PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONUT YÖNERGESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONUT YÖNERGESİ"

Transkript

1 PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONUT YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kurumumuz envanterindeki kamu konutları ile kiralama suretiyle temin edilecek konutların personelimize tahsis şekli, oturma süresi, kira, bakım, onarım ve yönetimine ait usul, esas ve şartlar ile uygulamaya dair diğer hususları tespit etmektir. Kapsam Madde 2- Bu Yönerge, kurum personelinin yararlanması için inşa ettirme, satın alma ve kiralama suretiyle sağlanan konutları kapsar. Bir bölümü konut olarak tahsis edilen hizmet binalarındaki konutlar hakkında da bu Yönerge hükümleri uygulanır. Dayanak Madde Sayılı Kamu Konutları Kanununa dayalı olarak çıkartılan gün ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliği ne dayanılarak düzenlenmiştir. Tanımlar Madde 4- Bu Yönergenin uygulanmasında; a- Merkez; Kurumumuzun merkez teşkilatının bulunduğu ili, b- Yetkili Makam; Merkez teşkilatında bulunan en üst amir veya organ ile yetki devrettiği makam sahibini, c- Merkez konut dağıtım komisyonu; Ankara İl Merkezindeki konutların dağıtımı amacıyla Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı, Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı ile Yapı İşleri Dairesi Başkanından oluşan komisyonu, d- Taşra konut dağıtım komisyonu; Taşradaki konutların dağıtımı amacıyla Sağlık ve Sosyal İşler Müdürlüğünün bağlı olduğu Başmüdür Yardımcısı, Sağlık ve Sosyal İşler Müdürü ile Yapı İşleri Müdüründen oluşan komisyonu, e- Yönetici; Konut blok veya gruplarında, kurum ve kuruluşlarca karşılanan yakıtın temin, tedarik ve dağıtımı dışındaki müşterek hizmetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesi için, konut tahsis edilenler tarafından kendi aralarından seçilen kişi veya kişileri, ifade eder. 1

2 İKİNCİ BÖLÜM Konutların Türleri, Dağıtım, Tahsis Usul ve Esasları Konutların türlerine göre ayrılması Madde 5- Konutlar tahsis esasına göre aşağıda belirtilen üç gruba ayrılır; a- Görev tahsisli konutlar; Yönergeye ekli 2 sayılı cetvelde belirtilenlere, görevlerinin önemi ve özelliği ile yetki ve sorumlulukları gereği tahsis edilen konutlardır. b- Sıra tahsisli konutlar; Yönergeye ekli 4 sayılı cetvelde gösterilen puan durumu dikkate alınarak 8 inci maddede belirtilen usul ve esaslara göre tahsis edilen konutlardır. c- Hizmet tahsisli konutlar; 1- Ulaşım ve iskan imkanları kısıtlı yerler ile mesai saatleriyle sınırlandırılması mümkün olmadan, görev başında bulundurulması gerekli olan personel, 2- Konutlarda görevli kapıcı, kaloriferci gibi personel, İçin inşa veya tefrik edilerek tahsis edilen bina, baraka, prefabrik yapı, şantiye eklentisi, tadil edilmiş veya edilmemiş karavan, kulübe ve benzeri konutlardır. Konut özelliğini kazanma Madde 6- Kurumun yetkili makamlarınca, mevcut konutları konut türlerine göre belirlenip, bu amaçta kullanılmak üzere ayrımının yapılması ile konut özelliğini kazanır. Konutların görev unvan gruplarına göre ne miktarda veya hangi oranda tahsis edileceği, yetkili makamca tespit edilebilir. Görev tahsisli konutların tahsis şekli Madde 7- Görev tahsisli konutlar, Yönergede ekli (2) sayılı cetvelde belirtilenlere, cetveldeki sıraya göre, yetkili dağıtım komisyonu tarafından tahsis edilir. Ataması merkezden yapılan personele, merkezden yapılan personele, merkezde kurulan yetkili konut dağıtım komisyonunca görev tahsisli konut tahsis edilebilir. Yeteri kadar görev tahsisli konutun olmaması halinde konut tahsis talebinde bulunanlar (2) sayılı cetvelde belirtilen sıra esas alınarak, Yönergeye ekli (4) sayılı cetveldeki esaslara göre, kendi aralarında puanlamaya tabi tutulur. Görev tahsisli konutta oturmakta iken, görev unvanı değişen personelin yeni görevi Yönergeye ekli (2) sayılı cetvelde gösterilmiş ise, kendisi için tekrar tahsis kararı alınmaz. Atanma kararı, son duruma göre konut tahsis kararı yerine geçer. Boşalan görev tahsisli konutların, fiilen boşaltılması tarihinden itibaren engeç 30 gün içinde, Yönerge hükümlerine göre hak sahiplerine tahsisi gerekir. Ancak, önceden belli bir görev için ayrıldığı halde, bu göreve atama yapılamadığından boş bulunan görev tahsisli konutlar hakkında bu hüküm uygulanmaz. Sıra tahsisli konutların tahsis şekli Madde 8- Sıra tahsisli konutlar, Yönergeye ekli (4) sayılı puanlama cetveli esas alınarak, yeteri kadar sıra tahsisli konutun olmaması halinde ise unvan gruplarına ve kendi aralarında sıralamaya tabi tutulup konut dağıtım komisyonunca hak sahiplerine tahsis edilir. Hak sahiplerinin puanlarının eşit olması halinde, hizmet süresi fazla olana, hizmet süresi de eşit ise, yetkili konut dağıtım komisyonunca ad çekme yoluyla, konut tahsis edilir. Konutların herhangi bir nedenle boşalması halinde fiilen boşaldığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde Yönerge hükümlerine göre hak sahiplerine tahsis edilmesi gerekir. Bu maddenin birinci fıkrası uyarınca hak kazananlardan, bulunduğu merkez, bölge, il veya ilçe ayrımı yapılmaksızın daha önce Yönergede belirtilen oturma süresince veya daha fazla süre 2

3 konutta oturanlara, konut tahsis edilemez. Bu durumda olanlara tekrar konut tahsisi, mevcut talepler karşılandıktan sonra kalan boş konut olursa Yönerge esaslarına göre yapılır. Hizmet tahsisli konutların tahsis şekli Madde 9- Hizmet tahsisli konutlar yetkili makam tarafından tahsis edilir. Konutlardan yararlanamayacaklar Madde 10- Bu Yönerge hükümlerine göre kendisine konut tahsis edilen biriyle evli bulunanlar, bu konutlarda oturdukları sürece başka konutlardan yararlanamazlar. Konutta birlikte oturabilecekler Madde 11- Konutlarda oturanların yanlarında yalnız kendisinin veya eşinin usul ve füru ile üçüncü dereceye kadar bu derece dahil hısımları veya gelenek, görenek ve ahlak kuralları gereği korumak ve bakmakla yükümlü bulundukları kimseler oturabilir. Konut tahsis talebi ve değerlendirilmesi Madde 12- Kendisine konut tahsisini isteyen personel, bir örneği Yönergeye ekli Ek:5 beyanname ile bağlı bulunduğu en yakın sicil amirine başvurur. Amir tarafından, beyanname tetkik edilerek, konut tahsis komisyonlarına sunulmak üzere, konut tahsis işlemlerini yürütmekle görevlendirilen birime gönderilmesi sağlanır. Bu birim beyannameleri tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik uyarınca verilen mal bildirimleriyle karşılaştırılması için mal bildirimlerinin verileceği mercilere gönderir. Karşılaştırma işlemi sonuçlandıktan sonra, konut tahsis işlemlerini yürütmekle görevlendirilen birimde, beyannamedeki bilgilere göre ek (4) sayılı cetveldeki puanlar dikkate alınır ve her yıl Ocak ayı içinde gerekli değerlendirme bilgisayar ortamında yapılarak toplam puana göre sıra cetveli düzenlenir. Sonuç bir yazı ile ilgili personele veya bu personele duyurulmak üzere, görev yaptığı birime bildirilir. Beyanname, sıra cetveli ve diğer belgeler saklanır. Ancak, birinci fıkraya göre puan sıralaması yapılanlardan, kendisine konut tahsis edilmeden başka bir il veya ilçeye atananlar, bulundukları son görev itibariyle, atandığı yerde yeniden puanlamaya tabi tutulur ve o yılın puan sıra cetvelinde gösterilir. Göreve yeniden veya ilk defa atananların konut tahsis talepleri, ataması ocak ayı içinde yapılmış ise o yıl, aksi halde boş konut yok ise müteakip yılda değerlendirilir ve puanlaması yapılır. Beyannameyi kasten noksan veya yanlış doldurduğu anlaşılanlar hakkında kanuni kovuşturma yapılır ve bunlara konut tahsis edilemez. Beyannamedeki değişiklikler Madde 13- Konut tahsis talebinde bulunan personelin durumunda bir değişiklik olduğu takdirde bu değişiklik tarihinden itibaren en geç bir ay içinde, değişikliği gösteren belgeler ile birlikte ek bir beyanname ile ilgili amire bildirilir. Bu durumun, en geç bir ay içinde konut tahsisine yetkili birime intikali sağlanır. Konut tahsisinin bildirilmesi Madde 14- Yetkili makamın veya ilgili konut dağıtım komisyonunun konut tahsis kararı, tahsisin yapıldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde, görevli birim tarafından bir yazı ile konut tahsis edilen personele bildirilir. Konutların teslimi ve konutlara giriş Madde 15- Konut tahsis edilen personele, konutun teslim tarihinden itibaren hesaplanacak kira bedeli, müteakip ayın aylık veya ücretinden bu ayın kirası ile birlikte bordro üzerinde gösterilmek suretiyle tahsil edilir. Konutlar, konut yönetimine yetkili birimce, bir örneği ek 6 da gösterilen Konut Giriş Tutanağı düzenlenerek teslim edilir. Bu tutanakların aslı konut tahsis dosyasında saklanır ve bir 3

