ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3909 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SEVGÝNÝN ÖLÜME EÞÝTLENMESÝ MÜSTAHAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3909 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SEVGÝNÝN ÖLÜME EÞÝTLENMESÝ MÜSTAHAK"

Transkript

1 Ýngiltere polisinin en çok aradýklarý Kýbrýs'ta imiþ meðer... Uyuþturucu kaçakçýlýðý, tecavüz ve cinayet gibi suçlardan aranýyorlarmýþ... Dünyanýn en güvenli limanýna sýðýnmýþlar desenize! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3909 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý AEL'DEN YANA OLMAK HAÝNLÝK SAYILMAZ 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... GÖÇERKÖY'DE ÝBRE KAÞÝF'TEN YANA!.. Erdoðan Baybars SEVGÝNÝN ÖLÜME EÞÝTLENMESÝ Ali Osman MÜSTAHAK Dolgun Dalgýçoðlu STEFANU GÜL'Ü KIBRIS'TAKÝ MAÇA DAVET EDERSE Mehmet Levent... Afrika dan Mektup Yurtdýþýnda suç iþleyenler soluðu Kýbrýs'ta alýyorlar... Ýngiltere'deki Ciddi Organize Suçlar Dairesi "En çok arananlar listesi" yayýnladý... Hepsi de Kýbrýs'ta... Suçlu cenneti Ýrsen Küçük'ün eþi de devrede 87 kiþiye iþ, 15 kiþiye kredi Kurultay savaþýný kazanmasý için eþine destek turuna çýkan Gülin Küçük Lefke bölgesinde vatandaþlara iþ ve kredi vaadinde bulundu... Ýþ vadedilen 87 kiþinin önemli bir bölümünün Vakýflar Bankasý'nda, geriye kalanlarýn ise devlette istihdam edileceði öne sürülüyor sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Vur Kýbrýs'a kaç Arananlar arasýnda 3 Kýbrýslý Türk de bulunuyor... Liste güneydeki Rum polisi ile birlikte hazýrlandý... Dokuz kiþi hakkýnda Avrupa çapýnda tutuklama emri çýkarýldý... Arananlardan biri KKTC'de elini kolunu sallaya sallaya dolaþýyor ve polis de bunu biliyor... Lord Ashcroft: Suçlu olduðu düþünülen bu kiþiler adaletten kaçmak için Kýbrýs'ý sýðýnýlacak bir yer olarak görüyor olabilir, ama bölge halký ve orada yaþayan Ýngilizlerin yardýmlarýyla daha fazla kaçamayacaklarýna inanýyorum... Listede 8 erkek ve 1 kadýn yer alýyor... Arananlar arasýnda 3 Kýbrýslý Türk Hasan Akarçay, Mehmet Salih ve Timur Mehmet bulunuyor... KKTC polisi ile iþbirliði yapýlýp yapýlmadýðý bilinmiyor. Bu konuda polisten açýklama yok sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Zalim baba El-Sen'den hükümete protesto Kýb-Tek'i bile bile zarara sokarak önce batýracaklar, sonra da satacaklar sayfada Türklere týbbi yardým Zincirle yataða baðlanan çocuk Sosyal Hizmetler'in korumasýnda... Güneydeki bedava tedavi tehlikede Kýbrýslý Türklerin haklarýný mecliste tartýþmaya açan Rumlar, bedava saðlanan týbbi yardýmý da masaya yatýrýyorlar sayfada Kaçakçýlýk hostese de bulaþtý Duty Free'den aldýðý 46 karton sigarayý gümrüðe ibraz etmeden geçirirken yakalandý sayfada Brüksel'de bir Türk istihdamý daha Rum tarafý Kemal Zihni'den sonra Hasan Civelek Engelkýran'ýn peþine düþtü sayfada 2. sayfada

2 MAÐUSA'DA HIRSIZLIK Gazimaðusa'da Osman Talaykurt'a ait evden muhtelif ziynet eþyalarý çalýndý. Polis Basýn Bülteni'ne göre, olay, önceki gün saatleri arasýnda meydana geldi. Gazimaðusa'da M.K.(E-24), misafir olarak kalmakta olduðu ikametgahtan Daniel Precious'a ait bir adet Blackberry marka, Ojo Oluwaseun'e ait bir adet IPhone-3G marka ve Fagbolun Isholo'ya ait bir adet Sony Ericsson marka cep telefonlarýný çaldý. Söz konusu þahýs bunun ardýndan, çaldýðý cep telefonlarýný Girne'de faaliyet gösteren bir iþ yerine götürüp satmak istediði sýrada tespit edilerek tutuklandý. Balalan Balýkçý Barýnaðý'nda ise Þaban Ramazan'a ait balýkçý teknesinden 20'lik 400 metre uzunluðunda balýk aðý çalýndý. ZÝNCÝRLENEN ÇOCUKLA ÝLGÝLÝ POLÝS AÇIKLAMASI Lefkoþa'da M.D. (E-41) ile S.D. (K- 40)'nin, sorumluluklarý altýnda olan 12 yaþýndaki çocuklarý Sedat Demir'i (E-12) sürekli olarak evden kaçtýðý gerekçesiyle dövüp ayaðýndan zincirle yataða baðlayarak kötü muameleye tabi tuttuklarý tespit edildi. M.D. tutuklanýrken, S.D. hakkýnda ise yasal iþlem baþlatýldý. Sedat Demir ayný gün Sosyal Hizmetler Dairesi'ne teslim edildi. HOSTES, 46 KARTON GÜMRÜKSÜZ SÝGARA ÝLE YAKALANDI Ercan Havalimaný'nda bir havayolu þirketinde hostes olarak çalýþan C.E. (K-22), uçuþu olduðu gerekçesiyle havayollarýna ait üniformasýný giyip Ercan Havalimaný Gidiþ Salonu'nda faaliyet gösteren bir Duty Free maðazasýndan aldýðý muhtelif markalarda toplam 46 karton gümrüksüz sigarayý gümrük memurlarýna ibraz etmeden gümrük sahasý dýþýna çýkarýp tasarrufunda gümrüksüz mal bulundurduðu tespit edildi. MAÐUSA'DA KANUNSUZ BIÇAK TAÞIMAK VE DARP Gazimaðusa'da önceki akþam Ýsmet Ýnönü Bulvarý üzerinde H.B. (E-31), yönetimindeki HK 521 plakalý araç ile Gazimaðusa'dan Karpaz istikametine doðru seyrederken, önünde ayný istikamete giden HH 468 plakalý araç sürücüsü Fatih Öztürk'ün (E-26) hatalý sürüþ yaptýðý gerekçesiyle, Haklýgil Petrol Ýstasyonu önüne geldiði zaman konu aracý el iþareti yapýp durdurdu. Ardýndan araçtan inerek tartýþtýklarý esnada H.B. sað eli ile HH 468 plakalý araçtan inen Metin Ateþ'in (E-19) yüzüne tokat atýp darp etti. O esnada HK 521 plakalý araçta yolcu olarak bulunan U.Ö. (E-23) ise tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurup taþýdýðý býçaðý "terör yaratmak amacýyla" geliþi güzel saða sola salladý. Bahse konu þahýslar tutuklandý. GÝRNE'DE YANGIN Girne'de dün sabah Duygu Sertan'ýn (K-27) sorumluluðunda bulunan Casa -1 apartmaný daire 1'deki ikametgahta, muhtemelen elektrik kontaðýndan dolayý bir yangýn meydana geldi. Yangýn itfaiye ekipleri tarafýndan söndürülürken, çýkan yangýn sonucu 1 adet çamaþýr makinesi, 3 metre mutfak dolabý, 3 metre vertop, 1 adet tost makinesi, 1 adet ekmek kýzartma makinesi, bir adet mutfak penceresi, yer halýsý tamamen, 1 adet klima iç ünitesi, 1 adet floresan lamba, muhtelif mutfak eþyalarý ise kýsmen yandý. LEFKE'DE YANGIN Lefke'de ise, Zaik Efendi Sokak üzerinde, Hilmi Salih'e ait zeytinlik alan içerisinde henüz tespit edilemeyen nedenden dolayý bir yangýn meydana geldi. Çýkan yangýn sonucu 40 adet zeytin aðacý kýsmen yandý. Cezaevinde babasýný kaçýrmaya çalýþtý (Evrim Kamalý) - Adam öldürmek suçundan müebbet hapis cezasýna çarptýrýlan Serdar Nehir'i ceza evinden kaçýrmak isteyen öz oðlu Onur Nehir tutuklandý ve dün Lefkoþa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Fügen Ulutekin huzuruna çýkarýldý. Görüþülen davada, iddia makamý savcýsý Emine Taþkýn'ýn tanýðý olarak yeminli þahadet veren Lefkoþa Adli Þube'de görevli polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulgularý aktardý. Sevinç, zanlý Onur Nehir'in þuç iþlemeye teþebbüs, kasti hasar ve mahpuslarýn firarýna yardýmcý olmak suçlarýndan methaldar olduðunu belirtti. Polis memuru Sevinç, Aðustos ve Eylül aylarý arasýnda Lefkoþa Merkezi Cezaevi içerisinde hükümlü mahkum olan Serdar Nehir'in yeni bina ziyaretçi bölgesi Gamze BAYKUR- Boltaþlý'da Döndü Avþar'ýn aðýlýndan 16 kuzu ve 3 hindi çalan zanlý Mustafa Yýlmaz, Ali Sesli, Mehmet Zekioðlu, Soner Erkan ve Mert Avþar, almýþ olduklarý tutukluluk süresinin dolmasýnýn ardýndan dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. "Hayvan sirkatý" suçlamasýyla dün mahkemeye çýkarýlan zanlýlar teminata baðlanarak serbest býrakýldýlar. Zanlý Yýlmaz'ýn aðýlýnda bulundu Olayýn tahkikat memuru Erdal Dal, zanlý Mustafa Yýlmaz, Ali Sesli, Mehmet Zekioðlu, Soner Erkan ve Mert Avþar'ýn 2012 yýlý Aðustos ayý içerisinde Boltaþlý'da Döndü Avþar'ýn aðýlýndan 16 kuzu ve 3 hindiyi sirkat ettiklerini içerisinde ziyaretçi görüþme yeri içerisinde bulunan 1x120 ebadýndaki 8mm'lik toplam 12 adet demir parmaklýklarý firar etmek amacýyla daha önceden zanlýnýn kendisine getirdiði 21 cm uzunluðundaki BOSCH marka demir býçkýsý ile yine zanlýnýn kendisine gözcülük yaptýðý bir esnada kýsmen kesip kasti hasara uðrattýðýný söyledi. Mesele ile ilgili olarak Serdar Nehir'den ve zanlý Onur Nehir'den gönüllü ifade alýndýðýný belirten Sevinç, mesele ile baðlantýlý olarak 3 kiþinin daha arandýðýný, bu nedenle tahkikatýn salimen yürütülebilmesi için zanlýnýn 5 gün süre ile poliste tutuklu kalmasý talebinde bulundu. Kýdemli Yargýç Fügen Ulutekin tahkikatýn salimen yürütülebilmesi için zanlýnýn 5 gün süre ile poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. Hayvan hýrsýzlarý teminatla serbest Zincirle yataða baðlanan çocuk Sosyal Hizmetler'in korumasýnda Kýbrýs Postasý'nýn ihbarý ve baþarýlý habercilik anlayýþý ile dün babasý tarafýndan evden kaçtýðý gerekçesi ile zincirlenen küçük çocuk Sosyal Hizmetler gözetimine alýndý... Kýbrýs Postasý Özel- Kýbrýs Postasý'nýn aldýðý bir ihbar üzerine sorumlu yayýncýlýk çerçevesi ile hareket ederek konuyu yetkili mercilere bildirerek þiddet gören bir çocuðun Sosyal Hizmetler Dairesi tarafýndan korumaya alýnmasýný saðladý. Dün yapýlan haberle kamuoyuna duyurulan bir çocuðun babasý tarafýndan evden kaçtýðý gerekçesi ile yataða zincirle baðlanarak eve açýkladý. sirkat edilen hayvanlarýn zanlý Yýlmaz'ýn aðýlýnda bulunduðunu belirten Dal, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn tamamlandýðýný söyledi. Dal, tüm zanlýlarýn uygun bir teminata baðlanarak serbest býrakýlmasýný talep etti. Tutuksuz yargýlanacaklar Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmet Raþit, zanlý Mustafa Yýlmaz, Ali Sesli, Mehmet Zekioðlu, Soner Erkan ve Mert Avþar'ýn pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dýþýna çýkýþlarýnýn men edilmesine, 1'er KKTC vatandaþýnýn 40'ar bin TL þahsi kefalet senedi imza etmesine, ayrýca zanlý Yýlmaz'ýn 3 bin TL nakdi teminat ödemesine emir verdi. hapsedilmesi olayý sonrasýnda Sosyal hizmetler Dairesi çocuðu korumaya alarak psikolojik destek sunacak. Aile ile de ilgilenecek olan Sosyal Hizmetler, konunun Polisteki soruþtumanýn tamamlanmasýnýn ardýndan daha hýzlý yürütüleceðine iþaret etti. Yaþanan olayda bahsi geçen baba ise, polis tarafýndan gözaltýnda ve soruþturmasý ise devam ediyor. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý AEL'DEN YANA OLMAK HAÝNLÝK SAYILMAZ Leymosun kaný Türklük damarýndan daha aðýr bastý. Bu maçta Fenerbahçe'yi deðil, AEL'i tutuyorlar. Basýnýmýzda þu ana kadar en az üç köþe yazarýmýz da AEL'den yana olduðunu açýkladý þimdiden... Ama AEL deðil de APOEL veya Anorthosis olsaydý yine ayný þey olur muydu bilemem. Emin deðilim... Sanýrým olmazdý. Hele APOEL'den yana bir tek kiþinin bile çýkacaðýný hiç sanmam... Kýbrýslýlýk, ya da bölgecilik sökmez bu meselede... Irkçýlýk ve milliyetçilik faktörü öne çýkar... APOEL ile taraftarlarý fanatik þövenistler olarak bilinir toplumumuzda... Ve herhalde Kýbrýslýrum toplumunda da... Kýbrýslýlar ne kadar bölgeci olsalar da, Baflý fanatik bir Rum milliyetçisi ile Baflý bir Türk barýþçýsý bir araya gelmez kolay kolay... Aybifanlý Kýbrýslý bir Rum Rauf Denktaþ'la ayný köyden olmakla övünmüþtü bir gün bana... Ama hiç sevmezdi Denktaþ'ý... Buna karþýlýk Bladanisyolu (Balalan) Kýbrýslýrumlar ünlü Baþhakim Zeka Bey'le ayný köyden olduklarý için mutluydular... Köyleri sorulduðunda "Horgondu Zekâ Bey" derlerdi... Ve Kýbrýs'ýn gelmiþ geçmiþ hakimleri arasýnda çok özel bir yere sahip olan Zekâ Bey'i severlerdi. Týpký Bladanisyo gibi, bazý köyler bazý ünlü kiþilerin isimleri ile birlikte anýlýrlar... Vreçça, bir zamanlarýn ünlü eþkiyasý Cemal Mida'nýn adý ile anýlýr hala... Fenerbahçe karþýsýnda AEL'i tuttuklarýný açýklayanlarýmýzýn gönlü rahat... AEL þövenist deðil... Ayrýca Kýbrýs'ýn Lefter'i olarak anýlan emektar futbolcumuz Sevim Ebeoðlu da yýllarca bu takýmda top koþturmuþ... Bakýn... Sarý-lacivert renkleri bile meðer o önermiþ takýma... AEL ile iyi iliþkilerini þimdi de sürdüren Sevim Ebeoðlu bu maçta AEL'i tutmayýp da kimi tutacak? Fenerbahçe'yi derse þaþarým zaten... Ýkili iliþkilerimizde bölgecilikten çok milliyetçilik aðýr basar dedim, ama kiþisel dostluklarda galiba bunun da pek bir önemi yok... Kapýlarýn ilk açýldýðý günlerde, Ledra Palace'ýn karþýsýnda hisarýn üstündeki Çetinkaya kulübü Kýbrýslýrumlarla dolar taþardý... Uzunca bir süre de sürdü bu yoðun akýn oraya... Ta ki bir akþam Lefkoþa Türk Belediye Baþkaný Cemal Bulutoðlularý'nýn kulübün önündeki aracý bombalanana dek... Çetinkaya Kýbrýslýrumlar arasýnda en çok bilinen Türk futbol kulübü... Þaka deðil... 50'li yýllarda tüm Rum takýmlarýný geride býrakarak Kýbrýs þampiyonu oldu. Eski kuþaktan bizim meþhur Defteralý'yý bilmeyen mi var? Defteralý'nýn, ünlü Macar futbolcusu Puþkas gibi altýn ayaklarý ve altýn kafasý vardý... Ama ne yazýk, son yýllarýnda o altýn ayaklarýndan birini kaybetti... Ayaðý kesildi ve ölene dek tek ayakla yaþama tutundu... Kýbrýslýrumlar kapýlar açýldýktan sonra büyük vefa gösterdiler ona... Hatta ayak protezini bile yaptýrdýlar... Çetinkaya tüm spor kulüplerimiz gibi teþkilatýn yuvasýydý... Daha doðrusu merkezi... Zaten bunun için herkes Çetinkaya'ya 'Hükümet takýmý' derdi... Ama böyle olduðu halde Kýbrýslýrumlar bu takýma çok saygýlý davrandý... Futbol nelere kadir deðil ki... Kiþisel anlamda çok yakýn dostluklar kuran EOKA'cý ile TMT'ciler tanýrým... Ve bu da hiç þaþýrtmaz beni... TMT'nin en vurucu elemanlarýndan biri olan bir tanýdýðýma güneydeki tedavisi için en çok yardýmda bulunanlardan biri de Kýbrýslý bir Rum dostudur... Diyeceðim þu: Eðer þimdi bu maçta Fenerbahçe karþýsýnda AEL'i tuttuklarýný serbestçe açýklayanlarýmýz varsa, bu da bir aþamadýr bu adada... Bir zamanlar casus diye vururlardý böyle olanlarý burada...

