde başlayan tutum değişiklikleri ekonomik gelişme derecesine göre dayanışma ve yardımlaşmayla ilgili davranış kalıplarını, kadın-erkek ilişkilerinde ve dini inançlardan kaynaklanan pratiklerin (ibadet alışkanlıkları) ve dış toplumsal yaşama katılmada kendini gösterecektir. Çeşitli ülkelerde olduğu gibi Türkiye de yapılan pek çok sosyal araştırmada kentleşme sürecine giren ailelerde geleneksellikten ayrılma çeşitli tutum ve davranışlarda rahatça gözlenebilmektedir. Hernekadar bu durum ülkemizdeki değişik kentlerin farklı kesimlerinde ayrı özellikler taşımakla beraber geneldeki benzerlik dikkat çekicidir. Örneğin 19 McGahan,P., Urban Sociology As A Field Of Study, in the Urbanizm & Urbanization, (Ed.by Iverson,N.), London, 1984,Sh Erkal.M.E., a.g.e. Sh McGahan,P., a.g.e, Sh38 22 McIver, R.M. ve Page, C.H., Cemiyet, MEB Yayını, Ġstanbul, 1994, Sh.115-7

6 kadınların bir işte çalışması, çocuk bakımının eşler tarafından paylaşılması, aile içi kararlarda kadın-erkek eşitliğine doğru bir geçiş olması, evlenmeyle ilgili şekil ve adetlerdeki yenilikler ve diğer bazı temel konularda değişimi yansıtan bulgularla karşılaşılmaktadır. 23 Gene pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye de de kentlerin kültürel yapıya etkisi ekonomik yeterlilikle büyük ölçüde etkilidir. Kentleşme sürecine sadece fiziksel olarak kente gelmekle girilemeyeceğinden, toplumsal ilişkilerin kuvvetlendirilmesi özellikle yeni gelenler açısından önem kazanmaktadır. Diğer yandan dış çevreyle ilişkilerin artırılması herşeyden önce asgari yaşam koşullarının sağlanmasıyla ilgilidir. Konut sorunun hallini daha iyi bir iş bulma sorunu, bunu da çocukların eğitim sorunu izlemektedir. Yapılan bir diğer araştırma bulgularına göre gecekondulu kadın, kente ilk gelişte en önemli sorunun kendi ifadesiyle kente uyum ve konut sorunu olduğunu belirtmiştir. 24 Aynı paralelde aile içinde yaşlının konumuna ilişkin değer ve davranışlar ya da çocukların geleceğiyle ilgili düşünceler de önemli değişimler göstermektedir. Sanayileşme hareketiyle birlikte yürüyen kentleşme süreci aslında gelişmiş ülkelerde de bitmemekte fakat değişik aşamalara gelmektedir. Özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinde sekülarizm, bireysellik artmakta, ekonomik refahın gelişmesine paralel olarak da tek kişilik aileler oranı yükselmekte, modernizm ve post-modrnizm kavramları artan sosyal değişme hızıyla birlikte gündeme gelmektedir. Türkiye de de 1950 lerden itibaren başlayarak hızlanan kente göç ve kentleşme süreci 1980 li yıllarda ülkemizde yaşanmaya başlanan teknolojik gelişmelerden etkilenerek daha değişik bir boyut kazanmıştır. Çünkü kentleşme, sanayileşme ve modernleşme. sosyal değişmeyi artırmakta ve özellikle de sosyal tabakalaşmayı yeniden şekillendirmektedir. İşte yatay hareketliliğin sonuçta dar bir ölçekte bile olsa dikey hareketliliğe neden olması yeni orta-sınıfların meydana gelmesine neden olmakta ve toplumbilimsel açıdan bu çok büyük değişim bir dizi kültürel farklılaşmayı ve yeni kültürel davranış kalıplarının kabulünü kolaylaştırmaktadır. Sosyal ve kültürel değişimin belirleyici faktörü birey ve birey ile toplum arasındaki etkileşim ve örgütlenme ağıyla ilgilidir. Kent yaşamı bünyesindeki bireyleri ister-istemez bu ilişki sisteminin içine aldığından önce kentin fiziksel yapısını oluşturan doğası, tarihsel eserleri. binaları. caddeleri. sokakları. ibadet yerleri. alışveriş (ticaret) ve eğlence merkezleri kent toplumunun doğal üyesi olan birey birincil derecede etkileyen maddi kültür unsurlarıdır. Bireyde aidiyet duygusu artıkça, kentlileştikçe, kendisini bu maddi öğelerle özdeştirmeye çalışacak ve etkilenecektir. Diğer yandan ise kent yaşamının karmaşık ilişkiler yapısı bireyi değişik sosyal sınıflardan insanlarla karşı karşıya getirecek ayrıca küçük yerleşim yerlerinde rastlanmayan oranda bir kitle kültürü akımının etkisinde kalacaktır. Bireyin eğitim düzeyi ve ekonomik gücü bu etkileşimden onun diğerlerine göre farklı oranda ama kesinlikle etkilenmesine yol açacaktır. Çünkü kentte kitle kültürünü taşıyan unsurlar çeşitlilik kazanmış olduğundan, söz gelimi sadece TV ve radyo değil sokak ve caddelerde karşılaşılan afişler, reklam panoları, yeni ürünler sergileyen ve teknolojik gelişimleri simgeleyen bilgisayarlar, multivizyon cihazlarıyla donatılmış iş ve alışveriş merkezleri, değişik yemek ürünlerinin servis edildiği oturma ve yemek birimleri, sinema, konser ve değişik eğlence yerleri bunlardan birkaçıdır. Ancak bu maddi kültür unsurlarının çoğu kez kentleşme sürecinin değişik aşamalarındaki bireyler tarafından sosyo-ekonomik faktörler ve bilhassa ait oldukları kültürel değerlerle çatışmasından dolayı kuramsal olarak düşünülen yararı sağlayamamaktadır. Bu maddi unsurların, modernleşmenin bir gereği gibi görülmesi ise bir milleti diğer bir milletten ayırt edebilme imkanı veren 25 manevi kültürü zedeleyebilme ve hatta bir kültürel çözülmeye götürebilmesi ise burada toplumbilimsel açıdan üzerinde ayrıca durulması gereken bir konudur. Kentlerde kültürün gelişmesi açısından zamanımızda dördüncü güç olarak da adlandırılan medya organlarının ülkelerarası iletişimi yoğunlaştırması halk (folk) kültürü, kitle kültürü ve yüksek kültür adı verilen sanat birikimi ayırımını ortaya çıkarmıştır. Ancak gene de kitle kültürü teorisi, kitle kültürünün nasıl ortaya çıktığını açıklamakta fakat sosyal ve kültürel değişimi tam olarak aydınlatamamaktadır. 26 Bununla birlikte sadece maddi değil manevi kültür öğelerini de gerçek anlamda göz önüne seren kitle kültürü araçları kültür değişmelerini hızlandıran bir katalizör görevi görmektedir. 23 Atalay, B ve diğ., 1992 Türk Aile Yapısı, DPT Yayını, No:2313, Ankara, Onat, Ü., Gecekondu Kadının Kente Özgü DavranıĢlar GeliĢtirme Süreci, Kadın ve Sosyal Hiz.Müs.Yayını, Ankara, 1993, Sh Erkal,M., a.g.e. Sh Strinati, D., An Introduction To Theories Of Popular Culture, Routledge, London, 1995, Sh.45