4 örneği de kiracıya verilir. Tutanağa konutta bulunan demirbaş eşya ve mefruşatın ek 7 deki örneğine göre hazırlanan bir listesi eklenir. Bu tutanak, konuta girişte kira sözleşmesi, çıkışta ise geri alma ve bütün borçlarından ve dava haklarından kurtulma yerine geçer. Konut tahsis edilmeden ve tahsis kararı alınmadan konutun anahtarı teslim edilmez ve konuta girilemez. Konut tahsis edilenler, konutu teslim aldıkları tarihten itibaren kira öderler. Kendisine konut tahsis edilen personel, tahsis kararının tebliğ tarihinden itibaren, meşru mazeret dışında, en geç on beş gün içinde Yönergeye ekli konut giriş tutanağını imzalayıp konuta girmediği takdirde, konut tahsis kararı iptal edilir. Bu takdirde, konutun boş kaldığı süre için tahakkuk eden kira bedeli kendisinden tahsil edilir. Konut tahsis komisyonlarının kurulması Madde 16- Komisyon kararını gerektiren konutların, oturmaya hak kazananlara tahsisi amacı ile konut tahsis komisyonları kurulur. Üç kişiden oluşan bu komisyonlara ayrıca iki yedek üye de tespit edilir. Merkez konut dağıtım komisyonunun yedek üyeleri asil üye olan dairelerin Başkan Yardımcılarıdır. Taşra konut dağıtım komisyonu yedek üyeleri Başmüdürün uygun göreceği iki birim sorumlusudur. Başmüdür Yardımcısı olmayan yerlerde Başmüdür, Sağlık ve Sosyal İşler Müdürlüğü bulunmayan yerlerde ilgili birim sorumlusu komisyonun daimi üyesidir. Konut tahsis komisyonlarının toplanması ve çalışma esasları Madde 17- Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve konut tahsisi isteğinde bulunanlar ile konut tahsisine hak kazandığı anlaşılanların durumunu tetkik eder. Komisyonca, konut tahsisine hak kazananlar için gerekçeli bir karar alınır. Konut tahsis kararları, ekseriyetle verilir. Karar ayrıca tutulacak bir Karar defteri ne yazılır. Bir örneği konut tahsis dosyasında saklanır. Konut tahsis komisyonunun yazışma işleri, konut tahsis işlemlerini yürüten birimce görevlendirilen personel tarafından yürütülür. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Konut Tipleri, Oturma Süreleri ve Kira Bedelleri Konutların tipleri Madde 18- Konutlar, mülkiyet durumu, yapı cinsleri ve kullanış özelliklerine göre aşağıda belirtilen yedi tipe ayrılır. 1- A Tipi konutlar: Kapıcı ile ortak kullanım alanlarının tüm giderlerinin konutta oturanlar tarafından karşılandığı, İdare malı veya kiralı kalorifersiz konutlardır. 2- B Tipi konutlar: Kapıcı giderlerinin konutta oturanlar tarafından karşılandığı; ortak tesis ve ortak kullanım alanlarının ise sadece, su, elektrik ve aydınlatma giderlerinin kurumca karşılanması zorunluluğu olan İdare malı veya kiralı kalorifersiz konutlardır. 3- C Tipi konutlar: Kapıcı ve kaloriferci ile ortak tesis ve ortak kullanım alanlarının tüm giderlerinin konutta oturanlar tarafından karşılandığı İdare malı veya kiralı kaloriferli konutlardır. 4- D Tipi konutlar: Kapıcı giderlerinin konutta oturanlar tarafından karşılandığı; kaloriferci ile ortak tesis ve ortak kullanım alanlarının ise sadece, su, elektrik ve aydınlatma giderlerinin kurumca karşılanması zorunluluğu olan İdare malı veya kiralı kaloriferli konutlardır. 5- E Tipi konutlar: Kapıcı ile ortak tesis ve ortak kullanım alanlarının tüm giderlerinin konutta oturanlar tarafından karşılandığı, kalorifercinin ise kurumca karşılanması zorunluluğu olan İdare malı veya kiralı kaloriferli konutlardır. 4

5 6- F Tipi konutlar: Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri yapı cinsleri ile baraka niteliğinde olan kalorifersiz konutlardır. 7- G Tipi konutlar: 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olan ve ısınma, müşterek hizmet ve ihtiyaçlar ile ortak tesis ve ortak kullanım alanlarının tüm giderlerinin konutta oturanlar tarafından karşılanması zorunluluğu olan kalorifersiz ve kaloriferli konutlardır. Konutlarda oturma süreleri Madde 19- Görev ve hizmet tahsisli konutlarda, tahsise esas olan görev veya hizmetin devamı süresince oturulabilir. Sıra tahsisli konutlarda ise oturma süresi beş yıldır. Ancak, a- Bu sürenin tamamlanmasından sonra, konuttan yararlanacak başka personelin olmaması halinde, belli bir süre verilmeksizin ve şartlı olarak konutta oturmaya devam edilmesine izin verilebilir. b- Konuta girmek için sıra bekleyen bulunduğu takdirde, beş yıldan fazla oturma süresi en fazla olandan başlamak üzere, tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde konut boşaltılır. c- Görevi gereği hizmet veya görev tahsisli konut tahsis edilenler bu görevlerinden ayrıldıkları takdirde, kendilerine yapılacak tebliğ tarihinden itibaren iki ay içerisinde konut boşaltılır. Bunlara Yönerge hükümleri çerçevesinde sıra tahsisli konut tahsis edilir. Aylık kira bedelinin tespit ve tahsili Madde 20- Konutların aylık kira bedeli, o yıl için belirlenen aylık kira birim bedelinin, konutun brüt inşaat alanı ile çarpılması suretiyle, kurumca tespit edilir. Brüt inşaat alanının yüz yirmi metrekareden fazlası dikkate alınmaz. Kira bedeli konutun teslim tarihinden itibaren hesaplanır. Müteakip ayın aylık veya ücretinden bu ayın kirası ile birlikte, bordro üzerinde gösterilmek suretiyle tahsil edilir. Tahsil edilen bu ücretler, İdare bütçesine irat kaydedilir. Tahakkuka yetkili birim tarafından, kendilerine konut tahsis edilen personelin adı ve soyadı, görevi, aylığı veya ücreti ile aylık toplam kira miktarını gösteren cetvelin onaylı bir örneği, personelin maaşının ödendiği birime verilir. Aylık kira bedelini kesmeyen tahakkuk memuru ve görevliler, kesmedikleri kira karşılıklarından sorumludurlar. Kiracıların aylık veya ücretinden aylık kira bedelini kesen görevli, tahsil ettiği kira miktarını gösterir müfredatlı onaylı bir listeyi, müteakip ayın onuncu gününe kadar ilgili birimlere vermek zorundadır. Bu birimler, listeye göre kira tahsilatlarını kira defterlerinde kiracının hesabına işlerler. Hizmet binalarındaki konutların aylık kira bedellerinin tespiti Madde 21- Su, elektrik, havagazı ve doğalgaz sayaçları ayrı olan hizmet binalarındaki konutların aylık kira bedelleri, Yönergenin yirminci maddesine göre tespit edilir. Konutun ayrı sayacı yoksa, su, elektrik, havagazı ve doğalgaz bedeli olarak aylık kira bedeline ilave edilecek miktarlar, kurumun yetkili elamanlarınca tespit edilecek gerçek bedel üzerinden tahsil edilir. Bu miktarın tespitinde güçlük bulunduğu takdirde komisyonun belirleyeceği ortalama emsal bedelleri, aylık kira bedeli ile birlikte tahsil edilir. Aylık kira bedeli alınmayacak konutlar Madde 22- Yönergenin beşinci maddesinin c bendinde belirtilen hizmet tahsisli konutlardan aylık kira bedeli alınmaz. 5

6 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Konutların işletme, Bakım ve Onarım Giderlerinin Karşılanması Kurumca karşılanacak işletme, bakım ve onarım giderleri Madde 23- a)bu Yönergeye göre ayrılan konutların; 1) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olmayan kaloriferli konutların ısınma giderleri, 2)Borçlar Kanununun 258nci maddesinde bahsi geçen ve konutların olağan kullanılmasından doğan temizlik ve küçük onarım giderleri dışında kalan asansör, kalorifer, ana duvarlar, çatı, koridor gibi ortak yerlerin bakımı, korunması ve onarımı ile ilgili giderleri, 3) Kalorifer, hidrofor ve asansör gibi ortak tesislerin elektrik ve işletme giderleri, 4) Yönergenin yayımı tarihinden itibaren beş yılda bir boya, yağlı ve plastik gibi ve üç yılda bir de badana giderleri, b) Görev tahsisli konutlardan (3) sayılı cetvelde belirtilen makam sahiplerine tahsis edilen konutların (a) bendinde belirtilen giderlerine ilave olarak, demirbaş eşya ve mefruşat giderlerinin tamamı ile konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz ve benzeri giderlerinin, konutun yüz yirmi metrekaresine isabet eden kısmından fazlası, Kuruluşça karşılanır. Konutta oturanlar, kurumca yapılması uygun görülen onarımların yapılmasına engel olamazlar ve meşru bir mazeret olmadıkça tarihini erteleyemezler. Konutta oturanların kurumun muvafakatını almadan yaptıkları onarım giderleri ödenmez. Eşyalı Olarak Konut Tahsisi Madde 24- Eşyalı olarak tahsis edilecek görev tahsisli konutlarda bulundurulacak demirbaş eşya ve mefruşatın neler olacağı ve bunların özellikleri ile kullanma süreleri, personelin temsil ve görev özelliği ile konutların ihtiyaçları ve günün şartları göz önünde bulundurularak, görev tahsisli konutlardan (3) sayılı cetvelde belirtilen makam sahipleri için eşyalı olarak tahsis edilecek görev tahsisli konutlarına alınacak demirbaş eşya ve mefruşatın neler olacağı ve diğer hususlar ise Yönetim Kurulunca belirlenir. Konut tahsis edilenler tarafından karşılanacak giderler Madde 25-a- Kalorifersiz konutlar ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olan kaloriferli konutların ısınma giderleri, b- Kiracı tarafından kırılan camların takılması, bozulan muslukların değiştirilmesi veya tamir edilmesi gibi küçük bakım ve onarım giderleri ile kötü kullanımdan dolayı meydana gelen zarar ve ziyan giderleri, c) Ortak kullanım alanları dahil, konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderleri, d) Konutlarda istihdam edilen kapıcı, bahçıvan, kaloriferci, elektrikçi ve benzerleri ile çeşitli ihtiyaçların karşılanması için gerekli olan giderler, e) Yönergenin 26ncı maddesine göre, tespit edilen yakıt ihtiyacından fazla kullanılan yakıt giderleri, Konut tahsis edilenler tarafından karşılanır. (e) bendinde bahsedilen giderlerin, kurumca karşılandığı konut blok veya gruplarında, bu giderlerin brüt yüzölçümü oranına göre, her bağımsız bölüme isabet eden kısmının, ait olduğu ayı takip eden ayın ilk onbeş günü içinde, personelin aylık veya ücretinin ödendiği birime bildirilerek, Yönergenin 20nci maddesi esaslarına göre tahsil edilmesi sağlanır. İKİNCİ KISIM Yakıta ve Konuttan Çıkmaya İlişkin Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Yakıt İhtiyacı Tespiti, Temini ile Tedarik ve Dağıtımına Dair Usul ve Esaslar Yakıt ihtiyacının tespit usulü 6

