ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции"

Transkript

1 ANKASTRE ÜRÜNLER BUILTIN APPLIANCES Встроенные продукции ANKASTRE FIRIN BUILT IN ELECTRIC OVEN Встраиваемая духовка KULLANMA KLAVUZU INSTRUCTION MANUAL Руководство по эксплуатации TR EN RU AR DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ, Ç e v r e y e d u y a r l ı v e m o d e r n tesislerde üretilen ve sıkı kalite kontrolden geçirilmiş ürününüzün size en iyi verimi sunmasını arzu ediyoruz. Klavuzun tüm bölümlerini, ürünüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı önemle rica ederiz. DEAR OUR CUSTOMER, We hope that this product, which was manufactured in environmentfriendly and modern facilities and released after strict quality control, offers you the highest level of efficiency. We suggest that you carefully read all sections of this manual before using your product and keep it as a source of reference. ДОРОГИЕ НАШИ ПОКУПАТЕЛИ, Мы хотим предложить вам нашу продукцию, выпущенную на современном и экологически безопасном предприятии, прошедшую очень тщательный контроль качества, обладающую лучшей производительностью. Прежде чем приступить к пользованию этим изделием, просим вас внимательно прочесть все разделы руководства пользователя и сохранить эту брошюру в качестве источника информации для дальнейшего обращения. PE

2 Say n Kullan c ; Amac m z, toplam kalite anlay na uygun olarak titiz bir çal ma ortam nda modern tesislerimizde üretilmi olan bu ürünün sizlere en iyi neticeyi sunmas n sa lamakt r. Bu nedenle, ürünü kullanmadan önce kullan c k lavuzunu dikkatle okuman z ve ihtiyac n z oldu unda kullanmak üzere daimi olarak muhafaza etmenizi tavsiye ederiz. Not: Bu kullan m k lavuzu birden fazla modeli kapsamaktad r. K lavuzda belirtilen teknik özelliklerden baz lar, sizin cihaz n zda mevcut olmayabilir. Paket parçalar (plastik po etler, polistiren vb.) potansiyel olarak tehlikeli oldu undan, çocuklar n ula abilece i yerlerde b rak lmamal d r. Lütfen paketleri dikkatlice uygun biçimde at n z. BU C HAZ YÜRÜRLÜKTE BULUNAN YÖNETMEL KLERE UYGUN OLARAK KURULACAKTIR VE YALNIZCA Y HAVALANDIRMASI BULUNAN YERLERDE KULLANILACAKTIR. BU C HAZI KURMADAN YA DA KULLANMADAN ÖNCE TAL MATLARI OKUYUNUZ. Ç NDEK LER 1. FIRININIZIN KURULUMU 7. BAKIM ve TEM ZL K 2. FIRININIZIN TEKN K ÖZELL KLER 8. D J TAL ZAMANLAYICI KULLANIMI (OPS YON) 3. ÖNEML UYARILAR 4. FIRININIZ ÇALI MIYORSA FIRININ & KONTROL PANELLER N N TANIMI FIRIN BÖLÜMÜNÜN KULLANIMI 1

3 1 FIRININIZIN KURULUMU ELEKTRIK BA LANTISI ve EMN YET 1. BU C HAZ TOPRAKLANMALIDIR 2. F r n n z, 230 Volt AC, 50 Hz elektrik beslemesine uygun olacak biçimde ayarlanm belirtilenlerden farkl ise, bir elektrikçiye ya da yetkili servisinize ba vurun. t r, ve 16 Amp lik bir sigorta gerektirir. E er elektrik hatt, bu 3. F r n devre kesici anahtarlar f r n yerinde iken son kullan c n n ula abilece i yerde olmal d r Amp lik elektrik sigortas n de i tirmeniz gerekti inde, lütfen elektrik ba lant s n u ekilde yapt n zdan emin olun; Elektrik yüklü uca Kahverengi kablo Nötr uca Mavi kablo Topraklamaya Sar & Ye il 5. F r n n elektrik ba lant s, yaln zca topraklamas yap lm prizler kullan larak ve Yönetmeliklere uygun olarak yap lmal d r. Yerinde, uygun bir toprakl priz yoksa, hemen bir kalifiye elektrikçiye ba vurun. Üretici, topraklama sistemine sahip olmayan uygun olmayan besleme prizlerinin kullan lmas nedeniyle olu abilecek zarar ya da hasarlardan sorumlu olmayacakt r. 6. E er elektrik tedarik / besleme kablonuz hasarl ysa, kablo muhtemel tehlikelerin önüne geçmek için, kesinlikle yetkili servis yada uzman elektrikçi taraf ndan de i tirilmelidir. 7. Elektrik besleme kablosu, cihaz n s cak k s mlar na dokunmamal d r. 8. F r n; iyi, daha yüksek havaland rma sa layan bir f r n yuvas içine kurulmal d r. 9. Bu f r n, üreticinin talimatlar na göre ve kalifiye bir personel taraf ndan do ru bir biçimde kurulmal d r ve yerine ba lanmald r. 10. F r n aç kken f r n üzerinde çal may n. Bak m ve servis, güç beslemesi kesildikten sonra gerçekle tirilmelidir. 2

4 1 FIRININIZIN KURULUMU ekil1 3

5 Min.50 mm 595 mm 560 mm 595 mm 590 mm 565 mm Kurulum için önemli ikazlar; 1 Bu cihaz yetkili bir personel taraf ndan ve havaland rmaya özellikle dikkat edilerek kurulmal d r. 2 EEC direktiflerine göre, f r n yuvas, 95 C ye kadar s ya dayanakl olmal d r. 3 F r n, ekil1 de gösterildi i gibi, Standart bir 600 mm lik yuva ünitesine ya da bir kolona yerle tirilecekse uzun bir yuva ünitesine tak labilir. 4 Her iki durumda da havaland rma ko ullar yap lmal d r. Yuva ünitesinin arkas nda mm derinli inde bir bo luk b rak n. 5 Aç k kap üzerine a r nesneleri bast rmay n, yaslamay n ya da b rakmay n, ya da f r na kap dan tutarak manevra yapt rmay n. 4

6 2 FIRININIZIN TEKN K ÖZELL KLER TEKN K ÖZELL KLER DI GEN L K 595 mm DI DER NL K 540 mm DI YÜKSEKL K 595 mm Ç GEN L K 460 mm Ç DER NL K 400 mm Ç YÜKSEKL K 350 mm FIRIN HACM 58 lt LAMBA GÜCÜ 15 W TERMOSTAT C ALT ISITICI ELEMANI 1200 W ÜST ISITICI ELEMANI 1000 W TURBO ISITICI ELEMANI 2000 W IZGARA ISITICI ELEMANI 2000 W / 3200 W BESLEME VOLTAJI 230 V, 50 / 60 Hz Cihaz kullanmaya ba lamadan önce, kullan m k lavuzunu dikkatlice okuyun. Bu kullan m K lavuzunda, güvenli iniz, f r n kullan m ve bak m ile ilgili önemli bilgiler vard r. Bu kullan m k lavuzunu güvenli bir yerde saklay n, ve f r n kullanan herkes için ula labilir olmas n sa lay n. 5

7 3 ÖNEML UYARILAR NOT: BU C HAZ TOPRAKLANMALIDIR 1. Sa l k ve güvenlik gerekliliklerine dikkat edin pi irme s ras nda çocuklar gözetimsiz b rakmay n. 2. F r n n z n güç besleme voltaj 230 Volt 50 Hz dir. 3. E er, tesisat n zdaki sigortan n ak m h z 16 Amp den daha dü ük ise, kalifiye bir elektrikçiye 16 Amp lik sigortay takt r n. 4. F r n n zdaki fi topraklanmal d r, besleme prizinin toprakland ndan emin olun. E er f r n, uygun bir topraklama ba lant s olmaks z n kullan l rsa, üretici, olu abilecek kay p ya da yaralanmalarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. Fi, kurulumdan sonra ula labilecek bir yere yerle tirilmelidir. 5. F r n n z n elektrik kablosunu s cak alanlardan uzak tutun; cihaza dokunmas na izin vermeyin. Keskin kenarlardan ve s t lm yüzeylerden uzak tutun. 6. E er besleme kablosu hasar görmü se, tehlikeyi engellemek için; üretici, servis temsilcisi ya da benzer kalifiye personel taraf ndan de i tirilmelidir. 7. F r n lambas hasar görürse de i tirmeden önce, elektrik fi ini prizden çekiniz. 8. Elektrik kesintisi durumunda, saati resetlemeniz gerekecektir. Aksi takdirde, f r n çal mayacakt r (Dijital Zamanlay c ). 9. Cihaz n z n kullan m odada nem ve s yarat r; mutfa n z n iyi havaland r ld ndan emin olun. 10. F r n kullan ld nda, eri ilebilir parçalar s cak olabilmektedir, bu sebeple çocuklar bu parçalara yakla t r lmamal d r. 11. F r n s cakken, f r n cam na asla elle dokunmay n. 12. Cihaz n z kullanmaya ba lamadan önce, perdeleri, ka t ve yan c eyleri cihaz n zdan uzak tutun. Kolay tutu an ya da yan c eyleri cihaz n yak n nda tutmay n. 13. Bu f r n yaln zca evde pi irme amaçl olarak üretilmi tir. Lütfen, ba ka amaçlar için kullanmay n. 14. Kaynaktan ak m n kesilmesi için, yani tam bir ak m kesintisi sa layacak ekilde tüm kutuplardaki temas ayr m n n elektrik tertibat kurallar na uygun olarak sabit bir tertibata yerle tirilmi olmas gerekir. 15. F r n kullan rken eldiven kullan n. S cak yüzeyler üzerine dokunmay n. 16. F r n üzerine su s çratmay n. 17. Potansiyel olarak patlay c atmosferlerde f r n n z kullanmay n. 18. F r n n z, kapak kulpundan tutarak ta may n. 19. Baz ürünlerde cihaz n zla birlikte güç kablosu verilmemi olabilir. Bu durumda ürününüzü sabit hatta ba lamak için tek fazl ba lant larda H095VV F 3 G 4 mm2 veya 3 fazl ba lant larda H05VVF 5 G 1.5 mm2 kesitli esnek kablo kullan n z. 4 FIRININIZ ÇALI MIYORSA 1. Elektrik beslemesinin ba land n kontrol edin ve f r n aç n. 2. Cihaza elektrik beslemesi geldi ini kontrol edin. 3. Sigortay kontrol edin. 4. Saatin / otomatik programlay c n n man el moda ayarland n kontrol edin. 5. Problemi çözemiyorsan z, üreticitedarikçi, servis temsilcisi ya da benzer kalifiye personelle temas kurun. 6