7 Ancak altı çizilmesi gereken bir diğer önemli husus kentleşme sürecine girip de ekonomik yeterliliklerini sağlayamayan, eğitim düzeylerinin tatminkar bir iş bulmalarını engellemesinden dolayı kentin dış semtlerinde (varoşlarında) güç sosyal ve fiziksel koşullarda yaşamını sürdürme zorunda kalan ailelerin durumudur. Zor ve sağlıksız bir çevrede yaşamak durumunda kalan bu insanlar sefalet kuşakları veya ghetto kültürü oluşturarak bir sefalet sürecine 27 girebileceklerdir. Bu durum ise toplumda farklı kültürel odaklar gelişmesine yol açacağından, kitle kültürü özellikle sergilediği maddi kültür unsurlarıyla genç kuşak üzerinde daha fazla olmak üzere olumsuz bir rol oynayacaktır. Kültürel alandaki bu uyumsuzluk esasen sosyoekonomik koşulları aşırı derecede düşük olan sosyal gruplar üzerinde yaratacağı etkiyle gerek fiziksel (mekansal) gerekse kültürel açıdan farklı aidiyet bölgelerinin ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Şu halde kentlerin fiziksel ve sosyo-ekonomik özelliklerinin meydana getirdiği kültür çevresi, aynı zamanda kitle kültürünün hem doğuş merkezleri hem de etkilenme alanları durumundadırlar. Hernekadar çeşitli kültürel akımların eleştirisine bu aşamada girilmesi gereksizse de kentlerin popüler, kitle kültürü olarak adlandırılan ve aynı zamanda yüksek kültür olarak anılan sanatsal aktivitelerin sergilendiği yerleşim alanları olması asıl ilgi odağıdır. Bu perspektiften konuya tekrar dönülecek olursa, kentlerin öncelikle içinde olduğu ülkenin milli kültürünü genç kuşaklara aktarma görevini üstlenme durumunda olmaları son derece önemlidir. Başka bir ifadeyle kentler, sosyalizasyon sürecinin eğitim kurumları başta olmak üzere, diğer toplumsal kurumlar aracılığı ve çeşitli kültürel faaliyetlerle mümkün olan en iyi şekilde gerçekleştirilmesi gereken yerlerdir. Kitle kültürünün etkilerini düzenleme görevi ise doğrudan bir devlet politikasıdır. Buna karşın kentlerin, kendilerine kent olma özelliğini veren kent yönetim birimlerinin, (yerel yönetim birimlerinin) iki büyük kültürel görevi vardır. Bunlardan birincisi maddi kültür mirasını korumak, diğeri ise ülkenin temel (milli) kültürel değerlerine uygun bir yapılaşmayı sağlamasıdır. Günümüzde bir beton yığınına dönen büyük kentlerin insanlara içinde yaşanmaktan haz duyulacak ve kendi öz kültürünü yaşatabilecek yerleşim birimleri olması gerekmektedir. Bu gün Türkiye, ne yazık ki tarih boyunca var olmuş en büyük kentini, eski bir payitahtın başkentini, günümüzün en büyük metropoliten alanı olan; ancak giderek bir büyük köy görünümünü alan İstanbul kentinin dünyaca ünlü siluetini değiştirme yolundadır. İslam kültürünün en önemli maddi öğelerinden olan camiler ve minarelerinin oluşturduğu kent profili bugün değişmektedir. Hiç şüphesiz kentlerin büyümesi, modern mimari anlayışının gereklerinden olan ve aynı zamanda ekonomik ve sosyal örgütlenmenin sonucu olarak kompleks ticaret merkezleri ve gökdelenler inşasına engel olmayacaktır. Ancak master plan denilen kent yapılanma planlarında doğal ve sosyal çevre faktörleri olduğu kadar kültürel çevrenin ve yeniden yapılaşma sürecinde bu kültürel estetiğin korunması konusu kenti yönetenlerin olduğu kadar bizzat kentli nüfusundur. Eski yerleşim adacıklarını, bazı tarihi alışveriş merkezlerini, çarşıları, sokakları, konakları olduğu gibi korumak aslında bir misyon, bir milli görevdir. Bir zamanlar kentin yaşam tarzını yansıtan sokak isimleri, ağaçlar, korular, mesire yerleri rantiye gelirler uğruna feda edilmemesi gereken bir mirasın, kültür mirasının unsurlarıdır. Ağaç da bir kültür mahsulüdür. Bu mana kültür kelimesinin kökünde vardır. Atalarımız ağaç ile mimariyi, tabiat ile medeniyeti uzlaştırmışlardı. Camiin içine ağacı ve suyu sokmuşlardı. 28 yorumuyla M.Kaplan bu gerçeği net bir biçimde ifade etmektedir. Bir devrin sembolü durumundaki geleneksel toplumsal yapının teknolojiden etkilenmesi son derece doğaldır. Bu etkileşimin sürekli bir değişim sürecinde olan toplum ve bireyler açısından yönlendirilmesi gereklidir. Bu da (...)köylü ve şehirli grupların kapalı küçük cemaatler halinde kalmalarını önleyen ve milli nüfusun büyük bir cemaat gibi biz şuuruna bütünlüğüne kavuşmalarını teşvik eden faaliyetler haline getirilmeleri 29 ile sağlanabilir. Ancak günümüzde haberleşme ve iletişimdeki büyük teknolojik gelişmeler, köyde ya da kentte yaşayan herkesi özellikle televizyon aracılığıyla bir anlamda empoze edilen kültürel değerlerin 30 etkisi altına alabilmektedir. Bu kültür ögeleri daha önce de işaret edildiği gibi bir anlamda standardize maddi ve manevi değerleri topluma sunarak düşünce kalıplarından, değer yargılarına; satın alınacak tüketim mallarının çeşidini belirlemeden, söz gelimi yemek yeme alışkanlık ve adetlerine kadar her alanda varlığını göstermektedir. İşte kitle-kültürü adı verilen bu oluşuma, içinde çeşitli sosyal sınıfları barındıran kent toplumlarından zaman zaman değişik tepkiler doğmaktadır. Literatürde popüler kültür olarak anılan bu sosyal tepki şeklindeki davranışlar başta müzik olmak üzere gerek genç gerekse yaşlı kuşağın aidiyet özelliklerine göre, sosyolojik anlamda kendileri için bir 27 Türkdoğan,O., DeğiĢme-Kültür ve Sosyal Çözülme,TDAV Yayını,Ġstanbul, 1988, Sh Kaplan, M., a.g.e., Sh Bilgiseven, A.K., a.g.e. Sh Turhan, M., Kültür DeğiĢmeleri, M.Ü.Ġl.Vakfı Yay.20, Ġstanbul,1987, Sh51-2

