EDİMİN BAŞLANGIÇTAKİ İMKÂNSIZLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EDİMİN BAŞLANGIÇTAKİ İMKÂNSIZLIĞI"

Transkript

1 T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI EDİMİN BAŞLANGIÇTAKİ İMKÂNSIZLIĞI DOKTORA TEZİ DANIŞMAN Doç. Dr. Şahin AKINCI HAZIRLAYAN Mehmet ALTUNKAYA KONYA 2004

2 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... IX BİBLİYOGRAFYA... XII GİRİŞ KONU İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI...1 I. Konunun Takdimi...1 II. Konunun Önemi...3 III. Konunun Sınırlandırılması KONUNUN KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ YERİ...7 I. Genel Olarak...7 II. Roma Hukukunda ve Ortak Hukukta...7 III. İslâm Hukukunda...8 IV. İsviçre Hukukunda...10 V. Avusturya Hukukunda...10 VI. İmkânsızlık Konusundaki Yeni Gelişmeler ve Alman Hukuku...12 BİRİNCİ BÖLÜM SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ, İMKÂNSIZLIK KAVRAMI VE İMKÂNSIZLIĞIN DAYANDIĞI SEBEPLER 3. SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ VE SINIRLARI...16 I. Sözleşme Özgürlüğü Kavramı...16 A. Genel Olarak...16 B. Sözleşme Özgürlüğünün Çeşitli Anlamları...20 II. Sözleşme Özgürlüğünün Sınırları...24 A. Genel Olarak...24 B. Sözleşmenin İçeriğini Düzenleme Özgürlüğü ve Sınırları ) Hukuka aykırılık...28 a) Emredici hükümlere aykırılık...28 II

3 b) Kamu düzenine aykırılık...28 c) Şahsiyet haklarına aykırılık ) Ahlâka aykırılık ) İmkânsızlık...31 III. Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlarının Aşılmasının Müeyyidesi İMKÂNSIZLIK KAVRAMI VE DAYANDIĞI SEBEPLER...33 I. İmkânsızlık Kavramı...33 II. İmkânsızlık Kavramının Dayandığı Sebepler...36 A. Mantıkî (Felsefî, Tabiî) İmkânsızlık...36 B. Fiilî (Maddî) İmkânsızlık...38 C. Hukukî İmkânsızlık...39 D. Değerlendirme...40 İKİNCİ BÖLÜM İMKÂNSIZLIĞIN TÜRLERİ VE BENZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 5. İMKÂNSIZLIĞIN TÜRLERİ...44 I. Genel Olarak...44 II. Başlangıçtaki İmkânsızlık - Sonraki İmkânsızlık...44 A. Başlangıçtaki İmkânsızlık...44 B. Sonraki İmkânsızlık...47 C. Şarta Bağlı Sözleşmelerde Durum...49 D. İzin veya İcazete Bağlı Hukukî İşlemlerde Durum...51 III. Objektif İmkânsızlık - Sübjektif İmkânsızlık...51 A. Objektif İmkânsızlık...51 B. Sübjektif İmkânsızlık...55 IV. Sürekli İmkânsızlık - Geçici İmkânsızlık...57 A. Sürekli İmkânsızlık...57 B. Geçici İmkânsızlık...58 C. Kesin Vadeli İşlemlerde İmkânsızlık...59 D. Sürekli Borç İlişkilerinde İmkânsızlık...63 V. Tam İmkânsızlık - Kısmî İmkânsızlık...64 A. Tam İmkânsızlık...64 III

4 B. Kısmî İmkânsızlık ) Konu yönünden kısmî imkânsızlık ) Zaman yönünden kısmî imkânsızlık ) Yer yönünden kısmî imkânsızlık...72 VI. Borçlunun Sorumlu Olduğu İmkânsızlık - Borçlunun Sorumlu Olmadığı İmkânsızlık İMKÂNSIZLIK KAVRAMININ BENZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI...76 I. Genel Olarak...76 II. İmkânsızlık - İşlem Temelinin Çökmesi ve Sözleşmenin Değişen Şartlara Uyarlanması...76 A. İmkânsızlık İşlem Temelinin Çökmesi...76 B. İmkânsızlık Sözleşmenin Değişen Şartlara Uyarlanması...79 III. İmkânsızlık - Aşırı İfa Güçlüğü...81 IV. İmkânsızlık - Kötü İfa...82 V. İmkânsızlık -Temerrüt...84 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BUTLAN SEBEBİ OLARAK BAŞLANGIÇTAKİ İMKÂNSIZLIK 7. GENEL OLARAK BAŞLANGIÇTAKİ İMKÂNSIZLIK BAŞLANGIÇTAKİ İMKÂNSIZLIĞIN UNSURLARI...89 I. Edimin İfası İmkânsız Olmalıdır...89 II. Edim Objektif Olarak İmkânsız Olmalıdır...90 III. Edim Başlangıçtan Beri İmkânsız Olmalıdır...91 IV. İmkânsızlık Sürekli Olmalıdır...93 V. İmkânsızlık İfaya Engel Olmalıdır...93 VI. İmkânsızlık Sebebiyle İfa Edilemez Hale Gelen Edimin Yerine Başka Bir Değer Geçmemiş Olmalıdır BAŞLANGIÇTAKİ İMKÂNSIZLIK İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER...96 I. Genel Olarak...96 II. Başlangıçtaki ve Sonraki İmkânsızlık Ayrımına Karşı Çıkan Görüş...97 III. Başlangıçtaki İmkânsızlığın Objektif veya Mutlak Nitelikte Olması Gerektiği Görüşü...98 IV

5 IV. Başlangıçtaki İmkânsızlığa Her Durumda Butlan Müeyyidesinin Uygulanmasına Karşı Çıkan Görüş...99 V. Sonraki İmkânsızlığın Başlangıçtan İtibaren Sınırlanmasını Savunan Görüş VI. Başlangıçtaki veya Sonraki İmkânsızlık Kriterlerinin Yeniden Değerlendirilmesi 101 VII. Başlangıçta Mevcut Olan ve Sonradan Ortadan Kalkan Geçici İmkânsızlık İle İlgili Görüşler BAŞLANGIÇTAKİ İMKÂNSIZLIĞIN TÜRLERİ I. Genel Olarak II. Başlangıçtaki Objektif İmkânsızlık III. Başlangıçtaki Sübjektif İmkânsızlık A. Genel Olarak B. Şahsa Sıkı Sıkıya Bağlı Edimlerde Durum C. Malın Çalınması Sebebiyle Borcun İfa Edilememesi D. Başlangıçtaki Sübjektif ve Objektif İmkânsızlık Arasında Sınırlama Zorlukları.114 1) Başlangıçtaki objektif imkânsızlığın daima butlan müeyyidesine götürmemesi a) Şahsa sıkı sıkıya bağlı edimler b) Malın telef olması ) Başlangıçtaki sübjektif imkânsızlıkta kayıtsız şartsız borçlunun sorumluluğuna gidilememesi IV. Başlangıçtaki Fiilî İmkânsızlık A. Genel Olarak B. Kavram C. Başlangıçtaki Fiilî İmkânsızlık Halleri ) Genel olarak ) Sözleşmenin kuruluşundan önce parça borcunun telef olması ) Mantığa aykırılık ) Tabiat kanunlarına aykırılık ) İnsan gücüne aykırılık ) Adi ortaklıkta amaca ulaşılamaması D. Başka Hukukî Müesseseleri Sınırlamada Başlangıçtaki Fiilî İmkânsızlık ) Tasarruf ehliyetinin bulunmamasında sınırlama ) Temel hatasında sınırlama ) İrade beyanının ciddi olmamasında sınırlama V