7 Madde 26- Tamamı kurum mülkiyetinde olan (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olanlar hariç) veya tamamı kiralanan konutların, bu Yönergeye ekli (9) ve (10) sayılı cetvelde gösterilen esaslara göre, karşılanması zorunlu yakıt miktarı her konut blok veya grupları için ayrı ayrı olmak üzere, her yıl Mayıs ayının ilk on beş günü içinde tespit edilir. Kaloriferlerin gereğinden çok yakılmasından dolayı, kurumca karşılanması zorunlu yakıt miktarlarından fazla harcanan yakıt bedeli, konutlarda oturanlar tarafından karşılanır. Yakıt ödeneği talebi Madde 27- Konut blok veya gruplarının bulunduğu yöre ve her birinin bağımsız bölüm sayısı, son üç yılda sarf edilen yakıt miktarı, 26ncı maddeye göre tespit edilen yıllık yakıt ihtiyacı, yakıtın ton olarak mahalli fiyatı (taşıma, depolama ve benzeri giderler dahil) ve her konut blok veya grupları için ayrı ayrı hesaplanan yıllık yakıt ödenek ihtiyacı, konutları yönetmekle görevli birim tarafından, onaylı bir cetvel halinde her yıl Mayıs ayının son gününe kadar bağlı bulundukları Üniteye gönderilir. İlgili Ünitece gerekli tetkik ve değerlendirmeden sonra, konutlar için gerekli görülen yeteri kadar ödeneğin bütçeye konulması ve ihtiyaca göre dağıtımı sağlanır. Yakıtın temin tedarik ve dağıtımı Madde 28- Kaloriferli konutların yakıt ihtiyacının temin, tedarik ve dağıtımında, PTT'nin satın alma mevzuatı hükümleri uygulanır. Yakıt ihtiyacının temin tedarik ve dağıtımı işlerini yürüten personelin görev ve sorumluluğu Madde 29- Yakıtın temin, tedarik ve dağıtımıyla görevlendirilenler, bu işleri tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre yürütmekle yükümlüdürler. Yapılan tetkik sonucundan, bu işlerin yürütülmesi sırasında ihmal ve kusurları anlaşılan ilgililere, tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre disiplin cezası verilir. Ayrıca, gerektiğinde haklarında ceza kovuşturması yapılır ve varsa meydana gelen zarar bunlara ödettirilir. İKİNCİ BÖLÜM Konuttan Çıkma, Çıkarılma ve Konutların Yönetimi Konuttan çıkma Madde 30- Bu Yönerge kapsamına giren; a) Görev tahsisli veya hizmet tahsisli konutlarda oturanlar; tahsise esas görevin son bulduğu tarihten itibaren iki ay; başka kurumda aynı veya eş değer bir göreve nakledilenler, en geç altı ay içerisinde konutları boşaltmak zorundadırlar. b) Sıra tahsisli konutlarda oturanlar, beş yıllık oturma süresinin bitiminden on beş gün, yararlanacak personel olmaması nedeniyle oturmaya devam edenler ise çıkması için İdarece yapılan tebligat tarihinden itibaren bir ay içinde; emeklilik, istifa, başka bir yere nakil ve her ne şekilde olursa olsun, memuriyet veya işçi sıfatı kalkanlar, ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren iki ay içinde, c) Konutlarda oturmakta iken ölenlerin aileleri, ölüm tarihinden itibaren iki ay içinde, d)tahsis yapıldıktan sonra konutta oturma şartlarını haiz olmadıkları anlaşılanlar, kendilerine yapılan tebligat tarihinden itibaren iki ay içinde, e) Staj, kurs, askerlik, ücretsiz izinli, tedavi amacıyla görevlerinden geçici olarak ayrılanların aileleri, normal oturma süresini tamamladıkları tarihte, f) Geçici veya sürekli olarak yurt içi veya yurt dışı göreve atananlardan, ailesini beraberlerinde götürmesinde siyasi, askeri veya emniyet mülahazası ile sakınca görülenlerin aileleri, görevlinin bu görevi sona erdiği tarihte, Konutları boşaltmak ve anahtarlarını, yetkili birime vermek zorundadır. 7

8 Konutta oturanlardan yukarıdaki fıkralara göre, konutun boşaltılmasını gerektiren bir değişiklik olduğunda durum, personelin bağlı bulunduğu en yakın yetkili amirince, değişiklik tarihinden itibaren en geç on gün içinde bir yazı ile ilgili birime bildirilir. Konutları boşaltanlar, konutu ve anahtarını bir örneği ek (8) de gösterilen Konut Geri Alma tutanağı düzenlemek suretiyle, ilgili birime teslim etmek zorundadır. Teslim sırasında konutta bulunan demirbaş eşya ve mefruşat listesi idarece kontrol edilir ve noksansız teslim alınır. Konuttan çıkarılma Madde 31- Konutlar, 30 uncu maddede belirtilen süreler sonunda boşaltılamaz ise tahsise yetkili makam tarafından, ilgili mülki veya askeri makamlara başvurulur. Bu başvuru üzerine konut, başka bir bildirime gerek kalmaksızın, kolluk kuvveti kullanılarak, bir hafta içinde zorla boşalttırılır. Zorla boşalttırılmaya karşı, idareye ve yargı mercilerine yapılacak başvuru, boşalttırma işleminin icra ve infazını durdurmaz. Konutun tahsisine yetkili makam tarafından, kendilerine tahsis yapılmadan konutları işgal edenler veya tahsis yapıldıktan sonra gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar ile konut blok veya gruplarındaki diğer konut sakinlerinin huzur ve sükununu bozucu, genel ahlak değerlerini zedeleyici tutum ve davranışlarda bulunan ve kendisine yapılan yazılı uyarılara rağmen bu davranışlarında ısrar ettiği tespit edilenler hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. Konutların yönetimi Madde sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi konutların müşterek hizmet ve giderleriyle ilgili işleri, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu, Kamu Konutları Yönetmeliği ve bu Yönergede tespit edilen esaslara göre yürütülür. ÜÇÜNCÜ KISIM Çeşitli ve Son Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Konut İhtiyaçları, Nitelikleri ve Yasak Hükümler Konut blok veya gruplarının müşterek hizmet ve ihtiyaçlarının karşılanması Madde 33- Kurumun 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olmayan konut blok veya gruplarının; yakıt ihtiyacının temin, tedarik ve dağıtımı dışındaki müşterek hizmet ve ihtiyaçları, konutlarda oturanların kendi aralarından birer yıl süreyle ve yeteri kadar seçeceği yöneticiler aracılığı ile aşağıda belirtildiği şekilde karşılanır. a) Konutların kapıcı, bahçıvan, kaloriferci, elektrikçi gibi hizmet personeli ile ortak kullanım alanlarının aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerini brüt yüzölçümleri oranına göre konutta oturanlardan tahsil etmek. b) Konutların işletme, bakım ve onarım işleri için yıllık programlar hazırlamak ve Kuruluşun ilgili birimine teklifte bulunmak. c) Bahçe, otopark düzenlemesi ve konutların korunması hususlarında Kuruluşun ilgili birimine teklifte bulunmak. d) Kuruluş ile koordine ederek, yılda en az iki defa konutların iç kısmının bakım, onarımı ve tesisatların durumunu kontrol ettirmek. Bu konuda, yönetici tarafından hazırlanan raporun aslı, yönetim işleri ile ilgili dosyada bir örneği de konut tahsis dosyasında saklanır. e) Müşterek kullanıma ve yararlanmaya tahsis edilen bahçe ve yeşil sahaların kiracılar tarafından özel amaçları için kullanılmasını önlemek, Tamamı kurum mülkiyetinde bulunan konut blok veya gruplarında, (a) bendinde belirtilen müşterek hizmet ve ihtiyaçların konut tahsis edilenler tarafından karşılanması esastır. Ancak, bu hizmet ve ihtiyaçların kurumca karşılandığı konutlar için yapılan giderler, kira birim bedellerinin tespitinde dikkate alınır. Kendilerine konut tahsis edilenler, 26ncı madde uyarınca tespit edilen yakıt ihtiyacından fazla sarf edilen yakıt giderlerine, konutların brüt yüzölçümleri oranında katılırlar. Konut blok veya gruplarının müşterek hizmet ve giderlerinin karşılanması ile ilgili olarak bu Yönergede belirtilmeyen hususlarda 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uygulanır. 8

9 Kiralama suretiyle konut sağlanması Madde 34- Yeni bir işyeri kiralaması yapılırken, personelin konut ihtiyacı gözetilerek, yine kalkınmada öncelikli yöre ve mahrumiyet bölgelerinde zaruret halinde personel için Genel Müdürlükten yetki alınarak konut kiralanabilir. Konutların nitelikleri Madde 35- Kurumun inşa edeceği veya satın alacağı konutların brüt inşaat alanı, sosyal konut için belirtilen azami alanı geçemez. Ancak, görev tahsisli konutlar hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. Yasak hükümler Madde 36- Bu Yönergeye aykırı olarak; toplu iş sözleşmeleri ile özel sözleşmelere hüküm konulamaz, idari yetki kullanımı yoluyla farklı işlem yapılamaz. Konutlarda oturanların uyması gerekli esaslar Madde 37- Kendisine konut tahsis edilen kiracılar, konutta oturdukları süre içinde aşağıda belirtilen esaslara uymak zorundadırlar. a) Konut sakinlerinin huzur ve sükununu bozucu genel ahlak ve değerlerini zedeleyici tutum ve davranışlarda bulunamazlar. b) Yönetici tarafından tespit edilen, konutların iyi kullanılması, korunması ve tahribatın önlenmesi ile ilgili önlemlere titizlikle uyarlar. c) Konutların tamamını veya bir bölümünü, başkalarına devredemezler veya kiraya veremezler. d) Konutların mimari durumunda ve iç tesisatlarda, kendiliklerinden değişiklik yapamazlar. e) Konutun bir bölümünde veya bahçede kümes yapamazlar ve ahır hayvanları ile köpek besleyemezler. Yukarıda belirtilen esaslara uymayanlar, yönetici veya kiracılar tarafından ilgili birime bildirilir. İdarece bir yazı ile uyarılan ilgilinin aykırı tutum ve davranışını değiştirmemekte ısrar ettiğinin tutanakla tespit edilmesi halinde konut tahsis kararı iptal edilerek konuttan çıkartılırlar. Puanın dondurulması Madde 38-Kurumdan aylıksız veya aylıklı izinli olarak başka kurumlarda görevlendirilen personelin, görev tahsisli veya sıra tahsisli olarak konuttan yararlanmaları halinde, görevlendirildikleri kurumlarda görev yaptıkları süre içerisinde puanları dondurulmak ve süre kaydı aranmaksızın bu konutlarda oturmalarına devam olunur. İKİNCİ BÖLÜM Son Hükümler Yürürlükten kaldırma Madde tarih ve 141 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen PTT Konut Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 40- Bu Yönerge PTT Yönetim Kurulunun kabulü tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 41- Bu Yönerge hükümlerini PTT Genel Müdürü yürütür. 9