8 5 FIRININ ve KONTROL PANELLER N N TANIMI KONTROL PANEL N ZDE BULUNAB LECEK SEMBOLLER N ANLAMLARI U EK LDED R TERMOSTAT; F r n çal t rmak için, termostat istenilen s cakl a ayarlanmal d r. Termostat n z 50º 280ºC Santigrat dereceye ayarlanabilir. MEKAN K ZAMANLAYICI (Opsiyonel) ; F r n çal t rmak için, zamanlay c anahtar istenilen zamana ayarlanmal d r. 7

9 5 FIRININ ve KONTROL PANELLER N N TANIMI 1 F r n kap tutama 2 F r n kap s iç cam 3 F r n cam kap s 4 F r n tepsisi 5 Pi irme bölmesi 6 Kumanda paneli 7 F r n kontrol dü mesi 8 Mekanik zamanlay c dü mesi 9 Termostat kontrol dü mesi 10 Elektrik gösterge lambas 11 Arka kapak 12 Ta ma kulpu 13 Yan panel F r n kap s tutama 2 F r n kap s iç cam 3 F r n cam kap s 4 F r n tepsisi 5 Pi irme bölmesi 6 Kumanda paneli 7 F r n kontrol dü mesi 8 Dijital zamanlay c 9 Termostat kontrol dü mesi 10 Elektrik gösterge lambas 11 Arka kapak 12 Ta ma kulpu 13 Yan panel FIRIN BÖLÜMÜNÜN KULLANIMI 8

10 F r n n z ilk kez çal t r ld nda, s t c elemanlar n n kullan m ndan ötürü bir koku ç kacakt r. Bu kokuyu ortadan kald rmak için, f r n bo haldeyken 250 C derecede 45 dakika boyunca çal t r n z. F r n n z kullanmak için; Termostat anahtar istenilen s cakl a çevrilmelidir, aksi takdirde f r n çal mayacakt r. A a daki pi irme tablosunda, pi irme zamanlar ve termostat konumlar önerileri verilmi tir bunlar yaln zca yol göstericidir ve pi irilecek olan yeme in a rl na ve miktar na göre de i iklik gösterecektir. Pi irme ve kullan m al kanl klar n za ba l olarak damak zevkinize uygun farkl lezzetler deneyip bulabilirsiniz. F r n kullan l rken, f r n n kapa aç lmamal d r, aksi takdirde, s sirkülasyonu dengesizle ebilir ve sonuçlar de i ebilir. Aksesuarlar yard m yla, f r n n zda tavuk çevirme yapabilirsiniz ( iste e ba l ) Pi irme süreleri: Sonuçlar; saha voltaj ve farkl kalitede malzeme, miktar ve s cakl a ba l olarak farkl l k gösterebilmektedir. Kek pi irilirken, kek kal b kullan lmas daha iyi sonuç vermektedir. P RME TABLOSU YEMEKLER SICAKLIK DERECES RAF KONUMU P RME ZAMANI (dak.) KREMALI KEK HAMUR LER B SKÜV LER KURAB YELER KEK ÖRGÜLÜ KURAB YELER NCE YUFKA PO AÇA KUZU ET DANA ET SI IR ET TAVUK (PARÇALI) BALIK Not: Tablodaki de erler, laboratuarlar m zda elde edilen sonuçlard r. Denemeler yaparak farkl lezzetler ve damak tad n za uygun tadlar bulabilirsiniz. Pi irme yapmadan önce, 510 dakikal k ön s tma yap lmal d r. 9

11 7 BAKIM ve TEM ZL K 1. F r na elektrik sa layan fi i prizden ç kar n z. 2. F r n çal rken ya da çal maya ba lad ktan k sa bir süre sonra çok s n r. Is t c elemanlar na dokunmamaya dikkat etmelisiniz. 3. F r n n iç parçalar n, panellerini, tepsilerini ve tüm di er emaye k s mlar n ; sert k ll f rça, ovalama teli ya da b çak gibi aletler kullanarak temizlemeyin. A nd r c, çizici maddeler ya da deterjanlar kullanmay n. 4. F r n n iç k s mlar n sabunlu bir bezle temizledikten sonra, durulay n ve daha sonra, yumu ak bir bezle iyice kurulay n. 5. Cam yüzeyleri, özel cam temizleme maddeleri ile temizleyin. 6. F r n n z buharl temizleyicilerle temizlemeyin. 7. F r n n z temizlerken asla tiner, benzin ve asit gibi kolay tutu ur parlay c maddeleri kullanmay n. 8. F r n n z n hiçbir parças n bula k makinesinde y kamay n. 9. F r n n cam kap s n temizlemek için; iç cam kapak profilini (boydan boya üst yüzeyde ve birçok deli i bulunan) ç kar n. Cam dikkatli bir biçimde d ar do ru kayd r n ve daha sonra cam temizleyin ve iyice durulay n. Kurulad ktan sonra, cam kap ya tekrar tak n ve üst cam kapak profilini tekrar yerine tak n. 10. F r n, yan k kokusuna yol açan a r yemek art klar n n olu umunu engellemek için düzenli olarak temizleyin. 11. F r nda pi irme art klar f r n n taban ndaki emayede kabar k bir görüntü olu turabilir, kabarma yapmas mümkün de ildir ve f r nda pi irme ya art üretim hatas de ildir. 10

12 D J TAL ZAMANLAYICI KULLANIM (OPS YON)I F r n n z n, yiyece inizi istenilen zamanda servise haz r hale getirmesini sa layan bir elektronik zamanlay c d r. Yap lmas gereken tek ey pi irme zaman n ve haz r olma zaman n programlamakt r. Çalar saat olarak da kullan labilir, yaln zca miktar olarak zaman verdi inizde, size bir sinyal tonu ile hat rlatmal d r. SAAT AYARI Yaln zca, otomatik pi irme program i lemi devam etmiyorsa, görüntülenen zaman ayarlayabilirsiniz. (ekranda yaln zca zaman ve el ikonu vard r). küçük bir üçgen i areti yan p sönmeye ba layacakt r, ayarlama için ya da butonlar n kullan n. Bu butonlara uzun bas lar h zl ayarlamalar sa layacakt r. butonuna bas n, saatlerin ve dakikalar n aras nda 1) Zaman ayarlama moduna 2) + ya da butonlar n kullanarak 3) Ekran 5 saniye içerisinde girin. Zaman ayarlay n. stabilize olacakt r. ALARM Z L N N AYARLANMASI Bu özellik ile, alarm sesi ile ne kadar zaman sonra uyar lman z gerekti ini programlayabilirsiniz. 11

13 1) Alarm sinyali moduna 2) Geri say lacak olan zaman 3) Bir kaç saniye sonra, ekran girin. periyodunu girin. saat moduna dönü ecektir. Not: Programlama yap ld ktan sonra, geri kalan zaman, butonuna bir kez basarak görüntülenebilir. S NYAL SES N N PTAL ED LMES 1) Programlanan zaman kadar zaman geçtikten sonra 2) ptal etmek için, butonuna bas n. alarm sinyali ötecektir. OTOMAT K P RME PROGRAMI Pi irmeyi hemen ba latmak istiyorsan z, yaln zca pi irme zaman n girmeniz gerekmektedir. Örnek: Yeme imizi f r n n içine yerle tirdik ve 2 saat 15 dakika kadar pi mesini istiyoruz. 1) u anki zaman 18:30. 2) Pi irme zaman moduna 3) + ya da butonlar n kullanarak pi irme girin. zaman n ayarlay n. 12

14 4) Birkaç saniye sonra, ekran, pi irmenin ba lad n imdi, f r n n z, yeme i 2 saat 15 dakika pi irmesi için programlad n z. Lütfen f r n n z n çal mas n ve/veya s cakl k belirtecektir ve o anki zaman gösterir. topuzlar n uygun konumlara getirmeyi unutmay n. Not: Otomatik pi irme modunu istedi iniz her an butonuna basarak iptal edebilirsiniz. Yukar daki örnekte, pi irme periyodu girilerek pi irme hemen ba lat ld. butonuna basarak, haz r olma zaman n görebilirsiniz, yani, yeme in servise haz r olaca zaman, ve, e er istiyorsan z, de i tirebilirsiniz de. A a daki örnekte, haz r olma zaman 21:30 a dönü türülecektir. 1) Gösterilen haz r olma zaman d r 2) + ya da butonlar n kullanarak istenilen 3) Bir kaç saniye içerisinde, ekran, saat 18:30+2:15=20:45. zamana ayarlay n. moduna geçer. imdi f r n m z yeme i 21:30 da haz r hale getirecek ekilde programlad k. Pi irme zaman, daha önceden 2 saat 15 dakika olarak programland yemek 21:30 da haz r olacakt r. için, f r n n z, pi irmeye 19:15 de ba layacakt r, böylece, Pi irme ba larkenki ekran Pi irme biterkenki ekran Otomatik pi irme tamamland nda, bir alarm sinyali duyulur ve durdurulmad takdirde 7 dakika kadar öter. 1) F r n n z kapat n. 2) Zamanlay c y resetleyin. Not: Zamanlay c y resetleyene kadar f r n n z çal mayacakt r. 13