6 4) Maddî edimlerde sınırlama a) Satım sözleşmesi aa) Malın tamamen telef olması bb) Aliud ifası b) Kira sözleşmesi c) İstisna sözleşmesi E. BK. m. 20 Altında Değerlendirilmeyen Başlangıçtaki Fiilî İfa Engeli Halleri ) Uygulama imkânsızlığı ) Konusu ümit satımı olan sözleşmelerde başlangıçtaki imkânsızlık ) İktisadî imkânsızlık ) Alacaklıdan kaynaklanan bir engel sebebiyle ortaya çıkan imkânsızlık a) Genel olarak b) Amacın ortadan kalkması c) Amacın ifa dışı yoldan gerçekleşmesi V. Başlangıçtaki Hukukî İmkânsızlık A. Genel Olarak B. Kavram C. Hukuka Aykırılık ve Hukukî İmkânsızlık Kavramlarının Karşılaştırılması D. Başka Hukukî Müesseseleri Sınırlamada Başlangıçtaki Hukukî İmkânsızlık ) Alacağın temliki (BK. m. 169) ) Zapta karşı tekeffül borcu (BK. m. 189) E. BK. m. 20 Altında Yer Almayan Başlangıçtaki Hukukî İmkânsızlık Halleri DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BAŞLANGIÇTAKİ İMKÂNSIZLIĞA BAĞLANAN HUKUKÎ SONUÇLAR VE SÖZLEŞMENİN KORUNMASI 11. BAŞLANGIÇTAKİ OBJEKTİF İMKÂNSIZLIĞA BAĞLANAN HUKUKÎ SONUÇLAR I. Genel Olarak II. Başlangıçtaki Objektif İmkânsızlığın Ortaya Çıkmasında Borçlunun Kusursuz Olması A. Henüz Yerine Getirilememiş Edimin Aynen İfasının İstenememesi VI

7 B. Karşılıklı Sözleşmelerde Karşı Edimi Yerine Getirme Yükümlülüğünün Ortadan Kalkması C. Önceden İfa Edilen Karşı Edimin İadesi III. Başlangıçtaki Objektif İmkânsızlığın Ortaya Çıkmasında Borçlunun Kusurlu Olması A. Culpa İn Contrahendo Sorumluluğu B. Müspet Zararların Tazmini IV. Başlangıçtaki Objektif İmkânsızlığın Ortaya Çıkmasından Her İki Tarafın da Kusurlu Olması V. Edimin İfasının Sonradan Mümkün Hale Gelmesi BAŞLANGIÇTAKİ OBJEKTİF İMKÂNSIZLIKTA GARANTİ SORUMLULUĞU I. Genel Olarak II. Borçlunun Garanti Sorumluluğu BAŞLANGIÇTAKİ SÜBJEKTİF İMKÂNSIZLIĞA BAĞLANAN HUKUKÎ SONUÇLAR I. Genel Olarak II. Sonraki Sübjektif İmkânsızlığın Kıyasen Uygulanması III. Başlangıçtaki Sübjektif İmkânsızlıkta Temerrüt veya İmkânsızlık Kuralları IV. Başlangıçtaki Sübjektif İmkânsızlıkta Alacaklının Temerrüt Hükümlerini Tercih Etmesi V. Borçlunun Sübjektif İmkânsızlığın Sonuçlarına Katlanması VI. Borçlunun Garanti Sorumluluğu BAŞLANGIÇTAKİ OBJEKTİF İMKÂNSIZLIĞA RAĞMEN SÖZLEŞMENİN KORUNMASI I. Genel Olarak II. Kısmî Butlan Yoluyla Sözleşmenin Korunması A. Genel Olarak B. Butlan Anlaşması C. Hâkimin Sözleşmeyi Tamamlaması D. Kısmî Butlanın Türleri III. Tahvil İMKÂNSIZLIĞIN İSPATI I. Genel Olarak VII

8 II. İmkânsızlık Yönünden İspat Yükü III. Sorumluluk Yönünden İspat Yükü SONUÇ VIII

9 KISALTMALAR ABGB : Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch für Österreich vom 1. Juni 1811 (Avusturya Medenî Kanunu). Abs. AcP. AD. AGBG. AY. Art. AT. Auf. AÜEHFD. AÜHFD. AÜSBFD. : Absatz (Fıkra) : Archiv für die civilistische Praxis : Adalet Dergisi : Gesetz zur Regelung des Rechtes der Allgemeinen Geschäftsbedingungen vom 9. Dezember : Anayasa b. : bent BATİDER BB. Bd. : Artikel (Madde) : Allgemeiner Teil : Auflage (Baskı) : Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi : Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi : Betriebsberater : Band BGB. : Bürgerliches Gesetzbuch für das Deutsche Reich vom 18. August 1896 (Alman Medenî Kanunu). BGE. : Entscheidungen des schweizerischen Bundesgerichtes (İsviçre Federal Mahkemesi Kararları). BGH. BGHZ. BK. Bkz. (bkz.) : Bundesgerichtshof (Alman Federal Mahkemesi) : Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen : Borçlar Kanunu : Bakınız C. : Cilt CC. CCI. c. : cümle CISG Çev. Dig. : Code civil français vom 21. März 1804 (Fransız Medenî Kanunu) : Codice civile Italiano vom 16 März 1942 (İtalyan Medenî Kanunu) : Convention on the International Sale of Goods (Mal Alım Satımına İlişkin Uluslararası Anlaşma) : Çeviren : Digesta IX

10 DEÜHFD. : Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Diss. : Dissertation dn. : Dipnot F. : Fasikül FS. : Festschrift GÜHFD. : Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi H. : Heft (Fasikül) HD. : Hukuk Dairesi YHGK. : Yargıtay Hukuk Genel Kurulu İBBBA. : İstanbul Barosu Bilgi Bankası Arşivi İBD. : İstanbul Barosu Dergisi İHFD. : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi İÜHFM. : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası JA. : Juristische Arbeitsblätter Jura : Juristische Ausbildung JuS. : Juristische Schulung JZ. : Juristische Zeitung K. : Karar Krş. : Karşılaştırınız m. : madde MDR. : Monatsschrift für Deutsches Recht MHAD. : Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi MK. : Medenî Kanun NJW. : Neue Juristische Wochenschrift Nr. : Numara OR. : Bundesgesetz über das Obligationenrecht vom 30. März 1911 RG. : Resmî Gazete RGZ. : Entscheidungen des Reichgerichts in Zivil Sachen RO. : Le Recueil officiel des arrêts du Tribural fêdêral (Resmî Derleme) S. : Sayı s. : sayfa SJK. : Schweizerische Juristische Kartothek SJZ. : Schweizerische Juristen Zeitung SPR. : Schweizerisches Privatrecht SÜHFD. : Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi X