10 (2) Sayılı Cetvel GÖREV TAHSİSLİ KONUTLAR Bu Yönergenin (3) sayılı cetvelinde gösterilen eşyalı görev tahsisli konut tahsis edilenler hariç, Kamu Konutları Kanununun 3ncü maddesine aykırı olmamak şartıyla, kurumun yetkili makamınca personelin görevinin önemi, İdareye yararlılığı, yetki ve sorumluluğu ile kilit görevde olması gibi özellikler göz önünde bulundurularak, bu cetvelde sayılan görev unvanlarına eş değerde ve en altta belirtilen görev unvanından aşağı inilmemek üzere, görev tahsisli konut tahsis edilecek ek görev unvanları tespit edilebilir. Kurumun yetkili makamlarınca, bu cetveldeki görev unvanları sırası hiyerarşi ve görevin önem derecesi esas alınarak, görev tahsisli konut tahsis edilecek görev unvanları, bir cetvel halinde ayrıca düzenlenir ve genelge ile teşkilata duyurulur. MERKEZ TEŞKİLATI VE ANKARA DAKİ ÜNİTELER YÖNETİM KURULU ÜYESİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SAVUNMA SEKRETERİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANI l.hukuk MÜŞAVİRİ DAİRE BAŞKANI BASIN YAYIN HALKLA İLŞ. MÜŞAVİRİ BAŞMÜDÜR HUKUK MÜŞAVİRİ-DAİRE BAŞKAN YARDIMCISI MÜFETTİŞ AVUKAT BAŞMÜDÜR YARDIMCISI MÜSTAKİL ÜNİTE MÜDÜRÜ PTT BANK İŞLEM MÜDÜRÜ ŞUBE MÜDÜRÜ-KISIM MÜDÜRÜ MÜŞAVİR BİRİM AMİRİ OLAN GRP. BAŞMÜH. BİRİM AMİRİ OLAN BAŞMÜH. BİRİM AMİRİ OLAN MÜHENDİS GRUP BAŞMÜHENDİSİ TAŞRA TEŞKİLATI BAŞMÜDÜR BAŞMÜDÜR YARDIMCISI MÜFETTİŞ AVUKAT PTT MEREKEZ MÜDÜRÜ KISIM MÜDÜRÜ MÜST. BİRİM AMİRİ OLAN GRP. BAŞMÜH. MÜST. BİRİM AMİRİ OLAN BAŞMÜH. MÜST. BİRİM AMİRİ OLAN MÜHENDİS GRUP BAŞMÜHENDİSİ (3) Sayılı Cetvel EŞYALI GÖREV TAHSİSLİ KONUTLAR GENEL MÜDÜR 10

11 (4) Sayılı Cetvel SIRA TAHSİSLİ KONUTLARIN PUANLAMA CETVELİ a- Görevinde başarılı olanlardan sicili çok iyi veya iyi olan personel için (+ 10) puan, b- Personelin 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda, geçen hizmet süresinin her yılı için (+ 5) puan, c- Personelin kendi veya eşi adına, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamında olan kurum ve kuruluşlarda, daha önce konuttan yararlandığı her yıl için (-3) puan, d- Personelin eşi için (+ 6) puan, e- Personelin (Bay-Bayan) kanunen bakmakta olduğu yükümlü çocuklarının her biri için (+3) puan, (yalnız iki çocuğa kadar), f- Personelin, eşi ve çocukları dışında, kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı her aile ferdi için (+1) puan, g- Personelin, aylık ve özlük hakları ile ilgili gelirleri hariç olmak üzere, kendisinin ve kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinin konut kira gelirleri dışındaki diğer tüm sürekli gelirlerinin yıllık toplamının, gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmesi halinde (-1) puan, h- Personelin, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda konut tahsisi için beklediği her yıl için (+1) puan, i- Personelin kendisinin, eşinin, çocuğunun ve kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinden, konutun bulunduğu İl veya İlçenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde oturmaya elverişli konutu olanların her konut için (-15) puan, j- Personelin kendisinin, eşinin, çocuğunun ve kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinden, aynı İl veya İlçede (i) bendi kapsamı dışında kalan yerler ile başka İl veya İlçelerde oturmaya elverişli konutu olanların her konut için (-10) puan, NOT: 1- Cetvelin (b), (c) ve (h) bentlerindeki yılların ay ve gün olarak tespit edilen bakiyelerinin puan değeri, oranlama yoluyla hesaplanarak, toplam puanlamada dikkate alınır. 2- Konut tahsis talebinde bulunan personelin, kanunen bakmakla mükellef olduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinin, beyan tarihinde yıllık gelirleri toplamını tespit mümkün değilse, bir önceki yılın gelirleri toplamı esas alınır. 3- Beyan tarihindeki aylık net gelirlerin, (12) ile çarpılması suretiyle yıllık gelirler toplamı bulunur. 11

12 (5) Sayılı Cetvel KONUT TAHSİS TALEP BEYANNAMESİ 1- Adınız ve Soyadınız : 2- Kurum Sicil Numaranız : Bilgisayar Sicil Numaranız: 3- Görev Unvanınız : 4- Görev Yeriniz : 5- Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda geçen Yıl Ay Gün hizmet süreniz: 6- Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşların konutlarından Yıl Ay Gün daha önce yararlanmış iseniz konutta oturduğunuz süre: 7- Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda konut tahsisi Yıl Ay Gün için beklediğiniz süre: 8- Medeni Haliniz : Bekar Evli Dul 9- Kamu Konutunun bulunduğu il veya ilçenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde sizin, eşinizin, kanunen bakmakla yükümlü olduğunuz ve konutta beraber Evet Hayır Adet oturacağınız aile fertlerinin oturmaya elverişli konutu var mı? (Cevabınız evet ise yandaki boş kutucuğa konut sayınızı yazınız) : 10- Kamu Konutunun bulunduğu il veya ilçenin belediye ve mücavir alan sınırları dışında sizin, eşinizin, kanunen bakmakla yükümlü olduğunuz ve konutta beraber Evet Hayır Adet oturacağınız aile fertlerinin oturmaya elverişli konutu var mı? (Cevabınız evet ise yandaki boş kutucuğa konut sayınızı yazınız) : 11- Kademe ilerlemesinin/ derece yükselmesinin durdurulması veya bu cezaya eş ya da daha ağır bir disiplin cezası aldınız mı? : Evet Hayır 12- Görevi ihmal ya da suiistimalden mahkumiyetiniz var mı? : Evet Hayır 13- Eşiniz Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışıyor mu? : Evet Hayır 14- Kanunen bakmakla yükümlü olduğunuz çocuk sayısı: 15- Eşiniz ve çocuklarınız dışında kanunen bakmakla yükümlü olduğunuz ve konutta birlikte oturacağınız aile fertlerinin (anne ve babanız) sayısı: 16- Aylık ve özlük haklarınız hariç, konutta birlikte oturacağınız aile fertlerinin yıllık gelirleri : 17- Eşiniz ve çocuklarınız dışında, kanunen bakmakla yükümlü olduğunuz ve konutta birlikte oturacağınız aile fertlerinin (anne ve babanızın) : TL ADI VE SOYADI DOĞUM YERİ VE TARİHİ YAKINLIĞI 18- Tahsisini istediğiniz konuta ilişkin tercihleriniz : SEMTİ BRÜT YÜZÖLÇÜMÜ (M2) ODA SAYISI BODRUM KATI İSTER MİSİNİZ? Evet Hayır Bu beyannamenin tarafımdan düzenlendiğini ve içindeki bilgilerin doğru olduğunu yanlış ve noksanlıktan doğacak sorumluluğu kabul ettiğimi, durumumda değişiklik olduğunda bildireceğimi beyan ve taahhüt ederim. TASTİK EDEN AMİRİN ADI VE SOYADI ADINIZ VE SOYADINIZ: Ev Adresiniz : 12

13 TEL : TARİH VE İMZA : Not/formun doldurulmasına ilişkin açıklamalar sayfanın arkasında yer almaktadır. BAZI MADDELERİN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Madde 5: Kamu Konutları Kanunu Kapsamına giren Kurum ve Kuruluşlar; genel ve katma bütçeli kuruluşlar, İl Özel İdareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlikler ve döner sermayeli kuruluşlar; KİT ler ve bağlı ortaklıklar; özel kanunlarla veya özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetki ile kurulan bankalar, kamu kurum ve kuruluşları ve fonlar, kefalet sandıkları ve Gençlik ve Spor Bölge Müdürlükleri. Madde 7: Daha önce lojmandan yararlanılmış ise, sürenin hesaplanmasında lojmandan çıkış tarihi esas alınır. Madde 14: Bu kısma ; a) Çocuklarından orta öğrenimde olanların 19 yaşını, yüksek öğrenimde olanların 25 yaşını doldurmayanlar, b) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmayan ve evlenmemiş kız çocuklarından 25 yaşını doldurmayanlar, c) Yaş hadlerini geçmekle birlikte malullüğü dolayısıyla çalışamayacak durumda olan çocuklar yazılacaktır. Madde 15: Bu kısma, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmayan ve konutta birlikte kalacak anne ve baba yazılacaktır. Madde 16: Bu kısma, kendi özlük haklarınız hariç, eşinizin, kanunen bakmakla mükellef olduğunuz ve konutta birlikte oturacağınız çocuklarınız ile anne ve babanızın toplam yıllık geliri yazılacaktır. (6) SAYILI CETVEL KONUTA GİRİŞ TUTANAĞI 1- Konut tahsis edilen personelin Adı Soyadı : Görevi : Konut tahsis tarihi :... 13