15 Gösterilen örnekte, önce pi irme zaman programlanm t r, haz r olma zaman otomatik olarak hesaplanm t r ve bizim taraf m zdan girilmi tir. Haz r olma zaman n önce programlamak da mümkündür, bu drumda, pi irme zaman otomatik olarak hesaplanacakt r ve ondan sonra girilmelidir. Otomatik pi irme program s ras nd a, ekran n arka ayd nlatma rengi pi irme öncesi ye il olacakt r ve pi irme s ras nda k rm z olacakt r. Ana güç kesintileri f r n n z KAPALI (OFF) konuma getirecektir. Bu durumda, ekranda el ikonu yan p sönecektir ve 12:00 gösterilecektir. Herhangi bir pi irme program da iptal edilecektir. F r n n z çal t rmak için butonuna bas n, saati ayarlamak için butonuna bir kez daha bas n (SAAT AYARLANMASI bölümüne bak n z) Not: F r n o anda kullanmayacaksan z, KAPALI (OFF) konumda oldu undan emin olun. EL KONUNUN YANIP SÖNMES FIRININIZIN ÇALI TI INI GÖSTER R VE RESETLEMEK Ç N BUTONUNA BASMALISINIZ ALARM SES AYARI 1) butonuna 5 saniye kadar uzun bas n, 2) + ya da butonlar n kullanarak, 3) butonuna basarak seçiminizi mevcut o anki tonu duyacaks n z. sesi ayarlayabilirsiniz kaydedin. (3 a ama mevcuttur). PROGRAMLANAB L R OPS YONLAR ALARM TON AYARI 5 saniyeli ine butonuna bas n (ekranda pr 1 i görene kadar). Alarm sesini azaltmak için Alarm sesini artt rmak için butonuna bas n butonuna bas n (varsay lan de er zaten yüksektir) En son duyulan tonu kaydetmek için butonuna bas n. TIK SES AÇMA/KAPAMA (ON/OFF) 5 saniyeli ine butonuna bas n (gösterge AÇIK (ON) ya da KAPALI (OFF) y gösterene kadar). T k sesi opsiyonu AÇIK (ON) dan KAPALI (OFF) ya geçer ya da tam tersi. E er bu opsiyon AÇIK ise, butona bas ld nda bir t k sesi duyulur. E er bu opsiyon KAPALI ise, t k sesi ç kmaz. VARSAYILAN AYARLARA GER DÖNME 10 saniyeli ine butonuna bas n (ekranda pr d belirene kadar ). Varsay lan ayarlar : Alarm sesi : Yüksek ton T k sesi : AÇIK 14

16 C ) OT4000 FIRIN SAAT PROGRAMLANAB L R ÖZELL KLER : ELEKTR K GELD NDE Elektrik ilk geldi i anda f r n devre d d r, ekranda saat ve AUTO yaz s fla lar durumdad r. Ekranda gözüken saatte do ru de ildir. Bu durumda iken, tu una basarak f r n devreye alabilir ve saati ayarlayabilirsiniz. MANUEL MODE Manuel moda, ve tu lar n n ikisine beraber bas larak girilir. Manuel modda f r n devrededir. SAAT AYARI Saat ayar, ancak yürürlükte bir pi irme program yokken yap labilir. Manuel moda geçiniz. Ekranda saat ve dakika aras ndaki nokta fla lamaya ba lar, ile saati ileri, ile geriye do ru ayarlayabilirsiniz. Bu tu lara uzun bas, saati daha h zl de i tirecektir. ALARM SÜRE AYARI Bu fonksiyon ile ayarlad n z süre kadar sonra saatinizin alarm n n çalmas n sa layabilirsiniz. 15

17 ÇALMAKTA OLAN ALARMI SUSTURMA OTOMAT K P RME PROGRAMI F r na sürdü ünüz yeme i hemen pi irmeye ba layacaksan z, sadece pi me süresini girmeniz yeterlidir. 4) Birkaç saniye sonra ekran u anki saati ve yeme in pi mekte oldu unu gösterir duruma geçecektir. F r n saatiniz, f r ndaki yeme inizi u andan ba layarak 2 saat 15 dakika boyunca pi irecek ekilde programland. F r n üzerindeki di er kumanda dü melerini istedi iniz pi irme fonksiyonu ve s ya göre uygun konumlara getirmeyi unutmay n z. Not: Pi irme program yaparken veya program yürürken, Manuel Moda geçerek program iptal etmeniz mümkündür. Yukar daki örnekte pi me süresi girerek otomatik pi irme sürecinin hemen ba lat labildi ini gördük. tu una basarak yeme in haz r olaca (pi me bitim) zaman n görmek ve istenirse ayarlamak da mümkündür. A a daki örnekte yemek saat 21:30 da haz r olacak ekilde bir ayar yap lmaktad r. 16

18 Bu durumda yeme imiz 21:30 da haz r olacak ekilde f r n m z programlam olduk. Yeme in pi irme süresini 2 saat 15 dakika olarak daha önceden programlam t k. Bu durumda f r n m z pi irme i lemine saat 19:15 de ba layacak, yeme imizi 2 saat 15 dakika pi irecek ve 21:30 da pi irme program sonlanm olacakt r. Not: F r n n z, siz f r n saatini resetleyene kadar devre d kalacakt r. Yukar daki örnekte önce pi irme süresi girilmi, otomatik olarak hesaplanan pi me bitim zaman ise ikinci a amada taraf m zca de i tirilmi ti. stenirse önce pi me bitim zaman n girmek de mümkündür; bu durumda pi irme süresi otomatik hesaplanacak ve istenirse ikinci a amada de i tirilebilecektir. ELEKTR K KES L P GELD NDE ebeke elektri inin kesilmesi halinde, f r n n z emniyet gerekçesi ile devre d kalacakt r. Bu durum ekrandaki saat ve AUTO yaz s n n fla lamas ile ifade edilir. Bu konumda yürürlükte bir pi irme program varsa da silinmi olacakt r. Ekranda saat 0 00 gözükür, saatin ayarlanmas gerekecektir. (Bknz. Elektrik Geldi inde) (Not: K sa süreli elektrik kesintilerinde sistem durumunu muhafaza edecektir.) Not: F r n n z çal t rmayacaksan z, f r n üzerindeki dü meyi kapal konuma getirmeyi unutmay n z. ÇOCUK K L D FONKS YONU Bu fonksiyon, f r n saatinizde, sizin yapm oldu unuz ayarlar n istem d de i tirilmesini engellemek içindir. Çocuk kilidi devrede iken, hiçbir tu bas m geçerli olmayacakt r. Yürürlükte bir pi irme program varken tu kilidi aktif edilirse; sadece tu lar kilitlenir. Manuel konumda iken tu kilidi aktif edilirse; hem tu lar kilitlenir hem de f r n devre d b rak l r. Tu kilidi iptal edildi inde f r n tekrar kullan labilir duruma getirilir. Not: Kilidi açmak için, ayn iki tu a yakla k 1 saniye, ekrandan anahtar kaybolana kadar bas l tutunuz. Not: Çocuk kilidi devrede iken alarm n z çalarsa, herhangi bir tu a basarak alarm n z susturabilirsiniz. Kilit devrede kalmaya devam edecektir. 17

19 PROGRAMLANAB L R OPS YONLAR 1 SAAT MODU Bu özellik sayesinde saatinizin görünümünü 12 saat modunda (am/pm) yapabilirsiniz. Tu una yakla k 5 saniye bas l tutulur, 2 bip sesi duydu unuzda saat 12 saate göre (am/pm ikonlar ndan biri ile beraber) gösterilir. 24 saat moduna dönmek için yine tu una yakla k 5 saniye bas l tutulur, 2 bip sesi duydu unuzda 24 saat moduna geçilmi olur. Not: Fabrika ç k 24 saat modundad r. 2 TU SES ON/OFF Bu özellik sayesinde tu sesini iptal edebilirsiniz. tu u yakla k 5 saniye bas l tutulur, 2 bip sesi duydu unuzda ekranda "nt" yazacakt r. "nt" yani "no tone" seçili iken tu bas mlar nda bip sesi duyulmaz. Tu sesini devreye almak için tu u yakla k 5 saniye bas l tutulur, 2 bip sesi duydu unuzda ekranda "bt" yazacakt r. "bt" yani "beep tone" seçili iken her tu bas m nda bip sesi duyulur. Not: Fabrika ç k tu sesi aktifdir. 3 PARLAKLIK AYARI Bu özellik sayesinde, ekran n ve tu ayd nlatmas n n parlakl k seviyesini ayarlayabilirsiniz. Tu una yakla k 1 saniye bas l tutunuz, iki bip sesi duyulduktan sonra ekranda 'br 08' yazacakt r ve parlakl k ayar na girilecektir: 1 Ayn tu a basmaya devam etti iniz müddetçe parlakl k seviyesi de i ecektir (8 seviye). 2 Yakla k 5 saniye içinde ayn tu, b rak l p tekrar bas l rsa da parlakl k seviyesi 1 kademe de i ir. En son görülen parlakl k seviyesi 5 saniye içinde de i tirilmez ise haf zaya kaydedilir. Not: Fabrika ç k parlakl k seviyesi en yüksektir. 4 ALARM SES DDET AYARI Bu özellik sayesinde, alarm n z çalarken duydu unuz ses iddetini de i tirebilirsiniz. Tu una bas l tutarak 1 saniye sonra ayarl olan ses iddeti duyars n z. Ayn tu u b rak p tekrar bas l tutarak sonraki ses iddetlerini duyarak, seçmi olursunuz (3 Seviye). Art k alarm n z, en son dinledi iniz ses iddetinde çalacakt r. Not: Fabrika ç k alarm ses iddeti en yüksek seviyedir. NOT: Programlanabilir opsiyonlar elektrik kesilse dahi sürekli haf zada kalacakt r. FABR KA AYARLARI : Buzzer :Yükses ses iddeti Parlakl k Ayar : En yüksek (br 08) Tu Sesi : Bip tonu (bt) Saat Modu : 24 Saat 18