11 T. : Tarih TBBD. : Türkiye Barolar Birliği Dergisi vd. : ve devamı vor. : Vorbemerkungen vs. : ve saire Y. : Yıl YİBK. : Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı YKD. : Yargıtay Kararları Dergisi YTMK. : Yeni Türk Medenî Kanunu ZGB. : Schweizerisches Zivilgesetzbuch (İsviçre Medenî Kanunu) ZIP. : Zeitschrift für Wirtschaftsrecht und Insolvenzpraxis ZRP. : Zeitschrift für Rechtspolitik ZSR. : Zeitschrift für Schweizerisches Recht XI

12 BİBLİYOGRAFYA ( Ý ) ( ÝÝ ) ACAR, Faruk, ACEMOĞLU, Kevork, Türk İsviçre Medenî Hukukunda Alacaklılar Arası Teselsül, Ankara Aliud ve Federal Mahkemenin Aliud Konusundaki Tutumu Üzerine, MHAD., Y. 6, S. 9, 1972, s ADEN, Menno, BGB-Leicht, München, Wien AKINCI, Şahin, Ayıplı Mal ve Hizmetlere Karşı Tüketicinin Korunması, Konya 1998 (Kısaltılmışı: Akıncı, Tüketici) Borçlar Hukuku Bilgisi, Genel Hükümler, 2. Baskı, Konya 2003 (Kısaltılmışı: Akıncı, Borçlar) İrade Muhtariyeti İlkesi ve Şahsiyet Hakları Açısından Ötenazi, Açlık Grevi ve Ölüm Orucu, SÜHFD., Prof. Dr. Süleyman Arslan Armağanı, Konya 1998, s (Kısaltılmışı: Akıncı, Ötenazi) Roma Hukuku Dersleri, 2. Baskı, Konya 2003 (Kısaltılmışı: Akıncı, Roma) Türk Özel Hukukunda İnsan Kökenli Biyolojik Madde (Organ-Doku) Nakli Kavramı ve Bundan Doğan Hukukî Sonuçlar, Ankara 1996 (Kısaltılmışı: Akıncı, Organ Nakli) Vekâlet Sözleşmesinin Sona Ermesi, (Yayımlanmamış Doçentlik Çalışması), Konya 1998 (Kısaltılmışı: Akıncı, Vekâlet). AKINTÜRK, Turgut, Satım Akdinde Hasarın İntikali, Ankara AKKANAT, Halil, AKMAN, Ahmet, AKYİĞİT, Ercan, Alacaklı Temerrüdü Dışında Alacaklı Yüzünden Borcun İfa Edilemediği Başlıca Durumlar ve Sonuçları, İstanbul İslâm Hukukunda Akdi Mesuliyetten Doğan Tazminat, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Hizmet Akdinin Kesin Hükümsüzlüğü ve İptal Edilebilirliği, İstanbul AKYOL, Şener, Borçlar Hukuku Genel Hükümler I, İstanbul ALTAŞ, Hüseyin, Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlık, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 1991 (Kısaltılmışı: Altaş, İmkânsızlık) Şekle Aykırılığın Olumsuz Sonuçlarının Düzeltilmesi, Ankara 1998 (Kısaltılmışı: Altaş, Şekil). ( Ý ) Dipnotlarda geçen eserler, yazarlarının soyadlarıyla anılmıştır. Aynı yazarın birden fazla eserine veya aynı soyadı taşıyan yazarların eserlerine yapılan atıflar, kısaltılmış şekilleriyle parantez içerisinde gösterilmiştir. ( ÝÝ ) Dipnotlarda, önünde işaret olmayan rakamlar sayfa numaralarını göstermektedir. XII

13 Kira Parası Artışlarının Sınırlanması, AÜHFD., C. 49, S. 1-4, s (Kısaltılmışı: Altaş, Kira) Eserin Teslimden Önce Telef Olması, Ankara 2003 (Kısaltılmışı: Altaş, Eser). ALTMEPPEN, Holger, Untraugliche Regeln zum Vertrauensschaden und Erfüllungsinteresse im Schuldrechtsmodernisierungs-entwurf, DB., 2001, H. 26, s (Kısaltılmışı: Altmeppen, Vertrauen) Schadenersatz wegen Pflichtverletzung, anfängliche Unmöglichkeit und Anwendungsersatz im Entwurf des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes, DB., 2001, H. 34, s (Kısaltılmışı: Altmeppen, Schadensersatz). APATHY, Peter/ BINDER, Martin, Schwimann Praxiskommentar zum Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 4, ABGB, Wien ARAL, Fahrettin, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 2. Baskı, Ankara 1999 (Kısaltılmışı: Aral, Özel) Topyekün Temlik, AÜHFD., C. 42, S. 1-4, s. 93 vd. (Kısaltılmışı: Aral, Temlik) Türk Borçlar Hukukuna Göre Kötü İfa, (Yayımlanmamış Doçentlik Tezi), Ankara 1995 (Kısaltılmışı: Aral, Kötü İfa). ARIKAN, Mustafa, ARP, Torsten, Türk Özel Hukukunda Alacağın Temliki, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya Anfängliche Unmöglichkeit: zum verstandnis von 306 BGB, Diss., Bonn ARSEBÜK, Esat, Borçlar Hukuku, C. I, II, 3. Basım, İstanbul ARSLANLI, Halil, Ticari Bey, 4. Bası, İstanbul ATAAY, Aytekin, Borçlar Hukukunun Genel Teorisi, 5. Basım, İstanbul AYAN, Mehmet, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 3. Baskı, Konya AYBAY, Aydın, Borçlar Hukuku Dersleri, 10. Bası, İstanbul AYDIN, M. Akif, Borç, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. VI, İstanbul 1992, s AYRANCI, Hasan, Sözleşme Kurma Zorunluluğu, AÜHFD., C. 52, S. 3, 2003, s BARDAKOĞLU, Ali, Butlan, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. VI, İstanbul 1992, s BARTH, Hans Rudolf, Schadenersatz bei nachträglicher Unmöglichkeit der Erfüllung, unter dem Gesamtaspect des Schadenersatzes infolge Vertragsverletzung, Diss., Aarau BAŞPINAR, Veysel, Borç Sözleşmelerinin Kısmî Butlanı, Ankara XIII