14 4- Konut tahsis kararının sayısı : Konutun teslim ve konuta giriş tarihi : Konutun bulunduğu ili : İlçesi : Mahallesi : Cadde veya Sokak Adı : Konutun Kapı No.su : Daire No.su : Konutun bir metrekarelik alanı için tespit edilen; a) Aylık kira birim bedeli (m2/tl.) :... b) Kaloriferli ise, aylık ortalama yakıt gideri (m2/tl.) :... c) Aylık toplam kira birim bedeli (m2/tl.) (A+B=C) : Konutun brüt inşaat alanı (metrekare) : Kaloriferli konutun ayık kira bedeli (Aylık toplam kira birim bedeli çarpı konutun brüt inşaat alanı) : Kalorifersiz konutun aylık kira bedeli (TL) (Aylık kira birim bedeli çarpı konutun brüt inşaat alanı) :... Yukarıda özellikler belirtilen kamu konutunu (7) sayılı cetvelde yazılı eşya ve mefruşat ile birlikte aşağıdaki şartlarla teslim aldım. 1- Kiraladığım konutu Konut Yönergesi hükümlerine göre kullanmayı ve bu Yönerge hükümlerine riayet etmeyi, 2- Konutu teslim aldığım şekil ve özellikte teslim etmeyi, 3- Konutun boşaltılması sırasında tanzim edilecek Konutu Geri Alma Tutanağı ile bu giriş tutanağı ve eki demirbaş eşya ve mefruşat listesinde bir fark ve noksanlık tespit edilirse, bunların değerini itiraz etmeden ödeyeceğimi, 4- Konutta oturduğum süre içinde yaptığım zarar ve hasarın bedelini aynen karşılayacağımı, 5- Konutun içinin ve dışının, teslim aldığım andaki mimarı durumunu değiştirmeyeceğimi, Taahhüt ve yukarıda belirtilen hükümleri aynen kabul ettiğimi şimdiden beyan ederim. PERSONELİN ADI VE SOYADI Görevi-İmzası Yukarıdaki imzanın, Adı ve Soyadı ile görevi yazılı personelimiz e / a ait olduğu tasdik olunur..../.../... Daire Amiri...İli,...İlçesi,...Mahallesi,......Sokağında/Caddesinde bulunan...kapı nolu konutun...dairesinin yukarıda belirtilen özellikleriyle.../.../... tarihinde teslim edildiğini gösteren tutanaktır. Konutu Teslim Edenin Konutu Teslim Alan Kiracının Adı Soyadı ve Görevi Adı Soyadı ve Görevi (7) SAYILI CETVEL 14

15 DEMİRBAŞ EŞYA VE MEFRUŞAT TUTANAĞI TARİHİ :.../.../... KONUT KAPI NO.SU :... DAİRE NO.SU :... KONUTTA BULUNAN DEMİRBAŞ EŞYA MEFRUŞAT LİSTESİ S.NO : CİNSİ : ADEDİ : DEMİRBAŞ NO: DEMİRBAŞ SERİ NO: FİYATI: TUTARI: TESLİM EDEN PERSONELİN ADI SOYADI : GÖREVİ : İMZASI : TARİHİ : TESLİM ALAN PERSONELİN ADI SOYADI : GÖREVİ : İMZASI : TARİHİ :

16 (8) SAYILI CETVEL KONUTU GERİ ALMA TUTANAĞI 1- Konut tahsis edilen personelin Adı Soyadı : Görevi : Konuttan çıkış tarihi : Konutun bulunduğu il : İlçesi : Mahallesi : Cadde veya Sokak Adı : Konutun Kapı No.su : Daire No.su : Teslim edilen demirbaş eşya ve mefruşatta fark ve noksanlıklar ve değerleri: Konutta meydana gelen zarar ve ziyanlar ve bedelleri: Konutun mimarı durumunda bir değişiklik yapılıp yapılmadığı : Yukarıda belirtilen konutun mahsus hanelerinde açıklanan durumu ile teslim alındığını gösterir tutanaktır. Konutu Teslim Eden Kiracının Konutu Teslim Alanı Adı Soyadı ve Görevi Adı Soyadı ve Görevi.../.../....../.../... 16

17 (9) SAYILI CETVEL (Değişik: 15/1/ /1391 K.) YILLIK YAKIT MİKTARLARI Qk x Zg x Zy By= Formülü ile hesap edilmiştir. 2 Hu x Nk Bu formülde : By= Yıllık yakıt sarfiyatı (Kg/yıl) Qk= Kazanın ısıl kapasitesi (Kcal/h) Zg= Kazanın günlük yakılma süresi (Saat) Zy= Kazanın yıllık yakılma süresi (Gün) Hu= Yakıtın alt ısı değeri (Kcal/Kg) Nk= Kazanın verimi (% olarak) Hu= 2800 Kcal/Kg (Kömür yakıtta) " (Fuel-Oil yakıtta) Nk= 0,60 (Kömür yakıtta) 0,75 (Fuel-Oil yakıtta) I - BÖLGEYE BAĞLI İLLERDE Günlük yakma süresi 3 saat, yıllık yakma süresi 90 gün ve dış sıcaklık ortalaması (-0,92) olduğuna göre : By= 0,080 Qk (Kömür yakıtta) By= 0,018 Qk (Fuel-Oil yakıtta) KAT ADEDİ YILLIK KÖMÜR MİKTARINA AİT FORMÜL YILLIK FUEL-OİL MİKTARINA AİT FORMÜL (8, ,20 K) x S (2,30 + 6,90 K) x S 2 (8, ,42 K) x S (2, ,80 K) x S 3 (8, ,63 K) x S (2, ,70 K) x S 4 (8, ,84 K) x S (2, ,60 K) x S 5 (8, ,05 K) x S (2, ,50 K) x S 6 (8, ,26 K) x S (2, ,40 K) x S 7 (8, ,47 K) x S (2, ,30 K) x S 8 (8, ,68 K) x S (2, ,20 K) x S 9 (8, ,89 K) x S (2, ,10 K) x S 10 (8, ,10 K) x S (2, ,00 K) x S 11 (8, ,31 K) x S (2, ,90 K) x S 12 (8, ,52 K) x S (2, ,80 K) x S 13 (8, ,73 K) x S (2, ,70 K) x S 14 (8, ,94 K) x S (2, ,90 K) x S 15 (8, ,15 K) x S (2, ,50 K) x S YÖNETMELİKLER, MAYIS 1991 (Ek - 7) 17

18 II. BÖLGEYE BAĞLI İLLERDE Günlük yakma süresi 4 saat, yıllık yakma süresi 120 gün ve dış sıcaklık ortalaması (-3,40) olduğuna göre; By= 0,145 Qk (Kömür yakıtta) By= 0,035 Qk (Fuel Oil yakıtta) KAT ADEDİ YILLIK KÖMÜR MİKTARINA AİT FORMÜL YILLIK FUEL-OİL MİKTARINA AİT FORMÜL (19, ,00 K) x S (5, ,00 K) x S 2 (19, ,00 K) x S (5, ,00 K) x S 3 (19, ,00 K) x S (5, ,00 K) x S 4 (19, ,00 K) x S (5, ,00 K) x S 5 (19, ,00 K) x S (5, ,00 K) x S 6 (19, ,00 K) x S (5, ,00 K) x S 7 (19, ,00 K) x S (5, ,00 K) x S 8 (19, ,00 K) x S (5, ,00 K) x S 9 (19, ,00 K) x S (5, ,00 K) x S 10 (19, ,00 K) x S (5, ,00 K) x S 11 (19, ,00 K) x S (5, ,00 K) x S 12 (19, ,00 K) x S (5, ,00 K) x S 13 (19, ,00 K) x S (5, ,00 K) x S 14 (19, ,00 K) x S (5, ,00 K) x S 15 (19, ,00 K) x S (5, ,00 K) x S III. BÖLGEYE BAĞLI İLLERDE: Günlük yakma süresi 5 saat, yıllık yakma süresi 120 gün ve dış sıcaklık ortalaması (-5,01) olduğuna göre: By= 0,180 Qk (Kömür yakıtta) By= 0,04 Qk (Fuel-oil yakıtta) KAT ADEDİ YILLIK KÖMÜR MİKTARINA AİT FORMÜL YILLIK FUEL-OİL MİKTARINA AİT FORMÜL (24, ,00 K) x S (6, ,00 K) x S 2 (24, ,00 K) x S (6, ,00 K) x S 3 (24, ,00 K) x S (6, ,00 K) x S 4 (24, ,00 K) x S (6, ,00 K) x S 5 (24, ,00 K) x S (6, ,00 K) x S 6 (24, ,00 K) x S (6, ,00 K) x S 7 (24, ,00 K) x S (6, ,00 K) x S 8 (24, ,00 K) x S (6, ,00 K) x S 18

19 9 (24, ,00 K) x S (6, ,00 K) x S 10 (24, ,00 K) x S (6, ,00 K) x S 11 (24, ,00 K) x S (6, ,00 K) x S 12 (24, ,00 K) x S (6, ,00 K) x S 13 (24, ,00 K) x S (6, ,00 K) x S 14 (24, ,00 K) x S (6, ,00 K) x S 15 (24, ,00 K) x S (6, ,00 K) x S IV. BÖLGEYE BAĞLI İLLERDE: Günlük yakma süresi 5,5 saat yıllık yakma süresi 135 gün ve dış sıcaklık ortalaması (- 6,92) olduğuna göre: By = 0,220 Qk (Kömür yakıtta) By = 0,05 Qk (Fuel-oil yakıtta) KAT ADEDİ YILLIK KÖMÜR MİKTARINA AİT FORMÜL YILLIK FUEL-OİL MİKTARINA AİT FORMÜL (30, ,00 K) x S (8, ,30 K) x S 2 (30, ,00 K) x S (8, ,60 K) x S 3 (30, ,00 K) x S (8, ,90 K) x S 4 (30, ,00 K) x S (8, ,20 K) x S 5 (30, ,00 K) x S (8, ,50 K) x S 6 (30, ,00 K) x S (8, ,80 K) x S 7 (30, ,00 K) x S (8, ,10 K) x S 8 (30, ,00 K) x S (8, ,40 K) x S 9 (30, ,00 K) x S (8, ,70 K) x S 10 (30, ,00 K) x S (8, ,00 K) x S 11 (30, ,00 K) x S (8, ,30 K) x S 12 (30, ,00 K) x S (8, ,60 K) x S 13 (30, ,00 K) x S (8, ,90 K) x S 14 (30, ,00 K) x S (8, ,20 K) x S 15 (30, ,00 K) x S (8, ,50 K) x S V. BÖLGEYE BAĞLI İLLERDE: Günlük yakma süresi 6 saat, yıllık yakma süresi 150 gün ve dış sıcaklık ortalaması (-8,70) olduğuna göre: By = 0,270 Qk (Kömür Yakıtta) By = 0,06 Qk (Fuel-Oil yakıtta) KAT ADEDİ YILLIK KÖMÜR MİKTARINA AİT FORMÜL YILLIK FUEL-OİL MİKTARINA AİT FORMÜL (38, ,00 K) x S (10, ,00 K) x S 2 (38, ,00 K) x S (10, ,00 K) x S 3 (38, ,00 K) x S (10, ,00 K) x S 4 (38, ,00 K) x S (10, ,00 K) x S 5 (38, ,00 K) x S (10, ,00 K) x S 6 (38, ,00 K) x S (10, ,00 K) x S 7 (38, ,00 K) x S (10, ,00 K) x S 19