3 AFRÝKA dan mektup... VUR ÖLDÜR, KIBRIS'A KAÇ Bir zamanlar yeþilada derlerdi... Sonra kanlý ada oldu... Þimdi de kaçak adasý... Uyuþturucu kaçakçýsý... Tecavüzcü... Katil... Hepsi de bu güvenli limana sýðýnýyor... Ýþte, Ýngiliz polisinin en çok aradýklarý da buralardaymýþ meðer... 8 erkek 1 kadýn... 3'ü Kýbrýslý Türk yaþýndaki Hasan Akarçay, 41 yaþýndaki Mehmet Salih ve 39 yaþýndaki Timur Mehmet... 'Asyalý Ýngiliz' olarak anýlan Timur Mehmet'le ilgili haberler yayýnlanmýþtý kýsa bir süre önce basýnýmýzda... Söylenenler doðruysa, 37 milyon sterlinlik vergi kaçakçýlýðý yapmýþ... Timur Mehmet'in kuzey Kýbrýs'ta olduðu, burada iþletmelerinin bulunduðu ve serbestçe dolaþtýðý söyleniyor... KKTC polisinin de bilgisindeymiþ bu... Ýngiliz polisi KKTC polisi ile iþbirliði yapýyor mu? Böyle bir bilgi yok... Ama Rum polisi ile iþbirliði yapmýþlar... Arananlar listesini birlikte hazýrlamýþlar hatta... Hasan Akarçay uyuþturucu kaçakçýsý olarak aranýyormuþ... Mehmet Salih de uyuþturucu kaçakçýlýðýndan... Ýngiltere Aðýr Organize Suçlar Dairesi Þefi Lord Ashcroft bakýn ne diyor: "Suçlu olduðu düþünülen bu kiþiler adaletten kaçmak için Kýbrýs'ý sýðýnýlacak bir yer olarak görüyor olabilir, ama bölge halký ve orada yaþayan Ýngilizlerin yardýmlarýyla daha fazla kaçamayacaklarýna inanýyorum." * Bizim buradaki kriminal tiplerimiz sanki az geldi, bir de dýþarýdan yaðýyor... Ýpini koparan da bize geliyor, her türlü suçu iþleyen de... Bu ada bu haliyle hiç hayýr eder mi böyle... Cennet deðil, cehennem tütüyor... * GÜLÝN KÜÇÜK'TEN DESTEK TURLARI Ýrsen Küçük Ahmet Kaþif'in kolay lokma olmadýðýný görünce iyice panikledi... Anlaþýlan AKP hükümeti de vadettiði desteði Ýrsen Bey'e henüz vermedi... Zaten þimdi KKTC'nin içiþleriyle uðraþacak hali mi var biçarelerin... Suriye bataðýna iyice gömüldükten sonra baþlarýný kaþýyacak vakitleri yok... Bir de bizimle ývýr zývýr için mi uðraþsýnlar... Ýþ baþa düþtü Ýrsen Küçük için... Ve eþi Gülin Küçük de ona destek turlarýna çýktý... Dün Lefke bölgesindeymiþ... Sokak sokak gezmiþ fedakar haným kiþiye iþ, 15 kiþiye de kredi vadetmiþ... Ýþ vadedilen 87 kiþinin önemli bir bölümü Vakýflar Bankasý'nda, geriye kalanlar ise devlette istihdam edilecekmiþ... Bir parti seçiminde bile UBP bu kadar cömert (!) davranýrsa, genel seçimleri düþünün bir de... Kimbilir neler daðýtýrlar... Gülin Haným'a ne diyelim... Kolay gelsin... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Gamze BAYKUR- Karpaz açýklarýnda 23 Aðustos tarihinde "Patriot" isimli teknenin batmasýyla teknede bulunan 6 mültecinin ölümünden sorumlu tutulan zanlý Yunus Gülduran, Niyazi Korkmaz ile Abdullah Temiz ve kendilerine "Onaylanmýþ liman olmayan bir yerden KKTC'ye izinsiz giriþ çýkýþa yardýmcý olan" zanlý Mustafa Korkmaz almýþ olduklarý tutukluluk süresinin dolmasýnýn ardýndan dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. "Tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme" ve "Onaylanmýþ liman olmayan bir yerden KKTC'ye giriþ çýkýþ yapma" suçlarýndan mahkemeye çýkarýlan zanlý Yunus Gülduran, Niyazi Korkmaz ve Abdullah temiz mahkeme emriyle 2 ayý geçmemek üzere hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilirken, "Yardýmcý" olan zanlý Mustafa Korkmaz teminata baðlanarak serbest býrakýldý. Polis: "Ýstedikleri yerden KKTC dýþýna kaçmalarý mümkün " Olayýn tahkikat memuru Müfettiþ Muavini Ceyhan Paþa, zanlý Yunus Gülduran, Niyazi Korkmaz ve Abdullah Temiz'in 23 Aðustos tarihinde "Patriot" isimli tekne ile 2'si çocuk 6 mülteciyi taþýdýklarý sýrada teknenin batmasýyla 6 Suriyeli mültecinin ölümüne neden olduklarýný anýmsattý. Paþa, zanlý Mustafa Korkmaz'ýn ise diðer zanlýlarýn KKTC'ye izinsiz giriþ çýkýþ yapmalarýna yardýmcý olduðunu anýmsattý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn tamamlandýðýný belirten Paþa, zanlý Yunus Gülduran, Niyazi Korkmaz ve Abdullah Temiz'in yargýlanmaktan kaçmak için istedikleri yerden KKTC dýþýna kaçacaklarýnýn aþikar olduðunu ifade ederek zanlýlarýn 3 ayý geçmemek þartý ile merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti. Paþa, zanlý Mustafa Korkmaz'ý ise uygun bir teminata baðlanarak serbest kalmasýný talep etti. Zanlý Temiz: "Maddi durumum olsa kaçarým " Zanlýlarýn avukatý Fehmi Altunç, cezaevi talebine itiraz ederek, zanlý Yunus Gülduran'ý, Niyazi Korkmaz'ý, Abdullah Temiz'i, zanlý Gülduran'ýn eþini ile annesini ve zanlý Korkmaz'ýn babasýný tanýk olarak dinletti. Zanlý Yunus Gülduran ile Niyazi Korkmaz teminata baðlanmalarý halinde yargýlanmaktan kaçmayacaklarýný iddia ederken, zanlý Abdullah Temiz, teminat þartlarýný yerine getirecek gücü olduðunu ve isteyen her insanýn kaçak yollardan KKTC dýþýna kaçabileceðini söyledi. Ayrýca yeminli þahadet vererek mahkemede tanýklýk eden zanlý Temiz "Maddi imkaným olsa kaçarým. Ama þimdi maddi imkaným yok" dedi. Savcý: "Eþi benzeri görülmeyen bir suç " Maðusa Kaza Mahkemesi Savcýsý Ahmet Özlemler, duruþma sonunda hitapta bulunarak, iþlenen suçun "Tedbirsizlik sonucu 6 kiþinin TÜM SÝYASÝ TUTUKLULARA ÖZGÜRLÜK Küçük Mustafa cinayeti Komþular neden daha önce polise haber vermedi (Evrim Kamalý) - Erol Diker duruþmasýna Lefkoþa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Fügen Ulutekin huzurunda dün devam edildi. Ýddia makamý adýna Savcý Aliye Özçýnar dünkü duruþmada Diker ailesinin komþularýný mahkemeye dinletmeye devam etti. 9. tanýk olarak ifade veren bir çocuk annesi Fadime Ateþ özetle Özlem Diker'in iþ arkadaþý olduðunu, Haspolat bölgesinde kaldýðýný ve samimi komþuluk iliþkileri olduðunu söyledi. Savcýnýn "Özlem nasýl biri idi?" sorusu üzerine "Özlem Diker otlakçý idi, herkesten biþey isterdi. Evime misafirliðe geldiðinde izinsiz buzluðumuzu açar ve içerisinde ne bulursa alýrdý" dedi. Kendisine, Mustafa Diker sorulduðunda, onu Mart baþýnda tanýdýðýný, küçük oðlunun Mustafa ile oyun oynadýðýný söyledi. Mustafa'yý morluklar içinde gördüðünü bu durumu Özlem'e sorduðunu, Özlem'in de kendisine Mustafa'nýn komþularýna gittiðini, onlardan yiyecek ve giyecek istediðini, bu yüzden de babasýnýn onu dövdüðünü söylediðini belirtti. Özlem'lerin evine Nisan ayýnda da gittiðini, Mustafa'nýn üzerindeki darp izlerinin daha ciddi olduðunu, yürümeye halinin olmadýðýný ve ayakta duramayarak yere yýðýldýðýný gördüðünü söyledi. Ateþ, 7 Nisan'da Özlem'in kendisini aradýðýný Mustafa'nýn kaybolduðunu söylediðini belirtti. Ateþ þöyle devam etti: "Biz köydeydik. Köy dönüþü eve uðramadan onlardan geçtik. Köyde börek yapmýþtýk. Aç olduklarýný öðrenince börekleri onlara verdim; zehir zýkkým olsun. Böyle ahlaksýz bir aile ile arkadaþlýk kurduðum için kendimden utanýyorum. Daha sonra Mustafa'nýn ölüm haberini aldýk". Savcý Aliye Özçýnar 10. tanýk olarak sanýk Erol Diker'in üst kat komþularýndan Cilem Kaya'yý tanýk olarak dinletti. Kaya verdiði þahadetinde Diker ailesinin çok saygýsýz ve gürültülü bir aile olduðunu söyledi. Mustafa'nýn apartmana ilk geldiðinde durumunun iyi olduðunu ama daha sonra halsizleþmeye ve yürümekte zorluk çekmeye baþladýðýný belirtti. Kaya þöyle dedi: "Mustafa'yý Mart ve Nisan aylarý içrisinde iki kez darp edilmiþ gördüm. Mart ayýnda gördüðümde yüzünün sol kýsmýnda morluk vardý. Ancak Nisan ayý baþýnda gördüðümde her tarafý mosmordu ve daha ciddi dayak yemiþti. Küçük Mustafa'yý en son merdiven ayaklarý üzerinde yüz üstü yatýr vaziyette gördüm. Ona neden burada yattýðýný sordum, 'caným öyle istiyor' dedi. Onu bize çaðýrdým içeri girmedi ona bir elma yýkayýp verdim. 'Arkadaþlarým geldi' dedi ve gitti. Onu baþka görmedim. Daha sonra onun kaybolduðunu ve günler sonra da öldüðünü duydum. Erol Dikerler, Mustafa'nýn kaybolmasýndan birkaç gece sonra mangal yakmýþtýlar". Savcý Aliye Özçýnar 11. tanýk olarak sanýk Erol Diker'in üst kat komþularýndan Cevriye Sevindik isimli 21 yaþýndaki 9 aylýk bebek annesini çaðýrdý. Sevindik verdiði þahadetinde Diker ailesi ile samimi olmadýklarýný, selamdan öte bir iliþkilerinin olmadýðýný söyledi. Mustafa ile apartmana geldiklerinden sonra ilgilendiðini, sýk sýk evlerinde yemek yedirdiðini ve onu her gördüðünde ona bisküvi verdiðini söyledi. Sevindik Mustafa'yý Mart ve Nisan aylarýnda darp edilmiþ olarak gördüðünü, ilk dönemlerinde konuþkan çocuðun gittiðini ve yerine konuþmaya korkan bir çocuk geldiðini aktardý. Cevriye Sevindik Mustafa'yý en son 6 Nisan da merdiven ayaklarýnda yatarken gördüðünü ve daha sonra görmediðini belirtti ve "Sonra kaybolduðunu ve öldürüldüðünü öðrendik, psikolojimiz bozuldu huzurumuz kaçtý, uyuku uyuyamýyoruz dedi. 12. tanýk olarak sanýk Erol Diker'in üst kat komþularýndan üniversite öðrencisi Ebru Çapan ise þunlarý söyledi: "Özlem bir gün annemi aradý, evde bir çocuk olduðunu söyledi ve ona yemek vermesini istedi. Annem de yemek hazýrlayýp Mustafa'ya götürdü, onu bu þekilde tanýdýk. Apartmana Þubat ayýnda gelmiþti. Okul çýkýþý sürekli bize gelirdi beraber yemek yerdik. 28 Þubat'ta bize geldi. O gün annemin doðum günü idi, beraber yemek yedik. Pasta kesecektik, ancak pastayý kesmeye hazýrlanýrken Özlem geldi ve kýzgýn bir þekilde saatlerce Mustafa'yý aradýklarýný söyleyerek onu aldý gitti. 2 Nisan'da eve geldim. Saat 4 civarýydý. Mustafa bana seslendi ve televizyonu açmamý istedi. Yanýna gittim, yüzü gözü mosmordu. Ona ne olduðunu sordum, 'düþtüm' dedi. Ama düþme beresi olmadýðý aþikârdý. Israr ettim, söylemedi. O günden sonra onu hiç görmedim. Annem gazetelere roportaj vermiþti. Özlem ertesi günü geldi ve annemi azarladý. Ona tüm söylediklerinin yalan olduðunu söyledi. Daha sonra Mustafa'nýn kaybolduðunu ve öldürüldüðünü öðrendim". Dört tanýðýn dinlenmesinden sonra savcý Aliye Özçýnar, Cuma gününe 4 tanýðýnýn daha olacaðýný belirtti. Kýdemli Yargýç Fügen Ulutekin mahkemenin kaldýðý yerden devam etmesi için 7 Eylül 2012 saat 11.00'i duruþma günü ve saati olarak tayin etti. Ýnsan kaçakçýlarý tutuklu yargýlanacak ölümüne neden olma" suçu olduðunu vurgulayarak "Eþi benzeri görülmeyen bir suçtur" dedi. Zanlýlarýn geçmiþte ve bu meselede onaylanmýþ liman olmayan bir yerden KKTC dýþýna çýktýklarýný belirterek, 2 küçük çocuðu hiçbir güvenlik önlemi alýnmadan tekneye koyarak KKTC'ye getirdiklerini ve zanlýlarýn da bu sefer kendi çocuklarý için gerekli güvenlik önlemi alarak tekneye koyup kaçabileceklerini ileri sürdü. 7 yýla kadar hapislik cezasý öngörülür Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmet Raþit, zanlýlarýn iþlemiþ olduklarý "Tedbirsizlik sonucu ölüme neden olma" suçunun Aðýr Ceza Mahkemesi kapsamýna giren ciddi bir suç olduðunu anýmsatarak bu suça azami 7 yýla kadar hapislik cezasý öngörüldüðünü belirtti. KKTC dýþýna gayri yasal yollardan çýkmanýn çok kolay olduðunun herkes tarafýndan bilindiðine iþaret eden Raþit, zanlýlarýn yargýlanmaktan kaçma ihtimallerinin yüksek olduðunun aþikar olduðunu belirtti. Raþit, zanlý Yunus Gülduran, Niyazi Korkmaz ve Abdullah Temiz'in 2 ayý geçmemek þartýyla merkezi ceza evine gönderilmesine emir verirken, zanlý Mustafa Korkmaz'ýn pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dýþýna çýkýþýnýn men edilmesine, 6 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 1 KKTC vatandaþýnýn 50 bin TL þahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Hem davet ediyor hem de üstünden þart koþuyor "Bu davete Eroðlu ile geleceksin" Belli ki kafasýnda bir þeytanlýk taþýyor Mümkün mü hiç Hristofyas böyle oyuna gelsin? Ali OSMAN Periyodik SEVGÝNÝN ÖLÜME EÞÝTLENMESÝ Son zamanlarda artan cinayet olaylarýnýn pek duracaðý yok gibi Salý günü de Argüden isimli bir iþadamýnýn cinayetiyle sarsýldý KKTC! Ondan öncekiler malum KKTC hapisanesi adi suçlulardan çok cinayet, cinayete teþebbüs ve benzeri suçlularla dolmaya baþladý Nereye kadar gidecek bu iþin sonu bilen yok CTP zamanýnda fert baþýna düþen milli gelirin 13 bin dolar olduðu yalaný söyleniyordu UBP'de bu yalan 15 bin dolarlara çýkmýþ ve KKTC ekonomisi uçmaktaymýþ Cebinde parasý olmayan insan ne yapacak? Demek ki paralar belli ellerde toplandý diyerek ya çalacak, ya gasp edecek Bunlarý yaparken de karþýsýna birileri çýkarsa öldürecek Ýþte sana bir cinayet sebebi Ancak son iki cinayetin nedeni denilenlere göre baþka Bir aþk hikayesi "Sadece beni sevebilirsin" diyerek silahla öldürülen bir kadýn ve ardýndan katilin intiharý Salý günkü olayýn perde gerisinde de bir aþk hikayesi varmýþ Sonuçta kýskançlýk sebebiyle bir iþadamý öldürülmüþ... Öyleydi veya deðildi, daha henüz araþtýrma neticelenmedi Ancak sevginin hangi versiyonudur bu ki sonucu ölüm olabiliyor? Geçen gün "Radikal" gazetesinde bir cinayet haberi vardý Bir Kürt aile Diyarbakýr'da kendi öz oðullarýný öldürdü Bunu yaparken etraftakiler de onun öldürülmesine katkýda bulunmuþ Gerek bizim medyada, ilgili örgütlerde, gerekse büyük oranda TC medyasýnda bu konuda pek haber yok Paylaþým sitelerinde yorum yapýlmamýþ bile Oysa paylaþým sitesine konan tavuk yumurtasýna yorum yapan ve "beðeni" butonunu týklayanlarýn sayýsý yüzlerceyi buluyor Eþcinsel oðlunu katleden aile namuslarýný kurtarmýþ sayýyorlar kendilerini Dini ve milli görevlerini yerine getiriyorlar Çok milliyetçi Türkler bu olayý alýp kendilerine göre yorumlayabilir ve "Ýþte Kürtlerin gaddarlýðý" diyebilirlerdi Kürt düþmanlýðýndan dolayý, ama onlar da yorum yapmadýlar, kafalarýný baþka yöne çevirdiler Eþcinsellik katledilmekle çözümlenir anlayýþý içerisinde hareket ettiler, sözün özü Bana göre temeline bakýldýðýnda bu tür cinayet olaylarýnýn perde gerisinde sevgisizlik yatar Sevgiyi tanýmlamak gerekir aslýnda Ve sevgi özgürlükle de iç içedir Dinlerde de sevgiden bahsedilir ama Hristiyanlýkta engizisyon mahkemelerini Müslümanlýkta hala daha süren cinayetleri düþündüðümüzde nasýl bir sevgidir bu diye sormadan da edemiyoruz. Hala birisiyle iliþkiye giren kadýn taþlanarak öldürülmekte Eþcinsel birisinin Müslümanlýðý kabul edilmemekte Tüm bunlarýn sonucunda da cinayet iþlenmektedir. Cinayetleri kimlerin iþlediðine baktýðýnýzda, geri kalmýþlýðý, sevgisizliðin sevgi sanýlmasýný ve dinin etkisini görmek mümkündür. Kalay Çaldýðý telefonlarý satmak isterken yakalandý Gamze BAYKUR- Maðusa'da misafir olarak bulunduðu evin sahiplerinin uyumasýný fýrsat bilerek Black Berry, I Phone ve Sony Erricson marka cep telefonlarýný sirkat eden Mehmet Ali Kaya, çaldýðý telefonlarý Girne'de satmak isterken suçüstü yakalandý. "Ýkametgahtan sirkat" suçlamasýyla dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý Kaya, teminata baðlandý ancak zanlý teminata þartlarýný yerine getiremedi. Suçüstü yakalandý Olayýn tahkikat memuru Hasan Özgüç, zanlý Mehmet Ali Kaya'nýn, Özcem Apartmaný Daire 1'de misafir olarak bulunduðu sýrada, Nijerya uyruklu Daniel Precious, OjoOluwaseun ve FagbolunIsholo'nun uyuduklarý esnada, Precious'a ait 1 adet Black Berry, Oluwaseun'a ait 1 adet I Phone 3G, Isholo'ya ait 1 adet Sony Erricson marka cep telefonlarýný sirkat ettiðini açýkladý. Zanlý Kaya'nýn ayni gün sirkat ettiði cep telefonlarýný Girne'de faaliyet gösteren Cypboard LTD. isimli iþyerine götürüp satmak isterken suçüstü yakalandýðýný belirten Özgüç, telefonlarýn da zanlýnýn tasarrufunda bulunduðunu açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn tamamlandýðýný belirten Özgüç, zanlýnýn uygun bir teminata baðlanarak serbest býrakýlmasýný talep etti. Teminat þartlarýný yerine getiremedi Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmet Raþit, zanlý Mehmet Ali Kaya'nýn pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dýþýna çýkýþýnýn men edilmesine ve 1 KKTC vatandaþýnýn 20 bin TL þahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi. Kemal Zihni'nin ardýndan daimi temsilcilikte çalýþan bir Kýbrýslý Türk daha Güney Kýbrýs'ýn AB Dönem Baþkanlýðý çerçevesinde Brüksel'deki Rum Daimi Temsilciliði'ne atanan Kemal Zihni'nin ardýndan, Hasan Civelek Engelkýran isimli bir Kýbrýslý Türk'ün daha, Rum Daimi Temsilciliði'nde çalýþtýðý ortaya çýktý. Simerini gazetesi "Kýbrýslý Türk 'Diplomatý' Transfer Ettik... Yasadýþý Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan Brüksel'deki Daimi Temsilciliðimize" baþlýklarýyla manþetten aktardýðý haberinde, Engelkýran'ýn Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER) bünyesindeki Sosyal Ýþler Çalýþma Grubu'nda çalýþtýðýný yazdý. Gazete "AB Daimi Temsilciliði'nde Skandallar Zinciri... Kýbrýslý Türk'ün Sahte Devlet ve PEO Aracýlýðýyla Ýstihdamý" baþlýk ve spotuyla, iç sayfalardan aktarmaya devam ettiði haberinde, Engelkýran'ýn Rum Ýçiþleri Bakanlýðý'na baðlý olduðunu, Güney Kýbrýs'ýn AB Dönem Baþkanlýðý çerçevesinde Rum Daimi Temsilciliði'nde görevlendirildiðini, ancak özde Rum Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn diplomatik heyetinde bulunduðunu kaydetti. Engelkýran'ýn daha önce KKTC Dýþiþleri Bakanlýðý'nda, Brüksel'deki Kýbrýs Türk Temsilciliði'nde, Kýbrýs Türk Ticaret Odasý'nda Güneyden kuzeye geçen Kýbrýslý Türklerin Kýbrýs Cumhuriyeti kimlikleri tanýnmýyor mu? Rum Çevreciler ve Ekologlar Hareketi Milletvekili Yorgos Perdikis, Kýbrýs Türk makamlarýnýn, Güney Kýbrýs'ta ikamet eden ve KKTC'ye geçerken "Kýbrýs Cumhuriyeti" kimliklerini gösteren Kýbrýslý Türklerin geçiþlerini engellediðini ileri sürdü. Politis gazetesine göre, Perdikis açýklamasýnda, "iþgal makamlarýnýn" kýsa bir süre önce Güney Kýbrýs'ta ikamet eden ve de "Ay.Demet"(Metehan) sýnýr kapýsýndan KKTC'ye geçmek isteyen Kýbrýslý Türklere, "Kýbrýs Cumhuriyeti" kimliði gösterdikleri gerekçesiyle geçiþ iznini yasakladýðýný ifade etti. Habere göre Perdikis, aldýðý bilgilerin, Kýbrýs Türk makamlarýnýn Kýbrýslý Türklere "Kýbrýs Cumhuriyeti" tarafýndan verilen kimlikleri kullanmasýný yasakladýðý yönünde olduðunu TÜRKÝYE'NÝN HÝÇBÝR STATÜYE SIÐMAYAN HALLLERÝ Son günlerde Türkiye'nin gündeminde Hatay'daki mülteci kamplarý, özellikle de "Apaydýn Kampý" var. Özgür Suriye Ordusu'nun askeri harekat üssü olarak kullandýðý bu kampýn statüsü muðlak. Ne BM Mülteciler Yüksek Komiserliði'nin mülteci/sýðýnmacý tanýmýna sýðar, ne de baþka bir þeye. Türkiye'nin Kýbrýs'a taþýdýðý ve taþýmaya devam ettiði nüfus da hiçbir statüye sýðmýyor zaten. TC Devleti pek sever böyle hiçbir statüye sýðmayan halleri. Özel olarak "Türk usulü bir statü" yaratýlmasý gerekir belki de (KTTO) ve "AB Haber" adlý haber ajansýnda görev yaptýðýný belirten gazete, herhangi bir diplomasý bulunmadýðýný iddia ettiði Kemal Zihni'nin aksine, Engelkýran'ýn Bilkent Üniversitesi Uluslararasý Ýliþkiler bölümü mezunu olduðunu ve Maastricht Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptýðýný yazdý. Gazete, Engelkýran'a Rum Solcu Ýþçi Sendikalarý Federasyonu tarafýndan eðitim de verildiðini ve Engelkýran'ýn, daha önce basýnda, Güney Kýbrýs'ýn AB Dönem Baþkanlýðý çerçevesinde istihdam edildiði duyurulan 7 Kýbrýslý Türk'ten biri olduðunu kaydetti. Haberde, Engelkýran'ýn, PEO Çalýþma Enstitüsü'nün Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Güney Kýbrýs'taki bürolarýyla iþbirliði içerisinde düzenlenen bir seminer-konferans aracýlýðýyla eðitim aldýðý belirtildi. Gazete, Engelkýran'ýn istihdam maliyetinin Rum Hükümeti tarafýndan deðil, PEO Çalýþma Enstitüsü tarafýndan karþýlandýðýný yazdý. Haberde, tüm bu bilgiler ýþýðýnda, AP'ýn Güney Kýbrýs'taki bürosunun KKTC'nin eski memurlarýný eðittiðinin ortaya çýktýðý ve bu durumla birlikte, BM Güvenlik Konseyi'nin kurallarýný "atlatýldýðý" iddia edildi. savundu. Perdikis, bu durumun nasýl karþýlandýðý ve Güney Kýbrýs'ta ikamet eden Kýbrýslý Türklerin nasýl korunacaðý konusunda da ilgili bakandan izahat istedi. ÇEVRECÝLER BEÞPARMAKLAR KONUSU Politis gazetesi, Rum Çevreciler ve Ekologlar Hareketi'nin bir açýklama yaparak Beþparmak daðlarýnýn tahrip edilmesinin Avrupa konusu olacaðýný ifade ettiðini belirtti. Habere göre Çevreciler, Avrupa Yeþillerin AP üyelerine çaðrýda bulunarak Beþparmak konusunu denetimsiz taþ ocaklarý sorunundan Avrupa'nýn öncelikli çevre sorunlarý konusuna dönüþtürmelerini talep etti. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent STEFANU GÜL'Ü KIBRIS'TAKÝ MAÇA DAVET EDERSE Þu Fenerbahçe AEL maçý ortalýðý nasýl kaynattý gördünüz mü? Yalnýz futbol camiasý deðil, siyaset camiasý da girdi iþin içine... Baþrolde her zaman olduðu gibi Egemen Baðýþ. Mübarek, Orhan Veli'nin "Dalgacý Mahmut"unu da geçti! Ve Hristofyas'ý Ýstanbul'da yapýlacak Fenerbahçe-AEL UEFA Kupasý maçýna davet etti! Þöyle diyor davetinde Baðýþ: "Ýþte sana fýrsat sayýn Hristofyas. Limasol'un Fenerbahçe ile Ýstanbul'da yapacaðý maça gel. Ýstanbul halkýnýn Limasol'a nasýl konukseverlik yapacaðýný bizzat kendi gözlerinle gör..." (!) Ve aðzýndaki baklayý fazla ýslanmadan çýkarýyor sonunda. Hem buyur gel diyor, hem de þart koþuyor Hristofyas'a! "Daveti kabul edersen, bir þartým var" diyor, "Eroðlu ile geleceksin" (!) Ve dalgasýný geçmeye devam ediyor... "Maçtan sonra yemekler de benden" (!) Egemen Baðýþ kim? Türkiye'nin AB nezdindeki baþmüzakerecisi. Statüsü bir bakan düzeyinde. Hristofyas kim? AB üyesi ve þu anda AB Dönem Baþkanlýðýný yürütmekte olan Kýbrýs Cumhuriyeti'nin cumhurbaþkaný. Yani Baðýþ'ýn daveti, uluslararasý siyasi protokolle hiç baðdaþmýyor. Baðdaþmasý için bu daveti Abdullah Gül'ün yapmasý gerekirdi. Bir cumhurbaþkanýný odacýya davet ettirmek gibi birþey oldu bu. Ama mesele sadece bundan ibaret deðil. Baðýþ'ýn "Eroðlu ile geleceksin" þartýný ileri sürmesi, siyasi etiðe hiçbir þekilde sýðmadýðý gibi, iyi niyet ve saygýdan da tamamen yoksun olduðunu gösteriyor. Türkiye'nin limanlarýný Kýbrýs'a açmak için, bir Air France uçaðýnýn Ercan'a inmesini þart koþan Baðýþ, þimdi de Hristofyas'ý hem davet ediyor, hem de Eroðlu ile gelmesini þart koþuyor! Kafa ayný kafa... Zihniyet ayný karanlýk zihniyet... Þimdi bir de tersini düþünün bunun. Kýbrýs Cumhuriyeti hükümet sözcüsü Stefanu, TC Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ü buradaki maçý izlemek üzere Kýbrýs'a davet etse ve bu davetin gerçekleþmesi için Gül'ün Larnaka Havaalaný'na gelmesini þart koþsa, Türkiye ne yanýt verirdi böyle bir davete? Memnuniyetle girye Stefanu mu derdi, yoksa asla tanýmadýðým bir ülkenin hava limanýna gelmem ve bu ülkenin bayraðý altýnda yapýlacak karþýlaþmayý da izlemem mi derdi?! Egemen Baðýþ bunu hep yapýyor... Kendini dev aynasýnda görerek Kýbrýs Cumhuriyeti'ni küçümsüyor, aþaðýlýyor ve aklýnca tiye alýyor! Bu son tavrýn arkasýnda yatan da bu kötü niyetlerdir. Asla kabul edilemeyecek bir davet yapmýþ, Kýbrýs Cumhuriyeti makamlarý bunu ciddiye almayýp reddedince de "Davetimizi bir kez daha reddettiler" diyerek dünyaya þikâyete koþmuþtur! Yani kendini açýkgöz, dünyayý aptal yerine koymuþtur yine! Bizim Hüseyin Özgürgün ise baþka alem... Neymiþ efendim? Maç siyasi temas deðilmiþ. Adama sormazlar mý, "Öyleyse neden hiçbir Türkiye takýmý hiçbir KKTC takýmýyla maç yapamýyor? Fenerbahçe hazýr gelmiþken, neden bir maç da bizim takýmlardan biriyle yapmýyor?! Yoksa kýyamet mi kopar?!