14 BAUMANN, Horst/ HAUT, Wolfram, Die rechtliche Problematik beiderseits zu vertretender Unmöglichkeit, JuS., 1983, H. 4, s BAYGIN, Cem, Culpa In Contrahendo Sorumluluğu ve Amerikan Hukukundaki Uygulaması, AÜEHFD., C. IV, S. 1-2, s BECKER, Herman, İsviçre Medeni Kanunu Şerhi, Borçlar Kanunu, VI. Cilt, I. Kısım, Genel Hükümler, (Çev. Olçay, Bülent), Ankara 1967 (Kısaltılmışı: Becker, Şerh) Berner Kommentar zum Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Bd. VI, Obligationenrecht 1. Abteilung, Allgemeine Bestimmungen, Art , Bern 1941 (Kısaltılmışı: Becker, Art., Nr.). BERGHOFF, Erhard, BEUTHIEN, Volker, BIERMANN, Wilhelm, Die Unmöglichkeit und ihre Rechtsfolgen nach dem BGB und dem Einheitlichen Kaufrecht, Diss., Münster Zweckerreichung und Zweckstörung im Schuldverhältnis, Tübingen Zur Lehre von der Unmöglichkeit der Leistung im Bürgerlichen Recht, in: AcP, Bd. 91 Tübingen 1901, s BISCHOFF, Jacques, Vertragsrisiko und clausula rebus sic stantibus, Zürich BİRSEN, Kemalettin, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 4. Bası, İstanbul BLAUROCK, Uwe, Culpa-Haftung und nachträgliche Unmöglichkeit, in: Zum Deutschen und Internationalen Schuldrecht Kolloquium aus Anlass des 75. Geburtstages von Ernst von Caemmerer, Peter Schlechtriem und Hans G. Leser, Tübingen 1983, s BLOMEYER, Arwed, Allgemeines Schuldrecht, 4. Auf., Berlin BRAUN, Johann, Die unmöglichkeit der Leistung, JA, 1983, H. 10, s , H. 11, s BREHM, Wolfgang, Der Begriff des Unvermögens, JZ. 1987, H. 23, s (Kısaltılmışı: Brehm, Begriff) Grundfälle zum Recht der Leistungsstörungen, JuS., 1988, H. 6, s ; H. 7, s , H. 9, s ; H. 12, s ; JuS., 1989, H. 2, s ; s (Kısaltılmışı: Brehm, Grundfälle). BROX, Hans/ WALKER, Wolf, Allgemeines Schuldrecht, 29. Auf., München 2003 (Kısaltılmışı: Brox/Walker). BROX, Hans, Allgemeines Schuldrecht, 22. Auf., München 1995 (Kısaltılmışı: Brox, AS.). BUCHER, Eugen, Berner Kommentar zum Schweizerisches Privatrecht, Bd. I, Das Personenrecht, Art ZGB, 3. Auf., Bern 1976 (Kısaltılmışı: Bucher, Art.). XIV

15 Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil ohne Delicktrecht, Zürich 1988 (Kısaltılmışı: Bucher, AT.). BUZ, Vedat, Eser Sözleşmesinde Müteahhidin Eseri Tamamlama Borcunun İmkânsızlaşması, AÜSBFD., C. 49, No: 1-2, (Prof. Dr. İlhan Öztrak Armağanı), Ankara 1994, s CANARIS, Wilhelm, Schadensersatz wegen Pflichtverletzung, anfängliche Unmöglichkeit und Aufwendungsersatz im Entwurf des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes, DB, 2001, H. 34, (Kısaltılmışı: Canaris, Schadensersatz) zur Bedeutung der Kategorie der Unmöglichkeit für das Recht der Leistungsstörungen, in: Schulte- Nölke, Die Schuldrechtsreform vor dem Hintergrund des Gemeinschaftsrechts, Münster 2001 (Kısaltılmışı: Canaris, Unmöglichkeit). CAROLSFELD, Ludwig, Zur Objektiven und Zur Subjektiven Unmöglichkeit, FS. für Rudolf Rheinhardt zum 70. Geburtstag, Köln 1972, s CAYTAS, Ivo, G., Der unerfüllbare Vertrag, Die anfänglichen und nachträglichen Leistungshindernisse und Entlastungsgründe, Diss., Zürich CEKOVIC-VULETIC, Simonida, Haftung wegen Unmöglichkeit nach dem Schuldrechtsmodernisierungsgesetz, München CEMAL, Ahmet, Edime Uygun İfa Kuralının Bir İstisnası Olarak İfa Uğruna Edim, MHAD., Y. 3, S. 5, 1969, s CİN, Halil/ AKGÜNDÜZ, Ahmet, Türk İslâm Hukuk Tarihi, İstanbul ÇELEBİCAN- KARADENİZ, Özcan, Roma Hukuku, Ankara ÇELİK, Nuri, İş Hukuku Dersleri, İstanbul DALAMANLI, Lütfü/ KAZANCI, Faruk/ KAZANCI, Muharrem, İlmî ve Kazaî İçtihatlarla Açıklamalı Borçlar Kanunu, C. I, İstanbul DAYINLARLI, Kemal, Borçlar Kanununa Göre Alacağın Temliki, Ankara DEHNER, Walter, Die Entwicklung des Maklerrechts seit 2000, NJW., 2002, H. 51, s DEMMER, Walter, DOĞAN, Vahit, Die Haftung des Schuldners für sein ursprüngliches Unvermögen zur Leistung nach gemeinem Recht in der Entstehungsgeschichte des Bürgerlichen Gesetzbuches und nach geltendem Recht, Köln Tüketici Akitlerine Uygulanacak Hukukun Tespiti, SÜHFD., Prof. Dr. Şakir Berki ye Armağan, C. 5, S. 1-2, 1996, s XV

16 DURAL, Mustafa, Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlık, İstanbul 1976 (Kısaltılmışı: Dural, İmkânsızlık) İmkansızlık Kavramı ve Türleri, BATİDER, C. VII, S. 1, s (Kısaltılmışı: Dural, Kavram) Türk Medeni Hukukunda Gerçek Kişiler, İstanbul 1984 (Kısaltılmışı: Dural, Kişiler). ECKERT, Jörn, Schuldrecht, Allgemeiner Teil, Baden-Baden EDİS, Seyfullah, Medenî Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, 6. Basım, Ankara 1997 (Kısaltılmışı: Edis, Başlangıç) Türk-İsviçre Borçlar Hukuku Sistemine Göre Akdin Lüzumlu Vasıflarında Hata, Ankara 1973 (Kısaltılmışı: Edis, Hata). EGGER, August, Zürcher Kommentar, Bd. I : Einleitung und Personenrecht (Art ZGB), 2. Auf., Zürich EHMANN, Horst/ KLEY, Britta, Unmöglichkeitslehre, JuS 1998, s EİCHENHOFER, Eberhard, Haftung des Schuldners für anfängliches unvermögen, JuS., 1989, H. 10, s EMMERICH, Volker, Das Recht der Leistungsstörungen, München 1997 (Kısaltılmışı: Emmerich, Recht) Inhalt des Schuldverhältnisses - Leistungsstörungen; in: Grundlagen des Vertrags und Schuldrechts, München 1974 (Kısaltılmışı: Emmerich, Grundlagen). ENGİN, Baki İlkay, Alacağı Temlik Edenin Garanti Sorumluluğu, Ankara 2002 (Kısaltılmışı: Engin, Garanti) İfa Uğruna Edim, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu na Armağan, İstanbul 1999, s (Kısaltılmışı: Engin, İfa). ENNECCERUS, Ludwig/ LEHMANN, Heinrich, ERDOĞAN, Mustafa, ERDOĞAN, İhsan, Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts, Zweiter Band, Recht der Schuldverhältnisse, 15. Auf., Tübingen Liberal Toplum ve Siyaset, Ankara 1993 (Kısaltılmışı: Erdoğan, Liberal). Tüketicinin Ayıplı Mal ve Hizmet İfalarına Karşı Korunması, GÜHFD., C. 1, S. 2, 1997, s (Kısaltılmışı: Erdoğan, Tüketici). EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 8. Bası, İstanbul 2003 (Kısaltılmışı: Eren, Borçlar) Türk Medenî Hukukunda Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davası, Ankara 1966 (Kısaltılmışı: Eren, İptal). ERGÜNE, M. Serkan, Reform Sonrası Alman Medenî Kanununda İmkânsızlık Halleri ve Sonuçları, İÜHFM., C. LXII, S. 1-2, 2004, s XVI