20 8 (38, ,00 K) x S (10, ,00 K) x S 9 (38, ,00 K) x S (10, ,00 K) x S 10 (38, ,00 K) x S (10, ,00 K) x S 11 (38, ,00 K) x S (10, ,00 K) x S 12 (38, ,00 K) x S (10, ,00 K) x S 13 (38, ,00 K) x S (10, ,00 K) x S 14 (38, ,00 K) x S (10, ,00 K) x S 15 (38, ,00 K) x S (10, ,00 K) x S YÖNETMELİKLER, MAYIS 1991 (Ek - 7) VI. BÖLGEYE AİT İLLERDE: Günlük yakma süresi 6,5 saat, yıllık yakma süresi 165 gün ve dış sıcaklık ortalaması (-10,95) olduğuna göre: By= 0,320 Qk (Kömür yakıtta) By= 0,072 Qk (Fuel-oil yakıtta) KAT ADEDİ YILLIK KÖMÜR MİKTARINA AİT FORMÜL YILLIK FUEL-OİL MİKTARINA AİT FORMÜL (47, ,80 K) x S (12, ,20 K) x S 2 (47, ,60 K) x S (12, ,40 K) x S 3 (47, ,40 K) x S (12, ,60 K) x S 4 (47, ,20 K) x S (12, ,80 K) x S 5 (47, ,00 K) x S (12, ,00 K) x S 6 (47, ,80 K) x S (12, ,20 K) x S 7 (47, ,60 K) x S (12, ,40 K) x S 8 (47, ,40 K) x S (12, ,60 K) x S 9 (47, ,20 K) x S (12, ,80 K) x S 10 (47, ,00 K) x S (12, ,00 K) x S 11 (47, ,80 K) x S (12, ,20 K) x S 12 (47, ,60 K) x S (12, ,40 K) x S 13 (47, ,40 K) x S (12, ,60 K) x S 14 (47, ,20 K) x S (12, ,80 K) x S 15 (47, ,00 K) x S (12, ,00 K) x S VII. BÖLGEYE BAĞLI İLLERDE: Günlük yakma süresi 7 saat, yıllık yakma süresi 170 gün ve dış sıcaklık ortalaması (-12,80) olduğuna göre; By= 0,360 Qk (Kömür yakıtta) By= 0,080 Qk (Fuel-oil yakıtta) KAT ADEDİ YILLIK KÖMÜR MİKTARINA AİT FORMÜL YILLIK FUEL-OİL MİKTARINA AİT FORMÜL (56, ,00 K) x S (14, ,50 K) x S 2 (56, ,00 K) x S (14, ,00 K) x S 3 (56, ,00 K) x S (14, ,50 K) x S 20

21 4 (56, ,00 K) x S (14, ,00 K) x S 5 (56, ,00 K) x S (14, ,50 K) x S 6 (56, ,00 K) x S (14, ,00 K) x S 7 (56, ,00 K) x S (14, ,50 K) x S 8 (56, ,00 K) x S (14, ,00 K) x S 9 (56, ,00 K) x S (14, ,50 K) x S 10 (56, ,00 K) x S (14, ,00 K) x S 11 (56, ,00 K) x S (14, ,50 K) x S 12 (56, ,00 K) x S (14, ,00 K) x S 13 (56, ,00 K) x S (14, ,50 K) x S 14 (56, ,00 K) x S (14, ,00 K) x S 15 (56, ,00 K) x S (14, ,50 K) x S VIII. BÖLGEYE BAĞLI İLLERDE: Günlük yakma süresi 7,5 saat, yıllık yakma süresi 180 gün ve dış sıcaklık ortalaması (- 14, 97) olduğuna göre; By=0,402 Qk (Kömür yakıtta) By=0,09 Qk (Fuel-oil yakıtta) KAT ADEDİ YILLIK KÖMÜR MİKTARINA AİT FORMÜL YILLIK FUEL-OİL MİKTARINA AİT FORMÜL (68, ,00 K) x S (17, ,60 K) x S 2 (68, ,00 K) x S (17, ,20 K) x S 3 (68, ,00 K) x S (17, , 80 K) x S 4 (68, ,00 K) x S (17, ,40 K) x S 5 (68, ,00 K) x S (17, ,00 K) x S 6 (68, ,00 K) x S (17, ,60 K) x S 7 (68, ,00 K) x S (17, ,20 K) x S 8 (68, ,00 K) x S (17, ,80 K) x S 9 (68, ,00 K) x S (17, ,40 K) x S 10 (68, ,00 K) x S (17, ,00 K) x S 11 (68, ,00 K) x S (17, ,60 K) x S 12 (68, ,00 K) x S (17, ,20 K) x S 13 (68, ,00 K) x S (17, ,80 K) x S 14 (68, ,00 K) x S (17, ,40 K) x S 15 (68, ,00 K) x S (17, ,00 K) x S IX. BÖLGEYE BAĞLI İLLERDE : Günlük yakma süresi 8 saat, yıllık yakma süresi 190 gün ve dış sıcaklık ortalaması (- 18,30) olduğuna göre: By=0,455 Qk (Kömür yakıtta) By=0,105 Qk (Fuel-oil yakıtta) KAT ADEDİ YILLIK KÖMÜR MİKTARINA AİT FORMÜL YILLIK FUEL-OİL MİKTARINA AİT FORMÜL (87, ,10 K) x S (23, ,60 K) x S 2 (87, ,20 K) x S (23, ,20 K) x S 3 (87, ,30 K) x S (23, ,80 K) x S 4 (87, ,40 K) x S (23, ,40 K) x S 5 (87, ,50 K) x S (23, ,00 K) x S 6 (87, ,60 K) x S (23, ,60 K) x S 21

22 7 (87, ,70 K) x S (23, ,20 K) x S 8 (87, ,80 K) x S (23, ,80 K) x S 9 (87, ,90 K) x S (23, ,40 K) x S 10 (87, ,00 K) x S (23, ,00 K) x S 11 (87, ,10 K) x S (23, ,60 K) x S 12 (87, ,20 K) x S (23, ,20 K) x S 13 (87, ,30 K) x S (23, ,80 K) x S 14 (87, ,40 K) x S (23, ,40 K) x S 15 (87, ,50 K) x S (23, ,00 K) x S YÖNETMELİKLER, MAYIS 1991 (Ek - 7) X. BÖLGEYE BAĞLI İLLERDE: Günlük yakma süresi 8,5 saat, yıllık yakma süresi 200 gün ve dış sıcaklık ortalaması (- 22,37) olduğuna göre: By=0,510 Qk (Kömür yakıtta) By=0,115 Qk (Fuel-oil yakıtta) KAT ADEDİ YILLIK KÖMÜR MİKTARINA AİT FORMÜL YILLIK FUEL-OİL MİKTARINA AİT FORMÜL (116, ,30 K) x S (25, ,60 K) x S 2 (116, ,60 K) x S (25, ,20 K) x S 3 (116, ,90 K) x S (25, ,80 K) x S 4 (116, ,20 K) x S (25, ,40 K) x S 5 (116, ,50 K) x S (25, ,00 K) x S 6 (116, ,80 K) x S (25, ,60 K) x S 7 (116, ,10 K) x S (25, ,20 K) x S 8 (116, ,40 K ) x S (25, ,80 K) x S 9 (116, ,70 K) x S (25, ,40 K) x S 10 (116, ,00 K) x S (25, ,00 K) x S 11 (116, ,30 K) x S (25, ,60 K) x S 12 (116, ,60 K) x S (25, ,20 K) x S 13 (116, ,90 K) x S (25, ,80 K) x S 14 (116, ,20 K) x S (25, ,40 K) x S 15 (116, ,50 K) x S (25, ,00 K) x S NOT: 1- Yukarıdaki formüllerde kullanılan katsayıların hesaplanması: -Binanın dıştan dışa bir kenarı "a" mt, diğer kenarı da "b" mt. ise S = axb (m2) dır. Yani binanın dıştan dışa taban alanıdır. -Binanın, dıştan dışa bir kenarı "a" mt, diğer kenarı da "b" mt. ise TABLO 1 de yatayda "a" bulunur, düşeyde "b" bulunur. Bu ikisinin kesim noktasındaki rakam, "K" katsayısıdır. 2- Kat adedi, kazan dairesinin üstünde kalan kısımlardır kattan yüksek yapılarda yalnız "K" yanındaki katsayı değişecektir. Şöyle ki, yeni katsayı, kat adedinin "1"nci kattaki "K" anın katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacaktır. 22

28 Haziran 2011 tarih ve 56/4 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir.

28 Haziran 2011 tarih ve 56/4 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir. 28 Haziran 2011 tarih ve 56/4 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ KONUT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı Giresun

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Konut Dağıtım ve Yönetim Yönergesi

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Konut Dağıtım ve Yönetim Yönergesi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Konut Dağıtım ve Yönetim Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönerge 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanununun 2 nci maddesi ile 16.07.1984 tarih ve 84/8345 sayılı Kamu Konutları Yönetmeliği çerçevesinde

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONUT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONUT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONUT YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam: BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1 - Bu Yönergenin amacı 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği

Detaylı

TURKCELL, TÜRK EĞİTİM VAKFI VE FORD OTOSAN TARAFINDAN YAPTIRILAN VE VAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİS EDİLEN KONUTLARA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNERGESİ

TURKCELL, TÜRK EĞİTİM VAKFI VE FORD OTOSAN TARAFINDAN YAPTIRILAN VE VAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİS EDİLEN KONUTLARA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNERGESİ TURKCELL, TÜRK EĞİTİM VAKFI VE FORD OTOSAN TARAFINDAN YAPTIRILAN VE VAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİS EDİLEN KONUTLARA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Türkcell, Türk

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ Madde 1: Bu Yönergenin amacı Uludağ Üniversitesi konutlarının kurum personeline tahsis şekli, oturma süresi, v.b. konulara

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI KONUT TAHSİS YÖNERGESİ

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI KONUT TAHSİS YÖNERGESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ Amaç ve dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına tahsis edilen konutların personele tahsisine ve boşaltılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ KONUT DAĞITIM VE YÖNETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

HARRAN ÜNİVERSİTESİ KONUT DAĞITIM VE YÖNETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler HARRAN ÜNİVERSİTESİ KONUT DAĞITIM VE YÖNETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1. Bu yönergenin amacı, Harran Üniversitesi konutlarının tahsis şekli, oturma süresi, kira, bakım, onarım

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KONUT DAĞITIM VE YÖNETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Kapsam ve Konut Türleri

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KONUT DAĞITIM VE YÖNETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Kapsam ve Konut Türleri ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KONUT DAĞITIM VE YÖNETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Kapsam ve Konut Türleri Amaç Madde 1- Bu Yönerge; Atatürk Üniversitesi ne ait kamu konutlarına başvuru, tahsis şekli,

Detaylı

ADALET TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI KONUT YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER

ADALET TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI KONUT YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER 1 ADALET TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI KONUT YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfına ait konutların Hakim ve Savcılar ile Adliye ve Cezaevi

Detaylı

Kapsam MADDE 2- Bu esaslar, Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı kamu konutlarını kapsar.