5 5 6 Eylül 2012 Perþembe Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars " Ülkede aç insan vardýr" da ne demek Özkan Bey Aþka, sevgiye, mutluluða, barýþa, baþarýya ve daha geride ne varsa hepsine beynimiz, kalbimiz zil çalýyor. GÖÇERKÖY'DE ÝBRE KAÞÝF'TEN YANA!.. MÝÞ-MIÞLAR * Devlete çalýþanlara verilecek artýþ en az 100 TL olacakmýþ. - En fazla da TL herhalde. * Teknecik'te yapýlacak petrol dolum tesisi için bölge halký ayaða kalkmýþ. - Umutlanmayýn! Yakýnda otururlar Hep öyle olmuþtur. Hoooop kalkar, hop otururuz. * Ersin Tatar ciddiyetten uzak davranýyormuþ. - E insaf Ne yapsýn yani. Bütün gün bakanlýkta oturup aðlasýn mý O da kendini incelemelere vuruyor! * Sosyalist Enternasyonel Kýbrýs'ta çözüme vurgu yapmýþ. - Emin olun CTP'nin de katkýsý vardýr bu sonuçta. Ýnþallah hýzlý vurmadýlar ama Her an çökme riski var çünkü. * Ýngiltere'nin eski baþbakanlarýndan Demir Leydi'nin elbiseleri satýlmýþ. - Hurda demir olarak mý? * Egemen Baðýþ, "Hristofyas'a yaptýðým öneri samimiydi" demiþ. - Farkýndayýz Hristofyas da onun için gülüp geçti zaten. * Perulu bir kadýn sevgilisinin penisini kesip, tuvalete atmýþ. - YKP-FEM ne düþünüyor bu konuda! * Perulu bir kadýn sevgilisinin penisini kesip, tuvalete atmýþ. * Yazýk, boþa gitti koca parça Kedi köpek yok muydu çevrede. Belediye çalýþanlarý maaþlarýný almazsa, bu tiyatro gösterileri iptal edilmez ya!.. Göçerköy'de UBP tam olarak ikiye bölündü. Göçerköy önemli bir bölge. 12 delege seçilecek. Bunlar kurultayda oy kullanacak. Zaten onun için seçilecekler. Göçerköy'ü yýllardýr domine eden isimler var. Yücel Ataroðlu ve Suntay Sorti. Ataroðlu, bir süredir yollarýný Sorti'den ayýrdý. Nerdeyse birbirlerine selam vermez oldular. Sorti, Baþbakan Küçük'e çok yakýn olan isimlerden. Ataroðlu ise bu kurultayda açýk ve net olarak Ahmet Kaþif'i destekleyecek. Kaþif'in boy gösterdiði her yerde, Ataroðlu'nu görmek mümkün. Gözler ve kulaklar yarýn akþam Göçerköy'de yapýlacak seçimlerde. Sorti'nin Vadiköy'de güçlü ve sevilen bir UBP'li olduðunu bilmeyen yok. CTP'liler bile bilir! Gerek arsa daðýtýmýnda Gerekse kýzýnýn iþe alýnmasýnda yaþadýðý zor süreç, onu Baþbakan Küçük'ten hayli uzaklaþtýrdý. Baþbakan Küçük'ün, Sorti'ye yaklaþmak için yaptýðý bütün manevralar sonuç vermedi. Sorti tavrýný net olarak ortaya koydu ve milim deðiþtirmedi. Bu ilkeli duruþu köyde takdir ve taraftar topladý. Hatta bize kadar ulaþan iddialara göre, seçim öncesi Eroðlu'nu da köye davet edip, mangal partisi düzenleyecek. Aldýðýmýz duyuma göre, rakiplerini çatlatmak için de mangala sürekli olarak kuyruk yaðý atacak ve bütün köyü dumanaltý yapacak! Göçerköy'deki seçimde ilgi çeken bir baþka nokta var. Ataroðlu doðal kurultay delegesi. Kadýn ve Gençlik Kollarý Baþkaný da doðal delege olacak. Halihazýrda bir belediye meclis üyesi ve 3 Ýlçe Yönetim Kurulu üyesi de zaten doðal kurultay delegesi. Dedik ya Bir süre önce, Ataroðlu ve Suntay Sorti'nin yollarý ayrýldý. BÖYLE BÝR ANDI Siyasi çevrelerde merak edilen þu: Sorti aday olacak mý? Ataroðlu "Eðer aday olursa kesin kaybeder ve rezil olur" görüþünde. Bunu da saklamýyor. Ben ise daha fazla, yýllardýr süren ahbap çavuþluðun neden koptuðunu daha fazla merak ediyorum. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu MÜSTAHAK (Ýstanbul)- Yol çalýþmasý diyerek kazmayý vurdular Ýstanbul'a Tam okullar kapanacak trafikte rahat nefes alacaðýz derken yapmýþlardý bu numarayý Üstelik hem köprülerde, hem baðlantý yolarýnda Yetmezmiþ gibi tam giþelere girerken yýllar önceki sel felaketi yaþanan derenin de ýslahýna baþladýlar Burada bir kasýt var Söyleyen ben deðilim Söyleyenler çevrecilerdir, sürücülerdir Kýsaca herkes bu kanýda Çünkü yapanlarýn mazaretleri var 3. köprüyü haklý çýkartacaklar Ýnsanlar trafikte beklemekten sýkýlacaklar, "Yapýn artýk 3. köprüyü" diyecekler. Çabalarý bunadýr. En az 2.3 milyon aðaç kesilecekmiþ köprü yapýlýrken Ve kesilen aðaçlarýn yerlerine beton dikilecek. Baðlantý yollarý yapýlacak Orada da aðaçlar kesilecek. Daha sonralarý da yol kenarý diye yeni inþaatlar baþlayacak. Binlerce apartman yüz binlerce insan Ve her insanýn çevreye yaydýðý atýklar Ve her insanýn kendine yer açmak için keseceði yeni aðaçlar Bu böyle sürüp gidecek Ta ki aðaç kalmasýn, rant kapýlarý bitsin. Kýyým Türkiye'nin her yerinde sürerken bizde de ayný zihniyet faaliyette Karpaz'a marina Ýskele'ye dolum tesisleri, Xsero'ya yeni liman ve dolum tesisleri Belki de bölge halkalarý iþ gelecek diye sevindiler Yeni yollar yapýlacak, þehere kolay ulaþacaðýz diye övünecekler Kimbilir insanlarýn memnun olmak için bir sürü gerekçeleri olacak... Fakat Geriye dönüþü olmayacak her türlü yýkým onlara piþmanlýklar getirecektir Bunu üstüne basarak söylemek, hatýrlatmak istedim Dünyanýn her yerinde iþler böyle yapýlýr. Önce ikna edeceksin. Gözleri kararttýracaksýn, iþi bitireceksin. Sonra ranttan kapacaksýn Bir yakýným mesela Yýllar önce gittiði tatilde nasýl olduysa bir devre-mülk firmasýnýn tanýtým kokteyline gitmiþti Oysaki biliyordu oraya gidenlerin çoðu büyülenmiþ gibi imzalarý atacaklarýný Ýmzayý attý da Ve bir sürü para ödedi "Ýyi iþ yaptým" diye sevindi Aradan üç beþ yýl geçtikten sonra uyandý "Ben ne yaptým?" dedi Çünkü her yýl verdiði aidatla istediði her yerde istediði tatili yapabilir. Þimdi Trafik yarattýlar halk trafikten býktý Yol yapacaklar Sevineceksin Bunun için 2.3 milyon ve daha da fazlasý aðaç kesecekler Aðzýný açamayacaksýn Sen istedin Bizde de durum aynen budur "Tehlikedesin" dediler geldiler "Ýþ yapamazsýn" dediler geldiler "Ýþletemezsin" dediler iþlettiler "Ýhaleyi alamazsýn" dediler aldýlar Þimdi? "Yolun açýk olsun" diyorlar Müstahakýz ÝKÝ KIBRISLI RUM KKTC'DEKÝ BÝR KUMARHANEDE HÝSSEDAR Güney Kýbrýs'ta online kumar yasasýnda yapýlan deðiþikliklerin ardýndan iki Kýbrýslý Rum'un, KKTC'de faaliyet gösteren bir kumarhanede hisse sahibi olduðu iddia edildi. Fileleftheros gazetesi bu bilgiye iliþkin ayrýntý vermezken, söz konusu online kumar yasasýnýn geçmesinin ardýndan bazý bahis ofislerinin Rum polisi tarafýndan denetlenmeyen Ýngiliz Üssü topraklarýnda ya da Pile bölgesinde faaliyet e göstermeye baþladýðýný yazdý. Gazete ayrýca, polisin, online kumar yasasý gereði yaptýðý denetimler sonucunda iþletmelerin yüzde 60'ýnýn bu yasaya uymadýðýný tespit ettiðini de belirtti. KKTC'den güneye 300 ton patates Rum Tarým, Doðal Kaynaklar ve Çevre Bakaný Sofoklis Aletraris, KKTC'den Güney Kýbrýs'a "yasal yollarla" yalnýzca 300 ton patates gittiðini, ancak kendisinin, diðer yollarla baþka patates geçirilip geçirilmediðini bilecek konumda olmadýðýný iddia etti. Simerini gazetesi, Aletrais'in, Rum Meclisi Ticaret Komitesi'nin dünkü toplantýsýnýn ardýndan yaptýðý açýklamalarda, Güney Kýbrýs'taki yýllýk patates üretim miktarýnýn 120 bin ton olduðunu ve KKTC'den Güney Kýbrýs'a geçen patateslerin, bu miktarýn yanýnda "oldukça küçük kaldýðýný" söylediðini yazdý. Habere göre Aletraris, geçiþ kapýlarýndaki denetimlerin daha sýký hale getirilmesi için yöntem arayýþý içinde olduklarýný kaydederken, Avrupa Komisyonu'na da KKTC'deki ürünlerde zirai ilaç kullanýmý hakkýndaki endiþelerini bildireceklerini söyledi. Aletraris, KKTC'den Güney Kýbrýs'a 2010 yýlýnda 336 ton, 2011 yýlýnda 110 ton, 2012 yýlýnda da 300 ton patates geçtiðini belirtti. Öte yandan DÝSÝ Milletvekili Kiriakos Hacýyannis, Akyar geçiþ kapýsý ile Beyarmudu geçiþ kapýsýnda, ürünlerle ilgili hiçbir kontrol yapýlmadýðýný öne sürdü. Hacýyannis, KKTC'den Güney Kýbrýs'a geçirilen ürünlerin, açýklanan resmi rakamlardan çok daha fazla olduðunu ve bu durumun, rekabeti etkilediðini iddia etti. DÝKO Milletvekili Angelos Votsis ise, devlet laboratuarýnda yapýlan tetkiklerde, KKTC'deki zirai ürünlerde ilaç kullanýmýyla ilgili endiþe verici sonuçlar çýkmadýðýný söyledi. SEA-VÝEW OTEL'ÝN DEMÝRBAÞI, AÇIK ARTIRMAYLA SATILIYOR Ýskele Boðazý'ndaki Sea-View Otel'in demirbaþý 13 Eylül Perþembe günü saat 12.00'de Otel'de açýk artýrma ve peþin parayla satýlacak. Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, açýk artýrma ve peþin parayla Otelin oda, bangalow, resepsiyon, ofis mobilya, beyaz eþya, mefruþat, mutfak bölümüne ait sanayi tipi çelik gaz ocaðý, gazlý fýrýn, yemek muhafaza, servis bankolarý, raflar, bulaþýk teknesiyle restoran bölümünün ahþap servis bankolarý, yemek masalarýyla sandalyelerin satýlacaðýna iþaret edildi. Büro, Banka ve Ticaret Çalýþanlarý Sendikasý (Büro-Ýþ), Mehmetçik Belediyesi'nde baþta maaþ ödemeleri olmak üzere birçok sorun yaþandýðý gerekçesiyle yarýn protesto eylemi baþlatýyor. Eylem, Büro-Ýþ yetkilileri ve belediye çalýþanlarýnýn katýlýmýyla saat 09.30'da Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý önünde baþlatýlacak. Büro-Ýþ Bakaný Hüseyin Akyön tarafýndan yapýlan açýklamada, "Hakkýmýzý Ýsteriz" sloganýyla gerçekleþtirilecek eylemin, Açýklamada, açýk artýrmaya katýlacak alýcýlarýn satýþ günü öncesi 3 bin TL'lik 1 ay süreli geçici Banka Teminat Mektubu veya Maliye'ye yatýrýlacak para karþýlýðý alýnan makbuz ve devlete borcu olmadýðýna dair Maliye Bakanlýðý Gelir ve Vergi Dairesi'nden alýnacak belgenin satýþ öncesi Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi'ne ibraz etmesi gerektiði belirtildi. Alýcýlar daha fazla bilgiyi 12 Eylül Çarþamba gününe kadar Devlet Emlak ve Malzeme Müdürlüðü Ayniyat ve Levazým Þubesi'nden temin edebilecek. Büro-Ýþ Mehmetçik Belediyesi'yle ilgili protesto eylemi baþlatýyor KAMU-ÝÞ OKULLARA HADEME ALINMASINI ÝSTEDÝ Kamu Ýþçileri Sendikasý (Kamu-Ýþ), okullara hademe alýnmasýný isteyerek, iþçi ve hademe istihdamý yapýlmamasý halinde yasal tedbirlere baþvuracaðýný bildirdi. Kamu-Ýþ Genel Baþkaný Sami Dilek konuyla ilgili olarak bugün yaptýðý yazýlý açýklamada, okullardaki eksik hademelerin istihdamý için 2011 Eylül ayýndan beri mücadele verdiklerine iþaret ederek, hademe istihdamý konusunda mutabakat saðlanmasýna karþýn eðitim yýlý baþlarken hala bu istihdamlarýn yapýlmamasýný eleþtirildi. "Ýlgili Bakanýn, bu yýl okullarýmýz, hiç eksiksiz yeni bir sayfa ile tedrisata baþlayacaðý açýklamalarýna raðmen, iþçi ve hademe istihdamý konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilmemiþtir" denilen açýklamada, Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst ve diðer yetkililerle görüþmelerde olumlu "çalýþanlarýn hakký alýnana kadar" Bakanlýk ve Mehmetçik Belediyesi önünde sürdürüleceði bildirildi. Açýklamada, Mehmetçik Belediyesi'ndeki her ay maaþlar konusunda sýkýntý yaþandýðý kaydedilerek, "Bugüne kadar da çalýþanýn alýn teri karþýlýðý Aðustos maaþlarý ödenmedi" ifadesi kullanýldý. Yazýlý açýklamada, maþlarýn ödenmemesi yanýnda Mehmetçik Belediyesi bütçesinin de yasalaþmadýðý savunularak, bunun diðer sorunlarýn çözümünü engellediði ifade edildi. kararlar alýnmasýna karþýn gerçekleþen bir iþlem olmadýðý kaydedildi. Açýklamada, hademe eksiklikleri nedeniyle, okullarda iþlerin halen az sayýdaki hademeye kaldýðý, artan öðrenci sayýsý ve çoðalan iþlerin mevcut hademelerle yapýlamadýðý belirtilerek, estik hademeyle iþleri yapmaya kalkanýn doðal sonunun bu insanlarý iþ yoðunluðuyla ezmek olduðu ifade edildi. Sorunun çözümünün mutlaka hademe istihdamýyla mümkün olduðu vurgulanan açýklamada þöyle denildi: "Kamu- Ýþ olarak okullarýmýzýn temizliði, çocuklarýmýzýn saðlýðý ve temiz ortamda yapýlmasý gereken eðitimi bekliyoruz ve baþta Eðitim Bakaný olmak üzere istihdamý yapan tüm devlet yetkililerini göreve çaðýrýyoruz, istihdamlarýn yapýlmamasý halinde ise yasal tedbirler alacaðýmýzý eðitim camiasý ve kamuoyuna duyuruyoruz." GÜNLÜK TURAN DURSUN'U HATIRLAMANIN TAM ZAMANI Aydýnlanmacý Din Bilgini Turan Dursun bundan 22 yýl önce 4 Eylül 1990'da Gladyo tarafýndan katledildi. Dursun'un asýl mesleði müftülüktü. Babasý tarafýndan "gavur okulu" denilerek ilkokula gönderilmeyen Dursun, ilk eðitimini þeyhlerden aldý yýllarý arasýnda müftülük yaptý. Kendi deyimiyle "alýþýlmadýk bir müftü" olan Dursun, yenilikçi din anlayýþý yüzünden önce kafirlikle suçlandý. Müftülük yýllarýnda dinleri ve dinlerden önceki efsaneleri inceledi. Komünizme, bir ideolojiden çok bilimsel bir felsefe akýmý olarak baktý. Turan Dursun aydýnlanmacý ve devrimci kiþiliðiyle "Din Bu", "Kuran Ansiklopedisi", "Kutsal Kitaplarýn Kaynaklarý" gibi birçok eser kaleme aldý. 2000'e Doðru, Saçak, Teori ve Yüzyýl dergilerinde yazdýðý yazýlar Turan Dursun'un katledilmesinin sebebi oldu. Bütün faili meçhuller anýlsa da, Turan Dursun'un anýlmasý halen bir tabuya tekabül ediyor. Oysa Ýslamcý AKP'nin diktatörlüðü giderek güçlenirken, en çok anýlmasý gereken faili meçhullerin baþýnda Turan Dursun geliyor KENDÝ DÜÞEN DE AÐLAR Aðýzlardan artýk þikayet deðil, küfür çýkýyor... Memleketin hali bu iþte... Sandýklara gitmeyin, hiç deðilse bunlara oy vermeyin, kendi kendinizi ipe çekmeyin dedik, ama dinletemedik... Bir de kendi düþen aðlamaz derler... Aha aðlar iþte! YDÜ'NÜN SU BORCU YDÜ Lefkoþa Belediyesi'ne olan 3 trilyon TL'lik su borcunu ödemedi... Ama ne dava açan var, ne suyu kesen, ne de hesap soran... Madem öyle neden ödesin ki? ANKARA KÜÇÜK'Ü BIRAKTI Görünüþe bakýlýrsa, ibre Ahmet Kaþif'ten yana... Ýrsen Küçük gidici gibi... Baþý Suriye ile iyice belaya giren Ankara'dan da beklenen destek henüz gelmedi anlaþýlan... Ankara'nýn sanki çok mu umurunda, UBP'nin ve KKTC'nin baþýna kimin geleceði... MÜTTEFÝK KAZIÐI PKK'yý ABD'nin desteklediði Wikileaks belgelerinde ortaya çýktý... Demek Türkiye en büyük müttefikinden yiyor en büyük kazýðý! Seve seve hem de... Helal olsun! Týrnak... "Bizim bu Kuzey Kýbrýs dediðimiz topraklarda 1974'ten bu yana, doðum ve ölüm haricinde her þey sanaldýr! Yaþamýmýz sanal! Yalnýz bizim zihnimizde gerçek! Bizim dýþýmýzda hiç kimsenin gerçeði ile uyuþmuyor! Ve biz yüksek sesle baðýrýnca, gerçek olmasa bile, belki biri bize gerçek olmadýðýný hatýrlatmaz zannederek, baðýrýp duruyoruz!" Nazým BERATLI (Haberdar) "Belediye emekçileri sil baþtan deyip, her þeye çizgi çekmiþti. Çalýþmaya devam ettiler. Daha enerjik ve daha ümitli Oysa þimdi yeniden her þey tepetaklak olmuþa benziyor. Olacaktý, belliydi. Ben de yazmýþtým, pek çok köþe yazarý da! Þimdi yeni grevlerin, yeni sýkýntýlarýn, yeni mücadelelerin eþiðindeyiz tekrardan " Çiðdem DÜRÜST (Star) "Bakanlarýn trafik cezasýný sildirdiði, vekillerin puro kaçýrdýðý, müsteþarlarýn ev adresine sahte yurttaþlýklarý ikamet diye gösterdiði bir ülke burasý..." Cenk MUTLUYAKALI (Yenidüzen) "Zaten bacadan çýkan zehirli dumanla mücadele eden bölge halký, þimdi bir de 'bomba' niteliðinde olan petrol depolama tesisi ile mücadele etmek zorunda kalacak..." Mehmet MOREKET (Havadis) Günün Kahramaný GÜLÝN KÜÇÜK Ýrsen Küçük baþbakan olmadan önce toplumumuzda pek bilinmeyen eþi Gülin Küçük sahneye çýktý ve sosyal etkinliklerde çok aktif biçimde yer almaya baþladý. Özellikle Þerife Ünverdi ile sýký dostluklarý dikkati çeken Gülin Küçük, eþinin kurultay savaþý için de canla baþla çalýþýyor. Dün Lefke bölgesinde görülen Gülin Küçük sokak sokak dolaþtý ve herkese bol bol vaatte bulundu. Gülin Haným bölgedeki 87 kiþiye iþ vaadinde bulunurken, 15 kiþiye de kredi vadetti. Ýþ vadedilen 87 kiþinin önemli bir kýsmýnýn Vakýflar Bankasý'nda, geriye kalanlarýn ise devlette istihdam edileceði söyleniyor.