17 ERMAN, Hasan, Borçlar Hukukunda Akit Serbestisi ve Genel Olarak Sınırlandırılması, İÜHFM., C. 38, S. 1-4, s ERMAN, Walter, BGB Handkommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 1. Band, 1-853, 10. Auf., Köln 2000, (Kısaltılmışı: Erman/Yazar adı,. Nr.). ERNST, Wolfgang, Kernfragen der Schuldrechtsreform, JZ., 1994, s ERZURUMLUOĞLU, Erzan, ESENER, Turhan, Türk-İsviçre Borçlar Hukuku Sistemine Göre Borçluya Yüklenemeyen Nedenden Dolayı Edimin Yerine Getirilememesi, Ankara Borçlar Hukuku I, Ankara 1969 (Kısaltılmışı: Esener, Borçlar) Hukukî Muamelelerde Tahvil, AÜHFD. C. 16, S. 1-4, s (Kısaltılmışı: Esener, Tahvil). ESSER, Josef/ SCHMIDT, Eike, EVANS- von KRBEK, Franziska Sophie, Schuldrecht, Band I, Allgemeiner Teil, Teilband 2, 8. Auf., Heidelberg Das ungeklärte verhaltnis von anfänglicher Unmöglichkeit und Sachmängelhaftung, MDR., 1980, H. 10, s FAUST, Florian, Von beiden Teilen zu vertretende Unmöglichkeit, JuS., 2001, H. 2, s FEYZİOĞLU, Feyzi N., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I, İstanbul 1976, C. II, İstanbul 1977 (Feyzioğlu, II) Borçlar Hukuku, İkinci Kısım, Akdin Muhtelif Nevileri, C. I, İstanbul 1980 (Feyzioğlu, I). FIKENTSCHER, Wolfgang, Schuldrecht, 9. Auf., Berlin/Newyork FISCHER, Michael, Der Ausschluss der Leistungspflicht im Fall der Unmöglichkeit im Entwurf des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes ( 275 BGB RegE), DB. 2001, H. 36, s (Kısaltılmışı: Fischer, Entwurf). FISCHER, Nicole N., FISCHER, Otto, FLUME, Werner, Die Unmöglichkeit der Leistung im internationalen Kauf-und Vertragsrecht, Bonn Üni., Diss. 1999, Berlin 2001 (Kısaltılmışı: Fischer, Unmöglichkeit). Unmöglichkeit als Nichtigkeitsgrund bei Urteilen und Rechtsgeschäften, München 1. Beitrag 1912, 2. Beitrag 1913 (Kısaltılmışı: Fischer, Nichtigkeitsgrund). Allgemeiner Teil des Bürgerliches Rechts, 2. Band, Das Rechtsgeschäft, 3. Auf., Berlin/Heidelberg/Newyork FRANKO, Nisim, Alacağın Temliki, AÜSBFD., Ankara 1994, s FREUDLING, Gabriele, Schadenersatz bei anfänglicher Unmöglichkeit und bei culpa in contrahendo, JuS., 1984, s XVII

18 FUNK, Fritz, Borçlar Kanunu Şerhi I, Umumi Hükümler, (Çev. Velidedeoğlu, H. Veldet/Selek, C. Hakkı), İstanbul GAUCH, Peter, Modifizierte Teilnichtigkeit, Anmerkungen zu BGE 107 II 216, RECHT 1983, Nr. 3, s (Kısaltılmışı: Gauch, Teilnichtigkeit) Werkvertrag, 4. Auf., Zürich 1996 (Kısaltılmışı: Gauch, Werkvertrag). GAUCH, Peter/ AEPLI, Viktor/ CASANOVA, Hugo, GAUCH, Peter/ AEPLI, Viktor, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 3. Auf., Zürich 1992 (Kısaltılmışı: Gauch/Aepli/Casanova). Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Bd. V, 1, h, 1, Kommentar zu Art OR., 3. Auf., Zürich 1991 (Kısaltılmışı: Gauch/Aepli, Art. Nr.). GAUCH, Peter/ SCHLUEP, Walter, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Band I- II, 6. Auf., Zürich 1995 (Kısaltılmışı: Gauch/Schluep, Nr.). GERNHUBER, Joachim, Bürgerliches Recht, 3. Auf., München GERNHUBER, Joachim/ GRUNEWALD, Barbara, Bürgerliches Recht, 4. Auf., München GESCHNITZER, Franz, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, Wien GIGER, Hans, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Band VI, 2. Abteilung, 1. Teilband, Art OR, Bern 1979 (Kısaltılmışı: Giger, H.). GIGER, Marcel, GİLLİG, Franz-Peter, GONZENBACH, Rainer, Die vom Gläubiger verschuldete Leistungsunmöglichkeit, Bern 1992 (Kısaltılmışı: Giger, M.). Nichterfüllung und Sachmängelgewährleistung, Ein Beitrag zum System der Vertragshaftung, Tübingen Culpa in Contrahendo im schweizerischen Vertragsrecht, Diss., Bern GÖNENSAY, Samim, Borçlar Hukuku, C. I, İstanbul GRUBER, Peter, Schuldrechtsmodernisierung 2001/2002- Die beiderseits zuvertretende Unmöglichkeit, JuS., 2002, s GRUNEWALD, Barbara, Vorschläge für eine Neuregelung der anfänglichen unmöglichkeit und des anfänglichen Unvermögens, JZ, 2001, H. 9, s GSELL, Beate, Der Schadensersatz statt der Leistung nach dem neuen Schuldrecht, in: Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler, Das Neue Schuldrecht, Freiburg 2001, s GUDIAN, Gunter, Die Haftung für anfängliches Unvermögen, NJW., 1971, H. 29, s GUHL Theo/ XVIII

