ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции"

Transkript

1 ANKASTRE ÜRÜNLER BUILTIN APPLIANCES Встроенные продукции ANKASTRE FIRIN BUILT IN ELECTRIC OVEN Встраиваемая духовка KULLANMA KLAVUZU INSTRUCTION MANUAL Руководство по эксплуатации TR EN RU AR DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ, Ç e v r e y e d u y a r l ı v e m o d e r n tesislerde üretilen ve sıkı kalite kontrolden geçirilmiş ürününüzün size en iyi verimi sunmasını arzu ediyoruz. Klavuzun tüm bölümlerini, ürünüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı önemle rica ederiz. DEAR OUR CUSTOMER, We hope that this product, which was manufactured in environmentfriendly and modern facilities and released after strict quality control, offers you the highest level of efficiency. We suggest that you carefully read all sections of this manual before using your product and keep it as a source of reference. ДОРОГИЕ НАШИ ПОКУПАТЕЛИ, Мы хотим предложить вам нашу продукцию, выпущенную на современном и экологически безопасном предприятии, прошедшую очень тщательный контроль качества, обладающую лучшей производительностью. Прежде чем приступить к пользованию этим изделием, просим вас внимательно прочесть все разделы руководства пользователя и сохранить эту брошюру в качестве источника информации для дальнейшего обращения. PE

2 Say n Kullan c ; Amac m z, toplam kalite anlay na uygun olarak titiz bir çal ma ortam nda modern tesislerimizde üretilmi olan bu ürünün sizlere en iyi neticeyi sunmas n sa lamakt r. Bu nedenle, ürünü kullanmadan önce kullan c k lavuzunu dikkatle okuman z ve ihtiyac n z oldu unda kullanmak üzere daimi olarak muhafaza etmenizi tavsiye ederiz. Not: Bu kullan m k lavuzu birden fazla modeli kapsamaktad r. K lavuzda belirtilen teknik özelliklerden baz lar, sizin cihaz n zda mevcut olmayabilir. Paket parçalar (plastik po etler, polistiren vb.) potansiyel olarak tehlikeli oldu undan, çocuklar n ula abilece i yerlerde b rak lmamal d r. Lütfen paketleri dikkatlice uygun biçimde at n z. BU C HAZ YÜRÜRLÜKTE BULUNAN YÖNETMEL KLERE UYGUN OLARAK KURULACAKTIR VE YALNIZCA Y HAVALANDIRMASI BULUNAN YERLERDE KULLANILACAKTIR. BU C HAZI KURMADAN YA DA KULLANMADAN ÖNCE TAL MATLARI OKUYUNUZ. Ç NDEK LER 1. FIRININIZIN KURULUMU 7. BAKIM ve TEM ZL K 2. FIRININIZIN TEKN K ÖZELL KLER 8. D J TAL ZAMANLAYICI KULLANIMI (OPS YON) 3. ÖNEML UYARILAR 4. FIRININIZ ÇALI MIYORSA FIRININ & KONTROL PANELLER N N TANIMI FIRIN BÖLÜMÜNÜN KULLANIMI 1

3 1 FIRININIZIN KURULUMU ELEKTRIK BA LANTISI ve EMN YET 1. BU C HAZ TOPRAKLANMALIDIR 2. F r n n z, 230 Volt AC, 50 Hz elektrik beslemesine uygun olacak biçimde ayarlanm belirtilenlerden farkl ise, bir elektrikçiye ya da yetkili servisinize ba vurun. t r, ve 16 Amp lik bir sigorta gerektirir. E er elektrik hatt, bu 3. F r n devre kesici anahtarlar f r n yerinde iken son kullan c n n ula abilece i yerde olmal d r Amp lik elektrik sigortas n de i tirmeniz gerekti inde, lütfen elektrik ba lant s n u ekilde yapt n zdan emin olun; Elektrik yüklü uca Kahverengi kablo Nötr uca Mavi kablo Topraklamaya Sar & Ye il 5. F r n n elektrik ba lant s, yaln zca topraklamas yap lm prizler kullan larak ve Yönetmeliklere uygun olarak yap lmal d r. Yerinde, uygun bir toprakl priz yoksa, hemen bir kalifiye elektrikçiye ba vurun. Üretici, topraklama sistemine sahip olmayan uygun olmayan besleme prizlerinin kullan lmas nedeniyle olu abilecek zarar ya da hasarlardan sorumlu olmayacakt r. 6. E er elektrik tedarik / besleme kablonuz hasarl ysa, kablo muhtemel tehlikelerin önüne geçmek için, kesinlikle yetkili servis yada uzman elektrikçi taraf ndan de i tirilmelidir. 7. Elektrik besleme kablosu, cihaz n s cak k s mlar na dokunmamal d r. 8. F r n; iyi, daha yüksek havaland rma sa layan bir f r n yuvas içine kurulmal d r. 9. Bu f r n, üreticinin talimatlar na göre ve kalifiye bir personel taraf ndan do ru bir biçimde kurulmal d r ve yerine ba lanmald r. 10. F r n aç kken f r n üzerinde çal may n. Bak m ve servis, güç beslemesi kesildikten sonra gerçekle tirilmelidir. 2

4 1 FIRININIZIN KURULUMU ekil1 3

5 Min.50 mm 595 mm 560 mm 595 mm 590 mm 565 mm Kurulum için önemli ikazlar; 1 Bu cihaz yetkili bir personel taraf ndan ve havaland rmaya özellikle dikkat edilerek kurulmal d r. 2 EEC direktiflerine göre, f r n yuvas, 95 C ye kadar s ya dayanakl olmal d r. 3 F r n, ekil1 de gösterildi i gibi, Standart bir 600 mm lik yuva ünitesine ya da bir kolona yerle tirilecekse uzun bir yuva ünitesine tak labilir. 4 Her iki durumda da havaland rma ko ullar yap lmal d r. Yuva ünitesinin arkas nda mm derinli inde bir bo luk b rak n. 5 Aç k kap üzerine a r nesneleri bast rmay n, yaslamay n ya da b rakmay n, ya da f r na kap dan tutarak manevra yapt rmay n. 4

6 2 FIRININIZIN TEKN K ÖZELL KLER TEKN K ÖZELL KLER DI GEN L K 595 mm DI DER NL K 540 mm DI YÜKSEKL K 595 mm Ç GEN L K 460 mm Ç DER NL K 400 mm Ç YÜKSEKL K 350 mm FIRIN HACM 58 lt LAMBA GÜCÜ 15 W TERMOSTAT C ALT ISITICI ELEMANI 1200 W ÜST ISITICI ELEMANI 1000 W TURBO ISITICI ELEMANI 2000 W IZGARA ISITICI ELEMANI 2000 W / 3200 W BESLEME VOLTAJI 230 V, 50 / 60 Hz Cihaz kullanmaya ba lamadan önce, kullan m k lavuzunu dikkatlice okuyun. Bu kullan m K lavuzunda, güvenli iniz, f r n kullan m ve bak m ile ilgili önemli bilgiler vard r. Bu kullan m k lavuzunu güvenli bir yerde saklay n, ve f r n kullanan herkes için ula labilir olmas n sa lay n. 5

7 3 ÖNEML UYARILAR NOT: BU C HAZ TOPRAKLANMALIDIR 1. Sa l k ve güvenlik gerekliliklerine dikkat edin pi irme s ras nda çocuklar gözetimsiz b rakmay n. 2. F r n n z n güç besleme voltaj 230 Volt 50 Hz dir. 3. E er, tesisat n zdaki sigortan n ak m h z 16 Amp den daha dü ük ise, kalifiye bir elektrikçiye 16 Amp lik sigortay takt r n. 4. F r n n zdaki fi topraklanmal d r, besleme prizinin toprakland ndan emin olun. E er f r n, uygun bir topraklama ba lant s olmaks z n kullan l rsa, üretici, olu abilecek kay p ya da yaralanmalarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. Fi, kurulumdan sonra ula labilecek bir yere yerle tirilmelidir. 5. F r n n z n elektrik kablosunu s cak alanlardan uzak tutun; cihaza dokunmas na izin vermeyin. Keskin kenarlardan ve s t lm yüzeylerden uzak tutun. 6. E er besleme kablosu hasar görmü se, tehlikeyi engellemek için; üretici, servis temsilcisi ya da benzer kalifiye personel taraf ndan de i tirilmelidir. 7. F r n lambas hasar görürse de i tirmeden önce, elektrik fi ini prizden çekiniz. 8. Elektrik kesintisi durumunda, saati resetlemeniz gerekecektir. Aksi takdirde, f r n çal mayacakt r (Dijital Zamanlay c ). 9. Cihaz n z n kullan m odada nem ve s yarat r; mutfa n z n iyi havaland r ld ndan emin olun. 10. F r n kullan ld nda, eri ilebilir parçalar s cak olabilmektedir, bu sebeple çocuklar bu parçalara yakla t r lmamal d r. 11. F r n s cakken, f r n cam na asla elle dokunmay n. 12. Cihaz n z kullanmaya ba lamadan önce, perdeleri, ka t ve yan c eyleri cihaz n zdan uzak tutun. Kolay tutu an ya da yan c eyleri cihaz n yak n nda tutmay n. 13. Bu f r n yaln zca evde pi irme amaçl olarak üretilmi tir. Lütfen, ba ka amaçlar için kullanmay n. 14. Kaynaktan ak m n kesilmesi için, yani tam bir ak m kesintisi sa layacak ekilde tüm kutuplardaki temas ayr m n n elektrik tertibat kurallar na uygun olarak sabit bir tertibata yerle tirilmi olmas gerekir. 15. F r n kullan rken eldiven kullan n. S cak yüzeyler üzerine dokunmay n. 16. F r n üzerine su s çratmay n. 17. Potansiyel olarak patlay c atmosferlerde f r n n z kullanmay n. 18. F r n n z, kapak kulpundan tutarak ta may n. 19. Baz ürünlerde cihaz n zla birlikte güç kablosu verilmemi olabilir. Bu durumda ürününüzü sabit hatta ba lamak için tek fazl ba lant larda H095VV F 3 G 4 mm2 veya 3 fazl ba lant larda H05VVF 5 G 1.5 mm2 kesitli esnek kablo kullan n z. 4 FIRININIZ ÇALI MIYORSA 1. Elektrik beslemesinin ba land n kontrol edin ve f r n aç n. 2. Cihaza elektrik beslemesi geldi ini kontrol edin. 3. Sigortay kontrol edin. 4. Saatin / otomatik programlay c n n man el moda ayarland n kontrol edin. 5. Problemi çözemiyorsan z, üreticitedarikçi, servis temsilcisi ya da benzer kalifiye personelle temas kurun. 6

8 5 FIRININ ve KONTROL PANELLER N N TANIMI KONTROL PANEL N ZDE BULUNAB LECEK SEMBOLLER N ANLAMLARI U EK LDED R TERMOSTAT; F r n çal t rmak için, termostat istenilen s cakl a ayarlanmal d r. Termostat n z 50º 280ºC Santigrat dereceye ayarlanabilir. MEKAN K ZAMANLAYICI (Opsiyonel) ; F r n çal t rmak için, zamanlay c anahtar istenilen zamana ayarlanmal d r. 7