7 6 Eylül 2012 Perþembe DERVÝÞ EROÐLU: Fenerbahçe'yi, KKTC'de görme arzusundayýz Cumhurbaþkaný Eroðlu dün Yeþilýrmak'ta yaptýðý konuþmada, Türkiye'nin futbol takýmlarýndan Fenerbahçe'yi her zaman KKTC'de görmek arzusunda olduklarýný söyledi. Eroðlu, "Buraya gelerek maç yapmalarýnýn, hele hele bu olaydan sonra buraya gelip maç yapmalarýnýn Kýbrýs Türkü'ne uygulanan ambargolara dikkat çekmelerinin çok anlamlý olacaðýna inanýyorum" dedi. Eroðlu, þöyle devam etti:"zaman zaman zor kararlarý hep birlikte alabilmeliyiz. Spora politika sokmak istemiyoruz ama maalesef Kýbrýs Türkü, YEÞÝLIRMAK DÝRENÝÞ VE BÜTÜNLEÞME GÜNÜ- Cumhurbaþkaný Eroðlu, Yeþilýrmak Direniþi'nin 38. yýldönümü ve Bütünleþme Günü nedeniyle dün Yeþilýrmak'ta düzenlenen törenlere katýldý ve konuþma yaptý. Yeþilýrmak'taki ilk tören saat 17.00'de Yeþilýrmak'taki þehitlikte düzenlendi. Güzelyurt Kaymakamý Menteþ Güneþ, Güzelyurt Milletvekilleri Türkay Tokel, Mutlu Atasayan ve Fatma Ekenoðlu'nun yaný sýra Lefke Belediye Baþkaný Mehmet Zafer, KTBK, GKK, siyasi parti ve kurum-kuruluþ temsilcilerinin katýldýðý tören protokol sýrasýna göre çelenk konulmasýyla baþladý. Saygý Duruþu, Saygý Atýþý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan þehitlik özel defteri imzalandý. Þehitler için dua okunmasýnýn ardýndan þehitlik gezildi ve mezarlara çiçek býrakýldý. Ýzcan: Her cinayet ve suçtan hükümet sorumlu BKP ARTAN CÝNAYET VE SUÇLARIN KIBRIS'IN KUZEYÝNDE YARATILAN ÇARPIK DÜZENÝN SONUCU OLDUÐUNU SAVUNDU Birleþik Kýbrýs Partisi, artan cinayet ve suçlarýn Kýbrýs'ýn kuzeyinde yaratýlan çarpýk düzenin sonucu olduðunu savundu. Birleþik Kýbrýs Partisi Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan, yaptýðý yazýlý açýklamada, hemen hemen her gün bir cinayet iþlendiðini, ülkenin suç ve suçlu cennetine dönüþtürüldüðünü ileri sürerek, "Her cinayetten ve iþlenen suçtan hükümet de sorumludur. Çünkü iþlenen cinayet ve MAÐUSA'DAKÝ KOKUNUN KAYNAÐI DOMUZ GÜBRESÝ Gazimaðusa'da geniþ bir bölgeyi bir süreden beridir etkisi altýna alan kötü kokunun kaynaðýnýn, Ýngiliz üsler bölgesinde, çiftçilerin tarlalara yaydýðý domuz gübreleri olduðu açýklandý. Gazimaðusa Belediyesi açýklamasýna göre, özellikle güney ve güney doðu yönünden Gazimaðusa istikametine esen rüzgarlarýn etkisiyle kentin önemli bir bölümünü etkisi altýna alan kötü koku, nem oranýnýn yüksek olduðu gecelerde dayanýlmaz bir hal alýyor. Geçtiðimiz Cumartesi akþamý rüzgarýn etkisiyle yayýlmaya baþlayan kokuyla beraber Gazimaðusa Belediyesi'ne baðlý ekipler, þikayetler doðrultusunda yürüttüðü araþtýrmalar sonucunda kötü kokunun kaynaðýna ulaþtý. Ekipler, Ýngiliz Üsler Bölgesi sýnýrlarý içinde gübrelerin yayýldýðý yaklaþýk 200 dönümlük arazi tespit etti. 100 kamyondan fazla yaþ domuz gübresi döküldüðü tahmin edilen arazide, gübrelerin yayýldýktan sonra sürüldüðü ve toprakla karýþtýrýldýðý bu nedenle de bölgeye yoðun þekilde sinek ve kokunun hakim olduðu gözlemlendi. Gazimaðusa Belediyesi, kentte özellikle akþam üzeri ve akþam saatlerinde hakim rüzgarýn da etkisiyle bütün bölgeye yayýlan ve halkta þikayetlere neden olan gübre kokusunun bir an önce giderilmesi için Ýngiliz makamlarý nezdinde yeniden giriþim baþlattý. ekonomik, sosyal ve sportif her alanda uluslararasý dengeler yüzünden çok maðduriyetler yaþamaktadýr Ve ben bu halkýn Cumhurbaþkaný olarak bunlarý dile getirmek zorundayým. Burada bir hukuk olabilir; ancak adalet yoktur ve adil olmayan hukuk ancak diktatörlüklerde olur. Dünyada bugün insanlar adalet için savaþmaktadýr. Özgür dünya, adalet savaþýnda mücadele eden Suriye halkýnýn arkasýndadýr. 40 sene önce Kýbrýs'ta ayný adalet ve özgürlük mücadelesini biz, Kýbrýslý Türkler verdik ve çok þükür baþarýlý olduk. Yeþilýrmak direniþi iþte bu þanlý suçlarýn nedeni Kýbrýs'ýn kuzeyinde yaratýlan çarpýk rejimdir" dedi. "Neredeyse her gün bir yenisi iþlenen cinayetler ve suçlar karþýsýnda toplumdaki huzursuzluk ve endiþe artmaktadýr" diyen Ýzcan, Kýbrýslý Türk toplumunun güvenlikten yoksun, endiþe ve korku içerisinde yaþamaya mahkûm edildiðini iddia etti. Ülkeye giren ve çýkanýn belli olmadýðýný, kimlikle giriþin serbest olduðu ve her türlü suçlunun da elini kolunu sallaya sallaya ülkeye girip çýkabildiðini öne süren Ýzcan, "Sistemli bir þekilde yürütülen nüfus aktarýmý ve kimlikle ülkeye giriþler durdurulmalý ve ülkede yasa dýþý bir þekilde bulunan tüm kaçaklar sýnýr dýþý edilmelidir" dedi. LÝSTEDE ÝKÝ KIBRISLI TÜRK DE BULUNUYOR Ýngiltere'nin en çok aradýklarý Kýbrýs'ta Ýngiltere, ülkenin en çok aranan ve Kýbrýs'ta yaþadýklarý "tahmin edilen" þüphelilerinin yakalanmasý için kampanya baþlattý. Anadolu Ajansý haberine göre, 8 erkek ve bir kadýnýn yer aldýðý liste, Ýngiltere Aðýr Organize Suçlar Ajansý (Soca), suçla mücadele eden kuruluþ Crimestoppers ve Güney Kýbrýslý yetkililer tarafýndan hazýrlandý. Crimestoppers sözcüsü, þüphelilerin bazýlarýnýn Güney Kýbrýs'ta, bazýlarýnýn ise KKTC'de yaþadýðýnýn "tahmin edildiðini" söyledi. Tabipler doktorlara karþý þiddeti kýnadý K.T. Tabipleri Birliði ve Tabipler Odasý, doktorlara karþý uygulanan þiddeti esefle kýnayarak, bir an önce doktorlara karþý yapýlan þiddet olaylarýnýn yetkililer tarafýndan kontrol altýna alýnýp, gerekli tedbirlerin alýnmasýný, insanlýk dýþý saldýrýlarýn bir an önce durdurulmasýný ve ziyaretçi saatlerinin denetlenmesini talep etti. Ýki örgüt tarafýndan yapýlan ortak açýklamada, geçtiðimiz günlerde Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi'nde doktorlara ve saðlýk özgürlük mücadelesinin en deðerli parçalarýndan birisidir. Deðerli kardeþlerim son olarak bir kez daha güzel köyümüz, sevecen insanlarýn köyü, Yeþilýrmak'ta bulunmaktan duyduðum mutluluðu ifade etmek isterim. Samimiyetle söylemek isterim ki Yeþilýrmak'a her geliþimde ayrý bir huzur, büyük bir mutluluk duyuyor, güzel vatanýmýzýn bu cennet vatanýna sahip olabilmenin haklý gururunu yaþýyorum. Toplumsal bütünleþme günümüzü Yeþilýrmak gibi dünya harikasý bir beldemizde idrak etmenin mutluluðunu kalben hissetmekteyim" Suçlarýn artmasýnýn bir diðer önemli nedeninin de toplumun genelinde yaþanan yoksulluk ve iþsizlik olduðunu ileri süren Ýzcan, "Ekonomik krizin yakýp kavurduðu, iþsizliðin arttýðý ve yoksulluðun derinleþtiði böylesi bir ortamda suçlarýn patlamasý ve her gün bir cinayet, hýrsýzlýk, tehdit ve bombalama olayýnýn yaþanmasý gayet normaldir" dedi. "Normal olmayan ayrýlýkçý çarpýk rejim ve ülkeyi yönettiðini iddia eden iþbirlikçi hükümetlerdir" diyen Ýzcan, suç iþlenmesini engellemek için gerekli sosyoekonomik güvenlik önlemlerinin alýnmasýný ve ülkede bir an önce huzur ve güven ortamýnýn saðlanmasýný talep etti. Ýddialara göre, uyuþturucu kaçakçýlýðý, tecavüz, cinayet gibi suçlardan aranan þüpheliler arasýnda Kýbrýslý Türk olduðu tahmin edilen iki kiþi de bulunuyor. Crimestoppers kuruluþu, þüphelilerin yakalanmasý için "Zygos kampanyasý" adýný verdiði kampanyaya iliþkin bir internet sitesi hazýrladý ve "Ýngiltere'nin en çok arananlarý" baþlýðýyla þüphelilerin fotoðraflarýna yer verdi. Ýnternet sitesinde ayrýca, þüphelileri tanýyanlarýn Crimestoppers ya da polisle irtibata geçmeleri isteniyor. personeline þiddet uygulandýðý belirtilerek, "Onkoloji Servisi gibi servislerde mutlaka Psikolojik Danýþmanlýk-Yardým biriminin de olmasýný hasta ve hasta yakýnlarýnýn da mutlak psikolojik destek altýnda tedavi görmelerinin gerekliliðini göstermiþtir" denildi. Açýklamada, medyanýn da þiddeti beslediði iddia edilerek, örneðin; "hasta þikayetleri baþ sayfadan verilirken doktorlara karþý yapýlan þiddet olaylarýnýn arka sayfalarda küçük yazýlar halinde yer almasýnýn adaletli olmadýðý" öne sürüldü. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI MAÐUSA KOKUYOR Maðusa'dan gazetemize elektronik postayla mektup gönderen Barýþ E. Parlan isimli vatandaþýmýz Maðusa'daki pis kokulardan þikayetçi oldu. Halkýn duyarsýzlýðýný da sorgulayan Barýþ Parlan'ýn gönderdiði mektup þöyle: "Bir vatandaþ olarak bu konuda neden medyanýn gündem yaratmadýðýný sorgularken buldum kendimi, zira 01 Eylül 2012 Cumartesi sabahý evimde odamdan çýkýnca koridorda pis bir koku çarptý burnuma, merak ettim ne olmuþ olabilir diye, banyoya, odalara bakmaya baþladým ama her yerde vardý, en son üzücü bir þekilde balkona yaklaþtýkça kokunun arttýðýný fark ettim, sokaða çýktýðýmda ise inanamadým, bildiðin "tezek" kokuyordu sokak. Her halde bir foseptik doldu boþaltýlýyor yakýnlarda diye aklýmý bu fikre inanmaya zorlarken hazýrlanýp iþe gitmek için yola koyuldum. Kahvaltýmý o koku eþliðinde zoraki yapmakla birlikte, bir motor kullanýcýsý olduðum için iþe gidene kadar ayrý bir iþkence yaþadým, havadaki koku 'tezek' de deðildi artýk... Ofise geldim, iþ arkadaþlarým ardýmdan geldiler, ve bir anda odada soruverdim her gelene, 'kokuyu alýyor musun?' diye. Ben sordukça insanlar birbirlerine itiraf etmeye, ve sorgulamaya baþladýlar, açýk açýk bütün Maðusa bok kokuyordu, tezek filan deðil... Pazar koku devam etti, Pazartesi azaldý biraz... Bugün günlerden Çarþamba, ve yine ayný yoðunlukta, inanýlmaz bir bok kokusu bütün þehirde. Olamaz böyle bir þey, kabul edilemez, bunun ardýnda her kim sorumlu var ise, derhal çözüm bulmalý, bunun bürokrasi ile bir ilgisi yok, bu bir insanlýk suçudur, hiç bir þehir halký bok kokusu içinde yaþamaya terk edilemez, hiç bir 'lider' - 'belediye baþkaný', böyle bir utanç içerisinde halkýn içine çýkamaz... Ýnsanlar konuyu bir baþkasýndan duyana kadar kesinlikle ses çýkarmýyorlar, onlar da hatalý, hiç kimse, böyle bir koku ile yaþamaya BÝZÝM DUVAR alýþmak zorunda deðil... Bu konuya dair bir þeylerin yazýlmasýný, en azýndan halihazýrda yazýlanlarýn yayýmlanmasýný, konunun gündeme taþýnmasýný diliyorum..." VÝCDAN PARA ETMEZ AMA PARA DA VÝCDAN ETMEZ Bizim Mandra Lefkoþa'nýn tanýnmýþ simalarýndan Ali Argüden'in hunharca bir cinayete kurban gitmesi, mandrada þok etkisi yaratýr. Ülkede can, mal ve namus güvenliði kalmadýðýný, ipten kazýktan kurtulup da ipini koparanlarýn ellerini kollarýný sallayarak girdikleri KKTC'de fink atýp, en akla hayale gelmedik suçlara imza attýklarýný belirten vatandaþlar, kimlikle giriþ kaldýrýlýp ada sormagir haný olmaktan kurtulmadýkça, bu ülkede huzur içinde yaþamanýn mümkün olmayacaðýný belirtmektedirler.

8 8 6 Eylül 2012 Perþembe HAVA SICAKLIÐI AZALACAK Meteoroloji Dairesi, hava sýcaklýklarýnýn Cuma gününden itibaren biraz azalacaðýný bildirdi. Meteoroloji Dairesi'nin 6-12 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, en yüksek hava sýcaklýðý iç kesimlerde derece, sahillerde ise dolaylarýnda seyredecek. Hava genellikle açýk, zaman zaman az bulutlu olacak. Rüzgar, genellikle Güney ve Batý yönlerden orta kuvvette, yarýn zaman zaman kuvvetli olarak esecek. Belirtilen tarihler arasýnda ultraviyole radyasyonun çok yüksek olacaðý, bu sebeple Gerekli tedbirler alýnmadan, özellikle saatleri arasýnda 10 dakikadan fazla güneþ altýnda kalýnmamasý gerektiði kaydedildi. BAZI KÖYLERE ELEKTRÝK VERÝLMEYECEK Elektrik þebekesinde bugün yapýlacak çalýþmalardan dolayý Geçitkale, Çamlýca, Çýnarlý, Altýnova, Mallýdað ve Tatlýsu köyünün bir bir kýsmý, Aðýllar, Yamaçköy ve bölgedeki su motoru ve aðýllara elektrik enerjisi verilmeyecek. Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu'ndan verilen bilgiye göre söz konusu bölgelere elektrik kesintisi bugün 9:00-16:00 saatleri arasýnda yapýlacak. EL-SEN BAÞBAKANLIK ÖNÜNDE EYLEM YAPTI BAZI YERLEÞÝM YERLERÝNE SU VERÝLEMEYECEK Lefkoþa, Gazimaðusa, Alayköy ve Hamitköy'ü besleyen ana su hattýnda patlak tamiratý nedeniyle, 6 Eylül Perþembe saat 24.00'ten, 7 Eylül Cuma 24.00'e kadar söz konusu yerleþim yerlerine su verilemeyecek. Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý Su Ýþleri Dairesi Müdürü Hasan Senin yazýlý açýklamasýnda, vatandaþlarýn içme ve kullanma suyunu tasarruflu kullanmasýný istedi. EYLEM SIRASINDA BAÞBAKANLIÐIN BAHÇE KAPISINA SÝYAH ÇELENK BIRAKILDI CESURER: "YAPILMAK ÝSTENEN KIB-TEK'ÝN ÇIKMAZA SOKULMASIDIR" BIÇAKLI: "UYGULAMA KIB-TEK'Ý BÝLEREK ZARARA SOKARAK SATMA AMACINA YÖNELÝK" Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu Çalýþanlarý Sendikasý (El-Sen), devlet kurumlarýnýn elektrik tarifesinin 70 kuruþtan 45 kuruþa (kwh baþýna) düþürülmesi yönünde alýnan Bakanlar Kurulu kararýný protesto etmek amacýyla Baþbakanlýk önünde eylem yaptý. El-Sen Yönetim Kurulu üyelerinin gerçekleþtirdiði eyleme, El-Sen'in üye olduðu Kýbrýs Türk Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (Türk- Sen), Kýbrýs Türk Kamu Çalýþanlarý Sendikasý (Kamu-Sen) ve Telekomünikasyon Dairesi Çalýþanlarý Sendikasý (Tel-Sen) destek verdi. Eylem sýrasýnda Türk-Sen Genel Baþkaný Arslan Býçaklý ve El-Sen Baþkaný Çaðlayan Cesurer Baþbakanlýðýn bahçe kapýsýna siyah çelenk býraktýlar. BIÇAKLI Eylemde ilk konuþmayý yapan Türk-Sen Genel Baþkaný Arslan Býçaklý, eylem için alýnan polis önlemlerini eleþtirerek, "Son zamanlarda bu ülkenin bir çocuðu olarak gördüklerimden üzülüyorum... Basýn açýklamasý için geldik bizden fazla polis var" dedi. Bakanlar Kurulu'nun devlete satýlan elektriðin birim fiyatýný 70 kuruþtan 45'e düþürme kararýnýn Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu'nu (Kýb-Tek) bilerek zarara sokarak satma amacýna yönelik olarak deðerlendiren Býçaklý, kurumun yapmadýðý tahsilatý yapmasý ve devletin de ödemediði elektrik parasýný ödemesi halinde kurumun 140 milyon karda ve yatýrým yapacak durumda olacaðýný söyledi. CESURER El-Sen Baþkaný Çaðlayan Cesurer ise Bakanlar Kurulu kararýnýn Kýb-Tek'in görev zararýnýn 10 milyon TL artýrarak 120 milyon TL'ye çýkmasýna neden olacaðýný kaydetti. Cesurer, "TC Kýbrýs Ýþleri Baþmüþavirliði'nin yazmýþ olduðu deðerlendirme raporunda Kýb-Tek'e sübvansiye saðlandýðý belirtilerek devlet dairelerinin fiyatýnýn geriye çekilmesi istenmiþtir. Akabinde de bu gerçekleþmiþtir. Burada þunu görüyoruz, Kýb-tek veya devletin tarife belirleme yetkisi yoktur" dedi. Cesurer, "Neden Kýb-Tek'in daha verimli bir hale gelmesinde ýsrar ediyoruz? Çünkü elektrik fiyatlarýnýn yüzde 30 gerilemesi mümkün" dedi. Þubat ayýnda yayýmlanan Sayýþtay raporunda Kýb-Tek'in ivedi santral yapmasý gerektiðinin bunun yapýlmadýðý takdirde süreç sonunda 1 milyar dolar ödeme yapmasý gerekeceði uyarýsýnda bulunulduðuna iþaret eden Cesurer, kurumun bunu yapmamasý durumunda Kýb-tek'in yapmasý gereken iki santral yerine 26 adet santralin bedelini ödemek zorunda kalacaðýný ifade etti Cesurer, "Burada yapýlmak istenen Kýb-Tek'in çýkmaza sokulmasýdýr...daha aydýnlýk yarýnlar için karanlýklar da yaratmaktan çekinmeyeceðiz " dedi. BASIN AÇIKLAMASI Konuþmalarýn ardýndan El-Sen Genel Sekreteri Toprak Altay tarafýndan okunan basýn açýklamasýnda "Hükümetin icraatlarýna karþý haklý direniþimizin sadece El-Sen üyeleri için deðil tüm halkýmýz için olduðunu bir kez daha haykýrmak için buradayýz" denildi. Devlete satýlan elektriðin tarifesi ile ilgili alýnan Bakanlar Kurulu kararýnýn "TC Lefkoþa Büyükelçiliði'nin memur maaþlarý için kaynak aktaramam tehdidi" ile alýndýðý iddia edilen açýklamada TC Kýbrýs Ýþleri Baþmüþavirliði'nin Türkiye Baþbakaný'na hitaben hazýrladýðý raporda devlet dairelerine uygulanan elektrik tarifesini de içerdiði ileri sürüldü. MALÝYET 43 KURUÞA DÜÞEBÝLÝR Temmuz 2012 tarihi itibarý ile 1 kwh elektriðin maliyetinin 56 kuruþ olduðunu, bunun 10.8 kuruþluk kýsmýnýn borç ve faizlerden, 2 kuruþluk kýsmýnýn ise kredili yakýt alýmýndan kaynaklandýðý anlatýlan açýklamada, "Kýb-Tek'in alacaklarý tahsil edilebilse, maliyet sadece bu iki kalem nedeni ile 56 kuruþtan 43 kuruþa düþecektir" denildi. Açýklamada þöyle denildi: "Kurum, mevcut tariflere göre sattýðý elektriði tam olarak toplayabilse bile bu koþullarda yýllýk 103 milyon TL görev zararý oluþmaktadýr. Devlet tarifesinin 70 kuruþtan 45 kuruþa düþürülmesi ile Kýb-Tek yýllýk olarak 103 milyon TL'ye ek olarak 10 milyon 200 bin TL daha görev zararýna uðrayacaktýr. Sonuçta bu fark ya tüketicilerin faturalarýna zam olarak yansýyacak yada da Kýb- Tek'in yatýrým yapamamasý sonucu halkýmýza karanlýk olarak geri dönecektir." El-Sen'in önerilerinin hayata geçirilmesi durumunda hem mevcut tarifelerin ucuzlayacaðýný hem de kurumun görev zararýndan kurtarýlacaðý da savunulan açýklamada El-Sen'in sunduðu, kurumun tahsil ettiði miktar üzerinden KDV ödemesi, Belediyelerin borçlarý hakkýnda yasal deðiþiklik önerilerine de deðinildi. Maliye Bakanlýðý'nýn sürekli olarak "devlet dairelerinin tükettiði elektrik için kuruma borcu olmadýðý" yönünde beyanlar verdiði de savunulan açýklamada, Maliye Teftiþ ve Ýnceleme Kurulu'nun yazýsýnda Kýb-Tek'e ödenmeyen devlet daireleri tarafýndan tüketilen elektrik akým ederlerinin belirtildiði kaydedildi. Açýklamada, "Kýb-Tek, Maliye Bakanlýðý'ndan 64 milyon TL alacaklý bulunmaktadýr" denildi. Tarife belirleme yetkisinin Kýb-Tek Yönetim Kurulu'na ait olduðu ifade edilen açýklamada, Bakanlar Kurulu'nun aldýðý karar neticesinde oluþacak zararýn UBP Kurultayýný takiben konut tüketicileri ve diðer sektörlere yansýtýlacaðýný savunuldu. KUMAR Girne'de faaliyet gösteren "Savoy Casino ve Euro Casino" isimli kumarhanelerde polis tarafýndan yapýlan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmalarý yasak olan toplam dört kiþi tespit edildi. Bahse konu þahýslar ve kumarhane sorumlularý hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. LAÜ ORYANTASYON GÜNLERÝ BAÞLADI Lefke Avrupa Üniversitesi Akademik Yýlý "Oryantasyon Günleri" baþladý. LAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, Oryantasyon Günleri, üniversiteye yeni kayýt yaptýran öðrencilerin, üniversiteye ve KKTC'ye uyum saðlamalarýný kolaylaþtýrmak, üniversitenin birimlerini ve olanaklarýný tanýmalarýna yardýmcý olmak amacýyla düzenleniyor. Program, kampüs içerisinde ve dýþýnda gerçekleþecek "Oryantasyon Etkinlikleri" ile devam edecek. Etkinlikler kapsamýnda çeþitli aktiviteler, geziler ve seminerler düzenlenecek. EROÐLU YARIN HATAY'A GÝDECEK Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Ardýçlý Belediyesi'nin davetlisi olarak 7 Eylül Cuma günü Hatay'a gidecek. Cumhurbaþkanlýðý Basýn Bürosu'nun verdiði bilgiye göre, Ardýçlý'da adýna yaptýrýlan parkýn açýlýþýný gerçekleþtirecek Cumhurbaþkaný Eroðlu'na, eþi Meral Eroðlu ve Cumhurbaþkanlýðý Özel Kalem Müdürü Göktürk Ötüken eþlik edecek. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, temaslarýný tamamlamasýnýn ardýndan 9 Eylül Pazar günü adaya dönecek. KAMU-ÝÞ'TEN BÜRO-ÝÞ'E DESTEK Kamu-Ýþ, Büro-Ýþ'in, bugün, Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý önünde Mehmetçik Belediyesi çalýþanlarýyla birlikte yapacaklarý protesto eylemini desteklediðini açýkladý. Kamu-Ýþ Genel Baþkaný Sami Dilek yaptýðý açýklamada, uzun süredir Mehmetçik Belediyesi çalýþanlarýnýn sorunlarýnýn çözümlenmediðini ve maaþ ödemeleri konusunda sýkýntý yaþandýðýný söyledi. Dilek, "2012 yýlý bütçesinin dahi geçmemesi, resmi bir kuruluþumuz olan Mehmetçik Belediyesi yöneticilerinin görevlerini layýkýyla yapmadýðý anlamýna gelmektedir" dedi.