20 GENEL BAKI : Ön paneldeki dokunmatik tu lar yard m yla menüde var olan f r n rezistans ve fan kombinasyonlar ndan birisi seçilebilir, f r n iç ayd nlatmas na kumanda edilebilir, pi irme s s ayarlanabilir. Pi irmenin ba lang ç, biti zaman ve pi irme süresi, et probu kullan l yorsa pi irmenin sonland r lmas için yemek s s n n ula mas gereken de er gibi otomatik pi irme fonksiyonlar na da ula labilir. H zl s tma ve s cak tutma fonksiyonu vard r. Bunlar n yan s ra tu kilidi, gerçek zaman ekran ve çalar saat modu gibi ilave fonksiyonlar ve kullan c taraf ndan seçilebilir baz seçenekler de bulunmaktad r. TU TANIMLAMALARI: STOP tu u: RUN modunda bas ld nda pause, pause modunda bas ld nda standby moda geçilir. ON/OFF Tu u: Paneli (yakla k 1s basarak) on/off yapmaya yarar. Paneli çocuk kilidinden ba ms z olarak ON/OFF yapar. H zl s tma tu u: Seçilmi fonksiyonda yer alan s t c lara, istenen s ya çabuk ula abilmek ad na, geçici olarak ilave rezistanslar eklemeye yarar. Lamba tu u: F r n ayd nlatmas n toggle eder. Lamba ikonu lamba yanarken gösterilir. Kombinasyon ayar moduna girildi inde lamba otomatik olarak yanar. So uma bitti inde lamba manuel olarak yak lm sa bile söner. Buz çözme fonksiyonunda lamba söndürülemez. Çocuk Kilidi Tu u: Çocuk kilidi tu una uzun basarak (yakla keylock sembolü gösterilir. k 1s) devreye al n p ç kar labilir. Çocuk kilidi devrede iken ON/OFF hariç hiçbir tu bas m yap lamaz, TIMER tu u: Timer ve tak l ysa et probu s s n seçme tu udur. Çalar saat ayar modunda çalar saat ikonu, alarm ayar modunda çan ikonu, pi irme süresi ayar nda pi irme süresi ikonu, bitim saati ayar nda bitim saati ikonu gösterilir. Et probu tak l ise et probu s cakl ayar modunda et probu ikonu ve sol iki digitte et probu s cakl gösterilir. Timer digitlerinde ayarlanacak de er (Et probu ayar nda sa iki digit) fla lar. Auto ikonu ayar yap ld ise gösterilir. C tu u: Is ayar menüsüne girmeye yarar, ayarlanacak s fla lar. GO tu u: Pause modundan ekranda gözüken ayarl de erlere göre RUN moduna geçirir. Standby modda uzun (1s) bas ld nda RUN moduna geçilir. Kombinasyon tu lar ( >, <): > tu u birinci kombinasyondan, < tu u sonuncu kombinasyondan ba layarak kombinasyonlar ekrana getirir. Digit Ayar Tu lar ( +, ): Fla lamakta olan digitlerdeki de erleri ayarlamaya yarar. 19

21 Ön Panel Konumlar : POWER ON: Power On da saat 0:00 fla lar durumdan ba layarak gösterilir, ve + tu lar ile hemen ayarlanabilir. Saat ayarlanmadan veya saat ayar modundan ç kmadan f r n n herhangi bir özelli ini kullanmak mümkün de ildir. OFF: Panel ve dolay s yla f r n devre d d r. Ekran tamamen karanl kt r. ON/OFF tu una uzun (yakla k 1s) bas larak on/off yap labilir. Off moduna geçerken ekran yava yava karart l r. OFF modunda ON/OFF tu u haricindeki tu lar n hiçbir i levi yoktur. STANDBY: F r n devre d d r. Standby modda, TIMER tu u ile sadece alarm kurulabilir, h zl s tma ve C tu unun i levi yoktur. > veya < tu una bas larak birinci veya sonuncu kombinasyondan, GO tu una bas larak en son kombinasyondan kombinasyon ayar moduna girilebilir. Programlanabilir opsiyonlar standby modda de i tirilebilir. PAUSE MODU: Pause modu kombinasyon ayarl ancak pi irme GO tu una bas larak ba lat lmad nda veya pi irmeye ara verildi inde bulunulan moddur. Pause modunda pause ikonu 1 saniyede bir fla lar. Kombinasyon ayar moduna girildi inde giri tu una göre ekranda ilgili kombinasyon fla lar. Bir kombinasyon seçili durumda iken TIMER/Et Probu tu una bas larak pi irme süresi >, pi irme bitim saati >, alarm timer ve çalar saat menüleri s rayla ekrana gelir. Et probu tak l ise et probu bitim s s, alarm timer ve çalar saat menüleri s rayla ekrana gelir. C tu una bas larak pi irme s s ayar da yap labilir. GO tu u ise onaylama ve RUN moduna geçme anlam ta r. Ayar modlar yakla k 7 saniyedir. Ayar modlar nda ayarlanan digitler fla lar. 7 saniye doldu unda ayar modundan ç k l r ancak pause modu devam eder. RUN MODU: Bir kombinasyon seçili halde GO tu una bas ld nda girilen moddur. GO tu una basmak yap lan ayarlar onaylamak ve süreçi ba latmak anlam na gelir. Ekranda auto ve dumanl tencere ikonlar ndan biri veya ikisi birden mutlaka vard r. Pi irme, ekranda dumanl tencere ikonu varsa devrede yoksa devrede de ildir. Buz çözme fonksiyonu seçilmi ise lamba kapat lamaz. Run modunda f r n devrede iken: Ayarl s cakl k 5 bar olmak üzere o anki s ya göre bar gösterilir. Rezistanslar devrede ise s n n yükseldi i anlam nda barlar n hemen sa nda yukar ok ikonu 2 saniyede bir fla lar, devreden ç k nca söndürülür. ERROR MODU: Panelin normal çal mas n engelleyen durumlar olu tu unda hata moduna girilir. Hata modunda panel standby konumdad r ancak saat ekran nda ErrX yaz larak olu an hata kullan c ya bildirilir. Olu an hata düzelse bile kullan c STOP tu una basmadan hata ekrandan silinmez. 8 tane hata raporlan r. Err1: Haberle me hatas Err2: PT1000 aç k devre Err3: PT1000 k sa devre Err4: A r ön panel s s (Is s n r de eri geçtiyse) Err5: A r güç modülü s s (Is s n r de eri geçtiyse) Err6: Kullan c modülü devre sensörü hatas (NTC sensörde problem varsa) Err7: Güç modülü devre sensörü hatas (NTC sensörde problem varsa) Err8: Ana güç hatas (F r nda s nma olmuyor ise) Saat Ayar : ve + tu lar na birlikte uzun (yakla sabitlenir. k 1s) bas larak saat ayar moduna girilebilir. Saat ayar modunda saat fla lar, 7 saniye ayar yap lmaz ise saat 20

22 Is t c ve Fan kombinasyonlar : Geleneksel pi irme: Is hem üst hem alt s t c dan gelir. Hemen her tür yeme i pi irmeye uygundur. 200 C Alt s t c konumu: Yemeklerin pi mesini tamamlamak ve besinleri s tmak için s yaln zca alt s t c dan gelir. 180 C Üst s t c konumu: Yemeklerin üst k sm n pi irmek ve k zartmak için s yaln zca alt s t c dan gelir. 180 C Izgara konumu: Az miktarda besinin ve küçük parçalar n zgara yap lmas için kullan l r. Dual zgara konumu: Bu konumda zgara ve üst s t c birlikte çal r. Turbo zgara konumu: Izgara eleman ve f r n fan birlikte çal arak s cak havay yiyece in etraf nda dola t r r. 200 C Hamurlu pi irme konumu: Üst ve alt s t c lar f r n kabinini s t r; fan s cak havay tepsilerin aras nda dola t r r. 200 C Pizza konumu: Bu konumda, alt s t c, dairesel s t c ve fan kullan l r. 200 C Fanl pi irme konumu: Bu konumda dairesel s t c ve fan kullan l r. 200 C Defrost (buz çözdürme) konumu: F r n fan, kabin içindeki havay s tmadan, oda s cakl nda dola t r r. S cak tutma konumu: Yiyeceklerin s cakl n korumak için alt ve üst s t c default 80 C de çal t r l r. Manuel pi irme : Fan üst s t c konumu Fan alt s t c konumu Herhangi bir program yap lmaks z n, sadece s t c kombinasyonu ve s de eri girilerek yap lan pi irmedir. En basit f r ndaki seçici komütatör ve s termostat ile yap lan pi irmeye kar l k gelir. Kesintili maksimum pi irme süresi 10 saattir. Manuel Pi irmeye özgü maksimum kesintisiz pi irme süreleri: C 10h C 6h C 3h C 2h 21