19 KOLLER, Alfred/ SCHNYDER, Anton K./ DRUEY, J. Nicolas, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9. Auf., Zürich 2000 (Kısaltılmışı: Guhl/Yazar Adı,. Nr.). GÜMÜŞ, M. Alper, Kısmi İfa, MÜHFD., Fahiman Tekil Armağanı, İstanbul 2003 s GÜRSOY, Kemal Tahir, Borçlar Hukuku Dersleri, Umumi Hükümler, Ankara 1960 (Kısaltılmışı: Gürsoy, Borçlar) Hususi Hukukta Clausula Rebus Sic Stantibus (Emprevizyon Nazariyesi), Ankara 1950 ((Kısaltılmışı: Gürsoy, Clausula). HADDING, Walther, Die Rechtswirkungen beiderseits zu vertretender Unmöglichkeit der Leistung, AcP 168 (1968), s HAMBURGER, Georg, HAMMER, Johannes, HARKE, Jan Dirk, HASSOLD, Gerhard, Das Recht aus der Haftung und die Unmöglichkeit der Leistung, Diss., Berlin Frustration of contract, Unmöglichkeit und Wegfall der Geschäftsgrundlage - ein Vergleich der Lösungsansätze englischer und deutscher Rechtsprechung, Diss. München Unmöglichkeit und Pflichtverletzung: Römisches Recht, BGB und Schuldrechtsmodernisierung, Jahrbuch Junger, Zivilrechtswissenschaftler, Das Neue Schuldrecht, Stutgard, Berlin, München 2001 s Konkurrenzen zwischen den Gewährleistungsregeln des Mietrechts und dem allgemeinen Unmöglichkeitsrecht, NJW., 1975, H. 41, s HATEMİ, Hüseyin, Hukuka ve Ahlâka Aykırılık Kavramı ve Sonuçları, İstanbul HATEMİ, Hüseyin/ SEROZAN, Rona/ ARPACI, Abdülkadir, Borçlar Hukuku Özel Bölüm, İstanbul 1992 (Kısaltılmışı: Hatemi/Serozan/Arpacı, Borçlar) Eşya Hukuku, İstanbul 1991 (Kısaltılmışı: Hatemi/Serozan/Arpacı, Eşya). HAVUTÇU, Ayşe, Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Temerrüt ve Müspet Zararın Tazmini, İzmir HIRSCH, Christoph, Allgemeines Schuldrecht, 4. Auf., München HOHEISEL, Viktor, Die ursprüngliche Unmöglichkeit der Leistung beim Forderungskaufe, Diss., Breslau HONSELL, Thomas, Die beiderseits zu vertretende Unmöglichkeit im gegenseitigen Vertrag, JuS., 1979, H. 2, s XIX

20 HONSELL, Heinrich/ VOGT Nedim/ WIEGAND, Wolfgang, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, Art OR, Basel und Frankfurt am Main 2003 (Kısaltılmışı: Honsell/Yazar adı, Art. Nr.). HUBER, Ulrich, Die Pflichtverletzung als Grundtatbestand der Leistungsstörung im Diskussionsentwurf eines schuldrechtsmodernisierungsgesetzes, ZIP., 2000, H , s (Kısaltılmışı: Huber, Pflicht) Keine Haftung des Sechenkers für Rechtsmängel, ZIP., 2000, H. 32, s (Kısaltılmışı: Huber, Schenker) Leistungsstörungen, Köln 1999 (Kısaltılmışı: Huber, Leistung). HUBNER, Heinz, HUGUENIN, Claire, Allgemeiner Teil des Bürgerliches Gesetzbuches, Berlin Nichtigkeit und Unverbindlichkeit als Folgen anfänglicher Vertragsmängel, Bern HURLIMANN, Roland, Teilnichttigkeit von Schuldverträgen, Freiburg/Schweiz İNAN, Ali Naim, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 1984 (Kısaltılmışı: İnan, Borçlar) Die Unmöglichkeit der Leistung im deutschen, schweizerischen und türkischen Recht, Diss., Freiburg 1956 (Kısaltılmışı: İnan, Unmöglichkeit). İNAN, A. Naim/ ERTAŞ, Şeref, Miras Hukuku, 5. Bası, Ankara JÄGGI, Peter/ GAUCH, Peter, JAGIELSKI, Boleslaus, Zürcher Kommentar, Das Obligationenrecht, Art. 18, Zürich Die Grundsätze über die ursprüngliche Unmöglichkeit und das ursprüngliche Unvermögen in dem Bürgerlichen Gesetzbuche, Diss., Leipzig JAKOPS, Heinrich H., Unmöglichkeit und Nichterfüllung, Bonn JAUERNIG, Orthmar, JESSEN, J. Christoph, JHERING, Rudolf Bürgerliches Gesetzbuch mit Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 9. Auf., München 1999, (Kısaltılmışı: Jauernig/Yazar adı,. Nr.). Das Problem der beiderseits zu vertretenden Unmöglichkeit, JA., 1973, s Culpa in contrahendo oder Schadenersatz bei nichtigen oder nicht zur Perfection gelangten Verträgen, Jherings Jahrbuch für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts, Band 4 (Jena 1861), 1969 by verlag Dr. Max Gehlen, Berlin, s KAISER, A. Gisbert, Bürgerliches Recht, 7. Auf., Heidelberg XX

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunuda Düzenlenen Genel İşlem 571

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunuda Düzenlenen Genel İşlem 571 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunuda Düzenlenen Genel İşlem 571 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA DÜZENLENEN GENEL İŞLEM KOŞULLARININ KİŞİ BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI Personal Application Area of the General

Detaylı

TAŞINIR MÜLKİYETİNİN DEVRİNDE SEBEBE BAĞLILIK (İLLÎLİK) - SOYUTLUK (MÜCERRETLİK) MESELESİ

TAŞINIR MÜLKİYETİNİN DEVRİNDE SEBEBE BAĞLILIK (İLLÎLİK) - SOYUTLUK (MÜCERRETLİK) MESELESİ Taşınır Mülkiyetinin Devrinde Sebebe Bağlılık Soyutluk Meselesi 937 TAŞINIR MÜLKİYETİNİN DEVRİNDE SEBEBE BAĞLILIK (İLLÎLİK) - SOYUTLUK (MÜCERRETLİK) MESELESİ The Causal System and the AbstractSystem on

Detaylı

ALT VEKÂLET SUB-AUTHORIZATION

ALT VEKÂLET SUB-AUTHORIZATION ALT VEKÂLET SUB-AUTHORIZATION Şafak PARLAK * Levent BÖRÜ * Özet : Vekilin iş görme borcunu bizzat yerine getirmesi kural olsa da, kanunda belirtilen istisnai durumlarda vekilin işi bir başkasına gördürmesi

Detaylı

Özet. Abstract. Yrd.Doç.Dr. Sezer ÇABRİ *

Özet. Abstract. Yrd.Doç.Dr. Sezer ÇABRİ * KİRA SÖZLEŞMESİNDE KİRALANANIN MÜLKİYETİNİN EL DEĞİŞTİRMESİNİN VEYA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN KİRALANAN ÜZERİNDE SINIRLI AYNİ HAK SAHİBİ OLMASININ SÖZLEŞMEYE ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Sezer ÇABRİ * Özet 6098 sayılı Türk