8 kimlik bulma çabasına dönmektedir. Gelişmişlik derecesi ne olursa olsun kentlerin çeşitli bölgelerinde, daha doğrusu çeşitli toplumsal sınıflardan farklı sosyal gruplar kendilerine özge yaşam tarzı oluşturmaktadırlar. Sokak çeteleri, müzik toplulukları, çeşitli akımların etkisinde kalan (heavy metalciler v.b.) gençlik grupları, dinsel cemaatler; işte bu yeni oluşan kültürün temsilciliğini yapma durumunda kalmaktadırlar. Toplumbilimsel açıdan dikkati çeken husus sanayileşme, kentleşme ve modernleşme süreçlerinin birbirini karşılıklı olarak etkilemesi ve yeni orta sınıfların güçlenmesi hareketini hızlandırması ancak sosyo-ekonomik statü açısından ayrı sosyal gruplar arasındaki iletişimi de engelleyebilmesidir. Bunun da en çarpıcı nedeni ekonomik yönden güçlü sınıfların bu üç ayrı sürecin şekillenmesinde etken olabilmeleridir. 31 Günümüz kentlerinin somut olarak yaşadığı hızlı değişimin sosyal yapı üzerindeki etki alanı aileden başlayarak tüm sosyal kurumları yeniden şekillendirmekte ve geleneksellikten ayrılmayı bir toplumsal soruna dönüştürebilmektedir. Özetle, dar anlamda kentleşmenin yol açtığı bu toplumsal sorunlarla birlikte gözlemlenen kültürel değişme ve çözülmelerin toplum yararına, milli değerleri koruyacak ve sosyo-kültürel bütünlüğü sağlayacak şekilde kontrolü gerekmektedir. Bu aynı zamanda sağlıklı bir kentleşme, etkili bir sanayileşme ve yaşam tarzında bir modernleşme anlamına gelecektir. 6-Sonuç ve Öneriler: Kentleşme sürecinin bağımsız bir oluşum değil, tam aksine diğer sosyal ve ekonomik süreçlerle birlikte etkili olması, nüfus yapısında sürekli bir hareketlilik doğurması ve genel olarak ait olunan ülkenin siyasal ve ekonomik düzenine göre bir sosyal yapılanmaya sebebiyet vermesi dikkate alınması gereken birinci husustur. Aksi halde kentleşmeyi belli yerleşim alanlarının büyümesi ve fiziksel ve teknolojik gelişimlere yol açan bir olgu olarak görmek, işaret edildiği gibi kentleşme olgusunu sanayileşme ve modernleşme sürecinden soyutlamak olacaktır. Sanayileşme hareketi ekonomik gelişim için gerekli koşulları ortaya çıkarırken, toplumun üyeleri olan bireylerin sosyal aktörlerin; bu oluşumlar sırasında toplumsal (kurumsal) yapı değişiklikleriyle, kültürel değişimin arasında kalması paradigmal bir değişim 32 meydana getirmektedir. Onun içindir ki genelde kentleşme, modernizmin bir sebebi olarak algılanmakla birlikte, burada gözden kaçırılmaması gereken nokta bu süreçlerin karşılıklı etkileşimlerle, sosyal, ekonomik ve kültürel değişimlerinin aynı zaman diliminde ve aynı mekanda cereyan etmesidir. Toplumsal örgütlenmenin kültürel değişime yol açması kadar; bu örgütlenmenin kentte bir arada yaşayan insanların tabakalaşma ve sınıflaşma özelliklerini de belirlemesi sonuçta geleneksel yapı ve değerlerle, yeni bir kültür çevresi meydana getirmesi toplumbilimciler ve kültürbilimciler için problematik bir oluşumdur. Yüzyıllardır insanoğlunun aileden başlayarak, yakın-çevre ve sonra da eğitim kurumları ve nihayet toplumsal yapının diğer kurumlarının etki alanı içine girerek sosyalizasyona uğradığı bir gerçektir. Hernekadar günümüzün kontrol altına alınması çok zor olan ve yukarıda da değinilen kitle haberleşme araçlarının etkisiyle yayılan bir kitle kültürü önemli bir fonksiyona sahipse de bazı stratejilerin saptanması mümkündür. Genel olarak nüfus hareketlerini kontrol altına almaya yönelik devlet politikaları burada birinci adımdır. Amaç, yeni kentsel çekim alanları meydana getirerek muhtemel veya mevcut bölgelerarası dengesizlikleri önlemektir. İkinci adım ise kentleşme süreciyle önem kazanan ve kentlileşmenin önemli aracı olan eğitim kurumlarının devreye sokulmasıdır. Kuşkusuz burada eğitim olanaklarıyla, ekonomik yeterlilik ve bu ekonomik gücü sağlayacak sanayileşmenin planlı olarak yürütülebilmesinin çok önemli iki etken olduğunun vurgulanması gerekir. Ancak kentleşmenin ortaya çıkardığı toplumsal örgütlenmeler ve yapısal değişmelerle ortaya çıkan kültürel farklılaşmaları kontrol edebilmenin ve yönlendirebilmenin yolu büyük ölçüde örgün ve yaygın eğitim kurumlarının topluma hizmet götürebilmesiyle çözümlenebilecektir. Örgün eğitim kurumlarının yeni yetişen genç nüfusa yararlı olabilmesi ise gerekli bilgi birikimini, eğitim teknolojisinin tüm imkanlarını seferber ederek kullanabilmesiyle sağlanabilir. Ayrıca toplumsal eğitim hedeflerinin saptanması, eğitim durumlarının (fiziksel ve sosyal koşullar) hazırlanması ve bunların rasyonel olarak yönetimi kaçınılmaz bir gerekliliktir. Gene kentleşmenin yaşandığı toplumlarda daha önce de belirtilen nedenlerle toplumsal sınıflar arasındaki farklılıkları gidermek ve her kesimden, her yaştan bireylere yetişkin eğitimi verebilmek için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 31 Strinati, D., a.g.e. Sh Lash, S., Sociology Of Postmodernism, London, 1991, Sh.125