23 Maksimum pi irme süresi doldu unda otomatik pi irme bitmi gibi davran l r. 1 Panel on iken > veya < bas larak 1. veya sonuncu kombinasyondan ba layarak kombinasyon ayar moduna girilir. F r n çerçevesi sabit, ilgili ikonlar fla lat larak gösterilir. F r n ayd nlatmas devreye girer, ampul ve tencere ikonu gösterilir. 2 > ve < tu lar ile kombinasyonlar de i tirilebilir. lgili s t c lar ve varsa fan fla lar, s göstergesinde bulunulan kombinasyona atanm s görünür. 3 Ekrandaki s de eri de i tirilmek isteniyorsa, C ye bas l r. Kombinasyon parametreleri sabitlenir, s fla lar + ve tu lar ile istenen s 5 er derece ara ile ayarlan r. 4 GO ya bas l r, pi irme ba lam t r. S cak tutma kombinasyonundaki f r n s s default 80 C dir ve 60 C ile 90 C aras nda ayarlanabilir. S cak tutma esnas nda s digitlerinin ilkinde alt ve üst segment, yan nda ise ayarl s gösterilir. Manuel pi irme ba lad nda timer göstergesinde pi me süresi 60 dakikaya kadar saniye biriminde, daha sonra dakika biriminde gösterilir. Manuel pi irme süresinin ilerledi i en soldaki ok ( >) gösterilerek ifade edilir. NOT: Ekranda ayarl bir s t c kombinasyonu yokken s ve timer ayar yap lamaz, önce bir kombinasyon seçilmelidir. Yar otomatik pi irme: Pi irmenin hemen ba lat ld konumdur. Pi me süresi veya bitim saati girilerek pi irme hemen ba lat l r. Et probu kullan l yorsa yeme in ula aca s girilerek uygulan r. 1 Manuel pi irme ad mlar 1 3 uygulan r (GO ya bas lmaz). 2 TIMER a bas l r. Et probu yoksa timer göstergesinde pi irme süresi fla lar (süre ikonu da yanar durumdad r). + ve ile ayarlan r. Et probu ba l ise timer göstergesinde stop s s default de erde (80 C) fla lar. (Et probu sembolü de yanar durumdad r) + ve ile ayarlanabilir. NOT: AUTO ikonu ayar yap ld andan itibaren gösterilir. 3. GO ya bas, pi irme ba lam t r. Tam otomatik pi irme: Pi irmenin hemen de il gecikmeli olarak ba lad konumdur. Bu gecikme zamansald r. Bitim saati ve pi irme süresi girilerek uygulan r. Et probu kullan l yorsa pi me süresi ve bitim saati ayarlanamaz. 1 Yar otomatik pi irme ad mlar 1 2 uygulan r (GO ya bas lmaz). 2 TIMER a bir daha bas l r. Et probu yoksa biti saati (bu durumda imdiki saat + girilmi olan pi irme süresi) fla lar (bitim zaman ikonu da yanar durumdad r). + ve ile ayarlan r. 3 GO ya bas l r. Pi irme, zaman gelince ba layacakt r ve dumanl tencere ikonu o zaman belirecektir. Yar otomatik veya tam otomatik pi irme ayarlan rken auto süresi s f ra getirilirse 1 kez alarm çal narak sürenin s f rland saat 1 dakika ilerlerse pi irme süresi sabit kalacak ekilde bitim saati ötelenir. kullan c ya bildirilir. Süre ayar yap l rken Durdurma, De i tirme ve Sonland rma: 22

24 STOP tu u ile RUN moduna ara verilir, rezistanslar ve fan OFF olur ve pause moduna geçilir. Tekrar stop tu una bas l rsa pi irme sonlan r, standby moda geçilir. Standby modda GO ya basarak en son onayl de erler ekrana getirilebilir. Tekrar GO tu una basarak RUN moduna geçilebilir veya ilgili tu larla f r n kombinasyonu, s ve timer/et probu de i tirilerek GO tu una tekrar bas larak RUN moduna geçilebilir. Pi irme kombinasyonlar n n default s de erleri de i tirildi inde C tu una 5 saniye bas larak ayarl s cakl k C aras nda ise haf zaya kaydedilebilir. H zl Is tma : Ayarl olan s 100 C nin üzerinde ve bu s ya 50C den daha uzak olundu unda h zl s tma devreye al nabilir. H zl s tma tu unun kombinasyon seçildikten sonra i levi vard r. RUN modunda istenen s ya ula l nca söner. stenen s ya gelindi inde h zl s tma ikonu kaybolur, bip tonu duyulur ve ayarlanan konuma dönülür. H zl s tma, s t c lara dairesel s t c ve fan ilavesi ile yap l r. Geleneksel pi irme konumunda sadece fan ilave olur. Dairesel s t c ve fan içeren konumlarda ilave s tma yap lmaz. H zl s tma devreye al nd ktan sonra kombinasyon de i tirilirse h zl s tma iptal edilmi olur. So uma Göstergesi: F r n iç s s 60 C üzerinde iken geçerlidir. Is barlar n n sa ndaki a a ok sembolü 2 saniyede bir fla lar ve f r n devre d d r. Rezistanslar OFFf r n çerçevesi ekrandad r. Lamba standby konuma geçene kadar yanar. Is göstergesinde hot yazmaktad r. Is barlar n n her biri 60 C yi sembolize eder. Çalar Saat: Timer tu una standby modda iki kez bas ld nda veya kombinasyon seçili iken 4 kez bas ld nda çalar saat ayar moduna girilir, saat timer digitlerinde fla lar. Alarm saati ve + tu lar n kullanarak ayarlan r. Ayarlanan saat geldi inde alarm çalmaya ve çalar saat ikonu fla lamaya ba lar. Tu bas m ile alarm susturulmaz ise alarm 7 dakika çalar. Alarm Timer : Timer tu una standby modda bir kez bas ld nda veya kombinasyon seçili iken 3 kez bas ld nda alarm timer ayar moduna girilir, alarm timer digitlerinde 0:00 fla lar. Alarm timer ve + tu lar n kullanarak ayarlan r. Timer s f ra geldi inde alarm çalmaya ve çan ikonu fla lamaya ba lar. Tu bas m ile alarm susturulmaz ise alarm 7 dakika çalar. PROGRAMLANAB L R OPS YONLAR: Buzzer Tonu: Fabrika ç k buzzer tonu 1.ton yani tn 1 dir. Standby modda iken tu una uzun (yakla k 5s) bas larak ayar moduna girilir, saat ekran na tn 1, tn 2 veya tn 3 gelir. En son tu bas m nda sonra 67s içinde her tu bas m nda tn1 ise tn 2, tn 2 ise tn3, tn3 ise tn 1 eklinde de i ir. Tu Tonu: Fabrika ç k tu tonu beep ton dur. Standby modda iken + tu una uzun (yakla k 5s) bas larak ayar moduna girilir, saat ekran na nt, ct veya bt gelir. En son tu bas m ndan sonra 67s içinde her tu bas m nda no ise click, click ise beep, beep ise no eklinde de i ir. Auto Power Save(APS): Fabrika ç k APS aktif de ildir (PS OF). Standby modda h zl s tma tu una uzun bas larak (yakla k 5s) devreye al n p ç kar labilir. Saat ekran nda 7 saniye PS On veya PS OF gösterilir. APS devrede iken standby moda girildi inde alarm kurulu de ilse ve so uma göstergesi ekranda yoksa f r n en son tu bas m ndan 1 dakika sonra otomatik olarak kapan r yani OFF durumuna geçer. Saat Modu: Fabrika ç k 24 saat modundad r. Standby modda ve + tu lar na uzun bas larak (yakla k 5s) 24 saat modu ile am/pm modu de i tirilebilir. 23

25 Dear User ; We aim to provide you with a high quality product manufactured in our modern factory with great care and in compliance with total quality control principles. Therefore, we suggest you read the user manual carefully before using the product and, keep it safe for future reference. Note: This user manual covers more than one model. Some of the features specified in the Manual may not be available in your appliance. Pieces of packaging (plastic bags, polystyrene etc.) must not be left within reach of children, as they are potentially dangerous. Please dispose of packaging thoughtfully by the appropriate means. THIS APPLIANCE SHALL BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE REGULATIONS IN FORCE AND ONLY USED IN A WELL VENTILATED SPACE. READ THE INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLING OR USING THIS APPLIANCE' CONTENTS 1. INSTALLATION OF YOUR OVEN 7. MAINTENANCE and CLEANING 2. TECHNICAL FEATURES OF YOUR OVEN 8. GENERAL OVERWIEF OF DIGITAL TIMER 3. IMPORTANT WARNINGS 4. IF YOUR OVEN DOES NOT OPERATE 5. DESCRIPTION OF OVEN & CONTROL PANELS 6. USING OVEN SECTION 1

26 1 INSTALLATION OF YOUR OVEN ELECTRICAL CONNECTION and SECURITY 1. THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED 2. Your oven is adjusted in compliance with Volt AC, 50 Hz (for SA will be V,60 Hz), electrical supply, and requires a 16 Amp (for England 13 Amp) fuse. If the mains are different from this specified value, contact an electrician or your authorised service. 3. Isolation switches for the oven must be accessible to the end user with the oven in place Should you need to replace the 16 Amp plug top (for England 13 Amp), please ensure you rewire the plug as follows; Brown wire to the Live terminal Blue wire to the Neutral terminal Yellow & Green wire to Earth Electrical connection of the oven should only be made using sockets with Earth system installed (for England B.S. Approved sockets with Earth system), and in compliance with Regulations. If there is no proper socket with Earth in place, immediately contact a qualified electrician. The Manufacturer will not be responsible for damage or injuries that can arise because of inappropriate supply outlets with no earth system. 6. If your electric supply cable becomes damaged, it should be replaced by an authorised service engineer or qualified electrician. 7. The electrical supply cable should not touch the hot parts of the appliance. 8. The oven should be installed into an oven housing that provides good higher ventilation. 9. This oven must be correctly installed and secured in place, in accordance with manufacturer s instructions and by a qualified person. 10. Never work on the oven while it is switched on. Maintenance and service must be carried out after the power supply has been disconnected. 2