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMİ HUKUKU YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMİ HUKUKU YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMİ HUKUKU YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ CISG UYGULAMASINDA SÖZLEŞMENİN İHLALİ HALİNDE ALICININ HAKLARI VE ÖZELLİKLE ALICININ

Detaylı

BANKANIN REHĐNLĐ ALACAKLI SIFATINA SAHĐP OLDUĞU ADĐ ALACAK REHNĐNDE REHNĐN BORÇLUYA ĐHBARI ve ĐHBARIN SONUÇLARI *

BANKANIN REHĐNLĐ ALACAKLI SIFATINA SAHĐP OLDUĞU ADĐ ALACAK REHNĐNDE REHNĐN BORÇLUYA ĐHBARI ve ĐHBARIN SONUÇLARI * Adi Alacak Rehninin Borçluya Đhbarı ve Đhbarın Sonuçları 195 BANKANIN REHĐNLĐ ALACAKLI SIFATINA SAHĐP OLDUĞU ADĐ ALACAK REHNĐNDE REHNĐN BORÇLUYA ĐHBARI ve ĐHBARIN SONUÇLARI * Doç. Dr. Oruç Hami ŞENER **

Detaylı

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEDENİ HUKUK (ÖZEL HUKUK) ANABİLİM DALI ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ Yüksek Lisans Tezi Tekin Korkmaz 01911958 ANKARA- 2008 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

A) Taşınmazların Devrinde Şekil Kuralı :

A) Taşınmazların Devrinde Şekil Kuralı : TAŞINMAZ SATIMINDA ŞEKİL VE HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI A) Taşınmazların Devrinde Şekil Kuralı : Doç. Dr. Ahmet Kılıçoğlu (*) BK. md. 11 f. 1 «Akdin sıhhati, kanunda sarahat olmadıkça hiç bir şekle tâbi

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ayça Akkayan - Yıldırım *

Yard. Doç. Dr. Ayça Akkayan - Yıldırım * 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE KUSURSUZ SORUMLULUĞUN ÖZEL BİR TÜRÜ OLARAK TEHLİKE SORUMLULUĞU Yard. Doç. Dr. Ayça Akkayan - Yıldırım * GİRİŞ Sorumluluk hukukunun temel taşını

Detaylı

TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCUSUNUN TAŞIMA İŞİNİ ÜZERİNE ALMASI VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI

TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCUSUNUN TAŞIMA İŞİNİ ÜZERİNE ALMASI VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCUSUNUN TAŞIMA İŞİNİ ÜZERİNE ALMASI VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI Dr. Umut AKDENİZ ÖZET Türk Ticaret Kanunu nun 917 ilâ 930. maddelerinde hüküm altına alınmış olan ve kural olarak eşyanın

Detaylı

Borçlunun Sorumlu Olmad Sonraki mkâns zl k Sebebiyle Borcun Sona Ermesi

Borçlunun Sorumlu Olmad Sonraki mkâns zl k Sebebiyle Borcun Sona Ermesi Borçlunun Sorumlu Olmad Sonraki mkâns zl k Sebebiyle Borcun Sona Ermesi Gamze Turan Baflara * ÖZET Borçlar Kanunu nda imkâns zl k, bafllang çtaki imkâns zl k ve sonraki imkâns zl k fleklinde ikili bir

Detaylı

Paylı Mülkiyete Konu Eşyanın Kiraya Verilmesi*

Paylı Mülkiyete Konu Eşyanın Kiraya Verilmesi* Paylı Mülkiyete Konu Eşyanın Kiraya Verilmesi* Ş. Barış Özçelik** ÖZET Paylı mülkiyetin soyut özellikleri ve karmaşık hukukî yapısının doğal bir sonucu olarak, yönetim ve yararlanmaya ilişkin konularda,

Detaylı

SPORTĐF FAALĐYETLERDEN KAYNAKLANAN ÇEVRE KĐRLĐLĐĞĐ SEBEBĐYLE ÇEVRE KANUNU NA GÖRE SORUMLULUK

SPORTĐF FAALĐYETLERDEN KAYNAKLANAN ÇEVRE KĐRLĐLĐĞĐ SEBEBĐYLE ÇEVRE KANUNU NA GÖRE SORUMLULUK Sportif Faaliyetlerden Kaynaklanan Çevre Kirliliği Sebebiyle 165 SPORTĐF FAALĐYETLERDEN KAYNAKLANAN ÇEVRE KĐRLĐLĐĞĐ SEBEBĐYLE ÇEVRE KANUNU NA GÖRE SORUMLULUK Dr. HASAN PETEK * I. GENEL OLARAK SPORTĐF FAALĐYETLER

Detaylı

ÇOCUK MALLARININ YÖNETİMİ, KULLANILMASI, HARCANMASI VE KORUNMASI

ÇOCUK MALLARININ YÖNETİMİ, KULLANILMASI, HARCANMASI VE KORUNMASI ÇOCUK MALLARININ YÖNETİMİ, KULLANILMASI, HARCANMASI VE KORUNMASI Hayrunnisa ÖZDEMİR* ÖZET Çocuğun; miras, bağışlama veya kendi meslekî uğraşları sonucu elde ettiği malvarlığı velayet altında olduğu müddetçe

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE ÇOCUK VE GENÇLERİN İŞ SÖZLEŞMESİ EHLİYETLERİNİN SINIRLANDIRILMASINA YÖNELİK DÜZENLEMELER ACCORDING TO THE LABOUR LAW NO

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE ÇOCUK VE GENÇLERİN İŞ SÖZLEŞMESİ EHLİYETLERİNİN SINIRLANDIRILMASINA YÖNELİK DÜZENLEMELER ACCORDING TO THE LABOUR LAW NO 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE ÇOCUK VE GENÇLERİN İŞ SÖZLEŞMESİ EHLİYETLERİNİN SINIRLANDIRILMASINA YÖNELİK DÜZENLEMELER ACCORDING TO THE LABOUR LAW NO.4857 LABOR CONTRACT CAPACITY FOR THE CHILDREN AND YOUNG

Detaylı

AUHFD, 60 (3) 2011: 485-522 AYIRT ETME GÜCÜ

AUHFD, 60 (3) 2011: 485-522 AYIRT ETME GÜCÜ AUHFD, 60 (3) 2011: 485-522 Erkan-Yücer AYIRT ETME GÜCÜ Maturity Vehbi Umut ERKAN İpek YÜCER ÖZET Türk Medeni Kanun un 13. maddesinde düzenlenen ayırt etme gücü, niteliği itibariyle soyut ve nisbi bir

Detaylı

KÜÇÜK YAŞTA EVLENMENİN MÜEYYİDESİ

KÜÇÜK YAŞTA EVLENMENİN MÜEYYİDESİ KÜÇÜK YAŞTA EVLENMENİN MÜEYYİDESİ Dilşad KESKİN * ÖZET Evlenme yaşı, MK m. 124 te erkek ve kadın için onyedi olarak belirlenmişse de, bu yaşı tamamlamadan evlenenlerin durumu kanunda açıkça düzenlenmemiştir.