9 Günümüzde yetişkin (halk) eğitimi kavramı eskiye oranla çok değişmiş ve toplumdaki bireylerin sadece kendi ihtiyaç duyduğu alanlarda değil, fakat yaşadığı toplumun sosyal düzenini ve kültürel özelliklerini de aktaracak ve bu arada onları ekonomik açıdan daha üretken duruma getirecek programlar düzenlemeyi amaç edinmiştir. Öncelikle gerekli eğitimi alamamış anababaların eğitimi ve formal eğitimden uzak kalmış gençlere yönelik yetişkin eğitimi programları sosyalizasyon sürecinde büyük önem kazanmaktadır. Buna paralel olarak öncelikle koruyucuönleyici niteliğinin geliştirilmesi gereken ve toplumdaki birey ve ailelerin sosyal sorunlarını çözümlemesi beklenen sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılmasıdır. Zamanımızda dünya devletlerinin nihai amaçlarının refah devletini gerçekleştirebilmek ve sosyal gelişmeyi sağlarken, toplumsal sorunları en aza indirmek gayreti ancak sosyal oluşumları iyi analiz edebilmek ve akılcı çözüm yolları geliştirebilmekten geçmektedir. Ülkemizde özellikle son onbeş yılda yukarıda değinilen yetişkin eğitimi ve sosyal hizmet alanlarında gerçekleştirilen hamleler, bu amaçla yüksek öğretim düzeyinde eğitim programlarının yürütülmesi ve bazı yönetimsel örgütlenmeler umut verici olmakla birlikte yeterli değildir. Ülkemiz kentleri bugün bir kültürel çözülmenin işaretlerini vermekte, sosyal ve kültürel yapının temel kurumları olan din- laisizm kutuplaşması başta olmak üzere meydana gelen çeşitli ikilemler ve popülist yaklaşımlar sosyal sınıflar arasında bir toplumun sürekliliği için zorunlu olan kültürel bütünlüğü zedelemektedir. Özetle; Türkiye Cumhuriyeti nin benimsenen devlet ilkeleri içinde milli beraberliği sağlama yolunda elindeki dev kültür mirasını akılcı olarak kullanabilmesi pek çok sorunun çözümü için yeterli olacaktır. Bu amaçla kentleşme sürecinin yoğun olarak görüldüğü yerleşim alanlarında eğitsel ve kurumsal düzenlemeler için alınacak kimi önlemlerle ve yerel yönetimlerin devlet organlarıyla yapıcı bir işbirliği, yaşanan sosyal değişimin toplumumuzun geleneksel yapısıyla bağdaştırılabilmesini sağlayabilecektir. Akılcı, kültürel bütünlüğü amaçlayan bir toplumsal planlama, bir anlamda geçiş dönemi olan kentleşme ve kentlileşmenin sorunlarını en aza indirebilecek ve geleneksellikle, modern ve gelişmiş bir sanayi toplumunun niteliklerini bağdaştırma sürecinde önemli ölçüde yardımcı olacaktır.... ( * ) Yahyagil, Mehmet. (1998) Kentlerin kültürün gelişimine etkileri, Sosyoloji Konferansları, İ.Ü.İ.F., İstanbul, 25.Kitap, ss KAYNAKLAR: ASP, Erkki ve diğ., The Aged and The Society, Turku, Finland, 1989 ATALAY, B. ve diğ., 1992 Türk Aile Yapısı, DPT Yayını No:2313, Ankara, 1992