9 5 FIRININ ve KONTROL PANELLER N N TANIMI 1 F r n kap tutama 2 F r n kap s iç cam 3 F r n cam kap s 4 F r n tepsisi 5 Pi irme bölmesi 6 Kumanda paneli 7 F r n kontrol dü mesi 8 Mekanik zamanlay c dü mesi 9 Termostat kontrol dü mesi 10 Elektrik gösterge lambas 11 Arka kapak 12 Ta ma kulpu 13 Yan panel F r n kap s tutama 2 F r n kap s iç cam 3 F r n cam kap s 4 F r n tepsisi 5 Pi irme bölmesi 6 Kumanda paneli 7 F r n kontrol dü mesi 8 Dijital zamanlay c 9 Termostat kontrol dü mesi 10 Elektrik gösterge lambas 11 Arka kapak 12 Ta ma kulpu 13 Yan panel FIRIN BÖLÜMÜNÜN KULLANIMI 8

10 F r n n z ilk kez çal t r ld nda, s t c elemanlar n n kullan m ndan ötürü bir koku ç kacakt r. Bu kokuyu ortadan kald rmak için, f r n bo haldeyken 250 C derecede 45 dakika boyunca çal t r n z. F r n n z kullanmak için; Termostat anahtar istenilen s cakl a çevrilmelidir, aksi takdirde f r n çal mayacakt r. A a daki pi irme tablosunda, pi irme zamanlar ve termostat konumlar önerileri verilmi tir bunlar yaln zca yol göstericidir ve pi irilecek olan yeme in a rl na ve miktar na göre de i iklik gösterecektir. Pi irme ve kullan m al kanl klar n za ba l olarak damak zevkinize uygun farkl lezzetler deneyip bulabilirsiniz. F r n kullan l rken, f r n n kapa aç lmamal d r, aksi takdirde, s sirkülasyonu dengesizle ebilir ve sonuçlar de i ebilir. Aksesuarlar yard m yla, f r n n zda tavuk çevirme yapabilirsiniz ( iste e ba l ) Pi irme süreleri: Sonuçlar; saha voltaj ve farkl kalitede malzeme, miktar ve s cakl a ba l olarak farkl l k gösterebilmektedir. Kek pi irilirken, kek kal b kullan lmas daha iyi sonuç vermektedir. P RME TABLOSU YEMEKLER SICAKLIK DERECES RAF KONUMU P RME ZAMANI (dak.) KREMALI KEK HAMUR LER B SKÜV LER KURAB YELER KEK ÖRGÜLÜ KURAB YELER NCE YUFKA PO AÇA KUZU ET DANA ET SI IR ET TAVUK (PARÇALI) BALIK Not: Tablodaki de erler, laboratuarlar m zda elde edilen sonuçlard r. Denemeler yaparak farkl lezzetler ve damak tad n za uygun tadlar bulabilirsiniz. Pi irme yapmadan önce, 510 dakikal k ön s tma yap lmal d r. 9

11 7 BAKIM ve TEM ZL K 1. F r na elektrik sa layan fi i prizden ç kar n z. 2. F r n çal rken ya da çal maya ba lad ktan k sa bir süre sonra çok s n r. Is t c elemanlar na dokunmamaya dikkat etmelisiniz. 3. F r n n iç parçalar n, panellerini, tepsilerini ve tüm di er emaye k s mlar n ; sert k ll f rça, ovalama teli ya da b çak gibi aletler kullanarak temizlemeyin. A nd r c, çizici maddeler ya da deterjanlar kullanmay n. 4. F r n n iç k s mlar n sabunlu bir bezle temizledikten sonra, durulay n ve daha sonra, yumu ak bir bezle iyice kurulay n. 5. Cam yüzeyleri, özel cam temizleme maddeleri ile temizleyin. 6. F r n n z buharl temizleyicilerle temizlemeyin. 7. F r n n z temizlerken asla tiner, benzin ve asit gibi kolay tutu ur parlay c maddeleri kullanmay n. 8. F r n n z n hiçbir parças n bula k makinesinde y kamay n. 9. F r n n cam kap s n temizlemek için; iç cam kapak profilini (boydan boya üst yüzeyde ve birçok deli i bulunan) ç kar n. Cam dikkatli bir biçimde d ar do ru kayd r n ve daha sonra cam temizleyin ve iyice durulay n. Kurulad ktan sonra, cam kap ya tekrar tak n ve üst cam kapak profilini tekrar yerine tak n. 10. F r n, yan k kokusuna yol açan a r yemek art klar n n olu umunu engellemek için düzenli olarak temizleyin. 11. F r nda pi irme art klar f r n n taban ndaki emayede kabar k bir görüntü olu turabilir, kabarma yapmas mümkün de ildir ve f r nda pi irme ya art üretim hatas de ildir. 10

12 D J TAL ZAMANLAYICI KULLANIM (OPS YON)I F r n n z n, yiyece inizi istenilen zamanda servise haz r hale getirmesini sa layan bir elektronik zamanlay c d r. Yap lmas gereken tek ey pi irme zaman n ve haz r olma zaman n programlamakt r. Çalar saat olarak da kullan labilir, yaln zca miktar olarak zaman verdi inizde, size bir sinyal tonu ile hat rlatmal d r. SAAT AYARI Yaln zca, otomatik pi irme program i lemi devam etmiyorsa, görüntülenen zaman ayarlayabilirsiniz. (ekranda yaln zca zaman ve el ikonu vard r). küçük bir üçgen i areti yan p sönmeye ba layacakt r, ayarlama için ya da butonlar n kullan n. Bu butonlara uzun bas lar h zl ayarlamalar sa layacakt r. butonuna bas n, saatlerin ve dakikalar n aras nda 1) Zaman ayarlama moduna 2) + ya da butonlar n kullanarak 3) Ekran 5 saniye içerisinde girin. Zaman ayarlay n. stabilize olacakt r. ALARM Z L N N AYARLANMASI Bu özellik ile, alarm sesi ile ne kadar zaman sonra uyar lman z gerekti ini programlayabilirsiniz. 11

13 1) Alarm sinyali moduna 2) Geri say lacak olan zaman 3) Bir kaç saniye sonra, ekran girin. periyodunu girin. saat moduna dönü ecektir. Not: Programlama yap ld ktan sonra, geri kalan zaman, butonuna bir kez basarak görüntülenebilir. S NYAL SES N N PTAL ED LMES 1) Programlanan zaman kadar zaman geçtikten sonra 2) ptal etmek için, butonuna bas n. alarm sinyali ötecektir. OTOMAT K P RME PROGRAMI Pi irmeyi hemen ba latmak istiyorsan z, yaln zca pi irme zaman n girmeniz gerekmektedir. Örnek: Yeme imizi f r n n içine yerle tirdik ve 2 saat 15 dakika kadar pi mesini istiyoruz. 1) u anki zaman 18:30. 2) Pi irme zaman moduna 3) + ya da butonlar n kullanarak pi irme girin. zaman n ayarlay n. 12

14 4) Birkaç saniye sonra, ekran, pi irmenin ba lad n imdi, f r n n z, yeme i 2 saat 15 dakika pi irmesi için programlad n z. Lütfen f r n n z n çal mas n ve/veya s cakl k belirtecektir ve o anki zaman gösterir. topuzlar n uygun konumlara getirmeyi unutmay n. Not: Otomatik pi irme modunu istedi iniz her an butonuna basarak iptal edebilirsiniz. Yukar daki örnekte, pi irme periyodu girilerek pi irme hemen ba lat ld. butonuna basarak, haz r olma zaman n görebilirsiniz, yani, yeme in servise haz r olaca zaman, ve, e er istiyorsan z, de i tirebilirsiniz de. A a daki örnekte, haz r olma zaman 21:30 a dönü türülecektir. 1) Gösterilen haz r olma zaman d r 2) + ya da butonlar n kullanarak istenilen 3) Bir kaç saniye içerisinde, ekran, saat 18:30+2:15=20:45. zamana ayarlay n. moduna geçer. imdi f r n m z yeme i 21:30 da haz r hale getirecek ekilde programlad k. Pi irme zaman, daha önceden 2 saat 15 dakika olarak programland yemek 21:30 da haz r olacakt r. için, f r n n z, pi irmeye 19:15 de ba layacakt r, böylece, Pi irme ba larkenki ekran Pi irme biterkenki ekran Otomatik pi irme tamamland nda, bir alarm sinyali duyulur ve durdurulmad takdirde 7 dakika kadar öter. 1) F r n n z kapat n. 2) Zamanlay c y resetleyin. Not: Zamanlay c y resetleyene kadar f r n n z çal mayacakt r. 13

15 Gösterilen örnekte, önce pi irme zaman programlanm t r, haz r olma zaman otomatik olarak hesaplanm t r ve bizim taraf m zdan girilmi tir. Haz r olma zaman n önce programlamak da mümkündür, bu drumda, pi irme zaman otomatik olarak hesaplanacakt r ve ondan sonra girilmelidir. Otomatik pi irme program s ras nd a, ekran n arka ayd nlatma rengi pi irme öncesi ye il olacakt r ve pi irme s ras nda k rm z olacakt r. Ana güç kesintileri f r n n z KAPALI (OFF) konuma getirecektir. Bu durumda, ekranda el ikonu yan p sönecektir ve 12:00 gösterilecektir. Herhangi bir pi irme program da iptal edilecektir. F r n n z çal t rmak için butonuna bas n, saati ayarlamak için butonuna bir kez daha bas n (SAAT AYARLANMASI bölümüne bak n z) Not: F r n o anda kullanmayacaksan z, KAPALI (OFF) konumda oldu undan emin olun. EL KONUNUN YANIP SÖNMES FIRININIZIN ÇALI TI INI GÖSTER R VE RESETLEMEK Ç N BUTONUNA BASMALISINIZ ALARM SES AYARI 1) butonuna 5 saniye kadar uzun bas n, 2) + ya da butonlar n kullanarak, 3) butonuna basarak seçiminizi mevcut o anki tonu duyacaks n z. sesi ayarlayabilirsiniz kaydedin. (3 a ama mevcuttur). PROGRAMLANAB L R OPS YONLAR ALARM TON AYARI 5 saniyeli ine butonuna bas n (ekranda pr 1 i görene kadar). Alarm sesini azaltmak için Alarm sesini artt rmak için butonuna bas n butonuna bas n (varsay lan de er zaten yüksektir) En son duyulan tonu kaydetmek için butonuna bas n. TIK SES AÇMA/KAPAMA (ON/OFF) 5 saniyeli ine butonuna bas n (gösterge AÇIK (ON) ya da KAPALI (OFF) y gösterene kadar). T k sesi opsiyonu AÇIK (ON) dan KAPALI (OFF) ya geçer ya da tam tersi. E er bu opsiyon AÇIK ise, butona bas ld nda bir t k sesi duyulur. E er bu opsiyon KAPALI ise, t k sesi ç kmaz. VARSAYILAN AYARLARA GER DÖNME 10 saniyeli ine butonuna bas n (ekranda pr d belirene kadar ). Varsay lan ayarlar : Alarm sesi : Yüksek ton T k sesi : AÇIK 14