27 1 INSTALLATION OF YOUR OVEN Figure1 3

28 Min.50 mm 595 mm 560 mm 595 mm 590 mm 565 mm Important notices for the installation; 1This appliance must be installed by a competent person and with particular attention to ventilation 2The housing must be heat resistant to a temperature of 95 C as per EEC directives. 3The oven can be installed into a Standard 600 mm housing unit as shown in Figure1, or in a tall housing unit when builtin a column. 4In both cases ventilation provisions must be made. Keep a gap at the back of the housing unit of mm depth. 5Do not stepon, leanon or rest heavy items on the open door, or maneuver the oven by the door. 4

29 2 TECHNICAL FEATURES OF YOUR OVEN SPECIFICATIONS OUTER WIDTH OUTER DEPTH OUTER HEIGHT INNER WIDTH INNER DEPTH INNER HEIGHT OVEN VOLUME LAMP POWER THERMOSTAT BOTTOM HEATING ELEMENT TOP HEATING ELEMENT TURBO HEATING ELEMENT GRILL HEATING ELEMENT SUPPLY VOLTAGE 595 mm 540 mm 595 mm 460 mm 400 mm 350 mm 58 lt 15 W C 1200 W 1000 W 2000 W 2000 W / 3200 W 230 V, 50 / 60 Hz Before starting to use the appliance, read the user manual carefully. In this user Manual, there is important information regarding your safety, oven usage and maintenance. Keep this user manual somewhere safe, and make it available to anyone who uses the oven. 5

30 3 IMPORTANT WARNINGS NOTE: THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED 1. Pay attention to health and safety requirements do not leave children unsupervised when cooking. 2. Power supply voltage of your oven is 230 Volt 50 Hz. 3. If the current rate of the fuse in your installation is less than 16 Amp, have a qualified electrician fit a16 Amp fuse. (for England 13 Amp) 4. The plug on your oven must be earthed, ensure the supply socket is earthed. If the oven is used without an appropriate earth connection, the manufacturer will not accept any liability for any loss or injury, which may arise. The plug has to be located as reachable after installing 5. Keep the electrical cable of your oven away from the hot areas; do not let them touch the appliance. Keep them away from sharp sides and heated surfaces. 6. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its services agent or similar qualified persons in order to avoid hazard. 7. Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock. 8. In case of power failure, you will need to reset the clock. Otherwise, the oven will not operate (Digital Timer). 9. Usage of your appliance creates moisture and heat in the room; make sure that your kitchen is well ventilated. 10. When the oven is being used, some parts may become hot; children should be kept away and supervised at all times. 11. When the oven is hot never touch the oven glass by hand. 12. Before starting to use your appliance, keep curtains, paper or inflammable things away from your appliance. Do not keep combustible or inflammable things in or near the appliance. 13. This oven is produced for domestic cooking purposes only. Please do not use for any other purpose. 14. When connecting to a cooker panel, the supply switch must have a double pole switch with contact separation of 3mm min 15. Use glove when using cooker. Do not touch on hot surfaces. 16. Do not splash water onto the cooker. 17. Do not use cooker in potentially explosive atmospheres. 18. Do not carry cooker to hold from handle 19. Some models are supplied without a pluganlead set. In this case please use a flexible cable to suitable for connection to mono phase: H05 VVF 3 G 4 mm2 or for 3 phase: H05 VVF 5 G 1.5 mm2 4 IF THE OVEN DOES NOT OPERATE 1. Please check that the electrical supply is connected and turnedon to the oven 2. Please check that there is electricity supply to the property. 3. Please check the fuse. 4. Please check the clock / auto programmer is set to the manual mode. 5. If you cannot solve the problem, contact the manufacturersupplier, services agent or similar qualified persons. 6

31 5 DESCRIPTION OF OVEN and CONTROL PANELS MEANINGS OF THE SYMBOLS THAT MIGHT BE ON YOUR CONTROL PANEL, ARE AS FOLLOWS THERMOSTAT KNOB; In order to operate the oven, the thermostat must be adjusted to desired temperature. Your thermostat can be regulated between 50º 280º degrees Celsius. MECHANIC TIMER KNOB (Optional); In order to operate the oven, the timer switch should be adjusted to the desired time. 7

32 1 Oven handle 2 Oven door inner glass 3 Oven glass door 4 Oven tray 5 Cavity 6 Command panel 7 Oven control knob (popup type) 8 Mechanic timer knob (popup type) 9 Thermostat control knob (popup type) 10 Indicator of oven 11 Back cover 12 Transportation handle 13 Side panel 5 DESCRIPTION OF THE OVEN and CONTROL PANELS Oven handle 2 Oven door inner glass 3 Oven glass door 4 Oven tray 5 Cavity 6 Command panel 7 Oven control knob (popup type) 8 Digital timer 9 Thermostat control knob (popup type) 10 Indicator of oven 11 Back cover 12 Transportation handle 13 Side panel

33 6 USING THE OVEN SECTION When your oven is operated for the first time, an odour will be given off from using the heating elements. In order to get rid of this, operate the oven at 250 C for 45 minutes while it is empty. In order to use your oven; the switch must be rotated to the desired temperature; otherwise the oven will not operate. A suggestion of cooking times and thermostat positions are given in cooking table below these are only a guide and will vary subject to weight and quantity of food being cooked. You may experiment and find different flavours suitable for your taste depending on your cooking and using habits. When the oven is being used, the lid of the oven should be opened, otherwise circulation of the heat may be imbalanced and the results may change. COOKING TABLE MEALS TEMPERATURE RACK POSITION COOKING TIME (min.) CREAMED CAKE PASTRY BISCUITS COOKIES CAKE BRAIDED COOKIES FILO PASTRY SAVORY PASTRY LAMB VEAL BEEF CHICKEN (IN PIECES) FISH Note: The values in the Table are the results obtained in our laboratories. You can find flavours different and suitable to your taste by experience min. preliminary heating should be done prior to cooking. 9

34 7MAINTENANCE and CLEANING 1. Disconnect the plug supplying the electricity to the oven or switch off at the supply panel While the oven is operating or shortly after it starts operating, it becomes very hot. You must take care to avoid touching the heating elements. Never clean the interior parts, panels, trays and all other enamel parts of the oven using tools like hard wire brush, scouring mesh or knife. Do not use abrasive, scratching agents and detergents. 4. After cleaning the interior parts of the oven with a soapy cloth, rinse it and then dry thoroughly with a soft cloth. 5. Clean the glass surfaces with special glass cleaning agents. 6. Do not clean your oven with steam cleaners. 7. Never use inflammable agents like thinners, petrol and acid, when cleaning your oven. 8. Do not wash any part of your oven in a dishwasher. 9. In order to clean the glass door of the oven; remove the inner glass cover profile (across the top and has many holes). Slide the glass out carefully, then clean and rinse glass thoroughly. After drying, reinstall the glass in the door and refit top glass cover profile. 10. Clean the oven regularly to prevent heavy buildup of cooking spoil that can result in burning smells. 11. Bakedon cooking spoil can give an appearance of blisters in the enamel on the floor of the oven, blistering is not possible and bakedon grease is not a manufacturing defect. 10

35 GENERAL OVERVIEW FOR DIGITAL TIMER is an electronic timer, which enables your oven to get the food ready to serve at the desired time. The only thing to be done is to program the cooking time and ready time. It can also be used as an alarm clock, where you just give in the amount of time after which it should remind you by a buzzer tone. TIME OF DAY ADJUSTMENT You can adjust the displayed time only if no automatic cooking program is in progress (there is just the time and the hand icon on the screen). Press the and minutes will start to flash, use the or buttons for adjustment. Long presses of those buttons will enable fast adjustments. button, a small triangle between the hours 1) Switch into time 2) Adjust the time using 3) Screen will be adjustment mode. the + or buttons. stabilized in 5 seconds. ADJUSTING THE BUZZER ALARM With this feature, you can program after how much elapsed time you should be warned by a buzzer sound. 11

36 1) Switch into buzzer alarm 2) Give in the period of 3) After a few seconds, screen mode. time to be counted down will return to clock mode Note: Once programmed, the remaining time can be seen by pressing the button once CANCELLING THE BUZZER SOUND 1) Buzzer will sound after the programmed 2) Press the button to cancel. amount of time elapses. AUTOMATIC COOKING PROGRAM If you want to start cooking immediately, you just have to give in the cooking time. Example: We placed our food into the oven and want it to be cooked for 2 hours and 15 minutes 1) Current time is 18:30. 2) Switch into cooking time 3) Adjust the cooking time using mode. the + or buttons. 12

37 4) After a few seconds, the screen Now, you have programmed your oven to cook the food for 2 hours and 15 minutes. Please do not forget to bring the function and/or temperature knobs of your oven to appropriate positions. will indicate that cooking has started and show the current time Note: You may cancel the automatic cooking mode any time by pressing the button. In the above example, cooking immediately started after giving in the cooking period. By pressing the serve, and if you want, you can also change it. In the example below, the ready time will be changed to 21:30. button, you can see the ready time, ie. the time when the food will be ready to 1) Displayed is the ready 2) Set it to the desired time 3) In a few seconds, screen time 18:30+2:15=20:45. by using the + or buttons. switches to clock mode. We now have programmed our oven to get the food ready at 21:30. Since the cooking time was preprogrammed as 2 hours 15 minutes, your oven will start cooking at 19:15, so that the food is ready at 21:30. Screen just when cooking starts Screen just when cooking ends When automatic cooking is completed, a buzzer alarm is heared and will sound, if not stopped, for 7 minutes. 1) Switch your oven OFF 2) Reset the timer. Note: Your oven will be inoperative until you reset the timer. In the example shown, cooking time has been programmed first, the ready time was calculated automatically and was editted by us. It is also possible first to program the ready time, in that case the cooking time will be calculated automatically and should be editted thereafter. During the automatic cooking program, the backlight color of the screen will be green before and red during cooking. 13