10 BĠLGĠSEVEN, A.K., Genel Sosyoloji, (4.baskı), Filiz Kitapevi, Ġstanbul, 1986 DOĞAN, C.,Türkiye de Gecekondu Meselesi, (Ümraniye Saha AraĢtırması) BasılmamıĢ Doktora Tezi, Ġstanbul, 1990 DPT, 6.BeĢ Yıllık Kalkınma Planı, Yayın no: 2190, Ankara, 1990 ERKAL, M.E., Sosyoloji (Toplumbilimi), (Gen.6.Baskı),Der Yayınevi, Ġstanbul,1995 GANS, H., The Urban Villagers, New York, 1962 KAPLAN, M., Kültür ve Dil, (7.Baskı), Dergah Yayınları, Ġstanbul, 1992 KARTAL, K., KentleĢme ve Ġnsan, Ankara, 1978 KELEġ, R., 100 Soruda Türkiye de ġehirleģme, Gerçek Yayınevi, Ankara, 1973, Kentbilim Terimleri Sözlüğü, TDK Yayını, Ankara, 1980 LASH, S., Sociology Of Postmodernism, London, 1991 LAUER, R.H., Perspectives On social Change, Boston, 1991 LIPSET.S.M., Value Patterns in Soçiological Perspectives (Ed.byThompson,K& Tunstall,J.), Penguin Books, Great Brttain, 1973 MARTINDALE, D., Theory Of City in Urbanism and Urbanization, (Ed.by Iverson, N), 1984 McGAHAN, P., Urban SociologyAs A Field of Study in Urbanism and Urbanization, (Ed.by Iverson, N.), 1984 ONAT,Ü., Gecekondu Kadınının Kente Özgü DavranıĢlar GeliĢtirme Süreci, Kadın ve Sos. Hiz. Müst. Yayını, Ankara, 1993 SENCER, Y., Türkiye de KentleĢme, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara, 1979 STRINATI, D., An Introduction To Theories of Popular Culture, Routledge, London, 1995 TANPINAR, A.H., BeĢ ġehir, (8.Baskı), Dergah Yayınları, Ġstanbul, 1992 TURHAN, M., Kültür DeğiĢmeleri, Maramara Üniversitesi Yayını, Ġstanbul,1987 TÜRKDOĞAN, O., DeğiĢme-Kültür ve Sosyal Çözülme, TDAV Yayını, Ġstanbul, 1988 WILMOTT,P.& YOUNG,M., Family and Class, Nel Mentor, London, 1971 YASA, Ġ., 25 Yıl Sonra Hasanoğlan Köyü, Ankara, 1967