16 C ) OT4000 FIRIN SAAT PROGRAMLANAB L R ÖZELL KLER : ELEKTR K GELD NDE Elektrik ilk geldi i anda f r n devre d d r, ekranda saat ve AUTO yaz s fla lar durumdad r. Ekranda gözüken saatte do ru de ildir. Bu durumda iken, tu una basarak f r n devreye alabilir ve saati ayarlayabilirsiniz. MANUEL MODE Manuel moda, ve tu lar n n ikisine beraber bas larak girilir. Manuel modda f r n devrededir. SAAT AYARI Saat ayar, ancak yürürlükte bir pi irme program yokken yap labilir. Manuel moda geçiniz. Ekranda saat ve dakika aras ndaki nokta fla lamaya ba lar, ile saati ileri, ile geriye do ru ayarlayabilirsiniz. Bu tu lara uzun bas, saati daha h zl de i tirecektir. ALARM SÜRE AYARI Bu fonksiyon ile ayarlad n z süre kadar sonra saatinizin alarm n n çalmas n sa layabilirsiniz. 15

17 ÇALMAKTA OLAN ALARMI SUSTURMA OTOMAT K P RME PROGRAMI F r na sürdü ünüz yeme i hemen pi irmeye ba layacaksan z, sadece pi me süresini girmeniz yeterlidir. 4) Birkaç saniye sonra ekran u anki saati ve yeme in pi mekte oldu unu gösterir duruma geçecektir. F r n saatiniz, f r ndaki yeme inizi u andan ba layarak 2 saat 15 dakika boyunca pi irecek ekilde programland. F r n üzerindeki di er kumanda dü melerini istedi iniz pi irme fonksiyonu ve s ya göre uygun konumlara getirmeyi unutmay n z. Not: Pi irme program yaparken veya program yürürken, Manuel Moda geçerek program iptal etmeniz mümkündür. Yukar daki örnekte pi me süresi girerek otomatik pi irme sürecinin hemen ba lat labildi ini gördük. tu una basarak yeme in haz r olaca (pi me bitim) zaman n görmek ve istenirse ayarlamak da mümkündür. A a daki örnekte yemek saat 21:30 da haz r olacak ekilde bir ayar yap lmaktad r. 16

18 Bu durumda yeme imiz 21:30 da haz r olacak ekilde f r n m z programlam olduk. Yeme in pi irme süresini 2 saat 15 dakika olarak daha önceden programlam t k. Bu durumda f r n m z pi irme i lemine saat 19:15 de ba layacak, yeme imizi 2 saat 15 dakika pi irecek ve 21:30 da pi irme program sonlanm olacakt r. Not: F r n n z, siz f r n saatini resetleyene kadar devre d kalacakt r. Yukar daki örnekte önce pi irme süresi girilmi, otomatik olarak hesaplanan pi me bitim zaman ise ikinci a amada taraf m zca de i tirilmi ti. stenirse önce pi me bitim zaman n girmek de mümkündür; bu durumda pi irme süresi otomatik hesaplanacak ve istenirse ikinci a amada de i tirilebilecektir. ELEKTR K KES L P GELD NDE ebeke elektri inin kesilmesi halinde, f r n n z emniyet gerekçesi ile devre d kalacakt r. Bu durum ekrandaki saat ve AUTO yaz s n n fla lamas ile ifade edilir. Bu konumda yürürlükte bir pi irme program varsa da silinmi olacakt r. Ekranda saat 0 00 gözükür, saatin ayarlanmas gerekecektir. (Bknz. Elektrik Geldi inde) (Not: K sa süreli elektrik kesintilerinde sistem durumunu muhafaza edecektir.) Not: F r n n z çal t rmayacaksan z, f r n üzerindeki dü meyi kapal konuma getirmeyi unutmay n z. ÇOCUK K L D FONKS YONU Bu fonksiyon, f r n saatinizde, sizin yapm oldu unuz ayarlar n istem d de i tirilmesini engellemek içindir. Çocuk kilidi devrede iken, hiçbir tu bas m geçerli olmayacakt r. Yürürlükte bir pi irme program varken tu kilidi aktif edilirse; sadece tu lar kilitlenir. Manuel konumda iken tu kilidi aktif edilirse; hem tu lar kilitlenir hem de f r n devre d b rak l r. Tu kilidi iptal edildi inde f r n tekrar kullan labilir duruma getirilir. Not: Kilidi açmak için, ayn iki tu a yakla k 1 saniye, ekrandan anahtar kaybolana kadar bas l tutunuz. Not: Çocuk kilidi devrede iken alarm n z çalarsa, herhangi bir tu a basarak alarm n z susturabilirsiniz. Kilit devrede kalmaya devam edecektir. 17

19 PROGRAMLANAB L R OPS YONLAR 1 SAAT MODU Bu özellik sayesinde saatinizin görünümünü 12 saat modunda (am/pm) yapabilirsiniz. Tu una yakla k 5 saniye bas l tutulur, 2 bip sesi duydu unuzda saat 12 saate göre (am/pm ikonlar ndan biri ile beraber) gösterilir. 24 saat moduna dönmek için yine tu una yakla k 5 saniye bas l tutulur, 2 bip sesi duydu unuzda 24 saat moduna geçilmi olur. Not: Fabrika ç k 24 saat modundad r. 2 TU SES ON/OFF Bu özellik sayesinde tu sesini iptal edebilirsiniz. tu u yakla k 5 saniye bas l tutulur, 2 bip sesi duydu unuzda ekranda "nt" yazacakt r. "nt" yani "no tone" seçili iken tu bas mlar nda bip sesi duyulmaz. Tu sesini devreye almak için tu u yakla k 5 saniye bas l tutulur, 2 bip sesi duydu unuzda ekranda "bt" yazacakt r. "bt" yani "beep tone" seçili iken her tu bas m nda bip sesi duyulur. Not: Fabrika ç k tu sesi aktifdir. 3 PARLAKLIK AYARI Bu özellik sayesinde, ekran n ve tu ayd nlatmas n n parlakl k seviyesini ayarlayabilirsiniz. Tu una yakla k 1 saniye bas l tutunuz, iki bip sesi duyulduktan sonra ekranda 'br 08' yazacakt r ve parlakl k ayar na girilecektir: 1 Ayn tu a basmaya devam etti iniz müddetçe parlakl k seviyesi de i ecektir (8 seviye). 2 Yakla k 5 saniye içinde ayn tu, b rak l p tekrar bas l rsa da parlakl k seviyesi 1 kademe de i ir. En son görülen parlakl k seviyesi 5 saniye içinde de i tirilmez ise haf zaya kaydedilir. Not: Fabrika ç k parlakl k seviyesi en yüksektir. 4 ALARM SES DDET AYARI Bu özellik sayesinde, alarm n z çalarken duydu unuz ses iddetini de i tirebilirsiniz. Tu una bas l tutarak 1 saniye sonra ayarl olan ses iddeti duyars n z. Ayn tu u b rak p tekrar bas l tutarak sonraki ses iddetlerini duyarak, seçmi olursunuz (3 Seviye). Art k alarm n z, en son dinledi iniz ses iddetinde çalacakt r. Not: Fabrika ç k alarm ses iddeti en yüksek seviyedir. NOT: Programlanabilir opsiyonlar elektrik kesilse dahi sürekli haf zada kalacakt r. FABR KA AYARLARI : Buzzer :Yükses ses iddeti Parlakl k Ayar : En yüksek (br 08) Tu Sesi : Bip tonu (bt) Saat Modu : 24 Saat 18

20 GENEL BAKI : Ön paneldeki dokunmatik tu lar yard m yla menüde var olan f r n rezistans ve fan kombinasyonlar ndan birisi seçilebilir, f r n iç ayd nlatmas na kumanda edilebilir, pi irme s s ayarlanabilir. Pi irmenin ba lang ç, biti zaman ve pi irme süresi, et probu kullan l yorsa pi irmenin sonland r lmas için yemek s s n n ula mas gereken de er gibi otomatik pi irme fonksiyonlar na da ula labilir. H zl s tma ve s cak tutma fonksiyonu vard r. Bunlar n yan s ra tu kilidi, gerçek zaman ekran ve çalar saat modu gibi ilave fonksiyonlar ve kullan c taraf ndan seçilebilir baz seçenekler de bulunmaktad r. TU TANIMLAMALARI: STOP tu u: RUN modunda bas ld nda pause, pause modunda bas ld nda standby moda geçilir. ON/OFF Tu u: Paneli (yakla k 1s basarak) on/off yapmaya yarar. Paneli çocuk kilidinden ba ms z olarak ON/OFF yapar. H zl s tma tu u: Seçilmi fonksiyonda yer alan s t c lara, istenen s ya çabuk ula abilmek ad na, geçici olarak ilave rezistanslar eklemeye yarar. Lamba tu u: F r n ayd nlatmas n toggle eder. Lamba ikonu lamba yanarken gösterilir. Kombinasyon ayar moduna girildi inde lamba otomatik olarak yanar. So uma bitti inde lamba manuel olarak yak lm sa bile söner. Buz çözme fonksiyonunda lamba söndürülemez. Çocuk Kilidi Tu u: Çocuk kilidi tu una uzun basarak (yakla keylock sembolü gösterilir. k 1s) devreye al n p ç kar labilir. Çocuk kilidi devrede iken ON/OFF hariç hiçbir tu bas m yap lamaz, TIMER tu u: Timer ve tak l ysa et probu s s n seçme tu udur. Çalar saat ayar modunda çalar saat ikonu, alarm ayar modunda çan ikonu, pi irme süresi ayar nda pi irme süresi ikonu, bitim saati ayar nda bitim saati ikonu gösterilir. Et probu tak l ise et probu s cakl ayar modunda et probu ikonu ve sol iki digitte et probu s cakl gösterilir. Timer digitlerinde ayarlanacak de er (Et probu ayar nda sa iki digit) fla lar. Auto ikonu ayar yap ld ise gösterilir. C tu u: Is ayar menüsüne girmeye yarar, ayarlanacak s fla lar. GO tu u: Pause modundan ekranda gözüken ayarl de erlere göre RUN moduna geçirir. Standby modda uzun (1s) bas ld nda RUN moduna geçilir. Kombinasyon tu lar ( >, <): > tu u birinci kombinasyondan, < tu u sonuncu kombinasyondan ba layarak kombinasyonlar ekrana getirir. Digit Ayar Tu lar ( +, ): Fla lamakta olan digitlerdeki de erleri ayarlamaya yarar. 19