9 9 6 Eylül 2012 Perþembe Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV YAVAÞLA VE SOLA ÇEK BAÞBAKAN Bizim sinirli Baþbakan ne derse, etrafýnda son kalanlar; yani "maðrur olma, senden büyük Allah var" diyebilecek yüreði barýndýrmama marifetlileri "evet efendim, sepet efendim" demeye memur. Onlardan hayýr yok. Daha önce de "cesur" bir adam olduðunu teslim ettiðim Baþbakan'a etrafýndan deðil, açýktan sesleniyorum. Yürüttüðün Suriye politikasý ters yolda hýzla ilerlemenin ötesine geçti. Dýranas'tan sahici bir mýsra armaðan ediyorum sana Baþbakan: "Hatýrada kalan þey deðiþmez zamanla". Düþüncenin ifade edilmesini topallatan her yasa, vicdan tarihinde hükümsüzdür. Vazifelendirdiðin hukukçularýna, suç isnadý ürettirme. Zaten hepimizi ters yola soktun, yavaþla ve "sola" çek. Ters yolda "saða" çekmeye kalkýþma þu memleketi. Gel, birlikte olalým. Barýþmak ve kardeþçe bakýþmak sana da iyi gelecek. Allah iyiliðini versin. ORHAN ALKAYA (T24) TARÝH 4 AÐUSTOS 2011 Uzun yýllar adamýzda yaþayan ve kendisine Rum malý üzerine konut inþaatý için binbir kýyak yapýlan Gary Robb, Ýngiltere'de cezasýný çektikten sonra þimdi de Rum polisine teslim ediliyor. Uyuþturucu kaçakçýsý Robb, Rum malý yaðmasýndan yargýlanacak... Gözden kaçmayanlar... HATAY'A GÝTMEK HATA'YA GÝTMEK Derviþ Eroðlu, Cuma günü Hatay'a gidiyor. Meðer Hatay'a baðlý Ardýçlý Belediyesi, lütfetmiþ, karar almýþ, nerden icap ettiyse Derviþ beyin adýný vermiþ bir parka. Onun açýlýþýna katýlmak için düþüyor Eroðlu yollara. Basýnda çýkan haberlere bakýlýrsa, oradaki kamplarda dönen dolaplarýn haddi hesabý yok. Üstelik El Kaideciler, CIA ajanlarý fink atýyormuþ Hatay sokaklarýnda. Anlayacaðýnýz bugünlerde Hatay'a gitmenin diðer adý da Hata'ya gitmektir. Bizden söylemesi DÝPNOT Tutuklu gazetecilerden mektup var: Vicdanýný iktidara kiralamayan herkes, bizim rehin olduðumuzu bilir Sevgili Dostlar, Deðerli Meslektaþlarýmýz, sizleri teslim ve satýn alýnamayan duygu ve düþüncelerle sýcak saygý ve sevgilerimizle selamlýyoruz. Gönül isterdi ki, þu an sizlerle birlikte mesleðimizin gereði olan temel sorunlara çözüm bulmanýn çabasýný verelim, mesleðimizin itibarý için ortaklaþmanýn yollarýný arayalým. Ne yazýk ki, bu doðal ve olmasý gereken gereksinimlerin özellikle biz muhalif ve demokrat basýn için lüks olduðu KARÝKATÜR / Ýngiltere'nin "Demir Leydi" lakaplý ilk kadýn Baþbakaný Margaret Thatcher'ýn, 1970'li yýllarda giydiði 7 kýyafeti toplam 73 bin sterline satýldý. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Eroðlu'nu babam gibi severim. Kurultayda aday olsaydý onun tarafýnda olurdum. Þunu da söylemeliyim. Þu anda '0' diyaloðumuz var " Kemal DÜRÜST (Eðitim Bakaný) VÝRGÜL... BÝR YANDA ÖLENLER, BÝR YANDA ÞÖLENLER Bir yanda kriminal olaylar almýþ baþýný gidiyor. Ekonomi dibe vurmuþ, millet borç içinde yüzüyor, doðan çocuklar bile borçlu doðuyor artýk. Toplum huzursuz, gençler mutsuz, uyuþturucu almýþ baþýný gidiyor. Bir yanda da bu ölümcül vaziyete raðmen festivaller, þölenler gýrla giderken, muktedir olamayan bir "iktidar"ý ele geçirme savaþý da tam gaz devam ediyor. Muhalefetse hâlâ "Yoðun çalýþarak iktidara gelmek"ten söz ediyor. Pes yani! PORTOKAL BÝTTÝ, FESTÝVALÝ KALDI GERÝYE "35 yýldýr, Güzelyurt Portakal Festivali geleneðini bugünlere taþýdýk." Mahmut ÖZÇINAR (Güzelyurt Belediye Baþkaný) bir ülkede yaþýyoruz. Sorunlarýn kendini yeniden üreterek çoðalttýðý bir coðrafyada. Bugün bu duygularý demir parmaklýklar ardýnda, düþüncelerine zincir vurulmak istenen, düþündüðü için cezalandýrýlan, maddiyat ve kariyerle payandasýna alýnamayan, bu sebeple teslimiyet dayatýlan yüzlerce basýn emekçisi adýna yazýyoruz. Kendi meslektaþlarýnýn etrafýndaki duvarlarý yükselten, üzerlerine dökülmeye çalýþýlan betona katký sunan, basýn Serhan Gazioðlu üzerindeki baskýya destek sunan ve bundan sadistçe zevk alan 'meslektaþlarýmýzý' unutmadýðýmýz gibi, duyarlýlýk gösteren, meslek onuru ve özgürlüklere sahip çýkarak yanýmýzda yer alan dostlarýmýzý da unutmadýk. ( ) Sizler de bizler de Türkiye gibi bir ülkede mesleðimizin gereði olarak hukukun nasýl katledildiðine çok fazla tanýk olduk. Ancak ilk kez bu kadar aleni ve niyet gizlemeden siyasi sayiklerle tecavüz edildiðine þahitlik ediyoruz. 700 sayfasý yayýn organlarýnda yayýnlanan haberlerden oluþan 800 sayfalýk iddianame ile bizlerin 'terörist' ilan edilmesi ahlaksýzlýk deðil de nedir? Ýddianamenin yüzde yüzü açýk kaynaklardan alýnan gazetecilik faaliyetleridir. Böyle gizli bir örgüt olabilir mi? Kürt basýný adýna gördüðü her þeyi 'kýrmýzý görmüþ boða' misali saldýrý sebebi sayan iddia makamý, Kürtler adýna çýkan tüm yayýnlarý PKK ile iliþkilendirip, hepsini toptan "terörist yayýn organý" olarak ilan etmesi, resmi ideolojinin Kürt inkârýna bina edilen düþmanca ferasetin tezahürüdür. Ýddianamedeki ucubelikleri çoðaltmak mümkün. Ancak bizim derdimiz 'masum' olduðumuzu anlatmak deðil. Vicdanýný iktidara kiralamayan ya da Kürt meselesine milliyetçi önyargýlarýn ötesinde bakabilen herkes, siyasi bir plan kapsamýnda 'rehin' olduðumuzu bilir. KCK operasyonlarý bir yanýyla Kürt siyasetini teslim almaya yönelik hedefler üzerine bina edildi. Mesleðimize ve bize bu mirasý býrakan Apê Musa ve arkadaþlarýna asla ihanet etmedik, bedeli ne olursa olsun etmeyeceðiz. Meslektaþlarýmýzdan, düþünce ve ifade özgürlüðünden yana tavýr almasýný diliyoruz Eylül'de Çaðlayan Adliyesi'nde görülecek olan bir yanýyla komedi, öte yanýyla bir trajediyi konu alan tiyatroyu izlemeye davet ediyoruz. 12 Eylül Darbesi'nin 32. yýldönümünde sizleri darbe ürünü olan bu yargýlamaya karþý yer almaya bekliyoruz. ( Bu yazý KCK adý altýnda gerçekleþtirilen operasyonlarda tutuklanan 36 gazetecinin meslektaþlarýna hitaben yazdýklarý mektuptan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 6 Eylül 2012 Perþembe Þam daki cezaevinde tutuklularla görüþen ünlü gazeteci Robert Fisk kirli savaþýn içyüzünü bir kere daha gözler önüne serdi... Esad a karþý kiralýk gruplar savaþýyor Robert Fisk, Esad düþtükten sonra yeni bir savaþýn çýkacaðýndan endiþe ediyor Aðýr silahlar, Esad sonrasý döneme hazýrlýk için topraða gömülüyor. Ýki haftadýr Suriye deki savaþý Independent için izleyen Ýngiliz gazeteci Robert Fisk, Esad sonrasý için kaygý verici ipuçlarý olduðunu söyledi. Fisk, Özgür Suriye Ordusu nda, Suriyeli olmayan çok unsur var. Yaygýn bir dedikoduya göre ise aðýr silahlar, Esad sonrasý döneme hazýrlýk için topraða gömülüyor. dedi. Ýngiltere nin en ünlü ve ödüllü savaþ muhabiri Robert Fisk ki kendisi Usame Bin Ladin ile 3 kez röportaj yapmýþtý- iki haftadýr Suriye deki savaþý izliyor. Haberlerinde Türkiye yle ilgili birçok iddia yer alýyor. Radikal gazetesinden Ezgi Baþaran en son Suriye deki hapishaneye girerek bir Türk mahkûmla da röportaj yapan Fisk le konuþtu. Fisk, Esad düþtükten sonra yeni bir savaþýn çýkacaðýndan endiþe ediyor. Ezgi Baþaran ýn Esad sonrasý topraktan yeni silahlar çýkarýlacak baþlýðýyla yayýmlanan (5 Eylül 2012) söyleþisi þöyle: Suriye deki hapishaneye girdiniz. Cezayirli olan tutuklu Camel, size önceden ýlýmlý bir Selefi olduðunu fakat Türkiye deki mülteci kampýna girdikten sonra Libyalý bir þeyhle tanýþýp cihadý öðrendiðini anlatmýþ. Bu bilginin gerçekliðini doðrulatabildiniz mi? Cezaevinde görüþtüðüm tutuklularla röportaj yaparken yanýmýzda Suriye devletinin görevlileri yoktu. Röportaj koþullarým arasýnda bu görevlilerin bizi yalnýz býrakmasý vardý ve zor da olsa buna ikna oldular. Yine de bu kiþilerin bana söylediklerinin doðruluðunu garanti edemem. Camel, Hamas ýn Cezayir kolunu ve onun baþýndaki Þeyh Mahfud Nahnah ý destekliyordu. Ki Nahnah ý ben de tanýrdým. Ilýmlý bir kiþi olduðu söylenebilir. Bu Cezayirli tutuklunun cihat eðitimi almak için bir mülteci kampýný tercih etmesi bana son derece tuhaf geldi. Mülteci kampýna yiyecek ve barýnma için sýðýnýrsýnýz, cihat eðitimi için deðil. Onun sözlerinden anladýðým kadarýyla, Türkiye deki mülteci kampýnda birçok Suriyeli olmayan Arap var. Bana Türkiye ye gitme sebebi olarak Suriye de cihat yapmak demiþti. Fakat Suriye ye vardýðýnda televizyonda izlediði gibi Müslümanlarýn katledildiði bir ortamýn ötesinde baþka þeyler gördüðünü ve hayal kýrýklýðýna uðradýðýný anlattý. Suriyeli olmayan güçler bu savaþýn ne kadar aktörü? Bu benim de çok kafamý kurcalayan bir soruydu. Görüþtüðüm ilk Suriyeli yetkili intihar bombacýlarýnýn bir kýsmýnýn Filistinli, bir kýsmýnýn Ürdünlü olduðunu anlatmýþtý. Cezayirlilerin, Libyalýlarýn olduðunu da biliyoruz. Bir de þu detayý paylaþmalýyým: Çatýþmalarda ölen yabancýlarýn cesetlerini saklamak için büyük çaba harcanýyor. Yakýldýklarýna dair bir iddia da var. Hapishanede bir de Türk tutukluyla Robert Fisk konuþtunuz, Cuma Öztürk Hamile eþini Antep te býrakýp Taliban kampýna eðitime gitme fikri nasýl ortaya çýkmýþ, haberinizde bu detay yoktu? Tabii ki bu soruyu sormaya çalýþtým fakat onunla bir problem yaþadýk: Arapça bilmiyordu. Dolayýsýyla Türkçe-Arapça tercüme yapabilecek birine ihtiyacýmýz vardý. Bize Taliban kampýnda Türkçe konuþulduðunu söyledi. Fakat bunu inandýrýcý bulmadým. Çünkü ben o kampa girmiþ bir gazeteciyim. Evet, Taliban kampýnda Türkmenler vardýr ama Türkçe konuþulmaz. En azýndan ben hiç rastlamamýþtým. Dolayýsýyla bir ihtimal Cuma, Arapça biliyor ama Suriyeli yetkililere karþý kendini korumak için Arapça bilmiyormuþ gibi yapýyordu. Ya da gerçekten sadece Türkçe biliyordu. Türkçeyi çok yavaþ anlayan ve çok yavaþ çevirebilen bir Arap tutukludan yardým istedik. Her cümle ayrý bir mücadeleye dönüþtü hepimiz için. O nedenle de kaçakçýlýða bulaþtýðýný söyleyen Cuma nýn tam olarak ne kaçýrdýðýný anlayamadýk. Ýnsan ya da silah. Ama net bilemiyorum. Batýlý gazetelere röportaj vermeme prensibi olan Esad a raðmen, Suriye deki hapishaneye girmeyi nasýl baþardýnýz? Bu sorunuzun altýnda hangi fikrin yattýðýný biliyorum. 30 yýldýr Suriye ye gidiyorum. Dolayýsýyla beni tanýyorlar. Ajan deðilim. Elçilik için çalýþmýyorum. Washington baðlantýlý bir ajandam yok. Gazeteciyim ve bu biliniyor. Bu kez kimseden izin almadan uçaða atlayýp Halep e gitmeyi tercih ettim çünkü Halep o sýrada ateþ altýndaydý. Havaalanýnda 3 saat Muhaberat tarafýndan sorgulandým. Üstünde alevler tüten barikatlarýn arasýnda ilerledim. Sonra da eskiden tanýdýðým Suriyeli bir gazeteciyi aradým. O da beni doðrudan Suriye Ordusu nun merkezine götürdü. Onlar da Buyrun, yakýndan izleyebilirsiniz, böylece ne tür (kaçak) silahlar yakalýyoruz bizzat görürsünüz dedi. Anlattýklarýný ve gördüklerimi objektif biçimde yazmam ordunun hoþuna gitti. Suriye televizyonlarýna konu oldu makalem çünkü ilk kez bir Batýlý gazeteci hikâyenin öbür tarafýný, yani ordu tarafýný anlatýyordu. Ki ben ordunun ruhundan ve geleneðinden hiç de sitayiþle bahsetmemiþtim o makalemde. Ardýndan bana 245 kiþinin öldüðü katliamýn yaþandýðý Daraya ya girmek ister misin diye sordular. Ben de elbette dedim ve böylece oraya giren ilk Batýlý gazeteci oldum. Orada halkla görüþürken mutlaka evin içinde, ordudan görevlilerin yanýmda olmamasýna özen gösterdim ve haberimi öyle yazdým. araya dan iki gün sonra bir telefon daha aldým, istersem hapisteki tutuklularla görüþebileceðim söylendi. Esad hükümetinden kiþilerin bile o hapishaneye girmeme çok þaþýrdýklarýný duydum. Antepli tutuklu Cuma Öztürk, sizden Türkiye yetkililerine ulaþmanýzý istemiþ. Makaleniz çýktýktan sonra Türkiye den size ulaþan oldu mu? Bir buçuk saat sonra Beyrut taki Türkiye Büyükelçiliði nde bir randevum var. Gidip ona Cuma Öztürk le ilgili elimdeki bilgileri vereceðim. Cuma nýn karýsýnýn Suriyeli bir Türkmen olduðunu anlýyorum çünkü o kayýnvalidesinin Halep teki cenazesine giderken yakalandý. Ben Suriye deki yetkililerden Cuma nýn karýsýný aramasý için izin istedim. Yetkililer de bana gülümsedi, tahmin edersiniz bu hiçbir þey demek deðil. Cezayirli ve ayný zamanda Fransýz vatandaþý olan Camel in bilgilerini de Fransýz elçiliðine ilettim. Bir gazeteci olarak böyle þeyler yapmam ama tüm haklarýndan mahrum hapisteki bir kiþi benden yardým istediðinde ve ona söz vermiþsem, tutarým. Suriye deki iç savaþý yerinden izleyen, hem devlet hem de isyancýlar tarafýyla konuþan bir gazeteci olarak Özgür Suriye Ordusu yla ilgili fikriniz nedir? Ýçerisinde birçok Suriyeli olmayan kiþinin olduðunu ve Suriyelilerin Þu anda onlarla birlikte savaþmayý sorun etmiyoruz ama Esad devrildiðinde ülkeyi biz devralmalýyýz dediðini biliyorum. Yani þimdilik yan yana duruyoruz, gerisini Esad dan sonra halledeceðiz mantýðý. Yaygýn bir dedikodu aðýr silahlarýn gömülü vaziyette bekletildiði. Ýsyancýlar arasýndaki çeþitli gruplar edindikleri silahlarý þimdilik gömmekteler. Esad düþtükten sonra gömdüklerini çýkarýp, kendi savaþlarýný çýkaracaklar. Katar ve Suudi Arabistan ýn onlara para ve silah yardýmý yaptýðýný biliyoruz. Suriye ordusu bana Halep te bulduklarý silahlarý gösterdi. Belli ki o silahlar Türkiye den gelmiþti. Ýsveç yapýmý silahlardý. Nereden anladýnýz Türkiye den geldiðini? Bir uçaða konup gelemeyeceklerine göre. Belki Þam a baþka ülkelerden geliyordur ama Halep e Türkiye den geliyor. Özgür Suriye Ordusu içerisinde 5-10 kiþilik küçük gruplar var. Ve bu küçük gruplarýn mobil hastaneleri. kutularca ilaç, serum, plazma, travma sargýlarý Hepsinin üstünde Türkçe yazýlar vardý. Hepsi Türkiye deki hastanelerden gelmiþti. GÜNEYDEN... HRÝSTOFYAS NEW YORK'A GÝDÝYOR Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn Eylül ayý içerisinde New York'a giderek BM'de temaslarda bulunacaðý belirtildi. Politis gazetesi haberinde, "Hristofyas'ýn New York için valizlerini hazýrladýðýni", Hristofyas'ýn,(22 Eylül'de ayrýlmasý bekleniyor) 67.BM Genel Kurulu'nda konuþmak amacýyla New York'a gideceðini yazdý. Gazete, BM Genel Sekreteri Ban'ýn Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer'in da Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirmek için ayný tarihlerde New York'ta olmasýnýn beklendiðini belirtti. TÜRKÝYE'NÝN BÖLGEDE GERÇEK MERMÝLERLE TATBÝKAT YAPTIÐI ÝDDÝA EDÝLÝYOR Türkiye'nin dün ve geçtiðimiz gün, Kýbrýs'ýn deniz bölgesinde gerçek mermilerle tatbikat yaptýðý iddia edildi. Türkiye'nin 12 Eylül'e kadar, Ege, Karadeniz ve Ýstanbul Boðazý'ndaki deniz bölgelerinde de tatbikatlar yapacaðýný iddia eden Politis, Türkiye'nin, Deniz Kuvvetlerinin Doðu Akdeniz bölgesinde gemilerin güvenli bir þekilde yol almasý ve terör faaliyetlerinden kaçýnýlmasý sorumluluðunu üstlendiði yönündeki direktiflerini dün yinelediðini ileri sürdü. Türkiye'nin iki hafta önce de benzer bir direktif yayýmladýðýný öne süren gazete, Türkiye'nin bu direktifle, donanmasýnýn faaliyetlerinin NATO'nun Suriye'ye uyguladýðý deniz ablukasýyla alakalý olduðunu belirttiðini iddia etti. KÝLÝSEDEN MAAÞ VE 13'ÜNCÜ MAAÞ KESÝNTÝSÝ Rum Kilisesi "Sen Sinod" Meclisi'nin, Baþpiskopos Hrisostomos baþkanlýðýnda dün toplandýðý ve toplantýda üyelerin maaþlarý ve 13'üncü maaþlarýnda kesinti yapýlmasýna karar verildiði haber verildi. Haberi, "Kilisede De Kesintiler" baþlýðýyla yayýmlayan Alithia, toplantý sonucunda Sen Sinod Meclisi üyelerinin maaþlarýndan yüzde 25 oranýnda kesinti yapýlmasýna, ayný zamanda 13'üncü maaþlarýnýn da kesilmesine oybirliði ile karar verildiðini yazdý. Gazeteye göre, toplantýda alýnan kararlarý açýklayan Baf Metropoliti Georgios, Baþpiskoposluk, Metropolitlikler ve Manastýrlarda çalýþan ve ayda bin 500 Euro üzerinde maaþ alanlardan yüzde 15 oranýnda kesinti yapýlmasýna karar verildiðini söyledi. Haberde, ayda bin 500 Euro'dan az alan papazlarýn maaþlarýnda kesinti yapýlmayacaðý da belirtildi. MARKULLÝ MISIR'A, ÝLÝADÝS PARÝS'E Rum Dýþiþleri Bakaný Erato Kozaku Markulli'nin iki günlük resmi bir ziyaret için önceki gün Mýsýr'a gittiði, Rum Savunma Bakaný Dimitris Ýliadis'in de bugün (dün) Fransýz meslektaþýyla görüþmek amacýyla Paris'e gideceði bildirildi. Haravgi gazetesi, Markulli'nin Mýsýr temaslarý çerçevesinde Arap Birliði Zirvesi'ne katýlacaðýný ve Arap yetkililerle görüþeceðini yazdý. Gazeteye göre Ýliadis ise, Paris'teki temaslarý çerçevesinde Fransa Dýþiþleri Bakaný Jean-Yves Le Drian ile görüþecek. Görüþmede, Fransa ile Güney Kýbrýs arasýndaki savunma iþbirliði ele alýnacak ve ortak ilgi alanlarýndaki konulara iliþkin görüþ alýþveriþi yapýlacak. Haberde, Ýliadis'in Perþembe günü düzenlenecek olan deniz güvenliði konulu bir konferansta konuþma yapacaðý da belirtildi. Söz konusu konferansýn, Fransýz Askeri Akademisi'nde, Güney Kýbrýs'ýn AB Dönem Baþkanlýðý çerçevesinde düzenlendiði de kaydedildi.