YEREL YÖNETİMLERİN KÜRT KÖKENLİ GRUPLARIN BÜYÜKŞEHİRLERE GÖÇ SONRASI ENTEGRASYON SORUNLARINA YAKLAŞIMI: ANKARA ÖRNEĞİ. Hazırlayan Nurten KÜYÜK

YEREL YÖNETİMLERİN KÜRT KÖKENLİ GRUPLARIN BÜYÜKŞEHİRLERE GÖÇ SONRASI ENTEGRASYON SORUNLARINA YAKLAŞIMI: ANKARA ÖRNEĞİ. Hazırlayan Nurten KÜYÜK T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YEREL YÖNETİMLERİN KÜRT KÖKENLİ GRUPLARIN BÜYÜKŞEHİRLERE GÖÇ SONRASI ENTEGRASYON SORUNLARINA

Detaylı

MODERN KENT YÖNETİMİ-I

MODERN KENT YÖNETİMİ-I MODERN KENT YÖNETİMİ-I FİHRİST 1.BÖLÜM KENT KENTLEŞME VE KENT YÖNETİMİ Kent-Şehir Kentleşme Kentlileşme Ve Kentlilik Bilinci İdeal Kent Kent Yönetimi Kent Yönetimlerinin Sorumluluk Alanları 2.BÖLÜM KENT

Detaylı

DİLOVASI NDA SOSYAL DOKU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU

DİLOVASI NDA SOSYAL DOKU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU Yayın Tarihi: EYLÜL, 2011 MARKA Yayınları Serisi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR GİRİŞ Birinci bölüm ARAŞTIRMA PROJESİNİN TANITIMI İkinci Bölüm ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Üçüncü Bölüm ARAŞTIRMANIN

Detaylı

: YRD. DOÇ.DR. Metin İŞÇİ

: YRD. DOÇ.DR. Metin İŞÇİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KIRSAL KESİMLERDEN BÜYÜKŞEHİRLERE GÖÇ VE GÖÇÜN AİLE YAPISINDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ VE TOPLUMSAL YANSIMALARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ VE TOPLUMSAL YANSIMALARI KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ VE TOPLUMSAL YANSIMALARI MELEK TOLANLAR Yüksek Lisans Tezi Danışman: Yrd. Doç.Dr. Hüseyin KOÇAK Afyonkarahisar 2007 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA KENT OLUŞTURMA AÇISINDAN STRATEJİK KENT YÖNETİMİ.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA KENT OLUŞTURMA AÇISINDAN STRATEJİK KENT YÖNETİMİ. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA KENT OLUŞTURMA AÇISINDAN STRATEJİK KENT YÖNETİMİ Hazırlayan Abdurrahman İÇYER Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KARAMAN

Detaylı

ÜNİTE 1= Sosyal Hizmette Makro Uygulamaya Giriş **Toplum; müracaatçıların, sosyal hizmet uzmanlarının ve içinde çalışılan kurumun çevresidir.