Detaylı

DERNEK VE SENDİKAYA ÜYE OLMA, ÜYE OLMAMA VE ÜYELİKTEN AYRILMA HAKKI

DERNEK VE SENDİKAYA ÜYE OLMA, ÜYE OLMAMA VE ÜYELİKTEN AYRILMA HAKKI DERNEK VE SENDİKAYA ÜYE OLMA, ÜYE OLMAMA VE ÜYELİKTEN AYRILMA HAKKI I. Genel olarak: Doç. Dr. Fikret EREN Kişinin, bir özel hukuk tüzel kişisi olan dernek ve sendikaya katılması veya katılmaması ya da

Detaylı

HAKSIZ FİİL TAZMİNATININ TABİ OLDUĞU ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İŞLEMEYE BAŞLAMA ANI

HAKSIZ FİİL TAZMİNATININ TABİ OLDUĞU ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İŞLEMEYE BAŞLAMA ANI hakemli makaleler Fatma Burcu SAVAŞ HAKSIZ FİİL TAZMİNATININ TABİ OLDUĞU ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İŞLEMEYE BAŞLAMA ANI Fatma Burcu SAVAŞ* GİRİŞ Türk Borçlar Kanunu nda belirtilen borç kaynakları; sözleşme,

Detaylı

KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULAMA ALANI (TBK. m. 339)

KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULAMA ALANI (TBK. m. 339) Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarına İlişkin Hükümlerin Uygulama Alanı 1203 KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULAMA ALANI (TBK. m. 339) Scope of Application of Provisions Governing the

Detaylı

NÜKLEER ENERJİ ALANINDA ÜÇÜNCÜ TARAF SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN PARİS SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA NÜKLEER TESİS İŞLETENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU

NÜKLEER ENERJİ ALANINDA ÜÇÜNCÜ TARAF SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN PARİS SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA NÜKLEER TESİS İŞLETENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (MEDENİ HUKUK) ANABİLİM DALI NÜKLEER ENERJİ ALANINDA ÜÇÜNCÜ TARAF SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN PARİS SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA NÜKLEER TESİS İŞLETENİN

Detaylı

HEKİMİN AYDINLATMA VE HASTANIN RIZASINI ALMA YÜKÜMÜ

HEKİMİN AYDINLATMA VE HASTANIN RIZASINI ALMA YÜKÜMÜ HAKEMLİ HEKİMİN AYDINLATMA VE HASTANIN RIZASINI ALMA YÜKÜMÜ Tuğçe ORAL * * Heidelberg Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi ÖZ Hasta ile hekim arasındaki ilişki, hastanın hayatı veya bir uzvu tehlikede

Detaylı

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU makaleler Serkan AĞAR / M. Kağan ELLER YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Serkan AĞAR M. Kağan ELLER I. GİRİŞ Avukatın, davayı kaybeden taraftan yasal vekalet ücreti namıyla

Detaylı

SĐGORTALI HĐZMETLERĐN HÜKMEN TESPĐTĐ. Doç. Dr. Coşkun SARAÇ *

SĐGORTALI HĐZMETLERĐN HÜKMEN TESPĐTĐ. Doç. Dr. Coşkun SARAÇ * SĐGORTALI HĐZMETLERĐN HÜKMEN TESPĐTĐ Doç. Dr. Coşkun SARAÇ * I.Giriş ve Sigortalı Hizmetlerin Hükmen Tespiti Kavramı Yasal koşulların varlığı halinde, zorunlu sigortalı, onun işvereni ve sigorta Kurumu

Detaylı

BİREYSEL BAŞVURU KANUN YOLU İÇİN DAVA VEKÂLETNAMESİNDE ÖZEL YETKİNİN YER ALMASI ZORUNLULUĞU

BİREYSEL BAŞVURU KANUN YOLU İÇİN DAVA VEKÂLETNAMESİNDE ÖZEL YETKİNİN YER ALMASI ZORUNLULUĞU BİREYSEL BAŞVURU KANUN YOLU İÇİN DAVA VEKÂLETNAMESİNDE ÖZEL YETKİNİN YER ALMASI ZORUNLULUĞU Leyla Nur ODUNCU* ÖZET İnsan haklarına saygı ilkesinin öneminin gün geçtikçe artması ile temel hak ve özgürlükler

Detaylı

CEZA HUKUKUNDA ÖNEMSİZ HAREKETLER *

CEZA HUKUKUNDA ÖNEMSİZ HAREKETLER * hakemli makaleler Hakan HAKERİ CEZA HUKUKUNDA ÖNEMSİZ HAREKETLER * Hakan Hakeri ** Prof. Dr. Dr. h.c.mult Hans Joachim Hirsch und / ve Prof. Dr. Dr. h.c.mult. Hans Ludwig Schreiber e in Dankbarkeit gewidmet...

Detaylı

INHERITANCE OF PERSONS COMMUNITY ACCORDING TO THE CIVIL CODE

INHERITANCE OF PERSONS COMMUNITY ACCORDING TO THE CIVIL CODE MEDENİ KANUNUMUZA GÖRE KİŞİ TOPLULUKLARININ MİRASÇILIĞI Yrd. Doç. Dr. Ayşe ARAT * ÖZET Miras hukukunda, mirasbırakanın son iradesi önemlidir. Bu iradeyi ayakta tutmak için Medeni Kanunumuz, bazı hükümler

Detaylı

İŞ HUKUKUNDA REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI

İŞ HUKUKUNDA REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI İŞ HUKUKUNDA REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI A. Eda MANAV GİRİŞ İş hukukunda rekabet yasağı, iş sözleşmesi devam ederken ve iş sözleşmesi sona erdikten sonra rekabet etmeme borcu olarak

Detaylı

ĐŞ HUKUKUNDA ZORLAYICI NEDEN VE ZORUNLU NEDEN KAVRAMLARI ĐLE BU KAVRAMLARIN ĐŞ SÖZLEŞMESĐ ÜZERĐNDEKĐ ETKĐLERĐ

ĐŞ HUKUKUNDA ZORLAYICI NEDEN VE ZORUNLU NEDEN KAVRAMLARI ĐLE BU KAVRAMLARIN ĐŞ SÖZLEŞMESĐ ÜZERĐNDEKĐ ETKĐLERĐ ĐŞ HUKUKUNDA ZORLAYICI NEDEN VE ZORUNLU NEDEN KAVRAMLARI ĐLE BU KAVRAMLARIN ĐŞ SÖZLEŞMESĐ ÜZERĐNDEKĐ ETKĐLERĐ Dr. Ertuğrul YUVALI Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Đş ve Sosyal Güvenlik Hukuku GĐRĐŞ

Detaylı

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi c. X,s.1,2 y.2006 93

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi c. X,s.1,2 y.2006 93 TİCARET ŞİRKETLERİNE SERMAYE OLARAK TAŞINMAZLARIN TAAHHÜT EDİLMESİ Die Sachliche Übernahmegründung Im Türkischen Haldesrecht Dr. Mehmet ÖZDAMAR ÖZET Bu çalışmada, ticaret şirketlerine taşınmaz sermaye

Detaylı