11 6 Eylül 2012 Perþembe 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. HRÝSTOFYAS: Kýbrýslý Türkler Kýbrýs vatandaþlarýdýr "Dokunulmazlýklarý kaldýrmak için gerekeni yapacaðýz. BDP'liler Kandil'e çýksýnlar" Baþbakan Erdoðan, terör konusunda CHP ve BDP'yi aðýr dille eleþtirdi. BDP'li vekiller hakkýnda Parlamento'da gereðini yapacaklarýný söyledi. Erdoðan, þöyle konuþtu: "Tunceli vekili kaçýrýldý dendi, nasýl kaçýrýlmaysa. Ýfadeler çok güzel, iyi çocuklar, bize iyi davrandýlar. Hepsi hikaye. Bunu kimse yutmaz. CHP'liler bunun üzerinden bir þeyler devþirmeye çalýþýyorlar. Medyada bazý kalemler çekinmeden birilerine taþeronluk yapýyor. Ne biz safýz, ne de bu millet saf. CHP, ateþin üzerine benzinle giden bir tutum sergiliyor. Terörden nemalanmanýn mücadelesini veriyor." "ELLERÝNÝ DE ÖPERLERDÝ" CHP papaðan gibi BDP'yi tekrarlýyor. CHP vekili kaçýrýlýyor, romantik dille teröristin sýrtýný sývazlýyor. Terör örgütüyle buluþan BDP'li vekiller sýrtlarýný sývazlatýyor. Ne güzel muhabbet. Efendileri bunlarýn ipini gevþetmediði sürece hiçbir karar alamazlar. Teröristin elindeki kan vekillerin sýrtýna bulaþmýþtýr." "KANDÝLE ÇIKSINLAR" "Bu ülkede kimse bizim 1 metrekaremizin kontrolümüz dýþýnda olduðunu söyleyemez. Kendisinde yüz olsa parlamentoya deðil Kandil Daðý'na çýkmasý gerekir. Sen bu milletin temsilcisi deðilsin. 400 kilometrenin PKK'nýn kontrolünde olduðunu söylüyor. BDP Eþ Baþkaný'nýn açýklamasý terbiyeden muaf. Rahat yer arýyorlarsa, adres verdim Kandil'e çýksýnlar. Yargý gerekeni yapýyor, biz de parlamentoda gereði Erdoðan'ý Hitler'e benzeten komutana hapis Askeri Mahkeme, 2009'da Hava Harp Okulu Komutanlýðý öðrencilerine verdiði Harp Tarihi dersinde, AKP ve Baþbakan Erdoðan'ý Hitler'e benzeten görüntü izleten Albay Oktay Zaif'e, "siyasi amaçla telkinde bulunmak" suçundan 1 yýl 15 gün hapis cezasý verdi. Kararda, "Dava konusu olayda hem kiþi hem siyasi parti hedef alýnmaktadýr. Sanýðýn bu görüntüleri, askeri öðrencileri, Recep Tayyip Erdoðan ve partisinden soðutmak için gösterdiði sabittir" ifadesine yer verildi. Suçun, askeri okulda öðrenciler muhatap alýnarak ve birden çok kere iþlenmesi nedeniyle sanýða 1 yýl 3 ay hapis cezasý veren mahkeme, sanýðýn, duruþmadaki iyi halini göz önünde bulundurarak cezayý 1 yýl 15 güne indirdi. Sanýk Oktay Zaif, mahkemedeki savunmasýnda, derslerde öðrencilere zaman zaman videolar izlettiðini belirterek, Baþbakan Erdoðan'a hakaret etmek gibi bir niyetinin olmadýðýný savundu. Zaif, þunlarý kaydetti: "Videoyu, 2. Dünya Savaþý ile ilgili olduðunu düþünerek neyse onu yapacaðýz. Terör doðrudan doðruya bizim kardeþliðimizi hedef alýyor. Problem bu adamlarýn ta kendisinde." "SEN KÝMÝN TORUNUSUN KILIÇDAROÐLU" Erdoðan, sözlerini þöyle sürdürdü: "CHP Suriye üzerinden bizi hedef alýyor. CHP kurda merhamet gösteriyor. Eðer samimiysen Ýnsan Haklarý Komisyonu'ndaki üyelerin niçin kampa gitmedi? Kusura bakma Sayýn Kýlýçdaroðlu, þov yapmak için sana zemin hazýrlamayýz. 19. yüzyýlda Endülüs'ten kovulan Musevilere biz kucak açmýþtýk. Biz böyle bir ecdadýn torunuyuz. Sayýn Kýlýçdaroðlu sen kimin torunusun bilemem. CHP sadece Dersim'de kendi vatandaþýný katleden deðil, öz Azeri kardeþini ölüme yollayacak kadar zalim bir zihniyetin temsilcisidir. CHP Azerbaycan'a göðsünü gere gere gidemez. " BDP'LÝLERE AÝT 581 DOKUNULMAZLIK DOSYASI BDP'li 9 vekilin dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasý tartýþmasý, 1 Ekim'de baþlayacak yeni yasama yýlýnda siyasetin gündemini de belirleyecek AKP, hakkýnda 'teröre yardým' konusunda fezleke bulunan milletvekillerinin dokunulmazlýklarýnýn kaldýrýlmasýný gündemine aldý. MHP tam destek verdi. Meclis'teki 735 dokunulmazlýk dosyasýndan 581'i BDP 'lilere ait. BDP, 'Tüm dokunulmazlýklar kalksýn' diyor. (t24/emekdünyasý) internetten indirdim. Görüntüleri dersten önce izlemedim. Baþbakan Erdoðan'ýn sesini duyunca irkildim ve görevliden görüntüyü kapatmasýný istedim. Bu videoyu daha sonra baþka bir sýnýfta da izlettim, Baþbakanýn sesi geldiði an videoyu kapattýrdým."(t24) Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas, Kýbrýs Rum toplumunun, Kýbrýslý Rum siyasi unsurlarýnýn ve de iki toplum liderinin, Kýbrýslý Türklerin, Kýbrýs vatandaþlarý olduðunu anlamasý ve kabul etmesi gerektiðini söyledi. Politis gazetesi ve diðer gazetelere göre Güney Kýbrýs'ta temaslarda bulunan Vasilis Skuris baþkanlýðýndaki Avrupa Mahkemesi heyetini kabulü sýrasýnda konuþan Hristofyas, Kýbrýslý Türklerin Kýbrýs vatandaþlarý olduklarý anlaþýldýðý zaman, kabul edilemez olan dýþ etkilerden kurtulacaklarýný belirtti. Kýbrýs sorunundaki bugünkü çýkmazýn Türkiye ve Kýbrýslý Türk liderliðinin iki ayrý devlete dayalý çözüm ýsrarýndan kaynaklandýðýný iddia eden Hristofyas, akýlda iki devlete sahip olarak çözüm için görüþmeye baþlanmasýnýn mümkün olmadýðýný, bir tane ve sadece "Kýbrýs Cumhuriyeti" devletinin ve de bir de kabul edilmesi mümkün olmayan "ayrýlýkçý oluþumun" bulunduðunu savundu. Hristofyas ayrýca "Kendi Kýbrýs bilinciyle, Kýbrýslý Türklerin dine iliþkin Kýbrýslý MARÝ'DEKÝ KIBRIS TÜRK TOPRAÐINA KÝLÝSE ÝNÞA EDECEKLER Larnaka kazasýna baðlý Mari (Tatlýsu)'daki kilisenin 11 Temmuz 2011'de "Evangelos Florakis" deniz üssünde meydana gelen patlamada tamamen yýkýlmasý dolayýsýyla, yeni kilisenin Mari'deki bir Kýbrýs Türk topraðýna inþa edileceði haber verildi. Rum Ýçiþleri Bakaný Eleni Mavru'nun, konuyla ilgili olarak dün Meclis'i bilgilendirdiðini yazan Alithia, Mavru'nun Meclis'te anlattýklarýna dayanarak "Ýçiþleri Bakanýnýn, Kýbrýs Türk mallarý vasisi inançlarýnýn, Erdoðan ve Gül'ün islam dinine olan inançlarýndan daha yumuþak olduðunu" savundu. Hristofyas, Kýbrýslýlarýn ve de Kýbrýs Rum toplumunun, farklýlýklarýyla Kýbrýslý Türkleri, Kýbrýs vatandaþý, "Kýbrýs Cumhuriyeti"nin diðer tüm vatandaþlarýyla eþit olarak kabul etmesi ve bunu anlamasý gerektiðini de yineledi. Haravgi gazetesine göre Hristofyas açýklamasýnda ayrýca Rum Baþkanlýðýný talep ederken hedefinin, Kýbrýs'ý ve halký yeniden birleþtirmek olduðunu ancak hayal kýrýklýðýna uðradýðýný zira bunu baþaramadýklarýný söyledi. Hristofyas bu durumun, tüm bu yýllarda kendileriyle çalýþan BM Genel Sekreteri ile direkt olarak "iþgal kurbaný" olan Kýbrýslý Türkleri de hayal kýrýklýðýna uðrattýðýný da savunan Hristofyas, Kýbrýslý Türklerin hayal kýrýklýðý içinde olduðunu zira Türkiye'nin, Türkiye'den on binlerce Türkü göç ettirerek ve de demografik yapýyý deðiþtirerek klasik bir þekilde "koloni" politikasý izlediðini ileri sürdü. Kýbrýslý Türklerin "sahip olduðu haklarla" ilgili konular mecliste tartýþýlacak Rum Meclisi'nin dünkü oturumunda, Kýbrýslý Türklere verilen bedava elektrik ve tedavi hizmetleriyle, Kýbrýslý Türklerin Güney Kýbrýs'ta, kendi araçlarýyla "Kýbrýs Cumhuriyeti" ehliyeti olmadan seyretmesi konularýnýn tartýþmaya açýlmasýný kararlaþtýrdýðý bildirildi. Alithia gazetesi; "Kýbrýslý Türklere 277 milyon Euro'luk Bedava Elektrik... Kýbrýslý Türklere Tanýnan, Bedava Elektrik, Bedava Týbbi Hizmetler vb. Süper Ayrýcalýklarla Ýlgili Dosya Açýlýyor" baþlýk ve spotuyla aktardýðý haberinde, KS EDEK milletvekili Yorgos Varnavas'ýn, dünkü Meclis oturumunda bu konularý gündeme getirdiðini ve AKEL Milletvekillerinden bazý ihtiyatlý yaklaþýmlar dýþýnda, tüm siyasi parti milletvekillerinin bu konularýn açýlmasý konusunda hemfikir olduklarýný yazdý. Gazete, Rum Meclisi Ticaret Komitesi'nde yapýlan dünkü toplantýda, Rum Elektrik Ýdaresi (AÝK) tarafýndan Kýbrýslý Türklere verilen ve nihayetinde faturasý Kýbrýslý Rumlara çýkarýldýðý iddia edilen bedava elektriðin 1964 yýlýndan bu yana 276 milyon 848 bin Euro tutarýnda olduðunu öne sürdü. Haberde, bu miktarýn açýklanmasýnýn ardýndan milletvekillerinin, Kýbrýslý Türklerin de "Kýbrýs Cumhuriyeti" vatandaþý olduðunu ve dolayýsýyla, yerine getirmeleri gereken bazý yükümlülükler bulunduðunu belirterek, bu olarak, konunun ivediliði göz önüne alýnarak, bahse konu Kýbrýs Türk arazisinin kilise inþa edilmesi için 4 Þubat 2012'de Mari Muhtarlýðýna devredilmesi onayýný verdiðini" anlattýðýný yazdý. Konunun 9 Nisan 2012'de Kýbrýs Türk Mallarýnýn Yönetilmesiyle ilgili danýþma komitesinin gündemine kapsamlý onay için yeniden getirildiðini kaydeden Mavru, kira sözleþmesinin 9 Temmuz'da onaylandýðýný sözlerine ekledi. "ayrýmcýlýða" bir son verilmesi gerektiðini ifade ettikleri belirtildi. Habere göre Ticaret Komitesi üyeleri, Pile'de yaþayan Kýbrýslý Rumlarýn elektrik faturalarýný ödememeleri halinde, elektrik enerjisinin AÝK memurlarý tarafýndan kesileceðini, ancak hemen yan tarafýndaki evde oturan Kýbrýslý Türklerin baþýna asla böyle bir þey gelmeyeceðini iddia etti. Gazeteye göre AÝK yetkilileri, bu durumun, Rum polisinin, kendilerini, Pile'ye giderek fatura ödemeyen Kýbrýslý Türklerin elektrik enerjisini kesmeleri halinde korumayacak olmasýndan kaynaklandýðýný ve kendilerinin de, elektrik enerjisini kesme iþlemini, Kýbrýslý Türklerin tepki gösterecek olmasý ve olay çýkma tehlikesi nedeniyle tek baþlarýna yapamadýklarýný öne sürdü. Haberde, özellikle Beyarmudu köyünde ikamet eden ve bedava elektrik alan Kýbrýslý Türklerin, bu hattan kablo çekerek KKTC'deki diðer bölgelere de bu elektrikten veriyor olmasýnýn ihtimal dahilinde olduðu iddia edildi. Gazete, bu konunun, Ticaret Komitesi'nin gelecek salý yapacaðý toplantýda, Rum Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakaný Neoklis Silikiotis'in huzurunda yeniden ele alýnacaðýný yazdý. Haberde, milletvekillerinin dünkü toplantýda, Rum Yönetimi'nin ekonomik durumunun Kýbrýslý Türklere "ayrýcalýk tanýyacak kadar iyi durumda olmadýðýný" ve bedava elektriðin kaldýrýlmasý gerektiðini kaydettikleri belirtildi. SINIR KAPILARINDAKÝ EKSÝKLÝKLER ÇOCUK KAÇIRANLARA YARIYOR Sýnýr kapýlarýnda, Rum polisindeki personel eksikliðinden meydana gelen yetersiz kontrollerin, çocuk kaçýrma olaylarýna kolaylýk saðladýðý iddia edildi. Bunun, özellikle çocuðu kaçýran kiþinin, iki ebeveynden biri olmasý durumunda kaçýran kiþiye kolaylýk saðladýðýný yazan Fileleftheros, geçmiþte bu gibi durumlara bozulan karma evlilikler sonucu rastlandýðýný kaydetti. Bozulan karma evlilikler sonucunda, kadýn veya erkek yabancý eþin, çocuklarýný kaçýrdýðý ve KKTC üzerinden ülkelerine gittiði durumlara rastlandýðýný iddia eden gazete, devamla, kýsaca Adalet ve Kamu Düzeni Bakaný Lukas Luka'nýn bir milletvekilinin sorusu üzerine Meclis'e sunduðu mektuba yer verdi. Mektupta þöyle denildi: "Araçlarýn ve insanlarýn tümünün, sýnýr kapýlarýndan geçiþi sýrasýnda kontrol edilmesi imkânsýz deðil ama gerçekten zordur. Bunun gerçekleþmesi için, gerek polis personeli, gerek de Nüfus Kayýt ve Göç Dairesi personelinin güçlendirilmesi/artýrýlmasý gerekmektedir ki bu da bugünkü koþullarla mümkün deðildir. Tüm bunlardan baðýmsýz olarak, bu gibi durumlarla ilgili bilgiler ve mahkeme kararlarý ortaya çýktýkça, sýnýr kapýlarýndaki personele, isimleri 'Stop List'te bulunan kiþilerin KKTC'ye giriþleri ve Ercan havalimaný üzerinden yurt dýþýna çýkýþlarýnýn önlenmesi için, içerisinde küçük çocuk bulunan araçlarýn daha dikkatli þekilde kontrol edilmesi için hemen direktifler veriliyor."