ÜNİTE 1= Sosyal Hizmette Makro Uygulamaya Giriş **Toplum; müracaatçıların, sosyal hizmet uzmanlarının ve içinde çalışılan kurumun çevresidir. ÜNİTE 1= Sosyal Hizmette Makro Uygulamaya Giriş **Toplum; müracaatçıların, sosyal hizmet uzmanlarının ve içinde çalışılan kurumun çevresidir. Sosyal hizmet uzmanları ve müracaatçıları, içinde bulundukları

Detaylı

METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ

METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ Bu Rapor Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı nın desteklediği Metropol Kent Samsun da Kentlilik Bilinci Araştırma Projesi

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KURUM KÜLTÜRÜNÜN OLUŞUMUNDA BİLGİ, BELGE VE DOKÜMANTASYON ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN:

Detaylı

KENTLEŞMENİN BİR SONUCU OLARAK GECEKONDU VE GECEKONDUYA ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

KENTLEŞMENİN BİR SONUCU OLARAK GECEKONDU VE GECEKONDUYA ALTERNATİF ÇÖZÜMLER i TC. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI KENTLEŞMENİN BİR SONUCU OLARAK GECEKONDU VE GECEKONDUYA ALTERNATİF ÇÖZÜMLER Ercan DEMİRCİ YÜKSEKLİSANS TEZİ DANIŞMAN Doç. Dr.

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI ULUSLARARASI TECRÜBELER IŞIĞINDA TAMAMLAYICI BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ OLARAK OYAK MODELİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD. aturkoglu@adu.edu.tr Sanem

Detaylı

GENEL TURİZM BİLGİSİ

GENEL TURİZM BİLGİSİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2472 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1443 GENEL TURİZM BİLGİSİ Yazar Prof.Dr. Nazmi KOZAK (Ünite 1, 8) Editör Prof.Dr. Meryem AKOĞLAN KOZAK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ i

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİMİ, SOSYAL BOYUTU, KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN DOĞAN HUKUKİ SORUNLAR MURAT SARAÇ OCAK 2014 iii

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

KENTLİLİK BİLİNCİ, KÜLTÜR VE EĞİTİM KOMİSYONU

KENTLİLİK BİLİNCİ, KÜLTÜR VE EĞİTİM KOMİSYONU KENTLİLİK BİLİNCİ, KÜLTÜR VE EĞİTİM KOMİSYONU 1 2 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTLİLİK BİLİNCİ, KÜLTÜR VE EĞİTİM KOMİSYONU 9 ANKARA - Nisan 2009 KENTLİLİK BİLİNCİ, KÜLTÜR

Detaylı

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cilt:2, No/Sayı:3, 2015 20. YÜZYIL KENT KURAMLARI

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cilt:2, No/Sayı:3, 2015 20. YÜZYIL KENT KURAMLARI 20. YÜZYIL KENT KURAMLARI Seçil Mine TÜRK Gazi Üniversitesi, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı. e-posta: secilozden@gmail.com Özet Yirminci yüzyılın en öne çıkan özelliklerinden biri, kentleşme sürecinin hızlanmasıdır.

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ULUS-DEVLET ve EGEMENLİK OLGULARI. Bülent ŞENER

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ULUS-DEVLET ve EGEMENLİK OLGULARI. Bülent ŞENER Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Haziran 2014 Haziran 2014 Yıl 7, Sayı XVIII, ss. 51-77. Year 7, Issue XVIII, pp. 51-77. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh500 KÜRESELLEŞME

Detaylı

KIRSAL KESİMDEKİ DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE ALEVÎ AİLE YAPISINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER *1+

KIRSAL KESİMDEKİ DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE ALEVÎ AİLE YAPISINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER *1+ KIRSAL KESİMDEKİ DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE ALEVÎ AİLE YAPISINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER *1+ I. GİRİŞ Ali AKTAŞ Sosyolog Ülkemiz, Ortodoks İslâm (Sünnî) geleneğine sahip bir ülke olarak bilinmektedir. Türkler,

Detaylı

Fatih ÖZBAY * FUNCTIONS OF FELLOW COUNTRYMEN ASSOCIATIONS IN THE PROCESSES OF URBANISATION AS A SOCIAL RELATION NETWORK: INSTANCE OF KÜTAHYA