21 Ön Panel Konumlar : POWER ON: Power On da saat 0:00 fla lar durumdan ba layarak gösterilir, ve + tu lar ile hemen ayarlanabilir. Saat ayarlanmadan veya saat ayar modundan ç kmadan f r n n herhangi bir özelli ini kullanmak mümkün de ildir. OFF: Panel ve dolay s yla f r n devre d d r. Ekran tamamen karanl kt r. ON/OFF tu una uzun (yakla k 1s) bas larak on/off yap labilir. Off moduna geçerken ekran yava yava karart l r. OFF modunda ON/OFF tu u haricindeki tu lar n hiçbir i levi yoktur. STANDBY: F r n devre d d r. Standby modda, TIMER tu u ile sadece alarm kurulabilir, h zl s tma ve C tu unun i levi yoktur. > veya < tu una bas larak birinci veya sonuncu kombinasyondan, GO tu una bas larak en son kombinasyondan kombinasyon ayar moduna girilebilir. Programlanabilir opsiyonlar standby modda de i tirilebilir. PAUSE MODU: Pause modu kombinasyon ayarl ancak pi irme GO tu una bas larak ba lat lmad nda veya pi irmeye ara verildi inde bulunulan moddur. Pause modunda pause ikonu 1 saniyede bir fla lar. Kombinasyon ayar moduna girildi inde giri tu una göre ekranda ilgili kombinasyon fla lar. Bir kombinasyon seçili durumda iken TIMER/Et Probu tu una bas larak pi irme süresi >, pi irme bitim saati >, alarm timer ve çalar saat menüleri s rayla ekrana gelir. Et probu tak l ise et probu bitim s s, alarm timer ve çalar saat menüleri s rayla ekrana gelir. C tu una bas larak pi irme s s ayar da yap labilir. GO tu u ise onaylama ve RUN moduna geçme anlam ta r. Ayar modlar yakla k 7 saniyedir. Ayar modlar nda ayarlanan digitler fla lar. 7 saniye doldu unda ayar modundan ç k l r ancak pause modu devam eder. RUN MODU: Bir kombinasyon seçili halde GO tu una bas ld nda girilen moddur. GO tu una basmak yap lan ayarlar onaylamak ve süreçi ba latmak anlam na gelir. Ekranda auto ve dumanl tencere ikonlar ndan biri veya ikisi birden mutlaka vard r. Pi irme, ekranda dumanl tencere ikonu varsa devrede yoksa devrede de ildir. Buz çözme fonksiyonu seçilmi ise lamba kapat lamaz. Run modunda f r n devrede iken: Ayarl s cakl k 5 bar olmak üzere o anki s ya göre bar gösterilir. Rezistanslar devrede ise s n n yükseldi i anlam nda barlar n hemen sa nda yukar ok ikonu 2 saniyede bir fla lar, devreden ç k nca söndürülür. ERROR MODU: Panelin normal çal mas n engelleyen durumlar olu tu unda hata moduna girilir. Hata modunda panel standby konumdad r ancak saat ekran nda ErrX yaz larak olu an hata kullan c ya bildirilir. Olu an hata düzelse bile kullan c STOP tu una basmadan hata ekrandan silinmez. 8 tane hata raporlan r. Err1: Haberle me hatas Err2: PT1000 aç k devre Err3: PT1000 k sa devre Err4: A r ön panel s s (Is s n r de eri geçtiyse) Err5: A r güç modülü s s (Is s n r de eri geçtiyse) Err6: Kullan c modülü devre sensörü hatas (NTC sensörde problem varsa) Err7: Güç modülü devre sensörü hatas (NTC sensörde problem varsa) Err8: Ana güç hatas (F r nda s nma olmuyor ise) Saat Ayar : ve + tu lar na birlikte uzun (yakla sabitlenir. k 1s) bas larak saat ayar moduna girilebilir. Saat ayar modunda saat fla lar, 7 saniye ayar yap lmaz ise saat 20

22 Is t c ve Fan kombinasyonlar : Geleneksel pi irme: Is hem üst hem alt s t c dan gelir. Hemen her tür yeme i pi irmeye uygundur. 200 C Alt s t c konumu: Yemeklerin pi mesini tamamlamak ve besinleri s tmak için s yaln zca alt s t c dan gelir. 180 C Üst s t c konumu: Yemeklerin üst k sm n pi irmek ve k zartmak için s yaln zca alt s t c dan gelir. 180 C Izgara konumu: Az miktarda besinin ve küçük parçalar n zgara yap lmas için kullan l r. Dual zgara konumu: Bu konumda zgara ve üst s t c birlikte çal r. Turbo zgara konumu: Izgara eleman ve f r n fan birlikte çal arak s cak havay yiyece in etraf nda dola t r r. 200 C Hamurlu pi irme konumu: Üst ve alt s t c lar f r n kabinini s t r; fan s cak havay tepsilerin aras nda dola t r r. 200 C Pizza konumu: Bu konumda, alt s t c, dairesel s t c ve fan kullan l r. 200 C Fanl pi irme konumu: Bu konumda dairesel s t c ve fan kullan l r. 200 C Defrost (buz çözdürme) konumu: F r n fan, kabin içindeki havay s tmadan, oda s cakl nda dola t r r. S cak tutma konumu: Yiyeceklerin s cakl n korumak için alt ve üst s t c default 80 C de çal t r l r. Manuel pi irme : Fan üst s t c konumu Fan alt s t c konumu Herhangi bir program yap lmaks z n, sadece s t c kombinasyonu ve s de eri girilerek yap lan pi irmedir. En basit f r ndaki seçici komütatör ve s termostat ile yap lan pi irmeye kar l k gelir. Kesintili maksimum pi irme süresi 10 saattir. Manuel Pi irmeye özgü maksimum kesintisiz pi irme süreleri: C 10h C 6h C 3h C 2h 21

23 Maksimum pi irme süresi doldu unda otomatik pi irme bitmi gibi davran l r. 1 Panel on iken > veya < bas larak 1. veya sonuncu kombinasyondan ba layarak kombinasyon ayar moduna girilir. F r n çerçevesi sabit, ilgili ikonlar fla lat larak gösterilir. F r n ayd nlatmas devreye girer, ampul ve tencere ikonu gösterilir. 2 > ve < tu lar ile kombinasyonlar de i tirilebilir. lgili s t c lar ve varsa fan fla lar, s göstergesinde bulunulan kombinasyona atanm s görünür. 3 Ekrandaki s de eri de i tirilmek isteniyorsa, C ye bas l r. Kombinasyon parametreleri sabitlenir, s fla lar + ve tu lar ile istenen s 5 er derece ara ile ayarlan r. 4 GO ya bas l r, pi irme ba lam t r. S cak tutma kombinasyonundaki f r n s s default 80 C dir ve 60 C ile 90 C aras nda ayarlanabilir. S cak tutma esnas nda s digitlerinin ilkinde alt ve üst segment, yan nda ise ayarl s gösterilir. Manuel pi irme ba lad nda timer göstergesinde pi me süresi 60 dakikaya kadar saniye biriminde, daha sonra dakika biriminde gösterilir. Manuel pi irme süresinin ilerledi i en soldaki ok ( >) gösterilerek ifade edilir. NOT: Ekranda ayarl bir s t c kombinasyonu yokken s ve timer ayar yap lamaz, önce bir kombinasyon seçilmelidir. Yar otomatik pi irme: Pi irmenin hemen ba lat ld konumdur. Pi me süresi veya bitim saati girilerek pi irme hemen ba lat l r. Et probu kullan l yorsa yeme in ula aca s girilerek uygulan r. 1 Manuel pi irme ad mlar 1 3 uygulan r (GO ya bas lmaz). 2 TIMER a bas l r. Et probu yoksa timer göstergesinde pi irme süresi fla lar (süre ikonu da yanar durumdad r). + ve ile ayarlan r. Et probu ba l ise timer göstergesinde stop s s default de erde (80 C) fla lar. (Et probu sembolü de yanar durumdad r) + ve ile ayarlanabilir. NOT: AUTO ikonu ayar yap ld andan itibaren gösterilir. 3. GO ya bas, pi irme ba lam t r. Tam otomatik pi irme: Pi irmenin hemen de il gecikmeli olarak ba lad konumdur. Bu gecikme zamansald r. Bitim saati ve pi irme süresi girilerek uygulan r. Et probu kullan l yorsa pi me süresi ve bitim saati ayarlanamaz. 1 Yar otomatik pi irme ad mlar 1 2 uygulan r (GO ya bas lmaz). 2 TIMER a bir daha bas l r. Et probu yoksa biti saati (bu durumda imdiki saat + girilmi olan pi irme süresi) fla lar (bitim zaman ikonu da yanar durumdad r). + ve ile ayarlan r. 3 GO ya bas l r. Pi irme, zaman gelince ba layacakt r ve dumanl tencere ikonu o zaman belirecektir. Yar otomatik veya tam otomatik pi irme ayarlan rken auto süresi s f ra getirilirse 1 kez alarm çal narak sürenin s f rland saat 1 dakika ilerlerse pi irme süresi sabit kalacak ekilde bitim saati ötelenir. kullan c ya bildirilir. Süre ayar yap l rken Durdurma, De i tirme ve Sonland rma: 22

24 STOP tu u ile RUN moduna ara verilir, rezistanslar ve fan OFF olur ve pause moduna geçilir. Tekrar stop tu una bas l rsa pi irme sonlan r, standby moda geçilir. Standby modda GO ya basarak en son onayl de erler ekrana getirilebilir. Tekrar GO tu una basarak RUN moduna geçilebilir veya ilgili tu larla f r n kombinasyonu, s ve timer/et probu de i tirilerek GO tu una tekrar bas larak RUN moduna geçilebilir. Pi irme kombinasyonlar n n default s de erleri de i tirildi inde C tu una 5 saniye bas larak ayarl s cakl k C aras nda ise haf zaya kaydedilebilir. H zl Is tma : Ayarl olan s 100 C nin üzerinde ve bu s ya 50C den daha uzak olundu unda h zl s tma devreye al nabilir. H zl s tma tu unun kombinasyon seçildikten sonra i levi vard r. RUN modunda istenen s ya ula l nca söner. stenen s ya gelindi inde h zl s tma ikonu kaybolur, bip tonu duyulur ve ayarlanan konuma dönülür. H zl s tma, s t c lara dairesel s t c ve fan ilavesi ile yap l r. Geleneksel pi irme konumunda sadece fan ilave olur. Dairesel s t c ve fan içeren konumlarda ilave s tma yap lmaz. H zl s tma devreye al nd ktan sonra kombinasyon de i tirilirse h zl s tma iptal edilmi olur. So uma Göstergesi: F r n iç s s 60 C üzerinde iken geçerlidir. Is barlar n n sa ndaki a a ok sembolü 2 saniyede bir fla lar ve f r n devre d d r. Rezistanslar OFFf r n çerçevesi ekrandad r. Lamba standby konuma geçene kadar yanar. Is göstergesinde hot yazmaktad r. Is barlar n n her biri 60 C yi sembolize eder. Çalar Saat: Timer tu una standby modda iki kez bas ld nda veya kombinasyon seçili iken 4 kez bas ld nda çalar saat ayar moduna girilir, saat timer digitlerinde fla lar. Alarm saati ve + tu lar n kullanarak ayarlan r. Ayarlanan saat geldi inde alarm çalmaya ve çalar saat ikonu fla lamaya ba lar. Tu bas m ile alarm susturulmaz ise alarm 7 dakika çalar. Alarm Timer : Timer tu una standby modda bir kez bas ld nda veya kombinasyon seçili iken 3 kez bas ld nda alarm timer ayar moduna girilir, alarm timer digitlerinde 0:00 fla lar. Alarm timer ve + tu lar n kullanarak ayarlan r. Timer s f ra geldi inde alarm çalmaya ve çan ikonu fla lamaya ba lar. Tu bas m ile alarm susturulmaz ise alarm 7 dakika çalar. PROGRAMLANAB L R OPS YONLAR: Buzzer Tonu: Fabrika ç k buzzer tonu 1.ton yani tn 1 dir. Standby modda iken tu una uzun (yakla k 5s) bas larak ayar moduna girilir, saat ekran na tn 1, tn 2 veya tn 3 gelir. En son tu bas m nda sonra 67s içinde her tu bas m nda tn1 ise tn 2, tn 2 ise tn3, tn3 ise tn 1 eklinde de i ir. Tu Tonu: Fabrika ç k tu tonu beep ton dur. Standby modda iken + tu una uzun (yakla k 5s) bas larak ayar moduna girilir, saat ekran na nt, ct veya bt gelir. En son tu bas m ndan sonra 67s içinde her tu bas m nda no ise click, click ise beep, beep ise no eklinde de i ir. Auto Power Save(APS): Fabrika ç k APS aktif de ildir (PS OF). Standby modda h zl s tma tu una uzun bas larak (yakla k 5s) devreye al n p ç kar labilir. Saat ekran nda 7 saniye PS On veya PS OF gösterilir. APS devrede iken standby moda girildi inde alarm kurulu de ilse ve so uma göstergesi ekranda yoksa f r n en son tu bas m ndan 1 dakika sonra otomatik olarak kapan r yani OFF durumuna geçer. Saat Modu: Fabrika ç k 24 saat modundad r. Standby modda ve + tu lar na uzun bas larak (yakla k 5s) 24 saat modu ile am/pm modu de i tirilebilir. 23