38 Mains power interrupts will switch your oven into OFF mode. In that case the hand icon on the screen will flash and 12:00 will be displayed. Any cooking program will also be cancelled. Press the button to get your oven operative, press once again to the button switch to adjust the clock (See TIME OF DAY ADJUSTMENT) Note: If you will not use your oven right now, be sure that it is in OFF position. FLASHING HAND ICON INDICATES THAT YOUR OVEN IS INOPERATIVE AND YOU SHOULD PRESS THE BUTTON TO RESET BUZZER VOLUME ADJUSTMENT 1) Long press the button 2) Using the + or buttons, 3) Save your selection by for 5 sec, you will hear the you may adjust the volume pressing the button. current tone. (3 steps available). PROGRAMMABLE OPTIONS BUZZER TONE ADJUSTMENT Press the Press the Press the Press the button for 5 seconds ( till you see pr 1 on the screen). button to decrease buzzer volume button to increase buzzer volume (default is already high) button to record the last heard tone. Note: To exit without recording press the button. Defaults : Buzzer : high tone Click tone : ON 14

39 C ) TIMER FOR OT4000 OVEN, PROGRAMMABLE FEATURES WHEN THE POWER IS ON When the electricity supply is first turned on, the oven will not function and the time and AUTO will be flashing on the displaying. The time indication on the display will also not show the true time. In this state, you can operate the oven by pressing the oven switch and adjust the timer. MANUEL MODE In manual mode, both of the and switches should be pressed together to operated. In this way the oven will be in operation in manual mode. ADJUSTMENT OF THE TIMER Adjustment of the timer can only be made when there is not any cooking program in progress. Switch back to the manual mode. Points between the hour and minute digits will be flashing and with.button you can advance it and with button you can adjust it backwards. When you press these buttons longer, adjustments will be made faster. 1. Switch back to manual mode 2. Adjust the timer with 3. Digits will become permanent button or with button. after few seconds. AJUSTMENT OF THE ALARM TIME With this function, you can provide for the alarm function of the timer to sound for the period of time that you have adjusted. 15

40 1. M Enter the alarm period by 2. Enter the alarm time by 3. Display will change to show the pressing the M button 2 times. pressing Button or. time after few seconds. button (for example, 5 minutes). CANCELLING OF THE ALARM THAT SOUNDS When the adjusted alarm time is due, the alarm will sound. You can cancel the alarm by pressing any one of the switches. AUTOMATIC COOKING PROGRAM If you intend to cook the meal that you have placed in the oven immediately, then the entering of the cooking time only on the timer will be sufficient. For example: We have placed the meal that we intend to cook in the oven and we want it to be coked for 2 hours and 15 minutes. 1. The time at the moment 2. By pressing the M button 3. Enter the cooking time by is 18:30 once, set the display for pressing button or button. cooking time adjustment mode. 4. Few seconds later the display will change to show the current time and the will display the indication that the cooking process in on. The timer for the oven is now programmed to cook your meal in the oven for a time of 2 hous and 15 minutes. You should not forget to adjust other control buttons on the oven for required cooking functions and temperatures. Note: It is possible to cancel the program while setting the cooking program or when the program is under progress by switching back to the Manual Mode. We have seen for the above example that it was possible to start the automatic cooking period immediately by entering the cooking time. It is also possible to see the time when the meal will be ready ( cooking finish time) by pressing the button and to adjust if this is required. In the example below, an adjustment is made, where the meal will be ready at 21:30. 16

41 1. Press the button. The 2. You should adjust the cooking 3. Few seconds later the display will show the time as time with buttons or with display will change back to 18:30+2:15=20:45 when the buttons. show time. meal will be ready. In this way, we have been able to programme the oven to make the meal ready at 21:30. We had previously programmed the cooking time for the meal as being 2 hours and 15 minutes. In this instance, the oven will start with the cooking process at the time of 19:15 and will cook the meal for a time of 2 hours and 15 minutes and will end the cooking program at 21:30. The display to be seen when the cooking function starts. The display to be seen when the cooking function ends. When the cooking program is completed, the sound alarm will be on and it will continue to give sound alarm for 7 minutes if it is not switched off. 1. Switch off the oven. 2. Reset the timer of the oven. Note: The oven will be out of operation until you have reset the timer of the oven. In the example above, the cooking time was entered first and the cooking ending time, which had been calculated automatically, was changed by ourselves as the second step. If it is requested, it is also possible to enter the cooking ending time at first. In this instance, the cooking time will be calculated automatically and it would be possible to change as the second step. WHEN THERE IS A POWER CUT When the electricity supply has been cut, the oven will be out of operation for reasons of safety. This situation will be indicated with the flashing of the time and AUTO indications on the display. If there is a cooking program in process during this situation, it will also be cancelled. The time will be shown on the display as 0 00 and the time will need to be adjusted. (Please see: When the power supply has returned back). (Note: During short periods of power cuts, the system will keep its state.) Note: If you intend not to operate your oven, do not forget to turn the button on the oven to the off position. The flashing "auto" indication will mean that the oven is in operation and inform you that you should switch back to "manual mode" in order to change back to the normal mode. CHILD LOCK FUNCTION This function is for the purpose of preventing the unwanted changes of the programs that you have made on the timer of the oven. When the child lock is on, the pressing of any of the buttons will not have valid functionality. When the child lock is made active during a cooking program is in progress, only the buttons will be locked. When the child lock is made active during the manual state, then both the buttons will be locked and the oven will be out of operation. When the child lock is cancelled, then the oven will change back to operational state. Note: In order to cancel the lock, the same two buttons should be kept pressed for 1 second approximately until the key symbol disappears from the display. Note: If the alarm sounds when the child lock is on, you can cancel the alarm by pressing any of the buttons. The lock will continue to be on. 1. Keep the and the buttons 2. When the key symbol appears on the pressed for 1 second approximately display, the child lock will be in operation. until key symbol appears on the display 17

42 PROGRAMMABLE OPTIONS 1 HOUR MODE You can adjust the display of the time as 12 hour mode (am/pm) with the help of this feature. The button is kept pressed for 5 seconds approximately and when the two beep sound is heart, the time will change to 12 hour display (together with one of the am/pm icons). To turn back to 24 hour mode, the button is again kept pressed for 5 seconds approximately and when the two beep sound is heart, the time will change back to 24 hour mode. Note: Factory setting is for 24 hour mode. 2 CLICK TONE ON/OFF You can cancel the click tone with the help of this feature. When you keep the button pressed for 5 seconds approximately and when you hear two beep tones, nt will be displayed on the screen. When the nt, where it means no tone, is selected, beep tone will not be heart when the buttons are pressed. In order to make click tone operational, the button is to be kept pressed for 5 seconds approximately and when you hear two beep tones, bt will be displayed on the screen. When the bt, where it means beep tone, is selected, beep tone will be heard for every pressing of the buttons. Note: Click tone is active for the factory setting. 3 BRIGHTNESS ADJUSTMENT You can adjust the brightness of the lighting of the screen and the buttons with the help of this feature. Keep the button pressed for 1 second approximately and br08 will appear on the screen after two beep tone is heart and the brightness adjustment function will be on: 1 When you keep pressing the same button, the brightness level will change (8 levels). 2 When the same button is left and pressed again within 5 seconds approximately the brightness level will change by one step. If the latest displayed brightness level is not changed within 5 seconds, then this will be recorded in the memory. Note: The factory set brightness level is at the highest level. 4 ALARM SOUND LEVEL ADJUSTMENT You can change the level of the sound that you hear when the alarm is sounding. By keeping the button pressed, you can be able to hear the adjusted sound level that has been adjusted. By repeatedly keeping the same button pressed, you can hear the next sound levels and can select them (3 levels). The alarm will sound at the level, which you have heard as the latest one. Note: The factory setting for the alarm sound level ia at the highest level. NOTE: The programmable options will be kept in the memory even if the power supply is cut. FACTORY SETTINGS : Buzzer :High sound level Brightness Adjustment : Highest (br 08) Click Tone : Beep tone (bt) Hour Mode : 24 Hours 18

43 ;,,.,. :.,,. (,..),.,...,

44 , , ,,, : ,.,,. 6., , ,.. 2

45 1 1 3

46 Min.50 mm 595 mm 560 mm 595 mm 590 mm 565 mm : 1, , ,,. 4

47 / , 50 / 60.,.,., 5

48 3 : ,, ,,.,.. 5. ;.. 6.,,. 7.,,,,. 8.., ( ). 9. ;,. 10., ;. 11.,. 12.,, , ,. 19..,,, : 05 VVF3 G4 2 3 : 05 VVF5 G1, /. 5.,,. 6

49 5, : 7

50 ;,,. ( );,, ( ) ( ) ( )

51 6,., , ;,....,, ( ) :,,, (.) 9

52 7 1.,. 2.,..,,,,, 3.,.,. 4.,, ,, : ( ).,.,. 10.,. 11.,. 10

53 LCD,.,,.,., ( ).,, +.. 1) 2), + 3) 5,. 1) 2) 3), 11

54 :, 1) 2),. :, ) 18:30 2) 3), + 12

55 4), , /. :.,. 21:30..,.., 1) 2) 3) 18:30+2:15=20: :30. 21: , 19:15,,, 7,. 1) 2) 13

56 :,.,...,.., 12:00.., (. ). :,,.,, 1) 2) +, 3), 5, ( ) 5 (, pr 1 ) : + ( ). : : :. 14

57 C ) OT4000,, AUTO..,.....,

58 ( 5 ). OTOMAT K P ; RME PROGRAMI,. :, :30, :,.,,.. 21:30. 16

59 21: :15, 2 15, 21: :30+2:15=20: :,.,,.,,,.,. AUTO.,. 0:00,. (. ) ( : ). :,. "auto",..,.,.,., ,,.. : 1. :,,,.. 17

60 1 12, (am/pm). 5, 2, 12 ( am/pm). 24 5, 2, 24. : ON/OFF 5, 2 "nt". "nt".. "no tone"., 5, 2 "bt". "bt",.. "beep tone",. :. 3. 1, 2 'br 08' : 1, ( 8) 2 5, 1. 5,. : (3 ).. :. :. : : (br 08) : (bt) : 24 18