12 12 6 Eylül 2012 Perþembe KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Fincanýnda telveyim Falýn çýgsýn geleyim Bir dudak ver a güzel Sana caným vereyim Kitap Dünyasý Aþkýn Gözyaþlarý / Tebrizli Þems (Karton Kapak) Sinan Yaðmur KARATAY AKADEMÝ YAYINLARI ÖZDEYÝÞLER "Yapýlmasýný görmeden ölmen için istediðin þeyi yarýna býrakman yeter." Pablo Picasso TADIMLIK Hiç gün güneþ görmemiþ mi ne Ýkisinin de yüzü gündüzü (Alýr baþýmý giderim acýdan rüzgârdan) Dalýnda çürümüþ yalnýzlýk gibi Refik Durbaþ "Gün" adlý þiirinden FESTÝVALE KATILAN EKÝPLER LTB'YÝ ZÝYARET ETTÝ 4. Uluslararasý Göçmenköy-Taþkýnköy Kültür Sanat Festivali'ne katýlacak olan halk danslarý ekipleri dün Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkaný Cemal Bulutoðlularý'ný ziyaret etti. LTB'den verilen bilgiye göre, ziyarette Bulgaristan'ýn Pargavelche Dans Topluluðu üyeleri, Gaziantep Folklor Kültür Turizm ve Gençlik Kulübü ekiplerinin yaný sýra ev sahibi Göçmenköy-Taþkýnköy Kültür Derneði (Göç- Taþ) Baþkaný Salim Piyale de hazýr bulundu. Göç-Taþ Baþkaný Salim Piyale ziyarette yaptýðý konuþmada, festivalin LTB'nin katkýlarýyla üç yýldýr düzenlendiðini belirterek, LTB'nin festivale verdiði destek ve katkýlara teþekkür etti. Piyale, Göçmenköy-Taþkýnköy halkýnýn beðenisini kazanan ve büyük bir ilgiyle beklenen festivalin bu yýl dördüncüsünü gerçekleþtirmenin mutluluðu içerisinde olduðunu ifade ederek, festivalin 5-7 Eylül tarihleri arasýnda gerçekleþtirileceðini kaydetti. Festivalde, halk danslarý ekiplerinin yaný sýra Lefkoþa Kent Orkestrasý'nýn katkýlarýyla müzik þöleni gerçekleþtirileceðini de belirten Piyale, önümüzdeki yýllarda LTB'nin saðlayacaðý katký ve desteklerle çok daha büyük organizasyonlar gerçekleþtireceklerini söyledi. LTB Baþkaný Bulutoðlularý da, Lefkoþa'da festivallerin baþladýðý bir döneme girildiðini ifade ederek, Göçmenköy-Taþkýnköy bölgelerinin ortaklaþa yaptýðý uluslararasý festivalin LTB için önemli olduðunu belirtti. Bulutoðlularý, bu yýl ekonomik koþullar nedeni ile festivalin biraz sönük geçtiðini, önümüzdeki yýllarda LTB'nin de katkýlarý ile daha geniþ ve kapsamlý bir organizasyon gerçekleþtirilmesini temenni etti. Bulutoðlularý, festivale katýlan Gaziantep ve Bulgaristan ekiplerine de katýlýmlarýndan dolayý teþekkür etti. Ziyarette yabancý ekipler, ülkelerinden getirdikleri yöresel hediyeleri LTB Baþkaný Bulutoðlularý'na takdim etti. ÜSTEL TÜRKSOY ODA ORKESTRASI'NI KABUL ETTÝ Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Ünal Üstel, Uluslararasý Türk Kültürü Teþkilatý'na baðlý "TÜRKSOY Oda Orkestrasý'ný" kabul etti. Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðýndan verilen bilgiye göre, TÜRKSOY üyesi sekiz ülkeden gelen genç ve yetenekli sanatçýlardan oluþan 18 kiþilik grup, Kazakistan Kurmangazi Üniversitesi Profesörlerinden Kazakistanlý, Uygur kökenli maestro Anvar Akbarov þefliðinde çalýþmalar yapýyor. KKTC'de iki yerde konser verecek olan orkestra, ilk konserini dün akþam Girne Bellapais Manastýrý'nda, bu akþam da Lefkoþa Büyük Han'da gerçekleþtirdi. Kabulde konuþan Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Ünal Üstel, TÜRKSOY'un dün ve bugün vereceði konserlere, davetlisi olarak KKTC'ye gelecek olan Türkiye Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay ile birlikte katýlacaklarýný belirtti. GÖÇMENKÖY-TAÞKINKÖY KÜLTÜR SANAT FESTÝVALÝ BAÞLADI Göçmenköy-Taþkýnköy Kültür Derneði tarafýndan düzenlenen, 4. Uluslararasý Göçmenköy-Taþkýnköy Kültür-Sanat Festivali, baþladý. Festivale, Kýbrýs Türk halk danslarý ekipleri dýþýnda Bulgaristan'dan Pargavelche Dans Topluluðuyla, Türkiye'den Gaziantep Folklor Kültür Turizm ve Gençlik Kulübü ekibi katýlýyor. Göçmenköy-Taþkýnköy Kültür Derneði Baþkaný Salim Piyale baþkanlýðýndaki halk danslarý ekipleri Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroðlu'nu ziyaret etti. EROÐLU Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroðlu, derneði çalýþmalarýndan dolayý takdir ettiklerini ve ellerinden geldiðince destek olmaya çalýþtýklarýný kaydetti. Eroðlu, KKTC'nin ambargolar altýnda olduðunu dile getirdiði konuþmasýnda, yapýlan etkinliklerle ülke tanýtýmýný saðlamayý amaçladýklarýný belirtti. Gencay Eroðlu, ülke gençlerini politikayý araya koymadan, kültürleri dostluk alýþ veriþi çerçevesinde gençlerle buluþturmayý amaçladýklarýný kaydetti. Eroðlu, Kýbrýs Türk halkýnýn dost canlýsý ve misafirperver olduðunun altýný çizerek, sözlerini Gençlik Dairesi'nin "sevgi birbirimize, barýþ hepimize" sloganýyla tamamladý. PÝYALE Göçmenköy-Taþkýnköy Kültür Derneði Baþkaný Salim Piyale de, olumsuz koþullara raðmen Gençlik Dairesi'nin derneðe kucak açtýðýný her zaman destek olduðunu söyledi. Piyale, festivalin ana sponsorluðunu Lefkoþa Türk Belediyesi'nin üstlendiðini, Gençlik Dairesi'nin önemli katkýlar saðladýðýný kaydederek, Daire'nin çalýþmalarýný gençlere verdiði deðeri ve çalýþmalarý takdir ettiklerini aktardý. Konuþmalarýn ardýndan ziyaret anýsýna hediyeler verildi. Festivalde, bu akþam saatleri arasýnda Müzik Þöleni yer alacak. Müzik Þöleninde, Serdar Kavaz ve Grup Mysterious ile Murat Özpaþa, Göçmenköylü sanatçýlar MT ikilisiyle Lefkoþa Türk Belediyesi Kent Orkestrasý sahne alacak. Festival, 7 Eylül Cuma akþamý yapýlacak Halk Danslarý Þöleni ile tamamlanacak. IÞIK KÝTABEVÝ 25. KÝTAP FUARI... Iþýk Kitabevi "25. Kitap Fuarý"nda bu gece Türkiye'den gelen konuk gazeteci-yazarakademisyen Hüsnü Mahalli "Ortadoðu ve Suriye" konulu bir konferans verecek. Fuarda dün gece de Neþe Yaþýn moderatörlüðünde "Edebiyatta Sancý" tartýþýldý. Katýlýmcýlar, Hakký Yücel, Gürgenç Korkmazel ve Tufan Erhürman oldu. Fuarýn son günü olan cuma gecesi ise "Gençlik Formu"nda, "Gelecek Geldi" konulu forum düzenlenecek. Formun katýlýmcýlarý Mehmet E. Vaiz, Seda Akiskal, Rahme Veziroðlu, Ceren Göynüklü, Cansu Nazlý, Turgut Denizgil olacak. Altýn Portakal'da yarýþacak filmler belli oldu 49. Uluslararasý Antalya Altýn Portakal Film Festivali nde Ulusal Uzun Metraj Film dalýnda yarýþacak filmler açýklandý. Antalya Büyükþehir Belediyesi - Antalya Kültür Sanat Vakfý (AKSAV) iþbirliðiyle düzenlenen 49. Uluslararasý Antalya Altýn Portakal Film Festivali, 6-12 Ekim 2012 tarihleri arasýnda sinemaseverlerle buluþacak. 49. Uluslararasý Antalya Altýn Portakal Film Festivali nde Ulusal Uzun Metraj Film dalýnda yarýþacak filmler þöyle: *Çaðatay Tosun un yönettiði Derin Düþünce *Ahmet Sönmez in yönettiði Elveda Katya *Dilek Keser, Ulaþ Güneþ Kacargil in yönettiði Evdeki Yabancýlar *Hüseyin Tabak ýn yönettiði Güzelliðin On Par Etmez *Ersin Kana nýn yönettiði Hile Yolu *Umut Dað ýn yönettiði Kuma *Ali Aydýn ýn yönettiði Küf *Rezzan Tanyeli nin yönettiði Pazarlarý Hiç Sevmem *Ali Adnan Özgür ün yönettiði Topraðýn Çocuklarý *Tunç Okan ýn yönettiði Umut Üzümleri *Erdem Tepegöz ün yönettiði Zerre

13 13 6 Eylül 2012 Perþembe KKTC TOUR NATUR TURÝZM FUARINA KATILDI CTP MAÐUSA'DA BARIÞ ÞÖLENÝ DÜZENLEDÝ Cumhuriyetçi Türk Partisi- Birleþik Güçler (CTP-BG), Dünya Barýþ Günü kapsamýnda önceki akþam Gazimaðusa'da Barýþ Þöleni düzenledi. Namýk Kemal Meydaný'nda yer alan þölende, meydana, Türkçe, Rumca ve Ýngilizce "Her Yerde, Her Dilde Barýþ" yazýlý pankartlar asýlýrken, sahne arkasýnda da "Emek Gelecek, Dünyayý Barýþ Deðiþtirecek. 1 Eylül'de Her Yerde Her Dilde" yazýlý pankart dikkat çekti. Arda Gündüz konseriyle baþlayan þölende, Neþe Yaþýn kendi þiirlerini okurken, Tiyatro Sanatçýsý Erol Refikoðlu da Fikret Denmirað'ýn þiirlerini seslendirdi. CTP-BG Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu'nun da bir konuþma yaptýðý þölen Zülfi Livaneli konseriyle sona erdi. Zülfü Livaneli'ye konser sýrasýnda Sanatçý Umut Albayrak da eþlik etti. CTP-BG Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu, yaptýðý konuþmada, bölgede savaþ bulutlarýnýn dolaþtýðýný, Kýbrýs'ta da barýþ görüþmelerinin henüz sonuçlanmadýðýný ve ateþkes koþullarýnýn devam ettiðini söyleyerek, "Barýþý elde etmek için kavga veren insanlar olarak mesaj vermek adýna toplandýk" dedi. Yorgancýoðlu, artýk ülkeye de barýþýn gelmesinin zamanýnýn geldiðini, gençlerin, MÝMARLAR ODASI'NIN "ENGEL(SÝZ)" SEMÝNERÝ BU AKÞAM AKM'DE YAPILACAK Mimarlar Odasý (MO) tarafýndan düzenlenen "Engel(siz)" semineri bugün 18.30'da, Lefkoþa'daki Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'de yapýlacak. MO Baþkaný Azmi Öge tarafýndan konuyla ilgili olarak dün yapýlan yazýlý açýklamada, seminerin yaþam alanlarýný planlayan mimarlarla tüm halka açýk olduðu ifade edildi. Seminerin, engelli vatandaþlarýn yaþamýný kolaylaþtýracak engelsiz yaþam alanlarý konusunda bilgilendirmeye yönelik olduðuna iþaret edilen açýklamada, "Bu baðlamda kentlerimizde engelsiz yaþama yönelik park alanlarý oluþturulmasý projesini hayata geçirmek üzereyiz" denildi. Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý, 31 Aðustos-2 Eylül tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen Tour Natur turizm fuarýna katýldý. Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý'ndan verilen bilgiye göre, tüketiciye yönelik olarak düzenlenen tek fuar olma özelliði taþýyan Tour Natur turizm fuarý, Almanya'nýn Düseldorf kentinde yer aldý. Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý, bu yýl 10'uncusu düzenlenen Tour Natur fuarýnda ilk kez stant kurarak, ülke özel ilgi turizmi ürünlerinin tanýtýmýný yaptý. Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý'ný Tour Natur'da, Turizm Tanýtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Derviþ Gezer temsil etti. LEFKOÞA'NIN FETHÝNÝN 442'ÝNCÝ YILDÖNÜMÜ KUTLANACAK Lefkoþa'nýn fethinin 442'inci yýldönümü 9 Eylül Pazar günü Þehitler Anýtý önünde düzenlenecek törenle kutlanacak. Lefkoþa Kaymakamlýðý'ndan verilen bilgiye göre, saat 09.00'da Anýt'a çelenk konulmasý ile baþlayacak törende, Saygý duruþu ve saygý atýþýnýn ardýndan Ýstiklal Marþý eþliðinde bayraklar göndere çekilecek ÜRÜN BEYANLARINA ÝTÝRAZ SÜRESÝ 12 EYLÜL'E KADAR UZATILDI geleceklerinden endiþe etmeyecekleri koþullarýn oluþmasý, savaþ tehdidi koþullarýnýn kalkmasý gerektiðini kaydederek, "Barýþý ertelemek insanlýk adýna suçtur" diye konuþtu. DAÜ ÝÞLETME VE EKONOMÝ FAKÜLTESÝ WEBOMETRÝCS'TE ÝLK ÜÇTE Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Ýþletme ve Ekonomi Fakültesi Webometrics tarafýndan yapýlmakta olan "Business School" deðerlendirmesinde, Türk üniversiteleri arasýnda üçüncü sýrada yer aldý. DAÜ Halkla Ýliþkiler ve Basýn Müdürlüðünden verilen bilgiye göre, "Webometrics Dünya Üniversiteler Sýralamasý" (Webometrics Ranking of World Universities) Ýþletme ve Ekonomi Fakültelerini sýraladý. DAÜ Ýþletme ve Ekonomi Fakültesi, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden Orta Doðu Teknik Üniversitesi ve Ýstanbul Üniversitesi'nin ardýndan listede üçüncü sýrada yer aldý. Araþtýrmaya alýnan dünya genelindeki yaklaþýk 1500 Üniversitenin Ýþletme ve Ekonomi Fakülteleri arasýnda ise DAÜ Ýþletme ve Ekonomi Fakültesi 731. sýrada yer alýyor. Konuyla ilgili yapýlan açýklamada, DAÜ Ýþletme ve Ekonomi Fakültesi'nin yoðun bir þekilde "Online Ders Yönetim Sistemi" kullandýðý, ayrýca Google Scholar'da fakülte öðretim elemanlarýnýn birçok akademik yayýnlarýnýn çýkmasýnýn Webometrics'te yükselmelerinin en önemli nedenlerinden olduðu ifade edildi. "Webometrics", merkezi Ýspanya'da bulunan ve Ýspanya'nýn en büyük kamu araþtýrma kuruluþu olan Milli Araþtýrma Konseyi (CSIC) bünyesinde faaliyet gösteren merkez tarafýndan yürütülen ve dünyadaki 20 binin üzerinde üniversite üzerinde yapýlan çalýþmalardan yola çýkýlarak hazýrlanan listeleri kapsýyor. Genel Tarým Sigortasý Fonu'na yapýlan ve süresi bugün dolan üretim yýlý tahýl ve diðer ürün beyanlarýna ait aský listelerine itiraz süresi, 5 iþ günü daha uzatýldý. Genel Tarým Sigortasý Fonu Müdürü Hasan Burancan yaptýðý yazýlý açýklamada, tahýl (arpa, buðday, yulaf, tritikale), hasýllýk, baklagil, nadas, sebze, narenciye, meyve aðacý, zeytin, harnup, bað ve diðer aðaç beyanlarý için hazýrlanan aský listelerine itiraz süresinin, üreticilerin itirazlarýný tamamlayabilmeleri için, 12 Eylül Çarþamba gününe kadar uzatýldýðýný kaydetti. Burancan, Çarþamba günü mesai bitimine kadar itiraz alýnacaðýný; itirazlarýn kaza ve/veya bölge Tarým Daireleri'ne ve Fon'un yeni binasýna yapýlabileceðini belirtti. Aský listelerine itiraz edilmemesi halinde listelerdeki bulgular doðru kabul edilerek iþlem yapýlacak. AVUSTRALYA'DAN KANSER HASTALARINA YARDIM DERNEÐÝNE FÝTRE YARDIMI Avustralya Kýbrýs Türk Ýslam Cemiyeti'nin organizasyonuyla toplanan toplam 18 bin 423 TL fitre yardýmý, Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'ne baðýþlandý. Dernek Baþkaný Raziye Kocaismail yaptýðý açýklamada, Avustralya Kýbrýs Türk Ýslam Cemiyeti Baþkaný Mustafa Ramadan ve As Baþkan Osman Kemal Altunç'un çabalarýyla Avustralya'daki Müslüman ve Türklerden toplanan fitre yardýmýnýn kendilerini duygulandýrdýðýný ifade ederek Dernek Yönetim Kurulu olarak, yapýlan katký için teþekkür etti. Kocaismail, "Avustralya'dan altý yýldan beri Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'ne Fitre paralarýný baðýþlayan ve bu yýlda 10,000 Avustralya Dolarý karþýlýðý 18 bin 423 Türk Lirasý miktarý dernek yararýna ulaþtýran tüm Müslüman ve Türk Din kardeþlerimize, tüm hastalar adýna teþekkür ederiz" dedi. PSÝKO-ONKOLOJÝ VE BAÐIMLILIK KONFERANSI CUMA GÜNÜ BAÞLAYACAK DÜZOVA ÝÇME SUYU ÞEBEKE YENÝLEME PROJESÝ- Deðirmenlik Belediyesi, 8 Aðustos tarihinde sonuçlanan ihalenin ardýndan Düzova Ýçme Suyu Þebeke Yenileme Projesi çalýþmalarýný baþlattý. Deðirmenlik Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, proje kapsamýnda 10 bin 270 m uzunluðunda içme suyu þebekesi ve tüm evlerin baðlantý hatlarý yenilenerek, eski asbest borular tamamýyla deðiþtirilip, halkýn saðlýklý bir sistemle su temini saðlanacak. Deðirmenlik Belediye Baþkaný Osman Iþýsal konuyla ilgili yaptýðý açýklamada "Yapýlan çalýþmalarla hedeflenen halkýmýzýn daha temiz ve hijyenik þartlarda su almalarýný saðlamaktýr" dedi. Iþýsal, belediye olarak halk saðlýðýna büyük önem verdiklerini ve tüm belde için çalýþmalarýnýn her zaman devam edeceðini belirtti. Kýbrýs Türk Psikolojik Danýþmanlýk ve Rehberlik Derneði ile Saðlýk Bakanlýðý iþbirliðiyle düzenlenen Psiko-Onkoloji ve Baðýmlýlýk konulu konferans Cuma gün baþlayacak. Bakanlýk Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi'nde 2 gün sürecek konferans 3 oturum halinde gerçekleþtirilecek. Konferansýn ilk oturumu, 7 Eylül Cuma günü saat 09,00'da "Kanserin Psikiyatrik ve Psikososyal boyutu ve kanserle baþ etme" konusunda olacak ve Prof. Dr. Sedat Özkan ve Prof. Dr. Mine Özkan'ýn sunum yapacak.

14 6 Eylül 2012 Perþembe 19 UNDP DESTEKLÝ PROJEYLE MEDYA TEÞVÝK HÝBELERÝ VERÝLECEK Kýbrýs Toplum Medya Merkezi (Cyprus Community Media Centre) UNDP tarafýndan desteklenen projeyle, yeni ve yaratýcý fikirler için "Medya Teþvik Hibeleri" verilmeye baþlanýyor. Merkezden yapýlan açýklamaya göre, teþvik hibeleri için tahsis edilen toplam bütçe 15 bin Euro olacak. Baþvurular Türkçe, Ýngilizce veya Yunanca olarak yapýlabilecek. Niyet beyaný formlarýnýn, en geç 30 Eylül saat 11:59'a kadar ibraz edilmesi gerekiyor. Tüm medya prodüksiyonlarýnýn ise 1 Mart 2013 tarihine kadar bitirilmesi gerekiyor. Teþvik hibelerinin temel amacýnýn; Kýbrýs Rum ve Kýbrýs Türk medyasý arasýndaki profesyonel iþbirliðinin teþvik edilmesi ve tüm Kýbrýslýlarýn ortaklaþa kullanabilecekleri bir kamusal medya alanýnýn oluþturulmasý olduðu belirtilen açýklamada, Medya Teþvik Hibelerinin, United Nations Development Programme (UNDP) Action for Cooperation and Trust (ACT) Kýbrýs tarafýndan desteklendiði ve CCMC tarafýndan yürütülen "MultiCommMedia Projesi"nin bir parçasý olduðu ifade edildi. BARIÞSEVER: TDP, PETROL DOLUM TESÝSÝNE KARÞI DURUÞUNU SÜRDÜRECEK Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Çevre Komitesi Baþkaný Mehmet Barýþsever, TDP olarak petrol dolum tesisi kurulmasýna kesinlikle karþý olduklarýný yineledi. Barýþsever yaptýðý yazýlý açýklamada, "Ülkenin ihtiyacý olmayan, çevreyi kirleterek insan saðlýðýný bozacak, tarihi ve doðal güzellikleri yok edecek, götürüsü, getirisinden çok olacak olan Petrol Dolum Tesisi kurma düþüncesine karþý çýkmaya devam edeceðiz" ifadelerini kullandý. Baþbakan Ýrsen Küçük'ün 'iptal ettik' söyleminin ardýndan, aðýz deðiþtirerek "Petrol Dolum Tesisi'nin Kalecik'e yapýlmasý yönünde Bakanlar Kurulu kararý olduðunu" açýkladýðýný savunan Barýþsever, bu durumun Kalecik ile de sýnýrlý kalmayacaðýný ileri sürdü ve parti olarak Baþbakaný anlamakta güçlük çektiklerini kaydetti. Petrol Dolum Tesisi kurulmasý planlanan yerlerden birinin Teknecik olduðu yönünde çok KÝRALIK SHOWROOM Köþklüçiftlik'te Maliye Bakanlýðý karþýsýnda, Merkez Bankasý yan tarafýnda, TC Elçiliði'ne yakýn, KKTC Meclisi arka giriþ yolunda çok geniþ sendesi olan, banka, mobilya ve her sektöre uygun CCMC Ortak Medya Giriþimi Projesi Koordinatörü Michalis Simopoulos konuyla ilgili açýklamasýnda, hibelerin ada genelinden medyayý, profesyonel bir çalýþma ortamýnda bir araya getirmeyi hedeflediðini kaydetti. CCMC, teþvik hibeleri için þu kategorilerde tekliflerin sunulmasý için çaðrý yaptý: "Örgütsel Ýþbirliði: Adanýn her iki tarafýndaki medya kuruluþlarý arasýnda ortaklýk kuran projeler. Televizyon Prodüksiyonlarý: Kamu hizmeti duyurularýyla ilgili ortak yapýmlar ve tüm Kýbrýslýlarý ilgilendiren konular hakkýnda kýsa süreli diðer ortak yapýmlar Radyo Prodüksiyonlarý: Belirlenen beþ konu alanýnda ses program hazýrlamak için radio istasyonlarý ve radyo muhabirleri için projeler Yazýlý Basýn: Araþtýrmacý gazetecilik ve yazarlýða olanak saðlayacak makale teklifleri Ýnternet Medyasý: Adanýn her iki kýsmý arasýnda bilgi paylaþýmý ve fikir alýþveriþine olanak saðlayacak að tabanlý forumlarýn oluþturulmasý. Tam þartlar ve koþullar metni için internet adresi þöyle: ciddi iddialar olduðuna dikkat çeken Mehmet Barýþsever, yýllardýr filtre takýlmadýðý için çok ciddi saðlýk sorunlarýna neden olan Teknecik Elektrik Santrali'ne, bir de Petrol Dolum Tesisi kurulmasýnýn kýyý þeridinde kýsa sürede tam bir yýkýma yol açacaðýný iddia etti. Petrol Dolum Tesisinin Yedidalga bölgesine yapýlmasý düþüncesini de doðru bulmadýklarýný belirten Barýþsever, diðer bölgeler için geçekli olan tüm tehlikelerin bu bölge için de geçerli olduðunu ifade etti. UBP'yi zamlarla bütçe açýklarýný kapamaya çalýþmakla suçlayan Barýþsever, bundan dolayý baþta çevre olmak üzere birçok konuda acil çözüm bekleyen sorunlarýn da giderek büyüdüðünü kaydetti. Barýþsever, "Ülkedeki çevre sorunlarý dað gibi birikerek, çözümsüz olarak ortada dururken, hükümetin Petrol Dolum Tesisi konusundaki ýsrarý ise manidardýr" dedi. BAKICI ARANIYOR Lefkoþa'da 2 yaþýndaki bebeðe bakacak yatýlý bakýcý aranýyor. Tel: EMLAK VERGÝSÝNE ÇAÐRI 30 EYLÜL SON TARÝH 2012 yýlý Taþýnmaz Mal Vergileri nin (Emlak Vergisi) II.taksit ödeme süresi 30 Eylül 2011 tarihinde sona erecektir. Bu tarihlerden sonra yapýlacak ödemelere gecikme zammý uygulanacaktýr. Faturalarý eline ulaþmayan mükelleflerimiz LTB Emlak Birimi ne müracaat ederek faturalarýný alabileceklerdir. ARANIYOR Marmara bölgesinde part-time ev iþlerine yardýmcý bayan aranýyor. Tel: KÝRALIK DAÝRE Aileye ful eþyalý daire, Devpa yaný, sosyal konutlar 2.kat. Tel: Lefkoþa Belediye Baþkanlýðý SATILIK ARSA Alayköy de 3 dönüm arsa nitelikli tarla. Tel: KAYIP DÝPLOMA Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi'nden aldýðým diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Oktay Karagöz ARANIYOR Maðusa da kafeteryada çalýþacak bayan elemana ihtiyaç vardýr. Tel: BAKICILIK ÝÞÝ ARANIYOR Çocuk bakýcýlýðý ve yaþlýlara bakým için iþ arýyorum Ýlanlarýnýz için i arayýnýz. AYZER EMLAK KÝRALIK Ortaköy'de 3+1 full eþyalý daire 800 TL K. Kaymaklý'da 2+1 ve 3+1 eþyalýeþyasýz daireler Hamitköy'de 2+1 full eþyalý daire 300 Stg. Yenikent'te 3+1 full sýfýr eþyalý daire 850 TL Gönyeli'de 3+1 full eþyalý daire 320 Stg. SATILIK Kermiya'da 327 metrekare altý dükkan üstü daire okul ve fabrika izinli acil satýlýk Gönyeli'de metrekare 1. kat Türk malý daire K. Kaymaklý'da bahçeli, garajlý, full ekstralý villa Yenikent'te 1 evlek 2000 ayakkare Türk malý arsa Hamitköy'de kat Türk malý sýfýr daire / MELÝ EMLAK SATILIK Hamitköy.de 1+1 ve 2+1 sýfýr Türk malý satýlýk daireler Stg. Hamitköy.de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa Stg. Metehan sosyal konutlarýnda satýlýk zemin ve ara kat daireler Stg. Gönyeli.de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Haspolat.ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer Stg