25 Dear User ; We aim to provide you with a high quality product manufactured in our modern factory with great care and in compliance with total quality control principles. Therefore, we suggest you read the user manual carefully before using the product and, keep it safe for future reference. Note: This user manual covers more than one model. Some of the features specified in the Manual may not be available in your appliance. Pieces of packaging (plastic bags, polystyrene etc.) must not be left within reach of children, as they are potentially dangerous. Please dispose of packaging thoughtfully by the appropriate means. THIS APPLIANCE SHALL BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE REGULATIONS IN FORCE AND ONLY USED IN A WELL VENTILATED SPACE. READ THE INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLING OR USING THIS APPLIANCE' CONTENTS 1. INSTALLATION OF YOUR OVEN 7. MAINTENANCE and CLEANING 2. TECHNICAL FEATURES OF YOUR OVEN 8. GENERAL OVERWIEF OF DIGITAL TIMER 3. IMPORTANT WARNINGS 4. IF YOUR OVEN DOES NOT OPERATE 5. DESCRIPTION OF OVEN & CONTROL PANELS 6. USING OVEN SECTION 1

26 1 INSTALLATION OF YOUR OVEN ELECTRICAL CONNECTION and SECURITY 1. THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED 2. Your oven is adjusted in compliance with Volt AC, 50 Hz (for SA will be V,60 Hz), electrical supply, and requires a 16 Amp (for England 13 Amp) fuse. If the mains are different from this specified value, contact an electrician or your authorised service. 3. Isolation switches for the oven must be accessible to the end user with the oven in place Should you need to replace the 16 Amp plug top (for England 13 Amp), please ensure you rewire the plug as follows; Brown wire to the Live terminal Blue wire to the Neutral terminal Yellow & Green wire to Earth Electrical connection of the oven should only be made using sockets with Earth system installed (for England B.S. Approved sockets with Earth system), and in compliance with Regulations. If there is no proper socket with Earth in place, immediately contact a qualified electrician. The Manufacturer will not be responsible for damage or injuries that can arise because of inappropriate supply outlets with no earth system. 6. If your electric supply cable becomes damaged, it should be replaced by an authorised service engineer or qualified electrician. 7. The electrical supply cable should not touch the hot parts of the appliance. 8. The oven should be installed into an oven housing that provides good higher ventilation. 9. This oven must be correctly installed and secured in place, in accordance with manufacturer s instructions and by a qualified person. 10. Never work on the oven while it is switched on. Maintenance and service must be carried out after the power supply has been disconnected. 2

27 1 INSTALLATION OF YOUR OVEN Figure1 3

28 Min.50 mm 595 mm 560 mm 595 mm 590 mm 565 mm Important notices for the installation; 1This appliance must be installed by a competent person and with particular attention to ventilation 2The housing must be heat resistant to a temperature of 95 C as per EEC directives. 3The oven can be installed into a Standard 600 mm housing unit as shown in Figure1, or in a tall housing unit when builtin a column. 4In both cases ventilation provisions must be made. Keep a gap at the back of the housing unit of mm depth. 5Do not stepon, leanon or rest heavy items on the open door, or maneuver the oven by the door. 4

29 2 TECHNICAL FEATURES OF YOUR OVEN SPECIFICATIONS OUTER WIDTH OUTER DEPTH OUTER HEIGHT INNER WIDTH INNER DEPTH INNER HEIGHT OVEN VOLUME LAMP POWER THERMOSTAT BOTTOM HEATING ELEMENT TOP HEATING ELEMENT TURBO HEATING ELEMENT GRILL HEATING ELEMENT SUPPLY VOLTAGE 595 mm 540 mm 595 mm 460 mm 400 mm 350 mm 58 lt 15 W C 1200 W 1000 W 2000 W 2000 W / 3200 W 230 V, 50 / 60 Hz Before starting to use the appliance, read the user manual carefully. In this user Manual, there is important information regarding your safety, oven usage and maintenance. Keep this user manual somewhere safe, and make it available to anyone who uses the oven. 5

30 3 IMPORTANT WARNINGS NOTE: THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED 1. Pay attention to health and safety requirements do not leave children unsupervised when cooking. 2. Power supply voltage of your oven is 230 Volt 50 Hz. 3. If the current rate of the fuse in your installation is less than 16 Amp, have a qualified electrician fit a16 Amp fuse. (for England 13 Amp) 4. The plug on your oven must be earthed, ensure the supply socket is earthed. If the oven is used without an appropriate earth connection, the manufacturer will not accept any liability for any loss or injury, which may arise. The plug has to be located as reachable after installing 5. Keep the electrical cable of your oven away from the hot areas; do not let them touch the appliance. Keep them away from sharp sides and heated surfaces. 6. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its services agent or similar qualified persons in order to avoid hazard. 7. Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock. 8. In case of power failure, you will need to reset the clock. Otherwise, the oven will not operate (Digital Timer). 9. Usage of your appliance creates moisture and heat in the room; make sure that your kitchen is well ventilated. 10. When the oven is being used, some parts may become hot; children should be kept away and supervised at all times. 11. When the oven is hot never touch the oven glass by hand. 12. Before starting to use your appliance, keep curtains, paper or inflammable things away from your appliance. Do not keep combustible or inflammable things in or near the appliance. 13. This oven is produced for domestic cooking purposes only. Please do not use for any other purpose. 14. When connecting to a cooker panel, the supply switch must have a double pole switch with contact separation of 3mm min 15. Use glove when using cooker. Do not touch on hot surfaces. 16. Do not splash water onto the cooker. 17. Do not use cooker in potentially explosive atmospheres. 18. Do not carry cooker to hold from handle 19. Some models are supplied without a pluganlead set. In this case please use a flexible cable to suitable for connection to mono phase: H05 VVF 3 G 4 mm2 or for 3 phase: H05 VVF 5 G 1.5 mm2 4 IF THE OVEN DOES NOT OPERATE 1. Please check that the electrical supply is connected and turnedon to the oven 2. Please check that there is electricity supply to the property. 3. Please check the fuse. 4. Please check the clock / auto programmer is set to the manual mode. 5. If you cannot solve the problem, contact the manufacturersupplier, services agent or similar qualified persons. 6

31 5 DESCRIPTION OF OVEN and CONTROL PANELS MEANINGS OF THE SYMBOLS THAT MIGHT BE ON YOUR CONTROL PANEL, ARE AS FOLLOWS THERMOSTAT KNOB; In order to operate the oven, the thermostat must be adjusted to desired temperature. Your thermostat can be regulated between 50º 280º degrees Celsius. MECHANIC TIMER KNOB (Optional); In order to operate the oven, the timer switch should be adjusted to the desired time. 7

32 1 Oven handle 2 Oven door inner glass 3 Oven glass door 4 Oven tray 5 Cavity 6 Command panel 7 Oven control knob (popup type) 8 Mechanic timer knob (popup type) 9 Thermostat control knob (popup type) 10 Indicator of oven 11 Back cover 12 Transportation handle 13 Side panel 5 DESCRIPTION OF THE OVEN and CONTROL PANELS Oven handle 2 Oven door inner glass 3 Oven glass door 4 Oven tray 5 Cavity 6 Command panel 7 Oven control knob (popup type) 8 Digital timer 9 Thermostat control knob (popup type) 10 Indicator of oven 11 Back cover 12 Transportation handle 13 Side panel

33 6 USING THE OVEN SECTION When your oven is operated for the first time, an odour will be given off from using the heating elements. In order to get rid of this, operate the oven at 250 C for 45 minutes while it is empty. In order to use your oven; the switch must be rotated to the desired temperature; otherwise the oven will not operate. A suggestion of cooking times and thermostat positions are given in cooking table below these are only a guide and will vary subject to weight and quantity of food being cooked. You may experiment and find different flavours suitable for your taste depending on your cooking and using habits. When the oven is being used, the lid of the oven should be opened, otherwise circulation of the heat may be imbalanced and the results may change. COOKING TABLE MEALS TEMPERATURE RACK POSITION COOKING TIME (min.) CREAMED CAKE PASTRY BISCUITS COOKIES CAKE BRAIDED COOKIES FILO PASTRY SAVORY PASTRY LAMB VEAL BEEF CHICKEN (IN PIECES) FISH Note: The values in the Table are the results obtained in our laboratories. You can find flavours different and suitable to your taste by experience min. preliminary heating should be done prior to cooking. 9

34 7MAINTENANCE and CLEANING 1. Disconnect the plug supplying the electricity to the oven or switch off at the supply panel While the oven is operating or shortly after it starts operating, it becomes very hot. You must take care to avoid touching the heating elements. Never clean the interior parts, panels, trays and all other enamel parts of the oven using tools like hard wire brush, scouring mesh or knife. Do not use abrasive, scratching agents and detergents. 4. After cleaning the interior parts of the oven with a soapy cloth, rinse it and then dry thoroughly with a soft cloth. 5. Clean the glass surfaces with special glass cleaning agents. 6. Do not clean your oven with steam cleaners. 7. Never use inflammable agents like thinners, petrol and acid, when cleaning your oven. 8. Do not wash any part of your oven in a dishwasher. 9. In order to clean the glass door of the oven; remove the inner glass cover profile (across the top and has many holes). Slide the glass out carefully, then clean and rinse glass thoroughly. After drying, reinstall the glass in the door and refit top glass cover profile. 10. Clean the oven regularly to prevent heavy buildup of cooking spoil that can result in burning smells. 11. Bakedon cooking spoil can give an appearance of blisters in the enamel on the floor of the oven, blistering is not possible and bakedon grease is not a manufacturing defect. 10