Kapsam MADDE 2- Bu esaslar, Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı kamu konutlarını kapsar. I MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KAMU KONUTLARI TAHSİS YÖNERGESİ Amaç ve Dayanak MADDE1- Bu esasların amacı, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 23.09.1984 tarihli Kamu Konutları Yönetmeliği gereğince, Mustafa

Detaylı

::: Konut Yönetmeliği ADALET TESKILATINI GÜÇLENDIRME VAKFI KONUT YÖNETMELIGI GENEL HÜKÜMLER

::: Konut Yönetmeliği ADALET TESKILATINI GÜÇLENDIRME VAKFI KONUT YÖNETMELIGI GENEL HÜKÜMLER ::: Konut Yönetmeliği ADALET TESKILATINI GÜÇLENDIRME VAKFI KONUT YÖNETMELIGI GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfına ait konutların Hakim ve Savcılar

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONUT YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONUT YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONUT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatına ait konutların tahsis şekli,

Detaylı

ANKARA SİVİL SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA BİRLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU KONUTLARI UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

ANKARA SİVİL SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA BİRLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU KONUTLARI UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ ANKARA SİVİL SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA BİRLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU KONUTLARI UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-Amacı; Ankara Sivil Savunma Arama ve Kurtarma

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ 19.11.2009 tarih ve 2009/221 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ Amaç ve Dayanak: Madde 1: Bu Yönerge, Ondokuz Mayıs Üniversitesi personelinin yararlanması

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı Personeline Tahsis Edilen Kamu Konutlarına İlişkin Uygulama Yönergesi

Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı Personeline Tahsis Edilen Kamu Konutlarına İlişkin Uygulama Yönergesi Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı Personeline Tahsis Edilen Kamu Konutlarına İlişkin Uygulama Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde-1 Bu yönergenin amacı Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı personeline

Detaylı

T. C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T. C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T. C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi personelinin

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KONUT DAĞITIM VE YÖNETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KONUT DAĞITIM VE YÖNETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KONUT DAĞITIM VE YÖNETİM YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Bu Yönergenin amacı, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 23.09.1984 tarih ve 18524 no.lu

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI KONUT YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI KONUT YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI KONUT YÖNETMELİĞİ Basķanlık Divanı Karar Tarihi : 29.03.2012 Karar No : 19 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ Amaç: Madde 1: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü personelinin yararlanması için inşa ettirme, satın alma, bağış ve kiralama suretiyle sağlanan konutların

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER DÜZCE ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1. Bu yönergenin amacı Düzce Üniversitesi mülkiyetinde olan ya da üniversiteye tahsis edilmiş olan konutların üniversite

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ. Kamu Konutları Yönergesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ. Kamu Konutları Yönergesi GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Kamu Konutları Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: Madde 1: Bu Yönergenin amacı; Gaziantep Üniversitesine ait kamu konutlarının tahsis ve tahliyesine ilişkin usul ve esaslarını, konutların

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS VE YÖNETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS VE YÖNETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS VE YÖNETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi personelinin yararlanması

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KONUT YÖNERGESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KONUT YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KONUT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: MADDE 1- Bu yönerge Şırnak Üniversitesi personelinin yararlanması için; inşa edilen, satın alınan, kiralanan, herhangi bir yolla üniversitenin

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KAMU KONUTLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KAMU KONUTLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KAMU KONUTLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1) Bu Yönergenin amacı, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu na ve buna dayalı Kamu Konutları Yönetmeliği

Detaylı

LOJMAN TALEP DİLEKÇESİ SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE / SAMSUN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE /

LOJMAN TALEP DİLEKÇESİ SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE / SAMSUN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE / LOJMAN TALEP DİLEKÇESİ SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE / SAMSUN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE /.. İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE /. İLÇE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ TABİPLİĞİNE.... Müdürlüğünde / Tabipliğinde...... kadrosunda...

Detaylı

KAMU KONUTLARI KANUNU

KAMU KONUTLARI KANUNU 6227 KAMU KONUTLARI KANUNU Kanun Numarası : 2946 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 866 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

T. C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T. C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T. C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi personelinin

Detaylı

Dayanak MADDE tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Kamu Konutları Yönetmeliğine dayalı olarak çıkartılmıştır.

Dayanak MADDE tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Kamu Konutları Yönetmeliğine dayalı olarak çıkartılmıştır. Senato Kabul Tarihi : 03.02.2017 tarihli ve 2017-21 ORDU ÜNİVERSİTESİ KONUT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 23.09.1984 tarihli

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KAMU KONUTLARI YÖNERGESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KAMU KONUTLARI YÖNERGESİ EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KAMU KONUTLARI YÖNERGESİ 2013 1 EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KAMU KONUTLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : Madde 1 : Bu Yönerge nin amacı Ege Üniversitesi Konutlarının

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS VE KULLANMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS VE KULLANMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS VE KULLANMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üniversitede çalışan

Detaylı

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ. Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 16/07/1984-84/8345. Dayandığı Kanun Tarihi - No: 09/11/1983-2946

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ. Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 16/07/1984-84/8345. Dayandığı Kanun Tarihi - No: 09/11/1983-2946 KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 16/07/1984-84/8345 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 09/11/1983-2946 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 23/09/1984-18524 BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KONUT TAHSİS ESASLARI

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KONUT TAHSİS ESASLARI İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KONUT TAHSİS ESASLARI Amaç: Madde 1: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü personelinin yararlanması için inşa ettirme, satın alma, bağış ve kiralama suretiyle sağlanan konutların

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONUT YÖNERGESİ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONUT YÖNERGESİ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONUT YÖNERGESİ 2004 (Bu yönerge Yönetim Kurulunun 07/07/2004 tarih ve 27/322 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, zaman içerisinde yapılan güncellemeler

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ KONUT YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ KONUT YÖNERGESİ / /2006 YÖNERGE İdari ve Mali İşler Daire Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ KONUT YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1 - Bu yönergenin amacı,2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile ilgili bu kanuna bağlı olarak

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ KONUT YÖNERGESİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ KONUT YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER TRAKYA ÜNİVERSİTESİ KONUT YÖNERGESİ AMAÇ MADDE 1-Bu yönergenin amacı 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile buna dayalı olarak çıkarılan Kamu Konutları yönetmeliğinde belirlenen personele

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KONUT TAHSİS ESASLARI

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KONUT TAHSİS ESASLARI İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KONUT TAHSİS ESASLARI Amaç: Madde 1: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü personelinin yararlanması için inşa ettirme, satın alma, bağış ve kiralama suretiyle sağlanan konutların

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 23 Eylül 1984 tarih ve 18524 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONUT YÖNETMELİĞİ

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONUT YÖNETMELİĞİ ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONUT YÖNETMELİĞİ MADDE 1 GAYE : İdare Konutların 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile 23.09.1989 tarih ve 13524 sayılı resmi gazetede yayımlanan Maliye

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KONUT DAĞITIM VE YÖNETİM YÖNERGESİ

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KONUT DAĞITIM VE YÖNETİM YÖNERGESİ T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KONUT DAĞITIM VE YÖNETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönergenin amacı, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu nun 2 nci maddesi ile 23.09.1984 tarih ve 18524

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONUT VE MİSAFİRHANE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONUT VE MİSAFİRHANE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONUT VE MİSAFİRHANE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Toprak Mahsulleri Ofisine ait konutların

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yıldız Teknik Üniversitesi Kamu Konutları Yönergesi YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KAMU KONUTLARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 BİRİNCİ BÖLÜM...3 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...3 Amaç...3 Kapsam...3

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS VE YÖNETİM YÖNERGESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS VE YÖNETİM YÖNERGESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS VE YÖNETİM YÖNERGESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS VE YÖNETİM YÖNERGESİ Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, 2946

Detaylı

http://www.tarim.gov.tr/mevzuat/yonetmelik_son/kamu%20konutlari%20yönetmeliği.do c

http://www.tarim.gov.tr/mevzuat/yonetmelik_son/kamu%20konutlari%20yönetmeliği.do c http://www.tarim.gov.tr/mevzuat/yonetmelik_son/kamu%20konutlari%20yönetmeliği.do c KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 16/07/1984-84/8345 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 09/11/1983-2946

Detaylı

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK ASLI Karar Sayısı :84/8345 Karar Tarihi :16.07.1984 :23.09.1984 gün ve 18524 sayılı Resmi Gazete

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK ASLI Karar Sayısı :84/8345 Karar Tarihi :16.07.1984 :23.09.1984 gün ve 18524 sayılı Resmi Gazete KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK ASLI Karar Sayısı :84/8345 Karar Tarihi :16.07.1984 Yayımı :23.09.1984 gün ve 18524 sayılı Resmi Gazete YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ Karar Sayısı :86/10974 Karar Tarihi

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLÂTI PERSONELİNE TAHSİS EDİLEN KAMU KONUTLARINA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLÂTI PERSONELİNE TAHSİS EDİLEN KAMU KONUTLARINA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLÂTI PERSONELİNE TAHSİS EDİLEN KAMU KONUTLARINA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı merkez