Fatih ÖZBAY * FUNCTIONS OF FELLOW COUNTRYMEN ASSOCIATIONS IN THE PROCESSES OF URBANISATION AS A SOCIAL RELATION NETWORK: INSTANCE OF KÜTAHYA ŞEHİRLEŞME SÜREÇLERİNDE SOSYAL BİR İLİŞKİ AĞI OLARAK HEMŞEHRİ DERNEKLERİNİN İŞLEVLERİ: KÜTAHYA ÖRNEĞİ 1 Fatih ÖZBAY * Özet: Şehirleşme süreçleri sosyal bilimler literatüründe tüm dünyada oldukça geniş

Detaylı

Bugün sosyal, ekonomik, tıbbi, bilimsel ve teknolojik değişimlerin sonucu olarak dünyada yaşlı nüfusu artmış ve artmaya devam etmektedir

Bugün sosyal, ekonomik, tıbbi, bilimsel ve teknolojik değişimlerin sonucu olarak dünyada yaşlı nüfusu artmış ve artmaya devam etmektedir Gerontolojik Sosyal Hizmet 1 Ekim 2013 Salı 12:49 2.ÜNİTE ÖZET DÜNYADA YAŞLI NÜFUS Antik Çağ da her 100 insandan sadece biri 60 yaşına ulaşabilirken, bir Romalı askerin ortalama ömrünün 22 yıl olduğu belirtilmektedir.

Detaylı

ZEYTİNBURNU NUN SOSYO-EKONOMİK ve SİYASAL YAPISI. Prof. Dr. Sedat MURAT Doç. Dr. Halis Yunus ERSÖZ

ZEYTİNBURNU NUN SOSYO-EKONOMİK ve SİYASAL YAPISI. Prof. Dr. Sedat MURAT Doç. Dr. Halis Yunus ERSÖZ ZEYTİNBURNU NUN SOSYOEKONOMİK ve SİYASAL YAPISI Prof. Dr. Sedat MURAT Doç. Dr. Halis Yunus ERSÖZ ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI: 5 ISBN Yapım Organizasyon Baskı Cilt 9759565 İşaret Basım Yayım

Detaylı

Hazırlayan Doç.Dr.Kürşat KARACABEY GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2009-2011 GAZİANTEP

Hazırlayan Doç.Dr.Kürşat KARACABEY GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2009-2011 GAZİANTEP GAZİANTEP KENT KONSEYİ SPOR ÇALIŞMA GRUBU RAPORU Hazırlayan Doç.Dr.Kürşat KARACABEY GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2009-2011 GAZİANTEP GİRİŞ Spor, evrensel kültürün bir parçası,

Detaylı

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 2.1. Çocuk ve Suç 2.2. Çocuk Kavramı 2.3. Riskli bir alan olarak Suça Sürüklenen Çocuklar 2.4. Suç Kavramı 2.4.1.

Detaylı

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin , sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin disiplinlerarası sosyal bilim çalışmalarını teşvik etmek üzere düzenlediği çalışmalardan birisi

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

TC. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİMDALI ELEKTRONİK TİCARETİN İLETİŞİM VE TANITIMDAKİ ROLÜ

TC. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİMDALI ELEKTRONİK TİCARETİN İLETİŞİM VE TANITIMDAKİ ROLÜ TC. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİMDALI ELEKTRONİK TİCARETİN İLETİŞİM VE TANITIMDAKİ ROLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Feyza SAVCI ERGÜN Ankara, 2002

Detaylı

GİRİŞ... 1 I.BÖLÜM... 11 KÜLTÜR VE BESLENME... 11 1) 11 2) 28 II. BÖLÜM... 43 YEME-İÇME KÜLTÜRÜ

GİRİŞ... 1 I.BÖLÜM... 11 KÜLTÜR VE BESLENME... 11 1) 11 2) 28 II. BÖLÜM... 43 YEME-İÇME KÜLTÜRÜ İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I.BÖLÜM... 11 KÜLTÜR VE BESLENME... 11 1) Kültür-Folk Kültürü-Popüler Kültür ve Kitle Kültürü... 11 2) Geleneksel ve Modern Üretim ve Tüketim Biçimleri... 28 II. BÖLÜM... 43 YEME-İÇME

Detaylı

GÖÇ, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKA

GÖÇ, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKA GÖÇ, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKA Yrd. Doç. Dr. Fatime GÜNEŞ Anadolu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve TÜBİTAK-BİLGEM-UEKAE/G222 181 182 GİRİŞ Değerli konuklar ve meslektaşlarım hepinizi

Detaylı

ÜNİTE SOSYOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER KENTLEŞME

ÜNİTE SOSYOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER KENTLEŞME HEDEFLER İÇİNDEKİLER KENTLEŞME Kentlerin Özellikleri Kentlerin Gelişimi Kentleşme Kuramları Kentlerin Büyümesi Küreselleşme ve Kentleşme Kent Yapısı ve Kent Kimliği Kentleşme ve Eğitim Türkiye de Kentleşme

Detaylı