35 GENERAL OVERVIEW FOR DIGITAL TIMER is an electronic timer, which enables your oven to get the food ready to serve at the desired time. The only thing to be done is to program the cooking time and ready time. It can also be used as an alarm clock, where you just give in the amount of time after which it should remind you by a buzzer tone. TIME OF DAY ADJUSTMENT You can adjust the displayed time only if no automatic cooking program is in progress (there is just the time and the hand icon on the screen). Press the and minutes will start to flash, use the or buttons for adjustment. Long presses of those buttons will enable fast adjustments. button, a small triangle between the hours 1) Switch into time 2) Adjust the time using 3) Screen will be adjustment mode. the + or buttons. stabilized in 5 seconds. ADJUSTING THE BUZZER ALARM With this feature, you can program after how much elapsed time you should be warned by a buzzer sound. 11

36 1) Switch into buzzer alarm 2) Give in the period of 3) After a few seconds, screen mode. time to be counted down will return to clock mode Note: Once programmed, the remaining time can be seen by pressing the button once CANCELLING THE BUZZER SOUND 1) Buzzer will sound after the programmed 2) Press the button to cancel. amount of time elapses. AUTOMATIC COOKING PROGRAM If you want to start cooking immediately, you just have to give in the cooking time. Example: We placed our food into the oven and want it to be cooked for 2 hours and 15 minutes 1) Current time is 18:30. 2) Switch into cooking time 3) Adjust the cooking time using mode. the + or buttons. 12

37 4) After a few seconds, the screen Now, you have programmed your oven to cook the food for 2 hours and 15 minutes. Please do not forget to bring the function and/or temperature knobs of your oven to appropriate positions. will indicate that cooking has started and show the current time Note: You may cancel the automatic cooking mode any time by pressing the button. In the above example, cooking immediately started after giving in the cooking period. By pressing the serve, and if you want, you can also change it. In the example below, the ready time will be changed to 21:30. button, you can see the ready time, ie. the time when the food will be ready to 1) Displayed is the ready 2) Set it to the desired time 3) In a few seconds, screen time 18:30+2:15=20:45. by using the + or buttons. switches to clock mode. We now have programmed our oven to get the food ready at 21:30. Since the cooking time was preprogrammed as 2 hours 15 minutes, your oven will start cooking at 19:15, so that the food is ready at 21:30. Screen just when cooking starts Screen just when cooking ends When automatic cooking is completed, a buzzer alarm is heared and will sound, if not stopped, for 7 minutes. 1) Switch your oven OFF 2) Reset the timer. Note: Your oven will be inoperative until you reset the timer. In the example shown, cooking time has been programmed first, the ready time was calculated automatically and was editted by us. It is also possible first to program the ready time, in that case the cooking time will be calculated automatically and should be editted thereafter. During the automatic cooking program, the backlight color of the screen will be green before and red during cooking. 13

38 Mains power interrupts will switch your oven into OFF mode. In that case the hand icon on the screen will flash and 12:00 will be displayed. Any cooking program will also be cancelled. Press the button to get your oven operative, press once again to the button switch to adjust the clock (See TIME OF DAY ADJUSTMENT) Note: If you will not use your oven right now, be sure that it is in OFF position. FLASHING HAND ICON INDICATES THAT YOUR OVEN IS INOPERATIVE AND YOU SHOULD PRESS THE BUTTON TO RESET BUZZER VOLUME ADJUSTMENT 1) Long press the button 2) Using the + or buttons, 3) Save your selection by for 5 sec, you will hear the you may adjust the volume pressing the button. current tone. (3 steps available). PROGRAMMABLE OPTIONS BUZZER TONE ADJUSTMENT Press the Press the Press the Press the button for 5 seconds ( till you see pr 1 on the screen). button to decrease buzzer volume button to increase buzzer volume (default is already high) button to record the last heard tone. Note: To exit without recording press the button. Defaults : Buzzer : high tone Click tone : ON 14

39 C ) TIMER FOR OT4000 OVEN, PROGRAMMABLE FEATURES WHEN THE POWER IS ON When the electricity supply is first turned on, the oven will not function and the time and AUTO will be flashing on the displaying. The time indication on the display will also not show the true time. In this state, you can operate the oven by pressing the oven switch and adjust the timer. MANUEL MODE In manual mode, both of the and switches should be pressed together to operated. In this way the oven will be in operation in manual mode. ADJUSTMENT OF THE TIMER Adjustment of the timer can only be made when there is not any cooking program in progress. Switch back to the manual mode. Points between the hour and minute digits will be flashing and with.button you can advance it and with button you can adjust it backwards. When you press these buttons longer, adjustments will be made faster. 1. Switch back to manual mode 2. Adjust the timer with 3. Digits will become permanent button or with button. after few seconds. AJUSTMENT OF THE ALARM TIME With this function, you can provide for the alarm function of the timer to sound for the period of time that you have adjusted. 15

40 1. M Enter the alarm period by 2. Enter the alarm time by 3. Display will change to show the pressing the M button 2 times. pressing Button or. time after few seconds. button (for example, 5 minutes). CANCELLING OF THE ALARM THAT SOUNDS When the adjusted alarm time is due, the alarm will sound. You can cancel the alarm by pressing any one of the switches. AUTOMATIC COOKING PROGRAM If you intend to cook the meal that you have placed in the oven immediately, then the entering of the cooking time only on the timer will be sufficient. For example: We have placed the meal that we intend to cook in the oven and we want it to be coked for 2 hours and 15 minutes. 1. The time at the moment 2. By pressing the M button 3. Enter the cooking time by is 18:30 once, set the display for pressing button or button. cooking time adjustment mode. 4. Few seconds later the display will change to show the current time and the will display the indication that the cooking process in on. The timer for the oven is now programmed to cook your meal in the oven for a time of 2 hous and 15 minutes. You should not forget to adjust other control buttons on the oven for required cooking functions and temperatures. Note: It is possible to cancel the program while setting the cooking program or when the program is under progress by switching back to the Manual Mode. We have seen for the above example that it was possible to start the automatic cooking period immediately by entering the cooking time. It is also possible to see the time when the meal will be ready ( cooking finish time) by pressing the button and to adjust if this is required. In the example below, an adjustment is made, where the meal will be ready at 21:30. 16

41 1. Press the button. The 2. You should adjust the cooking 3. Few seconds later the display will show the time as time with buttons or with display will change back to 18:30+2:15=20:45 when the buttons. show time. meal will be ready. In this way, we have been able to programme the oven to make the meal ready at 21:30. We had previously programmed the cooking time for the meal as being 2 hours and 15 minutes. In this instance, the oven will start with the cooking process at the time of 19:15 and will cook the meal for a time of 2 hours and 15 minutes and will end the cooking program at 21:30. The display to be seen when the cooking function starts. The display to be seen when the cooking function ends. When the cooking program is completed, the sound alarm will be on and it will continue to give sound alarm for 7 minutes if it is not switched off. 1. Switch off the oven. 2. Reset the timer of the oven. Note: The oven will be out of operation until you have reset the timer of the oven. In the example above, the cooking time was entered first and the cooking ending time, which had been calculated automatically, was changed by ourselves as the second step. If it is requested, it is also possible to enter the cooking ending time at first. In this instance, the cooking time will be calculated automatically and it would be possible to change as the second step. WHEN THERE IS A POWER CUT When the electricity supply has been cut, the oven will be out of operation for reasons of safety. This situation will be indicated with the flashing of the time and AUTO indications on the display. If there is a cooking program in process during this situation, it will also be cancelled. The time will be shown on the display as 0 00 and the time will need to be adjusted. (Please see: When the power supply has returned back). (Note: During short periods of power cuts, the system will keep its state.) Note: If you intend not to operate your oven, do not forget to turn the button on the oven to the off position. The flashing "auto" indication will mean that the oven is in operation and inform you that you should switch back to "manual mode" in order to change back to the normal mode. CHILD LOCK FUNCTION This function is for the purpose of preventing the unwanted changes of the programs that you have made on the timer of the oven. When the child lock is on, the pressing of any of the buttons will not have valid functionality. When the child lock is made active during a cooking program is in progress, only the buttons will be locked. When the child lock is made active during the manual state, then both the buttons will be locked and the oven will be out of operation. When the child lock is cancelled, then the oven will change back to operational state. Note: In order to cancel the lock, the same two buttons should be kept pressed for 1 second approximately until the key symbol disappears from the display. Note: If the alarm sounds when the child lock is on, you can cancel the alarm by pressing any of the buttons. The lock will continue to be on. 1. Keep the and the buttons 2. When the key symbol appears on the pressed for 1 second approximately display, the child lock will be in operation. until key symbol appears on the display 17

42 PROGRAMMABLE OPTIONS 1 HOUR MODE You can adjust the display of the time as 12 hour mode (am/pm) with the help of this feature. The button is kept pressed for 5 seconds approximately and when the two beep sound is heart, the time will change to 12 hour display (together with one of the am/pm icons). To turn back to 24 hour mode, the button is again kept pressed for 5 seconds approximately and when the two beep sound is heart, the time will change back to 24 hour mode. Note: Factory setting is for 24 hour mode. 2 CLICK TONE ON/OFF You can cancel the click tone with the help of this feature. When you keep the button pressed for 5 seconds approximately and when you hear two beep tones, nt will be displayed on the screen. When the nt, where it means no tone, is selected, beep tone will not be heart when the buttons are pressed. In order to make click tone operational, the button is to be kept pressed for 5 seconds approximately and when you hear two beep tones, bt will be displayed on the screen. When the bt, where it means beep tone, is selected, beep tone will be heard for every pressing of the buttons. Note: Click tone is active for the factory setting. 3 BRIGHTNESS ADJUSTMENT You can adjust the brightness of the lighting of the screen and the buttons with the help of this feature. Keep the button pressed for 1 second approximately and br08 will appear on the screen after two beep tone is heart and the brightness adjustment function will be on: 1 When you keep pressing the same button, the brightness level will change (8 levels). 2 When the same button is left and pressed again within 5 seconds approximately the brightness level will change by one step. If the latest displayed brightness level is not changed within 5 seconds, then this will be recorded in the memory. Note: The factory set brightness level is at the highest level. 4 ALARM SOUND LEVEL ADJUSTMENT You can change the level of the sound that you hear when the alarm is sounding. By keeping the button pressed, you can be able to hear the adjusted sound level that has been adjusted. By repeatedly keeping the same button pressed, you can hear the next sound levels and can select them (3 levels). The alarm will sound at the level, which you have heard as the latest one. Note: The factory setting for the alarm sound level ia at the highest level. NOTE: The programmable options will be kept in the memory even if the power supply is cut. FACTORY SETTINGS : Buzzer :High sound level Brightness Adjustment : Highest (br 08) Click Tone : Beep tone (bt) Hour Mode : 24 Hours 18

43 ;,,.,. :.,,. (,..),.,...,

44 , , ,,, : ,.,,. 6., , ,.. 2

45 1 1 3

46 Min.50 mm 595 mm 560 mm 595 mm 590 mm 565 mm : 1, , ,,. 4

47 / , 50 / 60.,.,., 5

48 3 : ,, ,,.,.. 5. ;.. 6.,,. 7.,,,,. 8.., ( ). 9. ;,. 10., ;. 11.,. 12.,, , ,. 19..,,, : 05 VVF3 G4 2 3 : 05 VVF5 G1, /. 5.,,. 6

49 5, : 7

50 ;,,. ( );,, ( ) ( ) ( )