61 ,.,,.,,,,. : STOP : RUN, «standby». ON/OFF : ( 1 ) on/off. ON/OFF ( / ),. :,. :..,.,.. : ( 1 ),., ON/OFF,, «keylock». TIMER:.,,,.. ( ). Auto,. :. GO : «Pause» «RUN». (1 ) «Standby» «RUN». ( >, <): < >,. ( +, ):. 19

62 : POWER ON: «Power On» 00:00, +.,. OFF:.. on/off ON/OFF ( 1 ). Off. OFF, ON/OFF. STANDBY:. Standby,,. > <, GO,. standby. PAUSE: GO... TIMER/Et Probu : >, >,.,,.. «GO» RUN. ( ) RUN ( ):, GO. GO. auto /.,,.. RUN: 5,. 2,. ERROR ( ):,,. standby, ErrX.,, STOP. : Err1: Err2: 1000 Err3: 1000 Err4: ( ) Err5: ( ) Err6: ( NTC ) Err7: ( NTC ) Err8: ( ) : ( 1.) +. 7,,,. 20

63 : : : : :. :. :, : ;. :,. 200 :. 200 Defrost ( ):,,. : default, 80 :,, : C C C C 2. 21

64 ,. 1., > <,..,. 2. > <.,. 3.,.,, GO ,. 60, 60., ( >). :, \. :,..,, ( GO) 2. TIMER., ( ) ( ). +. :, 3. GO. :,, ( GO). 2. TIMER., ( + ) ( ) GO , 22

65 , : STOP,. STOP standby. GO. GO,,, GO : :.,...,,.,. : 60.,. OFF. (standby). Hot ( ). 60. : : 3. 0: : : 1,.1. 5.,.1, ,.2.3,.3.1. :. 5.., (APS) APS (PS OF). ( 5.). 7. PS On PS OF. APS,, 1, OFF. : am/pm ( 5.) +. 23

66 1

67 50 Hz Volt AC 230 2

68 3

69 Min.50 mm 595 mm 560 mm 595 mm 590 mm 565 mm 95 EEC 4

70 / /3200 5

71 H05VVF H095VVF 3 G 4 mm2 5 G 1.5 mm2 6

72 7 5

73

74

75 7 10

76 11

77 . 12

78 : 13

79 OFF. OFF pr 1 ON/OFF OFF ON OFF ON pr d 14

80 OT AUTO B 15

81 M M 4 16

82 2 (3 1. AUTO AUTO 17

83 am/pm am/pm no nt nt ON/OFF tone br 08. br 08 bt. 18

84 STANDBY PAUSE PAUSE RUN STOP ON/OFF ON/OFF ON/OFF keylock AUTO TIMER C RUN RUN Pause GO 19

85 POWER ON OFF ON/OFF ON/OFF OFF OFF C TIMER GO STANDBY RUN PAUSE TIMER GO PAUSE C GO Pulse PAUSE AUTO GO GO RUN RUN ErrX STOP NTC NTC PT1000 PT1000 ERROR Err1 Err2 Err3 Err4 Err5 Err6 Err7 Err8 20

86 Defrost 21

87 ON C GO GO TIMER AUTO GO GO auto GO STOP RUN PAUSE GO OFF RUN C RUN GO GO STOP default 22

88 RUN HOT tn3 tn2 tn1 tn1 tn3 tn3 tn2 tn2 tn1 tn1 bt ct nt no beep beep click click beep no PS OF APS APS OFF Auto Power Save(APS PS OF PS ON am/pm 23

89 .7.8 1

90 2

91 3

92 Min.50 mm 595 mm 560 mm 595 mm 590 mm 565 mm EEC 95 4

93 595 mm 540 mm 595 mm 460 mm 400 mm 350 mm 58 lt 15 W C 1200 W 1000 W 2000 W 2000 W / 3200 W 230 V, 50 / 60 Hz 5

94 6

95 7

96

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu BREAD MAKER Instruction Manual MACHINE À PAIN Mode d emploi BROTBACKAUTOMAT Gebrauchsanweisung PEKAČ KRUHA Upute za Uporabu (TR) Türkçe

Detaylı

UMOR JUNIOR. Nem alma cihazı Dehumidifier. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

UMOR JUNIOR. Nem alma cihazı Dehumidifier. Instruction Manual Kullan m K lavuzu UMOR JUNIOR Nem alma cihazı Dehumidifier Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun yıllar sorunsuz çalıflması için tasarlanan ve üretilen Fakir Umor Junior Nem Alma Cihazını satın almıfl oldu unuz

Detaylı

ZTE MF58. 3G intelligent monitor. User Manual

ZTE MF58. 3G intelligent monitor. User Manual 3G intelligent monitor User Manual All rights reserved. No part of this publication may be excerpted, reproduced, translated or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including

Detaylı

2.1 Otomatik Arama 2.2 Manuel Arama

2.1 Otomatik Arama 2.2 Manuel Arama 2.1 Otomatik Arama 2.2 Manuel Arama 3.8 Favori Listeleri 3.9 Diğer Ayarlar 9 10 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 16 16 17 17 7.1 INFO ( Bilgi) 7.2 EPG ( Program Rehberi) 7.3 FIND (Bul) 7.4 Sayı Tuşları

Detaylı

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU 2 20 38 56 74 Say n Bay/Bayan, Kliman z hay rl olsun. Talimatlar do rultusunda kullan ld takdirde

Detaylı

VC 20 S. Kullanım Kılavuzu Vantilatör. Instruction Manual Pedestal Cooling Fan

VC 20 S. Kullanım Kılavuzu Vantilatör. Instruction Manual Pedestal Cooling Fan VC 20 S TR GB Kullanım Kılavuzu Vantilatör Instruction Manual Pedestal Cooling Fan Genel İçerik...1 Kullanım Klavuzu Hakkında...2 Sorumluluk...2 Kullanım Klavuzundaki İşaretler...2 Güvenlik CE deklarasyonu...3

Detaylı

EN Operating instructions TR Kullanma talimatları

EN Operating instructions TR Kullanma talimatları EN Operating instructions TR Kullanma talimatları 13 14 12 15 16 11 10 17 18 9 19 8 20 1 7 21 6 2 5 4 3 HS B16 ACB A C D E B OFF F en it DESCRIPTION OF THE APPLIANCE 1. Turbo brush* 2. Parquet brush* 3.

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

Plazma Güç Kaynağı EPP-450

Plazma Güç Kaynağı EPP-450 Plazma Güç Kaynağı EPP-450 Kullanım Kılavuzu TR 0558008001 06/2012 BU BILGILERI MUHAKKAK OPERATÖRE ULAŞTIRINIZ. EK KOPYALARI SATICINIZDAN TEMIN EDEBILIRSINIZ. DIKKAT Bu TALİMATLAR deneyimli operatörler

Detaylı

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Kullan c K lavuzu W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Ürünü kullanmadan önce Önemli Önlemler bölümünü okudu unuzdan emin olun. Kullan c K lavuzu nu (CD) ileride baflvurmak üzere eriflilir

Detaylı

EN USER GUIDE Please read this manual carefully for using your Signal Meter.

EN USER GUIDE Please read this manual carefully for using your Signal Meter. NEXT YE-220 DIGITAL SATLOCK TR KULLANIM KILAVUZU Ürünü kullanmak için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. EN USER GUIDE Please read this manual carefully for using your Signal Meter. İÇİNDEKİLER :

Detaylı

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU GARANT 2 YIL AfiIRI M KRODALGA FIRIN ENERJ S NE MARUZ KALMAYI ÖNLEME LE LG L ÖNLEMLER (a) Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi oldu undan, bu f r n kapa

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN!

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN! Güvenlik talimatlar 1 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI Bir elektirikli makine kullan ld nda, afla dakinide kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir. Bu dikifl bilgisayar n kullanmadan önce bütün

Detaylı

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 TM Kullan m K lavuzu TR IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Cihaz kullanmadan önce çindekiler Cihaz kullanmadan önce Giri... 3 Kullan m amac... 3 Önemli güvenlik talimatlar...

Detaylı

Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU

Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde Sinbo yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan once bu

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Dergisi 57 (2008) 11-17 Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Üyesi Özet Al flverifl merkezleri; genellikle otopark, ma aza alanlar,

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU USER GUIDE LASER SHOW SYSTEM ANIMATION LASER SERIES. w w w. k a r a e l e k t r o n i k. c o m. t r KARA ELEKTRONIK.LTD.STI.

KULLANICI KILAVUZU USER GUIDE LASER SHOW SYSTEM ANIMATION LASER SERIES. w w w. k a r a e l e k t r o n i k. c o m. t r KARA ELEKTRONIK.LTD.STI. LASER SHOW SYSTEM ANIMATION LASER SERIES Türkiye Yetkili Temsilcisi & Ithalatcı Firma: MODEL AL-100 KARA ELEKTRONIK.LTD.STI. AL-500 KONYA - TÜRKİYE AL-560RGY w w w. k a r a e l e k t r o n i k. c o m.

Detaylı

HERMET K fiofben BH 13

HERMET K fiofben BH 13 HERMET K fiofben BH 13 MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr De erli Tüketicimiz, Cihaz n z s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl labilir

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZAN MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. USMART 9 USMART 12 USMART 18 USMART 24 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş.

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen

Detaylı

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations Teknik Hizmetler & Kurallar Technical Services & Regulations Yıl Year 2013 Hoşgeldiniz! Teknik Hizmetler ve Kurallar Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenmiştir. Teknik Hizmetler ve

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Rüknettin Küçükçal ; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Binalarda enerji ekonomisi kavram y llar içinde geliflmifltir. Yönetmeliklerde konunun ele al nmas da buna

Detaylı