Detaylı

Evet ( ) Konut Sayı ( ) Hayır ( ) Evet ( ) Konut Sayı ( ) Hayır ( ) Evet ( ) Hayır ( ) Evet ( ) Hayır ( )

Evet ( ) Konut Sayı ( ) Hayır ( ) Evet ( ) Konut Sayı ( ) Hayır ( ) Evet ( ) Hayır ( ) Evet ( ) Hayır ( ) ÇOMÜ KONUT TAHSĠS TALEP BEYANNAMESĠ Adınız ve Soyadınız Kurum Sicil Numaranız/Bilgisayar Sicil Numaranız Görev Unvanınız Görev Yeriniz Kadro dereceniz Ev Adresi Telefon: iş/ev/cep Kamu Konutları Kanunu

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

SİİRT ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler SİİRT ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu nun 2 nci maddesi ile 16.07.1984 tarih ve

Detaylı

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ 1979 KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.7.1984, No:84/8345 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9.11.1983, No:2946 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 23.9.1984, No:18524 Yayımlandığı

Detaylı

YUSUFELİ BELEDİYESİ SOSYAL KONUT TAHSİS VE KİRALAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YUSUFELİ BELEDİYESİ SOSYAL KONUT TAHSİS VE KİRALAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (5393) Sayılı Kanuna Göre Sosyal Konutlar Yönetmeliği 03 / 07 / 2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 69 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına ve İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

Detaylı

TÜBİTAK GEBZE KONUTLARI YÖNERGESİ

TÜBİTAK GEBZE KONUTLARI YÖNERGESİ TÜBİTAK GEBZE KONUTLARI YÖNERGESİ 148 EK 13 1.0. AMAÇ VE KAPSAM Bu Yönerge; 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği ne göre, TÜBİTAK Gebze Konutları ndan yararlanma usul ve esaslarını

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KAMU KONUTLARI ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KAMU KONUTLARI ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KAMU KONUTLARI ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE1- Bu esasların amacı, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 23.09.1984 tarihli Kamu Konutları Yönetmeliği gereğince,

Detaylı

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ 1979 KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.7.1984, No:84/8345 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9.11.1983, No:2946 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 23.9.1984, No:18524 Yayımlandığı

Detaylı

KONUT TÜRLERİ VE BELİRLENMESİ

KONUT TÜRLERİ VE BELİRLENMESİ KONUT TÜRLERİ VE BELİRLENMESİ Şırnak Üniversitesi mülkiyetinde bulunan kamu konutları tahsis esaslarına göre üç gruba ayrılır: (a) Görev tahsisli konutlar (b) Sıra tahsisli konutlar (c) Hizmet tahsisli

Detaylı

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ 1979 KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.7.1984, No:84/8345 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9.11.1983, No:2946 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 23.9.1984, No:18524 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS VE YÖNETİM YÖNERGESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS VE YÖNETİM YÖNERGESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS VE YÖNETİM YÖNERGESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS VE YÖNETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, 2946

Detaylı

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : , No: 84/8345 Dayandığı Kanunun Tarihi : , No: 2946 Yayımlandığı R.

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : , No: 84/8345 Dayandığı Kanunun Tarihi : , No: 2946 Yayımlandığı R. KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.7.1984, No: 84/8345 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9.11.1983, No: 2946 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 23.9.1984, No: 18524 Yayımlandığı

Detaylı

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 16/7/1984-84/8345 Resmî Gazete : 23.9.1984/18524 Ek ve Değişiklikler: 1) 1.9.1986-86/10974 B.K.K. 14.10.1986/19251 RG 2) 11.9.1987-87/12144 B.K.K. 24.10.1987/19614

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi konutlarının tahsis şekli, tahsis süreleri, kullanım,

Detaylı

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 84/8345-16.7.1984 Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2946-9.11.1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 23 Eylül 1984 - Sayı: 18524 BİRİNCİ

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN SENATO ESASLARI ( tarih, 453 sayılı ve 13 numaralı Üniversite Senato Kararı)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN SENATO ESASLARI ( tarih, 453 sayılı ve 13 numaralı Üniversite Senato Kararı) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN SENATO ESASLARI (08.10.2015 tarih, 453 sayılı ve 13 numaralı Üniversite Senato Kararı) Amaç MADDE 1- Bu Senato Esaslarının amacı 2946 sayılı Kamu

Detaylı

02.12.2008 SENATO 2008/1-2

02.12.2008 SENATO 2008/1-2 02.12.2008 SENATO 2008/1-2 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KONUT DAĞITIM VE YÖNETİM YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 23.09.1984 tarih ve 18524 nolu Resmi Gazetede

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, 2946 sayılı Kamu

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, 2946 sayılı Kamu YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu nun 2 nci maddesi ile 16.07.1984 tarih

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN YÖNERGE

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN YÖNERGE YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu nun 2 nci maddesi ile 16.07.1984 tarih

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler KAMU KONUTLARI YÖNETMELĠĞĠ (16.7.1984 tarih ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılmış ve 23.9.1984 tarih ve 18524 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.) BĠRĠNCĠ

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ KONUT TAHSĠS YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ KONUT TAHSĠS YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ KONUT TAHSĠS YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi personelinin yararlanacağı

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ KONUT YÖNERGESİ 19.12.2011

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ KONUT YÖNERGESİ 19.12.2011 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ KONUT YÖNERGESİ 19.12.2011 İÇİNDEKİLER T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ KONUT YÖNERGESİ... 3 BİRİNCİ BÖLÜM... 3 Amaç... 3 Madde l-... 3 Kapsam:... 3 Madde 2-... 3 Tanımlar:... 3 Madde 3- Bu yönergenin

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KONUT DAĞITIM VE YÖNETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KONUT DAĞITIM VE YÖNETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KONUT DAĞITIM VE YÖNETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu nun 2. maddesi ile 23.09.1984 tarih ve 18524 nolu

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KONUT TÜZÜĞÜ

GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KONUT TÜZÜĞÜ GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KONUT TÜZÜĞÜ [(4.3.1998 R.G. 23 A.E. 103 Sayılı Tüzüğün), (25.9.1998 R.G.101 A.E. 517), (25.3.2002 R.G.35 A.E. 166), (8.6.2009 R.G. 98 A.E. 419), (28.1.2015 R.G. 16 A.E.

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS VE YÖNETİM YÖNERGESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS VE YÖNETİM YÖNERGESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS VE YÖNETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, 2946 sayılı Kamu Konutları ve 23/09/1984 tarih ve 18524 nolu Resmi

Detaylı

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS VE YÖNETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS VE YÖNETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS VE YÖNETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, 2946 sayılı Kamu Konutları ve 23/09/1984 tarih ve 18524 nolu Resmi

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu usul

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDEN MERKEZE AKTARILAN TUTARIN DAĞILIM VE SARFI İLE BU TUTARDAN BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ

Detaylı

TÜBİTAK GEBZE KONUTLARI YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

TÜBİTAK GEBZE KONUTLARI YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE TÜBİTAK GEBZE KONUTLARI YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1 - Bilim Kurulu'nun 16/12/2006 tarih ve 148 sayılı toplantısında kabul edilen TÜBİTAK Gebze Konutları Yönergesi'nin 2.2.

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİNDEN DİĞER KAMU KURUMLARINA NAKLEN GEÇMEK İSTEYEN İDARİ PERSONELE MUVAFAKAT VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİNDEN DİĞER KAMU KURUMLARINA NAKLEN GEÇMEK İSTEYEN İDARİ PERSONELE MUVAFAKAT VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİNDEN DİĞER KAMU KURUMLARINA NAKLEN GEÇMEK İSTEYEN İDARİ PERSONELE MUVAFAKAT VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Madde :1- Bu Usul ve Esasları amacı Gümüşhane Üniversitesinde

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı: 724 Kamu Konutları Kanunu Tasarısının t)anı mâ Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi: 1/142; M.G. Konseyi: 1/563)

Detaylı

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5929 VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/6/2012 No : 2012/3327 Dayandığı KHK nin Tarihi : 26/9/2011 No : 659 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

TÜBİTAK GEBZE KONUTLARI YÖNERGESİ

TÜBİTAK GEBZE KONUTLARI YÖNERGESİ TÜBİTAK GEBZE KONUTLARI YÖNERGESİ 1.0. AMAÇ VE KAPSAM Bu Yönerge; 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği ne göre, TÜBİTAK Gebze Konutları ndan yararlanma usul ve esaslarını tespit

Detaylı

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Başkanlıkta sürekli işçi kadrolarında görev yapan işçi personelin Başkanlık taşıtlarını kullanmaları sırasında kaza

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITIMINDA UYGULANACAK USUL

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITIMINDA UYGULANACAK USUL T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITIMINDA UYGULANACAK USUL ve ESASLARI İLE DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : 29844 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK MÜHENDİS PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Konut Kapıcıları Yönetmeliği

Konut Kapıcıları Yönetmeliği Konut Kapıcıları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süresi, hafta tatili, ulusal bayram

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Mart 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28935 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ARICILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜDÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

ARICILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜDÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARICILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜDÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ 1 -> 6 10.08.2011 10:28 T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Detaylı

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME Akademik jüri ücreti Madde 1- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca yapılan doçentlik sınavlarında jüri üyesi

Detaylı

Yürürlük Tarihi: HRÜ Senatosunun tarih ve 2014/20 sayılı kararı.

Yürürlük Tarihi: HRÜ Senatosunun tarih ve 2014/20 sayılı kararı. HARRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu usul ve esasların

Detaylı

Kamu Konutları Kanunu. (Resmî Gazete üe yayımı : Sayı : 18218)

Kamu Konutları Kanunu. (Resmî Gazete üe yayımı : Sayı : 18218) Kamu Konutları Kanunu (Resmî Gazete üe yayımı : 11.11.1983 Sayı : 18218) Kanun No. 2946 Kabul Tarihi : 9. 11. 1983 Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı; kamu konutlarının tahsis biçimi, oturma süresi, kira,

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /107-1

Sirküler Rapor Mevzuat /107-1 Sirküler Rapor Mevzuat 18.05.2015/107-1 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI ÜYE AİDATLARI İLE BİRLİK PAYLARININ TESPİTİNE AİT YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRE KONAKLAMA ALANI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRE KONAKLAMA ALANI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SENATO KARARLARI Karar Tarihi: 05/03/2015 Toplantı Sayısı:07 Sayfa:1 Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşire Konaklama Alanı Yönergesi hk. 2015.007.060 - Erciyes Üniversitesi

Detaylı