51 6,., , ;,....,, ( ) :,,, (.) 9

52 7 1.,. 2.,..,,,,, 3.,.,. 4.,, ,, : ( ).,.,. 10.,. 11.,. 10

53 LCD,.,,.,., ( ).,, +.. 1) 2), + 3) 5,. 1) 2) 3), 11

54 :, 1) 2),. :, ) 18:30 2) 3), + 12

55 4), , /. :.,. 21:30..,.., 1) 2) 3) 18:30+2:15=20: :30. 21: , 19:15,,, 7,. 1) 2) 13

56 :,.,...,.., 12:00.., (. ). :,,.,, 1) 2) +, 3), 5, ( ) 5 (, pr 1 ) : + ( ). : : :. 14

57 C ) OT4000,, AUTO..,.....,

58 ( 5 ). OTOMAT K P ; RME PROGRAMI,. :, :30, :,.,,.. 21:30. 16

59 21: :15, 2 15, 21: :30+2:15=20: :,.,,.,,,.,. AUTO.,. 0:00,. (. ) ( : ). :,. "auto",..,.,.,., ,,.. : 1. :,,,.. 17

60 1 12, (am/pm). 5, 2, 12 ( am/pm). 24 5, 2, 24. : ON/OFF 5, 2 "nt". "nt".. "no tone"., 5, 2 "bt". "bt",.. "beep tone",. :. 3. 1, 2 'br 08' : 1, ( 8) 2 5, 1. 5,. : (3 ).. :. :. : : (br 08) : (bt) : 24 18

61 ,.,,.,,,,. : STOP : RUN, «standby». ON/OFF : ( 1 ) on/off. ON/OFF ( / ),. :,. :..,.,.. : ( 1 ),., ON/OFF,, «keylock». TIMER:.,,,.. ( ). Auto,. :. GO : «Pause» «RUN». (1 ) «Standby» «RUN». ( >, <): < >,. ( +, ):. 19

62 : POWER ON: «Power On» 00:00, +.,. OFF:.. on/off ON/OFF ( 1 ). Off. OFF, ON/OFF. STANDBY:. Standby,,. > <, GO,. standby. PAUSE: GO... TIMER/Et Probu : >, >,.,,.. «GO» RUN. ( ) RUN ( ):, GO. GO. auto /.,,.. RUN: 5,. 2,. ERROR ( ):,,. standby, ErrX.,, STOP. : Err1: Err2: 1000 Err3: 1000 Err4: ( ) Err5: ( ) Err6: ( NTC ) Err7: ( NTC ) Err8: ( ) : ( 1.) +. 7,,,. 20

63 : : : : :. :. :, : ;. :,. 200 :. 200 Defrost ( ):,,. : default, 80 :,, : C C C C 2. 21

64 ,. 1., > <,..,. 2. > <.,. 3.,.,, GO ,. 60, 60., ( >). :, \. :,..,, ( GO) 2. TIMER., ( ) ( ). +. :, 3. GO. :,, ( GO). 2. TIMER., ( + ) ( ) GO , 22

65 , : STOP,. STOP standby. GO. GO,,, GO : :.,...,,.,. : 60.,. OFF. (standby). Hot ( ). 60. : : 3. 0: : : 1,.1. 5.,.1, ,.2.3,.3.1. :. 5.., (APS) APS (PS OF). ( 5.). 7. PS On PS OF. APS,, 1, OFF. : am/pm ( 5.) +. 23

66 1

67 50 Hz Volt AC 230 2

68 3

69 Min.50 mm 595 mm 560 mm 595 mm 590 mm 565 mm 95 EEC 4

70 / /3200 5

71 H05VVF H095VVF 3 G 4 mm2 5 G 1.5 mm2 6

72 7 5

73

74

75 7 10

76 11

77 . 12

78 : 13

79 OFF. OFF pr 1 ON/OFF OFF ON OFF ON pr d 14

80 OT AUTO B 15

81 M M 4 16

82 2 (3 1. AUTO AUTO 17

83 am/pm am/pm no nt nt ON/OFF tone br 08. br 08 bt. 18

84 STANDBY PAUSE PAUSE RUN STOP ON/OFF ON/OFF ON/OFF keylock AUTO TIMER C RUN RUN Pause GO 19

85 POWER ON OFF ON/OFF ON/OFF OFF OFF C TIMER GO STANDBY RUN PAUSE TIMER GO PAUSE C GO Pulse PAUSE AUTO GO GO RUN RUN ErrX STOP NTC NTC PT1000 PT1000 ERROR Err1 Err2 Err3 Err4 Err5 Err6 Err7 Err8 20

86 Defrost 21

87 ON C GO GO TIMER AUTO GO GO auto GO STOP RUN PAUSE GO OFF RUN C RUN GO GO STOP default 22

88 RUN HOT tn3 tn2 tn1 tn1 tn3 tn3 tn2 tn2 tn1 tn1 bt ct nt no beep beep click click beep no PS OF APS APS OFF Auto Power Save(APS PS OF PS ON am/pm 23

89 .7.8 1

90 2

91 3

92 Min.50 mm 595 mm 560 mm 595 mm 590 mm 565 mm EEC 95 4

93 595 mm 540 mm 595 mm 460 mm 400 mm 350 mm 58 lt 15 W C 1200 W 1000 W 2000 W 2000 W / 3200 W 230 V, 50 / 60 Hz 5

94 6

95 7

96

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

SC Pre-Heater Kullanma Kılavuzu

SC Pre-Heater Kullanma Kılavuzu Çalıştırma ve Isıtıcı çalıştırma Su ısıtıcısı bir düğmeyi kullanarak ya da bir zamanlayıcı aracılığıyla açılabilir. Isıtıcıyı açmadan önce aracın ısıtma sistemini Ilık olarak ayarlayın. Standart zamanlayıcı

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code:

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: MOTORLU ÇOKLU ASTAR KESME MAKİNESİ MOTOR DRIVEN LINING CUTTING MACHINE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: 8461.90.00.00.00 Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

: WEST SOUND : TKS 207 S WEST SOUND TKS 207 S PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI:

: WEST SOUND : TKS 207 S WEST SOUND TKS 207 S PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI: MARKA : WEST SOUND MODEL : TKS 207 S ÜRÜN CİNSİ : PROGRAMLI OKUL SAATİ WEST SOUND TKS 207 S PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI: Okullar, Dershaneler, Fabrikalar, Halı sahalar vb. alanlarda kullanılmaktadır.

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

brother 430F Elite A.G LS- 01/ 02-BR Lastik Birleştirme Otomatı KULLANIM KILAVUZU

brother 430F Elite A.G LS- 01/ 02-BR Lastik Birleştirme Otomatı KULLANIM KILAVUZU brother 430F Lastik Birleştirme Otomatı Elite A.G LS- 01/ 02-BR KULLANIM KILAVUZU 0 MAKĐNA ÖZELLĐKLERĐ Lastik uçlarının üst üste veya uç uca çember şeklinde birleştirilmesinde yüksek verimli programlanabilir

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 H zl Kullan m Rehberi CE1C2348tr 2014-03-31 Bina Teknolojileri 2 Bir bak ta en önemli özellikler Enerji tasarrufu Otomatik mod kullan m. Konfor ayar de eri ayar

Detaylı

CHARACTERISTICS UNITY KENAR KONTROL CİHAZI (UEC01) KULLANIM KLAVUZU GENEL ÖZELLİKLER UNITY EDGE CONTROL DEVICE (UEC01) USER S MANUAL

CHARACTERISTICS UNITY KENAR KONTROL CİHAZI (UEC01) KULLANIM KLAVUZU GENEL ÖZELLİKLER UNITY EDGE CONTROL DEVICE (UEC01) USER S MANUAL UNITY KENAR KONTROL CİHAZI (UEC01) KULLANIM KLAVUZU UNITY EDGE CONTROL DEVICE (UEC01) USER S MANUAL GENEL ÖZELLİKLER Mikroişlemci tabanlı Yüksek hassasiyet Otomatik merkezleme özelliği Sabit hız, sensöre

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA

KULLANMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA KULLAMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA (ELEKTRİKLİ) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli

Detaylı

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Laboratuvara kesinlikle YİYECEK VE İÇECEK getirilmemelidir.

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü UI400 Hızlı Kullanım Rehberi

Albatros2 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü UI400 Hızlı Kullanım Rehberi Albatros2 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü UI400 Hızlı Kullanım Rehberi CE1C2348tr 2014-04-23 Building Technologies Hoşgeldiniz! Hoşgeldiniz! Hem QAA74 oda ünitesi hem de AVS74 operatör ünitesini çalıştırmak

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu VITRUM Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale Instruction Manual Kullan m K lavuzu 2 G R fi Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Vitrum Elektronik Mutfak Tart s n sat n alm

Detaylı

Akıllı Çözümler. Beko dan günlük hayatınızı kolaylaştıracak akıllı çözümler.

Akıllı Çözümler. Beko dan günlük hayatınızı kolaylaştıracak akıllı çözümler. Akıllı Çözümler Beko dan günlük hayatınızı kolaylaştıracak akıllı çözümler. Beko Solo Fırın Serisi estetik tasarımları ve teknolojileriyle yaşam kalitenizi yükseltiyor. Akıllı çözümleri ve fonksiyonellikleriyle

Detaylı

TÜRKİYE NİN İLK VE TEK DİŞLİSİZ ÇİFT MOTORLU OTOMATİK KAPI SİSTEMİ

TÜRKİYE NİN İLK VE TEK DİŞLİSİZ ÇİFT MOTORLU OTOMATİK KAPI SİSTEMİ TÜRKİYE NİN İLK VE TEK DİŞLİSİZ ÇİFT MOTORLU OTOMATİK KAPI SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLER 1- A Sınıfı Enerji Verimliliği A Class Energy Efficiency 2- İnce Mekanizma/Slim Mechanism Dar Alanlarda uygulama imkanı

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

SHAKE TABLE KULLANIM KILAVUZU

SHAKE TABLE KULLANIM KILAVUZU SHAKE TABLE KULLANIM KILAVUZU Yazan: Eren AYDIN Düzenleyen: - Tarih: 10.09.2012 Sürüm: 1.0 İçindekiler 1. DONANIM... 3 1.1 BAĞLANTILAR VE SİSTEMİN ÇALIŞTIRILMASI... 3 2. YAZILIM... 5 2.1 KURULUM... 5 2.2

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 Sound Bar Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 İçindekiler Ayar 1 Kutunun içindekiler 4 2 Kurulum 5 3 Bağlantı 6 4 Sistemin açılması 8 5 Sesin dinlenmesi 9 Temel İşlemler Ses efektlerinin keyfini çıkarma 10 Sesin

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

DENEY Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ GEREKL TEÇH ZAT

DENEY Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ GEREKL TEÇH ZAT DENEY 14-1 Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron motorunun ba lant s ve motorun devir yönü kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Detaylı

DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü

DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü AMAÇ Testler tamamland ktan sonra DC Düz kompunt motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet

Detaylı

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE www.odabu.com.tr UYARI MONTAJ VE KULLANIM ÖNCESİ KILAVUZ İÇİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ KILAVUZU İHTİYAÇ DURUMUNDA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYINIZ Güvenlik

Detaylı

BOXER. Contents TANITIM GÜVENLİK NAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE, BU TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ. UYARI