15 Bocce'de parasýzlýktan Avrupa'ya gidilemiyor Geçtiðimiz yýl katýldýðý Avrupa Gençler Bocce Þampiyonasýnda 4. olan, bu yýlki þampiyonada ise seri baþý olarak belirlenen Bocce Genç Milli Takýmý 7000 TL bulamadýðý için Avrupa þampiyonasýna katýlamýyor. San Marino'da yapýlacak olan Avrupa Þampiyonasýnýn gençler kategorisinde þampiyonluk adaylarýndan birisi olarak gösterilen Genç Bocce'ciler para engeline takýldýlar. KKTC Milli Olimpiyat Komitesi federasyonlarýn baþka bir oluþumda birleþemeyeceklerini söyledi... Bakanlýk tehdit edildi! KKTC MOK federasyonlarýn toplantýsýný þöyle deðerlendirdi. "Zorunlu üyeliklerini yerine getirmeyen, bundan kaçýnan ve bu kaotik ortamdan beslenerek kendilerine rant saðlayanlar ile kendi icraatlarýný kamuoyundan gizlemeyi veya olayý daha farklý boyuta taþýmayý hedefleyen kiþilerin toplantýsý olarak deðerlendiririz" KKTC MOK federasyonlara ödenek çýkaran bakanlýðý da tehdit etti. "Yetkili makama son kez bir çaðrý yaparak, Milli Olimpiyat Komitesine üye olmayan spor federsayonlarýna herhangi bir maddi katký yapýlmasý halinde adli iþleme baþvuracaðýz" KKTC MOK ile federasyonlar arasýnda çatýþma devam ediyor. Ýþte dünkü federasyonlarýn yeni bir oluþumda birleþme fikirlerine KKTC MOK'un yanýtý. "K.T.Futbol Federasyonunun Ahmed Sami Topcan Toplantý Salonunda 22 Spor Federasyonu baþkan ve/veya yetkililerinin katýlýmý ile gerçekleþtirilen toplantýda ele alýnan konularýn; KKTC Milli Olimpiyat Komitesine zorunlu üyeliklerini yerine getirmeyen ve/veya yerine getirmekten kaçýnanlar ve/veya bu kaotik ortamdan beslenerek kendilerine rant saðlayanlar ile kendi icraatlarýný kamuoyundan gizlemeyi veya olayý daha farklý boyuta taþýmayý hedefleyen kiþilerin toplantýsý olarak deðerlendirdiðimizi öncelikle belirtmek isteriz. Milli Olimpiyat Komitesine üye olmayan spor federasyonlarýn komitemizle ilgili toplantý yapmalarýna ve bu hususta karar almalarýna hak ve yetkileri olmadýðý gibi, KTFF, Champagne'nýn göreve resmen baþladýðýný açýkladý Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu tarafýndan daha önce ülkemize getirilen ve KKTC Futbolunun dýþa açýlýmý konusunda iþbirliði protokolü imzaladýðý Jerome Champagne 1 Eylül tarihinde göreve baþladý. FÝFA eski uluslararasý iþler sorumlusu olan Jerome Champagne, KTFF'nin uluslararasý alanda tanýnmasý ve dýþ temas imkanlarýna olanak saðlanabilmesi amacýyla giriþimlerde bulunacak. MOK BASKANI EYUP ZAFER GÖKBÝLEN yakýþýksýz davranýþlarda da bulunmalarý doðru bir yaklaþým deðildir. KKTC Milli Olimpiyat Komitesi'nin TEK ve YASAL Milli Olimpiyat Komitesi olduðu hususunda yasal düzenleme getirerek, Spor Federasyonlarýna bu Komiteye üye olma ZORUNLULUÐU getirilmiþtir. Ancak, Milli Olimpiyat Komitesi tarafýndan spor federasyonlarýna defalarca yapýlan çaðrýlara raðmen, bazý spor federasyonlarýnýn yasa tanýmaz ve yasalara uymaz tutumuyla, üyelik yükümlülük ve sorumluluklarýný yerine getirmeyerek, yasa ile zorunlu olan üyeliklerinin mevcut tüzük yapýsý çerçevesinde askýya alýnmasýna neden olmuþtur. Deðiþtirilmiþ þekliyle 67/1999 sayýlý Beden Eðitimi ve Spor Yasasý'nýn 18(2)'si maddesi, "Spor federasyonlarý, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Milli Olimpiyat Komitesine üye olmak zorundadýr. Üye olmayanlar uluslararasý müsabakalara katýlamaz ve Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Milli Olimpiyat Komitesince saðlanan diðer imkanlardan yararlanamaz" þeklindedir. Ancak, ilgili yetkili makamlarý birçok kez sözlü ve yazýlý olarak uyarmamýza raðmen, gayrý yasal olarak spor federasyonlarýna, Milli Olimpiyat Komitesinin bilgisi ve izni dýþýnda, maddi ödenek verildiðini görmekteyiz. Bu vesileyle, bu safhada yetkili makama son kez bir çaðrý yaparak, Milli Olimpiyat Komitesine üye olmayan spor federsayonlarýna herhangi bir maddi katký yapýlmasý halinde adli iþleme baþvuracaðýmýzý esefle bildiririz. 22 spor federasyonu tarafýndan alýnan karar uyarýnca, Spor Federasyonlarý Birliði'nin kurulacaðý ifade edilmektedir. Oysa, yýllar öncesinde kurulan böylesi bir birliðin varlýðýndan bile haberdar olmayan, gayrý ciddi spor federasyonu baþkanlarýmýzýn olduðunu görmek de bizleri üzmüþtür". Jerome Champagne'nin çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldýðýmýz KTFF temsilcisi Orçun Kamalý, Champagne ile sürekli temas halinde olduklarýný söyledi ve Champagne'nin protokolün baþladýðý 1 Eylül tarihinden önce bazý giriþimleri yaptýðýný sözlerine ekledi. Kamalý, Champagne'nin yakýn zamanda ülkemize gelerek yaptýðý giriþimler ve izlenecek yol hakkýnda Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu yetkilileri ile görüþmeler yapacaðýný da sözlerine ekledi. Gün Iþýðýnda Necati ÖZSOY Spor Bakanlýðý- KKTC MOK ve federasyonlar Yýllardýr federasyonlar ile Milli Olimpiyat Komitesi arasýnda yaþanan bir kavgadýr gidiyor yýlýnda oluþan KKTC Milli Olimpiyat Komitesi "Olimpik faaliyetlerin ve genelde sporun geliþmesini ve korunmasýný saðlamak" amacý ile kurulan bir kurumdur. Ülkemizde faaliyet gösteren tüm federasyonlarýn da bu kurum altýnda faaliyetlerini sürdürmelidir. MOK tüzüðünde "Olimpic Charter"de yer alan temel kurallara uymak ve bunlarý uygulamak; Gençler arasýnda spora karþý ilgiyi ve sporculuk ruhunu yaygýnlaþtýrmak gibbi yükümlülükleri var. Görevleri içerisinde en önemli maddelerden biri de bu. "Uluslararasý Olimpiyat Komitesi' nin himayesinde düzenlenecek olan Olimpiyat oyunlarý ile bölgesel, kýta ve kýtalar arasý oyunlarda Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin temsil edilmesini saðlamak amaçýyla, ilgili Federasyonlarla iþbirliði halinde gerekli hazýrlýklarý yapmak ve yarýþmalara katýlacak sporcularý seçmek. Ýþte 1984 yýlýnda kurulan Milli Olimpiyat Komitesi'nin amacýndan 2-3 madde. Kuruluþundan bugüne yaklaþýk 30 yýl geride kalmýþ ama ne olimpiyat oyunlarýnýn yanýndan geçtik ne de böylesi olimpik üzeyde mücadele edebilecek sporcular yetiþtirdik. Ben bu yazýyý yazarken MOK Baþkaný'nýn duruþunu, federasyon baþkanlarýnýn tepkilerini ve siyasilerin düþüncelerini önüme koyduðum zaman ortaya karman çorpan bir tablo çýkar. Kimin ne yaptýðý? Kimin ne istediði? Aylardýr hatta yýllardýr tartýþýlýyor. CTP hükümeti döneminde federasyonlarýn baskýsý ile farklý bir Milli Olimpiyat Komitesi oluþmuþtu. Yani tüm dünyaya nasýl bir devlet olduðumuzu bu farkýmýz ile gösterdik. KKTC dýþýnda spor yapamayan bir devlet herþeyi mamur etmiþ gibi "2 Olimpiyat Komitesi" ile bir süre yola devam etmiþti. Neden KKTC devletinin politikasýnda öngören mentalite gereði. Bunlar Onun adamý. Bunlar bizim adamýmýz. Daha sonra noldu. Hükümet deðiþti. Yine geriye gittik. Sonradan oluþan MOK lav edildi. Tüm federasyonlara KKTC MOK bünyesinde üye olmalarý zorunluluðu hatýrlatýldý. Bu çok önemli bir konudur ki MOK'a üye olmayan hiçbir federasyon devletten maddi katký alamaz. Bunlar hep yasalarda mevcut. Þimdi arasý günün þartlarýna göre "deðiþen" Federasyon Baþkanlarý KKTC MOK'un tüzüðünün çarpýk bir yapýya sahip olduðunu, tek adamcýlýk zihniyetinin önünü açabilmek için tüzük deðiþikliðinin yapýlmasýný istiyorlar. Son yapýlan toplantýda ise bu durumu Cumhurbaþkanýna ve Baþbakana son kez daha hatýrlatacaklarýný söylüyorlar. Diðer taraftan ise KKTC MOK açýklama yapýp bu federasyon baþkanlarýnýn veya temsilcilerinin, kaotik ortamdan beslenen, rantçý ve gayrý yasal olarak görmektedir. Ayrýca bu federasyonlara Spor Bakanlýðý tarafýndan yapýlan ödemelerin de yasal olmadýðý, bunun devam etmesi halinde adli iþlem baþlatýlacaðý tehditi de yapýldý. Ýþte memleketimizde sporun geldiði nokta. Amacýna hizmet etmeyen bir KKTC MOK. Çarpýk düzende yer almak istemeyen ve çýkýþ yolu arayan federasyonlar. Ýki kesime de mavi boncuk daðýtan Spor Bakanlýðý. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3929 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUYRUKLU YALANLAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3929 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUYRUKLU YALANLAR. Eroðlu'nun New York'ta Ekvator Ginesi Cumhurbaþkanýyla görüþmesini bir Rum diplomat gizlice dinlerken yakalanmýþ... Kaþif'in mi, Küçük'ün mü kazanacaðýný merak etmiþ herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Aðustos 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3903 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BU YAZIYI DÝKKATLE OKUYUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Aðustos 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3903 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BU YAZIYI DÝKKATLE OKUYUN. Yeni Polis Genel Müdürümüz Ahmet Zaim ilk iþ olarak yeni toplantý ve gösteri yasasý istedi. Bir de 'Özel Güvenlik Yasasý'... Kýbrýs Türkünü terbiye etmek için daha çok cop ve daha çok biber gazý! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3918 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT FALCI KADIN...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3918 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT FALCI KADIN... "Mazi kalbimde bir yara" derler... Ama "Geçmiþe mazi, geleceðe gazi" diyenler de var. Veya kýsaca "Dün dündür, bugün de bugün"... Tükürdüðünü yalamasýný bilmeyenler bu sýnýfý hiç geçer mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Aðustos 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3901 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KORUMACILAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Aðustos 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3901 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KORUMACILAR. Kaþif Amerika'yý yeniden keþfetmeye hazýrlanýyor da Küçük boþ durur mu? Küçük, ama projesi büyük! Siz küçükleri sevmek, büyükleri saymak diye büyüdünüz ama, þimdi Küçük'ün elini öpüyorsunuz! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Çöplükte kurultay savaþý! Halil Falyalý'nýn "Ben öyle þey söylemedim" diyerek yalanladýðý gazetemizdeki bu haberler þimdi doðru mu kabul ediliyor?

Çöplükte kurultay savaþý! Halil Falyalý'nýn Ben öyle þey söylemedim diyerek yalanladýðý gazetemizdeki bu haberler þimdi doðru mu kabul ediliyor? Diyorlar ki "çantalarla" gitmiþ paracýklar Eroðlu'na! Afrika "3 milyon sterlini Eroðlu'na kendi ellerimle verdim" diyen Falyalý'yý manþete çektiði zaman neredeydiniz? Þimdi mi geldi aklýnýza? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Aðustos 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3900 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT CUMARTESÝ TMT.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Aðustos 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3900 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT CUMARTESÝ TMT. Batý Afrika ülkesi Togo'da devlet baþkanýný istifaya zorlamak için kadýnlara çaðrý yapýldý. Eþleriyle bir hafta cinsel iliþkiye girmesinler diye... Afrika'nýn bizden önde olduðunu söylemedik mi biz size?

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

TARÝH: 19 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4651 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ülker Fahri. Erdoðan Baybars

TARÝH: 19 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4651 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ülker Fahri. Erdoðan Baybars Hem sürat tutkunlarýmýz, hem de KKTC ateþi ile yananlarýmýz için ralli bayramý var bugün... Haritaya bizi de dahil ettiler ya, tanýnmýþ kadar olduk! Hele bir gün sahiden tanýrlarsa saðcýmýz solcumuz göbek

Detaylı

Park halindeki týrdan mazot çaldýlar

Park halindeki týrdan mazot çaldýlar Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça'nýn açýklamalarýna muhalefetten 3 gün sonra tepki geldi. Demek bayram biraz daha uzasaydý, bu tepki de daha geç gelecekti! Muhalefet bayrama mý endeksli? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

Ankara Zaim'i istedi

Ankara Zaim'i istedi Üniversite ve hastaneden sonra bir müjde daha var Suat Hoca'dan hepinize... Kýbrýs'ýn en büyük camisini yapacak. Temeli 20 Temmuz'da atýlýyor... Þükranlarýnýzý esirgemeyin siz de! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Ekim 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3936 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAHÇE ÇOK KÜÇÜK...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Ekim 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3936 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAHÇE ÇOK KÜÇÜK... Dün gece bir haber daha düþtü sitelere... Rum polisi güneye geçen Kýbrýslý Türklere olur olmaz sorunlar çýkarmaya baþlamýþ... Akýlsýz baþýn cezasýný anlaþýlan toplum çekecek yine!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Þubat 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4077 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AH BU GAZETECÝLÝK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Þubat 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4077 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AH BU GAZETECÝLÝK. Ýrsen Küçük son çare olarak delegelere Kuran'a el bastýrmaya ve yemin ettirmeye baþlamýþ... Küçük'e oy vermeyenler cehennemde cayýr cayýr yanacaklar deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Þubat 2013

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4069 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT HOROZ, HOROZA KARÞI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4069 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT HOROZ, HOROZA KARÞI. YDÜ ile ilgili gerçekleri açýklayan Mustafa Arabacýoðlu topa tutuldu. Kýrk yýlda bir ortaya çýkýp gerçekleri söylemeye cesaret eden bir adam da dokuz köyden kovuldu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Þubat

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Aðustos 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3897 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Aðustos 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3897 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tarihte eþi benzeri görülmeyen bir olaya tanýk oldu dünya... Asil Nadir gibi kendi isteðiyle adalete teslim olan ve adalet arayan baþka bir örnek yok! Ama Ýngiliz ipiyle kuyuya inilmez ki! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Temmuz 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3855 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ZAM DEDÝK ZAÝM GELDÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Temmuz 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3855 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ZAM DEDÝK ZAÝM GELDÝ KKTC için 'Sendika Cumhuriyeti' diyen Beþir Atalay, özelleþtirmelerden sonra bu sendikalarýn yýkýlacaðýný söyledi. Faþist AKP'ye ilan-ý aþk etmenin bir ödülü de budur herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER. Eski KTHY çalýþanlarý ile CAS çalýþanlarý ve balýkçýlar dün hep birlikte eylem yaptýlar. Balýkçýlar da ayaklandýðýna göre hükümetin iþi zor... Balýðýn baþtan koktuðunu kim bilir ki onlarýn bildiði kadar?

Detaylı

ENDÜLÜS TE RAKS MUM YEÞÝL GÖTLÜ OLSUN... Ali Osman

ENDÜLÜS TE RAKS MUM YEÞÝL GÖTLÜ OLSUN... Ali Osman Ýrsen Küçük kendi parti yetkili kurullarýný hukuktan üstün görüyor. Mahkemenin dediðini deðil, partisinin dediðini yapacakmýþ! Ama herhalde Ankara'daki kadýya da danýþýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Aðustos 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3515 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MACERA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Aðustos 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3515 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MACERA. Sýcaklýk kýrk derece... Þeytan diyor ki, ne duruyorsun be... At kendini denize... Yelken ol, kürek ol, balýk ol, su ol... Git yüreðinin götürdüðü yere... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Aðustos 2011 Cumartesi

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

TÜRKÝYELEÞTÝRMEK... Ali Osman

TÜRKÝYELEÞTÝRMEK... Ali Osman Belediyeden alacaðýnýz varsa, su faturanýzý ödemeyin... Devletten alacaðýnýz varsa, verginizi vermeyin... Karþýlýklý masaya oturup mahsuplaþýn! Siz de Suat Hoca gibi yapýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Kasým 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3981 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BU ATEÞ DÜNYAYI YAKABÝLÝR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Kasým 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3981 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BU ATEÞ DÜNYAYI YAKABÝLÝR Eðer Büyükelçi Akça elçi deðil de atanmýþ vali olsaydý, þimdi herkes "Tek çare seçim" diyebilecek miydi? Oyunun sürdürülebilmesi için Akça'nýn elçi taklidi yapmasý lazým deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

GERÇEÐÝN TA KENDÝSÝ... Ülker Fahri. Saðlýk Bakanlýðý Müdürü'nden velilere yanýt... Bakanlýk önünde bordro yaktýlar

GERÇEÐÝN TA KENDÝSÝ... Ülker Fahri. Saðlýk Bakanlýðý Müdürü'nden velilere yanýt... Bakanlýk önünde bordro yaktýlar Eylemciler dün bakanlýk önünde bordrolarý yaktý... Bordro yakmayý akýl edemeyen budistler ise hep kendi kendilerini yakarlar. Hükümet ise daha açýkgöz... Hep kýna yakar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Geçmiþ ile þimdi arasýnda Kýbrýs'ta ne fark var biliyor musunuz? Eskiden Çatoz babutsalarý çok meþhurdu adada, þimdi ise Serdarlý babutsalarý!

Geçmiþ ile þimdi arasýnda Kýbrýs'ta ne fark var biliyor musunuz? Eskiden Çatoz babutsalarý çok meþhurdu adada, þimdi ise Serdarlý babutsalarý! Geçmiþ ile þimdi arasýnda Kýbrýs'ta ne fark var biliyor musunuz? Eskiden Çatoz babutsalarý çok meþhurdu adada, þimdi ise Serdarlý babutsalarý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Aðustos 2011 Pazar YIL: 10

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı / Temmuz - Ağustos 2013 - Sayı: 27 15 Temmuz 2013: Tuzhurmatu olaylarının araştırılması

Detaylı