BOXER. Contents TANITIM GÜVENLİK NAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE, BU TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ. UYARI User manual Contents TANITIM Boks makinesi, bilgisayarla donatılmış, güç ölçmek için dizayn edilmiş bir makinedir. Boks makinesi, eğlence mekanlarında, oyun salonlarında ve eğlenceye yönelik mekanlarda

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

KWorld PlusTV Hybrid Stick

KWorld PlusTV Hybrid Stick KWorld PlusTV Hybrid Stick PlusTV Hybrid Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.3 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid Stick Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanımı Kurulumu...2

Detaylı

Kullanım Kılavuzu PH22

Kullanım Kılavuzu PH22 PH22 24.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz.... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan bir PH 22 satın aldığınız

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ),

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ), BÖLÜM 9 SAYICILA ( Counters) ( C ) Sayıcılar, girişine verilen ve 0 sinyalinin belirli sayısından sonra çıkışını yapan elemanlardır Sayma işlemi yukarı olabildiği gibi aşağı da olabilir Sayıcılar, batarya

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ Dijital Fotoğraf Makinesi Nasıl çalışır? Dijital fotoğraf makineleri 4 elemandan oluşur. Bu elemanlar Objektif,

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. DENEY 4-3 Devir Say s Kontrolü AMAÇ Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet Tan m Katalog No 1 DC Seri Makine

Detaylı

TBK-121(Lm35-Pt100) TERMOBLOK SOBA KONTROL PANELİ

TBK-121(Lm35-Pt100) TERMOBLOK SOBA KONTROL PANELİ TBK-121(Lm35-Pt100) TERMOBLOK SOBA KONTROL PANELİ ANADOLU ELEKTRONİK ELEKTRONİK OTOMASYON - BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ Kümes Otomasyonu -Güvenlik Alarm ve Kamera Sistemleri İmalat ve Servis Hizmetleri info@aelektronik.com

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

1.TERMOSTATI AYARLAMAK İÇİN TEMEL KURALLAR 4 2.SICAKLIK DEĞERİNİ AYARLAMAK Sıcaklık değeri artırmak ve azaltmak...6

1.TERMOSTATI AYARLAMAK İÇİN TEMEL KURALLAR 4 2.SICAKLIK DEĞERİNİ AYARLAMAK Sıcaklık değeri artırmak ve azaltmak...6 İÇİNDEKİLER 1.TERMOSTATI AYARLAMAK İÇİN TEMEL KURALLAR 4 2.SICAKLIK DEĞERİNİ AYARLAMAK... 5 2.1.Sıcaklık değeri artırmak ve azaltmak...6 3.TARİH ve ZAMAN AYARI...6 4.SICAKLIĞIN DÜŞÜRÜLME DÖNEMLERİ...8

Detaylı

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir.

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. Mekanik Kalorimetre (M-BUS) GMK-05-MB Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. GENERAL Life kalorimetre,

Detaylı

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP TR İÇİNDEKİLER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 KURULUM VE GÜVENLİK

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu 6 720 868 66 (2016/11) TR Klimamızı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Klimanızı kullanmadan önce lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun. Kablolu Kumandanın

Detaylı

Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Fabrika Adres: Atatürk Mahallesi Marmara Sanayi Sitesi L Blok No: 3 İkitelli / İstanbul Türkiye Telefon: +90 212 494 44 60 Fax: +90 212 494 44 61 E-mail

Detaylı

! Ankastre Fırın Kullanma Kılavuzu!

! Ankastre Fırın Kullanma Kılavuzu! MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. 1. Ankastre Fırın Kullanma Kılavuzu BO243SF Bompani italia koleksiyonundan bir fırın seçtiginiz için tesekkür ederiz. Yenilik ve teknolojiyi bulusturan bu fırın, yemek tariflerinizi

Detaylı

NOT: Piller çıkarıldı ında kumandadaki tüm programlamalar silinir. Yeni pilleri taktıktan sonra kumandanın yeniden programlanması gerekmektedir.

NOT: Piller çıkarıldı ında kumandadaki tüm programlamalar silinir. Yeni pilleri taktıktan sonra kumandanın yeniden programlanması gerekmektedir. Ç NDEK LER Uzaktan kumandanın kullanılması...2 Uzaktan Kumandanın Teknik Özellikleri...3 Fonksiyon Tu ları...4 LCD Üzerindeki Göstergeler...7 Tu ların kullanılması Saatin ilk kez ayarlanması...8 AUTO (OTOMAT

Detaylı

IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ LIGHT FOLLOWĐNG ROBOT PROJECT. Hasan ALTAŞ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü, SĐNOP

IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ LIGHT FOLLOWĐNG ROBOT PROJECT. Hasan ALTAŞ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü, SĐNOP IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ LIGHT FOLLOWĐNG ROBOT PROJECT Proje Yürütücüleri Hasan ALTAŞ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü, SĐNOP Tayfun KOÇ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü,

Detaylı

ROBUS 600-1000 Hızlı Kullanma Kılavuzu

ROBUS 600-1000 Hızlı Kullanma Kılavuzu ELEKTRİKSEL BAĞLANTI ROBUS 600-1000 Hızlı Kullanma Kılavuzu Bağlantı yapılmayan hiçbir yere köprüleme yapmanıza gerek yok. Bağlantilarınızda Nice marka ürünleri kullanmanızda fayda vardır. SMX2 Bağlantısı

Detaylı

DENEY DC Gerilim Ölçümü

DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY N AMACI 1. DC gerilimin nas l ölçüldü ünü ö renmek. 2. KL-22001 Deney Düzene ini tan mak. 3. Voltmetrenin nas l kullan ld n ö renmek. GENEL B LG LER Devre eleman üzerinden

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

EFT-POS ÖZELL KL YEN NES L YAZARKASA

EFT-POS ÖZELL KL YEN NES L YAZARKASA EFT-POS ÖZELL KL YEN NES L YAZARKASA AEEE Yönetmeliğine Uygundur 53 6 hane 3650 gün Açma / Kapama / Fonksiyon Tu u Açma: Cihaz kapal yken açar. Yazarkasa elektrik kablosunu prize tak p, açma tu

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

@. BÖLÜM. Çalışma bölümü

@. BÖLÜM. Çalışma bölümü @. BÖLÜM Çalışma bölümü İÇİNDEKİLER @. Çalışma bölümü. ÇALIŞMA PANELİNİN HER BÖLÜMÜNÜN ADI... @- () Gövde... @- () Genel olarak kullanılan düğmeler... @-. DİKİŞ MAKİNESİNİN TEMEL ÇALIŞMASI... @- 3. BAĞIMSIZ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE... S.61 BASKI İÇİN KAĞIT YERLEŞTİRMEK... S.62 MÜREKKEP ŞERİDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ... S.62 YEDEKLEME PİLİ... S.63 GENEL BAKIM TALİMATLARI... S.63 ONDALIK NOKTASI SEÇİM ŞALTERİ...

Detaylı

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Fark Sýcaklýk Kontol Cihazý DC-1000 Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Kollektör, return ve tank sýcaklýðý için 3 sýcaklýk sensör giriþi Fark sýcaklýðý, kollektör, return

Detaylı

BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI

BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI TANITIM DOSYASI *Bu dokümanda verilen resim,çizim ve diğer teknik bilgiler cihazların temel ortak özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır

Detaylı

BEGONYA BEGONIA. Dikey Reyon / Vertical Multideck

BEGONYA BEGONIA. Dikey Reyon / Vertical Multideck BEGONYA BEGONIA BEGONYA BEGONIA Dikey Reyon / Vertical Multideck Begonya modeli çerçevesiz tek cam kapağı sayesinde hem enerji tüketiminde verimlilik sağlar hem de içinde teşhir edilen ürünleri kolayca

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

Eco Kabinli Yumuşatma Serisi 8-17, 8-35, 8-44, 10-35

Eco Kabinli Yumuşatma Serisi 8-17, 8-35, 8-44, 10-35 Eco Kabinli Yumuşatma Serisi 8-17, 8-35, 8-44, 10-35 OLIMPIA (8-17, 8-35, 8-44, 10-35) ECO KABİNLİ YUMUŞATMA ÜRÜN TANITIM HİZMETİ KILAVUZU OLIMPIA Yumuşatma Cihazını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Firmamızın

Detaylı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı DB-2180 Binocular LCD DigiCam Ürün bilgileri F D E L K J A B C G H I A: Dürbün mercekleri (8x sabit zum) B: Dijital kamera mercekleri (8x sabit zum) C: Dijital kamera odak ruleti D: LCD ekran E: İşlev

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Detaylı

Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Þiþli/ÝSTANBUL-TÜRKÝYE

Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Þiþli/ÝSTANBUL-TÜRKÝYE Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Þiþli/ÝSTANBUL-TÜRKÝYE MUTFAK ASPİRATÖRÜNÜN TANIMI Değerli Müşterimiz Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen firmamız en son teknolojik yenilikleri içeren

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM: Bu talimatın amacı çamaşır makinası, güvenli ve etkin çalışmasının yöntemlerini belirlemektir. Bu talimat Yemekhanemiz içerisindeki çamaşır makinasını kapsar. 2.GÖREV VE SORUMLULUK: Temizlik

Detaylı

WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN

WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

ednet.living Hızlı Kurulum Kılavuzu 84290 ednet.living Başlangıç Seti (1 Adet WiFi Ana Birimi + 1 Adet İç Mekan Akıllı Fiş)

ednet.living Hızlı Kurulum Kılavuzu 84290 ednet.living Başlangıç Seti (1 Adet WiFi Ana Birimi + 1 Adet İç Mekan Akıllı Fiş) ednet.living Hızlı Kurulum Kılavuzu 84290 84291 84292 84290 ednet.living Başlangıç Seti (1 Adet WiFi Ana Birimi + 1 Adet İç Mekan Akıllı Fiş) WiFi Ana Birimi İç Mekan Akıllı Fiş 84291 ednet.living İç Mekan

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin.

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Cihazın ön tarafında orta kısımda 2 adet aralık tuşu yer

Detaylı

Nysa. Description Tan m. : Offset (right) Ofset (sağ) Size / Ebat (cm) : 150x100. Height / Yükseklik (cm) : 56. Weight / A rl k (kg) : 23

Nysa. Description Tan m. : Offset (right) Ofset (sağ) Size / Ebat (cm) : 150x100. Height / Yükseklik (cm) : 56. Weight / A rl k (kg) : 23 Nysa Description Tan m Size / Ebat (cm) Height / Yükseklik (cm) Weight / A rl k (kg) Corner Panel Weight Köşe Panel A rl (kg) Volume / Su Hacmi (lt) Available Massage Systems Uygulanan Masaj Sistemleri

Detaylı

LALE TULIP. Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck

LALE TULIP. Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck LALE TULIP LALE TULIP Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck Lale serisi zarif hatlarıyla mağazalarında şıklık ve kullanım kolaylığını ön plana çıkarmak isteyenler için ideal bir tercihtir. Ambalajlı

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

DUVAR TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU. Üretici, ürünün herhangi bir teknik özelliğini önceden bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

DUVAR TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU. Üretici, ürünün herhangi bir teknik özelliğini önceden bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. DUVAR TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU Üretici, ürünün herhangi bir teknik özelliğini önceden bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE OKUYUN İÇİNDEKİLER Bu klimayı Avrupa ülkelerinde

Detaylı